You are on page 1of 1

Muis verjaagt

Een professioneel opgemaakt blad is


duur. Softwarebedrijf Jonge Helden stencilapparaat
in Giesbeek bij Arnhem bedacht
SMIC, een uitgekiende manier om de
kosten te drukken.

Door Laure ns va n Ag g e l e n
Het concept lijkt op de mogelijkheid die
de consument op internet geboden
wordt om zelf een fotoalbum samen te
stellen en dit netjes gedrukt thuis te ont-
vangen, ingebonden en wel. Wie SMIC
wil inzetten voor de opmaak van een
clubblad heeft nauwelijks kennis van
computers en zeker geen ingewikkelde
software nodig.
Om SMIC te kunnen gebruiken is een
webbrowser en een SMIC-account nood-
zakelijk. Leden die aan het clubblad wil-
len meewerken, ontvangen een gebrui-
kersnaam en een wachtwoord waarmee
zij online kunnen inloggen. Aan iedere
gebruikersnaam zijn andere rechten en
bevoegdheden verbonden waardoor een
verenigingslid alleen toegang heeft tot
het deel waarvoor hij een bijdrage zal le-
veren. Het enige wat een clublid, vrijwil-
liger of adverteerder vervolgens hoeft te
doen, is het uploaden van afbeeldingen
en teksten. Het fraaie is dat al die leden
afzonderlijk zich geen zorgen hoeven te
maken over de opmaak. Deze is vooraf
vastgelegd in een zogenoemde template, Voorbeelden van clubbladen opgemaakt met behulp van ‘SM IC’
oftewel een opmaakprofiel waarin de
huisstijl is bepaald. Hij zal dus zelf geen
last hebben van een oerwoud aan func-
ties en instelmogelijkheden en ook dege- vervolgens voor dat de gewenste oplage specifieke advertentie te plaatsen. Niet
ne die de eindredactie verzorgt zal geen netjes wordt afgedrukt op een HP Indigo iedereen krijgt in dat geval dus een iden-
tijd kwijt zijn aan het verwijderen van printer en de bladen op het afgesproken tiek blad in de bus.
een kakofonie van verschillende letterty- tijdstip worden verzonden aan de leden. Korfbalvereniging VADA in Wagenin-
pes. Daarvoor kunnen de adressen van de le- gen is enthousiast over SMIC. „Het sys-
Op het moment dat alle pagina’s van denadministratie aan SMIC worden ver- teem neemt ons veel werk uit handen, we
het clubblad zijn ingevuld en de eindre- strekt. Door deze koppeling is het zelfs maken aanzienlijk minder kosten om het
dactie de laatste puntjes op de ‘i’ heeft ge- mogelijk om adverteerders de mogelijk- blad te maken.”
zet, kan aan SMIC de opdracht worden heid te bieden om voor verschillende
gegeven de rest te doen. SMIC zorgt er doelgroepen binnen de vereniging een Informatie: www.smic.nl