You are on page 1of 2

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေျပာစကား

ေျပာစကား (2010-
2010-11-
11-14-
14-1400 BST)
BST)
၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ့ခ်ဳပ္တြင္က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခ်က္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား
*Aေမ့Aျမင္Aရ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ဆိုတာဟာ Aၿမဲတမ္းလည္း Aဓိကက်တယ္။ Aၿမဲပဲတန္ဖိုးရွိတဲ့ကိစၥ။ Aဲဒါ
ေၾကာင့္မို႔ Aေမက ေျပာခ်င္တာက ဒုတိယညီလာခံဆိုတာဟာ ၂၁ ရာစုႏွစ္ပင္လုံလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ၂၁ ရာစုရဲ႔
AေျခAေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တိုင္းရင္းသားစိတ္ဓာတ္ကို စုစည္းၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ ပင္လုံညီလာခံျဖစ္သင့္ပါတယ္။
* “ဒီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က Aဲန္ဂ်ီAိုမဟုတ္ဘူး။ ဒီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေရးAဖြဲ႔ပဲ။ Aဲေတာ့ Aေမတို႔Aေနနဲ႔ Aဲန္ဂ်ီAိုဖြဲ႔မယ္လို႔
လည္း တခါမွ မေျပာခဲ့ဘူး။ Aေမတို႔ေျပာတာကေတာ့ လူမႈဝန္ထမ္းAလုပ္ေတြလုပ္ရမယ္။ လူမႈဝန္ထမ္းAလုပ္
ေတြလုပ္မယ္ဆိုေတာ့ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ခြဲျခားလို႔မရဘူး။ Aခုခ်ိန္မွာဆိုရင္ Aေမတို႔ ျပည္သူ
ေတြက Aင္မတန္မွ ဆင္းရဲေနတယ္ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ AကူAညီလိုေနတယ္။ Aဲဒီလိုေနတဲ့ AကူAညီေတြ
ကို ေပးႏိုင္သေလာက္ ေပးဖို႔ပဲ။ Aဲဒါကလည္း Aခုမွ လုပ္တာမဟုတ္ဘးူ ၊ Aခုမွ ေျပာတာလည္း မဟုတ္ဘူး။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက လူမႈဝန္ထမ္းAလုပ္ေတြကို လုပ္ခဲ့တာပဲ “Aေမတို႔Aေနနဲ႔ ဘယ္လိုစU္းစားထား
သလဲဆိုေတာ့ Aဲန္Aယ္္လ္ဒီကို ဖ်က္သိမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မဖ်က္သိမ္းသည္ျဖစ္ေစ Aသာထားလို႔ Aေမ
တို႔Aတြက္ AဓိကAလုပ္က Aဲန္Aယ္လ္ဒီ ရွင္သန္ေရးမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူ႔ရဲ႔ ရွင္သန္ေရးပဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔
Aေမတို႔Aေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႔ ျပည္သူ႔Aတြက္ေပါ့ေနာ္ ေစာေစာက ေျပာသလို ျပည္သူေတြပါဝင္ၿပီး ဖြဲ႔ထားတဲ့
ဒီမိုကေရစီကြန္ရက္ႀကီးတခုကို တႏိုင္ငံလုံး တကမၻာလုံးမွာ ျဖန္႔ၿပီးေတာ့ လုပ္ခ်င္တယ္။ AဲဒါကAေရးႀကီးတယ္။
Aေမတို႔လုပ္ေနတာက Aစတုန္းကတည္းက ဒီပါတီတခုရဲ႔ ရွင္သန္ေရးကို လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီ
ရရွိေရးAတြက္လုပ္ေနတာ။ ျပည္သူေတြရဲ႔ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ Aရည္Aခ်င္းေတြ ရွင္သန္ေရးAတြက္ လုပ္ေနတာ။
*တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္တာက က်မတို႔AားလုံးAတြက္ စိုးရိမ္စရာေပါ့၊ စိတ္မေကာင္းစရာေပ့ါ။
ဒီလုိဟာ မ်ဳိးေတြက မျဖစ္သင့္ဘူး။ က်မတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ AေတြးAျမင္ေတြကို ေျဖရွင္း
မယ္ဆိုတဲ့ AယူAဆကုိ ကိုင္စြဲထားတဲ့သူေတြဆိုေတာ့ ဒီလို တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းတယ္ဆိုတဲ့ဟာ က်မတို႔
Aတြက္ Aမ်ားႀကီးဝမ္းနည္းစရာပဲ။
*Aေမတို႔Aေနနဲ႔ Aၿမဲတံခါးဖြင့္ထားပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တာ၊ မဝင္တာ ဘာမွ မေျပာလိုဘူး။ ဒီမိုကေရစီ
Aတြက္ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ခ်င္တဲ့ Aဖြဲ႔ေတြAားလုံးနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔၊ လက္တြဲဖို႔ တုိင္ပင္ဖို႔ Aဆင္သင့္ပါ။ ဒီဟာ က်မ
တို႔ရဲ႔ Aရင္တုန္းကလည္း ဒီမူဝါဒပဲ၊ Aခုလည္း ဒီမူဝါဒပဲ။
Aေမ ျပည္သူေတြရဲ့Aသံကိုၾကားခ်င္တယ္။
*လုံၿခံဳေရးAတြက္ ဘယ္လိုမွ မစီစU္ထားဘူး။ က်မရဲ့လုံၿခံဳေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြAားလုံးရဲ႔ လုံၿခံဳေရး
နဲ႔ တန္းတူညီတူ ဒါဟာ Aုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လူေတြရဲ႔တာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
*Aန္တီတို႔ကေတာ့ တိုင္းျပည္Aတြက္ ေကာင္းမယ့္ကိစၥဆုိ ဘယ္သူနဲ႔မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ Aဆင္သင့္
ပါပဲဆိုတာ Aစတုန္း ကလည္း ခဏခဏ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Aခုလည္း ဆက္ၿပီး ေျပာမွာပဲ။
*၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ Aစီ
ရင္ခံစာေရးေနပါတယ္။ AဲဒီAစီရင္ခံစာကိုဖတ္ၿပီးမွ Aဲဒီ တိတိက်က် ေျဖႏိုင္မယ္။ “Aန္တီAဖြဲ႔က ေရြးေကာက္
ပြဲမွာ မပါတာဆိုေတာ့ ကန္႔ကြက္စရာAေၾကာင္းလည္း ဘာမွမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေစာေစာက ေျပာတဲ့Aတိုင္းပဲ
Uပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားမွ်တေရးကို Uီးတည္ထားၿပီးေတာ့ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Aစီရင္ခံစာတခု ေရးဆြဲေနပါတယ္။ Aန္တီလည္း Aဲဒါမျမင္ရေသးဘူး၊ မေဆြးေႏြးရေသး
ဘူး ဆိုေတာ့ Aခု ဘာမွာ ေျပာစရာမရွိေသးဘူး။
*Aနစ္နာခံတယ္လို႔ Aေမ လုံးဝစိတ္ထဲမွာ မထားဘူး။ Aဲဒီေတာ့ Aေမ့ကို Aနစ္နာခံတယ္၊ Aနစ္နာခံတယ္လို့
ေျပာလို႔ရွိရင္ Aင္မတန္ မ်က္ႏွာပူစရာကိစၥပဲ။ ဒါဟာ Aေမေလွ်ာက္ခ်င္တလ
ဲ့ မ္းကို Aေမဖာသာေ႐ြးၿပီးေလွ်ာက္
ခဲ့တာ၊ Aနစ္နာခံတယ္လုိ႔ လုံးဝစိတ္ထဲမွာ မထားဘူး---ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့လမ္းကို ကုိယ္ေလွ်ာက္တယ္။
ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့လမ္းကို ကိုယ္ေလွ်ာက္တယ္။ ခံစရာ ႐ွိရင္ကုိယ္ခံမယ္ --”
*Aန္တီတို႔ ျပည္သူေတြAေနနဲ့ ပညာေရးပုိင္းမွာAားနည္းတယ္။ ပညာေရးပုိင္းမွာကုိက Aားနည္းတာ။ Aဲဒီ
ေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႔ ပညာေရးကို ပိုၿပီးေတာ့ ျမွင့္တင္ဖို႔လိုတယ္”
*Aခု လႊတ္တာ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းလား၊ “မထုိးခိုင္းပါဘူး။ ထိုးခိုင္းလည္း မထိုးပါဘူး”
*လူတေယာက္တည္း ဒီမိုကေရစီရေAာင္ဆိုရင္ ဒီေလာက္မ်ား လြယ္မယ္ထင္လို႔လား။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ကိစၥတခုA
တြက္ Aမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရတယ္။ တေယာက္တည္းလုပ္လို႔လည္းမရဘူး။ တေယက္တည္းလုပ္လို႔ရတယ္ဆို
လည္း ဒီမုိကေရစီစိတ္ဓာတ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ Aဲေတာ့ ျပည္သူကေနၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္ပါတယ္။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္ေပးဆုိရင္ ဒီမိုကေရစီရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတဲ့ Aာဏာရွင္တ
ေယာက္ပဲ ေပၚလာမွာပဲ။ Aဲဒီေတာ့ ျပည္သူက ဝိုင္းၿပီးလုပ္ရမယ္ ” “Aခုရွိေနတဲ့ Aင္Aားစုတို႔။ စတုတၳAင္Aား
စုတို႔။ ပUၥမ Aင္Aားစုတို႔ Aဲဒီဟာေတြက Aေရးမႀကီးပါဘူး။ တကယ္Aေရးႀကီးတာက ျပည္ေထာင္စုAတြက္
တကယ္လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ AစုAဖြဲ႔ေတြဟာ ေပါင္းစည္းၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြAတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္
ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာလည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒုတိယတို႔ တတိယAင္Aားစုတို့ဆတ
ို ာ နာမည္ေတြသာျဖစ္ပါ
တယ္။”
*Aခုဟာက Aဲန္Aယ္လ္ဒီဟာ ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ရွိမရွိဆိုတာ တရား႐ုံးမွာေရာက္ေနၿပီ။ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ တရား႐ုံးမွာ
ၾကားနာမယ္။ Aဲဒီက်မွ Aေျဖထြက္ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ တရား႐ုံးကခ်တဲ့ Aေျဖသာျဖစ္တယ္။ Aဲန္Aယ္လ္ဒီ
ဆက္ၿပီးေတာ့ တည္ရွိလား မတည္ရွိလား ဆိုတဲ့ Aေျဖမွန္ကေတာ့ ျပည္သလ
ူ ူထုရဲ႔ ႏွလုံးသားထဲမွာပဲရွိတယ္။
*Aၿမဲတမ္း ဒီခေမာက္ကိုေဆာင္းလို႔ ေရႊခေမာက္ပါတီက မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခေမာက္ခ်င္း ယွU္ရင္
ေတာ့ ဝါးခေမာက္ကိုပဲသုံးမယ္။ ေရႊခေမာက္ကို စိတ္မဝင္စားဘူး။
*ျပည္သူေတြကေနၿပီးေတာ့ ခုိင္မာတဲ့Aေၾကာင္းAခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန္ရွင္ကို ဖ်က္ေစခ်င္ပါတယ္ဆိုရင္ ဖ်က္မယ္။
ခိုင္မာတဲ့ Aေၾကာင္းAခ်က္ေတြနဲ႔ျဖစ္ရမယ္။
*Aေမတို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ Aရင္ မဆလ (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစU္ပါတီ)
Aလံလည္း သိပ္မၾကိဳက္ဘူးး။ လြတ္လပ္ေရးရတုန္းက AလံကိုAႀကိဳက္ဆုံးပဲ။