You are on page 1of 4

Т Р И ЦЕНТИ. РІК УОЩіЩРи.'" Джерзи СІти, Н. Дж.. пятииця, 18 січня, 1936.. THREE CENTS.

VOL. XL1H. No. 14. Jcrtey City, N. J . , Friday, January 18, 1935.

ПОСЛАНІЄ ПРЕЗИДЕНТА Д О mm ДО ВП. ВІДДІЛОВИХ УРЯДНИКІВ ТА ВСІХ ЧЛЕНІВ МОСКОВСЬКІ ГАЗЕТИ ПРОТЕ, ЩО
ЗА МІЖНАРОДНІЙ СУД ІЧШЩЬШШі ДІЄТЬСЯ НА УКРАЇНІ '
ВАШИНГТОН. — Ѓѓрезидент Рузвелт вислав до МОСКВА (Росія). — Часописи „Правда" й „із-
пату послаќмѓ, в котрім закликуе сенаторів заяви Понижче подаємо вислід цілорічної Ювнлейної Кампанії на протязі 1934 року за при-
вєстія" переповнені ріжними новинами з України,
гиси за приступлення Злучених Держав до Міжна- єднувани# нових членів до У. Н , Союза з нагоди його 40чтітнього існування: але всі вони даються звести до одного; протесту
родиього Суду. проти вбивства Кірова й заяви вірности Сталиіожи-
Президент доказує, що це приступлення буде 361 приєднав 143 члени По 7 членів приєднали такі відділи: 1, 59, 79,Оті всі новинки це резолюції ріжних советських
виявом давнього змагання американського уряду 22 І чаенДа 88, 117, 132k 148, 254, 296, 333, 335^) установ. Всі вони виглядають щодо змісту й фор-
до заведення справедливіших міжнародній ум`овин. 223 342, 345, 352, 374. ми однаково. У всіх них домагаються кари смерти
Буде це теж виконанням виразних зобоаязань Аме- 102 ворогам Советів і висказують обурення проти
рнки приступити до такого суду. Він взиває сенат 204 37 По 6 членів приєднали такі відділи: 25, 29, 78, „контрреволюційного шумовиння".
дати негайно свою згоду на такий крок уряду. 11 33 87, 157, 164, 170, 191, 235, 242, 3.45.1 Як виглядають дійсні настрої на Україні.
Зараз по вислуханню посланій президента Руз- 94 ЗО 253, 266., 281, 378, „Правда" з 25 грудня пише, що боротьба з ук-,
нслта сенатори, що противляться приступлен'ню 364 27 раїнськими націоналістами таки далі продовжуєте-
Злучених Держав до Міжнароднього Суду, почали По 5 членів приєднали такі відділи: 28, 67, 77,
свою кампанію. Сенатор Джансон виголосив пів-
По 24 члени приєднали такі відділи: 33, 90, 105. 82, 99, 127, 133, 146, 161, 182, 236,ся. От у катеринославському міському партійичому
248, 259, 262, 30Q, 344, 373. комітеті викрито „ціле кубло націоналістів". А бторо
: реѓя-годинну промову, в котрій заявлявся проти По 23 члени приєднали такі відділи: 106, 130.
дніпропетровського М І С Ь К О Г О КПУ Н Є Л И Ш Є Щ О ' Н Є -
приступлення до Міжнароднього Суду не тільки на По 22 члени приєднали такі відділи: 5, 52, 192, По 4 члени приєднали такі відділи: 8, 15, 24,вжило заходів до прочищення організації з ўкраїн-
снові, що воно потягне за собою приступлен- 370. ЗО, 34, 37, 48, 56, 83, 86, 122, 167, 176, ських націоналістів, але само стануло на їх захисті
Ліги Націй та вміщання Америки в клопоти 212, 220, 229, 230, 243, 279, 288, 289,
і і ропи, але й на тій основі, що це є найгірша хай- По 19 членів приєднали такі відділи: 58.
299, 319, 322, 324, 332, 334, 365, 388. МОСКОВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІД УКРАЇНСЬКОЮ
і і її.і таке приступлення, бо вся Европа стоїть тепер По 18 членів приєднали такі відділи: 277, 296.
НАЗВОЮ — ПАМЯТИ КІРОВА.
перед неминучою війною. „Ніхто не знає, коли при- По 17 членів приєднали такі відділи: 76, 84, Ло 3 члени приєднали такі відділи: 2, 9, 16,
л нибух", говорив сенатор Джансон, „але як 'війна 136, 166. 26, 31, 65, 72, 81, 91, 97, 98, 190, 103, МОСКВА. — „Правда" подає, що організаційне
прийде, то Европа буде тягнути у війну Америку, як По 16 членів приєднати такі відділи: 142, 292. 107, ЦО, 115, 120, 123, 124, 131, 137, бюро композиторів України призначило конкурс
ѓі гиѓнула в 1917 році, а потім б'уде нас нена-
По 15 членів приєднали такі відділи: 158, 362, 155, 173, 174, 2Q6 218, 252, 267, 271,для преміювання найкращої пісні й музичного т в ^
t

видіти. Ми вже дістали научќу. Скільки разів ма- 273, 284, 286, 301, 308, 310, 315, 318, ру в честь — Кірова. Як тільки це оголошено, зараа
ють нас копати, заки ми цю научќу зрозуміємо?" 375. знайшлися вже готові твори.
329, 330.
С`енатор далі доказував, що приступлення Аме- !ю 14 членів приєднали такі відділи: 71, 112.
рики до Міжнароднього Суду не причиниться ні- 219, 260, 270. По 2 члени приєднали такі відділи: 6, 47, 57, НЕДОБРЕ З ЗАГОТІВЛЕЮ МЯСА НА УКРАЇНІ.
чим до поправи міжнародніх" відносин, ні до між- 70, 75, 92, 93, 109, 126, 134, 150, 152, МОСКВА. — "Ізвєстія" нарікають, що заготівлі
По 13 членів приєднали такі відділи: 7, 13, 36,
народньої справедливости. І війні не запобігають 160, 163, 177, 188, 193, 195, 200, 205,
144, 145, 165, 239, 276, 282. 207, 216, 227, 234, 246, 247, 255, 256,
мяса на Україні досягають ледви 70% річного идя-`
на Суді, ні в Лізі Націй, ні справедливости там не По 12 членів приєднали такі відділи: 20, 63, ну. Часопис каже, що совєтські орґани на Україні
аводять. Як держави хочуть зробити щось важ- 268, 280, 285, 298, 306, 317, 339, 340,
113, 121, 171, 175, 237, 316. 350, 363, 369, 383, 384, 385, 392.
проявляють у напрямку мобілізації мяса замало
!і"ію, то роблять це не в Суді й не в Лізі, а на тай- енергії. - 1

них конференціях. По 11 членів, приєднали такі відділи: 217, 325,


Далі сенатор Джансон винував версайський до- 379, 390. По 1 членовн приєднали такі відділи: 4, 10, ОСЬ ЧИМ „ОБДАРОВУЮТЬ" УКРАЇНЎІ
говір за клопоти Европи й доказував, що Міжна- По 1Q членів, приєднали таці відділи: 50, 96, 23, 27, 38, 43, 44, 53, 61, 69, 89, 101, МОСКВА. — Совєтська влада дала дозвіл на-
родній Суд на ці клопоти порадити не може, бо й 176. 178, 359, 366. 111, 116, 138, 139, 140, 149, 156, 159, звати технольоґічний інститут у Харкові імям w
цей Суд е політичним тілом. По 9 членів приєднали такі відділи: 42, 45, 85, 179, 181, 184, 186, 194, 196, 202, 211, Кірова!
128, 143, 147, 238, 283, 338, 371, 400. 213, 225, 232, 257, 263, 297, 394, 309,
Говорити за Суд збирається сенатор Робінсон. '
Рівночасно Американська Торговельна Палата ого- По 8 членів приєднали такі відділи: 62, 64, 311, 312, 321, 327, 349, 351, 358, 367, ЗАГАЛЬНИЙ ЗЇЗД РІДНОЇ ШКОЛИ.
юсила свою'і^мну'гщо вони' стоїть за такеТттрйс'.у- 141, 17-V 185, 251, 336, 347. .377. ЛЬВІВ. —Увічнім з'їзді Ріднсй^Школй; ЩО від-
плення. бувся 25 грудня, взяли участь 250 делегатів з ріжних
Загальне число повнолітніх членів, і дітей, звербованих на протязі 1934 року, винр- місцевостей краю. Зі звіту видно, що Р. Ш. і має
ПДЯН ТАВНСЕНДА ЙДЕ ПІД ДЕБАТИ КОНГРЕСУ. смть тепер 1,850 Кружків Р. Ш . і 72,000 членів. Ві(5лІо--
Наступні відділи не придбали ані по одному члеиови: 3, 12, 17, 18, 19, 21, 32, 35, 39, теки Р. Ш. мають 3^,063 книжок. Кружки ўладили
ВАШИНГТОН. — Конгресмен МекҐровті з Ка- 40, 41, 46, 49, 51, 54, 56, 60, 66, 68, 73, 74, 80, 95, 104, 108, 114, П8, Н9, 125, І29, 135, 151,в останнім році 904 концерти, 3,026 театральних
ліфорнії вніс у конгресі проект свого приятеля д-ра 153, 154, 162, 168, 169, 187, 189, 190, 197, 198, 201, 208, 209, 210, 214, 215, 222, 226, 228, 231, вистав, 378 фестинів, 882 товариські забави, 1,553
Франсиза Еверета Таннсенда, каліфорнійського лі- 233, 241, 244, 249, 250, 261, 265, 269, 274, 275, 278, 290, 291, 293, 294, 303, 305, ЗД7, 314, 323, реферати — разом 5,190 імпрез, що дали загального
к.іри. щоб уряд дав кождо.му чоловікови по скін- 326, 328, 329, 331, 337, 341, 353, 354, 355, 357, 360, 368, 372, 376, 381, 382, 386, 391, 396, 401. Отже доходу 83,0% злотих. Дитячими садками обняла Р.
ченню БО року життя пенсію. разом було таких 92 відділи, які на протязі цілого року не придбали ні по одному членови. Ш. 12,055 дітей, а на вдержання тих садків зложили
Конгресмен обчисляє, що така пенсія коштува- села 57,000 злотих. Р. Ш. мала 35 всенародніх Шкіл-
лаб уряд 2 міліярди долярів річно ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ У. Н. СОЮЗА.
з 5,376 учениками. У середніх школах Рд Ш. вчили-
ся 676 учеників і 850 учениць, а з фахового щкілк-
М А Т И СЕВЕРИНА, ЧСВВ, ПРИЇХАЛА Д О нццтва Р. Ш. користали 526 учеників. На позичку
АМЕРИКИ. СПЛЕТНЯРСТВО КОШТУЄ П Р И Р О Д Н І Й П Р И Р І С Т П О Л Ь - ЗАГРОЗА ПАЛЬНИХ КОНИКІВ
ГРОШІ. СВЌОГО НАСЕЛЕННЯ ЗМЕН- У МАНІТОБІ. Ш. декляровано досі 147,000 зл., а зібрано готів-
НЮ ПОРК. — Кораблем „Олимпик" приїхала ШУЄТЬСЯ. кою 84,103 зл. До нової екзекутиви ввійшли майже
юди в середу Мати Северина, ЧСВВ, організаторка Цими днями в окружнім су- Недавно з манітобсько-до- попередні особи з Іваном Галущинським як
й основниця Музею Нарюднього Мистецтва при ук- ді в Саскатуиі перед суддею Статистика виказує, що при. слідних кругів запевнювано на- головою.
раїнській гімназії Сестер Василіянок у Львові. Тейлором відбувалася розпра- родній приріст національних се.тення, що загроза пільннх
Мати Северина влаштувала в ріднім краю вже аа пані 1. Софронюк проти О- меншин у Польщі є сильніший коників для фарм не велика ФАЛЬШИВІ ДОНОЩИКИ.
гри вистави народнього мистецтва й кожда вистава лекси Ѓў'бича за обмову. Було від приросту польського на- найближчої весни. Одначе те- КОЛОМИЯ. — Перед судом відповідає П. Си-
стрічалася з широкою популярністю серед нашого доказано, що обвинувачений селення, який зменшується віч пер, по докладному прослі- нитович за те, що фальшиво обвинуватив чотири
народу та з признанням української преси. Вона при- зовсім несправедливо пустив 19(27 р. Орган суспільної ме дженню яєчок тих шкідників, особи в приналежности до ОУН, при чому вкла^в
везла з собою коло 240 експонатів, як сорочки, хус- поголоску про паню Софро- линини „Лєкарж Польскі' агрономи заявляють, що язва до кишень дотичним особам летючки, що їх сам
гочки,лззори вишивок, опанчі, обруси, тощо, щоб нюк, а наслідком цього булс стверджує, що польський при них 5коників може бути ще писав.
краще познайомити українську іміграцію й Амери- те, що чоловік згаданої жін родній приріст упав протятоў більшою та охопити ще шир-
канців з ріжними проявами артистичної творчости в ки покинув її. Суддя Tegaop останніх десятьох років із 16 простори, ніж минулого лі- ПОНАД ТРИЦЯТЬ РОЗПРАВ ЗА СИПАННЯ
нашім народі. її збірка відзначається тим, що вона признав позиваючій 1,000 до-до 12.3 на тисячу мешканців. МОГИЛ.
представляє не тільки сучасне народне мистецтво, лярів відшкодування. В роках 1931 — 1933 число САМБІР (Галичина). — Перед самбір.СЬКНМ CY-
а іе й мистецтво давнини. вих ўродин зменшилося на МОЛОДИЛ ХЛОПЕЬ ПЕРЕ- дом відбулися минулого року понад ЗО розправ
Мати Северина відома в краю зі своїх статей КОЛИ БДДНИП ПЛАТИТЬ 100 тисяч. Спадок ўродин ВОДИВ ГРАБУНКИ. проти селян з ріжних сіл округи, обвинувачених за
про народне мистецтво й українську літературу, ПОДАТКИ. Польщі, як стверджують НІ- Поліція зловила в Едмоито- сипання могил у память українських' погиблцх
мецькі джерела, зачинає йти в
котрі вона містила в „Рідній Хаті" й у „Віснику". У південно індійськім міст темпі тричі більшому, ніж у ні 13-літнього хлопця, який стрільців.
Тірупаті стягали з біднцх по Німеччині. З `національних признався до численних вдо- ЛІГА НАЦІЙ КАРАЄ!;
БУНТ У ТЮРМІ. :атки. Коли прийшли до од- меншин у Польщі множаться мів і грабунків у місті. Спав
юго бідака, він заявив, шо не сильно особливо Жиди. ночами по гараджах. Брак ро- ЖЕНЕВА (Швейцарія). — Ліга Націй відважи-
СЕН КВЕНТИН (Каліфорнія). — Чотири вязні динної опіки був причиною дась на крок, небувалий у її дотеперішній діяльно-
і місцевої стейтової тюрми напали на начальника має нічого, тільки кілька с його кримінальних нахилів. сти. Ото аізвала всі держави, що е членами- Ліги,
юрми, забрали потім зі собою чотирох людей із них цяцьок, що нагадують до КОЛИ ВМИРАЮТЬ ЛЮДИ? Матір його розвелася з пер щоб точно Г Л Я Д І Л И за тим, щоб не довожено зброї
арнду вязниці та двох сторожів й утекли з вязниці рогоцінне каміння. В уряді
шим чоловіком і віддалася за для Парагваю. А разом з тим облекшено довіз такої
. краденім' автомобілі. Півтретя години потім їх ствердили, що це справжні са Лікарська статистика в шпи- зброї для Болівії.
ввртости 60,000 рупій. талях і клініках, а також при- другого. За дітей не дбала
мовили поліцаї, здержавши їх авто вистріламндо моцвіти Після слідства виявилося, що ватна обсервація стверджують, Поліція не вважає його так В той сдосіб хоче Ліга натиснути на Парагвай,
і . у.ових коліс їх автомобіля. Вязні здалися по бійці один із предків бідака огр і- дуже лихим і думає, що доб- щоб погодився покінчити мирним шляхом спір з
між поліцією й вязнями, в котрій два з них дістали бив був колись роджу з Гай що більшість хорнх умирає в рий дім на фар-мі з. ді ід по від- Болівією за Чако.
небезпечні постріли. їх два заложники були ранені дерабаду, і вкрав, йому дія- Майже вдвоє більше па
цієнтів умирає в ночі, ніж у
цою наукою й працею ви корі Те зарядження може мати далекосяглі наслідки.
іегко. иаити. Грабіжника повісили, день. Статистика має на увазі нить його кримінальний. Ш'Бо в подібний спосіб Ліга готова виступити f В'тИ-
Начальник тюрми відай помре. ллє діямацтів не знайшли. Ажпацієнтів, яких оперовано. хил. ших подібних випадках. `` ' 1

тепер вони вернулися до дер Смерть, при інших недугах


БОРОТЬБА УРЯДУ ПРОТИ ЗЛОЧИНЦІВ. жавної каси. ВИТЯГНУЛИ к у л ю з мозку.І ИБ ГОДНІ ПБРБГОДОСУВАТИ МУ^ОЛІгШ^
приходить всіляко. Обсервації
ОКЛАВАГА (Флорида). — Федеральні агенти, д-ра Віґанда, переведені у 672 13-літщй Росел Странберґ з! РИМ.— На 13 міністерських портфелів Мусолі-
що шукали викрадачів Едварда Бремера, сеинт- НЕ ТРЕБА СПАТИ. випадках, виказали, що при повіту Гюецдев, Алберта, че ні має аж 7 міністерських титулів, а тцмсамим має
полського банкира, допали тут у відлюдній хаті рез необережність простріляв
Французький хемік Гаст У.і недугах нирок і мозку смерть собі око і куля з малого ка- більшість при голосуванню.
шайку бандитів, на чолі котрої стояла старуха „Ма придумав таблетки, які, буває найчастіше в ночі між рабінка застрягла йому в моз-
Баркер. По довгій стрілянині між федеральними а- Леру він упевняє, можуть засту- ѓод. 6. веч. і в. вранці, при ку. Раненого хлопця віддали ЛЛОИД ДЖОРДЖ ЗНОВ НА АРЕНІ.
а`нтами й бандитами, в котрій з обох сторін ужи- як пити сон. Таблетки є нешкід- недугах рака найбільше вми до університетського щиита
вано машинових крісів, агенти ввійшли в хату й ливі Одна таблетца рівна рають у ночі між 8 і 10, при
ЛОНДОН- — Вилієм Ґледстон зачав наново
шайшли трупа „Ма" Баркерової та її сина^Фреда. своїй силі 8 годинам сну. К; недугах серця між 10 і 12 в лю в Едмонтоні, де д-р Геп-‚свою політичну карієру в 71 році життя, а теіивр за-
Жінка згинула, держачи машиновий ќріс у руці. же вдщахідцнк. що, зажцваючи ден'ь, таксамо при затроєннях, бури витягнув кулю а мозку чинає подібну нову карієру Ллойд Д ж о р Д Ж —- у 72
Тимчасом у Шікаго поліція арештувала Артура його лік, можна цілими тиж-Ізате при грудних недугах між хлопця. Лікар заявив, шоіроці життя. Вже заповів вічеву кампанію. 1 кажуть,
Баркера, брата Фреда, теж члена тої самої бандит- нцми не спати, ' 4 і 6 ѓод. пополудні. хлопоць буде жити. що він готов вийти горою і ще стати и р е м і є р о м .
ської шайки. - f
" СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 18-го СІЧНЯ. 1935. ^

SVOBODA" (UBERTY) Ось уже три роки тягнеться наш парід відчуває духову і М У З Е Й В И З В О Л Ь Н О Ї БОРОТЬБИ
КОЛИ СЛОВА НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ
1 процес за пластову листівку, національну спільність зі свої-
FOUNDED 1893

і Grand Street, Jertey City, N. J . на якій була брама пластового ми братами,' що жиють на ін- У К Р А Ї Н И - НАЦІОНАЛЬНА
Owned by the UkrtlnlBn NaHontl AssociaUofl, toe
Edited by Editorial Committee. ДІЛАМ табору зі стилізованим тризу- ших наших землях, то це є
бом. А учеяик четвертої кляси тільки Ц І Л К О М природне й зро-
берегівської гімназії, Клочу- зуміле явище.
У К Р А Ї Н С Ь К А УСТАНОВА.
З огляду на те, що в деяких
Про що дбають у Ріднім Краю. вирішено, бачимо, дуже рак, дістав місяць вязниці і ви- А якби так не було, то иа,- органах української преси по-
кинено його зі всіх шкіл за те, віть президент Масарик чи мі- явилися статті, які — особлн-
У львівськім „Ділі" поміще- просто.
но низку статтей журналіста В такий самий спосіб знято що в одній листівці до батька ністер Бенеш не моглиб мати во непоінформованих чита-
ГШРЕДПЛАТА: SUBSCRIPTION RATES: написав: Ясіня, „ 3 . У.", а на ін-
Поодиноке число три центи. Three cents a copy Романа Голіяна з мандрівок по наші назви з залізничих ваго- шій „П. У . " („Західня Україна" до того народу ніякої правди- чів — можуть повести до хиб-
ріжних українських землях. нів, а давніше вони були. Щез- вої й щирої пошани. них висновків щодо Музею
На рік $6.00! „Підкарпатська Україна" — Визвольної Боротьби України,
Між іншим є там описані вра- ла теж урядова українська як це поясняє влада). Час загоїти рану!
Three months $1. (тут називають її „руською") Управа Музею цим подає до
Prlday's Issue (with Ukralnltn
жіння з подорожі по Закар- Державний денник законів
ЧИСЛО З шттниаі (з анѓдійською
патській Україні, затитуловані мова з більшости державних Оті всі річи підносимо не на загального відома українсько-
Настю): установ і щезли українські у- видають мовою чеською те, щоб доливати оливи до го громадянства наступне:
На рік $ 2.00 „Там, де прокидається наш на-
словацькою, а в урядовому вогню. Навпаки, хочемо дого-
рід". Вислано того кореспон- рядовці. 1. Товариство „Музей Виз-
В Джерзи Ситі і Заграницею: Foreign and Jersey City Rates: перекладі — мадярською, ні- воритися з чехословацьким у-
дента нарочно, щоб мати пев- Український рух гальмується. вольної Боротьби України'' в
На рік Л9М мецькою й польською. А „ру` рядом і чеським народом. Х о -
ні й вірні інформації про жит- Хто хоч трохи обзнайомле Празі є українською по сво-
. ний з відродженням поневоле ського" перекладу для пів мі- чемо, щоби було виминене все йому складі, характері і зав-
На пів року Г
На три місяці . тя нашого народу.
ліона підкарпатських Русинів те, що,нас ділить та що може
Тел. ‚Свободи": BErgen 4-0237. — Тед. У. H. Союза: BErgen 4-1016. Читаючи ті цікаві описи от- них національно народів, той (хай би вже і така назва) — данням організацією, що
Адреса: "SVOBODA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J . тут в Америці, приходить нам знає, що важко жадати від по- нема. А яке це надужиття, пі- нас розділити. Між Українця- існує на підставі затверджеію-
першу чергу на думку, коли неволеного, щоб він себе озна- знати найкраще по тім, що є ми і Чехами не повинно бути чехословацькою владою
то ми теж будемо в тім щасли- чив національно правильно, місця на конфлікт, а тільки статута і має права юридич-

ПІДКАРПАТСЬКА РАНА ьім положенню, що з „багатої" одним словом. Особливо годі


Америки зможемо висилати жадати того від наших братії
переклад польською мовою, місце на згідне співжиття. Че-
хоч на цілім Закарпаттю е хословацький уряд має т^пер
ної особи.
2. Товариство Музею є єди-
Чеський нарід записаний в історії українського ореспондентів до ріжних кра- на Закарпаттю. І відома теж всього кодо 300 (триста) По- нагоду вирішити отсе питання. ним повним власником усіх
народу найкраще з усіх славянських народів, особ- а, а зокрема на наші україн- справа, що вікове гноблення ляків! Саме тепер, заки підніметься
музейних і архівних колекцій,
ливо, коли брати під увагу нашу останню визволь- ські землі, з порученцям, щоб украї'нського народу під Росі- Отже нема денника законіз буря.
державних нашою мовою, збірок, матеріялів і іншою
ну боротьбу і ті трагічні для нас часи, які по ній приглянулися тамошньому чи Польщею довело до кожда наша громада обовяза- Ще один додаток. майна Музею.
настали. Перебування частини нашої армії на чехо- життю і ті свої спостереження цього, що існують ще й дос:
словацькій території, захист, який там дістала ве- потім нам описали. І річ при- малорусскі" чи „рутенські на його мати і за нього запла- Той самий кореспондент, що 3. Музей Визвольної Бороть-
лика частина нашої іміграції, та культурні надбання родня, .щоб ми їм — заплатили назви. Вони вправді вже г тити! описує положення нашого на- би України ніколи не був і не
нашої еміграції, доконані при допомозі чеської за дор`огу і труд. Можливо, вимертю, але штучно піддер- Для Чехів завжди якесь місце роду на Закарпаттю, був теж є в жадних звязках ні з росій-
влади і чеського народу — це історична подія, якої що колись ті наші новорічні жують їх далі наші вороги. знайдеться. `на Мадярщині, в Будапешті. ським. Заграничним Архівом,
незвичайну вагу і силу пізнають щойно нащадки. бажання здійсняться і тут між Те саме є з Назвою ‚‚карпа- По світовій війні опинилося
Відвідав мадярських діячів ні з Українським Історичним
Тому булоб великим нерозумом для обидвох нами. Та тут нам не про те торусскою". „Малорусска" на- на Закарпаттю багато ўкраїн- „Ревізіоністичної Ліги", що Кабінетом у Празі.
братніх славянських народів, між якими нема і не йде. Бо хочемо вибрати зі зга- зва потрібна Москалям, „ру- сь'ких культурних робітників з домагається ревізії мадяр- 4. Товариство Музею як від
повинно бути ніякої розумної причини до антаго- даних описів деякі факти, щоб тенська" Полякам, а „карпато- Галичини і з Великої України. ських границь мирним шля- самого початку свого існуван-
нізму, щоб той надбаний тепер капітал нерозважно ними ўдокументувати те, про русска" була потрібна Мадя- Можна було ними обсадити хом. ня, так і тепер, не корнстува-
нищити. І тому нерозумною є та політика, яку що пишеться в сьогоднішній рам. Чи потрібна теж Чехам? всілякі посади. Та їх здебільша Не йде нам про те, що Ма- лось і не користується ніякою
пристосовується тепер до того краю, що його на- передовиці. Виходить, що так, бо інакше не допущено до тих посад. А дяри далі заявляють свої грошевою допомогою чехо-
звано „Підкарпатська Русь", а який прилучено до претенсії на „Підкарпатську словацького уряду, збирало й
Чехословаччини. Нужда гірша ніж за мадяр- вони, не спинювалиб природ- згодом примушено більшість
ських часів. нього, стихійного національно- покинути закарпатську землю. Русь", що певні, що коли таї збирає матеріяли для Музею й
На чолі чеської держави стоять розумні й ре- го українського руху, біля я- Та за той час прибули тисячі дозволилиб на плебісцит, т архіву від українських грома-
альні політики. Президент Масарик добре знає, Закарпаття — це ідеально
кого обєднується на Закар- чеських культурних сил. Шість- нарід заявивсяб за поворот до дян і установ, яко дар, не ку-
який саме нарід живе на Закарпаттю. Він знає, в -арна й ідеально бідна країна паттю ввесь чесний, діяльний сот чеських учителів прашо- Мадярщини і т. п. Побожні пуючи нічого й ні від кого,
яких обставинах той нарід вдержував свою мову і Ось контраст: автохтонний елемент. І саме побажання, от і все! існує й провадить свою діяль-
культуру за мадярських часів. І признати мусить, „Соковиті полонини, преба- Чехи повинні краще від інших ють тепер у чеських школах
на Закарпаттю. А 90% усіх ін- Але цс цікаве, що на мадяр- ність за членські вкладки та за
що це чудо, що нарід той національно не пропав гаті ліси, врожайна земля, ви- розуміти цей народній рух. А ших посад є теж заняті Чеха- ській мапі, яку показували ко пожертви українського грома-
і не змадярщився. Він знає теж, які обіцянки по- ноградники, тютюнові плянта як цього не розуміють, то хіба ми. респондентови барон Арпан дянства і з цього погляду не
робив він в імені своїм і свого народу на випадок, ції, сіль, залізо, вуголь, кілька на те, щоб Закарпаття далі барон Павло Ферстер, вже не давало й не дає ніяких підстав
як українські іміґранти з Закарпаття, що жиють в сот живців... і нужда. Нужда держати в хаосі Та проте український рух було назви населення на За для будьяких претенсій сто-
Америці, дадуть свою згоду на прилучення Закар- екземплярична, зразкова, нуж- змагається." карпаттю „Русини", а тільки ронніх осіб чи установ.
паття до Чехословаччини. Про те все знає теж да масова, що не знаходить Яскраві надужиття. В дописах кореспондента
добре і міністер закордонних справ, Бенеш. Обидва сьогодні порівнання в Европі. Поминаємо вже те, що по у- „Діла" є повно таких образів, „Українці". б. Правне існування товари-
вони походять з простого люду, обидва добре ро- Нужда, від якої люди пухнуть рядах і залізницях всюди го які змальовують нещасне по- Кореспондент „Діла" питав- ства „Музей Визвольної Бо-
зуміють, у який спосіб окупанти чужих земель ви- з голоду, а діти ходять напів вориться тільки по чеськи. А ложення нашого народу на За- ся тих панів: „Чи панове при- ротьби України" в Празі на
користовують темноту простого люду на його еко- голі, з обвислими, надутими лс згадаймо лиш за останню карпаттю. Але разом з тим цей знаєте вже офіційно назву підставі статута, затверджено-
номічне, духове й національне поневолення. Тому животиками". „Українець" для населення За- го чехословацькою владою, на
кореспондент стверджує, що,
повинні знати, чому на Закарпаттю є москвофіль- Ясна річ, що коли говорить- боротьбу, яка виринула ч^ерез не зважаючи на ті всі переш- карпаття"?^" основі діючих у Чехословаць-
заборону шкільної влади ви- кій Републиці законів, цілком
ство і чому там нужда. І повинні теж знати, що ся про нужду і порівнується її ставляти синьо-жовтий прапор коди. національна свідомісць „А чомуж би ні? Цеж аб
продовжування давної мадярської політики і тво- з. іншими краями, то мається побіч державного як прапор нашого народу на Закарпаттю сурд воювати адміністрацій забезпечене правпим ладом і
рення штучної нації „підкарпатської", а разом з тим тут на думці культурні краї, до конституцією Ч С Р і ніхро не
росте. Повстають раз-у-раз но- ними заборонами з назвою"
і введення чехізації в школах і урядах — не є вправ- яких не вчисляється приміром краєвий. Згадаймо далі за відібрання ві читальні „Просвіти", росте
Про те згадуємо на самім кін має права, не порушуючи за-
ді водою на український млин, але цілком певно і Советів. ці як додаток, призначений го- конів републики, посягати
почтового дебіту Збірникови збут української книжки і цре- на Музей і на інше майно то-
не на млин чехословацький. „Язикова" язва. Наукового Товариства си. Та заразом зростає теж ловпо для „Карпаторусів"-
вариства.
Кажеться, що держава боїться української „іре- Шевченка у Львов) за слово ненависть до чеської націо- мадяронів, що жиють тут на а-
денти" на Закарпаттю. Можемо з певністю заяви- Офіціяльна статистика начи- мериканській землі. Подаючи це до загального
„Закарпаття", що знайшлося нальної політики на Закар-
ти, що доперва теперішні методи правління витво- сляє 444,157 „Карпаторусів" і відома українського грома-
у статті проф. Філярета Колес- паттю!
рять дійсну іреденту, і то загальну, а не тільки ук- 2,355 Українців. Отже є тут qH п. н. „Мельодії старовинних Закарпаття готове пережити дянства, управа Музею разом
раїнську. Тільки ті інші іреденти будуть тяготіти .‚Русскі" (Москалі), Русини, пісень". Навіщо? з тим гаряче закликає всіх у-
ще неодно лихоліття, але його
народу! А те останнє є куди гірше для чеського .‚Тутешні" й Українці. Згадаймо далі ще й за те, національного відродження не — Знаєте, пані, як я хотілаб країнських патріотів якнай-
народу! Бо як не уложилисяб пізніше границі між Чи не вигідна для держави довідатися, де я вмру' більше підтримати збірку на
що в селі Рахові суспендували спинить уже ніяка сила. Це
Чехословаччиною й Україною, вони не повинні від- така статистика? Певно, що вчителя за те, що навчив дітей певне. Гимн „Подкарпатский — Ь'авіщож вам того? Український Дім для Музею.
далити ті два народи, а тільки їх зблизити. Під тим так. Тому на залізничих білє- співати „їхав стрілець на вій Русине, остав ти глибокий — Якто навіщо? Колиб Музей розвинувся вже до та-
кутом ці справи мусітимуть бути розвязувані: з ко- тах, на яких тому 10 років бу- знала, де маю вмерти, то ні ких розмірів, що потребує
ноньку", а саме за слова „Ні сон'' здійснюється на наших о-
ристю для обидвох народів і їхніх держав. І ми ли „руські" написи, тепер уже Україну далеку". чах. А якщо той пробуджений ли там не пішла би! мати для себе власне, для його
певні, що так буде, а не інакше. тільки чеські. „Язиковий хаос" потреб пристосоване помеш-
кання. Просимо всі наші иаці-
ональні організації н установи,
свою любов, бо вона гнала аж думали закінчити спір, полн- ця, сего, во, Христіяна, бо він як у Краю, так і в Америці й на
ротќі ноги.
до Марти і дала їй цілу марку шаючи Христіяна в руках дру- мене першу сватав. еміграції, невідкладно післатп
Коли його вже поставили
КАСЬКА ВИГРАЛА на ноги, обі дівчини троха не
повмирали, бо кравець вигля-
на те, щоби Христіянови зата гої. Вони рішилися ждати, аж
мувала кров.
Елька знов казала, що вона До цього соймику загадали
Тоді виступила Елька,

— Зате він при кінці мене


xov
свої посильні пожертви іі до-
з їх округи збереться соймик. дуже боялася судді, і'сказала іомогти закінченню великої ип-
(Пригода в шведському селі). дав страшно. Падучи, розбив ціональної справи. Хто скіль-
занести свій спір, нехай ріша- засватав. Міркую собі, що дав ки може, але всі й негайно!
т головою горнець. А що в
кран горшка вдарив носом,
ані не думає відступати
свого доброго права, бо ють батьки народу! Касьці гарбуза, заки важився
пула Каська, прискочила до
Еля раптом спитала його:
розбив собі ніс. Кров текла з
вона була останньою, котрій На сей соймнк мусів би ста- мене сватати. Голова управи проф. д-р
— Ти так дуже любиш Кась- Ельки і вилляла молоко він освідчився, кати Касьці витися також кравець Хри- — 'Перше є перше... Хри- Іван Горбачевськнй, в. р.
ку? лице. нього як з підрізаного пацюка. (
стіян мій! — сказала Каська.
вже дав був гарбуза. стіян. Директор Музею проф. Дмн-
Питаючи, спустила очи. Елька, робмішена за те, що — То ти перевернула його' — Кінець є кінцем... Хри-
— кричала Каська, і її очи го — А кров я йому загатила, — Як такого каліку приста- стіян мій! — сказала Елька. тро Антонович, в. р.
— Тебе люблю цілком так Каська так зневажила її — казала Елька, — $о я його вити аж від Ґлімінгу аж до
ріли, коли ними прошибала
само, — відповів Христіян, не власній хаті, схопилася і ско мила і молилася поти, поки Кеінгу, цілу милю дороги? — — Ні, кажу! — ' крикнула
Еїльку.
надумуючися і заспівав лю- чила до Каськи. Так її пхнула, кров не перестала юшити. думала одна і друга!
Каська.
бовну пісоньку, котру Еля мо- що Каська гепнула собою в о- — Ні! то твоя вина! — від — Так, я кажу! — заявила МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОЮЗА
Обі дівчини пішли до па-
ѓла взяти до себе, бо другої гнище, сідаючи в саму середи- повіла Елька. Коровами не хотіли його Елька.
в хаті тоді не було. ну грани. Небагато хибувало, Та тепер не пора була стоя- стора просити його, щоби він везти,- іншого тягла не пози- Так знов розпочали сварку.
а була би собою роздавила ти і сваритися, як не хотіли, розсудив їх і сказав, котрій з чив би в цілій околиці. Наре- Як би то не таке поважне мі-
Вона сиділа на столі. Рука них належиться кравець Хри- шті і вигадали вихід з тої прн- сце, то були би зчепилися.
дрожала їй, коли хотіла ще раз кітку, що. гріючися, лежала щоби Христіяна вбив уплив стіян.
наповнити чашу. Д о напитку коло огню. ќрови з носа., Наче та кітка, крої ситуації: рішилися самі Сварку перебив суддя, кажу- Ур.А нл 193S рік с
скотилося кілька солоних пе- Каська в туж мить станула що спарилася в жаливі, шуль- — Коби я, ќромі розуму ю- завезти його на тачках, міня- чи:
рел. Христіян взяв чашу, став назад на ногах. Між обома нула Каська до Марти в Гаслє- дейського короля Соломона ючися. - Такі, і ні. ніколи не пого-
-, Н. ДЖ. То.. 3-поро,
другою рукою вимахувати і розпочався двобій на слова і ді, котра, як худобі так і лю- мав ще його владу і силу, то я Так зробили. Приїхали до дяться.
заспівав цілком голосно весе- на пястуки. Крик був такий, дям в цілій Околиці тамувала знав би, який тут дати присуд, Суддя звернувся до Хри- , с-ч` . Гр. Во-інс,
старого будинку, де все радив н. жае.; Н. Кір.. і.с
лу пісню. що кравцеви аж в голові лу- кров. Каська. занесла їй цілу — погадав пастор. — Я тим П. Ко.-мськ.В І Н. Круп,
соймик і тачками з кравцем стіяна і спитав: Вій. Теоюр КРСМО.С.НЙ
Тепер Еля кінчиком запаски пало і він, скулившися, затулив корону і проісила, щоби зараз двом дівчатам приказав би вїхали на подвіря. Довго мусі- Чи правда се, що ти обі xosopul корт; Василь Годі
Ілько ПолегонькиП. госп.
стерла сльози з очей. собі вуха. прийшла спасати Христіяна. довершити діло ними вже роз- ли ждати. Тоді в раді великий .о, кошовий. Мітінги мли
Коли так скакали до себе, сватав? . 3-тю неділю по першім,
— Мій любий, мій любий Елька вже не хотіла ні на почате. Коли вже його ніс роз- голос мали жінки, тож там бу- ній. 643 Pyj.e-т Ев- Пі
перевернувся стільчик, на ко- Христіян, котрий троха бо- МІТІИҐ .Ідбуаетгс . исді."
Христіян! хвилину розставатися з крав- рубали, то нехай ще розруба- ло стільки сварки, колотнечі і ѓїли церковній.^ Проситьс
явся суду, відповів, почіхав-
Більше не годна була сказа- трім сидів Христіян. Він з кри- цем. Сіла коло нього і зачала ють його цілого на дві рівні правування, що рада робила шися в потилицю: ній іітіног.' До.гуючі "члени
ти, лиш сперла голову на йо- ком впав між горшки і миски. плакати. Потому умила його половини і ретельно поділять- ти свої 'доїѓм, бо Інќше
вражіння страшного суду. На-
го груди і була щаслива, така Се витверизило обі дівчини, ніс водою і горівкою. Нарешті ся його стервом, б о чей же обі решті покликано обі дівчини. Воно справді, було так. —-' . січні. Члени. кот(
итоетеЙ, будуть .ии
щаслива! неначе би на них вилляв ко- стала відмовляти Отче наш, аж цілого не годні дістати! Вони зако'тили до салі тачки Лиш як маю сказати пралду, Соиипец., предс; П. Кл
В тій хвили з розмахом від- новќу зимної води. Перестали кров перестала іти. Не можучи проголосити та- разом з Христіяном. то я _ ол УХ троха зажартуеав
чинилися двері. На порозі сто- битися між собою і обі при- Від тої приходи ворожнеча і кого присуду, пастор нагримав собі.
яла Каська. Висока, масивна. скочили до кравця, котрий жа- сварки між Каською і Елькою на. них, що своїм спором лиш — Щ о ви хочете від нас? — ('Дальше буде).
В руці мала збанок з молоком. лісно стогнав і кричав: стали ще частіші, ще сильніші гнівають Господа Бога. Пора- спитав суддя. -
Тряслася так, що молоко ви- — Мій ніс, мій ніс! і грізніші. Каська казала, що див їм, щоби по доброму сей — Я хочу мати сего кравця! ВСТУПАЙТЕ ГРО ЖАДНО В ЧЛЕНИ
хлюпувалося на землю. І Каська і Елька помагали лиш вона мусить дістати Хри- спір закінчили. — сказала Каська, виступивши УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО
- Тьфу, плюгава! — крик- йому підвестися на його ко- стіяна, бо він їй першій визнав 1 Та ні Каська. ні Елька не бундючно.--Я хочу мати крач-
СВОБОДА', ПЯТНИЦЯ, 18-го 'СІЧНЯ,'T93S.

НА 5ІЖУЧІ ТЕМИ. 22 С І Ч Н Я - Д Е Н Ь М У З Е Ю
ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ
П О 31Р! Щ%Ш Й О Р Ќ ' І О К О Л И Ц Я ! ^ П О З І Р ! З УКРАЇНСЬКОГО ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 1-ша СОТНЯ НІЮИОРСЬКОГО ОКРУГА
КОТРА ДИТИНА БІЛЬШЕ УКРАЇНИ. : :: : улаштовує : :: : ХШІ^МЕРИЩ ДУМКИ, ЗВЯЗАНІ З АКАДЕ-
РОЗВИНЕНА? МІЄЮ В ПАМЯТЬ ГРУШЕВ-
День свята проголошення ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА.
У Клініці для Розвою гіор-

Шпиталі в Колюмбійсько-през
витеріянськім Медичнім Цент-
рі в Ню Иорку, перед великим
двох

в цей
великих
мальної Дитини в Немовлячім тів 22 січня 1918 та 22 січня
1919 р. є

день
день
історичних

Музею
Боротьби України. Нехай
кожний
Визволь

український
ак-

ВЕЛИКИЙ БАЛЬ етерани беруть обовязкову у-


часть у святах в память
Грўшевського. .
Ню
ського.
Дня 13-го січня відбулася в
'Иорку Академія, присвя-
чена памяти Покійного проф.
Нема двох думок, що ўкраїн М. Грушевського. Люблю такі
збором учених виховників ді- громадянин і кожна українська)
тей, демонстровано фізичний
громадянка прислужиться за-
гально-національній справі по-
( G R A N D B A L L ) ські жовніри-ветерани повинні сходини. Бо на них можна ба-
бути першими між тими, що гато доброго, почути і багато
святкують наші державні свя- з них скористати. Знаю з прак-
i умовий розвій двох близню
чок, 15-місячних Флорі та Мар
жетрвою — в міру своїх до- В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2 0 - Г О СІЧНЯ ( J A N U A R Y ) 1935 РОКУ память тих, що стояли тики, що такі сходини мене
статків — на будову Україн- В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 217-219 ( EAST 6th STREET, NEW YORK, N . Y . на чолі держави. завжди підбадьорюють і за
ДжЦ ського Дому в Празі та на у- Початок в годині 6-тій ввечір. Музика першорядна. Вступ 50 центів. Так повинно бути, але , так кождий разом, коли я на них
Флорі дістала спеціяльно об тримання Музею. На цей баль запрошуємо всеньке нюйорське українське громадянство. всюди не буває. Тому добре є, набираю більшої віри в на-
думане виховання, а Марджі Сповненням цього чину у- сталося, що в Филаделфії вий- шу побіду.
була полишена сама собі, ба країнське громадянство най- шло в тій справі офіціяльне Як я знаходжуся на такім зі-
навіть її розвій штучно здер- краще забезпечить існування
жувано. Музею, що своїми збірками не
ДЕЩО З НАУКИ ЧУДЕСА ЖИЇЇЯ, рішення. І то рішення вете- бранню і слухаю ріжних про-
ранів аремиканської армії, у- ів чи рефератів наших тала-
(УП, Берлін). — Як що ро
Підчас демонстрації Флор лише свідчить про тяжку путь, країнського походження і ве- витих бесідників, мене ду-
,, так і тепер місто Берліі
' полізла по тісточко по 5 стіп пройдену Українським Наро-
МОВА І ПОЧУТТЯ ПОЛОВОЇ J з погляду на хронольогію, влаштовує міжнародні виста- теранів українських армій. Та- же збирає охота й собі забра-
довгій дошці, уставленій дом, але й кличе його до даль- РІЖНИЦІ. і таксамо в порядку хронольо- ви великого стилю і світової ка спільна постанова набирає ти слово. Але знову якийсь го-
отсим ще більшої поваги. лос шепче мені до вуха: Сиди
кутом 60 ступнів, а г шої боротьби за незалежність У 1900-нім році читав у пе- гічного чергування. Коли давніше всі ви-
сповзнулася по дошці. Коли України. тербурзькім університеті проф. „Первісні три роди замінено стави були присвячені зде- Видано отеє приказ, щоб усі тихо, бо з тебе такий бесід-
знімож усі сумлінно цей Ян Бодуен де Куртене, котрий в деяких аріо-европейсь`кнх я- ільща господарству або оту- ті ветерани з Филаделфії яви- ник, як батіг з клоча. 1 мені
ii поставили на стільчик,
кий півпяти стопи, вона зліз- і пошану памяти неза уважається одним з чільних зиках на два роди, причім или певного роду реклямою лися обовязково на панахиді здається, що та невидна сила
бутніх борців за волю й неза світочів славістики, незвичай- рід середній переважно злива- ля ріжних заводів та ріжних по проф. М. Грушевськім, таки має рацію, коли мені так
ла з нього сама. Вона вишўку-
вала заховані предмети. Вона лежність України! но цікавий реферат на тему: ється з чоловічим. При пере- ділянок господарства, то те відправиться в українських дораджує. Слухати розумної
За Товариство „Про звязок граматичного ро- несенню в описових висловах пер помічається в тому нпп- церквах в Филаделфії в неді промови доброго бесідника, то
відважно скочила з висоти пів-
лю, 20-го січня, з нагоди 16 так, як пити воду з чистого
шести стопи в розкриті руки Музей Визвольної Боротьби ду зі світо.тядом і настроєм форм іменника в сферу діесло- рямі переміну. Вистави зай
лікаря, її виховника. України": людей, які говорять мовами, ва проявляється розріжнення і маються більше субєктом всь: літньої річниці проголошення джерела. І приємно ту воду пи-
в дієслові; натомісць при де- Злуки Українських Земель. виходить вона на здоров-
Акад. проф. д-р І. Горбачев- що розріжняють рід". го світового ставання, човг'
Коли її сестрі Марджі завда- Видано теж приказ, що вс ля. А моя бесіда то плилаб так,
ли ті самі задачі, вона тільки
ський, голова, Наперед прелєгент звернуѓ централізації первісних діє- віком, як обектом, цебто гз як та вода, в потоці в нашім
слівннх форм, коли прихо- сподаркою. Прекрасно люди ті ветерани мають явитися
повзала, пхинькала й плакала. Проф. Ст. Сірополко, секретар. увагу слухачів, на те, що „ве днться раз-у-раз злучувати її знають своє господарство тогож дня вечором на концерті городі, що' то її колотили гу-
лика більшнна язиків на зем- ічки. Тому я маю біль-
з особовим заіменником, родо- все те, що довкола них ста та вшанувати память поляѓ
ній кулі зовсім не розріжнює
. Степнчух. лих воїнів привітом військо шу відвагу зібрати свої думки
НЕ БЕРУТЬ У Ж Е НА ГОЛІ родів. Розріжнювання родів ве розріжнення припливає й до ється, але зате не знають са
вого сурмача „На спочин". Ви на папір і до, газети вислати,
СЛОВА. - СРІБНИЙ ВОЛОС чоловічого, жіночого і се первісних дієслівних форм ми.х себе, не знають того внут
дано теж приказ збірки вете ніж виголошувати промови, бо
(Присвята дружині М . ) . реднього знаходимо тільки і Нарешті прим, в англійськім я- рішнього процесу, що зветься
Приявний між іншими на ній зиці ріжниця родів в обсягу' життям. НинЬ шофер краще ранів з прапорами і відзнака знаю, шо в редакції завдадуть
язиках аріо-европейських
демонстрації д-р Джан Дюї, Голубонько сивесенька, ми в неділю рано в Ўкраїн собі труду і читачі питимуть
Правда, є й ІНШІ язики, що бу іменників щезає і лишається знає свій віз як самого себе. уже чистішу воду.
Матусенько ріднесенька! ській галі.
професор психольогії в ко-
Чом на Твоїй головонці
цімто розріжняють рід, алї тільки в заіменнику 3-тьої о Коли щось моторови станеться,
люмбійськім університеті та о- Павутина білесенька? основи цього розріжнювання з собл і в звязку з тим у дієсло він його вилікує, а коли щось За американських ветеранів Але якби я був забрав го-
дин з найбільших виховників Чи зіронька вечірняя грунту ріжняться від основ і йому самому станеться, то він підписали приказ: С. Бабяк, К лос на тій Академії, то я був
в Америці, сказав про досліди Тебе світлом вдаровуе. ших язиків. Так приміром, „В усякім разі нема сумнів; безрадний. Щоб застаі Сомікс, І. Сярчинський. За би заложнв протест від імени
над Марджі й Флорі: Чи ніч сріблом місяченька говорах Готентотів іменники, що чоловік, говорячи одни: ловіка пізнати самого себе, Стрілецький Гурток, ч. І: Г. І брата чорнороба иро-
Біленько так вмальовує? зчеплені з поняттями неживих із аріо-европейських язикіі Берлін влаштовує в наступнім Грицишин, М. Мельник, І. Ка- ти тих катів, що замучили нам
„Це є велитенський експери-
Чи соненько нитки срібні річей, зовсім не мають родо пригадує собі родові ріжниі році виставу „чудеса життя", великого вченого і великого о-
мент (дослід), який стоїть на-
Пряде в теплий день в .тітоньку? вих признак; натомісць при раз-у-раз, на яві і в сні. Коли; використовуючи при цьому боронця нашого безталанного
рівні з роботою Фарадея в фі-
Чи барви це леліеві іменниках, зчеплених з понпт- звернемо увагу на замітний у всі иаймодерніші здобутки тех народу. А нашим робітникам
зиці". Красять Твою голівоньку? тями живих істот, завсіди яв- всіх сферах природи і життя ніќй й науки. Закони життя, В І Д О З В А нб представив, що ціле жит-
фарадей — це великий ан- Ні зіронька вечірняя, ляються показники трох родів могутній вилив дрібних „без- наука про життя, носії життя, до односельчан з села Улюч, тя наших передових, великих
глійський фізик і хемік (жив НІ місячиќ, дитинонько, чоловічого, жіночого і спіль- конечних малих", але раз-по вдержання життя і місця життя повіт Березів, Лемківщина. людей, письменників чи народ-
від 1791-го до 1867-го року) Ні квіточка, леліечка. ного, коли йде річ про чоло- разу, постійно і ненастанно ді ось це теми, які розбудову- ні.х робітників, пе дуже ча-
Коли інші вчені багато фанта- Ні літне ясне соненько. віка або звіря якогось гатун- яльни.х чинників, то нам ви ється в окремі відділи виста- З рідного села прийшов до сто одна велика мука, одно
зўвали, він робив ріжні спроби Це ангел так волосянко ку загалом, без ріжниці пола ясняться наслідки цього віч вн. Образи, приготовані на цю нас .і"іст, зглядно відозва, на- велике терпіння. А за шо? За
йому передовсім приписують Малюв срілом ясности: Це відповідає дійсности і зов- ного „памятай на' пол!" Мозок виставу дуже вимовні і ве- писана, можна сміло сказати, тс, що вони вірно держаться
велику масу відкрить з поля За труд тяжкий, журбу і плач. сім не попи.хає уяви до своє- просякає сексуальністю і вже личаві. Вони залишають по со- кровю серця тих наших син нашого поневоленого народу.
електрики. За приќрости і слабости.
рідиого оживлення всього сві- й собіж скріплює цю по го бі на глядачеві! незатсрте вра- що вийіпилн з ляцьких тюрем, Такі великі й Геніяльні люди
За неспані всі ніченьки. та з половою закраскою. .тоді наймогутнішу пружину кіння. Хто побачить образ ді- куди їх позаганяли наші кати як Шевченко, Франко, Гру-
Порівнанням з Фарадеєм людських ділень. Довериіуєть- яльности людського серця, той за те, що вірно служили сво шевський і інші моглиб були
Як ви були маленькії.
Дюї підчеркуе значіння роб- Щоб ви росли щасливії, „В таких названих хамітсько- ся з одного боку сексуаліза собі його запамятає. Хто нині му народови, що хотіли для вигідно жити в розкошах і.
леНня дослідів і спроб на полю Здорові й веселенькії. семітських язиках світ самців ція мізку і „обмізкування" по- нпр. знає, що людське серце нашої Лемківщини просвіти славі, якби були захотіли слу-
виховання дітей. протиставиться цілій решті сві лового наклону, а з другого за добу зуживає стільки сили добра. жити нашим ворогам. А терпі-
За слабости й плачі ваші
В нестатках. злій годиноньці. та, отже світови самиць і не боку надмірний вплив уяви па на вдержання в круговороті Отої довгої, дуже- ціка іи тому, шо українська земля
ВСЕМУДРИИ ЄЗУТГ І УКРА- За збитки, злість, нспослухи. живих річей. Таким робом о цей нак.тін". кровн, скільки потрібно, щоб вої й сердечної та патріо і український нарід були для
Що несли ви матусеньці. держуємо два роди: чолові вивезти в ліфті трох людей тичної відозви, не помішуємо них найбільшим скарбом світа.
ЇНСЬКА МОВА. чий, або діяльний, і жіночо
За .-гіга так красить ангел ча висоту 138 метрів? Но- і пе подаємо підписаних там Покійний Грушевський був ве-
Єзуїт Петро Скарга у своїм Матусеньки головоньку ніякий, або страждальний. Сто сієм життя є_ родина. В ній імен, щоб їх непотрібно не на ликим ученим і великим на-
Сам Господь так малює вам ва першого роду мають форми П О Д Я К А .
творі „Про єдність божої цер- Рідненькую зникає чоловік як одиниця. ражуватн на нові ляцькі пе шим вождом. Він видержав до
матіионьку. первісні, а слова другого
кви під одним пастирем" г Я. нижче підписана члениця Минувшина подає ' руку бу- реслідування. Але хто хоче останньої хвилі свого життя на
роду — форми похідні, 304 від. У. Н. Союза, складаю дуччині в формі теперішности. про цс знати, хай напише на народнім постерунку. В тім є
сав: „ПРИКРІ ПИКИ". творені з первісних при пс щиру подяку головному уря- Покоління за поколінням ви- сила його характеру. В тім є
„Дуже ошукали тебе Греі „У 1833 році звільнив цар- чі окремих показників. Таке дови нашої організації за ско ростає і в тон спосіб продов- таку адресу: незломна сила нашої україн-
український народе, що, да ський уряд „малоросійського розріжнення, хоч „иесправед ре виплачений мені посмертно- жується людський рід. Прн М. Gulachok,
ЮЗ Shubert St., ської землі, що видає таких
чи тобі святу віру, не дали генерал-губернатора", велико- ливе" й оперте на прибільшен
го по моїм чоловіку Івані Бнр- вдержанню життя головну по- Binirhamton, N . Y . синів. На ділах і творах Гру-
своєї грецької мови, тільки го українофіла і приятеля ню ваги приказників, усеж та
ві. Бажаю У. Н. Союзови як- зицію займають харчі. Моѓго шевського ми повинні самі се-
звеліли задоволитися Шевченка, князя Рєпніна, вла- ки зовсім льоґічне. І тут нема Браття Українці! Ми не мо бе перевиховувати та намага-
найкращого успіху. Також дя- вистави є: пізнати себе са-
славянською, щоб ти ніколи не сне за його українські сим- навіть мови про розбудження жемо бути байдужними до то
кую місцевим урядникам і мого. виховувати своїх дітей на
прийшов до справжнього ро патії. На місце Рєпніна приі`і- через саму мову уяви в поло- го, що діється на нашій зем- Українців з таким характером,
членам за участь в похороні і
зуміти й науки. Є бо тільки шов ки. Долгорукий. Повий вім напрямі. Коли щонебудь В минулому столітті були лі, в націім ріднім селі. Ворог який був у Покійного Гру-
за вінок.
ті дві мови, грецька й латин губернатор був великим ама- зиіцняється тут під впливом
Марія Бирва, вдова, тюди переконані, що основою хоче завдати нам смертельний шевського.
ська, що на них свята вірі торо.м їжі і пиття. Більшість язика, то це хіба почуття життя є клітинки, з яких зло- удар. Але до цього не прийде
і діти. Оттаке хотів я сказати на
поширилась і защіпилась по часу проводив він у гостювлн- супротилежности — з одного жене людське тіло в одну ве- ніколи! Тому, коли наші брати
всьому світу, й поза цими мо- ні по маєтках панів. А поїсти боку первісности і посідання, личаву будівлю. Сьогодні на- беруться до оборони і буду тій Академії!
вами ніхто в ніякій науці не і випити давали там до схочу. а з другого боку походження НЕДОЛЯ СТУДЕНТІВ. ука відкрила, що кров як но- ють свій Український Народній Микола Ќостів.
може бути досконалий, а тим Але якось усе випадало кня- і підвладности. У варшавському університе сій гармопів криє в собі та- Дім — всім нам треба прийти
більше в духовній, в науці свя зеви, що садовили його на- „Як уже сказано, привичне
ті поверх 700 студентів не за- ємницю біольогії, себто жит- тому ділу з фінансовою допо-
ДОБРА РАДА.
тої віри... Тільки в тих двох проти портрета гетьмана Да- для нас розріжнення родів при платили на час університет- тя в тілі, збудованому з клі- могою.
нила Апостола. Останній, як
мовах уфундовані науки
знаємо, стратив десь у боях всіх іменниках знаходиться ських оплат. Щоб їх не виклю- тинок. Значіння мозку під тим Ми, односельчани з Бингем- Мешканці швейцарського
не можна перекласти добре на тільки в аріо-европейських я чувати, ректор продовжив оглядом зійшло на другий тон, Н. И., і Джансон Сіти, Н. міста -Базилеї відомі з ощал-
інші мови. З славянської мови одно око і мальовано його зиках, з винятком вірменськр- реченець заплати чесного до плян. Мозок є лише керовнн-ій., обєдналися і створили о ности. Раз одна пані вийшла
звичайно однооким, з трохи 10. грудня м. р. Не менше
ніхто не може бути вченим". людського тіла, щось як^ин Комітет Допомоги та роз там із свого замку й бачить, як
скривленим від того обличем. го. Сексуалізація цілого річе- сумно представляється справ шофер керує автом. Людство на тихій дорозі, куди може й
Чи міг би цей великий єзу- А бідному князеви все здава- вого світа, отеє основна приз- з університетськими оплатам) почали допомогову акцію,
нака цього розріжнення. При- порівнуючи є дуже молоде. тепер черга на односель' ніколи ще не переїздив віз,
їтський учений і проповідник лося, що старий гетьман кпить) тім бачимо велику ріжнород- у Львові. Колиб зробити фільму з життя що жиють по інших містах. клячить якийсь чоловік, вири-
таке писати, якби він був по- собі з його непомірного апе- ність, хиткість і хаотич- землі і на ній людства та nv- При кінці згадаю, що Ляхи Еає траву, що росла між камін-
титу. Згодом Долгорукий по-
пробував справдити досвідом, ність. Раз являються окре- стити її в апараті в біг, то во- розпочали знову нові арешту- ням, яким була вимощена до-
чав жалітися господарям, що КАРНИЙ Д О Н О С ПРОТИ
експериментом, те, що хотів „не вадилоб забрати з їдаль- мі показники родових ріж- на йшла би повних 100 годин, вання в селі. В останнім часі рога, й кидає у кошик. Пані
ГЕН. БАЛАХОВИЧА.
сказати? Чи міг би він був ска ні ці прикрі пики, які лише ниць (та також не виключ- з чого на епоху людства прн- арештували молодого народ- зчудувалася та спиталась:
Ліквідатор Союзу бувших у — Щ о ви робите, добрий
но родових, але разом з тим часників армії ген. Балахоні' палоб лише 3 хвилини. З того нього робітника, Володимира
зати таке, навіть якби самий псують апетит". чоловіче?
і числових і відмінкових), зробив карний донос до п: хіба найкраще видко, як недов- Поливку.
досвідів робити не любив, але (Київська Старина, 1888, го живе людство на землі. Всі - їм траву, бо вже нічого
абож поняття цілого імен- куратури проти ген. Балахови- Всім, хто цього бажає, подам
інші люди того часу не прийма- т. 23.) іншого їсти не маю.
ника зчіплюється в своїй ч а лущення в обіг чеку без ділянки людського життя за- радо всі інші інформації.
з а
ли нічого .на голе слово, а нероздільности з поняттям по-,покриття. Ген. Балахович м; стуПлені на виставі і роіясне- Пані счудувалася ще більше
М. Гулячок.
мірили досвідом і дослідом? ВЖЕ ВИЙШЛА З ДРУКУ ла. Родові показники злучу- , ні, як не можна краще. Що та запримітила приязно:
у ж е о д и н ц ь о г о р о д у п р
ТЕАТРАЛЬНА КНИЖКА ються з основою слова то н а L правда, вистава не готова, але — Коли вже нічого не маєте
e C f ЧЯМ11Н справі йо
а л е в

І Ь Н И Л И . Тепер прокура- все вже робиться. БЕЗРОБІТНІ ВБИЛИ ЛІКАРЯ. їсти, добрий чоловіче, то візь-
НА ІДО ДОСЛІДІВ?
Каже накінець Дюї: '
НЕЧИСТА СИЛА кінці, то на початку слова, а- г о З В Л

бо їх нема в самім іменнику, а тура виготовляє новий акт об


знаменита комедія в 4 діях. треба шукати їх у заіменниках, винувачення проти ген. Бала
Відкриття вистави призна- В Лешні поліція зловила
чене на кінець березня, а за- двох молодих безробітних, їло
міться за капітал!

Написав О . В . РутковськиЯ, прикметниках і т. і., Що поя- ховича. Між іншим Союз був- криття на початок травня 1935 вбили лікаря, д-ра Шербля. Є ПОЗНОСЯТЬ Д О МАПСТРА-
„Людство досі проявило, що Т У діти..
В штуці виступає 7 мужчин, снюють даний іменник. Зага- ших учасників армії Балахови- року. це 22-літиій Юзеф Кунерт, що
його здібність кермувати спра- З женщини І парубки. лом в аріо-европейських язи- ча роздавав фікційни ордери, в березні м. р. вийшов ?. до- Делегація від жонатих без-
вами людства слабла. Людина Ціна за примірник 3 9 центів. ках можна знайти наріжніші му поправи, і 19-літній Леон робітних у Кал гарах (Канада)
за що побирав гроші. Це й Адреса Обєднання:
не буде здібна кермувати сво- Замовлення разом з належи- відміни й комбінації ппояв я- ^ У Л О причиною, що, польські Станіславський. Оба вони при- загрозила міській раді, шо до
OBYEDNANYE,
ѓми справами-так довго, поки тістю слати до: зикового роду чи то язикової ""ѓти визначили коиісаря, зналися Теж, що при ц й на- міського будинку позносять.
:

" S V O B O D A " Р. О . Box 122, НпсЬоп Те—mud, годі заграбили своїй жертв'і свої діти, якщо негайно їм не
не добуде собі способу вгляну- 8 1 - 8 8 G R A N D S T . , P . О . B O X 8 4 S сексуальности — і в порядку vfi має перевести ліквідацію
одночасности й рівносильно-, згаданого'Союзу. _ і -.000 ЗД. Аідаіцать допомоги. , „ - t
ти в свою власну природу". Й Ю И C T T Y , H. J ,
t l T
4 СВОБОДА,' ПЯТНИЦЯ, 18-го СІЧНЯ, 1935.

І втекла та залишила ко
З Л Ш І "СТЗДУМАНЕ ПоДРУЖЕ. ролева листа, Ч якому, аооі
т

ЯК МИ В О Ш Е М О РІДНОМУ ращак, С Малафій, В. .Куцо- У В А Г А ! Ш З А Б В , Н. Р Л Ш Ц Я Г


і`гаій. к: Кшиелоас.ька, а Швед, ПЕРШИЙ СЬОГОРІЧН-ИЛ П і ВЕЛИКИЙ'- Ідомлялд, що.аже це цодглд w
Л. Велижановин, В. Такчак, А. Молода діч?.чнд-а, Маріон, держати „ а цьишу скуииаму мі

ЕМГЕРСТ, М А С С
Лавич, М. Ворона, С . Шіпка і
М. Ќ'остів по $1; М. Савка, Мар-
‚тинець, Байвер, Казук, Каспер :
БА
:: : влаштовує :
Л Ь
::—W:
студентка університету в Же- ті". Обурений корсч-ф крикнув
неві й наречена шведського ‚.Щож це вона гадає собі мо
дипльомата вибралася в по- Іже, ііИр я тут забааляюся?!"
На рідни І край. д

і і С. Миськів по 50 центів, а УКРАЇНСЬКО-КАТОЛ ПАРОХІЯ СВ, ВОЛОГИМИРА дорож цо СССР. шоб осо-
Гром. Н. Н.'переслав через Парпан ЗО центі бнсто. довідатись цро здобут-
Олена Швед. , ! В ЕЛ ЃЗА БЕТ, Н ; ДЖ- . Ф
Обєднання $8 з такими приз` ки боль.шеииків, цро які стіль- ДОКАЗАВ, ЩО НЕ ВАРТО БУ
наченням: $4 на членську
вкладку Просвіти, $2 на виз- — О — В № Д А Д ДНЯ Ў№т#ій$№ ки наслухалася. В Москві а ЛО
1935 РИГУ „Метрополії", в пишному го-
НАД н и м .
дитися.
МИЛОСЕР-

вольну боротьбу, $І на інва- МЕИЗВІЛ, ПА. В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІЛІ'ДОМА- теді для. чужинців, зазнайоми-
214-216 FULTON STREET. , - ... , ЕЦХАИЕТН, N. Ju лдся з ріжниди^чужинцями, я- Велике обў ре-ння - викликала)
лідів, а $1 на Рідну Школу.
На Інвалідів, Добірна музика братів ВАНАТІВ a'cirwood, N. J . 13-5 була минулого року справа
Обєднання Початок 5. ВВУЩЬ — -ЗсІ- закрашається! — Вступ 33 штт. кі ці поясиювали звичаї та о- Алберта Дорленда, засуджено,-,
Переслано до
бичаї країни. Між іншими за- го в Торонто, Онт., за участь
РУТЛЕНД, ВЕРМОНТ,
на галі, а признаце-иу на інв.адз- У В А Г А ! знайомилася з одним Шведом, у грабу нќовім нападі на банк,
На рідний край. що саме зробив добрий биз- коли показалося, що напад ПОШУКУЄТЬСЯ.
ДіЧ Заходом Комітетів, скдададочихса з двох сіл. а.іменнрд Іиес із фуірами, та з одним а- був Хай зголоситься, до Редакції
В нашій місцевості! ціапра- ГРУСЯТИЧІ І СТРІЛИСЬКА CTAPI ПОВІТ БІБРКА уплянований самою полі-
Гром. Іван Кінах переслав L
терикааським іижиніром.. З ці- цією на те, `що Дорленда при в важній особистій справі гро-
від себе через Обєднаітн ріад-і вив теж о. М. Назарій пана- 1 влаштовується мадянин Свірськин з Журавна,
: :
нагодц Швед ўладив для цім зловили. Поліцаїв, що пля- повіт Жидачів.

величавий надь
вяину колялу в сумі $15 на тд- хиду по поляглих борцях за Н'}
приятелів бенкет. Говорили унвали цю лапку на Дорленда,
кі ціли Музей у Пра:' наш рідний край. В церкві була 'про подружа в Совєтах. Мо- покарано, а самого Дорленда
теж збірка, але покищо курс` У В А Г А ШКОЛЯРІ (GRADUATESy
Рідна lilt $4, Просвіта лода дівчина не хотіла вірити, випущено з тюрми. Однакож ЏРИ .‚аківчеиню імколк, ве мусите
інваліди $З. тори цеї збірки, призначе- що. тут.можна заключити по- показується, щ о Дорленд не ііуповати памяткової книжки (Auto-
ної теж для калік-інвалідів, іш друже й негайиа. розвестися, був griph Album) і платити'доляра чи
не вислали. гідний милосердя. Недав- К.ілько, в мене дістанете даром. Зай-
що треба лише замельдуватц- но він ставав знов у суді но- діт,ь до мого фотографічного `заве-
ШІКАГО, ІЛЛ. Подоляк. ся й вимельдуватися. Дівчица ред лавою присяглих, обвину дения перед закінченням школи.
В СУБОТУ, ДНЯ Щ СІЧНЯ (JANUARY) Щ Щ Н. O S C A R .
На народні ціли. цостановила заключити боль- начепи й за напад зі зброєю j photo stuoio,
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ Д О М І
ШІКАГО, І Л Д шевицьке подруже, щоби за в руках і за крадіж автомо^ 7 AYE. А., (коло 1-ої ул.) NEW YORK
Ук країноќ, відділ Зо 217-219 EAST 6tb STREET, NEW YORK, N. Y.
Сою Початок в годині 7-мій ввечір. — Вступ 40 центів. годину розвестися. При цій біли. Цим разом не було вже
прислав до Обєднання $16 . Жінки на край. Музика першорядна, яка складається з української молоді, постанові шампан відоѓрав ду- оправдання, що поліція нід-
прнпоручеиням вислати по $і на п р о д а ж ф і л ь в а р о к в ню
Відділ 36-тцй „Союза Укра- тут родженої і гратиме танки як українські так і американські. же важну ролю... мовила ного до нападу тг Джсрзі.і Стсй.ті і 2. гарні фарми ко-
на сироти. Жіночу Долю Комітет з вите наведених сіл ззнрашлє на цю забаву все і ромадян- д

їнок Америки" на Савт Сайд, ство, а особливо а сусідніх сіл, як Ліщин, Калинівка, Дуліби, Отиневнчі, крадіжў, і лава присяглих при- грі можна купити за пів ціни тепер,
Сдьзі Кобидяиській. ‚Загсі" подружому у- через то, що люди відїжджають в
Шікаго. з иагоди Різдва Хри- Баківці, Рспехіа. Бартенів, Жубокрути, Трибоківці, БаківцІ; Мелна, Виспа, знала його винн'им. інший стейт. Фармн вже пішла в ціні
Іваниа Гірняк, секр. рядовому уряді — зареєстру- вгору, але як прийде весна, то ше
стового жертвував з каси $15. Любша і інші, на котрій то забаві при свуках відповідної музики буде валися. На другий день хотіли
будуть дорожчі- Тепер цайлінше ку-
які розділив на три части, по нагода по.ш.ікнчитнсь, як сусіди З Рідною Кііаю. Тому, що ціль є досить розвестися. Та на другціі день пнтн фарму. Маю також сальони і
?5 на сироти, для Ольгц Кобл- а іменно докінчення дпох НАРОДНІХ ДОМІВ в іювнше н.івсдс- ВДУШИЛИСЯ З НЕДОСТАЧІ склепи ріжцого родо, як також інші
БОФАЛО, М. И. Американець дістав пильну те- бизнеса, Хлкі кому потрібно. По ін-
селах, — віримо, Що Хвальне Громадянство, а особливо з око-
ляиської і „Жіночу Долю".
і.і, прийме це до відома і і помадно прибуде на цей балі, в тій єграму, щоб їхав до Шанґ- СВІЖОГО ПОВІТРЯ. .ь.ррмації пишіть, а вам негайно від-
На інвалілів. І Гроші вислано до краю через і покої їй нашим браттям довершити їх діло. За добру забаву аю. Поїхав іще тої самої ночі В містечку Гвелф, в Owfepio, HIS ' HV-WA PETER
ST-
EZAYUK,
UNBRH. tt X
Переслано через Обедна ія Обєднання. ібслуту ручнть — Комітет. 14 та при відїзді навіть не ба- згинула мама з двома дочка-
$46.66 на інвалідів, які то і о- ' Іванна Гірняк, секр. чився із своєю „жінкою". Ма- ми через брак свіжого повіт-
ші прийшли л збірки І Ні А
ріон попала в розпуку. її на- ря в хаті. Коли батько, Весл
Р

дн Листопадового Свята. " Ш УКРАЇНСЬК(ЬА№РИКАНСЬКИХ Д Е І Ш А Т М Х '


речений у Женеві не схоче цо- Герд, прийшов а суботу ввечір TfS С ВИіНЛлТд', щ'о`пї?гащ"','`МЎІ-
С

Евген Тимкович. КЛЮБІВ СТЕЙТУ НЮ ЙОРК вірити, що все те був лише до дому, він побачив страцщцй на його одержати І багато ш
інформдиій. Пкшіп по неї. Одержите П
і шх вартісних
В І Д О З В А ДАРЕМНО. Яко ІІПТСІІТО.ИЙ адвокат я дослі-
обходить : жарт, щоби переконатися про вид. Ного жінка й одна дочка д л.ую I розглядаю кі шиаходд- 277-
їло односельчан села Брониці, большевицькі закони. В те- вдушилися в хаті через брак
ВЕСТ ІСТОН, ПА.
На народні потреби.
повіт Дрогобич.
Читальня „Просвіти" і кооие-
Щ = ПЯТЬЛІТНЮ РІЧНИЦЮ fWt лєграмі, яку надіслав із снбір- ќпеня в повітрю. Маленька, 5-
ського експресу, „чоловік" по-
M
,
літня Рут уже була мертва, а 53 Park Row,
A R T I N L А В
Р . ' е - ' AAteo-ft--',
І N Е R,

New York, N. Y.
ратива „Єдність" у Брониці свого І С Н У В А Н Н Я відомляв, що вона може роз- старша, 9-літня Елцс, ще була
Гром. Михайло Колодруб пе- приступили до будови власно- від полагодити без цього. Доб-
жива, але померла пізніше в
реслав з пагоди Різдва Христо- спільного дому. В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2О-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1935 РОКУ ре, та що скаже на це наре-
шпиталю.
вого $З через Обєднання нл Па місці, де колись стояла чеций, що скаже родина та
В Г А Л И У К Р А Ї Н С Ь К О - А М Е Р И К А Н С Ь К О Г О ЌЛЮБУ, Кисень у повітрю вигорів)
такі ціли: $2 на Рідну Школу коршма, де наші діди і праді- COR. 5th AVE. Љ 25th ST., WATERVLIET. N. Y. знайомі? Маріон постановила
а $1 на визвольну боротьбу. через те, що в кімнаті, де зна-
ропивади свої маєтки, С в я т о пічнеться концертом і п р о м о в а м и в 3-тій год. гюпол. їхати до Щанггаю, щобн роз- ходиться ванна до купання,
. Головний реферат виголосить rt, М, ПІЗНАК з ЏЮ Норку, rjp-дсідник добути від „чоловіка" згоду на
тепер наш власмий Укра-1 організації. Будуть говорити і Інші бесідники по українськи І американ- розвід на письмі. А що не ді- довго палилося в газовім огрі-
РІВЕРГЕД, Л . А И . їнськнй Народній Д І М , який ськн, як також осібний реферат присвячений РІЧНИЦІ ЗЛУКН ЎКРАЇН- сталд відноаіди на свою теле- вачі. Колиб до хати буди от г

буде осідком освітньої праці І СЬКИХ ЗЕМЕЛЬ. По святочній програмі буде ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ; граму, поїхала без. надўми до вори, то кисень не міг би 6yej
На визвольну боротьбу. звідкі виходитимуть свідомі,'! " У " " Шандтаю. „Чоловік" думав, що увесь спалитися, бо безцаст`ач-
3 С
Постоловсьиого.
Відділ 256 У. Н. Союза обхо- чесні й вірні сини України. На не свято запрошується всі українські організації з окруіа, як, та- но входив бц з свіжим, поедт-
кож всіх Українців з нюйорською СТейту, як: Водерв.ііт, Трой, . Ко'гус, жінка хоче на ньому зробити
див 40-ліття У. Н. Союза свя- Ми віримо, що наші браття Амстердам. О.тбани, Гудсоіі і Питсфилд, МаСС, і околиць tz,4 вимушення. Пост'арався, що тго- рям знадвору. Отса, неидаена Д-р МИХАЙЛО янкович
точним ювилейним концертом, океаном зрозуміють вагу цеї Екзскутива Сіейтової Організації. ліція завернула її таки на гра- подія в Гвелф вказує, щ о ка- УКРАТНСЬКНИ ЛІЮ№-ХІРУРГ.
який відбувся 16 грудня 1934 справи і допоможуть довер- ниці. нсчним є мати а хаті отвори, Урядові години:
року в місценій церковній галі. шити зачате велике діло.
У святі взяли участь танцюри- Жертви можна слати на ад-
ВЖЕ В И Ш А З ДРУКУ ТЕАТРАЛЬНА КНИЖКА якими безнастанно входилоб
Маріон поїхала до Женеви до середини свіже повітря.
Від 1—3 пополудні 1 від 6—вваечір.
В неділі після умови.
637 S O . 12th S T NEWARK, N. J.

Н Е Ч И С Т А С И Л А -'Ш;
n

сти школи В. Авраменка та ресу: Іван Стодольський, Бро- до нареченого. Наречений був ILL Tel. Bjg-Iow 3-1687.
церквоний хор під управоќ` нцця. І з Ѓ Ѓ дуже ввічливий, та сказав, щоб
дякоучителя Гўри. Реферат Отеє є винятки з відозви ЗНАМЕНИТА КОМЕДІЯ в 4-ох ДІЯХ. вона верталася до Москви й СТРАЙК, ШО ТРЕВАВ 4
про значіння У. II. Союза ви З рідного села. Написав О. В. Рутковський. там розвелася. Дав їй гроші, РОКИ. j Д-Р Ю Р Ш АНДРЕЙКО
голосив головний рекордові Ми тут у Сейнт Луїс вже В штуці виступає 7 мужчин, 3 женщини і парубки. потрібні для подорожі, та по- В Норвегії, в околиці Ранд УКРАІНСьКИв ЛІКАР,
секретар Д. Галичий. По закін розпочали збірку і певні, що Ціна за примірник 35 центів. ручаючі листи до посольства. сфйорд, недавно, закінчився Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р
ченні свята переведено збірку наші односельчани по інших Замовлення разом з належнтістю слати до: Маріон поїхала до Москви. В страйк, що тревав чотири ро- 321 Е . 18th STREET,
яка принесла $5. Ті грош містах зроблять тесаме. "S V О В О D А," „Загсі" не робили їй трудно- кц. Страйкували деревні ро- betw-ea 1st ^а 2nd Avenue.,
призначено на визвольну бо Збірка буде проголошена в 81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J . щів у справі розводу. Зате бітникц. (коло' 1,000). В 1930 р. NEW YORK, M Y.
ротьбу та вислано їх через ‚‚Свободі" і вислана до краю труднощі показалися з наре- зажадали вони збірної умови. Tel. CRAMERCY 8-2410.
Обєднання.
Іван Павликовський.
через Обєднання.
ЗЛ К'ОМІТЕТ ЗБІРК'И: mm РЕЛІГІЙНОЇ НАУКИ, ЯКІ ченим у Женеві. Він уже й чу-
ти не хотів нічого про одру-
жіння.
Підприємці не згодились і
знявся страйк. Незабаром ро-
бітники висунули ще доно до-
Урядові години: рано від 10 до
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі
рано від 10 до 12.

О З О Н ПАРК, Л, А й .
Микола Федчак, Михайло Бар-
тіш (2925 Nebraska Ave., О Д Е Р Ж А Н О Ї КРАЮ ОДНАКОВЕ ГОРЕ.
магання: визнання класового
професійного союзу, що вхо
St. Louis, Mo). иСПШкШ UAVerU 0 0
ДУ`Ш` Христової Євангелії, дить у- слад загального союзу Р Х О Р И Х Ш Р
На визвольну боротьбу.
ПЬДНШПІ ПАЛАІТі Вибрані пнташш релігійного та Як у Гановері володів ко- професійних організацій, а він
Союз Українок, відділ 35, за- роль Ерцст Август (1771— належить до Професійного Ін- З І Л Л Я М І Л Е Р Т В Н
суспільного життя, о. Петра Дзедзика. $1.50
колядував на визвольну бо — Пане вейтер, чи В вашій 1851), син англійського ко- тернаціоналу. Боротьбу вели є найліпшим средством в хоро-
nDAQUMUUI U A V I f U У Христової Єванге- П о Д М Ц І

ротьбу $18.30, та переслав ту гостинніші нема взагалі чистих ПҐАОПіТ і П І П А ' М Ч і лії. Вибрані питання релігій- родя Юрій III, надворна о- завзято. Вкінці, по чотирьох бах жолудка, кишок, нирок.
жертву через Обєднання. Ко- серветок? ного та суспільного життя, о. Петра Дзедзика. $1.25 перова співачка Маделєна роках, підприємці пішли на- Очищує кров, протиділає в бо-
ляду зложили: В. Костцшин $2 — Не знаю, я тут щойно "S V О В О Р А." Джентільомо, це зважаючи зустріч вимогам робітників і : лях, голови, ревматизму і в бнт-
К. Дзадзо, Е. Орлпн. М. Па третій тиждень. %1-ВЗ GRAND ST.. (P. О. Box 346) JERSEY CITY. N. J на контрактові зобойязан страйк зліквідували. тю серця. Також е знаменитим
средством в ріжних жіночих
Н Е З А Г Н У З Д А Н И М ТАРЗАН. j недугах.
(167). Спеціальна оферта читачам
„Свободи".
11 $1.00 за одну коробку Міяерто-
I 1 $1.50 з дві коробки Мілерто-
ну.
І $2.00 з три коробки Мідерто-
Коли належитість надішлете агорн
то пересилку оплачуємо самі. Коли
L
висилаємо замовлення за щсляіілдіоір
TC . O . D . ) , то за кожду пересилку ра-
хуемо 25 ц. більше.
. На бажання посилаємо проб-
(ки безплатно. 263-
Пишіть яа адресу:

J. S. № І Д INC.,
62 B E A C O N S T „ NEWARK, N.J

П Е Т Р О Я Р Е М А
У№АІНСМОтГ- ПОГРЕБИНК
Вона щойно недавно від них Зутаг пустив дівчину й при- Накінець Ольга зрозуміла
Зутаг не задержувався ні ра- утекла, і в ній кров стиналася 1
сів на здоровій гнляці, даючи дещо: там певно був вязнем
в жилах на думку, що вона мо-
зу, аж поки аг прийшов до дівчині зрозуміти -відповідним її білий чоловік! Темнота за-
же ще раз попасти в ї х руки.
краю ліса коло села дикунів. рухом руки,' щоб і вона сіла. падала. Під кітЯайи запалено
Вона дивувалася, пощо малпи
її привели сюди. А тимчасом вогні. Вона побачила палі та
Малпи могли чути голоси лю- Потім він кілька разів показу- В BRONX, BROOKLYN, NEW
малпи підсувалися до села зрозуміла, до чого дикуни
дей, що доходили з середини вав на відкриті двері одної ха- y o r k і околицях.
ближче й ближче, аж поки приготовлялись. Але як вона
Ввлісадя, а Ольга побачила ти та пробував ріжними руха- 129 E . 7th STREET,
могли подивитися на вулицю могла цьому бенкетови запо-
NEW YORK, N. T.
огидних людоїдів. ми щось їй пояснити. бігти? Tell Orchar.1 4-аБва