You are on page 1of 4

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ У№ЛЇНСЬКИИ НАРОДНИЙ

союз, а ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ. де, . . , .СИ^ІА^.ОВСДХОІ' Т № UP.AINTAM К К П О Ш І . A S S O C M T L O N . B C . . .,

- І Ѓ З -і -Ўті
ТРИ ЦЕНТИ. РІК Х Ш . N o . 1,0. Jersey City, N. J . , Monday, January 14, 1935. VOL. XUII. 4. 10. ДжерзнСіти, H. Дж„ понеділок, 14-сІчня- 1835. T H R E f c GgbNTjS.
===
ЗАСУД НА КОМАНДАНТА ВИТШЛИ З ВУЛЬКАНУ ЗАМІТДДЬ НА КРіСЛО, СІВ НА
полщн-. - ЖИВИМИ. ( РОЗІІАЛЕЙУ ПЃЧ УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПРОТИ
ПЛЯНУ ОБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИ В окружному суді в Золочеві Японська преса принесла; Незвичайний припадок тра
відбулася карна розправа про- вістку про врахування двох я- пився Вацлавойи Влодарсько-
ти усуненого від урядування понських дівчат з кратеру жи- му з Лодзі. Будучи в пяному
ТЕРВРУ НА Ш Є Т С Ь К Ш yRPAtlfl
БЕЗРОБІТТЯ коменданта поліційного посте- вого вулькану на острові Ошї- стані, замісць сісти на крісло,

пяному запалилось одіння


ЛЬВІВ.—„Діло" оголошує протест .укрттнських
рунќу в Бродах, Владислава ма недалеко Токіо. Вони ки- сів він на розпалену піч. Н. робітників, зверненіѓй проти терору на Укгтаттп
Совєтами. Зачинається цей проект ось як` 1
під
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт відбув зі Вісневського, за присвоєння нулися в отвір вибухаючого
секретаркою праці, мис Перкинс, довші конферен- службові зловживання. В часі вулькаНу, щоби покінчити са- Влодарський вибіг на сходи, ! "Ми, нижче підписані українські поступові ро-
ції у справі плинів суспільного забезпечення. По ревізії у Мих. Плішкевнча могубством, але якось затри- взиваючи помочі. Сусіди вѓа бітпики і робітниці горгодецької дільнитіі міста Льво-
конференціях секретарка Перкинс заявила, ню фе- Зигмунта Станішевського ма.тися на якімсь камені вже сили горѓюче на ньому одінп$ ва, обєднані В місцевих робітничих установах, а зок-
деральний уряд не думає встановляти своєї системи Бродах, у звязку з вломо.м до в середині. Там пролежали ці- і завізвали рантункову стацію, рема в Українському Робітничому Союзі, з'акладаємо
обезпечення проти безробіття, ні своєї системи пен- адвоката д-ра Жолнірчука, : лу ніч, оголомніені сіркою, а т о відвезла його до шпита. перед всією робітничою клясою свій ріш'учнйяротест
сії на старі рокич а думає тільки помагати стейтам віднайденої частинної добичі і кол'и прийшли до себе, Пбба- проти плянового і варварського винищування куль-
при встановлюванню стейтових систем. сумі кількасот долярів і кіль чи.ти кількасот стіп на споді БАГАТТТЙ Ж Е Б Р А К . турно-наукових та громадських робітників україн-
ќвдесятьох австрійських та по білий вогонь розтопленої ля сьтсої нацюнальности на советській Україні мосжов-
Федеральний уряд, видно, хоче обходитися з сійських монет обвинувачений ви, а вгорі сине небо. Пере В Пінську до мандруючого ськими сатрапаіуги, які зловживають облудно виз-
якнайменшою видачею коштів. присвоїв собі па шкоду д-ра страшені, почали драпатися
жебрака Мацєн Ліпи підійшли вольними гаслами пролєтаріяту". - - .
якісь два невідомі людці і У протесті -закликається далі українське робіт-
Жолнірчука ЗО долярів і 10-зо- вгору і це їм удалося. Вони
ЧИСЛО ВОРОГІВ МІЖНАРОДНЬОГО СУДУ рвали йому з рук торбу, ниитво гнати від себе всіх червоних агентів, ч
}тих монет. Крім того сфаль- занехали дальші наміри само
ЗМЕНШУЄТЬСЯ. як він каже, було 2,000 зл., що
ував карно-скарбові прото- губства. УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО Т Е Ж ПРОТЕСТУЄ.
їх він заощадив за ціле життя
ВАШИНГТОН. — Заповіджена гостра опозиція зли в справі кількох жидів- ЛЬВІВ. — В 1-му числі Двотижневика ;,Жінка"
Злодіїв поліція пошукує.
проти проекту ириступлення Злучених Держав до жих купців, обмежуючи за- ПРОТИВНИК КОПЕРНИКА. оголошено комунікат головного виділу ід^нтраль-
Міжнароднього Суду зводиться на ніщо, бо нині квестіоиойану у них скількість ного українського жіночого т-ва „Союзи Українок",
Астроном париської астро- У Б И В С Т В О З З А З Д Р О ' С Т И .
голосувати проти цього проекту обіцяють усього тютюну, щоби в порозумінні помічної обсерваторії, проф. в якім натавровано терор на Україні. Читаємо в нім
тільки 12 сенаторів. ними зменшити гривни, які Антоніяді, видав книжку Григор Цеван, селяйин села між іншим таке:
прип'адали для державного Ва-лищі, пінського повіту, П'. ‚‚Виѓўбивній голодом міліони українських се-
Розпитування газетярів показує, що навіть се- скарбу. Крім того Віснєвський кін доказує, що Коперник був закінченні світової війни вер лян та довівши ЎкраїнЎ до стану повної рутнй,- за-
ііатори, котрі нераз у минулому говорили проти відповідав за сфальшувавші тільки спритним плягіятором.
ну вся до родинного села з А бралася` большевицька влада до свого Черго'вого
ириступлення Злучених Держав до Ліги Націй, те- підписів двох підчииених йо- Теорія про оборот землі до- мєрики і за зароблені грош крівавого завдання, а саме до винищування ўкраїн-
пер змінили своє становище. Виразно приступлен- му поліцаїв^ а також за не- вко.та со'нця була відома вже докупив собі ще кілька деся- ської інтелігенції, навіть партійно комуністичної.
в старовині. Голосив її Ари-
І І Ю Америки до Міжнароднього Суду противляться слушне побирання нагороди за старх із Самосу в Ш. віці перед тин землі. В селі й околигі Масовими розстрілами і масовим виселюваНШи ук-
тільки сенатори републиканці: Бора, Джансон, Най, скарбові провини, які він ні- Христом.. Архимед і Плютарх його рахували за заможнього, раїнських культурних діячів' хочуть ^оЛтУВіевнки,
Котинґ; прогресист Ла Фолет та член фармерсько- бито відкрив. Вісневського за- зовсім виразно про це зѓаду- а деякі злі люди виявляли за- відібравши народбви його еліту та .тишйВш-Й`-`його
робітничої партії, Шипстед. суджено на 2 і пів року вязни- Француський професор здрість,-а навіть бажання огра- без проводу, вести далі тим лекше своє г а н е б н е
ці без припинення. дивується, чому та старициа бити Цевана. Одної ночі, коли діло.
ЖІНКА Х О Ч Е САМА ПЕРЕЛЕТІТИ ТИХИЙ теорія має назву новочасного Цеван, нічого не передчуваю- ‚‚Українське зорганізоване жіноцтво з Найбіль-
ОКЕАН. спав у .етодолі, хтось вй-
АТЕНТАТ ВЯЗНЯ НА
сного.
стрілив знадвору. Кулі були
шим обуренням осуджує і таврує ЖоркгТОку пове-
Г О Н О Л Ю Л Ю . — 3 місцевого летничого поля СТОРОЖА. дінку червоної Москви, суперечну всім божим-'і Люд-
"`'` ` і смертельні. Цеван зі свого сну ським правам, та поновлібе свій рішучий' закяик до
Гвілера вилетіла в дорогу до Овкленда, в стейті Окружний СУД у Познані за- СМІЄТЬСЯ ЦІЛИЙ ТИЖДЕНЬ. вже не пробудився. Поліція українського громадянства залишити в обличчі- на-
Каліфорнія, відома летунка Амелія Ергарт Патнем. судив якогось Півоня, що від- До варшавської клініки при- провадить слідство.
Дорога звідсіля до Овкленда виносить у про- сиджує кару у нязниш н Врон- везли молоду дівчину, що без- родньої трагедії внутрішні міжусобиці та обєна-
стій лінії 2,400 миль. Перелітали її вже летуни, але ках, на 2 роки вязниці за на- переривно сміється цілий тиж- І тися для .захисту загибаючої батьківщини'".1
ще ні один^з них не летів самий. Ддмає це перша магане вбивство ьязничного денк Дівчина-прочитала в гу-
БАНДА СВЯТОТАТЦІВ. РІШЕННЯ В СПРАВІ НАЦГОНАЛЬНОГО
КОНГРЕСУ.
зробити паійТа Ергарт. сторожа Мікуляка. В часі, як мористичній газеті анекдоту і У Вижиську поліція еліквіду-
Летунка вилетіла серед сильного дощу, дістав- вязні виходили з проби ор- відтоді почала сміятися. Ліка- вала банду святотатців, що на ЛЬВІВ. — У часі від 24 до 28 груДнй 1934 р.
ши від бюра погоди запевнення, що на океані буде хестри, Півонь ударив Мікуля- рі пробували сперти її сміх терені познанського воєвідства відбувалась у Львові конференція 7 українсь'ких
мати гарну погоду. її машина може помістити пі- ка молотком у голову. При пе- усякими ліками, але все нада- доконала 24 вломів до косте політичних партій у справі скликання Всеуіфаїн-
льота й 6 пасажирів. Літак при пробах літав зі ско- реслуханні Півонь заявив, що ремно. Вони бояться, шо дів-лій. Герштом банди був Марці:: ського Національного Конгресу. Як подає „Діло",
рістю 215 миль на годину; пересічна скорість його хотів убити Мікуляка. бо з йо- чина може вмерти наслідком Тхуж зпід Замостя, шо має на конференція устійнила політичну плятформу Кон-
160 миль на годину. Він може піднестися до висоти го приводу сидить невинно у нервового виснаження. совісти кілька вбивств, між ін- гресу, яка буде обовязувати всіх його учасників,
10,000 стіп. Взяла вона з собою ладунок 525 ґальо- ішнми своєї мачухи і 7-літнь програму праці на ньому і підготовила схемў орга-
нів газоліни та 35 гальонів олію. Цілий тягар літака брата. нізації та учасництва в Конгресі. Конференція рі-
ДО СЕРЕДИНИ ЗЕМЛІ. шила скликати Конгрес найпізніше до кїнЦ'я вересня
виносить 5,800 фунтів. Має вона на літаку радіовий ПУДЕЛЬ МАЄ ПОЛІТИЧНІ
1935 р. й обгов'орювала справу- місцебости, в якій
ЯЗВА ЦИГАНІВ У КРАЮ, J
апарат, що може посилати депеші на віддаль 2.00Р ПЕРЕКОНАННЯ. ! Бельгійський учений, проф
відбудеться Конґрес. Для здійснення своїх поета-
миль. ґеольогїї Каісін, хоче за мрі- На гостинці біля Чижикова. J ,нов конференція покликала до життя Підготовчий
В одному місті Трансильва-
^ю Берна дістатиа. до середи- пов. Львів, розтаборилася ва
У Р Я Д П О Т Я Г А Є Ф І Л Ь М О В І П І Д П Р И Є М С Т В А Д О НІї, у цирку виступала дресо-
ни землі. Він є тої думки, що тяга Циганів, що мандрувал:. Конгресовий Комітет. .. .
СУДУ ЗА МОНОПОЛЬ. ваиа вчена собака. Вона про- и докопатись до глибини в сторону Курович. Пригляда- КАРА ЗА ПРОЦЕСІЮ Д О СТРІЛЕЦВКЙ-Х МОІТЙЛ.
водила 2 іншими, теж розум-
3,000 м. і 4,000, то можна там лися їм люди з присілка О- ТЕРНОПІЛЬ. — Дня 27 травня 1934 р„ себто на
СТ. Л Ў И С — Велика лава присяжних суддів у ними представниками цієї по- знайти явища, яких досі вчені строва, причому один Циган Зелені Свята, відбувся традиційний процесійний. по-
місцевому федеральному суді постановила постави- роди. Штуки були всякі і пу- підозрівають. Він сподіва- кинувся на молодого парубка -хід на цвинтар, де є кількаДесять могил У. C.-'Cv та
ти на суд за нарушення" закона Шермена проти мо- б.тика била браво. Після вправ ється знайти в АрденаХ вугіл- ї побив його. Між селянами членів Галицької і Придніпрянської Армії. Такі'`по-
Н О П О Л Ь Н И Х Підприємств 10 ф І Л Ь М О В И Х підприємств. І собаки станули під проводом Водночас чуємо, що такі зчинився великий крик. Збіг- ходи відбувалися кождого року при участи тисяч
Закон забороняє нищити вільну конкуренцію І білого пудяя в ряд. Але про-самі' досліди приготовляють у лнся не тільки мешканці О- міщанства, селян з околиць і духовенетяа. Свято
комбінаціями підприємств. На випадок засуду об- відник, білий пудель, чи поми- Совєтах. Один із московських стровв, але й сусіднього села відбулось і тим разом дуже величаво й-без пригод.
винуваченим грозить гривна до 5.000 долярів та лився, чи теж мав інші полі- учених заявляє, що т. зв. ча- Чижикова. Селяни з колами і Але староство ўкарало о. Петра Івахова за пропо-..
вязниця до року. За підприємства відповідають іх- тичні переконання, взяв у зуби родійна паличка вказала йому вилами в рунах кинулися иа віДь'на святі гривною пятьсот злоти`х, або двотиж-
замісць румунського прапору, пребагаті зложа золота, циганський табор і сильно їх невим арештом.
иі директори. плятини, живдго срібла, нафти обили. Кінець бійці зробила
мадярський. ЮВИЛЕЙНЕ СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО МІЩАН-
Більшість публики — Руму- всяких дорогих каменіа У поліція 'з Гаїв. Чотири Цига-
З ПРОЦЕСУ ПРОТИ ГАВПТМАНА. СТВА.
ни, почала енергійно протесту - дослідах земних глибин пОруч нй вийшли з бійки тяжко по- ЛЬВІВ. — Пятьдесятьліття „Зорі", товариства
ФЛЕМИНҐТОН (Ню Джерзі).—Головним свід- вати. Але пудель далі деМон- бельгійських учених візьмуть битї, а крім того було кілька- українських ремісників, промисловців і торговців
ком осьмото дня розправи проти Гавптмана за ви- страційно вимахував мадяр- теж участь француські вчені. нацять осіб по обох сторонах у Львові, випало надзвичайно величаво. Прибули
крадення й убивство дитини Линдберґа був поклц- ським прапором, наче мадяр- лекше побитих. — Менше ці- на це свято делегати з цілого краю, головно з 19
каний прокуратором як знавець письма Алберт Ос- ський націоналіст. Мадяри і кава циганська історія склала- філій цього товариства. - .о.
борн. Він заявив під присягаю, що всі листи, писа- Румуни почали на авдиторіі ДЕФРАВДАНТ „КУПИВ' СОБІ Калуші. Ватага Циганів
ні в імеии Викрадачів дитини Линдберґів за викуп, сваритись і дійшло до такої ПЕРЕГОНОВУ СТАИНЮ. що знакодияася на 6 возах, на ПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО Н А П О Л І
були писані Гавптманом. Свідок-знавець прийшов бійки, що треба було пок.т пала на кількох господаріђ ні МУЗИКИ.
Арештованого недавно у Вар- ПРАГА (Чехословаччйна). — Чеська` Академія
до такого переконання на основі порівнання почер- кати поліцію. шаві скарбового екзекутора; передмісті й ограбила кілька
ку письма на цих листах з почерком листа Гавптма- хат та крамниць. В будинку Наук у Празі рішила видати між своїми виданнями
Завішу, який з другим екзеку- розвідку з ділянки музикознавства. доЦентаВисо-
на на його просьбі за автомобільний, дозвіл. МАТИ ПРОДАЛА СИНА.
тором здефравдував 150,000і Якова Райиера замкнули дро- когб Українського Педагогічного Інституту та яєк-
том двері й забрали всі річи
На допити адвокатів оборони Осборн Заявив, Як повідомляють з Вильна, зл., звільнено з слідчої вязни зі стриху та стайні. Наслідком тора Вільного Українс`ького Університету в Празі
що він не має найменшого сумніву щодо тотожно- в селі Беганях 32-літня вдова ці за ѓіпотечною кавцією на -аіьої необережиости з вогнем Хведора Стешка, під наголовком „Чеські `музики
ти письма. На запити пояснив, що вій прийшов-до Олександра ПеткевИч продала{ суму 40,000 зл. Завіш'а явився повстала пожежа, що знищила в українській церковній музиці". Та п р а ц я явяЯєть-
такого певного непеконаняя на піставі подібности свого 1 і -літнього сина сусідо негайно на перегоновому Май- дах. Щоб утруднити погоню, ся дорібком довголітніх студій українського вче-
між ріжними буквами письма^ Він обрахував, Скільки вй Томі Кушелеви за 10 зл. дані і купив собі за здефрав- розібрали міст на ріці Свічі на ного в Празі, та` обоснована'джерельно підчас його
в листах є букв, писаних з похилом направо, скільки пять пудів збіжа і кілька пу- довані гроші перегонову стай Поверхні 25 м. За Циганами побуту в Галичині в 193е—32 рр. J A rtrw
букв „ і " не мають точок, скільки букв „т" т мес- Аівѓ бараболь. Вдова мне пя- ню. 1

пустилася в погоню поліція, Водночас названому' проф. Ствшкови- доручив


ють перечеркнення, і таке інше. Він порівнював теж теро дітей, яких з нрйчинті) ,
яка й .^овяла^-Иосйфа Горня- Славянсвкяй Інститут у Празі оснувати іВ"5еій-'-,Ар-
силябізацію („спелування") слів, головно помилки нужди не може вйжйаитй. КЛОПІТ ІЗ ГУСЬМИ. БереаиНиг пов. Пере- хів сйааянської музики", в якому теж вйіщатисьме
в цьому, як приміром писання Слова "NOT" замісць Справою занялася поліційна миіп.ть. Погоня за іншими Ци- й український, відділ. . -3 ``
слова ' No^rE", помилки, в силйбїзації слова "МО№Е^". влада. Система закупна гусей ли,
ганами тревае. ДЕСЯТВЛІТТЯ „УКРАЇНСЬКОГО Ф М Я Т О К Л ` А " .
товськимн службовцями дове-
Поясняючи ці розумування, він показував Нри- ла до - надужитл . хлібороби ВЩЕНЬ. — В грудні 1934 р. закінчив місячник
ВКРАЛИ ДВА. . ДОМИ!
сяжним на великій фотографії листів. Селяни діставали від влади НЕ МАЮТЬ ЩАСТЯ Д О „Український Фіяятеяіст" десять літ свого i q H y B a H -
іЗйленський громадянин, Те- картќи, Які мали видавати'тим, ФРАНЦУЗІВ. ня. Те, що нині поширилося в світі знання про ук-
СМЕРТЬ ВІДОМОЇ СПІВАЧКИ. одор Конусов, зголосив у по- що купуваяи гуси. Замісцьто раїнські марки з Ш18—1920 pp. та що дІЛянка „Ук-
Головний-акціонер-фабрики раїна"- займає в філяТелії. ДоЧесне місце. Треба зав-
НЮ ЙОРК.—У своїм домі померла тут 76-літня ліції, що йому вкраде'но два ѓо розвинулася,торгевля карт
ками. Селяни відступали карт- оліщ у Познані, француський д я ч у Е ш Т й редакції „ У . Ф.", а зокр`ема редакторови
пані МарцеЛя Сембряч; що колись була відомою доми, які він винаймав у Сер-
ЌНІ. дуже дешево) а гуси про громадянин Борат, утік з Поль-, д.рови. І Туринови. В місячниках ТОГ9 журналу
співачкою в місцевій ‚‚МЄтротіолитен Опері". Вона ґІя ЙќОвлева п р и вул. Ватерія давали з вільної руки. Литов- щі, залишивши багато вексліві знаходимо 130 статтей, я к і в і д н б с я т ь с я до. спеАдіяль-
походила з Вишнівчика, в Галичині, та бури дочкою З л о д і ї обя д о м и розібрали і ська влада приказала припи- без покриття. Фабрика збан- ного маркознавства України, а звнш ЗО до ўкраїн-
гарбаря Казимира Коханського. Останній раз спі- матеріал вивезли у невѓдомо- нити надужиття. - кротувала. ' ського філятелістйчногб руху.
му напрямі.
вала вона в опері в 1909 році.
СВОБОДА, 1ЮЖДІЛОК, Н-гб СІЧНЯ, 1У35. Ч 10. -

"SVOBODA" (UBERTY) Вилієм Генрі Чемберлин поя- Чемберлин радить добре либ усі. Та цього нема, бо u
ЗА КУЛІСАМИ ПОДІЙ У РОСІЇ
В сняе ці розстріли зовсім інак- приглянутись урядовому боль- країні большевиків, згідно j
FOUNDED 1863
Inian newspaper published dalif except Sundays and holidays
ше: це були часи гострої ro-'j шевицькому комунікатовн, ќот- обсерваціями Чемберлина й
at 81-83 Grand Street, Jeriey City, N. J .
Owned by the Ukrainian National Association, Inc. лодової крізи в південній та рий видано про замах аж 26- інших кореспондентів, наро-
Edited by Editorial Committee. Недавні події в Росії ви- рухів, всеї історії й дійсносте, південно-східній Росії, і роз- го грудня, себто майже місяць стае розділ населення на дні
кликали вже багато балачок, щоб відгадати загадку. Коди стріляці люди це були жерт- по замаху. На думку Чембер- кляси: вищу й нижчу. До вн-
ро$думувань- і припущень. З російський уряд дає світови венні козли, котрих уряд ки- лина, цей комунікат лишаєть- кляси належать: вищі по-
одного . боку, це доказує на трупи постріляних як одино- нув на втихомирення широ- ся вірним зразкови больше- літичні й економічні урядовці,
далекосягдість цих подій та кий доказ їх вини, немовби кого невдоволення серед насе- виц'ьких'' комунікатів. Маємо признані широко автори й
ГШРЕДЛЛАТА: SUBSCRIPTION RATES: широке зацікавлення тим, щокажучи: „Не бачите, що ми лення. тут передовсім запевнення, що письменники, визначні спеція
Поодиноке число три центи. Three cents a copy діється в Росії. Видно, люди їх постріляли? Хіба вам іще По цьому розстрілі, здава.- ‚всі гармати імперіялістичних лісти. Цим людям признаетьс і
На рік ..$6.00 One year — хотіли би відслонити трохи більше треба доказів?" — світі лося, запанував якийсь час держав звернені на нас". Далі в загальноїў суми добра баг.і-
На пів року .-$3.25 цю заслону, що закриває ці мусить самий знайти нитки спокій. Навіть проголошено виступає звичайний чорт боль- то більшу порцію, НІЖ ІНШИМ
На три місяці $1.75
Friday's Issue (with Ukrainian події, та зрозуміти їх. що ведуть до відгадки загад- скасування „ґе-пе-у" та приді- левиць'ких заяв: якийсь кон людям.
Число з пятннці (з англійською
частю): Weekly): З другого боку, це показує^ ки, замотаної тими, що в пер лення його до міністерства суль чужої, неназваної, держа-
На рік — $ 2.00 One year - I 2.00 на широко в світі поширене шу чергу були покликані й о внутрішніх справ. Голосили ви. Того роду чорт усе висту- „Рівність — буржуазний
На пів року „$ 125 Six months $ I - " недовіря до офіціяльних заяв бовязаиі її відгадати.
большевики 'по всьому світу, па.є в большевицьких проце-
забобон".
Forelgr and Jersey City Rates: сах: раз це француський Дип-
В Джерзи Ситі і Заграпицею большевицького уряду про ці Історія большевизму — це що, мовляв, „re-пе-у" вже не Рівність, котру большевищ,-
На рі" факти. Не вірить світ, коли має права виконувати кари льома'т, `то знов чеський дип- кі агенти голосили як держав-
історія розстрілів.
большевицький уряд подав не- смерти на людей без процесу. льомат, або англійський торго- иу доѓму большевнцькоі дер-
За оголошення редакція і давно, що він стратив досі за Трачення осіб підчас рево Скільки варта подібні заря- вельний агент: Далі до заго жави, викинено нині на сміт-
Адреса: " S V G B O D A " , P . О П Ю Х 3 4 6 . J E R S E Y C I T Y , N . J . вбивство Кірова 117 людей люції — це загальне людське дження, про які тепер широко вору примішано Троцького, тя й у сутич. Нині голоситься
Світ охнув від цієї жорсто- явище. Тратили людей всі ста- трублять большевицькі аген- старого ворога Сталіна. Це все нерівність, і не лише як TIIV-
В ЕВРОПЕИСЬКІМ КИПІ кости, а всетаки"'не повірив, рі революції, а вже найбільше
щоби жертв було лише стіль- так звана велика француська
Й симпатиќн, видно якраз має, на думку Чемберлина, на часовий ступінь, що має ко-
недавніх розстрілів. Коли ціли показати Людям, що опо лись дати місце загальній рів-
Европа знов дала нам несподіванку, коли на ки. Світ припускає як дуже революція. Здавалося, що ні- „re-пе-у" стратило владу роз- зиційні групи в Росії такі сла- ности. Нині голоситься нерів-
переговори з Італією приїхали до Риму представни- можливу річ, що число жертв хто її не перевищить у крова- стрілювати людей, то цього) що вони нічого не можуть ність як загальне правило, віч-
ки Франції. З приводу цих переговорів дехто вже є багтб більше. вости. Та перевищила її боль- права ще не скасовано: втра- зробити без допомоги чужих не правило. Про це говорив
піднимає крайно оптимістичні сподівання, а дехто шевицька революція в Росії. тил о „re-пе-у", а дістали г урядів. виразно самий даляй-ляма
— крайно песимістичні. Це може викликати вра- Большевицький суд. Большевицький уряд зараз
жіння, що там скоїлася незвичайно далекосягла по- Припускає це світ на основі підчас революції й так званої спеціяльні військові трибуна- Що варта признання до вннН. большевизму, Сталін, на о-
ли, котрі завдають смерть станньому конгресі всесоюз-
дія. Коли зїздяться з собою представники давніх темної таємностн, якою боль- горожанської війни встанови'в таксамо скоро й безпощадно, Чемберлин каже, що хіба ду- ної комуністичної партії в
ворогів, то це може викликати вражіння, що тут шевицький уряд оточив цілий крівавий комітет для трачення без усяких формальностей, я же наївна людина може при- 1934-тім році таке: „Внрівнан-
прийшло до рішучої ревізії дотеперішніх становищ. замах на Кірова та все, що з ворожих або підозрілих лю- придержується звичайний няти за правдиві заяви, котрі ня в сфері споживання й осо-
Це й повинно заставити думаючу людину застано- ким звязане. Страчено людей дей, так звану „чеку". З по- так подібні до інших заяв цьо- бистого добра цс реакційним
витися над питанням, що власне там сталося. буцімто на основі процесів, а- бідою кріваві розправи з про- суд.
го уряду в минулому, а котрі дрібно - буржуазний нонсенс,
ле ці процеси відбувалися при
Передовсім, про що говорили представники закритих дверях. На розпра- тивниками стали трошки рід- Тло масових розстрілів по правильно показувалися недо- гідний тільки якоїсь примітив-
Франції й Італії? ші, і з часом скасовано „че- вбивстві Кірова. стойними довіря. Тепер боль- ної секти аскетів, а не соціи-
вах не було не то заграничних
Французький міністер заграничних справ го- кореспондентів, як вони бува- ку". Та на її місце зорґанізо- Самий факт, що в Кірову вицький уряд додає на доказ лістичної суспільности". Нині
ворив з італійським урядом передовсім про справу вано новий крівавий комітет, погиб один з високих больше правди заяву, що Ніколаєв, голоситься нерівність приходів
на інших політичних про-
незалемтости Австрії. Доносять, що Рим і Париж цесах. Там не було навіть ро так зване „ґе-пе-у". Хоч роз-вицьких урядників, робив, на котрий убив Кірова, зложив у бодцшелицькій державі як
дійшли до порозуміння в цій справі. Вони хочуть сій ських кореспондентів. Об стріли вже були рідші, то все-'думку Чемберлина, кровопро повне признання до вини, але чесноту й справедливість. Там
гарантії, що Австрія не прилучитьса до Німеччини. винуваченим не давано навіть таки вони траплялися спора лиття на більшу скалю конеч хто може знати, чи правда це, уже давно забуто домагання
В цьому нема нічого нового. Рим і Париж здавна адвокатів, яких давано полі` днчно в більшому числі. коли Ніколаєв не може заяви- Леніна, щоб комісар діставав
стояли проти прилучення Австрії до Німеччини. За тичннм обвинуваченим в ін Так на весні 1927-го року роз- Диктатори, їх підсусідки ти публично, до чого він при-тільки заплату фахового ро-
те заявляється й Англія. Це теж нічого нового: від ших процесах. Не дали їм ад стріляно сумарично більше як товариші, живуть в авмосфер знався, бо його вже розстрі- бітника. Недавно на балі її
приходу до влади Гітлєра Англія виразно заявляла- вокатів, хоч у всіх попередні? 20 осіб, щоб, мовляв, пімстити- вічного напруження. Вони чу ляно й на суд не ставлено? К'ремлі, в річницю большевиць-
ся проти прилучення Австрії до Німеччини. Ці три політичних процесах адвокати ся за вбивство большсвицько- ються непевними навіть тоді Навіть, хочби Ніколаєв був кої революції, один чужий ко-
держави хотіли тепер заставити Німеччину обіцяти все проявляли охоту не застў' го амбасадора в` Варшаві, Вой- коли тайні агенти запевняють поставлений на суд та признав- респондент обчислив, що жін-
шанувати незалежність Австрії, але Німеччина ска- пати стільки істереси обви кова. В осени 1930-го року роз їх, що вони відкрили й знищн ся, що він справді зложив так ки декотрих високих больше-
зала, що вона обіцяє це під умовою, як їй дозволять нувачених, скільки інтереси стріляно 48 осіб, урядників ли останні рештки зорганізо самопризнання, навіть тоді не вицьких урядників мали на со-
правно узброїтись. Тамті не пристали, й німецької держави й прокураторії. Всі спеціялістів, мовляв; за сабо ваної опозиції. Вони чуютьс можна таким самообвинува бі футра, що варта були 4 рази
обіцянки не було. Через це Італія й Франція вдо- процеси відбувалися наѓ. таж достави поживи; про і` непевними, не дивлячися н ченням вірити як правдивим стільки, що пересічна місячна
водилися просто повторенням деклярації 5 держав способом, яким відбуваються вину оповіщено закиди по Ь найбільше вишукані й скомплі бо в Росії такі `признання ви заплата пефахового робітнії-
з 1932 року. Німеччина далі стоїть на боці. Отже звичайно процеси в часі війни смерти. Лише люди, які розу ковані способи стереження 'і` мушують муками й катуван ка.
ця ситуація різко не змінилася. міли умовний краю, зрозумі Як тільки один з визначних ко ними не тільки самих обвину Ця нерівність зростає. Фа-
або революції. Які зізнання
Франція й Італія хотіли втягнути балканські давали обвинувачені, не відо- ли, що ці розстріли мають з?я муністів упав, негайно на вачених, але й їх родин. Під хові інжиніри іі урядовці ді-
держави і їх сусідів до гарантування незалежності! мо. Зараз по видачі присуду зоќ зі страшною крізою в s ` ших упала поляка. Повстала натиском таких мук свого ча стають щораз вищі заплати, а
Австрії. Та тут вийшли трудности. Чехословакія, підсудних трачено, без права ставі поживи, через котру пе- еправжня атмосфера терору су професор Рамзін, суджений фахові робітники щораз мен-
Румунія, Югославія й Польща стоять проти ревізії апеляції. У газетах, щогірав- реходив край наслідком бо.'і:. серед котрої найрозумнішою за участь у ^..промисловій пар- шу. Отся нерівність власне о-
трактатів, а Угорщина, Австрія й Болгарія — за ре- да, появилися загальні обви- шевицької політики наглої ко тактикою виглядало їм роз- тії", признав, що до цієї пар- бурює багатьох щирих кому
візію. Перші хочуть порозуміння, другі його не нувачення страчених урядом лєктивізації й упромисловлсн стріляти якнайбільше чи тії (отже спільниками обвину- ністів. З них багато думало,
хочуть, бо це могло би значити, що вони пристали за преріжні зради, зносини з ня рільництва. Вилієм Генрі людей, щоби в цей спосіб ваченого) належали професо- що в партії всі повинні мати
на втрати власних територій. Ці противенства чужими, ворожими Росії дер- Чемберлин, що був під боль- дігнати що замах
від себе самих страх, ри Рябушннськнй і Вишнєград
може 'повторитися рівну заплату.
старі. Римські переговори ревізії в них не внесли. жавами, але світ бачив добре, шевицьким урядом 12 ліг ко- Це був перший, немовбі ський, котрі, мовляв, мали по- Рівночасно з цим зростом
Лишилося по старому. Як досі, так і далі стоять що ці закиди були зовсім за- респондентом заграничної прс- автоматичний, відруховий сту сади примієра й'міністра фінан- нерівносте йде кампанія за
проти себе прихильники й противники версайсько- гальиі, що в них були закиди сн, каже, що розумні люди від- пінь серед наслідків замаху на сів у коцтрареволюційнім уря- звільнення урядової верстви
го договору. Якщо Рим пробував змінити станови- й лайки, але не було фактів разу ці два факти з собою по- Кірова. По ньому наступи ді, а тимчасом пізніше пока- від контролі робітників. Сліди
ще ревізійних держав, то це йому не вдалось. Го- вязали. залися факти, котрих ні Рам-
другий ступінь, багато важні цієї контролі робітників фа-
ловні риси європейської ситуації лишилися по ста- i подробиць. Тільки дуже на- На весні 1933-го року роз- ший і багато більше повча,- зін, ні його мучителі, що йому брики над зарядом пропада-
рому. Признає це й пів-офіціяльний комунікат Іта- ївні люди, які притакують на стріляно 35 урядовців коміса- ючий, ніж перший. Це є при- казали підписувати признання, ють безслідно. Директор фа-
лії, коли каже, що треба ще далі вести переговори. кожде слово, що виходить з ріяту рільництва теж у сума- чіплсшія вини за вбивство ріж- не знали, що згадані профе брики є нині звичайно ще біль-
Значить, римська конференція суттєвої зміни не Росії, могли повірити в пусті ричний спосіб, без процесу Гі ним групам. Цей другий сту- сори померли на іміграції ще ше необмеженим паном фа-
принесла. Коли вона що зробила, то хіба вияснила, ii беззмістовні заяви больше- ггубличного суду. По розстрілі пінь повчає більше, бо цс вже перед часом, коли, мовляв, по брики, як у капіталістичіііи
що ситуація там ще далі та сама, що була. Хоч вицького уряду. уряд проголосив, шо їх роз встала ця „промислова партія"
Італія й Франція порозумілися, то це не більше, як Тому для зрозуміння подій, стріляно за преріжні провини пе відрухова реакція, а обду- Якби Кіров навіть згинув і
країні власник. Цс поправляє
що скоїлися в Росії недавно, мана. довгою розвагою. Тут справність робітників, але Йде
хвилеве порозуміння. Основні противенства інтере- приміром, за те, що вони доз приватної пімсти, то больше
уже видно не тільки почувай- проти настроїв багатьох пар-
сів лишилися невирівнаними. Европсйський котел люди мусять вжити до помочі воляли рости бурянам на пол вицький уряд не міг цього ска
тійних робітників.
буде кипіти далі. всього знання революційних або палили стації тракторів. , але й думку.
и я зати публично, бо через його
брехні на політичних процесах У міжнародній політиці
цьому ніхто не повірив би. Йдуть теж важні переміни, які
викликають деяке иевдоволен-
Михайло Грушевський. слухати, як казав не йти в широким політичним світогля- Другого дня — на св. Федо- Льогїка подій і розвою боль-
ня серед населення, ба навіт:.
козаки. дом. ра Начертанного Хм`ельеиць- шевицького уряду казала йому
ЯСНОВЕЛЬМОЖНИЙ СВАТ Завзятий був старий.
XI. справу зі своєї кореспонденції, На служенію патріярх прича- здогадної пенависти до-
серед комуністів, яким больше-
Грицько почав здавати йому кий святкував свої іменини. робити зі смерти Кірова сим- вицька пропаганда не випекла
вол
до решти останків незалсж-
Різдвяне оповідання М. Заволоки. Пісченко мав багато роботи але Хмельницький перебив йо- щав його,-,показана була йому машніх контрреволюціонерів і нього думання`. Комуністам не
по приїзді до Києва в гсть- го: всяка можлива честь. По слу-заграничних ворогів та вико- подобається, що больиіевиць-
(7) манській канцелярії. Вигов- — Але що' ти виглядаєш я- женію Хмельницький приймав рНстати цю смегтть як притоку
кий уряд здержує змагання до
турецьким шальовим поясом : ський поїхав на Різдвяні Свя- кось сумно, мовби що загубив? у себе у воєводській палат для всіх людей, невдоволених 1

світової революції, що він не -


Отець Кирило, вернувшись багато кованою шаблею. По та до дому, розїхались і деякі Признайся! патріярха, митрополита, важні- з офіціяльної політики кому де дипльоматію в старий, пе-
до господи, оповів Настўе чоломкався з отцем Кирилом інші „літерати", тимчасом — Та я нічого... ше духовенство, значніше мѓ- ністичної верхівки.
редвоєнний спосіб, що він за-
свою стрічу з Грицьком, але нерішучо став перед Настусею, Хмельницький провадив доста — Кажи кому іншому! Щ о щанство. Це було щось посе- Чи мають большевики яких водить усякі звязки з капіт.і-
помітивши, що вона незвичай що зачервонілась і засороми- велику кореспонденцію, і дру- тобі сталося'` реднє між обідом і перекус лістичними урядами. Все це
лась, розрадувана і щаслива, того дня Різдва Григорій лте ворогів у нутрі?
но з того утішилась, додав: — Та сором ніби сказати, кою: подали горівки і при них компромітує большевицький
— Викинь ти його з голо- що його бачить. ред Службою Божою прийшов батьку! За дівчиною тужу. солодкі закуски, пампушки Вилієм Г. Чемберлин осте- уряд перед рядами звичайних
ви! Я з нього сподівався на — Ну, Григорію, сідай скор- до воєводської палати на зам — От тобі на! Нехай вона чісником — на фундамент, далі рігае читачів американській комуністів, котрі трактують на
старість потіху мати, але мені ше! — сказав отець Кирило, і ку, де жив тепер Хмельниць- за тобою тужить, а не ти за особлившу яєшню з ріжними газет перед помилкою, яку серіо навчання Леніна.
козака в зяті не треба. — І святовечірній обряд пішов зви- кий. Хмельницький пізно вер- нею. травами, якої теперішні госпо большевицькі агенти пошири-
щоб перервати неприємну роз чайним порядком. нувся з вечора від патріярха, — Тай вона тужить... — І дині цілком не знають, залиту ли завзятою пропагандою: що
мову, він пішов до своєї світ- саме тепер у Росії нема ніякої Історія повторяється.
Покінчивши з кутею й відо- у котрого часто бував ці дні Грицько оповів цілу історію, мігдаловим оршадом рибу -
лиці і зачинив двері. опозиції, ба навіть ніякого не Є це все поважна кріза. і
славши службу, отець Кирило й довго просиджував, і Гриць- як в'они любилися з Настусею, осестрину, з шафрановим, у
Ці слова були дуже прикрі зістався при столі з донькою ко, не ждучи його виходу, прй- і як отець Кирило нагло змі- любленим в тих часах сосом вдово`лення серед народу. замітно, що ця кріза дуже по-
Настусі, але над усім пану й Григорієм, та ще одним да- ладився до роботи. Хмель- нився до нього, постановивши, пили горівки, пиво, мід і ріжні Якраз навпаки: Росія пере- дібна до тої крізи, котру ко-
вала тепер у неї радість, що леким свояком, що звичайно ницький дійсно вийшов до що не видасть доньки за ко- вина — привезені і місцеві: в ходить тепер через дуже не- лись переживала француськ.і
Грицько вернувся живий з ним разом їв кутю. Пішли нього аж перед самим бого зака. Києві тоді було багато вино- безпечну крізу, економічну ї'ї революція. В цей спосіб рево-
здоровий, що вона його ско- оповідання й розмови. Гриць- служенням. —Називається Кирило Іва- граду, особливо на монастнр- громадську. Нині в Росії є по- люційний уряд закидає псв:п
ро побачить, і що він, видко, ко, учасник цілої війни іі — Гаразд, синашу, — при нович? Та я його знаю, гай- ських 1 церковних грунтах. декуди більше фабричного то- крайні домагання, котрі боль-
В памятає, коли впрошувався близький до Хмельницького витав він Грицька, — що ти гай, ще відколи! Коли стали зза столу, Хмель` вару, як було перед „пятиліт- шевицька партія підняла в пер-
до них на кутю. чоловік, багато чого мав роз- вже коло роботи, а я заспав, — Може бути! Він теж ка-ницький спитав між іншими кою", але, на думку' Чембер- ших роках революції, щоби
Нарешті зблизився і той так казати, і не зчулись, як заспі- засидівсь у панотця, щоб зав, що вас знав. митрополита: лина, рівночасно з тим ідуть зловити собі симпатії шир"-
жданий Святий Вечір. Як зви- вав півень. ти чого злого не подумав. То в нього одна донька? у краю переміни, котрі не да- ких мас робітників, а котрі.
Щоб не зѓабути: чи є, отче,
чайно, прибрано було все, і Хмельницький був веселий Гаразд, я вже знаю, а тобі ка- може тут з вами матербозькнй ють .шселенню -вповні вжива- тепер` показуються ворожими
отець Кирило засів до столу Потішений розмовою, отець ти цих користей. Що хтось ко- й шкідливими для економіч-
говіркий, що часто бувало з жу, що це все вийде на 'добре, протопоп?
„со чадами і домочадцями". Кир'ило казав Грицькови при-ним в цих останніх днях. Він як мене знаєш! А тимчасом ристає у'ціет-яоправи, це пев ної або адміністраційної справ-
Настуся, що нетерпляче чекала ходити, поки буде в Києві, але, Є, а може маєте що до но, але не B C J й не всі одна ности. Це закинення старих га-
взагалі переживав, видно, якісь) не журись, і по служенію ото нього?
і дивувалась неприсутносте прощаючися з ний, сказав: важні внутрішні переміни, ча- допиши. ково. Якби в краю держалися сел і засад виглядає деяким
Грицька, зараз учула, що хтось j — Тільки то памятай, Гри-сто задумувавсь, а знов бував — Маю, як би ви були ла- старої засади рівносте, котру кругам партії на зраду. Пар-
Грицько, не даючи юсобли
застукав — і вислала хлопця. горію: я тебе люблю і тобі ра- балакучий, в якімсь піднесенім вого значіння словам Хмель- скаві його мені показати? Я) большевики проголосили як тійна й урядова верхівка роз-
Справді то був Грицько Піс- дий, але зятем я козака мата настрої; це обясняли головно ницького, таки трохи потіше- його колись знав та не пізнав основну засаду большевиць- лравляється з нею немилосер-
ченко. Він увійшов тихенько не хочу, тож і не забирай co6ij впливом розмов з патріархом, ний був, поділивши своє сер- би вже в лице. но, а це знову виглядає нал$ез-
в синім жупані, підперезаний чогось У. голову, Було мене чоловіком дуже освіченим, з'цеве горе `а кимсь іншим.
І
ЃКінець буде).
коїўреволюції, то з поправи
скономічішх умовнії користа-
потрібний абсолютизм. Ця о-
Г
Ц ю. С П О Б О Д А , П О Н Е Д І Л О К , ЊТО С І Ч Н Я , 1935".

позиція викликує ще більше Москві спиталася Сталіна зо- М. Костншин.


розярення в керуючих кругах,
j -ак ситуація, чим дальше по-
L rvnat, тим більше загострю-
всім отверто: „Як довго ви ще
думаєте вбивати людей?" -
з новим Р О К О М
З УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ.

НОВИНКИ З ТОВАРИСТВА
НА Б Ш ТЕМИ.
На це Сталін таксамо отвер-
ЃТЬС я . Що в кругах комуні- ПРИЯТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСУНЬСЯ, КОЗАРЕ, НАЛ
то відповів: „Поки буде тре-
стичної партії існує широке
ба". МУЗИКИ. ГРИБ СЯДЕ.
„евдоволення, це признали ми знов новий рік, нова надія Витай же, Роче! Неси обнову
поволі комуністичні верхово На думку Чемберлина, це щ Настрічу хутко до всіх біжить. До тих селянських обдертих стріх. Директор філії Музичного Процес Гавптмана ѓз вбив-
;Иколи за вбивство Кірова провідна ідея правління тепе- Чи оживе з ним могутня мрія? В серця болючі налий надії Інституту ім. Лнсенка в Стрию, ство дитини Линдберга вже
„.. винуватили „білоґвардій- рішньогб московського дикта-1 Чи долю нашу більше скріпить? На крашу долю, кращий успіх. д-р Зиновій Лиско, відбмий у- починає сходити з першої сто-
тв", а неправовірних комуні- тора.` Є це засада, принята з крашськии композитор, при- рони американських газет. Ще
Чи здійме гнети, тюрми роздавить, Визволь народ наш з рабства страшного, слав .на руки завідуючого про
війни. У війні часто одна дер деколи там починається, але
жава нападає на другу, не,ви
Навислі хмари геть розжене? Дай йому силу до кращих мрій! кінчається вже на дальших
ѓрамою товариства Приятелів
Крайности годяться. повідаючи їй війни. В цей спо- Чи поторощить важкі кайдани, Зітри неволю, зціли руїни, Української МуЗики партитуру сторонах.
У системі нищення людей з сіб вона, зискуе корнети не- Чи без успіху знов промине? Промінням сонця наш кран огрій. войого струнного квартету. Ця
Оноді на першу сторінку
власної партії, які не годяться сподіваного нападу. Диктату- Чи світ розбудить, сплячим прикаже Нехай зародять плодючі ниви, композиція звернула на себе у-
впхалася новинќа про давню
„ дечому з проводом, ці роз- ри перебирають засади війни Там поглянути, де кривд багно? Щоб товстий колос додолу гнувсь. вагу музичного світа в Европі
улюбленицю американської тс-
ѓтріли комуністів большевивдь- для правління краєм у часі ми- Чи він невірним правду докаже: Щоби народ наш стався щасливим, Це можна судити з передруко
атральної публики, акторку
ким урядом подібні до „чи- Тому в засаді правління Рабство і воля — не всеодно. Разом з тобою вільно всміхнувсь. ваних у „Свободі" оцінок
Мейрі Пикфорд, жінку актора
іесния" націстичної партії П т фігурує вбивство як система цього твору чеськими часо-
Догласа Фербенкса. Мейрі
пром 30-го червня минулого правління. І як у війні, так і Чи він потішить в горю забутих, Витай же, Роче! Неси обнову лисами. Славнозвісний Струи-
Що їх в неволю покинув світ? В цьому хаосі, в страшній добі. Пикфорд була улюбленою ак-
року. В обох випадках дикта тут те саме оправдання: иий Квартет (музично-концер
Чи принесе він волю народам? торкою Американців через
тори побачили проти себе не` треба виправдує засоби. Щоб ми з тобою здобули волю — това організація) ОндржІчка
Чи наболілі рани згоїть? своє дитяче обличе й свою ди-
безпечне невдоволення серед И могили зложать поклін тобі. виконував цю композицію
тячу постать, що згоджували-
своїх власних прихильників, Вигляди на будуче. шість разів в однім сезоні
я з американським ідеалом
котрі були розчаровані невда- такому музичному центрі Ев-
іночої невинности. ЇЇ муж у-
чею практичної політики по Для будуччйни замітиим є
ўдачнім перевороті. І не мож- ще один чинник. У комуністич-
на і певністю сказати, скільки ній „чистці" жертвами фігуру-
ВИРАТУВАВ ропи, як Прага. Цей твір буде
виконаний вперше в Аме-
риці на музичному вечері При
ходив за типічного Американ-
ця своєю бистрістю рішень,
скорістю й енергією рухів.
жертв упало в крівавих днях ють передовсім комуністи, і то ятелів Української Музики, що
v Німеччині в червні, а сќіль- молоді комуністи, виховані Юрій Кулашко сидить на те ний свому званню; тепер він крнв я робітню та працював Нині ця акторка з ангель-
відбудеться 20-го лютого.
расі „Кафе де Прес". Великий робітник, а інші директори. увесь час війни. Доставляв для
ки жертв упало в крівавих вже в теперішніх большевиць Однак наступний музичний ським обличем позивіє свого
днях v Росії. Не можна теж ких школах за большевицької бульвар святкує Новин `Рік. Загудів великий синій авто- Росії. Грав теж на біржі. На овіка за розвід. Він проце-
вечір відбудеться в середу ItVJ
ск.и.ігн. скільки людей брало влади. Значить, тут убивають Юрій Кулашко мріє. Перед мобіль і станув посеред доро- щастя, на тиждень перед кра- го січня, в Studio Club of N . Y, су не боронив. Вона дістала
участь у заговорі проти кер- як противників молодь, на ко ним порожня склянка від кави. ги, напроти входу до елєгант- хом, зліквідував я моє підпри- City, 210 East 77th St, в Ню І`розвід по 3 хвилинах переслу-
маничів партії. Не знає цього тру большевицький уряд по Розмріяно дивиться на небо, ного „Мадриду". Широкопле- ємство та відїхав до Европи. Иорку, в в.45 вечором. хань.
широкий світ, а дуже можли- клав усю надію як на наикра все рожеве наслідком елєкт- чцй джентельмен, у теплому Не можу жалітися. Тепер мені
Зачалося по американськи и
Крім струнного квартету (в
во, що не знають цього й ті, щу свою основу. Є люди, ко- ричних відблисків ріжних ре- пальті вийшов задиханий. И о - щойно сорок пятий рік, а маю
скінчилося по американськи.
го очі припадково спинилися досить маєтку, щоби тут на- 'І частинах) наддніпрянського
що з ворогами жорстоко роз- трі в цьому факті добачують клямних написів.
Українця В. Костенка буде
плі влилися. доказ, що з часом молодь, ви- Це мріяння на` розі вулиці з на Юрію, що грівся при вулич- ново почати працю. Я вже й
виконана Різдвяна Суіта (ко- ОПИСАВ КРАСАВИЦЮ.
хованна большевицькими шко- пишними виставами значить ній печі. Всміхнувся, витягнув почав.
ляда, иляс, кругляк і щедрівка)
Сталінська засада правління. лами, зєднається для опозиції для Юрія кінець відсвяткуван- руку, повну перстснів, до Ю - — Гратулюі о, — тихо про- для струнного квартету М. Відомий американський те-
Англійська посолка, лейді проти старої гвардії, що досі ня Нового Року, а ці два фран- рія. шептав Юрій, якого вже по- Гайворонського. Суіта ця напн-
Юрій закліпав очима та ска- атральинй критик Джордж
'.. :`. підчас своїх відвідин у правила Росією. . за каву разом із пятьде- трохи стала хв илювати ця вло- сана первісно для хору. Завдя- Джін Нейтен видав недавно
сятьма сантимами для кавар- зиав по француськи: волсна успіхами безсором- ки трудам і допомозі музич-
— Даруйте, добродію, та си збірку своїх статей про теат-
няної прислуги значить кінець ність колишнього його касіє- них українських діячів і гро- ральні й фільмові вистави під
надзвичайного видатку, на я- певно помилилися... мадяиств.г в Америці вдалося іголовком „Переходові осу-
ПРОТЕСТ ГЕНЕРАЛА КУРМАНОВИЧА кий позволив собі на Новий
Рік.
Та цей другий вже стИскав
костисті руки Кулашка та ска-
I хотів ВІДІЙТИ'.
— Чекайте, - - зупинив його
видрукувати. Оте. Гуцульське
Різдво співають тепер в Аме-
зав по українськи: риці майже всі хори. К'омпо- В однім уступі автор описує
Пятьдесять су, стільки заро- Проколенќо. — 3 бизнесом, то
До Хвальної Редакції бувших старшин УІ'А, по та- — Щ о ? Добродію, ви мене зитор п. Гайворонський пере- відому американську фільмову
б.тяе він у фабриці за пів го- воно так. Я вам винен за не-
..Свобода" ких жертвенних змаганнях, на- вже не пізнаєте? Семен Про- зобив його для струнного красавицю, Джовн Крофорд.
дини праці! добровільПу позичку: двана-
ступила й взагалі могла насту- копенко. Ваш касієр,- що то в квартету. І треба признати, що Каже, що її штука прикрашу-
в Джерзи Сіти. У своїй чорній загортці від- 1912-му році пропав , із ва- цять тисяч золотих карбован-
пити якась переломова зміна. тому виді цей твір робить вання облича складається з
іуває холод, тому підійшов шими дванацятьма тисячами ців і проценти за двацять два
Прошу Вас ласкаво не від- На боєвих традиціях продов- удове вражіння. І премієра двох кварт „кактейлів" з помі-
ближче до вуличної печі, пов- карбованців... роки. Гарних процентів приз-
v на ти помісти у Вашому цін- жують своє існування держави, цього твору в Америці відбу- дорового соку, з пушки кар-
жевріючого вугілля. Незг- биралося. Тепер мусимо ще
ному органі наступне: на тих же традиціях держави - Видно Господь благосло- деться тепер 16-січня. міиової фарби Шервина-Вилі-
довго вибє ссма. Требаб йому вив тих моїх дванацять тисяч, іножити, щоб перемінити
відроджуються. Чиж ми, Укра- ємса та великого пензля, за-
З приводу статті, що поя- піти до Сен Поль, де в еміґ- — сказав тихо та з жалем Ку- паперові франки... так. Завдяки чемности і прихиль-
їнці, для майбутности малиб іеного в цебер, у котрім на-
вилась у варшавському „Бю- рантській харчівні жде його о- лашко та змірив очима здоро- Чекову книжечку маю все.при ности п. Василя Ге.ти і Вокаль-
від своєї славної традиції, — і мочено тузин старих червоних
.істині Польсько-Українсько- бід за шість франків, а опісля вого, кремезного Прокопенка. собі. Ось вам чек. Завтра його :юго Ансамблю з Джерзи Сіти,
то тієїіще між нами живої тра- флянелових суконок. Цю фар-
-IV '. ч. 39., 1934, під наголов- в неоиалену кімнату на шесто- можете викупити в Ліонсько- які згодилися відспівати укра-
диції - відказатись? Та цей другий відчув цей до- мовля^, Джовн Крофорд
к м „Польсько-українські вза- юверсі на-пів розваленого кір. му Банку. Тай спасибі вам. їнські колядки і щедрівки, наліплює на обличе, котре по-
ємини нині і завтра", чую себе Дякуючи за Вашу ласкавість, захисту, що зветься готелем. Зрештою, що скажете на цілу можна буде вдержати музич-
Правду кажете. Господь тім набирає виразу „прегарно-
юбовязаяим виступити з про- остаюся з належною пошаною, цю справу? вечір 16-го січня в різд-
Завтра 2-го січня. Робучий благословив мою працю. Тоді го й заманливого розкроєного
тестом проти того, щоби ано- - Щ о маю сказати? Шкода,! вяному настрою. Щоб піддер-
Віктор Курманович, день. У цукроварні почииаєть- я з підробленим паш портом кавуна".
німи виступали публично, на- ся праця денної зміни в ссмій утік був до Америки. Я знав із ви тоді на Україні не втік- жати цей настрій, буде також
бувший ген.-хор. Ўќрайської Один критик цієї книжки ка-
дуАнваючи імени бувшого годині рано. Юрій, що колись часописів, що за мною розпи- бодай із сто тисячами кар- виконана Різдвяна Прелюдія
Армії. Це може бути жорстоке,
старшини Української Галиць- на Україні мав кілька цукрова- сали стежні листи та визначи- бованців... Шкода! для струнного квартету Р. При- але чому пан Нейтен не дасть
коі Армії. (Примітка Редакції: Отся рень, і на еміграції остався вір- ли 'нагороду. В Америці від- Ц. Б. даткевича, збудована на цер- нам більше такого писання?
Думаю, що досі ніхто із був- заява генерала В. Кур'мановича івннх галицьких колядах.
ших старшин УГА не зареаґу- відноситься до цеї статті „Бю- Загально треба бути дуже
ЗМІНЛИВІ ПОЛІТИКИ. ,
вав протѓі таких безпідставних летина", про яку була вже в
і невірних заповнювань аноні- „Свободі" згадка, а в якій я-
мового дописувача, з огляду на кась особа, т о не виявила сво-
з новим Р О К О М радим, що на музичних вечо-
збираєтьсїт лише така у-
країнська публика, яка прино-
Нарікав недавно' в своїй щр-
кві один нюйорський пропо-
характер часопису, в якому по- го імени, а підписала себе снть честь імени української відник на змін.тивість бага-
явилась ця стаття. Всеж такн „Старшина Української Га-Як прийде Новий Рік, Як прийде Новий Рік, грації. Вправді ‚‚малопопу- тьох людей у нинішніх часах.
я, як товариш зброї Армії, що лицької Армії", твердила, що Подумай лиш хвилину: Прийми цю постанову: лярність" не може відбиватися Мовляв, давніше люди держа-
поролася за самостійність і со- серед бувших старшин Галиць- Що станеш у ряди борців за Рідний Край. корисно на касі української лися довго одного ідеалу. Ни-
борність України, мушу зая кої Армії зайшли великі зміни Свої діла в минулім підсумуй,
Що лишиш ту партійну гниль, обмову, культурної організації, одначе ні багато людей крайно ліві, а
нити, що я теж не можу пого й вони тепер глядять ратўнќу Добрі, чи злі, будь щирий в ту годину, Що довго точить нас, ти завше памятай. концерти є пляновані і перево- завтра, дивись, вони вже край-
литись із висказаною в тіѓ для України в обеднанню ‚біля Із чистим серцем у рік новий мандруй. джепі в діло так, що можуть но праві й плюють на те, що
статті анонімовим автором особи бувшого гетьмана Пав- Як прийде Новий Рік відбуватися без масової під-
Як прийде Новий Рік, П при йдеться жертву дати, вчора величали, та величають
думкою, начебто у загалу ла Скоропадського). держкн. З другої сторони, яка
З чолом, піднесеним вгору високо, Ти не зважай, яка у ній ціна; те, на що вчора плювали.
радість огортає бачити чудову Це може бути сумним яви-
До ціли йди вперед, ніколи не вагайсь, Хочби найбільша, не можна відказати! публику, яка хоче основно пі-
Будь переконаний у міць свою глибоко,! Без жертв ніхто ще не визволивсь з ярма. щем, але це певно не є непри-

голоси Ч И Т А Ч І В Що ти побідиш, невдачі не лякайсь.


Як прийде Новий Рік,
Як прийде Новий Рік,
Подумай лиш хвилину:
знати крашу сторону україн-
нації то є українську му-
З И К У і пісню. І чужинці, які
родиім явищем. Як вітрак має
багато зерна на камені, його
крила поволі обертаються. Як
Будучности ти сміло в очи, Свої діла в минулім підсумуй, приходять, не можуть надиву- зерна мало, він махає крилами
чи є Я К И Й С П О С І Б Н А ви- Ніякої не було потім і надал Хоч яка буде, відважно подивись. Добрі, чи злі, будь щирий в ту годину, ватися, що в тяжких емігрант- дуже скоро.
РОДНИХ СИНІВ? поправи. Аж раз змовилися В майбутнє вір, будь щирий і охочий, Із чистим серцем у рік новий мандруй! ських умовинах могли вихова-
Якось пішов я відвідати хо- в селі й так його пере Е. Надграничний. тнся так ес`тетично вироблені АБСОЛЮТНА ВЛАДА Д Е М О -
В минувшину гляди і завше з неї вчись.
рого Союзовця. Зайшла роз- тріпали, що до трох місяців українські слухачі, між якими РАЛІЗУЄ.
яова про ріжні справи, і річ пішов на другий світ. великий процент це ``— робіт-
природня, і за те, Що тепер ді- На наших вирОдних синів, рату пред.сідник Д. Черняв- чики. Відома американська му- Один американський пись-
З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТѓІ ПОДЯКА.
ється на наших рідних землях. що видають наших братів во- ський візвав присутніх, щоб зична письменниця світової менннк видав без власного
Розбирали ми те страшне по- рогам, що помагають москов- В АМЕРИЦі. зложили жертви на інвалідів. лави челістка, пані Ліліяи підпису ‚‚політичну фантазію",
ло,кення нашого народу, а най- й чека` нищити наш нарід, Я, нижче підписана, складаю Літлегейлз, співробітниця му- в котрій представляє порядок
Зібрано $17.50.
бі.тьше боліло нас те, що зна- що доносять польській поліції щиру подяку головним уряд- юї меценатки пані `Спраг-
БРІДЖПОРТ. КОНН. Жертвували по $1: Д. Чер- фантастичній державі. Дану-
ходяться між нами виродні си- и румунській сігуранці, треба никам нашої організації за Кулидж, написала управителе- бія, що буцімто повстала зі
"и. що нищать і видають воро- теж такого „хлопського", суду Свято Державності!. иявський, И . Підлуський, М. скоре виплачеиня мент посмер- ви музичних вечорів (по о- злуки Австрії, Угорщини, Сер-
гам своїх рідних братів. розрахунку, бо іншого р%- Галькевич, С. Шміґсльсьний, тного по моїм чоловіку Васи- станньому вечорі) таке: „Я пе- бії й Хорватії.
Заходом відділу 50-го ОДВУ М. Буднрк, Р1. Волк, Ю . Дем- лю Перляку. Бажаю У. Н. Со- л

І питали ми себе: чи є на тунку нема. Бо в них нема на відбулося дня 4-го листопада режила розкішні хвилі на укра- Провідною думкою автора
чук, Е. Демчук, Л. Бих, юзови якнайкращих успіхів.
"их який бук? І пригадалася віть того почуття, що було в інському концерті. Думаю, що було доказати, що .‚влада роз-
1934 р. Листопадове Свято в ‚Також дякую місцевим уряд-
мені історія з одним забиякою, того завадіяки, про якого, роз- І. Глива, В. Глива; по 50 :на бути гордим на здобут-
кладає людину, а абсолютна
Память проголошення Захід- никам і членам бр. св. Дими-
ІІ) то де тільки появився В казую. Бо і той завадіяка не цеетів: ГІ. Гринюк, І. Шев- Ки молодої української музи-
влада розкладає й' абсолют-
підніс руки^на батька і матір, ньої Української Републики. чук, Н. Шміґельсьќа, П. трія, відділ 28 У. Н. Союза, за ки".
"'`м товаристві чи на забаві, но".
Т п
мусів порозвалювати лю- що є на ўслугах воро- Місцевий парох, о. А. 'Бек, Слівінський; по 25 ц.: В. Венг- їх труд і участь у похороні.
відправив панахиду за поляѓ- „Приятелі Української Му Значить, з владою мається
Дям голови, або наробити іи- гів, розпинають живцем ма ринович, ГЧ Валковський, Гр Анна Перляк, вдова зики" просять українське гро справа, як з багатством, про
лих героїв, що положили своє
виіх пакостей. Люди так жа- тір Україну. Монток, П. Левкович, І. Чйп- і діти. мадянство бути не лиш гостя котре наш нарід каже:
Микола Ќостів. життя за вітчину. Гпри тій на-
-іувалися перед його батьком, линський, П. Дудко, В. Кузів.'І ми на музичних вечорах, але
годі виголосив патріотичну Ячмені стати багачем?
чю старий одного разу не ви Дрібними датками $2.75. Ра- також стати членами. При зв;
промову про наші змагання Лікар (до шпитальної до- — Стань+е, куме, свинею.
держав, а взяв кола з плота ЛИСТУВАННЯ РЕДАХЩЇ. зом було доходу $25.90. Роз- ках рідної музики забуваються
' почав поправляти сина „хлоп- до своєї держави. А заразом глядачки): — Чи ви вже пові- — Як уже стану багачем, то
ходу $10.95. Решту в сумі ріжні партійні непорозуміння.
візвав зворушаючими словами
ч.ким параграфом". Розлюче- М. Ф., Ембрідж, Па. — Д я $14.95 вислано до Обєднання,
домили чоловіка пані Кулір- Всякий музичний збір склала- що буде потім?
вий забіяка повибивав всі вік- куємо за витинок. Добре бў-' зложити жертву на наших ін- ди, що Йому народилося ‚троє —. Потім лишитеся нею.
на. інвалідів. Цьогорічне свято еться з усяких звуків і, вся-
на в хаті, повиривав їх з рама- Ілоб, щоб хто списав те, що валідів. Зібрано $8.40. дітей? ких людей. Гармонійні схо- Багато людей, щоб добити-
відсвятковано своїми власни-
подер всі образи, скриню 'розповідає та жінка, що при- Пополудні п. М. Новак пере- ми силами. - Доглядачка: Так, і він про- ляться,. а негармонійні не по- ся влади, упідлюється, а до-
зторощив, але на батька і була з Києва, та переслав нам повів історію нашого визволь- сив мене, щоби я ще раз перс- нвляються. бившися влади, утверджують-
тір руки таки не положив.'до поміщення в Газеті. прѓо руху. По скінченню рефе- Михайло Галькевич, секр.!рахувала. ;, Р . п. ся в упідлеішю, J R
СГЮииД. , ПОНЕДІЛОК, 14-10 СІЧНЯ, 1931
1
Я Р Ч з.
і Year's day btrt to hunoreds of Uk- Щ Ш ІШАГАШО АДНОМУ} зд'орової шкіри. Таким
кЙЯЙ^ЙІ'і ft. IdА. бом вийде вода, a UL Ц
rainians of the. city it was Christ-
АНД HKBAINIASS, mas eve according to the Julian КРАСВЙ.
На інвалідів. д т і ѓ І; Звичайне скаліченя, або по-
еться незагоєна шкіра ,
хўром.
I calendar. .'Заходомл місцевихт Українців ( А В Е Н Ю А , Н Ю ИОРК.
Many prominent Boston Ukra відсввткованр дчи 26 -лцсгопта j товчення правильно гоїться са- Коли людина зімліє (і,
UKRAINIAN CHURCH МЕМ- Д І Т Р О И Т , МІІЛ.
м. р. Листопадове Свято, на я- мд собоЮ, але бу$ае й так, що, обморок), то треба їв,л
B E R S PROTEST REIGN OF jinians gathered last night at the Через недбальство або й нев- u на .плечі, з соловою
SOVIETS. (home of the Rev. Joseph Zele- На читальню в Буховичая. кім переведено збірку на інва- щоб'той `нови'й рік приніс
. 'chivsky at 74 Highland street, йідй. Жертвували П О - - К І I g g a - " - ^емстм,Сурии. як вагу навіть з дрібниці розви- нижче, ніж тіло. О Де,
Kooaevelt to Receive . D . , . „. . . :, Щоб не витрачу вати дармо Ландяк, О. Салик, В`. Ревакев-т Як^`лиш скгйчив. моліовВти ‚зараівает%ся тяжкі иедуга чи ка-
й грудях і на шиї розшіі
:

bit of PBM.ae.ic Group. У-К о х Ь и г


observed Christmas)
a n d
часу, на заклики, ми зорганізу- - е Љ М. Петриќ; по В 0 , ц , . в Д ^ - Ж ^ .тіцтао. ТЬМу кожна людина зрештою нехай так
1 ^ у ' Ж :

T JEVE by attending a ceremonial вали тут Збірковий Комітет, КОГУТ. Т. Проць, А'. СОВЙК, П. лн. щб вія Пер'ший КбќЦіеНь на По- -повинен `бути приготована, Коли бачиться, щь х , , ,
Parishioners of the Holy As- dinner in honor of the event, до якого ввійшли ось такі `гро- Вітенко, М. Дудкевич, П. Ї Џ ^ ^ Л ^ ^ 1 їдоб'`у вс'и`к?й дрібязковій бу- впасти в обморок. жовь
^ ^ денній пригоді дати поміч і зеленіє на лиці, злива-
censiofi Ukrainian Orthodox j Twelve courses, one for each мадянн: Василь Нагайло, Анд-
Church, 47 Hope Avenue, passed of the apostles symbolizing each рій Запорило, ОнуфрійЖурант цейко; по 25 ц.: А. Папа, ѓО. ?њ о,`СМЏі-приходЌи не допустити, до гіршого.. том, але ще не стратив
a resolution at their annuar'apostle's particular contribution to і Микола Волошин, і рішили СєвнИй.М. Зень, С. Грушкевич, Ж
` -ни' кл
Часто, Нати^ -д.. дитина мости, то треба його п
його .дадетий -дім.^З, . „
meeting Tuesday nigth urging Christianity, were served at theпіти за З'біркою на- допомогу- Т. Куцло, І. Кабала, Љ ' К а . л о к , ^ ^ я к
скалічиться, - або, ще частіше, ти й голову склонитп У:
President Roosevelt to protest the dinner. Symbqls of the bac^будові читальні „Просвіти' В. БЛІШ,- В.І КЄдЄКо і: 7 ` № Т Ч В Ф Ф Л , К Ш : Xyiftfe ЛТЬТИУ СКІЛІ,-
й^в-иУгься. ІНкїра не побита, ліна. В такій позиції о(
"Spviet reign of terror in Ukra- ground of the Nativity WERE sy; нашім селі Буховйчі, повіт. Рвзєй`зібрано-НЬЊмкі ЖЖ)ЋГЛЛ`Чу№ А$% але набігас ^.синець" — синя, неможливий.
іпе." (hon'zed by straw strewn on t Мостиська. Зібрано $55.95 і ви- чи чортѓа йліяіііа. Це від-тогв,
слано iflW^sarf у Львові черезІ №}ЊЉі--А.^гіЩІІІп^пшхік
л

The resolution, a copy of.floor and hay placed under the слаяо їх на руки заряду
which has been sent to the Pre- tablecloth. тальні. Думаємо, що ота наша
Обєднаиая. з Щюфкаір
і
Мих. Медвідь,. 'ХНІЄТУ
('що під шкгрою покалічені,
ЖйвЙсі_,'6тч1 УфТНер--
А Граиовський^.між інінйми дрібні кровні посудй і крові
sident, states that "since THE Bol-! I " the centre OF the banquet праця буде заохотою для ін- ; ^Њївч^№ап оіггтгцями також від- ройгіиається (технічно воно
shevib over-ran Ukraine, over-jiable was a huge ceremonial loaf ших, які не відмовлять своєї бувгцНЙ стрілець У. Г. А. відзв Gyjmy підчас срвт, .jjm He
вийшов склепу без Украї'нської назНваетіся контузія). Буває,
threw the Ukrainian National Re-jof bread. The loaf portrayed the жертви іўз ратувіння нашого ЩКџЩ бо-так йояугіодобалася.щщо и потовчене місце напухав і
public, and brutally imposed their spiritual nourishment given the більше чи менше болить. Біль
рідного села, нашого народу. . . лЯесоті своїм .
misrule upon the freedom-loving world by the birth OF Christ Г І Ю А Р К , Н. Д Ж .
Балгг-маЯсїср Василь АараМенко, скоро проходять, а до потов-
Ukrainian nation, they have at I Hymns, which have been sung Жертвували по $5 : 298 відділ хоч кривий на ногу, потовчений, на ченого місця найкраще зараз
all times sought by means on an ‚і" Ukraine FOR centuries were У . Н. Союза, В. Нагайло, О .
т г , е На інваліів. паличку налягає, але як побачив нові НА НЕВРАЛЬПЧНІ БОЛІ
книжки, музейці цінності,, мусів їх Прикладати зимну воду або
unparalleled reign OF terror TOJHHONED before and after theЌурат; Т. Макак $З; по $2j_ С. Заходом Стрілецького Гурт закупити, бо там були взори ста-
denationalize the Ukrainian elaborate Christmas eve banquet, Ќостюк. Н. Волошин, А. Хро- рннннх українських костюмів, а це лід. Від таких зимттИх комнре-
ка ч. 9. в Нюарку влаштовано йому потрібне для будучих ўкраїн- ПЕЯН-ЕКСПЕЛЛЄРА
people and stamp out their right-! "Although a blighl has been мей; по $1: В. Хромей, П. Кі- дня 16. грудня 1934, Стрілець- ських фільмів, котрі задумує ставити с'љ синець буд'е менший, бо
ful aspirations towards national c a s (
P religion in the Ukra- зей, Ч. Байте, В. Чорній, 3. По- ки Свято, з якого по заплачен- Композитор Михайло Гайворон- кров не розпливається. Але ко-
u o n

freedom." me by the Soviets in recent years, пик, В. Чобот, П. Попіль, В ню всіх видатків лишилося ліо за нове, але світове, Щоб ді- ськтій відмТНав СВОЇ стареньке ра- ли синець уже зовсім розвинув-
стати поѓрами з цілого світа, а го- ся, тоді, щоб збутися синьої чи
II said Mr. Zelechivsky, "we are car- Ширбань, М. Попик, Н. Яци-
The PROTEST STATES FURTHER IHA шин, І. Слупецький. П. Анто- $37.75. Зі згаданої суми нале- Ловно виразно і чисто з Америки. Те- чорної плями, треба приклада-
"this REIGN OF TERROR OVER O U
N THE FAITH A N D THE TRADE
севйч, І. Гурняк, А. Заморило, жалося за винайм Січової Галі пер такі гарні програми йдуть, що
іріх е їх опустити. СіуХаппям гар- ти горячі оклади.
. ITION HERE AND IN OTHER COUNTRIES Розпука.
kinsmen IN THE LAND OF OUR AN В. Білиќ, Д. Волошин, І. Семе 20 долярів. Одначе 3-та сотня них композиція набирається ідеї тво-
cestors by THE SOVIETS HAS A S S U M E D
id til THE FAITH IS RESTORED IN Чорноморської Січи ці гроші рнти свої композиції, а головно Коли шкіра розрізана або -— Бачу, приятелю,
геп, І. Саврій, А. Градовський пер для історичної української і тобі доля гає.
' H O M E COUNTRY". третої з рядку, яку теііер пише пробита так, що тече кров, то-
В. Сковрон, Паславський; пс в цілости жертвувала на ін--ри,
M A R V
VARIED F O R M S , SUCH AS
п. Гайноронс.ький. ді важно не допустити, щоб у — Так, жінка не rot
50 и,: А. Назаркевич, М. Фі.Ть, вал і дів. Д о цього ще жертву-
Z E L E C H I V S K Y IS PASTOI
rmprisonmenis A N D E X E C U T I O N S , .
трохи впкорнстати тую в,оро-рані розв'ивалися бактерії. Як- мною,вже сім днів, і
exile. THE NOTORIOUS TORCED L A B O R ' " " - ' U K R A I N I A N O R T H O D O X C H U R C H В. Ясищук, М. Меґес, В. Дівали по $1; Ю . Баранюк, І жуиХаб нам пропаганду в Америці щодо ється зі мною, не говоі
IT L U ) ARLINGTON STREET. H E Кльоц, М. Карпаўх, П. Смук; І. костюмів і вишивок в Сурмі наіюпо що не скалічена якась велика
C A M P S , AND THE
AND THE DELIBERATE S O V I E T -
S O O N B E G I N A DRIVE FOR $2,000,000
дик. В. ІЛкрибало, Б. Шевчуі` департам-нт з Взорамп, бючк'а, артерія, то не шкодить, Них вісім днів.
fosiejed F A M I N E THE DEADLY LOLL Білоус 40 ц. Разом вислано на зз'недено тгшіми. (що не. облізають), канвою
TO FOUND A U K R A I N I A N UNIVERSITY
4
A. Меґес, С. Чорний, Ю . Геіп, інвалідів $42.15. і і. п. Хоч найкращі взірці є україн- що кров стікає. На'впаки, Воно
І — То це тебе грнзі
of which IS RUNNING INTO MILLION ..
Boston. П. Кіптик, В. Саврій; по 25 ц смсі, всі вяигивки е україпськото по- добре, бо змивається рана. Ко- — Певно, бо ВІД і.:
To these SACRIFICES ot THE SOVIET Ю. Баранюк. ходження, то в Амерігш це викори-
enslavement OT U K R A I N E THERE- A L S O PRESENT AT THE BANQI B. Міровський, І. Перпелюк, М. стують вороѓн на сішю користь і сла- ли рана глибока, то треба за- Зачинає знову юн`.
WERE HIS WIFE A N D S E V E N CHILDREN Ѓўменюќ, Г. Ма.таняк, В. Чмир. ву. Навіть ляльки, що е на вікні в кликати `лікаря, бо буває, що мною!
has been added SEVERAL WEEKS Сурмі, коли ідуть кажуть „о лук
ago another. PROFESSOR MICHAEL AND THE GUESTS OF HONOR, M R .
А. Шести, І. Баран, II. Кієнчук. МІННЕАІ1ОЛ1С, МІНН. россян доле" Це треба їх повчити, треба й` зашити. Маленькі ра-
PRESIDENT oi THE MRS. ALBERT T. R H O D E S of B R O O K - О. Старка, Візничак, Сушиць-
щоб нони вже раз зрозуміли, що е ни вимити милом і водою, ви-
Hrushevsky,
former UKRAINIAN NATIONAL H E - LINE A N D M R . A N D M R S . R A L P H кий. Масляк, Вибираний, Бой
public, SCIENTIST, WRITER, . Т Е yt PIE J A C K S O N . ко, Длубаш, І. Корман, Н. Бо
З іменин на Музей.
українське.'
З Новим "Роком треба всім братися терти чистою шматкою й -8а-
До роботи ще запзятійше як передше пустиш йодќною („тінктура
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
(The BOSTON Herald, рнн; І. Дитиняќ ЗО ц. Решта Наше еестрицтво відсвятку в політиці, в мистецтві і в бизнесі. айодини'`); найліпше на ,кі-
the GREATEST HISTORIANS EASTERN Всім Українцям підприємство Сурма
дрібними. вало День Подяки подвійно, желае ВЕСЕЛОГО 1 ЩАСЛИВОГО нець сірника замотати шмато- УВАГА ШКОЛЯРІ (graduates
Europe HAS EVER PRODUCED, O N E J A N U A R Y 7.M935). Прн закінченню школи, н,
бо в той день ^вятковано теж НОВОГО РОКУ. - М. Сурмач. чок вати, замочити в йодину ќуповати памятконо'і кііижк.. , vj..
whose N I N E - V O L U M E К
— ( O F ,
іменини улюбленого паро.ха Й запустити її в рану. Хоч на Kraph Album) і платити і
Ukraine W A S C O M M E N T E D U P O N J J
о Михайла Мартинюка. Пред
favoTabiy BY THE A M E R I C A N H I S - момент запече, але 3 усіх анти- ЇЇ РАФЃІЇ
сідниця, п. Катерина Кіт, при
tor'rcnl ASSOCIATION." септичних засобів йодина най- дення перед з
несла торт з жовто-синіми ПЛІТ МІЖ ДВОМА ДЕРЖАВАМИ Н. O S C A R
"In V I E W OF THESE TACTS." THE
resolution SLATES, " W E , A M E R I C A N S
of UVrrainian DESCENT, IN THE N A M E
НАЙНОВІЩІ УКРАЇНСЬКІ СТІЌНІ свічками, а дівчата, Анна Кіт На границі Норвегії та Фін- ліпша. Ніколи не заливати ра-
Ольга Хаос, виголосили по- ляндії мають зробити пліт, дов- ни карболевим квасом. Як ра-7 AVE. А., (коло Г-о7 ул.і NEW YORlJ
бажання по українськи й ая гий яких 250 миль, а дов-на глибока, то треба закликати
PHOTO STUDIO.

of humanity AND THOSE IDEALS


for which THE FATHER^ OI "UR C O U N -
try fought, BEG ot Y O U . SIR, TO
intercede ON HE HA 11 OF OUR O P -
КАЛЕНДАРІ глійськи та вручили, .годинник шйй від нього лише відомий лікаря.
як дарунок, що дуже зворуши китайський мур. Щоби цей
ло о. Мартинюка, так, що не пліт поставити, треба буде ці- та артерія, значить бючка, я-
міг майже дякувати. Діялося лих чотири роки. Пліт буде з кою кров розходиться з серця,
Коли прорізана чи проби-
ПОРАДНИК ^ ВИНАХІДНИКІѓВ

tnrt-^anHb P
ПишіЛ по
Т
ілГоі 11
pressed and TERRORIZED K I N S M E N IN
Ukraine UNDER THE SOVIETS AND на 1 9 3 5 р і к це в домі ‚‚Просвіти", пс палів, високих шість стіп тоді стікає дуже багато кро-
Службі Божій. Далі говорили переплетений дротом. Постав- власие вона вибризкує M A R T I N L A B I N ER,
demand OF THE SOVIET G O V E R N - P.t.nt Attorti-y,
в кольорах, калєндаріюм друкований молоденький утроруський свя- лять пліт, щоби стада ренів не струмочками рівномірно з тим, 53 P.rk Row, New York. N. 1
merit TO cease THIS UNPARALLELED щеник, о. Д . Іванко, а потім переходили, з Фінляндії
по українськи, свята означені читким як бється серце. В таких ви-
reign OF TERROR; AND SHOULD THE дякоучитель і урядники та in Норвегії та навпаки. Мвндрівкі падках треба скалічену руку
червоним друком на кожний день.
Soviet Government refuse TO HEED
this humane REQUEST, THEN to
break the ALREDAY WEAK
atic relations WITH T H E M . "
DIPLOM-
Засвистали Козаченьки
Гуцул на полонині пасе вівці . . . . 25 ц.
Дівчина в українськім строю
25
25 ц.
ц. ші громадяни. А гром. О. Ша Лапоиці, із яких у прикордон чи ногу зараз міцно перевяза-
батура попросив зібраних зло- ній окрузі є около 6,500 Нор-
жити датки ка край, а зокрема вежців і 3,500. Фінляндців, му- Шнурком, а саме трохи нижче
стиною, ремінцем ВЗОРИ UKRAINIAN BAZAR,
Український хлопець і дівчина си- на Музей Визвольної Боротьби сять часом цілими тижнями-І як рана і ближче до серця та 170 K. 4tb S t , New York, f
THE RESOLUTION WAS SIGNED BY
дять на крениці 25 ц. у Празі. Зібрано $17.50, які ви- шукати черед своїх ре- ще перевязку міцно скрутити,
the Vev, Stephen MUSIYCHUK", слано до Обєднання. нів, які тимчасом уже перей- щоб кров перестала йтиі а тим- Д-р МИХАЙЛО `ЯНКОВИЧ
Хлопець і дівчина на Великій Ук-
pastor OF THE CHURCH; D M Y T R O У К Р А Ї Н С Ь К И Й ЛІКАР-ХІІ'УРҐ.
раїні 25 ц. Жертвували: о. М. Мартинюк шли границю. З того часто до- часом зараз закликати лікаря. Урядові години:
. Fenkanyn, chairman OF THE MEET- Сини мої, Гайдамаки 25 ц. $5; по $1: о. Іванко, І. Кіт, М. сі доходило до неприємних Також лікарської помочі Від І—3 пополудні і відб-Чввечч
ing; Lesio Sysyn and JOHN L A - Шевченко, Драгоманів, Франко всі Пасічник, Скоропада; по 50 ц.: сутичок, тимбільше, що Ла- треба тоді, коли рана дуже В неділі після умови.
dychka. М. Кіт, М. Канюк. Н. Бойко, І. пбнці не беруть так дуже по- глибока і є можливість, і 637 S O . 12lh ST., NEWARK, N.
три на однім календарі 25 ц. Tel. Bigelow 3-1657
(The HER aid-NEWS, Процай, В. Те.тявський, П. Чуч- важно державної приналежио- зайшов туди бруд, болото
Різдво Христове 25 ц,
PASSAIC, N . J . , ман, Н . Купчинський, Д . Ме- сти. Новий пліт раз на все має бо гній.
L
Thursday. January J , L M 5 ) . КАЛ ЄН ДАРІ НА 1935 ЙК У ФОРМІ нюк, І. Павчук, Е. Сопотюк, усунути всякі непорозуміння.
КНИЖКОВІЙ. З усякими міх'урами, що на Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО
і. Олійник, П. Касіян, ЃІ. Піку- Літом пліт Виконуватиме своє бігають від погіарення Чи по-
Календар накладом „Свободи" . . . 45 ц. да; по 25 цнт.: О. Шабятура, завдання, та чи виетарчитЬ печення (також від сонця УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А І',
UKRAINIANS MARK CHRIST- Замовлення і гроші слати до: І. Шмігановськни, й . Дрогоми- він зимою, як упадуть велй- треба обходитися так:' шкіру Х І Р У Р Г і А К У Ш Е Р
MAS EVE. " S V O B O D А," рецький, Д . Вовк, М. Хас, О._чезні сніги? довкола насмарувати йодиною, 321 Е. 18th STREET,
Many Gather at Home OF Rox- 81-83 Grand Street, або P. О . Box 346, Козак, Л. Харчишии, П. ІТроць- between let -nd 2nd Avenue
стерилізувати (вичистити) гол-
bery Pn-TOR. Jer-ey Сѓсу, N. J . ів. Разом $17.50. NEW YORK, N. Y .
В КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА- ку, подержати її якийсь час
To most Bostonians last night Євдокія Сопотюк, ІЧ ГЮВИгНіЙ ЗттА^ОЙИТИСЯ огні, і проколити міхур з Tel. CRAMERCY 5-2410
0

was, just the Sunday after New Урядові години: рано від Ю Д
. с е к р е т а р к а сесхрицтва.- члсопис „сдаволл--., боку, через горішню верству 12. ввечір від 6 до 8. а а неділі
рано від 10 до 12.
НЕЗАГНУЗДАНИЙ ТАРЗАН. (163).
К А Л Е Н Д А Р І Н А 1935 РІЇ
(Кннжчові.)
Календар ‚.Свободи"
Календар Сиротинця
Календар „Точила" (веселийі
Календар Фармера
Календар Укр. Голосу
Кале'ндар „Для Всіх"
Календар ‚Золотий Колос"
Календар ‚Червоній Калині'
1
Календар „Веселий" (з КРАЇ"
(На пересилку посилаю, '
календарі СТІННІ
Календарі Стінні 5 за доляр
інший. (Наша пересилка І
Хто бере більше ЯК ОДНІЇ
пересилки не плаѓн і ь.
S U R M A
103 AVENUE A., NEW YORK

П Е Т Р О Я Р Е М А
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ
Зутаг, повний здушеного Зубят показав свої білі зу- „Це велика малпа", просив Він бився по грудях. „Зубят
розярення, рпустився наглб з би та виступив наперед, щ`об Зутаг. „Уратуймо його від Го- не боїться!'' — він ревів —
дерева між громаду малп сво- стрінути молодого самця. Зу- манганів''. Зубят знов забур- ‚‚але він не хоче йти; біла .мнд-
го племени. Старий король у-
таґ сказав' королеви малп, що мотів та пішов далі. „Зутаг пі- па не з нашого племени. йди
же бачив передтим, як у цей ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
віџ бачив. Зубят забурмотів з де самий га дістане його, як самий, та бери з собою білу
спосіб приходили інші, щоби В BRONX, BROOKLYN, NEW
відобрати йому провід у пле- невдоволення й ащвернуася. Зубят боїться", крикнула мал- самицю, як так хочеш йому YORK І ОКОЛИЦЯХ.
менп. і він наїжився т?. загар- „Най біла малпа сама собі по- па, Король малп обернувся в 19В Ь 7А STREET,
помогти". „Зутаґ таки піде", NEW YORK, N. Y.
1
котів. магае!" — він скезав. гніві та заревів сильно. `Тф .ОгсЬаН 4-2SBS
сказала модода маяла.