ЕВРОРЕИСЬКА- ДЕРЖАВА

. № З ТЕЛЕФОНУ.

ВАШИНГТОН.`.-^т.у.президента Рузвелта зявилася делегація посадників американських міст під
проводом нюйорського посадника Ля Гвардії та
просила його, щоб він постарався щонайменше 2
міліярди 340 міліонів доларів на ведення пурдичних
робіт по 1-шім липня.
Делегація говорила президентові, що ці гроші потрібні на давання населенню допомогових робіт, а допомогові роботи в протисталенню до допомоги без праці можна назвати американською
допомогою для безробітних

ГУВРР ХОЧЕ ЌАНДИ ДЎБАТИ?
ВАШИНГТОН.`— Сенатор Рабинсон виступив
з радіовою промовою, в котрій критикував недавні
виступи бувшого президента Герберта Гувера проѓ
ти теперішнього президента при цих виборах.
Сенатор виказував, що Гувер і його компанія
не мають найменшої суспільної програми, а хочуть
виплисти на верх просто на оживленню бизнесу, до
котрого причинився найбільше теперішній уряд.
ВЕЛИКІ ВИЛИВИ РІК.
ОЛБАШ (Ню йорќ), — Північно-східню частину Злучених Держав навістили величезні виливи рік.
Спричинили їх весняні зливи, таяння снігів та кригові вали.
У Новій Англії згинули через виливи рік 5 люлей. Було багато ранених. У північній частині стейту Ню Джерзі втопилися через повінь три особ'и,
а тисячі людей лишилися без даху над головою.
Густа мрака, що навістила цю частину краю, дезорг
ганізувала ратункову акцію.
Потерпіли теж розлогі частини нюйорського
стейту. За%жрно, що від повені терпить знову та
сама околиця, що терпіла від неї минулого літд.
Багато шкоди від виливів рік має теж ГЇенсилвенія.
Подекуди води занлили це лише на фарми, але й
у копальні еўѓля;і фабрики;г Дальше на заході потерпіли околиці в Огайо
та середньо-західніх стей(тах.
СТРАЙК ІЩЕ НЕ ПОЛАГОДЖЕНИЙ.
НЮ ЙОРЌ. — Представники- власників високих
домів заявили посадникові міста Ля Гвардії, що вони не будуть говорити більше з Бембриком, головою 32-го відділу юнії обслуги високих будинків..
Вони не` відмовилися говорити з посад'ником і цей
веде переговори далі.
Представники юнії й представники власників
не погодилися, коли представники юнії домагалися
приняти назад усіх страйкарів, а власники хотіли
приймати на 'роботу тільки таких робітників, що
їх за час страйку` не заступлено страйколомами.
Стейтовий департамент праці відкликав дозвіл
одного бюра посередництва праці, що наймало
страйколомів для лОманн^ страйку обслуги високих
будинків.1 УрйД п'ереконався, що це бюро мало між
скебами, яких воно післало на роботу як сторожів,
18 відомих злочинців.
ЗНОВ СКАНДАЛЬНІ СЦЕНИ В КОНГРЕСІ.
ВА'ШИНГТОН..— Зараз на другий день, після
того, як палата послів вислухала від предсідника.
лекцію про парламентарні форми дебат, в конгресі
прийшло до нових скандальних сцен, підчас котрих
два старі парляментаристи визивадися словами та
вимахували на себе кулаками. Посварилися з собою Тредвей, конгресмен з
Месечусетс, що тепер відбуває в конгресі 12-ту каденцію, та Довтон, конгресмен з Норт Каролайни,
т о сидить у конгресі вже 13-ту каденцію. Президентові палати вдалося заглаїти спра'ву молотком
по півтори мінуті.

, ВАДИЄС5Ц
Є в Европі держава, `що досі
Як пишуть : з Торуня, зане має телефонів. Зветься воІѓальні збори трвариства в.та`ка Андорра; мас 6,000 меаь
сникія домір у К р в а ^ в і ухваканціа { від 1287 р. номінально
ІДИ`ЛИ ОДНОЃОЛрСНО, ЩО' HJ^TO
двох зверхників. Президент
з Догр члені'в не вИнайме' пофранцузької республіки має
мелнќаиня 'жидові. Теп'ер у По`
ЦЯ
„щяџц Андорри1', а дру- останнього в ^ і и ї у ^ ' в липні валевї нема ніодного" жиДа.
'ти`тул
1
гйн т! кйязь irje е'спанський є- 1935-го року. З Ѓвќим'ерў до-^Останній, цџ імя`Фукс, Випрр"
пископ Ургель. Від середневіч- носять про в и д и в ї р і к и Jp'jA- водився ' минулргр
міс'я`ця',
чя не змінила вона свого за- мер, а з Гарнсбур^іфО^й?лнв Крім цьогр ЗРРрй 'ухвйлйли
коноддвствд під цим оглядом. Скилкила.
безі)г^іядний брйкот
жидіа
Оба ді Князі передають своє
сьі(их иідлри^мств.
правління
місцевим
бурмістрам. Ш дійсні володарі маШтА ИЛЩОДА ЗНАХІДКА,
ють н.авіть власну армію —
При ` перегляді чце 'неровіб
600 вояків- В останніх часах
ця піренейська закутина стз?ет, що раних з часів революції архі
ла місцем улбленцх прогульок
вийти за-: вів Української Академії Наук'
ріжнйх турист'ів. Трапляються
15 літ винайдено пісні, записані на
випадки, що хтось із туристів,
?ся також Київщині М. В.'Гоголем з влаЯКНЙ?ь. міліонер або міністе{з,
^не мають сноручниМи:, ного 'багатьома
потребує несподівано порозуііт. Щоби шпатќ'ами українською мовою.;
мітися з ким телефонічно. Т0мусять Серед пісень є кілька невідо
пер виринув спір: хто має
врягнуть мих сучасним знавцям. Тому,"
ввести телефонічну мережу в
що на піснях здебільшого вка
Андоррі — Еспанія чи '"Франзане їх походження, Академія
ція? Андорра має час. Нехай
Має вжити заходів, щоб відфраицуська та еспанська пре
тлукати
їх мельодію
У селі Добрпз.фівх ^Заліса вирщіать цю про'блему.
щиччипа) помер %астух Іван
Будний на Юв-wy році життя. ЛВДЕТИ І ЛЬОГАРИТМй,
ТРАГІЧНА ПОДІЯ,
Покійний гід; ран^ьоі' ноло-І.. обадіслюваннн лещвгврЛшя
1
Жінка поручника Альфонса дости пас худобу.іі д о остан- СЌОКІВ іідчас змагань і кон
ньої
хвилини
життя
Будний
Завадзького, 31 -літня, Софія,
курсів вимагає досить складдовідавшись, що стан її чоло- був здоровий на yfti і бодрий. них калькуляцій. В остаточ
віка, лікуваного у варшавськоному висновку береться під
ГНОТЬ ДЕНАТУР І ЕТЕР.
му піпигалю. є безнадійний,
увагу не тільки довжина скопід враж?нням цієї вістки оПідчас дискусії` у сођмовій ќу, але й „форма" лещетаря
труїлася. В кілька хвилин опі- комісії над справами монопо і час, у якому він зїхав зі спнсля номер Завадський, не зна. лів виявилося, що на Волині ду перед відскочнею. За кожючи ічдо самогубство жінки;
иаіібільш й р о д а т о ^ деиатуро^ ,ну з тих позицій ставжпьсяЖ ,
ваного сп?рту, якого насилен- пункти, а ті цифри перекомбі-'
ГРАД УБЯВ 19 ЛЮДЕЙ.
ня очевидно не вживає До па- цовуються ояЌ4И при помочі
льогаритмів- Аж у цьогрріч. У кід^крх ` місцевостях Пів- `лення, а попросту пє. Це' дуних . олімпійських ігрищах у
же
трібожне
явище,
бо
денд-;;
денно)і Африки впав цими дняСЕНАТ ДАВ ЗГОДУ НА СОЮЗ J 3 СОВЄТАМИ.;
‚Тарміщ^арп-енкірхеи комісія
ми град небувалої величини. тур нищить здоровля, і †б
ПАРЙ^К. —о Навіть вороги, большевизму ГірлрМіжнародньої
лещетарської
Грудки .граді' Вбили 19 люде'й, здоровля цілих поколінь. Не
федерації рішила відступити1 суаали` в француськім' сенаті з'а' те, щоб затвердити
менше
загрозливе
явище
від льогаритмів і прикласти заключеннй урядом військовий договір із СовІЕ^аг
СМЕРТЬ ПА ДАСІ ВАТОНУ. стрічається На нашому ПідмК.'` ЗД той'Договір було 231 голосів,--а '`пр(#т^Џї
нову методу обчислень.
СтаЛЬся Ц0 головно під ЂГЇЛИВОМ вмаЩирування"ЙІѓ
Між стаціями . Тересполь і карпатті, де населення вживає:
- ' . - --. W0
Лясковичі Осип Шульба, сто- як наггитку етер, що його пе- ШОВІНІСТИЧНА ЯСИХ03А. мецькИХ військ у Надренію`.'
лярський челядник зпід Тер- репачковують зпоза Карпат.
ГОТОВА ДО АТАКИ.
Україножернйй „І. К ' Ц ' "
нополя, який їхав на дасі ваСУМНА СТАТИСТИКА.
ПАРИЖ. ^ - франції л е грозить покищо ніяка
сходить дальше зі здорового
гону до Ѓдині шукати праці,
Урядово стверджено, що чи- розу'му, алярМуючи сотній раз небезпека. На францусько-німецькій границі %,$$?
ідавкв. головою у залізничик
упадок' СЯТКЙ..тисяч францусьцих жовнірів, Щ'О Є В ЛІіїІЄг
сло самогубств у Польщі, о- CBofx читачів про
віядукт і згинув на місці.
мельних кріпостях, так закриті, що їх не ба'чить
польеькрго
стану
посідання
србливо в більших
містал,
людське
око. Вони готові кожної хвилідо яастуїіу.
у
Східній
Галичині
при
однозростає
з
року
на
рік.
У
1929
РИМ — МІСТО ЦЕРКОВ.
р. було в 41ольшД 3,929 само- часиому зрості маєтку" україи- ГІТЛЄР ГГІРСТЯГ^ КРАѓЩІЇ WW
Д О ЗГОДИ,'
Рим і егграведливр 'назива- губних ісороб, у 1934 p.. ИЄ чи- СЬКРГО." Пустив нав і т ь "обреКАРЛЬСРУГЕ
(Німеччина).

Тут
дромОвляЬ
еться містам церков, У вічнр- сло вросло ло 4J865. Одначе хеньку,' що' `Цей зрІІ?т завДя.Гітлєр
до
яких
60,000
слухачів,
що
зібрались-'у
вЦ
4
му місті є їх .405, а крім того ці числа не є повні, бо до аі- чують українські кооперативи
личезнім стадіоні. Говорив він у місті, що є най,"
є там ?ОУ приватних і публнч-. дома поліції дрлрдячь тілжИ „польський субвеНціяМ" (Д`осі
ближче до француської границі, й що Перше вія.них качлиць. Ціле місто є по- випадки взжиіщі.'а багато jx .не було ніодйого т'акого вйчулоб француську атаку, якби вибухла війна -4
ділене на 84 пдрохії. На^ікра- затаюетьєя. HfiPBua т^ж ста-; радку!). Алярми „Т.` К. Ц." не
Францією. Тут він заявив,,що ніяка силаг в світі вЬ
ща в Римі церква — це слав- тистнка, щр , торкається прн- дрогомонілн `РИДко без успіхуі
змусить'Ні^еччИііу забратися з Надренії, бо тттметдьна катсдра св. Петра. А` най- чини самогубств. Переважно бо вже забрило голос полька повна суверенність над цею німецькою тармтостарша '— це церква св, Да'м.я- подається причини видумані. ське сркїльствр із Сх. ГаЛИрією
є справою чести всього німецького на0^ду.
на, 'перебудована р добі Ксч- Офіціяльно, коли брати на' у- нини'На засіданні упрйви соА
цьому
народові, говорив Гітлєр,' краще , `чіеснр
стантииа з святині Ромуля.
вргу Варшаву, число самогуб- юзў сокільських гімнастичнич згинути, ніж жити в ганьбі, 'Він далі запевняв Фран^
етв з нричщш нужди В 1934 товариств У Львові 2. л"юто- цію, що Ншеччина хоче'заїмирення і згоди. В'ш `іЏ.
1
ЛЮЬРРНА ТРАГЕДІЯ.
р. дійшло до АІА прц, ь а а Ѓо Ц- Р- ПРИнятр' резрлїоцїю, доказував, що Німеччина подала руку до" згоди
що
остерігає
.польське
громанавіть Польщі, з якою вона жила в ненависти РІД
В Бродах капраль
43-го роках 1930^4932 докодило
полку піхоти Ериќ Штевцель :ічдрки до 43 црцл Нема сумні- дянство переД українською довгих соток літ. Шн теж казав, що коли він ДйЄ
застрілив свою наречену, 23- ;ву, що чнелр са^мо^бств з небезпекою.' ПЬляки, сказану слово чести на згоду, то це дає слово ввесь нілітню Марію Бобиківну, а ваг причини нужди-є далеко біль-; в резолюції, як пранні вда-` МЄЦЬКИЙ НарІД, ЯКИЙ ЦІЛК^)М П'еВНО НЄ СПЛіШЙТЬ ЧЏи%Џ
рийки тієї земл'і обовязані до'
тім сам відібрав собі життя..
і не зломить слова.
, . і.
рборОЦИ РкраїН РІЧИПОСПОЛИ-:
Остерігає перед інтригами Срветїв.
тої. До тієї оборони^ стане
ЖЕРТВИ ВОГНЮ,
ЗАСУД УБИВЛИКА,
`_ Гітлєр ро^ив Францро уважною, щоб вона де
Перщ усьрго
польс'ьке COу львівському окружному
КІльство, йк'е і т: д. і т. д. Як дала себе обмотати `щтринантською політикою Срсуді відбулася розправа про
бачимо, N шовіністична психоза вєтід, я4) не хочуть "допустити до замирення Йімечти 23.-літ"ньр'го Котляря Грицьпереходить V небезпечну ста-' НННУі з 'Фр'анцієќ). Ђ'т твердив, що це. Совети в ^
ка з Винник, ЩР перед трьо
Дуть щаЛену
агітацію, щоб не допустити ІНЙГІ Hav
ДІІо. . і
ма ШіІЇШ Ьбщ 4 ПР†ІМ Р
роди до гуч‡ѓ†и В р^імпійських ігрищах, щ е Ш !
грабив ^оргрв^я `Калагур.ку,;
МОСКВА WE ОПИТЬ;
ютЬ відбутися літо'м у Німеччині. А агітуто‡ь' пр^г
ВбивнйќІ 'засуджено на кару
ти участи то'му,'бо знають, що ті, одо Прт'ду^ь, песмерти, а на основі амне'стії
реконаються наочно п р о т і бреЧйЬ які ;большЄвѓиќн
цю кару' замінене йому на^
і їх симпатики розпускають по світі п"ро'Німеччину
досмертну тюрму.

ПОЗИВАЄ ЗА ПОЛОМАННЯ ПАТЕНТІВ,
НЮ ГЦЙВЕН (Конетикот)..-^ Джейме Мартин
з Гемпстеду, Лонг Айленд, пізвав у суд піднриємг
ство „Юнайтид Еркрефт Ќорпореншен?' за відшкодування за трикратне поломання йогЬ патентових
прав та домагається заплачений 15 міліонів доларів.
ВИДАТКИ Н А А р а д о Р О С Т У Т Ь ,
ВАШИНГТОН. — Сенатський коџтт ДЛЯ виѓ
датків постановив порадити конгресові призіщ#
на удержання армії суму 603 міліони доларів^
" При голосуванню в комітеті '.'всі релуоднканш
голосували проти внеску. Демократи з4кидують
їм, що вони хочуть компромітувати уряд.
ГОФМЕН УЖЕ НЕ БУДЕ МИЛУВАТИ
САМОГУБСТВО АДВОКАТА.
ГАВПТМАНА. .., ,.:.
.
ТРЕНІҐОН (Ню ‚Джерзі),, .іѓ- `Губернатор i o q v
мен дав до. зрозуміння, що він уже ‚не. буде здержувати далі виконування кари‚#мерти дроти Бруна
Гавптмана, fio#'що стануться якісь несподівані џрг.
ДІЇ.

.. її... .,, ,, - ,і -

- --` - '' .

Він заявив притому, що уважає злочин викрадення й убивства дитини #нндберга нерозвязаним,
але вЏ .ущџ,.шщфо не #рже‚.ар;р6и.ти, щіщі Гавптг
ман не'хоче датХ повних зізнань про свою ролю в
злочині.
, ` -'
'` '

ѓі оетАйніи жмд ^мае(ь

лот? ш.щтп.

` ,

Справили ШлдомН џе#тџџу
оцциЬо,
Лідчас промови, дахрио .Гітдер.гі мш%Џ№Ц;;:Л
що його витали. окликами. тВот?о побут у .КарлђСу
руге ‚назнвають а м е р и ^ с ь к і жорес^ірцден?'и ?щиш
великим І триіомфом.,. .
тШ
НШЕЧЧИНА ОБЄДНАНА, ЗАПЄвНЯЄ fEiHHf, .
. ^ Н І Г С Ь Е Р Ґ . {Німенчина)-.‚-^-Гещ?ьь`Г^рмап
Ґерш'г виголосив' тут 'промову з прив'од'у наблкжд'
ючихся виборів, що М'аніть"-відбутися' т# 'березіѓ^.
Заявив, що щоб не' стол'оСя, вся йація Покпже При
виборах; що вона стоїть сліпо; .льойльно й з ташбільшим. довірим при Тітлєрі.

"СВОБОДА:,`СУБОТА, те-го БЕРЕЗНЯ І936.

Ч.6Г,

"SVOBODA" (UBERTY)

це слова Мусолінія з 16. ги. Впливати на законодав„Слід нагадати про те, що
ми не є проти пролетарівѓў, листопада 1919 р. „В Італії",— ство? Нема як, бо уряд видає
також і не проти соціялізмў, писав Мусоліні 16 травня 1920 закони на, .підставі нової конЙ
бо ми цього погляду, що по- p., „ніхто не може думати вир- ституції при допомозі декретів
MtU4 by Editorial CommltUt.
.
Старовинна Греція знала цуські гроші, Мусоліні писав ява соціялізмў сама по собі вати робітникам права і здо- і повновластей, і сойму не по
И Ямлай Сіам Mill Matter at the Post Office of Jtresy City, N. J. своїх ‚демагогів" (в перекла- 10 червня 1919 p.:
вже показує, що він є конеч- бутки,' за які вони боролися требує...
m March 30, 1911 under the act of March З, 1179.
ді — провідники народу), що
ний...
Ми не є проти пролета- десятки років і приносили жер- УНДО впало жертвою своєї
„Державні каси порожні,
AecepUJ for mailing at special rate of postage provided for la Section 1103 для осягнення мети не гидува- хто має їх наповнити? Ужеж ріяту, для якого я вимагаю тви..Колиб це настало, то на- власної наївности, своїх авel the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
ли найгіршими засобами. Де- не ми, що не маємо ні домів, повної свободи... Як мало я ше, місце булоб на боці робіт- стрійських спогадів. На ділі
За оголошення редакція не відповідає.
маґоґія тих часів не мала тих ні автомобілів, ні банків, ані та ми всі члени фашистів-'ничої кляси" ( „ П о п о л ь о Д'І та_ Австрії вже нема, і ціла боротьба за стан посідання в
засобів,
які зявилися в нові- вугільних копалень. Хто може ської партії, турбуємося за'дія").
Адреса: "SVOtODA", P. О. BOX Мв, JERSEY CITY, N. J.
ших часах ‚після винаходу дру- й має платити? Не можливо буржуазію, можете бачити з щ 0 сталося з свободою, з Галичині відбувається давкарства, Газет, кіна, радія. По- зробити кінець тому страшно- того, що 'головна вимога на- земельною реформою, з робіт- но поза мурами^ coftMv. Ко—
дії 20-го віку показують, що му станові; що його створила шої програми полягає в с к о - ' н и ч и м и юніями, з капіталом в льонізаці$иий настўіў:: відбута або інша політична Група війна, без радикальних засобів. роченні приватного майна, в Італії — загально відомо. Му- вається поза . мурами сойму.
Люди, що знають по'ложення в Европі, кажуть, може мати сто разів рацію, мо- Або маєтні люди будуть ви- конфіскації капіталів, заробле- с о д і н і б у в щ о д о ліквідації сво- Будова костелів у ‚Галичині
що війна вже давно почалась би, якби знати,, хто же мати чесних і відданих про- власнені, або ми кинемо уча- них на війні та в строгім опо- fi- в І т а л і ї в і
уцеником йде поза мурами срйму. „у.
з ким буде держати. Скільки разів станеться в відників, з великим розумом сників війни на цю перешкоду датќуванні капіталу („Попо- Л е д і н а М е т а _ м а д а __ 0 . траквізація" ш^ьнйіггва йде
Европі якась політична подія, стільки разів пере- хистом, але без матеріяльних (приватну власність. Н. В.) і льо д'Італія" з 10. листопада с я г н е н а Д л я диктаторів це го- поза мурами сой^у. Польонізація Гуцудьщини
(прнсуваються держави з одного табору До другого, засобів, без преси така група п знищимо. Ми, розвинемо ді- 1 9 1 9
!
Р-)'
ловна і єдина річ, що варт у- ватними товариствами) теж
зміняється політична.ситуація. Недавно тому таке не зможе здобути великого явольську агітацію".
іде поза мурами сойму, таксапитання виринуло з приводу заключення союза впливу в масах.
В згоді з цим проголошен- „Як найбільше свободи, як ваги,
Н. В. мо як боротьба з нашою коВ державі кожна політична ням італійські фашисти роби- найбільше добробуту для всіх",
між Росією й Францією, а тепе'р це саме питання
операціею (шляхом творення
підноситься через вмарш німецьких військ у Рен- група має надію на те, що ли напади на крамниці, щоб
вена
раніше
чи
пізніше
прийде
нових .кооператив органами
налякати
„капіталістів-спекущину.
влади. За владу і звязані з лянтів". Коли в деяких італіймісцевого
самоврядування)
На випадок війни становище деяких держав до
нею
корнети
йде
невпинна
ботеж
відбувається
поза мураських
провінціях
фабриканти
відоме. Нині, наприклад, нема сумніву про стано- ротьба між політичними парми
сойму.
почали
замикати
свої
підпривище Росії й Франції. Вони певно підуть разом. тіями в кожній державі. Чим
В таких обставинах прнНема теж сумніву щодо взаїмного відношення між менше культурний нарід, тим емства, а робітники кѓилою
Росією й Німеччиною: вони певно підуть проти лекше він піддається демаго- взяли фабрики в свої руки, ,Є така комедія зі старого І старими австрійськими катеґо- явність наших послів у соймі,
то Мусоліні виступив оборон- нашого театрального реперту- ріями, коли то політики наші
себе. Таксамо певно, що деякі держави, як Норта всяким привабним обі- цем цього. Ось його промова ару — „Пошилися` в дурні". прнвязували 'величезну вагу до які не можуть мати ніякого
веґія, Швеція, Швайцарія, будуть усіми силами зма` ґії
впливу на отримання цього нацянкам. Неосвічений нарід на- до тих робітників у березні Приходить вона в голову, ко- парламентарної
діяльности ступу на наші землі, є щонаі`Ігати держатись осторонь від війни.
віть не помічає суперечностей
ли обсервуєш висліди урядо- партій. Почасти, тоді це було менше безпотрібна. А на ділі
Становище інших держав більше або менше в словах тих самих політичних 1919 p.:
непевне. Невідомо, чи вони захочуть мира чи вій- провідників. Несвідома народ- „Ми мусимо йти назустріч во-ундівського порозуміння. ще сяк так зрозуміле. Бо Ці- —і шкідлива, бо світ готов дуни, а як захочуть війни, то по котрім боці стануть. ня маса живе вірою в чудо. робітничим масам. Вимагають Гадаю, що найкращим, пріб- сарсько-королівський парля- мати, що вони дають санкцію
восьмигодинного ним каменем, що варто те по- мент у Відні перевертав кабі- тому наступові.'
Між цими державами найбільше непевна відай по- Раніше всі справи для такої робітники
розуміння, є голоси опозицій- нети, усував міністрів, навіть
зиція Польщі.
І ще одно: ніколи не був
маси вирішав жрець-маґ свої- дня праці? Будуть завтра ро
Щодо питання мира й війни, то тут одні чин- ми заклинаннями й таємничими бітники копалень та нічні ро ної польської, переважно на- нераз слав погрози короні, я такий сильний похід проти уники схиляють п за мирову політику, а інші за во- словами; тепер ролю мага бітники домагатися 6. годин ціонал-демократичної („вшех- ќа була чимсь у старій Ав країнціа у пресі,, як саме тепраці? Будуть інваліди та за- польської") преси. Отже вона стрії. Але чим є тепер у „то пер, по заключенні ундівськоєнну. На мирову політику повинен би її настро- грає талановитий демагог.
безпечені на старість вимагати зовсім не є вже така стурбова- тальній державі" парлямент го порозуміння.
ювати лячний економічний стан її населення. Вона
Візьмемо кілька прикладів з контролі над промисловістю? на з приводу цього порозу- У Польщі, таксамо як у Німеч
має нині 540,000 працюючих робітників, а 330,000 Італії.
Таки „пошилися в дурні".
Дня 28. жовтня 1922 ро- Ми будемо піддержувати всі міння. Напр. по останній заяві чині, як в Італії й у Росії (з'ї'зд
безробітних. Робітнича заплата від року 1928-го ку, після
„походу на Рим", ко- ці вимоги, між іншим ще й премієра писав ‚.Дзєннік Поль- Совєтів) парлямент або зако- Цей вираз приходить чимраз
спала на 35%, а рівень життя погіршився на 45%. роль призначив Мусолінія на
нодатна установа це комітет частіше. Політики, які живуть
Коло 10 міліонів людей її населення не мають вар- уряд міністра-президента, бо тому, що ми хочемо привчи- скі" у Львові:
делегатів
пануючої партії, або своїми фантазіями і не хочуть
Заяву
премієра
в
справі
устату праці й просто в господарськім життю не бе- Мусолінієві „чорні сорочки" ти робітників кермувати своїверстви
в
народі. Комітет, я- дивитися на справжню дійкраїнській
може
опозиційний
ми
підприємствами".
Дня
6.
веруть участи. Як можна назвати учасниками в госпо- грозили зробити революцію.
кий
не
може,
а головно й не сність, мусять скінчити фятабор
привитати.
Поперще,
дарськім життю людей, про яких навіть - міністер Відома річ, що режім Мусо- ресня 1919 р. Мусоліні писав:
хоче
вести
ніякої
протиурядо- СКОМ.
j
тримана
вона
в
„огульнікових
Квятковський сказав, що вони видають денно по 11 лінія спирається на заможні „Робітники готові до того,
Грошів? Словом, це край нужди. Відомо, жебраки верстви — на шлях^у та на щоб узяти фабрики в свої ру- виразах", в загальних висло- вої політики. Щож можуть у Не минути цього фяска і
вах, отже не повнина непокої- таких обставинах робити ун- УНДО.
довго воювати не можуть.
промисловців. Але з гаслами— ки".
ти; подруге, коли обіцяє зміну дівські політики у варшав
Та до війни Польщу пруть сильні чинники. Пе- „влада
Дня 12. вересня 1919 р. політики щодо „меншостей", ськім соймі?
шляхті" або „влада каредовсім те, що вся політика краю спочиває в ру- піталістам"
Мусоліні ніколи не він заявляв: „Фашисти вимага- то аж тоді, коли всі ті „меншоВ інших обставинах могли
ках військових, генералів і полковників. Польща дійшов би до влади. Щоб ма- ють передати кермування
памятає великі добутки з останньої війни. Ґенера- ти за собою активні маси, він фабрик та державних підпри- сти" в цілому (не лише та чи би бодай перед широкою ав ГОЛОВНИЙ УРЯД У. Н. СОЮЗА.
ли певно захочуть нової слави, нових добутків. мусів вести революційну де- ємств робітничим юніям" 'інша партія) стануть на шлях диторією цілої країни, а поча
„співжиття".
сти і цілого світу, піднести ГОЛОВНИЙ ПРЕДСІДНИК:
Звісно, генералів не обходить, що для їх слави край маґогію.
(„Попольо д'Італія").
Покищо на цей шлях се- свої домагання, свої „жалі
МИКОЛА МУРАШКО,
знищиться до решти. Мілітарне наставлення польТакож щодо землі Мусолі- ред українців стали лиш УН- Але тепер вони позбавлені цеї 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
Після закінчення світової
ського уряду до внутрішньої політики заставляє
ні в перших роках фашизму ДО і УНО (католицька полі- можливости. їх або позбавляйого займати таке саме наставлення до зовнішньої. війни 1918 р. Мусоліні звер- був
ЗАСТУПНИК ГОЛ. ПРЕДСІДНИКА:
дуже радикальний:
тична партія), а це далеко ще ють слова, або викресляють їх
нувся
до
всіх
тих,
що
почуКоли Польща піде до війни; вона буде мати
Інж. ВОЛОДИМИР МАЛЄВИЧ,
вирішити трудне питання, по чиїм боці станути. вали себе покривдженими в „Земля має бути вивласнена не цілий український націо- промову з стенограми, і на 344 Becks Run Road, Pittsburgh, Pa.
Свого часу вона стояла вірно за Францію. Як у Ні- повоєнній Італії: звільнені ро- на користь селянських родин. нальний табор у Галичині. От- віть преса про неї не згадає ЗАСТУПНИЦЯ ГОЛ. ПРЕДСІДНИКА:
меччині настав Гітлєр, Німеччина^ запропонувала бітники, демобілізовані вояки Панські маєтности треба націо- же і з реформами треба за- Зрештою умови порозуміння
МАРІЯ РОЗОМІЛО,
стримують їх від подібних ви- 2515 Professor
Польщі не рушати 10 літ справи коридора. Це дало й старшини, яким за війни обі- налізувати, власність церков- ждати...
St., Cleveland, Ohio.
них
установ
треба
конфіскуПольщі основу помиритися з Німеччиною. Вона цяно золоті гори, а після ми- вати цілком і без усякого ви- Такі висновки опозиційної ступів до цього ступня, що на- ГОЛОВНИЙ РЕКОРД, СЕКРЕТАР:
польської преси, яка цілком не віть у голосній справі волиндумала спершу „сидіти на плоті", себто вдавати на ра вони мусіли голодувати. купу".
ДМИТРО ГАЛИЧИН,
Хоч
сам
Мусоліні
має
найських подій УНДО не забрало
криє свого задоволення.
один бік приятельку Німеччини, а на другий бік
81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
приятельку Франції. Та такої ролі довго грати не більшу вину на собі за вступ Щоб знайти прихильників Насувається питання: які голосу... Щож мають вони роФІНАНС. СЕКРЕТАР I
можна. Не минуло багато часу й Польща знайшла- Італії до війни 1915 року, од- собі між робітниками, Мусо- були властиво розрахунки УН- бити в соймі? Складати нові і ГОЛОВНИ
КАСІЄР:
ся в німецькім таборі. Там вона є й нині. Та чи нак він почав скидати вину на ліні говорив їм промови про ДО? На що надіялися пано- нові приречення льояльности?
РОМАН СЛОБОДЯН,
довго це буде? У Польщі політика міняється, як інших. В часописі „Попольо боротьбу з капіталом та про ве Целевичі, Кузьмовичі, Мака- їх уже всі чули і ніхто вже до 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
д'Італія" видаванім за фран- соціялізм:
рушки, Мудрі? Вони думали них не привязує великої вапогода в березні.

МЕТА ЃЗАСОБИ В БОРОТЬБІ ЗА ВЛАДУ

POUMDID 1ІЮ
мігт?ані lpiblljhed tally txcepl Sundayi і д і Ьлйіжя
Ом Ukrainian National Association, ї м .
-S3 Grand Strttt, Jersey City, N. J.

т^штш—

і

——

ПОЛЬЩА Й В І Й Н А

ПОШИЛИСЯ В Д У Р Н І

5:

КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ:
ОМАР E. МАЛИЦЬКИЙ,
8214 Snow Road, . Cleveland, Ohio

я й що таке Янчеюк. Скажи одяг. Очі полізли під `юло, і чеюка сильно опухла й він ці- занку сніг і грію воду.
ДМИТРО КАП1ТУЛА,
тим дурням, що як вони не у екрані сильно бе крс-в.
пить зуби, щоб не кричати. Гриць, коли відчув тепло,
вилізуть звідсіль, то за пять Але враз щось сильно здріг Він борхається поволі передо троха ожив. Біжу ще по дро- 102 W. Blaine Street, . McAdoo, Pa.
АНТІН ПАШУЌ,
хвилин їх викине на небо ра- нулося. Грунт під уами заво мною, а я за ним. Уже стало ва. Приніс оберемок, наложив.
5342 Willow Avenue, Philadelphia, Pa.
зом
з
тельбухами.
рушився
й
у
темноту
ночі
по
зовсім
видно.
Сонце
мабуть
Роман у 2-ох частинах.
Ватра запалахкотіла. ЗагрілаІ тут Янчеюк зривається. — котилася демонські громи. Ру- також зійшло, але його не ба- ся вода. Гриць пє її, а я нама- РАДНІ:
Частина перша.
СТЕФАН СЛОБОДЯН,
По-перше я тобі не Янчеюк. ќа, що тиснула моє горло роз` чимо. Ввесь час дивлюся пе- гаюся переконати його, що то
Передрук забороняється! — Авторські права застережені
Струнко! Я є начальник цього щіпилася н до моєї голови ред собою на чоботи Янчеюка. кава. В мене ще знайшовся KV- 4323 N. 16th St.; Philadelphia, Pa.
ГРИГОРІЙ ЄВУСЯК,
відтинку й ти мусиш мені го- блискі.вкою вернулася свідо- Він борхається, сховзає й па- сник хліба й одна консерва.

=
24
=————=
77 Morris ' Street, Jersey City, N. J
лосити, як належиться. По- мість. Побачив Янчеюка.
дає. Помагаю звестися.
Розгрівамо, ломаемо хліб та й
Перед нами ще десять кільо- Тут требаб бігти, кричати. друге, це неможливе, що ти — Гриць, — гукаю йому.
ТАРАС ШПІКУЛА,
Туман згущується. Рухаємо- накладаємо на нього по шмат1409 N. Lawler Ave.,
Chicago, HI.
метрів тяжкої ходи. Перей- Зрив, як нас повідомлено, має говориш. Ми мусілиб про це Зірвало!'— Це кричу йому два
ся поволі далі. Через кілька ку мяса й смачно закусуємо.
шовши потік Сухий, натра- наступити в шостій годині. Ко- вже скоріше довідатися. Чому рази, бо він ніби не чує Що
ІВАН
ЛИСАЌ,
хвилин. Гриць падає знов. У- їм і дивлюся на Гриця. Той
пили на втоптану стежку. Зу- либ вони принаймні догадали- це сталося аж тепер?
з ним? За що вій мене душив? пав і не зводиться. Дивлюся жує поволі хліб, йѓого вилиці 163 Myrtle Avenue, lrvlngton, N. J
сріла стежа, обмінялися га- ся. Залізли під небо й льоди- Я визвірився на нього. — Не — ие ти, Гриць? А де говаІВАН ВАВЕРЧАК,
на нього. Той лежить із відчи- біловаті, обмерзлі. На очах
780 State Street, Perth Amboy, N. J.
слами й посунули далі. Вітер ніють. Ми вже, мабуть, на ви- маю часу на формальности. ри)ііі?
неними
шкляними
очима
й
не
великі краплі води, які спада.
гремить по верхах смерек, ска- соті тисяча вісімсот метрів. Ми дістали повідомлення в о- — Які в чорта товариші?
АЛЕКСІЙ ШАРШОНЬ,
рухається. На його вусах, ють на щоки й не можна розіженіе, а нам гаряче. Піт зали- Передня лінія на тисячі де- станній час. Тікайте! Тікайте — А ті всі, що були а нами!
226 S. Franklin Street, Shamokin, Pa.
бороді,
бровах
цілі
замети
брати, чи він плаче, чи це розвае чоло. Гаряче до болю, але вятьсот.
З неба сиплються камені і снігу, який поволі розтає й тае сніг. Хліб тримає лівою
всі! А де мої товариші?
МИКОЛА БУСЬКО,
роздягнутися не можна. Твер- Нзршті ми на місці. Врива- Хватаю Янчеюка за руку й встрягають коло нас у сніг
9114 Fuller Avenue, Cleveland, Ohio
маленькими крапельками льо- рукою, а права кумедно сторда просмальцьована сорочка, юся в землянку й перше об- тягну його з землянки. Він Враз Гриць викрикнув. У су.
ІЛІЯ ГУЗАР,
дово7 води, стікає по обличчі чить на бік.
щільно липне до тіла та вїда- личчя, яке попалося перед мої піддався. За ним вийшла й ре- ѓлоб його правої руки попав
532 E. 18th Street, New York City.
десь під бороду.

Грицю,
питаю
ЙОГО!
Боеться в нього тисячами колю- очі, було, Гриця Янчеюка.
шта. ' Швидко віддалюемося гострий камінь. У чорне небо Він уже не піде, думаю собі. лить рука?
AHHA БОТВКА,
чих голок.
Хвилину й я й він уперто від землянки. Бігти в долину увірвалася чиясь величезна Колиб хто нахопився. КрикBox 126,
Mahanoy Plane', Pi.
Він
глипнув
на
мене
й
переУ пів четвертої досягаємо дивилися один на одного. На- лекше. Місцями сніг вище го- червона ракета й ярко освіти- нув, але голос мій надто сла- став жувати. Подивився, не
ОЛЕНА ПРИДУН,
полонини Кузнеска. Заходимо вколо сидять, навколішки з де- лови. Боязко, щоб не втопи- ла гору. Все ніби в крові. З бий і туман одразу тамує йо- сказав нічого й почав знов жу- 187 Clifton Avenue, Ansonia, Conn.
боку гармати го. Недалеко, кроків двадцять вати. Я відщипнув свого пла. Головна канцелярія У. H. Союза знадо першої землянки й довіду- сять чорних, обгорілих поста- тися. Мої товариші пригоди російського
емося, де знаходиться ќоман- тей. Під стелею смутний, ніби десь відстали й хто знає, чи розпочали канонаду. Зарата- від нас, дві грубі сухі дереви- ща, випоров багнетом кусень ходиться у власнім домі під числом
да відтинку. Виявляється, що з проолієного паперу ліхтар, живі. Ми швидко котимося в кали скоростріли.
ні. Думаюі що там краще мо- підшивки, вирізав невеличку 81-83 Grand St, Jersey City, N. J.
аж під горою Козмещик, го- а на долівці купа ручних ґра- ннз, вальцюємо. По дорозі ви- — Ти ранений, Грицю? — жна примоститись і знайти я- стрічку.
Telephone: Montgomery 5-1838.
кликуємо людей із інших зем- питаю Янчеюка.
дина ходи звідсіль. Годі дов- нат.
кийсьчзахист від вітру.
— Дозволь — кажу — заго розважати. Вперед! Копае- — Товариші! — кричу по- лянок і всі сунемо в низ.
— Ні! — злюче відповідає А туман усе згущується. По- вязати ту руку.
мося через засипані снігом ку- мадярськи. Спасайтеся, бо це І от ще один стрибок і ми він, — мазнуло каменем. А чи чинає сипати сніг. Пробую
Він дозволив і я почав обещі ялівцю, провалюємося, па- місце москалі зараз зірвуть.
знов на полонині. Я роблю ве- вивтікали ті дурні? — лається дотягнутися до тих дерев,
режно
завязувати. І коли моя ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. Тов. Укрлдаєм. Сніг вище пояса. Місця- Вони не вірять. Вони спо- лике зусилля, бо відчуваю, що ЯнЧЄЮК;
маю запальничку й можна буїнськнй Ќлюб Пбхтуповйя, від. 70,
ми грузнемо в ньому по шию. кійно сидять, як і сиділи й, мязи відмовляються служити. Я пропоную йому свої по- де зробити ватру. Це мені вда- праця була майже готова, і я . повідомляє
всіх своїх місцевих і поГодини біжать, а ми майже на мабуть, думають, що я боже- Напинаюся, стрибаю вниз і слуги, розправляю закляклі еться. Настругую багнетом су- мав перевязати руку стряп- згмісцевих членів, що місячні-надком, щоб не злетіла шмата, як звичайні збори відбудуться у вімісці.
вільний. Я кричу ще снльні. кочуся. В ту саму мить чую, свої мязи й поволі пробую хої деревини й по деякому ча- Гриць гостро викрикує й лі- второк, 17. березня, в годині 7:30
ввeчip^ в Нар. Домі Укр.-Амер. Сирухатися
далі.
З
обох
боків
що
якийсь
тяжкий
предмет
Дивлюся на годинник — пя- ше, але мої зусилля даремні.
сі хамаззя загорілося. Розіг- вою рукою сильно бе мене в тизенів
при Джанстон Еве. Просимо
виривається
безліч
ракет,
які
навалюється
на
мене
стискає
Один
починає
згучно
лаятися
всіх членів прийти .на збори, бо є
та. До команди не дійдемо.
рівся й повертаю шукати Гри- щоку.
дуже
важні
справи до ролагоджесосвічують
нам
дорогу.
Звертаємо просто на лінію. й радить викинути мене на- й горло моє відчуло тверді,
ця. Знайшов яа томуж місці, ;— Ти що? — не стративши ня. А.довгуючі члени, коли не прийкістисті
потиски.
Я
харчу,
двір.
Крок за кроком, під сильними
дуть на ці збори і не скажуть. приДо самого 'ранку не вмовка- де покинув, з величезним зучому вже черезѓ кілька місяпоривами вітру опановуємо — Янчеюк! — кричу я по-у- стогну. Руки, замісць змагати- ла гарматня стрілянина. Пово- силлям притягаю, його до рівноваги, питаю його. — Я- чннн,
ців не платять своїх вкладок, букого
чорта
дурієш?
Не
можеш
ся,
заклякли
й
чіплязотьсяя
за
віддаль. .А годинник спішить. країнськи, зовсім забувши, де
дуть суспендовані. — Д. Пнлевич,
лі спускаємося в низ. Рука Ян- вогню. Після розгріваю в кавитримати? (Дальше буде). предс; В. Кушнір, рек. теќр.
УЛАС

САМЧУК

ГОРИ ГОВОРЯТЬ

ЗБОРИ ШДДІЛІВ У. H. СОЮЗА

(

;

:

.

Ні

q. бт.

СВОБОДА; СУБОТА', І 4 - г б БЕРЕЗНЯ

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ
З діяльности Червоного
Хреста.

ЛЕГКЕ КУРЕННЯ

В неділю дня 1. березня
б. р. відбулися в нас орґанізаційні збори,, скликані заходом Червоного Хреста при
відділі 66 ОДВУ.
Наш відділ числ'ить понад
ЗО старших члениць. Тепер
молодь заінтересувалася цею
справою і забажала дістати
більше інформації Для цеї
ціли запрошено п. Стефанію
Галичин, щоб виголосила відповідний реферат.
Збори відкрила п. Марія
Вовк, пояснивши ціль зібрання. Першим бесідником був
о. И. Ялечко, що висказав
свою радість зприводу того,
що бачить, як українське жіноцтво горнеться до орґанізації. Потім п. Стефанія Галнчин розповіла про організацію Червоного Хреста. Вона вказувала на те, що підчас
боротьби українського народу за волю наш нарід відчув дуже болючо брак такої
організації перед війною, бо
через те не було підготованих сил до цеї праці, що звязана з Червоним Хрестом.

З БАГАТОГО, ЦІЛКОМ ДОЗРІЛОГО ТЮТЮНУ — "IT'S TOASTED"

ПМДДттшя Терпкості ївших Популярних Сортіа Ііоиьд
Lucky Strike Сиіжрстгти

ї

За українські чи варшавські
Інтереси?
В останніх двох тижнях відбувалйсь у Дітройті наради в
справі скликання українського
протестаційного віча проти
знущань Польщі над нашим
народом і проти несправедливого -засуду варшавським судом 12 молодих синів і дочок
українського народу. В цих нарадах взяли участь представники всіх місцевих українських установ і одночасно у`
хвалили якнайскоріше скликати віче у повищій справі.
Та тепер бачимо, що є люди, що зачали ширити аґітацію проти `згаданого віча.
Знайшлися якісь „представникн", що навіть мали відбути
свої противічеві „наради", щоб
розбити українське протестаційне віче проти, знущань
Польщі над українським народом. До цього самого змагає
і стаття „Нового Часу" з 27.
лютого ц. р. п. н. „Що нам остається до вибору". Таку
статтю міг написати тільки
..пожондни і почціви русін",
бо українець, що дійсно відчувае біль рідної землі '— не
буде писати неправду про полекші, коли навіть угодова
преса в краю пише' виразно,
т о досі український нарід ніяких полеќш не одержав. Писати інакше — значить брехати.
Супроти цього' українське
громадянство мусить отверто
запитати тих, що видають часопис „Новий Час": хто ви?
Мусимо знати, що це за одиннці видвигають в Америці польонофільську лінію. „Новий
Час" виступив в обороні й інтересі Польщі. Супроти цього
треба знати, хто є ті, що видають цей часопис.
А тимчасои ми будемо далі
обєднано протестувати проти
Польщі й інших окупантів українських земель так довго,
доки вони не перестануть гіереслідувати нашого народу.
Клонимо свої голови перед
геройською посвятою наших
"атональних борців, котрим
не страшні ляцькі суди, ні тюр"", ні побої, ні шибениці в їх
боротьбі за визволення Батьківщини з ляцької неволі.

І

5

g

1

LUCKY
B R A N D

S

,—-——і—і—і—.—,

BALANCE

1

Д1ТРОИТ, МІШ.

чи не глибшою і ширшою
любовю, ніж не один з нас.
Та про це іншим разом.
Додам, що на попередню
просьбу Музею за українськио—тми часописами
зголосилися
три
добродії.
Назвища
будуть
D.
.свою рідну церкву з рідним
оголошені, коли Музей могтиале
Попередно я' оповідав, рс т о ' о б р я д о м ,
ме подати, точний виказ їх дамузеї, що повстали з приват- ських дверей" несеться вже рів.
них збірок, котрі були витво- проповідь Божого слова в ан- А тепер знову в імені Музею
ром забаганки чи потреби о- глійській мові. Прийде час, прошу про ВСЯКІ КНИЖКИ, КНИдиниць, . розрослися у великі жоли в наших церквах ли- жечки,
брошури, летючки,
народні установи з науковими шиться богослуження, до яко- статути товариств, програми,
цілями. В Америці є тисячі го ми змалку звикли, але мало звіти, і всое, що було друко.
бібліотек і сотки великих му- хто буде розуміти молитву ваие колннебудь українською
зеїв. Кожде велике місто має, священика при престолі.
мовою в Америці, і все, що
як не більше, то бодай один
Задержалися ще у нас деякі було друковане англійською
гарний музей. До існуючих звичаї різдвяні і великодні: мовою про українців.
прибувають щораз нові. При- коляда, Святий Вечір з ќлап
о. Лев Чапельський,
міром в грудні минулого року тиком сіна під обрусом
Майнерсвил, Па.
в Ню Йорќу створено для пуб- свічкою на столі, свячення па
лики музей фундації Генрі ски. А скільки цих звичаїв заКлей Фрика, котрого збірки тратилося? Чи є в Америці
оцінюють на 50 міліонів доля- хоч одна молода дівчина, що ЛИСТУВАННЯ'АДМІНІСТРАЦІЇ
рів. Міста середньої величи- потрафилаб бодай заспівати
„СВОБОДИ".
ни, а навіть і малі, мають біб- гаїлку? Я не бачив на СвятКомітет
Першої Української
ліотеки і завязки місцевих му- Вечір ніде соломи під столом,
зеїв в „історичних товари- бо там „карпет"; та й на що Говорячої Фільми „Наталка
ствах". Заходить тепер питан- порпатися в соломі, коли Полтавка", Ню Иорк, Н. И. —
ня, чи при таких численних і ґаздиня має лише одну птицю Помістимо таке оголошення,
таких багатих американських — канарка в клітці. Місце „ді- щодо якого не буде ніякого
установах є ще місце на укра- духа" заняв давніше ѓрамо сумніву, що воно годиться я
їнський музей. На що і кому фон, а тепір радіо. Куті не постановами державного поч.
він потрібний?
і шукай на столі, а на стелі й тового закона. Зокрема з нашого боку просимо при уклаМотивом оснування Ўкраїн-1 не згадуй: зараз по святах
данні оголошень брати під усьќого Музею в Америці не є треба би наново паперувати
вагу те, що мусить бути роздізабаганка, не є навіть науко- кімнату, а пшениця і так не
лена акція бизнесова і приватвий інтерес. Мотив основника зародить на цементовім хідни
на від акції громадянської, оі наш — це глибока потреба, ќу. Привезли ми з собою рідну
пертої на жертвенности на доякої корінь в наших серцях. мову. Деж вона тепер лунає?
бродійні чи які інші ціли. Не
Це любов батьківщини. Хоче- Довкола наших старих голов;
можна в однім і тім самім ого'
мо мати на чужині образ рід- а при наших колінах малі улошенню, чи в дописі до чаного, хочемо научити своїх ді- ста вже по англійськи щебесопису, подавати, що „справу
гей, хто вони, чиї сини, хочемо чуть. В тій мові друкуються
фінансує спеціальний громадвже
й
часописи
для
нашої
молишити по собі історію наших
ський комітет, зложений з узмагань і добутків, хочемо лоді. Радіо виперло вже з
країнців з ріжних сторін Амевкінці перед чужинцями пове- наших хат українську пісню;
рики, котрі вложили в це підличатися своїм родом. При хіба на концерті відспіває її
приємство свій капітал...", а
таких мотивах є зайвим пи- хор, або по добрій гостині зазаразом
взивати
складати
тання, кому наш Музей по- тягнуть гості „Гриця" і „Вержертви. Коли це є бизнїс, ТОтрібний і чи є місце для нього ховииу". Колись була українді треба ту справу так і предв Америці. Чи питається ла- ська пісня рідною сестрою,
ставляти. А коли це громадстівка, як буде виглядати її котру ми мали все біля себе;
ська справа, коли одиниці не
гніздо, приліплене не до під- днесь стрічаємо її лише у свявкладають капіталів на бизнес,
сукні.
Відчужилася
даша палати? Треба їй власно- точній
коли не платиться процентів і
го гнізда, треба вивести пи- сестра. На стіні висить ще у
т. п., а тільки числиться на досклят — j цього для неї до- нас образ мами в хустці, завябровільні жертви і т. д. — тозаній попід шию, і тата в сісить. .
ді й це треба виразно надміраку
чи
ѓўні.
По
нашій
смерти
Любов до рідного! Всі ми,
нити, щоб кожному було ясно,
переселенці, привезли її з со- діти і це винесуть на стрих. як ті справи маються. Тоді не
бою зі „старого краю". І якТак відмінні обставини жит- буде ніхто мати претенсій до
що по нас лишиться гарний тя відчужують нас помалу від „Свободи". І не буде нас інслід на „новій землі, то це
рідного. Якщо не зберемо і не терпелювати та бажати виділо якраз цеї любови. Вопереховаємо памяток нашого яснень у цій справі, бо все
на на чужині звела нас у вежиття, пересвітленого теплн- буде поставлене ясно.
ликі громади, вона заставила
ми ще спогадами батьківщинас будувати наші церкви,
ни, то пропадуть і сліди того,
піддала нам думку про наші
що ми любили. Ще гірше: відорганізації, часописи в рідній
Вияснив.
чужаться від усього, що наше,
мові, казала нам складати
Пан
Щипавка
читає часопис.
жертви на голодуючих, вязне- і навіть від памяти про нас, Синок що хвилини питається
наші
рідні
діти.
А
шкода!
нкх,
переслідуваних
наших
сердечних
думок про щось.
братів. Багато добра зробила Скільки
— Тату, що це таке синиця?
скільки
щирого
запалу
і тру
і ще зробить.
ду, скільки жертв вложили ми — То така ідіотична риба,—
Ця любов до рідного ще
в отсю роботу, за котру заста- відповідає пан Щипавка вже
жиє в наших душах. Наші
вила нас, переселенців, любов рохи зіритованйи.
думки блукають ще часом по
до рідного. А наша молодь? — Тату, а тут у книжці пихаті під соломяною стріхою,
що вона собі скаче з гаВона гарна, не гірша від мо- шуть,
л
по обійстю-загороді, де портоді інших народів, а що най- _ Н у ) я ж т о б і ' с к а з а в , що це
пався дріб і „Брисько" гавкав
Ни кождого прохожого, по важніше: вона наша і нашою , д і о т и ч н а р и б а

ПРО УКРА'Ї`НСЬКИЙ МУЗЕЙ ІБІБЛІОТЕКУ В АМЕРИЦІ

НЮ БРІТЕН, КОНН.

Потім наступив гарний реферат про Наталю
Кобринську, відчитаний згаданою бесідницею. Знову підчас пЄрекуски розповіла пані Галичин
про відносини в ріднім краю
та знущання ворогів над нашим народом.
Настрій був милий. І час минав скоро. Збори
закінчено
відспіванням
національного
гимну.
Анна Дзят.
о

1936Г

'ЗЃ

STRI К Є
В

B R A N D
B R A N D

3

і

шшшшшт

X

J

: -

zz

штшк-:- ш-жтжшвт

ВІДПОВІДНЕ ВЛЕЖАННЯ
Тютюн в його натуральному стані і терпкий І
міцний^ Хоча "підготований" перед продажем)
вирошувачем, він не надається до вжитку без
дальшого влежання. Протягом цього періоду
влежування (який охоплює в випадку Lucky
Strike від IV-: до 3 років) стаються важливі
зміни. Ці "природні" зміни дають в наслідок
"вигладжування" первісної терпкої якості листка. Наші процеси виробу продовжають ці
поліпшення багато кроків далі — поскільки
кожна Сигаретка Lucky Strike дає взірець:
Легкого Курення з багатого, цілком дозрілого
тютюну.

LUCKIES Є МЕНШЕ ТЕРПКІ!
Недавні хемічні проби виявляють^
що інші популярні сорти перевищують терпкістю Lucky Strike від
63% до 100%.

'Гоіулі.тати Поревірсп! Псзалѓжинми Хомі`ішжжж Ддборлторіякж 1 Досоідвжжж Гртадші

" i r s T O A S T E D " - ` О х о р о н а вашого горла
- проти подразнення - проти кашлю

'

Сортті(М 11М. Тім Aavlraa Tabun Lo

Від 1918 р. знаходиться наш
нарід у боротьбі з ляцькими,
московськими й іншими оку
пантами українських земель.
Американські українці допомагали цій бо'ротьбі, памятаючи на слова Івана Франка:
„Лиш борися, не мирися,
Радше впадь, а сил не трать,' їдьте просто v з Ню Норку
до Ґ Д И Н І
Гордо стій і не корися,
іа
новім
поспішній моторовіќ
Хоч пропадь, але не зрадь!"
кораблі
В. К.

ДО СТАРОГО КРАЮ

НЕРВОВІ—ДРАЖЛИВІ?
ТУТ Є СКОРА ПОМІЧ
Чому бути нервовим "бо дражливим'
НУГА-ТОН дість сжору поміч. Він є приемним тоником па иервові тканини й лілас
побуджуючо на Цілу нервову систему, нервовість робить лвмеП дражливими й прикрими. НастрІЯте свої нерви средством
НУГА-ТОН. а клопоти скоро у„вУАуться
Нема лихого смаку в средстві НУГА-ТОН.
Він є у Формі табличок І дуже легкий до
бранна: Љстаньте повне охноміеячне ліченЙЯ за Одного Долара. Колиб ви не були
іадоволені одержаними нас.іІдка.ми то вам
пернетьса ваші гроші. "Продають його .
гарантують всі аптикарі. Не зволікайтедістаньте флашку нині. Уникайте ммін.
Наставайте на правдиве средстао НУТАTOH.
На аапір беріть — УГА-СОЛ —' ідеальне
Средстао на роїаільиеяня. ЗОц.

„ПІЛСУДЄКГ
22. КВІТНЯ І 19. ТРАВНЯ
Лише туристична І третя кляса.
Нема ліпшої третьої кляси як
на мот. хор. „Пісудскі".

Завеликий тягар.
Зі Львова до Яворова їз
GDYNIA-AMERICA LINE, дить залізниця - тарадайка.
32 PEARL ST., NEW YORK, K, V. Кілька днів тому вона не хотіла в Рісні Руській рушити з
місця. Кочегар ПІДКИНУВ вугілля, машиніст потягнув корбу
В суді.
— ані руш.
На селі.
- — Ви побили громадського — Що там сталося? — пи
— Яќ там, куме, вам пово- писаря і вкрали у нього го- тае якийсь пасажир.
динникі?
— Забагато наладували —
аиться?
, - Побити, побив, то прав- к^"`не машиніст. — Пані на— Кращеѓ..
х
стації передала
да, але годинник я взяв на па. ча`ьникова
іііо ви кажете!
J залізко до направи.
_
— Аякже! Краще не казати... мятку. - -- _
НІВ^^И^^^^^^Н^Вн

Голосіться, до місцевих агентів або
до:

Палиця Мойсея.
Сперечалися коло хорого
лікарі: жид і українець. Жид
твердив, що хорин має в богі
„воду", а українець заперечу,
вав. Закликали ще одного лікаря`-жида.
Цей,
очевидно,
прилучився до діяґнози свого
товариша, жиДа. Беруться спускати воду: пробили один бік
голкою — води нема, пробили
другий — теж нема! Тоді лікар
українець каже:
— Самі, панове бачите, що
звичайною голкою нічого н.
порадите; з цеї скали певн;
палицею Мойсея добудете во
ду!
—о—

садку, де ми по росі зби- може лишитися. Як днесь `
Q
ралн такі солодкі грушки, по чуємо хвальбу американців,
золотих
полях
перетканих що вони походять з „олд інВ УНДІ.
червоними маками і синіми гліш стаќ", або „ґуд джермен
д 0 УНДО вбігає задиханий
волошками, понад річку. Тод стаќ", або „гарді скандіневі- гість 3 провінції:
коло серця робиться тепло і єн стаќ", так можуть люди
_ Пане секретаре, не знаєте
тихо, але вже не так тужно, почути і хвальбу' наших на- д е може бути д-р Баран, бо
як тому десять-двацять літ. щадків, що вони походять з м е н і його треба на заріз!.
Кажуть люди, що стара любов „олд, ґуд.`
гарді юкраініен
не ржавіє. Може й не заржа. стаќ". Наша молодь, поучена,
Жидівська література.
віла наша любов до рідного, (%іе лише потрафить пошанувати
гніздо,
з
котрого
вий—
Що ти розумієш під слота порохом припала.
Маємо в Америці, що пере шла, а ще й буде гордою зі вом жидівська література? .
стає вже для нас бути чужою,'свого роду і полюбить його — Веќслі!

ПОЗІР!

И ^ " НЮАРК, Н. ДЖ., І ОКОЛИЦЯ! = ^ 8

ПОЗІР!

ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ МІСТА НЮАРКУ,
в склад якої входить 20 національних організацій
:
::
: відбудеться :
-::
:

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ СВЯТО
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 15-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1936 РОКУ
В ГАЛІ ЧОРНОМОРСЬКОЇ СІЧИ, 229 SPRINGFIELD АУЕц NEWARK, N. J.
ПОЧАТОК точно 2:30 пополудні.
-—::
ВСТУП ВІЛЬНИЙ.
Українська Громадо! Всі свідомі Українці дня 15-го березня поі-ннні віддати поклін нашому напб.льшому учителеві. Програма цього свята дуже добірна. Два хори — хор укр. презв. церкви під ўпавою проф.
Ю Короченќа, та xdp укр. прав, церкви під управою дірігента йоснфа Бўќати виконають хорові точки п,і рами. Лзльше, новістю І втракцкю в цьогорічній академії в честь незабутнього Кобзаря, буде виступ ми
тої скрипачки п. Емілії Ревюќ при акомпаніяменті панни Edna Lemmon.
Нл днях Центральна Рада міста Нюарку одерж; ла вістку, що на Шевченківському Святі нюарчанв булхть мати нагоду почути napv українських пісень, які відспіває наша оперова співачка 3 Торонта, панна JHia
Водруг, при акомпаніяменті віртуоза пяніста п. Дж. Бідела, також артиста опери в Торонто.
Як доповнення до згаданої програми увійдуть ще сольо панни Крупніцької, деклямація панни М. Ле'ишінн, святочна промова о. д-ра В. Клодницького, реферат по англійськи пропов. С. Кумана та промова
і. П ковальчука, голови Центр. Ради в Нюарку.
Віримо, шо згідливість аранжерів цьогорічного свята та підібрані сили виконають всі точки про`
нами бездоганно, а загал Нюарку своєю чисельною приявністю докаже, що Шевченкові, ідеї любови
таканої Неньки Ўкраїни освятили душі наші та очистили нас від спокуси свардивостн та лукавої негоди.
61

1

_

_,

^^^^^яшшш^^^^^^^^^^^^^ш^^ш^^^ш

- -

І^^В^Ш^^^Яш^^^^^Ш^^^Л

PP. Коя,

_

СВОБОДА, СУБОТА, 14-го БЕРЕЗНЯ 1936,

4

хі ш т

_й_

НОШ!

-11

ЗАХОДОМ 2-гої СОТНІ ЧОРНОМОРСЬКОЇ СІЧИ
П і Иг
В ДЖЕРЗІ СИТІ,
`
при співучасті! 1-шої Сотні з Ню Иорку
—: буде відоѓране представлення :

йЕШШК ?Ш

в 5-іьох діях, Нарисиќ;! Карої о, зі співами і танками

У головних ролях виступлять: Степан Атаманець з Ню йорќу
і Мелянія Милянович з Джерзі Ситі.

В ШЏЛЮ, ДНа 15-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1936 РОКУ

i

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ,
JERSEY qiTY, N. J.

Початок точно в годині 7:30 ввечір.
Вступ для старших 40 центів. — Вступ для дітей 10 центів.
Режісер МнкОла Перчишнн.
43,ss,6i
Команда 2-гої Сотні Чорн. Січи.

II І
В
9
9
9
џ

ПЕРЕСИЛАЄМО В ДОЛЯРАХ І ТЕЛЕГРАФ1ЧНО ДО ВСІХ ЧАСТЕР1 СВІТА,
СКОРО І ДЕШЕВО.
Продаємо шнфкартн на всі лінії до краю
і з краю до Америки.
Полагоджуємо всі краєві справи дешево
і після прав крцєвнх.
Продаємо і вимінюємо доми і фарми і
полагоджуємо всі тутешні справи реальностсй.
м
В кождій справі просимочкождого Українця в Америці удава- ==:
тиси в повиших справах до свого українського бюра котрого __:
властителем від 20 літ а Антін Пашуќ. Адреса така:

ANTHONY D. PASHUCK
322 N . 8 t h S t r e e t
P h i l a d e l p h i a , Par ``Ш

М а м а п р и н е с л а й в и с и п а л а на стіл гарні я б л о М а л и і і Івась д и в и т ь с я ж а д і б н о .
— Ну, х о ч е ш о д н о , чи д в а ? — п и т а є т ь с я м а м а .
— Чотили — відповідає малий ласун, щ о щ е
й не вміє в и м о в и т и б у к в и „ р " .
— Не кажеться ,,чотили" л и ш е „ ч о т и р и " . Коли
д о б р е в и м о в и ш , д і с т а н е ш ч о т и р и ; к о л и з л е , т о ніч о г о не д і с т а н е ш . Т о ж к а ж и : с к і л ь к и х о ч е ш ?
- Івась х в и л и н к у д у м а є , п о т і м к а ж е :
— Пять!
ка.

_

ШИФКАРТИ

на найбільші та найскорші кораблі на всі прогульки і то до всіх
країв. Вогртовляємо всі документи, потрібні до подорожі — пашпо'ртк. Візи, перміти, афідеаітн, петиції, 1 тому наші пасажири не
мають кд`чіотів в дорозі.
ДОЛЯРИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО 1 ТЕЛЕГРАФІЧНО
і виплачу по на останній почті під повною гарантією ПОМАГАЄМО
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів.
ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ С}ПРАВИ відповідно до теперішніх обовязуючнх законів в краю. Контракти, повновластн, а к т
даровнзнн, довжні скрнлтн і всі інші документи.
Продаємо ДОМИ та ріжні бизнеси по дуже приступних цінах.
Голостться у всіх справах до нашого НОТАРІЯЛЬНОГО БЮРА
по совісні поради та ретельну обслугу.

5. KOWBASNIUK
277 Е. 10th STREET, (ніж 1-ОЮ і Евеню A), NEW YORK. N. Y

sports and afso enjoys dancing. Sbs
mine and will send рЩргез of coal is of Ukrainian extraction. Ann pro?
mines to {hose who are interested mises to answer all letters and is
din
the subject. Mary is f member willing to exchange snapshots. Age
f
pf. seyerpl Щгаіпмп clubs and will 19.
і
(Concluded).
. '
" " ШJO.‚Не}
" љ - Уў i?V ‚'fell Pni "bout
JOSEPH MORTSEA, 13 John St.,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ Щ
17
Дв%і J _ - „ . ^ ` л к і і ' . і л - і и parteret^ N. J., is 5 ft. l l in. talL
„Ізборник" видання' ставропігії у
SITCH ORGANIZED IN McKEES ft. 10 in. till, has blue eyes, curly ^ "MV
brunette hair 'and a fair completion. Ьиг' i s s , OonL G Al s a^ dW J . f ^S V5 ^ O T weighs 160 lb, has dark hair, blue Лілові, 646 .сторін. .' . . .‚і.
BOOKS
eyes
and
dark
complexion.
Joseph
Jennie is in the 8th grade in grammar
У- ,V 5
" ' "' I "J a J w 5 ?
„Вечірня А УШт``ч видання в
Sunday, February 2nd, a mass school. She would like to hear from і'`- tail has bfonde hair and blue is interested in boxing, wrestling anq Жовкві, часть' У. Ђїї сторін, часть II
outdoor sf orts. He would tike tq 1048 сторін. — Згодоціення просиmeeting was called ці the Uicruin- boys and girls `
hear (lom. epthji the boys and the жо саатн:
6і,о 73
ian ^National Home iia Mcft.eea, age or older,
girls. ‚'Age'lj?.
Miss EUGEN
Rocks, Pa.feWee called to о`лієѓ
ir
,r
Mis$
EVA
GAZDATKA,
P.
О.
B04
by Rev. Dennis Kiilmatycky pnsr East St., SayrcVa., 'is ,,-..-,._. ..... _....
Olga hopes to receive 728, Donora, Pa., is S ft. 4 in. tali, Р. О. Џох 346, btHtf tity, N. J.
L..
.
Ait.„„ini
h„
tor of the St. Mary's Ukrainian tall, weighs n o ft. has dark brown spapibdts.
weighs 415 Jp_ Jias
hazel eyes and
and browp feajr. ШШ
Џ$ I many
'fffJf^"
:
letters ?
so ^
don t 'disapomt her.
Church. Father ‚berjjijs зроДн?. gi eyes
УКРАІНЦ,!,' УВАГА!
freshman at Sayr^ High School,, ‚ ^ ' ^ f a k ' v A U L l t f E ' ВАВїСЯ, 4 2 41 Pine Ьгдле4Че hair, t v a is a graduate of
the Ійп-Ьагіс асй` cbtttrnitted тгро$ a
'Маю чудово мальовані `олійні об_ hobby
fconects .jpjaures
" ' ^e 7 V
" p,
hobby., she
she foellecls
.#№ДО.... on
of cav "^" . ^
Pa. u
is t5I ti
ft. 55 in
in. tall
tall. Donqra.High School. She is interestіл dancing, fva syo#td №е lq ,ВВт приблизно сто. Па}ріогнчііі, рсour - Ukrainian students during
weighs 425. To. ЦЏі blonde ЬЦг, brown Isd
their trial and sentencing for com r bear ffMm "both' jhje boys andftЇgirts eycS 2nd light' compleiipyi'. 'Ttuliiu
Ttuliiu If ear. from boys and girls чап4і will ліѓійні; ріжна 'величин'а. Ціна приосупна. Ьнсп^аю на оиаа. Ялаиханиplicity, in the ада^шаіірй of th$ and Will: ь.фкЏіЩ^†РЏ$Џ$№УуА№Rraduitefi^rQm Ainbridje rljgh School lexchange snapshots' ` Age t9. j:
ці хоругви, долови, двитн, відзна'''$ТЕРНЕ$Ѓ ІШ)ЕШ'.$Ш
^iickney
Polish Minister Pieracki. ' B e also
in Jone,; ; t')i5. ' ShV K14: iYarded Ave
T ки і все, шо потрібно для церкон
Toledo,
^
i
o
V
^
V
S
ft.
^10
ln
Miss
І№Ц`Ц
'CHOHCHMAW;
:,t^20
a ‚lette^fA". for jporis.,.` РаиЦпе sjiy^ . -.M c
read t h e resolutions which were
^ g h s - . t i i ,lb,. Stepheq і товариств, ввякв ліальиваиня: свенн
apd St.;' № Ц„ 'Minneapalis; 'jiinft,
sent to the League of r^ations. He is Ѓ ft, і.іп-ЛаН. weighs, .too' lb;, has rfhe: if.4"Interested itv^verythtng fjqm isjfr^slvnianjat То)чдоі(піуечііу. H,is І џеџџџџ, віікінную скоро, СОЛІДНО і
' " " ;Shet^)Syidf Щ ЉЛф favorite $pb'rrs are fqotbalI;snd basket- дешевосла легкі сплати.
then introduced tjae main sneaker, light Bruheite? ђаіг, .pro^n Tteyes . end
Hall.. УЏЌ ѓЏўі, `, basketball., .w#h an . Котра громада бажалаб матп внCommander of the Cfaornomorska a lightlcpmpleflon.." Irene 1ІІЄІ,,$ІЬЦІ f r o m W i wto aff t8 ў‡Щ oW .i
a, ni);mber стаьу мої'х об^)ааін (дохід на воло. f, , in.dependept ^аіп'``а^ї if‚„."Hrf-When
Sitch, D. T. Bilebky. " I
ing, diricing; and piano pj.ay'lng^' ЦУ`г jp^er. v Аџ ia. I
. PETER PAWLUS, 8 Lewis St^-ЦрМ-†
вину), зволнть написати, а я виш.ію
Mr. Biletsky's talk, which iaatr
ark, N. J„ Is 5 ft: to in. tall, weighs' not pitying' %sketr^JT Sfepben,, takes сейчас потрібні Інформації.
біed a few hours, dealt with the
168 lb, has early hair, brown eyes iii some dances an4 movies. ;lie would
Артист Д, ЗАХАРЧКК,
Ukrainian army in which he
like
to
‚hear'fcqni
bpys
and
girls
who
Ље Ц'ўі a)id ttie girls and prb- and datfc complexion. Peter .і$, fr
Р.__Р,. _Вож 25,
Nprthynpton, Pt.
served and was wounded, of the; both
mises to atiswe^'ali' of, them promptly. graduate qf Central High School in are" about 20 years phi Age 30.
different clashes with the enemy She wail eichah^e' snapshots. Age Newark'. He Has received. three let- ‚^MlCHAEL.MATwT. 7, John St.,
... CaVte.fcet, ft.4-} has br^wn eyes, brown
ters in football, baseball
tid.stfinr
and the adverse conditions they
's haii- an^ifc cafaidefed кооі-lqpking.
had to endure. Mr. Fedan, seer
‚MYfKtJH TlMCrrtSHlN, T)3 North ming. Dancing Is one of Peter:
cr
МісђаеІ fsTinterested In a}l spqrts, his,
favorite
pastimes.
He
is
a
member
netary of the meeting, was then St.. Niw Britain, Conn., is 5 ft. 9
es' favorite
He, would гтошукуа,.САЩТИОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
the United States Naval Reserves
. „ „ . . . , . . being
„ . , v$wimthiBg.
r r v r „.
called upon to speak. He stressed in. tall,, weighs 147 lb, has brown of
and Is thinking of becoming a metfi- ,iu^ to, hea^ from - boys and jrirls who. ШНШИ№, ВІД 25 до 35 йѓ, до
the importance of organizing espe- eyes and black hair. Having gradu- ber of the Ukrainian Social Club in are НЏ. Ufi or i^re In the}p teens. домашньої роботи, до обслуги ѓоcially our youth aijd children. He ated from fhe Nathan Hale Junior Newark. Peter W0ul4 like to hear Michae)" wTil ef?change snapshot^ with
High School, where he played baseстей в нашШ гостинниці на коніalso stressed the importance of ball,
who are willing.' Age io..
basketball . and football on the from Pen Falso{ both sexes, prefer- all WILLIAM
RpMANCE, Й, F...D. 1.pax Робота постійна, життя й мешthe Ukrainian
radio
program school's team, Myron nOw attends ably the fair sex. "He will exchange
. !Box 353, Mrllville, N. J., is 5 ft. 7канн$і^ Платня згідно з угодою. Муwhich had been in existence for the ЩІЇ Tiad$Scj?6oT where he is snapshots. Age t8.
Miss HELEN J. P1CH. 5l Spring in. tall, weighs ' f 52 . V. .has, brown снть умѓти англійську мову. Гожі30 weeks but which was recently training'to be a mechanical enein^r,,
Britain, Conn, ftwj ft. 4 Ш hair Щй ttfue eyes. Wi'bam is irl^ сщгнся до:
оі-:
discontinued for lack of support,- Мутоіѓ"І$- fohd' oT-4irVortTW(f dinc- St:v, New
Щртж#}і?',
let- tall, weighs ,4.15 lb and has light ttrested in all sfiortr. Me wquld like
4,WXield?;
Later, Mr. Biletsky spoke about; ііЖ—`іЏ
ЛУКА КУЩЕБА,
:
1
bro wn curly hair.
Helen
has
just
tp
ЬСіѓ`
frb'
i
T
Y
Pen'Pals
aVto
.24
year?
feTS
TVOWboth
-eexet-'aw'^prornisej
the Chornomoreka Sitch and the
from Senior High
School. I old and will exchange snapsbpts with
BLACK HORSE PIKE,
N
P
tq write, .interesting k4ters. AJyrOh graduated
' '
" "andi
" ' фе flret. thr^ ip wriUr.'v,Vi)iiam i?
wonderful work being done by the will
She is fon4 of dancing,
skating
efCbange snapshots. 'Age 16.
WJUdAWSTOWN. N. J
branches now organized, and ask . JІМІ.^fYAN; ; ttteWj ‚AVest Superior the theatre. Helen's, hobby Is mak-i ready,' to write ^bbut anything ttvt
'Phone: 23R2
ed to have a branch organized in St,' ChKago, M^m ЇН: ,4 ip. АЩ ing it}d keeping friends, as slie values, may interest his Pen' PaJsi `: Ut-.
kih JXAY.STEPANEK. 3f$5.'.'West
McKees Rooks. Twenty-four per- weighs- Ар' lb, his'ijfbwn eyes лпЏ sincere friendship! She Is a member
the Ukrainian Red Cro?s, Ukrain- i i s t SLf Cleveland, Ohio, U .5'.ft. л
brown hair. Jim is a junior at Lino of
Dr. M. S M I T H
sons joined immediately.
ijn Choir and Ukrainian Folk Dancing I.In. у`‡аІ1,' we{ghs f?2 Jh, has brown
Officers elected Were as fol- Technical High School. He likes traJk' Club. She wbuid like to hear from j`.еуе‡.'4ndVbruiietfe
h'air',; Ќяў;.:would f — - ' перенісся на'
and
football
best
of
all
the
sports!
j
lowe:—Stephen Lapitsky, preS.;
boys and girls 18 years old and over,.
wants to h'ear from both tne Piqnujiqg. to1 exchange .snapshots and ike to hear from Pen РаЦ^Йр are 46 E. 7th STREET. NEW YORK
John Ligosheysky, vke-pres.; Da- Jim
boys ana4 the ' ЙНЇ ahd promises 1 to. write inter'^tihg: letters, Helen interredIji 'dancing arid spqfts,- Kay між 2-ю і Іню Ввеню, близько церкви
Woijld a)so Hie ‚'to, hear , frorq - girls
niel C. Anderson, recording secy.;. answer all letters. ! 'ЛвеМб?АУЬ
св. Юра
udds;". ^Pjeisf'' don't disappoint me''V iii Qhlq an'4 prighboring;$ta4eii who і ".
Peter Darkoch, 'financial'' seey'.; , Miss MAJ^Y iP^SHKA, 707 Eyp
Phone: Drydock 4-2486.
Age
18.
"
are",
mleristed in organiai'pg.' ppw UkPeter Krill, treas.; Michael Woz St.. Scranton, Pa., is 5 ft. 4 in. tall,
Урядові
години
від 12 до 2-го і від
Miss MAE TIMCHISZ1N, 193 North rairiian clubs.' She also invites the
niak, ass't treas.; and S. I. Kos- weighs 136, lb, has medium brown
# д о З вввяір.
St.,
Ne^f
Britain,'Conri.
Is
5
ft.
4
In.
bqys
to
write,
to
her
and
promises
to
tecki, Michael Gurniak and Ni hair, azure 'eyes and an olive com,- tall, weighs 114,, lb, has medium answer"all letters."

plexion. Mary ' is a senior at the
cholas Malanchuk, auditors.
шв—Чѓ+аЕічіовшоамав
Technical High .School in Scranton. brown curly hair and hazel eyes.
DANIEL C. ANDERSON, She is interested Sn all kinds of sports Mae is a member of the Ukrainian
'AJl.'rs^eetgi.for
Pen
x'als,
etc.,
237 Church Street and enjoys dancing, reading, singing Red Cross, Ukrainian- Folk Danclhg shcrald ђе spht directly to
Ukrainian Dramatic Circle and
McKees Rocks, Pa. and swimming^ Her hobby is keen- Club,
' WjKQeORE hVTmtmJAK.
Ukrainian Choir. ‚Stfce is! fohi qf
УКРАЇНСЬКИЃЙ Л І К А Р , 1
ing scrapboogY Мзгу says she will tennis, horseback riding and dramatics.
о
8i-8a XJrand Street,
answer all letters and will exchange Mae is greatly interes"ted in all Uk-i
Х І Р У Р Г І АКУІ‡ІЕР J
., ' . Jersey City,4N. J.
snapshots. She prefers to hear from ralhiart club affairs and activities and{
UKRAINIAN "TOESTLER
tl Ції " '
321 Е. 18th STREET,
boys and girls who .are 17 years old would like her Pert Pals to tell her — — — — — w
MAKING GOOD
ВХайЙіі lat and Sad А т о м ,
and over. Мцгу can tell everything about the clubs of which they are
It was recently reported that anyone wants to know, about a coal members. Mae's favorite pastimes
NEW YORK, N. Y.
William ("Bill") Panchyshyn, a
are dancing, reading and'singing UkТ А GJUMERCY 8-3410.
rainian songs. She would like to hear
New York City Ukrainian wrestfrom boys and girls of all ages, pre- ХРОНІЧНІ Я ГОСТРІ НЕДОМАГАНУрядові години: ране від 10 до
ler, has gone professional and
ferably the boys, tfae promises to
12. ввечір від б до 8, а в неділі
that he is doing rethef well. He
ня Аіцуєшл
МОДЕРНИМИ
write interesting letters and hopes to
has had five bouts, winning four
раао від 10 жо 12.
hear Ігрщ many Pen- 'Рак: Ще will
' ЯЕТОДАяНіі і ( л і '
and drawing one. Bill pinned
exhange snapshots. Age 18.
ИІІІИІІІІІІІИірИШІ
вдоволяючі
я
швидкі
ВИСЛІДИ.
Ernie SteVehs, Andy' Mlexhe, Tom
і ИД .ЛІ'. І НЃІ Я Л ' МІ' " І! 11'. 11.'Ні'
-Порадьтеся д-ра
Miss #ARY SENKO; 42? Waddell
Draak and Paul Dadus and drew через іІАРЙ)Ь('.dlo ЛОНДОН
Ave., Donora, Pa., is 5'ft. 4 in. tall,
Зінса в вікуванню
with Joe Noraki.
weighs 108 lb, has brown eyes and
ќрови, щщфл і нер
ШВИДКО .'Й ДЕШЕВО
Bill is an independent wrestler
brunette hair. Mary has' graduated
вовнх цедўг, катару
Вигідно
й
безпечно.
Поспішпнми
ѓѓот.Donora HighScnool. She would
and wrestles smartly and cleanly,
й хронічних бо'ляків,
кораблями Лінії:j Кцж?рд Гвайт
like
to
hear
from
both
sexes
and
is
нервів
і загального
no matter how tough or unfair
willing
to
exchange
photographs.
Age
ослаблення,
шлунко
Рпіцї'ііа ііогаХ;, опухлі гющ, наhis opponents may be. Ukjadruan
t-8.внх'і кишкових не
бряклі жіоти,- бо.`ГячІ'ТЃоѓ'н,' фЛїбтwrestling fans have good -reasons
луг, гемороїліи і ін тіс (запалення жид), напухлі або
І Miss VICTORIA LENSKY, 402, Fulto feel proud of Bill.
}ших відходових за
;tbh Sh, Buffalo, N. Y., is'5 ft. 9 їй.
болячі коліна чи кісточки ` і ренTHEODORE LUTWIN1AK.
оурень, що справдя
tall, weighs 12S lb; has brown hair
матичііі ноги успішно лікуємо ноДО С Т А і ф О п В Є А М - І
ють біль та недогід
jan'tf ‚brown eyej. Victoria is inter
внмн европсйськнкв методами без
ність,
люцбага,
сія‚r.ested
In
art
and
sports.
Stie
also
операції.
' Виїде на велитейськІіИ `
likes _ dahcing very much, yictoria тнкн, невральгії, запалення нервів
Офісові годиі?н: щрденно від 2
КођаЌАІ "
would like to hear from boys and (нюрайтіс) 1 хроннпшх ревматичних
до ` 6, в понеділки І ЧСТВ`ЄрТ'И від
ціѓї$ 18 years of age or oldet. She †Істадр, лос^, гоілр, дехенЬз, відднхо- _,2-до.8.
pinomisefc 'steady correspondence, wi{ll, %их, нелуг`, пе"гшковіа зад}"рень і'ін- t Г'ОВОРИМО ПО УКРАЇНСЬКИ.
interesting lerter^wrtters. Age 18.. ЩІІХ'чоловічих і жіночих редуѓ, а коWell, here we are agaih with
MYRON STOYAJH-WICH, 444 AUjr- ли м'аєте якінебудь недомагання, що
another long list of names and
p,O0Q тол jgictOTH
tie Ave^ Newark, N. .J., is 5 ft. б In! 'іџ не роіуніеїе,'япММаяІ довірочaddressee of young people who
tall, weighs 138 lb, his dark blo:ide { по мене,; я виў, усе ВИЯСІІК).
Е№ОПЕИСЬКИИ сгщшяліст
want to hear from others like
Мої ЦІНИ умірковаві.
liiair and blue eyes. Myrpn' graduated
themselves. I have been receiv
from the Newark' Art's tligh School ewBMiieiuis кррвл, лябарвторні до- 28 W. "89 SL, New Yprjt City
ing quite a few letters lately, and
in Jan., ПУЗ^. Up epjqvs outdoqr сліди, проціні X (екс), сироватка І
here's hoping that they keep
ргірнскувадьій щеялвкня,
{
S) .'і ‡ ! :‡?у
sports but doesn't care for dancing.
`Й "У^ЛЙОзКЇм" СКЗІЕПГ^
coming in.
Myron is unemployed and I believe
Управителем Проѓўлькн буде
that he will appreciate any letters he
So far 429 people wrote to The
ДМИТРА ПИЛЕВИЧА
may l receive. Age l^.
Pen Pal Column. . . and the
Поверх 25-лІтня практика.
. M ss ANN MARIE MARCH,U, 70-5 '
names in today's column makes
Завідувоя" По до рож нього`
P-rjrjcetp.n Ave., Paimerton, Pa., is
the total number 451. One can
180 OCEAN AVRNUE,
3 ft. t in, tall, has wavy .auburn hair,
Лепартамеигу.' - - -'
easily see, therefore, that we are
- JfeRStY СІ'РЎІ W. 4.brown - eyes and a fair complexion. (між 4-тою Евенею й Ірвінг Плейс)
, Ф
rapidly approaching the 500 mark
РЬом:
BERGEN 3-Л642.
Лпп-Маѓіе is interested in sports, ГОДИНИ: від 9 раяа до 8 ввечір.
Можете дістати скло, фарби,!
A dollar will be given to Pen Pal КОРАБЕЛЬНІ БІЛЕТИ НА РАТИ
.lancing, embroidering and singing,
НА КЮНАРД ҐВАЛТ СТАР
number 500, as most of you know
he is a member of the Ukraioh}p N1-" В неділі: від Џ рано до 3 зполудня. оливи, вікоііні заслони (window!
ТОПОРИЩ) Щ УКРАЇНСЬКИ
shades) ріжної міри та багато до-1
ПЛЕН BHITJJATIJf
riqnal Assoclatiee and jakfs. Ukrainian
Keep sending in your letters and
I M U — Ц
ІІІІІ
'ліпід нього, знаряддя.
38,1
.oik Ballet Dancing urtder Vasile'AvЏ :І
in no time at all we'll be announc
amenko. Ann-Marie would like toj) Д"Р МИХАЙЛО ЯНКОВИЧ
ing the name of our бОвгп Pen По інформації зголосіті.ся або
;іезг frpm poth $exes and promises I- УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ
напишіть до агентів- лінії
Pal. Ail new Pen Pals writing
НАША ПАТЕНТОВАНА
io answer a(l letters. She. is wfljing †УрігдовІ години:
to the column will be told their
;:i exchange photos' and pictures of
-"
Від }-г-Z прролудиі і від б—8
number.
her home town. Age 19.
І ввечір. В. неділі, згідно з умовою.
And now we'll start our list of
Miss ANN LUCYKANiSH
і
Я 4^2L^ n N 1 S U 5 , 6 . 3 'І I 7 1 8 SO. 17tb 3Tj, KEWABJi, UL J,i іікуе скалічення, нопечення, потовPen Pals, beginning with:
МЮ.тіЖ^Л,:.Л 5 '
Springfield Avenue) ' f
irtett
Miss JENNIE SAGAN, 5442 South
ft. 2 in. fair and has light brown
Tel Е.т-.%^Гяя
I чоння, струпи на голові, лишей, „роWashtenaw Ave., Chicago, 111., Is 4
natural wavy hair. Ann likes all ' . . . , T ' , Г 7 ^ „ m ? , „
m+l иту", зганяє пухлину І добра теж на
ослаблені йоги. По кілька разовім
ужиттю нашої масти біль перестає
І А Р З А Н І О Г Н Е Н Н І ЏОТ%
н короткім часі. Ціна не велика. Матіін слоїк 60 центів, більший $ЇЛО.
Замовлення присилайте на адре-

UKRAINIAN WEEKLY

УКРАШЩ У JERSEY CITY Й ОКОЛИЦІ! НОВИНІ!

181-183 FLEET STREET,

ДЕ 61.

=ЄвВИЄЙВ5ІЙ5!

м т тіш

І

HEAYIJ Ч0Я0ШИ
8 ЖШІЬІ

СТАРОГО КРАМ

БОЛІ НІГ

Ї

РОКОВА ЛІТІЙ ПРОГУЛШ

THE PEN PAL

DR. BEHLA

І-^і'іі щ

. і

nil і I .

її

І

її' і

J H

ДЛЯ ДОБРА НЯШИХ КЛІЄНТІВ.
Для всіх тих, котрі зголошуються до
нас у справі якоїнебудь ўслуги, ми маємо
в себе досвідчену паню, яка є нашою
асистенткою.
її обовязки є всілякі, іноді надзвичайно важні. До наших старань вона дає
своє жіноче чуття, яке викликує у всіх
наших гостей шире признання і прихильність.

STEPHEN JJEWUSIAK 6с SON
FUNERAL DIRECTORS

77 MorrU St., .)егму City

Phone:
Bergen 4-5989

3 4 E. 2 5 St., B-yoone

Phone:
Bayonno 3-0540

дня 2. липня

OR, L. ZINS
! HANDY HARDWARE HOUSE
'Ш'tost Џ Я. % Y.

П, КДРОЛЬ Ф Р У Ш .

GUNARD WHITE STAR;

ИІИТЬ

Ю Р К О

ЄАҐАН,

BOX 13.
YORKLYN, DEL.
TJJJI 'jji.jj...плі ' шгшямт ииш

ПЕТРО

ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

,

ЗЛМИМЛЄСЬ ПОХОРОНАМИ

12^ ;JL 7lh STREET,
NEW YORK, N. T.

- -.

. Tel. Orchard 4-2508

Накілець Томі

вийшов на

кратер вулькану

Канаану та

Скорим поглядом, вправле-

.

„Це , йкдзав`ОАИя

., ........

з ^Љх ЗЃ^-ГІ-

ягим довгим життям у джунг-

стра.`ом, „мў%ить бути . тайна

лях, аони обхопили й ліс і го-

AfWjiJia 1 Чортівськогр ` Світами".

кати Джерія чи Тарзана, отже

ру, а потім, долину, що розтя.

Счі другого вибалушився зі

почав волочитися без ціли по

галася під їх ногами. Один ло-

страху і він сказав: „Вартоб це

лісі. І ті, що за ним гналися,

дивився на сонце, а потім на

сказати

були здивовані не менше .від

верхи та скоро .зміркував

х^иг.і вагання

нього.

положення й розклад.

поглянув довкола себе зі здивуванн$ім. Він не знав, де щу-

Ьк

i , T v , і-'" і - 4 - ^ Ь Ш'ш

' ' --'

їх

' ййчальИиќові!''

(

Без

вони кинулися `

я а і а д дЬ".темного проходу.-

Г:'

-rfaякийсь час ^яотГм'' i^tfif
вй?с Бта'пуди . засаЬані:. гцр.ед
^вв?м начальннком. Вожя" б^йй-дитгв. кртсгтув; до ііих радісно,
нк, вони зложили и^му раиорт
„TaK?,Tj6.3HdiiHtbv що. щаетя
усмj )йетьсвг r#tTOBi! Отже ми
незадовго.Ддпа^емо †арзана в
долині 'Чортівського ^Євітлаі' У-

бемо дві птиці,;;-;даимм щк$``
НЄМІ"

. _.-.':

Ћ-і-т

9

r^m
OFFICE 3c
CHAPEL,
1-07 PROSPECT AVENU1
(ebr.-C.lS8 S O , BRONX, Г4.Т. f
Tel. LwUoBr 4-2888.

Д

М К

HI

Н И Н І

ІИ.ІИІШІИО

СВІЙ Д О СВОГО!
В бдинокий український рргребюп
` 4 околиці Яерт Ажбой і Картерет, '

SAMUEL Р, Х А М І ,
489 STATE ST. соК WASHINGTO^
- PERTH AAftGY, N. і ,
і{ ` Л ш Ш ^ б Й ^ ^ У ^ р к о в а й піми
емеамміееавмвеееваешмамевмеемеемежі І

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful