You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ

ДНЕВНИК

CRAINIA N

DAIL Y

 

'

OFFICIAL OfUiAN

O f

THE

UKRAINIAN

іЧАТЮМАЬ AbSSOCIATION,

fee.

 

АМЕРИКИ.

ТРИ ЦЕНТИ.

іН л XUI L

Ч . 35.

Джерз и Сіти,

Н . Дж. , вівторок,

12 лютого, 1935.

VOL.

XLIII.

No. 35.

Jersey Cry , N . J.,

Tu.-sday, February 12,

193$.

 

THREE CENTS.

ПЕРЕСУВАЮТЬ МІЛІОНИ НА ДОПОМОГОВУ РОШУ

ВАШИНГТОН. федеральної допомоги, дав до зрозуміння що побирали допомогу без допомоги.

уряд допомоги переносить

праці,

до

бюра

— Гарі Л. О. Гопкинс, голова

газетам,

батьків родини, що

робітної

Коли уряд почав це робити, допомогу діобира-

жуть,

заплату,

родин.

юніями, котрі

працю.

ЛІТА .

них по-

ка-

ро-

ВАШИНГТОН.

цон-

коштів за-

обчисляє,

та-

Це кошту-

шведено, як вона пропонує, то право побирати би

ку внало річно. Обчислення не беруть тепер

рих особи, за обчисленнями тися

своїх

пенсію

б

и

осіб,

мали

стейти

котрих

на удержанню

коло

разо м

міліона

кол о

111

родин.

КОДЕК С

осіб.

міліонів

ДЛЯ `

долярі в

ста-

Ц

і

під увагу удержання удержують їх родини. би

уряду, мали

далі

лиши-

ТЮТЮ -

ПРЕЗИДЕН Т

ПІДПИСА В

НОВОГ О

ПРОМИСЛУ .

ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт підписав так званий кодекс чесної конкуренції для промислу виробу папіросок, цигар, табаки, тютюну до жў-

вания

Кодекс установляє довжину праці в цьому про-

й люльок.

'

ЗАНОСИТЬСЯ НА ІТАЛІЙСЬКО- АБІСИНСЬКУ ВІЙНУ

РИМ. — 6 офііііяльнім звідомленню знову

подається

до фриці, в Афдуб, між італійським відділом боці 5 жовнірів убитих, а по абісинській стороні леко більше. Італійське посольство в Адіс Абаба внесло про- тест. Публична опінія в Італії домагається почи- нити кроки, щоб такі напади не повторювались. 'А це зно'ву рівнається воєнній виправі, на що Справді заноситься, бо переводять воєнну підготовку. ПРОТИ ПОЛІТИКИ. МІНХЕН (Німеччина). — Кардинал фон Фавль- націвським провідникам екскомуні- зверненої у заявив на проповіди, що хто видає проти Кардинал казав далі, католиками між поганством цього, що націсти не мали проти націстами листів висланих до батьків і матерей. Кар- до що обстоює тільки заключеним

-

сьцими частинами,

да-

відома, що

прийшло до

По італійськім

стрілянини

в

А

і абісин-

начислено

е

їх

КАРДИНАЛ

НАЦІВСЬКОІ

ШКІЛЬНОЇ

Ба-

підлягає

габср загрозив

кою,

якщо

вони

католицьких

проти

варії. Кардинал

закони,

звернені

екскомуніці.

нема

тільки

квами.

дозволили

не

здержать

кампанії,

і протестантських

свободи

шкіл

церкви,

батьків, на яких

в Німеччині

що

і протестантами, і обидвома цер-

говорити

захоплення

між є боротьба Він протестував проти

боротьби

на збори

священики, як теж протестував

динал взивав католиків, щоб далі посилали діти

католицьких

те,

між

шкіл.

І твердив,

конкордатом, Ватиканом і німецьким урядом, В ХАРКОВІ БРАКУЄ ХЛІБА. ХАРКІВ. — „За Індустріялізацію" подає, що пе-

що є загарантовоне

ред крамницями личезні „хвости". Пояснюється це тим, що ще досі не доставлено до Харкова потрібної скількости збі-

з-хлібом у Харкові видно знову ве-

мислі на 40 годин тижнево та встановляє мінімум жа чи там муки.
мислі
на
40 годин
тижнево
та
встановляє
мінімум
жа
чи
там
муки.
Найбільше бракує чорного хліба.
заплати
годину.
рівночасно при-
казав Краєвій Раді Промислової Відбудови розслі-
лити
іга
25
д
о
40 центів
на
одній особі більше
Підписуючи кодекс, президент
Урядово заборонено продавати
як два кільоґрами хліба.
І
ЩО
КОШТУЄ
МІСТО
СНІГ?
ВИКИНУЛ И
ЛІКАРЯ
КАСИ
ВИНАХІД
УКРАЇНЦЯ.
ПАТРІЯРХ ПРОТЕСТУЄ.
цей промисл головно
КОТгГСТИТУЦІЯ для
щодо умов праці.
ХОРИ Х
ЦАРГОРОДСЬКИЙ
(Греціяі. — 3 Істанбулу` (Цврророду)
Оціночна
рад.т----міста-
Іію
Інж.
Т.
Сі
кора
в
Празі
ви-
НОВ А
ФИЛИІЇЙНСЬКИ Х
РТорку
обраховує,
шо
згор-
У
Варшаві занедужала
одна
ОСТРОВІВ .
лення
хліба,
досягаєть
тання
снігу
з
вулиць
міста ко-
робітниця,
до
якої
покликано
найшов новий спосіб виготов-
яким
збереження
(на
борошна
АТЕНИ
доносять, що патріярх православної церкви Фотзй
проголосив себе добровільним вязнем і не виходить
зі
вязнем так довго, поки турецький диктатор Муста-
фа Ќемаль Ататурк не знесе закона, яким заборо-
нено .православним священикам ходити поза цер-
квою в одежі, приписаній для священиків. Спершу
хотів патріярх зректися свого уряду. Та грецький
уряд просив його залишитися далі на своїм стано-
вищі, бо інакше будзоб прийшло до загострення ди-
пльоматичних відносин між Грецією і Туреччиною,
а це Греції тепер не є на руку. Патріярх хотів, щоб
13 єпископів помічників зложили
палату
патріярхом як ігуменом.
ПОРТРЕТУЮТЬ СОВЄТСЬКИХ ГОЛОВАЧІВ НА
УКРАЇНІ.
КИЇВ. — Мистець маляр Фотій Красицький, ав-
тор картини „Гість з Запоріжжя" і відомого пор-
трету Шевченка, дістав замовлення на серію нортре-.
тів комуністичних лідерів на Україні. Крім того, на
серію таких портгдетів має замовлення старший ма-
ляр Михайло Козиќ. З ямолодших малярів таке за-
мовлення дістав Азовський.
своєї
палати.
Заповів,
що
буде почувати
себе
МАНІЛА.
Законодатне
тіло Филипинських
кари
суспільної
обезпечаль -
ся-
великого
по-
штує
його
від
23-го
січня
по
островів
уже
виробило
проект
нової
конституції
трібного
матеріялу
ме-
день
8-го
лютого
1
міліони
для
цих островів, що має обовязувати
десять- літ,
Генрик Вайнкіпер, я
трнчний
сотнар
7
долярів.
оглянувши
хору,
припо-
кг.).
іаки острови стануть зовсім незалежні від Злучених
Держав.
їй
терпеливість. Тоді
довано на технічній
Спосіб інж. Сікори вибу-
основі без
ЦИГАНСЬКІ
ДІТИ
ПОЗА-
(Каси Хорих). Прийшов лі-
кар, д-р
;,
нв
родина
недужої
зажадала
від
Нова
владу лєгіслятурі.
конституція
надає
повну
законодатиу
МЕРЗАЛИ.
Каси Хорих
лій.
Хліб заховує
свіжість
5
Влада виконавчого уряду, коли
В
селі Тупадла
над
Балтій-
вона
прислала
іншого лікаря`, але
знову
родина
викинула
спотиќ-
д-р.і
6
діб.
Виріб
не
вимагає
и порівнати
з владою президента
Злучених Держав
ським
морем
таборила
ними
Іайнкіпера.
Коли
по-
ливих
прнстосовань
і
сильно
обмежена.
Заграничний
капітал
не
має
на
днями
трупа
Циганів. Цигани
ачила
його вдруге,
домішування будьяких хемікп-
особ-
значно
Сікора
здешевлює
хліб.
Інж.
островах мати такого
ський.
вільного ходу, як
американ-
мешкали
на
возах,
покритих
ого
двері.
Лікар
зробив
біля
60
проб
у
біль-
разом
з ним і його
дахами.
Та
одної
ночі
при-
ўвся
поріг
і впав зі
сходів.
тиснув сильний
мороз
і
двоє
З
ПРОЦЕС У
ГАВПТМАНА .
подав спра-
циганчат
замерзли
на
смерть.
— Розправа
зближається до кінця. Прокураторія покликує вже
останніх своїх свідків, котрі збивають докази від-
водових свідків. Між іншими свідками зізнавала теж
пані Моров, теща Линдберга, щоби зняти підозрін-
ня зі своєї служниці Віолєти Шарп, котрої самогуб-
ство підчас допитів нюджерською поліцією оборо-
на визискувала, щоби зложити на неї підозріння у-
части її викраденню дитини. Інші свідки теж дока-
зували невинність Віолєти Шарп, зізнаючи доклад-
но де вона була вечором того дня, коли викрадено
дитину.
Прокуратор заповідає,
ФЛЕМИНҐТОН.
проти
Гавптмана
Не
було
ніякої
ради.
за
об
Зневаженіѓй лікар
суду, який
Тваровсі.к у
Другу
лікаря
вільнено з недостачі доказів.
ву
до
засудив Ста-
нислав у
н
а
Сі міся -
шнх
(„Одколек",
‚‚Робітнича
її.). Інж. Сікора хотів
хлібопекарнях
Праги
мітри і перемінили
патріярха
на монастир
з
„Д-ра
Земка",
пере-
решту.
жінку. ЩО
дати
експльоатацію
за
ВТЕЧА
НЕБЕЗПЕЧНОГО
помагала
викидати,
у-
його методою
Хлібопекарня" і т.
би
хліба
в українські ру-
ЗЛОДІЯ
З
ВЯЗНИЦІ.
іче
закласти
живуть
Українці,
всюди , д_`
відповід:гі
З
вязниці
в
Городку
втік
ікційні
товариства.
небезпечний
злодій
Подоляк,
СМЕРТНИ Й
ПРИСУ Д
засуджений
на
три
рокіт
вяз-
У
ЛЬВОВІ.
ниці.
Він
вибив
отвір
у
ко-
ЩЕ
ВІЙНА
ВБИВАЄ.
і
і ним
видістанся
па
волю
Перед судом прис'яглих
ста-
В Бережани
К'онюхах, пов.
Поліція
розпочала
за
ним
по-
пуц
29-літній
Петро Попов`ич
з
городі
Томи. Савкина
знай
гоню.
за
вбивство,
своєї
нареченої
майстер-
нли
старе
гарматне
стрільно,
Осипи
Янчурівної
дні
27-го
в
присяжних суддів він буде домагатися
суду вбивства першого ступня.
що
своїй
промові до
яке
принесли
на
подвіря Ва-
КИЇВ. — Зорганізовано
ню, що головним завданням
й доціль-
ПЕРЕМОЖЕЦЬ
У
ПИТТІ.
липня
в
19.34. р. в лісі
у Сокаль-
тіль'ки
при-
сидя
Любовицького.
Тут
50-
но розбудовувати
Київ.
Змагання
в
питті
вина
від
будися
в
одній
гостинниці
і
ПОСИЛАЮТ Ь
ВИПРАВ У
Н
А
СПРАВДЖЕНН Я
шині. На основі вердикту три-
буна.т засудив Поповича на ка-
ру смерти.
ітній
господар з
53-літнім су-
АРХИТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ В КИЄВІ.
архитектурну
має пляново
`
АРХИТЕКТУРНЕ ЖИТТЯ В ХАРКОВІ.
сідом
Олексою Чуваловськи.м
ХАРКІВ. — Архитект А. Линецький закінчив па-
Кечкемєті
(Угорщина).
Дг
і
24-літнім
Михайлом, Савки
лату піонірів, одну з найцікавіших будов на Україні
ЧУТОК .
змагань
засіли
45
осіб,
які
і
почали стрільно
розбира
виправу вчених, щоби
НЮ ЙОРК. — Американський, Музей для При-
родніх Наук висилає до Західньої Індії спеціяльну
вони
великих ящірок, що в науці називаються „ріносе-
рос Іѓвана".
Подорожні, котрі бачили ці ящірки, оповіда-
ють про них `дивні річи. Доходять вони довжини 4
стіп. З вигляду подібні до передпотопових ящірок
роду діносаврів. На їх головах, укритих лусками,
виступав ряд` рогів. Майть вони здоровенні щоки,
сильні пазурі, а крім цього ще й довжезні хвости,
котрими можуть завдавати болючі удари. Кажуть по-
дорожні що вони такі пажарливі, що поїдають самих
себе; тому подорожні ніколи не ‚бачили молодих
ящірок цієї породи. Виходилоб.ущо ці ящірки це
патрїярхи, що живляться мисом власних дітейі- Ви-
це
правда. Звісно, природники сумніваються, чи це
правда; багато скорше схиляються до. думки, що
самиці вміють певно ховати яйця, вигрівати їх ти
вигодовувати молодих так, щоб самці не бачили.
Природники хочуть теж прослідити життя щу-
рів на островах Західньої Індії, бо цих Щурів може
легко винищити невеличке звірятко „монгус", к'отре,
як відомо, вміє вбивати навіть найбільше їдовиті ѓа-
дюки.
чотнро
х
`година х
випили
15(
НОВІ
ПЕЧЕР И
В
Нараз
настав
вибух,
ві:.
літрів
і зїли
350 колачів
БОРЩІВЩИНІ .
простудіювали
життя
вина
Переможцем став один купець
і
ном
ти.
якого Любовицький згинув н
а
лічило,
їх
місці,
двох
інших так
пока
що
випив
6
пів
літри
вина.
На терені УсТя Єпископсько-
го,
печери, що розходяться в ріж,
про
це наукові установи у Львові,
іідки вибереться в найближ-
чоМу часі наукова експедиція
В Борщівшину.
що
мусіли
відставити
пов. Борщів, відкрито
дві
до шпиталю
в Бережанах.
ВИБОРИ
НА
ОВИДІ
сторони.
Повідомлено
Вибори на
дидати"
Лися
спішним порядком
кладати т. -зв. „Рідні
овиді
і
вже
„кан-
СТАДА
ВОВКІВ І СНІГОВІЇ.
під" Совєтами. Різьбу до палати і 'перед нею, що
зображує фігури комуністичних піонірів та групу
дітей, що забавляються перед палатою, виконали
найвизначніші різьбарі. Великі фрески у середині
виконали малярі Бойчук, Падалќа і Павленко. Архи-
тект В. Троценко, головний будівничий нової опери
у Харкові, розроблює подробиці будови, а архитект
С Яиовицький приступив до будови величезного
готелю та опрацьовує з групою інших архитектів
на
послів
заворуши-
В напало
селі
на
Буковині
перебудову кількох дільниць Харкова.
сильніше.
На
Волині
стадо
вовків
на
селянина,
почали за-
ҐОРКИЙ
КРИТИКУЄ
їхав
саньми.
Вовки
роз
Хати"
та
дерли
оба
коні; селянин
‚Просвітянські Хати ВУО". За
та-
ВЕЛИКІ
ЗЛОВЖИВАННЯ
останній
місяць
відчинено
НА
ЗАЛІЗНИЦІ.
ку
„пляцівку"
в
Ковлі
й
за-
жав.
У Югославії лютують
гиано туди
ше
Слідство
в. справі
великії
ликі сніговії. Залізнича
тримались
осторонь
людей, що досі
від
„Рід-
права власне має передовсім розслідити, чи
них
ціли спеці-
в Ловічі, приймає
щораз
яльно
тої
до
ББ, М . Тележинський.
крема
Хат" . Для
переїхав
Ковля по-
сол
Зо-
залізничих зловживань, викри-
тнх
більші
досі
Арештовано
на Луччині „Просвітян-
під
замітом
крадіжів
суму
вра
тувався, вискочивши на дере
во. Селянин зі страху занеду
вс
ќОму
нікація на шляху Сараево-Мос-
тар перервана. Автобуси і по
їзди приїжджають з великим
спізненням. У Кишиневі в Бе-
сарабії замерзли
в
одній -хаті
ські
Хати"
стали
рости,
як
2
міліонів зл.
за-
5
осіб.
На
побережі Чорного
гриби
треба
па'
лізничого
мятати,
по дощі. Та
що
української стихії, не є)
життєздатне.
що
те,
створено
тін
Рошак,
розміри.
12 залізничих урядовців
на
Начальник
відтинку Кутно, Ан
після
потягу
кинувся
а
проти
рештування
під
колеса
моря лютують сніговії. В цілій'
'Румунії панують сильні метро-
зп.
і
згипуп
на
місці.
СОВЄТСЬКИХ ПИЄЬМЕН-
НИКІВ.
МОСКВА (Росія). — „Літературні іграшки" —
так назвав відомий письменник Максим Горкий низ-
ку своїх статей про совєтську літературу і совєт-
ських критиків,, редакторів та письменників. В тих
статтях Горкий виказує, що молоді совєтські пиеь- ,
-ленники ні до чого, бо нічого не знають, не вчать-
ся і таланту не мають. Називають себе комуністами,
а на ділі-є собі звичайними „міщанами". Нові пись-
менники, каже Горкий, мають дуже поганий вплив
на молодь. їхні критичні статті дуже мізерні, мертві
та скучні. Нема в них ніякого життя, ніяких фактів.
Газетні рецензії — малограмотні. А редактори стат-
ті містять і ледви чи їх самі читають.

ва,

кільометрй).

гдядати

викладати-)

муть`'там

скільки: там

буде ---досі не знати. Знаємо

уже'є ,

іменований інжинір д-р Холев- при

чук,

ськіи

робити чать цей ліцей, не знати. Прав- доподібно будуть інструкторд- MjH „Сі'льського Господаря".

разі

зва-

„Сіль-

будуть j

лише,

скільки

Стрия. '(241

MfVOBODA"

(UBERTY)

1541

3 ВЕЛИШ ХМАРИ МАЛИЙ

(Оригінальний допис з Галичини).

I кільометрів від залізннчої ста- ції Пісочна, віддалено ї 51 ќі- льбметрів від Львова). Наука зачинається з початком ново- го шкільного року 1935X36. Час

1.

а

навіть

і

Як

від

він

"

протестувати

в

ються судові процеси в непрц- і проти про поми- і викову- після оголошсн- МИ ведс- проти злочинного підкопу- вання права фашистівськими надзвичайц шкодять жахливі розпорядки, які дав центральний виконав- чий комітет совєтського Сою-

диктаторами,

Проти того,

щ

0

відбува-

Союзі

о-

обвинувачених

апеляцій

щ

о

увагу

буде

FOUNDED

советськім

сутности

боронців,

n---.-4-.t--i newspaper pnbUsHed daily except SnncUyi an4 коЦолуя

at

Owned

81-83 Grand Street,

by U a Uxralala-

Jersey

National

City,

N.

J .

Aatoclatioo, Inc.

дійсности, зокрема І

в

предметів

ііольськи,

по

тайі

що

учителів

директором

Поляків

діяч Господарі". Щ о

знаний

Ћ Edited by Editorial Committee. Як дуже щедрі лише на да- a Secon d Clas
Ћ
Edited
by
Editorial
Committee.
Як
дуже
щедрі
лише
на
да-
a Secon d Clas s MaU Matte r a t th e Post Office o f Jerse y Ctty , N . J-
on
March ЗО, 19 4
under the Act of March 8, 1879.
вання, але
відомо, наші „сусіди" не
не
на віддавання
як
й
та-
AcceDttd for
milling at special rate of
postage provided for
in
Section
HO }
що
забрали,
от
хочби
^ o f
the
Ac^'of October
3, l9l7Vautborlied July 31, 1918.
тих
у
За
Львові.
Минулого
За
сяолотеині
вміну адреси платиться 10 центів.
редаші-і не відповідав.
12 катедр в університеті
літа
шдася поголоска, що з
розій-
почат-
кожду
``ком
шкільного
року
1935—
т.
SB.
Foreifn
Money Order.
посилати гроші
я
1936
Українці дістануть
ріль-
.САС-СЮДИ":
BErjen
4-0237.
Тел.
У . H . Союза:
ВЕг.еп
4-1016.
ничо-господарський
ліцей
ї
викладовою
українською
мо-
Адреса:
"SVOBODA",
P . О . BOX
346,
JERSEY
CITY,
N .
J .
вою!
Мала це
бути
якась .так'а
посередня
школа
між
серед-
ньою
і
високою, а
кандидати
У РІЧНИЦЮ ЛИНКОЛНА
до
неї
зли
сѓу
клясу
мати покінчену ше-
середніх шкіл.

Від гома Линколна з рук скритовбивника в 1865 році шановано память дня його ўродин по багатьох аме-` риканських стейтах як національне свято. Святковаио його память з прсріжними інтен- ціями. го публики, отже як великого борця проти розеднан- Святкували інші як великого визвольника чор - Щ свою діяльність наложив головою. Одначе аргументи для святкування памяти Линколна. О - сновними підставами святкування були не розу- мові, а чуттєві причини. Для всіх Американців Лин- колн був передовсім символом американського життя. Линколн — син бідного піоніра, безграмот- ного столяря; ЛинкоЬн, що родився в хаті, в котрій,

смерти американського президента

Абра-

Святкували одні як великого америкаисько-

політика, и ю вдерж-ав єдність американської ре-

ня.

них

рабів

з

неволі.

е

інші

як

мученика, щ о

з

а

це все були більше або менше розумові

яу у козацькії! шапці, куди вітер віє, туди провіває; Линколн, що родився на пустарях, далеко від пра- вильного цивілізованого життя; котрий мусів про- биватися власними руками й власною головою, а котрий проте добився на самий верх американсько- го життя; — цей Линколн був чимось більше, як політиком, великим, вождом народу, бесідником, адвоканом, мучеником. Цей Линколн це символ ве- ликих можливостей американського життя, йог о постать нашіптувала кождому Американцеви: Ди - вись, до чого людина може добитися в цьому краю,

коли

І Американців більше л'юботи до

транебудь інша постать американської історії. Це була Линколна коли служба кою

ська

кінця

мати:

можливости,

Чи

Чи науки, впливів, як у часах Линколна? нині такі можливости, які на? ливостей Америки? Здаватися декому може, рестав ним бути. ня можливости, а таким він лишиться во віки, як довго в верби, тись.

за

шок,

кождий без помочі як добивається той,

може нині людина без маєтку добитися так,

що

кождий добитися

Чи маємо ми

ще й нині, по 6 роках тревання, їй людей справді в Америці

нині людина такі Чи

справді нині

вона тільки захоче взятися до праці!

справді Линколрова постать учила молодих

краю, як ко-

цього

безсмертна

діяльність,

котру

не лиш у свято вродин, але

її згадувано.

А

здавалося,

робило

свято

кождого дня,

що

власне

ця

постаті Линколна нині стоїть перед вели-

крізою.

Коли в Америці наступила господар-

кріза, коли

видно, то

не

Чи

як

вона

це мусить заставити ду-

має

мала досі?

родини може добитися на вер-

має маєток?

що

має

таку

може нині

поміч?

як цей,

в часах Линкол-

були

Словом, чи є Линколн ще й нині символом

мож -

Линколн уже пе-

що

Та це тільки поверховне розумін-

Линколна, бо Линколн це символ боротьби

лишаться люди, що не ждуть

Америці

а знають,

що

Юрій Перський.

,

Павло кораблі; подорож, подорож через море. Річи господареви ка він му година, бідніші

лиш

уже

починалася

Ще

година

бути

на

й

в портовому

свої спауквав,

заплатив.

готелі,

переночував, була

затісна.

Та

потім

вже

буде

і

буде

відганяли

лекше

бачити

В

йому

чоловіком .

шим

ло

ю

рушитися

не

його

туди. В

була

на

Там,

в

місця

грушок з

ліцей має бути відкритий Луцьку. Говорено, що той на так Волині,
ліцей
має
бути відкритий
Луцьку.
Говорено, що той
на
так
Волині, в
Але
не
легко
пе
реступити
„сокальський
кор
дон";
а
що
прийшло би
в
та
кім
разі
д
о
фактичного
йог о

переступлений

бо

ба

чан,

рів,

даря".

би

професорів-Украінщв

річ певна,

то

тре- J Гади-1 ка _

було іменувати

би

з зокрема зпосеред інжині- діячів „Сільського Госпо-

Але

де ж

на

таке

Юзевськин, воєвода

ся

то

„под

знайшов

співробітників

собі

ський,

що

єдним

веде

дахем".

там

зміж

згодив-

волин-

політику

то

Він

була

Та

з

в

А

у

в

я

в

О

Я

і

я

з

я

Щ

і

в

жде

тут

—'

би

у

Не

Це

вам

тим

уже

дає

вони

ще

А

з

я

уже

є

і

і

ща

о-

кора

з

мені —

свист

Правда,

партії

ський

диного

ми.

тім,

в

я

я

гачок

.

і

цей

я

3

17

я

я

мої

21

на

й

Д

о

від

1.

з

Д

о

І

ріль

з

А-

У

ної

при

в

у

з

нести

інших

як

пімсти

надії

з

і

з

Це

вбитого

кбмітет.

лування

„Ру

за-

в

що

ють

С

в

й

о

е

Є

свято:

самих

була

згашено

ялинка

і

у

щ

о

Крім

в

з

Малі

із

40

в

й

на

і

мова

і

пе-

ви.

прийти з тої „заповітреноГ Галичини; але і самі студенти' бодай частинно прийшли би звідтам та моглиб заразити ту „благонадьожну" молбдь, щоі ось власне в' Луцьку з нагоди зміни року влаштувала цілком льояльну, „ріднохатську"` пия- тиќу! Досить того, що „рільничо- господарський ліцей" не попав) поза „сокальський . кордон'` Всадили,його до Галичини, а- ле подбали про те, щоби-він був десь подальше від „запо - вітреного" Львова. піднесла преса „Ґвалту, ґвалту! цо сен дзєе!'

Рівночасно

стична

польська

шовіні-

крик

„Русіном"

скасувати академію Bj Дублянах,. під самим Львовом' „

польську рільничу

уряд

(рівночасно, задумує

дублянами

тим

^

-

вав йови" спеціяльно для польських 'дідич і вськнх

нальків"

там

ла в Пулавах, перехрещених иа „Новоалеќсан'дровск",. але то Крім почування вже нова назва, тимбідьше, що Пу-

галицький

така в$ща

школа

„видзял

Конгресівки.

рільнича

російська.

сама

тревання

науки

роки.

присудів та прохань

не

смертні

беруть

на

присуди

негайно

ня. Тій боротьбі,,яку

мо

кляси

кандидатів

життя

середньої школи. Подання тре-1

до до кураторі! львівської ної злотих.

ба вносити

ц.'р.!

укінченню

цього ліцею

по

від

до

6

10 лютого

округи .

Річн а

Про звільнення

кандидатіќ

Для

приймають

року

кляси

шкіль-

оплата

на

220

о-

з собоюх'ті, що покін-

повітових

всякому

це-взагалі

„конструктивної

кружках

добре

проявом так

ПОЛІТИКИ",

пропагованої Станнславом Ло- сьом, котрий зрештою недав-

но і сам у краківськім „Часі" виступив проти „компромісо- вої" політики: ‚даю, але і ти

не сінув" занадто, „розпаскуджу- вати", бож, як відомо, апетит) росте рівночасно з їдженнямЧ С

дай". Значить,

треба

Іван

плати рішає міністерство осві

ти.

рік

зу 1. грудня 1934 на

ли без права

причини, які моральна сила пропаганди „Червоної до- помоги" основно підупала". Уповноважені діячі міжна- родніх соціялістичних орѓав; зацій відмовилися розмовляти про будьяке співробітництво 1 комуністичною „Червоною до- помогою".

— Н.) . Ц

привели до того, що

(про розстрі

помилування.

ті

організує міністерство освіти Є від 15 лютого до 30 вересня
організує
міністерство
освіти
Є
від
15
лютого
до
30
вересня

ліцей,

то

та

кра

вигоди

Була

шко

р. шкільних державних господар- і управних подання долучити чення практики ничих ШКІЛ".

ствах

само-

скорочену

практику

шкіл.

треба

визна-

господарствах

рільничих

про

подання

приняття

про

в одній

Ось но справу приміщення того від

цею:

так

„щасливо " розвяза

лі

Льво

на селі, далеко

.

С Н

РЕДАЩП,

ЛИСТУВАННЯ

КОМУНІСТИЧНА МОСКВА І „ЄДИНИЙ ФРОНТ" З СОЦІАЛІСТАМИ

то

на

краю

вас.

молодих

тих

нам

В листопаді 1934 р. соція- лістичннў Інтернаціонал, що обєднує робітництво, в Европі, відмовився переговорювати з комуністичним Інтернаціона- лом у справі „єдиног о фрон- Соціялістичні робітничі партії Англії, Годянді, Бельгії, Швеції, Данії, Фінляндії Чехо- ловаччини, Угорщини, Поль- щі, Швайцарі ї і Німеччини рі- учо виступили проти „еди- нофронтового маневру" мо- сковських комуністів. Ўкраїн- ські соціялістичні партії, ради кальна ї соц.-демократична, у хвалили протестувати проти облудних заходів Москви, ят проти спроби зруйнувати і під чинити російській владі неза лежний соціялістичний рух } цілім світі.

соціялістичні

сталій-

до „є-

з Хитріст ь Москв и полага є Е про боро „демократичні свобо- межами СССР. Тому де вирі проти

партія

пдатити

фронт"

півріччя -1934

тисяч членів!

вже мусіла

дорого

„єдиний

за)

20

свій

комуністами,

за

бо

р. втратила

Комуністичний

е

Інтернаціонал

дальше

фронту".

Заходи

нашого

на

тратить

поширення

Одначе

голови

землячка"

ського,

го

Навіть

гляд, простій

фронту

ога політичним

„єдиного

безпідставно.

комінтернў,

Дмитра

для

утворення

не

такій,

мають

на

вязням,

комуністам,

Мануїдь-

єдино-

успіху.

перший по-

справі, як допо- соці- краї-

ядістам` і

нах

Дня соціялістичного Адлєр, Міжна'родііьси-о Союза, відь на пропозиції „Червоної

шло.

кретар

націоналу,

фашизму,`д о згод и

18 січня

1935 р. се-

Інтер-

та

голова

Професійного

Шевенелс, дали

вїдпо-

ко-

боку

спільно жертвам

муністичної

моги",

„незчисленим

в

комуністи

грудня

у

та

но більше

з

ва.

ден

допо

ПОМІ

терору

1

писали

23

ріжних країнах". до 1934 p., після того, в

Москві,

соціялістів

Києві, містах 100 невинних лю- за

Кіро-

в Мінську

розстріля

Про

М.

у го не дій- мо.
у
го
не дій-
мо.

І вже

подаючи,

проти

ухвала,

тільки

тих

що

Дж.

збірки

об

господар

по

кабіне

деякі

піймалися

і пристали

фронту"

комуніста

що комінтерн заявляє

охоту

бажання

боротьбі диктатури для фронт" у- італійські, австрійські соція- „фронт" не пі

можуть

бути

‚‚Єдиний

своїх

країн

й еспанські

них

фашистівської

муністи

союзниками.

з

творили

француські

комуністами

лісти. Далі

шов.

Француська соціялістична

оженився та підприємства, його оснував тесть. як

дочкою

Павло

реемігранта

став

співвласником

що

А дітям щастя, сказав:

старий

батько

бажав

Павле, я

зазнайомився

припадково.

Весілля.

свою народов і тися І
свою
народов і
тися
І
за тому н; ди" за го які соціялістичні партії вибрано шили,
за
тому
н;
ди"
за
го
які
соціялістичні
партії
вибрано
шили,
що
в

про

украі

тобою

готелю, як сказав мені

буде

юнак

вільна

відїжджає саме

цю

та

попросив

годину

в гостинниці.

тоді

юнака.

час, як

що

хтось, кому

відїздив

може

міг

би

попросив

Тому

мене

до

тому,

що

тебе,

кімнаті

тій

була

'

крайня

до

молоду

ти

був

то

ти

Адлєр і Шевенелс у свойому

листі зазначують передовсім про ті „підлі наклепи", які до- зволяє собі комуністична „Чер- вона, еапомога" супроти соці- я.тієтйчних партій. Наскільки „Червона допомога" виступає

під маскою „надпартійної ор- ганізації", соціялісти в свойо- му листі наводять витяг з про-

токолу засідання „Червоної допомо'ги" в Москві 25 травня 1925 р. Тодішній голова ко- мінѓерну, Зіновєв, заявив:

„Виконавчий

ком

Інтерн`аціоналу вважає

Червону зі

Допомогу

своїх членів,

Міжна-

за

навіть

одного з найважнішнх чдс- .

допомога",

член

звертається

'`соціялістичних

пропозицією

жертвам

це

Адлєр

що

ко

по

вона

Господар родню кімнати одного за яку го- за кімната, нів4
Господар
родню
кімнати
одного
за
яку
го-
за
кімната,
нів4

я зажадав

був, що

на

пригадався

вла'-

Павле, ні-

хочу остави-

річи. А

Чи

пора!

жінку

гадаєш, щ о би

знайшов

в Аме-

таке

„Червона

Шевенелс

комінтернў,

міжнародніх

організацій

те-

рору

і

спільна акція соціялістів з муністами. „дуже могла би

шкодити"'

Еспанії:

„Ми боремося за нормальне судівництво в Еспанії, за до- держання правних гарантій прон-и смертної кари. При иож-

дій, т'акій спільній конференції, як вн пропонуєте, цілком ав- томатнчно^ бў^о би поставлене питання:'Чому „Червона, до- помога", яка на. свойому о- станньому зїзді повідомляла, що має в советськім Союзі 8У- міліона членів, відмовляється обстоювати ті пранні гарантії

в советськім

домагається .в

країнах?,

жертвам

спільно

помагати

Еспанії. На

відповідають,

терору

Союзі, яких

капіталістичних

з$вждн

Ми будемо

не

довше

в.

Ню

сам

нашог о

запитів

тож

одні

законом

И. К., Бруклин, Н. й. — Ду.

же

сл'абість

о працювати ськім треба мітет. А. Д., Спрінг Велей, Н. И. — краски буди все

на-

вже

те

Але

Ваше

пр

прикро чути' про Ваше та

положення.

те ,

можете

Лемків-

Комітеті

Иорку.

ко-

Вам повідомити

сотки

буди завжди

прапора

ті-

самі відповіли. Спорити тут не.

ма рішена. Будаж українська дер` наш уже давно і

звн-

жава

о-

державний,

по`треби. Справ а давно ви-

і повівав

те

все

правом.

свячене

чаєвим

прапор як

Ф., Блекетон, Масс. — То-

роду збірок

нераз

що

не

пр о

проголошує- V

це писали,

не маюмо

збірок,

нічого

є проголошується на народні ціли.

але

така

М., Филаделфія,

Чому

за

недобра,

реробдяти

платиться.

Вам

Абісинію?

цю

захотілося

того

а переписувати

статтю

— не

Па. —

писати

УКРАЇНСЬКЕ

ЧУЖИНІ. —

РІЗДВО НА

ПЛАСТОВИЙ

ВИСТУП.

Українці в Братісдаві мають українську щ про Україну можуть ді- та дбають, пізнали рідні звичаї, щоби далеку

любити.свою

ц.

p.,

гуртком

гарне

шко-

лярики колядували

жовто-

блакитних барвах). На час ко- на освічувала ди- зроби- вра- деклямації, — музичний зро- несподіванку привітом':

тячі

і

лядок

пами

висту-

щину. і На

Різдво,

Батьків-

пісні,

чу-

жині

її

шкоду. Відвідують

діти,

народилися

знатися

вчителів.

лише

від

батьків

-Виховниќй

щоб

діти

танці,

навчилися

7.

січня

шкода

разом

із

пластовим

„Котеня" улаштували

ялинку

дітей.

зроблена

салі

звіздою

світло

гони-

(що

лише

голівки. ЦЯ точка

ла

на

ження.

присутніх

глибоке

Далі йшли

народні

пісні, танці

вітер

виступ.

козачок

Малі

та

пластунќи

били

приємну

„пластовий

своїм

під

вийшли двома

е

є

ється CTOBHX v гасел о`бережно, ряд писані

латинкою, (певно, з огляду на чималу чужинців). Пластунќи були в народніх на

скількість присутніх

юии

звуки

рука х

гимну рядами, трима-

пластового

букв и

СКО Б

пластовий# клич, що склада- пла-

з початкових

літер

„сильно, красно,

бистро).

Перший

тримав

руках, ці

літери,

кирилицею,

другий

одягах, з віночками

голівках. Після програми

їх вилися, ходили довкола ки,

(було

всі

діти

душ )

ба-

ялин-

побравшись за руки й спі- валц „Небо і земля". Студент- й ство ,
побравшись за
руки
й спі-
валц „Небо і земля". Студент-
й
ство
,
старше
громадянство
підхопило
цей
спів
у
3B0fiV-
шенні;
думки
кожного
вітали
на
рідній
землі
— ftl.M-
,
pfefck
'
А
,
і добрих того патріотичні тамошніх Поляків вражала
і
добрих
того
патріотичні
тамошніх
Поляків
вражала
Українців, що нагинання хребтів звикли лави, це була славна і
Українців, що
нагинання
хребтів
звикли
лави,
це
була
славна
і пишна)
з
давні х
московськи х часі в
литьба
князя
Адама
Чарто-

вже

по-

хай

не

корабля!

Вертаюся

мягкохребетнии

ще Ті новські тунку до зала світи'` Th кооператив. не усі волинські з Союзом ських Кооператив", порозвязу- на

того,

ло

ратнви,

„Ревізійним

Ўкраїн-

Петі Певні, Волоши-

ріжні

й інші

надаються

цього

власне

політики,

такої

десятки

яка

читалень

га-

якраз

розвя-

„Про

Юзевському

якось

випада

коопг

звязані

вати, тому

способи:

він

дав

узявся

почин

до

львівським

інш

„Ревізійному Союзови" ві

що

добрано

воєвідстві. При тій оказії зроб ту і на Підляшу, Поліссю, Холмщині та на Лемківщині. В ком Союзу

лено

рацію

опе-

рівночасно

право

вже

ревізії" в

його

той

спосіб

петенції

відпали

зпід

„Ревізійного

К."

Отже

зевським

ським

ських

в

ною.

Но,

і

У.

аж

424

кооперативи.

-

ўкраїн-

поль-

Ю

чистка,

міністром

справ

Києві), стала

цей

заініціована

(бувшим

для

Нац. Ради

уряді

дуже грунтов-

добродій

мав

би

згодитися,

-„губернії" мала повстати шко- ла, котра редком

ної"

такої

української агітації? В ні-

„націоналістич-

би могла стати осе-

щоби

Таж

тій

до

його

якоїсь

спосіб!

який

лише

професорів

не

що

бодай

мусіла 6HJ

ча

рийського, сконфіскована йо- му

пов-

участь у польськім

станню

за

Щодо

німецьку

1830—1831 році.

галицьких

польських

Дублян

знали,

школи

посилали

ака

дідичів,

не дуже потребу'вали, бо своїх

що видно, вже з середньої мрву, до. господарської їм Дуб бо Новоале- знову Пула-

вам::.

так, то власне академію перемінити їнський в шар грунтів для господарських будинки інвентар, з

булоб

дублянську

льогічним

став

го-

ловнр

оче-

„синальків",

демії у Відні. А

і тепер

ляни-непотрібні,

ксандровськ

коли

ліцей,

чи

не

на

укра

тимбідьше, ще

Дублянах є достаточний

потреб, є

ські, і живий

трібні салі викладові тами.

дет'ам !

Але

„Гоно р

не позваля!"

то

того

українського

ліцею

Послухаймо,

„Державний

ліцей

(`криють у Черниці, повіт

на

осідок

гподарського

село Черницю.

що говорить польська агенція ‚'‚Всхуд":

ською мовою викладовою від-

Жн- во- євідстві. (Черниця лежить 6

дачів, у станиславівському

Був

кождий ?

мало

лише

хто.

про

під

Та

тих.

спитав Павло обережно.

,

гово-

та-

возом

Тексасі, Каліфор-

напевно

на

аж

в Алясці,

де

думав

зовсім

та

стя.

станки

бедь

краю.

не зазнав родинного

я його. Тому, сів на до

е

хотів

вернувся

вратувати

старого

пристані почувся голос сирени. схопив'свою'валізку.

— вами,-до-

Павло

Із

корабельної

Попрощаюся з

бродію.

що

на те й лихо, щоби з ним би- школи стина
на те
й лихо,
щоби
з
ним би-
школи
стина

мусів

потім

далека

рахунок

Кімнат-

в

вже

якій

йо-

одна

йому сво-

душі;

не

ти

в

— - мене.

— —

свої

Про

річи

цій

кімнаті?

Лише

куферок,

яснив

незнайомий

це

Прошу

не

та

перешкаджає.

ближче! Я

буду

ду

я був уже старший, шпа- f-

чоловік, краю, да на страшно тяжко людям підніма-

коватий

приходжу; з

годину бу-

тут довго;

за

кораблі.

на

— А

То

рять

кож возі.

і,

жилося,

себе

Чому ж

ви

не

не

як

Саме

вічно

ви

.має

річ,

надію,

-

Лише

Не

усе

НЕ ПОЇХАВ ДО АМЕРИКИ

був нераз

ба,

знайти золото; потім перейшов мені май- та дав. верталися бачили, що ва- труди даремні?

ші

вже тоді,

до Мексика — всюди

погано

же

зломати

-',

-

Чому так скоро. Хай Аме- динў

гадаю,

більше по-

рук.

Багато

лише нраші j наси. Я

я_осЬі

і поможете

пічну тут, якесь

один

бо до мене, підіжда в

Та чомусь Прийшло на думку, я повинен перестерегти то- Мені я

ме-

рика

що

требують

потребують.

багато безробітних мають,

переходово!

хо- щось порадити. Не а зроби- бож якби- чужий — підприем- мак), таку' думку. Я,

ство. Я щоправда, не.багатир, та трохи гроша присклідолося.' Аме- рика не втікне.Ще вспієте зав- часу дістатися туди. Тому не) надумуйтеся довго, приймай- те моє предложення. Знову

ко- рабельної сирени, та Павло й чувся, голос,годинника, що був наче привітом, до нового жит- в

вже

корабяем

їдьте

тів

Настануть

Америки

щоб

долі

ні

що

го

той

мерики та

би

був

ряти.

сникагостинниці,.щоби попро-

вадив

бито

дові-

лю- хоче працювати. І так минають літа Я зробити жінка

тому

дина

примар, що просто з доляри ва- за літами. був уже жонатий, сон.
примар,
що
просто
з
доляри
ва-
за
літами.
був
уже
жонатий,
сон.
дяються
дорозі.
Лише
як
хотів
щастя
в
А-
зовсім
ін-
иериці,
а
й
донечка
Том у
та
к
тяг-
приїдуть опісля, говорив я со-
рідному
кра-
Ви
буди довше
в Амери-
бі.
Та" о'дного
дня) одержав .я
ѓоді
було
ці?
вістку, що жінка померла. То-
один
Повних двацять літ.
ді
мені
було
вже
всеодно;
на
пяти, ти-
То мусіло
вам
там
подо-
полишив
усе
на
волю
Божу.
одян одно-
Америці,
було
було
куди
батися.
Засміявся. — Гадаєте? Та ви
мс-Лоді, том у
о
вічність; не можете уявити со-
як
ють.—Сказав це якось сумно.—
А
І
вже
на
все
залишитеся
тут?
ще
ва м
здаеть -
меткіший,
міг
ся,
щ
тівацять
літ
то
ціла
-
Н
е
маю
вже
часу
для
А-
до
дверей.
бі,
скор а
вони
промина-
мені
мерики. Останки життя, які ще
моїй
я,
до-
винен своїй
судилися,
належать
від-
дитині,
моїй
дочці.
Гроші
готелю.
Поза
тепер
мені
якось
так
зда-
щоправда,
часто
посилав
Павло
я
еться,
я
зовсім
не
ви-
дому,
та-батько
чоловіка.
начеб
емігрував.
Та
лише
раз
ѓля-
Дитині лише
гроші?
А
її
ну
в
я
в
зеркало
й
воно
каже
тографія,
що
вона
мені
фо-
пі-
ви
й
так!
нені,
що
посивів.
я
вже
постарівся
й
сдада
до
Америки, така
похоиіа
до
була
моєї небіжки жін-

тих

Америці стане

праці,

кудинебудь,

одному

снувся, перевертав

ного.

ще

кинутися;

щось

застукав

наступав

доволі,

хто

здобути.

Хтось

На хилив господарем когось Даруйте, пане, сказав го-

сподар готелю

небаром випровадетеся, а кож- не

на кімната

міг цей пан ужє^гепер остави-

„прошу" двері

його

господар

побачив

чужого

занята. Чи

Певно, не кождий має ща. стя, хто

виемігруе до Амери-

мо я я як
мо
я
я
як

ки!

лярои

тя

в минав мені ріК за роком,.

до -

В Америці

погоні за

тут

не

та.к

старій

не був

виїхав, колиб 'мені відрадив я

шіфкартою

ти

вже

вдоволений, що я відрадив то-

(бі?

протяжний

Павло всміхнувся, глянув на та

спитав

свою

— Чи

риці

щастя?

чув. його. Із вежі

батьківщині.

по.

г

СВОБОДА, ВІВТОРОК,

12-го ЛгОТОР0,-1О35.

чинів,

прокураторія,

газети,

злочинець,

нічого

Я злочинцем, то, будучи злочин- Ц ч и не правда підсуває прокураторія, щ о з

цем,

Хто

він

жінка-

ми.

це

й

зраджував її

це, що І

вчинок,

він

гроша. Поліція,

за вбивство

дитина для

каже, щ о

сказав

не

ві н

дитини.

на .все!

цілим!

її чоловік

ввесь

світ

він їй

а

про страшний

А

на ньому.

к

батьком

іншими

ця жінка

перед

щ

о

А6РАГАМ ЛИНКОЛН

лютого

1809 року

голошения амнестії для заго- ення народніх ран. Однак його рервав Вечором, дн я 16` квітня, з його пострілив

з по-

ній

заговірника.

у

для

Н

.

ДЖ

в

дні

льових

з

програмою хорових, со- точок

і народніх тан-

пе- ків.

парті" з

од - кою.

ниці.

Одного вечора була „карті

закус-

і Тісточка пекли самі чле- Салю

нагородами

прибрано

прегар-

вишивками, ке-

дерев-

виробами

т. д.

Вже

робила

й убрані в укра-

образ. Мусимо тут

щ

місцева

о

преса

не

щ о привело до

цікавих глядачів не!

Особливу .увагу)

чорного

з

коліровою

коралинами,

щ

і

яку

політичні

з

і саля незвичайно миле вражіння, прн чому привітні

їнські строї члениці доповнили) за- амери- щадила мі- помішуючи фотографії і вистави,

нас велике число Американців.

Питанням

було звернула хліба, соломою зробили вязні ка цією в Шікаго. Модель гуцульської хати оглядали зацікавленням.' о гостям, бо при кожнім було диву і похвал. Головний упра- витель захопився, що просив па- Анастасію предсідницю, влаштувати виставу Цю товано робітників, нірського було нас запрошено Американці дивувались, наші жінки і створити ці, красок. ла ставою мочі стави танцюристів, дуже гарно дуже хори А. пані кова орхестра пана ли, дрій Мазур. Про українське на роднє пані Олена Лотоцька їнськи

н

ми

вдячні. В Народнім Домі

котрі

по-

ляними

а

при самому вході

.

гарний

значити,

канська

сця,

описи

кінця.

скринка

викладана

українські

в Равічі. Ц я сама скрин-

і стіл

були

великою

атрак-

в українськім

сказати,

балось

куснику

Вестерн

павільоні

великим

тяжко

подо-

слів по-

теж

Автім

найбільше

повно

Електрік Ко.

опис пра- дає чита- щ же зробити жіноцтво, коли во- но котре шого стоїть осторонь, повинно всту- пати далі Союзу Помагаймо кадрами у визвольній бі синам, а скоро дійдемо ми

ці

Ќлюбу

чам

родинам

і т. і. Оцей

доказ,

о

П ТЕМИ.

НАБ

Ж1Н

К

А

: . : ;. : І ІІ

,'‚‚-ній

брат

його

д і он0 1 , , І лист К ! И Ш , я :
д
і
он0
1
,
,
І
лист
К
!
И
Ш
,
я
:
і
К

І, мені,

шаєте,

К

‚пити комірне

В НЕЩАСТЮ.

Лўіс. `Аделман

д

з

та)

А ‚нджслеса, в Каліфорнії, знай- в

Ло с

своїй до себе, в котрім „Мої'ѓ але мушу

почтовій

по -

повіт

вас

більше

дорогі діти.

Ќч

„'„ўти. Не маю іншої дороги. нам .,. помагає, а я н е ма ю

І

грошей-І

і й купити їди.

нашого

наглядний

мо -

працю скоро

фанатик

"12

.вистріл

театрів

зорганізоване.

в таку

відродження

Жіноцтво,

Дня

є{ родився

лісових

токи.

опонент при виборах прозивав

що- тяжив

став

знає,

проте

не зважає

світом кричить,

невинний.

гайо

знав

З

Абрагам -Линколн у( його „аристократом" та „не- довірком". Линколн вперше здобув ши року популярність підчас істо- ричної дебати з Ст. А. Доѓле-, сом, своїм противником за ви-

сторонах

стейту Кен-

поча-

Відтоді датується

до сенату у Вашингтоні, на

Це була

д

в

саме'

в

а

а

я

У

О

ДЖЕРЗ І

вано

вдяки

чотири

щирій

солідарности

поступив

Вашингтоні

уранці на,

важну годину на-

всетаки

но килимами, лудня, Джан Вилкес Бут, з чо- рамікою, гуцульськими го

помер дня на 56 році жиг- Від тоді почитують відника го

тя.

ступного

тоќ згадок про найвизначні- шу особу в американській та
тоќ
згадок
про найвизначні-
шу
особу
в американській
та

світовій

Тардел, ‚Линкоднліяин", замучений 16 Злучених нині як „зразок о

рело,

стоїть

За словами А .

історії.

визначної

котрого

учениц^ бір

Держав

та дже-

ліберальні

президент

Політики ВСІХ країв звертають-

ся

та виразом кратії".

і цілей демо-

за найкращим

духа

розумінням

Предки Линколна, англійські

кйейкри, прибули д о Америки

початком вбогий столяр, сплавом з Кентоки промостив дорогу до покритих лісом земель полуд- невого стейту Індіяна. Молодий

ся

роках

що:

я вмів читати, писати та числити

і років пома-

гав батькови прочитувати пе- ліс, прості до- земельні смілих осадників. В такім окруженню, хатині, мізерного шість високого, ггою москуляриою силою.

цалі

виріс Лин-

плоди

мівки

будувати тогочасні

порочну

трома

не

-

рідню

з

батько,

ний

17 століття. РІого

та

переправив

через

іншими

Линколн

на хлібороба.

писав

„Коли

багато,

однак

правилами,

Від дитячих

скромній

великана,

землю,

розводити

прожитку

стіп

та

він про себе

прийшов до

велит о-

ставив батьків у пошукуванню

власної

традиція

його бунтарській політичній карі- Він був особою сирої си- рішучий, вели- гумору,

західніх піонірів. Працюючи як моряк,

та

Коли

цей молодий

долі,

життя

в ньому

на поѓранину

кріпили

вдачі,

риси,

єрі.

рухливої

безмежного

кодушний

оптимізму,

різкого

характеризувало

та землемір, пильно читав та сту-

діював,

повертач

рельсів,

писар

щоб здобути формальну освіту, ко

способом

Линколн

д о -товариств,

громадно

всі громадно

відділами

Українок Америки.

до

зорганізованими

бороть-

нашим чоловікам, братам і

ці-

д

о

ли.

ідею своєї організації, держім- ся

ќріпко і льояльно. Стави-

ти все ше місце. Завдяки Придержуванню цих правил наше товариство силь- засі-

не і зростає. На річнім

Д рік вибрано такий уряд: Ана- стасія Вагнер, голова; Марія Петренко, заст. голови; Петро- неля Костецька,'. скарбничка, Анна Наконечна, писарка; Ма- рія Славська, Францішка Ян- кович, Анна Шимон і Евгенія Дмитрів, контрольна комісія.

данню

1935

і при кождій нагоді на пер-

її

Коли

ра з

'успіх

добро

і

У

.

.

Ќлюбу

зрозуміли

організації

на

Марія А. Петренко.

вчені всього світа

Линколна

простого

люду

за про

за йо

них.

тему „невільництво".

найважніша

каиській

дебата

вільництва

року,

програмі.

1688 Френсис

Передтим,

провідник

різкий

амери-

історії. Питання не- тепер американській

щиру посвяту

ФЛІС.

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ

СІТИ,

відділ Українського

Жіночий Демократичного Ќлюбу. Згаданий вище відділ засно- роки тому. 3а- праці члениць вперед матеріяльно. Маємо понад сто активних буде їх щораз же ниці, чи охотниці. Завдяки Со- юзови Українок Америки льо- кальні товариства ють кампаній, щоби дістати членів, навіть заложити нове това- риство. Все` це зробив для нас, тепер тільки жінок, щоби, зрозумів- ши

ідею організації, з громадського не дати, що СУА обходитиме де- сятьлітній ювилей своєї праці, та мерики повинно зрозуміти ва- гу до клюб кає всі жіночі ќлюби, товари- стати

жінок,

виділу

і

клюб

морально

і

члениць і видно,

щ

о

більше, бо май-

кождих зборів є нові чле-

робити

не потребу-

організаційних

СУА. Нам треба

не відтя-

виконанням

свого

обовязку. При

буде зга-

нагоді

від

річи

щ о українське

цього ювилею

жіноцтво А -

й відповідно

поставитись. Наш

нього

СУА і закли-

є відділом

в Америці

ріжних

на

нам ніколи

ства і сестрицтва ряди.

Українська велася ррко цього багато. Треба поширити її та- і найбільше місцевости. Наш клюб іншими українського в

пропаганда роз-

досить ши-

в його

ділянках, та

не буде за-

в такий спо-

надається

також ви-

кож льокально

сіб,

який

даній

ўладив між

v. ЖІЦКА

и постановила

вас поки-

УКРАЇНІ.

Н

А

Ваша мати".

НАЙБІЛЬША

ЖІНКА

АЛАБАМА",

ТУ

СТЕИ-)

v стейті паню Ірину Дейвис, ко- рік тому, лишившися вдо -

, ; трома дітьми, відмови- допомогу

о направила ‚удинки, засіяла все поле, зі-, всі

за-

: д

роплисної фарми,

т Алабама нази-

іася

взяти

узялася

урядову

до

плоди

роботи

й сплатила вс і

ати.

„Жінка",

двотижневик,

о став виходити у Львові, пише:

відокремлені поя-

ви нового жіночогоп типу, оці здібно- на передові мі-

сця:

сти

жінки, яких

щ

„Це

ий

є

висунули

молода

чи

виняткові

відома

вчена, популярна

діяльна

пардяментаристка,

лікарка,

спортова які виконують сьо- своє звання якби

бу в

так природ-

змагунка,

годні

но,

недоступни й

щ е вчора ДЛЯ НИХ

це

не

СВІТ".

і

ра

ЗНАЄ

її

в Шікаго:

ВВЕСЬ Діоне

паню

СВІТ.

газе-

м „Ч и ви, пані,

Спитали

І Канади,

Н Е СТИДН О НАРІД.

А

щ о вро-

П СВІ Й

З

ікринка

і

Ніл Герстон,

Зора

збирається

нову,

Хоче

тих

написала вже дві популяр- неза- в котрі й добру шко- вона Му- великою

:воїм

книжки,

. іві і написати

обіцює дати

на

землякам.

в ній проти

ворнти

.'ѓі

і

„Мені

чорною

в цілім

іи на хвилину

чіиів. що вважають

грагедією вродитися Мурином,

шкірою.

життю",

Каже туринська письменниця, „ніко- не прийшло до ілови вважати це нещастям, в шнів. що вродитися Мурином багато усі лайки

іужих людей".

їі.іьше клопоту,

-і думаю, що це почуття

грагедія,

ЖІНКА

И

викликає

як

Американські

: і'` ікий проти

Жінка

Му-

УДЕРЖАННЯ .

газети

даюті

процесови

розголос

відомого

його

співака

Руді

чується по-

- анлжена

лою, на основі котрої

100 долярів

ПЛІ

сепараційною ўто

вона ді

ца тиждень

; ! чоловіком не живе, для ніякого

нього

пошанівку

щ о коли муж долярів

к але думає,

бляє

рік, то

тиждень діється

їй

100,000

на 100 долярами на кривда.

зі

МІТІНГИ ВІДДШ І У.Н.СОНШ н. дж. То ' середу.' 13. і "Wow ѓ НЮ
МІТІНГИ
ВІДДШ І
У.Н.СОНШ
н.
дж. То
'
середу.' 13. і
"Wow ѓ
НЮ
БРІТЕН,
КОНН.
Пр
і
1^ пр^чмнн^не
КРІВАВА
БІЙКА
ПІ Д

ЦЕРКВОЮ.

Села Березів і Тарнавка, пов. церкву Березові. Між парубками о- тих громад приходить під) церквою до частих сварок бійок. Першого дня минули` Різдвяних Свят прийшло зно ву стріли. Вислід був такий, що Михайло Кидля з Березова впав трупом від револьверово

в

бох

Самбір, мають

спільну

в часі якої

д о бійки,

впали

кулі, а Антона Стрільбицьког; й

ко побито колами. Під заки

дом' вбивства арештовано Ми хайла Хлипка з Тарнавки.

Івана

Пітўна з Тарнавки тяж

колн

та

та

для

з

котрі

та

безграмот

ріку

свою

осадниками