पाचाय य अ दया नंद गळ तगे .

पो. भोज. िज. बेळगाव. कनाट
य क. ५९१२६३.
फोन ०८३३८-२९३३९९

संपादक, सतयागही िवचार धारा,
महाशय,
करावा.

आपलया िदवाळी अंकासाठी सोबतचा लेख सादर करीत आहे . कृ पया पकािशत
लेखाचे शीषक
य – वैजािनक िवचारधारे चा सतयागह
एकूण पाने - पाने १२.
आपला,

वैजा िन क िव चारध ारेच ा स तय ाग ह
िवजानाचा व बुदीचा घिनष संबंध आहे . हे सवान
ा ा मािहत आहे . या अथान
य े
िवजान बुिदवादी िवचारधारा आहे असे ही महणता येईल. (आिण तसे महटलेही जाते.)
या भौत िवजानाचया पिलकडे एक वेगळे िवश आहे , असे अतींदीय िवजान मानते. ते
बुिदवादी िवजानाहून कसे वेगळे आहे ?

या नवयुगातील परामानसशासाचा सतयागह काय आहे ? याची उकल करणारा

िवसतत
ृ लेख.

लेखक - पाचायय अदयानंद गळतगे. पो. भोज. िज. बेळगाव. कनाट
य क. ५९१२६३.
फोन ०८३३८-२९३३९९. Email:gadwayanand@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful