Svoboda-1936-205

УРЯДОВИЙ ОРГАН

зАіюмоговоі

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ

НАРоднвя с о д о

ОГЛЄІАІ. ЧЖСЛН Of THE W M N M NATIOKAC ASSOCIATE

ТРИ ЦЕНТИ. РІК XLIV.

Ч. 205.

Джерзі Ситі, Лі. Дж., середа, 2-го Вересня 1936.

-^—

т`и it
VWLMJV.

N^. SOS. -Jersey Glty, N".?., Wednesday, September V198fc.
- M M

АМЕРИКА ЗАДУМУЄ ВІДКЛИКАТИ
КОРАБЛІ З
ВАШИНГТОН. — На приказ американського
департаменту стейту американська амбасада в Мад-:
риді, столиці Еспанії, видала заклик до американців, що ще лишилися в Еспанії, покинути край найдалі до середи, бо в четвер від'їде від берегів Еспанії останній американський воєнний корабель,
присланий американським урядом у цілй, евакуації
американських горожан.
Американський уряд задумує відкликати всі
кораблі з еспанських вод, щоб не повторився випадок, подібний до обстрілу корабля „Кейн", що
могло би поставити американський уряд у тяжке
положення щодо задержання невтральности в еспанській горожанській війні.
ШУКАЮТЬ СПОСОБІВ БОРОТЬБИ ПРО'ТИ
ПОСУХИ.
ч
СОЛТ ЛЕЙЌ СИТІ. — Президент Рузвелт запевняв тут фармерів, що федеральний уряд студіює
тепер науково питання боротьби проти посухи. Уряд підходить до справи з боку захоронення верхн1 верстви землі та її відбудови на випадок, якби
ер її здув.
Тимчасом губернатор Канзасу, Ландон, кандидат на уряд президента з Републиканської Партії,
віднісся до залізниць, щоб вони знижили залізниці
тарифи перевозу товарів для околиць, навіщених
посухою.
НЕБУВАЛИЙ ПОЛІТИЧНИЙ КОНКУРС
Ш1КАҐО. '— Краєвий комітет Републиканської
Партії оголосив конкурс на три нагороди за найкращі листи у відповідь на запит: „Чому я за Рузвелта?"
Перша нагорода виносить $500, друга $300, а
третя $200. У конкурсі може брати участь кождий
чоловік з винятком урядовців орґанізацій`Дембќратичної Партії. Конкурсові праці будуть відчитані
на радіо. Праці мають мати не більше як 200 слів
та мають бути вже в руках головного судді конкурсу, проф. †омаса Вернона Смита, в Шікаґо, 10-го
ВереСНЯ.

:

'

Републиканська Партія хоче в цей спосіб запізнатися з найкращими поглядами в користь „нового розділу", щоб з ними потім розправитися в
кампанії.
ЗАГРОЗА МОЛОЧАРСЬКОГО СТРАЙКУ
НЕ УСУНЕНА.
ДЕЛЃІ (Ню Йорќ). — Президент Нюйорської
Федерації Продуцентів Молока заявив на зборах
фармерів повіту Делавер, що „молочарське свято"
буде заряджене за тиждень або за 10 днів.
Говорив теж, що на страйк вийдуть 85 до 90%
усіх фармерів стейту.
НАДІЯ НА ПОЛАГОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО СТРАИКУ ВАНТАЖНИХ ВІЗНИКІВ.
НЮ ЙОРЌ. — Юнія візників вантажних авт постановила згодитися на конференцію з представниками власників підприємств, що вживають такі авта. До такої конференції заставив сторони посадник міста Ля Гвардія.
О. КОКЛИН ЗА БОРОТЬБУ ПРОТИ КОМУНІЗМУ.
МІЛВ0КІ. — О. Чарлз Коклин, радіовий пропОповідник, говорив тут на зборах „Юніон Парті' про
боротьбу проти комунізму.
„Комунізму не можна поборювати -силою преси, ні силою радія, ні силою гроша", говорив о.
Коклин, „хіба що рівночасно постарається усунути причини, що плодять комунізм". На думку о.
Коклина, головним лихом капіталізму, що є головною причиною комунізму, є приватне чеканення й
регуляція гроша та система заплати за працю, при
якій робітникові платиться за роботу, без огляду
на видатність його праці.
БАНДИТСЬКИЙ НАПАД НА РЕСТОРАН.
НЮ ЙОРЌ. — Минулої суботи, коло 2-го години зполудня, напали на ресторан „Сибір", що
знаходиться в домі російської організації „Наука",
під ч. 315 Іст 10-та вулиця, три моло'ді чоловіки.
Вони заставили всіх приявних гостей, хазяїв і прислугу підняти вгору руки й приказали їм віддавати
гроші.
Як один з напасників відбирав від одного Гостя 20-доляровий банкнот^ інший гість ударив його
по руці. Напасник вистрілив, але не вцілив. Інші
кинулися на напасника й, ударивши його дошкою,
звалили на землю. Другий бандит вистрілив іще
два рази, а потім став з третім утікати.^ Гості кинулися на лежачого бандита та стали його бити.
Збивши, відвезли до шпиталю. Друго'го напасника
догонив один українець на 9-тій вудиш, як цей
зайшов до салуну. Там його й арештували. На
поліції він спершу відпекувався від участи в нападі, а потім признався.

НА ПОМІЧ КАМПАНІЇ
СТАЛЕВО! ЮНІЇ.
Юнія жіночих кравців у Ню
Йорќу постановила стягнути з
кождого з 225,000 своїх членѓе
ѓто 1 доларові на поміч для
кампанії сталевої Юнії коло
зорганізування сталевих робѓтників. Кравецька юнгя вже
дала організаційному комітетові сталевих робітників на
завдаток 100,000 долярів.

ПОКИДАЄ ПОќСАДУ АМБАСАДОРКИ ДЛЯ ВИБОРЧОЇ
АКЦІЇ.
jv

I

і

m

M

"ИГИ

ЗНАЙШЛИ РИМСЬКІ
МОНЕТИ.

S5K

9 ^

- -

Т Н Е № GENTS
п$іці

9ВЯ

ЧЕРГОВА СПРОБА КОМУНІСШШ

' Штщп

Римські монети знайшли в
Пані Рут Браєн Овен. Роде 'селі Ривалд, любачтвського
зреклася станови'ща амбасадо- лдвіту. Монети знайшли в глиЛЬВІВ. — „Новий Час" подає таке: „Ще не зара Злучених Дер'жав у Данії, ня`нім горшку 'в ѓктлькости
булися
виступи комуністів На Маківці й'ў церкві
щоби взяти участь у виборчій, 1,000 штук. Вони зовсім вираз^
Св.
Петра
й Павла у Львові, ще не втиХолгирійгвся
ні
з
портретами
цісаргв.
Між
кам'панії за поновний вибір
ними є такрж монети золоті. " святив народній гнів зприводу профанації наших
президентом Рузвелта.

національних і р`елігійних почувань Жидівсько-ко-

З ІПМСТИ ЗА МДКтіЕНУ
ЛЮБОВ СФАЛЬЙЃУВАВ

„ІВУРЯ У ДВОХ СКЛЯНКАХ. муністичними елементами, як оце приходиться за-'
нотувати чергову спробу комуністичної провокації:
ВОДИ".

Не треба думати, що це якась нова пєса, — це тільки
14 тдписів.
Маріян Дормнк з фільвар'ку очеркнення малої авантури;
Жидівське військо творить- Клімани, повіт Ошляни (Ви- що склалась у Львові в парку
ся в Палестині. Як подають ленщина), з пімсти, що вчи- Костюшка. До кіоску в парку
англійські часописи, палестин- телька В. Шуліковська відки` прийшли дві молоді пані, Пеські жиди зорганізували само- нула його зали'цяння, сфаль- пі Вольфіш і Марія Бернгард,
оборону, що має яких 50,00Й шував донос на неї до дирек- і випили по одній склянці сочленів. Вони мають кріси зви- ції школи й поклав на цьому дової води з соком. Коли кічайні та машинові і сотні доносі 11 ` сфальшованих під- оскарка зажадала по 10 сот.
тракторів, що можна їх кож- писів. На основі згаданого да за склянку води, молоді па
ної хвилини переробити на носу вели дисциплінарне слід- ні зчинили сварку і хотіли дапанцирні авта.
ство проти вчительки. Але ти тільки по 5 сот. Зібралась
правда виявилась і окружний публика і поділилась на два
суд
засудив Дормяка на рік табори. Справа вияснилася
ЩО РОБИТЬ ҐАНДІ.
щойно на комісаріяті, де виявязниці.
Голосний колись політик ін
вилося, що обі пані разом мадійців Магатма Ганді відійшов
ли тільки 10 сот. і тому настоНЕОПРАВДАНІ ЖАЛЬ
у тінь. Він живе тихим споювали на тому, щоби платити
кійним життям у малій хатині У Настасові (Тернолільщк- тільки по 5 сот. за склянку
в селі Шеґаон недалеко мі- на) повстав комітет, що рі- води.
стечка Варда, де мешкає теж шив не дозволити жидівським
його жінка. Кожного дня вран- купчикам продавати на відпу- САМОГУБСТВА БЕЗ КІНЦЯ
ці й ўвечір Ганді сідає на по- сті. Тернопільські жидки піроьі своєї хати і молиться. Бі- шли пожалуватися до місце- Щоб не бачити совєтського
ля нього збираються мешкан- вої поліційної станиці, але там „раю", поповнили самогубці села і моляться разом зі їм відповіли, що поліція не ство три молоді комсомолки.
своїм пророком.
відповідає за те' якщо вони Про це пише фейлетоніст
не підчиняться рїшенню комі- „ПравДй" flS." липня ц. p.).
тету. Цю вістку подає „Хвіля" Такі самогубства т'рапляються
ПОНЕВОЛЬНІ ПАСАЖИРИ.
під вимовним наголов'ком „Під в Совєтах дуже часто. Цей
Безплатних пасажирів мав адресою влади" та обурюєть- факт яскраво суперечний із зазовсім несподівано німецький ся, - що поліція не виступила певненнями большевиків про
пароплав „Гамбург", їдучи до проти комітету, який називає щасливе життя молоді. ПриНю Иорку. Недалеко Савт- „самозванним". Цікаве, чи оіей чина самогубства — це будьгемптон, на корабель злетіла комітет мав за легалізуватись тоби переслідування директо`
хмара голубів. їх загнала бу- у рабінатському уряді, щоб не ра рільних курсів, на яких буря і дощі; вони були такі 6е.з- бути „самозванним" і чи по- ли молоді комсомолки. Але
сильні, що навіть на крики мо- ліЦія є обовязана силсіміць між віршами легко вичитати,
ряків не вступалися з кора- вводити на христіянське свято що дівчата не могли видержати цих страшних умовин
бельного чердака. Капітан ка- жидівських „ганделесів"?
праці стипендистів, з яких созав замкнути до клітки і на- („Діло").
вєтські наукові заведення робкормити голубів та при полять
совгоспних форналів.
ТІНЬ
НАРЕЧЕНОГО,
і
воротній подорожі випустив
їх на волю в тім самім місці, Молода англійка заскаржнде голуби причалили до па- ла до суду свого колишнього ВБИЛА МАТІР, ЯКА БУЛА
роплаву. Розуміється, що ви- нареченого Джана Шіферда.
НЕДОБРОЮ ТЕЩЕЮ.
початі та накормлені птиці Його провина досить цікава.
скористали з цього і радісно Пять років тому Дівчина зір- На дорозі недалеко Вильна
знайшли трупа старшої жінки.
полетіли до своїх гнізд.
вала з ним, але він'ходить за
Слідство виявило, що це бунею як тінь пять років від
ла Олена Тарловська та що її'
НЕ МОЖНА КРИТИКУВАТИ. рана до вечора і не говоріѓть вбила власна донька Мальвіані слова. Ця мовчанка Ще
В Німеччині приготовляють бі'льше денервує дівчину, ніж на. Вона мала жаль до матери
новий карний кодекс, що 'не 'його переслідування. Родичі за те, що була недоброю те-J
редбачае гострі кари для тих, дівчини нераз просили Ші- щею, через що чоловік поки
що ширитимуть вістки, я'кі ферда, що'б забув про неї, але нув її та троє малих дітей.
могли би викликати неспокої це не помагало. Врешті дівчнЖИТТЯ ДОРОЖІЄ.
З окрема кара до двох літ вяз- На рішила віддати справу до
ниці грозить тим, що намаТа суду, а той відосла'в невдаху
лись би підбурити одну ча- нареченого до шпиталю нер- У великих бразильських мі
стах, 'Не виключаючи КуріТистину населення проти другої. вових недуг.
і
би, піднеслися значно останні^и
часами ціни продуктів перМІЛІЦЮИЕРЙ — КОМУНІВБИВСТВО ЗА 4 МЕТРИ шої потреби. В Сан Па'вло,
СТАМИ.
СУКНА.
Ріо де Жанейро й Ріо Гранде
Курітйбський „О Дія" по- В Ўстернќах, косівоького До Сўл вДада поборює віДподає, що недавно арештовано повіту, невідомі бандити на- відними 'розпорядками штуч`
в Ќўрѓѓибі (Бразилія) двох п`али 'на дім удови'Марії Яд- ну дорожнечу. Також і федеміліціонерів за... комуністичну ковської, вбили 22-літнього т^альйий уряд приготовляє відагітацію. Тепер вийшло на 'яв, сина з револьверу, потім 'за- пові'дни'й декрет. Курітибська
що вони розкидали' комуні- брали 4 метри сукна і втекли. преса д`бмаґаєтьЄя від влади
стичні летючки по місті. 'Не
енергійних заряіджень у цій
диво, що влада не могла дов
справі.
і
ВЕЛИКА ПОЖЕЖА НА
ший час відкрити смільчаків,
ХОЛМЩИНІ.
які на її$чА}ЦЧі№мому.ідеіІтрі !Ґ
і їТтЛ№ШЎМіЏ
XATL
.м'іста, безкарно вели комуні- Ђ селі -Вел.и'Ке, 'пов'іт Хоілм,
спвлахгіуЛа пбжежа в госпо-- ' Не мав на похорон своєї
стичну пропаганд'у.
дарсьКи`х за'будувйййях Т. Ба- сво'я'ч'ки Меш`ка`нець 'Вильна
бійчука. BcirdHb ' `Перекинувся Латушенко 'і Тримав Трупа в
ЯК КРАСТИ — ТО КРАСТИ. 'на 'сусідні 'будинки. Згоріло хаті. Слідство устійнило, що
Так собі подумали урядовці 'назйѓДл 66 MCfuiKaflbWHx Домів своячка Латушенка, 70-лҐтня
букарештенського банку „Де разом з господарськитяи Забу-і Кяе`кйййчева, ттоМерла прйрод`ньою ісМертю, але не буЛо за
алюль Спіреї". Ьл 'закиДаюТь; ЩуЬйНняІігі ` та з жив'им і мбр;
Що во'ни сфальшували 'Ќни'ѓй; твим інве'нтарем. Щкода є Ду" щотТ ті6`х0ва†и, бо обоє жили
реєстри, `веќслі й'чеки на йіќ'о- же велика й сягає 900,000' зл. в крайній нужді. Трупа, що
ду румунського "йацІбнальнЬ'ѓо Причина 'ложем'ОД `не 'устіи- по^ав уже розкладатися, похбвали йа кошт міста.
банку в висоті 20,000,000 леїв яена.
ЖИДІВСЬКЕ ВІЙСЬКО
В ПАЛЕСТИНІ.

' -

'Цим разом на Білій Горі, підчас свята Маркі"яна
Шашкевича".
Далі описується спробу комунарів спрофанува^и Маркіянобе свято на Білій Горі. Пишеться
там, що комунарі в часі богослуження грали в карТи, Як це буває на торговиці в містах. Це обурило
нарід і впорядчикй свята взялися проганяти заійдів.
Притім потурбовано декого з комунарів, міік ними
і Нашрго таки Юду — кбілунїста з Буськк. Не обійшлося тут без' побивання камінням і стрілянини з
боку поліції. Та порядок таки привернено і свято
відбулося як слід.
;
;
'
ВЩВЩАЛИ МОГИЛУ ВІТОВСЬКОГО.
. БЕРЛІН. — Ьлімпіяду в Берліні відвідали й українці. З Буковини і Бесарабії прибули 11 осіб, із
Закарпаття і наш'ої іміграції в Чехословаччині 5
осіб, з Галичини і Волині 3 особи. Пашпо^тові труднощі були головною причиною, що не могли Прибути більше українців. Українські гості в Берліні
були ввесь час у звязку з українським студентським
товариством „Зарево", що влаштувало спільні сходини
своїх членів з ѓос†ями з рідних земель. Приг
буЛі на Олімпіяду відвідал`и теж могилу прлковника Дмитра Вітовського і його адютанта іблІяна
Чучмана, що спочивають на кладовищі Люізенгоф.
На могилах зложено вінок з жовто-блакитними лен-'
тами і написом: „Борцям за волю України — Українці, гості XI. Олімпіяди".
ДАЛІ БУДЕ ВИСИЛАТИ ДО БЕРЕЗИ.
ВАРШАВА (Польща). — Польський премієр
Складковський заповів, що візьметься з усією силою до нищення „брехні,, обмови та наклепу, як
зброї в політичному житті". .Хто буде з урядом
воювати такими засобами в пресі чи на вічах, той
піде до концентраційного табору в Березі.
ТРОЦЬКИИ ПРО ТЕРОР У СОВ6ТАХ.
ОСЛЬО (Норвегія). — Лев Троцькии подає
характеристику совєтського режіму. Він каже, що
там нема ніякої демократії й ніяких виборів, бо є
тільки одна партія й одна думка, яку репрезентує
совєтська бюрократія, що має всі привілеї. Хто з
цею накиненою д^умкою; не годиться, той іде під
розстріл або на заслання^ що теж'рівняється смерті. Всі ліберали світў'і всі дійсні приятелі Совєтів
повинні, пише Троцькии, піднести протест проти
цього пекла, яке створив^Сталін і йоло компанія.
БУДУТЬ ДАЛІ рбзс†РіЛШбХти.
ЛОНДОН. — „Дейлі Мейл" подає, що викрито
заговір на життя Сталіна і в совєтській армії. Сталін добачує „троцькістів" навіть у найбільш довіре^
них військових особах, що займали досі найвищі
Позиції. До таких осіб належать і два 'військові
маршали: М. Тухачевський і Блюхер. Переведено
серед військових численні арешти. Попалі' під суд
будуть 'цілком певно засуджені, а більшість буде
розстріл єна.
АРЕШТИ НА УКРАЇНІ.
ХАРКІВ. —; Не тіільки в Харкові, але по всій
Україні шукають українських „фашистів" і з цього
приводу переводять численні арешти.
ДАЛІ ВИНИЩУЮТЬ СЕБЕ ВЗАІМНО.
ІРУН (Еспанія). —г Чим далі, тим жорстокішою
стає горожанська війна в Еспанії, що видно найкраще по подіях в місті Ірун. Ліві, які бояться втратити місто, обороняють себе перед повстанськими
літаковими налетамн в цей спосіб, що кажуть с'воїм
прихильникам покидати місто, а на вулицях і видних місцях привязують прихильників повстанців,
між ними і католицького єпископа, щоб їх перших
виставити на небезпеку й евентуальну смерть від
вибуху бомб. Вони переконані, що колиб місто
здобули повстанці, то вирізалиб усіх лівих.
ФРАНЦІЯ В КЛОПОТІ.
ПАРИЖ. — ІЗ місцевості МальорКа вбили ліві
французького священика, директора школи. Стягнулй "його з омнібуса, якИм він вертався до Франції,
й розстрілили. З цього виходить, що лівий французькйй уряд повинен би тепер інтервенювати. Крім
того прибула до Парижа еспанська делегація, злож'ена з самих лівих, На чолі з комуністкою До-льорес Ірібурі, щоб здобути французькі симпатії-для
Лівого уряду в ЕСйанії.

'Т`

СВОБОДА, СЕРЕДА, 2-го ВЕРЕСНЯ 1
"SVOBODA" (LIBERTY)

Ч 205.

самоозначення народів"? Ми ставити їй гі^ий памятиик.
мусимо скінчити в тими , ту- Але заслуйГ Цьотки (псевманними фразами. Лиш от- донім, якого поруч інших вживерто зажадати — привернеи- вала- Кейрисова) не тільки
1
ня самостійности української в и громадській'ѓѓ револющиEdited by Editorial Committee
Наші соціалісти твердять^-— порожня фраза, без змісту!
1917—18. Чого про ній діяльності. Вона крім цьоEntered as Second Class Malt Matter at the Post Office of Jersey City, N. J. що їм дорогі національні інтеПрипустім, що Японія бе нації з pp.
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879.
це наші1 соціялісти мовчать? го письменниця^ що перша
СССР.
-—Здавалось
би
нам,
реси
народу.
Запишім
на
боці
Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103
Вони мовчать тому, що да- ввела в білоруську поезію, до- В польськім часописі „Курер
of tb Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
СОЦІАЛІСТИЧНІ фрази, а по- що це ослаблює СССР, а тимлі
держаться своєї науки, що сі розплакану Й сумну, твер- Варшавскі" описує Ян Ф;іЬОргляньмо на такий факт, як самим як не помагає, то не
За оголошеній редакція не відповідає.
відповідь українських соціял- шкодить Україні. Але ні, укра- хочуть служити двом богам — дість, рішучість і оптимізм, чак прогульку на Маѓўру на
Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
що по перших двох роках ре- Лемківщині. Описує теж свій
вони дали на їнські СОЦІАЛІСТИ хочуть „як- нації і червоній плахті.
демократів, я
врлюційних
пісень налила побут у селі Маластові. Читаеі
Хто
так;':,
поступає

той
найшвидше:.
ліквідувати
війщ!
наці^л?^з
анкету 2-го
Ќ'Лудить і ^ і л ` а ' № шкоду' у- свою творчість гарячою, пал- мо в тім описі між іншим таке:
„Допровадити
до
мира,
і
==приводу т. з
кою любовю до батьківщиникраїнської справи.
про боротьбу з' небезігекоіо вратуват#, клятий режім відѓЎ`
Білорусі, що виявлялася нераз Над рікою стоїть гарна, ьепадќу,
як
портсмутський
мир
Мусимо
нарешті
зачати
мовійни.
таким нечуваним тоді заќли личава церква. В свідчаді гірської води відбивається Ті
Отже О. Бавер, а з ним ве- з 1905 р. уратував царат від литись одному Богові, служи- ком:
Наказане з Москви будування „людових фронти одній справі — справі насрібна баня. Відпочиваючи
тів" не могло минути й українських комуністичних лика частина 2-го Інтернаціо- загибелі...
„Цяпер, брадьця, ми з ґра- хвилину, стрічаємо місцевого
перевертнів в Америці. І ось тому взялися вони налу, висловилася за те, що І потім — що це за „право ції.
нітуі
греко-католицького пароха, а
цього року скликувати тут „Народній Конгрес", ба- вразі війни всі партії Інтер„Ду'ша наша з динамітўі
водночас декана о. Плешкевижаючи в підступний спосіб затягнути на нього ту націоналу мають активно стаРука цьвьорда, грудзь
ча. його гостинність дозволяє
національно й політично неосвідомлену частину на- ти - пв, стороні російсько-стаакўта, і
нам присісти на хвилину при
шої іміграції, яка можливо дасться зловити на лінської тиранії, і то без заПара, брацьця, парваць
приходському столі. Нарікає
хитрі слова про „спільні робітничі інтереси". Тяж- стережень, без торгів! Ще
путаЃ'
на тяжкі часи, тягар праці, а
ко, дуже тяжко приходилося їм зліплювати цей більше, — О. Бавер, а з ним В білоруській пресі можна здібності, а писала такі стат„Конгрес". Приходилося назначувати його скли- і велика частина 2-го соція- було прочитати в липні ц. р. ті, що за це притягнули її до Багато місця займає у твор- навіть невдячність парохіян.
кання, а потім відкладати на кілька місяців, щоб лістичного Інтернаціоналу, жа- поклик Комітету, що поставив суду. Перед наслідками цього чості Цьотки доля жінки й — Населення — каже — пс„посилити кампанію". Та вкінці прийшов момент, дають, щоб усі соціялістич- собі завдання прикрасити мо- змогла молода активна Паш` дитини, індивідуальні пере реходить
на православя; хтось
що таки треба його відбути. І його заповіджено ні партії, в тім числі й україн- гилу великої білоруської поет- кевічанка втекти. Вона прибу- живання та 9 ПИСИ недолі се насилає на цю акцію юдині
на день 5-го вересня, в Ню Йорќу, в Сентрал Опера ська, стали в обороні Сталіна ки, громадянки й революціо- ла до Львова і вписалася тут ла, а розкинені ці твори у всіх срібняки.
Гавзі. Отже відбудеться він, як бачимо, в тім домі, та російського імперіялізму неркн Цьотки окремим, гідним на історично - фільольоґічний виданнях того часу, в часопи
де дійсне українське робітництво маніфестувало під загрозою репресій: хто не її значіння, памятником. Хто з відділ університету, готуючи сах „Наша Ніва", „Маладая Декан має під своєю опіковже нераз тисячами свої почування, звернені проти згодиться стати по боці чер- українців читав цей поклик, докторат зі студій над білорусь- Бєларусь", „Лучинка" й ін. та ю кількадесять греко-кат. напольських окупантів, як і проти червоної Москви, воного царату — буде виклю- ледви чи догадувався, що ким вертепом. Тут познайоми- в окремих збірках поезій рохій на Лемківщині, а сім
Саме в цій галі вже давно висказала наша іміграція чений з „соціалістичної роди- Цьатка — псевдонім великої лася теж з інжиніром, литов- „Скрипка
Бєларуская" та церков обслугує сам, бо нема
свій голос про те, що вона думає про зрадницьку ни", з Інтернаціоналу...
своєю працею жінки — це по- цем Кейрисом, і вийшла за ньо- „Хрест на свабоду". Але літе священиків.
Якжеж відповіли на ті до- стать в історії білоруського го замуж; вже як його дружи- ратурна творчість Цьотки не — Які тут умовини душпароботу українських комуністів в Америці та про
злочинне винищування України червоними катами магання наші соціял-демокра- народу не менша, як наша У- на, під іншим назвищем, вер,- обмежилась до поезії: вона стирської праці? — кидаю пити? Вони відповіли нібито від ляна Кравченко, а якщо ввесь нулася з чоловіком до Вильна. писала оповідання, новельки, тання.
з Москви.
мовно, бо приняти тези Баве- нарід святкував у 1934 р. I знову кидається до праці. популярно - наукові розвідки
Хтож буде на тім
„Народнім
Конгресі"
тепер,
і
Страшні! Правду кажучи,
в тій самій"-гвда^деякдійсяий український робітник рЗі значить „підписати,' собі 30-ліття її ѓром, праці й тепер Шкільна й театральна нива у й навіть зложила першу біло у-—
народ тут темний, — зітхнув!
присуд
політичної
смерти".
Аставить
їй
памятник,
то
це
руську
читанку
для
дѓѓе}
висказував дійсну, свою власну, вільну думку? На
Вильні і праця серед білорутут видержати кілька
це легко відповісти. Буде там тасама міжнаціональ- ле в той час, як Бавер і това- тільки частина його віддяки ської кольонії в Петербурзі (1906 p.), а деякі її твори Тяжко
років!
Чоловік
дослівно не є
риші,
на
випадок
війни,
жадажінці, що все своє життя при- 'доводять її до сухіт, які дея- повні полумАного зазиву, буна зґрая, що зібралася була тоді, коли десятки типевний
ні
дня,
ні
години. Мого
сяч українського робітництва зійшлися в Ню йор- ють активного підтримання святила для нього й умерла на кий час лікує у Фінляндії; по- ли друковані нелегально й попередника — подає
назвику на масову маніфестацію проти московського большевицької Росії, — чи за- стійці.
тім вертається в Минськ і тут розкинені в десАтках ТИСАЧ леще

маластівського
декана
в
жадали
українські
СОЦІАЛІСТИ
способу підбивання України при допомозі виголоЦьотка — про яку мало або видає часопис для молоді „Лу- тючок по всій Білорусі.
цьому
приходстві
вбили.
Вноджування українського населення. Буде це тасама активного поборювання Росії? й нічого не знає навіть той, чинку", яку редагує до світо- ЖИТТА і працА Цьотки були Чі — влізли вікном бандити й
Алеж де там! „Всеж-таки"— хто цікавиться жіночим ру- вої війни. У війну голоситься такі великі,, такі всебічні й
банда, що кидалася на наше патріотичне жіноцтво,
ножами закололи. О, карпатна наших дітей, на наші національні прапори, щоб большевицька Росія — цеж хом—це в дійсності псевдонім в сестри милосердя, працює повні живлової сили, що не- ських
є тут доволі,
тим чином розбити демонстрацію проти червоної соціялістична Росія! Тому і Альойзи Пашкевич. Селянська на фронті, потім у тифових даром критик А. Навіна писав тільки розбишак
не тих гонорних з лежадають
вони
на
випадок
війМоскви. Отже будуть там ці всі зрадники, передочка, вона належить до тих бараках у Вильні, а коли Біло- про неї:
вертні, що тут на американській землі допомага- ни, -— всіма силами старатися небагатьох білорусинок, що русь займають у 1915 р. німці, „Не страх смерти і не ЛАК ґенди, а звичайних злочинців.
ють за юдиний гріш Москві — Матір розпинати. „найшвидше ліквідувати вій- мали щастя й силу волі без Кейрисова -Цьотка всі свої втратити радощі життл тгво — Цікаве обвинувачення, іВони і тепер назбирають собі до помочі всілякої ну" — „на основі вільного са- помочі батьків вибитись у сили покладає в організацію рять трагедію душі . ^ м к и : ле з огляду на факти не безміжнародньої голоти та кацапської наволочі й бу- моозначення народів".
люди: скінчивши гімназію й білоруського цкільництва. 'І її бурхливий темперамент на підставне, — подумав я.
Як 'ліквідувати? Про це ні високі школи у Вильні в 1904 справді, заходом її повстає прямовувався в чисто ѓромаддуть намагатися представляти це як „Народній
Конгрес", і то української „поступової іміграції". слова!p., кидається Пашкевічанка у багато шкіл, але Кейрисовій ську працю, виявляється у
Нема і бути не може ніякого спільного фронту Щоб скористати з війни, в вир громадської самостійниць- не доводиться діждати вели- творчій роботі, а смерть і
зі зрадниками нації. Бо можна зійтися з політични- яку вплутивсяб СССР для по- кої роботи, яку репрезентува- кого моменту, для якого пра- хвороба мучать поетќу тим,
ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ,
ми чи релігійними чи ще якими там противниками, валення Росії і сепарації Укра- ла тоді тайна Білоруська Со- цювала, моменту проголошен- що вона чує втрату сил до
але не можна зійтися з національними зрадниками. їни — про це ні слова!
ціялістична Громада. Пашке- ня Білоруської Держави в бе- праці, що в моменті недуги Односельчанин. — Так, ми
Щоб кликати — вразі війни вічанку можн'а було тоді ба- резні 1918 р. В 1916 р. вона почувається вона непотріб- змінили. - Ми вже багато разів
Не можна зійтися з такими, що в найтяжчу хвилину
нації копають їй гріб. Миж бачимо, що в цілім сві- до повстання проти Росії — чити на всіх робітничих збо- виїздить в Літчину, де по се- ною, зайвою".
напоминали наших громадян
ті підносяться голоси протесту проти московських про це ані слова!
рах, де захоплювала білору- лах шаліє тиф, збирає мате- , Чи тоді треба дивуватись, в Америці, щоб у своїх допнЩоби скористати з нагоди ських робітників палкими лро- ріяли про нього, шоб добути
катів навіть з боку тих, що є чи були великими
що білоруси нині, у `20-лїття сах і покликах, чи навіть списимпатиками комуністів. Але мовчать тільки одні обернути багнети узброєного мовами, а хоч працювала то- від німців допомогу, заражу- смерти, в часах, коли треба' їм сках жертв, були трохи остонаші комуністичні перевертні й далі притакують народу проти його гнобителів, ді у лічниці, знаходила час на ється й у рідному гелі Нови`і якнайбільш таких одиниць, як рожними, коли згадують імеМоскві, коли вона розстрілює найкращих синів на- — про це ні слова!
громадську роботу. Колиж по- Двір, пов. Ліда, вмирає. Там її Цьотка - Кейрисова, низько на своїх краянів, приятелів чи
Отже згадка про „найшвид- чала
шого народу. Тому з такими людьми може стояти
виходити
білоруська й поховали й там у 20-ліття клонять голову перед її мо- товаришів, що живуть по ссв однім ряді тільки людина без національного й шу ліквідацію війни" — 'є в „Наша Доля", Пашкевічанка смерти, що припадає на цей гилою? — („Жінка").
лах чи містах під польським
устах українських СОЦІАЛІСТІВ віддала їй свої літературні рік, білоруси збираються' полюдського почуття, зрадник нації й людства.
А. Курдидик. окупантом. Та знаходилися в
нас такі „ѓероЃ', що зараз
толкували наші завваги в таҐабріеля Реваль.
мав причеплені на одежі: ѓу- Нічого не скриєтьсн перед ни- червона шапочка, білі штани
кий спосіб, що це редактори
сама, що там на терасі роз- „Свободи" такі боягузи. А ми
ми!
дзик і металева бляшечка.
та Аскрава куртка. Грали на
— Ти також дістанеш таке — Та до речі! Я бачив нині сопілках, флєтах і бубнах. По- мовляла з ним! Стояла серед це підносили, бо нам доносиразом із гаслом і вказівками. рано три дівчині. Хотіли на- тім ступали довгі ряди свяще- елегантних жінок, а очі впя- ли про випадки арештовань у
лила в свого батька, який са(2) Ми з одного, а уряд із друго- вязати зі мною інтригу, наче
ників і черців, діти з палаю- ме пристанув недалеко бальн краю на підстаті невідповідг
підчас
нарнавалу...
Не
знаєш,
го
боку
бережемо
порядку
в
них дописів в українській пречими свічками, полумям наВїнкент Тарагоне, що похо- сячну армію!... Наші револючий то дім із терасою, з паль- діл, опісля преріжні- католиць- кону. Та зараз, наче притяг- сі в j Америці. Ось тепер арешдив із багатої 'родини, був ціонери мусять добре приза- Барсельоні.
нена магнетною силою, звернайщиріший Хаімів приятель. думатися... а також і наш уряд. — Хто тепер губернатором? мами та букшпаном?
кі товариства із розвиненими нула очі в юрбу. Побачила й тували незаконно збаразького
— На ційже вулиці? Це хі- хоругвами.
адвоката д-ра Володимира
Був це кремезний юнак, що — Так гадаєш? — спитався — спитався Доц Хаіме.
— Маркіз Де Вальфуерте. ба дім поета Морена, його Вкінці відділ вояків у пов- пізнала Дон Хаіме. Зачервоні- Гамаля (якого держать у тюрпристрасно любив спорт, му- Дон Хаіме сумнівно.
лася, щось стала шептати до мі вже кілька тижнів), а далі
зиќу та театр. Дон Хаіме взяв — Певно! Сьогодні можемо Людина залізної руки. При- сестрінка, замужна, живе в ному виряді, представники приятельок. .
Мадриді

одначе
приїжджає
сягнув
собі,
що
винищить
до
його під руку та сказав весе- успішно боронитися перед ревлади й урядів, а попереду — Ти щасливий! — запри- д-ра Івана Кульчицького і иа?
ло:
волюціонерами та почати бо- тла всіх анархістів, бандитів і тут часом із дочками. Здаєть- них губернатор Барсельони, мітив Вінкент — саме на тебе ґістра Івана Зварўна за „ш"змовників. Почав уже бороть- ся, віддає одну з дочок за старий, із строгим, холодним
рення неоправданих вістей за
— Ходім на снідання, пого-. ротьбу за визволення!
звернула увагу!
старшину королівської гвардії. поглядом.
бу
— а він невблаганий.
кордоном
з метою шкодити
воримо собі доволі. Батька Дон Хаіме оглянувся обеДон Хаіме відвернув голову
нема дома, розумієш... урядо- режно; довкола не було ніко- Після короткої мовчанки го- Видно, приїхали до Барсельо- Хаіме із приятелем вмішав- й нічого не відповів.
інтересам Польщі". Менше з
ни. Хочеш, щоб я їм представа праця... будемо зовсім сво- го, крім старого Пакора, а цей ворив далі:
ся у ряди процесії, що посу- Минуло кілька днів — і Д о н тим, що в тім, що арештовані
вив тебе?

Владу
має
він
необмежебідні.
був зовсім певний.
валася
позаду губернатора.
Хаіме не стрінув більше чудо віднеслися до земляків в Аме
Всіли до авта Вінкента Та- — Ах, колиб це здійснилося! ну... хоч, правду сказати, він Дон Хаіме заперечив голової
губернаторової дочки, хоч риці в справі допомоги будові
Ззаду
за
ними
серед
співів
рагоне, що стояло побіч і по- — зітхнув тяжко. — Колиж узурпнатор. Не він — лише вою та став говорити про
що дня рано пересиджував на Українського Народнього Доїхали до давньої палати Вели- нарешті здобудемо цю неза- твій батько повинен бути гу- щось інше. Два приятелі гу- тягнулися ще довгі ряди а- терасі та .заглядав раз-у-раз му в Збаражі, не було на ділі
люмнів,
у
блакитних
або
фіобернатором Барсельони. Твій торили ще, коли коло четверкого Інквізитора.
лежність?
нічого протизаконного, але, як
батько вмів би правити лагід тої години пополудні розда- лєтних одягах, священики, а до дзвіниці й цієї пальми. Ве— Скорше може, ніж спобачимо,
і і- це використовує
чорі
проводив
із
приятелями,
на
самому
кінці
ступав
сам
ніше, людяніше. Маркіз відчу
На другому поверсі було діваєшся! Від часу великої вій- ває це дуже добре — тому лися звуки дзвонів, що звіща- єпископ, що ніс Святая Свя- молодими людьми, багатими,' Польща, щоб нищити і переприватне мешкання Дон Хаіма. ни багато змінилося. Ось хо- теж ненавидить твого батька, ли початок процесії.
тих. Була то малесенька па- що любили забавитися. Та не- слідувати українців. Тому саВінкент зірвався:
Перейшли на затишну веран- чаб Ірляндія!
ненавидить у ньому ту владу — Піду на процесію. Побо латка, вся із золота та кри- баром це йому наприкрилося, ме, коли це знаємо, треба бўду, заслонену від сонця темно- — Розповідж же мені все, та вплив, що перевищають
шталів, висаджена багато са- став відчувати довкола себе ти дуже обережними, коли пнюються вибуху петарди.
жовтою заслоною. По стінах що тут було підчас моєї не- навіть його значіння.
моцвітами.
, Перли, сафіри, дивну пустку. Він був одинак, шемо про революційного духа
— Піду з тобою.
спиналися кущі рож — у куті присутности.
в наших братів по рідних сесма
и

Бо
оконечно
маркіз
Дзвони дзвонили голосно. ,
Р ^ ' РУ біни . топази, все мати вмерла йому вже давно,' лах, вимінюючи при тім їхні
ЦЄ
шепотіла маленька фонтана.
. — Тож слухай, — сказав тиран.
батько
вічно
занятий,
не
мав
БІЛА катедри відділи війська це вилискувалося тисячами
,
— Пакоре! — кликнув Дон Тарагоне.
часу цікавитися ним ближче. імена. Тим помагаємо поль— Твоя правда!
у
парадних одностродх удер- барв у промінях сонцл.
Хаіме — принеси тут заставу I розповідав йому широко
Щоб його батько' й губер- ській поліції, бо даємо їй під— І той тиран не має ніякої жували " по`рлдок, з трудом
й подавай до столу.
про ті тяжкі хвилини, що їх слабої сторони;?
натор
навязали щиріші взае- ставу до нових арештів і переў
__
A'
^A'
W
н
"
ч спинюючи величезну юрбу на
Старий слуга вийшов, низь- переживала Барсельона, про
половиш ч дороги . проце- мини, годі було, й думати. Во слідувань саме найкращих на—
Так,
має
одну

відроду, що тиснуласА за шпалі СІЯ зупи'нила'сА. Хаіме, що
ко вклонившися.
атентати анархістів, убивства
ни ненавиділися — під ма- ших синів і доньок. Ми розу— Твій батько — озвавсн на вулицях, підпали грабіжі повів Вї'нкент притишеним го- ром. Вікна прибрані багато ввесь час розглАдавсА довко- скою холодної чемности. Дон міемо, що багато наших люлосом

свою
дочку!
килимами, всюди повно ката ла, запримітив нараз на одноВїнкент — енергійна людина! церков і монастирів...
Хаіме розумів, що Перла Бар- дей роблять це з найкращих
льонських прапорів, фестонів
Завдяки йому, відколи став — Та тепер — сказав вкінці — Ах! ,
му з бальконів ті `самі три дів- сельони мусить остатися для почувань, щоб піднести імена
_

Має
дочку,
чудову...
звуть
із ЦВІТТА. На бальконах повно
президентом
„манкомуніда- — маємо знамениту організачини, икі щойно недавно ба нього яише,; ѓмилим, далеким наших'борців, та їхніми іменалу"0), вспіли вже „соматені". цію. Твій батько зумів зорґа- її „Перлою Барсельони". Лю- жінок.
чив у вікні дзвіниці.
ии і ділами заохотити наших
спогадом.
бить
її
до
божевілля,
уступає
Задзвеніла сурма, похід рузорганізувати шістьдесять-ти- нізувати успішну самооборо(Дальше буде). громадян в Америці до більїй у всьому. Колиб її втратив, шив. Попереду їхали тамбори — Диви, — прошептав до
нього Вінкент — там на бальну проти всіх наших ворогів. не пережив би того!
шої активности в народнім
џ
на КОНАХ, що їх вели за вуз- коні: Перла Барсельони!
) МаикомунІдаА — автономія Каџ
життю
і до більших жертв, та
тальоиії, яку здобули в революції, а
— Гм... Щоб тільки анар- дечку хлопці, у середнєвічних
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО проте будьмо таки осторож—. Котраж це? '
скасував її диктатор . Еспанії Прімо
Показав приятелеві відзна- хісти того не пронюхали!
ношах пажів. За ними йшли — Ця в білій суконці.
де Рівера, яки№ сам з роду був каВ ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ними, бо за тим усім слідять
тальонцем.
ки організації „Соматен", які — Добрі вони мають носи! катальонці в народній ноші:
Так, це вона була! Вона, та
НАРОДНОГО СОЮЗА,
польські агенти.
FOUNDED 1893
Ukrainian newspaper published dally except Sundays and holiday!
Owned Dy
by the Ukrainian National Association. Inc.
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N.

О. С.

ФРАЗИ І ДІЙСНІСТЬ

КОНГРЕС ЗРАДНИКІВ

БІЛОРУСИНКА - РЕВОЛЮЦІОНЕРКА

ПЕРЛА

БАРСЕЛЬОНИ

КАРТИНА
З ЛЕМКІВЩИНИ

Ч. 205.

-

СВОБОДА, СЕРЕДА, 2-го ВЕРЕСНЯ 1936.

НА БІЖУМІ ТЕМИ

ЇРИСТШПЯ УНІВЕРСИТЕТУ ріііІІІІІІШШІІІІІІІІІІІІШІІІШ
ГАРВАРД

є.ю. п.

МЕРІМЕ ПРО ГЕТЬМАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ВСЕ В ПОРЯДКУ?
дуже хлопячнми, бо ставали
Найстарша наукова інституДня 25-го серпня появилися геройськими.
ція в Злучених Державах, уніЦікаво, який вплив буде верситет Гарвард у Кембридж,
в га зетах рівночасно два донемати
ця новинка на дівчат, що Месечусетс, святкує цього росення.
Доносили з Форт Ворту, в будуть про неї читати. Адже ку тристаліття свого заложенСеред великих європейських могутніми сусідами, він пристейті Тексас, що в канцелярії й газетяр і заряд виходять ня. У 1636 році, всього шіснапоетів, що захоплювались У- святив своє життя на боротьбу
д.ра Ѓрейси Гомфрі Гуд, мі- видно з заложення, що дівча- цять років після прибуття
країною й про неї писали, та- за її самостійність. Здібний
сцевої лікарки, знайдено тіло та це щось гірше від хлопців, „Пілгримс"
до ,, м}сцевости
ких як байрон, Пѓо, Пушкін, розєднувати своїх ворогів, як
4
„сеіїлсмена" Роса Тернера, - З що хлопці це вища порода Плимут, кольонҐя Месечусетс
Словацький, Рільке й ія., ви- і зберігўати єднання поміж вільчоловіка. Поліція каже,_ що людини, бо вони люблять бу- призначила ' 4 ^ ' фунтів стер`
значне місце ьаймае відомий ними групуваннями, якими сам
я.р Гуд призналася, Що и чо- ти героями (себто дівчата не лінѓів, себто дві тисячі доляфранцузький новеліст Проспер проводив, сміливий войовник,
рів, на заложення
каледжу. =
ловік, з котрим вона від яко- люблять).
Меріме (180а—1870). Йдучи багатий засобами політик, оХоча це загальне переконан- Три роки після того
Джап
гось часу не жила разом, придоволі втертою на ті часи до бережний в успіху, незломної
імігранд-священикц
іииов до її канцелярії, почав ня, себто таке, що його ніхто Гарвард,
рогою, заінтересування Украї- твердости в невдачах, Хмельз нею сварку й підчас цеї свар- не повинен піддавати в сумнів, подарував для каледжу полоною серед літературних кругів ницький мусів мати ще тільки
її лікарський всетаки думаючі люди і його вину свого маєтку, а саме 780
Франції, дає він низку праць — щоб здобути європейську
кн схопив за
про українських козаків, а на- славу — менш варварський нащо він піддавали в сумнів. Питався фунтів стерлінгів, як теж
Ніж. Вона збоялася,
може її поранити{ й стрілила раз один учений на конферен- свою бібліотеку, котра станоІ ЯК НЕМА, ТО ЗАМОВТЕ НА НАСТУПНИЙ ШКІЛЬ- Е віть так ними захоплюється, рід, а може теж лекше для виції вчених, скільки чоловіків вйла звиш чотириста книжок,
що в одному з листів так і пи мови ймення".
до нього з револьвера.
НИИ РІК У КНИГАРНІ „СВОБОДИ".
З міста Фредериксбурґ, у відважилисяб на ўродини, як- почім інституцію названо його
І ПЕРША КНИЖЕЧКА (Буквар) М. Матвійчука
40 ц. 1 ше: „Ви знаєте, щодо мене, то
Свою працю замикає Меріме
я — козак". Воно тим більше
стейті Вірджінія, доносять, що би вони знали, що їх від цьо- іменем.
(Також маємо нове видання першої читанки М. Матвійзнову
таки похвалами хисту й
го
може
стрінути
смерть.
цікаве, що розвивається на тлі
чука з 1935 року. Коли хочете нове видання, просимо
як пані Клифордова коло півНа перших початках свого
таланту Богдана Хмельницьпопулярного
у
Франції
польозазначити
при
замовленню.
Ціна
та
сама,
40
ц.).
j
ночі вернулась з прогульки
існування каледж Гарвард був
Д Е ПРАВДА?
ДРУГА КНИЖЕЧКА (читанка для II клясн) М.
нофільства, якому Меріме ви- кого. Все те звязане в нього з
автом з Снандером, її чоловік,
науковою
твердинею для буЩодо відношення вартости
Матвійчука
45ц.
5
разно протиставить своє укра- захопленням Україною, її коз котрим вона не жила разом
чоловіків до вартости жінок є дови біблійної републики МеТРЕТЯ КНИЖЕЧКА (читанка для 111 кляси) JVL
їнство. Про своє козакофіль- зацтвом і гетьманами, її людоцілий рік, підбіг до авта, висечусетс. Серед його предсідМатвійчука
60 ц. =
три думки:
ство саме й пише до одної зна- вою творчістю та письменскочив на дошку автомобілю,
ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (Читанка для IV кляством, зокрема „козацькою піЗагальна думка каже, що ників були визначні пуританси) М. аМтвійчука
75ц,
= йомої польки з нагоди появи
притиснув револьвер Снайдечоловіки вартісніші від жінок. ські духовниќй, включаючи І.
5 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ для дітей у чотирох чаякоїсь книжки, що „робить во- снею" про недолю кріпачки і
рові до грудей і взяв у свої
Деякі жінки
протестують Матери, 'а релігійні спори стях з дуже гарними ілюстраціями М. Фарна на мене вражіння продума- писаннями Марка Вовчка'').
руки кермове коло авта. Кли:
туха: КИЇВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО; ГАЛИЦЬпроти цього та запевняють, значно впливали на активність
ної і написаної дуже добре, — („Новий Час").
форд поїхав у цей спосіб за
КО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА; КОЗАЧЧИщо жінки вартісніші й вищі каледжу. Однак вже в тім часі
але помічаю в ній помилку,
місто, де він застрілив СнайНА; УКРАЇНА В НЕВОЛІ. Це надзвичайно
Гарвард інтересувався
евровартістю від чоловіків.
хоч
і не з них, за які Ви її лая- ") Про козакофільство Меріме зіfig
добре
видання
для
вжитку
в
школах
і
для
дера та їхав ще довго з мертЩе інші кажуть, що чолові- пейськими науками. Запроше- ЯН
дітей.
Кожна
книжка
коштує
20
центів.
тимете:
вона занадто польська, j бралн чимало інтересних даних
вим уже чоловіком, що сидів
Ціна за всі чотири книжечки разом
75 ц. 5'- Ви знаєте, щодо мене, то я — французькі й російські дослідники
ки й жінки тільки ріжні, а не но навіть передового чесько- =
між ним і жінкою. Клифорд
його творчостн, а з українських Іль50 ц. =
вартісніші одні від одних. го фільософа та вченого, А- В КОРОТКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, І. Крипякевича _ _ _
козак".
ко Борщак і Федір Сааченко. ' '
нарешті задержав автомобіль
моса Коменського, котрий у 8 МАЛА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, І. Крипякевича
15 ц. Ш
„РІЖНИЦЯ В фуНКЦІЇ ЩЄ НЄ 0 3 - :
перед хатою сестри, а . я к ж і н той час скитався на вигнанні == ПОЧАТКОВА .сОГРАФІЯ з багатьома малюнками і картою,
Твори П. Меріме, що віднондчає нерівности", каже АлС Рудннцького __
75 ц. 5
ќа вибігла з авта, він стрілив;
п Европі. З причини лихого Z
сяться до України, є двоякі:
фред Адлер, віденський психо9
МАЛИЙ
КАТЕХИЗМ
христіянсько-католицької
релігії,
улособі в голову й убився на міздоровля Коменський
відкалітературні й наукові. До перльог в останнім зошиті мі;г:
ЖИВ О. І. РуДОВИЧ
85 Ц. S
зався прибути до Америки.
сці.
ших належать „Історичні сцеass БІБЛІЙНА ІСТОРЯ старого і нового завіта, о. д-ра Я. Лесячника „Ескваєр".
„Вклади
Хоч не можна ні одного ні чоловіка й жінки до подружвицького
85 ц. і ни", де шеста сценка відбуваЗ х початком
вісімнацятого ЕЕ
другого факту узагальнювати, жя й до цивілізації є одновар:Z5 БІБЛІЙНІ ОБРАЗЌИ. Перші початќи науки релігії, о. С. Біється „У запорожців над Дніпстоліття, ліберальні елементи =
ленького
35II. = ром", до других низка статѓей
всетаки не можна сказати, що тісні й однаково важні".
здобули контролю в Гарварді. = 5 ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ в біблійних
До Европи приїхав король
відносини між чоловіками й
З малого каледжу Гарвард то- :— :
оповіданнях, о. С Біленького
50 ц. = і розвідок, серед яких головне бріджа Кальбертсон. Карієра
жінками в Америці в повнім
ХЛОПЕЦЬ БЕЗ ШТАНІВ.
20 ц. Щ місце займає монографія про цієї людини небуденна, а така
ді виріс на передову наукову Щ РУХОВІ ЗАБАВИ. Декотрі мають пісні
порядку.
20 ц. і ^ Богдана Хмельницького.
Російський
козак
Серґєй інституцію
в
кольоніяльній :^s ВЕСЕЛА БАНДУРА, співаничок з нотами
дивоглядна, що тільки психоКурнаков оповідає в своїй Америці. Впродовж наступно- == МАЛИЙ БАНДУРИСТ, збірка пісень для дітей, видання „Світ
ХЛОПЦІ У СПІДНИЦІ.
Першою розвідкою на теми зою сучасної доби можна роз-і;
ДИТИНИ"
25.Ц. 5 - :
української історії була стаття яснити собі, як майстер рекляЗ реформатора (себто шко- книжці про „дику дивізію", го століття, каледж переміне- В СЕРЕДЕЧНИИ ВІНОЧОК. Вязанка святочних бажань для
українських діточок: На іменини або ўродини матери,
Меріме в „Офіційному Моні- ми ‚зумів зробити міліоновий
ли, до якої посилають дітей за що недавно вийшла анґлій- но на університет з окремим =
батька, дідуня, бабуні, тети, страйка, вуйка, сестри, брата,
торі" 1854. р. п. з. „Козаки У- маєток тільки тому, що міліокару) в Байоні, Ню Джерзі, ською мовою, як то він 'раз медичним, правничим та те- ЕГ:
вчителя, вчительки, товаришки. Також новорічні, вели7J країни і їх останнЦ гетьмани",
вибирався з одним моЛодим ольогічним
факультетом. У ѓпѓ:
втекли кілька хлопців.
нам зумів защіпити бациля
ЕЕ
ќодні і різдвяні побажання. Писемні привіти на Стято
Н
кавказцем
на
полювання
на
1847 р. Лўіс Агассиз, визнач- ЕІ:
Утеча розкрила перед гро,Матери і декламації
35 ц. = де ширше зупинився над по- гри. Елі Кальбертсон приїхав
природо- ^2 МАЛИЙ ДЕКЛЯМАТОР, збірка віршів до деклямацій на всякі
f= статтю Хмельницького та Ма- до -Ню Йорќу 18 літ тому. Иомадянством факт, що хлопці качки. На його здивування нин швайцарський
національні й шкільні свята та обходи. Підібрав І впо:f: зепи. Меріме доходить до та- го батько був копальняним інбули одіті в спідниці. Так ка- хлопець узяв зі собою кин- знавець, заложив музей при If
рядкував М. Таранько. Видання „Світ Дитини"
25 ц. В кого висновку: „Перехід украуніверситеті Гарварда, що по- В
же одягатися хлопцеві заряд джал.
жиніром, що виїхав перед війs МЕТОДИКА правописних 1 словесних вправ з додатќками:
„Пощо стобі кинджала на ставило його на перше місце
їнських козаків (до Московщи- ною до Росії і там оженився з
реформаторії,
як
хлопець
'Еѓ`.
диктати, зразки говірок, спис висловів. Практичний під^
провиниться, головно як про- дикі качки?" — спитався Кур- американської науки. В році ==
ручник для вчителів і кандидатів учительського знання.
z=H ни) наніс жахливий удар Поль- донькою козацького генерала.
Д-ра К. Кисілевського. Ціна
65 ц. Е щі, і навпаки, зменшення Поль- Після війни- Елі вернувся до
бує втікати. Це відкриття зно- наков свого молодого товари- 1869 Чарлз Виллєм Еліот, ко- —= щі приспішило втрату ними сатрому тоді було 39 років 5 5 МЕТОДИЧНИЙ ПІДРУЧНИК до кавчання перших початків
ву почало живу дебату серед ша.
Америки шукати праці і жив з
українського письма, М. Матвійчука. Ціна
75 ц. І і - мостійности".
„Верховинець без кинджала, життя, стає президентом уні- `=`виховників над питанням: чи
допомоги, приятелів. Одного
"SVOBODA,"
І Монографію про Хмельниць- дня почув він, що один нюпорадію карати хлопців так, це так, як чоловік без штанів. верситсту і перебуває на тім Ц
щоб їм казати вбиратися по У горах усюди небезпека. Не становищі сорок років. За йо- Щ 81-83 GRAND ST., (P. О. Box 846) JERSEY CITY, N. і. Щ кого, як виходить з листів Ме- йорський ќлюб шукає доброго
поцілиш з рушниці, не поці го урядування Гарвард здодівочому?
UHltlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIllllllllillllllllllllllllllllllllllllll^J ріме, став він писати в 1862 знавця бріджа. Він зголиш
з ристолі, але кинджал у- був собі признання одної ?
Д-р Вилієм Ґ. Елис, комісар
р. В листі до пані де ля Рош- лосився туди із своєю жіннайбільших наукових інстнтуінституцій стейту Ню Джерзі, се поцілить".
жакелєн
з 1863. р. подав Мері- кою і виявилось, що його знанЩодо небезпеки в горах і цій світу.
каже, що така кара є незвистудентсво з числом . звиш
ме
про
цю
свою працю такі ня гри дає йому змогу виграчайна та психольоґічно невід- певности кинджала, може це
При першім іспиті, у серпні 7,700 членів.
помічення, мовляв, займається ти. Він почав давати лекції
й
правда,
але
в
чому
тут
поповідна. Зате ті, що придума
1642 року, девять студентів
Святкування
тристаліття . Чорноморець. — Читайте „писанням біографії страшен- бріджа найбагатшим нюйорли цю кару, кажуть, що в о н а І Р 1 в н а н н я в а г и кинджала для одержали певні наукові ступ- має міжнародній характер. На
модерну українську поезію. І ного дивўна по йменню Хмель- ським громадянам. Коли вине дає хлопцям свободи руху верховинця з вагою штанів ні. Відтоді 65 тисяч студентів, свято прибули сотки делєґа- вчитуйтеся в критичні заміт- ницький, гетьман козаків У- дав ві'н „Блакитну книгу" —
її тому добре надається на те, для чоловіка?
покінчивши студії у Гарварді, тів з заграничних університе- ки, які появляються з нагоди країни в середині XVII. в., який бріджевий підручник, успіх тащоб здержати хлопців від утеперейшли
до американського тів.
Мабуть найвизначніша появи книжок з віршами. Всі здається, винайшов боротьбу кої книжки був незвичайний.
ЧИ ЦЕ ДОБРЕ?
чі. Це така користь з цеї кари,
життя,
здобуваючи
собі
місця
точка
програми, це надання ті теми, які Ви використову- національностей... Цей великий За тою книжкою пішли інші,
Поза цим висказом кавказвони кажуть, а шкоди для
науки
шістьдесять єте для свого віршування, ста- муж бажав визволити малоро- всі про брідж. Його „Золоту
цяг можна догадатися почуття провідників у кожній ділянці ступнів
душі ніякої нема.
навчання
та
в
політиці.
Серед
шістьом
ученим
й
дослідникам
рі як світ. Ота вся туга за сіян, чи козаків, своїх земляків книгу" бріджа продали в 7
вищости чоловіка над жінкою.
Обі сторони годяться видІ звісно, кавказці не одні лише тих, котрі підписували декля- світової слави. Серед тих є цвинтарем у старім краю, за із ярма поляків, які в той час днях у 36,000 примірників. Нино, в тому, що навіть діти в
рацію незалежности Злучених дванацять, що здобули надто- липами чи вербами і т. д., вже робили всі можливі пакості се- ні він має пін, міліона річного
так думають.
реформаторській школі поДержав,
було сім бувших сту- роди Нобля, а саме: Артур Г. так переспівана, що ніяка га- лянам його країни. Тепер, як догоду і живе як міліонер.
„Наша цивілізація, на жаль",
винні бути виховувані здорово
каже А. Адлер, „кладе занадто дентів з Гарварду. Пять з них Комптон та Карло Ландштай- зета в старім краю не хоче мені здається, поляки знову Бріджа грає рідко; він учить
під тілесним і умовим оглявіршів друкувати. вернулись до тої самої поведін- інших грати: дає інтервю, пивеликий натиск на вагу чоло- були президентами Злучених нер зі Злучених Держав; Ед- вже таких
1
дом.
Держав,
а
саме:
Джан
Адамс,
Настали
нові
часи. Нові про- ки. Недостача мого твору по- ше систематично статті в найґар
Д.
Адріян
та
сер
Фридивіків. Унаслідок цього трапляються чоловіки, які не хочуть Джан Квінсі Адамс, Рутер- рик Ґ. Гопкинс з Анґліг; блеми. І нові форми — навіть лягає в тому, що він не має більше читаних часописах; 15
ЧИ ШКОДИТЬ СПІДНИЦЯ
приймати на себе обовязків, форт Б. Гаєс, Теодор Руз- Фрідрих Бергіюс, Ганс Фишер, і при віршуванню. А в вас — ріжноманітности. Скільки лише міліонів осіб грає його сиХЛОПЦЕВІ?
все по старому на тому полі поляки зможуть захопити кощо виходять з фікційних приг велт та теперішній Френклин Вернер Гайзенберг, Ганс Спестемою, 400 „професорів КальНе годяться вони щодо пи вілеїв їх пола, і є жінки, що Д. Рузвелт. Серед інших пе- ман та Оѓто Варбурґ з Німеч- Далі тужимо, далі нарікаємо. заків — стільки вони їх саджа- бертсона" є під його командотаішя, чи примус носити спід- бунтуються проти фікційної редових американських про- чини; Август Краґ та Ніле Пишіть дуже мало, а ще мен- ють на паль. І навпаки — зі ю, що дня пише статті до „Ню
ницю шкодить хлопцеві умово. нижчости, яку накладає на них відників, котрі набули освіту Бор з Данії; Т. Шведберґ зі ше пересилайте нам до друку. всіх захоплених поляків коза- Йорќ Таймса" за 100 долярів.
в Гарварді, були фільосо- Швеції. Між іншими вченими, Памятайте, що й найбільші ки з живих здирають шкіру.
Ні, каже заряд реформатор- звичай".
Він не скривае метод своєї
фи:
Ралф Емерсон, Виллєм котрі одержать почесні виз- поети роками передержували Бажав би я змінити дещо, але
ської школи, якраз навпаки.
реклями
і називає своє підприЗ цих слів виходить, що люХлопці з природи вже люб- дина повинна дружитися. Та Джеймс та Джордж Сантаяна; начення, чотирнацять є зі вірші й вічно їх справляли, за- мене затримує історична прав- ємство найбільшим щодо рекки
передавали
до
друку.
да..."
лнть робити з себе гороїв. Як чи це така правда, що без до- письменники: Артемас Ворд, Злучених Держав, дванацять
лями і пропаганди в цілому
Олівер Вендел Голмс, Генри з Англії, десять з Німеччини,
заряд каже їм одіти спідницю, казу її треба приймати?
світі. Він використав опінію
Поправдіж
„Богдан
ХмельДейвид Торе та Джеймс Ро- шість з Франції, пять зі Швайто хлопці люблять ходити в
щодо умової вищости жінки
ницький"
не
є
самостійною
зел
Ловел;
історики:
Френсис
царії, три з Італії, по два з Яспідницях, бо спідниці це
ЖІНОЧА ГІДНІСТЬ.
і кинув гасло, що жінка може
працею
Меріме^
Вона
дуже
позверхній знак, що хлопець
Д-р Віктор Гайзер, амери- Паркман та Джан Фіске; поет: понії, Данії, Шкоції та Швепри бріджі доказати свою пемітно
опирається
на
моноґрапробував утікати з вязниці.
канський лікар, написав у Едвард Арлинґтон Робинсон ції, а по одному з Голяндії,
МАЙНЕРСВІЛ, ПА. Бр. св. О. Нн- фії відомого українського істо- ревагу над мужчиною. Кальта
багато
інших,
котрі
оставиАргентини,
Норвегії,
Канади,
Одначе ця відповідь не вдо- свноїй життєписній книжці під
колая. від. 78, повідомляє, шо триквартальні бори відбудуться 6-го ве- рика М. Костомарова, що саме бертсон пише тисячі листів і
воляє всіх. Невже це здорово наголовком „Одисея одного ли свої сліди на ріжних полях Чехословаччини, Австрії, Ки- рссня,
в гали церковній на Спрус ул., тоді появилася (перше видан- видає річно 30,000 долярів на
науки,
освіти,
права,
політики,
таю та Австралії.
зараз по Сл. Божій. Члени, шо довДля хлопця, що він робить се- американського лікаря" про
гують по` два і три місяці до каси, а ня 1857, друг'е 1859. p.). Всеж- самі почтові марки. Він видає
бе героєм за свою спробу преріжні пригоди, які він мав промислу та фінансів.
ФЛ1С.
не прийд'уть на ці збори, будуть су- таки ця перерібка цікава сво- окремий
орган
„Бріджевий
Сьогодня університет Гар`спендовані і виключені з відділу і
втекти
з
реформаторської у ріжних закутинах світу.
беззастережно
приязним світ", де що місяця веде полєУі`ЛШі Союза.'На тих зборах будеїм
школи? Чи в тому є справжнє
Описує він між іншим, як на варда має кляси мистецтва, насправоздання уряду, за, 8, місяців відношенням до Хмельницько- міку з усіми своїми суперниКонтр. комісія здасть свої .рахунки
геройство? І чи самосвідо- островах Филипинах він мав уки, техніки, права, медицини,
Телефон.
Члени, котрі не будуть на зборах, го і до України, що помітне ками. Він переводить іспити
мість геройства це корисна клопіт з жінками, що служили дентистики, архітектури, дущоб не нарікали на уряд, шо будуть зокрема в передмові і в за на брідж учителів і видає дипМаленька
дівчинка
відпові
за неплачення їх міпоява для душі людини?
послужницями по шпиталях. ховну семинарію, курси про дала перший раз у життю т і суспендовані
сячних вкладок. — Теодор Стеців, кінчеќні твору.
льоми, приймає за 25 дол. члеЦі жінки вважали це нижчим публичне здоровля, вищу о- лєфоном і дуже здивувала- предс; Аантін Боньчак. кас; Андрій
Боньчак„фін.
і
рек.
секр.
„Микола Костомарів — за нів до ќлюбу, в якому бріджиХЛОПЦІ И ДІВЧАТА.
своєї жіночої гідности вмива- світу та заряд підприємством. ся, коли почула батьків голос.
чинає
Меріме в передмові — сти раз на рік довідуються про
‚.Чи видно було на хлопцях, ти хорих у шпиталях.
До його засо`бів належать чи- Врешті вибухнула плачем.
ВиіКС-БЕРІ, ПА. Бр. св. їв. Хре- старанно описав за ориґіналь- його нові секрети гри. Все це
Що мали носити спідниці, які
Звісно, чоловіки теж мають сленні лябораторії,
астроностителя, від. 223, повідомляє своїх
— ' Ч о г о ти плачеш, доню? членів, шо триквартальні бори віл- ними документами життя лю- зробив він своїм комерційним
сліди зжіночення?" — питався почуття про свою чоловічу мічні та метеорольоґічні оббуд^ться в неділю, 6-го вересня, за- дини, яка мало відома, гадаю хистом. В Америці назвали йоодин газетяр заряду вязниці. гідність у роботі. Для чолові- сервації,
ботанічний
город, — питає мама.
раз по Сл.'Божій, в гали парохіяльній. Всі члени обовязані прийти на поза словянськими країнами го недавно „Барнумом брі— Ох мамусю,
І дістав відповідь, що хлопці, ка, що має таке поняття про „ліс Гарвард" та кілка музекаже дів` ці збори, бо маємо важні справи до
джа", .за назвою найбільшого
які мусіли носити спідниці, не свою гідність, нема.відай гір- їв. Єтам факультети з 1,750 чина, хлипаючи .— як же ми полагодження. Котрий член не прий- але на мій погляд дуже на це
заслугує.
Виборний
представамериканського циркового підде
на
збори
заплатить
кару
згідно
тільки що `не ставали подібни- шої образи, як сказати йому учнями, до котрих ходять сту- тепер зможемо витягнути тата
зо статутом. — Петро Маліборськнй, ник невеликої нації, окруженої приємця.
'.. . і , ^
ми до дівчат, але якраз були!робити „жіночу" роботу.
денти з цілого світу, як^ теж з цеї маленької дірочки І
секр.
t

ЧИ У ВАШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Є ТАКІ ШКІЛЬНІ КНИЖКИ?

ШПОНЃ ЛЮДЕЙ СЛУХАЄ
ОДНОГО КДРТОГРДЯ.

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ,

ЗБОРИ ВІДДІЛЮ У. Н, СОЮЗІ

ж^

4.205.

г-jro ^ В Е Р Е С Н Я ѓ9за

С В О Б О Д А , С'ЕРЕДА,,

дить йому дуже важко. І от' Ц.; А, Пограйичннй, В к.н.
вони віднесяг#ь д о йЬс п о too-лада, М. Федпишин, В. Яро"Г
міч. Н а їх заклик м и зарао. кий, Д. Малецький, і Дл яи
4
;
ДТТЕИТІОИ YOUTH? ‚-^ВВЕУ .%†ТЕИТІІУИ Т 0ІіТНІ 6 створили т у т комітет і він уже чак, С. Корда, І. Родкевич В
.4 Ь
ь
;
.".'
51
!—;
" Т 1 ^'- 'У- ь,к ' ѓ '- ^
5 занявся збіркою. Д о с і зібрано Федчишин, Н. Коритќо Г Па'
-О—
-'
$61.10 і ті гроші вислано через и ю х М. Макарчук, Н. Луцеп
Обеднання на
призначену А. Рузанський, Г. Берад, KVIV
Кликали його просто: Мішель (Михай'ло) Соціль. Жертвували: ' `А. Помір- чинський і Нечай по 25 ц d"
малі. Був високий, худий наче тичка. Вже своїм $Н(
OF
'
ко Й П . Ґолдак по $ 5 ; Тов. У- М. Турчин 10 ц.
зверхнім виглядом зєднував собі всіх. Бус покірспення ҐІр. Богородиці $3.20; ' Заѓюмогове Товариство р 0
ний наче вівця та щирий наче дитина. Досі я не
бачив сомалійців. Щоправда, бачив я їх, ти на
(український ^ л ю б _ П .Р И j y г бітнкків з села ПГдгородя, ,1;„
.
s WILL BE HELD AT Д - u : ;
::
:
образќу, одначе там вони зовсім не ріжнилися від
кат . церкві з каси $ З ; В. Гол-(мешкають у Нюарку жер п „
}
етіопців, своїх небезпечних сусідів.

_ . ; ' $ 2 ; по " $ І : L Мато- Вали $10.
'
- „$. ! T R O Y , N ^ ; :
: і і љ?
дак
лич, И . З і л о б р а м , С. ЗілінК. Євдошин і Д. Глухаиник
Було то на чердаку корабля „Марѓете Паша",
ський, І: Тиндик, В. ХрУ"Ь. М. (зібрали в прав, церкві "в Нюна Сере'дземному морі. Я плив тоді з Марока до
f
Чухрай, Т. Гриньків, Т. Влади- арку $7.30
Марсилії. Вечором найрадніше проходжувався я
ST. NICHOLAS AUDITORIUM, 391 SECOND STREET.
ка, Ѓ.' Поцілуйко, Т. Ќриса, І. Разом зібрано $83.45,
по чердаку, дивився на легко розбурхане водне плеA cordial evitation is extended to all Ukrainian youth dubs. Come is a dekgite or guest;
and take part, in the discussions concerning our youtht ina non-partisan frank manner.
Тиндик (стар^), Ж Жидик, M. обтягненнї видатків за а по
со, в якому відзеркалювалися зорі та світла копере.
Watch the Svoboda for further announcements and program. For further informaАндибур, Р. Рейман, А. Сер- силќу, вислано $82.
рабля. Із північно-західніх кінчин афр'иканського
tion write t o ; Џрпщ В. ‚O^tqb, $$І Second $t^ Troy, N^if.
няк,
І.
Була,
Тетяна
Кузів,
М.
.
'Комітет:
'С.
Ідак,
В.
побережжя дув легіт, пересичений запахом цві'`Рук,
ДмитрЬшин,! Паращак, Т П{атерина Євдошин, м.
тів, дерев, оливи й мила.
'
`РУК,
ОІПІОІП ОД ОІП О С О
Флис, Т. ЇІІпить, д-р. Н. Клим, т . Залипка, І. Павлів.
Я вже вертався до каюти, як попри мене пе"В. їЦупляк, M. Кульчицький,
І
рейшов якийсь високий чужинець і також поспі- до купелів. І там міг би ўладитися Як так далі
№ШШШМЩШ М. Бемба, ђва Чулиќ, Т. Рошав у далеку частину корабеля під вежею. Не був піде, буде дуже багатим чоловіком.
бак, Й. Хлопаќ, М. Іваніцький, ЗБОРИ Ц Д Д Ш . н. ШШШ
КРАЄВІ.
6іли.й. Мурин, етіопець чи араб? Третя кляса роЗа пів року в цій наварні вже не було Міпѓеля.
Анна
Пережак і І. Сухиня; по ВУНСАКЕТ. Р. А й . Том 1м ,„___
їлася від колірових людей, головно арабів, муринів
Новий власник, француз, здвигнув лише плечима.
ДІТРОИТ, МІШ.
50 ц.: В. Пврящак, О. Ґрамоць-;І Франка, від 241, повідомляє 7S,
і мішанців, що тяѓли зі собою численну, брудну,
членів, що чергові ИІСЯШН
Один сомалійський гість розповів мені про кінець
кий, С. Волинський, С. Гармич, ІКПХ
На визвольну боротьбу.
крикливу родину з найріжніших частин північнозоори відбудуться 5-го вересня
Мішеля. Впав він у сіти одної айриської малярки.
Дня 8. червня Марія Данчи- В. Гук, І Пнлипчук, Й. Яцеч- годині 7-мѓй ввечір. Прохаємо псі'
африканських французьких кольоній. Незнайомий
Називалася Бетсі. Використала 'його. Підпрйєм- шин і її діти зробили свому ко, І. Андибур, Агафія За- MwwdB- пряйтн на ці збори - м
пристанув. Хвилину стояв непорушно, наче закамество підупадало, персонал окрадав Мішеля. Гроші мужеві й батькові несподіван- слоцька, пані Стефанів, М. Скибшський, секр.
нілий. Над чимсь роздумував. Я незадовго довірозійшлися, Бетсі покинула Мішеля.
ќу зпрнводу його 51 року Сопко, І. Якимів, Катерина
дався, над чим. Чужинець за хвилиночку низенько
— А де він тепер?
життя. Коли Петро Данчниіин Рапко, Г. Гаджига, М. Войтусклонився до землі й оставав так кілька хвилин.
— Є палячем на кораблі, напевно є палячем... по тяжкій праці прийшов до цішин, Ќ. Хаць, ЌЗ. Оліяр, В.
Потім випростувався, глянув на зоряне небо та
Нічого іншого йому не остається.
дому, то застав у хаті повно Петрйшин^ Г. Лужецький, Й.
розіпняв собі пахи. Я зрозумів: він молився.
W I L L I A M SБ L NІС К
гостей, знайомих та приятелів, Зьомбра й Марфут; Т. Ябчан(З чеської мови переклав М. Н.).
На другий день я стрінувся в корабельній гоLAWYER
^його дружина й діти зложи- ко 40 ц., а по 25 ц.: М. Гарди- has MOVED hii home to 175 Ріст
стинниці з Мішелем Сомалі. Приглядався забаві
ли йому желання, а таксаио й гайло, К. івасишин, В. СорОка 3WST., N. Y..C. Telephone: OrSS
двох аргентинських хлопців і дівчаток. Із його
.^-аатв. office Addrci.: 4o WAII
зібрані гості пожелали щастя й М. Паращак (стар.).
зацікаленого лиця пізнати було, що рад би також
fST., N. Y. C. Tel.: Whitch.II 4-OoTo'
та
всякого
добра.
Забавляю
За
комітет:
Павло
-ҐолДайі,
бавитися з тими дітьми. Михайло був велика дичися, приявні гості не забули ІВасиль ґолдак, 'Андрій ^Йотина. Скорше ніж діти сподівалися, великий сотакож про Рідний Край та на иірко.
''
мелієць бавився з ними, поки йому не перешкодив
заклик М. Присташа зложили Хто з односельчан бажав би
вейтер, що приніс йому страву. Сомалієць сів наД-РЙРІЙ)ІНДРЕЙКО
$9 на визвольну боротьбу. дістати якісь ближчі інформапроти мене, його профіль пригадував профіль
УКРАЇНСЬКИЙ
ЛІКАР,
КНИГАРНЯ „СВОБОДИ" ДАЄ
Збіркою занялась Анна Ми- ції, прошу
звертатись на
медалів римських цісарів: бистрі, глибокі очі, вірХ
І
Р
У
Р
Г
І
А
К
УШЕР
Жертвували по $1: П адресу: Paul Goldak, 1408 So.
линий ніс, випукле чоло. Як він скінчив їсти, я
С П Е Ц І А Л Ь Н У О Ф Е Р Т У Іхайлюк.
321
^.
18lh
STREET,
!
Данчишин,
И.
Машляк,
1.
Ко11th Street, St Louis, Mo.
хотів заговорити до нього. Та заки я ще вспів поНА КНИЖКИ ІВАНА ФРАНКА
between I#t and 2nd Avenuei, 1
смина,
Д.
Коникин,
С.
Михай
о
чати гутірку, він перший спитався мене, куди я їду.
NEW YORK, N. Y.
8 К Н И Ж О К З А $2.50 люк, Анна Михайлюк і М
Щоби він був довірливіший, я став розпоріТ#І. GRAMERCY 5-2410.
І
БРУКЛИН, H. И.
Присташ;
по
75
ц.:
Марія
дати йому про мої мандрівки по Альжирі, Тунісі,
1. Захар Беркут, образ громадськоУрядові години: рано від 10 до j
Збірка
на
докінчений
Народ
Данчишин і Роза Присташ, а
го життя.
Марокў та Сенегалі'ќ
12. ввечір від б до 8, а в неділі J
О. Зелінський 50 ц. Гроші ви І+іього Дому у Залиптю, повіт
2.
Абу
Каснмові
капці,
арабська
рано від 10 до 12.
— Знаєте Сомалію?
казка.
Рогатин.
слано через Обеднання.
— Знаю так, як кожний, отже не знаю.
3. Батьківщина й інші оповідання.
Щирі земляки зі згаданого
С. Михайлюк.
4. Вибір поезій Івана Франка і коАДВОКАТ
Я вмисне сказав так, щоби він свобідніше міг
села занялися збіриоюеіг-8ібраО
роткий начерк його життя.
оповідати. Оповідав багато. Про кровожадне воІли ч$83.45Г
ќ?іои
5. Д л я домашнього огнища, повість.
СТ. ЛЎІС, м о .
лодіння чужих. Сомалійці нині невільники. По6. Лис Микита.
Жертви зложили:
Марія повідомляє, що ПЕРЕНІССЯ на
На
допомогу Для села
7. Молода Україна.
правді майже ніколи не зазнали свободи. Вже найСитник $4; В. Крук, В. Павлів і
мешкання
8. Як пан собі біди шукав.
давніші. старинні народи кували для них кайдани.
Бортятин.
І. Павлів по $З; Софія Кутала.
175 EAST 3rd STREET,
В їх жилах тече найріжніша кров. Коли сомалієць
Вишліть моні ордер на суму $2.50 ` іще сьогодні й одерNEW YOR KCITY.
Дорогі Родимці! Кожному з ^Анастасія Атаманчук, І. Пав
Телефон: ORCHARD 45275.
нецивілізований, дикий, то йому зд'ається, що жи- жите повищі 8 книжок відворотною почтою. Колиб іще ви Вас відомо, що наше село лів, Канада, і Паранька МатАдреса його канцелярії:
ве на волі, на освіченого сомалійця, який вчився в хотіли мати найкращий твір Івана Франка, ‚^Мойсей", т о Бортятин було знищене, підчас війців по $2; М. Крук, М. За
вишліть $2.75. — Замовлення треба слати на адресу:
40 WALL STREET, N. Y. C.
європейській школі, неволя ще тяжче налягає. Він
світової війни російськими липка, С. Ідак, Доська Глухан
Телефон: WHITEHALL 4-0010.
Замовляйте у книгарні Свободи:
попросту знає, що не є нічим, не має ніде справжвійськами. Коли не стало ав ник, Анастасія Відземок, Анна `Урядові години від 6 до 8 ввечір
"
S
V
'
O
B
O
D
А,"
ньої батьківщини. Велику частину Сомалії забрали
стрійської держави, кожний Мартинчук, Карольха- 'Семеген, в помешканні, а від 9-тої рано до
(P. О. Box 348)
JERSEY ОЃЃТ. H. Л поневолений нарід взявся до (Катерина Ткач, Марія- Гали- 5-тої пополудні в концелярії. 205
етіопці, іншу частину' італійці, Французи й англій- 81-83 GRAND ST..
ці. ‚Сомалієць не Є' своїм паном ніде.
праці, а то й до боротьби, чин, Анастасія Христина, І. МаМішель студіював у Парижі у ліцеї Сан Барб,
щоб здобути собі волю та кович, Е. Воробець, Д. Белнів,
у Латинському Кварталі. Пізніше вернувся у рідвласну державу. Наш україн- Г. Стек, С. Корда, П. Закалата,
ний край і торгував в англійській Сомалії. Як заський нарід станув також до П. Котўла, В. Малиновський,
робив кілька тисяч, утратив їх. Почав наново, а теборотьби за свою держав- )П. СобутсБкий, В. Гулька, В.
пер їде попробувати щас'тя в Парижі. Заложить соність та здобув волю і само- Кузик, Т. Онуфрик, о. Ф. Тарбі там „Кафе Мокка". Сповниться мрія пересічностійну Україну. Одначе та во- навський, о. П. Понятишин,
го сомалійця. Бути каварником, незалежним, це
ля не трейала довго. Польща Юлія Гузар, П. Задорецький,
найгарячіше бажання тих, що в житті аж надто
знов запанувала над нашим Стасюк, М. Сурман, І. Лев і С.
ПОВІСТЬ
залежні.
народом. ПОЛЬСЬКІ Війська, у- Савчин по $1; М. Волчко 75
ЎЛАСА САМЧУЌА війшовши до нашого села, ц.; а І. Крйвуцький 55 ц.; АнТаксамо сомалійці дуже бажають бути паляспалили половину з нього та на Чорнотовйч, І. Пужак, П. 6 TUBES EMERSON $1р.В5І
чами на кораблі. Каварники й корабельні палячі —
ціна 50 центів.
зрівнали його з землею. Ті всі Мисько, Т. Данилиќ, aiHBdfiB-дві мрії сомалійців.
Замовлення слати на адресу:
селяни, яких господарства бўо$ Ще заки ми причалили до Марсилії, втратив я
" S V O B O D А"
бець, Я. Павлінак, Т. Брик, Е. Т TUBES EMERSON SQD.95;
ли спалені, мусіли відбудовуМішеля з очей. Минув рік і я припадково опинився
81-83 GBAND ST., P. О. BOX 346
Местир, М. Кохман, А. Савчук,
ватнсь, а тому село дуже збідJERSEY CITY. N. J.
в його каварні „Кафе Мокка" при Рі д'Акасіяс. Розніло. Тому, коли цього року І. Третяк, Рі. Дюбатий, ' т ! ' RADIO ЛС ft DC повідав мені, що підприємство йде добре. Ще рік
n M о чи Ш I
наше село взялось до будови Гладун, Юлія -Ярема, М. Бод- EMERSON РАДІО I
і матиме в Парижі три-чотири каварні. Потім щось
нар, Б. Седниковч М. Близнак,
і"и"в"и"м"ЛЛ
собі'купить, може готель для чужинців. Загляне й
великого-храму,-то це ггрихо- ІСафрОн і к""марійнчак"' по 50
ФОНОГРАФ - " $
І
комбінація, короткі і довгі фнлі
Також у Сурмі є великий!
вибір ійших радій, дорожчі j
й танші, які можете купити..
Продаємо з а готівку і на!
сплати. Продаємо і направ-)
ляемо радія в Ню йорќу Ц
j 50 миль кругом Ню йорќу j
Чесна українська обслуга, j
І
Заходіть з довіря.м.
(

taa^Bes^E^ssBsji

Маріюс.

СОЙАЛІ

LEAGUE OF U K R A I N I A N

OF ШШ

SEPTEMBER 5, в і У

опооогюа

1936

1

I
а о п о п о п ой б Ш и о и оаіолш

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

ЧИТАЙТЕ

ІВАНА

ВАСИЛЬ Ц І л ь н и к

МАРІЯ

Ш

!:ЙШАС4ЛС-

лw4я

S U R M A
BOOK 8с MUSIC CO.

103 AVE. A,

'
!

NEW YORK.І

(between 6th Sc 7th St )

j

СЛУХАЙТЕ Української Радіо-1
Програми СУРМИ кождої суботи j
в годині 4-тій пополудні зі стаиіі;
^WJ.N.X., 1380 Кс.
1

П ЕТРО
На появу канібалів чотири
вязні не знали що робити. Всі
вони стояли мов укопані в землю й німо споглядали на себе. Д о к був Перший, щ о відзискав змисли: „Чи маємо боротися?" — він запитав. „Так",
відповів твердо Дік. Він звернувся д о двох чорних товаришів недолі і запитав їх: „Чи
хочете ви боротися поруч з нами?"

Ь

в^шшт^ятшят

„Коли вони нас зловлять, миж
мусимо вмерти`', відповів Юкунда; „колиж ми ми будемо
боротись, то також умремо.
Вмерти мусимо всеодно. Одначе краще вмерти у боротьбі,
від стріли, ніж від кухонного
ножа". Старий Буляля не говорив нічого, тільки головою
потвердив слова Юкунди. Всі
вони почали приготовлятися
до боротьби.

ДОК наложив ^ і л у нД.свій
лук натягнув тятивдй випустив стрілу в напрямі надходячого людоїда. Одначе стріла,
вирвавшися з лука, зробила
хілвка дивачннх закрутів і
BnaVia недалеко нього. Док не
Вмів стріляти з лука і тепер
показалося, що стріляння з лука це не така легка легка річ.
Канібали з криком підсувалися
до них.

4

0 ^ ^ e n t p

Дік почав

натягати
свій лук. Але і він не мав більшото успіху як Док. Було видно, щ о Ця зброя д'ля них зовсім непридатна і вони нею нічого не вдіють. Д о того треба
додати, щ о канібалів було
значно більше число, отже
можна було бўіѓй пе'вний, і ц о
боротьба довго не'пбтрййае і
що вона фатально з`акінчиться
для втікачів.

ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

‚ЗАМИАІАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BHONX, BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

129 Е . 7іЬ STREET,
NEW YORK, N. Y.
TeL Orchard 4-2568

^ ^ ^ .... BRANCH OFFICE A CHAPELt
707 PROSPECT AVENUE
( w . K. 1M St.), BRONX, N.T.
T#L Lodlow 4-1168.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful