п№жюши ОРГАН аштогоаоі літлшаАЩі далшсђіаи НАРОДИЛИ отџ

': ' ЃІ

- - - - -І

Of ТІЙ VOAINIAN HATJONAL ASSOCIATION'

три ЦЕНТИ, ўж %йў, %ж. Ящраі$ит^#,.^
II1IIJU J!J.U

ЯВІ

і^^$№ЯЩ.-Ш
низе

яви

=ве

твщжшнт
вв:

іл ИІИЩНІ

змш `йА щош ттш
ШШЩО№НЯИ. СОЮЗ ^- ЦЕ НШЕВНШІА ЗАЛВРШ, ЩО ЙЌ ДОВГО 81Н Ш Штшшьт

ш?шшш

НАРОДВДЙ

союз ІЃ- ДЕ ш ш ш т і w m m г днині.

ВАШИНГТОН. — Згідно з угодою між ЗлучеМОСКВД. тгт- У іСоветах прийшло іца найвищих
ними Державами, Англією й Францією щодо підпоанміях ло зхж. ^Цс?це дсрірадоцо Яг^т, АОТ^ПЄдержання умовленого курсу доляра,' франка й стер.ДІДІНЬОГО голови ‚ГПУ,,з#няв Никодай ‚Є^ов. Сам
лінґа, американський уряд кинув на ринок коло пять
Ягода заняв місце комісара комунікацій яке передGEPUE ДЛЯ
міліонів долярів, щоби піддержати крус англійської
тим занимав ^иков. Ці зміни прийшли так нагло,
монети, коли Росія попробувала цей курс знижити,
що навіть серед найвищих советських кругів не
Американський уряд не лише кинув на ринок
знають добре, як їх .пояснювати. Риков ма^уть буцю велику суму, але ще й заповів, щоДуде далі да:
де зовсім усунений- Його ђмя.було зцадува^е в часі
вати гроші на закупно англійської монети, якщо
1
1
неда#щ,ого {іроцесу тпроти Зідові^ва J .^імед^ва.
г
л^дая"ѓ
S'UI'I
Я
і`†
НІ'UIIH
Н'І
ІЎ
iJJUI ЃЦІНІ "J4UW її Wu'imwnii in і "
Росія буде далі її продавати, щоб збивати 'її ціну. ,
Дехта.ка^ке, що усунення Ягоди з ЃЏУ є ддя І#ЮГО
:
СТРІЛЬМО ЗІ СШТОВОЇ
ПІВРХВбДЙіНЧ ЛЮѓДЕ4Ч
СДЩСТвО НАД 4НПИГУНкарою за те, що він не врятував від смед)†и Ќцрова,
ЛАНДОН ПРОТИ ЗАКОНУ ШЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СТВОМ ЛРОТИ РОБІТНИКІВ.
sBMHM.
ДО ССЄР.
скрито
замордованого тому два роки. Інші знову
` М1ЛВОШ. — У своїй черговій зџбфрЦ№ ‚`нроВ селі Тудорів, рівеінськогр В Дідгородю^ - џов. Снятвн, кажуть, що ГПУ тепер хоче злагіднитй свою роботу,
На' слідстві про робітниче
мові републиканський кандидат .Дандон виступив
тому на її йолі яоотавлено людяніщ.ог,о чоловіка,
проти Рузвелтового закону про забезаемендя. Він іНй^гунс?зо, котре зеде сенат- повіту, викрили пачкарів, які кільщро діте^'і з и а й щ А и . в шо
ним лає ‚бути Єаов.
KQp.4ax
артилерійське
с
ш
л
ь
за%іаАис^
^транспортом
дюдей
СЬіфЙ
‚кхдоітет
у
.
ОДЩІІНГТО^І,
запевняв слухачів, що Репу.блнканєькга Йартія переведе закон про пенсії для люд$и 06ФЩ `ФР" літ зізйали. свідки^ ідо оддо під д р СССР. .Це: Євчук, дда Jm} Ио з ч а ф ‚світової війни. ДіДРИГРЇОШІЯ4РХЬ ЛОРІ
?оз$тщ.
приємство, „Пицкертон Неше` .чўќи і Тудьчук. .Р(Стащцми ча- ти вд^жиди ,й6г,р д о здпдлежиття і цей закон буде добре фінанеовани.й.
' МОСіША.—У ^скорому часі ‚розпіНЕ^шьоя у МоВін заявився проти федерального зако,нрдав- н$д Дітектив ЕЙД}КЄВІ?І" удер гсами вони и.амАГ(алися дереве- ної ватри, а ^-.діхній .Іван
ства про забезпечення проти безробіття.
, : ЩЕ .200 тдйних ўагентів для сти родину МЙАУУ^ів,, але sпри с;нігур ще й щтс}вхвв його зі) .скві новий .процес, цим.разом проти іІ-7 бувадих ІВИЛандон говорив у „Мілвокі аадиторїюм" у.при- слідкування за настроям серед тім Џ схопили, і за.мкдуди в^ всіх боків. .Хрді .стрільио ви- сокр поставлешіх бодьщедиків. Серед них зиадобухло, а мого .відломќи д о диться ‚бувший товариш комісара внутрішніх ‚справ
сутності 7,000 осіб. На менших зборах у цьому робітників та кщіДно.вд.ДКШею. ршенськіи зяаниді.
Зірвали ‚йому нерецо. .Снігур ‚С.окольнцсов, ѓон. Путна, ‚бувший товарищ .наркома
місті Ландон говорив про потребу релігійної й на- У .минудрму році ця ор.ганізація видала џа одлачення џщпмшдАдт, БО вдаіо-з^инув на ‚місці.
тя'жкої індустрії Серебряков, дир. госбанку. `Ўрќух: і
ціональної терпимостн.
-- ` , своїх аг.ентів, що шдигують^ ЏІ№Џ#
ІІНІНІ, Процес має відбутися при замкнених двирях.
ПР№ЯХН
Д
#АМ%
СТАЛЕВА ЮНІЬ ЗАПОВІДАЄ БОРОТЬБУ.
серед робітників, ‚міліон доляУсім 'і‡А -гррзить Kajja ;с.мерти. .Пят^яв^і Ри.цов
В ' кольонії Тал%рово коЬо
ПИТСБУРГ (Па.). — Филип Морей, голова ор- pipj^pyrm, якия лихо
справді
не знаходяться У Лђрму числ^, о#№т дони
Рівного спалахнула пожежа в
ганізованого комітету сталевих робітників, заявив,
35-літлін Дгдаци ДУтарк, тім теж є під судом ,і ^гроз^и^і? і^м заслання на ‚С№бф.
забудуваннях військового о
то організація сталевих робітників уже -по^руяила
ПОСТЕРУНКОВІ ВБИЛИ
МЗЗіщий збсрльвент з .ротда-.
садника Ст. Чижа. Господар
настільки наперед, що робітнича юнія виступить
тт%мттн Ш Р О Р У ЧИТАЛЬНЮ.
HJe.fcH у Льворі, хотів лег^о
двох
ЛІОДВД. ,.. г
ство Чижа винаймае Ст. Станезадовго з домаганнями до фа^рикадоде^щодо,.вііКИЇВ:
—‚Совєтськд влада передіінида славний
#сити. Џусџ^рея.ца ріжного г д 0 ;
соти робітничої заплатџ.
В дадбомльському повіті на жик. Вогонь знищив зовсім ду ДІЛЬЦІІ JR д е н ш і крутійства, Володимирський,Собор у .Києві ^д лцтддьшр. Цю
ВИКОРИСТОРУЮТЬ ДОПОМОГУ БЕЗРОБІТШ4М. Волині коло Загорян поліцій- метќальний дім і стодолу ра- 0стаџ#і,мн наса,ми він куяуцав читальню має обслугувати бібліотека ДкадемЏ t)aз цьогорічним, звезеним на р,ати в pi^Hjax ф щ ^ а х рівук У.ССР,.ідо цризяамилав тій щди 120,000,книжок.
ГДЙД.ПАЃК Щю йорќ), — Ля Гварліђ, „посад- на стежа стрінула двох підо- ззом
поля збіжжям. Загальна шк,о- драдсно радір-дїцадатн, .дарто
зрілих
людей.
Поліцаї
намаганнк міста Ню Яорку, заявив на своїй конференції з
: "Нитальџя відкрита (^)д І -гр вереси? Ж ур.
лися їх вилєґітямувати, а коли да 3,000 злотих. Слідство -ви- СТИ кількадацять тнсям здот^х.
президентом Фў^?ѓлтом, що деякіП0М0
тдприемці найщо пожежа повстала з ‚Притім ррд^авлявся фал.і?щиЯ
НАСЛІДКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ Д В М Я Ю А Щ .
мак)ть людей, що ,п обирають Д9
ТУ W УР ДУ. ті ставили опір, лостерункові явило,
підпалу. Підпалила 24-літня ^им дазвии;е.м зал.ізннчогр .устрілили
й
убили
обох.
Як
вита .домагаються, щоб вони далі побирали допомоЛОНДОН.
Љ В Адґл-ії й .Аме#иін' тпр^ня^и прихора на ум4 жебрачка Уляна
гу, а рівночасно робили для підприємців за низьку явилося, це були Литвинчук Яре мчуќ, якої не приняли ПО' рядорця, Т- ^авера, то знову: ХИЛІ?НО рішення французького уряду .о^низитц ,варі Соя, відомі бандити, що бустуд, Л. Ма.йзельса, крр.исту^о
заплату.
ли справжнім пострахом цих передньої ночі до згаданого чис.ь пдитім фальшивими осо- тість.франка на одну третину. З^авдд твердять, що
Оба урядники обдумували засоби, якими мож- околиць.
дому на ніч. Палійку схопили. бистими викдз^ами. Радіо-апа- це причиниться до поправи ^іж^ароднього фінанцаб викорінити цю ‚практику.
Вона вже карана за подібний рати, добуті на кредит, а та- совогр )аодоження. Одначе це. обн^іження мало ,цоПОЖАРИ ЛІСЩ.
проступок на два роки вяз^и- кож ровери, добуті з ріжних гані наслідки на Щвайдарію, якої (вадщта стсм'ть `на
КОНГРЕС ЛІЛІПУТІВ.
МАРЩФШД (Орегон). — Пожар лісів знищив
ці.
складів роверів рівночасно, об- тій .са^іій висоті, що .перед віДною.- Хепер ‚франнадморське місто Бандон, положене в полуднево- Ліліпут, але баг,ач-промисломанень якстій передавав за" цузькі товари, які у.віднощ^нцю до золота лодещезахідній частині стейту Орегон. В пожарі згинули аець у Будапешті Ю. Ґонт ор`
Л)ДОБОВНІ ^РАі^ДИ.
песійг гріш пачкарам і з цього віли, 3;аливатиму.ть швайдарс^і ринки, зате щв.ай7 осіб, а 1,500 лишилися без даху над головою. Паџізує в столиці Мадярщинн
гроша якийсь час жив. Вкінці цареькі товари будуть такі дярогі, що тяжко Д^де
В Лисці 52-літщй (1$џн ГриШкоду обчисляють на півтора міліона долярів.
СВІТОВИЙ КОНГрЄС ЛІЛІНуТІр, Я;
його здемаскували й арешту- продати ї'х у Фрдн.ції. Супроти цього щвайдармщ. я 56,000 на світі. Мають, ни,ченкр пробив бдгнетом сво- вали. Окружний суд засудив ський уряд поважно застановляється над THMJ .щюб
Й)ЗІРВАЛАСЬ ТАМА.
ю 19-літню пасербицю, яка не
ДАЛАС {Тексас). — У Вако, 90 миль звідсіля, радити, чи би якось не ство- хотіла
#огю нв 3 pojKW вязннуі, але^; і собі поступити на зразок французького уряду та
вийти за .нього замуж:
рити
^держ.а#и
ліліпутів",,
а
ріка Бразос зірвала гату й залила ќѓхідню частину
ляційний на таку саму кару, обнизити швейцарський франк на одну третину.
По вбивстві Гриниченкр втік
щонайменше
гррмдди
ліліпунайвищий суд скасував цей
міста. Коло 2,000 осіб муеіли втікати зо своїх до$ОДЬДЩВДОД ХОТІЛИ СПЃќти свою
тін, д е ці к^рдакїи могли ‚би у ліси, а .‚коли довідався про`, присуд, а врешті апеляційний
мів. Стейтовий уряд проголосив військовий стан.
смерть
пасербиці,
впився
й
жити спокійно й без вочуванзасудив обманця на 2 роErjj ifcfi'M І ЛђЧЕНК). k ; и щ
;
ЛЕРБИОДУЮ?ЬСЯ ПРО ВПРДВУ ЯЕРЕДІСТО- ‚ья пониження, що його мають повісився на дереві. — В ТОв-1 суд
ки вязниці.
,
мачі
служниця
в
аптиці.
6л.
РІЧНИХ ЛІКАРІВ, .... , . .
МОСКВА. — У звязку з хвилевим хаосом^ гіиу нза^.мндах з нррмадьнмкй
ЛІМА ‚(Д^РУ)' ""- Перувіянський археольог Га- людь^н. Д#льще макіт,ь знай- Козор, напилася більшої скількликаним обниженням французі?.кого франка, больрасіо Тедьо вислав до так званої кнініки Маїв у тн якусь охорону -деред людь- кости алькоголю й опісля ско ;
шевики хотіли спекти свою печеню та з іміжнародРочестеріг в сз^йті Минесота, череп мумії якогось ин, які використовують ц н е чила до ставу з наміром вто- До купця івіліемса- з .СенТ ix фінансових відносидах хотіли викликати ще
іцдіянина з пле-мени Інка. Цей череп ноказує, щр каліцтво дли заробітніх цілей, питися. ЇЇ вирятували. Причи-; Джозеф, ІЛізурі, наймився нд ільший заколот. У тій ціли вони кинули на ню, службу молодий 1парень Ро-. йорські фінансові ринки міліон англійських фунтів
‚‚вдасцика" цього-черепа хтось ударив каменем або бкрзио мa^oтЬvyxв9лдти здкрн, на — нещасна любов
берт Гол. Був напричуд доб- стерлінгів зо своїх резерв, з ^надією, що де липалкою по. голові так ильно, що розбив нереп. На $кнй забороняв би лілілутам
рим найиитом, та як минув кличе поновну знижку фунта, до якого тепер доЩО {РОБИТИ, ЩОБИ
черепі ,є сліди операції трепанації .(вирізування на- продавати дітей до дџр.к^в .'
-рік, десь раптом лропав. -За- строкноться інші валюти. Одначе американський
стини черепа)., доконаної певно якимось індіанським ярмарочних буд.
лохуднп`и.і ЛИШИЯ ЛИСТ, ЩО МўЃИТЬ. ІТИ; в
лікарем. Череп показує, що оператор ^аав велике
уряд зрозумів большевицький рух і сам викупив
і
В (Оксфорді (Англія) лікарі світ, Co закохався в дочці хлі- цей (Міліон фунтів, не обвижаючи їх ціни. Большезнання й вдрану Н того роду операціях.
Догаўдуються, що череп походить .іще з чаєш СТРІЛИВ -СОБІ В ГОЛОВУ усг^йниди новий сдосіб, як лі- бодавцяґ і џе сміє просити^ її .вики тепер о,бурюються на американський уряд, що
Л ПОЇХАВ вОВЄРОМ. і
лувати ^від погрубіння, а точ- руки. Може колись буд^е за- він ніби зле зрозумів їх наміри.
,
перед добут$ям Перу еспанськими дрбичцикдми. .
ИІЩЄ від .СТОВСТІІЩЯ. Отже і)-: можний, то вернеться. Віліємс
ДО^рТАЙДІ
ЗДОБХЛМ
ХОДЄДО.
Мілячувці під ‚Заргдарою ЗНАЧИЛИ то.чну мірку ЩОД^Н.-;
О. КОКЛИН ДАЛІ іюлдак#є, ВД $№№ОШ в Усуодідь#.ому
‚j^yjPfjQC,(ЕсДанія), гт-^ ЕСПЙЏ.С^^І повстанці здо.ќлюбі забавля- ної їжі, конечної для оргяніз: розвів руками, дочка нагадала
х
що хлопець був ^вроіци-' Дуди дуже чважие віїсто, ‚ПО.ЛОЖІЄЙЄ 4j МЙЛ^О рід ДІ^Дт
ФІЛАДЕЛЬФІЯ (Па.). . - ^ 0 . -Чзрлз $Е. ‚Коклин #ося івеселе TpB^pHCTpo, Ф в МУ Тільки .до ждіт^я, а не д о со^.і,
і лочала ііужити. Вовіуку- риду^ ІГрдєдо. ^Боротьба ^Аула коротка, дле зал?яговорив тут у суботу в ^Д^ниАШ?ал-іЗтедію#'^.на Иьому;^ ^гнунті^-.і^вРЯ^ ол' трвстіннд. В склад‚цеї.їжі.вхо- вий
вала його цілий рік по Аме-^ тд. 4Хь^ядд
вічу влаштованім ^краєвнм союзом суспільної ного відомого ‚иольськогр ра-' дять #ідсяиі іі п,шеііичні каш рнці — надармо. Аж одної
СТ1і ‚втекли з (Міста, з^алйвдйвщи 300 ‚вбисправедливості'. Організатори вічд здновідали тріодѓа. ІЗнгмУіНт ^- іИідпив со^ ки,.разрвиЯ хдіб, дірдрко і j o днини леред дім ‚Відібмса заї-; ітих^ .Рівночасно повстанці увільнили форт Ад^ка^
з^р, у -дкоі^у часТ)Ида революціонерів, ‚окруж'е$$а з
-білррядно. Раз-у т раз:велів по^ гр перетвори, деяка скідькість
прибуття 4ЮО,000 осіб, ти$ічзср# на ЛО$МОВУ џ$#дайв-ти ^РРІвк.и, дедекзѓски і т. яец.ь, багато. PJpyje і црщ,. як- хало. роадсітне .автр, з нього усіх сторін військами Іуряду тпеоолчно оборонялася
йшли 20,000.
'
висів даднчлелегант іРоббрт^
Він виступав проти оетрррг, А%ЦЏЦ№ .йому АУ-д. - ^ л и ж ‚.ад)ийщлося платити; найменше мяса, а я к д а щ й в и Гол. Було^блсаіол{гіхи,.як ‚но- рг^ррдрвж 1Q тижнів. 3до0ул`т# .Тоієда зроДилр^на
дівих ^уже, прддойдиве чвражі^ад.
ховною .владою, кажучи, Ш9 ФЩ .не^Рй^МЄ зџонім- виявилрся, щр Зці;мУИт ,К-1 не ключно чиста вода.
Ір Юі№№Щ; а інад?М? ` ^ е ;
них осторог. іВін відповідав я$ж ірдоо^атодидь- џџе-гроте$. За ‚нього залла г
ІЧТДЄР ffPO ДЕМОКРАТІЮ.
більша, як він л в#ясниа ІЇ^'
кому архиєлископові ‚Л^кНі#ол асові, ікайкуяи, :що тив один товариш. Коли fOn -ВЕЛИКА ПОЖЕЖА НА
свою
таємницю.
Він
не.
Гол,
.Щ`РДЦтІ. .-гг- Џ ,наг.6ди шдк#щзд лової авдалмоне MaenwOiFO проти вживання ку#ь на оборону ,сво- лардс^ро ‚і?ийщдо .надвір, ЗиХ
МАДЯРЩИНі.
4ШЃ гГеде#кер А -^ е ? й ^ м р .
біл^врїдо^ро.ги з Йі^ечнйні ‡`П№О -ві№олос^в іЦ^ву
боди, як голосами проти іКОмдазмуї#ЄіДуде^ожна ‚муи-т К. витягнув нагдо з ки-t Џ місцевост.и Госцутѓтені в Лнще
,іѓ.ілі9нер- ійргр ‚ррк^йний
цооџощ, ,в якій с,кдз^ що яд riiaroj)^ д р н^тийому зарадили. Він заявив,даодалі бу№ЦіЖРН?џ, щені револьвер ,і сгрілдв софі KQMiTaTi ‚^аџ .^рйдала.ся іведикр;
f
.р^рх ,ддт Щцеччина визволитђе^ щ$ ‚ввозу ґа^оуііпоки йому явно не „налржа-ть каганця ,.
j в тЃолову. ѓКуля не була СМ)ЄР"; дожежа.
-касі ggpj t$Ml:KfW
`чвцир,ав, ‡йказав '^ни ‡ j'yjMji., а буде ‚виррблювати ці продуктџ ‚щтучГВ мрШйџ
тедіяца
.Вона
спинилася
‚амче
ч
т
Тимчасом Джозсф,Щрем^Сї-,ри^откатолицькнй{
ред, .але ие щруіџцпа ‚мрзку. рілр ,ддтіг ч меда^ал^иіх (6jW^- йому не жени$ися, #о,фі^ Д9^ре' н,о вдоиа. ‚При хій лагоді Цтдер згадав; і .fipo деєпископ ѓКлівленду, в розмірі з †№ШМШ ?знову j Тодарииіі
рятщті %ків і -бдгдтр -істаеи, ^стрдолг д ^ , д ^ н а е ^ ^ е й Л . с в ц у , , б о ни- мократдю.и ‚висказ^вря тї?ррнеї подібно, як кірлдісь
критикував нромови о, #оклин$. ^иск^п. .сказав, ; йле^иґмунт^ииули.ея
К.4?ру.чався џущ ‚шіїихдір}в і ,т. ^ ; В jpfHi .зги#гу^ н^щній,рвіт.дрѓаний, а ^лірди ^yco.Wib.a іџџџ., ліо вона.#о,же^ут^'до^р^даьщо коли .о. :Коклин називав `іірезиііеита ‚Рузведта , $ и ^ . . . ^рещті ‚^ддлрсд Лот ло теж батуто : мертвого ікв,ец- зрадливі, # е р ‚біднн^, с^о.рі-,
.ки для багатих кр.ф.^к)$и лцџ #іали .-- гр#орив
проти-Богом, о`о^він видно д^вся $w.owW--г#ря№ ` в?г^істи .jBiH .вхо див .$ікийсь рр- WV-Ш
' # о ѓ н ^ заДміцнсд щ ‚jw^Hae ‚світ, ТР.МУ ^РЛР^ИЙ` Лтлєр тг^дягири .щ ‚-пять ‚мДліо^із ‚.квадратових jjciг
ч
красномовства. "Фраза #. Ќєќдина ‚#ро-ткула џ ,tq- ^ер, щр.,прицадкр)во,стрдв
т` WWW -едектрнщіих ‚^М?Р^РДФ мідір^ер р^шндся. стахи m рік дьометр.ів кольоній, якби ми .мали ‚надвишку ќ$'ук.лоси", ‚говорив вцископ^' „дуже гн^щаслива. ;Ми {џ
к
л..спа.дидися ІДО ‚тла, ‡ ц^ргс. наймихрм. , 3 ^ ігри Рік -пізнав
Америці)гще не досягнули до іїрі стадаі, ,дро ‚яку до скдеПу,. і ‚пріхвв ЙЦМ ДО^О' Ар.и^оду, ціла одсруга ‚звдишд- не тідькн світ і ДК)деД .але й жя, вугля, сирівців, таких Я ‚мідь, бронз, циа,к, ^кговорив о. Ќоќдин. 'Босу .дякувати, ми ще є д.емо- му.чПриятелі дрвідоадили Дй 'л^ся ‚.без г,едектр,и,чидго`,.р9віт дівчину, щ р .Д .хр^е д$ахи з? би нафта ви вливала з^ндшрд землі так, .як з ^уді^их
земелш, тоді, 'можливо,, ми могли .би ПОЗВОЛИТЃИ 0 6 І
кратиадим народом, що ще #Фт% M98WV Р0^ дідцо.: зжмун?а К- адайши А лення.
і
на
демрк.рдт4ю".
;.
^^KKy^BJga
уже
.спав.
зум".
і ` - ..
..'
- і і
; `' :

% т я р ; 4 ттт `ЩЕ В тџшшо тш mm Щі-шт
т і ЛАШмш) ш ш ш яюдшо, зндниіь т

mm,

ттџ%жщ.

S

'- СВОБОДА, ВІВТОРОК^ 29-го ВЕРЕСНЯ 1936.

Ѓй

"SVOBODA" (LIBERTY)
довсім показується, ще раз,
'
( FOUNDS) U0t
що капітали таки найкраще
Ukxtlaltn u#wipiper published daily except Sundayi u d botu...
Owned by the UkrtinUn ifaioaal AeocUtioe. tat ^ " " "
виконують своє завдання то'
tX 81-83 Grand Street, Jersey СИу, н Щ
ді, коди знаходяться в заряді
л
-'О
' '
Edited by Editorial Committee
"""
приватних власників, себто в
Переслані з Варшави вісти подають, що селянруках осіб, які можуть втра- Catered u Second Class Mall Matter at the Poit Office of Jeraer Cttr Ї Г Т
(Справа над якою дебатують з нагоди президентської
on March ЗО, І 9 И UBder the Act of March 8, 1879Г
ські заворушення під владою польського уряду не
тити їх, коли щось нерозумне
виборчої
кампанії).'
mailing at ipecial rate of portage provided for In SectfooTT^T
переводяться. Ціле літо приходили вістки про СЄ0i
Функція грошей в еконо- В то'й час заграннчні ринки зроблять, або можуть по- Acceptedof for
tl Act of October 3, t 9 t 7 , authorized July 31. i9ig.
лянські розрухи то в одній, то в іншій околиці. Цим мічному життю подібна до корчилися.. Компанії чимраз більшити їх, коли ними розум^
Адреса: "ЗУОВОРА", P. О. BOX 346, JERSEY CITY. N. J
разом говорить донесення про заворушення, що функції кроци в нашому орґа- більше мусіли звертати увагу но орудують.. Коли капітали tt
ZSSSSSSSZ


внутрішні ринки. Вони да- знаходяться в заряді урядової
обняли вже не одно село, але аж три повіти: ,3а- нізмі. Але таксамо, як- кров на
бути все в обізі й не вали людям продукти на кре бюрократії, то та остання не пуститиѓ в обіг і відвернути фі- 6450 (912 вересневого, 911 січмость, Грубешів і Томашів. Заворушення потягну- мусить
сміє скупчуватися занадто дит, на конто тих заробітних дуже дбає про те, щоб ними нансову. катастрофу, що 8а- невого року).
ли за собою багато жертв у людях. Донесення до десь у якомусь місці, таксамо платень, що вони їх зароблять розумно орудувати. Урядники, ^грожувала краєві А дальше Олегів наслідник Ігор Рюри„Ню йорќ Таймеў" з 25-го вересня говорить про гроші мусять бути в обізі й не щойио в будуччині. Покупна що орудують Яапіталами, не задержання старих капіталі- кович після походу з Печсііі6 убитих: 1 жандарма та 5 селян! Притому доно- сміють скупчуватися занадто сила людей, у порівнанню до бояться втрати тих капіталів, стичних принципів, себто гами на Царгород у 6452 (944)
бо вони не є їх власністю. Во- вперте невтручування держа- р. побрав був значну данину
сять, що „пацифікація" ще не обняла всіх сіл, за- в одних місцях. Коли гроші продукції, зменшалася, люди ни
знають, що коли ті капіта- ви в приватні справи капіталу, від царя Романа та повернувся
задовжувалися,
їх
кишені
ввперепливають через кишені
хоплених заворушеннями. (
широкого загалу, коли той сихали. Капітали скоро знову^ ли^ розтратять нерозумно, то булоб остаточно завалило ^ці- домів. У 945 р. царі Роман.
Згадане донесення до „Ню йорќ Таймеў" ріж- загал може купувати за них верталися до центрів, з яких втрату покриє держава.
лу капіталістичну систему. Де- Констянтин і Степан вислали
ниться від інших попередніх донесень того роду ріжні продукти, то ці гроші капіталісти старалися горяч- . Ось і тому підносяться те- мократам, в обличчі катастро- до Ігоря послів заключитн знотим, що воно вперше не обмежується вже до по- сповняють свою функцію і в ково їх якось знову випу- пер часті закиди, що Адміні- фального безробіття, не ли- ву (відновити) мир.'Ігор видання самого факту заворушень, але старається краю є добробут. Колиж гро- Стити в обіг. Так тягну- страція Поступу праці витра- шалося .нічого^ іншого, а тіль- правив із царськими послами
чала і далі витрачає груб; мі- ки задурно роздавати людям грамоту і своїх пятьдесять
знайти причину цього явища,'причому не обмежу- ші скупчуються в банках, або лося до 1930 року, в якому ліоии
на такі суспільні роботи гроші; або видумувати якісь послів, що їх це письмо ВИ
ціла капіталістична система,
касах
нечисленних
одиниць,
ється поданням льокальних причин, але дошукуєтьй
підприємства,
які мало по- роботи і давати??м працю. Ча- разно називає, та ще ділить на
перетомлена
власними
перекоди кишені загалу висихася в заворушеннях глибших суспільних причин.
ють, то тоді ці міліярди, без гонами,' затріщала. Настали платні, а деколи навіть мало стинно вони схилялися до пер групи: Івор — посол вел. кияпотрібні. Вона розбудовує, шої умови І й ' давали людям зя Ігоря, спільні посли — ByeТакий розслід спровокував зрештою самий огляду на їх скількість, пере- часи економічної крізн.
польський уряд, подаючи про ці заворушення свою стають сповняти свою функ- Політика Демократичної Пар- напр. комунікаційну сітку. Але гроші як запомогу. Одначе фаст Святослава Ігорсвичи,
верзію пояснення. Каже польський уряд, що заво- цію; в краю настає нужда, яка тії, що прийшла в Америці до в тому будує нераз такі шля- більше вони клонилися до ро- Іскусеви — княгині Ольги'
які стануть дійсно потрібні біт. І слушно. Бо коли суспіль-, Слудн — свояк Ігоря, Улєб
рушення викликали комуністичні агенти, що при- остаточно може довести до влади в 1933 році, у першій хи,
мірі поставила собі на ціли о- щойно за яких 20—ЗО літ, себ- ність працює, то не.гіопддае-у Володиславів, Каніцар Передперевороту
тої
системи,
яка
єдналися до хлопської партії та під покришкою цеї
рухомити ці скупчені капіта- то в часі, коли вони вже самі
деморалізацію як, тоді, славин... жени Улєбової... та
законом дозволеної партії поширили запальну про- ці міліярди створила і нако- ли, пустити їх в рух, щоб во- від себе знищаться. Будує та- таку
коли з а дармо дістає гроші; а звичайні посли й купці. Стиль
пнчила.
паґанду. Селянські організації, каже донесення, заОбговорюючи функцію гро- ни функціонували, щоб гріш кож чудові почтові будинки, також тому, що такі підпрн- заключеного договору значно
перечують цей офіційний рапорт і в нього справді шей,
маємо на думці приват- не марнувався по банках і ка- хоч старі деколи ще надають- ємства, як будова шляхів, багатший, як попередній, та
можна поважно сумніватися. Адже знаємо, що ний капітал, який, щоб існу- сах, але щоб перепливав че ся до вжитку. Будує ріжні почтових будинків, к†педевпх зміст його 16 уступів точніш'е
польський уряд усе перед світом винує за завору- вати, мусить функціонувати, рез;:йишені найширшого зага- люксусові заведення, купелі, заведень і т. п п хочѓ можуть формулований. Завдяки йому
літні ресорѓи і-т. п., забуваю- бути не зовсім'`'; практичними, ми дізнаємося про існування
шення того, на кого в даний момент піднимається себто перепливати через ки- лу. .;,:-=
публична опінія світу. Коли в світі не любили нім- шені найширшого загалу. Ці Частинна девалюація доляра чи за далеко важніші еконо- поплатними й 'економічними, т. ЗВ4 княжих хризовулів — 30мічні потреби суспільности, вссжтаки є корисними і як та- лотих печатей для послів до
ців, то поляки за всякі заворушення в Польщі ви- капітали, зробивши, певний розрідила частинно американ- які
є пекучі.
'ќі існують та будуть існувати, царів та срібних печатей для
нували німців. Як тепер у світі опінія публична круг, можуть назад вертатись ський гріш і надала йому
до
центру.
Одначе
в
тій
більшої пливкости. Крім цьо- Особливо републиканці го- коли гроші, витрачені безпо- купців. Від хвилини договору
звернена проти комуністів, то вони за все винують
хвилі
ті,
що
стоять
на
стогб вона відтяжила трохи за- стро критикують демократич- середньо на поміч, цілковито кораблі — ладді мали діставакомуністів. Навіть український національний рух упропадають, `іге^ЛтВвивши ні- ти окремі џграмоти (види
загалі, а український революційний рух спеціяльно, рожі приватного капіталу7 довження людей і піднесла ну адміністрацію за ці всі її якого сліду за.собою.
пашпорти) в доказ того, що
мусять випускати їх назад ціни на продукти. Але це ще підприємства, які називають
поляки вязали раз з німцями, то знову з комуні- в обіг. Бо коли грошеві не все. Введено цілу політичну
князь
їх вислав; кораблі без
згірдливо
„бундогелс".`
ОднаПро це все знають добре й
стами.
капітали стримаються в якім- систему, що прибрала назву че треба ствердити, що демо- републиканці. 0 часі уряду- гр'амоти мали бути задержуЗрештою для всякої думаючої людини звісно, небудь місці, зараз пов- „нового розділу". Практични- крати мусіли в 1933 р. зача- вання Рузвелта^вони нераз і вані до часу вияснення від
що і найзапальніша пропаганда не поможе, як у стає загроза для існування ми виявами цеї нової політики ти наборзі щось робити, щоб демократами у 4 тих справах князя. Головні постанови договору 3.911 р. зібрано в одгромадянстві нема чого запалити, як там нема на- самого приватного капіталу. було ухвалення „Адміністрації стримані по банках капітали кооперували.
ному уступі,'за яким ідуть позбираного запального матеріялу, себто суспільного Бо капітал, це в першій мірі Національної Відбудови", й
станови про втечу j челядина,
невдоволення. І в Польщі ніяка пропаганда, чи за- функція — рух, а не посідання „Адміністрації Поступу Пракару' за грабіж і покраж,
конної польської селянської партії, чи підпольна нерухомих дібр, як неслуш- ці". Перша мала на ціли унорпро викуп полоняників, про
пропаганда беззаконної комуністичної партії, не но деякі СОЦІАЛІСТИЧНІ еконо- мувати відносини між працеприналежність
кореўйської
викликалаб заворушень, якби не було селянського місти його представляють.
давцями і робітниками, апелюземлі до греків — її Русь не
невдоволення.
По війні ці капітали занад- ючи до їх здорового розсудку
Що це невдоволення є, це всі знають, і знають, то скупчалися по банках. й патріотизму, а друга мала Державний устрій народу ки цих городів-мали побирати повинна займати війною, на
яке його джерело. Це відкриває навіть кореспон- Щоб рятувати себе, банкири штучно пібивати роботи, країни, накладає на оформлену з Царгороду на 6 місяців по- війну, із, сусідніми землями
денція „Ню Йорќ Таймеў". Є нею не що інше як мусіли випускати ці капітали вироблюючи пляни ріжних ня міжнародніх і внутрішніх сольської належитосги та на цар Візантії вразі потреби
безземелля селян, викликане тим, що Польща ще якось знову між людей^ Вони суспільних праць та фінансу- справ своє тавро. Очевидно, дорогу борошна, якорів, вуже- обіцював поміч. Гирло Дніпра
й досі не розвязала аграрної проблеми, себто не роздавали направо і ліво по- ючи їх державним грошем. державна канцелярія мусить вок, вітрил — скільки треба мало бути вільне для рнболоввіддала селянам великих земельних посілостей. зички кожному, хто тільки міг І одна і .друга змагали до придержуватися в окремих буде. Зате руські дружини не лі корсунянам, а зимувати в
Військова диктатура „пулковнікув" дивилася тілЬ- їм дати сяку таку запоруку. одного і того самого, себто випадках якогось постійного мали пакостити грецькому на- ньому руським заборонено.
ки за мілітарним престіжем держави в Европі і, за- Американський промисл, що до оживлення капіталістичної зразку, за яким вона оформ- селенню нз, грецькій же землі. Руського князя дружина бонедбуючи найголовнішу проблему суспільної полі- вже був так неприродно роз- системи, тільки перша пряму- лює всі акти й документи пуб- Престіжеве застереження: куп- ронитиме Кореўня од чорних
тики в краю, довела селян до такої розпуки, що винений внаслідок війни, далі вала до цього більще політич- лично-правної ваги. На жаль, ці входитим'уть'у город одни- болгар. Греків за прогини на
селянським бунтам кінця нема. Диктатура показа- розростався та уліпшувався. ним шляхом, а друга-фінансо- як скрізь у народів, так і на мн воротами Нарівні з ' царе- Русі каратиме цар. Право пімлася здібною будувати армію, але нездібною пра- Заробітні платні також росли, вим.
українських національних про- дворцями за пррлуском по у- сти за близького свояка заховити краєм. Скінчитися це може тим, що нова але були замалі, щоб купити В заложенню їх пляни були сторах заховалося дуже неба- рядових списках, по 50 мужа вано. Вкінці йшли постанови
Польща розвалиться з середини, не зважаючи на й зужити цю продукцію, що зовсім правильні і потрібні. гато памяток саме нашої пер- без зброї, для куплі без уся- щодо кар за образи, про взавійськову потугу, як розвалилась історична Поль- її витворював ` змодернізова- Одначе в практиці вони пока- вісної державної канцелярії. А кого мита. — На додержання ємну військову поміч, спосіб
Іний американський промисл. зали багато недомагань. Пере- навіть з пізніших і наймолод- тієї умови грецькі царі цілува- виміни документів і про прнща;
ших часів немає їх у такій ли хрест — як це було звича- сягуна додержання умови.
скількості й послідовності, як єм у христіян, а мужі руські З цього документу довіду— Мені в неділю треба піти менту, стрібнула, як була, у це потрібно булоб ДЛЯ ПОВНО- Олега клялися' на свою зброю ємося про чимало нових справ
Ул ас Самчук.
го й правдивого представлен- Перуном і Волосом та затвер- у міжнародніх взаєминах та
до учительки... У чому я піду... воду і вирятувала.
А ти ще ходиш до школи?
З клуні летів розхрістаний ня дій народу в даному від- днлн мир, тобто по нйнішньо- про південну границю впливу
— Ходжу. Сьогодні остан- батько. Схопив хлопця на ру- тинку часу. Тимто історико- му обмінялися ' грамотами і руської ^держави Ігоря аж до
Друга частина „ВОЛИНІ".
наука націо- принялн їх постанови.
ній день. Хіба не знаєш?
Кореўня та гирла Дніпра й до
ки і почав гойдати. Обличчя фільольоґічна
Передрук забороняється. — Авторські права застережеві.
нальної
дипльоматнки
стара— І я ходилаб. Дід посила- його червоне, напружене. ТіНавіть без лишнього поя- чорних болгарів. Політика
(17) ють за вівцями... У нас їх пав Володьком з усеї сили, ється передовсім встановити
Ольги в Царгороді та Русь
хочби основний кістяк тих снення Кожному - ясним стане доби Святослава Ігоревича
поки
не
полилась
ротом
вода.
щось
з
шестеро
є.
Тата
мого
— Ну, Володику! Чогож ти То не те... Я... У вас... У мого
первісних державних актів, те велике значіння тодішньої (970), що таки надобре задутакий сумний? Ѓа? Що з то- дядька пішов на війну Ва- таки вбили... — і повісила го- Володько живий. Але усі його про які є деякі історичні дані, київської держави, яким вона
мала осісти на нижньому Дудубочки були знищені. Батько
бою? Не любиш ти мене? Не силь... Від нього нема вістки... лову.
а там визначити їх внутрішню користувалась у столиці мо- наї і похід Володимира Свяне
вважав
його
працю
за
не—
У
первих
боях?

запихочеш книжок? Я ось тобі Я не знаю... У неділю мене набудову, а навіть зовнішній ви- гутньої Візантії, що володіла
тут, подивись, скільки приго- певно пошлють пасти худобу. тав Володько тільки тому, що обхідну. Все одно нічого з то- гляд того, що не заховалося таді усією Малою Азією — аж тославича на Корсунь у 988 р.
товила. Наші рускіе биліни... — Ну, як хоч. Матимеш час не знав, що сказати. І вона го не вийде. Дубочки повири- до наших часів, або дійшло до Персії — та Середземним — ось послідовні етапи розвав і викидав. Засохли навіть
морем з Елладою і значною витку того, про що є один наОсь про богатиря Іллю Му- — зайди. А ось для тебе мовчала. Тихо.
ті,
що вже вчіпились були з до нас у зламќах.
тяк у постанові договору 945

Мабуть
піду...

сказала
частиною
Балканў.
ромця, ось...
книжка, це пуделко. Матимеш
землі за живе і зрослись з Якщо приняти за літописаР- про незайманість Кореўня.
нарешті...
— АааІ Я то знаю! — аж на олівці, на пера, на ручки...
нею. Краще хай ростуть у лісі, ми, що початок руської дер- Одначе вже 911 р; князь О- Святослав мусів навіть ствер—
Треба
йти,

сказав
він.
викрикнув Володько. Я вже Скажи свому татові і мамі,
на своїх місцях, там де їм жави йде від 6360—852-го рог лег посилає" знову своїх по- дити грамотою договору 971
знаю. Він був на службі у Во- що учителька їх вітає і будь Обоє повернулися і відходять. треба рости.
ќу, коли то покликано до впо- слів — опріч вище названих p., що Русь не стане вмішуваВолодько
щось
пригадує,
одимира Красного Сонечка і завжди добрий та слухняний.
рядкування велико! й багатої ще: Инегерда, Гуда, Руалда, тися в справу ані наддунанберну'вся
і
гукає:

Ганкоо!...
Ця пригода на деякий час землі князів заморського норвоював бісурменів та збив з Володько загорнув на обепритримала розріст Володь- манського роду Русь, то тіль- Карна, Фрелава, Рюара, Акте- ської` Болгарії, ані Греції, ані
сімох дубів великого Соловя ремок книжечки, пуделко, по- — Чогоо?
розбійника... Але дайте... Я цілував учительку в руку і ві- — Почекай. Ось я маю тут кової самопевности. Він пере- ки на 55-му р. існування Нов- ву, Лидул-Форста й ін. у Цар- Кореўня. Але, хоч і переможсгарод, але вже з письмом, у ний, він'з гідністю і як рівнин
ще раз прочитаю...
дійшов. Учителька провела пуделко. Мені дала учителька, став ходити дерти кубла, пе- город-Київського Князівства якому згадує про давніші до- з `рівним заключив умову з ціале
нащо
воно
мені.,.
Візьми.
рестав
драпатися
по
дубах,
у— Ну, бач, каже вчителька. його на ґанок.
ми знаходимо в літописі таТи знаєш вже більше, ніж я Як йому було прикро. При- Танка усміхнулася й взяла. никав товариства, А особливо кий уступ, що своєю внутріш- говори усѓні й писані — для сареііі Візантії.
точної ўМови про любов і зго- Правда, Святослав не вернімого.
думала. Ах, ти мій синочок-... кро тому, що вона перша А після розійшлися.
ньою будовою свідчить про ду. Умова ця обіймає довгий нувся додому, але його син
`Цілий
день
до
вечора
думав
— вирвалося у неї і вона об- звернулася до нього і прпроНатомісць він заліз у гуща- міжнародню форму докуМенряд пунктів-параграфів, що Володимир,
упоравшися г
няла Володќка І міцно поцілу- сила вибачення, йому булоб за Ганќу.
вину книг. Ці славні, тихі при- ту.
ясно
окреслюють
поведення!
браттями,
пішов
на Корсунь,
вала в чоло. Після довго гла- куди приємніше, колиб це він
ятелі оточили його зо всіх бо- Це пунктації договору про
Знов гонив товар. Цього лі- ків, розгорнули перед ним не- мир між Русю і Греками 907 обох` сторін у випадках — щоб через одружіння з царівднла його по голові. Володь- зробив перший... А так...
шкоди, взаємних претенсій, ною Анною, сестрою царів Вікові соромно і ніяково. Вона Хведот не чекав на нього. та царенина на „придатку" обмежені обрії і манили ќуроку, що їх встановили в іме- тяганини-процесў, вбивства^ зантії, самому промостити соназвала його синочок. Хібаж Коло магазину звідкись верта- під тиляв'ецькими городами, дись — далі, все далі у безконі
князя
Олега
посли: покражу, помочі в чаа бурі на бі дорогу до престолу „царвін її?
еться Ганќа. Вона не тут меш- тому не має нічого спільного нечність, під зоряне небо, на Карл, Фарлоф, Вельмуд, Ру- морі, про виміну полоняників,
ства царств". — Цю дорогу
степ розлогий, на моря та о- лав УСтемид з грецькими - ці—J Ти, Володяќў, не маєш на кае. Вона мешка'є по тому бо- з угорщанами.
про майно померл`бго, що не замкнули йому тіредтечі воїнів
кеани
у
борню
з
буревійними
мене гніватися. Я не хотіда ці школи на долині.
Трапилась прикра пригода.
сарями Леоном і Александром
тобі щось кепського зробити. Зустрілись не вітаючись. — Мало, мало, було не втопив- хвилями. -Там хвилі, мов гори та їх боярством. Умова була лишив писаного заповіту, та великого Аллаха й учня його
про видачу злодіїв. Цей акт „безбожного" і „богомерзкокотять
і
бють
об
скелі,об
О, ні... Ніколи... Я знаю, за що Гершкова Теся обіцяла мені ся. Ходив 'з вітром до копандуже вигідна для Олега і його
ти на мене сердишся, але я те- блюзќу на Великдень, а ще до ки по воду, щоб полити свої граніт. Там блискавки ріжуть дружини: по 12 гривен на ко4 міжнародньої умови в сінравах го'Махмита".
публично-правної ваги був Осьтак найдавніші памятки
іпер сама шкодую, що так тоді сьогодні не пошила... — каже дубочки. Став на кладку, та оливяні хмари, січуть їх легко
жну самостійну ладдю, а було списаний на двох хартіях староукраїнської дипльоматина
кусні
і
вітровими
рухами
випало. А Ганна також гарна Ганќа.
не видержала і трісла. Шубовїх 2,000, та окремо на городи (пергамінах) рукою Івана — ки є водночас історією велидівчина. Веѓна казала, що у не- — Чому? — сухо питає `Во- снув у воду і захлинувся. При розкидають, куди хочуть'. Там
— Київ, Переяславль, Полтеск писця 'від Олега, для ца- кодержавної політики на тегрім
клекоче,
мов
міліон
орділю прийде до мене... Хочеш, лодько.
цьому викрикнув.
'
"
(Полоцьк), Ростов, Любеч й рів грецьких, і від царів Олек- риторіях сьогоднішньої Укра`
1
можеш і ти прийти...
— Каже, пращ багато! А що Перша почула мати, прн^ лів якоїсь незнаної породи. ін., що в них сиділи великі
сандра і Льва для Олега міся- їни. — („ОбріГ').
І -4: Ні;.. Я т гніваюсяѓ Ет„. мені до того...
бігла, затошніла, наробила ле- ^ Ч Х Д ^ ш е буде^. хнязі під Олегом. ПредставНн- ця вересня 2. неділі 15 у літо
...і
L Свенціцькнй.

f І С Т О Р І Я ПОВТОРЯЄТЬСЯ

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА „НОВОГО
РОЗДІЛУ;

ШЛЯХОМ НАЙСТАРШОЇ ДИПЛЬОМАШ И УКРАЇНИ

L ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ

V

4 227.

^ Н ^ Н І

^^ші^^ш^ш

шшшш^шшш

`

'Я 227.

з

IHBHHj

=

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 2$-го ВЕРЕСНЯ 1936.

УКРАЇНСЬКОГО

життя;

JL

'Вас

В АМЕРИЦІ,
ГЕМТРЕМК, ЛИШ.
день Українських Націоналістів.
Заходами місцевих відділів
пДВУ, ч. 4 і 24, як теж інших
організацій, відбувся в Дітпоі'іті День Українських Націовалістів. До цього свята всі
місцеві і позамісцеві націоналістіі пильно приготовлялися.
Одначе як надійшов назначешій день, на превеликий жаль
почав подати дощ, який зіпсував свято. Поприїздили гості
з Толідо, Клівленду, ИонґстЛ!ш. а навіть Шікаґо. Прилетів
теж на те свято український
літак ‚‚Націоналіст". Одначе
внаслідок непогоди свято не
коѓло відбутися на отвертім
просторі й щоб рятувати ситуашіо, треба було запросити
гостей до салі місцевого Українського Демократичного
Ќлюбу. Свято відложено на 7го вересня.
Другим разом погода вже
була гарна, одначе вже не було тих позаміспевнх гостей,
що були першим разом. Всетаки свято відбулося гарно й
маю великий моральний успіх,
бо приїхав на нього знову' укпаїнський літак „Націоналіст"
враз з українськими пільотами
з Клівленду. Українські` націоналістн і прихильники націоналізму з задоволенням оглядали свого літака й раділи в
серцю, що наша молодь, подібно як молодь всіх інших
культурних народів, починає
плекати в себе летунського духа.
П. L А.

Це є Легке Курення!
Щоб почуватися добре після ќуренняТо не тільки задоволення отримує чоловік 8 мурення Lucky Strikes ... це є добре почуття
після курення! Свіжі, як маргаретка. Чистий
смак в вашому роті І коли ви починаєте сггівати в вашій купелі — ваш голос є чистий як
дзвінок ! Це є велика справа про легке куреная.
Lucky Strikes — будучи зроблені а середніх
листків найкращих тютюнів — добре смакують.
І тому, що вони є легке курення, ви курючн їх
почуваєтесь добре. І після курення 'їх, також!

^ ^ БЛИСКАВИЧНІ ВІСТІ! ^ іѓ
"Свіпстейкс" принесли задо волє ння ветеранах війни
З дому ветерана в Ліджен, Тексте,
кожного тижня приходить цілий ряд
заяв і асі того самого рукопису. ЗаичаДно, тая ми перевірили, щоб бути
певними, що заяви відповідають правилам, але один з чоловіків пояснив:
"Більшість хлопців не можуть цього
зробити — а я можу 1 тому я виповнято для них їх картки."
Ми в раді заявити, що хлопці були
досить добрими щасливцями.
Чи Ви вступили вже? Чи Ви внграЛЯ Ваші прекрасні Lncky Strike?
Нотуйте на "Your Hit Parade" _ в

середу 1 суботу вечерями. Слухайте,
судіть І порівняйте ЦІ ТОКИ — ТОДІ
спробуйте
Ваші Lucky Strike "Саіпстейкс`, І якщо Ви вже не курите
Lncklee, купіть пачку сьогодні І спробуйте їх також. Можливо, що Вам
чогось бракувало. Ви будете вдячні
перевагам з buckles — Легке Курення, з багатого, цілком-дозрілого тютюму.

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. н. союзи
ШІКАҐО, ІЛЛ. Трн-квартальні зборн lip. Рожд. Преси. Богородиці, вія.
259, відбудуться в неділю, 4. жовтня,
в годині 2-іій пополудні, в галі парохіяльній, 4950 Савт Павліна вул.
Просимо іісіх членів прийти на ці
збори й нііріинати свої членські
вкладки, бо як не вирівіщете, то
будете суспендовані. — Андрій Фоцз, рск. секр.

легке

ШДОН І РУЗВЕЛТ

курення

ських обовязків. Від нього вимагаеться глядіти вперед та
пристосовуватись до інтересів
прибраного краю. Коли він
цього не може зробити, тоді
не може щиро складати прнсяги вірности. Але це не означае, що вій мусить відкинути
старі традиції, привязання та
обовязки. Чи подружжя вимагае забути матір, любов та
привязання до неї? Певно, що
ні! Хоч через подружжя принимається нові обовязки, котрі
кладеться на перше' місце, то
це не значить, що треба відкидати спадщину або старе привязання. Таксамо мається
справа з горожанством.
Звичано обовязки натуралізованогр горожанина супроти
Його нового та старого краю
не входять у тертя. Колиб зайшов конфлікт, треба бути готовим виконати ті повинности, котрі добровільно на себе
принято. Тіііьки, наприклад, на
випадок війни не повинно бути
не лиш боротьби між сторонами та новими обовязками, але
таке подвійне привязання це
важний чинник для творення
кращого міжнароднього поро-г
зумінння та миру.
Традиції, звичаї, мистецтво
та народні обичаї, які хто одідичив зі своєї батьківщини, являються часто найкращим дарунком імігранта для прибраної вітчини. Цйвілгзацію 'У
Злучених Державах збудували
імігранти, прибулі з усіх країв світу. Піоніри з Англії були
тут серед перших осадників і
від них Америка приняла мову та багато інституцій. Одначе вслід за тими першими осадниками приходили тевтонці, кельти, латинці, словяни та
жиди. Всі вони приносили з
собою власні відмінні традиції, здібности та культуру і
віддали їх простій американі
ській цивілізації, котра ще і
дальше твориться. Злучені
Держави в порівнанні до ін- ^
ших це молодий край, а як
незалежна нація всього 160
років старий, коли більшість
імігрантів приїхала з країв,
котрі мають за собою історію
та цивілізацію тисячу або більше років стару.
Рішаючися стати америкаи- і
ським горожанином, чужинець
не мусить покидати своєї культурної спадщини, але радше
старатися передати що найкраще з того свому новому краєві. Він одідичив традиції музики та співу, мистецтва та
штуки, звичаїв та творчости.
Не тільки повинен з того всього користати, але обовязаний
передати те все своїм дітям,
а через них прибраній вітчині.
Присяга вірности нових горожан це не тільки для Злучених
Держав, але за словами одного зі славних американських
президентів: „Великим ідеям,
принципам та надіям людської
раси" — Америці, котра ще
дальше твориться.
ФЛІС.

З БАГАТОГО, ЦІЛКОМ-ДОЗРІЛОГО ТЮТЮНУ — "ITS TOASTED"
Лні економічні системи змагаються
за голоси американського народу в
виборах 3-го листопаду. Одна — це
історична система вільної підприємчішостн, а друга — новий розділ, що
дення акції будови „людових ділати на цьому терені в тіt системою зцентралізованої бюродомів" повстали по повітах сному порозумінні, так, щоби
крлтичної контролі. Одна глядінь у
спеціяльні організації „кура- ніодно село чи містечко, налице будучности з духом відваги,
вірячи, шо вільна підприемчивість
торії будови людових домів і віть там, де українці є в мен- (Вісімнацята стаття про гороне тільки піднесе нас із депресії,
територію
від І каплиць", а загальну опіку шості, не залишилося без сво- жанство та натуралізацію).
Вже від довшого часу укра- нографічну
ллє н поведе нас до більших висот
східньої.
Ось
чому
головно
в над ними перебрала „Воєвід- єї читальні, чи Народнього
інська
преса
звертає
особлидобробуту і ІЦЗСТЯ. Друга має перед
цю
сторону
була
звернена
ко-Іська
Кураторія будови людо- Дому, в якому могли би знай- Закон вимагає, що заки чуву
увагу
на
Гуцульщину
й
собою будуччину непевности й зажинець стане ситизеном, мумііилння, стративши віру в підприем- Лемківщину, вважаючи ці зем- льонізащя польського елємен- вих домів і каплиць" в Терно- ти приміщення місцеві товаричивість і відвагу цієї великої нації. лі
за найбільш загрожені ту, що напливав з Західньої полі. Ці кураторії випрацю- ства. Одночасно слід би по- сить зізнати під' присягою в
Алфред М. Ландон, як гу'бернатор польським наступом.
Безпе- Галичини, а то й з бувшої валн докладні пляни розбудо- дбати про те, щоби всюди суді, що „буде піддержувати
конституцію Злучених Держав
Канзасу вирішив, що „кожна опо- речно, завдяки свойому ґеоґКонгресівки. Поруч коьоніза- ви „людових домів" і косте- там, де живе хочби мала гро- та рішучо виречеться старого
д.пкопана одиниця мусить жити в
рафічному положенню й своє- ції чималу ролю в польоніза- лів для всіх повітів. На підставі мада українців, побудувати
иежах свого справжнього доходу і
краю, а особливо тої держави,
заперестатн витрачуватн кожного ро- рідним умовам ці землі стали ції Поділля н переході україн- тих плянів сітка людових до- церковцю.
котрої попередно був горожатереном
сильної
польської
оку більше грошей, ніж вона в, тім
ської землі в польські руки мів має збільшитися на даль- Консолідація національних нином чи підданим. Дальше,
же році одержала. Не повинно за- фензиви. Та ця офензива не відгравали т. зв. мішані под- ших 242 домів. Нема сумніву,
сил, служба українській націо- що буде піддержувати та обоіяглтнсь або творити довѓів на здо- обмежується до цих. двох теружжя. Треба признати, що що цей пляи скорше чи піз- нальній ідеї, праця для збіль- роняти конституцію та закони
гаді збільшеного оподаткування"
риторій.
кольонізаційна акція при од- нішс буде переведений у жит- шення українського стану по- Злучених Держав перед усіми
Надмірна витрата грошей — це
Подібну
офензиву,
а
то
ще
ночасній
акції будування ко- тя, тимбільше, що ця розбу- сідання — це основна вимога ворогами, чужими та своїми, і Мусій Степамўќ.
найбільше відома характеристика
Рузвелтової адміністрації. Від 4. бе- сильнішу і в своїх, наслідках стелів чи каплиць спричинила дова відбувається при фінан- нашої теперішньої дійсности. вірно повинуватиметься всім
резня 1933 р. до 30. червня 1936 р. успішнішу, як на Гуцульщині нам вже перед війною дуже совій допомозі з урядових аЕіже літо униз котиться,
Зокрема на терені так сильно, приписам тихже".
ново-розділовці видали разом більше чи Лемківщцні, бачимо на на- поважні втрати.
Ох, як нам сонця хочеться І
бо самоврядних джерел.
Є
добросовісні
люди,
котрі
під
національним
оглядом,
Та не сонця-спраги,
як лвацятх пять біліонів долярів. і.
шому Поділлю, г дивно.- В той Ця акція поширення й за- Як бачимо, акція будови загроженого Поділля ця вимо- здержуються від старань про
А жару-відвагн,
Яка особиста характеристика` Лан
Де хіть і воля точиться.
дона, шо стоїть за безпечну, здо- час, коли кожний польський кріплення польського стану польських „людових домів" і га стає абсолютною, бездиску- горожанство, бо думають, що
рову й ошадну владу і Рузвелта, наступ на Гуцульщину знахо- посідання набрала ще біль- костелів поступає дуже скоНам треба жару в нашу грудь,
неможливо для них зрікатися Щоб
сійною! —(„Новий Час").
найбільшого росзтратннка людських
не остигли ми отут;
грошей в історії нашої держави? ди'ть живий відгомін і відпір шого розмаху після прилучен- рим темпом так, що вже внесвоєї
батьківщини.та
спадщиНам треба теплоти
М.
Зашко.
Ще не було двох' кандидатів на пре- серед українського громадян- ня
Східньої Галичини до довзі не буде ніодного села в
П до праці охоти,
ни, яку одідичили. Чи присязндентуру з такими цілковитими провоєвідстві,
'нвіюстями особистости, вдачі і по- ства й про це пишеться широ- Польщі. Зокрема в останніх тернопільському
га вірности того вимагає? Чи Бо в нас важких завдань є труд.
Вогню нам треба, щоб жеврів,
аітнчної техніки, як Алфред М. Лан- ко в україноькій пресі, тіро по- шістьох
УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ
літах польонізація де не булоб „людового дому"
це означає, що чужинець му- Щоб серця Я душі нам загрів,
10Н і Франклін Д. Рузвелт. Ландои
Щоб силу і волю
вирізьбив свою каріеру і зискав свій слідовну і на широку скалю Поділля поступила дуже силь- або костела.
НА РАДІО.
сить виректися своїх традицій,
Змінив в гостру зброю
шлях до успіху тяжкою фізичною й закроєну акцію польонізації но вперед. Щоби `не бути гоАкція
масової
розбудови
забути
свою
мову,'
не
признаВ середу, ЗО. ц. м. Ўкраїн
ўноною працею. Рузвелт уродився
І руки наші насталив. '
у
багачем і жив життям маетнего пан- нашого молоком Ѓмедом пли- лословними наведемо декілька „людових домів" разом з ак- ський Народній Хор міста Бал- ватись до рідного краю, пірБо літо додолу вже йде,
ства. Ландон, із здоровим бізнесо- вучого Поділля пишеться роз- цікавих і достовірних цифер.
цією кольонізації нашого По- тнмор відспіває кілька пісень вати звязки та перестати ду- Як лиш остигнем, — пропадем!вкм чуттям, зрівноважив буджет
Тож силу готуймо,
мірно дуже мало, немовби на У книжці „Тарѓі Сходне" з ділля витворює справдішню від 8 до 8:15 ввечір зістації мати; про своїх рідних? ЗлучеКанзасу й увільнив свій стейт
' У сталь загартуймось,
ловѓів.
Рузвелт, по двох каденціях цьому терені 'не булр ніякої мин. року знаходимо статтю
г
ні
Держави
не
вимагають
тазагрозу
для
його
національКайдани певно розібем!
WFBR 236 М.-1270 Кс, ПІД ДИ
`бсрнаторства в нюйорськім стейті,
оставив свій уряд з подвоєним стей загрози для нашого стану по- під наѓ. „Доми Людове і кап- ного обличчя, для нашого на- рекцією Йосифа Свободяна.
кого безумства.- У більшості
топим ловѓом.
сідання.
ліце на Прдолю". З тої статті ціонального стану посідання. Вище згадана стадія є друга зря випадків таке зречення булоб
Редактор часопису ‚^Detroit Free
В дійсності справа мається довідуємося,. що перед вій- На це ціле українське грома- ду I можна буде дістати з неї на не тільки неможливе, але непоPress" так порівнює цих двох люДс(
`: „Рузвелт є блискотливий, з те,- зовсім інакше! Вже за австрій- ною „Товажиство Школи Лю- дянство мусить звернути як дальшу віддаль від Балтимор. 227 жадане. Людина, котра вироДня 27. вересня 1936 р.
атральннми манерами, намагається
Теодор Никўла.
сла в ріднім краю, не може
довей" вибудувало на терені найбачнішу увагу. З нашого
ивжди викликати зворушливі вра- ських часів ми $уди, свідками,
помер
у 44 році життя
так легко відцуратися своєї
тернопільського
вобвідства боку мусить піти плянова й
АІНМЯ
Ландон є тихий, ніколи не
в філядельфійськім шпнзробить нічого без ціли, ніколи не як саме на цьомў терені поля- всього 36 домів. У 1930 р. бу- послідовна акція —''оборона
культурної спадщини. Справді,
гоіюрить, як не має що сказати. ки старалися за всяку ціну заталі МИХАЙЛО ЌЛАПщо чужинець, котрий заскоро
Штучність є йому осоружна. Рузвелт кріпити свої п^зйд}ї Метрю. їх ло їх 50. Щойно в останніх ро- нашого Поділля перед Його

КО, член тов. їм. Івана
сміється й усміхається завсідн. Ланзабуває
про
свої
старші
тради
ках будова „людових домів" польонізаціею.
(УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, і
було,
Юн тільки тоді, коли розбавлений. національноі політики
Франка, від. 83 У. Н. Соції,
звичаї
та
привязання
не
поступає
дуже
скоро
вперед
Іірнятелі Рузвелта втішаються гово- щоб якнайбільше, врожайного
Х І Р У Р Г І АКУШЕР !
У відповідь н'а польську оюзу. Похорон відбудетьРснііям, який він проворний у викбуде добрим американським
так, що-дня 1. січня 1935 р. фензиву, в якій подали собі
321 Е. 18th STREET,
пепиванию й перехитрюваикю своїх подільського чорнозему
ся в середу, ЗО. вересня,
горожанином.
'
_
було
вже
257
вповні
викінчепротивників.
Приятелі Ландона ка- рейшло в руки польських
between 1st шли. 2nd Атепом,
дружню, руку всі `польські
ж
в годині 10-тій рано, з
Уть,
що
його
найбільшою
ѓгриќме
них
домів
і
75
у
будові.
Отже
Т0К)
NEW YORK, N. V.
Чужинець, котрий стає амегромадські організації та поє його щира й пряма простота; рільників та ^.цџ}би . цодяхом
дому жалоби N. Е. еог.
аі
" не пробує одурити когонебудь, скріплення польського елє- разом було 333 „людовихѓ до- літичні і ўгрупування, мусить
TeL GRAMERCY 5-2410.
риканським' горожанином, поFranklyn A Brown Sis.
приятеля чи противника".
мів", з чого 245 мурованих.
винен віддатися' Злученим ДерУрядові години: рано від 10 до
наступити j сконсолідована й
Ощадність проти розтратяости — менту на цих землях створити
12. ввечір від б до 8, а в неділі
жавам, зробити повну та безландон проти Рузвелта — амери- сильний польський вал, що
При тій нагоді слід підкре- суцільна акція з, нащдго боку.
рано від 10 до 12.
танська система проти системи ноумрвну переміну своїх громаді''

ЗА УКРАЇНСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ ПОДІЛЛЯ!

ЧИ СИТИЗЕН МУСИТЬ ЗРІКАТИСЬ КУЛЬТУРНОГО СПАДКУ.

НАМ ТРЕБА ЖАРУ

ПОСМЕРТНА ЗГАДКА.

Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО

в; и. п. ^

ВОГО РОЗДІЛУ.

, ,

(0Г0Л0Щ;)

відтинав би нашу:, західню ет- слити, що для плянового% ве'-Всі, наші товариства, повинні

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 29-го ВЕРЕСНЯ .1936.

; давд дати з шдЕни

лша. Холодний піт знстуяйв .йому на чоло, як тяг- M. Костишин.
нув за ручку си гнал##о г^рудка; бліді уста.шептаБОЖКАМ КОМУНИ
ли:
„Пр$мц$га Ліво, М^ЦІЄЦ за нас грішних..."
Г
іОЩіА ЗО С^АШНЙХ ТАЄМНИЦЬ СВІТОВОЇ
Зойкиув^уАо#, щ^^^ушив. За хвилину зник
Д(ЙНИ).
Ви били ^літаври на ^ci струни:
на закрунц# І%як`їі ОД; W
„Пройєтаріі, вставайаді jbO обнов, '
Щораз швидша їзда.
і
СпЏь№
.^отіг^орим pa# р#йрмуни,
Напружена атмосфера в країнах Антанти.
їзда стає швидша, і швидша', дерева, о ^ и о н
З^Ші^ій^оед-^ИЙ^^ дО^евадв!"
`
, ІђретіЙ рік' світової війни скінчився для Антан- гір, телеграфічні стовпи лише мигають. У ваг`она^
ІЇбЬнА№ь ір%в."ЩітдЗцІ т й в и ,
ти фад-альдо.. Ца сході, наслідок російської рево- СТОВПЛЄНІ НаЧЄ ОСелеДЦІ СИДЯТЬ ВОЯКИ, ВСІ 1,200, СЩг;
Н а НИХ 3 КОМуНИгф$№аДОВСТОД
4К)до(відцдв,.сошзщис, що на його незчисленні люд- вають, ѓойкають; радіють відпусткою, молодістю.
Рай! В нім мов круки реали доіфф в купи,
TojH
цей
примкнув
очі,
й
у
пісні
бачить
‚своїх
кільс^кі.рез$рвл Г^р##ьні -штаби Антанти покладали

Аж лютий голод запанував, ?чѓ
ду^ке-деднкі нздії.. .Звільнені зо с#іднм)гр фроугсу #анецятьДезі#уіі#и#ДНІв Д Л колр^мах$ри, дівчинімецькі арнії .відбили на західньощу фронті доіно- нид. а . А дрі'зд ж#не ВИ% швидше, )^зврня^ мтби,
Крім нього „чистки" й Соловки кляті
федзяаи, .фраіщуз,ьку в ШампаніЬ'й ^анг#іжську зР скриплять ^залізні вязаиня вагонів, кол$ва и буфери
Ковтали жертви, Боже хрань!
.фдяддрії. Зідблли дуже кріваво; в французькій ар тарахкають у щораз гострішому темпі. Цей і той
В раю закони ревіли завзяті,
Йії ‚вибудли расові бунти й маршал Петен мусів при- усміхнувся. Алеж їдемо! ‚Це називається темпо.!
^йяв'ЯйФ ‚гуляла червона дрянь.
Наче сонна мара жене поїзд серед HOHJ. Ц^гар
вертати розх#тану дисципліну масовими розстрілаЙ $ Ж виростало ўу цьому раю?
^ц;.В збунтованих чдстинах розстрілили що пято- перевантажених вагонів щодалі бере ‚йедаінаЖяЯ^
Цев^ля л ^а^№9, усяьрзи, кров. ханізмами.
Гальм,и,
розпалені
т
е
р
т
^
,
щ
^
о
$
^
щ
ь
кр вояка... Італійська армія по розгромі на весні
Щтят ЏШФЖФСНОЋ Ф одчаю,
1917 p..‚переходила тяжку крізу; англійська фльота ЦОСЛуХу^НОЇвД.ВіСЄ бІЛЬШе К О Т Й ^ ^ Я % Ш , ; Ж І Ш Й 5
f Mpmmmvs#fcWHWFfr'Mp обнов,
втратила і внаслідок німецької війни підводними ніст, випрямлений, задивлениД^дещнь^#іом^^г
дорожно тягне за ручки від ;Г#л.ь#, 7 і^,#рр^рари;
лодками білвще.як половину тонажу.
цщ^^Џ#е
.Все це зложилося на незвичайно напружену ат- його обличчя щодалі камяиіє^}$рї#йз
Фљів тираил?кийгП'ЦарськіИ^ лахман,
мосферу в країнах Антанти. В генеральних штабах швидше й швидше, з роа#а#омі№тщІ і Н $# ним
^іџсщ^гшџнть
;вз^,8а завдання,
та міністерствах дрожали на думку, що ари таких встають густі ќдуби чс^^г^^диійу^^)У^ ‚від^розяЯг
настроях ќусіло б статися на випадок іще одного лення №№ %а .$сей зан#дос# J#flfteo т^`Ш^р $№
`Ѓірб.раА рѓабс"тхі'.ѓ Сіаммов `на дово,
мильнішого німецького удару, на випадок оудьяко- мах кидає поїздом із закруту ж$З№РУ$$о.шк. р^д
Між ^іфжуіі. jBWxHoca з^снув. щ ^
jTO непередбаченого нещастя...
KaWpoViMi; ^
%Ш бенкетує зд, ра^ське^^ѓниво,
Грім.
Посеред стадією ЩЋУіЩшеяь промчав яоїзд
^а;кли^іп^рмуну, ж
рш`зфу}к^.
.М№Ф№і№ртїЩМг#а№Ш
В це нервове напруження в половині грудня наче в(И?неиний хвіст
1917 р. громом ударила вістка про жахливу заліз- При вікнах стовпилися йяідь викривден^ах^,оіи
Нх! ви підніжки, божки комуни!
ццчу катастрофу під Сент Мішель у французьких личчя 1,200 вояків. Кулаки, $і'Ко^діш ^а^р^мдли'в
ИИЖ
ДЄ: ‚ДРУДЯЩИХ".Ш№ИЙ ЛЙД^
Альпах. Нещастя було таке страшне, що перше, двері невблагано притиснені: ВЄЛИЇЄИСВК^МІ ІЩИС^
ІІІО
у.
дітаи#ах замовкли .струни,
що .союзні уряди зробили — були тайні надзви- ком повітря. Задзвоииди торощені ‚щуфн,: в і д а ь Режім
#ас.^нить^отіодіттв изад.?
му
з
'криком
вискоч
йди
г
людські
;аост^і,,;Поле$йи
чаино строгі накази затаїти нещастя. Колиб вістка
Йе^людскість ваша, а з 'нею віра,
цр.о нього була тоді розійшлася — хто .зна, як нині в безодню. Стрімке уз#ічяя вдридо^ія рОЗТ^рріЩвг
Мррізл^.^ахерєтво і чеснотн^^.
вдглядалаб карта Европи... Та катастрофа під Сент ними трупами. Смерть 5пощадид;а;лише aebftraTAox.
'Останній закрут СКІННИВЙЯЇ щщаџЩ( ѓстрімиий
Марно додерла комуна сіра,-; Мішель наче у воду впала.
прямий з'їзд у долину. Довгий ікйькасот-метріів,
Йни^'До ќо^и^а зяить ва^Цти.
На стації Модена.
за ним гострий зворот на,мк^і.лерекицуТ'ИЙГ4?онйД
Ідіть, благайте покірно ласки;
Вночі 12. грудня 1917 р. на французько-італій- безодню.

:;
:у Ґі Г,(Щ2Ь
Рл
Мрвчітд?
дрр дива, .кі?інавий,жах,
ській граничній стації Модена панував незви^айЯк огненне стрільно злітає поїзд вниз, на міст.
Хан Оогжки носять з.^^муиилйзску,
ний рух. 1,200 французьких вояків, свіжо звільне- Нараз, перед мостом, льокомртивд ртаЄїДуб#ѓ перещф{Ша иил ##ийде з пімстою крах.
них з австрійського фронту над Піявою, ждали., на КИДуЄТЬСЯ, -ВДЖКО КОТИТЬСЯ; Н а б І К , А ^ И Р И ТІЄЇ ,Щ9т
дальший транспорт. Усім було спішно—всі їхали літають в,агонд, првиі божевільних{ #ри#іві- . Н^ліна відпустку; кожний був духом уже дома, мріяв тають на камінну, ‚балюсггрдду, .мор?а, кррзяітаюяься
про кільканацятьденній відпочинок після пекла на тріски,‚один. з а д щ ш й и . З а мент. із. тальі^едяг
Ґцяви.
тьох вагоні^ купа оОдамків. Знрміж них розлягаПеред перон заїхав довжезний поїзд. На нього ю.ться крики й стогони.. За хви^ю-бу^ає лолумя^,луприступом кинулися відпустковці. На сходах і нає нелюдсьции крикJ^axy д^ќоро СТИХАЄ, ^ОГО^Ь
плятформах зробився гамір і метушня, за хвилину кінчить діло знищення^ смерт'й.
й.
поїзд був повний, почалася трікотня дверми й вікнами. Льокомотива тяжко сопіла^та. не рущала-з
Кругло 1,000 вояків згинули тої ночі. Молодих
місця. Пять, десять мінут.
людей,
що ціло вийшли зн;ід.;Граду куль і гранат,
З вікон почали нетерпляче визирати вояки. мін і бомб,
із мрдк трійливих;газів і надіялися иа
ціна 50 дентів,
Хтось крикнув: Там до дідька, колиж та черепаха тиждень-два безжурного забутт;я.
Замоадення слати на адресу:
Нарешті рушиться? — Цілий поїзд підхопив хором:
Не диво, що французький уряд зробив усе,
^8чУ О В О D А н
„Ру-ша-ти! ї-ха-ти!"
щоби затаїти це нещастя. Та велике диво, що вда :
А1-88 GRAND ST., P. О, BOX 346
кm
лося затаїти. Про по'їзд смерти з Модени ніхтруне
Машиніст остерігає.
.
. Д Р Е 8 Д У CITY. N . J.
u
ш
л мuш
З льокомотиви зіскочив машиніст, підбіг до j довідався, ніхто ні словом не писнув. Аж.^ілька
Групи старшин, випрямився: „Слухняно голошу, місяців тому, в 18-ту-річницю нещастя появилися
шя
% % ж"в
йо-їзд перевантажений, і Так не можемо їхати. Це перші вістки про нього, найперше в Злучених Деря Іѓяя я я
ШЛІ``М-Я
Ш
страшенно небезпечне. На французькім сќлоні жавах, в Канаді й Англії. Ў Франції дуже нерадо
ІТІЛШ,
=
Альп з'їзд дуже стрімкий, з прикрими закрутами. про це пишуть і говорять. Ще нині певно неодна
мати,
що
оплакує
поляглого
сина,
не
знає,
як
він
Не можу ризикувати. Це просто неможливе!"
— Що значить неможливе?! — гримнув один поправді згинув. — („Новий Час")
зо старшин на машиніста.'— Офермо, ви хочете ЃНІ) .'яЃІ і .піні ніо.ииппі
ОЛ
І І Ч І Л Л Л Л І "U1UUL
звати себе французом? Ви трус!
' Ніщо, тільки час може вдосконалити
Маш'иніст пробував подрібно виясняти. Що
й закріпити посмертну обслугу; на роки
поїзд занадто перевантажений, що на першому
обслуг`и нема завтдешняа.
„ . . ? 88
стрімкому схилі зірве гальми і вирветься зпід влади Д-р Ціухе?ич Степан: ГІРКИЙ ТО СМІХ. Воєнні опо^цищая
Що ми були діяльними в,нашім званмашиніста. — „Ми в Альпах", — казав машиніст, — Дцладіч,,Б.: WAJHATA 3 ОДНИМ ВХОДОМ^сенззд'йй^ радість . , Џ
ню ще від 1900 -року^.де^ річ першорад„а тут,'коли поїзд почне летіти стрімголов, то не Ладданч, Б.: ;ТРВДРИДЦ УСМІХУ, с?нмнійча лр}Цст^.^^-‚-г_,—_„ ,‡)
ної ваги. Організація з меншим доєвідом
поможуть ні гальми, ні протипара, нічого. Тоді іиводовяф, д.: ХАРІДАМдки, в.двох TQH^C ,.—
г „_ r____l..uqo
не може мати лід собою такого ѓповного
СТРАШНА .ПОМСТА та інші ‚о.повМ^анн^ з дородовою
зможете завтра позбирати наші кости в найближ- Глголь,.^:
ґрунту.
Ш.'Голубця
1.1.._
і—_ ' '
30
чій пропасті".
Раднч, В.: МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК,'в двох томах _її.J2____ 111!Г_Г^211
1Л0
є
Старшина тупнув ногою. — „Чоловіче, коли Чяйковський, Андрій: ЗА НАЖИВОЮ. Повість з гадицькогр селян;8ТЇРНШ J JEWUSIAK xfir S O N
Ви зараз же вернетесь на льокомотиву й не відського життя
',""',
-80
їдете, кажу вас арештувати і завтра рано постави- Турянсьиий, Осип: СИН ЗЕМЛІ, в двох томах
1
1Л0
Phone:
-Phone:
?
т# лід мур. Ви зрозуміли?"
BWgeh^^saay
'
"
щ+оіиіт
г
Љ
і
р
„Приказ!" `Машиніст обернувся, побіг до маl i M i t H ^ . m i f m , . U M „ . J ^
(P. О. JSOJt;^) ,
JJSBSKP- Sffit
M- ^
шини. На східцях під ним вгиналися й дрожали ко- ЯІ-83 GRAND ST..
штттттттштттттщтшвш$яшшяящвшшншшштшіт
ІИЧРРЧРЧІЧ

шкшкизхш

І

1-ІЙ іП fi^t.J II

t.iini

' -"-Т-А)РаАИ- І Л а д и - ЛЕОПА-РД-И.

птщ

124 M W T ^ AVENUE
J E R S E Y
CITY, N

З А М І Н Я Ю а б о ПРОБАМ
Х^ТОР,
-в якім продаю кеидіі, сигари , ж
4}Єтки„.соіду1 ‚а^сдрім і гроссрня„і і'!
Ѓ.?ри. Џо днфурцації гшосіться ,.
адресу:
‚‚J
3 3 2 Grtmd S t , і близько J e ri eT ж.
Л - Ѓ W City. N. J. J AYCІЃТИ Т І
_

.дИА^ДЕОДАЖ JO-AKPOBA
4 # . А Р Џ А.
Днл на.4 .кімнати, електрика
газ і вода. 2.курники і стаї'шя
Ця ф'арма є у мicтcчк^ САК.МЕЦ
^- J-. в якім є ШКОЛі), склепи І
фабрики. Ціна $1,600. Половиѓіа готівкою, а решти на дицд.
дѓ сџлати. Інтересом,ніі голосіться на адресу:
225-7
GEORGE CHUDIOVICZ,
4t

#.

1, BOX 2 6 3 ,

MILLVILLE! N j

Н Є І І Р И Я Т Е Л Ь РЕВМАТИЗМУ.
Біль п руках, нога,
крижах, зимна в ікн ЇЇ
а поза шкірою як біі
муравлі лазили. Ті цс.
ДУМІ

VCIVII.iK.il.

ц,, . .

життю "S' ІКК()". t i іїк коштує $ Ш . H.I.H'жит,ісіь піки.мін,; pg.
зом з замовленняіі at
адресу:
1г`_
CH. LOZ1NSKI, Dept. S.
2 3 3 5 Ц. iflfiUewi A v c . Chicago, III.
-ДІИЦ І Д ' Я і і и

UK . 1

.

ЇТІННГКАЛЕНДАР
НА 1937 РІК.
`

Вид наЙгарнішоТ частини золоюверхого Києва, столиці всієї Уьраїнц
над Дніпром.
Величина календаря 15x20 в пре
красних фарбах, калєндаріюм вели
кий З%хід. Всі свята зазначено чер
воно, кождн(І день подає імя святе
ѓо, пости зазначені рибою і на кож
ДІЙ картці є спогади історичні.
Цей календар буде прикрасою 5
кождій 'українській хаті.
Щна одного календаря з пересій
кою 25 ц., 5 за $1.00. 12 за $2.04,
25 за ,$А75, 50 за $7.00, 100 за S12.50
Маємо, на складі багато інших ю
лєндарів д о вибору.
Агенти і склепарі хай пишуть во
ќа'†альог д о :
204.UKRAINIAN BAZAAR,
2 2 4 8 Grayling Ave.,
Detroit, Mich.
f P H H M L M H H

Ш

rfORft,

ДІВЧАТ

до легкої фабричної роботи
голосіться:
220-31

ШФ;ТЦФІД ТИМІВЕЙ
(RAFFIED J1AM1NEY).
араб з Далекого Схиду, шо гордиться перпіою нагородою я
світовім ринку ЯК)'
найкращий острольвѓ
і психічний відгадувач в Америці.
Без уваі н ita if.
які наші клопоти Л
ПрОбЛЄ.УИ,

.`ЯИ"ІЧ{Іб)г№

111! ІІ.ІЬКІ!

завдайте чім ПІНІ ИНтания про якуиебухь
справу, подайте д-'ту свого уродження
та залучіть $1.00. Я відповім на ваші
питання і дам вач на них порад)'
так, начеб я знав вас віддавна. Пишіть- лиразно по аиглійськи. Спін
ЛИСТ адресуйте: RajEfied Hamiwey. 383
Jmckton Awe., Jerjey City, N. J. Як
живете недалеко Джерзі Ситі, m ЙЙДІТЬ д о моєї каицелярії, де дістанем
Задовільну пораду і поміч л.`. нсвелику діну.
$ й бажаєте побачитись зо мною
особисто, то зателефонуйте: DeUwwr.
3-5904. Офіс: 3 8 3 Jack.on Avf..
corner oif Ege Avenue (over Meit
Market), Jer.#y City, N. J.
И6-7

О EJPQ

ЯРЕМА

^КЄАШСЬКИИ ПОГРЕБНИК

Онмахуючи `хвостом гіенн,
Собіто ще раз закінчив: „Так,
тн згинеџѓ від моїх чарів упродовас сімох днів". Чорні селюхи з подивом тепер гляділи на
свого чародія. Вони були певні, що те, що говорив Собіто,
було діравдою, що впродовж
сімох днів Тарзан згине від
його надприродної сили. У цю
хвллю чарівник сеређді щг^яДАР стряшна:
. л

'Одначе Тарзан ст'ояв "спокійно мов камінь і від погроз
Собіта навіть не ворухнувся.
„Я є Музімо", він - заговорив
твердо. „Я є дух предка,Оранда. Собіто {тут він звернувся
до чорних) є тільки звичаіійий чоловік^ Його чародійнич
хђіст нічого.не .варт". З тими
словами він вирвав чорному
xfeocra Л підняв його згіркли
во вгору.

' Т1ісля'-%ьбГ0 він" шпурнув
;ННМ об ЗЄЙІЛЮ і сказав: „Ось
.ЩО t рОб^ИТЬ . МуЗ^МО ііц8 . а д р а -

т .Собіиа1?, tji jlopo ‚слова викликали. впрост несамовите
вражіння иа приявних Чорних.^
4Це ніколи -вони не бачили,
щоб хтось аж так насміхввся
з чарів Србіта. Вони думали,
ддо ось-ось земля лровалиться
ІJx усіх, а бодай білого зух'вааьия поховає в. собі. -

Собіто поп'ав у скаженину,
.йоѓр `очі загоріли, уста дийривилиеь,а з їх Jtywip иомала випливати піна. Він отояв
тдк хвилину, трясучлсь увесь.
Вйогб грудях розпутддось адле пекло. Він цілком стратив .розсудок і хотів тілбки
крЬвй Тарзана. Митом вирвав`
ши З боку $ожа, він підняв
'ftoco й.ішнуцся-на Марзана."- .

ЗАНИАІАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
-TF BRONX, WIOOK1.YN, NEW
''- YORK І ОКОЛИЦЯХ

' Л29 Џ. Т ф STREET,
sNEW YORK, N. Y.
``Ѓті. O r e U n l 4-2888

BJFJAJHCH OFFICE A CHAPELt
W J Q 2 PROSPECT AVENUE
Uor. E. 155 S t ) , BRONX, N. T.
Т#І. LCKIIOW 4-2558.

^ О Ж Д Ш WCPAIHCbKWI XA.-ТІ.ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ
І І ^ІАСОПИС „СВОБОДА".
.

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful