You are on page 1of 8

2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf

y-eyw
v-Accif&D
eHeuf 2em&D

vuf&dS aumifrav;eJ@ywfouf+yD; igwk@d zufu pDpOfvkyfaqmifr_tajctae


trsm;}uD; =uyfwnf; oGm; Ekdifw,f? 'ga=umifh vuf&dS EkdifiHa&;ydkif;qkdif&meJ@
vuf&dS vHk+cHKa&;wyfzGJ@rsm;&J@tajcteudk t+rJwif; =uyfxm;yg?

vuf&dS aumifrav;&dS&if igwdk@&J@ zGJ@pnf;yHkqdkif&ma&;qGJwJh


tajccHOay'twdkif;udk igwdk@ qufomG ;zdk@ukd cufcJr_&dSEdkifw,f?

vuf&dS aumifrav;eJ@ywfouf+yD; aocsmvHk+cHKa&;,l+yD;


pDpOfckdif;xm;wJt
h wkdif; jyKvkyfpDpOf+yD;tajc tae=unfh+yD; vljrifuGif;rSm
xGuaf tmif pDpOfckdif;xm;wJt h csufvufrsm;eJ@ywfouf+yD; AdkvfcsKyfcif&DwOD;
wnf; aocsmpDpOfvkyfaqmifyg?

vuf&daS umifrav;eJ@ywfouf+yD;
tajctaeapmifh=unfh+yD;vlxjk rifuGif;uaeazsmufzdk@udpP pDpOf
xm;wJt h wkdif; aocsm jyKvkyfyg?

aumifrav;&dSae&if igwdk@csrSwfxm;wJOh ya'eJ@ vuf&dS igwdk@ jyKvkyfwJh


a&G;aumufyGJqkdif&meJ@ywfouf+yD; tajccH zdk@udpP cufcJr_&dSw,f?

'ga=umifh aumifrav;u t"du jzpfwma=umifh aumifrav;udk


vlxjk rifuGif;uae azsmufatmif pDpOfwhaJ e&mrSm
aygu=f um;r_r&dSatmif aocsm pDpOfjyKvkyfyg?
2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf 1
y-eyw
v-AcxGef;oef;
eHeuf 2em&D 30rdepf

vuf&dS AdkvfcsKyfxeG f;oef;wdk@ tajctaeudk aocsmjyKvkyfpDpOf+yD;


vuf&dStajctaerSm eHeufrSm vlxek J@ awG@qkzH dk@ &dSw,f? 'Dtcsufudk aocsm
igwdk@zufu pDpOfxm;+yD; vuf&dS EkdifiHa&;qdkif&meJ@ywfouf+yD; tajctae
ydkta&;}uD; wJhtcsuf jzpfw,f?

'ga=umifh acsr_ef;a&;qdkif&mtzGJ@ukd aocsm xm;+yD; vdktyfr_&dSwmeJ@


xkwo f k;H Ekdifatmif tajctaeudk jyifqifxm;+yD; vuf&dS csay;xm;wJh
tpDpOfwdkif;udk vlxjk rifuGif;rSmrxm;bJ vuf&dS vlxjk rifuGif;rSm
acsr_ef;a&;wyfzGJ@rsm; udk azsmufxm;+yD; jyifqifckdif;xm;wJt
h csufvufrsm;udk
vkyfaqmifyg? aumifrav;udk v$wfvku d fwJhtcsufu vlxtk ajc a=umifh
v$waf y;vdkuf&w,ftcsufay:rSm igwk@d zufu pDpOfckdif;xm;wJt h ajctaeudk
quf+yD; jyKvkyfpDpOfoGm;zdk@upd P pDpOfjyKvkyfxm;yg?

y-eyw
v-Acodef;pdef
eHeuf 3em&D

vuf&dS EkdifiHa&;eJ@ywfouf+yD; igwdk@zufu ydkta&;}uD;w,f? vuf&dS


a&G;aumufyGJeJ@ywfouf+yD; aumifrav;u igwk@d jyKvkyfxm;wJh
zGJ@pnf;yHkqdkif&mudk a&G;aumufyGJqkdif&mudk todrSwfjyKvkyfrJh tajctae
rawG@&dS&bl;?

2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf 2
'ga=umifh vlxt k ajctae=unfh+yD; aumifrav;udpPeJ@ywfouf+yD;
wckckukjd yKvkyfckdif;zdk@udpPukd AdkvfcsKyf odef;pdefwk@d tzGJ@ukd ig pDpOf
vkyfaqmifckdif;xm;wJt h wkdif; vkyfaqmifpDpOfyg?

vuf&dStajctaerSm
aumifrav;udk'Dwdkif;ae&ifigwdk@wyfrawmfeJ@ywfouf+yD;
+ydKuGJomG ;Ekdifw,f?

vlxv
k y_ f&Sm;r_qdkif&meJ@ywfouf+yD; 'Dxufydkqdk;oGm;Ekdifw,f?

'ga=umifh AdkvfcsKyfodef;pdef wpfckjyifqif &rSmu


aumifrav;udkvuf&dStajctaeu xkwf y,fEikd fatmif
AdkvfcsKyfodef;pdefrSm&dSwJh vlawGukd v$w+f yD;tajctae=unfh+yD;
aumifrav; udpPeJ@ ywfouf+yD; tykdifjyifqif+yD; igcsay;xm;wJh
tpDpOfwdkif; vkyfaqmif+yD; tajctaeudk v#Kd@0Suf pDpOfzdk@vdkw,f?

y-Accif&D
v-eyw
eHeuf 8em&D 30rdepf

txufwifjycsifwmu vuf&dS aumifrav;eJ@ywfouf+yD; usaemfwdk@zufu


tajctaetm;vHk; pDpOfvkyf aqmif+yD; aumifrav; rdef@cGef;ajymqdkwJh
tajctae=um;xJudk v$wf+yD; jyifqifckdif;xm;ygw,f?

vuf&dSrSm aumifrav;eJ@ywfouf +yD; txufu pDpOfckdif;wJw h kid f; pDpOfzdk@


5OD;wzGJ@udk v$w+f yD; 'Dupd PeJ@ywfouf+yD; aumifrav;udk ajzmifzdk@udpP
v$wx f m;ygw,f?
2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf 3
vuf&dStajctaeudk usaemfwdk@zufu aocsmpDpOfvkyfaqmifwJhvlukd
v$w+f yD; tajc taetm;vHk;udk jyKvkyfpDpOf ckdif;xm;ygw,f?
'Dupd PeJ@ywfouf+yD; vHk;0toHrxGufatmif tajctaeudk jyifqifxm;
ygw,f? aemufxyfrH jyefvnf wifjyygr,f? vuf&Sd
jyifqifvkyfaqmifxm;wJt h csufudk wifjywmyg?

y-eyw
v-Accif&D
eHeuf 9em&D

aumifrav;udk tjrefq;Hk jyKvkyfEkdifatmif pDpOfyg?

tajctaeu tcsdef=umoGm;&if igwdk@tajctaeu ydk+yD; =uyfwnf;Ekdifw,f?

vuf&dS v$wv f ku
d fwJh vlukv
d nf; vkyfwaJh e&mrSm tjrefqHk;jyKvkyfEkdifatmif
pDpOf+yD; aumifrav;eJ@ ywfouf+yD; 'Dwdik f;qufvw G x f m;&if igwdk@
tajccHOaya'wGuf cufcJr_&dSw,f? vuf&dSudpPeJ@ywfouf+yD; tjrefq;Hk
wifjyyg?

vuf&dS aumifrav;udpPjywfomG ;atmif jyKvkyfpDpOfwJhae&mrSm


xda&mufzdk@vdkw,f? 'gudk aocsmpDpOfvkyf aqmif+yD;
tydkifapmifh=unfhjyKvkyfpDpOfckdif;yg?

vuf&dS jyKvkyfr_eJ@ywfouf+yD; tajctaeudk owif;twdkcsKyfay;zdk@ jyKvkyfyg?


aygu=f um;r_ukad wmh rjzpfatmif aumifrav;udpPeJ@ywfouf+yD;
tjrefqHk;udpP jywfEkdifatmif pDpOfvkyfaqmifckdif;yg?

2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf 4
y-eyw
v-a&G;aumufyGJaumfr&Sif
ae@vnf 1em&D 30rdepf

a&G;aumufyGJaumfr&Sif&Hk; XmecsKyfu jyKvkyfpDpOf&rSmu ygwD0ifrsm;eJ@


EkdifiHa&;ygwDrsm;tyg0if vuf&dS tajctae rSm aumifrav;udk pdw0f ifpm;wJh
tajctaerSm igwdk@zufu qif+yD; jyifqifr_ydkif;udk +yD;pD; atmif jyifqif+yD;
vuf&dS EkdifiHa&;eJ@ywfouf+yD; igwdk@zufu vlxu k kd wzufudk
v$wx f m;wJt
h ay:rSm vuf&dSa&G;aumufyGJ&v'frsm;eJ@ vuf&dStajc taerSm
igwdk@zufu qif+yD; &yfwnfEkdifzdk@udk pDpOfvkyf aqmif+yD;wmeJ@
aumifrav;eJ@ywfouf+yD; tajctaeudk pDpOfvkyf aqmif+yD; vuf&dS
a&G;aumufyGJ &v'fudk taumifxnfazmfEdkifa&;twGufudk vkyfaqmif+yD;
vuf&dS tm&Hkajymif;xm;wJh tay:rSm igwdk@zufu pDpOf+yD;pD;atmif
jyKvkyfaqmif&Gufyg?

vuf&dStajctaersm;eJ@ywfouf+yD; pDpOfjyKvkyfEkdifa&;udk
}udKwifjyifqif+yD;wmeJ@ taumifxnf azmfEkdifa&;udk pDpOfoGm;rSmjzpfw,f?

y-eyw
v-Acodef;pdef
nae 6em&D 30rdepf

vuf&dS EkdifiHa&;eJ@ywfouf+yD; tpDpOfwdkif; igwdk@zufu qif+yD;


vkyfaqmifoGm;zdk@ jyifqifyg?

2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf 5
aumifrav;udpPeJ@ ywfouf+yD; tajctaeudk jyifqifckdif;wJt h wdkif; vuf&dS
AdkvfcsKyfodef;pdefwk@d u vufa&G;pOfrsm;udk a&G;xkw+f yD; tajctaeudk
jyifqifvkyfaqmifyg?

vuf&dS aumifrav;eJ@ywfouf+yD; igwdk@tajccHOay'jyXmef;r_ydkif;qkdif&meJ@


ywfouf+yD; =uyfwnf;cufcJr_ &dS w,f?

'DwcgvGwfwJhudpP aumifrav;udk igwd@k zuf tydkifapmifh=unfh+yD;


tjywfudkifzdk@udpPpDpOf+yD; vuf&dS vkyfaqmifr_jyifqifr_ydkif;udkpDpOfxm;yg?

vuf&dS jyifqifr_udk aygu=f um;r_r&dSatmif pDpOfvkyfaqmif+yD; igwdk@


csrSwfxm;wJh tajccHOya' jyXmef;cGifh &&dSatmif pDpOfoGm;yg?

vuf&dStajctaerSm vkyfaqmifr_ydkif;eJ@ywfouf+yD; aocsmpDpOfzdk@vdkw,f?

AdkvfcsKyfodef;pdefrSm&dSwJhvufa&G;pifrsm;eJ@ AdkvfcsKyfcif&DrSm
&dSwJhvufa&G;pifrsm;yl;wGJ+yD; aumifrav; udpPudk
tydkifpDpOfzdk@ta&;}uD;wJt h csufjzpfw,f? 'ga=umifh
vkyfaqmifr_ydkif;udkaocsmyd&dzdk@vdk@ w,f? tajctae udk aocsmpDpOfyg?

rydkif&if oGm;rjyKvkyfygeJ@? tydkifudkapmifh+yD; jyKvkyfomG ;yg?

y-eyw
v-Accif&D
n 7em&D

vuf&dS EkdifiHa&;qkdif&m vuf&dStcsdefrSm ydkta&;}uD;wJt


h csdefjzpfw,f?
tajctaewckudk tydkifjyifqif xm;zkd@vdk w,f?
2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf 6
rydkif&ifomG ;+yD; rjyKvkyfzdk@ pDpOfyg?

vuf&dStajctaerSm tydkif&&dSwmeJ@ tjywfudkifzdk@ pDpOfvkyfaqmifyg?

vuf&dS aumifrav; oGm;yHkvmyHkrsm;udk aocsmapmifh=unfhpDpOfjyKvkyf+yD;


jyifqifckdif;xm;wJh tajc taeudkapmifh=unfh+yD; tydkif&&dSwmeJ@ vuf&dS
jyifqifxm;wJh tpDpOfwdkif;udk tjywfudkifzdk@udpP pDpOfyg?

vuf&dS v$wfxm;wJh olukv


d nf; vuf&dS tajctaerSm rydkif&if oGm;+yD;
rudik fckdif;ygeJ@?

vuf&dStajctaerSm ydkta&;}uD;wJt h csufjzpfw,f? 'ga=umifh aocsmpDpOf


ckdif;+yD; tidkufudk udkifzdk@udk pDpOfyg? aemufwcku igwdk@zufuvnf; vuf&dS
jyifqifr_ydkif;udk tykdifapmifh=unfh+yD; jyKvkyfpDpOfyg?

y-Acodef;pdef
v-eyw
n 7em&D 30rdepf

txufwifjycsifwmu txufu pDpOfjyKvkyfckdif;wJt h ajctaeay:rSm


usaemfwdk@zufu pDpOfvkyfaqmifr_ udpP aocsmvkyfaqmif+yD; vuf&Sd
vlxrk sm;eJ@ aumifrav;tzGJ@ukd apmifh=unfh+yD; tjywfudkifzdk@udpPudk
AdkvfcsKyfcif&DeJ@ wkdifyif+yD; txufu pDpOfaqmif&Gufr_ydkif;udk
aqmif&GufoGm;ygr,f?

2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf 7
vuf&dStajctaerSmawmh
vlxkeJ@aumifrav;eD;pyfwJhtcsdefrSmusaemfwdk@ujyKvkyfvdu
k f&ifvuf&dS
v_yf&Sm; oGm;Ekdifw,f?

'Dupd PeJ@ywfouf+yD;usaemfwdk@zufu'D&ufykdif;rSmpDpOfvkyfaqmif+yD; NLD


ygwDtajctaersm;eJ@ aumifrav; tajctaeudkapmihf=unfh+yD;
oGm;vmr_ydkif;udk tajctaeaumif;wmeJ@ vuf&dSudkifzdk@udpP jyKvkyfpDpOf
xm;ygw,f?

vuf&dS aumifrav;0ef;usifrSmvnf; usaemfwdk@zufu v$wx


f m;wJh
vlawG&dSaeygw,f?

tajctaeudk txufu jyKvkyfckdif;wJt h wkdif; tydkifudk }udKwifjyifqif+yD;


tajctae=unfh+yD; tjrefq;Hk jyKvkyfaqmif&GufoGm;zdk@ukd usaemfwdk@zufu
tm;vHk;udkjyKvkyf+yD; txufu jyifqifcdkif;wJw
h dik f; vkyfaqmif
ckdif;xm;ygw,f?

2010ckESpf Edk0ifbmv(14)&uf 8