ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________

Els geòlegs

Tema 2

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________

Geologia
La geologia és la ciència que estudia la Terra, la seva història i els processos que li han donat forma. El camp d'acció de la geologia inclou l'estudi de la composició, l'estructura, les propietats físiques i dinàmiques, i la història dels materials que formen la Terra, així com els processos que els han format, els han mogut de lloc o els han transformat. Els geòlegs han establert que l'edat de la Terra és d'uns 4.600 milions d'anys i han determinat que la litosfera de la Terra, que inclou l'escorça, està fragmentada en plaques tectòniques que es mouen o suren sobre un mantell superior. Els geòlegs han pogut localitzar i gestionar els recursos naturals de la Terra, com per exemple el petroli i el carbó, així com els metalls (ferro, coure i urani entre d'altres).

Alfred Wegener
Alfred Wegener (Berlín, 1 de novembre de 1880 - Groenlàndia, 15 de novembre de 1930) fou un meteoròleg alemany que el 1912 va proposar la teoria de la deriva dels continents, en la què defenia que els continents de ambdós costats de l'Oceà Atlàntic s'estaven separant. El 1915, Wegener, va publicar la teoria de què aproximadament uns 200 milions d'anys havia existit un supercontinent gegant, Pangea, que es va disgregar. Molts geòlegs van ridiculitzar Wegener per les seves idees, assenyalant que no podia explicar com es movien els continents. Només després que es descobrís l'expansió del fons marí a mitjans del segle XX se li va reconèixer a Wegener el mèrit d'haver estat el creador de la teoria de la tectònica de plaques.

Minerals i Roques (litosfera)
Els minerals són substàncies que formen les roques. S’identifiquen pels cristalls, el color i la duresa. Els quars, la pirita, el guix, el talc, el grafit, la sal gemma i l’or són alguns minerals més coneguts. Les roques estan formades per minerals. El granit, el marbre, la calcària, l’argila i la pissarra són algues de les roques més conegudes. Els jaciments són els llocs on hi ha moltes roques i minerals. Es treuen de les mines subterrànies i les mines a cel obert.

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________

Mines i jaciments
Les roques i els minerals són molt útils. Per utilitzar-los cal treure’ls primer del lloc en què es troben. Aquest treball és molt dur i de vegades perillós. Els jaciments són els llocs on hi ha minerals o roques. El jaciment que es fa servir per treure minerals o roques es diu mina, on hi treballen els miners. Hi ha dos tipus de mines: - Les mines subterrànies són excavacions que serveixen per treure minerals que es troben molt al fons. - Les mines a cel obert són excavacions de jaciment que no estan massa al fons. Les mines de les quals es treuen roques com el granit o el marbre, destinades a la construcció, es diuen pedreres.

Aprofitament de roques i minerals Aprofitem les roques i minerals com a font d'energia (carbó i el petroli). També en la construcció (sorra, granit, marbre, ...), tant d'edificis, com de carreteres. Els metalls s'aprofiten per fer eines, màquines i estris. - A les parets, als sostres i al terra de les cases s’utilitza marbre, calcària, pissarra i granit. - En la majoria dels edificis moderns s’utilitzen maons i teules fets amb argila cuita. - A l’escola podem trobar minerals com ara talc, guix i sal. També una roca, el grafit, en el llapis. – En la joieria utilitzem els minerals més valuosos; diamants, or, plata...

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________

El sòl i el subsòl
El sòl és format per: • Una capa d’humus composta per fulles seques, excrements i altres restes d'animals i plantes en descomposició. Com més ric és l’humus, més fèrtil és un terra. • Una capa de terra composta per roques que s’han esmicolat i que poden ser: ✔ Argiles, que són impermeables L’aigua no les travessa i queda a la superfície. ✔ Sorres o graves, que són permeables L’aigua les travessa I es ressequen ràpidament. El subsòl és format per: • La roca mare, que és la roca a partir de la qual s’ha compost el sòl, la que s’ha esmicolat per formar, barrejada amb aigua I aire, la terra que hi ha al damunt. AI subsòl hi ha roques força diferents com el granit l’argila i la pissarra

Els minerals
Els minerals són les substàncies que formen les roques. Hi ha molts minerals, que tenen moltes propietats diferents. Aquestes propietats són les següents: • El color. Molts minerals tenen un color característic. El sofre, per exemple, es de color groc, la pirita es daurada i el petroli (mineral liquid) és negre. • La brillantor. Hi ha minerals molt brillants, com l'or i el mercuri, i n’hi ha altres que són molt apagats, com el grafit. • La duresa. La duresa és la capacitat de resistència d’un mineral a ser tallat. Hi ha minerals força tous, com el talc, i n’hi ha altres de molt durs, com el diamant. • La capacitat de transmetre escalfor. Els minerals metàl·lics transmeten escalfor amb molta facilitat (el mercuri, el ferro, el coure, etc.). Altres mineral no la transmeten gens bé, com el sofre. Les persones extraiem els minerals del subsòl i els fem servir per construir edificis, fabricar eines, fer joies, obtenir energia... Els llocs on s’extreuen els minerals s’anomenen jaciments, que poden ser: • Superficials, quan les roques són molt a prop de la superfície. Són les pedreres o mines a cel obert • Subterranis o mines, quan les roques són sota terra

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________

ACTIVITATS
1. Com creus que he des ser un sòl perquè sigui apte per a l'agricultura?

2. En quins objectes quotidians pots trobar grafit, mercuri o talc?

3. Fes una llista amb els minerals que s'han anomenat i altres que
coneguis.

4. Assenyala la capa d'humus, la terra i el subsol:

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________

5. Escriu una frase amb quatre de les paraules següents, que expliqui com
està format l'humus: Plàstics excrements fulles fongs restes

L'humus està format per ___________________________________

6. Omple els forats:
• • Una _________ és un jaciment mineral que s'explota sota terra. Una _________ o ______ a cel obert és una explotació de minerals o roques en la superfície.

Mar i oceans (hidrosfera)
Els mars i oceans ocupen la major de superfície del planeta. L’aigua del mar no és solament aigua. També és formada per sals, gasos atmosfèrics, partícules de matèria sòlida i molts éssers vius microscòpics. Les sals són un dels components bàsics. De fet, amb tota la sal dels mars i oceans podríem cobrir tots els continents amb una capa tan alta com tu. L'aigua del mar és, generalment, incolora, però la seva superfície a gran mirall que reflecteix el color del cel.

Quan un mar és verdós és perquè hi ha moltes algues i quan és marronós és perquè conté mots minerals.

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________ Al fons marí hi ha grans serralades i fondalades, com a terra ferma. A les profunditats no hi arriba la llum. Allà hi animals com el calamar gegant i peixos capaços demetre llum.

Mar costaner
L'aigua de mar que hi ha a prop de la costa té poca profunditat, està ben il·luminada i conté els materials que els rius arrosseguen fins a les desembocadures. Al mar costaner, que és ric en nutrients, hi viuen molts éssers vius. A prop dels pols l'aigua pot gelar-se, però a prop de l'equador l'aigua és tèbia.

Alta mar
A alta mar, lluny de la costa i amb el fons fosc a uns quants metres de profunditat, hi ha aigua que només conté sal i poques coses més; per això no hi viuen tants éssers com a la costa. De tota manera, els corrents marins desplacen cap a alta mar algunes de les substàncies que hi ha a la costa i també hi ha animals.

ACTIVITATS
1. Hi pot haver aigua a alta mar d'un color diferent al blau?

2. 3.

Quina podria ser la causa que tingués un color vermellós?

I un verd intens?

4. Informa't i explica què és un estret. Localitza en un mapamundi els estrets de Bering, de Gibraltar, de Magallanes i del Bòsfor i digues quins mars o oceans posen en contacte. Un estret es:________________________________________________

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________

Atmosfera.
L'atmosfera terrestre és la part gasosa de la Terra que constitueix la capa més externa i menys densa del planeta. Està constituïda per diversos gasos. Aquesta barreja de gasos que forma l'atmosfera rep genèricament el nom d'aire. 3/4 de l'atmosfera es troba en els primers 11 km d'altura des de la superfície planetària. Els principals elements que la componen són l'oxigen (1/5) i el nitrogen (3/4).

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________ L'atmosfera i la hidrosfera, constitueixen el sistema de capes fluïdes superficials del planeta, els moviments del qual estan estretament relacionats. Els corrents de l'aire redueixen dràsticament les diferències de temperatura entre el dia i la nit, distribuint la calor per tota l'atmosfera. Aquesta capa de gasos protegeix la vida de la Terra, absorbint gran part de la radiació solar ultraviolada en la capa d'ozó. A més, actua com a escut protector contra els meteorits, els quals es trituren en pols a causa de la fricció que sofreixen en fer contacte amb l'aire.

1. Quins són els dos gasos més importants de
l'atmosfera?

2. Com

es diuen l'atmosfera?

les

diferents

capes

de

3. De què ens protegeix l'atmosfera?

ESCOLA LES FONTS -GELIDA

CICLE MITJA

NOM_________________________DATA_______________________

EXPERIMENTS
Es disolen bé?
Segueix l'exemple i barreja aquestes matèries. Explica què passa, quin és el resultat i amb quins sentits l'aprecies. AIGUA + SAL = AIGUA SALADA Es nota pel gust.

AIGUA + SORRA =

LLET + CACAU EN POLS =

AIGUA + OLI =

AIGUA + SUCRE =

S'han dissolt tots els materials en el líquid?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful