ေရြးေကာက္ပြဲ မတရားမႈ ကမၻာသိေအာင္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ဖ႔ို ေဒၚစု ေဆာင္ရြက္မည္

By ဦးေဇာ္၀င္းလႈိင္ တနဂၤေႏြ, 14 ႏိုဝင္ဘာ 2010

ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး သတင္းစာရွ င္းလင္းပြဲ က်င္းပေနစဥ္။ ႏု၀
ိ င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၀။
ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏု၀
ိ င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ျဖစ္ ေပၚခဲ့တဲ့ မတရားမႈေတြကုိ ျမန္ မာျပည္သူေတြတင္ သာမက ကမၻာသိေအာင္ တင္ျပႏုိင္ဖ႔ုိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လ႔ုိ
ဗြီအုိေအ ျမန္မာပုိင္းဌာနနဲ႔ သီးသန္႔ျပဳလုပ္တဲ့ ေမးျမန္းခန္းမွာ ျမန္မာ့ဒီမက
ုိ ေရစီ ေခါင္ းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NLD အေနနဲ႔ လူ ထုန႔ဲ လက္တြဲၿပီး
လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လ႔ုိ ဆုိပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ေရာက္ေနတဲ့ ဗီ ြအုိေအ ျမန္မာပုိင္း ၀ုိင္းေတာ္သား ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က မၾကာခင္ကေလးကပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ပထမဆုံး ေမးခ်င္တာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲန႔ဲ ပတ္သက္လ႔ို အန္တီလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကားၿပီးမွာေပါ့၊ ဆုိေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
“က်မတိ႔ု အခု ေရြးေကာက္ပြဲန႔ဲ ပတ္သက္လ႔ို အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္က ေကာ္မတီဖ႕ြဲ ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မတရားတဲ့ ကိစၥေတြကို စုံ စမ္းေနပါတယ္။ က်မတု႔ိ ေျပာၿပီးၿပီပဲေလ၊
ဥပေဒ စိုးမုိးေရးကုိ ယုံၾကည္တဲ့အေလ်ာက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္တုိင္ မပါခဲ့ေပမဲ့လည္း အဲဒီမွာ မတရားတဲ့ ကိစၥေတြေတာ့ က်မတု႔ိ စုံ စမ္း ရမယ္။ ဒီဟာေတြကို အစီရင္ခံစာတခု ျပဳၿပီးေတာ့
ျပည္သူအမ်ား သိေအာင္ တင္ျပရမယ္၊ ကမၻာသိေအာင္ တင္ျပရမယ္လ႔ို ယုံၾကည္ပါတယ္။”

ေနာက္တခုက NLD ရဲ႕ အနာဂတ္ေပါ့၊ NLD ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဘယ္လို ခရီးသြားမလဲ ဆုိတာပါ။
“NLD က ေရွ႕ေလွ်ာက္ ျပည္သူန႔ဲ လက္တြဲၿပီး ခရီးသြားမွာပဲ။ ဒီေန႔ ေျပာခဲ့သလိုပဲ၊ NLD တဖြ႕ဲ တည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္န႔ဲ မဟုတ္ပါဘူး။ အစကတည္းကလည္း
NLD ဖြ႕ဲ တယ္ဆုိတာ ျပည္သူအတြက္ ဒီမုိကေရစီ ရယူ ဖ႔ပ
ို ဲ။ အဲေတာ့ တျခား အစုအဖြ႕ဲ ေတြန႔ဲ အားလုံးလက္တြဲၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကုိ အဓိက အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီမုိက ေရစီ ရေအာင္
လုပ္သြားမွာပါ။”

အန္တီ ဒီေန႔ ေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာလည္း ပါပါတယ္၊ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ဘယ္အဖြ႕ဲ အစည္းနဲ႔မဆုိ လက္တြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိတာ၊ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့
ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲခင္ဗ်။

“က်မတိ႔က
ု ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကို ဟုိပါတီ၊ ဒီပါတီလ႔ို ခြဲျခားၿပီးေတာ့ မျမင္ပါဘူး။ တကယ္ပဲ ဒီမုိကေရစီကို လိုလားတယ္ဆုိရင္ အဲဒီ လုလ
ိ ားခ်က္ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့
လက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပါ။”

စစ္အစိုးရက လမ္းျပေျမပုံ ၇ ဆင့္ဆုိၿပီး ခ်ၿပီးလုပ္ေနတာ အခုဆိုရင္ အဆင့္ ၆ ျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့အဆင့္ ေရာက္လာၿပီေပါ့။ သူတ႔ို လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို

ဆန္႔က်င္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးက ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ့မလား၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမလဲခင္ဗ်။
“အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ ေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖ႔ုိ လုိတယ္ ဆုိတာကိုက အစကတည္းက အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ သေဘာမတူတဲ့ ကိစၥေတြ ရွိလ႔ေ
ို ပါ့။ အားလုံး အစကတည္းက

တသေဘာတည္းဆုရ
ိ င္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ လုပ္စရာ မလုိဘူးေလ။ အဲေတာ့ တဘက္က အျမင္န႔ဲ တဘက္က အျမင္န႔ဲ မတူလ႔က
ို ို ဒီရင္ၾကားေစ့ေရးက ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့။ ”

အန္တီ့အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက ျမန္မာျပည္အေရးကို ဘယ္လုိမ်ဳိး ပိုၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးေစခ်င္ပါသလဲ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကုလသမဂၢန႔ဲ အေမရိကန္ စတဲ့
အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက။

“အဲဒါေတြကို ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္၊ ပတ္သက္တဲ့ ကာယကံရွင္ေတြန႔ဲ ေဆြးေႏြး ခ်င္တ ယ္။ တကယ္ဆုိရင္ အခု ထြက္လာတာမွာ အန္တီ အလုပ္ခ်င္ဆုံး ကိစၥက လူမ်ားေတြရ႕ဲ အသံေတြကို
နားေထာင္ ခ်င္တယ္။ ခက္တာက အန္တီ့ခ်ည္းပဲ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ၿပီး ေမးေနၾကတာပဲ။ တေယာက္တည္း ေျပာေနရတာ။ အန္တီျဖစ္ခ်င္တာ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး။ အျပင္က အသံေတြကုိ

ၾကားခ်င္တယ္၊ ျပည္သူရ႕ဲ အသံကို ၾကားခ်င္တယ္၊ ကမၻာရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားခ်င္ တယ္။ တကမၻာလုံးက ျပည္သူေတြန႔ဲ လူငယ္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြန႔ဲ တုိင္းျပည္ထဲက လူငယ္ေတြန႔ဲ
အဲဒီလုိ အစကတည္းက လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္က မေန႔ကနဲ႔ ဒီေန႔ ပုိၿပီးေတာ့ ခုိ င္မာလာတယ္။
“ဘာျဖစ္လ႔လ
ုိ ဲဆုိေတာ့ အန္တီ့ကို လာၿပီး ႀကိဳဆို အားေပးတဲ့ လူအုပ္ေတြထဲမွာ အမ်ားစုက လူငယ္ေတြ၊ ေတာ္ေတာ့္ကို အားတက္စရာ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြေပါ့၊
ေသြးသစ္ေတြန႔ဲ အန္တီတုိ႔ကို ပိုၿပီးေတာ့ အင္အားသစ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးေနသလိုပါပဲ။ ”

အဲဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ၊ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္တ႔ိုက ေျပာလာတာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္းမွာ၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္က ေျပာလာတာက သူတ႔က
ုိ
တက္လာတဲ့ အစိုးရနဲ႔ပဲ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖ႔ို ႀကိဳးစားမယ္လုိလို ေျပာေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒီကိစၥန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အန္တီ့အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္လို နည္းနည္း ေျဖေပးလု႔ရ
ိ မလား။
“တက္လာတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံရမွာပဲ ဆုိတာ အစကတည္းကလည္း ဆက္ဆံခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္း ဒီလိုပါပဲ။ အဲဒါ သိပ္ၿပီးေတာ့ ထူးထူးျခားျခားလု႔ိ မျမင္ ပါဘူး။”

လက္ရွိ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚမွာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြက အားမလုိ အားမရ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြေပါ့။
“ဒါကေတာ့ ရသေလာက္ ေထာက္ခံမႈရေအာင္၊ ကူညီမႈ ရေအာင္ေတာ့ လုပ္သြားရမွ ာပဲ။ ထုိင္ၿပီးေတာ့ ဒီေလာက္န႔ဲ ေတာ္ပါၿပီဆုိၿပီး ေက်နပ္ ေနလိ႔ု ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ဒီေလာက္ ေထာက္ခံမႈရရင္
ေနာက္ထပ္ ပုိၿပီးရေအာင္ လုပ္မယ္၊ ေနာက္ထပ္ ပိုၿပီးရေအာင္ လုပ္မယ္။ အဲဒါက ေလာဘအေနနဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး အတြက္ပါ။ ရတဲ့အထိ ရႏုိ င္သမွ ် ကူညီမႈ၊ ေထာက္ခံမႈ၊
ယုံၾကည္မႈေတြအတြက္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္သြားရမွာပဲ။”

အန္တီ့ လုံၿခဳံေရးအတြက္ေရာ စိုးရိမ္မိပါသလား။ အထူးသျဖင့္ ဒီပဲယင္းကိစၥလိုမ်ဳိးေတြ ျပန္မျဖစ္ဘူးဆုိတာ ဘယ္သူမွ အာမ မခံႏုိင္ေတာ့။ ဆုိေတာ့ အန္တီ သြားတဲ့ လာတဲ့ ေနရာေတြမွာ
အန္တီ့ လုံၿခဳံေရး၊ ျပန္အဖမ္းခံရဖိ႔ု ကိစၥေတြ ဘာေတြေရာ အန္တီ စိုးရိမ္မိပါသလား။

“အမွန္ေျပာရင္ အဲဒါေတြ ေခါင္းထဲမွာ သိပ္မရွိဘူး။ လုံၿခဳံေရးကိစၥကို မေန႔က ထြက္ထြက္လာခ်င္းပဲ အန္တီတ႔ို လူႀကီးေတြ၊ တျခား စုိးရိမ္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြက ေမးပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ

အန္တီ့အျမင္ကေတာ့ ဒီႏုိင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ႏုိ င္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ အားလုံးရဲ႕ လုံၿခဳံေရးဟာ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အဖြ႕ဲ အစည္းေတြရ႕ဲ တာ၀န္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ အန္တီ့စိတ္ထဲမွာ
ထားတယ္။ လုံၿခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္တယ္ ဆုိတာလည္း လုံး၀ မရွိဘူး။

“ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ျပန္ဖမ္းမလား၊ မဖမ္းဘူးလား၊ အဲဒါလည္း ေမးၾကပါတယ္။ အဲေတာ့ ျပန္မဖမ္းဘူးလည္း မေျပာႏုိ ငဘ
္ ူးေလ။ ခဏခဏ အဖမ္းခံ ေနရေတာ့ ျပန္ မဖမ္းပါဘူးလိ႔လ
ု ည္း
ဘယ္လိုမွ အာမ မခံႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါလည္း စိတ္ထဲ မရွိပါဘူး။ ကိုယ္လြတ္ေနတုန္း လုပ္ႏုိင္သမွ် လု ပ္မွာပဲ။ ျပန္ ဖမ္းရင္လည္း အဖမ္းခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ လုပ္ႏုိင္သမွ် လုပ္မွာပဲ။ ”

ဟုတ္ကဲ့၊ အန္တီ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။
“ရပါတယ္၊ ၾကားရတာလည္း ၀မ္းသာပါတယ္။”

အမ်ဳိးသား သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူေတြန႔ဲ ေဒၚစု လက္တြဲမည္
By ေဒၚခင္စုိး၀င္း တနဂၤေႏြ, 14 ႏို ဝင္ဘာ 2010

ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ သတင္းစာ ရွ င္းလင္းပြဲ က်င္းပေနစဥ္။ ႏု၀
ိ င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၀။
ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က မေန႔က မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တဲ့ ျမန္ မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြန႔ဲ
လက္တြဲ ေဆာင္ ရြက္သြားဖိ႔ု အဆင္သင့္ရွိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆိုရင္း လူထုရ႕ဲ အသံ ကို တုိက္႐ိုက္ ၾကားလုိတဲ့အေၾကာင္း ဒီေန႔ ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ သူမ ျပန္လြတ္လာၿပီး ပထမဆုံး NLD
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္႐ုံး မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ရွ င္းလင္းပြဲအတြင္း အဲဒီလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ အျပည့္အစုံကုိ ေဒၚခင္စိုး၀င္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။
“က်မတိ႔က
ု ဒီမုိကေရစီ လိုအားတဲ့ အုပ္စု အဖြ႕ဲ ေတြ အားလုံးနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ဖ႔ို အဆင္သင့္ပဲ။ ဒါ က်မတိ႔ုရ႕ဲ အရင္တုန္းက မူ၀ါဒ အတုိင္းပဲ။ အခုလည္း ဒီမ၀
ူ ါဒ အတုိင္းပါပဲ။ ”
ေလာေလာဆယ္ ထုိင္း၊ ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲ ေတြန႔ဲ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ရ႕ဲ သေဘာထား အျမင္ကုိ
အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“တုိင္းရင္းသားေတြန႔ဲ တုိက္ပြဲျဖစ္တာကေတာ့ ဘာမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ရွိလဲ။ တုိင္းရင္းသားေတြန႔ဲ တုိက္ပြဲျဖစ္တာေၾကာင့္ က်မတု႔ိ အားလုံးအတြက္ စုိးရိမ္စရာေပါ့၊ စိ တ္မေကာင္းစရာေပါ့။
ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြက မျဖစ္သင့္ဘူးေလ။”
NLD အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္က လူမႈေရး လုပ္ငန္း ေတြကို အာ႐ုံစုိက္ လုပ္ေတာ့မယ္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ရွင္းလင္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။
“NGO ဖြ႕ဲ မယ္လို႔လည္း တခါမွ မေျပာခဲ့ဘူး။ က်မတု႔ေ
ိ ျပာတာက လူမႈ၀န္ထမ္း အလုပ္ေတြ လုပ္ဖ႔ို လိုေနၿပီ။ လူမ၀
ႈ န္ထမ္း အလုပ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ခြဲျခားလု႔ိ မရဘူး။ အခုအခ်ိ န္မွာဆုိရင္
က်မတု႔ိ ျပည္သူေတြက အင္မတန္မွ လိုအပ္ေနတယ္။ စီးပြားေရးေတြလည္း ဒုကၡေရာက္ေနတယ္၊ အကူအညီ လိုေနတယ္။ အဲဒီ လုိေနတဲ့ လူေတြရ႕ဲ အကူအညီကို ေပးႏုိင္သေလာက္ ေပးဖိ႔ပ
ု ဲ။
အဲဒါေတြက အခုမွ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စၿပီးေတာ့ လူမ၀
ႈ န္ထမ္း အလုပ္ေတြကို လုပ္ခဲ့တာ။”

ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္ေတြရ႕ဲ အေမးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖဆုိရာမွ ာ လူထုန႔ဲ အဆက္ျပတ္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံလိုတယ္လို႔
အဂၤလိပ္လို အခုလုိ ေျဖရွင္းပါတယ္။
“လူထုရ႕ဲ အသံကို နားေထာင္ ရင္းနဲ႔ ေလ့လာေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အထဲမွာ ေနရေတာ့ လူထုရ႕ဲ အသံကို တိုက္႐ုိက္ၾကားရဖု႔ိ သိပ္ကုိ ခက္ခဲလွပါတယ္။ လူထုေတြရ႕ဲ အသံေတြကို ၾကားရဖု႔အ
ိ တြက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူတ႔ဆ
ို ီကို စာေရးဖု႔ိ အားေပးလုိတယ္လ႔ို ေျပာပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ၊ ဘာေတြ လုပ္ေစခ်င္သလဲ ဆိုတာကို စာေရးေပးၾကပါ၊ တခ်ဳိ႕က ဆႏၵေတြ
ရွိေနေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွ ာ ျဖစ္ ခ်င္မွ ျဖစ္ မွာပါ။
“ဒါေပမဲ့ သူတ႔ေ
ုိ တြ အားက်လာေအာင္၊ ေမွ ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးႏုိင္ေအာင္ လူထုရဲ႕ အသံေတြကိုလည္း ၾကားလိုပါတယ္။ လူထုရ႕ဲ အသံကို နားေထာင္မွ ျဖစ္မွာပါလိ႔ု ေျပာပါတယ္။ ၆
ႏွစ္အတြင္းမွာ ေရဒီယိုကိုပဲ နားေထာင္ ခဲ့ရၿပီး အခု လူေတြ ဘယ္လိုေျပာတယ္ ဆိုတာကို သူ နားေထာင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။”

ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေပၚမွာ ၾသဇာ အလႊမ္းမုိးဆုံးလုိ႔ ယူဆၾကတဲ့ အိမ္နီးခ်င္ း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံန႔ဲ ဆက္ဆံေရး အေပၚမွာေရာ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္က ဘယ္လိုမ်ား သေဘာထားပါသလဲ။
“တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ရန္သူလို သေဘာမထားပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီကို အမွ န္တကယ္ လိုခ်င္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ရန္သူရယ္လ႔ို မ႐ႈျမင္ေစလိုပါဘူး။ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ
အိမ္နီးခ်င္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကမၻာႀကီး တည္ရွိေနသေရြ႕ တ႐ုတ္န႔ဲ ျမန္မာႏုိ င္ငံဟ ာလည္း အိမ္နီးခ်င္းေတြအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမွ ာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္နီး ခ်င္း ေကာင္း ပီ သစြာ
ဆက္ဆံသြားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။” လိ႔ု ေျပာဆုိသြားပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး NLD ပါတီ တခုတည္းကပဲ ႏုိငင
္ ံကို လႊမ္းမုိးအုပ္ခ်ဳပ္တာ၊ ပါတီတခုတည္းက တပါတီစနစ္ န႔ဲ အုပ္ခ်ဳပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို သုံးသပ္သြားပါတယ္။
“တပါတီတည္းက ႏုိင္ငံအာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္လ႔ုိ မယူဆပါဘူး ။ ဒီလိုပါပဲ၊ ပါတီတခုအတြင္းမွာလည္း လူတဦး တေယာက္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာက ဒီမုိကေရစီလ႔ို
မယူဆပါဘူး။ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ကုိ င္ႏုိင္ဘဲ ႏုိင္ငံအတြက္ ဘယ္လို ဒီမုိကေရစီမ်ဳိးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မွာပါလဲ။ NLD ပါတီကုိလည္း သူတေယာက္တည္းနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ
ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။” လိ႔ု ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ႏု၀
ိ င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ ၀င္ မၿပိဳင္ဘ႔ို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။
“ပထမဆုံး အခ်က္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ခု ႏွစ္ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လုံး၀ မယုံၾကည္လ႔ပ
ုိ ါပဲ။ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ ပြဲကုိ လူထုက တခဲနက္ ေထာက္ခံထားၿပီး ၀ါက်ေလး
တေၾကာင္းတည္းနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းလုိက္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါတယ္။ တတိယ အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ အေရးအတြက္ အရာရာကို စြန႔လ
္ ႊတ္ အနစ္နာခံၿပီး အက်ဥ္းက်ခံေနၾကတဲ့
က်မတိ႔ရ
ု ႕ဲ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ေတြအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လ႔ို မယူဆတဲ့အတြက္ NLD ေရြး ေကာက္ပြဲကို မ၀င္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။” လိ႔ု ရွင္းလင္း ေျပာပါတယ္။
ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသြားတဲ့အထဲက ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚစုလြတ္လာတာ ခရီးရွည္ႀကီးရဲ႕ ေျခလွမ္းအစသာျဖစ္
By မခင္ျဖဴေထြး | ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ စေန, 13 ႏို ဝင္ဘာ 2010
ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန မေန႔က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္ းစုၾကည္ကို ျပည္သူေတြ ေထာင္န႔ခ
ဲ ်ီ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသလို ႏုိင္ငံတကာက
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ေတြန႔ဲ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ အားလံုးကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ အေပၚ
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖိ႔မ
ု ွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္ေပးရံု န႔ဲ မလံု ေလာက္ဘဲ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကို
လုပ္ဖ႔လ
ို ည္း လိုအပ္တယ္လ႔ို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေတြ ကလည္း ေျပာပါတယ္။ အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ
ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႕ အသံေတြန႔ဲ ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တ ခ်ိဳ႕ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို မခင္ျဖဴေထြးက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အေပၚ ျမန္ မာႏုိ င္ငံသားေတြန႔အ
ဲ တူ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံတခ်ိ ဳ႕ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ
ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟီရိုရွီးမားၿမိဳ႕ မွာ စုေ၀းေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ဆုရွင္ေတြကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈ အတြက္ အထူး၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း
မေန႔က ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စ္မြန္တူးတူးက ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ပင
ို ္း မေရရာမႈေတြန႔ဲ လမ္းစေပ်ာက္ေနၾကတဲ့

ျမန္မာျပည္သူ ေတြအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေမွ်ာ္လ င့္ခ်က္ေတြကို တဖန္ ျပန္ေပးႏုိ င္မယ့္သူ ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာႏို င္ငံသားေတြ အတြက္တင္သာမကဘဲ လူတိုင္းကို စိတ္ဓါတ္ခြန္အား
ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ကမၻာ့ျပယု ဂ္တခုလည္း ျဖစ္တယ္လ႔ို ဆိုပါတယ္။

ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း ႏိုဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ Frederik Willem de Klerk ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္
အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အေပၚမွာ ၀မ္းေျမာက္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းနဲ႔ အခုလြတ္ေျမာက္မႈဟာ ေရရွည္ လြတ္ေျမာက္မႈျဖစ္ ဖ႔န
ို ႔ဲ အရင္ အႀကိမ္ေတြတုန္းကလို
ျပန္မျဖစ္ ဖ႔ို ေမွ်ာ္လင့္တယ္လ႔ို ဆိုပါတယ္။

ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ ေနာက္တဦးျဖစ္တဲ့ အေမရိက န္ သမၼတ အိုဘားမားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔အတြက္ေတာ့ သူရဲေကာင္းတေယာက္ပါလိ႔ု ဆိုၿပီး ျမန္မာႏုိ င္ငံန႔ဲ ကမၻ ာတ၀ွမ္း
အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရဖိ႔ု တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကသူေတြ အားလံုးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေမွ ်ာ္လင့္ ခ်က္ခြန္အားေတြ ေပးစြမ္းႏို င္သူျဖစ္တယ္လ႔ို မေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့

အိမ္ျဖဴေတာ္က သမၼတရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္ းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာတဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရေပမဲ့ ခုခ်ိန္ထိ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု ေတြန႔ဲ ျပည္သူေတြ အားလံုးဟာ စစ္အစိုးရရဲ႕ စနစ္တက် ႏုတ္ ပိတ္တာ၊ အက်ဥ္းခ်တာကို ခံေနရဆျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း ပါ၀င္ ခြင့္မရပဲ ျဖစ္ ေနတယ္လ႔ဆ
ို ိုၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ႏုိ င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးဖိ႔က
ု ိုလည္း သမၼတ အိုဘားမားရဲ႕
ေၾကညာခ်က္မွာ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။
အလားတူပဲ ျမန္မာႏို င္ငံေရးကို ေျဖရွ င္းတဲ့ေနရာမွ ာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေယာက္တည္းကို လြတ္ေပးယံုန႔ဲ လံုေလာက္မွာမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးကိုပါ လြတ္ေပးၿပီး
အဓိပၸါယ္ျပည္၀
့ တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္လည္း ျမန္ မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ရလိမ့္မယ္လ႔ို ျပည္ပေရာက္ အမ်ိ ဳးသား ညႊန႔ေ
္ ပါင္းအစိုးရအဖြ႔ဲ (NCGUB) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ
စိန၀
္ င္းက ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔ကေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္းပဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီကေန႔ ရွတ
ိ ယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာလည္း အင္မတန္မွ တရားမမွ်တဲ့
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ျမန္မာျပည္ရ႕ဲ စံခ်ိန္ေရာ၊ ကမၻာ့စံခ်ိန္ေတာင္မွ ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေပါ့ေနာ္။ ႏုိင္ငံေရးအရပဲၾကည့္ၾကည့္၊ လူမႈေရးအရပဲၾကည့္ၾကည့္ အေျခအေနေတြက
ဆိုးေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တ႔ို အေနနဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေတြ႔ယံုတင္မကဘူးေပါ့ေနာ္။ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ စကားေျပာပြဲကုိ စဖိ႔လ
ု ုိၿပီလ႔ို က်ေနာ္
ေျပာလိုပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အတြက္ အလြန႔အ
္ လြန္ကို ၀မ္းေျမာက္ရပါတယ္လ႔ို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အတြက္ ႏုိငင
္ ံတကာ ေရွ႕ေနတေယာက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့
Jared Genser ကလည္း ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္ အရမ္းကိုပဲ ၀မ္းသာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏွ စ္ေပါင္း ၂၁ ႏွ စ္အတြင္း ၁၅ ႏွ စ္ေလာက္က ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္န႔ဲ ေနေနရတာပါ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလကစလိ႔ု ၿပီးခဲ့တဲ့ ၇
ႏွစ္လံုးလံုး ဆက္တိုက္ အက်ဥ္းခ်ခံ ရတာပါ။ ခုလို ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာတယ္ဆိုေတာ့ သူ႔အတြက္ေရာ မိသားစုအတြက္ပါ တကယ့္ကို ၀မ္းေျမာက္ စရာ ေန႔တေန႔ ပါ။ က်ေနာ္လည္း
တကယ္ပဲ ၀မ္းသာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တ႔ုိ ျပန္သတိရဖိ႔ု အေရးႀကီးတာတခုက အရင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၃ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္ဖူး ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့

အဲဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္န႔ဲ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးတာမ်ိ ဳး၊ ေစ့ စပ္ညိႇႏိႈင္းတာမ်ိဳး မရွိခဲ့သလို ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး
က်န္ေနေသးလို အခုတႀကိမ္ ျပန္လြတ္မႈဟာ မို င္ေထာင္ ရွည္ ခရီးရဲ႕ အစ ပထမေျခလွမ္းပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ”

ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အခုလိုျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာတာ ျဖစ္လ႔ို ဒီလိုဖိအားေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ
လုပ္လာတဲ့အထိ ဆက္ၿပီး ေပးသြားဖိ႔ု လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ေရွ႕ေန Jared Genser ကေျပာပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉး ခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ျပင္သ စ္သမၼတ ဆာကိုဇီ တိ႔က
ု လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အေပၚ ၀မ္းသာေပမဲ့ သူ႔ရ႕ဲ လြတ္လပ္မႈန႔ဲ အခြင့္အေရးေတြကို
ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈေတြ ျမန္မာစစ္အ စိုးရဘက္က ထပ္ၿပီး လုပ္မလုပ္ဆိုတာကိုေတာ့ သတိႀကီးႀကီး ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္လ႔ို ဆိုၾကပါတယ္။ အလားတူပဲ ၿဗိတိန၀
္ န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကမ္မရြန္၊
ဂ်ာမနီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဲန္ဂလာမာကဲလ္ နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢက ဥေရာပေကာ္ မရွ င္ဥကၠဌ Jose Manuel Barroso၊ ကေနဒါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Stephen Harper တိ႔က
ု လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ႀကိဳဆိုလိုက္သလို ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏို င္ငံေရးအက်ဥ္ းသားေတြ အားလံုးကိုပါ ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးၿပီး အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု ေတြန႔ဲ
တုိင္းရင္းသားအဖြ႔ေ
ဲ တြ ပါ၀င္တဲ့ အဓိ ပၸါယ္ရွိတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားဖိ႔က
ု ိုလည္း သူတ႔က
ို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီ ကလင္တန္ကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ဥ္းခ်ၿပီး ႏို င္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြထဲက ဖယ္ရွားဖိ႔ု ဘယ္လိုပဲ
ႀကိဳးစား ႀကိဳးစား ျပည္သူေတြအေပၚထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ သႏၷိဌာန္က ေတာ့ ပ်က္ျပယ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးလိ႔ု ဆိုၿပီး အခုတႀကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို

ျပန္လြတ္ေပးမႈမွာလည္း ခၽြင္းခ်က္ေတြမပါဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ေတြ အာမခံ ေပးဖိ႔ု မေန႔က ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ျမန္ မာစစ္အစိုးရကို

ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာ၀ ေျပာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္တခု ဖန္တီးႏိုင္ဖ႔ို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔အ
ဲ တူ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ
ပါ၀င္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး မႈတရပ္ အျမန္ဆံုးစတင္ၿပီး အမ်ိ ဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖ႔ို ကိုလည္း မစၥစ္ ကလင္တန္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ အလားတူပဲ
အေမရိကန္ ရီပါပလစ္ကန္ ပါတီက အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေခါင္းေဆာင္ Mitch McConnell ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈဟာ ျမန္ မာႏုိင္ငံ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္သ င့္ေၾကာင္းနဲ႔ သူမရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္ေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳမျပဳ အဓိက ေမးစရာရွိေနေသးတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။
ကုလသမဂၢရ႕ဲ ျမန္ မာႏုိင္ငံဆုိ င္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စံု စမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး မစၥတာ ေတာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မအ
ႈ ေပၚ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း
အခုလို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အခုလႊတ္ေပးတာလည္း ေနာက္ကြယ္က ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာမ်ိဳး မရွိဘူးလိ႔ု ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူမကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာဟာ

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာမိုလ႔ို ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုတဲ့အတိုင္း လႊတ္ေပးမယ္လ႔လ
ုိ ည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပါ။ အခုလိုမ်ိဳး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ေပးတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။
အျခား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပးဖိ႔ု ထပ္မံေတာင္းဆိုပါတယ္။”

အလားတူပဲ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ေဒသတြင္းႏို င္ငံေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ထိုင္း၊ မေလးရွားနဲ႔ အိ ႏိၵယႏိုင္ငံေတြကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈအေပၚ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလို
လြတ္ေျမာက္လာမႈကေန ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္း မႈေတြအတြက္ သိသိသာသာ အက်ိဳးျပဳလိမ့္မယ္ အခုိင္အမာယံုၾကည္ေၾကာင္း မေန႔ က ထုတ္ျပန္တဲ့
မေလးရွားႏုိ င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Somanahalli Mallaiah Krishna ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အားလံုး ပါ၀င္ၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည္၀
့ တဲ့ ႏို င္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖ႔ို အိႏိၵယႏိုင္ငံက အၿမဲတမ္း တိုက္တြန္းေနတာျဖစ္သလုိ အခု လို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ အိႏိၵယအစိုးရက ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အစပ်ိဳးမႈျဖစ္လိမ့္မယ္လ႔ို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈကေန ပိုၿပီးေတာ့ ျပည့္စံုတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လ႔လ
ို ည္း က်ေနာ္တ႔ို ယံုၾကည္ပါတယ္။”
အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈအေပၚ ျမန္မာ့ အိ မ္နီး ခ်င္း ႏုိင္ငံေတြ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ ေတြ၊ ကမၻာေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြန႔ဲ လူ႔အခြင့္အေရး
လႈပ္ရွားသူေတြ အားလံုးက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ျမန္ မာႏုိင္ငံရ႕ဲ အနီ းကပ္ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံကေတာ့ တစံုတ ရာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ကမၻာေက်ာ္ ေတးဂီတအဖြ႔ဲ U2 ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ၀မ္းသာေပမဲ့ သူ မရဲ႕ လံုၿခံ ဳေရးအတြက္ေတာ့ စိုးရိ မ္တုန္းပဲလ႔ို မေန႔က ေျပာဆို သြားပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/

ျမန္မာ ျပည္သူ လူထု ႏွင့္ ေရကိုျခား လို ့အၾကား မထင္ရွိ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က သူမ ေက်ာ္ၾကားလွ သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ကို ဘယ္ေတာ့ မွ မစြန္ ့လႊ တ္ နဲ ့ဟု
အမည္ရသည္ ့မိန္ ့ခြန္း တြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ သတင္းစာရွ င္းလင္း ပြဲဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႈးႀကီး သန္းေရႊ ႏွ င့္ ေတြ ့ဆံုခ်င္သည့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ကို ဦးစာေပး လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ဆိုသည့္
အေၾကာင္း တို ့ပါရွသ
ိ ည္။

သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကၽြန္မ အေန နဲ ့ျပည္သူေတြ ပိုၿပီး အခက္အခဲ ျဖစ္ေစတယ့္ လမ္း ကို ေရြးမွ ာ မဟုတ္ ဘူး ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယေန ့ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဥ္ သတင္းေထာက္မ်ားက

NLD သည္ ေစတနာ ့၀န္ထမ္းလူမႈ အဖြဲ ့ စည္း အျဖစ္ ရပ္တည္ မွာ လား ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ကို ေျဖၾကားရာဥ္
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရန္ ဖြဲ ့ စည္း ထားေသာ အဖြဲ ့ျဖစ္ သည္ ့အတြက္

ႏိုင္ငံေရး သာဆက္လုပ္သြား မည္ ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သည္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုရန္ အျခား ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းမ်ား သို ့လည္း ခရီး
ထြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ က နာဂစ္ မု န္တိုင္း တုိက္ခတ္ ၿပီး လူတစ္သိန္း ခြဲ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည့္
ဧရာ၀တီ တိုင္း ႏွင္ ့ ဂီရိ မုန္တိုင္း ေၾကာင့္ လူတစ္ရာ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီ တိုင္းသို ့လည္း
ခရီး ဆက္မည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ထို ့ျပင္ ကမာၻ ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သည္ လူထု ကြန္ယက္ တစ္ခု ဖြဲ ့စည္းမည္
ဟု လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကား သြားသည္။

မနက္ျဖန္ တြင္ အင္တာ နက္ စတင္ အသံုးျပဳမွ ျဖစ္ၿပီး ေန ့စဥ္ ရံုး ပံု မွန္ တက္မည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။
ၾကံ့ဖြ ံ ့ ကို လည္း ပါတီ တစ္ခု NDF ကို လည္း ပါတီ တစ္ခု ဟု သာ ျမင္ သည္ ဟု လည္း ထည့္သြင္း
ေျပာၾကား သြား ခဲ့သည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ ဥ္ ေဒၚစုက စစ္အစိုးရ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ အလံ ကို မႀကိဳက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္း
ဂ်ာနယ္ တစ္ခု မွ အမ်ိ ဳးသမီး သတင္းေထာက္ တစ္ဦး ေျပာသည့္ မိန္ ့ ခြန္း ျဖစ္သည့္ မည္သည့္ အတြက္

ေၾကာင့္ ႏုပ်ိဳ လန္းဆန္း ရသည္ ဆိုသည့္ မိ န္ ့ခြန္း ကို ေျဖၾကား ဥ္ အလုပ္လို အပ္ ခ်က္ ေၾကာင့္ ႏုပ်ိဳ လန္း
ဆန္း ရေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီ ရလွ်င္ သက္ ႀကီး ရြယ္ အို တစ္ဦး ကဲ့သို ့ပင္ ေနသြားေတာ့ မည္ ဟု ေဖာ္ျပန္
လည္ ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္း ပတ္ က က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ဥ္ မသမာ မႈ မ်ား ႏွ င့္ မတရားသျဖင့္ စီစဥ္မႈ
မ်ား ကို စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြင့္၍ အစီရင္ ခံ စာ တစ္ ေစာင္ တင္ မည္ ဟု ေျဖၾကား သြားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ သတင္းစာရွ င္း လင္း ပြဲ သို ့ျပည္တြင္း ႏွ င့္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ တစ္ရာ
ေက်ာ္ တက္ေရာက္ သတင္းယူခဲ့သည္။

ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ပထမ ဦ ဆံုးအႀကိမ္ မိန္ ့ ခြန္းေျပာၾကားမႈ ဥ္ကနီ ဦး ပရိတ္သတ္ ငါးေသာင္းေက်ာ္ တက္ေရာက္က ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ အထိျဖစ္လာခဲ့သည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္ ့ ခြန္းေျပာပြဲ သို ့တက္ေရာက္နားေထာင္သည့္ ျပည္သူလူထုႀကီး

လုပ္ေဖာ္ကို င္ဖက္ ႏို င္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ယေန ့အမ်ိ ဳး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ ခ်ဳပ္ ရံုးေရွ ့ မွာ က်င္းပတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ရဲ ့မိန္ ့
ခြန္းေျပာၾကားမႈ ကို ရန္ကုန္ နဲ ့ နယ္ၿမိဳ ့ေတြက ပရိတ္ သတ္ ငါးေသာင္းေက်ာ္ တက္ေရာက္
ၾကတယ္ လို ့သတင္းရရွိပါတယ္။
CNN,BBC, NBC, France 24 , RT, Al Jazerra အပါအ၀င္ ႏိုင္ကာသတင္းသတင္းဌာနေတြမွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ သတင္းကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပ ၾကသလို ကမၻာႏိုင္ငံ

ေခါင္းေဆာင္ ေတြကလည္းေဒၚစု လြတ္ေျမာက္မႈ အတြက္ ၾကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္စကားေတြ။ စစ္အစိုးရ ရဲ ့

အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္ တရုတ္ ႏိုင္ငံက ေတာ့သူ ့ႏိုင္ငံ မွာ လည္း ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခံထားရတဲ့ ႏိုဘဲလ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ရတ
ွိ ာ ေၾကာင့္ ေဒၚစု လြတ္ေျမာက္လာမႈကိုမုဒိတာ မပြား ႏို င္ပါဘူး။ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္ေတြသာမက ကမၻာေက်ာ္အေမာ္ ပဂ
ု ၢ ဳိလ္ေတြကလည္းႏႈတ္ဆက္ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
ေရာ့ ခ္စတားယူတူး အဖြ႕ဲ က လန္ဒန္ျမိဳ႕ကေန အမ်ိ ဳးသားေခါင္းေဆာင္လြတ္ေျမာက္ လာျခင္းအေပၚကိုေၾကညာခ်က္တရပ္ထုတ္ျပန္ျပီး
“ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူၾကိိဳဆိုျပီး ေဒၚစုနဲ႕ျမန္ မာျပည္ ေတြက…
ို သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝပါရဲ႕နဲ႕
ျမန္မာျပည္သူ ေတြဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ၊ႏို င္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၀၀၀ေက်ာ္လြတ္ေျမာက္ဖ႕ို လိုအပ္တာေတြနဲ႕
ရက္စက္လြန္းတဲ့စစ္အာဏာရွင္ကို ဖယ္ ရွားႏို င္ဖ႕ို ေထာက္ခံၾကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္”။

ႏိုဘယ္ဆုေကာ္မတီ( ေနာ္ေဝး ) ကလည္း “ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈကို လိႈက္လိႈက္ၾကိဳဆိုျပီး
ေနာ္ ေဝးႏို င္ငံေအာ္စလိုျမိဳ႕မွာ က်င္းပေတာ့မယ့္ ႏိုဘယ္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ဖ႕ို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

စစ္အစိုးရဲ႕ဆီကေန ျမန္ မာျပည္ျပန္ခြင့္ ရဖိ႕ု ဆိုတာကိုအတိအက်လိုအပ္တယ္။ ဒီလိုျပန္၀င္ခြင့္ရမယ္လိုမေမ်ာ္လ င့္ပါဘူး လိ႕ု ေဖၚျပပါရွိ ပါတယ္။
အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားကေတာ့
ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းလိ႕ု သတ္မွတ္ျပီးေဒၚစုတဦးတည္းသာမကႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားအားလံုး လြတ္ေပးရမွ ာျဖစ္ျပီး

ျမန္မာျပည္သူ ေတြ ေၾကာက္ရြံျခင္းကင္းေဝးဖို႕ႏို င္ငံတကာအသိုင္းကေဆာင္ရက
ြ ္ရမွ ာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ခ်ဳပ္ျငိ မ္းေရးပို င္တိုင္ကို အတူတကြဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖိ႕ု
ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

http://freedomnewsgroup.com/

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းမ်ားကုိ

ရန္ကုန္မွ ဂ်ာနယ္ တခ်ဳိ ႕က အင္တာနက္တြင္ ေဖာ္ျပ
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၂

ႏု၀
ိ င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၀
စေနေန႔က

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာစာ ဖတ္သူတ႔ုိ အေရာက္မ်ားသည့္ Eleven Media Group အင္တာနက္

လြတ္ေျမာက္လာျခင္း

စာမ်က္ႏွာတခ်ဳိ ႕တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေတြ႔ေနရသည္။

ႏွင့္

စာမ်က္ႏွာ http://news-eleven.com/

ေနာက္ဆက္တဲြ

သတင္းေရးသားခ်က္မ်ားကုိ

ရန္ကုန္အေျခစုိက္

နာမည္ႀကီး

သတင္းဌာနမ်ား၏

အင္တာနက္

ေဖာ္ျပၾကသည့္ ေနရာမ်ားမွ ာ The Voice ဂ်ာနယ္၊ Yangon Media Group ႏွင့္ Eleven Media Group တုိ႔၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ တင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး စာဖတ္ ပရိသတ္တ႔က
ုိ လည္း မွတ္ခ်က္ (comment) မ်ားစြာ ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
ႀက့ံဖ႔ပ
ံြ ါတီသုိ႔ မၾကာေသးမီက ကမန္းကတန္း ၀င္လုိက္ေသာ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး ပုိင္ဆုိင္သည့္ ျမန္ မာတုိင္းမ္ တြင္မူ မေတြ႔ရေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာတုိင္းမ္သည္ ပုံႏွိပ္ဂ်ာနယ္တြင္
ေဖာ္ျပခ့ဲသည္မ်ားကုိသာ အြန္လုိင္းသု႔ိ တင္ေလ့ရိွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုံႏွိပ္စာေစာင္မ်ားကုိသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတု႔၏
ိ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ၾကသည္။ အင္တာနက္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ မလုိအပ္ေပ။
သုိ႔ေသာ္လည္း အင္တာနက္ နည္းပညာ အားမေကာင္းေသးသည့္ ျမန္မာျပည္ မွ စာနယ္ဇင္း ဌာန အမ်ားအျပားသည္ ပုံႏွိပ္စာေစာင္ထုတ္ေ၀ေရးကုိသာ အားသန္ၾကၿပီး
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မရိွ ေပ။ ့

The Voice ဂ်ာနယ္၏ အြန္လုိင္း မ်က္ႏွာစာ http://thevoicemyanmar.com/

Yangon Media Group အင္တာနက္
စာမ်က္ႏွာhttp://www.myanmartraining.com/news/

အေမရိကန္ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ထံ အေရာက္ ျပည္သ႔အ
ူ သံ ေပးပိ႔ၾု ကရန္ တိုက္တြန္း
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂
ႏိ၀
ု င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၀

ယေန႔ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီခြဲမွာ ရန္ကုန္ျမိ ဳ႔၊ ဗဟန္း၊ အင္န္အယ္ဒီပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ေရွ႔ ဧည့္ ပရိသတ္ ေသာင္းေက်ာ္ေရွ႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုုၾကည္က သူလြတ္ေျမာက္လာအျပီး ပထမဦးဆံုး
လူထုသို႔

မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာၾကားလိက
ု ္ပါတယ္။

အလုုပ္လုပ္ၾကမယ္လ႔ို ေျပာလိုက္ပါတယ္။
ထိုအခ်ိန္န႔ဲ

မိန႔ခ
္ ြန္းမွာ

တျပဳိ င္နက္တည္းမွာပဲ

ေမတၱာရပ္ခံလိုက္တာကေတာ့

-

အေမရိကန္ န႔ဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ က

အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္ စုေရာက္
ႏို င္ငံတကာက

ျပည္သူလူထုရဲ့

ျမန္မာမိသားစုုေတြ

အသံ၊

ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီ
အေနနဲ႔

ဆႏၵသေဘာထားကို

မိသားစုုမ်ားကိယ
ု ္စား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထံကို

နားေထာင္သြားမယ္။

လူထုန႔အ
ဲ တူ

၀ါရွင္တန္ မက္ထရိုေဒသေရာက္

မိမိတ႔ရ
ို ဲ့

ႏႈတ္ခြန္းဆက္

လက္တြဲျပီး

ျမန္မာမိသားစုုက

စကားမ်ားကို

ပိ႔စ
ု ကဒ္မ်ား၊

မွတ္စုကဒ္ကေလးမ်ားနဲ႔ ေရးသားျပီး စာတိုက္ကေန ေပးပိ႔ၾု ကဖိ႔ု တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ေနအိမ္လိပ္စာနဲ႔ ေပးပိ႔ႏ
ု ို င္တဲ့အျပင္ အေမရိကန္ ေန ျမန္မာမိသားစုု မ်ားအေနနဲ႔
ရန္ကုန္ကအေမရိကန္သံရုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အေမရိကန္ျပည္တြင္းရွိ စာတိုက္ေသတၱာကိုလည္း လိပ္မူႏိုငတ
္ ယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၀ါရွ င္တန္ မက္ထရို၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ေတာ္၊ နယူူးေယာက္ျပည္နယ္တြင္းက အယ္ဘနီ၊ ဘတ္ဖဲလိုး၊ ယူတီကာ၊ ၀ါရွင္တ န္ျပည္နယ္က ဆီယက္တဲ၊ ထရိုင္စီးတီး၊ အိုရီဂြန္ျပည္နယ္က

ပိ႔လ
ု န္း၊ ေကာ္ရိုလာဒိုျပည္နယ္က ဒင္းဗား၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားက အယ္လ္ေအ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေဘး၊ အင္ဒီယာနာျပည္ နယ္က ဖိ႔၀
ု ိန္း၊ ေျမာက္ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္၊ နီဗားဒါးျပည္နယ္က
လပ္စ္ေဗးဂတ္စ္ စတဲ့ မိတ္ေဆြ ျမိဳ႔နယ္ ၁၄ ျမိဳ႔နယ္အတြင္း
ေမတၱာရပ္ခံလိုက္တယ္လ႔ို ဆိုပါတယ္။

တိုက္တြန္းတဲ့စာ ျဖစ္ေပမယ့္ အေမရိက န္ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏို င္ငံတကာက

ျမန္မာမိသားစုုေတြကိုပါ အေလးအနက္ထား

အဲသည္လိုမ်ဳိး လႈပ္ရွားမႈ န႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို ျပန္ၾကားေပးဖိ႔က
ု ိုလည္း မိုးမခကို ေတာင္းဆိုထားတာေၾကာင့္ မုုိးမခမီဒီယာကလည္း ေဒၚစုုထံသ႔ို အေရာက္ ျပည္သ႔အ
ူ သံ

လႈပ္ရွားမႈကို သတင္းၾကားသိသမွ် ထုုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

၀ါရွ င္တန္ မက္ထရို ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီက တိုက္တြန္းတဲ့ေပးစာကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ..

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၁၄ ျမိဳ႔နယ္က ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီေတြအေနနဲ႔ ေဒၚစုု လြတ္ေျမာက္တဲ့ အေပၚ ၾကိဳဆိုတာနဲ႔ အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရ႕ဲ ေနာက္မွာ ကၽ်ေနာ္တ႕ို အေဝးေရာက္

တိုင္းရင္းသားၿပည္သူအားလံုး အတူတကြရွိေနတယ္ ဆိုတာ ၿပသရန္အတြက္ ပိ႔စ
ု ကဒ္ေတြ ေပးပိ႕ု တဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေလးတခုလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ ပိ႔စ
ု ကဒ္ေပၚမွာ တဦးခ်င္း စီရ႕ဲ ခံစားမႈပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အႀကံေပးမႈပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ အတိုခ်ဳပ္ေရးသားၿပီးေတာ့ …

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း

ၿမန္မာၿပည္

သို႔ ပိ႔ေ
ု ပးႀကပါမည္။

အေမရိကန္မွာရွိသူမ်ားကေတာ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုႀကည္ ၿမန္မာၿပည္လိပ္စာအၿပင္ အေမရိကန္သံရုံးကို local postage ၿဖင္႕ ဒီေအာက္ပါလိပ္စာကိုပါ ပိ႕ု ႀကပါမည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္

c/o

Box B, APO AP 96546

သို႔ၿဖစ္ပါသၿဖင္႕ မိမိတ႔ိုရဲ့ Blog, Facebook, Twitter Account မ်ားမွတဆင္႕ တကမၻာလံုးသိ႔ု တၿပိဳင္နက္ သတင္းပါးေပးပါရန္ ေလးစားစြာၿဖင့္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ကၽ်ေနာ္တ႔အ
ို ားလံုးရဲ႕ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏူိးမွဳ႕ကို ၿပသႀကရေအာင္လားခင္ဗ်ာ။
ဝါရွင္တန္မက္ထရုိကြန္ၿမဴနတီ

http://www.moemaka.com/

ဒီေန႔ အေမစု ျပည္သူေတြကို အလိမၼာသံုးၿပီး စကားေျပာပံု
Posted by admin on November 14th, 2010

AP Photo
အေမစု
“ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ တေယာက္န႔ဲ တေယာက္ သည္းၿငီးခံတတ္ၾကတယ္ ဟုတ္တယ္ မလား”
ျပည္သူမ်ား

“ဟုတ္ပါတယ္”
အေမစု
“တကယ္ေရာ ဟုတ္ရ႕ဲ လား”
ျပည္သူမ်ား

“ဟုတ္ပါတယ္”
အေမစု
“ဒါဆုိစမ္းၾကည့္ရမလား”
ျပည္သူမ်ား
“စမ္းၾကည့္ပါ”
အေမစု

“ဒါဆိုရင္ စမ္းမယ္ေနာ္

ဒီေရွ႕က(စင္ေရွ႕က) လူေတြက က်မ အသံကို ထိုင္ၿပီး ေတာ္ေတာ္လဲ နားေထာင္ၿပီးသြားပါၿပီ.. ဟုိးဘက္ (ေရႊဂံုတုိင္ဘက္ျခမ္း) က လူေတြရယ္ ေနာက္က
လူေတြရယ္က မတ္တပ္ရပ္ေနရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ သည္းၿငီးခံႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဒီေရွ႕က လူေတြက အဲဒီလူေတြန႔ဲ ေနရာလဲေပးလိုက္ပါလား”
“အရမ္းအံ့ၾသဖိ႔ု ေကာင္းတယ္ဗ်ာ

အေမစု အဲလိုပဲ ေျပာလိုက္ေရာ…”
“ခ်က္ျခင္းပဲ ေရွ႕ကလူေတြက ထၿပီး ေနာက္ကလူေတြန႔ဲ ေနရာလဲေပးၾကတာဗ်ာ….
အရမ္းအံ့ၾသဖိ႔ု ေကာင္းတယ္ဗ်ာ… ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီး ခ်က္ခ်င္း ေနရာ လဲေပးၾကတာဗ်ာ… အ့ံၾသဖို႔ ေကာင္းလိုက္တာ”….
“ဒါပဲဗ်…. ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ…
လူေတြရ႕ဲ ရင္ထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္လ႔ို သတ္မွတ္ထားရင္ ေသနတ္ျပၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ ေနစရာမ လိုဘူး…. ေထာင္န႔ဲ ေျခာက္ၿပီးလဲအုပ္ခ်ဳပ္ ေနစရာမလိုဘူး…
စကားေလး တခြန္းေျပာၿပီး ညင္ညင္သာသာ ခို င္းရုံန႔ဲ လူ ေတြက လိုက္လုပ္ၿပီးသားပဲဗ်… ေလးစားဖိ႔ေ
ု ကာင္းလိုက္တာဗ်ာ”….
(ဗမာျပည္ထဲက သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က ေပးပိ႔လ
ု ာတာကို တင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္)

ဒီကေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာပြဲ (မွတ္တမ္းဓါတ္ပ)ံု
Posted by admin on November 14th, 2010

Ah Bayah

About Us
Old Version
Contact Us
Website Links
Stay Connected

? ? ? ? ? ? ? ? ?
သတင္း | November 14th, 2010 | စာေရးသူ - ႐ုိးမ ၃
ျပည္သူကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္မခ်ပါနဲ႔ – လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန႕္ ခြန္း
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႕ခြန္း
(၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္၊ ႏုိ ဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္)
“သတၱိဆိုတာ စိတ္ဓာတ္ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ကိစၥကို မွန္မွန္ကန္ကန္ န႔ဲ လု ပ္တာဟာ သတၱိပဲ။ လုပ္ရဲရမယ္ ”
“က်မတိ႔ေ
ု ျပာေနတာလဲ ႏုိင္ငံေရးဘဲ။ အားလံုးႏုိင္ငံေရးဘဲ။ က်မတိ႔ျု ပည္သူေတြ ႏုိ င္ငံေရးကို နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ အေရွ႕က လုပ္ေနတဲ့သူကုိ အေနာက္က လူက ထိန္းႏုိင္ရမယ္။ ဒါဟာ
ဒီမိုကေရစီဘဲ။ က်မတိ႔ု ျပည္သူေတြ ထိန္းသိမ္းတာကို ခံပါမယ္။ တျခားသူ ထိန္းသိမ္းတာကုိ မခံႏုိင္ဘူး။ က်မ ထိန္းသိမ္းခံရတတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူကို

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဲ့ခ်ိ န္မွာ လံုၿခံဳေရးသမားေက်မအေပၚ ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံတဲ့ သူေတြကိုပါ။ ေက်းဇူးကို သိတတ္တဲ့သူက နည္းတယ္။ ေက်းဇူးသိတတ္တဲ့သူ ရွားတယ္ ဆိုတာကို
က်မကေတာ့ လက္မခံခ်င္ဘူး။ ေက်းဇူးသိတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ တေယာက္န႔တ
ဲ ေယာက္ သည္းခံရမယ္။ အေရွ႕က လူက ေနာက္ကလူကို သိတတ္ရမယ္။ ေနာက္ကလည္း ေရွ႕ကလူကို
သိတတ္ရမယ္။ ဒါဟာ က်မရဲ႕ အခင္းအက်င္းဘဲ။”

“ ျပည္သူၾကားမွာ အားလုံးၾကားမွာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ ေရးကို ဆက္လုပ္သြားမယ္။ ဘယ္သူဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ ရတယ္။ စကားေျပာခ်င္လည္ း ရတယ္။

က်မတိ႔ဘ
ု က္က ျပည္သ႔အ
ူ င္အားေတြ လိပ
ု ါတယ္။ အခု ျပည္သူေတြ က်မတိ႔ဘ
ု က္မွာရွိတယ္ဆိုတာ သိရတယ္။ ျပည္သူရ႕ဲ ယံုၾကည္မႈ၊ ျပည္သူရ႕ဲ ေထာက္ခံမႈကို ရယူသြားမယ္။ အခု
ဘာလုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာကို မေျပာႏုိ င္တာ ခြင့္လႊတ္ပါ။ အျပင္ထြက္ထြက္လာျခင္း ဘာလုပ္မယ္၊ ညာလုပ္မယ္ဆုိတာကို ေျပာတာက နားမလည္ဘဲ ေျပာတယ္ ျဖစ္ မွာစိုးလိ႔ပ
ု ါ။ က်မတိ႔အ
ု ားလံုး
အနာခံရပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြလည္း အနာခံခဲ့ရပါတယ္။ အနာခံရမယ္ဆုိရင္ သည္းခံၿပီး အနာခံၾကပါလု႔ိ က်မေျပာခ်င္တယ္။ လုိေတာ့လုိခ်င္တယ္ အနာေတာ့မခံခ်င္ဘူး
ဆုိတာေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ အမွားအမွန္ကို ကိုးစားၿပီး သိရမယ္။ အမွန္ဘက္က ရပ္တ ည္ရမယ္။

အမွားအမွန္က တခ်ိန္လုံး အတည္ယူလ႔မ
ုိ ရဘူး။ အခ်ိန္အတုိင္း ေျပာင္းလဲမႈ ရွိတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္န႔ျဲ ဖစ္လာတဲ့ အင္အားကို ဘယ္သူကမွ ၿဖိဳလိ႔မ
ု ရဘူး။”
“ က်မကို ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့လူေတြအေပၚမွာလည္း ဘာအာဃာတမွာ မရွိဘူး ”
“က်မတိ႔ု ျမန္မာေတြဟာ ေကာက္႐ိုးမီးလုိပဲလ႔ို ေျပာတာကို က်မေတာ့ မၾကိဳက္ဘူး’’
“က်မတိ႔ု ျပည္သူေတြက လက္ျဖန္႔ၿပီး ေတာင္းခ်င္ စိတ္ မရွိဘူးလိ႔ု က်မ ယံုတယ္’’
“က်မကုိ ထိန္းသိန္းတဲ့လူေတြကုိ မမုန္းဘူး။ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ ဘယ္သူကုိမွ မု န္းတီးတာမရွိဘူး။”
“က်မ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ယုံၾကည္တယ္။ ေတာင္းပန္တာကုိ က်မက တန္ဖုိး ထားတယ္။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္တာကုိ က်မ ေက်းဇူးတင္တယ္။”
“လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမွ ာ လူတုိင္းလူတုိင္းအတြက္န႔ဲ စထားတယ္။ ဒါကုိ ေလးစားရမယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း တာဝန္ ေက်ပြန္ရမယ္။ တာဝန္သိရမယ္။ ဒါမွ က်မတု႔ႏ
ိ ုိင္ငံ တုိးတက္မယ္။
က်မႏို င္ငံ တုိးတက္တာ၊ မတုိးတက္တာ ျပည္သူသိတယ္။ မတုိးတက္တာ ဘယ္သ႔ေ
ူ ၾကာင့္လ႔ို ေျပာေနလု႔အ
ိ ပုိပဲ။ က်မတု႔က
ိ ုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးပါလု႔ိပဲ ေျပာမယ္။ က်မတု႔ျိ ပည္သူက လက္ျဖန္႔ၿပီး
ေတာင္းမွာမဟုတ္ဘူးလု႔ိ က်မသိတယ္။ ကုိယ့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေတာင္းဆုိတာ ျဖစ္တ ယ္။ ”

“က်မ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ က်မအၿမဲယုံၾကည္ပါတယ္။ က်မတု႔ဟ
ိ ာ ျပည္သူရ႕ဲ အင္အားကုိ အားကုိးၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ေနတာလု႔ိ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ျပည္သူရ႕ဲ အင္အားကုိ စနစ္တက် သုံးမွပဲ ထိ ေရာက္ မွာပါ။ ျပည္သူေတြကုိ ထပ္ၿပီး မွာပါရေစ။ ကုိယ္လုိခ်င္တာကုိ ေမွ ်ာ္လင့္ေန႐ုံန႔ဲ မေအာင္ျမင္ ပါဘူး။ ကုိယ္လုိခ်င္တာကုိ ရေအာင္လုပ္ၾကမွ၊
လုပ္ရဲမွ၊ လုပ္ႏုိငမ
္ ွ ရမယ္။ အေကာာင္းဆုံး နည္းလမ္းကုိ ရွာရမယ္။ ”

“က်မရဲ႕လုံၿခဳံ ေရးကို တာဝန္ယူတဲ့ သူေတြက က်မကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္။ က်မကုိယ္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံသလုိပဲ

ျပည္သူအားလုံးအေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္ းလုိက္မလဲလ႔ုိ က်မ ေတြးမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်သလုိေတာ့ ျပည္သူကုိ မခ်ေစခ်င္ဘူး။
ျပည္သူကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္မခ်ပါနဲ႔။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံေစခ်င္ပါတယ္။ ”

“မေကာင္းတာကုိ မေျပာေစခ်င္ ရင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေကာင္းတာေတြကုိ က်မတု႔က
ိ တန္ဖုိးထားပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြခ်ည္းလုပ္ေနရင္ တသက္လုံး က်မ
ေက်းဇူးတင္လ႔ုိ ဆုံးမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။”

“ျပည္သူေတြဟာ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ရမယ္။ လူတုိင္း ကုိယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ရမယ္။ ”
×××××

သတင္းရင္းျမစ္ – အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအ ဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)

ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚေရး ျပည္သူေတြ ပါ၀င္ဖ႔ို လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
2010-11-14
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာဖိ႔ု ျပည္သူေတြ ပိုၿပီးပါ၀င္ ဖ႔ို လိုတယ္လို႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ဒီကေန႔ RFA ကို ေျပာၾကားပါတယ္။

(Photo: AFP)
ျမန္မာ့ ဒီမိုက ေရစီေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ ဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိ ဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္
ဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားအား မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားစဥ္။ (Photo: AFP)

ဒီကေန႔ ညေနပိုင္း RFA ျမန္ မာပိုင္း အစီအစဥ္ န႔ဲ သီးသန္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီလို ပါ၀င္လာေရးမွ ာ ေခတ္မီ နည္းပညာအသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္သူ ေတြ
အပါအ၀င္ ကမၻ ာ့ျပည္သူေတြပါ ကြန္ယက္အျဖစ္ ပါ၀င္ဖ႔ို လိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
“က်မ အဓိက စိတ္ထဲမွာ ရွိတာကေတာ့ က်မတု႔ိ ဒီမုိကေရစီ ရရွိဖ႔ို ဆုိတာဟာ ျပည္ သူေတြ ပိုပိုၿပီးေတာ့ ပါဝင္ဖ႔ို လိုတယ္။ ျပည္သူေတြဆုိတာ က်မတု႔ႏ
ိ ုိင္ငံက ျပည္သူေတြတင္ မကဘူး၊
ကမၻာ့ျပည္သူေတြပါ ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ က်မ ဒီ ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သံတမန္ေတြန႔ဲ စကားေျပာေတာ့လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကိုလည္း

ေျပာခဲ့ပါတယ္။ က်မတု႔ဟ
ိ ာ ဒီမုိကေရစီ ရရွိဖ႔အ
ုိ တြက္ ျပည္သ႔က
ူ ြန္ယက္ႀကီး တခုလို က်မတု႔ိ လုပ္ရမယ္။ ဗမာျပည္သ႔က
ူ ြန္ယက္၊ ကမၻာ့ျပည္သ႔က
ူ ြန္ယက္။ အားလံုးဟာ ဒီေခတ္ ဒီအခါနဲ႔
ကုိက္ညီတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးေတြန႔ဲ က်မတိ႔ု ဒီမုိကေရစီ ရရွိေအာင္ ဝုိ င္းၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္လ႔ို ဒီလုိပဲ က်မ ယံုၾကည္ပါတယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ လပိုင္းေတြက ျမန္မာျပည္သူေတြ ကမၻာ့ျပည္ သူေတြန႔ဲ အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ႏုိင္ဖ႔ို လူမႈေရး အင္တာနက္ ကြန္ယက္ျဖစ္တဲ့ Twitter သံုးဖိ႔ု ဆႏၵရွိေၾကာင္း
ေရွ႕ေနေတြက တဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

RFA နဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရးကိစၥ တခ်ိဳ႕အျပင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရစဥ္ ၆ ႏွ စ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာေတြက တဆင့္ ကမၻာ့အေရး၊
ျမန္မာ့အေရး မျပတ္ ေလ့လာသလို တဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိ ဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာဖိ႔ု လိုေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ RFA ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ကို အျပည့္အစံု နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္း လူ ၁ သိန္းခန္႔ တက္ေရာက္နားေထာင္
2010-11-14
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္လြတ္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ NLD ရံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕မွာ ၇ ႏွ စ္တာကာလအတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္သူလူထုကို
ဒီကေန႔ ေန႔လည္ မိန႔္ ခြန္း ေျပာၾကားရာမွာ ပရိသတ္ ၁ သိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လ႔ို သိရပါတယ္။

(Photo: AFP)
ျမန္မာ့ ဒီမိုက ေရစီေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ ဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိ ဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္
ဌာနခ်ဳပ္ရံုးသိ႔ု ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္။ (Photo: AFP)

သူ႔အေနနဲ႔ အမ်ိ ဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အျမဲ ႀကိဳးပမ္း မွာျဖစ္သလို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖိ႔လ
ု ည္း ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊

ဒီအေရး ႏွစ္ရပ္အတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ အျမဲတမ္း တိုက္ပ၀
ြဲ င္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိန႔္ခြန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔မွာ ၾသဇာအာဏာ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီ ၾသဇာအာဏာကို ဒီအေရး ႏွ စ္ရပ္အတြက္
အဆံုးစြန္အထိ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တနာရီနီး ပါး ၾကာတဲ့ ဒီမိန႔ခ
္ ြန္းမွာ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာ ဒီ မိုကေရစီ ေပၚထြန္းလာဖိ႔ု အားလံုး အလုပ္တြဲလုပ္ဖ႔ို လုိေၾကာင္း၊ ကြဲျပားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ေတြန႔ဲ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ ဖ႔ို

ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ သူ႔အေနနဲ႔ အစိုးရ အေပၚမွာလည္း အာဃာတ အၿငိဳးအေတး မထားရွိေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး အရာရွိေတြဟာ သူ႔အေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း လည္း ပါရွိပါတယ္။
တခ်ိန္ထဲမွာ ျမန္ မာျပည္သူေတြက ဆႏၵရွိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြန႔ဲ ႏုိ င္ငံတကာက ျပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူထားတဲ့ ပိတ္ဆ႔ို အေရးယူမႈေတြန႔ဲ ပတ္သ က္ၿပီး
ဖယ္ရွားသြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လ႔လ
ို ည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီ မိန႔ခ
္ ြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို RFA က မခင္ခင္အိက ေကာက္နႈတ္ တင္ျပထားတာကိုလည္း နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို RFA က ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ ေအာင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
ထားတာကိုလည္း နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာၾကားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ အျမင္ေတြကို RFA က ဦးခင္ေမာင္စိုးက
ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ထားတာကုိလည္း နားဆင္ႏို္င္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္
2010-11-14
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို NLD ရံုးခ်ဳပ္မွာ ဒီကေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ျပဳလု ပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီ သတင္းစာ ရွ င္းလင္းပြဲမွာ ျမန္ မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိ္ုလ္ခ်ဳပ္မွဳဴးႀကီး သန္းေရႊန႔ဲ စကားေျပာဖိ႔ု ကမ္းလွမ္းခဲ့သလိ္ု သူ႔ကို ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့တာေတြကိုလည္း အာဃာတ
မထားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
တနာရီ နီး ပါး ၾကာျမင့္တဲ့ ဒီ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြက သတင္းေထာက္ေတြန႔အ
ဲ တူ ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာေတြက သတင္းေထာက္ေတြလည္း
တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေရာက္ RFA ၀ို င္းေတာ္သား ဦးတင္ေအာင္ ခိုင္က ဘန္ ေကာက္ၿမိဳ႕ကေန သတင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး စုစည္း တင္ျပထားတာကို နားဆင္ႏုိငိပါတယ္။
စုစည္းတင္ျပခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကိုယ္တိုင္ေရးပန္းခ်ီကား ကိုေက်ာ္သူလက္ေဆာင္ေပး
2010-11-14
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ကို နာေရးကူ ညီမႈအသင္း ရန္ကုန္ရ႕ဲ ဥကၠဌ ရုပ္ရွင္သရု ပ္ေဆာင္ ကိုေက်ာ္သူက သူ ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားတဲ့
ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ မေန႔က ညပိုင္း မွာ လက္ေဆာင္ သြားေပးခဲ့တယ္လ႔ို သိရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုေက်ာ္သူက ခုလို ေျပာပါတယ္။
“ရုပ္ရွင္မရိုက္ရတဲ့ အခ်ိ န္မွာ က်ေနာ္ ပန္းခ်ီဆြဲေတာ့ ပန္းခ်ီထဲမွာ က်ေနာ္ ဆြဲခ်င္တဲ့ ပစ္တုိင္းေထာင္ပံုေလးနဲ႔ ေဒၚစု ရ႕ဲ မ်က္ႏွာပံု ထည့္ထားတယ္။ ေနာက္ ပစ္တုိင္းေထာင္တခုက

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း မ်က္ႏွာပံု ထည့္ထားတယ္။ ေနာက္ဘက္မွာ ဇီးကြက္ရုပ္ ပါတယ္။ ဇီးကြက္ရုပ္က ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္တာကို တင္စားၿပီးေတာ့ ဒီပန္း ခ်ီကားကို လက္ေဆာင္
သြားေပးတာပါ။ ပန္းခ်ီကားနာမည္ေတာ့ ဘာမွ မေပးထားပါဘူး”

ကိုေက်ာ္သ႔ူ ပန္းခ်ီကားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံခဲ့ၿပီး ပန္းခ်ီကားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ လူမႈေရး အလုပ္ေတြန႔ဲ ပတ္သက္လ႔ပ
ို ါ ေမးျမန္းခဲ့တယ္လ႔ို ဆိုပါတယ္။
“ပန္းခ်ီကားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေမးတယ္၊ ပစ္တုိင္းေထာင္က ဘာလဲ၊ ဇီးကြက္ရုပ္က ဘာလဲ။ ေမးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တ႔ုိ လူမႈေရး အသင္းကိစၥ နည္းနည္း ေမးတယ္။ က်ေနာ္ လည္း က်ေနာ္တ႔ုိ
လုပ္ေဆာင္တဲ့ကိစၥကိ္ု နည္းနည္း ေျပာတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ လူမႈေရးပဲ ေျပာတာ။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တိ႔ု မိသားစုကိစၥ နည္းနည္း ေမးတယ္။ ဒါပါပဲ”

ကိုေက်ာ္သူဟာ ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးေရး လုပ္ငန္းေတြ ရပ္နားထားၿပီး ေနာက္ပိုင္း လူမႈေရး လုပ္ငန္းမွ ာဘဲ အာရံုစိုက္ လုပ္ကိုင္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အားလပ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ပန္းခ်ီကားေတြ
ေရးဆြဲေနၿပီး မႏွစ္က အသက္ ၅၀ ျပည့္ ေမြးေန႔မွာ ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကို ေမြးေန႔ ပြဲ လာေရာက္သူေတြကို ခင္းက်င္း ျပသခဲ့ပါတယ္။

http://www.rfa.org/burmese

NLD ႏုိင္ငံေရး ဆက္လုပ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
ဧရာဝတီ Sunday, 14 November 2010 18:03
ရန္ကုန္ၿမိ ဳ႕ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရစီ အဖြဲ႔ (NLD) ရုံးခ်ဳပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္က ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းသမားမ်ားႏွ င့္ ေတြ႔ဆုံ၍ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ သတင္းစာ

ရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သတင္းသမားမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခ်က္က်က် ျပန္လည္ေျဖဆုသ
ိ ြားခဲ့ေၾကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သတင္းသမား
တဦးက ေျပာသည္။

ယေန႔ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္က်င္း ပသည့္ သတင္းစာရွ င္းလင္းပြဲ၌ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လ ည္ေျဖၾကားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ - AP)
NLD ပါတီ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းသမားတဦး၏ ေမးျမန္း ခ်က္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီဖ်က္ သိမ္းသည္ျဖစ္ေစ မဖ်က္သိမ္းသည္ျဖစ္ေစ
အေရးမႀကီးေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖဆုိသြားသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ NLD ရွိေနျခင္းသာ အေရးပါသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္ း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိသည္။
Third Force ဟု အမည္တြင္ေနသည့္ တတိယ အုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဒီမုိကေရစီ အေရး၊ ႏုိင္ငံအေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ ႏုိင္သည့္ မည္သည့္အဖြ႕ဲ အစည္းႏွ င့္မဆုိ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားပါ၀င္သည့္ လူထုႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္ လက္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိျဖစ္္ ေပၚေနသည့္ တုိင္းရင္းသားအေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွ င္းရန္သာ လုိလားၿပီး စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွ င္း ျခင္းကုိ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊၂၁ ရာစုႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္
ပင္လုံညီ လာခံတခုကုိ ေခၚယူရန္ လုိလားေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖဆုိ ခဲ့သည္။

အလံသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳက္မႀကိဳက္ ေမးျမန္းရာ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့စဥ္က သေဘာ တူ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အလံကုိသာ အႏွစ္သက္ဆုံး ျဖစ္ၿပီး ဦးေန၀င္း၏ မဆလ ပါတီ အုပ္စုိးစဥ္က

အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အလံကုိ မႏွ စ္ သက္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီကမွ စစ္အစုိးရ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အလံကိုမူ ပိုမို မႏွ စ္သက္ေၾကာင္း ေျဖဆုိသြားသည္ဟု အဆုိ ပါ သတင္းသမားကေျပာသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ စကားေျပာခြင့္ရလွ်င္ ေျပာခ်င္ပါသလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး စကားေျပာခြင့္ရလွ်င္ ေျပာခ်င္ ပါေၾကာင္း၊
ေျပာခ်င္သည့္ စကားမ်ားကုိ ေျပာျပရလွ်င္ ပုိေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

NLDပါတီမွ ခြဲထြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကရစီ အင္အားစု(NDF) ပါတီက အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ခေမာက္ အမွတ္ တံဆိပ္ကုိ ေရႊ ခေမာက္ဟု တင္စားသုံ းစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
“က်မကေတာ့ NLDပါတီ အမွတ္တံဆိပ္ ခေမာက္ကုိ ေရႊခေမာက္ လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မသုံးပါဘူး၊ ၀ါးခေမာက္လ႔ပ
ုိ ဲ ေျပာပါတယ္ ”ဟု ေျဖဆုိသြားသည္။

NLD ပါတီသည္လည္း ခေမာက္အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ထုိ႔အတူ NLD ပါတီမွ ခြဲထြက္ ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပ၀
ြဲ င္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကလည္း NDF
ပါတီအမည္ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခေမာက္တံဆိပ္ကုိပင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသာမႈ မ်ားကုိလည္း စုံစမ္း ေရးေကာ္မရွ င္ဖြ႕ဲ ၿပီး စုံစမ္းကာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု သိရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမလုံၿခဳံေရးႏွ င့္ ပတ္သက္၍ အထူးတလည္ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ လုံၿခဳံေရးကုိ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းက တာ၀န္ယူရ သကဲ့သုိ႔
သူမ၏ လုံၿခဳံေရးသည္လည္း အစုိးရအေပၚတြင္သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သ႔ုိ ႏုပ်ိဳေနရပါသနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိမူ အလုပ္၏ လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သ႔ုိ ႏုပ်ိဳေနရ ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီရလွ်င္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ
အဘြားႀကီး ပုံစံမ်ိဳးသာ ေနေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသြား ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ၎၏ေနအိမ္တြင္းသိ႔ု အေမရိက န္ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ၀င္ ေရာက္ခဲ့ရာ

ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး အမိန႔ျ္ ဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ၁၈ လသို႔ ေျပာင္းလဲ က်ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်ခံေနရသည့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ သည္ ယမန္ေန႔က ျပည့္၍ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့ သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ စစ္အစုိးရက ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဆက္လုပ္မည္
ကိုစိုး Sunday, 14 November 2010 17:17

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အားလုံးႏွင့္ လက္တြဲ၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ယေန႔
ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ယေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ပထမဆုံး အႀကိမ္ လူထုသို႔ ေျပာၾကား သည့္ မိန႔္ ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾ ကည္က ယင္းသိ႔ု
ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

NLD႐ုံးခ်ဳပ္၌ လူထု မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)
“က်မကေတာ့ ျပည္သူေတြၾကားမွာ၊ က်မတိ႔ု အားလုံးၾကားမွာ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားမွာပဲ၊ က်မ စိတ္ထဲ မွာ ဘယ္သူန႔ျဲ ဖင့္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္လ႔မ
ို ရဘူး၊
ဘယ္သူန႔ျဲ ဖင့္ စကားေျပာလိ႔ု မရဘူးဆိုတာ လုံး၀ မရွိဘူး၊ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိရင္ လုပ္လ႔ရ
ို ပါတယ္၊ စကားေျပာခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိရင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္၊
က်မကေတာ့ ဒီလမ္း အတိုင္း သြားမွာပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ထိုသ႔ေ
ို ဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္သူ႔အင္အား လိုသည္ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵ သေဘာထားကို ဦးစြာ နားေထာင္ မည္ဟု ေျပာဆုိလိုက္ၿပီး ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ႏွင့္ အားေပးေနသည္ကို သိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု
စိတ္ထဲတြင္ရွိသည့္ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာေစ လိုေၾကာင္း၊ တဦးတေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွ င့္ ပတ္သက္၍မူ ယခုမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာေၾကာင့္ တိတိက်က် မေျပာႏုိင္ေသးသည့္ အတြက္ လူထုကို ေတာင္းပန္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။
“ျပည္သူေတြရ႕ဲ အသံကို အမ်ားႀကီးၾကားခ်င္ ပါတယ္၊ အဲဒီအသံေတြကို နားေထာင္ၿပီးမွ ဘယ္လို ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားသင့္ သလဲ ဆိုတာ က်မတိ႔ု ဆုံးျဖတ္မယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သည္းခံရန္ႏွင့္ လိုခ်င္သည္ကို အနာခံ ၍ ရယူရန္၊ ၎အေနျဖင့္ လိုခ်င္သည္ကို လက္ျဖန္႔၍ မေတာင္းလိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကလည္း လက္ျဖန္ ႔၍
မေတာင္းဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ၿပီး ၎အား ခ်ဳပ္ ေႏွ ာင္ ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရအေပၚ အာဃာတ မထားေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ အေကာင္း အဆုိး
ႀကံဳရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကား သြားသည္။

ယင္းမိန႔ခ
္ ြန္း ေျပာၾကားရာသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္တြင္း ၀ါရင့္ သတင္းေထာက္ တဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယခုကဲ့သ႔ို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ ၎၏ သတင္းေထာက္
သက္တမ္းတြင္ ယေန႔ အားရ ေက်နပ္ဆုံးျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

“လူေတြက သိန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ေတာင္ ရွိမယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အခုလိုေတြ႕ရတာေပ်ာ္တာေပါ့၊ က်မဆို သတင္းေထာက္ သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ အထက္ရွိၿပီ၊ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ရတာ
ဒီေန႔နဲ႔ မေန႔က ကုိ အားအရဆုံးပဲ ၊ အေက်နပ္ဆုံးပဲ”ဟု ၎က ဆို သည္။

ရန္ကုန္ ၾကည္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ကုသေနသည့္ ဆရာ၀န္တဦး ကလည္း“ဒီေန႔ ေဒၚစု ေျပာတာေတြက ျပည္သူ လူထု အတြက္ေရာ၊ အတုိက္အခံေရာ အစုိးရအတြက္ပါ
သင္ခန္းစာယူတတ္ရင္ တန္ဖိုး ရွိတာေတြပဲ”ဟု ေျပာသည္။
ျပည္သူတေယာက္အေနျဖင့္ ယေန႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန႔ခ
္ ြန္းကုိ နားေထာင္ ရျခင္းသည္ အားကုိးတခုရရွိ သြားသကဲ့သ႔ုိ ခံစားရသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိ ဳ႕နယ္ေန
အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
“ခံစားေနရတဲ့ လူမႈဒုကၡေတြ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြ အကုန္လုံးကုိ လူကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ စာနဲ႔ျဖစ္ေစ တုိင္လ႔ရ
ုိ တယ္ဆုိေတာ့ အားကုိးရသြား တာေပါ့၊ အရင္တုန္းကဆုိရင္ ယုတ္စြအဆုံး ရယက ေတာင္
ေၾကာက္ၿပီး ေခါင္းငု႔ံခံေနရတာေလ”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန႔ခ
္ ြန္းကုိ လာေရာက္နားေထာင္ၾကေသာ မ်ားျပားလွသည့္ လူအုပ္ႀကီးမွာ စည္းကမ္းရွိၿပီး သတၱိ လည္း ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သ႔ုိ ျမင္ရသည့္အတြက္
၀မ္းသာပီတိျဖစ္ ရေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေန အမ်ိဳးသမီးက ဆက္ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔ခ
္ ြန္း နားေထာင္ခဲ့သူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လူငယ္ တဦးကလည္း“ေတာ္လွန္ စကားေတြကို မၾကားရဘူး၊ အႏွစ္သာရအျပည့္ပါတဲ့ စည္းလံုးေရး သံစဥ္ေတြၾကားမွာ
က်ေနာ္ ေမ်ာသြားတယ္၊ အေမစုု ဟာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မဟုုတ္ဘူး၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မဟုုတ္ဘူး၊ ျပည္သ႔ူ ေခါင္းေဆာင္ ”ဟု ေျပာဆိုသည္။
ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔္ ခြန္းေျပာၾကားရာသိ႔ု အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ မွ ျပည္ သူလူထုႏွင့္ NLD အဖြဲ႕၀င္ မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား သံတမန္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ
သတင္းေထာက္မ်ား အပါအ၀င္ လူပရိသတ္ ၅ ေသာင္းခန္႔ တက္ ေရာက္ နားေထာင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ၎၏ေနအိမ္တြင္းသိ႔ု အေမရိက န္ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ၀င္ ေရာက္ခဲ့ရာ
ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး အမိန႔ျ္ ဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ၁၈ လသို႔ ေျပာင္းလဲ က်ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်ခံေနရသည့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ သည္ ယမန္ေန႔က ျပည့္၍ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့ သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ စစ္အစုိးရက ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈကို ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳဆို
စိုင္းဇြမ္ဆိုင္း Sunday, 14 November 2010 17:11
ျမန္မာ့ဒီမိုက ေရစီ ေခါင္း ေဆာင္ ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၇ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ အခ်ဳပ္ ခံရရာမွ လြတ္ေျမာက္လာသည္ကို

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ထင္ရွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုလိုက္ၾကသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္၊ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းႏွ င့္ တျခား ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္မ်ား အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားက ၎တို႔၏
သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ႀကိဳဆိုၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဘာထရန္ ဒီလြန္ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွ င္မ်ားက ႏို ဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပါရီၿမိ ဳ႕ေတာ္ခန္း မ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကို ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး လူထုကို
စကားေျပာေနစဥ္။ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္သည္ ပါရီၿမိ ဳ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ၿမိ ဳ႕သူလည္း ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - Getty Images)

မစၥတာ အိုဘားမားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ သူရဲေကာင္းတဦး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏို င္ငံႏွင့္ ကမာၻအႏွ႔မ
ံ ွ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္အားတက္စရာ
ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အက်ဥ္းက်ေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑မွာ သူရ႕ဲ ဦးေဆာင္ မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈ ေတြဟာ ေျပာင္းလဲမသြားပါဘူး။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးကို

အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေစႏို င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုေတာ့ စစ္အစိုးရက အစီအစဥ္တက် ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦးတေယာက္တည္းကို
လႊတ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔ အခ်ိန္တန္ ပါၿပီ” ဟု မစၥတာ အိုဘားမားက ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က “စစ္အစိုးရကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို
ေဖာ္ ေဆာင္သြားပါလိ႔ု က်မတို ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းက ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ အတုယူစရာ ျပယုဂ္ တခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။
“လြတ္လပ္ျခင္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရ႕ဲ အခြင့္အေရးတခုပါ။ စစ္အစိုး ရအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ ေတြကို ေထာက္ခံအားေပး သင့္တယ္” ဟု ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။
ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္မ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈကို ေထာက္ခံႀ ကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔ကို ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ ေမွ ်ာ္လင့္ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။
ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂ်ိဳဒီဝီလ်ံ၊ ရွီရင္ အီဘာဒီ၊ ဘက္တီဝီလ်ံ၊ ေကာ္ရီဂင္ မက္ဂြိဳင္းယား စသူတ႔က
ို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရေသးေပမယ့္လည္းပဲ သူ႔ရ႕ဲ စကားလံုးေတြ၊ သူကိုင္စြဲတဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ သူ႔ကို ေလးစားတဲ့သူေတြအတြက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔
တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ စုေဆာင္းထားသည္” ဟု ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္ The Elders အဖြဲ႔ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္မႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
ယင္းအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူးက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈဟာ ျမန္မာလူထုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျပန္လည္
ရွင္သန္လာေစပါတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံထားရေတာ့ သူက်န္းမာေအာင္၊ ခြန္အားေတြရွိေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟီ႐ိုရွီးမားၿမိဳ႕တြင္လည္း ႏိုဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတခု က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၎တို႔သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အဆံုးသတ္ေရး တိုက္တြန္းမႈအတြက္ ဟီ႐ိုရွီးမားၿမိဳ႕တြင္ ၃ ရက္ၾကာ အစည္းအေဝးတရပ္ က်င္းပေနခ်ိန္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လြတ္ေျမာက္သည့္သတင္းကို ၾကားသိၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး အက္စ္အမ္ ခရစ္ရွနားက ယမန္ေန႔ညက ေျပာသည္။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးလိုက္တာဟာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းအစျဖစ္လ႔ို အိႏၵိယက ၾကိဳဆိုပါတယ္” ဟု ၎၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို
အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ႏွစ္ရွည္လမ်ား အက်ဥ္းက်ေနခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရးအတြက္ ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့သည့္ အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမည္အား
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စု ျမန္ မာႏို င္ငံ ညြန႔္ ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB) ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာတင့္ေဆြက ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ႏွစ္အတြင္း၌ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနအိ မ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခံခဲ့ရသည္။
စစ္အစိုးရ၏ ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရမည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွ င့္အညီ
ေကာင္းမြန္စြာေနထို င္သျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္အားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ ဇာနည္မာန္ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္ရ
ထက္ေအာင္ Sunday, 14 November 2010 16:52
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးကို စိုးရိမ္ရသည့္တိုင္ သူ႔အေနျဖင့္ လူထု၏အသံကို နားေထာင္ရန္ ႏိုင္ငံတဝန္းသိ႔ု ခရီးထြက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

NLD ႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ယေန႔ လူထုမိန႔္ခြန္း ေျပာအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွ င္းလင္းပြဲ၌ သတင္းေထာက္မ်ား၏ အေမးကို ေျဖဆိုရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က

တျခားျပည္သူမ်ားကဲ့သ႔ပ
ို င္ သူ၏ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးသည္ အာဏာပို င္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ လြတ္ေျမာက္ကတည္းက သူ၏ လံုၿခံဳေရးႏွ င့္ပတ္သက္၍
မစဥ္း စားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ NLD ႐ံုး ခ်ဳပ္တြင္ လူထုကို မိန႔္ခြန္းေျပာေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား မျပဳလုပ္ခင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံ၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာ
ဆႏၵကို ဦးစြာ နားေထာင္ မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာသည္။ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

“၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈ မတိုင္ခင္အထိက ဆက္တိုက္ ေႏွာင့္ယွက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိေပမယ့္ စစ္တပ္ဘက္က လုပ္ႀကံဖ႔ေ
ို လာက္အထိ အႀကံအစည္ မရွိ ေသးဘူး။ ဒီပဲယင္း ေနာက္ပိုင္းမွ ာမွ
အဲလိုမ်ိ ဳးေတြ ျမင္လာရတာ” ဟု NLD ကိုတည္ေထာင္ ရာတြင္ ပါဝင္သူႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသူ ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။
ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္ေျခလူထုအထိ ဆင္းမည္ျဖစ္၍ NLD ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအဖိ႔ု သူ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အထူးစိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးဝင္းတင္က “မေန႔ကေရာ ဒီေန႔ ေရာ ေဒၚစု အဓိကထား ေျပာတာက လူထုရဲ႕ အသံကို နားေထာင္ခ်င္တယ္၊ လူထုဆႏၵအတိုင္း လိုက္လုပ္မယ္ဆိုတာပဲ။ ခရီးေတြသြားမယ္ ဒါေပမယ့္
ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ သြားမယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာတတ္ေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသ႔ို ဝင္ေရာက္သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူ တေယာက္က ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ရြယ္မႈမ်ိ ဳးအထိ
ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚ၌ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္၏ ကားတန္းကို တုတ္မ်ား၊ အုတ္ခဲမ်ားႏွင့္ ပစ္ ေပါက္ တိုက္ခက
ို ္မႈမ်ား ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယာဥ္တန္းကို စစ္တပ္ ႏွင့္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲ မသမာမႈ မ်ားႏွ င့္ အႏိုင္ရေနသည့္
ျပည္ေထာင္ စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ တျဖစ္လဲ ႀကံ့ဖ႔အ
ြံ သင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ စနစ္တက် လုပ္ႀကံခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ပင္ သတိထားခဲ့ၾကေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္က “လူထုက ခ်စ္တဲ့၊ အားကိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္မ်ိဳးဆိုတာက ဒီလို အႏၲရာယ္မ်ိ ဳးကို

ေရွာင္လႊဲလ႔ို မရဘူး။ လူထုနဲ႔ ထိေတြ႔ၿပီးေတာ့ လူထုေထာက္ခံမႈ မရဘဲနဲ႔ ေဒၚစုက ဒီလို ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္အေနအထား ေရာက္လာမွာ မဟုတ္ဘူးေလ” ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္းစုၾကည္၏ ဖခင္၊ ျမန္မာႏို င္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ဂဠဳန္ဦး ေစာႏွင့္ အဖြဲ႔က လုပ္ႀကံ
သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ ဖိအားေပးရန္လို
ဧရာဝတီ Sunday, 14 November 2010 18:42 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္အစိုးရက ေနာက္ဆံုးတြင္ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သ ည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ခါနီးတြင္ ေထာင္ ေပါင္း

မ်ားစြာေသာ လူထုက စုေဝးကာ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ပါေစ” ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ အိမ္ေရွ ႕တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနရျခင္းသည္
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါေစဟု ေမွ ်ာ္လင့္ မိပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမအ
္ က်ယ္ခ်ဳပ္ က်သင့္ေသာသူမဟုတ္ခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းအတြက္ စစ္အစိုးရကို ေထာမနာျပဳရန္ မထိုက္တန္ေပ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မည့္သည့္ရာဇဝတ္မႈကိုမွ် မက်ဴးလြန္ဘူးရာ ယေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရသတင္းစာ၌ “ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရမည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွ င့္အညီ
ေကာင္းမြန္စြာေနထို င္သျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္အားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမွ ာ ရယ္ဖြယ္ရာသာ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု ေရွ႕ေမွ ာက္မွ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရသည့္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုအၾကား ေရပန္းစားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သူ လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္
ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ရန္ လာေရာက္စုေဝးသည့္ လူထုမွာ ထင္ထားသည္ထက္ပင္ မ်ားေနေသးသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏို င္ငံတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ က်င္းပလို က္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္ မာႏို င္ငံ သမၼတ၊ ျမန္မာႏို င္ငံ၏ သမာသမတ္က်ေသာ
ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဆိုသည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ မရွိ ေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အေျခအေနမွန္က ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ ေနေပသည္။

အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးခါစတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အစိုးရ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား၊
ေလ့လာသူမ်ားက မွန္းဆမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ေနၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးျခင္းသည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ ပို၍ႀကီးေသာ အက်ဥ္းေထာင္သ႔ို ပိ႔လ
ု ိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊
ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္၊ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္တ႔၏
ို “ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္” ႏွင့္ ေပးေတြ႔လိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
တခ်ိဳ႕ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မတရားမႈကို ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္သူ မဟုတ္သျဖင့္ သြန္လိုသြန္ ေမွာက္လိုေမွ ာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနသည့္ စစ္အစိုးရက
အခ်ိန္ကိုက္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းခံရႏို င္သည့္ အေနအထားရွိေနဆဲဆိုသည္မွာ တကယ့္
အမွန္တရားပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုစည္းေဝးပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က သူ႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ ေရးကို
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံမႈေပးရန္ ေျပာဆိုသ ည္။

“လူနည္းစုျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေတြကို ျပည္သူက ထိန္းသိမ္းရမယ္။ ဒါ ဒီမိုကေရစီပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
စစ္အာဏာပို င္မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းစြာ သြယ္ဝိုက္ သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ငံ႔ခ
ု ံမည္ မဟုတ္ဟု ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒတခုခုကို မခ်မွတ္မီ ယံုၾကည္ရသူမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကို င္ဖက္မ်ား၊ NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္လိုအပ္ၿပီး အႀကံဉာဏ္ ႏင
ွ ့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား
ေတာင္းသင့္သည္ဟု ဧရာဝတီက အႀကံျပဳ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနေသာ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး အေကာင္းျမင္ဝါဒကို ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိ န္ ကိုင္စြဲသင့္ေပသည္။
စစ္အစိုးရအေပၚကို ဖိအားမ်ား ဆက္လက္ေပးသင့္သည္။ မၾကာမီက မသမာမႈ မ်ားႏွ င့္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက တာဝန္ယူလာရန္ လုပ္သင့္သည္။ တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္တ႔ို လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိ ဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈအတြက္ ျပည္တြင္း၌သာမက ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကပါ ႀကိဳဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္မွ စစ္အစိုး ရသည္ မေကာင္းေသာ
တိတ္ဆိတ္ျခင္းျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေျပာလာခ်ိ န္တြင္ စစ္အစိုးရသည္ တံုဏွိဘာေဝ ဆိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ယခု
လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနမ်ိ ဳးသည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အားရေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသးေပ။

စစ္အစိုးရကို အာဃာတ မရွိ
ဧရာဝတီ Sunday, 14 November 2010 14:25 သတင္းတိုမ်ား
အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုး ရအေပၚ အာဃာတ မရွိ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ၾကရာတြင္ ေကာင္းတာေရာ မေကာင္းတာပါ ရွိေၾကာင္း၊

မေကာင္းသည္ကို ေျပာလွ်င္ စိတ္မဆိုးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျပာမခံ ခ်င္လွ်င္ ေကာင္း ေအာင္ လုပ္ပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားသည္။ ေက်းဇူးတင္စရာမ်ား လုပ္ျပလွ်င္
တသက္လံုး ေက်းဇူးတင္ခ်င္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD ရုံးခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ
ဧရာဝတီ Sunday, 14 November 2010 15:00 သတင္းတိမ
ု ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထု မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွ င္းလင္ းပြဲ ျပဳလုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ NLD ရုံးခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉေဟာင္း ဦးလြင္၏ ဇနီး စ်ာပနသု႔ိ လုိက္ပါပု႔ိေဆာင္ ေၾကာင္း၊ မ်ားျပားလွသည့္ လူအုပ္ႀကီးမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကားထြက္သြားမွ
လူစုခြဲသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယအ
့္ ခြင့္အေရးကိုယ္ ထိန္းသိမ္းပါ
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ လူတိုင္းလူတိုင္း ေမြးရာပါ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိေၾကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ ထိုဂုဏ္သိကၡာကို
ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ ေၾကျပြန္ေအာင္ လုပ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
အင္အားကို မွန္ကန္ စြာ အသံုးျပဳပါ
အင္အားကို မွန္ကန္ စြာ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ မွန္က န္စြာ အင္အားသံုးျခင္းကို မည္သူမွ် ၿဖိဳခြဲ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ထိုအခ်က္ကို မွတ္ထားၾကေစလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားသည္။
သူ႔အေနျဖင့္ လိုခ်င္သည္ကို လက္ျဖန္ ႔ မေတာင္းလိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကလည္း လက္ျဖန္ ႔ မေတာင္းဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

လိုခ်င္လွ်င္ အနာခံရမည္
ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ မည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွ င့္ ပတ္သက္၍ ယခု တိတိက်က် မေျပာႏို င္ေသးသည္ကို ခြင့္လႊတ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္း တန္းေျပာလွ်င္ မစဥ္းစားရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို ဦးစြာ နားေထာင္လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ အာမခံခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း၊ အာမခံျခင္းသည္ လာဘ္ေပးျခင္း တမ်ိဳးျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။ သည္းခံရမည္၊ လိုခ်င္လွ်င္
အနာခံရမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲမည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္တြဲလုပ္၍ မရဟု မရွိေစရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစုအဖြဲ႔မ်ား
အားလံုးႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။
ျပည္သူက အစိုးရကို ထိန္းရမည္
အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူနည္းစုျဖစ္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားကို ျပည္သူက ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္ဟု ေျပာသြားသည္။ သူအက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက
ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံသလို ျပည္သူကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေစလိုေၾကာင္း၊ သိ႔ေ
ု သာ္ သူ႔ကဲ့သ႔ို ျပည္သူကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ မက်ေစလိုေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
ဧရာဝတီ Sunday, 14 November 2010 14:08 သတင္းတိုမ်ား
ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေဟာေျပာသည့္ေနရာတြင္ လာေထာက္ခံမွသာ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အိမ္မွ

ထမင္းခ်က္ေပးျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ သားသမီး ေက်ာင္းပိ႔ျု ခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါခ်င္ဟု ေျပာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကို နားမလည္၍သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

လူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကို အရင္နားေထာင္မည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူလူထု၏ ေမွ ်ာ္လင့္ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အားေပးေနသည္ကို သိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု စိတ္ထဲတြင္ရွိသည့္ ဆႏၵကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာေစလိုေၾကာင္း၊ တာဝန္ကို မေၾကာက္၊ တာဝန္မေက်မွာကိုသာ ေၾကာက္ေၾကာင္း၊ သူတဦးတေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူထု ကြန္ရက္ဖ႕ြဲ စည္းမည္
ဧရာဝတီ Sunday, 14 November 2010 12:28 သတင္းတိုမ်ား
ယမန္ေန႔ညက ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ပထမဆုံး လူထု
အသံကုိ နားေထာင္ၿပီး လူထုကြန္ရက္တခုျဖစ္ ရန္ ဖြ႕ဲ စည္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္ းသား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ ပုံစံမ်ိ ဳး ညီလာခံတခုျဖစ္လာေစရန္
ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွ င့္ လည္း ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲလိမ္၊ မဲခုိး၊ မဲ မသမာမႈ မ်ားကုိလည္း
ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း သတင္းရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုံၿခဳံေရး အထူးသတိထားရန္လို
၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲေၾကာင့္ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္ းစုၾကည္၏ လုံၿခဳံေရးကုိ ပုိမုိၿပီး အထူး သတိ ထား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ
ဦး၀င္းတင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ျပန္လည္ ႏုိးထလာတဲ့ တနဂၤေႏြ ...
ေအာင္သက္ဝိုင္း Sunday, 14 November 2010 19:21 ေဆာင္းပါး
ေန႔လယ္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ ေနျခစ္ျခစ္ ေတာက္ ပူေနၿပီျဖစ္ ေပမယ့္ ေထာင္ ေသာင္းခ်ီ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ လူေတြက အရိပ္ အမိုး အကာ မပါတဲ့

ကားလမ္းမႀကီးေပၚမွာ မတ္တတ္ရပ္သူက ရပ္၊ ထုိင္သူက ထုိင္နဲ႔ ေနပူဒဏ္ကို အံတုေနၾကတယ္။

လူထု မိန႔္ခြန္းေျပာေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ - Getty Images)

လူေတြ အားလုံးမ်က္ႏွာမွာ ေခၽြးေတြက ေရတံခြန္အလား တဒီးဒီးစီးက် ပင္ ပန္းႏြမ္းနယ္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတ႔ရ
ို ႕ဲ မ်က္လုံး ေတြ က ေနမင္းႀကီးလို အေရာင္ ေတာက္ပ လြန္းတယ္။

အခ်ဳိ႕လူေတြက သစ္ပင္ေတြေပၚမွ ာ။ အခ်ဳိ႕လူေတြက ကားေခါင္မုိး ေတြ ေပၚမွ ာ ။ အခ်ဳိ႕လူေတြက ျမင့္ မားလွတဲ့ ၿခံစည္းရုိးေတြေပၚမွာ။ အခ်ဳိ႕လူ ေတြက ျမင့္မားလွတဲ့ ၿခံစည္းရုိးသံတုိင္ေတြကုိ
ယီးေလးခိုလ႔ို ေနတယ္။

ကင္မရာကို င္ထားတဲ့ သတင္းေထာက္၊ ျပည္သူေတြကလည္း ေနရာတုိင္းမွာ ရွိေနတယ္။ သကၤန္းကို ေခါင္းေပၚတင္ထား တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အမယ္အုိ၊
အဘိုးအိုေတြ၊ ဖိနပ္ကို ခါးၾကားညွပ္လ႔ုိ ပူျခစ္ ေနတဲ့ ကတၱရာ လမ္းမေပၚ ငုတ္တုတ္ထုိင္ေနသူေတြက ဒုန႔ေ
ဲ ဒး။ သူတို႔ရ႕ဲ မ်က္လုံးေတြ အကုန္လုံးက အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လုိ ႔
ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္ထားတဲ့ ႏွစ္ထပ္ အိမ္၀င္းထဲ ဆီကိုပါ။

သူတ႔ို အားလုံး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူက ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါပဲ။
ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိ ဳ႕၊ ေရႊ ဂုံတုိင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ကားလမ္းမႀကီးေပၚမွာ လူမ်ား တျဖည္းျဖည္း ပုိပုိ မ်ားလာ တယ္။ မေန႔ကမွ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့
လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုံးခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ ေရႊ ဂုံတုိင္မွာ ပထမ ဆုံး ေသာ မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာၾကားမယ္လ႔ို ေျပာဆို
ထားတာ ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ လာေရာက္ စုေ၀းေနတာပါ။
အခ်ဳိ႕လူေတြက We Love Su ဆုိတဲ့ စာတန္းပါ စာရြက္ေတြကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားၾကၿပီး အခ်ဳိ႕လူေတြက ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကုိ ကိုင္ေဆာင္ ထားၾကတယ္။ “အေမစု”
”ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္” “က်န္းမာပါေစ” ဆုိတဲ့ ၿပဳိင္တူ ေအာ္ဟစ္ သံေတြ ကလည္း မၾကာခဏဆုိသလို လူအုပ္တြင္းက ထြက္ေပၚေနတယ္။
ေအာ္ဟစ္သံေတြနဲ႔ လူအုပ္ႀကီး လႈပ္လႈပ္ရြရြ၊ ၀ရု န္းသုန္းကားျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ “စည္းကမ္းရွိပါ” “စည္းကမ္းရွိပါ” ဆိုတဲ့ အသံေတြက လူအုပ္အတြင္းက ၿပဳိင္တူထြက္ေပၚလာတယ္။ အဲဒီအခါ
လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္သြားတဲ့ လူထုက ျပန္ၿငိမ္သြားတယ္။
လက္ခုပ္သံေတြကလည္း အခ်ိန္တုိင္းလိုလို တေျဖာင္းေျဖာင္းနဲ႔ ထြက္ေပၚေနတယ္။ ပုံမွန္ ဆုိရင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုံးေရွ႕မွာ လာေရာက္ သတင္းယူ၊ ဓာတ္ပုံရုိက္ေလ့ရွိတဲ့
စစ္အစုိးရ ဘက္ေတာ္သား အရပ္ ၀တ္ရဲေတြ၊ စစ္ ေထာက္လွမ္းေရး ေတြ လည္း ေပ်ာက္ခ်င္း မလွ ေပ်ာက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနီးအနား ဓမၼာရုံ ႏွစ္ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚကေန
ကင္မရာေတြနဲ႔ ဓာတ္ပုံ၊

ဗီဒီယို ရိုက္ကူးေနတဲ့ ယူနီေဖာင္း၀တ္ ရဲအရာရွိ ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ရွိေနတယ္။
ကဗ်ာဆရာ ဖ်ာပုံ နီလုံဦး ေရးဖြ႕ဲ ထားတဲ့
ေအာင္ဆန္းေသြး ဇာနည္
အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္

ဒီမိုႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး
ေဒါင္းမိ ခင္ ရဲရဲေတာက္

ေဖာက္ထြက္မယ္ေလး....။
စတဲ့ “ေအာင္ပြဲရသည့္တုိင္” ကဗ်ာထဲက စာသားေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဓာတ္ပုံ ကုိင္ေဆာင္ ရင္း “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ”လို႔ အုပ္စုလုိက္ ေၾကြးေၾကာ္ေနသူေတြလည္း
ေတြ႕ေနရတယ္။ လူေတြ အားလုံးက တက္ၾကြ လႈပရ
္ ွ ားေနၾကတယ္။ လူတုိင္းမွာ အၿပဳံးေတြကိုယ္စီ ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။
ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီမွာေတာ့ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔္ ခြန္းေျပာၿပီ” ဆုိတဲ့ အသံေတြန႔ဲ လူေတြ ေျပးလႊား ေနၾကတယ္။
အသံခ်ဲ႕စက္က မိန႔္ ခြန္းေျပာေနေပမယ့္ ေထာင္ေသာင္း ခ်ီ ရွိတဲ့ လူအုပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အသံက မလႊမ္းမိုးႏုိင္ဘူး။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ရုံးေရွ႕၀န္းက်င္မွာ ထုိင္ေနတဲ့
လူေတြကလြဲရင္ လူအမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသံကုိ
မၾကားရဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔ခ
္ ြန္းကို ေကာင္းေကာင္းၾကားေနရတဲ့သူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားတခြန္း ဆုံးတုိင္း လက္ခုပ္ေတြ တီးၾကတဲ့အခါ အသံကုိမၾကားဘဲ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးနဲ႔
ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ လူေတြက လက္ခုပ္ လုိက္တီး ၾကတယ္။

ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအခ်ိ န္ကစၿပီး လက္ခုပ္သံေတြက သုံးမိနစ္ျခား၊ ငါးမိ နစ္ျခား တေျဖာင္း ေျဖာင္း ေပၚထြက္ေနတယ္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးကို လမ္းေလွ်ာက္လာတဲ့ လူတန္း
ရွည္ႀကီးေတြကလည္း မနည္းလွ။

“အသံလည္း မၾကားရဘူး။ ျမင္လည္း မျမင္ ရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေက်နပ္တယ္။ ဒီလူေတြက ပုိက္ဆံ ေပးလု႔လ
ိ ာတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အခြင့္အေရးေပးလု႔လ
ိ ာတယ္မဟုတ္ဘူး။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နဲ႔
လာၾကတာ။ မျမင္ရတဲ့ သံေယာဇဥ္ နဲ႔ လာၾကတယ္။ တု႔ေ
ိ တာ့ေက်နပ္ တယ္ ေဟ့”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ ႔ မႏၱ ေလးမွ လာေရာက္ခဲ့သူ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ ဦးၾကည္ထြန္း ဆိုတဲ့ မႏၱ ေလးသား
တဦးက ေျပာတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔္ခြန္းကို လာေရာက္နားေထာင္တဲ့ လူထု ပရိသတ္ (ဓာတ္ပုံ - ႐ိုက္တာ)
သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ မႏၱေလးကေန ရရာကားစီး လာၿပီး မိန႔ခ
္ ြန္း လာနားေထာင္တာပါတဲ့။ ဦးၾကည္ထြန္းလုိပဲ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျမင္ခ်င္လြန္းလုိ႔၊ ေတြ႕ခ်င္လြန္းလု႔ိ လာေရာက္ၾကတဲ့ နယ္ ေဒသခံ ကလည္း လူအုပ္ထဲမွာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။

လူအုပ္ထဲမွာ သံဃာေတာ္ေတြလည္း မနည္းလွပါဘူး။ ေရႊတိဂုံဘု ရား ေျခေတာ္ ရင္း က ေက်ာင္းတုိက္ တခုမွာ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ တဲ့ သံဃာတပါးက သူ႔အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ
ေတြ႕ခ်င္လြန္းလု႕ိ ဆြမ္းမစားဘဲ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီ ကတည္းက လာ ေစာင့္ ေနတယ္ လိ႔ု ဆုိပါတယ္။

လူအုပ္နားမွာ ေစ်းလာေရာင္တဲ့ ကြမ္းယာသည္၊ ငုံးဥျပဳတ္သည္၊ ေရသန္႔ ေရာင္းသူ ေတြ အပါအ၀င္ လမ္းေဘးေစ်းသည္ ရာေပါင္း မ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရတယ္။
အျပာေရာင္ ရင့္ရင့္ အက်ႌနဲ႔ ခ်ိတ္ထဘီကို ျမန္မာ ဆန္ဆန္ ၀တ္ဆင္ထားၿပီး လည္ပင္းမွာ စံပယ္ ပန္းတကုံး ဆင္ထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္က လူထုကုိ မေမာႏုိင္မပန္း ႏုိင္ ဆက္တုိက္
မိန႔ခ
္ ြန္းေတြ ေျပာေနတယ္။

ျပည္သူေတြအားလုံး ေက်နပ္ ေနၾကတယ္။ ျပည္သူေတြအားလုံး ရယ္ေမာေပ်ာ္ ရႊင္ေနၾကတယ္။ ျပည္သူေတြ အားလုံး ပီတိ ျဖစ္ ေနၾကတယ္။ ျပည္သူေတြအားလုံး လက္ခုပ္တီးေနၾကတယ္။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ” ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ လက္ခုပ္သံေတြန႔အ
ဲ တူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္၊ အမွန္တရားခ်စ္စိတ္ေတြ ျပန္လည္ ႏိုးထ
လာေခ်ၿပီ … ။

ႀကိဳဆိုပါ၏
ဟန္ေလး Friday, 12 November 2010 18:18 ကာတြန္း

0

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပန္းခ်ီကားလက္ေဆာင္ေပး
ယမန္ေန႔ညပုိ င္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သရုပ္ေဆာင္ဦးေက်ာ္သူက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး သူေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီးကားတခ်ပ္ကုိလည္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Monday, November 15, 2010
ပရင့္ေအာက္ျပီး ကပ္ထားဖုိ ့ Mr. Creator ဆီက လာတ့ဲ ပုံ

email နဲ ့ ျဖန္ ့ ေနၾကတ့ဲ Mr. Creator ရဲ႕ လက္သံေျပာင္ခ်က္။
သူက ေပါတာႀကီးကုိ ဓာတ္က်ေနတာ ၾကာၿပီ။
မၾကာခဏ အစြမ္းျပ ဖန္တီးေလ့ ရိွတယ္။

ဒီရ႕ဲ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဖန္တီးမႈက ေရြးေကာက္ပဲြအျပီး ဂုဏ္ျပဳ ျဖန္႔ ေ၀တာ ျဖစ္မယ္လုိ ႔ ယူဆရတယ္။
ေရြးေကာက္ပဲြ အေျခအေနကုိလည္း ကြက္တိ ထင္ဟပ္ေနတယ္။

ပုံကုိ ေနာက္တခါ ထပ္အၾကည့္မွာ မထင္ မရွား ေရးထားတ့ဲဟာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါက သိပ္မသင့္ ေတာ္လုိ ့ ထင္ပါရဲ ့ ဖန္တီးသူက ကုိယ္တုိင္ ဆင္ဆာ ျဖတ္ထားတယ္ အနည္းငယ္။
ဒီပုံကုိ ပုံႀကီး ခ်ဲ႕ျပီး ျမန္မာျပည္က ရုံးတုိင္းမွာ ကပ္ထားရင္ ႏုိင္င၀
ံ့ န္ထမ္းေတြ အသက္ရွည္မယ္။
ရယ္ေသာသူ အသက္ရွည္၏လုိ ႔ ဆုိစကား ရိွတယ္ မဟုတ္လား။
အမွန္တကယ္ ရယ္ရတ့ဲ ပုံေတြ Mr. Creator ဖန္တီးႏုိင္ပါေစ။
:D

Posted by zarny win at 1:27 AM 0 comments
Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Google Buzz

Labels: Election, Joke, Politics, Technology, နည္းပညာ, ဟာသ, ေရြးေကာက္ပ,ြဲ ႏိုင္ငံေရး

Sunday, November 14, 2010
အသုဘပိ႔သ
ု ြားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လူေတြက အမ်ားႀကီးပဲ၊ ျပည္တြင္က ဂ်ာနယ္ေတြကလည္း လာၾကတယ္၊ လူေတြသိပ္တိုးတယ္၊ လက္ခုပ္ေတြတီးၾက ေဒၚစုက်န္းမာပါေစေအာ္ၾက တျခားမသာ ပိ႔လ
ု ာတဲ့သူေတြလဲ
အဲဒီကိုေရာက္လာၾကတယ္။

ဦးလြင္မိန္းမရဲ႕အေလာင္းကားကို ေက်ာ္သူေမာင္းလာတယ္၊ အေလာင္းကား၀င္လာပီး ခဏၾကာေတာ့
ေဒၚစုကား၀င္လာတယ္၊ လူေတြ က၀ုန္းဆိုအံုခဲသြားတယ္၊ ေဒၚစု ကားထဲကေတာ္ေတာ္န႔ထ
ဲ ြက္မရဘူး
ကာေပးထားတဲ့ အန္အယ္ဒီေတြလဲ မႏိုင္မနင္းျဖစ္သြားတယ္။
ကားထဲကထြက္လာေတာ့ လူေတြ၀ိုင္းေအာ္ၾက လက္ခုပ္တီးၾကလုပတ
္ ယ္၊ ဒါ နာေရးျဖစ္လ႔ို အဲလိုေတြမလုပ္ဖို႔ စဥ္းကမ္းရွိၾကဖို႔ ေျပာေပမဲ့ မရဘူး။
ေဒၚစုက အေခါင္းနဲ႔ အတူလိုက္သြားပီး မီးစက္ထဲအထိလိုက၀
္ င္သြားတယ္ တံခါးကိုပိတ္လိုက္တယ္၊ တစ္ခ်ိ ဳ႕လူေတြက အဲဒါဘာလုပ္တာလဲကြ တို႔ဘာတိ႔ု ေအာ္ၾကတယ္။
တံခါးပိတ္လိုက္တာကိုး အျပင္သံစကာတံခါးပါပိတလ
္ ိုက္တာ မစိုးရိမ္ၾကပါနဲ႔ ခဏေနျပန္ထြက္လာမွာပါလိ႔ျု ပန္ ေအာ္ၾကတယ္
လူစုက သံတံခါးနားမွာ ၾကိတ္ၾကိတ္တိုးသြားတယ္၊
ျပန္ထြက္လာေတာ့ ခုဏကထက္ပိုပီး တိုးေခြ႔ၾကတယ္၊ ေဒၚစုကို မနဲ ကာေပးထားၾကရတယ္၊ ပီးေတာ့ကားထဲကိုတစ္ခါထဲျပန္၀င္သြားတယ္၊ ကားကထြက္သြားပီး လမ္းေပၚေရာက္ေရာက္ခ်င္း
ကိုက္ငါးဆယ္ေလာက္ဘဲေမာင္းရေသးတယ္၊ လမ္းျပန္ပိတ္သြားတယ္၊ ေဒၚစုကားက ေရွ႕တိုးမရ ေနာက္ဆုတ္မရျဖစ္ေနတယ္၊ ဆယ္မိနစ္ ေလာက္အဲနားမွာ ဒီတိုင္းျဖစ္ေနတယ္၊ လူေတြက
ကားနားကို ျပန္အံုလာၾကျပန္တယ္၊ ေဒၚစုက ကားထဲကေနလူေတြထဲကို လက္ျပန္ျပတယ္။

လူေတြကလက္ခုပ္ေတြ ၀ိုင္းတီးၾကျပန္တယ္၊ ကားကိ၀
ု ိုင္းကာထားတဲ့ အန္အယ္ဒီ ၀ို င္းသားေတြကေတာ့ လမ္းဖယ္ေပးၾကပါ၊ ေနာက္ေတာ့ အိမ္မွာလာၾကည့္လဲရပါတယ္လ႔ို
ျပန္ေအာ္ေျပာေနရတယ္။

ေနာက္ေတာ့ မွလမ္းနဲနဲရွင္းလိ႔ရ
ု သြားပီး ကားကျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပန္ထြက္သြားရတယ္၊ ျပန္အထြက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာလဲ လူေတြဘယ္က ဘယ္လိုသတင္းရသြားလဲမသိ၊ လမ္းေဘး
တစ္ဘက္တစ္ခ်က္ မွာရပ္ပီး လက္ျပႏွဳတ္ဆက္ေနတဲ့လူအုပ္ေတြရွိေနျပန္တယ္

တစ္ခ်ိ ဳ႕သံုးသပ္ၾကတယ္၊ ေရေ၀းကအေျခအေနမ်ိဳးက ေဒၚစုအတြက္အန္ဒရာယ္ရွိတယ္လ႔ို

ဘယ္သူဘယ္၀ါမွန္း မသိရတဲ့လူမ်ိဳးလဲ အနားအထိကပ္သြားလိ႔ရ
ု တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးရွိေနတာကိုး။
ဒီလိုေနရာမ်ိ ဳးကို မလာသင့္ဘူးလိ႔ု တစ္ခ်ိ ဳ႕သံုးသပ္ၾကတယ္၊ လူေတြကို လံုး၀ထိမ္းလိ႔မ
ု ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး
ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ေလ၊ အသုဘပို႔ေရာက္လာတဲ့ အျခားကားေတြ လမ္းပိတ္သြားတာေတြ႔တယ္၊
ေက်နပ္ဖ႔ို ေကာင္းေပမယ့္ စိုးရိမ္ရတယ္လ႔ို သံုးသပ္တဲ့လူလဲရွိတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္ ့ခြန္း ေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ား ၂

ရန္ကုန္ မြန္းတည့္ေနေအာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔္ ခြန္း သြားေရာက္ နားေထာင္သူမ်ား။

(အီးေမးလ္န႔ဲ ေရာက္လာတ့ဲ ဓာတ္ပုံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိက္သူ အမည္ မသိရပါ။)

လူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကို အရင္နားေထာင္မည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူလူထု၏ ေမွ ်ာ္လင့္ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အားေပးေနသည္ကို သိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု စိတ္ထဲတြင္ရွိသည့္ ဆႏၵကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာေစလိုေၾကာင္း၊ တာဝန္ကို မေၾကာက္၊ တာဝန္မေက်မွာကိုသာ ေၾကာက္ေၾကာင္း၊ သူတဦးတေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေဟာေျပာသည့္ေနရာတြင္ လာေထာက္ခံမွသာ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အိမ္မွ ထမင္းခ်က္ေပးျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊
သားသမီး ေက်ာင္းပိ႔ျု ခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါခ်င္ ဟု ေျပာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကို နားမလည္ ၍သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ျပည္သူက အစိုးရကို ထိန္းရမည္
အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူနည္းစုျဖစ္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားကို ျပည္သူက ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္ဟု ေျပာသြားသည္။ သူအက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက
ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံသလို ျပည္သူကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေစလိုေၾကာင္း၊ သိ႔ေ
ု သာ္ သူ႔ကဲ့သ႔ို ျပည္သူကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ မက်ေစလိုေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲမည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္တြဲလုပ္၍ မရဟု မရွိေစရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစုအဖြဲ႔မ်ား
အားလံုးႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္ ့ခြန္း ေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူလူထု၏ ေမွ ်ာ္လင့္ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အားေပးေနသည္ကို သိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု စိတ္ထဲတြင္ရွိသည့္ ဆႏၵကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာေစလိုေၾကာင္း၊ တာဝန္ကို မေၾကာက္၊ တာဝန္မေက်မွာကိုသာ ေၾကာက္ေၾကာင္း၊ သူတဦးတေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေဟာေျပာသည့္ေနရာတြင္ လာေထာက္ခံမွသာ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အိမ္မွ ထမင္းခ်က္ေပးျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊
သားသမီး ေက်ာင္းပိ႔ျု ခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါခ်င္ ဟု ေျပာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကို နားမလည္ ၍သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူနည္းစုျဖစ္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားကို ျပည္သူက ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္ဟု ေျပာသြားသည္။ သူအက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက
ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံသလို ျပည္သူကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေစလိုေၾကာင္း၊ သိ႔ေ
ု သာ္ သူ႔ကဲ့သ႔ို ျပည္သူကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ မက်ေစလိုေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္တြဲလုပ္၍ မရဟု မရွိေစရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစုအဖြဲ႔မ်ား
အားလံုးႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ...
Sunday, November 14, 2010

http://www.irrawaddyblog.com/2010/11/blog-post_903.html

http://www.irrawaddy.org/bur/

စစ္အစိုးရကို အာဃာတမထားဟု ေဒၚစု ေျပာ
ဆလိုင္း ဟံသာစန္း | တနဂၤေႏြေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၀၀ မိနစ္
10Share
1

vote
nowBuzz up!
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။

။ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနအိမ္၌ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရအေပၚ သူမအေနျဖင့္ အာဃာတမထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔

ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ယမန္ေန႔တြင္ ျပန္လြတ္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတို င္လမ္းရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ ႐ုံးေရွ႕တြင္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မွ ၁ နာရီခန္႔အထိ ျပည္သူ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ကို
ပထမဆံုး ေျပာခဲ့သည့္ မိန႔္ ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။
“က်မကို ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ လူေတြအေပၚ ဘာအာဃာတစိတ္မွ မရွိ ပါဘူး။ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မုန္းတဲ့စိတ္ မရွိဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂ဝဝ၃ ခု ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ အထက္ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ စစ္ကိုင္းတုိင္း မံုရြာၿမိဳ႕၌ ေဟာေျပာမႈ ေနာက္ပိုင္း ၇ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ပထမဆံုး မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။
အထိန္းသိမ္းကာလတြင္ လံုၿခံဳေရးယူသူမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ သူမကို ဆက္ဆံသကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံလွ်င္
အလြန္ေကာင္းမည္ဟု ေတြးမိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ျပန္လြတ္လာခဲ့ရာ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ၾကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္သည့္ ၄ ေထာင္ ခန္႔ရွိ လူထုၾကီးကို စကားအနည္းငယ္ ေျပာၾကားခဲ့အၿပီး မနက္ျဖန္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ
NLD ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ ႕ မိန႔္ ခြန္းေျပာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လာေရာက္ၾကရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသံကို နားေထာင္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူမ ဘာလုပ္မည္ကို ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အေပၚ ခြင့္လႊတ္ရန္
ေတာင္းပန္လိုက္သည္။

“အခု ဘာလုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို မေျပာႏုိ င္တာ ခြင့္လႊတ္ပါ။ အျပင္ထြက္ထြက္လာခ်င္း ဘာလုပ္မယ္၊ ညာလုပ္မယ္ ဆုိတာကို ေျပာတာက နားမလည္ဘဲ ေျပာတယ္ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ပါ” ဟု သူမက
ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဆက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို စကားေျပာ ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ လက္ခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္သူကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာၿပီး ေနာက္ NLD ႐ုံးအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားကို သတင္းစာရွ င္းလင္းပဲြ လုပ္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီတြင္ NLD အတြင္းေရးမႉး ဦးလြင္၏ ဇနီးျဖစ္သူ
စ်ာပနကို လုိက္လံပ႔ေ
ို ဆာင္ မည္ ျဖစ္သည္။

NLD ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အထက္ျမန္ မာျပည္ စည္း႐ံုးေရးသြားစဥ္ ၂ဝဝ၃ ခု ေမ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ဒီပဲယင္းၿမိ ဳ႕နယ္ က်ီရြာအနီး၌
စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳ ၾကံ႕ဖံ႔အ
ြ သင္းဝင္ မ်ား ပါဝင္သည့္ လူအုပ္ၾကီးက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ေသေဘးမွ လြတ္လာသည့္ သူမကို စစ္အာဏာပို င္မ်ားက ေနအိမ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ျပန္လြတ္ရက္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္အတြင္း ေရကူးဝင္ ေရာက္ခဲ့သူ
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားကို ဧည့္ခံခဲ့သျဖင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးၾကီးသန္းေရႊက ထက္ဝက္ေလ်ာ့ခ်ေပးကာ ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ၁၈ လ က်ခံ ခဲ့ရာမွ ယမန္ေန႔တြင္ ျပန္လြတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုက႐
္ ုိက္ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္မႈ
မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | တနဂၤေႏြေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၄၇ မိ နစ္
454Share
53

8

votesBuzz up!

15 နာရီ 53 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

၇ ႏွစ္အၾကာမွာ ပထမဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ ေနအိမ္ျပင္ပ လူထုေဟာေျပာပြဲကို တက္ေရာက္လာၾကသူ မ်ားျပား
၇ ႏွစ္အၾကာမွာ ပထမဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔ ေနအိမ္ျပင္ပ လူထုေဟာေျပာပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိ ဳ႕ ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္က အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္ ေရွ႔မွာ တနဂၤေႏြ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္၊
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ ပရိတ္သတ္ အနည္းဆံုး ၄ ေသာင္းရွိမယ္လ႔ို ရန္ကုန္က မဇၩိမသတင္းေထာက္ေတြက ခန္႔ မွန္းထားသည္။

19 နာရီ 44 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္လာတာ က်ေနာ္တ႔သ
ို ိပ္ကို ဝမ္းသာတယ္။ ႀကိဳလဲ ႀကိဳဆိုတယ္။
က်ေနာ္တ႔ဘ
ို က္ကျဖစ္ေစခ်င္တာက မၾကာခင္တုန္းက ကေလးၿမိဳ႕မွ ာ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဝါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအဖြဲ႔က
ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ အဲဒါကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚလာႏို င္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တြန္းအားေပးရင္ေကာင္း မယ္လ႔ို က်ေနာ္တို႔
ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္တ႔ိုႏိုင္ငံမွာ အဲဒီ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘဲန႔ဲ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ဘယ္လိုမွျဖစ္လာမွ ာမဟုတ္ဘူး။
ဒီကေန႔ျပည္တြင္းစစ္ ေတြျဖစ္ေနရတာဟာ အမွန္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရႈံးေနလိ႔ပ
ု ါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သိပါတယ္။
ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ SNLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စုိင္းလိတ္
ဒီမိုကေရစီအေရးတြက္ အရိပ္အေယာင္ သန္းလာတဲ့ သေဘာရွိတယ္…
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ေပးေစခ်င္တာက သူနဲ႔ ဘဝတူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အကုန္လံုးလြတ္ေျမာက္ဖ႔က
ို ို ႀကိဳးပမ္းေစခ်င္တယ္… ဒုတိယ တခ်က္က
ဒီမိုကေရစီအေရးႀကိဳးပမ္းရင္းနဲ႔ အမ်ိ ဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို တဆက္ထဲ ႀကိဳးပမ္း ေစခ်င္တယ္ …
တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ စစ္ မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြ႔ေ
ဲ တြနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမရွိ ေသးတဲ့
အဖြဲ႔ေတြန႔ဲေသာ္လည္းေကာင္း ဒီလက္ရွိ အစိုးရနဲ႔ အဆင္ေျပေျပညွိႏႈိင္း ေဆာင္ ရြက္ေပးဖို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔
ေျဖရွင္း ေပးဖို႔ က်ေနာ္တ႔ို ေမွ ်ာ္လင့္ ပါတယ္…

ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ဥကၠ႒ ဦးပူက်င့္ရွင္းထန္

က်ေနာ္တို႔ အထင္ အခုခ်ိန္ခါမွာ ဘာအလိုအပ္ဆံုးလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္ ကေလးၿမိဳ႕ မွာ ေၾကညာတဲ့အတိုင္း ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံလိုေနတယ္… အခု အေျခခံဥပေဒ ဆြဲထားတယ္ ေျပာတယ္၊
ဒါေတြ က်ေနာ္တ႔ို လက္မခံဘူး… အခု ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တယ္၊ ဒါကို က်ေနာ္တ႔ို လက္မခံ ႏိုင္ဘူး…
ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေဒးဗစ္သာကေပါ
သူ႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး သက္သက္ေပါ့ တိုက္ပြဲလုပ္လာတာ။ အင္မတန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အာဏာမက္ေမာတဲ့ အာဏာရွ င္စနစ္ ေအာက္မွာ ဘာမွ ေအာင္ျမင္ဖို႔ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ က်ေနာ္တို ႔
တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္လဲ သူ ဘာမွ လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဲေတာ့ သူအေနနဲ႔က ျပန္ပီးစဥ္းစားရမယ္။ အခု နအဖက ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္၊ အစိုးရအသစ္ေထာင္မယ္ စသျဖင့္ အဲဒီေဘာင္အတြင္းမွာ သူတ႔ို ေသခ်ာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမယ္…
အရင္ပံုစံအတိုင္းေတာ့ မလြယ္ေတာ့ဘူး ဘာမွ ထူးမွာ မဟုတ္ဘူး။

Non – Violence အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲဆိုတာက ယဥ္ေက်းမႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမွသာလွ်င္ ျဖစ္တာ။ အာဏာရ အစိုးရကလဲ လူ႔အခြင့္အေရးလို ျပည္သူေတြရဲ႕ ေကာင္းစားေရး
လြတ္လပ္ေရး အစရွိတဲ့ အဲဒီအတြက္ ဆႏၵရွိတဲ့ အစိုးရမ်ိ ဳး မွာမွ က်ေနာ္တို႔က လုပ္လ႔ရ
ို မယ္။

အခုက အဲလိုမဟုတ္တဲ့အခါက် ျပည္တြင္းက အၾကမ္းမဖက္ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈက အက်ိဳးမရွိေတာ့ဘူးလိ႔ု ျမင္တယ္ေလ… ဆုိပါေတာ့ ဗ်ာ၊ သူက လူထုဆႏၵျပပြဲမဟုတ္ေသးဘူးေနာ္၊
လူထုအစည္းအေဝးေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ တခါ ေထာင္ထဲမွာ ျပန္ထည့္ မွာပဲ အဲဒီအတိုင္းလာမွာပဲ။
17 နာရီ 05 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ ဒီကေန႔ ေဟာေျပာပဲြကို ေရာက္ခဲ့သူ ၃ ေယာက္က သူတ႔ခ
ို ံစားခ်က္ေတြကို ရင္ ဖြင့္ထားပါတယ္။
အေပ်ာ္ဆံုးေန႔

(ဦးေအာင္ေဖ၊ တြံေတးၿမိဳ႕က်ဳရွင္ဆရာ)
“ေျပာရရင္ ေတာ့ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔ ပဲ။ က်ေနာ္ ၁ဝ တန္း ေက်ာင္းသားသာဆိုရင္ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔ဆိုတဲ့ စာစီ စာကုန္း ေရးခိုင္းရင္ ဒီေန႔ကို က်ေနာ္ေရးမွာ။ မေန႔တုန္းက ေဒၚစုၿ ခံေရွ႕မွ ာ လူထုကို
ထိန္းေတာ့၊ အသံတိတ္ဖို႔ ရႉးရႉးလုပ္ေတာ့ လူေတြက မတိတ္ၾကဘူးဗ်ာ။ ေဒၚစုက သူ႔လက္ကေလးခါၿပီး ရႉးရႉး လုပ္လိုက္ေတာ့ အားလံုးက မီးခဲကို ေရနဲ႔ ျဖန္းလိုက္သလိုပဲ အကုန္လုံး
ၿငိမ္သြားတယ္။ အရမ္းပီတိျဖစ္သြားတာ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ အဲဒါပဲလို႔ ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္သြားတယ္”
ေျပာမျပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဝမ္းေျမာက္

(သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးဓမၼဝံသ )
“ဦးဇင္းတိ႔အ
ု ေနနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ဝမ္းေျမာက္လဲဆိုရင္ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကို ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ ေဒၚစုလြတ္လာေတာ့ ဘယ္လိုခံစားလဲဆိုရင္
ေလးေလးနက္နက္ ခံစားရတယ္။ လူထုက ေဒၚစုကို ေထာက္ခံပါတယ္ဆိုတာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ရတယ္”
ျပည္သ႔ေ
ူ ခါင္းေဆာင္

(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦး)

“ဒီေန႔က အင္မတန္မွ လူသမုဒၵရာၾကီးလိ႔ု ေျပာရမွာေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵဟာ မဲမေပးရဘဲနဲ႔ ရင္ထဲမွာ ဘာဆႏၵ ရွိတယ္ဆိုတာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္သူခ်စ္တဲ့
ျပည္သူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ဒီေခါင္းေဆာင္ မ်ဳိးပဲ ဆိုတာကိုလည္း ရင္ထဲမွာ တကယ္ခံစားရပါတယ္ဗ်ာ”
16 နာရီ 45 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

NLD က ႏိုင္ငံေရး ဆက္လုပ္မယ္လ႔ို ေဒၚစု ေျပာ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ NLD ဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားတဲ့ ပါတီျဖစ္လ႔ို ႏုိင္ငံေရးပဲ ဆက္လုပ္သြားမယ္လ႔ို ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္က သံတမန္တခ်ဳိ႕နဲ႔ သတင္းေထာက္ အေယာက္
၂ဝ ေလာက္ကို ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းမွာ ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ “NLD ဟာ NGO (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲ႔)ြ လုပ္မွာလား” ဆိုတဲ့
သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ အေမးကို ျပန္ေျဖခဲ့တာ အခုလို ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
NLD ထဲက ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ဟာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီ ဖဲ႔စ
ြ ည္းၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ ခဲ့တာေၾကာင့္ NDF ကို ဘယ္လိုသေဘာထားလဲဆိုတဲ့ အေမးကိုေတာ့ သူက
“ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အပါအဝင္၊ ပါတီေတြထဲက ပါတီတခုလ႔ပ
ို ဲ သေဘာထားပါတယ္” လို႔ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မွာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ မွာ လူထု ၄ ေသာင္းေလာက္ကုိ မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာခဲ့ရာမွာ “ ဇြဲရွိဖို႔ တေယာက္န႔တ
ဲ ေယာက္ ညွာတာေထာက္ထားဖိ႔၊ု
တေယာက္န႔တ
ဲ ေယာက္ စာနာစိတထ
္ ားဖို ႔ အဓိကထား ေျပာသြားတယ္’’ လို႔ NLD လူငယ္ ကိုရာဇာက ဆိုပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူရ႕ဲ ေနအိမ္မွာ အင္တာနက္န႔ဲ တယ္လီဖုန္း သံုးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ မနက္ျဖန္ မွာ ႐ံုးတက္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ႐ံုးကိုလာတဲ့ ပရိ သတ္မ်ားရင္ ေတာ့
ေဟာေျပာပြဲလည္း လုပ္သြားမွာပါ။

15 နာရီ 53 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
13 နာရီ 00 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ေဟာေျပာပြဲၿပီးဆံုး
12 နာရီ 58 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
တိုးေပါက္မလြယ္တဲ့ လူအုပ္ႀကီး

က်မ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြ၊ ေထာင္ထဲက ဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳခ်င္တယ္။ ျမန္ျမန္လြတ္လာပါေစလို႔။
12 နာရီ 35 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
မိန႔ခ
္ ြန္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ...

“ သတၱိဆိုတာ စိတ္ဓာတ္ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ကိစၥကို မွန္မွန္ကန္ကန္ နဲ႔ လုပ္တာဟာ သတၱိပဲ။ လုပ္ရဲရမယ္ ”
“ က်မတိ႔ေ
ု ျပာေနတာလဲ ႏုိင္ငံေရးဘဲ။ အားလံုးႏုိင္ငံေရးဘဲ။ က်မတိ႔ျု ပည္သူေတြ ႏုိင္ငံေရးကို နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ အေရွ႕က လုပ္ေနတဲ့သူကုိ အေနာက္က လူက ထိန္းႏုိင္ရမယ္။ ဒါဟာ
ဒီမိုကေရစီဘဲ။ က်မတိ႔ု ျပည္သူေတြ ထိန္းသိမ္းတာကို ခံပါမယ္။ တျခားသူ ထိန္းသိမ္းတာကုိ မခံႏုိင္ဘူး။ က်မ ထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ခ်ိ န္မွာ လံုၿခံဳေရးသမားေတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႔ရပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မအေပၚ ေကာင္း ေကာင္းဆက္ဆံတဲ့ သူေတြကိုပါ။ ေက်းဇူးကို သိတတ္တဲ့သူက နည္းတယ္။ ေက်းဇူးသိတတ္တဲ့သူ ရွားတယ္ ဆိုတာကို

က်မကေတာ့ လက္မခံခ်င္ဘူး။ ေက်းဇူးသိတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ တေယာက္န႔တ
ဲ ေယာက္ သည္းခံရမယ္။ အေရွ႕က လူက ေနာက္ကလူကို သိတတ္ရမယ္။ ေနာက္ကလည္း ေရွ႕ကလူကို
သိတတ္ရမယ္။ ဒါဟာ က်မရဲ႕ အခင္းအက်င္းဘဲ။”
“ ျပည္သူၾကားမွာ အားလုံးၾကားမွာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ ေရးကို ဆက္လုပ္သြားမယ္။ ဘယ္သူဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ ရတယ္။ စကားေျပာခ်င္လည္ း ရတယ္။
က်မတိ႔ဘ
ု က္က ျပည္သ႔အ
ူ င္အားေတြ လိုပါတယ္။ အခု ျပည္သူေတြ က်မတိ႔ဘ
ု က္မွာရွိတယ္ဆိုတာ သိရတယ္။ ျပည္သူရ႕ဲ ယံုၾကည္မႈ၊ ျပည္သူရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရယူသြားမယ္။ အခု

ဘာလုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာကို မေျပာႏုိ င္တာ ခြင့္လႊတ္ပါ။ အျပင္ထြက္ထြက္လာျခင္း ဘာလုပ္မယ္၊ ညာလုပ္မယ္ဆုိတာကို ေျပာတာက နားမလည္ဘဲ ေျပာတယ္ ျဖစ္ မွာစိုးလိ႔ပ
ု ါ။ က်မတိ႔အ
ု ားလံုး
အနာခံရပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြလည္း အနာခံခဲ့ရပါတယ္။ အနာခံရမယ္ဆုိရင္ သည္းခံၿပီး အနာခံၾကပါလုိ႔ က်မေျပာခ်င္တယ္။ လိုေတာ့လိုခ်င္တယ္ အနာေတာ့

မခံခ်င္ဘူးဆိုတာေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ အမွားအမွန္ကို ကိုးစားၿပီး သိရမယ္။ အမွန္ဘက္က ရပ္တည္ရမယ္။ အမွားအမွန္က တစ္ခ်ိ န္လံုး အတည္ယူလို႔မရဘူး။ အခ်ိန္အတုိင္း ေျပာင္းလဲမႈ ရွိတယ္။
မွန္မွန္ကန္ကန္ န႔ျဲ ဖစ္လာတဲ့ အင္အားကို ဘယ္သူကမွ ၿဖိဳလိ႔မ
ု ရဘူး။”

“ က်မကို ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့လူေတြအေပၚမွာလည္း ဘာအာဃာတမွာ မရွိဘူး ”

“က်မတိ႔ု ျမန္မာေတြဟာ ေကာက္႐ိုးမီးလိုပဲလို ႔ ေျပာတာကို က်မေတာ့ မၾကိဳက္ဘူး’’
“က်မတိ႔ု ျပည္သူေတြက လက္ျဖန္႔ၿပီး ေတာင္းခ်င္ စိတ္ မရွိဘူးလိ႔ု က်မ ယံုတယ္’’
“က်မကို ထိန္းသိမ္းတဲ့လူေတြကို မမုန္းဘူး။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဘယ္သူကိုမုန္းတီးတာ မရွိဘူး။”
“က်မ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ယံုၾကည္တယ္။ ေတာင္းပန္တာကို က်မက တန္ဖိုး ထားတယ္။ ေက်းဇူးတင္ထိုက္တာကို က်မ ေက်းဇူးတင္တယ္။”
“လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမွ ာ လူတိုင္းလူတုိင္းအတြက္န႔ဲ စထားတယ္။ ဒါကို ေလးစားရမယ္။ လူတုိင္းလူတိုင္း တာဝန္ ေက်ပြန္ရမယ္။ တာဝန္သိရမယ္။ ဒါမွ က်မတိ႔ု ႏိုင္ငံတိုးတက္မယ္။
က်မတိ႔ႏ
ု ုိင္ငံတိုးတက္တယ္၊ မတိုးတက္တာ ျပည္သူသိတယ္။ မတိုးတက္တာ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လ႔ို ေျပာေနလို႔ အပိုဘဲ။ က်မတိ႔က
ု ို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးပါလု႔ဘ
ိ ဲ ေျပာမယ္။
က်မတိ႔ျု ပည္သူက လက္ျဖန္႔ၿပီးေတာင္းမွာ မဟုတ္ဘူးလိ႔ု က်မ သိတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္။”
“က်မ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို က်မ အၿမဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။ က်မတိ႔ဟ
ု ာ ျပည္သူရ႕ဲ အင္အားကို အားကိုးၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ေနတာလို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ျပည္သူရဲ႕
အင္အားကုိ စနစ္တက်သံုးမွပဲ ထိေရာက္မွာပါ။ ျပည္သူေတြကို ထပ္ၿပီး မွာပါရေစ။ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ေမွ်ာ္လင့္ေန႐ံု နဲ႔ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ရေအာင္ လုပ္ၾကမွ လုပ္ရဲမွ
လုပ္ႏုိင္မွ ရမယ္။ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းကို ရွာရမယ္’’

“က်မရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူတဲ့ သူေတြက က်မကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေက်းဖူးတင္တယ္။ က်မကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံသလိုပဲ

ျပည္သူအားလံုးအေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလိုက္မလဲလ႔ို က်မ ေတြးမိ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်သလိုေတာ့ ျပည္သူကို မခ်ေစခ်င္ဘူး။
ျပည္သူကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ မခ်ပါနဲ႔။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံေစခ်င္ပါတယ္’’

“မေကာင္းတာကို မေျပာေစခ်င္ ရင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေကာင္းတာေတြကို က်မတို ႔က တန္ဖိုးထားပါတယ္၊ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြခ်ည္း လုပ္ေနရင္ တသက္လံုး က်မ
ေက်းဇူးတင္လ႔ို ဆံုးမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ’’

“ျပည္သူေတြဟာ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ရမယ္၊ လူတုိင္း ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ရမယ္’’
12 နာရီ 33 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
တိုးေပါက္မလြယ္တဲ့ လူအုပ္ႀကီး

၇ ႏွစ္အၾကာမွာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔ ပထမဆံုး ေနအိ မ္အျပင္ဘက္ထြက္ လူထုစကားေျပာမႈကို လာေရာက္နားေထာင္သူဟာ အနည္းဆံုး ၄
ေသာင္းေက်ာ္ မယ္လ႔ို သြားေရာက္ နားေထာင္ ေနတဲ့ မဇၩိ မသတင္းေထာက္ေတြက ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

လူအုပ္ႀကီးက “တိုးေပါက္လ႔မ
ို လြယ္ေအာင္ ျပည့္ညွပ္ၾကပ္ေနတယ္” လို႔ သတင္းေထာက္ တေယာက္က ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေနတဲ့ မိန္းခြန္းထဲက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တခ်ဳိ႔ကို ထပ္မံတင္ျပရရင္
“ လူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ မသိေသးဘူး။ နားေထာင္ ရဦးမယ္။ လူထုအသံကုိ နားေထာင္ခ်င္တယ္။ တေယာက္တည္း ထၿပီးေျပာေနတာ အဆင္မေျပဘူး။
တေယာက္တည္းက ေျပာေနတာကို က်န္တဲ့လူေတြက နားေထာင္ ေနရတာက ဒီမိုကေရစီ မက်ဘူး။"
“ ျပည္သ႔လ
ူ ုပ္အားတဲ့ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္။ က်မတေယာက္ထဲ အလုပ္လုပ္မလုပ္ခ်င္ဘူး။ တေယာက္ထဲ လုပ္တာ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘူး။ ၾကင္နာမႈ ရွိတဲ့ ကမၻာသူ ကမၻာသားေတြရွိေနတယ္။”
12 နာရီ 24 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အခုဆိုရင္ အန္အယ္ဒီ႐ုံးခ်ဳပ္ လူထုမိန႔္ခြန္းေဟာေျပာမႈ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။
သူမေဟာေျပာတဲ့အထဲက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ကို တင္ျပရရင္ “ ျပည္သူ ေတြမပါဘဲန႔ဲ ဘာကိစၥမွ မေအာင္ျမင္ဘူး၊ ဘာမွ လုပ္လ႔ို မရဘူး။ က်မတိ႔ု အလုပ္ကို လုပ္ၾကရမယ္။ က်မတို ႔က ကံ
ကံလ႔ို ေျပာတယ္။ က်မတိ႔ု အလုပ္ကို လုပ္ၾကရမယ့္ တာဝန္ကို မေၾကာက္ဘူး၊ တာဝန္မေက်မွာကို ေၾကာက္တယ္”
11 နာရီ 00 မိနစ္ - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၂ နာရီမွာ လူထုေဟာေျပာပြဲ လုပ္မယ္
တားျမစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြ မပါဘဲ ေနအိမ္အ ခ်ဳပ္ကေန လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ယေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ မွာ လူထုမိန႔ခ
္ ြန္း ေဟာေျပာမႈကို ရန္ကုန္ျမိ ဳ႔ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ုံုးခ်ဳပ္ မွာ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ေဟာေျပာမႈ ျပီးသြားတဲ့ေနာက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွာ ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးလြင္၏ ဇနီး ေဒၚတင္တင္မေလးရဲ႔ စ်ာပနကို လိုက္ပါ ပိ႔ေ
ု ဆာင္မွာလည္း ျဖစ္ ပါတယ္။
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ကေန မနက္ ၁ဝ နာရီခြဲမွာ ထြက္မွာျဖစ္ျပီး ေဟာေျပာမႈ မတိုင္ခင္ ေရႊဂံုတိုင္လ မ္း ႐ုံုးခ်ဳပ္ မွာ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမႈ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
သူမကိုေတြ႔ဖ႔ို ႐ုံးခ်ဳပ္ မွာ လာေစာင့္ေနသူကေတာ့ အခုကိုပဲ ၂ဝဝ ေက်ာ္သြားျပီလို႔ ပါတီ ဗဟိုဦးစီးအဖြ႔ဝ
ဲ င္ မျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာပါတယ္။

http://burmese.dvb.no/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful