Svoboda-1936-297

-: -

УКРАЇНСЬКИЙ

DAILY

ЩОДЕННИК

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОЖОГОВОІ ОРГАН ІЗАЩЇ УКРАЇНСЬКИЙ ИЛГІДИМ OtfcM

1

mijutj-i-Aiuw .'л'ляии г ч и и д в ' "'' 'J - f e r
VOL. XXIV, Not 287. Jersey City, N. J., Monday, December 21, 1986. THREE CENTS

•—S

ТРИ ЦЕНТИ. РІК XUV.

4. 2W. Джерзі Сиіі, Н. Дж„ понеділок, 2Ьго грудня, 1936.

.. -

іййИігійаайійаЦ^іМйййй^^

АМЕРИКАНСЬКІ ДЕРЖАВИ ЗА ЗЛУЧЕ­
НИЙ ФРОНТ ПРОТИ ВІЙНИ
БУЕНОС АЙРЕС (Аргентина). - Держави, що
беруть участь у Міжамериканській Конференції для
Вдержання Миру, заявили одноголосно, що всякі
заходи нарушити мир зачіпають кожну з них і всіх
їх та що тимсамим такі заходи мають стати товчком до спільних нарад конференцій проти війни.
П.іян цеї заяви подали держави Центральної
Америки. Аргентина спершу не хотіла на це зго­
дитися через свою участь у Лізі Націй, але потім
пристала до загалу, як Злучені Держави заявили
свою згоду.
ПРЕЗИДЕНТ КОНФЕРУЄ В СПРАВІ НОВИХ
ВОЄННИХ КОРАБЛІВ.
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт відбув зо
своїм кабінетом секретарів конференцію в справі
будови нових воєнних кораблів. Кажуть, що уряд
постановив вибудувати один або два великі воєнні
кораблі, одначе секретар фльоти не хоче подати до
відома цього рішення перед 1-шим січня.
Конференція викликала в дипльоматичних кру­
гах широке зацікавлення головно з огляду на віст­
ку, що наспіла з Лондону про те, що англійський
уряд рішився не виконувати свого наміру розби­
рати 5 старих воєнних кораблів, але задержати їх
у службі.
21 МІЛІОНІВ РОБІТНИКІВ ЗАПИСАЛИСЯ
НА ПЕНСІЮ.
ВАШИНГТОН.—Рада Суспільного Забезпечен­
ня подала до відома, що дня 16-го грудня записа­
лися на пенсію на старі роки 21 міліонів 338 тисяч
120 осіб.
Є це коло 82 проценти з того числа робітни­
ків, яке подавала згадана Рада. ,
• \.^ ,
КАМПАНІЯ ЗА ЮНІОНІЗАЦІЮ А6ТОМОБІЛЕВОГО ПРОМИСЛУ.
ВАШИНГТОН. - Луис, голова Комітету для
Промислової Організації, каже, що цей Комітет сто­
їть за робітників фабрик автомобілевого скла, що
вибух у ріжних околицях краю. Він каже теж, що за­
ходи коло юніОнізації автомобілевих робітників по­
ступають дуже скоро вперед, не зважаючи ва очайдушний спротив з боку підприємців, та що вже
в короткім часі, як автомобілеві підприємства не
признають юнії, Комітет викличе страйк за при­
знання юнії.
^
СТРАЙК ОМНІБУСОВИХ ВІЗНИКІВ.
БРУКЛИН (Ню Йорк).-Візники Бруклинської
Омнібусової Компанії вийшли на страйк для проте­
сту проти ріжних безправних практик з боку під­
приємства. Страйк захопив коло півсеми сотки
робітників, але за ними збираються вийти?jja страйк
робітники підземної залізниці „Бі-Ем-Ті", котрих
є 15,000.
ХЛОПЧИНА ВБИВНИКОМ.
НЮ ЙОРК
Дня 18-го вересня пропав з дому
д-ра Франка Лаіна його 10-літній син Френсиз
Кзавієр. Дідо хлопця доніс зараз поліції про зник­
нення хлопця. Поліція почала негайні доходжен­
ня. Розпитувалася передовсім серед товаришів
пропалого хлопця, але не могла попасти на ніякий
слід.
1
Аж кілкьа днів тому вона довідалася, що з
Лаіном бавився заичайно 13-літній Джан Макарі,
котрого в листтопаді віддано до школи вправ для
непоправних дітей. Поліція повідомила психітрів
тої інституції за підозріння'й ці стали допитува­
тися хлопця. Макарі заперечував, що він знаєщонебудь про те, як пропав Лаіно, але признався, щф
він з ним часто бавився. Психіятри пізнали, що,
Макарі не каже всеї правди. Психіятри дали про
це знати поліції. Та допити поліції викликали в
хлопця тільки гістеричний плач.
Психіятри стали тоді допитуватися хлопця са­
мі. Остаточно він признався, що знає, де можна
знайти тіло його товариша. Він самий укрив його
в однім порожнім Домі. Повідомлена поліція спра­
вді знайшла там тіло хлопця, сховане в „кльозеті'
поданого хлопцем дому. Потім Макарі признався,
що він посварився з Лаіном за поділ знайденої ни­
ми оловяної рури та що в сварці вій ударив Лаіна
цею рурою по голові. , Він самий сховав тіло в
„кльозеті".
Батько вбитого не міг уже пізнати своєї дити­
ни по обличчі, але признав, що на трупі є одіння,
в якому ходив його син, як пропав. Макарія від­
дано до шпиталю для дальших розслідів психіятрами. Ррдина Макаріїв має 10 дітей. Батько є місь­
ким замітачем улиць. Родина не може вірити, що0
їх син міг допуститися вбивства.
\
1кт

mttmtbesaatmttia-sma

ВИПЛЕКАЛИ ПШЕНИЦЮ,
ЩО ОПИРАЄТЬСЯ ПОСУСІ.

ЩЕ ОДИН „ІМПЕРАТОР"
АБДИКУЄ.

СХОПИЛИ СЛУГУЗЛОДШКУ.

Албертський університет (Ка­
нада) подав до публнчного
відома, що вченим агрономам
цього університету вдалося ви­
плекати пшеницю, що може
опертися посусі. Названо її
„канус". Є' це мішанка пшени­
ці американської й канадської.
Виплекання її тревало шість
років. Щоб виплекати із зви­
чайної пшениці таку породу,
треба би 15 літ.
Експериментами, що довели
до цього висліду, займався д-р
О. С. Амондт. Пробував він
наперед уживати сибірської й
російської пшениці; вони по
казалися добрими на посуху,
але слабими при меленню. Д-р
Амондт узявся тоді за мішан
ня американських і канадських
пород і дістав нову породу,
що лучить у собь відпорігість
на довгу спеку з добрИми
прикметами при меленню й
доброю поживністю.

У московських кругах у Па­
рижі розійшлася^ чутка, що
російський „імператор", Ки­
рило Володимирович, відка­
зався від „престолу Росії", а
То тому, що хоче женитися з
розвідкою, бувшою жінкою
англійського нафтового коро­
ля Детердінга. Російська коро­
на перейде /тепер на його 18літнього сина. Пані Детердінґ
з походження теж московка.
Розійшовшися з чоловіком,
вона дістала кілька міліонів
франків „відступного", а серед нинішніх відносин це вид­
но варт більше, ніж російська
корона.

Розвідчик поліції схопив у
Львові припадком небезпечну
злодійку Мдрію Богуш, літ 36,
з Равщиин. Виявилося, що
останніми часами вона вступа­
ла на службу до лікзрів, адво­
катів, купців і т. д., обкрада­
ла їх, а опісля втікала, зали­
шаючи особисті документи,
переважно метрики хрещення.
Пошкодованих цим робом у
Львові є кїльканацять грома­
дян. Підчас ревізії в арешто
ваної знайшли кілька метрик
на ріжні назвища. Ці метрики
Богушівна видіставала в той
спосіб, що зазнайомлювалася з
служницями, довідувалася, відки походять, і в їхньому імені
писала до відносних парохій
по метрики, зазначуючи, що
попередню метрику згубила.
Це вдалося їй кільканацять ра­
зів. Кожний раз вступала во­
на під фальшивим назвищем
до служби. Обікрала людей на
кільканацять тисяч злотих. Ще
1922-го р. Богушівна вкинула
в Янові дитину пані, в якої
служила й з якою посварила­
ся, з пімсти до кипятка. За те
пересиділа три роки в вязни
ці. За крадіж у Раві Руській
відсиділа два роки вязниці, за
крадіж у Перемишлі 10 міся­
ців, за крадіж у Болехові рік
і т. д.

ЛЮДСЬКА ЗЛОБА.
Ванда Парилевичева, жінка
бувЩого президента краків­
ської апеляції, обвинувачена
за хабарництво, дістала цими
днями лист від геройки проце­
су за асекураційний обман,
Марії Цюнкевичевої. Цьонкевичева не щадить Парилєви.
чевій особистих дотинків і ви­
словлює вдоволення, що "перед
судовими кратками стане те­
пер жінка бувшого президента
апеляції.
НАПАД НА ЖИДІВ У ПОЇЗДІ
В особовому поїзді, що їхав
з Кракова до Львова, коли
поїзд біг повним бігом, до од­
ного з переділів ввійшла гру­
па ендеків. Вони кинулися на
їдучих там жидів та побили їх
палицями й покопали ногами
по всьому тілі. На крик напа­
лених прибіг до переділу кон­
дуктор, але напасники вики­
нули його з переділу.. Опісля
перейшли до іншого переділу.
Це трапилося між Ряшевом і
Тарновом. Побитих
купців
перевезли до Ряшева, Кракова,
а навіть одного з них перевез­
ли до Львова. Це 54-літній ку­
пець Ізаак Ґер зі Львова. Його
побили палицями й вломили
йому палець правої ноги так,
що в лічниці мусіли йому ам­
путувати цей палець.

-

СТРІЛЯЮЧИЙ ЕНДЕК.
У Лодзі член „Стронніцтва
Нар." Тадей Шанявськин роз­
бив шибу в цукорні при вул.
Кілінського Ні а власник цу­
корні кинувся за ним у пого­
ню. ^Шанявський добув ре­
вольвер і зачав густо стріляти.
Ранений власник цукорні впав
на землю. Дальші стріли ра­
нили тяжко трьох прохожий.
За напасником пустилася біг­
ти поліція. Тоді ШанявськиЙ
відкинув револьвер, його аре­
штували. Стан жертв Шанявського є дуже тяжкий. Один
з ранених пострілений кулею
наскрізь. По операції він не
може відзжка-nf - свідомости.
Друга жертва дістала стріли в
шлунок. Оба оперовані; їх
стан грізний. Третій чоловік
прохожий ранений легче в но­
гу. Погоня відбувалася кіль­
кома вулицями в найбільше
заселеній частині міста.

РУМУНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ.
ПАРИЖ. - Вже тепер видно, що заява Мусолінія, що в справі забраних Угорщині територій тре­
ба перевести ревізію, найгірше відбилася на німець­
ких інтересах. Уступлення попереднього' румун­
ською міністра Тітулеску, що був виразним при­
хильником французької політики, вважали колись
великою побідою німецької політики. Новий мі­
ністер Антонеску зробив кілька приязних рухів у
бік Німеччини. Але після заяви Мусолінія справи
змінилися. По візиті у Варшаві Антонеску відбув
візиту в Парижі й у висліді прийшло знов до тісно­
го порозуміння між Францією й Румунією. Це по­
розуміння, правдоподібно, містить навіть певні мі­
літарні умови, звернені проти Німеччини й Угорщи­
ни. Зараз після конференції з Антонеску французь­
кий міністер закордонних справ, Дельбо, покликав
совєтського амбасадор'а Патьомкіна й поінформу­
вав його про перебіг порозуміння. Сподіваються те­
пер, що подібно як Польщі, також Румунії Франція
уділить більшої позички .для розбудови Л воєн­
ного промйЬіу/V
МУСОЛШІ ПРО УГОДУ 3 АНГЛпШЯМИ.
РИМ. — Мусоліні виголосив у Літоріі промову,
в якій підкреслив, що непорозуміння, що вирину­
ли у звязку з пересуненням на Середземному морі,
крок за кроком усуваються. Справи з Англією наладнуються. Справді фашисти не вірять у вічний
мир, говорив Мусоліні, бо вічний мир ніде не
існує, але змаганням фашистів є задержати мир бо­
дай так довго, як довго це можливо без надірвання
народніх інтересів.
ІДЕН РАДИТЬ ПОСЛАМ У ЧАСІ РІЗДВА
НЕ ЖУРИТИСЬ.
ЛОНДОН. — На закінчення своєї промови в
парляменті міністер Іден радив послам не брати со­
мі занадто до серця в часі Різдвяних Свят міжнароднього політичного положення, бо хоч воно до­
сить захмарене, то всеж не так, щоб з нього вже
мусіла повстати буря. На знак, що міжнародне по­
ложення не є таке дуже трагічне, майже всі міні­
стри повиїздили на вакації, а деякі з них виїхали
навіть у чужі краї.
РЕКОРД У ПРОДУКЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТАЛІ
ЛОНДОН. — Англійська сталева продукція цьо­
го року осягнула такий високий рівень, як іще ні­
коли передтим у цілій своїй історії. Дотепер рекордовим роком був воєнний 191/ рік. У тому ро­
ці продукція сталевих виробів виносила 9,750,000
тон. Цього року продукція перевищила 1917 на
близько два міліони тон. Такий високий рівень
сталевої продукції пояснюється тим, що Англія те­
пер шалено зброїться.

НОВІ АЛЯРМИ.
ДЕННИК ЖЕБРАКА.

АНГЛІЙСЬКА ПРЕСА МОВЧИТЬ ПРО ЕДВАРДА.

;

і

З назви одного наукового
інституту в Берліні усунули на
звиЩе славного вченого Герца
з причини його марійського
походження. Покищо не знати,
чи в- німецькій науковій термінольогії лишиться означення
„хвилі Герца".

БРАНКА ЖІНОК.
Турецький міністер війни
зложив у парляменті проект
нового права про військову
повинність для ЖІНОКІ У цьому
проекті сказано подрібно,, в
чому полягати буде сповню­
вання цеї повинности підчас
війни й підчас миру.

ц

ВАРШАВА. — Ті українські політичні круги, що
надіються на поміч Дольщі у відзисканню україн­
ської держави, мали на днях нагоду ще раз пере­
конатися, що Польща не бажав собі ніякої зміни
нинішнього стану на сході Европи. Вона всіми си­
лами старається, щоб нинішній стан задержати як­
найдовше. В соймі польський міністер Бек виголо­
сів промову, в якій заявив виразно, що Польща
старається вдержати на сході Европи рівновагу по­
туг і недопустити до вибуху війни. З тих причин
польська політика зміряє до дружніх відносин із
СССР з одного боку і з Німеччиною з другого. На
адресу Франції і Румунії мін. Бек не щадив комплементів. Про жидів говорив, що вони мусять
собі таки знайти десь місце, кудиб емігрували з
Польщі.
.
\

В Биткові, повіт Надвірна, в
копальні фірми „СтандардНобель" шибовий помічник
Бендурський упав внаслідок
неосторожности до бубна, що
навиває линви, і згинув на мі­
сці. Машину спинили^ Добули
з
неї холодного мерця. Небіж­
ПОГОТІВЛЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ
чик осиротив жінку й двоє
З ЗАДРІСТЮ.
дітей.
В Лондоні група пань ріши­
ла боротися з подружою за­
ПОМЕР ВІД СИРА.
здрістю. Оснували союз, який
Селянин Антін Гендаль під
поставив собі за ціль виясняти
жінкам і мужам це прикре по­ Яблоновом (коло Варшави)
чування. Дами зорганізували заложився в коршмі за 20 зл.,
рід поготівля, куди може звер­ що зїсть 4 фунти свіжого си­
нутися кожний, хто терпить ра. Заклад приняли, сир від­
на цю недугу, а делегатки цьо­ важили й Гендаль зачав їсти.
го оригінального товариства Сир увесь зїв ї заробив 20 зл.
зараз прибувають, щоб нести Та незабаром дістав сильні
йому розраду. Треба зазначи­ болі, занедужав і по трьох
ти, що праця згаданого союзу днях помер.
в Англії досить легка.

БЕЗОГЛЯДНА ЧИСТКА.

Ш

ПОЛЬЩА ЯК ЧИННИК спокою

ВИПАДОК ПРИ ПРАЩ.

„І. К. Ц." затрівожений
Паризька поліція • арештува­ цифрами, які. свідчать про
ла професійного жебрака Іпо- спадок польського стану посі­
АРЕШТУВАЛИ ТОРГОВЦІВ лита Вітасса, що просив мило­ дання у Львові Від початку
стині на Елізейських Полях. польської держави до жовтня
ДІВЧАТАМИ.
При ньому знайшли записник, ц. р. поляки, власники реаль
В потязі, що їхав до Букаре- де він записував всі свої при­ ностей, продали 1,700 камя
шту, арештовано двох моло­ ходи. Приходи за один тиж­ ниць неполякам. З того 1.200
дих людей, що вилеґітимува- день виглядали ось так: „По­ камяниць купили жиди, а 500
лися як Маріян Невядомський неділок, Сен Дені — доволі українці. „З сумом приходить
і Владислав Козловський. Оба добре: 34 франки 25 сант. сь ствердити, — читаємо служили в чужинній легТЇ в А- Вівторок, 18. вулиця - • та­ що тратимо'на східніх „кре
фриці, опісля приступили' до кож добре: 47 фр. 50 сант. Се­ сах" два найважніші елементи,
шайки торговців дівчатами. реда, 16. вулиця горяч, притім з' яких складається держава:
Свій промисл вони управляли сильна конкуренція: 21 фр. 70 землю' і населення".
у Варшаві, Львові та у схід- сант. Четвер, Q. вулиця - не­
ніх воевідствах. Вони робили зле: 52 фр. 10 сант.ЛТятниця
знайомства з легкодушними — відпочинок. Субота, Ко- СПАДОК КОНСУМЦН ПИВА.
дівчатами, примнаюючи їх да. льомб, гаряче: 23 фр. ЗО сант.
За
інформація ми союзу
рунками, і вивозили" до Ма- Неділя, 8. вулиця - гарно: 48 броварів у Польщі у консумфр. 80 сант.
рока.
ції пива йде дальший спадбк.

.L-.U.

У серпні ц. р. випито 110,000
гектолітрів пива, у вересні
94,000, а в жовтні тільки 70,000
гл. В, жовтні "минулого року
консумція пива дійшла до 92,000'гл. За перших 10 місяців
ц: р. броварі продали разом
924.000 гл, або 5,000 гл.
менше, ніж у тім самім часі
торік.
'

ЛОНДОН. — Англійська преса знов наложила
на себе добровільну цензуру й перестала зовсім
писати про недавню династичну і конституційну
крізу, що'була виринула в Англії у звязку з намі­
рами бувшого короля Едварда женитися з панею
Симпсон. Редакційна стаття лондонського „Таймсу" каже, що „кріза минула і краще буде, щоби
Пам'ять про неї не оживляти". У звязку з цею цензурою сотки листів і дописів, що були надіслані до
редакцій, не побачуть денного світла.

ЦИНІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ є о в е п в .
БАРСЕЛЬОНА (Катальонія-Есланія).---Під на­
тиском Совєтів катальонський автономний уряд пе­
реформувався. З нього викинули представників
„Марксістичної Робітничої ПартТ', а заступили їх
буржуазно-пролєтарськими міністрами. Причиною
цих змін зуло це, що згадана партія симпатизува­
ла з Троцькйм, а це було не по душі Совєтам. Во­
ни воліли, щоб у Катальонії урядували буржуазні
міністри, щоб тільки не „троцькісти".

чЩг^?

сту (ч. 49). Він пише, що теж
стоїть за „союз польсько- український", але - він немо­
жливий, поки одна сторона
Минуло вісім літ від запо- датні для Польщі наслідки, не виречеться Галичини, бо
чаткування „нового курсу" на Але — не видав. Волинь взя- „їх Західня Україна є наша МаВолині, курсу воєводи Юзеф- ла в свої руки купка Певних, лопольска східна". І — „укра­
ського, „співжиття", Петі Пев- слуг польської адміністрації, їнець галицький, який вирікся
ного, С. Тимощенка і ін. Тоді які усували немилих їм людей би Львова, то так як поляк, яте все свідоме українське гро- з усіх адміністраційних — кий перед війною виріксяб на­
мадянство, що прй виборах навіть на селі — посад і захо- раз Кракова, Варшави і По1922 р. післало до сойму по-' пили в свої руки оргагіізуван- знаня"... Без того, щоби хтось
слів самих українців, — було ня цілого життя Волині. Але з обох сторін вирікся Галичи­
усунуте в кут; йому відібрано хоч усунули знаних і шанова- ни, неможлива — на думку ав­
змогу організувати край куль них патріотів українських, з тора — навіть спільна політи­
турно, економічно, чи політич­ цього всього вийшло велике ка польсько-українська су­
но. А на таких „організаторів" ніщо. Показалося, що ті, го- проти Росії, бо „коли прийде
покликано пару емігрантів з тові на всякі услуги людці, бу- порахунок зі Сходом, заки
П. Певним на чолі, як їх звали ли генерали без армії. Ні село, змусимо українців погодитися
„лестровиками воєводи". Якіж ні „гро інтелігенції україн­ з утратою Галичини, кожна
підсумки цього експерименту? ської на Волині за ними не пі­ наша перемога буде Пирговою
Про це пише урядовий „Ку- шли... По примусовій ліквіда­ перемогою, а кожного україн­
рер Поранин" (з 14. листопаду ції українського шкільництва, ського вожда легіонів (протиі дальші числа).
преси, просвіти, кооператив російських, по боці Польщі. —
Отже він стверджує, що „си­ — ця інтелігенція замкнулася Ред.) будемо змушені замкну­
туація на Волині не виказал./ в собі, коли можна - висту­ ти... в польськім Магдебургу".
поправи", що в цілих повітах пає з якоюсь імпрезою (але Це останнє це натяк на замк­
занотовано „вибухи подраж­ не вкупі з „певняками") і ра­ нення німцями в Магдебургу
нений і піднесення", що" „екс­ зом з селом — ворожо на­ Пілсудського в 1918 р.
перимент волинський не дав строєна до міродатних чин­
Який жеж висновок для
сподіваних вислідів". Далі цей ників...
практичної
польської політи
урядовий орган стверджує, що
гострий волинський курс ли­ Висновки? їх автор покищо ки в Галичині? Автор статті з
ше прикривається „здогадним не робить. Бо каже, що зало- „Просто з мосту" відповідає
комунізуванням волинського жеж:я дотеперішньої політи­ на це ось так: асиміляція, спосела", що урядові чинники на ки па Волині були правильні, льонізування українців...
Волині виказують — „уперту лише виконання кепське... Але
Відповідь^ для нас не нова,
нехіть поправити власні по- за HW і о висновки робить дру­
але добре знати й про цю най­
"милки. Білянс того експери­ гий автор, знаний націоналменту той, що — він „не поміг демократ (з молодих), В. Ва- новішу заяву, виявлену так
організуватися там польській сютинський в Просто з Мо­ просто і ясно.
суспільности, а з другої сторо­
ни не задовольнив української
суспільности. Доказом цього
є волинське село, яким хвиля­
ми переходить дрощ незадо­
(„Чи Німеччина підготовляє війну?")
волення, неспокою і кипіння".
Дальше польський часопис
0згадує боротьбу України (і
Читачі напевно пригадують ли в деякій частині світової
Волині) за власну держав­
цей запит: — „Що сказав Гіт- преси справжній заколот. Були
ність, „коли уркаїнцям земля
лєр про Україну?" Такий за­ з цього приводу деякі вияс­
видавалася близькою сонцю",
пит пролунав був на багатьох нення та спростування. Але
коли то той „міраж сонця сво­
місцях після недавнього ні­ відгуки преси після нірберзьбоди розбудив на волинськім
мецького національно-соціялі- кого конгресу не припинились
селі приспану національну сві­
стичного конгресу в Нірнбергу. ще досі.
домість і почуття національної
Згаданий був він також на сто­
спільноти з українцями інших
Французький публіцист Граф
рінках нашого часопису. На
земель"... Держава київська
Володимир
д'Ормесон надру­
нірнберзькому конгресі сказав
впала, але — завважує Курєр
німецький канцлер м. ін. таке: кував у лондонському тижне­
Поранни — це не стримало
викові „Спектатор" статтю —
— „Чого булаб досягнула Ні­
процесу дальшого національ
„Чи підготовляє Німеччина
меччина, що з безмежною
ного усвідомлення волиняків.
війну?"
Як француз, дивиться
дбайливістю обробляє кожний
Тому „з тим станом річи серед
він
на
сучасну Німеччину з
клаптик своєї землі, якби її те­
волинських українців мусить
рени та помічні середники бу­ турботою. На його думку ли­
числитися всякий, хто реально
ли наприклад так далеко, як ше Німеччина є сьогодні тією
хоче оцінювати волинську
Урал або Україна, — в той час, єдиною країною, супроти якої
дійсність". З другої сторони,
коли большевизм, не вважаю­ можливо взагалі ставити попише автор статті, Волинь не
чи на всі Ці вигоди, здається вище питання. Західні держави
була тереном — як Галичина
не є в силі охороняти своїх буцімто не мають войовничих
— польсько-української війни.
намірш, Італія насичена, а со­
селян перед голодом..."
Отже — на його думку — курс
вітський Союз став... „консер­
„співжиття" повинен би був Цей уступ або точніше згад­ вативною потугою", яка пере­
скорше ніж деінде видати до­ ка про Україну викликали бу­ брала на себе зобовязання пе-

ВОЛИНСЬКЕ П О Х М І Л Л Я

х

(

ЗА ДОПОМОГУ БЕЗРОБІТНИМ
Одним з перших питань, що вирине на най­
ближчій сесії конгресу, буде певно справа допо­
моги безробітним. Як не буде справа порушена
безпосередньо, то певно вирине вона наверх посе­
редньо, при інших справах, з нею звязаних, а пе­
редовсім при питанню нових податків.
У цій справі стираються з собою два погляди
та дві тенденції. З одного боку йде пропаганда
за те, щоб уряд не пробував розвязувати питання
безробіття. Подібну думку, хоч не виразно, але
натяками, піддавала онодішня конвенція Націо­
нального Союзу Фабрикантів. Фабриканти хотілиб, щоб питання безробіття розвязувалося само
собою, без вмішування уряду. Вони хотілиб теж,
щоб уряд відправив робітників, що мають роботу
від Адміністрації Поступу ^Іраць („Доблю-Пі-Ей"),
бо, мовляв, в Америці вже вертаються нормальні ча­
си, бо, мовляв, промисли вже відчувають потребу,
а то й недостачу фахових робітників, бо, мовляв,
незадовго всі охочі до роботи будуть могти її
дістати.
Тимчасом люди, що не роблять висновків на
підставі своїх задушевних бажань, але пригляда­
ються життю тверезими очима, приходять до пере­
конання, що навіть на випадок повороту добробуту
не можна ждати, щоб роботи дістали всі люди. З да­
них, зібраних федеральним урядом, показується, що
навіть у 1920-тих роках в Америці було в фабричних
промислах, транспорті, будівляних і копальняних
промислах півтретя до півчверта міліона безробіт­
них. Статистики Адміністрації Поступу Праці пе­
реконані, що навіть, на випадок, як Америка дося­
гне промислового розвою з 1929-го року, то й тоді
в Америці буде все ще від півсема до півосьма
міліона безробітних, яких промисли не зможуть об­
хопити, бо нині робітників є більше й робітник при
помочі доскональшої машини здібний більше про­
дукувати.
Робітники, на допомогових роботах заробля­
ють не багато (пересічно 553.50 на місяць), одначе
якби їх відправити, то вони попалиб на загальний
ринок праці й обнижилиб там теперішню робітни­
чу заплату. Урядники Адміністрації Праці не хо­
чуть звивання цього бюра, але федеральний уряд,
кажуть, застрашений закидами розкидання публичного гроша, котрими шафують фабрикантські газе­
ти. Уряд хотів би зменшити видатки скарбу, а це
можливе передовсім через обниження видатків на
безробіття, бдначе на цей випадок опіка над без­
робітними впалаб на місцеві уряди, а ці уряди до­
бре розуміють свою нездібність поносити ці тяга­
рі й уже протестували перед федеральним урядом.
Отже в теперішню пору усяким політичним ор­
ганізаціям робітників треба у власнім інтересі під­
держати ті течії, що дають робітникам допомогу та
відперти заходи тих, що хочуть обмеження допо­
моги для безробітних в інтересі фабрикантів.

:

1

СТРАШНЕ СЛОВО „УКРАЇНА"

Ч. 297.

ред Ліґою Націй... Мілітарне ність такої відповіди годі за
відновлення Німеччини має, мовчати.
мовляв, офензивний характер Навязуючи до поданого на
і д'Ормесон гадає, що Німеч­ початку уступу з промови Ге­
чина булаб готова кожночаено лера, д'Ормесон висловився в
вирушити, колиб мала пев­ своїй статті, що Гітлер, мов
ність щодо її перемоги при та­ ляв,
шукає імперіалістичної
кій „інтервенції",
ексланзії. Чи можливо це твер­
Ліберальний часопис „Спек- дити на підставі наведеного
татор" після надрукування ці­ нами перекладу цього уступу
єї статті французького авто­ — хай осудить читач сам.
ра дав також змогу вислови­ Найцікавіше для нас, україн­
тися й німецькому публіцисто­ ців, кінцеве речення в статті
ві. До такої відповіди запроше­ д-ра Кірхера: — „Як можемо
ний був д-р Рудольф Кірхер, ми хочби з найменшою лише
начальний редактор щоденни­ надією на успіх обговорювати
ка „Франкфуртер Цайтунг". засоби й вигляди щодо досяг­
Надрукувавши свою англій­ нення миру та приязни в Євро­
ську відповідь у „Спектаторі", пі, коли самого єдиного слова
помістив д-р Кірхер основну „Україна" вистарчає, - щоб
частину своїх виводів також у зруйнувати підставу кожної
своїй газеті з 12. листопаду. чесної дискусії, уважливості!
„Франкфуртер Цайтунг" суча­ та доброї волі?"
сної офіційної Німеччини не Ця скарга з боку німецького
репрезентує і для німецьких чи­ автора справді характеристич­
тачів є газетою з лібералістич- на для нашої сучасности. Хоч
ним наставленням. Але виводи ще й сьогодні в переважній
цього автора цікаві і годі з частині європейських політич­
деякими з них сперечатись.— них чинників панує здебільшо­
„Чому маємо ми, німці, до­ го певний хаос щодо розумін­
віряти іншим народам більше, ня й оцінки актуальности та
ніж вони нам довіряють" — ваги української проблеми,
відповідає д-р Кірхер. Після проте зростаюча неминучість
того, мовляв, що повстало, є р о з в я з а н н я далекосяглих
Німеччина зобовязана зробити справ, що звязані з поняттям і
себе настільки міцною, на­ словом „Україна", справляє
скільки це лише можливо. Се­ клопіт багатьом головам і ро­
ред дальших виводів і спро­ бить деяких людей подразне­
стовань покликається д-р Кір­ ними навіть при такій згадці
хер на отруйну пропаганду цього слова — запитання... „Упроти Німеччини, яку прова­ країна". Бачимо отже, що сло­
дить на радіо німецькою мо­ во „Україна" стає страшаком
вою московський Комінтерн. вже не тільки для червоних і
Англійці такої большевицької білих москалів... Само по со ч
пропаганди не чують і не ро­ це вже не так зле і ми, україн­
зуміють. Француз д'Ормесон ці, подекуди можемо навіть
написав, що Німеччина, мов­ лише радіти. Інша річ, що на­
ляв, не мусить нічого боятися, скільки це візьмемо ми самі
наскільки вона буде поводи­ наших справ у власні руки, то
тись так, як має поводитись. ніякого хісна для України не
Німець д-р Кірхер вимагає принесе навіть найбільша акту­
примінення цієї засади до всіх алізація української справи в
або — до нікого. Річеву слуш- Европі. — („Новий Час").

АНГЛІЙСЬКА ОПІНІЯ ПРО СОВЄТСЬКУ
, КОНСТИТУЦІЮ.

Цікаво буде згадати, як за- тичну працю. Що більше,
реаґувала англійська преса на справедливість вимірюють су­
проголошення . розхвалюваної ди, всі без виїмку назначені
большевиками совєтської кон­ політичними чинниками; най­
ституції.
Для приміру по­ вищий суд, назначений най­
даємо витяг з редакційної вищою радою, і т. д., аж до
статті лондонського щоден­ суду найнижчої інстанції". Не
ника „Морнінґ Пост" з 2\. зміняється нічого: Сталін на­
листопаду. Стаття має наголо­ далі остається диктатором, а
вок „Під овечою шкірою".
комуністична партія найви­
„Ця нова конституція, якої щою владою.
•вміст вже кілька місяців тому
„Ясно як на долоні, що розподано до загального відома, кричана „хартія свободи" ні­
— пише „Морнінґ Пост", —
сей, забувши те, що сам радив За намі сіла народа! От Бєрді- ру хвилин велика саля набита має стати такою „хартією сво­ чого не зміняє, хіба що Ста­
Уліс Самчуж.
іти на Здолбунів. — Казав я. чева наступаєт руская рабоче- людьми. На сцені коло поло­ боди", якої людство, що ба­ лін прикрасив свою диктатор­
не йдіть! Не знаєте, проти ко­ крєстьянская, красная армія, нених прокуратори — Кома­ жає осягнути свободу, ще ні­ ську фігуру ще й фальшивою
демократичною плахтою. Все
Каміняка і ввесь штаб.
го і за ким — сиди один із которая смєтьот всю пєтлю- ров,
коли не бачило, хіба тільки воно є одним геніяльним і ґіДруга частина „ВОЛИШ".
другим у запічку і не рипай­ ровскую сволоч з ліца землі. Стіл. На столі револьвер d ку­ що в сні мріяло про неї".
гантним ошуством, призначе­
Передрук мбороняетьса. -- Авторські праве вастережеві.
ся. Ні, пішли, всунули голову Кто тепер скажет, что ми про­ сень паперу. Секретарює Сер­
Ця нова конституція обіцяє ним виключно на пропаганду.
(83) в багно й от маємо. Йди його їґралі? Виступай, сукін син! Я гій Корнійчук.
такі золоті гори:
тепер одного й другого вкуси сам пєрвой вґаню тому мєр- Юрба хвилює, мов розбурха­
„Всі одержать свободу дум­ „Нова конституція дискрет­
Почали ширитися нові чут­ „орудій" і скриньки „снаря­
за зад. Комарова й Каміняку завцу пулю в лоб вот с етаво не море. Що там ще, мовляв, ки, слова, преси, зборів; буде но поминає всяку згадку про
ки, що успіхи дерманців зов­ дів". Корній відразу орудію за
нагана...
під народний суд! Під суд їх!...
довго з ними. От виведім на
комуністичний Інтернаціонал.
сім не такі блискучі, як це ви­ комір, обернув її лицем до це­
І комаров вишарпнув з ко­ могилки і дрючками їх!... По- забезпечена недоторкальність
Надійшов
вечір.
У
кожній
ментового
заводу
і
почав
кре­
Але проте заряджує, що ем­
особи:
судівництво
буде
неза­
давалося Скиданцеві. Кажуть,
бура револьвера. Обличчя йо­
той сукин син навіть і не ба­ сати по коміну. А там петлю­ хаті мітінґ. Село гуде і бу­ го люте, червоне. Говорить бємо і все!... Ні! Ні! Розстрі­ лежне, забезпечиться феде­ блем держави СССР є Молот
риться.
Невдоволення,
проте­
ляти! На дзвіницю! Вниз го­ ральну автономію, включно і серп на тлі земської кулі, орівці.
Засіли
в
заводі
і
стро­
чив .бою. Він крутився з конем
різко. Дикий крик разом із ловою.
сти,
вимоги
кари
на
„верхово­
чать,
сукини
сини,
з
кулемьодо права відходу поодиноких свіченої промінями сонця й опозаду, а коли на стації зупи­
На другий день усіх бризками слини виривається
Виступає ще раз Комаров. републик з федерації. Всім круженої колоссям збіжжя, з
нили поїзд, що вкрушував са­ ту. Наші крикнули ура, але дів".
з його широких розтяжних Він зясовує провину контрре­
горожанам буде прислугувати написом „Робітники всього
ме на Рівне, в якому затрима­ що те ура, коли ми без вінто­ скликають на велику сходку. уст.
„Верховоди"
будуть
виправ­
волюційних прихвостнів бур­ право до праці і до відпочин­ світу єднайтеся!". І ось за но­
но вісьмох старшин, то Ски- вок. Ми тільки за залізничий
Це впливає на юрбу. Поміт­ жуазії. Він вимагає для всіх
ку, всяка експльоатація люди­ вої конституції, таксамо як і
даи-.'ць першим кинувся шуга­ вал показались, а тут по нас дуватися за свої вчинки.
не
схвилювання. Каміняка зі­ петлюрівців кари смерти.
Тьма-тьмуща народу посу­
ни
людиною буде виключена". за старої, світова революція
ти по вагонах, чи не знайде як сипнуть... Ми назад. Один
брав гурт бабів, вимахує пе­
На 'папері являється воно далі вибита на гербі совєт.
чого. А після визвався про­ Корній кашляє та кашляє по нула до манастиря. Там уже ред ними револьверами: — — Правильно! — реве юр­
заводському
коміну. Миж знов зібрано роту війська, пе­
вести полонених.
ба. — Бий їх! На дзвіницю і все прегарним сплетенням по­ ської Росії. „Робітники всього
прилипли до землі і лежимо. реважно зі сусідніх сіл — Бу- Щоб мені до завтра був І тут
літичного лібералізму з еко­ світу", які є цвітом комуні­
Дома, куди Володько при­ Холодно, мокро. Нарешті над щі, Бортівки, Будаража. Вони хліб! Зрозуміли? А ні, куля в вниз головою! Смерть їм!...номічним;
невтаємничений ду­ стичної партії в усіх краях,
Хто
проти
смерти
ПЄТЛЮГ
був на обід, застав Василя. Він ранок чуємо десь крик: Слааа не втікли до дому, а лишилися лоб!
мав би, що Сталін абдикує і будуть надалі, як і передиіе.
рівців?
Ніхто.
Секретар.
Про­
тільки що вернувся разом з вааа! Післали кількох хлопців при штабі.
Комаров піддає думку зараз
з королівським жестом пере­ шукати в Москві натхнення,
кількома сусідськими товари­ у розвідку. Через пару мінут
розпочати
суд над полонени­ шу запротоколувати одного­ дає свою всемогучу вдасть у інструкцій і грошей. Больше­
шами. Усі від ніг по вуха в ті летять: Хлопці! Спасайтесь, Першим виступив Комаров. ми. Завести їх у салю в семи- лосний присуд.
визм, тепер під маскою демо­
грязюці. Усі лаються останні­ хто як може. Від Здовбиці Говорить з ґанку „корпусу".— нарії.
Полонені тихо сидять купою руки народу-суверена.
кратизму,
буде надалі тимсаТовариші
салдати
й
крєстьяне!
коли ' приглянутися
ми словами.
„цепю" наступає петлюрівська Да здраствуєт рабоче-кре- - /Іід суд їх! Правильно! на сцені. Деякі хвилюються, „Але
мим
гнилим
розсадником по­
трохи
ближче
тій
контитуції,
— Комарові Брехун, само­ піхота. Сучої матері! Ще по стьяская повстанческая армія. Чого лазять по наших селах і інші спокійні. Один високий і
літичного
тифу,
яким він і
званець проклятий. Людей г^бнемо тут, чорти знають за До нашіх сведєній дашло, обдирають народ!... — почу­ стрункий більше воіх виявляє то показується зовсім відмін­ досі був".
ний
образець.
Спостерігаємо,
неспокій. Хвилюється, порива­
без оружжя під „пулємьот" що. Зірвалися і в ноги.
что ведьотея протів нас про­ лися вигуки...
ліслав, а сам у Здовбиці з ляр- — Гади! — закінчує Василь. паганда. Ґаварят, что ми про- — Що там з ними довго ється щось сказати, просить що право ставити кандидатів Стаття закінчується: „Аж
вами цілу ніч пиячив. Ми в но­ Розстріляти мало. Все Камі- їгралі первий бой. Какой бой? цяцькатись? На дзвіницю їх слова. Але слова йому не да­ до найвищої ради і до всіх коли побачимо, що найвища
ють. Аж коли запротоколова- інших- політичний' органів дер­ рада набрала такої сили, що
чі підійшли дід Здолбунів. Зо няка, чортова заволока, збу­
— вниз головою і амба!...
но
смертний присуд, Комаров жави мають виключно тільки
стації саме рушає поїзд. Нам рив людей, а тепер, хто знає, Кто ґаваріт? Виступай, кто
Комаров знайшов вихід для
комуністична партія, робітни­ зможе перечити й Сталінові і
подали команду, хто має „він- що буде. Прийдуть, спалять ґаварїт, что ми проїґралі. Де- народнього обурення. Все за­ звертається до людей:
.товки", смали по поїзду. Сип­ село і все. Бож якого діявола зєртіри, труси, хами, буржуаз- хоплюється новою подією. У — Чи маємо дати останнє чі союзи, кооперативи, комсо­ його затіям, та, проголосивша:
мол і культурні організації, своє вотум недовіря, зможг
нули кілька „залвів". Поїзд ми туди йшли? То армія, регу­ ние прихвости так ґаварят. кажного заграли очі.
слово тому петлюрівцеві?
інституції, в яких, всюди „ко­ усунути його з уряду, доперва
став. Кинулись до нього. Знай­ лярна, вооружонна, а ми, як Но ста явная лож! Ми імеем
- Дати! Ні! Дати! На ошли один вагон „вінтовок", а- барани, з голими руками ваєнний атдел лучшіх рево- Полонених вивели з „кор­ станнє слово має кожний пра­ муністична партія становить
трді почнемо' вірити, що нова
люціонних сіл. Ми імєєм ПЛЄН- пусу", — завели в салю семиле всі без „затворів".
грунт", іншими
Тьху, бий тебе всі громи!... них петлюровцев, над катори- нарії і примістили на теат­ во! Хай говорить!... — заревла провідний
словами, існує тільки одна ко­ конституція є чимсь іншим, як
Корній і ще кілька вдерли­ - А я хіба не казав! — під­ мі сейчас устроїм наш народ­ ральному підвищенню: Юрба юрба.
муністична партія, і тільки во­ замилюванням людям очей"...
ся ца перон. Там стояло кілька хоплює Василеву злість Єли- ний салдатско-крестянскій суд. хильнулась в салю. Через па­
(Дальше буде). на одна має право вести полі­
(Укбюро, Лондон).

ВІЙНА І Р Е В О Л Ю Ц І Я

Ч. 297.

СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 21-го ГРУДНЯ, 1936.

шщшшвшшшШшвтв^^
З УКРАЇНСЬКОГО життя
В АМЕРИЩ.
- В П'ЯТНИЦЮ І УКРАЇНЦІ ЛИШАЄТЬСЯ ВСЕГО 4 ДНІ ЗАКУПНА ТІКЕТІВ НА |

Відділ Заплатив
Відділ Заплатив
357 . . . . . 58.80 375
П5.55
.
.
.
69.65
358 . .
376
26.00
за листопад 1936 року.
359 . . . . . 98.41 377
18.40 4
360 . . . . . 14.29 378
16.81
361 . . , ,. 1,091.86 379
ПРИХЩ:
66.40 Ф
ПГГСФіЛД, МАСС.
362
. . : 63.25 381
29.80 Ф
Відділ Заплатив 363
Заплатив
96.48 382
Листопадове
Свято.
40.72
ВІДД'
. 381.90 174 . . . ; . . 67.34 364
339.68 383
193.73 Ф
1 •• " . 2 3 3 . 1 3
В нашій місцевості є ма­
175
148.82 365
107.95 384
38.28 Ф
П6
189.47 366
'..219.38
19.81 385
247.20
ленька громада українціїц за121.60 367
. 88.00 177
302.15 386 . . . . . . , 24.83 (ф
178
74.20 368 „
'..213.58
ледви 40 родин. Тай серед них
27.85 388
157.61 Ф
210.20 369 ......211.24 390
. 29.92 .179
45.75 Ф
не всі свідомі л національних
19.29 370
. 241.69 180
227.89 392
25.70
справах. Вони буртуються біля
181
115.84 371
218.56
196.78 396
96.19 Ф
161.39 372
,. 158.05 182
37.21 400
свого храму, що побудований
73.72 Ф
44.49 373
. 216.98 183
87.07 401
40.06
У 1921 році. Від того часу на­
184
12.57 374
Ф
" . 77.65
44.93
87.26
, . . 140.36 185
(December)
1936
ша громада зазнавала всяких
Ф
80.55 З місячних вкладок нових
' . . 120.18 186
:.
переходів. Було зле і було
187
Ф
3634
родів
обезпечення
543,639.18
8.95
И
О год. 8 вечер.
188
53.69
добре. Були в нас люди, що
. . . 17.31
Ф
15
Відділ
З
а
в
д
а
л
а
189
Відділ
Заплатиь
14.82
ЩШ
. 78.92
16
робили народню роботу та
35.36
1 . . . . . 13.71 225 . . ... 14.54ф
. . . 35.71 190
17
191
125.04
старалися зорганізувати наших
2
.
.
...
5.76 230 . . ... 3.81 ф
,. 1.35.89
18
137.69
3 .. . . .
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ В НЮ ПОРКУ
4.84 233 . . ... 4.52
.. 10.52 192 і
19
людей. Робота НАВІТЬ ішла
193
116.91
7 .. . . .
206.02
1.13 234 . . ... 24.12
20 •194
повним ходом. Але прийшла
51.53
7ТН
A
V
E
N
U
E
(Between
58
А
59
Ste.)
8 .. . . .
237
.
.
5.71
...
2.68
21
. . . 122.44 195
53.77 19 , . . . .
1.58 243 . . ... 18.23
депресія
і народяя робота уИ ' " . . . 35.22 196
N E W YORK, N . Y.
49.42 20 .. . . .
3.17 245 . . ... 3.08
М
••- 40.65 197
стала.
Бо
ті люди, що мали
47.12 28 .. . . . 31.07 257 . . ... 7.31
Ф
М
. . . 99.14 198
65.21 ЗО .. . . . ' 11.32 260 . . ... 1.23
провід у руках, не хотіли далі
ОКРЕМИЙ ВИСТУП ДЛЯ ДІТЕЙ ПО 25 ЦЕНТІВ ВІДБУДЕТЬСЯ
25 " ••• 85-31
Ф
199
15.65 33 .. . . .
6.11 262 . . ... 5.38
2fi ' . . . 38.49 200
170.19 37 .. . . . 17.20 268 . . ... 2.93
Ф поборювати того непослуху,
И " .. 60.04 201
39.57 39 .. . . . 44.63 274 .. ... 1.49
що все є серед наших людей,
Ф
28
Ю8.42 202
38.13 57 .. . . .
ТІКЕТИ П О 51.50, 5 1 . 0 0 І 75 ЦЕНТІВ П Р О Д А Ю Т Ь С Я В :
4.98 275 .. ... 18.25
М
. . . 157.55 203
72.53 62 .. . . .
Ф і повідтягалися від народньої
1.18 276 .. ... 6.96
SURMA BOOK A MUSIC STORE, 103 Ате. A. New York City. M. BOYCHUK, 228 Ave. В, New York
546.97 65 .. . . . 14.17 277 .. ... 2.02
роботи. Та цього року вибра­
її
180.72 204
Ф
City. AVRAMENKO FILM PRODUCTION, Inc., 7 4 7 Broadway, New York City. M BODNAR, 217-219
22.72 70 .. . . .
3.80 278 ... ... 1.15
М
. 29.12 205
но
нового церковного предсід(December)
1936
458.61 83 .. . . . 4.11 282 .. ... 3.55
Ф
East 6th St., New York City (Ukrainian National H o m e ) . P. MACHEYOWSKY, 108-a Manhattan Ave.,
,. 89.29 206
33
ника,
який не міг на те все
207
79.85
Jersey
City,
N.
J.
M.
SWATKO,
8011

25th
А
т
е
.
,
Jackson
Height.,
Long
Island.

KULYNYCH
283
..
.
.
.
1.43
...
4.93
,.
14.76
Ф
О год. 2:30 по пол.
34 '.
22.58 90
. . . 13.43 284 .. ... 3.37
PRINTING CO., 4 1 8 E. J t h St., J W York City.
спокійно дивитися. Він зако­
,. 140.50 208
36 ,
Ф
209
81.81
101
286
..
...
2.84
... 39.89
і о год. 8 вечер.
.. 106.30
-:.
37 ,
тив рукави та вз"явся до праці.
210
49.46 102
...
4.96 288 .. ... 3.83
38 •- ,. 240.13 211
178.4-1 106
Д А Л Ь Ш І С В Я Т О Ч Н І В И С Т А В И Ф І Л Ь М И „ Н А Т А Л К А П О Л Т А В К А " Б У Д У Т Ь В І Д Б У В А Т И С Я В О Т С И Х М І С Ц Е В О С Т Я Х : Ф Бігав, ходив, просив усіх, тих,
. . . 11.86 292 .. ... 2.87
tg
113.58

212
73.37
108
. . . 10.03 295 .. ... 1.13
. 21.58
що колись мали провід у сво­
353.99 112
...
6.53 298 .. ...' 3.05
. 27.44 213
В НЕДІЛЮ,
214
44.94
117
їх, руках, щоб зійшлися разом,
.
..
4.46 305 .. ... 8.31
. 162.33
26.10 125
...
3.61 312 .. ... 2.26
. 56.31 215
Ф відсвяткували
Листопадове
Metropolitan Opera House,
• LYRIC T H E A T R E
38.38 127
. . . .5.65 316 .. ... 1.41
. 131.66 216
Ф Свято та віддали поклін геро­
217
409.55
134
...
3.06 321 .. ... 5.01
. 257.91
6
8
5
C
L
I
N
T
O
N
A
V
E
N
U
E
,
N
O
R
T
H
,
Broad
and
Poplar
Street
218
279.79 139.
...
3.35 322 .. ... 1.31
. 29.91
ям, що полягли за наш нарід,
219
135.47 110
В ГОДИНІ 10:30 ВВЕЧІР.
.70
...
1:64 326 ..
. 36.91
ТОЧНО В ГОД. 8. ВВЕЧІР.
ГРУДНЯ
СІЧНЯ
його труд увінчався успі­
179.64 142
. . . 13.30 328 .. ... 2.01
. 34.94 220
Ціни вступу проголошується
Тікети для старших по 51-00 і 75 ц.
(December)
544.76 143
. . . 11.55 331 .. ,\. 4.74
(January)
. 22.50 221
хом. Дня 13. грудня о. М. Ли147
223
286.68
. . . 28.99 334 .. ... 2.28
. 172.57
Для дітей по 40 центів.
1936
на Радіо.
1937
19.17 151
Ф сяк відправив панахиду по по-..
9.79 335 .. ... 6.34
. 68.92 224
225
18.12 155
336
'
...
11.87
.
.
.
7.96
Ф ляглих героях, а по панахиді
52
П3.21 226
44.74 156
...
1.29 341 .. ... 1.75
53
66.08 227
Ф скликав усіх громадян до цер­
55.29 161
ПОНЕДІЛОК,
СУБОТУ,
...
4.41 342 .. ... 25.28
54
35.00 228
72.03 170
345 .. ... 2.65
.
.
.
16.22
Ф ковної галі, щоб вшанувати
55
62.18 229
190.54 181
...
1.57 349 .. ... 5.24
56
168.81 230
B U S H N E L L MEMORIAL H A L L Ф память зриву галицької землі
VICTORIA T H E A T R E
171.01 і 85
...
6.65 358 ... ... 2.52
57
141.53 231
28.59 і 89
Ф до своєї державної, незалежно...
8.15 361 :. ... 13.92
В ГОДИНІ 8-мій ВВЕЧІР.
58 •
176.68 232
В ГОД. 7:30 і 9:30 ВВЕЧІР.
63.09 190
.88
.84 363 ..
Ф сти.
59
159.31 233
СІЧНЯ
ГРУДНЯ
36.56 206
365
..
...
4.96
.
.
.
5.45
Тікети для старших по 51.00 і 75 ц. Ф
60
35.80 234
Тікети для старших по 75 центів.
145.54 208
. . . 10.51 367 .. ... 3.51
(January)
(December)
Предсідник Юрко Спаснк
61
18.75 235
143.53 209
(.68 ..
.74
Для дітей по 25 центів.
.
.
.
4.26
Ф
Для
дітей
по
25
центів.
62 . . . . . . 112.30 236
1937
1936
167.84 215
відкрив свято вступним сло­
...
2.14 370 .. . . . 22.61
63
286.59 237
Ф
232.54 216
1.30
. . . 15.82 371 .. . . .
і
вом, у якім виявив причини,
64
107.60 238
153.70 217
...
2.74 384 .. . . . 28.93
Ф
65
258 65 239
чому ми святкуємо Листопадо­
285.04 221
...
8.20 388 .. . . . 19.28
СЕРЕДА,

КАСОВИЙ ЗВІТ У. Н. СОЮЗУ

25

Л

СВЯТОЧНІ ВИСТАВИ в честь ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО
ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗВУКОВОЇ ФІЛЬМИ

ГРУДНЯ

;

В СУБОТІ

ч

26

EC

B"VENEZIA"

В СУБОТУ. ДНЯ 26-ГО ГРУДИН (DECEMBR) 1 9 3 6 , 4 ГОД. 11:30 ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ.

ГРУДНЯ

Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА.

го

пятницю,

Р А Ч Е С Т Е Р , Н. Й.

1-го

І

±
±

U—

Ф Р Е К В И Л , ПА.

ТО

Г А Р Т Ф О Р Д , КОНН.

2-го

С К Р Е Н Т О Н , ПА.

НЕДІЛЮ,
Ф
240
32.20
ве Свято. Далі він покликав до
241
97.84, З місячних вкладок старо­
Ф
ROOSEVELT
T
H
E
A
T
R
E
го роду обезпечення
S 766.89
слова о. М. Лисяка, який у я242
163.00
Minersville Opera House
Ф
69
103.53
EAST MARKET and SANDERSON AVE.
243
66.54 Разом з місячних вкладок .J44.406.07
скравих словах переповів істо­
70
268.19 244
Ф
22.72 Процент від морґеджів — 2,351.77
В ГОДИНІ 7:30 ВВЕЧІР.
13.16 245,
В ГОД. 3. ПОПОЛ. і 8. ВВЕЧІР.
рію
цього зриву та подав прИт
1,464.13
102.23 Процент від бондів
Г
Р
У
Д
Н
Я
СІЧНЯ
Ф
53.41 246
763.87
61.51 Процент від позичок
чини, чому Україна 18 літ том^
Тікети для старших по 75 центів.
Тікети
для
старших
по
31-00
і
75
ц.
(December)
(January)
95.66 247
Сплати
мореджів
354.47
Ф
256.S6
28.96 248
була вільна, а нині знов закрі­
53,795.00
1936
63.32 Продаж бондів
Для дітей по 25 центів.
1937
Для дітей по 40 центів.
Ф
121.83 249
43.11 Заробок на бондах - - З Д 4 - 10,034.00
пощена. Бесідник закінчив, що
331.17 250
Ф
і.'. 1,736.00
34.38 Сплати позичок .J
73.03 І51
Зворот
позичок
до
народ­
219.09
СУБОТА,
Ф прийде ще час, що Україна
ЧЕТВЕР,
157.90 252
ного фонду
95.00
74.82
знову воскресне і буде вільною
21.69 253
Сирітські части по бл. п.:
Ф
82.64
й незалежною.
74.31 254
300.00
106.03 в. 261 Дмитрів Анна
SYRIA
T
H
E
A
T
R
E
STRAND THEATRE
81
146.10 255
Разом 5115,300.31
71.34
Дальшим бесідником був
82
75.43 256
47.18
ф
В ГОДИНІ 8-мій ВВЕЧІР.
В ГОД. 7:30 і 9:30 ВВЕЧІР.
83
183.33 257
гром.
Ілаш Яремій, який виго­
37.38
ГРУДНЯ
84
49.12 258
РОЗХІД.
26 04
Тікети для старших по 51.00 і 75 ц. ф лосив гарно оброблений рефе­
Тікети,для старших по 75 центів.
(December)
85
211.89 259
192.91 Виплати посмертних запомог
ф
(January)
86
242.73 .60
рат, що його присутні вислуха­
Для дітей по 50 центів.
Для дітей по 25 центів.
48.76
1936
по бл. п.:
87
185.93 262
1937
.. 58.62
ли
уважно й опісля нагороди­
.5
1,000.00
R8
22.69 263
ьиииіФіФіФккі^і^іф^іф^а^^^к^^кИ^іФііФккГФкЩФіФіФіФЖФіФіФіФіФіФіФіФіФіФииФіФЩф^іФіФіі^
.. 63.92 в. 12 Павчак Федор
S9
28.53 265
ли рясними оплесками. Далі
.. 31.04в. 69 Шевчук Стефан -. . 1.000.00
. 1,000.00
сні .. і . . . 265.44 266
... 137.32 в. 76 Ґнма Теодор
малий хлопчина, Володимир
1,000.00
91
343.13 267
... 93.13 85 Петрівська Анна „
Відділ Заплатив Відділ Заплатив Відділ Заплатив Відділ Заплатив
Інші виплати з фонду
Гуска, викликав приємне вра92
20.59 268
в.
90
Хомович
Анна
' 500.00
... 94.70
263
..
.
.
.
2.05
167 .. ... 4.05
354 ..
.67 374 . . . . .
3.38 жіння серед публики своєю де1,000.00
посмертного:
93
60.68 269
... 39.51в. 106 Гербут Іван
265 .. . . .
2.48 .355 .. . . .
...4.95
168
..
МОЛОДЕЧИЙ
ДЕПАРТАМЕН1
2.48 375 .. і . .
8.77
500.00
94
293.01 270
206.83 в. 146 Преліп Юрій
4.05 357 .. . . .
.25 266 .. . . .
169 ..
2.70 377 .. . . .
1.35 клямацією „На могилі". Яого
1,000.00 Грошеві звороти і звороти
95
40.04 271
77.36 в. 155 Паснак Теодор
за листопад 1936 року.
позичок нових родів 0170 .. ... 9.68 267 .. . . . ' 2 . 9 5 358 .. . . . 3.15 378 .. . . .
2.70
в.
175
Ґерчак
Семен
1,000.00
96
178.32 272
33.46
теж нагороджено оплесками.
1.634.90
268
..
.
.
.
4.28
безпечення
171 .. . і. 6.53
359 . . . . .
7.42 379 .. . . .
8.55
1,000.00
97
.159.33 273
150.70 в. 197 Павлов Микола
ПРИХІД:
172 .. ... 9.85 Г69 .. . . . 2.25 361 . . . . . 45.25 381 . . . . .
1.35 Накінець гром. Н. Савюк ска­
500.00
98
125.79 274
181.39 в. 200 Карповнч Волод. - Інвестиції.
Відділ Заплатив
Відділ Заплатив 173 .. ... 4.05 270 .. . . . 12.20 362 . . . . .
9.25 383 . . . . . 13.05 зав кілька відповідних слів до
1,000.00
99
191.92 275
91.73 в. 216 Шпорлюк Ева
5.40 363 . . . . . 11.48 384 . . . . .
83 .. . . .
9.70 174 .. ... 4.50 271 .. . . .
7.90
1,000.00 Закупно бондів
100
88.48 276
1
9.45
344.85 н. 218 КУЗЄНКО Федор
84,549.33
1.80
272
..
84 .. . . .
1.35 175 .. ... 6.12
364 . . . . . 16.00 385 . . . . .
9.90 хвилі, та закликав присутніх,
1,000.00 Процент на бондах
101
46.99 277
2
12.40
152.04 в. 228 Х'иляк Анна
712.79
2.70
273
..
...
11.70
176
..
85
.
.
. . . 22.95
265 .. . . .
5.18 386 . . . . .
4.17 щоб зложили свої жертви на
1,000.00 Позички членам на нові ро­
102
522.20 278
З
•6.75
54.00 в. 229 Куба Кость
6.53 366 .. . . .
.90 274 ..
6.75 177 ..
86
.. ...
3.82 388 . . . . . 13.28
1,000.00
105
106.78 279
4
1.58
5,180.00
35.05 в. 236 Пліхта Катерина
ди обезпечення
4.50 367 . . . . . 1150 390 .. . .
275
..
...
3.60
178
..
.
.
.
9.90
87
.
.
7.20 українських інвалідів, які не
в.
259
Іваньо
Семен
500.00
104
260.53
5
6.75
280
181.64
Податок і направа реаль20.48 368 . . . . .
88 .. г. 2.25 179 ,. ... 13.28 276 ..
50 392 .. . . .
1.80 жалували колись за свій нарід
500.00
6
2.50
105
199.65 281
464.04
136.00 в. 261 Дмитрів Анна
ностн
9.90
277
..
...
16.20
180
..
.
.
.
2.25
89
..
369 .. . . . 1І.95 3.96 .. . . .
5.55
500.00
7
14.40
106
264.64 182
221.08 в. 293 Серкес Микита
2.50
278
..
.50
181
..
.
.
.
16.42
90
..
7.00 .400 .. . . . 11.70 жертвувати своє життя і здо370 . . . . .
1,500.00
Разом 51J9.847.89
8
14.18
107
30.19 283
128.44 в. 326 Прокоп Петро
3.60 371 . . . . . 11.95 401 . . . . .
91 . . . . . 19.35 182 .. ... 6.10 279 ..
500.00
1.80 ровля.
9
12.60
108
101.37 284
68.77 в. 326 Беднарчик Магдалена
4.30
280
..
1.00 186 .. ... 1.05
92 . . . . .
3.15
373 . .
2.70
109
164.72 285
10
ЗІСТАВЛЕННЯ.
20.19
4.73
281
..
.
.
.
1.35
...
.45
187
..
93
..
Збіркою занялися Ю. СпаВиплати сирітських частей
14.45
110
7.16 286
11
35.11
16.88 З місячних вкладок
.^.5 2,344.15
94 .. . . . 13.95 188 .. ... 4.30 Г'82 ..
Готівка з кінцем жовтня о1.35
по бл. п.:
38.35 288
111
12
сик
і Олекса Яремій. Збірка
261.80
8.55 Процент від бондів
4.95 189 ... ... 1.15 283' ..
125.00
95 .. . . .
сталася
__5238.819.21
10.60
112
292.42 289
31.lt> в. 58 Піткова Михайло - 106.00 Прихід за листопад 1936 . 115,300.31 13
.90 Процент від морґеджів - - - 1,0О(?.75 принесла 532.20, які то гроші
9.00 191 .. ... 6.75 284 ..
96 . . . . .
.75
113
73.40 290
14
62.3Г- в. 112 Гамера Анна
47.19
.50
97 .. . . . 13.05 192 .. ... 8.33 285 ..
1.00
60.90 292
111
458.77 в. 112 Коваль Анастасія - - 216.46 Разом
"_5354.119.52 15
Разом 5 3,475.90 переслано через Обеднання на
...
3.60 193 .. ... 2.25 286 ..
3.83
6.30
115
29.97 293
'34.61 в. 113 Баер Станислав
106.11 Розхід за листопад 1936 - 119,847.89 16
. . . 15.75 194 ,. ... 1.00 288 ..
13.73
призначену ціль.
99
3.15
57.18
РОЗХІД.
116
18
294 ....... 39.42 в. 216 Мнкитюк Марія
73.66
...
3.60 196 .. ... 3.15' 289 ..
3.60
100
9.45
117
115.69 295
20
Жертвували: Тетяна Коло19261 в. 234 Роняк Семен
885.00 ГЬтівка з кінцем листопаду
.
.
.
27.45
2.25
290
..
Виплати
посмертних
запомог
.75
197
..
102
8.78
118
73.73 296
1936 р. остається
5234,271.63 21
287.65
...
4.28 198 .. . . .
54.67
друбська 52; по SJ: о. М. Ли2.95 292 ..
.90 103
119
34.79 297
23
по
бл.
п.:
Виплати з фонду запомо26.95
1.35
8.10 200 .. . . . 14.63 293 ..
10.58 104
120
160.32 298
24 |
Б1ЛЯНС.
85.2П
гового: 346.00 сяк, Н. Савюк, Параска Гар3.15 в. 259 Іванів Андрій
. . . 11.50 201 .. . . .
1.35
3.15 294 ..
105
121
137.70 299
25
49.18 в. 2 Більчинськнй Ілля - 2.9
і в. 296 Коваль Володимир „
295
..
50.00
400.00 буль, І. Яремій, Катерина Ко.
.
.
10.65
4.95
.
.
.
49.05
204
..
106
Стан чинний:
122
56.06 300
26
166.01 в. 10 Кривоніс Григорій 9.50
...
2.30 205 .. . . .
35.00
.70
3.60 296 ..
107
пичак, Д. Закарданський, Ва123
172.36 .301
Інші виплати з фонду
149 88
.-5 234,271.63 27
2.25
...
4.05 206 .. . . . 27.70 297 ..
25.00 Готівка
8.35
108
121
28
110.49 303
6655 в. 24 Семко Федор
1,236,166.92
посмертного:
силина Закарданська, С. Спа.
.
.
5.40
3.40
298
..
8.55
40.00 Моргеджі
. . . - 2.48
109
207
..
в.
25
Вах
Лев
!25
52.93 304
29
49.45
...
8.55 208 ..
25.00 Бонди
1,074,808.07
2.4й Грошеві звороти Т. 2
6.75
.45 299 ..
112
.
134.83
сик, Розалія Басіста, О. Яре­
91.34 305
126
ЗО
62.09 в. 28 Харкова Анна
879,978.32
...
5.18 209 .. . . .
9.75
495
50.00 Реальности
1.35 300 ..
113
160.23 306
•27
392^ в. ЗО Дубик Ілько
110.000.00 31
мій, й . Дзібух, Н. Стефанюк
Виплати
з
фонду
адм!ністра...
5.20 210 .. . . .
13.50 114
Дім У. Н. С. - 5.65
201
..
25.00
1.13
в.
38
Балашак
Дамян
1540
128
308
114.78
478,437.00 33
...
1.75 211 .. . . . 10.80 303 ..
8.33 115
2.92
25.00 Позички членам .
ційного:
ст.,
Г. Базан, Н. Стефанюк
w.
35.9S 309
129
36
48.2 в. 50 Соляк Текля
3.60 116
3.85 Свобода за Укр. Тижевик
..
6.10 212 ..
35.00
.90 005 ..
475.00 мол., Н. Н., Ю. Спасик; по 50
130
397.76 310
68.85 в. 56 Гришкевеч Стефан . .
ї
Разом 54,013,661.94 38
5.62
.70
306
..
.
.
.
1.58
25.00
...
13.75
117
213
..
Платня помічних сил
242.00
14.86 в. 67 Мельник Михайло 39
131
12.96 '11
1.58
2.25 Видатки канцелярійні, поч­
...
1.15 214 .. ... 2.70 308 ..
35.00
118
ц.: Василина Костибаник, Ва132
159.01 312
40
75 8^ в. 78 Шайняк Михайло
Стан довжини:
7.43
. . . 10.15 217 .. .. 13.95 .^09 ..
1.35
25.00
120
та,
експрес
і
т.
п.
.
25.00 силина Базан, Анна Стефанюк,
133
254.13 314
42
1388 в. 90 Івасіків Лев
2.95
.
.
.
12.83
2.5S
310
..
35.00
121
218 .. ... 9.69
Фонд посмертний нових
134
100.58 315
25-96 в.193 Барнляк Іван
43
11.02 122
...
1.60 219 .. ,... 4.50 311 ..
1.15
25.00
Разом 51,622.83 Ярина Амросійчук, Тетяна Ниродів обезпечення
53,248,327.21 44
-289.42 в. 104 Бажан Марія
136
176.77 316
13.50 123
...
6:30 220 .. ... 9.45 312 ..
4.95
25.00
Фонд
адміністраціями!.
.
130,884.20
в.
106
Музика
Максим
87.81
137
199.82- 317
45
кифорчук, Анна Яремій, На­
1.80
З
І
С
Т
А
В
Л
Е
ННЯ.
.
.
.
6.30
1.60
50.00 Фонд резервовий
124
221 .. ... 32 18 314 ..
132.48 в. 123 Гевко Михайло
i n ' 2 ? H 2 46
138
56.42 318
3.40 125
...
5.65 2Z3 .. ... 28.15 315 ..
.22 Готівка з кінцем жовтня о50.00 Фонд запомоговий
стя Антонійчук, Олександра
56.61 в. 137 Рудавський Іван
^ 47
139
79.34 319
2.25
...
2.93 225 .. ... 1.60 316 ..
9.68
35.00 Фонд народній
сталася
5 58.180.67 Серафин, Оксана Мунєвич, Со4,116.83 48
140
84.04
320
115.13 в. 139 Німчук Микола
15 08 126
...
8.10 228 ., . .. 3.15 317 ..
3.60 Прихід за листопад
25.00 Фонд конвенційний
127

3,475.90
jy.B/i.ou 50
МІ . . . . . . 1 1 8 . 2 3 У2\
8П.26 в. 151 Маркович Марія
70
.
.
.
1.35
ф'ія Спасик, Я. Харів, А. Гуска,
9.00
50.00 Fluctuation. Fund for Pro­
128
229 .. .... 12.20 318 ..
142
91.20 322
51
56.71 в. 204 Кікта Микита
5.85
.
.
.
.70
Разом
77177.561.656.57
4.85
25.00
319
.
.
129
230 . .... 13.27
tection of Investment k
^
. 52
І. Басістий, Емілія Стефанюк,
143
89.68
3.38
323
69.93 в. 206 Виспянська Иосифа . . . 16.43 231 . .... 9.68 320 .
Розхід
за
листопад
1,622.83
4.75
35.00
130
Mortality
225,860.25 53
114
28.97 324
.90
15642 в. 243 Кузєнко ' Лев
...
5.20 232 . .... 5.85 321 ..
Г. Заверуха, І. Тимчук, М Ни6.08 Готівка з кінцем листопаду
25.00
132
Фонд
посмертний
старого
в.
237
Комар
Марія
3.40
54
145
55.36 325
92.50
...
2.25
1.35
25.00
.45 322 .
133
роду обезпечення
7 2 , ^ - ^ j 55
1936 р. остається
5 60,033.74 корчук, П. Семенів, Параска
11.95
146
151.74 326
144.16 в. 237 Бревус РозалЬт
. . . 15.30 233 .
7.90
25.00
023
.
8.10 136
147
4 2 9 1 7 327
46.02 в. 241 Стрик Михалина
. . . 11.03 234 . . . . . 15.95 324 .
Спасик (Юрка), В. Спасик; І.
Фонд сирітський
199,709.22 56
5.40
137
вілянс.
8.35
148
28.77 328
57
24.47 в. 284 Юрків Іван
....
4.28 235 . . . . . 10.45 325 .
іоо:оо
3.60
7.65
139
Мартинюк 35 ц.; по. 25 ц.: На­
в.
300
Сцілений
Петро
12.60
149
57,30 .199
Разом 54.0U661.94 58
6.42
....
6.55 236 . . . . .
С
т
а
н
ч
и
н
н
и
й
:
50.00
7.43
2.93 140
150
69.29 330
59
...
.45 237 . . . . . 10.80 326 .
104.17 в. 316 Куца Анна
50.00
3.40 Готівка
-5 60,033.74 стя Щербань, Настя Никорчук,
М. Мурашко, гол. предс^
8.60 327 .
2.70 141
151
11715 331
60
. . . . 16.40 238 . . . . .
43.07 в. 328 Ярош РІосиф
35.00
1.35 Моргеджі , - 175.443.21 В. Спасик, А. Никорчук, П.
328
.
.
.
.
.
20.03
239
".
142
855
• 152
121.00 3,32
....
3.60
86.00 в. 364 Бунт Іван
50.00
Р. Слободян, гол. фін. секр.-кас 61
10.60 Бонди ,
.
109,765.26
90 :ізо .
16.88 143
62
153
9.83 333
....
1.85 241 .
101.28 в. 4fl Кикіш Дмитро
50.00
5.00 Реальности
56,650.92 Кущнір, Г. Яремій.
144
855
63
154
3998 Я34
....
5.80 242 . . . . . 13.05 331 .
207.92
7.03
Виплати
з
фонду
адміністраПозички
J
25.00
9.00 332 .
12.85 145
64
155
....
5.40 243 . . . . .
Олекса Яремій.
445.31 XV,
46 71
3.40
1.58 333 .
1.15
146
иійного;
65
156
. . . . 29.02 244 . . . . .
19924 336
225.86
Разом
5401,918.13
8.33
.
.
.
.
6.75
245
.
6.53
147
66
EE-fe
157
.
.
.
.
3.38
jtgs-Ja
8.42 337
23.01 Свобода за орган
І „ „ 3,595.00
334 ,
2.50
2.25 335 .
.90 148
„НА СВЯТА ДАРУНКИ".
67
154
....
2.70 246 . . . . .
249.47 338
290.24 Платня голов. уряду — і . .
Стан довитий:
683.00
15.30
2.70
Красні деревляні виложені гуцуль68
159
. . . . 10.60 247 . . . . . 11.70 336 :
149
. 80.26 339
107.49 Податок від реальности —
1,717.06
Фвнд
посмертний
Ї
.__5295.767.22
.25
7.65
.
.
.
.
4.70
69
с ь к і ^ и р о б и : Красні годин. 52.95,
. . . . 13.28 248 .
150
PAIMXPEUER
115.60 340
їбо
19 67 Кошти подорожей і репре­
337 .
13.50 Фонд адміністраційний - - 106,150.91 Столові лямпи 510.75, Свічники па­
5.40
2.70 338 .
70
. . . . ЗЛО 250 . . . . .
151
161
163.73 341
105.18
зентації
184.82
6.07
.
4.05
.
.
.
.
7.45
72
251
.
152
163
106.48 342 . . ' . . . . . 1 8 3 . 4 ? Лікарі за нових членів
141.25
К о р о т к е натнрання-вигода
Разом 5401^18.13 ра 512.00, Бібулові відбивачі S2.25,
339 і
1.80
.45 154
3,60 340 .
73
50 252 . . . . .
Красні зеркала 55.75 до 58.75, Касет164
110.44 344
76.95 Помічні сили
і п о л е к ш а коли болять
,
164.00
10.57
2.80
М.
Мурашко,
гол.
предс.
74
.
.
.
.
1.35
. . . . 21.15 253 .
155
кн 55 50 до 518.25, Касетки до карт
165
33.33
345
110.07 Почта, телефон, експрес і
мязн.
341 .
30.15
17.55
75
.
.
.
.
6
7
5
.
.
.
.
10.60
254
.
156
166
59.28 347
128.79
Р. Слободян, гол. фін. секр.-кас S4.50, Топірці S10.50, Арт.-тарелі на
т. п.
-с.
S—fi
121.10
342 .
ПЕЙН-ЕКСПЕЛЛЄР
, 5.62 158
2.03
76
.
.
.
.
3.60
.
.
.
.
1350
255
.
167
85.59 349 і
стіни 58.50, 565.00, 5105.00, дійсно
55.53 Нагороди за нових членів
61.00
3.80
77
відомий загально в краю
6.10
....
4.73 256 . . . . .
4.30 344 .
159
112.33 Клішї до ювилейної книги
168
206.36 350
арт. виконання. За жожну річ гаран­
19.78
345 .
,
.90
78
цілій
родині
через
три
.
8.10
.
.
.
.
3.85
.
.
.
.
158
84.48 Передплата асекураційного .
257. .
160
169
49.69 351
тую. Замовлення 1 гроші шліть д о :
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
, 5.25
генерації.
79
....
9.45 258 . . . . .
. 5.75
5.40 347 .
97.01
170
176.20 352
журналу
9.00
PETER
MARTINUK,
, 6.05 161.
80
....
4.28 259 . . . . .
. 1.15
8^5 349 .
В
ЧЛЕНИ
УКРАЇНСЬКОГО
22.63 Оправа місячних рахунків і
163
171
74.86 353
Ula-n-bUy Novelty Art,
і 4.30
81
. . . . 18.25 260 . : . . . 10.15 350 .
.
.68
17.93
164
172
41.96 354
виказів
i__.L__.Ai '
7.50
120-11
14tk
R
i
,
C o l b f e Point, N. Yj
НАРОДНОГО СОЮЗУ.
LINIMENT
351 .
82
, 4.951
64.62 Офісові прнборн
3.601261
165
173
81.04 355
8.90
і 352 .
66

119.50

67
6S

193.51
23.'0

М А Й Н Е Р С В И Л , ПА.

ЗОго

МЕК-АДУ, ПА.

т

31-го

3-го
9-го
січня

КАСОВИЙ ЗВІТ У. Н. СОЮЗУ

7 9 , 5 ; ) й

м

г

л

п

0

ц

П И Т С Б У Р Г , ПА.

вжав

т

ннн

Ч 297.

СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК/ 21 -ґо ГРУДНЯ, \Ш

новідатаТДОРАМ іш,

Мінесота і Мвсвчусегс, Фло­
рида розпочала працю в кож­
ному, a Mjcichfi в 58 повітах, Св. JUW-tffo vi Ш в т|ох біїсІЬнах, ТО й і б ІЇгурГ ?tl fc ц.
Дня 16. грудня Ц. р
з приблизним числом 70,600 В ніч під св. Миколая, в одній дії, Ф. Коковського, Ь осіб І0 Ц.
4 Сі
помер МИХАЙЛО крд
дітей і дорослих учнів.
В^ніч сШ ММКолаЯ, АІ Лотоцькоого, З картини^ 18 Ооіб - 28 ц.
ЯНЧИН, член бр- св. о.
Гостина св. Миколаїв. ХроновИча, 3 особи 1-М--—-- 10ЛНОВИЙ світ розваг відкрив'
В/і містах,для людей я обме­ Святий Микола!^ М. Пеленської, 3 дії,;і4 Otid - 1---L'- 15'ц.
Николая, від. 381 У. н
fc^w
ся перед дітьми і дорослими женою спромогою організу­
тартитурокг
20 ц; Еі Союзу, щ Денбери, Конн!
ВИЙ
по цілих Злучених Державах ють короткі курси. В міст! Ню Різдвяна казка, дйі картини, з
Оставив жінку і ДІТИ
через створення вчителями Йорку 16,000 осіб зареєстро­ УкраїнсЬкиІГ Вертеп,, L ГабЬусевича, з партитурою, 6 О' і 8 ц 'J\\
І
старім'
' краю. Покійний
сіб
гпйстушкй

И

.
Z.
т
WPA безплатних курсів ми- вано в музичних центрах, які в
родився в седі Яльшо Частецаа і музики^,Ті курси не свою 'чергу ^ кожного ' МІСЯЦЯ З Колядою. Bep-Wn АЛй школярів, 10 осіб І rypt 1—1— 20ц.
Вертеп, різдвяна 'картина, І. Блажкевичеврї. 13 осіб
20 ц. діиеч земплинської столи­
будуть конкурувати з в1дгіЬ- несуть музичну розвагу для" не Різдвяний дарунок, одна дія,' 9 осіб - J - . L lOtf.
відною
ці, Чехословаччина.
-•---- - працеіо шкіл чк пЬи- менше як' сто тисяч, дітей і СВята гостина, М. Курцеби, дві відслони, 13 осіб, 20 ц. . '
ватного навчання.
шя. BL
,
Окрема
партитура
„iJi
40
ц.
молоді в дОпомотових органі
еноваНі для таких лю,д е й , ЯКІ
Три Свято-Мнколаївські Вистави: 1) Св. МиколаЙ ме­
заціяхо громадських^ домах
С. Сверлюк, секр.
жи школярами, в одній дії; 2) Свято Миколаївська
раніше не мали змоги на по- шпиталях j поправних дом^х
ніц, в двох діях; 3) Пожіч св. Микола^ в двох діж 40ц.
,,
к.О и у)
Князі в Вифлеемі. Найновіший вертеп для хати і
:wi і
Поруч з музичними курсами Три сцени.
fci
дібну „науку.
З додатком дитячого вертепу „Божі ПаеЗ днем оснування WPA фет по цілім краю поширилися
тушки"
-и„-і-и,„-:
11L—-L- 26 ц.
- 25 ц.
детального проекту," на основі курси мистецтва. Наука охоп­ У НужЛірйі; різдвяіїа^ картка в 3 діях; \ 13 осіб - .
якого працюють учителі ми­ лює чисте мистецтво і фах, не Івась Характерник, сценічна картина з дитяхич літ, Іва- . 1 на Франка, в о д і я х , 9 о с і б ' - t - - , u - - - - - - 20іі.
стецтва і музики, вже впро­ бракує курсів комерційного • і Мені
тринаШтий
минало.
Епізод
із
життя
Тараса
Шев­
довж першого року його прикладного мистецтва. В са­
Де^іетріос Аспіріотос
ченка. Пєса на одну дій),-10- осіб -. . - . ^ - ^ - . - - 1'бц.
програма швидко розгорну­ мому Ню Йорку, 50,000 дітей і П^рша кривда. Сценіина картина в 1 дії з життя Тараса
стОпроцентовий грек. ЯКИЙ \ .
:Г--.,, • v ^
Шевченка, 7 осіб - - - - :„;
.
10 ц. тів обновити всі чесноти своїх
лася завдяки сприятливому дорослих кожного тижня від­
відують мистецькі курси WPA. Розрила Могила. Сценічна картина в 1 відслоиі, з хло­
відгукові населення.
пячих літ Тараса Шевченка, 3 особи
10 ці Земляків і, привернути славу
L. С. SMITH A CORANA
Міську дітвору приваблю­ В південних стейтах з метою
91.00 тижнево лише стільки
Геляди (старинної Греці;
Шапочка. Здраматизована казка' в 2-ох діях зі
TYPEWRITER INC.
заохоти зорганізовано 19 ґа- Червона
ють
з переповнених
треба, щоб набути на власність 873 Bergen Ave., Jet-toy City, N. J.
Тому вбив собі в голову, що
• співами і танками. Музичні мотиви М. Гайвороннавчають
малювати, вулиць
грати ві лєрій мистецтва, з яких кори1004 Broad St., .Newark, N. J.
CORONA TYPEWRITER
I ськогтз. Друге виданий. З партитурою. Т5 осіб - - 30 ц. обновить культ старих грець.
аматорських орхестрах, виплі­ стають люди, що загалом
Тірошу мені прислати безплатну
Івась і Гануси. Здраматизована карка В 5 діях зі співами
кйх богів і божків. Бо, каже
тати,
виліплювати
чи
вирізу­
Тут годі говорити, я не можу собі книжечку з описом (1 Animal Key­
вперше бачили оригінальні
й хороводами, 12 осіб, а партитурою
ЗОїі без обнови поганства, не можboard Corona П інші моделі „Ко­
вати забавки. Навіть перетом­ мистецькі праці. Коло тих ви^ Покарані Калатьки. Комедійка з бурсацького життя в З
на цс дозволити — коли ии мо­ рона".
жете дати дитині цю чудову на­ Імя
лені глядачі праці знаходять в став зорганізовано курси, які
відслонах,'7 осіб
- - -'-і.
2оц. на воскресити слави Геляди І
Деметріон Астіріотос пропові­
году за коло 5100 тижнево н.і
В
дитячому
садку.
Сценка
в
1
дії
зі
співами
й
танками,
полуднє
на
годину
відпочинок
Адреса
відвідують тисячі захоплених
легкі сплати. Зайдіть до нашої
18 осіб, з партитурою
-^-і--і'-1вЩ- д е з гуртом однодумціп, що
у,
клясі
музики
чи
мистецтва.
Місто .
студентів.
- Стейт
крамниці. Напишіть: "
Свято Весни. Сценічний образок на дві дії зі Співами та
треба обновити почитания ста.
У віддалених частинах півдня
хороводами. Надається на Великдень..5 головних о' ри'х грецьких божеств. ЗіНес,
і заходу курси мають змогу
сіб та гурт. З партитурою - „ „ ' - - - - . Ц . - :
1 1 - ЗО ц. Атена Палляс, Афроднта, Mj.
на радіо рекорди
Живий страхопуд. Комедійка з житя. сільських дітей в
(НА С В Я Т А !
- ^ Щ Г НА С В Я Т А ! прослухати
більших WPA орхестр і після
З відслонах, б осіб -J^'. і
^28У. Не^рва,! Пан і інші численні
грецькі ' боги фіґуруніть на
На
Провесні.
Картина
в
3
діях
зі
співами
і
хороводами.
того,
приступати
до
лекції
ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКЛЕП БІЛЛЯ
Музичні
мотиви:
Богдана
Вахнянина.
Хороводи
упрапорчиках, які для проиа.
свого місцевого вчителя.
кладу: О. Заклинсько?. 12 осіб. З партитурою 1L.--I 25 ц. ґанДи продає Астіріотос. Про
На девять літ перед світо­
Завдяки цим курсам ро­
Виправа до Америки. Кометійка в 2 дії, 5 осіб - - - - 25 ц. Пагатор обнови поганства став
биться мистецтво приступні- вою війною обмінялися телег­ Згода будує. Картина з житія сільських дітей вг 3 діях,
шим і зрозумїлішим для всіх рамами норвезький держав­
11 осіб jfirfS-iifc
.iikLLx „
;
26 ц. теж уладжувати нічні прослав1— 20 ц. лкмання старих богів, та це
людей. Лекціями, виступами і ний радник Христіян Мікель НезгАда/іКартіблйва^ценка в і дії, 3 особи - ' 102 Е. 7th STREET,
NEW YORK, N. Y.
обурило грецьку православну
(Between Ave. A and l i t Ave.)
практикою дрібні діти і до­ сен і славний поет Бернстерне Пригода до розуму дорога. Сміховинка в одній дії, 4
особи
І
! ^ІІ--І^.І^
^.- 20 Ц. церкву і вона внесла до суду
Великий вибір для мужчин: сорочки, краватки, шалннн, рукавички
рослі навчаються основ ми­ Бєрнсон (який в 1906 р. ви­ Школярик
Маркіян; Сценічна картай^ з дитячих літ
псиного роду спіднє білля.
стецтва і побіч насолоди, ска­ ступив був проти поляків в
Маркіяна шашкевича, 6 осіб ^-^,
, lt)ii скаргу проти Астіріотеса. Це
Для женщнн: слипс, шімій, пеіггіс, рукавички, пажамас, денс сете
помогло Астіріотісові, бо тежім від малювання фарбами обороні українців). Телегра­
і всякого роду паньчохи. - Д і т о ч і — для хлопців: сорочки, кра­
' ' .'
-і п ф Про нього говорить VCR
ми ті були замітні цим, що Замовлення слати на адресу: .
чи
грі
на
скрипку,
вони
діста­
ватки, сакси і т. д. — Спіднє білля для цілої родини.
Греція. Та всеж нема й гадки,
. "SVOBODA,"
ють загальне розумчіня до- були незрівняні у СВОЇЙ ЛАКО­
Всі річн є паковані в святочні пакуночки. Ввесь товар першої
НІЧНІЙ
багатомовности.
Бєрн81-83
Grand
Ctreet,
(P.
О.
Box
346)
Jertey
СЙу,
N.
X
щоб
греки пішли слідами АІтичного
мистецтва.
Приватно
якости. — Замісць купувати в чужих, купуйте у свого.
стіріотоса, бо померла ста(поодиноко) лекцій не дають, етєрне Бєрнсон і Мікельсон
294,7
Я KOPHAT, влнвеник.
ринна Геляда, а з нею пропали
і а всі інструкції, навіть, гри на були гарячими прихильника­
4^999999
99999999
9^9\
навіки її боги.
пяні, уділяють групам. Такий ми повної незалежности Hop.
Щ I
у у п у Й ^В Н QВ , '
спосіб означає розвиток ціл­ вегії, що тоді була злучена
ЕсиЗЄЕЙН
ком нової методи навчання, персональною унією зі Швеці­
яку до речі похвалюють освіт­ єю. Після ухвали норвеського
яка відібрало,
ні авторитети. Інститути для парляменту,
;;
підготови вчителів нової тех­ шведському королеві права
до
норвеської
корони,
МікельПОШУКУЮ брата ГРИНЬКА Ш ніки відкрито в Ню Йорку,
КАЛЄНДАР ЧЕРВОВА КАЛЙгІА - 1 І „ 60 ц.
ДІЯ зо села Рудники, повіт Підгаїоі
сон узявся до праці, щоб уФлориді і Каліфорнії.
Довший час перебував в Канаді
КАЛвНДАР БАТЬКІВЩИНА
60 ц.
сунути ,непорозуміння, які ста
Хтоб про нього знав, або він ач.
Замовляйте їх у Книгарні „Свободи". Всі
Майже 1,500 учителів, які ли виступати між обома кра­ Ж КАЛЄНДАР ПРОСВІТИ
хай зголоситься до:
295-;
,
60
ц.
замовлення будуть опаковані в різдвянім
ANDREW HLADY,
належать до федерального му­ ями. В таку хвилину Мікель. /J\ КАЛЄНДАР золотий: КОЛОС
-Lx.
60
ц.
R. F. D. 1,
Sommerville, N. J.
папері з карткою вашого бажання.
зичного проекту, вчать у сен ббявся трохи запальчивоКАЛЄНДАР УКРАЇНСЬКИЙ ІНВАЛІД
40 ц.
сільських і міських громад­ сти Бєрнстєрне Бєрнсона, який
КАЛЄНДАР КРЕНИЦЯ ^ „ 40ц.
Пишіть по катальог сьогодні.
СТАЛУ РОБОТУ дістане ііггель
ських домах, школах після го­ міг попсувати, а бодай утруд­
геятннЙ кравець, що знає добре сині
Всі календарі гарно ілюстровані, містять багато
"S V О В О D А,"
фах переробляти, напраиляги жіночі
дин звичайної науки, хлопячих нити його акцію.
цікавих статтей та оповідань, як також подають
Й мужеські убрання, рівнож управ,
33 GRAND ST. (P. О. BOX 3 4 6 ) JERSEY CITY, N. J.
і дівочих клюбах та в 60 ССС
лити склепом. Мусить уміти І і u іри­
практичні господарські поради. Календарі показу­
ти і писати по англійськії, мусить
Одного дня Мікельсен окемпах (таборах). Наука оють всі релігійні та національні свята. "
мати свідоцтво характерності!. Голобіймає пяно й інші музичні держав телеграму від поета:
ситись писемно на таку адресу: 0.
Замовляйте
ще
сьогодні,
бо
книгарня
„Свобо­
W.,
Box 346. Jer.ey City, N. J.
інструменти, спів і працю хо­ „Тепер мусимо
працювати
ди" має лише малу скількість тих календарів. Налеt
3 советського гумору.
295-300
ру, теорію й оцінку музики. згідно, рука в руку, пане рад­
житість просимо посилати разом із замовленням.
В Москві йшов чоловік вулицею і кричав:
itfl
i
'
'
ssas
Орхестри, банди і хори виро­ нику Мікельсене!" Годину піз­
На С. О. D. замовлень не висилаємо.
— Геть з диктатурою пролєтаріяту!
HA ПРОДАЖ ДЕЛІКАТЕСЕН
сли в кожній частині країни, ніше Бєрнсон одержав відпо"S У О В О D A,
І ҐРОСЕРНЯ.
Його замкнули до ҐПУ і вивезли на Соловки. навіть у районах, де нарід ні­
З важної причини продам старий,
По багатьох літах випустили. Він почав кри­ коли не мав змоги не то вчи­ відь-на свою телеграму: „Те­
і
81-83
Grand St., (P. О. Box 346) Jersey City, N. J.
J вироблений бізнес, продам лешевп
пер передовсім треба панувати
ДЛЯ скорого купця. Рент S1S00 мі­
чати на вулиці:
тись, а навіть чути доброї му­ над своїм язиком, пане Бєрн­
сячно.
2" 5-5
4ЬЖЖ^ЖіЖі
ьЄ-iS:
^MbMitL^A
j^MJtfiia
— Хай жиє диктатура пролєтаріяту!
^•ЯСЧ?^?^ W"C'4S4PV 4 t - C ^ - щю i ^ ^ T
6 3 4 EAST ІЗІЬ STREET,
зики.
сон". Бєрнсон зрозумів намі­
Його замкнули в домі для божевільних.
NEW YORK CITY.
Перед згаданими державни­ ри державного мужа та свої­
По Кількох роках знову випустили. Він іде
Женячка.
ми заходами коло двох тре­ ми виступами не закаламутив
вулицею і вже мовчить.
канва, нитки до ви­
тин дітей у сільських школах зовсім його праці для прими­
Його знов арештували.
шивання 0. М. С 1
— Знаєш, Григорко два рази женився й оба ра­
стемповані річн. Па­
— Еге, ви товаришу, мовчки шось конспіру­ не мали жадного Музичного рення, якій обі скандинавські зи нещасливо . . .
шіть по катальог до і
єте проти диктатури пролєтаріяту! — сказали йому навчання. Тепер заведено нау­ держави завдячують мирний
т-Так? Чому? \
S
UKRAtNlAN BAZAAR.
ку в цілім стейті Оклагома, розцвіт і силу.
і заслали на Соловки.
і

WPI З І В Д Т Ь БЕЗПЛШ
КУРСИ МИСТЕЦТВА., і

ПОСМЕРТНІ ЗГЩЛ,

ЩШШ

ь

4

г

ЕйШйгЛ
^•asjSSbsstEi

L

1

!

1

ш в. и. п;

т

І

f

(

х

: п

ХОЧЕ НАВЕРНУТИ ГРЕЦІЮ

5

- ДО'шш

t

6

Це

r

Г

ІСТОРІЯ ДВОХ ТЕПЕГАМ.

Я. К0РНАТ

ДАВАЙТЕ

1 КНИЖКОВІ КАЛЄНДАРІ

КНИЖКИ

f

НА Р І З Д В Я Н И Й Д А Р У Н О К

1

HA Ь337 РІК.

т

ДРІБНІ'ОГОЛОШЕННЯ

г

г

4

in

w

V

ІЗОРИ

— Перша жінка покинула його, а друга ні.

шнімшяпатнпавнвшшішммнншв

ТАРЗАН

І Л.ЮДЦ- Л Е О П А Р Д И ,

І ГпіГіК

акти ні'л

8 7 Avenue A.

Ш),.

ЧИІ-ІА

New York, N. Y.

БОЛІ НІГ
" Рани, на ногак, OHVXJII ноги, HJ
вряклі жнлщ:4mrirn ноти, флебіtic (запалення жил), напухлі або
І'болячі. коліна чн кісточки і рев'матнчні нога успішно лікуємо но
Внмн європейськими методами без
рперадП.
Офісові години: щоденно від ДО б. В понеділки і четверги від
"і ДО.8.

L. A. BEHLA
3 2 0 W. 8 6 S t , New York City.
Близько Бродвею.
ЕВРОПЕРГСЬКИИ СПЕШЯЛЇС
^ГОВОРИМО ПО УКРАЇНСЬКІ

^
Дивлячися здалека на замок
леопардів, в серці Тарзана ро­
дилося тверде рішення побачи­
ти те, що діється в середині.
Рішення це було повне небез­
пек, бо дотепер ще ні один чо­
ловік, що не був членом цеї
жахливої організації, не вер­
нувся з замку цілим, щоб дру­
гим розказати про те, що ба­
чив. Проте рішення Тарзана
було невідкличне.

Між ним і замком простяга-.
лася ріка, повна крокодилів.
Щоб дістатися до замку, він
мусів переплисти/ріку. Це був
одинокий шлях, яким він міг
туди дістатися. Тарзан спогля­
дав у долину й бачив, як пле­
со ріки раз-ураз, перерізували
голови крокодилів. Але і ці огидні плазуни не застрашили
його та не змусили змінити
його пляну.

і

ot

T


:

:"

:

•Тимчасом - човни групи лю­
дей-леопардів врвз з Олд Тай­
мером прибули до берегів 0строва. Дикуни, скочили на бе­
ріг і потягнули за собою вязня. Бобольо приказав покищо
затримати його, на подвірю
замку, а сам подався до кімнат
найвищого, жерця : Люлімія.
Йдучи туди, ВІН ТІШИВСЯ, що
Приносить таку, радісну вістку
свому ватажкові.

ПЕТРО

ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Станувши перед- обличчям
Люлімія, Бобольо склонився і
мовчав. Люлімі запитав: „Чи
воїни під проводом Джаглі
повернулися вже,назад з білим •
велитнем і його другом??"
„Ні", відловів Бобольо.покір­
но. „Джагля не зумів приве­
сти білих вязнів сюди. Вони
повтікали йому.. Але діти бож­
ка леопардів будуть їсти мясо. Я зловив іншого білого

вязня".

t

AHUjVUeCb ПОХОРОНАМИ
BRONX. BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

129 Щ 7th STREET,
NEtf YORK, N. Y.
Tel. Orchard 4-2568
--P—Пп
І іі т „ п
••-•
BRANCH OFFICE A CHAPEL:
7 0 7 PROSPECT AVENUE
Cttt. E. IBS Sb), BRONX, N.Y.
Tel. LudloW . 4-2568.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful