Sdrbdtori si vucun|e.

De t r ei or i pe an, eIevii si profesorii
sponioIi ou voconfõ!
Douõ sõpfõmôni de Crõciun, o sõpfõmônõ
de Posfe si pe fimpuI verii, IuniIe iulie,
ouqusf si o porfe din sepfembr ie.
De osemeneo nu se fin ore în ziIeIe de:
- Ziua de 12 oct ombr ie, Ziua Nafionalõ o Sponiei.
– Ziua de 1 noiembr ie , Ziuo morfiIor.
– Ziua de 6 decembr ie , Ziuo Consfifufiei SponioIe.
– Ziua de 8 decembr ie , I nmaculada Concepción.
Docõ vor fi moi muIfe ziIe de sõrbõfoore profesorii si coIeqii fe vor
anunfo.
Curiozitd|i.
Nu t oafe IucruriIe se foc Io feI cum oi fosf obisnuif în foro fo. De
exemplu, în Spania cônd esfi prezenfof, lumeo obisnuiesfe sõ se
sõrufe pe obro¡i de douõ ori. AIf Iucru core-fi poofe ofroqe ofenfio
esfe cõ profesorii sunf chemofi pe numele lor de bot ez.
Alt e dat e de int er es.
UrmõfooreIe Iocuri pof ofroqe int er esuI fõu docõ coufi un Ioc penfru o
sfudio sou docõ vrei sõ fe conecfezi Io I nt er net , sõ osisfi Io cursuri
sou sõ procfici sporfuI fõu fovorif. AfIõ unde se qõsesc si începe sõ
le vizit ezi.
* Bibliot eca / Bibliot eca
* Ayunt amient o/
Primõrio
* Casa de Cult ur a /
Coso de CuIfurõ
* Casa de la J uvent ud /
Casa Tiner et ului
* Polidepor t ivo /
SoIo de Sporf PoIivoIenfõ
AULA DE LESÃTURÃ
AULA DE LESÃTURÃ
IIusfrofiiIe Maya Mar kulis.
RUMANO
¡Bine u|i venit!
Numele cent r ului:
Adr esa:
Telef on:
Fax:
E-mail:
SuIut prietene /nd:
Mõ numesc Romina. Am Ib oni si sunf
r omâncõ la f el ca t ine. OrosuI meu esfe
Bucur est i ÎI cunosfi? .
Am venit în Spania în anul 2005 si sfiu côf
de qreu esfe sõ Iosi o porfe din f amilia t a
, din coIeqii de scooIõ si din priefeni, si sõ
aj ungi înt r -o forõ unde se vorbesfe oIfõ
Iimbõ si unde nu cunosfi pe nimeni.
Penfru o nu fe simfi sinqur si pierduf în
pr imele zile, m-om qôndif sõ-fi scriu
oceeosfõ brosurõ cu informofii.
Sper sõ-fi fie de o¡ufor.
Aula de Leqdturd.
Noua t a clasõ , Aula de Leqõfurõ ,
est e un loc unde t u, împreunõ cu
oIfi bõiefi si fefe de diferife
nofionoIifõfi, învefi sponioIo cu
aj ut or ul a doi pr of esor i. Când vei
începe sõ fe descurci cu Iimbo vei
asist a la or e cu gr upuI fõu .
În primo zi vei cunoosfe pe
fuforeIe fõu si pe coIeqii fõi. Apoi
vei mer ge la or e pr ecum Educafio Fízicõ sou Tehnología si încef-încet
vei începe si cu ceIeIolt e mat er ii. Docõ t ot uI merqe bine, dupõ sose
Iuni vei pufeo sõ merqi la cur sur i în mod nor mal.
Viu|u Iu scouId
Co pesfe fof si Io noi în forõ, viofo Io scooIõ se
desfõsoorõ înfre sõIiIe de cIosõ si curfe.
Din când în când r upem oceosfõ rufinõ cu înt îlnir i si
excur sii or ganizat e de pr of esor i.
Or ar ul la cent r u
Est e de luni pônõ
viner i de la _____ la ______
Persoune si Iocuri impor t ant e Iu ScouId.
* Dir ect or / Dir ect or
* J ef e de Est udios /
Sef de St udii
* Tut or / Tut or
* Pr of esor / Pr of esor
* Conser j e / Por t ar
* Aula / Clasõ
* Ser vicios (Aseos)/ Toalet õ
* Bibliot eca / Bibliot eca
* Pat io / Cur t ea
* Caf et er ía / Caf et er ie
* Gimnasio /
Sala de Gimnast icõ/
* Secr et ar ía / Secr et ar íat
* Labor at or io / Labor at or
* Aula de I nf or mát ica /
CIosõ de I nf or mat icõ
Vocabular si f r aze ut ile.
SALUDOS/ SALUTURI
* Hola/ Sal ut
* Adiós/ La r eveder e
* Hast a luego/ La r eveder e
* Buenos días/ 8unõ ziuo
* Hast a mañana/ Pe mâine
* Gr acias/ MuIfumesc
PREGUNTAS Y RESPUESTAS/ ÎMTPE8ÁPI SI PÁSPUMSUPI
* ¿Cómo t e llamas?/ Cum fe cheomõ7
* Me llamo/ Mõ cheomõ
* ¿De dónde er es?/ De unde esfi7
* Soy de / Sunt di n
* ¿Cuánt os años t ienes?/ Côfi oni ai?
* Tengo/ Am
* ¿Me ent iendes?/ Mõ înfeIeqi7
* Si / * No/ * Un poco/ Do / Un/ Pufin
* Más despacio, por f avor / Mor ror, võ roql
* ¿Puedo i r al ser vicio, por f avor ?/ Pot mer ge la WC?
COSAS DE CLASE/ LUCPUPI DE LA CLASÁ
* Libr o/ Car t e * Cuader no/ Caiet
* Diccionar io/ Dicfionor
* Agenda / Aqendõ
* Mochila / Rucsac
* Chándal / Tr eni ng
ASI GNATURAS/ MATERI I
* Ciencias sociales/ Sfiinfe socioIe
* Ciencias Nat ur ales/ Sfiinfe nofuroIe
* Educación Física/ Educofie Fizicõ
* Tecnología/ Tehnologie
* Música/ Muzicõ
* Mat emát icas/ Mofemoficõ
* Lengua/ Limba
* Act ividades de Est udio/ Acfivifõfi de Sfudiu
* Religión/ Religie
* Plást ica/ Ar t e plast ice
* Física y Química/ Fizicõ si Chimie
* Fr ancés/ Froncezõ * I nglés/ EnqIezõ