You are on page 1of 7

Prirodnjački muzej

Crne Gore
Podgorica

BOTANIČKA BAŠTA
PLANINSKE FLORE
CRNE GORE

Kolašin, Dulovine
Crna Gora - Montenegro

Valeriana pancicii
Botanička bašta je formirana 1981. napolitanus, Orchis morio i dr. gora. Postojeću Bazu podataka Primarni zadatak Bašte je
godine. Zahvata površinu od 646 Klima Kolašina je izmješana aktuelizira i modernizuje PMF Fakultet prikazivanje, prikupljanje i
m2 i nalazi se na nadmorskoj visini kontinentalna sa najnižim iz Podgorice. Bašta raspolaže popularisanje patrimoniuma planinskih
od 1.018 mnm. temperaturama u januaru ( - 250 bibliotekom, VHS kazetama, autohtonih vrsta Crne Gore, posebno
C ) i ljetnim maksimumom u julu i diapozitivima i zbirkom fotosa. zaštićenih i ugroženih vrsta. Bašta
Geografske koordinate Bašte : avgustu ( + 25 - 320 C ). Uz zimski nastoji da djeluje edukativno i
N 42 0 49 ` 09,1 “ period hibernacije javlja se i dodatni Kod ovog prikaza Bašte opredjelili doprinese očuvanju genofonda i
EO 19 0 31´ 38,3 “ ljetno/jesenji, uslovljen pomanjkanjem smo se za princip prezentacije pruži osnove za naučna istraživanja
padavina. na osnovu elemenata Zajednica / uz oslonac na Prirodno matematički
Lokacija Bašte je na kontaktu Habitat. fakultet, Prirodnjački muzej, Zavod za
silikatnog masiva Bjelasice i Prosječna godišnja količina oborina zaštitu prirode. Održavaju se stalne
karbonatnih masa Sinjavine. Osnovni iznosi 2.218 lit / m2 . Srednja godišnja Botaničarima i naučnim radnicima, veze i razmjenjuju iskustva sa drugim
supstrat Bašte je kiseli fliš ( pH 4,60 ) temperatura se kreće oko 7,20 C. radi detaljnijeg uvida, možemo staviti Botaničkim baštama, institucijama i
sa tankim slojem humusa nekadašnje na raspolaganje zaseban i obuhvatniji pojedincima iz struke.
planinske livade. Od prodora sjevernih planinskih spisak biljnih vrsta u Bašti.
vjetrova Bašta je donekle zaštićena Na raspoloživom prostoru nema
Biljke su u Baštu pretežno unošene južnom ekspozicijom, kao i borovom U pogledu sistematske postavke uslova da se u Bašti u većem broju
sa kontinentalnih planina Bjelasice, šumom u zaleđu. Sniježne padavine vrsta u Bašti, koliko je to bilo moguće, gaji drveće i žbunje, dok veliki problem
Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin

Sinjavine, Moračkih planina, Komova, se javljaju već u mjesecu novembru. nastojalo se za pojedine grupacije kalcifilnim vrstama predstavlja
Durmitora. Sa Prokletija su u Bašti štetu nanosi suvomrazica i biljaka, imitirati uslove njihovih obezbjeđivanje odgovarajuće podloge
značajnom broju predstavljene vrste visoki nanosi snijega, koji povijaju prirodnih staništa. U Bašti se gaji - tla i čuvanje od zakiseljavanja.
sa Hajle. Bilo je i uspješnih pokušaja žbunje i drvenaste vrste. gotovo isključivo vaskularna flora sa

Prirodnjački muzej Crne Gore - Podgorica


unošenja i nekih vrsta sa primorskih teritorije Crne Gore. Postavku vrta izveli su 1980 godine
planina, sa njihovih vrhova, Rumije, Sve biljne vrste su obilježene Daniel i Vera Vincek i Prof. Dr Vukić
Lovćena, Orjena. latinskim, a djelimično i narodnim Bašta će i dalje zadržati princip Pulević. Veliku stručnu pomoć
nazivima, koji su zbog neizučenosti održavanja - donošenjem živog imali smo takođe i od gospode: Dr
Danas u Bašti napreduje oko 350 uglavnom uzeti iz literature prema materijala sa terena. Povremeno se Čedomila Šilića, Prof.Toneta Wrabera,
biljnih vrsta, među kojima je znatan radovima : D. Simonovića, V. objavljuju informacije o aktivnosti i Prof. Dr Radomira Lakušića, Prof. Dr
broj endema. U Bašti su se zatekle i Pulevića, R. Lakušića i Č. Šilića. novitetima. Prikuplja se i sjeme iz Vladimira Stevanovića, Dr Nebojše
izvjesne autohtone vrste kao : Betula same Bašte i na terenu i šalje drugim Menkovića.
pendula, Carpinus betulus, Alchemilla U Bašti se vodi kartoteka i baza Baštama u Evropi.
hybrida, Viscaria viscosa, Rorippa podataka kroz koje se prati
lipicensis silvatica, Viola tricolor, morfologija i fenofaze pojedinih Uslovljenost datim klimatom i Mnoge biljne vrste iz Bašte
Sedum acre, Sedum rupestre, Athylis biljaka. Formiran je i Herbar koji je, nadmorskom visinom, u velikom zainteresovani mogu da vide u
aurea, Hieracium pilosella, Thymus zbog pomanjkanja prostora, predat stepenu pogoduje zatravnjivanju i njihovom prirodnom ambijentu u
serpyllum, Scilla bifolia, Crocus Nacionalnom parku Biogradska daje jako obilježje - Bašta Zajednica Nacionalnom parku ,, Biogradska
Planinskih livada. gora”.
EFEMERE - PROLJEĆNE GEOFITE - Saxifraga porophylla
- Saxifraga federici-augusti ssp.grisebachii
Kamenjarka porofilna
Kamenjarka crnogorska
- Anemone nemorosa Šumarica, Sasa - Scutellaria alpina Šišar planinski
- Convalaria majalis Đurđevak - Jovibarba heuffelii Čuvarkuća hojfelov
- Crocus vernus ssp.albiflorus(C. albiflorus) Kaćun bijeli - Sempervivum marmoreum (S. schlehanii) Čuvarkuća crveni
- Crocus malyi Kaćun malijev - Sesseli globiferum Devesilje loptasto
- Crocus vernus (C. neapolitanus) Kaćun napuljski - Sesseli rigidum Devesilje oštro
- Crocus tommasinianus Kaćun tomanzinija
Literatura: Dr. R. Lakušić : Planinske biljke , Svjetlost, Sarajevo, 1982
- Crocus weldenii Kaćun veldenija
- Galanthus nivalis Visibaba
- Gymnospermium scipetarum
- Helleborus multifidus ssp. serbicus (H. torquatus)
Gimnospermij albanski
Kukurijek torkvatus Đurđevak
VISOKO PLANINSKE LIVADSKE VRSTE Šišar planinski
- Muscarii botryoides Presličica granata
- Narcissus poeticus ssp. radiiflorus (N. radiiflorus) Dokoljen, Narcis - Achillea lingulata Hajdučica jezikolisna
- Primula elatior ssp. intricata Jagorčevina naborana - Anemone narcissiflora Jablan bijeli
- Primula vulgaris Jagorčevina proljećna - Asperula cynachica Lazarkinja crvenkasta
- Primula veris ssp. elatior Jaglika - Campanula glomerata Zvončić okruglasti
- Scilla bifolia Procjepak - Campanula patula Zvončić široki
- Campanula scheuchzeri Zvončić šojcerov
Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin

Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin


- Viola odorata Ljubičica mirisna
- Centaurea kotschyana Zečina kočijeva
- Eryngium alpinum Kotrljan alpski
BILJKE KAMENJARKE - Eryngium palmatum
- Gentiana cruciata
Kotrljan lepezast
Lincura krstasta
- Achillea clavennae Hajdučica srebrna - Hieracium pilosella Loboda zečija
Visibaba Zvončić široki
- Achillea fraasii Hajdučica frazijeva - Inula salicina Utrenica vrbolisna
- Androsace villosa Mužica maljava - Leontodon autumnale Lavlji zub
- Anthemis carpatica Jarmen karpatski - Linum alpinum Lan planinski
- Antennaria dioica Srcopuc - Linum capitatum Lan glavičasti
- Daphne alpina Likovac planinski - Luzula spicata Bekica oštrolisna
- Dryas octopetala Fresinica - Plantago lanceolata Bokvica kopljasta
- Edraianthus wettsteinii Zvončac vetštajnov - Potentilla erecta Petoprsta uspravna
- Euphorbia cyparissias Mlječika mala - Prunella vulgaris Crnjevac obični
- Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Sunčanica velika - Ranunculus acris Ljutić poljski
- Hieracium villosum Runjika vlasasta - Rhinanthus minor Šuškavac mali
- Iris reichenbachii (I. bosniaca) Perunika bosanska - Scorzonera purpurea ssp. rosea Zminjak ružičasti
- Potentilla apennina Petoprsta apeninska - Silene vulgaris Pušina livadska
- Ribes grossularia Ogrozd, Rutavac Fresinica - Stachys recta Čistac uspravni Jablan evropski
- Salix retusa Vrba puzava - Tragopogon pratense Kozja brada
- Trollius europaeus Jablan evropski - Poligonatum verticilliatum Pokosnica obična
- Veratrum nigrum Čemerika crna ­- Polypodium vulgare Paprat slatka
- Vicia cracca Grahorica patuljasta - Salvia glutinosa Žalfija ljepljiva
- Saxifraga rotundifolia Kamenjarka okruglo lisna
Literatura :Lj. Mišić, Dr. R. Lakušić: Livadske Biljke, Svjetlost, Sarajevo 1990 - Scrophularia nodosa Strupnik
- Scutellaria altissima Šišak visoki

ŠUMSKE ZELJASTE BILJKE - Symphytum tuberosum


- Telekia speciosa
Gavez žuti
Oman crni

- Acanthus balcanicus Badelj dugolisni Literatura : Čedomil Šilić : Šumske zeljaste biljke, Svjetlost, Sarajevo 1977.
- Adenostyles alliariae Ljepika
- Allium ursinum Srijemuša
- Allium victorialis Srijemuša velika
Utrenica vrbolisna
ENDEMIČNE, ZAŠTIĆENE I Oman crni
- Anemone apennina Šumarica apeninska
- Anemone nemorosa Šumarica, Sasa UGROŽENE BILJNE VRSTE
- Anemone ranunculoides Šumarica žuta
- Aremonia agrimonioides Pavlovac - Achillea abrotanoides Hajdučica siparska
- Asarum europaeum Kopitnjak evropski - Amphoricarpos autariatus Krčagovina autarijatska
- Astrantia major Zvjezdanka velika - Aquilegia dinarica Bilja dinaridna
- Ceterach officinarum Paprat zlatna - Aquilegia grata Bilja dražesna
Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin

Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin


- Clematis flammula Skromut mirisna - Centaurea gjurasini Zečina đurašinova
­- Clematis vitalba Skromut obična - Centaurea nicolai Zečina nikolina
- Cardamine bulbifera (Dentaria bulbifera) Bradavičak šumski - Cephalaria pastricensis Glavatska bjeličasta
- Cardamine enneaphyllos (D.enneaphyllos) Režuha devetolisna - Cerastium dinaricum Rožac dinaridni
- Dictamnus albus Jasenak bijeli - Crocus dalmaticus Kaćun dalmatinski
- Digitalis ferruginea Naprstak smeđi Srijemuša - Dianthus knappii Karanfil knapov Bilja dražesna
- Eupatorium cannabinum Konopljuša - Dianthus medunensis. Karanfil medunski
- Inula hirta Uterenica dlakava - Dianthus nitidus ssp. lakusicii Karanfil lakušića
- Inula ensifolia Utrenica mačasta - Protoedrainthus majae Protoedrajantus maje
- Inula oculus christi Utrenica božje oko - Protoedraianthus tarae Protedrajantus tare
- Iris graminea Perunika uskolista - Euphorbia montenegrina Mlječika crnogorska
- Lilium martagon Ljiljan šumski - Frittilaria gracilis/ ebeli Kockavica nježna
- Lunaria rediviva Mjesečinac - Galium vernum Ivanjsko cvijeće
- Luzula sylvatica Bekica šumska - Geranium dalmaticum Iglica dalmatinska
- Lychnis coronaria Sukrvičina - Helleborus multifidus Kukurijek rascjepan
- Silene latifolia ssp.alba(Melandrium album) Golesar bijeli - Lilium albanicum Ljiljan albanski
- Mercurialis perennis Resulja šumska - Lilium cattaniae Ljiljan katanije
- Paeonia corallina Božur Mjesečinac - Lonicera glutinosa Kozokrvina ljepljiva Mlječika crnogorska
- Physalis alkekenghi Mjehurica - Malcolmia orsiniana ssp.angulifolia(M. illyrica) Ljubovka ilirska
- Polygonatum multiflorum Pokosnica velecvjetna - Moltkea petraea Lasinje modro
- Omphalodes verna Modrica proljećna - Alnus viridis Jova zelena
- Onosma visianii Oštrika vizianija, Sveta trava Rumije - Amelanchier ovalis Rušvica, Merala
- Plantago reniformis Bokvica bubrežasta - Berberis vulgaris Žutika
- Potentilla apennina Petoprsta apeninska - Betula pendula Breza bradavičava
- Potentilla montenegrina Petoprsta crnogorska - Buxus sempervirens Šimšir zimzeleni
- Salvia brachyodon Pelim širokozubi - Carpinus betulus Grab bijeli
- Scilla lakušići Procjepak lakušićev - Chamaespartum hirsutus Zanovijet dlakava
- Seselli globiferum Devesilje loptasto - Colutea arborescens Pucalina granata
- Silene sendtneri Pušina senterova - Cornus mas Drijen
- Tanacetum larvatum Vratić, Kaloper - Coronilla emerus Šibika, Ajčica
- Teucrium arduinii Dubačac arduinov - Corylus avellana Lijeska obična
- Viburnum lantana var. discolor Hudika orjenska - Cotoneaster integerrimus Dunjarica
- Vincetoxicum huteri Lastavina huterova - Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosus) Dunjarica pustenasta
Bokvica bubrežasta Molika
- Wulfenia blecicii Vulfenija blečića - Crataegus monogyna Glog bijeli
- Wulfenia baldacci Vulfenija baldačija - Daphne mezereum Hajdučka oputa
- Euonymus europaea Kalina obična
Literatura :Dr. Čedomil Šilić : Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo 1984 - Euonymus verrucosa Kalina bradavičava
- Genista tinctoria Žutilovka šarena
- Ilex aquifolium Božikovina
DRVEĆE I ŽBUNJE - Ligustrum vulgare Kalina obična
Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin

Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin


- Lonicera alpigena Pasje grožđe planinsko
ČETINARI - Lonicera caprifolium Orlovi nokti
- Lonicera xylosteum Pasje grožđe crveno
-­ Abies alba Jela - Rhamnus alpinus ssp. fallax Smrdljika, Krkavina
- Juniperus communis Kleka obična - Petteria ramentacea Zanovijet
Ruža jabučasta
- Juniperus communis ssp.alpina(J. nana) Kleka lečica Modrica proljećna - Prunus spinosa Trnjina
- Juniperus sabina Somina - Ribes alpinum Ribizla planinska
- Picea abies Smrča - Ribes petraeum Ribizla kamenjara
- Pinus heldreichii Munika - Ribes grossularia Ogrozd, Rutavac
- Pinus mugo Bor krivulj - Rosa canina Šipurak
- Pinus peuce Molika - Rosa glauca Ruža modro lisna
- Taxus baccata Tisa - Rosa villosa (R. pomifera) Ruža jabučasta
- Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima) Ruža bodljikava
LIŠĆARI - Ruscus aculeatus Kostrika
- Salix caprea Vrba iva
- Acer heldreichii Javor planinski - Salix retusa Vrba puzava
- Acer pseudoplatanus Javor gorski - Sambucus nigra Zova crna
- Acer tataricum Žestika tatarska Bor krivulj - Sambucus racemosa Zova crvena Orlovi nokti
- Alnus glutinosa Jova crna - Sorbus aucuparia Kalina, Jerebika
- Sorbus austriaca Mukinja planinska
- Spirea media Suručica osrednja - Gentiana lutea ssp. symphyandra Lincura
- Cornus sanguinea Svibovina crvena - Gentiana punctata Lincura pjegava
- Ulmus glabra Brijest gorski, bijeli - Geranium robertianum Živa trava
- Vaccinium myrtillus Borovnica - Hypericum perforatum Kantarion
- Viburnum lantana ssp, discolor Hudika orjenska - Humulus lupulus Hmelj
- Hyssopus officinalis Miloduh
Literatura : Čedomil Šilić : Atlas drveća i grmlja, Zavod za izdavanje udžbenika, - Juniperus sabina Somina
Sarajevo, 1973 - Ononis spinosa Zečji trn
- Orchis morio Salep
Neke od LJEKOVITIH BILJNIH VRSTA - Physalis alkekenghi Ljoskavac,Vučja jagoda
- Primula veris Jagorčevina
Poseban značaj za Kontinentalnu sjevernu Crnu Goru predstavlja - Pulmonaria officinalis Plučnjak ljekoviti
obnovljivi prirodni resurs - ljekovito bilje. Na to upućuje davnašnja Javor planinski - Ruta graveolans Ruta Virak običan
tradicija, nadmorska visina sa mnogo dana osunčanosti, UV zračenja, - Sanguisorba officinalis Dinjica
ekspozicija i sastav tla. - Satureja montana Vrijesak planinski
- Scutellaria altissima Šišak visoki
U Botaničkoj Bašti Dulovine od 400 vrsta 90 % pripadaju ljekovitim. - Solidago virgaurea Zlatnica
To je važno kao elemenat edukacije za uvodnu fazu pristupa ovom - Swertia perennis Pikobojka
poslu. U dolje citiranom spisku navedene su neke tipične i specifične - Symphytum officinale Gavez
Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin

Botanička bašta - planinske flore Crne Gore - Kolašin


vrste. Prvih godina će se organizovati samo prikupljanje biljaka, a - Teucrium chamaedrys Dubačac
istovremeno vršiti i pripreme za uzgoj i praćenje adaptacije na uslove - Teucrium montanum Trava iva
agro - tehničkih mjera. Iskustva i rezultati istraživanja plantažnog - Teucrium polium Pepeljuša
uzgoja kod Instituta ,,Dr. Josif Pančić,, Beograd – Pančevo dostupni su - Tussilago farfara Podbjel
za primjenu u okviru ovog projekta. U pogledu normativa i Certifikata - Valeriana officinalis Macina trava
na raspolaganju su rezultati Dr Sylvije Drovs, savjetnika u Sekretarijatu Macina trava - Veratrum album Čemerika Koprčevina
za Razvoj kod g. Duška Simonovića. - Viola tricolor Ljubičica trobojna

- Agrimonia eupatoria Petrovac Literatura : S. Tasić, K. Šovikin, N. Menković: Vodič kroz svet lekovitog bilja, Beograd 2.001.
- Mr.H. Markišić : Ljekovite biljke i jestive gljive okoline Rožaja. Rožaje 1988.
- Alchemilla vulgaris Virak običan
- Aruncus dioicus (A. sylvester) Suručica šumska
- Astrantia major Zvjezdanka velika Kontakt: BOTANIČKA BAŠTA - PLANINSKE FLORE CRNE GORE
- Cachrys ferrulacea Koprčevina 81210 Kolašin, Dulovine
- Colchicum autumnale Mrazovac Crna Gora - Montenegro
- Crataegus monogyna Glog bijeli Tel. +382 (0)81 865477
- Epilobium angustifolium Kiprovina Mob. +382 (0)69 015 478
botanybasta@cg.yu
- Digitalis grandiflorum Naprstak veliki
- Dioscorea balcanica Dioskorea balkanska Kiprovina Posjete : najpovoljniji period od 20. maja do kraja juna
- Filipendula vulgaris (F.hexapetala) Suručica obična ... posjete u toku godine - uz prethodni dogovor ...
- Galium verum Ivanjsko cvijeće
Prvo izdanje brošure je realizovano u okviru programa ekonomskog razvoja CRDAE,
a finansirano od strane USAID/CHF. Donator drugog izdanja: