Anthony de Mello

A csend szava
Egy perc bölcsesség

* * *

Budapest 1993

* * *

Az angol eredeti címe és kiadója: One Minute Wisdom, Gujarat Sahitya Prakash, Gujarat, India, 1985. Fordította: Török Péter Lektorálta: Nagy Ferenc Originally published: Gujarat, India: Gujarat Sahitya Prakash, © 1985. Copyright for the Hungarian translation: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, © 1991.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

2

Tartalom
A csend szava _________________________ 1 Tartalom _____________________________ 2 Anthony de Mellóról ___________________ 5 Egy perc bölcsesség ____________________ 7 Csodák ______________________________ 8 Felnőttkor ____________________________ 8 Odafigyelés___________________________ 8 Képtelenség __________________________ 8 Világosság ___________________________ 8 Virrasztás ____________________________ 9 Vallás _______________________________ 9 A lelki élet útja ________________________ 9 Jelenlét ______________________________ 9 Mélység ____________________________ 10 A legbelső___________________________ 10 Karizma ____________________________ 10 Harmónia ___________________________ 10 Megértés ____________________________ 10 Illúzió ______________________________ 11 Prófécia_____________________________ 11 Jobbrafordulás _______________________ 11 Gyakorlatiasság ______________________ 11 Mítoszok ____________________________ 12 Tudatlanság _________________________ 12 Boldogság ___________________________ 12 Elmélkedés __________________________ 13 Mozgás _____________________________ 13 Realizmus ___________________________ 13 Beszéd _____________________________ 13 Lelki megkönnyebbülés ________________ 13 Pletyka _____________________________ 14 Bebörtönzöttség ______________________ 14 Bálványozás _________________________ 14 Azonosság __________________________ 14 Megkülönböztetés_____________________ 14 Gépiesség ___________________________ 14 Elkerülés ____________________________ 15 Végzet______________________________ 15 Újjászületés__________________________ 15 Álmok ______________________________ 15 Átalakulás ___________________________ 15 Reakció _____________________________ 16 Filozófia ____________________________ 16 Tanítványság ________________________ 16 Vakság _____________________________ 16 Közvetítés ___________________________ 16 Túlélés _____________________________ 16 Menekülés __________________________ 17 Szótlanság___________________________ 17 Erőszakmentesség_____________________ 17 Figyelemelvonás______________________ 18 Hazatérés____________________________ 18 Terméketlenség _______________________ 18 Tudattalanság ________________________ 18 Megérkezés __________________________ 18 Fejlődés_____________________________ 19 Felelősség ___________________________ 19 Ateizmus ____________________________ 19 Kivetítés ____________________________ 19 Értékrend____________________________ 20 Függőség____________________________ 20 Könnyedség _________________________ 20 Hagyni magától_______________________ 20 Okozati viszony ______________________ 20 Kifejezés ____________________________ 21 Felfedezés ___________________________ 21 Visszahúzódás________________________ 21 Fogékonyság _________________________ 21 Megtérés ____________________________ 21 Kényszer ____________________________ 22 Mérlegelés___________________________ 22 Forradalom __________________________ 22 Utánzás _____________________________ 22 Egyedüllét ___________________________ 22 Kihívás _____________________________ 23 Szemellenzők ________________________ 23 Alázat ______________________________ 23 Elfojtás _____________________________ 23 Burjánzás ___________________________ 23 Önelfogadás _________________________ 23 Erőszak _____________________________ 23 Jelentéktelen ügy______________________ 24 Ideológia ____________________________ 24 Erkölcs _____________________________ 24 Képzelődés __________________________ 24 Körülzártság _________________________ 25 Távirányítás _________________________ 25 Tudatosság __________________________ 25 Alvajárás ____________________________ 25 Belső függetlenség ____________________ 25 Felismerés ___________________________ 26 Különbözés __________________________ 26 Teremtés ____________________________ 26 Távlat kérdése ________________________ 26 Száműzetés __________________________ 27 Változás ____________________________ 27 Éleslátás ____________________________ 27 Függetlenség _________________________ 27 Hitelesség ___________________________ 27 Védőoltás ___________________________ 27 Előítélet_____________________________ 28 Álszenteskedés _______________________ 28

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

3

Lelkesedés __________________________ Totalitarizmus________________________ Lemondás önmagunkról ________________ Bölcsesség __________________________ Gazdagság___________________________ Különös boldogság ____________________ Szeretet _____________________________ Egyetemesség ________________________ Áramlás_____________________________ Kaland _____________________________ Halandóság __________________________ Felszabadulás ________________________ Korlátozottság________________________ Elkötelezettség _______________________ Természet ___________________________ Mennyország ________________________ Jelenlét _____________________________ Ráébredés ___________________________ Bizalom_____________________________ Zaj_________________________________ Gondolat ____________________________ Kinyilatkoztatás ______________________ Jóindulat ____________________________ Bűn ________________________________ Gyógyulás___________________________ Tantétel _____________________________ Hiedelem____________________________ Oktatás – mely nem az _________________ Eredet ______________________________ Lencsevégre kapva ____________________ Azonosítás __________________________ Érthetőség ___________________________ Jelentés _____________________________ Üresség _____________________________ Szolgálat ____________________________ Lét_________________________________ Megjelenések ________________________ Ünneplés ____________________________ Szentség ____________________________ Szívélyesség _________________________ Helyeslés ___________________________ Nyitottság ___________________________ Kényszerűség ________________________ Elszegényedés________________________ Szavak _____________________________ Fegyelem ___________________________ Mértéktartás _________________________ Ellentmondás ________________________ Tapasztalat __________________________ Hírverés ____________________________ Bálványimádás _______________________ Földművelés _________________________ Átmeneti jelleg _______________________ Élmény, ami nem élmény _______________ Álcázás _____________________________ Csoda ______________________________

28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39

Megtévesztés_________________________ 40 Kibúvó _____________________________ 40 Ítélet _______________________________ 40 Korlátozás ___________________________ 40 Nemtörődömség ______________________ 40 Esztelenség __________________________ 40 Kialakulás ___________________________ 41 Felszínesség _________________________ 41 Megadás ____________________________ 41 Találékonyság ________________________ 41 Megszűnés __________________________ 42 Valóság _____________________________ 42 Távoliság____________________________ 42 Derűs nyugalom ______________________ 42 Szemléltetés _________________________ 42 Elsőbbség ___________________________ 43 Burkolt célzás ________________________ 43 Merevvé meszesedés___________________ 43 Pusztítás ____________________________ 43 Elnyomás ___________________________ 44 Meghiúsulás _________________________ 44 Pontosítások _________________________ 44 Közlés ______________________________ 44 Sebezhetőség_________________________ 44 Szembeállítás ________________________ 45 Végtelenség__________________________ 45 Üldözés _____________________________ 45 Összebékülés_________________________ 45 Nagyság ____________________________ 45 Megvilágosodás ______________________ 45 Megnyilatkozás_______________________ 46 Szemlélődés _________________________ 46 Ártatlanság __________________________ 46 Művészet____________________________ 46 Magány _____________________________ 47 Gyanú ______________________________ 47 Arányosság __________________________ 47 Erőszakosság_________________________ 47 Ima ________________________________ 47 Mesterkedés _________________________ 48 Különcség ___________________________ 48 Kötődés _____________________________ 48 Feltűnési viszketegség _________________ 48 Megelégedettség ______________________ 48 Kegyelem ___________________________ 49 Magasabbrendűség ____________________ 49 Alkalmatlanság _______________________ 49 Eszközül való használat ________________ 49 Közösség ____________________________ 50 Bátorság ____________________________ 50 Árnyékbokszolás______________________ 50 Szócséplés ___________________________ 50 Feltűnésmentesség ____________________ 50 Jókedvűség __________________________ 51 Hiúság ______________________________ 51 Nevelés _____________________________ 51

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

4

Csapás______________________________ Félelem nélkül _______________________ Maya_______________________________ Megtisztulás _________________________

51 52 52 52

A zseni _____________________________ 52 Emberség ___________________________ 52 Szűrés ______________________________ 53

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

5

Anthony de Mellóról
Egy anekdota szerint Anthony de Mello jezsuita atya, ahogy illik, halála után Szent Péternél jelentkezett a mennyország kapujánál. Az apostol azonban kételkedve csóválta a fejét, nem volt benne biztos, hogy beengedheti-e a szimpatikus, de nem éppen hagyományosan gondolkodó embert. Erre de Mello, szokásához híven, elmesélt neki egy viccet. Péter óriási nevetésben tört ki, mire Szent Pál is kijött. Újabb vicc, még nagyobb nevetés. Rövid időn belül az egész mennyei udvar, Xavéri Szent Ferenc, Szent Ignác, Szent József és a Szűzanya is szívből kacagva vették körül az új jövevényt a kapu előtt. A fergeteges nevetésnél csak Isten hangja volt erősebb. A mennyei Atya – aki maga is szereti a humort, különben miért teremtette volna az embert? – így szólt: – Engedjétek be! Még több, Tónihoz hasonló emberre volna itt szükségünk. A rövid kis történet azzal záródik, hogy a mennyország azóta vidám, mióta Anthony de Mello is ott van. Anthony de Mello kétségkívül óriási humorérzékkel megáldott ember volt. Az is igaz, hogy meglátásai nem mindenben követték a szokványos katolikus elképzeléseket. Talán éppen ezért tudta emberek ezreit segíteni, vezetni imaéletükben és komoly lelki kérdésekben az egyház életének meglehetősen forrongó időszakában, a II. vatikáni zsinat után. Bombayben született 1931-ben. Még nincs egészen 16 éves, mikor felveszik a Jézus Társaságába. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelonába küldték filozófiát tanulni. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát, a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. Mindenki arra számított, hogy majd a rendi fiatalok lelkivezetője lesz. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került, mert mint később kiderült, a misszió volt minden vágya. Nem sokáig maradhatott azonban ott, mert Vinayalayába kellett mennie, hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék. Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó, s nemcsak Indiában, hanem az egész világon. Erejét és idejét arra irányította, hogy olyanokkal foglalkozzék, akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók, fiatalok nevelői, sőt még püspökök is jöttek hozzá. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe, ahol lelkivezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is. Közben de Mello atya járta a világot, hol lelkigyakorlatot tartott, hol előadásokat adott. Könyveit több tucat nyelvre lefordították, a Test és lélek imája magyarul is megjelent (ford. Puskely Mária, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1987; 1993-ban pedig a Szent Gellért Kiadó tette közzé). P. de Mello részt vett a jezsuiták 32. és a 33. általános rendgyűlésén 1975-ben, ill. 1983-ban. 1987 májusa végén az energikus jezsuita New Yorkba utazott, hogy az USA 14 városában, majd Kanadában konferenciasorozatot adjon az imáról és a lelkigyakorlatokról. Június 2-án reggel azonban, szívroham következtében, halva találták New Yorkban, szobája padlóján. Mindössze 56 éves volt.

Ismerősei. Akárhogy is volt. talán barátai annyira belevitték a "segítő és vezető" szerepébe. mint aki "hatalommal beszélt". amelyet sokkal inkább a szívünkkel. valamint elmélkedési és imamódszereinek eredetiségében fedezhetjük fel. Mert akkor a minden korban – de különösen a mienkben – annyira szükséges türelem és jókedv tölti be szívünket. Tény az. Mégis. Divarkar. hanem hálás köszönet mindenért. pontosabban szólva: keleti bölcsessége hamis teológiai gondolatokat tükrözne. hogy nem merte vállalni saját sebezhető énjét? Nem tudjuk. mert minden Istentől. Ez az elfogadás ráadásul nemcsak kényszerű beletörődés. a katolikus egyháznak és a jezsuita rendnek dedikálta. hogy írásait mindig egyházi jóváhagyással jelentesse meg. megosztotta örömüket. s amely benső beteljesedést és megelégedettséget hoz magával. illetve félremagyarázták meglátásait. hogy a keresztény gyakorlatokat keleti formában ajánlja és mutatja be. ami megfoghatatlanná. mintsem a fejünkkel kell végeznünk. Ezek a kis történetek olyan teológia kifejezéseket is tartalmaznak (kinyilatkoztatás. hogy elismerte érzékenységét. Lelki gyermekeitől nem kért vak engedelmességet. Végletekig szerette barátait. ugyanakkor mélységesen alázatos ember. a rá annyira jellemző meleg együttérzéssel. Isten valóságát. ismerték be tanítványai. sőt bátorította őket. ahogy Joseph X. hogy mindenki el lett volna ragadtatva de Mello gondolataitól. Ebben az esetben ugyanis félreérthetők lennének. de szinte sosem mutatta. hogy merjenek kérdezni. ezzel együtt öröm és Isten jelenlétének érzése töltötte be az életünket. Aizpun egykori provinciális és de Mello elöljárója írja. beszélt róla. tabunak számító dolgokat megkérdőjelezni. és a megoldást is megmutatta nekik. még a barátok számára is volt valami. Első három könyvét Szűzanyának. Elmélkedési és imamódszereinek eredetisége pedig abban áll. Sokan félreértették. Talán ő maga is félénk volt. a jezsuita általános elöljáró delegátusa.Anthony de Mello: A csend szava . már ez is megérte. Számára az ima olya gyakorlat. R.Egy perc bölcsesség 6 Népszerűségének. Ha mást nem is tanulunk meg az egyperces bölcsességek Mesterétől. mennyország). bölcsességgel és mindenekelőtt nyitottsággal fordult feléjük. barátai úgy jellemezték őt. mert Isten embere volt. Azonban az is tény. Török Péter . nagyszerűen összegezte Anthony de Mello jellemét: "Végső soron azért vonzott annyi embert. Közelében és szavaitól felszabadultnak érezte magát az ember. amelyeket nem szabad a keresztény szóhasználat szerint értelmezni. Éppen ezért nagy gondot fordított arra. üdvösség." Ez nem jelenti azt. és tudott akkora hatással lenni rájuk. Ha pedig bajokkal és problémákkal küszködők fordultak hozzá. hogy mindig rámutatott a lelki problémák gyökerére. távolivá tette őt. szeretetének túláradó bőségéből van. büszke volt rájuk. Az ilyen ima elfogadtatja velünk a valóságot. művei sikerének titkát személyiségében. megértéssel.

A látás egy pillanat műve. hangulatában. Aki olyan szerencsés lesz. De számítanak-e a történelmi előzmények egyáltalán? Végül is a történelem csak a megnyilvánulások. A következő minitörténetek mindegyike csupán egyetlen percet vesz igénybe. melyet szavakkal nem lehet kifejezni. A bölcsesség a következőt jelenti: megváltozni anélkül. Bizony. * * * . – De egy perc az túlságosan rövid? – 59 másodperccel hosszabb a kelleténél. században. hogy felrázzon. hogy felébred. hogy öntudatlanul ráéreznek majd a csendes tanításra. a XX. vagy egyenesen értelmetlennek találja az olvasó a Mester nyelvezetét. amelyet nem végeznek. ingerlőnek. hanem arra. nem pedig a csend jegyzéke. az a legszebb cselekedet. amely a könyvben megbúvik. Tanítását megtalálhatjuk Kr. u. és nem a valóság leírása. hogy a legkisebb erőfeszítésünkbe kerülne. akár nem. Lehet ő Lao-ce és Szókratész. zsidó rabbi. nem könnyű olvasmány! De nem is használati utasításnak szánom. Figyelmeztetés: Csak kis adagokban olvassa a meséket – alkalmanként egyet vagy kettőt. hanem a szellemében. – Természetesen – mondta a Mester. légkörében). az megérti majd. arra a valóságra. században és Kr. csupán a valóságra való ráébredés. Lehet ő hindu guru. az átalakulás. a tanítások. lehet. amelyet a köznapi beszéd nem képes kifejezni. Buddha és Jézus. A túladagolás csökkenti a hatásukat. nem is a történetekben. s az a legnagyszerűbb változás. Az oldalakat olvasva és a Mester rejtélyes nyelvezetével küszködve.Egy perc bölcsesség – Létezik egyáltalán egy percnyi bölcsesség? – kérdezte egy tanítvány. mert azokon túl van. Bölcsessége a Kelet és a Nyugat bölcsessége egyaránt. Oly bölcsesség rejtőzik benne (nem a nyomtatott szavakban. A Mester a következő kis történetekben nem egyetlen személy. keresztény szerzetes vagy szufi misztikus. hogy az a legszebb nyelv. amely nem szándékos. a VII. akár hiszik. amelyet nem beszélnek. felébrednek és átalakulnak. e. Zarathusztra és Mohamed. taoista bölcs. A Mester később azt kérdezte a meghökkent tanítványtól: – Mennyi ideig tart megpillantani a holdat? Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a Mester: – Hát akkor minek a több éves lelki küszködés? Szemünk kinyílása egy életen keresztül tarthat. Valószínűleg elképesztőnek.

csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne. – Nos. – Például ha a holdat nézed.Anthony de Mello: A csend szava . – Hogy a csudába tudna valaki mást látni. hogy te magad mondtál valamit. vannak csodák és csodák. hogy egy apa nem azért van. Nálatok azt tekintik csodának. Nálunk az a csoda. azt gondolván. a Mester megmagyarázta. állj meg. ami a világ minden egyes dolgára figyel. csak azt lássátok. Amikor azonban a zaj már elviselhetetlen lett. csak a holdat lásd. hogy tükör legyen belőle – mondta a Mester. hogy ezzel ellenőrzik a koncentrálóképességét. ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. hanem azért. Abban a pillanatban. mint a holdat. mint te! Hogyan tudsz puszta önmagadból elmélkedőt csinálni?! Világosság – Ne keressétek Istent – mondta a Mester – csak nézzetek. Felnőttkor Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester: – Meddig fogsz még Istenre támaszkodni. A tanítvány először boldog volt.Egy perc bölcsesség 8 Csodák Egy ember keresztül-kasul utazta a világot. ha valaki teljesíti Isten akaratát. ahelyett. hogy Istenre mint Atyára tekintsünk. hogy a saját lábadra állnál? A tanítvány megdöbbent. . és semmi mást. – De hiszen te tanítasz bennünket arra. kitört: – Mi az ördögöt csinálsz itt? Nem látod. hogy elmélkedem? – Csiszolom a téglát. – Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól. – S mikor fogod megtanulni. és minden világossá válik számotokra. hogy önállóságra neveljen? Odafigyelés – Hogy fogom megtapasztalni a teremtéssel való egységemet? – Hallgatással – mondta a Mester. – Őrült vagy? Hogyan tudsz téglából tükröt csinálni?! – Nem vagyok őrültebb. ha néztek valamit. ha azt nézi'? – Egy éhes ember sajtnak nézheti. hogy rátámaszkodjunk. – De hogyan nézzünk? – Minden egyes alkalommal. Képtelenség A Mester állandóan egy téglával kapargatta annak a szobának a padlóját. ami valóban ott is van. – És hogyan kell hallgatnom? – Légy fül. Mivel a tanítványok nem értették. amikor azt hallod. ahol a tanítvány leült elmélkedni.

" – De mit jelentenek ezek a szavak? – kérdezte az idegen kétségbeesve. s ráírt egy szót: "Tudatosság. – Ez túl rövid. tudatosság. A Mester barátságosan bólintott. s azt írta: "Tudatosság. amennyit azért tehetsz. fogott egy darab papírt. – Másként kell valahogy néznem? – Nem. mi az elmélkedés? – Csend. mint például én? – Egyetlen egy szóval megmondom Önnek. – Az állam ügyei nem hagynak nekem időt hosszabb értekezésekre – mondta." Jelenlét – Hol keressem a megvilágosodást? – Itt. – Mit kellene látnom? – Semmit. – S hogyan érhetem el a csendet? – Elmélkedéssel. s ráírta "Tudatosság." A látogató meghökkent. – És ha szabad kérdeznem. csak nézz. Vallás A kormányzó egyik utazása során belépett a Mesterhez. – Nem úgy nézek állandóan? . amely életútján vezérelhetné. méltóságos uram. hogy TUDATOSSÁG. hogy tiszteletét tegye nála. tudatosság azt jelenti. – Hihetetlen! Mi az a szó? – Csend. azért. amikor a nap kezd felkelni. a közönséges nézés jó lesz. hogy elnyerjem a megvilágosodást? – Körülbelül annyit. – Mikor nyerem el? – Éppen most.Anthony de Mello: A csend szava . amit én magam tehetnék. – De akkor miért nem érzem? – Mert nem látsz. tudatosság. tudatosság.Egy perc bölcsesség 9 Virrasztás – Van valami. A Mester a papírért nyúlt. A lelki élet útja Bár a Mesternek aznap éppen hallgatási fogadalma volt. – Össze tudná foglalni a vallás lényegét néhány mondatban egy olyan elfoglalt embernek. egy utazó csak egyetlen szóért könyörgött. hogy a nap reggel felkeljen. – De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak. amelyeket kötelezővé teszel számomra? – Hogy biztosan ébren legyél. – Mire? – Amire a szemed rápillant. Volna olyan szíves egy kicsit bővebben kifejteni? A Mester visszavette a papírt.

A tanítvány persze nagyon meglepődött. Többnyire valahol máshol vagy. ülj be a celládba. úgy pusztulsz el te is. Egyszer vita támadt az egyik tanítvány és a lánya között. hogy Isten elfogadjon? – Hogyan tudhatnám én azt? – mondta a Mester. amikor belegabalyodsz a világ dolgaiba. Azt is sokkal inkább érzéssel és ösztönszerűen játsszák. Az üzletember megrémült. és kövesd azt! Harmónia Hagyományos módszerei ellenére a Mester nem sokra tartotta a tradíciókat és a szabályokat. A Mester így szólt hozzá: – Értsd meg. Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után. mert a férfi nagy hangsúlyt fektetett arra. az élet olyan. s térj vissza a szívedbe. melyeket vallásuk előír a párválasztásban. s a cellád megtanít a bölcsességre – mondta a Mester. neked pedig a magányba. – Igenis van cellád. A halnak vissza kell térnie a vízbe. és Isten vele volt. jelen kell lenned.Egy perc bölcsesség 10 – Nem. Illés szeretett imádkozni. Dávid az országot uralta. hogy kitaláljam. A legbelső A tanítvány egy kis bölcsességet akart hallani. hogy ne ítéljem meg a szomszédomat? . A Mester nyíltan a lány pártjára állt. Mélység A Mester így szólt az üzletemberhez: – Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön. hogy láss. és Isten őt is kedvelte. – Mi jót kell cselekednem. – A te Bibliád azt mondja. Karizma A tanítvány zsidó volt. hogy pont egy szent ember tesz ilyet. – Menj. Isten milyen munkára szánt engem? – Igen. nem. mint a zene. mintsem szabályok szerint. – De nekem nincs cellám. – Miért nem? – Mert ahhoz. és Isten vele volt. Én nem vagyok szerzetes. – Van valami mód arra. Tartsd meg az üzletedet. hogy lánya tartsa magát azokhoz a szabályokhoz. Nézz magadba. Megértés – Hogy nyerhetem el azt a kegyelmet.Anthony de Mello: A csend szava . – Fel kell adnom az üzletemet. és kolostorba kell vonulnom? – Nem. hogy Ábrahám vendégszerető volt.

Ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. Kétségbeesésében felkereste a Mestert. hogy a szegényeket az asztal végére ültetik. Illúzió – Hogyan nyerhetem el az örök életet? – Az örök élet most van. Jegyezd meg. mikor már nem volt egy vasa sem. vagy nem? – Nem. mert rossz. várva annak helyeslését. fiam. hogy mit is cselekszik. – Hol kellene imádkoznom? – Isten szívében. észrevette. – Ne izgulj. s kijelentette. Jobbrafordulás Egy fiatalember elherdálta az egész örökségét.Anthony de Mello: A csend szava . hogy vessék el azt a szokást. Hozzá fogsz szokni a magányhoz és a nincstelenséghez. Élj a jelenben! – Dehát a jelenben élek. Prófécia – Az igazság tanítómestere akarok lenni. hogy éhezz. – Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz. miután betöltöttem a 45. – Kész vagy arra. Gyakorlatiasság Az egyik női tanítvány a lakodalmát tervezte. majd így szólt: . a szegények iránti szeretetből meggyőzte a családját. hogy barátai sincsenek már. hogy megbocsássanak neki. De mondd meg.Egy perc bölcsesség 11 – Imával. mi lesz. Majd a szegények kerülnek a főhelyre. – Hogyan juthatok oda? – Értsd meg. hogy koplalj 45 éves korodig? – Természetesen. Felcsillant a remény a fiatalember szemében. hogy ne vegyenek rólad tudomást. hogy aki vétkezik. nem tudja. A Mester egy pillanatig gondolkodott. amit mondok: Minden jóra fog fordulni ismét. – Gazdag leszek megint? – Nem. Beszédét befejezve a Mesterre nézett. a gazdagokat pedig az ajtó mellé ültetik. és azt kérdezte: – Mi lesz velem? Se pénzem. évemet? – Akkorra felnősz odáig. hanem mert halott. se barátom. hogy megszokod. – A múltat nem azért kell eldobni. és így megérdemli. – Miért nem? – Mert még nem dobtad el a múltad. – Akkor miért nem kaptam még meg? – Mert nem jó helyen imádkoztál.

hogy tudjon is valamit. – Megígéred. hogy tudósok a világ minden tájáról a csodájára jártak. úgy a legmélyebb igazságot is egy rövid történet segítségével. a fiú annyit olvas. Minden ellenvetésükre csak annyit mondott: – Értsétek meg. kedveseim. meg az apósom és anyósom. Hány állatotok van? – Egy tehenünk. a gazdagok megsértődnének. mint ahogy állítják róla? – Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten –. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindannyian! – Menj haza – mondta a Mester –. egy kecskénk és hat tyúkunk. – Esküszöm. Egyetlen szobában élünk: a feleségem. A szobánk maga a pokol. a szegények pedig éhesek maradnának. ahol laktok. Az ember egész úton rohant hazafelé. hogy engedelmeskedik. – Tartsd bent azokat is a szobában. akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester. Tudatlanság A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt.Anthony de Mello: A csend szava . olyan csendes. elment a Mesterhez. Valami mélyebbre vágyódtak ugyanis: A Mester azonban hajthatatlan maradt. Az idegeink kikészültek. Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége.Egy perc bölcsesség 12 – Kedvesem. – Jól van. A főhelyen ugyanis annyira feszélyezve éreznék magukat. tiszta és tágas! . bármit megteszek. – Idegroncs vagyok. hogy fogalmam sincs. hogy nem mernének eleget enni. Mítoszok A Mester párbeszédek és rövid történetek segítségével tanított. A szobánk maga a mennyország. amiket a tanítványok örömmel – és néha csalódottsággal hallgattak. a gyermekeim. A tanítvány megrémült. s tanácsot kértek tőle. Aztán egy hét múlva gyere vissza. Másnap örömtől csillogó szemmel jött vissza. és megkérdezte: – Mondd. egymással üvöltözünk. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza. mikor lenne ideje arra. bevitte az állatokat is. az ember és az Igazság között a legrövidebb út egy kis történet. Senki sem örülne a lakodalomnak. Egy másik alkalommal pedig ezt mondotta: – Ne vessétek meg a rövid történeteket! Ahogy az elveszett aranyérmét egy fillérnyi gyertyával találják meg. ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. hogy megteszed. Boldogság – Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre. – Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak. a fiatalember tényleg annyit tud. máskülönben megbolondulok. De mivel megígérte a Mesternek. és tedd ki az állatokat. A családod szégyenbe kerülne.

– Várj egy percig – intette a Mester.Egy perc bölcsesség 13 Elmélkedés Az egyik tanítvány elaludt. Mit tanácsolsz. ami ezt kiáltotta: – Szerencsétlen! Hát azt hiszed. és kidobtak az ablakon. Meglepetésére ott találta a Mestert és a többi tanítványt is. – Szórakoztató? – Nem. hogy ezek a meditálók a mennyországban vannak? Éppen ellenkezőleg. a Mester így szólt: – A bölcsességet nem lehet szavakban kifejezni. amit a piacon hallott. hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerű és mély értelmű magyarázata. – Hát ez a paradicsomi boldogság? – kiáltotta. ha azt megfelelő összefüggésben alkalmazzák. De amikor azt látta. Mozgás A tanítványokhoz. hogy semmilyen szó sem rossz. – Hát akkor minek hallgassuk meg? Lelki megkönnyebbülés A Mester úgy tartotta. hát jól elvertek. hanem mozgás. hogy csaltam. – Hasznos? – Nem. mostantól fogva csak a földszinten játszanék. akik állandóan a bölcsesség szavaiért nyaggatták. hogy a tanítványok hanyatt-homlok vetették magukat a munkába. akik ültek és elmélkedtek. Realizmus A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez: – Kártyázás közben tegnap rajtakaptak. Az a cselekvésben nyilvánul meg. a mennyország van az elmélkedőkben. hogy el ne mondja a pletykát. Ez aztán felbolydította a tanítványokat. egyáltalán nem az. Igaz az. hogy az egyik tanítványa hajlamos a káromkodásra. és azt álmodta. mit tegyek? A Mester mélyen az ember szemébe nézett. Azt kérdezték. és azt mondta: – Ha én a helyedben lennék. Beszéd A tanítvány már alig bírta türtőztetni magát. hogy ne csaljon többet? – Mert tudtam. – Hogyan. illetve követelték: – Miért nem mondtad neki. hisz a földön is éppen ezt csináltuk! Egy hangot hallott. hogy a mennyországba került.Anthony de Mello: A csend szava . hangosan felnevetett és azt mondta: – Ez nem cselekvés. megjegyezte: . Amikor azt mondták neki. amit el akarsz nekünk mondani? – Nem gondolnám.

megégette a fenekét. – Olyan vagy – mondta a Mester –. de még meg is toldod. de nem is kettő. Bebörtönzöttség – Te roppant büszke vagy az intelligenciádra – szólt a Mester az egyik tanítványhoz. hogy soha többé nem ül le.Anthony de Mello: A csend szava . Soha többé nem leszek szerelmes. – Ez azt jelenti. Mi haszna van annak a bölcsességnek. amelyik egy meg nem világosult szívből származik? . mint az az elítélt. természetesen. Pletyka Az egyik tanítvány megvallotta azt a rossz szokását. A tanítványok egyhangúlag válaszoltak: – A cselekvés. mint az a macska. hogy a durva beszéd olyan lelki megkönnyebbülést nyújthat. aki büszke a börtöncellájának nagyságára. az énekes és a hangja: nem egy. a bölcsesség vagy a cselekvés.Egy perc bölcsesség 14 – Úgy tartják. aki roppant tisztelettudó volt. hogy továbbadja a pletykákat. Nem is kettő. – Olyan vagy. hogy melyik a fontosabb. Gépiesség Egyszer a Mester azt kérdezte tanítványaitól. Megkülönböztetés Így szólt a faképnél hagyott szerető: – Egyszer már megégettem magamat. hogy Isten és én egy és ugyanaz? – Nem egy. az óceán és a hullám. amelyik nem nyilvánul meg a cselekvésben? – És mi haszna van – kérdezte a Mester – annak a cselekedetnek. hogy az nincs ott. Bálványozás A tanítványhoz. – Hogyan lehetséges ez? – A nap és a fénye. – Hát akkor mit tegyünk a távolsággal? – Értsd meg. annál nagyobb lesz a távolság közte és közted. így szólt a Mester: – A fény visszaverődik a falról. A Mester komiszul azt mondta: – Ha csak továbbadnád az nem volna olyan nagy baj. Miért tiszteled a falat? Légy figyelmes a fényre! Azonosság – Hogyan keressük az egységet Istennel? – Minél jobban keresed. amit az imádság nem adhat meg. mert amikor ráült a kályhára. amelyik elhatározta.

és a halálod is csak papír halál lesz. s ezzel a kérdéssel kezdte: – Hol találhatók ma nagy mesterek? – Utas! – kiáltotta a Mester. A szakadékon nem juthatsz át kis szökkenésekkel. hanem a szavaidban és a gondolataidban. hogy találkozhasson a Mesterrel. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal.Anthony de Mello: A csend szava . Ráadásul még kedvesen ezt is hozzátette: – Sajnos. Az a sors. ne másokban. Mert nem a valóságban élsz. de a megvilágosodás egy pillanat műve. és elnyered a megvilágosodást – mondta a Mester. miután végignézte a volt Mesterek képeit a templomban. virágokat. – Hol vagy TE? Végzet Egy asszonynak. Amiket látsz. – Hogy valaki nőnek születik. – Dehát ezeket mindennap látom. . azt mondta a Mester: – Ha békét akarsz. Később még hozzátette: – Vegyük például az ugrást. hogy hogyan fogadod el női mivoltodat. aki a végzete ellen panaszkodott. az nem a végzet. Újjászületés – Szakíts teljesen a múltaddal. Álmok – Mikor nyerem el a megvilágosodott állapotot? – Amikor majd látsz – mondta a Mester. ezt válaszolta a Mester: – Te alakítod a végzetedet. keresd a változást magadban. – Én fokozatosan szakítok a múltammal. papír virágok. hogy nőnek születtem. – Mit kell látnom? – Fákat. azt kérdezte: – Vannak még mesterek a Földön? – Van még egy – mondta a vezető. papír életet élsz. aki állandóan panaszkodott másokra. azok gapír fák. – A növekedés fokozatosan történik. A turista kijárta. mint szőnyeggel borítani az egész földet. – Uram! – válaszolt tisztelettel a turista. – De arról nem én tehetek. A végzet az. – Nem. Átalakulás A tanítványnak. papír holdak és papír csillagok. s mit hozol ki belőle. a holdat és a csillagokat.Egy perc bölcsesség 15 Elkerülés A turista.

– Meg tudod mutatni az életünk célját? – Nem. vagy bárki mástól. akik alázatos viselkedésemért tisztelnek. aki engedélyt kért. Tanítványság A Mester így szólt a látogatóhoz. Azokat pedig. amely közvetít a tűz és a víz között – hangzott a válasz. de ne kövess engem! – Kit kövessek akkor? – Senkit. hogy Mesterük ilyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mutatkozott. – Legalább az élet értelmét? – Azt sem. valami biztosítékot akart szerezni a Mestertől. már nem lesz mit tanulnod tőlem.Egy perc bölcsesség 16 Reakció Azt kérdezték a Mestertől. Ezt válaszolta: – Engedékenyen és alázatosan viselkedem. A látogató gúnyolódva továbbállt. – Mi szükség van akkor Mesterre? – Hogy megláttassa veled. ha érted az élet értelmét és természetét. Túlélés A tanítvány mindennap ugyanazt a kérdést tette fel: . A tanítványok megdöbbentek és elcsüggedtek. hogy milyen megfontolások alapján választja ki a tanítványait. mert szemed zárva van. Akik gőgösen és fennhéjázva reagálnak alázatosságomra. A Mester viszont békítőleg így szólt: – Mi haszna. mennyire haszontalan dolog Mesterre hagyatkozni. de sosem érezted és élted azt? Inkább azon vagyok hogy egyétek meg a pudingot. hogy a tanítványa lehessen: – Élhetsz velem együtt.Anthony de Mello: A csend szava . Vakság – Lehetek a tanítványod? – Csak azért vagy tanítvány. – Ha a vizet fel akarod forralni. Mihelyt elkezdesz követni valakit. Filozófia Mielőtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé. akkor szükséged van egy edényre. megszűnsz az igazság követője lenni. Mihelyt megnyitod. azokat azonnal elutasítom. – Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet? – Nem. sem mint hogy spekuláljatok rajta. Közvetítés – Miért van szükséged Mesterre? – kérdezte a látogató az egyik tanítványtól. hasonló gyorsasággal küldöm el.

De mit is mondhatott volna.Anthony de Mello: A csend szava . a szerencsétlen persze elkeseredetten kapálózott. Azt tartották. hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely. hogy alig-alig mert valaki is kimenni a földekre. De a Mester azt mondta: – Barátom. amikor a víz alatt tartottalak? – Mert levegőért kapkodtam. hogy kiszabaduljon. Következő nap a Mester kezdte el a beszélgetést. amiből nem kreáltak volna tudományt. hogy a kígyó valóban ártalmatlan lett. hogy abbahagytad az emberek ijesztgetését! – De hiszen te tanítottál arra. Szótlanság – Mi a haszna a tanulástoknak és az áhítatotoknak? Bölcs lesz-e a szamár attól. A falubelieknek nem is tartott sok időbe. hogy könyvtárban él. – Dehát én teljes szívemből vágyom erre. nem a sziszegést! . hogy az a hír járta róla. – Majd ha megkapod a kegyelmet. hogy a marást hagyd abba.Egy perc bölcsesség 17 – Hogy találom meg az Istent? S minden egyes alkalommal ugyanazt a misztikus választ kapta. Kővel hajigálták és a farkát ráncigálták. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. míg felfedezték. – Hogy szerezhetjük meg? A Mester nem szólt semmit. vagy szentté válik-e a templomban lakó egér? – Mire van hát szükségünk? – Szívre. hogy úgy kapkodj Isten után. hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá: – Bújócskázni akarok az emberekkel. – Miért küzdöttél annyira. mint a levegő után. – Vágyakozással. ne alkalmazzon erőszakot. ahol keresni fognak. Megkérdeztem az angyalaimat. A víz alá nyomta e fejét. – Az lesz az utolsó hely. Menekülés A Mestert már életében legendák övezték. és meggyőzte. Volt aki azt mondta. vagy nem tették volna meg áhítat tárgyává? Erőszakmentesség Egy kígyó már annyi embert megmart a faluban. Akkor miért nem találom meg őt? Egyik nap a Mester együtt fürdött a folyóban ezzel a tanítvánnyal. hogy gyakoroljam az erőszakmentességet! – Én azt mondtam. A jócskán megkínzott kígyó bekúszott egy éjjel a Mesterhez panaszkodni. Te mit ajánlasz? – Rejtőzz el az emberi szívben – válaszolt a Mester. hogy az óceán feneke. Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy távoli csillagot. akkor megtalálod őt. hogy megszelídítette a kígyót. az a baj. A Mestert viszont annyira szentnek tartották.

amikor a fa újból fa. – Láttatok valaha is elültetett gyöngyszemet kihajtani? – hangzott a válasz. Terméketlenség A Mester semmire sem tartotta a tudós értekezéseket. az a megvilágosodás – mondta a Mester kuncogva –. a hegy pedig már nem hegy többé. hogy ilyen nincs is. Amikor a Mester véleményét kérdezték. Hagyj fel az utazással. amit Isten Szentírásként kinyilatkoztatott. – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a részeg a saját házát? Később még hozzátette a Mester: – Találd meg. hogy mi az. – De ha gyöngyszemek. megérteni azt. amikor a fát fának. és megérkezel.Anthony de Mello: A csend szava . – De akkor hogyan érünk célba? – Sehogy sem. A "bölcsesség gyöngyszemeinek" nevezte őket. ami még ezeknél is nehezebb. így szólt: – Van még valami. tökfejek. józannak kell lenned. ami részeggé tesz. vagy pedig megmagyarázni a Szentírást másoknak. s a fa már nem fa. amikor az ember mélyebben néz a dolgokba. Tudattalanság – Hol találom meg Istent? – Itt van éppen veled szemben. . s a hegy újból hegy lesz. Megérkezés – Könnyű-e a megvilágosodás útja. – Mi a testi fokozat? – kérdezték a buzgó tanítványok. amit a Szentírásban kinyilatkoztatott.Egy perc bölcsesség 18 Figyelemelvonás Vita tört ki egyszer a tanítványok közt afelől. – Hogyhogy egyik sem? – Úgy. vagy nehéz? – Egyik sem. – És a lelki? – Az az. amilyen az valójában. Hazatérés – Három fokozat van az ember lelki fejlődésében: a testi. Hogy láss. akkor miért veted meg őket? – kérdezték a tanítványok. – Az az állapot. a valóságot. miután valaki megértette azt. hogy mi a legnehezebb feladat: leírni azt. – Mi az? – Úgy láttatni meg veletek. Ez egy utazás távolság nélkül. a lelki és az isteni mondta a Mester. a hegyet pedig hegynek látják. – És az isteni? – Ah.

– Azért. nincs kész. hogy jön. holnap készen lesz. – Ő csapta volna be saját magát. Kivetítés – Miért boldog itt mindenki rajtam kívül? – Mert megtanulták. Jöjjetek holnap újra. – De hogyan változhatunk meg. De ha Isten is úgy akarja.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 19 Fejlődés A következő nap azt mondta a Mester: – Haj. ha Isten is úgy akarja. A falu szélén belefutottak a kormányzóba. Fogadjátok el a valóságot. hogy becsaptuk őt? – Nem mi csaptuk volna be – mondta a Mester. Estefelé azt mondta: – Miért kellett neki megmondanod. A szabó azonban azt mondta: – Egy kis késés történt. az ing készen lesz egy héten belül. hogy a falu nevében jöttek őt köszönteni. mert amíg utazol valamilyen cél felé. Felelősség A Mester vándorútra indult az egyik tanítványával. hogy méretet vegyen a Mesterről. – Téved. – Igazán nem kellett volna. Nem láttad. A tanítványok persze tudni akarták. s ha Isten is úgy akarja. ha Istent kihagyja az egészből. Eljött a szabó is a faluból. akkor biztosan kész lesz. mint megállni. – Mi vándorúton vagyunk. nem vétkeztünk volna avval. ő maga pedig izgatottan várt az új ingre. azt rajtad kívül sem láthatod. Ateizmus A tanítványok legnagyobb örömére a Mester azt mondta. hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget. fenség – mondta a tanítvány. – Az igazi változás nem akarásból születik. aki azt hitte. Másnap a Mester azt mondta: – Kérdezzétek meg tőle. ha nincsenek céljaink és álmaink? – kérdezték az elámult tanítványok. még nagyobb gonddal készültünk volna köszöntésére. addig álmodozhatsz róla. hogy mikor lesz kész az ing. a valósággal nézel szembe. a Mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz. – De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget? – Mert amit nem látsz magadban. Elmúlt a hét. hogy mennyire zavarba jött? – Ha nem mondtuk volna meg az igazat. A Mester nem szólt egy szót sem. hogy zavartassátok magatokat a köszöntésemmel. hogy miért. és a változás magától fog beállni. hogy nem őt jöttünk köszönteni. Másnap azt mondta a szabó: – Sajnálom. Megvették a legjobb anyagot. könnyebb utazni. De ha tudtuk volna. Amikor megérkezel. Azt ígérte. . hogy szeretne egy új inget a születésnapjára.

Függőség Egy tanítványnak. aki minden bizalmát a könyvekbe vetette. hogy ezt elérjem? – Mit tesz valaki azért. hogy a magyarázat sem várat magára sokáig. Meddig akarsz élni? – Nyolcvan évig – válaszolt a Mester tétovázás nélkül. igen – mondta nagy sokára. s aztán szidja az autót a balesetért. s én megadom neked. Csendben vártak. . – Hogyhogy semmit? – Semmit. Amikor legnagyobb örömére megtalálta. mert a megvilágosodás nem a cselekvésből jön. az embereket inkább az érdekelné. gondold meg. hogy keresztülrohanjon rajta.Anthony de Mello: A csend szava . hogy hány nemzedék gyarapodna a bölcsességedből. hogy lehet! – Hogyan? – Úgy hogy nem teszed. – Az autóval messzi tájakra utazhatunk. – Ha egy millió évig élnék. aki tétovázott elkezdeni a lelki életet a lemondásoktól és az erőfeszítésektől való félelme miatt. Újabb csend. azt mondta a Mester: – Mennyi erőfeszítésbe és önmegtagadásba kerül kinyitni a szemet és látni? Hagyni magától – Mit kell tennem a megvilágosodásért? – Semmit. hogy hogyan hosszabbítsák meg az életüket. míg bevásárolt. azt mondta a Mester: – Egy ember jött a piacra vásárlólistával a kezében. hogy elaludjon. – Tehát sohasem lehet elérni? – Ó. – De Mester. A tanítványok megrémültek. de még mennyire. de elvesztette. Az történik. mint egy autó. mert tudták. vigyázott rá. hagyja. aztán pedig eldobta. ha egy millió évig élnél. – És mit teszek azért. Vagy egy milliószor milliót. mohón elolvasta. vagy hogy felébredjen? Okozati viszony Mindenki nagyon meglepődött a Mester modern hasonlatán: – Az élet olyan. mint egy haszontalan papírdarabot. – Igen. s nem a bölcsesség. – De a legtöbb ember elébe fekszik. Könnyedség Egy embernek.Egy perc bölcsesség 20 Értékrend A legenda szerint Isten elküldött egy angyalt a Mesterhez ezzel az üzenettel: – Kérj egy millió évet.

Aztán tudós tanítványaihoz fordult. – És hogyan értsem meg? – Úgy. Föltétlenül mártsátok bele minden szent folyóba. hogy hogyan kell tanulni? – Meg tudod-e tanulni. – De akkor mivel szolgálom az emberiséget? – Azzal. – Hogyan fedezi fel valaki Istent? A Mester csípősen válaszolt: – Úgy. miután megkóstolta -: sem a szenteltvíz. – Megtanítanál arra. sem a kegyhelyek nem édesítették meg! . ha ti magatok tanítjátok valamire saját magatokat. kiknek minden szívevágya egy zarándoklat volt. hogy tudod. Megtérés A tanítványok egy csoportjának. ha van tanulás is.Anthony de Mello: A csend szava . s feltálalták egyfajta szentségi ételként. Tanulásról pedig csak akkor lehet szó.Egy perc bölcsesség 21 Kifejezés A vallásos írót nagyon érdekelték a Mester nézetei. hogy csendes elmélkedésekkel fehérre tisztítjuk szívünket. azt mondta a Mester: – Vigyétek magatokkal ezt a keserű tököt. – Különös – mondta a Mester ravaszul. Fogékonyság – Tanulni akarok. amiért senki sem segíthet a halnak. hogy a levegőt beszennyezzük tudálékos beszélgetésekkel. Felfedezés – Segíts Istent megtalálni! – Senkisem segíthet ebben. Visszahúzódás – Hogyan segítsek a világon? – Megértés által – mondta a Mester. hogy megtalálja az óceánt. a tököt megfőzték. hogy a lapokat feketére firkáljuk vallásos szerzeményekkel. Vállalod tanításomat? – Nem hiszem. s vigyétek el minden kegyhelyre! Amikor a tanítványok visszajöttek. s nem pedig azáltal. – Miért nem? – Ugyanazért. hogyan engedd magad tanítani? Később az elképedt tanítványainak azt mondta a Mester: – Csak akkor lehetséges a tanítás. hogy hogyan kell tanulni – mondta a Mester. hogy megérted önmagadat. s rosszmájúan hozzátette: – S azzal sem. hogy elfordulsz tőle.

akik teljesen végiggondolnak mindent. hogy magatokévá tennétek indítékomat? Vagy mi haszna annak. mielőtt elhatároztak valamit. mielőtt egyet is lépnének. – A gyorsan megérlelt gyümölcs is elveszti zamatát. . A versenyző sportolásához vagy a színész játékához hasonló derűs komolyságot vagy komoly vidámságot ajánlott. – Mi haszna van annak. anélkül. egyszerű életet élt. amely létrehozta bennem? Jobban megértették a mondanivalóját. aki állandóan nála kereste a választ: – Minden kérdésedre magadban van a válasz – csak tudnod kellene. – A gyorsan hajtatott virágnak nincs illata – szokta mondani. És sok-sok türelmet. Inkább megtanítalak arra. de a Mester mindig óvott a törvény zsarnokságától. Mérlegelés A Mester csak nevetett azokon a tanítványain.Egy perc bölcsesség 22 Kényszer A Mester komoly elhatározást követelt azoktól. akik tanítványai akartak lenni. amikor lelkileg túlerőltették magukat a nagy igyekezettől. Amikor a tanítványok őt utánozva szintén egyszerű életbe kezdtek. Egy másik alkalommal meg ezt mondta: – A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának a fényében. Így fogalmazott: – Azok az emberek.Anthony de Mello: A csend szava . Forradalom Természetesen voltak szabályok a kolostorban. Utánzás Miután a Mester elnyerte a megvilágosodást. akik vég nélküli fontolgatásokba merültek. hogy szakállat növeszt? Egyedüllét Így szólt a Mester tanítványához. egész életüket fél lábon töltik. hogy utánozzátok a viselkedésemet – kérdezte –. Te az enyémet akarod kölcsönkérni. mert kedvére valónak találta. ha átveszitek indítékomat azon szemlélet nélkül. amikor azt kérdezte: – Rabbi lesz-e a kecskéből attól. hogyan készíts lámpát magadnak. – A szeretet viszont tudja. kinevette őket. hogy mikor hághatjuk át azokat. – Az engedelmesség megtartja a szabályokat – mondta. De megpirongatta őket. hogyan keresd.

sohasem távozol az ágyam mellől? – kérdezte gyengéden. A Mester nagyot sóhajtott: – Úgy elkápráztattalak. – Nem. ezt mondta a Mester: – Ha valóban az Igazságot keresed akkor van valami. Elfojtás A halálos ágyán fekvő Mester hetekig kómában volt. – Ugye. amire a közgazdaságban gondolnunk kell? – kérdezte végül. mert nem vagy hajlandó olyannak látni. s meglátta kedvenc tanítványát. – Tudom. mint az Igazság keresője. Képtelen vagyok rá. hogy a bűntudat olyan gonosz érzés. amit pedig a Mester annyiszor ajánlott. Minden bűntudatot! .Anthony de Mello: A csend szava . amilyen vagyok. – Miért? – Mert te vagy a fény az életemben. Mester. Szemellenzők – Ha tekintélyül választasz magadnak – szólt egy csillogó szemű tanítványhoz a Mester –. – A növekedés az egyetlen tényező. hogy neki sosem sikerült megtapasztalnia a csendet. – Igen. fiam. hogy tévedhetsz. amint fejlesztési tervét magyarázta. Mindenfajta növekedés természeténél fogva jó. Az igazság szenvedélyes szeretete az. Alázat Egy látogatónak. aki úgy mutatkozott be. Egy nap aztán hirtelen kinyitotta a szemét. amire mindenek felett szükséged van.Egy perc bölcsesség 23 Kihívás Egy komótos tanítvány panaszkodott amiatt. Erőszak A Mester mindig azt tanította. akkor ártasz magadnak. – Embernek lenni is elég nagy teljesítmény. Állandó készenlét annak elismerésére. hogy még most is képtelen vagy látni a fényt magadban? Burjánzás A Mester figyelmesen hallgatta a híres közgazdászt. S egy kis szünet után kedvesen hozzátette: – Ártasz nekem is. mert nem vagy hajlandó a saját szemeddel látni a dolgokat. – A csend csak a tevékeny embereket látogatja. amit el kell kerülni. mint az ördögöt. – Nem. – Nem ezt gondolja a rákos daganat is? Önelfogadás – Hogyan lehetnék olyan nagy ember. mint te? – Miért akarsz nagy lenni? – kérdezte a Mester.

A Mester figyelmesen hallgatott. ez itt a kérdés – mondta a Mester rejtelmesen. amennyire azok az emberek. és láss! – Mit? – Hogy egyetlen kígyó sincs körülötted. hogy van-e élet a síron túl. hogy pont azok akarnak egy másik. A Mester csak nevetett. s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. Másnap azt mondta: – Egy ideológia csak annyira jó vagy rossz. akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni? – De van-e élet a halál után. hanem saját magadat. Aztán cselekedjetek úgy. A meghökkent tanítványok visszakérdeztek: – Akkor hogyan különböztessük meg a jót a rossztól? – Életetekben haljatok meg magatoknak – mondta a Mester –. Erkölcs A tanítványok igen gyakran vitatkoztak a jó és a rossz kérdéséről. ahogy akartok. – Hogy nyerhetem el a megvilágosodást? – Nyisd ki a szemed. hogyan változtatná meg ideológiájuk a világot. és a cselekedetetek jó lesz. A Mester. aki engem akar megölni? – Honnan tudjam én azt? – mondta. hogy a körülötted lévő virágok mérges kígyók.Egy perc bölcsesség 24 – De nem kell-e a bűnünket gyűlölnünk? – kérdezte az egyik tanítvány. Ha egy millió farkas szervezkedne az igazságosságért. . akkor nem a bűnödet gyűlölöd. – Honnan jön a félelem? – Tévhitből. örökké tartó életet. akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra. mégha jelen is volt. Ideológia Egy csoport politikai aktivista azon fáradozott. akik élnek vele. hogy bemutassák a Mesternek. – Amikor bűntudatod van. Képzelődés – Mi a megvilágosodás legnagyobb ellensége? – A félelem. Egyszer azonban nem tudott kitérni a kérdés elől: – Helyes-e megölni valakit. Tanítványainak pedig. vagy nincs? – Van-e élet a halál előtt.Anthony de Mello: A csend szava . sohasem vett részt ezekben a vitákban. attól még nem szűnnének meg egy millió farkas lenni. méghozzá teljesen. ezt mondta: – Észrevettétek-e. – S mi a tévhit? – Azt hinni. Jelentéktelen ügy A közösségi ülésen mindenki azzal foglalkozott. máskor nem. Néha a megoldás egyértelmű volt.

Az üdvösség látáson keresztül jön. s azt hiszed. . Alvajárás A tanítványok. a Mester közlékeny hangulatán felbátorodva. amit mondanak. miért nem ítélte el gazdag követőit. az a magabiztonság. s majd egyetértesz. hogy mitől véd meg a félelmed. – Bár ritka. – Mit kell látni? – Hogy az arany nyaklánc. – Hogyan? – Amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag szívére. hogy egy gazdag szent legyen – mondta.Egy perc bölcsesség 25 Körülzártság – Hogy szabaduljak meg a félelemtől? – Hogy szabadulhatnál meg attól. Rájössz az ostobaságodra is. hogy a Mester. amit annyira szeretnél. A tanítványok feszülten figyeltek. Hogy a kígyó.Anthony de Mello: A csend szava . aki magabiztos akart lenni. csak egy kötél a földön. azt mondta a Mester: – A biztonságot mások szemében keresed. hogy valójában én ragaszkodom a félelmemhez? Ezzel nem értek egyet. mit kaptál a Megvilágosodástól? Istenivé változtál? – Nem. mégsem lehetetlen. – Akkor hát ne adjak a mások véleményére? – Ellenkezőleg! Mérlegelj mindent. Belső függetlenség A tanítványoknak nagy fejtörést okozott. amihez ragaszkodsz? – Azt mondod. amitől úgy félsz. Távirányítás Egy félénk tanítványnak. már ott van a nyakadon. hogy egy porszemet is felkavart volna. A bambusznád árnyéka végigsöpört az udvaron anélkül. aki olyan egyszerűen élt. – Hát akkor mi változott? – Felébredtem. – Gondolj arra. de ne hagyd magad irányítani! – Hogyan szabadul meg valaki a távirányítástól? – Hogyan szabadul meg valaki a tévhittől? Tudatosság – Cselekedetekkel vagy szemlélődéssel lehet elnyerni az üdvösséget? – Egyikkel sem. mint a bambusznád árnyékának az udvarra. – Szentté lettél? – Nem. megkérdezték: – Mondd.

A tanítványok oktalanságnak vélték az idegen szavait.Anthony de Mello: A csend szava . remélem. hogy ez egy bátor. a tanítványok. hogy ültem a folyóparton. hogy mit szeretnek a halak? Te nem vagy hal. miután meghaltál? Kis hunyorítással a szemében válaszolt a Mester: – Én csak annyit tettem. barátom. De én sem tőled. a tanítványok újból megkérdezték: – Mi az. Csak az idegen hökkent meg a válasz mélységén. Teremtés A Mesterről köztudott volt. amit nem látunk. még akkor is. Kedvesen válaszolt hát: – S te. ha nem mennék el? – Mi az. Ő azonban így szólt: – Hogyan is látnátok. míg végül. hogy igaz-e az. észreveszitek a folyót is. . amit majd meglátunk. Ezek után már csak mindennek a titkát szerették volna tudni. amit igazán szeretnek. hogy állandóan boldognak látszott. Távlat kérdése A Mester vidám hangulatban volt. A Mester pedig mosolygott. Semmit sem csinálni. Ez az. kutató szellemű ember. hogy ez egy jól megérdemelt rendreutasítás volt. ha ezzel magára vonta a kormány haragját. Miután meghalok. S a fű kizöldül. A tavasz jön. ezzel a rejtélyes mondással válaszolt: Csendesen ülni. Amikor a halála már a küszöbön állt. a tanítványok pedig kíváncsiskodtak. A tanítványok nevettek. Különbözés A Mester a folyóparton sétált néhány tanítványával. Azt akarták tudni. s osztogattam a folyóvizet. hogy a halak hogyan fickándoznak kedvük szerint. De amikor valaki azt kérdezte tőle. hogy ne haljon meg. Egy idegen is meghallotta ezt a megjegyzést. mint ahogy gondoltam. hogy én nem vagyok hal? Te nem vagy én. hogy a forradalmárok pártján állt. annál inkább könyörögtek neki. estére kelve. honnan tudod. Akkor meg azt akarták tudni. s így szólt: – Talán nem is különbözöl annyira a halaktól. a kolostorba ment. Volt. De a Mester nem válaszolt. – Látjátok. amíg velünk vagy? – kérdezték. hogy miért nem vesz részt aktívan a forradalomban. s így szólt: – Honnan tudod. mert azt hitték. levert. Egész nap ezen gondolkodott. hogy volt-e valaha is lehangolt.Egy perc bölcsesség 26 Felismerés Ahogy a Mester öregedett és gyöngült. mert úgy vélte. Igaz volt.

a Mester látszólag egyáltalán nem törődött a fiatalok vallásos nevelésével. – De igen. hogy mi az emberi szenvedés oka. hogy nem tudunk egyedül és csendben lenni. hogy az önzésből származik. Ötvenedik születésnapom után váratlanul rájöttem arra. Változás A látogató történész hajlamos volt a kötekedésre. a falevelek tovább hullanak. hogyan is érte el ezt a belső szabadságot. akik azt gondolták. akik azt kérdezték. Amikor a tanítványok megkérdezték. ha rájössz. Éleslátás A tanítványok arról vitatkoztak igen hevesen. ezt mondta: . hogy mit gondol a környezetem. Hitelesség A Mestert sohasem érdekelték a diplomák és a tudományos fokozatok. hogy megváltoztatta. Azután viszont állandóan azon izgultam. Védőoltás Mindenkinek legnagyobb ámulatára. nem a bizonyítványt. ezt mondta: – Minden szenvedés abból ered. hogy az emberi erőfeszítéseknek alig van hatása? – Mert amikor a szél elül. Száműzetés Mivel a Mester tanítása nem tetszett a kormánynak. Egyszer ezt hallották tőle: – Amikor már van füled arra. hogy mit gondolnak rólam az emberek. ha valakinek nem hiányzik a szülőföldje – tiltakoztak a tanítványok. hogy azért szenvedünk mert képtelenek vagyunk megkülönböztetni a valóságot a képzeletbelitől. – Akkor meg miért tanítod.Anthony de Mello: A csend szava . A személyt nézte. nem kell a bizonyítványait vizsgálnod. Függetlenség Úgy tűnt. hangosan felnevetett: – Húszéves koromig egyáltalán nem törődtem azzal. Amikor a Mester tanácsát kérték. hogy a Mestert egyáltalán nem érdekli. amennyire mi annak tartjuk. Némelyik úgy vélte. – Nem változtatják-e meg cselekedeteink az emberi történelmet? – kérdezte. mások szerint a tévhitből.Egy perc bölcsesség 27 – Ez a titka – válaszolta -: minden annyira jó vagy rossz. – De az szinte embertelen. Voltak. hogy meghalld a madár énekét. kiutasították hazájából. nemmel válaszolt. – Nem vagyok többé száműzetésben – felelte erre –. hogy az egész teremtés a te otthonod. hogy a kutya sem törődik velem. A tanítványoknak. mi gondolnak felőle az emberek. – S nem változtatta-e meg az emberi munka a földet? – Természetes. megváltoztatják – hagyta helyben a Mester. Amikor az okát kérdezték. hogy volt-e valaha is nosztalgiája.

s megakadályozzátok. Előítélet – Semmi sem jó – vagy rossz. holott ahhoz. hogy valóban boldog légy. ezt mondta: – Semmi esetre se végy el egy szentet. Az egyik tanítványnak. Lelkesedés Annak a nőnek. mintha a kényelem és komfort tartozéka lenne a boldogságnak.Anthony de Mello: A csend szava . Próbáljátok meg! . kedvesem. Amikor megkérték. hogy a gazdagság nem tette őt boldoggá. miután a püspök eltávozott. aki a házasság felől kérte a Mester tanácsát. a véleményünk teszi azzá – mondta a Mester. Lemondás önmagunkról Egy befolyásos gyáros kérdezte egyszer a Mestertől: – Mivel keresed a kenyeredet? – Semmivel. hogy felnőttként megragadhassák a valóságot. – Az ég szerelmére. hogy lelkesedni tudj valamiért. – Miért ne? – Mert az a legbiztosabb módja annak. Később a tanítványoknak még ezt mondta: – Ne csináljatok semmit. hogy a vallásos emberekben van valami természetes hajlam a durvaságra.Egy perc bölcsesség 28 – Adjatok nekik védőoltást fiatal korukban. csupán arra van szükséged. Mert nagyon is könnyedén feláldozzák a személyeket valamely cél érdekében – mondta a Mester. A semmittevés nagyon is sok munkába kerül. Álszenteskedés A Mester nagyon szerette a hétköznapi embereket. már hogy volna az! A lustaság általában a nagyon aktív emberek bűne. hogy magyarázza ezt meg. hozzátette: – Az egyik ember könnyedén megtartotta a vallásos böjtöt a hét minden napján. – Nem lustaság ez? – nevetett fel a gyáros gúnyosan. aki amiatt panaszkodott. Totalitarizmus A tanítványok legnagyobb szégyenkezésére azt mondta egyszer a Mester egy püspöknek. – Miért? – sürgették a tanítványok. s gyanakodva fogadta azokat. azt mondta a Mester: – Úgy beszélsz. hogy mártírt faragj magadból – hangzott a Mester mosolygós válasza. s minden megvalósul általatok. akik szentségükben tündököltek. A másik éhen halt ugyanattól a koszttól.

ha az emberek elismerték tudatlanságukat. hogy megtanítana kevesebbet kívánni. hogy nem vagy olyan bölcs. hogy sosem mégy templomba. hogy Mesterük haldoklik. hogy valaha is betedd a lábad egy könyvtárba. mint ahogy tegnap vélted magadról. hogy még nagyobb lenne a vagyonod – válaszolt a Mester. annak meg kell halnia. Áramlás A tanítványokat leverte hír. akkor ma már bölcsebb vagy. sosem esnek ki ágyukból. A Mester azonban mosolyogva így szólt: – Hát nem látjátok. Különös boldogság A szerencsétlen tőzsdeügynök rengeteget veszített. – Ami igazán él. hogy elmélkedjen. Mi azt szeretnénk. .Egy perc bölcsesség 29 Bölcsesség A Mester mindig örömmel hallotta. ha sosem halnál meg. ezt mondta: – Ha belátod. nem kell könyvtárban laknod – mondogatta. hogy hasznod legyen a könyvekből. csak a művirágok nem hervadnak el. hogy a halál teszi remekké az életet? – Nem. Miután elment. – A bölcsesség egyenes arányban növekszik a tudatlanságunk beismerésével – állította. s lehetsz lelki ember úgy is. – Úgy. hogy kolostorban éljenek: – Ahhoz. Amikor magyarázatot kértek tőle.Anthony de Mello: A csend szava . Szeretet Az új házasok azt kérdezték a Mestertől: – Hogyan tehetnénk tartóssá a szerelmünket? – Szeressetek más dolgokat közösen! Egyetemesség A Mester rendszerint lebeszélte az embereket arról. – Hogyan? – Azáltal. a kolostorba jött. s hogy megtalálja lelki békéjét. a Mester csak ennyit mondott savanyú ábrázattal: – Akik a földön alszanak. Még erőteljesebben is megfogalmazta: – Anélkül is olvashatsz könyveket. mint én? – kérdezte az üzletember. Gazdagság – Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen. Nézzétek a virágokat. De túlságosan zaklatott volt ahhoz.

amit tevékeny életben gyakorolnak. s lásd magadat. mint amikor az életedet teszed kockára. mint a visszavonultságban gyakorolt lelkiség. hogy megállítsd a zuhanásodat. Tanítványainak. Amikor belekapaszkodsz valamibe. azoknál. hogy az is zuhan. és sosem merült bele teológiai spekulációikba. aki a második világháborúban munkásokat vitt Indiából Burmába. Mivel nem volt még pénzük. így magyarázta meg: – Hogy tudna valaki az óceánról mesélni a kútban lakó békának. de ez tette a játékot izgalmassá. érezd. akik visszavonultak a kolostorba. Egyszer – mondotta – találkozott egy pilótával. így válaszolt: – Az a lelkiség. s az egész lénye megváltozott. Halandóság A bölcsességért könyörgő tanítványnak ezt mondta a Mester: – Próbáld ki a következőt: csukd be a szemed. az életüket tették kockára – a vesztes ejtőernyő nélkül kiugrott a gépből. Korlátozottság A Mester mindig udvariasan fogadta az egyetemi professzorokat. akik a "világban" éltek – a házasokat. – Valóban – hagyta helyben a Mester-.Egy perc bölcsesség 30 Kaland A Mester az életről tartott előadást. Egy hét múlva visszajött a tanítvány s így szólt: – De senki sem kötözött meg. azt mégsem tudta elrejteni hogy jobban kedveli azokat. Amikor rákérdeztek ennek az okára. összehasonlíthatatlanul értékesebb. A tanítvány kipróbálta. Az út hosszú volt és unalmas. vagy az isteniről beszélni azoknak. a kereskedőket.Anthony de Mello: A csend szava . – Akkor miért akarsz felszabadulni? Ez volt a megvilágosodás pillanata. a munkások szerencsejátékba kezdtek. akik beszűkítik magukat saját fogalmaikba? Elkötelezettség Bár a Mester szívélyes volt összes tanítványához. de sosem válaszolt a kérdéseikre. a földműveseket –. – Borzasztó – szörnyülködtek az elképedt tanítványok. amint ledobnak a hegytetőről minden más élőlénnyel együtt. Később még hozzáfűzte: – Sosem élsz oly teljesen. a tanítvány hirtelen szabaddá lett. . akik nagyon csodálkoztak ezen. akik meglátogatták. hogy ki kötözött meg – felelte a Mester. Felszabadulás – Hogyan lehetnék szabad? – Találd ki.

mert az emberek megtanultak nyomtatott könyveket olvasni. .Egy perc bölcsesség 31 Természet Az előadó azt fejtegette. – Mi az öröm? – Ráébredés arra. itt és most. – És hol a mennyország? – A jelenben. mert így kell a nem nyomtatott könyveket olvasni! Mennyország A tanítványtól. – Hogyan? – Úgy. a Mester csak ennyit szólt: – Pszt! Hallgassatok! S ahogy a kolostoron kívül az éjszaka neszeit hallgatták. hogy már most a mennyben élsz. aki szinte megszállottan a halál utáni élettel foglalkozott. a Mester halkan rázendített a híres haikura: A földi halálról tudomást sem véve énekel a kabóca. megkérdezte a Mester: – Minek foglalkozol a másvilággal? – Lehetséges-e nem gondolni rá? – Persze. Jelenlét Amikor a tanítványok lelkiségi modellt kértek a Mestertől. Az előadás után a tanítványok persze feltették a logikus kérdést: – De miért ilyen ostobák az emberek? – Azért – mondta a Mester ünnepélyesen –. hogy ha mindent el is veszítesz. a méhek zümmögése mind az Igazságot harsogják. A füvek és a virágok mind az Utat mutatják. de elfelejtették. amelyet utánozhatnának. Később a tanítványok kitartó kérdésére így felelt: – A madarak dalai. hogy a modern világban a fegyverkezésre költött összegnek csak egy kis töredéke is megoldhatná az egész emberiség anyagi gondjait. hogyan kell olvasni a nem nyomtatottakat. Hallgassatok és nézzetek.Anthony de Mello: A csend szava . Ráébredés – Mit kaptál a megvilágosodástól? – Örömet. – Mondj egy példát ez utóbbira! De a Mester nem szólt semmit. csak egy játékszert vesztettél el.

a Mester el is tűnt. mondd magadnak: haldoklom. mintsem tükör. – Az igazat megvallva – válaszolt a százlábú – egyáltalán nem rendezgetem őket. Ha most ő azt elveszíti. hogy nemsokára tönkre fogja őt tenni. Amikor ennek oka felől faggatták. Miután mondanivalóját befejezte. Néhány tanítvány akinek fejtörést okozott. vagy akárkire is gondolsz. Később a tanítványainak még azt mondta a Mester: – A gondolat sokkal inkább szűrő. hogy sokan olyan gondolatborítékban élnek. A Mester ezt mondta neki: – Ha félsz az áruház tulajdonosától. Ez a gyűlölet lesz a végzeted. Üzletével szemben ugyanis egy nagy áruház nyílt meg. Azt hallották a Mesterről. akkor gyűlölni fogod. akkor mindennek vége. s – attól félt. amit a Mester mond.Anthony de Mello: A csend szava . S a Mester fel is fedte a módszer titkát: – Amikor valakivel együtt vagy. Ezért van az. Jóindulat Egy fűszeres jött a Mesterhez nagy bajával. hogy az életszentségben nem az a döntő. – Igaz. Ha megegyeztek abban. Kinyilatkoztatás A szomszédos kolostor szerzetesei a Mester segítségét kérték. mert semmi máshoz sem ért. Egészen felzaklat a csendje. Neki pedig már az ősei is abban a kis üzletben keresték meg a kenyerüket. és ez az ember is haldoklik. hanem. – Mit tegyek hát? – kérdezte a zaklatott fűszeres. s harmóniában éltek egymással. Zaj A Mestert a tanítványai mindennap kérdésekkel árasztották el. melyet a valóság sosem érintett. amivel azonnal szeretete és harmóniát tud teremteni az emberek között. s az így szólt a százlábúhoz: – Hogy tudod elrendezni a lábaidat? Nekem ezzel az eggyel is sok bajom van. akkor a keserűség kihal közületetek. hogy van valami módszere. De olyan jól el tudja rendezni. Gondolat – Miért vagy olyan óvatos a gondolattal? – kérdezte a filozófus. Az egyik női tanítvány azonban állandóan csak csendben ült. a következő kis történetet beszélte el: Volt egyszer egy egylábú sárkány.Egy perc bölcsesség 32 Bizalom A Mester gyakran hangsúlyozta. hogy mit enged megtörténni. – A gondolat az egyetlen eszközünk. ezt válaszolta: – Szinte egy szót sem hallok abból. melyekre ő könnyedén és kedvesen. mert valami vita támadt közöttük. hogy mindannyian gyakoroljátok ezt. hogy többé már nem is vagyunk képesek látni. . hogy valaki mit cselekszik. de ugyanakkor komolyan és határozottan válaszolt. amellyel rendbe szedhetjük a világot. Közben próbáld is érezni a szavaid igazát.

hazámról. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet. Mi mást adhatna még fel egy ember? A Mester nyugodtan felelt: – Istenről alkotott hiedelmeit. kívánj magadnak boldogulást. hogy Isten keresése érdekében lemondjak mindenről: jómódról. aki tönkretesz? – Minden neki szánt áldás visszaszáll rád.Egy perc bölcsesség 33 – Minden reggel menj ki az üzletedből a járdára. és áldd meg azt is! – Mit? Még hogy megáldjam a vetélytársamat. hogy beszámoljon a fejleményekről. Minden rossz. A tanítványainak pedig azt mondta a Mester: – Azok az emberek. téged fog pusztítani. aki sosem lett matematikus. hogy feladjuk a számunkra legkedvesebbet. családról. Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb. még az életemről is. mert vakon hitt a matematika könyv végén található válaszokban. amit neki kívánsz. A helyzet iróniája az.Anthony de Mello: A csend szava . ha az fájdalom-mentes. s ezzel kissé közelebb húz magához. akik csak akkor akarnak meggyógyulni. amitől félt: be kellett zárnia üzletét. Isten újból összecsomózza a kötelet. Bekövetkezett. Gyógyulás A lelki gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester: – Valóban meg akarsz gyógyulni? – Ha nem akarnék. Aztán fordulj az áruház felé. Mindezt így magyarázta: – Isten az égben minden embert egy kis kötélen tart. hogy idejöttem volna? – Persze. hasonlók azokhoz. Később az egyik tanítvány ezt mondta a Mesternek: – Kész vagyok. de csak akkor. gondolod. ha az nem jár változással." És az igazság" szót felcserélte az "Isten" szóval. mint valaha. Bűn A Mester egyik zavarba ejtő. Amikor vétkezel. "Az igazság keresésében jobbnak tűnik. de gyönyörű tanítása a következő: – Isten közelebb van a bűnösökhöz. Enyhülésért. . De most már ő vezette az áruházat. barátokról. s valójában szükséges is. mint a szentekhez. Hiedelem A Mester Arisztotelészt idézte. Hat hónap múlva visszajött a fűszeres. A Mester viszont ezt mondta: – Volt egyszer egy diák. A legtöbb ember ezt teszi. mert az fájdalmas. mert már megtalálta a saját vallásában. hogy neki nincs szüksége az igazság keresésére. akik szorgalmazzák a fejlődést. s áldd meg az üzletedet. – Ugyan miért? – Nem gyógyulásért jön. Tantétel Egy látogató azt állította. s dolgai sokkal jobban álltak. elvágod a kötelet. hogy a válaszok helyesek voltak.

– Mit kívánsz születésnapi ajándéknak? – kérdezte a Mester. mint a haláltól. ha meghalsz. – Valamit. – Éppen őt nézed – mondta a Mester. – És. Hogy mire utalt. kedvesem. A Mestert pedig nem az érdekli. Aztán hirtelen meglátta a választ. s belemerült a megvilágosodásba. – Akkor miért tart előadásokat? – Ő csak az utat mutatja. Lencsevégre kapva – Szerintetek melyik a legfontosabb vallási kérdés? – kérdezte egy nap a Mester. mint a levél a fáról? A leány egész nap a Mester furcsa kérdésén töprengett. mert nagyon ragaszkodott a meggyőződéséhez.Egy perc bölcsesség 34 A tanítvány szomorúan távozott. – Mondd. – Szerinted. Sok feleletet kapott: – Van-e Isten? – Ki az Isten? – Hogyan juthatunk el Istenhez? – Van-e élet a halál után? – Nem – mondta a Mester –. Eredet A női tanítványnak születésnapja volt. hogy mi mit hiszünk. – És a tested a sírba kerül? – Igen. vagy a világból jöttél. te hol leszel? Azonosítás – Szeretném látni az Istent. Jobban félt a "tudatlanságtól". – Semmit – válaszolta – a tanítvány. a legfontosabb kérdés a következő: ki vagyok én? A tanítványok jobban megértették. mint egy csillag az égből. A látogató egyáltalán nem értette a dolgot. ezért a tanítvány jobban megmagyarázta: – Ha a Mester tanítana. hogy mit látunk. A Mester elmosolyodott. ami meghozná a megvilágosodást. – De akkor miért nem látom? . hanem az. ha szabad kérdeznem. amikor fültanúi voltak a Mester és egy prédikátor beszélgetésének. a világba jöttél. de nem tanít semmit. Oktatás – mely nem az – Mit tanít a Mesteretek? – kérdezte egy látogató. amikor megszülettél. akkor a lelked a mennybe megy? – Igen – válaszolt a prédikátor.Anthony de Mello: A csend szava . hittételként kezelnénk a tanítását.

– Akkor meg minek használsz szavakat? Erre a Mester harsányan felkacagott. Szolgálat A Mesterről köztudott volt. De mielőtt útnak indult volna. Jó szándékot talán? – Ó. hanem az üzenetére! – Hogyan lehet azt kiszűrni? – Ragadd meg az egyik mondatát. Üresség Néha nagyon sok. a Mester még odasúgta neki: – Hogy a szívedet követhesd. . de nem a Mestert. s azt válaszolta: – Amikor beszélek. mint a visszahúzódást. s így a csendnek befellegzett. Ez a válasz. s rázd addig. A tanítványok meg azt szerették volna tudni. De ő mindig hangsúlyozta. nagyon tetszett az utazónak. Ami megmarad. zajos látogató érkezett a kolostorba. úgy látszott. Hallgasd a csendet! Jelentés Egy utazó így szólt az egyik tanítványhoz: – Messziről jöttem ide. Érthetőség – Minden szó. hogy mutassa meg magát. hanem énünk hiánya a csend. hogy elérjem az életszentséget? – kérdezte egy utazó. hogy a "megvilágosult" mit jelent. mintsem tükröz. ugyanúgy fölösleges Istentől kérni. minden Istenről alkotott kép sokkal inkább torzít. hogy "megvilágosult" cselekvésre gondol. de meglehetősen szokványosnak találtam a beszédjét. mint a csendben.Egy perc bölcsesség 35 – Miért nem látja a szem saját magát? – kérdezett vissza a Mester. amikor kiemeli a halat a vízből. nagyon erős alkatra lesz szükséged.Anthony de Mello: A csend szava . az lángra lobbantja a szívedet. – Ne a szavaira figyelj. mennyire a jó szándék vezeti a majmot. – Gondoljatok csak arra. vagy a fogótól. – Kövesd a szíved vágyát – válaszolta a Mester. hogy saját magát vágja el. kedvesem. amíg az összes szó le nem esik róla. nem – mondta a Mester. Ez a tanítványokat igencsak dühítette. ő a zajban is ugyanolyan elégedettnek látszott. Később még hozzátette: – Ahogy fölösleges a késtől azt kérni. – Akkor hogyan beszéljünk Istenről? – A csenden keresztül. hogy magába harapjon. nem a szavaimra kell hallgatnod. hogy jobban szereti a cselekvést. Tiltakozó tanítványainak pedig egy nap ezt mondta: – Nem a hang hiánya. hogy megmentse a megfulladástól! Lét – Mit tegyek. hogy hallgassam a Mestert.

a Mesterhez fordult vigaszért. Hogyan szabaduljak meg ezektől? – Légy barátságos magadhoz. Szívélyesség – Mit tegyek. hogy szeressem a felebarátomat? – Ne gyűlöld többé önmagadat! A tanítvány sokáig és komolyan gondolkozott ezeken a szavakon. Csak arra tudlak megtanítani hogyan tedd őket szentté. Ünneplés – Mit adna a lelkiség nekem? – kérdezte az alkoholista a Mestert. A mi feladatunk az. Annak a tanítványának pedig. hogy a felebarátodat szeresd. A Mester ezt mondta: – Ne aggodalmaskodjatok! Ha a fiú valóban önállóan gondolkodik. ezt mondta: – Titokzatos dolog az életszentség: minél nagyobb. s kijelentette. fia halálán érzett nagy bánatában. – Az istenit csak a mindennapiban lehet megtalálni – állította. ahová tartozik. s szabaddá tesz arra. én nem tudom letörölni a könnyeidet. hogy ő ezentúl szabadgondolkodó. majd szelíden így szólt: – Kedvesem. Szentség Annak a prédikátornak. Helyeslés Egy asszony. s odaviszi majd a gyereket. Nyitottság Egy gondterhelt házaspár amiatt panaszkodott a Mesternek. – Alkoholmentes ittasságot – hangzott a válasz. hogy a fiuk felhagyott a család vallásos hagyományaival. Kényszerűség Egy félelmekkel teli vallásos látogatóhoz így szólt a Mester: – Miért vagy olyan nyugtalan? . Önző és énközpontú vagyok. s így szólt: – De én túlságosan is szeretem magamat. A Mester türelmesen végighallgatta. hogy ezt észrevegyük. annál kevésbé lehet észrevenni. akkor az éned megelégedett lesz. amíg kiöntötte szívfájdalmát. a "Hatalmas Szél" biztosan fel fog támadni. hogy építsük be Istent az életünkbe.Anthony de Mello: A csend szava . aki állandóan azt hangoztatta. a Mester ezt mondta: – Ő már ott van. akinek aszkétikus gyakorlatai a bizarrság határát súrolták. majd visszajött.Egy perc bölcsesség 36 Megjelenések A Mester mindig idegenkedett a szenzációktól.

nem mondják. se elveszteni nem. s minden félelme eltűnt örökre. így válaszolt: – Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot. Szabadság. hogy felszabadulj? Abban a pillanatban a látogató megkönnyebbülten fellélegzett. Elszegényedés Egy távoli országból érkező tanítványtól megkérdezte a Mester. és élvezd a kincseidet! Teljes függetlenség A tanítványok a megvilágosodást keresték. Felszabadulás. Nem tudjátok megszerezni. – Van neked saját kincsesházad. A tanítványok mindmáig keresik azt. Akik mondják. de fogalmuk sem volt. hogy lássa a rózsabokrot? – kérdezték. akik azt akarták tudni a Mestertől. hozzátette: – Azért ne keseregjetek. vagy hogyan érhető el. amit se megszerezni. – Miért kell valakinek figyelmesen néznie. miért kutatsz máshol? – Hol van az én kincsesházam? – Ebben a keresésben. akkor teljes virágzásban látom.Anthony de Mello: A csend szava . megkérdezték. A megvilágosodást elveszteni sem tudjátok. pontosan mit jelentenek e szavak. Erre a Mester hangosán felnevetett. lehet. Évekkel később így beszélt barátaihoz: – Nyisd fel a kincsesládádat. amely hatalmába kerített. A tanítvány abban a pillanatban megvilágosodott. mi az. Erre azt mondta a Mester: – Most foglaljátok szavakba! Mindegyikük hallgatott. hanem a saját előre gyártott gondolatát a bokorról. Ő azt kérdezte tőlük: – Melyiktek ismeri a rózsa illatát? Mindegyikük ismerte. Szavak A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mondásán. Amikor a Mester belépett. amely így hangzott: Akik tudják. hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben. – És mi a megváltás? – Moksha. hogy mit keres. s ezt kérdezte: – Szóval téged kényszerítenek arra. – Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember. nem tudják. – Megvilágosodást. A Mester ezt mondta nekik: – Azt nem is lehet elérni. hogy szabad légy? Arra vagy kötelezve. Látva a tanítványok szomorú ábrázatát. . Fegyelem A tanítványoknak.Egy perc bölcsesség 37 – Mert esetleg nem részesedem a megváltásban.

hogy Isten elérésére minden erőfeszítés hiábavaló. aki viszont ezt mondta: – A Mester arra fekteti a hangsúlyt. hogy megy a templomot felgyújtani. Hírverés Csak a legélesebb szem fedezhetett fel valami különöset a Mesteren. mintha az elsőről mit sem tudnál. amelyben egy próféta lángoló fáklyát hordozott az utcákon. sőt kettőtől sem. Amikor egy utazó azt panaszolta fel. Megijedt. Tudott nevetni. és az is köztudott volt róla. hogy neked is annak tűnjön. hogy a "belső Forrással" kapcsolatba kerüljenek. hogy megfordult egy-egy csinos nő után. hogy megvilágosodott legyen. meg akarta őt tenni a teológiai tanszék vezetőjének. sírni vagy dühöngeni.Anthony de Mello: A csend szava . Aztán a Mester még hozzátette: – Egy nap én is fáklyát fogok. hogy a megvilágosodást tanítsa. ami ha túlságosan közel esik. Szerette a jó ételeket. nem zárkózott el egy italtól. az állami hatóságok és a guru. akkor veszélyes. mondván. ezért legokosabb közepes távolságban tartani. Tapasztalat Miután a neves egyetem elnöke meggyőződött a Mester misztikus tapasztalatairól. hogy elérjem Istent? – Ha Istent akarod elérni. Bálványimádás A Mester sohasem fáradt el abban. mert az emberek többet törődnek a templommal. . nem arra. akkor két dolgot jól az eszedbe kell vésned. Nagyon szerette azt a történetet. Az első az. s felgyújtom a templomot is. Ellentmondás – Mit cselekedjek. hogy túlságosan tőle függjenek.Egy perc bölcsesség 38 Mértéktartás A Mester újra meg újra igyekezett lebeszélni tanítványait arról. és egészen más az. hogy felhívja tanítványai figyelmét a vallás veszélyeire. Gyakran hallották tőle: – Három dolog van a világon. az egyik tanítvány helyreigazította: – Más az. mint az Úrral. – Megakadályozná ez abban. ahogy egy elefántot megakadályozna abban. – S mi a második? – Az. hogy úgy viselkedjen. ha túl messze. hogy úgy kell cselekedned. akkor semmit sem ér. hogy a teológiai tanszék vezetője legyen? – Ugyanúgy. hogy az állattani tanszék vezetője legyen. mert ez megakadályozná azt. ha egy ember szent. meg az Urat is. ha a körülmények úgy hozták. elszomorodott. Ez a három pedig a tűz. Ajánlatával megkereste a fő tanítványt. hogy a Mester nem "szent ember".

De akkor ki az. hogy miért ellenzi a csodákat. az "én" eltűnik. Fogalma sem volt a csésze értékéről. ha visszatért hazájába. hogyan különböztetheti majd meg a valódi tanítót a hamistól. Amikor aztán neki szegezték a kérdést. a Mester azt válaszolta: – Téged magad! A tanítvány kérte. sohasem válaszolt a haddzsival kapcsolatos kérdésekre. . Azelőtt egy csavargó használta. A Mester. Sokkal jobban járnál. – Minden figyelmed arra a filléres tudásra irányul. Amikor az egyik tanítvány azt kérdezte. a Lélek sem fog jönni. hogy egy antik csésze óriási összegért kelt el az árverésen. azt válaszolta: – Hogyan is ellenezhetné valaki azt. Te azáltal maradsz szabad és élő. hogy mi ez a "Lélek". és melyik a rossz gyakorlat? – Ugyanúgy. Élmény. amelyben a tudásodat tartod. hogy elmégy. a rossz teóriákat. hogy nem érdeklik a csodák. Átmeneti jelleg A Mester allergiás volt azokra az emberekre. ami nem élmény Az istenélményről folyt a vita. akiről köztudott volt. hogy elmenj.Egy perc bölcsesség 39 Földművelés Az istenit kereső utazó azt kérdezte a Mestertől. hogy mit jelképez a csésze. Előbb vagy utóbb. Arról is csak akkor szerzünk tudomást. akik a kolostorban akartak maradni. de mindegyik tanítvány meghallotta a súlyos szavakat: – Itt az ideje. amellyel fillérekért koldult. – De honnan tudom majd.Anthony de Mello: A csend szava . amikor már felébredtünk. aki megtapasztal? – Az istenélmény tehát egy "nemélmény"? – Olyan ez – mondta a Mester –. hogy melyik a jó. mint az álom. Csoda A külvárosban élő haddzsiról az a hír járta. Ha nem mégy el. hogy csodákra képes. amikor a Mester így szólt: – Amikor az Istent megtapasztaljuk. ahogy a gazdálkodó megkülönbözteti a jó földművelést a rossztól. A Mester így válaszolt: – A jó tanító gyakorlatot ajánl. ha a csészére figyelnél. Így aztán a háza valóságos zarándokhely lett a betegek számára. Egy különösen letört tanítvány azt akarta tudni. Ha nem mész el tőlem. ami a nap minden pillanatában ott játszódik le az ember szeme előtt. hogy fejtse ezt ki jobban. amit könyvekből és tanároktól szedsz össze. megrekedsz és meghalsz – és megfertőződöl. Álcázás A Mester egyszer azt mesélte. A Mester ezt válaszolta: A víz a folyás által marad szabad és élő. aki szegényen halt meg.

ahol a barátom fekszik és haldoklik! S a Nap megállt az égen. Jó példa volt erre az a fiatalember. ezért azt mondta a Napnak: – Isten nevében. amikor az "emberekről" beszélsz? – Mindenkire. aki csak tetteti az alvást? – kérdezte a Mester. – Kikre utalsz. de magát nem. Csak az tudja. aki valóban alszik. máris tudod. Kibúvó Egy látogató elmesélte. ha legyőzte volna félelmét az éjszakai utazástól? Ítélet – Hogyan bocsássak meg másoknak? – Ha senkit sem ítélnél el. hogy kitaláld. hiszen azok a misztikus élmények eszközei – és csakis kockázattal és próbálgatással tanulhatunk. maradj az égen addig. a hamis misztikus másokat és magát is becsaphatja. "Az egyik módja. hogy beszédre bírják. amíg el nem jutok a faluba. Ha elrepeszti a deszkát.Egy perc bölcsesség 40 Megtévesztés – Hogyan különböztessük meg az igazi misztikust a hamistól? – kérdezték a tanítványok. vajon a deszkádba szöget vagy csavart kell-e tenned. amennyit a Mester a legkisebb . – Az lehetetlen. hogy mások tekintélyén csüngenénk. hogy egy szentember meg akarta látogatni haldokló barátját. Később meg azt mondta: – Az alvást mímelő ember félrevezethet másokat." Esztelenség A saját megvilágosodásáról a Mester mindig is nagyon hallgatag volt. aki tetteti az alvást. Ennek is megvannak persze a maga hátrányai. A Mester mosolygott. a következő: verd be a szöget. Korlátozás – Van Isten? – kérdezte a marxista. Nemtörődömség A Mester mindig azt hangsúlyozta hogy magunknak kell tanulnunk. attól. bár a tanítványok mindent elkövettek. akiket roppant érdekelt a mágia.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mindenféle kábítószert ki kell próbálnia. magunkat kell tanítanunk. A Mester csak mosolygott: – Nem lett volna jobb a szentembernek. olyan nincs – válaszolta a Mester. – Amilyent az emberek gondolnak. sohasem kellene megbocsátanod. hogy elmesélje a csavar és a szög régi történetét. Csak annyit sikerült megtudniuk. hogy a csavarra lett volna szükséged. ahelyett. de mivel félt az éjszakai utazástól. – Hogyan különböztetitek meg azt. aki szilárdan meg volt győződve arról. Sajnos. Ez az eset a Mestert arra indította. amíg a szentember be nem ért a faluba.

aki amiatt panaszkodott. Az vagy. hogy miért. hogy képességei nagyon korlátoltak. Megadás – Mi a legmagasabb rendű cselekedet. ami legjobban jellemzi a mai világot. a fekete lyukak. De észrevetted-e már hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz tenni. hogy nevezze meg azt. azt mondta a Mester: – Valóban. amikor megvilágosodott. . Amikor a fiú azt is megkérdezte. – A cselekvés tehát alacsonyabb rendű? – A tétlenség ad életet a cselekvésnek. a kvazárok és a pulzárok közül is a legérdekesebb kétségkívül a személy. – Nem vezet ez tétlenséghez? – Ez maga a tétlenség. aminek magadat tartod. hogy a ház ajtaja nyitva volt. – Nem. Később meg egy csillagásznak. amit valaki tehet? – Ülni és elmélkedni. A válasz így hangzott: hülyén. a Mester ezt mondta: – Tudod fiam. a talentumaim.Anthony de Mello: A csend szava . amiket tizenöt évvel ezelőtt lehetetlennek tartottál? Mi változott? – A képességeim. Amikor az azt akarta tudni. Te változtál. hogyan érezte magát az apja. akit elbűvöltek a modern csillagászat eredményei. te is megváltozol.Egy perc bölcsesség 41 fiának mondott. képességeid nem korlátlanok. Emberekkel találkozott. mint amikor mindent elkövetsz. – Miért töltöd hát az összes idődet munkával? – Ha valaki dolgozik. Találékonyság – Mi a legmagasabb rendű cselekedet amit valaki tenni tud? – Ülni és elmélkedni. Ő vezette a kolostor könyvelését is. s dolgozott kint a földeken. Kialakulás Az egyik tanítványnak. Amikor a gondolkodásod megváltozik. De nagyon ritkán lehetett látni. az olyan volt. nem kell feladnia az ülést és meditációt. hogy behatolj egy házba: létrán mászol. hirtelen azt mondta a Mester: – A világegyetem milliónyi furcsasága. Anélkül a cselekedeteink halottak. A Mester habozás nélkül válaszolt: – Az emberek napról napra többet tudnak a világról. Szünet nélkül végezte a házi munkát. hogy a Mester leüljön és elmélkedjen. – Az nem egy és ugyanaz? – Nem. Felszínesség Egy újságíró kérte a Mestert. s egyre kevesebbet magukról. és ablakot zúzol – s később észreveszed. s könyveket írt.

amikor elítélte a kormány zsarnokságát. Valóság Bár a Mester igyekezett élvezetessé tenni és élvezni az életet. – De hát nem te mondtad. melyeket egy csavargó mondott egy földbirtokosnak: – Tiéd a föld. de nem a kezeddel. – Csak egyet mondj! – Számoljátok meg.Egy perc bölcsesség 42 Megszűnés Egy tanítványnak. azokat a szavakat idézte. – Van – válaszoltak a tanítványok kórusban. hogy megmérjük lelki ellenállóképességünket? – Több is. Például. aki annyira vágyódott a megvilágosodás után. – Így aztán tele vagy az üresség utáni igyekezettel – mondta a Mester nagyot kacagva. – Miért törődne az ember azzal. azt mondta a Mester: – A fénysugárt el lehet kapni. – Mindkettőt. Derűs nyugalom – Van-e valami mód arra. – A bölcs ember nem fél a haláltól szokta mondogatni. ami-kor az eset felől kérdeztek. hogy igyekezzek kiüresíteni magamat? Ezt próbálom most csinálni – válaszolta a tanácstalan tanítvány. vagy amikor tanítványainak egy csoportjával a lepra sújtotta falu segítségére sietett. A Megvilágosodást el lehet érni. – Ez sem igaz. hogy egy gyertyát kioltanak. Később. és kitette magát a letartóztatás és a halál veszélyének. hányszor lesztek nyugtalanok egyetlen nap folyamán! Szemléltetés – Van-e Isten? – kérdezte a Mester egyik nap. az is köztudott volt róla. – Akkor nincs – mondták a tanítványok. – De miért kockáztatná az ember olyan könnyen az életét? – kérdezték egyszer tőle. – Hogyhogy nincs? . amikor már megvirradt? Távoliság A Vidám Park tulajdonosa szóba hozta a helyzet iróniáját: a gyerekek nagyszerűen érzik magukat a parkjában. – Nem igaz – mondta a Mester. ő meg általában levert.Anthony de Mello: A csend szava . – Mit szeretnél inkább: a park tulajdonosa lenni. A Mester nem válaszolt. vagy jól érezni magadat? – kérdezte a Mester. hogy a végén teljesen legyengült. mások meg élvezik a táj szépségét. de nem a te erőfeszítéseiddel. hogy alkalmanként komoly kockázatokat vállalt. – Hát akkor mi a helyes válasz? – Nincs válasz.

Burkolt célzás A Mester azt állította. – Senki sem kerülheti el az öregedést. akkor hogy tudnátok bármit is kérdezni róla? Elsőbbség A Mester örült a technika fejlődésének. úgy tűnik. milyen sokat enged sejtetni! Merevvé meszesedés – Egek. amit Istenről tudhatunk. aki túl van minden gondolaton és szón. ahogy manapság gyakorolják. hogy mi a foglalkozása. ellentétben a Mesterrel. de nagyon is tudatában volt a korlátainak. hogy eljárt feletted az idő! – kiáltotta a Mester. a vallást és lelkiséget egynek tartották. – A te erőfeszítéseid jobb eszközöket produkálnak. az égő istállót pedig tűzzel akarnánk megfékezni. pedig ez a kettő pusztítja leginkább a lelkiséget. De senki sem látta a könyvet mindaddig. akik. könyörgöm. jutalommal és büntetéssel foglalkozik. miután beszélgetett egy kicsit gyerekkori barátjával. ugyan micsoda? – kérdezte a gyáros. Pusztítás A Mester ugyan szentnek látszott. hogy a birtokában van egy könyv. mintha ellenezné a vallást. – De hisz ez a könyv nem mond semmit – panaszolta a tudós. Ez a rejtély persze állandóan foglalkoztatta a tanítványokat. hogy eljárjon felettünk az idő. mégis valahogy úgy tűnt. – De lásd. Manapság. mintha az árvizet vízzel. és mohón kinyitotta – de csak üres lapokat talált benne. amely tartalmaz minden elképzelhetőt. az enyémek jobb embereket. – A vallás. így válaszolt: – Az emberiparban dolgozom.Anthony de Mello: A csend szava . – Azt nem – hagyta jóvá a Mester –. Más szóval: félelmet és kapzsiságot idéz elő. amíg egy látogató tudós kitartó kérleléssel meg nem szerezte a Mestertől. – Gondolj magadra – mondta a Mester. Gyorsan hazavitte. Később megmagyarázta: – Ha nem tudtok semmit sem mondani arról. vagy igen? – kérdezte a barát. Később a tanítványainak még hozzátette: – Az élet célja a személyek kibontakoztatása. az embereket jobban foglalkoztatja a dolgok tökéletesítése. Később még bánatosan hozzátette: – Olyan ez. . de azt mindenképp el kell kerülnünk.Egy perc bölcsesség 43 – Mert kérdés sincs – válaszolta a Mester. – Tudom – mondta megelégedetten a Mester. – Az meg. Amikor egy gyáros megkérdezte tőle.

ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét.Anthony de Mello: A csend szava . hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. nem tudott hova lenni a csodálkozástól. amelyikben az előző olvasó margóra firkált megjegyzése legalább olyan gondolatébresztő. hanem hagyta. mint azt számolgatni. Amikor meglátott egy zsebszámológépet. hogy helyes értékrendet állítsanak fel. A következő kis történettel magyarázta ezt meg: "Valaki egyszer észrevett egy pillangót. hogy mindenki a saját üteme szerint haladjon. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. mint a fogalmát körülírni. Jobb pénzzel rendelkezni. amikor egy látogató azt kérdezte tőle. Csak az időtöket vesztegetitek – s a disznót is felingerlitek. hogy tönkretesszük. azt válaszolta: – Arra." – A növekedési folyamatot – vonta le a következtetést a Mester – nem lehet felgyorsítani. másokat pedig felvett tanítványai közé. mint maga a szöveg? A tanítványok igenlően bólintottak. – Hagyjatok fel azzal. Amikor a Mesterhez fordultak. de semmije sincs a zsebében. hogy mire tanítja a tanítványait. amit szívességként is kérhettek! A veszekedés azonnal megszűnt. hogy sok embernek van ilyen kis zsebszámolója. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta. Egyesek időveszteségnek tartották. Később azért humorosan így szólt: – Úgy tűnik. Meghiúsulás A tanítványok nem tudták megérteni azt az önkényesnek tűnő eljárást. amellyel a Mester egyeseket visszautasított. – Az élet is ilyen szöveg – mondta a Mester. Hetekkel később. amint éppen a bábjából próbált kimászni. Jobb egy élményt átélni. Közlés A tanítványok egyszer az olvasás hasznáról vitatkoztak. mások nem értettek ezzel egyet. Pontosítások A Mester gyerekes örömmel fogadta a modern találmányokat. Egyszer aztán kaptak némi magyarázatot. De ami kibújt a bábból. amit érdemes volna számolni. Csak azt érjük el. hogy jogként követeljétek azt. . amikor ezt hallották a Mestertől: – Ne is próbáljátok a disznót éneklésre tanítani.Egy perc bölcsesség 44 Elnyomás A Mester sohasem erőltette a fejlődést. ő ezt kérdezte: – Olvastatok-e már olyan írást. az nem lepke lett. Sebezhetőség Az állandóan veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester.

– Mikor mondhatjuk valakiről. az semmi. – Tanultságra úgy teszünk szert mondta. Vagyis amit valójában valaki meg tudott tanulni tőle. hogy Istenről. Üldözés Az egyik tanítvány azt fejtegette. azt nem lehetett tanulni. s az lett az eredménye. hogy nem tanult semmit. Végtelenség Lehetetlenség volt rávenni a Mestert. hogy hazudjunk neki bármiről is. ezt mondta neki: – Tanulj meg a feleségedre hallgatni! Az illető szívébe véste a tanácsot. vagy előadásokat hallgatunk. Egyszer így nyilatkozott arról az emberről. Összebékülés Amikor valaki. aki sokáig és gondterhelten fontolgatta. az semmi sem volt. isteni dolgokról beszéljen. vajon tanítványa legyen-e a Mesternek: – Eljött hozzám tanulni. hogy könyveket olvasunk. Megvilágosodás A Mester a tanulásnak is és a bölcsességnek is pártfogója volt. – Istenről csak annyit tudunk – mondta. akinek házassága bajban volt. megtanult a felesége minden szavára figyelni. hogy már felnőtt? – kérdezte az egyik tanítvány. – Amikor már nem szükséges. Azt mondta erre a Mester: – Senkiről sem mondhatjuk azt. De azt is hozzátette: – A kritikus szavai ne csüggesszenek el! Kritikusnak még sosem állítottak szobrot. csak a kritizáltaknak. mindaddig. hogy közölje. amit nem mond! Nagyság – Az a baj a világgal – mondta sóhajtva a Mester – hogy az emberek nem akarnak felnőni. s egy hónap múlva visszatért.Anthony de Mello: A csend szava . akit a gyakori kritikák elbátortalanítottak.Egy perc bölcsesség 45 Szembeállítás Egy úttörő szellemű embernek. A tanítványok közül csak kevesen értették meg. hogy amit tudunk. Jézust és Mohamedet a kortársaik lázadóknak és évtanítóknak tartották. Elmosolyodva így szólt erre Mester: – Most menj haza. mikor erről kérdezték –. tanácsért fordult a Mesterhez. – És bölcsességre? . s figyelj minden szóra. míg ezer őszinte ember meg nem bélyegezte istenkáromlásért. hogy amit a Mester tanított. Tanítani sem. hogy elérte a teljes igazságot. amit a barátaid eltitkolnak előled. ezt tanácsolta a Mester: – Hallgass a kritikus szavaira! Ő megmondja azt. hogy Buddhát.

Megnyilatkozás Amikor új tanítvány jelentkezett a Mesternél. megmutatja azt. amikor úgy tűnik. Amikor erről faggatták. Amikor ez a válasz meghökkentette a látogatót. csak nevetett. hogy csak a csend alakít át. – És kitalálod-e. hogy lássam minden egyes pillanat valóságát. s a tó sem kötődik a képükhöz. madarakat! Miközben mindenki a madarakat figyelte. De komolyan beszélt: – Akárhol is vagytok. aki egész életedben kitart melletted? – Ki az? – Te. amikor valaki megkérdezte: – Hogyan jutunk el arra a csendre. De senki sem tudta rávenni. hátha tréfál. szabad a gazda. hallgassatok. mi a csend.Anthony de Mello: A csend szava . Művészet – Mire jó a mester? – kérdezte valaki. – Megtanít arra. hogy semmi látnivaló sincs. s ez csak még fokozta a tanítványok elképedését. A Mester a tanításával arra oktat. – Te. nézzetek figyelmesen.Egy perc bölcsesség 46 – Önmagadat olvasod. de erről ők nem tudnak. mutatóujját összezárt ajkaihoz emelte. – És tudod a választ összes lehetséges kérdésedre? – Mi az? – Te. hogy mi a megoldás minden egyes problémádra? – Nem. mintha könyv lennél. általában a következő oktatásban részesült: – Ismered azt a személyt. Szemlélődés A Mester gyakran mondogatta. amelyről beszélsz? A Mester erre valami olyan egyszerűt mondott. Egyszer aztán megtört a hallgatás. Utógondolatként még hozzátette: – Egyáltalán nem könnyű feladat. amikor úgy tűnik. hogy minden csendes! Ártatlanság Az egyik kiránduláson ezt kérdezte a Mester: – Akarjátok tudni. a tanítvány megmagyarázta: – Egy művész a festményével megtanított arra. a Mester felkiáltott: – Képük a tóban tükröződik. hogy lássam a naplementét. hogy a tanítványok az arcát kezdték vizsgálni. . amit mindig is néztél – válaszolt a tanítvány. mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek. milyen a megvilágosodott élet? Nézzétek a tó felett repülő. hogy meghatározza. amit mindig is tudtál.

Ő csak annyit mondott: – Még várj! A tanítvány minden évben visszatért erre a kívánságára. Isten lesz.Anthony de Mello: A csend szava . A tanítványaihoz pedig később így szólt: – Miért tételezik fel a kereső emberek. te nem létezel. Akkor remélhetőleg. Gyanú Egy utazónak aki azt kérdezte. hogy szeretne másokat tanítani az igazságra. Amikor "Istennel vagy". Ima A Mester állandóan támadta az emberek kedvenc istenfogalmait. a Mester: – Ha te magad nem vagy csaló. Hogyan lehetnél hát Istennel? Később még azt mondta a Mester: – Keresd a magányt! Amikor valakivel együtt vagy. és csupán ahhoz van szükségük tesztre. hogy felfedezzék a mesterek ámításait? Arányosság Egy várakozással teli látogató nagyon közönségesnek találta azokat az egyszerű szavakat. de a Mester mindig ugyanazt válaszolta neki: – Még várj! Egy nap aztán a tanítvány megsokallta. akkor az Isten nincs. hogy saját maguk őszinték. – Kívánságod teljesen lehetetlen. s azt kérdezte a Mestertől: – Mikor leszek már alkalmas a tanításra? – Amikor a túlzott tanítási vágyad már alábbhagyott – válaszolta a Mester. akkor sem vagy egyedül. röviden csak ennyit mondott. s megkérdezte. aki semmivel sem különb a többinél. téged sem fognak becsapni. amelyekkel a Mester őt köszöntötte. akinek kifogyhatatlan a bőrkészlete.Egy perc bölcsesség 47 Magány – Istennel akarok lenni az imádságban. A teljes egyedüllét az egyetlen lehetőség arra. – De csupán egy embert találtam. – Miért? – Mert amikor te vagy. hogyan különböztetheti meg a valódi mestert egy hamistól. Az anyagkivágást és a varrást azonban már a lábad méretei szerint végzi. hogy találjak egy mestert – mondta az egyik tanítványnak. amikor Isten van. nem vagy egyedül. hogy mit gondol erről a Mester. hogy valóban Istennel legyél. Erőszakosság Egy buzgó tanítvány ama kívánságának adott hangot. mint egy cipész. . és te nem leszel. A tanítvány így felelt: – A mester olyan. – Azért jöttem ide.

akkor itt az ideje. amikor vásárolni indult. az egyiket eladja. Mesterkedés A Mester csendben végighallgatta a férjére panaszkodó asszonyt. mert mindent tökéletesnek lát. mit hoz a holnap. ha mindössze két inge van. aki. a Mester mindig azt hangoztatta. Végül így szólt: – Kedvesem. hogy a tegnap éppen olyan veszélyes. gondolván. Csak másnap jutott eszébe a kerékpár. fiam. amiért megőrizte kerékpárját. hogy szeretne az igazságra tanítani másokat. – De akkor miért akarna bármit is megreformálni? – tiltakoztak a tanítványok. még mindig dicsekedni akarsz az erényeiddel. amin majd én is részt veszek. hogy jobb férjet faragj belőle! Különcség A tanítványok azt akarták tudni. Feltűnési viszketegség Amikor az egyik tanítvány kijelentette. – Hogyan lehetnék az? – Hagyj fel abbéli erőfeszítéseiddel. hogy megítéljem. hogy kifejezze. s virágot vesz rajta. hogy tanítvány legyen. Nagy örömében a legközelebbi templomhoz hajtott Istennek hálát adni. hogy az az igazi újító. de még nem vagy kész a tanításra. . Megelégedettség Bármennyire is ellentmondásosnak tűnt. aki nekiadta köpenyét – a gyülekezet épülésére. ha te jobb feleség lennél. hogy a valódi Isten után nézz! Amikor arra kérték. és kiment a bajból – mondta –. s nem veszed észre. Kötődés – Fogalmam sincs. Másodszor.Egy perc bölcsesség 48 – Ha istened a segítségedre siet. a házasságod sokkal boldogabb lenne. a következő történetet beszélte el: – Egy ember őrizetlenül hagyta teljesen új kerékpárját a piacon. nem adtál lehetőséget annak a szegénynek. Amikor azonban kijött a templomból. A Mester később így szólt: – Szavaid nagyon kenetteljesek voltak. – Két okból. hogy úgyis ellopták már. ezért szeretnék felkészülni rá. s rohant azonnal a piacra. De e bicikli pontosan ott volt. a Mester a következő próbát ajánlotta neki: – Tarts egy szónoklatot. – Félsz a holnaptól. a biciklinek hűlt helyét találta.Anthony de Mello: A csend szava . Ezt mondta a Mester: – Az. miféle ember a legalkalmasabb arra. – Miért nem? – kérdezte az letörten. ahol hagyta. Először is. hogy magyarázza ezt meg. ahogy van. mire is lenne szüksége. alkalmas vagy-e a tanításra! A beszéd nagyon lelkesítő volt. A végén egy koldus jött a szónokhoz. aki képes mindent úgy hagyni.

kért valamit. – Természetesen segíthet – válaszolt nyugodtan a Mester. Bölcs akart lenni. akik azon fáradozik. amit ő keleti lelkiségnek tartott. az ilyenek arra az emberre hasonlítanak. Egy nap aztán ott találta magát. S a fiatalember azt mondta: "Szeretnék bölcs lenni. amely a kapuig hoz. Nem a körző rajzolja a kört. ahol most én ülök. – Miért ne segíthetne az "Isten" szó eljutni magához Istenhez? – kérdezte a pap. Eszközül való használat Amikor egy tanítvány elhagyni készült a Mestert. hogy elérjünk istenhez. Ezt mondta a Mester: – Gondolkodj ezeken: Nem a tűz forró. hogy maga az "Isten" szó és fogalom a végső akadálya annak. hogy hirtelen dühében beállított a Mesterhez a kérdés megvitatására. a Kelet pedig lelkileg? – Azért – felelt a Mester –. . hanem a műszaki rajzoló. az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját és folyását. s ezt válaszolta: – Volt egyszer egy fiatalember. ahol most te vagy. Kegyelem Egyszer egy fiatalember jött a Mesterhez. Hogyan lehetek az? A Mester sóhajtott. hanem te. – De hogyan lehet valami segítség is. aki nagyon büszke volt arra. Ez annyira felbőszítette a helyi papot. jött a Mesterhez s azt kérdezte: – Miért van az. meg akadály is? – A szamár. hogy visszatérjen családjához és foglalkozásához. a Nyugat választhatott először." Magasabbrendűség Egy keleti tanítvány. nem az az eszköz. amely által bejutsz a házba. Nem a szem lát. hogy még nedvesebbé tegye a folyót. A másik típus állandóan buzgólkodik. amit magával vihetne. mert amikor kezdetben a világ különféle szükségleteit osztották ki. hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta. Alkalmatlanság A Mester állandóan hangsúlyozta. s így szólt: – Szeretnék bölcs lenni. vannak újítók és újítók. épp olyan. mint te. pont ott. Vele szemben ült egy fiatalember.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a Nyugat anyagilag fejlődik.Egy perc bölcsesség 49 – Nos. hanem te. s ő maga semmit sem tesz. aki annak érzed. s kívánságának nagy volt az ereje. Az egyik típus hagyja.

– Akkor föltétlenül tegyétek a kezem ügyébe a botomat. kívánhatnék-e még nagyszerűbbet és ünnepélyesebbet? Azt kérte. ezt felelte: – Eltévedtetek. – Az életet – hangzott a válasz. – De hogy tehetném? Engem szentnek tartanak. nem értem a szent iratokat. amelyeket másoknak előírok. ami mögött nincs valóság.. hogy mit akart mondani. A Mester meghallotta ezt. Árnyékbokszolás Újonnan érkezett látogatóinak azt szokta mondani a Mester: – Kopogtassatok. hold és csillagok a halotti díszeim.Egy perc bölcsesség 50 Közösség Amikor már biztos volt. pedig a lényegre volna szükségetek. Némelyiktől aztán még huncutul megkérdezte: – Hogy akarod azt. a tanítványok tisztességes temetést akartak adni neki. hogy megennék a madarak és az állatok. s az ajtók megnyílnak.. – Hogy tennéd azt? Már élettelen leszel. s ha az összes teremtmény a temetési menet a síromhoz. mondván. – Ha élni akarsz. Bátorság Ezt kérdezte egy kiábrándult látogató: – Miért nem termett gyümölcsöt az ittlétem? – Talán azért – válaszolta jóindulatúan a Mester –. . mert a szavak világában éltek. – Akkor hagyj fel velük! – mondta a Mester vidáman. Egy képlettel sosem csillapíthatod a szomjadat. mert nem volt elég merszed megrázni a fát. hogy a vadak és madarak felfalnak. Feltűnésmentesség Egy lelki ember hírében álló férfi panaszkodott a Mesternek: – Nem tudok imádkozni. hogy az ajtó kinyíljon neked. és nagyon sokan követnek ezen a vidéken! Később a Mester sóhajtások közepette így szólt: – A szentség ma csak egy név. Az étlap nem fogja az éhségedet elütni. Akkor lenne igazi. hogy ne temessék el. aki vezetésért jött hozzá. hogy elzavarhassam őket – mondta mosolyogva a Mester. hogy a Mester nemsokára meghal. de a tanítványok hallani sem akartak róla. – Akkor meg már úgysem számít. s így szólt: – Ha az ég és a föld a koporsóm. ha valóság lenne név nélkül.Anthony de Mello: A csend szava . Amikor később megkérdezték. amikor sosem volt becsukva? Szócséplés – Mi az. amit keresel? – kérdezte a Mester egy tudóstól. és csak bolyongtok. ha a nap. Szavakon éltek. s megelégedtek a szavakkal. a szavaknak meg kell halniuk. nem tudom elvégezni azokat a gyakorlatokat.

a rózsa: Nem kérdezi. De a negyedik valahogy normális maradt. hogy az. A Mester szavai harsány nevetésbe fulladtak. Csapás – A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet – mondta a Mester. így szólt: – Laboratóriumok és könyvtárak. ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől. hogy a szentség a szépséghez hasonlóan csak akkor hiteles. s a szegény madárnak száz mérföldet kellett repülnie. amit előírtam neki. hogy feladja a biztonságát. a természettudományokat és a tanulás egyéb formáit. amíg nem tudja. hogy szememet magára vonja. mégsem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem. hogy becsületesen elvégezte mindazt. hogy belehalt a gyakorlatokba. mert kivirul. és elrepüljön. csarnokok és boltozatok és tudós előadások – mind hiábavaló. az üdvözlőbeszéde alig tartott egy percig. aki nem végezte a gyakorlataimat. mert ő volt az egyetlen. még a saját tanítását sem. s hogy gyönyörködjék a szemléltetési eszközökben. A harmadik teljesen eltompult a sok szemlélődéstől. S a következő mondást is: "A szent csak addig szent. Ekképp magyarázta: – Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott meg minden éjjel. termek. Szerette idézni a következő versikét: Kivirul. hogy új lakhelyet keressen magának. a Mester szívesen mesélte a következő kis történetet magáról: – Az első tanítványom olyan gyenge volt. A Mester levonta a következtetést: – Ha az elszáradt fa a helyén marad." Nevelés Bár a Mester gyanúsan fogadta az isteni dolgokkal kapcsolatos tudást vagy tanulást. De jellemző módon. hogy semmit sem szabad túl komolyan venni. ha az ember nincs annak tudatában. ha nincs bölcs szív és látó szem. Nem volt hát meglepő. Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát.Anthony de Mello: A csend szava . nem is illegeti magát. hogy miért. . A második belebolondult abba. melyeknek még híre-hamva sem volt az ő idejében. hogy pártfogolja a bölcsészetet. – Vajon miért? – kérdezte mindig valaki. Egy órával korábban érkezett. semmi sem késztette volna a madarat arra. hogy körbejárja az egyetemet.Egy perc bölcsesség 51 Jókedvűség Összhangban azzal a tanításával. Hiúság A Mester gyakran emlékeztette tanítványait. Végül is egy erdőbe ért. hogy készségesen elvállalta a megnyitóbeszédet az egyetemi diplomaosztáson. – Valószínűleg azért.

a tétlenség pedig erő: Csinálhattok. hogy mindannyiótokat meghipnotizálták. Tanítványai fokozatosan felfedezték. hogy te zseni vagy. és kitanulnak mindenből. az semmi. A zseni Egy író jött a kolostorba. a sast a tojásban. ártalmatlanná tenni a tigrist. már semmit sem kell tennetek. – Mit ismer fel? – A lepkét a hernyóban. – Mitől félünk? – A szeretettől. az együttérzés nélküli fejlődés. a munka nélküli jólét. tigris van a szobában.Egy perc bölcsesség 52 Félelem nélkül – Mi a szeretet? – Mentesség a félelemtől – mondta a Mester. a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás. akik nem tanulnak semmit. hogy azt higgyétek. akik cselekszenek.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester csupán ezt mondta: – A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika. Megtisztulás A Mester állandóan hangsúlyozta. hogy a megvilágosodás nem erőfeszítésen. – Az emberek azt mondják. a szentet az önző emberben. – S mitől lesz valaki zseni? – A felismerőképességétől. a megtört varázslat tétlenséghez vezet. mert már nem ti vagytok azok. S mindannyian gyökeresen megváltoztok: Tehát a megértés megtöri a varázslatot. amit elhullatunk. Igaz ez? – kérdezte. A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott. Félelmetekben megpróbáltok kimenekülni. hogy a Mester "A világ elpusztításáról" fog beszédet mondani. De amikor a varázslat megszűnik. a csend nélküli tanulás. hogy amit ő tanít és tesz. így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán. Emberség Jó előre beharangozták. Ez az átalakulás nem olyan valaminek a következménye. . hanem olyan valaminek. Maya A Mester a következőképp magyarázta. hogy a bölcsesség azoknak adatik meg. – Minden bizonnyal – mondta a Mester nem éppen szerényen. amit akartok. hanem megértésen keresztül történik: – Képzeljétek el. hogy könyvet írjon a Mesterről. Hogy megvédjétek magatokat. amit teszünk.

nem aggódik a jövőért.Anthony de Mello: A csend szava . de párthoz nem tartozót. a folyóban úszó gazokhoz. s jön. a szélben libegő tollhoz. aki egyenlően szeret minden teremtményt. s nem is tért vissza soha többé. aki megy ha lökik. nem élőknek való az ilyen tanítás – azzal felkerekedett. E szavak hallatára felkiáltott az egyik fiatalabb tanítvány: – Halottaknak. ha húzzák. aki nem bánkódik a múlt miatt. miként a föld és ég is mindenkinek egyenlő – ilyen embert terem a megvilágosodás. haladót de adott útvonalhoz nem kötöttet. a szelíden őrlő malomkőhöz. . aki elfogadja a dolgokat úgy ahogy azok jönnek. hasonlít a hatalmas orkánhoz.Egy perc bölcsesség 53 Szűrés – Milyen embert alakít ki a megvilágosodás? A Mester így válaszolt: – Közösségi szelleműt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful