You are on page 1of 4

Curriculum vitae

Ymer Metush Gërlica

TE DHENA PERSONALE

. ADRESA: Rr “Vllëzërit Çaka” - Kaçanik

. TELEFON: 044- 279-552, ipko 049 882-052

. £H –MAIL : ymergerlica@msn.com

. DATËLINDJA : 18.05.1981 Shkup

ARSIMIMI

Shkolla e mesme Gjimnazi -Kaçanik

Fakulteti shkencave Matematike – natyrore drejtimi Kimisë - Prishtinë

Studime master-Kimi analitike dhe Mjedis - Prishtinë


TRAJNIMET

Paketa Ms Office , Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Home dhe Professional,
Office XP,Microsoft Ofice Excel, Internet.

After performing training for use and customer’s msintenance,done by the certified trainer,company Rofa
issues Certificate.

Automatic system for gasoline composition and performance determination:

-Automatic ED-XRF sulfur/chlorine determination”Oxford instrument Lab-X 3500 SCL,

-Autoimatic fuel composition and perfomance determination “PAC-Prospec GS-PPA”and”TD-PPA”

-Automatice moisture content determination by culumetric Karl-Ficher “Mitsubishi Chemical CA-21”

-Automatic density determination using U-Tube oscillometry”Anton Paar DMA-4500” and

-System for manual sampling of petroleum products.

-Automatic atmospherice destillation “PAC – Optidist”

-Automatic vapour pressure determination “Eralytics-ERAVAP”

-Automatic cold-filter plugging point determination “PAC-ISL-DPP 5Gs”

-LPG copper-strip corrosion determination “Koehler-K39990”

-Kinematic viscosity determination “Tamdon –TV 2000 + TLC 2”

-Spektofotometer Dr 2800 -Prishtinë mars 2008


-Absorber atomik dhe absorber me flak -Prishtinë mars 2008
EKSPERIENCE PUNE

PERIUDHA KOMPANIA POZICIONI

15.02.2006 – “Laboratori Aqualab”


01.03.2008
Analiza kimike dhe rafinimin
të metaleve të çmueshme.

Analiza të gurve,percaktimi e Kimistë


mineraleve ne gurin gelqeror

Analiza kimik dhe fizike të


ujit.-
Dezinfektim,Dezinsektim dhe
Deratizim
02.03.2008-14-12.2008
‘Laboratori Gold GC
Menaxher i Cilësisë
-Rubin”Ferizaj

Analiza dhe rafinimin e


metaleve të çmueshme

15.12.2008- “Laboratori Derivati”


10.10.2010
Analiza të naftës,benzinës
dhe vajrave
motorike,hidraulike Kimistë

Pjesëmarrës në inspektimet
e derivateve me
inspektoriatin e Ministrisë së
Tregtisë dhe Industris

11.10.2010- vazhdon “Laboratori Sharr Cem”

“Laboratori për kontrollin e


cilësisë së cimentos Sharr
Cem Kimistë

Hani Elezit
NJOHURI GJUHESORE

GJUHA E FOLUR E SHKRUAR E LEXUAR

Anglez Sh.mirë Sh.mirë Sh.mirë


e

Serbe Mirë Mirë mirë