You are on page 1of 1

Kupac i prodavac su ugovorili isporuku sledeće robe na godišnjem nivou:

1. Hleb domaći, 600 grama 36000 kom á 50 din


2. Hleb beli, 500 grama 43200 kom á 30 din
3. Hleb crni, 400 grama 72000 kom á 40 din

Isporuka robe je dnevna, FCO market kupca, najkasnije do 6 h svako jutro. Ugovorene mesečne
količine 1/12 su minimalne, ali kupac može povlačiti i više od ugovorenog. Hleb se isporučuje u
gajbama po 20 kom u gajbi. Prodavac hleba je obavezan svako sledeće jutro, pri isporuci novih
količina, preuzeti bajate hlebove od prethodnog dana. Komisija svako jutro pregleda isporučenu
robu, po kvalitetu i kvantitetu, te upisuje u dnevni zapisnik, odnosno knjigu prijema. Takođe
komisija upisuje i količine vraćenih hlebova. Plaćanje se vrši tako što kupac, prilikom
potpisivanja ugovora, odmah plati 5% vrednosti godišnje isporuke, a ostatak mesečno, na kraju
meseca, najkasnije do 5. u narednom mesecu. Za kašnjenje u isporuci, prodavac na svakih 10
minuta plaća penale od 100 dinara. Za kašnjenje u plaćanju, kupac plaća kamatu od 0, 5 % za
svaki dan kašnjenja. Redovan rabat iznosi 10%. Komisija je na kraju meseca sabrala ukupne
količine preuzetih i vraćenih hlebova. Preuzeto je od stavke a) 150 gajbi, stavke b) 183 gajbe,
stavke c) 325 gajbi. Vraćeno je: stavka a) 20 kom, stavka b) 30 kom. U toku meseca, kašnjenje u
isporuci je bilo ukupno 30 minuta. Kašnjenje u plaćanju je bilo 3 dana. Komisija nije imala
primedbi na kvalitet robe.

Potrebno je napraviti komisijski zapisnik i izračunati pojedinačne i ukupne bonifikacije.