You are on page 1of 71

Abandoned lands - Անպետք հողեր

Abiotic environment - Աբիոտիկ միջավայր
Abiotic (physical) factor - Աբիոտիկ գործոն
Ablation - Տեղատարում, լվացում
Abrasion - Աբրազիա, հղկում
Absolute air humidity - Օդի բացարձակ խոնավություն
Absolute reserve - Արգելոց
Absorbed oxygen - Թթվածին կլանված
Absorbent - Աբսորբենտ, կլանիչ
Absorbent filter - Զտիչ կլանող
Absorbing well - Ջրհոր կլանող
Absorptiometry - Աբսորբցիոմետրիա
Absorption - Աբսորբցիա, կլանում
Absorption of radiation - Ճառագայթման կլանում
Accelerated erosion - Արագացված էրոզիա
Access roads - Մերձատար ուղիներ
Access to the sea - Դեպի ծով ելքի հնարավորություն
Accident prevention - Անվտանգության տեխնիկա
Accidental discharge - Արտանետում պատահական
Accidental pollution - Աղտոտում վթարային
Accidental release - Արտանետում պատահական
Acclimatization - Կլիմայավհարժեցում
Accumulation in body tissues - Կուտակում մարմնի հյուսվածքներում
Accumulation of pollutants - Աղտոտող նյութերի կուտակում
Acid rain - Թթու անձրև
Acidification - Թթվեցում
Acids - Թթուներ
Acoustic absorption - Ձայնի կլանում
Acoustic comfort - Լսելիության հարմարավետություն
Acoustic discomfort - Լսելիության անհարմարավետություն
Acoustic insulation - Ձայնամեկուսացում
Acoustics - Ակուստիկա
Activated carbon - Ածուխ ակտիվ
Activated return sludge - Տիղմ ակտիվ հետադարձ
Activated (biological) sludge - Տիղմ ակտիվ /կենսաբանական/
Activated sludge age - Ակտիվ տիղմի տարիքը
Activated sludge process - Հոսքաջրերի մաքրում ակտիվ տիղմով
Activated sludge regenerating tank - Ակտիվ տիղմի ռեգեներատոր
Activation - Ակտիվացում
Active rest - Ակտիվ հանգիստ
Acute toxic effect - Սուր թունավոր էֆեկտ
Acute toxic exposure - Սուր թունավորում
Acute toxicity - Սուր թունավորություն
Adaptable species - Հարմարվող տեսակներ
Adaptability - Հարմարվողականություն
Adaptation - Ադապտացիա, հարմարում
Adaptation by selection - Ընտելացում ընտրության միջոցով
Adaptive radiation - Հարմարեցված ճառագայթում

Additive effects - Ամբողջական ազդեցություն
Additive softening - Լրափափկացում
Adhesive water - Կապված ջուր
Adiabatic cooling - Ադիաբատիկ սառեցում
Adjacent areas - Հպվող, շոշափվող արեալներ
Admissible concentration limit - Սահմանային թույլատրելի
խտություն /կոնցենտրացիա/
Adsorption - Ադսորբցիա, մակերեսային կլանում
Adsorptive capacity - Ադսորբցիոն ունակություն
Advanced technology - Առաջավոր տեխնոլոգիա
Advanced wastes treatment - Հոսքաջրերի նախամաքրում
Adverse effect - Վնասակար ազդեցություն
Adverse environmental impact - Շրջակա միջավայրի վրա բացասական
ազդեցություն
Aerated sand trap - Օդավորվող ավազորսիչ
Aeration - Աերացիա, օդավորում
Aeration basin - Օդավորվող ավազան
Aeration of water - Ջրի օդավորոմ
Aeration of water reservoir - Ջրավազանի օդավորում
Aeration station - Օդավորման /աերացիայի/ կայան
Aeration tank - Օդավորման ավազան
Aerator - Օդավորիչ
Aerial dusting - Ավիափոշոտում
Aerial photography - Օդալուսանկարահանում
Aerial survey - Օդալուսանկարահանում
Aerobic processes - Աերոբ պրոցեսներ
Aero-filter - Աերոզտիչ
Aeroplankton - Աերոպլանկտոն
Aerosol - Աերոզոլ
Aerotaxation - Աերոգնահատում
Aesthetic landscape valuation - Լանդշաֆտի էսթետիկական գնահատում
Afforestation - Անտառի վերականգնում,
անտառատնկում,անտառապատում
Afterpurification of sewage water - Հոսքաջրերի լրամաքրում
After-softening - Հետփափկեցում
After-taste removal - Կողմնակի համի հեռացում
Aftertreatment - Լրամաքրում
Age of stand - Անտառատնկիների տարիքը
Agglomeration - Քաղաքային ագլոմերացիա
Aggressive water - Ագրեսիվ ջուր
Agricultural aerosol - Գյուղատնտեսական աերոզոլ
Agricultural afforestation - Անտառահողաբարելավում
Agricultural ecology - Գյուղատնտեսության էկոլոգիա
Agricultural economics - Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
Agricultural engineering - Գյուղատնտեսական մեքենաշինություն
Agricultural equipment - Գյուղատնտեսական տեխնիկա
Agricultural land - Գյուղատնտեսական հողեր
Agricultural landscape - Գյուղատնտեսական լանդշաֆտ

Agricultural legislation - Գյուղատնտեսական օրենսդրություն
Agricultural managment - Գյուղատնտեսության կառավարում
Agricultural methods - Գյուղատնտեսական մեթոդներ
Agricultural pests - Վնասատու/վնասակար միջատներ
Agricultural practices - Գյուղատնտեսական պրակտիկա
Agricultural production - Գյուղատնտեսական մթերք
Agricultural storage - Գյուղատնտեսական մթերքի պահպանում
Agricultural toxicology - Թունագիտություն գյուղատնտեսական
Agricultural waste - Թափոններ գյուղատնտեսական
Agricultural waste water - Հոսքաջրեր գյուղատնտեսական
Agricultural water use - Ջրերի գյուղատնտեսական օգտագործում
Agriculture - Գյուղատնտեսություն
Agrocenology - Ագրոցենոլոգիա
Agrocenosis - Ագրոցենոզ
Agrochemicals - Ագրոքիմիկատներ
Agroforestry - Ագրոանտառաբուծություն
Agrometeorology - Ագրոօդերևութաբանություն
Air analysis - Օդի անալիզ
Air cleaner - Օդամաքրիչ
Air cleaning -Օդի մաքրում
Air conditioning - Օդորակավորում
Air exchange - Օդափոխում
Air monitoring station - Օդի որակի մոնիտորինգի /դիտանցի/կայան
Air pollutant - Օդն աղտոտող նյութ
Air pollutants incineration - Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի այրում
Air pollution - Մթնոլորտի աղտոտում
Air pollution control equipment - Օդի աղտոտման դեմ պայքարի սարքավորում
Air pollution study (research) - Օդի աղտոտման ուսումնասիրություն
Air protection - Մթնոլորտի պահպանություն
Air quality - Օդի որակը
Air quality criterion - Օդի որակի չափանիշ
Air quality management - Օդային միջավայրի որակի կառավարում
Air (quality) monitoring - Մթնոլորտային մոնիտորինգ, օդի որակի մոնիտորինգ
Air quality standard - Օդի որակի ստանդարտ
Air recirculation - Օդի վերաշրջապտույտ
Air sample - Օդի նմուշ
Air traffic regulations - Օդաշրջանառության կարգավորում
Air transportation - Փոխադրում օդով
Air washing of filter - Զտիչի մաքրումը փչելով
Air water interaction - Օդի և ջրի փոխազդեցությունը
Airborne radioactivity - Մթնոլորտային օդի ռադիոակտիվությունը
Aircraft - Ինքնաթիռներ
Aircraft engine emissions - Ինքնաթիռային շարժիչների արտանետումները
Aircraft monitoring - Ավիացիոն մոնիտորինգ
Aircraft noise - Ավիացիոն աղմուկ
Alien species - Տեսակ օտարածին, էկզոտիկ, տարաշխարհիկ
Alimentary toxicology - Սննդային թունաբանություն
Alkali lands - Հիմնային հողեր

տնկարկների/ Anthropogenic vegetation .Մարդածին նոսրացում /խոտածածկի.Մարդածին համակարգ Anthropogenic thinning (of the stand) .Շրջակա օդային միջավայր Ambient conditions .Անասնաբուծություն Animal nutrition .Կենդանիների կերակրում Animal pests .Տարեկան կարգավորման ջրավազան Anoxia tolerance .Կենդանական աշխարհի ռեսուրսներ Animal waste .Մարդածին բուսականություն .Կենդանիների էկոլոգիա Animal genetics .Մարդածին աղտոտում Anthropogenic stress .Կենդանիների պահպանություն Animal resources .Մարդածին ստրես Anthropogenic system .Անալիտիկ սարքավորում Analytical map .Կենդանիների հիվանդություններ Animal dung as fuel .Կենդանիների վնասատուներ Animal physiology .Մարդածին էրոզիա Anthropogenic factor .Անտարկտիկական շրջան Anthracite coal filter .Անտրացիտից բեռնվածքով զտիչ Anthropocenology .Մելիորացիա Amelioration of water bodies for fish culture .Կենդանիների գենետիկա Animal husbandry .Էկոհամակարգի /կենսաերկրացենոզի/տարեկան դինամիկան Annual storage reservoir .Կենդանիների վարքագիծը Animal breeding .Կենդանիների ֆիզիոլոգիա Animal products .Ալլերգեններ Allergy .Alkalization of soil . կենսավառելիք Animal ecology .Անտրոպոցենոլոգիա Anthropogenic environment .Գազանաբուծություն Animal diseases .Հողերի աղայնացում Allergens .Անասնապահության թափոններ Annual dynamics of ecosystem .Անալիտիկ քիմիա Analytical equipment .Մարդածին գործոն Anthropogenic landscape .Միջավայրի մարդածին փոփոխություն Anthropogenic erosion .Գոմաղբը որպես վառելիք.Շրջակա միջավայրի պայմանները Amelioration .Դիմացկունություն թթվածնի անբավարարության հանդեպ Antarctic ecosystems .Անաերոբ պրոցեսներ Analytical chemistry .Մարդածին աղտոտող նյութ Anthropogenic pollution .Մարդածին միջավայր Anthropogenic change of environment .Անտարկտիկական էկոհամակարգեր Antarctic region .Անասնապահական մթերքներ Animal protection .Մարդածին լանդշաֆտ Anthropogenic load .Ալլերգիա Alternative technology .Մելիորացիա ձկնաբուծական նպատակներով Anaerobic processes .Մարդածին ծանրաբեռնվածություն Anthropogenic pollutant .Այլընտրական տեխնոլոգիա Ambient air .Անալիտիկ քարտեզ Animal behavior .

Ջրային բույսեր Aquatic recreational amenities .Արկտիկական շրջան Arid lands .Ասբեստ Ash .Արեալ.Ջրային կուլտուրա Aquatic mammals .Մարդածին /արհեստական/ նյութ Asbestos .Տեխնոլոգիայի պիտանիության .Հակաաղտոտող սարքավորում Apiculture .Գնահատում Assessment according to quality .Հակաաղտոտող միջոցառումների խրախուսում Antipollution plant .Արհեստական ջրամբար Artificial selection .Հոսքաջրերի արհեստական մաքրում Artificial storage of underground water .Անթրոպոոլորտ Anti-avalanche protection .Հերկելու մակերես Area . տեսակի բնակության շրջանը Areal .Արհեստական ոռոգում Artificial reafforestation .Տեխնոլոգիաների գնահատումը Assessment of technology appropriateness .Ստորերկրյա ջրերի պաշարների արհեստական լրացում Artificial resorvoir .Ջրի վրա հանգիստ Aquatory .Մոխրորսիչ Ashless filter .Մոխիր Ash collector .Չորայնություն Aridity index .Ճառագայթման ազդեցության գնահատումը Assessment of technologies .Արկտիկական էկոհամակարգեր Arctic region .Ստորերկրյա ջրերի արհեստական պաշարներ Artificial substance .Արտեզյան ջուր Artesian well .Ջրային մանրէներ Aquatic plants .Ջրային կաթնասուններ Aquatic microorganisms .Ջրատար շերտ Arable area .Արոմատիկ բազմացիկլիկ ածխաջրածիններ Artesian water .Anthroposphere .Արտեզյան ջրհոր Artificial ionization .Որակավորում Assessment of radiation effects .Հակաձնահյուսքային արգելք Antidumping duties .Պատշաճ տեխնոլոգիա Aquaculture .Արհեստական իոնացում Artificial irrigation .Չորայնության գործակից /ինդեքս/ Aridization of climate . ջրային մակերևույթ Aquifer .Մոխրահավաքիչ Ash-trap .Արիդ /չոր/ զոնաներ Aridity .Անտառի արհեստական վերականգնում Artificial recharge of underground water storage .Արհեստական ընտրություն Artificial sewage treatment .Կլիմայի չորացում Aromatic polycyclic hydrocarbons .Հոսքաջրերի վարնետման կանխման միջոցառումներ Antipollution incentives .Արիդ /չոր/ հողեր Arid zones .Արեալ Arctic ecosystems .Անմոխիր զտիչ Assessment .Մեղվաբուծություն Appropriate technology .Ակվատորիա.

Արտանետումների ավտոմատ չափում Automatic monitoring .Մթնոլորտ Atmosphere transparency .Ռադիոակտիվ թափոններ Atomization .Ճառագայթում անդրադարձված Background monitoring station .Փլվածքների կանխում Avifauna .Մթնոլորտային մասնիկներ Atmospheric humidity .Բնական /էկոլոգիական/ համակարգի ինքնակարգավորում Avalanches and landslides .Ատոմային էներգիա Atomic waste .Փոշիացնող սարք Audiometry .օդի որակի մոնիտորինգ /դիտանց/ Atmospheric particulates .Աղտոտող նյութերի մթնոլորտային ասիմիլացիա Atmospheric chemistry .Աուդիոմետրիա Autoecology .Ձնահյուսքեր և սողանքներ Available water supply .Աուտէկոլոգիա Autogenesis .Ջրի որակի հսկողության ավտոմատ համակարգ Automobile parking .Մթնոլորտի ֆիզիկա Atmospheric processes .Մթնոլորտի բաղադրությունը Atmospheric emission .Մթնոլորտային մոդելներ Atmospheric monitoring .Մթնոլորտային տեղումներ Atmospheric physics .Ֆոնային աղտոտման մոնիտորինգի /դիտանցի/ կայան .Մթնոլորտի քիմիա Atmospheric circulation .Շրջակա միջավայրի վրա կանխվող ազդեցություն Top Back radiation .Ավիֆաունա Avoidable environmental impact .Ատոմաաբսորբցիոն անալիզ Atomic energy .Մթնոլորտի թափանցելիություն Atmospheric air .Մթնոլորտային պրոցեսներ Atomic absorption analysis .Ասիմիլացնող ընդունակություն Atmosphere . ինքնածագում Automatic detection .գնահատումը Assimilative capacity .Ջրապահովվածություն Avalanche prevention .Մթնոլորտի շրջանառություն Atmospheric composition .Մթնոլորտային օդի աղտոտում Atmospheric assimilation .Օդի բացարձակ խոնավություն Atmospheric precipitation .Ավտոգենեզ.Ավտոմատ բացահայտում Automatic measurement of emission .Ինքնամաքրում Autoregulation of natural (ecological) system .Մթնոլորտային օդ Atmospheric air pollution .Ավտոմատ մոնիտորինգ /դիըտանց/ Automatic water quality control system .Մթնոլորտի մոնիտորինգ/դիտանց/.Փոշիացում Atomizer .Արտանետում մթնոլորտ Atmospheric models .Ավտոմեքենաների կայանատեղ Autopurification .

Մաքրման ջուր Bacterial analysis .Բակտերիալ պարարտանյութ Bacterial filter .Ափի կայունացում Bank strengthening .Բակտերիալ զտիչ Bacterial pollution .Բատիալ /զոնա/ Beauty of landscape .Բակտերիալ անալիզ Bacterial decay .Հավասարակշռված կարգավորման ջրամբար Balancing tank .Դիտարկումների հենակետ Basin .Կենսաերկրահամակարգ Biogeocenosis exchange cycle .Էկոլոգիական բաղադրիչների հաշվեկշիռ Balance of nature . նեխում Bacterial fertilizer .Բիոտիկ փոխանակության փոքր շրջան /կենսաերկրահամակարգային/ Biochemical cycle .Ջրային օբյեկտի կենսաբանական մելիորացում Biological control .Բնական հաշվեկշիռ.Կենսաերկրաքիմիական շրջապտույտ Biogeographical barrier to dispersal .Կենսաբանական պայքար /վնասատուների դեմ/ .Բակտերիալ աղտոտում Badland .Ափի պահպանություն Bank stabilization .Աղտոտող նյութերի վարքագիծը շրջակա միջավայրում Beneficial environmental impact . բնական հավասարակշռություն Balancing reservoir .Բեդլենդ Balance of ecological components .Կենսաինդիկատոր Biological amelioration of water body .Բենթոս Binding plant . ջրավազան Basin irrigation .Կենսահամակարգ Biochemical oxidation .Ակվատորիա.Ֆոնային/բազիսային/ ուսումնասիրություններ Baseline survey .Տարածման կենսաաշխարհագրական արգելք Bioindicator .Կենսածին նյութ Biogenocenosis .Կենսագազ Biogas unit .Ֆոնային աղտոտում Background radiation .Ծախսերի-շահույթի անալիզ Benthos .Շրջակա միջավայրի վրա դրական ազդեցություն Benefit-cost analysis .Հողամրացնող բույս Biocenosis .Փտում.Ճառագայթում ֆոնային Backwash water .Կենսաբանորեն քայքայվող թափոններ Biogas .Կենսաքիմիական օքսիդացում Biodegradable waste .Ֆոնային դիտարկումների կայան Baseline studies .Զոնդային ուսումնասիրություններ Bank protection .Լիմանային ոռոգում Bathyal (zone) .Լանդշաֆտի գեղատեսիլություն Behavior of environmental pollutants .Background pollution .Կեսագազ արտադրելու սարք Biogenic (organic) matter .Բազային մոնիտորինգ /դիտանց/ Baseline station .Հավասարակշռված կարգավորման ջրավազան Balloon studies .Ափի ուժեղացում Baseline monitoring .Ֆոնային /բազիսային/ հետազոտություններ Basic station .

Վնասատուների դեմ պայքարի կենսաբանական մեթոդ Biological monitoring .Ծնելիություն Blanket filter .Բիոտիկ փոխանակության մեծ շրջան /կենսոլորտային/ Biosphere reserve .Լճակ կենսաբանական Biological production reserve (in biocenosis) .Բիոմ/կենսահամակարգ Biosphere .Քարտերային աղտոտում Blow .Կենսահանույթ Biological treatment of sewage water .down water .Նեխում կենսաբանական Biological degradation .Ինդիկատոր կենսաբանական Biological method of pest control .Բիոտիկ միջավայր Biotic factor .Կենսոլորտի ռեսուրսները Biosurvey .Կենսազտիչ.Կենսազանգվածի պաշարը /կենսահամակարգում/ Biological productivity .Հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրում Biomass . արգելոց կենսոլորտային Biosphere resources .Գոյության պայքար Biological struggle for life .by pollution .Կենսահանույթ Biosynthesis .Biological cycle .Գոյության պայքար Biological survey .Ռեզերվատ կենսոլորտային.Թռչունների հաշվառում Bird protection .Կենսաբանական ռեսուրսներ Biological sludge .Բիոտիկ աղտոտում Biotic resources .Ակտիվ տիղմ Biological struggle for existance .Քայքայում կենսաբանական Biological energy .Էներգիա կենսաբանական Biological envelope .Ռեկուլտիվացիա կենսաբանական Biological resources .Կենսաբանական արդյունավետություն Biological recultivation .Փչամաքրման ջուր Blowing erosion .Թթվածնի կենսաբանական սպառում Biological pollution .Հոսող ջուր Blooming of waters .Կենսոլորտ Biosphere exchange cycle .Աղտոտում կենսաբանական Biological pond . զտիչ կենսաբանական Biological indicator .Կենսաբանական շրջապտույտ /բիոտիկ/ Biological decomposition .Բիոտոպ Bird censusing .Բիոտա Boitic environment .Թռչունների հաշվառում Bird count .Ջրերի "ծաղկում" Blow .Կենսասինթեզ Biota .Մոնիտորինգ /դիտանց/ կենսաբանական Biological oxygen demand .Կենսոլորտ Biological filter .Բիոտիկ ռեսուրսներ Biotope .Զտիչ ցամաքուրդային Bleed water .Բիոտիկ գործոն Biotic pollution .Թռչունների պահպանություն Birth (natality) rate .Կենսազանգված Biom/biotic community .Քամու էրոզիա .

Կադաստրային քարտեզ Cadastrial survey .Ուռուցքածնություն Carcinogenic property .Կադաստր Cadastre of especially protected natural monuments and territories .Շոռ ջուր Breakdown wind speed .Ավտոմոբիլներից արտանետված գազեր Care of landsape .Քարտեզագրություն Cartridge filter .Կապված ջուր Boundary reserve .Շինարարական գոտի Buildings and structures .Բուսաբանական ռեզերվատ Bound water .Ածխածնի երկօքսիդ Carbonation .Ածխածնի շրջապտույտը Carbon dioxide .Ճահիճ Bore well .Բնական ռեսուրսների գույքագրում Cadastre .Արտեզյան ջրհոր Bodder strip .Ձվադրատեղ Broad irrigation .Զտիչ կոթառային Case study .Սահմանագծային արգելոց Bracish water .Շինանյութեր Building zone .Արոտավայրի տարողությունը Cartography .Ուռուցքածին հատկություն Carcinogenic substance .Չափիչ սարքավորման ստուգարկում Canalization .Արհեստական ցամաքուրդի համակարգեր Built environment .Շինարարական տեխնիկա Building materials .Լանդշաֆտի խնամք Carrying capacity of the pasture .Աղտոտում կադմիումով Calibration of measuring equipment .Կարբոնացում Carcinogen .Թափարգելային գոտի Bugging quota .Հրդեհված տարածք Top Cadastrial map .Ուռուցքածին Carcinogenesis .Բուսաբանական ուսումնասիրություն Botanical reserve .Կոյուղի Carbon cycle .Նորաստեղծ միջավայր Built -up area .Չեկ Bog .Կառուցապատված տարածք Bulking sludge .Blow-well .Որսի չափաքանակը Building and construction technology .Ոռոգում հոսքաջրերով Buffer zone .Շենքեր և կառուցվածքներ Built drainage systems .Հատուկ պահպանվող բնա¬կան օբյեկտների և տարածքների կադաստր Cadmium contamination .Ուռուցքածին նյութ Car-engine emissions .Հորատման ջրհոր Botanical research .Ակտիվ տիղմ ուռած Burial ground .Քամու վտանգավոր արագություն Breeding ground .Թափոնների թաղման վայր Burned -over area .Բանալի տեղամասերի մեթոդ .

Կենտրոնացված ջրամատակարարում Central residence .Աղետաբեր վարարում Catch-water drains .Քիմիական պարարտանյութ Chemical industry .Քլորացում Chlorination plant .Չեկ Chemical and biological weapons .Քլորֆտորածխածիններ Chlor-organic compaunds .Քլորացում Chromatographic analysis .Ծխագազ /հնոցային/ Chlorofluorocarbons .Հիմնական բնակատեղի Centre of dispersal .Ցելյուլոզ Cement industry .Քլորի միացություններ Chlorine treatment .Արտանետումների քիմիական կազմը Chemical control .Քիմիական և կենսաբանա¬կան զենք Chemical composition of emission .Քարայրներ Caviation .Սարքավորումներ քիմիական արդյունաբերության համար Chemical erosion .Ջրահավաք ավազան Causative agent (of disease) .Հիվանդության հարուցիչ Caves .Քիմիական օվկիանոսագի¬տություն Chemical method of pest control .Քլորացման սարք Chlorine compaunds .Ցրման կենտրոն Centre of distribution.Քիմիական աղտոտում Chemical reclamation .Catalytic reactor .Չեկ Check plot .Փոփոխված լանդշաֆտ Charcoal .Ջրահավաք Catchment basin .Տարածման կենտրոն Centre of origin .Չագասի հիվանդություն Changed landscape .Թափոնների քիմիական մշակում Chemical and biochemical processes .Ցեմենտի արդյունաբերու¬թյուն Centralized water supply .Քիմիական պայքար / վնասատուների դեմ/ Chemical decontamination .Բազմացման կենտրոն Chagas' disease .Քիմիական և կենսաքիմիա¬կան պրոցեսներ Chimney gas .Կատալիտիկ զտիչ Catastrophic phenomena .Քրոնիկ թունավորում .Խոռոչագոյացում Cellulose .Աղետաբեր երևույթներ Catastrophic flood .Քրոմատոգրաֆիական անալիզ Chronic intoxication .Քիմիական արդյունաբերու¬թյուն Chemical oceanography .Ծագման կենտրոն Centre of propagation .Հոսքաջրերի քիմիական մաքրում Chemical treatment of waste .Փայտածուխ Check .Վնասատուների դեմ պայքարի քիմիական մեթոդ Chemical pollution .Ջրահեռացման ջրանցք Catchment area .Քիմիական դեզակտիվացում Chemical engineering .Քիմիական մելիորացիա Chemical sewage treatment .Քիմիական էրոզիա Chemical fertilizer .Քլորօրգանական միացու¬թյուններ Chlorination .

Մակարդում Coagulation of hazardous substances .Մաքուր տեխնոլոգիա Clean water .Համատարած հատում Clean technology .Կոլի-տիտր Colonization .Ափային պատնեշ Coastal sediments .Քաղաքացիական շինարա¬րություն Clarification .Դասակարգում Clean air .Կլիմա Climatic change .Կլիմայագիտություն Climax .Chronic toxic effect .Կլիմայական գործոն Climatic stress .Ափային էրոզիա Coastal levee .Քրոնիկ թունավորություն Circulating water reservoir .Փակ ասոցիացիա Closed-cycle technology .Գունազրկում Combustible waste .Մակարդիչ Coagulate .Ափամերձ արշիպելագ Coastal dam .Ածուխ Coal gasification .Ափային պատնեշ Coastal development .Դյուրավառ թափոններ .Ափերի զարգացում Coastal erosion .Տեքստիլ արդյունաբերություն Closed association .Բնակեցում Colour of water .Մաքուր ջուր Clearing of water .Մակարդիչ Coagulation .Հոսանուտ ջրամատակարա¬րում Circulation of water .Ափային նստվածքներ Coli test .Ափամերձ զոնա Coastal archipelago .Համատարած հատում Clear water .Վնասակար նյութերի մակարդում Coagulation tank .Ջրի պարզեցում Climate .Կլիմաքս Clogging of waters .Կլիմայական ստրես Climatology .Տևական թունավոր ազդեցություն Chronic toxicity .Մաքուր ջուր Clear cutting .Կլիմայի վրա ազդեցություն Climatic factor .Ածխի հեղուկ չափամաս Coarse-grained filter .Կլիմայի փոփոխություն Climatic effect .Խոշորահատիկ զտիչ Coastal areas .Անհոսք տեխնոլոգիիա Coagulant .Նստվածքարկում Classification .Կոլի-տիտր Coli titer .Փաթիլագոյացման խցիկ Coal .Ջրի գունավորությունը Colour removal .Մաքուր օդ Clean cutting .Հոսանուտ ջրավազան Circulating water supply .Քարածխային գազ և կոքս Coal liquefaction .Ջրերի աղբոտում Clothing industry .Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ Civil engineering .

Բնության պահպանություն Conservation-oriented research .Արգելոց Complex study of natural resources .Երկհարկանի պարզարան Compounds .Ռացիոնալ ոռոգում Conservation of freshwater .Աղբաջարդիչ Communal aerosol .Բնապահպանական ստանդարտներ Construction waste .Կոմունալ թունագիտություն Communal waste water .Բնական էկոհամակարգերի պահպանություն Conservation of nature .Արդյունագործական տեսակ Commercial water .Ծրագրային ապահովություն Concentration level .Ներքին այրման շարժիչներ Combustion products .Շինարարական աշխա¬տանքներ Consument biomass .Բնապահպանական ուսում¬նասիրություններ Conservation standards .Արտանետված գազ Combustion engines .Արդյունաբերական ջրեր Communitor .Քաղցրահամ ջրերի պահպա¬նություն Conservation of genetic resources .Սպառման պայթյուն .Խտության մակարդակը Concentration of impurities .Կենցաղային աերոզոլ Communal hygiene .Փոխհատուցված կարգավոր¬ման ջրամբար Competition .Սպառման ապրանքներ Consumption explosion .Գենետիկական ռեսուրսների պահպանություն Conservation of natural ecosystems .Միացություններ Computer software .Շինարարական թափոններ Construction works .Արդյունագործական որս Commercial species .Այրման արգասիքներ Comfort .Կոմպոստացում Composting plant .Կոմունալ հիգիենա Communal toxicology .Արդյունագործական ձկնորսություն Commercial hunting .Աղտոտող նյութերի խտությունը Coniferous forests .Պահպանում Conservation education .Combustion gas .Կոնսումենտների կենսա¬զանգված Consumer goods .Հասարակայնության մաս¬նակցությունը Compensating reservoir .Փշատերև անտառներ Conservation .Մրցակցություն Competition of organisms in community .Աղմուկի գործակից Composting .Թափոնների կոմպոստաց¬ման սարքավորում Composts and natural fertilizers .Բնական ռեսուրսների համա¬լիր ուսումնասիրություն Component of plant community .Աղտոտող նյութերի խտու¬թյունը Concentration of pollutants .Բնապահպանական կրթու¬թյուն Conservation irrigation .Հարմարավետություն Commercial fishery .Քաղաքային հոսքաջրեր Community participation .Բուսական համակեցության բաղադրամաս Composite noise rating . սպառման կտրուկ աճ Cosumption patterns .Օրգանական և բնական պարարտանյութեր Compound settling basin .Օրգանիզմների մրցակցու¬թյունը համակեցությունում Complete reserve .Սպառման նորմաներ .

Բերքի մշակման թափոններ Crude oil .Համատարած հատում Contour farming .Կորոզիա Cosmic ecology .Հսկիչչափիչ սարքեր Control of modern technology .Աղտոտված օդ Contaminated land .Մշտական աղտոտում Dairy industry .Տիեզերական էներգիա Cost-benefit analysis .Աճեցում.Կաթի արդյունաբերություն .Զտիչ հպումային բեռնումով Contact herbicide .Կորալյան խութեր Corrosion .Աղտոտում.Աղտոտված հող Contamination .Աղտոտող նյութ Contaminated air .Հոսքային վերլուծիչ Continuous-cultivated soil .Աղտոտման վտանգ Continuous analyzer .Տիեզերական էկոլոգիա Cosmic energy . վարակում Contamination hazard .Ցիկլոններ Citology .Կառավարվող ռեզերվատ Controlled tipping .Անմշակ նավթ Cultivated area .Տվիչ Crankcase emissions .Համատարած բնաջնջող հերբիցիդ Contaminant .Կոնվեկցիա.Ուրվագծային երկրագործություն Control-measuring instruments .Սանիտարական աղբյուս Convection .Ջրային սառեցման համակարգեր Coral reefs .Քարտերային աղտոտում Criterion of environmental standards setting .Նոր տեխնոլոգիայի հսկում Controlled burning .Մշակված հող Continuous felling .Այրման հսկողություն Controlled reserve . մշակում Cumulation of pollutants .Ցիտոլոգիա Top Daily pollution .Անվերադարձ ջրօգտագոր¬ծում Contact filter . ջերմազանգվածափոխանցում Cooling tower .Աղտոտող նյութերի կուտակում Cumulative effect .Մշակված լանդշաֆտ Cycle of matter .Ջրահովարան Cooling waters .Կուտակումային ազդեցու¬թյուն Cultural landscape .Շրջակա միջավայրի ստան¬դարտի հիմնավորման չափանիշ Critical area planting .Աղտոտված հող Contaminated soil .Ցանքերի պահպանություն Crop waste .Քարտերային գազերի արտանետումներ Crankcase pollution .Նյութի շրջապտույտ Cyclones .Էրոզացված հողերի բուսապատում Crop protection .Հերկած տարածք Cultivation .Consumptive water use .Շահութաբերության անալիզ Counter .

Սպառում .Անտառազրկում Degasation . նեխում.Տերևաթափիչ Deforestation .Ջրի քլորազրկում Decibel .Պատվար Damage (of materials.Լուծված գազերի հեռացում Degradation .Dam .Հոտազերծում. աղքատա¬ցում Degradation of soil .Ազոտազերծում Denudation .Երաշխավորված ջրամատակարարում Depleted resources . աղտոտող վնասակար նյութ Dangerous pollution .Անհետացած տեսակներ Deliberate pollution .Ածխածնազերծում Decarcinogenization .Հողի հողմամաշում Defoliant .Վնասի գնահատումը (միջավայրի աղտոտումից) Damper .Միտումնավոր աղտոտում Demographic explosion .Հեղեղ Decarbonization .Ժողովրդագրական պայթյուն Demographic study .Կրճատում Deleted species . տեղատարում Denuded area .Խլացուցիչ Dangerous goods .Խիստ վտանգավոր աղտո¬տում Data processing .) .Գունազրկում Decreasing species .Կրճատվող տեսակ Deep sea deposits .Փտում. հոտերի հեռացում Dependable water supply .Տվյալների գրանցման սարքավորում Dead well . վնաս (նյութերին.Տվյալների մշակում Data recording techniques .Տեղատարված մակերես Deodorization .Կլանող ջրհոր Deaeration of water .Սպառված ռեսուրսներ Depletion .Արգելոցային հողեր Deflation .Հողերի վատթարացում Degradated environment .Բուսական ծածկի խտությունը Degression . vegetation. բուսականությանը և այլն) Demage evaluation (of environmental pollution) .Ջրի օդազերծում Death control .Գազազերծում Degasifying .Ծովի հատակային նստվածքներ Defence lands .Ուռուցքածնազրկում Decay rate .Լվացում.Քայքայման /տրոհման/ արագությունը Decentralized water supply .Ժողովրդագրական ուսումնասիրություն Denitrification .Վնասվածք.Ապակենտրոնացված ջրամատակարարում Dechlorination of water .Առողջության համար վտանգավոր իրեր Dangerous pollutant .Վատթարացված (դեգրադացված) հողեր Degree of cover .Աղտոտող վտանգավոր նյութ.Դեցիբել Decolorization .Վատթարացված միջավայր Degradated lands . etc.Պայքար մահացության դեմ Debris flow .

Հողի աղազերծում Desaltation .Տվիչ Detergent . ռադիացիա Diffusion .Դետրիտոֆագ Devastating effect .Անալիացում Desalinization of soil .Ջրազրկում.Պատնեշ Diminishing fertility .Բնական ռեսուրսների սպառում Depletion of plant cover . սամում Desertification . ավերածություն Developed countries .Լքված հողեր Desalination .Զարգացող երկրներ Development patterns and lifestyles .Ավազորսիչ Detritus .Սուլֆատազերծում Detector .Գետային բերուկներ. չորացում Desinfection of waste water .Հողերի աղազերծում Desert locusts .Կրճատվող տեսակ Dioxins .Անապատացում Desiccation .Զարգացման ֆազ Differential species .Դիֆերենցիալ տեսակ Diffuse radiation .Դետրիտոֆագ Detritor grit basin .Զարգացման պլանավորում Development stage . հոսքաջրերի վարակազերծում Destructive effect .Depletion of natural resources .Նվազող բերրիություն Diminishing species .Թունավորության աստիճանի որոշում Deterrent tax .Բնական ռեսուրսների սպառում Determination of toxicity .Դետրիտ Detritus consumer .Դիֆուզիա.Աղազերծող սարք Desalting reclamation . նստվածքներ Deposit(s) composition ."Հասուն" տիղմ Dike .Ամայացում.Աղազերծման գործարաններ Desalinization .Քայքայիչ ազդեցություն Devastation . ավերում.Զարգացած երկրներ Developing countries .Ցրված ճառագայթում.Լվացամիջոց Deterioration of natural resources .Զարգացման մոդելներ և կենսակերպ Development planning .Անալիացում Desalting plant .Ջրի անալիացում Desalting .Դիօքսիններ Direct environmental effect .Շրջակա միջավայրի վրա անմիջական ազդեցություն .Բուսական ծածկի քայքայում Deposited particulate matter .Նստեցում Deposits . փոշիացում Digested sludge .Նստվածքների կազմը Derilict lands .Շրջակա միջավայրի աղտոտման հարկ Detritiphage .Ավազային փոթորիկ.Քայքայիչ ազդեցություն Desulphurization of fuels .Անապատային մորեխ Desert storm .Հոսքաջրերի ախտահանում.Անջատված մասնիկների զանգվածը Deposition .Անալիացում Desalination plants .

Դիսիմիլյացիա. վարակազերծում Dispersion . ծխագազ Disabled person .Բնակարանների տաքացում Disturbance of equilibrium .Թորում Distress .Դրենաժային կառուցվածք Drainage network .Չմաքրված գազ.Բնական աղետների կանխարգելում Disaster relief . մարդիկ Disposal of the dead .Տուժածներին օգնություն Disasters .Ստրեսազրկում District heating .Ջրառման կառուցվածք Domestic refuse .Տնտեսական ջրօգտագործում Dosimetric control .Առանց սոցիալական կարգավիճակի անձ Disafforestation .Բնական /տարերային/ աղետների վնասը Disaster preparedness . ջրաքաշում.Վնասազերծում.Հիվանդացություն Disinfection .Ջրհավաք ավազան Drainage facilities .Մաքրման կառուցվածքներ Dissimilation .Հավասարակշռության խախտում Disturbed lands .Փոշիացում Displased persons .Շրջակա միջավայրի վրա անմիջական ազդեցություն Dirty gas .Աղետների հետևանքների վերացման միջոցառումներ Disaster demage . չորացում Drainage area .Հոսքաջրերի հոր Drainage .Խախտված հողեր Disturbed landscape .Վերաբնակեցված անձինք.Խախտված լանդշաֆտ Diversion works .Ազդարարում մոտեցող /սպասվող/ տարերային աղետի մասին Disastrous flood .Գունազրկում Discontinuous area .Լուծված թթվածին Distillation .Անտառահատում.Թորում Distilling . անտառազերծում Disaster clean-up operations .Կենցաղային թափոններ Domestic water use .Ընդհատված /ճեղքված/ արեալ Disease incidence .Հոսքաջրերի նորմայի հատկացում Discharge liquids . քայքայում Dissolved oxygen .Օգտագործած հեղուկներ Discoloration .Աղետաբեր վարարում Discharge cooling .Դրենաժային ջրեր .Հոսքաջրանետումների սառեցում Discharge into the air .Հուղակավորության ծառայություն Disposal site .Թափոնների թափման տեղ.Բաժնաչափական հսկողություն Drain pit .Արտանետում մթնոլորտ Discharge limit .Դրենաժ. աղբակույտի տեղ Disposal works .Չորացման ցանց Drainage water .Բնական աղետներին նախապատրաստվելը Disaster prevention.Direct environmental impact .Տարերային աղետներ Disaster warning .

Խմելու ջրի աղբյուր Drinking water supply and sanitation .Թափոնների թափման տեղ.Չոր հողերի գյուղատնտեսական օգտագործում Dry filter .Երաշտի հսկում Drought resistance .Փոշեմաքրում Dust collecting .Draining canal .Դինամիկ հավասարակշռություն /էկոհամակարգում/ Dynamics of ecosystem (biogeocenosis) Էկոհամակարգի /Կենսաերկրահամակարգի/ դինամիկա Top Earth albedo .Օդի պղտորում փոշուց Dust precipitator .Փոշեզատիչ Dust storm .Փոշեորսում Dustiness of atmosphere .Էկոզարգացում Ecocycle .Երկրի բնական ռեսուրսների ուսումնասիրման միջոցների փորձարկման արբանյակ Earth shock .Երկրաշարժ Earthquake .Չոր զտիչ Drying bed .Գլոբալ աղտոտում Earth resources technology satellite (ERTS) .Փոշեզտիչ Dust haze .Փոշեփոթորիկ Dust trapping . աղբակույտի տեղ Dust-bearing wind .Փոշենստեցման խցիկ Dust catching .Երաշտադիմացկունություն Drug abuse and misuse .Խմելու ջրի մատակարարում և մշակում Drinking water treatment .Դեղամիջոցների սխալ օգտագործում Dry farming .Փոշեորսիչ Dust concentracion .Փոշոտվածություն Dust dispersiveness .Փոշեհեռացում Dust separator .Խմելու ջրի մշակում Drinking water use .Ջրի օգտագործումը խմելու նպատակով Drought .Բնակեցված շրջան Dynamic balance .Փոշեորսիչ Dust removal .Փոշու արտանետում Dust filter .Երկրաշարժ Ecodevelopment .Էկոլոգիական ցիկլ .Մթնոլորտի փոշոտվածություն Dwelling area .Երաշտ Drought control .Չորացման ջրանցք Drinking water .Փոշու մանրություն Dust emission .Երկրի ալբեդոն Earth pollution .Փոշիացման դադարեցում Dust cleaning .Տիղմային հարթակ Dryness index .Փոշու կոնցենտրացիան /մթնոլորտում/ Dust content .Փոշեորսում Dust collector .Խմելու ջուր Drinking water source .Փոշետար քամի Dust-catch chamber .Չորայնության գործակից Dump Թափոնակույտ Dumping site .

Էկոլոգիական ուսումնասիրություններ Ecological valence .Կրթության հայեցակետ շրջակա միջավայրի ասպարեզում Environmental education curricula .Էկոլոգիական տարիք Ecological aggression .Էկոլոգիական կրթություն Ecological effect .Էկոհամակարգ Environmental education concepts .Էկոլոգիական պլանավորում Ecological divergence .Տնտեսական գոտիականացում Ecosystem .Էկոլոգիական կանխատեսում Ecological impact .Առանձնյակների ոչնչացումը տվյալ պայմաններում Ecological niche .Էկոլոգիական ազդեցություն Ecological equilibtium .Էկոլոգիական վալենտականություն Ecological war .Էկոլոգիական համատեղություն Ecological component .Էկոլոգիական բուրգ Ecological range .Էկոլոգիական շոկ Ecological srability .Էկոլոգիական անալիզ Ecological approach .Շրջակա միջավայրի բնագավառում կրթության ուսումնական պլաններ . էկոլոգիական հաշվեկշիռ Ecological community .Էկոլոգիա Economic complex .Էկոլոգիական գնահատում Ecological factor .Էկոլոգիական ստրես Ecological studies (research) .Տնտեսական պլանավորում Economic zoning .Տնտեսական համակարգ Economic planning .Էկոլոգիական խորշ Ecological planning .Էկոլոգիական կանոններ Ecological scale .Էկոլոգիական կապեր Ecological reliability .Էկոլոգիական տարամիտում Ecological education .Էկոլոգիական հուսալիություն Ecological resources .Էկոլոգիական շարք /սինէկոլոգիական/ Ecological series .Էկոլոգիական ամպլիտուդա Ecological relationship .Էկոլոգիական կայունություն Ecological stress .Էկոլոգիական ճգնաժամ Ecological cycle .Էկոլոգիական համակեցություն Ecological compatibility .Էկոլոգիական ցիկլ Ecological design .Էկոլոգիական գործոն Ecological forecast .Էկոլոգիական պլանավորում Ecological pyramid .Էկոլոգիական կոմպոնենտ Ecological crisis .Էկոլոգիական հաշվեկշիռ.Էկոլոգիական մոտեցում Ecological balance .Էկոլոգիական ագրեսիա Ecological amplitude .Ecological age .Էկոլոգիական ամպլիտուդա Ecological analysis .Էկոլոգիական պատերազմ Ecology .Էկոլոգիական սանդղակ Ecological sequence .Էկոլոգիական հաշվեկշիռ Ecological evaluation .Էկոլոգիական ռեսուրսներ Ecological rules .Էկոլոգիական ազդեցություն Ecological model .Էկոլոգիական շարք (սինէկոլոգիական/ Ecological shock .Էկոլոգիական մոդել Ecological mortality .

Օգնություն վթարներից տուժածներին Emergency shelter .Արտանետումների մոնիտորինգ /դիտանց/ Emission source .Էներգիա Energy balance .Էմուլսարար Endangered animal species .Էներգետիկ ռեսուրսներ .Էներգիայի արդյունավետություն Energy policy .Էներգոհաշվեկշիռ Energy conservation .Արտանետումների սահմանափակում Emission monitoring .Մթնոլորտ կատարված արտանետումների մաքրում Emission inventory .Հոսքաջրերի վարնետքի սահմանափակում Effluents neutralization .Էլեկտրատեխնիկա Electrical storage devices .Էլեկտրաէներգիայի բաշխում Electric power plants .Արտանետումների աղբյուր Emission standard .Էլեկտրակայաններ Electrical engineering .Նորմատիվային մաքրված հոսքաջրեր Effluents treatment .Արտանետումների գույքագրում.Վթարային վարնետք Emergency level .Հոսքաջրերի վնասազերծում Effluents standard .Հոսքաջրերի հատկացման բաժնեչափ Effluents limitations .Համի հեռացում Emergency discharge .Արտադրությունը և էներգիայի օգտագործումը Energy resources .Էլեկտրոստատիկ ֆիլտր Elemental calamity .Հոսքաջրերի վարնետման վարձ Effluents limit . արտանետումների /գազանման թափոնների/ կադաստր Emission limitation .Էլեկտրաէներգիայի խնայողություն Energy conversion .Էլեկտրաէներգիայի կուտակման սարք Electromagnetic pollution .Արտանետման արդյունավետ բարձրություն Efficiency of gas cleaning .Անհայտացման վտանգի տակ գտնվող բույսերի տեսակներ Endemic species .Էլեկտրաեներգիայի փոխակերպում Energy crisis .Հոսքաջրերի վարնետք Effluents fee .Վարնետքի հոսքաջրերի որակի ստանդարտ Effluents treated to standard quality .Վթարային մակարդակ Emergency relief .Էլեկտրամագնիսական աղտոտում Electrostatic filter .Էներգետիկ քաղաքականություն Energy production and use .Մթնոլորտ արտանետված աղտոտող նյութերի հարկ Emulsifying agent .Հոսքաջրերի մաքրում Electric power .Գազի մաքրման աստիճանը Effluents discharge .Վթարային ապաստարան Emission control .Էներգետիկ ճգնաժամ Energy efficiency .Օգնություն վթարի դեպքում Emergency relief measures .Effective emission height (EEH) .Արտանետումների /գազանման թափոնների/ նորմա Emission tax .Էլեկտրաստատիկ զտիչ Electrostatic precipitator .Էնդեմիկ տեսակ Energy .Տարերային աղետ Elimination of after-taste .Անհայտացման վտանգի տակ գտնվող կենդանիների տեսակներ Endangered plant species .Էլեկտրական էներգիա Electric power distribution .

Միջավայրի վատթարացում Environmental design .Բնակավայրերի շրջակա միջավայրի ասպեկտները Environmental assessment .Շրջակա միջավայրի պահպանություն Environmental contingency planning .Շրջակա միջավայրի պահպանության ծախսեր Environmental cooperation .Միջավայրի վիճակի գնահատում Environmental auditing .Շրջակա միջավայրի վիճակի կանխատեսում Environmental abuse.Ուրանի հարստացում Environment and development .Բնապահպանական նախագծում Environmental deterioration .Շրջակա միջավայրի պայմաններ Environmental conservation .Հաշվետվություն շրջակա միջավայրի վիճակի մասին Environmental analysis .Բնական ռեսուրսների ոչ-ռացիոնալ օգտագործում Environmental accidents .Պլանավորում էկոլոգիական արտակարգ իրավիճակների համար Environmental control .Շրջակա միջավայրը և զարգացումը Environment component .Մարդու շրջակա միջավայրի վատթարացման կադաստր Environment enhancement .Արտաքին միջավայրի պայմանների ինդիկատոր Environment indices standard .Շրջակա միջավայրի վիճակի մասին տեղյակություն Environmental baseline study .Էներգիայի աղբյուրներ Energy utilization patterns .Հանցագործություն շրջակա միջավայրի նկատմամբ Environmental criterion .Ավտոմոբիլի շարժիչի տոքսիկ բնութագրությունը Engine emissions .Շրջակա միջավայրի վատթարացում Environmental education (EE) .Միջավայրի որակի հսկողության համակարգ Environment state forecasting .Համագործակցություն շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում Environmental crimes .Շրջակա միջավայրի վիճակի հսկողություն Environmental control costs .Շրջակա միջավայրի առողջացում Environment impact assessment .Ավտոմեքենաների արտանետումներ Enriched uranium .Շրջակա միջավայրի նախնական վիճակի ուսումնասիրություն Environmental conditions .Շրջակա միջավայրի ցուցանիշների պետական ստանդարտ Environment management .Շրջակա միջավայրի պահանության միջոցներ և մեթոդներ .Վթարային իրավիճակ շրջակա միջավայրում Environmental accounting .Շրջակա միջավայրի կառավարում Environment quality assessment .Շրջակա միջավայրի վրա գործած ազդեցության անալիզ Environmental aspects of human settlements .Շրջակա միջավայրի որակի չափանիշ Environmental degradation .Կրթություն շրջակա միջավայրի բնագավառում /բնապահպանական/ Environmental engineer .Շրջակա միջավայրի հարցերով զբաղվող մասնագետ Environmental engineering .Շրջակա միջավայրի ստուգում Environmental awareness .Energy sources .Միջավայրի բաղադրիչ Environment deterioration cadastre .Շրջակա միջավայրի որակի գնահատում Environment quality control system .Էկոլոգիական փորձաքննություն Environment indicator .Էներգիայի օգտագործման նորմա Engine emission data .

Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի /դիտանցի/ համակարգ Environmental perception .Շրջակա միջավայրի որակի հսկողություն Environmental quality index (EQI) .Շրջակա միջավայրի հիմնահարց Environmental protection Շրջակա միջավայրի պահպանություն Environmental protection bill .Օրենք շրջակա միջավայրի պահպանության մասին Environmental quality .Շրջակա միջավայրի որակի ստանդարտ Environmental radioactivity .Պլանավորում հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջները Environmental policy .Քաղաքականություն շրջակա միջավայրի բնագավառում Environmental pollution .Շրջակա միջավայրի աղտոտում Environmental problem .Շրջակա միջավայրի բարելավում Environmental information .Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում Environmental impact statement .Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը առողջության վրա Environmental impact .Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ /դիտանց/ Environmental monitoring system .Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն Environmental impact assessment .Շրջակա միջավայրի որակը Environmental quality control .Շրջակա միջավայրի նախկին վիճակ վերականգնումը Environmental risk assessment .Պատասխանատվություն շրջակա միջավայրի պահպանության համար Environmental load . շրջակա միջավայրի որակի սանդղակ Environmental quality monitoring .Շրջակա միջավայրի ընկալում Environmental planning .Էկոլոգիական անվտանգություն .Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրություն Environmental resistance .Շրջակա միջավայրի ծանրաբեռնվածություն Environmental management .Environmental health hazards .Բնապահպանական օրենսդրություն Environmental liability .Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվություն Environmental research .Շրջակա միջավայրի պահպանության իրավական ակտ Environmental protection law .Շրջակա միջավայրի կառավարում Environmental misconduct .Օրենք շրջակա միջավայրի մասին Environmental legislation.Միջավայրի կայունությունը արտաքին ազդեցության նկատմամբ Environmental restoration .Շրջակա միջավայրի մասին լրատվություն Environmental institution .Շրջակա միջավայրի համար վտանգի գնահատումը Environmental safety .Միջավայրի որակի ինդեքսը.Միջավայրին վնաս հասցնել Environmental monitoring .Շրջակա միջավայրի որակի մոնիտորինգ /դիտանց/ Environmental quality standard .Շրջակա միջավայրի պահպանության հսկող օրգաններ Environmental law .Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության որոշում Environmental improvement .

Էկոլոգիական կայուն զարգացում Enzymes .Գոլորշիացման ավազան Excessive moistening .Ջրերի էվտրոֆիկացում Evaluation .Գոլորշիացում և տրանսպիրացիա Evaporation basin .Կայունություն էրոզիայի դեմ Erosion wind . տեղատարված հողեր Erosion .Անուղղակի ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա Environmental side impact .Գիտություն շրջակա միջավայրի մասին Environmental security .Ջրի կորուստ գոլորշիացմամբ Evaporation pond .Ավելցուկ խոնավություն .Ծանրաբեռնվածություն շրջակա միջավայրի վրա.Էնզիմներ Eolation .Ընտրություն միջավայրի ազդեցության տակ Environmental side effect .Environmental science .Ջրերի էվտրոֆիկացում Eutrophization .Դելտայի օվկիանոսագրություն Eutrophic water reservoir .Համաճարակներ Ergonomics .Հակաէրոզիոն կառուցվածքներ Erosion hazard .Պայքար էրոզիայի դեմ Erosion control measures .Էստուարների կենսաբանություն Estuarine conservation areas .Տեղատարված հողեր Eroded soil .Էրգոնոմիկա Eroded lands .Գոլորշիացման ավազան Evaporation losses . էկոլոգիական ստրես Environmental stress indicator .Շրջակա միջավայրի անվտանգություն Environmental selection .Լվացված.Շրջակա միջավայրի հարցերով զբաղվող կադրերի պատրաստում Environmental vandalism .Էստուարների էկոհամակարգ Estuarine oceanography .Էրոզիա առաջացնող ակտիվ քամի Estimation .Էվտրոֆ ավազան Eutrophication .Էրոզիայի վտանգ Erosion losses .Շրջակա միջավայրի ազդեցությամբ պայմանավորված հիվանդություններ Environmentally sound technology .Հողմնահարում Epidemics .Գնահատում Evaporation and transpiration .Գոլորշիացման ավազան Evaporation tank .Էկոլոգիապես ընդունելի տեխնոլոգիա Environmentally sustainable development .Գնահատում Estuarine biology .Էրոզիա Erosion control .Նպաստներ և նյութական խթանում Environmental training .Հակաէրոզիոն միջոցառումներ Erosion control structures .Վիճակագրություն շրջակա միջավայրի վերաբերյալ Environmental stress .Կորուստներ էրոզիայից Erosion resistance .Շրջակա միջավայրի պահպանության կողմնակից Environmentally related diseases .Շրջակա միջավայրի նկատմամբ գործած վանդալիզմ Environmental warfare .Էստուարների պահպանություն Estuarine ecosystems .Էկոլոգիական ստրեսի ինդիկատոր Environmental subsidies and incentives .Պայքար շրջակա միջավայրի համար Environmentalist .Անուղղակի ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա Environmental statistics .

Հյուծված հող Exhaustible raw materials .Էքստենսիվ երկրագործություն Extensive natural resources utilization .Բնական ռեսուրսների էքստենսիվ օգտագործում Extinct species .Արդյունաբերական թափոններ Falling (off) .Դաշտային հետազոտություններ Field survey . չորացում Exsiccation of climate .Տեսակի կայունություն.Ագրոանտառաբուծություն Farm waste .Թափում /տերևների.Տնտեսական հասունացման տարիքը Export of hazardous wastes . ծաղիկների.Exclusive species . մշակում Farmyard manure . պտուղների/ Family planning .Շարժիչի արտանետած գազերի ծխայնությունը Exhausted soil .Ֆաունա Faunistic research .Աճեցում.Գոմաղբ Farmyard waste .Հողմապաշտպան շերտ .Դաշտապաշտպան անտառներ Field studies .Վտանգավոր թափոնների արտահանում Exsiccation .Ավտոմոբիլային գազերի արտանետումներ Exhaust gases .Սպառվող հումքի տեսակներ Exhaustion of natural resources .Շարժիչից արտանետված գազերի ծխայնությունը Exhaust (gas) emissions .Ջրազրկում. կապվածություն Exhaust (gas) .Ճահիճներ Fidelity .Ընտանիքի պլանավորում Farm buildings .Ավտոմոբիլների շարժիչներից արտանետված գազեր Exhaust gases dissipation .Արտանետված գազ Exhaust emission smoke .Մեկուսիչի արտանետած գազերի հավաքիչ Exhaust smoke .Հետադարձ հոսք Field windbreak .Սննդական մակարդակ Felling area .Բնական ռեսուրսների սպառում Exploitable age .Շարժիչի արտանետած գազերի ծխայնությունը Exhaust smoking .Ավտոմոբիլի շարժիչի արտանետած գազերի ծուխը Exhaust smoke opacity .Արտանետված գազերի տարածում Exhaust manifold reactor .Դաշտային փեուսումնասիրություններ Field wastes .Գյուղական շինություն¬ներ Farm forestry .Կլիմայի չորացում Extensive agriculture .Ֆաունագիտական ուսումնասիրություններ Faunistic reserve .Տեսակի անհայտացումը Top Fabric filter .Տեսակի հավատարմություն Field.Զտիչ գործվածքից /կտորից/ Factory waste .Ֆերմաների թափոններ Fauna .Գյուղատնտեսական թափոններ Farming .Անհայտացած տեսակ Extinction of species .protecting plant .Կայուն տեսակ Exclusiveness .Ֆաունիստական արգելավայր Feeding level .Անտառահատված մակերես Fen .

Հակավարարման պաշտպանություն . ակվատնտեսություն Fishing vessels .Ձկնապաշտպան սարքավորում Fishery .Քամիչ ջրհոր Filtration fields .Երկրորդային պարզարան Finansial assistance .Հակավարարումնային պաշտպանություն Flood control . քամիչի մաքրում Filter flocculation .Ձկնանցի սարքավորում Fish protection structures .Փայտեղենի լողարկման կանոններ Floating sludge .Ձկնաթող Fish-passing facilities .Ձկնաբուծարան Fish pass .Ձկնուղի Fish pass for downstream migrants .Զտման դաշտեր Final purification .Փաթիլագոյացում ֆլոկուլյացիա Flood .Ջրածածկել.Հակավարարումնային կառույցներ Flood prevention .Ձկնաբուծություն Fisheries management .Պայքար ջրհեղեղների դեմ.Ձկնաբուծական լճակ Fixed water . քամիչի կեղտոտում Filter loosening .Ձկնորսության թույլտվություն Fishing pond . ջրհեղեղ Flood abatement .Երկրորդային պարզարան Final settling basin .Ծխագազ /հնոցի/ Fire safety requirements .Զտիչի.Հրդեհներ Fire gas .Զտիչի.Զտիչի.Ֆինանսական օգնություն Fire .Պայքար ջրհեղեղների դեմ.Լրացուցիչ մաքրում Final sedimentation tank .Փաթիլագոյացում.Կապված ջուր Floatage recommendations .Ձուկ Fish culture .Քամիչի փխրունացում Filter media .Լողացող տիղմ Flocculation .Որսիչ.Ձկնորսություն Fishing licence .Փաթիլագոյացման խցիկ Flocs formation . քամիչի բեռնում Filter cleaning .Զտման դաշտեր Filtration land plots . մաքրում Filtering layer .Քամիչ կայան Filter wash .Ջրօգտագտագործում ձկնային տնտեսության համար Fish ladder .Լճակային տնտեսություն.Ձկնանցարան Fish nursery . ֆլոկուլյացիա Flocculation tank . վարարումների կարգավորում Flood-control works .Ձկնապաշտպան սարքավորում Fish screens .Զտիչ շերտ Filtering well .Ձկնային տնտեսության ղեկավարում Fishfarming . ջրհեղեղների նախազգուշացում Flood protection . զտիչ Filter beds .Filter .Ձկնորսական նավեր Fish-husbandry water utilization .Զտիչի.Զտիչի. քամիչի բեռնում Filter plant . քամիչի լվացում.Հրդեհային անվտանգության պահանջներ Fish .

Ջրածածկում.Ջրի ֆտորացում Fluorides .Թռչունների չուի երթուղի Focus (of mass reproduction of pests.Սննդամթերի պահպանություն Food science and technology .Անտառաբարելավում Forest inventory .Անձրևային էրոզիա Fly ash .Գիտություն սննդամթերքի մասին և նրանց արտադրության տեխնոլոգիան Food storage .Բնակա ն ռեսուրսների օգտագործման կանխատեսում Forest cadastre .Սննդամթերքի աղտոտումը ռադիոնուկլիդներով Food preservation .Շրջակա միջավայրի փոփոխությունների կանխատեսում Forecast of impact on the environment .Ֆլորա Flotation .Օջախ /վնասատուների զանգվածային բազմացման.Հանքահարստացում Flow gauging .Փոշեմոխրաորսիչ Flyway .Սննդի աղտոտում Food irradiation .Հակավարարման կառույցներ Flooding .Միջավայրի վրա ազդեցության կանխատեսում Forecast of natural resources utilization .Անտառային հրդեհներ Forest improvement .Կերերի պահածոյացում Food Սնունդ Food additives and colourants .Գետային ափաքերում Fluvial erosion .Հոսանուտ ջրավազան Flue-dust collector .Սննդային հավելույթներ և ներկեր Food chain .Ֆտորի միացություններ Fluorine compounds .Ջրի ծախսի չափում Flow record .Flood-protection works .Սննդամթերքի տեղափոխում Forecast of environment iterations .Անտառների պահպանություն Forest devastation .Հեռացող գազ Fluoridation of water .ծագման օջախ /կենտրոն/ Fodder conservation .Անտառային կադաստր Forest conservation .Անտառների գույքագրում . ջրհեղեղ Floodway .Սննդամթերքի պահեստներ Food transport .Վարարման ջրերի բացթողման ջրանցք Flora .Շրջակա միջավայրի փոփոխությունների կանխատեսում Forecast of environment changes .Լվացման ջուր Fluvial abrasion .Ջրի ծախսի չափում Flowing water reservoir .Սննդային շղթա Food contamination .Փոշեորսիչ Flue gas .Մոխրի մասնիկներ օդում Fly-ash retainer .Անտառահատում անտառազերծում Forest fires .Շրջակա միջավայրի փոփոխությունների կանխատեսում Forecast of environment variations .Ֆտորի միացություններ Flushing water . of origin) .

Քաղցրահամ ջուր. անտառաբուծություն Forestry .Քաղցրահամ ջրերի մոնիտորինգ/դիտանց/ Freshwater plant . անտառային ֆոնդ Forest sanitation .Սղին Free resources .Անտառբարելավում Forest regeneration .Վնասակար գազ Frazil .Սպիրտային վառելանյութ Fuel and power resources .Քաղցրահամ ջրերի պաշարներ Frostkilling .Անտառի բարիքներ Forest reclamation .Ծխահարիչ.Անտառապուրակ Forest policy .Մատչելի ռեսուրսներ Freezer .Ֆունգիցիդ Furnace gas .Անալիացնող սարք Freshwater resources .Անտառային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն Forest products .Քաղցրահամ ջրերի էկոհամակարգեր Freshwater monitoring .Անտառային ռեսուրսների գնահատում Forest resources .Քաղցրահամ ջրերի կենսաբանություն Freshwater ecosystems .Անտառվերականգնում.Անտառաբուծություն.Անտառային ռեզերվատ Forest reserves .Անտառային ֆոնդ Forest resource assessment .Անտառային հանդակ Forest management .Անտառային ռեսուրսներ.Ֆրեոնների միացություն Fresh water .Forest land . անտառային տնտեսություն Forestry legislation .Բույսերի ցրտահարում Fuel alcohol .Անտառի սանիտարական հատումներ Forest shelter-belt .Անտառաշերտ /անտառապաշտպան/ Forest stand .Անտառատնկում Forestation .Անտառային օրենսդրություն Fossil fuels .Անտառների կառավարում Forest park .Փայտ Fume gas .Սառնարանային սարք Freon compounds .Վառելիքային նավթ Fuel resources .Վառելիքային ռեսուրսներ Fuel wood .Անտառի վերականգնում Forest reserve .Սնկեր և խմորասնկեր Fungicide .Անտառի վերականգնում Forest reproduction . ֆումիգանտ Fungi and yeasts .Հանածո վառելանյութ Foul gas . անտառատնկում.Վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներ Fuel oil .Անտառի վերականգնում Forest renewal . թարմ ջուր Freashwater biology .Ծխագազ /հնոցային/ Fumigant .Ծխագազ /հնոցային/ Top .

Ցանցաձև ֆիլտր Gene banks .Արդյունագործական որսորդության կադաստր Game habitat .Գենետիկական ռեսուրսներ Genetics .Գազանման արտանետումներ Gas chromatography .Քաղաքի գլխավոր հատակագիծ Genetic engineering .Գազի հեղուկացում Gas permeability .Երկրահամակեցություններ Geochemical landscape .Game . որսորդական ռեզերվատ Game reserves .Գազանման արտանետումներ Gaseous inversion .Ընդհանուր թունագիտություն General urban plan .Գազամաքրում Gas collector .Աղբայրոցային սարք Garbage recipient .Գազանման թափոններ Gathering ground .Գազաթափանցելիություն Gas purification .Որսորդական ֆոնդ Garbage .Գազորսիչ Gas liquefaction .Որսահանդակ Game husbandry .Աշխարհագրական համակարգ /երկրահամակարգ/ .Պարտեզապուրակային ճարտարապետություն Gas burst .Ընդհանուր էկոլոգիա General toxicology .Գազային ինվերսիա Gaseous waste .Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր Geographical complex (geocomplex) .Գազային քրոմատոգրաֆիա Gas cleaning .Աղբընդունիչ Gardening architecture .Գազամաքրիչ սարք Gas release .Երկրաքիմիական լանդշաֆտ Geographic attributes .Գազանման արտանետումներ Gas resistance .Գենետիկա Geocenosis .Որսի արգելավայր.Աշխարհագրական հատկանիշներ Geographic distribution of resources .Աղբ Garbage disposal plant .Վայրի կենդանիների պարկ Game reserve .Ռեսուրսների աշխարհագրական տեղաբաշխում Geographic information systems .Ջրահավաք Gauze filter .Գենային ինժեներություն Genetic heredity .Որսորդական տնտեսություն Game management .Որս Game cadastre .Որսորդական ֆոնդ Game resources .Գազամաքրում Gas purifying plant .Ժառանգականություն Genetic heritage .Գազորսիչ Gaseous discharge .Գենետիկական բանկեր General ecology .Գազակայունություն Gas trap .Որսի ռեսուրսների կառավարում Game park .Գենետիկական ֆոնդ Genetic resources .

Տափաստանային էկոհամակարգեր Grassland farming Մարգագետնաարոտավայրային տնտեսություն Grassland harrowing .Երկրաբանություն Geomorphology .Մարգագետինների տափանում Grassland protection .Երկրատեխնոլոգիա Geothermal energy .Միջավայրի որակի հսկողության վերգետնյա համակարգ .Փոշեանջատիչ գրավիտացիոն Gray water .Հանդակների պահպանություն Grassland science .Արոտավայրի տարողունակությունը Grazing land .Հերմոպլազմա Giberellin .Խոտածածկույթ Grass fires .Ջերմոցային գազեր Grit chamber .Կանաչ գոտի Green labeling .Ճարպորսիչ Green belt .Սառցադաշտագիտություն Global .Համամոլորակային գլոբալ Global conventions .Գեոմորֆոլոգիա Geophysics .Մթնոլորտի էներգիայի ընդհանուր հաշվեկշիռ Global monitoring .Գլոբալ ջրափոխանակություն Government buildings .Կառավարական շենքեր Grains .Գլոբալ մոնիտորինգ /դիտանց/ Global monitoring system .Գլոբալ աղտոտում Global warming .Գլոբալ տաքացում Global water cycle .Ավազորսիչ Ground environment quality control system .Մարգագետինների էկոլոգիա Grassland ecosystems .Գլոբալ աղտոտող նյութ Global pollution .Geographical exploration traverse .Ճարպորսիչ Grease trap .Տափաստանային հրդեհներ Grassland ecology .Հիբերիլին Glacial erosion .Գլոբալ մոնիտորինգի /դիտանցի/ համակարգ Global pollutant .Հացահատիկ Grass .Արոտավայր Grass cover .Սառցադաշտային էրոզիա Glaciology .Մարգագետնագիտություն Gravitational dust separator .Ջերմոցային էֆէկտ Greenhouse gases .Գլոբալ կոնվենցիաներ Global ecology .Երկրահամակարգ Geotechnology .Կենցաղային հոսքաջրեր Grazing .Արոտավայր Grazing capacity .Երկրոլորտ Geosystem .Երթուղային հանույթ Geology .Երկրաֆիզիկա Geosphere.Արոտավայր Grease catcher .Էկոլոգիական պիտակավորում Greenbelts .Երկրաթերմալ էներգիա Germplasm .Կանաչ զոնաներ Greenhouse effect .Գլոբալ էկոլոգիա Global energy balance .

Խոտհարքային հանդակ Hazardous organism .Ջերմային հաշվեկշիռ Heat պxchanger .Վնասակար /վտանգավոր/ նյութ Hazardous wastes .Ջրառման կառուցվածքներ Health legislation .Վտանգավոր թափոններ Hazards of pollutants .Ջրերի պահպանության կարգ Guide . մշակում Growth stage . հողերի մաքրում Guidance on water conservation .Ջերմային հաշվեկշիռ Heat (thermal) discharge . բնակավայր Habitat conditions .Աղտոտող.Կոշտ ճառագայթում Hardness of water .Օրենք առողջության պահպանության մասին Healthy environment .Գետնամերձ կոնցենտրացիա Ground survey .Գետնամերձ մշուշաքող Ground level concentration .Աճման ֆազա Grubbing .Ստորգետնյա ջրերի պաշարների լրացում Ground water intake .Բնակավայրի պահպանություն Haematology .Ջերմակլանում Heat balance . մեգ.Բնակության պայմաններ Habitat conservation . պղտորում.Ստորգետնյա ջրերի ջրառ Ground water recharge .Վնասատու օրգանիզմ Hazardous pollutant .Ջրի կոշտություն Harmful substance .Վտանգավոր աղտոտիչներ Haze .Ձորակառաջացում Gypsuming .Ձորակների ամրացում Gully .Վնասակար նյութ Harmonious exploitation of natural resources . տնկարան Hay field . բնակության շրջան.Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում Hatchery .Բուծարան.Ստորգետնյա ջրեր Ground water accretion .Ձորակամրացնող տնկարկներ Gullying .Ջերմափոխանակիչ .Հողի պարարտացում գիպսով Top Habitat . մշուշ) Headworks .Ստորգետնյա հոսք Growing .Տեսակի բնակության վայր.Հեմատոլոգիա Hard radiation .Ground haze .Ստորգետնյա ջրերի պաշարների համալրում Ground water resources .Մարդու առողջության համար բարենպաստ միջավայր Heap .Մշուշաքող (մառախուղ.Խոտհարքային հանդակ Hay land .Աճեցում.control planting . վտանգավոր (վնասակար) նյութ Hazardous substances .Արմատահանում.Ստորգետնյա ջրերի ռեսուրսներ Ground water run-off .Վերգետնյա հանույթ Ground water .Ջերմային վարնետք Heat equation .Թափոնակույտ Heat absorption .Ինդիկատոր Gullies detention .

Խոնավության ցուցիչ Hunting ground .Որսի թույլտվություն Hunting of fur animals .Մարդու իրավունքներ Human settlement .Հերբիցիդ Heredity endowment .Բարձրարդյունավետ գազազտիչ High-level waste .Բնակչություն Human rights .Մարդու էկոլոգիա Human ecosystem .Ջերմային /թերմալ/ աղտոտում Heat radiation .Պատմական և ճարտա¬րա¬պետական հուշարձաններ Homelessness .Խոնավացման գործակից Humidity index .Heat insulation .Բնակավայրերի կառավարում Humidity .Ջերմային /ջերմոցային/ էֆեկտ Human ecology .Մարդկանց տարաշարժ Human physiology and pathology .Մուշտակավոր գազանների որս Hunting reserve .Հիդրոտեխնիկական կառույց Hydrocarbon compounds .Մարդու առողջությունը Human migration .Անտուն Hothhouse effect .Փոթորիկ.Հետերոտրոֆ High-activity waste .Սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերքներ Highrise buildings .Ածխաջրածնային միացություններ Hydrocarbons .Ջեռուցման սարք Heath lands .Ջերմամեկուցացում Heat pollution .Բնակավայր Human settlements management .Անտրոպոէկոլոգիական համակարգ Human environment .Ջերմության փոխադրում Heating installation .Բարձր ակտիվության թափոններ High protein foods .Խոնավություն Humidity factor .Որսի հանդակ Hunting licence .Ժառանգականություն Heterotherm . ջերմաճառագայթում Heat tolerance .Աղտոտող նյութերի ազդեցությունը մարդու վրա Human health .Մարդու ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա Human population .Բարձր ակտիվության թափոններ High-density zone .Հետերոթերմ Heterotrophic organism .Մարդու շրջակա միջա¬վայրը Human exposure to pollutants .Ծանր մետաղներ Heavy rain .Առողջ հողեր Heavy metals .Բարձրահարկ շենքեր Highways .Խիտ կառուցապատված շրջան High-energy scrubber . մրրիկ Hurricane wind .Փոթորկալից քամի Hydraulic structure .Արոտավայր Herbicide .Որսորդական արգելավայր Hurricane .Ածխաջրածիններ .Ջերմակայունություն Heat transport .Տեղատարափ անձրև Herbage .Ջերմային ճառագայթում.Մայրուղային խճուղի Historical sites and monuments .

Ջրի պարապ վարնետք Immunological diseases .Խնամքի հատում Improvement of water quality .Թափոնների այրում Incineration plant .Հիդրոպոնիկա Hydropower .Ջրոլորտ Hydrotechnical amelioration .Ջրածնային ցուցանիշ (pH) Hydrogen sulphide .Աղբայրում Incineration of waste .Աղտոտում.Ջրային կադաստր Hydrologic system .Հիդրոէներգիա Hydropower engineering .Ինդիկատորբույս Indicator species .Աղտոտիչների նույնացում Idle discharge .Հիդրոլիզ Hydrometeorological station .Հիդրոէներգետիկա Hydropower resources .Քլոր և աղաթթու Hydroelectric plant .Բարելավված հողեր Improvement cutting .Աղբայրոցային կայան Incinerator .Ինդիկատոր Indicator dose .Հիդրոէներգիա Hydrogen ion exponent .Տեղական տեսակ .Շրջակա միջավայրի հիգիենա Hygiene of water .Անընկալունակության համակարգի հիվանդություններ Immunology .Ջրի որակի բարելավում Impurity .Բնական անտառներ Indigenous species .Աղբայրոց Incinerator plant .Հողի ուժասպառություն Improved lands .Հիդրոէներգառեսուրսներ Hydrosphere .Հիդրոօդերևութաբանական կայան Hydroponics .Ջրի հիգիենա Top Ice-covered ground .Աղտոտման ինդիկատոր Indicator plant .Ծծմբաջրածին Hydrography .Հիդրոգրաֆիա HydrՏlogic inventory .Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ.Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության /դիտանց/ մոնիտորինգ Impoverishment of soil .Հիդրոլոգիական ռեժիմ Hydrolysis .Ջրային հողաբարելավում Hygiene of environment . ջրի շրջապտույտ Hydrological regime .Hydrochloric acid and chlorine .Տեսակինդիկատոր Indigenous forests .Հիդրոէլեկտրակայան /ՀԷԿ/ Hydroelectric power .Իմունոլոգիա Impact monitoring .Աղբայրոցային սարք Incorporating species .Ներդրվող տեսակ Indicator .Ջրային համակարգ Hydrological cycle . աղտոտող նյութ Incineration .Մերկասառույց Identification of pollutants .Ինդիկատորային բաժնաչափ Indicator of pollution .

Օգտագործման ենթակա թափոններ Insecticidial activity .Ինվազիա Infestation of food and crops .Ենթահողային ոռոգում Information processing .Արդյունաբերական հոսքաջրեր Industrial water .Վարակիչ հոսքաջրեր Infestation .Սննդամթերքի վարակումը վնասատուներով Infiltration irrigation .Շենքի ներսում օդի աղտոտումը Industrial aerosol .Մասնագիտական հիվանդություն Industrial effluents .Արդյունաբերական ջրեր Industrial water use .Աղտոտման արդյունաբերական աղբյուր Industrial processes .Արդյունաբերական կառույցներ Industrial discharge .Արդյունաբերական թունագիտություն Industrial wash water .Անհատի գոյատևումը Indoor air pollution .Արդյունաբերական թույն Industrial pollution source .Լրատվական աղտոտում Infrastructure and utilities .Անօրգանական աղտոտիչներ Inorganic resources .Միջատասպան նյութ Inspection chamber .Մանկական մահացություն Infection .Արդյունաբերական արտադրանքի վիճակագրություն Industrial toxicology .Արդյունաբերական աերոզոլ Industrial areas .Բնության պահպանություն ըստ ռեսուրսների Individual survival .Անհատական բաժնաչափ Individual resource protection .Ներքին ջրեր. ցամաքի ջրեր Inland water transport .Ենթակառուցվածք և ապահովության միջոցներ Inland waters .Արդյունաբերական արտանետումներ Industrial fumes .Անօրգանական քիմիա Inorganic pollutants .Վարակում Infectious disease .Արդյունաբերական հոսքաջրեր Industrial waste .Արդյունաբերական օրենսդրություն Industrial poison .Արդյունաբերական արտանետում Industrial disease .Արդյունաբերական ջրօգտագործում Indusrtial water utilization .Արդյունաբերական ծուխ Industrial inputs and outputs .Լրատվության մշակում Information technology .Ափամերձ տարածքների զարգացում Inorganic chemistry .Արդյունաբերական հոսքաջրեր Industrial emissions .Ներքին ջրային ուղիների տրանսպորտ Inland waterways .Արտադրական պրոցեսներ Industrial production statistics .Արդյունաբերական տարածքներ Industrial buildings .Լրատվական տեխնոլոգիա Informational pollution .Դիտման ջրհոր .Արդյունաբերական ջրօգտագործում Infant mortality .Individual dose .Վարակիչ հիվանդություն Infectious sewage water .Միջատասպան նյութի ակտիվությունը Insecticide .Անօրգանական ռեսուրսներ Inorganic substances .Անօրգանական նյութեր In-plant waste .Արդյունաբերական թափոններ Industrial waste water .Արտադրական ծախսեր և արտադրանքի ելք Industrial legislation .

Վնասատուների դեմ պայքարի ինտեգրալ մեթոդ Integrated approach .Թունավորում Intracontinental hydrological cycle .Չուգունի և պողպատի ձուլում Irreplaceable resources .Կլանիչ ջրհոր Inverted filter .Ջրային տնտեսության կադաստր Inversive environmental change .Միջազգային ջրային ուղիներ Internationally important ecosystems . ոռոգում .Արտադրության ինտենսիվացում Intensity of emission .Միջտեսակային պայքար.Միջավայրի դարձելի փոփոխություն Invertebrates .Ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը Intensive agriculture .Իոնացնող ճառագայթում.Ոռոգման էրոզիա Irrigated fields .իոնացնող ռադիացիա Iron and steel industry .Ինտենսիվ հողագործություն Interaction of pesticides .Միջազգային հարաբերություններ շրջակա միջավայրի բնագավառում International reserve .Ջրածածկվող հողեր Inundation .Միջազգային գետավազաններ International standardization .Միջտեսակային փոխհարաբերություններ Interspecific competition .Ջրբաժան Intoxication .Չվերականգնվող ռեսուրսներ Irretrievable water consumption .Ջրերի միջավազանային տեղափոխում Interdisciplinary approach .Ներտեսակային պայքար Inundated lands .Հոսքաջրերի համալիր մաքրում Integrated waste water treatment .Ինվազիա Inventory .Միջազգային նշանակության էկոհամակարգեր Interspecies relations .Միջազգային առևտուր International watercourses .Ջրհեղեղ Invasion .Պեստիցիդների փոխազդեցությունը Interbasin transmission .Միջավայրի անդարձելի փոփոխություն Irrevocable water consumption .Միջանկյալ տեխնոլոգիա International environmental relations .Անվերադարձ ջրօգտագործում Irreversible environmental change .Հակադարձ քամիչ Ionizing radiation .Հողերի օգտագործման ինտենսիվությունը Intensity of radiation dose .Ոռոգվող դաշտեր Irrigation .Միջազգային արգելոց International river basins .Միջազգային ստանդարտացում International trade .Ինտեգրած մոտեցում Integrated sewage treatment .Միջառարկայական մոտեցում Intermediate technology .Անվերադարձ ջրօգտագործում Irrigated erosion . կոնկուրենցիա Interstream .Ներտեսակային փոխհարաբերություններ Intraspecific competition .Integral method of pest control .Կադաստր Inventory of natural resources .Ջրի ներցամաքային շրջապտույտ Intraspecies relations .Արտանետման հզորությունը Intensity of land use .Անողնաշարավորներ Inverted drainage well .Հոսքաջրերի խորը մաքրում Intensification of production .Տարածքի ջրարբիացում.Բնական ռեսուրսների կադաստր Inventory of water resources and users .

Արգելավայր լճային Lakes .Ոռոգման համակարգ.Ցամաք.Հողաբարելավում Land regulation .Հողային ռեսուրսներ.Կղզիների էկոհամակարգեր Top Junk . հողային ֆոնդ Land restoration .Արգելավայր լճային Lake basins . ոռոգման սարք Island ecosystems .Ցամաքային կաթնասուններ Land pollution . հանդակի արտադրողականությունը Land carrying capacity .Հանդակի ծավալը.Ոռոգման ցանց Irrigation system .Հողամասի հարթեցում. երկիր.Ինքնաթիռի ծխային հետքը Top Key-site method .Հողերի գույքագրում Land mammals .Հողային կադաստր Land capacity . հողերի պլանավորում Land grading .Հողերի որակական գնահատում Land forming .Օգտագործման ենթակա թափոններ Jet smoke exhaust .Հողերի մաքրում Land development .Հողամասի հարթեցում.Բանալի տեղամասերի մեթոդ Top Lacustrine reserve .Հողերի գնում Land arrangement .Հողաշինարարություն Land resources .Ոռոգման ակոս Irrigation network .Հողերի վերականգնում Land reserves .Հողաբարելավում Land inventory .Հողի աղտոտում Land productivity .Ոռոգման ջրանցք Irrigation farming .Հանդակների արտադրողականությունը Land reclamation . տեղանք Land allotment .Անհոսք լիճ Land .Տարածքի կարգավորում Land-based source of pollution .Ոռոգվող գյուղատնտեսական արտադրանք Irrigation furrow .Լճագիտություն Lake reserve .Հողային ֆոնդ Land sharping .Irrigation canal .Լճային ավազաններ Lake hydrology .Հողերի պլանավորում . հողերի պլանավորում Land improvement .Հողերի յուրացում Land drainage .Հողի արդյունավետությունը Land clearing .Հողերի չորացում Land evaluation .Լճեր Lake without outlet .Ծովի աղտոտման աղբյուր ցամաքից Land cadastre .

Հողօգտագործում Land use classification .Փոխադրումներ ցամաքով Land use .Ջրի կորուստ Leather industry .Հանդակների արտադրողականությունը Landfill gas Կենսագազ Landfilled solid waste .Լանդշաֆտի կայունություն Landslide prevention .Կապարի միացություններ Lead contamination .Հողամասի հարթեցում Liability for marine accidents .Սողանքների նախազգուշացում Laundering and dry cleaning .Թունավորում կապարով Lead pollution .Հողօգտագործման դասակարգում Land use planning .Հողօգտագործող Land utilization .Լվացում և քիմիական մաքրում Leaching .Ռադիոակտիվության մակարդակը Levelling .Աղայնացած հողերի լվացում Lead compounds .Օգտակար հանածոների շահագործման թույլտվություն .Լանդշաֆտի պլանավորում Landscape protection .Լանդշաֆտային կադաստր Landscape carrying capacity .Լանդշաֆտի ուժասպառություն Landscape fragility .Մահացու կոնցենտրա¬ցիա Lethal dose .Լանդշաֆտի ուժասպառություն Landscape management .Աղտոտում կապարով Leakage .Պատասխանատվություն ծովային միջադեպերի համար Liability for nuclear damages .Պատասխանատվություն միջուկային աղտոտման համար Licence for useful minerals development .Լանդշաֆտային էկոլոգիա Landscape exhaustion .Լանդշաֆտի (էկոհամակարգի) խոցելիություն Landscape impoverishment .Կաշվի արդյունաբերություն Lethal concentration .Լանդշաֆտային պարկ Landscape planning . լանդշաֆտի խնամք Landscape park .Լանդշաֆտային ճարտարապետություն Landscape cadastre .Լանդշաֆտի էսթետիկա Landscape architecture .Լանդշաֆտի ծավալը LandscaՐպ component .Լանդշաֆտի կառավարում.Հողի արժեքը Land yield .Օգտակար հանածոների շահագործման թույլտվություն Licence for useful minerals exploitationt .Թաղված պինդ թափոններ Landscape aesthetics .Ալկալահանում. ֆիլտրացիա Leakage of water .Լանդշաֆտի բաղադրիչ Landscape ecology .Տարածքային պլանավորում Land user .Աղտոտում կապարով Lead poisoning .Լանդշաֆտի պահպանություն Landscape stability .Ալկալահանում Leaching irrigation .Land transportation .Պատվար Level of radioactivity .Մահացու բաժնաչափ Levee .Հողօգտագործում Land values .

Կենդանի ռեսուրսների պահպանություն Living space .Լիդար (մթնոլորտի լազերային զոնդավորման սարք) Life area . լճաֆիլ Liquefied gas .Երկարաժամկետ արգելավայր Long-term trends .Տեղային աղտոտում Local species .Ծովի կենդանի ռեսուրսներ Living resources conservation .Անտառաանցումային սարք London-type smog .Կենդանի օրգանիզմ Local climate .Մակերևույթի աղբոտում Livestock waste .Քիչ թափոններով արտադրություն .Կյանքի որակ Life space .Լիմանային ոռոգում Lime process .Լոնդոնյան տիպի սմոգ Long-term effects of pollutants .Կենսատարածք Life pattern .Հեղուկ գազ Liquid discharge .Կրայնացում Limiting factor .Դանդաղ քամիչ Low-waste industry .Ադապտացիա լույսի հանդեպ Lighting .Տեղական կոռոզիա Local materials for building .Լուսավորություն Light hydrocarbons Ցնդող ածխաջրածիններ Liman irrigation . կենսակացութաձև Light adaptation .Հեղուկ թափոններ Lithosphere .Տեղական կոռոզիա Log sluice .Աղտոտիչների տևական ազդեցություն Long-term forecast .Կրայնացում Liming .Լիթոսֆերա Litter .Կենսատարածք Lifestyle .Էժան կացարան Low-energy scrubber .Երկարաժամկետ կանխատեսում Long-term reserve .Շինանյութեր Local pollution .Աղբ Littering of surface .Տեղական կլիմա Local corrosion .Սահմանափակող գործոն Limiting harmful index .Լիմնոֆիլ. կենսակացութաձև Life quality .Կենսակերպ.Խոնավ գազազտիչ Low-level irradiation .Նյութի վնասակարության աստիճանը սահմանափակող հատկանիշ Limnology .LIDAR .Կենսակերպ.Երկարաժամկետ միտումներ Low-cost housing .Հեղուկ արտանետումներ Liquid waste .Ճառագայթում ցածր բաժնաչափերով Low-pollution vehicle .Շրջակա միջավայրը քիչ աղտոտող տրանսպորտային միջոց Low-rate filter .Լճագիտություն Limnophile .Տեղական տեսակ Localized corrosion .Կենսատարածք Living substance .Անասնապահության թափոններ Living marine resources .

Մայրուղային հավաքիչ Make-up water .Մալյարիա Malnutrition .արդածին միջավայր.Սխալ ռեժիմով արգելոց Management approach .Օդի առավելագույն խոնավություն Maximum allowable concentration .Պահպանվող ծովային զոնաներ Marine ecosystems .Կաթնասուններ Managed nature reserve .Մարդածին արտանետում Man-made environment Մ.Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա /ՍԹԿ/ Maximum allowable limit (MAL) .Ծովային պարկ Marine pollution .Մանգրային ճահիճներ Marine biology .Ինդիկատոր Marking of animals .Կաթնասունների հաշվառում Mammals .Ծովային էկոհամակարգեր Marine engineering .Կաթնասունների հաշվառում Mammal count .Ծովերի մոնիտորինգ /դիտանց/ Marine park .Միջավայրի մարդածին փոփոխություն Man-made disaster .Ծովային տրանսպորտ Marker .Ծովի աղտոտում Marine pollution source .Կենդանիների նիշավորում Marsh .Low-waste production .Սխալ սնուցում /թերսնում/ Mammal censusing .Արդյունաբերական թափոններ Manure gas .Ծովի կենսաբանություն Marine conservation areas .Ծովային տեխնիկա և սարքավորումներ Marine environments .Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա /ՍԹԿ/ .Ծովի երկրաբանություն Marine monitoring .Ծովային ռեսուրսների պահպանություն Marine sediments .Աղտոտման ծովային աղբյուր Marine resources conservation .Հավելյալ ջուր Malaria . փոփոխված /արհեստական/ միջավայր Manufacturing waste .Աղբաջարդի Materials science .Ռացիոնալ մոտեցում Man-made change of environment .Քիչ թափոններով արտադրություն Low-waste technology .Ճահիճ Maserator .Մագնիսական անոմալիա Main drain .Ծովային շրջակա միջավայր Marine geology .Առավելագույն տեղափոխվող բաժնաչափ Maximum permissible concentration .Սահմանային թույլատրելի մակարդակ Maximum endurable dose .Քիչ թափոններով տեխնոլոգիա Top Magnetic disturbance .Ծովային նստվածքներ Maritime transport .Կենսագազ Mangrove swamps .Նյութագիտություն Mathematical modeling .Մարդու գործունեությամբ առաջացած աղետներ Man-made emission .Մաթեմատիկական մոդելավորում Maximum air humidity .

Մետաղամշակություն Metal plating .Արտանետումների չափում Mechanical engineering .Մեթան Method of ecological studies .Քաղաքային ագլոմերացիա Microbial resources and biotechnologies .Բուժական աերոզոլ Medical surveillance .Թաղանթային զտիչ Mercury compounds .Աղտոտում սնդիկով Mercury pollution .Շրջակա միջավայրի ղեկավարման մեթոդ Metropolitan agglomeration .Սնդիկային աղտոտում Metabolic activity .Միկրոալիքային աղտոտում Migrant workers .Մանրէներ Micropollutants .Բուժսպասարկում և առողջապահություն Medicinal plants .Նյութափոխանակություն Metabolism of pesticides .Միջավայրի վիճակի հսկողության մեթոդ Method of environmental management .Վնասատուների դեմ պայքարի մանրէակենսաբանական մեթոդ Microbiologocal pollution .Մեքենաշինություն Mechanical sewage treatment .Պեստիցիդների մետաբոլիզմ Metal finishing .Էկոլոգիական ուսումնասիրությունների մեթոդ Method of environment regulation .Բժշկական հսկողություն Medical treatment and health care .Սահմանային թույլատրելի ¬բաժնաչափ /ՍԹԲ/ Meadow .Քաղաքային միկրոկլիմայի ազդեցությունը Microclimatology .Օդերևութաբանություն Methane .Մետաղի ծածկում Metal smelting .Օդերևութաբանական արբանյակ Meteirology .Սնդիկի միացություններ Mercury contamination .Միգրացվող տեսակ .Միկրոաղտոտիչներ Microwave pollution .Փոխանակության ակտիվությունը Metabolism .Maximum permisible discharge .Խոտհարքային հանդակ Measure for environmen¬tal protection .Տարագնաց բանվոր Migration .Մանրէակենսաբանական աղտոտում Microbiology .Սահմանային թույլատրելի արտանետում /ՍԹԱ/.Միջերկրածովային էկոհամակարգեր Melioration system .Միկրոկլիմայագիտություն Microorganizms .Հոսքաջրերի մեխանիկական մաքրում Medical aerozol .Շրջակա միջավայրի կարգավորման մեթոդ Method of environment state control .Մետաղի հալում Meteorological satellite .Հողաբարելավման համակարգ Melting . տարագնացություն Migratory species .Դեղաբույսեր Mediterranean ecosystems .Հալում Membrane filter .Մանրէակենսաբանական ռեսուրսներ և կենսատեխնոլոգիաներ Microbiological method of pest control .Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ Measurement of emission . սահմանային թույլատրելի ջրնետք /ՍԹՋ/ Maximum permissible dose .Միգրացիա.Մանրէակենսաբանություն Microclimate effects .

Մինամատա հիվանդություն Mine filling .Աղտոտման մակարդակի իջեցման միջոցառումներ Mixed paper .Փափկամորթեր և խեցգետնակերպեր Monitoring .Մոլեկուլյար կենսաբանություն Molluscs and crustaceans .Շարժունակ կացարան Model .Խոնավության պարունակություն Moisture content of soil .Մթնոլորտային օդի հետ արտանետումների խառնմա բարձրությունը Mobile homes .Հողի խոնավատարություն Moisture conservation .Մոնիտորինգի/դիտանցի/ տեխնիկա և .Մոնիտորինգ/դիտանց/ և տվյալներ շրջակա միջավայրի մասին Monitoring criteria and data .Լեռնային երկրաբանություն Mining wastes .Լեռնային արդյունաբերություն Mining geology .Մակուլատուրա Mixing emission height .Ուսումնասիրություններ մոդելների վրա Modeling .Ռազմական գործողություններ Minamata disease .Հանքայնացված ջրեր Mineralized water.Մոդել Model studies .Ճահիճ Mitigation measures .Հանքային պարարտանյութ Mineral ore-nonbearing resources .Նվազագույն ազդող բաժնաչափ Minimum permissible flow .Հանքահորի շահագործում Mine reclamation .Մթնոլորտի աղտոտման հսկողության ծրագիր Monitoring techniques and equipment .Մոնիտորինգ /դիտանց/և տվյալներ շրջակա միջավայրի մասին Monitoring equipment .Մոնիտորինգ /դիտանց/ Monitoring and environmental data .Խոնավության պահպանում Moisture content .Չափիչ-հսկիչ սարքեր Monitoring facilities .Ոչմետաղային հանքային ռեսուրսներ Mineral resources .Նվազագույն թույլատրելի հոսք Mining .Military activity .Հողի խոնավությունը Moisture holding capacity of soil .անքային արդյունաբերություն Mineral manure .Մոդելավորում Modern technology .Հանքային ռեսուրսներ Mineral water .Շարժական տնակներ Mobile residence .Մոդելավորում Modeling and simulation .Հողի խոնավատարություն Moisture reserve (in the atmosphere) Ջրի պաշարը /մթնոլորտում/ Molecular biology .Հանքայնացված ջրեր Minimum effective dose .Մոնիտորինգի/դիտանցի/ կայանների ցանց Monitoring programme .Հանքահորերի ապարների մշակման թափոններ Minorities and race relations .Ռասային հարաբերություններ և փոքրամասնություններ Mire .Ժամանակակից տեխնոլոգիա Moisture capacity .Հանքափորվածքի վերակուլտիվացիա Mineral industry Հ.Օգտակար հանածոների հանույթ Mining engineering .Հսկողության և դիտումների կայան Monitoring network .

Մոտոցիկլներ Mountain and highland ecosystems .Կենցաղային թափոններ Municipal waste water . հողերի բազմանպատակ օգտագործում Multiple water cycle .Նավթի և բնական գազի հետախուզում Natural-historical park .Բնական գործոն Natural fertility .Համալիր հողօգտագործում.Ալպինիզմ.Բնական լանդշաֆտ .Բնական գազ Natural gas and oil exploration .Ավտոմեքենաներ Motorcycles .Քաղաքային հոսքաջրեր Municipal water distribution systems .Ճահիճ Mortality rate .Մուտագեններ Mutative change .Բնական պայմաններ Natural drainage systems .Ավտոմեքենաների արտանետումներ Motor vehicles .Բնական բերրիություն Natural fibres .Խլացուցիչ Multiple land use .Տարերային աղետ Natural environment . մեկ բույսի մշակություն Morass . լեռնագնացություն Mudflow .սարքավորումներ Monoculture .Ցամաքեցման բնական համակարգ Natural disaster .Համալիր հողօգտագործում Multipurpose land utilization .Ջրային տնտեսության համալիր Municipal sewerage .Բնապատմական պարկ Natural human environment .Հեղեղ Mudflow dangerous district .Քաղաքային կոյուղի Municipal waste .Բնական իոնացում Natural landscape .Մահացություն Motor vehicle emissions .Լեռնային էկոհամակարգեր Mountaineering .Հեղեղների նախազգուշացում Mud stream .Մեկ բույսի մշակության տնտեսություն.Բնական թել Natural focus (of disease) .Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործում Multipurpose utilization of water resources .Բնական միջավայր Natural factor .Ջրի բաշխման քաղաքային ցանց Mutagens .Լանդշաֆտների համալիր օգտագործում Multipurpose use of water resources .Բնական օջախ /հիվանդության/ Natural gas .Սելավ Muffler .Լեռնային և բլրային էկոհամակարգեր Mountain ecosystems .Մուտացիոն փոփոխություն Top Natural conditions .Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործում Multipurpose water resources development .Բնական շրջակա միջավայր Natural ionization .Բազմապատիկ ջրաշրջանառություն Multipurpose land use .Հողերի բազմանպատակ օգտագործում Multipurpose landscape utilization .Հեղեղավտանգ շրջան Mudflow prevention .

Բնօգտագործում Nature management programme .Բնական պարկ Natural pollutant . բնական միջավայրի պահպանություն Nature protection . կուսական համակեցություն Natural purification .Natural monument .Բնական ռադիոակտիվություն Natural reafforestation . primeval of virgin community .Բնական աղտոտում.Բնական ռեսուրսների հաշվառում Natural resources management .Բնական նոսրացում /խոտածածկի.Օրենք բնության պահպանության մասին Nature conservation law-making .Բնապահպան քարտեզագրում Nature management .Բնատարածքային համալիր /ԲՏՀ/ Natural thinning (of the stand) .Բնական ռեսուրսների հաշվառում Natural resources utilization .Քաղաքամերձ շրջանների բարելավման պլաններ New communities .Բնական ռեսուրսների վերականգնում Natural resources scarcity . ինքնաաղտոտում Natural.Բնատնտեսական նախագիծ Nature preservation .Բնական հուշարձան Nature trail .Բնական հուշարձան Natural opening (of the stand) .Բնապահպան օրենսդրություն Nature conservation mapping .Բնապահպան միջոցառումներ Nature conservation .Նոր բնակավայրեր Nesting ground . տնկարկների/ Natural waste water purification .Հոսքաջրերի բնական մաքրում Natural water pollution .Բնատեղ Net radiation .Վտանգներ նավարկության համար Neighbourhood improvement schemes .Բնական ռեսուրսներ Natural resources assessment .Բնական նոսրացում /խոտածածկի.Ջրերի բնական աղտոտում Nature-conservancy measures .Բնական ռեսուրսների օգտագործում Natural resources value .Բնական ռեսուրսների արժեքը Natural selection .Բնական ռեսուրսների սահմանափակություն Natural resources survey .Ջրի վնասազերծում Nitrogen fixation .Բնության պահպանություն Nature sanctuary .Աղտոտող բնական նյութ Natural pollution .Անտառի բնական վերականգնում Natural reserve .Ինքնամաքրում Natural radioactivity .Մնացորդային ճառագայթում Neutralization .Վնասազերծում. առաջնային.Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում Natural resources recovery .Հողի վնասազերծում Neutralization of water .Ազոտի ֆիքսացում .Բնական ռեսուրսների գնահատում Natural resources inventory .Բնական նյութ Natural territorial complex . վարակազերծում Neutralization of soil .Բնության պահպանություն.Բնական.Ուսումնական արահետ Navigational hazards . տնկարկների Natural park .Բնական ընտրություն Natural substance .Ռեզերվատ բնական Natural resources .Բնության պահպանություն Nature conservation law .

Թունավոր գազեր Nuclear accidents .Միջավայրի անդարձելի փոփոխություն Nonselective herbicide .Չվերականգնվող ռեսուրսներ Non-reversible environmental change .Ոչիոնացնող ճառագայթում Non-organic substance .Միջավայրի անդարձելի փոփոխություն Non-ionizing radiation .Աղմուկի մակարդակի հսկողություն Noise pollution criterion .Միջուկային թափոնների տեղադրում Nuclear weapons .Ռադիոակտիվ նյութերի արտահոսք Nuclear research and power centres .Չվերահսկվող արդյունաբերական արտանետում Non-polluting source of energy .Միջուկային վառելանյութի տարրեր Nuclear release .Էներգիայի ոչավանդական աղբյուրներ Non-deliberate pollution .Աղմկոտության չափանիշ Noise sickness .Չօգտագործվող թափոններ Non-waste production .Բուծարան .Ատոմային էլեկտրակայաններ և հետազոտական կենտրոններ Nuclear safety .Կենսաբանորեն չքայքայվող թափոններ Non-conventional energy resources .Ոչ ռադիոակտիվ թափոններ Non-renewable resources .Միջուկային վթարային իրավիճակ Nuclear energy .Պայքար աղմուկի դեմ Noise exposure .Միջուկային էներգիայի օգտագործում Nuclear fuels .Քոչվորներ Non-biodegradable waste .Չկանխամտածված աղտոտում Nonexploited species .Միջուկային փորձարկումներ Nuclear waste disposal .Միջուկային /ատոմային/ էներգիա Nuclear energy uses .Ընդհանուր բնաջնջող հերբիցիդ Nontreated sludge .Աղմուկի ազդեցությունը Noise level .Միջավայրը չաղտոտող էներգիայի աղբյուր Non-radioactive waste .Թարմ նստվածք Non-utilizable waste .Միջուկային անվտանգություն Nuclear tests .Անթափոն արտադրություն Non-waste technology .Աղմուկի դասիչ Nomadism .Քոչվոր կենսաձև Nomads .Աղմուկ Noise abatement .Աղմուկի մոնիտորինգ /դիտանց/ Noise pollution .Աղմուկի գործակից /ընդհանուր/ Noise control .Ոչարդյունագործական տեսակ Non-inversive environmental change .Աղմուկով աղտոտման գնահատական Noise pollution control .Ազոտի օքսիդներ Noise .Nitrogen oxides .Աղմկային հիվանդություն Noisiness index (NI) .Միջուկային զենք Nursery .Աղտոտում աղմուկով Noise pollution assessment .Անօրգանական նյութ Non-organized industrial emission .Աղմուկի մակարդակը Noise monitoring .Անթափոն տեխնոլոգիա Noxious gases .Աղմուկի ազդեցությունը Noise impact .Պայքար աղմուկի դեմ Noise coefficient .

Նավթային աղտոտում Oil remover .Նավթային տարալուծիչ Oil dumping .Արտադրական թունավորում Occupational noise .Nutrient recovery .Լաստափակոցային փակոց Oil desulphurization .Օվկիանոսային հոսանքներ Ocean dumping .Օվկիանոսագիտություն Oceans and costal areas .Հիմնարկներ և խանութներ Offshore nuclear power plants .Օվկիանոսի ռեսուրսները Occupational air .Հոտավետ նյութ Odour control .Արտադրական թունագիտություն Ocean circulation .Աշխատանքի հիգիենա Occupational intoxication .Սննդարար նյութեր Nutrition and health .Արտադրական միջավայր Occupational hazard .Հեռացող գազ Off-peak working and traveling .Տհաճ հոտեր Odour reduction .Նավթային թափոնների վերամշակում Oil slics radar maping .Նավթի վարնետք Oil pollution .Սննդարար արժեքը Top Ocean resources .Նավթ.Արտադրական աղմուկ Occ Occupational safety .Նավթային բծերի ռադիոլոկացիոն քարտեզագրում Oil spill combustion . նավթամթերք Oil boom .Նավթաորսիչ Oil residue recuperation .Արտադրության վնասակարությունը Occupational health .Մասնագիտական հիվանդություն Occ Occupational environment .Արտադրական շինությունների օդը Occupational disease .Հոտի նվազում Odour removal .Օվկիանոսներ և ափամերձ զոնաներ Oceans and seas .Սնունդ և առողջություն Nutrition hygiene .Նավթահորերի հորատում ծովում Oil .Նավթային ողողվածքի վառում .Մասնագիտական անվտանգություն Occupational toxicology .Հոտերի հեռացում /դեզոդորացիա/ Odour nuisance .Օվկիանոսներ և ծովեր Odorous substance .Օվկիանոսի շրջանառություն Ocean currents .Միջուկային էլեկտրակայաններ կղզիների վրա Offshore oil drilling .Մասնագիտական հիգիենա Occ Occupational hygiene .Սննդանյութերի վերականգնում Nutrients .Հոտերի հեռացում /դեզոդորացիա/ Off-gas .Առանց գագաթնակետի աշխատանքային գործընթաց և տեղափոխություն Offices and shops .Նավթի ծծմբազերծում Oil dispersant .Վարնետք օվկիանոսի մեջ Ocean temperature .Սնման հիգիենա Nutritive value of food .Օվկիանոսի ջերմաստիճանը Oceanography .

Օրգանական քիմիա Organic farming .Հսկվող արդյունաբերական արտանետում Organohalogen compounds .Նավթային ողողվածքի կանխում Oil spillages .Բուսածածկում /ջրավազանների.Ավելցուկային խոնավացում Overwatering .Պինդ թափոնների մշակումը տեղում Open association .Անձրևացում Overland flow . օրնիտոլոգիական ռեզերվատ Outbreak .Օպտիմիզացիոն պլան Ordure .Գերբնակչություն Overfall . rivers) .Գյուղատնտեսական արտադրանք օրգանական պարարտանյութերի օգտագործմամբ Organic fertilizer .Սիլիցիում օրգանական միացություններ Ornithological reserve .Ջրածածկել Overgrazing .Գոմաղբ Ore deposits .Օրգանական լուծիչներ Organic substance .Օրգանական նյութեր Organizm and environmental relations .Օքսիդիչ .Ոչ հունային մակերևույթային հոսք Overland run-off .Նավթի արտանետումներ Oil spills . գետերի/ Overhead irrigation .Օրգանիզմի և միջավայրի փոխհարաբերությունը Organired industrial emission .Չափից դուրս արածեցում Overcrowding .Ջրթողիչ Overflow waters .Բաց տարածքներ Optically active pollutant .Բաց համակեցություն Open spaces .Օրգանոհալոգենային միացություններ Organophosphorous compounds .Բռնկում Outdoor environment . նավթի ողողվածք Oil tankers Նավթատար նավ Oils and petrol .Օպտիկապես ակտիվ աղտոտող նյութ Optimization of environment .Ավելցուկային խոնավացում Overyear storage reservoir .Շրջակա միջավայրի օպտիմիզացիա Optimizational plan .Ջրհեղեղ Overflowing .Նավթի բծեր.Լանջային հոսք Overmoistening .Չափից դուրս արածեցում Overgrowing (of water reservoirs.Ոռոգում հոսքաջրերով Organic pollutants .Դրսի օդը Overbrowsing .Արտաքին արշիպելագ Outside air .Օնխոցերկոզ On-site refuse handling .Օրգանոֆոսֆատներ Organosilicon compounds .Oil spill prevention .Բազմամյա կարգավորման ջրամբար Oxidant .Օրգանական աղտոտիչներ Organic solvents .Հանքային նստվածքներ Organic chemistry .Օրգանական պարարտանյութ Organic irrigation .Նավթ և բենզին Onchocerciasis .Արտաքին միջավայր Outlying archipelago .Օրնիտոլոգիական արգելավայր.

Քաղաքների աճի բնութագիր Peak concentration .Օզոն Ozone layer .Արոտավայրերի ոչնչացում այրվելով Pathogenecity .Հիվանդաբերություն.Թթվածնի պակաս Oxygen demand .Հիվանդահարույց օրգանիզմներ Pattern .Պարազիտներ Particle size distribution . արոտավայրային հանդակ Pasture evaluation .Կայուն աղտոտիչ Persistent substance .Արոտավայրերի որակական գնահատում Pasture improvement .Լարվածակետային կոնցենտրացիա Peat .Թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն Perpetual resources .Թթվածնի պակաս Oxygen deficit .Կայուն նյութ Pest control .Թթվածին Oxygen balance .Թթվածնի պահանջ Oxygen resources .Արոտափոխում Pasture scorching .Արոտավայր.Թթվածնի ռեսուրսները Oxygen starvation .Պեստիցիդների կայունությունը Persistent pollutant .Օզոնացված օդ Top Packaging .Արոտավայրային ռեսուրսներ Pasture rotation .Օքսիդիչ Oxygen .Թափանցող ճառագայթում Percolating filter .Հիվանդահարույց մանրէներ Pathogenic organisms .Պայքար վնասատուների դեմ .Աերոզտիչ Percolation .Արոտավայրերի բարելավում Pasture land .Օզոնացում Ozonized air .Փաթեթավորում Parasites .Թթվածնի պակաս Ozone .Պասիվ հանգիստ Pasture .Արոտավայր Pasture management .Արոտավայրերի բարելավում Pasture resources .Չափամասային բաղադրություն (խառնուկների հատիկաչափական բաղադրությունը) Passive rest .Տորֆ Penalties for environment damage .Մշտնջենական սառածության էկոհամակարգեր Permissible stress .Քամում Permafrost ecosystems .Թթվածնի պահանջ Oxygen need .Oxidizer . ախտածնություն Pathogenic germ .Վերականգնվող ռեսուրսներ Persistance of pesticides .Շրջակա միջավայրի պահպանության նորմերի խախտման տուգանք Penetrating radiation .Թթվածնային հաշվեկշիռ Oxygen debt .Օզոնային շերտ Ozonization .Մոդել Patterns of urban growth .

Լուսաքիմիական սմոգ Photogrammetry .Պիոներական տեսակ Pipelines .Նավթի երկրաբանություն Petroleum refining .Բուսածածկի խտություն Plant diseases .Բուսական ծածկ Plant density .Պեստիցիդների թույլատրելի պարունակությունը Petroleum geology .Բենզինի մաքրում Petroleum resources conservation .Նախնական ուսումնասիրություններ Pioneer species .Բուսական ասոցիացիա Plant cover .Ֆոտոսինթեզ Phisical barier . ֆիզիկական միջավայր Phisical oceanography .Դեղագործական թափոններ Pharmacology .Հանքահորային ջրհոր Plan of nature conservation .Դեղաբանություն Phenological stage .Աճի ֆազա Phenols Ֆենոլներ Pheromones .Ֆիզիկաքիմիական պրոցեսներ Physiographical research .Մթնոլորտային լուսաքիմիական ռեակցիա Photochemical agents and effects .Խողովակաշարեր Pit well .Բույսերի էկոլոգիա Plant genetics .Պեստիցիդների տարածման ուղիներ Pesticide tolerance .Պիոներական տեսակ Pioneering species .Ֆիզիկաաշխարհագրական ուսումնասիրություններ Physiological stress .Հողաշեղջ.Պեստիցիդների հսկողության նորմաներ Pesticide pathways .Բնության պահպանության պլան Planned urban development .Պայքար վնասատուների դեմ Pesticide .Հերբիցիդ .Բնական շրջակա միջավայր.Բուսական համակեցություն Pile .Մոլորակի ռեսուրսներ Planning of land utilization .Բույսերի գենետիկա Plant killer .Պեստիցիդ Pesticide control standards .Ֆիզիկական օվկիանոսագիտություն Physical pollution .Մոլորակի ալբեդո Planetary resources .Գյուղատնտեսական վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումների արժեքը Pest management .Քաղաքների պլանային զարգացում Planetary albedo .Pest control costs .Պիլոտային նախագծեր Pilot studies .Ֆոտոգրամմետրիա Photosynthesis .Նավթային ռեսուրսների պահպանություն Pharmaceutical wastes .Բույսերի հիվանդություններ Plant ecology .Ֆերոմոններ Phosphates .Լուսաքիմիական տարրեր և արդյունքներ Photochemical smog .Ֆոսֆատներ Photochemical atmospheric reaction .Ֆիզիկական արգելք Phisical environment .Ֆիզիոլոգիական ծանրաբեռնվածություն Phytocenosis .Ֆիզիկական աղտոտում Physico-chemical processes .Հողօգտագործման պլանավորում Plant association . լցակույտ Pilot projects .

Plant pests .Անտառահատված տեղամաս Plowing land .Հոսքաջրերի լրամաքրում Polishing process .Բույսերի պաշտպանություն Plant resources .Աղտոտիչների մոնիտորինգ /դիտանց/ Pollutant pathways .Բույսերի ֆիզիոլոգիա Plant protection .Աղտոտիչ նյութերի դիտարկում Pollutant washout .Հոսքաջրերի լրամաքրում Pollutant .Աղտոտիչ նյութերի վարնետք Pollutants property .Աղտոտում Pollution abatement .Աղտոտված օդ Pollutant monitoring .Լրամաքրում Polishing treatment .Պայքար աղտոտման դեմ Pollution abatement costs .Թույներ Polar ecosystems .Աղտոտող նյութերի տարածման ուղիներ Pollutant source identification .Աղտոտման վճարի սակագներ Polluting substance .Աղտոտող նյութերի անալիզ Pollutant distribution .Աղտոտման աղբյուրների նույնականացում Pollutants .Աղտոտիչներ Pollutant standards index .Պլաստմասսայի և պոլիմերային թափոններ Playgrounds .Աղտոտիչ նյութ Pollution .Թունավոր գազեր Poisonous substance .Բույսերի վնասատուներ Plant physiology .Աղտոտող նյութ Pollutant analysis .Աղտոտող նյութերի տարածում Polluted water .Վարելահող Pneumatic aeration .Աղտոտիչ նյութերի դիտարկում Pollutant survey .Աղտոտման դեմ մղվող պայքարի արժեքը Pollution abatement equipment .Որսագողություն Poisoning .Աղտոտիչների ազդեցություն Pollutant fallout .Թունավորում Poisonous gases .Աղտոտում և թափոններ Pollution by natural pollutants .Քաղաքականության պլանավորում Polishing .Բուսական ռեսուրսներ Plastic and polymer wastes .Քաղցրահամ ջրերի աղտոտում և որակի վատթարացում Pollution and wastes .Խառնուկների արտալվացում Pollutants discharge .Աղտոտման նվազեցման սարքավորում Pollution and degradation of freshwater .Աղտոտման ստանդարտ ցուցիչ Pollutant surveillance .Թունավոր նյութ Poisons .Բևեռային էկոհամակարգեր Policy planning .Խաղահրապարակներ Plot of felled forest .Խառնուկների արտանկումը Pollutant levels .Աղտոտող նյութերի հատկություն Pollutants transport .Աղտոտման մակարդակ Pollutant-loaded air .Աղտոտող նյութերի տարածում Pollutant effects .Օդաճնշական աերացիա Poaching .Բնական աղտոտում .Աղտոտված ջրեր Polluter-pays principle .

Աղտոտման կանխում.աղտոտման նորմավորում Pollution resistance .Աղտոտման դեմ նախազգուշական միջոցներ Pollution quota .Լճակի ողողում Population .Ժողովրդագրական պայթյուն Population health .Բնակչության (պոպուլյացիայի ) խտությունը Population density .Աղտոտման բաղադրիչ Pollution content .Աղտոտման աղբյուրներ Pollution standard .Պոպուլյացիա Population concentration .Աղտոտման թույլտվություն Pollution monitoring .Աղտոտման դեմ տարվող պայքարի ծախսեր.Աղտոտման մակարդակը Pollution liabilities .Աղտոտման ինտենսիվությունը Pollution level . աղտոտման նախազգուշացում Pollution prophylaxis .Աղտոտման ինտենսիվությունը Pollution-free engine .Աղտոտման պատճառած վնասի արժեքը Pollution density .Աղտոտող նյութերի պարունակությունը Pollution control .Ջրային ոլորտի աղտոտում Pollution prevention .Հավասարակշռություն պոպուլյացիայում Population explosion .Աղտոտման նորմաներ Pollution of hydrosphere .Աղտոտման չափանիշ Pollution damage .Պայքար աղտոտման դեմ.Բնակչության առողջությունը Population outbreak .Աղտոտման ինդիկատոր օրգանիզմ Pollution intensity .Կայունություն աղտոտման նկատմամբ Pollution sources .Աղտոտման աստիճանը Pollution regulation .Պոպուլյացիայի էկոլոգիա Population equilibrium .Աղտոտման բաժին Pollution rate ."Մաքուր" շարժիչ Pollution indicator organizm . հսկողություն աղտոտման նկատմամբ Pollution control costs .Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ Pond .Աղտոտման թույլատրելի նորմա Pollution tax .Աղտոտման մոնիտորինգ /դիտանց/ Pollution norms .Պատասխանատվություն աղտոտման համար Pollution license .Ջրավազան Pond fish culture .Աղտոտման չափանիշներ Pollution criterion .Աղտոտման դեմ պայքարի մեթոդներ Pollution criteria .Պոլիքլորիդային դիֆենիլներ Polynuclear aromatic hydrocarbons .Շրջակա միջավայրի աղտոտման հարկ Polychlorinated biphenyls . աղտոտման դեմ տարվող պայքարի միջոցառումների արժեքը Pollution control regulations .Աղտոտման դեմ տարվող հսկողության միջոցառումներ Pollution control technology .Պոպուլյացիայի դինամիկա Population ecology .Աղտոտման պատճառած վնասը Pollution damage costs .Աղտոտման իրավական կարգավորում.Pollution component .Պոպուլյացիայի տարամիտում Population dynamics .Լճակային տնտեսություն Ponds tailings .Բնակչության (պոպուլյացիայի) խտությունը Population divergence .Ժողովրդագրական պայթյուն .

Population regulation - Պոպուլյացիայի թվաքանակի կարգավորում
Population study - Ժողովրդագրական ուսումնասիրություն
Ports - Նավահանգիստներ
Possible reserves of useful minerals - Օգտակար հանածոների հավանական
պաշարներ
Posttreatment - Լրամաքրում
Potable water - Խմելու ջուր
Poultry farming - Թռչնաբուծություն
Precipitation - Մթնոլորտային տեղումներ
Precipitation enhancement - Տեղումների պայմանավորվածություն
Precipitation ratio - Խոնավացման գործակից
Precipitator - Տղմազտիչ, պարզարան
Prefabricated buildings - Հավաքովի տներ
Preliminary sedimentation tank - Առաջնային տղմազտիչ, առաջնային պարզարան
Preservation - Պահպանություն
Preservation of wildlife - Կենդանի բնության պահպանություն
Preserve - Արգելավայր
Pressure groups - Ազդեցիկ խմբավորումներ
Pressure filter - Ճնշումով քամիչ, քամիչմամլիչ
Primeval nature area - Կուսական բնական տարածք
Primary pollutant - Առաջնային աղտոտիչ նյութ
Primary protection standard - Պահպանության առաջնային բաժնեչափ
Primary sedimentation tank - Առաջնային տղմազտիչ, առաջնային պարզարան
Primary sewage treatment - Հոսքաջրերի առաջնային մաքրում
Primary vegetation - Հիմնական (առաջնային) բուսականություն
Primates - Պրիմատներ
Primitive plant aggregation - Բուսական խմբավորում
Principal residence - Հիմնական կացարան
Printing industry - Պոլիգրաֆիական արդյունաբերություն
Prior informed consent - Առաջնային տեղեկացման համաձայնություն
Priority substance - Նյութ, որի աղտոտման դեմ մղվող պայքարը պահանջում է
առաջնահերթ միջոցառումներ
Producent biomass - Պրոդուցենտների կենսազանգված
Product labeling - Իրերի մակնիշ
Productive land use - Բարձրարդյունավետ հողօգտագործում, արդյունավետ
հողօգտագործում
Prolonged effect - Տևական ազդեցություն
Promoting substance - Արագացուցիչ
Prospective reserves of useful minerals - Օգտակար հանածոների հավանական
պաշարներ
Protected animals - Պահպանվող կենդանիներ
Protected area - Պահպանվող տարածք
Protected landscape - Լանդշաֆտային արգելավայր, պահպանվող լանդշաֆտ
Protected natural area - Բնության պահպանվող տեղամաս
Protected natural feature - Պահպանվող բնական օբյեկտ
Protected species - Պահպանվող տեսակներ
Protecting dike - Պահպանիչ պատնեշ

Protection - Պաշտպանություն
Protection container - Պահպանիչ բեռնարկղ
Protection forest - Պաշտպանիչ անտառ
Protection management - Արգելոցային ռեժիմ
Protective coloration - Հովանավորող գունավորում
Protective effect - Պաշտպանիչ ազդեցություն
Protective forest - Պաշտպանիչ անտառ
Protective forest plantation - Պաշտպանիչ անտառային տունկեր
Protective measures - Պաշտպանիչ միջոցառումներ
Protective zone - Պաշտպանիչ զոնա
Proved mineral reserves - Օգտակար հանածոների ստույգ պաշարներ
Provincial (state) park - Գավառական պարկ, նահանգային պարկ
Public access area - Հասարակական օգտագործման զոնա
Public access to land - Հասարակական հողօգտագործում
Public health and sanitation - Առողջապահություն և սանիտարիա
Public information - Հասարակական լրատվություն
Public parks and gardens - Հասարակական զբոսայգիներ և այգիներ
Public utilities and services - Կոմունալ սարքավորումներ և ծառայություններ
Pulp - Նստվածքահանք
Pulp and paper industry - Թղթիցելյուլոզայի արտադրություն
Pumped storage plant - Ջրակուտակիչ էլեկտրակայան
Pure air - Մաքուր օդ
Pure water - Մաքուր ջուր
Purge water - Փչամաքրման ջուր
Purification - Մաքրում
Purification plants - Մաքրման սարքեր
Purification (treatment) rate - Մաքրման աստիճանը
Purification technique - Մաքրման տեխնիկա
Purified gas - Մաքրված գազ
Purifier - Մաքրման սարք
Pyrolysis - Պիրոլիզ
Top
Qualitative assessment - Որակական գնահատում
Quality control - Որակի հսկողություն
Quality index - Որակի ցուցիչ
Quality indices - Որակական բնութագրեր
Quality of life - Կյանքի որակը
Quantitative assessment - Քանակական գնահատում
Quantity indices - Քանակական բնութագրեր
Quarrying - Հանքի բաց շահագործում
Top
Radiation - Ճառագայթում
Radiation accident - Ճառագայթային վթար
Radiation balance - Ճառագայթային հաշվեկշիռ
Radiation dosage rate - Ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը

Radiation effects - Ճառագայթման ազդեցությունը
Radiation illness - Ճառագայթային հիվանդություն
Radiation monitoring - Ճառագայթման մոնիտորինգ /դիտանց/
Radiation protection - Պաշտպանություն ճառագայթումից
Radiation safety - Ճառագայթային անվտանգություն
Radiation sickness - Ճառագայթային հիվանդություն
Radiation syndrome - Ճառագայթային հիվանդություն
Radioactive contamination - Ռադիոակիվ աղտոտում
Radioactive decontamination - Ռադիոակտիվ դեզակտիվացիա
Radioactive discharge - Ռադիոակտիվ արտանետում
Radioactive fallout - Ռադիոակտիվ նստվածքներ
Radioactive gases - Ռադիոակտիվ գազեր
Radioactive pollution - Ռադիոակիվ աղտոտում
Radioactive rain - Ռադիոակտիվ անձրև
Radioactive release - Ռադիոակտիվ արտանետում, ռադիոակտիվ նյութերի
արտահոսք
Radioactive substances - Ռադիոակտիվ նյութեր
Radioactive tracer techniques - Ռադիոիզոտոպային տեխնիկա
Radioactive waste - Ռադիոակտիվ թափոններ
Radioactive waste management - Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարում
Radioactivity - Ռադիոակտիվություն
Radioactivity of precipitation - Մթնոլորտային տեղումների ռադիոակտիվություն
Radioactivity protection - Հակաճառագայթային պաշտպանություն
Radon - Ռադոն
Railway transport - Երկաթուղային տրանսպորտ
Rainfall - Անձրևներ
Rainfall factor - Խոնավացման գործակից
Raising - Մշակում
Range - Արեալ, արոտավայր
Rangeland - Արոտավայր, արոտավայրային հանդակ
Rare animals - Հազվագյուտ կենդանիներ
Rare species - Հազվագյուտ տեսակներ
Rate of absorption - Կլանման արագություն
Rate of filter clogging - Քամիչի աղտոտման արագություն
Rate of filter stoppage - Քամիչի աղտոտման արագություն
Rate of water filtration - Ջրի քամելու արագություն
Rational natural resources utilization - Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ
օգտագործում
Rational technology - Ռացիոնալ տեխնոլոգիա
Raw sludge - Թարմ նստվածք
Raw waste water - Չմաքրված հոսքաջրեր
Raw water - Հում, չմաքրված ջուր
Reafforestation - Անտառի վերականգնում, անտառվերականգնում
Reafforestation work - Անտառվերականգնման աշխատանքներ
Rearing pond - Աճեցման լճակ
Receiving stream - Ջրընդունիչ
Recirculating water supply - Շրջանառու ջրամատակարարում
Reclamation - Հողբարելավում

Հողաբարելավման աշխատանքների զարգացման պլանավորում Reclamative afforestation .Ռեկրեացիոն պլանավորում Recreation water reservoir .Անտառի ռեկրեացիոն օգտագործում Recreational landscape valuation .Ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածություն Recreational resources .Աղբ.Ռեկրեացիոն զոնա Recreational carrying capacity .Վերականգնում Recovery rate .Հանածո վառելիքի շահագործման ենթակա պաշարներ Recovery .Շրջանառու ակտիվ տիղմ Recycled materials .Թափոնների օգտագործում Reclamation planning .Վերամշակման արդյունքում ստացված նյութեր Recycled paper .Ռեկրեացիոն ջրավազան Recreational water use .Ջրերի ռեկրեացիոն օգտագործում Recreational water utilization ."Կարմիր մակընթացություն" Reducent biomass .Ռեգիոնալ կոնվենցիաներ .Անտառվերականգնում Refugees .Թափոններից ստացված վառելիք Refuse tip .Լրացվելու ունակություն Recultivation .Վերականգնում Regional conventions .Արժեքավոր նյութերի վերականգնում թափոններից Recycle sludge .Reclamation of waste materials .Աղբյուս Regeneration .Վերակուլտիվացիա Recuperation .Ջրի օգտագործման հաշվառում Recoverable fossil fuels .Անտառապուրակ Recreational forest utilization .Բուսածածկի վերականգնում Reforestation .Վերականգման արագություն Recreation .Ռեդուցենտների կենսազանգված Redundant irradiation .Ռեկրեացիոն համալիր Recreational forest .Ռեկրեացիոն ռեսուրսների կադաստր Recreation capacity .Հանգստի զոնա Recreation cadastre .Թափոնների աղբյուս Refuse-tipping site .Վերաշրաջանառություն Recycling system .Օգտագործված մակուլատուրա Recycling .Ջրերի ռեկրեացիոն օգտագործում Recruitment rate . թափոններ Refuse derived fuels .Ռեկրեացիոն ռեսուրսներ Recreational water reservoir .Հանգստի զոնա Recreational area .Ռեկրեացիոն տարողություն Recreation planning .Ռեկրեացիոն ջրավազան Recreation zone .Փախստականներ Refuse .Կարմիր գիրք "Red tide" .Վերացիկլավորման համակարգ Red Data Book .Անտառահողաբարելավում Records of water use and consumption .Հավելյալ ճառագայթում Reestablishment of vegetation cover .Ռեկրեացիա Recreation area .Ռեկրեացիոն տարողություն Recreational complex .Լանդշաֆտի ռեկրեացիոն գնահատական Recreational load .

Լվացում.Բնակելի շրջան Residental waste .Բնակելի զոնա Residental district .Կարգավորող հսկողություն Rehabilitation .Օդի հարաբերական խոնավություն Release .Հեռահար մոնիտորինգի /դիտանցի/ կայան Remote sensing .Կենցաղային թափոններ Residental water .Կարգավորված հոսք Regulated stream .Կարգավորվող արտանետումներ Regulated flow .Մնացորդային ազդեցություն Residual impurity .Մնացորդային քանակ Resistance of landscape .Արգելոցային անտառ Reservoir filling .Ռեսուրսների կառավարում Response .Կայուն օրգանական միացություն (ԿՕՄ) Resource allocation .Հումքի լրացվող տեսակներ Reproductive capacity of the environment .Արտանետումներ և արտահոսք Remaking of nature .Ռեգիոնալ մոնիտորինգ /դիտանց/ Regional planning .Արգելոցային գործ Reserved forest .Բնության վերափոխություն Remote (sensing) measurement of emission .Լուծված գազերի հեռացում Renewable natural resources .Ջրամբարի ջրով լցվելը Residental area . հեռահար զոնդավորում Remote sensing monitoring .Մնացորդային աղտոտում Residual quantity .Շրջանային պլանավորում Regional pollution .Ռեսուրսների բաշխում Resource appraisal .Արդիականացում Rental tousing .Մաքրված ջուր Renovation .Լանդշաֆտի կայունություն Resistant organic matter (ROM) .Ռեսուրսային հաշվեկշիռ Resource conservation .Արգելավայր.Ռեգիոնալ աղտոտում Regulated emissions .Արտանետումների հեռահար չափում Remote monitoring station .Վերականգնում Renovated water . արգելոց Reserve management .Վերականգնվող ռեսուրսներ Renewal .Կարգավորված ջրահոսք Regulatory control .Ջրանետք Release and spillage .Հեռահար մոնիտորինգ /դիտանց/ Removal .Բնակվարձ Replenishable raw materials .Կենցաղային հոսքաջրեր Resedual effect . պատասխան .Միջավայրի վերականգնման ունակությունը Reptiles .Regional monitoring .Արգելավայրի ռեժիմ Reserve management and studies .Ռեսուրսների գնահատում Resource balance . ռեակցիա.Ռեսուրսների գնահատում Resource management .Վերականգնում Rehousing .Հեռահար հանույթ.Վերաբնակեցում Relative air humidity .Սողուններ Reserve .Զգայունություն. տեղատարում Removal of dissolved gases .

Գետեր Road construction and maintenance .Բազմակի օգտագործման անոթներ Reuse of materials .Ռետինի մշակում Rubber waste .Նյութերի կրկնակի օգտագործում Reuse of waste .Ակոսում Rinse water .Շրջանառու ջրեր.Վերականգնում Restoration of natural resources .Մակերեսային հոսք և ինֆիլտրացիա Rural areas .Ջրերի կրկնակի օգտագործում Revegetation .Թափոնների վերամշակում և օգտագործում Reuse of water .Ճանապարհներ Rough gas .Գետի ավազան River basin development .Գյուղատնտեսական տարածքներ Rural water supply .Վերականգնված տեսակ Restricted area .Երթուղային հանույթ Rubber processing .Անվտանգության նորմաներ շինարարության մեջ Saline soils .Ճանապարհների շինարարություն և սպասարկում Road safety .Կոնտակտային բեռնման քամիչ Route site .Հանգստի զոնա Restoration .Դիտման երթուղային կետ Route survey .Գետերի կարգավորում Rivers .Գյուղատնտեսական ջրամատակարարում Rusting .Չմաքրված գազ Roughing filter .Ռետինի արտադրության թափոններ Rubble flow .Նեղ արեալ Return flow .Rest area .Սելավ Running exhaust emission .Հանքայնացած ջրեր .Ռադիացիոն անվտանգության նորմա Safety standards for buildings . շրջանառու հոսք Reusable containers .Գետավազանների զարգացում River pollution .Աղակալած հողեր Saline water .Բուսածածկի վերականգնում Reversible environmental change .Հոսք ունեցող լիճ Run-off and seepage .Կոռոզիա Top Safety radiation level .Լվացման ջուր River basin .Բնական ռեսուրսների վերականգնում Restoured species .Միջավայրի դարձելի փոփոխություն Ridging .Շրջանառու ջրեր Return sludge rate .Վազքային արտանետում Running-water lake .Ճանապարհային երթևեկության ինժեներական ապահովում Road transport .Ճանապարհային տրանսպորտ Roads .Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն Road traffic engineering .Գետերի աղտոտում River regulation .Շրջանառու տիղմի բաժնաչափ Return water .

Սեզոնային կարգավորման ջրամբար .Ծովի ափամերձ շերտ Sea water .Սանիտարական նախազգուշական միջոցառումներ Sanitation cutting .Ավազների մելիորացիա Sand stabilization .Ջրավազանի սանիտարական վիճակ Sanitary surveillance .Ծովային տնտեսություն Sea level rise .Ծովի ջուր Seasonal dynamics of ecosystem .Սանիտարական մաքրում Sanitary standard .Ծովի մակարդակի բարձրացում Sea outfall .Գազազտիչ Scrubbing .Մետաղամնացուկ Scrap metal .Սանիտարական պայմաններ Sanitary control .Ծովի ջուր.Սանիտարական նախազգուշական միջոցառումներ Sanitary protection zone . քիմիական/ Scenic reserve .Արգելոցային անտառ Sand and gravel pits .Լանդշաֆտային արգելավայր Schistosomiasis .Սանիտարական հսկողություն Sanitary waste .Աղակալած հողեր Salt water .Ավազային քամիչ Sand melioration .Աղիավուն ջուր Sampling .Ծովի հատակային ռեսուրսների մշակում Sea farming .Սանիտարական պաշտպանության զոնա Sanitary purification .Հագեցվածություն կենսաբանական.Աղակալում Salt-affected soil .Սանիտարական բաժնեչափ Sanitary state of water reservoir .Սանիտարական թաղում.Ավազային դյուներ Sand filter .Նմուշառման տեղը Sampling station .Ծովի հատակային ռեսուրսների օգտագործում Sea bed mining .Ավազների ամրացում Sand storm .Salinity adaptation .Նմուշառման սարքավորում Sanctuary forest .Նմուշառման կայան Sampling techniques .Սանիտարական պաշտպանություն Sanitary-hygienic zone .Կենցաղային հոսքաջրեր Sanitation . սանիտարական աղբյուս Sanitary measur .Նմուշառում Sampling point .Կենցաղային թափոններ Sanitary water .Շիստոսոմատոզ Scrap .Սանիտարական-պաշտպանիչ զոնա Sanitary inspection .Ավազային դյուների ամրացում Sand dunes .Ադապտացիա աղայնության նկատմամբ Salinization .Մետաղի ջարդոն Scrubber .Մրրկասյուն Sanitary conditions .Ավազա և խճահանքեր Sand dune fixation . աղի ջուր Saltish water .Սանիտարական հատում Sanitation of environment .Գազի մաքրում Sea bed exploitation .Սանիտարական հսկողություն Sanitary landfill .Շրջակա միջավայրի առողջացում Saturation .Էկոհամակարգերի սեզոնային դինամիկան Seasonal storage reservoir .

Հոսքաջրերի աերացիա .Ինքնասպասարկման ծրագրեր Self-pollution .Տվիչ Separate sewage treatment .Ինքնամաքրում Self-help programmes .Ընտրողական հերբիցիդ Selective killing (of animals) .Բնակելի զոնա Settling .Կոյուղի Sewage aeration .Ցունամի Selective breeding of plants .Պարզեցման ավազան.Ինքնամաքրում Self-thinning (of the stand) .Բնակավայր Settlement zone .Զատիչ Septic .Ընտրովի որս Self-clarification .Սեզոնային ջրօգտագործում Second crop lands . բուսուտների) Semi-arid land ecosystems .Կենդանիների ընտրովի որս /սելեկցիոն/ Selective take .Հոսքաջրերի անջատ մաքրում Separator .Նստվածք Settlement .Կիսաարիդ հողերի էկոհամակարգեր Sensor .Նստվածք Sediment charge (load) .Նստեցվող նյութեր Settled sludge .Կոյաջրի մաքրման ավազան Septic tanks . պարզարան Sedimentation tank .Պարզարաններ Settleable solids .Երկրորդային պարզարան Secondary vegetation .Նստվածքային ջրհոր Sewage .Երկրորդային բուսականություն Secular dynamics of ecosystem .Ջրամբարի երկրորդային աղտոտում Secondary residence .Ֆիլտրացում Seepage losses .Ինքնաաղտոտում Self-purification .Երկրորդային անտառ Secondary pollution of water body .Սեյսմիկ ակտիվության մոնիտորինգ /դիտանց/ Seismic sea waves .Seasonal water consumption .Կարծր հոսք Sediment solids . սեդիմենտացիա (մաքրման մեթոդ ) Sedimentation basin .Ընտրողական ազդեցություն Selective herbicide .Բույսերի սելեկցիոն մշակում Selective effect .Կրկնակի օգտագործման հողեր Secondary forest .Էկոհամակարգի դարավոր դինամիկա Sediment .Նստվածքային ավազաններ Sedimentation .Ընտրովի որս Selective trapping .Պարզարան Seepage .Նստվածք առաջացնող նյութեր Sediment transport .Սեյսմիկ ակտիվություն Seismic monitoring . նստեցում.Օժանդակ կացարան.Նստեցում Settling basin .Պարզարան Settling well .Ջրի կորուստ ֆիլտրացիայով Seismic activity .Տղմակալում (ջրավազանների). պարզեցում.Բնական նոսրացում (խոտածածկի.Նստվածքների տեղափոխում Sedimentary basins . երկրորդային կացարան Secondary settling basin .

Sewage disposal .Տիղմակալում /ջրավազանների/ Simulation .Տեսակի բնակատեղի Site of special scientific interest (SSSI) .Նավարկելի ջրանցք Shore-fixing plant .Կոյուղու ջրհոր Sewer cleaning . on water body) .Կոյուղի Sewerage network . ջրավազանի վրա) Sewage recirculation . overpropulation.Հոսքաջրերի մաքրում ակտիվ տիղմով Sewage treatment plant .Հոսքաջրերի վերամղման կայան Sewage load (on sewage treatment plant.Հոսքաջրերի քամելու մաղ Sewage sludge disposal . հոսքաջրերի մշակում Sewage treatment bց activated sludge .Հյուծված հող Side effect . աղբ.Հոսքաջրերի նստվածքի հեռացում Sewage sprinkling . .Լողացող նյութերի հեռացում Slaughterhouse waste .Հոսքաջրերի մշակման համակարգ Sewage water .Կոյուղու հոսք Sewage treatment .Ջրերի աղտոտումը նավերով Shipping canal .Հոսքաջրերի ծանրաբեռնվածություն (մաքրման սարքերի.Անձրևացում հոսքաջրերով Sewage system run-off .Մաքրող սարք Sewage treatment systems .Մերկասառույց SLOP (smog.Հոսքաջրերի վերաշրջանառություն Sewage well .Կոյուղու ցանցի մաքրում Sewerage .Հոսքաջրերի հեռացում Sewage disposal plant .Հոսքաջրեր Sewage water desinfection .Հոսքաջրերի ախտահանում Sewage water recirculation .Հողագործության անտառահատման համակարգ Ship-generated pollution of waters .Ափերն ամրացնող բույսեր Short-term forecast .Արդյունաբերության տեղաբաշխում Skimming .Հատուկ գիտական նշանակության տեղանք Sitting of industry .Ոռոգում հոսքաջրերով Sewage lift station . pollution) .Պայքար բերուկների դեմ Silting .Նմանակված մոդելավորում Site .Հոսքաջրերի վերաշրջանառություն Sewage screen .Դեղագործական միջոցների կողմնակի երևույթներ Silence area .Սպանդանոցների թափոններ Sleet .Լռության զոնա Silencer .Կողմնակի ազդեցություն Side effects of pharmaceutical drugs .Կարճաժամկետ կանխատեսում Sick land .Հյուծված հող Sick soil . litter.Մոդելավորում Simulation modeling .Մաքրող սարք Sewage irrigation .Խլացուցիչ Silt content .Ջրի պղտորությունը Silt control .Կոյուղու համակարգ Shifting cultivation .ՍԼՕՊ /սմոգ.Հոսքաջրերի մաքրում.Կոյուղու ցանց Sewerage system . գերբնակեցում.

Ետնախորշերի վերացում Smog .Ջուրը փափկացնող սարք Softening plant .Ձյունապահում Snow screen .Հողերի անալիզ Soil blowing .Թեքությունների ամրացում Sludge .Պաշտպանություն ծխից Smokeless exhaust gases .Հողային կադաստր Soil capabilities .Տիղմի ջուր Slum clearance .Սմոգ Smoke abatement .Հողերի բերրիություն Soil conservation .Հողաբարելավում Soil analysis .Սոցիալական հիգիենա Social surveys .Սոցիալական հետազոտություններ Socio-economic aspects of human settlements .Նստվածքի կախույթային շերտը Sludge bulking .Հոսքաջրերի ֆիլտրացիայի նյութեր Sludge liquor .Տիղմային հրապարակ Sludge blanket .Սոցիալտնտեսական գործոններ Soft technology .Բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական պայմաններ Socio-economic environment .Ծխելը Snow and ice .Տիղմի ջուր Sludge load .Ակտիվ տիղմի ծանրաբեռնվածություն Sludge treatment . հակածխային զտիչ Smoke prevention .Ծխաորսիչ.Լանջերն ամրացնող բույսեր Slope run-off .Պայքար ծխի դեմ Smoke filter .Ծխաչափ (ծխի խտության չափիչ) Smoking .Հողերի աղտոտում .Սոցիալական միջավայր Social hygiene .Տիղմի ջրազրկում Sludge discharge .Հոսքաջրերի նստվածք Sludge bed .Բնահողի արտափչում Soil cadastre .Ձյուն և սառույց Snow retention .Անծուխ ատրանետված գազեր Smokemeter .Ծխաչափ (ծխի խտության չափիչ) Smokescope .Հողերի աերացիա Soil amelioration .Հողերի պահպանություն և ռացիոնալ օգտագործում Soil contamination .Տիղմի ուռչում Sludge dewatering .Լանջային հոսք Slopes protection .Տնտեսական տեսակետից ընդունելի տեխնոլոգիա Softening installation .Նստվածքի մշակում Sludge water .Ջուրը փափկացնող սարք Soil aeration .Ձյունապաշտպան փակոց Social and cultural indicators .Սոցիալտնտեսական պայմաններ Socio-economic factors .աղտոտում/ Slope-fixing plant .Սոցիալական և մշակութային զարգացման ցուցանիշներ Social ecology -Սոցիալական էկոլոգիա Social environment .Նստվածքահանքի թափոնակույտ Sludge filtrate .

Ռադիոակտիվ հողեր Soil regradation .Ձայնային պատնեշ Sound environment .Հողերի առավելագույն թույլատրելի կորուստ Soil moisture .Հողերի չորացում Soil dynamics .Հողաբարելավում Soil inoculation .Հողերի մշակում Soil water .Կլանում Sorption process .Հողագիտություն Soils .Աղտոտման աղբյուրի հզորությունը .Արեգակնային ճառագայթում Solid discharge .Կլանման պրոցես Sound barrier .Հողապաշտպան միջոցառումներ Soil radioactivity .Պինդ թափոնների հեռացում Solid waste treatment .Հողային պրոցեսների դինամիկա Soil erosion .Հողեր Soil treatment .Հողի ուժասպառություն (հյուծում) Soil fixing plant .Soil corrosion .Ձայնային շեմք Sour gas .Ծծմբի մեծ բաղադրությամբ գազ Source of air pollution .Հողի խոնավություն Soil pollution .Աղտոտման աղբյուր Source of water pollution .Հողային էռոզիա Soil exhaustion .Հողի բակտերիացում Soil loss tolerance .Հողի ուժասպառություն (հյուծում) Soil drainage .Մարդու առողջության համար բարենպաստ միջավայր Sound proofing .Հողերի դեգրադացիա Soil depletion .Հողային ծածկույթ Soil degradation . հողային ֆոնդ Soil retirement .Պինդ թափոններ Solid waste collecting .Ջրերի աղտոտման աղբյուր Source strength .Հողերի վերաաստիճանավորում Soil reserves .Պինդ թափոնների հեռացում Solid waste removal .Հողամրացնող բույս Soil improvement .Հողերի աղակալում Soil sciences .Պինդ թափոնների հավաքում Solid waste collection system .Օդի աղտոտման աղբյուր Source of pollution .Արևի էներգիա Solar heating .Ստորերկրյա ջրեր Solar activity .Պինդ արտանետումներ Solid waste .Պինդ թափոնների վնասազերծում Sonic boom .Ձայնային հարված Sorption .Հողի աղտոտում Soil-protection measures .Ձայնամեկուսացում Sound threshold .Հողային ռեսուրսներ.Հողային ֆոնդ Soil resources .Հողային կոռոզիա Soil cover .Պինդ թափոնների հավաքման համակարգ Solid waste disposal .Արևի ջերմություն Solar radiation .Քամու էռոզիա Soil salination .Արևի ակտիվություն Solar energy .

Կաթիլային էռոզիա Spoil .Անձրևացում Stability index .Շրջակա միջավայրի վիճակ State of health .Տեսակարար սահմանային թույլատրելի արտանետում Specific quantity .Ծխագազ /հնոցի գազ/ Stagnant basin .Ջրթողիչ.Գարշահոտություն Stirling engine . ջրաթափ Splash erosion . ձվադրման վայր Species importance index .Էկոհամակարգի կայունությունն Stack emission .Անձրևացման սարք Sprinling by sludge .Զարգացման աստիճան Sterilization .Սպորտային որս Sports facilities .Փոշեցրիվ անող գործիք Sprinkler system .Ձվադրատեղ.Օդի տեսակարար խոնավություն Specific discharge .Կուտակում .Անձրևացում հոսքաջրերով Sprinkling irrigation .Սպորտային պիտույքներ Spray irrigation .Space ecology .Վնասազերծում.Վարակազերծված հոսքաջրեր Stinking odour .Միջավայրի որակի հսկողության տիեզերական համակարգ Space monitoring .Պետական արգելոց Stationary site .Բնության էտալոնային տեղամաս Standards and codes for building industry .Անհոսք ջրավազան Standard air .Տեսակի կայունություն Specific air humidity .Գրունտի թափոնակույտ Spoil heaps and excavations .Ջրերի պետական հաշվառում State reserve .Գործածված հեղուկներ Spilway .Տեսակարար քանակ Spectroscopy .Սպեկտրոսկոպիա Spent liquors .Ծխագազերի արտանետում Stack gas .Անթափոն շարժիչ Stirling technology .Ստանդարտ հատկանիշներով օդ Standard natural zone .Անձրևացում Sprayer . վարակազերծում Sterilized waste water .Տեսակի նշանակության ցուցիչ Species resistance .Տիեզերական փոխադրում Spawning area .Հոսքի մոդուլ Specific maximum permissible discharge .Ստացիոնար դիտակետ /օդի աղտոտման/ Status of development .Տիեզերական մոնիտորինգ /դիտանց/ Space transportation .Հիմնական սննդամթերք State of environment .Կայունության ցուցիչ Stability of ecosystem .Աղբյուսներ և փոսորակներ Sport hunting .Տիեզերական էկոլոգիա Space environment control system .Շինարարական արդյունաբերության ստանդարտներ և նորմաներ Staple foods .Առողջական վիճակ State records of water resources .Մաքուր տեխնոլոգիա Storage .

Արմատահանում Stumping .Ստորգետնյա հոսք Subsurface irrigation .Ձորակների ամրացում Stressor .Փոթորիկ Storm run-off .Թափոնների թաղման վայր.Ենթահողային ոռոգում Subsurface run-off . գերեզմանոց Storm .Ջրամբար Storage reservoir for multiannual regulation .Երկարամյա կարգավորման ջրամբար Storage site .Նյութի հոսք Substance of man-made origin .Ամենակենսունակների ապրելը Survival rate .Մերձարևադարձային էկոհամակարգեր Subject disciplines .Համատարած մահ Sulpates and sulphuric acid .Տեղագրական հանույթ Survival index .Շրջանառու հոսք Surface water .Մարդածին նյութ Subsurface flow .Մակերեսային ջրեր Surveillance system .Մակերեսային ոչ հունային հոսք Surface wastes .Հանքի բաց շահագործում Strip survey .Գրունտային ջրեր Subthreshold limit .Հեղեղաթող Stream .Ստորգետնյա հոսք Subsurface waste injection .Մակերեսային ակտիվ նյութ Surface aeration .Կենսունակություն .Էկոլոգիական դիտարկումների համակարգ Survey .Մակերեսային ոռոգում Surface run-off .Տղմազտման յուղ Supersonic bang .Ձայնային հարված Surface-active substance .Թափոնների ներմղումը ստորգետնյա շերտերի մեջ Sub-tropical ecosystems .Պայքար ապրելու համար Stubbing .Ենթաշեմային կոնցենտրացիա Succession .Երթուղային հանույթ Struggle for survival .Փոթորկալից ալիքներ Storm water inlet .Մակերեսային աերացիա Surface air .Ճյուղային գիտություններ Submarines .Կենսունակության ցուցիչ Survival of the fittest .Մակերեսային կոռոզիա Surface irrigation .Արմատահանում Substance flow .Տեղատարափ հոսք Storm surges .Մթնոլորտի գետնամերձ շերտի օդ Surface corrosion .Սուկցեսիա Suffocation .Ստրես առաջացնող երևույթ կամ նյութ Strip mining .Ծծումբ և ծծմբի երկօքսիդ Sulphur compounds .Storage of dangerous materials .Ծծմբի միացություններ Sump oil .Ջրահոսք Stream measurement .Անձրևընդունիչ Storm water overflow .Վնասակար նյութերի պահպանում Storage reservoir .Ջրահոսքերի չափում Strengthening of valley slopes .Սուզանավեր Subterranian water .

Ճահիճ Swamp reserve .Մաքրման տեխնոլոգիա Technology transfer .Ադապտացիա ջերմաստիճանի նկատմամբ Temporary housing and shelter .Տաքսոնոմիա Technology of purification .Համակարգային անալիզի մեթոդ System(s) approach .Խեժի արտադրություն և օգտագործում Tar sands and oil shales . գնահատում Taxonomy .Սինթետիկ մանրաթել Systems(s) analysis method .Խնամք անտառի նկատմամբ Terracing of slopes .Ճահճացում Sweet water .Փքված ակտիվ տիղմ Sylvicultural reclamation .Հանքամնացուկների պահեստարանի գազ Tailings .Տերատոգեն Terrestrial biological resources .Հողաշինարարություն Top Tail gas .Կենսունակություն Suspended load .Survival value .Տաքսացիա.Թափոններ Take-off data .Կախյալ նյութեր Sustainable development .Կախյալ բերուկներ Suspended matters .Ցամաքի կենսաբանական ռեսուրսներ Terrestrial ecosystems .Անտառահողաբարելաում Sylviculture .Հեռակապի միջոցներ Telemetric environment quality control system .Ճահճային ռեզերվատ Swamping paludification .Չափումների տվյալներ Tap water .Տեխնոլոգիաների փոխանցում Telecommunications .Համակարգային մոտեցում System of land tenure .Համատեղ ազդեցություն Synergistic effect of toxic substances .Լանջերի տեռասավորում Teratogens .Քաղցրահամ ջուր Swelled activated sludge .Միջավայրի որակի հսկողության հեռաչափական համակարգ Temperate and cold zone ecosystems .Համակեցությունների էկոլոգիա.Արհեստական դետերգենտներ Synthetic textile fibres .Անտառագիտություն Synecology .Ժամանակավոր կացարան և ապաստարան Tending of forest .Բարեխառն կլիմայական զոնայի էկոհամակարգեր Temperate forests and woodlands .Նավթաբեր ավազներ և թերթաքարեր Taxation .Ջրմուղի ջուր Tar production and use .Թունավոր նյութերի համատեղ ազդեցություն Synthetic detergents .Կայուն ղարգացում Swamp .Բարեխառն գոտու անտառներ ևնոսրանտառներ Temperature adaptation .Բարեխառն և ցուրտ զոնաների էկոհամակարգեր Temperate ecosystems . սինէկոլոգիա Synergistic effect .Ցամաքային էկոհամակարգեր .

Շեմքի կոնցենտրացիա Tidal energy .Շեմքի բաժնաչափ Threshold limit .Թունագիտական փորձարկումներ .Արտաքին ազդեցության նկատմամբ կայուն ասոցիացիա Tolerance dose .Երկրի մակերևույթի ռադիացիոն հաշվեկշիռը Terricone .Ջերմային վարնետք Thermal insulation .Տուրիստների հոսք Toxic concentracion .Շեմք (նյութի կոնցենտրացիայի) Threshold dose .Անտառահատում Timberland .Ցամաքի ջրեր. ներքին ջրեր Territory development .Թերմոկարստ Thermophile .Տոլերանտ բաժնաչափ Top gas .Տուրիստական միջոցներ Tourist flow .Անհայտացող տեսակ Threshold (of substanse concentration) .Հոսքաջրերում թունավոր նյութերի վարնետքի ստանդարտ Toxic substance .Թունավոր թափոններ Toxicant . թունավոր նյութ Toxic substances deposition .Մակընթացությունները և ծովի մակարդակը Timber cutting .Թունավոր աղտոտող նյութ Toxic standard .Սահմանային թույլատրելի արտանետումների գումար Tourism and travel .Թունավոր նյութերի կուտակում Toxic waste .Տարածքային արտադրական համալիր Territorial waters .Հալում Thawing .Terrestrial radiation balance .Պեստիցիդների թունավորության աստիճան Toxicological testing .Հնոցաբերանային գազ Top water .Վերնագետնաջուր Total maximum permissible discharge .Ջերմային չեզոքացուցիչ Thermal sea power .Հալում Thermal discharge .Տարածքի յուրացում Thaw .Վնասակար նյութի հատկանիշ Toxicity .Թունավոր կոնցենտրացիա Toxic dose .Անտառապատ հողեր Tobacco .Թունավորության աստիճան Toxicity of pesticides .Տուրիզմ և ճանապարհորդություններ Tourism damage .Տերիկոն Territorial production complex .Տուրիզմի պատճառած վնասներ Tourist facilities .Մակընթացությունների էներգիա Tides and sea levels .Ջերմասեր օրգանիզմ Threatened species .Ջերմային ծանրաբեռնվածություն Thermal pollution .Թույն Toxicant property .Թերմալ ջրեր Thermokarst .Ջերմային ստրես Thermal water .Թունավորող նյութ.Օվկիանոսի ջերմային էներգիա Thermal stress .Ջերմամեկուսացում Thermal load .Ջերմային աղտոտում Thermal reactor .Ծխախոտ Tolerant assosiation .Թունավոր բաժնաչափ Toxic pollutant .

Ծառաբուծարան Treeplanting .Toxicology .Մաքրման սարք Trպպ nurseries .Առևտրական խոչընդոտներ Trade waste .Մաքրման սարքավորումներ Treatment plant . հավաքիչ Trap . ծուղակ Trapping .Առողջապահությյան ավանդական մեթոդներ Traffic monitoring .Մակուլատուրա Trash burning .Ծառեր Trickle irrigation .Լվացված տեղատարված հող Tubular well .Թույներ Trace elements .Թունագիտություն Toxins .Տրորում Transboundary pollutants transport .Փոթորիկ.Տրանսպորտային համակարգեր Transport water utilization .Խողովակաձև ջրհոր .Սննդային կապ Tropical cyclone .Աղտոտությունը պահող մաղ Treated water .Խառնուրդների հետքեր Trace materials and residues .Աղտոտող նյութերի անդրսահմանային տեղափոխում Transformation of nature .Խառնուրդների վերափոխությունները մթնոլորտում Trans-frontier pollution .Թափոնների վառում Trash screen .Փողոցային երթևեկության աղմուկ Trampling .Միկրոխառնուրդ Trade barriers .Արևադարձային անտառների էկոհամակարգեր և նոսրանտառներ Tropical forests .Անտառատնկարկ Trees .Տրանսպորտային պլանավորում Transport systems .Միկրոտարրեր Trace impurities .Փոխադրում. մրրիկ Tropical storms . տեղափոխում Ձransverse drain .Բնության վերափոխում Transformation of pollutants .Ջրերի օգտագործումը տրանսպորտի նպատակների համար Transportation .Աղտոտող նյութերի անդրսահմանային տեղափոխում Transport of hazardous materials .Ցրված և մնացորդային նյութեր Trace pollutant .Արևադարձային էկոհամակարգեր Tropical forests and woodland ecosystems .Շիթային ոռոգում Trophic chain .Որս.Վնասակար նյութերի տեղափոխում Transport planning .Արևադարձային փոթորիկ Truncated soil . որսորդություն Trash .Թակարդ.Փոթորիկ.Միկրոաղտոտիչ Trace substance .Արդյունաբերական թափոններ Traditional health care .Արևադարձային անտառներ Tropical revolving storm .Կոլեկտոր.Տրանսպորտային երթևեկության մոնիտորինգ /դիտանց/ Traffic noise . մրրիկ Tropical ecosystems .Մաքրված ջուր Treatment facilities .

Անմշակ հողեր Unregulated (wastes) discharge .Պղտորությունը չափող գործիք Turnover .Քաղաքային տրանսպորտ Urban waste water .Ստորերկրյա ջրերի շահագործողական պաշարներ Utilization of local resources .Որակավորում.Օգտագործվող թափոններ Top Valuation .Փոփոխականություն Varnishes and paints .Տեղական ռեսուրսների օգտագործում Utilization of pesticides .Հոսքաջրերի օգտագործում Utilization of water for drinking .Քաղաքների անկում Urban design .Նյութի շրջանառություն Turnover water supply .Ստորերկրյա ջրերի ջրառ Under plume site . միջավայրի) Ultrafilter .Ջրի օգտագործումը խմելու նպատակներով Utilizable waste .Շրջանառու ջրամատակարարում Typhoon .Քաղաքային կլիմա Urban decay .Ստորերկրյա ջրերի շահագործողական պաշարներ Useful groundwater storage .Գրունտային ջրեր Underground water intake .Թունելներ Turbidimeter .Գերնուրբ զտիչ Uncontaminaterd air .Ներկեր և լաքեր .Tunnels .Քաղաքային տարածքներ Urban climate .Գործածված յուղ Useful groundwater resources .Թայֆուն Top Ultimate load (on landscape.Ենթաջահային դիտակետ Underwater corrosion .Հոսքաջրերի չվերահսկվող վարնետք Unusable wastes .Ուրան Urban areas .Ստորջրյա կոռոզիա Undeveloped lands . on environment) .Քաղաքային պլանավորում Urban stress .Չկառավարվող ռեզերվատ Underground water .Քաղաքային ստրես Urban traffic .Քաղաքների վերակառուցում.Քաղաքային հոսքաջրեր Urban water supply .Քաղաքների ջրամատակարարում Used oil .Քաղաքի հիգիենա Urban renewal .Անհայտացող տեսակ Variability .Արմատահանում Uranium .Սահմանային ծանրաբեռնվածություն (լանդշաֆտի.Մաքուր օդ Uncontrolled reserve .Պեստիցիդների օգտագործում Utilization of waste water . Urban planning .Անպետք թափոններ Uprooting .Փոփոխականություն Variation .Քաղաքների պլանավորում Urban hygiene . գնահատում Vanishing species .

Թափոնների հեռացման արժեքը .Օդափոխություն.Կանաչ ֆոնդ Vegetational reserve .Բուսական ռեզերվատ Vehicle emissions .Խոպան Vitality . էկոհամակարգի) Vulnerable species .Թափոնների հեռացում.Լվացում.Թափոնների կոմպոստացում Waste control .Խոցելիություն (լանդշաֆտի. տեղատարում Waste . թափոնների վարնետք Waste disposal . ձուլում Waste assimilation capacities .Լվացում (աղակալած հողերի) Washoff .Կենսունակություն Vibration .Թրթռային հիվանդություն Vibration sickness .Բուսականություն Vegetation management . աերացիա Vertical drainage .Ավտոմոբիլային արտանետումներ Vehicle inspection .Vectors of human disease .Լվացման ջուր Wash water tank .Կենսունակություն Volatile content .Անասնաբուժություն Viability .Ուղղաձիգ դրենաժ Vessel pollution .Ցնդող ածխաջրածիններ Volcanoes .Ավտոմոբիլի աղմուկի փորձարկում Ventilation .Բուսական յուղեր Vegetation .Թափոնների առնմանում.Թափոնների հավաքում և վերամշակում Waste conversion techniques .Թափոններ Waste assimilation .Թափոնների առնմանման ընդունակություն Waste burial . տեղատարում Washout .Ջրի աղտոտումը նավերի կողմից Veterinary medicine .Լվացման ջրի ամբար Washing .Լվացում.Աղբայրիչ սարք Waste composting . թափոնների վարնետք Waste disposal and use .Թափոնների վերամշակման տեխնիկա Waste discharge .Թափոնների թաղումը գետնի տակ Waste combustor .Տրանսպորտային միջոցների տեխզննում Vehicle noise test .Ցնդող նյութերի բաղադրությունը Volatile hydriocarbons .Թրթռային հիվանդություն Vibro-amortization .Խոցելի տեսակ Top Warning systems .Թափոնների հեռացում.Հրաբուխներ Vulnerability (of an ecosystem) .Թրթռամարում Virgin land .Ողողալցում Washing out .Բուսական համակեցությունների կառավարում Vegetation resources .Մարդու հիվանդությունների տարածում Vegetable oils .Ողողալցում Wash water .Թափոնների հեռացում և օգտագործում Waste disposal costs .Նախազգուշական համակարգեր Wash .Թրթռում Vibration disease .

Թափոնների թաղումը հողում Waste gas .Գործածված յուղ Waste processing .Ջրակլանում Water abstraction .Թափոնների մշակման համակարգ Waste utilization .Հոսքաջրերի հեռացումը Waste water facilities .Ջրավազան Water body pollution .Թափոնների պահեստավորում.Հոսքաջրերի հեռացման և մաքրման կառավարում Waste water purification .Թափոնների հեռացում Waste sludge .Waste disposal in the ground .Հոսքաջրեր Waste water aeration .Ջրի անալիզ Water area .Ջրի պարզեցում Water coagulation plant .Ջրային հաշվեկշիռ Water body .Հոսքաջրերի բաղադրության դիտարկում Waste water treatment .Հոսքաջրերի կազմը Waste water disposal . հոսքաջրերի կուտակում Waste treatment .Հեռացող. հավաքման և մաքրման համակարգ Waste water irrigation .Անթափոնարտադրություն Water absorption .Թափոններից արժեքավոր նյութերի վերականգնում Waste recycling .Հոսքաջրերի մաքրում Waste water spillway .Հեռացման ենթակա ավելցուկային տիղմ Waste storage . թափոնների վերամշակում Waste reclamation .Հոսքաջրերի աերացիա Waste water analysis .Ջրի մակարդման սարք Water conditioning . արտանետվող գազ Waste heat .Հոսքաջրերի անալիզ Waste water composition .Ջրի շրջանառություն Water clarification .Ջրի սեզոնային մինիմալ բաժին Water analysis .Ջրի նախապատրաստում. ջրի որակի բարելավում .Թափոնների օգտագործում Waste recovery .Թափոնների մաքրում Waste treatment system . թափոնների վնասազերծում Waste oil .Ջրաթափ պարապ Waste water survey .Հոսքաջրերի մաքրում Waste wood .Թափոնների վերամշակում և օգտագործում Waste removal .Ոռոգում հոսքաջրերով Waste water management .Հեղուկ թափոններ Waste load allocation .Ջրավազանի աղտոտում Water cadastre .Ջրառ Water allowance .Թափոնների վնասազերծում.Թափոնների նվազեցում Waste neutralization .Թափոնների չեզոքացում.Ջերմային վարնետք Waste industry .Հոսքաջրերի հեռացման.Ջրապահովվածություն Water balance .Թափոնների օգտագործում Waste water .Փայտանյութի թափոններ Wasteless industry .Թափոնների օգտագործման արդյունաբերություն Waste liquids .Ջրային կադաստր Water circulation .Հոսքաջրերի վարնետքի տեղաբաշխում Waste minimization .Ակվատորիա Water availability .

Աղազրկող սարք Water disinfection .Ջրային տնտեսության հաշվեկշիռ Water erosion .Ջրապահպան համալիրի կառավարման համակարգ Water protection zone .Ջրերի մաքրում Water purification plant .Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ Water deficit .Ջրի վնասազերծում Water distribution system .Ջրային տնտեսուևթյան շրջան Water economic practice .Ջրապահիչ հատկանիշ Water holding capacity of soil .Ջրի կորուստ Water management .Ջուրը աղտոտող նյութ Water pollution .Ջրապահպան համալիր Water-protective measures .Ջրի փափկացում Water hyacinth .Ջրի աղտոտման մոնիտորինգ /դիտանց/ Water-producing area .Ջրի աղտոտման դեմ պայքարի սարքավորում Water pollution monitoring .Ջրի ապահանքայնացում Water demineralizer .Ջրմուղի ջրհոր Water consumption .Ջրթող Water penetration aerial photography .Ջրամաքրիչ Water purification .Ջրառման սարք Water loss .Ջրերի մաքրման կայան .Ջրապահպան միջոցառումներ Water-protective structure .Աերոլուսահանույթ ջրի հաստվածքի միջով Water pollutant .Ջրային էռոզիա Water fluorating .Ջրմուղի ցանց Water economic district .Ջրերի աղտոտումը Water pollution control equipment .Water conduit . ջրային տնտեսություն Water meter .Ջրային պոմպեր Water purifer .Ջրային տնտեսության նախագիծ Water protection .Ջրային հիացինտ Water holding capacity .Ջրերի պահպանություն Water protection complex control system .Ջրի որակի մոնիտորինգի կայան Water outlet .Ջրապահպան կառույց Water pumps .Ջրային տնտեսության միջոցառումներ Water economy .Ջրի պահանջ Water demineralization .Ջրապահպան զոնա Water-protective complex .Ջրատար Water conduit well .Խոնավապարունակություն Water cycle .Ջրահավաք Water project .Ջրաչափ Water monitoring station .Ջրային տնտեսություն Water economy balance .Ջրառ Water intake structure .Ջրի պակասություն Water demand .Ջրային տնտեսության կառավարում.Հողի խոնավունակություն Water intake .Ջրօգտագործում Water content .Ջրերի մաքրման կայան Water purification station .Ջրի ֆտորացում Water hardness removal .

ջրային ստրես Water supply .Ջրային տնտեսության համակարգ Water retaining capacity . տարածքի ջրարբիացում Water supply facilities .Ջրային ռեսուրսների օգտագործման պլանավորում Water resources regulation .Ջրամբար Water-storage capacity .Ջրի նախապատրաստում .Ջրի որակի չափանիշ Water quality standard .Տեղափոխում ջրային տրանսպորտով Water treatment .Ջրմուղի ցանց Water supply rate . ջրամբար Water resources .Ջրամատակարարում.Ջրամատակարարման աղբյուր Water supply system .Ջրանմուշ Water-spout .Ջրային տնտեսության նախագիծ Water resources inventory .Ջրային ռեսուրսների պահպանություն և ռացիոնալ օգտագործում Water resources development project .Ջրի շրջապտույտ Water recycling .Ջրակուտակիչ հատկություն Water-storage tank .Ջրի պաշարը մթնոլորտում Water reservoir .Ջրավազան. ջրային տնտեսության համակարգ Water survey .Ջրապահիչ հատկանիշ Water retention .Ջրի որակի հսկողություն Water quality criterion .Ջրային ուսումնասիրություններ Water system .Ջրամբար Water stress .Ջրամատակարարման բաժնեչափ Water recirculation .Ջրային ռեսուրսների կարգավորում Water resources utilization .Ջրի տնտեսում Water shortage .Ջրամատակարարման համակարգ.Ջրային ռեսուրսներ Water resources balance .Ջրի աղակալում Water sample .Աղբյուր Water specimen .Մրրկասյուն Water stagnation .Ջրային ռեժիմի լարվածություն.Ջրային կադաստր Water resources management .Գրունտային ջրերի մակարդակը Water transparency .Ջրի որակի ստանդարտ Water ration .Ջրամատակարարման համակարգ Water table .Ջրային ռեսուրսների կառավարում Water resources planning .Ջրապահում Water reuse .Ջրի կրկնակի օգտագործում Water reserve (in the atmosphere) .Ջրի կրկնակի օգտագործում Water salination .Ջրի որակ Water quality control .Water quality .Ջրամատակարարման բաժնեչափ Water supply source .Ջրի թափանցիկությունը Water transportation .Ջրային տնտեսության հաշվեկշիռ Water resources conservation .Ջրի պակասություն Water softening .Ջրի լճացում Water-storage basin .Ջրանմուշ Water saving .Ջրի փափկացում Water source .Ջրամատակարարման համակարգ Water supply network .

Եղանակի կանխատեսում Weathering .Ալիքի էներգիան Wave pollution .Ճահճացած հողերի պահպանություն Wide-spread effect .Կենդանական աշխարհի պահպանություն Wildlife habitat .Խոնավ հողերի էկոհամակարգեր Wetlands protection .Ջրբաժան Watershed management .Ջրլող որսի ռեզերվատ Wild hayland .Water treatment plant .Տարածքի ջրարբիացում Waterlogged lands .Ջրօգտագործման կանոններ Water use schedule . ջրօգտագործման ռեժիմ Water utilization .Հողմնահարություն Weedcide .Ջրի օգտագործում Water use regulations .Ջրլողներ Watering .Եղանակի հսկողություն Weather monitoring .Ջրօգտագործման պլան.Ջրօգտագործում Water use .Հերբիցիդ Weed killer .Վայրի կենդանւների ռեսուրսների կարգավորում Wildlife park .Վայրի բնության շրջան Wildlife conservation .Ջրային տնտեսության կադաստր Water utilization for power production .Ճահճացած հողեր Wetlands ecosystems .Ճահճացած հողեր Watպrlogging .Ճահճացում Watershed .Խոտհարքի բնական հանդակ Wild vegetation . խողովակաձև ջրհոր Wet scrubber .Հորանցքներ Watercourse .Կենսակարգ (կենսաբանական տեսակի) Weather control .Հերբիցիդ Weight load .Ջրօգտագործում Water utilization cadastre .Կշռային բեռնվածություն Weir .Ջրաթափ Well-point .Եղանակի հսկողություն Weather modification .Վայրի բուսականություն Wilderness area .Լայն ազդեցություն Wild fowl reserve .Վայրի բնության տարածք Wildlife .Ջրի նախապատրաստման կայան Water usage .Ջրօգտագործման կանոններ Water use rules .Թաց գազազտիչ Wetlands .Առափնյա տարածքների զարգացում Wave energy .Եղանակի մոնիտորինգ /դիտանց/ Weather prediction .Ջրբաժանների կառավարում Waterside development .Կենդանական աշխարհ Wildlife area .Ասեղնաքամիչ.Ջրահոսք Waterfowl .Կենդանիների գլխաքանակի վիճակագրական .Ջրերի օգտագործումը էներգետիկ նպատակներով Water wells .Վայրի կենդանիների պարկ Wildlife population statistics .Վայրի կենդանիների բնակատեղի Wildlife management .Ալիքային աղտոտում Way of life .

Կենդանաբանական ուսումնասիրություններ Zoology .Կենդանաբանություն .Վայրի տեսակ Windbreak .հաշվարկ Wildlife protection .Անտառի բարիքներ Wood waste and sawdust .Կենդանական աշխարհի պահպանություն Wildlife resources .Հողմակայունություն Winterkilling .Կանանց մասնակցությունը տնտեսական զարգացման մեջ Wood products .Օրգանական պարարտանյութ Yield .Կենդանաբանական այգի Zoological research .Ջրամատակարարման աղբյուրի ելքը Top Zoocenosis .Փայտաթեփ և փայտանյութի թափոններ Worked-out quarries utilization .Ջրառ Women in development .Ճառագայթում ռենտգենյան ճառագայթներով Top Yard manure .Սպառված բաց հանքերի օգտագործում Working environment .Հողմապաշտպան ծառատնկում Wind energy .Քամու էներգիա Wind erosion .Արտադրական միջավայր Top X-irradiation . քայքայում քամու ազդեցության ներքո Winds .Հողի դեֆլյացիա.Ցրտատարվել (բույսերի) Withdravall of water .Բերք Yield of water supply source .Քամիներ Windfirmness .Վայրի բնության ռեսուրսներ Wildlife species .Զոոցենոզ Zoological gardens .