You are on page 1of 4

УЮШШШП ДНЕВЛИК

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ С ^ А Н І З А Ц Џ Ў М І Н С Ь К И Й НАРОДНИЙ


С О Ю З . В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ТРИ ЩИТИ. РЖХШ. Щ 16. . , і^ер.злЛітлЛ.. Діѓ.. п цед4ло^2і #чия, Щ 5 ,


Ч Д

VOL. аді. N,g, J6, . , Дедму Cjfek N. J., M^diy, ^ и л г у ^ Д , 1 9 ^ THREE С$ЌЩ

КОНГРЕС ПРИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ДО ВИ- п о в і д о м л е н н я ПОЛЬЩА НЕ ВИЗНАЄ МІЖНАРОДНІХ


РІШЕННЯ ПРОГРАМИ ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ ВП.
ІП. ВІДДІЛОВИХ УРЯДНИКІВ І ВСІХ ЧЛЕНІВ У. Н. СОЮЗА
В СПРАВІ ЮВИЛЕИНИХ НАГОРОД.
^ ЗОБОВЯЗАНЬ ОХоРоНИ М Е Н Ш
ВАШИНГТОН. — Провідники .обох палат кон-
гресу та провідники демократичної бідьшости в се- ЖЕНЕВА (Швейцарія). — На нарадах Ради ,Лі-
наті й у палаті послів поробили приготування, щоб Отсим пригадуймо, що згідно з ухвалою річного засідання головного Р И Націй порушено справу охорони національних
усунути з порядку дня всі інші справи та взяти на- У4ШУ У. Н. Союза з лютого 1934 року У. Н. Союз виплатить тепер за гіриед- .меншин в Альбанії. На порядку нарад була теж жа-
перед під обрали сџрав#, порушені президентом наних нових чледдів на протязі 1934 року такі ювилейні нагороди: лоба німецької меншини в Польщі проти польсько-
рузвелтом у його посланіях до конгресу. ЗА 1 ПОВНОЛІТНЬОГО ЧЛЕНА $1. гб уряду 'зприводу несправедливого трактування
Німців при уділюванню концесій ‚на торго'влю аль-
Конгрес мас 'передовсім узяти під увагу справу ЗА 5 ПОВНОЛІТНІХ ЧЛЕНІВ $6. когольними напитками. Як одна так і друга справа
перенесення півчверта мідіона людей з допомоговцх не була важною і ско.мплікованою. Та як тільки їх
списків на список робітників та полишити коло пів- ЗА 10 ПОВНОЛІТНІХ ЧЛЕНІВ $12, і т. д.
порушено негайно опустив салю нарад M. Комцр-
тора міліона нездібних до праці для місцевої до- За кожну дитину, звербовану до Молодечого Департаменту, 50 центів. ніцький, делегат Польщі. Формально не зроблено
п ом о ги. з цього ніякого вжитку, бо заступник Польщі не
Нереслухання в цій справі у відповідних комі- Щоб уможливити виплату вище поданих нагород, взиваємо відділових зложив ніякої деклярації. Але по суті всі знали,
-стах конгресу мають починатися вже в понеділок. секретарів прислати до головної канцелярії най далі до 15 лютого 1935 року про що тут іде та про що кождий мдг дізнатися від
Декотрі .стейти вже почали собі роботу, начерк- СПИС ТИХ У РЯ ДНИ ЌТО І ЧЛЕНІВ, які в дотичних відділах працювали над ор- польського делегата. А саме, що його по'ведення
непу президентом у посланіях. Приміром, ґовернор галізуванням нових членів. В цьому списі треба подати: було тільки продовженням започаткованої вже
стейту Ню .Йорк почав уже конференції з провідни- Польщею політики, яка не визнає важности обо-
ками робітничих юній та бнзнесу щодо переведен- І`. Загальне число повнолітніх нових членів та загальне число нововпи- вязку охорони національних меншин, наложеної. на
ня в життя потрібних стейтових законів. саних дітей, які прибули до відділу на протязі 1934 року. неї міжнародніми договорами. Польща кадке,. цго
2. Імена й назвища членів-орґанізаторів. згодиться на те тільки тоді, якщо всі інші держави
ХОЧУТЬ ДАЛІ КОРПОРАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ приймуть такісамі міжнародні зобовязання.
ВІДБУДОВИ. ЗІ Скільки повнолітніх членів, а скільки дітей ДОТИЧНИЙ член-організа-
тор приєднав до відділу. ^ ВІДГУКИ ТЕРОРУ НА УКРАЇНІ,
ВАШИНГТОН. — В обох палатах конгресу вне-
сено однозвучні проекти про дальше вдержування Л О Н Д О Н . — Українське Бюро видало для ан-
Притім звертаємо увагу, що У. Н. Союз виплатить нагороди тільки за ґлійської преси сцеціяльний бюдетин, в якім подає
Корпорації Фінансової Відбудови (коротко відомої тих нових членів, -які з кінцем грудня 1934 року були дравосильцими членами.
як "Ар-Еф-Сі"). в перекладі протест Української Парлямелтарної
Бо були такі випадки, хоч вправді рідкі, що деякі нові члени, звербоваиі на Репрезент.ддії й У Н Д О У Львові проти большевиць-
Згідно з попередньою ухвалою, Корпорація ма- протязі 1934 року, були суспендовані вже по кількох місяцях членства. Отже кого терору на Україні.
ла би скінчити своє існування дня Зі січня. Як буде за таких -членів нагорода не буде виплачена. Тимсамим до головної канцеля-
ухвалений новий закон, її існування буде лродов- Разом з тим передає подібні протести Ук^їнців
рії треба присилати спис та подавати в ньому число тільки тих нових членів, у Злучених Державах, вислані Обєднандям до ппе-
жене на дальші два роки. які були звербовані на прртязі 1934 року і З КІНЦЕМ ГРУДНЯ 1934 РОКУ БУ- зидента держави і Вилієма Ґріна, презддецта Аме-
ЛИ ПРАВОСИЛЬНИМИ ЧЛЕНАМИ. риканської Федерації Праці. А далд передає .Бюро
ЗАВЗЯТА ПАРТІЙНА БОРОТЬБА В НОРТ ДАКОТІ.
По прислаиню відділами імен членів-орґанізаторів та числа приєднаних виступи проти Советів з боку англійського гром#-
БИСМАРК (Норт Дакота). — Палата послів ними нових членів головна канцелярія ВИСТАВИТЬ ОКРЕМІ ЧЕКИ НА ІМЯдянства й англійської преси, а зокрема виступи Ґе-
стейтової лєгіслятури ухвалила 60 голосами проти КОЖНОГО ЧЛЕНА-ОРҐАЦІЗАТОРА на належну йому суму та вишле ті чеки неральноі Ради Робітничого Конгресу (Треид Ю -
52 обвинуватити стейтового говернора То.маса Г. на адреси відділових секретарів. А відділові секретарі будуть обовязані дору- ніон Конґре,с) та Краевого Виконавчого .Ко.гиітету
Муді за надужиття урядової в-іади, зловжитќи в чити ті чеки дотичним членам-організаторам. Лейбор Партії.
уряду'ванню іі таке інше. „Дейлі Телеґраф" з 28 грудня м. p., пишучи дро
Резолюцію переперла більшість палати, що на- Крім цього, згідно з загальною директивою річного засідання головно- розстріли в Совєтах, подає:
;сжить до „безпартійної ліги`'. Ґовернор належить го уряду У. Н. Союза з лютого 1934 року, та. згідно з рішенням головного „Жертви називає совєтська влада „білотварДій-
до демократичної партії Обвинувачення не подає екзекутивного комітету У. Н. Союза з 11 грудня 1934 року, У. Н. Союз ви- цями", які почасти прибули з закордону. Але, як
ніяких фактів, а тільки `закидўе злочини говерноро- платить настуntei- епеццціьш кшцлейнЬ^шява.ралич- — _ „ . _ показуєті(Єя -тільки -кількох з цих моши^-т-.влз.вдт т
ѓ ж

ни голословно. Ґовернор занимав свій уряд усього НАГОРОДИ ДЛЯ ВІДДІЛІВ. .‚білогвардійцями". Більшість роз.стрідяших це ук-
12 днів. раїнські комуністи, які зі страху перед арештуващлям
Ґовернор Муді вважає цей поступок послів за Призначено 29 НАГОРОД для тих відділів, які придбали найбільше польською поліцією за протидержавну акцію, дали-
яскраво партійний поступок та заповідає, що він число нових членів. І так, ПЕРШУ НАГОРОДУ В СУМІ $100 ОТРИМАЄ ВІД- ся заманити до Советів обіцянками, іцо могтимуТФ
чжиє проти послів своєї ґовернорської влади. Як ДІЛ 361, ЯКИЙ ПРИЄДНАВ 143 ЧЛЕНИ; другу нагороду в сумі $50 дістане працювати для самостійної Української Советської
тільки ухйалено проти нього резолюцію, ві'н поета- відділ 221 за приєднання 66 членів; третю нагороду в сумі $35 дістане відділ Республики".
і.пв коло свого уряду військову сторожу, щоб не 223 за приєднання 55 членів; четверту нагороду в сумі $ЗО отримає відділ J02 „Таіімс" з 27 грудня м. р. в статті ‚‚С.оветсі^ка
дати послам захопити її. за придбання 41 членів; пяту нагороду в сумі $25 дістане відділ 204 за лриєд- чистка на Україні" пише таке: „Вийшли на яв #ові
нання 37 членів; шесту нагороду в сумі $20 дістане відділ 11 за придбання 33 докази українського націоналізму і сепаратизму #в-
членів; Далі йдуть дві нагороди по $15 для відділів 94 і 364, опісля девять віть у державних університетах". А далі: „Ўкраїн-
ЗБРОЯТЬСЯ ПРОТИ „ЧЕРВОНОЇ РЕВОЛЬТИ". нагород по $10 для відділів: 5, 33, 52, 90, 105, 106, 130, 192 і 370, а вкінці два- ськиіі націоналізм між комуністами — це, зддєть^я.
САгСРАМЕНТО (Каліфорнія-). — Комуністи пля- нацять нагород по $5 для відділів: 58, 76, 84, 136, 142, 158, 166, 277, 292, 296, продовження того руху, що минулого року був звя-
нують масовий похід на місто й стейтову лєгісли- 362 і 375. заний з імям Скрипника, члена „старої гвардії" і
туру, щоб запротестувати проти суду їх 17 тОва- НАГОРОДИ ДЛЯ ВІДДІЛІВ молоді. комісара шкільництва на Україні".
ришів у місцевім суді за „кримінальний синдика-
ліз.м". Серед громадян міста повстав проти походу Ухвалено ДЕВЯТЬ НАГОРОД для нових відділів молоді, зорганізованих 1 ШВАИЦАРСЬЌА ПРЕСА ПРО ВСЕУКРАітіСЬ^Й
pvx, що має на ціли відперти цей похід як загрозу на протязі ювилейного року У. Н. Союза. Ті нагороди будуть розділені між КОНГРЕС.
місту. Сотні горожан узброюються, рушницями й ті відділи відповідно до числа членів у дотичних відділах. І так, відділ 144 і ЖЕНЕВА. — Українське Бюро передає:. ,лДає
вправляються як військові відділи, щоб „відперти 166 отримають по $25 нагороди; відділи 128 і 165 по $20; відділи 15, 17, 71 і Ціріхер Цайтунґ" подає повідомлення про нараду
інвазію міста". Місто виглядає як військовий табор. 157 по $15, а 34-тий відділ $10. українських партій у справі будучого Влеукрдін-
сьќого Конгресу, зазначуючи, що причиною обєд-
ЩЕ ОДНА АРМІЯ. НАГОРОДИ ДЛЯ ТРОХ ЧЛЕНІВ. нання українських національних сил є загострення
протнукраїнської по.тітики москов'ського уряду.
Н Ю ОРЛ1НС (Луизіяна). — У стейті почався Вкінці призначено ТРИ НАГОРОДИ для, таких трох членів-організаторів, московський ВИЗИСК ГОЛОД МО'Ї УКРАЇНИ.
рух за організацію цивільної армії для бо'ротьби які викажуться найбільшим числом приєднаних ними нових членів.. Щодо тих
проти диктатури сенатора Гуй Лонѓа. нагород, то вони будуть устійнені й виплачені щойно по присланіїќ) відділа- ЖЕНЕВА. — Українське Бюро подає, що евро-
Організацією горожанської армії зацяласЯ мн спису членів-сдоґанізаторів та числа звербованнх ними нових членів. Пер- пеііська преса подає широко відомости про нове
Сквер Діл Всосіейшен". Перші вправи армії мають ша нагорода вииоситиме $60, друга $ЗО, а третя $15. страшне поширення голоду на Україні з вдсдуплен-
відбутися в понеділок на площі місцевого летничо- ням зими. Вже навіть Рада Народш'х Комісар.ш
го порту. і Д . ГАЛИ ЧИН, Г О Л . рек. секретар. СССР була змушена видати постанову -цро ‚з.оїжеву
позичку колхозам районів, навіщених голрдом. По-
ПРОЦЕС ГАВПТМАНА. зичка та має нібито йти на насіння і годівдю худо^н,
Д І С Т А В 10 ЛІТ Т Ю Р М И . ПАРЛАМЕНТ ЗАСІДАЄ ПІД
АВСТРІЙСЬКІ ШУЦБУНДІВЦІ але на ділі має ѓдатувати рештки населення, огрдр-
ФЛЕМИНҐТОН (Ню Джерзі). — На розправі 8 СОВЄТАХ. ПАРАСОЛЯМИ. ленсуго зі збіжа и худоби, від масового вимирання.
проти Гавптмана суд переслухував у пятницю 16. Степан Кловак, який старав-
нових свідків. Один зі свідків оповів, як поліція Через Варшаву переїхала о- я замордувати минулого року Англійська фабрика в Лестер РОЗКРИВАЮТЬ МАКЕДОНСЬКУ РЕВОЛЮЦІЙНУ
найшла в домі Гавптмана дошку з телефоном д-ра стання група учасників соція- Анну Волянську, зістав засу- приготовила дві великі парасо- ОРГАНІЗАЦІЮ.
лістичної революції в Австрії, джений на 10 літ тюрми, його найбільші у світі: промі
К'ондона, що був посередником між викрадачами СОФІЯ (Болгарія). — Офіційний часопис „іікнзї
дитини Линдберґа та родиною дитини. З цими членів Шуцбунду. що втекли арештували були по довгім ром 8 "метрів, висотою 5 м
Дні" почав друкувати сензаційні документи розвя-
`і знаннями дошку зложено в суді як процесовий були д о Чехословаччини. 39 пошукуванню. По вислуханню Замовив їх за 15 фунтів стер заної, зглядно розбитої, македонської революцій-
іџуцбундійців потягли до С о - присуду він хотів вискочити лінѓів африканський султа
шлучник. j ної орґанізації, на чоді якої стояв відомий рево-
вєтів, одержавши від совєт- крізь вікно в судовім будинку. кенцуа П. з Беніни. Вони пот-
Деяку сензацію в суді викликала пані Еле Ахенбах, ської влади дозвіл осісти п Поліція стерегла дівчину ці- рібні для засідань державної
дюціонер Іван Михайлов, що вратувавсЯ від смертй
сусідка Гавптманів, жінка роботодавця пані Гавпт- втечею. В документах є матеріяли, які відносяться
есер. лий час пошукування. Тепер ради і пардяменту в Беніні. до вбивств, експропріацій і, інших способів, IKO їх
манової. Вона заявила, що день-два по зникненню вона буде свобідна бодай де- Під ними достойники ці хова-
Д И Т И Н И Линдберґа Гавптмани відвідали Ахецбахів і 4 ються від сонця і радять. уживала організація для дббуття фондів і іиших
МУЖЧИНИ ВЧАТЬСЯ BA- сять літ. акцій! Є там присуди на ріжні особ'и за Нйрушенніі
Іипані Гавптманова нарікала, що .її ШУЖ покалічив, РИТИ.
собі ногу. Пані Ахенбах бачила, що Гавптман! УСУНУЛИ НАЧАЛЬНИКА дисципліни, як теж присуди смерти. Що були ггід-
Міська ґазівня в. Будапешті У ВАННІ ВТОПИЛА ДИТИНУ. СКАРБОВОГО УРЯДУ. писувані псевдонімами. МихайлоВ лідітічсувався
пітильгукав на ліву ноуу.
владітувала курси варення Після переведеної ревізії у імям' „Радќо", а терорист Василев імйм ‚‚Гітлер''.
Підчас зізнань пані Ахенбах жінка Гавптмана домашнього господарства для Жінка вязничного функпіо- скарбовім уряді в Кремянці у- Багато жертв, призначених на смерть, оулн віддані
зірвалася з місця та крикнула; „Брешеш'" Це дало мужчин, головно ' нежонатих. наря' в Равіці, Ющенкова, вто- сунули з посади начальника наперед на допити, при чім, як каже Газета, над
притоку прокураторови зробити адвокатам оборо- г

Найпильніішім учнем показав- пила у ванні свого 6-літнього Санковського і проти нього ве- жертвами знущалися по варварСЬќи. Минулого ро-
ни закид, що це вони навмисно заставляють Гавит- ся один зредукований банко сина, цридержуючи голову ди дуть слідство. Сачковський е ку організація хотіла зібрати Іо-тисячну армію,
манів улаштовувати такі сцени проти свідків. Об о-, вші урядовець, що веде ДІМ, тини під ‚водою. Опісля сама інваѓром колишнього деректо- щоб відорвати македонську те'риторію від Бо'лгарії.
рона запротестувала проти таких .от5виичуванень, а бо жінка заробляє на удержан намагалася поповнити самр рі департаменту иіністертства На пропаганду, поїздки вищих Урядовців та ррґаНї-
суддя закінчив інцидент, взя'вдпи від Гавптмана і ня лекціями. На курсах учать! г.убство. Дона протяла .собі жи.- скарбу, Міхальського, який си- зўвання армді' треба було мілЗайів. Добувано' рронй
його жінки обіцянку, що більше не будуть перерй- 1

не тільки .варити, але й штуки ли. В грізному стані відвезли дить в арештах за спроневі- від мілібнерів, а" також оподаткуванО тог^оќців,
"ати свідкам такими виступами. купуіздти, товарознавства " п до шпиталю. Причиною тра- рення 500 тисяч зл. у звязку промисловців і селян. Надужиття в тій' ОсТайнІй
Оборона кілька разів протестувала проти ви- дер'жати порядок. Це перша; гічнрго кроку були родинні не з аферою бувшого посла Гдзі- акції підірвали престіж організації в народі, а це
слову симпатії зі сторони лриявної на розправі того роду школа в Европі. порозуміння. ковського.
публики. допомогло урядори зліквідуна'ги СШУ оргаМзан:ію.
СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 21-го СІЧНЯ, 1936. ' Ч. 16.

^ S V O B O D A " (LIBERTY)
ЯК ІТАЛІЯ ПОБОРЮЄ БЕЗРОБІТТЯ
крівавих жертв, то мусять бу- безробітних знайшли собі ро-
ти інші жертви, бо в цьому боту, себто більше як 10% за- НАБІШТЕМН,
1
P0UNDED 1893
Ukrainian newspaper published diiiy except Sundays and holidays світЃ ніщо даром не дається. гальяої скількости. Але в іта-
it 81-83 Grand Street, Jer.ey City, 14. J .
Owned by the Ukrainian National Association, Inc. Безробіття в окремих краї- В Італії нараховувалося в лійсмснх урядових сферах ві- ФІЗИЧНА С П Р А В Н І С Т Ь
лиш одної держави, а `не всіх, рять, що це ще тільки .початок,
нах тільки почасти залежить жовтні м. р. коло міліона
Edited by Editorial Committee. не може вона проходити без- та що і на протязі 1935 року ДИТИНИ.
від місцевих причин, але дій- болізно,— і всі в більшій чи безробітних. Наслідком нового
Італія матиме мінімальну сќіль-
сна його причина полягає в меншій - мірі мусять давати закона про 4^годинний робу- Досвіди нюйорського лікаря,
кість безробітних.
світовій ќрізі. Тому, щоб по- приклад жертвенности. Проми- чий день, за; два місяці — ли- д-ра іМиртела Мекгро, з близ'
Евѓен Онацький, Рим.
бороти безробіття, необхідно словці мусять платити більші стоиад 1 грудень, 134 тисячі нгоками Флорією та Марджт,
ШРЕДЛЛАТА: SUBSCRIPTION RATES: було би прийти до порозумін- суми за соціяльне обезпачен- вікривають нам, до якої справ-
Поодиноке число три центи. Three cent- a copy ня між всіми державами, щоб ня більшої скількости робітни` пости можна допровадити дц.
- На рік

На три місяці
$6.00)

$І.'. Three months j .. $


всі вони виступили однодушно
на фронті розділу праці
ків та ставити більшу сќіль
КІСТЬ машин, щоб більша БОРОТЬБА З ЧЕХІЗАЦІЄЮ ШКІЛ тину відповідним вихованням.
Тоді як Марджі ледви ла-
Так, бодай, думає італій- скількість робітників була
Число з пятаиці (з англійською

На рік
настю):
$ 2Л0 One
Friday's Issue (with Ukrainian

year
„ $ 1.25 SU months
Weekly):
. $ 2O0
ський уряд, І тому італійська ввесь час занята, як. теж, му-
делегація на Конференції сять покривати., видатки по-
М ЗАКАРПАТТЮ зить, Флорі вилізе на дошку,
5 стін довгу, поставлену май-
жс прямовисне, злізе сама зі
і року - $1.25
В Джерзи Ситі 1 Заѓ раті ицею:
Праці, що відбувається що ро` більшенрї адмігістрвцй і т. д. стільчика, що має півпяти сто-
Foreign and Jersey City Rates:
На рік $9.00 One year
ку в Женеві, виставила була Робітники мусять мирити'ся із Ужгородський ч а с о п и с ‚Жандарми переслідують у- пи висоти, та скочить без ва-
$9.00
Six months домагання, щоб „ у всіх краї- зменшенням платні,' відповід- Вперед" містить у числі з чителів та родичів, коли вони гання в руки свого виховниќй
нах був принятий закон про ним до зменшення робучих 1-го січня 1935 р. статтю, за- не хочуть посилати своїх дітей
Three months з висоти 6 стіп.
За оголошевля редакція не відповідає. 40 годин тижневої праці. Зріст годин, що йде на користь то- титуяовану „Наша кривда". до чеської школи.
техніки, вдосконалення машин варишів, які в той спосі^ зна- В ній обороняє право україи- „Як тільки український учи- Кому це могло би здаватися
За кожду зміну адреси
побільшили продукцію, і тим ходять собі роботу. Певна річ, ської дитини до української тель посміє сказати, чого ти, тільки доказом незвичайного
З Канади належить посилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order. викликали безробіття, бо вдо- що колиб осягнено порозумін- школи. Часопис взиває до рі- Миколо, не записав свою ди- таланту флорії, може знайти
сконалена машина щадить на ня в світовому розмірі, цього шучої боротьби з чехізаційни- тину до своєї школи, то зараз в книжці пані Марґарети Мід
Теж „Свободи": BErgen 4-0237. — Тел. У . Н. Союза: BErgen 4-1016. врізування платні не було би, під наголовком Growing up in
часі. Але необхідно, щоби ; ми намірами. Підкреслює, що другий, або третій день має на
Адреса. "SVOBODA". P. О . BOX 346, JERSEY CITY. N. J . цеї ощадности ко'ристали ш бо не було би небезпеки кон- така чехізаційна політика пхає шиї жандармів. Жандарми пе- New Guinea докази на те, що
І лише промисловці, але й ро курепції з боку країн, що ма- населення Закарпаття в .проти- реслухують учителя, переслуху- до такбї вправи можна довс-
бітники, ціла людськість. Зали ють дешевшу працю. державний табор, як теж зазна- ють родича й свідків. Шука сти відповідним вихованням
ПЛЯН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ' іаючись при попередній Але треба визнати, що ро-чує, що населення Закарпат ють зараз свідків, котріб мог-
скількости робучих Г О Д И Н , ве-І бітники в Італії припили це тя є господарем цеї землі Й не ли посвідчити, що учитель аґі- пише про дітей з Нової Гвінеї,
нормальну

що вони
дитину. Пані Мід

відзначаються иезьи-
Президент Рузвелт виступив нарешті в конґресі лика сќількісѓь робітників при- зменшення платні цілком спо- потребує над собою ніякої кон- тував проти чеської школи, і
зі своїм давно заповідженим плином забезпечення, родно не знаходить більше кійно, як са.мособою зрозумі- тролі. тим ніби іі проти чехословаць чайною певністю ходу, виран-
що має на ціли запобігти тому, щоб Америку заска- для себе роботи. Тому треба лу річ. В цьому вже виявля- Подає далі, що змушування кої держави. ними руками, певністю зору.
кували ще раз наслідки такої бнзнесової депресії, скоротити скількість робучих ються наслідки фашистівсько- родичів вписувати укрЎаїнських „Ми обурюємось, коли чита Вони вчасно вміють ходити,
яка трапилася в 1929 році. Рівнобіжно з пропо- годин і дати в той спосіб мо- го виховання. Мусоліні казав, дітей до чеських шкіл є про- ємо, що в Німеччині або в іта бігати, иуркувати, пливати,
зиціями про оживлення бизнесу, контролю бірже- жливість усім працювати. `. що в справі допомоги безро- тизакомним поведенням. Чесь дії фашисти допускають те- веслувати. Мала дитина без ва-
вого ринку, банкової реформи й стислішого нагля- Але пропозицію італійської бітним треба пройти три ста- кола не повинна і не pop. А як ми маємо назвати та- гапня скочить з даху хати в
ду над промислом, що разом становлять цю полі- делєгацїі відкинено, головним дії — принижуючої філянтро- сміє приймати на Закарпаттю ке поведення? Чи може руки матери, Щ о стоїть на морі
тику „Нового Розділу", поставлено тепер проекти, чином через спротив представ- пії, коли безробітні жиють МИ- українських дітей, якщо не х о наші уряди вважають демокра- на лодці: такі певні вони себе
7
які бізсумнівно мають бути осередком цієї політики. ників промисловости та анґ- лостинею" приватних осіб, `чи че порушувати основних за- тією? Борімся за свої права й своїх родичів.
У грубших нарисах плян Рузвелта про забезпе- лійського уряду. Порозуміння то ріжних установ; потім — со- конних постанов. Кожна українська дитина нале-
печення обни.має три точки. уіж державами в світовому ціяльиої помочі, що `виявля- Та, не зважаючи на тс, запи- жить до своєї українсько КУДИ ПІДЕ ФЛОРІЯ?
Передовсім уряд хоче завести постійне обез- ‚`озмірі відпало. Але італій- еться в отримуванню гроше сн до чеських шкім українських школи. Ніхто не сміє продати
печення проти безробіття. При допомозі урядів ськнй уряд не склав зброї і вих допомог з ріжних кас со дітей переводиться всякими душу своєї дитини. В тім не Пані Мід показує другу сто-
мається збирати відповідні фондиў З котрих робіт- приобіцяв, що піднесе цю ціяльного забезпечення; і на- способами. можна добачити ніякої аґітацї рону медалі іі описує, як діти
ник має діставати обезпечення на випадок, як він справу знову на наступній кон- решті національної і професій І так читаємо в згаданій стат- проти держави. Колиб хтось у- в Новій Гвінеї не виховані під
стратить роботу. Љеренції в 1935 році. З тої о- ноі солідарности, коли ввесі чителя з такого приводу об оглядом моральним. Воші не
Подруге, мається завести обовязкове обезпе- біцяики могло би бути мало нарід, а зокрема кляса, яку це ті ось 'що: винувачував за агітацію проти мають ніяких моральних за-
чення на старі роки. Мається створити фонд, з потішаючого для безробі найбільше дотнчить, має „Чеські вчителі, иотарі, жаи- ісржави, того можна заскаржи сад, крім перебільшеного по-
котрого люди на старість мають діставати 'пенсію. бо спрі інтернаціонального^ бовязок солідаризуватися дарми та ІНШІ урядові чинни ти в суді за криве й фальшиве важання для приватної власно-
Потрете, мається дати зараз захорону для лю- порозумітпія є така трудна, що спільному нещасті, ки обіцяють все задармо: обвинувачення. сти. Вони пе працюють. Не
яким у мають найменшого пошану-
дей, котрі потребують допомоги. Отже передовсім, Бог зна скільки ще конферен- цьому разі є кріза та виклика книжки, взуття, одягЎ дарунки.
для людей, що мають покінчених 65 літ життя. Фе-' цій требаб відбути, заки її Коли такі принадні обіцянки вання для батьків. Не мають
не нею безробіття — і нести „Управнтелів українських шкіл
деральний уряд має дати стейтам відповідні гроші рішено би. Тому італійський віповідні жертви. Робітѓ не помагають, то жандарми примушують, шоб передавали найменшої громадянської ди-
на удержання вдів і дітей і для захорони публично- уряд вирішив діяти, не чека- кляса в Італії охочо несе свою йдуть і застрашаќѓть роди 1 сципліни.
, дітей до чеської школи. (

го 'здоровля. ючи на інтернаціональне поро- жертву на користь безробіт доказують ї.%і, що державна „Вже й така штука в нас ро- Це нас заставляє подумати:
Отже маємо в цих пропозиціях президента про- ѓуміння, і зі своєї власної іні- них товаришів не тільки вна школа є тільки чеська, бо жн биться. Є відомости, що чесь- Щ о станеться з Флорією? Чи
єкти, які ще кілька літ тому могли би вважатися ре- ціятиви почав уводити в усіх слідок- ро`ї№инвного почуття вемо в че-хвс.ловацькііі держав), кий інспектор пряМо написав у` її громадянське виховання піде
волюційннми. Це було вже в часах крізи, але коли промислових підприємства: солідарности, але також вна- що українська (руська) шко- праві української школи, впарі з фізичним?
кріза виглядала короткотревалою, коли всі ждали, Італії 40-годинний робучий слідок розвиненої свідомо- ла менше варта. Нотарі або ін-має передати дітей до чеської
що вона скоро скінчиться. Президент Рузвелт, вид- г.ень. Кажу — почав заводити, сти: вона знає, іцо здобуття ші державні урядовці (лісни- школи. Цей поступок є проти-
КУДИ Й Д Е МАРДЖІ?
но, переконаний, що кріза, котра почалася в 1929 бо в таких справах, що г.тибо- 40-годинного дня є великим ки, директори залізниць та ін- законний, а українська школа
році, не є винятковим явищем, що за цією крізою ко порушують ціле економіч- здобутком в історії боротьби ші) примушують своїх служ- має протіґ такого наказу го- Газетярі, що були Приявни-
можемо сподіватися другої, та що кожда кріза мо- не життя держави, треба йти за звільнення робітництва, — бовців, щоб дітей давали до стро протестувати. На це вже ми при демонстраціях д-ра
же тревати довше, як люди цього на її ( початку дуже обережно, щоб не поста- здобутком, що мусить зали- чеської школи, бо інакше утра не можна знайти лагідного Мекгро з близнючками, завва-
сподіваються. Президент Рузвелт припускає, що витн її в занадто невигідне від- шитися на довший час і в уся- тять хліб, бо не проявляють слова. Такі випадки треба за жали, що в той час, як Флорія
кріза може повторитися з правильністю хронічної ношення до інших держав на кому разі не може буѓй втра- своєї діяльности до держави раз зголошувати нашим пб виконувала преспокійно чудс-
хороби;_ тому то він береться дуже серіозно до світовому ринку, де відбува- чений, і що дасть величезні ка- Настрашений родич і сам нестам, або культурно-освітним са фізичної справности, Мар-
направи лиха. Він не припускає, що ќрізі можна ється страшна конкуренція. слідки з поверненням кращих знає, що має робити. Буває організаціям, щоб могли джі проявляла нахил до плачу.
запобігти. Цим вії навіть не займається. Замісць Тому в деяких підприємствах часів. Італійські робітники так, що підляже примусовії й часу протестувати проти Як їй завдано яке завдання, во-
говорити про запобіження крізи, він каже: краще можна було відразу ввести 40- пригадують собі, скільки про- запише свою дитину до чесь кої ганебної поведінки. на денервувалася, впиралася,
припустім, що кріза прийде й берімся вже нині до годинний робучий день, а в лито ќрови, скільки страйків і коли, а коли видить, ще кривилась, а далі плакала.
роботи, щоби вона не заскочила нас не пригото- деяких скоротити лише до 45 сил витрачено на здобуття 48- його дитина там ие по свойому Приняття-записи української
ваних так, як нас заскочила кріза з 1929 року. З чи 42-годинного і т. д. Певна годинного дня. І розуміють, вчиться, хотів` би її забрати, дитини до чеської або іншої Тут ми вже легко можемо
цього зрозуміння положення виходить його „плян річ, що саме тому, що ця ре- що коли тепер 40-годииний але вже запізно. у „нер`уськоГ' школи е проти добачити, яку напрямну взяла
забезпечення". „Так ловляться душі. І законне. собі ця дитина. її плач показўе
форма відбувається в межах день приходить до них без
що вона з труднощів життя
„Спитаєте, чому? Цитуємо пробуватиме виходити плачем,
всім' культурним людям право або розбуджуванням до себе
— Та вона стояла при своїм. - Елька, то цілком не така, те, щоби про. нього рішав па- сильну v нас постанову закона жалю, милосердя. Того роду
Тоді я принесла колотушку, Вона і сама вміє жити і дру-'тичок. Запитаний, чи оженить- XXXVIli p. 1868, котра в $ 58. людина драматизує свої сла-
КАСЬКАВИГРАЛА мітлу і віхоть, тай кинула їй в гим дає жити. Як пече паляни- ся з Каською, відповів:
лице, кажучи: ці, то дасть скоштувати всім
приписує ось-що: Кожний y-j бости. щоб виправдатися від
— Суд зарядив льосування чень має дістати науку в мате- роботи, обовязку, або хочбн
(Пригода в шведському селі). рннській мові, наскільки ця мо- чесної поведінки супроти ін-
„Маєш назад твоє сміття. сусідкам. Ніколи не забуду, я Льос рішив
кого то медівника вона дала В душі погадав собі: ва е мовою населення, що жи ших людей. Коли вона станс
—. їб) Тепер віддай мені мій пиріг! — Коли Каська виграла, то ве в селі.
— Борони Боже! Я в її хаті
— Я хочу сказати, чи Каська — А чи суд знає, що вона мені минулої осени, коли ви- суспільною діячкою, то все ста-
не була тоді, "коли Христіян зробила? брала мід. Медівник такий був може не `буде бити мене. „Це ясне, як сонце. З того ратиметься промовляти до
сидів там. Про мене також ні- має право до Христіяна. великий, про'шу суду, що — Бачиш, Елько, що я ви- ходить, що родичі навіть не вл`асного милосердя слухачів.
— То добре! — сказав суддя — Ні, не знаю, — відповів
хто не скаже, щоби я мала мій чоловік і всі наші діти аж грала! — сказала Каська. — мають права записати й виси- У неї той буде великий діяч,
суддя.
звичку підслухувати чужі роз- вдоволений, бо гадав, що бо- похорувалися, зївши його. Тепер ходи і поможи мені за- лати свою дитину до іншої що своїми словами буджуt
дай сей свідок зачне свої зі — Вивалила мені язик! Та школи, а тільки до такої людей до плачу. В неї той бу-
мови.
знання „до річи". кож не соромилася взяти назад Судді вже досить було тих вести його назад до хати.
— Свідок може відійти!
— Якосьв то пекла я'пиро- колотушку, мітлу і помело. зізнань свідків. Підвівся і ка- Хоч Елька була ‚дуже учнн- котрої навчальна мова є рівно дс великий письменник, що ви-
сказав суддя, не показуючи,
ги. Каська просила мене, щоби Так, не соромилася! Мене на- же: на і любила людям помагати, 4асно , материнською імовою кручучє людям сльози з очей.
що він сердитий, бо такий сві- — Бачу, що ніяка партія віповіла: дитини".
я дала їй одного- пирога, за пала лють. Я прискочила до
док забрав йому стільки часу — Кравець твій, ти вези йо-
що вона дасть мені що інше. огнища, вхопила горіючу ски- не годна доказати, що право ПЛАЧ І БОРОТЬБА.
своїм оповіданням про моло- Я дала їй пирога, за що від неї по її стороні. Нехай рішить го! Як би я тобі помагала, то ЗМІСТ 1-го (25) ЧИСЛА
пу. Саме, коли вона пересту-
ко. по дорозі він міг би розгада- „РІДНОЇ МОВИ":
дістала колотушку з ялички, пала поріг, ми так все робимо, жереб. " Декому це може виглядати
— Друга сторона має свід- мітлу і помело. Пиріг був до- Суддя вислав судового слу- тися і для мене покинути тебе. Іеторі(
. ... вивчення склад-
кинула за. нею скипою і тричі І. Панькевнч: Українські говори справді - вартісною
г
громад-
ка? — спитав суддя, звернув- брий, просто з печі і великий сплюнула: тьфу, тьфу, тьфу гу по два однакові патички, Мене висміяв би цілий світ, як Закарпаття. М. Гнатишак: Артизм ською діяльністю. Але прак-
шися до Ельки. як бохонець хліба. би я 'мала мужа такого, як ся творів Степана Руданського. M. Пуш- тнчні
— Маю! — відповіла Елька. — Добре, добре, — перебив тільки щоб один був довший, покрака! `Іл
кар: Зміна о. л на і в говорі села солідні досліди над
— Скажи, чи не так було? суддя. — Та ми хотіли би другий коротший. Коли слуга Головчинець, Зллісецького повіту'. Б впливо'м такого суспільної"
— Маю. ліп'шого, як'вона. Ліз- Каська поклонилася судді і логічні Кобилянськийт^ Фонетичні та ссмасіо-
бета розкаже докладно, як то спитала Лізбета, звернув- знати, чим ти годна підкріпити вернувся з патичкамќ в жмені, трансформації в місцевих сло- виховання підсувають нам
шися до Каськи. зізнання Ельки, котрих кінці виставали, суддя присяжним, вхопила тачки і сумніви щодо порадности та-
було. сказав до обох дівчат: відїхада з виграним Христія- ків пера, лист 4: Ще про апострофа, кої тактики. Вен Викс Брук. ;і-
Покликана суддею Лізбетка Каська не відп'овіла нічого. Голос судді показував, що ном. По трох тижнях пастор і. Бчлнгооський: Говірка села Сера- мериканськиіі критик, у своїй
приступила до стола, присяг- — Т о я скажу, що ти зро- він вже нетерпеливився, і йому — Тягніть! Котрій дістанеть- финець, Городенського повіту. "
звінчав їх. `критиці п'овістей американ-
ла на біблію і зачала: била! — розказувала Лізбета стало забагато тих вступів до ся довший патиЧок, тота діста- (Кінець),
Передплатників, Читачів і Приі
ників „Рідної Мови": Місяць січень
— Тога, во. далі. — Коли Каська пирога самої р'.чн. у не кравця. — І місяць розбудови „Рідної Мови". ського письменника Аптснл
— Котра? — перебив суддя. вже зіла, прийшла до мене і — Чий підкріпити? — зача- Каська скочила до слуги так, Чистота й правильність української Синклера доказує, що своїми
мови, відповідь на запитання наших писаннями Аптон Синкдер
— А хтож би, як не вона, то- каже: ла Лізбета „ д о річи". — Та що троха не перевернула його. ВСЕ НОВІ КАЇНИ. Читачів. Новини з української мови.
та Каська! — відповіла Лізбе- ‚Крізь цілий пиріг ішов ка- тим, що була би ганьба і Вхопила за оба патички. Слу- Мова наших видань. Златоструй укра- промовляє до власного мило-
Мешканець села Глинни, сто- їнськоТ мови. Дописи Прихильників
та. — Вона ввесь свій вік була нал. Щур вигриз його. Взагалі смертельний гріх, коли би ви- га держав сильно і в його ру- динського повіту на Поліссі, рідної мови. Розділ для самоуків і ді- сердя американських робітпи-
погана і нахабна. Не буду роз- з пирога була тільки шкірка, грала Каська. То горда, на- ці один, таки лишився. Взяла Омелько Левковець, ударив тей: „Рідне Слово". Початкова^ Гра- ків Він певно робить це в тій
матнка укр. літературної мови. —
каувати з кінця. Скажу лиш бо середину зїли щурі. За те паслива стара дівка. Лиш його Елька. Коли обі показали свого малого брата, за якого Адреса „Рідної Мови": Warszawa LV, вірі, що він причиняється до
те. що тоді було. що я тобі дала, мені належить- приказувала би. Скупа і впер- свої патички судді, в руці заступився третій брат, 19-літ- ul. Stalowa 25 m. 10. Передплата річ- піднесення. На ділі, каже Вен
нл 6 зл., піврічна 3 зл., чвертьрічна
— Тоді, коли Христіян був ся ще один пиріг. та як цап! То справжня відьма! Каськи був довший. ній Трохим. Розлючений . О- 1.60 зл.; за границею в Европі 9 зл., Викс Бруќс, Синклер робітнії-
Америці 2 дол. річно. Нові перед- ків тільки ослаблює. Він ка-
у Ельки? — спитав суддя, ко- „Не соромно тобі таке Так, то відьма! — іговто- Таким способом спір був о- мелько вдарив Трохима но- вплатники, коли того бажають, діста-
трий хотів зізнання відразу плести?" — ттитаю її. „Пиріг рила Лізбета і хвилю надўм`у- статочно порішений... хіба, жем у лице так сильно, що той, югь ‚.Рідну Мову" від 1-го числа: Річ- Же, що він визволяє; на ді-н
авести до предмету спору. був просто з печі. Щ е теплий"^ валася, щ о сказати про Ельку. що Христіян не згодивсь би на заки прибув лікар, умер. ник 1 (без 2 і 3 чисел) 5 зл.; річник він їх від визволення віддаляє.
11 — 6 зл., оплавлений 7.50 зл.
' Ч . 16. УСВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 2Ьго СІЧНЯ, 1935.

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ З УКРАЇНСЬКОГО ПОЗіТ! J f f l S E Y C I T Y , N. J . , І І І К Ш і и і ! = ^ ПОЗІР1 хоч вже за неї не десятки, дня скінчитись раз на все. дуть осуджувати лише доти,
сотні літ бореться. Македонія, Македонці — це найстарший доки вони не визволяться. По-
— це серце без тіла, як слуш- народ Европи. Щ е до Христа бідиика ніхто і ніколи не су-
ШЯІ^№РИ!" ПЕРШИЙ В Е Є Н Я Н И П
ВІ 1 О З В А В С Я Н А П О К Л И К по замітив один німецький вони творили основу ногучо- дить. Гаслом їх е: свобода або
МУЗЕЮ.

ц „Свободі" був поклик Му-


Погруддя Тараса Шевченка для ВЕЛИКИЙ Б А Л Ь ^ журналіст, і з тої точки поѓля- сти Балканў, зглядно грецької смерть, а тому відповідає й їх
ду й ми попробуємо поглянути держави. В їх жилах пливе прапор, червоно-чоршій. Чер-
на неї. кров сміливого Алек- вона барва — це життя, а чор-
Музею Красних Штук
ісю Визвольної Боротьби, щоб `. :——:: : влаштовує ; :: і Македонці мають в світі сла- сандра Великого, що рушав на на, це смерть. Світова війна
вислати йому деякі числа на- у ДІтройті.'
ТОВАРИСТВО ДАРАХІВЩИНА, ВІД. 275 У. Н. СОЮЗА ву вічних революціонерів, чи підбій Індій. В часі ма'ндрівки не принесла Македонцям волі.
тої газети. Цим подаємо до відома, що В ДЖЕРЗИ С1ТИ, Н. ДЖ. краще сказати нігілістів, цебто Славян вони помішалися 2 Вони, опираючись на, вільсо-
Прочитавши цей поклик, комітет, який був зорганізова- В С У Ш У , Д Н Я 4 - Г О ТРАВНА ( H A Y ) 1935 РОКУ людей, що все хотять зннщи- Славќками, зглядно з Болга` нівських засадах, просилиі щоб
переглянув свою „Свободу", ний 1929 р. Українським На- В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ ти. Це таки правда; Македонці рами, так, що стратили навіть їм європейські побідннки да-
вислід нього такий: ціональним Хором '„Думка' хотять знищити все, що не мл свою мову і нині говорять по ли змогу висловитись свобід-
181-183 F L E E T S T R E E T J E R S E Y CITY, N. J.
висилаю до Музею в Празі для будови ламятиика Тара- ним голосуванням, чого вони
нќі числа за 1934 рік: 94, 99,сови Шевченкови в Бел Ай-сестрицтва,-ќлюби Балевий комітет щиро просить всі товариства, братства, кедонське на македонській болгарськи, але вони Болгара-
і комітет парохіяльний, щоби не влашто- землі. Свойого вони нічого ми не стали таксамо, як не хотять і за ким вони підуть.
ЌНІ. 111, 124, 128, 150, 190, 192, ленд парку, по кількох роках вували ніяких забав на` цей день, защо вже наперед щиро нищать, тож з власної точки стали Сербами. Вони остались) Але й цього недопущено. Тож
застою в своїй чинности те- Вам дякуємо. — Балевий Комітет. погляду вони не е нігілістами. Македонцями. В їх жилах пли- нічого іншого не осталось, як
Позатим висилаю ще такі чи- пер вивязуеТься з перебраноюj
сла: 256, 257, 258, 259 262, 263, на себе перед громадою обо ПОВІДОМЛЕННЯ Даючи Македонцям таку наз- ве македонська кров з доміш- дальше боротись до повідного
ву, чужинець не подумає над) кою ќрови славянської. Пере- кінця. Уповати на людську
Отсим подається до відома хвальним товариствам, братствам тим, що передумови до такої важає однак македонська до- справедливість, це не македон-
275, 279, 301, 305. Подаю це бязку.
на ге, щоб інші читачі висила- Українське громадянство і 1 сестрнцтвам в Ню Иорку, що назви зовсім пофальшевані. мїшка. ська вдача. Вони знають, що
ли інші числа і тим допомогли Дітройті знає, які були принц ТОВАРИСТВО ДНІСТЕР, 'ВІДДІЛ 361 У. Н. СОЮЗА Для кращого зрозуміння спра- Македонія є так положена, лише своєю силою вони змо-
Музеви доповнити цілий річ- ни, що справа з памятником, УЛАШТОВУЄ ЦЬОГО РОКУ ви наведемо приклад. Припу- що вона творить переходовий жуть вирватись з неволі. їхня
ник. А ще краще булоб, колиб який мав би бути в Бел Айленд стім, що Німеччину заняли пункт з полудня на північ і І організація має нині свої від-
хто вислав цілий річник, якщо парку, по початковім великім
ь нього є.
G S T ДВА ПІКНІКИ ^ g S
підйомі потім застрягла й за А САМЕ ДНЯ 2-го ЧЕРВНЯ І 18-го СЕРПНЯ 1935 РОКУ.
Французи. Німці будуть боро- зі сходу на захід або й навпа- діли по цілому світі. Всі пра-
нитись перед Французами і за Тому кождому є вигідної цюють для одної ціли. Про
Той поклик е теж для нас спала в минулих кількох ро те їх будуть звати нігілістами. мати цей край в свойому по- організацію народу на ширшу
Щоби не стрінутись з опозицією інших організацій,
доброю заввагою, щоб шанува ках. Та ми можемо отверто тому просимо стриматись в вище наведені дні від улашто- Німці будуть нищини Францу- сіданні, щоб тимсамим опа- скалю не може бути й мови.
ги часопис і його складати глянути громаді в очі і сказати, вування підприємств', щоб дати нам змогу прибути на ваше зів і за те їх будуть називати нувати цілий Балкан. Край ба- Одинокою, остоєю Македонців
в річники. Прийде час, ще що це не була вина хору „Дум- підприємство, а вам, шановне громадянство, на наше. і б вічним'и революціонерами. А гатий і гарний. Ці дані відомі є нині родина. Родина засту-
можна буде з них зробити да- і", ані комітету. Укр. Зап. Тов. Дністер, від. 361, У. Н. С. в Ню Иорку. ніхто над цим це подумає, що кодомў, хто ближче займаєть- пає Македонцям і школи і
руноќ до бібліотек чи музеїв Ми були свідомі свого зав- Німцям таксамо не треба на їх балканською політикою. університети і вітчину і все,
в старім краю, куди нашої дання. І певно булиб довели території Французів, як і Ма- Вже за часів старого Риму Ма- що хто хоче. В родині панує
ської справи, яка буде з дого, слонення цього погруддя ціла
‚.Свободи" тепер не пускають. властиве діло до кінця, якби що погруддя великого сина У - наша громада й іміграція від- кедонцям не треба Сербів тс кедонія було поділена на чо- македонська свобода і маке-
-.вооодиеплтепермож-щзймв-И було в пас так, як повинно країни буде уміщене в такій дали належну честь нашому Греків, або, як нам, не треба тири провіції. При поділі рим- доиська родина є клітиною
.Михайло Галькевич, бути, колиб ми не так дуже інституції як Музей Красних воскресителеви Тарасови. ані Москалів, ані Поляків та ської держави на східну і за- македонської, тайної держави,
Стретфорд, Конн. звертали увагу на те, „хто" ро- Штук в Дітройті. Наш геиіяль- Румунів і Чехів. Треба споді хідну, Македонія осталась по так, як в інших державах гро-
ЗА КОМІТЕТ: ватись, що й нас назвуть нігі- середині. На протязі б століть мади.
бить, а більше на те, „ щ о " ро-ний різьбар навіть зрадів, що
бить. Та нехай минуле піде в йому, синовн того самого на- Теодор Зарембський, голова; лістами, якщо нам в скорому була Македонія під турецьким Що буде дальше? — питає .
„СВІЙ Д О ЧУЖОГО". Юрій Гулиќ, писар, часі не вдасться добути Ўкраї- пануванням, які замінили т
а м
забуття. роду, з якого вийшов Батько
Стефан Присташ, скарбник. ні волі і ми будемо змушені, панування кочуючих тоді Сла себе дехто. Мається при тому
! ќ'давно тому був я в одно- По припиненню праці 1929 Тарас, приходиться це діло ви- на увазі, що у македонській
довгий час боротись проти чу- вян. Туркам не вдалось зни
му домі, де мешкали Українці. комітет мав у своїх руках конати. Тому властива гроше- жих нам елементів на нашій щити македонську свободо організації панують непорозу-
Дім той був випадково вла- поверх ?500, які зібрано на лі- ва справа, яка булаб вимагала іння, а часом і ворожнечі. А-
землі. любність. Болгарсько-македон- е хтож від Цього вільний?
онстю якогось Жида. Україн- сти, імпрезами, чи віль- рубих тисяч долярів, не, ввій- МАКЕДОНІЯ - С Е Р Ц Е Б Е З
ними датками. Гроші були зло- ила тут властиво в рахубу. Нині Македонці не мають ська приязнь` датується ще зі От у нас, Українців, ще недавно
ці платили ЗО долярів „ренту"
кождого місяця, і то точно. жені в банку. Час минав, а ді- Далі п. А. Архипенко за- держави. Колиб вони її мали, то спільної боротьби проти Тур- повстала визвольна орґаніза-
Але якось я завважив, що ніякого не було. Потім при- пропонував, що добре було би, Недавно закінчена сесія Co- вонаб мала простір 65,000 кв. ків. Европа постаралась визво- ція, а вже в народі повстають
лнти балканські народи зпід того приводу непорозумін-
дім той не був як слід удержу- йшла банкова ' кріза і зібрані щоб з погруддя для Дітройту, юзу Націй, що займалася ви- км. з 1,300 тисяч мешканцями. турецького ярма і дати їм сво-
. Таке саме в Македонців.
ваний. В першій мірі був хо-фонди були заморожені. Та пояк уже буде готове, зробити ясненням марсейського атента- Та земля нині поділена між боду і держави, а Македонію
мсь часі банк звернув 70% такоїж самої величини копію з ту, закінчилась тим, що винай- Болгарами, Греі.-амита Серба- В кожді.м народі бувають лю-
лодний. Вікна старі. Підлога, таки залишено як нерозвязане де добрі і лихі. Як і впас, і в
сходи — потребували направи. грошей. Тоді комітет почав ду- бронзу і вислати на рідну шла соломонівську формулу) ми. Щ о це таке Македонці? питання. Милосердна Европа Македонців переважають доб--
батьківщину, до Національно- для і залагодження конфлікту, Кауть, що це балканські бан-
Навіть замку не було при од-мати, що зробити з тими гро- залишила була Туркам Маке-
них дверях. мадськимн грішми. Пропози- го Музею у Львові, як дар а- виниклого на тлі того атента- дити. Це неправда, бо Маке- донію. Македонці боролись рі, цебто ті, що їм миліша віт-
мсриканських Українців. Та на ту між Сербією та Мадярщи- донці народ, який дуже лю- чина за охлап чужий, киненни
..Чому не підете до власни- цій було чимало. Та все вони це треба би яких тисячу доля- ною. Зробили так, що ї вовк бить свою вітчину і серед яко- дальше. 1893 року вони зало- з ласки для відчіпного. Досі
ка цього дому і не впімнете- були того роду, що могли за- рів. На свойому засіданні ко- ситий і коза ціла і справа ѓз го багто менше виявів банди- жили відому ще й нині маке- Македонці не дали себе здена-
ся, щоб направив двері? Чен- доволити одних жертводавців,
ітет, як теж хор „Думка", од- суті лишилась невирішеною, бо тизму, як серед першого-ліп- донську революційну організа- ціоналізувати, то треба споді-
же не можна зимувати в хаті, а не задоволяли інших, в чім оголосно згодились на ці о- мадярсько-сербське, чи може шого культурного европей- цію для боротьби з Турками. ватись, що вони й далі усто-
де вітер відчиняє двері?" — відгравали ролю ріжні иолітич- бидві пропозиції. І замісць од- краще сказати хорватсько- ського народу. Цим не сказа- Борців за незалежність звали яться в боротьбі за волю. В
і перекоання.
запитав я господаря дому. ного погруддя Т. Шевченка ми сербське напруження, дальше но, що Македонці е народом Турки комітаджами. Нині ця Македонців нема сумніву, що
Але замісць відповіли наша Нарешті один з,членів комі- законтрактували два, одно для лишилось неясним. Союз Націй некультурним. Не зважаючи організація така міцна, що во-правда переможе, таксамо, як
`.обра українська душа купила тету дав пропозицію, щоб заДітройту, а друге для рідного — цей модерний Соломон не на вікову неволю й розподі- на в дійсності опановує цілу цього сумніву нема і в рядах
фонди, якщо це можливе,
новий замок і направила двері краю. Зробили ми це з тою любить займатись справами по леність македонської землі, Македонію, без огляду на гра- українських революціонерів.
сама.... Чемно, спокійно, щоб зробити погруддя Тараса Шев- надією, що українське грома- суті, бо це для нього невигід- Македонія живе і бореться. ниці та чужі нагінки. В Греції,
енка для дітройтського музе- Набудуче треба сказати, що
не образити власника дому. дянство нам допоможе, якщо но і тодіб він не був Соломо- Вона дає себе відчувати всю- Болгарії та Сербії Македонці правдоподібно Україна скорше
Нічого я на те не казав, ли- з. Пропозиція припала до впо- прийдеться нам звернутись до ном. Та не лише справа Хорва- все. Методи цієї бороть- творять держави в державах, добється свободи, як Македо-
іис подумав собі: що би то бу- доби і комітет почав в тім на- з якими ніхто не годен собі
нього за матеріяльною помічю тів обговорювалась талі; гово- би стараються македонські о- Нашим обовязкоМ буде
.ш, якби так господарем того прямі працю. І порозумівся з на ту ціль. рили й про Македонію, бож купанти зогидити, придаючи дати ради. допомогти Македонцям визво-
дому був Українець? нашим ґеніяльним скульпто- сербського короля вбив Ма- їм ріжні погані назви, але про- Македонці беруть поміч там, литись з неволі та створити
Памятник для Дітройту буде
Чи не булоб там сварні, ром, Олександром Архипенком. кедонець. те мають перед Македонцями де її лише знайдуть. Але їм її собі на Балкані могучого со-
гніву, а то й бійки' часом? не зважаючи на наші готовий за яких два-три міся-
я уже тепер в цілости Тепер займемось ближче с а рсспект і рахуються з можли- тяжко знайти. Для осягнення юзника, для забезпечення сво-
Мимохіть мої думки заверну- скупі фонди, пропозицію гфи- :

ений. На одно ще тре- мою Македонією, яка досі не вістю, що панування над Ма- ціли для них всі засоби доб- держави від несподіванок з
лись до краю... Я нагадав со- няв, беручи під увагу велику щоб у день від- зуміла добути собі свободи. кедонією може одного гарного рі, бо вони знають, що їх бу- того боку. Н. С.
Gi судові випадки, де то свої культурну користь для ўкраїн-
своїх водили по судах за дур-
виці, лише тому, що це свої.
Як то відмінно звучать у нас Антін Чехов. Лапкин витягнув скоро руку за рибою, та за- Від сестри шантажист дістав усі скриночки, які '
в практиці кличі: місць риби схопив руку Анни Семенівни. мала у своїй кімнаті.
‚.Свій до свого" і „Свій до
чужого"і
ШПИГУН Притиснув її мимоволі-до у с т . . .
Анна старалася вирвати руку, т а . . .
Далі мусіли нещасливі обдаровувати його ще
ріжними вартісними річами.
Федір Лунів, Та вже було запізно. Злобному хлопцеви все це дуже подобалося.
Дубюк, Айова. Іван Іванович Лапкин, пристойний, молодий чо- Уста обоїх зійшлися неждано та злучилися в Став пильненько наглядати, щоб запевнити собі
ловік, і Анна Самблицька, молода дівчина дійшли довгому, гарячому цілунку. дальші доходи. S
до берега та сіли на лавочці. За першим прийшов другий, за другим третій, Ходив за Анною та Лапкином наче тінь і не
ПОСМЕРТНА ЗГАДКА. То було гарне затишне місце, скрите між ку- потім прийшла черга на гарячі присяги. кидав їх навіть на `хвилину.
щами лозини над самою водою. Щасливі хвилини! — Ах, ти драбе! — сердився Лапкин. — Такий
В місцевості Плейнфілд, Н. - Тут можна було бути безпечним перед непо- Та, як відомо, на світі нема, на жаль, безмежно- смаркач, став уже таким підлякою! Щ о з нього
Дж., в домі під ч. 35 Fairview го щастя, бо стан щасливости має вже в собі зарод- виросте?!
Avc, померла в ночі з четвер- кликаними очима. Цілий червень був під знаком Миколќи. Затро-
Одинокими свідками були лише риби, що в ки отруї, або заколотить щось його з зовні.
ѓа на пятницю ПЕЛЯГІЯ ював життя залюбленим. Все їх шантажував, усе
І тепер так було.
К'ОСТЕЦЬКА. члени ця 25 від- ріжних напрямах пороли чистеньку воду, та комахи, слідкував. Раз згадав про якийсь гарний кишенько-
Ділу У. Н. Союза. Покійна що цілими роями кружляли над водою. Молоді люди, що забули про ввесь світ, цілу-
родилася в Токах, пов. Зба- Обоє мали з со'бою вудки,'бляшанки з хроба- валися без уговку. Нараз почули чийсь сміх. Гля- зий подинник...
— Як мені не купите годинника, то я піду до
і`аж, Галичина. Д о У. Н. Сою- ками й інші рибальські причандали. нули на ріку й — задеревіли.
мами
за приступила ЗО. квітня 1914. Сіли на лавці та стали ловити. , Якийсь хлопець стояв у воді по пояс.
Лапкин мусів йому приобіцяти, що купить го-
1 Іохорон відбудеться в понеді- Лапкин відкашельнув оглянувся обережно дов- То був Миколќа, брат Анни Семенівни, ґімна- динник. " .
лок; 21. січня, в годині 10:30 кола та відізвавсяѓ зійний ученик. За годинником прийшла черга на книжку Кар-
передполудиІВМ. В. ї. П . — Анно Семенівно! Стояв собі тут непорушно та всміхався хитро ла Мая. Це прикре положення молодих людей тяг-
Затих. Дівчина глянула на нього допитливо' до переляканих. нулося аж до серпня, до дня, в якому Лапкин рі-
—:Aral.... Ви цілувалися? — спитався та не шився вкінці просити, щоб йому віддали зЬ жінку
БУДЕ НОВА КОРОЛЕВА. — Щож? ждучи відповіди, додав невинно: Анну Семенівну.
— Я дуже радий, щ о . . . ми нарешті самі. Му- — Дуже добре, я скажу мамі. І То-то був щасливий день!
`міглійська міліонерка Кер
стерс купила за 9,000 фунтів шу вам багато сказати,' Анно Семенівно... дуже ба- Лапкин зачервонівся. Лапкин мав довгу розмову з батьками Анни.
рлінгів острівець Гвей-Кей, ѓ а т о . . . як я вас вперше добачив... о, о, вже шар- j -—Сподіваюся, — вистогнав — що ви, як по- Вони згодилися.
на якому живуть 223 Муриии, пає вашу вудку... Коли я вперше побачив вас, я рядна людина.:.: Шпигунство це підлота, а зрада Зараз потім побіг до еаду шукати Миколќи.
і' ньому 50 мужчин. Острівец' зараз зрозумів, що є моїм ідеалом і якій меті маю ще щось багато г і р ш е . . . То низьке й упокорю- Вкінці знайшов йо'го, підійшов до нього, зітхнув із
для міліонерки підшукало лон присвятити в будуччині моє чесне та працьовите ю ч е . . . Сподіваюся, що ви, як порядна людина... полекшею та вдарив Миколќу поза вуха.
донське бюро подорожі. Пе життя. Як я вас побачив, закохався у вас на смерть — Як дасьте мені рубля, то я нічого не скажу! ‚Було то спасення,. а рівноч`асно був і сигнал. Бо
і`і'дше острівець був. власністю і тепер кохаю вас пристрасно! О , о, ще не витя-` —відповіла порядна людина. Анна Семенівна, яка саме показалася, зрозуміла від-
Американця Велінгтона, який гайте, прошу підіждати аж добре зловиться...- — Щоо? разу, що тут зайшло.
КУПИВ ЙОГО тому 15 літ, Щоб j Прошу мені відповісти, прошу вас, п р о ш у ' . . . Про- — Не хочете? Ну, то добре! Я зараз піду до і вона дала собі духа: вдарила малого негідника
"снувати плянтацію. Тузеиці шу мені сказати, чи можу сподіватися, чи можу мами не раз, а двічі.. .
"с хотіли працювати, тому Ве мати хоч іскорку надії, що ви, п а н і . . . . Прошу вже Лапкинови не оставалось нічого, як, лише ви- Радість відзеркалювалася на лиці наречених,
шігтон не мав доходів і про В И Т Я Г З Т И '
няти рубля та'дати його Миколці. як Миколќа став вити та просити прощення.
дав острівець. Англійка купи- Анна Семенівна підняла руку високо вгору та Хлопець стиснув 'рубля в пястуму та поплив
аа дім в одній англійській витягнула вудку. — Ах, простіть мені, мої дорогенькі, вже ніколи
далі. Підсвистував собі весело якусь мельодію. того не зроблю, ніколи! '.'
фірмі. Перевезуть дім кораб-
Скрикнула з радости. Та залюблені не мали вже відваги далі цілува- Наречені признали собі, що ще ніколи не були
тем і змонтують на острівці.
Начальник муринського плс- В , повітрі вилискувалася сріблисто невеличка тися. такі щасливі, як тоді, коли могли пімститися на ма-
'ени Рубу сказап, що готов р Є б К
! і А х , якаж гарна! А х . . . вирвалася! Скоро! На другий день Лапкин приніс Миколці гар- лому шантажисті. г _ ,
г і

"ризиати Англійку королевою. Риба зісунулася- скоро із спадистого берега та но помальовану касетќу та ґумовий мячик.
впала у воду.
-:.зо.^ДА, п о н е д і л о к , 2ьго січня, iofo і l ) l l ^ w t - r i T T -

IMft!" flgr' тШіЖМЙ frWJyWfll ШШІЗ ІШШЩ -УВйТЙ ` Й Щ Ш И Ї І У І PAIN-EXPELLEI


ВСІ ЙДІМ НА JJ}JfllJ ЗІІІАНОГО Н А М
ш ,
ГЕНЕРАЛА ВОЛОДИМИРА СІКЕВИЧА Від .інших ^нил$в Ў}Р ІАДЏЦ#
ниться не лише тригранним виглядом,, який робня`ь
‚ЇІЃФТ№ІКОКІ

його -подібним Д О вистрому старогрецьких святинь, З імянин на. визвольну акцію.


ріж- ЛОНГСТАВН, О.

Тема лекцій: С О Б О Р Н І С Т Ь І Н Е З А Л Е Ж Н І С Т Ь УКРАЇНИ.


: : : — Л е к ц і ї відбудуться : ::——: а також тим, Щ О зарослий с.меречинОю. Ті смереки В день св. лервомученика,,
доставляють живиш для виробу фр^Уіуеь№Ї тер- Степана пошапувалн кілька
В НЕДІЛЮ, ДНЯ Ш І СІЧНЯ (JANUAHY) 1935 РОКУ пентини. ТЗООН TfijK д о д а т ь ГРЕЦЬ$№ ЦЧІШ ‚сндку громадян всіми любленого на-.
В ГАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ, живиці. Х о ч .дошд діадутть тут л и т е ^илово. .емере- jMiOcp щирого патріота,'п. Сте-,
334 JEAST AHA. ЗТЛВЕТ, NBW W - B J - - в - З Р г . . . . ки Пенте^крну,^^^ добгде д е р ж а т ^ . .„ і Ворожбита`, зложивши
Початок агод.7:80 ввечір. — Вступ для стариќх 25 цмт.— Для дітей даром На Пеителіконі, що високий тисячу метрів, -е йому сердечні желання. з наго-,
відомі .кюп.9дьш` ^ р ж о р у , З ліоргх) побудо.еаиий а- ди імяьшн. Мило провели МИ
в ПОНЕДІЛОК, Д Н Я 21-ГО СІЧНЯ ( Ш Ш ) 1 9 3 5 Щ
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ,
У тенський Акрополь. : Тут теж ие.веПим^е;йастй^ьке цишй вечір, співаючи різдвяні дрібні ОГОЛОШЕННЯ
село. Жінки в гарному Н ^ О Д Й Ь О А І У темно-синьо- коляди й обгаворюючи давні
217-219 EAST 6lb STREET, І .new укжк, лчґ у. спомиіш з рідних сторін. Перед IJOTPIbHO спільника до ф .
Початеќ в год ЛйО ввечір. — .Встун для старших 125 дні. — Для дітей даром. му одязі З ^ Щ Џ Ш тканинами родами,., Ластудш ті а

- jtfrKplu ЛЕКЦІЙ б у д у т ь . Ф І Л Ь М О В І О Б М А З К И живуть не ЇФАШ^^ИЯЩІХІРУІІІРАД.ЩИ., `^ати побу- відходом д.^в.-`.хотянц зроби- бричного інтересу з капіт.І.ТІІМ
ппоснмо вье українське` громадянство Ню Иорку й околиці прийти громадно на лекцію renej :рал довані з СЩЯНОВИХ ги.іяук із твзорисѓіНіійН килима- 'ри цю ‚хвилю ще памнтнішою, $1,000. Голоситися особисто а-
Тому просимо w j у , ^ а н у е т е того, хто, нарозказ гйршг-- j У..фаїиськог6 Пар бо листовно д о ;
Сікевнча, де почу : прекрасного 6 e c J J l r f M K a а а к о ж В Ш
ми, проміниетих :барв, що ма-ють забезпечити пе- п. Чвам Ііавло.вськиіі припеча-
і Гру
л-женту і першої президента У.Н.Р.. проф. Михай.і раїнсьі і бились -за B .
v P. SHOSTAK,
всі спГшім,"як с ред дощем.. і а середині хати барині ткашши, Щ О тав її добрим ділом. Він підніс,
Соборну Україна
старші і молодь .Комѓѓет. .
їх роблять жіцни. ІВСЮДИ жанки ооблять ті килими, щоби зробити складку иа ви- 27 Charlton St., Newark, N. J .
а рівночасно доглядають, дітей. Вовну задля того авольну -боротьбу. Зібрано н а продаж ф і л ь в а р о к
здовж східніх кордонів СССР, Та це капля японської води в дають їм кози та нечисленні зре-штечо в селі вівці. $5, які вислано до Обєднання Джерзн Стейті і 2. гарні фарми, в

ЩКЩ ЙДЕ Б Т Ш Д . наймають монгольські степи, китайському, чи пак манджур- Мати повчає дочку, як треба закрашувати нитку, иа призначену ціль. Жертвува- трі можна купити за пів ціни ќі
переходять у місцевостях, де ському морі. Більшої окілько- як сплітати. Мужчачьщ, І Ц О ^айже ^ и м и днями ли по .$І: н. Ст. 'Ворожбцт, ів.через то, Що люди ВІдїжджаюті
ІІІЩЦЙ стейт. Фармн вже пішли і І
Велика школа праці. ще не станула людська нога, сти аматорів хліборобської ко- Пааловський, Данько Г}етриќ, вгору, але як прийде весиа, то
лежать ліниво да j-рнці, не дуже хо пилд^удохь кіз; будуть дорожчі: Тепер найліпше
Теперішня Манджурія цс од- опираються об золотоносні ио- дьонізації нустинтшх манджур- часом, як мають охоту, роблять металеві приќѓдаси, І.Василь .Гринько і Mux. Тхурнк. лити ‚фарму. .Маю також сальви
на велика школа праці, в якій лоси берегів ріки Амуру. Від ських земель досі нема, а ті,-що якимдд потім їх жінки та дрчки ДLЩKlpaдцyють обуву. склеїти ріжного рода, як також і
бизнеса, які кому потрібно II,
під управою здібних і досвід- Харбіна до міст Хей.-Хе й АА? є, во.тію,ть південну Манджурі- Часто довго задержуються поза д^омом, снляїть у формації пишіть, а вам Негайно
ѓВСТУПАЙТЕ Г Р О М А Д Н О
чених японських учителів у- ѓўна на північному кінці Ман- ю, що більше відповідна для грубих аовняних гульках, а в село посилають лише пншу.
P E T E R Е Z А V U К,
і
чатьтгя всі без винятку — ці-джурії ідеться новою залізни- Японців під оглядом підсоння, козяче молоко. Паша, що нею кормлять .кози, дуже В ЧЛЕНИ УКРАЩСЬКОГО {US H U S S A ST., LINDEN, N.
сар, міністри, службовці, вій- чотирнацять годин. Давиі- або околиці, що мають більші
треба було мучитися на скупа, та пастухи від століть плекакт, їх, хоч .сьо- НАРОДНОГО 'СОЮЗА.
сько, купці, хлібороби та УВАГА ШКОЛЯРІ (GRADUATES і,
годні вони менше нриносять доходу, -бо за кожну
віть опришки хунхузи. Цісар тій дорозі кілька тижнів перед- козу мусять платити податок. А всеж ті люди жи- ќуповати памяткової книжки (Aat..-
Ган-Де, на спосіб англійського потоповою китайською арбою Ш Т У Ч Н И И М У Ж Е С Ь К И И н о - У се е
Р Д таких незавидних відносин щасливо та
В ТЬ ЖАХЛИВА ИОМИЛКА В graph Album) і платити доляра чи
короля, вчиться „володіти, а не (возом) або пізніше кілька 'вдоволено. ШПИТАЛІ. кілько, в міце дістанете даром з.ае
: , . . . . . . . . . . діть до мого фотографічною заве-
правити", воскрешає давній днів автами. ЛОВИИ ГОРМОН?
Кілька залізничих шляхів, за- До жидівскього шпиталю yV денна перед закінченням школи
церемонія.! ианджурсько-ки- Н. O S C A R .
Швайцарському хемікови Варшаві прийшла недавно на
тайського двору, складає жерт- гальної довжини двох тисяч p h o t o studio,
ви небу-, виконує приписані по- миль, є вже в руху, багато ще нрофесорови
стило зладити
Руціцка
штучно
поща-
му
ДІТОЧІ КНИЖКИ НА ШЕВЧЕНКОВІ СВЯТА хірургічну операцію 36-літня 7 AVE. aV, Лколо 1-ої ул.) HEW YORK
Гайндля Мордкович. Операці
клони в бік „святої гори" Чан будують або приготовляють до
6o-uraf патронќи династії ТІ будови. Крім того побуду ва-
час від часу під уважною кон- ли 7,500 миль догори, почасти
жеський половий гормон. Пі
сля адреналши та тироксини! тарасовим піляхом вдалась і недужа приходила) ГМ'продаж 40 і ОЧІ акрів,
до здоровля. Перед кількома Ф І Ш е і '-більші, декоѓрі і.
бетонової, що лучить найваж- був би це третій штучно спре- Збірка Підібрав
промов, деклямацій та сценічних картин на ‚Шевченкові Ро^оаини.
І впорядкував Михайло Таранько. ЗМІСТ: вступ — Перед Тара- днями лікар звелів дати їй ҐРОСЄРНЮ. ЛОТИ І ДОМИ ІІІ!
тролею японського амбасадо-
діарованин гормон. ссчіі^мСв-гтомГЩо пе таке — ІІевчензюеі. Родовики. -Як уж-вговн-и інєкцію розчину цукру. Один
ра дає інтерню чужим журна- ніші місиевости в краю. Згід- Шевченкове Свято (з програмою на взірець). з асистентів помилився і за
лістам. Та ті інтерню нічого та- но з урядовим пляном розбу- 'Природній мужеськнй тор- А . ) СВЯТОЧНІ ПРОМОВИ: , N. J .
місць цукрового розчину вжив
кого не говорять, бо він опо-лови комунікації, до 1942. ро мон одержували досі природ- Промова прозою для старших дітей.
Промова віршом для старших дітей, до інекції терпентини. Наслід В П І І Т І І Й канва, нитки до ви-
нідає лишо про свої особисті ќу має повстати 60,000 миль иім шляхом м. ін. із сечі муж- іірнвіт віршом для менших дітей. помилки^показалися страш- I f % Ц І # Й шнвання D. М. С і
упорядкування, як проводить ріжних автомобільних доріг. чини. РІого ділання випробо- , Промова святочна віршом для двоє дітей (діяльоґ). ЂІ %З %З І ШШ стемповзні річи. Пи-
бо хора померла незаба- :`"
час і т. д. Міністри та службов- Для боротьби з катастрофадь- вўвали деякий час на кастро- Б.) РЕФЕРАТИ: w w w
шіть по катальог до:
ними повенями рік опрацюва- ваних когута'х, яким після Популярний реферат про Шевченка. ром серед жахливих мук. Го- UKRAINIAN BAZAR,
ці вчаться працювати, що для .Коротенький реферат, який можна виголосити з памяти. ловний лікар шпиталю, д-р ЃЃВ Ш зМЬ Ш tAt-r York, N. Y.
тих людей, що привикли ліню- лн плян побудування в чоти- впорскнення природнього тор Ще коротший реферат.'
Айлє, звелів шпитальній прті-
хўвати, часто з люлечкою опію рох місцях краю при джере- мону збільшувався гребінь. Ця Реферат віршом для найменших.
B J Ді^ГІЯМАЦП: ‚слузі держати цю справу, ЛОРАДНИК
в зубах, приходиться не так лах найбільших рік — великі спроба допомогла виділити
W
ВИНАХІДНИКІВ
Тарасове свято. (Декламація для малого хлопчика).
легко. Та мусять, бо кожний штучні озера коштом 200 мі- чистий природній половий Наш привіт Батькові Тарасові (деклямація для дітей з тайні, але всетаки рідня -С ПЕ ШШЖСЧКА, ШО ПОДАС ІНФОРЛИПІІ. ШО
ТО Є В И Н А Х І Д ' , ЩО ТАНЕ ПАТЕНТ, ЧК
гормон та визначити його хе J. степення). дізналася про все і дала знати НЯ Лохо ОДЕРЖАТИ І САГАТО ІШІІИЛ ВАРТІСШИ
З них має біля себе чи то в ха- ліонів єн. У 1935. році Тарас Шевченко. І Поклін безсмертлому Тарасові. ІНФОПЯАЦГЙ. ПИШІТЬ ПО НЕ,. ОДСРЖТЕ ІІ
мічний склад: 16 атомів вуг поліції. Справою занялася Д А Н І М Н О . ЯКО ПАТЕЯТОВХЛ МВОКАТ Я ДОЕДІ-
рактері наставника чи помічни- нуть роботи над викопанням Дитяча присяга. Соловіеві України. ДЖ-Ю I PFLIRA-UUMO -СІ .-Н-ЛОД-І. 277
ля, 26 атомів водня та два прокуратура, яка наказала
ка малого рухливого чоловіка, каналу між Мукденом і при Малий Тарасиќ.
Тарас Шевченко.
Півець горя.
Поклін Кобзареві. M A R Т J N L A BINER,
атоми кисня. Тепер не треба слідство.
який знає все, всім цікавиться, станю Інкав, при чому виќори Скарб України. Наш пророк. , Patent Attorney,
було вже довго ждати на
сам не спить і іншим не до- стають ріку Ляо-хе. Робота об Шевченко — наше сонце. S3 Ри-k R A W . New York, N . y.
зволяє спати. рахована на пять літ, а кошту штучний, синтетичний муже- Загостить до ‚нас Тарас.
На роковини Шевченка (2).
ватиме 70 міліонів єн. ський гормон. Виявилося, ще Шевченкова могила. ПЕТРО ЯРЕМА Д - р МИѓХАЙЛО ЯНКОВИЧ
він геж впливає на ріст ѓре- Смерть Шевченка. У № А Ш С Ь К И в ДОГРЕБНИК УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ.
Кулі в трибах дисципліни. беня скастрованого когута Найменші —Кобзареві (деклямація для дітей 4—6 літиі.у). Урядові години:
Промисл І торговля. В Шевченкові роковини. Від 1—3 пополудні і від 6—8 ввечір
Залізна дисципліна щораз таксамо, як природній гормон. Казка Мартової Ночі.
В неділі після умови.
більше затісняеться довкола Неменше оживлення в цари Г.) С Ц Е Н І Ч Н І К А Р Т И Н И : 037 S O . 12th S T . , NEWARK, N. J
Якщо вістка про це першо- Б 1 дії.
Тві Він-io-r 3-1697.
місцевих військ. Китайські ку- ні промислу й торговді. В і д Тарас Пастушок. В 4 дії.
рядне наукове відкриття пот-
лі в виватуваних одностроях листопада 1934. р. обовязує вердиться, то буде це мати ве- Одної Ночі. В 1 дії.
Сирітка, з партитурою.
і мягкцх ходаках лереконують- нова` митна тарифа, завдяки я- лике практичне значіння для
сн зі здивуванням, шо „гарні кій обнижено значно ввозове й медицини. А саме природнім
дні" вже минулися. Не вільно вивозове мито від гтіжних ТІ половим гормоном лікув
Ціна-35 центів.
д-р тшт
НА ШЕВЧЕНКОВІ РОКОВИНИ. Збірка пісень на діючий хор 3 і 4 189 Е. 7th STREET, УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,
ндтвгами волочитися по місті,, варів першої потреби. Оснув, голоси, заранжував Богдан Вахнянин. Зміст: Берестечко. Запрвіт.
досі ріжні полові забурення, За Україну Дїточз Присяга. Діброва. Кантата. Поклін Т^рзсрви- NEW YORK, N. Y . Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р
л и й
не вільно напастувати спокій- ( основують багато фабрик прояви старечости, тощо. Од- Садок вишневий коло хати. Світе ясний, світе тихий. Там на горі Tel: Orcbau-tl 4-25в8 321 Е . 18th S T R E E T ,
них людей; треба робити тяжкі нцр. фабрику соди, алюмі наче це лікування було дуже за ДНІПРОМ. Учітеся. Літа Орел. Пимн в чест,ь Тараса .Шевченка- 50ц.
betwoeu Д.І and ДоД A..oue.,
вправи, а ще гірше — далекіі Інію, шкір, паперу, сталеві ѓўти дороге, тому, що зладжецніі ДЯДЬКО ТАРАС сценічна картина в одній дії з життя Тараса Шев-
чснка. Імлодимира Полянською. .Осіб 11 20 ц. ЩМЖ НИИН1.ЯА З Д Р У К У n e w УОЩЧ n . Y.
й небезпечні виправи проти та варстати для монтування природнього гормону було не-
ТЕАТРАЛЬНА КНИЖКА TeJ. GRAMERCY S-2410.
хунхузів. Тоді смерть грозить авт. У вугляному осередку при легке. Штучний гормон буде СИРОТА, сценічна ‚картиііа в двох діях, Юра Ігорќів. 10 осіб; Урядові години: рано від 10 до
не лише зпереду від хунхузів, стації Фу-шун процвітає' наф значно дешевший. Одначе сдід
але й ззаду від скорострілів товніі промисл, що в буду- підождати, чи штучний муже-
війська „заприязненої держа чині може заспокоювати ввесі ськигі половий гормон буде
ється па Свято Матери .
МАЛИН ДЕЧХЛЯМАТОР, збірка віршів до деклямацій на всякі ішціС"
пальні й шкільні свята та обходи. Підібрав і впорядкував Ми- "
хайло Таранько. . . .. ..ь -
20 ц.

. „ - , - 2О41. знаменита комедія в 4 дії


НЕЧИСТА СИЛА 12. ввечір від 6 до'в, а в неділі
рано від 10 ДМ 12

викликувати таке саме ліку- 4СТОРІЯ УКРАЇНИ для дітей. Часть і. Київське князівство, ілюстро-
нафтовий ринок Манджурії.
вальне ділання, що й природ-
вані оповідання про часи від заснування Києва аж д'о зруЙно-
вання Москалями, в році 1169 —....
I
JM pj
M M
щ а—. 20ц. В штуці виступає 7 мужчин,
MI О. в. Рутковський.
РУПТУРА Н Е Є
Льокомотиви й авта замість
китайської арби.
З іміграцією трудніше. РУХОВІ ЗАБАВИ, декотрі мають пісні. Деякі наші ѓтісѓні можна ілю-
струвати жнннми кдртинами-забавам'и. Тут е кілька таких забав-
пісень, добавляючи до них нот
З женщини і парубки.
20 ц. Ціна за примірник 35 центів.
РВЗДЕРТЯМ
Розмірно найскромніше пред Замовлення разом з належи- Р О З Г А Д Р В Д Д О -ГіОбиня
Розмах і гсмпо розбудови ставляється справа масової весела бандура. тістю слати д о : Л Е М А ЖАДНОГО.
в к о ж д і и укрАдаськіи ХА
Манджурії неібиякий. Заліз- іміграції Японців до Манджу- Замовлення з належитістю слати до: - Ч V О В О D А4" Дехто думаѓ - мильно, шо Руптура
це роздертя. Руптура не і in. :ч : -
ничі шини .тучать осередок із рії. Д о міст зїхало багато я- ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ^ "S V О В О Р А," 81-88 GBANI) ST., P. О. BOX S46 а москулярннм ослабленням в стіні
периферіями, розтягаються поиських купців і службовців. ЧАСОПИС ..СВОБОДА' 81-83 GRAND ST., (Р, О , Box 346) JERSEY CITY, N . J . JERSEY СГІУ, N . і. живота. Звичайні паски руитмип .н-
щень піддс-жують ні мускули, її
зміцнюють їх — противно, ІН
звичайного паска рутурііоіо .і а``
НЕЗАГНУЗДАНИЙ T A P 3 A J H , U69). часто побільшує те ослаблення, то 1
як те тиснення здержує приро.тіва
крони. ,STUARTS AUHEiilF PLAPAo
PADS e цілком інші —,a ЦЛКУ.Ш.-П
хсмічні прігкладачі c.:v.--
чі, шоб держати все приложеиу м`
скулярну масть, звану PLAI'A".
тих хорих частсй і шоби ‚меншіїІ
зсуванняоя, а також тертя, спріічиі'-
юче болі. Нема жадних пасків, о;
нок або спру-жин причеплених М і
ріял е мягиай .як аксамит -тсіко ир
кладати,— і не дорогий. НІН орел," 1
ний Золотіѓм Медалем п Hiivi. Н
вищим Медалем в Парижі і ІЬхі..
иою Грамотою на Панама Паніфж ! 1
стані в Сен Фраішіско і т. д. Ha tip- -
тязі майже двацять вісім літ д.;л`
лсні тисячі ПИШУТЬ нам про добрі н
слідки без страти часу від пр.нв а`
емо багато з'априсяжених зізиань. н
віть з далеких частеЙЧсвіта 3iu.ii.rn-.
нд під -руцтури е такс привідне ^
нема потреби опісля на ніякі звн`і.мш

Перестанете тратити час і гроші н


і, .стародавні звичайні паскові .шаг
.ти. 'Навчіться як спинити ЦЄІІ І""'
ровнй отвір так, як навчила ш.` в`
За Ольгою йшли одна за Н і один з них не говорив рода, шоб руптура ие спустила" І.`."-
лину. Не присилайте грошей: шшо:.
одною малпи. Обшукавши довший час ні слова. Тепер „Бувай адррор, - товаришу", „Дякую", сказав летун, і хоч пришліть поннжчий купон по беш.іа
ну ДО-длевну прібку того ІЮ.МІЧІІОІ
наборзі хату, вона 1
знайшла Англієць повернув головою, сказав поручник. Тарзан звер- він скривився на лиці, то ви- 'PLAPAO. Для вашого власного доорі
пишіть сейчас — завтра може б`-
спису й з нею вийшла скоро щоби побачити свого товари- нув до льрГо срої очи .Й засмі- простував свої плечі й підняв зацізно.

надвір, щоби повести до ага- ша. Тарзан стояв косо стовпа явср. „Іувай адоров", він ска- угору голову. OrjHAuo розма- Даровий Прібний Купон, j
к'и... Тимчасом Терзана й Єє- просто. На його лиці він ба- зав. ‚ДЗќ.'ховеш забути .все ско- PLAPAO IJ^BORATORIES, Inc., j
льовоні вояки вже збнралис^я
344B Sln.rt Bldg.. St. U u U , Mo. J
сила привязано сильно д о чив тільки байдужність, хоч їх ро, т о вдихай: багато диму й довкола них купами, щоби по- ,
'стовпів. ждали муки. полуміни". чинати танець смерти^