ТРИ ЦЕНТИ, РЏ $ U V .

Ч. 221. Джерзі Оюі, Н. Дж., -вівторок, 22чю вересня Д Щ .

птттпгтгіт -

"

УРЯД ШП№Гв ДОПрМ(№У ДОРМЕРАМ НА ДОВГУ МЕТУ
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт покликав
до життя два комітети урядових знавців рільництва, що мають розглянути способи найкращої допомоги фармерству з боку уряду, а передовсім, як
завести асекурадію рільничих зборів та поправити
вживання землі
На чолі комітету для рільничої асекурацїі президент доставав секретаря рільництва, Волоса, а на
чолі другого комітету — Мориса Кука, що стоїть
тепер на ч.оді бюра для сільської електрифікації.
З ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ.
ТОПІКА (Канзас). — Губернатор Ландон цодав
до публичного відома свою дальшу виборчу руту
та заповідає, що буде' говорити в Де Модн, Мілвокі й Мінеаполісі.
Притому він обіцяє, що"в. ‚своїх промовах порушить найосновніші питання американсько^' цолітики. Він звернувся проти Рузвелта, кажучи, що
не думає переліцитовувати Рузвелта в політичних
обіцянках.
Фелікс Варбург, відомий жидівський одліоцф,
видав заяву за Ландона, кажучи, що кампанія цідшептів, що, мовляв, Ландон є антисеміт, це опираеться на правді.
Демократичний стейтовий комітет у Ню й р р ку розіслав 12 міліонів примірників виборчої дітератури.

чия
ФАЛЬШУВАВ ТАБЕЛЮ
. ЏШГ?АЏИ%. ,

^зєягят-

У$$. ЗИДУ.

'Н'І'"і. у і

СТУДИЏТИ ‡іРИ ДРАЦІ,

Черновецькі студенти з тоУ Вжесні (Лознанщина) ' а-`. варисхв „Запорожець'', „Чорл
рештували одного власника .цоморе" і, „Залізняки" створидержавної колєктури, який ли „табор праці" і працюють
фальшував табелю виграних, цк мулярські поличниќй прд
внчеркуючи з більших чисел, перебудові бурси ім. О. Федь
зера -й випла.нуючи р е н т а м ^`ов,ича.
менші суми, як щ належалося.
за йитраиі льоси.
$сў#я а тоиф^л ЙОГАМИ.

No. ЏІ.

Jersey СИў, N. J., $uead$y, September %% 1996. ЇЯВДЕ О О Т 8
ЯЯ

ЧИЃ'ЃЎ в??типт

Ю2-ЛІТНЯ БАБУСЯ
ПОМЕРЛА.

СТАЛІН т і ї ќ ХВОРИЙ

В Щолоц^ьку цсшерлл в ДО2.-му
ррці ^и^гтя С. Любфцська. Ціле,
ждттр була здррова. Дочека;лася 91 внуків і лравнук,ів. Усіх мала списаних на ‚ркремій
к,арт,рчці.

БђРДІН. — Німецький часопис и Берлінер ТаГ^щят. до.нрс,и,ть, що Сталін таки поважно хворий; гСли^ентІй BopoiirjjioBj комісар оборони, гоТ9да^ся з^н.ятй його місце. Вістки про хворобу
Стауііяд кружляли вже віддавна по Европі, одн'аче
ко,ж^и$ раз со.вєтський уряд рішучо заперечував
ЇХ, кажучи, ідо, Сталін у повному здоровлю й перебувае тепер на вакаціях на Кавказі. Одначе німецькдц` часопдс твердить, що Сталін таки поважно
хаордй да ств^ерднення артерії. Останній раз бачили
його прилюдно в Москві, підчас військової паради,
й в,ід того чдсу він нікому на очі не показувався.

QW

Щ?ОЛГИ ХРУМІЩ.

З 'Будапешту переслали до;
На фармі Дж`ошуї Дейвиса
коло Ітаки, Ню flopk, вилізло Канади 7 скринь їдовнтих ос
куря, що під К9ждим крилом числом півтора міліоиа. Ці,
Фдльмов9.ю зіркою може ко має по одній зайвій нозі та оси, як ствердили вчені, ВИѓ)
ж.џи,й бути, хто заплатить ДО ще одно крило }на хребті, ко- нищуть хрущів, з якими собі)
ЗМІНА КАБІНЕТУ В ИОЛЬіЩ.
в Канаді дюди не можу'ть дати;
зл. за скрипти ф і р м о в и х на- тре виглядає як; керма.
ради.
БЕРЛІН. — У французьких диџльрматичних
ук. Т'а#е придумали Юз.еф Р а колах твердять, мщо гедерад Ридз-Смдли, „сильний
дз,ік і Міхад Розенберґ і псЖИДИ БОЯТІСЯ АРАБІВ!
чол,ові,к ЦольщД, задумує цезабдр.ом „пересипати''
ВІДМОВА.
містили оголошення, що фірГоловний інспектор ддя емісвій іфбщет міністрів х,а, ЄЙЩСТИТИ його з џротиніі
ма
„Елізаф^льм"
потребує
градцйних справ (у Варшаві виНа руки члеків забцоадодків мецьќих впливів. Ц$рщо#с`Щ відійде теаер.ішній
кандидатів і кандидаток до
дав дозщл староству в Ярр.- ,Д,ов^рцства бувших вихрван- м^цстер зад`радичдџх сдрав Юзеф Бек, що є явним
фільмрвої гри. До цього кожславі видавати безплатні гіџ- .щ'в УкраДнської КремднецькоІЃ n;pe^9T^BFWK0M германофільської політики. Преміний мусів прџелати зн.ИМку і і
цщорти цџ виїзд до Па^естџ- ҐімназД" прийшло рішення' єром міністрів стаде'Адам Код Новий кабінет бузл. на кошти пересилки. Кожии. Та з^оч телер можна ді- староства дро відмову зареє- де вдцдости дрофранцузький.
ний із кандидатів діставав
стати безплатні пашпорти, до
відповідь, що знаменито на_ старрства — ях цов ід.омля,є струватџ Т-вр, бо участь у
(
дається до гри, тільк,и мусить преса — ніхто з жидів це го- цьрму осіб судово караних РЕВОЛЮЩОНЕРИ НАСТУПАЮТЬ НА МАДІЗДД.
прислати 10 зл. на фільмові, дрсцться на виїзд до Палести- за протидержавну діяльність'
БУРГОС (Есданія). — Головний комендант рестворює небезпеку „заклуце^ вол^дійннх військ, ґем. Франдіско Фрадко, конценаукові скрипти. Багато лег- ни!
ця спокрк) публічнего". Това- трує ^Щська 0^л!я Мадриду н задумує `довести гоковірних висилали гроші. За
риствр мало за здвданн: 1) ловний наступ на столид`ю. Вже тепер розпочалися
те діставали ріжні витднки з
ФУТРА ЗА l^QOO^QQO
плекання внутрішньої духової завзяті бої за місто Макведа, що є віддалену десять
фільмових журналів. Тепер о ДОЛЯРІВ.
спільности
та
підношення мил^ь Віід іуіадриду й становить г.одовну у. останню
пинились нефортунні творці
РУЗВЕЛТ ПРОТИ ГЕРСТА.
Через Варшаву перевезли культурнрго рівня членів шля- перепону на шляху до Мадриду. Як повідомляють
польського Голівуду під клюВАШИНГТОН. — Стівен Ерлі, секретар президорогоцінний транспорт фу- хом взаїмно.го самовиховання останніі звіти, революціонери є в наступі, а відська
дента Рузвеіта, видав формальну заяву, в котрій чем.
т,ер, закупдед^х англійськими і 2) несення моральної та ма- уряду у відступі.
таврує пляцований напад „одного ноторичного
й америк.ацськими концернами теріяльної помочі для гімназії
„ЄТАЛ1НҐРАД".
- .-'
-'
'- 1?'А" і
власника газет" на президента Рузвелта, що, мовнд срвєтснких ' лщитаціях ` у
АЦҐДІЯ ЗНОВ ПРОБУЄ ВІДНОВИТИ ЛЬОКАРНО.
ляв, президент у своїй виборчій кампанії має доБольшевики перейменували, Дєнінграді. Під опікоќ? трь,ох АРЕЩТИ ДЛЯ МАЛ(ОЛЦТ№Х.
ЛОЛДОН. — Секретар аш'ліиських заграндчпомогу з боку чужинецьких організацій, ворожих 'свого часу московське MJJCTO ^етектџ^вів вислали з .С.ССР до
У ЛЬВОВІ. них справ Ідењ дриняв у ‚с.еОе іш ^вдіендІЇ ф^гаНіДузьамериќаясьќій`"формі правління.
Царіций на Сталінѓрад. ІІри-. Лрйдрну й Злічених Держав
Заява не подає імени,власника газет, але всі лучивщи до нього кілька сіл цікірки срібних лисів і т. п. У Львові џобвилась уже де- кого, німецького, італійського та (teльєжсько ѓо амбасадора й переговорював з ними мржливости відзагально розуміють, що президент має на думці і містечок, створили „столи,- вартости 1,000,000 долярів.
яка скількість поліціяџтрк Е
новде.ння
льокарненського договору, Що мав би уВулієма Рендолфа Герста.
цю", що тягнеться здовж Володностроях. їхнім завданням
сдокоїтд
-схвильовану Двроду. Спрдфу скликання
ги на яких 5 кільОметрів і на- НЕЩАСЛИВИЙ Б Е Ф Щ Т И К . є нагляд і контроля над малоЃУРАГАН ОМИНУВ НОВУ АНҐЛІК).
конферендії
евродейськн-х деріка^ Ід.ен робив уже
раховуе 400 тисяч населення.
ВАШИНГТОН. — Ѓураган, що повстав на Ат- Але, характеристично для со- Цольський змагуц Ної, на ліТ)НІми. В поліційних казар- два місяці -томуѓ- одначе держави взд#овіли, що трелянтійськім океані та в четвер і в пятницю вдарив вєтськОЇ дійсности, цілу оту ^кбго поляки докладали вели- мах при вул. Каздіьмірівській у- ба `й на иару місяців відложити. В політичних круна побережжя стейту Ню Джерзі, не пішов на столицю обслуговує один-од- чезні надії в бігу на 10 км. ладжено кімнати для придер. гах передбачають, що ця чергова спроба знов не
стейти Нової Англії, але завернувся в џівнічно- ніський візник і одно-одніське ;(підчас олімпійських ігрищ у жаних до 1,4 літ. ^сі малр.тітні, вдасться. - Берліні), завів на цілій лінії, що їх придержать дрліціянтсхіднім напрямі на Атлянтик.
авто. (Див. „Лравда" з 13-го бо не тільки не добув цердіо. ки, матимуть у тих кімнатах
НД ДОПУСТИЛИ ПОЛЬСЬКИХ ФІЛЬМ
Шкоди, спричинені ѓураганом, показуються червня ц. p.).
го місця, але взагалі ніякого 4^ грллн pJWW й догляд аж де
ДО КОНКУРСУ.
трохи меншими, як спершу донесено. Передовсім не
пункту. Тепер польські часо- вияснення їх походження і
ВЕНЕЦІЯ. — У Венеції що року відбувається
здійснилися побоювання за втрати в людях серед
моряків, кораблів і лодок. Моряків рибацького ко- ФІЯЛКИ ВИСОКІ 1 МЕТЕр. писи додаџють гумористичне прмиалежиости. Б цих дитя- конкурс фільм, у якому беруть УЗДєть ‚фдеьл$ов^ дідоправдання неповодження Ної. 4jdx арештах ўладжено лазню приємства ріжних держав та в якому вибирають з
рабля „Донѓ Айленд" знайдено майже всіх живими
На острови Нової Зеляндії Цею причиною є бефштик,' і ^атриски, де всі малі воло- усіх фільм одну найкращу. Цього рокў'у цьому
на вуглев# баржі у Лўисі, Делавар. Ця баржа вра- виїхала наукова експедиція,
тувала 34 люда цеї залоги. Трьох інших виловле- щоби перепровадити досліди, що Його Ної зїв кілька годин ,ид9,ги ти злочинці мусітимуть конкурсі'взяли участь десять, дер'жав. Польща теж ^
но з води вже давніше, а ще досі не знають, де зна- які європейські ростини при перед змаганнями всупереч о. на вступі викупатися. їхні післала свої фільми, одначе з огляду на низьку ми- `
стррогам своїх провідників. убрання будуть їм відбирати, стецьку вартість тих фільмн‡я.навіть,не допущено
ходяТься ще 3 моряки „Лонѓ' Айленда".
ймутьсял^а новозеляндському За св'ій адетит мусів відпоку- а на час придержання діста- до конкурсу. Не дедопущен.9 ^0 конкурсу також
ЙОМБА В ГАЗЕТІ.
грунті. Звідомлення цієї екс- тувати, бо в часі бігу дістав нуть' вони полотняні піжами. фільми американської продукції; в якій виступає
ГАДАНА (Куба). — Під домом газети „Паіс" педиції подають фантастичні кольки і шлункові болі. Вже По ствердженні походження польський відомий співак Кєпура, а то тому, що
вибухла Ьом,ба, захована в вантажнім авті. Вибух ві^стки про небувалі висліДі: ѓто чотирьох кільометрах був і приналежности волоцюгів. ця фільма неправдиво схоплює побутові сцени з
чути було 12 миль довкола. Вона знищила дво- експериментів. Наприклад фі- він „скінчений" і з тяжким скермують до заведень попра- ; італійського життя.
ви, а малих злочинців переда.гюверховий будинок та'недалеку церкву. Маєтко- ялки виросли високі на одно- трудом скінчив біг.
ЗБЛИЖЕННЯ НІМЕЧЧИНИ й ЛИТВИ.
метрові
кущі
з
листям
у
чеватимуть судові для малоліт-.
ву шкоду обчисляють на $150,000 до $200,000.
тверо більшим, як в Европі
ІЗ.ЛОЩИСЬКА
АКАДЕМІЯќ ніх. Харчі діставатимуть тричі
ПАРИЖ. — Агенція Гаваса доносить з І^рвна,
Згинули підчас вибуху один поліцай, що стояв
що німецький уряд запропонував ‚^Іцтві закл$ірченколо будинку, та два прохожі. Вибух ранив тяжко Цікаве, що хоч самі кущі є Злодійську академію о.сду- денно з поліційної кухні.
ня пакту про ненапад. Литовський уряд засадничо
теж кількох робітників газети, з котрих один уже великі і мають багато квітів, вав у Каїрі (Єгипет) Ашур 16самі квіти є такі самі, як в Евна це згодився, одначе хотів іще нанеред дорозупомер.
рагім, що відсидів три рокр дордвиги ^льськрго
Також квіти далій виромітися зо своїми сок)зникамиі в передій №рі з інПоліція каже, що бомба певно важила коло І,- рояі.
в тюрмі. Аікадемія існувала
НІТШЕ.
величезні, але квіти залИщими бадтійеькими державам^. -Інщі б а л т ^ ь к і
500 фунтів. Вона принискає, що вибух викликали сли
під невинною назвою „Вечірня
шИлись нормальні. Натомістџь
кубські радикали, невдоволені зо становища ґа- ці)річ}і^ і малини заниділи і школа для дорослих". Џ ака- Нітше з Катовиць не бавивсь держави згодилася на де, отже у бл'н^ькіій 'будучдемії були дда відділи і під- у фільософію, тільки шанта. чнщ м^Ожиа сдодіватдся- між )Аіц#НЧ№ШЮ і балт^йзети до еспанських^ подій.
зовсім не прння;'ись.
гатовний курс, що на нього жував направо й ліво, поки не ськими державами при^тельеьклх пер^рворів.
Поліція знайшла під іншою газетою шдставдеходили
діти від 8—15 літ. Пан повинулась йому нога і не поний ладунок динаміту й, запобігла вибухові.
ФАЛЬШИВИЙ
єнископ.
НОМ А Р Е Ш Т У В А ѓ В Џ jfK^WW,
професор
досилав дуже часто садили його до тюрми відсиМАЮТЬ ВДДОІТИ ПРАВИЛЬНИЙ КУРС ЛІТДЩЗ
своїх
учнів
д
о
багатої
дільджувати кару 6-місячної вязФальшивий Єпископ у ЧенЛ ^ І В , — У з?яЗ)Куз подіями на Маківці етрийПОНАД ТИХИЙ ОКЕАН.
стохрві попиѓўвався „вели- ниці міста на „практичні лєк- ннці. В біді не забув про своїх ська нолідія арештувала й відставила до окружноНЮ ЙОРЌ. — Підприємство „Пан Америкен кою релігійною місією" та ціїу, з яких вони приносили знайомих 'і написав на них го суду в Ст`рию чотирьох хдощдів, з берчан, ЛоЕрвейз" заявило, що вже в жовтні почнеться пра- збірками. Його, очевидно, а- ріжні речі. Украдені речі на- кілька донесень до прокура- татник і Добрірляи. Щ теж пятьох хлоиців із Синевильний рух літаків понад Тихий океан.
рештували і виявилося, иіо б.ував сам пан професор, оці- тури. У висліді тих донрсейь відська Вижнього. Всім їм закидають, участь у иоПерший літак підприємства вилетить із Сан він називається ТарловськиіГі; нюючи їх на свій лад і випла- арештували урядовців проку- діях на 4 Маківці.
Франсіска 21-го жовтня. Літ'ак мав прибути до Щ- але крім свого назвища 'мав ч.уючи адептам половину ці- ра-турн Респондка РиґельВід 5 вересня якас^ невідома рука донала піднілі, на Филипинах, за 6 днів. Ця дорога, ЩО ви- ще 'кілька інших у запасі. 'В. ни. Ш теж булр причиною у- ського та безплатного судо- палювати в Славсьќў жидівські лісќ і сѓирти сіна.
носить 8,200- миль, поділена на $ чаетей. З них най - МіЛяИі (ѓталія.) подавався ІІВІИІ ладку „академії". Один з уче- вого практиканта Лвшіера. Ця Хіоч слідство,не викрило виновників, жиди підняли
довша перша частина, між Сан франсіскрм і Годо- за польського втадкопа і збИі. никіа приніс йому дорогий ѓтравам внклшиюпь (величезну 'ісрик, що де протижидів.ська акція украіі'нської молюлю, б`о 2,410 миль.
p a f величезні хўайѓ`' яа релі-: нвраменник. Ашур оцінив, йо- івензацію. Арвшгува^щ )всіх за лрді. У звязку з цим дня 1$ вересня ареигвдала
Літаки будуть курсувати правильно раз на тиж- гійні ціли, аж поки його ве то на. 100 пястрів і залрояону- те, що вони ' скривали судорі поліція 1^4 громадян Сванська, між інщими голову
день. Підприємство видало 5 міліойів доларів Џџ посатили в юрму. Потім ви- вав учневі половину. Ця оцін акти якогось Іванського, піо читальні'„Просвіти", Олексу Ќіралд і голову К. Л.
влаштування цього долучений між Америкою й Азі- іілинув у Варшаві' як утікач `м ќа видавалась учневі занизька мав бути на підставі тих ак- ЃС:, Василя Свербуда.` По дво^ добах їх вилущено,
ЄЮ.
і
большевицького пекла і теж і він- пішов до золотника, який тів покараний^ Махінації аре- Задержуючи тільки одногіо а НИІ№, Гриця Аіарцуиа.
добре
заробив на своїх тер давав без торѓу 60.фунтів. 6-, штованих мали допровадити
СМЕРТЬ ВИЗНАЧНОГО БАНДИТА.
БЌУТЬ КОМУНІСТІВ.
піннях.
Вдалося йому наві+ь тірчсний на Ашура учень, по- до цього, щоб Іванському вчиКІПОРТ (Ню Джерзі). — Невисліджені банди:
відомив
пре
все
поліцію
і
ця
ЛЬВІВ. — У Мечиідорі, ібережанськоРо n^BJry,
ти вбили відомого бандита Роберта Дж. Соливана, вкрутитися на авдіенщю до „накрила" „академію" в мен- слити амнестію! ^епер` усі відповідатимуть перед судомі за невідомі справники вбили ВІД?ОМЗОРО- ком^уна#а! Снатодішнього папського нунн)я
звісного ін'д іменем „фармер".
ті, коди Ашур пояснював, я - свої вчинки, але Нітше дише ка`, абсодьвента фільос'офії. У вті`. Поричана^' поВ його кипенях- поліція знайшла записник, з монс. Мармаджія. Аж у Чея- ким способом можна відтяти, далі донесення, я к і викриють били хлопці трьох місцевих комунареьких аґітатокотрого виходить, що бандит доставляв обом ве- стохобі скінчив свою „духов- жінці торбинўі
рів.
ще не одну аферу.
ну" карйвру.
t

ликим партіям „виборчих гієн".

„ФІЛЬМ#ВД ВЧИТЕЛІ" ШД
КЛЮЧЕМ.

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 22-го ВЕРЕСНЯ 1936-

Я 221.

пер нараз, виявили себе незви- війна неминуча. Німеччина й наѓіамять. Воскресну утреню
чайно войовничими і галасу, Італія не могли би залишити аќрфист і велику частину Єють про необхідність збройѓ еспанських повстанців на по вангелій знає напамять. То
ної оборони... Еспаніі Таких талу долі проти французь- все дивує нас, абсольвентів
патріотів чужих країн ми до : кої армії чи тільки 'проти гімназії, бо коли маніфесгуеПодії розвиваються з такою тичне керування опинилося в сить бачили і в себе, і ніколи французької зброї. Але, в уся- мо знання грецької мови, то
швидкістю, що мої інформації руках- т комуністів. Зрештою, їхня велика активність нічого комуч разі, тут сильно ч?умні- звичайно цитуємо: „Менін
з інтернаціональної політики, той самий процес ми бачили і доброго не віщувала^
ваються"; щоб уряд Блюма аейде, теа..." і то по більшій
що $дуть до редакції „Свобо- в Україні в часах Центральної! Чи встоїть Дроти них фран- міг накинути, свою волю' кому- части, є все!
За оголошення редакція не відповідає.
^ ^ ди" з Риму десять днів, — ма- Ради. Складена зпочаткузсацуз'ький уряд Блюма, цього ністичному".активові: вже те- Але для неї ще не все. Вона
ють всі шанси прийти Лереста- мих автономістів, Центральна французького
Теж. „Свободи": BErgen 4-0237. — Тсл. У. Н. Союза: BErgen 4-1016.
Керенського? д ф ' у `Франціцієнують дві вла4-0807.
рілими, тому мушу вибира'ти Рада незвичайно швидко ево- — Ось питання, що тут всіх ди: одна видима, уряду, і має величезний основний наўковий матеріял в голові і якби
За кожду вмівў адреси платиться 10 пентів. . ,
, їх звеликою- пильністю. Але в люціонувала на шляху націоглибоко хвилює. Тут думають, друга, — відчувальна, — кому- не була тільки 14-літньою ди.
нального
самовідчуванні
Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
о коли би уряд Блюма не ністичної боївки. Знайшов- тиною, моглаб легко читати
4Pff рЦ що №демлг Дійшла до проголошення
ІеМстІЗється,-еѓ ц м ^0Џ мостійности, про котру пер- встояв перед загрозами кому- шись тепер між цими двома лекції з університетської ќадинамічний ритм, 9 . яким ше навіть і не думала. Такі ністичного крила народнього владами, французи, хто може, тедри. Вона знає знаменито
ці події розвиваються, зміня- формації, як спільні, фронти, фронту, інтервенція в Еспанії, тікають до Італії і купують, Географію, а з історії ріЖщ
У Топіка, столиці стейту Канзас, виголосив ґу- ються, забуваються... Десять дають найпридатніший ґрунт і після неї, і в звязку з нею, все, що бачать...
партії передає наче з моно.
Евген Онацький, Рим. ѓрафії. Знає всіх володарів свбернатор того стейту, Алфред Ландон, џромову про днів для нас в Европі тепер саме для екстремістичних, а'не булаб загальна європейська
дуже довгий термін: за цей поміркованих течій, що одно
ропейських держав від Туреч.
важну проблему молоді.
чини до Англії та Данії, вичиЛандон не закривав тяжкого стану американ- час може вибухнути десять го дня мусять зрештою присляючи династії всяких Аббаської молоді в нинішніх часах депресії. Коли доля революцій і бути розстріля- знатися, що їм таки не по
сідів, атімідів і т. д. Знає 129
кожного робітника в депресії незавидна, то по- ними чи спаленими живими я- шляху. Питання тепер тільки
провінцій, на які була роздідвійно незавидна доля молодих людей, котрі що- ких десять тисяч людей! Кажу таке, чи поміркованіші франлена римська імперя за Конйно починають працювати. їх губернатор Ландон загально — в Европі. — Бо в цузькі партії, що ввійшли в о` На днях відбулася в като- ням матеріялізму, атеїзму
стантина Великого, і ще навяуважає за найсумніші жертви депресії. Коли для Італії ми сидимо досить спо- той французький народній „ан- лицькій катедрі св. Патрика в
комунізму.
же
цілу вязанку тодішніх авкійно,
відчуваючи,
що
ціла
робітників, що вже колись мали роботу, депресія
тифашистівський" фронт (ні- Ню Йорќу конвенція пред- Комунізм,JHHHi дуже поши
ґустів і цезарів; знає точний
значить утрата праці й зарібку, для молоді депре- італійська нація — один мо би для оборони „демократич- ставників "Holy Name Society", рюеть^ся.
Він жирує на світо- поділ ріжних країв, напр. назсія значить багато більше: знищення надії на мож- гутній моноліт, який ще довго них свобод", загрожених „фа- на якій крім кардинала Гейза вій економічній
скруті. В йо
стоятиме,
мов
та,
скеля
в
розливість удержати себе саму своєю працею, надії
шизмом") зрозуміють своеча- було 8 єпископів, 21 монсіџьо- (.го поширенню працюють теж ви' 89 французьких департа.
меНтів зі всіми містами, всі
бурханому морі. Зате фран- сно, що вони` fc тільки зна
стати самостійною.
рів, 200 священиків і 5,000 інтернаціональні ; соціялісти, стейти північної
Америки,
По такім реалістичнім змальованню існуючих цузи, наприклад, (про Еспа- ряддям в руках своїх рішучих світських католиків.
які в,деяких'-'випадках навіть Бразилії і т. д. Вичисляе всі
обставин читач промови жде від Ландона, як прак- нію нема вже чого й казати) і готових на все спільників, чи
відпекуібться від ко міста на якім Борнео чи Су.
тичного політика, поради: щож треба робити, щоб почувають себе ніби на відкри - продовжуватимуть ще довший Наради конвенції обертали- назверх
мунізму,
одаач^ф.актично за матрі. Спитаєте про допливи
ся
коло
боротьби
з
комуніззарадити цьому лиху? І Ландон, признати треба, не тому морі, де кожної хвилі на- час відогравати ролю симпащіплюють
у людей ті самі о. Дунаю, вбна каже: Знаю їх
завів. Він дав пораду. Він каже, що цею зарадою є бігає на них ніби якась нова тизуючих „попутчиків". В мом і атеїзмом, при чім пору- сновні ^аложеиня,'
є в ко- 320 і починає вичислятн. Знає
нове пограниччя, себто нові винаходи. Пограниччя загрозлива хвиля... і тому ря- першому випадку, якщо кому- шено теж відношення релігії мунізмі; себтр.вонищо відкидацілу безконечність рік, міст,
до
патріотизму.
Занепокоєні
туються
на
отій
самій
скелі,
(„фронтір") відіграло в американській історії спеністи ще не вспіли відібрати
релігію, реалізм, націю, островів, заливів всіх контиціяльну ролю.` На „пограниччя" в Америці йшли що зветься Італією. Ніколи ще їм мас та скріпитися їхнім „по- поширенням комунізму, атеїз- ють
патріотизм Іт?І-'`.4 ' заступають Нертіц., Величезну масу міст і
здавна люди,' що були невдоволені з життя в дав- в Італії не було стільки подо- путчицтвом", їхня дезерція му й матеріялізму .,— ќато ці
поняття Інтернаціональною пік^аіивае ію латинськн. А
ни`х оселях. і,Поѓраниччя^ І лежало там, де кінчи- рожуючих французів, як в о- з народнього фронту могла би лицькі священики lj Ѓ СВІТСЬКІ клясовою
сЬМдарИістю, якої в^ке',^ивоу^ег^е' слухати назви
зѓастанбвлялися
лйся'постійні поселення білих. „Пограниччя" по- ЙЃанніх двох місяцях! І' ніколи ще врятувати Францію від со- провідники
найвищими життєвими пряму- всіх племен (більше сотні) В
над
тим,
як
би
обороняти
сувалося щораз дальше на захід. Накінець його не ще
не булоякстільки
купуючих
французів,
в останніх
двох.вєтчини, — в другому випад- людство перед тими небезпе- ваннямн є матер?яльні потреби самій Галії, Германії, Ренії чи
стало: біле населення заселило всю територію місяцях.
ку, якщо вони своєчасно не ками. В часі нарад відчитано людини. В той; #посіб інтер. Панонії, або цілі десятки коПівнічна
Італія
впрост
Америки, від океану до океану. Не стало "фронті- повна французів, що купують зрозуміють
своєї пасивної ро- благословення й привіт від иаціональні соціялісти, свідо- льоній, які позасновували Діру", не стало місця для відпливу нових, невдоволе- все, що можуть — землі, віллі, лі, вони відограють
ролю ро- папи, в якім піднесено заслу- мо чи несвідом'о, промощують ядохи.
Аспазія
оповідає
них, підприємчивих духів. Щож тепер робити?
СІЙСЬКИХІ есерів та меншевишлях для комунізму. Комуніз- грецьку історію по грецькії,
будинки,
палати.
Щоб
тільки
ги
організації,
які
полягають
Губернатор Ландон каже молоді, щоб вона не
денебудь свої капіта- ків, перше вірних „товари головно в тому, що вона гур- мові помагають ще й інші ін- римську по латинськи, німець.
журилася тим, що не стало „пограниччя", бо таке вкласти
ли,
які
почувають
поважно за- шів", а потім контрреволюціо- тує тих, що служать Богові й тернаціональні організації, го- ќу по німецьки, українську по
„пограниччя" ще є: нові винаходи. Це значить, що гроженими в Франції.
Тимча- нерів, безжалісно розстрілю- вітчині, що готові боронити ловно жидівської марки, які в українськи, сербську по сербнові винаходи витворять для молодих людей стіль- сом в Франції господарює
ваних.
святі інтереси правдивої релі- пропаганді інтернаціонально- ськи.
ки становищ, посад, „джабів", нагоди до праці, т. зв. „Народній фронт", далі
Але як. би там не було, ґії і правдивого патріотизму. го соціялізму, матеріялізму
ще.
скільки давніше давали землі на „пограниччі".
атеїзму
знаходять - 'бажану Переглядаючи білгородськнн
скрипку гра- ^стверджуємо, що в Франції
Що губернатор Ландон до певної міри має вють,ньомуяк головну
настрій вельми сумнівний,
розвязку своїх суто інаціо. Щоденник
звичайно,
найбільш
Зновуж
кардинал
Гейз,
по„Політику", ми
слушність, не можна заперечити. Нові винаходи рішучі і на'йбільш активні. що події там дуже швидко
нальних, жидівських пяоблєм Прочитали, що якийсь там
яснюючи
ближче
привіт
папи,
справді дають працю людям. Одначе чи можна вва- себто в даному разі — кому- можуть прийняти досить тра.
жати нові винаходи розвязкою питання безробіття, ністи. Комуністи зрозуміли, з ґічній вигляд. Комуністи до сказав: „Слово „патріотизм" Нині боротьба у світі ве. професор написав, як св.
видається у нашім власнім деться за ці дві групи фільо Методій пішов до манахочби безробіття самої молоді?
практики маневрування магаються за всяку ціну, щоби краю якимось пережитком. софіч^их положень, на релі- стиря Олімпу в Малій АКоли правдою є, що кожний новий винахід дає довгої
масами, що в ве- французький народній фронт Рідко коли його подибуємо гійности, ідеалізмі й патріо- зії. Хтось здивувався: „Опрацю новим людям, чи не є теж правдою, що кож- народніми
ликих народніх обеднаннях чи рятував комуністів у Франції. Рідко жоли його чуємОі. Нам‡гизмі огіирається нинішня на л"імл. в Малій Азії?!" Тоді
.ний винахід викидає з праці людей?
„фронтах" провід усе буд: Ті самі люди, що в французь- навіть доносять, що по школах, ша цивілізація. З другого бо хтось, з присутніх стверджує л
Розумування губернатора Ландона мало би ра- —
в руках рішучої меншости, і кому парляменті і на ріжних колегіях і університетах часті- ќу,, стоять інтернаціональний енцикльопедії Маєра 3 Олімцію тоді, колиб за кожним винаходом приймали до
з рішучістю повели оцю соціялістичних мітінгах агїту ше можна почути слово „ком"у- соЦіялізм, крмушзм. матерія пи. А мала Нінон каже поважпраці більше людей, як їх було занятих досі. Та тому
свою політику єднання з соці- вали „проти війни", і за ма нізм", ніж слово „патріотизм" лізм і аЧчйзм;,ѓ`що ті основи на. но, без енцикльопедії та з гочи так воно є? Чи не є це.фактом, що назагал нові ялістичними та буржуазно-ра- сову дезерцію, коли би така
Уявіть собі, що Америка про шої цивілізації хотять підва лрви: „Олімпів є 8: в Тесали,
винаходи викидають з праці більше людей, ніж да- дикальними
елементами. В не- війна вибухнула, — ті самі бує заховати перед своїми го- жити. Відповідно до щіх двох йа Евбеї, на Скирос, на Мітіють нових робіт? Адже це є рація винаходу оща- звичайно швидкому
люди, що не тільки 'самі від- рожанами' слово „патріотизм". заложень уставля`ються нинТ у лені, на Кипрі, коло Мілету,
дити працю. Адже на те винахід приймає підпри- ти^а життя виказала,часіщопракмовлялися боронити Францію А ось Святіший Отець у сво- два табори всі політичні струї, біля Бруси і в Ґалятії, де Мантак
ємець, що він ощадить працю й видатки.
від зовнішнього ворога, але йому листі каже: „Гуртуйтеся гурти та ідеольоґічні центри ліюс Вульсон 189 р. побив
воно
й
є.
По
всіх
усюдах,
де
Якжеж тепер можна таке говорити народові, утворилися так звані народні підбивали
народні маси, щоби для оборони святих інтерсіі`
трокмів і толєтобоких. За
що нові винаходи відограють в американській навони
тої
Франції
не боронили правдивої релігії і правдивого В українськім суспільнім христіянських часів Олімп
фронти
з
соціялістів,
комуніродній господарці таку ролю, яку відоѓрало „пожиттю такий поділ теж зари змінили на Еліяс, гора св. Ілії
стів і лівих демократів, фак- (відоме „пораженчество"), те_ патріотизму".
совується. Вся націоналістич- на Мігілєні".
граниччя себто вільна земля на заході?
Наводимо ці гадки найви- на ідеольогія є оперта на ідещих достойників католицької алізмі, посвяті, патріотизмі й Все те було товчком, що
бою дуже сумну картину на Кузьму Крючкова. Сам вісім- церкви тому, що вони є ха- на пошані релігії. Ми бачимо, спонукав мене написати про
Улас Самчук.
землі, було для нього доброю нацять німців забив. Коли на- рактеристичні. Вони дуже ті- що націоналісти не тільки ви- 14-літню Аспазію Нінон Канагородою за своє нечемне пали. на нього прокляті не- -сно звязують в одно ці два знають „святі Інтереси прав- мтську цих кілька правдивих
обходження з хоробрим воїн христи, Кузьма Крючков сік поняття: релігія і патріотизм. дивого патріотизму", але й з а м
рядків,, в ‚часах, коли пишуть
їх шаблею. Але шаблю вибив їх власні виводи роблять вра111
ртвом.
л rcriid н ` 9 Љ ш ДШт.
„ВОЛИНІ".
т
них
гинуть.
Вони
теж"йсќ^^во
'!ро вреу^удари^і хтось ногою
ПНІ ї і ф е д т ЗДбороздвггься,;^ Авторські права застережені
'. 'І нарешті Перемишль „впав" йому ворожий кіннотчик. Хо- жіння, що ці слова є нероз. підкреслюють свою npWxWJib-'-j вѓ щч, нишуть і .світ інтересу.‚..‚і

(11) Школи в той день не було робро відбиваючись від уда- лучні: справжній патріотизм ність до церкви та до релігії й єтцся., Чомуж би світ не мав
Учнів поставили в парі, сказа- рів, козак колов ворогів спиЗпочатку були це „бої під вають снігові „укріплення", ли взятись за руки, втицьну сою. Не стало списи, козак має релігійне підложжя; зно- роблять це свідомо, а часто знати й про цю феноменально
ін - здібну людину?
Львовом". За германців оде- стагають „крепосні орудія". ли кожному в руку клаптик стріляв. Шіснацять ран дістав вуж релігія, яка вчить дбати несвідомо, відчуваючи
радівці. Ті засідали за хатою Одерадівці готові життя своє трьохкольорового паперу і по- могутній герой, але ворогів про своїх ближніх, льоґічним стинктом загрозу з боку дія- Мушу притім підкреслити
шляхом мусить довести до метрально-протилежної струї, великий ч педагогічний хист
старого Соловея і підходь віддати, а не піддатися. Со- вели „слухати благодарствен- знищив.
патріотизму. Обидва ці потільки. „Наші" ведуть наступ. ловей
безрадний.
Бракує ний молєбен".
У „госпіталі", де лежав Кузь- няття, себто релігія і патріо- якою а комунізм. Себто відчу- батька малої Нінон. Бо хоч
(
вають загрозу з. боку тої саЛьвів готовий розсипатися в добірних побажань, босий гаО. Клявдій говорив про „на- ма Крючков, велика метушня. тизм, мають ідеалістичний мої струї, що в одинокій мірі вона має незвичайну память і
руїну, але не здатися. Та й няє по снігу з коромислом...
напричуд здібною дитиною,
ших непобідимих героїв", які Всі хочуть побачити неймовір- піпклад і обидва є заперечену загрожує церкві й релігії
„наші" не дармують. Снігові Навіть до старости зі скаргою
то всетаки сама від себе, без
здобули найбільшу твердиню ного козака. Сама цариця докулі заліплюють стіни, двері, звертався.
умілого проводу ніяк не змогвідалась про чини хороброго
ворога.
вікна. Ось бренькнула тахдя
лаб осягнути цього фономсі і забажала його відвідати та
— Ооота клята байстручня!
З дверей виривається Соловей, А бодай вам, Господоньку по- Володько слухає з натхнен- обдарувати подарунками. Кональнго знання і стати правхапає коромишляку і, як є можи, вязи позвертало. Бодай ням промову священика. Він зак дістав з рук цариці ‚іконку
дИвим чудом, тимбільшс, що
уявляє собі ту твердиню та- і портрет царя з власноручним
у одній білизні з розхріста- би вам руки потрощило!...
школа їй такого знання не дакою, як та у Дубні, яку здо- підписом. Коли цариця запиною пазухою та матнею, налаб,
а вона взагалі ніодної
До справи встряває Соло- був колись зі своїми козаками
Українська чудо-дитина.
сторожно), як українець по у- днини не була в школі. Та вокидається на фронтовиків.
тала, які він має ще бажання,
веїв син Овсій. Цей з батьком хоробрий Тарас Бульба
козак відповів: — скорєй на Читаємо часто в газетах про країнськи. Не менше легко го- на не тільки в науці цікава;
Ті розсипаються, мов розір- „на ножах", але далі терпіти
ґеніяльних дітей, що зверта- ворить вона й по українськи.
вана шрапнеля.
нема сили. Бої набирали таких У скорім часі зявилися у фронт, что-би умєрєть за ве- ють на себе увагу звичайно в' словінськи, сербо-хорватськи вона запряже і розпряже кошколі
великі
барвисті
карти
ру,
царя
і
атєчество.
ні, сама, поганяє і ^ полі йде
— Ааа, рукиб вам покорчи- розмірів, що їх жертвою стаділянці мистецтва, як музики, і по німецьки; менше легко на сінокоси тай взагалі до всяни
з
написом
„Бой
рускіх
под
Читали
ці
книжечки
у
школі,
ло! — траґічно-урочисто про- вали усі плоти.
Перемишлем". Володько ще читали по хатах. Жінки слу- театру, фільми, танцю, маляр- по французьки, знає по ча- кого діла цікава дитина. Це
голошуе старий. — Ааа, стоОвсій
скидає
попругу,
засібільше
переконався про хо- хали і жахалися, чоловіки клі- ства і т. д. Дуже часто вони сти англійську та італій- надзвичайно ќріпка, здорова
сот чортів ўв вашу ма'!... Стоїть, очима сірими водить на дае десь за кутом і коли „на- робрість рускіх. На картині ку- пали очима і довго розмаху- справдішні феномени, що ви- ську мову, а говорить і голова, без нервних, екзальтовкрути, розчухрана його сива ші" входять у запал наступу, па москалів, які буревієм, май вали руками, вихвалюючи та- кликують тільки здивування. по російськи. `Дивувало нас її ваних, істеричних підкладів.
а германці вперто захищають- же один одному по.^оловах, кого надзвичайного козака. До них слід зачислити одну у- широке знання зоольогії, анагрива має на вітрі.
Слов. Бістріца, в серпні 1936.
ся, вибігає зненацька з засід
країнську дитину',' роджену 21.
А` ті кляті, ті''розпрокляті ки. Горе тому, хто попад`Ас$ мчать у „штихову атаку". Ли Навіть Матвій зворушився, але сЄр'пня 1^22 рі'%'Словенії^ що томії, ботаніки. А що сказав
Іван Будз.
би котрий з наших професочомусь у t. нього вирвалось:
Доганяй їх. Але колиб тільки у його цупкі, жилаві` руки. Вс(
г
унікатШ
щодо''
науки'
та
чах
гора
вояцького
знаряддя
„еее, може ^такого козака зо
рів гуманістки, почувши, як
піймав кого... О, Соловей жар- одно, хто — ґерманець чи
Напроти них в купі, де нама- всім і не було"...
' '
знання.
вона читає Ілліяду, дивлячись
тів не знає. Як звезе кого че„наш". Не розбирав. Ліпше бу- льована потрощена гармата і
(Далі буде).
Я мав нагоду бувати в до- лише на половину до книжки,
рез спину коромишлякою, як
ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗІ
де
Содомі і Гоморі в день забитий ворожий кінь, в немі її батька, Андрія Камін- як сипле з голови безконечну
обамбурить... Клякнеш одразу
страшного суду, ніж хоробро- ладі втікають австріяки. Русќі
У цирку.
до землі.
ського, родом із Галичини, і месу грецьких цитатів, як ре- ШІКАҐО, Ілл. Бр. св. Юрія, від.
му оборонцеві „Перемишля" в колють ворогів „штиками", `з Касіерка: Вже'всі місця розвсе дивувало мене та моїх цитуе з. памяти цілих 230 сти- 379, повідомляє всіх своїх членів, шо
Але завзяті вояки цього не Овсієвих руках.
боку наскочили козаки, які сі- продані! Ще є кілька тікетів, знайомих, як вона, Аспазія Ні- хів Фокиліда,, як дивиться в місячні збори відбудуться 4 ЖОВТНЯ
лякаються. В скорім часі Созараз по Огужбі Божій в галі цері нон, говорить до батька ла- церковно - словянський текст ковній при Райс І Оклей ул. Тому
ловеєва хата перетворилася у Одначе це не дуже впливало чуть їх^аблями, мов капусту. та лише на стоячі місця.
просимо членів прибути на збори,
Одночасно
з
цими
картинанеймовірну фортецю Пере- на хід боїв. ОВсій в решті решт
Гість: Добре, хай буде, про- тинською
або
і клясичною псальмів і говорить їх по бо
маємо важні справи до полагомішль. Воєнні операції наби також діставав- досить. Одно ми зявилися книжечки про хо- шу дати два, одначе щоби бу- грецькою мовою'і То так лег. грецьки,
дження. — За уряд: Петро Сачав.
., а коло
-20
v
т -грецьких
г —,ськнй,
предс; Михайло Семків, кас;
рають особливого гарту. Зби- те, що його плоти уявляли со- роброго донського Козака ли поруч `себеі
v
ко і плавно (батько трохи о- ліриків знає бодай частинно Василь Пилипів, секр.

"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED 1888
UkrtlnUn newiptper published dally except Sundays tod fcolUtyg
Owned by the Ukrainian National Association, Inc,
tt 81-83 Oraad Street, Jersey City. N. J.
Edited by Editorial Committee
Entered as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jersey City, N. J.
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103
of tl Act of October 3, 19l7 L authoriied July 31, 1918.

З ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ХРОНІКИ

ЛАНДОН ПРО ПРОБЛЕМИ МОЛО

РЕЛІГІЯ І П А Т Р І О Т И З М

ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ

І ПРО ЦЕ ВАРТО З Н А Т И

і. мінним

Ч. 22і.

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 22-го ВЕРЕСНЯ 1936.
ТИ. ?,і'!,', '..,' ', ,

,"'

1

і.

І

'"; :ч

".!,:' .З'. ',' , 4 ;і,,іг -',.','„

і,

.' `::т

НА БИЌЎЧІ ТЕМИ
ВИБОРЧІ

З УКРІІНСЬКОГО життя
, В ЖРИЦІ.

ґ.-К.'

ВОРОЖБИ.

КЛІВЛЕНД, О .
РІдно-шкільне виховання.
Минули д л я дітей безжурні
'`- S
дні вакацій. Вони^знову пішли
†до школи, щ о б набратися там
більше знання. Враз з т и м пе- ред нами всіми знову виринає
пекуче питання рідно-шкільноІЃОій
. : (х` .зи.і.ІШХ
го виховання нашої молоді. Є
Ц '. V. Jjkci JE.Rr.JY_ ПО . ОМ (
громадяни, щ о цікавляться.,,
І UEOQc" '"'
ц и м ' питанням, пишуть д о п ц ;
си, заклики, творять комітети.
Та проте наша школі далі знаходиться в оплаканому стані.
Вона вбога, не виконує я к слід
Поли тяжні вимоги
своїх виховних обовязків і має
дуже мале число дітвори. Г о ведуть до постійного куреќня —
ловна причина цього це н а ше недбальство, брак зацікавКоли ви запалюєте одну сигаретку від другої,
лення рідно-шкільною освѓгопрацюєте під натиском — під напруженням...
ю наших найменших. Б о тут
як ви будете цінити всю охорону, що його дає
в Америці вже не можна говоце велике сиашне легке куреная! Тому що в корити, щ о „нам не позволяють
жній освіжуючій затяжці ви відчуєте правдиву
учитися", щ о закривають нам
гладкість ніжних середніх листків тютюну... лашколи. Тут ворожа рука не
скаве, лагідне курення... ідеальне легке куревсягає д о душі наших дітей
ня, що є без деяких жорстких подражників усута не забороняє їм учитися
нених виключно процесом Lucky Strike "Toastтого, чого собі' родичі баing". Коли скоро працюєте і скоро курите, пажають. Проте справа наших
иятайте беріть легке к у р е н а я . . . памятаите берідних шкіл в Америці стоїть
ріть Lucky!
досить Погане; хоч знаємо ми
РУЗВЕЛТ 1 Л А Н Д О Н . .
всі добре, щ о одиноким способом,
щ о б затримати нашу
Звісно, ідо публична опінія
молодь
при нас, є добре п о зміняється. Нині виборці в Аставлена
рідна школа, яка впомериці
можуть
більшістю
ювалаб у молоді серця псшри
Виграв
"Свіпстейкс"
бути за одного кандидата, за
іншЎ'і науку т а к о ж х л ю б ^ в Д О ,
тиждень за другого'. Навіт%
5
разів
з
ряду!
рідної: я)^ультури
va ріднрго; f
:
місяць по справжніх в и б о
краю їх батьків. Коли в молорах настрій виборців може
Мр. КяеЙ Морріс, 19 років віку, з
дому віці впоїться в дитину цю
Доусон Спрінг, Кентокі, в справжннА
бути інакший, як підчас вибощасливець. Він виграв 5 тижнів а
любов і цю науку, т о вона не
рів.
ряду в Lncky Strike 'Свіпстейкс'' —
забуде цього і на старість.
8 разів взагалі. Мр. Морріс пише, що
„Соломине" голосування ріжвсі його приятелі пробують, щоб вія
Здається, щ о головною певиповнив їх вступ.
питься тим від справжнього.
решкодою,
щ о ми не можемо
Чи
ви
вступили
вже?
Чи
ви
виграли
що спранжнє нотує настрій
ваші Luckiee — плоску бляшанку 8
поставити як слід нашого ріднаселення в один день. „Соло50-ма прекрасних Lucky Strikes?
но-шкільного навчання в Амемяпе'' голосування, не маючи
Натонуяте на 'ТЃойѓ Hit Parade"
риці, є недбальство родичів.
середу
і
суботу
вечорами

вивчайте
за собою державної машинеці тонн — тоді спробуйте ваш Lucky
Великий відсоток українських
рії, цього зробити не може.
Strike "Свіпстейксп — 1 якщо ви вже
не курите Lnckles, кулѓѓь пачку сьородичів попросту
занедбує
Воно збирається довгий час.
годні і спробуйте ?х також. Можливо,
національне виховання qeolx
що вам чогось бракувало. Ви будете
часто кілька місяців, і за ввесь
вдячні перевагам з Lacldee — Легке
дітей- Такі недбалі родичі є
цей час ці настрої часто зміняКурення, з багатого, цілком-дозрілого
не тільки серед несвідомих р о тютюну.
,
ються.
бітників, але також серед свіКоли почалося пробне годомої
інтелігенції. Такі родичі
лосування „Литері Дайджепоповнюють
великий гріх суста" над симпатіями щодо ви
проти
свого
рідного
краю, субору президента, то Ландон
проти
дітвори,
як
теж
супроти
мав кілька разів більше присебе самих, б о дитина, в якої
хильників, як мав Рузвелт. Онема 'пошани д о культури
станйє перечислення голосів
батьків,
кінець кінців загубить
показує, щ о Рузвелт має вже і
З БАГАТОГО. ЦІЛКОМ-ДОЗРІЛОГО ТЮТЮНУ — "ITS TOASTED"
пошану д о самих батьків.
2 голоси на кожних 3 і пів гоOJWrtfbt ltse. Тім дтгісаа ТШити О — Д
З т и м недбальством українлосу ' д л я Лондойа. Назагал,
ська суспільність мусить бороРузвелт має великі симпатії в
тися. Батьки дітей мусять
південних стейтах, а Ландон Коли це получити з низьким
передовсім те, щ о вона стоїть ляв, чоловіки забувають свої
звертати пильнішў увагу на
НЮ
ИОРК,
Н.
И
.
на півночі.
числом голосів, відданих при на зовсім іншім становищі, як жінки, пючи каву й балакаючи ЯК МИ ПОМДГДЄМО РІДНОМУ
рідно-шкільне виховання нароВсі цікавляться, як буде по- „соломянім'"голоеуванцютижНа визвольну боротьбу.
стоїть о. Коклин та його про- про політику без кінця. ДерКРАЄВІ.
стаючих
поколінь і замісць навертатися публична опінія да- невика „Литерері Дайджест",
тектор, єпископ у Дітройті. жавна прокураторія нарешті
рікати,
щ
о наші школи вбоЗ
нагоди
відчиту
проф.
Ол.
лі, а ще більше, наскільки це то здається, щ о зменшення
Чого клівлендський єпископ заказала каварні, бо, мовляв,
Грановського в Ню Йорќу отсі гі і скромні, вони повинні розАКРОН, ОГАЙО.
пробне голосування буде -по- політичного впливу о. Коклидуже не любить, це дітройт- у них люди збираються на
гості зложили на визвольну будувати наше шкільництво
дібне д о справжнього.
на не можна заперечити.
сплетні, котрі потім поширя- Збірка на будову Народиього боротьбу по одному долярові: та поставити його на висоті
ський собі дуже любить.
ються на всі посілости Його Д о м у в селі Красній, повіт П. Миѓаль, Д . Галичин, о. Ве-його завдання.
ЧИ СПРАВДІ ТАК?
СЛАБА ФІГУРА.
ЩЕ ПИТАННЯ ВІДНОШЕНВеличества Короля Англії та
соловський, о. П. Понятишин, У нас у Клівленді нараховуКоросно, Галичина.
„По правді кажучи", гово
„Соломяне"
І. Миронюк, С. Ф., Р . Коваль- ють українців кільканацять т и голосування, НЯ РИМУ Д О О. КОКЛИНА. рив клівлендський єпископ, приносять йому великі шкоди".
Іван Цепко дарував ліса в чик, д-р Мишуга, проф. Ол. сяч. Але дітей в обох пароздається, вже тепер 'зовсім Здавалося,, щ о з поворотом
певно показує незавидну долю`ДО^ М # Р И К И . єпископа Дітрой- „священик і духовник, ЯКО' Звісно, каварні можна було селі на суму $50; Олекса Цеп- Грановський, С. Угорчак і П. Шльнііх ВДколах є не більше
церкви він не був би, має о- закрити, але від кани людей ко $13.30; Олекса Цепко з
Лемке, кандидата „Партії Злу- ту питання, як відноситься ВаМартинюк; дрібними зібрано я'к дві'сбтКи. Чому? Причини
бовязок цікавитися політнкн", себто прихильників о: тикан д о політичної діяльно- кою, якщо він хоче бути доб- відучити вже не вдалося. А з радія $23; К. Цепко $10; Б р .#20.10. — Разом $31.10.
вже подані вище. Д о того ще
!
о
Коклина, фармерсько-робітни- сти о. Коклина, втихне. Пока- рим горожанином. Він пови- потім уряд пізнав, що заборо- Сош. св. Духа, від. 295 У. Н.
треба додати, щ о нераз родичі
чої групи самого Лемке т а о- зується, щ о воно не втихає, нен голосити суспільну спра- ни на ніщо не здалися й доз- Союзу, $10; Г. Лесняк $5; Тене посилають своїх дітей д о
когоз, н. и.
станків партії Гуї Лонѓа.
бо як тільки з Ватикану приї- ведливість та засади. Мало є волив відкрити каварні на- кля Лесняк $2; В. Лулк $2; по
школи тому, б о кажуть, щ о
$ І : М. Петр`уха, І. Ѓурин, М
Про цього Лемке говорили, де якийсь достойник ќато людей так добре підготованих ново.
це церковні школи. Замісць д о
З
забави
на
визвольну
що він потрапить відбити ба- лнцької церкви, зараз газетя- до цього, як власне свяще- Тому чи не краще буде ду- Філяс, Г. Сташків, П. Славіч;
церковної школи вони посилаборотьбу.
ховній владі лишити - о. Кок- по 50 ц.: С. Яворський, Д . Різгато голосів і в і д Рузвелта, рі питаються його з а Ватикак ник".
ють своїх дітей д о большепроти котрого Лемке й „Пар- і о. Коклина й справа наново Коли воно справді так є, що лнна в спокою? Адже люди ник, О. Сивик, М. Іванцьо; по На забаві в гр. В. Сташка в вицької школи. Очевидно, у
_.не такі вже дурні, щоб не 25 ц.: І. Когут, Юлія Шпак; Ю. Когоз, Н. И., гр. Футулуйчук такій школі дитина пропадає
.
тія Злуки" звертає своє вістря. оживає.
;
священики
якої, пізналися, чи добрі засади су- Кудера 20 ц. — Разом $73. — та Галашин зібрали $13.75 на не лиш д л я української нації#
Показується, щ о Лемке п о - У четвер, наприклад^ вернувся церкви вонийнедуховниќй,
були би, є ква
трапив стягнути мало голосів до Америки єпископ Шремб.і ліфіковані вчити засад су- спільної справедливос^и він Оплата $З. — `Вислано д о визвольну боротьбу. Гроші ці але й д л я американської. Б о
переслав на згадану ціль через в тих большевицьких школах
На 153,000 голосів, відданих з Клівленду. Коли його спи- спільної `справедливости, то голосить, та що варт його кракь $70.
за Ландона, і 88,000 ГОЛОСІЕ, талися за те, яка припоручеАня чомуж священики й духовни- випади на особи,. хочби'нею
Олекса Цепко. Центральну Управу ОДВУ П. учать дітей таких засад, які
Ґуреш.
'
о '
відданих за Рузвелта, Лемке дав Ватикан дітройтському є- ки не є кваліфіковані мішати- була особа Рузвелта.
зовсім противляться американзібрав ледви 10,000 голосів. пископові щодо о. Коклина, ся до партійної політики або
ському цивілізованому життю.
клівлендський єпископ заявив, говорити про особи?
Щ о б не було закидів, щ о в
що він не знає. Чи він знає,
нас тільки церква займається
ЩЕ СЛАБШІ ФІГУРИ.
УВАГА!
які розмови мав дітройтський'І
рідно-шкільним
вихованням,
ЧИ ПОМОЖЕ?
Потішитися може Лемке хі- єпископ у Ватйкані? Ні, він не
і
н
а
ш
е
громадянство
повинно
ОТСИМ ПОВІДОМЛЯЄМО ШЕРОВЦІВ Т Р Е Т Ь О Ї С Е Р І !
ба тим, щ о є кандидати, які знає. „Я ніколи не питаю лю- Чи здержить те, що клівзанятися зорґанізуванням світЩе менше мають голосів, як дини за її бизнес", — гово- лендський єпископ не любить,
ської школи. I в нас повинна
він.
як священик говорить про
рив єпископ.
бути, як і в краю є, Рідна
Є ним передовсім соціялі- Питалися
тоді клівленд- партійну політику й особи, чи
Школа. Колиб д о цеї справи
л`ичшій кандидат Томас та ського єпископа, які 'його о здержить це о. Коклина те ровзялися всі місцеві злучені оркомуністичний кандидат Бров- собисті погляди про політич- бИТИ?
ІІ. ,
t .
ганізації, враз з Народнім Д о л
ср. Досі Т о м а с дістав 1,100 ну діяльність о. Коклина. Єпи- Н и щ ' н а це, вЦгд9йІ? т ^. тЩ-{
!'-ifto К СЕРІЯ ..пѓо
мом, т о цілком певно можна,
nil
голосів, а Бровдер 492.
спок дав замѓѓну відповідь ко. Одначе, .t дудячи -JTJW ДРЛІ
ИВТіі
хнтш.
булоб це перевести. Тому я
Звісно, для Лемке це потіха Мовляв, священик ќатолиць- заборон, можна, , прилдеггити, `.ЮОУІкличу: зорганізуймо при На3
порожного міха.
кої церкви є теж горожанином щ о не поможе. О с ь недавно
роднім Домі в Клівленді Рідну
і як такий має право забирати вийшла в Англії книжка про
Школу, в якій учились би наші
КОЌЛИНОЙІ КРЕАТУРИ.
голос в усіх політичних спра- історію кави, написана німецьдіти рідної мови, рідної кульД'ія стану публичноі опіні: вах. Одначе він (клівленд- ким ученим Гайнріхом Едвартури, т а пізналиб, як виконуВ ГОДИНІ 9-тій ВВЕЧІР.
8
Америці в теперішню хвилю ський єпископ) не любить, як дом Якобом. Пишеться у 'цій
вати суто національні українПригадуємо
теж
усьому
загалові,
що
відчиняється
нова
серія,
до
якої
можна
вступити
злмітним ф'актом є ослаблен- священик мішається в. пар- книжці пр'о переслідування, які
ські
завдання на сцаву і добро
Ня
:

З‡І
впливів о. Чарлза Коклина. тійну політику, бере в` ній жи- мала . кава й каварні. Ан- з вкладкою від .одного доляра вище що місяця.
нам
та Україніл Можна ними
в
"дио це з того, щ о канди- ву участь, нападає на особи, ґлійський уряд наприклад з а в
заповнити парохіяльні школи
AMERICAN
UKRAINIAN
BUILDING
ќ
LOAN
ASS'N
of
NEWARK,
N.
J.
^ат о. Коклина на номінацію словом, як священик веде по- зявся 'був у 17-тім століттіѓ
й інші. Кобн тільки було кому
"ІиИ знести І каварні. Видавано з а `
МИХАІЛ ШУМЕПКО, предсідник..
С о к р а т и ч н о ї Партії на у р я д літичну кампанію.
подбати з а цю-справу.
Щодо цеї відпОвіди' замітає ‚кони проти каварень, бо, мов- ВОЛОДИМИР СИДОРОВИЧ, секретар.
сенатора в Дітройті програв,
М. Ярош. J
ІВАН ЛИСАЌ, касіер.' ^
Тижневик „Литерері Д а й
джест" час від часу сондул
пўоличну опінію п р о ріжні
важні питання.
Слово „сондувати" це ќревне англійського слова „савнд''
(sound). Походять ці слова в і д
французького слова „ЗoщIer' , ,
що означає: мірити ‚глибину
в о ди. Глибину мірять, опускаючи в воду тягар на довгім
шнурі. Цей прилад називаєтьСя „сонда". Крім цих звичайних значінь слова набрали щ е
рЬкних фігуральних значінь.
Отже словом „сонда" означено наприклад спосіб розсліджування ран, а слово „сондуватн" поширено приміром ну
розсліджування річей невловних, як наприклад публичноі
о пінії.
„Сондою" для зміркування
публичноі опінії є т а к звані
‚.соломині" голосування. Ґазета розсилає ріжним людям
бальоти й просить їх відослати бальоти назад, зазначивши
на них свої погляди.

џ-йв t Ши

Щ. БЛИСКАВИЧНІ ВІСТІ!

^

легке курення

УВАГА;

ш { mm, н. дж., і ошицяі =^s

в AMERICAN UKRAINIAN BUILDING and LOAN ASSOCIATION
of NEWARK, N. J.
'.XJU

буде виплачена в цілості $41,417.35

В СЕРЕДУ, ДНЯ 23-П) ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1936 РОКУ,

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 22.ro ВЕРЕСНЯ 1936.
гг-т

"іѓ`!гИ-йін'

т

.". " ` М ' ; . її

гашшішшшшііііііш^

ки нашого скарбника Михайла
Тўрќаса, а листи на руки писасела Стара Ропа д о односельря Михайла Плитича. Наш комітет складається з таких оДорогі Братйї 3 почину тих, сіб: Орест Мартинович, голощо сиділи в тюрмі за минуло- ва; Михайло Тўрќас, скарбник;
річні події; що Сталися були на М. Плитич, писар.
стрілецьких могилах, ми при- Остаємось зі щиром націоступнли до купна дому під чі- нальним привітом, — Комітет.
тальню „Просвіти" в нашому
селі. Хотіли ми, щоб цей дій В тій ціли завязався у Мікіз
стояв по середині села немов Раќс, Па^ комітет, я кий постаSWHU
та твердиня на сторожі наших вив собі з'а завдання помогти
)h'Пі`Ѓѓ
Hf.'JKl
історичних і культурних над- їм викупихи згаданий дім. До
бань, щоб ми далі могли бо- цього комітету входять: Варотися з нашим запалом і за- силь Хоць, голова; Дмитро
взяттям за кращу долю. Досі Сидір, скарбник; Михайло Хоми не мали свого власного до- ма, писар. Просимо слят^ дат :
му, де би ми могли зійтися ки, або питати дальших інта набрати національної свідо- формацій у.днсаря, М. ХОМИ:
мости: чиї ми діти, яких бать- 142 Ohio St., McKees Rocks, Pa
ків`, ким за що,закуті".
О ЗАМОВТЕ Н^АНАСТУТІВДЯ ШКІЛЬілшіііи
„Щ ?$ У КНИГАРЯЃ „ЄіЮБО#И
Цього року ми купили та.G лт
кий дім по середині села, даЬЩ ЏЕИЦА ЏЩ)ф#ІА
(Буквар) М. Цф№рп
— - 49а.
П
р
и
с
т
а
л
ю
к
к р і з ь СОН с т о г н е , 5
(Також маємо нове видандм першої читанки М. Матвійню муровану коршму в Рухлі
zx:
чўка з І935 року. Коли хочете нове видання, просимо
Яремової (коло^Басараба, ста- потім кричить: „Рятуйте! ря- Ш
зазначити пря замовледаю. Ш н і та сама, 40 д . ) .
рого війта). Цей дім якраз на- тунте!" Затрівожена жінка бў- g
ДРУГА КНИЖЕЧКА (чита#ка для II класи) Џ.
дить
чоловіка
й
питається:
даеться на таїѓў національну
МддДОчука
, — #А.
твердиню і ми ^отілиб за вся- „Ах, що з тобою?"
ТРЕХЯ К ^ И Ж Е ^ ( - в п а н ч а у і і я ЦІ кадси) Џ.
ку ціну втримав його у сво- — Ах, — відповідане зіпрі- (
Матвійчука
-—.—
400.
ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (‚Читанка ддя IV кааїх руках, а то тому, щоб там, лий чоловік — мені снилося, S
де колись наші діди пропиваCIOPW WAlSS ^ ^ ^ w ^
ли своє майно й тратили свою автом на дерево й розбився.
стах з дуа$ та^овін іярстраціямц }Л. $аірчесть, була ни^і „Просвіта", в
— Який Каштанський? — =
туха: КИЇВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО;, ГАЛИЦЬякій сталились би наші харак- питається жінка.
КО-ВОЛИНСЬКА ДЕРіЌАВА; КОЗАЧЧИНА; ЎКРАЩА В НЕВОДІ. Це надзвичайно
тери до боротьби за наші свя- — Е, що я тої б у д у говори- Ж
добре видання для вжитку в шкодах і для
ті ідеали.
ти, який Степан Каштанський.ЃЯ
дітей. Кожна книжка коштує -20 центів.
Цей дім кЬштуе 3,400 поль- Ти ного не знаєш. Я сам з а - i s s
Ціна за всі чотири книжечки разом '.і,
75 ц.
ських -з^УІ‡і(, що рівняється знайомився з ним щойно у сні!
КОРОТКА ІСТОРІЯ УКРАІН^^ Іг Крищкевзіча
- - - — 50п,
#68ЙІ! ^jM^^yмaяrt,EьЙ ВШ№
Щ МАЛА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, І. Крипякевича' _ „ _ , !
_. 15д.
З
ПОЧАТКОВА'ГЕОГРАФІЯ З багатьома малюнками і картою.
THM^^rVnKniii власними силаС Рудннцькбго
__:
___і____1__ Ђа,
У малому місті п р и х о д и т ь В
ми, однак перечислились, а то
гість
д
о
торговлі
набілу
І
‚МАЛ^Й
КАТЕХИЗМ
хрнстіянсько-катоднцької
релігії,
удотому, що внаслідок великої
Е
ікив о. `І. Рудовнч
І...
і
35 ц.
крізи наше село попало у ве- яєць.
Ш Б1ВЛШНА ІСТОРЯ старого і нового зааіта, о. д-ра Я. Ле—
Може
маєте
смердючі
яйлику матеріяльну скруту. Досі
вицького` _`_
_„__
—`_—___
'.-„
—ЯЛѓ
ми виплатили заледви полови- ЦЯ?
Щ Б ) Б Д ) Й ^ ОН?АЗКИ. ІТ(ерп)іІ початќи науки релЦ^, о. ‚^Џ—
Знайдуться,
самособою.
ну. Хоч як ми стараємося, то
л'енького
1-І
35 ц.
так показує, що ми не будемо Крамар запакував яйця, гість Щ Х Р Ц С Т І Я ^ С Щ К К А Т О Л Л К А НАУКА ВІРИ в біблійних ' "
5^п.
всилі виплатити самі ^другої питається'. — А чи не міг би І 5 , . олооіданішх, о. С. Біленького ____'
5 РУХОВІ ЗАБАВИ, Деќоѓг)І мдкгть пісні
20 ц.
половини. А коли ми цього не я ще д е тут у вашому MJCTLJi f i ВЕСЕЛА БАНДУРА, спшаничок з нотами
!
.... Міц
дістати
таких
яєдь
зробимо, то готові пропасти
В ІЩ^Я БАНДУРИСТ, збірка гДсень ддя дігев,
видання „Свѓг
навіть ті гроші, що ми вже до- — Це виключене! Моя к р а м - j g
%тини" ^Z^y^T^.''
"... .;':j't .' """"'., , Я . и
тепер виплачували. Бо така ниця одинока в нашому мі-jSs СЕРЕДЕЧНИИ ВІНОЧОК. Вазанка^святочних^ балгаіш'' дла
українськнх` діточок: На іменини або ўродини мітери,
стечќу. Та прошу мені сказа-,в
була умова.
- —
батька, дідуня, бабуні, тети, стра(іка, вуйка, с'естри, брата.
-Тому саме ми отсею доро- ти, пане, чи ви д е думаєте u x u i g
вчителя, вчительки, товаришки. Також новорічні, велигою звертаємося до Вас, доро- нині д о театру на „Гамлєта"? і 5 :
кодні і різдвяні побажання. ШседнД привіти на Стято
:
Матерн і декламації
35 ц. Б
гі односельчани та краяни, й „Ні, я` буду грати „Гамлєта". ' =
МАЛИЙ ДЕКЛЯМАТОР, збірка віршів до декламацій на всякі
просимо вас, щоб Ви нам понаціональні й шкільні свята та обходи. Підібрав і впомогли у наших клопотах. ПоЧоловік купив жінці футря- Щ
рядкував М. Таранько. Видання „Світі;Дитини"
т _ . 25ц. 5 В
можіть нам хочби найдрібні- ний ковнір із лиса. Жінка o - S Е: ЛІ Е1 ОДИ ЌА право пиашх і словесних вправ з додатќками:
шою лептою та переведіть у глядає і каже: ' диктати, ‚зразки говірок, спис висловів. Практичний 'џід-. ,
Щ
, ручник для вчителів і кандидатів учительського знання.
себе, у ваших читальнях та па- — Цей лис фальшивий.
Д-ра К. Кнсілевського. ціна
. 65 ц. В
— То така вже лисяча вдача,
рохіях, збірки на ту ціль.
" М ^ Т Р Д И Ч Н ^ ІЏШ?ЩЩ
д о навчання ntpouix арчаткДр
Датки просимо слати на ру- — відповідає чоловік.
українського письма, М. Матвійчука. Ціна
75 ц. ШЕ

ту ВАШІЙ шшсьщшйі
Є ТАКІ ШКІЛЬНІ Ш

Ш

S W)

Ми переконалися, що як тільки хтось
має з нами д о діла, зараз стається одним
з наших багатьох приятелів.
Це діється тому, щ,о ми обслугуємо
людей уже довгі роки і завсіди стара,емося, щоби зєднати собі якнай^льше
приятелів серед усіх тих, котрим м я
даємо ‚ўслугу. ( ,

^

la-rn м і ' п ѓйЃ

of

шаен н і ш МІШЙІЦ)

The prograpn was divided into
three kinds of intertainment: W I L K E S - В А Ш { . .
.v—
PITRTON
staging by a mixed chorus hap- S C R A K T O H ^
1,$00 IN # Ю А Т ^ AND
pily strong in male voices; dancЗВОРОТНИЙ
ЃУ ^ R A ^ ^ f f PAflADE.
^nj (by .groups, numbering frofi
TIKET
S r a ^ W Ш ю # ' LeVd И5цу $ $ c^ple to eight, mixed anrf # СЎђОТУ, ,2fcro ВЕРЕСНЯ

53.00

oi

І ^ЬиЉ%?чЬ
of Worfi

^ e ^fo? ^

a n d S0lc danCeS

LT. New York
XPEWIA. STA.)

4:.50 І6-4ЯІШ

, , W^van ^ c b j y s k y , seven-yearNewark ( P E N N ; . S T A . ) 5 ^
;E5
dki'pn of'#fce sjxtor.
More than 1,000 Croatians and
The mtrica$ ^ n d energetic
flfreo^OT л иеділю ввечір. ` `Ukraitfians, all in.i bright; native routines danced by Ivan were
Lin0
ЧіЙоп^^"кІ
Й№
costumes, cdlebratedj tbeir.special spectacular and won him entity-day yesterday in the Streets of siastic applause. Ivan was . o^r
the World at The Great Lakes of the great attractions at tye S S J ^ — - ^
їЉй
Exposition. Ukrainian' exhibit during t^e'
Eac^:gr,0Jup JpVjeseJ#ed its own Century of Progress exhibition
ІІДІ.ИІ'Р RAILROAD
ргоіта$` тп the `іцИг'^ІрлаІ at Chicago. He practices several' ІЇШ6Н VALLEY
jCirtV^tf'to
a day and has the am^i-'
'ђЦі Roqto Ддасяга.
of ТЏ BUck
iheW Щп)й^іп a musical м о - †Цп of being a second Mordkin. і HHUIRJJ
Суддя: Чому обзлнувачевдй
$га'пґ bfoa^lcasr over vVJHK ''
He has danced in public since he убив свою жінку?
Обзидувдченнн: Прошу пана
TChe^ иЬаілІаЛ_ f r Q ^ ^ t ^ h t j ' ^ - ^ , H i s w o r k i s characterits jnational choir, dancers, an uiedf'by Џ‡ true step and rhythm судді, аодруже ЖИТТЯ вже почало було бути для мене скучргсЬе$Іта and' soloists,
of the Coss^clc.
paraded first through the exposiRhythmi in dances was of the.не.
tion taidway and №'еп thyoughkin^ that sets feet tapping—at Суддя: То треба було стараthe Streets of the World, adding least inspires a desire to tap. ^ " J ^ " " P 0 3 ^
;
color to the Iaxge Sunday crowd; fast roelody was, repeated time ^тгшура^шш.
Обдинуваченни: rРоз
o , Hн;л Hi.
0
and again by the -accompanying K ^ B.CWJI! Таж я пришлюбі
at З^ЄффЏЬі№л
Urouii.
orchestra ^hite the dance went пр#сяпдув б у в ЇЙ, ЩО не поDance ynph Belgian Qrovp.
on with''"whirling a^d crouchoig киду її, дрци ЖИТИ буде!
The Croatians likewise paraded
and stamping. The- chorus hacV
through the'Streets of the Woritl
native garb and brought w i l h j , a r e 5 o n a r i a that nukes it pleis
in native garD and Drought wonj ing, and rah fhe gamut of emothent' Si. frauTs' Cho.y', the
Zag-;
from praintiveness
plaintiveness to
to fullrab Loraih' -Choir; 'iht v Zagrab ftions
o n s from
nuiДОШУКУЮ ЖІНКИ
Clevelana Qrche5trar the Katary- throated joyousness. Songs ahd
в середнім віці, до роботи її хагі пря
na Orchestra of JRankin, Pa., anddances presented were true folk українській родині. Робота зимою і
art, handed' down
t h r o u g h літом. Платня $20 місячім, мешкання
ten pairs of native dancers.
generations
by
people
who
foutntfc `і уДерЦяная. Прошу зголосишся на
Both gTQups, lataged several
ШГО Z A L I A
SHUTKA.
numbers in the Ідіегпайопаі joy and self-expre^bn^TU^'ilfef,
: performance, and did notperСДЕАТ MEADOWS, N. J
Circle, and in the evening' corn
!fown just ifor a career.
І
І
Ь'шеЙ with the Belgian 'dancers
Mrs. Fisher 'b .making plans,
in special review of music and
for a third large rnkisic festival
dances. `
.
next year!
She points to t h e 5 У К Р А Ш С Ь К И Р І ЛІКАР, і
О т е ѓ Malisky headed the Uk-success of the Berkshire ггцсіс
Х І Р У Р Г і АКУШЕР і
rainian group. John Cicich was festival in Lenox, when the Bos3 2 1 Б. 18th STREET, J
in charge of the Croatian delega- ton Symphony orchestra attract- †і

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

Д-Ѓ ЮРІЙ АНДРЕЙКО

tion. rvebnt)

'`іаі.

between lat and 2nd Avenuei, 9

t ліч

ed 4 , 0 0 ^ people fr,om 19 states.
' N E W YORK, N. Y.
Mrs. Fishey' ^eejs that sum^ner
- ( Q e v e b n ^ FjUOft P e ^ c r ,
Tel. GRAMERCY 5-2410.
j
Урядові
годний:
рано
від
10
до

resorts
must
provide
entertabMonday, September 14, 1936).
12. ждечір від б до 8, а в неділі J
rrierrt for visitors, and that Cape
—о
рано від 10 до 12.
Ajjn
and
"the
North
Shore
have
SUMMER KOi.KS "'
a
a
#
a
a
a
x
aaaeeaasssasescf
na^uraji a,dyaпіаДедіІіаі^с`отй)іце(і
ЏШШ
SOUKS WERE DE with big,b q.uibWy
niusic will
^3SS3fl3C
LIGHTED W I l ^ L j C ^ C E R T . іїш вшк iwre.t
^
P. в. K.
І ХІРУРГ
F o j k d a n c e s wa#'jffijtb
that
(Gloucester Daily Tunes,
were Ь j o y t o t e e a n d hear a n d
Saturday, August 29, 1936).'
м Й В Д О Р і р Ь е a . rjatocKSrf a b W

; І Д-Р-1ВІЯ ifАЧИАРМІ і
`: ЩДКРИВ СВОЮ КАНЦЕЛЯРІЮ і
2 1 3 L a c k a w a i i a Ave.,

l e t c h o r u s ѓ г о т B o s t o n `ід Љ е
Hawthorne Inn г^щуг Saturday
evening
before about 1 7 5 оеооіе,

THE UKRAINIAN QUESTION
IMPORTANCE TO GREAT p f i l T A I N

34, t 2 5 St.', TUTOOBTkone: J
Bayonno 3-0540

тжтттпт^інітмдітц^тітітттіттітця

Kind,

іііі)іішініиіірііищіііщщііііі^

ПРИЯТЕЛІ

77 Могти St., Jer..jr City
-.. РДОПЄ: .
Bereep 4-5989,

Three

Все в порядку.
OLYPHANT,
PENNA.
ї ^ с і е ^ ^ а н к у не прийшов д о
Приймає пацієнтів рано;
вДд ft—10, поподуднн: від 1—3. S
л д а ^ . ' Вп9лудне впадає' возний
І від 6 - Я .
" 8 V O B O D А,"
д
о
канцелярії
д
и
р
е
^
о
р
а
банку
Телефон: Olyphant 320.
Щ Я1-83 GBAXD ST., (ѓ. a Box 34fi) JEESEY CUT, N. 1. Щ HTiysjJy Aumxner ШЯЙИйЬі
й каже
— Нашого ка.сієра переїхало
ТЏ
concert fcad U u e e f o ^ авто і його відвезди д о ш л и СТІННІ КАЛБНДАР
sjgniucajnce: ft jyas the 1936
ДАЙТЕ АМЕРИКАНЦЯМ ЗНАМЕНИТУ БРОШУРУи
талдо.
НА 1937 РІК.
Me^ntatjjjn orf t^je Cajpe Алп— Ал, яке щ^стя}. — відповіN.prth Shore Musjc Festival as ; дде директор — я вже думав,
spciatjor;, of w^ich,' ` Mrs. VV^jjam. Ш9 від ўтіќї
fND ITS;
Arms jFisher of Rpckport and
о
Boston is the prime mover. It
0 они
was a farewell concert for Rev.
^.?,9 . .'
Fr. Joseph Zelecblvsjiy, director
_ A^c, я збила зеркал^це,
by LANCELOT LAyVTON ( L o r ^ )
яку щойно надіслано з Англії. Ціна з пересилкою 50 центів. of the UkraJi?ian Gburch club, тепер напевно ііатнму сім літ
and rector, of the Ukrainian Or- н.ещасл'ивихї
Щ Ь ;
Замовляти:
thodox. Holy Triniiy church in)
- H e 'вір у ^ f а ^ ' ^ а # о ф в н и .
" ' S V O B O D АГ
в І - S S GRAND ST.,
( P . О. B o x 3 4 6 )
J E R S E Y ОТЃУ, N . J. Ponton, m^riung his impending Одна мой приятелька тѓѓНЬж
departure for Rittsburgh, Pa!, з.$ила зеркалр і не мала сім
УВАГА: Брошура та надається найкраще для наших політичних КлюIt was an event of літ нещасливих. На другий
бів, 8к теж для ужитку молоді та всіх тих, що хотіли$ представити Аме- pastorate.
Ріікаицям українську справу коротко, ядерно й зрозуміло. Є там теж the golden jubilee of the Haw
день уже згинула в автомрбіподані'ті міжнародні постанови, що відносяться до українських пбневоthorn inriv ^
! левій катастрофі
леігнх земедь
Ml
ТАРЗАН
І
ЛЮДИ ЛЕОПАРДИ.

Ш

Шиииціііі-1-иімишшщііііі.ііііііщіиШ,

PRESS REPORTS ON UKRAINE
AND UKRAINIANS

ГТТТТГТТЧ

wmm

mm

Бид найгарнішої частннн зологовсрХого Києва, столиці всієї України,
вад Дніпром.
Ведичќна календаря 15x20 в прекрасних фарбах,' календаріюм великий' 3%х15. Всі свята зазначено червоно, кожднй день подає імя свяюѓо,' пости зазначені рибою і на кождій картці є спогади історичні.
Цей календар буде прикрасою в
кождїя українській хаті.
Ціна одного календаря з псрссмлкбю 25 ц., 5 за S1.00. 12 за S2.W,
25 за $3.75. 50 за $7.00, 100 за $12.50.
М а р ю на складі багато інших клендарїв до вибору.
Агенти і склепарі хай пнишь по
катальог д о :
204,UKRAINIAN BAZAAR,
224В i ^ v l b f Are.,
Detroit, Mich.

ПЕТРО
Уб,ити білого чоловіка значило для нього не більше як
убити малпу. Одначе тому, що
Тарзан б у в придавлений д е ревом і від нього не грозила
чорному ніяка небезпека, він
не спішився з виконанням цього засуду смерти. Та в хвилі
коли - він так - роздумував,
почув з уст -Тарзана такі слова: „Піди на другий бік, џ влучиш краще в-.MOfr с а р ц ^ .

КоЗЇВ Орандо np4yffifryOfc k
лі^^З)ловік г о ф р и т ^ 7 д Ш ^ - А,
том гілемени' Утенгас.` вігЛ`зі ,ЧГ
Здивуванням автоматично о-,
пустив лука вниз. Щ о це за
чоловік? — думав собі чорг
ний. Інші џросили би пощади,
а він ні. Чорний заговорив:
‚‚Ни ти хочеш смерти тому,
що маєш великий біль?" Тарзан німим зором поглянув на
чорного й по хвилі-сказала

„Я не маю в е л и ^ о ! с ќ о л ю є г ' с а і с і ^ і ^ Т ^ з д н І почав запримічувати
і г ; ^ хочу ще вмирго^ґйзпяцшіг' :гц шна`-ліїцп` чорного певяі сумніви,
знак?, щ о ти вбєш йене. TQMV'
чи м^є"віи и$иват# Тарзана,
краще буде, коли так -мене
чи ні. В Тарзана зродилася
вббш, щ о я не зазнаю вели;
н о а н д ія
? , .? . ? . ."JLP ?ІЙ пережне ц ю
ко'го болю". „А ти не'боїшся
чергову пригодуѓ, а навіть вивмирати?'-' — запитав чорний.
користае
чорного для своїх
„Боятися? Чого? Все" мусить'
ў м е р и . Як б и ти мені сказав,
розшуків хижацької смерти.
щ о я житиму вічно, т о тоді,
ТА пірія хвилевого сумніву'
можливо, я боявсяб покидати
чорному% знову прийшла гадка,
цей світ".
-що-Тарзана треба таки вбити.

УКРАЇНСЬКИЙ

JJPEMA
ПОГРЕБНИК

t

ШИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
З

BRONX, BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

, 12tf El № STREET,
V NEW YORK, N. У.
Tel. Orchard 4-2568

J U ui-i д-.'. ; ? і

-.'

BRANCH OFFICE ft CHAPEL:
707 PROSPECT AVENUE
(мѓ.' E. l e e SL), BRONX, N.T.
U

LM{}OW

4-2МД.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful