You are on page 1of 4
УРЯДОВИ Й ОРГА Н ЗАПОМОГОВО Ї ОРГАНІЗАЦІ Ї УКРАЇНСЬКИ Й НАРОДНИ
УРЯДОВИ Й
ОРГА Н
ЗАПОМОГОВО Ї
ОРГАНІЗАЦІ Ї
УКРАЇНСЬКИ Й
НАРОДНИ Й
OFFICIAL
ORGAN OF
THE
UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION,
la c
СОЮ З
В
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВА
Х
АМЕРИКИ .
ТРИ
ЦЕНТИ.
РІК ХЩ
.
Ч
,
7.
-
Джерзи Chru, Ні Дмь, четвер, lfcгітчн%1935,
VOL. ХХШ.
No, 7.
Л-.а^,СВу,
N. J. , Thursday, Љнщщ^І%ЩЩ^
THREE СХЃіІ$,
БОРОТЬБА ЗАВЛАДУПРЕЗИДЕНТА
ВИДИСК. УКРАЇНСЬКОГО
СЕГ, РОЗСТРІЛЯЛИ
ВОЛИНСЬКОѓ
КОМУНІѓСТА;
ШІСТЬ-ЛІТНИИ
ХЛОПЕЦЬ
у.
ПРИСУДмосковського СУДУНА
ГО
ВИВ
СВОЮ
МАТІР.
ЛЯНСТВА.
.
В 1925.
р. поїхав на Україну
До
яких
страшних
розмірів
У
Пйотркрві. трапилася не
адшдеюдошгіт
BL Середа з села Чернечі, коло
УКРАЇНІ: МАЙНОВСІХ СКОНФІСКУ-
доходить
експ-яьоатація
нашо`
бувала подія. Приживаюча-там
HatЎ-країні скінчив-ви^
го
селянства
н
а
спідніх
зем
;
школу
і пращовав
у Пол-
ВАШИНГТОН^ -— У Ќ0нгрес1-на8ргівае боротьба
за домагання президента Рузвелта віддати йому не-
мбмежену владу над 4 міліярдами долярів, прнзна-
чених для виповнення програми допомоги.
Проти цього домагання виступили, як можна
було сподіватися, передовсім републиканці. Одна-
че з ними солідаризуються теж деякі демократи.
Сенатор Гейстинґз, републиканець зі стейту Дела-
вар, уже виступив у своїй промові на радіо проти
піддавання президентови д о розпорядимости такої
лях
України
з
боку
москов
ського
комунізму,
показують
такі
ряд
числа. Большевицький у-
ці
запровадив
на
хліб
Луцька.
щу
тавіі Віддвох' років ие було від.
о
своєї- родини, аж- цими днями
у
В.
Середи
ніякої
вістки,
д
лист,
я-
ни
наступних
категорій:
1)
прийшов від жінки
кому повідомлено,
реда
стріляний'большевицькою вда
дою.`
Така доля постигла- неодио
з
а потімгкинув у голову
щ
о
В
.
Се-
тверді заготовні
ціни, 2) тнер-
не жив
від року,
бо роз
ді
продажні
ціни
й
3)
комер
Ційні
ціни.
Станіслава Чарноморська на.
сварила, свого 6-літнього син-
ка, а потім побила; його. Тоді
хлопець вхопив кусень, дере-
ва і вдарив, ним. матір-у плечі,
з такою
силою, що Чарноморська впала
на місці нежива. Молоденьио-
злочииця замкнули у ви-
ховному заведенні.
За
першою категорією (твер
ючи завдання вчинити на території УСЄ Р
ді
заготовні
ціни)
уряд
„пла
СУМИ.
тить"
селянам
за
забраний у
го
наших
легковірних лю
ЛЮБОВНА
ПІМСТА.
Секретар стейту Ікес закликує конгрес ухвалити
на місце постанов закона
найвищий суд признав неважними, відповідний за-
якого
Секретар рільництва Волес взиває конгрес у-
хвалити відповідні закони проти монопольних під-
приемств, щ о мають безмежну владу над цінами
товарів.
ВЕЛИКИЙ
ник
хліб. Яка це „плата",
вид-
лей,
щ
владі на Україні-і
на службу.
о
вірили
боаьшевици
про відбудову краю, котрі
но
з
того,
щ
о
за
1LK) кг. жита
кін
ЙШЛИ д о
селянннови
видають
неї
кон,
суд не міг би
уневажнити.
коп.
Т і самѓ 100
в містах
кг. жита
6 руб. 33
уряд
дру-
Передмістя Львова, Сигиів-
ка. було сценою любовної пім-
сти. Д о переходячого тамту-
потім продає
за
ПОФАЛЬШУВАВ.
гою
категорією
(тверді про-
СУМУ. 200,000 ЗЛ.
ВЕЌСЛІ НА. ди урядника, Ст. Барановсько-
і
прискочила
якась
жінка
дажні
ціни)
з а 52` руб . 50 коп.
ѓо,
облила його сільним квасом.
У варшавському окружному
і третьою
за
категорією (К о
Барановськнй зазнав попарен-
СТРАЙК
ДЛЯ СИМПАТП.
мерційні ціни) за 350 руб.
Таким
100 кг. жи
НЮ ЙОРК. — Коло 3,000 робітників і робіт-
о
ирие.мства „Непіенел ВискитКо.", вийшли на страйк,
щоб заявити свою симпатію дл я страйку 800 ро -
бітмиків цього підприємства в Филаделфії.
та
на ринку
везли
ня лиця. Напасть мала любов-
ну причину. Попареного від-
д
о
лічниці.
пиць місцевих фабрик сухарів, щ о належать
д
під-
більша
ніж та, яку уряд
оелянам
ЗГОРІВ
Коли
мати
покупна
чином ціна
(350 руб.) 55 разів
пла
(6 руб. 33 коп.)
щ о реаль
больше-
ЖИВЦЕМ.
на увазі,
вартість
У місті назріває великий ст'райк будівляних ро -
тього
де міститься пар-
вицького рубля виносить тепер
додаткові
трохи
більше
як
бітників, котрих юнії не можуть погодитися з влас-
за
жахлива
подія.
1 довоєнна
праці.
суді розпочався, процес проти
бувшого адміністратора дібр
ѓр. Потоцького, Кубіна, щ о
підробив векслі на.суму 200,000
і пустив їх в обіг. Кубін
зпочатку відпирався вини, та
по предложенню^рішення, гра-
фольогів-знавців, признався до
вини. Д о розправи суд покли-
кав кількадесять свідків.
щ о обслугував мо-
копійка,
то
виходить,
щ
о
за
парні, ввійшов з горіючою
О
НЮ ЙОРК. — Різьбар Олександер Архипенко
Там
різьби.
Передовсім буде він працювати над вирізьблен-
ня.ч погруддя
ті,
тет
Америці зацікавлені цією новою працею артиста;
вони мають теж надію, щ о нове зображення велико-
го поета великим різьбарем можна буде репроду-
кувати в більшій' ТкГлькбсти та поширити серед
іміграції замісць неартистичних відбитків, які тепер
тут курсують.
ВІДКРИТО ОБРАЗ СЛАВНОГО
НЮ
лполису закупив тут від місцевого торговця образів
АРХИЛЕНКО
ПОЇХАВ
Д
ГОЛИВУДУ.
хліба
селянин-кол-
У Станиславові при вул. Тре-
Мая,
трапилася
Машиніст,
тОр
лямпою
склад
палилась
ла
огонь,
даний машиніст.
до
де
був
ЗА^ ОТРОбННй і
ЧОЛОВІКАѓ
нафти.
лямпи
за-
виїхав на довший
час д о Голивуду.
студіо та школу
він відкриє
бочка
Свого
голосна була
своє артистичне
кімната
попала
кімнати,
Від
з нафтою. Ці-
в
відразу
КИЇВ. — В ч. 290 київськн-: „Вістей", з lte-ro
грудня 1934 p., поміщено присуд виїзної сесії вій-
ськової колєґії найвищого суду СССР в справі 37
обвинувачених в організації, підготовки терористич-
них актів проти працівників советської влади. Су д
установив, щ о більшість обв'инувачених прибула` в
СССР через Польщу, а частина через Румунію, ма-
ря д теро-
ристичних актів. Обвинуваченим не дано можности
боронитися, згідно з новими приписами.
Суд присудив 28 обвинувачених розстріляти, а
майно їх сконфіскувати. Присуд виконано. Розстрі-
ляно: Сказинського Романа, Крушельницьќого Іва-
на, Крушельницького Тараса, Лебединця Михайла,
Шенченка Романа, Карабута Анатоля, Сидорова Пе-
тра, Косинку - Стрільця Григорія, Фальківського
Дмитра, Оксамита Михайла, Щербину Олександра,
Терещенка Івана, Буревого Константнна, Влиаька
Олексу, Дмитрієва Евѓена, Богдановича Адама, Бу-
тузова Порфіра, Бутузова Івана, Пятницю- Воло-
димира, Блаченка Якова, Полевого Домініка, Хои-
тяра Івана, Борецького Петра, Лукіянова. Леоніда,
Півнеьгка Константина, Проценка Гаврила, Матяиіа
Сергія, Лишенќа Олексу. і
Відложено ще присуд, щоб вияснити
обставини, для таких осіб: Крушельницького Анто-
на, Бачинського Юліяна, Мисика Василя, Левиііьько-
го Василя, Скрипи-Козловської Ганни, Ковіілева
Лігвќа, Ґельмер-Дідушка Петра, Фіницького Шек -
сандра і Ступіна Герберта.
ПОКИЩО` РОЗСТРІЛЯЛИ
ТІЛЬКИ
СИНІВ;
Чиж
дивно,
о
українське
а
в
ньому
згорів
зѓа
ЛЬВІВ. — 3
письменника Антона Крушельницького,' а тільки
Видніших Галичан не
розстріляли
Тараса Шевченка для музею в Дітрой-
на котре деякі фонди вже зібрав український комі-
у тім місті.
і готується при
ловіка
розра-
Приятелі української штуки по всій
ьо
хозник чи одно-осібник ді-
стає 6 довоєнних копійок-
(три американські центи)!
щ
селянство жорстоко ненавИ-і
дить комунізм
першій нагоді кріваво
уватися з Москвою?!
хоч
мала
розстріл, як теж
на це ще
Юліян Бачинснкий,
ПОЗВОЛИ В
НАРЕЧЕНІ Й
навяза.та
любовні
зносини
бувший представник
Р
до Вашингтону, та Діду-
ВТОПИТИСЯ .
ще
двох його синів: Івана і Тараса. Батько жде ще 1 на
ждуть
УН
піок, відомий старшина У. С
С
Перед
окружним-
судом
у
ПІДЗЕМНІ
(^ОВИВ-JHIHXEHLJ
між
РОЗІСТРІЛЯНИМИ
Є
МОЛОДГПЙСЬМЕН Г
бое рішили спрятати
його
В
Станиславові станув Іван Иаш-
з
чений у цьому,
НИКИ.
ковський
Дори,
обвинува-
ці
КИШ.
— Між розстріляними
на підставЃ прй-
щ о в часі купе-
чого чоловік
а
підземний схов для німець-
кого
150
Мінхені побудували Нім -
великанську будівлю, довгу
як
метрів,
ма є служити:
квасу,
помер.
станули
присяжних у Стрию
реведеної розправи. Настю Хри-
60Q стонько засуджено на досмерт-
пятикратіге
часу
справа Насті Христояько і Ми-
хайла Матрифайла з Голиня,
обвинувачених в отроєнні чо-
Насті, Христонька. На-
кількоро дітей,
з
Матрифайлом. Хоча чоловік її
дивився на те ќрізе пальці, о-
зі
світа. В.тяли до страви сільного
наслідком
Настя
за
і
в
Пруті
26.
червня
MJ р.
не
і
Матрифайяо
МАЛЯРЯ.
як
оспііпив
помічю
своїй на-
те
перед
судом
ЙОРК. — Один колектор
образів
з
Мине-
гітлерівського
уряду на
реченій,
ІЛЬНИЦЬКІй,
Після пе-
випадок
війни.
Схови
маі
наслідком
чого
померла.
'ібраз славного голяндського
щ
маляря Франса Галь-
Обра з
великі кімнати
і касино
на
Пашковоькнй
суду найвищого суду СССР в Києві б три талано-
виті молоді українські письменники, щ о оспівували
ў'своїх творах „радісну революцію", яка тепераза-
Є
Фальківський і Олексій
кінчилася для них мученицькою смертю.
ними
са,
о
бу в невідомий
світови.
виставлять
осіб.
Вони
мають
шо
його
наречена
ну
вязницю,
а Михайла
на 12
уперше на публичний вид на виставі образів цього
млряря в Дітройтськім Інституті Штуки.
самого марили
великої
вусами
ловн, словом, гейби легко підпитим.
щ
ста, а не образи
бетонове
склепіння,
грубе `І
менито
з
Петронелі
вона
боронився тим,
вміла зня-
отже
поміч буде непотріб-
Розправ у
влавати,
думав,
Гриць Косинка, Дмитро
Близько.
ПРОТЕСТ
УКРАЇНСЬКИХ
АТАІШИ
і
пів метра.
Будинок той нази
його
ПОЛІТИЧНИХ
А
ЛЬВІВ. — Шість українських
протест
ПРОТИ
ТЕРОРУ
Н
УКРАЇНІ.
Образ представляє
вже в стар-
вають
„палатою вожда". Вон;
На.
відложено , щоб н
ГУЦУЛЬСЬКА
ТРАГЕДІЯ.
політичних, гіар-
інім
віці з виразом
не зовсім
самопевности
має
18 пивниць,
а
в кожній
:
переслухати свідків.
проголосили збірний
проти
терору, і
на обличў, з розхрістаними
іЃ волоссям го-
них
може поміститися на внпа
Суд
у
Коломиї
тій
розстрілів на Україні.
'
Знавці образів
док
газової
атаки
по 60
осіб.
розбирав
присяжних
справу
Гриця Бел:
ЖИДИ
В БРАЗИЛІЇ.
9
кажуть,
о
це
є
справжній
власний
портрет
арти-
метрів під землею
ремі
є
ще
ок
мегиз
Голів, ща-15. травня м.
НАРАДИ
В СПРАВІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
тунелі.
р.
в нюйорськім
Метрополитальнім
повісив Гуцулку з Жвбя, Па^
расќу
ний
тати Харинчукову веліла
Часописи з.Порто Алегре до
Хвринчук. Обвйнуваче-
КОНГРЕСУ.
ЛЬВІВ. — „Діло" подає; щ о 24' грудня
1034'-
Музею.
Гальс малював
1650-го року.
боронився
тим , щ о спря-
носять, щ о останніми роками
прибули з Німеччини до Бра-
СТРАЙК
ОСВІЧЕНИЙ
СТАЛІН.
йому
зилії 800 жидівських
родин
т.
ГАВАНА. — Всі лікарі
його коло
ЛІКАРІВ.
шпиталів міського, ўні-
якась
незнана 'Гуцулка
коло 2,000 осіб.
В числі
їх
верситетського й купецького застрайкували для
3 лікарів
й шпитальні
Страйк тревав
що
вона
має багато
протесту проти відправлення
зі шпиталю
сумлінні.
Н
е
вдаючися
посадником
міста.
Відвідуючі лікарі
Ма 17-ті роковини жовтневої
революції на верхах Петроиав
ловської твердині ведуть ро
боти, щоб уложити сілюету
Сталіна з неонованих світячих
рурок. Розмір портрета 18x1 8
метрів. Під портретом із від-
битхою в воді буде ўладжене
перебігаюче гасло: ,Дв й живе
світовий жовтень!" Кожна бук-
ва буде велика три метри.
дробині,
тому,
гріхів на
в по-
а
шнуром, коли- вона
на
оборонця
розправу відложено, щоби пе
редати
ятричним дослідам.
Белмега
звязав
Х
доглядачки
пристали
д
о
страйку.
ринчукову
коли
шпитальних і уряду великих ўступок.
ВИПАДОК
ЙОРК. — Трамвай, щ о їхав по Вестчестер
'`лин день,
страйкарі
добилися
від зарядів
спала,
і повісив
її
сволО-
домагавня
НА ТРАМВАЮ.
обвинуваченого психі
НЮ
евені в східнім напрямі, вискочив з шин таутздарився
Шість осіб вийшли
до стовпа надземної залізниці.
з тяжкими ушкодженнями тіла.
є
є
20 проц. артистів і професо-
рів, 40 проц. купців і 40 тіроц.
ремісників. Ті Жиди заснували
,Т-во Жидів, вигнанців з Ні-
іеччини". ЧисельНа еміграція
Жидів 'не С симпатична для
Бразилійців. Ліґа „Альберто
Торрсс`" внесла до уряду про-
тести Проти масової емі'грації
Жидів, як елементу 'непожи.
тбчного для краю.
р.
почались у Львові наради 7 українських політичних
партій у справі скликання^Всеукраїнського Наддо-
нацьного Конгресу. В нарадах застуШенї т^Кї`пгЗр-
тії: Українське Національне-Демократичне Обвд-
нання, Українська Соціялістнчно-Радикальна ѓПартія,
Українська Соціялістично-Демократична 'ПйртішУк-
раїнеька Народня Обнова, Українська Партія Соці-
ялістів-Революціонерів, Українська Ра`дикально-Де-
мократична Партія, Українська Соціялістично-Де-
мократична Партія.
ПОШАНУВАЛИ
ПАМЯТЬ
ПР О
„ЗИМОВИЙ:
ПОХІД".
ПРАГА
(ЧехословаЧчина). —
В
салі кавврні
ТРЕТЄ
НАИЬТЛЬІПВ
МКЗТО
„Опера" відбулося
18-го грудня
„Свято 15-
НА- СВАТІ.
Між
раненими
пані Джін
Маркович
та
Іван
Г
А
З
У
КУРЯВІ.
ЗГОРІЛА ФАБРИКА СВІЧОК.
м. р.
ліття Зимового Походу". Н а свято пгдабуіло б-агаго
Промовќ'були
народу, головно козаків і старшин.
Сиваќ.
Про
повідомляють француські га-
зети. Є це трійлива курява. До-
теперішні трійливі гази-не за
воєнних
стів з- тої причини,-
виявляли нищнтельну силу ли
ше
винахід тим грізний,
як-іперит
чи фосген, з окремим глинкува-
тим пилом, який не всякає ѓа-
а
і.
страшною зброєю проти ворв-
новий
воєнний винахід
1
короткі, але річеві. їх переривали' оклики: „Єдава
У
Білостоці
згоріла
на світі є тепер
ПРОЦЕС
день
розправи проти Бруна Гавптмана, обвинуваченого за
викрадення й убивство дитини летуна Линдберга
зійшов знову на переслуханню прокураторських
свідків.
Передовсім переслухано Джозефа
ФЛЕМИНГТОН
ПРОТИ
(Н ю Джерзі).
ГАВПТМАНА.
Третім н.аАсильшим містом
Токіо. Наоснб`-
урядових- обчислень у дні
Батьківщині", „Слава Армії", „Слава розбиѓтії, але
фабрика:свічок. Ратункова а ќ
ві
— Пятий.
непереможеним".
1. жовтня
м. р.`а столиці Яцо
:
доволювали
спеціялі
нії
жили 5,663,352 меншканців,
ці я була'дуже, тяжка, бо біля
фабрики.були розкоиані вули-
ці, куди йдуть водопроводи.
ФРАНЦІЯ
РИМт — Довголітні суперниці, Фрацція й
угоду.
шмат землі в Африці
тролю над абісинською залізницею,
И ІТАЛІЯ
погодились .
щ
о
ВОНИ
з`
того
2,983,632
мужчин
Іта-
лія, заключили
відступила
на пів години. Німецький
2,679,720 жінок. Приріст пасе-
ленни в порівнвниі 3-1933 1 ро-
Франція
Італії
значний
та дала їй деяку кон-
Пероне, мо-
лодого шофера таксівки з Бронќеў, котрий зізнав,
т о 12-го березня `932 року Гавптман дав йому до -
щ
о
він
ком
лучить трійливі тази,
виявився цифрою 177,1401
осіб. Щодо
Фабрика згоріла разом з усіми
будинками. Матеріяльні стра-
ти великі.
числа населення
НІМЕЧЧИНА
ДАЛІ
„ЗАГАДКОЮ".
'
Токіо,
після
іяра, щоби він відвіз лист д о д-ра Кондона, котрий
був посередником між викрадачами дитини Линд-
берѓа
гато часу, свідок заявив,
лист дав йому Гавптман.
Таксамо зовсім певно розпізнав Гавптмана 8-7-
йорќу
стоїть
і
н а третій, місці.
Лондону
Ню '
ВОВК И
Н
А
ВОЛИНІ.
БЕРЛІН. — У минулім рощ, Німеччина вішро-
У
Ковельщині, коло села Ма-
зу,
разомѓ з
ним ділає сім
та родиною
летуна.
Хоч відтоді минуло ба-
Той
новий
спосіб
БОЖЕВІЛЬНА
ПРИВЯЗАНА
дукувала 11,800,000 тон заліза. Щодо цсї продукції,
стоїть вона тепер на другім місці по Злучених Дер-
жавах, значить, вище залізної продукції в Франції
щ о він зовсім
певний, щ о
ЛАНЦЮХОМ-ДО'
ПЕСЯЧО!
й Англ`ії: ІДЄ турбує головно Францію. Бо з того
жях
літній
що
резня 1932 року віз автом драбину, котрої, як каже
прокураторїи, Гавптман уживав при викраденню
дитини. Свідок Райх возив д-ра Кондоиа на. цвин-
тар на побачення з викрадачами, дитини; він бачив,
як якийсь чоловік перелазив.через.браму цвинтаря
з.лікарем
Амандус Гохмут, як чоловіка,
1-го бе-
о
витримує ні одна газова месќії.
Обчислений-той винахід на то№
випадок, коли ворожі армії ма-
в
військ,
б
проти
них
не!
БУДИ .
лий Вербер, появилися стада,
вовків, які підходять до го-І
сподарських. загррод і витята-
ють худобу. Вовки наробили
досить багато шкоди.
вносять, що більша частина цеї продукції-йде на
зброєння Німеччини.
В Слонімі поліція викрила;
що ` якийсь Свєтліковеькийі
привязав божевільну Марію
БІбікову лаьщюхом до песячої
буди. При буді'стоял-гмяека'з
їдою. Вигляд нещасної жінки:
-КЕРТВИ
СОВЄТСЬКО Ї
ЗАЛІЗНИЧОГ
КАЯК
'люди, що
НЕ
ГОВОРЯТЬ ,
переходити
через
торію. Є це небезпека для вся-
-
вертається,' а їй дорогу заету-
ви
ють
якімсь ко
СТРОФИ .
ПРО
погоду.
роткін часі
якусь терн-
Є їх ўі`.світі.2flkміліонів.
Це)
ЛЄНІНҐРА'Д.—Проголошено спис жесѓте остан-
нЬОї залізничної катастрофѓи, яка скоїлася на ста-
кої
армії,
яка
наступає,
Магомеданці; про погоду, ро?-
згід-
но з кораном це виглядало би
І на критику намірів Аллага.
ції Торбіно, віддаленій
130
миль від Ленінграду. До -
мовляти
та побіг геть, а потім вернувся і говорив
цілу годину;
Підчас зізнань
вирвались оклики: „Вш бреше!"
ѓіить така трійлива
Ідушить. її дб тла.
курява і
був і жахливий, Поліція ареш-
туввла` Свєтліковського, a BFij
бікову відставили до шпиталю.
їм не вільно,. бо
сі начислено 23 особи, що згинули підчас катастро-
фи, аб о померли від ран у шпиталі. Ще е 50 ваяеКо
ранених і 23 особи, що були легко ушкоджені.
Пероне й Гохмута Гавптманови

СВОБОДА, ЧЕТВЕР, ІО-го СІЧНЯ, 1935. `

Ч.7.``

I'SVOBODA"

at

Owned

(LJBERTY)

FOUNDED 1893

Ukr-іпіжп newspaper published daily except Sundays and holiday"

УКРАЇНСЬКА СПРАВА В АНҐЛІЙ-

зискае

ІД

— якого

і

то

такі

А вони

лишаючись

їх

СЬКОМУНАСВІТЛЕННІ

нена-

Як

книжково-

англійському

На

ринку зявивсь

оіжучих

схематичні

доступні.

н'а

му

„Атляс

Атлас .оф ќўрент Аферс). Зла- див його Горабін. Малий фор- мат, виданий в Лондоні, карти і

зайвих балясѓів, а головне: вся-

цього

справ"

року

(Ен

переглядні без

Ввесь

атляс

Европа

Схід

Далекий

окрему

даними

круга

кому

поділений

25

17,

й Схід 7, Африка 7, Америка 10 Кожда проблему з головними про інтересентів. Автор заявляє, що але часом мається вражіння, що мах він стає сторонничим, ко- ли жливу її розвязку. Німеччина,

головно її східні питання, Ман-

джурія і Україна — це головні проблеми світа. Все трактуєть- ся го

чергу,

як ської кладе нею йде проблема Манджу- вірну карту спеціяль- схід- границі не зовсім сходяться які конечно потрібні Україні як суверенні державі. При обговоренні про і частинно і укра включенням до а земель не має, але хоті зазначуєть

ських

лаб

них

їнські

склад входять

блєм

з тими границями,

ні

но західніх границь, зате

українських земель,

рії.

за

автор ‚ставиться до україн-

океан

групи:

карт, Азія і Близький

8, Індія

Росі я

6,

і

Японія

карта обнимае

неї та зазначенням

Індійський

трактує справи обєктивно,

проблє

при поодиноких

мо-

подає

свою думку

прб

як проблеми

характеру.

Нас

цікавить

справи.

міжнародиьо

в першу

П

о

Німеччині

плян, а

він. її на другий

Подає досить

інших держав,

землі, з

Мадярщини ,

як

ўкраїн

мати, виразно

українські частини

разом думкою, що при розвязці тих ті

проблем рахуватись ристь дить видна плутанина понять „Руте

нієн" і „Юкраініен", але в суті

за`

річн

погляд спо-

ся

з

держави

мусять

з їх втратою

на

ко

України. Місцями

вихо

на перший

їх не плутає,

о

автор

б

о

назва „Рутеніеіг`

щ

значує,

иі`J

.

1

На

На

На

ції

соціялізм,

коли

гидну мос'ковську

чи можуть наші соціялісти-ра- дикали належати д о групи 2-го кіль- важні француська, еспанська. арійська і російська — отвер- то України? Ч и можуть

як

ка

Інтернаціоналу

підтримує о-

з Москвою

на тім

Чи

морально

секцій —

НАБІЖУЧІ ТЕМИ.

ЩО

Є

В

ІМЕНІ?

Кому

здається,

що йі

Міеі

не значіння, може погляд, у Вашингтоні иГ,;

конгреі

хував,

мають

секретарками,

таким

свій

хтось-там

пратичног

має

ніякого

трохи зміниті

побачивши, щ

щ

о

44

члени

своїми секретарям;:, ч

з

колись

людей

зі

самим

навіть

сво$

імяд

родини,

Були Домі слуги, щ о називалися гаї як головний урядник державі

у Білі

ВИГЛЯДАЄ

Я К ПРИГАЛКА.

Вістка,

знову

школи

котрі

закрити

могла

думати:

людина

ліття,

ки?

щ

о

місто

Ню Порч

доповняючі

відкриває

для

місто

дозрілих

було

брак

людей,

примушене

через

фондіќ,

би

але

Ч

вчиться

д

декого

заставити

це, що

повно-

гробової дош-

правда

и

не

о

не

до

ВІСТК-А,

Щ

ПІЗНО.

О

ПРИЙШЛА

Астрономи добачили недав- блеск

но зір Геркуля. З огляду на від- від землі блеск, котрий завважили тс- пер, не трапився тепер, але 1,200 літ тому, значить, світло, що потребувало 1,200 літ, щоби зайти на землю.

вийшло в простори СВІТ.І,

даль цієї констеляції

наглий

у констеляції

Це про рів. в констеляції Геркуля заблисла

наглим світлом, сталася ще пе-

ред

держави рацени зробили цію. ло

з

миль воно дійшло, на й й падали. казати.

рістю

ду.

лі

ли

зем-

нам

розміри

Подія,

да є

деяке

світових

від котрої

поняття

просто-

зоря

повстанням

української

в Києві, ще тоді як Са-

на Фран-

наїзд

часу світло гна-

Від того

величезною ско-

д о землі

186,000

Заки

ержави

V

на сеќўн-

народи

повста-

Про людей

і ме

81-83 Grand Street, Jersey

by the Ukrainian

Edited by Editorial

National

Committee.

$600

$ 3 -

$1.75

2

5

One

Six

Three

(з англійською

$ 2.00

One

1-25 Six

$900

г

редакція

City, N .

J .

Association, Inc.

RATES:

МАНІВЦІ Наші соціялісти твердять, вони теж стоять за Укра-
МАНІВЦІ
Наші
соціялісти
твердять,
вони
теж стоять
за
Укра-

що

о шовіністи, як націоналісти, щ о з фашизмом. загалу

ан-

іну;

щ

вони

лише —

не

воювати

такі

прагнуть лише

тидемократичним

багато які в це вірять,.

І

є

людей,

серед нашого

Тимчасом, останні випадки в житті 2-го і 3-го Інтернаціона- щ о справа ма- ється інакше: гірше, далеко гірше

Як відомо, непримирима по` літика Москви, яка хотіла взя ти лістичні партії світу, і яльно брату

тернаціоналами: між

ським, комуністичним, (3-тім), до муністи,

соція.т-демократичним,

до

лицькі соціял-демократи (гене- рали без армії) і радикали. Як —- вони

іасу виступали в своїй пресі терору на Україні, особливо, коли він звертався Але

нилася

ставники

Фр.

пе-

рерві,— з представниками 3-го —

Інтернаціоналу в становити не більше не менше, фронт но-комуністичного світу. При- д еспанська загроза

соціялістич-

щоб у-

Кашеном і'

Торесом,

Вандервельде зій -

і шлися — по довголітній

лів показують,

під свої прикази

всі соція-

спеці-

роз-

двома їн-

москов-

Европи, привела д о

і

розриву

між

якого втягнулися і наші ко-

— європейським,

і

(2-гим)

наші ѓа-

якого затягнулися

патріоти

від часу до

скви

одно

проти большевицького

проти соціялістів.

ос ь — ситуація нагло змі-

В жовтні

1934, пред-

2-го

Інтернаціоналу,

Алєр

а—єдиний

току

Брукселі,

о

того

дала

революція,

фашизму.

І

в

фашизмом

нібито

взагалі

цім бу

ло дещо правди: Росія, як дер- загроже-

жава, почувала себе

і німецьким) --назовні, а партії

соціял. Інтернаціоналу — з се- фашиз- на терені своєї діяльности

ною

(японським

редини,

розгромлені

СОЦІАЛІЗМУ

чеська

і німецька

заявилися

проти власної

нас це дуже

Для

тиранію? І

ська, ішаедська, норвезька, данська, голяндська, швайцар- і проти; російська, француська,

ська

— заявилися

за. Цебто

ПЕРЕДПЛАТА:

Поодиноке число три центи. рік пів роагу` три місяці

SUBSCRIPTION

Three

year

months

months

cents a copy

італійська, австрійська, еспан- ська партії, розгромлені фашизмом

за допомо'гу Мо- країни І важне, б о наші радикали і соціялісти

перейшли на сторону катів

наші ра-

дикали узнавати тих людей, я-

кі благословляють руку кріва-

вого Сталіна на, Укра'їні — за

товаришів?

узнають,

такими

2-гім Інтернаціоналі

питання,

Ось

Українець

мусить

які

поставити

нашим радикалам і рівночасно запитати їх, де їх Ідеї демо-
нашим радикалам
і рівночасно
запитати
їх, де
їх
Ідеї
демо-
кратії, коли
половина
їхнього
чесного товариства
з
2-го
Ін-
тернаціоналу
належить
де
приятелів
антидемократичної
диктатури Москви?
Час
здерти
полуду з
нашого
радикального
соціялізмў
?

хто

бути

є за Україну, той з приятелями

не може

Москви!

далі в кождий
далі
в
кождий

На

На

Число

рік

вів року

пятниці

з

частю):

Friday's

year

months

Foreign and Jersey City

Issue

(with Ukrainian

Weekly):

$ 2.00

$ 1.25

Rates:

One

Six

Three

year

months

months

не відповідає.

10 центів.

Foreign

$9.00

$4.75

$2.50

Money Order.

CITY,

N .

J .

$

і Заграннцею:

хоч ще не заняли дуже виразного становища, але всеж уважають фашизм український — за сво- го ідея і рух українського зму не, щ о й наші соціялістичні шукати допо- моги Москви. В кождім разі — о крати галицькі і радикали на- лежать до 2-го Інтернаціоналу, який щоб порозуміння

для спільної ак-

головного ворога.

А

якщо

фаши

зрослиб, то не є виключе-

партії захочуть

певне:

щ

соціял-демо-

і

нічого не має проти того,

його партії вступали в

На

На

На

Тел.

В Джерзи Ситі рік пів року три місяці За За „Свободи'
В
Джерзи
Ситі
рік
пів року
три місяці
За
За
„Свободи'

З Канади належить і

Адреса:

оголошення

кожду зміну адреси платиться

іати_хроші л

"SVOBODA",

P . О ` BOX

.

346, JERSEY

РЕВІЗІЇ

ПОТРЕБА ОСНОВНОЇ

Жиемо в часах незвичайно великого напруження. Цілий крізу. Переживає те все й

є

в

і

1 ми

є

частиною Америки. про старий зміни. А чи того, якщо індивідуальність?

з того,

бо

певні

з

край

пе-

щ о мусять

маємо жити

справу

голос

у

світ переживає духову й матеріяльну Америка.

А частиною

ми

того

світа.

тут

нами зміни,

як українська

на те, треба

Значить, 1 наше життя

вже й не говорити, повинно переходити

реходить? Чи дійсно здаємо 1 між

Америці далі Відповідаючи в чергу. Нам здається, що: мозок нації. Значиться, наші духові робітники, або інтелігенція, як ми звикли їх називати.

Коли так глядітимемо на цю проблему, то можемо ствер- днти, що поза тою невеликою горсткою інтелектуальнихробіт- ників, щ о держаться при наших запомогових організаціях чи число того „мозку націЃ',

який слідив би за нашим життям в Америці, обхоплював його як цілість та дбав про те, шоб забезпечити йому солідні під- би принятого тут звичаєвого права чи „ з уряду" повинніб тими справами займатися, на ділі ними мало займаються, а то й мо- жемо знайти всілякі відомости і статті на ріжні політичні теми, та можемо прочитати критику на кожде політичне чи яке іи- ше ської іміграції в Америці — не пишеться.

в

собі

наступити

Америці,

справу

основні,

то

національна

собі ясно здати

справах повинен забирати

хто

саме

таких

редакціях, є дуже, дуже мале

стави. Щобільше, навіть і ті згадані,

цілком ні. І тому, переглядаючи

першу

що , так

сказати,

нашу пресу

в Америці, ми

з

краю, але про життєві справи україн-

потягнений

загальна

Ота

в старім

щ о „мозок

того навіть

далі

мовчанка націЃ' залінивий, і їх приняти

бути

є ненормальним

знає,

не

шоб ті

куди

явищем.

йти 1 щ о робити,

показує,

крім

пляни укладати

Так Тільки обеднаними змаганнями наших мас і всього, й так невеликого, нашого інтелекту зможемо оживити наше народне життя і збогатити його новими духовими і матеріяльними Аме- риці зревідувати своє відношення до розбудови нашого націо- кра- щу українську будучність в Америці. Байдужність інтелекту відібеться фатально скорше чи пізніше на масах, які творити- ме вже тут роджене покоління. А воно не матиме вже того найснльнішого природнього чинника, щ о держав старе поко- буде той чар підтриму- вати д о певної міри штучно. А до цього треба буде головно інтелекту. Він має забезпечити ту українську природу і землю, які могли вдержувати старе покоління при українстві, навіть і без допомоги інтелекту.

ліния: чару старого краю. Тут треба

нального життя.

надбаннями. Новий рік повинен заставити

справи вндвигати,

вимагає нових

наш інтелект в

та виконати.

не може. Наше життя

Без тої ревізії нема і не буде виглядів на

Грушевський.

Михайло

СВАТ

ЯСНОВЕЛЬМОЖНИЙ

Різдвяне оповідання М. Заволоки.

був ранній; сніг упав люди

кодиў

Великдень

Ніч, і

того

в саму

везли

року

вели

свя

VI.

Марені

сніг цвило, київські лися шевими, Настуся поралася туючи грядки чудовий цвітничок,

зник, все

„ПЕРЕД ПАНОМ ХВЕДОРОМ

(Знущання над українським бодьшевицькою

письменством під

Москвою).

Гріх проти

Духа Святого на- ранів. Письмо гріхом. диктату- Совєтами

під

до

По - мусить

й

у

початку була

не

один

за

неласку

країні

зиває

чим,

літика

ри

від

тільки

біжництгтом, але також насиль- куль- і невмиру- народа. Ч и щ о ўкраїн- ось 15 років прославляти по- неволення

уже

ські

це

щим

найтяж-

Святе

непростимим

чого

лине

Диктатори

слави

догодити.

комуністичної

на Україні

самого

імперіялістичним гра-

ством над українською

турою,

над жнвкм

духо м нашого

не насильство,

письменники

мусять

України жорстокою

московською

не ганьба,

большевиками

це

комуністичнії

щ

тиранією?

вся

має

партії?

о

Хіба

наука під

служити

Аджеж

М

Те, щ о поет він своїх ганьбити. ненаситці

жати

щодо й могутности. їм и часто, як совєтськї письменній ки

у

мира Література вже 15 років перебуває

в ненормальних

країнський

большевицькою силою обставин ‚‚між серце о снтна Москва, але письменник вірі вихваляти.

його

жити

рідним

своєї

труно

любить

душею, він

творах,

знева-

одним

бачим

попадають

перед

„сильни

сего" — диктаторами.

на совєтській У-

умовинах. У-

письменн:

диктатурою

примушений

душами

двома

болить

за

нищить

Москву

мо.м там учеїЦ_ не сміють шукати краєм, щ його Вона В половині
мо.м
там
учеїЦ_ не
сміють
шукати
краєм,
щ
його
Вона
В
половині
листопада 1934
наукової правди, а тільки пар-
зійшлася
Екзекутива 2-го
тійної „правди",
що
,
в
даний
мусить тусаму
певні
тсрнаціоналу
в
Парижі, щоб
момент в'ййдна
комуністичним
ми
та
в
прозі

соків.

(4)

зайняти становище до „єдино

з цебто з Москвою. тих ухвала:

Інтернаціоналу

н нання з большевиками — вона вільну руку Іншими словами — Екзеку тива - - не боронить поодино ким своїм партіям — заключа- ти бльоки і спілки з большеви- ками. з агентами Москви. Як поставилися до цього поодн нокі партії, національні секції 2-го Інтернаціоналу? АнгліЃї

єд-

що

постановляє,

го

на

комуністами,

фронту"

1 oqb —

знаменна

2-го

соц

справі

зборах

западає

Екзекутива

цін справі,

в

своїм партіям

дає

кім поход і чекали ино вісти про взяття в неволю Хмель-
кім
поход і
чекали
ино
вісти
про
взяття
в
неволю
Хмель-
ницького, натомісць по Возне-
о
пропало; ні-
не вірив,
сенню
розійшлася
чутка,
щ
польське
військо
хто
тому
але дійсно

днів вістка, козаки прилучились до Хмель- о

до -

за

кладніша

кілька

прийшла

щ о реєстрові

геть - І ваючж і ^

показувала о єві кружили іронічні вірші, у- ложені місцевими „літератами" про польське військо і його провідників:

симпатію до козаків.

недвозначно

Которії прігяшлн Хмельницького аби Самі в неволю у султанську впали, рндва-

Поїхали бучно.-: до-. Ќрішу ,

пійма.--

інші,

ро'дньої пісні:

Висипався Хміль Із міха. 1 наробив.Ляхам лиха, Покаіав їм розуму, Вивернув дідчу думу

Але гб, енергічнішого, не задово- ляючись ролего глядача, тікало до війська.

все, щ о було молодшо-

Схожість.

Боже,

який

хлопчикЃ Знайте, пані, викапа- ний батько!

— ПравДУ кажете:

к^ичиІь!

^

як не

пе,

провідникам. покривається назвою Українці той Жид під канчуком
провідникам.
покривається назвою Українці
той
Жид
під канчуком
ПОЛІ
В
Румунії знайшов
автор
2
м
Найтяжче
приходиться
під
СЬКОГО
конфедерата,
мусит
ПОВСТАНН Я
НОВОГ О

комуністичною диктатурою

українській літературі. Учений може пере'живати біль, коли він ву правду з наказу диктатор- ської влади, але його біль не такий гострий, як у письмен- Бо ж чуттям, правдивий пише, як то кажуть, „кровю

ника.

мусить фальшувати науко-

співати український письмен- ник:

„Перед паном Хведором Ходить Жид ходором, І задком і передком Перед паном Хведірком". До страшних наслідків при водить оцей ,,танець" україн- ського письменства перед мо- сковською диктатурою. Не всі можуть випити оту чашу дна. Одні з українських пись менників під комуністичною

владою самі на себе наклаііи``! руку (Хвильовий), ІНШИХ „лік- відує" Москва сама. Недавно

в Києві розстріляно трох укра-

ка, Косинку та' Фальківсько зька, Косинку та Фа. го. Ті, „поезії", ченко глузував ських критиків, му

Шев-

ліони

чи

ньо-українських

згадує

договорів та

українських

Націй.

Тут

що

з

Українців. Обговорюю-

питання

спеціяльно

й судьбу

петицій

варто

в

автор

меншинових

ним звязаиих

земель,

Союз:

зазначити,

письменник жиє

письменник

слово

‚‚Рутеніен",

цебто

Русини, вживається

стинно

вини

Щодо

що

то там

лише

в приміненні

багатства.

до Буко-

зазначено,

основою її могу-

ш

Н

жаль,

щ

о

і Закарпатської України Росії, Україна є й

а проблему Ку

'ч#ети

проминув автор

українські

думає,

інтересів,

ських

кольонії

в

набрати

Азії

не

бані, як частини

зійські Мабуть

о нафтою стане домепою англій` а ще характеру ньоі проблеми. А можливо, в бо булоб коли добре шениі до крему собі лістів,

відно-

є

засла-

України, та а

кольоні Кубань

українські

вспіли

міжиарод-

цьому випадку автор

орієнтований.

від нього

Та

трудно

цього вИмага

не всі Українці

ще й

в

зорієнтовані

тих

проблем.

Н

а

о-

увагу автора

заслужив

націона

рух українських

який

він згадує

як оди

нокий' в українській дійсности

виразник 'змагання стійности. Поява такого атлясў надзви- чайно для нас корисна. Всяко- му, про Ті проблеми, всіх характеру, він необхідний.BJH зробить може більше-,якби бити зладив ньо справі — ‚(ЎТІ — Лондон).

до

само

який хоче щонебудь знати

галі - перегляд

міжнароднього

чи мати вза-

проблем

це встигли зро-

самі Українці, бо

Англієць,

його

безпосеред-

не заінтересований

у цій

Спілка з обмеженою порукою.

Бос бовця,

як жартує з

рай теркою. І— Пане,— каже, — ви я

не

ше як бухгальтера,

буваєте,

приняв вас

його тайп-

служ-

приловив

що

свого

а

за-

ли

як

собі його тра не навидить своїх гнобителів-дик таторів, але мусить писати по- цих ти-

ґедію

серця". І уявіть

під диктатурою: він

езії, в яких прославляє

бралися „своєвільні купи", по пере

різали страшена побільшала страхи, були

назїздилось околиці п о монастирях, латинських особливо

ѓ

Жидів і шляхту;

публика страшенно

хоч

при

вони

тім усі

й

без того

справді страшні. В Києві

багато

та шукали

шляхти

собі захи

православних,

П

сту

щ

о

ще

співати:

жиють,

пишуть

Колись

з

Тарас

тих

росій-

щ о радили йо

„Про Матрьошу

Про

Султан, паркет,

По

Парашу—радість нашу.

100

роках

шпори"

Шевченков

українській

д о „султанів" і

поезії"

тепер

честь

Ки- нащадки в

на

Не

исати

Всі

„такі

літера-

турі дійшли „шпори хтось менший, а сам Пав

ло Тичина, поет великої куль- тури

й таланту, мусить

на червоної армії та її генералів:

„А скажи, скажи, скажи, Що Повна сили Ще й здоровля кляса? Падай, падай, упадай із Наша армія іде, Армія червона!', Падай, паАство, упадай, — Партія рішила;

З нами слава прапорів,

З нами Ворошилов!"

Отѓакі

вірші мусить писати о

вмирає

Тичина, син того

і

д'о

це за окраса,

царі

життя

трона:

на

взір

` -

(Далі

буде).

гарний

народу,

щ

під москов- днкта-

з

ською турою!

голоду

комуністичною

якім часі жиємо?!

В

спільника,,.

,

ЗВАННЯ.

нагоду

очах но-

Нюйоп- чанин Джеймс Дейлі придумав це є він вислідом щасливої обсср- він лицях

чоловіків, котрих жінки казали їм знав, .що пані люблять держа-

ти

їх

ви,

читувати

ції

містерови Денлі. Нарешті з життя ве.ти- кождо- на прохід

вийшло

ких

го

за

Нині Дейлі має своє підпрн- ємство, заінкорпороване, з о- фісом і телефоном. І таке інше. Він є президентом. ЃТого жінка цепрезиденткою і секретар- кою.Родина Дейлів директора- L, щ о найголовніше, Дейлі гостей,

каже, щ о компанія має що вона просперує.

му

тих обсервацій

оголошення

Маємо

повстання

на

вого звання.

звання.

прослідити

винахід,

ви-

наших

34-літній

Я к усякий

життя. Доглянув

вації

раз

страшної

муки

взяти собаку

на

на прохід. Він

але як 'приходиться на вони звичайно воліють до- Ц йому жити, цьо-

собак,

взяти

не давали

прохід

роман.

для впра-

обсерва-

і

і знання

у

на місяць.

Беремо

денниках:

дня вашу собаку 5 долярів

ПАДАЮТ Ь

МЕДИЧНІ

РОНИ.

ЗАБО-

чи які вірилиб котру навіть уложено в поетич-

люди,

у медичну правду,

Ледви

є

ще

нині

ну приповідку: AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY.

своєї інша` медична правда: що, мов- від молодечу шати свою вагу. У місті Сомер- з

вил,

ляв,

фігуру, себто змен-

Тепер

черги

можна

Тенесі, є

жде ще

держати

одна

ходу

у стейті

нечисленних

1920-го

листоношоќ. Від

року,

коли

посаду,

34,000

цю

миль,

ді-

вона про-

вона

важить

стала

а нині 45 фунтів більше, ніж при вступленню на роботу.

йшла

може

цеви

Ншцеаи смерть,

Але

й тут: Щ о Ўкраїн- від

-

здоровля,

на

того

чене на санках. Звичайна пос зія тратила мертвого ніше було бо
чене на санках. Звичайна пос
зія
тратила
мертвого
ніше було
бо
горн
заквітча-
ницького,
щ
передове
поль-
Великодніх
Свят
багато
білими
вишневими, гру-
щ
о
від
цього
зимового,
яблоновими садками
відступають, а на Зелені
краєвиду.
Щ
е
в садку, го-
як грім
грянула
новина,
на серці
в Настусі,
на цвіти. Т о
був
ське військо знищене,
мани
Свята
що
,й головне
польське військо
звикла
стрічати
це
свято
як
рідко
в
загинуло
в Гороховій діброві
з
Грицьком,
до них
щ
о
бувало при-
якої панночки
дибати
можна було по-
під
Корсунем, і
обидва
геть-
ходив
рік-річно
просто
в тодішнім Києві: було
мани
поїхали
в
татарську не-
з
утрені
з НИ
гвоздиків, рути й
Відколи світ
світом, не
ми.
Зате
якою
увагою слу-
в тих часах шаф-

й розговлявся з вона тих нецікавих давні- воєнних справ. Але з отцем не розмовляти , починав на Трицька що ащже

стусею, стати священиком при мешкати розлуча- і над много- —- щось ніби а в спадщину йо- і пляни піря та Хмельниччина. е

було

ла

теку. І отсі всі

го

смерти дістати

Як

хала

ше

Кирилом

НИХ

гнівася,

могла

б

о

вона

то

й

і винуватити

про

зара з

викрикувати

його,

всі пляни —

з На-

з

з ним

по

його бібліо-

розбива-

Як

отцеви Ки-

розбив

йому

він мав женитися

Успенській церкві,

ним

ти

разом,

його

з

щоб

не

донькою,

разом

і літньою

працювати

працею

догматика

в текстах,

протопопію

в

тут багато улюбленого рану. Настуся кохалася квітничку де рель, горіхів, морви, а за ними рядами лози. в садку її дуже мало тіши- ла. Четвертий місяць доходив, і вісти. їй похмурно, а пав і

бота

саді,

в цім

й просторому

багато

вишень,

було

довгими

ноградні

стреміли ви-

Ате тепер ро-

від

нього

було

весели,

з коронно

зник Грицько,

як

не

так

було

сумно

ніякої

і

все сміялось

щ о приходили війська,

все більше

коло лось, спішилося жити тися життям.

Та ла проз очі.весняну красу. Ві сти,

й ше непокоїли українську шлях-

біль`

го

й не сама Настуся пуска-

й тіши-

волю. памята'ли люди нічого такого! Вся Русь- підіймала місць шенний коронного нем зісталс^сь рони ська було вість про Корсунщину, ўкраїн- ська тись на покинувши містечках треба було спішитись. На Зад- нарід скрізь, так, щ о Вишневецький зі тись до

стра-

та зневажена,

на шляхту

по

страх.

П

проти

все, кому

треба.

шляхта

вози

ніпрянщині

о

своїм полком

пригноблена

голову, нато

напав

знищенню

під Корсу-

війська

без усякої обо-

вій-

козацького

тої

Скоро

оборони

наспіла

пакува-

почала

з жінками та діть-

свої

замочки

і селах. Дійсно

рушився

не міг проби-

Києва і мусів відступа-

гніватись

м

ту, а з ними й усіх заможніших

риловйі- ‚статечніших". По тім вели- ли вістки, що там,

на північ. Щ о дня доходи-

ти

або там, зі-

jo

Або

знов

Ах,

'СВОБОДА', ЧЕТВВР.ІБ-ѓо СІЧНЯ, 1935." '

8.'

СВЯТО ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ІМІГРАЦІЇ

ЛИСТУВАННЯ

РЕДАКЦІЇ .

З

УКРАЇНСЬКОГО

ЖИТТЯ

УВАГА !

УМІ

Џ

Й

УКРАЇНКИ

В

Н

Ю

ЙОРЌУ!

У

В

А

Г

АІ

(Річний зїзд Товариства Прихильників Української Госпо- (ТПУГА).

дарської Академії,

Як відомо, ТПУГА засновано

з уможливити Ўкраїн-

Академії

(Чехословаччи- цьог о високій ' школі

нг ‚ємній кулі, її дальшу пра- уря д

, нќі після того , я к чеськи й иііинив свою попередню до` з КИМ припинен е бул о й прини - мання нових студентів до`Ака- дсміі. Діяльність працівники після напрямі позаочного навчання створено Український Техніч по-Господарський Інститут по- иочного навчання (УТП), в я кому педагогічну працю про- гь не лише `фахові сили Академії, а й інших ўкраїн ських високих шкіл (Універ гитету, Педагогічного Інститу- та) у Чехословаччині. Чисто іаукова діяльність професури Академії зосереджена в Укра- їнській Науковій Асоціяції, на чолі якої стоїть ректор Акаде- М.І. проф. Б. Іваницький.

Якраз напередодні дворічно-

го існування УТП, 11. листопа- в

чер-

При-

С

жить

фонду

док

дл я створення

УТП . Членських на

ТПУП

дістало,

кор.

чеських

преса,

щ

о

й

окремого

!

мстою , К ій

Господарській

в

с

!

цій

єдиній

Академії, а

імогу

в

н ііодебрадах

краіиській

145,301.80

род у у-

звязку

цього

передано

звідомлення

Товариства:

і докладний та ўділення щ о її принято

Комісії

пр о

.Академії пішла

в

ної

цію

люторії,

й Ревізійній

О

й

Д.

М. р. відбувся

:

загальний

ПІНІ

Празі

Зїзд Т-ва

хильників

Академії.

Укр. Господарської

о

в

тою

ком

на

таке

хай

д

це

о

нема

вони

ми ще й той

та

теж

А

в

АМЕРИЩ.

В

.

.

М.

Н

її.

вагу

GRANDBANQUETш BALL

істо-

ви-

: ::

:

.P-N.OR.cl

BY the

:

,:: ,

UKRAINIAN

DEMOCRATIC CLUB, Inc., WOMEN'S

AUXILIARY

CLUB of NEW YORK COUNTY

SUNDAY ,

JANUAR Y

AT THE HOTEL MARTINIQUE,

Commencement

at 6

P. M .

32nd STREET

::

одинацять-літнього

З

нагоди

святкування

ного Ќлюбу, Комітет цього

то й день шорядній пан

і на

запрошує

орхестрі

Івана

та S. Тому, щ о число

Ординський

Петро

P.

свята

артисти.

вчасу зголошуватись

кретаря

Ќлюбу,

від 8

д

о

НІЧНА

Точного

ників,

ПРАЦЯ

не знаємо,

ми

є їх багато.

що

риках

є

гато

ків,

і заводах

ожарннків

вони

них

ву,

і

щ

й

з

живуть

о

у

з

і

я

з

б

и

в

і

і

а

і

у

й

о

Б

о

б

щ

з

t

and YOUNG

з

у

і

А. К., Сиракюз, Н. И . ВашаІ відозва в спрарі організування „Українського Червоного Хре-

ста" написана в добрій вірі. І

вкла- тому саме Вам відповідаємо. суму Щоб Такі відозви може
вкла-
тому саме Вам відповідаємо.
суму
Щоб
Такі відозви може видавати

і з `тієї

120,573.90

сприяє

друкує

опові-

пропози-

тільки центральна організація, щойно снувався. Для Вас повинно ви- старчати донесення, щ о такий відділ

а не відділ, який

пишете тоді, як

Вами праця

покликом

щим

ва. Крім того

буде сто разів

по ділах, чи є

но

таку

Н е треба

давати

того

як „Свобода"

су

ніколи

купу

Р

Л

м

о

СИРАКЮЗ ,

Відділ

У . Ч. Хреста.

в Америці

Червоного

зорганізувати для змаган- народу, зорганізо- VP- и ВІ Д - 9 ОДВУ Від-, Уі Ф-ніського - на Біра й Анастасія Ќостів, уже приєднали поважне число чле- тим

нів.

часової управи.

краще

наше жіноцтво

DEMOCRATIC

--a x#

суми

провадження к. ч. Справі ТПУП багато українська відозви, щення Проф. Мацієв#ч поДав річе- звіт Ревізій- вніс Управі абсо- одного- лосно. Зїзд Висловив старій У- праві всім працівникам ГІ водавцям подяку. Нову Управу

вибрано в такому складі: полк. . ковський, Є . Вировий, проф. Гольдельман, д-'р Ю . Добри- проф.' І. Кабачків, лєкт. В. Са- д-р В . Старосоль- Де - нема

проф.

вий

УТ П

Академії

за- .Допомоги визвольним

ня

ван

ДІ

нашог

еста

о

13th, 1935

заложено. А ширше на- відділ виявить

Х

and BROADWAY,

Організаторки, Катери-

Вони теж

увійшли до

ІСТОН, ПА.

ВЕСТ

NEW YORK CITY Subscription $2.50.

Українського Демократич-

1935,

13-го січня (JANUARY)

входять: танці при пер- як

перед бенкетом, проситься за- вечора

також

реальну працю. Тоді зроблена кра- ніж самі сл о інші громади пі- практич- будува по роду часопи-

знають

організацію

ти.

існування

улаштовує бенкет в неділю, дня вас д о ласкавої Семена, спільна вечера, інші

ювилею

участи. В програму бенкету

визначні

бесідники,

відоме день

набути кождого

бути

ч. в- ST . MARK' S PLACE,

під

собі"місця

М.

дива

виступить

гостей мусить по білети, які можете

на

адресу

Ќлюбу

у Самсона Піщака, се-

NEW

YORK

наперед;

СГТУ,

або

че-

при кождім

5,7

Костишин.

ДИВА

СВІТСЬКІ

дня).

В Яких Мов Цілий світ опанувало. Все На Знать, про себе добре дбають, Тож й часу Заглянути По .сварні Насміхаючись Часом Як Хоч Щоб укази появились Таємничі Щоб Ось

про зміни моментальні. Гудять Несуть Народ Час Терпеливість

Кождий

Може

Будуть

От

Що

світі

давно

виростають,

не бувало.

шалене божевілля

хитрійші

місця

поважні

хитрійші

пруться,

не дармо так жеруться,

не стане

них

в стан бідноти,

пють, їдять смачно,

з голоти.

в голову заходять,

ўладити формули,

брехливі, всеж принадні,

всіх

к собі притягнули

і фатальні,

надії підкріпляли

гасла добробуту,

радість і потіху,

жде на цю хвилину.

минає без

успіху.

уриваєсь;

мовить: „Чого ждати? ше й

кури,

смажені,

всім падати?"

неба

Світе Що у Грязь, убивства тихий, тобі вже настало? і злодійства,
Світе
Що
у
Грязь, убивства
тихий,
тобі вже настало?
і злодійства,
верх забрало.
пигїіний раю,
А
крутійство
Обідрана справедливість
Зза
Як брехня гостить
шампани попивав.
порога заглядає,
в палатах
І

їй Хтось скитаєсь кусочка Брехня впилась людським горем I

Чи

Тай

байдуже, що з неволі

там голову підносить,

попід тини

хліба просить.

по пяному

дрімає

А над змінами сердито гуляє.

Вітер свишс тай

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦДЇ.

Г. Б., Ембрідж, Па. — Кра- при

відповідній нагоді в громаді,

ще такі справи обговорити

ж видвигати

їх у часописі.

законів

разів,

теж

почувань

скільки

д

о

разів

1937

назвище.

введення

Тим

зовсім

року

почтою

рез телефон AL-onqnin 4-7395.

столі міститься

Комісії та ТПУГА й усім прихильникам

УТ-

і жерт-

Антончук,

ловський, ген. піцький, ський. Кандидати: інж. Г . нисенко,

В . Сальський,

О . Козловський, інж.

Ю.

проф. Наливайко та лєкт. В. При- ходько. Буджет на дальший

місія:

Нещадименко. Ревізійна Ко-

К. Мацієвич, д-р

рік

зло-

В.

;но дуже скромно. Побажан-

усі чле-

боргують вкладку, за- платили її ками); 2) патріоти, (відразу що б
боргують вкладку, за-
платили
її
ками);
2)
патріоти,
(відразу
що б усі українські
о
або част-
не
мали
нагоди
або
-
могти, вступили
щ
вже мають можливість по-
Това-
(щ о мож-
огляду
і
висоту вкладок); 3) щоб нова
з
й інтензивністю, як
попередня.
Коли подивитися
в члени
риства,
не гаючися
ливо
кожному
з
на
ріжні
категорії
членів
ріжну
Управа
працювала
такоюж
посвятою
на ці вели-
щ
на них спромоглась українська
нація
то
національні
здобутки,
о
у
формі
УТ П
й
ТПУГА,
з
будуть
зрозумілими
й
ті
га

оптимістичні,'повні їх заступник

справи,

проф у свойому дуже реальному читі буде стість та єдність, а на цім святі української націо- чу-

прави,

віри дум-

ініціятор

-

підніс

голови

У

С . Гольдельман,

плян

від-

будуче, й

на

та урочи-

щ о панувала

ліпше

сказати

про

зрозумілою

цім зїзді,

на

нально-культурної

жині.

Наталка

праці на

Кознцька.

2,-

і-

Свято Державностн.

Свято 16-літньої річниці про голошення української держав- ности на землях Західньої У-

Також можна зарезервувати 10 осіб.

цілу „Свобода" не є льокаль

мен. ною цілу Америку. В льокальній

газетою, а призначена па

І ЗДОРСВЛН.

числа

всіх

робіт

які працюють

у але певна річ, фаб- праця

В деяких

нічна

інших.

Всі

умовинах, роблячи

ночи

день.

дн

Нема сумні-

загроже-

їх

спеціяльною

здбровля

небезпекою.

їх працює

во-

Правда,

щ о багато

довгими роками

нічному робітникови труд- влаштувати так, силу. він звичайно не) а сну на протязі бути

що

но

не

здоровля

життя

собі своє ден-

що б

зберегти

Передівсім

трудно

спав

висипляється,

ного

часу сильний. Правильно день у чайно він'так не робить. Пере- шкаджають справи походити по сонці, стрінутися людьми, з ночі не робить; не спить, скіль- ки треба.

робить

скільки

нен

стільки,

він пови-

без достаточ

довшого

здоровим

спати

ночі. Але звн-

усякі

домашні

хочеться

робітник

але з дня

та обовязки,

нічний

ночі день,

їм ні Трошки

правда,

щ о багато

робітників

нічних

то

воно в части від

Залежить

здатности

до особливих

але передівсім

приспо-

умовив

від

щ о хоч і положиться, не засне. Перешка-

то джають і коли й кімнаті робиться душно, особ- і знов

А

вік-

на

лас

вуличний га-

з надвору, тощо.

Буває,

добре

світло,

згуки

щільно позамикати

поспускати заслони, то в

в літі,

годі добре

робітник звп- відживля- сні- опівночі що -

нічний

є для нього

Обідає

то- ливо

чи нічний робітник

як

життя

він

своє значить за дня. праця

ю шкодити не мусить. Фізичні

ітовує

ботою,

собою нічна

і майже

наслідки

ті

самі

заснути.

уважає

вла-

поза ро-

о

здоров-

нічної пра-

'всіх про-

Далі,

чайно

са- ється.

данням.

небудь

собою

роботи,

снідання,

родина

правильно

собі

перебиваний

спричиняє

сон. А

неправильно

Вечеря

холодне, щ о захопив

до роботи. Прийшов J

їсть

і вся

хоче

їсти,

о

швидко нестравність.

о

Колиж

перебиває

замісць вечеряти

цеж ранок

снідає.

то

знати,

треба

дуже

сон

Захоронити

зберегти

бітник

собом,

трібний

свою

своє

силу

призначить

здоровля і

нічний ро-

таким спо-

може лише

щ

собі по-

на спочи-

час на сон, їжу, таксамо, Фліс.

на

якби

працював у день.

назвище

же

рецького народу.

буде караний

послухає законного

ображувати

не

Кожний

до

сміє

і

то

Турок

відома

Самособою,

матиме

щ

стільки

о

країни відсвятковано дня 18-го листопада заходом укр. греко кат. парохії й товариств. У

ночі,

церкві уставлено могилу незна

ного жовніра, з хрестом бере-

зовим і асистою молодих хлоп

конечна. По ночі працює ба- шахтярів, нічних сторожів,, поліцаї'в, та

ненормаль-

Свято відкрив зворушли- о кий, а співав хор під управою дяковчителя В. Романкова. Хор шкільні діти відспівали стрі- лецькі й патріотичні пісні, по- по ночі но Але ких помалу слабне, ляється деяких органічних хво- ріб. особистої битись праці, го, на своє здоровля

лучені

том

мало-

набав-

та-

не шкодить.

з членами місцевих, товариств. По панахиді всі',удалися д о гаЛі, де над'сценою висів на- пис „Слава Борцям".

залізНични-

мериканській газеті є місце на

Цоч- вичислювання цілого ряду імен

людей,

щ о зійшлися

на імени-

ни, бенкет, чи на заснуваі

когось товариства. Та це поза

місцевістю для інших ціл-

„Свободі" місця. То -

це

нецікаве.

навіть

на

му треба обмежуватись до згадки тільки таких імен, щ о дійсно
му
треба
обмежуватись
до
згадки
тільки
таких
імен, щ о
дійсно
звязані
з
якоюсь дій-
сною
пропущення
роботою. Ми знаємо, щ о
імен
таких
„бо -

амбітних осіб,

але

за у якій місцевости дописувачів, то тим, що це редакція пропусти- А

себе

К. — Пишете, що конгресмен Тин- зірвання з Со- щ о наш провід о- в Америці до протестів проти со- бо це тепер

гем

П . С , Міниеаполіс, Міни.

ла.

лить" багатьох

ради.

пропущення

А якщо

„лають"

виправдуються

вже переберемо на

„клопіт".

буде домагатися

візвати

зносин

наш загал

дий

з

виконавців

старався, що б свято

промова

щоб

ми

змагала

пізнали

пориву

о

було

краю

Приходу

д

дівчат

словами

прапорами та

М . Колтуць-

іми

Загальні відомости про ня зїзду були: 1) щоб працю УТ П подав
Загальні
відомости
про
ня
зїзду
були:
1)
щоб
працю
УТ П
подав
ректор
що
Академії,
проф.
Б
.
Іваниць-

їх доводиться пе-

що цю справу

його

слів можна

чути глибоку

праці

іізду

великої

навчання.

сухих

чисе л

досягнення

у цьому

Так

має 411 слухачів

з

цілого

слухачі

з

частину

з

і

т

Америки.

З

щ

а

о

працю,

Інститут

поза-

Ха й кілька

почаст и

хо ч

цієї ін-

році УТ -

до -

с.пвно

радніше те, що головною масо-

є Велику Інститут Держав

рік

иих

ю рідних

світа! Найвід-

II о

о

й

з деклямаціями, дуе-

Анни Дишевської і Кате-

рини Горон та грою на ряні

Марії Терлецької. СвятоЧну бе-

сіду виголосив о. Колтуцький.

Всі точки випали гарно. Кож-

ричного

слано

програми

піднести.

до цього,

до волі.

$34 і

їх

через Обєднан-

Колодруб.

Radi o

КЛІВЛЕНД, О .

ма

квіі. зупиняючися на тих труд- т реборювати, та на впертій, ви- лю провадять. було від- дальший справи. Ін- формації проректора Академії, розкрили в усій ширині перед учасниками ту її виконав очного цих покажуть ституції.

шо

велитенську

проф. Л . Фролова,

розвиток

віру

дей,

гревалій жертвенній

цоіцах,

дипльоматичних

вєтами,

бовязаний

вєтського терору,

на часі. Відповідаючи на те, по-

даємо, що' це вже давно лено з боку боку „Свободи", а тепер чер- на громади та на провідні о- це

зроб-

Обєднання, як теж

щоб

диниці допильнувати,