You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ

ДНЕВНИК

V O L

No.

їв

.

THREE

CENTS.:

ХШІ .

ТРИ

ЦЕНТИ.

РІК ШП.

4 І . 15.

ДжерзиСТги, В, Ян^'суѓЛ'Та, ІВ cl W t9S5V

ІЄгаву taity, N. Jn Satweby, January IB,

1535.

Мусій Степаячук. свят; ЙОРДАНСЬКІ йорданські свята Тиснуться
Мусій
Степаячук.
свят;
ЙОРДАНСЬКІ
йорданські
свята
Тиснуться
вісі
Зима
так лютує,
око м'ліє,
До
ополонк'и,
щоб собі
А
‚Мороз
аж
світить, світить, не
тріщить.
під ногами' грає,
Студінь
сонце
гріє
.
Води
набрати.
йорданські
свята
Сніг
скрипить,
Черпають
врду
и
несуть
завзята.
1
по звичаю
свому
старому
Йорданські
свята.
Кроплять
сімю
На
ріці
хрест
там
з
леду
зробили,
1
загороду
й
худібку всю,
Віиком-барвінком
пишно
вкрасили
Комору
й
хату.
Дзвони гудуть, Люди з церквц на річку спішуть, На Водосвяття.
Дзвони
гудуть,
Люди
з
церквц
на
річку
спішуть,
На
Водосвяття.
Йорданські
свята
Стоїть
священик з
зпереду,
За
хреста
з
леду:
Всі,
щ
живі,
Господь
вселенќій
всій'
співати.
,
Мороз
лиця
й
руки
малює,
Але
не
чує :
Сила
На
дяком
ним громада вкруг
о
„Яв'ився
Стали
йорданські
всім
морозу ніхто
чудна
людей
Духом
з
неба
зійшла

й

йорданські

несе завзяття. свята всіх

водиця

Свята

й кождий

ПРЕЗИДЕНТ, КОНГРЕСОВИ „ПЛЯН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт вислав до конгресу своє посланіє про „економічне забезпечен- ия", щ о обіймає постійне забезпечення на випадок по-

безробіття, гребуючих матерей і дітей. осново'ю „Нового

Розді- іу`` Має вона на ціли забезпечити пересічного юрожанина в будучих періодах депресії. Кошти збезпечення мають поносити стейти, федеральний уряд та приватні люди й підприємства. ' Негайно по прочитанню посланія урядовцями палат сенатор Вагнер і конгресмен Луис внесли в сенаті й палаті послів однозвучні проекти, в життя погляди президента, висказані в посланію. ЮНІЇ ЗБИРАЮТЬСЯ Д О СЕРЮЗНОГО ПЕРЕВЕ- ДЕННЯ НЮ ЙОРК. — Американська Федерація Праці і і знизані з нею робітничі юнії встановили началь- ником для переведення бойкоту товарів, щ о йдуть і країв, обнятих диктатурами, д-ра Гарі Лі Френкли- на. бувшог о американського консули в Ляйпціг у й у Берліні. Бойкововий комітет уже почав збирати бой- котовий фонд у сумі 250,000 долярів, що називаєть- ся .‚Фонд для Визволення Робітників Европи". Час- тину цих грошей мають ужити на допомогу робіт- ничим юніям у Німеччині і в інших краях. ГАЗЕТНІ РОБІТНИКИ ДОМАГАЮТЬСЯ ВСТАНОВ- ЗАПЛАТИ. ВАШИНГТОН.—Газетярська юнія, т. зв. „Амери- канська Газетярська Гілда" домагаєсь тут на урядо- вім переслуханню щод о кодексу дл я газет встанов- лення мінімальної заплати для газетних робітників, передовсім для початкуючих газетярів. ПРОЦЕС ГАВПТМАНА.

ють на ціли перевести

РРЩ.ОРЩЩА Є

ВІДКЛИКАНО ЗАБОРОНУ ВЖИВАННЯ СИНЬО-ЖОВТОГО ПРАПОРУ

УЖГОРОД (Закарпаття). — Під напором'! про- тестом українського ѓрбмадянства шкільний рефе- рат відкликав своїб заборону щодо BHBimyBwHH

синьо-жовто'го прапору раз`о`м` з прапОрОїм ДегМОѓВ-

ним. В своїх протестах громадянство підкрУелюва-

ло, що синьо-жовтий прапор — це краєвий прапор Закарпаття. -

щодо- вживання назви Книжки, `в яких вжито цеї назви, лишаються й далі в бібліотеках. Тойў Й особи можуть ті ^ Повідомляючи про відклик заборони, часопис „Вперед" подає таке:

назви та книжки вживати.

надалі школи, уряди та приватні

Підкарііаття чи Закарпаття.

Знесено теж зоборону

„Звертаємо увагу цілого громадянства на цей факт і закликаємо невідступно боронити свої пра- ва,- бо колиб українське громадянство не виступило

додому

пенсію на старість

та допомогу для

Програму вважають

Йорданські З муки й хрестик маленький На кождих Щоби з свята
Йорданські
З
муки
й
хрестик
маленький
На
кождих
Щоби
з
свята
водИці
дверях малює ненька,
Хрестом
В вірі
й надії
разом
Кращого
діждать
завтра.
йорданські
свята
,
Нарід
на
ріках
хрести
ставляє,,
'Свята
водиця
в
море
спливає
Л
несе
там
кров,

щ

о

ма-

законною дорого ю

БОЙКОТУ,

Що ллється з ран, зпід наших оков Воро.га-ката. з рішуче в
Що
ллється
з
ран, зпід
наших
оков
Воро.га-ката.
з
рішуче в обороні себе, то українське
йорданські
свята
Христос
хрестився
в
ріці
Йордані,
Щоби
покласти
кінець
тиранам.
І
ми ходім,
протестом проти згаданих заборон, не вистугіилбб
населенню За-
карпаття не малоб ні свого прапору, ані не смілоб
свого краю звати Закарпаттям. Будьте на сторожі".
ТРИЮМФ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ В БЕЛЬГІЇ.
тиранів
сили
лучім

-

БРЮСЕЛЬ (Бельгія). — Пресове Бюро „Офі-

нор" подає:

Проти окропляє В всмТхаєсь;
Проти
окропляє
В
всмТхаєсь;

ЙОРДАНСЬКІ СВЯТА'-`

веселий друЖіњо

На черговому конкурсі гармоністів у Брю`еелі, ВІДЧИТИ ІГГр{АЧКИ
На черговому конкурсі гармоністів у Брю`еелі,
ВІДЧИТИ ІГГр{АЧКИ
АРЕШТУВАНН Я
БУВШОГ О
сполученому з конкурсом пісень, першу
НЕ
БУД Е
БАШІВ,
БЕІВ
Н
І
СОЛОВАўЌ.
ОТИНІЇ.
„Ой
ходи,
З
БУРМІСТРА
одержала
ЕФЕНДІ .
нагороду
Грицю''^ виконана
групою швайцарськнх гармоністів. Ме.ІьоДія"спра-
пісня
не
Велике
Національне
Зібран-
По
Америці
їздить
тепер
з
вила
на жюрі таке
велике
вражіннЯ, щ о фа^ЬВІг$'не
я
в
Анкарі
(столиці
Туреч-
відчита.ми про життя
під боль-
щ о йде про звичайну народйю у^й -
ини)
заскочило
шевицьки.м
режімом
Татіяиа
хотіли вірити,
їнську. пісню.
У видрукованому по конкурсі йбір-
умќу
ухваленням
закону,
Чернявіна,
відома
авторка сво-
красується „Ой не ходи,
кий
зовсім
х
споминів
під
вредітєля"
наголовком:
підчас сво-
рсцькі
традиції.
касує
(„Жінка
нИку найкращих мельодій
Грицю" на першому місці, зі словами в німецькому
n .
перекладі.
. v.
котрі
були
пере-

З доручення прокуратури в Станиславові поліція арешту- вала бувшого бурмістра місті Отинії, Папета. Арештовано Його під замітом зловживань, допустився го урядування. Папет був уж і вя::- за зловживання, а тепе.т кару

ниці

засуджений

громадську я- перекреслює ту- Закон итуди, як баша, бей ефенді ввели назви генерал або письмах лиш без титулів. орде- та відзнаки" за винятком ту- ордерів.

д.

У війську

титулу

бати і

адмірал.

В

урядових

ідтепер

іазвища

подаватимуть

й

імена

замісць

Закон заборонює

ри

рецьких та воєнних

носити

‚Жена нкідннка"), кладені під Совєтів". У своїх відчитах вона барвами люди- рока-

на,

МИ.

ан-

яскравими

змальовує

Совєтами

мовою

зпід

умовно

мусітиме

на рік

відсидіти.

ПОДРУЖН А ТРАГЕДІЯ. 29-літній фотограф Давид Зільбер у
ПОДРУЖН А
ТРАГЕДІЯ.
29-літній
фотограф
Давид
Зільбер
у Станиѓлавові
жив у
незгоді
зі
своєю
жінкою,
яка
сходилася
з
якимсь
Зісьом Ці-

Н

ю

Н

з від-

у

ю

мерманом.

ходило між чоловіком ю

покинула

ночі

З

тої причини при-

і жінко-

вкі`нці

до сварки,

з

аж

чоловіка

дитиною

до

і

воит

пішла

в

мешкання'

Цімермана. З а нею пішов Зїль- ПОЗАСУ- берѓ а тоді Цімерман
Цімермана.
З
а
нею
пішов
Зїль-
ПОЗАСУ-
берѓ
а
тоді
Цімерман
кинувсч

КВЕБЕКУ.

Кве.,

нього

аж

з

ножем.

і

Дігнав йо-

пробив но-

при-

на вулиці

серце,

ресторану

наслідком'чого

од-

помер.

глядати по-

ще до

тут

почала

другий

ня

зголосився щ о звелів

до

його

день

прокурз-

арешту-

він

у Зільбер доволікся ного Душогуба але

ліція,

й

жем

Торонто

з

і

розповсюд-

заповіли, проти належать до

о

щ

тора,

вати.

ЖИДІВСЬК Е

ЧЕСЬКОГ О

ПОХОДЖЕНН Я

ГИМНУ.

Чехословацьке громадянство

святкувало недавно 100-літт.і чеського національного гимч-,

„Ќде ‚домов муй". Жидівська

віроісповідна громада в Празі ўладила з цього приводу вла-

ДІСТАНЕ „ПРЕЗЕНТИ 4 ':

ГАЛИЧИНА ВОЄВОДІВ ВАРШАВА (Польща). — Вже оголошують по газетах імена чотирох нових воєвоДів у Галичині. Причина тої переміни невідома. А Головна Комцн- да Державної Поліції вишколює лещетарські від- діли поліції,"^НА:і патролюватимуть"ѓіО га`лицьких селахі` - - ' -

НОВИХ

І НОВУ ПОЛІЦІЮ.

ТРОЦЬКИЙ

ПАРИЖ.

ПРОТИ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО

' — Троцький надісл'ав д о фр'айїіу.ькОЇ

ТЕРОРУ.

БОЙКОТУЮТЬ

V

головно

містах ши-

по галицьких

преси комунікат, у звязку з убив'ством Кірбва,' в

щ о впродовж волюційної діяльности завжди поборював індиві- дуальиий терор.

ЖИДІВ. — Вшехпольські організації, розпочали роко закроєну акцію бойкоту жидівських `ФІРМ- РУХІВ Н А

якім зазначив,

своєї 40-.ТЇтньої ре-

ВШЕХПОЛЯКИ

ЛЬВІВ.

студентські,

ГІТЛЄР ЗАСТЕРІГ СОБІ СВОБОДУ СХОДІ. ВАРШАВА. — „Курієр Варш`авскі" помістив'ЦІ- з францу№ќйм інтер- сказав 'йому здовж фран- рухів на # ЕКОНОМІЧНО. тим

по-

каву розмову свого кореспондента

послом парляментарним

вю

виразно,

Ґуа,

що мав недавно

щ о Гітлєр

анексій

з Гітлєром. Гуа заявив,

щ о він, зрікаючись

границі, застерігає

цуської

Сході.

собі свободу

і

'

і.

НАТИСКАЮТЬ

ПАРИЖ.

1 тому

НА ПОЛЬЩУ

— Франції чим далі

вона

зачинає

більше не

добається загранична та меншестева політика Поль-

щі.

свою руку і зачинає чених Держав ті товари, що їх давніше закуповува- ла

в Польщі. КНИЖКА РИМ. — „Оніфор" подає, щ о видавництво ТЃо-

пізнати спроваджувати 'з СоветіВ ТЗяу-

Польщі давати

ПРО О. ДЖЕНОКІЯ.

ліґльота при Ватикані випустило книжку о. В. Че- зарі, присвячену життю о. Дженокія, відомоѓї теж

в

чотя-

з щ о був першим

того,

апостольським

посілОМ до

відродженої української держави (УНР). FtpcT'''o. Дженокія Пише між іншим автор так: „Він був

ро- зумний, як старосвітський патріярх, і добрий, як справжній святий". СОВЄТСЬКІ СТУДЕНТИ В ПАРИЖќ ПАРИЖ. — „Офінор" згадує, що `в звязку зближенням Совєтів до Франції совєтсьќии - уряд прислав на студії до Парижа коло 20 студентів,-між

якими е 6 Українців. Поява совєтських студентів звернула на себе увагу цілої париської преси, головно тому, що сту- хоч- учаться на ріжних відділах, , ПрйївдятЬі і малі діти,: відходять. Вони не стикаються з іншийи студентами і не ведуть^ ними ніяких розмов. САРЩИНИ. ЖЕНЕВА. — ДолинаСари відійде остаточно д о

разом

денти,

також

разом, як

до Сорбоци на виклади

tomyI

один

С'?-

австрій

повніґт j

ВИРІШЕНО ДОЛЮ

Німеччини з днем 1 березня ЗІНОВЄВ ` МОСКВА. — За контрреволюційну діяльність

засуджено Зіновєва на 18 років тюрми, а Каменева

на

А 78 осіб присуджено на виселення.

ц.

р.

ПІДЕ Д О ТЮРМИ.

5.

наголовком:

щ

о

під

там

жила

Чернявіна

ійськи

в

„Тавн

англійською

„Утеча

як

цілими

говорила

по Гол " у

12-го січня.

Йорќу в суботу, ПРИСУ Д Н А КОМУНІСТА. В неділю виступає вона
Йорќу
в
суботу,
ПРИСУ Д
Н
А
КОМУНІСТА.
В
неділю
виступає
вона
з
Перед
судом
присяжних
у
Йорќу
в „Мека
Темпел"

в

Станиславові

пий

вент

джено

станув

діяч Гімназії,

Ілля

комуні-

ГреГілєр, аб -

заеу-

якого

дав

недавно

вязниці.

т

за свою

у

Тепер

иславові. Цим разом

0 його

язниці

адянських

відпові-

діяльність у Ста-

засуджс- на 3 роки безоглядної і Ю-літню прав.

Варшаві

на

втрату гро

В ГОРОХОВ І

СТАРИ Й

ВИКОПАН О

СКАРБ.

Підчас корчування кількасот в під Берестечком ро- знайшли

скарб, зло-

пня липи

зі старих

ітнього

Перемель

бітники

жений

17-го віку.

1

скарбом

ні

срібних

ролів

дві

VI.

монети

маєтку

з 16-го

цим

монет

Робітники

Поліцій-

відібрали з Яна III. і Зигмунта ПІ. та з Габсбурга.

власти

68

поділилися.

досі

монет

подобою

подобою

ко

Кар.та

ЧЕХІЗУЮТЬСЯ .

УКРАЇНЦІ

о лікарів Українців і 130 Ўкраїн студіюва університетах Чешками, при громадянство примістились на посадах.

няли

18С

є

Чехословаччині

В д

ців інжинірій. Вони

ли

в

чеських

поженилися

з

чеське

читом

по

російськи.

„СВІДКІВ

ДЖУВАЛИ

В

місті

'двох

ЄГОВИ"

В

Квебеку,

змови

Броді

Обвинувачені

у

ЧОЛОВІК

ВЕЛИКАН.

Медичний

живе

вдвоє

зацікавився

Світ

природи.

20-літній

200 кг. і е ви

Його

ѓо

від нор-

мав їхати

дивним

Персії

дець,

сокий

лова

мальної

зи

кого

дить з похилою

раз

лем, йому не позволили

ти

ним.Х але перенесли

усім

явищем

людської

шиї не можуть

цей Перс

кладќу

як

кЬрабля

пр и помочі

сіті на пвкунки.

знано

Джорджа

Барета з Белвил, Онт., винни- в бунтівничої

иювання

ціли

ми

літерату-

ри. Тх адвокати

засу-

ду.

20

„свідків Єгови",

осіб, арештованих у жовтні на поширюванню під я біб З них лише

1933

року

підчас

наскоку

бунтівничої

кою

лійницькі

підозрілих

літератури,

мабуть

розумілося

видавництва.

6 осіб.

оставлено

перед

суд

АРЕШТОВАНА З А б о композитор НЯ ІМЕНИ ВЖИВАН-j сне свято,
АРЕШТОВАНА
З
А
б о композитор
НЯ
ІМЕНИ
ВЖИВАН-j сне свято,
ПОМЕРШОЇ.
го гимну,
цьо
Франц Шкровп, був,
як звідомляе „Мітельевропеї
З жінки, щ о
вжива'ння імени
померла-4 місяці тому, арешто-
ше Кореспондеиц`', Жид і в ро
ќа'х 1836—4S сповняв обовязкн
вано підчас
виборів у
Вінніпе
ѓу
Нелі
Вербенюк, .котра зго-
кантора в одній синагозі
Празі.
лосилася
в
школі.
Маргаре^
Скат
до голЬсування
в
імени
ВЛАСНИК
КАМЕНИЦЬ —
Нетті
Шалапати.
ВербейюковуІ
ВЛОМНИК.
ірештовано,
коли
знайшовся

"`

хтось,

Шалапатової,

нюкова

таки

чоловік,

ти

щ

о

знав

про

однакож

смерть

Вербе-

о

впиралася,

щ

Шалапата.

вона

її

На поліції

щ о прийшов її вибра- за порукою,

посвідчив, шоі

моло- вона Нелі Вербенюк,

однакож:

щ

е

Шалапата

втѓирал'ася,

щ її дівоче імя.

є

о

Нетті

У Тернополі

КІЛЬКОХ

арештували пі

йоах.

друкар

кймейиць.

вломів

признав-^j

закидом

Епштайна, співласника

ні

На

сй

крадіжў.

ти аЗласникв дво`х поліції ' Епштайн о

д

відгомін СВІТОВО Ї вапни.

ТРАГЕДІЯ

У

львівській

зредукували

Козирў,

щ

о

ЗРЕДУКОВАНОГО.

обезпечальні

возного Йосифа

працював

від-

ў

Іділі

при

вул. Татарській. Hal Козирі

ру-

відхідне

відтягнули

що `на

так, дістав 2 0 Я5і. Козира субліматом.

І ріжні позиції,

отру-

копанйі землі

При

в Горлицях

тарта

ку

повній

зброї. Видко гіри гврМаТньоиу

обстрілі

боќ)

в Сїрлі білй`ГорлиЦь трох теж

виорав

ських

лянин

гру

рох російських

знвйшли

вояків у

зем-ія зас'ипала їх Недавно'

верствою.

вояків,

а побіч

фляшка

у них лежала бл я а

руном.

зброї,

шана

вона

щ б важить 3 мвт'ри 20 цм. більша голови. Мя- ўДвига'ти та- тягарў, тому великан хо- Коли кораб перей подорож- на чердакі журавля' в }ќу ївся

головою.

ЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ

(Н ю Джерзі).

ФЛЕМИНГТОН проти Гавптмана ставав у четвер

заявив,

щ о дитина

На процесі

свідок д-р

як Чарлз Мичел, медичний екзамінатор повіту Мерсер, котрий

кульку рану Оборона не перечила, дитина Линдберга, думає висунути теорію, ти ' Прокураторія навіть приготовилася на цей випадок, в

свідків ніяка цього факту зайшла, видно, між з кажучи головному оборонцеви:

вмерла від розбиття чс-

репа.

тини

дістала

Локтор'Г'Сгѓ--.^?тТІ, щ о він знайшов ў`мозку ди-

ќров'и,

щ о є доказом,

щ

о

в голову,

була жива.

вона

коли

дитина

оборони

щ о знайдена

дитина це

чутки,

щ о хтось

а

замісць

цього

це може бу-

хоч ходили

цьому

перечити,

щ о знайдена

дитина

сиротинця.

з сусіднього католицького

дитина

покликавши з сиротинця

з нього

признання

За

не пропала

Признаючи

пи

його

як

на

те,

щ

о

дитина.

й один

тому

часі

адвокатами

покинув розправу,

ви нинуначеного на електричне крісло!" Потім зізнавали стейтові поліцаї про слідкували викрили 'Гавптмана,

що він зір- вався та став ќричати: „Перестань уже брехати!" РОЗПРАВА НЮ ііємом Броді велася 3 дні розправа проти пані Оле- ни Добуш-Лотоцької. обвинуваченої за представ- іення себе аґенткою федерального уряду, та о. М . Д. Подільського, православного священика з Кана- ди,

й намовника. Як представляють справу американські газети, обвинувачі говорили, щ о пан'і Добуш-Лотоцька на- .вала себе федеральною аґенткою, щоб дістати я- кісь папери з канцелярії Бориса Саїда, нафтового бровкера в Ню йорќу. Пані Добуш-Лотоцька за- явила, що, називаючи себе „Ю-Ес-Ес ейджент", во- па мала на думці Українське Тайне Товариство в старім розкрити ворожу до Українців акцію большевиків. Суддя сить доказів присяжних суддів'признала їй агентќу, та поставив

три роки. О . Подільського негайно арештували імі- граційні агенти, щобй перевести з ним розправу, чи

Сиска обурили обвинуваченого д о того,

оборони суперечка

тотожність дитини,

за золотими

та

Зізнання

ПРОТИ

адвокатів

посилаєте об -

те,

як

во-

поки

не

гроші

Томаса

банкнотами,

вони

знайшли

агента

петиційного

ПАНІ

гаражу.

ЙОРК.

як ї ї спільника

ЛОТОЦЬКОЇ.

— Перед федеральним

суддею Ви-

краю, а хотіла дістати

папери, які могли би

не дала до -

о. Подільського, а лава

паню Добуш-Лотоцьку

представлення

злочину

по чім суддя

її

на

завісив

Првбацію на

признав, щ о прокураторія

на судження

винуватою закиненого

себе за федеральну

неї присуд

проти

він ма'є право перебувати

з Злучених Державах. ШЕСТИИ КОНЦЕРТ „ТОВАРИСТВА МУЗИКИ"

ПРИЯТЕ-

ЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ — У салі „Студіо Клоб" шестий концерт Тов'ариства Приятелів Української Музики. Концерт обнимав колядки й 'щедрівки в укладі Костенка, М. Гайво- ронського й Кошиця. Виконали ці твори: хор під управою В . Ґели, скрипак Р. Придаткевич, челіст Дж. Боденгорн, віоліст Г. Кунц і скрипак Г. Скапфо.

НЮ ЙОРК.

середу,

НЗ-го січня, Відбувся в

Про українські різдвяні звичаї й' обичаі, про колядки й щедрівки, говорив по анґлійськи п. Сте- пан Шумейко.

СВОБОДА, СУЬОТА, 19-го СІЧНЯ, 1935.

"

Ч.

15.

^VOBODA " (LIBERTY ) FOUNDED 1893

Ukrainian newspaper published daily except Sundays and holidays at 81-83 Grand Street, Jertey City, N. J .

.

Owned

by tbe Ukrainian

Edited by Editorial

National

Association, Inc.

Committee.

March 30, 19ft under the Act ol March 8, 1879.

lor mailing at special rate of x postage provided for In Section

of

the Ac 1 of October

ГШРЕДЛЛАТА:

3, 1917, authorized July 31, 1918.

SUBSCRIPTION RATES?

lto 3

хід св), а для Німеччини опанува- ти Литву та зробитися в той спосіб балтійською державою.

В вересні 1934, заступник Птле- і,

співробітників сповістив,

за сковсько-яііонська війна і вна слідок секретних договорів. Польща займе Україну, а Пру- сія японський мінктер

— Прибалтику" . В жовтн і у Вар- Польщі Росї про Скоро йому д о втрачену

воєнний

японські агенти

понували

д о південного

п. Гесс, на зборах

моря'(Оде-І

висновку, що на випадок мо- конфлік- і

Польщі Франція, Італія й Ан- ґлія ній

ту

ековсько-японського

мецькою кольонією, бо Украі- на, ва, ну ській рівновазі.

в загальній европей-

пожиточ -

держа -

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА СИТУАЦІЯ З ПОЧАТКОМ1935 РОКУ

час у

Ві д

гдянути

вим

д

зробуміти

о оком — бодай п о цілому загальну ситуацію, та подумати, щ о можна

час у

варт о по -

світі,

духо-

що б

міжнарод-

чи злого

на почат-

чи при кінці

для нас

неї доброго сподіватися для розвитку укра- їнської справи. Особливо часто роблять ку Нового старого. І ми хочемо посліду- вати цьому зивчаєви, — і тс тимбільше, щ о інтернаціональ- на міжнародня ситуація дійсно тепер малий інтерес.

з

ніхт о не.

він заслуги

його.і фізіономія

чи- жадної

тому

надії

це звичайно

Року

представляє

Совєти на переломі. Перш

за, все

ствердимо, ще

Совєтщина знаходиться на може для нас безчисленні сти.

дінка вбнвиика

знищив одну каналію, за мною

прийдуть на ських цілком нові лоні самого большевизмў. І С вєтщині численні арешти серед молоді. Мо-

саме

о

и

москов-

реломі,

можливо-

пове-

пе

відкрити

який

Вбивство

інші")

Кірова

і

боротьбу

проти

можновладців

тому

Николаева („Я

виказує,

щ

о

виходять

сили — виховані

переведено

на

оправдання

в

а

бут и

тільк и я к незалежн а

А

мож е

відограват и

ролю

т

Москви

заходять

території,

й пощастилося

йя

виступу

та

могли ч би,

нашій

акції,

совєтської імперії,

ких`

яка

ресу

зро'билася

з

польською

Німеччини

при відповід-

вжити

але па

н е має інте -

щоб Україна

чи ні-

"

Intered as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jersey City, N . J .

Accepted

близьких що ' сил і 18 місяців розпічнеться мо-

шаві

союз

падському,

пропонував

проти

в Берліиі

гетьманови

еони

поможуть відзискати

Україну"

Трудно

сказати,

в

якщо офіціоз фраи

міністерства

ним займатися

тим

кийсь

димом

польсько

Дл я нас

ські

комбінації

не

на іншу.

щ о гіршог о ми

данні. Т а всеж

ресі

д одного пана на другого. противагу

о

італійсько-француське

тепер

порозуміння, за яким, стоїть Нема нас виглядів Франція, боронячись ливого ввійшла Совєтами, віть про.воєнний

для

Англія.

сумніву, щ о і

нападу

ту

не багато.

від мож-

НіМеччии

в дружні відносини

і поговорювали на

союз, але

Зате

спростовано.

`

в

наступи італійсько Італії', преса почали неприем а кони . знаходяться

о

погіршення

1934 року

боку,

остан

значне

совєтських

ська

обмінюватися

відносин.

і совєтська

дуже

компліментами,

уже

самим

підпису)

без

нема

сумнівів

напруження.

порозуміння

бидві

державною контролею, а'одна пресі була Мусолінієм

(хоча

тут

другого

боку.

до

написана

стаття в італійській

Ѓѓа-

дає Франції досить силь підтримку, щоби не таї

цінити совєтську допомогу

зрештою

на.

що

з

панзію Совєтів

ції,

великою

Колиж

й Англія не може дивитися

додати

симпатією

цього,

екс

у сторону Ін-

то зрештою приходи:

Раптом двері відчиняються хату входить Каська.

— Нарешті! — зітхнув суддя.

Так, нарешті, — повто-

рила Марина. — Нарешті при- йшла,

б о давно

у мене

була

своїх впливів не на Втримання^ па-' го

ліжування завеликих німець- Ні- від якби няти.

щодо `Скоропадськоќї ц о сумніви, щоб вони втриматися

могли лої

Польщі,

великі

старої большевицької гвардії на користь одного Сталіна, щ о рішуче пішов шляхом бонапар- тизму, себто особистої персо- нальної влади. Тепер ніхто, ка- мож е

спо- кійним за себе. в-Совєтщині, які не собою в минулому. Досить, як н е сподоба- ється Сталінови, і найбільший комуніст поділить судьбу най запеклішого При

нера.

н

би

на визволеній

навіть

11

Поодиноке число три цен т На рій tf.OO ню Friday's Issue (with Ukrainian
Поодиноке
число
три цен т
На
рій
tf.OO
ню
Friday's
Issue
(with
Ukrainian
Число а жятниці (з англійською
Weekly):
One
yea r
Six
month s
В Джерзи
Ситі
І Загранкцею:
CJfy
One
.,
Foreign and Jersey
yea r
$ 2.0 0
— $ 1 "
Rates:
S9.0 0
Tex
-Свободи":
BErgen
4-0237.
Тел. У . H . Союза:
BErgen
4-1016.
Адреса:
"SVOeODA", P. О . BOX 346, JERSEY
CITY,
N .
J .

БОЛЬШЕВИЦЬКІ ДУШОГУБСТВА Й АМЕРИКАНСЬКІ ЛІБЕРАЛИ

Американські ліберальні часописи, щ о час від часу любили сказати чемне слово в обороні совєт- ської Росії, переходять від замаху на Кірова тяжкі часи. Безстороннє становище, котрим вони люб- лять хвалитися, заставляє їх тепер сказати неодно терпке слово про масові вбивства противників ко- муністичним урядом. Ц і слова критики знову ви- кликують голоси, а то й крики, протесту зі сторони большевицьких підсусідків. І ліберальні газети сто- ять на роздорожу: чи відкликати осуд, чи його під- твердити? У мий тижневик „Нейшен". йог о власник і колишній Ґарисон Вилард тичні душогубства. бурю пунктам". Хтось-там протестує, що протесту проти вбивств німецької диктатури не можна класти нарівні з убив- бо, мовляв, у Росії йде великий експеримент, велика революція. Тут Вилард зараз наводить лист від якогось читача в Німеччині, щ о протестує проти критики німецької різні, бо, мовляв, у Німеччині йде велика революція. „Я зати людей, як це робив Гітлєр і Сталін", каже Ви- лард. Душогубство, поповнене урядом, теж ду- шогубство, як і душогубство, поповнене приват- ною людиною". Ціль не освячує Один читач каже: Що важніше: чи життя кіль- революція?

такому положенню

протестів.

знайшовся недавно відо-

комуніс-

підняли

редактор Освалд

осудив Проти цього комуністи Тепер

Вилард

відповідає їм

ствами диктатури московської,

нідмовляю права якомунебудь урядовії рі-

засобу

ні в Москві,

ні в Берліні.

кох боягузів-бандитів, чи російська

Вилард питається: На якій основі називаєте ви, пане, противників Сталіна боягузами-бандитами? Чи ви чули докази на це? Чи ці докази були розстря- сені явно, публично, в суді? Чи може ви знаєте це преси"? Ви офіціяльній заяві німецького уряду, в подібнім випадку, а коли це роблять боль- шевики, то ви вірите? Дехто пробує зменшити значіння крівавих роз- Ви -

не

тільки зі „спростнтуованої

російської

повірилиб ніякій

прав.у Росії: мовляв, це гейби блоха вкусила.

лард каже: Це так може вам. Тим, щ о їх кров про- ляли, інакше.

І він каже: „Якби американські ліберали мов-

чали про російські жорстокости, то тимсамим вони відобралиб собі право говорити про події в Еспанії, Німеччині і в інших краях, чи протестувати проти несправедливости в Злучених Державах". Отже ми можемо амеранським лібералам прит гадати. Т а очевидно й нас наші протести теж обо- вязують.

КАСЬКАВИГРАЛА

(Пригода в шведському селі).

— (4) Коли почервоніла і стала кричати: Каеька вчула се, ціла до
(4)
Коли
почервоніла і стала кричати:
Каеька вчула се, ціла
до кравця?
Я маю!
Щ
о
ти верзеш,
не?
Ч
и
т
и
н
е
свата в
Христія-
мен е ціл -
ка і відвернувшися,
якусь бабу:
- крикнула Кась-
кивнула
на
ловину
так ,
в пісні виспівав
того,
мені сказати!
ком
я к Бо г приказав?Та ж
ти
більшу по-
перед
столом
щ о повинен був
Ходи, Марино, сюди!
і
судді станула маленька
Прийшла
баба
А чи ти у мене не зробив
таксамо? — спитала Елька.
мусіла
на біблії.
лом.
присягати
з пальцями
Дрожала
цілим
ті
Суддя сказав
д
о
неї:
знов
Христіяна і спитав строго:
Суддя
звернувся
Розкажи,
щ о знаєш! Та

Котруж

взяти?

ти з обох Б о вибий

на Христіяна

піт з

дівчат

собі

гадаєш

з голони"гадку, що викрутиш- ся

від обох. Бодай взяти ! Тепер жах. Впрів так, щ о люхом стирати хвили відповів:

сиш

одну

му

напав

мусів капе-

чола. По

Годі мені сказати, котру. возьму Каську, то зроблю Ельку

Возьму Ельку, то будемо обоє

нещасливі, б о добра, дуже завзята сильна. Суддя ниць і спитав:

Як

цілком нещасливою.

Каська дуже не`

дуже

і

звернувся до супер-

— має свід-

Чи коѓра

вас би вїї користь,

з

ків,

і доказали,

що зізвали що вона має право

думай

нічого

нічого

про святість

не відойми не докинь до неї!

присяги

від правди,

Свідок зачав:

То було зполудня. Може о Нового таких чет-

хвиля перед

тоді

Року. Тоді

було

смерком.

навечеря

не

маємо

довгих днів.

вертій смеркається. Деколи й

скорше, як небо затяѓлося. О- чевиднб. Я тоді поставила ді- .„

тям Ті 'малі. Хлопцеви вже

дванацять років, дівчині одинацять. Саме МІЙ Так , так ,

тепер

муж

Тоді

невеликий

підвечірок.

діти

вже не такі

то

дуже

вже десять років, як

помер .

Андрій .

Нехай з Богом спочиває. Бо то був чесни Мі ж й нам и нікол и
Нехай з Богом спочиває. Бо то
був
чесни
Мі ж
й
нам и нікол и
І добри й
чоловік .
н
е
впал о
ли -
хе
м

і польських апетитів.

ци х краї н

тому,

Евѓен Онацьккн.

числив з а

ми,

бо

т

о

ц

е

щ

є вжити

ТАКИ ЗБУДУЄМО В1935 РОЦІ!

о

скільки

потріб

звістка

щ

о

пі д

бути

-

япон

добрими

Нема су

окупант а

ві д

не можемо

ВИ

у нашому

всіх аходів,

Німеччині

висуваєтьс

у Празі.товариство. „Музей

Є

Визвольної Боротьби України" от

уже щиро-та уклінно запрошує У-

країноќ та Українців всенько- го ствО та працювати для Як членства знаю. ський ських Музею (цс місцеве, щіо

'

Проф. Д-ра Огієнка).

Задумало це товариство бу- дувати для Музею свою власну Ўкраїн Соборний Дім, у якому „своя сила, і воля". Випало так, що

стави- у Пере- на Полтав- щині, а в осередку центральної Европи, в столиці Празі. Щоб, значить, чужі люди, побачивши п плащах та прапорах людську кров, запев- о справді боряться жаву. А коли будувати глядати нівську чи опішнянську, а иаймні їх бітники.

у Празі

дертих

на власні о-іі запечену

гонівці чи Опішні

тй ту хату не десь-там

і в „Словнику місцевих слів

його

називається. 10 (десять )

Управа

його

рокі в

дуж е

світу підтримувати товари-

Музею.

багато

зголосилося

де

товаристві,

в

не

щ о ўкраїн-

Знаю лише,

загал на всіх позасовєт-

землях

поставився

слово таке

хату. Перший

ський

панувалаб

військових

щ

пилися,

в Празі, то має

та хата

не на псрего-

при

не гірше від доміп, ще

чеські ро

ставлять

Нас,

Українців, на світі є ду-

же

Вся

вгинається

патріотами; тісно хій леній лись вони незчисленними фар- ма.ми на широких канадійських просторах, розсипались по ве- містах; в Харбіні, Брази Аргентині; вщерть туську; а на Закарпатті ше тіельська'Громада" в Ужгороді набралося

ти-

Зе -

багато.

Галицьк а

Снла-силснна нас!

Земл я

гнеться ѓ

українськими

під

ві'д них і

Сторон і т а

Розкину-

Волинські й

Буковині

ЛИКИХ американських

закублилися

переповнили

Березу Кар-

— ли

в одному товаристві „Учи-

1354

(прошу

українських

витися

ком!)

рюю,

застано-

прикметнії- повто- учителів і професорів., .

над

цим

— українських,

А в скарбника

ся вираховуйте, скільки ще треба не традиційні бути перед Українським Домом. і будуть Український Дім збудуємо: десять крат (бо пів ків),

жертви,

щедрістю

Музею на пів стіни

зібралі -

того

От

такоюж

і

„і-

поступати

на

ро -

з а десят ь

лише

зібрати

будьте про

тополі,

Отже

як

т

о

стін и

А крім

наші

щ о мають

далі

з

зібран о

плюс да х т а підлога, мі- нўе тополі . 203 5 році . Кругло
плюс
да х
т
а
підлога, мі-
нўе
тополі
.
203 5
році .
Кругло
в
за сто років. А за
це
століття
всім Українцям дове-
деться
(хо ч
їм це,
я
знаю,
й але не
не любиться,
нк-
крутяться,
б
о
мусять)
зєд-

д

о

існування

обонятно

вже глибоко

нема

значить,

навіть

правда,

і

натись

Лєною

Вистою

Дніпро

й Волгою, Дністер іі Малою з Берункою,

каналами:

о

і

з

Антантою, а

свої

щ каламутні води'ў Велтаву.

Уж

несе

45

цю працю для

На

міліонів

треба

часу вистарчить. За той час лю-

д о ceoti в налах тих відбудеться повільна — природня асиміляція їх. По у Націй пред- колективу із в Европ і ново ї канальської в глиб Са-

нації

гари.

ди

канальської

наші так звикнуть

на

о

таки

дер-

й

проведенні

роботи,

каналів

на засіданні

ставники

Ліги

певного

щ

о

ка-

Женеві

Ўќрадниці

зайвоќї

держав виступлять

появленн я

Про

безтериторіяльної

й виселення її

тоді

з

А щож станеться

Музеєм

України ?

— підии-

і

ним станеться? Правдоподібно, його так Міжнароднього Трибуналу унук без балачок, забере його свого національного Крем-

якийсь

цей,

до

головував, скажім,

ВИЗВОЛЬНОЇ

Це іі

мені,

цікаво:

Боротьби

нижче

дійсно,

щ

о

передадуть

саному,

Малій Антанті. А

якби

під той час на засіданні

о.

Отже,

Женевського

Шварцбарта. то

не дііі-

щоб до цього

шло,

ностайно

е

Всеукраїнського

голосити:

найскорше,

ми, Українці, мусимо од-

як-

о

рішуччо

й

(і то

ш

д

скликання

Конгресу) о-

не

Ми

вали!

Та

Український

збудуємо

Сказати

тяжко

й не таке

Дім у 1935 році. так буде, та вже дотримати ' слона

в

Празі

мабуть і

воно

ще

нам

проголошу-

А

вже інший фасон!

то

от

за свою

вже намірилися

якби свободолюбних, до` цього,

таки хто примусив

Нас,

— „зі-

хер"

от тоді

(певно).

був би Дім

на

Максим Сливка.

ЩЕДРІВКА

краю

Щедрий вечір

Та

Бо

Нещасна родина:

всім

сумна година,

у ріднім

нам.

Вороги тирани Завдають смерть, рани Нашим братам і сестрам.

Вороги

Щоб

Щоб Безжурно зажити. Голодом карають, Життя відбирають Без найменшої внпн.

зєднались,

нас погубити,

на Ўќра'жі

коктрреволюціо-

не може

суді.

бути

Раз ти

надійся

можливість а - тому всьому правди. Але в уся кому разі, цуського донних справ уважає' цими виказує , повинен огонь. - німецько е вони означають зміни одно:

окупації

ву,

мати,

особливо в теперішньому її інте- щоб дійти д о

Москви

закор-

рештований — не більш на нікого і на тільки на свою власну
рештований
не
більш
на нікого
і
на
тільки
на свою власну
знайти
вихідні
двері.
В

нічого, а

здатність

Совє

тах запанувала найбільша сва-

воля.

обхідність

А сваволя

бути

породжує не

завжди

ѓото

вим на самооборону. Сьогодня

італійські часописи принесли вістку, щ о коли два агенти ҐПУ
італійські
часописи
принесли
вістку,
щ
о
коли
два
агенти
ҐПУ
зявилнся
арештувати

Люблина (може Любченка?), запідозре- ного

націона-

ївського

комісара

в українському

долі

лізмі (який це націоналізм, ми з

знаємо

розстріляних

Крушельницьких,

тощо), ВІН

„п

о

після упадку Совєтів повної зміни В молодь. Відрізана від ці- гови винний в українському на- Польщі лише

лодь, якаб вона не була, по са- вихопив револьвер, поклав тру- мій Так'ою

ська

лого через совєтські брехливі вона вірила, можновладці до

років

писн,

світу, інформована

оті Крушель-

комсомольської

натур і

свої й

завжди

ідеального

по всіх

була

на протязі

щ

о

дійсно

й

„братерство"

Совєтська тим утопіям ширювано
Совєтська
тим утопіям
ширювано

ідеалістична .

пом

совєт-

довгих

московські

ведуті

ти

х

дво х

Можливо,

ціоналізмі.

ницькі,

агенті в

і

вті к

Бо-

з тими

що він був такий

як але саме досвід

навчив його, як триматися. Те пер існуючої його лише, з

один? ! Починаєтьс я на життя їй не буде, влада рор породжує терор. ність

він

боротьба

кінця

і смерть. І

він — найбільший

влади,

поратунок

б

о

може

ворог

знає,

п

прнй

`

її поваленням.

таки й

свого

А

аж поки

не впаде.

А

Б

о

існування

будучого, коли

цілий світ буде скомунізований і

ти

„праця'

усюдах буде пануві

та

та

вірила всім

молодь і брехням, щ о через способи і

їх

інші

совєтське

пропа-

со - звістку

те- друтоґо

нЄлев- днях

пбро-

Необ-

по- вєтська

Вірила

приходилося

вів- джуе любов до ризика. жертви журналісти , я стикатися

несла

на

хідність

;

Що

ризика

буде

своєї віри незмірні

чужинецьк і

молодю,

цей

внсо-

совєтської моло-

ідеалізм

Такий

і її палку

людськости.

віру

в осягнення

Але потім

розчарування .

шло

гірк е

всесвітньої

Ліга

З

тасама

революції Націй,

„бур-

й

проти я-

й „нікчемна"

Ліга Націй,

:ої

ромѓв

юд,

прийшл о

чок

робітниках,

на хліб,

щ

є

обкраденим

лянством;

прийшло

прийшла

‚.гнила''

жуазна"

раніше та глуму. знисенн я о яких і поневоленим се нищення

стільки

кидалося

Прийшов ѓо

карт о

ударом по

:

зрівнано

радіо

ґаиди.

тар

Всі

ким

совєтською

лосно стверджували

кий

ді

щасливої будуччини для ціло

прнй

а

місць

одного

на випадок упадку ними Совєтів?
на випадок
упадку
ними
Совєтів?

стан

річей

примушує

сусідів Советщини

всіх на сторожі. До наших ушей до-

ходять вістки говори,

про численні до-

бути

„на

які завязується

випадок" советського заломан- „Д

е

з 1934 року я-

офіціоз

ня.

Тан"

шо

1 січня,

ну кнйсь німецький журналіст, — же

якого

звати,

Французький подає ще в березні

ймення

в числі

лією

він ус хоче на-

від викладав, перспективи не-

Гітлєра

там

мннулого

можливости

на

упадку

Україну, здобути

до Варшави і

Совєтів та

для Польщі собі ви-

піти

незалежности,

та Японії

й

З

д

— Д о річи! — упімнув суд-

дя.

— Так, так, — сказав свідок

і ще на волос, а молоко, було

нувся

що

виллялося.

в скіпци, все було би

Та я, як все, дуже о

і старій

ток

бо

ласкавім

Стрітення

хліба

вона

мамі

дала

вже давно

я

нас

шма- бережна, не вилляла ні краплі. і кусничок ковбаси, у Чекайте! На

Марія

на

відпочала, від

троха

сапнула і розказала далі.

Треба

— До річи! — упімнув суд-1

знов.

— Ну, ну, — сказала Марія са-

— Діти дістали таксамо. Я Я лиш кусень хліба, видоїти ко-

всунула

бо

рови.

ма

не мала часу їсти.

в уста

мусіла вийти,

Б о як цілком стемніє, о-

о

а

з

щ

на

не

о

о

чевидно, то такі роботи ѓт`іїќ- ри стола. То все так буває

ро

— річи! —

Кажу, тримайся суддя,

вже

щ о вона троха

сказав

терпеливитися.

упімнення так Марію за- не плакалася. На силу здержуючи сльози, сказала:

б

став не-

роз-

мені 'не вільно я

не

стояти

сказати

годна

тут

щ о знаю, о фальшиво присягати, не хочу.

все,

то

свідчити.

Суддя вже

не сказав

нічого.

Лиш могла далі говорити, слина — Отже до подою.

голово ю

кивну в

і щ о
і
щ
о

та.

принесла їй на язик

я сіла

на стільчик

ло

ком.

Т а він дуже кивав-

того

трох а

перед

.-і

нароб-

як варта їх робо- Нема,

тай

не-' забути, .Вертаюся д о

про що свідчу Отже, перецідивши щербатого горшка, t щ е раз д о великої ци ставлю молоко на полицю. Я все роби- б

ла так,

нової миски. Потому

ціджу

до

річи

— Ага! Щоби

о щоби було чисте. Потому мию

вон а лиш) собі руки, бо при доєнню вони все

Що я. маю,

занехаряться . Т о

самим

Новим Ро$

бо дуже я

сія,

одна

його

розгойдана.

ніжка була

коли

Саме,

так сиджу,

стільчик переки-

— тоді? —

себе,

Що

то сталося

Марина

сама тручи вќ; пальцем.

спитала

Ага !

цю

лії,

собою

яка їздив зі спсціяльиою мі- в усякому разі дуже нсбсзпс

проблематична

Б

вже у

і

саме

дя

Се

її

боліло,

'Як

хлібі Прийшла з глиняним збанком Очевидно, в.мому фейлетоні
хлібі
Прийшла з
глиняним
збанком
Очевидно, в.мому фейлетоні
буде
шість
років.
Коли я вже видоїла,
іду
кину-
і
каже
д о мене:
1354 то є лише
голі
цифри
ла коровам
сіна,
з
моло-
А
ком
д
о
хат и
переці -
джую. Спершу
і молок о
до
бо
„Позичте мені троха молока,
моя
корова тепер
не доїть-
так: кожний
учитель та
великого

Б

о

і

глиняного горшка, що на краю най- мичка сусідки, коли раз пома- мені мені раз Вона хотіла занести ним

жати.

тра

гала

С е тота, ко-

надбитий.

С е зробила

доїти.

помагала

б

д о комо-

ка:гг

з тими

і тарахнула

помічницями.

Шкоди

лять більше,

Та на се нема

ради.

годі.

то хочу,

дала

б

не

щ

е

все те,

от кояиб, приміром, сказати кож - професор та кожного мі- на кч . 1 ‚(одн у че -

сяця та дав би

Український

. ську корону!). А

Ді м

колиб іще д о наведеного вище „колиб" таке

саме відбувалося серед учите- професорів „Рідної Шко-

у Празі

маю

кра-

щ

таи

карів,

ценасів, серед

серед украї'нських лі- панотців, емеритів, ме- всіляких презе- редакторів

директорів,

А за нимиб та й селяни — хто

літру

інші — кільо пшениці, а тамті то

фасолі, хто кукурузи, а

Скількиб

років?!

тих

земних

Я молока, вець Христіян".

тут у

для

сама

З

її

а

себе

мене

балачки я доміркува- бала- мені їй троха о

Тоді я

Очевидно,

я все сусід- о мисці. Пото- її.

лася, що вона

калц,

про

молока.

любила

кам.

було

що.

і він щось

сказати

та не хотіла

помогти, моїм

Каська дістала

в бляшаній

му я троха відпровадила Коли ми `вже чую якийс ь були` під
му
я
троха
відпровадила
Коли
ми `вже
чую
якийс ь
були` під хатою,
голос .

,ДЦо

се там

питаю її. „То'Христіян каже мені Каська. „Або

питаю.

ти?",

Христіян

— команиці так рохкає?" — j воно благ за десять

так співає!",

вміє

співа

набралося

бу -

,ДЦе

й як!" — відповідає Ка-

як ` найліпший

дян".

А чули.ви, що Христіян

Касьці прирік щось? - і спитав суддя.

ська. '„Співає

(Кінець буже).

Нарід, хоч в неволі, — ! Е Фантастичні думи Бється дозагину,
Нарід,
хоч
в неволі,
— !
Е
Фантастичні
думи
Бється
дозагину,
Фантастичні мрії!
Щоб
з
кайдаи
добути
Неньку Україну.
І ми поміч даймо,
А всеж таки, скільки
вже
Пожертви
складаймо
На
підмогу Вітчині.
зібрано на Український Дім?,
Посиф Бўќата.
А
вам
не складали свого дару, то
що д о того? Виж
чо-
гож
і звідуєтесь?!' Закортіло
ВСТУПАЙТЕ
ГРОМАДНО
чуже лічити? Знаєте,
що
не менше #
для
В
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО
порядної'хати
чотнрох
треба
стін, а зверху — дах.'і
НАРОДНОГО СОЮЗА.
"".'ОВОДА,- СУБОТА, 19-го СІЧНЯ, 193S., МІСЯЧНИЙ ЗВІ Т ГОЛОВНОГО
"".'ОВОДА,- СУБОТА,
19-го
СІЧНЯ,
193S.,
МІСЯЧНИЙ
ЗВІ Т
ГОЛОВНОГО
І'
2?f
MIJ,EC BKHFL Володимир,
В.
216. Ионко
Ленаѓ
'
В
місяци грудні
1934
р. суспен-
ковкч -.Богдан, Петричковнч Марта,
p.
361.
Савецький Гарасим, Савеі
В. 254. Капустинсека Елисавета.
довано
1
.
Пстричковнч Катерина, Петричковнч
кий
лишин Данило, Гула Иосиф, Криќли-
вий Стефан, Павлнна Іван. СавулаІ
Андрій,
Дмитро,
Захарчуќ
Роман. E w
LEAL, 2І8 ' НЕДОСТУ П - N T J fc , 1 Гарасиаііо
Капусткська Марія, КапустннськиЯ І -
РЕКОРДОВОГО
СЕШАР Я
В
місяци грудні
1934 р. відій-
'-іан, Струса Микола.
ван, Капустинська Іванна, Капустин-
B.219. Коритќо Іваи,
.,
шли з псрсступ. листами
ський
Михайло.
У.
Н
.
СОЮЗ А
В.
220. Ковальчнк
Михайло, Ко-.
місяци
грудні
1934 р. відій-
Би ѓ Аниа, Бих Марта, Лі -
Ілина.
В. 185. Сидлецький Михайло, Проць
'
Гладчук
253.
. вальчик Олекса, Саламан Клим, Сала-
шли
д
о
інших
клас обезпеч.
цовський Петро, Савецькнй Іван, Се-
,
В. 196. Марисии
Вдоднслав.
за грудень 1934 року.
254.
ш
и
fSa
Вікторія.
-V .
місяци
грудні
1934 р. пере-
а
?;- I B ?, l , ,
За --Р
у
к
Мирослав.
255.
иесеио
зі старого
до
нового
a.
363.
Подскальиа
Анна.
В.
221. Курчаќ
Катерина,
Курчаќ
Мирон Володимир,
В. 204. Сурмач Ярослав, Сурмач
Ірха.
Близняќ
_ В- 368. Гладчук Павло,
Софіа, Гладчук Володимир, Гладчук
Олена.
В. 276. Баталнк Анна, Батвлик Сте-
256.
В.
364.
Саваґуляк Володимир,
Гав
Посифа.
Курчаќ
Юлія.
роду
обезпечення
1,6341
В.
219. Майбо
Омелян.
Новак
Ю
-
фанія. Баталнк Василь, Баталнк Ми-
рилюк
Іваи, Шемечко
Іван.
В. 223. Добуш
Зофія.
Добуш
Іван.
В
місяци грудні
1934 р. відій-
кола, Дсленко Михайло, Делснко, О -
Стефанія, Ґра-
шлн
зі зворотом
в готівці
В.
221. Лсськів Володимир,
Лсськіи
В.
370. Хомета
Станислов,
Небор
бінський
В. 226. Марущак
Іван.
В
місяци грудні 1934 р. відій-
Мирослав.
В.'309. Сас Стефан.
Ольга,
Децембер Ксеня.
'
227.
Ца п Василь,
Цап Катерина,
шлн
на
безплатне
продов-
В. 223. Яромко Петро, Івашишин
Гой Маріа.
В.
371.
Голубовський
Данило,
Цап Марія.
жеішя
Магда, Гвашишші Антін, Іващншин
В.
В. 316.
326. Бурило
Франко,
Бурило
нер
Іван.
В. 229. Крупа Никола, Кош Ашіа,
В
місяци
грудні
.1934
р. відій-
НОВІ
ЧЛЕНИ:
Анна,
Кужмінський
Андрій.
Дмитро, Чекальський Петро. ,
В.
374.
Блашків Володимир, Стару-
Малиќ Михайло, Малиќ Роз^мія, Миак
Іван, Габерик Олекса. Гайдучак Г
шли на виплачене обезпеч.
_
В.227. Зеліиський Семко, Циктнч
В. 400. Шотик Іван. Шотик МихаЯ-
Скиба Анна, Кубарнк
Розалія,
шок Михайло, Пантелюк Олена, Полі-
иіук
В
місяци
грудні
1934 померли
Григорій.
ло, Шотик Олена, Шотик Маріа, Шо-
Марія,
Поліщук
Петро.
рас'ќа, КоШ 'Іван, Ко ш Мнхай;
R
232.
В.
378.
Багричук
Дмитро.
.
ІІоблик Іван, Петриський Пь-
Осташ Михайло, Пітс Михайло, Слав-
Разом
1,933
В. 237.
Пандрак Михайло T .
Сорока Теодор мол., Сорока
тик Елисавета`, Шотик Ольга, Моцько
Анеля, Моцько Іван. —
В.
379.
Боробець Марія.
ськнй Антін, Смалинець Марія, Сма-
кінцем грудня
1934. р. в У . Н.
Ева.
В.
390.
Лахота Іван, Сорочаќ Ва-
Ватин Михайло,
лннсць Андрій, Хаберик Франко.
Союзі було
дорослих
членів 20,974
діти
В.
238.
Музика Фредирик.
ВІДІЙШОВШ І
З
ПЕРЕСТУП -
силь:
і
Кавчак Михайло.
В. 230. Коханов Клаидій, Кохаиов
В.
245. Гаврншкевич
Богдан,
Гав`
ними
ЛИСТАМИ .
.'. Федорчак Олена.
В.
400.
Мозиловський
Михайло.
Пазя.
ЗІСТАВЛЕНН Я
ПІСЛ Я
КЛЯ С
ришкевич
Олекса.
6. Двораківський
І. Салюк Микола.
І Ураніюм Михайло.
АНДРІЯ.
В. 21. Сеньків Марія, Сеньків По-
В. 235. Фергусон Сейдій.
ЧЛЕНИ
ПРИНЯТІ
НАНОВО:
І
СУ
М
ОБЕЗПЕЧЕННЯ :
В. 246. Шелисг Ольга, Надорожний
аіф.
В. 238. Селіиський Григорій.
Василь.
В.
1. Олесневич
Теодор, Смалець
СТАРИ Й
РІД .
В.
91. Деркач
Катерина.
В.
251. Кєрик Стефанія.
І.
(ле з
Росст,
Гальковим Ми-
Михайло,
Іван, Смалець Варвара, Мацейовський
Ам -
В. 244. Бендза Гнат, Беидза
силь.
а
$
100
В.
204.
Фенчинька
Л . Наталіа.
.
В. 256. Ламага Ольга.
Амбіцька
ГІараскевів,
лез
Л.чс.тія, Валиток
Михайло,
В
клясі А.
і
5
250-.
В
217.
Мурашко Теодор.
В.
248. Заплітіінй
Андрій.
В. 260. Бесадеиько Стефаніа, Бе-
біцький
Стефан.
ь.
Чудак
Софія, Туркулик Ма-
В
клясі АЛ.
а
$
500
В.
247.
Горбаль Анна, лалус Мико-
В.
253.
Фесяк
Анна,
Пукиш у
сядецька Катерина, Миляиич Григо-
2.
Поточний
Іван.
клясі В.
а
$ 750
-
іа.
Халус
Катерина,
Халус Іван.
Чорний
Михайло.
рій, Савчин Анна, Стиранќа Стефан,
Дутканич Павлина, Дутканич
Яків, Бреня Юлія.
10.
клясі
С
а
В.
276.
Пиидак Марія.
Хвалиќ Семен, Ма-
В. 254. Кзпустннський Олекса.
В. 255. Шевчук Посиф, Валько)
Стиранќа Михайло.
і
В. В.
а
$1500.,
В. 300. Пустстьник Софія. Пустель-
В. 262, Лесннк Доиалд,
Глива
:па
Юстииа, Сіраќ Теодор .
В
клясі С. С
іик Розалія,
Пустельник Анна.
.
вам
В.
15. Уѓрин Анна.
В. 306. Сеньків Анна.
І Параска.
В. 259. Гесорський Володимир, Бар-
В. 266.
Рекуник
Катерина.
В.
25. Авраменко
Василь.
НОВІ
РОДИ.
47.
Загвоцькл
Василь.
даховський Стефан, Мушинська Ма-
В. 277. Чикало Михайло, Чикало
діти відійшовші
В.
28.
Пасечник Олекса. Дубіцькнй
Д
О
СТАРШИХ
IS.
Шипула
йоснф .
Обезпечення
платне
по смерти
з
рія, Мушинська Франя, Скородиі
Стефанія.
Франко,
Дубіцькнй
Василь.
і'
Язик
Катерина.
ЧЛЕНІ В
У.
Н.
СОЮЗА :
ський Володимир .
вкладками
д
о
70
року
життя.
Б. 29. Шафран Теодор, Няй Ігнатій.
52.
Приступа Мирослав, Ваври-
В. 8. Ващин Михайло.
В. 266. Бодак Григорія, Вовнянќа
Василь.
клясі
О
-
500
н
а
$
500
29
В. 279. Корда Василь мол., Корда
Катерина Л., Корда ДоськаГ, Корда
В.
ЗО
Клос
Дмитро.
I
Павло,
В.
12. Федорчак Олена.
Ілька М.
клясі
О-ЮОО
на $1000
24
'.і
двард
Ми Анна.
Сѓашко Іван.
Ьернард РІосиф.
В.
31. Лабук
Іван, Лабук Марія.
В. 39. Татусцко Иосиф.
268.
Гладчук Семен.
В.
282. Трач Олеся, Мілєр Пзвл.
В
клясі О-1500 на $1500
: .7
Б. 42. Федоров
Іван.
276.
Бабяк'Юлія. Хлогіек Олек-
Пігуляк Ярослав, Шмокалюк Свято-
ІЗ. 34 . Венгрин Олеі
В. 41. Щепан
В
клясі О-2000 на $2000
`-.S
В. 56. Зень Анна.
лзва,
Туркевич
Петро,
Туркевич
Михайло,
Терпко
_обак Юрій, Бобак Олена, Цибак
Василь, Гриневпч Михайло.
В
клясі О-2500 на $2500
71)
Кухар Марія.
В. 57. Сташко Іван.
Ольі
.Михайло.
В
клясі
О-ЗООО
$ЗООО
.
Ь.іиньовський
Іван.
В.
283. Софінський
Иосиф.
7,І.
Гамадик
Микола,
Мриглад
В.
50.
Цюп
А
В. 278. ШПУК Павло, СеНюк Іван.
В. 282. Слюсар Михайло.
на
Обезпечення платне по смерти з
В. 58. Бернад Поснф.
.70. Кухар Марія.
Б. 288. Даннлюк Олена.
p.
а
ІПумейко Антін,
Шумейко
Б.
53. Онисьі
Василь,
Ониськів
В.
В. 72. Блізнь'овський
283.
Орищнн Іван. Борачок
Іван.
вкладками
протягом
20 літ.
289. Гусар Дорка.
ІІЛИ,
І'Ў бас
Анна , Гузнляк ' Ана -
Теодозія.
В. 64. Ганьошнн Михайло.
В.
В. 292. Кривий Ірина, Е., Андрусе-
В. 76. Рубас Анна,
кола.
Іваи.
Гамадик - Ми-
$
500.
ний
Р-ЮОО і
$ЮОО
ич
Зофія.
В. 65. Щерба Лихайло.
Ваврашко Цецеля, Маціов-
7`
Маціовська
Каролина,
Вав-
В. 289. Задорожна Текля, Задорож
Мілтон.
292. Романів Михайло.
В. 294. Федірко Марія.
В. 300. Шпега Стефан.
В.
В
клясі Р-1500 її
$1500
В. 296. Коваль Емілія.
В.
75. Анаиєвич Данько,
Базе.
ська Каролина.
ко Цецеля.
'`
Митро, Фарнннк Іван.
v
Савчин
Марія,
Бишиваний
клясі Р-2000 І
КЛЯСІ Р-2500 и
$2000
В. 318. Дрончак Анна.
В. 91. Шак Марія. Рудавська Мар-
$2500
В. 320. Байда Марта, Івахів Глорія.
В. 78. Целеп Андрій, Бончак Андрій,
Антоний Петро, Косинський Михайло,
В.
.301. Тарновий Володимир.
304. Цар Петро.
В
КЛЯСІ Р-.ЮО0,
на $ЗОООІІ
В. 322. Фурда Анна.
Данилќо
Іван, Дудко
Е
.
Пе-
В.
I
айда
Іван,
Ґлйда
Катерина,
Супранович Матеуш, Виняр Іван,
Котляр Теодор.
Обезпечення
платне
за
жиѓта
з
Ь. 3-30. Карпович Михайло, Карпо-
іч Адолько.
В^ Т 109. Александер Андрій, Кендзя
Вронислава,
Команецька Олена.
В. 118. Станько Іван, Сарахман
:
.
Дмитро,
Медвідь
Анна.
В. 309. Сас Анна, Сас Стефан.
В. 316. Пригода Микола, Пригода
вкладками
протягом
20
літ,
В.
336. Коваль Катерина.
В. 79. Литвин Стефан.
Стець
Олена .
(Ендавмент).
Дмитро.
47.
В.
338. Голяшевсьюій Іван Евген.
Б. 105. Зелінька Андрій.
В. 120. Манастирський Володимир.
-!
Щак
Марія,
Рудавська
Мар-
Григорій, Гой Михайло, Гнатіків Іван.
В. 317. Вђжнічак Посиф.
_
КЛЯСІ
Е
-
500
на
$
500
2S
В.
339. ІІлавянџк Марія.
В.
115.
Диль
Катерина, Д н
В. 320. Івахів Олена.
В. 321. Фука Станнслав.
І'
127. Кіналь Михайло.
Ь
класі
Е-ЮОО на
$ЮОО.
13
В.
345. Процай Ерл Петро.
В.
117. Ханачівський Іван.
Б. 142. Фортуна Емьтіян.
ЧЦ
Лмуховський
Яцко.
В
клясі Е-1500 на $1500
В. 361. Барднгула Анна, Отаман-
В.
120.
Чупа Анна,
Цюпінський
О
-
В. 324. Гнидович Ігнатій.
В. 147. Фарнняк Григорія, Фартух
акі
Чубатий
Михайло.
В клясі Е-2000 на $2000
ук
Іван,
Ковальчук
Теодор, - Са -
лекса.
Юлія.
105.
Гюхей
Михайло, Ячи
віцький Іван, Савіцький Василь, Са-
В.
127. Шляхетка Посиф.
В. 326. Бурила Василь, Чекдльський
гв, Чекальська Розалія.
В клясі Е-2500 на $2500
В.
В Е-3000 на $3000
іаясі
,
ііцькнй Сгефаи, Васнлншнн Кароль.
В.
135. Цапар Марія.
В.
332. Балицька Марія.
В.
155. І'урняк Посиф.
158. Баглай Андрій.
,
109.
А.тександср Андрій, Ксндзя
В. 362. ;іукассвич Андрій, Лукасе-
В
142. 1 авловський Іван.
В. 342. Скоцепець Марія, Гінда Пет-
В. 168. Стек Стефан.
НОВЕ
В. 158. Кравчук Катерина, Кравчук
ро. Максимович Марія.
112.
Тимінська
Марія, Тимоі
житт я
ОБЕЗПЕЧЕННЯ
дл я НОВИХ
НА ШЛ Е
ЧЛЕНІВ
ич
Юлія, Осередчук Михайло, Пав-
В. 174. Коваль Іван.
Іван, Лахевич
Олена.
:кля, Стегніцькнй Петро. ,
В. 170. Цаповськнй Михайло.
В. 179. Леснк Петро. )
В. 186. Баранчак Теса.
В.
Марія.
В. 347. Церковник Василь.
344. Лівкович
Павло, Лівкович
клясі
W- 500
на
$ 500
44
івець
В. 364. Малнська Констанса Дзюн,
В. 175. Макара Олена.
В. 200. Ґейда Станнслав.
клясі
на
клясі W-1500 на $1500
клясі W-2000 на $2000
W-ЮОО
$1006V
1,71
Малиська Дзойс С , Сірацька Олена,
Кйон
Михайло,
ІІлзарійчуі
363.
6
Сірзцький Павло, Сентий Григорій,
Сентий Михайло, Сентий Марія.
В. 204. Ярнч ВОЛОДИМИР.
В. 209. Тарнавська Аниа.
В.
194. Пѓѓула Теодор.
В. 234. Яиків Юлія.
Сарахман
Дмитро,
Станк(
В. 359. Швець Марія. Безник Анна.
В. 36-3. Балацький Микола.
В.
365. РУДИЯНИН Іван.
В. 196. Заруба Михайло.
206. Кіиаш Василь, Користюќ
В. 247. Косовський Михайло. Мар-
-В.
В. 367. Жириќ Роман, Кушлик Ана-
364. Насаль Іван.
НОВЕ
ОБЕЗПЕЧЕННЯ
НА
ЦІЛЕ
В.
370. Вергун Роман Іван.
В.
Марія, Користюќ Василь, `Кінзш Анто-
ніншнн Василь. Зегліиська Катсри-
житт я
дл
Т - 100
я
давни х
ЧЛЕНІВ.
В.
371. Снігір Василь Иосиф.
і. Базнлюк Іван, Косовський Іван.
В.
373. Волянський Василь.
клясі
на $
100
Б. 251. Галетуќ Стефан.
В. 368.
Веселюќ Анна, Веселюќ Ми-
В.
378. Зінюк Параска.
В. 217. Сипян Яким, Плекан Марія,
клясі Т-
250
на 5
250
22
В. 276. Баландят, Катерина, Швс-
В
127. Кіналь Михайло,
Ґреч
Ма-
зйло.
В. 369. Млрунич Михайло.
В.
379. Романчук Надія Anna, Бо-
клясі
Т- 500
на
$ 500
3,73
дкж Олена.
робсць
Палаша.
В. `222. Москалюќ Олекса.
клясі
Т - 750 на $
750
60
В. 281. Бачннська Стефанія.
:
.0. Колодницький Яцко.
В.
390. Літота Марія, Літота Анна.
В. 229. Проник Іван, Кессловський
клясі
Т-ЮОО
на $ЮОО
8,58
В. 288. Данилюк Анастасія.
II
ІТЛ
Мікласевич
Дубас
Григорій,
Ќостів
Ба -
В. 370. Сердинський Иосиф.
В. 371. Рсмпковська Марія.
В.392. Сирсч Олена, Снрсч Людміна.
Сергій, Калакука Теодор, Кліматўе
клясі
Т-1500
на $1500
19
В. 292. Лишай Елисавета.
Антін,
Мотуз Да -
385.
Вовк
Анна Марія.
В.
400. Чвальга Вікторія Ел. Чваль-
Етсть, Краниќ Катерина, Люлик Пе -
лягія, Литваќ Карп, Литваќ Франко,
Тацій Параска.
клясі
Т-2000
на 52000
.
5
В. ЗОО Бсрсзовська Марія, Берс-
В. 396. Драпала Зофія.
L
Посифа, Чвальга Франка, Хара-
зовський
Михайло.
142. Фортуна
Омелян,
Радзиняк
ший
Станнслав,
Разом
21X97
Кандор
ДЗІЙНІЙ.
Юлія, Кан-
В. 308.
Бакай Анна.
Владислав.
зр
Мсланія, Вус
В.
230. Ткачик
Дмитро,
Торський
И
143. Когут Юлія, Когут
Василь,
Микола,
Яслик
Михайло
Б. 323. Янчишин Катерина, Левус
Гриюрій.
ДІТИ ПРИНЯТІ НАНОВО:
.'ЇСИ.тюк Олекса, Левонюк
Олена.
2. Воріач Панько.
МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕК1
В. 324. Волошин Михайло, Самбір
В.
233. Ќўницький Марции.
Н 144. Бобола Іван.
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ:
. 21. Сеньків Володимир, Сеньків
Анна. Сеньків Стефанія.
.
В.
15. Грицай Ольга Теодора.
В. 243. Мяцах Михайло.
за грудень
1934 року.
Марія, Самбір Аина.
і 145. Дмитришак Михайло.
В. 363. ІІідскальна Анна.
В. 266. Ванер Марія, Сивик Сгефаи.
::
147. Фариняк
Юлія.
Григорій мол.,
В.
В. 271. Базаринцький Стефан.
'І'
РТУІ
36. Чугай Анна.
52. Ридзнк Максим.
В. 73. Ковальчук Володимир, Ко -
ІЛЬЧУК Юлія, Ковальчук Іван.
В. 364. Гаврилиќ Іван.
Химяк
ДІТИ:
В.
І02. Гарлач Иосиф, Гарлач Стс-
В. 370. Хомета Стах.
В. 275. Юрків А . Марко, Юрків
К 155. Ґурник
Посиф.
1. Поплавська Ева, Дсмчак Іван,
Василь.
Берлінська
Анна,
Берлінський
В.
В. 54. Котович Анастазія, Котовнч
В.
НОВОВПИСАНІ
1. Сівець Андрій.
Н 158. Баглай
Андрій.
і
ан, Гарлач Олена, Гарлач Франко,
ірлач Михайло.-
В. 374. ІІанталюк Олена, ІІолнщук
Лев,
Сулиќ Етель.
Петро.
В.
276. Кміт Катерина.
Б. 5. Якнмська 'Катерина, Акимська
161.
Строк
Посиф.
В. 3. Барна Стефан, Барна Марія.
В.
Є 9Ї. Дубрівний Дмитро.
В.
105.
Зелінка
Андрій.
В.
277. Йордан
Олекса
Анна, Марѓші Евген, Мартин
Ірина.
164.
Заблоцький
Іван.
В.
5. Лешко Марія Алейне.
В.
Іван, Плекай Дани-
В.
301. Кошинський
Теодор.
В. 6. Вовк Василь.
165.
Юркевич Софія, Чорна Ми-
Б.тазсцька
В.
307. Бабій
Анна,
Бабій
Марія,
і.,,
Евдокія, Ковл-
ІІ.
Зофія, Дидик Марія, Дацько Дмитро,
7. Михалишни Марія, Шолтис
Б. 97. С.шецька Катерина.