You are on page 1of 4

ТРИ ЦЕНТИ. РІК X U U . Ч. Џ. Джерзи On, Н. Дж., пятниця, 1 ліртого, 1ІЙ5.

Т Ш Е І Ї Г Т ^ ^
VOJU ХШІ . tewtQby, N. J Friday, February 1, ІВЗД.
M

як Р О З К Р А Д А Ю Т Ь РУМУ- ПОСТРІЛЕНА ПО^ІІІІІІЗЮ Д О - З А Л І З Н И Ц І З А Р О Б И Л И 2АІ


КРАЙ Ш Т К У Є ЎРОДИНИ ІІІІО.
Румунський часолис „Люп-
МАГАЄТЬАдЯ В1ДШКОДУ-
ВАННЯ.
Обі
, Мілюнш.
великі залізннчі систе
СОВЄТИ ВИДАЮТЬ ГРУБІ МШЯРДИ
ПРЕЗИДЕНТА та" п'овідомляє, що за урядо-
вою статистикою в Румунії в
і Мешканка Варшави Вайн ми в Канаді мали минулого ро
штадтова домагається від вла ку звиш 26 міліонів доляріі
НА ЗБРОЄННЯ.
ВАШИНГТОН. — Перший раз, можна сказати, часі від 1924 до 1928 р. ўкара- ди відшкодування за те, ще чистого зиску. З тих зисків МОСКВА (Росія). — Коло 2,000 делегатів, що
внось край святкував ўродини президента Злучених но в судовій дорозі 1,409 урн- в часі погоні за бандитами 11 міліонів припадає на Кана- зіхалися на сесію Всесоюзного Конгресу Совєтів,
Держав, коли з приводу 53-тих ўродин президента ловців за снроневірения дер- поліція пострілила її. Літом дійську Тихоокеанську Заліз грімко оплескували з в і т Михайла Тукачевського,
!' шелта влаштовано по всьому краю преріжні свя- жавних грошей. Сума спроне- м. р. два бандити Напали Ћа ницю, а 15 міліонів на Кана- заступника к о м і с а р и краєвої оборони. У тім звіті
га. як балі, концерти, збирано датки на жертви ди- вірених грошей сягає до 4 мілі- мешкання одної жидівської дійські Національні Залізниці. він доказував цифрами, що в останніх д в о х роках
гнчого параліжу, від котрого свого часу хорував я`здів левів. родини. Сполошені бандити З останньої суми мають .бути військова сила Совєтів подвоїлась, а видатки нн
геперішиій президент, та засипано президента те- стали втікати, а поліцаї пу- поплачені зобовязання зброєння потроїлися. Спеціяльну овацію вчинено
іг і рафічними побажаннями. ДЕМОНСТРАЦІЯ БЕЗРОБІТ стилиси за ними в погоню. стільки менша буде сума, яку Стадінови, бо це завдяки йому так скріплено воєнну
Рахують, що в краю було 7,000 балів. Телєгра- НОГО. Бандити стали відстрілюва треба буде брати з публичної силу Совєтів. Так принаймні говорилося в звіті.
ми прийшли до Білого Дому справжньою повіню. тнсь. У відповідь на це но каси. Тукачевський заявив, що Червона Армія допоможе
У Бориславі зредукований ліцаї теж стали стріляти і вбн тепер затвердити І революцію в Совєтах і в цЦЇ-і
При помочі радій президент промовляв до рріх ба- тафтовий робітник Василь Бі- ли обох бандитів. Підчас стрі Н Е Х О Ч Е В Е Р Т А Т И С Ь Д О світі. По тій заяві присутні заспівали „Інтерна-
і н і Білого Дому, дякуючи населенню за .зложені ляк, щоб за демонструвати лянини поліційна куля рани-
іари на жертви параліжу. СССР. цїонал".
проти безробіття, виліз на на- ла Вайнштадтаву, що мусіла В тих двох останніх роках був голод. І не иож-
ДОМАГАЮТЬСЯ УРЯДОВОЇ КОНТРОЛІ НАД фтову вежу, високу 25 м. Т а м лікуватися в шпиталі. Тепер Німецьке Інформаційне Бю
на було видати надто багато, а всежтаки видано
ЗАСОБАМИ ПЕРЕВОЗУ. перележав усю ніч і щойно домагається вона від держав ро .повідомляє з Москви, шс більше, ніж було призначено. Буджет на 1934 рік
ВАШИНГТОН. — Джозеф істмен, що має уряд рано пожежна сторожа стяг- ного скарбу 7,000 зл. титулом ‚совєтський уряд візвав до Мо- передбачував військовий видаток на суму 1,665,о00,-
іваного координатора транспорту, предложив нула на шнурах скостенілого звороту коштів лікування і скви одного з за.чітнішнх спів 000 рублів, а в дійсности видано 6,5СЮ,000,000 руб-
іірссови звіт, у котрім доказує, що уряд мусить безробітного. відшкодування за йеребутнй' робітників совєтського това- лів. Тому, що на Далекім Сході ситуація непевна,
біль і страх. Ця справа, що риства закордоної торговлі BJ
і йтися до гострої контролі над усіми засобами треба було уфортифікувати тамже границі. Через
іранспорту. ЗАТРУЇВ ВЕСІЛЬНИХ розглядатиме цивільний суд у Уругваю, Абрагама Каплана. небезпеку ві'йни піднесено в 1934 р. стан армії до
К'онтролю ма.габ обняти, по ухваленню відпо- ГОСТЕЙ. Варшаві, викликує чимале за- Він мав зложити звіт зі сроєї
940,000 мужа. Летництво збільшено на 330%, те^НКИ
нідного закона. комісія міжстейтової торговлі. Од- цікавлення. Присуд.у цій спра- діяльности. Але Каплан відмо
В Камінці Волоській, повіт ві буде прецеденсом у подіб- вився вернутись до Москви
на 760%, тяжку артилерію на 210%, мащиноці.кріси
наче в цій комісії є багато людей, що не годяться з 0
на 215 ѓ`, а виеквіпування армії радіовими апарата-
м іинами Істмена.
Рава Руська, господар І.іько них випадках, де підчас за- Московські крути кажуть, що
Луцик женив у червні м. р. ворушень або погоні бувають) присвоїв собі державні тами збільшено на 1,560%.
КОРАБЕЛЬНІ ВАНТАЖНИКИ ЙДУТЬ НА ПОМІЧ свого енна Михайла. Щ о б ма- ранені припадково зовсім не- гроші в сумі 200,000 пезет. ЯПОНІЯ НАТИСКАЄ НА „СОЮЗ" З КИТАЄМ.
СТРАЙКУЮЧИМ ВІЗНИКАМ. лим коштом прнняти весіль- причасні особи. j ШАНҐГАЙ (Китай). — На Далекім Сході від-
НЮ ЙОРК. — Вантажники в нюйорськім порті них гостей, почастував їх на- грається цікава політична гра, яка може потягнути
ХЛОПЕЦЬ ПРОГЛИНУВ
іявили через свою юнію, що вони не будуть ладу- поєм, сфабрикованим з дена- за собою далекосяглі наслідки. Японія хоче за всяку
БАГНЕТОМ У СЕРЦЕ. БРИТВУ І Н А З А Д ВИ-
ноти ні виладовувати товарів, привезених на тро- турованого спірту. Наслідки ціну відтягнути Китай від європейських держав, а
КАШЛЯВ.
ках, котрих нізники не належать до юнії. :-атроєння гостей були страш- Між Гаврищншином і Смул- втягнути його в сферу своїх впливів, піддаючи .йо-
А цього можна вносити, що в нюйорськім порті ні. Один з них, Петро Ребраќ, кою, оба з Городка під Льво- Про дивний вииадбк доно- му поділ у пануванню над Далеким Сходом. Це
мри йде скоро до поважного застою в перевозі. за два дні помер, "а Пилип вом, дійшло до суперечки, а сять із Савт Шілдс в Англії. має на ціли відтягнути теж Китай і від Ліґи Націй.
Рівночасно юнійні провідники заявили, що на Ьрунець дістав запалення оч- опісля до бійки. Бійка закін- Ю-літній школяр Джан Гон-
іилася трагічно, бо Гаврищи-
Японія оферує Китаєви фінансову допомогу у
випадок, як суд підпише заборону проти такої ак- иих нервів і незабаром цілком тер у школі підчас науки ба-
шин вхопив за багнет і нро- вся вістрям з бритви без-
відбудові краю і заведенню порядку. Дехто доба-
:п. вантажники покинуть узагалі працю. осліп. Дня 12. грудня м. р. чує в тім теж і користи для Китаю. Бо замирення
Ільмо Луцик відповідав за те бив серце Смулки. Смулка печенства і проковтнув це ві-
З БОРОТЬБИ ПРОТИ ГУЇ ЛОНҐА. згинув на місці. Причиною стря. Переляканий сказав учи-
дасть йому змогу стати на ноги, а, ставши на ноги
перед судом на виїздній сесії
ІІЮ ОРЛІЕНС (Луізіяна).—МекКом, президент трагічної суперечки були осо- телевн. Цей не знав, чи віри- Китай зможе повести таку політикўанку захоче.
в Раві Руській і дістав два ро-
мгилонґівськ.ії.ррґанізаіі.щ,,Сквер Діл Асосіейщен бнсті порахунки. Вбианика а- ти йому, чи не вірити, але УКРАЇНСЬКИЙ'ЛЄҐІОН Џ М А Н Д Ж У Р І Ї ,
ки безоглядної ВЯЗНЙДІ.
'ф Луізіяна", розіслав через газети зазив до го- рештували. на всякий випадок ніслав йо- ХАРБІН (Манчуко). — Почато творити ўкраїн-
рожан цього стейту, щоби вони прийшли громадно з товаришем до дому. Хло- ські відділи добровольців для боротьби з больще-
САДЖЕННЯ ДЕРАВ ПРИ
неузброені до столиці на випадок, якби Лонґ скли- ОСМІШУЮТЬ пяниць. пець по дорозі сказав npoj виками за Український Зелений Клин на Далекому
ДОРОГАХ. Сході. Вже самій тій думці приписують чимале на-
і ав ще одну надзвичайну сесію стейтової лєґісля- Новин спосіб на адькогоді-
свою пригоду ще й поліцаєви
гури. . . Як` повідомляють з Варшави, той забрав його до шпи- цюнально-освідомлююче значіння.
організації територіяльного ків придумала бердінсцка по- талю. Фотографія при помо- ПРО ГАИВОРОНСЬКОГО ЯК СТИЛЕЦБКОГО
БОРОТЬБА ЗА ПОВАЛЕННЯ ВНЕСКУ ПРО ПРИ- самоврядування приготовля- ліція. Коли один з налогоцих чі промінів X виявила, що дій- КОМПОЗИТОРА.
СТУПЛЕННЯ Д О СВІТОВОГО СУДУ. ють на весну акцію садження пяниць вернувся в суботу ве- рно в шлунку хлопця бул ` ЛЬВІВ. — У „Новім Часі" помістив Е. Ю. Пелен-
ВАШИНГТОН. — Через повалення внеску в се- дерев при дорогах. В околицях чором зовсім пяний, почав а- вістря з бритви. Щ о зробити? ський статтю про стрілецьку пісню з нагоди 20-
наті про приступлення Злучених Держав до Світо- заможніших і культурніших вантуруватись і залишив жінку Поки лікарі рішилися, чи ро- літніх роковин вимаршу У. С С Там згадується
иого Суду виникла завзята публична боротьба між п.іянують висаджування доріг та діти на цілий тиждень без бити операцію, хлопця знуди- теж за Михайла Гайворонського як „найталановит-
снатором Робинсоном, що був провідником кампа- свочевнми деревами, причому удержання, до мешкання ввій- ло, він скорчився і викинув з шого стрілецького композитора". А про ньогр як
ніі за приступлення, та о. Чарлзом Коклином, відо- за знищення деревець мають шла поліція й арештувала пя- себе бритву. складача слів до пісень кажеться, що ї х було мало,
мнм католицьким священиком у Дітройті, що ВІВ накладати строгі кари. При нищю. На поліції прнвязали
але вони заслугують на прхвальну згадку тому, що
своїх радіових проповідях завзяту компанію про- дорогах ширших і на врожай- йому на шиї напис: „Я пропив
увесь свій зарібок" і водили У Р Я Д О В Е Ц Ь Х О Т І В П Р О Д А - в Гайворонського було „сильне відчуття ролі му-
ІИ гакого приступлення. ніших грунтах уважають най-, зики в пісні".
У своїй критиці противників цього приступлен- відповіднішими деревами: вя- опісля вулицями міста. ТИ Т А Й Н И М І Н І С Т Е Р С Т В А
ня сенатор Робинсон закинув о: Коклинови свідоме зи, явори, клени, волоські го- ВІЙНИ.
МАДЯР ПРО НАШОГО КОЦАЯ.
ширення неправди. О. Коќлин відповів на це запе- ріхи, ясені і лини. При ВУЗЬКИХ ФАБРИКА ЧАРОДІЙНИХ ЛЬВІВ. — „Новий Час" з 6 січня б. р-.прнцрснть
речениям того, що це він ширить неправду, та зро- дорогах признано практичним І ПАЛОЧОК. В Лондоні в Англії арешто- статтю, в якій подає харакеристику Юрка Коцая з
бив такий самий закид сенаторови Робинсонови. садити граби й орябину. На У Варі (Італія) заснували вано `Віліяма Борджеса, уря- Ню Йорќу, подану славним пливаком, Мадяррм
.ПЌАР ВЗИВАЄ Д О БОРОТЬБИ ПРОТИ ПОЛОВИХ першу фабрику, що виробляє довця з арсеналу Вулвич, за д-ром Барані, яки'й стрінувся з Коцаєм'в Амстердамі
грунтах піскуватих і ялових
чародійні палочки, які відкри- намагання продати тайні па- підчас Олімліяди. , .
НЕДУГ. надаються акації, червоні ду-
пери міністерства війни. На Д-р Барані пише, що Коцай виглядав як „ди-
НЮ ЙОРК. — Міський комісар здоровля, д-р би та берези. ицють поклади ріжних металів,
джерела нафти, води тощо. О- переслуХанню в поліційиім су- тина-великан", а в воді мов „божок". Коцай це
Джан Рапс, взиває иубличним закликом громадян- ді були предложені докази, що своєрідний спортовець-романтик. Коцая не можна
УДАВАВ ЛІКАРЯ. сновннк цієї фабрики сам ужн-
пно міста До боротьби проти венеричних недуг. перемогти в плаванні горілиць.
вав такої палочки віддавна, а Ьорджес старався продати ол-
У своїй промові, виголошеній на зборах, .СКЛИ- Двацять пять літ ; давав ній хемічній фірмі тайні папе- Так пише про Коцая д-р Барані, що раз переміг
тепер рішив, що краще про
каних Радою Суспільного Здоровля Великого Ню ари і виконував лікарську давати таке чудо іншим, ніж ри, які дістав у своє посідан- Коцая. Але додає, що навіть тоді сталося це тому,
Йорќу, він заявив, що між 4 найважніщими причи- практику в Желехові Лев Ко шукати самому підземг
державний урядовець. що мабуть Коцай був Дуже перемучений, бо .потДм
нами смертей v краю є сифіліс. Обчислено, говорив зьолковський. Щойно в остан скарбів. Підчас переслухання ствердже- переміг його в Будапешті, а в Відні заімпонуВав
він, що тепер є в-Злучених Державах 6 міліонів осіб, ніх днях завдяки припадкови но, що арештований мав зна-
`орих на цю недугу. В один час було тут понад пів виязилося, що це шарлятан менитнй воєнний рекорд. Він С В О Є Ю С К О р І С Т Ю ВСІМ П Р И С У Т Н І М . ЃчЃ г-і
ЗАСТРІЛИЛА БРАТА И
міліона осіб, що'лікувалися в лікарів на цю недугу. який не має ніяких медичних СЕСТРУ.
дістав воєнний хрест та ві- Д-р Барані подає також, що Коцай Українець
V Ню Иорку було в'1934 році 46,000 випадків зане- студій. йшов
В місцевости Белвил, в Он-) ранѓою майора.
з військової служби з та що живе в Ню ТТорку і студію^ , , , . І ( .
дужанАя на'цю недугу, що показує 10-процентовий теріб, 17-літня дівчина, Мар- СМЕРТЬ ДРУКАРСЬКОГО СКЛАДАЧА-УКРАОДЦЯ.
іріст занедужань за один рік. ВЛАСНИК ДОМУ ЖЕБРА- джорі Томсон, застрілила і Одна хемічна фірма вдала-
ЛЬВІВ. — Помер Володимир Кубіцькнй, визнАЧ.-
Д-р Райс радив повести проти венеричних не- ЌОМ. ночі свою Ю-літню сестричку ся була до міністерства війни на одиниця серед львівських друкарів. Докаарм
дут кампанію при помочі лікарських установ та ло-, за деякими інформаціями. Мі-
У Вільні підчас облави н Айну й 9 літнього братчика
ністерство відмовилося дати
цього є факт, що як Українець був дрвгі ЛІТА $0?
чуванпя населення про небезпеку цих недуг. волоцюг і фахових жебраків Ніла. Колиб від неї не був иі- довою.професійної організації друкарів „ О г н н щ п - '
З ПРОЦЕСУ ГАВПТМАНА. придежано ЗО осіб, а ніж дібрав кріса н брат Флойд, то інформації. Тоді до фірни зѓо- у Львові. Своїм небуденним знанням д.хистом, зумдв
ФЛЕМИНҐТОН (Ню Джерзі). — По скінченню лосився Борджес і сказав, щоі
м'и одного власника більшого можливо вона була би за- може дати пожадані іифориа- зєднати собі симпатії всіх друкарів, без огляду ца
мзнань виступаючого у власній обороні обвинуаа- дому, що професійно занмав- стрілила і його. Здогадуються, ції за ціну 500 долярів. Фір- наліональність. Покійний працював У друкарні
ченого Бруна Гавптмана станула як свідок у його ся жебраниною. що цівчина допустилася алр,
ма повідомила про це мін` " '
Д Л З
.ПОМЕР ДтР В. ФИЛИПОВИЧ, j „ , : „ . s

"бороні жінка обвинуваченого, Анна Гавптманова. чину в прн-туці божевілля.


стерство і ксьди Борджес прий. ЧЕРНІВЦІ (Буковина). — Помер д-р ‚Володи-
Нона підтверджувала „алібі" свого мужа, `себто, що шов на умовлене місце, де мав j мир Филцпович, у 76 році життя. Недуги набрався
ТАЄМНИЧЕ ЗНИКНЕННЯ
в часі, як злочинці викрали дитину Линдберга, він доручити папери, його ареці- від промінів Ренґена, якими займався зараз піс^іш
МУНІЦІЇ. КАРА НА М Ю Ш ЗЛОЧИНУ.
б`.н v її товаристві. Вона була певна, що в той Покарав Бої- на місці селя товано. їх відкриття і навіть мусів піддаватися кілька разів
Паризька преса розписуеть ампутації кількох пальців рук. Був директоро^о-
вечір Гавптман прийшов по неї до ресторану, в ко- я широ'ко про таємниче зннк- іина Тріку з села .КбидуратуІ
трім вона працювала як послугачка. в Румунії. Тріку пішов НІ САМІ РІЖУТЬСЯ.
аого шпиталю. Йому треба завдячувати ввесь роз-
нення одного міліона штуќі вій шпитальництва на Буковині.. Видав, наукові, пра-
Прокуратор допитував її довго, щоби виказа- крісовнх набоїв з військових цежнтар, відкопав труна селя
ги її неправдоподібність. Головно старався він до- нина Спірі, що його. похова-І Між парубками Георгієм Ба ці з ділянки бактеріольогії. В 1887 р. звернув, увагу
складів у Версаю Слідство
4
наукового світу .на велике пощцрення делягрн. на
казати, що це неможливо, щоб вона прятала хату бюком і Олексою Шербакоіи.
виявило, що частину цеї муні- но перед 2 днами, та стяг- Буковині. . Ця недуга повстає через односторонню
ції видали союзам патріотич нув з нього шапку, чоЃботи у .Вікні (Буковина) npHftiiuOJ відживу кукурудзою і кінчиться умоцрю H-WX.OTP-
7
що місяця й, побачивши скринќўі в котрій Гявпт-
ман, як показується, держав гроші з викупу, не г}ула кої молоді, а решту викрали. й веретені- А коли хотів yxt-J до сварки, дальше й до бійки.
Найражніща його праця, цитована ще. й сьогодні в
цікава заглянути до середини. Сензаційні подробиці цеї афе- кати, зачепився на щось і впав) ІІДербак витягнув ніж зза поя- світовій літературі, це його монографія про непро-
Елверт Кардстром, 27-літній Швед, зізнав під ри будуть висвітлені на су- на ‚мерця. Зі страху спаралі- са і встромив його в груди хідність (скрут кишок), де він обговорив лікуван-
присягою, т о він теж бачив Гавптмана в тім ресто- довіВ розправі, що без сумні ж.увало його. І^ругого дня{ Бабюкови. Бабюка відставлено ня цеї хвороби. Цокійник був сином греко-кдт. свя-
рані з жінкою дня 1 березня 1932 року, між пів.до ВУ викличе поважні внутріш знайшли його люди коло отЦв тяжкому стані до шпиталю, щеника на Буковині.
ньо-нолітичні ускладнення. ` вореного гробу. а Щербака арештовано.
девятої і чверть до девятої, коли саме, як каже про-
кураторія, викрадено дитину.
О. Масцюх має аЖе 62 роки, має бути Сяніќ. Первісно мав Оті думки, якими тепер oG-
'"SVOBODA" ( U C H R T Y )
FOUNDED 1W3
Ukrainian oewipaper published dally except Sunday- and holiday!
КАЦАПСЬКА „ПОБІДА" отже так ‚дуже нв „ударника"' ним бути Риманів, але сусіди мінюєься наше громадянство
не надається, але кацапи тому побоювалися, щоби присут- в старім краю, заслугують те^
спершу так дуже домагалися ність у ньому „русїньскеґо на те, щоб над ними при-
at 81-83 Grand Street, Jertay City. N. J . .
Owned by the Ukrainian NaHonal AssoctoHon, i .
Edited by Editorial Committee.
n c
І КАЦАПСЬКЕ ХРУНІВСТВО його іменування, бо він сидів біскупа" зі своїми каноніками задуматись і на (Американсько-
клоись пару місйціц у-Талєрго- т. д. не зіпсувала чистоти українському грунті. 1 розвести
(Оригінальний допис з Галичини).
as Second Class Mali Matter at the Post Office of Jersey aty, фі. Та цього булоб іще замало, ‚образу полнскєго компедьо- тут на ту тему відповідну дц.
скусію,
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879. бож і д-р О. Назарук у Талєр- вего мяста", дарма, що воно
I. Є це ведення в народніх гбфі сидів, та що з того? 0 . лежить на українській терито-
4
of the Ac of October 3, рії. ХОР ЯК НАЦІОНАЛЬНО
z provided for to Section 1ЮЗ
Читачі вже немало нач`ита- шкблах букваря в лемківськім Масцюх уже був у' Вар'шаві у
ШРЕДПЛАТА: SUBSCRIPTION RATESi лись про Лемківщину та про Тварі" та відповідне до того двох міністрів і в італійського Вернувшися з Риму, мусить ОСВІДОМЛЯЮЧИРІ С Е Р Е Д
Поодиноке число три центи. Three cento a copy інтриги, які в тій частині на- приспособлення вчительсько- нунція, котрий вручив йому о. Масцюх подумати і про но- НИК.
На рік 56 шої України виробляють тамо- го нарибку. декрет номінації. Був потім і в вий духовний нарибок, вихо-
Двотижневик „Торговли
Three months 1 $ шні кацапн при дуже чиннім Також у ціли успішнішого митрополита Шептицького та наний у стислій ізоляції від у-
Friday's issue (with Ukrainian попертю польської влади. Тій піддержання лемківського се- еп. Бучка у Львові, але досво- сякого українського впливу зі
ПрОМИСЛ" ПОМІСТИВ СПОМИН МІ-
Число в пятниці і англійською Weekly):
One year $ 2-00
останній дуже не влад; що та паратизму видається . (легко го єпископа Коциловського'не Львова або Перемишля. В тій щанина. М. Сг`ефанівсько: .
країна тягнеться далеко на за- додуматися, за чиї гроші) і ма- поїхав і лише сухим письмом ціли мають бути приділені Про ХОр ЛЬВІВСЬКОГО робітні;.
сово шириться (накидається) повідомив його про своє іме- лемківські духовні питомці до чого товариства „Зоря`, нк
В Джерзи Ситі і Затратитею: Ux months $ 1-2- хід, обіймає від полудня поль-
ські землі, та що власне ш по селах тижневик „Лемко" нуванни. Мабуть не конче чи богословського духовного лі-
На рік $9.00 Forelgn and Jersey City Rates: обходило 50-ліття свого ІСІІ.
One year gOO Лемківщині знаходяться такі також буцімто в тім „ѓварЃ' сте сумління в нього. Вір має цею у Тарнові, або до теольо-
Six months 4 5
$ .' писаний. Але найліпше наве їхати (а може вже й поїхав) гічного факультету в Кракові. вання.
;

Three months $2.50 славні живці (купелеві місце


За оголошеннк редакція не відповідає. пости), як Криниця і Риманів. дім тут для прикладу один у- до Риму, де буде висвячений Обидва заведення є чисто В тім спогаді читаємо,: .
Отже вони попирають кацапівд ступ з тої газетки (ч. 32):
1
на єпископа. Там він дістане римсько-католицькі. Але що:
За кожду зміну адреси платиться 10 центів.
у їх заходах, щоб з Лемків „Здавало ся, што подорож відповідні інформації і ‚‚вказів ‚‚тверді" лемківські патріоти
Як молода людина, літ 20,
З Канади належить посилати гроші J . зв. Foreign Money Order зробити якийсь окремий наро- убитого короля _ Александра будуть цим дуже одушевдяти- вступив я в члени т-ва „Зоря
дець, по змозі „русский", але до Франции доведе до порозу По повороті з Риму має о. ся, сумніваємось! Більше-менше одночасно став
Теж -Свободи": BErgen 4-0237. - Тел. У. Н. Союза: BErgen 4-1016.
у всякому разі не український мленя медже Ютославном і- Масцюх занятнся зладженням леном тогож товариства і п.
(Далі буде).
Адреса: "SVOBODA". P. О. BOX 346. JERSEY CITY, N. J . Одні і другі користають з того, Итилиом, што в значной мірі свого церковно-адміністрацій- Василь Чума, урядовець „Дні-
що Лемки говорять спеціяль- помогло бьі устранити неясно- ного апарату якого осідком ' Юрій Горовенко.
стра". І цей Чума зорганізував
ним діялєктом, а вшехполяки, сти в отношенях француско- там перший хор. Це була вели-
корнстаючи з цього, що в тім италийскьіх.

чи могло б і ш т и ліпше? діялєктї є, подібно, як І В ноль- ‚Вшиткьі тотьі


ській мові, наголос на передо- счезлн с убнйством короля А-
У. Н. Союз е народоправною організацією. З усіх прав, станнім складі, зважуються на- лександра. Остра нота Юго-
надеждьі
З КРАЄВОІ ПРЕСИ.
ка подія. В гуртку молоди`,
членів росте запал до.праці в
товаристві. Треба признати, що
також особисті прикмети і,.
які признає наша організація, користае ввесь наш загал чле- віть говорити, що Лемки це славии, котра оскаржат Вен- ДИЛЄТАНТИЗМ, ФАХОВІСТЬ, щоб заохотити публику до на- Чуми були того роду, що мри-
нів. І загал, а ніхто Інший, ухвалює ті права. властиво також Поляки. Д-р грьі р уділянє помочи мар- . Але вже кілька літ пізні- тягали людей до товариства
Ян Бобжннський зважився на- сьільскьім напасѓникам,' ста- СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГРОМАД-
коли справу перебрали Потрафив навіть приєднати
Та разом з правами спадають на загал членства й обо- віть писати в часописі „Наша вят Францню в трудном поло- СЬКОЇ ПРАЦІ І ПОПУЛЯРИ-
музики-фахівці і добрі амато- для хору „Зорі" „твердих ІЛ
вязки. І то особливі, які випливають з характеру організації Пшишлосьць", що Українці женю". ЗАЦІЯ. ри, настав справжній нерево-
взаїмної братньої допомоги, бо такою організацією е саме взагалі не можуть мати ніякої синів", складачів москвофілі -
Отже це має бути цей слав- В „Ділі`' розписується адво- рот. Фахово влаштовувані кон- ської газети „Галичанин". Між
наш У. Н. Союз. лретенсії до цеї країни. ний лемківський „ѓвар"? Таж кат д-р Роман Домбчевський цертн навчили слухачів, що то
Наша організація може жити 1 розвиватись, як до цеї нами, молодими членами „Зо-
Ріжних способів уживали й навіть слова ‚‚лем" ніде нема! широко про ‚‚Наші музичні таке добре мистецтво, а
справи всі прикладуть своїх рук. Значить, як е розписана рі", під впливом п. Чуми сти-
Установлення окремого апо болячки". Стверджує, що те- ступи свідомих свого мистец
ювилейна кампанія за приєднування нових членів, то вона о- уживають ті дивні союзники, стольського адміністратора тва й завдання і певних себе
хійно росте національна свідо-
щоб осягнути свою ціль. пер настали вже інші часи. мість. Д о хору і для театралі
бовязуе морально всіх нас, а не тільки тих, що е поставлені
на чолі організації, чи то в головній канцелярії чи по відділах. Найперше взялися до пра- для Лемківщйни виглядає Наша публика ставить тепер мнстців зуміли захопити них вистав відтягаємо наших
вославя та наробили багато перший погляд иа велику на всіх ділянках інші вимоги, щанську, селянську чи робіт-
Всі мусять працювати, розуміючи це так, що працюють у пер- ровесників з польських ТОВ.!
заколоту, але нарешті деяким біду тамошнього кацапства, ніж бувало. Вимагають цього ничу публику навіть тоді, як у риств, де пропадала половина
шу чергу для свого власного добра. але кацапи цілком тою побі- програмі концерту були най-
Полякам стало цього забагато, вже н селяни. Замало тепер нашої ремісничої молоді. Ось
Асекураиійні компанії накладають у таких випадках на а україножерний ‚‚Ілюстровани аою не одушевляються. Вони
доброї йолі й патріотичних по- трудніші твори нашої й світо- один із зразків національної
поодинокі спої агенції обовязок подбати про певний зріст Курєр Цодзєнни" вдарив на видають у Львові друковану чувань, щоб чогось доконати вої музичної літератури.
бизнесў. В нас була досі інша поведінка, що відповідає ха- ґвалт, що „православе єст юж фонетикою (!) газетку „Земля Треба ще теж добре знати те, переміни в нашу користь: У
„Помічаємо загальне явище,
рактерови нашої організації. Але з того не виходило, що мож- под брамамі Кракова". Але і Воля", а та газетка з дуже про що говориться чи пишеть- що наші народні низи, сел: польському товаристві ім Кі-
на собі це толкуватн в такий способ, що от головний уряд цілком здержати цього руху квасною міною приймає факт, ся, чи що твориться. Між ін- робітнича публика по Містах лінського був активним членом
розписує ювилейну кампанію, а члени чи урядники по відді- не пробують, тимбільше, що що на ту церковну посаду іме- шим читаємо на цю тему таке: бажають освіти, але фахової ' п. І. С , добрий ``співак і актор-
лах, чи цілі відділи можуть собі це злегковажити. Таке не мо- патронує йому православний новано о. Василя Масцюха, за аматор. Мав він років 22, хо-
же бути допускальне, бо таким робом ми давали') доказ, що митрополит з Варшави, Діони- котрим кацапи зрештою вже ‚‚В початках громадянства радо за неї платять. Читальні див у „польському" націоналі -
праця буває в усякій суспіль- ‚ІПросвітн" радо заплатили би
ми не спосібні собою правити, що не розуміємо свого власно- зій, котрий уже приказаь бо- більше як рік побивалися. ному одязі. Здавалося, пропан
го бизнесў, що ми є малосвідомі, а дотого ще й мало патріо- гослужебні книги перекладати .пости дилетантська. Працюють прелєгентам, які не оповідалиб для нас остаточно. Проте ми
„Земля і Воля" каже
задармо. з обовязку, для ідеї членам по днлєтаптськи песо- рішилися ного зєднати для
тичні. на польське і „Боже, щось „новопризначенин церковний Колиж діло розвинеться, набе- творених історій, але дали би
А така легковажність у нас була, і то підчас минулої ювн- Польскен" у церквах співати і администратор для Лемковщи ре форм і змісту, ‚воно мусить добрі фахові, популярні „Зорі" і повернути свому паро
лейної кампанії. Приміром: з усіх сторін доносили нам до ча- православну релігію в школах ньі після війни совершеино не бути ведене фахово, відплат- клади. Щ о такі виклади мо- довн. Довелось над тим трохи
сопису, що як можна вписувати до Союза, дітей, коли відділо- на Холмщині і на Поліссю по уділявся в русќім обществен но. Навіть ті, що в початках жуть дати тільки високо ќвалі попрацювати. Водили сюди,
нім життю", або іншими сло туди, аж завели до нашого те-
ві урядники не вписують своїх. Певно, шо той закид не 6 польськи викладати. по дилетантськії працювали фіковані фахівці, щодо цього атру. Грали там „Хата за сс-
справедливий, беручи справу загально, бо знаємо, шо е ба- У всякому разі ширення мо- вами: не займався москвофіль безплатно, мусять числити на нема сумніву.
гато відділових урядників, шо стоять у Союзі з цілими роди- сковського православя з Вар- ською політикою. „Земля і Во- заплату, як уже треба присвя- лом" у салі „Гвязди". Й одіім
„Врешті про популярність
нами. Але знову` якби закид не був слушним, то чи булоб у шави не подобалося. Нарешті ля" пише дальше, що „єще не тнти себе зовсім розвиненому мнстців. Популярність мають сцена, як то Циган рветься до
нас аж 92 ВІДДІЛИ, що на протязі цілого року не придбали й інтелігентним кацапам на ізвістні дальші условія реорга своїх братів, так поділала на
ділу Вже й наші села та мі- дуже часто високо кваліфіко-
навіть по ОДНОМУ членови для Союза? Оте занедбання спов- Лемківщині це не сподоба- нізації гр.-кат. церкви на Лем стечка розуміють ролю музи- вані люди, іцо дають грома нашого ровесника, що по кіль
нення Союзового обовязку е великим прогріхом супроти ор- лось і ціла їх енергія звер- ковщнні, то є незвісно єще, чи кох днях продав він усі зверхні
кн, ролю в ній фахівця і вагу дянству своє високе знання, признаки свого польського па-
ГанізацП. Бо неможливо навіть припустити, щоб на стільки нулася в бік: за всяку - ціну буде дійсно утворене для Лем- заплати. В початках існування не мають за що купити х
відділів не знайшлися діти в самих тільки урядників, які по- зискати окремого епископа- ковщики осібне самостоятель тріотизму (шапку, чамару, го-
такої установи як „Просвіта" ба. Популярність мають теж
винні були бути вписані до Союза. А як до цього ще додамо, кацапа для Лемківщйни, котру не єпископство, з консисторі „Рідна Школа" і т. д. пра'цю- часто шкурники, що їздять на що) ганделссам і купив соЃн
що 45 відділів придбали по одному членови, 43 по 2, 39 по в цей спосіб треба вирвати єю, духовним реминаром і пр. вали люди безплатно, але пс популярності! і використову український буквар. Націо-
три 1 т. д., то побауимо, що якби тільки була по тих відділах зпід впливу українського епн- ЧИ може все діло зведеться ЛИ- дилетантськії. В деяких наших ють публику. нальна свідомість, що в нього
хоч трохи сильніша агітація, добра воля й охота, то ми могли скопа Коциловського в Пт`ре- ше до одної адміністратури музичних школах вчили ще „Врешті та популярність тоді прокинулась, тревае до
буди навіть у цих часах крізи вийти з ювилейної кампанії з мишлі. Та про це поговоримо візитаторства в особі тілько донедавна некваліфіковані вчи псує часто навіть талановитих сьогодні, хоч і постарівся він
триюмфом. Ювилейна кампанія виказала, що ми уявляємо со- дальше, а покищо скажемо де- о. Масцюха, яка булаби напів телі задармо. На пописах тих людей, кажучи їм перестати зовсім. „Зоря`' своїм хором,
бою дійсну силу, але покищо все ще дрімучу. Збудити її — це що про другий замах на укра- хибною і в многих відношен шкіл співали народні пі вчитися, бо їх оплескують' виставами і ирогулькамн по
тепер нове наше завдання. їнство Лемкіз. нях сумнівною мірою". цілім краю, керована сильною
рукою бл. п. Нагірного, буди-
стри шляхтича, покривджено- то н найбільший дурень в- ла приспані чувства навіть у
В. Будзиновський. кин дістав право силою видо- Як би так до того ще го псубратом Шубинським! таку штуку'.
заки... найбільш байдужних. Коли
бути від Шубинського прису- — Коли гадаєш, що то не вмирав відомий „обиватель м
ШЛЯХОЦЬКЕУХО джені йому гроші. Очевидно,
як у Шубинського не знайде
-—Мене прислали сюди для
обезпечення околиці проти
Бачучи, що Ярунич вже го-
тов до тої роботи дати своїх велика штука, то може Львова", Деметср, то перс:
козаків, пішов ще далі, і каже: взяв на себе обовязок поли- смертю висказав як останню
(Історичне оповідання). грошей, має право забрати татарських наскоків, а шити Шубинському лиш голі волю, щоб на його похороні
й(?го движимости, яких вар- те, щоб помагати шляхтичам в — Сила проти того Шубнії-
СТІНИ йото будинків?
(8) тІсть рівналась би шість ти- їх війні з шляхтичами ського була би достаточна. співав хор т-ва „Зоря".
Козаків Ярунича розмістили Біда лиш в тім, що сам Ку-
Пані по.тковникова запише се сячному довговн, збільшеному повів козак рішучо. — А у нього є що взяти
в BOX двірських будинках, са — Хібаж твій полковник не чицький не лиш не хоче стану-
що скаже їй її брат. Той її ще раз такою сумою коштів — Є ! Є гроші,.є срібло, зо-
мого Ярунича в дворі, в край знає, що тепер Татари в нашім ти на чолі походу проти Шу лото і дорогий камінь. Є вел:
брат, пан Кучицький, лютий довголітнього процесу.
ній кімнаті лівого крила. Кім- сусідстві присмирніли і сидять бинського. Він і бути при тім копанська гардероба з шовка-
ворог мого ворога і ворога
нати господаря і доньки були
моєї доньки, пана Шубннсько заїде
— То пан Кучицький тепер
спокійно? Хібаж вся ваша не хоче. мн, оксамітами й кожухами.
ЛИСТУВАННЯ Р Е Д А К Ц П Г
у правім крилі. Задні вікна пана Шубинського і
го. Пан Кучицький і його се возьме також те, що Шубин- старшина не знає, що в сих —. А то чому? — спитав Я- Є худоба н збіжеі Є його вла
двора виходили в сад. Друго сторонах ніякої татарської не рунич. М. Прус, Атлборо, Масс.
стра подбають, що хто тому сне і забране з Райфурів..
го дня по заїзді Райфурський ський вивіз звідси? Дякуємо Вам за висиАку чи-
Шубинському зробить`' прик- безпеки нема? Не проти Татар — Бс то трус, і іотерпае, що Треба тобі знати, що я хотів сел „Свободи" до Музею Бо-
передав Яруничеви опіку над — Шурин твого полковника, вислав тебе муж сестри пана готово прийти до стрілянини і би без проливў ќрови.
рого збитќа, буде добре запи-
двором і сам поїхав до Ку- себто брат пані полковникової, Кучицького. ротьби в Празі. А не вичи-
сапий в полковій книзі... що перша куля не мине його. -— 3 моєї вини таке не ста сляємо чисел, бо вони ВАС
чицького. Вернувся по двох
—- То може мій полковник прирік мені, що як я поможу — Хоч би й так, то без при- А хочби держався позаду, то нсться... Ќоли'ви, пане, зага-
днях з двацятьма його драго-
буде знати й те, що я вхопив йому, то він мені верне все те, кдзу полковника, я не важуся якийсь шубинськнй хлоі- міг дала угостити до . Шубин були вислані іншими і вже
нами і зараз покликав до себе були раз проголошені. Т с
зпід Його носа вашу панну, що мій сусід забрав. Я ще в брати участи в заїздах. Коби бо його почастувати колом по ського? S що вислано більше ніж треба,
Ярунича. іншім ділі спільник пана Ку-" бодай якийсь його натяк ска-
пане ? голові. Той трус хоче, щоби я — Як би можна, то (і зараз! не шкодить. Воно там не змар-
— Чи ти, хлопче, хотів би — Вже знає! — відповів Рай- чицького і обовязаний помог- зав мені, що таке `можу позво- взяв на себр провід заїзду. А — Вич казали, що решта мі- нується.
стати сотником? — спитав фурський. — Дуже втішився, ти йому.
Райфурський.
лити собі! мені яке діло до того і ІІІубин- ліції пана Кучицького в дорозі
що його козак такий жвавий Ярунич вгадав, яка то спіл- сюди. Чи вона здужала би ще
— Очевидно, що хочу. І бу- лицар.
ду, хоч до того ще дуже да-
ка, бо ідучи сюди, в Латані
А поза прнказаною тобі
— Таку штуку був би втяв і вже чув, -що Райфурський си- службою, чи вільно тобі і кож- тисяч червоних з додатю м не
ський `не мені винен тих шість
нині перед північю зайти до J
леко. заспаний, як би також мав луе доньку вийти за якогось дому твому кбзакови робити, менших коштів спору!
якого села, або до якої вели ПОДЯКА.
" — А як би так ти був добре пятьдесять к'озаків проти од- дуже поганого шляхтича.- Яру- що кому до вподоби? Ярунич доміркувався до чо- кої коршми, як такі е в поло-
записаний у твого полковни- ного десятка гайдуків. -—`Коби лиш та робота сама го шляхтич іде. Знав, що свою вині дороги від Шубина до Я. нижче підписана членний
нич знав, що Кучицький дуже' нову службу зачне шляхоць- того місця, де ся дорога схо- 243 від. У. Н. Союза, складаю
ка? — Початок зроблений. Те- поганий. собою не була нечесна.
— Кождий знає, що як він пер нагода ще раз добре запЯ- А якби так,-не маючи ко- ким заїздом. По довшій мов- диться з дорогою від Латані? щиру подяку головним уряд-
добре записаний в книзі вели- сатися. Пан Шубинськнй є — Т о пан поможуть панови зацької роботи,. козак надів чайці шляхтич зачав наново: - То ти гадаєш вже нині, никай нашої організації за у-
кого-пана, то іде вгору скор- довжннком шурина твого пол- Кучнцькому проти пана ЦІу- на себе одяг драгона або гай- — Коби я мав тут когось з ще Й в почті? ділення мені допомоги з фон-
ше, як інші лише своїми вла- ^овника. Винен йому шість ти- бинського? — спитав козак. дука і з драґонамн пішов до оліси в голові! Рук маю до- - Не нині, а завтра рано. ду запамогового, котра стала
' сними заслугами. ' ) сяч злотих золотом. Йе відда- — Мушу! Се мій обовязок. Шубина виконати декрет су- сить, лиш голови не маю. (Дальше буде). мені великою помічю у моїй
— А чи ти знаєш, хто шурин вав, тож Куччицький пішођ Саме п'ро те я хотів з тобою ду? — Пусте, голова! — сказав недузі. Бажаю якнайкращого
твого полковника? до, трибуналу і виграв процес. побалакати. .. Я маю невелич-
1
— Гадаю, що за таке мій Ярунич весело. — Тут потріб- успіху У. Н. Союзови. Також
— А яке мені діло до того! Шубинськнй не хоче покори- ку міліцію, нині привів пару полковник не скарав би мене ні лиш руки, щоби брали І`. . ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО дякую місцевим урядникам за
F
книзі полковника деко- тися присудови трибуналу і драґонів Кучицького. Ще пару горлѓо. Очевидно, як в дворі Шубнн- В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО їх труд.
кг пані потковникова довгу далі не віддає. Кучиць- прийде. їх щойно ие видко. Твій полковник є муж се- ського є що брати. Як є що, НАРОДНОГО СОЮЗА. Юлія Карплюк.
СВОБОДА, ПЯТіЧИЦЯ, 1-го ІІЮТОГО, 1935. s. `

„ОРГАНІЗАЦІЯ Д Е Р Ж А В Н О Г О ВІДР0- П Е Р Ш И Й Р А З В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ТРЕБА РІЧНИКІВ „ С В О Б О Д И ' Н А Д І Я 1


П О Н А Д У С Е ! НАША СИЛА В НАС С А М И Х !
ДЖЕННЯ УКРАЇНИ", 1 ; домі, Д Л Я НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
В І Д Д І Л Ч . 10 В НЮ И О Р К У ,
: : :
Н. и.
: відограє представлення
217-219 Е. 6th ST., NEW YORK, N. Y. І М , Ш Е В Ч Е Н К А У Л Ь В О В І .

і.
СІЧ В І Т А В Ш О Г О hill ІМ, У. Н, В КЛІВЛЕНД 0.
ЧИСЛО 8 О. Д . В. У.
I I Бібліотека Наукового Това-
риства ї'м. Шевченка у Львові
повідомляє, що одержала від
польського міністерства внут-
19 рішніх справ у Варшаві дозьілІІ
на- одержування всіх друків,

СВЯТО ГЕРОЇВ
чудову комедію в 4-ох діях
що появились або появляють-
В НЕДІЛЌІ, ДНЯ 3-го ЛЮТОГО (FEBRUARY) 1935 РОКУ ся українською й іншими мо-
вами за границею, а які не ма-
Участь у виведенню штуки беруть найкращі сили. — Режісер М. СКОРОБОГАЧ.
ють дебіту в Польщі.
Д З Г П О ПРЕДСТАВЛЕНН Б А Л Ь
ПОЧАТОК ТОЧНО В ГОДИНІ 7-мій ВВЕЧІР. ::—-- ВСТУП 50 ЦЕНТІВ. Отже Бібліотека НТШ може
вже одержувати і „Свободу"
Запрошується всіх^Українців з Ню Иорку і околиці до численної участи. Дохід при-
чения в цілості, З цеї імпрези на визвольний Фонд О . У. Н. в краю.
' Управа ч. 10 відділу О. Д . В. У.
26
без небезпеки- конфіскати,
а досі „Свободи" не допускали В НЕДІЛЮ, ДНЯ'3-го ЛЮТОГО (FEBRUARY) 1935 РОКУ
навіть для бібліотеки. Буде це В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ
одинока можливість для нашо-
О ЗІР! Ч О Р Н О М О Р С Ь К І С І Ч И ! П О З І Р ! го громадянства в краю бачи- 2253 WEST 14th STREET, CLEVELAND, OHIO.
ПОВНА КОМАНДА „ЧОРНОМОРСЬКИХ СІЧЕЙ" НА АМЕРИКУ И КАНАДУ НАКАЗУЄ ти „Свободу" та зазнайомн- Святочну промову виголосить делегат О.У.Н., п. ОМЕЛЯН ГРИБІВСЬКИЙ.
УСІМ СОТНЯМ ПЕРЕВЕСТИ тися з її змістом і з нашим Шановні Громадяни! Українська громада міста Клівленд вшанує память дволітньої річ-
життям в Америці хоч з тих ниці смерти найбільших Синів України

ГОЛ ОДІВКУ Ќ Р У Ш примірників, які будуть В тій


бібліотеці.
Бібліотека не м'ає „Свобо-
ди" за отсі роки: 1893, 1894,
БІЛАСА, ДАНИЛИШИНА, СТАРИКА і БЕРЕЗИНСЬКОГО.
, .
ПОЧАТОК в 2:30 ПОПОЛУДНІ.
Запрошуємо всіх прибути численно.
ВСТУП ВІЛЬНИЙ,
У ДНІ 3-ГО ЛЮТНЯ С FEBRUARY) 1 9 3 5 РОКУ
ним чином віддати честь „Першому Сієовому Студентському Куріневи", який у числі
.1895, а далі від 1914 до 1929 З УКРАІНСЬКОІ Ш О Д А Р -
УВАГА! ЕЛІЗАБЕТ, Н, Ж І ОКОЛИіЦЯ! УВАГА'
її молодиів-героїв згинув 29-го і 30-го січня 1918 p., в бою під Ќрутами проти червоного року, як теж від 1931 року до СЬКОІ АКАДЕМІЇ.
ізника Від нині день Крутів 29 1 З О січня має бути святкований кождого року, усіми L O T - 1934. ЗАХОДОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНСЬКИХ
ии ‚Чорноморських Січей" у подібний спосіб, як цього року, а збірка грошева по сот- Хто має ті річники, хай зро- НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕЛІЗАБЕТ, Н. ДЖ. Продовжується впис на Кур-
х має бути негайно переведена й переслана до Головної Команди на адресу: I-EADQUAKTOS бить патріотичне діло й вишле : :: : відбудеться : ї: : си Українознавства при Укра-
CHORNOMORSKA SITCH", с'о S. П К . 65 STIRLING ST.. NEWARK. N. J . , ЯЌЗ ПЄрЄШДЄ ГрОШІ НЗ МІ- їнській Господарській Академії.
е призначення. Головна Команда.
їх до Львова

II.
СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ На курсах викладаються: У-
країнська мова, історія Украї-
в память першого президента У. Н. Р. та найбільшого ўкраїн- ни, Історія української літера-
П О З І Р ! ^ ДРУГИЙ Р А З ВАМЕРИЦІ! П О З І Р ! Далі читаємо в відозві НТШ ського історика професора Михайла С . Грушевського
турн. Українська культура, Фі-
3-та СОТНЯ „ЧОРНОМОРСЬКО! СІЧИ" В НЮАРКУ, Н. ДЖ. ще таке: В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 3 - Г О Л Ю Т О Г О ( F E B R U A R Y ) 1 9 3 5 Р О К У зична географія України, Еко-
В НЕДІЛЮ, Д Н Я 3-ГО ЛЮТОГО (FEBRUARY) 1 9 3 5РОКУ ' - Бібліотека Наукового Това- В УКРАЇНСЬКІМ Н А Р О Д Н І М Д О М І , номічна географія України,
вшанує КРУТЯНСЬКИХ ГЕРОЇВ АКАДЕМІЄЮ ркства ім. Шевченка у Львові Історія українського громад-
214-216 FULTON STREET, ELIZABETH, N. J .ського руху,, Націольогія.
2 Г ^ „БІЙ ПІД ЌРУТАМИ" бажає зібрати в себе все дру-
коване, що появилось і появ-
Початок в годині 4-тій пополудні. — Вступ 25 центів.
В концерті беруть участь: хор Тов. Боян під управою п. М. Ядлов-
Програма дня: 1. Панахида в українських' церквах у Нюарку. При панахиді Січовики в ляється українською мовою на ського та члени смичкової оркестри композитора М. Гайворонського;
Продовжується впне на прак-
тичні курси: 1) Пасічництва, 2)
іностроях. діѓй п. Василя Геби зі
2. Святочна Академія вечером у Січовій салі, 229 SPRINGFIELD AVE., NEWARK, цілім світі та зберегти для бі- сили для доповнення концертової програми, запрошені з околиці. — Свя- Стейплетону, H. И . Будуть виступати й інші помічні Садівництва, 3 ) Перероблення
N. J - . з відповідною програмою і декорацією Студентів-героїв. Співає хор під управою п. бліоґрафії й історії. Тому точкий реферат виголосить гром. Володимир Кедровський. Будуть гоао- садовини та городини, 4) Сіль-
проф. Т. Каськова. Початок в год. 7-мій ввечір. Вступ за добровільними датками. `Дохід при- Управа Біблотеки звертається рити й інші бесідники по українські. І американськи. сько-господарського рахівнии-
шачений на бідних студентів і академічний дім у Львові. ' 26 Центральний Комітеі взиває всіх членів українських товариств, братств тва, 5) Практичної фотографії,
Команда 3-тої Сотні. отсим до всіх українських Ви- і сестрнцтв та все громадянсіво до якнайчисленнііиоі участи. 26 6) Радіо техніки, 7) Оброблен-
давництв, Редакцій. Установ, Центральний Комітет
ня шкіри, 8) Миловарства.
Друкарень, Авторів і Читачів в
3 УКРАЇНСЬКОГО Н Ю Й О Р С Ь К И Й К О М І Т Е Т С Е Л А Р О З Н О Ш И Н Щ П О В І Т З Б А Р А Ж Америці, що тепер видають а- П О З І Р !
: :: : влаштовує : :: : бо мають українські друки, ви-
PERTH AMBOY, N . J . , І ОКОЛИЦЯ!
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО СОШЕЛ ЌЛЮБУ
Проспекти та додаткові ін-
Формації внсилаються безплат-
ЖИЇЇШМЕРІЩІ ^ ВЕЛИКУ ЗАБАВУ З ТАНЦЯМИ ^ дані давніше, присилати їх ла-
скаво до Бібліотеки Наукового
В ПЕРТ АМБОЙ, Н. ДЖ. но. Звертатися иа адресу:
Ukrajinsky Technicko-Hospodar-
НЮАРК, Н. Д Ж .
Нюарська Центральна Рада в
В СУБОТУ, ДНЯ 2-ГО ЛЮТОГО (FEBRUARY) 1 9 3 5
В УКРАЇНСЬКІМ РОБІТНИЧІМ ДОМІ,
Товариства
Львові.
ім. Шевченка у
^ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І БАЛЬ ^ sky. Institut, Podebrady, Tcheco-
slovaquie.
Продовжується впис на: a)
Просимо присилати все без В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 3 - Г О Л Ю Т О Г О ( F E B R U A R Y ) 1 9 3 5 Р О К У 8-ми семестровий Економічно-
справі централі на цілу Аме- (MANHATTAN LYCEUM)
огляду на зміст, форму і об-
рику. 66-68 EAST 4th STREET, NEW YORK, N. Y. єм, отже: книжки, брошури, Представлення під назв.: „ Т Р О Є ЗАРУЧИН", весела комедія Кооперативний відділ, б) 3-рох
Вступ 40 ц. — Музика добірна. — Початок в ѓод. 6:30 ввечір. часописи, листки і т. п. в укра- в одній дії з американського життя. семестровий курс Українознав-
В понеділок, 28-го січня ц. Ввесь дохід із забави призначений па будову Ўкраїн- По представленню БАЛЬ до пізної ночі, на котрім буде грати ства; в) 4-рох семестрові курси
:` відбулися вибори урядників ського Народного Дому в селі Розношинцях, повіт Збараж. їнській мові і в її відмінах, вн- орхестра під назвою BELL BANET З Нюарку. чужих мов: англійської, німець-
і і Центральної Ради в Нюар- На цю забаву комітет запрошує усе нюйорське й око- давані тепер чи Видавані дап- В У К Р А Ї Н С Ь К І Й ГАЛИ. кої та франиуської; г) 2-семе-
I Нюарський загал зрозумів личне громадянство до численної участи. " ніше незалежно від правопису 766 STATE STREET. PERTH AMBOY. N. J . строві фахові курси бухгальте-
вагу праці централі, дав дові- За добру забаву ручить — Комітет. (кирилицею, гражданкою, ла- Початок в год. 7. ввечір. — Вступ для старших 25 цнт., діти 10 цнт. рії; г) короткотермінові фахо-
На цс представлення і баль Український Сошсл Клюб запраими всю
ря старому урядовії, а рівно- тинкою, етнмольоґією, фоне- молодіж і старших з Неѓп Амбокі і ., околичних громал ло якнайчислспні- ві курси: 1) оброблення шкі-
часно через аклямацію затвер- єднанню повинна бути сфор- Д Р І Б Н И Ч К И .
тикою), — и'а адресу: шої участи, а за весел., і добру забаву та ірсчну обслугу ручнії. 26 ри, 2) радіотехніки, 3) практич-
див тойжс у р я д на новий рік. (мована окрема комісія для Вужі можуть жити два ної фотографії, 4) миловар-
розслідження наших прав, які
II (віту у р я д у , я к и й дійсно роки, нічого`, не ївши. ства, 5) пасічництва, (і) сіль-
приємно було слухати, ноказа- і права вона малаб` предло-
іти світовії в якійсь певній - Найвищі папароті в світі Lwow, ul. Czarnieckiego 1. 24 УВАГА! i s s r В О Д Е Р В Л И Т , Н . Й , ! `=Ш У В А Г А ! с ко-господарського рахівнин-
: щ о Нюарська Централь- ростуть на Гаваііськнх остро- (Poland) тва, 7) технічного перероблен-
формі, опираючись на догово-
па Рада в минулому році була В Н Щ І Л Ю , Д Н Я 3 - Г О Л Ю Т О Г О ( F E B R U A R Y ) 1 9 3 5 Р О К У ня садовини та городини.
рах, історії, фактах і т. д., а не вах; доходять до 30 - 4 0 стіп.
и в;.чайно діяльна й перевела На світі є понад 500,000 відбудеться представлення Продовжується впис на 2-
на голословннх протестах.
багато річей таких, яких ніяке Шоб Обєднання могло у- невільників, не зважаючи на а- ВЖЕ Є ВІДПОВІДЬ НА ЦЕЙ емсстпові курси Бухгальтерії
поодиноке товариство не бу- пішно своє завдання сповнн- ґітацію Ліги Націй. Більшість
лоб в силі перевести. Велика і, в його склад повинні вхо- невільників в Абісинії й Ара-
шкода в тім, що ті будівничі Ідити репрезентанти всіх місцс- бії.
народніх домів та провідники вих централь, які опісля вн-
молодечих кружків все ще-ти- бралиб зпоміж себе екзеку- забракло харчів у Німеччині,
о:..с,і манівцями, замісць тиву.
- Підчас світової війни, як

слон у звіринці втратив бі.ть-


редакції до
ПОКЛИК.
Повідомляю, що на днях ви-
слав я за письменною порадою
Наукового
риства ім. Шевченка у Львові
Това-
в неволі темноти
комедія з життя наших виселенців в Америці.
„Свободу" з 1933 і 1934 року Представлення відбудеться заходом УКРАЇНСЬКОГО ЌЛЮБУ ц'Гіної арн+мстики та торго-
x'iq-аїігеького Технічно - Госпо-
дарського Інституту позаочно-
но навчання в Подебрадах.
Курс складається з 59 лекцій
загального рахівництва, торго-
зетьного рахівництва, комер-
іти разом. Цікаво булоб знати,
Українська Центральна Рада ше як 2,000 фунтів на вазі. (два річники) і „Юкраініен В ГАЛИ 25tb STREET - - d 5th AVENUE, WATERVLIET. N. Y.
кому то вони думають будува- - На Гаванських островах Віклі" за тісамі роки. До цьо- всльної кореспонденції - біля
думає, що таке парляментарне Початок представлення 7:30 ввечір. — Вступ лише 25 центів. 500 сторінок великого розміру.
ти тоті д о м и і куди прозаднти
Тіло булоб корисним для укра- є рід грибів, які ростуть так
молодь, коли не йдуть їнської справи і тому піддає скоро, що можна бачити го- го додам, що добре булоб ^ По представленню
Запрашаємо всіх доокол ЗАБАВА ; З ТАНЦЯМИ
Укра`їнців прийти па це Проспекти та додаткові ін-
разом з народом. Не знати (ту справу українському зага- лим оком, як вони ростуть. Ви- звернути увагу Шановним Чи- представлення, а не пожа гете. формації внсилаються без-
чи тут заважує особиста амбі- лови до осуду і просить укра- ростають два цалі на мінуту. тача.м „Свсбодч", щоби газети Комітет Ќлюбу. платно. Звертатися у тих
він, чи може декого разить їнськин загал, як і Обєднання, не ш.щнлі:. бо прийде час, що УСІХ справах на адресу:
- У Китаю нема зовсім те- засвітить сонце й у наше вікон
світло правди? висказатн свої погляди в тій лєграфічних стовпів із релі- це. Тоді вже буде можна нашу Ukrajinsky Technicko-Hospodar-
ііа зборах предкладано про- справі. У В А Г А ! І Є Г ` Н Ю Й О Р К , Н . Й . , І О К О Л И Ц Я ! `=Ш У В А Г А ! sky institut, Podebrady, Tcheco-
гійних причин. Китайці вважа- „Свободу" і поучаючі книжки, slovaquie.
ЃКТ дальшої праці на новий З А Х О Д О М ТОВАРИСТВА МОГИЛЬНИЦЯ В Н Ю ЙОРЌУ
Подав за Українську Hem- ють святими гроби своїх які теж треба заховати, поси-
- уладжуеться :— Продовжується впис на 8-
рік. а між іншим порушено ральну Раду: предків; навіть тінь не може тати на наші села, до читалень `еместровий внсокошкільний
Думку цілковитої централізації
4 Українців в Америці, а то
в той спосіб, щоби в ксждій
адвокат В. Кузьмѓ. впасти на них. Як перше телє- і бібліотек, що є понищені на-
ґрафічне товариство почало шимн ворогами.
праці, Китайці юрбами окру-
З ^ В Е Л И К И Й Б А Л Ь ^ Економічно - Кооперативний
відділ, на якому викладається
А. Нагребецький, В СУБОТУ, Д Н Я 2-ГО ЛЮТОГО (FEBRUARY) 1 9 3 5 по'над 50 предметів з економі-
МІСЦЄВОСТИ була своя (але жали робітників і проклинали Ровей, Н. Дж. кн, права, статистики, коопе-
тільки одна) місцева централя, їх, а стовпи звалювали. Не В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ рапії, рахівництва і т. п`; Сту-
всі місцеві централі щоби знали зпочатку, що ?о значить, 217-219 EAST 6th STREET, NEW YORK, N. Y. тенти дістають у власність всі
злучилися в' загальну центра пізніше показалося, що в о- Музика п. Зазулевича. підручники українською мо-
-по, одну на цілу Америку, я- колнцях, густіше заселених, у- ПОСМЕРТНА ЗГАДКА, Початок в годині 7-мій ввечір. Вступ 40 центів, вою.
кою то централею могло би сюдн`є гроби. Тінь стовпів па- Уряд. Проспекти та додаткові' ін-
бути Обєднання. — Тоді Обєд- де на них і це святотатство
1
Померла Павлина Новак, формації виаілаються безплат-
вання було би найвищим у- довдило Китайців до розпуки членицЯ 236 відділу У. Н. Со- C но.. Звертатися на адресу:
краінським політичним тілом в Не знали, як тому зарадити, бо юза в Сейр, Па. Покійна поли- У В А Г А ! № О Й О Р К 1 Ф І Л А Д Е Л Ф І Я ! ^ E S У В А Г А !
Ukrajinsky. Technicko-Hospodar-
Америці, скупчувалб би сили . навіть уряд був безсильний шила цо собі загальний жаль, ДМ.ІТРО ЧУТРО ВІДКРИВАЄ ШКОЛУ sky Institut, Podebrady Tcheco-
v
цілого українського загалу j супроти фанатичних Китайців, бо була всіми шанована й slovaquie. '" - .
булоб висловом його волі. Об-'j
'знання дальше мало би за за-
Де шукати? Вкінці хтось упав на думку, люблена. Ми втратили чесну
— Я оженився би, та не мо- ' шоб дроти закопувати в зем-
діяльну чденицю. Покійна по- МОДЕРНОГО УКРАЇНСЬКОГО Суддя (до свідка): — Чи мо-
вдання вести загальну україн-
ську політику тут в Америці в I жу знайти доброї жінки, такої практичний.
"'розумінню з краєм і в згодт' j дійсно доброї жінки.
лю, і цей помисл показався мерла дня 28-го січня б. р.
М. Ковалевич, секретар. $д^, Б А Л Е Т У
№З ^ жете мені описати чоловіка,
який критичного вечора сидів
біля вас на лавці?
' українською політикою — Я міг би тобі вказати Голоситись
місце. Вміє. . У ФІЛАДЕЛФП: Свідок: — Знаю, що зано-
старім краю. Серед нас малоб И Т Т І Н Г И В І Д Д І Л І У . Н . С О Ю З І cor. 2 0 A і W A l j n J T STREETS. сило від нього алькоголем..
— Де?? Господиня (до наймички): SENA'S STUPIO. N.
ноно бути лучником наших T#Uph . : Rittenhou.e 2389. Суддя: — Це не вистарчає.
сил, а назверх, то є в загра- — На цвинтарі. Перечитай В'и, Ганю, дуже повільні. Чи АМБРІЛЖ. ПА. Бр. св. О. Нико- У НЮ ИОРКУ: - Ми хотіли би знати щось
вичній політиці, супроти дер- собі лише написи на нагробни- є якась річ, яку ви зробилиб лая, віл. 276, повідомляє всіх членів, rNTERNATIONAL 1'СТГШТЕ, Ul EAST 17th STlREET.
ближче.
жав та інших народів, булоб яах: „Моїй найліпшій жінці, що спеціялміий мітінг відбудеться Telephone: Algonquin 4-4410.
скоро? НАУКИ: 1. Балетна техніка. 2. Характерні танці. 3. Мі- Свідок: —- Здається, що Tq
нашим речником чи репрезен- Невіджалуваній жінці, Мому J Гаия: Чому ні, Прошу па- дня 3-го лютого, точно в годині Я-тія
'пополудні. - Сспько Прокопович, мічні, драматичні танці. 4. Ўќрайќські народні танці Й інші. була житнівкя.
т інтом, тим мостом, що лу апгслони" і т. д. Самі ідеальні предс. , _—,
іиі, я дуже скоро мучуся! ч

мив би нас зі світом. При Об жінки!


UKRAINIAN WEEKLY
toe celebration of the oeopeCHtiye closed the examination OI this
ЃевЦуаІ in -he village of .TOcUvcL^
matter, tmt further accepted the
strong expreajuna Of opinion re-
ДРІБНІ 0 Ш Ш Е Н Н Я
} district horodenka.

В Ж Е ЄТ У Т !
gar-ling the desirability of — НЄЛИКА ВИПРОДЛЖ! — КОРИСГл;,
(g) The local аиОюТмїЄв pro- п

hihifed the Church Рґос4^ ХоСїГВЦ, зц ХЏІ J2Q00. Пд.щя,,шіи


іії.ОО. Преко.. сішьо-жовгий Sis і... її .
B R I T I S H P E T I T I O N T p L E A G U E cision of the Polish Government is
O F N A S J O N S CONCEMNOVa „ sense directed against the which
grammewas of included
the co-operative J expression
in the Vfee-! F E ^ ^ of opinion, then the ^
POLISH TREATMENT O F interests of the'minorities. Those tival in.the village of Korpjy. Сюцдсіі would eppear thereby to
UKRAINIANS interests are, and will remain, (Freedom q l teUgion is-ІОМв erf haW closed the door to aliy poe- onjtft. — Можу np.ix.TH і ще t.iu,. „
НАЙБІЛЬША РАДЮВА protected by the fiyidamental laws the fcpac#c rlfthta ін ф е .Цднргіг аЛщіу of redress for tile Ukntfn- .томите церкви або сцени. Цін, ,.,„ ,
A , Petition signed by a number of Poland, which secure to minor- іадам'Ьо, it was agreed, had been
ВАРТІСТЬ, КОЛИНЕ- ties Treaties abpve qUQted.)
of British Members of Parliament ities pf language, race and religion
(h) ђі lire tp-m of Horodenka, wronged. .. ,
БУДЬ ПРЕДЛОЖЕНА and others has been forwasded to their free development and equal
the authorises'prohibited the c e J We venture to suggest tftat the
the League of Nations pointing ity of treatment."
lebration- of Mother's Dhy. League af Njatf..rhs might Wfll ppn-
out many injustices which LTkram- It will be seen from pome of THE^ - в г м . ' village of TysMdvcil duct i n bvesttgjation either by the
НОВЕ 1 9 3 5 іанв in FcOand a r c experteneitig .ejupaples.given below that If, as y f l . ^ г Ш с а ` allowed the ar-
seeding'of a faieafee or otherwise,
а и


цд-der Polish "Rule as Well as many M. Beok - says, the inte-^te. of ^ щ to enquire Inpj, the position
Ijdii}abiUUes under w h i c b ' t W Mif- OTTKJJF,,% t ? R v U g e f a i r

ІP H I L C O
{f-r. The Ukraixiian Minority'' in the Uki.a4Tuaqe lp JS^and. .
^ l a n d ' was supposed to ;be pro- The Council .of ,Щ.е L^agite of
tected from any discriminatory
c^enuatyn NatJopa ahouid npt iqiagifle that JOSEPH DZ1AMBA.
during a cooperative festival' the
^oppression by the spetSal Trea-ties 202 Ontario St., CoKoe. N ^
І ПЕРЕДОВЕ В СВІТІ Р А Д І О . ing obseryKvfMd- n і з л Й О ^ т - i b i t e 4 a procession the absence оЃ рЄІіЦопа frtup the
і and regulations-, qoncerning the a u l h o i 1 U e s p r o h
Telephone: Cohoe. 1044
1 l43ortant than ever for А И Ш - ^ holding 6f the fesUyities Ukrainian MJnojrHV' m Poland
gttvernjpeqt of ,piinorities in Po- a n d

. ' . ifhe author-' pyease that.- the- conditions are

95
tqre to he W s t i g a t e d ^

49.
i n p u i c i n t h e o p e n
land. l3togue o f N a t j m s ^ ;, _ ^ ‚ . ^ . ь д ^ meetinas to be satisfactory'; rather dees it mean
WWWHK ^
( Ш е
! T h e Petition gives a number oi `ІІ їй a U t o a ^ s b i y ' t o b j H B j ^ s ' with the ijn; that there has been increased re-
examples of recent petty persecu- matter to' the nqtifltj о ' tttejConn-
. ь м ь c o n n e ВИНАХІДНИКІВ
c U o n

elections,
n d j n pressian. In Slew of the serioue
m u n i d p a l
Накрутіт на на- tions of Ukrainians by the Polish cil of the League qf Nations be- T examples
h e danger of reprisals individqela op-
s e a r e Q n l y a f e w
дачу з цілого authorities. It points out that cause of the continued- petty P - r - ' g o u l ^ut vioualy dare not risk forwarding
a G N A T т а п у і

світа. no acUon has been taken to secutions oi Ukrainians by t b


they show that, so far as ^ Petition ШШ inside Poland, ЖУЮ І ршглшію mmuoju.. inland
prove condiUons although these Polish authorities.
. і подивіться на це „ ! е ПЕРШЕ під кожним is concerned, the Minorities Trea- We hope that these matters will M A R T I N LАВ INї
і будова запевняє найліпше ши- questions have been the subject У P.tent Attorney.
A s examples we would quote the " ' г Г practic^ly not operqtyig. I r e v i v e the eaply and aerious coa-
: світове гюлучення, знаменитий ТОН чнстий голос. PH1LCO of previous petitions to the League following incidents wnich have а

п Ц п н в TO reach sideration of the League of N a - 53 ГЧҐК Row, Naw York,


Іинбой, що Ь на повіацпму образќу, е тільки одно з багатьох of Nations and the Council of the taken place during the past few
R e p o r U a l s o СО

і, вартостей, з якими PH1LCO можливість вдержати n t i y to the^effect thet Uops. C 0 U

свій провід у продажі. Виконання гідне подиву. Програми з League has expressed itself strong months. hundreds of икгаа}іацз are ^
арна шафка : к ьковою ly thereon. Fears are expressed (a) On A u p s t 9th, 1934. the centra-j L^GAED
p r i s o n фІЛАДЕЛФІЯ, ПА. a n d t h a t c o n
that following recent declaration manager of the Editorial Office of been. eetab- . A Ц.'
U o n c a m p g h a v e n o w Т ђ е Ш ќ т H o n s i r F Z W B

H O L O W A T Y M U S I C fc F U R N I T U R E S T O R E , by spokesmen of the Polish G o v - : Ukrainian Encyclopaedia wrote


lished. Grave apprehension u { land, Bt., M . P. % ? ПЕТРО РОМАНІВ
ernment as well as foreshadowed I _ , i f Lhe District Post Of.
n e r t o
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-
rtC

929 N O R T H 2nd S T R E E T , PHILADELPHIA, PA. felt among the Ukrainian РоРЧІа-


legislation, the conditions of the I f ftcethe latest Post o r
Х І Р У Р Г r v
tion as persons are eeqt to феве -^ - - лнаша,
Telephone: MARKET 4013 Ukrainian Minority muy become i Handbook and Regulations,
o f f i c e
camps without trial and for in- Mr. R h y s J . Dayies. ML P. 810 Eaat ABegbeny Ave.
even more oppressive. It is hoped i t t e n in Цкгаіп-
; T h e l e t l e r w a
definite periods and under threat Mr. Isaac Foot, M . P.
3 wr
PHILADELPHIA, PA.
that the whole matter "will The manager received the of extremely ‚неуеге treatment. ц . Сої. s i r Francis FrejnaiiU,e, Pbone: REGENT 6363
ceive the early and serious con- following reply dated August 25,
Similar matters have before _ p
sideration of the League of N a - 1934. N o . A . G . 32У34. G B E M

been the subject of petitions to г`-.я,о,„ mr P


tion." T h e District Manager of the' the League of Nations. Various - г T. Gnffiths, M . P .
Г О Л О В А Т О Г О Post Office and Telegraphs in " concerning the situation The Right Ho n . John W. Hills,
p e t i t i o n s
Д-В М И Х А Й Л О ЯНКОВИЧ
I To the Secretary "General of the Lviw encloses the letter d a t e d , g ^ Minority in Po- p. C., J . P., M . P .
u k r a УЛІРАІВСЬКИРІ ЛІКАР.ХІРУРГ.
i n i a n

929 N O R T H 2nd S T R E E T , PHILADELPHIA, PA. August 9th without consideration ^ j : took YpiU-OrllwlrTttH^
і League of Nations, n d

I M
a

r . Fred
n d

LleweHyn Joaes, M . p .
( т ш w h c h

Telephone: MARKET 4013. because it was written in non-` Autumn of i n p Q l рія 1—3 ќополудні і від 6 - ї ввечіг
a n d tonhe
Geneva, В Неяіяі пкак умови.
можна набути: official language." 1930 (Document Official No. - A Liddall, M- Г . M r w

і Switzerland.
всякого виробу О Х О Л О Д Ж У В А Ч І ( Р е ф р і д ж і р е й т о р с ) , М А - (Freedom of language is one of C741. 1931. I , published at Geneva Mr- Gordon MacPonald, Џ. P . ' 637 S O . 12tb ST., NEWARK, N. J
the specific rights guaranteed in November 15th, 1931), came b e - , j - _ T.I. Bif.low 3-1657.
ШИНИ Д О ПРАННЯ, М А Ш И Н И д о ВИТЯГАННЯ ПОРОХУ, Sir. ц j4j han, M . P. M a н at

Г А З О В І П Е Ч І . Е Л Е К Т Р И Ч Н І Л Я М Н И й інші хатні річи. П р о - ' We. the undersigned, wfcl: to Minorities Treaties abpve fore the Council of the League of . '
іаємо на легкі сила ги а б о за готівку. ! bring to your notice, the follow- quoted.) Nations on January 30th. 1932,, Colonel The Right Hon. Josiah C .
ling matters concerning the U k - Polissia and Cholm U k - and in the report of the Rappor-; Wedgewood^ P. U , D . S. Q,
rainian Minority in Poland. rainian schools have been closed, teur, Mr. Sato, the following state J . P., M. P. І Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙК0
I On January 26th, 1934, the Po- і the teaching of the catechism ment appears: Rev. J a m e s Ваѓг. M . T B. D .
lish Sejm discussed and approved Ukrainian has been prohibited, "I cannot but express regret f УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,
Ex-M. P.
!E A G L E R E G A L I A C O . і by a majority (various opposition and sermons in church must be in however, that the Polish Govern-
j groups abstaining) certain changes polish. ment has not found it possible tc
Rev. T. Hunter Boyd. I Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р
i n the Polisn Constitution intro- (c) In "he district settled by grant compensation to the inno-1 Rev. Pearcy Dearmer, M . A . I 321 E. 18tb STREET,
І виробляє: 1
duced by the Government, the Lemki in tire Carpathians, efforts cent elements pf the populatioa Ї Mr. J . E . C . Eaton..
і ПРАПОРИ, ЦЕРКОВНІ ХОРУГВИ, ЛЕНТИ, і orders bringing these changes into are being" made to denationalize which have been victiais of a-' р Q ‚^^ц^і, j - Џ between lat and 2nd Avenue., г p

і В І Д З Н А К И , С Т Я Ж К О В І В І Д З Н А К И , ІІРАТ- . operation are, we believ, Ukrainians'. Not only have buses." { NEW Y O R K , N . Y .
F . B. A .
і СЬКІ П Е Р С Т Е Н І І П Е Ч А Т К И . I promulgated during 1935. most of the Educational "Pro- Subsequently Lord Серії, a s I T-I. І`ЛАМЕКСТ в-2410.
І Кола ваше братство, товариство чи с сприяти о хоче бути і One feature of the proposed svita" centres been closed but also Chairman of the Committee which L t . ,Cpl. L'Eatrange JMalone, F , R. І Урядо'ві години: рано від 10 до
вдоволене, хай пішло нам намовлення На вробу. , changes is that voters for the plans are being made to form this had placed this matter on the A t S „ foc-M. P .
І 12. ввечір від 6 до 8, а в неділі
Катальоги, Інформації І пробні вворн вишлемо Вдм на вате j new reformed senate must be territory into the Cracow judiciary Agenda, said: Professor Gilbert Мцггау, M . A . ,
. радо .від 10 до 12.
А жадання БЕЗПЛАТНО. holders of the "Virtuti Militari" district. A t present these people "He shared the Длррогіецг'в LL, 0- )r

І 298 BROADWAY, NEW YORK. N. or the "Cross of Independence.' have the right to use the Ukrain- regret that, the Polish Government ІМѓ. Нпцгу-W. .Nevinson. П Е Т ^ О Я Р Е М А
j Such a clause disfranchises all ian language in Court, but In the had been unable to grant ccun- УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК
I Ukrainians from voUng in the Cracow juqiciary district, contrary pensation to the innocent mem-
elections to the senate. to the provision of the Minorities bers of the population who bad
It would seem to us that the Treaty, this right would be taken been the victims of abuses." THE SPORT WHIRL
ВЖЕ ВИЙШЛА З ДРУКУ ТЕАТРАЛЬНА КНИЖКА intention of the clause would be away from them. (Freedom of
language is one of the specific
(Ref. Page 18 of the Minutes
an infraction of article 7 of the C.66 Session,'?. V . 7 (I).
НЕЧИСТА СИЛА с :
Ш
г
Treaty signed at Versailles on
January' 28th. 1919, between the
, United States of America, the
rights guaranteed in the Minorities
Treaties above quoted.)
The Report was unanimously
adopted by the Council of the
(d) On October 16th, 1934, the League, including M . Zaleski on Ukrainian basketball team.remains
I'KRALNT.-WS U N D E F E A T E D
Ford City, J a n . 21.—The local ЗАМИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX, BROOKLYN, NEW
ЗНАМЕНИТА К ' О М Е Д І Я в 4-ох Д І Я Х .
! British Empire. France. Italy. Polish authorities sent a letter to behalf of Poland, bu! the period j as cme of the few undefeated I O R K І околипях
" Написав О . В . Р у т к о в с ь к и й . Japan and Poland, which lays the Union of Ukrainian Co-opera two years which has і Ь в i this district, having с ц n

advising the Union^that they j " ' 129 E . 7th S T R E E T ,


В штуці виступає 7 мужчин, 3 женшини і парубки. jdown that "all Polish nationals steps have been taken cha}ked up five consecutive
c l a p s e d

shall be equal before the Law and ould only be permitted to carry to implement this proposal. Itorie N E W Y O R K , N . T.
Піна за примірник 35 центів.
shall enjoy the same civil and on their work if they adopted When this mattery was brought; T e l i Orchard 4-2568
political r-.ghts without distinction certain changes in their status, to the notice of the League of; Combining speed, a polished
as to race, language or religion." and will then only be allowed to Nations on J u l y 30th, 1934, the tack, and accurate shooting, the
"S V О В О D А . "
I The position of the Minorities in work in the three provinces of Director of the Minorities Section Ukes have registered triumphs Г.ІерЬопе: Main 3738.
81-83 G R A N D S T . . (Р. О . Box 346) JERSEY CITY, N. J J Poland is made the more sei usJGalicia and not in Volhynia, Po- Of the League of Nations replied:'over the Polish Falcons twice and W A L T E R K R O L L ,
by the statement of M. Beck. hepissia and the Ukrainian territo- "The adoption by the Council hold single decisions over the Bur УКРАЇНСЬКИЙ. ПОГРЕБНИК
Polish Foreign Minister who, ad-ries of the Cracow district. The of the Report on the above men- dettes, Ford City Merchants, and парохії св. Иосафата.
АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКИХ ВИШИВОК
;

dressing the Assembly of the Union of Ukrainian Co-operatives і tioned question presented to it Kntahning Faculty,
і l e a g u e of Nations at Geneva on has been in existence for by its ,Rapporteur on J a n u a r y ! , „
September 13th. said. fifty years and has been built up 30th. 1932, Closed ' the е к а т і п а - ! - " ^ ninners-up for e U k e w e l

Щ О ОБНІМАЄ 12 КОЛЬОРОВИХ ТАБЛИЦЬ


"Pending the bringing into force without government assistance or tion of thiB matter. I h i s r e p o r t ! ^
C l t y U U e l a s t
- Уваг... 1
ПОВЕРХ 120 НАИВИБАГЛИВІШИХ УЗОРІВ З ВЕЛИКОЇ of a general and universal system credit. If these proposals are moreover contained no proposal І и ^ - they have established 8 0

УКРАЇНИ, ГАЛИЧИНИ И БУКОВИНИ. Дог the protection of minorities, carried through the Ukrainian C o - roquirtng'any further action." jpnviable record in that no player
my Government finds itself com- operatives in Po}issia, Volhynia (Letter N o . 4'1871519 of A u - ! У same p a s Ь е в а 0 4 x 1 o { а п

Видання кооперативи „Українське Народне Мистецтво" ПОХОРОНИ ВІД $150 і вищі.


pelled to refuse as from today all and Cracow, will be placed under gust 18th. 1934.) ;personal fouls.
- Ўслуга вдень І вночі.
у Львові, в мистецькій обгортці артиста М. Бутовнча. co-operation with the international the Polish Union of Auditing C o - It must reqpectf uily pe pointed I locals are seeking games "trpSON AVE.. ROCHESTER. N.Y T n e

organizations he matter of^ the J operatives.


Ціна $1.10. e) A n Agricultural Course, out, that if it is held that the with any first class teams in the
supervision of the application by 1
Council of the League of Nations, district. Bookings may be made
Вамовлятн: Poland of the system of minority vhich was to,be held inHoroden-
"SVOBODA," protection." ca, was prohibited, when it unaaimonsly adopted the by writing to John .hTnatJow 908
peport above quoted, not only Ftfth ovenue. Fprd.City
Р ХОРЙХ ЛЮДЕЙ
81-83 G R A N D ST., (P. О . Boa 348) JERSEY CITY. N. J " I need hardly say that the d e 3 (f) The Government prohibited

(179).
зілля
г
М І Л Е Р Т О Н

найліпшим средством в хоро-


бах ж о л у д к а , к и ш о к , нирок.
О ч и щ у є кров, протиділає в бо
лях голови, ревматизму і в бит-
гю серця. Також є знаменитим
средством в ріжних жіночих
недугах.
Спеціяльна офгрта читачам
І 1 51.00 !
ну. „Свободи".
І І $1.50 зіа одну
дві коробки
коробку МІлерто
Мілерю
ну.
І ) S2.Q0 з три коробки Мі.терт,.
ну.
лгжитість надішлете згори
ю пересилку оплачуємо самі Ко.а
внсилаемо замовлення за післяпааьа
(C.O.D.). то за кожду пересилку ра
хуемо 25 ц. більше.
На бажання посилаємо проб-
2 6
ки безплатно. `
Пишіть на адресу:
Тарзан лишив у хаті досить Тарзан похитнув коструба-
„Ні, Роджсрс". відповіла
то+о головою Й зітхнув. Потім Але тецер він у ж е ири^на-
J. S . MILLER, INC.,
^ ' - дівчина, „я.НЄ можу тобі всьо- овочів, оріхів і іншої їди. З а - 82 B E A C O N ST., NEWARK, N. J
навіть щось у роді гніву вир- йар, щ о жінка зобовязаяа йо-
го р о з к а з а т и . І . тепер. Д е я к и х пала холодна ніч і як англгй-
валося з його уст, як вія ^году-
ський летун розкладав огонь, го, виратувавши його з рук - Як пані д у м а ю т ь : чи ба
річей я не можу розказати ні- мав про ,те, що доля зігнала
Ольга приготовляла пожи- його докупи з цими дврма .іюдииін. 1 нагло він рішився. течко пані не думав би нічого
кому. Т и мусиш повірити мені
людьми. Щ е мужчину він міг проти того, щ о б и ми одружи
насліпо. Але я тобі розкажу, ву... Т и м ч а с о м Тарзан, верта- Де було.-вме в той час, як
яко-тако зносити, але жінку? їлися?
що сталося, як ти казг$в мені іочися з удалого полювання, Ольга оповідала роджегюви
Шкоди. Він уже думав, чи не - М а б у т ь нічого, бо мій
З с к о ч и т и з` г о р і ю ч о г о літака, -здержався під гиляками ве- дощити їх у джунглЖ на їх про свої пригоди. Ібатьно все є інакшої думки,
там, у-горах ІНДІЇ". л и к о г о : дерева на відпочинок. додо. . о ніж я !