You are on page 1of 4

ТРИ ЦЕНТИ. PWX4J.IL Джерзи Сіти, Н. Дж-, понеділок, 18 лютого, 1935. Jersey ( , February 18, 1935. THREE CENTS.

ПРОПАГАНДА ЗА ЗАКОН ПРОТИ НАМАГАНЕ (^ШОГУБСТВО


З ГРИЖІ СОВІСТИ
ЗАВОРУШЕННЯ НА НАД-
ДНІПРЯНСЬКІИ УКРАЇНІ.
ПРОТИБОЛЬШЕВИЦЬКИИ
ТЕРОР У СОВЄТААЗ` ОПАНОВУЄ КИТАЙ
До Константинополя прці-
Подіцаіі Джан Розендейл у Румунська преса пише, ще
Йонкерс, Н. й., посварився з втікачі з СССР, які через Дні-
стер прибули до Румунії, оло-
хали численні комуністичні
втікачі, що через Кавказ схо-
ЕКОНОМІЧНО
ВАШИНГТОН. — Спеціяльний комітет палати жінкою Милдред за якусь відають цікаві подробиці про ронилися з Советів на терито- ГОНЃКОНГ (Китай). — Японія готується до
послів конгресу, покликаний до розсліджения за- шу жінку. Сварка дійшла до заворушення, що останніми рії Туреччини. В Константино- дальших подій на Далекім Сході. І чим далі, тим
кидш про антиамериканську пропаганду й фашис- того, що жінка покину, гюлі займається ними спеці- більше намагається опанувати Китай політично й
гівський заговір піднесених свого часў генералом своєю сестрою, котра була часами були в Одесі, Херсоні і
яльний делегат Союзу Націй. еконимічно. Киай опинився тепер у дуже погадо-
Ьотлером, предложив у пятницю конґресови свій при сварці, мешкання чолові- впотверджують Донецькому Басейні. Втікаці
вістки про чи Втікачі оповідають, що кому- му фінансовому положені. І не дістав ніяких по-
`нгг та сноі Пляни заради лиху. ка, щоб мешкати з сестрою.
с.тенні розстріли в одеському ністична опозиція видала при- важніших кредитів з Америки й Англії. Японія ви-
Цей звіт передовсім потверджує як правдиві Як обі жінки ждали на коридо. районі. суди смерти на численних ко- користовує це положення, а навіть причиняється до
багато закидів ген. Ботлера. На думку комітету в га елевейтор, вони вчули збільшення фінансової крізи Китаю. А з другого
Заворушення почалися в О муністичних провідників і а-
Америці справді ведеться багато пропаганди звер- гук вистрілу, що певно похо тентати на них виконує оиози боку заявляє готовість пособити Китаєви грішми,
неііої проти американської форми правління,' себто див 3 мешкання Розендсйла. десі після виступу робітників цій в міру змоги. як тільки Китай стане по її стороні.
Обі й послугач дому кинулися одної фабрики, невдово.іеннх
демократи и републиканізму. Ведуть цю пропаґан- Тіж утікачі оповідають теж
ду дуже часто представники чужих урядів, пред- мешкання. Іі кімнаті на со- зі зменшення хлібних пайків. ЗА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ Д О О. У. Н.
що останніми часами трап:.;
ставники чужих пропагандивних організацій та чу- фі лежав поліцай із закритими Робітники, довідавшись про лося в большевицьких фабри- --ЧОРТЌІВ (Галичина) — Засуджено трох мо-
жи.ч торговельних підприємств. Комітет вичисляє очима. Коло нього на землі ЗМ.ЄНШЄННЯ тих пайків, висла ках багато вибухів, приготова- лодих селян з Романівќн на кару 5-літньої тюрми,
виразно як винуватих за таку пропаганду: со- ав револьвер, гейби випав ли до .Москви телеграму Ті
них комуністичною опозиці а є ними: Микола Ладика, Петро Лцсий та Степан
негський уряд Росії, націстичний уряд Німе`ччини йому з рук по вистріль Софа просили відкликати цей розпо- єю. Кораль. Акт обвинувачення закидав їм приналеж-
фашистівський уряд Італії та революційний уряд а в крові. Побачивши це, рядок. Замісць відповіли зн-
і Розендейл розилакалася. виися у фабриці `відділ Ѓ Ш ' , Також численні залізяичі
ність до О . У. Н. в 1934 р. та поширювання в ночі
.Мексика. з 19 на 20 серпня летючок ОУН, звернених проти
Це вона довела мужа до само- т о арештував багато робітни- какастрофи — це діло опозп-
Звіт згадує теж .американську акцію ріжних губства, кричала вона гісте- ків, обвинувачуючи їх у „са- ції проти ^Сталіна.
польських шкіл та проти навчання дітей польською
організацій родовитих Американців, приміром, ор- рично. І в приступі розпуки ботажі та шкідництві". Тоді мовою. Акт обвинувачення піддержав одинокий
ганізацій „Силвер Шертс" та „Америкен Ви'дже- вона схопила револьвер мужа ціле населення Одеси виступи- свідок Розалія Салій з Романівќн, що критичної ночі
існс Інте.іидженс Федерейшен". Комітет переконав- й стрілила до себе. Тут полі- ло в обороні арештованих, у- ЕШЛЬОҐ ОДНОЇ МАСКА- скрилася була під корчем агресту та підслухала
ся. що американські фашисти справді плянували дй відкрив очи. Дали знати ладжуючи віча та вуличні де-
РАДИ. розмову підсудних, як вони змовлялися виконати
похід на Вашингтон, як про це говорив ген. Ботлер," у шпиталю і відвезено до монс грації. Проти демонстрант В окружному суді у, Львові згадані в акті обвинувачення вчинки. Підсудні за-
га що Джералд МекТвайр справді хотів перекопати питалю жінку, а чоловік зѓо-, вислали відділи війська, відбулася розправа проти двох перечували свою вину.
Ботлера приступити до заговору. лоснвся на поліцію. Каже, що що вбили багато з них, а ще сестер, Анни з Піліховських РЕВІЗІЇ СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ „ С О К О Л 1 ^ '
Супроти цих фактів комітет пропонує передов- хотів перепроситися з жін- більше ранили. Щенснікевич і Вікторії Пілі- У ПРАЗІ.
сім. щоби палата послів продовжила існування цьо- кою та заграв таку ролю. На Зліквідувавши. заворушен- ховської, під закидом ошукан-
го комітету й дала йому можність'далі розСліджу- ПРАГА (Чехословаччина). — Дня 4 січня б. р.
су не була кров, а „кечоп" ня, большевики перевели чи- ства і шантажу під покриш- чеська поліція перевела докладну ревізію в погиеш-
нати нього роду акцію, звернену проти американ- (помідоровий сос). с.існні арештувавші. Кількадс- кою аліментів на шкоду скар- каннях П. Цісаря, старости і відповід.ального ре-
ської політичної системи. Далі комітет пропонує, сятьох робітників засудили на бового урядовця д-ра Карла дактора „Українського Сокола", інж. В. Дарагана,
щоб конгрес ухвалив відповідні закони для бороть- заслання, а 7-.чох розстріляли. Мадя. Перед 20 роками він, справника, та Ірини Посацької, начальниці „Со.ко-
би з того роду пропагандою. У першу міру, аген- СЕКТИ У ВАРШАВІ.
Тепер в Одесі проголосили будучи ще студентом прав, ла". Поліція забрала була листування товариства,
ти чужих урядів мають усі бути зареєстровані в Поляки мають тепер у Вар- познайомився на маскараді з
департаме'нті стейту, котрий має мати право від- шаві такі секти. 1. Польскі На большевики винятковий стан. салі Фільгармонії з Агшою Пі- яке опісля звернула.
правити кождого з них з краю, як тільки його про- родовн Косцюл Каѓолінќі (Го- іховською, з фаху швачкою, СНЇТОВЇЯ З ГРОМАМИ НАД ПЕРЕМИШЛЕМ.
паґанда починає звертал`ися проти американської дура); 2. Старокатоліцкі Ко- ЖІНКА В НЕБЕЗПЕЧНОМУ нанизав з нею ближчі зноск- ПЕРЕМИШЛЬ (Галичина). — Дня 5 лютого
політичної системи. Уряд має зробити відповідні сцюл Маріявігуф (Кова.ть- ВІЦІ. л, які пирсрвала світова в і її - перейшла над перемиським повітом грізна сніго-
угоди І чужими урядами, щоб вони забрали собі ського); 3. Польскі Народовн л. Коли в 1918 р. він вернувся вія з громами. Три громи вдарили в село О'стрів.
назад своїх і.мігрантів, які ведуть таку пропаганду Косцюл Іірааослзвни (Гушно- І Іеред трибуналом присяг- з фронту до Львова, зголоси- Це рідке яЕгище, щоб у зимі били громи.
проти Америки. Конгрес має ухвалити закон, який го); 4. Старокатоліцкі Косцют лих суддів у Львові відбу.іа- лася до нього Піліховська і
іабороняе вести агітацію за насильну зміну амери- Р. П. (Фарона); В. Методисти; ся сеизаційна розправа проти зажадала грошей на удержан- ЗАКАРПАТСЬКІ УКРАЇНЦІ Й ВИБОРИ.
канської форми правління. Польське Т-во Дослідників 47-літньої Анни з .Чилійських ня дитини, якої він був нібит.) УЖГОРОД (Закарпаття). — Чехословацькі ґіо-
Дзєдзінської, родом з Кирна-
СЛІДСТВО В СПРАВІ КАТАСТРОФИ „ М Е И К О М А " . св. Письма; 7. ‚Золотий Вік"; лович, пов. Самбір, обвииува- батьком. Дитина вродилася, літичні партії зачали` сильну передвиборчу акцію.
САН ФРАНСИСКО. — Перед судом у справі ‚‚Епіфанія"; 9. Дднентисти; овляв, у Відні, куди Піліхов- По всіх селах і містах відбуваються політи`чні зі-
катастрофи кермового бальоиа „Мейкома", що йо- Автономічний Збір Алвеп- ченої за те, що 23. травня м. ська з початком війни виемі- брання. На Закарпаттю йде боротьба між двома
тистів; 11. Реформований Збір р. в мешканні в залізничому грувала зі Львова. Одиноким експозитурами чехословацьких партій: аграрною і
го неде спеціяльний комітет американської воєнної домі при вул. Городецькій ч.
фльоти, ставали як свідки офіцири й жовніри, що Адвентистів; 12. „Звйонзек 127 застрілила свого чоловіка іавідком цього материнства бу- соціял-демократичною.
нібито її сестра Вікторія,
Обидві партії мають ілце
служили на погиблім .‚Мейкомі". З зізнань про ка- Славяньскіх Зборуф Пванге- Михайла Дзєдзінського. заліз- фаху теж швачка. Вони на- найбільше прихильників між Українцями Закарпат-
тастрофу виходилоб, що кермовий бальон мав у лічних Хшесціян"; 13. Байти- чого бляхаря. Розправа, віть припровадили до д-ра тя. Соціял-демократична партія стояла завжди на
своїй будові певні недостачі, через котрі він міг ті;; 14 Баптисти німецької повна драстичнн.х епізодів, ви- Маля якогось хлопчика на по- українській плятформі. Вона поставила тепер на
легко зломатися підчас наглого скруту, або підчас овн; 15. Дарбісти; 16: При- казала, що Дзедзінська, жінка каз. Рад-не-рад д-р Маль зго- лісп кандидатів інспектора Юліяна Ревая з Уж-
бурі. Один раз йому вже видимо така небезпека нлі.никн науки першиѓ чрн- під сексуальним оглядом пе- городу. Ревая любить учительство і населення. Аґ-
давати на удержання
грозила. Один з жовнірів підчас катастрофи ви- стіяи; 1". .Рішені христіяни"; речулена, мати дорослої донь- дитини і до 1930 р. виплатив рарна'партія була москвофільською, але, побачив-
ши тепер зріст національної свідомостй укр'аїнсько-
разно бачив, як бальки корабля в околиці бічних Євяйгеличині христіяни; підростаючого сина, за- 330,000 марок, опісля 480`
19. Англійський Костел; 20. любилася в аптикарі 3., стар- го населення, перейшла на українську плятформу,
поплавців заломлювалися. мк., дальше 320 зл видає український часопис „Земля і Воля" і' вйсу-
Барбікани. Як видно, сект у юму від себе на кільканацять
ПІДНОСЯТЬ ЗАКИДИ ПРОТИ ПОЧТМАИСТРА. вкінці 4,280 зл. Екзеквувания ває кандидатуру популярного Українця, інспекто-
ВАШИНГТОН. — На внесок сенатора Лонѓа Варшаві досить багато. Вони г мужчині, і всіми способа грошей відбувалосячасто су ра Михайла Гулянича. Таким чцном обидві най-
конгрес ухвалив, домагатися від секретаря стейту точать організм польського и старалася стати його жін довою дорогою. Ко`ли неща сильніші парті'ѓ на Закарпаттю поведуть до виборів
Ікеса предложення сенатови всіх даних, які Ікес має народу подібно, як наші секти ою та власницею його камя сѓивий „батько" хотів знову два українські шкільні інспектори.
в справі закидів, піднесених проти головного почт- розїдають нам наш napoj ниці. На підкладі її любовних побачити ту дитину, Піліхов
майстра Фар.тія. аходів приходило між нею ська сказала, що хлопця за- ПОМЕР БОЛЕСЛАВ ЛІМАНОВСЬКИИ.
ТРАГІЧНА ПОДІЯ. оловіком, з яким хотіла ро брала третя її сестра до Аме- ВАРШАВА (Польща). — Помер на Юр-му,році
Головному почтмайстрови заќйдуќѓть, що він
уживав свого урядового впливу для попирання зійтися, до частих сварок, як рики, причому не хотіла пода життя Болеслав Лімановський, основоположник
Трагічна подія склалася
приватних підприємств, v котрих він був шеровцем ќагульському пошті в півде врешті довели до крівавої тра і адреси. Тоді д-р Маль польського соціялізму, визначний соціольоґ і гіуб-
або урядником. Кажуть 'його противники, що Фар- ній Бесарабії. На одного сел гедії. Після 4-денног розправи ствердив, шо Анна Піліховська ліцист. За участь у підготовці польського' пов'стан-
присяглі судді на поставлен взагалі не вродила в 1915 р. ні- іія він попав був за давніх царських часів на за-
іі постарався для одного підприємства про кон- нина, що вертався саньми питання проголосили вер
тракт на будову почтового уряду на суму 4 міліо- сином додому, напала тічі дикт, що одночасно засуджу якої дитини, а представлений слання, з якого втік на вістку про вибух пов'стання,
ни 250 тис'яч долярів та будову федеральних суѓдів вовків. Селянин вистрілим йому раз хлопчик був сином його зловили і він попав знову в тюрму. В' 1'868
вав і увільнював обвинувачену якогось Коверницького. Даль-
на суму б міліонів долярів, та що він'побирав для рушниці вбив одного вовка, ляду на суперечність . ше показалося, що цілим шагі-
р. завдяки амнестії вийшов на волю і` перенісся до
почтових урядів папір і інші матеріяли від одного решта втекла. Коли селянин приписами карної процедури тажем кермувала Вікторія Пі Львова, а потім до Кракова та брав визначну у-
підприємства, в котрім він був колись урядником. зісів зі саней, щоб забрати трибунал перевів друге голо- ліховська, яка ділилася з се- часть у соціялістичнім русі. Відомий зі свого слав-
ВЕЛИКИЙ БУДІВЛЯНИИ СТРАЙК У НЮ ИОРКУ. вбитого вовка, коні сполош сувашгя, яке випало таксамо: строю добутими від Мад' ного листа, адресованого до президента Польщі, 1
НЮ ЙОРК. — За робітниками, що працюють лися й понесли сани, в яких потверджено свідоме вбив- грішми. На розправі обі рафі в якім дуже гостро критикує політику Польщі і те-
на елевейторах (ліфтах) великих будинків, вийшли знаходився 9-літній хлопець ство 7 голосами при одночас- іюьаіп шантажистки поводи рор. У 70-тих роках Лімановський пособляв пер-
на страйк усі робітники, заняті на хмародерах. Тоді він повідомив мешканців ному потверджені 10 голоса- лнся цинічно й піддержували шим виданням творів Івана Франка.
Страйк далі'поширяється та може з чаСом захопити сіднього села, які рушили н. ми несвідомости вчинку. Тому дальше свої претенсії до д-р:
ратўноќ. Одначе було запізно що цей вердикт не годиться Маля. Суд засудив обі на кару
ВИСТАВА М. ЃЛУЩЕНЌА.
кою 200,000 робітників. ЛЬВІВ. — Зприводу вистави образів нашого
Страйк зазначився відразу бійками між страи- У віддалі кількох кільометрізі з вислідом розправи, трибуналі вязниці по 3 роки.
мистця з Парижа, Миколи Ѓлущенќа, подають ріжні
карями й страйколомами. Поліцаї стріляли до од- знайшли тільки останки хлоп уневажнив його і цілу справу подробиці з його життя. Ось деякі з них:
HOI такої бійки та ранили двох робітників. Поліцаї ця та коней, яких пожер, відложив,. щоби переказати щ-
кажуть, що вони стріляли тому, бо їм сказано, що вовки. шим присяглим суддям. Дає- Вистави творів Глушенќа були в Парижі, Бер-
З А З Н Е В А Г У П О Л Ь С Ь К О Г О ; ліні, Римі, Празі, Відні, Мадриді, Букарешті. Всюди
не бандити напали та почали грабувати. дзінська залишилася дальше у
БОРОТЬБА.ЗА ЗАКОН ПРОТИ ЕВОЛЮЦІЇ.
МАЛИ ПЕХА. вязниці. ГЕРБУ. він виступав як український мистець. Відсоіий з
ИЕШВИЛ (Тенесі). — Судовий комітет палати Волинські злодії ввели мо- С у д у Бродах засудив за_зне
того, що" завжди бере участь на наших виставах, та
послів ухвалив птградити стейтовш летіслятурі від : ду виїжджати на крадіжі во- вагу польського герѓбу Ант. всюди зі значним успіхом. Багато його праць е
кликати закон.проти еволюції, що був ухвалений зами. Щ о попадеться, все мож- МУЗЕРГ. БАЌЦИЛ№. Мороза на Ю місяців вязниці. по чужих і інших музеях та приватних збірках. М.
10 літ тому. На основі цього закона свого часу иа забрати — збіже, муку, са- У Лондоні буде відкритий Ѓлущенќо походить'з Катеринославщини, з бідної
суджено Джаиа Томаса Сковяса.у вчителя „гай до, а навіть і годовану свиню. селянської родини. Власною працею добився, роз-
незабаром музей бакцидів. У СКРІЗЬ КОНТ№ЕВОЛЮЦІгТг- голосу в Европі. В ньому тече кров його предків
с'ќул" в ДеНІШ, за те, що він учив шкільні діти Так.^зробили злодії, що відві- ньому будуть виставлені вся- Ш ЗМОВИ.
про походження людини з нижчих родів звірят. дали село Озеради- на Володи- Запорожців, що колись називалися Глушки. Своїм.
кого роду бакииді, як шкідли
Адвокатом` тірсгти Єковпса виступал тоді відомий мирщині. Відвідали дім Степа- ві так і пожиточні. Тому, На Білорусі викрито націо- мистецтвом він вносить європейського духа в укра-
американський політик, нині вже покійний, Вилієм на Хиваса, спокійно наваита- їнське малярство; у цьому його заслуги величезні.
цих бакцилів не можна бачити налістичну організацію, ніо
Дженинґс Брайен. На памятку цього .процесу и жили цілий віз ріжним` до голим оком, уставлені будуть перебувала в звязку з україи- „ПЛАТОН КРИЧЕТ':
антиеволюційної кампанії заложено в Дейтоні у- бром і відїхали, Та хтось за КИЇВ. — Так називається нова драмд най'тала-
ськими націоналістами і ста-
злодіїв. 'Почали їх до- у музею мікроскопи для вжит-
ніверситет шени Брайена. Тепер П Р 0 Ф Є С ? Р " Й У" уважив
гзчяти. Злодії зпочатку ьіп. 'ку публики. Вони будуть по-1 вила собі за мету спільну бо- новитшого наддніпрянського молодого, драматурга,
ченики цього університету внесли до лєгіслятури стагЛювалисьТ"а вре-um кинули І назувати баќцилі у 500-крат ротьбу в цілях усамостійнен- О. Корнійчука. Драму грають з великим успіхом
петицію за відкликання антиеволюцшного закона. ня Булорусі. в київськім театрі ім. І. Франка.
віз з кіньми й утекли. ному побільшенні.
Одначе в леґіслятурі є сильна опозиція проти від-
кликання` цього закона.
г
В О Б О Д А , ПОНЕДІЛОК. 18-го ЛЮТОГО, 1935. Ч. 403'

" S V O B O D A " (LIBERTY)


FOUNDED 1ВНІ
Ukrainian aawspaper poblisaed daUy except Sunday- aof
ДВА ШАКАЛІ Й ОДИН БІЛИЙ КРУК
пливало змагання забезпечити ж і ^ ^ . м Ш ^
політичну єдність краю^боро- Українііямііу^о тільки хит-
нити польський люд перед ви- рою і Аритною диверзіею,
1 н а н о ж
" і 3

НАБШТЕМИ,
at 81-83 Grind Street, Jersey City, N. J . народовленняи і т. зв. крвді- що мала своїми випарами за- НОВИНКА ПРО УРЯДУ ВАН-
Owned by the Ukrainian National As-ocfrtto-, Inc.
Під таким наголовком зібра- схід від Сяну —. ціле наше су- жем душ недопустити до пе- слонити 'перед очима'патріо- НЯ АСЕКУРАЦІИНИХ ПІД
" Edited by Editorial Committee. но в парйськім „Українськім спільство, від дітей і жінок до реходу польської землі в не- (ТНЧНЙХ,' одначе'Наївних галиць- ПРИЄМСТВ.
j Second Сіам Mall Matter at the Post Office of Jersey aty, H. J Слові" зміст дискусії, яка ве- старців, від соціялістів до кон- польські руки, підпирати поль- ких Поляків Добивання торгу
on March 30, 1 9 4 under the Act ot March 8. 1879. лася на сторінках польської серватистів, вхопило за збро- ське осадннцтво, будувати ко- за майбутнє Польщі з росій- Цілий стовпець своєї газети
Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103 преси у Львові В справі Укра- щоб зберегти національно- стели й польські школи, забез- ський урядом. Щойно після дає „Ню йорі'ќ Тай'ме" новина.,
at the Ac' of October 3, 1917, authorized July 31. 1918. нців під Польщею. Дискусія державну єдність східньої Га- печитн Полякам відповідний заняття ' Львова Москалями про приїзд до Ню йорќу г
SUBSCRIPTION R A T E S T та нс має ца ділі для Україн- личини з Польщею. Ми побі- вплив ув самоврядуванні, іўно- розсміялося „Слово Польське" шого президента Злучених
Поодиноке J , три цента. Three cents a copy ців ніякого значіння. BapTyej дили. Та Англія не хотіла `ви родовити польське міщанство, свобідно iV'щиро та впало а Держав, Ѓерберта Гувера. ц,,,.
_$6.00 .„уш. 9Ш тільки хіба з інформатив'ного І`анати повноти цієї побіди. Во зміцнювати Поляків під огля- радістю в рбійми наїзників. їхав `він сюди аж з`Каліфоріп,,
Ha пів року боку знати ментальність псіль- на в 1922_р. па^ііащому уряді дом матеріяльним 1 культур- Якжеж заховувався він (Граб- бо тут йогО Йменовано днрск-
На три місяці $1. ських світочів, тих, що деся`т- вимуат^йнесЄпия " до сслгму ним. Ця програма вдержалася ськнй) супроти своїх прияте- тором ojprHoro асекураціии.і ,
Число з аѓпаші (з англійською Friday's Issue (with Ukrainian
частю); Weekly): камн літ надавали напрям закону в справі введення до 2 с й обовязує в стороц- Москалів, що, занявши Га- підприємства. Приїхав на
Ня рік $ 2Л0 One year $ ? O l ольській політичній ідсольо- літ широкого територіяльного ництві Народовім і досі, не личину, святочно просолоси- дання дирекції.
На вів року $ 1-25 Six months S самоврядування у воєвідствах зважаючи на радикальні змі. ди, що ціла її частина з укра
Foreign and Jersey City Ratesi ії. Був Гувер на засіданню дц.
В Джерзи Ситі і Заграннцею:
Про ту дискусію читаємо ось східньої Галичини. І знову Ти політичних відносин, о- їнською більшістю, від Збруча рекції. Тревалб воно 20 міну т.
На рік . - $ 9 . 0 0 One уеяг S9.0C
__$4.75 що: (себто ґломбінськніі) -своїм бовязує тимбідьше, що русь- по Сян, є краєм „істинно рус- Дістав за це засідання к
..$2.50 В польській пресі велася не поправками до цього закону-j кий натиск у відношенн ским", що д о обіцяної Поля- подорожі та 50 долярів.
За оголошення редакція і давно своєрідна дискусія на забезпечив польське населення до Поляків і польської дер- кам автономії не може наде- зЧлени запомогових органі-
Тел. ‚.Свободи": BErgen 4-0237. . Тел. У. Н Союза: BErgen 4-1016. тему польської ендеції (вшех
на випадок реалізації його пе- жавн не тільки не зменшив- жати. Отже, що зробив п. зацій можуть бути вдячні
поляків) та ,їх відношення до ред руськими більшостями. Бо ся, а скгіїпився, приняв вираз- Ѓрабський? Чи може боровся цю новинку.
Адреса: "SVOBODA". P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
Українців. Започаткував ,п Ст.на Твій внесок сойм ухвалив, ні форми ірреденти як неза- як лев за улюблену ідею? Ні
Ѓрабський, відомий польський що воєвідські соймики, с лежницький український рух" Просто заяв'ив гр. Бебрінсько-'
ПО П Р И С У Д І провідник, автор т. зв. мовних ‚ниславівський і
законів, протиукраінськнх, як ськцй, складатимуться з двох
тернолі В тій дискусії несподівано з готов скликати
забрав голос проф. Т. Піні, Львова на конгрес начальних
ЗА ЩО 50 ДОЛЯРІВ?

Що міг Герберт Гувер іро-


У містечку Флеминґтон, Нні Джерзі, скінчився великий також.автор тези, що до 25JKO.I: польського і руського, визначний польоніст і літера- вшехпольських діячів і що во бити за 20 мінут засідання,
„шов" (видовище), що з того маленького містечка зробив років (від 1918 р.) Українців у чисельно рівних, при чому турпий критик, сам колишній їй затвердять московські пля ДЛЯ ЛЮДЄЙ, ОбЄЗПЄЧСНИХ V ції!
немовби осередок світа. У „Звичайнім часі" воно має 2,800 Польщі зовсім не буде. Ця тс- низка найважпіших ендск. З винятковою отверті-
ти. Дістав від Москалів відцо
асекураційній компанії, вартц
мешканців. Підчас „шову" мало 1,200 людей більше. Ного те- за Ќрабського цілковито збан- врндного життя справ булаб стю виступив він на сторінках відь — поличник, що Росія
було 50 долярів?
леґрафічннй бизнес обслугує звичайно сам залізничий агент кротувала, що признав сам загоджувана за згодою о- „Веку Нового" (16-17 м. м.) такого затвердження не потре-
бує. Та про це п. Ѓрабський Загалом, що можна зробити
та один післанець. За час „шову" воно мало два телеграфічні Ѓрабський, а що більше, сам бох кол, а снравя, щО'торка- проти Ѓрабського й Гломбін-
уряди, понад сотнќі урядовців та цілий відділ післанців. Воно він минулого року ствердив ються тільки одної національ- ського та взагалі проти мовчить, у свому листі. Від за 20 мінут? Таж заки привели
часу обняття влади в 1919 р. засідання до порядку, вже ві -
було получене одним безпосереднім дротом з Канадою, aj зріст українства, шо його на- ностн, 'пЬ.таджува'.ю 'би 'кожне деції.
другим дротом з Лондоном. Багато газет подавали стеногра- годі порівнювати з персд- коло окремо. Та після упадку коли, напр., вертаючись із за но скінчилось. Як ЗМОВИЛИ
фічні протоколи з кождого слова, там сказаного. Цілий світ воєнними часами. Але якраз кабінету Лойда Джорджа ан-
Проф. Піні вказує, що дізними листами польського „Отченаш", то на ,;Богородн-
видно хотів чути кожле слово, сказане в Флемингтоні. Не ці- банкротство тих тез і поѓля- глійська дипльоматія переста-
деція накинула загаловн По посольства в Букарешті членів це Діво" вже часу не стало
ќавйвс'я світ міжнаропнімн розбройними конференціями, причинилося до упадку цікавнтись Українцями. То-ляків найбільш абсурди бувшої української армії і Як прочитали спис директорії!,
гляди про Українців і ще сьо границі заковано в кайдани то певно зараз казали на „цей-
ні американським конгресом, що має вирішити золоту мо- авторитету Ѓрабського між мў теж пізніші уряди й сой-
ду" посвідку-підписувати.
нетну стопу, стільки, скільки цікавився тим, що діється у вшехполяками, передовсім між відложили оправу самовря- годні „в давній Конгресівці пс запроторено в заражену ти
Флемингтоні, на суді молодого німецького іміграита, столяря иехпольською молодю. довань у цілій Польщі. Зате ресічний громадянин уявляє фо.м тюрму — аж до підеў Отже в чому тут заслуга
по фаху, обвинуваченого за викрадення й убивство дитини І ось незадоволений з полі- разом із Туґуто.ч я за Твоєю собі Українців як юрбу хун нення , необзнаномленому Герберта Гувера?
відомого в усім світі летуна Линдберга. Був це найбільше ві- ІЧНОЇ дінльностн молодих згодою опрацював і перевів-у хузів, які за кожною карпат- льокальнимн відносинами вар Хіба в тому, що Гербер: Ѓу-
ломнй суд наших часів, можна сказати всеї людської історії. вшехполяків, Ѓрабський опуб- соймі мовні закони, що касу- ською скалою чигають із кри шавськрму урядови нещасної вер відома особа та що бага-
Приїхали на нього сотні найкращих газетярів. Багато газет лікував на сторінках ендецько- ють права руської мови вимн ножами на прохожих По .‚пацифікації" (бо запроєкту то людей, побачивши його
прислали як своїх представників відомих авторів. Телеграфічні го „Курєра Львовского" от- другої урядової мови в бувшій ликів`'. вала її гі вмовила'в уряд фотографію й новинку про
дроти пересилали від них по 300,000 слів кождого дня. вертий лист, адресований до Галичині та признають бать- Проф. Піні говорить, що по. ція, а опісля сміялася в кулак, нього в звязку з асекурацій-ч

Прокураторія прислала на розправу цілі троки доказів. другого такогож старого кам 20 дітей, що жадають на дібна дискусія, що її веде що так зручно вдарила Ўкраїн ним піприємством, захочуть
Виступали багато свідків, преріжних знавців: письма, дерева, вшсхполяка, Гломбінського. с уки польською мовою, такий Ѓрабський з Ґломбінським, ців і санацію), завжди ендець приступити до цієї організа-
тощо. Шість тижнів треба було, заки переслухано всіх свідків, иста того вибираємо лише де самий голос, що батькам 40 ді народів із виробленою п Ке правління в Галичині несло Ції.
заки розглянено всі докази, вислухано промов адвокатів 1 які уступи: тей, що домагаються науки тичною культурою та високою зо собою` безправство, Чи це, що Гувер став дирск-
прокураторів та судді. За 11 годин нарад присяжні прийшли „Памнтаю, одного разу ѓа руською мовою". етикою може вестись хіба сйльство й посів нснавт тором асекураційного підири-
до однодушного морального переконання, що підсудний пев- лицькнй намісник спитав ме А ГломбінськиЙ у відповідь щільно зачиненій кімнаті. Це Автор далі `вказує, що з того
ємства, значить, що цс асску-
но викрав дитину та вбив її. Люди, що докладно читали пе- не, що задумую зробити з Ру Ѓрабському писав між ганебні справи заковуванії посіву „виросла найстрашніша раційне підприємство міцне?
ребіг розправи, знають, що на таку вину безпосереднього синами в Галичині. Я відпо тим такс: „Під австрійською братнього народу в щораз річ, що могла стрінути Поль- Ні. Як воно міцне, то не тому,
доказу не було. Гавптмана засуджено на основі посередніх до- вів, що провідною думкою Де займанщиною цю cnf строгіші пута неволі, при шу: погорда в цивілізованому,
що там Гувер директором
казів: мовляв, коли він мав у, себе стільки грошей з викупу, мократії Народової є, шоб Га (руську і т. зв. українську") му польському громадянству чесному світі. Надія, ц Отже йменування Гувера ди-
зложеного за дитину, то він певно був чимсь більше, як не- личТіна після розвалу Австрії польському народови накину- вкладали в руки нагайку. ляв, за 25 літ не буде в Поль ректором цс просто внкорн-
винуватим одержувачем грошей. Він певно мачав у справу ввійшла до Польщі як нсроз ла радикальна руська пропа Можна уявити собі ганебнішу щі Українців, є одною з най стовування` популярної особи
пальці так грубо, що за це йому належиться кара смерти. лучна цілість із рішучоќ ґанда, що змагала до опаиу- більш діявольську роботу? `і більших' нісенітниць, для розголосу підприємстві
Відомо, декого таке розумування може вдоволити, а декого польською перевагою. І було вання східньої Галичини, ви проф. Ѓрабський говорить і видумав ендецький ум; хіба що
ні. Декому може видатися це несправедливістю, а грубим її це провідною думкою не тіль- кипення Поляків ‚‚за Сян", ви гордістю про цс як про орли автор (Ѓрабський) думав про ЧИ ВОНО СПРАВДІ ТАК?
нарушенням. ки нашої партії, але іі усіх иласненнн польських земельнил ні здвнги свого життя, а його те, шо Українці в тому
Коли відповідь, яку присяжні судді дали на питання польських патріотичних орга- власників прн помочі хлібо приятель і співробітник у' ЦІЙпишіться поза межами Пбль Завзята конкуренційна бо-
вини Гавптмана, не може кождого вдоволити, то ще гірше нізацні у східній Галичині: Co. робських страйків і захоплен ділянці, проф. ГломбінськиЙ, Щі". Кінчає автор словами ротьба між ріжнимн підпри-
мається справа з питанням: що властиво сталося з дитиною колів, Т. НІ. Л., Кулон Рольні- ня .мілїонрвої маси польськи.` доповнює образи тих радісних „Посилаю вам (ендекам) слова ємствамн, що ще більше заго-
Линдберга? Хто І як її викрав? Хто її вбив? Коли? Де? Як? чих, Гарцерства, Дружин Бар- хлопів, ща від віків осіли на хвилин минулого й жалісно погорди". стридася через господаревќу
Розправа цього питання не вияснила. По розправі світ знає тошових, Організацій Народо- Червенській землі, до русько зітхає: „Так, так, мій Пр вг
Здав?ЯВ "ше один` „білий крізу, спонукала деякі підпри-
про саму загадку злочину менше-більше саме стільки, що знав них, Стшельніци Львовскої національностн, як руських зеньку". крук", щ о ` таксамо отверто ємства подавати справді дивні
перед розправою. Коли взяти під увагу ту велику масу людей, Скал, Ґвязд... Отже, коли у ‚‚латинникіп'`... Називаючи ста. „Це на тереиі Львова хіба у правдивім'світлі представив оголошення.
що займалася розвязкою загадки, великі кошти, які ця робо- країнськс військо знечевя опа- новищс` епдеків в українськії! найбільші народові грі би сана`цію it польських соці: Недавно появилося в нюйо`р-
та потягнула, то маємо справді гарний образ обмеження люд- нувало в листопаді 1918 р справі дефензивним (!), Ѓлом старі лиси, що чверть віку во лістів у їх відношенні до У ських газетах величезне иа пів
ського знання. Львів і всі міста та повіти на біпський ќажѓ`, що „з нього ВИ- днлн галицькі гуски по воню країнців. `М'али б ми тоді все сторони оголошення з образом
чих манівцях... пригадують со Зстороннє та найбільш обєктив. челя. Думаєте, що це оголо-
Ф. Г. бі і суспільству славні діла не (бо...самими Поляками) о- шення, крамниці з музичними
світлиці. .Цімко.м успокоївся не дуже припало до вподоби
ьвівської ендеції, собі на сла-,світісііня' польської політики
аж тоді, коли зі стола спрята Не знав, ЯК ного розуміти. інструментами? Або може о-
СМАЧНА СЕРНИНА ли і подали чорну каву.
Директор
— Чи староста лише хоче ву, а молодим на науку. Тс
не сумнівався, троХа пожартувати, чи справді що зробила в Галичині єн'
`' ^"рЃот'и' О' країнців.
голошення музи'чно'ї школи'
Або може оголошення кон-
(Оповідання), що про його пригоду в сінях питає, кого Я хотів би мати ін- деція, є безумовним злочи церту якого челіста? Та де
служниця розкаже майорови спектором? ном, і то таким огндцим, що Щ ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦП. там! Це .Оголошення горівки
Волів нс таїтися з тим, щоби Відповів внминаючо. людському кодексі хіба нема Напис Каже#' Ця горівка така
Обід у майора зачався.ста забагато на його родину і за- Дописувачі: І редактор,
майор нс погадав собі про цьо- — Я справді про се ще пс на пс'і відповідно великої ка мягка, ях голос челя.
рим коняком і закускою. По повідженніі гість відкликав
го Бог зна що. Та цілої правди дум.тп. Бл на.щож мені про та ри. Неслушно хвалитеся, п коректор, і друкар сліпають Інше оголошення подає а``
тому пішла страва за стра- свій приїзд, дав мені всю по-
не сказав. Сказав липі тількі ке думати? Не Я іменую ін проф. ГломбінськиЙ, що Ви і- сі разом, витрачають даром на лнсину. Думаєте, що цс -
вою. Сам господар ходив від хрсбтнну. Се мабуть за тих па-
що має ревматизм шлункових one ќторів, ні іш моє прсдло ніціятор енд'еції. Не галицько час і питають один одного, як голошення якоїсќь лікаря?
гостя до гостя і доливаючи до ру куроиатв, які я одного ра- прочитати в дописі те чи інше
нервів і деколи приходить жспня іме`нують їх. го вона походження, Цілий Може якогось а т ж а р я ? Мо-
чарок, заохочував нити. Знов зу дав був'йому.
атака. — Всеж таки ви своїх това плян прийшов із Варшави іми і назвище. Зміст можнл же якої фабрики ліків? Ні. їй`
приступивши до директора Годі було при всіх виплюва виправити, догадуючися,
промовив до нього з докором. тн. Директор давився, силќу Директор їв останню серни- ришів добре знаєте. Я маю Привів його з гурта Р. Д.чов оголошення молочарні: м ' ;

двох к'андидатів. Оба дуже ського Зиѓмуѓнт Васілєвськні дописувач думав чи хотів
— Виж не пєте нічого, пане ючись проковтнути бодан сс, ну. Він взагалі на дичину вже писати, але'назвища дуже важ- в, пийте молоко, а ніколи ні'
добрі. Не знаю, за котрим :- і купив у 1902 р. Ст. Щепанов.
директоре! Чи ви може абстн- що вже було в його устах. Во- нс міг дивитися. Очевидно й ко, а то й неможливо додума- будете мати лисрчи.
нент? на полювання більше не хо них вставитися. ського „Слово Польське", по-
твсь, якщо воно невиразно на-
но ніяк не хотіло протиснутися
Директор посоловів, дума- ставив його під редакційним
— Вино лишу на пізніше, аж далі проликом. Навпаки, пха- див. Рушницю продав і грош писане. Через те потім стільки НЕ ДИВІТЬСЯ НА ТЕ. ЩО Я
ючи: ч лядом дуже високо та при
скінчу сю печеню, ВІДПОВІВ лося вперед. Саме в тій хвили за неї заніс до банку. не'порозумінь і спростовань. РОБЛЮ, А НА ТЕ, Щ О Я
Одної днини староста зін- — З його слів виходить, що його помочі зачав із небува- Як хто не вміє писати, то тре-
директор. — Я не годен відір- директорови привиділася чер- КАЖУ.
маю якогось суперника. Ма- лим спритом замінювати Гали. ба иіти до такого, що може
ватнся від неї, така смачна, вона селезінка. Затуливши у- шоися з ним на пўлини і питає:
іину в ендецьку кольонію. Сам, цю роботу сяк так виконати.
Вже їм третю порцію. Сором- ста серветкою, схопився зза — Чи ви, пане директоре, буть один з моїх товаришів Не вірите? Спробуйте. П
дав старості ліпшого хабаря, чк російський підданийі три- А такі тепер уже всюди знай-
но признатися, та я такого де- стола, вистрибнув до ciueft і знаєте, що за місяць ваш ін- ДИВУ'ЙТЄСП, ЩО МІЖ Директора
як я. мався в тіні, повірюючи важ- дуться,
дікатесу ще в моїм життю не т а м . . . вся сернина висипалася спектор іде на емеритуру? ми молочарського підприсм-
Я вибираю між Михнець- ніші становища одиницям,
їв. на землю. , Серце директорови забило- ства є теж люди з лисиною. Н
ким і Сагаревичсм. Кого з них здібним радше до безоглядно.
— Смакує вам? — спитав З гостей ніхто того не ба- ся радісно. Нс сумнівався, що не тому, що молоко на лисин'
ви порадили би. мені? го послуху, ніж до шукання` ВСІ НАВЧАЙМОСЯ СВОЄЇ
майор вдоволений.—І я такої ив. Лише служниця вибігла староста тому забалакав до ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ І не помагає. Це тільки для Д'
Директор поблід. Стояв, неї власних цілей і шляхів". Вка-
смачної печені давно не їв. з попелом на лопатці, насипа- нього про інспектора, бо зага- хоче навчитися доброї україи- бра недойірків, які в оголо-
відповідаючи. зуючи, що дикою демагогією Хто ської літературної мови, той МУ-шеннялле вірять.
Мушу ще раз подякувати на- ла попелу на сернину і стала дав спитати його, чи він не
— Бачу, .і вам тяжко ріши- ендеція здобула польську пуб- СИТЬ ПЕРЕДПЛАТИТИ науково-
шому старості, бо то він при-мітлою вигортати за поріг па схотів би зробити з себе іќер- популярний місячник Шукав один лисий лікарок
: тися, — мовчанку перебив лику, автор далі пише: „Та
слав мені сернину:.. ц лий подвіря. тву, приймаючи такий тяжкий ;
на лисину. 'Аптикар радить іе
староста.'—Ну. котрий з них зпоміж цієї великої громади
чомбер. Майор і Його гості гада- обовязок.
ліпший? прихильників майже ніхто —і
„ Р І Д Н А М О В А " му одно лікарство.
З руки директора висунувся ли, Що директора заболів зуб, — Справді? — спитав ди- присвячений всебічному вивченню „Але,, ванег.в мене лисина не
Директор троха не гукнув очевидно крім „начальства" —і української мови.
ніж І з бренькотом впав на або, що він вкусився, в язик. ректор, неначе би здивований, Головний редактор і видавець вчорашня. Чи виросте мені н`-
голосно: не здавав собі справи' а то-
землю. Саме в тій хвили в йо- Коли вернувся до їдальні, був що таке можливе.. проф. д-р Іван Огіеико. лосся? '1

го роті був чималий кусень! блідий як стіна. Хоч господар — То ви не знали сего? — — Оба чорта варті; І ти з го, якій справі служить —
Передплата: 2 дол. річно,' 1 дол. „Пане, від цього ліку волос
майже ніхто не знав перед вій-
сернияи. Директорови бачило- просив Йото, щоби взяв ще тепер здивувався староста. — ними! піврічно.
(Кінець). ною, що крім особистих ін- Адреса редакції й Адміністрації: так росте, що як старий куфер
ся, що той кусень здувається, одну порцію сернини, він від-То ви мабуть ще не ЛОМИЛИ ним посиарувати. то вже завт-
тересиків, достоїнств, доходів, WARSZAWA, ul. STALOWA 25 m. 10.
росте; робиться щораз біль- повів, що й для найліпших собі голови питанням, хто з у-
передусім влади, галицька ЧИГАРТГЕІ — ПЕРЕДІТЛАЧУРГГЕ! ра він бороду буде мати".
ший і розпирає щоки. присмаків є максимальна міра. чителів нашого повіту був би Адреса Обєднання: ‚‚А чомуж ви, пане, не вжи-
ендеція була тільки параваном,
— Від старости? — вистог- Лиш проти вина директор не найліпший. Кандидатом на но- ваете цього лікарства?
нав. OBYEDNAJYYE, , % J " поза яким у Королівстві ниш- ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
протестував. Поки полумисок; го настідника і н а . . . вашого (

продавано незалежність „А, я? Я ходжу лисий, щоб


V , — Так. Сказав мені, що ді-'з серниною стояв на столі, він нового зверхника? P. О . Bon 122, Htxhoti T W m a T ^ ' В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО
ПОЛЬЩІ за миську кепського люди бачили на мені, як цс ін`-
став цілого рогача, А що се давивсід в. противн-г сторонўі Таке питання директорови НАРОДНОГО С О Ю З А . гарно з лисою головою".
самоврядування, т а шо зааран-
1
СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, .18-го Л Ю Т О Г О , 1935,

THE FAMINE IN T H E S O V I E T ЎКРАНЕЦЬ — ГЕРОЙ ОБОРОНИ' Крім відомого читачам цо-


З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ HE П М Ч , УКРАЇНКО чесного комітету відомих ар-
UNION, . ПОРТ АРТУРА. В ШЩ, тистів Американців і Українців
Не плач, Українко, що люд твій в неволі, Краще заспівай їм пісень про героїв, (з новим додатком професора
I he undersigned relief orga.Tiza-1 В „Свободі" 3-9. лютого бу- Н Ю ГЕИВЕН, конн. Щ о рабом він-стогне у чужім ярмі; Щоб вони такими стали в слушний час. М. Букіника), товариство при-
I . embracing various churches ла передрукована з краевого Сльози не поможуть, лише тінь упаде Сднало покровителів, які впла-
;
Навчи' їх, щоб спини молоді не гнули
! , nifessions laboring on be- часопису „Новий Час" стаття s -Забава для вищої ціли. На тебе й змагання, до волі твої. й не ходили в світі із раба тавром, чують річно більшу суму. Є
j !i ui і he victims of the famine п. І заѓ. ‚‚ЗОліття. упадку Порт
U Дня 27. січня відбулися на- '-, - ' З " - , . ` . :`Х` `З'``. - - . А життєвим шляхом ступали відважно, ними: Товариство „Дністер" в
-4,viiM Russia, consider it their Артура", в якій виказано, що ради Української Політичної Не проклинай нишком ти ворога свого, . -
Із гордо піднятим угору чолом. Ню РІорку (відділ Зѓ' Н. СоЮ`-
in make public the following в обороні тої кріпости на Да- Організації стейту Конетикот, А -явно до бою всюди -з ним ставай, Щоб завзято ` бились за всі права свої. за), Товариство „Просвіта" в
лекому Сході п'оклали свої гот і делегатів молодечих . това- Не з мечем і крком, бо ти не до тоѓр; П трусами не крилисі під мирний покров, Ню 'Норку, Місіс Горес Бі-
Маєш сина, дочку. — їм зброю віддай. Але щоб віддали, як прийде час слушний,
W.' have gained the firm cori- лови багато Українців з При` І-ридгв, Було це в домі п. Софії ґельов, Міс Флореис Касіди,
ч , ai — a conviction unaffected диіпрянщини. Бережицької. Не плач, не розніжнюй сердець д)тей твоїх,'За Неньку Вкраїну життя своє й кров. пані, Стефанія ЧапеЛьська, па-
і .titcsmenjs to the contrary — До цеї статті надіслав проф. Досить сентиментів тих уже для. нас! Анастасія Рибакова. ні Марія Кінаш, п. Стефан Ков-
Рішено влаштувати велича-
ih.n a considerable part of the Л. Бачинський з Перемишля вий баль у готелі Тефт дня 9. баснюк, адвокат Стефан Мах-
Ь . ,a population is once again додаткову інформацію такого березня, про .що буде окреме ціпський, и. Мирон Сурмач.
displayed his talent by singing
i:i imminent danger of famine. змісту: оголошення. На тім балю ма- several Ukrainian songs, well У В А Г А ! ^ Н Ю Й і И ^ . Й ^ Ш Л Й і л Я ! ^ УВАГА!Крім того товариство приєд-
1 the last two years informa- З подивугідних героїв обо- тимемо впливових Американ- нало поважне число активних
lion of unimpeacheable authen- рони Порт Артура, що особи- ців, як мейорів міст і інших ви- known to his people.
licii and emanating from eye- сто був 'мені відомий, був по- щих Gursky sang in both artistic and
урядовців і політиків. humorous fashion,
Mr

depending
ф СЕМИЙ МУЗИЧНИЙ ВЕЧІР т членів.
Не всі члени і симпатиќн бу-
вають на музичних вечорах
I - V . e s lias testified to the dis- ручник Володимир Іличев- Баль має на меті запізнати ТОВАРИСТВА ПРИЯТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ
: . in various parts of the Soviet ський, родом з Катеринослава. тих Американців з Українцями upon nature of the piece. : :: : відбудеться : :: : кождого разу, бо це навіть не-
і ,n, while at the present day Miss Hrycey ended the pro- можливе, ал'е звичайно буває
Про його геройство вийшла підчас товариської забави. gram by playing another Ukra- В С Е І В Д Д Н Я 2 О - Г О Л Ю Т О Г О ( F E B R U A R Y ) 1 9 3 5 Р О К У
r vc:i Russian sources allow it окрема брошурка, яка в десят-` Тим чином бажаємо їх ‚‚зукра- на вечірках дуже дібрана і до-
; ippear that a large part of ках тисяч ширилася між вій- їнізувати". Позатим матимемо inian piece called "Russalka," В САЛІ STUDIO CLUB OF NEW YORK CITY, 1 численна публика, яка
which she played with ease antt 2tP EAST 77th STREET, NEW YORK, N. Y,
the population in the famine ськом і цивільними людьми. веселу товариську забаву для feeling. We, the listeners, hope вже привикла слухати досить
в годині 8:45 ввечір.
areas has been deprived of its складні твори і ‚‚ввійшла у
По упадку Порт Артура по- самої приємности. Це підпри- to have a Ukrainian Hour, not Цікава музична програма, особливо струнний квартет
reserves and is at the mercy of ручник Іличевський був по- ємство буде в руках нашої мо- 3. Лиска, виконуваний з успіхом в столицях Европи, як і ви смак" слухання музики.
famine. Foreigners of a notori- кликаний на авдіенцію до' ца- лоді й уже з того боку заслу- once in two months, but every ступ українського хору ім. Лисинка з Джерзи Сіти під упра Вже тепер іде підготовка до
PRO-Soviet attitude have ря Миколи II., який обняв йо- гує на пояертя. Буде влашто- week, and that we can also have вою п. А. Гели, звернули на себе увагу чужих і своїх. -те
восьмого музичного вечора.
these artists with us soon again. Великим кроком вперед буде
wl that the harvest is ex- го і, цілуючи, дякував за ного ване на більшу скалю. Д о ба-
"A listener." влаштування подібного кон-
poor and that in places геройство і приклад зразково- лсвого комітету входять: ( Е . ПОЛЬСЬКУ СПІВАЧКУ ВИ- З УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ.
the yield amounts to nil. At го, відважного вояка. ПилиПчук, предс, Василь Віси- церту в Українській Галі в Фи-
СЕЛИЛИ З ЛИТВИ.
the MINE time eye-witnesses re- ладелфії дня 16-го березня ц.
Виїхав він звичайним воя- нок, секр., Текля Голубович. NEW YORK, N. Y.
До Ковна приїхала була ци-
Д А Л Ь Ш А ПРАЦЯ ПРИЯТЕ-
Також приготовляється на
r 4i.it the crop was collected ім. У японській війні наго- касієрка, О. Мерещак, бизне- ЛІВ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї М У З И К И .
.. ih a severity hitherto unknown. роджений усіма 4-ма ступнями совий адміністратор. Для про- Ukrainian N. Y. U. Studenta ми днями польська співачка той місяць збори членів тюва-
I' was only in this way that the ордеру святого Юрія, що є паґанди в, газетах вибрані: Present Program. Бандровська-Турська, що ви- Товариство Приятелів Укра- риства.
.iKilition of rread cards in the найвищим боєвим відзначен- Ольга Щербай, Ольга Небор, ступала там на концерті. Бан- їнської музики влаштовує дня роман Придаткевич,
I was so enthused by the Uk-
- became possible. дровська-Турська мала ще ви- 20-го лютого Ссмий (місяч- завідуючий програмою.
ням; перші два нижчі ступні — В. Мерещак і М. Гасовська. inian program last nigth at New
ступати двічі в ковенській дер- ний) музичний вечерок в
A.IS the army, the industrial срібні хрести, два вищі — зо- Ольга Небор. York University that it left me
f p il.ition and various other лоті. жавній опері, але литовське Студіо Клоб оф Ню йорк Сіти. Добрий голос
exceedingly proud of my coun-
4

p- . a.'cd groups in the towns trymen. These recitals should be іністерство внутрішніх справ Буде виконаний перший раз Артист: — Чи'ви заприміти-
За боєві заслуги дістає офі-
v.H.I were the chief beneficiaries repeated often and in varied цьому рішучо спротивилось і в Америці ‚‚Струнний квартет" ли, як учора мій голос випов-
цирський чин підпоручника, CLEVELAND, О.
,.i THE harvest, the very existence forms, to impress upon Americ- Бандровська чусіла негайно молодого українського' компо- нив цілу салю?
ім поручника, дістає до-
- the agrarian population, and Ukrainian Radio Hour. ns and even Ukrainians of thc виїхати з Литви. ` зитора Зиновія Лиска. А що — Розуміється! Я навіть зав-
смертню пенсію, а при облозі
more especially that of the non- mportant and intrinsic vanae of звязку з приїздом Банд- це для музичного світа . ін- важав, що багато людей вий-
Порт Артура один місяць слу-
i lectivized peasants, is seri- On February 8, 1935, the Uk- our culture. People know so ровської до Ковна литовська тересне, тому запрошено на шли з салі, щоб зробити йому
жби почислено за рік.
endangered. The gravity rainians in Cleveland had the little about us, because repeatedly націоналістична студентська цей вечорок деяких важних більше місця.
Не даром дістає він ті поче- pleasure of listening to the Ukra- have suffered absorption at молодь хотіла ўладити проте- представників музики в Аме-
- : a position is admitted in a
сти. Кровю своєю заплатив по- nian Cultural Garden Hour the hands of politically stronger стаційне віче, але ректор ко- риці. Виконання цього твору
Government decree of the 26th
ручник Іличевський оборону er W J A Y . Mr. E. Malisky, nations. It is needless for me :ького університету не до- в Америці треба завдячувати
December, 1934. This degree ВИСТАВА УКРАЇНСЬКИХ
Порт Артура. Дістає 17 ран, з prominent Cleveland attorney, to enumerate the endless amount зволив ўладити віче. теперішнім сприятливим об-
deals WITH the supply of seed книжок
одна дуже тяжка в чоло, and president of the United Uk- Ukrainian elements to be ставин. Твір зацікавить цілком
.:.:. to the collective farms, В Сурмі того місяця ВІД-
уратить праву руку, а найгір- rainian Organizations of Cleve- found in Polish and Russian певно теж і нашого слухача. буваеться ВИСТАВА україн-
and for the first time makes ської книжки. Білье тисячу
ше: тратить зір на обидва ока і land, opened the program by giv- theatre, music and literature; P A I N - E X P U L E I Атракцією цього вечора буде
mention OT the "elementary need" нових книжок ЗІ всіх земель,
калікою вертається до рідно- an interesting speech about doubtlessly, you know more теж виступ хору ім. Лисенка з де жиють Українці Цінні
existing in a number of the agra- книжки, чудові обгортки наА-
го мста, де витають його, як late Professor Michael Hru- bout it than I. Ukrainian cul- Джерзи Сіти, під управою П.
rian districts as a result of the краших українських малярів.
великого героя. На жаль, дру- shevsky, the famous Ukrainian ture in the universal culture of Андрія Гели. Є що вндгти свому І чужо-
жина його покидає, бо не хо- historian and yvriter. and also man. has a rightful and unique му. ЗаЯдіть оглянути ті у-
Steps should be taken to pre- Постійна й уперта праця країнські нові книжки.
че — каліки. the first president of the Ukra- place. It must be nourished. S U R M A ,
vent. IN the coming spring, the ‚‚Приятелів" ЗЄДНала собі вже 103 A V E . A , NEW YORK
Треба додати, що поруч. inian People's Republic. Last night yvas but a meager
repetition of events like those симпатію і піддержку, і тому
Іличевський походить зі ста- After Mr. Malisky ended his step to settle ourse3ves more
ch took place in 193 3, when продовження місячних сходин
рої української родини Запо- talk, Miss Olga T. Hrycey, young firmly in our rightful place. 1
. ї`ї numbers of innocent per для добра української' музики Одинокий свідок.
as perished in the Ukraine, the
ріжжя. - Cleveland pianist, played a Uk- offer to all the people responsible є набудуче запевнене.
До смерти в 1930 р. він почу- rainian piano selection, from the for this delightful program the — Чому ви хочете, щоби
'."З'а'- district, in Northern Розвиток товариства можна вязничний сторож, а не хто ін-
1 вав себе Українцем і ніколи не Ukrainian operetta "Zaporo- ppreciation and thanks of my
aucasia and elsewhere. теж пізнати і по членах, які ший потвердив вам свідоцтво
нарікав на своє каліцтво, а жа- zhctz za Dunayem", and played American friends.
1: has always been the opinion себе з товариством утотожню- моральности?
лував, що не міг послужити it in such manner as to win her — Були часи коли і я їз;
ot ihe signatories that humanita- Michael Michalow. ють і помагають його розвит- — Бо він одинокий свідок,
Україні 1917-го року. listeners. власним повозом!
ri.in questions should be treated І'кови. який справді може посвідчи-
quire apart from political and - The following number on the Колиж то було?
В КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ XA- Тому подаємо до відома теж ти, що зиав мене два роки, та
social interests. They consider it ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО program was by Mr. Peter Gur-
sky, former member of the Ukra- Tl П О В И Н Е Н З Н А Х О Д И Т И С Я - - Як мене ще дитинќ важніших 'членів иокровите- що я ввесь той час ні разу не
elementary duty not to observe В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО
ЧАСОПИС „СВОБОДА". нянька"возила в візочку. був пяний.
silence in the present circum- НАРОДНОГО СОЮЗА. inian Opera in Kiev, who
MANCES. They therefore appeal
la THE conscience of the world
on behalf of the populations жити лист до марморного ва- до такого зухвальства, шо в І думування, змінюючи харак- „‚Ага!... —- подумав, як поба-
ih are now threatened with зонка, що там є наліво від ви- ролі приятеля голосно заки- тер письма,' написав таке: „ Д о чив поліцая. Як дійшов до ви-
death by starvation, and demand
I in order to avoid a repeti-
ПІМСТА ноградної альтанки.
— Знаю, знаю.
нув його жінці, що замало пця Долинова. Поважаний ноградної альтанки, сів на ла-
дбає про здоровля чоловіка. Пане! Коли до шестої вечером вочці за корчем, Івпялив очі у
вазон і ждав. Страх, який був
tion of the tragedy of 1933, — То буде й поетично й та- А жінка, начеб нічогісько, ди- чині, 12. вересня, не покладете
басовому голосі. — І ти. Брутс! нетерпеливий.
light must be thrown on the Лев Савич Туманів, звцчай- ємно, зовсім щось нове. Hp до- вилася на чоловіка солодкими двіста рублів у марморний ва-
position and the necessary assist- ій смертельний, власник капі- Невже і його зловила? Якаж відається ні твій товстюх, ні очима, сміялася весело, гуто- зои у міському городі,' по лі- Точно в шестій годині зя-`
ance be assured. талику, молодої жінки та по- ц ; ненаситна баба! Одного дня моя жіночка. Добре? рила найневинніше, так, що й вому боні від виноградної' аль- вився Дегтярів. Був видно в
InterconfejBkmal and international важної лисини, грав раз у кар- не може прожити без роман Лев Савич випив іще одну орт не міг би підозрівати танки, то згинете, а ваша га- найкращому настрої. Підсвис-
Russian relief committee of the ти на імянинах у приятеля. Як су... чарочку та вернувся до карт. ї в зраді. ‚іянтерійна крамниця вилетить тував.і курив цигаро.
„Побачиш, зараз довідаєшся,
European central office for church програв доволі гарну суму, . — Завтра я занятий, — го- Відкриття, яке щойно зробив, Як Лев Савич вернувся до- у повітря!"
assistance under the leadership of пригадав собі нараз, що вже ворнв бас, - Коли хочеш, на- не приголомшило його, не зди. дому, був лихий та псвдоволс- Як Лев Савич скінчив цей що це таке „індик" і „Соба-
кевич" — радів Туманів. —
I Jr. Lugcn Choisy and Dr. Adolf довго не пив горівки. Встав і пиши мені шонебудь завтра... Бувало, навіть нітрохи не схви- ний, начеб на вечерю замісць лист, аж підскочив із радощів.
Пожди!
Keller, Geneva. навшпиньки пересунувся по` Буде мені дуже приємно.' Та лювало. Давно вже минув час, лятини зїв старий кальбш. — Щ о задумќа! — мимрив,
Дегтярів підіййгов до вазона
Ititcrconfessional and international між кріслами, перейшов ѓо ми повинні якось зорганізува- коли т о він обурювався, зчи Може бути, що поборов би затираючи руки. - Чудово!
та недбало встромив у нього
assistance committee for the fam стиѓшу кімнату, де танцювала ти наше листування. Треба няв бешкет, сварився та навіть себе й забув би, та жінчине Кращої пімсти сам діявол не ?уку..і Лев Савич устав і впя-
a AREAS in the Soviet Union un молодь (тут із усмішкою, по- щось придумати. Почта- ие бив — махнув рукою на все щебетання і її усмішки що придумає. Самособою, що ку-
пень налякається, дасть зараз тив у нього очі... Дегтярів ви-
tier the presidency of Cardinal турливо та по батьківськи зовсім безпечна. Коли я до те- та дирився на романси своєї хвилини пригадували йому „ін- тягнув із вазона маленький
Innitzer, of I Vienna. поклепав по плечах мо.тсдо бе напишу, то твій старий їн- жінки крізь пальці. Всеж було дика", „товстюха", „гусака". знати поліції, а поліція коло пакетик, оглянув "його з усіх'
го аптикаря) та чмихнув мя дик може переловити лист у йому неприємно. Такі слова, Вибитиб по пиці драба... естої години ўладить засід-
Jewish Relief Committee for Rus боків, здвигнув плечима, а з
under the, leadership of the лими дверима до буфету. Там
листаря; колиж ти до мене на- як „товстюх", „старий індиж скомпромітувати його при- у біля альтанки в корчах і лиця його пробивалося велике
Chief Rabbi. Dr. David на круглому столику стоя.тиЧ пншсш, то моя відбере під M 0 - ‚Собакевич" обиджували t людно. — І думав собі тепер, схопить пташка, як полізе за зчудування - в пакетику були
Fcuchtwang, Vienna. пляшки, карафки з горівкою...' ю неприсутність і напевно це- що Добре булоб побити Дсг- листом... То-то перелякається. два сторублеві банкноти. Дов-
Біля них, попри інші закуски, речитає. — Якаж це Наволоч, цей Деѓ- тярова, застрілити його в дво- Заки справа виясниться, дра- го приглядався Дегтярів гро-
лежав на тарілці, зеленіючи від — Тож що робити? тярів - - думав собі, як запи- бої, наче горобця... висадити буга намучиться, насидиться... шам. Вкінці, не перестаючи
1935 РІК Є ЮВИЛЕЙНИМ РО- цибулі та пЄтрушки, селе`сць jj — Треба придумати якусь еував те, що програв у карти. посади... або вложити Славно! здвигати плечима, встромив їх
вже до половини зїджеиий. Лев штучку. Службою також годі — Як стрінеться зі ‚мною на ву- мармурний вазон щось непри- Лев Савич приклеїв марку, у кишеню та сказав: „мерсі".
КОМ МУЗЕЮ ВИЗВОЛЬЃ
Савич надив собі чарочку, ви- посилати, бо твій` -Собакевич лиці, вдає такого щирого при стойне, смердюче... напримір на лист і сам відніс його на Нещаслий Лев Савич чув те
БОРОТЬБИ УКРАЇНИ. . пив, потім дзьобнув видками певно в карбах держить най (ятеля, вишкірить зуби. В оч здохлого щура... Не зле булоб почту. Заснув щасливо всмі.х- „мерсі". Цілий вечір стояв на-
В цім році українське грома- селедця.... Нараз сноза стіни мичку та льокая... Грає тепер зве приятелем' гладить пО жи- викрасти жінчин лист із вазо- нений та спав так солодко, як проти крамниці Долинова, по"-
динство збудує для Музею почулися голоси: , . воті, а поза очі џ для, нього на, а замісць листа покласти це вже давно не приключало- грожував пястуком шильдови
власний Український Дім Y у карти?
Празі. Своє дееятьдїття в 193oj ( - ' Д о б р е , добре, — говорив Так. І вічно дурень про- „індик", „товстюх"... — Чим якісь непристойні вірші з під ся йому. Як рано пробудився та бурмотів` обурено:
p. Музей відсвяткує у вдасио- схвильований жін'очий голос.— грае. більше програвав, тим` тяжче писом „Твоя Акулина" або та пригадав собі свій підступ, Бо-я-гуз! Підлий крамар!
му Музейному Домі. та де воно буде. відчував зневагу. ;
щось таке. пробурмотів весело та навіть Плюгавий боягуз! Заяць черс-
— Певноѓ зате йому ща-
Лайте й Ви свою цеглину! — Моя жінка... — пізнав . ' с в стить у коханні, — засміявся — Молокосос... — горя- Туманів довго ходив пс погладив невірну жінку попіл ватий!
Пішліть скоріше Вашу жер. Савич. — 3 кимжеж то бороду. Як ішов до праці та
твуі Дегтярів. — Та послухай, яку чився та з л`оті' ломив крейд- спальні й одушевлявся таки- пізніше, як сидів у канцелярії, Курку.;як стрінув свого крав-
Зробіть збірку у Вашому розмовляла? штучку я продумав. Завтра, ку. — Смаркачу... не хочеть- ми мріями... Нараз зупинився підсміхався ввесь час, а в уяві ця, якому винен уже більше
ся мені з тобою зачинати, та я та вдарився рукою по чолі.
ТовариствіUHe відкладайте! — Коли хочеш, дорогенька точно в шестій вечором, як показав би тобі „Собакевнча" бачив переляк Дегтярова, як грошей:
Жертвуйте всі, хто скільки — відповів за стіною низький вертатисьиу з урядування, бу- — Маю, славно! — подумав
може! ду переходити міським горо- При вечері не. міг рівно душ і лице прояснилося йому із .упаДе в засідку. По пятій го- — Добрий день, пане! Які о-
Пожертви посилати до Об- бас. — Нині... не дуже мені на дом. Там маю бачитися з на- но дивитися на Дегтярова, вдоволення. —-То буде зггаме- дииі не міг уже видержати та дЯги носять цієї зими?
- гнання або на адресу дирек- руку, завтра... всенький день^я цей, наче нарочно, мучив його нито! побіг до міського саду, шр Сердитий` кравець відповів
тора Музею, проф. Антонови- заиятий. чальником. Тож знаєш
дорогенька? Постарайся конче питаннями: Чи-виграв? Чому Як жінка заснула, сів при би на власні очі тішитися. : під-носом:
— То Дегтярів— пізнав 'іў розпуки - сиого ворога. . _ - Заплачені, пане! .
Рѓої, D ; ANTOHOVYC, перед шсстою, нсдгізнішс, плр- . ін. І навіть д і й ш о в бюрк пісня довгого ро:
Pr.h.-Nu.U( 24S, CaMho.Ur.ki. маиів одного з приятелів- m
БУДУЧНІСТЬ Н А Ш ЗЕМЛІ
валь, А і Липа, А`. Путас д
fit і і ШАГАШ ЇЇІЩШ‚Мельник і - Меланія З.,д,,. ,, ч

' ^ " " " " " ^ ' - ,


" г - - - ^ - - ' - і І'ка.
Шк,
ШАСЛИВОІ ДОРОГИ. E A G L E R E G A L I A C O . Життя на землі залежить у цілостм від тепла да ШДВШ. Н, ДЖ`.
ЦІ ГрОцїі'.рОЗДІЛЄІІО іаі
на Рідну Школу, $5 на ШВі1і1

Виробляє: світла сонця. Все, що бачимо на землі — росѓини, кдіа і ?5 на часопис „ж,,,,,,
Я думав, що ті останні ві З забави на край.
ПРАПОРИ, ЦЕРКОВНІ ХОРУГВИ, ЛЕНТИ, міряла,, люди,- вода, вуголь і т. д. аж до вітрів, 'Доля`" а Коломиї.
домости, які надходили.
ВІДЗНАКИ, СТЯЖКОВІ ВІДЗНАКИ, БРАТ- включмо, бере в той чи інший спосіб свій; почато# Дня 1.0 лютого місцеве-, жіно- Всіх грошей, иередано і ,
Українц, де вже Москалі по
ЄЬКІ ПЕРСТЕНІ І ПЕЧАТКИ. від сонця,. Тому всякі зміни у висилці сонящних про- че товариство влаштуаадо в. У . єдиання $38.75.
стріляли й реваих комуністів
Українців, таки хоч трохи о тнія дучаться тісио з життям на нашій землі, й ‚озна` краша,кім, Народнім Д$щ гар-, Це г а р ^ ^ ^ , .іо як :

свідомлять наших домашні:, ПЛАТНО. : `шдиб. катастрофу для живих орґанізмів, Чн можуті `Ь (ну неслдідчаірку, призначену ‚чинилася " г о л о в и о Н.::.
для.. втиаиуиаш.щ ‚ юагиею 25-
московських ступайків. Всеж 298 BROADWAY. NEW YORK. N. У. бути такі .жіни, та коли ?
шття подру-жого співжидтя Іва. ЛОДЬ 3 XODJfi) ц .,
таки я собі думав, що як про- Згідно з законами фізики- висилання проміння-є (`на 'й Евдтгкії Ромднюк, місце
читають про смерть Ірчана, г Хдй. це. буде заохотою „
рівнозначне з утратою маси, себто, висилаючи нро- цих дуже, заслужених грома- ;

що то йога большевики носи- TH.X,' котрі- байдуже віл ю „


міння, сонце Тратить свою масу: - Вдиасяідо.к втрат'и дян.
ли в Канаді, на руках, прийде
якесь отверезіння. КНИЖКИ РЕЛІГІЙНОЇ НАУКИ, ЯКІ 'маси- звтеатДуігться сила гір^тнганнл сонца, себто,
земля, Т О Д І поводі віддалюятьея відсоіщя.' Коли стола засіли яких 50 замож-
Довкола гарно заставленого
ся дд подібних справ.

Та його нема. Д і я наших


запроданців, є'далі тільки один ОДЕРЖАНО З і З Є М Л Я В І Д Д а Л Ю Є Т Ь С Я В І Д С О Н Ц Я , Т О Д І С Т . 1 Є . М Є Н Ш Є СВІТ.7Ш
й тепла від сонця. Обраховано,, що земля; віддалю- стром. була оані.^Чопик. При
них наших фармерів. Тостмвй- ВІЛІНГ, В. В А

бог: Сталін. Вони далі не хо- І І С П І П Ш І їікМШ лумиі Христеимй Євангелй. ється від соиця 1 метер на 100 років. Віддаль дііісно (забаві й. п.р^мо8ад не забуто
чуть чути про голод на Украї- ііLДіJIDnl П А У М Т і Вибрані питання релігійного та
П о

мала. Але За, біліоп років вона буде вже більша на в, зр Рідтдий. КРАЙ. Н а псі КЛИК
На визвольну борона',
Члени, від, 33. ОДВ.х`
ні. Вони далі не хочуть розу- суспільного життя., о. Петра Дзедзика. -—$1.50 одну десяту частішу від теперішньої: віддалі, і. тоді п, Василя. Мат.одича гості зло- лися й.заколядували $Зо
міти. цього, що Москва, як ни-
ПО АОІІШШІ UkVVW
щать неграмотність на Украї- іІГАиПпТПІ HAjNrii дії Вибрані питання релігій-
По думи) Христової. ЄвАиге-, земля одержуватиме 20% тепла й світла менше,
температура поннзитьвя на 15 ступнів. Але за біліон еднання з прі^значенням по ротьбу.
а жили $11, які вислано-, до Об- кі вислано на визво.іьт

ні, то на те, щоби лекше впо- ного та cycjjj^AbHoro життя, о. Петра Дзедзика. $1.253 років зменшиться й маса сонця на 6%, а внаслідок половині, на Рідцу Школу і гіо- Жертвували: Н. Н. $2,
ювати потім московське сло- тото зменшиться його здібність, ітромінювання. 20%, літич`них вязнів, М. Медвідь, В . Когут, м
во, або українським письмом
затроюватн український ум.
ПОХОРОННІ ПроПошр. ":^г^т^^ себто температура землі знизиться на нових 15-ступ-
нів. Себто разом, за біліон років! (тисяча, міліонів}
PL С кев'и.ч, С . Горячий, Т І
вич, ГТ Вітенко, O.JCU.HIK
Вони не хочуть бачити грабу-j ВІБЛІПНІ ОБРАЗЌИ. Перші початќи наукн релігіѓ. о. С .
температура землі,зменшиться на 30 ступнів Цельзія. Вата, П . Купчаќ, К Кудиќ
ванни України чи терору на У- Біленького 35-
В таких умовинах буде життя на землі неможливе, ; Д Ж Е Р З И - сіти, н. дж. П. Чайковський, О . і абак. Ц
країні. ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ в Біблій-
хиба щ о 'люди присцособляться поволі (білюн ро- Реваковський, І. Лагияк, І`, р,..
них оповіданнях, о. С Біленького 50 , 3 весілля на Рідну Школу.
Тому е одна на це рада КІАІ) до такої температури. дош, Ф. Сулиќ, Г . Саган
гонім з цілої сили від себе тю Замовлення разом з належнтістю слати до: Не весіллю, яке аташтувади Ольшина, Г. Бовзен, II Каоа-
Та вчені кажуть, що крім того повільного змен-
московських червоних ступай " S V O B O D A , " шування проміннювання сонце може якогось дня родини Ґілів і ГЋдгорецьких, ла, Д . Канюк; по 50 ц : І і і, . ;

ків. .Хай їдуть до того раю 81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) J E R S E Y CITY, N . J . почати дуже швидко корчитись і зменшувати своє відомих українських громадян, бицький, В . Яськів, А . Ашоіц.
який нам вказують. Хай ІЛУТ: промінювання. Наслідки того булиб такі, що наші свому синови Теодорови Гіле- ків, О . Пастернак, KJ СІННИЙ.
де, Советів. Тільки одні СОВЄ моря, замерзлиб, атмосфера сталаб пливким пові- ви, зглядно дочці Софії ГПд^о- А Бліщ. А . Кундира. С. !
ти зможуть вилікувати УМИ та ВЖЕ ВИЙШЛА З ДРУКУ ТЕАТРАЛЬНА КНИЖКА трям, і життя на землі сталоб неможливим.. Однак 'є рецькій, зібрано на Рідну Шко- кевнч, Д Палюх, О . Тихоїќ-.
іай.митів. малоймовірним, щоб сонце опинилося в такім стані лу $L2, які переслано до краю- 'вич, М. ЗвНЬ, І. Шелева Л с,-
H. Ќостів.
Н Е Ч И С Т А С И Л А .ЖИ
ЗНАМЕНИТА КОМЕДІЯ в 4-ох ДІЯХ.
скорше як за біліон років.
Отже одна й друга небезпека нам. тепер живу-
через Обєднання. . вяк, М Петриќ, І. Кар.і ,:
;

Солецьќий, М. Пущі.іо. А к
гут, І. Ковальчнк, І Каба іа,
„ХОРОБ.ІІИВ.ИИ р о з с т р ч и чим, не загрожує, хіба, що хтось винайшов би па- Д Ж Е Р З И С І Т И , Н. Д Ж . 25 ц . : . В . Сирило, І. Як-. : і
Написав О. В. Рутковський.
тент на — . несмертельність. Зате торкають нас інші Гарасюк, В . Стефаиишин. М
ТОРГОВЛІ". В штуці виступає 7 мужчин, 3 женшини і парубки. На сироти в краю.
небезпеки, що загрожують землі: сонце або земля Струк. і дрібними датќ;
В замітці під таким наголов-! Ц І н а
"Р Р " 3 3 И М І
" -в. Н И 3 5 е н т може зударитися з якоюсь зорею, або якась зоря, . На вечері, яку влаштував
перелетівши через наш соняшний уклад, викличе дня . 20. січня ц. р. Ўкраїн
ком Газета Варшанска" по- Замовлення' разом з належнтістю слати до: такий заколот, що життя на землі стане неможли- ський Жіночий Демократій- За Уряд ВІДДІЛУ:
дає: В Кракові t коло 6,000' "S V О В О D А," вим; або загрожує ось що: кожного, року „запалю- ний Клюб в салі У.^Н. Дому, М. Медвідь, пр
крамниць, тобто одна припв- 81-83 G R A N D S T . . (P. О . Box 346) J E R S E Y C I T Y . N. J . ються" на небі нові зірки; вони почиЃнають сильно BV Когут, касіер;
зібрано між членами, і гістьми
дає на 40 мешканців, а в кра-
кіаському воевідстві 1 крамни-,
ця припадає на 34 мешканців.
Більша частина цих крамниць
..
шкільні книжки
І І І

KOTPt МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ „СВОБОДИ


і і світити, потім скоро меншають і зникають або сві- на поклик предсідггиці ќлюб`у
тять як звичайні зірки. $ гіпотези, що ті зірки по- п. Анастасії Вагнер, $1.8, які
пади в космічне поле й унаслідок того звищили передано Сестрам з краю на
. . M . Дуткевич, секр.

КСЧІфМЗКАТА МАННА
АИНШТАЙНА.
свою температуру. Обчислено, що в нашій системі 'сироти,
і крамничок є в жидівських ру-j Перша Книжечка (Буквар), П. Матвійчука 40 ц. появляється річно 6 таких зірок, а ціла система має Німецькі власти сконфіск
ках. Згадана газета бідкаєті Друга Книжечка (Читанка для II. кляси), М. Матвійчука 43 ц. 300 міліярдів зірок_ Отже кожна зірка може запа- вали власність проср. AnW
ся, що в Кракові банкротую'! Грета Книжечка (Читанка для ІІІ. кляси), М. Матвійчука 60 ц. литися раз на 50 міліярдів років. А це означає, що Б Е И О Н . Н. ДЖ. штайна пд Почдамом. К'
польські фірми, а їхнє місі Четверта Книжечка (Читанка для IV кляси), М. Матвій- за час біліон років наше сонце може запалитись аж ската наступила на основ
займають жидівські. чука ___` 75 ц. Цьогорічна коляда.
20 разів. Астрономи не знають, коли грозить така кону про коифіскату і
Коротка Історія України, І. Крипякевича 50 ц. Як кожного року, так і цьо`стичного майна.
небезпека нашому сонцю.
Мода Історія України, І. Крипякевича 15 ц
МІЛІТАРИЗАЦІЯ ІТАЛІЙЦІВ. Початкова Географія, з багатьома малюнками і кар- го хор „Боян" при українській
гр.-кат. церкві ходив коляду-
тою, написав Степан Рудницький
Італійський уряд оголосив Малий Катехизм христіянсько-католицької релігії, уло-
повий закон про військове ви-
75 ц.
ЦІКАВА МУЗИКА ПАПУАСІВ
вати і заколядував на Рідну
Школу $1й75.
ОГОЛОШЕННЯ
жив о. Іван Рудович 35 ц.
школення народу. Закон по- Біблійна Історія, старого і нового завіта, о. д-ра Яро- Цю коляду зложили по $1: ПРИЙМУ пару молодих аќ
становляє, шо військове ви- слава Левицького 85 ц. Відомо, що муринські племена мають дар до Д. Липовийі В^лМельничук..А. огріваішя :раі(нцін бездітшіх. на помешк
школення в Італії є частиною Шкільний Співанийќ, Ф. Колесси і, горяча вода, один
75 ц. музики й танців. Без того не обходиться ніяке свя- Путас, П. Борис, о . І . Захар- досить видний, коло парку
виховання національного. За- Співаний для дітей дошкільного та шкільного віку, ко, А. Рейтар і М. Кобрин; по Після умови. І'олосиі НЃі. до
то та ніяка важніша подія в житті племен. Щ о біль-
чинається воно від часу! коли зладив М. Гайворонсьюій , 35 ц. ше, є племена, що навіть полювання на львів роб- 50 ц.: Г . Чмир, Т. Павлишин, J O H N KAROL.
дитина здібна до шкільної на- Збірник Народніх Пісень в укладі на три голоси для І. Бурбела, М . Пахолок, Н . 630 E u t І7ЄЦ. Street, Аре
уки. і треває так довго, як дов- ужитку шкільних хорів. Зладив Філярет Колесса _ 25 ц. лят'ь при музиці та танковим кроком. Однак є мало Хомии, і. Солонинка, Ю . Бой- ... Bronx,. N. Y.
го громадянин годен носити Співаймо, збірничок пісень на два голоси для шкільної знаним, що Папуаси мають дивний музичний інстру- ко. І.. Корнлло. П . Демків, Н .
зброю для оборони вітчици. молоді. На весняне святе Зладив Ф. Колесса 15 ц. мент. Властиво, сам інструмент не дивний, бо є Мороз їѓїЌ', Коваль; М. Пла- КОМОРНИК — ПУБЛИЧНМИ
Замовлення разом з належнтістю слати до: це округлий деревляний щит. Дивним є спосіб йо- сконь 25 ц. HOTAP.
B.p-4-od' ПОВНОВЛАСТН, КОНТРАІ
" S V O B O D А," го вжиття. Перед торжеством музиканти мусять В Статей Айленд і Стей- ІJKiUre .сякі документі- АЯЯ ет^о.расішх си
шу ст.ро^всву справу, спадок.
81-аЗ G R A N D ST_ (P. О . Box 346) JERSEY CITY, N. J . довго постити, при чому пють дуже багато води,
ЛвСЯЦЬ ВЯЗНИЦІ ЗА ГУЛЮ- плетон зложили по $1-: Т.`Ва-
РИСТИЧНИИ ВІРШ. щоб перечистити нутрощі. А в часі торжества му- гула, В. Федірко,. Н . Слобо-

Апеляційний суд у Брати-


с.іаоі..засудиа да місяць вяз-
АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКИХ ВИШИВОК зиканти сідають в коло, опирають свої деревляні дян і Д . Стичак; по 50 ц . : Ф . ІткІЙ
щити на коліна, а потім кожний з них підносить Соколовський, В. Масник і М . M A R T I N
аремно.
досвід у тшии спркваі. ііт-о

LABINER,
ШО ОБНІМАЄ 12 КОЛЬОРОВИХ ТАБЛИЦЬ якнайвшце свою черевну перепону, і зчерги втискає Бусель; по 25 ц.: Г . Деркач і І. NoUry,
пиці редактора „Словака", ПОВЕРХ 120 НАПВИБАГЛИВШЗИХ УЗОРІВ З ВЕЛИКОЇ
Карла Сідора, що був теж від- щит якнайдалі в черевну яму, так, щоб перепона Зазуля.
УКРАЇНИ, ГАЛИЧИНИ И БУКОВИНИ. Дальше члениці Союза У 53 Рик Row, New York. N. У.
повідальни.м редактором гу.мо- була на дереві. Вкінці всі. музиканти отвирають
Видання кооперативи „Українське Народне Мистецтво"
якнайширше уста. Коли потім музиканти бють країноќ теж сповнили свій
канва, нитки до ш
ристичного часопису „ О с а ' .
, Ѓѓотягнено його до ніднові-
даяьности за гумористшїний
у Львові, в мистецькій обгортці артиста М. Бутовнча.

Намовляѓти:
ціна $ ї л а
камінними молотками в середину щита, тоді з уст
музикантів виходять глибокі, вібруючі тони, неначе
патріотичний обовязок і заще-
дрували на народні ціли де
краю $20.
ВЗОРИ шиваиня 0 М С
стемповані рі
шітьпо кага.
UKRAINIAN BAZAR.
вірш, спрямований проти.Че- з дутих музичних інструментів, в європейських ор- 17.0 Е . 4іЬ St., New York,
" S V O B O D A " Щерівкою занялися пцні
81-83 G R A N D S T . . (P. О. Box 346) J E R S E Y C T T Y , N. J . хестрах. М. Сениќ, М. Кравчук, П. Ко
Д-р МІІХАИЛО Я Н К О В И Ч
УКРАТНСЬКИИ. ЛІКАР-ХІРУРГ.
Урядові ГОДИННІ
Від 1—3 пшшяудні і ВІД 6—Є ВНЄЧІГ
В .неділі після умови.
837 S O . 12th S T . , NEWARK, N. J
T.l. Bigelow 3.16S7

І У ЮРМ АНДРЕЙКО
УКРАЖСЬКИП ЛІКАР,
Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р
32! Е . 18Љ S T R E E T ,
b.Hw—u let end 2nd Атепос
Nfew Y O B K ; N . Y .
‚ ‚ Т ^ С Ж А М И І С Х S-2410.
V- Уралові години: рано від 10 до
12. вжчір.:вЦ 6 до 8, а в неділі
рано від 10 до, 12.

ПіЕТРГО Я Р Е М А
УКРАЇНСЬКИЙ п о г р е б и и к
Роджер бачив, що^ великий Він бачив, як Тарзан скочив Знятий ' страхом. Роджер „ Роджер побачив, як гострі,
кіт звернувся зі своєї дороги, на цятковану котюгу, як грач зрсѓзумів, - що голосу Тарзана пазурі звіра шукали грудей
наче на те, щоб вимииути ве- у футбол скаче на противного не можна-^уло відріжнитилід чоловіка Тарзан робив усе- мо-
лихого голого дикуна, що гнав бігуна. Вій бачив, як сильні, ду- голосу звіра. „Чи не моглиб ждиве, щоб держати себе да-
на нього. Шіта мала намір у-
жі бронзові руки велика на об- ми,щось зробити, щоб йому
бити наперед свою добичу, а деко від них. Мязи Його рук ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
няли тіло бестії. Від зударен- -.помогти, заки звір його за- В BRONX, BROOKLYN, NEW
щойно потім розправитися з зробилися як великі гудзи. Жи-
ня з собЬю оба тіла обертали- Y O R K і околишгх.
Тарзаном. І в тій хвилі Аиглі- бе?'` — крикнула Ольга. їй ли виступили на його кариў й
ся` на землі. Він чув харчіння m.E. 7Ь STREET,
ець побачив, як Тарзан і собі прийшла.до Г О Л О В И щаслива чолі. Здавалося, що він битву
й гаркотання боротьби. NbW YORK, N. T.
звернувся з дороги. думка й-вона побігла до хати. програв. Teh Orcbarel 4-2Б6Л