•-v"i.

UKRAINIAN DAILY

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК
УРЯДОВИЙ ОРГАН

алповогової ОГГАН

1

ТРИ ЦЕНТИ.

PIKXLIV.
" ч

і
і
Ч. 294. Д ж е р з і Ситі, 4Н. Д ж . четвер, 17-го грудня, 193S.

- і

""І1М

-

Ч'ЛІІІ I 'If III

sBPft

-

VOL. XLIV.

No. 294. Jersey City, N . J^ Thursday, December 17, 1036. THKJEE CENTS

я

ВІДКЛИКАННЯ ЮВИЛЕЮ" ГЕН.
ВДЙНОВИЧА

АМЕРИКАНСЬКІ ДЕРЖАВИ ЗА B O W Н ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КАМПАНІЇ ЗА ПРИЄДНУВАННЯ
НУ НЕВТРАЛЬНШТЬ

ЛЬВІВ. — йрйеві ^ і б м т о и Н|)иіоеать таке іювідомБУЕНОС АЙРЕС ( А р г е н т и н а ) . ' - П р е д с т а в н и ­
Г
-- І f ;.. ч і - \
j
Від 1-го до 15-го грудня ц. р/надіслали До головної канцелярії аплікадії новях членіві| леияя: ,,Двклнкуівч-иса на лвнередні іоомуиікати в оираві
ки 21 американських д е р ж а в у неофіційних пере­
І чмшткувжіпія Ш-літггьсіг^ ювялею ген. Курнапвввча, коговорах поза повною сесією Міжамериканської, отсі урядники "й члени:
РАЗОМ:
' HJver іі))йпг)шеяш1 ни:іяачеііу академію, на жаль, відклиКонференції для Вдержання Миру з г о д и л и с я вже на
Повнолітні
члени:
Дгги:
Відділ:
Місцевість:
Організатор:
Ї5
з кати з інч" причини, що Шановний Юшілит у своїй окромтекст угоди про задержання невтральности на ви­
10
204 Ню Иорк, Н. Й.
^^Микола БлизнаК
14
7
И(кти рішуче просив наміченого енята не влаштовувати.
171 Джерзі Ч^иті, W. Дж.
Стефашя Галичий
L
падок війни.
11
112
Клівленд,
О.
Марія
Розотло
,
Всі в міжчаеі численно надіслані привіти нручиза, яоміПервісний текст цеї умови, цредложений пред­
9
7
223 вілне Бері, Па.
Іван Мельник 9ет Шиїмхвному іОвилятові. Sei на цю ціль пршіначені
ставниками Злучених Д е р ж а в , трохи змінено, але 272 Мейведвуд, И. Дж.
7
Володимир Оасюк
j
грошеві ибірси прохаємо на бажання Шановного Ювнля5
суть її осталася та сама. З р о б л е н о це н а домаган­
143 Прейт Медове, Н. Дж. .Лавло Ландяк
5
таііередати Тов. Допомоги Ііівалідн.ч у-Львові. За комітет:
ня Аргентини, щ о належить д о Ліги Н а ц і й та не
240 Тїюарк, Н. Дж.
„Лван Лнеак
Ч
ют. Клюн. голова; Явний, OOKJ).".
102 Клівленд, О.
Микола Бусько
хотіла мати за це ніякої суперечки з Лігою.
З
364 Клівленд, О.
Іван Сподар „ 2
54
Клінтонвіл,
Конн.
Антін
Маланчук
ПРЕЗИДЕНТ Р У З Б Е Л Т ВЕРНУВСЯ З П О Д О Р О Ж І
А Р Г У М Е Н Т И " РАДИКАЛЬНИХ ГРОМИЛ.
202 Оборн, Н. И.
Марія Вільчииська
ВАШИНГТОН. — Президент Р у з в е л т висів з ко­
2
224 Сейдем, Масс.
Павло Хомяк .і
ТОВМАЧ (Галнптгаа). - fi неділю, ^ листопаду ц.
2
рабля „Індіянаполис" на американську сушу в 304 Бофало. Н. Й.
Яків Процишин
p.,
сталася
в Товмачі, н хаті і на очах відомого україн­
2
Франко БучинськиЙ
Чарлстоні й поїхав звідти д о Вашингтону поїздом. 331 Мілвіл, Н. Дж.
2
ського адвоката та еуслільного діяча д-ра Мтясуха,' подія,
361
Ню
Иорк,
Н.
Я.
Двгитро
Костяйіин
і
У своїй розмові з газетярами він заявив своє
2
що яскраво змальовує культуру галпй^кях |юдажалів.
361' Ню Иорк, Н. Й.
Яків Воробець і
-.велике вдоволення з висліду своєї п о д о р о ж і та з
2
362 Брістол, Па.
..Іван Сидорськнй
ж
Того дня приїхав до Товмача на збори коопоратеви інж.
5
праці конференції в Буенос Айресі.
390 Брістол, Конн.
Микита Савяк
J.
Х^емянчук. Не тгрочтвакяш нічого злого, він дриняв за­
Він з а р а з узявся за роботу коло приготування
36 РаЧестер, Н. Й.
Олена Скробач
прошення д-ра Макуха зайти до йото дому. Та в його домі
52 ГоліЙОк, Масс.
Ілія Вавришин
1
урядових проектів на сесію конгресу, щ о зачина­
підійшов до нього тпж. Лупик, ддр. місцевої радонової мо•69
Ню
Иорк,
Н.
'И.
^
Михайло
Ликтей
^
ється в перших днях січня.
лОчагЛгі, і сказав: ,.Вп, пане, тгерестаїнзте нікавятися мо­
71 Росфорд, О. ^
,
ЗоИя Бобак
75 .Дітройт, Міш.
Володимир Дедула
єю особою, бо я за те в м... Гтю". На це відповів шж. СеБРАЗИЛІЯ СТАВИТЬ 156 ОСІБ Ш Д НАГЛІ С У Д И .
104 • Перт Амбой, Н. Дж.
-Стефан 'Терефенко
мйячук: ,Де^наїш Тіірйва^. З тпмп словами він хотів ві­
РЮ Д Е ЖАЇ^НЕРО ( Б р а з и л і я ) . - Бразилій121 Ром Н. И.
Олекса Гадз
дійти.
Т а в тій же хвилі присутній н. Чаплінеький, права
ський уряд поставить 156 осіб, котрих він обвину­
145 Алтуна, Па. ЕвстахГЙ Патротк „ І

рука д-ра Макуха, організатор ..Каменярів", заступив до­
вачує за участь у радикальній револьті в листопаді 165 Толідо, О.
Софія Юркевич
рогу інж. Семяіргукові, а да.н кинувся на нього і іюбнв
194 Ню Иорк, Н. И.
-Стефан Рнатишин
1935-го року, на суд перед спеціяльним національ­
•198 Порт Джеовіс, Н. Й. „..Грйторій Лисяк
його до провн, та подер на пьомт фгугро. Акт Чанліноького
ним трибуналом, установленим по тій револьті.
256 Рівергед, Л. Ай.
Теодор Навроцькнй
це був акт иімсти деяких радикали) Товмач-чинн, проти яЗ обвинувачених 35 уважається за лідерів. Між 281 Бекон, Н. Дж.
Лев БачинськиЙ
А
кпх
виступав інж. Сенянч^к за їх шкідливу роботу. Чанними є кілька чужинців, 4 бувші посли, 1 'бувший
292 Дітройт, Міш. J
Стефан Левкут
.ннсь-кнн веде кампанію проти Окружного Союзу Україн­
Андрій Жалаяяк
сенатор, 1 міський посадник. Головним провідни­ 292 Дітройт, Міш.
ських Кооператив, тому, що місцевим радикалам я е вда­
298 Ню Иорк, Н. Й.
йосНф Оидор
ком уряд уважає Люіса Карльоса Престеса, 'котро­
лося цеї інстіггупн захопити в свої руки.
359
Нюарк,
Н.
Дж.
Юлія
Юревич
му уряд закидує послух приказам з Москви.
361 Ню Иорк, Н. Й.
Дмитро Савіцькнй
1—
361 Ню Иорк, Н. И.
Олекса Олексів
УРЯД ПРО ПОТРЕБУ О Б М Е Ж Е Н Н Я ЗАСІВІВ.
ПОВСТАННЯ НА КИЇВЩИНІ.
361 Ню Иорк Н. Й.
Микола Пізнак Іш,±. —у--Н^г-.-р
ВАШИНГТОН^ - І Секретар ^фдіщіїтщф^ Волес, 865 Маганои Плейн, Па. -ІІМкхайло'-Тудняидаг JJtZ. 1—Л-—^
Б Е Р Л І Н . —Берлінський „Лііґріф в телєґрамі з Вувиступив з публичною. з а я в о ю , щ о к о н т р о л я про­
378 Вудбайн, Н. Дж.
Василь Гальчук
карешту иовідомлін:: ,,В середущій .Україні впбухло крі385 Мінеаполіс, Мінн.
Андрій Шабатура
дукції є конечно потрібна для консервації землі і
ваве повсташія се ляп. Снедіяльні відділи ГПУ, післані
захорони консументів та щ о така контроля повинна
вдашптн повстаиіш. наткнулися коло міста Таращі на
бути постійною п о л і т и к о ю уряду.
збройний спротив. "Після крівавого бою, що тревав кілька
Він каже, щ о вже сама консервація земельних
годнії, ееляни схоронилися в околичні ліси. Відділам ГПУ
багатств не м о ж е видержати постійних надвишок
вдалося зловити двох провідників повстання, братів Хвезборів.
дора та Олексу Ткаченків. Совєтська кіннота далі пере­
слідує повстанців.
ПРОПАВ ЛІТАК.
„Голева ГПУ в Україні, Балицький, перевів строге
СОЛТ ЛЕЙК СИТІ ( Ю т а ) . - Л і т а к підприєм­
ПРИСУД
ПА
13
УКРЛїН-і
ВИСТАШВІЮТЬ НА ПРОДАЖ
іПОВСТАННЯ В КИТАЮ
слідство, найне^ние, щоб ствердити, яким способом селя­
ства Вестер Ер Лайне, щ о їхав з Л о с Анджелесу д о
СЬКИХ
СЕЛЯН.
„ЛЕВЛЙЕТАІІ",
РОЗГОРЯЄТЬСЯ.
ни роздобули збрию, м. і. кілька екюрострілів. Слідство .ви­
Ню й о р к у і мав осісти т у т . на місцевім летовищі,
Як ми вже свого часу пода­ явило, що більшість повстанців, це бувші вояки червоної
не д а є п р о себе вістки.
Урядові літами -в Нанкіні, Морська Комісія у Вашинг­
Крім трьох пільотів літак мав на собі чотирьох кружляють понад околицями, тоні запропонувала apsMK it вали, дня 1. червня ц. р. в За­ армії. Вони по повороті з війська застали свої родпнп в
лито відбулася панахида на страшній нужді". Телеграма кінчиться завватаю: J 8 ивцлій '
пасажирів.
. '
в яких були розмішені полки фльоті (купити корабель , Ле-, тробах поляглик вовків укра­ країні вибухають раз тут раз там такі повстання. Та світ
АМЕРИКАНСЬКИЙ АМБАСАДОР ВИБИРАЄТЬСЯ г-енерала Гсу-ЛЬшга, й бомбар­ вайеФен", один 8 найбільших їнської армії. На їло панахиду мало знає про ті страхіття, що діються в тій країні".
В РОСІЮ.
| дували їх. Японія схвильована І'кораблів хві(гу, для транспорту явився польський іпостерункоНЮ іЙОРК. — Д ж о з е ф Дейвис, новий
Р " ітими ;ПОдіями, бо у цьому бун­ війська. „Левайетан" був ко- •вкй, який, добачивши в руках
ЗАКИДИ НА АДРЕСУ fiArti йимпйон.
канський а м б а с а д о р у Росії, щ о вибирається неза­ ті вона добачуе виразну руку лиоь німецьким пасажирським хлопця Михайла Коиопада
ЛОНДОН. - Пані ВилкинсоНі иосолка до англій­
д о в г о д е Москви, вже вислав туди для своєї р о ­ червоної Москви. Подібне ^та-і кораблем, звався „;Фатерлянд" -тризуб, врикааав -його звинудини велику скількість ріжної поживи, як з а м о р о ­ новише займає також німецька) і 'був у той час найбільшим ти. Хлопець почав утікати, |го- ського парлямеиту, заявила птблтгчие, що иалі Симпсон
женого молока, сметани, кришталеву сіль, міне­ преса. Японський урвд звер­ кораблем світу. Як американ­ ді поліцай стрілив за ним з ре­ оберталася в такому окружеятгю осіб, які належали до одральні води, -а крім ц ь о г о електричні заморозни- нувся за опінією до німецько­ ський уряд виповів фійну Ні вольвера. Де розлютило лю- яш тужої й дає дуаве приязно настроєної до Англії держа­
|
го уряду, бо обидві держави меччині, він захопив „Фатер-|дей
ки, т о щ о .
і вони роззброїли поліцая ви. Ці особи старалися зробити з пані Снмпсон, а через
лянд"
як
ворожу
власність,
а
недавно підписали протикомута його тюбили. Вслід за тим'І леї з (короля Едвардач інструмент для своїх цілей.
Р О З К Р И В А Ю Т Ь ВИБОРЧІ ОБМАНСТВА.
ніст-ичиий пакт, що має зав­ ло війні аадержав його аа за­ у селі переведено ревізію й аСИТУАЦІЯ В КИТАЮ ЗАГОСТРУЄТЬСЯ.
КЕЙП М Е Й КОІ^Т (Ню Д ж е р з і ) . - Н а тгереслу- дання тобарювати. комуністи і- топлення американських ко рештовано багато селян. В по­
ханню перед суддею Д ж е й н о м ставали дальші свід­ ну діяльність JU. Інтернаціона­ раблів Німеччиною. ДОого по­ ловині листопаду відбулася
Н А Ї Ш Н Г . — У звязку з ренежтою іґен. Гю^'--.1іянки, що д о к а з у ю т ь ріжні виборчі шахрайства в мі­ лу,
тім продано для „Юнайтил розправа дроти 13 арештова- ґа й арештувапня т т а толянного иоианданта китайської
і
сцевій організації Републиканської партії.
ЬСтейтс Лайне", перехрещено дих у звязку з цею подією се-1 армії, ґен^ Йан-Шека, ио.1ожеиня в Китаю яа-гослртлося.
Свідки зїзнавали, щ о 70 осіб, я я и и т я х репуна лЛевайетаи" і вживано як дян, між лими ОДНОЇ жінки-І Центральний уряд вислав проти збуитованого Генерала
ВОВКИ.
бликанською організацією, віддали при останніх
пасажирського -корабля. Одна­ По чотироденній розправі за-' війська. Ходять поголоски, що Кай-4Жек улве замордова­
В лісах коло "М- Боруни, в
і
виборах понад 200 ф а л ь ш и в и х т о л о с т че він ніколи не приносив но­ суджено: Івана Купка на 2 ро- ний. Збунтований ґен. Гюу-Ліянґ дояагається, щоб Китай
повіті Ошмяни на 'Виленщині,
МІСТО Б Е З СВІТЛА Ч Е Р Е З СТРАЙК.
щ появилася значні стада вов­ вим власникам знаку. Від ве­ ки спільної тсари, Василя Сена- негайно' прийшов до порозуміння з Совєтами і виповів
ресня J934-axo року він •стояв :у ха на два -роки Й Андрія ку- війну Японії. Його вважають підкупленим зіґентояі Мо­
М Е К С И К О . - Ч е р е з те, Що всі робітники і " ків. Ці звірі такі відважні, що лорті в 'Гобокені.
шайу па два -роки, Степана скви.
місті Л ь о с М о ч к , у. стейті Сінальчва, -вийшли иа^ підходить до осель і епричнСтрдояьськрго на Півтора ро-!|
страйк для симпатії з о страйкуючими робітниками нють шкоду в інвентарі.
МОРВОШ ДЕРЕВА И ТРАИ ,| ку, Миколу Галузу -на пів ро­
ВІДНОВЛЕННЯ РУМУНСЬКО-ЇЮЛЬСЬКОЇ
місцевої американської рафінерії дукру, •місто опцку і Катерину -MaryAbCbKy-Mad
ЯЕРЯ1А ЛЩЗЕМНА
У НІМЕЧЧИНІ.
ПРИЯЗНИ.
нилося без електричного' світла, води й телефонів.
^ і в року. "Решту суд увільнив..
^БЛЄКТРШНЯ.
ВАРШАВА. — Після візити румунського міністра
Німці /рішили в межах 4-літ-, "Боронили обвинувачених: дчр. закордонних справ, Антонеску, у Варшаві, а потім лісля
БОРОТЬБА між шнгами.
В кісцевоеті ^снтгні на flpy-j НЬОГО ГОСПедарСЬКОГО -ПЛЯНУІ Вемко і Дф Західник.
СКЕНЕКТЕДІ (Ню И о р к ) . - Р о б і т н и к и „Гене­ CbKtmy Поморю віддали W
щгодняіої візити румунського шефа аиитабу^, IVH. ^мсоновізабезпечити -державу в про-,
ральної Електричної Компанії" признали більшістю ВЖИТКУ П е р ш у елеКТрІВИЮ 'ВЙ- дукцію природнього шовку.,
ці, політичннйі мілітартій союз між Польщею і Руц^нією
знов затіснився. Це4і-Оок|з має -оборонний характер й враголосів, щ о їх представником у переговорах -з під­ будувану зовсім -ЇНД вемлею Рішили засадити в Німеччині 'НЕДОЗВОЛЕНА КОНКУРЕИЦгЯ. .
зі війни правдоподібно польську й румунську -команду підприємством має бути відділ юнії, з в я з а я о і 3 Комі­ німецькими інжинірамн. і Це) тоо;іюо,Ш) •MOpBtrwrx дереіц
тетом для Промислової Організації, а не відділ юнії, перша елєктрівня чь^го типу •вести нв 'Широку скалю Т1ВДІВ-,І В Чемпіні коло Сьрему' чпне'Ноб щд-одну "команду. Говорять, що небавом виїде до
на СВІТІ.
звязаної з Америкнаською Ф е д е р а ц і є ю Праці.
лю шевкопрядка й яаладнатл^і .(Польща)., арештували лікар^- Румунії ген. Рядз-Снн'лн, щоби дервгяянути румунську
і
і .
НОВИЙ СИДЯЧИЙ СТРАЙК.
10 івеликих тіряділень 1ШОВКУ-, дентиста Рачковського під за-' армію.
ПРОКОЛОВ сові чию
ТОЛІ Д О ( О г а й о ) . - 'Робітники підриємства
Товщу має достарчити ловля,; мітои, що іпідмовляв 'бити ши '
тЯМЕЧЧИЙА З Н О В ПОРУШУЄ СПРАВУ
ШПИЛЬКОЮ.
'
риб. Німеччина -заключила з -би в мешканню конкурента,
„Лібі-Овенс-Форд Ґ л а с Ко." ч и с л о и 4,300 осіб вий­
КОЛЬОШИ.
дентиста
Часовчика.
Арешто-'
шли на „сидячий страйк", я к ЯІДИІШЄМСФВО д е з г о ­
Щоб ^не Служити в -війську, норвезьким . -' підприємством!
."ЧРОНДОИІ — В часі длнльоматіпіного обіду, влашто­
ваний
по
дорозі
опирався.,
На
ловлі
китів
умову,
на
основі,
дилося на новий контракт з тоніею:
тіронолоз собі око -шпилькою.
ваного „приятелями анґльо-німецького спів^кпття", іга явмийсь Станислав Коссак З якої в надхоДячону сезоні, .поміч Рачковьскому прибігла кому були пнис^тні 700 визначних осіб з апґлійського по­
ЗАПОВІДАЄ „БУМ" У ТЯЖКІМ ПРОМИСЛІ.
його
жінка
й
обоє
кинулися
!5удуть вислані' ДИЇ 'І|йачвтилі1
Н Ю ' Й О Ж . - М а л к о л м Midp, предсідаик Кра- Деибінкеї Воді Вели а опісля' по 6 кораблів на ловлю китів. на землю, чим викликали збі-'j літичного світу, иімеїнїгснй амбасадор Рібентротг нигаїоспв
ще й прикладав до .рани відвар''
говище. "Всеж вкінці далися промову, в якій зазначив, що в інтерні всесвітт.оро миру
євої Асоціяції Фабрикантів, -зановідаїр, дцо;; тяжкі
з тютюну. За тане засудив йо-' Фльотяяі.- "будуть васйблені в,
•намовити діти до комісаріату. Німеччина мусить дістати назад сної кольоиії.
•промисли в Америці будуть н е з а д о в г о переживати І то суд на .рік вязниці.
'прилади до варення трану
період незвичайного оживлення ( „ б у м у " ) .
t

ч

ПОВИЩИЙ аж mm

тшщітшмтітшпшт
ЯУШ8 т щ ш щ т ш т ЛИБ'ТМЮВИІ ШЦБШАЯ МОГЛА тадш в •шиття, У. и СОШЗУ ЗАГАЛЬНЕ ждо адшшзода.

( 4

а м е

и

!

1
;

1

;

1

Ї

;

і

і

ш/ш

.

-

шшшшшт

ВРАМННЯ ІТАЛІЙСЬКОГО
ЖУРНАЛІСТА З ВОЛИНІ
В українських
часописах
друковано свого часу звістку
про гостювання на Волині
Альцея Вальчіні, італійського
ж у р н а л і с т а , кореспонден­
та найкращого італійського
З Канади належить посилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order. щоденника „Іль Коррере делля Сера", що друкується в Мі­
За кожду аміну адреси платиться 10 центів.
дяні. В числі з 6. листопаду
Адреса: "SVOBODA", P. a BOX 344, JERSEY CITY. N. J. '
видрукувано одну його ко­
респонденцію з Луцька. Коре­
спонденція виявляє, що жур­
наліста — як воно зрештою й
природно — гостили теперішні
„господарі"
краю, досить доб­
В неділю, 20-го грудня ц. p., відбудеться 'В
Ню Йорку семий з черги конгрес Обєднання Укра­ ре, проте подає вона й без­
їнських Організацій в Америці. Буде це конгрес посередні вражіння автора, що
такої організації, з якою українське громадянство викликують цікавість і в увже так зжилося, що нема ніякої причини писати країнського читача. Подаю от­
про потребу її існування. Зате треба би писати же цю кореспонденцію цікави­
про потребу уможливлення Обєднанню повести ми уривками.

КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ

ширшу народню роботу. І це повинно, бути теж
і головним завданням теперішнього конгресу
Обєднання.
Як знаємо, конгреси Обєднання відбуваються
що три роки. На них западають ухвали, які ста­
ють директивами для вирішування багатьох наших
громадських справ. І вже з цього боку ці конгре­
си є важним чинником. На них є нагода в органі­
заційний і громадський спосіб поставитися кри­
тично до нашої громадянської праці у минувшині.
Тут є нагода ввести, як треба, певні корективи.
Тут можна ставити пляни набудуче. А все те, якщо
є добра воля і якщо хочемо придержуватися де­
мократичних засад. Кожна організація має тепер
можність вислати такого представника, якого за­
хоче. Кожний гурток має тепер можність виступи­
ти зі своїми заввагами'чи жалями, якщо їх має.
І кожний може свобідно предложити загалові нові
способи організації нашого народнього життя. Це
є тепер нагода для кожної здисциплінованої групи,
яка стоїть у національних рядах, у дисциплінова­
ний, організований і демократичний спосіб змага­
ти разом з іншими до закріплення нашого народ­
нього життя в Америці, а з тим і допомоги визволь­
ним змаганням Рідного Краю.
Та на одне треба тут памятати, на що звертано
увагу й перед попередніми конгресами Обєднання:
конгрес Обєднання треває тільки один день і за
цей короткий час він мусить вичерпати велику про­
граму. Вже ця обставина вимагає, щоб ті, що ма­
ють на конгресі реферувати якісь справи, чи вихо­
дити з якимись новими думками чи щіянами, всі ці
справи наперед добре передумали і зібрали на —
папір. Це улекшує хід нарад, а навіть є конечне,
щоб наради могли відбуватися в скорім темпі та
щоб не було неясностей щодо висказуваних думок
чи пропонованих разолюцій. Підносимо ці спра­
ви заздалегідь тому, що, як сказано вище, ухвали
конгресів Обєднання заважуюдь. І тому зрозуміло,
чому ми на такі конгреси звертаємо особливу
увагу.
Зі свого боку бажаємо цьому конгресові як­
найкращого успіху: піднесення духа нашої іміграції
й скріплення фронту народньої праці для добра на­
шої іміграції й Рідного Краю.

стенькі, одна православна цер­
ква, одна синагога, одна про­
тестантська „цірхе" (церква),
одна божниця караїмів-семітів,
що не визнають талмуда. Во­
линь виявляє етнічні аномалії,
які рідко зустрічаються деін­
де. Ця польська (!) земля, де
більшість населення україн­
ська (видно, що авторові
сильно хочеться грати на двох
скрипках! — Е. О.) гостює та­
кож жидів, німців і словаків.
Коло Луцька на віддалі кілька­
сот кільометрів від своєї бать­
ківщини, знаходяться словаць­
кі й німецькі села. В Луцьку
німці уважно слідкують, щоб
їх земляки не розгубились, не
денаціоналізувались. Одно з
таких німецьких сіл, Нова Зем­
ля, стоїть на плодючій і сум­
ній рівнині, ледви порушеній
кількома горбами. Плуг селя­
нина залишає по собі смугу
незвичайно плодючого чорно­
зему. Село нараховує щось
коло двацять родин. Типи се­
лян — харатеристично тевтон­
ські, німці, з рівними широки­
ми плечима й блакитними очи­
ма. Хоч вони перебувають тут
уже кілька століть, їхня мова
затрималася'Чисто німецька і
не має в собі жадних місцевих
примішок. Кожний селянин ні­
мець має від трьох до сім гек­
тарів землі, заробляє також
по лісах, і з того живе. По
дорозі німецькі хлопці, витаючись,
говорять
„ґутен-таґ"
(добри-день) і підносять руку
на зразок німецьких націстів.
Що року багато з них від'їз­
дять до Німеччини і залиша­
ються там місяць як гості „Гіт­
лерівської Молоді", а, поверта­
ючись додому,
оповідають
здивованим батькам про те,
що вони бачили й робили в
Німеччині.

На погляд автора, Волинь —
„найбільш вражливий пункт
Польщі, бо справа йде тут не
тільки про те, щоб стримува­
ти війська Ворошилова, але й
про те, щоб забезпечувати
Польщу й Европу від розкладової пропаганди московських
пророків — москалів і немоскалів". .
„Волинь завжди була вели­
ким відкритим шляхом для
варварських нападів, і від та­
тар до большевиків — усі про­
ходили цією дорогою, що з
Луцька йде до Києва. Але те­
пер її боронять не тільки поль­
ські багнети, але й духовий
мур, що сформувався тут, не
вважаючи на неймовірну міша­
нину національностей (!) і ре­
лігій, серед тутешніх мешкан­
ців, в більшості українців,
істотно антикомуністичних. Українці словянський нарід, що
після нещасливої спроби Пет­
люри в 1918 p., вбитого кіль­
ка років пізніше в Парижі від
руки жида, обєднати російську
і польську Україну в єдину
державу, живе тепер під про­
„Поміж Рівним і Здолбунотекцією (!) Пол\щі".
вом друга етнічна пляма: сло­
Хорони нас Боже, від таких вацька кол)ьонія. Село Красилів має тепер до пятьдесять
„протекторів"!
Далі автор намагається да­ словацьких родин. Історія пе­
ти зразки отої національної мі­ реселення відноситься до 1865
шанини, яку спостерігається на року, коли цар, побувавши в
Чехії й побачивши там здо­
Волині:
„Луцьк... передпокій Росії. рове й кріпке населення, за­
Вулиці того міста, що нара­ пропонував австрійському уря­
ховує більш як двацять тисяч дові переселити частину цього
душ, — справжні муки для населення на Волинь — пло­
піхотинців, з огляду на болото, дючу, але ще не оброблену.
що їх вкриває. Вигляд міста не Словацькі кольоністи прийня­
цікавий. Доми низькі і про­ ли пропозицію й закупили на

Волині земель за 40 тисяч руб­
лів. Цар забезпечив був пере­
селенцям католикам релігійну
свободу, але цеї обіцянки не
дотримав. В 1888 р. царський
Це тепер модна тема. Навіть
уряд наказав, щоб усі пере­ сам Гітлер на недавнім зїзді
селенці приняли православну націонал-соціялістичної партії
віру, а ті, що не хотіли цього в Нірнберґу сказав, солодко
зробити, мусіли вертатися до­ зітхаючи: „Колиб я мав Урал
дому.
або Україну"...
'Німецькі й словацькі кольоА був недавно час, коли Ні­
нії уявляють з себе певну ет­ меччина справді була в Украї­
нічну й політичну вартість, на­ ні, року 1918, при кінці світо­
скільки функціонують як ан­ вої війни. Знаємо, що україн­
тикомуністичні центри, але во­ ський уряд Центральної Ради
ни тонуть в українському морі. підписав мировий договір з
„Українське населення живе Німеччиною і її союзниками 9
з хліборобства. Чоловіки й лютого 1918 р. Після цього
жінки ходять у високих чобо­ в Україну прийшло німецьке
тах, розмовляють по україн­ військо помагати українцям
ському і по москрвському (!), проти большевицької „черво­
визначаються
психольогіею ної гвардії". Розуміється, не явсіх „русеких" народів, хоча й кісь там „визвольні ідеї" пове­
пишається своєю власною на­ ли німецьке військо в Україну,
ціональністю. Цікава історія а голий матеріяльний інтерес:
цього народу, якого моральні Німеччині треба було дістати
й інтелектуальні прикмети, хо­ збіжжя за всяку ціну. Тому
ча й досить помітні, не дозво­ німці, що прийшли були пер­
лили йому політично розвину­ ше як гості -в Україну, скоро
тися, присуджуючи його жи­ стали господарями. Уряд Цен­
ти й умирати під урядуванням тральної Ради, що не хотів бу­
більш розвинених і більш ти на послугах німецького ім­
сильних народів. Українці в періалізму, був 29 квітня 1819
Польщі поділені політично на р. усунений німецькою зброй­
кілька організацій з ріжними ною силою. На чолі нового утенденціями й аспіраціями. Те­ рлду України поставлено Пав­
роризм поволі' зникає. Остан­ ла Скоропадського, з титулом
нім його виявом був чин 15. гетьмана.
червня 1934 року, а. саме вбив­
Недавно больщевицьке ви­
ство польського міністра внут­ давництво в Москві видрукува­
рішніх справ, Пєрацького. Те­ ло книжку „Крах германской
пер велика маса не є ворожа оккупации на Украине". Тут
Польщі і тому в багатьох від­ зібрано документи щодо пе­
ношеннях співробітництво мо­ ребування німців в Україні
же знаходити місце. Замісць 1918 року. Утеча німецького
того нехіть і навіть ненависть війська з України в кінці 1918
до комуністів і жидів постійно р. після української револю­
зростає. Комунізм тут не про­ ції проти Скоропадського бу­
йде. Запевненням цього є цей ла така поспішна, що в Киє­
нарід з чотирьох (!) міліонів ві полишено тоді багато доку­
душ, що не забуває, що Со- ментів у німецькім посольстві
вєти брутально загасили всяке і в штабі. Ці документи вреш­
світло і здушили всякий CBO- ті попали в руки большевиків,
бідний вияв у тій частині У- після російської окупації України, що знаходиться під їх країни. Деякі з опублікованих
пануванням.
документів манить велику вагу

НІМЕЧЧИНА В УКРАЇНІ
ського генерального штабу
Штравсенбург писав у секрет­
ній доповіді:
„Гетьманство Скоропадсько­
го з німецького боку задума­
не лише, як основа для вирі­
шення російського питання...
Федеративна Росія під німець­
ким впливом, на мою думку,
є та мета, яку хочуть осяг­
нути німці. Мається на увазі,
що Україна буде прилучена до
трону московського царя, як
федеративна союзна держава
на монархічній основі".
Штравсенбург мав рацію:
дійсно уряд Скоропадського
ніколи не крився з своїми сим­
патіями до Росії. 14. листопа­
ду 1918 р. Скоропадський ви­
дав свою „грамоту" про злуку
України з Росією. В серпні
1918 р. гетьманський премієр
Лизогуб, бувши в Берліні, за­
явив, що Україна хоче злуки
Ь Росією. Німеччині мало було
самої України; вона мала плян
запанувати над великими про­
сторами Росії і Кавказу, щоб
мати вільний шлях аж до Ін­
дії.
Видаючи ці документи про
німецький імперіялізм, росій­
ські большевики хотять збуди­
ти серед росіян патріотизм і
войовничість. Колиж цю книж­
ку буде читати українець, то
він усе буде порівнювати: доб­
ре, Німеччина робила те й те я
Україні, а що роблять з нами
теперішні окупанти? Німеччи­
на брала збіжжя, але чи Мо­
сква не грабує іще гірше?
Зле тому злодієві, який, щоб
себе
вигородити,
показує
пальцем на іншого злодія, що,
мовляв, той украв.
Д. М.

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ

„Совєти, не довіряючи мі­ для оцінки відносин, в Україні АМБРИДЖ. ПА. - Бр. св. Микосцевому прикордонному насе­ 1918 року і для характеристи­ лая, повідомляє, що річні збори від­
в четвер, дня 17-го грудня,
ленню, виселили цілу селян­ ки німецької політики того ча­ вбудуться
год. 8-мій ввечір, 697 Ґленвуд ев.
ську масу на просторі яких су супроти України. Напри­
РІОНКЕРС, Н. Й. - Тов. Поділь­
сімдесять кільометрів в се­ клад, відомий німецький дип- ська
Січ, від. 8, повідомляє, шо річ­
льомат
Більов
писав
про
Уредину країни. Землі, що за­
ний мітінґ товариства відбудеться в
2-гій
годині пополудні, в неділю, Д"Я
лишилися порожні, заняли по країну 1918 p.:
20. грудня, в аглй Укр. Нар. Дому,
„Була
би
бажана
окупація
та­
части війська, а почасти селя­
під ч. 13 Вашингтон Стріт. На поряд­
ку нарад: річне справоздання, ви­
ни, яких перевезли з інших кими військовими силами, я- бір
уряду на рік 1937. Кожний член
частин Росії. Совєти будують ких сама присутність уже наво­ має явитися. Не явившийся член за­
кару після статута. — Ннко
тут з гарячковою спішністю дила би страх на людність і платить
ла Чолій, предс; Василь Мандзій,
примушувала населення прода­ секр.
фортеці за фортецями.
„Крім того відбуваються тут вати нам лишки збіжжя, а як
ПЛЕЙНФІЛД, Н. ДЖ. - Тов. ім.
рекрутування
большевицьких треба буде, то доведеться взя­ Івана Франка, від. 372, повідомляє
своїх
членів і члениць що річні збо­
агітаторів, яких
набирають ти його силою".
ри відбудуться в неділю, 20-го груд­
зпоміж селянських хлопців,
Мумм, німецький посол у ня, в годині 2-гій пополудні, в домі
де звичайно. Просимо всіх членів
переводять через кордони і Києві 1918 p., який найбільше прибути,
бо це є важні збори на кот­
потім „виховують" у пропа- старався, щоб усунути від вла­ рих буде вибір головного уряду на
1937 р. Неприявний член на зборах
а половина з них без „вінто- мені? казав перший. Він так гандних школах у Києві і Хар­ ди уряд Центральної Ради, те­ підлягає
У м е Самчук.
карі одного доляра. - Ю.
вок". Чорт їх знає, що вони само говорить, як я, так само кові. Але „наслідки їх пропа­ леграфував до Берліна після Голинськнй предс; М. Бубас, кас;
В. Реповець, секр.
одягається, як я, так само мо­ ганди залишаються дуже не­ гетьманського перевороту:
там робитимуть.
литься,
як
я...
І
чому
я
маю
значні,
бо
найбільш
темна
ма­
Володько бере картоплю, о„За спиною нового уряду МЕНЧЕСТЕР, Н. Г. - Бр. Пр. Ді
Друга частина „ВОЛИНІ".
гірки і їсть. Відразу видно, коритися йому? Другий ка­ са тут досить ознайомлена :і стоїть у першу чергу єдина Марії, від. 178, повідомляє всіх своїх
що річні збори, відбудуться в
^іредрук мбороямтьсь м Авторські права вастережеві.
що настав великий піст. Одар­ зав: він не є ні князь, ні воєво­ станом річей у совєтському pa­ авторитетна в країні в тепе­ членів,
неділю, 20. грудня, зараз по Службі
(80) ка суворо притримується по­ да, ані пан великий. Його імя ra" і зрештою й самі учні „ду­ рішній час влада — німецька Божій, в парохіяльній гали. 06OHHJтакеж просте і зрозуміле, як же часто відмовляються від
ком є кожного члена і члеииці рути
головна команда".
Не минуло це й Єлисеєвого Позаді два вози і пара кіннот- стів.
приявним на цих зборах. Як маєте
моє. Як може бути він зверх- своїх комуністичних ідей".
— А я от тут сиджу і читаю,
Про дальші німецькі ПЛЯНИ у і ? А " ^
Василя. Він уже поправився і чиків.
? улежать до
ником моїм? Були й інші го­
tt.-j
. - - МИМУі а хотілиб вписатися,
Крім того „польська влада , ; , А - Я \ /
Пізно вечором вертається — каже Єлисей. — Взяв у Івамусить також відійти. Одарка
лоси. Вони подібні на ці, що (цебто поліція) слідкує по ЩОДО України ГОВОРЯТЬ ВМ1- привести їх на збори. Родичі, котрі
з Палажкою витирають мокрі Володько до дому. Цілий день синого Захара оцю книгу. я сказав вам. Всі зворохобилищені в книзі заяви визначних JfJStД' еи миють
. .
добру нагоду вписати на цих зборах.
очі... — Тільки що, люди мої, сторчав коло манастиря, при­ Історія... Ото, як то воно, рі- ся... Встав брат проти брата і всіх усюдах за кожним кроком „„
кожного-й безжалісно підри­ австрійських ДІЯЧІВ, ЩО ДОНО- У. Н. Союз має три роди грамот
приліз... Ледь живий був... Ще дивлявся до всього, що дія­ зун йго матері, і колись те
р.бив один другого підступною ває в коріні всяку комуністич­ СИЛИ СВОМу у р я д о в і ДО ВІДНЯ ? , ' І . - ажаймо, що будучність
не огрівся, не обувся і знов. лось на його очах. З початку саме було.
У. п. Союзу має пепейти u DVKH накулею. І як холодний лик мі­
Нема часу. Там військо ши­ навіть захопився рухом, гарміпро положення в Україні. Так, ших дітей. Тож сЗЇЇЕком є кож— Так, — каже Володько. — сяця з плямою вічної ганьби ну спробу".
приміром,
начальник
австрій"Й?
і ^ ? J Р Р ' " У. н. СоА проте автора вразило, що,
кується в лави для виступу. дером. Повно народу, гутіркй, І колись наші на наших похо­
, • „.
; '
У- — Юрій Датків, секр.
перед цілим миром стоїть, так наприклад, в Острозі вільно
На ліквідованих конях герцює промови. І -аж вечором, ідучи дами ходили, билися, нищи­
холодні тепер серця мертвих показують совєтські пропаначальство й розвідка. Кома- до дому, на нього сходить не­ лись.
братів, що лежать на землі, гандні фільми, а по всіх реСЕМИЙ КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ров наперед подався до Здов- зрозумілий острах за наслідки
Єлисей прикладає носа до Ніхто не сказав їм: брати! Вас сторанах апарати радія перебиці підготовляти ґрунт. Там всього, що власними очима самої книги і в голос прочи­
В АМЕРИЦІ
родила одна мати і старший дають „музику з Москви, яку
чекає на нього любка його — бачив сьогодні.
тує: „і всі городи, і всі села, і хай буде старшим, а молод­

-'—М: відбудеться :
::

чути дуже ясно". Але, чи тіль­
жіночка. Вона мабуть і не
Острах побільшується дома. ввесь люд хрещений, що нази­ ший його опорою. Брати! Вчи­
ки музику?!
знає, що коханий її зненацька У хаті тихо і сумно. На ко­ ває себе
русо-українським,
В своїй кореспонденції, як
президентом республики став. минку, як звичайно, світиться встає, як один муж, для за­ ните'ганьбу велику, коли ста­
В НЮ ЙОРКУ, В ГОТЕЛІ ПЕНСИЛВЕНІЯ
нете один проти другого з пі­ бачимо, автор намагається бу­
хисту
краю
своїх
батьків
і
ді­
(сема евеня і 33 вулиця).
Над вечір в останнє стали маленька лямпочка. Коло печі
ною люті на устах і вогнем ти обєктивним і не ховає сво­
дів.
Ворог
не
видержав
вели­
Конгрес
зачне
наради
в годинГ 10. рано. Треватиме один день.
на
стільці
сидить
Єлисей
і
чи­
перед корпусом
баталіони.
зненавиди в очах. Ви про­ їх симпатій д о ' українського
Половина без зброї. Нічого. тає якусь книжку. Одарка ле­ кої сили і побіг. Шлях уступу хромитесь на ваші списи і во­ народу „істотно антикомуні­ , U.
:
ПРОГРАМА:
Прийдуть, побачать і перемо­ жить на печі,! Палажка десь його вкрився трупом, на ко- рог лютий реготітиме над ва­ стичного". Не йогож у тому і. Відкриття конгресу.
котрім виросла і розцвіла во­ шими кістками".
Вибір президії конгресу і комісій.
ж у т ь Буде зброя. Там гармат­ пішла.
вина, що цей нарід ще досі 2.
3. Звіт уступаючого уряду.
Лямпочка дає дуже мало сві­ ля переможців".
на батерія, літаки, скороВоЛодько перестає жувати не виявив у собі тих прикмет, 4. Дискусія.
тла і куцрзорий Єлисей три
стріли.
„Здавалось,
треба тільки
слухає.
Які правдиві слова. Де які дозволилиб йому скинути 5. Реферати: т- в -— По ротно! Смірна! С пе- має книжку обома руками під прикласти рук і розуму, щоби
„урядування чужих, сильніших
а) Українська молодь в Америці:
самим носом. Почувши Во- на руїнах звільненої батьків­ взялися вони тут, якраз цього народів та обходитися без уснямі шагом мааррш!
Що'вона собою тепер уявляє і куди змагає?
лодька, він підводить голову і щини будувати й закріпляти вечора? Єлисей зупинився. Во­ сяких „протекторів". Завдання
молодь про українську школу,І українську мову
- Раз-два-три! Левой! Ле- питає: — Ну що? Пішли?
лодько
питає:
силу й потужність свою. Так
і ... ,, " АМсрИЦІ.
вашого покоління полягає в
BttftL.
— Пішли, — відповідає по­ ні. Воля сліпила очі, пяніла
б ї Вршкіния з відвідин рідного краю,
— А де ви взяли цю книж­ тому, щоб виплекати саме ці
Гримнула перша озброєна нуро Володько і ходить'по ха
в) Наші видавництва в будучому,
розум. Надто довго предки ку?
прикмети, щоб не було „поль­
рота. Хитаються сірі шапки,
•г^ Наші політичні змагання в Америці,
ті.
наші несли ярмо неволі, щоби,
ської землі з більшістю україн­
хитаються рушниці на смірно,
є) Як повинна виглядати праця обеднаних нарбдніх сил
Кажуж
Захар
приніс...
І
визволившися,
втримати
при­

А
нашого
не
бачив?

ського населення", а щоби бу­
на місцях.
разом помахують руки...
Прийшов
і
ми
посперечалися.
питав Одарка. - Ми вже вече­ сутність розважности та рів­
ла тільки українська земля у- .6. Ухвалення резолюцій.
За нею друга рота, третя!... ряли. Отам картоплі в горщи­ новаги. Всі стали, як були чи- Я одно, він друге. Ну, каже.
країнського народу в вільній 7. Уділення абсолюторії уступаючому урядові.
Кожна пісню виводить, самі ку й огірки з оліем, — додає... слом у сотні тисяч, панами. І " Р " ^
о. Вибір нового уряду.
'
' історію, українській державі.
9. Внески й запити.
ноги вибивають крок, а за
— Бачив, — каже Володько. не один не хотів ' п р и з н а т и |
і з.манастиря приніс
Евген Онацький,
)тами юрби дітей, дівчат. Скидаиець на коні... Пішли всі, зверхности другого. Що він
ЗА ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ:
(Дальше буде).
Рим.
предсідник. Д-р Лука Ми шуга, секретар.

ВІЙНА І Р Е В О Л Ю Ц І Я

а Й

у

М И

Щ е

е

п

не

ля

д

в п и с а л и

ей

с в о ї х

т

Ув

и

ч л е

v

ЮЗ

6a

H П

О3

M

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 20-ГО РУДНЯ (DECEMBEH) 1936 РОКУ

ґ

1

1

в а м

к а ж е

П ш ю в

к

Ч. 294.

СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 17-го І^УДНЯ, 1936.

Ш

З УКРАЇНСЬКОГО
МТШМЕРИЩ

кат. церкві 571.63. в врав. цер­
ФОРБС РОВД. ПА. Місячні збори НЮ ГЕИВЕН. КОгйі - Тни. Лиь БЕТЛЕ9ЕМ. ПА. - Уряд вів, ЯЗ.
На кінець покликано ще раз
Тон. Єдність, від, 32, відбудуться бов, вія, 3T0L вовідомляс всіх своїх вовйомаяс усіх членів, вю зввпаиква 932.55. в відзнак 546-13, а д о слова о. Фнннмуь який за­
І чвгивинь, ню річна збори яий мпівг відбудеться в неділю, 20k
19. грудня, в годині 7-мій ввечір. в
зібрка на галі принесла 5146.31. кликав присутніх д о єдносте,
Ід ч. 121. Просимо довгуючнх відбудуться и неділю, хни 20 грудня, грудна, точно 2-а година вооолудт.
1936
р.
в годині Іниій точно, п га- в Уахалтсиой Гаді. 3-та і Карбон
вирівняти
свої
залеглостн,
бо
Свято
закінчено
піснями любовн, праці, витревалосги й ШІКАҐО. ІЛЛ. - Товариство ш.
вул. Просимо усіх чаенів, котрі довбудуть суспендовані. — Л. Іли церковній під ч. 127 Парк
Шевченка, вік. 252, вовідом„За Україну" і національним готовости на найбільшу жерт­ Тараса
Ігтють до відділу, щоби В^ІВВВИІЯ на
I всіх своїх членів, ию річні зборе Окахіль, предс; Ю. Внрстюк. кас; Обовязком
(всі
мггімг і вирівяяпі свій довг, aoV
гнмном „Ще не вмерла". Всі ву для визволення нашої со­ відбудуться в .неділю. 20-го грудня, В. Баренюк. секр.
збори
КЛШЛЕНД. а
грудеиь с ііміівГия и'гявим в
мо
багато
розходилися з повним задово­ борної незалежної Української в год. 12 DO Службі Божій, в варороих і ми іянияаівіп рахунки також
ОЛИФАНТ, ПА. Бо. ся. Кирила й
хіяльяій гади при 1944 Ірі улкпі О
Ве.шчаве Листопадове Свято.
останнього иасяия і пркготовлвсмо
ленням, б о свято відсвяпсова- Держави.
бовязкои с всіх членів прийти на Методів, віх 86, повідомляє всіх сво­ ряс 1937-май.
рахунки до контролі, а вдоби не воирічні збори, вдоби впніте не було їх місцевих і иозамісневих членів, ирибттш і
Українці
міста
Клівленду но гідно.
|торвлося
те саме, всо минулих рохяц
що
місячні
збори
відбудуться
в
не­
річних зборів і , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
В часі святочного
обіду нарікання, яво справа не рішена так
влаштували в неділю, дня S.
котрий з членів бажав би, тому ділю, 20. грудня, в годині 12-ттй бодай трохи. Звертаємо увагу чле- то кождий член повннеи ааалатнти
о
гром. С. Максимів відспівав
|те. вю довгуе. а нротиававі разі уряд
кожний член повинен прийти на збо­ владу дні, де звичайно. Всі члени о- Інзм, ясо Сокхюва
листопаду, таке Деракавве Свамусить яоступити після статута. своїм милозвучним баритоном ри, бо справа товариства залежить бовязково мають бути нриявні
вето місяця
(Т. Даниіюк. предс М. Брус, васатр;
цих
зборах
Просимо
не
забути,
ню
членів, тому MM всі
ГЕРЮМЕР, н, я
яке надовго залишиться у
кілька українських пісень. В від всіх членів. Тому ad на збори! це вже останні місячні збори я кін добрими
членами і приєднати д о Іван
Просимо платити вигадки на час,
памяті. Так про це написав
Листопадового
Свята щоби в нашім товаристві був поря­ ропі Тому просимо всіх довгуючнх товариства Любов і У. Н. Союзу хоч
Листопадове Свято.
\ часі
щоб всі залеглі довги бу
по одному членові Довгуючнх чле­ ПЕРТ-АМБОИ. Н. ДЖ. - Річні
місцевий український часопис
жертвували на інвалідів: під­ док. — L Магас, предс; ї ї Батюк, членів,
вирівняні перед замкненням річного нів проситься прибути вирівнатн свої збори брастаа св. о. Николаа, віх
секр.; А. Багрій, кас
В неділю, 29. листопаду ц.
Вісти з Огайо". З а украінрахунку. — Гр. Сайкевяч, предс; залеглостн, як також степендовані 04. відбудуться дня 2а грудка, в
час панахиди 512.50; в Народ­
минулого місяця зводять прибути і Народнім Домі, точно а годині 3-ттЙ
ськи\ героїв відправлено па­ Ps в українській церкві св. По­ нім Домі: по 5 1 : Н. Снчнк, Г. АМГЕРСТ, МАСС - Тон. ім. Юрія Т. Мороз, кас; IT Садамата, секр.
бути ирниигі кавово до організадй.
Просимо всіх членів при­
нахиди з обндвох церквах. В крови відправлено панахиду Головатий, М. Бундик, В Со- Вашингтона, від. 199, повідомляє всіх РАЧЕСТЕР. Н. И. Тов. ім. Івана Урядники і члени, котрі не будуть пополудні
йти на збори, бо буде справоздання
членів
місцевих
і
позамісцевих.
т
о
за
поляглих
українських
борФранка,
віх
269,
повідомлпє
всіх
прнявні
на
зборах
річних
підляга­
кат. церкві держали почеуряду, і контрольної комхш з діло­
ротак, Параскевія Чорнобай, В. січні збори відбудуться в неділю, своїх членів, що річні збори відбу­
УГ
ють карі після статута. — L Хооета, водства за другий вів рік. Буде ви­
стороху
\"н\ид\ровані ців-героїв. Парох о. Фннима Брнкайло, М. Бурчннськнй, М. 20 грудня, в 91 Нортгемптон Роях дуться в неділю, 20. грудня, в го­ пресі.; В. Колссьияж. нас; И. Де- бір
нового уряду на 1937 рік також
сну
Просимо привести нових членів. — дині 3-тій пополудні, в гаки Рудого, цембер, секр.
той день 'братство аозьие участь в
І СОВУ, МУН. Червоного виголосив патріотичну звору­ Бурчицький (стар.); по 50 ц.: Г.
Матурняк.
предс;
Ю.
Сорока,
кас;
члві
61
Тлайд
у
х
Просимо
всіх
членів
поході з прапором до церква па
шливу проповеідь і попросив
А. Болюх, секр.
прийти і привести з собою кандида­ ПАСАРЖ. Н. ДЖ. - Той.
патрона, і по Службі Божій
Хресіга, жіночого відділу ОД- присутніх, щоб зложили жер­ Анна Головата, М. Микитюк,
Франка повідомляє членів, т о річ­ свого
тів
на
нових
членів;
будемо
прий­
Союзу
Українок.
В
укр.
М. Тритєцький, Агафія Трн- ДЕРБИ, КОНИ - Тов. Запорозька мати без вступного до Товариства і ні збори відбудуться 20 грудня в відправиться панатида за померлих
ВУ і
членів
братства. Кождий часи мас
тви
на
українських
інвалідів.
віх 23. повідомляє всіх своїх У. Н. Союзу. На тих зборах контр. 2 гох. в галі церковній під числом бути прнявний
на галі точно а 10.
праа церкві держалн почесну Вслід за тим переведено збір­ тєцька; по 25 ц.: М. Сухань- Січ.
членів,
що
річні
зброя
відбудуться
47
Гоп
ев.
Обовязком
кожного
чле­
комісія
здасть
справоздання,за
1936
SKV умундуровані члени
чук. З обіду в Нар. Домі" в неділю, дня 20-го грудня, в год. рік, почім буде вибір уряду на на­ на є прийти на збори, бо буде ви­ годині рано. Котрий член не прийде.
CTOJX
ку, яка принесла 51250.
відтягає
карі
50
su урядник 1 д о х —
51160. Разом 533.35, які 'то 2-гій пополудні в гаді де звичайно ступний рік. Довгуючнх членів про­ бір нового уряду і справоздання кон- М. Бітів, предс; І. Ворона, кас; М.
Ч рн шорської Січи і жіночої
відбуваються
збори.
Просимо
всіх
трольорів.
Також
просяться
членів
симо
вирівняти
свій
довг.

Теодор
По
панахиді
о.
парох
по­
ф о ш і переслано через Обед- членів прийти на збори, бо буде ви­ Гін ура, предс; Стефан Coколов - привести з собою нових членів до Зельвак, секр.
сотні В обндвох переведено
впису. шоби закінчити усггішпо кам­
збірки на інвалідів з добрим просив усіх гостей д о Народ- налня на українських інвалідів. бір головного уряду" на 1937 рік, як ський, секр.-кас
також є інші справи до полагоджен­
панію за приєднування нових членів. ВУНСАКЕТ, P. AR - Тов. Мар,
ньго Дому на спільний обід,
Іван Наконечний.
успіхом.
ня. З огляду на річні збори, кожний
— Т Скоробогатий. предс; Ю. Не- віх 368. повідомляє своїх членів,
СЕНТРАЛЯ.
ПА.
Бр.
св.
Арх
Мищо його зготовило місцеве
член повинен привести зі собою хоч хаїда. віх 90, повідомляє своїх чле­ стор, кас; М. Табачук, секр.
о
що річні збори відбудуться в неді­
Саля Українського Народ­
одного члена. — Т. Захарєвнч, нів, що місячні збори відбудуться в
лю, 20. грудня, в годині 1.30 гюпол..
патріотичне жіноцтво. За свя­
ного Дому, в якій відбувся по­
предс; С Шуран, кас; їв. Бінков- неділю. 20. грудня,' зараз по Сл. Бо­ НЮ ПОРК. - Бр. св. Володимира в галі церковній прн Вест Скул вух
точним
обідом
виголошено
ШАМОКІН, ПА.
ький, секр.

жій. Кожний член має заплатити від. 130 повідомляє всіх своїх місце­ Просимо всіх членів прийти на озна­
полудні Сзяточний Концерт,
свою валежнтість місячну, а хто має вих і позамісцевих членів, що місяч­ чений час Хто би хотів вступити до
низку промов, які пояснювали
не могла помістити численних
довг,
має рішучо вирівняти, щоби не ні збори відбудуться в суботу. 19-го нашого товариства і до У. п. Союзу,
ПРОВІДЕНС Р. АРІ - Сестрнцтво
Листопадове С в я т а
ціль і значіння Листопадового
Любов, від. 177 повідомляє всіх чле­ буя суспендований За нікого не бу- ГОУДНЯ. точно в гох 8-мій ввечір, в то будемо приймати без вступного.
присутніх. Не було місця і де
висилати і не будеться пере­ У. Н. Домі 217-219 Іст 6-та вух 0 Свята.
Перший
промовив
Заходом парохільного хору нів, що річні збори відбудуться в деться
стояти. Залишено в громаді
неділю, 20 грудня, в год. 1. пополуд­ носити довгу на наступній рік. Про­ бовязком є кождого члена явитися
предсідник Народнього Дому. відбулося в нашій громаді дня ні в церковній гали. Обовязком кож­ симо родичів вписувати свої діти до на збори в означений час Довгу- ПОРТ ДЖЕРВ1С Н. И. - Братство
всякі особисті,
гурткові
чи
члена і членнці місцевих і по­ У. Н Союзу. — С Волчанський, пр.; ючкм пригадується вирівняти свої св. Арх. Михаїла, від. 198, повідом­
Іван Наконечний, що, давши 12. листопаду
Листопадове ного
релігійні непорозуміння, і TOзамісцевих явитися на цих зборах І. Чепа, кас; І. Чепа мох, фін. секр. залежності! на цих зборах бо це ляє всіх своїх членів, т о річні збори
короткий огляд про свято, по­ Свято. Того дня рано відправ­ бо буде вибір нових урядників і
останні місячні збори. Пригадуємо відбудуться в неділю, 20 грудня, а
уу ціла громада зявнлася обпросив д о слова інших бесід­ лено в церкві Службу Божу і справоздання за рік 1936. — С Сав- МИЛВИЛ, Н ДЖ - Тов. С Мель- тим членам, що ще не вписали своїх годині 1-шій пополудні, в галі фаерУ. Н. Союзу, хай не зооб- манській. при. Пайк Стріт. Обовяз­
секр.
Едвано. Свято відкрив адв- О.
кичука, віх 331, повідомляє своїх дітей ідо
ників. Промовляли: гром. А. панахиду за поляглих- борців,
впишуть на цих зборах Прн- ком є кождого члена прийти на річні
членів, що річні збори відбудуться лять
Малнцький, голова Злучених
явнкгть
кожного
члена є конче по­ збори, бо буде вибір нового уряду
Варещук, що яскравими кра­ а вечором відбувся концерт і ВУНСАКЕТ. P. AR - Тов. Заио- дня 19 грудня. 1936 p., в гох 6-тій
рік 1937. Уряд просить членів,
Організацій, вказуючи на знатрібка. — Антін Карпоаич, рек. секр.
сками змалював затяжну бо­ представлення „Під ніч Пер­ озька Січ. віх 206, повідомляє всіх ввечір. в У. Н. Ломі, на Кармел до­
шоби привели зі собою других, ко­
розі. Просимо всіх членів явитися на ГОЛІОК. МАСС - Тов. ім. Та­ трі мають добру нагоду вступити до
;.:: Листопадових Днів. Він
членів
міс'іевих
і
позамк-'ених
нот
ротьбу, що її зводить укра­ шого Листопаду".
збори відбудуться в неділю, 20-го означений час, бо буде вибір уряду раса Шевченка повідомляє членів, нашого відділу та У. Н. Союзу. Чле­
теж і проводив святом.
їнський нарід зі своїми від­
Програма розпочалась об­ грудня, -пополудні в церковній гали, на рік 1937. — Бучинський. секретар. що річні збори відбудуться дня 20 ни неприбувші на збори, підлягають
на Блекстон ул.. в гох 2-гій. Про­
грудня в пеошій годині пополудні, карі — Олек. Сндор, предс; Григо­
Музично-вокальна програма вічними ворогами.
Бесідник думаним вступним словом о. ситься
членів, щоби на тих зборах
ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА. Місячні під числом 330 Парк улнця, де буде рій Лисяк, каскр
була багата. Виступав муже- закликав
українсців
про- М. Олексова, який розказав нріввали свої вкладки, бо в против­ бори бр. св. Юрія, віх 239, відбу­ вибір уряду на 1937 рік., та влива­
нім разі будуть суспендовані Обо­
ський хор укр. прав, церкви, довжатн
Братство
цю боротьбу
аж про значіння листопадового вязком кожного члена бути прняв- дуться в суботу, дня 19 грудня, ється батьків,' старших членів, щоб ГАРТФОРД. КОНИ. точно в гох 8-мій ввечір. Біжучі уже раз зрозуміли, що У. Н. Союз св.. Івана Хрестителя, від. 277, пові­
мішаний хор укр. кат. церкви, до побідного кінця. Черговим зриву та про посвяту наших ним на цих зборах, бо бчделься ви­ справи
це
наш,
та
коли
бажаєте,
щоб
позіполагоджувати секретар
домляє всіх своїх членів, шо річні
уряд на 1937 рі Неявнвшнхся вже відбуде
ііточий мішаний прав, хор та бесідником був гром. Д. Ме- героїв. Опісля мішаний хор бирати
год. 6. ввечір. Тому, що в ставнтн його молодій нашій укра­ збори відбудуться в неділю, 20-го
членів на цих зборах осудять річні місяці
їнській
генерації
приведіть
до
неї
грудні
кінчиться
урядування
квартет молодих студентів се­ рена, старий українець з Лем- відспівав: ,,Сміло, брати", „їхав збори товариства. Вже останній мі­ старого уряду і замкнення книжок — членів. Вибрати відділовий уряд ще грудня, в 2-гій годині пополудні в
галі Українського Горожанського
сяць в тім році для приєднування в
редньої школи. Відспівано пі- ківщини, який
підкреслював, стрілець на війноньку", ,.Ой тім році членів для Союзу. Уряд тов. кожний член повинен вирівнатн у- ие є все, тому урядові треба по­ Кдюбу. Просимо членів прийти на
магати.

За
від.
уряд;
Ілія
Ваврисі
залеглі
довги,
щоби
мати
право
узбори, бо будуть важні справи до
сні, т о звичайно входять в що це є обовязком українців ідуть тумани", „Ви жертвою просить членів, щоби привели нових частн у виборі уряду. Ріжночасно шин, секр.
полагодження, буде вибір уряду на
членів і вписали до своєї організа­
програми
наших
Держав- піддержувати морально і ма­ в бою нерівнім лягли". Потім ції то є до товариства і до У. Н. просимо всіх членів принести свої
рік 1937. Непрнявний на збзорах
ТАВНТОН.
МАСС.
Тот.
ім.
Т
платннчі книжки до провіркн. Про­
підлягає карі, яка була ухвале­
ннцькнх Свят. Переважали пі­ теріально тих, що своє здо- були деклямації: „Перший Ли­ Союзу. Уважаймо, що будучиість У. хаємо
Шевченка, від. 122, подає до відома член
усіх
родичів,
щоби
своїй
дітям
на минулими зборами. — М. Курди,
Н. Союзу має перейти до рук на­
сні стрілецькі. Хори були ДО- ровля втратили в обороні рід стопад", „Зрив", ..Поляглим", ших дітей. Обовязком кожного члена на різдвяний дарунок дали Союзо- всім своїм членам і членицям, мі­ на. предс; І. Нестерук, кас; П. Кур­
сцевим і позамісцевим. що річні збо­
дбати про зріст свого товариства ву полісу, і в той спосіб забезпе­ ри відбудуться в неділю. 20 грудня, ко, секр.
о: підготовані. Можнаб тіль- ного краю й лишилися неміч­ які виголосили шкільні діти: й У. Н. Союзу. — За уряд: !. Око- чили їхнє майбутнє. — Уряд.
годині 1-шій пополудні, в галі
додати. що краще булоб ними інвалідами. Бувший січо­ М. Довгий, Ф. Кулянда, М. літз, поедс; І. Паньків, кас; Н. Ветовариства від ч. 14 мейлел евеня. М1ЛВІЛ, Н. ДЖ. - Тов. Запорозь­
страйк і української шту- вий стрілець Н. Снчик згадав Дроздяк. Усі точки, як також цал, фін. секр.; С Мостецькнй, рек.
РАРГГАН, Н. ДЖ - Братство св. Товариші і товаришки! Як вам відо­ ка Січ, від. 347, повідомляє своїх
секр.
Арх Михаїла, віх 332 повідомляє мо, що річні збопи є дуже важні членів, місцевих і позамісцевих. И"і
якби так хори виступали про листопадові події, в яких представлення „Під ніч Пер­
кн.
всіх своїх членів і членкннь, як Тому просимо прийти на час і спра­ ічні збори відбудуться в неділю, 20.
разом. Булаб більша сила, а він сам брав активну участь зі шого Листопаду", випали ду
місцевих такі позамісцевих що збо­ ви полагодити як слід. Довгуючнх грудня, в годині 1-шій пополудні, в
НЮ ПОРК, Н. PL Тов. Запорозь­
спів був би більш імпоную­ зброєю в руках- Говорив та­ же добре та зробили на гля­ ка Січ, від. 117, повідомте всіх ри згаданого відділу відбудуться 20- членів просимо вирівнатн свої залег- гали, де звичайно. Просимо всіх чае­
го грудня, в год. 2-гій пополудні, в ости. щоби не переттясувати довгів нів прийти на ті збори на означений
своїх членів, що річні збори відбу­ галі У. Н Дому під ч. 10 Кат факс ул. на
чим, особливо в таких піснях, кож, що обовязком родичів дачів глибоке вражіння.
рікБуде вибір уряду на час, бо є справи до вирішення такі,
дуться 19. грудня, в годині 8-мій Тому, що це будуть збори річні і 1937наступний
рік. Отже просимо не забудьте шо на місячних зборах неможливо
в яких треба виказати велик ; тут в Америці є виховувати
Вступних тикетів справді не ввечір. під ч. 217-19 Іст 6-та вул. буде вибір нового Уряду на рік 1937,(ПРИЙДІТЬ усі пазом, щоб хоч раз в було вирішити. Контрольна комісія
голосову силу. З молодих сил своїх дітей у такому дусі, щоб було, але підчас панахиди і Просимо всіх членів прийти на збо­ обовязком кожного члена є на цих рік збори відбулися з усіми членами здасть справоздання за 6 місяців, і
ри, бо буде справоздання з цілого зборах бути прнявннм і вирівняти б членнцями. — Уряд Товариствх
почуєте стан каси, як наша каса стотреба піднести добрсго чеді- вони брали активну участь в концерту зібрано
добровіль­ року і вибір уряду на 1937 рік. — свої залеглостн, щоби довг не пере­
їть.і буде вибір нового уряду па рік
ста Миколу Вислоцького й 0 - українськім громадськім жит­ ними датками 530.32, які гро­ їв. Ровінський, предс; Д. Семенюк, носити на наступний рік, бо коли БРОНКС. Н. Гі - Тов. Любов, 1937. Довгуючнх членів нлпомннзєкас. С. Кучма, секр.
вибереться новий уряд, щоб секретар від. 298 подає д овідома всім чле­ мо. щоби прийшли і вирівнали свої
лю Стойко, що грала на віолі. тю, та щоб активно помагали мада вислала через Обеднанпотім не мав клопоту. Проситься нам і членицям. місцевим і позамі­ вкладки на тих зборах. Шановні
Дитяча орхестра
при прав. визволити зпід чужого пану­ ня на українських інвалідів.
СПРІНҐ. ВАЛЕП, Н. Л. Тов. Про­ всіх прийти і вислухати касового сцевим. шо річні збори відбудуться члени, старайтеся привести хоч по
звіту
на 1936 рік. Фінансовий секре­ в неділю, 20 грудня в год. 2 пополуд­ одному новому членові, а ми охотно
світа,
віх
16.
повідомляє
всіх
своїх
церкві відограла
кілька пі­ вання українські землі. Г. Тур- При кінці гром. О. Шаршонь
членів, що річні збори відбудуться тар на цих зборах ніяк не ноже бути ні в галн під ч. 1013 Іст Трімонт впишемо їх до У. Н. COKVJV Стягай.
сень, при чім збирав оплески ський закликував батьків по-1 сказав гарну промову і піснею в неділю. 20. грудня, в годині 3-тій прнявний, бо мусить іти в той день ев. Товариші і товаришки, річні збо­ гся вписати свої діти до У. Н. Сопополудні, в гали Просвіти на Твін до праці, він своє справоздання ри є дуже важні, тому просимо при­ юззу. бо як відомо вам, шо кампанія
шестилітній Евген Скиба, що силати своїх дітей до вищих;.,Боже
Великий"
закінчено Еве. Просимо всіх членів прийти на здасть на слідуючих зборах. Просить­ йти на час і справи полагодити як приєднання нових членів кінчиться
грав на гармонії.
Молодий і американських шкіл, щоб вони | свято.
річні збори. Напомннаемо довгуючнх ся, щоби вкладки зібрали другі у- стіл. Довгуючнх членів просимо ви­ цього місяця. — Т. Ковальський,
членів, щоб вирівняли СВОЇ ЗЗЛЄГЛО- рядннкн з рекбрдовнм секретарем. рівнатн свої залеглостн так. щоб 31 предс; М. npoxqam, кас; Г. Тничій,
хлопчина Когут віддеклямував
О. Дроздяк.
діставали більшої науки, бо
сти. Рівнож просино молодих членів Уряд можна вибрати також Про­ грудня було все чисто в порядку., секр.
вірш чистою українською мо­
прийти на збори хоч раз на рік. Бу­ ситься памятатн, дорогі браття^ що себто з кінцем старого року. Обовяз­
українській суспільності по­
де вибір уряду на 1937 рік і інші це є останній місяць кампанії за ком кожного члена і членкнні є СТЕМФОРД. КОНН. — Бр св. Арх.
вою. Співала теж і панна Ма­
трібно людей з глибшою нау­
важні справи до полагодження. — приєднування нових членів. тому прийти на збори і привести хоч по Михаїла, від. 350, повідомляє своїх
Горб і легітимація.
рія Бойко. Хори виступили з
А. Кашинський, предс; І. Кріль. КОЖНИЙ най старається, щоби в цій ОДНОМУ членові, бо як самі знаєте, членів, шо річні збори відбудуться в
кою. П. Паньків у своїй про­
кас; Н Москаль, секр.
кампанії були вписані його діти і
річниця кампанії уже кінчиться, неділю, 20. грудня, в год 5-тій, в гадуже великою, можна сказати
Службовий:

Яка
ця
ваша
мові відчитав листа з рідного
жена. бо годі стояти в братстві тільмн стоїмо позаду. Також хто з
церковній. Прнявність кождого
аж надто великою програмою
легітимація?!
Недорічна!
Ви
кн родичам, вже старшим, а свій членів має вже дорослі діти, що пра- члена є конечна, бо буде вибір уря­
краю, в якім описано про те.
СКРЕНТОН, ПА. Бр. Усп. Пресв. найкращнй
звіт
віддавати
чужим
комцюють,
повинні
привести
їх
і
впиду на 1937 рік. Вибір делегатів до
Диригували: п. А. Когут ка­
як то поляки по звірськи зби­ горбаті, а тут про горб і не Богородиці, від. 123, повідомляє сво­ паніям. так ніби Союз є тільки доб- сапі до Товариства і до У. Н. Со- Стейтової Організації стейту Коня,
їх членів, що місячні збори відбу­ рнй для родичів, а про діти був віт- юзу. Також подаємо до відома, що на 1936 рік. касове справоздання. 1
толицьким хором, а п. Дмитро ли його двох приятелів, коли­ згадано!
дуться в неділю, 20. грудня, в цер­ чином. А ну. хай не буде ані одних на річних зборах припинаємо нових справоздання контрольної комісії.
Зазворський православним
і шніх сусідів у рідному селі, за
Подорожній: — Ви помиля­ ковній гали, зараз по Ст. Божій. родичів, щоб їх діти не належали до членів до Товариства і У. Н. СОЮЗУ Непрнявний член на зборах, запла­
Кожний член повинен прийти на збо­
орхестрою.
ге тільки, що вони любили єтеся, добродію, шс легітима­ ри і заплати! свою вкладку, бо ко­ нашого Батька Союзу. Покажім, що без вступного а також буде вибір тить кару, згідно зо статутом. Брзтмн своє любим. — За уряд: Петро нового уряду на 1937 рік. - Ва- я і сестри застановіться! Подивіться
Знаменитою точкою програ­ свій рідний край та служили ція недобра. Горб мій великий ли не заплатить до 28. с. м., то бу­ Обманськнй, предс; Петро Веньгрин, сядь Гнида, предс; Василь Швед, іа першу сторону „Свободи", де
де ссупендований, тож щоб опісля не кас; Никала Попа дюк, фін. секр
кас; Посиф Сндор, секр.
кличуть до вас головні урядники У.
і
не
міг
влізтнея
у
книжечку!
ми була гра відомої пяністки в українській армії.
нарікав на уряд. — Григорій МрикаН. Союзу за приєднання нових чле­
ло, секр.
панни Олі Грицей, що віді­
нів, не будьмо байдужні, бо це по­
шкодить українській народній спра­
грала вязанку українських пі­
ві Кождий довгуючий член мав ви­
ВАИТСТОБН, Н. РІ. Тов. Просвіта,
сень, а крім того одну з ком­
рівнатн свої залеглостн, бо в про.
від. 129. повідомляє, шо річні збори
-ивгім разі буде суспендований. —
відбуд^т^ься в суботу, 19. грудня, в
ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОІ ШКОЛИ
позицій Шопена. Артистичний
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ КРУЖОК
годині 8-мій вечір, в домі тов. М. при українській правота, парохії в Ню Иорку відбудеться В. Корий. предс; Н. Когут, кас; І.
талант молодої пяністки здо­
Тнрчик, секр.
О.іексіва. 151-19 - 14 Еве. Уряд
відіграє дуже смішну комедію, М. Нестроя, в 5 діях
здасть справозданнп за 1936 рік, по­
попис шкільних ДІТЕЙ
був собі цілком зрозуміло ши­
чім буде вибір уряду на наступний получеяий з) співами і декламаціями, як також буде відіграний в честь
ДЕНБЕРИ, КОНН. - Братство св.
роке признання.
рік. Непрнявний член заплатить кару
о. Николая, від. 381, повідомляє всіх
св. Микодая сценічний образ в 3-ох діях, І. Бідного,
згідно
зо
статутом.

Мнх.
Баран,
своїх
членів, місцевих і позамісце­
По
анґлійськи
виголосив
OK-XJT'
предс; Антін Кавка, кас; М. ДзярК
вих, що річні збори відбудуться в
промову адв. І. Білінський.
ський, секр.
суботу. 19-го грудня, в 3-"тїй годині
пополудні в галі,' де звичайно. Про­
розповівши про те, що дове­
симо прийти на означений час такВ ГАЛІ УКРАЇНСЬКО! ПРЄЗВИТЕРСЬКОІ ЦЕРКВИ,
під проводом учителя гр. Михайла Мостенського
ло до Першого 'Листопаду, як
само просимо членів, щоб вирівнали
НЮ ЙОРК, н . л .
49 BEACON ST., NEWARK, N. J.
свої залеглі вкладки, буде вибір но­
теж про самий Перший Листо­
вого уряду на рік 1937. — И. Вовк,'
У збірці на суму 5136, яку
пад і про теперішню боротьбу Початок в год. 7:30 ввечір. — Вступ 25 цнт., діти 10 цит.
предс; М Ґузий, кас; С Свердюк,
В САЛІ УКР. ПРАВ. ГРОМАДИ,
секр,
переслав Центральний Комі­
українського народу за визво­
334 EAST 14tb STREET,
NEW YORK CITY.
тет з Листопадового Свята на Початок в годині 7-мій ввечір,
лення.
Вступ 40 центів.
ПТОВІДЕНС, P. APL - Тов. Тараса
інвалідів, а яка була проголо­
По представленню св. Миколай роздасть дарунки всім Шевченка, від. 73, повідомляє усіх
Парох прав, церкви о. Запасвоїх
членів, що січні збори відбу­
шена в ..Свободі" з дня 11. приявним дітям на салі.
рннюк заговорив щиро д о
дуться в неділю, 20. грудня в годині
Просино
всіх
Громадян
взяти
участь
в
тім
представленню
в
якнай­
УКРАЇНСЬКА ЦЕРКОВНА ГРОМАДА В БРОНКС " J
1-шій пополудні Обовязком усіх
грудня 1936 року, міститься більшім чисті. - Шкільний Комітет.
збірки д і я допомоги інвалі­
294 членів
є прийти на річні збори, бо в
також квота ^22.90, що впли­
дам, представивши вірно тра­
важні справи до вирішення, буде
нула зі збірки підчас панахи­
справоздання контрольної комісії,
гічне положення нашого на­
справоздання урядників і вибір Уря­
ди в укр. прав, церкві й з роз­
В шкільній ГАЛІ ПІД ЦЕРКВОЮ,
роду під окупантами, а зокре­
ду на слідуючий рік. — Н. Костів,
BRONX. N. Y. E5 продажу квітів під тою церк­
предс; Г. Бойко, кас; Д, Лободяк,
ма положення тих калік, шо, ЕЕ 675 EAST 183rd STREET,
секр.
Два святочні театральні представлення:
^ вою
членнцями
Червоного
наставляли грудь в обороні ;
Хреста ОДВУ.
АСТОРІЯ. Я АИ. - Бр. св. О. Ни­
України.
колая, від. 5, повідомляє своїх мі­
Святочну промову виголо­
сцевих і позамісцевих членів і члениць, що річні збори відбудуться "
сив д-р Лука Мишута. Бесід­ Щ
(а життя народнього для .старших)
суботу, дня 19 грудня, в год. 7.30
ник виказував, що Перший
ввечір, в гали Українського Дем'
Щ
N E W YORK, N. Y.
102
Е.
7rb
STREET,
критичного Кдюбу, 24-11 Атейнвєй
Листопад з 1918 р . відроджу­
Стріт, Асторія. П.'юсямо всіх членів
(Bttwua Are. A aad let Ате.)
прийти на час і вирівнатн свої вклад­
ється раз-у-раз у тих нових ass (з життя української родини, як мати, виправивши мужа на війну, - ^
НЮ ЙОРК, Н. PL
Великий вибір я в нужчнн: сорочки, краватки, шаднки, рукавички
ки. Уряд здасть справоздання за ми­
численних героях, що ведуть ass обходить з діточками Різдво Христове; річ діється в часі Світ о - 'ї нулий рік і контрольна комісія здасть
всякого роду .стидне білля.
В неділю, дня 20. грудня б.
воі
Війни
1914
р.
в
Галичині).
справоздання. Буде вибір нового удалі боротьбу з наїзниками, s s В часі .останнього акту Л І Д МОРОЗ" роздасть дітям святочні s-s
Для жеввивтп слнпс, шімій, пенліс, рукавички, пажа маг, денс сете
p., гратиме артист-скрипак Ро­
ряду на 1937 рік. Хто має приятелів.
т о гинуть на ляцьких шибени­ Щ
'
ДАРУНКИ.
і
всякого
роду
паньчохн.

Діточі

для
хлопців:
сорочки,
кра­
знайомих, або діти, котрі ще не '
ман Придаткевйч як соліст зі
Українські Родичі! Приведіть свої діти хай вони побачать z
членами, хай приведе на збори й
цях чи від розстрілу червоних
ватки, сакси і т. д. — Спіднє білля для цілої родини.
В життя української дитини в старому краю в часі „воєнної запе- ^ струнною орхестрою концерт
впише в члени У. Н Союзу. DCTV •
Всі річн в паковані в святочні пакуночки. Ввесь товар першої
саме за ті ідеали, щ о звязані з S рухи", і візьмуть участь у дитячому святі, одержавши від „Діда - ^
вільний. Непрнявний на зборах член
І Івана Себастіяна Баха з радіоякости.
7
Замкць
купувати
в
чужих,
купуйте
у
свого.
чи урядник підлягає карі згідно зо
sss
Морсза"
відповідний
дарунок.
Не
занедбуйте
рідньої
традиції,
m
Першим Листопадом.
статутом. — І. Сндор, предс; А. Клмвої
стації
W
N
y
C
,
в
годині
1.30
294,7
Я.
КОРНАТ,
В
Л
Н
В
С
Н

Щ
194
Комітет.
S
З нагоди Першого Листопа­
мшшщ, к а с ; L Барва, секр.
пополудні.
ду зібрано на народні ціан: в

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Ї В Ш У
1

-

- -

-

т 0 )

К

:

:

1

щ

о

а

УВАГА!

ЯР

НЮАРК, Н. ДЖ„ І ОКОЛИЦЯ!

УВАГА! Щ ^ Ш ЙОРК, Н. Й., ІОЮЩІ! - Ш УВАГА!

УВАГА!

ТРІЙКА ГІЛЬТАЇВ - ^ s

VW

В СУБОТУ, ДНЯ 19-ГО ГРУДНЯ (DECEMBER) 1936 РОКУ

ДОБРІ ДІТИ" ^ Ц

В СУБОТУ, ДНЯ 19-ГО ГРУДНЯ (DECEMBER) 1930 РОКУ

рііншіш
І БРОНКС, Н. Й.!

ЗАПРОШЕННЯ

БРОНКС, Н. Й. І

І В СУБОТУ, ДНЯ 1 9 - г Г І т 5 І я (DECEMBER) 1936 |

яНА

:

1 g „СВАТАННЯ НА ВЕЧЕРНИЦЯХ" 1
1
Й „МАТЕРНА СЛЬОЗА"
1

ІШ1Ш1!!!ІШІІІШШН1ШІШІШІ!ІІ11!ІІ!!!11ІІ!ІІ1І!11!1!І!ІІІ!І1!І!1І!ІІІІ^

СВЯТА!
Г ^ Ш ^ ^ НА СВЯТА!
ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКЛЕП БІЛЛЯ

Я. К0РНАТ

RADIO.

І

і"

^Шт

ш?

НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХОРІ НЕ ПОВИННІ ТРАТИТИ Н Щ Г
'чиї,

і.і. щ

wi

.

ш .-іч

..-.,-В „5, оЧмаиніх роках а почував себе з о в с і м . '
хорим і зломаннм чоловіком. Недомагання жолуд- ,
на і внутрішні болі, також дуже прикрі болі в |
правім боці і в крижах затроювали ,
мені Життя і перешкоджали в моїй
професійній роботі. Я шукав порадс ,
убої атьох лікарів, придержувався ї х - '
ніх вказівок, заживав багато припи­
суваних мені ліків. Останній доктор.
спеція-ліст задецидував, що тільки |
при. помочі операції буду міг відзиськати здоровля. Мала бути мені винята -права
нирка і витятий виросток на сліпій кишці. Лікар
зажадав мойого підпису, а на мій запит відповів,
що кожна операція є подучена рз ризиком, отже
після права, пацієнт обовязанмй ствердити на пись­
мі, що з власної волі піддається операції.
Я вагався з моїм підписом. Тяжко приходило
мені в молодім віці — з розбитими моїми нерва­
ми, кластися на операційний стіл, з якого незнати,
як встанеться. В тім часі я вичитав про методу
д-'ра Мілєра і дуже втішився, що є дещо на світі,
що зможе мене охоронити перед операційним сто­
лом. Сейчас я удався до д-ра Мілера. Я не завівся
в моїй надії, бо завдяки методі і старанням д-ра
Мілера мої усі недомагання уступили і почуваю
себе зовсім здоровим чоловіком. Цим ПИСЬМОМ ВНсказую глибоку вдяку д-рові Мілерові за велику
річ, яку для мене вчинив.
БРОНИСЛАВ Р. ПУРВШ,
69 Ann Street,
Newark, N. J.
Від трьох літ я відчував безупинно сильні болі
в хребті і в праній нозі. Лікарі означили мою хоробу назвою сіятіка і на їх порученця я піддався
операції. Однак після операції болі

не уступили -

1

i

я m.iia^

і,,.,...

...f . - ^ д г и ^ І^ІІМ чи И....ІЯ і -) .'. ' ч. ч г г ' ї м и и . І І І П . І І І І Ч І Ч ид 1"!
Я луже терпів від 3 літ на -колен­
ня в правім боці і на прикрі болі в
Лівія нозі.
Усякі способи, яких я уживав, не
помагали. -Відмоли я піддався опіці
д-ра Мілера і Його методі — болі
почали уступати і іепер почуваю
себе зовсім здоровим чоловіком.
В. ХЧШЦЬКИЙ,
889 — 18th Are., 'І IrvlngloD, ІМ. J .
в

ЗД0Р0ВЛЯ МОЖНА ВЩЗИСЬКАТИ ТАКОЖ БЕЗ Т
ІПЕЦІШИЙ ІНСТРУМЕНТ ШРАШАМЕТЕР
МАЄ НЕОЦШЕНЕ ЗНАЧІННЯ ДЛЯ Ш Х
^l-.Ut.M.lU.ki^ -

t. ^

X

-І1±г'тшпі.,і.

Цей "незвичайно чуткий Інструмент проникає усі части
людського організму і сейчас виказує, де, і в чім лежить
причина хороби. Болі голови, болі в жолудку і кишках,
недокровність, параліж, ревматизм,, нервозність, колення в
крижах і колінах, безсонність, брак апетиту, отяжілість, за­
гальне ослаблення і почування сталоГутоми, усякі недома­
гання жінкам властиві, і тц д . - це все симптоми (знаки)
хорого організму.. Найважніша річ полягає у тім, щоби
винайти і усталити остаточну причину, яка витворює і ви­
кликує хороблнві симптоми.
Тому усі, що підупали на здоровлю, без ріжнйці,
чи їх хороба тревае' довго чи коротко, і без ріжнйці, J
І якою, назвою їх хоробу називають -г- нехай будуть доброї •
думки, 3 найгірших припадків можна повернути назад до .
.

і
І

|
1

Л—т--аи

ДУНГАНШД, Н.
У, 4L ДОЗУРільник,
.від. Ш .
1

И. - Тввар„
ТЙВІДОМЛЯЄ сьоії

С7ап

членів, irio-'Btkefrti Лори відбуду^

і
ся в .неділю, 50. ЧРУДИЯ, В -ГОДИНІ п,п"
1ЇВ- шій пополудні, то Проситься всіт
яоїщя, від. .99, иовідомхяв всіх своїх чЛеИіН,' ЧйМи -явилиЬі на означений
чіенів, що річні збори відбуваються в час, бо як вам відомо, то буде ВИЙІГ
'ячні), 'ІО. пгрудяя, звірка too СІ. БОЖІЙ. уряду на рік 1937, щоби кожднй '
В пий церковнії. На 'зборах буде ввра- бути присутлій хоч тйв у рік. - f"
возданвя уряду і контр. комісії та вибір одор Харітон, секр.
нового урада т 1Й87 -рік. Довгую ч і
члени мааии орний і аавдатвтс ovonf
БОФАЛО, r l f l ' - Братсв., св надежитість, бо інакше будуть суспен­
довані. Котрій член не прийде На вборЛІ Нйколая, від. 122, ПОВІДОМЛЯЇ ВГІ,
заплатить 50 ц. кари, л урядник 1 дол. ІСйбїх членів, місцевих так і позамі
Т. пур,
предс; Н. Лаврик, кас; П. Гер-1 соєвих,-оЦо іріНні збори відбудуть^
пур, предс
^ н е д і л ю , дня 20. -грудня, заіра і '
мав, гекр.
9!.
J5?^- . 1
. чарохильий
Прегіав, Па. Бр. св. Андрея. від. 80. Під Н. 808 Фітм'ор-Оневда вул ,.
повідотомв 'воіх -чивяіи, вю '.річні зборк) винність всіх членів бути на г„, ,
відбудуться 20. грудня, в годині І-шій, бо є важна справа До їкии ,н і
пополудні, в галн св. Михайла. іІросв- Буяє :ви6ір уряду на 1937 рік ц,'/
но членів прийти і вирівняти свої ва-.|(гуючих членів 'ПРОСИМО ВИрінн,'

ЬіЯХЯВМ, ^ Ш.
^ ^Бв.
^ сВ. в
-

-

и

м

1

у ж б 1

в

л

и

(

У моїй коробі жолудка і -болів в
Правім боці я оставав під опікою
д-ра Лідера — прнмінюючися до Но­
го прнродньої методи.
В недовгім часі я відзискав здо- ровля і дякую -сердечно д-рові Міле­
рові за його знамениту -працю.
ЙОСИФ САЛЇҐА,
424 С. 7 4 А St.,
New York City.

легвостя. Буде ОВ1ММІ0ВД.ВВВ- ЦраЯГ SSS^^SUCSSSA
шнявоаьаої воиіси та вибір нового If^.t^SSJ^ZSSiT^
ду
вяа 1 1937
iv н
9 3 7 рік.
вік. - Тйнхаіло Фялиис iП." tоолодка,
t ^ ^ . "редо.,
секр.
•сМср

Т '
"
и
їв. Копт,
Р

С

" ^
Е

м

СЛИКВТЛ, ЙА. Тов. св. їв. ХрестВіе-і ВБСТ -ІСТОН, ПА. - То І іч ,
ав, від. 426, -понідокаяє •Boh своїх чле­ Умель-ницького, від. 137, повітомлаї
своїх місцевих 1 лозамісцевнх ,.
Мене довго мучили ревматичні болі, заворо- :|| нів і чяенноь^ щ о річні вбори аідбу- нів, що річні збори відбудуться В її.'
дуться в неділю, 20 грудня, ТОЧНО В ГО­
ти голови, жолудкові недомагання і ослаблення
ділю,
20. грудня, в т о д . І-шій поїм
ДИНІ 1-шій пополудні, в tan церковній.
цілого організму.
лудні, в rarti парокіяльній Обоац
Котрая
член
ве
прийде
на
ірчні
аборк,
Поради багатьох - докторів і вся­
буде караний 1 дол., а урядник 2 доя. ком кождого члена є ввитися н п
кі ліки не помагали. До д-ра Міле­
час. Контрольна
На поряяяу -деннім 'буде опрмоаханна, начений
ра я зголосилася, коли вже ледви
урядників з', цілорічного діловодства і вдасть свій звіт, а потім буде внбіо
на 'ногах могла вдержатися.
нового
уряду
на 1937 (рік.' Неприя
вибір уряду на наступний рік та інші
Під опікою д-ра Мілєра і завдяки
Тііятучі справи. ПроРнМо довгуючні чле­ ний член чи урядник заплатить KJDV
(
його природнім методам я у зглядно
нів бниовянтВоаої ніовчні вкидав,'бо "в зґідно з ухвалою. - Мирим
недовгім часі позбулася, тяжкої хо­
противнім разі поступимо згідно зі ста­ ко, предс; Іван Терлецький к
роби і тепер чуюся зовсім здорова.
тутом. Цього місяцв будово прнииватн М. Колодруб, секр.
іі
ЕТЕЛЬ ДОРФМАН,
нових членів без вступного. Тому про­
41 -HflUide Place,
Newark, N. J.
симо членів приєднувати нових членів і; МАГАНОП ПЛБР1Н, ПА. - Pj ,
вписувати -свої Ціп, коли вовн ще не місячні збори бр, св. Анни, т і ід
вписані. Іван• • Теадлншаа, предс;І'Відбуїгуч'ься ТОЧЙО в другій годині
Ніхто не зможе оцінити працю д-ра Мілера
пополудні, дня 20. грудня 19.І6 п J
Ірнгорій Дндів ,секр-кас.
ліпше від меііе. Я підупала -на здоровлю так, що
здоровля, коли розізнається докладно дійсну, остаточну
Річйрдсон Гол, Мейн анд Брідж Сто
власними
силами
не
могла
порушаПРИЧИНУ Х О р о б и .
тися з місця на місце. Багато док­
'МАГАНОЙ СИТІ, ПА. Тов. Запорозь­ в Моганой Плвйн, Ла. Просимо нб\
торів казали мені, що на мою хо­
ка Січ, від. 305, повідомляє своГх чле­ членів того відділу припін на „
Ті, шо терплять на так звані „невнлічнмі" або „безна
робу нема ради. При помочі, моєї
нів, по 'річні п'борв відбудуться В ВЄДІ- збори, І привести з собою іювщ
дійні" недомагання, нехай не попадають в зневіру в ратуприятельки я вибралася до Нюарку
аю, 20. -трудна, в годині 11:80-перед членів, котрі бажають встутгги м
до офісу д-ра Мілера. По кількох
ванню свойого здоровля - але ще раз нехай спробують.
полуднем, в церковній галн св. 0. Ии-, бразетва й У. Н. Союзза, також к.тижнях уживання методи д-ра Міл. ill кохая. Буде вибір новоТо іуряду hm 1937 тих зборатс буде справоздання ш.
Будуть трактовані в спосіб відповідний і чесний, бо
pa я відзиськала сиди, так, що усі
рік та онравоодаввя старого уряду і рик уряднинів І KOHTpO.TbH.il комісй
і вибір уряду на 19.17 рік \^
мої знайомі прямо цему не хотіли
є річчю переконаною, що природні методи , є найкраще
контр. комісії. — Іван Годованець, Катнцькнй, предс; Іван Кчивл, кс
тірнти.
секр.
відповідні до відзискання здоровля. Ті, що терплять на
М. ір)'дНянин, •секр.
Поручаю д-ра Мілера всім хорим жінкам.
ДЕРРИ, ПА. Бр. св. Івана Трествтенедомагання, які можна бачити оком (рани, ревматизм, па­
ИОСИФИНА СТАХУРСЬКА,
ГАЗЛЕТОН, ПА. Братство а
яя, Від. 148, повідоммо всіх місцевих
65 East 25th Street,
Be гопає, N. J.
раліж, j т. д.), також нехай ще раз спробують.
і позамісцввнх членів, що річні обори АрЯ: Мяхлїлв, "від. 85, ПОВІДОМ.1И
місцевих
і
позамісцевих
членів, ...
відбудуться
в
неділю,
20.
грудня,
В
ГО­
Не мусять платити за услугу, доки не буде наглядно,
Я хорувала на жолудок і страшні болі голови
ДИНІ І-Иій пополудні. Кожний член по­ звичайний мітінг відбудеться р неді­
і ходила від одного Доктора до дру­
що полекша в їх здоровлю наступила..
,
винен нрнйтн на ці вбори і вярівнати лю, 20. грудня, в 1-шій пивні ПОПо.
гого. Коли Не Наступала полекша я
свої місячні вкладав, щоб ові один лудні в ЮніЙ Гол, Норг Віюмін вуз
вже мала намір вибратися на ліку­
Офіс д-ра Мілєра гіо^ідіїе^інстручиент"„НЇорокаламетер",
чяеп
Be оставав в довтом 'яв ЇШ1 рік. КОЖЛІГЙ чЛен щоб старався прнйп
вання до краю. ТоДі Я довідалася
що виконує так важну ролкУ при усталюванню у хорих
Просимо всіх членів виснаги свої діти на мітінг. 'Члени, котрі довгують,
про д-ра Мілєра. Сказав мені, шо
до У. Н. Союзу. На зборах буде вибір щоби хоч раз у році вирівнаяи евй
потрафить мене привести д о здоров­
остаточної причини, яка їх хоробу спричинила.
урядників Ви 1937 рік. - Дмитро Хох- довг, щоб можливо зробити фінал.
ля і додержав слова. Сьогодні я зо­
ла. ире-дс; Андрій Куземчвк, к а с ; Ва- ^сове справоздання, щоби м и и всім здорова Жінка і щиро дякую
гати довгу на другий рік. Члени вооиль Годчак, секр.
д-рові Мілерові за його знамениту
замісцеві, що присилають через п. •
ОПІКУ.
РАЧБСтеР. чЧ. 'И. - 'Бр. св. Иоса-' ту ва місячні вклндни, щоби присхн
МАРЯ МУХА,
їли
-не пізніше як до 27. грудна фата, від. 217, повідомляє всіх своїх
108 Lowell Street,
Carteret, N. J.
місцевих і ПозамТСцевих членів, що В. Шипула, предс; М. Поливка, кас;
річні збори Відбудуться в неділю, О. Костюк, сенр.
Перед роком я запала на незвичайну хоробу.
20. і рудий, в годині 2-гій пополудні,
Тяжкі болі голови І в околиці жолудка — потім
•ДЖБРЗІ СІТИ. Н. ЛЖ.
Ток
в галі нарохіяльпій, Під ч. 303 Гудодна нога опухла мені так, що я не могла ходити.
сок вул. ОбовявкоЧі кождого члена є |'Укр. Січ, від. 170, повідомляє пси
Ніякі ліки не помагали, також опера­
прийти на ті збори, бо маємо дуже своїх членів, ЩО МІСЯЧНІ Збори від.
ція не дала полекші. В такім стані
важні справи До вирішення. Буде будуться в недьтю, 20-го грудня, І
відвезли
мене автомобілем — 80
читання братського статута і вибір (год. 6-тій 'вечором в Укр. Нар. Ломі.
миль до Нюарку — до д-ра Мілєра і
нового уряду на 1937 рік. Отже кож- 181-183 Фліт Стріг. На ні збори про­
то офісу занесли мене на руках.
дий член має бути ПрНявйий на збо­ симо Прибути всіх членів конечно,
Завдяки знаменитій методі і опіці ;|| рах. Довгуючнх членів наПОмииаємо, бо є важні справи до полагодженвЕ
д-ра Мілера я відзиськала давне здо­
щоб прийшли і вирівналм свої за- ПРОСИТЬСЯ ДОВГУЮЧНХ ЧДеНІВ Н)ІПІ.!ровля. Пухлина з ноги уступила, бо­
леглости на тих зборах,, щоб більше нати свої залеглостн, бо не І останні
лі всякі також. Чуюся здорова і силь­
довгу Не 'перетягати на наступний збори в цім році, тому проентьа
на як давніше.
рік, по зборах прийде -контрольна не затягати довгу на нартупннн рв
Подаю мою фотографію і опис моєї тяжкої
комісія і зробить витяг довгуючнх Також просимо членів к о т і п і пія
хороби в тій ціди, щоби хорі жінки і чоловіки до­
членів, що будуть 'проголошені -на задіти, нирівпатн свій дов. і І. Меч:
відалися про цінну методу д-ра Мілєра.
. слідуючих зборах, щоб опісля не на­ предс; Осип Логнн, кас; Гр. Готів,
А. ФВЦУЛА,
• рікали, що їх імя проголошується. секр.
11 Railroad Avenue.
Port Jervia, N. У.
Поважані браття і сестри, пригаду­
ПАСЕРІК. Н. ДЖ. - Тов. ім Тара­
ємо вам, що це останній місяць в
цім році до прнеденування нових са Шевченка, від. 42, повідомляє KU
Безвпнцні болі голови, жолудка і болі в крнВ останніх роках я сильно підупав на здоровчленів д о братства і У. 'Н. 'Союзу. ЧЛеНІВ І ЧЛеНИЦЬ, ЩО ПІЧНІ з б о р і ! ВІД'
'
жзх, що мучили мене довгий час —

лю і дуже терпів. Болі в крнжах і плечах - також
Тому подбайте і приведіть по одно­ будуться в неділю, 20-го грудня, І
зробили це, що я став неслосібинй
сталі болі жолудка дуже мене обезенлнлп. З часом
му членові та своїх дітей вписуйте, годині 2-гій пополудні, и льокадя
до праці.
зробилися так прикрі, що я не міг працювати і
бо тим вробите .великий поступ для Укр. Нар. Дому, 237 Гоп ев„ Пасейх
У тяжкім стані я піддався опіці
Шановні члени і члениці! Як звичай­
мусів глядіти лікарської помочі. Я не щадив гро­
д-ра Мілера і по кількох неділях при- |J rt6e Ч У. й . Союву. Це є - нашою по­ но на річних зборах, урядники тлі­
ша, щоби рятувати здоровля і радився багато ліка­
винністю всіх стояти при своїй укра-,
мінения його метод я відзиськав своє
рів. В однім місци було мені сказано, що терплю
їнській 'Організації,, себто при У. Н. ють -справоздання з їх діяльиости я
здоровля.
на ревматизм, в другім місци я довідався, шо моя
Союзі. Неприявний член -на зборах, цілий рік, та контрольна комісія здає
ІВАН ВЕЧЕРАК,
хороба зоветься сіятіка та Що крім цього маю
заплатить кару 50 ц., а урядник 1 звіт з .цілого діловодства, як також
45 Congress St.,
Newark, N. J.
вибирається урядників на слідуючи!
рани в кишках. Вкінці радили мені удатися до
дат. — М. Бінашевський,'предс; Т. |рік,
та рівнож рішаються наиважіїіші
шпиталю, тому, шо стан моєї хороби вимагає дов­
Ґерула, кас; А. Іванів, секр.
"3 цілою готовістю і словами шисправи, які тнчать кожною члена і
гого і старанного лікування.
а ^ рої подяки посилаю д-рові Мілерові
членнцю. Тому конечність вимапн
мою фотографію за знамениту опіку,
В останпій хвилі - за радою знайомих — я
ЕЛМАРТРА,-^Н. Й. - Тов. ім. Івана всіх членів і члениць прийти ва иі
яку оказав мені в моїй тяжкій иедузі.
•.
удався ще до д-ра Мілера. Він оглянув мене до­
Франка, від. 271, Повідомляє усіх збори, вислухати справоздання уряд­
І По 3 неділях уживанії прнродньої мекладно і узяв під свою опіку. Я виконував усі по­
своїх членів, що -річні збори відбу­ ників та звіту контрольної комісії.
I тоди д-ра Мілєра я цілковито відзи­
рученця д-рл Мілера і ннедонзі всі мої недомагання
дуться в неділю, 20. грудня 1936 'р., вибрати -урядників на слідуючий pb..
ськав здоровля. Поручаю д-ра Мілера
уступили і чую себе здоровим, як давніше перед
в голині 2-гій hono.iyani, в Народиш' та спільно рішати найвзжніші спр)усім хорим.
хоробою.
Домі. Просимо усіх -членів прийти на feh, -як повести дальше господаря.
ті з'бори, бо буде вибір нового уря­ на добро нашого товариства та У. Н
Це посвідчення пишу і даю мою фотографію
ІВАН КАНАВАЛЬ,
ду Ва 1937 рік. ПрИгадуетеься дов- Союзу. — За уряд: Фи.тни Гулма,
^
л
34 William St.,
South R i w , N. J.
з власної волі. Почуваюся до вдячностн для д-ра
гуючнм членам,-щоби -вирівналн свої предс; Петро Головачук, фін. секр;
Мілєра і хотів би помогти іншим хорим людям,
довги на тих зборах так, щоби не Вол. Лелет, ввсіер.
подаючи до публичної відомості) це, що 'я сам
Я терпів дуже тяжко на жолудок і на внутріш­
перетягати на -новий рік. Також про­
досвідчив на власній особі.
ні болі в околиці кишок. Лікарі означували мою
симо усіх -родичів, щоби -вписали
хоробу як боляки і рани в кишках. Жолудок мій і своїх дітей до "У. Н. Союзу. — Д.
ЯН РУД31НСКІ,
не приймав поживи,, часто я вертав
Чі'чмон, секр.
Box 147,
Pine Island, N. Y.
сейчас, що тільки я.зїв. Такий стан
довів
мене
до
цілковитої
нездібности
-О |
до праці. Я зовсім спав з тіла і без­
МАГАНОРІ ПЛЕИН, ПА. - Бр. св.
надійно мучився з дня на день. -На
Днміггрія, від. 28, повідомляє всіх
Вибачте незвичайну форму, в якій пишу цих кілька слів. Це не змен­
пораду мойого приятеля Маліцького
своїх місцевих і позамісцевих • чле­
шує внги моєї правдивої вдякн, яку висказую дарові Мілерові.
я удався остаточно До Д-ра" Мілвра.
нів 'І ч.теннць, т о річні збори відбу­
Від кількпнацять літ я вічно мав До діла
Це була для мене щаслива, правдидуться В "неділю, 20. грУдітя, зараз
з недомаганнями на тлі ревматизму. По за|
во
приятельська
порада.
ГМд
опікою
д-ра
Мілере
і|
по Службі Божій, у церковній гаЛі.
стосуваннюся ДО вказівок д-ри Мілєра мої
Обовязком кождеого члена є, яви­
стан мойого здоровля негайно почав поправлятися,
недомагання уступили і сьогодні життя і світ |
болі уступили, привернувся апетит, я відзиськав
тися в означений час. Почуєте спра­
мають для мене цілком інакший вигляд.
вагу і силу до праці. Сьогодні почуваюся зовсім
воздання'з цілого року, з' діловод­
Рівнож моя жінка долучуеться зі своєю
новим
чоловіком.
ства від урядників і, контрольної ко­
подякою. Стало терпіла на анемію так, що в
місій'.
Буде вибір уряду на 1937'р.
ЕДВАРД
МігіКЕВИЧ,
останнім році її вага впала до 1Є0 фунтів. Під опікою д-ра Мілера жінка
1235 Weitnside Avenue,
Jersey City, TV. J.
Приведіть "зі • собою кандидатів 'на
осягнула вагу 150 фунтів і чується тепер зовсім добре.
членів -і вписуйте своїх дітей до У.
ВОЛОДИСЛАВ 1 ВОЛОДИСЛАВА БУКОВСКІ,
.
;" ,.-; .n
ІН, Ссиоза. Неприявний член підлягає
65 Skilman Avenue,
Jersey City, N. J.
'карі, згідно зі статутом. — Іван ҐуСердечно дякую д-фові Мілерові аа
ий, Предс; Теодор Карлнцвкнй, кас;
знамениту прислугу, яка була так ду­
Мнкайло "Кофлюк, секр.
же помічна і успішна Ж ..-моїй прикрій
. Моя.хороба. була дуже .утяжлива і вперта і здавалося мені, що вже
недуві.
ніколи не відзиськаю здоровля.
'ВОТЕРКЛГТ, Н. ТІ. - Тов. Богдана
АНЄЛЯ БАРАЦ,
На .протязі останніх 5 літ стало я терпіла на болі голо­
Хмельницького, від. 13 повідомляє
ви, болі в плечах, на тиснення і колення біля Серця і на
2 3 8 Broadway., :
ИіжЬвЙі, їІ. В.
всіх своїх членів, Шо річні вбори
тяжкий віддих. Я старанно виконувала усі ради і вказівки
відбудуться в неділю, 20 груднії в
лікарів і всяких уживала ліків — однак без результату.
)год. 2-гій пополудні, в ІГВЛИ -ГороДовідавшися про д-рл Мілера — щераз я порішила по­
'жйн Клюбу, конер 5 ев. 25 улиця.
'Від 2 літ я 'дуже терпіла на жолупробувати і його прнродньої методи.
Обовязком кожного -члена, і члениці
лудок. Ніякі ліки мені не помагали.
Цим пазом я не завелася в моїх надіях. Завдяки над­
є прибути на збори, бо відбудеться:
Чоперва під опікою д-ра Мілера я
вибір нового уряду на 1937 рік. Довзвичайній методі д-ра Мілера і його старанням - у зглядно недовгім
ірнйшла зновз до здоровля.
гуючн'х
членів у поминаєм, щоб внрітчасі я позбулася моїх ріжних недомагань і відзиськала здоровля.
нали 'Свої залежності! перед замкСУЗАННА ВІПАРЕНА,
МАРІЯННА МАЗУРЧИК,
неіпіия річного рахунку. Хто має
147 Leslie Street, ... Newark, N. J.
180 Wilton Avenue,
Newark, N. J.
нові члени най -приведе на ті вбо­
ри, родичі, котрі т е Досі не -ВПИ-'
вали своїх Дітей мають дуже добру
нагоду-вписати -на -тик зборах. У.'Н.
Союз - має Ірн іхтдй грамот -"-ііля
дітей. Обовязком є' кожного -4вена
дбати про своє товариство і ^У. 'Н.
Союз. — П . Ковальчнк, предс; В\ Галайко, кас.; М. Мадараш, секр.
в

с

4lli

1

н

І
J

Висказую д-рові Мілерові мою щиру подяку
за цінну прислугу, яку вчинив для мойого вн­
здоровлення.
Я часто западала на ріжні при­
падки, жінкам властиві. Лічено мене
в ріжннй спосіб і посилали мене
на операцію. Завдяки
знаменитій
' природній методі д-ра Мілера я по­
збулася усіх давніх недомагань і
чую себе тепер зовсім здоровою і нормальною
жіігкою.
ФІЛЬОМЕРА ТРОПЕАН,
372 Cloumbia Street,
Orange, N. J.
г

Я є чоловік у силі віку, однак безупинні болі
голови, болі в ногах і плечах, недомагання жолуд­
ка, упертий кашель І безсонні ночі так дуже над-

шарпалн моє здоровля, що я стря­
гне охоту до життя і думав, шо

для мене нема вже рятунку. Лікарі
Приписували мені ріжні ліки, позатим одні радили мені йти до шпи­
талю, інші бачили одинокий рятунок для мене в операції. Вкінці я
попав у ЦІЛКОВИТУ зневіру щодо
усього і мучився і дня на день.
Коли я довідався про д-ра Мілера — я зголо­
сився до нього з останньою одробнною надії. Це
була для мене щаслива хвиля.
Я остався під старанною опікою д-ра Мілера
і вже від самого початку я завважав дійсне поліп­
шення в моїм здоровлю. Нині я чуюся зовсім здо­
ровий і сильний — усі давні недомагання уступили
і починаю новин період життя.
Тому сердечно дякую д-рові Мілерові за ве­
лику працю і за його старання, прн помочі яких
я відзиськав здоровля. Також я йому дуже вдяч­
ний за цінні поученая і вказівки — про які давніше
я від нікого не чув — як поступати в будучности,
щоби удержатися прн тревалім здоровлю.
МІХАЛ КАПЕЛЬ,
106 Bclmont Avenue,
Newark, N. J.
.. Через довгі роки я терпів на дуже прикрі болі
в ногах. За помічю я глядав у докторів у кождім
місті, де я перебував, в Бостоні, в
Ню Норку і в Нюарку. Дійсну по­
міч і кінець в моїх терпіннях при­
ніс мені д-г) Мілер в Нюарку, вжи­
ваючи своєї прнродньої методи та
уділяючи мені свою незвичайно ста­
ранну опіку —' за що д-poni Мілєтій дорозі складаю мою щиру подяку.
ЛЮЙ ДЕНУНО,
179 New Street
Огапде, NR J. І
Від ряду літ я терпіла на всякі недомагання
жолудкові, біль голови, колення в боці. Радилася
лікарів і заживала ріжні ліки — ні­
чого не помагало. Я уже думала, що
ніколи не відзиськаю здоровля і що
не буду спосібна сповняти свою до­
машню роботу. Одна з моїх знайомих
'порадила мені удатися до д-ра Міле­
ра. По б тижнях опіки д-ра Мілера
я відзиськала здоровля. Прнродню
,
методу д-ра Мілера рекомендую' хорігм жінкам, що терплять на подібні недомагання.
як мої.
ЮЛІЯ ЧАБАК,
1 2 Everet РЬсе,
Plain field, N. J.
1 а

Через довгий час докучали мені прикрі болі
в плечах і в крижах. Я не лежав в ліжку, але
' ^-терпів ходячи і працюючи, так, що
життя стало мені незносним. Я ліку\ вавСя у ріжних докторів, якийсь час
1 був також у шпиталю — нішо не
і помагало.
Доперва метода і опіка д-ра Мі­
лера принесла мені полекшу і оста­
точну поміч у моїх терпіннях.
Я зовсім відзиськав здоровля і життя представ­
ляє тепер для мене принаду і вартість.
ФРАНК РУДОЛЬФ,
1 8 0 Belmont 9venue,
, . Newark, N. J. .,
4

f M

"ЙР1

надальше я остався і

хорнм чоловіком. Розстроєний довгою КОробою і розчарований В надії
внздоровлення, я вичитав припадко­
во в газеті про прирбдНЮ методу
д-ра Мілера, завдяки якій багато хорнх людей нідзнекалн здоровля. Сей­
час я удався до офісу д-ра Мілера, і по кількох
тижнях приміненин його прнродньої метоли я по­
збувся усяких попередник болів і чуюся тепер
зовсім здоровий.
Про мій досвід подаю до відома людям, які
Ц потребують помочі в лихім здоровлю. Щоби доІ відались, як не було зі мною, та щоби рівнож
спробували доброї методи д-ра Мілера, якій я за­
вдячую попорот до цілкоінгтого внздоровлення.
ДЖОРДЖ ЗОФЧАК,
6 Christopher Street.
Carteret, N. J.

.ii.L

ОДРІ

-

1

І

4

;

ш т ОГОЛОШЕННЯ

л

' ОБОРН, И, Фі. рн Бр. св. о. Йиколая, від. 38, повідомляє своїх членів
місцевих -і позамісцевих, що -річні
збори відбудуться 20. грудня 1936, в
годині 2-г-Ій пополудні, в власнім
домі. Проситься -всіх членів б\'ТН
;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful