SVOBODA

UKRAINIAN

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

с
ТРИ ЦЕНТИ.

І

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРбДНИИ
с о ю з В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

РІК XL1V.

Ч. 8.

Джерзі Ситі, Н. Дж., субота, И-го січня 1936.

ДЕМОКРАТИЧНУ КОНВЕНЦІЮ СКЛИKAHO ДО ФІЛЯДЕЛЬФИ НА 23 ЧЕРВНЯ

ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ Л. К.ПРЕСТЕС?

—-

VOL. XLIV.

НОВЕ ПРО ГАЙДАМАКІВ.

DAILt

- М Ш И М М Н

OFFICIAL ORGAN OP THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION,

m
No. 8.

Jersey City, N. J., Saturday,;January 11, 1936.

В ЗАЛИВІ СВ. МАРКА МОЖНА ЛОВИТИ РИБУ.
Українська Академія Наук
видала
перше
академічне
виБразилійська преса прнсвяЩе від часів венецької речує багато уваги особі Луіза дання „Гайдамаків" Т. Шевчен- публики в заливі св. Марка у
К. Престеса. Де перебуває про- ка, що в ньому у вступній статті Венеції не можна було ловити
відник комуністичних завору- якийсь К. Гуслистий намага- риби. Тепер цю заборону скашень, нікому не відомо. Деякі ється доказати участь у пов- совано. Скасування цеї забобачили його в Сан Павло, ін- станському русі... єврейської рони спричинили протисанкші знову в Ріо де Жанейро. бідноти, московських расколь- ційні розпорядки. Перша ловЗагадочна особа провідника ників і калмиків проти україн- ля риб дала великий вислід.
комуністичної революції в Бра- ських панів, запорозької старзилії лишає по собі деякі слі- шини, польських та російських РАДИТЬ МЕНШЕ ЇСТИ, АЛЕ
ди.,Один француський свяще- феодалів. Автор „викриває" уЧАСТІШЕ.
ник в Ріо де Жанейро заявив країнських націоналістів і зоНа
конференції
Федерації
на поліції, що гостив у `себе крема Скрипника, який писав;
Розліду
Персоналу,
що
відбуЛуіза Карлоса Престеса. Свя що „Гонта і Залізняк це наші
щеник приняв його до свого герої, наші попередники". Ко- ваеться в Ню йорќу, виступав
дому на просьбу одної знайо- ли Гонта був провідником та- д-р Говард Гегард, професор
мої родини, де він перемеш- кож „єврейської бідноти", то ПСИХОЛЬОҐІЇ в Єйлськім універкував під чужим назвищем. в чім націоналізм Скрипників? ситеті, з рефератом, у котрім
доказував, що американський
Коли вибухла революція і Пре- Незрозуміло...
звичай їсти три рази на день
стес несподівано з дому зник,
і
тоді священик довідався, яко- БОЛЬШЕВИЦЬКА ВПЕРТІСТЬ. багато за кождим разом —
не добрий. Краще, говорив він,
го гостя мав у своїй хаті.
Що в большевиків гідне при- їсти більше разів, а менше за
кождим разом.
АСЕКУРУЮТЬ ВИСТАВОВІ знання, це їх уперте бажання
досягти свого, коли не в житті,
ШИБИ.
то принаймні на папері або
В КРИНИЦІ ВТРАТИЛА
Лодзьке товариство обезпе- — кіноплівці. В київькій фаМОВУ.
чень давніше асекурувало між брнці Українфільму має бути
ін. великі шиби і вітрини, яких виготовлена за сценарієм І. В Гарволині (біля Люблина)
вартість виносить кількасот, а Кириленка нова фільм% — про 12-літня дівчинка черпала вонераз кілька тисяч злотих. „заможне та культурне життя" ду з отвертої криниці. НеобеВ останніх днях зголосилося українських колективізованих режно перехилилась і впала
коло 500 лодзьких купців у селян. Зветься ця фільма „Ве- до води. По якомусь часі засправі обезпечення малих ві- сна" і цинічно-солодко малює вважено випадок і видобуто її
трин. Не зважаючи на великий добробут та щастя здесятко- з криниці. Завдяки лікарським
наплив обезпеченевих зголо- ваного штучним голодом села. заходам вона вернулась до свішень, Т-во Обезпечень заду- На Україні цю фільму, пев- домости, одначе втратила момує підвищити обезпеченеві на-річ, братимуть як глум, а ву і робить вражіння божеставки для шиб, а це тому, що призначена вона очевидно на вільної.
в останніх часах випадки виби- експорт до снобівської ЕвроПІВ РОКУ ТЮРМИ ЗА НЕЗІРвання шиб у жидівських склепи.
А,
ВАННЯ ВЗАЄМИН З ЖИДІВпах щораз частіші. - `

m
THREE CENTH

ПОЛЬСЬКИЙ ПРОКУРАТОР ЖУРИВСЯ
МИНУВШИНОЮ І БУДУЧЧИНОЮ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ВАШИНГТОН. — Краєвий комітет демократичної партії постановив, що краєва демократична конвенція, яка має встановити кандидата партії на уЛЬВІВ. — „Українські Вісти" пишуть, що вся
ряд президента Злучених Держав та проголосити
преса
і громадянство очікували з великим напрудемократичну платформу, має початися в місті Фіженням промови прокуратора Рудніцького у варлядельфії дня 23-го червня, себто два тижні по пошавськім процесі за вбивство міністра Перацького.
чатку републиканської конвенції.
Та вийшло таке, що Прокуратор говорив довго, але
На тім самім засіданню краєвий комітет ухвамайже зовсім не торкнувся того, що закидують підлив резолюції, в котрих піддержується політику
судним українським революціонерам. Зате займавпрезидента Рузвелта.
ся тим, чому українці не мають державної самостійности, зглядно чому її втратили, а потім розНАЗРІВАЄ БОРОТЬБА ЗА БОНУС.
повідав широко про українську терористичну аќВАШИНГТОН. — Прихильники закона про боцію, її ціли, ідеольогію, тактику і т. п. До цього
нус роблять преріжні заходи, щоб ця справа була
треба додати, що проќ. Рудніцький неабияка риба,
вирішена в конгресі вже в найближчім часі.
бо стоїть на чолі прокуратури апеляційного суду в
Прихильникам закона про бонўе у палаті поВаршаві.
олів удалося відсунути набік усякі інші справи,
взяти на порядок дня цей проект, а потім скоро
ПОЛЬСЬКІ ФАНТАЗІЇ ПРО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬзакрити дебату. Це викликало в палаті сильне оСЬКІ ВЗАЄМИНИ.
гірчення.
ВАРШАВА (Польща). — Польська агенція телєграфічна подає зміст статті півурядової „Газети
СЛІДСТВО РОЗКРИВАЄ ВСТУПЛЕННЯ АМЕРИКИ
Польської", в якій обговорюється польський дерДО ВІЙНИ.
жавний
білянс за минулий рік. В тій статті особлиВАШИНГТОН. — Перед сенатським комітетом
во підкреслено як великий здобуток те, що змінивдля справ амуніції велося далі переслухування свідся настрій серед українського населення. Під тим
ків щодо фінансування аліянтів в Америці. Між інрозуміє ця газета головно українську участь в
шим розкрито, що президент Вилсон був спершу
останніх
польських виборах, а тимсамим і приязніза строгу невральність Америки в світовій війні,
ше
відношення
до польської влади. Далі пишеться
але потім змінив свій погляд під впливом свого
ще
й
про
те,
що
українці нібито прийшли до пересекретаря скарбу, МекАду, та секретаря стейту Ленконання,
що
безнастанна
боротьба з Польщею їх
синґа.
ослаблює на всіх фронтах. Як ті відносини попраВін дозволив аліянтам брати позички в Америвилися, пише польська газета, видно найкраще по
ці, що остаточно довело Америку до активної, учатім, що коли польський прокуратор зажадав присти у війні по стороні аліянтів.
'
судў смерти на трьох підсудних у варшавськім процесі, то це не викликало протесту між українською
БОРОТЬБА ПРОТИ РЕКІТІРСТВ.
людністю...
НЮ ЙОРЌ. — На приказ великої лави присяжних суддів, що розсліджують рекетірства в Ню
. і ВОЗЯТЬ, ЯК БАРАНІВ.
Йорќу, арештовано аа^ відмовленню виразних зізЛЬВІВ. — „Газета Польська" розписується про
нань Абрагама Финкеля, власника кафетерії. Суд
кою.
РІДНА МОСКВА.
аранжовані урядом прогульки, підчас яких розвозасудив його на трицять днів арешту. Коли його КВАШЕНА КАПУСТА ЛІКАРУ Вальсун біля Дуісбурга за- зять по Польщі групи волиняків і гуцулів, щоби
У „Літературній Газеті" ч. 35 суджено 25-літнього арійця на побачили, „яка Польща велика і багата". їм то ножінка внесла протест проти його арештування,
СТВОМ.
надрукований вірш якогось на- шість місяців тюрми за те, що казують українські землі як „рідні, ‚польські". Між
суд потвердив присуд, кажучи, що громадянство
мусить мати відвагу зізнавати проти рекетірств,, „Мюнхен Медіц. Вохен- дійного Ол. Сороки на модну відмовився зірвати взаємини з тими „паломниками" є такі типи як Ґурський, кошріфт" подає, що квашена тепер тему „Парашутист". Оякщо уряд має покласти їм кінець.
жінкою жидівського похо- трий, як пише польська газета, є „хлопом з гороВ іншім суді перед лавою присяжних суддів капуста є знаменитим засобом станні рядки звучать:
дження, з якою мав двоє ді- хівського повіту" і „українцем" і котрий розповІсуджено Батіста Сальва, котрого прокураторія об- на скріплення переміни мате- „І шле він схильовано теп- тей. У мотивах суд підкреслив, дає, що „хлопи" переконалися, як То польський
лий привіт
винувачувала за те, що він не хотів подати уря- рії. Голіна і молочний квас,
що вимір кари такий лагідний уряд дбає про них, не „роблячи ріжниці між україндові й судові ніяких даних про те, як бандити його які має в собі квашена капу- Товаришу Сталіну і рідній тому, що покараний навязав цем і поляком". Отже тому, каже Ґурський:
Москві".
схопили. Сальво говорив на суді, що його ніхто ста, впливають на організм дувзаємини з цею жінкою перед
„Ржонд польскі нєх жиє".
не схоплював, але присяжні судді признали, що же корисно. 50 грамів квашеної Такий кінець вірша і кінець виданням норимберських закоДо цього додають „Українські Вісти" такий
капусти
впливає
лікувально
на
української
совєтської
поезії.
він укриває перед судом факти. Цим він поламав
нів.
коментар:
астму, ревматизм та обструкзакон, за що йому грозить кількалітня вязниця:
„Український співучий нарід без дрібки іронії
цію.
ПО
РУМУНСЬКИ.
називає
таких гуцульських і волинських паломників
РОБІТНИКИ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ ШПИГУНСИН ЛЬВА толстого.
„сватами"
і співає про них: Ой запряжу когутика і
СЬКИХ ЗАХОДІВ ФАБРИКАНТІВ.
ОЛЕНЬ УБИВ ЧОЛОВІКА.
В Москві живе син Льва Як повідомляє румунська чубату курку, тай поїду у Варшаву сватати мазурВАШИНГТОН. — Перед радою, створеною на
преса,
в
містечку
Бергія
приВ надлісництві Вельовесь на Толстого, Сергій. Йому тепер
ку".
основі закона про суспільне забезпечення, ставали Познанщині
відбувалося- по- 72 роки. Головне його занят- шло до суперечки між свяяк свідки робітники з жалобами, що фабриканти лювання на заяців.
щеником
Олтяном,
який
приЗЇЗД ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ ЕПИСКОПІЬ
по- тя — музика. Між ін. викінчив
кажуть робітникам виповняти тепер квестюнарі, в лювання вискочив з Підчас
поінформуватися
в .. ЛЬВІВ. ` — Дня 23. грудня відбувсь у Львові
хащів роз- він те`пер працю „Пятитонна йшов
котрих питаються за ріжні приватні справи, до пи- ярений олень і кинувся на Ро- гама в народній музиці". Під шкільних справах, і вчителем з'їзд всіх галицьких греко-католицьких єпископів:
тань заняття зовсім непричетні.
мана Рогая з Радухова та за- його редакцією незабаром Ромулом. Від сварки прийшло львівських, станиславівських і перемиських. Темою
Декотрі фабриканти, як говорили свідки, до- колов його рогами на смерть вийде четвертий том „Що- до бійки. Вчитель побив свя- нарад зїзду була Католицька Акція. Як кажуть,
магаються від робітників відтисків пальців, як поденника" його матери, Софії. щеника по лиці на очах дітей. єпископи дійшли до порозуміння у справі органіліція домагається від злочинців, бо, мовляв, цього
Крім цього друкується його Про цю незвичайну подію зації Католицької Акції на терені всіх єпархій.
огидний злочин.
потреба для федерального уряду. Фабриканти пупраця „Про останні місяці жит- священик повідомив жандарЗЇЗД „ПШИЯЦЮЛ ГУЦУЛЬЩИЗНИ".
Банда злодіїв розкопала на тя Льва Толстого".
мерію, що `потягнула Ромула
стили теж у рух кампанію підшептів, що, мовляв,
ЛЬВІВ.
— Відбувся з'їзд Т-ва „Пшияцюл Гуцвинтарі
в
Журавиці
могилу
до
відповідальности.
!
закон про суспільне забезпечення не буде довго
цульщизни", якого членами є переважно польські
недавно померлого о. Т. Заіснувати.
ШУКАЮТЬ МЕТЕОРА.
леського, розбила домовину і
ЗАБОРОНА ПСЕВДОНІМІВ. високі державні достойники, міністри, воєводи, ґеПРОЄКТ ЗАКОНА ПРОТИ „ДЖІҐОЛІВ".
нерали, сенатори і т. п. Головою вибрано міністра
в огидний спосіб збещестила
До совєтської астрономіч- Німецьке міністерство про- Гўрецького. В дискусії порушували справу залізВАШИНГТОН. — Конгресмен Дикстейн, демо- та ограбила тлінні останки.
ної обсерваторії в Пулќові на- паганди заборонило жидам ничої комунікації між Варшавою і Гуцульщиною.
крат з Ню Йорќу, вніс у конгресі проект закона,
що має на ціли депортувати всіх чужинців, що ж е : ЗЛОВЖИВАННЯ В СОВЄТ- спіло від секретаріяту^іижна- артистам і письменникам коЗПІД ГОВЕРЛІ ДО ВАРШАВИ.
питься з американськими горожанками, щоб діста- СЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТА- роднього астрономічно'го сою- ристуватися псевдонімами.
ВАРШАВА.
„Курєр Поранни" малює картину,
зу прохання зорганізувати нотися до Америки.
НОВАХ.
ві глядання за величезним ме- ТИСЯЧ ЗЛОТИХ ЗА ВІДНАЙ- як на торговиці сумують зрізані ялинки, мов неДикстейн називає цей закон „анти-джіґоліввільниці, виставлені на продаж. Цікава пані питає,,
В останніх днях судова вла- теором, що в 1908 р. впав над
ДЕННЯ ТРЬОХ УЧНІВ.
звідки ті ялинки. Зпід Говерлі, — відповідає торський".
да арештувала в Москві 16 рікою Тунгузкою на Сибірі. Услужбовців комісаріяту фінан падок цього метеору, як відо- Як повідомляють із Тома- говець. Забрані з українських гір, опинились ті
СМЕРТЬ ВІДОМОГО ФІЛЬМОВОГО АКТОРА.
ЛОС АНДЖЕЛЕС. — У своїм домі помер тут сів. Причиною арештовань є мо, спричинив тремтіння зем- шева, ще у вересні м. 'р. про- ялинки, мов сироти на варшавськім ринку.
пали без` вістки три учні із
на удар серця 38-літній фільмовий актор Джан Гил- стихійне хабарництво урядов- лі, яке занотували всі сейзмо- Здунської
ХВАЛИТЬ УКРАЇНСЬКІ МАПИ.
Волі. Енергійні гляців
цієї
установи.
Хабарі
беграфічні стації в Росії й ЕвВАРШАВА. — „Варшавскі Дзєннік Народови"
берт.
....
дання
в
цілій
Польщі
показавід приватних торговців ропі. Місце його впадќу вже
містить довшу і спокійну оцінку вистави „УкраїнКолись він був ідолом беззвучної фільми та по- руть
(„частнік"), які тим способом знайшли, але самого метеора лись даремними і тому є пі- ський нарід,.його життя й праця". Пише:
бирав по 10,000 долярів тижневої заплати. Він у- управляють торговлю на всіх
дозріння, що хлопців захопи„На вступі треба підкреслити велику працьоважався за одного з найкращих амантів на сцені. московських ринках, не опла- не добули.
ли цигани. Команда поліції вивитість
авторів мапи. Діяграми, згромаджені` на
Коли Гилберт виступив уперше в звуковій фільмі, чуючи державного патенту.
значила 1,000 зл. нагороСАМОГУБСТВО
ВІЙТА.
виставі,
виконані
з роботящістю, що викликує гіойого поќлониќн й поклонниці аж ахнули з розчади за віднайдення або.вказандив. Також їх уклад прозорий, не вимагаб якихось
рування, коли почули його голос. Показалося, що
Револьверовим вистрілом ві- ня місця їхнього побуту.
спеціяльних підгововних студій для зрозуміння".
він зовсім не міг свого голосу контролювати. 1 Нд- ПРОТЕЙТАЦІЙНИИ СТРАЙК дібрав собі життя війт збірної
У
ЮГОСЛАВСЬКИХ
ВИСОАле всетаки є щось, що дописувачеві не` дуже
громади Лишків,, радехівськоприємство, з котрим він мав контракт, пробувало
КИХ ТЕХНІЧНИХ ШКОго повіту, Лев Мартиниќ. При- СОКАЛЬСЬКИЙ КОМОРНИК. то подобається. Це українська етнографічна терина всі способи використати його велику славу й
ЛАХ.
чина самогубства: грошеві на- В Сокалі велике вражіння торія. Каже, що вона — завелика, та, пишуть уздібність притягання видців, але це не вдалось, і
Студенти вищих технічних дужиття на шкоду громади.
країнські газети, на те нема ради.
останніми часами він майже зійшов зі сцени.
викликала вістка про завішен
шкіл у БілгородІ, Загребі і
його маєток рахують на чверть міліона доля- Любляні проголосили триденПРОТИ БЕРЕЗИ КАРТУСЬКОЇ.
ня в урядуванні коморника таПЕРЕПОВНЕННЯ ТЮРМИ. машнього городського суду.
ВИЛЬНО.
— Виленське „Слово" пише, що не
рів.
ний, протестаційний страйк
ЖЕРТВИ ЗАВЕРЮХИ.
проти розпорядків міністер- У станиславівській тюрмі си- Безпосередню притоку до за- добре робить польська влада, що далі висилає у-ДЖИЛЕТ (Вайоминґ). — У^ страшній заверю- ства освіти, які ліва більшість дить тепер' понад 500 вязнів, йішення дала люстрація, яку країнців до Берези Картуської. Каже, що це треба
сі, що навістила цю околицю, згинули 4 особи. їх студентства вважає за реак- хоч тюрма обчислена на 300 перевів делегований суддя залишити, бо „тепер є відповідна хвиля для полільвівської апеляції.
тики примирення".
сусідамЧудалбся знайти трупи жертв по триденних ційні.
вязнів.
пошукуваннях.
І

СВОБОДА, СУБОТА, 11-го СІЧНЯ 193G.
"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED 1893
Ци‡Им ntwiptper pnblished dally except Sundays tad holtdiyi
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
Edited by Editorial Committee.
'
btered as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jeresy City, N. I
on March 30, 19tt under the act of March 7, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Section' noJ
of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
За оголошення редакція не відповідає.
Ти. „Свободи": BErgen 4-0237. — Тељ У. Н. Союза: BErgen 4-1016.
4-0807.

Ч. Я.
5=

„Покарання Горницького плян почти в Городку й вя- Максимів і Березинський. З
свідок,
дводенним темним льохом не разно говорив про напад. Ви- часописів довідався
вичерпує справи, ійого пове- значив поодиноким прияввим що Березинський і Старик
дінка супроти суду мусить функції, що мали сповняти згинули підчас наладу.
На внесок прокуратора від
підчас нападу.. Там роздано
мати дальші наслідки.
читує, суд зізнання Жураків
Горницький допустився тут зброю і маски.
ПЕРЕСЛУХУВАННЯ СВІДКІВ.
Учасники виїхали до Город- сьќого на наглім суді, а це з
на салі двох злочинів: сказав,
(З львівського часопису „Українські Blent").
ка.
`Переночували в стодолі. уваги на те, що є недокладщо
його
тортуровано,
трима(28;
ючи на морозі, що є нужден- Чергового дня, в пополуднє- ности в теперішніх зізнаннях
ВІРА СВЄНЦІЦЬКА.
І Лредсідник перериває свід- ною, хоч невдалою неправ- вих годинах, прийшов ' Бере- свідка.
„ 'нові,, остерігаючи його, що не дою,
бо його переслухання зинський і викликав усіх зі „ Нд цьому відложено 4 розпраЯк черговий свідок здзнава- . '
._
„.
_
.
v, . ;„ вільно виголошувати агітащй- відбулося в днях 7. і 8. вере- стодоли. Поділив зібраних на ву до вівтірка, -до год. 10-тої
ла Віра Свєнціцька. Свідка
-?.
З Канади належит посилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order. via otya
.н .
^
промови. Свідок далі на- сня. Другого проступку допу- дві групи і всі пішли в напря- рано.
продовжувати гсвою
стився, накликуючи тут на са- мі почти.
спровадилизльв.вських „Бри- магається
„ а г а о ^ г а ппляпшжтітй
ппм
За кожду зміну адреси платиться 10 цент.ві
лі до злочину головної зради.
гідок", де вона сидить у слід- !промову й кидає оклики
ЗІЗНАННЯ ПОЛІЩИНИХ
Свідок мав доручення стояАдреса "SrVOBOPA". P. О. BOX 346. JERSEY CITY, N. J.
стві. Свідок заявляє, що не І Лредсідник заряджує виве- Таким чином провинився з ти на коридорі. На свисток
АГЕНТІВ.
буде по польськи зізнавати, дення свідка з салі. Коли полі- арт. 140 і 154 к. к.
^
вибігли всі з почтового буПереслухують дальших свідхоч польську мову знає. Суд цаї випроваджують Горниць
„Ще раз, якнайгостріше тав- динку. Втікаючи вбік ліса, по- ків. На перший вбгонь пішов
покарав її за відмову карою
руючи того роду методи, що ділили гроші. Скільки взяли,
1
постерунко`УЃ v
.
.

; ного,
кидає українською їх примінюють усі свідки у- свідок не пригадує собі, йому Адам Чижевич,
мовою той
оклики.
вий
слідч'ої
служби
в Кракові.
200 зл. із заміною на 10 днів
'
Предсідник
проголошує по- країнці, обвинувачені в .прина- відоме лиш те, що його група
Він
перепроваджував
нагляд
арешту.
Доля, що стрінула оноді „акт фермерського достроення", джували з салі, вона тднесен- станову, якою 'покарано Гор- лежності до ОУН, вношу, щоб дістала 900 злотих, які пізні- над підозрілими в діяльності
Коли Свєнціцьку
випрова
стрінула вже давніше інші закони не меншої ваги для грома- ням руки поздоровила підсуд- ницького дводенним темним суд переслав до прокуратури ше знайдено в траві.
ОУН у Кракові, а частинно у
відпис нинішніх зізнань ГорВ слідстві показували свід- Львові.
дянства. Коли тепер суд краю признає за незгідний з консти- них і кинула оклик: „Слава льохом.
Прокуратор
Рудніцький
вноницького, а це з метою тіри- кові знимку Лебедя, в якій дотуціею закон про нормування рільництва в часах крізн, то Україні!"
Тому, що свідок не пригаійого до карної відпо- шукався свідок подібности до
короткий час передтим суд Видав рішення, яким признано
Прокуратор, за посередниц- сить, щоб суд ствердив дату тягнути
дує
собі сьогодні докладно пе;
` дальності:".
того „Максима", що в меш
неконституційним закон про виріб електричної сили федераль- твом
'перекладача, устійнив переслуханий свідка.
ребігу своєї обсервації, суд
Суд
стверджує,
що
перше
ним урядом. Ще давніше інший федеральний суд проголосив значіння отѓого оклику,, а суд
Суд узгляднив внесок про- канні Березинського предста- рішив відчитати його зізнанГорницького куратора.
вив плян нападу на почту, хоч
необовязуючим закон Ваґнера про робітничі відносини, а т е за цей оклик, кинений у намі- переслухання
ня, зложені в слідстві.
відбулося
7.
вересня
1934
р.
передтим (останнього травня) закон про „найру".
на знимці осібняк мав вуса.
рі нарушити повагу суду, приЗ тих зізнань виходить, що
Проќ. Рудніцький: Очевид
У цей спосіб суд ломить одну за одною основи величез- судив Свєнціцькій один день
МАРЕВО ГОРОДКА.
На візвання предсідника, чи
свідок упродовж кількох міпо
не потребую додавати,
ної адміністраційної машинерії, яку виставив теперішній у- льоху.
пізнає серед підсудних того
сяців 1933 і 1934 pp. слідкував
З черги зізнавав як свідок
ряд, щоб рахувати край з економічної крізи. Зібравши ці
Опісля відчитують зізнання що незалежно від того, чи 7. Маріян Жураківський, засу- „Максима", свідок, вказуючи за деякими діячами ОУН, корішення докупи, дістанемо один великий' образ кольосальної того свідка, зложені в слід- вересня була погода чи ні, не
на Лебедя, каже що той є потрі мешкали в Кракові. Особдезорґанізаційної роботи суду. Просто всю роботу, яку зро- стві. Тоді свідок подала об- було тоді морозів і це вказує, джений наглим судом у Льво- дібний до „Максима".
ливо поцікавився свідок піде.
ві за участь у нападі на почту
бив на попередній сесії конгрес, розкидано на всі боки.
На внесок проќ. Желєнськоставини
переведення Гриця яку вартість має нинішня за- в Городку Ягайлонськім. СвіКлнмишином і Карпинцем.
Є люди, котрі цій роботі суду приплескують. Мовляв, Мацейка в Чехословаччину.
ява свідка.
го, суд показує свідкові зним
док відбуває тепер кару вяз
Дня ЗО. травня 1934 р.'завсуд боронить прав американських горожам перед абсолютќу Лебедя, яку показували в
ниці. На запит предсідника оважав свідок, що до мешканною владою адміністрації, ратўе права стейтів проти посягань ВИПРОВАДЖУЮТЬ ЗІ САЛІ. Щ О ЗІЗНАВ ГОРНИЦЬКИЙ
слідстві.
повідає подробиці про цей
ня Карпинця прийшов Климифедерального уряду, ратўе нарід перед диктатурою. Та коли
У СЛІДСТВІ.
Тоді на внесок прокуратора шин і ще якийсь осібняк у зенапад.
Свідок Адріян Горницький
тут можна говорити про яку диктатуру, то диктатура є не по
Суд відчитує зізнання свідДня 28. листопада 1932 р. суд стверджує, що свідок, ленкавому плащі. Цей осібняк
боці адміністрації. Можна не годитися з усіми плянами пре- теж сидить у львівській слідкількакратно
переслухуваний
зидента Рузвелта, але не можна йому слушно закидати дик- чій вязниці. Зпочатку заявляє, ка з 21. квітня 1935, в яких як член ОУН отримав Жура- у тій справі, з цілою рішучі мав шкіряну течку. Як виявиГорницький
відкликав
свої
зілось опісля, це був піде. Леківськин
приказ
приїхати
зі
татури. Що у Вашингтоні намножилося багато урядів, канце- що по польськи не зізнаватиC T W пізнав
Лебе
знання,
зложені
у
вересні
1934
Станиславова,
де
постійно
j
У
Д
'
..Максибедь. Він залишився на цілий
ме.
Колиж
лредсідник
засудив
лярій, урядовців, з цього ще не виходить, що це диктатура.
м
день у мешканні Карпинця,
Вся влада президента Рузвелта спирається на закони. її ного на гривну 200 злотих, із р. Свідок признав тоді, що жив, до Львова. На головнім
Суд велить Лебедеві встати, звідкіля вийшов щойно біли
заміною на 10 днів арешту за попередні його зізнання були двірці очікував його невідоможна відобрати, як'тільки конгрес захоче.
незгідні з правдою і що для мий мужчина, як виявилося після чого Жураківський, при півночі й подався в напрямі
відмову
зізнавати,
свідок
заЯкщо можна говорити про диктатуру, то тільки про диквисвітлення справи рішив зло пізніше,
Березинський
(що глядаючись йому, говорить, двірця.
татуру суду. З трох галузей управи краю, на які звичайно явив готовість зложити зіжити нові зізнання щиро й згинув у Городку. — Прим. що Лебедь подібний до „Мак
Потім зложив свідок дуже
знання
польською
мовою.
розділюють управу в Америці, без сумніву перевагу має
згідно
з
правдою.
сима":
обширні
зізнання, що дотичиРед.).
На
запит
предсідника,
чи
суд. Як в європейських конституційних краях зверхню владу
До ОУН втягнено його в
На запит прокуратора по- ли
перевозу нелегальщини
Незнайомий завів свідка до
має звичайно парлямент, контролюючи виконну галузь уряду, брав участь в ОУН, свідок
1932 р. і 'приділено до органі- свойого мешкання. Там було дає свідок, що його зізнання. ОУН. Тим перевозом від доввідповів:
так в Америці найвищий вплив має суд.
„В слідстві зложив Я ЗІ- заційного реферату. З кінцем кілька осіб, між іншими Білас зложені на наглім суді, не у шого часу займався піде. КлиДоцього вплив належиться судові не з волі американськосо народу. Американський народ ніколи не давав SCBO- знання, якими обтяжив дея- 1933 р. йменовано його тех- і Данилишин. Свідкові доруче- всіх подробицях були правди- мишин. Транспорті! привозив
шефом у рефераті но вернутись до Станиславова ві. Тоді йшло свідкові про те, Климишин із Чехословаччини
му судові начального впливу в управі краю, а спеціяльно ви- кнх підсудних. Тепер заявляю, нічним
й переказати Ясінському, що щоб видістатися зпід наглого — з чеського Тешина.
щого права над конгресом і адміністрацією. Це право взяв що ті зізнання вимушено на пропаганди.
Потім
говорив
свідок
обСвідок устійнив, що Климає
ставитись у Львові, бо суду. Колиж іде про його зімені
поліційними
тортурами,
собі найвищий суд самий при помочі хитрих інтерпретацій
федеральної конституції. Ці інтерпретації роблено в інте- а саме: підчас переслухування ширно про свою діяльність в „готується якась робота". Я- знання в справі „Максима", то мишин є в постійному звязку
pect багацької кляси Америки, що показує давня історія, і тримали мене 4 дні на морозі. ОУН у д$лянці кольпортажі сінський відповів, що не хоче вони бупи правдиві., В 3 чи 4 з Карпинцем, а обидва вони
теперішня історія, коли подивимося, кого обороняють скасо- Тепер мені стидно, що я був нелегальщини і про співпра- до нічого встрявати і що не дні після нападу в Городку, контактувалися з іншими діяйдучи з одним учасником то- чами ОУН, між іншими з Івасовані судом закони, та хто тепер приплескує судовим рі- такий слабкий і що зложив цю зі Спольським, Царем і поїде.
Спольським, БандеСвідок повернувс`я до Льво- ѓо нападу, зустрінўе у Львові сиком,
такі ганебні зізнання. Вважаю Николишином. Опісля подав
шенням.
свідок місце, де переховувано вп й на стації знову стрінув „Максима", який сказав свід- рою, А. Чемеринською, СтецьОдначе здається, що й широкі круги американського це злочином".
Не оглядаючись на заборо- літературу ОУН.
Березинського, який завів йо- кові, щоб вертався до Стани- ком і Медвецькою.
громадянства вже розуміють, що так далі бути не може. АмеСвідок обширно
говорив
Після відчитання наведених го до своєї хати.
славова, де безпечніше, ніж у
риканські робітничі юнії вже здавна домагалися відобрання ну предсідника, намагається
про перевіз нелегальщини й
Там- стрінув свідок, між ін- Львові.
цього права судові. Ці безчисленні удари суддів по роботі свідок прославляти ідею ОУН, зізнань Горницького забрав
уряду в ќрізі причиняться до дальшого отверезіння. Може додаючи, що залишиться JH голос прокуратор, який зая- ШИУИ особами, також „Маќси-' В нападі з його групи убрали вибухових матеріялів з Краковив:
ма". який показував зібраним участь:
Білас, Данилишин. ва до Львова. Перевозив Івавірний до смертн.
иакінець прийде акція.
сик, якого в часі одного та'

кого перевозу арештовано на
Чань-Цу прийшла совість, він знати, що може робити, а чого мо згідно з правними припи- ють у вязницю .
одній з вулиць Львова.
М. В7 Дорошевич.
став призадумуватися:
— Я не повія, — сказала на
Зізнання Чижевича дотичать
йому не вільно. Випишемо на сами, — відповідали їй усюди.
Вкінці прийшла до судді та це совість.
— Чому мій довжинќ кра- звоях, що дозволене, а що
теж закупна хемікалій, що
— У книзі законів написано: його робили піде. Карпинець і
де? — спитався.
заборонене.
Потім могтиме спиталася:
— Чому ніхто не хоче слу- „Хто не додержує законів, цей Климишин для лябораторії,
І відповідав сам собі:
прийти собі совість. Як спитає проступником, якому гро- яку влаштовано в мешканні
хати мене?
— Бо нічого не заробляє. ється:
зить вязниця... „Гей! Люди! Карпинця.
Мандарин засміявся:
Працює в мене ввесь день,
— Що ти робив учора? —
У давніх, дуже давніх часах, дарів.
— А навіщож є закони? Чи Звяжіть це сотворіння та замщоби сплатити довг.
буде відповідь:
Дня 19. червня 1934 р. переЗавзято будить сплячого:
коли сторінки історії були ще
Засміявся мудрий Лі-Чань— Це, що дозволяють зако- можливе, щоби люди тебе кніть навсе у вязницю!
вів
свідок разом з іншими поЩо`ти вчора робив? — пинезаписані, жили люди, яких
слухали та відповідно поводиПосіпаки найвищого судді ліційними функціонарями реЦу тай так сказав до себе:
ни!
талася
тихо.
лише тому вважали мудрцями,
— Так — сказав вкінці А- лися? Ти вносиш лише в їх збили совість до ќрови та взію в Карпинця. Тоді знай— Я постутіаю несправедПробуджений дивиться в
що їх дурниць ніде не записуливо, одначе право по мому Пю-0 — будете могти знову душі заколот і ніхто з них не замкнули її за решіткою.
дено там значну скількість
палкі очі й питається перелявали.
розуміє тебе. Бачиш, тут, на
З в і д т а м — не могла ніколи хемікалій,
спокійно спати.
боці.
лябораторійного
Тоді то одної ночі прийшла каний:
Ввесь нарід зрадів дуже жовтому папері, виписані ту- видістатися.
Та вже не міг зазнати споприладдя і т. п. Знайдено теж

Чого
хочеш
від
мене?...
на світ совість.
шем усі закони.
Відтоді пе може вже біль- останки бляхи, ідентичної з
цією розвязкою.
кою.
Природа відпочивала і мрія- Не можу пригадати собі.
А як совість порушила все- ше до нікого підійти.
А-Пю-0
іменували
найвиА
ті
безсонні
ночі
довели
тою, з якої споряджено вар— Подумай.
ла. Мріяв струмок у місячному
відучого А-Пю-О, мудрець оТому теж забули зовсім про шавську бомбу, кинену МаВКІНЦІ до того, що одного дня щим суддею.
Серце
людини
вдаряє
сильсяйві, мріяв шувар над бере^
совість.
сказав оповістити всім і кожКоли повстав якийсь спір, бурився:
цейком підчас погоні.
гом озера, дріжучі легесенько ніше, щораз скорше та на- ному зокрема:
Лише часом якийсь звичай—
Яќ
смієш
увіходити
в чуобі сторони йшли до судді та
Предсідник заряджує обідогальніше.
стебелинки трави й небо —
чоловік,
невдоволений ву перерву, після якої свідок
Віддаю моїм довжинќам просили:
жў хату? Чи ти знаєш, що на- ний
Пригадує
собі
події
з
попемріяли теж.
— Заглянь у закони, хто з писано в книзі законів? „Хто присудом судді, скаже з гні- Чижевич зізнає дальше.
реднього дня, та не може вже гроші, землею та доми!
Будучий метелик мріяв про вснути.
Та тоді члени його родини нас тут у праві?
Закрадеться ніччю в чужу ха- вом;
Свідок потвердив усі сво'`
це, як то він видістанеться з
стали
нарікати:
ту,
а його схоплять, того вва- — Ах, мандарине! Ти не $іа зізнання, зложені ним у слідІ
від
того
часу
суддя
рішав
Безсонниця навіщає людей,
поволоки, цвіти мріяли про вбогих і багатих; ніякий лікар,
Безсонні ночі відібрали муд- про справедливість, вину та жають злодієм і карають вяз- єш совісти! ,
стві.
розцвітання та пахощі, соло- навіть найсильніша порція о- рій людині розум!
ницею.
На запит предсідника, чи
кару.
Та тоді показують йому
вейко про свої пісні, а зорі ПІЮ НЄ МОЖе 'ПОМОГТИ.
Лікарі потвердили це й усі
Де лише зявилася совість, — Я не приходжу до тебе, книги законів, у якій напи- пізнає зпосеред обвинувачепро будуччину.
них тих, за якими наглядав,
щоби тебе обікрасти... Я со- сано:
Найбільший багач це Лі- думали лише, як увільнитися відправляли її з нічим.
Незапримічена ніким при- Чань-Цу. Мав він більше гро- ВІД СОВІСТИ.
Відверталися попросту на вість!
„Совість засуджена на вічну свідок вказує обидвох підсудйшла на світ с'овість.
Тоді то жив у Нанкіні А- другий бік і спали далі спокійних, себто Климишина й,Кар- Коли так, то ти повія!
шей, більше землі та домів,
вязницю".
Пю-О, такий мудрий, що ніх- но.
У її великих незглиблених ніж усі інші.
: „Коли чужа жінка входить І тоді звичайненький `чоло- пинця.
то в vcbOMv Китаю не міг рівочах засвітили зорі свої таНа запит проќ. ЖелєнськоСумна совість закралась у ніччю до мужчини, Тї замика— Коли він такий багатий, нятися з ним.
вік відразу вспокоюеться.
емні, далекі світла. Лице її
го, чи між підсудними є той
спальню Лї-Чан Цу й тіригабуло дивно сумне у блідому мусить бути від нас мудріший
Постановили в нього проси- дала йому, що він обіцяв.
мужчина, якого свідок бачив
— думали люди та звали його
місячному світлі.
ти поради.

Я
не
маю
права
роздароЗО.
травня 1934 р. в ќракові,
ДАЙТЕ
АМЕРИКАНЦЯМ
ЗНАМЕНИТУ
БРОШУРУ:
мудрцем.
Мусіла жити як нічна птиПісланці принесли йому до- вувати мого майна. В законах
як гостя підсудного Карпинця,
Одначе й Лі-Чань-Цу незду- р о ѓоцінні дарунки, поклони- написано: „Майно кожного
ця, бо в день люди не хотіли
свідок стверджує, ЩО ТИМ' гожав на безсонницю...
нічого знати про неї.
лися низько та зясували свою належить д о ' н ь о г о та його
стем був піде. Лебедь.
У цілій про'вінції люди вин- просьбу.
-т- Не маємо часу розмовпотомків". Отже чи можу
AND ITS
На запит оборонця, д-ра
ляти з тобою, — говорили. ні були йому гроші; всеньке
— Порадь що проти нашої ; я змарнувати чуже майно, коШлапака, свідок відповідає,
^
—г- Глянь лише, скільки ми життя гарували наче воли, безсонности!
ли мої спадкоємці на це не
що на підставі обсервацій умаємо роботи. Мусимо двига- щоби працею відробити свої
А-Пю-О вислухав уважливо годяться? Тоді з мене був
стйнив,
що в мешканню Карby LANCELOT LAWTON (London)
ти бельки, товчи каміння. Му- довги. Так мудро ^ўладив ` це їх скарг, усміхнувс`я тз сказав: би злодій і мене замкнули би
линця була лябораторія. Каряку
щойно
надіслано
з
Англії.
Ціна
з
пересилкою
50
центів.
симо боротися з усім, що мог- Лі-Чань-Цу.
— Поможу в'ам..: Совість в арешті. Тому остав' мене в
пинець мало куди виходив;
Замовляти:
^
лоб загрожувати нашому житА як приловили якого біда- не буде вже вас більше гриз спокрюі Замісць волочитися
в більшості сидів дома.
" S V O B O D A , "
ка на гарячому вчинку краде- ти!
'ТЮ.
по краю, краще положися
(Далі буде)
81-88
GRAND
ST.,
. (P. 6. Box 848)
JERSEY CITY, N. J.
Тому то совість кружлялз жі, карали його так гостро та
спати!
'
Всі слухали цікаво.
Брошураі та надається пайкрашс для паптн`с політичних Клтонемилосердно, що іншим відпо світі лише нічю.
— Створимо закони,—-'СЌІ;
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
Від часу до часу совість бів, УВАГА:
як теж `для ужитку молоді та всіх тих, шо хотілиб представити АмеТихо-тихесенько входила, до хочувалося .красти.
ізав мудрець. — Якжеж џ ігіак пробувала ще будити людей. рнкаицям українську справу коротко, ядерно я зрозуміло. Є ТІЎ теж
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО
Палат багачів і до ліпянок нужТа одної ночі, як і до Лі- ше може звичайний чоловік — Ми поступаємо та живе- подані ті міжнародні постанови, шо відносяться до українських понед^НАРОДНОГО СОЮЗА.
дешіх земель.

СУД НАД УКРАЇНСЬКОЮ М0І10ДЮ
У ВАРШАВІ
І

ДЕ ДИКТАТУРА?

СОВІСТЬ

THE UKRAINIAN QUESTION
IMPORTANCE TO GREAT B R I T A I N

чл

СВОБОДА. СУБОТА. 11-го СІЧНЯ 1936.

ВІДГОМІН ВАРШАВСЬКОГО ПРОЦЕСУ
ЎФРАНЦІЇ

Г=У

ВІСТИ З! СТАРОГО КРАН)

ДОЛЯ НАЦІЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОСВІТИ П ГРОМАДЯН
Основну освіту найширшим масам народнім дає його рідна школа. Такесаме завдання сповняє на українських землях Рідна Школа зі Львова. Обовязком Українців на
цілому світі прийти їй з допомогою.

Найкращим відзеркаленням і де для себе цінні поради в
того, що діється в Старім j..Ж. Д." з цеї ділянки. Жін`
Краю, як поступає розвій на- ќа, що любить ручні'робітки,

О
!
ціональної свідомости в нашім;знайде в „Ж. Д." взори для
Кілька великих француських інформацій
про українську
селі, чим займається під цю j своєї праці. Молода господиня
щоденників, як „Ле Тем", „Ле боротьбу'..
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 217 1СТ в-та ВУЛИЦЯ
пору наша інтелігенція v - це'багато скористає з, „Кутика
Матій", „Ле Фігаро", „Л'Ехо
„Маєте рацію
перебив
старокраєва преса. Перед нами'господині". Навіть не зовсім
:
::
: відбудеться :
::
:
де Парі", „Ле Птіт ` Парізіен", мене француз. — Справді нам
річник „Жіночої долі" за 1935(щаслива у своїм подружжі
мають у Варшаві своїх по- важко уловити, коли поляки
рік, що її редагує і видає був-і жінка знайде для себе розрастінних кореспондентів," а то- говорять правду, а коли бреша сенаторка, організаторка ду і пораду в рубриці „Шлях
му здавалось нам, що ті шуть; а і е всеж таки злапали
Прийде Орхестра проф. Гайворонського і заграє; прибуде Український Хор під жіноцтва, п. Олена Кисілев- до щастя вдома". Річна передщоденники будуть
приноси- архів, з якого чимало довідауправою ѓром. Т. Онуфрика і заспіває — так, як це колись було на рідній землі в часі
сьтса. Майже в кожному числі плата $2. Ціна -ця робить „Ж.
ти довжезні статті про вар-;лися".
Різдва. Прийдіть усі, послухайте коляди і зложіть від себе на коляду Рідній Школі. Хто
зустрічаємо вістки про працю Д." приступною для кожної
може грошеву жертву, може її принести на свято. А хто може дати якийсь предмет в
шавський процес, будуть його; „Мені здається, що якраз
зорганізованого жіноцтва на українки за морем. За доплату
дарі,
нехай
принесе
наперед
до
Народнього
Дому.
Із
дарованих
предметів
буде
уладжереферувати згідно з актом,мало довідалися. Архів вашоний зараз після свята коляди
;
?j 9селі.
З того "вносимо, що ма- пів долнра можна ще одержуобвинувачення. Здавалося, що!го міністерства війни не має
буть
уже в кожному нашому вати або господарську ґаЯ
Р
М
А
Р
О
К
Н
А
Р
І
Д
Н
У
Ш
К
О
Л
У
Польща не пожаліє грошей на!воєнних плянів. ані не має для
селі є „Союз Українок". Це зетку „Жіноча Воля", або журВступ
на
свято
і
на
ярмарок
вільний.
Із
щирим
серцем
прибуваймо
всі
в
нете, щоб іще один раз предста-Jворогів Франції такого знаділю, дня 12-го січня 1936 року до Народнього Дому в Ню йорќу.
потверджує і кожночасна світ- нал для старшої молоді „Світ
вити перед цілим світом у-'чіння, як мають пляни генеЦентральний Комітет Українських Національних Організацій.
лина на першій сторінці „Жіно- Молоді".
країнську визвольну боротьбу рального штабу. Здається мечої Долі", яка завсіди предАдреса всіх часописів: ``Ўляк засіб у чужих руках. Вреш- ні, що матеріяли, . які знахоставляє чи то виділ, чи біль- nocza Dola", Kolomyja, ul. Zamті до цього змушувало Поль- дяться в архівах вашого мініший гурт члениць зорґанізове- kowa 17, East Galicia, Poland,
Потім відбулася святочна
ВІДДІЛАХ.
щу ще й те, що сама подія є стерства війни, мають уже
ного, переважно сільського Europe.
вечеря, яка виглядала як вечевиїмковим явищем в історії у- тільки архівальне значіння, а
жіноцтва. Коли пригадати соря одної великої .родини, Підкраїнсько-польської боротьби. більшість того, що в них спиГАРТФОРД, КОНН.
бі відносини в нашім українчас вечері забрав іще раз слоБула Хмельниччина, була Гай- сано, стало дійсністю, яка Ювилей Союзового братства, во п. Слободян і згадав, що
ськім селі перед війною, ко- ДО УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОКІ
дамаччина, були атентати на знана кожному, хто тільки
ли то жінка не важилася носа
братство обходить ювилей у
Дорогі, близькі серцю, хоч таріжних` державних мужів, але тим цікавиться. Але от більше
виставихи за поріг своєї хати,
В суботу, дня ЗО. листопа- славнім місяці листопаді, коВАЖНЕ
кі далекі віддаллю, Товаришки
все те було на „кресах". Вар- значінн'я має те, що недавно да, обходило братство св. Івато така активність теперішньоДЛЯ т и х . ШО СПРОВАДЖУЮТЬ
лн
то
наш
нарід
у
1918
й Сестри за морем!
аіава залишалась
недіткне- судили у вас майора армії за на Хрестителя, від. 277 У. Н. р П І Д Н Я В С Я
го нашого сільського жіноиСВОЯКІВ З ПОЛЬЩІ.
g
Галичині до
Згідно
зі
зарядженням
польського
ною.
Ми, українські дівчата, украшпіонажу в користь чужої Союза, 25-літній ювилей свого б о р о т ь б и З а свою волю. Ві- уряду всі {мігранти до Злучених Дер- тва може тільки наповнити
кожне
українське їнські
Сталось інакше, сталось по- держави. Минулого року су- існування.- Свято відбулося в
молоді
громадянки,
жав чи до Канади мусять їхати лише гордістю
звав теж до збірки на інва- через Ѓдиню. Отже найліпшим спо- серце. В минулім році читали
згуртовані
при
нашім
журнацад сподівання. Ні один із дилн в Англії поручника анг- галі Українського Горожанліді'в. Промовляв іще моло- собом дістати сюди свояків з Поль- ми в „Жіночій Долі" зворушлі „Світ Молоді", простгятаезгаданих щоденників не пору- лійської армії також за шпіо- ського Ќлюбу. Прибули майже
щ.і є спровадиги їх кораблями цієї
дий студент Соколовський по лінії', яка йде просто з Ѓдині до Ию ливі описи нашого Богом і мо до вас через кордони й
чив овоному кореспонденток. нажу. Перед кількома роками всі члени зі своїми родинами.
за 8 і пів дня, або з Ѓдині
англійськи, накликаючи стар- Норку
забутого поліщука. моря руки ї'ї кличемо: ХОЧЄМО
і Галіфаксу за 7 і пів дня, та за- людьми
бути присутнім на процесі. засудили в чеській армії одСвято відкрив предсідник ш и х j м о л о д ь ВСТУ пати до v- до
певннти пасажирам вигідну і спокійну Ми читали про тс, з якою по- познайомитися г; вами, това1 !овставало питання, які моти- ного капітана за шпіонажу. В М. Курдина, розповівши з
краінських організацій, а в їзду без зміни корабля.
божністю бере поліщук укрз- ршпки! Хочемо зеднатися з
ви руководили
француською польській армії суджено за привітом і історію братства.
першу чергу до У. Н. Союза.
їнську книжку до рук, розгор- вами і з усім`! молодими упресою, що вона не захотіла шпіонажу вже багато старшин
Головну промову виголосив'Свято закінчено відспіванням
тає її і дивується, трохи шо країнками поза межами НііЧОЇ
ще раз послужити Польщі. та підстарший. З усіх тих проп. Роман Слободян, головний j національного гимиу.
не плаче, що вона українська, дорогої Батцкідщннр водно;
Питання це ставало ще гострі- цесів виказується, що розвідїдьте^
просто
з
Ню
Йорќу
касієр і фінансовий секретар j Збірка принесла $22.05, які
бо... йому казали: „О, тепер хочемо придивитися Г)ли :чсшнм, коли при кінці першого ці йшло про ріжні ПЛЯНИ, ЯКІ
У'
до Ѓ Д И Н І
У. Н. Союза. Бесідник пред- і вислано до Обєднання. Персніде не виходять українські одна одній, хочемо знайти оддня процесу француське ра- відносяться до будучности, а
ставив початќи нашої іміґра- водили збірку громадяни П. на новім поспішнім моторовім книжки". Зворушлива є ра- ЕІу СПІЛЬНУ МОВУ !Ї ОДНО Ѓ'і',".' НЄ
діо проголошувало, щ о : „У не про архіви".
кораблі
ції й ті причини, які склалися Курко і С. Куникевич. Жертвудість
поліщука,
коли він бажання чину, бо`л; д!т!- ми 6дВаршаві розпочався процес
Цього
мойого
вияснення на повстання У. Н. Союза. А вали: бр. св. Івана Хрестителя
довідується,
що
там
десь, чого народу, бож. йќ перед папроти 12 українських студен- француз слухав з великою у- потім представив теперішній $5; по $ 1 : С. Куникевич, П.
у
далекій
Галичині,
виіі- ми так і перед вами, ті с:мі
тів та студенток, обвинуваче- вагою.
стан і силу нашої дорогої ор- Курко, П. Презимірський, С.
шла
українська
енпикльо- національні обовязки, ті е:`.мі
них у вбивстві міністра Пє„Може
закуримо, сказав, ганізації. Згадав теж за на- Зілинка, С. Фсдірко, Г. ЯнуКнига
Знання. Він завдання. Відізвіться, сестри,
рацького. Підсудні мали би виймаючи папіросницю. По- родніх працівників-піонірів, я- шсвський, Р.` Слободян, М. Лише туристична і третя кляса. педія,
сам бідияк-ремісник-зарібннк, гуртом і кожна зокрема. Наша
бути членами Організації У- тягнувши кілька разів диму, ких присутні пошанували пов- Бойко, а по 50 ц.: М. ЯрошсНема ліпшої третьої кляси але сердечно просить паню у- адреса: "Swit Moiodi", Koioкраїнськнх Націоналістів, яка він почав продовжати роз- станням з місць. Неодин з нас І вич, А. Данилюк, Ю. Бордзун. як на мот. ќор. „Пілсудскі".
країнку. що його відвідала, по- myja, ul. Zamkowa 17, East Gaвже від довгих років веде бо- мову.
о
пригадав собі тоді свого по-і Дрібними зібрано $6.55.
дбати у видавців енцикльо- licia, Poland, Europe.
Голосіться
до
місцевих
агентів
або
ротьбу за відновлення само„Ви, українці, є завзятий на- мерлого товариша.
І
П. Курко.
педії за знижку для нього,
до:
стійности України. Підсудні род. Поділили вас, як кажете,
Перекажіть про наш журнал
бо він хоче її набути. А найвідмовляються говорити по на чотири части, а всетаки ви
своїм знайомим і скажіть їм,
більше зворушливі питання опольськн. їхня постава перед боретеся за ваше визволення.
)Ш=І
PEMU. Щ NEW YORK. І . Y. тих поліщуків: „То ви україн- що за один доляр висилатнсудом є горда, бадьора, хоча Мав я недавно розмову з одмемо їм журнал цілий рік.
ка?" Так питая він сенаторку
МОЛОДЕЧИЙ У К Р А Ї Н С Ь К И Й Т О В А Р И С Ь К И Й Ќ Л Ю Б
Ждемо вістки! Віримо, глибой не одному з них грозить ве- ним нашим дипльоматом на
Кисілєвську.
І
тяжко
йому
зро(UKRAINIAN SOCIAL CLUB OF NEWARK, N. J.)
ко віримо, що вона небавом
лика кара".
тему української проблеми.
зуміти, що можна бути сенато:
::
: влаштовує :
::
:
надійде від вас.
Тогож таки вечора приніс Казав мені, що це одна з найром і українцем водночас. ОГаразд!
„Лє
Тем", офіціоз
фран- тяжчих проблем, але... „он лє
писи Полісся це -Нльки доказ,
gffi
цуського міністерства закор- верра" (але „побачимо").
що розбуджена сама від себе
За ред. „Світу Молоді":
„Бачите, цю проблему м'и
донних справ, телеграфічну
народня свідомість росте й
Ірина Вільде.
СЕЙНТ
КЛЕР,
ПА.
інформацію, подану представ` були майже вповні розвязали
розвивається ' навіть там, де,
На
інвалідів
і
Рідну
Школу.
ником Агенції Гавас, який є на в 1919 році. Антанта не захотіВ СТАРІЙ ЦЕРКОВНІЙ ГАЛІ,
З нагоди празника св. о. здаволосяб, люди забули по
249 COURT STREET,
NEWARK, N. J.
процесі швидше в ролі офі- ла визнати тої розвязки і зниНиколая відбулася в нашій свойоиу говорити.
пійного спостерігача, як зви- щила мир в Е в р о п і " . . .
Початок 7:30 ввечір.
::——
Вступ 35 центів.
громаді 22 грудня вечеря на
Коли ми вже при „Жіночій
„Я
гадаю, перебив мене ПРОГРАМА: 1. Жнвн Україно!... — Мол. Укр. Тог.. Ќлюб. 2. Плекання
чййного кореспондента. Зміст
дохід церкви, а при тім не за- Долі", то слід би ближче приДня 29. ѓрудий помер
українсько? культури в Америці
Евгеиія KiLi.iKypa. 3. а) Ой, у лузі
француз,
що
ваші
вороги
.
всінформаційної телеграми був
червона калина, б) Чуєш, брате мій, в) Тьох, тьох — Чолоиічиіі (тктст.
буто також і про Рідний КраЃї, днвитися цій газеті та її працаодою
смертю Іван Добмайже тотожний з інформані- дуть злу політику супроти ва- 4. „Каменпрі", І. Франки, декл — Пелагія Прнхода. 5. Ьязанка ўкраїн- о. В. Гривнаќ представив зібраранськнй, член бр. св. Киці.
Мабуть
це
одинока
украськнх
пісень,
скрипкове
сольо

Пилип
Чуй.
6.
Українські
народні
танки
tio. подаваною через рздіо. шого народу і тим допомага- — Група танцюристів з Чор. Січі, в Нюарку. 7. Перша любов, скеч на ним положення нашого нарорила і Методі я, відділ 8G
їнська газета з таким шпроІ дію: ЗЄНКО—Л. Шумсйко; Слаі.ко— А. Прнхода; Мама— Т. Парашуќ;
Ранні фрснідз'ська преса пов- ють вашій боротьбі".
ду в старім краю, а зокрема ким всеукраїнським громадУ. Н. Союза в Олифанті,
Марійка—
К.
БагнШ.
8.
а)
Мсева
нічка,
б)
Як
стрільці
йшли
з
України
„Ой, ні, пане, відповів я. — Дівочий секстет. 9. Autumn Leaves Are Falling (A. Kurdydyk, tr. by
торила повністю зміст тої тезгадав про тих, шо боролися ським підложжям і з таким
Па.
Українська визвольна бороть 5. S.) — Ольга Настюќ. 10. а) Вн жертвою в бою, б) Реве та стогне,
л є грами.
за Україну, а тепер є іива- тактом. „Жіноча Доля" ніколи
Покійний
прожив Sfl
в)
Ура
у
бій!
-'
Чоловічий
октет.
11.
Промова

Дмитро
Галичий.
12)
По кількох днях мені дове- ба є такоюж, як боротьба Закінчення - Мол. Укр. Тов. Ќлюб. — Учитель програмових точок — лідами та потребують помочі. за одинацять літ свойого існуроків, походиь зі села
С. Шумейко. — Пяно акомпаніямеіп — Марія Савіцька-Шумеиио.
лось зустрінутися з одним кожного поневоленого нароНа жаль мушу піднести, що ваиня не напала па нікого
Уліч, повіт Березів, Па
Ввесь дохід призначений на фонд закупна українських в нас іще є кілька таких одифраицуським журналістом, я- ду, що` змагає до повного вибрудною лайкою, ніколи не вн- личина. До У. Н. Союза
Всякі
піврішення книжок для Колюмбійського університету в Ню Иорку.
кий є журналістом виїмкових зволення.
ниць, які говорять, що їх ста- шукувала брудних справ серед
вступив у 1923 році. Був
здібностей. Не тільки що знає його не задовольняють".
рий край не обходить, та вза- нашого суспільства, чи поодинаскрізь ідейною люди„Альор он лє в е р р а " . . .
галі не люблять слухати бесід, ноких осіб, і не видвигала їх
досконало свою професію, аною, відданою народній
м
в яких згадується про Україну на світло денне.
ле, як каже Стід, „вміє бути (отже побачимо).
справі. Завжди перший
„Чи булиб ви такі ласкаві ЗАХОДОМ СТРІЛЕЦЬКОГО ГУРТКА Ч. 2. В НЮ ЙОРЌУ
та про український нарід. Але j Кожну справу завсіди розтам, де всім вступ забороиежертвував якнайбільше на
:——::
: улаштовується :
::
:
є і такі, іцо зі щирого серця глядає вона під кутом коринародні потреби і заний; вміє потягнути за язик пояснити мені, чому францужертвують, що можуть. Так сти для української справи.
охочував інших до жертліпше, як десять слідчих суд- ська преса так мало пише про
варшавський процес?"
було й тим разом. По промес Як треба, як вийде це на доб- венности. Всі братства і
дів".'..
„Пише,
скільки
потрібно
ві о.' В. Гривнака Анна Ста- ро українській справі, то згатовариства в Олифанті і з
Ця зустріч для мене була
полученнй з СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗАБАВОЮ
писати. Пише з симпатії до уровецька
перевела
збірку,
яка
околиць вшанували його
дує
ту
чи
іншу
'подію;
як
тим ціннішою, ЩО ВІН МІГ докраїнців, неправда?
Більше
принесла $9.65. Жертвували: о. же ця згадка може пошкодити
ламять
тим, що, не звапомогти .мені розвязати записати тепер годі, але гадаю, В СУБОТУ, ДНЯ 11-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1936 ТОКУ
В. Гривнаќ $1, а по 50 цнт.; І. українському іменЌ то краще
жаючи на студінь, узяли
гадку про таке дивне становиВ ГАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛ. ГРОМАДИ,
що й це для вас є цінне. „АКош, дяковчитель Медвідь і змовчати її.
участь дня 1. січня у поще француської преси. По ко334-336 EAST 14th STREET,
NEW YORK, N. Y.
льор же репете: ля кестіон
Анна Староаецька. Решту зіході з дому жалоби аж
роткнх словах привіту і по
На першій сторінці „ЖіноВступ 50 центів. брано дрібними датками. Гроукраініен є діфісіль а ресудр Початок в годині 7-мін ввечір.
до
церкви св. ‚Кирила і
кількох фразах про найновіші
Просимо шановних громадян, бувших стрільців і сим- ші вислано через Обєднання, чої Долі" стоїть „часопис для
ме кан мем, он ле верра є пур
Методія, де о. І. Ортинподії у Франції та в світі він
са іль ф о травей'е"... (Отже патиків до численної участи, бо ввесь, чистий дохід призна- призначуючи $5 на інвалідів, українського жіноцтва", а ми
ський відправив Службу
сам звів розмову на варшавподалиб іще від себе: для
з а $4.65 на Рідну Школу.
повторюю: українська проблє- чений на визвольну боротьбу і українських інвалідів. Божу
з панахидою, а поський процес:
„івсього українського жіноцКомітет.
ма є тяжкою до рогвязання,
тім виголосив прощальну
А.
Старовецька.
„Судять ваших „компатріо- але проте побачимо, а тому
гва". І справді, кожна жінка,
проповідь.
—о
тів", що? Читав я зміст акту треба- працювати).
коли вона тільки українка,
Покійний лишив по
знайде щось цікаве для себе.
обвинувачення, з якого справВУСТЕР, МАСС
Ми розійшлися біля півночі
першій жінці, що померСуспільна робітниця знайде
ді довідався багато цікавих
ДО КРАЮ
Коляда на народні цілн.
ла в краю, найстаршого
Нині процес іше не закінчедля.себе цінні поради на теми
річей. Знаєте, дотепер у нас,
сина Івана, дочку Марію і
ний,
але
слова
француза
„іль
Ѓром.
Иосиф
Зазуляк
злоорганізаційні.
Жінка,
що
цікафранцузів, було те переконансина- Миколу, що живе
травейе"
залишаються
жив коляду в cyiti $10 на на- виться літературою, знайде в
ня, що українська боротьба не ф о
ПЕРЕСИЛАЄМО В ДОЛАРАХ І ТЕЛЕтут
в Америці.
родні
ціли
та
переслав
ті
гроназавжди
в
силі
для
всіх
у„Ж.
Д
.
"
на
1936
рік
цікаву
помає поважного характеру. Але
ҐРАФІЧНО ДО ВСІХ ЧАСТЕИ СВІТА.
Покійний
одружився
оіі через Обєднання.
СКОРО І ДЕШЕВО.
вість молодої письменниці, що
ми помилилися. Сам акт обви- країнців, які хочуть справді
вдруге
тут,
в
Америці,
з
т
Продаємо
шнфкарти
на
всі
лінії
до
краю.
збудувати
самостійну
соборну
їй
літературні
критики
вороиуваення нас повчив. Чи знаеі з краю до Америки.
вдовою Марією, з котрою
',
ШТСБУРҐІ
ПА.
Українську
Державу..
жать
поважну
письменницьку
те щось про архів, який поляџ Полагоджуемо всі краєві справи дешево
прожив 20 років. Вона
О. Бойків.
карієру. Жінка, що шукає між. На інвалідів.
ки дістали до своїх рук?"
і після прав краввнх.
мала
двоє дітей по пернародніх
жіночих
взаємин,
џ Продаємо і вимінюємо доми і фарми і
З міжнароднього базарў, я„Мені надзвичайно приємно
шім мужу. Для всіх них
знайде багато цікавого для_сеполагоджуемо всі тутешні справи рекий
відбувся
минулого
іііся„Це
ви
всьому
винні

— почав я відповідь — довіПокійний
був добрим
альностен.
= ця, Союз Українок переслав бе у відділі, що його веде
датися про те,, що французи Кричить' шофер, що наїхав од9 В кождій справі просимо кождого Українця в Америці удава- Е=
батьком.
проф.
Омельченкова.
Молода
через
Обєднання
7
на.
інвалідів.
тися в повнщнх справах до свого українського бюоа котрого = =
міняють свій погляд на укра- ного прохожого. — Я вже їжХай земля буде Йому
властителем від 20 літ в Антін Пашуќ. Адреса така:'
= Окремо знов вислано $З на мама, особливо така, що не
їнську боротьбу. Але сам акт джу 10 літ". „Ну, я теж не
ANTHONY D. PASHUCK
Ш передплату
має коло ' себе своєї мами і
пером.
журналу
„Нова
обвинувачення- не має багато початкуюючий — відповідає
стоїть безрадна^ перед вихо322 N . 8th Street
PbH^elphia, Pau = Хата".
Секретар.
правди в собі і я не рядив би той скромно. — „Я ходжу вже,
ванням ' власної ѓдитини^ знайМарія
Малевич.
брати його як джерело ваших Богу дякувати, 55 літ".
(Надіслане з Парижа).

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В НЮ ЙОРЌУ СПОВНИТЬ ТЕЖ СВІЙ ОБОВЯЗОК
В НЕДІЛЮ, 12-го СІЧНЯ 1936 РОКУ ВІД ГОДИНИ 3-ТОЇ ЗПОЛУДНЯ

СВЯТО КОЛЯДИ НА РІДНУ ШКОЛУ

^

З РУХУ по

Д ОС Т А Р О Г О

КРАЮ

„ПІЛСУДСКГ

15, ЛЮТОГО 1 1 2 . БЕРЕЗИН

П03ІР!

НЮАРК, Н. p . , І ОКОЛИЦЯ! = ^ В ПОЗІР! ц

ВЕЧЕРОК МОЛОДІ

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ
КРАЄВІ.

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 12-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1936 РОКУ

ПОСМЕРТНД'ЗГАДКА.

УВАГА! І З Ѓ НЮ ЙОРЌ, Н. Й І ОКОЛИЦЯ! ^ Я УВАГА!

„ВЕЧІР МАЛИНКИ"

F3 Ш L U І

І

і

f

ч. в.

СВОБОДА, СУБОТА, 11-го СІЧНЯ 1936.

4

SSS

УКРАЇНСЬКЕ ЗАПОМОГОВЕ ТОВАРИСТВО ДНІСТЕР
відділ 361 Українського Народного Союза в Ню Йорќу, Н. И.
РІЧНЕ СПРАВОЗДАННЯ.
ПРИХОДИ:
Перенос ѓотінќи з року 1934 в сумі `
$
Щ`Ш
За стат%тіќ і відзнаки Тоцаристна Дністер
. . ^ . ^
чиа
Вкладки до Тов. Дністер, а іменно: Фонд запомоговнй .-$І.ав^.ли
Фонд посмертний
. ..ІМЯ.00
.
Фонд резеровий . —
255.30
2,722.10
10
Вкладки до У. Н. Союза: За повноліт. членів . . . .
$ -228.85
До Мол. Департаменту - ооО.Л
^''^'"
,7
За тікетн з підприємств Товариства Дністер
tl'io
т
Трнквартальний процент від готівки в банку
TO.OZ
Зворот позичок від членіѓ.
;
іпп'пл
Нагорода від У. Н. Союза за організування нових членів _.

'W.UU
За розмет лікаря Товариства
яплпп
a w w
Вибрано з банку готівки в сумі
"мед"

ЧУЖИНІЏ ВЧАТЬ ШЇНСЬКО- УВАГА! й Ѓ 1 НЮ ЙОРЌ, Н. L , І ОКОЛИЦЯ! - ^ 3 УВАГА!
І БАЛЄТНА СТУДІЯ ABgAMEHKA
І% № Щ ПАТРІОТИЗМУ УКРАЇНСЬКА ФІЛЬМОВА
Щ—::
: влаштовує :
::
:
(Тіист з Франці'ї).

Колись, як Франція чбула Е
біді, як треба було їй відбудовувати свої знищені війною
области, тоді спроваджувала
до себе чужих робітників. Поїхало туди багато й наших людей у роках 1923—1929. Але як
тільки Франція трохи відбудўу
валась і як до неї теж заглиЗ а ВИІІОЗНЧСИНЯ КНИЖОК бІбЛІОТеКИ . ьяп
7 in
нула
кріза, а сталося це в 1930
Жертва на бібліотеку В. Озаріщець
o.w
і.м
Збірка на РІДНУ Школу в Галичині з коляди і пушок
4Й.УО
тоді Французи почали безДобродійна же'ртва для хорого члена
JjWJI
За Календарі У. Н. Союза _ . . - - - W.W оглядно викидати наших робітЗа тікетн з Ювилейного Свята У. Н Союза
ви
ників, щоб дати працю своїм.
За фотографії від членів
fgAW
Тяжка й незавидна доля наСітродаж книжок Туринського
-- --о.ии
За тікетн з Свпта Першого Листопада, Центр. Комітет
U.W
шого робітника-еміґранта, ще
За тікетн з передвиборчої кампанії Стефана Яреми
оО.оО
поїхав добувати кусок хліба w
чужину, але рівночасно добра
Загальний прихід за рік 1935 в сумі
$19,179.05
це, хоч і тверда житева школа
РОЗХОДИ:
для нього. Вчиться він там, як
Виплачено бенефіт членам
.
$ 1,714.00
у світі жити, набирає фахового
Розмет до У. Н. Союза: За повнолітніх членів
$11,673.10
За Молодечий Департамент
545.30 12,218.40
знання, культури й оглади. та
Відсотки від Мол. Департаменту
,$НН
найважніше те, що на прикладі
Обслуга лікарська для членів, д-р Ю. Андрейко . . . .
578.00
Добродійна жертва для члена Иоснфа Катульки

49.7^
чужинців вчиться любити свою
Розходи 3 підпрнеиств Товариства
2,139.8;
власну Батьківщину.
РОЗХОДИ Тоцаристна, себто конечні видатки
188.97
Виплачено за тікетн з чужих підприємств .
179.70
От хочаб француськнй роворот позичок на другий морґедж в Н. Домі
225.00
бітник. Він на словах ніби дуПроцент від позичок
66.00
Бонд уряду Товариства Дністер . :і3.00
же лівий, ніби великий інтерКореспонденція рек. секретаря
61.50
націоналГст, але гарячо любити
Цруки Товариства Дністер
153.02
За уладЖЄННЯ фотографії для членіѓ
80.00
свою Батьківщину — Францію
Добровільні жертви на Рідний Край
. ...
42.26
й не дасть нікому на неї злого
Річна вкладка до Центральною Комітету
5.00
Платня уряду за 1935 рік
1
-_300.00
слова сказати. Коли викидано
Загального розходу за 1935 рік џ сумі
$18,095.67
наших робітників, то ніхто
француських робітників за них
ЗАГАЛЬНИЙ СТАН КАСИ ТОВАРИСТВА ДНІСТЕР
не упімнувся; мало тог'о`ѓ ті росідділу 361 У. Н. Союза в- Ню Иорку.
Готівка в Метрополітан Банк
..
$2,817.76
бітники ще тішаться' 'і`` того,
Готівка на чек аканнт, Чес ешенел Банк
835.24
що їхня держава дбає про них
Готівка в касі
..
172.64
На шерах Земельною Банку у Львові
.350.00
і старається їм зробити вільне
На шерах в Народнім Домі в Ню Иорку
1,830.00
місце для праці. От що це
Другий морґедж в Народнім Домі в Ню Иорку
2,100.00
Інвентар і бібліотекѓ Товариства
1,500.00 значить для робітника своя наДовг на членах за вкладки
.
1,631.08
ціональна держава.
Довг в бувшою касієра Тов. Вільні Козаки міста Львова
186.75
Позичка на членах
62.65
А наш український робітник
довго давав себе опянювати
Разом
$11,486.12
жидівсько-большевицьким дур
ЗА УРЯД ТОВ. ДНІСТЕР, БІД. 361 У. Н. СОЮЗА В НЮ ИОРКУ:
маном, який старався вщепити
КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ:
У Р Я Д :
в нього нехіть, а то навіть поМихайло Никифорчин
Ілія Гузар, иредсідннк
горду до власної Батьківщини,
Василь Вінтоняк
Дмитро Костишйн, рек. секр.
до власного народу і його део
Микола Шуст
Михайло Боднар, фін. секр.
Андрій Свитаќ, кас it р
жави, яку він недавно ста'рався
НОВИЙ УРЯД НА 1936 РІК ТАКИЙ:
будувати. Ще й тепер стараІлія Гузар, предсідннк; Максим Савіцькнй, 1-ніей заступник; Онуфрій
ються тут у Франції вщіплюБаляс, 2-гий заступник; Дмитро Костншнн, рек. секр.; Михайло Боднар,
вати
жидівсько-большевицькі
фін. секр.; Андрій Свитаќ, касієр; Василь Вавіцькнй, заступник. Тросгісн:
агітатори, цю отрую. Од недав
Баснль Кет, Григорій Прнйма, Михайло Александер. Контроля книжок:
Михайло Никифорчин, предс; Микола Левкович, сек.; Микола Добрянно був я свідком, як на однім
ськнй, член. Опікуни хорих: Петро Свистун, предс; Василь Артус, Тимопаризькім двірці жидки впитей Пригода, Михайло Притула, Павло Коваль, Петро Соколовськнй, Теодор Гулька, Марія Шевчук, члени. Бібліотекарі: Іван Галичий, Стефан
хали нашим людям, що від'ї'ж
Ковальчук, Іван Перчишин. Хорунжі: Іван Зборовський, Вас. Бучинський.
джали примусово до краю,
Отснм подаємо до відома членам Тов. Дністер, шо наступні збори
відбудуться в цю суботу, 11. січня, в салн У. Н. Дому? 217-219 Іст 6-та
большевицькі летючки, що
вул.`в`Ню Иорку, точно в годині 8-мій ввечір. Зогляду на цс, шо є важні
славословили большевицький
справи до полагодження, приявність кождого члена є побажана. Між
іншим подаємо до відома всьому членству Тов. Дністер, від. 361 У. Н.
рай, а опоганювали все наше.
Союза, шо жадних вкладок не будемо прнниматн в офісі, але кожда
Знаю
теж, що в Парижі живкладка мусить бути заплачена на чергових зборах.
дівочки розносять по хатах
За уряд Відділу 361 У. Н. Союза: Михайло Боднар, фін. секр.
большевииькі летючки й роздають їх нашим робітникам.
угттттттттттххіттччхгтттттттгттттттптттттттгтттгт,
Тільки тепер наш робітник, пеВИЙШЛА З ДРУКУ
рейшовши серед чужинців добТЕАТРАЛЬНА КНИЖКА К ру школу патріотизму, жеи.`
від себе геть усяких жидівсько-большевицьких агітаторів
ЗНАМЕНИТА КОМЕДІЯ
і сам горнеться під національв 4-ох ДІЯХ
ний прапор, бо там враз з ус:Написав О. В. Рутковськнй.
ми іншими українськими стаВ штуці виступає 7 мужчин, З
нами є його місце. — („Хлібо
женшннн і парубки.
Ціна за примірник 35 центів.
робський Шлях").
Д. Підкович.
Замовлення разом з належитістю слати до:
"S V О В О D А,"
ні-ЯЗ GRAND ST.. JERSEY CITY. N. J (P. О. Box 346) Я
— Знаєте, апні, я свого снн
rxrrrxxxxxxxxxxxxxxxxixxixxxxxxx? на думаю вчити на маляря.
схт:
ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО — А що — він виказує в
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО- тім напрямі якісь здібнощі?
— Очевидно! Він потрапить
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ
три дні не їсти.
ЦІННИК КНИЖОК.

ПЕРШИЙ АРТИСТИЧНИЙ ВЕЧІР

Н ѓ ` КОНЦЕРТ -ВАШ " г ^ Е Л
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 12-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1936 РОКУ
В САЛІ СТУДІЇ, 747 БРОДВЕИ (між Астор і 0-мою вулицями).
Участь беруть: Примадонна Метрополетан Опери Мадам Марта Едвуд.
Мексиканська радіо-співачка панна Люзі. Українська молода' співачка
панна ЛІда Бодруг, що приїхала з ТороЛта, Канада. Англійський співак п.
Ґ. Шллямс. Славний ќонцсртовнй скрнпак В. Ґрафман, бувший помічник
славного професора Леопольда Ауера. Італійський професор пяніст К.
Пусатері. Український гармоніст-самоук-віртуоз зі стейту Пенснлвенія Н.
Грабаровнч. Та танцюристи студії. Нові декорації і прекрасно вдекорована
;

са)ш. -

- `"

Початок в годині 8:30 ввечір.
Укаїиці, не будь`те байдужні і прийдіть громадно, а переконаєтеся на
власні очі, який ми маємо здобуток культурний. Також матимете нагоду
почути світових артистів, з котрими і наші молоді сили будуть мати вслнку честь виступати. Рівнож побачите, які звязки студія має і з ким.
В перервах і до танку буде грати новозорганізована орхестра Студії під
проводом сестер Єденаків.
7-8
ЗА ГОЛОВНУ УПРАВУ СТУДІЇ:
В. Авраменко,
Професор А. Дж. Меркадо,
М. Дж. Ганн,
директор і балєтмайстер.
музичний директор. головний менаджер.
П. С. Д о школи танків, співу, музики, руханки, драматичного гуртка і до малярської школи можна вписатися що дня
від 9-тої рано до 10-тої ввеір. Приймається діти і старші.

ЛИПІ

Щ-

НЮ ЙОРЌ, Н. Й,! = ^ s

УВАГА!

ТРЕТІЙ 'РАДІО - КОНЦЕРТ-БАЛЬ
———: відбудеться заходами :
УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО КРУЖКА

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 12-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1936 РОКУ
У ГАЛІ ПІД Ч. 68-68 EAST 4th STREET, NEW YORK, N. Y.

Початок в 4-тій годині пополудні.

Вступ 40 центів.
ПРИ КОЛЬОРОВІМ СВІТЛІ.
Початок концерту точно в 6-тій годині ввечір.
В концертовій програмі беруть участь: 1. Звісний оперовнй сліпак (басбарітон) В. Шлов. 2. Звісна співачка М. Федорович. 3. Тріо: Ю. Василевич,
А. Порлер І Е. Кучмар. 4. Автор-куплетнст 1. Козаченко в нбвім репертуарі. 5. Народні танки під управою Т. Андрушка. 6. Сольо на скнрпці
Ю. Василевич. 7. Два брати ГуралІ виступлять зі співами. 8. Дует із опери
„Запорожець за Дунаєм" М. Федорович І В. Ділов.
Любимці Радіо Програми! Приятелі! Громадяни!
Прийдіть на цей РАДЮ-КОНЦЕГТ-БАЛЬ, де будете мати спромогу
особисто стрінутись із учасниками нашої програми, ќотру передаємо кожпьої суботи, в годині 4:30 пополудні зі стації WBNX 1350 Кс.
Крім цього спричинитесь до удержання цьої нашої програми на радіо
й засвідчите свою солідарність у культурнім змаганню нашого народу.
Пора вже й нам бути на рівні з іншими! Нора вже й нам мати безперернвні програми на Радіо, так, як мають інші національності Але нехай це н е б у д е обовязком одиниць, або малих гуртків людей. Це справа
культурної вимоги цілого громадянства. Ви теж повинні брати в цьому
участь. — Будуть концертові точки. Радіо-музнка до танців. Буфет. Ріжні
несподіванки. Приходіть всі! — Витає Вас —
7-8
..
Комітет: Радіо Програми.
———

'

;'' і

і

зет Ш И Ф К А Р Т И
на найбільші та найскорші кораблі на всі прогулькн 1 то до всіх
країв. Воіотовляьмо всі документи, потрібні до подорожі — пашпоргн, Візи, пермітн, афідевгтн. петиції, і тому наші пасажири не
мають клопотів в дорозі.
ДОЛЯРИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО І ТЕЛЄГРАФІЧНО
і виплачўмо,-на останній почті під повною гарантією ПОМАГАЄМО
нелегальним ‚-ѓлегалізуватися відповідно до нових законів.
ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповіднр до теперішніх обовязуючих законів в краю. Контракти, повновластн, акти
даровизни, довжні скрипти І всі інші документи.
Продаємо ДОМИ та ріжні бнзнеси по дуже приступних цінах.
Голосіться у всіх справах д6 ч яашого НОТАРІЯЛЬНОГО БЮРА
по совісні поради та ретельну обслугу.

(між 1-ою 1 Евеню A),

. - U A i . l i l i l i l l l l l l l . . l

j

Обережний.
Новий возний: — Якась панї хоче бачитися з паном директором.
— А гарна?
— Гарна.
Директор (десять хвилин опісля): — То на таку погань
ви говорите „гарна"?!
Возний: — Я був обережпий. Що я зробив би, колиб
сказав, що погана, а пізніше
виявилось би, що то жінка
пана директора.

Ще від Ї900 року гаслом цеї фірми є:
дати кождій родині особисту увагу й
і`'`Ѓ'`

заінтересування — завжди.

STEPHEN JJEWUS1AK 6с SON
FUNERAL DIRECTORS

77 Morris St., Jer.ey City
Phone:
Bergen 4-5989

ISТТТУТТТтТТИ

34 E. 25 St., Bayonno
Phone:
Beyonne 3-0540

ттттттутутттттттттттт

d o "SVOBODA"
8 3 GRAND ST., JERSEY CITY, N. J.

ПОПУЛЯРНИЙ ВИНОВИЙ ОКЛАД
НА ІСТ САЙДІ.
На Іст Сайді в Ню Яорку, в домі
ѓгід ч. 89 Авеню А, коло 6-тоТ вулиці,
знаходиться магазин алькогольних
напитків під назвою „Py6i v Ротман
Лнкер crop", раѓато КЛІЄНТІВ назнвають цей магазин просто „Рубі", і
магазин з кожним днем зискуе щораз більше прихильників, що люблять заглянути до цього складу.
В цім складі знавці добрих иапитків знайдуть найліпший вибір горівок. жубрівок. лікерів, виноградннх вин, коняків і руму, як імпортованих гак і місцевого америкаиського виробу.
Є в цім складі Рубі Ротман і
шампан. Між рідними калитками, яќі для руських особливо цікаві, треба
відмітити — староруський мід.
Ці `рідкі налитќи спроваджує фірма
Рубі
Ротман
з
СССР,
Польщі,
Естонії, Еспанії, Італії і з інших
країн.
В магазині Рубі Ротман, 89 Ave. А
(коло 6-тої вул.) знайдете найкращий
вибір американських вісок, джіну й
інших міцних і столових десертних
напитків.
Прийдіть і переконайтесь!
Піни найбільш умірковані.
„Рубі Ротман" — тому такий відомий, що цей склад вин на Іст Сайді може вдоволити кожного покупця,
що любить і цінить добрі напнтки.
(огол.)

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

І Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р ,
ХІРУРГ 1 АКУШЕР
321 Е. 18th STREET,
between l e t and 2nd А т м ц м .

NEW YORK, N. Y.
Tel. GRAMERCY 5-2410.
Урядові години: рано від 10 до
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі
рано від 10 до 12.

НЕДУЖІ ЧОЛОВІКИ
Й ЖІНКИ

Найкраща ўслуга вимагає в кождій
дрібниці особистої уваги. Таким чином
ніякої подробиці не переочиться і не занедбається.

S

УКРА`ЇНСЬКІ ВИШИВКИ
у мистецькім виконанню кооперативи
Українське Нвроднв Мистецтво
у Львові.
Серветки від 35 центів, рушники
від 75 Центів, бридж-сетс від 3.95, велнкі скатерті від 8.00.
6,8,to
UKRAINIAN FOLK ART
COOPERATIVE

Dr. М. S M I T H
перенісся на
Я, нижче підписаний член 46 Е. 7th STREET. NEW YORK
86 від. У. Н. Союза в Олцфан- між 2-ю і 3-ю Евеню, близько церкви
св. Юра
ті, Па., складаю щиру подяку
Phone: Drydock 4-2486.
головним урядникам нашої Урядові години від 12 до 2-го І від
в до 8 ввечір.
організації за ўділення мені
допомоги з фонду запомогового в сумі $35, котрі мені
стали великою помічю у моїм
тяжкім положенню.
Бажаю Л І К У Ю
ХРОНІЧНІ
якнайкращого успіху У. Н,
НЕДОМАГАННЯ
Союзові. Також дякую місцеЗабурення ќрови,
шкірні
висилки,
вим урядникам за їх труд.
нервові недуги, заПетро Вольф.
гальне ослаблення,

ЗАВЖДИ

Н Е Ч И С Т А СИЛА І

НАЙКРАЩИЙ ДАРУНОК
родини, весілля, нагороди й і
— це —

ПОДЯКА.

NEW YORK, N. Y.

U J ) U i m U i I I I i i i i i i i i i i i i i i A i l

В тропікальних (горячих)
краях ростуть росѓини, які
черпають свою поживу частинно з землі, а головно з цього,
що самі сполюють. їх листя
є в формі ложки, якої краї
мають сострі шлильки, а середина листка є виложені солодкавою масою з сильним запахом, Зваблені цим запахом,
комахи сідають на листок. В
однім моменті краї листка за^
микаються і увязнюють комаху. Стиснена шпи)іьками комаха гине, а ростина ця втягає
в себе соки з комахи і цим
живиться. По кількох днях дисток відчиняється і викидає
це, що з коягахи осталось, а
це крила і шкіру. На острові
Мадагаскарі є великі дерева
цеї самої' породи, які живляться звірятами, а навіть
людьми, що необережно зближаться до нього. Коли яке
звіря або ' чоловік діткнеться
гиляк цього дерева, всі гиЛяки згинаються зі скорістю
блискавки в сѓторону жертви
і опоясують и зі всіх сторін.
Гиляки ці мають на собі ссавки, якими висисають всі соки
з чоловіка чи звіряти, що його зловили, а по кількох тижнях відчиняються і викидають
голий кістяк. Під кождим таким деревом можна видіти
кістяки козлів, лисів, а часом
людські кістяки. Це людоїдне дерево не перебирає. Все,
що попадеться в його обійми,
воно схопить. Навкола нього
нема ні одного дерева ні трави — все воно виїло. Коли
наставити йому камінь, то воно і його вхопить і щойно по
12 годинах відкине. Д о мясоїдних сотворінь належить - також чоловік. Для його орґанізму потрібне мясо. Але чоловік, обдарений розумом, не
буде коштувати 12 годин камінь, заки його відкине як
непоживний. Він навіть у мясі перебирає. Це є головною
причиною, чому свідомі люди,
купуючи мясо, чи мясарські
вироби, стараються дістати їх
у найліпшій якості і тому купують їх лиі`'е в складі мяса
і в ообітні мясарських виробів П. Стасюка.
(Огол.).

Ш І М Н И І Ш И И І І И И М

S. KOWBASNIUK
277 Б. 10th STREET,

8РІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

ДИВА ПРИРОДИ

Т1Л

Т А Р З А Н І ОГНЕННІ БОГИ.

нервове виснаження
катар і хронічні чиряки, шлункові Я
кишкові недуги, відходові недуги, кровотоки,
запалення
нервів (нюраятіс) і
хронічний
гостець
(ревматизм), сайегіка. ніс, горло, легені, віддиховнй
провід, ниркові недомагання й інші
чоловічі й жіночі недуги лікую із
швидкими, й успішними внсдідами.
Кали маєте якісь недомагання, що ї х
не розумієте, порадьтеся довірочно
мене ще нині
'
Єкзамінація ќрови, лябораторні досліди, проміні X, сировиця і щеплення.
Мої ціни умірковані.
ОГЛЯДИНИ П ПОРАДИ БЕЗПЛАТНІ.

DR. L. ZINS

(70)

Поверх 23-літня практика.

110 East 16 ST. N. Y.
(між 4 Евенею й Ірвінґ Плейс)
ГОДИНИ: від 9 рано до 7 ввечір.
В неділі: від 9 рано до 3 зполудня.
ГОВОРИМО ПО УКРАШСЬКИ.

ПЕТРО

ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРББНИК

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX, BROOKLYN. NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

129 E. 7th STREET,
NEW YORK, N. Y.
Td.

Як лев появився

на

скруті

розколини, Джеремія Джовнс
утрати:; свій

звичайний

кій. Звір зиглядав на
більшого,

як

йому

спобагато

спершу

здавалося. Проти нього його
револьвер калібру 32 виглядав зовсім пустою зброєю.

Якби він тільки ранив звіря,

...Тарзан був- би багато рад-

то цей уже з ним покінчив

ше ставав око в око з львом

би. Не було що іншого роби-

риса Гарета, держав

револь-

вер на висоті грудей Тарзана.

Джовнса, ніж з ворогами, що

Він дуже радо вбив би Тарза-

ти, як утікати. І він утікав да-

його оточили. Він міг би вби-

на, щоб (іей уже

лі у глибінь розколини. Тепер

ти льва гол'ими руками, але

перешкаджав

його обняв новий страх: що

був безборонний проти

бан-

буде, як розколина скінчить-

дитів з пальною зброєю в ру-

ся перед скалою?

ках.

рабами.

більше

їхній

Назір

не

торговлі

підсміхався

злобно; `потім

його

палець

став поволі натискати на язик
револьвера.

І

Orchard

4-2568

BRANCH OFFICE A CHAPEL:
707 PROSPECT AVENUE
(eor. E. 155 St.). BRONX. N. Y.
TaL Lutflow 4-2568.

Назір, головний гайдук Бо-

і'

СВІЙ ДО СВОГО!
Одинокий український погребеш
в околиці Перѓ Амбой 1 Картереѓ;
'Н. Дж.

SAMUEL P. KANAI,
4 3 3 STATE ST. eor. WASHlNGTOf'
PERTH AMBOY, I t J.
Телефон: P. A. 4-4848.
Чемна обслуга. — Умірковані яЬк
ІНІЙ

и і ^ і м і і и и і и і и і и і и і І