УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

І

UKRAINIAN

1
тш
^^^^^^^'^тттттяттттфщшттшгтт-,„
УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ

ТРИ ЦЕНТИ.

.СОЮЗ. В ВЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ. '

РІК XLIV.

Ч. 7.

}

OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Ш.

' .-.'.' `ЛАТ`
" м II
І

Джерзі Ситі, Н. Дж., пятниця, гО-ѓо січня 1936.

УРЯД ВИРОБЛЯЄ НОВУ ФАРМЕРСЬКУ

DAiLJ

—r-

VOL. XMV.

ЃЕРбИ З МОРО КЕСЛ
ЯК ПАРТІЯ ДОБУВАЄ ГРОШІ
ЖЕНИТЬСЯ 3 УКРАЇНКОЮѓ
НА ВИБОРИ.

В неділю, дня 12. січня, від- Американська Літа Свободи
будеться в укр. кат. церкві виступила з публичним закиВАШИНГТОН. — Три дні за чергою йшли тут в Джерзи Ситі, Н. Дж., дом, що генеральний почтмайнаради президента Рузвелта з провідниками фар- шлюб українки панни Павлини стер- Фарлі, один з головачів
мерських організацій над, навою програмою посту- Микитишин з п. Джеймсом Ф. демократичної партії, заставБоґеном, відомим зі своїх ге- ляв людей, що мають заняття
повання в фармерських справах.
ройських
подвигів підчас вог- в феде'ральнім уряді, купуваОстаточний вислід цих конференцій іще держать у тайні. Та всетаки подано, що президент по- ню на кораблі „Моро Кесл", ти білетџ на „бенкет дня Джекщо коштує 50 долярів
становив задержати багато зі своєї програми, що коли то він вратував 67 осіб. сона",
від особи. Доходи з бенкету
була основою закона про фармерське достроєння,
мають іти в руки краєвого
котрий найвийщий суд признав незгідним з консти- КОНКУРЕНТИ ДЕРЖАВНО- демократичного
комітету.
ГО
СКАРБУ.
туцією. Передовсім уряд думає задержати далі

контролювання засівів, але не в такій мірі, як це
В окружному суді в ЧорткоЯКИЙ БУВ ТОЛСТОЙ.
було досі.
ві відбулася розправа проти
Для вироблення подрібної програми для фар- Теодора Величенка і Миколи У звязку з 25-літтям смерти
мерських справ рішено скликати ширшу конферен- Ѓлюти за підроблювання і пу- російського письменника Льва
цію фармерських лідерів. Ця конференція відбу- скаяня в обіг 1-злотових мо- Толстого чехословацький лідеться наступного тижня у Вашингтоні.
нет. Обвинувачені призналися кар д-р Альберт Скарван огодо вини. Величенка засуджено лосив свої вражіння з колиш-

No. 7.

Jersey City, N. J., Friday, January 10, 1936.

ЗА ВІДМОВУ ЛІКАРСЬКОЇ
ПОМОЧІ
На виїздовій сесії перемиського окружного суду в Судовій Вишні відбувається розправа проти трох місцевих лікарів за те, що відмовили помочі хорій жінці, яка через те
померла. Один селянин з мостиського повіту приїхав свого часу до Судової Вишні, щоби покликати лікар^``"до хорої жінки, яка, як ствердила
місцева повитуха, потребува
ла негайної лікарської помочі. Селянин обійшов усіх місцевих лікарів, а саме д-ра
Бернарда Ґроля, д-ра Ізаака
Францмана і д-ра Юліяна Радзикевича, але всі``три відмовилися їхати до хорої на село,
оправдуючись то втомою, то
браком часу, а третій заявив
отверто, що вже багато грошен пропало йому у селян, тому не поїде, доки селянин не
заплатить йому згори. Бідний
селянин мусів вернутись без
лікаря до дому, і жінка по
кільканацятьох годинах з браку фахової лікарської помочі
померла. Тоді селянин зробив
на несовісних лікарів донесення до прокуратури, яка, перевівши слідство, виладила проти них акт обвинувачення.

ПРЕЗИДЕНТ ВІДКЛИКАЄТЬСЯ ДО БЕЗПАРТІЙ- на рік тюрми, Ѓлюту на 1 мі-ньої гостини у нього. Толстой
був великим
прихильником
НОЇ ОПІНІЇ.
сяць.
Мопасана, пише д-р Скарван,
ВАШИНГТОН. — На врочистім бенкеті в гоі був творами француського
РОДИННА ТРАГЕДІЯ.
телю Мейфлавер, ўладженім заходом демократичписьменника захоплений. Веної партії'в честь дня Джексона, промовляв між ін- Селянин Ґуру з Пелеї (Се- ликий росіянин оповідав зашими бесідниками президент Рузвелт і в своїй про- мигород), вернувшися з міста, любки ріжні анекдоти про
мові закликав усіх людей, без огляду на партії, під- де прадав корову, положив Мопасана
або
відчитував
держувати його програму,в імя поступу й засад.
гроші на стіл і вийшов з хати. щось із його творів. Забував
Президент критикував гостро своїх противни- В міжчасі дитина взяла гроші при .цьому ціл'ком про себе і
ків за „гордий і безплодний інтелектуалізм", за і кинула до печі. Ґуру під пер- вживався так сильно в опові„запліснілу реакційність" та за „пусте й зужите по- шим вражінням цього вбив ди- дання, що голос відмовляв
читання традицій". Він порівнював проблеми, які тину. Жінка Ґуру, вернувшись йому послуху і сльози спливастанули перед ним, з проблемами, які мав розвя- домів, на вид вбитої дитини ли йому по обличчі. Як дитизувати президент Джексон, у котрого память ула- збожеволіла. Вбивника ареш- на плакав старий письменник,
джено бенкет, та доказував, що й нині ще йде за товано.
що мав стільки4 розуміння для
такі самі справи, бо й нині ще ведеться боротьба
всього, що гарне, велике ми- РОЗВИТОК ПРЕСИ В ДАНП.
за права стейтів та за задержання демократичного ЗА СПРОБУ ПЕРЕКУПСТВА. стецьке. Як приятель духової В ніякій державі преса не
уряду. Він запевняв слухачів, що не відступить від
Суд у Коломиї засудив Кар- краси, він ніколи не був по- користується такою почитніборотьби.
ла Ліндена, власника двох ав- хмурим, чужим для життя. Не стю як у Данії. На три і пів
На бенкеті було приявних коло 2,100 осіб. Ко01 м ж
0
був теж ^дсквда)м; навпаки, міліона мешканців виходить
жда з них заплатила за бенкет 50 долярів, з чого тобусів, що „KXSSX! " ^ . ' ^ ' вживав життя як мало хто. там 290 газет з накладом поломиею
і
Ќосовом,
на
кару
5 долярів пішло на кошти їжі, а 45 долярів на деЧасто бачили його, як ходив верх міліона примірників. Ў
мократичну партію, котра з того сподівається по- 6 місяців умовного арешту за серед природи і, побачивши самій Копенгазі шість великих
дпробу перекупити контрольокрити недобір, що нині виносить $400,000. Промора самоходового руху при во-гарну квітку, ставав, оглядаю- щоденників бє на неділі і свяву Рузвелта, як звичайно, розіслано радіом.
євідськім уряді в Станиславо- чи її радісними очима. Нераз та 626 тисяч примірників. 280

ТНКЕЕ CENTS

„ТО НЕ Є ЗВИЧАЙНИЙ ПРОЦЕС ЗА.
ВБИВСТВО СІРОЇ ЛЮДИНИ"
ВАРШАВА (Польща). — Так пише про суд над
12 українськими студентами і студентками польський часопис „Роботнік" і зазначує, що розправа
за вбивство міністра Пєрацького запишеться глибоко в історії польського судівництва. Бо „ніколи
ще не записали, щоб суд відкинув стільки внесків
оборони; ще ніколи літанія відкинутих питань оборони не займала цілих шпальт у щеденниках.
Нераз суди давали догану обороні, але рідкістю
бувають такі щедро присуджувані грошеві кари".
Підсудні перетомлені.
Про обвинувачених пише цей часопис ось що:
„Майже всі підсудні кашляють. Чим довше перебувають у судовій салі, тим гарячіший румянець
палить їх обличчя. Ескорта далі розмежовує обвинувачених, що не можуть обмінятись думками щодо цього, що зізнають свідки. На лаві обвинувачених, в очах людей, що чекають присуду, чаїться
смуток, утома й знеохота".

ЗАГАДОЧНИИ ЗАМАХ УКРАЇНЦЯ ПРОТИ
УКРАЇНЦЯ.
ВАРШАВА.—Польські часописи подали вістку
про замах, що мав місце в „Українськім Інституті" в Варшаві. Ні один часопис не подав точно, що властиво сталося. Ні навіть не подано назвища особи, на яку виконано замах. Потім подано, що якийсь петлюрівець, Назар Цилінський, намагався вистрілом з револьвера застрілити бувшого „отамана" Вартоломея „Фертиневича", Замах не
вдався. Переслуханий замаховець подав, що стрілив, бо хотів пімстити стару кривду ще з часів
визвольної війни. З думкою пімсти носився цілих
16 років. Стільки можна довідатися з польських
джерел.
Що, подає українська газета.
Львівські „Українські Вісти" подають, що довідалися, що жертвою замаху став полк. Євтимович,
головний організатор і провідник опозиції ііроти
Центрального Комітету. Полк. Євтимович бореться від довгих літ з нездоровими відносинами, що
запанували на емігрантському ґрунті. В останніх
часах видавав він „Український Ветеран", де в гові, Маріяна Сітарського. По- вибирався ніччю до ліса, що- провінціональних газет мають
стрий спосіб розправився з УНР-івською клікою.
СЛІДСТВО НАД .ТОРГОВЛЕЮ АМУНІЦІЇ В ЧАСІ боюючися
би
вернутись.аж
ранком
баразом
наклад
420
тисяч
приздержання руху своОсобиста
пімста Назара Цилінського дивна і виВІЙНИ.
їх автобусів, Лінден заніс до гатшим у переживання, й о г о мірників, а 27 ілюстрованих
глядає на байку. Одно можна ствердити: щастя,
улюбленим
заняттям
було
тижневиків

півтора
міліона
ВАШИНГТОН. — Сенатський комітет для роз- приватного мешкання Сітарщо сліпий випадок вратував життя діяльної людисліду амуніції почав свої переслухання свідків з пе- ського клунок з коняком і збирати .суниці або шукати примірників. Крім того вихо- ни від кулі невідповідального осібняка.
реслухання Джана П. Моргана, голови відомої бан- винами. Сітарський доніс про грибів. Але й музиці та співам дить багато спеціяльних і фаце свому зверхникові, а цей прислухувався з рідким зрозу- хових часописів.
ЛИТОВСЬКЕ СВЯТО.
кирської фірми Моргана й Ко.
ВИЛЬНО.—3 нагоди десятьліття „Литовського
Свідок признав, що він був головним фінансі- віддав справу до ирокурату- мінням. Його двома улюбленими звірятами були пес і
ЛАТИНІЗАЦІЯ ВОЛИНІ.
Студентського Союзу" і посвячення прапора цеї
стом аліянтів у часі світової війни, що він запро- ри.
кінь; незвичайно зручно досіорганізації відбулося тут при кінці листопада весив англійський уряд закупити „контролюючий
В Більській Волі, пов. Сардав інколи огнистого жеребця
личаве
торжество, яке набрало характеру загальЗГОРІВ млин.
вплив" у деяких американських фабриках амуніції
ни, посвячено недавно новий
ного
свята
молоді.
і їхав геть. Він уживав життя:
та що за це посередництво його банк дістав від
костел, побудований на фільВ Пробіжній коло КопичиНа торжество прибули проф. М. Біржишка і
аліянтів 30 міліонів долярів комісового. Завдяки нець вибухла пожежа в млині, розумно та із шляхотного, не- варку, розпарцельованому між
його операціям англійський уряд просто контролю- спричинена неосторожним по- винного боку.
військових
.поселенців, що відпоручники з ріжних європейських міст. Були
вав фабрики амуніції фірми Вінчестера й Реминг- веденням з огнем. Наслідком
створили нову оселю, Травгу- й українські відпоручники, що виголосили привітні
тона.
ГАРЯЧІ ДЖЕРЕЛА ПІД
тівку. Польська преса припи- промови. Між памятковими цвяхами, що їх вбивибуху збірника ропи пожежа
ЛЕДОМ.
суе цій кольонії з костелом вано в прапор, є один український з українським
нагально
обняла
цілий
млин
ЗАСУДЖЕНИЙ НА СМЕРТЬ.
велику місію серед чисто у- гербом і з написом „Кружок Студентів Українців у
з усім його уладженням. У
Вильні".
НЮ БРОНСВИК (Ню Джерзі). — У місцевім млині згоріла 48-літня Анна На побережжі Лаптовського країнського населення.
стейтовім суді відбулася розправа проти Едварда Орнатовська, що в трагічному моря відкрила підбігунова
ПРИМІСТИТИ ЛЮДЕЙ.
Метельського, 26-літнього бандита, що набрав не- часі спала на мішках зі збіж- експедиція російського АркЛЬВІВ.

„Українські Вісти" взивають наш
„ВИВЯДОВЦИ".
тичного Інституту гарячі джедавно тому широгого розголосу своєю сензацій- жям.
провід у краю, щоб негайно занявся справою прирела під вічними ледовиками.
Недавно в Лодзі пізним ве- міщення тої маси молоді, яка тепер вийде з польною втечею з тюрми. Суджено його за вбивство
чором підійшов до М. Фокчин- ських вязниць. Вона буде без роботи. Тій молоді
стейтового „трупера", Ворена Єнсера, коло Вуд- УЛЮБЛЕНІ НАПОЇ ЕТЮПЦІВ.
ського, що чекав, на трамвай, належиться праця, а їх, як „людей з минувшиною",
бриджа, Ню Джерзі, дня 9-го листопада.
БОКСЕР ТЕНОРОМ.
якийсь чоловік, представився бояться приймати до українських установ, бо каНазиваються вони „тедж" і
і Присяжні судді, на чолі котрих- стояла жінка,
Італійський
боксер
Джосеяк розвідчик слідчого виділу, жуть, що дрни „псують добру марку" тих інститу„таля".
Оба
ці
напої
прилапо дво-годинній нараді признали його винуватим
убивства першого ступня, за яке належиться кара джується з ячменю, що фер-пе Спальдоні, щ'о живе у Бу- відхилив кляпу плаща і по- цій — в очах польської влади. А далі читаємо ще
смерти. Присяжні заявили виразно, що вони-не ментує в глиняних посудинах. енос Айрес, відкрив підчас казав якусь бляшку, імітацію таке:
припоручують засудженого ласці, і суддя негайно Напій „таля'' має значно мен- одного змагу новий талант у поліційного значка, та заявив,
"Можна^ піддавати критиці доцільність учинків
засудив Метельського на смерть та визначив час ше алькоголю, ніж „тедж", то- собі. Коли йому вдалось після що хоче від нього дістати де- молоді. Можна протиставитись і поборювати її
му багато етіопдів пє його першої рунди звалити з ніг які інформації. Фокчинський тактику, що,завела ЇЇ в вязничні мури. Але не віль- v
страчення.
так, як ми воду. „Тедж" є свого противника, він так уті- послухав здогадного вивідача но тепер, коли та молодь масово покидає вязничні
значно міцніший. Підча^ фер- шився цим успіхом, що заре- і пішов з ним над беріг річки. мури, відсепаруватись від неї й кинути її на поталу
ДІЃВОЦЬКИЙ ЖАРТ КОШТУВАВ ЖИТТЯ.
ментації додається до нього вів на ввесь голос. Між авди- Там здогадний вивідач кількб- припадку. Українське громадянство має супроти
БОЛТИМОР. — У середу вечором санкувалися меду і одну росѓину, яка має торією сидів один директор ма несподіваними ударами по- тої молоді зобовязання морального характеру. Дотут діти з Семетері Гил. На довжезні санки, к о - одурюючі прикмети, т. зв. опери і відразу зміркував, що валив його на землю, стягнув казувати це хіба зайво",
трими керував 15-л ѓгній Проктор Сидвел, всіло кіл fa-„ѓвето". Наслідки перелок) має перед собою людину з з нього футро вартости 1,000
ПРО „АЗИЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРОРИСТІВ". .
коро молоді, хлопців і дівчат. Саме в хвилі, як „хеджом" бувають доволі при- 'добрим голосом. Боксер дав зл., з кишені забрав портфель
себе переконати, що має ма- з грішми і втік. — Того саЛЬВІВ. — „Курєр Поранни" містить описи врасанки рушили, хтось засунув Сидвелові шапку на крі.
теріяя на геройського тенора і мого вечора інший „вивядов- жінь із закарпатської України, які подає польський
очі. За якийсь час санки влетіли в тлвіколо залізСАМОГУБСТВО.
вже вчиться співу. Граючи в ца" в такий самий спосіб о- журналіст В. Поплавський. Поїхав він тамтуди, бо
ниці Меріленд-Пенсилвенія. 16-літняг дівчина Рут
варшавський процес нібито виказав, що „українські
Стравсберґ померла з покалічень, а 4 інших дітей
В Острові коло Щирця об- операх Ваѓнера, зможе пока- грабив Еду Вінтерову.
терористи" дістають захист не тільки в Литві, але
пішли до шпиталю з побитими боками и-зломани- лилася терпентиною 28-літня зуіати свої мускули.
й у Чехословаччині. Поплавський завважив на Зами кістками.
служниця Анна Гаврилюк і поНОВІ ДЖРЕЛА ЛАФТИ В
карпатті, що є там повно жидів і повно нужди, ито
ТІ4І
терпентину
підпалила.
СХЩН1И ГАЛИЧИНІ.
СОВЄТСЬКИИ КОНСУЛЯТ
в краю, який є з природи дуже багатим. Каже`далі,
ЖЕРТВУЄ СЕБЕ ДЛЯ РОЗСЛІДІќ
Причина самогубства: кілька
В УЖГОРОДІ.
Ґеольогічяа комісія відкри- що жиди, що позмінювали імена на подібні до
днів
перед
шлк)бом
покинув
її
ОКЛАГОМА СИТІ. — ^Молодий Томі Ґент з
ла на теренах сіл турчансько- ўчеських, тужливо згадують часи, коли не було, ні
Вичита Фолз написав до університету Оклагоми. наречений, який вймантив від . В січні 1936. року зачне в го повіту: ІБистра, Ісаї і Липе українців ні русинів, а тільки мадяри. Та найбільше
урядувати нововсталист, у котрім каже, що він жертвує себе універ- неї " запрацьований гріій. Ужгороді
новлений консулят совєтсько- -і- багаті джерела нафти. Uj зажурений польський Кореспондент тим, що по сеситетові для розслідів способів боротьби недуги
СМЕРТЬ БАГАЧКИ З ГО- го Союзу. Радість з нього ма- терени стараються тепер ви- лах є 1,380 українських учителів, якими є найчастіменінгіт
тимуть особливо місцеві кому- арендувати кілька найбільших ше бувші вояки з славної „галицької армії" або поЛОДУ)
„Я Іде нічого не зробив, щоби ігомогти люд-_ В Бернмавнт (Англія) помер- ністи, бо буде безпосередній нафтових консорцій. Вістка літичні втікачі з „Малопольскі Йсходней": Тими
ству", пише він, „отже як вам уже знудилося ро- ла з голоду 70-літня старуш- згвязок з Москвою і може про це відкриття викликала селами, де вчителюють ті учителі, втікав Мацейко
і втікають інші „українські терористи" -г- пише Побити досліди над звірятами, покличте мене .
ќа, що мала в банку 100 тисяч збільшаться, „пособія" для серед нафтярів велике зацікавплавський.
лення.
Він додає, що є нежонатий, білої раси, „влас- фунтів стерлінгів ощадностей. них.

Ций, 009" та зйае, що робить,

І

^^^^

J

'2

СіЮБОДЛ`, ЩТНИЦЯ, 10-го СіЧНК 1036.
'і!..

"SVOBODA" (UBERTY)
FOUNDED 1893
^Окпиділп tuwipaper published daily except Sundays and bolldayi
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
it 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
Edited by Editorial Committee.
latered as Second Class Mali Matter at the Post Office of Jeresy City, N. J.
on March 30, 1911 under the act oi March 3, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
oi the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
За оголошення редакція не відповідає.
Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 348, JERSEY CITY, N. JL

AAA

Куди не поглянемо, розгортаючи американські
часописи, всюди бачимо оті три букви, і то на перших сторонах. Поглянувши на передові статті,
всюди зустрічаємо ріжні коментарі, в яких говориться теж про ті три букви. Виходить, що зайшло
щось дуже важне, коли про ті три букви так широко розписуються, коли у звязку з ними заповідають
далекосяглі зміни.
Закон про хліборобське пристосування (Агріколчюр Аджостмент Акт) вже ніби не існує. Верховний суд узнав більшістю голосів, що він є неконституційний. Тимсамим мусить бути відразу
припинена не тільки „контроля уряду над хліборобською продукцією", як її нормувало ААА, але
також видача дальших соток міліонів долярів, що
їх призначено на ўздоровлення хліборобства в Америці, на допомогу фармерам.
ІЦож властиво сталося? Три судді найвищого
суду Злучених Держав були за дальше існування
ААА, а шість суддів заявилися проти цього. Та з
того т е не виходить, що й тих 6 суддів, що. були
проти ААА, були чи є тимсамим проти акції допомоги хліборобству. Вони тільки заявили, що
той шлях допомоги, який вибрав уряд, не є передбачений існуючою американською конституціею. Якщо хочемо йти тим шляхом, то треба наперед змінити конституцію, а потім ухвалювати
такі закони, як ААА. Без такої зміни конституції
уряд не може контролювати продукції краю навіть шляхом добровільних умов з продуцентами,
а не то виплачуванням хліборобам премій і т. п.
Такс заявив найвищий суд.
Нема найменшого сумніву, що його рішення
являється під теперішню пору великим ударом для
адміністрації, зглядно для її пляну економічної відбудови краю. Воно вносить новий хаос у продукцію бавовни. Доводить до нової крізи в вугільній
продукції. Підносить потребу ухвалення нових податків. Тому не диво, що у Вашингтоні рух, що
скликується там представників фармерства на негайні наради, щоб зарадити наступаючій чи наступилій уже ќрізі.
Виринає питання, чи того всього треба було?
Адже адміністрація могла засягнути попередньо
інформаціѓ'ї, щодо цього, чи повзяті нею такі важні кроки є конституційні, чи є проти конституції. Тому нам здається, що адміністрація здавала
собі вже давно справу з того, що може запасти
таке рішення найвищого суду. І тому саме рішення того суду не було для президента Рузвелта дуже великою несподіванкою. А коли справи так маються, то, річ ясна, що адміністрація має, а зглядно
повинна ‚мати пляни щодо цього, що треба робити,
щоб відвернути той хаос, який викликало рішення
найвищого суду в справі ААА.

'

. ' і1.,.,.11.,,..,.1

Л,! L1,.

ЧІІ'І'І

,

'‚"-'.".У'

І

'

-І. І
ЯвиЃ" -

— '" """ '

свідок Бубен вияснює, В ЯКИЙ
сонал і деяких мешканців нічВідкинені внески.
(лігарні Тоді теж привів до Д-р Ганкевич вносить, щоб спосіб збудував собі концепслідчого судді управительку суд звернувся до начальства цію, що вбивства доконали у— Берову, Беровій показали свідка з проханням дозволити країнці. Свідка переконав у
кілька знимок, одначе свідок свідкові виявити назвище ін- цьому жорстокий спосіб вине пізнала нікого.
форматора. Оборонець покли- конання вбивства, а саме те,
ПЕРЕСЛУХУВАННЯ СВІДКІВ,
І
Дня 24. червня отримав сві- куеться на те, що в акті обви- що стріляли в міністра, коли
(З львівського часопису „Українські Вісти").
t... і І .
`
(27) док перші довірочні інформа- нувачення говориться про це, той лежав на землі.
Далі подає свідок, що в ноВнесок оборони, щоб суд ції, які зовсім виразно спря- що піде. Бандера й Лебедь на?
В ОГНІ ЗАПИТІВ.
чі після вбивства доходження
мовили
Мацейка
до
вбивства.
мували
слідство
п'роти
українзавізвав тих людей, суд відкиД-р Ганкевич: Коли зголоців. З тих інформацій виходи- Тимчасом із зізнань свідка поведено в трьох напрямках, а
нув.
'
;.
снли ви свої спостереження?
ло,
що вбивник вийшов з у- Бубена виходить, що приказ саме: переведено ревізії серед
Д-р Ганкевич: Питаю вас
Свідок: Я зовсім не зголоубивства видав заграничний українців, сред ендеків і кокраїнських
кругів.
востаннє: Скажіть (тут обошувався офіційно, тільки попровід, а краєвий був тільки муністів.
ронець вказує на Лебедя): Інформатор подав між інділився своїми вражіннями зі
виконавцем.
_
Свідок зазначує, що оборошим
назвище
Федини,
як
тої
їхав він, чи ні? І
знайомими поліцаями.
на зле зрозуміла деякі уступи
Проќ.
Желенський
лротиособи,
яка
могла
знати
прй
Д-р Ганкевич ставить вне- Свідок: їхав.
справу вбивства, тимбільше, виться внескові оборони й за- його зізнань, а особливо там,
сок, щоб свідок Кочик приї- На внесок д-ра Шлапака що в першій половині червня, являє, що до інформацій, які де говорив про довірочні інхав своєю таксівкою на под- Лебедя й свідка ставляють ра десь 8-го чи 10-го, він тіеребу- свідок отримав від конфіден- формації. Інформатор сказав
віря суду і щоб туди спрова- зом,, плечима до себе, причо вав у Польщі, куди потайки та, не слід привязувати надто тоді свідкові, що в кругах ОУН
джено піде. Лебедя, а це для му показується, що свідок гіе- прибув із Данціґу.
великої ваги. Зрештою теза ідуть дискусії на тему, чи привияснення питання росту Ле- ревищує Лебедя на цілу го
Дня 25. червня вислано не суперечить тезі акту обви- каз убивства вийшов від залову.
бедя.
свідка в полуднево-східні вое- нувачення. Тезою акту обви- граничного, чи краевого проХоч прокуратор РудніцьПЕРШ! ДОВІРОЧНІ
відства в ціли добути інформа- нувачення є, що заграничний воду.
кий не противиться, суд відІНФОРМАЦІЇ.
ції щодо підложжя вбивства провід приказав убити мін. На запит оборони свідок
кинув внесок оборони, кажуй евентуальних спричинииків. Пєрацького, що не виключає подрібно описує річи Ольшанчи, що зізнання Кочика ви- Як черговий свідок, зізнає Свідок був у Львові, Стрию і того, що Бандера й Лебедь — ського, знайдені в нічлігарні,
Днмітр БуОен, аспірант слідстарчають.
Калуші. Зі своєї поїздки здав виконавці приказў — накло- а 'особливо течку й плащ.
Д-р Ганкевич просить, щоб чої поліції в Варшаві.
свідок звіт. У звіті з 29. черв- нили Мацейка виконати замах. На запит проќ. Желєнського
суд доручив зміряти висоту Свідок оповідає, що дня 15. ня подав свідок, що вбивник Чи вони сказали Мацейкові, подає свідок, що заки встапіднесеної буди таксівки свід- червня 1934, після вбивства вийшов, понад усякий сумнів, чи ні, що це приказ заграиич- новлено слідчу комірку з судка Кочика, як теж самого під- міністра, був на лінії втечі з українських націоналістич- ного проводу, — це другоряд- дею для справ спеціяльної аавбивника.
судного Лебедя.
ги в проводі, кожний предних кругів. Вбивства докона- на справа.
Суд віддалив і цей внесок, Підчас розмови з інспекто- но в ціли демонстрації. На Тоді оборонці д-р Ганкевич ставник слідчого уряду проваа це тому, мовляв, ацо ці по- ром Пйонткевичем висказав підставі інформацій свідок ді- і д-р Павенцький настоюють дгів доходження самостійно.
свідок здогад, що спосіб ви- знався, що підготовою замаху дальше на свої внески і зазна- Після переслухання того
міри не устійнять усього.
На дальші запити оборони конання вбивства вказує, що зайнявся один український чують, що діють для добра свідка заряджено обідову песвідок зізнає, що відтинок це виконали українці.
студент, який після одного виміру справедливости й для рерву.
між постоєм таксівки й вул. Свідок був приявний при замаху на почту втік був до устійнення, хто був дійсним По перерві зізнав ще свідок
коли
перешукували Чехії, а. якого переди кількома справником убивства.
Тамќа 44 перебув упродовж тому,
Маріянна Кузьмінська, що слуЗ—4 мінут, `їдучи зі скорістю плащ, і тоді' знайдено там місяцями делегували до Поль- В репліці прокуратор Же- жила у Вронцберґів тоді, коли
20—ЗО кл. на годину. Коли жовто-блакитну ленту. Ця лен- щі. Назвища того осібняка не ленський вносить, щоб суд не там мешкав Дацко. Свідок
відвіз пасажира, повернувся та належала до т. зв. серійних, подано свідкові. Не мав теж о- узгляднив внеску оборони, бо пізнає в Лебедеві того Дацка.
на попереднє місце й подорозі що їх деякі українські товари- пису його особи.
} (Далі буде).
обставини, які виявив конфікупив надзвичайне видання. ства виробляли при нагоді
дент,
не
можуть
мати
впливу
Позатим отримав свідок інД-р Ганкевич: Чи свідок ріжних національних свят.
формації,
що згаданий осіб- на зміст засуду. Прокуратор
Позатим
18.
червня
перевів
ПОДЯКА.
знав, що за викриття спричинняк
був
у
Кракові і в Варшаві, дивується, чому обороні йде
ника вбивства визначено наго- свідок на припоручення влапро виявлення конфідента, яроду, і чи підчас конфронта- ди доходження в нічлігарні звідкіля знову поїхав був до кий не мав ніякого впливу ні Я, нижче підписана жінка
Кракова,
а
потім
знову
верГригорія Фатюка, члена тов.
ції з Лебедем у вязниці стрі- при вулиці Вольській. На підна один учинок, що тепер „Зоря", від. 69 У. Н. Союза,
ставі донесення комісаріяту, нувся до Варшави.
нули ви когось знайомого?
розглядають їх на розправі.
Предс: ‚‚Ухилям то пита- мешкав там осібняк, який щез Згідно з отриманими свід- Прокуратор добачує у внеску складаю щиру подяку головком
інформаціями,
серед
визним урядникам нашої органі
15. червня і залишив річи.
нє".
оборони своєрідну демонстра- зації за ўділення мему чоловіначних
членів
ОУН
ішли
суПри
перегляді
мельдункової
Д-р Шлапак: Звідкіля вицію й бажання затемнити ясну кові допомоги з фонду запокомбінували ви, що пасажир книжки показалося, що це був перечки на тему, хто видав справу.
приказ
виконати
замах:
заграмогового в сумі $75, котра
був яких 8 цм. вищий ніж Ольшанський.
У відповідь прокураторові стала йому великою помічю
ничний
чи
краєвий
провід.
З
тим
назвищем
зустрінувся
ви?
д-р Ганкевич з натиском підСвідок: Своє спостережен- був свідок іще тоді, як пере- Більшість була переконана, креслює, що оборона не за- у його нев"илікувальній недузі.
що
вбивство
мали
виконати
Бажаю якнайкращого успіху
ня опираю на тому, що я на бував службово в Східній Ѓаступає тут інтересів ОУН. Як У. Н. Союзові. Також дякую
підчас
побуту
мін.
Гебельса
у.
личині.
'
,
цілу голову перевищую давін так теж його товариші не
шок будки, а пасажир якраз Від управительки нічлігарні Варшаві, одначе з причини поважились би виступати в місцевим урядникам за їх
технічних
труднощів
до
заматруд.
дізнався
свідок
про
деякі
порівнався з нею.
імені організації; вони бороОльга Фатюк.
Д-р Шлапак: Чи ви ділилися дробиці, що дотичили Оль- ху не дійшло.
нять тільки права й справедз ким своїми спостереження- шанського. Тоді то впало на Після повороту зі Східної ливости.
Поет: — Подружжя це споми зараз пб прочитанні над- Ольшанського підозріння, що Галичини отримав свідок докійна
присѓань, де стрічаються
Суд
постановив
залишити
ручення
перевести
ревізію
в
він мусів мати щось спільне з
звичайного додатку?
внесок
оборонив
без
узгляддва
кораблі.'
мешканні,
де
під
назвищем
убивством.
Свідок: Говорив про те з
Чоловік: То я видно стрііншими шоферами підчас по- Свідок 'переглянув річи Оль- Ванди Квєцінської жила Гнат- нення.
На
дальші
запити
оборони
нувся
з воєнним кораблем!
ківська.
шанського і переслухав перстою.

СУД НАД УКРАЇНСЬКОЮ МОЛОДЮ
І У ВАРШАВІ

А що не вмів скривати ду- нові аптикаревї. В дарунку...
В ночі жінка лежала тихо, на те, щоб ви мені болота не лікаря Франка на подвіря.
мок,
розповів докладно про Аптнкареві газета випала з
В
Івановій
голові
буяли
думнаносили!
як хтось готовий вже до даруки; видивився на румянелики.
Вкінці
вложив
у
кишеню
аспірину
за сорок сотиків.
Іван
не
міг
виправдуватися,
лекої дороги.
це селянки.
Іван устав раненько, дав ху- що йому що інше в голові, сорок сотиків і пустився до
— Що таке?! В дарунку?!
добі їсти, вигнав льоху ще ніж уважати на болото. Супе- дверей.
(Олександер Шаиіді, це 0- вйстю. Чотирнацять спокій- заки надійшов пастух, потім речки не міг зачинати, бож — Може бути, що пан апти- Весняне сонічко тепло при- — Бо то пан аптикар не дагрівало. На чорній, товстій ли тоді аспірини мому чоловіднн із найталановитших мо- них літ прожили разом під узяв новий капелюх, у якому прийшов тут із просьбою, то- кар у добру годину...
лодих мадярських письмен- одною стріхою.- Хіба рідко звичайно ходив до церкви. му покірно зняв новий капе- Та нараз щось йому впало землі над берегом ріки жінка кові, Іванові. Пан аптикар
ликів. Гарно змальовує ма- коли заплентався їм язик у Хора зі здивуванням отво- люх із голови:
підгортали кукурудзу; а як зробили були такий докладдо голови й вернувся.
дярське, головнож південно- суперечку, бо й між святими рила очі:
— Прошу дати аспірини за — Ануж Сас дасть труну за робота вже кінчилася, вибра- ний рахунок. Яких сто разів
ма`дярське` село. Пише в ді- буває часом суперечка.
сорок сотиків... одначе доб- пятнацять пенґів? Мяса можу лася до міста в найближчий розповідав мій чоловік, Іван. А
— Ти куди, Іване?
ялекті комітату Бараня).
І саме тому заблисла на хви- — Запряжу коні, бо хочу рої, сильної, бо мені жінка не кпувати, вино позичу в ку- торговий ііень. Надягла чер- якже, розповідав: хай би то
і
о
Ну, то таки похорон вону шовкову суконку (до панові аптикареві не 'прийшла
лину блакить спогадів у тро- купити обручі до коліс в Оси- вже четвертий день у горячці. ми...
церкви вже й так недобра, бо тоді до голови ця хустка, то
Аптикар загаркотів наче со- дешевший, ніж...
Жінка горячкувала вже тре- хи сонній голові Івана тай так па в склепі...
трохи
миши наАгризли), най- моїм рискалем моя сестра НаАптикар
дав
уже
майже
за
бака:
тій день. Матінка Божа знає, собі сказав кілька слів:
Сказав це з прижмуреними
що ще держало її при житті. — Кажу тобі, Текле, запря- очима, бо рідко траплялося — Сильна чи слаба, стільки пропале, та тут рідкий гість, товстішу курку вложила до ця копалаб йині на мому міВсеж жила ще, і то так жила, жу коні та поїду до міста по йому говорити неправду. Чей- помагає, що вмерлому кади- усміх, зявився серед гущі йо- кобелі та вибралася до містсч- сці кукурудзу над рікою...
ка. Біля памятника Невідомо- Виняла курку, взяла кобелю
що навіть заплела рано коси доктора...
же його Бог не покарає за це, ло. Лікаря прикличте, він по- го бороди.
— Деж там дешевий! А го Вояка, там^ де відбувається тай вийшла.
молодшій дочці, а потім що- Жінка дивилася на образ бо знає добре, що не може може.
йно впала їй голова на подуш- Матери Божої: думки її літали хорій сказати всього того, що — Не для нас такі видатки. посмертна хустка? Ви забули торг, так ` прискорила ходу, Бородатий аптикар довго
вже високо, ген може довкола собі в ночі обрахував. Не мо- Вже досить, що за труну тре- хустку! Піде на це десять пен- наче гнали її. Не пристанула дивився за нею, потім зігнувся
ку.
ґів, як дріт, в Осиповій крам- ні на хвилину аж до самої ап- та погладив чубатеньку курку.
чистих білих хмар, бо слова її же чейже вимовити того сло- ба готівкою платити.
— Ах, я вмираю...
тики.
Чоловік похитав головою: були легкі, наче пилок цвітів вамн, що збирається до сто- А'птикар причалапав ближче ниці.
у своїх тяжких повстяних па- Іван лише промимрив:
на вітрі.
"
Бородатий аптикар підвів
— А вжеж...
ляря за труною.
— Слава Ісусу Христу...
голову знад часопису:
Він сказав це, бо ніколи не — Я вмираю, Іванех шкода 5 Іван запряг коні. Та не пучах.
Сўмерк ґенґстерів.
грошей на лікаря, на ліки; таж поїде впорожні: дав на віз два —. Аспірини не дам і кінець. І стільки. Торкнувся рукою — Що скажете?
скривав думок.
Кличте доктора до жінки.'
капелюха, оставив чималий — Я принесла курку. Най- — Якось ґенґстерство менБліді, потріскані жінчині у- треба на похорон.
мішки пшениці до млина.
А чоловік думав собі зовста ворохнулися.
— Та деж це для мене бід- шматок болота на цементовій товстішу, найгарнішу мою чу- шає... Щораз менше випадків
грабіжів...
долівці аптики тай вийшов.
бату.
— Ах, що буде з моїми си- сім таксамо.
ного такий видаток...
рітками... Ой, моя червона Як дав їсти худобі, пораху- Колеса оберталися тяжко по — Тепер я говорю! Розумі- Як вертався, розсівся коло — Понесіть на торг, куплять — Ґенґстерів є досить; лишовкова спідниця лежить у вав точно все, а писав собі на густому болоті.' Іван дивився єте? Сас не продасть труни нього вигідно на кошиковому жидівки.
ше тих, яким можна щось заскрині... мій рискаль го- папері з люлькового тютюну. на безлисті придорожні мор- дешевше, як задвацять пять сидженню пан доктор франк — А зараз! Я принесла па брати, є чимраз менше.
стрий, невищерблений; як' я Бож то великий клопіт такий ви, сумно дивився та — що пенґів; чотири пенґи для свя- у ловецькому капелюсі.. І
хотілаб піти на роботу там похорон. Має, щоправда, со- тут перечити — очі мрякою щеника.
ДАЙТЕ АМЕРИКАНЦЯМ ЗНАМЕНИТУ БРОШУРУ:
,
в.
#
рок пенґів за продану кукуру- зайшли йому та й то може не Решту Іван уже знав краще,
над ріку...
дзу,
та
за
них
хотів
купити
— Будь спокійна, жінко,
ніж аптикар. Виняв із кишені Жінка дивилася на образ
так від грудневого вітру...
твоя сестра Наця прийде по- млинок до ріпи. Щоб купити
клаптик паперу, що на ньому Матери Божої, та думки її не
магати. Твій рискаль і для неї згребло, не лишиться майже Насамперед виміняв у млині вночі вирахував був усе. Чи- долітали вже до білих хмар.
AND ITS
,
добрий, до її руки також від-^нічого Учителя попросить, пшеницю на муку, потім пі- тав:
На рамцях образу заприміти'
шов
до
столяря.
Та
перед
апповідний; таж рискалів не роб- щоб написав чотирострофове
ла павутиння' та прбстогнала
тикою коні якось самі стали - „ . . . т р и пенґи „Вічная па- до старшої дочки:
лять на міру, як швець чобо- „прощання" — бо треба, щоб
мятьГ', два пенґи свічки, шість
by LANCELOT LAWTON (London)
ці три сирітки гарно це виспі- помаліше йти,, хоч, може бути, пенґів вино, чотири ` пенґи
ти...
— А зітри-`но порох із рам- яку щойно надіслано з Англії. Ціна з пересилкою 50 центів.
й
рука
шарпнула
за,віжки.
Не
мясо...!"
,
Так то заспокоював чоловік вали, з плачем — це вже коців.., а хліб-замкни до шафпоганяв коней; випустив віжЗамовляти: '
жінку. Нібито спокійно, одна- штуватиме три пеяґи, а чотири

Разом
сорок
чотири пен- ки, бо мухи обсядуть його...
ки
з
руки
та
зіскочив
із
воза.
"8YOBODA,"
пенґи
пропаде
як
ніщо
в
свяче і з жалем, бо, .між Богом і
ґи. За це можете двічі заклиІван дивився ''на, жінку і
81-88 GRAND ST.,
(P. О. Box 846)
JERSEYСТПГ,N. J.
гіравдою, вже з тим погодив- щеникрвій кишені; труну ви- Бородатий аптикар, що ні- кати лікаря, можете'купити лі- всміхнувся.
Брошура та надається найкраще для' наших політичних Клюся: незадовго кине пригорщу торгує в місті, бож треба сві- коли не сміявся, негіривітно ки; більше воно чейже не ви- -—Нема що, старий аптикар бів, УВАГА:
як теж для ужитку молоді та всіх тих, що хотіянб предста?чти Амеземлі на жінчину труну. Дум- чрк, а на поминки вино, мя- крикнув на нього: -.
несе. Бачу, маєте сидження на має. мудру голову: він уміє рнканцям українську справу коротко, ядерно в зрозуміло. Є таїѓ теж
подані ті міжнародні постанови, що відносяться до українських понево.
— Рогіжка перед дверима возі; можете зараз заїхати до краще рахувати ніж. Я...ки. його не. кермувалися Жена-' со...
ЛЄІШХ. ЗеМеЛЬ.
;_^
Олександер Шашді.

THE U K R A I N I A N Q U E S T I O N
IMPORTANCE TO GREAT BRITAIN

`

4.7.

^

^

"

СВОБОД А, ПЯТНИиЯ, 10-іс СІЧНЯ 1936.

НА БІЖУЧІ ТЕМИ

з тубильцями між кольонія
варта.
Чи слідно в краю, що він
колись був паном найбільшої
кольоніяльної імперії в світі?
Ес$панія нині одна з найбідніших країн у світі. На кождім
кроці видно нужду. Нужда
нуждою їде й нуждою поганяє.
Правда край там бідний, але з
нього можна би добути більше, якби нарід був добрим
господарем. Та як йому можна
було вчитися кращої господарки, коли королі чвганяли
ним по всьому світу шукати
легкої наживи, добуваючи кольонії?

Колиж та частина, що і лишається в запіллю, не буде зорганізована, то не тільки армії,
але навіть себе не буде в можности внживити. „

Українська Центральна Ра тися за краще завтра й одною,
да в Нюарку не мішається до радістю повитати свободу'на
справ релігійних, ані не наки своїй власній землі!
дає ніяких політичних погляЧИ СТАНЕ ШКІРА ЗА ВИА Матір Северина останетьдів, ні переконань, а має за ся у вдячній памяті назавжди
ПРАВУ?
Щож з того виходить? А 'ЃЄ, ціль згуртувати всіх українців вже за те, що збудила в нас
Між Пефером, автором книщо'
нам конечно треба органі- у Нюарку й околиці до спів- ті чувства.
жок про ріжні краї та заграМаруся Бріль,
зўватись.
І то не організува- праці при відбудові . нашої
нйчиу політику, і його критиобовязком ўкінчена гімназистка, учениця
тися в гуртки, чи якісь там держави. Отже
ками розвелася дискусія за
Музичного Інституту ім.
групи, тільки на те, щоб кождої організації є прилучипитання: чи виплачуються коміж 7-ою й 8-ою шум.
тися до неї і спільно з нею
Лисенка.
Білий дім у бдьоку
замкнутися
в
своїй
шкаральонії державам?
лупі і горлати, що ми є працювати. Не прилучаться
Питання на часі хочби сунайліпші українці, а ті інші, то хіба перевертні, або ті, що
П.
проти кампанії Італії за добутлюблять темноту, а бояться
вже
не
такі
добрі.
Нам
треба
` тя Етіопії'та німецько-польські
(Надіслане зі Львова).
ФІЛІЇ:
організувати ввесь нарід. Ріж- світла правди, та ті, що мають
зазіхання на Україну.
липкі
пальці
та
люблять
їх
ниця
віри
чи
політичних
по628

5th AVENUE,
Америка
тепер
в
Еврпоі
Пефер писав нераз у своїх
глядів не сміє нас ділити. Та- {мачати в народнім майні, а модна. Америка це символ
(ніш 17-тою і 18-тою вулицею)
книжках, що кольонії не поБілий дім у бльоку. '
к'е ділення не є оправдане, бо через те бояться контролі.
життя, розмаху, чину. З по`
плачують. Мовляв, кольонії не
Як відомо, Центральна Рада дивом і тугою споглядаємо за
B
R
O
O K L Y N , N. Y.
віра
Христова
наказує,любити
облекшують зовсім гущі насе- ЧИ АНГЛІЯ ЦЕ ДРУГА СТОближнього, а забороняє нена- в Нюарку за пару днів має пе- океан, з бажанням хоч раз
лення в державі, що добуває
РОНА МЕДАЛІ?
внсть; а з другої знову сторо- ревеєти вибір нового уряду на у житті побачити це життя
кольонію.
121 NASSAU AVENUE
Міг би дехто показати на ни, вже здоровий розум ка- рік 1936. Того самого дня бу- зблизька. Радіємо дуже, коЙому відповідають: Як ко(Між ўлицями
де
уложена
програма
роботи
Англію як на приклад держа- же, що сила народу є в його
ли хтось з наших кругів вибильонії не облекшують гущі наEckford
і Oakland),
на
біжучий
рік,
тому
конечви й народу, що заробили на лучности. Коли ми замісць
рається тамтуди в дорогу. А
селення, то вони принаймні
ним є, щоб кожда організація скільки радости, як повернеть(Greenpoint).
кольоніяльній імперії.
лучитися
будемо
ділитись,
а
лають .державі нагоду набраДо кінця війни ніхто в це замісць єднатися, битися між вислала своїх делегатів на ся і розказує!
BROOKLYN
тн собі з поневоленого наросправді
не сумнівався. Та нині собою, то вкінці доведемо до збори, як оголошено. Нехай
Наша дорога опікунка і
ду податків, а це є користь
ніхто``
не
каже,
що,
мовляв,
в Англії є багато думаючих того, що ні політичної ні реправдива, приятелька молоді,
для побідної деражви.
людей, що сумніваються у вар- ліґійної свободи в нас не бу- нас не просили. Це тільки на Мати Северина, зробила нам
тість кольоній для анґлійсько- де. Розбитий нарід не може у- празник просять, а до народ- недавно цю радість своїм доЧИ ГРАБІЖ ДОБРИЙ БИЗго народу. Зрештою всі ба- стоятися хоч би й перед слаб- ньої роботи кождий, хто є кладом про ж'иття в Америці.
НЕС?
чать, що кольонії з природи шим, але зорганізованим во- українець, іде з обовязку.
Говорила до молоді про моПефер відповідає: „Заки хто річи мусять . ставати щораз
За Центральну Раду подав: лодь з одушевленням і люрогом. Тому всі разом до ортаке скаже, повинен подивити- більше незалежніми від матерадвокат В. Кузьма.
бовю, якою все огріває і все
ґанізації, всі д о ' централізації!
ся на буджет африканських нього краю: економічно й попідбадьорює наші серця.
кольоній.
літично: Внаслідок кольоніяльЯк мило було нам почути,
„Збирати податки з тубиль- ної політики 'сама Англія перещо наші други зза океану туців — не така легка справа. мінилася в фабричний край
жать до нас, до краю. Отже
їх треба наперед залякати, по- без рільництва. Як довго їй
наші думки шлемо собі взатім набити, потім позазаджу- не грозила небезпека наїзду,
їмно назустріч; вони стріча(BOILCD НАМ, SLICED)
иати в тюрми, або заставити як довго її боронила величезються певно десь над розгусилою працювати.
на англійська фльота, все було
каними хвилями моря і неод(Допис зі Львова).
‚‚По тім усім держава ще не гарно. Та розвій штуки літання
ні тонуть серед бур, як недістає стільки, щоб цим опла- відкрив Англію до нападу. Во———о
досяжні мрії.
тити всі кошти удержання на перестала бути островом,
Ми знали неодно про амесалі. Ми булиб слухали ще ціІ.
вязниць, судів, доріг, шкіл і який успішно боронять мориканську молодь. Фільми й
лі
години.
всіх тих інших річей, що їх ре й фльота. Що буде на виПоїздка Впр. М. Северини
В У Д Ж Е Н И Й
Чиж не приємно було чу- актуальні повісти представивона мусить справити, якщо падок війни, якби так літа- ЧСВВ в Америку зробила в нас
ли нам це молоде покоління
ти,
що
прим,
в
Америці
нема
вона взагалі має правити кра- ки знищили англійські кораб- велике вражіння. Цеж перша
як
практичних,
сміливих
єм і збирати з нього податки. лі? Що буде Англія їсти? Свої монахиня, що важилася сама сервілізму, звичаю цілування робітників І борців. Такими
рук! Там нема такої великої
„Мало котра кольонія, якщо залізні фабрики, чи ткальні вдатися в далекий чужий край
пропасти між робітником і ін- представила нам також українвзагалі яка, оплатила кошти варстати?
та уладжувати там вистави. телігентом, як у нас. Там є ську молодь в Америці Мати
адміністрації з податків. ЗвиСеверина.
Нині неоднн думаючий чо- Тому з великою цікавістю ми рівність і свобода.
чайно держава мусить оподат- ловік в Англії міркує над тим, слідили кожний, що так скаБажаємо` вам щастя у ваСвобода, якої статуя здалскувати своїх власних людей, що Англії робити, щоб назад жу, крок, пильно збирали кожших
змаганнях! Чуємо, як гука витає чужинця, це символ
ЦІЛИЙ
СТРИП
щоби покрити адміністраційні відбудувати англійське фар- ну вісточку з Америки й рагосподаря на своїй землі. Це дять на широких просторах
недобори з кольоній".
діли
триюмфами
українських
мерство, знищене наслідком
порушило наболілі наші сер- літаки, як високо попід хмари
вишивок.
пишається слава України! Бапогоні за кольоніями.
ця.
ІСТОРІЯ вчить.
Одначе нам усетаки було
чимо вас, завзятих молодців,
А миж чим гірші?
Та чи вдасться це легко, і
ще замало цього, що подаМи, сорок пять міліонів, що як провадите мотори, гордн„Всі податки, стягнені Ан- чи взагалі вдасться?
вали часописи. Нетерпиливо о- чаруємо світ своєю красою, теся ними і ждете великого
ґлією з її трох повоєнних кочікувано повороту Впр. М. Се- піснями, вишивками і... добро- зриву! Бачимо вас, молоді дівНЕ
В У Д Ж Е Н А
льонін в Африці", — пише Певерини, щоби таки безпосе- тою!
чата, як перевязуєте рани, стуфер, „не оплатять двох воЗ УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ редньо від неї щось більше Зворушився бунт проти хо- діюєте хемію, фармацію, форємних кораблів, а не то всіх
почути, розпитати, а потім
кораблів, що вона тепер пілодного „так мусить бути, та- муєте справжній український
ділитися з нею своїми вражінВ
АМЕРИЦІ.
слала проти Мусолінія".
ка доля". Кожний нерв почу- червоний хрест. Ви вільні, тоНЯМИ.
у
(
вав, що: „так не'сміє бути". му можете значно більше зроА скільки податків дістали
По повороті Впр. М. Севе- Ми раділи, що бодай невелич- битк для Вітчини ніж ми! МаНЮАРК, Н. ДЖ.
(ЗАДНІ)
Злучені Держави з Филипинрини не прийшлося довго жда- ка горсточка „нас" може сво- ти представила нам широко
(ПОНАД 10 ФУНТІВ)
ських островів? Всі податки не
Як організуватись. `
ти. Неначе ѓідучи назустріч на- бідно жити й розвиватися. А- вашу працю і запал, і живо
заплатили би коштів еспанНе раз, ні не два вже гово- шим бажанням, почала вона ле вони так далеко від бать- забили з радости наші серця!
сько-американської війни та
Українці навчились амернканрено
про те, що нам, україн- зараз Низку викладів, щоби ківщини!
коштів душення повстань наського тсмпа — праця кипить.
Нам хотілося полинути селення на филипинських о- цям, треба підготовляти боєві, заспокоїти нетерпиливу цікаАле вони не зовсім замеривість.
Слухачів
було
багато.
на хвилину, щоби зачерпнути
чи там військові кадрќ, а постровах.
В ЦІЛІМ КАВАЛКУ
„Добувши Етіопію, Мусо- затим треба ще організувати Приходило багато старших і свіжого повітря та принести каншилися. Не стратили питого
ліні не дістане з неї стільки ввесь нарід. При нагоді Ново- багат'о молоді. Переважали його сюди. Може під свобід-Імо українського сентименту.
податків, скільки треба на за- го Року ми повинні ту справу жінк'и. Ось саля прикрашена ним подихом і „наша пивнн- їх любов до вітчини, яку чуплачення одного святкування не тільки взяти під розвагу, а- вишивками (Музей Наукового ця" перемінилась би в запаш- дово змалювала Мати Северина, така .зворушлива, повна ліле таки зачати її переводити, і Т-ва ім. Шевченка підчас ви- ний город.
фашистівської партії".
то негайно. Ми мусимо зрозу- стави вишивок) і виповнена
І ми почули, що нашим рнчних сюжетів: з любови до
слухачами, що ловлять кож- спільним завданням є почати вітчини прикрашують амери(ВУДЖЕНА СІКАНА)
ЩЕ ОДНА ЛЄКЦҐЯ З ІСТОРІЇ. міти, що світ числиться лише не слівце.
із зорганізованою силою, з
це діло й над ним працюва- канські українці свої доми наЗгадка Пефера про фили- силою і життєздатністю нарошими квітками: барвінком, руДовідуємося про перебіг по- ти.
нинські острови пригадує Естою, маком. В цей спосіб живе
дорожі, про побут Впр. МатеНа
наших
братах
в
Америці
нанію, що є, як кажуть, кля- ду.
рі в Америці, про те, з якою лежить велике завдання. Вони між ними дух Шевченка, а саАрмія є організацією, зло- щирістю приймали її всюди як
снчним прикладом вартости
передовсім мусять зберігати ма Америка вдягає шати Украженою з людей боєздатних. дорогого гостя.
кольоніяльної політики.
кожну одиницю та дбати про іни.
З Р Е Б Е Р К-А М И
Жінки, діти і старші туди не
Подобалася нам дуже самоЛедви обєдналася по довгій,
Ми знову раділи, що наші її національйе виховання, бо
В ЦІЛІМ КАВАЛКУ
входять. Коли візьмемо за
По коло 800 літ треваючій бовишивки збудили захоплення справді там „жниво велике, а стінність і висока етика наших
підставу числа світової війни,
другів
зза
океану.
Бавляться
ротьбі, Еспанія негайно пустий подив як серед своїх так робітників мало". Друге, це:
то побачимо, що ніяка нація
самі, без „опіки" і це найкра.іасл на політику експанзії,
і серед чужих, та які немов репрезентація перед світом.
не створила в себе армії, яка
Аж тепер ми зрозуміли, що щий доказ, що в них високо
себто поширення своїх посіпримушували
застановитися:
перевищалаб шість і пів пролостей. Вона захопила Порту„Хто ми, чиїх батьків, ким і це за тяжкий обовязок та що розвинене почуття відповіценту свого населення. Коли
ми повинні з усіх сил пома- дальности і що можна на них
Галію, Сицилію, південну Ітаза що закуті".
примінити повищі числа до
гати нашим Братам та Сестрам числити, коли батьки їх малію та стала грати провідну
Скільки сили вони додали
нас, рахуючи, що нас тепер є
за оке'аном. Це ми відчули зі ють до них таке велике доролю в Европі, давила Франпятьдесять міліонів, то ми 'В нашим землякам до дальшої слів М. Северини.
SPARE
RIBS
віря.
цію й Німеччину. Як відкринайкращім випадку могли би невсипущої праці над виробПриємно
було
почути
про
Передусім
ми
молоді
мусито Америку, вона
нахапала
створити три і чверть міліо- ленням свого національного мо станути до праці.
гарне приняття Матери Севес`тільки країв в Америці й А
нову армію. Іншими словами, .‚я"!
Зібрати матеріял до стно- рини. Легкий тон оповідання
зії, що її королі хвалилися,
Вишневим цвітом падала
могли би запрягти стільки то
графічного музею, світлини, Матери про ваші забави і ращо в їх царстві сонце не захолюдей до активної, визволь- ни на душі _й будили ще біль- ієґенди, пісні, книжки, словом: дости викликали підчас додить.
ної боротьби. Коли так, то що шу тугу` за батьківщиною. А частину скарбів, на які наша кладу дуже симпатичний і веBACON
SLICED
Нині ця країна обдерта з унаиважуіше: стали товчком до батьківщина багата й які ми селий настрій. Любов, з якою
Half Pound Packages
сі.ого цього багатства. її ко- зробити з позісталими десятзаснування українського етно- цінимо. Ми повинні листу- говорила про вас,' зближила
льонії втрачені. Одна кольонія ками міліонів людности? Яку
графічного музею в Америці. ватися з молодю в Америці, нас до вас; здавалося, що ви
ролю
в
нашім
суспільнім
житза одною повставали, проти
Цей музей буде прекрасною у щоби взаїмно на себе впли- не там далеко в Америці, але
тю
та
визвольній
боротьбі
маматерньої держави й орґанізудуже близько. І справді є ви
країнською оазою, буде ку- вати.
валися в окремі держави. О- лаб та решта відоѓрати, коли
ском
батьківщини
на
чужій
Тільки трохи обопільної о- близько нас, бо в наших серстанки цієї імперії в Америці вона не буде зорганізована?
землі.
.
хоти й доброї волі, а певно, цях!
NECK RIBS
Остання світова війна, як і
й Азії забрали Злучені ДерГордимося вами і вашою
що спільна праця вже в дуже
По
викладі
посипалися
пижави, набивши Еспанію в теперішня італійсько - етіопдопомогою визвольним змаскандальній для Еспанії війні. ська війна, наглядно доказу- тання про українські школи, скорому часі принеелаб великі
ганням. Спільна праця, що веуспіхи.
при
чому
порушено
проблему
(лоть, що тепер не армія веде
де до одної великої ціли, луВПЛИВ НА КАСУ И ВПЛИВ війну, але ввесь нарід. Бо ко- денаціоналізації. Взагалі пита- Тому ми вдячні Впр. Матеѓ чить нас. Ніякі простори не
ли армія бореться на полі ли про всі прояви українсько- рі Северині, що вказала нам відчужать членів одної нації,
НА ДУШУ.
го життя. На це все Впр. Ма- нові шляхи. Завдяки її словам
(ЗАДНІ)
Що осталось Еспанії з її битви, то жінки^ старці, ба
яка плекає свою традицію та
ти Северина мусіла давати об у наших душах загорів вонавіть
діти,
одним
словом:
увеличезних кольощй?
зберігає раціональну гордість.
ширні відповіди, бо заінтере-, гонь симпатії й охоти д о співЗ посілостей осталася неве- сі ті, що лишаються вдома
Софія Вергановська, '
сування було таке велике, що праці з американською Ўкраїмусять'.тій
армії
помагати,
її
учениця 8-мої 'гімн, кляси.
личка кольонія в Африці, де
нікому
не
хотілось
опускати
пою.
Ми
хочбмр.разом
бороѓсланці мають більше клопоту удержувати та її засилювати.

ЯКІ КНИЖКИ ЧИТАЄ СУЧАСНА
НІМЕЦЬКА МОЛОДЬ?
. (ВУНІ) Міністеріяльний радник у Державному Міністерстві
Освіти, д-р Г. Узадель, віддав
нам до використання оцей короткий, але цінний зміст своєї
довшої промови, виголошеної
недавно з приводу „Тижня німецької книжки".

124- 1st Avenue

New York City

ЦІНИ

НА СЬОГОДНЯ!
ЃЗАВТРА

МОЛОДЬ ПРО ПОЇЗДКУ МАТЕРИ
СЕВЕРИНИ ДО АМЕРИКИ

ВАРЕНІ ШИНКИ

49 ц. фунт

ТЕНДЕРЛОЙН

3 1 ц. фунт

В У Д Ж Е Н Ќ А ДО
СМАЖЕННЯ

29 ц. фунт

СВІЖА КОВБАСА

28 ц. фунт

СВІЖІ ШИНКИ

26 ц. фунт
ШШФПОРК.

24 ц. фунт
КОВБАСА

25 ц. фунт
ВУДЖЕНЌА

2 3 ц. фунт
СВІЖІ ВЕПРОВІ
РЕБЕРКА

21 ц. фунт
ВУДЖЕНЌА

19 центів

СВІЖІ ВЕПРОВІ КОСТИ

11 ц. фунт
ВЕПРОВІ НІЖКИ

7 ц. фунт

Теперішня німецька молодь
стоїть в іншому відношенню
до книжки ніж молодь попередніх генерацій. Тому, шо націонал-соціялізм трактує німецьке минуле як низку вчинків, на які рішаючий вплив
мали предки сучасного покоління, що в собі несе їхню
с п а д щ и н у , то на перший
плян для нинішньої молоді
висувається історична книжка, хоч, що правда, в іншій формі ніж раніше. Історичні події вважаються не
за предмет вивчення, а приймають форму переживань. На
вечорах у домівках гітлєрівської молоді спонукується молодь переживати зовсім означені цінности історичних переживань за допомогою спеціяльних програмових збірок
(Гаймабендмаппен),
виданих
державним провідництвом мояоді. Завдяки вечорам у домівках стала книжка таким важним допомоговим засобом, без
якого улаштування таких вечорів булоб неможливим.
Розуміється, теперішня молодь читає також іще романи
з пригодами (авантурничі романи), як і раніше. Але разом
з тим не менше часто хапає
за книжки з описами ручних
робіт для практичних цілей.
Будова літакових моделів нсможлива без таких книжок.
Рівночасно такими книжками
й роботами молодь далеко
краще підготовляється до піз-і
нання фізичних законів, ніж це
міг би дати найкращий підручник фізики.

Передовсім теперішня моюдь шукає у книжці тих ціи!іостей, що стали їй близькими через переживання націонал-соціялістичної
революції.
Тому молодь відкидає ‚‚літера`
гуру для молоді" в старому розумінні слова — вона не хоче
книжок, пристосованих для
певного віку. Вона хоче, щоб
її трактували поважно й хоче
приймати чинно участь у творчости нової -Німеччини. Тому
непотрібно сиеціяльних ПИСЬмснників для молоді, а нанліпші письменники мусять писати
так, щоби молодь їх розуміла.
Ідейна сторінка книжки сполучена також і з матеріяльною; щодо цеї останні)ОЇ, німсцька молодь вимагає, щоби
книжка стала дешевшою.

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ
КРАЄВІ.
ВЕСТ ГЕЙВЕН, КОНН.
На Рідний Край.

t

Пані Агафія Бундзяк прислала до Обєднання $40. З цеї
:умн вона сама жертвувала
$39, а по 50 центів зложили
Марія Табака й Іванна Брезицька. Іванна Агафія Бундзяк призначила на народні
ціли $5 замісць святочних
Різдвяних желань, $30 на
бібліотеку для політичних вязнів з приводу свого 30-літнього перебування в Америці, а
далі $2, для матерей Біласа й
Данилишина та $З на поміч
політичним вязням.
-^-^
^
ВУНСОКЕТ, Р. АЙ.
На Рідний Край.
Переслано через Обєднання
$15.25 з призначенням внслати $7.80 на політичних вязнів,
яких тепер Ляхи судять у Варшаві, а, $7.45 на визвольну бо-ротьбу. Сума $7.80 вплинула з
відчиту, а $7.45 з розпродажу
відзначок.
Петро Г)^(, секр.від. ОДВУ,

:v

Ж И ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. GQKJ3A

Б Ѓ ' HHJAPK, Н. P . ! Щ

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА В НЮАРКУ, Н. ДЖ.
подає до відома, шо

В ПОНЕДІЛОК, ДНЯ 13-ГО ЙЧНЙ„(ЛИІШЮ Ш И Н О '
в годині 8-мій ввечір
в СІЧОВІЙ ГАЛИ, 229 SPRINGFIELD AVENUE, NEWARK, N. J.
:
::
: відбудуться :
::—r-:

^
на котрих буде вибраний уряд на наступний рік.
Відпоручникн исіх організацій пониќні обовязково явитись. Також
проситься 'ќсі організації, котрі дотепер не мали своїх представників в
Центр Раді, щоб їх на ці збори прислали.
За Укр. Ц. P.: Е. ОнИщук, писар. ,л
7

зь

г? Ш ` . УКРАЇНЦІ З МІСТА ОЗЕРНА І ОКОЛИЦІ! УВАГА!
ЗАПРАШАЄМО ВАС ДОРОГІ РОДИМЦІ НА НАШ

ПЕРШИЙ ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ
: котрий відбудеться

:

В СУБОТУ, ДНЯ 11-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1036 РОКУ
В VOLKS

LYCEUM,

218-220 EAST 2nd STREET,

NEW YORK CITY.

Початок в годині 8-мій ввечір. — Вступ 40 центів.
Орхестра під проводом Зазулевича.
Дохід з цього балю призначений на допомогу Корпоративному
Домовн міста Озерна, повіт Зборів.
.‚. 5 і ;
За добру забаву ручить — Комітет.

УВАГА!

УВАГИ!

2 5 1 г НН) ЙОРЌ, Н. Й.! = Ш

ТРЕТІЙ РАДІО- КОНЦЕРТ -БАЛЬ
———: відбудеться заходами :
УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО
КРУЖКА

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 12-F0 СІЧНЯ ( M M ) 1936 РОКУ
У ГАЛІ ПІД Ч. 66-68 EAST 4th STREET, NEW YORK, N. Y.

Початок в 4-тій годині пополудні.
— Вступ 40 центів.
ПРИ КОЛЬОРОВІМ СВІТЛІ.
Початок концерту точно в 6-тій годині ввечір.
В концертовій програмі беруть участь: 1. Звісний оперовий співак (басбарітон) В. Ділов. 'і. Звісна співачка М. Федорович. 3. Тріо: Ю. Вакилевич,
А. Порлер 1 Е. Кучмар. 4. Автор-кчплетнст І.. Козаченко в новім репертуарі. 5. Народні тинки під управою Т. Андругпка. 6. Сольо на скирпш
Ю. Василевнч. 7. Дна брані Ѓўралі виступлять зі співами. 8. Дует із опери
„Запорожець за Дунаєм" М. Федорович і В. Ділов.
Любимці Радіо Програми! Приятелі! Громадяни!
Прийдіть на цей РАДІО-КОНЦЕРТ-БАЛЬ. де будете мати спромогу
особисто стрінутись із учасниками вашої програми, котру передаємо кожньої суботи, в годині 4:30 пополудні зі стації WBNX 1350 Кс.
Кр'ім цього спричинитесь до удержання цьої нашої програми на радіо
й засвідчите свою солідарність у культурнім змаганню нашого народу.
Нора вже й нам бути на рівні з іншими! Нора вже й нам мати безиерернвні програми на Радіо, так. як мають інші національності!' Але нехай це не буде обовязком одиниць, або малих гуртків людей. Цс справа
культурної вимоги цілого громадянства. Ви теж повинні брати в цьому
участь. — Будуть концертові точки. Радіо-музика до танців. Буфет. Ріжйі
несподіванки. Прнходіть псі! — Витає Вас —
7-S
Комітет Радіо Програми.

УКРАЇНСЬКА АПТИКА
НА ЗАМОВЛЕННЯ ВИСИЛАЄМО

В
В
В

всякі медицини, туалетові річи та все інше, шо придається
по американських аптиках.
Маємо також усі краєві лікувальні зілля. Замовлення
виконуємо точно і негайно. Двацятьлітне існування й практика мого заведення гарантує добру якість.
Пишіть по цінник на адресу:
290NORTH AMB0Y PHARMACY,
712

State

Street,

Perth

Amboy,

N.

J.

Власник: ПАВЛО ГАВРИЛІВ.

В Г О С Ш Щ І УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДНЬОГО .ДОМУ .'
217-219 ІСТ 6-та ВУЛИЦЯ

МОЖЕТЕ

В МІСТІ НЮ ИОРКУ,

ГАРНО

ЗАБАВИТИСЬ

при кожній нагоді Вашої у нас приявности.
ВЛАСНИКИ ГОСТИННИЦІ, Денис Гула й Ілія Гузар,
РАДО ВИТАЮТЬ СВОЇХ ГОСТЕЙ.
ізі

If. У.

СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, Ю-го СІЧНЯ 1936.

РОЧЕСТЕР, Н.-Я. Toe. Запорозька Січ;
від. 367, повідомляє своїх членів, ідо мі`
сячяі збори відбудуться а неділю, 12. січня, в годині 2-гІЙ пополудні, в-- гали парохіяльаій. 303.Ѓодеон Евс. Просимо члснів прийти на ті збори, бо масчо важні
справи ло полагодження, як обговорення'
вллю і інші. Вибрано такий уряд на. 1930
рік: Микптииський, предс: Н.. Мазурчак,
заст.; Антодів, секр.; П. Псюк, заст.; П.
Лиско, к а с ; Вас. ЛУНІВ, заст.; Д. Споде-'
рик, В. Блбій I B . Приставко, .контрольна
комісія`. Яць Шижкорост і Гав. Лилаќ, иад-іиратс.іі хорих в місті; І. Пукіш на Вест
Евени; Ќость СанагурськиА І Миќ. Білиќ,
прапорчикн; Ст. Чанковський господар га.11. Петро Псюк І Петро Грипів прсдставнн-`
ки до робітничого дому. — М. Микитннськнй п р е д с ; Амтоніа, сскр. .
РОЧЕСТЕР, н ' і й . Сестр. Рожд. Пресв;
Богородиці ВІД. 36, повідомляє своїх ЧЛЄ-і
нниь що річні збори відбудуться в неділю,
12! січня, я галн церковній, в годині 3-тІи
пополудні. Просимо членнць прийти на оя іначеннй час, бо маємо важ,нІ справи до
полагодження. Контр. комісія буде здаватн рлхч'.ікн І буде читання статуте. Уряд
на І93о рік виорано такий: Олена Скробач, п р е д с ; Настазія Макогон, зіст.; Марія Ходак, сскр.; Ксепя Андрусів, заст.;
Анастасія Грицак, к а с ; Анаствсія РосцІховська, заст.; Jrtapra Гойсак, Марія Онуфрнк і Юстнна Лиса, контролерќи; Анна Воляќ, `Софія Вулавииець і Марія Відкоанч, нлдзнратс.іьки хорих; Анастасія Пастермак, надз. хорих иа Вест Евені; Анна
Скробач, Марія Крик і Софія Пумька, до
світла в церкві; Анна Барнас господиня
галі. — Олена Скробач, предс;' Анаста-ч
січ Грнцак, к а с ; Марія Ходак, сскр.

' "J
УШ!-ї^вОШДА,-1ШЩЯ! ^Щ_ 'УШІ
УКРАЇНСЬКА ФІЛЬМОВА -:І БАЛЄТгТА
влаштовує СТУДІЯ АВРАМЕНКА
ПЕРШИЙ АРТИСТИЧНИЙ ВЕЧІР

КЛІФТОН, Н. ДЖ. Тов Л Р " ' " Й " Січ.
від. IB2. повідомляє, що звмчайиі вбори
ВЦбуДутісЯ

В Неділю,

12.

СІЧНЯ

гцщтгш №й џт (ІШЩ Ж РОКУ

В САЛІ СТУДП, 747 БРОДВЕРІ (Між Астор І 8ниою вулицями,), t

ІНЕВРАЛЬҐІЧНІ
БОЛІ
ЖШЯАОГК славного в езггі
ЯН0РОВОГ0
ПВЙН-ЕКСПЬЛЛ45РА
Ш скору й шану
полеќшў

-ВІПАНИ, Н. ДЖ. -Гі)Ш.Ш. Івана Ф р а п м .
від .172. повідомляє с в 0 , х ч л е и І В ' w o р і ч І
S f t f ори відбуўться 12. січня, то`пи) годині 2-гШ ПОПОЛУДНІ, а галл церковній.
Просимо всіх членів пра-Ати на вбори, бо
маємо дуже важні спражи до лолагоджсния. Буде справоздаиня урядників І контр.
комісії та вибір нового уряду на 1936 рік.
Довгуючих членів проснмо вирішити свої
дввгн ‚щоб не переносити яа наступний
рік. Неприявяі плели вўдуть карані згідно
з ухвалою минулих зборів. — _ М . ААороз,

‚Участь беруть: Примадонна Метрополетан Опери Мадам Марта Едвуд.
Мексиканська радіо-спіиачка панна Лимі. Українська молода співачка
панка Ліад Бодруґ, що приїхала з Трронта, Канада. Англійський співак л. †"Р^ - Н; Кравчув, т с ; В, Дежие, секі
f. іШллямс Славний кониертовий сќрнпак В. Графман, бч`вший помічнаќ
ПВРТ АМБОІг, Н. 'ДЖ. Тов. Запорозька
славного професора Леопольд.г Ауера. італійський Професор ияніст К- 4С1ч, від. 155, повідомляє всіх своїх члеЩо звичайні місячні збори відбудутьПусатерІ 'Ўкраїнсьііий гармоніст-самоук-віріуої зі стейту Пенсилвенія ,Н. ігів.
ея в неділю, .12..січня, а годініі 5-тій ввеГрабарович. Та танцюристи студії. Нові декорації і прекрасно вдекорована ` чір. а салі Нар. Дому. Просимо довгуючих меніа, `ліоб виріаналм свій АОВГ, оо
саля.
ті, що довгують авнш два місяш, будуть
Початок в годині 8:30 ввечір.
суспендовані, щоб опісля не було иаріУкаїнці, не будьте байдужні і прийдіть громадно, а переконаєтеся на кання на уряд. Повідомляємо, що на I9JO
вибрано такий уряд: Іван Ввверчак,
власні очі, який мн-И%емо. здобуток культурний. Також матимете нагоду рік
предс; Стефаи Ганимар, заст.; Андр й Япочути світових артистів, Џ котрими і наші молоді сили будуть мати ве- риневськМ, фін. Сскр.; Теодор Пізняќ,
проток,
Василь Дрипіннч, к а с ; Іван
лику честь виступати. Рівнож побачите, які звязкн студія має і з ким. Гурняк, сежр.;
ааст.; Пилия Щуцький, Микол#
В перервах і до танку'буде грати новозорганізована орхестра СтуАП під Колодій I Тсодор Ташу.ія. контр. КОМІСІЯ;
Попаца І Петро Ходань, господарі
проводом сестер Єдвнакіе.
7-8 Василь
м а с т к у ' ! хоруяжі; Иосиф Голіиовсьвий,
ЗА ГОЛОВНУ УПРАВУ СЃУД її:
ван
Бойко
Ковальський, надзнІіателі хорих. І —Йосиф
Андрій Яричевськнй, секр.
В. Авраменко,
Професор А. Дж. Меркадо,
М. Дме Ганн,
рателі хорих
директор і балетмейстер.
музичний директор.
головний менаджер.
НЮАРК. H. ДЖ. Тов. їм. М. Грушев

АИРОНДЕКВІТ. Н. Я. Тов. їм. Тараса
Шевченка, від. 280, повідомляє своїх, члеП. С. До школи танків, співу, музики, руханки, драматичнів. що місячні збори відбудуться в неділю, 12. січня, в годині 2-гій пополудні, ного гуртка і до малярської школи можна вписатися що дня
в українській галі на Норт Гудман. Про- від 9-тої рано до 10-тої ввеір. Приймається діти і старші.
симо членів прийти на ті збори `на означсний час, бо маємо важні справи до полагоджсння. Уряд на 1936 рік вибрано такиіі: Андрій І услр, предс; Анна Дронь,
БАВНД^БРУК, Н. ДЖ. Бр. св. О. НикоБАЯОН, Н. ДЖ. Бр. св. Арх. Михаіла,
к а с : Микола Головка сскр.; Дмитро Ковід. 344, повідомляє Своїх члеінв і чле- від. 213, повідомляє своГхх членів, що річрнтко і Тсодор Задорожний, контрольорн. лая,
инць, що річні збори вІдбуАуться в неді- ні збори відбудуться в суботу, 11. січня,
— Микола Головка, сскр.
лю, 12. січня, точно В ГОДИНІ 3-ТІЙ попо- в ѓ а л и церковній, 24 Іст` 25-та аул., точно
лудні. Напоминасмо членів і члеииць, щоб в годині 7-мІй ввечір. Обовязком кождого
І`ОДСОН, Н. П. Бр. св. ИосаФата. від. не зробили того, що минулого мусячи, що члена є явитись на тих зборах, позаях ма273, П08ІД0М.1ЯЄ всіх своїх членів і чле- на збори прийшло тільки 11 членів і треба смо важні справи до полагодження. Буде
ниць. що перші збори 1936 року відбу- було річні збори відложитн, але дальше справоздаиня касове за минулий рік як тадуться в неділю. 12. січня, зараз по Сл. відкладати не можна. Обовязком усіх чле- кож вибір нового уряду на 1936 рік. —
Божій, в гали апрохіяльній. Напомнкасмо нів є бути приявннти на означений час. Юрій Бойко, предс; Микита Пахо.ток,
кождого члена I члсинцю, щоб прийшли Проснмо молодих членів не передавати к а с ; Андрій Бнрич, секр.
на ці збори, бо маємо важні справи. Про- своєї вкладки батьками, але самому прнйсимо урядників з 1934 року І з 1935 прнй- ти на збори хоч раз на рік. На зборах
НОРТГЕМПТОН, ПА. То. вУкр. СІчович
гн на ці збори. — Михайло ЛІбрук, пр.; буде вибір уряду, справоздаиня урядників
від. 44. ПОВІАОМЛЯС своїх членів,
Ілько Лисогір, к а с ; Павло Маряк, сскр.
за 1933 рік і Інші важні справи. Дивѓуючі Стрільців,
на річних зборах зісталн вибрані начлени мусять свої ловѓи хоч по трохи що
урядники на 1936 рік: В. Шишка,
CKPEHTOH, ПА. Відділ .280 повідомляє сплачувати. — Т. ПриСташ, п р е д с ; ' Я. ступні
предс;
Г.
Загоруйко, заст.; Л. Демчук,
всіх своїх членів, що річні збори відбу- Резнік, к а с ; Гр.Гебв, секр.
сскр.; І. ВітушМнськМв, заст.; А. Водник,
дуться в неділю, 12. січня, в годині 2-ГІЙ
кас;О.
Задубера,
заст.; О. Потіха, А.
пополудні, в Укр. Гор. Ќлюбі, 4П — 7-ма
І І. Кітушннський, контрольорн;
ЛІНДЕН, H. ДЖ. Тов. ім. Івана Франка Чепеляк Пітушннськнй
ну.і. ПрнявнІсть членів конечна на цих
І К. Чепеляк, дознзборах. КоНтроля здасть звіт з товари- від 306, подає до відома своїм членам, Самійло
хорих. `Збори відбудуться у неділю,
Ського амйна, ло чім буде вибір уряду що звичайні збори відбудуться в суботу, ратс.ті
12. січня, в годині 1:30 пополудні. Взнвана 1936 рік. Доагуючі члени щоб поста- 11-го січня, в годині 7:30 ввечір, в У. Н. смо
всіх членів прийти I заплатити свої
рались внрівнатн свої залег.юстн. — Р. Галі при Розел і Генрн вул. На цих збо- вкладки.
Напоминасмо тих членів, котрі
рах маємо полагодити недокінчені справи були суспендовані
Рубльовський, сскр.
минулого місяця, коли
з річних зборів, а найголовніше з тою ло- заплатять цього місяця,
то будуть приияті
МІКІСПОРТ. ПА. Тов. Запорозька Січ, зичкою, котру Тов. позичило У. Н. Галі. наново до організації. Пригадуємо тнм
Довгуючих
членів
напоминасмо,
щоб
повід. 132, повідомляє всіх сѓоіх місцевих
членам,
котрі
забагато
довгують,
щоб хоч
і позамісцевих членів, що місячні збори змозі сплачували свій довг. — Справоздан- трохи платили свої вкладки, бо Інакше
відбудуться в неділю, 12. січня, в гали ня уряду за 1935 рік: Гагальннй прихід будуть суспендовані. — Лука Демчук, секр
5638.72.
Загальний
розхід
$702.55.
Загальцерковній, в годині 12-тій вполудне. На
тих зборах контрольорн здадуть цілоріч- ний маєток Тов. ім. Івана Франка за II
ие справоздаиня, тому просимо всіх чле- літ і 7 місяців свого існування є: Готівка
ЧЕСТЕР. ПА. Бр. Сош. св. Духа, від.
нів прийти.'. Пригадуємо всім довгуючим в банках S7I6.75, позичка У. Н. Г. $100.00 237, повідомляє своїх членів, що звичайні
членам, щоб прийшли і вирівнали свої за- інвентар 3160.68, довг на членах $63.21, місячні збори відбудуться в неділю. 12.
леглости, бо в противнім разі будуть інше $1.45. Разом $1.042.09. За той час січня, в годині l-mtft пополудні, в У. Н
суспендовані. —Гр. Коніцький, предс; Дм. Тов. виплатило більше ніж $350.00 хороі Домі. Кождий член повинен прибути на ці
Сова, секр.; Нас. Кочкодан, к а с ; Мих. запомоги для своїх членів. На добродійні збори, бо маємо важні справи до полагоцілн ііоснщс $50.00. А членів скільки? На джсння. . Урядники вибрані на 1936 рік:
Усик рек. секр.
печатку 0, а тепер 20. Чи можна сказати Теодор Сорока, предс; Ілько Вовк, заст.;
РОВЕИ, Н. ДЖ. Тов. Згода, від. 294, що Тов. щиро працює? В уряд на 1936 рік Григорій Стеців, секр.; Василь Комар,
повідомляє своїх членів, т о місячні збо- зістали вибрані; Теодор Федуняк, предс:: заст.; Григорій Забитќо, к а с ; Микола Брорн відбудуться в суботу, II. січня, в цер- Стефан Окрепкий, к а с ; Стефаи береза і ницький, заст.'; Василь Стецула, Ігматій
ковній гали на ГОЄНА Еве., точно в годи- Андрій Андрійків, контрольорн; Василь Маткіьський І Микола Бокалець, контрольори; Іван -Тучаќ і Михайло Куріца, до
ні 8-мій ввечір. Просимо всіх членів при- Моссора, секр.
глядачі хорих^ Іван Лучак І Семен І'ураль,
бутн на означений час. — Іван Король,
Теодор Сорока, Микола Бопредс; Стефаи Музика, к а с ; II. Гузар,
ВЕСТЧЕСТЕР, Н. П. Тов. Згода, від. прапорчикн,
і Михайло Дмитриќ, представники
секр.
210, повідомляє своїх членів, що иа річ- халець
до
У.
Н.
Дому.
Збори будуть відбуватися
иих зборах вибрано такий Уряд на 1936
ДЖЕРЗИ СІТИ, Н. ДЖ. Бр. св. О. Нико- рік: Г. Романів, предс; Т. Давидів, зает.; в кожду другу неділю 8 місяци в У. Н.
лая, від. 4, повідомляє всіх своїх місцевих Н. Баковськнй, к а с ; Л. Киндирись, заст.; Домі при 4-тій 1 Ворд вул. — Григорій
і позамісцевих членів, що місячні і річні 0 . Плескўи, секр.; Д. Лукавий, заст.; О. Стеців, сскр., 219 Вест 2-гв вул.
збори відбудуться в суботу, II. СІЧНЯ, точ- Пнтляр І Т. Давидів, контрольорн; В. Яхно в годині 7:30 ввечір, під ч. ЗЬб Джам- ніцький і А. Петшаковськл, опікуни хорих;
ГЛЕСТОНБУРИ. КОНН. Бр. св. їв. Хре
стон вул. Обовязком є всіх членів прийти Д. Лукавий і Л. Киндирись, хоружиі; їв. ститсля,
від. 138, повідомляє своїх місце
на збори I на означений час, бо буде спра- Фравко, господар галі. Місячні збори Тов. вих! г позамісцевих
членів, що річні збори
воздання за минулий рік 1 вибір нового у- Згода відбудуться в неділю, 12-го січня, відбудуться в неділю,
12-го січня, в горяду на 1936 рік. Котрі члени не прийдуть в годині 2-гІЙ пополудні, в галі Фрагс дині І-шій пополудні, в гали
церковній прн
на ці збори підпадають карі згідно зі ста- Неќ Демократіќ Ќлоб, 2861 Істерії Булс- Гров вул. На порядку деннім
спра
тутом. Просимо привести нових членів і вард, Бронќе Обовязково кождий член воздання старих урядників з буде
цілорічного
вписати їх до У. H. Союза, за що отрн- мас прийти на ці збори, бо маємо важні діловодства, контрольна комісія
рівнож
tu етс нагороду. — Микола Пупчик, пр.; справи до полагодження. — Секр.
здасть своє справоздаиня. Буде вибір ноВасиль Черпака, к а с ; Василь Глива, сскр.
вого уряду на біжучмй рік. тому просимо
ЛУДЛОВ, МАСС. Тов. ім. Івана Франка, всіх членів бути прнявиими на цих збоФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Тов. ім. Дм. Вітоярах, щоб почути справоздаиня І стан каси
від.
253,
повідомляє
усіх
своїх
місцевих
і
ського, від. 375, повідомляє ВСІХ своїх члспо кінець .грудня м. р. та Своєю приявнінів, що місячні збори відбудуться в не- позамісцевих членів, що збори відбудуться стю поможете вибрати урядників на 61ділю, 12. січня, в годині 12:30 пополудні, в неділю, 12. січня, в годині to-тій рано, жучий рік. Неприязний' на зборах член
у
церковній
гали.
Просимо
усіх
членів
в домі' Горожам, 847 H. Френклін вул.
буде підлягати карі згідно з братським
Просимо всіх членів прийти на ці збори, прибути на означений час. Урдиики І статутом. — Лука Сидораќ, предс; Денис
бо є важні справи до полагодження, як контр. комісія здадуть справоздаиня за Качмарик, к а с ; Семен Кунікевич, секр
цілий
1935
рік.
Уряд
на
1936
рік
вибрано
баль 1 товариський статут. — Я. Лежняќ,
такий: Д. Харко, предс; В. Босиќ, заст.;
секр.
М. Кульбансьхнй, секр.; І. Приступа, заст.;
ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. Тов. Український
НЮ ПОРК, H. П. Відділ 204 повідомляє П. Павлів, к а с ; М. Мельник, заст.; І. Ќлюб Поступовий, від. 70, повідомляє всіх
своїх члені" котрі не могли бути прияа- Приступа і.,,Я. Федораќ, контр. комісія; своїх місцевих і позамісцевих членів, що
ніімн на річних зборах, що на тих зборах С. Ќостів і Д. Полтавський, иадз. хорих- на річних зборах 28. грудня вибрано тавибрано тлний уряд на 1936 рік: Петро М. Мельник, опікун діючий; С. Френц і кнй уряд на 1936 рік: Д. Пилевнч, предс.;
Сока.іьчук, предс; адв. Михайло Радиќ, 1. Андруснк, трастіси; І. Приступа ft М. С. Гнира, заст.; А. Онисик, фін. секр.; Т
заст.; Микола Плнзнак, сскр.; Іван Крочак, Мельник, прапорчикн; С. Ќостів, дверних; Павлина, заст.; І. Білобрам, кас`; Г. Розмаітий, заст.; В. Кушнір, рек. секр. I 61кас; МироЌ СІтннцький, Микола Мороз І Макар Пукіш, менаджер.
бліотекар; ШупяннЙ, ааст.; Г. Євусяк І БаПетро Ікаловнч, контр. комісія; На тих
бяк, контрольорн; П. Кирчів, заст. Рівно
зборах запало кілька важних ухвал, з
ФРЕНКФОРД.
ПА.
Тов.
їм.
Дм.
ВІтовякими всі члени є обовязамі обзнлкоми- ського, від. 268, повідомляє місцевих і по- часно повідомляємо, що звичайні місячні
тнся, а головно ті ухвали виконувати. замісцсвих членів, що річні збори відбу- збори відбудуться у вівторок, 14. СІЧНЯ
7:30 ввечір, в салі Нар. Дому
Місячні збори відділу відбуватимуться в
в неділю, 12 СІЧНЯ, в годині 3-ТІЙ емѓодині
Укр. Амер. Ситнзснів, 386 Джамстом Еве.
той час і на тій самій галі, що минулого дуться
в домі Укр. Громади при Ваке- У
справах відділу просимо звертатись на
року. Наступні збори відбудуться в суботу, пополудні,
ЛІНС
вул.
Обовязком
кождого
члена
є
11-го січня. — М. Блнзнак. сскр.
прийти і вистухатн звіту контролі з ді- адресу фін. секр.: Anthony Onysyk,
МЕНВІЛ, Н. ДЖ. Тов. їм. Т. Шевченка,
від. 349, повідомляє членів, що місячіЛ
збори відбудуться 12-го січня, в годині
2-гій пополудні, в Ліберті Гали. На абора.х буде справоздаиня фінанасовог сскрстаря. нлсни`а і контр. комісії за 1935 рік.
На річних зборах вибрано такий уряд на
1936 рік: І. Шеґера, предс; М. Семснюк,
злет.; Д. Фсднна, к а с ; О. Гелета, заст.;
Ю. Геречка, рек. секр.; Н. Лісний, фін.
секр.; Л. Мартннчук І П. Стрілець, контрольпрн; Н. Лісний і Анна Мартинчук,
ИІДЗ. хорих; В. Ббрик і П. Стрілець, хорунжі; Ю. Шк.тода, двермиќ. Збори будуть відбуватися в 2-гу неділю по першім,
в Ліберті Галі. — Н. Лісний, сскр.
1936 рік: М. Білський, предс; О. Рибак,
заст.; Д. Багрій, секр.; 1". Кінаш, заст.:
НЮ ЯОРК. Н. П. Тов. ‚‚Зоря", від. 69. С Пелехатий, к а с ; Н. ДОЛЃЎИ, заст.; В.
повідомляє всіх своїх членів, що місячні Тнжник, тростіст; В. Сснншин і М. Лезбори відбудуться в суботу, II. СІЧНЯ, в ньо, контрольорн; В. Шимко І В. Говрилигодині 7:30 ввечір, в У. Н. Домі, 217 Іст шим. надз. хронх; Г. Капелюх, господар
6-та вул. Просимо членів прибути на збо- галі. Збори, будуть відбуватися в другу
рк I позможности вирівнати свої за.тегло- суботу по першім кождого місяця. —
стн. — Е. Парницькнй, секр.
Дмитро Багрій, секр.

тися в другу суботу в місяци. Перші місячні збори відбудуться 11. СІЧНЯ, в годині, 5-тІЙ пополудні. Просимо усіх члеиів прийти иа призначену годину, позаяк
с важні справи до полагодження. — Іван
Сорока с Миќ., предс; Іван Сорока с
Мих., к а с ; Олекса Діорка, секр. 2 3 4

W. Thorpe St., Phila, Pa-

НОВИЙ

АЛЬБОМ

УКРАЇНСЬКИХ ВИШИВОК
що обнімає 8 кольорових таблиць, 66 найвибагливіших
узорів
Видання кооперативи Українське Народне Мистецтво
у Львові.
Ціна 80 центів.
"8 V О В О D А"
81-88 GEAND ST., P. О. 'BOX 846
JERSEY C1TY,.N. J.

ІШМШ№
УКР. ЌАТОЛ. ПАРОХІЯ В Міннсаполис, Мін., прийме сейчас дяко-учителя. Мусить бути здібний дірігенг
хору, s молодім віці і підприємчшіим.
Робота, як в кожній парохії. ІІлаіня після умови. Зголошення слати:

ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Річні збори Тов. Єдність, від. 163, відбудуться в МЄАІЛЮЮ, 12.
січня, в годині 1-шІЙ пополудні. На порядку нарад буде звіт уряду І контр. комісіі та вибір нового уряду на 1936 рік.
Тому взиваємо усіх членів прийти на ці S t . , C o n a t a n t i n e U k r . C a t b . Curch,
збори точно на час. — С. Гвіздь, сенр.
3 1 2 — 6 t h A v c . N . E . , M i n n c e p o l i i . Min.
САВТ ПЛЕЯНФІЛД. H. ДЖ. Повідомляю
членів Тов. Просвіта, від. 312, що місячні збори відбудутьс в суботу, 11. січня,в годині 7-мІЙ ввечір точно, в ‚гали tiapaфіяльній на Делмор Еве. На зборах буде
справоздаиня секретарки. Члени, котрі не
прийдуть на збори, заплатять ЗО ц. кари
— І}. Овсяний, предс
``
БОРНСАИД, ШТКАҐО, ІЛЛ. Повідомлясмо членів Тов. їм. Тараса Шевченка,
від. 176, що авячайні вбори відбудуться
13-го січня, в годині 7-мІЙ ввечір. На збо
рн мають прийти всі члени, бо маємо
важні справи до полагодження, яких не
можна було полагодити на річних зборах
тому, що було мало членів. Контооля
здасть справоздаиня на минулий рік. Члени, котрі не були на річних зборах І не
вирівнали довгу, `коли-не `прийдуть на ці
збори, то будуть суспендовані цього міся`
ця. — С. Дзюрдзевич, Предс; П. Бабяк;
секр.
О

PORT JERV1S, N. Y. The "New
Star" Society, Branch 88 of the Ukra
inian National Associacion will hold
its yearly meeting Sunday, January
12th, at the Church Hall, immediately
after Massl The presence of every
member is necessary as there are
many important matters to be tiis
ussed. Meembers should bring all pro
apective members to this meeting.
All dues must be paid up. — jMary
Kniaziak, Pres.; Joanna Mudryk, Sec
Rev. D. Mykytiak, Adv.

ФІЛАДІгЛФІЯ, ПА.

-Д-Р ПЕТРО РОМАНІВ

УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р ;
ХІРУРГ
810 East Allegheny Ave..
PHILADELPHIA, PA.
Phone: REGENT

6363

і Д-Р ЮРІЙ ЯНДРЕЙК0
! УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , І
І ХІРУРГ 1 АКУШЕР j
321 Е. 18tb STREET,
betwoen lat tad 2nd Атаппм.

NEW YORK, N. Y.
Tel. GRAMERCY 5-2410.
Урядові години: рано від 10 до
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі
., .рано від ір до ,12.

m
Підступ.

О-

Жінка (до чоловіка): — Ах,
який гарний захід сонця! Я готова би сидіти тут усю ніч і
подивляти.

в

І ОГНЕННІ

HUB і ї IN

сьќого, від. 219, ПОВІАОМЛЯС всіх своїх чле
нів. що міслчні-збори вІдбуАуться в субо
ту, II січня, в годині' 7-мІЙ ввечір, І
українській правом, церкві, 179 Корт ВУЛ
Обовязком всіх членів є. прийти на ті ї б о рн, бо буде перебраная урядування на
1936 пік. В склад нового уряду вдодать:
Гр. Дорошенко, п р е д с ; С. Труш, м с т . ;
Іван Атаманець, рек. секр.; Матвій Сбколовськтчй. кас.;'Андрій Мудровськнй, фін^
секр.; Михайло Війтишин і Микола Марад,
контр. комісія; Васиіь Вакуліиський і
ГавриІ.т Стахура, тростіси. Просимо всіх
членів бути на тих вборах. — М. Бодяар,
предс; В. Ткач, к а с ; А. Мудровський,
Секр.
)

— Що вам знову впало до
голови! Позичити вашому су
сідові триста долярів! Та він
вам напевно не віддасть...
— Пст! То дуже добре. Я
маю надію, що як мені не від
дадуть на час, то я їм зафан
тую їх прокляте пяніно!
о
Маленьке містечко має лише
двох лікарів. Оба вони зустрілися на вулиці саме, як надійяльиости урядників і вибрати-уряд на бі- 117 LaketSt., Jersey City, N. J. Tel., шов -похорон.
жучнй рік. Просимо всіх прибути на озиа-і i O I i r n . i c n „ , „ , 4 , 0 0
_ в KVUJHID
чений час. Довгуючих членів напоминасмо, і J o u r n a ' bquare 2 - 4 2 У 8 . — u. кушнір,
— То не мій пацієнт — ќа
щоб вирівнали свої залеглости. На зборах .рек. секр.
будемо прийќмати дітей I старших в але
же перший лікар.
нн У. Н. Союза. — М. Шана'йда, предс;
ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Повідомляємо членів
Г. Михллюк, к а с ; П. Омелян, секр.
— Мій також ні! — каже
339. що місячні збори відбудуться
J ввідділу
суботу, II. СІЧНЯ, в годині 5-ТІЙ ПОПОпід ч. 3322 Норт Лавренс вул., у другий.
БРУКЛИН. Н. И. Тов. Дністер, від. 310, лудні,
домі. На річних зборах 15.
повідомляє всіх своїх членів, що місячні громадськім
— Невжеж ма'ємо ми в місті
вибрано такий уряд иа 1936 рік:
збори відбудуться в суботу, II. СІЧНЯ, в грудня
Іван Сорока, предс; йосиф Михайлюк,
годині 7:30 ввечір, в 'галн де звичайно. заст.;
Іван Сорока с. Мих., к а с ; Василь гретьосго товариша?! — дивуКождий член повинен явитись на збори, бо Мущика.
заст.; Олекса Діорка секр.; Оє важні справи до вирішення. Буде звіт лекса Будай,
заст. Збори мають відбуаа- ється перший лікар.
контр. комісії за 1935 рік. Новий уряд на

ТАРЗАН

PAIN-EXPfcUER . 4 І І

J. ГОД-..І

2-siii. пояолудн(, І г а л ижрохіяльмій. 45-47
r o a V Еаеия. Іізсейк, Н. Дж. Є товариські
І І в й - м і л "полагодженая,
-№`фжчм,
иів напоминасмо, иіоб прийшли і ""Р'"`
` -мали свої довга бо Іаакше будуть суслеидоіані. — І. Жнвицьквй, яредс.і Г.
Яськів, сакр-

БОГИ.

(68)

^NUFREY'S
BEAUTY
CULTURE
COMPLETE AND
BRUSH-UP
С е н ѓ а м a t т е ѓ ў l o w ratea.
Private i n a t r u c t i o n . — E a r n w h i l e
y o u learn.
FI N I S H I N G
S C H O O L
Weekly payments.
Beauty Parlor Experience Given.
E n t r a n c e : "Arcadia T h e a t r e "
1931 BROADWAY
and
116 WEST 68th STREET
NEY Y O R K , N. Y.
Telephone: SUiquehnnna .7-7676

НАЙГІРШЕ

ХОРІ,
HE ТРАТЬТЕ

НАДІТІ

Даром йў
МІЛЄРТОН .
СЬОГОДНІШНЄ ОГОЛОШЕННЯ У
ВАШИХ РУКАХ МОЖЕ БУТИ
ВАШИМ ПЕРШИМ СТУПНЕМ ДО
ЗДОРОВЛЯ '
Хочемо, щоб найбільше людей пізнали це відоме лікарство, лільнс, котѓе
докоив-ю ТАКИХ чуд у недугах шлунка,
ревматизму І недуг нирок.

Одна Велика Коробка $1
вистаме майже иа цілий місяць помочі
для найгірше дорого.
,

Спеціальна оферта читачам
„Свободи":
(J
$1.00 за одиў коробку Мідертоиу.
І 1 $1.50-за дві коробмк МІлертону.
f J $2.00 за три коробки МІлертону.
Питайте за зіллям МІ.іертон у вашій
сусідній аптнці, а як там його не мають, то пишіть до:
J . S . MILLER, Inc.,
D e p t U.,
P . O . Box 6 2 8 ,
N e w a r k , N. J.

Потребуємо

агентів.
J

ПЕТРО

ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Довгий час великий, зеленоокий звір ішов услід за людиною. Потім Джеремія, ХХжовнс
задержався

перед'

вузькою

прямовисною скелею, що підносилася

просто

став дивуватися,
могутня
гору.

сила

вгору,
що

то

роздерла

та
за
цю

Він поглянув цікаво довкола себе і — побачив льва. Він
був здивований, у але не занепоќоений. Він не мав ніякого
досвіду із звірятами Й зовсім
не знав, чому властиво звір
мав би на нього нападати.
Автім, якби й напав, то він
покладався на свій великий
револьвер, що ѓйого носив при
собі.

Всетаки він думав, що кравід

Він ішов у .провалину .в$е

нього-дальше. Здавалося, що

дальше й дальше і ` був пев-

скала дає йому добру нагоду

ний, що лев за

Для цього: отже він став ухо-

йде. На `хвилю сів відпочати.

дити в-вузьку розколину^ спи-

`Потім, яких сто стіп від ньо-

Ііаючися по відломках скали,

ґо, де коридор закручується,

що впали вниз.

появився лев.

ще буде,-я'к- звір

буде

ним уже

не

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX. BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

129 E. 7th STREET,
NEW YORK, N. Y.
Tel. Orchard

4-2568

B R A N C H OFFICE Sc CHAPEL:
7 0 7 PROSPECT AVENUE
{ м ѓ . C I B B S t . ) , BRONX, N. Y.
TeL L o d b w 4 - 2 8 6 8 .

В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ XAП ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ
ЧАСОПИС ^СВОБОДА".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful