ТРИ ЦЕНТИ. РІК XL1V.

т

Ш lUjiili

1

і

ї

Ч. 264. Ажерзі X^ti, і ^

де

і

щ

-

"

• •

і

' '

VOL. XLIV.
No. 264.
Jmmy City, N. Щ Tuesday, November 11, 1936.
THREE CHGNTS
'іУ\Ш\Г\\\ї ШішШіЬЛшШШшшшшішяшая^—ят
I
'
.
—-•

'ШШЖШШ

тпчтч

\

взяли ЖЧШЬ У ТЕПЕРІШНІЙ КАШШт
ЗА ПРИЄДНУВАННЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ

I

ВАШИНГТОН. - - Президент Рузведт заявйву
своїм пасланію .до Краєвої Конференції .для Робіт­
ничого Законодавства, котра почалася тут у поне­
ділок, Що >він їСиМпаТиздує з рухоїй За ^підвищення
рівня життя робгіягництжа та Що вій 'буде всіми
силами попирати ухвалення відповідних законів у
конгресі й у стейтових лєґіслятурах.
Краєва 'Конференція для 'Робітничого Законо­
давства складається з представників стейтовихтубернаторів та стейтових федерацій робітничих
юній.

Г

:

^і?,нет7идіта,, ...

ПРИЄДНУЮЧИ ВІД 1 до 17 ЧЛЕНІВ. Ж Т Ш Ь С Я ТЕПЕР Ж Я Ш
~, ЯКІ і ЦІЙ КАМПАНІЇ ЩЕ НЕ ПРИЄДНАЛИ НІЯКИХ ЧЛЕНІВ.
ТА ЦЕ ВОНИ ЗРОБЛЯТЬ НАПЕВНО ВПРОДОВЖ

ІІГ Л И С Т О Д А Д У її Г Р У

КОНСТИТУЦІЙ­
НІ геть ВАҐНЕРОВОГО ЗАКОНУ.

НАЙВИЩИЙ С У Д ВИРІШИТЬ

МАДРИД, -т- PeB(^4iUHjjaiucb«a,даніНатепер вяв>•йувалн »sikjTo шиїслнНїнбіийсйгудняиведоуііуля owe лівніч«б«нрнло »вж'шд са«і мури Мадішду. Бони ііереталиіоди«окип:шля«,'іцо вде яуштїііітоізавержнім овіїом. Аряжлєріи і ^лЙ-аня зйвдвлн велии/ шйоди, шоввалгаючи кіявіийесять йсшге і вбиваючи "+30 людей, я рад лядав ивдвфіувЦЙІЙВОІМ загонаїм,шдо .робити, »коли\иісто вахонляи, тввоядаціонери. йвредовсім, 'І-ОВОІЇЙТЬ ^струлції, жоетшй «ш'ВИТНЗІГ подбати, -щоб И«в у кмі Газоліну і ібавЬвау. гКояп
<уЬіи>уть 'революційні :війська. то треба"Ша них зшідаш то•рйОчп^бавЬвну, намочену вч^.юяші."Вулиці сгряба попорр
Тіоіїува^ абоАпозакидаад ріяшими ігередшодими щоб тії
«вглн ^пв|)виіагіи шанцирні авта. З шшшого »доіу пребі
зробити твердиню й стріляти з вікон та дахів. І
л

т

« А»РЛП>БЕЗР€ШРЩЯ МАЛІЄ. ,
ВАШИНГТОН. — Найвнщийоуд почав уже роз­
глядати позов сталевого підприємства Джовнс -вид
ЛОНДОН.,--. :Анґлійоьке мініоагфтяво тцраці додало
Лафлин Стіл Ко. за признання Неконституційним
дотядома,!що евпродовж :^оку анґлійоький промигл абоорзакону Ваґнера про права робітників.
бував ювіядас 6вО;0в0 робіТнивів, збиваючи загальне «яЗа подібні питання йде справа теж у позві кра­
'Сло ^бевробітлих до півтора міліона. Цоцравуедідно^иайвецького підприємства Фрігавфа й *фабрики одін«е в кожній таіуді щровделу, То^у, що Анґлія :вое мала
ня Фрідмена й Гарія, що теж приходять незадовго
'часлину безробіттях, нинішнє-число безребмннх уважапід розгляд найвищого суду.
шай>' членшии, ніж ібуло Ф 1929 -році. В той -опооіб Анґлія
вернулася тповяі до чшрмояьник чаоів.
,
ПІДВИЩАЮТЬ ЗАПЛАТУ РОБІТНИКІВ
а*
В АВТОМОБІЛЬНІМ ПРОМИСЛІ.
ТІОЛЬСЬКИЙ МІНІСТЕР У ЛОНДОНІ.
ГРАБІЖНИЦЬКИИ -НАПАД.
НЮ ЙОРК.—Автомобільне підприємство „Дже- „МІРА" "ВИШУКУЄ НЕДУГИ. СМЕРТЬ 'ЮОчЛІТНЬОГО
і
СТАРЦЯ.
нерел Мотори Корпорейшен" постановило підви­
ЛЩДОЦ. -^ У Лондоні иоребуває тепер ііольський
До мешкання 87-ліТгіьогсг
Гаролд С. Бер, СесиЛ
щити заплату своїм робітникам на 5% та дати їм Т. Д<ри
.Лейні Леслі Ф. Нимз, про-: Дня 14-го жовтня ц. р. по­ вдівця, еіиеритованОго заліз мініотер аацраничних оирав, Бек, якгій є JPOC-ТЄМ анґлійбонус на Різдво.
/
фесори Єйлського університе-* мер у Ряшеві 100глітній "Ф'р. «'ичника Міхала Рудика в Тїо» <cww)Fo шжду. -JB(JK обговорює з 4ритійськіши міністрами
Рішення відноситься до 200;000 робітників та ту, подали до публичного ві-і Хлєбіцький, ковальський май тоці, бережанського ' повіту, справу Данціґа, справу жидівської еміграції до'Лалестибуде коштувати підприємство коло 20 міліоиів до- дома, що їм удалося приду-: стер. Померлий старушок до крізь вибите вікно вв'іЙШш в 'ни, якпеж справу.східнього пакту, ,якиЙ\зрівноважула(в би
лярів на рік.
.. (.
мати інструмент, котрим мож­ останніх днів свого життя мав ночі три напасники ..(четвер­ •політичне .положення нв'Своді .Ввропв ja вберігав би-ста­
на мі рити найменші електричні повну свідомість та здоровля. тий стояв на варті на дворі) й, лий шир, ... JКОРАБЕЛЬ НЕ ВІДПЛИВ ЧЕРЕЗ СТРАЯК
Ч • ',<
vt
токи в людськім тілі. Інстру­
не зважаючи на je, 'Щоі старий
МОРЯКІВ.
,ИОВі ПР.рТИЖИДШСЬКІ РОЗРУХИ У .ВАРШАВІ.
НЮ ЙОРК. —-. Корабельне підприємство „Ю- мент такий чуйний на елек­ ПРИСУД НА ВБИВНИКІВ. боронився тралями, 'поюгаілн
найтидСтейт-Лайне" заявило публично, що flpe- тричні переміни в тілі, що від­ В тернопільськім 'окружнім старого: на долівку^та прикри­ . ' Ш&ШІЩ&£ ЗДа "^лпцях Варілавн юфухліг *ові
зидент Гардинг", його 14,000-тоновий пасажир-' криє навіть зміну, що вино­ суді відбулася ірозправа лу ли периною, служницю загна­ щ^отйжидівські розрухи, в яких ІюраненоУявного людеі.
ський корабель, через страйк не може відплисти до сить 5 міліонових частин од­ оправі 'Вбивства Івана Кривого ли під ліжко й затрабилй 45 це сіійбся'яіфаз^' гйЧйяцю поДібних-роярухів, іцо МЙ.ІП
Европи й тому підприємство зверне гроші жт па­ ної вольти. При помочі цьо­ в Колодіївці, пов. Скалат. За­ Злотих готівкою, ^кожух, курт­ місце мипглоґо року. Ст^тшнти повйбв^алгі ^'-ЙльЙСРх жи­
го інструменту вчені можуть суджено: Романа Рибу на 10 ку, .плащ і білля. Вимагали дівських склепах шиби. Коли' тг^тягхала'Поліція, вони'об­
сажирам.
• »!>'•
Підприємство теж заявило, що йото корабель відкрити в тілі"найменшг пе­ літ, Василя Рибу на 7, -Марно більше грошей,, але старий кидали Ті камінням. Дванацять поліцаїв ранено.
„Пенсилвенія", що мав їхати до Панамського Ка­ реміни, спричинені недугою. Шесцюк і 'Явдоху *Рибу по 5 сказав, Що їх не має, бо від­
• '?*(.
>• - ' • • • • .г , *
Вони певні, що винахід дозво­ літ ^вязниці. Миколу Щесцкжа дав на будову костела.'Поліція
налу, теж 'Не поїде.
•.
-БШКА МІЖ СЕРБАМИ І ХОРВАТАМИ.
Страйкарі кажуть, що підприємства спрова­ лить науці зробити милевий увільнено,в причини -умової шукає напасників.
крок
у
проблемі
поборюванняджують на зломання страйку скебів. Поліція ареш­
%¥БР0ВШК і ^Югославія). — КарватсБіо Іотудевяінедуги. Всім засудженим за­
ВДЯВИЛЯСЯ, ЗАКЙ ПРИЇХА­ паціоналісти обмазали чорнилом і ^»рбою чяигую нороля
тувала одного страйкового провідника, що, мовляв, недуг усяких живих сотворінь. числено іслідчий арешт.
ЛО поготікта ОБЕЗПЕ- ТІетра І; 'Сербізвкі студеига стянули ш 'обороні аіорояя, ту
грозив побоями морякам, що не приступають до
ЧАЛЙНЬ
СМЕРТНА БОРНЯ ЛОСЮ. НІМЕЧЧИНА 1МАЄ ^НАИБІЛЬстрайку.
• ,висліді чого ^вибухлії між юбвма сторонами 'боротьба, -в яку
'В Лодзі померла в незйи- втрутилася чюяіїця тії арепггувала кіявкох студеотів.
ШЕ
ВИНАХІДНИКІВ.
Ґаевий
в
Рудніцькій
Пущі
ГЕРСТ ПРОГРАВ ПРОЦЕС ійРОТИ СЕНАТУ^ .
чайних умовинах 51-літня AH-J
ВАШИНГТОН. — Апеляційний суд Дистрикту почув далекий відгомін реву Бюро -патентів Злучений тоніна Купіш, яка при обіді
ПОБУТ ІТАЛІЙСЬКОГО МІНІСТРА У 'ВЩПІ.
Держав
дістає
пересічно
72,000
Колюмбія відкинув апеляцію 'Вилйема ^Рендолфа лосів і ломання ісухого ігалузпрокізвтнулй так нещасно Ку­
зголошень
нових
винаходів
зя.
Ці
^відгомони
>казали,
що
Перста, власника шеликого числа тазет, що дома­
ВІДЕНЬ.— В австрійській столиці перебував в цю
сень бараболі, що riiff застряг
гався заборонити конгресовому сенатові перегля­ десь кипіла смертна борйя річно й стоїть під цим огля­ 7й у пролиі^. Жінка зачала "да- пору палійський 'міниігер заіраннпних^сврав, грЬ'ф Чяно.
двох лосів за <самицю. По кіль­ дом на першому місці між па­ нвитися. Муж %адввонив 'най­ Його завданняіг є прптйгнутп знов )tec44>H0'ближче до
дати Перстові телеграми.
урядами світу. А-\
Суд признав, Що конгрес має право .робити кох днях натрапили на 'Сліди, тентованими уважають
з цього перше до пототівля Червоного Італії. Австрія -в оствнніх часах оцораи більше підпадати
слідства, які він уважає за відповідні, й горожани цеї борні. На землі знайшли, мериканців
під віглпви •Німеччини. А «оч Італія иаклюиила з Німеч­
вбитого лося з глибокими рЩ приводу найбільшими винахГд- *****' -<****" W>*fcBkoro J » чиною дружній союз, то проте її дружба не йде аж так
повинні повинуватися. конгресові.
никами
світу.
Д
р
>
місце
a
"
^
^
*
нами на цілому тілі й розпо­
'ВЩГУкИ ВИБОРІВ.
полі .винаходів займають німці. ОбезпечалвНі. 'Каритка ©без-: •далеко, *щоб врезигнувати н зіипвів в Анстрії. У звязку з
реним боком.
В Німеччині зголосили 1935 цечаяьні ^припинилася маііже ййого поїздкою ^ружляіоть вйерті Поголоски, тіго Італія
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — Демократичні організації
р.
60,000 ^винаходів. Та якщо годину. Кілька хвилин 'Переш •остаточно ягедііїлася на повор()т І^бсбуфґів'^іа австр'ійвідсвяткували с-вою побіду при останніх прези­ САМОГУБСТВО ВНАСЛІДОК
взяти під увагу, що Німеччина приходом лікаря Купішова по \сьний-престол. іКороль DTTO Га'бсб^'рі', іцо € Оперна -вйдентських виборах великими парадами повісті. На
РРИЖІ СОВЮТИ,
мерла в жаосливих муках. Лікар,
мав би давіть оженитися з наймолодшого .дізнвкою
прапорі, несенім одною робітничою -кгаією, нази­ 'Підчас ТҐОГОНІ за якимсь 'В. має населення двічі менше -від' Обезпечальні обмежив свої ІГИВНЇНО,
атаяійоького
-короля, .Марією. До 'Вїдня виїхав ш тдй 'час
населення Злучених Держав,
вано президента „великим визвольником".
Бугаєм,' що перед кількома то треба сказати, що має-від-' чинності до troro, іщо стверд аакож угорський інземіер. що теж візьме участь *у "парадах.
Джеймс Ф&рлі, толова краевого комітету Де­ днями підчас суперечки в ро­
яивомерть. Лїребй додати,-.щоі V' . \ ' v
• '..'
' '
\
'
"
'••'-••
носно далеко" більше винахід­
мократичної Партії,-подав у своїм 'звіті з вйборчіїх дині
. ПРОЛЕЛ6Р УБИВ ПЯТЬ ЛЮ^ЕЙ.
вбив твою 27-літню донь­ ників, ніж Злучені Держави.' дорогу в "Обезтіечальні до.
видатків, що цей комітет видав на вибори коло З ку, 'натрапила поліція в н'еда-мешкання Купішів можна >тміліони 300 тисяч доларів та що він має коло'гіів -декому лісі коло Шамотул у Число винахідників по інших' ребути за 'чотири до іпнть -хви­
МОСКВА.—'В 'Часі військової наради *у Москві, даі
краях є далеко менше.""МЇж лин! .
міліона доларів недобору.
І ІЯКЇЙ зібралося 'буле б'агато народу,-одігоіву *яікнвму, чоВелйкоггольиіі на тлінні остан ними останнє" місце займає Я-!
В. А. Брукс, відомий бавовняний купець з Да- tm^
•:•, \
. ..
. • . ., тиромоторовбму літа^ойі' відлетів тгропвлвр. €пвдаюші яго­
що висів на де гіонія, якої бюро латіцтів ді­
ласу, в стейті Тексас, тгіолав А*л. Смитові- „полтгНЧ- реві.самогубця,
В; самогубцеві' розлізна- стає тільки . 14,000* зголошень гНАЇІЛІПШЕ ©УФИ -БЕЛ6Ф€Ь дам 'на ликовії, цей пікгаелєр тбив чінть людей, ^а скількох
ну трумну": на деревляній скрині" видніє "напис, лй Бугая,
лрранив. Самому літакові не сталося нічого злого.
•НІСТКОЮ!
який поповнив ca-J винаходів річно* Зате нема хі­
що в скрині лежить політична душа Смйта,. [
тиогубство внаслідок грижі со-і ба краю'"під сонцем,' щб' мав' В одній лондонській шкогії
БІЙКА МІЖ КОМУНІСТАМИ Ч НАЦІОНАЛІ0ГА1МИ
СТАЛЕВІ РОБІТНИКИ ДОБИВАЮТЬСЯ ВИЩОЇ вісти.
"би в Такому' високому ступні' теревели іннкету, *вке ввання,
^
У ПАРИЖІ
вважають
дівчяпсашайвідповщЧ
ПІДВИШКИ.
розвинений змйсл наслідувати'
ПИТСБУРҐ (Па.), — Робітники сталеви^^пія- РЕДАКТОР УВИВ АВАНТУР^ як держава Сходячого СонцяГ нішим: ІГіяіжи невелике число;
'НА»РИЖ. — Францувькі комунарі т< числі ^(Ш^пазаявило/ Що купецьке вваннЛ, •Балн^а -вічсЯйціоналістів'і гіробували його :роябити. Лготь
приємств домагаються вищої ГІІДВИШКИ*ІД тої,-яку
ЙИКА.
їм обіцюють сталеві підприємства.
і) ЗБ6ЖЕВОЛТЛА! "ДОНЬКА л о - даяьшЕ іремісИПие ^звання; ^або, чеоиуністів полягала в тому, що на цьому вічу мав говорнУ тВаршаві; власник ЛеиШ?.
Рада зорганізованих робітників іВІдвриємотва
'РАНИЛА С О К И Р О Ю Б А Т Ь К А : звання господинь ідому. ;Дале- Т4Ї4улвшпй 'ПОІП'ПІСТ Доріо. який одпаче •став націоналі( кр ^біпвше ^вжяе стети танеч-і • етбм і попав розкріПзата чіетодн і цілл, до ,яких ПряМув
„Юнайтид'Стейтс'Стіл 'Корпорейінен" дитебуроької карсвкЬЇ'агенції, що 'достарчає,
округи має розпочати з підприємством переговори і тіоліційно^кркміняльник іяфор- 23-літня .Ірина, донька •о. К.^щщиии, глетунквйи, іакггоркамй. %0мугіівм.< Иояіція станула На стороні націоналістів і Ігормацій для преси,- ред. Квят^ Тустановського з Вільки Ма^ їй, фоаумкзг^вля, / (фільмовими, зстніс'гівлірогнаяа. >Вулоісілька ранених.
в цій справі.
'
. . _
.\
крвовкий отримав інформацію, вовецької, ^повіт іРава .Руські, „зірками": Не бракло й такйх
ЗА ЙЕ^ЕПКС БЕЗРОБІТНИХ.
що в домі при вул. Панській* ^ попала їв сильний розстрій, що бажалиб стати лікарками,
К&РНБЕЛУНК КК^СТРОФА БІЛЯ АНГЛІЇ.
ВАШИНГТОН. —Секретар торговлі Potiep за­ вчинив величезну -бучу з ^ніи- нервів на тлі влого .співжиття, адвокйтка^и, або хеій»чкамн
явився за те, щоби конгрес ухвалив 15-^-20 міл'іонів іками якийсь НурковсвйгіЙ. JPe-J з мужем, напала не ,батькаі Чимале вдивування .викликав,
.Л(ЩД(Ш. — АнґлІйськШ ^корабеяї, виловив ша шодолярів на коштм докланото перепису безробітних іаактор пішов $ вгадане тиісце, підчас лекції.релігії та зранила факт, *що 'подавляюча' біль - дах біля'6еі>егів Англії Х7-?тйгньнто ^лонпя. який 'розка­
у краю.
' .
*£v W
Пяний Турковськйй кинувся на. його .сокирою в ліву, руку, *i-. шість' дівчат <мрі€, <щоб стати зав, що попередньо]?*) дня корабель, чГа якозлуївга'длужив,
редактора. »РедаКтор стрілив ь ве рамя й тричі .в плечі. Бо\ •т^елефоніотнами, бо •*• телефо-. пішов враз Bj39 мп}>яками ^тід воду. Корабе.іь'належав ДО
ДОМАГАЮТЬСЯ зміни конституції.
револьверу .на -пострах, в *о-ї жевільну -схопив
директор ніотки ^можуть •прнєлухува.тися гНімецької лінії Дорд Дойтпгер Длойд. Його розбпяа яік»-'.
ВАШИНГТОН. —Биконний комітет юній жі­ ^и
це
не
помогло,
стрілив
у
на"
школи.
її
відвезли
,до
лічниці розмовам, що їх ведуть деін­ лона -буря, .що .панувала донь передтгаї на ^мирі. Кожну
ночих, нравців ухвалив резолюцію за поправку до пасинка. ТурковськИй Зґинув для .нервово -.-хорйх. -Рани
о^ де, ^a ті, що ліають гарний го­ рятункову лодйу, яку тілі.ки вони пустили, ягвияі їрозторрамериканської констит-уції в цьому напрямі, іцоби на 'місці. Ред. 'Квятковсвкого -Тустановського не заерожують
лос, цають вигляди здобути оцували об береги-потопаючого корабля. Тільки його лодконгрес мав цраво ухвалювати закони на охорону арештували.
його
життю.
J ка якимсь чудом врятувалася.
ліужа!
робітників.

Й У ТАКИЙ СПОСІБ ПРИЧИНЯТЬСЯ ДО ТОГО, Щ З КІНЦЕМ т
НЕ БУДЕ В Ш З І Й Н І ОДНОГО ТАКОГО ВІДДІЛУ, Щ НЕ ПРИЄДНАВ БИ
ДЛЯ 'ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИНАЙМНІ ОДНОГО, НОВОГО ЧЛЕНА,
ЦЕ НАМ ТРЕБА КОНЕЧНО ДОШАТИ'!

:

$

;

(

T>

1

1

#

1

r o t l

t

ге

е ш т

Л о

п о г Л І В Л Я

H

1

т

1

1

(

,,

|

4

1

1

:

J

L

;

СВОБОДА, СЕРЕДА, 11-го ЛИСТОПАДУ 1936.
•»у овоол* І ивдвдо.

Я 264.

дали свій плян большевизації земель північного Кавказу, Ви­ покладе, нарешті, край існую­
Росії зовсім без участи й зго­ нятком із цього* є лише по­ чому розгардіяшеві, коли кож­
ди відповідних територій, од­ станова тої молодої україн­ на окрема група людей може
наче ми бачили, який заколог ської кубанської генерації, що розпоряджатись українськими
З того стався; Далі, ціла низка твердо стала на'становищі со- територіями.
держав іповстала і сформува­ Іборностн України. Подруге,
' (Надіслане до „Свободи" З Праго).
лася теоретично і правно зпо- винен уряд УНР Він у цій Покиж це станеться, поки
Як відомо, (хоч фактично козаків І віддають до чужих чатку на еміграції (ЧехослоAccepted for'mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
справі від самого початку не питання українських земель
of"""
tl Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
це мало кому А відомо), існує і до чужої держави?
північного Кавказу набере ваччина, Польща, Латвія, Ес­
дві „Козакії'^щд повстали вже І, нарештіж, на заході Укра­ тонія і т. д.), а потім уже в дав певної лінії, а нині хоро­ статочного державного
3ft оголошення редакції не відповідає.
нить
загадкову
мовчанку
і
сво­
А тут на еміграції: одна на чолі їни є спрзвді досить відмінна
краю. Таким чином, як ба єю пасивністю' та „безінтере- формлення, для нас, українців
f a x „Свобода": BBrgen 4-0237. — Tea. У. Н. Союза: BErgen 4-1016.
з кубанським козаком (укра­ галузь українського народу — чимо, ріжних емігрантських
4-0807.
,
з тих земель, залишається
їнцем з походження, Гнатом гуцули, одначе нікому не при посунень теж .не можна легко­ совністю" спричиняє поглиб­ святим заповіт першого голоАдреса: «*VOBODA'\ P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
лення
хаосу.
Нарешті,
винні
й
Білим, а Друга — на чолі з ходить до голови кудись і ко важити. Це поперше. А по^Кубанської Краєвої Ради,
донським козаком. П. Н. Куді- мусь їх віддавати, так, за „ра друге, ми хочемо зазначити, наші, політичні партії та ор
украуського
козака-державннновом (росіянин з походжен­ ди хреста", без всяких на то що, на великий* жаль, питання (нізації, — як /наддніпрянські, ка і героя мученика Миколи
'так
і
галицькі,
що,
змагаючись
ня), що між собою (за владу) поважніших причин:
Кубані та інших українських
Рябовола, який з трибуни Кра­
чТаксамо, ніколи і ні в його з земель північного Кавказу вза часто за другорядні речі,!аб­ євої Ради урочисто проголоВ Америці почали в неділю святкування заві- завзято ворогують.
Центр заклю­ українців не виникло поважне галі ще й досі не поставлені солютно занедбали реальну сив,_що „Україна є нашою машення зброї в-останній світовій війні та будуть про­ чнеГетьманський
з тою Козакіею, на питання творення з україн­ ясно в українській національ­ справу українських земель пів­ тірю? і що коли прийде слуш­
довжувати їх до середи, коли припадає 18-літня чолі^угоду
якої стоїть осаул^ Куді- ського народу-на ріжних укра ній політиці, і це головним нічного Кавказу.
ний час визволення, ніхто нас
річниця того памятного дня, коли то Америка й нов. Це,
великої ріж- їнських землях окремих націй: чином веде й доведе до непо­ Ми гадалнХще й нині споді­
аліянти добилися від центральних держав майже ниці не зрештою,
не спровокує, "щоб ми шаблі
ваємося,
щд
ЦІЄЮ
справою
робить, бо, як ви­ галицької, лемківської, кубан­ трібних ускладнень та тяжких
безумовної здачі.
свої
пополоскали в крові мазайметься
і
скаже
своє
автори­
з друкованих органів обох ської і т. п. Алеж з якихсь ле непорозумінь, — І ТО ,3 вини
Коли до Америки прийшла була дня 11-го ли­ дно
тери".
тетне
слово
Всеукраїнський
та їх праці, загаль­ відомих причин (для нас за­ самих же українців зі всіх з?
стопаду 1918-го року вістка про закінчення війни, ,»Козакій"
Інж. В. Васюк,
ний зовнішній характер цих гально відомих —| В.) з укра мель. Дивно сказати, але, Національний Конгрес. Ми на­
Америка попала була в малощо не божевільну ра­ держав
намічається росій­ їнського народу північно-кав­ справді, державно лравний діємось також, що Конгрес український козак з Кубані.
дість. Вона думала, що побіда Америки й аліянтів ський. (Обидва органи запов­ казьких українських земель
відкрила дорогу для здійснення в світі гарних ідеа­ нюються виключно російською хотять витворити окрему „ко стан цих великих і багатих улів вічного миру, самоозначення народів та демо­ мовою, мають цілком росій­ зачу націю" і в окремій націо країнських територій ще дале
ко неокреслений. Це ще й нині
кратичних порядків, що їх так проречисто голоси­ ський характер та плекають нальній державі „Козакії".
Якась "KES NULL1US" (річ НІ-J
ли провідники аліянтських держав, а ще більше російську духову культуру й
проречисто американський президент Вилсон. Ни­ літературу,; називаючи це „на­ Кажемо: нічого не маємо, чия), яка згідно з римським -Революція 1917—20 років
ні, по 18 роках, можемо поглянути на світ та прак­ ціонально - козачим"). Алеж проти того, Щоб наші добрі правом, „CED1T PRIMO OCCU- зробила з нас націю. Коли у- демо, але для Неї ми готові й
тично побачити, скільки лишилося з цеї гарної іде- повстає питання: за яку „К6- сусіди, донські, терські,. о- PANDI" належить першому, хто країнські стрільЦі босі, голод­ голови покласти, щоб своїм
ольогії, що трясла Америкою при закінченню сві­ закію'' маємо битися' ми, у- ренбурзькі, уральські чи а її привласнить (фактично ни ні, з кількома набоями, без нащадкам, своїм братам, се­
страм і матерям крашу долю
страханські (кімлики) коза ні її привласнила РСФСР).
тової війни.
някої допомоги, рушили на
країнські-ку!банські козаки й
Отже, не треба дуже диву ворогів, коли ворожі скоро- прослати. 1 ми це зробимо!
Нинішні почування американців висказуе тепе­ некозаки північно-кавказьких ки творили своє самостій
рішній президент Злучених Держав у своїй промові українських земель, і чи взага­ не життя і рядили у себе ватись, коли охочі завжди стріли в злуці 3 тифом —-ко­ Тому в цю пору, коли клеко­
з приводу відїзду американської делегації на Між- лі ми маємо битися, коли ми так, як то вони уважають за] знайдуться і будуть уважати сили тисячами найкращих тить по всьому світі, коли до­
Американську Мирову Конференцію, що має,неза­ не бажаємо жадної „Козакії", найкраще знаємо, бо знаємо, ці землі своєю „.святрю вла- Синів України, тоді творилася вкола нас відбуваються вели­
довго початися в Буенос Айресі,'столиці Арґенти^ а є передовсім українцями й що в Росії вони волі не сністюі' або захбтять викори­ на широких степах — від Ся­ кої ваги історичні події, ми
ни. „Це не є ніяким перебільшенням", говорив Руз- уважаємо, що нашою батьків­ мали й не мають. Більше стати у своїх державно-полі­ ну до Дону— Велика Україн­ стоїмо на поготові. Хто хита­
велт, „що нинішній світ роздертий суперечними до­ щиною є Соробна Україна, а того, ми гадаємо, що Укра­ тичних інтересах.
ська Нація. Під гуком важких ється, хто ще не знає, чи сту­
маганнями, що в ньому демократичні встанови силь­ північно-кавказькі українські їна повинна й буде жити Орган Козакії отамана Біло­ гармат, під ревом шрапнелів, пити на праву чи на ліву ногу,
но загрожені, що в ньому навіть свобода й людська землі мають творити штат в в якнайбільшій приязні зі го „Вольное Козачество— що котился лявіною над поля­ хто жде манни з неба, хто за­
воля в небезпеці". Значить, нині в світі обставини Українській Самостійній На­ своїми добрими сусідами. Ду­ Вільне Козацтво" так і пише ми, дебрами й лісами україн­ пекло держиться своєї хатин­
же можливий і не виключений лише зброєю й кровю хтось']
якраз противні від тих, які змальовували нам алі­ ціональній Державі.
ки, що стоїть на краї села, хто
навіть тісний союз України з зможе переступити кордони ської землі, серед хаосу воро­ і в крайності не відчув ще то­
янти і їх союзники як вислід їх побіли в СВІТОВІЙ
жих
кличів
та
партійних
орі­
Нарешті, для чого це по­ цими державами. Але всяке Кубані. І це нині вже не лише
го могутнього голосу Україн­
ВІЙНІ.
трібно
і для кого корисно, що­ творення цих держав коштом слова: уже знайдуться на емі­ єнтацій — зродилася ідея Со­ ської Нації, що кличе всіх сво­
Президент Рузвелт зазначив далі, що народи
борного
Державника.
Він
став
світу стоять перед маревом нової світової війни, би ми, українці, зрікалися на­ українських територій і україн­ грації й такі кубанські прості на сторожі своєї нації — і сто­ їх синів до крівавої розправи
та не через те, що вони війни хотять, а не дивлячися ціональної спільности, своєї ського народу є цілком непри­ козаки-українці, яким система­ ятиме доти, доки не визволить з її ворогами — того заклика­
на те, що вони чують відразу до війни й страх національної історії, традиції, родне, небажане, некорисне, тичною роботою ^Вольного її зпід чобота насильників. В ємо востаннє: скинь чужу об
національно-духової культури й небезпечне для української Козачества"^(що має мождит]
луду з очей своїх, відчуй го­
перед нею.
та
української державно-націо­ державно-національної справ і. вість виходити без перерви на тих роках, коли Україна пала­ лос української землі-матерн
Зо слів президента Рузвелта виходить далі, що
ла
вогнем
революції,
він
хо­
Також ще більш небезпечна еміграції уже 9 літ),.прищеп­
війна може повторитися тепер, хоча її народи світу нальної ідеї?
див від хат« ідо хати, від се­ — свобода, рівність та бра­
не хотять, тому, бо держави світу не виробилиі ще Далі, — можна би думати, вона є передовсім для та­ лено думку, що вони передов­ лянина до робітника, від ро­ терство світу — це обман, що
способу, як полагоджувати ці важні спірні спра­ що нас „одділяють" від Ма- кої нової штучної держави, сім; козаки, а не українці і ко-; бітника до інтелігента й вка­ держить нас у неволі рабами,
ви,, які можуть довести до війни. Президент Руз­ тері-України і „віддають" до створюючи там відразу „іри- зачої, а не української нації, зував їм правдивий шлях, я- ми скитальці відчуваємо це
а їх батьківщина Козакія, а не цим, врни^.цовадні були йти, найкраще. Рівність — це сила
велт каже, що держави західньої півкулі, себто „Козакії" (ворячи з нас, якусь денту". »•
держави північної, центральної й південної Амери­ іншу „крзачу . націю") тому, Отже ніхто відпов'ідалний Україна. І лише за Козакію але одурманені кличами „сві­ Української Нації, а свобода
ки, що збираються в Буенос Айресі, придумають що ми українські козаки. А- не сміє щось легковажно „да­ вони мають накласти голова тових рівностей та братерств" лиш на українській землі у вла­
власне такий плян та своїм прикладом, покажуть леж п. Борис Гомзин у своїй вати", щоби потім треба було ми...
вони не послухали його. їм ще сній хаті. Невже не маєш вух,
східній півкулі, як полагоджувати опірні справи та таки статті каже, що українці те „відбирати". *
А винні в цьому небезпеч­ тяжко було,, ута, бачити, від­ очей, душі — тіевже думаєш
Запобігати війні. Та коли президент Злучених Дер­ є взагалі козача нація (і, ПравДа, на все це можуть ному -хаосі самі ми, українці. чувати, хоч ,<мали вуха, очі й вічно тягти важке ярмо, яке
жав підносить такий ідеал миру й мирного полаго- справді, „ існують полтавські, сказати: яке значіння мають Поперше, Винні старші кубан нерви. Тепер>,вони почули, по­ наклали на твою шию насиль­
джування спорів, то ледви чи почують його голос чернигівські, катеринославські угоди і порозуміння на емі­ ські діячі-українці, що актив­ бачили, відчули й на остаток ники - займанці? Коли зрозу­
держави Европи й Азії. Мир, що його завели в Ев- і т. д. козаки), а ми, україн­ грації й з ріжними еміграцій­ но "виступали на Кубані ще в зрозуміли. Спізнилися на де­ мів, відчув це все — йди Е
ропі аліянти, сперся на військовій побіді, а не на ські козаки-кубанці, є дотогож ними чинниками^ коли в них не роках 1917-20. Вони, на жаль, сяток літ — але надто пізно спільні ряДи зпами — „гро­
засадах справедливости, які голосили аліянтські нащадками славних україн­ беруть участи території й на­ і досі, за 15 літ, не зясували ще не є! Бо революція далі мадою обух сталить", бо тіль­
політики, і тому нині Европа не вірить уже в ніяку ських ' запорозьких козаків, род? Але, поперше, на це му­ і не здеклярували остаточно ні продовжується,. Почалася во­ ки так змиєш з себе пляму, що
мирову ідеольоґію. ЛеДви чи навіть доспіх арген­ отже за щож нас відділяють симо відповісти, що це і так і для себе, ні для інших політич на 1917 року й закінчиться то­ бруднить твоє тіло й душу
від інших наших українських не так. Ленін і Троцький скла- ного положення українських ді, коли на 'Асіх українських десятками літ.
тинської конференції розібе це недовіря.
землях замають жовто-бла­
китні прапори, коли на грани­ Хто вглибився в історію на­
Він це сказав, мов невблага- ки. Так весело було. Ось весна „Єгда славнії ученіци на умо- цях Української Держави ста­ родів, що мали подібну долю
Улжс Самчук.
ний суддя чи пророк. Навіть йде, буде надзвичайний з над­ венії вечері просвіщахуся". І нуть українські вояки, коли як Ми тепер, хто придивиться
правиця його з розгорненою звичайних Великдень, вдарять бачить він ще раз перед очи­ українець стане паном на сво­ ближче на ті події, що відбу­
лися й що витягли ті народи з
долонею простягнулася і прИ' дзвони... Спів „душе моя, ду­ ма чорний облик „Іуди злочи- їй власній землі.
багна, в якім вони були — тон
Друга частина „ВОЛИНІ".
душила Володьків спротив ше моя — возтані" кликав стового", що „сребролюбієм
Передрук забороняється. ~ Авторські права вастережеві
Володько хитнув головою, а прокинутись і зустріти якийсь помрачахуся і беззаконним Тоді українська революція признає рацію найкращим Си­
нам України, щц з національ­
(51) слова з уривками слів лиши­ особливий кінець. Може ОТОІЇ
судіем Тебе Праведного Су­ закінчить свою останню дію.
ним
гимном на устах ідуть на
лися
в
устах.
Кутики
уст
опу­
Тепер
вона
в
розгарі
-гбез­
, — ^Божеі -— виривається у сного... — ллється зпід зводів стилися, а на юному чолі убіг­ „страшний суд" з трубами ар дію предаде"...
смерть
за волю Нації — за
конечні
процеси,
тюрми,
ши­
Вододька само з себе, так як склепіння чернечий спів. І Во-| ли пінно-ніжні хлопячі зморш­ хангелів, з гномами і блискав­ * Ах, революція, революція!
Україну!
ВоНи для нас неоцібениці
на
західніх
землях,
ви­
ками, коли то сам Бог засяде Дух мій є з тобою. Але я кри­
тоді, коли його зненацька вда­ лодько чув, що в душі його ки.
нені скарби — вони доказусилання
сотками
тисяч
най­
загорявся
дійсний
вогник
мо­
на
престолі
і
розділить
усіх
чу, як пес, як божевільний! Я
рила коняка копитом в око...
кращих "борців України схід-І > Щ° Україна живе й Вона
Глянув на образи, глянув на гутньої віри у великість Бога. У селі колись не було ні „яко пастир добрий розДіля- люблю свого Бога і не руйнуй
ніх
земель на Сибір і Солов- "жити буде! — („Український
Він
же
це
чув
так
виразно,
ні­
книжки,
ні
газети.
Звідки
пли­
єт козлища от овец".
мені Його святости!... — хак
матір, на батька, які працюва­
ки,
атентати
й спроби атента- Шлях").
би
сам
той
Бог
десь
стояв
над
вуть
вони
тепер?
Хто
пише
їх
кричала
Володькова
душа.
Хібаж не найбільше щастя
ли собі, хто з чим і зовсім не
тів
на
провідників
української
ним
і
дихав
на
нього
своїм
і хто друкує стільки, щоб на­ булоб пережити таке видови­ Безперечно .так кричала. По
анали,.що там читає їх син.
революції
—г
це
докази,
що.
життетворним
диханням.
Нев­
годувати
ненаситний
голод
міще, коли то ціла земля поста­ його блідоватому обличчю бі­
„Правда то? Ні??.. Боже! Хтож
вороги
знаходиться
в
паніці,
Між малярями.
ліонів? Хто, яка сила згадала виться на суд вічности. Во­ гали: тіні, сяйво, радість і му­
мені скаже правду? А що, як же це був обман? ,
що
судорожно
логдядають
на
отой
„народ",
що
подібний
на
Перший
маляр: Над моїм
лодько сміло з розбудженою ка. Очі горять, як ніколи пе­ грізний для-них кінець, що
це є дійсна, всемогуча, все­ Але червоні .прапори лопо­
лютого
звіря,
але
разом
на
образом
працював
я три мі­
тять.
Літери
їх
горять
і
сліп­
душею
може
стати
на
такий
ред тим. Чоло вже "в напру­ вже відчувають- всім своїм
сильна правда, яку цілими ві­
сяці.
ягня?
Його
голодна
душа
і
лять
очі
гірше
як
сонце.
Спів
суд.
За
тата
і
маму
йому
та­
женню
думки,
що
хоробливо
ками заковану тримали під
єством*; -чию ; ; наближається
царським троном. А що, як їх несеться з нутра Росії, ши­ тіло, > мов губка воду, пили кож нічого боятися. Бог на­ працює, кипить, топить в собі грізна відплата. Вони висила­ Другий маляр: А я чотири
все,
що
попадалося,
бо
треба
роки! •
певно скаже їм: „Я алкал і ви біжучі події, мов вогонь залі­
усіх темних, забутих праців­ риться мрв пожежа, захоплює
було, бо він жив \ горів. І той, наситили мене. Я хорів і ви зо, і ллє з них закони, яким ють тисячі своїх агентів, шпи- Перший маляр: Щоо?!
ігунів,- провокаторів, щоб нас
ників, дітей землі, дійсно ду- село за селом, залазить у ду­
шу кожного релянина, тлу­ XTQ_ перший прийшов з пожи­ прийшли до мене, був у тем-, прийти на землю пізніше...
пересварити, а цим і обезсели- Другий маляр: Так! Я малю­
-рили?...
мить у ніЯК віру, святість, за­ вою, той за найдешевшу бро­ ниці і ви відвідали мене. Одна мати незрушна. Так, як'
вав тиждень, а решту часу поАле одночасно... Володько хоплює і батюжить бажанням шуру купив непідкупну нічим Ідіть до царства вічного, при­
ти нас перед завтрішньою роз­ [тре^ував я, щоб*продати об­
і
„бувало",
так
і
тепер
Вербни
згадуй', Дермань, манастир, невідомого, пре у безвість... мужицьку душу. Темнота, що готовленого для вас мною".
І
ця, Страсти, Плащаниця. Так, правою з ними. Але даремні раз!
щипучі смереки ч. бамкання jee- • І Володька захопило. За­ тяжіла над ним віками, була
всі їх зусилля^ Діема нині сили,
як
і
бувало,
Десь
розшукує
->——о
І
от...
Все
те
зникає.
Він,
як
Чірнього дзвону: І згадує та­ крадався сумнів:. манастир, тяжча для нього за всі біди на
якаб нас розгромила, нікому
кож церкву, де сяють • ризи чернечі співи, маті& — чи не світі і він, хоч нерозумно, та і завжди, стоїть у своїй цер­ своє знаряддя до писання пи­ не вдасться завернути *ас, з Жінка: — Ой чоловіче, чо­
образів, і пламеніють тоненькі видумка це, уява. Якийсь пе­ рішучо пробивав мури тьми ковці в крилосі і співає. Тут санок, Цю найулюбленішу Во- нашого шляху^^-яким прова­ ловіче! Що дня вертаєшся ніч­
воскові свічечки, порскаючи кучий вогонь повіяв з далеко­ до ясних і соняшних просто­ також співає і батько. Стра- лодькову процедуру, до якої дить нас-н^ша велика ідея Со­ чю пяний.
сти. Батюшка читає дванацять з запертим диханням придив­
світлом і тінями до обличчях го сходу, що пече,'пянить. Чи рів.
Чоловік: — Ти несправедли­
борної Української Держави.
евангедій.
Дзвонять у рейки, лявся. Зявляеться мацюпеньлюдей, що он грузнуть у тем­ правда не в- ньому? Залізна,
ва, жінко, бо все свариш мене,
На
наїщм
.стязНяе
було,
нема,
кий
обвощений
горщик,
кі­
ноті між товстючими кольона- різблена страшним різбарем І дивно... Коли Володько бо дзвони зняли. Кадильний
й не буде місця ніяким облуд­ що я пяний приходжу до до­
мн церкви. І бачить Володько правда, чи хто відважиться приходиб до школи, був рух­ дим, свічки. Голос священика, сточка, зроблена з „^тоненької ним кличам з 1917-20 pp., бо му, а за те, що я тверезий вибляшки,
з.образів
та
патичка,
ливий, говіркий, але не ,. було як і колись, повідає про муки
там матір свою зі зложеними протиставитись їй?..,
Гходжу з хати, ніколи не по­
|для нього Бога. Так. Не було. Розпитого Галилеянина, про вирізаного з березового віни­ на ньому горять 'вогненні сло­ хвалиш мене!
працьовитими руками, як пи­
ва:
„Побіда
або
смерть!"
Під
Але
Матвій...
Ні.
Цей
послу­
І в церкві, порожньо. От ста­ Петра, що відрікся, поки „а- ка.
тається вона поволі, ніби її
г-О
цим кличем гуртується вся
(Дальше- буде). українська мюлодь, ji'm цим
гойдають
хвилі приенмого хав, що пишуть і прорік: — ренька бабуся церківця, з нед­ лєктор не возопів троєкрати",
— Якжеж там учиться ваш
.співу. Очі ЇЇ майже закриті, а хай то буде сто разів правда, бало мальованими образами, після чого відреченнй „ісшед
кличем ідемо ми;, в збитих ла­ синок, пані?
а по мойому• •— це брехня.
стала такою пусткою... Піст, вон і плаааакася гооорько" —
уста шепочуть...
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО вах на ворогів. У нашім важ­ — Кажу вам, панї, маю таку
— Тааату!...
поклони. Володькож так лю­ закінчує протяжно священик.
кім і грізнім поході додає нам
„Світе тихий, святая сла- — О, ти ще побачиш... Мов­ бив ці дні, які ніколи не вида­ Хор співає. Співає і Володь­
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО сили клич! ,,Україна понад у-. розпуку з ним, так гризуся,
*и безсмертного Отця небе- чи ліпше...
що за останніх шість місяців
валися йому сумними.-Навпа­ ко. Співає^ в|н свою улюблену
НАРОДНОГО СОЮЗУ.
се!" Для Укр^уНми жити бу-! постарівася я на цілі два роки!
FOUMDID іт
ШЩЛІжа «wip»p*r published daily except Sundiy* an* hiUMJI
O w n i by tk« UkrtiniiD Nitloml ЛиосШіоо. Івц
Я| 11-вЗ Grand Street, Jersey City, K. J.
Edlled by Editorial Committee
gatered at Second Clus Mall Matter at the Post Office of Jersey City, M. J.
oo March 30, 1911 under the Act of March S, 1879.

НЕ ЗРІКАТИСЬ УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ!

0

0

ДЕНЬ ЗАВІШЕННЯ ЗБРОЇ

7

ПІДЕМО ВСІ ВРАЗ!

і

(

: •

А І

s

ють

1

І

Ч. 264, w

СВОБОДА, СЕРЕДА. 11-го ЛИСТОПАДУ 1936.

НА БІЖУ.Ч1 Т Е М И

;

ЧИ ВСЕ „ЧИСТКА"
ПОРАДНА?

Буває, що чищення мови з
ЩО ТАМ ПОПУЛЯРНЕ?"
чужих запозичувань не всюди
ЧУЖІ СЛОВА.
порадне. Це буває тоді, JHK
д я 4-го ж о в т и й в і д к р и т о
Ці три слова, приняті не
інтернаціональнім
Б у д и н к у тільки в поляків. Маємо їх і в нове слово багато гірше від
роксфелерівського Ц е н т р у в інших мовах, між іншими, в у- старого.
Це чехи змалювали вдаяно
Ню Норку виставу к н и ж к и .
країнській.
анекдотом
про чеського пу­
На цій виставі р і ж н і в и д а в ц і
Слово „кальош походить риста, що чистив чеську мову
виставили свої н а й н о в і ш і
в и ­ від французького слова ,;gaз чужих слів і, викинувши з
давництва. В и с т а в а в и к л и к у є loche"
(вимовляється!
„га- чеської мови як німецьке сло­
велике зацікавлення.
льош"), а це; від старого ла­ во »„матерац" Та' не маючи під
Цікаво: чи к н и ж к а , ч и т і л ь - тинського' слова „кальопедія", руками готового одного сло­
вистава?
а це від грецького слова „ка- ва, порадив собі описуючи це
льоподіон", а це зложене з поняття трьома: „росгарем виНОВІ ЧАСИ — НОВІ З Н А ­ слова ,,кальбн", дерево, та польстровані строзак" (тут за„пус", нога. Отже воно перві­ місць одного німецького сло­
ЧІННЯ.
сно значило деревляну обуву ва є три, чи навіть чотири, ні­
„Ню Й о р к Т а й м е " п р и н і с ' о- на ногу, а не гумову, як вона
мецькі слова!).
ноді стовпець н о в и н з з а г о ­ означає загально нині. Ан­
ловком: COUGHLIN QUITS А Ж . глійська мова вживає слова
> ЧИ ЛІПШЕ? :
Якби такий з а г о л о в о к п р и ­ „galosh".
Перед подібним" питанням
несла газета сто л і т т о м у , чи­
Слово „парасоль" французь­ стоять німці: Радять їм тепер
тачі були б и п и т а л и с я : Щ о це
кого походження. „Пара" цс закинути їх досі вживане сло­
за птиця К о к л и н ?
уривок слова, що значило: за- во „Relatrrttaetstheorie", а заЯкби т а к и й з а г о л о в о к .при­ хороняти, а „соль" сонце. Ан­
несли газети д в а ц я т ь літ т о м у , глійська мова вживає слово місць цього завести нове, чи­
сто німецьке: „Bezueglichkeits
читачі питалися б и : щ о це з а „parasol", алеу в англійській
ana h auun gsgese tz''.
літач цей К о к л и н ?
мові воно набрало спеціяльЧИ прийметься воно? Зда­
Нині, п р о ч и т а в ш и т а к и й за­ ного значіння, а саме малень­
головок, л ю д и
знають,
щ о кої жіночої парасольки від ється, що воно належить до.
Коклин г о в о р и т ь „ н а
повіт­ сонця. Зрештою в французькій тих слів, котрі американський
рю', себто р а д і о м .
мові „парасоль" означає вла­ гуморист Марк Твейн радив
Так технічний поступ н а д а є стиво предмет до заслоню- писати на гробах людей, коли
тим самим словам і н а к ш е зна­ вання людини від сонця, бо на осталі при життю хочуть за­
чіння.
парасоль від дощу є інше сло­ певнитися, щоб мерці з гробу
не встали.. .
во.
Н

ч

в

к И

НОВІ У Р Я Д И — Н О В І С Л О В А .
У Німеччині т е п е р в е л и к а
чистка. „ Ч и с т я т ь " не у р я д о в у
партію з р і ж н о д у м ц і в , а ні­
мецьку мову.
Винищують з неї всі слова
чужинецького
походження.
Викидають навіть такі з а г а л ь ­
но звісні слова, я к „ і м п о р т " і
„експорт".
Хто
навчився / і
вживав т а к и х інтернаціональ­
них слів, я к : а м о р т и з а ц і я , аквадукт, ш о ф е р , д і я ґ р а м а , еро
зія, експанзІя, ф у з і я ,
гараж,
інструмент, манускрипт, м е т о ­
да, радіо, р а д і я т о р , с е й з м о ґраф, то він т е п е р мусів би
вчитися нових німецьких слів.
що те саме в и с к а з у ю т ь у ж е
„чисто по німецки".
ч

-

в

НОВИНА В НІМЕЧЧИНІ.
ДЕІНДЕ СТАРА.
В Німеччині це може бути
новина, та деінде в світі" це
старина. Подібну фазу чищен­
ня своєї мови переживала кожда нація.
Свого часу в Польщі зай­
шла була така пошесть на чи­
сто польські слова, що поль­
ські пуристи (люди, що дба­
ють за чистоту мови) дома­
галися викинути з польської
мови слово „кальош", а засту­
пити його словом „мокро­
ступ", викинути слово „пара­
соль" та заступити Його сло­
вом „дещохрон", а „капе­
люх" заступити словом „ґловокрит".

ВДАЧНА И НЕВДАЧНА
ЧИСТКА.
Деколи „чистка" вдається,
себто вдержується, а деколи
не вдержується. На Мадярщині, наприклад, вичищено ма­
дярську мову з чужих слів до
того, що навіть теЛЄґраф і те­
лефон не називається цими
інтернаціональними словами,
зробленими з старої грецької
мови, але чисто мадярськими
словами. '
Зате в Польщі „чистка" не
принялася, і нині поляки далі
ходять у кальошах, з капелю­
хами на голові та парасолею
в руках.

Слово „капелюх", котре нам
уже певно видається родови­
тим українським словом, теж
чужинецького походження. В
італійській мові це слово зна­
чило первісно: 'дзвін. Давні
італійці називали „дзвоном"
накриття на голову, що видно
формою нагадувало їм дзвін.
СВІЙ ДО СВОГО.

Якби українці взялися за викндування всіх слів чужинець­
кого походження, то вони по­
винні би викинути й кальош,
і парасолю, і капелюх. Тоді на
місце кождого з них прийшлося би придумати нове,
чисто українське слово.
Та "чи вдалося би- це нове
слово удержати? Деколи вда­
лося би, деколи ні. Це вже за­
лежить від багатьох обставин,
а найбільше відай від краси
нового слова. Як нове сливо
красне, то воно принялося би;
як воно не гарне, йому було
би тяжко вдержатися проти
старого.
ДЕ ЛЕЖИТЬ

КРАСА

В СЛОВІ.

За красу слова тяжко гово­
рити. Зовсім як за красу жін­
ки: що OflHQMy красне, Друго­
му може видаватися зовсім
некрасне. Здається, що й
тут і там: не то красне, що
красне, а то, що подобається.
Тому й сваряться люди так
часто за те, чи оце або онте
слово красне. Один, наприк­
лад, каже, що здрібніле слово
красне, а другий каже, що во­
но не красне.
Та сварка за красу слова ви­
ринає звичайно тому, бо ми
любимо говорити про красу
слів, над цею справою глибше
не застановляючися. Якби ми
над нею довше застановилися,
то й ми прийшли би до пев­
них признак краси слів, як ми
приходимо до пізнання приз­
нак краси тіла, або краси краєваду, або краси хатньої обстанови.

ПОВІСТЬ

САМЧУКАІ

:•••.'

ціна 50 центів.
Замовленая слати на адресу:
ч"3 V О В О D А "
\81-88 GRAND ST., P . О. BOX 346
J E R S E Y CITY. N . J .

• • • • р а м

•_* • • • •

НАДІЯ
Хто про надію не знає,
Про неї не памятае?
Вонаж з людьми все буває,
Ріжні плянн предкладае.
про що думати:
чи що ділати,
розкриває,
набік спихає.

Є надія, краще жити,
Треба будьчого навчитись,
А навчившись, годі часом
На прожиток заробити.Закон природи хорониш,
Дітей в світ, в люди виводиш
З надією — поміч буде,
А ту поміч — дають люди.
Знайдеш другаГщоб з ним жити,,
Радість, смуток мож ділити,
А він зраду тобі коїть,
Життя твоє непокоїть.
(

В боротьбі із ворогами
Надія є теж із нами;
Додає відваги, сили,
Хоч кладе нас до могили.
Хоч непевна є надія,
Мов та чарівна лелія,
Та без неї годі жити,
Годі світ, людей любити.

••„•«.

• • • • urn urn « a • • • м • _ • _ •
m m m m M • p • > • • а я • a a
і а а а а а wru вГв а а а а м а в

ЩЕ ПРО еіОРАДШСКОЇІ БІСЬКОГО
(Для „Свободи" з відвідин у д-ра Біського в Парижі).
(Докінченім)

в

і -я^мш^ХІЯО

Д-р Біський узяв другу теч- вррячи вже про моральний бік
справи, бож як мусів почува­
ку.
— Або другий приклад І9 тися пацієнт, що переживає
пацієнтом М. С, 23 років. За­ одно розчарування за одним і
ПАРОПЛАВИ З НЮ ИОРКУ:
ходили тут забурення т. за який тратить віру, що він уEurope ..
. . ^ . . . ^ . . . 6 ГРУДНЯ
epileptiformes, що їх' попере­ загалі колинебудь прийде до
New York . . І:.
.,
10 грудня
джали вздуття жолудка, заво­ здоровля, У мене за 14 днів,
Hamburg
. . . . . . . 15 ГРУДНЯ
роти голови, .сплячка. Лікарі цей чоловік втратив болі. До
лікували його, одні на печінку, речі, перша діягноза при по­
Bremen ' . ,
16 грудня
другі на аерофагію і т. д. Оди­ мочі біорадіоскопу це безпе­
Поспішні потяги темі від самого корабля
нокий досвід із біорадіоско- речно, певний видаток, беручи
започаткують вам приємну подорож^до
Старого Краю.

пом встановив недугу, яку за­ на увагу, що ця діягноза поЗнамениті залізниці получення з Гамбурга.
раз провіреио в одній лябора- лучена й для мене з видатка­
ми, бож усі ці сотки й тисячі
торД.
Ближчі Інформації дасть кожний місцевий
препаратів (спорошковані за­
агент або головне бюро
— Тепер дам вам *— про­ лози, галапасн, бактерії), на
S 7 BROADWAY, N E W YORK, N. Y.
довжував д-р Біський — при­ підставі яких відбувається
— M A ' >^^'- : 'VV/i клад, що показує на значіння встановлення недуги, є кош­
лікування. Йде про .^ггяршу товні й, що важніше, треба їх
жінку, 75 років, а щодо не­ часто відновлювати. Але чи не
дуги, то був це хронічний рев­ важніше те, що по діягнозі
матизм. Отже встановлення не­ при помочі біорадіоскопу не
дуги, не вимагало вже такої виходить ніякий пацієнт без
великої штуки. Терпіла вона точної діяґнози, себто нема в
йоґо від 40 років. Мушу нього розчарування й певнододати, що недужа скаржила­ сти, що викинув гроші в боло­
ся також на затвердження, ко­ то. Або ось перед кількома
лення у правім боці, вздуття днями дістав я зголошення від
черева й значне зменшення у- одного українця зза океану,
рини. Вживала вона ріжних ліг полово хворого: і щож — уків. У хвилині, коли я зачав живав він досі ріжних препа­
У ТЕАТРІ.
Актор: — Знаєте, пане директоре, у партері си, лікування, недужа була облож­ ратів, що їх оголошують ріж­
дить один гість, який за цілу виставу ні разу не но хвора; лежала в ліжку, а ні несовісні шарлятани втамеревматичні болі дійшли до риканських газетах {все це, ро­
оплескував!
Директор: — То саме тб#? що купив при касі найвищої стадії. Відповідне лі­ зуміється, нічого не помогло,
кування зробило те, що "вона а недуга лише застарілась. І
тікет!
вже по трьох тижнях від по­ знову, скільки тол-рошей кош­

чатку лікування могла встати, тували ці ніби „дешеві" пре­
Пан Горячинський посперечався зо своїм при­ а згодом зникли й болі..
парати, скільки непотрібних
ятелем Зимненьким. Стали відтепер завзятими во­
заходів,
часу й розчаровань.
Д-р
Біський
отворив
черго­
рогами.
До
речі:
по оголошенню ва­
ву
течку.
— Ти повинен перепроситися з тим Зимнень­
ким, — каже Горячинському котрийсь із знайомих. —Або ось другий подібний шого першого інтервю дістав
Подумай що як він умре, мусітимеш піти на його приклад. Пані М, 42 років, я ріжні зголошення від наших
похорон.
хронічна опухлина. Була це о- земляків у Франції, таксам©
океану, приїхала також од­
— Це виключене! :— скрикнув Горячинський -— пухлина в долішніх частинах зза
на
українка
зо Львова; а інші
тіла, що тревала більшу скільТого він у мене ніколи не доживе!
кість років. Опухлина була прохають інформацій та пи­
напнута, з болячим пе­ таюсь, чи я можу лікувати та­
УВАГА!
^
ЧЕСТЕР, ПА.! < i g &
УВАГА! тверда,
ченням в ногах. Дотеперішні кі чи інші недуги.
Мушу вам, пане докторе,
Отсим подаю до відома, що заходом новозорґанізованого лікування не принесли ніякої
товариства під Ім. УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА МОЛОДЬ полекші. По приміненню ліку­ сказати, щб подібні запити я
з Честер, від. 222 У. Н. Союзу, відбудуться
вання з поміччю біорадіоско­ діставав. Бул^ Й такі запити,
пу осунено опухлину без сліду. мовляв, чи це правда, що я
Та всі приклади ще ніщо над­ писав про біорадіоскоп, чи не­
звичайне. Дам вам більш ском- правда...
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 15-ГО ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER) 1936 P.плікований приклад, більш Д-р Біський усміхнувся.
скомлікований не тільки тому, — Та. це не дйвота—продов­
в годині 1:30 вполудне
жую — бо до всякої новоаги,
В НАРОДНІМ ДОМІ ПІД 4. 620 MORTON AVENUE, CHESTER, PA. що йшло тут про рідку недугу
та й ще такої, . яка означає
На зборах буде приявний та говоритиме до молоді головний рекор- ночасно й на хебну діягнозу і
революцію в медицині, люди
довий секретар У. Н. Союзу, Д. ГАЛИЧИН. На ті збори запрошую мо­ на хибне лікування.
лодь, без ріжнииі, чи вона є в Союзі чи ні. Зокрема родичі повинні по­
ставляться
8 упередженням адбати про те, щоб післатн своїх дітей на ті збори.
Що це за недуга?
бо хочбн якось безрадно; про­
Опісля по зборах молоді відбудуться збори від. 156 У. Н. Союзу, де
також буде головний рск. секретар. Є важні справи до полагодження,
Це т. зв. упорний кульшо­ сто не звикли. Та пощо дале­
а тому всі члени повинні конечно явитись на зборах.
264
вий
нервобіль (Sciatique re- ко шукати: я сам уважав вас
Н. Мулер, предс. від. 156
belle) і сколіоза. Пацієнт мав спеціялістом-неврольоґом і зо
22 роки. Лікувався він 22 мі­ здивуванням довідався, що ви
УВАГА!
ПРОВІДЕНС, Р. АЙ., І ОКОЛИЦЯ!^
УВАГА! сяці в ріжних лікарів, з того встановлюєте JC лікуєте всякі
4М> місяця лежав у ліжку. Він недуги: і нервові, і внутрішні,
ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКО! ГРОМАДИ В ПРОВІДЕНС
так окреслювар свій стан: „Від і жіночі, і полові та інші, себто
^ :——::
: відбудеться":
::-—:
раннього віку був нерішучий, недуги, розділені сьогодні між
постійно 'сумний,
палкий, цілу низку л ікарів-спеціял івражливий над міру; зчерги'стів.
появилася правдива неврасте- До кімнати ввійшов ординуВ P Y T H I A HALL,
.
нія з утратою апетиту, без- ючий лікар-помічник по пора380 ELMWOOD AVE., cor. Potter. Ave., PROVIDENCE, R. I. .
сонністю, нервовістю та ба-'ду**). Вважаючи, що я довоВ СУБОТУ, ДНЯ 21-ГО ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER) 1936 P.жаннями самовбивства". Стан лі забрав часу д-рові Біському,
Початок 7-ма год. ввечір І до пізної ночі. — Вступ 35 цнт. цей погіршувався, а в 1934. р. прощаюся з твердим наміром
Просимо всіх українців, як старших так і молодших, мі­ наступили ріжні комплікації прийти черговий раз уже не
сцевих і позамісцевих, численно прийти і спільно забавитися, (т. зв. sinusite, подвійний ptite, як репортер, але як — пацієнт.
а за добру і веселу забаву ручить — Комітет.
mastoidite), які — цікаво — Хоч почуваюся зовсім здоро­
Увага: Просимо сердечно українські органГзації не ула- розвинулися, зо звичайного' вим, але варт мати певність,
джувати на той день ніяких забав — Вам вдячний
264,71 катару. Та ось що * знаменне: що чоловік напевно не має поКомітет. скільки ця людина перемінила чатків рака, туберкульози, чи
лікарів, щоб установити неду­ чогось іншого. Автім сказагу й скільки прймінювала ріж­ наж-: „Стереженого Бог сте­
^
L Т.
них способів лікування. Я це реже".
умисно записав, а вам подаю
**) Крім Парижа, де знаходиться
загально з ; пропущенням на­ „Centre
de Bioradloscople de Bissky"
звищ лікарів та клінік. Отже: (22, Rue Auguste-Vacquerie, Paris
ІНСТИТУТКА. Інсценізацій на 6 картин, з повісти Марка Вовчка.
існує філія в Ніці (Nice, 245,
1) 12 уколів .Аодини., в одного XVI),
Надається до вистав спеціяльно для жіночих і дівочих клюбів
Promenade des Anglais).
лікаря; 2) 2X8 насвітлюваньj
І кружків (12 dd6, id жінок і-^ дівчат, 2 чоловіки) Цім разом .
(Кінець).
а -партитурою
>—
• Л% промінів X.; 3) лічниця в И.А
ЖЕНИХ (Бандитн(. Комедія на 2 дії зі співами (7 осіб)
Ж а. 4) 2X6 принять т. зв. acupunc-'
ЇХАВ СТРІЛЕЦЬ НА ВІРІНОНЬКУ. Песа на 5 дій. З режісерськими :
ture в іншого лікаря; 5\ 7.при­
PAIN-EXPELLER 4
заввагамн. Осіб 9 - і
80 п*. нять симпатікотерапії в черго­
ТУРЕЦЬКІ СТАРОСТИ. Комедія иа 3 дії." 12 осіб „ 85 а. вого лікаря; 6) 10 принять ко­
ОИ МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ. Драма на-3 дії. З пе- ротких хвиль в'одного профе­
редмовою і режісерськими заввагамн. 9 осіб. . - 38* сора; 7V іУг-місячна курація
Болі В плечах? Дістаньте
МИ ЙДЕМО В БІЙ. Драма иа 4 дії. З режісерськи­
+. зв. d'Urodonal', 8) 3 рази т.
швидку 1 певну полекшу
ми заввагамн. (8 осіб) _.—.—і
Я В.
зв. erythemes; 9) 15 заживань
кількаразовим натиранням.
СТРАШНА ПІМСТА. Драиа на 4 дії. Історична драма з часів нападу
татар та турків на Україну. (12 осіб)
1 2В* щ. спецїяльних зел Reccette VosПЕЙН-ЕКСПЕЛЛЄР
ДЕСЯТНИК ЛЮЛЬКА (Бо війна війною). Жарт на 3 дії. 8 осіб
ЗО о, gienne; 10) уколи новокаїни в
вживається вдоволяюча
МОДЕРНИЙ ГОСПОДАР- Комедія на 3 дС. (10 осіб)
25 щ. чергового лікаря; 11) 2-місячвід 1867 року.
&s
КУМ СОЛТИС. Комедія на 3 дії.'10 осіб
--.
ЗО в. на курація зелами в лікаря К.;
ГЕТЬ З МУЖЧИНАМИ. Комедія в 34>х діях. М осіб „ „ . :
35 ц,
LINIMENT
ЯКЕ ЇХАЛО, ТАКЕ ЗДИБАЛО. Комедія на 2 дії. 9 осіб
28 а, 12) водна курація в лічниці;
13) 3 відвідини в дальшого
ДЕ ГОРІВКА БУВАЄ, ТАМ ДОБРА НЕМАЄ. Народна штука в 3-ох
діях. 13 осіб! Режісерські вказівки
—t—
Wa­ лікаря...
Між приятелями.
l t К. КАПРАЛЬ ЛОПУХ. Комедія на 4 дії- Осіб 15
— - _ - ! — ЗО о.

НіврокуІ

Чи
почуваєшся ще такий
ДОВБУШ. Історична драма на 5 дій. 10 осіб
1 — 85 н,
самітний?
ТРИ ГЕРБИ. Комедія на З ДІЇ.Л4 осіб
—_
35 а.
— Ось бачите, скільки часу,
і непотрібних заходів, і гро­ — Слава Богу ні! Я вже роз­
"SVOBODA,"
шей це все вимагало, не го- вівся з жінкою!
81-88 Grand St., (P. О. Box 846) Jersey Cttty, N . J .

jFfi

і

% HAMBURG-AMERICAN LINE
40RTH GERMAN LLOYD lUl

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ МОЛОДІ t

^ВЕЛИЧАВИЙ ВАЛЬШ

%

Лиш зачни
Хочеш йти,
Надія шлях
Хоч часом

ІЗДВ8НІ
.° ПРЛГУЛЬКИ
ДО СТАРОГО КРАЮ

5ЙЯ-Л

1

^

Хто надію потеряе,
Той цілн життя не мав,
Йому тяжко s людьми жити,
Він би рад життя кінчити.
П. Букета.

МАРІЯ
-УЛАСА

ГОРЕ ЧУЖИНЦЕВІ.
Кому буде біда з тої новини
в Німеччині, то чужинцеві. Чу­
жинець звичайно в усякій мо­
ві покладається на інтернаці­
ональні слова. Як він ще знає
дві інші мови, а в кождій з
них уживаються інтернаціо­
нальні слова, то що лекше, як
бажання вжити цього слова й
по німецьки?
І тому чужинці в нинішній
Німеччині, примушені навчати­
ся нових слів, пригадують со­
бі, що слушність мав старий
Марк Твейн, коли він сказав,
що на вивчення англійської
мови вистарчить ЗО днів, на
вивчення французької буде ЗО
місяців, а на вивчення німець­
кої й ЗО літ мало.
Одно їх може' вратувати, а
це сила привички. Можливо,
що німецькі пуристи будуть
собі говорити одно, а звичай­
ні німчиська старим звичаєм
друге, себто по старому. Дуже
можливо, що й там знайдуться
такі пуристи, як той наш пу­
рист, що говорив своїм ученикам: „Не тра говорити „тра",
а тра говорити „треба"!

=5Є

Майже лисий пан прийшов
До барберні обстригтися. Як
барбер із трудом обстриг йо­
го, сказав собі заплатити два
доляри.
— Два доляри за само стри­
ження, то рішучо забагато! ,
— За стриження я беру ли­
ше доляра, а другого долярл
го за шукання волосся...

[ Щ О ГРАТИ ТІ САМІ ТЕАТРАЛЬНІ
ШТУКИ? - ГРАЙМО ВСЕ НОВІ

/

т

л

^

~(Ч T I T T h F ~ і, н м л і

•С6ОБОДАГ<ЖРЕДА;

Ш 5 Ш&бШЩГ'ШЬ.

•ч. т

ч«П

••HUmwituv

.AJteHTABH, ПА.' Брі лв. АросіМич
ВОРОЖБіи-їОГШР »У ҐОРОД- ську й усю Йправ^' фкЗдо кін і подорожяій заверне до Ka.it
ІІІІІІШШИІІІІІШІ
чгаїпа, від. W , птжае too віпома, що­ fmlllililllllllllll
ця, як про це тут подано.
КУ.
де ляс Інфантес, прийде на
місячні збори відбудуться в неділю,;
tlfi. листопаду, в ІЇОДИНІ 2-«ій Игопо- Ш
На
доказ
правди
своїх
зі-кінці
"вулиці до велитенськК0І
В Городку коло Львова, тре-'
• ДГТРОЙТ, Willi. Тов. Запорозька лудні. Обовязком кожного .члена 6
палазд
Із шарком, 'прикраии.-.
Січ, від. 75, повідомляє своїх .-місйе- гприйтн на збори та заплатити свою,
знань
вкавуе
-мгаце,
де
похо
тя хагга -коло церкви жила 32вн* і позамісцевих членів, що Збори місячну вкладку. Пригадуємо довгулітня Марія Купинська, з до­ вана вбита Купинська й де та, нцм статуями та криницями.
відбудуться в неділю, 15. листопаду, ючим членам, щоб старі довги спла­
Тут ВЄДЄ ЧЄРЄЗ ріку МІСТ. Хіь
В ГОДИНІ 1-ШІЙ ПОПОЛУДНІг • « 'KWHчували, або будуть
суспендовані.
му Бдащук, зі села Керниця, як вона .була смертельно ране­ лодлий і білий стоїть тут ПаСнтизенського Клюбу, 3464 Сікат. Таксамо і за діти просимо, щоб ро­
на.
Просимо членів прийти на ці збори дичі платили кожного місяця. Хтоб
неткв^рітий фін сепарована від
ляціо 'Реаль у зелені гарного
на означений час, ібо маємо дуже хотів стати членом 'Нашого 'братства
свого мужа, емеритованого Дня 16-гр жовтня д. ,р. Ідепарку. "Наліво видно виси in,*
важні справи до полагодження. (Ша­ або записати свою дитину, хай прий­
на
вказане
місце
судово-лікарновні члени, як вам відомо усім, що де на збори, або може прийти до
поборци. .Від -якогось насу -на-,
tt^tbK через ріку Тахо, при
головний урядіУ. Н. Союау ©голосив 'Уряду, а вони запишуть. — (В. Рано
вяаав з нею ближні взаємини сь'ка комісія — і ^нйходитьто- КрвшеиИй 'ВВзами та'статуями.
кампанію за приєднування нових чий, предс; Д. Мороз, кас; Павло
,,
членів до У. Н. Союзу і віднісся до Лагоцькйй, секр.вopoжбитт,y!xиpoмaнт ,
емер тверджения зізнань ^ПйонкояЬї. Під ним лежить Кардні , ,
; и
15
нас 'з просьбою-,/за приєднуванням
зал ізни чий слюсар, жонатий, £права викликує' загальне Ісля, місце ^грішної люоовн
нових членів. Тому .не будьмо бай-' ГЕРКІМВР, И. ft. Тов. Запорозька
аадікавліення не тількК Тороддужні і стараймося .приєднати як Січ, від. 192, повідомляє всіх-місце
.44тлітній
Ян
Плониа.
.Йараі
14Док Кврльоса та його кор<;.
найбільше старших< і дітей. Маймо внх і позамісцевих членів, що збори
го червня 1933 -року Купинська ка й Керниці, .але й цілої око­ лівсьКої-"Матери. Король ф и .
вві на увазі то. -що -кожний з насвідбудуться в неділю, 15. Листопаду,
за­
один повинен приєднати хоч одно­ в -галі У. *Н. Дому, у Просимо всіх
щезла,, Загинув за нею всякий лиці, бо вбиту Купинську'
лип, "княжна Еболі, Єлисавета
1
го жового члена, б а » широке паяє членів прийти на збори, бо маємо
гально
знали,
а
Й
з
„ворожби­
слід!
Пло'нка
,пошн|ж>€
.вістку
до праці, тільки треба доброї волі, важііі справи до полагодження. й Дон Карльос мертві як
том"
Плонкою
.неодин
мав
до
-Комітет.
а певно, шо до кінця цього року
по Гі^родку,, що Кугіинірька^
сьогодні мертвий двір в Арапнаш відділ маже 'побільшитися вдвоє.
ВЕСТЧЕСТЕР, М. ЧИ. Тов. • Згода,
.гвтекла за кярдон", бо Мала діла.
— Ст. Милалюк, -прєдс.; їв. Слупецьхуезі. Та про те говорить істонід.
210,
повідомляє
своїх,
місцевих
кий, кас; В. Тарас, секр.
мати якусь розправу в якимось Дуж^ цікава.річ, що буде те­ рія.
і позамісцевих членів, що місячні
жидом і ніби грозила їй тюр­ пер з )реальністю збитої, куп­ Тут радо -проводила літо
ДІТРОЙТ, МІІІІ. Гов. ім. Івана збори відбудуться в Неділю, '15.- ли­
Франка, від. 146, повідомляє, • шо стопаду, в годині 2-ИЙ пополудн}, є
леною правко,згаданим Гуперс­
ма.
гали
Троґс
Нек
Демократік
Клоб,
tflSopH.відбудуться в неділю, іі5. ли­
Щ ЯК ЙЕМХГ^Гв ІЗАТтШЙХЕ ІЇА ІҐАСТУГІЙИЙ !ШКІЛ^- £
том. До майна Купинської 'Іза'оеля 'Католицька, а Карлс
стопаду, в годині Ьшій пополудні, в 2861 Істерії Булсвард. -Кожний член
Рівночасно .ворожбит Плон-' зголосить тепер свої претенеїї V. по*будував ловецьк\ пала­
гНИИ J>JK У .КНИГАЕШ „.СВОБОДИ".
льоквли УкраТнсвкої Школи, 12172 г членнця має прийти на ,ті збори -і
ка признається своїй.жінці, що її'муж._'.Джозеф Кемп., при їКарпендер ул. принести тікети, що лишилися з ба- і ПЕИ11А КНИЖЕЧКА ..(Буквар) М, МдтвІАчуи
т і яку поширили Фи.ішюві
. „ : : „ *0ц. І
Просимо всіх членів були прнявннмн яіо іі гроші. Просимо членів, ікотрі
(Маємо лише нове, видання першої читанки М. Матвійславні архитекти Батіста д :
вбив Купинську,. вдаривши її
на наших зборах. Як вам відомо, то- мають діти,- або старші члени, іцж'^ука'^з J935 року).'
ловння уряд У. Н.'.Союзу апелює до вести на- збори. На ти хзборах бусокирою в і.солову. Збит.уі Випадок — жа>лйвИй в о- Толедо й Хуан де Герера, бу­
плату пла­ дівничий 'Ескоріяля. Століттянас .всіх членів, щоб приєднувати но- двмо принимвті^-беа -вступного ідо
ДРУГА КНИЖЕЧКА (читанка для II кл»і0 f t
скрив у пивниці н хати; дому снові — вчить, яку
и
внх членів і дітей, так, щоб наш від- у. Н. Союзу і до Тдв. Згода. — £еир.
МатвІйчука .'
^
віь В
тять
наші
лк)ди,
к6ли
приста­ •ми Аранхуез- був резиденцією
діл вЗВДна першім місці. Члени від -____,„"
n#3T*V"' .,
'.
меніи ^вбитої загарбав. Тепер
ТРЕТЯ КНИЖЕЧКА (читанка м а ПІ кляси) .М.
ють
з
ріжнбго
р'оду
^ворож­
.146, принедіть своїх: знайомих, а ми РОВЕИ. Н. ДЖ. Тов. droaa, ЛЩ,
МатвіЙчука
—.-^віШ я я Плонка господа,рить у хаті Ку-і битами", чи іншими заволока1 есгівнських'королів, а саме мі­
їх запишемо в члени У. Н. Союзу. 294, повідомляє свбіх членів, що мібо нема лтпше ніде, як у нашім У. сячйі збори відбудуться^ суботу,44.
сто оснував 'щойно Фердипанської і затирає всякі .ель
ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (Читанка для IV клвН .Союзі. — П. Андрушків, секр.
листопаду, в годині 8-мій ввечш, в
, .„ ся) % аМтві0чум» _ _ . ^
^ - ^ . - » в . з я ди вбивства: зміняє підлогу в- ми,
нанд ^VI. * '-році 1750. І Іро
-—
гали церковній при ґренд Бве. РроІЮРЕРШ, О. Тов. У. Н. Союзу, симо всіх членів прийти, бо Маємо я я ICT0PW ^УЮ>АІДН;ГЩ. ДДх«Й ^/чотирох "чаАранхуез 'Стала знову говори­
кухні, відмальовує стіни, де
,стях з дуже, гарними Ьюстраціями ЙІ Фарвід. 50, повідомляє всіх^ своїх чле- цажні справи до.полаї одження. Дсгвти історія -в Ї808 році.
були
сліди
к,рови.
Вкінці
зами­
Иів, що місячні збори відбудуться п гуючих членів напоминаемо, щоб 3
|^ааь}тШІВСЬКЕ..КНЯЗІВСТВО; ГАЛИЦЬнеді/но, 16. листопаду, в годині Ьій ннрівнали евдї залеглости, або букав дім на колодку й утікає[
Тоді тут вибухло повстання
KC^BCJlHHGbKA ДЕРЖАВА; КОЗАЧЧИпополудні, в гали де звичайно. Про- дуть суспендовані. — тГузар, секр. j
ІНА;
УКРАЇНАШ
^НЕВОЛІ.
Це
надзвичайно
з
Городка. Рік пізніше забирає'
Полк пішов 'на палату, ь якій
ліимо членів прийти на час. — М.
МЕНВІЛ, Н. ДЖ. Тов. ім. Тараси Я
добре видання для вжитку в школах і для
Шемичик, секр.
свою жінку до Домброви коло'
жвв королівський любимець.
Шевченка, від. 349, подає до відома:
•ttrtdt Кожіга -книжка коштує 20 -центів.
ДПРОИГГ, МІШ. Тов. У. Н. Союзу,' шо місячні збори відбудуться -дня.
князь і мїністер Годой У ко
Тарнова
й
велить
їй
виступити;
Ціна за всі чотири книжечки іразом
75 ц. я я
від. 292, повідомляє усіх своїх чле­ 15. листопаду, точно в годині 2-і Н1<.
Зелена
оаза
серед
кастилНН
ролівській палаті чудові кімнав
ролі
Купинськ'ої
з
докумен
нів, що збори відбудуться в неділю, в Ліберті Гали. Пригадуємо довгую-j | КОРОТКА.ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, І. Крнпякевила J
80ц. Щ
•to. листопаду, в годині \12r30 попо­ чим членам,
членам, щоб
щ о о свої
спої вкладки
вкладки пла-|
пла-; Я 5 . . . « * . .~„„ .„
« , » - . „ . . . . . . . .,
Я = тами Купинської. ідуть до но- ської пустелі. - ^ Двір еспан- •ти й >саиі. Головно гарна япон­
Ї5ди л я
лудні в гали парохіяльній ари Клі­ тили. б о в противнім разі будуть cyJ я = МАЛАЧСТОРШ УКРАЇНИ, І. Крилякеакча
таря. „Купинська" продає своє ських королів, який говорить ська саля з порцеляновими де­
пер і Едвзрд ул.'На ці збори пови­ спендовзні. — Ілько Шегера. предс. з " ПОЧАТКОВА Г ЕОГРАФІЯ а багатьома І Малюнками і картою,
нен кожний член прийти, бо маємо ДіштрИ Федина, кас; Н. Лісний, секр|
С Рудннцького
LJ J*Lli,1Wfc т я майно ворожбитові ва 2,60С про ізабелю "Католицьку, Кар- кораціями та маврійський ка­
справи до полагодження, котрі вима­
зя., хоч ігрошей 'від Плойки в ла V., Филипа П. і Дон Кар- бінет для Курення із сталяктигають більше членів. Пригадую, щоб САВТПОРТ, КОНН. Тов. ім. Тараса, з 'МАЛИЙ КАТЕХИЗМ -христіянськоікатолнцької реалії, улолї .члени, і котрі не платить по пару мі­ Шевченка, від. 64, -подає до відомії я я
нотаря не вимагає, бо ,\ьжельоса. — Життя проходить тового склепіння червоної та
мага
о.
І.
Рудовнч
85ц.
'
S
сяців, рк що в тім місяци iie'uiipia- всім членам і членнцям, що звичай­ | БІБЛІЙНА ІСТОРЯ старого І -нового ^мгга, о. д-ра Я Лесиньої барви. Це склепіння
•воно поладнане". Тепер- їді
Мимо.
нають своїх залеглостей, будуть су­ ні збори відбудуться ДНЯ 15. ЛИСТО-;
вицького
.
^
85 ц. |
спендовані без жадного повідомлен­ ггаду, точно в годині -3:30 пополудйі.,
насамперед чотирикутне, по­
Плонка
знову
до
Породна
й
Кастилінська ' /околиця до- тім переходить в осьмикутник,
ня. Таксамо і за діти треба платити Просимо всіх членів і зленнць, місце­ я я БІБЛ1ПНІ ОБРАЗКИ. Перші вочаткн науки релігії, о. С Извертається
до
фактора

вих
і
позамісцевих,
прийти
на
часі
що місяця. Старайтеся приєднувати
я=
.яенького
1
.даа, і5я
івкола Мадриду •€ 'невесела й
нових членів до .Союзу та .корястай- і справи, які будуть на деннім по­
Козїтовського, щоб гпіднайшов одноманітна. Безконечні гор­ Щоби закінчитися шіснацятнте з нагороди, яку дає Союз, а щорядку, порішити. Збори відбудуться = ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ в біблійних
оповіданнях, о. XX Біленького
_,
50 ц. =
йому 'купця на -хату ^й майном би з бідною рістнею у жарко-і .кутником. Парк веде до Каза
більше, щоб ваше чесне імя було в в У .Н. Домі. — Петро Дудко, ceHpJ =я
реєстрі цьогорічної кампанії, що .вн,
І
РУХОВІ
ЗАБАВИ.
Декотрі
мають
пісні

.
20
ц.
я
з
яке хоче продати. Являється; му сонці. -Самотина й ^пустеля дель Лябрадор, замку у стилі
НКО RtOPK, Н. J1. .Відділ 204 поиі^
так, як інші, старалися о розвій ор­
версальського Тріянона. Тут
30 ц. я я охотник-купець, ^молочар Пу-5
ганізації. — Іван Форнсь, предс; домляє своїх членів, що збори від­ "І ВЕСЕЛА Б А Н Д У Р Х хліванняок а нотами ______^
на цій високорівнині вплива­ також є гарні образи та фре­
будуться в суботу, 14. листопаду, в В ЛІАЛИИ'БАНДУР^ИСТ, зТЯрка пісень дав AlteH, видання „Світ
і . Андрусевич, кас; П. Кізел, секр.
перт. З ним робить Плойка у ють пригноблююче. Аранхуез
годині 8+мій ввечір,-в галі укр. прав,
яз
Дитини" _._.__
,—
ij
.'__»;а. Т
1 ЛІТРОИТ. МІШ. <Бр. св. О. Ннко- громади, 334 vlcr 14-та вул. На тих
.мову, продає йому реальність^ лежить, .щоправда, всього -го­ ски, старовинні терми (горячі
=
іСЕРЕДЕЧНИЯ
ВІНОЧОК.
"Вязанка
святочних
бажань
дав
лая, від. 175, повідомляє всіх своїх зборах мають бути ' прнявннмн вс{
куттйльні) — бо недалеко Аукраїнських діточок: На іменини або Згродиян 'матери,
> S бере твід нього 500 зл. зевдат-! дину 'подорожі четом, 'одначе
членів, що місячні збори відбудуться члени відділу та вирівнати біжучі й
ранхуеза
побудували вже став неділю, 15. листопаду, в годині .залеглі вкладки. — М. Блнзнак, секр.'
•батька, •дідуня, -бвбзги^тети, сі райка, -чуйка, сестри /брата,
: я з ку, а решту 3,000 вл. має ді сади цього іеспанськопо ВерS
1-шій пополудні, а гати церковній
ринні римляни |свої літннша
вчителя, вчительки, .товаришки. Також новорічні, веди-. -ЯЗ стати 10-го жовтня щ. ір.
ФІЛАДЕЛЬФІЯ.
ПА.
Тов.
Мир,
від;
при "Кліперт і Едвард. 'Просимо всіх
салю {буйні,!:» небо (яєйіе. По­ Тут є і римські мозаікн, та пе- кодні і різдвяні побажання. Писемні привіти на Стято
.==
членів прийти на-ці збори, бо має­ 324, поівдомляе, що збори відбудуть­
'Рівночасно домагається 1,000 заду знімаються гори Пваде-і редгівсім цікавий годинник без
Матери і декламації
85п. В
мо важні справи до полагодження. ся в суботу, 14. листопаду, в домі
Громади на 23-тій і •Брааи,.по­
Також просимо тих членів, що ма.Укр.
рама. У тужній одномаиітно- чисел і вказівок. Час указує
зл. від мужа вбитої, мовляв
чаток в годині 7-мій ввечір. З огля-в МАЛИЛ ДЕКЛЯМАТОР, збірка віршів до деклямацГй на всякі
ют* знайомих, -котрі ще не нале­ ду,
-національні А шкільні свята та Обходи. Підібрав і впо­
сти голих .горбів іотоять рущо
товариство
мало
багато
B
H
S
S
він

Плонка
знає
щось
тако-;
жать до Союзу, :іон приведуть їх на
хорим .і помершим, просимо S 3
рядкував <М. Таранько. ;Вндання „Світ Дитини''
25 п, 5 го про Купинську, ідо по вия -їни .Пінто, де Филип -II. .(іЦО ВОп зірка, прикріплена на стовпі,
ті збори і запишуть до У. Н. Союзу. плат
членів
позаплачуватн
вкладки,
бо
y
.
s
s
який є копією Траянового
Довруючі- члени повинні вже цього банку мусить-бути баланс, а.вкладки s МЕТОДИКА правописних 1 словесних вправ,-з додатккамн:
ві цього муж Копинської втра- лодів від 1555 {до 1593 року) стовпа.
місяця свій довг сплатити, щоб мож вислати, треба. — тГр. Ґонта, предс; Ядиктати, зразки говірок, спис висловів. Практичний підна на другий місяць замкнути рахун П. Максимович, кас; Туркот, секр. j s s
ттить свою емеритуру. Ця-спра держав княжну Еболі. Та Дон
фуяннк для вчителів і кандидатів учительського •знання.
ки. — В. Братусь, предс; В. БілінЧи то'все, що чужинець мо­
Д-ра К. Кисілевського. Ціна

65ц. 5 ва видалася Копинському пі Кіхотова кастилійська. країна
ськнЧ, *ас; В. Бартош, секр.
же
побачити ві'Аранхуезі? Ні,
НЮ РІОРК, Н. П. Тов. ,Зоря". від.!=£ МЕТОДИЧНИЙ ПІДРУЧНИК до навчання -черпне початків
дозрілою. Він передає її дляскоро .змінюється. Зявляеться
.Б£СТ.ПУЛМАН,"іЯП. Бр. св. Арх 6 9 . ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ СВОЇХ ЧЛеНІВ, ЩО І — шпіп.Чиг^ипгл гтім-иио М ДЛа-rolBn^,- 11 »»Г

В
чужинець
може й тут, як і в
зелена
долина
Хараме
й
ріка
Михаїла, від. 243, повідомляє своїх місячні'збори відбудуться >в суботу. Ш
УФ^Їжького днсьма, М. МатвіЙчука. ЛДци
75 ц. В розгляду поліції..Поліція в Го­
членів, що 'місячні збори відбудуть­ 1.4. листопаду, в У. .Н. Домі. .217т219 я я
Тахо. Аранхуез це річна оаза, 'Мадриді, побачити боротьбу
родку
шукає
-Плойки
"
S
V
4
i
К
О
П
А
»
^
ся .15. листопаду, точно в годині'2Ш Іст б-та вул. Просимо членів прийти 135 ,
з биками. 'На таку боротьбу
^ v . ^ . ««
. * 7 ~ J r «.
>* '•

пополудні, в гали- церковній, 12205 на означсиий нас, бо є важні, справи [ Я ^ " ^ Я & ф Я Я Ь Щ * , ДР.-O.JBiMt 846)>. ДЕВ8Е?,-СІХу, Зі..J. В й арештує його гвже на заліз- тож не дивота, що саме тут
приходять і люди з Мадриду,
Парнел Еае. Просимо членів прийти до полагодження. Також просимо
повстав
еспанський
Версаль
ничім
двірці

хвилині,
коли
на збори -і внр>внати свої- вкладки, довгуючнх членів внрівпати свої за- iglll!!(l(IIIIII!llllli!!IIIII!l!ll!lIill!IIinil!llll!lllll!lllllllllllll!llllll!IIIH
самособою недостле
він передає 3,000 зл., -які івже (королівський двір). Містечко яким
щоб не бути суспендованим з това- леглостн, бо в противнім разі мо-(
тільки
мадридських
корідів.
TMWtaa і . Н. Союзу. 'На зборах бу­ жуть бути суспендовані. Тому, що;
Аранхуез
невеличке
й
незамітодержав, -як решту за і продану
демо прішнматн нових членів до .то­ лишається .тільки два місяці до кін-!
ВИРОЗУШЛИП.
;
.реальність Купинської, якійсь не. Має 14,000 населення, од*
вариства і У. Н. Союзу без вступно­ ця року, члени повинні • постаратись
- Пане директоре, наш клієнт ^Клапушинський молодій дівчині, з якою -вже наче^мВло їх'видно, а жовті, U• • — • — • — • • • • • • • ч і — — •
го. Тому .просимо членів, котрі ма­ о приєднання кілька нових членів,
ють приятелів,-привести їх на збори, щоб наше товариство не лишилось
низькі домиїстояггь'у соняшній ч І ,Д-Г ШПі! ЯПДГСЛМІ
а дістанете нагороду. Браття, візь- останнім щодо приєднування нових: дрислав рахунок, одначе помилився на свою неко- навязав -взаємини.
мімвя всі .за |.ту роботу і покажім, чаенів., СцвРн>Ніивй, .патріотичний о-'рИСТЬ.
спеці,
пусті, все вних вимерло І
ЛІКАР,
що ми дочемо збудувати свій відділ
З вязниці пише Плонка ли-| Спека тут літом доходить до; JІ І| УКРАЇНСЬКИЙ
Йарницькня, секр. |Р • ' ; Д р е к Т О р Г — )Нб буДЄМО Й б м у і і і р о ЦЄ ПИСаІІИ.
і 'У. Н. Союз. Котрг родичі мають діX J Р УРТ І А К У Ш Е Р І
,ти,і:а ,ще. не 'вписані, прошу повідо­
j Це виглядало би, що закидаємо йому» що не <вміє ста до, своєї жінки, щоб при-і 50 ступнів Цеяьзія. Гурток
мити секретаря,) а-я прийду і ВПИШУ. У зайеденні для божевільних.
.321 Ц. rWth STREET,
їхала до Городка й помогла
— Евген Парійчук, секр.
людей грає в каварні еспан-|
— Пан* директоре, прийшов .рахувати

ттщцщішт
1

:

ЧИ У ІІІШЙ УШЇШІЙ ж о ш
Є ТАКІ шкшьш книжки?

1

ч

w

г г

-ЙРДНЩ8 - €бПАНСЬЙИІ
,ВЕРС«І1Ь,*>

п

l

#

Т

:

г

г

ч

0

о

л

И

ji^fitb гган і питається, чи ча-

тКЛМ*вН,*<Н..Д»К. Тов. Українська
г-Жінко, ^ каже Чоловік, Іверн^вшись до дому
Січ, від. 182, повідомляє, що звичай­ 'сом не втік нам якийсь па­
ні збори відбудуться в неділю, 15. цієнт? '
«£ я знайшов на дорозі якогось бідного хлопчика,
листопаду, « ;годині ,^2-іу: ідоподудні.
- Відки це йому прийшло І такий заваляний на лиці й обдертий ^— хай бідненьа гади парохіяльній, 45-.47 Говп Еве.,
Пасєйк, Н. Лж; "Є товариські справи
Маємо дванацятеро дітей, то
(| кий буде може в нас.
др .полагодження. Довгуючнх • членів на думку?
повідомляємо .щоб прийшли і вирівБо хтось викрав його попрій них може^)остИ«йіце чуже Тринацяте.
иали свої довжиі "вкладки, бо інакше
жінка .приглядається хлопчикові й каже:
^дтаи;Суслащояалі. < c - іЖаалиь<- жінку* т о він думає, що то
кяй/ предс; Г. Яськів,.секр.
;

;

3-

J

ЬмусіВгтЗутй ваїтятт >
Іі

- - —»'

Чоловіче, таж ти привів нашого Петруся!

йому, бо івін \у вязниці. Жінка.ську народню гру — доміно.
Плонки приїздить до ГородКа
Бсюди тихо. Плшіа де ля Лір
ЇЇ беруть на допит. Вперед ні-;
берТад таксамо мало ''цікава,.
чого не зізнає, але опісля—
як і 'Ка^а де Офіціо'с. Колиж
коли 'їй сказали, щоїїмуж;
має коханку, "згадану -молоду *) Версаль, місто у французькому-!
Сен-іе Овз, -має ^,000
дівчину — 'Плонкова Тратить дібяартвменті
населення, луже гарний замок із пар­
рівновагу — і зізнає жахливу; ком (побудував Людвик XIV^). Від
річ: що Плттйка-та(вив Купин-і Щ - Л ГЯЩЇІНЩ, чф^рнцузьких

b e t w o * o Ллї a n d 2 n d Avenues,

в

JNEW YORK, N. Y.
T«l.

j

GRAMERCY 5 . 2 4 1 0 .

%

Урядові години: рано віл Ю до в
12. ввечір від 6 до 8, а и неділі *

г

;

9

рано від 10 до 12

*
MM

t

8

БОЛІ НІГ

9

• Рани .на ногах, опухлі ноги, ш
бряклі ипілн, болячі ноги, ф.і£б:
ate (запаїеняя жил), напухлі або
болячі коліна чи кісточки і рев-матнчяі нога •успішно лікуємо новнмн європейськими методами без
операції.
'ОФкоіИ -години: щояенно від ?
•до 6, в понеділки і четверні від
2.до 8.

L. A. BEHLA
3 2 0 W. 8 6 S t , New York City,
Близько Бродаею.
ЕВРОПЕИСЬКИИ .СПЕЦІЯЛіа
ГОВОРИМО 'ГІО УКРАЇНСЬКІЇ.
^

-

ПЕТРО

<

|

-

-

-

ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ

Сторожа відійшла і по 'кіль
кох Хвилинах по .селі ліодейлеогіардів почав роддяватися
пронизливий гук барабанів. Зі
-всіх закутий села шочали. збі­
гатися дккуни. Коли назбіга­
лося "їх більше число, спеці-.
ипьнйй тігсланець жерця Люлі-*|]>»промовив до них словом.
(Люлімі-рідко коли появляв­
с я сам на -вулиці, стараючися
зберегти -свою таємничість).
1

ПНІ

„Сюди, відважні воїни великогб >жерця Люлімі!" — верешав- післанець. .^Лагодьте
свою 'зброю, бо зараз 'пгдете
•боротися мов леопарди в імя
нашого,жерця, якЬгеж в.Лмя
йашо|"нової великої жрекин^і.
-ідіть у неури,. зловіть білого
великана, що "посмів зневажи­
ти і воїнів люд£й-леопердів> і
завдайте . йому
жахливу
• смерть"..

Дикуни напалювалися слова­
ми післанця і їх почав опано­
вувати -шал .кроаи. тКоли післа­
нець -скінчив, вони кинулись
мов голодні пси у нетри з жа­
добою віднайти якнайскорше
Тарзанв і справити йому кі­
нець.'А понад усе поживитисяйого тілом. Вони знали,, що їх
"успішне полювання закінчить­
ся великим бенкетові заба­
вою, на якій буде присутня
біда дівчина.
,

:

І

В той часі.Тарзан Гкрок за
кроком прямував до леговища
людей-леопардів. "ЇЧого . ^би­
стрий зір старався .схопити бо­
дай найменший існід. Уважно,
він .скупчував свого .увагу на­
віть на ^найменшу дрібницю,
.не здаючи собі з цього .спраІ: ви, що пекольні сили висипа­
лися в нетри, щоб йоти> зло­
вити. За ним слухняно сгіід-.
-иуаав уОрандо.
.

ііАНИМАвСЬ ПОХОРОНАМИ
IB J«ONX, BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

129 E. 7th STREET,
NEW YORK, U. Y.
1

* r a . 0rrtt«yt» 4.-1888

BRANCH OFFICE ft СНАРЯ.І
\7W PROSPECT AVENUI
x(«or.Jt. IBS St.), 1RONX, N.T.
Tml. Ladlow t-XMB.
" ї ї
•'•'•

і
і '

і

і if


і

і

-

В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ XAt f ПОВИНЕН ЯгІЛХОДИТИСЯ
*тСОПИС-„СВОБОДА".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful