You are on page 1of 8

0háp lu t qu ct v th ng m i đi n t (82 Trang)

Đ c ng đ tài mã s :TH7498

MӨC LӨC
LӠI CҦM ƠN .................................................................................................... 4
MӜT SӔ KÍ HIӊU VIӂT TҲT ........................................................................... 5
PHҪN MӢ ĐҪU ................................................................................................ 6
CHƯƠNG 1: GIӞI THIӊU CHUNG Vӄ THƯƠNG MҤI ĐIӊN TӰ VÀ SӴ
CҪN THIӂT XÂY DӴNG PHÁP LUҰT Vӄ THƯƠNG MҤI ĐIӊN TӰ.......... 9
ë 
 

 .............................. 9
1.1. Khái niӋm thương mҥi điӋn tӱ ..................................................................... 9
1.1.1. Đӏnh nghĩa thương mҥi điӋn tӱ ................................................................. 9
1.1.2. Các loҥi hình cӫa TMĐT ........................................................................ 12
1.2. Sӵ ra đӡi và phát triӇn cӫa TMĐT ............................................................. 13
1.2.1. Giai đoҥn 1 ± Sӵ ra đӡi cӫa mҥng thông tin toàn cҫu ± Internet .............. 13
1.2.2 Giai đoҥn tӯ giӳa nhӳng năm 1990 đӃn nay: Sӵ trӛi dұy cӫa TMĐT ....... 14
1.3. TMĐT và thương mҥi truyӅn thӕng (TMTT) ............................................. 15
  
  
   
 

......................................................................................................... 17
CHƯƠNG II: QUY ĐӎNH PHÁP LUҰT CӪA MӜT SӔ TӘ CHӬC QUӔC Tӂ
VÀ QUӔC GIA Vӄ THƯƠNG MҤI ĐIӊN TӰ ............................................... 19
ë  ! "
   #
 $
 
 %&&
'&'('' )*
 )' *)+ ....................................................... 20
1.1. Khái niӋm .................................................................................................. 20
1.2. Nӝi dung các quy đӏnh pháp luұt vӅ ³văn bҧn điӋn tӱ´ .............................. 20
1.2.1. ³Văn bҧn điӋn tӱ´ đáp ӭng các yêu cҫu pháp lý vӅ văn b ҧn .................... 20

H th ng Website : Thông tin Liên h - Ban biên t p:


| | 

     |
|  

  |
|  
| | 

  
 !| 

"#
 
1.2.2. Các quy đӏnh vӅ giao dӏch bҵng ³văn bҧn điӋn tӱ´ .................................. 27
  ! "
 ,
 !&
 
 - . /0 
 1
%'' )*
 
&)'+ .................................................................... 34
2.1. Khái niӋm và ý nghĩa cӫa ³chӳ ký điӋn tӱ´ ............................................... 34
2.1.1. Khái niӋm ³chӳ ký điӋn tӱ´ .................................................................... 34
2.1.2. Chӭc năng cӫa ³chӳ ký điӋn tӱ´ ............................................................. 35
2.2. Mӝt sӕ quy đӏnh vӅ ³chӳ ký điӋn tӱ´ ......................................................... 36
2.2.1. Quy đӏnh cӫa UNCITRAL vӅ ³chӳ ký điӋn tӱ´ ...................................... 36
2.2.2. Quy đӏnh vӅ "chӳ ký điӋn tӱ" cӫa Đӭc: .................................................. 40
2  ! "
   $* 3 $*  4 5,6
 ............................................................................. 42
3.1. Bҧo vӋ ngưӡi tiêu dùng khi tham gia TMĐT ............................................. 42
3.1.1.QuyӅn lӧi cӫa ngưӡi tiêu dùng: ................................................................ 42
3.1.2. Nghĩa vө cӫa doanh nghiӋp trong bҧo vӋ ngưӡi tiêu dӴNG .................... 43
3.2. Bҧo mұt thông tin và dӳ liӋu liên quan đӃn ngưӡi tiêu dùng: ..................... 47
3.2.1.Quy đӏnh cӫa EU: .................................................................................... 48
3.2.2.Nguyên tҳc vӅ bҧo mұt thô ng tin ngưӡi tiêu dùng cӫa OECD: ................. 49
3.2.3.Quy đӏnh cӫa Canada: .............................................................................. 50
7 !"
 89 :
 / .............................................. 51
4.1.Quy đӏnh vӅ vҩn đӅ văn bҧn giҩy tӡ liên quan đӃn chuyên chӣ hàng hoá
trong TMĐT cӫa UNCITRAL .......................................................................... 51
4.2. Đánh thuӃ các giao dӏch TMĐT ................................................................. 52
4.3.Quy đӏnh vӅ thanh toán điӋn tӱ: .................................................................. 55
 
 ; "
 
 
 9
  
**8
 

 <& 
& ............ 58
1. 
 
 
& =  )
 3 
 .............................................................................................................. 58
1.1.Thӵc trҥng TMĐT ViӋt Nam: ..................................................................... 58
1.1.2.Thӵc trҥng cơ sӣ hҥ tҫng cho TMĐT trong cӝng đӗng doanh nghiӋp59

H th ng Website : Thông tin Liên h - Ban biên t p:


| | 

     |
|  

  |
|  
| | 

  
 !| 

"#
 
1.1.3.VӅ cơ chӃ chính sách và Cơ sӣ hҥ tҫng công nghӋ quӕc gia ..................... 62
1.2.Giҧi pháp cho TMĐT ViӋt Nam: ................................................................ 64
1.2.1.GIҦI PHӒP TӮ PHӞA CHӞNH PHӪ:................................................... 64
1.2.2.GIҦI PHӒP TӮ PHӞA CӒC DOANH NGHIӊP: ................................... 67
2. /

" > 
 9
  *
*8
 <& 
& ...................................................... 72
2.1.ViӋt Nam cҫn tham khҧo và áp dөng pháp luұt vӅ TMĐT cӫa các tә chӭc
quӕc tӃ và mӝt sӕ quӕc gia khác. ...................................................................... 73
2.2. Chính phӫ, Quӕc hӝi và các cơ quan có thҭm quyӅn liên quan cҫn ban hành
các quy đӏnh liên quan đӃn TMĐ T càng sӟm càng tӕt. ..................................... 75
2.3. Nâng cao nhұn thӭc và hiӇu biӃt vӅ TMĐT ............................................... 77
2.4.Yêu cҫu sӵ giúp đӥ, tư vҩn cӫa các cơ quan, tә chӭc quӕc tӃ thuӝc chính phӫ
và phi chính phӫ: .............................................................................................. 78
KӂT LUҰN ...................................................................................................... 81
TÀI LIӊU THAM KHҦO ................................................................................ 82

H th ng Website : Thông tin Liên h - Ban biên t p:


| | 

     |
|  

  |
|  
| | 

  
 !| 

"#
 
89/? @
1.c TMĐT : Thương mҥi ĐiӋn tӱ

2.c CKĐT : Chӳ ký điӋn tӱ

3.c TMTT : Thương mҥi truyӅn thӕng

4.c UNCITRAL : Uӹ ban cӫa Liên HiӋp Quӕc vӅ pháp luұt Thương mҥi Quӕc tӃ

5.c OECD : Tә chӭc Hӧp tác và Phát triӇn kinh tӃ

6.c ICC : Phòng Thương mҥi và Công nghiӋp

7.c CSP : Ngưӡi cung cҩp ³giҩy chӭng nhұn chӳ ký điӋn tӱ´ và cung
cҩp các dӏch vө khác liên quan đӃn chӳ ký điӋn tӱ

8.c CNTT : Công nghӋ thông tin

H th ng Website : Thông tin Liên h - Ban biên t p:


| | 

     |
|  

  |
|  
| | 

  
 !| 

"#
 

A
ë BCDEFGHDIJHEKLMNHOI

Sӵ phát triӇn cӫa toàn cҫu hoá và hӝi nhұp góp phҫn làm cho thương mҥi
quӕc tӃ ngày càng phát triӇn. Cùng vӟi đó là sӵ phát triӇn cӫa Công nghӋ thông
tin, kӻ thuұt sӕ hoá. Nhӳng lĩnh vӵc mӟi ra đӡi, kéo theo sӵ xuҩt hiӋn cӫa các
khái niӋm mӟi, phҥm trù mӟi « TiӃn đӃn cuӝc sӕng hiӋn đҥi ngày này, chúng ta
biӃt tӟi khái niӋm: ³thương mҥi điӋn tӱ´.

Tuy chӍ mӟi xuҩt hiӋn chưa lâu và đang còn trong giai đoҥn hình thành và
phát triӇn, song khái niӋm thương mҥi điӋn tӱ đang dҫn dҫn trӣ nên phә biӃn,
thay thӃ cho cách thӭc thương mҥi truyӅn thӕng vӟi nhӳng tính năng nәi bұt và
phù hӧp hơn vӟi xu thӃ toàn cҫu. Dù vұy, bên cҥnh nhӳng tính năng ưu viӋt,
thương mҥi điӋn tӱ cũng kéo theo hàng loҥt vҩn đӅ phát sinh, và trong đó vҩn đӅ
pháp liên quan đӃn thương mҥi điӋn t ӱ đang là mӝt vҩn đӅ đưӧc quan tâm hàng
đҫu trên thӃ giӟi. Vì thӃ, vҩn đӅ pháp luұt quӕc tӃ vӅ thương mҥi điӋn tӱ đang là
mӝt vҩn đӅ đưӧc các quӕc gia quan tâm, đһc biӋt là ViӋt Nam, bӣi chúng ta đang
cӕ gҳng tham gia vào quá trình toàn cҫu hoá và hӝi nhұp vӟi mong muӕn đưa
nӅn là kinh tӃ phát triӇn ngang vӟi trình đӝ phát triӇn cӫa các nưӟc trên thӃ giӟi.

Trưӟc thӵc trҥng hӋ thӕng pháp luұt cӫa ViӋt Nam liên quan đӃn ³thương
mҥi quӕc tӃ´ còn nhiӅu hҥn chӃ và chưa thӵc sӵ hoàn chӍnh, em đã chӑn đӅ tài
³Pháp luұt quӕc tӃ vӅ Thương mҥi điӋn tӱ´ làm đӅ tài khoá luұn cӫa mình.

 PEMBEDCQDIRCEST

Khoá luұn sӁ tұp trung nghiên cӭu và làm rõ sӵ cҫn thiӃt cӫa viӋc xây
dӵng pháp luұt cho hoҥt đӝng thương mҥi điӋn tӱ thông qua hӋ thӕng pháp luұt
quӕc tӃ, pháp luұt mӝt sӕ quӕc gia điӇn hình và pháp luұt ViӋt Nam. Trong nӝi
dung trình bày, em sӁ đưa ra nhӳng nhұn xét, đánh giá thӵc tiӉn vӅ các vҩn đӅ
pháp lý liên quan đӃn thương mҥi điӋn tӱ. Trên cơ sӣ thӵc tiӉn pháp luұt thương
mҥi điӋn tӱ và kinh nghiӋm quӕc tӃ vӅ pháp luұt thương mҥi điӋn tӱ đӅ xuҩt

H th ng Website : Thông tin Liên h - Ban biên t p:


| | 

     |
|  

  |
|  
| | 

  
 !| 

"#
 
nhӳng đӏnh hưӟng cho viӋc xây dӵng mӝt khuôn khә pháp lý cho hoҥt đӝng
thương mҥi điӋn tӱ ViӋt Nam.

2 DUVWICQDIRCEST

- Nghiên cӭu quy đӏnh pháp luұt quӕc tӃ điӅu chӍnh vҩn đӅ chính cӫa
thương mҥi điӋn tӱ: văn bҧn điӋn tӱ, chӳ kӻ điӋn tӱ, bҧo mұt thông tin ngưӡi
tiêu dùng, và mӝt sӕ vҩn đӅ khác như chuyê n chӣ hàng hoá, đánh thuӃ các giao
dӏch thương mҥi điӋn tӱ và thanh toán điӋn tӱ.

- Nghiên cӭu pháp luұt và thӵc tiӉn áp dөng pháp luұt vӅ thương mҥi điӋn
tӱ cӫa mӝt sӕ quӕc gia điӇn hình.

- Rút ra nhӳng ưu điӇm cӫa pháp luұt và thӵc tiӉn áp dөng luұt ph áp quӕc
tӃ và pháp luұt cӫa mӝt sӕ nưӟc điӇn hình phù hӧp vӟi tình hình thӵc tiӉn cӫa
ViӋt Nam.

- ĐӅ xuҩt hoàn thiӋn các quy đӏnh hiӋn hành cӫa pháp luұt ViӋt nam đӇ
hài hoà mөc đích thӵc hiӋn các cam kӃt quӕc tӃ và nâng cao năng lӵc cҥnh tranh
cӫa nӅn thương mҥi điӋn tӱ trong nưӟc.

7 XIHYZCQCQDIRCEST

Đӕi tưӧng nghiên cӭu cӫa khoá luұn này là các quy đӏnh pháp luұt, luұt
mүu cӫa các tә chӭc quӕc tӃ như: UNCITRAL ± Uӹ ban cӫa Liên Hӧp Quӕc vӅ
pháp luұt Thương mҥi Quӕc tӃ; OECD ± Tә chӭc Hӧp tác và Phát triӇn kinh tӃ;
ICC ± Phòng Thương mҥi và Công nghiӋp« và quy đӏnh pháp luұt cӫa mӝt sӕ
quӕc gia như Mӻ, Anh, Canada, Newzealand.

[ DY\CQGD]GCQDIRCEST

Luұn văn sӱ dөng phương pháp phân tích, thӕng kê và so sánh các quy
đӏnh pháp luұt quӕc tӃ và phá p luұt cӫa mӝt sӕ quӕc gia điӇn hình, thu thұp kinh
nghiӋm thӵc tiӉn cӫa mӝt sӕ quӕc gia vӅ thương mҥi điӋn tӱ, tӯ đó rút ra nhӳng
ưu điӇm trong quy đӏnh cӫa các hӋ thӕng pháp luұt nêu trên, xem xét tính phù

H th ng Website : Thông tin Liên h - Ban biên t p:


| | 

     |
|  

  |
|  
| | 

  
 !| 

"#
 
hӧp vӟi điӅu kiӋn cӫa ViӋt Nam đӇ hưӟng tӟi viӋc hoàn thiӋn các quy đӏnh cӫa
pháp luұt ViӋt Nam vӅ vҩn đӅ thương mҥi điӋn tӱ.

 /JHEFTEKL^T_CW`C 

Ngoài phҫn mӣ đҫu, kӃt luұn, nӝi dung cӫa luұn văn gӗm 3 chương

è Giӟi thiӋu chung vӅ thương mҥi điӋn tӱ và sӵ cҫn thiӃt phҧi
xây dӵng pháp luұt vӅ thương mҥi điӋn tӱ.

è Quy đӏnh pháp luұt cӫa mӝt sӕ tә chӭc quӕc tӃ và quӕc gia vӅ
Thương mҥi điӋn tӱ.

è  Đӏnh hưӟng xây dӵng hӋ thӕng pháp luұt cho thương mҥi điӋn
tӱ cӫa ViӋt Nam.

H th ng Website : Thông tin Liên h - Ban biên t p:


| | 

     |
|  

  |
|  
| | 

  
 !| 

"#
 
Đ c ng b n đang xem t i http://thuvienluanvan.com đ c trích d nt b n toàn
văn.
$%& #' (| |
)| '* ' ( |& 
 ' '+ |
 
Vui lòng truy c p t i đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php
, |- |'| .%& #&/.
 -& | # |#

.

Thông tin liên h :
Hotline:  |
Đi n tho i: 
Email:!| 

"#
 
H th ng Website:
| | 

 
|  

 
| | 

 
| )| 

 

H th ng Website : Thông tin Liên h - Ban biên t p:


| | 

     |
|  

  |
|  
| | 

  
 !| 

"#