You are on page 1of 4

ТРИ. ЩДШі.. ІЩСлХШ, 4.34. Джерзи,ати,Н. Джн понеділок, U лютого, 1935. . VOL. XLBL Ч. 344 Джерзи Сіти, Н.

VOL. XLBL Ч. 344 Джерзи Сіти, Н. Дац понеділок, 11 лютого, -1035. THREE С

ПРЕЗИДЕНТ ОБОРОНЯЄ З А Ш О - пів: мілюнА жидів му-


СЯТЬ В И Е М І Г ^ В А Т И З
СУД ПРОТИ СТРАЙКУ.
- ; - . .. . - - , - І --.
Суддя Алфред Вадеитайн у
зоо Д Р А М Н А К О Н К У Р С І
АКАДЕМІЇ ЛІТЕРАТУРИ
У ВАРШАВІ.
АНГЛІЙСЬКА ПРЕСА ПРО ПЕТИЦІЮ
П Р О Ш ПРО допомогу
ПОЛЬЩІ 1 РУМУНИ.
Вилкс Баре, Па., видав широ-
У Кракові відбувається кон- ку тимчасову судову заборо- Польська Академія Літе'ро-j
тури,'має роздати нагороди за
В УКРАЇНСЬКІЙ СПРАВІ ДО
ВАШИНГТЃОН. — Президент Рузвелт вмішався ференція Світового Союзу Сі- ну проти майнерської юнії-І найкращі драматичні твори.
особисто в боротьбу в сенатськім комітеті для роз- оністів-Ревізіоністів. На. кон- ‚‚Юнайтид. Антресайт Майнерс Досі наспіли до конкурсовог.
ходів за законопроект про допомогу. Він апелю- ференції виголосили два рефе- оф Пенсилвеігіч", а снеціяльно
суду ЗОО драм. Суд рішив Ц-
ЛІГИ НАЦІЙ
вав до сенатора ГлеСа, голови цього комітету, щоби рати, 'Член екзекутиви Союзу проти заряджене го нею страй- ресунути реченець вирішеній Л О Н Д О Н . — Українське Бюро подає:
він ужив усієї своєї сили та не дав сенаторам зве- Сіоністів - Ревізіоністів, д-р) ку проти підприємства „Гтен конкурсу, щоб члени суду м , Англійська, петиція до.Союза Наційу.,оправі о-
сги цілий проект ріжними поправками до абсурду. Гофмагг з Парижа, в свойому Алден Ковл Ко.`' хорони Українців в Польщі знайшла широкий від-
рефераті заявив, що ревізіо- ли змогу прочитати надіслані гомін в англійській, пресі
І Іід В П Л И В О М президента сенатор Ґлес збираеть- Сў'ЯЙ заборонив уже чле- твори.
ністи вибрали нову політичну ѓА „Тайме`" з .1.0,-січня писав: „До, Соіоза Щціи
ся переконувати сенаторів з комітету розважити дорогу, що полягає на роблен-
нам юнії ним.ои.штн робі
свої застереження щодо цього проекту ще раз та ні політичного натиску шля` покидати роботу. У суботу З А Н Е Л Є Ґ А Л Ь Н М И П Р О Д А Ж вислано петицію в справі положення .Українців у
;

евентуально їх відкликати. відбудеться переслухання, Польщі, яку підписали кільканацять ‚бритІйсцких


хом організації мас. ТЮТЮНУ. послів та інших осіб. В-петиції подається проміри
У комітеті появилася, пропозиція фінансувати котрім суддя рішить, чи цього
Про фінансові справи реві
нею допомогу новим друком паперових грошей, але зіоністнчного руху говорив j тимчасового приказў не зро- Перед коломийським окру- Нодрібних переслідувань Українців з, останнього
прихильні урядови сенатори відкинули внесок як жидівський бити постійною забороною жггим судом відбулася карно-, часу і твердиться, що.меншестеві догогзори. в дій-
такий, що зміряє до інфляції.
публіцист д-г (‚‚іиджонкшен"). скарбова розправа проти 6 сности не мають примінення в Польщі. Висказуеть-
Вольфганг. Він заповів, що і плянтаторів тютюну з Черня ся надію, що „Союз Націй розгляне` цю справу ско-
ПРЕЗИДЕНТ ХВАЛИТЬ ПЛАСТ.
трох найближчих роках я тииа, иов. Городенка, за неле- ро і серіозно". . „ ,, .
Польщі і з Румунії мусять ви- СОВЄТСЬКА М Е Т Р И К А пальну торговлю тютюном, я- „Дейлі Телегреф" з 10 січня пише підзаголов-
ВАШИНГТОН. — 3 нагоди 25-літнього ювилею емігрувати 500,000 Жидів. ВІНЧАННЯ. кий випродукували. Всіх засу- ком „Українці, в Польщі" так: „ Д о Союза,.ЬЦцій
організації пластунів („Бой Скавтс оф Америка") Вольфганг ‚запропонував, щоб джеио на кару гривни в розмі- внесено петицію, яку підписало певне число,бритій-
президент Рузвелт виголосив промову, котру ро- Союз Сіоністів - Ревізіоністів Звінчана пара в Совєтах ді pax від 100 до 1,200 зл. із за- ських послів та інших осіб і в якій звертається
зіслано радіом по всій Америці, а в котрії! він хва- звернувся 'до урядів Польщі стає за оплатою чотирох руб міною на арешт на випадок ие- увагу на багато, кривд, що їх, як кажеться,.дізн^ють
лив роботу організації як потрібну й .необхідну Румунії, а також до малої а лів ілюстровану посвідку. Н. стягально'сти. ^ Українці під польською владою, а. також, багато
для краю. танти з проханням допомогти одній стороні наклеєні фото несираведливостей, які їм приходн.ться терцітн..Пе-
іа
Президент иідчеркував допомогову роботу ор- зорганізувати еміграцію. ѓрафії молодого і молодої, Ні З А О Б Р А З У П О Л Ь С Ь К О Г О тиція подає низку прикладів ріжних переслІДУ- нь
ганізеції. другій є образоќ з фабрични НАРОДУ. Українців польською владою, які , траплялися не-
ми коминами. К'рім того пода давно тому. Петиція звертає увагу, що досі не
ДЕБАТА ЗА МЕКСИКО В, КОНГРЕСІ. УТІКАЮТЬ З СССР.
ні там ріжні ради для звінча За образу польського наро: принято ніяких мір, щоби поправит'и це полржен-
ВАШИНГТОН. — Палата послів взяла на по- До Спілії на румунськім кор- ної пари, нпр.: „Легкодушна ду суд у Станиславві засудив ня, хоч ті справи, вже були представлені в поперед-
рядок дня внесок, щоб розслідити обставини в доні прибув гурт утікачів зі женячќа і легкодушній розвід) на 3 місяці бувшого вчителя ніх петиціях до Союзу Націй". . ..
.Мексику та переконатися, чи там справді нарушу- советської України. Кружли- шкодить не тільки звінчаним, з Ямниці, Дмитра. Савчака, що „Менчестер Ґардієн'-' подає довшу новингсу..про
ють релігійну свободу. ють поголоски, що втікачі це але й дітям". Метрики вродин недавно вернувся з Берези петицію та висказує сподівання, що Союз ‚ІДацій
Дебата була довга, галаслива, а деколи гумо- прихильники Зіновєва, які видають теж з фотогр'афіями Картуської. Акт обвиггувачен- займається поважно цею справою, Подібні вістки
ристична, а що найважніше, скоро зійшла з власти- втекли до Румунії перед ре- родичів і дитини. Фабричні ко- ікидав Савчакови, що він подали: „Дейлі Гералд", „Ліверпул Пост енд М^ер-
вого,питання на особу Джозефуса Деніелса, тепе-. Пресіями ґюльшевицького уря- мини знаходяться обовязково глузував собі з польського на- кюрі", „Вестерн Мейл", ‚‚.Скатсмен", „Вестерн Мор-
рішньрго амбасадора Америки до Мексика. Підня- на цьому документі. I Іа від- роду. нінг Нюс", ‚‚Гемистед Адвертайзер".,і інші,
то навіть думку, щоб його відкликати, бо, мовляв, воротній стороні поміщені по-
учення для родичів, як мають ЯЗВА ВОВКІВ У РУМУНІЇ. КОМЕНТУЮТЬ СОВСТСЬКІ П О К А Я Н Н Я .
він умішується у внутрішні справи Мексика, бо ви- і д и л л я В ГРОМАДСЬКІМ' виховувати дитину та якій під-
хвалював потітиќў бувшого президента Плюгарха ї} цілій Румунії панують ве-
ЛОНДОН. — „Дейлі Телеграф" пише про „іпо-
АРЕШТІ. лягають карі, якщо занедба- каяння" Зіновєва. і. Каменева та їх легкий. засуд
Каєса. За таке відкликання промовляв конгресмен свій виховний обовнзок. икі сніговії. В багатьох місд.-
Конері з Месечусетс. Він підсував конґресови, що Не такий чярт страшний, як воетях комунікація перервана.
таке: „Ті підлі, сорому гідні сповіди і покаяння, які
Деніелс малощо не комуніст, що він Я^дирає „мек- його малюють —указали собі На БУКОВИНІ появилися стада були зложені иеред.великодущним судо.м^уг^^удні
сиканськйи^титрансьќйй уряд", що завзявся захо- вязні громадської вязниці в СКАРБИ В СОВЄТАХ. вовків, що атакують людей на з попередніх советських розправ і не викликають
пити молодь. Проти нього виступила ціла низка Рососі біля Бєльска й зовсім дорозі і добуваються до люд- вражіння правди, але почуття огиди". — (Ўќбюро,
конгресменів, з котрих кождий говорив 3 мінути, лякалися тюремних неви- Гурток російських емігран- осель. До одного села Лондон).
доказуючи великі заслуги и здібности амбасадора. год. Війт, що мав нагляд наді тів, що осіли в Білгороді, звер- впали кількадесять голодних В Е Л И Ч А В Е С В Я Т О 1 7 . Т И Х Р О К О В И Н ПРОГОЛО-
Один конгресмен втрутив у прЬмову іншого за- іицею, був мягкого серця, до приватного детекти- вовків. Налякані мешканці за- Ш Е Н Н Я САМОСТІЙНОСТІ^ , ,
пит: „Чи це той самий Деніелс, що скасував у фльо- у звільняв вязнів на нічиї ва Милоша Марковича за до- барикадувались у своїх хатах.
забави, позволив виконувати помогою віднайти скарби, го- Вовки добулися до одної обо- ЛЬВІВ. — Заходами львівської філії Уќра'н-
ті кантини?" Бесідник йому відповів: „Так, і той ського Центрального Комітету Емігрантів з Великої
самий, що як міністер (рльоти перевіз два міліони професійні заняття, а щоб са- ловно золоті монети, клсйио-
у не трудитися, згодився
роздерлн худобу. Біля за- 5'країни відбувсь у Львові в неділю, 27.січня, свя-
жовнірів до Европи підчас війни, не втративши навіть срібло, яке вони, не мо- ічої стації Жінія напали точний концерт-академія у честь 17-тих роковин
на те, що вязні самі за жучи взяти з собоюѓ закопали
ні одного вояка". микались. Умовився теж із бі- або замурували. Довгий час
вечором на начальника стапії, проголошення самостійности української держави.
що вертався з жінкою до меш- Концерт відбувся в полуднє. Саля Великого Театру
БОРОТЬБА МІЖ РОБІТНИЧИМИ ЮНІЯМИ. доллхами, т о коли вязні схо- заходи Марковича, щоб совєт-
кання в селі. Він обганявся була вщерть виповнена українським громадянством.
' ВАШИНГТОН. — Противники Американської ) всі вийти з вязниці, тоді ська влада позволила йому
ключ малн вішати на окремім палицею від вовків, які Концерт пройшов з великим успіхом з уваги на ви-
Федерації Праці поширюють летучки, в котрих на- віднайти ті скарби і звернути покусали його та жіниу тяж-
сокий рівень програми та на особи всіх виконавців.
падають на теперішній провід цієї організації та цвяху. Очевидно, влада не ма- -іастину емігрантам, були ко. З трудом уїдалось їм вер-
Тон і святочний настрій цілому святу надав проф.
називають Вилієма Сріна, голову організації, дикта- ла зрозуміння для мягкосерд- безуспішні. Аж недавно між
ного війта й потягнула йогс совєтським тися на стацію і повідомити д-р Володимир Старосольський своєю промовою,
тором робітничих юній. амбасадором у
та сторожа вязниці до відпо- Берліні і Марковичем, як пов- телефонічно в сусідньому селі висококультурною і з глибшою думкою. Промо-
Летючку видали, як видно, будівельні юнії,, що відальности. Оба не признава- новласником емігрантів, прий- жандармерію, яка прислала на вець виказував політичну мудрість тодішніх, про-
недавно відступили від Американської Федерації лися до вини, хоч свідки зі- ло до умови, на основі якої ратўноќ відділ озброєних лю відників, яку бачив у тому, що вони виказали в
Праці, а притокою до виступу було те, що Амери- зна.ти, що один із вязнів, ку- л`ьно буде емігрантам забра- дей. Щойно після довшої стрі- своїх універсалах зрозуміння кожночасноі сиіуан'і
канська Федерація Праці пішла проти відступивших пець. замісць відсиджувати ка- і 40 проц. віднайдених скар- ЛИНИНИ і вбиття кількох вовків та деклярували національні вимоги завжди відпо-
юній у суд та добивається тепер судової заборони ру, продавав перець за лядою бів. Маркович виїхав негайно прогнано решту звірів, що об відно до реальних потреб життя. Так perhepye цю
іюкористовуватися фондами й маєтком юній. Ле- Війта покарали двома місяця- до Совєтів і на днях один з лягали стацію. промову справоздавець часопису „Діло".
тючка пригадує, що саме робітничі юнії здавна бо- ми вязниці, а сторожа звіль- російських емігрантів в Юго- На концерті відоѓрано між іншим „Геройську
ролися проти судових заборон у робітничих спорах. нили. слави, який у мурі своєї віллі НЕЗДАРА ГОГОЛЬ. симфонію" Бетовена, суїту „Козак-Голота" П. Ко-
під Москвою сховав був скарб зицького, як теж виступали чолові наші співаки:
БАНДИТСЬКИЙ НАПАД НА БАНК. БОРОТЬБА ВОЯКА нартости 4 міліонів золотих Як повідомляють а Москви, Марія Сокіл і Михайло Голинський.
СПАРКИЛ (Ню Йорк). — Чотири бандити, франків, дістав від Маркови в бібліотеці інституту в Ніжин- Л Е П К И И НАДЗВИЧАЙНИМ ПРОФЕСОРОМ.
ча таку лаконічну телеграму ську. в якім від 1821 до 1828
З ВОВКАМИ,
озброєні в машинові кріси, напали на „Спаркил Не- КРАКІВ (Польща). — Письменник Богдан Леп-
шенел Бенк", заставили 5 осіб у банку положитися Іа дорозі між селами ТроК „Скарб віднайдений". Цікав, р. вчився Миќ. Гоголь, знай- кий зістав іменований надзвичайним професором
кою й Іванівною, пов. Ко тепер річ, .чи совєтська влада шли книжки і зшитки цього
на землю, заграбили з банку готівку в сумі 17,000 іь, знайшли військову шап додержить даної емігрантам ученика, який пізніше заняв історії української літератури на фільософічному
долярів та втекли автомобілем, у котрім на ни-х шматки однострою і ремін обіцянки. визначне місце в російській виділі ягайлонського університету в Кракові.
ждав пятий бандит. "і ПОЯС. Біля цих останків літературі. В однім зшитку
„ПОЛІТИЧНА С И С Т Е М А ЕВРОПИ І ПОЛЬЩІ".
Поліція думає, що грабіжў допустилася та сама військового одягу знайш. знайшли таку замітку вчителя
шайка, шо два тижні тому ограбила „Ню Палц подаліќ поломану шаблю і три П А Р У Б О Ц Ь К І П О Р А Х У Н К И . .про Гоголя: „Гоголь є з при- польського ВАРШАВА. `— Так називається нова книжка
роди тупоумний, і лінивий. публіциста Владислава Студніцькрго.
Бенк" на 18,000 долярів. вбиті вовки. Доходження у- Автор,доказує, що для заведення порядкўиЃ ми^а в
стійиили, що коли вояк, якого В коршмі під Самбором Крім того вважаю -його круг-
ШИРОКА ОБЛАВА НА ЗЛОЧИНЦІВ. Европі треба, щоб С С С Р стратив на користь Японії
назвища покищо не викрито, прийшло до бійки між трома лим нездарою. Ніколи з нього східній Сибір аж до Байкалу, а дальше Україну, що
НЮ ЙрРК. — Нюйорська поліція почала ареш- вертався зі свят до рідного братами Іваном, Дмитром і нічого бачимо^
порядного не буде". Як.
педагог у своїй діяг- повинна стати самостійною'державою, Кавказ і Тур-
гувати всіх підозрілих людей. За пару днів арешто- села, напали на нього вовки. Миколою Сарахманами, відо- нозі сильно промахнувся. кестан. Ці операції повинні перевести Німеччина,
вано в цей спбсіб 646 осіб. Шукали „публичних І,Вйдко боронився .завзято і миии москвофілами, та паруб- Польща і Японія. Німеччина повинна відступити
ворогів", себто відомих ґенґстерів. Показалося, що вбив три вовки, аж врешті ками Українцями. В часі бійки Польщі Поморя, s зате повинна 'дістати Австрію,
треба було випустити більшість арештованих з не- зломалася йому шабля. Вовќні Іван Сарахман убив Іване Лп- ВІЙТИ ДЕФРАВДАНТИ. частину Чехії і балтійські краї.
достачі всяких підозрінь, а задержані це все менші перемогли і пожерли вояка. сака і , Дмитра Запотічного, Перед трибуналбм окружпо-
злочинці. "" пробиваючи їх ножем, а Дии- ВИСТАВА ТВОРІВ М И К О Л И ЃЛУЩЕНЌА-
тро Сарахман зранив Юстина го су^у у Львові Станули коли- Л Ь В І В . У вистарових салях Музею Науково-
З ПРОЦЕСУ ГАВПТМАНА. „ЛЄҐЮНІСТИ". , Луська, причом.у помагав, йо- шні війти громади Білка Шля- го Товариства ім, Шевченка відкрито виставу олій-
хетська, пов. Львів, Вла:.. Ка них образів, акварель і рисунків нашого мистця
ФЛЕМИНҐТОН (Ню Джерзі). ^ Оборона Бру В Крахові а „Звйонзку Лє му брат Микола. За те сгаиули.
: перед самбірським судом, я кий і ламарж і Мих. Пашковськнг Миколи Ѓлущенќа з Парижа.
на Гавптмана предложила ще трох свідків, котрі гіоністуф" відбулася „чистка." засудив Івана Сарахмана на 10 під закидом дефрзвдації. На
заявили, що бачили Гав'птмана в Бронксі в день і З .1,600 членів перед тою літ вязииці Дмитра на 4 ' - основЃ акту обвинувачення Ка- С УСПІХИ УКРАЇНСЬКИХ ГРАФІКІВ.
часі, коливав обчисленнями прокураторії, викрадено чисткою" залишилися в тому! (

ламарж спроневірив 5.000 зл. ЛОНДОН. — Закінчено виставу советської ґра-


Звйонзку`` ледви 800, отже року, А Миколу на 12 місяців! фіки. Цікава вона тим, що в ній брали участь і ук-
дитину Линдберґа. половина. Часописи поясни Від цього, присуду засуджені
громадських грошей, Пашков-
` Панна Ганна Фіш, сестра Ізидора Фіша, що прй- ють, що виключено „легіоні- відкликалися до апеляційного! ський 500 зл. Спроневірені гро- раїнські графіки з України під Совєтами. На виставі
їхала спеціально на розправу з Німеччини, зізнава- стуф", що не мають нічого) суду у Львові, який - на днях; шіші оба пропили. Тому, що продано 130 гравюр по дуже високій ціні. Добра
іа через перекладача, стараючися збити балачку спільного З легіонами, а всту- знижив кару першому на 6 ліг, викрито нові факти, розправу половина успіху припадає саме на українських ґра-
обвинуваченого, що, мовляв, він дістав гроші від fпили до „авйонзку" по 1926- другому на-2 роки, а Миколі! відлежено задля доповнення фіків: Леоніда Хижинсьїчого, Олену Сахновську, Ва-
Фіша. Вона зізяала, що Фіш приїхав був до Ні му році для карієри... Ма^місяців. І слідства. силя Касіяна, Олексу Кравченка й інших.
меччини,, маючи при собі всього 500 долярів.
СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 11-го ЛЮТОГО, 1935, 4.34.
А

" S Y O B O D A " (LIBERTY) Д-р Остап Грицай. поляже! І не пропаде ніколи молода боркине, і благословен- Брати емігранти, брати ск - и

FOUNDED 1SH3
ніяке велике діло минулого, ня народу боротьбі твоїй І і тальці — витайте зі Святом

НА СОФІЙСЬКІЙ плойџ
U krUota- newspaper published daily except Sunday, and HOluU-., вам привіт і цілунок з глибині великого зєдиневия!
at 81-83 Grand Street, Jeriey City, N. X ніяке зусилля, що народилося
Ownee by the Uk-ralnlao National з глибин змагань міліонів, — серця люблячого, ви сестри- Ви, в старім і новім світі. и

воно,-мов тс сонце, прислоне- жалібниці, — ти, зелена Бўќо- морями Й океанами! Ви, ві
Edited by Editorial Committee.
вино, і ти, прегарна україн- сини України ген-ген там, на
Entered as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jersey City, N. , (Оцей нарис був прочи- увійшли сьогодні в Київ, на не важкими хмарами, палати- землі Вашингтона, Українці на
on March 30. 1911 under the Act of March 8. 1870. ська бранко в румунськім яси-
таний панею' Наталкою Софійську площу, проголоси` ме животворчим вогнем і з бе-
рі! Рід од роду, кров од кро- просторах Америки від піни,,.
Тросовою па святі 22-го ти тут волю народу України зодні' наіітемнішої руїни дви- jfl до гарячого півдня, в Каналі
ви ви українського народу, і
SUBSCRIPTION RATES{ .січня, влаштованім у Від- до вольного й осТєднаного гатимс душі закутого народу
11 і дня 26. І. ц. р. в „Укра- життя на рідній землі. на спасенні вершини визволь- хоч ЛЮТИЙ румунський Циган і в розгуканім хаосі хмародс-
Поодиноке, число три центи. Three cents a copy рів, у пралісах Бразилії ,
Військо України! них починів усе наново! 7 намагається ' вирвати вам з
На рік $6.00 їнськім Ќлюбі", і на такім степах Аргентини! Сяевом о -
же святі в тутешній -‚Гро- О, сурміть, сурміть, сурми- І чудово могутньою ланкою груди українське серце й заму- 3

лотих пірамід сяють крізь від-


Friday's Issue (with Ukrainian маді"). труби золотії, та на ввесь край обєднуватимуться наші серця, руватн печаттю німого гробу сталь безміру звершені Вами
Число з шгтниці (з англійською
Weekly): та на всю Україну і подихом в обєднанню любови найглиб- ваші уста, щоб не роздзвоню- грошеві пожертви на Рідини
One year S2.00 1. воскреслих вслитів землю шої, нині, завтра і на віки віч- вала з них ваша солодка укра- Kpa(j. І могутню, як велич пі-
Six months $ І-да ні під пронором проголошене"! їнська мова, то ви — тямучі й
Foreign and Jersey City Ratei: І`єн на Софійській площі в рідну до великого весілля бу- рамід, вражає моральна сила
В Джеозв Ситі і Загранидею: Ідеї Соборности України, со- бадьорі, доньки великої Ўкра-
Києві золотоверхім, на май- діте! О , війте-повівайте, вій- Вашого чину. Слава Вам, ста-
ськовії прапори, 'блакитами у- борности землі й народу, со- їнської Землі: оборонці її спо-
дані, славою великого мину- ва, американські брати!
борности братів і сетер. конвічних прав проти всіх на
На три місяці . лого осяянім, перед сьятим со- країнського неба, золотом у-
Так: ступів румунського наїзника. І будьте прославлені зі І v.
бор`Ьм, що у Своїх достойних країнських ланів вишивані, та
BhrgjM Обєднуватиметься народ в Слава! том Собор`ности й ви, смі-
притворах помазанника божо- лицарського духа запорозь-
Адреса: "3VOBODA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
го — Великого Гетьмана ви ких предків нам навівайте! 1 імя Соборности вітчини по- Не дармож і не намарно ливі піоніри найд.: лі
тав, сьогодні свято свят, здвнг блестіть блискавками, мечі У- над усі кордони і далечі непро- пролунав колись святий клич країн на Сходѓ, українські :
ЗЕРКАЛО ПЕРЕД ПРОМИСЛОМ здвигів, день несмертельний... країни! Яснійте невблагані і ідні й екеани безмежні!
Сьогодні — січня 22-го, ро- страшні, бо цеж ви, мечі У-
Соборности і Зєднання на Со- селенІи на Зеленім Клині! Як
Привіт же вам, ви міліони, фінській плоці: закуті у зброю лицарі 'без д -
Саме в той час, коли в краю розгорілася завзя- ку 1919-го... І знову раз, як країни^ порубали штучні кор- привіт вам усі, яких рід укра-J Чн так, українська Діяспоро, гани і без-трівоги, стоїте ви н.і
та боротьба між автомобільними фабрикантами та тому вже півтретя століття, донн, що то з волі чужинець- їнський і в яких'серце україн- українська Еміграціє? Ти, не-сторожі далекого Сходу, Укра-
робітничими юніями, коли робітничі юнії кидають дух народу, триюмфуючи, сні ких наїзників розірвали були ськеі їні забороло нового майбут-
скорна заточнице, що від
тяжкі закиди сторонничости проти федерального ває: живе тіло одної великої Нації Ми одно з вами; ми промн- довгих літ скитаєшся просто- нього видвигаючн. . . І там ви
уряду, посягаючи каменем навіть президента Злу- на дві половини. шляємо вашими думками і рамн Европи, від Італії почи- првні жару творчої любови до
Гей, не дивуйте, добрії люди,
чених Держав, появляється рапорт „дивізії розсліду Слава мечам! спочуваємо вашому життю і наючн аж ген-ген до фінлянд- України.
Що на Вкраїні повстало!...
й пляиування" при ‚‚уряді відбудови краю". Є цс Гомонами радісними, ніби Во- Слава Нації', що бореться! страждаємо вашим страждан- ської країни — хіба не' обєд- Але в обєднанню соборних
справді заміѓний документ, у якому, як у зсркалі, кресення сінфоніями жнво- Слава синам народу, що ням! У першу чергу з ВНМИ, нана іі ти гаслом одної, виз- сил нації бухне незабаром в ,-
можуть побачити себе ие тільки автомобільний творнимн, дзвонять усі дзвонн понад пропасти наказних кср- придніпрянські сестри і брат вольної роботи, гаслом одно- гонь серць 45-міліонового на-
промисл, але й інші промисли, який є немовби на- Софійського собору. І грають донів обєднуються обєднанням тя, з вами, яких московський го, визвольного - змагання? І роду всезаймаючим пожаром
мятником цього стану, в якому знайшлася сьогодні усі дзвони церков Києва і всі бо^отьбиуіна життя і' смерть, і кат узявся вигублювати фўрі- хіба не є для тебе кожен спо- великої ворохобні, великого
господарка найбільшого в світі краю. дзвонн України одним врочи- творять' несмертельні свита ями нечуваного голоду, щоб мин про пресвітлий День Бунту і боротьби за Волю
Рапорт складається з двох частин. Одна час- стим хоралом, на все місто, на всенародньоїч і всебратньоі стерти так з лиця землі ввесь її ‚проголошеної Соборности І згуртовані під святими
тина представляє технічну сторону промислу. Тут всю країну, на ввесь світ широ- слід українського народу! О ,
світлом у темряві, зорею В порами Софійської плоїш, мн
усе знамените. Автомобільний промисл стоїть тех- к н н . . . Дзвонять дзвони Укра- привіт і цілунок найглибшого
бурунах хаосу, і блаженним двигнемось на ворога всі і —
нічно на вершку розвою. Він уживає найновіших їни, день несмертельний вісту- серця вам,, ви'мученики н ге
джерелом усе нової розваги? переможемо!
способів організації промислу. Він закидўе чим- ЮЧИ, день визволення і злуки рої', ви вссжертвснні оборони
скорше стару машинерію й заводить найновішу, всіх українських земель після Слав`а не поляже. рідної землі, виснажені мука
себто найдосконалішу, найскоршу, найсправнішу. От упродовж тих сімнацят ми голодової. смерти за неї
півтретя століття Великої Рўї- років, що проминають від про-
Девять міліонів ваших трупів
Та до продукції треба крім машинерії й мате- 1111.
ріялів іще людського матеріялу, робітників. Власне
до них відноситься друга частина рапорту. Тут ба-
Слава!
иамятного 22-січня 1919 р. — це левять міліонів жертв за
історичні вороги України змо волю й державу України. І де-
„ЧОРНИЙ ФРОНТ" ПРОТИ ГІТЛЄРА
(Дисг з Праги, Чехословаччина).!
чимо, що промисл уживає молодих робітників, То воскресла грізна слава гли розшматувати її не на дві, вять міліонів серць, що зѓорі-
сильних, справних, що знають свою роботу, охо- Хмельницького й Воѓўна, Кри- а на чотири частини; змогли ли в огні любови за Батьків- Про цей „фронт" не багато ціяліст,'був убитий у Німе
чих до роботи. Він старається видушити з них чевського і Кривоноса, Ннчая вигубити її армію і наложити щину. І девять міліонів запо-
якнайбільше праці, тому підганяє їх ріжними спо- Морозенка молодого... Славѓ на її руки нові кайдани. Але вітів непримирної боротьби чути. Але недавні драматичні ні разом з іншими гітлєрів-
собами: машинами й дисципліною. Витягає з них вольної, самостійної, соборно: слави подвигів останнього ми зі споконвічним московським події в Чехословаччині — на ськнми ватажками крівавоі ію-
останні соки. Зуживає їх дуже скоро. Зужитих України. Тої від Сяну срібно- нулого Уічг`аїіііт люті вороги ворогом. сильна смерть одного з ДІЯЧІЕ чі ЗО. червня! 1934 року
викидає на брук і на їх місце наймає молодих. Ро- лентого, Тнси бистротечної розшматувати не змогли. Ні, цього фронту, інжиніра Роль- Отто Штрасср оселився н
Слава вам, на віки слава!
бітникам не дають боротися за кращі умови праці. Прута шумливого аж ген по — слава не поляже! І слава не- фа Форміса — звернули увагу Чехословаччині, в Празі, і т у
І нам слава, ви, українськ
Щоб робітники не зорганізувались, у фабриках Кубань далеку. Тої визволе смертельного свята на Софін- сестри і брати під кормигоќ цілого світа на цю організа видає свій тижневик „Дончс
удержується цілу шпигунську систему. Під вили- ної, могутньої України, ще ській площі у Києві - золото- ляцького пацифікатора, лиць цію. Реьолюціон" (німецька рево-
вом таких умовин серед робітників кипить невдо- вперезавшись зеленим Бески верхім сяє іі до сьогодні сяє- КИМИ тюрмами, мов москов Що є „чорний фронт"? люція). Він і його група паїв
вол.сііня. Підприємці противляться поправі умовин дом, потрясла Кавказом Про вами промінними і сяєвами ськнм голодом, нищені, лиць Був час в історії німецького вають себе „чорним фронтом"
робітників, бо це було би получене з їх коштами, метея і громовими бурунами пре-і-тттгУн: Ген понад усі но кимн Карту ськими Березами фашизму, кози Гітлєр у своїй „Чорний `фронт" бореться
з видатками. котить по своїм Чорнім мо ві кордони і нові границі, -
політичній пропаганді проти режімѓ``'-1`ітле-ра всіма
мов московськими Соловкамн
тації ѓла'в^бгльше наголосу nsf засобами. Штрасер кличе Нім-
Що робити в цій ситуації, залежить від цього, гомони волі, зброєю добуто'ї ген понад усі незбагнені пpip у тьму кромішню запроторке
Зброєю бо дивіться лиш! ви, викопані ворогами й зай соціялізм, ніж на націоналізм. ців до повалення влади Гітлє-
яке завдання суспільність ставить собі щодо авто- вані, ляцькими тортурами
Гітлєр поборював большевизм рґа, до усунення диктатури в
мобільного промислу (чи всякого промислу): чи- Дивіться нині на Софійську манцями України між ўкраїн- вбивствами іі шибеницями ви
ще .‚‚лівішими" фразами н клн- Німеччині. Для підсилення
інтерес, зиски підприємців, без огляду на добро площу, якими здисциплінова- ськими братами. І ген понад гублювані! 1 у ваших тюрмах і
чами, а соціялістів він називаЕ своєї пропаганди в Німеччині
робітників, важніша справа, як добробут і здоровля ними і стрійними рядами усі далечі й віддалі проноси- муках ми духом з вами, а па
машнрують нею військові від- тисьме , назавжди великий одно'згідно з комуністами не діячі „чорного фронту" зорґа-
тисяч робітників? вівтарі всежертви за Україну
інакше, Як „запроданцями ка- нізували тайну радіостаціні u
Автомобільний промисл пробував досі розвя- ділн молодої української ар- КЛИЧ: наші вогні горять боєвнм жа-
піталу". То був час безграннч- Чехословаччині, недалеко від
зати питання продукції автомобілів згідно з інтере- мії, призначені на збройну Соборна й зєдинена! ром ураз із вашим.
ної демагогії, час душохват- Праги, в глухому селі Штєхо-
сом лише самих підприємців. Невдоволення робіт- сторожу великого Свята п Свята, Соборна Україна! Боєвнм жаром внзвольногс ства за всяку ціну, бо Гітлєр віце. Звідсіль „чорні фронт '
ників та свідомість громадянства може заставити Софійськім соборі. То во- І коли ти, дорогий брате хотіння. та його штаб хотіли шнроки вики'' могли говорити свої
підприємців узяти під увагу інтереси робітників. Ко- ттн, ті стрійні, узбрОСН! ::с,. полинеш думкою в той благо- ми обіцянками робітникам по промови до міліонів німецьких
ли це не вдасться, то може прийти до боротьби між України, добули їй ясними вісниіі день, коли то заграва А й тобі привіт, ти закар-
вести німецький пролєтаріят слухачів. Радіостацію зробив
інтересами підприємців і робітників, у яких робіт- мечами нової волі. Двиі Свята Соборностн озолотил; патська красуне, української за собою. Бур час, коли проти відомий спеціяліст радіо-тсл-
ники не будуть уже думати про погодження своїх пули іїі з руїни ВІКІВ II Іірі Київ і Софійську площу, то не землі доню наймолодша, пори-
кажи, що це пропаще минуле вами молодої `волі надихана, німецької' републиканської вла нікн інж. Форміс. Він там і
інтересів з інтересами підприємців, але про органі- сто.і. Здійснили залізом ди однозгідно виступали Гіт- жив, в самітному, порожньоўї,
зацію промислу виключно на основах інтересу ро- кровю останній лицарський що цс порив, що розгуби ВО жагучим змаганням з брехлн-
лєрові націонал-соціялісти готелі „Загержі".
бітників. Це є звичайна схема розвою противних заповіт Хмельницького. 1 отак, і подвиг, повернений нині ВО внм чеським братом водяо за- комуністи. Нсзрідка бувало,
як тому півтретя століття Він рогами в руїну. Ні! Слава не хоплена!" Привіт і слава тобі, Промови провідників .‚мор
інтересів. що бойовики большевицького ного фронту'' в радіо сн.іі.іі"
„червоного фронту" переходи- докучали Гітлєрови. В Берлін:
В. Будзиновськнй. ся твої малі ніжки разом з че- і пішов назад на двірське по- шепнув один козак до Яруни- ли цілими відділами до Гїтлє- після кількамісячних пошуку-
ревичкамн. двіря. Коли більшість кинула- ча. рових „штурмовиків", бо ВІ- вань розвідали місце раді"

ШЛЯХОЦЬКЕ УХО - Нащо cc" J


спитала. ся кульбучити коні, деякі піш- Яруннч сів на коня і товари- рили, що Гітлєр скорше здій- стації „чорного фронте
— - Нема часу багато ба.така- ли за Яруннчем. Підійшли до ство пустилося чвалом, спер снить „диктатуру пролєтарія- слали до Штєхоаіць агентів
(Історичне оповідання). ти! Як вже будеш козаком, фірткн з саду і гуртком бала- шу на Могнлів, за чверть го- ту". Всяке бувало... наказом — знищити керм.::
вилізь вікном в сад, обійди калн. Молоденький козак, про дини на Брацлав. Не доїзджа- Тож Не диво, що між соція- ча стації.
— (16) двір, вийди фірткою на иодві якого Ярунич сказав їм, не вн- ючи до Бр'ацлава, Ярунич за- лістнчпо й комуністично на- 24-го січня три особи
Кажучи се, шляхтич пога- кого тато вислав мене, щоби ря, де будуть мої козаки. Змі- ходив. Занепокоєний Ярунич дсрж`-Я похід, і промовив Д-j строєннми елєментами Гітлє- два мужчини й одна жінка,
дав:
я Шубинському відрубав шаС шайся з ними... Ага! Коси побіг до своєї кімнати. В кім-товаришів: рової партії настало велике за- прибули з 'Німеччини, вби ІИ
— Як би ти був шляхтич, не лею ухо. Моя дурна шабля п скрути і пришпили на ' побіг до своєї кімнати. їхчИво - Після того, що сталося, мішання і глибоке розчаруван- інж. Форміса, після ўпері
Хам, то обіймив би тебе і ви- ціла блудом і відрубала ух- шапку засунь глибоко на карк наті не було нікого. Також мені годі тепер іти з вами да- ня, коли вони довідалися про боротьби.
цілував би! Моя донька мусіла Кучнцькому. Воно ось тут, під і на у х а . . . Зроби так, бо інак його кочацькин одяг щез. лі. На якийсь час мушу скри- тайну, а потім і явну, спілку Є підстави думати, що ці
би тебе поцілувати! шапкою. Твій тато ще гадає ше мене вже не побачиш! Іду Вікно було тільки приперте. тися там, де всі, такі як я, ма- Гітлєра з провідниками ні тенти німецької' тайної поліції
— Пан обіцяли мені, що я що то ухо Шубинського. Та до тата. — Мабуть щойно вилізла ють безпечний захист. Звідси мецького великого капіталу мали наказ привезти Форміс.-.
привезу сс паршиве ухо, ті завтра, може й. вже нині, опів- Ярунич DIIIIVJOB і знов пішов — погадав і вийшов з кїмна- поїду просто на Запороже. Ви На чолі цього революційного до Німеччини живого. А.т
мені вільно буде занести його ночі буде знати правду. до Райфурського. Полумисок під проводом найстаршого крила німецького націонал-со- Форміс не дався; він ' почав
ва срібнім полумиску до пан- — Боже мій! Ти мусиш вті- з ухом поставив на столі і Гамір на дворі свідчив, що між вами, Семена Варнбіди, ціялізму стояв від `самого по- стріляти і поранив одного
ни С л а в и . . . кати звідси! же: перед ворітьми вже зібралися вертайтеся до полку. . чатку д-р Отѓо Штрасср. „Мі- напасників. В сутичці був ўби-
— Неси, неси! Шкода, що — Мушу і втечу. Та не сам. — Я зробив, шо обіцяв був, козаки, готові до походу. Яру — Я також покидаю службу ністсрські крісла, чи рсволю-
тий.
лиш паршиве ухо, не паршиву Втечу з тобою. і не подумавши, що з того нич вибіг з двора і на ґанку Чеська поліція знайшла и
і з тобою іду на Запороже! — ціч?" - не назва кнцжки, що
голову! — То не може бути! вийде! попав на Райфурського. її написав'Q. Штрасер 1931 ро- кімнаті Форміса прекрасну ра-
крикнув один.
Шляхтич сам подав Яруни- — Як не може бути, то до — Ти ще тут? — спитав ку для поборюватшя провідно'ї діостацію на короткі хвилі
— 1 я! І я! ,.
чсви полумисок. Ярунич взяв тижня будеш жінкою Куниць- - Щож може вийти? шляхтич. групи націонал-соціялізму, що Таємниця вбивства виясняєѓ
полумисок, накрив ухо шзп-кого! - За мною іде погоня. Мені - Я вернувся, бо в моїй кім- — Таких зголосилося шість: намагалася дійти д о влади і ся. Диктатура в Німеччині так
кою і побіг до кімнати Слави. — Не буду! тут вже не лишатися. І ще не наті лишив був люльку. — - На ЗапрроЖе ` вільнийпорозумінні з реакційними си боїться вільного слова, ш`'
Жахнувся, коли увійшов до знаю, чи безпечно мені верта- - А я вийшов попрощати вступ кождому козакови. лами передвоєнної Німеччини вбиває своїх критиків навіть
— Славуню! Треба мати не
неї, бо гадала, що він прий- лиш серце, а й розум! тися до полку. Через мене і ви твоїх товаришів, — сказав Ті, що верталися до, полку, Штрасер уважає, що реврлю- на чужій території. М
шов крадьки. Потерпала, що будете мати великий клопіт, Райфурський. випалили по тричі з пістолів, Іція-.гіотрібнар, .інтересі робїтни-
- -Маю одно і друге.
батько побачить, або вчує. - Коли, так, то зробиш, як
— Не бійся! — шепнув до я тобі скажу. Я ще на хвилю
як я тут лишуся. Мушу втіка- В тій хвилі гурток товари Прощаючи тих, що йшли на За- %ні мас,.для усунення великих
і то зараз. Найліпше буде шів Ярунича, що стояв під пороже. Туди поїхав Ярунич землевласників і капіта.тістів. МІТІНҐН відав У.Н.СОЮЗА
і собою заберу м`ою сотню. фірткою саду, рушив з місця з милою, переодітою за коза- РАЧЕСТЕР. Н . П. Тов. ВІЛЬНИХ КО-
пеї. — Сам твій тато вислав піду до твого тата і до моїх Коли д о влади в Німеччині заків, від. 316. ПОВІДОМЛЯЄ своїх ч.и
мене до тебе показати тобі хлопців. Ти зараз іди до моєї Якби за те ухо напастували збитою купо'ю пустився до шїстьма товаришами. прийшов, Гітлєр. то . ДЛЯ О . нів, що місячні збори відбудуться
.четвер, І4. ЛЮТОГО, ТОЧНО П годині
те, що тут під тою шапкою, кімнати. Там лежить мій ко- вас, то скажіть, щ о нічого не воріт. По хвили гурток змі- Зараз в Гарді, першім запо- Щтрайераі його групи'вже не 8-мій ввечір. Проситься всіх членів
Та я не покажу, бо то дуже зацький одяг, який я лишив, знаєте. шався з тими, що за ворітьми розькім місті, до котрого було місця ,в націонал-ноціялі- прийти `на збори, бо е багато'сиг
погане. — Я к не можна інакше, то стояли, кождий при 'своїм ко- приїхали, переступивши гра- стичній партії. О . ' Штрасер і до порішення. Ше раз напоминаі м
переодягаючися по шляхоць- довгуючях членів, шоб вирівналн
— Тебе вислав до мене та- ки. Також є там друга пара йди з Богом! Запевняю тебе, ни. Ярунич ще раз попрощав- ничну ріку Бог, nih звінчав його найближчі прихильники свою залеглість. бо в противнім і
то? Правду кажеш? ^ що нинішньої прислуги тобі: ся з' Райфурським. Славу з . Яруничем. Райфур- мусіли тікати з Німеччини. И о - не зі будуть суспендовані, а опісля то
моїх чобіт. Надійна себе мій було нарікань. Суспендовані ч.н
— Послухай, бо часу маємо одяг. Так як стоїш, не скидаю- ніколи не забуду. —- Вона' вЖе на своїм вла- ський доньки не продав.
:
го брат — Ґреґор Штрасер,- коли вирівнають свій довг, ov
Ярунич вийшов до своїх
небагато. На жаддння Кучиць- чи свого. В мої чоботи влізуть- снім кони, коло твого коня, .(кінець), :. теж ОПОЗИЦІЙНИЙ націонал-.со- ськай, приняті секр.
наново. — В. І уран-
козаків. Побалакав з кількома
' 'СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 11-го ЛЮТОГО. 193S.

З УКРАЇНСЬКОГО та просив, щоб жіноцтво засн-


лало протести д о Вашингто-
Висоцький, І, Савків Кс'еня; дяка. Д о неї належали грома-
по 50 цнт.: ГІрус, Петейко И . , дяни: Л . Крук, П . Кевальчук ДІЮЧІ КНИЖКИ НА ШЕВЧЕНКОВІ СВЯТА ПОЛЯКИ УСТІЙНЮЮТЬ'
ПРАВОПИС.
ЖИТТЯЗШЕРИІІІ ну в ціди відкликання визнання
Советів. Бесідник звернув та-
Гурняк М., Лайкош'Анна, Ва- і Петрів. Зібрано теж в остан-
силишин T., Кардаш ђ., Дзю-нім році яких $500 і вислано ТАРАСОВИМ Ш Л Я Х О М З польським провописом не
кож увагу на необхідну по- бан Марія, Волошин Єлисаве- до краю. е т а 0
є ліпше, як з нашим. Польська `
0
Збірќќ промов, деклямація тксценічянх картин нв Ш ^ ^ ^ ^
ВУНСАКЕТ, Р. А И З требу організування тутеш- І юорадкутав Михайло Таранько. ЗМІСТ: Вступ — П ^ д Т а р т - Академія Наук устійнила була
р т
та, Мручаќ Стефанія, Керзещь- Дня 28 січня відбулися за- ПдДІбоав
шддорав і ^ о р я д - у _ , Роковини. Як улаштувати-
нього молодого, покоління. кий І., Матей Марія, Мельни- гальні збори, на які прийшли
T g K e Ш е в ч е ж К ) В
1918-го року основи польської
Пошанували примірних Шевченкове Секто (з програмою на взірець).
Громадянин, п. Щуџькйй під- кевич Олена, Ворона Катери- представники від 28 товариств ортоѓрафїї, а інтерпретацію '
громадян.,
ніс працю українських матерей на, Тарнавська Софія,а Побур- і двох церковних громад. Зі А ) СВЯТОЧНІ ПРОЯВИ: ^ ^ ^ своїх вирішень доручила поќ.
!, неділю, дня 27 січня, від- і просив, щоб і на двді не за- чак Катерина, Парляк О., Мясо- брані принялн Промова віршом для старших дітей. проф. Я . Лосьови, який зін-
одноголосно Привіт віршом для магіших дітеЯ. . .
,'HHOI и церковній галі вече бували за матір Україну, 'Пані пуст Г., Чабрак Анна, Мельни- справозданнц уряду і кон- терпретував ті правила по
Промова святочна віршом для двоє дней (дииьог).
і.,',к. який проголошено від і- Анна Романець вказала в сво- кевич Катерина, Телішевеька трольної комісії. Д о нового у свому. Під впливом критики
І,і Союза Українок. Та ви- їй бесіді на щиру і'безкори Анна; По ЗО цнт.: Курець І. ряду зістали вибрані громадя Б.) РЕФЕРАТИ: „ Шевченка.
е ф е р а т п р о
зміняв він опісля кілька разів
пилися, т о вжито цеї фір- стовну працю уряду Жіночої Гойда.К.; по 25 цнт.: Дячишин ни: Лука Крук, голова; П. Ко- КорЬтеіїькив реферат, який можна виголосити з памяти. свої правила, створюючи чи-
Ще коротший реферат. малий хаос.
на те, щоби про те свято Громади, а, дякуючи, вручила Теодосія, Петрів І., Будняќ вальчук, скарбник; Багрій, ни Реферат віршом для найменших
дізналися громадяни Ми кожді`й урядничці гарний дару- Марія, Король Анна, Горбусь cap. По смерти Лося Польська
хамло і Ксеня Чагарин, котрі нок від члениць організації. І., Коліста М. Д , Когут І., Лопу- В.) Г^КТТЯМАЦШ (Деклямація для малого "опчнка) Академія Наук поручила зін-
Першим завданням нового Наш привіт Батькові Тарасові (деклямація для дітей з терпретувати свої засади про-
чі зять 25-літній ювилей Місцевий священик зложив шанський jPL; Барилецький ЃІ, уряду буде відсвяткувати дня І. степения). фесорови К. Нітшови. Нітш
свого подружа. В їх честь вла щирі, гратуляції Жіночій` Гро Андрусєчко Юлія, Лайкош Ма- 17 лютого память -Михайла -Тарас Шевченко. Поклін безсмертному Тарасові.
итовано цей вечерок. Тим ро маді, яка за час свого існуван- рія, Терефенко`Ева, Рибак Теќ. Грушевського. Д а л і Дитяча присяга. Соловіеві України. опрацював усю річ діяметраль-
рішено Малий Тарасиќ. Ц'а'вь J3P-. но інакше, як Лось, так, щ о
,- хотіли громадяни поша ня все була правдивим світи- ля, Московіта А., Мельник М. відбути в літі Український Тарас Шевченко. Поклін Кобзареві.
н заслужених ювилятів, лом і прикладом у праці на Чижик П., Максимович М., Ма. День. Праця буде в цім році Скарб України. Наш пророк. аж тепер настав повний пра-
Шевченко — наше сонце. вописний хаос у Поляків.
ні . мих зі своєї народньої полі національнім і церковнім, кар Д,, Наугольник Д . , Зель- збільшена, щоби принесла щ е Загостить до нас Тарас.
праці й жертвегіности. ожелавши їй і всім гостям вак P., Ікало Анна, Мисак'Ан- більшу користь, як моральну І На роковини Шевченка (2). Знялася гостра полеміка. Мі-
Шевченкова могила. ністерство освіти правопису
Як ювиляти заявилися'в ѓа щасливого HOBo.ro року, ‚про на, Яричевська Ксеня, Бабин так і матеріальну. Смерть Шевченка. .
лі, црнвитано їх грімкими оп ІЛЄНИЦЬ, щоб подумали Ксеня, Даиьків Пазя, Швай- Ще раз пригадуємо ўкраїн Найменші — Кобзареві (деклямація для дітей 4—6 літніх). проф. Нітша не приняло до ві-
-. імн і посаджено на по над тим, чи не піти в час й о р В Шевченкові роковини. дома.
лик М., Березовський І., Ко- сьќому громадянству п о цілій Казка Мартовоі Ночі.
чічнім місці, а о. В.,-Каськів данських Свят зі. щедрівкою смина В., Кузів Анна, Мізер Америці, щоби приняло дум Г.) СЦЕНІЧНІ КАРТИНИ: Справа стоїть так до сього-
кин желання, вручив їм ки- на Рідну Школу. Потім пред- на Марія, Статків Т., Рома ку засновування центральний Казка про хлопчика Тарасќ . Б 1 дії. дні. Щойно тепер появилася
Тарас Пастушок. В 1 дії. вістка, що дня 21-го січня ц.
щні квітів і проголосив про- сідниця закінчила свято па- ць Анна. `` , ітетів п о місцевостях. Бо Одної Ночі В 1 дії.
г рам у. Потім виголосили де- тріотичною промовою, взи- Сирітка, з партитурою. р. збереться ортоґрафічний
На Рідну Школу зложили так зорганізуємося, тоді
Ціна 35 центів. комітет Польської Академії
і, іямапії пані Марія Кінаш, п. ваючн вс`е жіноцтво україН- Жіноча Громада $5, Павло краще буде посилити наі
ської пертамбойської громади Наук, скликаний у порозумін-
і Косюк і пані Стойко. Гаврилів $5, Стецик Анна $2, центральну організацію на НА ШЕВЧЕНКОВІ РОКОВИНИ. Збірка пісень на діточнЯ хор 3 і 4 ню з міністерством освіжи. На-
Тостмейстром вибрано гром. до спільної праці для добра Дембіцький С. $2, Фенчинський Америку. голоси, заранжував Богдан Вахняннн. Зміст: Берестечко. Заповіт. ради будуть відбуватися в
Михайла Бардачевського. Він українського народу. Потім " $2, Чабрак М. $1, Кедров
Лука Крук.
За Україну. Діточа Присяга. Діброва. Кантата. Поклін Тарасовії.
Садок вишневнЯ коло хати. Світе ясний, світе тихий. Там на горі Кракові під проводом проф.
. і .агав листовні привіти та лениці організації по корот- ський В. $1, Дячишин Т. 50 за Дніпром. Учітеся. Літа Орел. Гимн в честь Тараса Шевченка. 50 ц. Нітша. В нарадах візьмуть т а -
іѓграмў. Привіти склали п. ій нараді ухвалили перейтися цнт., Анна Романець 25 цнт. ДЯДЬКО Т А Р А С сценічна картина в одніЯ дії з життя Тараса Шев-
ож участь: члени Польської
Микола'Вецал в и тов. Запо- з щедрівкою, а з защедрованих ' тенка. Володимира Полянського. Осіб 11 --,20ц.
ЛИСТУВАННЯ Р Е Д Ц І Щ . Академії Наук, делегати Т-ва
ка Січ. а п, Петро Гук віджертв половину дати на Рідну Наукового Львівського, Т-ва
їв 16 від. ОДВУ, іцо теж Школу, а другу на церкву. СИРОТА, сценічна картина в двох діях, Юра Ігорќів. 10 осіб; нада-
НЮАРК, Н. Д Ж . М. Г„ Меигесет, Л . Ай. ІТЬСЯ на Свято Матсри "МИ. Наукового Варшавського, Тва
читав листа з привітом від Вислід того свята такий, що МАЛИЙ ДЕКЛЯМАТОР, збірка віршів до деклямацій на всякі наиіо- Приятелів Наук у Познані і
нтралі ОДВУ, від сеСтрицт- з зібраних з нагоди щедрів- Центральна Рада. Тепер повно таких вісток. В нал'ьиі й шкільні свята та обяодн. Підібрав і впорядкував Ми-
них є ще повно баламути. І Вільні, Польської Академії Лі-
Лина Камфоняк, від С о - аі жертв вислала Жіноча Гро- хайло Таранько. ^. 20 ц-
В 1934 році українські ор- тературн, Академії Технічних
`` країноќ п. .Марія Колі- мада на Рідну Школу $21. Крім ґанізації в Нюарку зрозуміли, з цього бачите, що навіть доб- ІСТОРІЯ ваиі
УКРМНИ для дітей. Часть І. Київське князівство. Ілюстро-
оповідання про часи віл заснування Києва аж до зруйно- Наук, Т-ва Вчителів Середніх
смик, від церковної громади, того зібрано ще окремі жертви що не пора ходити далі один- рі кореспонденти не дуже доб- вання Москалями в році 1169 20 ц.
ре визнаються на е'вропей- Вищих Шкіл, Союзу Поль-
і) Н Каськів. Рідну Школу в сумі $19-25. ц'ем і ' треба обєднатися для ських справах, а не то ўкраїн- РУХОВА ЗАБАВИ, декотрі мають пісні. Деякі наші пісні можна ілю-
струвати живими картинами-забавами. Тут е кілька таких забав- ського Вчительства, Т-ва
При кінці забави п. Барда- Разом вислайо до Обєднання добра загальної справи. Зій-
4
пісень, добавляючи до них нот - 20 ц. Христ.-Нар. Вчительства Все-
вський згадав іще за Рідний $40.25. ських. Крім того ті кореспон-
шлися представники тих орга- денції треба брати, як то ка- ВЕСЕЛА БАНДУРА, співанничок з нотами 20 ц. людних Шкіл, Союзу Поль-
Край Присутні зложили $10 Жертвували: Гавриш Т. $2; нізацій на наради і вибрали о- ських Видавців, Союзу Жур-
Замовлення з належнтістю слати до:
на визвольну боротьбу, а ю- по $1: Ќосмина А., Князь ГТ., дин центральний ко.міет, який жуть, з „резервою", бо вони налістів і міністерства освіт::.
вн.іяти зложили $5 на Рідну Благий І., Ґадек І . , Фольта Я , назвали Центральна Рада. Пра- оперті на поголосках і тім, що "S V О В О D А , "
Загалом над правописом бу-
Школу в краю, $5 на пресо- Білецький О., Пізнай Т., Си- ця цеї Ради відома, бо в „Сво- несе хвиля, а глибше справи 81-83 G R A N D ST., (P. О . Box 346) J E R S E Y CITY, N. J .
не розбирають. дуть радити 26—ЗО осіб. Наді-
віиі фонд „Жіночої Долі" та дор P., Стрілка Н., Лисяк Віра, боді" нераз про те писалося, j ються устійнити всі справи
$10 на місцеву церкву. Міѓус М,, Глечко П.,` Вовк Д . , коли були описи народніх Оправдання. правопису по пятьох з'їздах.
Макар П . . Гура.ть С., ГоМусяксвят, віч, пікніку чи, „Тег-дей','. ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО Суддя (до обвинуваченого) -Чомуж ви не по- Чи здібні і ми подібне вчи-
I1EPT АМБОИ, Н. Д Ж . С , Ваверчак L, Мясопуст Ф,, Думаю, що Рада працювала
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО
слухали голосу совісти? ннти, щоб устійнити один
Свято закінчення старого року. Барилецький М., Мельникевич есно. За те належиться їй, а Обвинувачений: — Бо я не дочуваю, прошу практичний український пра-
Яремќо М., Олійник Анна, зокрема екзекутиві, щира по-' НАРОДНОГО СОЮЗА. пана судді.
Дня 1 і січня відбулося в
Українськім Народнім Домі в
Пе.р Амбою свято, яке вад-
бувало колись за магомеданських часів. Нинішні муть її, вважали'нас божевільними"...
івувала місцева
Громада з нагоди закінчся-
вя старого року. Гарно при-
Жіноча
ОБРАЗЌИ З ЕСПАНІЇ сини й дочки Андалюзії мають у собі примішќу а- У Севілі багато церков, а кожний мешканець
рабської ќрови, а з нею одідичили ріжні прикм'ети, Севілі, ще більше мешканка, вважає Матір Божу
брана галя неначе достро- головно в характері народу. Вміють заволодіти над своєї Церкви -за найгарнішу. Раз на рік, у Вели'ку
ювалась до святочної хви- У старій Севілі. собою, в їх поведінці, нема запальчивости в говір- Пятницю, всі ті Матери Божі, прикрашені в найкра-
,гі Л одного боку галі сто- У найстаршій частині Севілі вже майже при ці, нема живої ґестикуляції, як це буває в інших щі шати та дорогоцінности, подорожують увесь
иіа ялинка ці свічками. З окопах на кінці міста, є повздовжна плошД а на південно-европейських країнах. Взаїмна ввічливість день і ніч у великій процесії вулицями до катедри,
другого боку в куті був сніп- краю її стоять два старинні римські стовпи, стрункі людей, що стрічаються на вулиці або в каварні, щоби поклонитися Цариці царів, яка стоїть на го-
На середині довгі сто- наче обеліски, зі статуями Геракля та Юлія Цезаря. чесність у торговельних справах і супроти чужинців, ловному престолі та є натронкою міста.
лн іастелені білими скатер- Площа зветься Алямеда де Геркулес. Ці незвичайні гостинність і некористолюбність, ті замітні риси Побіч катедри є Джіральда, якої сілюста зро-
тями. На них уставлені хліби і стовпи 'пригадують населенню Севілі старовинну
еспанського народу, виступають іще значніше в Се- слася з уявленням Севілі. Севіляни вважають Джі-
свічки. Це все нагадувало ста- історію, що, мовляв, їх місто оснував Геракль, а Ю -
вілі. В Еспанії чужинець мимоволі мусить сказати ральду символом свого міста. Малюють її на віяль-
аєвий український звичай. лій Цезар окружив його окопами, які досіль сто-
собі, що там люди мають культуру в крові, а не цях і торбинках чи інших предметах, які туристи ку-
Коли гості засіли за столи, ять. Який би там і був початок Севілі, певне є, що
лише на устах, як це буває в деяких інших країнах. пують на спомин; її образець є на опануванню цу-
` :: члениці жіночої орґаніза- вже старинні Греки, Картаґінці та Римляни посте- Для чужинця Севіля цікава, скільки разів він корків, чеколяд, на скриночках сірників, на опаку-
іі і урядом на чолі явились у пенно здобували її та що потім півшеста століття там і не був би. Хочби знав добре її, все ще за- ванню мила; дивиться вона на чужинця з виставо-
двсрах. Прсдсідниця, пані Тек- володіли тут Араби, аж вкінці Севіля дісталася в блукається серед тих закрутів вулиць. Ось напри- вого вікна на Каллє Сієрпес і з заголовків готелевих
. І аврилів, повитала всіх при- 1248 р. королеви Фердинандови III. й на силу пе- мір така Каллє Сієрпес, що виходить із головної рахунків, манить і переслідує чужинця, поки не ку-
сутних гарною промовою. По ремійили її в христіянське місто. площі, яку знає кожна дитина. Це вузенька ву- пить собі її бодай на почтовій картці, щоб післати
загашенню світел всі члениці Христіяни володіють тут сім століть, одначе личка, що навіть' віз не переїхав би нею, а всеж є знайомими. Джіра'льда є улюбленим предметом на
юріючими свічками в ру- сьогоднішнє місто своїм плином і своїми вулицями головним осередком життя зі своїми ќаварцями, боротьбі биків і на пропаґандових афішах тури-
ка.х і з колядою на устах о- пригадує так сильно арабський вплив, що й хри- клюбами та виставами. Не має напису, бо його
стичного руху по всій Еспанії. Джіральда'— це ви-
бійіііли довкруги ялинку, д( стіянство не зуміло його закрити. Нічого не по- не потребує. Та як сказано, чужинець міг пере-
сока, чотирогранна вежа, первісно мінарет мечету,
і` -.ќлі взяла собі дарунок. А могло, що щось сорок вулиць одержали назви свя-
ходити тією вуличкою і сто разів, а таки буде її опісля перемінили її на дзвіницю католицької ка-
як і ті позасідали за столами тих. Колиб не було людей зодягнених по европей-
шукати, так тяжко йому зорієнтуватися. тедри. Це найзамітніша памятка колишньої маврій-
Нелегко сказати докладно, в чому міститься ської ку`льтури в Севілі. Христіяни з початком XV.
пані Гаврилів попросила мі ськи, моглиб ми легко вірити, що такіж вулиці ба-
сінного пароха, щоби побла чили ми в Мекенесі та Макареші"').
4 принада Севілі, яка так впливає на чужинця. Чи століття збурили мечет, а на його місці побудува-
може це старовинність її? Може підсоння, що не ли катедру, одначе оставили мінарет. На вершку
мовив приготовані дари. По Севіля розложилас-я на площі, рівненькій наче мінарету поставили вежечку для дзвонів та закін-
молитві иредсідниця поклика- стіл, та, не зважаючи на це, вулиці йдуть тут і пе- знає холодних днів, бо й у зимі севільські сади чили її чотирометровою статуєю „Віри". Статуя
на тостмейстра гром. Ан ретискаються, начеб боролися з великими трудно- повні цвіття. Чи може то горожани Севілі, расові
а Ярнчсвського, котрий, по- щами на ґрунті, повному горбів і заглибин. Видно, й діялєктом інакші від інших Еспанців, та їх жит- ця так там прикріплена, що обертається довкола
дякувавши за честь, попросив Маври на зразок своїх мароканських міст колись тя, в якому й досі задержалися старі звичаї Анда- своєї оси за найменшим подувом вітру. Вся вежа
усіх до вечері. Українська ор- потворили ті фантастичні закрути тісних вуличок,
люзії? Може ( то сугестія яку туристи приносять аж по дзвіницю прикрашена арабською мережкою.
ксстра ПІД батутою п. Івана а Еспанці будували свої доми на тих самих місцях,
зі собою, начитавшись про красу міста? Мабуть усе Знані є загалом три вежі так побудовані й та-
Ш.іяхетки гарно пригравала. на яких колись стояли первісні доми Арабів, що з
це має вплив на вражіння чужинця та скріплюють кого походження: Джіральда, мінарет Кутубія в
Потім ѓром. Яричевський по- часом завалилися. ті вражіння. Не вміє собі того пояснити, лише від- Маракеші та Гасанова вежа в Рабаті (місто з при-
'.ликав ДО слова місцевого у- Всі вулиці здається однакові. Зачинаються там, чуває, що в Севілі гарно". стаі#о в західнім Марокў). Обі ті мароканські
читсля, п. Данила Стецика, де їх ніхто не надіявся би, розбігнуться трохи рівно, Весною пахнуть цвітучі акації. Високі, кріслаті вежі й досі служать Аллагови; Джіральда, що похо-
котрий, прощаючи старий рік, потім закручують направо та вліво, розгалужуються дерева ростуть по всіх боках Пляза Нўева, а їх дить із арабської ќрови, має вже христіянське серце,
іагрівав присутніх Д О ЗГОДИ І і знову збігаються, щоби зникнути в невеличкій віття сягає аж на балькони готелів. Зівяле цвіття як кажеться в народній пісні:
кдности, доказуючи, що тільки площі або в якійсь заќўгині без виходу. ' вкриває землю. Під вечір і нічю розходиться від ,,...тієне самбре де мора
н чолі сила,: бо згода` будує, Також доми пригадують своїх арабських пред- акацій найсильніший запах, що заповняє цілу пло- і коразон де крістіяна".
а незгода руйнує. По промові м в . Вони невисокі, найбільше дво-поверхові, а їх щу та втискається відчиненими вікнами до кімнат Вгору на Джіральду не ведуть сходи, лише ви-
панна Аниа Будняќ відспівала фронт ріжнобарвний. Зупинитеся нераз, щоби по-
У народній пісні кажеться, що ніде нема на площах гідна, рухома стежка з багатьома стаційками для
кілька українських сольових дивитися на закратковані балькони прикрашені цві-
стільки запаху та сонця, як у Севілі: відпочинку. Чим вище ступаємо, тим більше гу-
пісень, якими чарувала неначе тами, гострокінчасті виступаюч'і простінки, за яких „Но гай плязас комо тўе плязас -биться гамір міста; а вгорі зовсім тихо. Внизу роз-
'ловейко цілу зі'брану публи коліровим склом хтось дивиться на вулицю, огля- Лієнас де арома і де соль". дожилася Севіля, переткана чарами своїх вуличок, а
Після того покликаний до даєте двері гіатриційських (багатоміщанських) две- Можна ті слова сказати також про Паціо де довкола простягається дуже врожайне андалюзій-
юва ѓром. Стефан Дембіць рей та зазирнете в середину. Двері тих домів по льос Нараньхос, якою йдеться до катедри. Коли ське кампо, закінчене синявими горами. Зелені вин-
кий представив образово злид- більшости відчинені. Малий, ТІНИСТИЙ передсінок прийдемо з гамірних вулиць на цю самітну площу, нцці, зарослі густо овочевими деревами сади, дакте-
ні й терпіння; які наші брати замкнений прикрашеними залізними кратами. За здивує нас тишина, яка мусить поділати навіть на ливкових дерев. Середвсюди
леві пальми, а головно темно-зелені ряди о-
тієї зелені біліють госпо-
юрснесли в минулім році над кратами є „пацю", якого долівка вимощена мар- невіруючого, коли він увіходить до цієї святині, од- дарські будинки з плоскими, біли'ми дахами або з
рідній землі, згадуючи зокрема муром, зі стінами „азулєхос", яких дрібні плитки ної з найкращих. Ряди помаранчевих дерев, вкриті, червоною'дахівкою, що похожі на дахи будинків у
за тих 28 невинних Українців, голубої, жовтої та зеленої барви, роблять приємне відповідно до пори року, цвітттям, або золотими північній Африці. Ріка Гвадалькеівір виглядає 'з
шо впали жертвою совєтсько- вражіння. Посеред „пація" буває- фонтана, оќру- овочами, полонять усю увагу тай чоловік мусить Джіральди,, начеб не ворушилася, наче срібний
іо терору і згинули за те, що жена цвітами, що відсвіжують повітря. ` забути про все довкола. Тому вже пятьсот кілька вуж, що вигрівається до сонця.
як щирі сини Неньки Ўкраѓни В цих домах ўладжено все для затишного, р о : літ христіянські володарі рішилися збурити мечет,
бажали волі для своєї бать- динногсокиття, укритого перед .очима вулиці, як ці- який стояв тут фльше як двіста літ, і побудували на (З чеської мови за йосифом Томясом
ківінини. Бесідник І згадав за
#
її місці святиню, таку велику, „щоби ті, які бачити ' переповів М, Л.).
Міліони згинувших від голоду! ) Макнес (Мікнас) і Маракеш — міста о Марокў, в Африці.
ѓлЏ..! і-І . і і . М и , . - . . ! Шаіі'Ч
І ' Та чи її можна врятувати?' Старий уряд відмовився зйо-
, Чи не треба лратувктн" Н С Ь О Р О ву кнндидуватиі і тому вибра-
ж'^шШттщілmm тшшщ f ОСТИВНШ ОСТрОВИ 3 ГОЛОВНИМ МІ
Байда- -Тгвіру-і На захід в,,

1
J життя і середовища, що я ньо рѓо новий. До нового урядіѓ
му. та молодь виховуєтьсяЃ ввійшли; симпатична, й загаді-.
--Лі-flfTOBye -:: -: ` , mm ста знімається - 500 у,
цокий, івулькай.. Тут п.к-,.
Один з учителів у Вільні роз- Сумні та`яевесейі сподшан- но знана зі^своеї праці п. Fa-I
писав цими`, днями в'кількох ня можна покладати на май-біль як касієрка і підписана в: АВДИТрИІ SCHOOL OF M O T I O N . NEW УСИЖ-UMlVERSlW.
-за Освоєні папуги на в^лмиях. мушкатові горіхи. `І`,,.,
обмежили плекання тог,,
В 1598. році товариство го ржня на цю країну й таї
найвищих клясах вселюдноѓ бутнє такої молоді. їшшлм як ренордова секретарка. Є на- 4-та уднця, між Creee.St^i^}^r^r PL. кодЖмЬ. S.-rpr- Perk, -
ляќдських купців під Ирово чинилися до його гарно:
шноли анкету на. тему: „ Щ о " '`'`` ."" " ' ^ ' ' ' ' ' ' ' дія, що при загальнім попер- В' СЕРЕДУ; Д Н Я 13-го Л Ю Т О Г О ' ( P E t ^ A i l - f y 1035 РОКУ Аоик Корнелісона ван Некв уН`итку.
тю життя наше ожиє з новим Початок 8 годинѓ 8:30 ввечір. —''ВСТУП ВІЛЬНИЙ: `
ладило виправу до `Східньої Більший ніж Банда II,
Я" В Ч И Н И В би, ЯКбИ став НЄВИ- в-КК!ВНВНКІВ^-І-—
. ч роком, що дай Б'оже. На конверті будуть присутні багато вивнвчпнх чужинців, професорів,
Індії у вісьмома узброєнимн ``фін
Українська `Студентсьха Організація запрошує на-цей коніюрт наших Льонтор, який
димимо вчителеви ЙШЛО про ок ПОМАГАЄШ РІДНОМУ А . Красіцька, секр. громадян з Ню Иорку й околиці. Студенти бажалиб мати повну салю ќорадблями. Частина тих. но-звичайно Великою Банд,,!
людей, бо хочуть покааатв АмедакалвАМ, щр туте^іі.Укрдївд.іктаи^ раблів відвідала острови, мо-
те, щоб провірити фантазію тплпгай су'ються такймн`справами. Це е перш.ий того роду коіщерт у тім універ^ він. вульканічний; часто
КРАБВИї ситетК Він матиме ТУТ велике значіння для поширення українського ім^нк. люцькрї групи: Тернаше,' Ам- щ-ю^ь ‚його, землетруси
1
чи- мрії своїх учнів і учениць,
а також рівень Моралі молоді. - і, В програму ‚входать,: орхестре проф. М. О. Гайворонського, нарЬягі; бйіиа та Ванелю. Привезли
СЕИНТ ДЖОЗЕФ, М О . танки, виставлені Клюбом Укр. Танцюристі з Ню Иорку, та інші сольові
Вислідќи анкети були жах-j БРУКЛИН, Н. И . сніви'і-музйчнт кокпозігції. відтам домів вантаж мушка-
' ' Ѓ я к б и я була невидима 3
новорічної забави на край, на Рідну Школу. талевих горіхів, періію та гвоз:
пише одна учениця я взя-j На новорічній забаві члени диків.
лаб Матері Божій- іі. дорого- . ім. Богдана ХмельнИцько- Наша невеличка громада п і ПОЗІР! З А М О . В Л Я И Т Е Т Е №БР ПОЗіРІІ 3-ітого товариства повстала
т о в

цінну накидку, прикрашену в г під покровом Пресв. Тройці, слала цього року коляднйківі
о
НВЗ.ВИЧАчЙНО ЦІКАВА КНИЖКА пізніше і відома Східньоіндій
нашому костелі дорогими ка-^ і . і58 У. Н; Союза, зло по домах місцевих Українців і ська голяндська компанія, що
в д

менями". . жили ?22, які переслано до Об. та коляда принесла $5, які ви- мала ріжяі 'привілеї. її регенти НА НЕВРАЛЬПЧНІ БОЛІ
‚‚Якби я. була невидима, єднання з призначенням по по- слано через Обєднання на Рід- помало'відбирали владу сул.-
вбилаб усіх. Жидів у Вільні ловнні на інвалідів і визвольну Школу. танам. Давали їм за це гро`ші,
забралаб ім гроші". боротьбу. Зложили пО- $і`: Ю . Т. Солоничний. -ЕВСПЕЛЛЄРЛ
діставали за монополь
„Якби я був невидимий; П.Ік-Евепелкр з
Павчак. І. Мудрик, І. Малиќ, П. гвоздиків і мушкату. ЩойноІ
висадив би всі мости в пов Малицький. Г. Бардаќ, М. Ба- Ібагато пізніше вдалося пере
тря і розкрутив би всі шини, г.тай. П. Дацко, П. Дубовець- нести деревця ті до Занзібару,
щоб поїзди розбивалися". РІВЕРГЕД, Л. А И .
кніі, Н. Савицький. М. Заверу- Капляндії, Тватемалі й інших)
„Якби я була невидима, ха, Д. Сегпота. А. Паленичка; Л Коляда на Рідну Школу. Роман із Закарпатської України- чеського письмен- країн і зломити перевагу Го Француський королі, іі.
забралаб усе, що мені впалоб Кісь 55 цнт.; по 50 цнт.: М. Кіт.
у руки". Коляду зложили: о. Р. Воли-
ника Івана Ольбрахта, у двох частих, з начерком ляггдців у тій ділянці. виж XIV. ходив на, лови в і
Т. Сорока, Н. Сторожуќ, П. з.арукавкві бо мав теплі ,л
В інших відповідях УЧНІ 'і Корсико, І. Пагут, М. Загачев- нець, В. Драб, Н. Худяк, А. Миколи Голубця „Земля без імени" та „Опришки". Молюки лежать на шляху
учоннці признаються до ден ський, В. Ќостів. В. Шимко, В.Кітинський, А. Банат, Дм. Тим, між Азією, та Австралією, f й не змйрзав. Раз поб.еіі
Це історія народнього месѓника Закарпаття, діляться на три частини:,галь- так короля два мужики
ких тайн. Ссмчишин, А. Отенбрайт, И. В. Бандровський, UJ. Бар-
„Я заражена половою неду Гермав, А. Кулявнй, Н. Ци-
великого опришка, який грабував багатих і розда- магерську, овочевих дерев І дин дивувався.
I. Барнич, А. Корзун, Г.
сою. Якби я була невидима, f брівськнй, Т. Звір; по 25 цнт. Чаплик, М. Бойчак, Г. Стахів, вав бідним, який ніколи не вбив.нікого, хіба в само церамську. Сюди належать іще — Якто — не знаєш
вбилаб хлопця, що мене зара І. Ќмита, Й. Юнда, М. Біль- С. Дикий, Г. Бораковський, Д . обороні або зі справедливої пімсти.
-
південні бандські острівці. Ра- зав. другий мужик — шо
зив'З зом займають ті острови роль не мерзне в руки, би
ський, С Глушко, М. Чорній, Недотиѓко, М. Вівчар, ТГШпа- ЗАМОВЛЯЙТЕ В КНИГАРНІ „СВОБОДИ". держить їх. у наших"киї;.-
„Якби я .була невидима, s ІT. Ващишин. Л. Ќостів, К. Кальба, А. Фльорко, А. 42,000 кваірітових. км.
кралаб, у буржуїв гроші і не ІБратіаник; дрібними датками Вівчар, Н. Тиш, Н. Стахів, Я. ДВА ТОМИ $І.ОО. Попри побереже тих остро-
слаб, ї х бідним`'. 15 цнт. Разом $22. Махно, О . Демчук, М. Федун, вів плавають голяндські. при
Замовлення разом з належнтістю слати- до:
„Я застрілилаЃ) усіх поліцаї;
і звільнилаб усіх вязнів на во
Юліян Павчак. І. ІІавликовський, І. ЛомаГа, С :
Тсрешко по $1: М . Кіявський
" S V O В О D А,"
бережні кораблики. Земля на
островах вульканічна; вибухи
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
лю". 80 цнт.; І. Шкодзінський, М. 8І-83 G R A N D ST., (P. О . Box 346) JERSEY CITY, N. J .вульканів тут звичайне явище.
НА ПРОДАЖ СТАРИМ ВИ-
„Я сталаб жінкою-шпигун К Л І В Л Е Н Д , О. Бандровський, Ф. Ломаґа, П. ЗІемдя дуже врожайна; росте,
РОБЛЕНИЙ БІЗНЕС З ХАТОЮ
кою, викрада.іаб пляни в Ге Смітюх, Т. Демків. Т П. Луць- (тут буйна тропікальна ростии-
неральних штабах ворожих Жіноцтво при роботі й жер-кип по 50 цнт.; І. Вівчар 25 ність. а саме пальми, орхідеї, В РОМ, Н. И.
Польщі держав і передавалаб
їх марш, ПілсудськомуЗ
твенности.
Іі нас існує вже
цнт. Разом заколядовано $33.-
05, з чого було видатків 85
E A G L E REGALIA CO. .мушкаѓ і гвоздики, Також ило- Рсальніств знаходнться
кають тут перець і ванілію.
„Нааагал — пише н. Роме- юз Українок, від. 14. За той центів, отже до Обєднання ПРАПОРИ, ЦЕРКОВНІ ХОРУГВИ, ЛЕНТИ, Таксамо багатий є звіринний Народній Дім 'віддалений лиш ‚чиї
б.іак. Пать мінут ходу ло оссрс.ік,
рова в- „Курєрі Віленьскім" ,. час зроблено неодну хосенну переслано $32.20 на Рідну Шко- ВІДЗНАКИ, СТЯЖКОВІ ШДЗНАКИ., БРАТ- світ. Щоправда, нема тут. хи-міст.). Власник бажає -усунутисі, ки
ті відповіли є високо прикрі. роботу. 1 оживлено товариське лу. СЬКІ ГІЕРСТЕНІ І ПЕЧАТКИ. жих звірюк, зате тут дуже ба. бізнесу і це е причинок, продажі І'
будинку е одна велика крамниш
Наміри крадіжў в ріжних ці- життя Були теж і невда 1
Н. Худяк. Коли ваше братство, товариство чи сестрицтво хоче бути (гатий звіринний світ: мотилі; Шість кімнат Я'изу і пять на імілач
лих. (часом і добродійних, вони нам виходять тільки на вдоволене, хай пішле как замовлення ва пробу. хрущі, мушлі. Тому Молюки ѓорача і зимна іюдя; великії ием,-:,-
Катальоги, Інф^ПМіпП І пробні взоря вшиємо Вам на ваше тована пивниця; вулші вимошси:
прим, щоб роздавати гроші науку. От тому кілька місяців жадання БЕЗПЛАТНО. `. ` є раєм для збирачів. довкола реалькостн ІІИІН-М.Н
беаробітним) найбільші в пя- здавалося, шо товариство вже Хати туземних Малнйців хідники; газ і електрика; іка р
Д Ж Е Р З І СІТИ, Н. Д Ж . 298 BROADWAY, NEW YORK. N. У. огріігашія й інші догідносін Сііу .
тій клясі (55 проц. хлопців, розлетиться, а тепер воно о- звичайні, одначе привітливі, ня вартість лише за S5.000. h' . .
65 проц. дівчат). Охота жило. Прийшло Різдво. Чоти- На народні ііілн. їх привітливість збільшує ще сованих прошу звертатись (.іш.иіі
битися, мститися — вагається ри члениці, а то К. Габрівська Р-ькою мрвою) на адресу: і: І
велика, скількість, червоних
v великих відсотках від че- К. Ділай, Н. Мигас і Н. Кра Юви.іі нии комітет відділів Mf. DAVID A. SEBELOWITZ.
білих освоєних папуг. Маляи 218: Lawrence Street, Rome, N. Y
твертої кляси до шестої. сщька, пішли з крлядою. Ко- У. Н. Союза переслав через примандрували сюди з Нової
Кіна і спорти .звертають у- Ляда принесла подвійну ко- Обєднання $60, та призначив УМОВІ РОБІТНИКИ ЗУЖИВА№ТЬ БІЛЬШЕ ШМ Гвінеї,..таксамо райські птахи, К О М О Р Н И К — - ПУБЛИЧНИП
вагу особливо хлопців. Дівча- ристь, бо прн тій нагоді зру- по $25 на інвалідів і філію ^гідно з науковими дослідами ,чолоаік,( який яких продають у місті Терна- HOTAP.
та займаються читанням забо- шено справу нашої організ; j Просвіти в Сяноці, а $10 на те.
працює душевно зуживає багато більше кисни, ніж
ронених книжок (13 проц. дів- заразом зібрано $16 наРідну Школу. Ці гроші при- Підсоння досить здорове, бо стрц у краю, ХО.-ТЄ стягнути йоги
чат, 5 проц. хлопців). С е к с у - ) р jj, Наслідки коли- йшли з ювилейного свята, яке фізичний робітник. Пересічно умовий робітник зу- часто аж у кршо, хочете егагнути йп„.
перепадають дощі, що те ЗН.ТЛ екю. кораблем прніха.и, І
н а О Д Н І u M

альноро пережиття бажають і д ‚було пізнати на річ- було влаштоване з нагоди 40-
и м о ж н ; 1
живає 7—12 процентів кисня більше, ніж робітник, охолоджують повітря. Одначе рам?. — зшорт-йтсся до мене. М:
дітиій лосвід У тжхпх справах.
передусім дівчат-а в шестіи- них зборах нашого відділу C o . ліття У. Н. Союза. - який Гробить найтяжчу працю фізичну. Жінки, зу- лютують тут і ріжні недуги,
клясі (до. 36 проц.) і в семій юза Українок, бо прийшло Ювилейний Комітет. живокль при праці більше кисня, ніж мужчини. „. а найбільше чорна віспа. Тер- M A R T I N L A B N ER,
клясі (до 66 проц.). Хлопці в значне число жінок На збо- нате має коло 20,000 населен S3 Park Row. N O
New Yora, N. Y
U l

тих клясах цим занадто не ці-рах між іншим розібрала чле- Час минається. ня: Адьфурійців, Китайців, А
кавляться. ницн Н. Красіцька, хто не по- ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Сьогоднішні дівчата не є вже такі, як були рабів і коло 200 Европейців. ДтР М И Х А Й Л О ЯНКОВИЧ
ч

В дискусії, що знялася по о- ширює між нами зневіру, не- На Музей у Празі.


тому десять літ. Острів Церам, що не. має УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУІТ.
голошенню цеї анкети, підне- охоту до жертв та інтригує — Якжеж можуть бути такі самі? Більшість з вульканів, має між своїм, на- `Урядові години:
сено заміт, що поставлене но між робітниками. Це робота Я вже старий та не можу цих чейже є вже старша яких' пять літ! седенням відважних ловців че В Від 1—3 пополудні і від 6—8 ввечіі
неділі після, умоЬи.
-
спробу запитання не було наших ворогів, а саме жіноц- працю'вати. Жию тепер репів, із якими не добре зача- в37 S O . 12ГЬ ST., NEWARK, N. .
влучне. Воно ставило дітвору тво повинно ді.тати проти nbo-J3 праці рук, а тільки з Божої ти собі.. Зате нема на острові Tel. Bigelow 3-1657.
в недійсну ситуацію і тому й го і тимсамим. підтримувати волі та милосердя добрих лю — Я все дістаю від мами одного цента за цг, вигідної пристані. Багато при
відповіли були в дечому не- народню працю. І жертвувати ;ДЄй, бо знаходжуся в домі дл? що вважаю на сестричку, як мама вийде до міста. станей має острів` Амбоіна,,
дійсці. Тоді жертвували по $1: Габ-іубогих старців. Часом я помо звідки вивозять багато ріжно
— А я дістаю пятьдесять центів від нареченого го кухонного коріння. Найці; ШЩ ЙНДРЕЙКО
Та психольоги таки кажуть, рівська, Чубинська, Кобєрська жу погребникови винести мер УКРАШСЬКИИ лікар,
т о якраз відповіли на таке і А. Красіцька: по 50 цнт.: Де^ця, а він за це кине мені кіль моєї сестри, щоби я вважав, чи не надходить мама! кавіші тут є морські городи, ХІРУРГ і акушер
поставлене питання, відкрива- Ікан і Лялюк, а Биць 45 н. Ра- ка центів І так я наскладав ріжні порости гарно видати aj
321 Е . . 18lh STREET,
ють тайни- душі повоєнної ві- зом $5.45.'До Обєднання ви-,одного доляра, якого переси морських глибинах. Та серед)
ленської молоді. слано $22 з таким призначен-, лаю через Обєднання на Му- Л'ікар. — Чи хочете, пані, щоби вашого чоло- тих морських ростин відпочи- betw.en l . t лпЛ 2nd Avenue.,
З усіх сторін лунають кли- ням: $10 Музей Визвольної Бо. зей Визвольної Боротьби віка просвітлити „Рентгеном"? вають собі - страшні пажори. NEW Y O R K , N . Y.
ротьби. Рідна Школа $7, а Жі- Празі. Tel. GRAMERCY 5-2410.
чі: „Лікарі та вчителі Жінка хорого: Ні, пане докторе, я знаю його Закінчення Молюќ творять Урядові години: рано від 10 до
туѓѓзѓе.ту .молодь!" іаона Бурса у Львові $5. ) П. Туриќ. наскрізь. - . гористі, ^мальраннч^ баттдсьжі 12. ввечір від 6 до 8, а в неділі
- Ь рано від 10 до 12.

НЕЗА ГНУЗДАНИй ТАРЗАН. (187)


Г1 на кж 1-І і # канва, нитки до ви
^ І Ш г И ` шквання D. м с
мПІ%П НѓІ
w щ
стемповані річн. Пи
" шіть по кнтальог до
UKRAINIAN BAZAR.
170 Е. 4tb St., N.w York, N. У.

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМН
'В BRONX, BROOKLYN. N E W
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ.
120-E. 7 A STREET,
NEW YORK, N. Y.
Tell Orchard 4-2S68
Не маючи нічрго кращого Нагло його увагу звернуло Були там дівчата преріжно- Виано, що він абирався. роз-
до роботи, Американець пі- на себе велике замішання лю- rb походження, кольору щкіри Жінка: — Колись ти каз.н
будити в- слухачів велике за-
шов за караваиою на базар. дей к'оло одної крамниці, пе- %
й вигляду. Він переглянув коік- що я для тебе-є цілим світо`
цікавлення. Потім, рв.зєунулася Чоловік: — Так, але від то:
„Може", думав він собі, „я ред котрою стояла плятфор-
ду дівчину зокрема та поба- ;
шовкова заслона 'й Америка-
зможу дістати щось, гарного ма, прикрашена шовковими, часу я вже трохи підучиш
завісами. Пропихаючися. крізь чив, шо кожду; дівчину прода- нець побанив прегарн'у, струн- географії.
на памятку, може якийсь ки-` воно тому, хто. заплатив зв' неї . ку, чорнооку дівнину, Як з неї
товпу, він бачив кілька дівчат,
лйм, тощо". Годину півиіше найбільшу суму гроша. Нагло знято сітку, Амернюааець аж, Він; — Ти все бажаєш тої'
що сиділи на подушках і ла-
він вертався вже з базару, вдо- вочках, видно показуючи сврю ліцитатор почав предовгу"про- скрикнув: це була біла Евро- .чого- не маєш.
волений із закупна. красу. мову. ' рейка. та: — Так, алеж хіба хт
може бфкати того, що має.--