You are on page 1of 2

fprof

Sistema de xestión da formación do profesorado

fprof Sistema de xestión da formación do profesorado
fprof Sistema de xestión da formación do profesorado

ÁREA:

FP - Hostalería e turismo

MODALIDADE:

Curso

BARISTA

DESTINATARIOS. PROFESORADO QUE ESTÁ IMPARTINDO:

- Ciclos formativos, Hostalaría e turismo, Ciclos formativos de grao medio, CM11001 - Cociña (Plan Vello), CM0177 - Técnicas básicas de servicio e de preparación de alimentos e bebidas á vista do cliente

- Ciclos formativos, Hostalaría e turismo, Ciclos formativos de grao medio, CM11003 - Servizos de restaurante e bar, CM0165 - Bebidas

- Ciclos formativos, Hostalaría e turismo, Ciclos formativos de grao medio, CM11003 - Servizos de

restaurante e bar, CM0170 - Técnicas de servicio e de atención ó cliente

- Ciclos formativos, Hostalaría e turismo, Ciclos formativos de grao superior, CS11004 - Restauración, CS0262 - Procesos de servicio

CORPOS E ESPECIALIDADES:

591226 - Profesores técnicos de formación profesional. Servicios de restauración

TEMAS E SUBTEMAS:

Plan anual - 2009-2010

PRAZAS

Prazas previstas: 20 Observacións:

CRITERIOS SELECCIÓN

Os criterios xerais do plan anual de formación

HORAS:

Presenciais:

Información: 25

Posta común: 0

Avaliación: 0

Non presenciais(máx. 20% do total):

Elaboración: 0

Posta prática: 0

Horas totais: 25

OBXECTIVOS:

1.Identificar, clasificar e seleccionar variedades e tipos de cafés. 2.Desenvolver técnicas de cata de cafés. 3.Coñecer as técnicas de elaboración e presentacións de cafés.

CONTIDOS:

1. Selección e elaboración de blends de cafés consonte as necesidades do mercado actual, formas de cata das variedades de café.

2. Coñecemento da maquinaria e dos utensilios para a realización da oferta de cafés. 3. Perfeccionamento da técnicas de elaboración e presentación de capuccino e fantasías de cafés.

IMPRIMIR

PECHAR