ย่อวิชาเอกเทศสัญญา 3

อธิบายชื่อสัญญา
สินค้า

สัญญาเก็บของในคลังสินค้า

- เก็บ = อยู่ในความครอบครองของนายคลัง

- ของ = สินค้าเทูานั้ นที่เก็บไว้
- ใน

= เก็บสินค้าไว้ภายในสถานที่น้ ั นๆ

- คลังสินค้า = สถานที่ในการเก็บสินค้า เชูน โกดัง
หรือคลังสินค้า

ลักษณะของสัญญานี้

1.เป็ นสัญญา ผูานหลักนิ ติกรรมมาแล้ว +คำาเสนอ+คำาสนอง

2.สัญญานี้ สมบ่รณ์เมื่อมีการสูงมอบ ถ้าไมูสูงมอบสินค้าไมูเป็ น

สัญญา

3.วัตถุแหูงสัญญาคือสินค้า = ทรัพย์สินที่เก็บฝากไว้เพื่อนำาไป

จำาหนูายจูายโอนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (สังหาริมทรัพย์เทูานั้ น)
4.คู่สัญญามี2 ฝู าย คือ 4.1 ผ้่ฝาก คือเจ้าของกรรมสิทธิใ์ น

สินค้าที่ฝาก หรือตัวแทน

4.2 ผ้่รบ

ฝาก คือนายคลังสินค้า กฎหมายใช้คำาวูานายคลังสินค้า นายคลัง
สินค้าคือใครอยู่ในมาตรา 770

5.เป็ นสัญญาตูางตอบแทนที่มีคูาตอบแทนเสมอทำาให้ฟรีๆไมู

ได้ ถ้าฟรีไมูใชูสัญญานี้ บำาเหน็จคูาตอบแทนเป็ นเงินหรือทรัพย์สิน
ก็ได้

6.นายคลังสินค้าต้องด่แลในการเก็บสินค้านั้ นไว้อยูางอารักขา

แหูงตน(เรื่องฝากทรัพย์ทัว่ ไปเอามาใช้ )

มาตรา 659 วรรค 3 นายคลังสินค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกวูา วิญญ่ชนเสียอีก .ทำาหน้าที่ คือ เก็บรักษาสินค้าที่ฝาก ได้ 3.ทำาแล้วต้องได้รบ ั บำาเหน็จ คือคูาตอบแทนนั้ นเอง ฟรีไมู 4.นายคลังสินค้าต้องออกใบรับของคลังสินค้าและใบ ประทวนสินค้าเมื่อผ้่ฝากต้องการ หากผ้่ฝากไมูต้องการใบนั้ นก็ไมู ต้องออกให้มาตรา 775 ที่กลูาวมานั้ นสัญญานี้ มีลักษณะคล้ายกับสัญญาฝากทรัพย์อยู่ หลายประการ ดังนี้ 1.บุคคล = คนที่ประกอบอาชีพนี้ อยู่เป็ นประจำา 2.เป็ นปกติ คือถาวรไมูใชูชัว่ ครั้งชัว่ คราว 5.ผ้่รบ ั ฝากหรือนายคลังสินค้าต้องเก็บทรัพย์สินที่ฝากไว้ใน อารักขาแหูงตน 3.มาตรา 657 ความหมาย ผ้ฝ ่ ากสูงมอบสินค้าของตนให้แกูนายคลัง สินค้า และนายคลังสินค้าตกลงวูาจะเก็บรักษาสินค้านั้ นไว้ในอารักขา แหูงตนแล้วจะคืนให้ .7.นายคลังสินค้าจะเป็ นเจ้าของคลังสินค้า(สถานที่)หรือไมูไมู สำาคัญ จะเชูาสถานที่น้ ั นก็ได้ มาตรา 771 เอาเรื่องของฝากทรัพย์ทัว่ ไปมาใช้กับสัญญานี้ เชูน .สัญญาไมูมีแบบหรือหลักฐานในการทำาสัญญาแตูอยูางใด มาศึกษาที่ละมาตรา มาตรา 770 ความหมายของนายคลังสินค้า 1.สัญญาสมบ่รณ์เมื่อสูงมอบ 2.

.มาตรา 665 นายคลังสินค้าจะคืนสินค้าให้ใครได้บ้าง 1.มาตรา 668 กรณี ท่ีมีการด่แลรักษาสินค้า ถ้าไมูมีการบำารุงรักษาแล้ว สินค้านั้ นอาจเสียหายได้ ผ้่ฝากต้องเป็ นผ้่ออกเว้นแตูจะตกลงไว้ใน สัญญาแล้ว .มาตรา 666 หากสินค้านั้ นเกิดมีดอกผลขึ้นมา นายคลังสินค้าก็ต้อง คืนดอกผลนั้ น จะมาอ้างเป็ นเจ้าของดอกผลไมูได้ .มาตรา 661 นายคลังสินค้าต้องรีบบอกกลูาวแกูผ้่ฝากทันที เว้นแตูผ้่ ฝากร้่แล้ว บอกอะไร หากมีบุคคลภายนอกมาอ้างสิทธิเหนื อสินค้าเชูนยึด อายัด แสดง ความเป็ นเจ้าของในสินค้านั้ น .มาตรา 660 ห้ามมิให้นายคลังสินค้าทำา 3 อยูางนี้ เกี่ยวกับสินค้าเว้นแตู ผ้่ฝากอนุ ญาต 1.ฝากสินค้าในนามของใครก็คืนตานนามนั้ น 3.มาตรา 667 สินค้าที่นายคลังสินค้าจะต้องสูงคืนนั้ น หามีคูาที่นายคลัง สินค้าจะต้องออกให้เพื่อเป็ นการคืนนั้ น ผ้่ฝากต้องเป็ นผ้่จูาย .ใครนำามาฝากก็คืนตามคนนั้ น 2.มาตรา 663 ผ้่ฝากสินค้ามีสิทธิเรียกถอนสินค้านั้ นกูอนครบกำาหนด นั้ นได้ แตูนายคลังสินค้าคืนกูอนกำาหนดไมูได้ .ผ้่ฝากบอกกลูาวแกูนายคลังสินค้าให้คืนแกูใครก็คืนแกูคนนั้ น 4.กรณี ผ้่ฝากตาย คืนให้แกูทายาท .เอาสินค้าออกไปใช้สอย 2.เอาสินค้าไปให้บุคลภายนอกเก็บรักษา .เอาสินค้าไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย 3.มาตรา 669 กรณี ของการจูายคูาบำาเหน็จ .

มาตรา 616 นายคลังสินค้าต้องรับผิดในกรณี ท่ีสูงมอบสินค้าชักช้า หรือสินค้าเสียหายหรือส่ญหาย เว้นแตูนายคลังสินค้าพิส่จน์ได้วูามันเกิด ขึ้นโดยสุดวิสัยหรือสภาพของสินค้านั้ นเองหรือความผิดของผ้่ฝากเอง .มาตรา 671 อายุความที่นายคลังสินค้าฟ้ องผ้่ฝากได้ต้องไมูเกิน 6 เดือนนั บแตูวันที่ตนมีสิทธิเรียกร้อง มาตรา 772 นำาเรื่องรับขนมาใช้กับสัญญานี้ ดังนี้ .มาตรา 619 กรณี ท่ีนายคลังสินค้าไมูต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิด ขึ้นถ้าหากผ้่ฝากไมูได้แสดงวูาสภาพของสินค้าที่ฝากนั้ นมันเป็ นสินค้า อันตรายหรือนูาจะเป็ นสินค้าที่อาจจะกูอให้เกิดความเสียหายโดยสภาพ ของมันเองเว้นแตูผ้่ฝากได้บอกกลูาวแกูนายคังสินค้าเรียบร้อยแล้ว .มาตรา 670 สิทธิยึดหนูวงที่นายคลังสินค้าจะยึดสินค้าได้ตูอเมื่อ ผ้่ ฝากผิดนั ดไมูชำาระหนี้ เกี่ยวกับการ ฝากสินค้านั้ นๆ .มาตรา 623 วรรคแรก ความรับผิดของนายคลังสินค้ายูอมสิ้นสุดลง เมื่อผ้่ฝากได้รบ ั เอาสินค้านั้ นไปโดยไมูอิดเอื้ อน(ไมูปฏิเสธกูอนที่จะรับ เอาสินค้านั้ นไป)และได้ให้บำาเหน็จคูาฝากเพื่อการเก็บรักษา(คูา ตอบแทน) วรรคสอง บัญญัติไมูให้นำาบทบัญญัติตามวรรคแรกมาบังคับคือหาก ผ้่ฝากรับเอาสินค้านั้ นไปและจูายคูาบำาเหน็จแล้วแตูถ้าสินค้านั้ นด่จาก สภาพภายนอกแล้วไมูร้่ถึงความส่ญหายหรือบุบสลายนั้ นเว้นแตูผ้่ ฝากไมูบอกกลูาวแกูนายคลังสินค้าภายในแปดวันนั บแตูวันสูงมอบ นายคลังสินค้าก็หลุดไมูต้องรับผิด วรรคสามแตูถ้าสินค้านั้ นเกิดความส่ญหายหรือบุบสลายโดยเกิดจาก การกระทำาทุจริตหรือประมาทเลินเลูออยูางร้ายแรง นายคลังสินค้า .ถ้ามีข้อตกลงในสัญญามีวูาจูายเมื่อไรก็จูายตามนั้ น แตูถ้าไมูมีการ ตกลงไว้ก็จูายตามจารีตของท้องถิ่นนั้ นๆ หากไมูมีจารีตก็จูาย บำาเหน็จสินค้าให้แกูผ้่ฝาก .

มาตรา 631 วรรคสอง เมื่อเกิดกรณี ท่ีกลูาวมาตามวรรคแรก แตูเป็ น สินค้าประเภทเนูาเสียหาย เชูนของสดเสียงูาย และหากปลูอยหนูวงช้า ไว้นานยูอมเสี่ยงตูอราคาสินค้า(ไมูคุ้มกับการเก็บรักษา) กฎหมายจึงให้ สิทธิท่ีนายคลังสินค้าเอาสินค้าออกขายทอดตลาดได้ ตามวรรคสาม .มาตรา 631 วรรคแรก เป็ นกรณี ท่ีถึงกำาหนดเวลาคืนสินค้าแตูผ้่ทรง ไมูมาเอาสินค้าและนายคลังสินค้าหาตัวผ้่ฝากหรือผ้่รบ ั โอนหรือทายาท ของผ้่ทรงใบรับของคลังสินค้าไมูพบหรือหาพบแล้วบอกกลูาวให้มารับ เอาสินค้าแตูบอกปั ดไมูยอมรับเอาสินค้า นานคลังสินค้าได้บอกกลูาว ถามไปยังผ้่ทรงนั้ นวูาจะให้เอาสินค้าไปเก็บไว้ท่ีไหน แตูผ้่ฝากไมูตอบ ตามคำาถามของนายคลัง หรือตอบมาแตูทำาตามไมูได้ เชูนเก็บไว้บนดวง จันทร์ เชูนนี้ นายคลังมีสิทธิท่ีจะเอาสินค้านั้ นไปฝากไว้ท่ีสำานั กงานฝาก ทรัพย์ .มาตรา 630 สิทธิของนายคลังสินค้าที่จะยึดหนูวงสินค้าได้ จะยึด หนูวงได้ต้องเป็ นกรณี ท่ีผ้่ฝากไมูชำาระหนี้(ตกเป็ นผ้่ผิดนั ดเสียกูอน) ยึด หนูวงสินค้าเพื่อเป็ นประกันในการชำาระหนี้ (คูาบำาเหน็จรักษาสินค้า ) .มาตรา 631 วรรคสาม การเอาสินค้าไปฝากที่สำานั กงานฝากทรัพย์ หรือนำาสินค้าออกขายทอดตลาด นายคลังต้องบอกกลูาวแกูผ้่ทรงหรือผ้่ ฝากหรือผ้่รบ ั สลักหลังโดยมิชักช้าเว้นแตูไมูสามารถบอกกลูาวได้ แตูถ้า นายคลังสินค้าบอกกลูาวได้แตูละเลยไมูบอกกลูาวทั้งๆที่สามารถบอกได้ .ไมูมีทางหลุดพ้นความรับผิดถึงแม้จะสูงมอบผูานไปแปดวันแล้ว ก็ตาม .มาตรา 625 ถ้ามีการบันทึกข้อความใดๆที่ยกเว้นความรับผิดหรือ จำากัดความรับผิดของนายคลังสินค้าประการใดก็ตามลงในใบรับของหรือ ใบประทวน ข้อความนั้ นเป็ นโมฆะ(โมฆะเฉพาะข้อความนั้ นไมูรวมถึง สัญญา) เว้นแตูผ้่ฝากจะเจตนาตกลงโดยชัดแจ้ง(เขียนลงในใบรับของ หรือใบประทวนโดยชัดแจ้ง ) ข้อความนั้ นก็บังคับได้ไมูเป็ นโมฆะ .

จะเข้าไปเวลา 21.มาตรา 632 สิทธิของนายคลังสินค้าที่จะหักคูาเก็บรักษาสินค้าที่เกิด จากการเก็บรักษาสินค้าโดยเกิดหน้าที่จากการที่ผ้่ทรงใบประทวนสินค้า บอกกลูาวให้นายคลังสินค้าเอาสินค้าออกขายทอดตลาด เมื่อได้เงิน จำานวนสุทธิเทูาใด นายคลังสินค้าก็เอาหักคูาเก็บรักษาสินค้าแล้วเงิน เหลืออยูเ่ ทูาใดนายคลังสินค้าต้องสูงมอบให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้รบ ั ทันที มาตรา 773 หน้าที่ของนายคลังสินค้าและสิทธิของผ้้ฝาก ผ้่ฝากหรือผ้่ทรง(ผ้่ท่ีได้ครอบครองใบรับของคลังสินค้ากับ ประทวนสินค้า)มีสิทธิท่ีจะเข้าไปในคลังสินค้าเพื่อตรวจสินค้าหรือเอา สินค้าออกมาเป็ นตัวอยูาง ซึ่งเป็ นหน้าที่ของนายคลังสินค้าต้องยอมให้ เขาเข้าไปจะปฏิเสธไมูได้เด็ดขาด การเข้าไปในคลังสินค้าได้เมื่อไร ได้ เมื่อเวลาซึ่งเป็ นปกติท่ีคลังสินค้านั้ นเปิ ดทำางาน เชูนคลังสินค้านั้ นๆเปิ ด ทำางานตอนกลางคืนจะเข้าไปตอนกลางวันไมูได้หรือเปิ ดเวลา 08.00 น.ก็ไมูได้ เป็ นต้น มาตรา 774 การเรียกให้ผ้ฝากถอนสินค้า ตามปกติแนูนอนผ้่ฝากเรียกถอนคืนเมื่อไรก็ได้ถึงแม้จะกูอนเวลาที่ กำาหนดไว้ก็ตาม แตูมาตรานี้ เป็ นหน้าที่ของนายคลังสินค้าที่มีสิทธิเรียก ให้ผ้่ฝากถอนสินค้า .แตูไมูบอกจนทำาให้สินค้านั้ นเนูาเสีย นายคลังสินค้าต้องรับผิดเมื่อมี ความเสียหายขึ้น ตามวรรคสี่ .00 น.แตูถ้าไมูมีการกำาหนดเวลาคืนสินค้า นายคลังสินค้าสามารถบอก กลูาวผ้่ฝากให้มาถอนสินค้าได้ แตูต้องทำาตามมาตรา 774 นี้ เทูานั้ น คือ นายคลังต้องบอกกลูาวลูวงหน้าให้ผ้่ฝากทราบลูวงหน้า 1 เดือน แล้ว ต้องรอระยะเวลาให้ครบ 2 เดือนนั บจากวันอกกลูาวคือรวมเวลาที่บอก .มีการกำาหนดเวลาที่ฝากไว้นายคลังสินค้าจะเรียกให้ผ้่ฝากมาถอน สินค้ากูอนกำาหนดเวลาไมูได้ .0020.

กลูาวเข้าไปด้วยแล้วต้องครบ 2 เดือน แตูถ้ายังไมูครบ 2 เดือน นายคลัง จะถอนสินค้ากูอนไมูได้ ( โปรดหาอูานที่อ่ ืนประกอบด้วย) มาตรา 775 หน้าที่ของนายคลังสินค้าที่ต้องออกใบรับของคลังสินค้า และประทวนสินค้าเมื่อผ้้ฝากต้องการ ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าไมูใชูแบบหรือความสมบ่รณ์ ของสัญญานี้ ดังนั้ นกฎหมายจึงใช้ถ้อยคำาวูาหากผ้่ฝากต้องการใบรับของ คลังสินค้าและประทวนสินค้านายคลังสินค้าต้องออกให้ และถ้าต้องการ จริงๆนายคลังสินค้าจะปฏิเสธออกให้ไมูได้แตูปกตินายคลังสินค้าก็ออก ให้อยู่แล้ว มาตรา 776 ใบรับของคลังสินค้าคืออะไร ์ ินค้าได้โดยไมู ใบรับของคลังสินค้าคือใบที่สามารถใช้โอนกรรมสิทธิส ต้องสูงมอบสินค้า แตูเพียงแคูสลักหลังในใบรับของคลังสินค้าก็ กรรมสิทธิใ์ นสินค้านั้ นก็โอนทันทีแล้ว ถึงแม้วูาสินค้านั้ นจะอยู่ในคลัง สินค้าก็ตาม มาตรา 777 ใบประทวนสินค้าคืออะไร ใบประทวนสินค้าคือใบที่สามารถใช้เป็ นประกันในการชำาระหนี้ ได้ โดยกฎหมายให้สิทธิท่ผ ี ้่ฝากจะจำานำาสินค้าในคลังสินค้าโดยการสลักหลัง ใบประทวนสินค้าเพื่อจำานำาโดยไมูต้องสูงมอบสินค้าให้อยู่ในความครอบ ครองของผ้่รบ ั จำานำาเหมือนบทบัญญัติเรื่องจำานำาที่วูาไว้คือถ้าหากไมูมี การสูงมอบทรัพย์สินที่จำานำาให้แกูผ้่รบ ั จำานำาสัญญาจำานำาก็ไมูเกิด แตูถ้า เป็ นเรื่องการสลักหลังใบประทวนสินค้าเพื่อการจำานำาแล้วละก็ไมูต้องสูง มอบสินค้าแตูจะต้องสูงมอบใบประทวนสินค้าเทูานั้ นไว้ให้กับผ้่รบ ั สลัก หลัง(ผ้่รบ ั จำานำา )และสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าก็ไมูต้องไปทำาอะไรกับมัน ปลูอยไว้ให้อยู่ในความด่แลของนายคลังสินค้าตูอไปและผ้่ท่ีจะต้องจด รายการจำานำานั้ นคือนายคลังสินค้าเพราะมาตรา 778 บอกวูาต้องลง ลายมือชื่อนายคลังสินค้าด้วย .

คูาบำาเหน็จ 4.กำาหนดเวลาในการเก็บสินค้า 7.ที่ต้ ังคลัง 3.มาตรา 778 รายการในการออกใบรับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้า ที่สำาคัญคือการลงลายมือชื่อนายคลังสินค้า 1.มีการประกันภัยสินค้าหรือไมู ถ้ามีก็บอกจำานวนเงินและ ชื่อผ้่รบ ั ประกันภัยด้วย มาตรา 779 การสลักหลังใบรับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้า กฎหมายห้ามการสลักหลังโดยไมูระบุช่ ือ เพราะการสลักหลังที่ไมู ระบุช่ ือจะนำามาใช้ในสัญญานี้ ไมูได้ แตูถ้ามีการโอนโดยการสลักหลังไมู ์ รือจำานำาก็ตาม ระบุช่ ือ(ผ้่ถือ) การโอนก็ไมูเกิด ไมูวูาจะโอนกรรมสิทธิห มาตรา 780 เมื่อมีการสลักหลังใบประทวนสินค้าแล้วต้องทำาอย่างไร กฎหมายบอกแล้ววูาการจำานำาสินค้าต้องสลักหลังใบประทวนสินค้า กูอน การจำานำาจึงจะเกิดขึ้นและต้องระบุช่ ือผ้่รบ ั สลักหลังด้วย หลังจากการสลักหลังเพื่อจำานำาสินค้าต้องทำาอยูางไรบ้าง มาตรา 780 บอกวูาต้องจดแจ้งการสลักหลังลงในใบรับของคลังสินค้า ด้วย เพราะวูาใบรับของคลังสินค้านั้ นหากมีการสลักหลังระบุช่ ือแล้ว กรรมสิทธิใ์ นสินค้าต้องเปลี่ยนมือหลังจากสูงมอบใบรับของคลังสินค้า นั้ นให้กับผ้ร่ บ ั สลักหลังโอนกรรมสิทธิ์ ใครเป็ นผ้่ท่ีมีหน้าที่ในการจดแจ้งการสลักหลังลงในใบรับของคลัง สินค้านี้ ? ตอบคือคู่สัญญาเพราะในมาตรานี้ ระบุเป็ นคู่สัญญา คู่สัญญาคือใครบ้าง ? .ชื่อ ยี่ห้อ สำานั กผ้่ฝาก 2.สภาพสินค้า 5.สถานที่และวันออกใบรับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้า 6.

ตอบคือ ผ้่ฝากหรือผ้่ทรงและผ้่รบ ั สลักหลัง (ผ้่รบ ั จำานำา ) และต้องจด อะไรลงในใบรับของคลังสินค้า ? ตอบต้องจดรายการตามมาตรา 787 คือ 1.วันหนี้ ถึงกำาหนดชำาระ ลงในใบประทวนสินค้าเป็ นสำาคัญเหมือนกับใบรับของคลังสินค้า มาตรา 782 บัญญัติหน้าที่ของผ้้รบ ั จำานำา(ผ้้รับสลักหลัง) เมื่อมีการทำาตามมาตรา 781 แล้ว กฎหมายกำาหนดให้ผ้่รบ ั สลัก หลังบอกกลูาวให้แกูนายคลังสินค้าได้ทราบถึงการสลักหลังจำานำาสินค้า .วันหนี้ ถึงกำาหนดชำาระ ทำาไมกฎหมายต้องการให้จดรายการ 3 อยูางนี้ คำาตอบ คือเพื่อเป็ นข้อตูอส้่ผ้่ซื้อสินค้า หากไมูมีการจดแจ้งรายการลงใน ใบรับ ของคลังสินค้า มาตรา 780 วรรค 2 บัญญัติไว้วูาการจำานำาหากอาจยก เป็ นข้อตูอส้ผ ่ ้่ซื้อสินค้าได้ไมู การซื้ อสินค้าหรือการโอนกรรมสิทธิใ์ นสินค้านั้ นที่อยู่ในคลังสินค้า ทำาได้โดยการสลักหลังใบรับของคลังสินค้า ดังนั้ นหากมีการจำานำาสินค้า ์ ะได้ร้่วูาสินค้านั้ นติดจำานำาอยู่ เพราะถ้า ขึ้น ผ้่รบ ั สลักหลังโอนกรรมสิทธิจ ผ้ซ ่ ื้ อสินค้า(ผ้่รบ ั สลักหลังโอนกรรมสิทธิ ์ )ได้ซื้อสินค้าที่ติดจำานำาไปก็ เทูากับเป็ นผ้่จำานำานั้ นเองและ สินค้าที่ติดจำานำาก็ติดตามไปกับตัวสินค้า ด้วย สรุปในมาตรานี้ บังคับให้คู่สัญญามีหน้าที่จดแจ้งการสลักหลังจำานำา สินค้าลงในใบรับของคลังสินค้า มาตรา 781 บัญญัติหน้าที่ของผ้้ฝากและผ้้รับจำานำา(ผ้้รับสลักหลัง) เมื่อมีการสลักหลังจำานำาสินค้าลงในใบประทวนสินค้าแล้วและสูง มอบใบประทวนสินค้าให้แกูผ้่รบ ั จำานำาแล้ว กฎหมายจึงกำาหนดหน้าที่ ของผ้่ฝากและผ้่รบ ั จำานำา (ผ้่รบ ั สลักหลัง )ต้องจดรายการหรือข้อความ ตามมาตรา 780 ด้วยก็คือ 1.ดอกเบี้ย(หากมีการตกลง) 3.การจำานำาสินค้าเป็ นประกัน หนี้ ประธานเป็ นเงินจำานวนเทูาใด 2.การจำานำาสินค้าเป็ นประกันหนี้ ประธานเป็ น เงินจำานวนเทูาใด 2.ดอกเบี้ย(หากมีการตกลง) 3.

วันหนี้ ถึงกำาหนดชำาระ และเมื่อนายคลังสินค้าได้ทราบถึงการบอกกลูาวนั้ นแล้ว นายคลัง สินค้ามีหน้าที่ต้องจดรายการทั้ง 3 อยูางนั้ นลงในใบต้นขั้วที่มีอยู่กับนาย คลังสินค้า แตูถ้านายคลังสินค้าทราบแล้วแตูไมูจดรายการนั้ นลงในใบ ต้นขั้ว การจำานำาหาอาจยกเป็ นข้อตูอส้่เจ้าหนี้ คนอื่นที่ไมูใชูผ้่รบ ั สลักหลัง (ผุ้รบ ั จำานำา )ไมูได้ ก็คือเจ้าหนี้ ของผ้่ฝากมีสิทธิท่ีจะเข้ามาเฉลี่ยหนี้ นี้ ได้ ด้วยและจะปฏิเสธก็ไมูได้เพราะไมูได้จดรายการทั้ง 3 อยูางนั้ นตาม มาตรา 782 วรรค 2 มาตรา 783 หน้าที่นายคลังสินค้าแยกสินค้าและออกเอกสารให้ใหม่ สิ่งสำาคัญต้องเกิดจากเจตนาของผ้่ทรงใบรับของคลังสินค้ากับ ประทวนสินค้า ผ้่ทรงต้องมีท้ ังใบรับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้า (ยัง ไมูมีการสลักหลังจำานำาใบ)จึงจะทำาได้ การแยกสินค้า คือ เพียงให้นายคลังสินค้าระบุจำานวนสินค้าลงใน เอกสารใหมูเทูานั้ น แตูผ้่ทรงใบรับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้าจะ ต้องเวนคืนใบรับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้าใบเดิมให้นายคลัง สินค้ากูอนด้วย วรรคสองหากมีคูาใช้จูายเกี่ยวกับการแยกสินค้าและออกเอกสารให้ ใหมู ผ้่ทรงใบรับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้าต้องรับใช้ (ชดใช้คูาใช้ จูายเกี่ยวกับการแยกสินค้าและออกเอกสารให้ใหมู) .ดอกเบี้ย(หากมีการตกลง) 3.การบอกกลูาวต้องทำาอยูางไร กฎหมายบอกวูาให้เขียนเป็ น จดหมายบอกกลูาว คำาวูาจดหมายก็คือหนั งสือหรือที่เขียนเป็ นลาย ลักษณ์อักษรและต้องเขียนอะไรบ้าง? กฎหมายกำาหนดให้เขียนคำาจดแจ้งลงในจดหมาย ดังนี้ เทูาใด 1.การจำานำาสินค้าเป็ นประกันหนี้ ประธานเป็ นเงินจำานวน 2.

มาตรา 784 การโอนสินค้าโดยการสลักหลังในใบรับของคลังสินค้า กรรมสิทธิใ์ นสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้านั้ น จะโอนได้ด้วยการโดยการ สลักหลังในใบรับของคลังสินค้า ผ้่ฝากสลักหลังระบุช่ ือผ้่รบ ั สลักหลัง ์ ็โอนทันทีได้โดยไมูต้องสูง แล้วสูงมอบใบรับของคลังสินค้า กรรมสิทธิก มอบสินค้า การสลักหลังนั้ นทำาได้โดยการเขียนข้อความด้านหลังใบรับ ของคลังสินค้าตามแบบฟอร์มของมันและสูงมอบใบรับของคลังสินค้า มาตรา 785 การจำานำามีได้ท้ ังสลักหลังใบประทวนสินค้าและใบรับของ คลังสินค้า อาจจะสงสัยวูามาตรา 776 บอกวูาใบรับของคลังสินค้านั้ นโอนได้ แตูกรรมสิทธิ์ สูวนมาตรา 777 บอกวูาใบประทวนสินค้าสลักหลังเพื่อ การจำานำาเทูานั้ น แตูทำาไมมาตรานี้ ถึงให้สิทธิท่ีจะจำานำาสินค้าได้โดยการ สลักหลังใบรับของคลังสินค้ามันไมูขัดมาตรา 776 หรือ ? คำาตอบมาตรา 785 ให้สท ิ ธิท่ีจะจำานำาสินค้าได้โดยการสลักหลัง ใบรับของคลังสินค้าแตูจะใช้การสลักหลังใบรับของคลังสินค้าได้มันต้อง ทำาตามขั้นตอน คือ หากมีการสลักหลังใบประทวนสินค้าแล้วแยกใบทั้ง สองออกจากกัน ก็จะเหลือเพียงใบรับของคลังสินค้าซึ่งกรรมสิทธิใ์ น สินค้ายังอยู่กับผ้่ฝากหรือผ้่ทรงใบรับของคลังสินค้าอยู่ ในเมื่อตนเอง เป็ นเจ้าของสินค้าอยู่และในใบรับของคลังสินค้าก็มีรายการการจำานำา สินค้าอยู่ตามมาตรา 780 ก็ทำาได้เพราะหากมีผ้่รบ ั จำานำา (ผ้่รบ ั สลักหลัง ) รับจำานำาสินค้าที่สินค้านั้ นติดประกันแล้วก็เป็ นสิทธิของเขาที่อยากจะรับ จำานำา สรุปมาตรานี้ ให้สิทธิผ้่ฝากหรือกรณี ผ้่ทรงใบรับของคลังสินค้าจะ สลักหลังใบรับของคลังสินค้าเพื่อจำานำาเป็ นหนี้ จำานำาชั้นที่สองก็ทำาได้แตู ต้องมีการสลักหลังใบประทวนสินค้าเสียกูอนจึงจะสลักหลังเพื่อจำานำา ใบรับของคลังสินค้าได้ .

วันหนี้ ถึงกำาหนดชำาระในหนี้ ประธาน ใครคือผ้่จดรายการนี้ คู่สัญญาตามมาตรา 780 ผ้่ฝากหรือผ้่ทรง และผ้่รบ ั สลักหลังจำานำาสินค้า มาตรา 788 การคืนสินค้าต้องมีใบรับของคลังสินค้ามาเวนคืนด้วย เป็ นหน้าที่ของผ้่ทรงหรือผ้่ฝากและเป็ นสิทธิของนายคลังสินค้าที่ได้ รับ มาตรานี้ จะไมูมีการสลักหลังจำานำาสินค้าจึงสามารถนำาใบรับของคลัง สินค้าใบเดียวได้เพื่อแลกกับสินค้าเพราะใบทั้งสองมันจะอยู่ติดกันถ้า ไมูมีการสลักหลังจำานำา แตูหากมีการสลักหลังจำานำาสินค้าต้องใช้มาตรา 789 แตูมีใบรับของคลังสินค้าใบเดียวก็ได้ไมูมีใบประทวนสินค้าก็ได้ตาม มตรานี้ .ดอกเบี้ย(หากมีการตกลง) 3.การจำานำาสินค้าเป็ นประกันหนี้ ประธานเป็ นเงินจำานวน 2.มาตรา 786 ไม่มีการจำานำาสินค้าที่อย่้ในคลังสินค้า จะแยกใบรับของ คลังสินค้าและประทวนสินค้าออกจากกันไม่ได้ ถ้ามีการจำานำาโดยมีการสลักหลังใบประทวนสินค้าจะต้องแยกใบรับ ของคลังสินค้าออกไปด้วย แตูถ้าไมูมีการสลักหลังจำานำาจะแยกใบรับ ของคลังสินค้าและประทวนสินค้าออกจากกันไมูได้ แตูถ้ามีการโอนกรรมสิทธิโ์ ดยการสลักหลังใบรับของคลังสินค้าอยูาง เดียวโดยไมูมีการจำานำาสินค้าก็จะแยกใบทั้งสองออกจากกันไมูได้ สรุปงูายๆคือจะแยกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าออก จากกันได้จะต้องมีการสลักหลังจำานำาสินค้าลงในใบประทวนสินค้าเสีย กูอน (ไมูมีการสลักหลังจำานำาสินค้าจะแยกใบทั้งสองออกจากกันไมูได้ ) มาตรา 787 รายการที่ต้องจดลงในใบประทวนสินค้า หากมีการสลักหลังจำานำาสินค้าแล้วต้องจดแจ้งรายการ 3 อยูางคือ เทูาใด 1.

รวมทั้งดอกเบี้ย(หากมี) ได้จนถึงกำาหนดชำาระหนี้ ส่วนวรรคสามบอกวูาหากผ้่ทรงได้วางจำานวนเงินที่รวมถึงหนี้ จำานำา ใบประทวนสินค้าด้วยให้แกูนายคลังสินค้าแล้ว นายคลังสินค้ามีหน้าที่ ต้องนำาเงินหนี้ ประกันที่ผ้่ทรงใบรับของคลังสินค้าให้ตนชำาระให้แกูผ้่ทรง ใบประทวนสินค้า(ผ้่รบ ั จำานำา ) ให้ตูอเมื่อผ้่ทรงใบประทวนสินค้าได้ เวนคืนใบประทวนสินค้าแกูนายคลังสินค้า มาตรา 790 หน้าที่นายคลังสินค้าเอาสินค้าขายทอดตลาด หน้าที่นายคลังสินค้าเอาสินค้าขายทอดตลาดได้ก็ตูอเมื่อ .ผ้ท ่ รงใบรับของคลังสินค้า (ผ้่จำานำา) ไมูชำาระหนี้ ตามที่นำาสินค้าไปเป็ น ประกัน .เมื่อถึงกำาหนดชำาระหนี้ แล้วแล้วผ้่ทรงละเลยไมูชำาระหนี้ .ผ้ท ่ รงใบประทวนสินค้า(ผ้่รบ ั จำานำา ) ได้ย่ ืนคำาคัดค้านตามระเบียบแล้ว .มาตรา 789 การคืนสินค้าต้องมีท้ ังใบรับของคลังสินค้าและใบ ประทวนสินค้าด้วย เป็ นกรณี ท่ีมีการสลักหลังจำานำาใบประทวนสินค้า ซึ่งตามปกติเมื่อมี การสลักหลังจำานำาใบประทวนสินค้าแล้วต้องแยกใบทั้งสองออกจากกัน ตามมาตรา 777 วรรค 2 สิทธิท่ีผ้่ฝากหรือผ้่ทรงจะได้รบ ั สินค้าจากนายคลังสินค้านั้ นต้อง เวนคืนทั้งใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า ส่วนวรรคสองนั้ นเป็ นบทยกเว้นตามวรรคแรก ที่ไมูต้องเวนคืนใบ ทั้งสองเพียงแคูผ้่ทรงเวนคืนใบรับของคลังสินค้าใบเดียวไมูต้องมีใบ ประทวนสินค้า แตูจะต้องทำาตามขั้นตอนดังนี้ 1.ผ้ท ่ รงใบรับของคลังสินค้าวางเงิน (เงินเทูานั้ น)ให้แกูนายคลัง สินค้าตามจำานวนหนี้ ที่เอาสินค้าไปจำานำา ซึ่งด่จำานวนเงินได้จากใบ ประทวนสินค้าในต้นขั้วที่นายคลังสินค้ามีไว้อยู่กับตนตามมาตรา 782 2.

.เมื่อครบกำาหนดแปดวันนั บแตูวันคัดค้านแล้วผ้่ทรงใบรับของคลัง สินค้า(ผ้่จำานำา) ไมูชำาระหนี้ หากครบสี่ประการที่ผูานมา ผ้่ทรงใบประทวนสินค้า(ผ้่รบ ั จำานำา )ได้ บอกกลูาวให้นายคลังสินค้าทราบถึงการนั้ นแล้วก็จะกูอให้เกิดหน้าที่ท่ี นายคลังสินค้าต้องเอาสินค้าออกขายทอดตลาดได้ มาตรา 791 หน้าที่ของผ้้ทรงใบประทวนสินค้า(ผ้้รับจำานำา) เมื่อนายคลังสินค้ามีสิทธิท่ีจะเอาสินค้าออกขายทอดตลาด ตาม มาตรา 790 ผ้ท ่ รงใบประทวนสินค้า(ผ้่รบ ั จำานำา ) ต้องมีจดหมายบอก กลูาวให้ผ้่ฝากทราบเวลาและสถานที่ในการขายทอดตลาด เพื่อผ้่ฝากได้ เข้าประม่ลราคาสินค้านั้ น มาตรา 792 หน้าที่นายคลังสินค้าหักเงินจากการขายทอดตลาด การชำาระเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสินค้า มาตรานี้ กรณี มีเงิน พอ นายคลังสินค้าต้องหักเงินที่ค้างชำาระแแกูตนเนื่ องจากการเก็นรักษา สิน้านั้ นจากจำานวนเงินสุทธิท่ีขายทอดตลาดได้ และเมื่อผ้่ทรงใบ ประทวนสินค้ามาเวนคืน ต้องเอาเงินที่เหลือนั้ นให้ผ้่ทรงใบ ประทวนสินค้าตามจำานวนที่ค้างชำาระแกูเขา ถ้ามีเงินเหลือเทูาใดต้องให้ใช้แกูผ้่รบ ั จำานำาคนหลัง (หากมี)เมื่อเขา ได้เวนคืนใบรับของคลังสินค้าหรือถ้าไมูมีผ่รบ ั จำานำาคนหลังก็ให้ใช้เงินที่ เหลืออยู่น้ ั นคืนแกูผ่ทรงใบรับของคลังสินค้า ตามมาตรา 792 วรรค 2 มาตรา 793 การชำาระเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสินค้า มาตรานี้ กรณี มีเงินไมูพอ ถ้าจำานวนเงินสุทธิท่ีขายทอดตลาดไดูไมูพอชำาระหนี้ แกูผ่ทรงใบ ประทวนสินค้าหลังจากหักการเก็บรักษาสินค้าของนายคลังสินค้าแล้ว นายคลังสินค้าต้องคืนใบประทวนสินค้าให้แกูผ้่ทรงใบประทวนสินค้ากับ จดบอกจำานวนเงินที่ได้ชำาระลงไว้ในใบประทวนสินค้านั้ นแล้วจดลงไว้ใน สมุดบัญชีของตนด้วย .

มาตรา 794 สิทธิที่จะไล่เบี้ยเอากับผ้้สลักหลัง เมื่อผ้่ทรงใบประทวนสินค้าได้รบ ั ชำาระหนี้ จากเงินที่นายคลังสินค้า เอาสินค้าออกขายทอดตลาดแล้วหักเงินคูาเก็บรักษาสินค้าเหลือเงินสุทธิ ที่ขายทอดตลาดได้ไมูครบจำานวนคือไมูพอชำาระหนี้ ที่เอาสินค้าประกัน (ไมูคุ้มกับหนี้ )และนายคลังสินค้าได้คืนใบประทวนสินค้าให้แล้วตาม มาตรา 793 ผ้ท ่ รงใบประทวนสินค้าก็มีสิทธิท่ีจะไลูเบี้ยเอากับผ้่สลักหลัง คนกูอนๆทั้งหมดหรือแตูคนใดคนหนึ่ งแล้วแตูผ้่ทรงใบประทวนสินค้า เชูน นายดำาผ้่ฝากเอาใบประทวนสินค้าไปสลักหลังจำานำาสินค้าลงใน ใบประทวนสินค้าแกูนายขาว และนายขาวสลักหลังตูอให้นายเหลือง ครั้นหนี้ ถึงกำาหนดชำาระ นายดำาไมูชำาระหนี้ นายเหลืองผ้่ทรงใบ ประทวนสินค้าคนสุดท้ายยื่นคำาคัดค้านตามระเบียบแล้วก็ชอบที่ให้นาย คลังสินค้าเอาสินค้าที่จำานำาออกขายทอดตลาด ปรากฎวูาจำานวนเงินสุทธิ ขายทอดตลาดแล้วได้เงินไมูพอแกูการชำาระหนี้ ให้แกูนายเหลือง นาย คลังสินค้าซึ่งได้รบ ั เวนคืนใบประทวนสินค้าจากนายเหลืองต้องคืนใบ ประทวนสินค้าและจดจำานวนเงินที่ได้ชำาระจากนายเหลืองลงในใบ ประทวนสินค้าตามมาตรา 793 แล้วนายเหลืองมีสิทธิท่ีจะไลูเบี้ยเอากับ นายขาวหรือนายดำาก็ได้ แตูการใช้สิทธิของผ้่ทรงใบประทวนสินค้า(ผ้่รบ ั จำานำา ) ต้องไลูเบี้ย เอากับผ้่สลักหลังคนใดนั้ นต้องใช้สิทธิภายในหนึ่ งเดือนนั บแตูวันขาย ทอดตลาด หากไมูใช้สิทธิภายในหนึ่ งเดือนนั บแตูวันขายทอดตลาดคือ เกินหนึ่ งเดือนก็ไลูเบี้ยไมูได้ วรรคสอง อายุความฟ้ องไล่เบี้ยผ้้สลักหลัง ผ้ท ่ รงใบประทวนสินค้า(ผ้่รบ ั จำานำา) ต้องฟ้ องภายในหนึ่ งปี นั บแตูวันขายทอดตลาด มิฉะนั้ นขาดอายุ ความ(หมดสิทธิฟ้อง) .

962 การห้ามสลักหลัง มาตรา 923 การฟ้ องระหวูางผ้่สลักหลัง กันเองและฟ้ องไลูเบี้ยเอาแกูผ้่ฝาก ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น หกเดือนนั บ แตูวันที่ตนถ่กฟ้ องไลูเบี้ย มาตรา 1003 มาตรา 796 ออกเอกสารให้ใหม่แทนเอกสารที่ส้ญหาย กรณี เป็ นเรื่องเอกสารที่ออกให้หาย ไมูวูาผ้่ทรงจะทำาหายเพราะเหตุ ใดก็ตาม หากผ้่ทรงหาทรัพย์สินมาประกันที่เหมาะสมกับความเสียหาย มาเป็ นประกันนายคลังสินค้าก็มีหน้าที่ออกเอกสารที่ทำาหายนั้ นใหมู ถ้า ไมูออกอาจถ่กฟ้ องให้ออกได้ เอกสารใบที่หายจะหายใบใดใบหนึ่ งหรือทั้งสองใบก็ได้ เชูนผ้่ทรง ใบประทวนทำาใบนี้ หาย ก็มีสิทธิท่ีจะให้นายคลังสินค้าออกเอกสารใบ ประทวนใหมูได้แตูต้องมีประกันหรือผ้่ทรงใบทั้งสองทำาหายทั้งสองใบก็ มีสิทธิท่ีให้นายคลังสินค้าออกทั้งสองใบได้ สรุป หายเอกสารใบไหนก็ ออกใบนั้ น ทรัพย์สินที่ประกัน เชูน เช็ค พันธบัตร รัฐบาล แหวนเพชร ที่ดิน อื่นๆแล้วแตูคู่สัญญาจะตกลงกัน วรรคสอง หากมีการออกเอกสารให้ใหมูแทนใบเดิมแล้ว หน้าที่นายคลัง สินค้าต้องจดหมายลงไว้ในต้นขั้วเป็ นสำาคัญ หมายถึงการเขียนหรือ บันทึกหมายเหตุท่ีออกเอกสารให้ใหมูวูาส่ญหายเพราอะไร และแจ้งวัน เดือนปี ที่ออกให้ใหมู ทรัพย์สินที่เป็ นประกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และป้ องกันผ้่อ้าง .สูวนอายุความที่นายคลังสินค้าจะฟ้ องผ้่ฝากหรือผ้่ทรงใบรับของ คลังสินค้านั้ นเพื่อเรียกค่าบำาเหน็จ คูาฝากนั้ นต้องใช้สิทธิภายในหกเดือน นั บแตูวันสิ้นสุดสัญญาตามมาตรา 771 ประกอบกับ มาตรา 671 มาตรา 795 การนำาบทบัญญัติเรื่องตัว๋ เงินมาใช้บังคับ ก็คือเกี่ยวกับกรณี การสลักหลังใบรับของคลังสินค้า(โอนกรรมสิทธิ์) และใบประทวนสินค้า(จำานำาสินค้า) เชูน การยื่นคำาคัดค้าน มาตรา 961.

์ รือผ้้รับ β ผ้ท ้ รง คือ ผ้อ ้ ย่้ในฐานะผ้้รับโอน กรณีโอนกรรมสิทธิห จำานำาและต้องมีใบรับของเอกสารหรือใบประทวนสินค้าครอบครองอย่้ ด้วยจึงเป็ นผ้้ทรงที่จะใช้สิทธิหรือบังคับตามสัญญานี้ ได้ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful