You are on page 1of 16

o .

"

M

8

...:l ;:J

~. 1-----------------------------------,-----------------------,-------------------------

w

g:

ci> ~

<0

~

r':'"
t
~
s .
f
~ ..
r
i.
r
,
f
{
!
f
~.,
f
r
,
,. ,cd
'1<
f <Il
'B'
.s
d
.....
L oj
~
<J
;:l
"d
0
...
F' 'r g-
Il::
I
{~ '-- :61
I.
f' ~
~
~ .....
, §
i: <J.
f ~
~ . s::
,oj
E
~. ;:l
<IJ
...,
ID
...
~
\ r/1
C])
[ "d
~
'4l
r,~ 'E
Ol
"d
tl
-'.:: .: :' .s
r/1
oj
CIJ
...
r ~
<J
Q)
0-
K)
...
CIJ
Z STANDARD DE STAT EDITIE OFICIALA

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

STAS 10101/1-78

lniocuieste :

STAS 10101/1-75

ACTIUNI IN CONSTRUq'll

. GREUTATI TEHNICE

SI INCARCARI PERMANENTE

CONSILIULNATIONAL PENTRU l;lTIINTA

$1 TEHNOLOG IE INSTITUTUL ROMAN

DE STANDARDIZARE

Clasificarea alfanumeriea G 11

Actions en constructions

HarpYSRH B CTpOllTeJILCTBC TEXHIICHII E BECA

II IIOCTOfIHHblE HArp¥3KII

Actions upon structures

TECHNICAL WEIGHTS AND DEAD LOADS

POlDS TECHNIQUES

ET CHAR GES PERMANENTES

1 GENERALITA'fI

1.1 Prezentul standard stabileste :

~ modul de evaluare a incardlrilor permanente, greutaWe tehnice ale materialelor ~i elementelorde constructii, care intervin in calculul tuturor tipurilor de structuri de constructii ;

- valorile normate ale intensitatii incarcarilor permanente funetie de tipul elementului de eonstructie.

1.2 Incarcarile permanente, care fac obiectul prezentului standard, slut definite §i preci-

zate in STAS 10101/0-75 .

2 EVALUAREA INCARCARILOR PERMANENTE

~.l Incarcari permanente, datorite unor cauze ea :

a) greutatea elementelor de constructie eu earacter permanent (inelusiv a elementelor

portante si de inehidere};

b) greutatea ~i Impingerea pamintului (terasamente, umpluturijsi presiunile muntelui ; se manitesta de regula ca sisteme de forte date, actionind static.

Aceste forte se determina conform datelor din proiect si eonditiilor prevazute pentru exeeutie. In cazul unei fundamentari tehnico-economice corespunzatoare se poate eonsidera modifiearea de perspeetiva a acesteia.

2.2 Intensitatile normate ale incarcanlor' datorite greutatii elementelor de construetie ~i pamintnrilor se determina pe baza datelor de Ia pct. 4 ~i 5 san in eazurile neeesare, pe baza datelor furnizate de intreprinderile produeatoare ale diferitelor materiale de constructie, san

pe baza unor determinari directe,

In evaluarea acestor hicarcar! se considera efectul umidltatil ~i a gradului de lndesare in conditiile specifiee de exeeutie ~i exploatare.

2.3 Valorile normate ale fortelor datorite precomprimarii se determina pe baza standardelor, ~i norrnativelor de specialitate. In determinarea acestor valori se vor considera variatia in timp a intensitatii preeomprimarii, ea ~i specificul de actiune, tintnd seama de modul de realizare,

r

2.4 In cazurile cind incarcarile permanente au un efect favorabil asupra siguranjei construe-

tiilor, se vor avea in vedere coefieientii subunitari ai acestor incarcari.

De regula eoefieientii incarcarilor permanents, considerati in calcule, se vor Ina in acelas! sens pentru toata structura san partea de structura caleulata,

Aprobat de:

INSTITUTUL ROMAN DE STAN,DARDIZARE Str. Rome nr. 32-34 BlicURE~TI Telex 11312 CNST It

Elaborat initial in: 1949

Data lntrari] in vigoare:

Revizuit in 1955, 1968, 1974 *i 1977

1978-04·01

. STAS 10101/1-78

-2-

3 OOEFIOIEN'fn INOAROARILOR

Valorile coeticientilor incarcarilor pentru verificart la diferite stari limita, sint conform 8TAS 10101jOA-77.

4 GREUTA'fI TEHNIOE

4.1 Evaluarea greutatilor elementelor de constructii f}i a actiunilor permanente se stabilesc pe baza valorilor greutatilor tchnice ale materialelor i;\i produselor de orice natura, in stare a in care ele lncarca eonstructiile.

4.2 Greutatile tehnice reprozinta : .

- greutati specifice pentru materialele omogene f}i compacte (metale, lichide etc.);

- greutati specifice aparente pentru rnateriale neoroogene, poroase sau cu goluri

(leron, caramida, beton); .

- greutat! specifice in gra,mada sau in vrac (pentru balast, carbune, ciment, cerealo etc.), in stiva (pentru cherestea, hirtie, caramizi etc.) sau in ambalaj (pentru conserve, oua fructeetc.).

4.3 Pentru evaluarea incarcarilor in calculul constructiilor se folosese greutatile din tabelele

1, 2 f}i 3 ~i densita~ He liehidelor din tabelul 4.

4.4 In cazuri speciale se recomanda stabilirea greutatilor tehnice prin determinari directe :

- pentru materiale f}i produse noi, necuprinse in prezentul standard, daca greutatile tehnice nu sint stabilite prin alte standarde sau prescriptii tehnice speciale ;

pentru materiale ~i produse Rub stari diferite de cele prevazute in tabelele 1, 2 ~i 3 (tmbinari, impregnari speciale, asezare speeiala etc);

. - pentru Iucrari experimentale, lucraci de proportii exceptionale ~i luerari de serie

tipizate sau prefabricate);

- pentru materiale care pot avea efectiv variatii insemnate in minus ale grentat.ilor conventionale, in eituatiile de ineareare in care siguranta constructiilot se miesoreaza datorita acestor variatii,

4.5 Valori normate ale greutatilor tehnice

Tabelul 1

Greutate
Nr. crt. Denumirea materialulu i tehnicii
Kjm3
1 Piatra de eonstruetlf in bloeuri
1.1 Roc! magmatice (eruptive):
- Andeztt, trahit 26000
- Bazalt, diorit 30000
- Granit, porfir, sienit, dacit 28000
1.2 Roci sedimentare :
- Calcar compact 27000
- Calcar poros, cochilifer 23000
- Gresii 26000
-- Travertin 26000
- Tnfu r-i vulcanice 18000
4~ -
1.3 Roci metamorfiee:
- Ardezie, gnais 28000
- Marrnura 28000
2 Lemn de eonstruetie
2.1 Foioase (fag, gorun, salcim, stejar): I
- u scat in a er (15 % umiditate) 8000
- proaspat t.aiat sau umed I 10000
2.2 Ra~inoase (brad, larice, molift, pin):
- uscat in aer (15 % umiditate) 6000
- prnaspat talat sau umed 8000
- cherest.ea de brad asezata, in stlve 5000
OBSERVATII
- In greutatile tehniee ale lemnulni de constructli uscat in aer este cuprinsa si greu-
tatea fieriirici marunf'e (cu ie, buloane etc.). a panelor etc .• restulflerariet (tirantt,
gusee, sabot.i), se considerii separat .
- Greutat ile tehnice 'ale lemnului uscat S6 maresc eu 1000 N/m3 pentru lernnul
impregnat , I

~

I .

I

""I

-3~

STAS 10101/1-78

Tabelul 1 (urmare)

Greutate
Nr. crt. Denumirea ma terlalulu i tehnicii
N/m3
3 }Ietale
3.1 Alama larnlnata 86000
3.2 AJiaje de aluminlu 28000
---
3.3 Alu mlnlu 27000
----
3,4 Bronz 86000
--- __ ._
• 3.5 Cositor 74000
3.6 Cupru larninat 89000
----
3.7 Fonta 72500
3.8 Otel de constructii 78500
--.--
3.9 Plumb 114000
----
3.10 Zinc: - laminat 72000
- turnat 69000
4 Betoane de ciment
4.1 Beton slmplu (en pictrls sau platra sparta) 24000
4.2 Beton armat (en pietris sau piatra sparta) 25000
4.3 Beton en agregatc din sparturi eeramiee 18000
-
4.4 Beton eu agregatc din zgura expandata :
- marca B 15 ... 50 14000
- rna rca B 75 18000
- marea B 100 ... 150 20000
4.5 Betoane en agregate vegetale :
- conform prescrtptii lor speciale, t.inlnd searna de tlpul rcspcctiv de beton 6500 ... 10000
4.6 Beton Cll granulit :
- marca B 10 7000
- marca B 15 ... 75 11 000
- marca B 100 13000
- marca B 150 17000
4.7 Beton celular autocJavizat (gazbeton) (STAS 8036-72):
4.7.1. produ s pe haza de nisip (GBN), in stare uscata :
- marca GB 25 5000
- rnarca GB 35 6000
- marca GB 50 7000
4.7.2 prodlls pe baza de cenusa (GBe), in stare uscata :
-- marca GB 25 550U
- rnarca GB 50 7500
4.7.3 produs pe baza de nisip (GBN), in stare umeda :
- marca GB 2_5 6000
-- marca GB 35 7200
---, marca GB 50 8400
4.7,4 produs pe baza de cenusa (GBC), in stare urneda :
- marca GB 25 6900
- marca GB 50 9400
..
OBSERVATII :
- In cazul ut.illzarli in proicctul constructlel a unui beton cu 0 greutate tehnica mai
mica dectt a betonului obisnult (simplu sau armat), se va indica In proiect greutatea
tehnicii respectiva ~i prescriptia oficialii care reglementeaza tehnologia acestui beton.
- Greutatea tehnlca a betonului proaspat turnat se ia mai mare ca aceea a betonului
uscat, din tabel, cu 2000 N/m3•
- Greutatea tehnicii a betonului armat de 25000 N/m3 corespunde unei armaturi de
1 000 N/m3 beton. Calculul exact se poate face cunosclnd cantitatea de armatura
dlntr-un m3 de beton sl greutatea tehnica a betonului simplu de 24 000 N/m3•
- Greutatea t ehnlca a betonului armat cu armatura rigida (din laminate de otel) se
deterrnlna ca suma a greutatii tehnice a hetonului sl a armaturii.dintr-un m'',
5 Mortare
5.1 Mortar de cinent:
- Intarit 21000
- proaspat 22000
5.2 Mortar de ciment-var: - .
- lntarit 19000
- proaspat -20000 .~

STAS 10101/1-78

-4-

Tabelul 1 (urmare)

Greutate
Nr. crt. Denurnirea male;ialllllli Lehnica
N/m3
5.3 Mortar de va r sau ispsos :
- Intartt 17 000
- proaspat 19 000
5.4 Pasta de ipsos :
- intarita 12 000
- proaspata 14 000
5.5 Mortar de argila :
- tntartt 16 000
- proaspat 18 000
6 Cal'amizi sl bloeuri pentru zidarie
6.1 Caramizi pline presate pe cale umeda (STAS 457-71) ;
- clasa C1 13 000
- cla sa C2 15 000
- cIa sa Ca 18 000
6.2 Ciiramizi si blocuri ceramice cu golurl verticale (STAS 5185/1.2-75) ;
- cla sa C1 13 000
- clasa C. 15 000
6.3 Ciiramizi gaurtte Cll lumba sl nlnc (STAS 2945-73):
- clasa Co 10000
- clasa C1 13 000
- cla sa C. 15 000
6.4 Caramizi ~i blocuri cu goluri orizontale (STAS 8560-74) :
- clasa Co 10 000
- clasa C1 13 000
6.5 Caramizi refractare magnezitice arse ~i caramizi refractare magnezitocromitice arse 29 000
Cariimizi refractare dolomltice stabilizate 26 000
Cariimizi silico-calcare pline 19 000
I Cara:nizi termo-izolatoare din diatomit (STAS 1836-73) 3000 ... 11 000
6.6 Produ se refractare terrnoizolatoare silico-alumlnoase fara adaos de substante cornbus-
tibile (STAS 3512/2-71) :
- tip 1- RB 12 12 000
- tip 1- RB 14 14 000
6.7 Produse refractare termoizolatoare slllco-alu minoase cu a daos de substante cnrnbus-
tibile (STAS 3512/2-71):
- tip IC-C 10 10 000
- tip IC-C 12 12 000
- tip IC-C 14 14 000
6.8 Produse refractare termoizolatonre slllco-alumlnoase arse eu adaos de spumanti
(STAS 3512/3-73) :
- tip IS-RC 06 ·6 000
- tip IS-RD 06 6 000
- tip IS-RE 06 6 000
- tip IS-RC 08 8 000
- tip IS-RD 08 8 000
'- tip IS-RE 08 8 000
- tip IS-RC 10 10 000
- tip IS-RD 10 10 000
- tip IS-RE 10 '" 10 000
----- -
6.9 Blocuri mici din beton, pline sau cu golurt, cu agregate usoare (STAS 6029-74) :
- clasa C1 13 000
- cia sa C2 15000
- clasa C3 18 000
6.10 Blocurl mici din beton celular autoclavlzat tip GBN (produ s pe baza de nistp), pentru
zidilrie portanta (STAS 10833-76):
- marca GB 35 7200
- marca GB 50 8400
6.11 Blocuri mici din beton celular au toclavlzat tip GBC (produs po baza de cenusa), pentru
zidarie pnrtanta (STAS 10833-76):
- marca 50 9400
" OBSERVATIE. - Valorile greutatllor tehnice ale ciiramizilor ~i blocurllor pentru
zidarle indicate la acest punct, servesc la calculul greutatilor teh-
.. ~ - _'. nice ale ztdarlllor corespunzatoare (a se vedea nr. crt. 7). Greutatea
tehnlca a stivelor de caramtzt sau de blocuri de zidarie se va lua cu
25 % mai mica declt valoriIe specificate la acest punct. I"W

-5_:

STAS 10101/1-78

Tabelul 1 (urmare)

Greutate tehnica N/m3

7.2

Zidiirie din ci'iriimizi, cu giiuri vertieale (STAS 5185/1,2-75):

- clasa C1 14 500

- clasa C e 16000

--------~~------------------------------------------------

7.1

Zidiirie din blocuri mici cu goluri din beton cu agregate usoare (STAS 6029-74): clasa C1 (cu agregate de Pi'itirlagele sau granullt)

- clasa C1 (cu alte agregate)

- cIa sa C2

12000 13500 15500

--------------------------

7.4

Zldarte din blocuri mici sau placl de beton celular autoclavizat de tipul GBC: marca 50

10500

-------------------------------------------------------------

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
,~ 8.6
. 8.7
r-
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15 1

Nr. crt.

Zidiiria din ciiriimizi pline presate pe cale urneda (STAS 457-71):

clasa C1 14500

- cla sa C2 16000

- clasa C3 18 500

----~--~~-------------------------------------------------

Denumtrea materialului

3500
12000
2500
12000
1 800 :
1500 i
1600
2100
2800
16000
9000
18600
18600
3500
6500
6000
6900
7200 ~i 8400
9400
j
i"~~ '18500 950G

7 Zidiirie

7.3

Zidarie din bloeuri mici sau pliici de beton celular autoclavizat-de tlpul GBN ; marca GB 35

- marca GB 50

7.5

OBSERVATII :

1 Valorile date nu cuprind greutatea tehnicii a tencuielii;

2 Greutatea tehnici'i a zidiiriei se determinii tnsumtnd greutatile tehnlce ale caramizilor, blocurilor (nr. crt. 6) sau pietrelor de constructte (nr. crt. 1) ~i a mortarului (nr. crt. 5) utilizate pentru 1 m" zidarie.

Procentul volumulul de mortar raportat la volumul zidiiriei se ia egal CII :

a) 10 % la zidi'irie din blocuri;

b) 15 % la zidiirie din ptatra lucratii;

c) 25 % la zldarle din cararntda ~i platra cioplita ;

d) 35 % la zldane din piatri'i bruta.

Greut atfle tehnice pentru tipurile de zidi'irie de la nr. crt. 7.1 .. , 7.5, corespund unui mortar eu greutateu tehnicii de 19000 N/m3.

8 Plael pentru peret}, pardosell, Izolalii etc

Foi de plu t.a aglomeratii, din materiale pla stice

Linoleum, diferite grosimi

Plslti rninerala eu liant bituminos (foi de fJu~'lrj (' .. ~( : ,( : t(: f(: f(l: fC: 1( n m)

Pliici de azbest

Pliici din granule de plut.a expandata si 3f(Jrmerata ell bitum (STA S 6970/4-71)

Pliici de nluta expandata (superex)

Pliici de stuf (stufit}:

tip S; grosimi de 30; 40; 50 mm tip I, grosimi de 35; 50 mm

tip C, grosimi de 35 ; 50 mm

Pliici de xilolit

Pliici din fibre de Iemn, dure ~i extradure PFL (STAS 6986-76) (grosimi de 3,2; 4,0;

5,0; 6,0; 7,0 mm) #

-

Pliici rigide din PVC pentru pardoseli (grosimi de 1,5 ± 0,2 mm si 2,0 ± 0,1 mm)

Placl rigide din PVC pentru plaeaje interioare (grosime 1,3 ± 0,1 mm)

Pliici din vata mineralii(STAS 5838/5-73) (grosimi de 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80 mm)

Plad presate PAL (STAS 6438-74)

Pliici din beton celular autoclavizat tip GBN (produs pe bazii de nislp) pentru izolatii termice

---~I

"

Pliici din beton celular autoclavizat tip GBe (produs pe baza de cenu~ii) pentru izolafii termice

8,16 Placi (ft~ii) din beton celular autoclavizat tip GBN (produs pe baza de nisip) pentru zldarl]

8.17 Placi (fi~ii) din beton celular autoclavizat tip GBC (produs pe bazi! de cenusa) pentru zidarf!

7-

STAS 10101/1-78

Tabelul 1 (urrnarc)

I Greutate
Nr. crt. Denumirea materialului tehnlca
I N/m:]
,
9.30 Var nestin s in prat I
- Indesa t 8000
- in saci 7000
9.31 vata mlnerala (STAS 5838/2-70) sub tncarcare de 0,2 N/cml 1000
------_.,--
9.32 Vata de sticla (STAS 6881-73), sub tncarcare de 0,2 Nfcm2 1000
9.33 Zgura expandata In gramada, In stare atlnata ~i useata :
- 0 ... 7 mm /10 000
- 7 .. '.30 mm 7000
10 Combustibili
10.1 Antraclt :
- In stare bruta 13000
- In bu Igar l 10000
- In praf , aflnat " 11 000
- In. prar, In siloz 12000
10.2 Benz.lna 7500
_._--- -----.- .. ~.-
10.3 Brichete de Iignit stlvu lte 1\2 500
---.- ~- .. _-
10.4 Ciirbune bru n :
- in bu lgart 8500
- In prat, annat 9000
- In prar, In siloz 10000
io.s Carbu ne de Iemn (rnangal) 3000
11).6 Cocs 5000
------ .. -
1;0.7 Huila:
- In stare bru ta 9000
- in bulgiiri 8000
- In pra r, armata 8000
- in prar, in si h z 10000
10.8 Lem n de roc, t alat , In gl tmaca 4000
----,---- ---_--- \
10.9 Lign.t:
- In stare bru tii 8000
- in bul gart 8000
- in praf, aflna t 9000
- In piaf', tn sfloz 10000
10.1.0 Mot orina, pacura, tltel , ulelurt ruineral e 10000
10.1.1 Petrollampant I 8200
10.12 Rume gu s de lemn 2000
---- ------
10.13 Strunj itura de lemn sau tal as :
- afina ta 1500
- presa ta In pachet 2500
!
10.14 I Turba taiaU ~i uscata 5000
11 Produse aUricole !lIi alimentare
..
11.1 Bauturi (stic1e In lazi) ... 8000
11.2 Brinza In eutii de Iemn 6000
11.3 Brinza topitii (In cutli) 7000
11.4 I Cacao 5500
11.5 Cafea boabe viirsate 7500
11.6 Carne Inghetata
- de vitii, In sfert 4500
- de vita, tn jumiitii1i 3500
- de pore, tn jumlitli1i 5000
- In blocuri miei asezate In liizi 7000
11.7 Cartojt, zarzavaturi ~i rlidiieinoase I
- In vrac 7500
- In saci 6500
-
;1,1.8 Castravetl, varzii, ardei . 6000 STAS 10101/1-78

-~-

Tabelul 1 (urrnare)

-
Greu late
Nr. crt. Dcnumirea materlatalu! tehnlca
N/m3
11.9 Cereale, Iegumlnoase, semtnte de in, trtrol ~i altele 7500
11.10 Conserve In lazt 8000
11.11 Faina de grlu, malal 6000
11.12 File de peste Inghetat, ambalat 9000
11.13 Fin:
- nepresat (plna la 3 m tnaltime) 1000
- presat 2500
11.14 Fructe 5000
11.15 Harriet ill sa ct 1. 700
---
11.16 Iarba ~i tritoi, presate 3500
------
11.17 In in baloturi presate 3000
11.18 Lapte:
- In butoaie sau bidoane 6500
- In stlcle ~i lazi descoperit e 7500
11.19 Malt tncoltlt 2000
11.20 Marrnelada, dulceata, gem, magiun 13000
11.21 Mezeluri a mbalate in lazi 5000
11.22 Nutret verde conservat 10000
11.23 Qua in llizi 3500
11.24 Pale sl plea va :
- pfinate (ptna la circa 3 m tnaltlme) 500
- presate 2500
11.25 P aEari tnghetat.e ambalate In lazi 4500
11.26 Peste tnghetat, arnbalat in lazi 7000
11.27 Porumb si sttulett 4500
11.28 Sare de bucatarle :
- roea 22000
- bulgar! 13000
-- macinata varsata 12000
- macinata In saci 11500
----
11.29 Sapun :
- simplu in 11lzi 10000
- de toaleta In lazi 8000
11.30 Semrnt e de:
- grlu, seeara, orez 8000
- poru mb boa be, orz 7000
- ovaz 5000
- in 8000
-
- ctnepa 5500
- frllcte ." 3 000
11.31 Sfecla de zahar In relli useate 3000
11.32 Snopi de eereale, en tnaltime de incarcare :
- pina la 4 m 1000
- peste 4 m 1500
11.33 Tartte de grlu, malai, seeara etc. i 4000
11.34 Turte de tura]e 10000
11.35 Tutun in Iegaturi sau baloturl 4500
11.36 Unt ~i graslm! animale (In cutil de lemn) , 7000
11.37 Uruiala 6000
11.38 Uruiala de malt 4000
11.39 Vin, bere (sticle In liizi) 6500 STAS 10101/1-78

-9-

Tabelul 1 (urmare)

Greutate
tehntca
Nlm3
I 14000
5000 Nr. crt. Denumirea materlalulul

11.40 Zahar brut

11.41 Zahar ratinat bucliti in cutii sau lazi

Zahar tos rajinat :

- In straturt mai marl decit 4 m, in vrac

- In straturl mai mici decit 4 m, In vrac

- in straturi mal mici dectt 4 m, In saci

11.42

10000 8500 8000

12 Blanuri ~i produse textile

12.1

Blanuri, piei: - la sare

- uscate

8000 4000

Bumbac:

- in baloturt 8 000

- presat 13000

~~----- --::__--------~-----------------------I------I

12.2

12.3 Imbracaminte :

- asezata tngrijit

- a~ezatil la intimplare

--~~ ~-~

6000 3000

Llna :

- presata in baloturi

- nepresata

12.4

13000 4500

Piele artificialii (in rUl_ol_l_-,-d~) __ ~~~~~~~~~ ' __ ~ ~_1_1_3_0_0_O~ __ I

Plnza 6000

--~---~---~-----------------------~ ------1

12.5

12.6

Postav in baloturi

12.7

5000

Ingrasamlnt e animale: - in stare oblsnulta

- In stare Indesata

13.1

12000 18000

Ingrasamlnte chimlce : - fosfatice

- sare de, potasiu bruta

- sulrat de amonlu

13.2

22000 14000 9000

14 Diverse materlale

14.1 Acid azotlc, carbonic, clorhidric, fosfortc, sulfuric in:

- sticle in cosuri

- ambalaje de stlcla in lazi

- butoaie

7000
9000
8000
6000
10000
15000
7000
.-- 9000
21000
18000
10000
30000
------
27000
5000
11 000
-~-~----
5000
12000
6000
6500
8000 14.2 Acid boric In lilzi

14 3 Cauciuc in balot

1--'--1-'

14.4 Cauciuc in toi

14.5 C arti, manu scrise, In dulapuri san stelaje, pe nnitatea de volum a dulapulul sau stelajului

14.6 Ghiatli sflirlmatii

Grajtt

14.7

14.8 Hirtie in rulouri, pe nnitatea de volnm a rulourilor

14.9 Hlrtie ~i clirti in stiva

Mlnereu de fier

14.10

Piritii

14.11

Produse cera mice asezate la inttmplare

14.12

Produse de oliirit

14.13

Sticlilrie in liizi

14.14

Produse din portelan ~i faianta in lazi

14.15

Ulei de in sau clnepa in butoaie

14.16

Ulei mineral de nns

14.17

vopsea in butoaie

14.18

STAS 10101/1-78

-10 -

GREUT.A'+I TEHNICE PENTRU DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUO,+1I

Tabelul 2

Grentatea
Nr. ert. Denumirea tehnica
l\"/tn2
1 Carton biturnat fara strat de acoperire (STAS 138-76): I
- Cl 250 5,0
- Cl 300 6,0
- cr 333 6,5
- C1400 8,0
- Cl 500 10,0
-
2 Carton bltuminat en strat de acoperlre (STAS 131:1-76) :
- CA 250 13,0
- CA 270 15,0
- CA 300 19,0
- CA 333 21,0
- CA 360 21,6
- CA 360/F 17,0
- CA 400 23,0
- CA 400/F 17,0
- CA 440 24,0
- CA 500 26,0.
- CA 500/F 20,0
- CA 500/E 29,0
- CA 500/3 :12,0 .
- CPB 300 20,0
- CBP 360 21,6
3 Covor PVC pentru pardoseli, grosime: I
- 1.5 mm 23,0
..
4 Dale flexibile PVC pentru pardoself, groslme :
1,5 mm 23,0
5 tmpislitur1i din fibre de stiel1i bitnminat1i (STAS 7916-75):
- tip IA 600 I 15,0
tip IA 800 I 18,0
- I
- tip IA !l00 20,0
- tip IA 1100 24,0
- tip IA 1300 28,0
- tip IA 1900 40,0
- tip IE 900 23,0
- tip IE 1200 29,0
- tip IEP !l00 23,0
- tip IEP 1200 29,0
-
6 Ptnza bitumata (STAS 10"46-'78) I
- tip 50 5,0
- tip 40 5,0
- tiP A 55 30,0
- tip A 45 28,0
- tip A 35 25,0
- tip A 30 28,0
7 Plaei rlgide din PVC pentru pardoseli :
- tip K 25 (1,5 ± 0,2 mm groslme) 20,0
- tip M 24 (2,0 ± 0,1 mm grosime) 38,0
-
8 Placl rigide din PVC pentru placaje interioare (1,3 ± 0,1 mm grosime) 25,0
.r
9 Placl din talas cu clrnent tip "stabiIit" 4"'
- tip SC de 25 mm grosime 120,0
....:: tip SC de 50 mm grosime < 200,0
10 Regojln! din vata de sUelli pe piasa de rabit ~i rogojini din vata de sttcla pe carton
eelulozic ondulat (STAS 8077-72) eu grosime de:
- 1.5 em 14,3
- 2,0 em 18,4
- 3,5 em 25,0
- 4,0 em 32,6
- 5,0 em £8,4
- 6,0 em 47,0
- 7,0 em I 52,0
- 8,0 em 62,0
-
11 Saltele diu plslii minerala, inclu siv piasa de rabit cu groslme de :
- 2 em 60,0
- 4 em 110,0
- 5 em 130,0
- 8 em 210,0
- 10 em 260,0
- 12 em 280,0 -11-

STAS 10101/1-78

Tabelul 2 (urmare)

Greu tatca
Nr. crt. Denumirea tehnlca
N/m2
12 Saltele din vat a de stlcla eu plasa de rablt (STAS 8077-72) eu grosime de;
- 2,5 em 23,0
- 3,0 em 30,0
- 4,0 em 39,6
- 5,0 ern 44,8
- 6,0 em 56,8
- 7,0 ern 68,0
- 8,0 em 79,3
- 10,0 em 97,8 GREUTA'J'I TEHNIOE PENTRU DIVERSE MATERIALE DE OONSTRUO'J'II

Tabelul 3

Greutate
Nr. crt. Denumirea tehnica
Njbuc
1 Placi pres ate din stlcla (STAS 2863/2-76) ;
- tip P 12,6
- tip S 22,0
- tip T 18,5
- tip R 60 7,6
- tip R 80 10,9
----
2 ligle de stlcla (STAS 2863/2-76) ;
- tigle eu jgheab 30,0
3 ligle ~i co arne din argtla arsa (STAS 515-71) :
- tigle eu j gheaburi laterale, presate 26,0
- tlgle eu jgheaburi laterale ~i Ia eapete, presate 30,0
- tlgle eu jgheab, trase 24,0
I - tigle solzi 13,5 DENSITATEA LIOHIDELOR (LA 15°0 ~I PRESIUNE 0 ATMOSFERA) DEPOZITATE iN REZERVOARE

Tabelul 4

Nr. crt. I Denumlrea Densitate
kg/rnB
1 Acetona 790
2 Acid. clorhldrtc tehnie eu concentratte:
- 20 % 1150
- 10 % 1050
3 Acid carbonic 960
4 Acid oleic - 900
5 Acid sulfuric tehnic 1550
-
.lit
6 Acid sulfuric in concentratte :
- 27 % 1200
- 7 % 1050
7 Alcool etlllc fiirii apii 800
8 Benzinii :
- de avlon 700
- de autornobil 750
9 Benzol 880
10 Bere 1030
11 Carbolineum 1050
12 Cloroform 1490
13 Clorura de calclu In concentratte :
- 20% 1130
- 10% 1030 ...

STAS 10101/1-78

- 12

Tabelul 4 (urmare)

,
Nr. crt. Denumirea Densitate
kg/lU:l
14 Creozot I 1850
15 Eter etilic 710
--
16 Etilacetat 950
17 Gazolina I 750
18 Glicerina fara apa 1270
19 Lapte 1030
20 Melasa de zahar : 1360
21 Mercur I 13600
22 - Miere de alblne 1400
I
23 Otet I 1020
24 Pacura i 950
25 Petrol I 820
-I I - ... ---
26 I Stlcla lichida I 1 480
I
27 1 Sucuri de fructe 1020
I
28 I Sulfura ' de carbon 1290
29 Terebentlna 870
I
I
I
30 Titei 850
31 Ulei de in sail ctnepa, naturals I 940
i
32 Ulei: !
- mineral 950
-t- vegetal 950
_. --
33 - vin. llchior 1000 51NOAROARI PERMANENTE

5.1 Valorile normate ale intensitatii tncarcarilor permanente curente sint date in tabelul 5.

5.2 Evaluarea incarcarilor permanente se poate face ~i pe baza greutatdlor tehnice stabilite

prin determinart directe in urmatoarele cazuri :

- pentru elemente de construotie confectionate din materiale ~i produse noi, pentru care greutatile tehnice respective nu sint stabilite printr-o prescriptie tehnica ;

- pentru elemente de conatructie situate in conditii speciale de microclimat (umiditate peste starea admtsa de standarde pentru materiale de constrnctie), tmpregnari etc. ;

- pentru elemente prefabricate tipizate de mare serie;

- pentru elemente ~i par~i de construetie speeiale care nu se lncadreaza intre cele

din prezentul standard sau pentru care 0 determinare cit mai reala a pcarc~ri1or permanente

este strict necesara pentru siguranta conatructiei. .

Pentru eazurile in care se vor face determinari directe, incarcarile permanente se VOl' stabili printr-o analiza temeinic [ustifieata.

Tabelul 5

Nr. I Valoarea
crt. Eleme~t de constructle I Inearearii
1 N/m2
1 ELEMENTE DIN BETON ~I BETON ARMAT
(pentru 1 em grosime)
1
1.1 Beton simplu (eu pletrls sail platra sparta) I 240
------
1.2 Beton arrnat (en pletrls san ptatra sparta) 1 __ 2~
'._--- I
1.3 Beton ell agregate din sparturl cera mice 180 I~

Nr. crt.

-13 -

Element de constructle

1.4 Beton eu granulit;
marea B 10
marca B 15, . ,75
marca B 100
marca B 150 1.5

Beton eu agregate din zgura marca B 15,. ,50

marea B 75

marea B 100, .. 150

expandata :

2.1

2.2

OBSERVATII :

1 - Greutatea t ehnica a betonului proaspat turnat se deterrntna sporlnd valoarea din tabel eu 2000 N/m3

2 - Greutatea tehnica a bctonulul armat de 25 000 N/m3 corespunde unei annaturl de 1 000 N/m3 beton. Calculul exact se poate face cunoselnd cantitatea de arrnatura dlntr-un m3 de beton ~i greutatea tehnica a betonului simplu de 24 000 N/m3•

3 - Greutatea tehnica a betonului arrnat eu arrnatura rlgida (din laminate de otel) se determina ca surna a greutatit tehnice a betonulut ~i armaturll dintr-un m",

~-----;-----_:__:__:.2--=I-:.N-V.:_E-=~-L.:-I-:.1-:.'O.:-R.:--::I~(I::::n::..:c-:-a=-=reare pe m" de suprafata inciinata) Azboclment (Inclusiv slpclle ~i caprlorii}:

plact plane de 4 mm grosime (STAS 5584-73); asezate simplu

asezate dublu

placl ondulate cu ondule miei de 5,5 mm grosime (STAS 5936/1-75) placi ondulateeu ondule medii de 6 mm grosime (STAS 5936/1-75) pliici ondulate cu ondule marl de 6 mm grosime (STAS 5936/1-75)

-------~~------------------------~~--~------~--~-----------I---------I

Carton bitumat de greutate medie tntr-un slngur strat aeoperit eu bitum ~i prcsiirat eu nisip (STAS 138-76)

OBSERVATIE. - Pentru alte alcatu lri, a se vedea nr. crt. 3.1 Izolatil hidrofuge

2.3 Ceramice (Inclusiv slpcile ~i caprtorli)

olane de acoperts (23 Njbuc) (STAS 513-74) exclusiv mortarul de ciment tigle solzi (13,5 Nrbuc) din argila arsa (STAS 515-71): '

pe un rind

pe doua rtnduri

eu jgheab, presate'(26 Njbuc) eu jgheab, trase (24 Njbuc)

1250
650
850
500
500
400
300
350
300
120 "

800
750
150 Valoarea tnellrearli N/mB

240 390 250 230 200

50

70 110 130 170

Lemn (Inclusiv sipcile si cilpriorii) - sindrfla sau ~ita

StieHl

geamuri arrnate (inelusiv sprosurile) de: 5 mm grosime

6 mm grosime

140 180 200

I ~

G

I:

J

.~

H

I' ,

Tabla

- zincata (STAS 2028-71) sau neagra (STAS 1946-(9) Incluslv astereala si caprlorli

- ondulata (de 1 mm grosime) (STAS 2029-(8) Inclusiv materialul de fixare

Diverse

stuj sau trestie, de 40 em grosime, inelusiv slpclle ~i paie, 40 em grosime, inclusiv sipcile ~i caprtoril astereala de 2,4 em grosime pentru Invelitoare

caprlorli

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1.1

3.1.2

20 30

20 20 1

20

OBSERVATIE. - Pentru alt.e elemente (lurninatoare, platrorme suspendate) se vor consulta proiectele tip in vigoare.

3 IZOLATII (lncareare pe m2 de suprafata Inelinata)

-----------------

3.1 Izolatii hidrofuge

Materiale bitumate in [oi: carton bi tumat

- plnza bitumata

Mase bituminoase (solutii pentru amorsare, suspensii de bitum filerizat, mastic) : celochit, strat rezultat in grosime de 1,7 ... 2 mm

suspensie de bitum filerizat (subir) strat rezultat in grosime de 1,5 mm peste ptnza strat pentru amorsare

strat pentru lipire ~i etansare, mastic din bitum eu circa 30 % filer de 1,7 ... . .. 2 mm groslme

STAS 10101/1-78

-14-

Tabel 5 (continuare)
Nr. Valoarea
crt. Element de construe tie Incarcarii
N/m2
,
3.1.3~ I Strate ce servesc la bariere de vapon :
- doua strate de bitum topit cu circa 20% filer aplfcat peste un strat de amorsa] 35
I - un strat de carton bitumat tip CA 500 (STAS 138-70) Intre doua strate de bitum
eu circa 20% filer aplieat peste un strat de amorsa] 60
-----
3.1.4 Strate ce servese Ia izolatta hldrotuga de la. acoperisurt :
- trei strate de carton bitumat ttp CA 500 (STAS 138-76) Intre 4 strate de hitum
filerizat eu circa 20% filer apllcate peste un strat de amorsaj ~i eu protect ie dintr-un
strat uniform de ntstp grauntos 175
- doua strate din ptnza bltumata A 55 (STAS 1046-78) ~i un strat de carton
bitumat CA 500 (STAS 138-76)intre patru strate de hitum filerizat cu circa
I 20% filer aplic ate peste un strat de amorsa] ~i protejate cu un sti at uniform
de nisip grauntos 190
- un strat de ptnza bitumata tip A 55 (STAS 1046-78) sl doua strate de Imptslttura
de fibre de sttcla bttumata tip IA (STAS 7916-75) Intre patru strate de hitum
filerizat cu circa 20 % filer, aplicate peste un strat de amorsaj ~i presarat eu un
strat uniform de nisip grauntos 175
- u n strat de plnza bltumata tip A 55 (STAS 1046-78) un strat de Implslitura din
. fibre de sttcla bltumata Up IA ~i un strat de trnplslttura bltu mata tip IE (STAS
7916-75) aplicate peste un strat de amorsaj ~i Iipite eu trei strate de mastic 130
- doua strate de ptnza bitumata tip 50 sau tip 40 (STAS 1046-78) Intre strate de
suspensle de bitum filerizat - sublf - (STAS 558-71) ~i celochit (STAS 661-71),
farl! sapa de protectle 120
3.1.5 Strate de protectte utilizate la hidroizolare aplieate la acoperisurt peste hidroizo lat ia
terminatii :
- mortar bttumlnos eu subif (pentru 1 mm grosime) 22
- nisip 0 1 ... 3 rnm, asternut uniform 30
- un strat uniform de nlsip grauntos asternut tntr-un strat de mastic (strat supli-
mentar 50
- un strat uniform de pletrls asternu t tntr-un strat de mastic fierbinte (strat unic,
exclusiv bitumul) 200
- un strat de pletris gros de 4 ern, simplu asezat pe t.erase necirculabile, aplicat
peste hldroizolat la terminata 700
- dale de beton prefabricate (20 x 20 x 3 em) pe pat de nisip de 2 ern grosime 1000
3.2 Izolatii term ice
3.2.1 Azbest placi (pentru 1 em grosime) I 120
---- ----- ------
3.2.2 Beton (pentru 1 em grosim e) :
- cu agrcgatc de granulit 110
- eu agregate de zgurii expanda~a 140
- eu agregate vegetale (placi nemontate) 65
- celular autociavizat tip G6N 60
- celular autoclavlzat tip GBe 69
3.2.3 Mase pIa stice (pentru 1 em grosime):
- masa celulara Ampora 3
- polistiren expandat 3
- spuma rigida de polluretan 6
3.2.4 PFL poros (pentru 1 em grosime) 45
3.2.5 Pisla mlnerala cu Il ant bitu minos in Toi sail salteIe, conform tabelulul 2
- _--.------ -~---
3.2.6 Pluta *) plac! : \
- expandata (superex) pentru 1 em grosime 15
- expandatii ~i aglornerata cu bitum (STAS 6970/4-71) pentru 1 em grosime 18
- expandata, sub pardoseala ~i Ia terasa, lipite sl ehituite eu bitum In grosime de :
- 1 em - ."" 80
- 2 em 100
- 5 em 140
----
3.2.7 Saltele de vata de sttcla, conform tahelului 2
3.3 Izolatll fonice la pardoseli (pentru 1 em grosime)
3.3.1 Pisla minerala P 90 in cevoare de 1,5; 2,0; 2,5 em grosime (tip silan) 9
3.3.2 Vata mineralii semlrtgfda (Up silan) in placi de 1,0; 1,5; 2,0 em grosime
-A 90 9
- A 100 10
__ ._--_ .. - --------- ----
3.3.3 Pudreta de cauctu c la peretl (pentru 1 em grosime) 100
_---
3.3.4 Vata minerala (tip silan) saltele cu grosimi de 4,0 ... 10,0 em la tratamente acustice 10
------ -----
3.3.5 PFL poros
- placl fonoabsorbante perforate in grosime de:
- 1,2 em 30
- 1,6 em 40
- 2,0 em 50 f

~ I

t

'r

~ ..

-1.1') -

STAS 10101/1-78

- placl rouoabsorbantc Int epate In grosime de:

- 1,2 em

- 1,6 em

- 2,0 em

-------------~~----------------------------------------------------------------------------I

35 45 55

Valoarea tncarcarl!

N/m2

Tabelul 5 (eontinuare)

3.3.6

Vata minerala *)

- placi Ionoabsorbante de tip FA, 2,0 em grosime

Nr. crt.

Element de constructie

1000 900 900

12

OBSERVATIE. - Materialele de la pet. 3.2 ~i 3.3 mareate eu *) se folosese ea

materiale fonoizolatoa_.r_e ~ _

4 PARDOSELI

Parehet L U din stejar de 2,2 em grosime pe fibrobeto()n de 3,5 em grosime rostuit cu bitum:

-- en strat de nlsip de egalizare de 2 em grosime 900

-- cu strat din pu dreta de cauciu c de 2 em grosime 650

I---------~~----~~------------------~-------------------------------- ---------~I

4.1

Mozaic pe ~apa din mortar de ciment de 3 em grosime: -- turnat de 1 em grosime

-- placl din beton mozaicat de 3 em grosime

Covor PVC de ;; mm grosime llpit cu aracet san prenadez inclusiv stratu l de egaIlzare, din mortar de eiment de 3 em grosime

4.2

Covor PVC de 3 mm grosime lip it cu aracet sau prenadcz .inclusiv dala Ilotanta sau sapa de 3,5 cm grosirne :

- cu strat fonoizolator din pu dreta de caueiuc de 2,0 em grosime sl un strat de carton biturnat

- cu strat fonoizolator din placi de vata minerala tip silan de 1 em grosime sl un strat de carton bitumat

-- Cll strat fonoizolator din placi de polistlren celular eeruisat de 1 em grosime sl un strat de carton bitumat

730
330
600
830
1050
980
970
940
1000
I 1300
1400
1700
2000 "'
2200
2600
2600
3000 750

5 PERETI (pentru 1 m" de suprarata a peretelui)'

700
650
1050
800
1800
1500
2000
3000 I~
3000
.. 4.3

4.4 Parchet LU din st ejar de 2,2 em grostme pe PFL poros de 1,6 em grosime lip it cu araeet:

-- cu sapa de beton de 2 em grosime

- cu strat din pu dreta de cauciuc de 2 em grosime

-- ell strat de nisip de 2 em grosime

---------~~~-----~------~------------------------------------------

4.5 Parchet mozaic de 1 em grosime lipit eu aracet inc1usiv stratul de egaJizare de mortar de cirnent de 3 em grosime

4.6 Parehet'mozaie de 1 em grosimepe dala flotanta sau ~apa de 3,5 em grosime :

-- eu strat fonoizolator din pudreta de cauciuc de 2 em grosime lipit eu aracet si

eu un strat de carton bitumat .

- cu strat .Ionolzolator din placl de vat a minerala tip silan de 1 em grosime lip it eu araeet si un strat de carton biturnat

- eu strat fonoizolator din placi de polistiren celular eeruisat de 1 em grosime Iipit eu aracet sl un strat de carton bitumat

--:----------~------

4.7

5.1

Zldarie de eariimidii (inc1usiv teneuiala pe ambele fete) de:

- 7,5 em grosime din caramida plina presata pe eale umedii de 240 x 115 x 63 mm (STAS 457-71)

- 7,5 em grosime din earamida cu goluri verticale de 290 x 140 x 63 mm (STAS 5185/2-75)

~ 10 em grosime din caramida eu goluri verticale de 290 x 140 x 88 mm

(STAS 5185/2-75) .

_ 12,5 em grosime din eiiramidii pllna (STAS 457-71) de 240 x 115 x 63 mm - 15 em grosime din cararnida eu goluri vertieale de 290 x 140 x 63 mm (STAS 5185/2-75)

Beton eelular autoclavizat:

- perett despartitori Lencu it i pe ambele fete executa ti din:

- placi de 6,3 em grosime tip GBN

- placi de 63 em grosime tip GBC.

- placi de 12,5 em grosime tip GBN

- placl de 12,5 em grosirne tip GBC

- blocuri mici de 19 em grosime tip GBN

- bloeuri mid de 19 em grosime tip GBC

- blocuri mici de 24 em grosimc tip GBN

- blocuri mici de 24 em grosime tip GBC

5.2

Pliiei ~i fi~ii din ipsos eu diferite adausuri (STAS 1480-63):

- pereti despart itort din placl pline de 7,5 em grosime gletuiti pe ambele fete exe-

cu ta ti en adaos de: . .

- eiment de r'u rnegu s

- eiment ~i spumogen

- eiment st zgura

- peretl despartitori din fl~ii eu golurl de 7,5 em grosime din Ipsos eu adaus de

ciment, armati eu trestie

5.3

ctl

~

.....,

;g

------------------------------------------~----------------------------------------~~

STAB 10101/1-78

-16 -

I'

Tabelul 5 (eontinuare)

Element de constructie

Valoarea Inciircarii N/m2

Nr. crt.

5.4

Pentru alte tipuri de perett din zldarte, tncarcarea permanenta se datelor din tabelul 1 nr. crt. 7

- 25 em grosime din earamidii plina presata pe eale urneda (STAS 457-71) de

240 x 115 X 63 mm 5300

- 30 em groslme din earamida cu goluri vertieale (STAS 5185/2-75) de

290 x 140 x 63 mm 5300

:

----1--------------------_·-----------------

ProfHit (stlcla)

- perete din profile U, inelusiv rama : simplu

dublu

5.5

6 PLACAJE PENTRU PERETI

Cera mice (tara mortarul de poza) caramizi pentru placaje de 115 x

6 REGLEMENTARI TRANZITORII

In cazuI utilizarii altor metode de caleul deeit metoda. starilor Iimita, se vor utiliza metodele de determinare a inearearilor permanente din prezentul standard, eu observatla ca se vor considera drept valori eonventionale valorile normate.

1-

Elaborat de : INSTITUTUL CENTRAl. DE CERCETARE, }'ROIECTARE ~1 DIRECTIVAREIN CO:VSTRUcTn - Institutul de eercetiiri In constru ctli sl economia

constructillor .

Responsabilul proiectului dr. ing, Horea Sandi Redaetat final: - Institutul roman de standardizare Servieiul constructli ~i materiale de constructil .

Ing, Magda Ioneseu

, .

,

~-,

Colaboratori:

- Instttutu l de constructii Bucurost!

- Institutul pentru proiectliri de sectll ~i uzine meta-

lurg.ice

- Institu tul pentru proiectiiri de seet li ~i u zlne de lamlnare.

., "~
..~
j
,<
ii
2~
-;~
_;;
'~
~
~
;
_..,\ 'j
"~
~
.~ .,