Я Ь -а

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ

doifca

OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION

=—as

ТРИ ЦЕНТИ.

РІК XLIV.

4. 115. ДІкерзі Ситі, Н. Дж., понеділок, 18-го травня 1936.

VOt.XbXV.

No. 115. Jersey ОНў, N. J., Monday, May 18, 1936.
"1 t

Ш+ишЬШШ$ШЬШІШШШЬшштшШЛтѓЬяЬШШЬшШ

ЗНОВ РАДЯТЬ НАД БЕЗРОБІТТЯМ
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт, виїжджаючи під кінець тижня ловити на море рибу, забрав
на свій яхт також голов „Ворќс Прогрес Адміністрейшен" і „Поблик Ворќс Адміністрейшен". Разом вони будуть нараджуватися, як би найкраще
використати $1,425,000,000 що їх конгрес недавно
на боротьбу з безробіттям.
;
:

КОМСОМОЛЬЦІ

ються.

РОЗБІГА-

КОЗАЦЬКІ ДИВІЗІЇ У ЧЕР- ХОЧЕ ВТЯГНУТИ АМЕРИКУ
ВОНІЙ АРМІЇ.
ДО ЛІГИ НАЦІЙ.

' -

' ,

, ,

THREE CENTS
M ````` і ''"'I111 і

НОВЕ ЗАМІШАННЯ В ПОЛЬЩІ

„Комсомольська
Правда" Приказом; з дня 15. квітня Премієр Болдвин каже, що
ВАРШАВА (Польща). — Міністерська кріза,
друкує вістку секретаря куя- ц. р. комісар Ворошилов пе- Ліга Націй мусить бути пере- пра.яку ходили" віддавна слухи, стала наявною, кобишівського краевого комсо- рейменував 10. і 12. територі- організована в такий спосіб, .ли подався до димісії премієр Марян Косцялковмольськоїо комітету: В остан- лльну. дивізію кінноти та 4.,і щоб до неї могли вступити :ський враз з цілим кабінетом, а президент держанім часі буває часто в районарс 6. дивізію кінноти на „10. ко-Злучені Держави, а далі Ні- ви це уступлення приняв. Новим премієром ст'ав
так: коли приїжджає новий, зацьку терсько-ставропільську меччина і Японія. Інакше вона генерал д-р Славрй Складковський. Він уже сфорприсланий з центра пропаган- теритОріяльну дивізію", 12 те-буде безсильним тілом.
мував новий кабінет міністрів. У тім кабінеті зайдист, комсомольці збирають- рит. дивізію кубанських козамає Косцялковський місце міністра суспільної ося його послухати. Але коли ків", „4. дивізію козаків куба- ГЕНЕРАЛ ХОТІВ ЗАМІТАТИ піки.
ДОМАГАЮТЬСЯ СУСПІЛЬНОЇ ПОМОЧІ д л я
він починає свій реферат — но-терську" і 6. дивізію донХВОРІЮЧИХ НА ЗУБИ.
ВУЛИЦЮ.
Міністерська зміна означає, що військо . бере
усві розбігаються. І ось приї- ських козаків"; у Донщині Недавно проголосив віден- в, Польщі далі верх. Диктаторами стануть тепер
НЮ ЙОРЌ. — З'ї'зд дентистів, на якому було хав черговий пропагандист і і зорганізують „13. терит. дџсуд присуд у процесі 30 генерали, що були найближчими співробітниками
присутніх 6,300 делегатів, ухвалив резолюцію, щоб комсомольці знову розбігли- візію донських козаків. До ський
австрійських СОЦІАЛІСТІВ, об- Пілсудського. Генерал Складковський вважається
домагатися від уряду суспільних дентистичних за- ся. Лиш один з комсомольців цих дивізій приниматимуть винувачених за головну зравсдень, у яких вбогі люди могли би направляти свої пересидів до кінця викладу. рекрутів з цілої території о- ду. У звязку з цим присудом правою, рукою генерального інспектора армії, ґенерала Ридз Сміѓлого, властивого диктатора Пользуби безплатно. Бо хвороба зубів є часто причи- Пропагандист похвалив цього круг Дону, Тереку, Кубані та австрійські соціялісти видали щі.
Косцялковськогоі повалили фашисти з партії
ною багатьох інших хворіб, з якими боряться шпи- єдиного слухача: „Молодчи- Ставрополя з виїмком кав- летючку, яку розкидали масо- Пілсудського.
Кажуть, що новий президент міністалі. що вже нині їх оплачує держава.
на! Іншим нудно, а ви інтере- каських верховинських пле- во по всіх вулицях Відня не ви- трів поведе гостру боротьбу проти комуністів і тих,
ХОЧУТЬ БУДУВАТИ НОВІ ВОДНІ РЕЗЕРВУАРИ суєтеся". Слухач відповів: „Не мен, які служитимуть у „che- ключаючи навіть судового бу- що є проти уряду, себто, коли мова про поляків,
інтересуюся. І мені було дуже ціяльній бригаді кінноти вер- динку. В таких разах австрій- в першу, чергу проти — ендеків.
ДЛЯ НЮ ИОРКУ.
НЮ ЙОРЌ.—Посадник Ню Йорќу Ля Гвардія й нудно. Але ви на моїй шапці ховинських народів". Від най-ська поліція спроваджує приближчої осени всі козацькі ди мусоВо більше відомих соціяПОЛЬЩА В РУКАХ ВІЙСЬКОВОЇ ДИКТАТУРИ.
інші члени оціночної комісії вибираються в око- сидите".
візії будуть мати окремі одно- лістів і змушує їх замітати
лиці над рікою Делявар, де хочуть набути простоВАРШАВА. — Вже з донесень Польської Аґенстрої.
засипані летючками вулиці.
РЕВІЗІЇ НА БУКОВИНІ.
ри для нового збірника води. На ту ціль вони вже
ції
Телеграфічної
виходить, що Польща, згідно з
Так було й цим разом. М. і.
мають ухвалених $20,000,000.
Румунська поліція перевела ЗІМЛІВ НА ВИД ДОЛЯРІВ. такий наказ отримав теж був- бажанням Пілсудського, перемінюється звільна у
військову державу. Це вже ясно, що тепер `рішальнедавно ревізію в К. ДвірниДЮПОНТ ДАЄ ШДВИШКУ І ВАКАЦІЇ.
До одного, більшого банку ший президент долішньо - ав- ним чинником у польській політиці буде: армія.
чука, Страчука, Веселого, ГуНЮ БРОНСВИК (Ню Джерзі).—Компанія Дю- цуляка й Ілащука в Топоручі у Варшаві зголосився недавно стрійського сойму ген. Кер- Встановлення генеральної інспектури з новими ловпонт де Немур оголосила, що з днем 1-го червня Шукали зброї та „іреденти Дмитро Рудницький, селянин нер, що — як відомо — під- новластями означає цілком новий період, бо скрівона підносить усім свої'м робітникам платню на стичних" книжок і газет. За- із Волині, опікун сиріт по во-час світової війни був шефом плює законно становище армії, яка має тепер змодесять відсотків, а всім робітникам, що працювали брали в Двірничўка лише 5 яку американського легіону, генерального штабу австрій- гу заважувати на державних справах. Це видно
в неї рік або більше, дасть цього року два тижні примірників альманаху „Само- що згинув у світовій війні. А- ської армії, що боролася над теж і по тім, що тепер воєнний міністер буде підмериканський уряд признав Ізонцо. Генерал заявив полі- порядкований інспектурі, та що уряд буде мусіти
платних вакацій.
стійности". Таж поліція перетим сиротам ренту, що впро ції, що до такої праці мусить приймати те все, що йому подиктує генеральний
вела ревізію в українця Дм.
СКРИТИЙ МАНЯК ОБСТРІЛЮЄ ВІЙСЬКОВИЙ
довж довгих літ наросла до відповідно вбратися. І дійсно, інспектор в справах оборони краю. Польські чаМителки
в селі Ленцешті. КільБАЛЬОН.
суми 7,000 долярів. На вид вложив генеральський одно- сописи потішають себе тим, що поляки-це нарід
СОНІВЕЙЛ (Каліфорнія). — Двома наворотами ка днів пізніше перевели в грошей, які виплат`и'в йому ќа стрій, прийняв шаблю, всі ор- „жолнєрскі" й тому така військова диктатура є
селі ревізію в їв. Бучякийсь скритий осібняк обстрілював війскового кер- цьомуж
сієр, Рудницький зімлів. Він дери, медалі й хрести, після свого роду для них природнім явищем.
`
ка. При ревізіях позабирали
мовика, що знаходився в повітрю 2,000 стіп ви- числа черновецької „Самостій- до останньої хвилини не вірив, чого зголосився до поліції,
щоб визначила йому вулицю
соко. його стріли були досить влучні, так, що дві ности" та інші легальні видан- що одержить гроші.
ПРИЧИНОК ДО ІСТОРІЇ „УГОДИ".
до замітання.
кулі прошили збірники з газами, а вісім попали в ня.
ДРОГОБИЧ (Галичина). — Староство в ДроКомісар здурнів у такій сиоколицю моторів. На щастя, випадку не було, але
ПАМЯТНИКИ ГУЦУЛЬСЬКОгобичі не дозволило Кружкові Рідної Школи перетуації.
Він
потелефонував
до
бальон мусів чимскорше опускатися вдолину. ДуГО БУДІВНИЦТВА.
ЦВИНТАРИЩЕ МАМУТІВ.
і звідти вести збірку на „писанку" для Р. Ш. По відкликах
мають, що справником мусів бути якийсь маняк.
Воєвідський уряд у Стани- своїх наставників
прийшов
наказ
генерала
від- від того зарядження прийшло вкінці зізволення на
Одначе його не зловлено.
Цвинтарище мамутів викри- славові як консерваторська
збірку, але аж по Великодніх Святах.
пустити до дому.
РИБА ПІДБИЛА ОКО, ЩЕ й ДО ТОГО ВОЯКОВІ. ли в місцевости Мойкірх біля влада закваліфікував кілька
НОВИЙ ОПРИШОК НА ЗАКАРПАТТІ.
будинків у гуцульському стилі
БУРЛІНҐТОН (Вермонт). — Вістун Фенда вер- Бреслява. При порядкуванні до
КРАДІЖ
РАДУ.
групи
na-мяток,
що
підляУЖГОРОД (Закарпаття). — По верховині розт в с я до касарні з підбитом оком. Товариші на- річних ріняків знайшли напе- гають законній охороні. Між
сіоювали, щоб він розказав, з ким бився. Та вістун ред зуб мамута. Повідомлений іншим стверджено памяткову В копальні уранової руди з повідають фантастичні вісти про нового опришка,
мовчав. Вкінці розказав таку історію: Над берегом про це бреслявський універ- вартість філіяльної церкви і з Яхимові (йоахімсталь) в' Чехії на якого голову влада назначила нагороду їв сумі
ріки, в баюрі, він здибав великого пструга, що пру- ситет вислав на місце комісію, 18 століття в Татарові, як викрили велику крадіж раду, 5,000 кч. Є ним Юрко Клевець, побратим убитого
чався і хотів назад дістатися до ріки. Вістун хотів яка при дальшій праці добула характеристичний тип дерев- що тревала систематично вісім минулого року опришка Лепея. Населення зве йо^Украли разом 260 мілі- го „чорним хлопцем" та співчуває з ним як „народприйти йому „з помічю". Та пеѓруѓ мабуть настра- цілі купи костей, що належали ного будівництва, разом і з літ.
грамів раду міліонової варто- нім месѓником", що „мститься на жидах і чехах".
мамутів. Згинуло в цьому
шився такої „помочі" й, підскочивши вгору, під- до
місці ціле стадо цих велитен- дзвіницею, огорожею та фігу- сти. Довголітнє слідство набив воякові око.
УКРАЇНСЬКЕ ШОВКІВНИЦТВО.
ських звірів, очевидно кілька- рою Богоматери. Памятковою вело на слід злодія, коли просот тисяч літ тому, коли ще признано теж стару церкву ; з давав препарат раду як посеБРАЗИЛІЯ ЗАВОДИТЬ ЦЕНЗУРУ.
ЛЬВІВ. — У Галичині є вже коло 200 госпо18 ст., з дзвіницею в Микули- редник одного копальняного
РІО ДЕ ЖАНЕЙРО (Бразилія). — Бразилій- може й людей, на світі не було, чині. Всіх памяткових будівель урядовця. Його арештували дарств, що займаються годівлею шовківника.- . В
Самборі є кооперативѓ „Шовк", що виробляє шовк
ський уряд порішив завести цензуру на всі відомо- було.
не вільно переробляти без до-разом з трьома робітниками, із доставлюваних їй коконів. Шовк є доброї якости, що приходять зза границі до краю. До цього
зволу компетентної влади.
що посередничили в продажі сти, а з першої партії; шовку вироблено церковні
спонукали уряд ті неспокої, які панують нині в Бра- ПОРОДИЛА ПЯТЕРО ДІТЕЙ.
краденого раду. При арешто- фелони з прекрасними українськими ѓафтами до
зилії, а які є наслідками комуністичної агітації.
В містечку Годос, у Семи- ПЕРЕДВОЄННІ НАСТРОЇ ваних знайшли чотири мілі- української греко-кат. церкви в Самборі та до моКілька місяців тому була навіть спроба з боку боль- городі, робітниця Марія Тінграми раду великої вартости. настиря в Лаврові.
В МОСКВІ.
шевицьких елементів викликати революцію й по- ґур породила пятеро дітей: „Соц. Весѓніќ" довідується
валити існуючий лад.
ХОТІВ БИ ЖИТЦ ЗІ ВСІМИ В ЗГОДІ.
двох хлопців і три. дівчинки. з Москви, що по містах, го- РАДІО КЕРМУЄ ЗБРОЄЮ.
Всі
діти
живуть,
але
є
ненорловним
чином
між
робітникаОдна
англійська
фабрика
ПАРИЖ.
— Лєон Блюм, що обійме керму в.цоАРТИЗМ У ДУШІ ЦЕГЛЯРСЬКОГО ПОМІЧНИКА.
мальні, хоч їхня матір зовсім ми та урядовцями, в останніх зброї випробовує новий тип вім французькім кабінеті, каже, що Франція бажає
ДЕНВЕР (Колорадо). — Група мистців узнала
часах поширилися передво- скорострілу, що стріляє без тільки одного: жити в спокою, і то зі всіми дерна своїх зборах, що найкращим артистом-малярем здорова.
енні настрої. Вже не кажуть людської обслуги, кермова- жавами. Тому завданням нового соціялістичного
У місті є О'Брайен. Порішили вшанувати його бен„якщо, буде війна", але „коли ний здалека радієвими хви- уряду буде дійти до порозуміння з Німеччиною й
СКІЛЬКИ
Є
МОВ
НА
СВІТІ.
кетом. Колиж однак прййшлося писати до нього,
буде війна".
лями. Він може обертатися Італією, себто з націстами і фашистами, а далі^зі
то ніхто не знав, де він мешкає. Щойно одному
У
звязку
з
тим
сподіваютьна
повних 180 ступнів. Скоро- Злученими Державами, що не є добрі на Францію
Досі
фільольоги
ще
не
порепортерові вдалося його знайти. На велике з'чудування всі побачили, що тим малярем є старень- годилися щодо того, скільки ся реформ конституції. Пе- стріл є сильно опанцирений, за те, що вона відмовилася сплачувати довги. Блюм
кий дідусь, який ціле життя був цеглярським по- є на світі живих мов. Підраху- редусім військові вважають так, що видержує навіть удари думає, що щодо довѓів, то прийде цілком певно до
мічником при будовах. Гурток мистців рішив тим вати їх не легко, тому, що такі реформи за конечні. Ка- менших артилерійських стрі- згодгі.
що робітники та селя- лен.
краще старенького маляря вшанувати. Колиж од- багато з них такі зближені од- жуть,
СОВЄТИ БОЯТЬСЯ ВІЙНИ З ЯПОНІЄЮ.
ни будуть тоді боронити
на
до
одної,
що
деякі
мовоначе надійшов .час бенкету, старець не явився. Покрай, коли матимуть права
ІСТОРИЧНА
ЗНАХІДКА.
знавці
не
вважають
їх
за
саЛОНДОН. — Совєти не допускають до поррказалося, щ о . . . забули вислати йому запрошення.
громадян. Тому ре- Мешканець села Коханівка зуміння в справі зброєння на морі. Спершу.постаЗнов почали його шукати і знов не могли знайти. мостійні. Одна з останніх, ста- вільних.
форма конституції є, на їх на Кремянеччині, Андрій Кд- в'иЛи вимогу, що вони тепер приймуть умову щодо
Вкінці знайшли: він помер у шпиталі невідомим чо- тистик подає число таких мов думку, конечна.
шак, викопав на свойому го- Обмеження зброєння, якщо ту умову підпише теж
на
2,796.
Найважніших
мов
є
іовіком. Та по собі він залишив багату мистецьроді горщок з грішми. В і Німеччина. Тепер цей аргумент ўпав, бо Німеч860;
з
цьог.0
48
припадає
на
Інакше
думають
чекісти
а
ку спадщину: чимало образів високої вартости.
Европу, 153 на Азію, 118 наҐПУ. Саме тому, — кажуть во- горшку було 108 срібних мо- чина не робить тут ніяких перешкод. Тому Совєти
Африку, 424 на Америку і 117 ни —- що війна тепер легко нет іще з 17. століття. Знай- піднесли другий аргумент. Не може бути для .них
ТЕЛЄВІЗІЯ ПЕРЕХОДИТЬ У ДРУГУ СТАДІЮ
на. океанські острови. Стати- можлива, треба притиснути дені гроші забрали до музею. обмеження зброєння на морі на Далекім Сході, хіба
РОЗВОЮ.
стика
стверджує, що сќількісѓь поліційну шрубу. — Сталін
що дійдуть щодо цього' до порозуміння з Японією.
ВАШИНГТОН. — Комісія знавців ствердила,
З
НЕНАВИСТИ
ДО
ГІТЛЄРА.
мов
Ступнево
зменшутьєся;
мовчить
і
ще
не
висказався
ні
Що телевізія, себто можність бачити події на відЗДАЛЕКА ВІД ЦЕРКОВНИХ СПРАВ.
. .
В лондонськім кабінеті воДаль, з технічного боку осягнула велике удоскона- (поясня'ється це тим, що деякі за, ні проти.
дрібні
первісні
народи
прийсковихг
фігур
трапилася
підІнші.
наСтрОЇ
серед
йолоді.
БЕРЛІН. — Всім високим націстичним урядовлення, так, що можна її вже примінювати в життю. мають мойи великих народівТа тут поширення телевізії натрапляє на інші, біз- Англійський мовознавець ВЦі- їй подобаються боєвнки; та- час Великодня така подія: Я- цям заказано приймати урядові становища в цернесові
труднощі: кошти передачі будуть значно ямсон твердить, що з екзотич- кйх босВйкій серед теперішніх кийсь німець у приступі шалу ковних чи релігійних установах. З того протестанв
ищі від раДія, а також усякі театральні і фільмові них Мов щезає Пересічно що комуністів вона не знаходить. кинувся з ножем на статую, ти заключають, що націсти зачинають відноситися
підприємці будуть їх недопускати, до передачі, бо року три і що в будуЧчині Мо- Тому їй подобаються Групи та Що представляла канцлера до церкви байдужно та вважають, що Шкода часу
Ue вбилоб цілком теперішні Театральні піДїірйєм- ви диких народів щезнуть зог- люди, яких теперішня влада Гітлера, й заки ЙОГО обез- на боротьбу з церквою, щоб перемінити її на папереслідує, але які не бояться владнили, він зовсім ЇЇ 3Hf- тріотичну інституцію. Тепер для націстівістае.парства. Крім того апарат для сприймання буде дуже сім.
щив.
дальше
боротись.
тія — церквою і релігією.
Дорогий і тому недоступний для широкої публики.

L

2

' `

'

СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 18-го ТРАВНЯ 1936.

"JVOBODA" (LmJtRTT)

ЖИТТЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЯЗНІВ

„НАША Д У Ш , НАША ПІСНЯ"

FOUNDED Ш З .
Ukrainian newspaper published daily excejft Sundays and holidays.
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
. V_x(Величавий конкурс хорів ў П е р е м и ш л і ) .
'
Edited by Editorial Committee.
О
Тяжкий стан наших земель, злочинців, може уявити собі
Entered ai
nd Class MaU Matter at the Post Office ob Jeresy City, N. J.
що стогнуть під чоботами чо- лиш той, що сам мав колись
on Carch 30, 1911 under the Act of March 8, 1879.
Від віків гомонить-бренить церт, у якого програму ввійнаїзників,
викликав нагоду бути серед них. Злочи- оця українська пісня. На роз- шли твори Бетовена і ЛюдкеAccepted for nailing at special rate of postage provided for In Section 1103 тирьох
of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918. '
t серед українського народу реЗа оголошення редакція не відповідає.
Тм.

т

„Свободи": BErgen 4-0237. — Тед. У. Н. Союза: BErgen 4-101бГ
4-0807.
За кожду зміну адреси платиться 10 центів.
Адреса; "SVOBODA". Р. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J.

ЩОСЬ ЗА НІЩО
З нагоди тижня забезпечення, який влаштували великі американські асекураційні підприємства,
говорять кождого дня преріжні промови, і, як звичайно, в тих промовах, попри всяке балакунство,
трапляється теж здорова та важна думка.
Між такі промови зачислити треба радіову
промову одного повітового урядника з Лонґ Айленд, виголошену минулого вівтірка.
Він пригадував передовсім своїм слухачам, що
забезпечення, яке не дає повної певности забезпеченому, що на означений у полісі випадок він дістане обіцяну запомогу, не є властиво забезпеченням. Щоби бути справжнім забезпеченням, забезпечення мусить спиратися на докладні обчислення
актуаріїв, знавців асекураційних обчислень. Іншими словами, вкладок не можна установляти собі
добровільно, бо так просто бажається, але треба
встановляти їх на основі докладних обчислень. Від
висоти вкладки залежить висота забезпечення, від
висоти забезпечення — вкладка.
Це важна справа головно тому, бо це, що зле
побудована асекураційна організація не поставила
досить високої вкладки або установила зависоку
допомогу, не покаж'еться відразу, а доперва по
довшім часі. Через те й трапляються організації,
які установляють низенькі вкладки якраз тому, бо
покладаються на те, що люди цеї справи не розуміють, та що заки вони оглянуться, організація
назбирає багато членів.
Говорив .далі цей бесідник, що якраз у нинішніх часах люди часто забувають про такі справи,
бо нині ведуть у краю преріжні агітації, з яких немовби то виходило, що в світі можна дістати щось
за дурно. Між ці агітації бесідник зачислив плян
д-ра Тавнсенда про пенсії на старі роки. З того,
що при тому пляні ті, що мали з нього користатн,
не мали би самі зо своєї кишені видавати гроша,
виробляється переконання, що можна справді дістати щось за ніщо. Отже при пляні Тавнсенда нема теж такого. Правда, пенсіоністи не мали би платити на свої асекурації ніякої рати, але пенсії для
них мали би прийти їм з державного скарбу, а гроші в скарбі бусіли би знайтися з_ оплат інших людей. Отже й тут нема роздавання'нічого даром, а
тільки роздавання одним людям пенсій, зложених
для них іншими людьми.
Значить, у світі нема нічого даром. За все треба заплатити. Чи розумно, чи нерозумно; чи явнославно, чи скрито й потаємно, але треба заплатити.
Сказано було на написах у старинних римських
трахтирах: „Нині все за гроші, завтра буде за дармо!"
Відомо, кождого дня було нині, завтра все
було далеко в будуччині.
і
П. Р.

=

нець на волі не дуже то миле
товариство. У тюрмі, знуджений тюремним безділлям, зголоднілий, сквашений, він обертається в немилосерну звірюку, позбавлену всіх людських
почувань. Немов щоби пімститися за те, що його посадили
під ключ, він дошкулює всіми
способами політичному вязневі, придумуючи нераз до цього діявольські штучки.

логих степах Наддніпрянщини, вича. Концерт мав на місці пона стрімких шпилях Карпат, на казати курсантам інструменрівній площині Поділля й Во- тальну музику. Треба підкреслині, на болотнистих просто- лити, що це зовсім правильрах Полісся. Гомонить, як ви- ний підхід до справи. Так прияв побіди і тревоги, як вияв готовані курсанти могли вже
радости і смутку... Гомоніла від грудня дати фахову праколись та пісня на турецьких цю по своїх селах. Почалася
галерах і йшла в змагання з горячкова робота, в кожній
шумом бурхливого моря. Го- читальні завирувало. '
моніла та пісня в сибірських
Врешті прийшов нетерпелипідземеллях копалень і там за- во ожиданий день конкурсу.
„Книжок не
позволяють. глушували її удари молотів. Вже від раннього ранку стали
ДІ.
Також не дозволені ніякі укра- Гомоніла та іпісня по тюрем- напливати маси народу з усіх
З Великої України дістаємо їнські часописи. Лиш у деяких них келіях і так губилася, в сторін
Перемищини.
Сотки
жахливі відомости про те, як випадках допускають поль- грубих мурах, заглушав и людей, що прийшли пізніше,
большевицька влада виселює ський часопис. Також обмежи- брязкіт ключів. Гомоніла, ко- не могли вже ніяк на салю
сотки тисяч наших свідоміших ли писання листів. Щойно пі- лись та пісня на Софійській вміститись і багато з жалем
одиниць на Сибір. Продира- сля шістьох місяців дозволи- площі й неслась на українські мусіли відійти. Від год. 12
ються також відомости, що ли нам написати латинкою ко- землі, радісним гомоном від- Ц:30 через сцену Народнього
сотки нашої молоді Ґ.П.У. ви- роткого листа до рідні. Теіпер биваючись у всіх серцях...
Дому пересунулися біля пятьнищує у своїх підземеллях. уже позволяють на такий ко
Гомоніла та пісня і в Пере- сот співачок і співаків. Усіми
Однак точних чисел тих жертв, роткий лист що місяця.
мишлі. Тонами могутніми не- хорами диригували селянські
з огляду на строгу большеслася з лунким Сяном срібно- сили, а хором з Перекопаного
вицьку цензуру, нині неможли- „Харч дуже нужденний. Рано лентним, обнімалася з гомін— дівчина. У співаків слідно
пів
літри
житньої
кави
з
одво розкрити.
ною кісткою цукру. Що дру- ким подувом старих крилатих велику здисциплінованість
свідомість: всі qnipaKH і спіЗате маємо точніші дані лро гий день жур: вода з оцтом і замкових дерев...
Ота рідна, величня, могутня вачки виступали ' в народніх
те, що діється з нашими полі- праженою мукою. Також рано
тичними вязнями на західньо- одержується трохи менше як українська пісня!...
строях. ВистуНали хори з Буш
українських землях. їх є сот- пів кільоґрама хліба на цілий
Це Філія „Просвіти" при ковичок, Германович, Горохоки, а навіть тисячі, і всі вони день. На обід дають так зва- співучасти „Вищого Музично- вець (3 хори: чоловічий, жіно
є розкинені по ріжних тюрмах ну „зупу", з фасолі, гороху, го Інституту ім. Миколи Ли- чий і дитячий), Корманич, КоПольщі. Життя їх дуже пону- ячменю, капусти, або карто- сенка" в Перемишлі улашту- ровник (чоловічий), Кусенич,
ре і тяжке, так, що нераз мо- пель. Раз на тиждень тісто з вала в неділю, 29. березня ц. Мацькович, Медики, Ніжанкороз проймає душу, читаючи сосом з ќрови, на згадку якого p., величавий конкурс просві- вич (міш. і чол.), Оріховець,
описи їх терпінь. Один з тих находить обридження, а також тянських хорів. До змагань Перекопаної, Пикулич, Рожу
вязнів, що його влада враз з раз на тиждень оселедець, а в станули 15 місцевостей з 19-ма бович, Селиск і Якманич (міш
іншими товаришами недолі за- неділю кусок мяса. На вечерю хорами. Гідне уваги, що кон- і чол.) У всіх хорів видно випроторила у тюрму в Ґру- те саме що на обід-тільки у курс попередила праця народ- сокий рівень, музикальність
дзьондзу, описує своє перебу- меншій скількості. Санітарні ніх .робітників у напрямі мо- хористів появляється вповні
вання там так:
відносини тяжкі, лікарської по- дерного приготування, так, Оціночна
комісія в складі
мочі майже ніякої".
щоби поодинокі хорові точки д-ра В. Витвицького, д-ра М
„Як тільки ми вступили в
тюремні
пороги,
ключники Більшість політичних вязнів випали на належному мистець- Хробака, проф. М. Данилевич,
привитали нас грубою, про- приймає ці життєві удари кому рівні. Ініціятором ула- проф. І. Нагребецької, полк.
стацькою лайкою. Українська лужно, без нарікань. Вони дження конкурсу був д-р М. Ол. Красіцького, проф. П. Вомова, якою ми їм відповідали знають, що в боротьбі мусять Хробак, голова Філії. Ще у лянського і мґ-ра Ю. Ќостюка
на -їх запити, викликувала у падати жертви, і що бе'з тих вересні минулого року кинув (в тім 4 членів Союза Українних садистичну лють, серед я- жертв не можлива ніяка бо- він думку на уладження кон- ських Професійних Музиків)
кої вони обкидали багном ротьба. Те, що до них належа- курсу. Зараз взялися до праці. пішла на нараду. Публика з закождий куток нашої душі, ла- ло, вони сповнили з повною Від вересня до грудня уладже- цікавленням очікувала на виючи матір, Бога, наші націо- посвятою себе самих. Одначе но низку викладів для про- слід. Врешті по довгій нараді
нальні почування і т. д. Після суспільність, за яку вони ці відннків сільських хорів. Ви- на сцені заявились: предсідслів вже йшли шикани, зачіп- Жертви п'р'инесли, повинна та- клади відбувалися що пятни- ник д-р Витвицький, д-р Хро
ки і фізичні зневаги. За малі кож зробити те, що до неї на- ці по 2 години. Безкорисно бак, голова Філії і полк. Кра
зломання тюремних приписів лежить, і тим національним му- свою працю в цьому напрямі сіцький. В часі великого на
карають строгими карами, са- ченикам повинна іприйти з по- віддали: д-р Василь Витвиць- пруження предсідник подав
джають до карцеру, нераз що- мічю. Ця поміч не тільки об- кнй, директор В. Муз. Інститу- вислід: хори з Медики 1 з Пилученого з темницею. Щоб лекшить їх фізичні терпіння, ту, що мав 15 викладів, і кулич здобули перші місця і
морально дошкулити політич- але також.скріпить їх мораль- проф. Марія Данилевич, що в нагороду отримали збірки
ним вязням, їх розлучено й но, бо вона буде доказом, що виголосила 1 виклад. Для кур- нот. Крім цього ті два хори,
розсаджено поміж звичайних ми про них не забуваємо і що сантів Музичний Інститут у- тому, що здобули однакову,
ладив у власнім льокалі кон- сќількісѓь пунктів, будуть змазлочинців. Що таке товариство оцінюємо їх посвяту.

акцію, оборону, у формі ревоцюційногоі руху. З черги революційна боротьба потягає
за собою багато жертв. Не будемо на тому місці дискутувати про доцільність цього руху,
ні доказувати, що національне
визволення н е ' може обійтися
без жертв. Хочемо тільки підкреслити, що жертви є, і то
жертви, що, рекрутуються зпоміж нашої найідейнішої моло-

і

ч

- щ,

гатися ще раз за (перехідну Нагороду (це гарна статуетка —
переможець —. з написом ца
металевій плитці: „Найкращому хорові Філія „Просвіти" в
Перемишлі", на другій буде
назва місцевости і рік нагородження). Рішення було слушне, бо інакше була би кривда
одному або другому хорові.
Крім цього' на власність визначено отсі нагороди: збірки
нот Леонтовича і Кошици,
Альманах УСС, образ „Крути" і дві грошеві нагороди на
купно нот: 10 і 5 зл. Друге місце
здобули
Нижанковичі,
трете Торохівці (міш. хор),
четверте Ясманичі, пяте Оріхівці і шесте Мацькович і. Крім
цього на внесок предсідника
ухвалено видати всім хорам
грамоти участи в змаїаннях у
1936 році.
Нагороди уфундували: Філія
„Просвіти", „Віра" й „Українська Щадниця".
Останній фестиваль хорів
Перемищини виказав черговий
раз велику співацьку культуру українського народу. Українців можна перемогти гарматами, крісами і штиками, але
перемогти духово не потрапить ніякий народ у світі! Хто
чув останній могутній спів молодих українок і українців, хто
любувався милозвучними тонами дитячого хору з Гороховеиь, той радісно закличе за
Генієм:
Наша дума, наша пісня
' Не вмре, не загине!
Вона не загине, вона буде
і далі гомоніти по українських
розлогих полях. Вона сталитиме серця. Та дума, та пісня
українська, чвона прогомонить
ще щобідним, „акордним звуком хорів".
Перемищина багато причинилась д о того, щоби пісня
„не вмерла, не загинула". Людям праці треба щиро побажати найкращих успіхів.—(„Наш
Прапор").
Ст. Федочинськнй.
У суді.
— Чи обвинувачений був уже коли караний?
— Так, прошу пана судді.
Тому два роки за це, що я купався у недозволеному місці.
— А відтоді?
— Відтоді я вже більше че
купався.

і—

І між хлопами нема такого жеться, що я про Духнича нучки, Глодяк показав рукою той нехай зажде в корчмі... його донька.
звичаю, який був у старих ли- і про його доньку збрехав, на камінь за придорожним Отже... хочете бути орлом, чи
— То хіба та білява, — скацарів, — додав Костира, — то, вертаючися відтам, можете ровом, кажучи:
цісарем?
зав Глодяк, — бо її коса така
що як два напосілися на од- мою хатчину спалити. До су
— Хібаж я знаю, що вибра- гарна.
— Тут вже зачинаються пону, то один одного мусів ду за те не подам вас.
ти? — відповів Глодяк. —
ля Когутина.
— А я гадаю, що тота чор(Оповідання).
зарубати або заколоти на
— А як буде що з того, —
Розмова про чоботи і о Треба би знати спосіб, який на, — заперечив Костира, —
смерть.
сказав Костира, — то чи
нучки урвалася і перейшла в сказав би нам, хто з нас по- бо має сорочку з купного по— У старих лицарів таке не буду женитися, чи Глодяк, ви розмову про Духнича і його винен би бути орлом, хто ці- лотна і найкраще вишивану.

Хтож
має
мати
гроші,
як
— Чого вам ^ ї щ я ? — скасаром.
і: Так сміливо кидає очима хідоньку.
зав Павук. -^- Виж'хочете знай- не така! — замітив Костира. бувало, — садівник заперечив. будете дружбою.
— Мусимо нарадитися, : як
Вибирати Глодяк не хотів, ба лиш донька такого богача,
— Коби лиш те! — садів- — Таке бувало у молодих.
— Не хто інший, як лиш
ти собі якусь. Я мав би для
і що нам робити, — сказав бо не знав, чи вибере добре. як Духнич.
ник розказував далі. — Вона Тут до того не прийде, бож ви, — доповів Глодяк.
вас одну.
— Може ні одна, ні друга.
Звернувшися до Глодяка, і для вас була би добра, Ко- ви не молоді когутики. Поли
— Дай Боже щастя... одио- Глодяк. — Як зачнемо незруч- Рдаили, радили і врадили, що
стиро, бо вона молода. Два- шіть це дівчині. Вона сама му з вас. Бо оба одної це но і по дурному, то оба ві- нині підуть до Духнича оба Може тота трета, що там стосадівник додав:
скаже, котрий їй любіший. возьмете. Може на дорогу ще дійдемо від неї з гарбузами. вкупі, тільки на обзорини, не їть і дивиться, як інші роб— І для вас. Бог не даром цять років без тринацяти міТой лишиться, другий піде покріпитеся сливками? До Ко- Як, гадаєте, зачинати?
виявляючи, пощо прийшли. лять. Богачка, донька самого
сяців.
Знаю
дуже
добре,
бо
звів нас на цій широкій додалі шуктаи свого щастя.
Змовилися,
що аж як вийдуть господаря, не потребує гарутоді,
коли
вона
вродилася,
я
Костира
не
зараз
відповів.
гутина
ще
досить
далеко.
розі.
— А може вона вже має Пять за крайцара. Не хочете? Він сам знав, що як оба зач- від Духнича, врадять, як їм вати, як наймити.
Оба господарі зупинилися. перший раз став наймати саПершим садом, який я якого? — замітив Глодяк.
Вже досить маєте? То з Бо- нуть по дурному, то жаден з дальше поводитися.
— А може тота кругленька,
Станули на середині дороги, ди.
— Може побачимо, або по- жва'венька, що так живо бі— Не має жадного! — впев- гом! А йдучи назад, поступіть них тої богачки не дістане.
так, що садівник стояв між наймив, був сад її батька. Тоняв Павук. — Якось то... тому до мене розказати, як скінчи- Він волів би, щоби зачав Гло- чуємо щось таке, що котро- гає? Може то вже в ќрови Духними. Перший промовив Гло-1 ді вона вродилася.
— То саме така, .яку я хо- три дні я балакав з Духни- лося.
дяк, щоби зачав по дурному, му з нас, або й обом відхо- ничів таке, що вони в роботі
дяк:
— Як мені нарадите яку гід- тів би мати! — сказав Глодяк чем, її батьком. Він сказав:
Оба вдівці пішли далі. Са- і щоби відійшов` з гарбузом четься брати дівку? — ска- перші? Інакше були би не
— Ви? — спитав Костира. „Мою доньку, дам тільки за дівник ще хвилю стояв коло Тільки була небезпека, що як зав Костира. — Хіба як би прийшли до таких маєтків.
ну, то ще куплю сливок.
Коли так не могли рішити— Сім за крайцара, — від- — Ви хочете оженитися з та- здорового та статочного бо- своєї хати. Дивився за' ними і Глодяк піде перший і зачне нам обом сподобалася, то поповів Павук. — Та пораджу кою дитиною? Чи не казали гача. Молодики і бідаки не- підсміхався.
Недайків
оба розумно, то другому вже ні- балакаємо, як вернемося до ся, котра то з тих дівчат є
донькою багатого Духнича.
вам даром. Чи ви чули що ко- ви лиш перед хвилиною, що хай не приступають, до моєї пройшли мовчки. Мовчки і- чого буде пхатися до дівчи- Замулина.
з молодою небезпечно жени-j дитини Саме того, що моя шли далі до Когутџна. Кож- ни.
Глодяк сказав, що так буде Костира сказав:
Така небезпека грозила
ли про Духнича?
так,
дитина богачка, бідакові не дий в своїй голові кував я- також Глодякові, як би Ко- найліпше. Змовившися
— Може це дівчатко, що
— Я чув, що якийсь Дух- тися?
— Я сказав, що мусить бути дам її. Богаті люди повинні кийсь воєнний плян проти стира пішов перший.
кождий з них погадав:
сидить там у візку, скаже нам.
нич є в Когутині, зараз за Не— Як зробимо, щоби знати, — Не буду я з тобою баладайковом, — сказав Костира. богата. Тим я ще не сказав, пильнуватися, щоби не збід- другого. Кождий з них хотів
(Кіне'ць буде)
і— Кажуть, що то найбільший що вона мусить бути стара. ніли і щоби їх діти не зійшли бути у Духнича перший, бо хто з нас перший піде про- кати. Як дівка гідна, то я ще
богач між хлопами в повіті. - Не вона винна, що троха пі- на бідаків".
не сумнівався, що хто прий- бувати щастя? — спитав Гло- нині вернуся до Духнича і ді— Не можна сказати, щоби де перший, той дістане ту мо- дяк.
бю торгу... Або таки зараз,
ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ.
— І я чув про такого, — зніше вродилася. Як моло'да
ще й, гроші має, то це не таке тОй Духнич був дурний хлоп, лоденьку богачку. Жаден з
Костира почіхався-за вухом, як ти будеш балакати з дівдодав Глодяк.
я моргну на її батька і Асторія, Н. 'й. — В звіті з
'сказав Костира. — В його І них не хотів зачинати балач- погадав троха і рукою сяг- кою,
— Отже бачите, — сказав велике нещастя. З такої при
садівник. — Ви оба знаєте, що чини богачці не дам гарбуза словах багато правди
ки про дівчата. Костира зачав нув до кишені. Витягнув сріб відтягнувши його на бік ска- коляди має бути: М. Михлів
Садівник поклав одну руку — Як правда те, що Павук балакати про погоду. Казав, ного. гульдена. По однім боці жу йому, чого я прийшов. такий в і що він найбільший
$1.
в повіті богач. Та ви оба ма- на рамя Глодяка, другу на ра- про Духнича каже, то ми мо що коли така спека, то не тяж був двоголовий орел, по друОба йшли попри когутин- Н, П„: Ню Йорк, Н. И. - Ми
гли би зачати від його донь ко ще нині за дощ. Глодяк гім боці голова австрійського ські сіножати. То був час{ ко- не можемо окремо проголобуть не знаєте того, що його мя Костири і сказав:
донька найбільша в повіті бо— Хіба будете жеребувати, ки, — Глодяк промовив до став нарікати, що вже відпа- цісаря Франц йосифа. Пока- ли люди робили отаву. На сі- шувати однодолярових жертв,
Глодякові, ножати, що тяглася аж до вегачка і ще не заручена. Вона хто перший піде до неї, бо Костири. — Я готов перший рив собі одну пяту. Впевняв зуючи гульдена
бо це забирає надто багато
велика богачка, бо вона оди- обом нараз годі! Дівки не заризикувати гарбуза. Не ве- Костиру, що, пускаючися в до- сказав:
ликої хати з кількома госпо- місця в газеті, коли за кожнока дитина Духнича.
розріжеш на двоє, як яблоко, лике буде нещастя, як дістану рогу, ліпше взяти троха за— Я орел, ви цісар. Або на- дарськими будинками, згорта- но'ю такою дрібною жертвою
— А то разі — вихопилося щоби її поділити порівно між його.
вільні чоботи, як затісні. Хто впаки. Ви орел, цісар я. Кину ли отаву в копиці. Між`робіт- приходиться оголошувати і
двох. І не Можна сказати: „Ти
Глодякові.
Балакаючи, всі три вже пі- не . має нагнітќів, той сам не гульдена догори. Як гульден никами було пару молодих, місцевість і імя та ціль. Тому
— Що раз, то раз! — додав маєш частину з зернятами, ти дійшли до села Недайкова. знає, який він щасливий.
впаде на землю, то перший гарних і жвавих дівчат.
ждемо, аж таких жертв більПавук. — Вона саме для вас, частину в червоним личком. Садівник зупинився коло тре
Костира р(?зказував, які в піде до дівки'той, хто буде
ше призбирається. Най кра ше

Це
мабуть
сіножать
Духбо, як чуєте, має гроші. Гру- Такої штуки з дівчиною ніхто тої хатчини і сказав:
спеку повинні бути онучки. обернений догори. Хто буде нича, — замітив Костира.
висилати такі жертви спільно,
не втне.
бі гроші!
— Ось тут я мешкаю. Як по- Коли так балакали про ті о- лежати обернений до землі,
Між тими дівчатами буде й)в збірці

ЛІПША МОЛОДА, ЧИ БАГАТА?

т

І

Ч. 115.

T 4 ^ 1 '^: , V V ^^^;^^^fJ^^: f .Pa^;l-'.- 1 1 - 1

СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 18-го ТРАВНЯ 1936.

НА БІЖУЧІ ТЕМИ

ШЧНИЙ ЗВІТ головного
М0РД0В0Г0 СЕКРЕТАРЯ
У. Н. СОЮЗА

В. 102. Подоляк Іван.
ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ НА БЕЗШІАТВ. 112. Кульчицька Олена.
НЕ ПРОДОВЖЕННЯ:
В. 113. Вшцур Анна.
В. 80. Крушинськнй Антів.
В.
146.
Чубатий
Олекса.
' і ' В' ' ' '
В. 147Т Дзордза Михайло.
В. 209. Савка Катерина.
Обеднання одержало в останніх часах багато листів від
В. 223. Русинко Григорій.
В. 330. Окрепкий Іван.
РЕЛІГІЙНА ТЕРПИМІСТЬ. дини? Чи справді вважається
В. 326. Колодей Олена, Колодей комітетів, що потворилися в місцевостях, що потерпіли ВІД
ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ З ІНШИХ КЛЯС: Марія.
за квітень 1936 року.
повенн, в яких дякуеться українському громадянству- за відГубернатор стейту Месечу- нині віру людини приватною
В. 39. Намісняк Марія.
В. 355. Швець Проць.
чуття нужди своїх ближніх 1 допомогу. В тих листах виВ. 116. Доманська Анастасія, Досстс підписав оноді скасування справою?
СУСПЕНДОВАНИЙ ВІДДІЛ:
ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ ЗІ з в о к
сказуеться теж признання усім тим, що відчули і зрозуміли,
Суспендовано з членства У. Н. манська Олена.
розпорядку, на основі' котрого Адже легко й демонстрацію Союза
В. 147. Мороз Мирослав.
ТОМ В'ГОТІВЦІ:
відділ 88 за невиконання пащо ведення такої допомого! акції українцями для українців
прогнано з Месечусетса Ро- робити за релігійну терпи- раграфу 421, точка 2, статута У. Н. В. 180. Спак Йосиф.
' В. 1. Ви шов ський Сндор.
є
добрим способом на сціплення української іміграції в АмеСоюза,
це
є,
за
неплачення
своїх
намість,
а
рівночасно
переслідуВ.
7.
Гованець
Анна.
джера Виліемса.
лежнтостей і податків до каси У. Н. Ч И С Л О ЧЛЕНІВ ПЕРЕНЕСЕНЕ 31
В. 122. Клебаш Ромаа
риці й обеднання її біля своїх рідних організацій.
Роджера Виліемса вигнано вати людей за релігію. Можна Союза, згідно з постановами параВ. 129. Бнлів Михайло.
С1АРОГО Д О Н О В О Г О Р О Д У
В. 133. Гороховськнй Антін.
ОБЕЗПЕЧЕННЯ:
Щоб та наша акція була доведена до гарного кінця,
з Месечусетса за реліґіний одною рукою підписувати де-' графів 243 і 244.
В.
138. Сидораќ Іван.
Відділ 112
1 членів
НОВІ ЧЛЕНИ{
просимо всі громади і комітети докінчувати збіркову акцію,.
радикалізм, за релігійну не- крет про скасування нетолєВ.
252.
Бандарук
Пелягія.

130 - І
2
рантного декрету з 1635-гс ' В. 7. Нестрон Неттій.
В. 351. Кісіль Данило.
а зібрані гроші негайно висилати. Йде про те, щоб та допоправовірність,

147
2
В. 21. Чубиняк Теодор.
В. 361. Мілєшук Тимко.
року,
а
рівночасно
іншою
ру.,
305
2
Прихильні Губернаторові ґаВ. 28. Костиќ Павло.
В. 363. Ткачек Григорій, Ткачек могова акція не проволікалася, бо в тім випадку є дійсно
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ:
В. 36. Шулц Катерина, Петровська
Марія.
так, що двічі дає, хто дає зараз. Ми не можемо виратувати
зстн кричать з того приводу: кою, або й тою самою, підпи- Катерина,
Войтович Стелла.
В. 1. Раповий Володимиру Кобак
наших потерпілих від повенн цілковито з нещастя. Це не
ЧЛЕНИ
ВІДІЙШОВШІ
З
ВИПЛАмовляв, диви, яка релігійна сувати інший приказ, яким В. 37. Сурмай Анна`.
Юлія, Товт Іван, Кобак Петро, ЮрВ. 43. Ладин Мелянія.
є в наших силах. Ми можемо допомогти тільки тим, що
цаба Лешко. Маційовський Михайло.
ЧЕНИМ ОБЕЗПЕЧЕННЯМ:
терпимість панує в- Месечу- нині, в 1936-тім році, усува
В. 57. Галашин Олеся, Лозинський
В. 7. Новий Петро, Федашко Лука,
ється
з
уряду
людину,
яка
має
найбільш
потерпіли, і то допомогти їм у перших хв'илях
'
В.
204.
Гоч
Данило.
'
сетсі: губернатор одним поГригорій, Сташко Марія.
Ќостів РІосаФат.
нещастя. А це є, на нашу думку, дуже багато.
В. 58. Чорний Омелян.
В. 9. Старовецька Анна.
ЧЛЕНИ ПОМЕРШИ
черком пера скасував `декрет, тільки той „гріх" за собою, В.
67. Брухівська Анна.
В. 10. Маряс Володимир, Погода
В. 72. Пеленський Григорій.
що проганяв людину з краю що вона інших релігійних по- В. 75. Костирка Петро.
Жертви, що їх внснлаеться через Обеднання, треба
Марія, Заиндняк Мілько, Погода Іван.
В. 77. Мацелюх Василь.
В. 85. Петрівськаі Анна.
В. 11. Вушко Микола, Вацьло Іван.
слати
на таку адресу:
за релігійну неправовірність. глядів.
В.
85.
Латоський
Стефан.
В. 86. Пронко Микола. В. 17. Сукеня Іван, Гойда Петро
Bv 86. Волф Петро.
Новинкарські союзи підхопиВ. 98. Дончак lua^t.
В. 20. Семчук Адам, Семчук КароOBYEDNANYE
В. 112. Гірняк Пелягія.
В. 100. Ќлиса Михайло.
лнна, Кафка Михайло, Герман ГриСУСПІЛЬНІ СПРАВИ
,іп новинку й післали її далеВ. -117. Лотоцькнй Омелян.
'
В. -102. Гавриляк Марія, Гаврнляк горій.
Р. О. Box 122, Hudson Terminal,
New York, N. Y.
В. 132. Дрізд Теодор.
И КАТОЛИКИ.
Іван.
ко поза Месечусетс, немовби
В. 28. 4v6a Анна. Москалик КатеВ. 145. Потопа Іван.
В. 120. Білинська Магдалина, Здре- оина, Дубіцький Франко, Шимський
хотіли сказати: дивіться, люВ. 147. Кутаќ Олекса.
Микола. Шимська Анна, Вурак Юлія.
ник Марія.
В. 173. Лазорчнк Стефан.
д!і, які ми релігійно терпимі. На сніданню в готелю Асто- В. 121. Мандриќ Анна, Олійник В. 31. Майкович Анна, Ястряб Кар- В.
186. Чариќ Катерина.
ра, влаштованім товариством йоснф.
В. 171. Галичий Ольга, Жуковська
ло. Майкович Анна, Ястряб Анна,
В. 142. Лабунський Станислав.
Беріть собі з нас приклад.
В. 204. Шевчук Сеяь.
Евгенія, Трусевич Люба.
Лабук Марія. Майкович Олекса, По123. Іванців Микола.
В. 152. Климців Андрій.
федеральних скарбовців з на- В.
В. 239. Велган Текля.
В. 174. Козар Іван.
гранична Марія, Пограничний МиВ. 125. Василовська Анна.
В. 158. Коптюх Катерина, МаќсиВ. 318. Баран Емілія.
годи їх причастя, говорив В. 127. Горгота Ольга.
В. 182. Качур Василь.
хайло. Палнк Іван, Липчак Катерина
мів Василь.
ЧИ СПРАВДІ?
В. 326 Мечніковський Станислав.
В. 204. Лнсюк Юлія, Висоцька БіВ. 141. Мандзин Михайло, Ман- Лабук Іван.'
В. 229. Лисиќ Василь.
Джан Бенет, стейтовий ню- дзнн
В. 327. Сенів Ілько.
ра, Шустакевнч Юрія, Блнзнак ОСтефан.
R. 39. Кондрасевнч Микита, КонВ. 280 Заїк Анна.
В. 384. Козяк Михайло.
Справжня вартість цього йорський прокуратор, про по- В. 142. Лабинський Станислав.
рест Евѓен.
драсевнч Ева.
В. 282. Лесюќ Стефанія, ТанасиВ. 210. Франко Володимир.
44. Потіха Олекса.
шнн Михайло.
і
факту вирине на верх допер- требу займатися суспільними рія.В. 147. Мороз Емілія, Мороз Ма- R.
ЗІСТАВЛЕННЯ:
В.
220.
Кріль
Люба
Юлія.
В. 62. Волќ Микола, Совдср Анна.
В. 288. Копчуќ Марія.
ва по докладнім розгляді всіх справами.
В. 221. Шпікула Тарас Володимир.
В. 64. Ількович Іван, Ільковнч З початком квітня 1936 p. буВ. 316. Паснак Павло.
В. 152. Климців Андрій.
В. 252. Маѓас Ольга.
ло в У. Н. Союзі повнолітВ. 378. Черкас Анна.
В.` 158. Максимів Василь, Коптюх Михалина.
фактів події.
„Практична католицька аќ- Катерина.
ніх членів
і - 21,012
В. 253. Пукіш Марія.
R: 74. Булій Марія.
ДІТИ
ВІДІЙШОВШІ ДО ІНШИХ
Наперед, що це за Роджер ція", говорив він, „значить су` В. 169. Ґеріґ Іван.
В.
277.
Сикюра
Іван.
В
місяци
квітні
1936
р.
приняВ. 75. Ќўник Іван.
КЛЯС:
то нових'
100
В. 325. Сметанюк Іван.
В. 76. Явчак Микола.
т
171. Огоновська Розалія.
Виліємс? Потім, що це за де`к- спільна справедливість. Ми ві- В.
В. 86. Кузмяк Михайло мод.
В. 334. Сидір Володимир.
D. 83. Мнронів Кроќні, Миронів В місяци квітні 1936 р. приняВ. 203. Париш Лоттій; Вітенко
В.
130.
Бундза
Григорій, Бундза
рет? Коли це було? Хто його римо в право всякої людини Юрій.
В. 359. Злобицька Михалина, Злото наново
80
Марія, Миронів Іван, Миронів АнеАнна.
бицька Ольга.
В місяци квітні 1936 р. приняВ. 204. Гарачай Владек, Скалаць- ля.
видав?
до праці не кілька днів `у році, кий Іван, Корпан Софія, Лисяк О- В. 88. Ґреб Іван.
В. 361. Ковальчук Теодор, Коваль- ДІТИ ВІДІЙШОВШІ НА БЕЗПЛАТНЕ
то з переступннмн листами
10
чук Стефан, Мсдвідь Тадея. Показується, що Роджер не кілька місяців у році, але в лекса, Фесолович Стефан, Бухаць- В. 91. Вознічак Марія, Щак Марія. В місяци квітні 1936 р. приняПРОДОВЖЕННЯ:
то з інших кляс
.
5
В. 362. Васюрка Юрій.
В. 96. Дрізд Пазя, Федин Анна,
Виліємс це був релігійний ра- право до праці цілий рік. Ми кий Стефан, Бойко Анна, Андрусяк Булій
В. 192. Сторошинська Данеля, СтоВ. 363. Ткачик Данило, Ткачик
Юлія, Ціміхуд Стефан, Лацик В місяци квітні 1936 р. перерошннсьька Емілія, Сторошинський
Іван.
дикал, себто людина, що не віримо, що кождий робітник В. 211. Белей Володимир, Слобо- Матвій, Король Стефан, Булій Пе- нссено зі старого до нового
роду обезпечення
7
В. 400. Вус Евгенія, Вус Анна, Роман.
Микола. Набережний Іван, Те- тро, Ласик Томко.
приймала віри, яка признава- має право до пристойної за- лзян
Вус Стефан.
ДІТИ ВІДІЙШОВШІ ІЗ ЗВОРОТОМ
лешевськнй Петро.
В. 97. Ґрубяк Костка.
Разом
21,214
лася православною, себто за- плати („дісент вейдж"), а не В. 217. Микульський Иосафат.
В ГОТІВЦІ:
В. 104. Поборчак Катерина, ПацкаБ місяци квітні 1936 р. суспенДІТИ ПРИНЯТІ НАНОВО:
В.
223.
Фрунд
Володимир,
Кузьмінник
Марія,
Андрусечко
Поснф.
В. 266. Грнцай Стефанія.
гальною в Месечусетсі. Відо- лише до заплати на прожиток ський Стефан.
довано
187
В. 112. Тимінська Марія.
В. 50. Фурдин Емілія, Бандирський
В.
328.
Скорна
Олена.
В місяци квітні 1936 р. иїдіймо, нині Месечусетс ніякої ві- („ливинґ вейдж"). „Заплата В. 226. Велитович Володимир, Гу- Б. 120. Вавро Сндор.
Володимир, Фурдин Іван, Фурдин
В. 331. Ключка Володимир, Ключшли
з
переступ.
листами
12
няк
Катерина,
Кузинќо
Іван.
В. 123. Біленький Володимир.
ќа Марія.
Стефанія.
ри православною, себто за- на прожиток" це голодова за- В. 229. Лнснк Володимир.
В. 132. Білінська Каролина, Гала- В місяци квітні 1936 р. відійВ. 81. Ракоча Марія, Ракоча Стешлн до інших кляс
5
ДІТИ ПОМЕРШІ:
гальною, не признає. Це мусі- плата.
В. 237. Стецула М. Каролина, Бро- шннська Бранќа, Лесиик Розалія.
фанія.
В місяци квітні 1936 р. переКсеня.
В. 135. Кокўс Мартин.
В. 64. Верхолюк Олена.
В. 95. Мич Феия, Мич Хрнстина,
ло бути давніше. Отже це бу- „Нині наш край терпить від ницька
несено
зі
старого
до
нового
В. 238. Бортник Данило, Давискиба
В. 141. Ґенсороський Антін.
ЗІСТАВЛЕННЯ:
7 Мих Михайло, Мич Микола, Мич
ло ще в 17-тім віці. Тоді ще великої дисльокації (злого Марія, Петрейко Катерина, Костець- В. 144. Ростоцька йоснфа, Рос- роду обезпечення
В місяци квітні 1936" р. відійка
Константнна.
тоцька
Мелянія,
Соняќ
Марія.
В. 147. Савечка Анна, Савечка Пе- З початком квітня 1936 р. бустейту Месечусетс не було. розміщення) багатства. Якби В. 239. Сокальчук Андрій.
шли
на
безпл.
продовження
6
тро.
В. 147. Шабот Михайло, Артим Анло в У. Н. С. дітей членів . . 8,583
Тоді ще не було ніяких стей- так звані „грабіжники-баро- В. 252. Омелянчук Тадеуш, Багрій дрій, Баранчак Григорій, Горболе- В місяци квітні 1936 р. відійВ. 151. Ѓримач Иосиф, Ѓримач В місяци квітні 1936 р. прнняшли зі зворотом В ГОТІВЦІ . 11 Ольга.
внч
Павлина.
то нових
66
тів. Не було ще й Злучених ни" практикували трохи біль- В. 269. Климців Франки.
В. 221. Ќўлиш Михалина.
В. 154. Квітковський Йосиф, Квіт- В місяци квітні 1936 р. відійВ місяци квітні 1936 р. приняшли з виплаченим обезпеч.
1
Держав, бо вони повстали аж ше справедливість, то вони не В. 279. Рогальська Анна.
В. 230. Присліпський Іван, Приковська Ева.
то наново
.._
25
В місяци квітні 1936 померли
18 сліпська Катерина, Присліпська Дор- В місяци квітні 1936 р. приня280. Заїк Анна.
В. 155. Чабрак Михайло.
у другій половині 18-го сто- збивалиб таких маєтків та не В.
В. 282. Танасишин Михайло, Лето з перест. листами
7
В .156. Когой Микола, Кагуй Анна.
Разом
247 ка.
ліття. Месечусетс був ще анґ- лишалиб
Стефанія.
В місяци квітні 1936 р. приняВ. 352. Окунський Петро.
В. 157. Венц Олена.
З кінцем квітня 1936 р. в У. Н.
стільки зломаних сюк
В. 288. Сенюк Катерина, Копчуќ
то з іншнх кляс
З
В. 361. Лобас Катерина, Лобас ЮВ. 158. Костій Марія, Косѓій Мнлійською кольонією, а травив людей".
С. було дорослих членів __ 20,967
Марія.
лія.
хайло.
нею губернатор, установлеВ. 301. Доманчук Анна, Персович
Разом
8,684
В.
364.
Сало
Петро
Павло.
В. 164. Мельник Олена.
ЗІСТАВЛЕННЯ ПІСЛЯ КЛЯС
а місяци квітні 1936 р. суспенВ. 371. Процин Олена.
В. 175. Білнк Петро.
ний англійським королем. Де- Як про такі речі говориться Текля.
І СУМ ОБЕЗПЕЧЕННЯ:
довано
70
В. 310. Допгун Анна, Долгун ТекВ. 179. Білла Іван йоснф.
на
сніданнях
зприводу
прича1ІТИ
ПРИНЯТІ
З
ПЕРЕСТУПКИМІ'
крет проти Роджера Виліемса
В місяци квітні 1936 р. відійія, Баймак Стефан.
В. 180. Статків Володимир, МонСТАРИЙ Р І Д .
шли з перест. листами
10
ЛИСТАМИ:
316. Паснак Павло.
чак Іван, Кухар Евфрозія, Статків В кл$сі Д.
видано в 1635-тім році, себто стя, то знак, що люди вже В.
на` S 100
1
В місяци квітні 1936 р. відійВ. 325. Ткач Хрнстнна.
Володимир.
В клясі А.
на $ 250
14
В. 20. Триш Софія.
лонад триста літ тому. Цим почали думати про важні жит- В. 333. Саучак Франко, Пенц Пе- Б. 193. Малішсвський Петро.
шли до старших чл. У. Н. С. - 23
В клясі А.А. на $ 500
153
В. 98. Онуляк Тсодосій, Онуляк В місяци квітні 1936 р. відійтро.
В. 200. Каспир Пилип.
декретом вигнано його з ко- тєві справи.
27 Павлина, Онуляк Марія.
на $ 750,
В клясі В
шли
до інших кляс
З
Б. 334. Добромільська Анна.
В. 204. Гнатів Стефанія, Ќлиса Іван, И клясі С
на $1000.308
В. 330. Окрепко Анастасія, Окреп- В місяци квітні 1936 р. відійльонії, що тоді було великою
В. 338 Ќуѓран Іван.
Розтецький Семен, Воробець Дмн- В клясі В.В. на $1500.„.
9 ка Анна, Окрепкий Юрій.
ДВА
ПОГЛЯДИ.
шли на безпл. продовження
З
В. 349. Воробець Пилип.
тро.
карою, бо вигнанням у дикі
В клясі С.С. на "2000
2
В місяци квітні 1936 р. відійВ. 359. Злобицька Меланка, Лобур
ЦІТИ ПРИНЯТІ З ІНШИХ КЛЯС:
В. 218. Ярема Іван.
пустарі, де бушували ворожі Нюйорська стейтова лєґі- Лнастасія.
шли
зі
зворотом
в
готівці
„.
4
В. 220. Нурко Григорій.
НОВІ РОДИ
В. 86. Кузмяк Михайло.
В місяци квітні 1936 померли
1
В. 361. Гапановнч Семен, Хандон
В. 221. Гутман Софія.
білим кольоністам червоно- слятура
і
В. 130. Бунза Григорій, Бунза Анухвалила
зробити Теодор.
Б. 225. Харасим Анна.
Обезпечення платне по смерти а
на.
шкірі індіяни.
„ .
Разом
114
В. 229. Польський Генлрик.
слідство над комуністичною В. 362. Мама Антін.
вкладками до 70 року життя.
ДІТИ СУСПЕНДОВАНІ:
Б. 369. Деревляна Марія, Кугет МнЗ кінцем квітня 1936 р. в У. Н.
В.
230.
Луцько
Петро
мол.,
Луцько
В клясі О- 500 на $ 500
352
Отже стейтовий губернатор агітацією по стейтових шко- кола, Сохан Семен.
Союзі було дітей членів _. 8,570
Петро.
Б. 20. Костецька Анна.
В клясі О-1000 на $1000
269
В. 375. Дубнк Іван, Терлецький
підписав відкликання декрету, лах.
В. 242. Рінго Андрій ст.
В. 28. Давид Григорій, Давид КаВ клясі О-1500 на $1500
З
ЗІСТАВЛЕННЯ ПІСЛЯ КЛЯС
Станислав, Огар Петро, ВолошанВ. 243. Шпорлюк Стефан.
В клясі О-2000 на $2000
З терина; Давид Іван, Давид Станислав,
виданого 300 літ тому пред- Перед субкомітетом конгре- ський Микола.
МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ:
В. 245. Онофіцер Катерина.
В клясі О-2550 на $2500
— Давид Олекса, Москалик Софія.
ставником уряду, нині вже тут сового комітету для вихован- В. 378. Черкас Анна.
В. 247. Косовська Катерина, Косов- В клясі О-3000 на $3000
В. 31. Ястцемб Едвард. Ястроб В клясі 1-ій за 25 цнт. місячної

ський Михайло, Бунґо Марія, БеніцьІван, Ястроб Франка, Якубів Франвкладки
6,744
150 літ неіснуючого, проти ре- ня й праці виступав оноді Ед- В. 383. Вовк Марія.
кий Іван.
Обезпечення
платне
по
ѓмерти
а
ка, Якубів Марія.
В клясі 2-ій за 50 цнт. місячної
ЧЛЕНИ ПОЙНЯТІ НАНОВО:
лігіного радикала, що давно вин С. Смит, член Краєвої Равкладками протягом 20 а†г.
В. 251. Галстук Стефан.
В. 62. Волќ Йосиф.
вкладки
1,689
В. 1. Ґогоц Петро, Новак Фемій,
В. 266. Бабій Іван, Снвик Стефан.
В. 85.„Дсцор Анна.
В клясі 3-ій за 50 цнт. місячної
помер.
В клясі Р- 500 на $ 500
629
ди Робітничих Відносин, та Ольшевськнй Иосиф, Олеснєвич Те- В. 273. Кіцак Петро.
В.
86.
Височанська
Розалія,
Висовкладки
137
В клясі Р-1000 на $1000
435
В. 275. Шайна Іван.
Отже яке значіння має під- радив їм зробити слідство над одор.
4 чанська Стефанія, Височанська МаВ. 276. Галабан Марія, Яровий Во- В клясі Р-1500 на $1500
В. 9. Ковальчук Лука, Кормаш Мнрія.
Разом
8,570
З
пис нинішнього губернатора „протикомуністичною гістері- кола, Кормаш Текля.
лоднмир, Коруна Марія, Надзяк Гав- В клясі Р-2000 на $2000
В. 96. Шміхут Володимир.

рило, ІІавцьо Онуфрій, Бабяк Анна, В клясі Р-2500 на $2500.
стейту Месечусетс? Просто єю", що розвилася сильно в В. 20. Максимів Михайло.
В.
112.
Петла
Марія,
Тимінський
У
В
А
Г
А
,
В клясі Р-3000 на $3000

В. 25. Павловський Григорій, На- Мидяновська Анна.
Иосиф.
...
_
котру кожний відділовий урядник І
демонстрації, що з ниніш- Америці. .Едвин С. Смит гово- вроцький
Микола.
Б. 278. Антонишак Іван.
В. 130. Шолок Марія, Шолок Ио- член Українського Народного Союза
Обезпечення платне за життя з
нього становища ми не годи- рив, що ця ѓістерія це части- В. 29. Гривняќ Іван, Тимець Роман В. 280. Японська Марцеля, Яновсифа.
вкладками протягом 20 літ.
повинен пильно прочитати й відпоськнй Антін.
34. Папроцька Анна.
Б. 155. Олійник Катерина.
(Екдавмент).
відно до неї застосуватись.
мося з тим вигнанням людй- на руху для здушення горо- В.
В. 290. Вартоќ Анна, Бруфко ТсВ. 37. Фуртас Анастасія.
В. 156. Каугй Михайло, Кагуй ПаБ клясі Е- 500 на $ 500
424 зя, Karvfl Анастасія.
офілія.
Ті повнолітні члени та члени Молони за релігійну неправовір- жанських прав і свободи ро- В. 38. Кашаќ Іван.
В
клясі
Е-1000
на
$1000
174
В. 292. Романів Пилип.
`
В 41. Щепаняк Михайло.
В. 158. Талалай Тарас, Талалай дечого Департаменту, що тут прогоність 300 літ тому.
В клясі Е-1500 на $1500
4 Люба, Талалай. Анастасія.
бітників до організації.
В. 295. Гайвий Роман.
лошені в рекордовім звіті за ќвіВ. 43. Малинчак Петро, Новнцькнй
В
клясі
Е-2000
на
$2000
1
В.
296.
Головчак
Олена,
Дуткевич
тень 1936 р. суспендованими, якщо
В. 212. Фрей Анастасія.
Митрофнм, Лагода Василь, Лагода
Чи велику вартість має ця
В клясі Е-2500 на $2500

Микола.
бажають бути принятими наново в
В. 227.. Зелінський Семко.
Параскевія".
заява?
?
клясі
Е-3000
на
$3000.

ЧИ І ЙОГО БУДУТЬ ПРОСЛІ- В. 47. Заблоцька Марія.
члени У. Н. Союза, повинні зголосиВ. 300. Олеќсюќ Василь, Кікта Пе
В. 229. Цурій Стефан.
тро.
В. 231. Петрофф Теодор, Петрофф тись до своїх відділів у протягу триВ. 50. Фурдин Василь, Фурдин
НОВЕ ОБЕЗПЕЧЕННЯ НА ШЛЕ
ДЖУВАТИ?
В. 316. Новак Анна.
Маріян, Петрофф Михайло. Солдзак цятьох (ЗО) днів від дня опубликуВ ЧОМУ СИЛА ДЕМОНСТРАЖИТТЯ ДЛЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ
В. 74. Олач Марія, Олач Дмитро.
В. 317. Крістов Наталія, Крістов
Катерина, Солдзак Михайло, Сол вання отсього повідомлення про їх
На конгресі молоді стейту В. 77. Юневич Поснф, Юневич Юрій, Беднар Антін, Беднар Ана- В клясі W- 500 на $ 500
суспензу та заплатити залеглі вкладки
ЦП.
780 дзак Микола, Солдзак Микола.
й інші належнтостн секретарям своїх
стасія.
Марія.
.
.
.
,В. 245. Швед Марія.
1.892
Ню йорќ, що відбувався оно- В. 87. Удич Анастасія, Уднч Ьва. В. 326. Сворен Анна. Ґуральчук В клясі W-1000 на $1000
відділів. Коли цього не зроблять до
В.
256.
Ламаґа
Ольга.
Б клясі W-1500 на $1500
З
Вартість має якась подія чи ді в будинку- школи Стайве- В. 97. Перевізник Ольга.
Мартин, Малецька Марія.
В. 263. Зарічний Юрій, Зарічна трнцятьох днів від дня отсього поиіБ клясі W-2000 на $2000
.
З
ломлсння,
то опісля будуть автомлдемонстрація тоді, як вона сента в місті Ню Иорку, ви- В. 102. Пукач Микола.
В. 336f Українець Ольга.
Б клясі W-3000 на $3000
. 1 Юлія.
В. 338. Борган Марія.
В. 270. Бусько Катерина, Струж тично виключені з відділу і з Союза
103. Псюк Василь.
має практичне примінення для ступав з промовою Чарлз Ве- В.
та втратять усі членські права, запоІван.
НОВЕ ОБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЦІЛЕ
В. 342. Васьович Анна.
В. 146. Поторока %Семен.
нинішніх часів.
В. 344. Мілеськнй Володимир.
В. 296. Дуткевич Михайло, Дутке- моги і привілеї, з винятком тих прав,
ЖИТТЯ ДЛЯ ДАВНИХ ЧЛЕНІВ.
бер, один- з учителів „Юніои В. 151. Ѓримач Марія.
які є застережені в нових родах обезвич Петро.
В. 347. Радзняк Іван.
В. 158. Жубіль Семен, Маллець А.
Яку вартість для нинішнього Теолоджикел Семінарі".
5 В. 326. Сворен Василь, Сворен Ми- печення. Такі самі драва й обмеження
В клясі Т- 100 на $ 100,
Б. 349. Ґелета Каська.
Іван.
.
246
відносяться також до тих членів, які
В клясі Т- 250 на $ 250
хайло.
.
В. 359. Мечник Павлина.
часу може мати відкликання Він говорив молоді, що її В. 159. Ткачук Анна.
.. 4.372 В. 342. Познанський Карло, По- на протязі квітня 1936 р. взяли пеВ. 361. Артус Василь, Каня Марія, В клясі Т- 500 на $ 500.
королівського декрету зперец першим завданням є скасуван- В. 166. Проць Михайло.
..
662
В
клясі
Т750
на
$
750.
Олена, Познанський Воло- реступні листи й ще досі не зголоснЛійо'к Юрій, Лішук Ірина. Койт Михайло, Шевчук Олена, Шсв- Б клясі Т-1000 на $1000.
.. 9,898 знанська
лися з ними до іншнх правно icnvчук Володимир, Фурнк Василь, Каня
300 літ? Хіба таку, що це від- ня капіталізму та заведення в ВВ. 167.
186. Сквер Іван, Кріль Марія, Таціянна, Шевчук Марія, Шевчук В клясі Т-1500 на $1500.
.. 225 днмир.
ючих відділів У. Н. Союза.
В. 349. Ґелета Петро.
клнкання навчить нас, як по- Америці „плянованої суспіль Когут Марія.
В
клясі
Т-2000
на
$2000.65
Іван.
В. 361. Шевчук Софія, Шевчук
Дано в Джерзи Сіти, Н. Дж., дня
В
214.
Новосядлий
Станислав.
В.
365.
Горват
Текля,
Горват
МаКсеня.
Шевчук
Богдан,
Каня
Стефаступати в такому випадку. ної господарської системи".
Разом
20,967 иія, Каня Іван, Кошик .Микола, За` 13-го травня 1936 р.
Б 221. Ќўлиш Стефанія.
рія, Загібайло Олекса, Сухеня АнЦе певно й хоче підсунути
В. 229. Гарасим Петро, Гарасим дрій, Мичак Марія, Мичак Ќость, МаДм. Галнчин, гол. рек. ссе.
зімович Марія, Ковальчук Теодор,
В. 238. Зварич Михайло.
лик Стефан, Малиќ Анна.
месечусетоький
губернатор,
М О Л О Д Е Ч И Й Д Е П А Р Т А М Е т † С о ^ а ^ о р и с , у ковальчук ^ т е ф а н ^
В 263. Заневич Михайло.
В. 370. Хомета Станислав, Коркасуючи старинний декрет. Він
ЗМІСТ 5-го (41) ЧИС'ЛА
В. 276. Швсдюк Музей.
ницькнй Гарасим, Корницька Марія,
слав. Малиќ Олекса, Малиќ Федор,
В. 288. Мурикін Юрій.
Самуляк Андрій, Скальський Мнхайнемовби хотів цим сказати,
Малиќ Анна.
„РІДНОЇ МОВИ":
НОВОВПИСАНІ ДІТИ:
В. 307. Карпаўх Онисим, Карпаўх ло Тайсар Михайло.
що якби нині виступила лю- І Огіенко: Наука про рідномовні Анна, Прус Анастасія, Прус Петро. В. 383. Брингелевич Софія, Хоміць- В. 11. Яцинич Володимир, Воло" . 3 . З Ж _ Ковальчук Семен.
РОЧЕСТЕР, Н. й . Бр. св. ИосафаДІТИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУПіцук Едвард, Волошук Глорія.
кий Теодор.
дина з неправовірною, себто обов'язки, Рідномовний Катехизм. В. 317. Присяжник Стефан.
та, від. 217, повідомляє місцевих і
В? 319. Мацида 'Софія, Мацида СтеГрнцак: Новотвори в сучасній
В. 14.-Лобур Тарас.
В. 385. Замланучнн Марія, ЗамлпНИМИ ЛИСТАМИ.
загально непризнаною вірою, Єукраїнській
позамісцевнх членів, що місячні збонучнн Семен, Замланучнн Анастасія.
літературній мові. І; О- фан, Мацидин Анна.
В. ЗО. Цап ДжеЙмс Теодор.
В. 21. Окрепка Анна, Окрепка А- ри відбудуться'ў вівторок, 19. травто 'й не можна так трактувати, гіенко: Стилістично-синтаксичні на- В. 328. Ярош Марія, Ярош РІоснф. ` В. 388. Никляш Яків, Никляш Ка- В. 42. Федорів Марія, Федорів Ми- настасія,
Окрепкий Юрій.
ня, в годині 7:30 ввечір, в гали де
ролнна.
В. 345. Кохан Василь.
оиси: 6. Позичати чого-що. 7.3аздрихайло, Федорів Дорота, Федорів ВаВ. 217. Попович Василь, Попович звичайно. Просимо членів прийти на
як її трактувала англійська ти кому на шо. І. Огіенко: Найча- В. 352. Лема Петро, Розлуцька ЮЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУП силь, Федорів Анна.`
Катерина, Попович Ольга.
час, бо маємо важні справи до виВ. 57. Недельська Марія Ростикольонія й англійський уряд стіші прогріхи письменницької мови лія. Розлуцький Михайло.
В .305. Онуляк Павлина. Онуляк рішення. На зборах буде обговорена
v
НИМИ ЛИСТАМИ:
Галичині. Д Бандрівський: 3 на^
слава.
_
В. 361. Ґловацька Марія, Осогов
Теодос'й,
Онуляк
Марія.
споава' пікніку. ДовгуючиХ членів
триста років тому. Позитивно вродньої
В. 2. Масинич Лука, Маснннч Іван.
етимології Самбіршинн. Я ська Анна, Гловацький Михайло, ОВ. 64. Ретква Петро, Федин Олена.
В. 355. Боднар Іван.
напомннаемо, щоб сплачували свої
В. 76. Салабун йоснф, Салабун
кажучи, треба шанувати віру Ѓординський: Про мову українських пришко Стефан, Варениця Олекса, В. 21. Окрепкий Іван.
залеглі довги, або будуть суспендоВ. 61. Бащур Анна.
колядок. Розділ -для самоуків: По- Лобас Танка.
Володимир.

ДІТИ ВІДІЙШОВШІ ДО СТАРШИХ вані. Просимо родичів, щоб вписупсякої людини^ яка вона не чатќова
В. 112. Подоляк Іван.
Граматика української літеВ. 83. Вишивана Марія, Ярмлоюк
В 364. Сало Іван, Сало А Н Н І
ЧЛЕНІВ У. Н. С :
валн свої хдѓгей до У. Н. Союза, бо
В. 124. Савка Катерина.
Марія Иоанна.
оула би. Як вона їй дорога, за ратурної мови „Рідне Слово . М. В. 365. Ґулик Параскевія.
ліпшого обезпечення не знайдете
В`. 7. Ністрян Надія,
В.
143.
Запотоцький
Михайло.
Бажанський, І. Зельськнй, В. БезушВ. 85. Лотоцький Иосиф.
В.
370.
Чухрій
Ксеня,
Чухрій
Іван,
ніде за оплатою 50 центів місячно.
неї не вільно людини осуджу- ко, М. Колодрубець: Рідномовні заВ. 21. Чубіняк Теодор.
В. 217. Попович Михайло.
В. 86. Волф Дзюн Розалія.
— Мих. Бінашевськнй, предс; А.
Дикун Стефан.
1
В. 28. Костиќ Павло.
В. 242. Радковська Анна.
В. 87. Кін Стефан, Кін Емілія, Кін
мітки. і: О-ко: Кукіль у житі , Теравати.
В. 57. Лозинський Григорій, Гада- Іванів, секр. В. 371. Процик Микола.
В. 305. Онуляк .Анна.
Володимир.
пія літературної мови. Чистота й
шин Олекса, Сташко Марія.
383. МінЃо Марія.
В. 94. Пиляк Юліян.
Таку демонстрацію зробив правильність української літератур- В.
ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ ДО ІНШИХ
Б. 58. Чорний Омелян.
ЧЛЕНИ ІІРИНЯТІ J НЕРЕСТЎИ
В. 102. Гаврнляк Василь, Гавриляк
ної мови, відповідь на запитання наКЛЯС
В. .67. Брухівська Анна.
месечусетський губернатор у ших Читачів. Дописи Прихильників
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
НИМИ ЛИСТАМИ
'
В
. 85. Петрівська Анна.
В.
125.
Василовська
Ярослава
РоВ.
39
Ням'сняк
Марія.
1936-тім році. Одначе чи рідної мови. Складнева бібліографія. В. 76. Запотоцький Михайло.
В
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО
В. 100. Клнсак Михайло.
залія.
В.
116.
Доманська
Анєля,
ДоманВ.
79.
Мисик
Марія,
Мисик
МиАдреса „Рідної Мови": Warszawi
В. 121. Олійник йосиф.
справді нині в стейті Месечу- —
В. 127. Горгота Ірина Алися.
ська Олена.
IV, ul. Stalowa 25 m. 10. Передпла- хайло.
НАРОДНОГО
СОЮЗА,
В.
123.
Іванців
Микола.
В. 147. Дзордза Андрій.
В. 180. Спак Яоснф.
В. 98. Онуляк Анна.
сетс шанується віру іншої лю- та 2 дол. річно.

В СПРАВІ ДОПОМОГИ ПОВЕНЯНАМ

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗА

iiJNrPllU Nil'

З УКРАЇНСЬКОГО
ШТШМЕРИЦІ
ФІЛЯДЕЛЬФШ, ПА,
Свято в честь української
матери.

СВОБОДА, ПОНЕДЏКЖ 13-гр ТВД^НЯ i f e ^

_

5 —

І

. ?'І

і

ІЇЄ

'і.

j j П' Ш І

Ті

(Подає „Відродження").

Д-р Шухевич Степан: ПРКИЙ ТО СМІХ, ВоеннГ о^іданяя
$ Ф
— Алькоголь є суспільним
Полянич, Бл КІМНАТА З ОДНИМ ВХОДОМ, сензаційна повість . . І . 50
шкідником.
Через нього тсрпПолянич, В.: TOBAPMUJI УСМІХУ, сензацііна повість
4JJ
Мродовець, Д.: ГАЙДАМАКИ, В ДВОХ томах
- Ш лять винні й невинні, одиниці,
Гоголь, М.; СТРАШНА ПОМСТА та інші оповіданні з передмовою ' родини і цілі народи.
М. Голубця
-'-'
„ - . — ^ — — - - ЗО
— Нетверезе життя — нужРадич, B.J МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК, в двох томах
- 1-00 денна смерть.
ЧаПковськнй, Андрій: ЗА НАЖИВОЮ. Повість з галицького сслян— Лютий — місяць протиського життя
— Щ
СтаТуринський, Осип: СИН ЗЕМЛІ, в двох томах
1-00 алькогольної боротьби.
Горишівський, П.: ПІД ПРАПОРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
- — М вайте всі на фронт проти альБудзнновський, В.: ГРЕМИТЬ. Історична повість
50 коголю і тютюнўі
Самчук, Улас: МАРІЯ, хроніка одного життя
:

50
— Станути до протиадько
ШЇКАҐО, ІЛЛ.
Голубець, Микола: ГЕЙ ВИДНО СЕЛО. (Нарис . — I - l J —
. — 50
гольної і тіротннікотинної боЖурба,
Г.:
ЗОРІ
СВІТ
ЗАПОВІДАЮТЬ
з
післясловом
М.
Голубил

50
На Рідний Край.
КосвЧ, Юрій: СОНЦЕ В ЧИГИРИНІ. Повість про декабристів на Укр. 50 ротьби є обовязком кожного
50 українця.
Ѓром. Г. Небор прислав до Павло, Свій (СввндіДЬМій): СТЕПОВІ ОПОВІДАННЯ -JL
— 40
— Лютий — місяць протиОбєднання $10, призначуючи, Верн, Жіль: ЗАМОК У КАРПАТАХ ____Г
Островськия, В.: ЗА ГРОШЕМ. Оповідання
50
алькогольної пропаганди. Прпо ?2 на Р. Школўі інвалідів, Голубець, Микола: ЗА УКРАЇНСЬКИЙ ЛЬВІВ. Епізоди боротьби
протиалькогольну
сиріт, політичних вязнів та на
ХНІ—XVIII. в.
,
^ ширюйте

АЌ МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ
КРАЄВІ.

Все дотепер в нас у Філядельфії так водилось, та ще Нагороди були даровані: одй досі водиться, що Свято Ма- на від товариства Горожан,
тери влаштовували самі лише друга від Молодечих Злучених
жінки. Не думаю я тут розво- Товариств міста Філядельфії,
дитися, чому воно так. Я хочу третя від українського бизнес
написати лише кілька слів про кмена йосифа Ваврова. Друсьогорічне Свято Матери, що гий український бизнесмен дойого влаштували дня 10-го ложив на ту ціль від себе $^.50.
травня самі мужчини, а то Для всіх матерей, присутніх
товариство Українсько-амери- на святі, злагодили як неспочленську вкладку для .‚ПроЗамовляйте у книгарні Свободи:
, ,
, ,, ;
канських Горожан, на своїй га- діванку на долішній галі присвіти".
"S VO.BODA,"'
лі г . на Френклін вулиці під ч. няття, на котре п. Й. Ваврів
81-83 GRAND ST., ,. (P. О. Box 346)
JERSEY CITY, N. 4
дав у дарунку всякого мясива,
Відсвятковано це свято кон- а решту, що було потрібне,
БРУКЛИН, Н. И.
цертом,. як всі інші свята, й то- постаралося товариство ГороУкраїнським матерям.
му було воно зовсім відмінне жан.
від всіх дотеперішніх свят в По
відспіванню „Ще не
З нагоди Дня Матери грочесть матери своїм культурно вмерла Україна" п. Рибак по- мадянки Тетяна Мудрик і AHПРАПОРИ, ЦЕРКОВНІ ХОРУГВИ, ЛЕНТИ,
святочним характером.
проснв усіх присутніх мамів і на Гудима занялися збіркою
ВІДЗНАКИ
у,СТЯЖКОВІ ВІДЗНАКИ, БРАТПрограма цього свята була інших гостей зайти на долину, при укр. греко-кат. церкві для
СЬКІ
ПЕРСТЕНІ І ПЕЧАТКИ.
матерей
Біласа
і
Данилишина
коротка й добірна, без тогоіда всі засіли до столів. Враз
Колі
ваше
братство,
товариство чи еестряцтво хоче бути
3
вічного спускання за кождою, ними засів також о. канцлер і тих, студентів і студенток,
вдоволене, хай вішає вам аамовлення ва пробу.
що
їх
судив
варшавський
суд.
точкою куртини, що немило-1 о- Пик і о. О. Ґресько. Члени
Катальоґн, Інформації 1 пробќі взори вншдемо Вам ва ваше
серно шарпає нерви і псує на-ітов. Горожан всім услугували, Зібрано $12.50 і вислано до
надання БЕЗПЛАТНО.
стрій кожного концерту'чи то, Вечерою проводила секретарка Обєднання. — Жертвували: по
29В BROADWAY.
NEW YORK. N. Y.
ІТОВ. Горожан,
пані Олена ЏІ: Тетяна Мудрик, Анна Гусвята.
Штогрин. Вона покликувала дима, о. Антін Лотович, а АЩодо концертовоі програ- до слова декотрих жінок, не настасія Шарко 75 ц. Решта
ми, то складалися на неї вико- І поминаючи н о. Пнка. Поќли дрібними датками.
нання смичкової орхестри під
О
проводом професора П. Дубатеми
і
після
того
переведено
са; виступи мужеського хору
НЮ ИОРК, Н. Й.
під проводом п. В. Коцюбин- збірку, що принесла 26 долярів,
з
призначенням
на
народні
ського, скрипковий дует проф..
Писанка на Рідну Школу.
Дубаса і його учня п. Г. Ко- ціли.
При церкві св. Юрія, сема
бильника. Деклямацію ‚‚Укра- Такі культурні свята в честь
вулиця, заходом Союзу Гетьїнська Мама в Америці" виго- української Матери повинні узібрано
лосила маленька чотиро-літня ладжувати українці по всіх мі- манців - Державників
$91.05.
Збіркою
занялася
І
сцевостях
Америки
й
тим
підЛюбов Головата. Мило було
дивитися, як тота маленька тримати на дусі українські ма- Тарнавська.
дівчинка, вбрана в чудовий у- тері, щоби вони виховували Жертвували: по $2: В. Лакраїнський стрій, з певністю своїх дітей в українському ду- зуга, К. Добрянський; по $1:
себе деклямувала на сцені. сі, для добра українського на- М. Шуст, І. Бабиник, Гостинниця Гули і Гузара; а Т. Сте
Дві маленькі артистки-співач- роду.
Присутня. фанів 50 ц.; з каси Центрально^ .
ки відспівали ‚‚Квіточку Тобі,
GW
які


о
го
Комітету
$1.45.
Разом
виJky
можна набути
Мамо" так гарно, що публика
слано до Обєднання $100.

v
в книгарні
викликала їх аж два рази. До
ПІТСБУРҐ, ПА.
%
Микола Шуст,
співу пригравала їм на пяні
„ С В О Б О Д И"
скарбник' Центрального
панна М. Кісь. Вступне слово, Союз Українок для потерпілих
Комітету:
'
ВІНОЧОК в білій канчуковій оправі
коротке але гарне, виголосив
від повени.
з образцем по середині. (Цей моп. І. Боросевич. Святочну проДень, перед святом Матери
литовник є малого формату для дімову, багату змістом, про утей)
- — $ 80
комітет Союза Українок в
країнських матерей виголосив
ПОСМЕРТНА ЗГАДКИ.
ВІНОЧОК в чорній шкіряній оправі 80
Пітсбургу роздавав від Союд-р В. Ґалан.
ПОМИЛЎИ НАС БОЖЕ в гарній чорза Українок Америки дар тим
Дня 7-го травня помер
ній полотняній Оправі
1.25
Найважнішою концертовою українським матерям, що найв 63 році життя СТЕПАН
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ в гарній чорній
точкою була роздача трьох більше потерпіли від повени.
ЩУРКО, член тов. Ім.
полотняній оправі
1.25
нагород` тим матерям, що найТараса Шевченка, відділ
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ в білій кавчуко.Вибрано
з
бідних
родин
найкраще виховали своїх дітей
вій оправі з образцем по середині 1Л0
176 У. Н. Союза в ШІкана американській землі для бідніші. Кожній жінці доруче.ПОМИЛУЙ НАС БОЖЕ в чорній ш곥О, Ілл.
но до рук гарну „капу" на поряііій оправі
.
1.35
добра українського народу.
стіль. З радістю і сльозами в
Покійний родився в сеБОГ РАДОСТЬ МОЙ, сторін 606, в гарНагороди роздав п. Михай- очах наші жінки дар принимаігій мягкій чорній оправі
2Л0
лі Добра, повіт Сяніќ.
БОГ РАДОСТЬ МОЯ. сторін 606, в 61ло Рибак, секретар товари- ли та дякували і благословили
В. И. П.
лій кавчуковій оправі з образцем
ства Горожан, сказавши перед- Союз Українок. їх вдячність
по середині _.__
L
2J50
Петро
Бабяк,
секр.
Тим кілька відповідних слів. повинна бути нагородою доЗамовлення разом з належитістю слати
на адресу:
Першу нагороду вручив пані рогнм сестрам за ту доиомого" S V O B O D A "
Еві Дубас, мамі проф. П. Ду- ву акцію.
канва, нитки до м
81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
баса і двох інших синів, Петшнвання D. М. О.
Тих „кап" роздано 48. В Н.
ра й Івана. Другу нагороду
стемповані річн. Пн
шіть по катальог до
вручив пані Анні Сивуляк, ма- С. Пітсбург 22, в Мікіз Раќс 22,
UKRAINIAN BAZAAR,
мі двох дочок, Олени й Емілії, а 4 тим, що не належать до
New York, N. Y.
9 7 Avenue A,
У трамваї.
і сина Льва. Третю нагороду жадної громади.
вручив тут родженій молодій! Гроші на ті „капи одержано
— Це свинство, молодий чоловіче, ДОЗВОЛИТИ,
В КОЖДІЛ УКРАЇНСЬКІЙ ХА, щоб жінка цілий час стояла!
мамі Софії Келечава, яка має'від Союза Українок Америки
д^ддь^и1.спіђачк(и-арітистки, .До-j (через Обєднання) $75, а , з ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ
— А ви чому не відступите ЇЙ МІСЦЯ?
ЧАСОПИС „СВОБОДА". '
ротею й Елеонору. Вони апіва- Бофало, Н. й., від відділу ч. 49

свідомість. Вступайте в члени
Т-ва „Відродження" у Львові!
— Жінки найбільше терплять через пянство чоловіків.
Жінки! Розгортайте боротьбу
з алькоголізмом!
— Алькоголізм завдає . щсамперед багато лиха жінці!
— Тютюн затроюе ціле тіло
й запоморочуе ум.
— Курці пустили з димом
майно, працю, заробіток . і
здоровля!

EAGLE REGALIA CO.

— ТвереЗІСТЬ —

щмщ

ав

шт

— Алькоголь ані не розгріває, ані не облекшує травлення. Навпаки: пяному найлекше простудитися і замерзнути. У паниць найчастіше
трапляються хвороби шлунка.
— Нетверезому хліборобові
поле терням заростає. Коршма — найбільший ворог селянина.
— Хто сіє тютюн — збирає
нужду і хвороби.
— Пяний батько руйнує сіI

ВЗОРИ

— Я? Яж 'й' чоловік!...

мейне пожиття. Бережіть дітеЙ перед алькоголем і тютю.
ном!
— Хто не пе і не курить —
щадгіть. Стри'маність — ц с
певний шлях до богатства одиниці й народу.
— Тютюн руйнує нерви
курця. Він веде неминучо до
сухіт.
— Курці! Ваші гроші нипрокурили. Ваше майно це
гора недокурків і сміття. Геть
з тютюном!
— Розводіть і плекайте с;ідки. Т.кте овочі. Робіті. з них
безалькогольні напитки.
— Пяниця гине замолоду.
Його сімя попадає в нужду.
— Відмов собі чарки юрівки Для добра твого молодиш.
го брата. Твій лихий приклад
міг би і його заохотити до
пянства.
— Чарка горівки — морс
сліз!
— В чарці топиться більші.'
людей ніж у морі!
— Ухо пяного раба не чус
брязкоту кайданів, у які він
закований!

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

ЦЄ ОСНОВ'І

родинного щастя. Тверезість
стелить шлях до добробуту й
незалежносте одиниць і народу.
— Алькоголь і тютюн —
вороги освіти. Замісць до
коршми, йдіть до читальнії
— Робітнику! Забавляючися
з товаришами — скільки пррпиваеш тижнево? Якби
ти
вмістив ці гроші тільки на
5%
в українському банку,
скількиб ти мав за 5 літ? А за
10? За ці. гроші купив би ти
землю, реальність і був би самостійним господарем, а не
бездомним пролетарем!
— Не вбивайте своєї сімї!
Не пийте отрути-алькоголю!
' — Самогон ще шкідливіший
як чистий алькоголь^- Сліпота,
хирляцтво й нидіння — наслідки пиття алькоголю.
— З шістьох дітей пяниці
тільки
одно
виховується.
Батьки, пючи — вбиваєте власних дітей!
— Алькоголь батько злочинів і лиха. Алькогольне дере^о дає обильні плоди: нужда,
грабіжі, нервові хвороби, нагла смерть, божевілля, самогубство, сухоти, захисти для
волоцюг, хвороби, шпиталі,
руїна
одиниці,
жебрацтво,
злочин, тюрми, смертність дітей, ідіотизм, епілепсія, проституція, руїна раси.

'Ч. 115.

" -

ПРОТИАЛЬКОГОПЬНІ к л и %

НОВІ ЌНИЖЌИ І КРАН)

ли на святі і часто співають СУ. $10. Решту' доложено; з
на американськім радіо укра- касџ місцевого відділу
їнськї пісні. Пані В. Рутецька,
За комітет Союза Українок
предсідниця товариства ГорЬ-'в^Пітсбургу:
жВнок, подякувала ініціаторам
Марія . Скалевич,
за таке величне пошанування
Катерина Козак,
українських матерей, а п. М.
Анастасія Уснк.
Рибак вручив їй кошик квітів
,
ПМІ
І
від товариства Горожан як четверту нагороду.

М

КАЛИНУ АНТОНА, шо живе мабуть у Ню йирку, просить його
брат д-р Володимир Калина (Lwow,
Rutlte. 1 8 ,

Eatt

Свіісія. P o l a n d ) по-

діти йому свою точну адресу. В.іжна справа.
112-3
ПОТРІБНО ДЖЕНІТОРА, малиА
дім, гаряча вода, місячна платня $15,
З кімнати на першім поверсі. Чодовік Може Йти до праці. Го.тосііься
в понеділок між 6-тою і 9-тою годиною рано д о :
115
S. Н А N D E L ,
300 Ft. Wathington Ave., N. Y. C.
1

вив

НА ПРОДАЖ ГРОСЕРНЯ і ДЕЛІKATECEH, добре вироблений інтерес
в українській дільниці. Продам дешево з причини браку помочи. ГоЛОСИТИСЯ ДО

112-1?

М. КОБЗІСТОГО,
64 St. Mark'i PL (Е. 8 St.), N. Y. C.

mm w m i m m m m n w

Д-Р Н№ІЙ АНДРЕЙК0

УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р ,
ХІРУРГ і АКУШЕР
321 Е. 18tk STREET,
batw—a 1st тлі Шті

кпяят

NEW YORK, N. Т.
TaL GRAMERCY B-2410.
Урядові годння: рано від 10 до
12. ввечір від 6 до 8, а в ведШ
рало від 10 д о 13.

БОЛІ НІ#
Рани на ногах, опухлі ноги, вабряклі жили, болячі ноги, флєбітіс (запалення жил), напухлі або
болячі коліна чи кісточки і ревматичні ноги успішно лікуємо новими європейськими методами бел
операції.
Офісові години: щоденно від 2
до б, в понеділки і четверги від
2 до 8.
ГОВОРИМО ПО УКРАЇНСЬКІЇ.

D R . BEHLA
ЕВРОПЕИСЬКИИ

СПЕЦІ ял і а

28 W. 89 S t , New York City.
Напишіть іше нині
про пораду і поміч
до того добре І1ІДОмого арабського пстрольога, ворожбита з долоні і місі ніного читача. Ліпне
залучіть на $1.00 моні ордер, злпитаііте
чотири питання про
пропалнх свояків, гягублені речі, ЛЮб"Н,
ПОДРУЖЖЯ, бИЗНеС В'
бо якияиебудь ІНПІИИ
предмет. Не забудьте поспнтаті1 про
мій безплатний несподіваний дарунок. Подайте конечно день і місяць
вашого народження. Пишіть по виглійськи. Зашліть до проф., що назнвається Raffled Haminey. Особи, Ш?
мешкають у Джерзі Ситі або в околиці, мусять прийти до офісу. Як
прийдете, мн скажемо вам ваше імя
І назвище, дамо вам пораду і всяку
поміч, яка вам потрібна. Замовте собі телефоном ден% прийому.
Delaware 3-5904.
. Офіс: 3 8 3 JACKSON AVE., Cor. of
Ere Атв. (over Meat Market), JERSEY
CITY, N. J.

Зловіщі гадки прошивали
мозки `збезчещеного ватажка
людоїдів і його знахора-чародія. їх серце кипіло гнівом. В
той час -Тарзан рівним, але
твердим голосом давав їм таку науку: '„Коли ваші наїзники
поважаться ще раз ступити на
мо'ю землю, то кара смерти
зустріне їх за те. Бо Тарзан в'
могутній і справедливий. .

Після цього Тарзан
кав Мувіра на бік

і

заклнсказав:

„Заведи украдені дівчата назад у село, а тоді

сюди

по-

вертайся. Я мушу поспішати,
щоб зустріти молодих

хлоп-

ців біля залізної дороги. Вони
цивілізо'вані хлопці і тому не
можна ні на хвилю полишати
їх

самих,

в

самому

Африки. Це небезпечно.

серці

...У тім моменті, як Тарзан
це говорив, доля хлопців спочивала в руках провидіння.
Після скаженого танцю залізничий віз, у котрому вони
їхали, зробив ще один карколомний скок і станув. Дік і
Док вискочили з поїзду, а за
ними посипались інші перелякані пасажири. Всі дивилися, що таке сталося. Поїзд вискочив із-шин.

84-90

П Е Т Р О
Я Р Е М А
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

^Було ясно, що

щоб

поїзд

поставити знов 'на шини, це
забере кілька годин. Обличчя
хлопців звернулися в напрямі
нетрів,

що

виглядали

нравдЧшщшми,
більш

тепер

цікавішими

привабливими.

і

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX, BROOKLYN. NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

129 E. 7th STREET,
NEW YORK, N. Y.

Вони

дивилися мовчки на них, а їх
серця

наповняла якась

дома, таємна

радість:

там крилися пригоди.- -

неві-

там,

t e l . Orchard 4-2568
l l l l

,

II

" "

BRANCH OFFICE A CHAPEL:
707 PROSPECT AVENUE
(eer. E. 155 S t ) , BRONX. N.Y.
Tel. Ludlow 4-2568.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful