You are on page 1of 4

і ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАТОДНИИ

С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ТРИ ЦЕНТИ. РІК %ЦЯ, Ч . 29. Джерзи О т и , Н. Дж., вівторок, 5 лютого, 1935. VOL.AXm. No. 29. Jersey CUy^N. J . , Tuesday, February 5, 1935. THREE CENTS.

РОСІЯ НА І Ф П № Ш ЛШ
ТУКАЧЕВСЬКЙЙ ВИПРАВДУ-І
ється.
З Москйи доносять: Михай-
Х О Р У В А В Н А чЩИКАВКУ
12 ДНІВ.
Один з урядовців нюйор-
РОДИЧІ, ЧЦО ВБИЛИ ЧЕТВЕ-
РО ДІТЕЙ.
Нечуваний випадок здичіння
НЕ БУДЕ СВОБОДИ СЛОВА В СОВЄТАХ
МОСКВА (Росія). — В Совєтах загово-м^-ни-

ЛІСТГ m m
ло Тукачевський, товариш ко ського бюра допомоги дістав трапився в Льогав у Німеч- роко про демократизацію країни, а це в звяазі$у з
місаря оборони, каже, що і- щикавку. Коли ні жінка ні су- чині. Перед судом станула тим, що хочуть завести явне голосування замісць
:;ерикннська газета „ Д и Нюсіди йому не помогли, а щи Микола Янзен і його жінкз. секретного, яке було досі. Та на ділі це не є ніяка
ВАШИНГТОН. — Американський уряд зложив йорк Тайме" написала неточ- ка"ння повторилося по 18 напа- А.кт обвинувачення закидав їм, зміна, якби навіть вона здійснилася. Бо всюди е
першу чорну лісту держав, котрі трактують Амери- но, коли подала, що він за- дів на годину, візвано ліка що 'в часі від 1927 до 1932 ро тільки урядові кандидати і вони мають забеанече-
ку нарівні з іншими державами. На першім місці повів, що червона армія ста` ря. Та й цей не міг здержати ку вбили своїх четверо дітей. ний вибір. А „За Індустріялізацію" подає, офіці-
Суд засудив Янзена на кару яльно, що не треба думати, що з демократизацією
на цій лісті стоїть большевицька Росія, котрій те- не в обороні світової револю щикавки. Щнкавка держалася смерти,
пер Америка відмовляє дати 50-процентову знижку ції. Звявляє, що він того не його цілих 12 діб. 13-го днявязниці. а його жінку на 12 літ прийде теж свобода слова; що можна буде перед
говорив. вона нагло без видимої прнчи виборами мітінгувати та свобідно критикувати у-
на ввіз мангану до Америки.
ни припинилась. ряд. Того всього не буде. „Ізвєстія" заповідають,
Рівночасно як Америка відмовила цю знижку
Росії, вона признала цю знижку Бразилії. ПОЛІЦАЇ ХАБАРНИКАМИ. ВЕЛИКІ ЖИДІВСЬКІ О Ш У - що демократизація має тільки скріпити диктатуру
Крок американського уряду вважають відио- ТРАГЕДІЯ. КАНСТВА. пролетаріяту. А як та диктатура буде забезпечена
До варшавського окружно-
віддк) на недавню заяву Максима Літвінбва, боль- го суду вплинув акт обвину- В Люблині в нужденній кім- В `нафтово-промислових іі усі соціяльні ріжниці будуть усунені й усі засоби
іиевицького комісара заграничних справ, що, мов- гачення проти 7 постерунко- натці від довшого часу лежа- фінансових колах великого продукції опиняться в руках держави, тоді вже ле
.іяв, Америка завинила за зірваний переговорів за них і 2 агентів за те, що бра-ла хора 57-літня Катерина Со- шуму наробило банкротство) треба буде свободи слова, бо всі будуть задоволені
довги Росії. ли хабарі від готелів, де від- чаль. У навечеря латинських великого нафтового лідприем- й ніхто не матиме потреби критикувати уряд.
Американський уряд думає карати в цей спо- бувалася розпуста, повідомля- свят її чоловік, 57-літній В О Й - ства Айзіґа Хаіма Гріфля і сн- ЛІТВІНОВ ВИПРАВДУЄТЬСЯ.
сіб усі ці держави, котрі в якийнебудь спосіб об- ючи про пляновані ревізії са- тіх Сохаль, випив фляшку де нів з- осідком у Станиславові
межують довіз американських товарів. Попри Ро- Н)тарної поліції. Хабарі дохо- натуру ѓвідразу виступили об- Свого часу ця фірма була о- МОСКВА. — М. Літвінов, совєтський. комісар
сію на лісті можуть знайтися Німеччина й Франція, дили до 200 зл. місячно для явн ззтрос-ннн. Хора Катерина середко.м нафтового промислу, справ закордонних, знайшовся в тяжкім 'положен-
котрі останніми часами завели в себе обмеження кожного обвинуваченого. не могла прийти йому з по- маючи 3 рафінерії нафти ь ню. Завалилося його найбільше триюмфаль.не діло,
гѓраничної торговлі, що мали вплив на свобідний ио, а слабого її крику ніхто Станиславоні, Коломиї і Ска- а це справа зближення Совєтів до Злучених Держав.
довіз товарів з Америки. КОМОРНИК ДЕФРАВДАН- не чув. Сохаль помер і неща- віні, а крім того копальні і
Панує загальне переконання, що Совєти Таки ‚кре-
ЮНІЙНИЙ ЛІДЕР НАЗИВАЄ УРЯДНИКА ТОМ. жінка пролежала 4 дні з нафтові терени в бнтківсько- дитів від Америки не дістануть. Щобільше, навіть
"ЗРАДНИКОМ РОБІТНИКІВ". трупом у хаті. Трагедію Соха- му і бориславівському басені, припускають, що може прийти до відкликання з
ВАШИНГТОН. — Перед судовим субкомітетом Перед окружним судом J лів відкрили припадково. Ка- під Віднем і в Румунії. Маєток Москви американського посла Буліта. Літвінов за-
сенату ставав у суботу як свідок Джан `А. Луис, пре- Варшаві станув коморник Me терину в безнадійному стані Гріфлів представляв перед явив, що він не винуватий у тому, що так.сталрря,
зидент юнії „Юнайтид Майн Воркерс оф Америка", числав Свенціцькнй за спро перевезли до шпиталю. кількома роками вартість8 мі як це йому приписує американський секретар стей-
та осуджував у своїх зізнаннях федеральний уряд невірення 37,000 зл. Він мав ліонів злотцх. Одначе з ти,у ту Гол. . . .
за його протиробітничу П О Л І Т И К У . один з няйбогатших ревірів роком почалися ріжні зловжл
місті і заробляв коло 70,000 СТРАШНА СМЕРТЬ ФІЛЬМО-
І господарці фірми, що НІМЕЧЧИНА ЯК РІВНИЙ З РІВНИМ.
Цей протиробітиичий напрям федерального у- ВОГО СТАТИСТА. ЛОНДОН. — Вислано до Німеччини спільну
ряду свідок приписував впливам 71оналда Ричбер- зл. річно. Почав вести роз- заривала, кого тільки могла,
францусько-бритійську ноту, держану в дуже при-
га, директора ..краєвої надзвичайної ради", котро- гульний спосіб життя, побу- фільмовому ателіє „Ба- банки і приватних капіталі-
язнім тоні, якою Англія і Франція запрошують Ні-
го він назвав „зрадником робітників" за те, що він. дував собі віллю в Мілянівку, стів. на грубі суми, якими о-
рандов" у Празі накручували
вийшовши з рядів робітників, накинув антомобіль- а коли зарібки зменшилися, сцену фільмової комедії, в я- рулувала неекономічно, а на- меччину закріплення
до дальших переговорів у справі ревізії й
мирових договорів. Зокрема пропо-
програвав великі суми на пс` пускала фальшиві веќслі.
ни.м робітникам кодекс, не бравши під увагу ба- актор, що грав головнўі
нують вони заключення спільного договору в спра-
регонах. Опісля став затяга-
жань робітників. ролю, мав випрасувати собі Щоб добути якнайбільші ка-
Спілок виступав спеціяльно проти заведення ти позички, а дальше кори-
штани під величезним паро- пїтали, фірма заангажувала а- ві взаїмної допомоги на випадок летничих`атак для
18-годинного тижня в автомобільнім промислі, на- стувався грішми, які виекзе-
вальцем, який втовкає ка- ів, які вишукували у лю- таких держав: Британія, Франція, Бельгія, Німеч-
кував від клієнтів. Знайшов-
іиваючи цей час і задовгим і неекономічним; мов- шись у безвихідному поло- міння на дорозі. Валець, згід- гроші і намовляли їх льо- чина й Італія.
іяв, цього роду постанова мусить викунути багато `-енні, зголосився добровільн ) з фільмовим „дотепом", кувати у Гріфлів, обіцюючи ЩО НА ЦЕ НІМЕЧЧИНА?
робітників на вулицю. мав урватися та розбити ви- високі зиски. Всі ті гроші БЕРЛІН. — Вже доручено Німеччині пропози-
на поліції й признався д )
Вилієм Грін, президент Американської Федера- всього. Його засудили- на З будований в ателіє ресторан, І'ріфлі тратили на невдалі спе-
цію Англії її Ф-раиції в справі охорони-лроти. лі-
іі 11 Праці, видав публичку ог`торогу урядови, що роки вязниці. з якого в переполосі втікають куляції та розгульне життя, такової атаки. Тут знають добре, що тим дог.аво-
коли уряд буде'" дахлТ' фаворитувати підприємців гості. При накручуванні цієї ивучи переважно за грани- ром найбільше заінтересована сама Англія, бо вона
проти робітників, то робітники скоро відплатяться їй один із статистів не цею. Нарешті все виявилося, найбільше боїться такої атаки. А в Франції радіють
урядови у відповідний спосіб. ЗАВАЛИЛОСЯ 250 ТИСЯЧ вспів утекти й валець розда- фірма оголосила невиплат-
з того договору, тому, що осьто звязується сильні-
СУД УСУВАЄ ГОВЕРНОРА СТЕЙТУ. ТОН СКЕЛЬ. внв його на смерть. Статист ність і справою занялася про-
був колись ТЗагатий теат- кураторія. Ціла низка банків ше Англію з Францією і тим робом відроджується
БИСМАРК (Норт Дакота). — Найвищий суд Біля Ст. Маргарет між До багато приватних осіб по- на ділі давня антанта. Французькі часописи пишуть,
стейту Норт Дакота усунув з уряду говернора То- вером і Ділем підчас страшної ральний імпресаріо, що тепер тратили великі суми, а Гріф.ті що тепер саме пора, щоб Гітлє,р виказав ділами, чи
маса Мудія, що займав цей уряд несповна місяць, хуртовини із страшним грюко- недостачі іншого заняття
хотів заробити на хліб, а їхніх урядовців бу- правдиві його миролюбні слова. Та Гітлєр мов-
та встановив його наслідником його заступника, том завалилося до моря коло чить, і мовчить щодо цього німецька преса. Відпо-
Лікарі здогадуються, що сер-дуть незабаром відповідати за
Волтера Велфорда. 250 тисяч тон скельних від- ошуканства перед судом. Ро- віди на це мабуть скоро не буде. ,
Суе усунув говернора на тій основі, що він ла.мків землі. Жертв у людях цевнй удар унеможливив не дина Г'ріфлів походить зі села
властиво мешкає в стейті Минесота, де він і голо- не ГАЛО. Згинули при тому щасному втікнути впору. Бнткова, пов. Надвірна, де
ВЖЕ ЖІНКИ ГОЛОСУЮТЬ У ТУРЕЧЧИНІ.
сував у 1930 році. лише сотки мсв і знищилося вони мали невеличке рільне ІСТАНБУЛ (Туреччина). — В найближчу пят-
РУХ ЗА ПЕРЕНЕСЕННЯ ФАБРИК. багато гнізд. ВБИВСТВО молодого осподарство. ницю станеться небувала в історії Туреччини подія:
ВАШИНГТОН. — Так звана рада илянунання АГРОНОМА. жінки возьмуть участь у виборах і будуть голосу-
бизнесў при департаменті торговлі радить урядови ХТО В ПОЛЬЩІ МАЄ ПРАВО вати. Тільки біда, що` в Туреччині диктатура і є
селі Уляннках на Луччині СМЕРТОНОСНІ ЗВУКИ. тільки одна політична партія. Значить, вибори не-
встановити новий департамент, що мав би займа- носити Ч О Р Н І Р Я С И .
перечці за маєток моло- Чи знаєте, що існують смер- інтересні.
тнся спеціяльно вибиранням місць для переношен- Найвищий суд У Варшаві рі диіі. селянин убив старшогЬ
ня фабрик з великих промислових осередків до тоносні звуки хвилі? Останні КУПАЮТЬСЯ В РІЦІ, ЩОБ очиститися
що згідно з конкордате брата агронома, А. Куца-Ти-
менших місцевостей, де такі фабрики могли би досліди показали, шо коли ЗГРГХТВ.
н чорні ряси вільно тілі, мощука-Волиняка, що скінчив
значно причинитися до оживлення економічного тремтіння повторяться частіше ЌАЛЬЌЎТА (Індія). — Зїхалося до міста коло
то.їицькому духовенству вищу школу сільського го-
життя. ' як 40,000 разів на секунду, ста-
Вживання тої одежі духовним! сиодарггва й, пс маючи праці 750,000 Індійців, щоби викупатись у святих водах
ть вони небезпечні для жнт-
ПОЛІЦІЯ ХОЧЕ МАТИ ВІДТИСКИ ПАЛЬЦІВ. інших віроісповідань або сект у свому фаху, займався го-
тя дрібніших тварин, можуть
Ганґесу та очиститися з гріхів. На цей рік припа-
НЮ ЙОРК. — Міська поліція почала кампанію мас характер баламучення лю сподаркою на батьківській убити риби.
дає спеціяльие індійське торжество, святковане що
та те, щоб мешканці міста добровільно давали по- дей і є провиною, передбаче землі. Вбнвннка арепітовано. 27 років. У воДу ріки накидано повно всяких дезін-
ліції відтиски пальців, щоб на випадок якогось не- ного в арт. 29 закону про пс НОВА ЗОРЯ. фекційних середників, ‚щоб не допустити до епі-
іаастя можна їх було розпізнати. ресту иства.
ПРИЯЗНЬ КОТА З МИШЕЮ.
демії в місті, яка звичайно поширювалася тут по та-
Нову зорю відкрили астро- ких торжествах. Паломники звикли не тільки купа-
Поліція каже, що це дуже придалося би поліції
для розвязування загадочних злочинів, якби на ви- ЧЕРЕЗ КУСЕНЬ ВУГЛЯ... Чорний кіт одного франк- номи в сузірю Геракля. Блеск тись, але й пити ту річну воду, повну нечистоти.
падок злочину поліція могла скоро розпізнати о- фуртського ремісника не ба- її побільшується і тепер її НІМЕЧЧИНА СЛІДИТЬ ЗА ЗОЛОТИМ ДОЛЯРОМ.
74-літній Тома Кустковськиті
собу жертви злочину. чив ще ні одної миші у своїм світло рівнається зорям Велн-
її навечсря латинських снят пі-
життю. Тому ремісник казав кої Медведиці (воза). Гі можна
БЕРЛІН. — Німеччина з нетерпеливістю жде'на
48-ЛІТНЯ ЖІНКА РАТУЄ ДІТЕЙ З ВОДИ. иа терен двірня у Вар-
свому хлопцеви зловити живу бачити голим оком у північно
рішення американського найвищого суду в справі
ВАЙДВУД (Ню Джерзі). — Пані Линдберѓ, шаві. В тій думці, що роздо- миш і принести її перед кота. західній частині неба, невнсо золотої -стопи доляра. Якби була судом приверне-
жінка місцевого фармера, Свера Линдберга, погля- буде там кусень вугля і огріє Одначе кіт не кинувся зовсім ко над горизонтом, біля сузіря на давня золота вартість, то Німеччина, яка спла-
нувши припадково крізь вікно свого дому у неділю, свою холодну кімнату. Иечай- на бідну миш, а лиш налякав- Вега. Причиною появи нової чує американським банкирам'короткореченцеві бон-
побачила, як на недалекому потоці хтось топився: но побачив поліцая. Сховався втік одним скоком на руки зорі є мабуть якийсь косміч- ди, булаб змушена заплатити замісць 1,875;000;000
малі руки хапалися за край криги, котра все ломи- перед ним під паровіз. СамеІ пана дому. Отже миш залиши- ний катаклізм: зудар зорі-сон- марок суму-3,150,000,000 марок.
лася. Потіти руки пропали. Вона кинулася з хати цій Хвилині паровіз рушив
лась жива і стала вірним това- ця з мандрівним небесним ті- О С Т А Н Н Є слово М І Ж В А Т И К А Н О М І
та стала кликати свого 16-літнього сина Джана, місця і Обтяв старцеђи обі
ришем забав кота, вганяючи лом, нагле підвищення темие-
пюби він побіг ратувати потопаючого. Це топили- ноги. Нещасний помер у шпи- разом з ним по всіх кімнатах. ратури від переходу крізь сму- НІМЕЧЧИНОЮ. V
ся двоє дітей сусідів, що ховзаючися на потоці, талі.
Мешканцям дому було цього гу космічного пилу і т. п. Ко- ВАТИКАН МІСТО. — Рахуються тепер з TJ^JI,
попали на тонкий лід над глибиною 15 стіп. Джан забагато. Тому зладили для ли така зоря має свою соняш і що католики в Сарі голосували за прилучення.цеї
Іиндберг кинувся на лід, але заки дійшов до міс- САМОГУБСТВО ПРИ ПОМОЧІ' миші „хатку" з маленького ну систему, як наше сонце, то території до Німеччини, чим виявили свою льо-
ця, де пропали діти, лід заломився. Джан доплив ДИНАМІТУ. скляного корита, накритого ввесь той світ гине. Якби напр' яльність до німецької держави, а тимсамим Бітлер
ло місця, де пропали діти, дав нурка, але виринув дротяною сіткою. Від того ча- наше сонце дістало сильніший буде змушений до певних концесій у їхню користь.
без дітей. Шукання так його змучило, що він не Двацятьтрилітній Станислав су кіт дуже часто пересиджу- блеск і вищу температуру, то Справа та опиниться у Ваі-икані й тут треба л5уде
мав сили поринати вдруге. На це його мати, не Кухар, зі села Камінќа біля вав перед скляною, ‚‚ха`ткою' наша земля розтопиласяб нн тепер націвському урядови рінжтися на цілковиту
дивлячися на своїх 48 літ, кинулася в ледово холод- СтЗкгновця, впав на оригіналь- миші, а навіть перевертав її, пливку масу, якою є у своїм згоду з Ватиканом, або на зірвання зносин.
ну воду й пірнула за дітьми. За `якийсь час вона ний^ спосіб самогубства. Під- щоб тільки дальше бавитися з нутрі. Подібне булом з інши- УГОРЩИНА ДАЛІ ПРОТЕСТУЄ.
зявилася на поверхні води, держачи в кождій руці ложйв собі під голову динамі- мишею. Миш дуже добре це ми планетами, залежно від їх БУДАПЕШТ (Угорщина). — Угорський премі-
по дитині. Побачив це її муж, що саме прийшов товий набій, який він запалив
цигаркою, і ждав спокійна на розуміла і Пхалася все якнай- ньої віддалі від сонця. Можли кєр Ґембеш жалується, що Анґліа, Франція й Італія
домів. Він побіг горі потоком та дістав лодку. смерть. Наступив вибух, ближче -сітки. КОЛИ пізніше ве, що таіо драма .розіграеть- заключають ріжні договори й обговорюють ріжні
Лодка не могла забрати всіх. ДжаН мусів держати- сильний набій розшарпав йо миш згинула і її трупа забрали ся або вже розігралася . (бо справи, а-не думають нічого про те, Що Угорщина
ся краю лодки, а жінка з дітьми веѓла в лодку. го тіло на дрібні кусні. При- кіт „висловлював" голосної світло-доходить до нвс після не може далі жити в такім положенню,, як її зали-
Нині Діти сусідів здорові, гейби їм нічого не чиною цього жахливого само. свій жаль, шукаючи розради у{ довгого часу) в сузірю Герак- шйв версайський договір. Він каже Далі, що не
бракувало, а мати й син лежать у ліжку під лікар- ІрубсГва були родинні непоро кожного члена ремісничої ро- ля там, де появилася нова зо- :може бути ніяких мирових договорів, поки не буде
ською опікою. Сусіди хочуть добути для них ме- дини. 'ревізії теперішніх мадярських границь.
далї Карнегія за геройське рятування життя люлтл. зуміиня,
С В О Б О Д А , ВІВТОРОК, 5-го Л Ю Т О Г О . 1935. 4.29. т

H5VOBODA" ( U C E R T Y )
POUNDED іенз ПРО ВІДЕНСЬКИЙ КОНГРЕС І ПРО
тіов: та в його довголітньої утруднювтвЗря, 1 спинювання
кохацки, жінки петербурського конгресових переговорів, кине- НА БІЖУЧІ ТЕМИ,
1 купця, мадам Шварц. А притім но його ще ft на поталу баб-
Ukrainian newspaper published daily except Sundaya and holiday-
і , at 81-83 Graod Street, Jertcy City, N. J .
Owned by t a . Ukrainian National Association, lac.
Edited by Editorial Committee.
ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА було воно загально відомо, що' ським язикам". Деякі жінки ось М И М О Х О Д О М
цими двома жінками послугу- не моѓди цареви простити то-
вався цар в першу чергу як по- го, що його, крикливою рекля-
РОЗКРИЛИ.
„Дванацять танних агенти,
середннцями при веденню ди. мою надто вже прославлювана засуджено в Росії" — доію.
З приводу стодвацятьлітніх але з огляду на твердий і ви пльоматнчних інтриг та до по- краса в дійсности трохи розча-
сяд`ь самі большевицькі іга-
Accepted FOR MAILING AT SPECIAL RATE OF POSTAGE PROVIDED FOR IN SECTION 1103 роковин пропамятного Віден- сокий ковнір уніформу цар
OF THE AC' OF OCTOBER 3, 1917, AUTHORIZED JULY 31, 1918. таємних доручень. Про теж,рўвала. А позатим Александер, зети. Хто здивувавсяб на ц
ського Коџѓреєў (1814—1815), держався трохи похило, затеж щоб цар підчас конгресу знай- не інакше яќ і Петро І., дозво- її

донесення, яке виглядає гей-


За оголошення редакція ве відповідає. влаштованого після пораження у ході водно повертав тілом, шов собі між віденськими дів- лив собі в поведенню з жінка-
би хтось сказав: крук кру.
За кожду аміну адреси г Наполєона державами, що бу-щоб надати собі свободи ру- чатами якусь любку, не виню- ми.'і то Кілька разів, просто на
кови око видовбав, той паіі
З Канади НАЛЕЖИТЬ ПОСИЛАТИ ГРОШІ ЛИШЕ і Т. зв. FOREIGN MONEY ORDER. його головними противни- хів. Вираз лиця, уявляв своерід- шили шпиги двірськоў полі- брутальний пстакт, а того до
ну суміш із вродженої гордо- читає далі: „ б о ці агенти пс
Tex „Свободи": BErgen 4-0237. — Тел. У . Н Союза: BErgen 4-1016. іи, ДЛЯ управильнення полі- ції нічого, дарма, що Та полі- б'уло на те, щоб зразити
сти і чужої йому ввічливости. встерегли Кірова перед замц-
тнчних відносин в Европі, ві- ція пхала свій ніс усюди і придо нього все жіноче населення xoM^L_
' Адреса: "SVQBQDA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
ленський письменник д-р ґеорг Погляд очей був твердий, але допомозі конфідентів усякого великого міста й пустити в рух
Пробст подав в одному усміх чаруючий. Александер за У цьому лаконічному доне-
роду, від аристократів почина- усі язики.
сцевих журналів оттаку цікаву всяку ціну намагався робити ючи аж ген до льокаїв, фірма- сенню цікаве, бо мимовільне
ЗАВЕРУХА В АВТОМОБІЛЬНІМ згадку: вражіння визначної індивіду- „Та не тільки в сальонах і бу- признання большевицького у.
ній та покоївок, змогла оСтХо дўарах почали зле говорити
‚Тому сто двацять років від- альности, але якщо він ве ўвві пити все те, здебільшого нічо ряду, що большевицькнх ко-
ПРОМИСЛІ бувся у Відні тон наш славний жав на себе (а це трапляло- го не прочуваюче товариство,
конгрес, що після — як вірили ся доволі часто), тоді не труд незримою, але непереможною
про царя Александра, але і в місарів у Росії оберігають тай-
інших, і то далеко важніших ними шпигами. Зовсім так, як
Газети трублять тепер великими наголовками оконечного поконання но було помітити всю" пересіч сіткою шпіонажі. А що Алеќ- середовищах. Оце ось осуди, це було з високими урядов-
про зріст розриву між президентом Рузвелтом та Наполєона мав завести в усій ність його єства. Вже ось у сандер був дуже цікавим пред- видані про нього головними ,іи за царя, або як нині є
Американською Федерацією Праці щодо автомо- Европі новий лад. А героєм розмові з ним зазначувався Е метом шпигунства — це ясне. представниками конгресу, скла- інших деспотичних країнах,
більного кодексу. Мовляв, розріз є такий різкий, того блискучого збору волода нього вищий духовий рівень. даються в цілости на доволі Польщі, Німеччини чи Італії.
Та, не зважаючи на ті всі недо- тому Метерніх, як його про відємнин образ духовости царя
що незадовго Федерація Праці викличе страйк, не рів і дипльоматів був тодішній Кому це могло би видава-
дивлячися на горячі заходи президента за промис- російський цар Александер І. вважався Александер — тнвннк, мав усі причини до то навіть і попри те, що вони тут
шоб вивідувати про царя і там диктовані політичним чи. тися`маловажним, той най по-
ловий мир. (1801—1825). Він, що в часі, особливож спершу в жінок — чнслить, скільки то людей тре-
все, що тільки було можливе,
Страйк у цьому промислі мав би справді ве- коли на острові Ельбі почала незрівнаннм красунем, чим цар там особистим упередженням
щодо жінок він йому до царя. Отак данськнй міні а годувати державним коштом
личезне значіння для промислу краю. Таким страй- вгасати зори корсиканського страшенно ` чванився. Правда, не міг ІЄ доказати нічого. Затеж стер у Росії, коли один Кіров мав
ком грозила Американська Федерація Праці ще дав- вннка,.являвся на Сході за свідоцтвом іншого хроніста Розенкранц залякався 12 тайних шпигів.
ніше, а саме на провесні 1934 p., коли в Дітройті ви- ніби новою, світлою зорею, тієї епохи, а саме Фрідріха тодішні поліційні рапорти „злобної' перфідії" Александра
мўари знають багато оповіда і дивуьадся на те, що конгрес
никла була боротьба між автомобільними фабри- якій не тяжко довелося здоЗу- Антона Шенгольца, треба нам
МІСЯЦЬ Щ Е Ж И В Е . . .
кантами й робітничими юніями. Тоді заклик до тн собі стару цісарську столн- до того осуду про Александра ти про любов данського коро ще'не дістав зі злости „загаль-
страйку міг потягнути за собою коло 50 процентів цю над Дунаєм. з огляду на диспропорцію між ля Фрндриха V I . до одної гар- ної` жовтачки". Інші знову на- Ще живе місяць, і буде нам
робітників. Та Американська Федерація Праці пишним ростом царя і його ненької віденської модистки, я зивають цяря таки просто світити, як давніше світив.
Тоді ось Відень упродовж стах веселого і дуже до- „шубравцем" і ,,лицеміром без
страйку не викликала, бо президент Рузвелт уста- довгих місяців був місцем сі невидатною головою, підходи- тепного віденського просто ніякої' моралі". Навіть такий Не з'іда його небесна собака,
новив автомобільну раду для розгляду жалоб ро- точних забав і в`истав, повних ти з великою засторогою. За- людди звалася швидко „коро- а мала його зїсти дня 19-го
бітників проти підприємців та обіцяв автомобіль- такого блеоку, що величавіши- теж усяка кри'тика мусіла вмов- добряга, як архикнязь Р'Іоган
кати, коли було глядіти на гра- левою торговиці", а після від- січня, та Китайці спостерст-
ним робітникам підвишку заплати. ми їх і подумати годі, і в роз- ціозність, зручність і порива- їзду королівського любовника (один з кращих Габсбур- ли небезпеку на час і не дали.
Брак рішучости в тактиці Федерації Праці мав гарі яких властива ціль конґре- ючу ґів, прихильник Андрія Гофе-
меткість його рухів і на „данською вдовою". Кричали, свистали, тарахкали,
для автомобільних робітників фатальні наслідки. су майже призабувалася. Отим- горіючу ра. — О. Г.), стає врешті пов-
слястнчність усіє „Щождо дам з віденської а нич недовіря до гарної` позер- стріляли з рушниць, пускали
Автомобільна рада довго нічого не робила. Потім то і прийшло воно так, що не- статі. ристократії, з якими цар, тріскаючі штучні вогні, словом,
стала рззглядати жалоби робітників. Багато з них забаром у сальонах і на вулиці ми сказалиЃ) сьогодні, отак со
ХОБНОСТИ і солодких слів царя
робили на землі такий пекелв-
вона признала иеоправданнмн, а коли робітники люди шептали собі на вухо, „Та проте булоб воно зоі бі фліртував, то на перше н
„Я не бачу в нього — каже
ниіі галас, що аж собака на
доказали, що їх викидано з праці за приналежність Що „конгрес танцює, але у хибно вважати Александра Дон найважніше місце тут вибилась архикнязь - - люблячого зро небі, що наставилася була зїсти
до юнії, рада не казала фабрикантам приймати та- своїй роботі не поступає Хўаной конгресу. Оце ось у двацятьлітня повдовіла кия- зуміння для загального добра місяць, злякалася та відступи-
ких робітників назад, а тільки казала їм дати ро- крок наперед". І не диво, що ного початкові успіхи в дам з гиня Габріеля Аверсперг,
і я не можу вірити йому
ла від місяця.
боту. Як котрі роботу дістали, то дістали гіршу, автором цієї злобної характе найвищої віденської аристо- До неї то належало серце царя так згодом первісна популяр- Так Китайці вратували мі-
отже були покарані за юнійну приналежність. Уря- ри стики конгресу був не хто кратії були тілятонічного ха — як оповідає згадана ність царя, яка в легко запа.ль-
сяць не лише собі, але іі нам.
дова рада не могла їм нічого помогти. інший, а дотепний князь Лінь, рактеру. Все його зацікавленій графиня Тіргайм — упродовж них і на зовнішній блеск дуже Так говорить донесення а
Помогти їм могла тільки їх власна сила, а ця тон останній репрезентант ѓа даною жінкою кінчилося в ца усього часу конгресу, а й іп вразливих Віденців доходила Шанґгаю про затьміння міся-
сила через кепську політику Федерації Праці роз- лянтного XVIII. століття. Звср ря танцем і розмовою або ін- тім. Правда, злі язики з ліросто до обожання, персії ця.
порошувалася. Коли робітники домагалися юній- нс`наж була вона в подвійнім шою забавою з нею, а забав певнювали опісля, що цар наш.ла в.загальну нехіть і крайню
ної репрезентації, то автомобільна рада завела пра- змислі проти царя Алексин тоді в Відні було обмаль і, Це декому могло би вндана-
справжнє здобуття твердині не погорду до Александра, і з ко`
вило пропорціональної репрезентації: мовляв, най дра: раз з погляду на його за тс пс виходило. Тільки тут і зважився ніколи, а інші зноі лйшнього героя конгресу зро тнся неймовірним, шо ще е II
кожда юнія, шо організує робітників, буде репре- пристрасне замилування д( там намагався цар навязат світі люди, які претендують на
казали, т о ноздсржливс нове била одну з іісго найбільш культуру, і то дуже стару
зентована в переговорах з фабрикантами. Робітии- танцю, а подруге з ува тою чи іншою красунею інтим- дсння княгині пе було 'сумнівних постатей".
ки не могли пристати на це, щоби попри представ- -и па тс, що політика ца ні зносини і виявляв тут сво`ї кого погляду її заслугою, а то 1 слушно — додаймо. культуру,
ників чесних юній засідали представники компа- ри дійсно слинювала хід побажання зовсім недвозначно. тому, що вона вдачею бул; Бо хоч той „прегарний цар' ють, від чого саме робиться
нійних юній. Тому Федерація Праці заявила, що дипльоматнчних переговорів, Але безоглядна відмова, з я- взагалі холодна і без пристра так зворушливо деклямував затьміння місяця. Революцію
вона не бере участи в виборах на засаді пропорціо- видвигаючн на їх овнд щораз кою він у таких випадках зу- сти. Але тут робиться їй ма фрази про потребу „Христо- роблять, комунізм заводять, л
нальної репрезентації. Автомобільна рада відбула то нові труднощі і заковики. стрінувся нпр. у молодої Гра- буть кривду. Бо в день від'їзду вого ладу" в державах Евро- небесної собаки бояться, щоб
вибори, котрі, замісць дати робітникам представ- „Але що проте така постать, фииі Сечені, яка йому сказала, Александра одна приятелька пи і так одушевлено заповідав місяця не зїла.
ництво, його їх позбавили. як цар, відограє в усіх суча- що не хоче бути царською застала графиню в її будуарі сотворити його на місце „На-
Автомобільна рада нині не має в робітників сних мемуарах видатну ролю, „займанщиною" — швидко ті всю у сльозах і навколішках, полєонової деспоти", то вже П О С Т У П И К О М У Н І С Т И Ч Н О Ї
ніякого поважання. Федерація Праці висказує о- це протсо самозрозуміле. І як- пориви в царя охолодила. Тай ‚.Одначе тісамі жінки, шо ось на тім славетнім Віден- НАУКИ.
пінію робітників, коли вона каже, що робітники що покладатися на слова гра на віденська поліція, яка ню спершу стелились царевн ськім Конгресі — гіднім прао- Як цю вістку прочитав я-
вважають раду представницею ворогів. Тому й фнні Тіргайм, то хоч обриси шила всі найінтімніші справи своіюму обожаному героєвн бразі версайського конгресу кинсь комуніст, він певно за-
продовження її існування й обіцянка президента, обличчя царя Александра не закордонних суверенів і дн- лід ноги, тісамі жінки причини наших часів! він разом з лу раз сказав: Га, не дивниця,
що автомобільний промисл буде краще розділю- були надто правильні, всетаки пльоматів таксамо основно, як лись опісля до підќолання йо кавим Мстсрніхом виявився що в Китаю така темнота: бо
вати працю в році, не багато поможе. Робітники творили симпатичну цілість. О- і кожний крок численних аван доброго імспи. Вже нелримнрним ворогом там комунізму не було. Як
вважають і раду й уряд підсусідками фабрикантів. чі в нього лежали глибоко, але турників, спекулянтів і таки.` грудні 1814 зазначує один тай ўступок в користь поневоле- там був би комунізм хоч дс-
Одначе й Федерація Праці тільки висказує настрої вони зраджували розсудок інших типів, заманених тоді у ний звіт, шо про Александра ннх народів. І таким чином т. сять літ, то вже зараз лю-
робітників, але їх не представляє. Юнійні настрої жвавість. Ніс був трохи кал- Відень надією на багату доби починають у Відні говорити зв. „Святий Союз" держав, ди інакше думали би.
серед автомобільних робітників розбиті, скомпромі- муцький, уста дрібні і гарно чу, змогла щодо царя вишпіо зле. „Бо — каже наш з заснований після погрому На-
товані. Обєднати їх може тільки рішучіша робітни- зарисовані, зуби дуже білі. Вся нуватн тільки його нічні візи іинувши вже те, що припису по.лєона на,Віденськім Конґре- Аж ось доносять нам дещо
ча політика, ніж її вела Федерація Праці. постать на зріст маєстатична ги в галянтної княгині Багра ано йому вину за непотрібне сі, це був TJ.IbKit союз реакцій- й про це, які то вчені люди
настали під комуністичною
них царів, ціс'арів та їх дорад-
В. Будзиновський. кудись поїхав, — перебила поганин, що ти і.е сів би ї`сти спитав Ярунич, приступивши ників з мстою щонайсн.льнішо- владою. Доносить кореспоп-
дівчина. — Чи то ти привіз я- при однім столі з ним. Рябші до неї ближче. дент „ Н ю йорк Таймеў`', які
го закріплення старого, перс-
ШЛЯХОЦЬКЕ УХО ку лиху вість? і косоокий, каправий, передні — Поки не придивилася ін гнилого ладу в Европі, опер- наука, що, мовляв, спираеть-
— Я привіз вість для твого зуби навсрха, вусів не має, ши.м, - додала дівчина, пале того на абсолютизмі урядів і
то наслідки має комуністична

чистий тільки розум.


(Історичне оповідання). тата дуже немилу. Тато хотіли брова як вуса, передні зуби на повнім поневоленню народів. Ось вам власне тепер дума-
на спілку з Кучнцькнм заїхати верха, горішка губа заяча, у- — Ти може вже іі любиш Нехай, т о за ввесь той час цар ють про Леніна, що це був
— ( Н ) і обчімхатн двір в Шубині... ха як у свині ќлапаті, n c a кого іншого? Александер стояв під сил такий дух, що прийшов на
— Ти куди? — спитав Яру — В ґродських книгах нема — Се я знаю. .. Може нічого майже не м а є . . . Не кождог, — Щ о з того, коли... впливом пів-нормальної
нич. землю людей боронити. Отже
тої зміни. з того? чоловіка Бог сотворив на об- — Коли що? Він може . вотки, Німќині Кріденер, по- щось у роді жидівського Мс-
— Я з приказом нашого па- —- Бо вписав щойно вчоі — Та нічого. Саме ту вість я раз і подобу свою... бить іншу? дібно, як опісля цар Микола II. сії, чи грецького Прометея. Цс
на до драгонів пана Кучнць- — Осідлати коня! — крик привіз. — І за нього батько силує — Може любить, може Й під впливом сибірського коно- мав бути син сонця, або мі-
кого.
нув Райфурський. — Живо! Зі — Шубинськнй може має тебе? Та хоч би мене полюбив, то з крада Распутіна. Пані Кріденер сяця, мав руки й ноги з зо-
— Знаєш який приказ? мною поїдуть два гайдуки. О- засильну міліцію? — Силує, та з того ніч'ого того нічого не буде. колишня розпусниця, якій лота, і мачав він, як кажуть,
— Щоб опівночі прийшлі днн нехай возьме харч на два
‚до коршми, що самітна, лиш ; дни, бо може поїде далі! — Він жадної міліції не має, не буде, бо я за нього — Може тому, що бідний, після соромного життя захоті- свої пальці в сотворенню сві-
бо вже не має жадного маєт- вийду! батько не дав би тебе за ньо- лось на старість слави утоднн та. Одно племя називає йою
двома шопами стоїть при до- По хвили осідланий кінь — Дівчат не питають. І вас го?
ку. Вже нема що заїздити, бо ці — таксамо не вспіла зроби Кучаком, що дуже скидається
розі до Шубина.
стояв перед ґанком, на подві- він має лиш те. що на ньому обоє звінчають, не питаючи — Як би він мене полюбив, и з Александра справді хри- на кулака, якого, як відомо,
— Вже не треба! Я вже зору- рю ждали на конях два гай- тебе, чи хочеш. то я вийшла би за нього іі стіянського володаря, як не бо.льшевики малюють в люд-
Оба села разом з всімн движи-
дував. Зажди тут хвилину. Пі- дуки. Шляхтич сів на коня і а
мостямн тепер належать не до — Хіба би зробили'се тоді, проти волі батька. Я втікла би зробив Распутін нічого і з У,л- ськей. уяві з рогами, хвостом
ду до пана. Сам скаже тобі, що обома гайдуками почвалав до
Шубинського, а до ного зятя коли я сплю, і коли би я, ля- з милим. Та є інша перешкода. коли. Як каже Шевченко: і вогненним язиком.
вже не треба
міста, де був гродський суд. Лемпіцького. гаючн спати, не знала, на що Яка? — Ярунич спитав, Так оттакії-то святії
Ярунич скочив з коня, пішов Ярунич пішов до своєї' кім Большевнцьким владодерж-
до двора і зголосився до Рай нати, переодягся назад, ски Я не повинна тішитися, заноситься. Та мені скажуть беручи дівчину за руку, котрої Отѓі царі! цям такі нісенітниці можуть
бодай днину, бодай годину на- вона не відтягала.
фурського. Шляхтич привитав нувши одяг драгона, і вийшов чуючи таке, бо т:пср тато не Д-р Остап Грицай. подобатися: цеж для них до-
відібє собі того, т о Шубин- перед, щоби я сяк так до тої В і н . . . не шляхтич, —
Його питаннями: казн великої сили Леніна в
в сад. По хвили в саді знай- церемонії приготовилася. На
— Ти вже тут? Деж ти був шлася також Слава. Не знати, ський забрав від нас. Та я все се, щоби втопитися, досить відповіла шепотом, потупивши уяві цих людей. Та чи є там
що виникав? таки тішуся, б о й Кучицький отчі в землю. В С І Н А В Ч А Й М О С Я С В О Є Ї чому радуватися? Чи справді
їй тому, що побачила його буду мати часу!
— Погано, пане! — каже Я- крізь вікно своєї хати, яке ви не дістане свого і се може Зате він козак і любить Л І Т Е Р А Т У Р Н О Ї МОВИ`. можна сподіватися багацько
рунич. — Гроші пана Кучиць- ходило в сад, чи цілком ви розєднае їх, і мене омине се Будуть пильнувати І до тебе! — крикнув Ярунич, обій- добра від влади, котра заки-
нещастя. ріки не пустять. Хто хоче навчитися доброї ўкраїн-
кого так як би пропали. мивши дівчину і виціловуючи, ської літературної мови, той МУ-нула стару віру, а на її місце
падково се сталося? Також не
— А то чому? Може який знати, випадково, чи з нами- — Кого розєднае, яке неща- —То я маю ще інший спо- — Боже! — сказала дівчина, СИТЬ популярний ПЕРЕДПЛАТИТИ науково,
місячник завела такі дурниці про Лєні-
інший віритель переймив його слом, вони зійшлися на стежці стя? сіб. Я себе вже обезпечида. коли випустив її з обіймів. — на з золотими ногами й рука-
і загорнув всі движимости? - Кучицький може відско- Будуть мати, не весілля, а по- Щ о Тато сказав би, як би до- „ Р І Д Н А М О В А " ми?
в глибині саду. хорон! присвячений всебічному вивченню
Буде новий процес і Кучиць- чить від тата і . . . від мене. відався!
— Ось бачите, що лихе не української мови. Але чого іншого можна спо-
кий загорне оба села. — А може він, хоч такий по-
згине, бо я.вернувся цілий, та- — То ти таки не хочеш вий- — Буде страшно сердитися, Головний редактор 1 видавець діватися від людей, котрі лом-
— Оба села загорнув, купив- кий, яким звідси виїхав був, — ти за нього? ганий, буде дуже добрий муж? та того, що скаже, ми не бу- проф. д-р Іван О гієнќо. лять стару віру тільки на те,
ши,. зять. „ Шубинського. Жид забалакав Ярунич, коли зрів- Ти так пита-ші, бо ще не — І я нераз так думала, поки демо чути. Передплата: 2 дол. річно, 1 дол.
щоб на її місце під покришкою
під Шубином сказав мені, як бачів його! — крикнула дів- не побачила... .. ` Ти що загадав? — спита- піврічно. у
івся з нею. розуму заводити іншу віру,
той зять зветься, та я вже за- Адреса редакції Я Адміністрації:
— Тато має якийсь новий чина. — Як би побачив, не пи- Дівчина урвала. ла дівчина з жахом на лиці. теж нерозумову, догматичну,
був. ЃДалі буде), j WARSZAWA. ul. STALOWA 25 ш. 10. нетерпиму?
клопіт, бо дуже сердитий, і' тав би. Кажу тобі, він такий — Поки чого не побачила?— w
ІИТАИТЕ! - ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ!'
ШШЯШШШШШЯШШШЯЯШШШвш%ШШШЯ
СВОБОДА, ВІВТОРОК, 5-го ЛЮТОГО.' 1935.

ХОРВАТСЬКИЙ ПРОФЕСОР ПРО ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ ПОЗІР! 0 ^ = ^ С Т Е Я П Л Е Т 0 Н , Н. Й., 1 0 К 0 Л И Щ 1 ! -=-^11


ГОЛОВНА КОМАНДА ЧОРНОМОРСЬКИХ СІЧЕЙ
ПОЗІР! З УКРАЇНСЬКОГО ЛИСТУВАННЯ МІЖ РУССКИ-
ми.
УКРАЇНЦІВ чи ми готові? і
подав до відома українському громадянству в Стейпдетоні, що
ЖИПШМЕРИЦІ „Народная Газета" (Пряшів,
16. XII.) містить у листуванні
Плебісцит у Сарщині минув,
(Професор загребського у- мене, все говорив це речення. Спали ще одні кайдани, нало-
flS^ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ НЮАРК, Н. ДЖ.
редакції таке письмо до „Рус-
кого Bt-стника":
для. ЗАСНУВАННЯ -ЧОРНОМОРСЬКОЇ С І Ч И - ВІДБУДУТЬСЯ . Нема ніякої зміни. „Коли в ужгородській полі-
иівсрситету Антін Врґоч по- Мені це так сподобалося, шо я жені версайським договором
„ав був на світовій вій- звичайно, як лише він увійшов В НЕДІЛЮ, ДНЯ 10-го ЛЮТОГО 1935, В 3:30 ПОПОЛУДНІ ції не завжди була достаточно
Бачимо наглядно, що час в УКР. НАРОД, ДОМІ.
Хочу згадати за одно боль-
ні на австрійсько-російсько- у мою кімнату, запримічував, приносить великі зміни. Німеч- освідомлена політична розвід-
В присутности голов. коменданта говорити буде головний орлнізатор шевицьке збіговиско в Нюар- ка, коли про гроші, які ви ді-
му фронті в російський по- заки він іще всііів сказати чина витягає руки по дальші СТЕПАН ФІК, студент університету, і інші. — Слава Україні. 29 Пішов я на нього,
,іои. Тепер він друкує в За- Іділи й гірко плакали!'' На це землі. Тепер спрямувала око Головна Команда. ставалн через графа Щенборна
булося воно дня 12 січня, тому,
ірсбі (головне місто Хорва- ми обидва щиро сміялися. що хотів переконатися, чи або через Америку, поліція не
на Мемель. А по нім піде на
ѓїї') воєнні спогади з 1914— Любив фільософувати такса- ступом на балтійські держа
1920. року. Подаємо тут у мо, як хотів знати всі невідомі ви.
перекладі уступ із розділів вислови.
книжки РЕЛІГІЙНОЇ НАУКИ, ЯКІ станніподії на Україні під Co- знає,
вєтамк зробили який вплив на дження — ваше щастя. Бре-
наших большевиків в Америці. шіть і
якого вони були похо-

працюйте далі як крети,


НацівСький міністер Ґерінг
„Пять місяців у сибірському — Знаєте,—говорив мені не- у Польщі. Два недавно непри-
селі", де автор оповідає про з — тут у Сибірі тепер сту- мирні вороги — Німеччина і
ОДЕРЖАНО З КРАЮ Щож я почув? „Товариш
Тарнавський переконував, що
ми вас однаково вириємо на
світ божий".
свої переживання з Україн- дінь, та відколи ми стали посе- Польща — стали приятелюва- ІІСПІПШІ UiVVU
П о
ДУмаі Христової Євангелії. одні „ У . Щ. Вісти" добрі. Ка- „Русскій Вьстник" на це пу-
цем v сибірському селі. — люватися тут, почало бувати ти. Забули хвилево за Данціг, ПІІДІЛиПI ПАУнЧгІі Вибрані питання релігійного та зав, що завдяки їм уже робіт бличне обвинувачення відпові-
Ред.). ^ суспільного життя, о. Петра Дзедзика. $1.50 ники грають тільки нові пред- дає ось так„річево":
тепліше в Сибірі! коридор і Шдеськ. П о Д М Ц ,
З клеветниками, брегачами
На краю села Царицинське, Колиж Я недовірчиво глянув Подали собі руки і Польща HTDiQUUUUI UAVVU У Христової Єванге- ставлення, написані самими ро
ІІгАОПГППІ П А ' М І І дії. Вибрані питання релігій- бітниками. І— писано через „ г " — демаго-
трохи далі поза останніми ха- на нього та спитав, яка цьому вже гострить зуби на землі аж ного та суспільного життя, о. Петра Дзедзика $1.25 ґами не станемо диспутувати.
тами найдовшої вулиці в селі, причина, впевняючо та піднесе- по Чорне море. В доказ того представили у-
в продовженні тієї, де я жив,
був паровий млин, великий бу- ка разів:
голосом говорив мені КІЛЬ- Японія, як кажуть дипльома-
ти, заключила тайний договір ПОХОРОННІ ПРОПОВЩИ. . ^ " Жї-"- країнську родину в Америці, в Но одно можемо обіцяти: „ Е -
батьки і діти себе не ро сли Др. Жидовскій не прекра-

динок із цегли. Коло 70-літиій Тут буде все тепліше йтеп- з Німеччийою. І є теж у згоді
старець, кремезний та здоровий ліше! Цієї сибірської землі досі з Польщею.
ЦЕРКОВНО-НАРОДНИЙ СПІВАННИК
тири голоси, зібрав 1 уложив о. Віктор Матюк.
ѓяїгг зуміють. Та прийшла больше тит своя гнусньгя, паршивьгя,
вицька ідея і всі себе відразу демагогическія
пізнали і стали большевиками. рьозиьія дурачества, то авто-
клеветьг, несе-

наче кремінь, середньої висо- ніхто не орав, тому то ця зем Нащо це? Щоб краще роз- ЧАСТЬ І. Пісні перед і по науці і 24 пісень зі св. Лі- номистьг его уладят без ди-
В другій штуці робітник-са-
чини, з підстриженою білою ля замерзла, змерзла сибірська правитися з Совєтами. Бо ра- тургії. ЧАСТЬ II. Тропарі і Кондаки Воскресні від 1. моук береться писати книжку спут".
бородою, з чорними очима — дівчина. Як лише ми заорали І хуються всюди з їх розвалом до 8. ѓласу. Прокимени Літургійні від 1. до 8. ѓласу. „Мерќўи Янчнц, бо пак бу-
вказує на провідні ідеї. Кін-
справжній „хахол" (так Моска- вона зворохобилася. А що ми і всі хотілиб дещо захватитн ; Пісні із Вечірні. Пісні з Утрені. ЧАСТЬ III. Пісні ве-
иться тим, що всіх забирають деш бановац".
лі прозивають Українців), був у " все більше оремо, вона все того розвалу. Та в такім ви ликого поста. На Великдень з воскресної Утрені. Пі-
сні на Празники Господські, Богородичні, Святих. на віз та відвозять до дому бо. Не правда, що віповідь рі-
мене гостем. Замолоду працю- більше неспокійна та все біль падќу роздиратимуть теж і у
Коляди. Це є дуже практична книжка для дякоучи- жевільиих. чева, інтелігентна й приманли-
пав v ріжних млинах на Україні ше гріє. Тому й нам буде тут країнський організм. телів. Друк нот є дуже читкий. ' $1.50
Виходить, що йдуть тайні В третій штуці представлено ва? Де нам, Українцям, до та-
Коли після японсько-російськоі усе тепліше й тепліше.
торги й умови, і то нашим ко БІБЛІЙНІ ОБРАЗЌИ. Перші початќи науки релігії, о. С . самолюбну родину, горду на кої високої „русскої культу-
війни Росіяни стали чисельно Говорив мені це стільки разів ри"?! — („Українське С л о - '
Біленького _ 35 своє дженіторство і гроші,
нікелюватися на Сибірі, при- так переконливо, що мені й штом, але поза нашими пле
кі має. На останку все тратить во").
йшов і він, заробив грошей, на думку не прийшло пробува- чгіма, а зате за нашу шкіру. ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ в Біблій-
і переходить до — большеви-
.. як оснували Нове Царицин- ти збивати його думку. Все те вимагає великої чуй них оповіданнях, о. С. Біленького 50
ків.
ське, дістав коло двацять мор- Був дуже працьовитий, тому носѓи з нашого боку. А голоб- Замовлення разом з належнтістю слати д о : ЮВИЛЕЙ НАПЕРСТКА
Далі представляється подію
ѓів землі. Він від селян купу- до мене приїздив саньми, що- нб: сконсоліду'вання усіх на- " S V O B O D A " перед церквою, де священик Наперсток, той малин, одна-
вав пшеницю. Одну частину Гі би не тратити часу. Я жартом ших сил у старім краю й на 81-83 GRAND ST.. (P. О . Box 348) JERSEY CITY, N. J .
іміграції. благословить тих, що йдуть н; че необхідний причандал кож-
молов і продавав муку, а реш- назвав його коня „політіческая війну, а надходить большевиѓ ної господині, кравця та швач-
ту переховував у шпихлірах. лошадь" (політичний кінь), бо Михайло Гузар.
і переконує людей, що не тре ки святкує в 1935 році 250-
Що місяця висилав товару 20—J скільки разів навідався до ме-
ЗО саней пшениці на залізггичу шоби мене спитати про я-
стацію до Москалівки іі там кесц слово, що воно має значи- Л И С Т У В А Н Н Я Р Е Д А Щ П .
ШКІЛЬНІ КНИЖКИ ба воювати. літній ювилей від часу Свого
В останнім акті представлено винаходу. Передтим жінки та
КОТРІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ „СВОБОДИ": український нарід, наш загал, кравці мучилися з голкою, ма-
продавав гуртівникам. С зараз забирався і від- Перша Книжечка (Буквар), П. Матвійчука 40 ц. в дурний і поганий спосіб, що льці покалічені. В 1684 р.
народню школу та дуже радо їзднз спішно саньми. Як я вже Колядник. — У Вашім дони- Друга Книжечка (Читанка для II. кляси), М. Матвійчука
читав. Передплачував часопис став виходити з моєї кімнати, про коляду на суму $22 ви- 45 ц. гидко було на те глядіти. Голяндсць, коваль Микола ван
числено імена 12 колядників. Грета Книжечка (Читанка для III. кляси), М, Матвійчука 60 ц. Подаю цс коротко до відо- Бсховен, винайшов наперсток.
‚.Русское Слово", шо його в застав його на вулиці, як ішов
Кождий знає, що тим, що ко Четверта Книжечка (Читанка для IV кляси), М. Матвій- ма на те, щоби всі знали, що Як опатентував його та пустив
Києві видавав відомий пись- пішки.
лядували, належиться при чука 75 ц. большевики йдуть тільки у 1685 році перші наперстки,
менннк Немирович-Данченко. Невжеж ваша „політічс- знання за їх труд. Але чи таке до гіршого. Як так далі піде, зчудувано питалися: „Як
Та що мав лише нижчу освіту, ская лошадь" хора? — спитав! Коротка Історія України, І. Крипякевича 50 ц.
саме признання не належиться то цілком певно покінчать усі то може бути, що ми не впали
не розумів (що й самозрозумі- його необережно при інших хористам у хорі, що при: Мала Історія України, І. Крипякевича 15 ц. в домах божевільних, як у тім на таку думку?"
.іе) новітніх висловів. Як лише — і ви не їдете, а йдете піш-
пе знав, т о значить якийсь ви- дять десятки разів на проби, Початкова Географія, з багатьома малюнками і кар- представленню, щ о вони його І сам Бехотен припадково
тою, написав Степан Рудницький 75 ц. видумали і давали. Видно, щ-) впав на таку думку, його на-
слів. приїздив до мене саньми, Злобні мужики, що чули цей а потім виступають на кон Малий Катехнзм хрнстіянсько-католицької релігії, уло- вони себе таки добре знають! речена була швачкою і мала
запряжені в одного коня, та й запит, приклали ті слова цертах? їм теж належить^ жив о. Іван Рудович _ 35 ц. Петро Ковальчук.
подяка і це теж кождий знає всі пальці поранені від шиття.
юсля привіту зараз питався: ) мельника та все прозивали
і розуміє, але імен їх по висту Біблійна Історія, старого і нового завіта, о. д-ра Яро- Тоді Бехотен упав на думку
..Будь ласка сказати мені, що його „політическая лошадь"!
пах у газеті не лроголошуєть- слава Левицького 85 ц. зробити маленький щиток для
це таке „Дарданелі" або що 75 ц.
ся, бо на те нема місця. В льо-
не таке „діріжабль" (повітро- Мені було дуже жаль, що я кальних газетах це роблять, Шкільний Співанийќ, Ф. Колесси ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. охорони пальців від ўколень
нлав). Той діріжабль довго йому, хоч не хотячи, вчинив цю Співаник для дітей дошкільного та шкільного віку, голкою.
але в інших ніколи. Литовський „живий мученик".
нимў не міг поміститися в го- прикрість і просив у нього зладив М. Гайворонський 35 ц. Коли приятельки згаданої
лові і я досить намучився, за- прощення. Він добряче всміх- Збірник Народніх Пісень в укладі на три голоси для
25 ц.
Свого часу була в „Свободі" швачки побачили наперсток,
ки йому вияснив справу лі- нувся та тихцем сказав: „сиділи ЗБРОЙНІ СИЛИ МАДЯР- ужитку шкільних хорів. Зладив Філярет Колесса вістка про те, що за старанням замовили в винахідника сто иа-
й гірко плакали". Співаймо, збірничок пісень на два голоси для шкільної литовського уряду добуто з
тання! щини. 15 ц. Соловецьких островів, з совєт- перстків і тоді він упав на дум-
Зпочатку ми не вели інших Не розсердився на мене. За молоді. На весняне свято пісні. Зладив Ф. Колесса ку опатентувати винахід. Биз-
! я його ще більше полюбнч. Румунська преса подає, що Замовлення разом з належнтістю слати д о : )ї тюрми, єпископа Теофі- нес ішов знаменито. Помисло-
гутірок, як лише звичайні, аж
Він був у мене найчастішим і Мадярщина має тепер 150,000 "SVOBODA," ля Матульовіса. Того литов- вий Голяидець дістав замов-
одного дня я спитався: війська і 600 літаків.
ire наймилішим гостем. 81-83 GRAND ST.- (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J ського патріота названо в Ли- лення з усіх країв Европи. Не-
Ви Українець, правда? ,.живим мучеником" за тср- баром мусів отворити велику
На його запит, відкіля я це ія, які він поніс за лнтов- фабрику наперстків в Амстер-
знаю, я відповів йому: „ З ви- ський нарід і Христову науку. дамі й так забагатів.
мови пізнати", 'його трохи Михайло Зощеико. (тут стреміти коло вас і віддиха- Я кажу по-приятельськн:
і зараженим повітрям. Мінеральну воду діста- З кінцем 1934 р. прибув еп. Небаром лпотім увійшли в
зчудувало, що чужинець уміє
розріжнити українську мову
від московської. Я сказав йо-
ЯК Я БІДНІЙ ЖІНЦІ ДАВ РУБЛЯ Я хапаю П за руки, внправ- нете, не пхинькайте. А рубля
дуюся, прошу прощення. І ста- ' дати. Щ о ви знаєте,
Матульовіс до Злучених Дер- моду срібні й золоті наперст-
жав, а тепер завитав і до сво- !ки, які купували радо всі багат-
о часом грошевій скру- їх земляків у Филаделфії. Ша-ші жінки. Знатні жінки носили
MV. що моя жінка Українка з раюся забратись мерщій, а то
роду, що в мене дома гово- гадаю, ще мене заберуть, а я ті знайдеться чоловік. Мусимо новний гість обзнайомлений якийсь час наперстки як при-
Стою я раз у і та жду на гуманних почувань. Сягаю по жду на одну даму. — поводитися з людь- добре і з українською спра- красу.
рить українським нарічем, т. Іпортмонетку, недовго шукаю, вою. В Филаделфії святкувати-
одну даму. ми по-приятельськи.
зв. Підкарпатської Руси, із сво- Сказати між нами, я кохав- беру рубля, даю його від щи- Небаром приходить ця, що я ме разом з литовською іміґра-
сю тіткою. Мені Українці ще й ся тоді в одній особі. В одній рого серця бабусі та кланяю- жду на неї. А я стою блідий І я дав бабусі рубля, та на- цією дня 17-го лютого 17-літ-
тому милі, що вони „ікавці" і трохи цікавій бездітній дівчи-Іся легенько, та ніяковий, ба навіть трохи стрій зіпсувався зовсім. На НАГОРОДА ДЛЯ ДОБРИХ
дивилися ми без при-ню річницю незалежности Лнт-
„шокавці", або ще й біль ні. В одній службовичці. При тому' від самого звору- глупий, стидаюся озирнутись, ви, як теж річницю смерти д-ра ТОВАРИШІВ.
ни „ікавці" ніж Хорвати, Так то я стою в кіні тай шення заблестіли мені в очах щоб не побачити ображеної ємности; моя дама допікала йонаса Басанавічіюса, патрі-
бо вони й самозвук „ о " жду на цю даму. Та що вонаісльози, наче діяманти. бабусі." ' ' мені ввесь час, що я, відколи У Білгороді, столиці Юго-
ярха литовського відроджен-
перемінюють на „ і " , так нпр.службовичка й зі свого стано Бабуся ог.ті Купую карти вступу та не- знаюся з нею, не подарував їй славії, помер якийсь Осгщ
і рубель і
кажуть „кінь", „сіль'`, а не ли-вища не робить собі багато.'же притомний іду за моєю дамою. навіть флящини кольонської Марчич, що оставив великий
Нараз іззаду' хапає мене хтось води, а перед зовсім чужими К. В. маєток. Згідно з його завіщан-
ніе „ є " як Хорвати (свіча) а- приходить запізно. В уря Шож це знову? людьми хочу похвалитися та ням одержати мав по 2,500
бо „мідвідь". самособою воно інакше, Це, матусю, - кажу я — і лікоть.
Ніяк не хотів вірити, що я (тут вона знає зовсім певно, що дає вам незнайомий. Обертаюся переляканий і іше розкидаю рублями. франків кожний з ного давніх
бач - - моя бабуся! Та при кінці висвітлювали МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У . Н . Ш З ; шкільних товаришів, який йо-
паю українську мову, поки я я не відправлю її. як вона спіз- Тут бачу я, як їй зі звору веселу гротеску; ми забули все, го ніколи не бив. Марчич хо-
йому на словах не доказав то- ниться. Тому не має шкоди. шення кров ударила до голови. —- Даруйте, - каже вона — сміялися на ціле горло.
БІМДЖПОРТ. КОНН. див до школи у Великому
го. Я перед війною передпла- І ось стою я тут наче який — То дивне, — каже вона цеж ви перед хвилиною хотіли
А ця бабуся сиділа також із ждині (що давніше иале-
чував український щоденник штурпак тай жду. — яж не прошу милостині. Що дати мені рубля? до Мадярщнии) і був од-
-Діло'` ЗІ Львова й тижневик Люди пливуть чергою до ка це ви тут пописуєтеся з вашим Я пробурмотів щось невираз- дочкою недалеко від нас і від
часу до часу захихоталася вс- ним із тих у'чеників, якому ді-
-Село" з Мукачева (або Ун-си. Двері на вулицю відчиие- рублем? Може я жду на моюно, а вона далі своє:
село. у ставалося все багато ггідчас бі-
гвара). Українізм нас наблизив — хоч. А -'дочку, щоби з нею піти до кі- Я вже не знаю, хтось тут тн по мазі..... ,
— приходи, хто Яж був дуже радий, що ви- йок. Тому бодай по смерти хо-
і він став мені більше довіря- Завіщо така образа хотів дати мені рубля... був)
стою. І стою так енергійно,-! рав для неї цю приємність, ЕЛІЗАБЕТ. Н. ДЖ, То.^Зепоро тів винагородити добрих то-
ти. похожий на вас... Коли то ви
весело. Я рад би співати, ро- Я кажу: колиб вона була попросила в варишів.
Нам вас усіх жаль, — ска- бити дурниці. Серце в мені — Даруйте... непорозуміння.. були, то дайте його сюди... мене й два рублі — я також С Х
"м Іт"" "'ав'удет.
зав мені раз — щ'о ви так Дале- сміється, а небо повне скрипок. Я сам не розумію... Перепро Бо моя дочка перерахувалася, був би дав їй та навіть не І 214-216 4 Спадкоємці постановили ви-
ко від своєї хати. Знаю я, що Аж бачу, .при входових две- шую, — кажу. — Я геть збився другі місця коштують більше, кліпнув би оком. Одначе сто конати Марчичеву волю. На 0-
не значить, бож я також при- рях стоїть убого зодягнена ба- з пантелику. Сьогодні вже годі як нам здавалося. А з третьо- рублів я був би не дав їй. Ко снові давніх шкільних 'ката-
шиов із півдня на Сибір. Так буся. Дощовий плащ, зарука- знати, чого хто хоче. І чого тут го місця я нічого не бачитиму, либ я був мав у кишені зайвих ‚спсшо.ині. Но.і хилила
льогів вибрав зпоміж 50 уне-
полон то тяжке! І Святе вок зїджений молями, діраві, стоїть. При такому натовпі... бо маю слабі очі. Д о дому вер- сто рублів, я певно купив був і. 1 У. Н. Сови КОЛІТ.
Ба-кки. котрі ще ИС (ЛИ
ників десятьох, які для нокій-
Письмо описує терпѓіння Жи- тарезні черевики; Скромно сто- Та стара присікається чимраз татися ми також не хотіли би. би собі годинник. Бо через го о У. Н. Союзі, иехшЛ .пі ника були все добрими това-
дів у вавилонській неволі... їть і сумно позирає^на тих, що) більше. Даруйт'е, — каже вона — що "'пізно. ЧЛС ришами. Один із них є тепер
динник я мало що не втратив
Тут затих, трохи задумався входять. Жде, чи ‚не дасть їй — Чи вже аж до того дій перешкаджаю вам.
ОТ
:". Ќ "ZmW, суддя, другий зубний лікар,
посади. То було ще тоді, як я Штушиник-ІІ. ., njpjr члені.
та тужно додав: „ А вони (мав хтось щонебудь. шло, — каже вона — що на- Витягаю портмонетку пі третій має кіоск із Газетами,
був державним службовцем.
ча думці Жидів) сиділи й гірко Інша на її місці станулаб віть годі піди до кіна, щоби тут мішається до того моя Тоді не міг я купити не то четвертий є начальником за-
плакали — сиділи над водою й бундючно, тонким голосом не наразитися на образу? Як ви дама: лізннчої стації. Кожний з них
годинника, а навіть лаицуш ВЖЕ Н Е БУДЕ ПЕРСІЇ. дістане 2.500 франків.
гірко плакали". щось співала би, або мимрала смієте? — повідає вона — по- — То зовсім безцільне роз- ка до годинника. Хоч я не^був' ' Перський уряд видав розпо
— Гірко плакали — `додав би якісь француські слова, s ступати так безстидно? Кра Кидати, грітими. Коли вже кон- голодний та Лав харчові карт- рядок, на основі якого від 21
іще раз і разураз додавав: ось вона стояла боязко, навіть тро- ще вже підіжду, аж прийде че треба, то вже радше я ви- ки. . березня 1935 р. (перський но В КОЖДІЛ УК'РАЇНСЬКІЙ Х А -
Моя дочка та піду з нею допю при буфеті' скляНку мѓне- Та не знов інша іѓтсірія. вий рік) замісць назви „Пер Т ! ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ
Кожний раз, як зайшов доі Моє серце переливається від якогось іншого кіна, як маюра.ц.ної води. Переклав NL Н. сія" вживатимуть назви „Іран".
г .члсогшс ^СВОБОДА".^
П Р О ЛЮЛЬКУ ТА ЦИБУХ. І І. Ствпай і Н . Куций; -по 7 5 ц.: -МРііАІіС ОІЛСРТві 411н7 -Два роки війсвкової служби,
‚ІДГЯІШ: Т Т Г С Г П І Т И Т
Люлька стара ик світ, а рад-
нПгПІ АПЛжМІ ТїЯ шСнТіГ-ЖОШ ЬолІА В. Гуцул; по 50 ц.: І. Федак, І. то вічна боротьба з фізични'
Прияк, МГ'ІКНГелвник,'`В. Лю- ми т р у д в м и : вилазять на пай.
ше як тютюн. Евроиейці за-
знайомцлися з люлькою після
відкриття Америки та навчи-
Т А ^ А С О Щ М ШЛЮЄОЌ
Збірка промов, декламацій Та сценічних картин на Шевченкові Рс-ковинн.
11
бгЛич fPL 'Козак;' п$ 26 ц,: ЙС
ВЕСТ ГЕМПТОН, Л . АИ, Вернадин і П . -Борис.
в и щ і ` т о р и з 'найприкрішої-,,
Японський вояк не Є.4М В М ИIfOOTcy; `перемарші багнами і а

Підібрав і впорядкував'МиХаАло Таранько, ЗМІСТ: Вступ — Перед Тара- Заколядевано $20.70. і Не є уважніший ні `хоробріший, wjj ріками, походи глибоким cm-
лися від Індіян жувати й кури- 'На визвольну боротьбу.
совни Святом. Щ о це таке — Шевченко'ві Роковини. Як улаштувати це дуже велика сума, але коли вояки інших народів. Ріжниця ѓом, вправи на тріскучому у,,.
ти т-еттон, себто наркотизува- Шевченкоќѓ Свято (з програмою на взірець).
З Наго'ДИ Різдва; XpHcroBordj Взяти під увагу велике безро- є лише в тому, що деінде ' В И - рІУЗі тв'страшній спеці, коп
тися нікотиною. Курення люль- А.) СВЯТОЧНІ ПРОМОВИ:
КМ'ВЧнДІЯН було НЄ ЛНШЄ ЗВИЧ"! Промова прозою для старших дітей. Ізакояядсівано '$27.50. -Видатки біття 'в цій `місцЄвости, то ісо-` ховують вояка як горожанина ня- стрілецьких ровів у затві .
Промова віршом для старших дітей. ('на удержання двох АВ-мліОбі ляда `несопрша. Все 'це завдя- На це, щоб -жив для .рідного, цілій як камінь землі. Всі
кою та охороною перед москі-.
тами, а належало теж до релі-і
Привіт віршом для менших дітей. ,
Промова святочна віршом для' двоє дітей (ДІ-ЛЬОҐ).
лів- Два дні - виносили ки 'громадянам 'Н. ГуЦулови і краю, а . лише в потребі має служити не лише для , . а

J$5 50, Отж`е до Обєднання! Я. Павчакови, `що 'не Жаліли ровся за нього, а японського! гартування тіла, але й
гійних Церемоній. Так Нпр. ви-,Б.) РЕФЕРАТИ:
курення люльки- з `не приятелем
Популярний реферат про Шевченка. вислано $22 з призначен сво'їх автомовіяів та'не приня- вояка приспособлюют де того, щоб із вояка зробити
Коротенький реферат, який можна виголосити з памятн.
означало, що заключеио з ним Ще к'оро nil ий реферат. ням їх на -визвольну -6opOTo-,j яи Ніякої заплати за газоліну смерти за рідний край. машину, якої гаслом є: ..K
Реферат віршом для найменших. 'і бу. Коляду - зложили: -По $ 2 :й інші -видатки. Вихований так, уважає вії ще вмерти, ніж піддатися'
вічний Мир. І В.) ДЕКЛЯМАЦП:
Ігнат Бураковський `і Іван Зу- Коляду 'вислано до краю fa смерть на полі бою найбільшо- Попасти в полон, цс гані.
В 17-му столітті розиовсюд-, Тарасове свято.
ни.іися в `Европі глиняні-л-юль-j
Наш привіт Бат "біна, а по $1 та дрібними дат- рез Обєднання. честю. . ‚‚Бушідо", лицар--! ба, яка вже не дасться іми
Тарас Шевченко. Поклін безсмертному Тарасові КаМИ жертвували: І. Милкович, Колі ський кодекс японського воїв- ти. Біля Шанггаю попав у ки-
ки з довгим цибухом. Курили Дитяча присяга. Соловіеві України. ннка, вчить від 2,000 літ, що тайський полон японський v
її не лише мужчини, а й Жін-І І. Мандвій, М.ІМійовський, й .
Малий Тарасиќ. Півець горя.
Тарас Шевченко. Поклін Кобзареві. Ревт, І. Рунінськ`и#, Марія Сер одиниця це лише порошинка, йор Коя, який утратив при І Є.
ки, навіть із найліпшого това- Наш пророк. НАНТИ 'СЛО, Н А . )Чіо якій посуваються колеса ність на полі бою наслідком
Скарб України. 1 і
днюќ, Ф. ' Т р о я к и й , І. ВотЮк,
риства. Бо вірили, що тютюн `Шевченко — наше сонце. народнього поступу. Кожний тяжкої рани. І хоч сам міністер
охоронюе від рѓжних зараз, го- Загостить до нас Тарас. С. Кучма, Б. Тимчак,іА. КатИн- 'На народні потреби.
На роковини Шевченка (2). ^ ський, Анна `гСфрзун, М. Бар Японець мусить посвячуватися війни назвав його в приказі :
ловнож від холери. Францусь- Шевченкова могила.
:
. Наша громада не велика та, для всіх Японців.
нич, М. Демідович, 'І. Шут, ' й армії героєм, майор не ми пс-
кий король Людвик XIV. стра- Смерть Шевченка. на жаль,, не може стати на-j
Найменші — Кобзареві (деклямація для дітей 4—6 літніх). Світкевич, П. Колячук, І. Са Військове приспосіблення по режити ганьби та як вернувся
шио сердився, що дочки ііого В Шевченкові роковини. рівні з іншими громадами. Та,
мотіс, Д . Недошитко, М . Хо- чинається в Японії в 6-му році з неволі, зробив собі гарам
курили потайки люльки, які Казка Мартової Ночі. всеж таки ми стараємося п о '
дяк, Г. СтахиЙ, К. Чорномаз, Життя. Хлопчиків у цих літах! (випоров собі кишки) у святи,
познчали собі від офіцнрів Г.) СЦЕНІЧНІ КАРТИНИ:
могти рідному краеви так, яь
Каіка про хлопчика Тарасќа. Б 1 дії. Б. Гсіричун, 'І. Стахник, М.'Прн- учать уже маширувати, робити ні воєнних героїв, щ о б ратл-
швейцарської гвардії, щ о ви- Тарас Пастушок. В 1 дії. можемо. І так з нагоди Листо
хідний, М. Скуян, Р. Демчук, легкі вправи, співати війскиові вати свою честь супроти cefi
конували службу на дворі. Одної Ночі. В 1 дії. ладового Свята зібрали ми $3j
Сирітка, з партитурою. П. Чорномаз. пісеньки; 12-літні хлопііГ но- самого та приятелів. Чий .
Зрештою за тютюн тоді не бу- Ціна 35 центів. на, визвольну боротьбу,
Мирослав Звверуха. сять однострої, дістають легкі найзвичаЙнДшим є в ЯПОНСЬКІЎЇ
ло легко; давали його на вагу шкільні діти заколядували,
кріси. Військові інструктори війську-'віддати життя. В од-
золота. $4.40 на рідну школу, а з ні
НА ШЕВЧЕНКОВІ РОКОВИНИ. Збірка пісень на діючий хор З і 4 держать їх у строгій дисци- йому бою з Китайцями три и-
У другій половині 18. століт- і отоси, ‚аранжував Богдан Вахняннн. Зміст: Берестечко. Заповіт. НЮ ЙОРК, Н . И . годи ўродин нашого парох:
За України Діюча Присяга. Діброва. Кані.пз. Поклін Тарасови. пліні. Щ о року покликають тих понські вояки прикрили В І I-
тя вживають уже порцеяяно- Садок ннііітїеішй к о. Гривнака, зібрано $4 на
ясний, світе тихий. Там на горі
'Коляда на інвалідів. Ідѓѓей на маневри. У маневрах сними Тілами вязанки Грана:
вих люльок, часом дуже при- зг Дніпром. Учітеся. Літа Орел. Ги то Тараса Шевченка. 5 Музей у Празі. Разом вислано
1934 рбку біля Токія брали у- щоб `вибух ТЗув успішніший
1

крашених та коштовних. Прусь- ДЯДЬКО ТАРАС, с і Тараса Шев- На сходинах підчас Різдва L через Обєднання $11.40. часть десять тисяч кількана Це розірвало їх на шматки
кий король Фридрих І. мав їх громадянина Д . Доскоча зѓа- Петро Кікта. цятьлітніх хлопців. Ділилися
цілу збірку. В 19. столітті по- І саме 'це геройство смерти
СИРОТА, дав при гарній забаві за Рід- вони на дві вброжі армії Японців-є `причиною, що один
чинаеться сўмерк люльки з лртина в двох діях, Юра Ігорќів. 10 осіб; нада-
Матери 2Q-H. ннй Край гром. Г. Тхір і з тої яких одна окопалася здовж ЯПОНСЬКИЙ ВОЯК РІВНЯЄТЬСЯ Не
довгим цибухом; витискає її МАЛИЙ ДЕКЛЯМАТОР. збірка віршів до деклямацій иа всякі націо- нагоди зложили на інвалідів МЕНЧЕСТЕР, Н. Г.
річища ріки, а друга пішла раз двом воякам інших армій
коротка англійськи люлечка, нальні й шкільні свята та обходи. Підібрав і впорядкував Ми-
. 20ц. по $1: Д . Доскоч, Д . Конова З коляди і забави. приступом на годину до світан- Вони гинуть радо. Армія д m
яку досі курять в Англії та .тич, Г. Тхір, Я Новаковський,
й. Часть І. Київське князівство. Ілюстро- ку. Обидві ті армії мали кріси Японців це церква й релігія
Франції, і папіроска. Та селяни - .аси від заснування Києва аж до зруПно- Д. Доскоч, а Д. Швець 50 Наша українська молодіж за.
вання Москалями в році 1169 "20ц. із сліпими набоями, скорострі- ;Вишневий цвіт цс найгари
й первісні народи осталися
РУХОВІ ЗАБАВИ, декотрі мають пісні. Деякі наші пісні можна ілю- Разом вислано до Обєднання колядувала на 'РідНу 'Школу в ли, ручні гранати й гармати
вірні люльці. Верховинці КУ- (Гтрувати живими картинзмн-забавами. Тут t кілька таких забав- краю $27.25. Розхід на машину ший цвіт, а вояк не найліпшиіі
$5.50: Багато важніша, ніж ті стро- чоловік!" каже стара японська
рять із т. зв. запіканки. іпсень. добавляючи до них йот 20 ц. виносив $2.50, а осталих $24.-
т`о військові заняття, є „наука приповідка.
ВЕСЕЛА БАНДУРА, співанничок з нотами 20 ц. 75 вислано на призначену ціль
військової- моральности", обо-
Замовлення з належитістю стати до: . ВІЛГМАНТИК, конн. через Обєднання.
ПЛИТА В ЧЕСТЬ ПОГИБЛИХ вязковий предмет у всіх шко-
" S V O B O D А." Коляду зложили по $1: Н.
— НА ЛІЦИТАІіТї.
У Парижі викликало велике 81-83 G R A N D ST., (P. О . Box 346) J E R S E Y `CITY,tN.J .
На визвольну боротьбу
й Інвалідів.
Томіцький, М. Качмарський, Т.
Ґоло.мбоський, В. Лучка, П.
лах. Від 16-го до 17-го року
життя виховують будучого во- ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
обурення, що податкова вла- атмосфері незломної вір-
да виставила на ліцитацію го- На паннхиді, яку відправле Струк, й . Харко, М. Тижбір.'Ю. ности для власної родини, для ОЛЕНА ГРОМАДА пошуку, св
рорізьбу долота відомого но за гюлягли.х героїв ўкраїн Датків, О . Буцяк, П. Мигй.ть, В. народу, який звуть ширшою, брата Олекси Дуднка, родом , І..;,,
Стрнйвсцької, повіт Збараж Нш м
французького мистця Ліранд.і ської армії, переведено збіркс Петричкович, 14. Шопяк, В. родиною та для „батька всіх", 5уть перебуває в Бронксі, II П Хі
в честь 1,500 париських СТУ-
У Г І Р К О В А Н Н Я. що принесла $4:07. А з на Петрів, М. Добрянський, й . себто мікада (цісаря). Ітаслі- іро нього знав би, або піп сам и.
дентів, що ЗГИНУЛИ в світовіЃї Паші ціни е умірковані. Це треба кон- годи посвячення прапорів Петриќ; по 50 цнт.: В. Качмар- док того такий, що більшість Uifl зголоситься на адресу: 2't.І `
HELEN HROMADA.
війні. Плита ця це власність че зазначити, бо репутація, яку ми маємо тов. Єдність підчас обіду зі ський, Н. Медвідь, Н. Івасик, П. учеників на запит: „ Щ о є тво- 2--2-F.bUn-Pbjce, l
ІЧ-w.rk. N. J
генерального товариства сту- брано $6.36. Д о цеї квоти Ан Банко, В. Синедяк. А. Стець, їм найгорячішим бажанням"
щодо кращої ўслуги, могла би когось на-
тій Лемешќа доложив$І. отже Ю. Стечкбвич, Гр. ПетрИчко-
дентів у Парижі та була в бу- вестн на думку, що за наші ўслуги ми жа- відповідає якнайщиріше: КОМОРНИК — П У Б Л И Ч Н И И
динку того товариства в ла- разом $11.43 призначено на ін П. Маргаль, П. Кухар, С . НОТАР.
„Вмерти за свого цісаря".
даємо значно багато. валідів. Синедяк, М. Вурин, І. Струсе, ІЇ-гЛ6-гю ПОВНОВЛАСТИ. КОНТРАКТИ
тинському кварталі. Товари І в с і до-умвггм д.та СТ:,рокр.к-І!,„ Сі-:
ство зліквідувалося, б о не мо- На ділі наші ўслуги є для всіх і тому на- На заклик Василя Гірчиці на 3. Могиляк, А. Кірилюк. М. Ко- Після покінчення школи „Зє- Жесте џќу стірокрасиу справу, сіілдок. v .
У ГР.Ю, .ОЧЄТС СТЯГНУТИ Ноні. Іі-.р
гло дати собі ради з грошеви- піі ціни є для всіх приступні. зборах тов. Єдність, зібрано стина, Н. Борса, Гр. 'Калитка, динення молодих мужчин" ве- у краю, хочете спѓиўти йоіо, ХІ.Ч.-
$17 на визвольну боротьбу. Ту Петричкович, Гр. Новосад, де дальшу шкільну працю. Ю - мтм 'Якам к-орлблгм ггриіх-дн д.. А-..
ми труднощами. Молодь не — зверт.йтеся до м е с . Маю Ю-
могла заплатити 600,000 фран- ртву зложили: По $5 тов. Беднарчик, 1. Ярсші; по 25' нак мусить старатися, щоб йо-
STEPHEN J.JEWUSIAK 6с S O N Єдність і Василь Гірчиця; Ан-цнт : Н. Ковальчук, Гр. ЛесЮк, го Признали здібним до вій- RTIN LABI
ків залягаючого податку. То- F U N E R A L D I R E C T O R S
му екзекутор заняв, щ о лише 77 Worn. St., J . r - . y City 34 E. 26 St., В Лемешка $2; по $1: Ф. Ко-М Пейко. Т. Кіт', К. Худоба. ськової служби. 'Насамперед
давалось і навіть згадану пли-і Phone: Phone: С Кінчик, А. Савка і П. Дня 27 січня громадянин Те- здає другий іспит. Тих, що зда- 93 'Ніќ R e v , R YORK, N . У.
Beraen 4-3989 B-yonne 3-054O
ту. Студенти хотіли забрати Ту райський, а по 50 цнт.: Н.одор і Параска ГоЛомбовські ли, немилосердно пересівають
Наумець і Д. Добуш. Разом справляли забаву, при якій у таИному голосуванні іспито- Д-р М И Х А Й Л О Я НКОВИЧ
плиту назад, та це не було так УКРАШСВКИИ ЛІКАР-ХІРУРГ.
легко, бо вона важить дві то- вислано через „Обєднання' гром. Василь Петричкович по- вої комісії, яка` зпоміж кож- Урядові години:
ни. Влада боялася, щоби не. $28.43. просив гостей, щоби зложили них 8 кандидатів вибирає лиш
АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКИХ ВИШИВОК
Від 1—3 пополудні 1 від 6—8 ввечір
прийшло д о студентських за- Андрій Савка. якусь лепту на визвольну бо- одного. Інших приділюють до В 'неділі після умови.
ворушень і зняла секвестр із ротьбу. Гості зложили $3.75, резерви. 637 S O . IZfl, S T . , NEWARK. N. J .
ЩО ОБНІМАЄ 1 2 КОЛЬОРОВИХ ТАБЛИЦЬ Tel. Big.low 3-1667.
плити. які вислано до Обєднання. Новобранець вправляє ввесь
ПОВЕРХ 1 2 0 НАПВИБАГЛИВІШИХ УЗОРІВ З ВЕЛИКОЇ` ДЖОЛІЕТ, ІЛЛ. ю. датків. день, а вечором чистить зброю
УКРАЇНИ, ГАЛИЧИНИ й БУКОВИНИ.
ЗАСТРІЛИВ ЗЛОДІЯ. Видання кооперативи „Українське Народне Мистецтво" Коляда на народні ціли. та однострій і слуха'є викладів МЩ АНДРЕЙК0
І Іоліційна станиця н Ґрембо- у Львові, в мистецькій обгортці артиста М. Бутовнча. Цього року колядовано за- Б А Р И Т О Н О В Е С О Л Ь О про вояцькі обовязки. Платня
його така скромна, що тяж
УКРАЇНСЬКИЙ Л I K A P,
ві, пов. Тарнобжег. дістала Ціна fl.10. в супроводі фортепяна Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р
ходами відділу 46 Організації ко назвати її платнею. Прий
вістку шо в селі є пошукуваний вшошиия: Державного Відродження У- 331 E . 18Њ S T REET,
розвадівсвкою поліцією зло- "S V О В'О D А," країни. Коляду зложили по $З: ГРОБНИЦІ ЛИЦАРІВ мати дарунки від батьків забо.
ронено. Також старшини, ча
beiween Itt and 2-м! A - . n u u ,
дій Тіосиф Янечка. Окружили Ві-аз GRAND ST.. (P. О . Ђот. 346) JERSEY ОЃЃТ, N . J . Я. Павчак. В. Коча.тко і М. Бо- музика Юр. Пономаренка сом сини багатих батьків, не
N E W V O R K , N . Y.
його в стайні одного госпо- лехівський; по $2: Н. Гуцул, І. Tel. GRAMERCY 6-2410.
слова О . Олеся. можуть діставати ніяких при- Урятгові години: рано від 10 до
даря. Коли Янечку візвали. У суді. Мцленький і д-р І. Грибиќ; пс Ціна ... 55 ц. ватних грошей. Мусять жити І-.ввечір від 6 до 8, а в неділі
щоб піддався, він кинувся на -Чому ви назвали обвинувачуючу гускою? 51: PI. Кочан, Фена Гуцул, 1 життям звичайних вояків-рядо.
,SVOBODA" рано від -10 до 12.
поліцая з кинжалом. Поліцай - Я хотів лише тим висловити, що рад би Гуцул, П. Сохан, А. Ќримќа,
злодія застрілив. . . .. 81-88 ОИАТіГО S T . . P. О. BOX 846 йиків і їсти разом із ними 5
Худин, Г. Козак, Г. Кайзер, кітла.
П Е Т Р О ЯР'ЕМА
^РАШСЬКИИ ПОГРЕБНИК

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
в B R O N X , BROOKLYN, N E W
Y O R K І ОКОЛИЦЯХ
, .12B E . Т Љ S T R E E T ,
NEW YO.R.K, N . T.
Teli Orchar-i 4-2568

УЇ№АІНСЬКОГОНАРОДНОГ (
СОЮЗА
„ С В О Б О Д И "
81-88 G R A N D S T . , P. О . B O X 946
J E R S E Y CITY, N . J .
Багато вже тижнів мандру- Один з купців каравани, тор-
вало туркоманське племя по Одного дня це племя стріну- гуючи товаром, -побачив чор- Він мав намір повезти її з ін- В С Я К І Д Р У К И ЯКНАЙКРАЩЕ,
зелених степах, пасучи свої' че- нооку дівчину й вона так подо.. З А В С І Г Д И НА Ч А С І ПО
ло каравану, що йшла д`о Пер- балася йому, що він куп'ив її шими білими дівча'тами Па рй-
реди. Англійська дівчина,, що Н И З Ь К І Й ЦІН!.
сії. Каравана задержалася ко- собі за одну золоту монету, пок рабинь до Багдаду. ВоИа
- разом з козами А ослами. Дів` ДЛЯ ТОВАРИСТВ, ПАРОХІгі.
мандрувала з ними, привикла ло племени, щоби виміняти я- протестувала, просилася, бла-
чина не мала ніякої захорони СІЧОВИХ СОТЕНЬ, ГУРТКІВ
вже до мандрівного життя, до гала, вле це ні нвщо'неприда-
кісь дешеві товари за поживу в племени й ніхто за нею не І'№ІАТСТВ 1 Д Р У Г И Х ОРГАНІ
праці коло череди, до спання обставав? Ті силою потягнули лося. Каравана посувал'ася далі З А Ц І Й , Т А ДЛЯ ПООДИНО
й худобу. до купців. Вона дістала. стро-
під відкритим небом. на захід. КИХ ОСІБ ВИКОНУЄМО
того пана.
ВСЯКІ ПОТРІБНІ ДРУКИ