You are on page 1of 17

Kralja Petra I 332, Mladenovac, SCG

Tel. +381-11-8231-977, 8231-234 MT-IN-TDU.05.01


Fax +381-11-8232-720
www.minel.co.yu
trafo@minel.co.yu
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje, korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

Sadržaj

1. Uvod 1
2. Tehnički podaci 1
2.1. Tehnički podaci 1
2.2. Naznačena snaga transformatora 1
2.3. Frekvencija 1
2.4. Viši naznačeni napon 1
2.5. Regulacija napona 1
2.6. Ambijentalni uslovi rada i porasti temperature 1
2.7. Hermetički zatvoreni transformatori 1
2.8. Transformatori sa konzervatorom 2
2.9. Opterećivanje transformatora 2
2.10. Izdržljivost na kratke spojeve 2
2.11. Izolacioni nivo 2
3. Konstrukcija i dizajn transformatora 2
3.1. Magnetno jezgro 2
3.2. Namotaji 2
3.3. Regulator napona 2
3.4. Prebacač napona 2
3.5. Trafo sud 2
3.6. Ploča 3
3.7. Konzervator 3
3.8. Transformatorsko ulje 3
3.9. Antikorozivna zaštita 3
3.10. Priključna kutija 3
3.11. Priključci transformatora 3
4. Oprema transformatora 4
4.1. Džep termometra 4
4.2. Kontaktni termometar 4
4.3. Pokazivač nivoa ulja 5
4.4. Buholc rele 6
4.5. Ventil nadpritiska 7
4.6. Dehidrator 7
5. Transport i skladištenje 7
6. Prijem, provera i puštanje transformatora u pogon 8
6.1. Prijem i pregled transformatora 8
6.2. Instalacija transformatora 8
6.3. Pripreme za puštanje transformatora u pogon 9
6.4. Puštanje transformatora u pogon 10
7. Pogon i održavanje transformatora 10
7.1. Pogon transformatora 10
7.2. Vađenje aktivnog dela transformatora iz trafo suda 11
7.3. Uzimanje uzorka trafo ulja za testiranje 11
7.4. Dolivanje trafo ulja 11
7.5. Održavanje nekorišćenog transformatora 11
7.6. Opasnost od požara 11
7.7. Paralelni rad transformatora 11
8. Aspekti životne sredine 12
9. Dokumentacija isporučena uz transformator 12
10. Izjava o kvalitetu 12
11. Garancije 12
12. Prilozi 13
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

naponskog nivoa kod preklopivih transformatora vrši


pomoću tzv. prebacača napona.

2.6. Ambijentalni uslovi rada i porasti


temperature
Transformatori su projektovani za normalan rad u
sledećim ambijantalnim uslovima:
- nadmorska visina na mestu ugradnje transformatora
je najviše 1000m,
- temperatura ambijenta ne sme da prelazi vrednost
navedenu u tehničkim karakteristikama transformatora
1. Uvod Tada, garantovani porasti temperature ulja i namotaja
transformatora neće prelaziti garantovane vrednosti.
Ovo uputstvo odnosi se na trofazne uljne distributivne U slučaju pogoršanja ambijentalnih uslova,
transformatore, kako hermetički zatvorene tako i na eksploatacijom transformatora i sa nominalnim
one kod kojih je ulje u kontaktu sa atmosferom opterećenjem, biće ugrožen životni vek transformatora
(transformatori sa konzervatorom). (vidi standard IEC 354).
Transformatori, obuhvaćeni ovim uputstvom, u
potpunosti zadovoljavaju zahteve sledećih standarda: 2.7. Hermetički zatvoreni transformatori
- IEC 76: Energetski transformatori, Kod ove vrste transformatora zaptivenost trafo suda
- IEC 296: Transformatorsko ulje, obezbeđuje da ulje ne može doći u kontakt sa
- IEC 354: Smernice za opterećivanje uljnih atmosferom. Transformatori se nalivaju uljem na
energetskih transformatora, temperaturi ambijenta od oko 20°C. Nakon zaptivanja
- i drugi standardi navedeni u natpisnoj tablici i trafo suda, pritisak u njemu jednak je normalnom
ispitnom listu transformatora. atmosferskom pritisku.
Svaka zemlja izdaje svoje propise kojima pokriva U toku normalnog pogona, dolazi do promena
instalaciju uljnih transformatora na svojoj teritoriji. Ti opterećenja transformatora, koje su praćene
propisi odnose se na zaštitu ljudi, objekata i životne promenama temperature i zapremine ulja, što dovodi
okoline i treba ih se pridržavati. do varijacija pritiska u trafo sudu. Prema načinu na
koji se ove promene zapremine i pritiska u sudu
amortizuju, ovi transformatori projektovani su u dve
varijante:

1 – Hermetički zatvoreni kompletno napunjeni


transformatorskim uljem
U ovoj varijanti trafo sud je izrađen od elastičnih
2. Tehničke karakteristike transformatora valovitih stranica koje amortizuju promene
zapremine ulja u njemu.
2.1. Tehnički podaci Maksimalni nadpritisak u sudu je 30kPa.
Tehnički podaci transformatora dati su na natpisnoj
tablici i u izveštaju sa ispitivanja transformatora. 2 - Hermetički zatvoreni sa vazdušnim jastukom
Kod ove vrste hermetički zatvorenih transformatora,
2.2. Naznačena snaga transformatora trafo sud je krute konstrukcije, a promene pritiska u
Garantujemo trajan rad transformatora sa punom sudu amortizuje vazdušni jastuk ispod ploče
naznačenom snagom pri temperaturi ambijenta transformatorskog suda.
prikazanoj u tehničkim karakteristikama Maksimalni nadpritisak u sudu je 50kPa.
transformatora.
Trafo sud ne može biti trajno oštećen ukoliko je
2.3. Frekvencija transformator opterećen u skladu sa smernicama
Naznačena frekvencija je 50Hz. datim u standardu IEC 354.
Kod ove vrste transformatora vrlo je važno da se
2.4. Viši naznačeni napon očuva njegova potpuna zaptivenost. Oni su
standardno opremljeni pokazivačem nivoa ulja. U
Transformatori obuhvaćeni ovim uputstvom predviđeni
su za rad pri vrednostima najvišeg napona opreme u slučaju da nivo ulja padne ispod oznake minimuma na
mreži do najviše 36kV (38*kV). pokazivaču, transformator treba isključiti iz pogona,
utvrditi i otkloniti uzroke gubitka ulja, doliti ulje do
potrebnog nivoa i tek onda ponovo uključiti
2.5. Regulacija napona
transformator u pogon.
Promena položaja regulatora napona, kao i
! izbor naponskog nivoa kod preklopivih Za normalan i bezbedan pogon
transformatora, vrši se u beznaponskom
! transformatora, nivo trafo ulja u njemu ne
stanju! sme biti ispod minimalnog.
Regulacija napona vrši se na strani višeg napona,
pomoću bezteretnog regulatora, dok se izbor

-1-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

2.8. Transformatori sa konzervatorom izolacijom, efikasnim načinom stezanja u aksijalnom i


Ovi transformatori imaju konzervator, smešten na radijalnom pravcu, postignuta je električna, termička i
ploči iznad trafo suda. On je povezan sa trafo sudom i dinamička stabilnost transformatora.
prihvata sve promene zapremine trafo ulja u njemu.
Trafo ulje nije u direktnom dodiru sa atmosferom. 3.3. Regulator napona
Kontakt se ostvaruje preko silikagela u dehidratoru Transformatori su opremljeni bezteretnim regulatorima
(smeštenom na konzeratoru), koji apsorbuje vlagu iz za regulaciju napona na strani VN.
vazduha i sprečava njeno prodiranje u trafo sud. Regulacija napona se dakle vrši u beznaponskom
Pokazivač nivoa ulja je postavljen na konzervatoru i stanju, okretanjem glave regulatora u odgovarajući
standardna je oprema ovih transformatora. U slučaju položaj.
da nivo ulja padne ispod oznake minimuma na Glava regulatora nalazi se na površini ploče
pokazivaču, transformator treba isključiti iz pogona, transformatora.
utvrditi i otkloniti uzroke gubitka ulja, doliti ulje do Naponi i odgovarajući položaji glave regulatora
potrebnog nivoa i tek onda ponovo uključiti prikazani su na natpisnoj tablici. Kod trofaznih
transformator u pogon. distributivnih transformatora, regulacija se vrši
simultano na sve tri faze.
Za normalan i bezbedan pogon
! transformatora, nivo ulja u njemu ne sme Promena položaja regulatora napona vrši
! se u beznaponskom stanju!
biti ispod minimalnog.

2.9. Opterećivanje transformatora


Preporuke za opterećivanje uljnih transformatora date 3.4. Prebacač napona
su u standardu IEC 354 - Smernice za opterećivanje Preklopivi distributivni transformatori, pored
uljnih energetskih transformatora. regulatora, opremljeni su i prebacačem napona.
Izbor napona vrši se u beznaponskom stanju!
2.10. Izdržljivost na kratke spojeve Glava prebacača nalazi se na površini ploče
Transformatori su projektovani i izradjeni tako da transformatora.
izdrže, bez oštećenja, sve mehaničke i termičke Izbor naponskog nivoa (na pr. 20 ili 10kV kod
efekte struja kratkih spojeva, u skladu sa standardom preklopivih 20/10 kV/kV transformatora) vrši se
IEC 76. postavljanjem glave prebacača napona u
odgovarajući položaj.
2.11. Izolacioni nivo
Transformatori su projektovani i izradjeni tako da bez Promena položaja prebacača napona vrši
! se u beznaponskom stanju!
ikakvih oštećenja izdrže sva naponska naprezanja u
pogonu u skladu sa zahtevima kupca ili standardom,
koji su navedeni na natpisnoj tablici i u izveštaju sa
ispitivanja transformatora. 3.5. Trafo sud
Trafo sud je izrađen od kvalitetnog čelika. Kod
hermetički zatvorenih i potpuno napunjenih
transformatora izrađen je u obliku valovitih stranica,
3. Konstrukcija i dizajn transformatora dok je kod tipova sa konzervatorom rashladna
površina formirana ili od valovitih stranica ili od
3.1. Magnetno jezgro baterija radijatora.
Magnetno jezgro transformatora izrađeno je od Trafo sud je kvalitetno zavaren, što obezbeđuje
visokokvalitetnog, hladnovaljanog, superorijentisanog njegovu nepropustljivost i mehaničku čvrstoću, tako
lima sa niskim jediničnim gubicima i strujama da izdržava, bez trajnih deformacija, naprezanja u
magnećenja. Jezgro je stubnog tipa, kružnog eksploataciji i transportu.
poprečnog preseka. Zavisno od tipa transformatora i načina njegove
Savremenim tehnologijama sečenja i slaganja (step montaže na trafo sudu mogu da se nalaze:
lap), kao i optimalnim stezanjem limova, postignut je - ventil ili slavina za ispuštanje ulja,
nizak nivo gubitaka, struje praznog hoda i buke. - slavina za uzorkovanje ulja,
- kuka za kačenje transformatora na stub,
3.2. Namotaji - postolje transformatora (sa ili bez bidirekcionalnih
Namotaji ovih transformatora izrađeni su od točkova), sa rupama za vučenje transformatora,
elektrolitičkog bakra uz primenu najkvalitetnijih - ojačanja za podizanje i guranje transformatora
izolacionih materijala. Postavljeni su koncentrično oko - natpisna tablica transformatora (standardno na NN
stubova magnetnog jezgra. strani trafo suda),
Namotaji VN izrađeni su kao cilindrični, višeslojni ili - priključak za uzemljenje
presloženi namotaji od okrugle, lakom izolovane ili
profilne papirom izolovane bakarne žice. Namotaji NN Za podizanje, pomeranje, postavljanje i
namotani su od profilne, papirom izolovane, bakarne
! fiksiranje u transportu ne koristite valovite
žice ili tankog bakarnog folije. stranice niti baterije radijatora, jer to može
Konstrukcijom namotaja sa optimalno raspoređenim dovesti do oštećenja trafo suda i curenja
rashladnim kanalima, pravilno dimenzionisanom ulja iz njega!

-2-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

3.6. Ploča
Na ploči transformatora mogu se naći: 3.11. Priključci transformatora
- priključci VN i NN,
- glava regulatora, 3.10.1 Priključci NN (DIN 42530)
- glava prebacača (kod preklopivih transformatora),
- džep termometra (opciono),
- nalevač ulja,
- okca za podizanje transformatora ili njegovog
aktivnog dela,
- priključak za uzemljenje (opciono)
- i druga oprema ukoliko je predmet ugovora.

3.7. Konzervator
Konzervator (ekspanzioni sud) postavljen je iznad
DT 250A DT 630A DT 1000A DT 2000A
trafo suda i montiran je nosačima na ploču.
Dimenzionisan je tako da prihvati promene zapremine
ulja pri promeni temperature od -25°C do 100°C.

3.8. Transformatorsko ulje 3.10.2. Priključci VN


Transformatori su naliveni izolacionim (trafo) uljem
mineralnog porekla. Transformatorsko ulje se naliva u 3.10.2.1. Priključci VN sa porcelanskim izolatorima
transformatorski sud uz prethodno vakuumiranje (DIN 42531)
aktivnog dela. Ima probojnu čvrstoću veću od
50kV/2.5mm i ispunjava zahteve standarda IEC 296.

3.9. Antikorozivna zaštita

Varijanta 1 – Zaštita organskim premazima


U ovom slučaju zaštitni sistem od korozije sastoji se
od 4 sloja: 2 x osnovna prevlaka i 2 x završni sloj.
Ovakvim načinom zaštite postignuta je debljina
sistema od 100-120µm. Ton završnog sloja je
standardno tamno sivi, odnosno RAL 70-37.
Zaštitni sistem može biti kreiran i prema uslovima
ugovora, gda se navode: priroda veziva organskog DT 10Nf 250 DT 20Nf 250 DT 30Nf 250
premaza (alkidna, modifikovana alkidna, epoxy ili
poliuretanska smola), debljina i ton završnog sloja.

Varijanta 2 – Prevlačenje cinkom


Ova vrsta zaštite predstavlja efikasnu i u određenim 3.10.2.2. Priključci VN sa elastimold izolatorima
uslovima (neutralna sredina eksploatacije), (Plug-in)
ekonomičnu vrstu zaštite od korozije. Ostvaruje se
tehnologijom toplog cinkovanja. Njena trajnost je po
pravilu veća od sistema koji grade organski premazi.
Standard ISO 1461 reguliše merila za kvalitet cinkane
prevlake.

3.10. Priključna kutija


U priključnoj kutiji smešteni su priključci svih
kontaktnih uređaja i opreme na transformatoru.
Raspored priključaka i šema vezivanja sa eksternim
uređajima dati su u kutiji.
Ugrađuje se na zahtev kupca.
Sa izlaznim Sa izlaznim
ugaonim konektorom pravim konektorom

-3-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

3 - bela kazaljka - pokazuje trenutnu vrednost


4. Oprema transformatora temperature
4 - crvena kazaljka - pokazivač maksimuma
Transformatori se kupcu dostavljaju sa svom temperature
predviđenom opremom i u stanju “spreman za 5 - plava kazaljka – temperatura aktiviranja
upotrebu”! signala upozorenja
6 - žuta kazaljka - temperatura aktiviranja
4.1. Džep termometra signala isključenja
Transformatori su opremljeni džepom termometra koji 7 - zavrtnjevi za pritezanje zaštitnog poklopca
omogućava instalaciju živinih ili kontaktnih
termometara. Pre instalacije ovih uređaja, džep Podešavanje i priključenje
termometra treba do pola napuniti trafo uljem. - odviti zavrtnjeve za pritezanje zaštitnog
Neiskorišćen džep treba dobro zatvoriti i tako sprečiti poklopca (poz.7),
ulazak vode. Ukoliko bi voda dospela u njega, led - kazaljke sa kontaktima, plavu za signal
nastao na niskim spoljašnjim temperaturama svojim upozorenja (poz.5) a žutu za signal isključenja
širenjem mogao bi da ošteti džep. (poz.6), postaviti u željeni položaj,
- pripremljeni kabl uvesti u kućište instrumenta
4.2. Kontaktni termometar kroz kablovski uvodnik,
- povezivanje izvesti prema šemi na slici,
- vratiti zaštitni poklopac instrumenta i zategnuti
4.2.1. Kontaktni termometar - AKM 44612
zavrtnjeve,
Ovaj instrument pokazuje temperaturu ulja u
- ugraditi termometar u džep termometra na ploči
transformatoru. Opremljen je sa 2 električna kontakta
transformatora.
(signali upozorenja i isključenja) i pokazivačem
maksimuma temperature. Proizveden je za rad kako u
Temperatura na koju podešavate termometar da
tropskim tako i u arktičkim uslovima.
generiše signal isključenja ne sme biti veća od
Tehničke karakteristike: 105°C!
- kućište IP43
- dva mikro prekidača za 5A, 250V AC ili
0.2A,250V DC - NO 4.2.2. Kontaktni termometar - KTT001
- električno odvojena strujna kola prekidača Kontaktni termometar tipa KTT001 služi za merenje
- priključak BSP1” ili BSP ¾” temperature ulja enrgetskih transformatora. Pri tome
- za temperaturu ambijenta: min -40°C; max +70°C ima mogućnost generisanja signala za upozorenje i
isključenje transformatora. Opremljen je prekidačem
- merni opseg: od 10 do 120°C
magnetnog tipa. Kontakti su normalno otvoreni (NO).
- tačnost merenja: ±2°C u opsegu 50-120°C.
Tehničke karakteristike:
- kućište IP43
- snaga uklapanja: 200W-2A za čisto omsko
opterećenje
- radni napon: 220V – 50Hz
- otpornost na probojni napon 2000V
- merni opseg: od 20°C do 120°C
- za temperaturu ambijenta: min -30°C; max +60°C
- klasa tačnosti: 4,6
- priključak BSP1” ili BSP ¾”

1 - dugme za resetovanje pokazivača


maksimuma temperature
2 - kablovski uvodnik (12.5-15mm)

-4-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

4.3.2. Vertikalni pokazivač nivoa ulja – KSS-D


Podešavanje i priključenje Ugrađuje se kod hermetički zatvorenih uljnih
transformatora.
- pre postavljanja termometra
treba izvšiti podešavanje, tako što se
najpre odvrne zatezni prsten (poz.3)
i skine zaštitno staklo a kazaljke
plava i crvena, rukom postave u
željeni položaj za generisanje
signala upozorenja i isključenja
(poz.6),
- vratiti zaštitno staklo i navrnuti
stezni prsten,
- po završenom podešavanju treba
postaviti termometar u džep na ploči
transformatora, dotegnuti navrtku
(poz.7), zakrenuti termometar u
radni položaj i izvšiti stezanje
zavrtnjem (poz.11),
- priključni kabl (poz.12) se u
kućište termometra uvodi preko
kablovskog uvodnika,
- povezivanje izvršiti prema šemi
na slici,
- zategnuti priključak (poz.13) na
priključnici (poz.10).

Temperatura na koju podešavate termometar da


generiše signal isključenja ne sme biti veća od 4.3.3. Vertikalni magnetni pokazivač nivoa
105°C! ulja – Maier G1 1/2”
Ugrađuje se kod hermetički zatvorenih uljnih
transformatora.
4.3. Pokazivač nivoa ulja Instalira se u cev za nalivanje ulja i pokazuje nivo ulja,
te nudi mogućnosti za praćenje:
4.3.1. Magnetni pokazivač nivoa ulja - KSS F - formiranja gasova u transformatoru,
Ovaj instrument se montira na transformatore sa - akumuliranja vazdušnih džepova,
konzervatorom i pokazuje nivo ulja u transformatoru. - eventualnog curenja ulja.
Radijalno pomeranje plovka prenosi se magnetnim
putem na kazaljku instrumenta.
1 – telo
2 – zatezni prsten
3 – zaštitni poklopac sa
indikacionim poljem
4 – zaptivač (O-ring)
5 – cev
6 – magnet
7 – pin
8 - plovak

Podešavanje
Podešavanje se vrši na sledeći način:
- odviti zatezni prsten (poz.2),
- skinuti zaštitni poklopac (poz.3) i zaptivač (poz.4),
- izvaditi indikacionu skalu zajedno sa magnetom
(poz.6),
- odviti zavrtanj za pritezanje u centru i skalu
postaviti u odgovarajući položaj
- ponovo kompletirati instrument.

-5-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

Kada je transformator napunjen uljem do potrebnog


nivoa, indikaciono polje kompletno je obojeno u belo.
Crvena boja u indikacionom polju upozorava da je
nivo ulja ispod potrebnog nivoa.

Osnovne karakteristike
Tip: 2BR-25
Protok: 50-150 (l/min)
Masa: 2.4kg
Prečnik ul. i izl. otvora: 25mm

4.4. Buholc rele


Buholc rele je zaštitni uređaj uljnih transformatora.
Postavljen je između transformatorskog suda i
konzervatora. Detektuje kvarove unutar trafo suda
praćenjem fluktuacija nivoa trafo ulja.
Reaguje usled pojave gasova, gubitka ulja, ili usled
naglog porasta protoka koji mogu nastati u sledećim
slučajevima:
- električni proboj između delova pod naponom,
- električni proboj između delova pod naponom i
uzemljenh delova,
- kratak spoj izmeću navojaka,
- prekid faza,
- isticanje ulja iz trafo suda,
- ulaz vazduha u sistem.
Šema relea prikazana je na sledećoj slici: Osnovne karakteristike
Tip: 2BR-50
Protok: 60-200 (l/min)
a - gornji plovak
Masa: 5.1kg
a.1 - gornji kontakt
Prečnik ul. i izl. otvora: 50mm
b - donji plovak
b.1 - donji kontakt
c - leptir
d - ispitni taster
e - ispitna slavina Instalira se sa strelicom KA KONZERVATORU!
f - stezaljke:
1 i 2 - isključenje
3 i 4 - signalizacija Mogu biti detektovani sledeći kvarovi:
- kontakti su normalno
otvoreni (NO) - Nizak nivo ulja
Nivo ulja u Buchholz releu je nizak, gornji kontakt
se zatvara delovanjem odgovarajućeg plovka, i
aktivira signalizaciju.
- Naglo proticanje ulja ka konzervatoru
Gornji kontakt (signalizacija) zatvara se delovanjem U slučaju ozbiljnijih električnih kvarova, dolazi do
odgovarajućeg plovka, kada se pojavi gas u releu ili razvoja gasova u transformatorskom sudu, koji će
zbog promene nivoa ulja u gornjem delu relea. biti praćen snažnim proticanjem ulja kroz rele ka
Donji kontakt (isključenje) deluje preko konzervatoru. Tada će donji plovak zatvoriti donji
odgovarajućeg plovka, kada nivo ulja opadne do kontakt, a transformator će biti isključen.
donjeg dela relea ili usled strujanja ulja brzinom 65 do U tom slučaju kontaktirajte Odeljenje prodaje Minel
150cm3 koji deluje na leptir. Trafo-a ili isporučioca od koga ste preuzeli
transformator.

-6-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

5. Transport i skladištenje
4.5. Ventil nadpritiska
Ventil nadpritiska (sigurnosni ventil) se upotrebljava
kao jedan od elemenata za zaštitu hermetički Nestručnim i nepažljivim rukovanjem
zatvorenih transformatora. Svojim reagovanjem ! prilikom transporta, možete ugroziti
omogućava isticanje trafo ulja i na taj način oslobađa opremu i bezbednost ljudi!
nadpritisak nastao usled različitih kvarova unutar
transformatora. Ovo će sprečiti trajnu deformaciju
transformatorskog suda. Pomeranje transformatora može se vršiti na sledeće
Ventil je podešen na vrednost pritiska regovanja iz načine:
opsega od 0.03MPa do najviše 0.040MPa. Podizanjem - pomoću lanca ili grede za
podizanje
Transformator se može podizati pomoću okaca
za podizanje (2 ili 4 kom.) koje se nalaze na ploči
transformatora.
Vučenjem
Transformatori standardnih konstrukcija se mogu
vući jedino korišćenjem otvora prečnika 12.5 ili
20mm, probušenih u te svrhe na postolju
transformatora. Vučenje se može vršiti u dva
pravca: u pravcu uzdužne ili u pravcu poprečne
ose transformatora.
Premeštanjem pomoću viljuškara
Premeštanje transformatora može se izvesti i
pomoću viljuškara. U tom slučaju viljuške se
oslanjaju na nosače postolja transformatora.

Za podizanje, pomeranje, postavljanje i


! fiksiranje prilikom transporta ne koristiti
1 – Navedeni pritisak
2 – Pritisak zatvaranja valovite stranice niti baterije radijatora, kao
i bilo koje druge delove i opremu
transformatora koji za to nisu predviđeni,
jer to može dovesti do oštećenja
transformatora i curenja ulja iz njega!

Ponekad, otežani uslovi transporta uslovljeni


višestrukim pretovarom i utovarom ili lošim putevima,
mogu znatno oštetiti transformator, što može izazvati
smetnje u pogonu ili čak onemogućavanje pogona.
Zbog toga se treba držati sledećeg:
a. Pri transportu treba pažljivo rukovati sa
transformatorom.
b. Transformatore ne gurati ili vući za radijatore ili
valovite stranice trafo suda.
c. Učvrstiti transformatore da ne bi došlo do
njihovog pomeranja u toku transporta.
4.6. Dehidrator d. Konzervator, izolatore i radijatore zaštititi od
Dehidrator se ugrađuje na transformatore sa udaraca, lomljenja ili oštećenja.
konzervatorom. Služi za sušenje vlažnog vazduha. e. Istovarom transformatora treba da rukovodi
Napunjen je silikagelom (silica-gel - specijalna stručno lice koje ima iskustva u ovakvim radovima.
higroskopna so) koji prilikom strujanja vlažnog f. Pre istovara, transformator treba pregledati i
vazduha kroz dehidrator vezuje za sebe vlagu i menja utvrditi da li ima vidljivih oštećenja. Ako ih ima, treba
boju. Kada silica-gel promeni boju 2/3 svoje obezbediti dokaz i o tome obavestiti prevoznika i
zapremine, treba ga osušiti (na temperaturi od 120°C isporučioca.
do 150°C), ili ako je to potrebno zameniti novim.
Potrebno je da uljni ventil bude ispunjen uljem. Transformatori su, uobičajeno, u toku transporta,
drvenim nosačima fiksirani za pod prikolice vozila.
Neophodno je dakle, ukloniti te nosače pre podizanja
transformatora sa vozila.

Postavljanje i uklanjanje točkova


Postaviti čvrste drvene nosače, koji su nešto viši od
točkova transformatora, ispod transformatorskog suda
tako da budu poprečno postavljeni u odnosu na
nosače postolja transformatora. Spustiti transformator

-7-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

na njih i fiksirati svaki točak pomoću odgovarajućih 6.2. Instalacija transformatora


zavrtnjeva za njihovu montažu. Podići transformator, Instalacija se vrši na takvu podlogu da težina
ukloniti grede i pustiti da se transformator osloni na transformatora bude ravnomerno raspoređena na sve
svoje točkove. oslonce, a svi pokazivači budu vidljivi i lako dostupni.
Uklanjanje točkova obavlja se obrnutim redosledom Tranformatori se mogu instalirati:
radnji. 1. u zatvorenom prostoru
2. na otvorenom prostoru i to:
Transformatori se mogu transportovati i u drvenim
2.1. na tlu – na ravnoj i čvrstoj podlozi
sanducima urađenim prema propisima za prekomorski
transport. Fiksirani su za pod sanduka zavrtnjima. 2.2. na stubu – okačeni kukom ili na platformi
Točkovi su demontirani i fiksirani za pod pored U slučaju instalacije u zatvorenom prostoru posebnu
transformatora. Uz svaki transformator u sanduk su pažnju treba posvetiti hlađenju transformatora, tj.
upakovani i paking lista sa ispitnim listom i uputstvo odvođenju toplote nastale usled ukupnih gubitaka
za montažu. Utovar i istovar treba da se vrši u skladu transformatora u pogonu. Preporučujemo sledeće
sa signaturom na sanduku. varijante sistema za ventilaciju prostorije u koju treba
instalirati transformator:
Skladištenje
Transformatori se skladište na ravnoj, čvrstoj i suvoj
podlozi. Skladištenje transformatora može biti i na a.)
otvorenom prostoru.
S obzirom da su transformatori napunjeni mineralnim
uljem, neophodno je preduzeti mere protivpožarne
zaštite shodno važećim propisima!
Transformatori isporučeni u drvenim sanducima,
mogu se i tako upakovani čuvati na skladištu.

Preduzmite mere protivpožarne zaštite, radi


! zaštite opreme i ljudi u skladištima!

6. Prijem, provera i puštanje


transformatora u pogon

6.1. Prijem i pregled transformatora Efikasan sistem za ventilaciju sastoji se od ulaznog


Po prijemu transformatora važno je uveriti se da je otvora, površine S(m2) u donjem delu zida i
usaglašen sa zahtevima iz vaše narudžbe. Proverite izlaznog otvora površine S’(m2) u gornjem delu
da li su karakteristike naznačene u natpisnoj tablici zida na suprotnoj strani prostorije, na visini H (m)
(snaga, prenosni odnos, sprega, i.t.d.) usaglašeni sa iznad ulaznog otvora.
vašim zahtevima. Potrebne površine otvora izračunavaju se prema:
Distributivni transformatori se isporučuju u stanju 0.18 ⋅ P(kW)
¨spremni za upotrebu¨, tj. kompletno napunjeni S(m 2 ) =
izolacionim uljem i sa svom pripadajućom opremom. H(m)
Na prijemu transformatora potrebno je, vizuelnim
pregledom, utvrditi eventuelna oštećenja nastala S′(m 2 ) = 1.10 ⋅ S(m 2 )
prilikom transporta (polomljeni ili oštećeni izolatori,
deformisani zidovi trafo suda, oštećena oprema
gde je P(kW) - suma gubitaka u praznom hodu,
transformatora i sl.) kao i da li je isporučena sva
gubitaka pod opterećenjem kao i toplotnih gubitaka
zahtevana oprema transformatora. Takođe je veoma
ostale opreme smeštene u istu prostoriju.
važno uveriti se da su plombe proizvođača
netaknute, jer njihovo oštećenje prouzrokuje Ova formula važi za srednju godišnju temperaturu
nepriznavanje garancije. ambijenta od 20°C, za maksimalnu nadmorsku
visinu od 1000m kao i za razliku temperatura od
Ukoliko je transformator oštećen ili nije isporučena 15°C.
sva naručena oprema za njega, uradite sledeće: Važno je imati na umu da otežana cirkulacija
- obezbedite dokaz, sačinite zapisnik i hitno ga vazduha oko transformatora pogoršava uslove
pošaljite isporučiocu vaše opreme - Minel Trafo-u hlađenja, te prouzrokuje smanjenje raspoložive
ili isporučiocu od kojeg ste preuzeli opremu. snage transformatora. Iz tog razloga, neophodno
je da transformator bude udaljen minimalno
200mm od bilo koje čvrste prepreke.

-8-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

b.) (Napomena: Obratiti pažnju na šeme


povezivanja opreme!)
l. Proveriti još jednom sve veze.
m. Izmeriti izolovanost priključenog transformatora
sa izvedenim svim vezama izuzev izvedenog
zvezdišta.

6.3.1. Izbor naponskog nivoa primara (kod


preklopivih trafoa)
Izbor naponskog nivoa primara vrši se u
beznaponskom stanju, okretanjem glave prebacača u
odgovarajući položaj. Postupak je sličan kao i kod
okretanja glave regulatora napona (Vidi 6.3.2.)

Promena položaja prebacača napona vrši


! se u beznaponskom stanju!

U slučaju skučenih i slabo ventilisanih prostorija,


kao i onda kada je temperatura ambijenta u
prostoriji mnogo viša od spoljašnje temperature, 6.3.2. Podešavanje regulatora napona
neophodno je ugraditi ventilator u izlazni otvor. U postupku promene položaja regulatora napona
potrebno je uraditi sledeće:
Protok ventilatora, u ovom slučaju, izražen u (m3/s) - otkačiti sve kablove do VN i NN izolatora,
treba da bude 0.10⋅P, gde su P – ukupni toplotni - uzemljiti namotaje VN i NN,
gubici za svu opremu u prostoriji izraženi u kW. - okretanjem glave regulatora na ploči postaviti
regulator u željeni položaj,
- ponovo povezati sve kablove,
6.3. Pripreme za puštanje transformatora u - pustite transformator u pogon.
pogon Promena položaja regulatora napona vrši
Pre puštanja transformatora u pogon potrebno je ! se u beznaponskom stanju!
uraditi sledeće:

a. Obezbediti transformator od eventualnog Varijanta 1:


pomeranja.
b. Povezati kablove za uzemljenje.
1 – glava regulatora napona
c. Kod transformatora sa konzervatorom, proveriti 2 – zapor
probojnu čvrstoću uzorka trafo ulja uzetog iz trafo 3 – opruga
suda preko slavine za uzorkovanje ulja. 4 – podeona pločica
Izmerena vrednost ne sme biti manja od
45kV/2.5mm.
d. Izmeriti nivo izolovanosti.
Izmerena vrednost (sa 2500V JSS) ne sme da
bude manja od:
- za naponske nivoe >1.1kV….250MΩ Sam izbor položaja regulatora napona vrši se prema
- za naponske nivoe <1.1kV….50MΩ vrednosti visokog napona (vidi natpisnu tablicu), na
e. Izmeriti otpornost VN i NN za svaki položaj sledeći način:
regulatora. - odblokirati zapor glave regulatora (poz.2),
Izmerene vrednosti traba da su približno - pritisnuti zapor do izlaska iz zareza,
jednake (sa razumnim tolerancijama) za sve tri - okrenuti glavu regulatora (poz.1) do željenog
faze. položaja,
f. Postavite glavu prebacača u željeni položaj (kod - otpustiti zapor i opruga (poz.3) će ga vratiti u
preklopivih transformatora – 20/10 na pr. - Vidi zarez izabranog položaja,
6.3.1.) - blokirati zapor glave regulatora.
g. Postavite glavu regulatora u željeni položaj (Vidi Redni broj položaja regulatora napona za željenu
6.3.2.) vrednost primarnog napona prikazan je na natpisnoj
tablici transformatora.
h. Povezati kablove VN na odgovarajuće VN
priključke trafoa.
i. Povezati kablove NN na odgovarajuće NN
priključke trafoa.
j. Izmeriti otpornost uzemljenja.
k. Povezati kablove za svu opremu transformatora

-9-
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

Varijanta 2: Tip regulatora KDR 7. Pogon i održavanje transformatora

7.1. Pogon transformatora

7.1.1. Normalni pogon transformatora


U normalnom pogonu transformator tretirati prema
internim uputstvima korisnika.

7.1.2. Pogon sa preopterećenjem


U slučaju potrebe za pogonom transformatora sa
preopterećenjem ponašati se u skladu sa IEC 354:
Smernice za opterećivanje uljnih energetskih
1 – dugme za fiksiranje položaja
2 – telo glave regulatora sa ozankama položaja transformatora.
3 – metalni jezičak za izbor položaja
7.1.3. Kvarovi u pogonu
Izbor položaja regulatora napona u varijanti 2, vrši se
prema vrednosti visokog napona (vidi natpisnu a.) Pregrevanje
tablicu), na sledeći način: Uzroci pregrevanja mogu biti sledeći:
- odviti do kraja dugme za fiksiranje položaja - kontinuirano preopterećenje,
(crvene boje) tela glave regulatora,
- nepropisno hlađenje transformatora (nedovoljan
- povlačenjem na gore tela glave regulatora, zarez protok vazduha oko transformatora,
izlazi iz jezička i dozvoljava okretanje tela u neodgovarajuća ventilacija prostorije i sl.)
izabrani položaj,
- ozbiljni unutrašnji kvarovi (u ovom slučaju
- spustiti telo glave regulatora i fiksirati je kontaktirajte Odeljenje prodaje Minel Trafo a.d.)
dugmetom za fiksiranje položaja.
Redni broj položaja regulatora napona za željenu
b.) Nizak nivo trafo ulja
vrednost primarnog napona prikazan je na natpisnoj
tablici transformatora. Javlja se usled:
- curenja trafo ulja, tada su uljne mrlje su jasno
vidljive ispod transformatora.
6.4. Puštanje transformatora u pogon
(Vidi 4.3, 4.4, 7.4)
Pre puštanja transformatora u pogon potrebno je
uveriti se u sledeće:
c.) Pojava gasova u trafo sudu
- da li je urađena provera svih uređaja i opreme
povezanih sa transformatorom, Gasovi se razvijaju u trafo sudu kao posledica:
- da li karakteristike transformatora odgovaraju - parcijalnih pražnjenja,
energetskoj mreži u koju se uključuje. - loša zaptivenost na vakuum (podpritisak).
Dovedite naznačeni napon na priključke VN (Vidi 4.4)
transformatora i ostavite ga da 60 minuta radi u
režimu praznog hoda. Tek onda transformator može d.) Prevelik nadpritisak u sudu
biti opterećen do nominalne vrednosti date na Može se javiti zbog:
njegovoj natpisnoj tablici. - pregrevanja,
- pojave gasova u unutrašnjosti trafo suda.
Ukoliko je aktiviran bilo koji od zaštitnih
! uređaja, transformator ne sme biti ponovo 7.1.4. Redovne (rutinske) provere stanja
uključen pre nego što se utvrde i eliminišu transformatora
uzroci reagovanja uređaja. Prilikom redovnih provera transformatora obratiti
pažnju na:
- trenutni nivo ulja u transformatoru (prema
pokazivaču nivoa ulja),
- temperaturu koju pokazuje termometar na ploči,
- trenutnu vrednost opterećenja (Da li prelazi
naznačenu vrednost? Da li je simetrično?),
- stanje opreme transformatora,
- stanje izolatora i priključaka na njima,
- stanje zaštitnih uređaja kao i stanje kablova za
njihovo povezivanje,
- eventualne abnormalnosti u zvuku koje proizvodi
transformator,
- eventualne tragove ulja ispod transformatora.

- 10 -
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

7.2. Vađenje aktivnog dela transformatora iz 7.4. Dolivanje trafo ulja


trafo suda U slučaju potrebe, dolivanje trafo ulja treba vršiti
novim, filtriranim uljem probojne čvrstoće 50kV/2.5mm
U toku garantnog roka kupac ne sme, bez i koje ispunjava zahteve standarda IEC 296. Najbolje
! je da to bude ulje istog proizvođača i tipa kao i ono
prethodne saglasnosti proizvođača
transformatora, da modifikuje, menja ili koje je već u transformatoru.
uklajnja bilo koji deo transformatora! U krajnjoj nuždi mogu se doliti i ulja drugih
proizvođača i tipova, ali isključivo istog porekla i to
maksimalno 10% od količine ulja u transformatoru.
U slučaju bilo kakvih neregularnosti otkrivenih u toku
provere, može se pokazati da je neophodno vađenje 7.5. Održavanje nekorišćenog transformatora
aktivnog dela iz trafo suda da bi se utvrdili uzroci. Imajte na umu sledeće:
- transformatori koji trenutno nisu u upotrebi
Ukoliko postoji i najmanja sumnja u postojanje trebaju biti održavani kao i oni u pogonu,
akumuliranih gasova u trafo sudu ispod ploče, ne - nivo izolacionog ulja treba proveravati na svakih
sprovoditi nikakva električna merenja. Ona mogu 6 meseci,
izazvati varnicu i prouzrokovati eksploziju - vizuelnu kontrolu transformatora treba izvršiti bar
akumuliranih gasova. Merenja treba sprovesti tek jednom godišnje
kada je aktivni deo izvađen iz trafo suda! - merenje nivoa izolovanosti i testove izolacionog
ulja treba vršiti kao i kod transformatora u pogonu,
Kada aktivni deo treba vaditi iz trafo suda važno je - potrebno je obezbediti od oštećenja sve lomljive
pridržavati se sledećeg: delove i opremu,
- diskonektovati sve kablove do VN i NN izolatora, - sve metalne priključke treba zaštiti antikorozivnim
- istočiti potrebnu količinu trafo ulja iz suda preko sredstvom,
slavine za ispuštanje ulja smeštene na pri dnu trafo - zabraniti pristup transformatoru neovlašćenim
suda licima.
- diskonektovatii sve priključne kablove za dodatnu
opremu i zaštitne uređaje, 7.6. Opasnost od požara
- odviti zavrtnjeve za stezanje ploče, U slučaju paljenja transformatora ili požara u njegovoj
- podići aktivni deo transformatora iz suda pomoću neposrednoj blizini transformator mora biti
kuka za podizanje na ploči, isključen iz energetske mreže!
- ostaviti aktivni deo izvesno vreme da se ocedi, a
onda ga stavite na ravno, suvo i čisto mesto. Obavezno primeniti mere protivpožarne
Istočeno trafo ulje treba odložiti u čist, dobro zatvoren ! zaštite!
sud. Aktivni deo transformatora može ostati na
vazduhu najviše 8h. Ukoliko je ovo vreme
prekoračeno, transformator se mora osušiti. Osušen 7.7. Paralelni rad transformatora
aktivni deo treba da bude impregniran trafo uljem.
Uslovi za paralelan rad transformatora su:
Novo priključenje transformatora vršiti prema 6.3. i
1. ista grupa sprege
6.4.
2. jednaki prenosni odnosi
3. jednake relativne vrednosti napona kratkog
7.3. Uzimanje uzorka trafo ulja za testiranje spoja (tolerancija 10%)
Trafo ulje treba testirati u sledećim situacijama: 4. uporedljive vrednosti nazančenih snaga (odnos
- pre puštanja transformatora u pogon, snaga ne veći od 3:1)
- prilkom redovnih (rutinskih) ispitivanja,
- u bilo kojim okolnostima koje ukazuju na
mogućnost oštećenja transformatora, a naročito u
slučaju reagovanja zaštitnih uređeja.
Za uzimanje uzorka, koristiti slavinu za uzorkovanje
ulja, koja se nalazi pri dnu trafo suda. Važno je uzorak
sipati u čistu posudu. Trafo ulje je higroskopna
supstanca, te kao takvo mora biti zaštićeno od
kontakta sa vlagom.

Istakanje ili uzimanje uzorka


! transformatorskog ulja vrši se samo kada
je transformator isključen iz pogona.

- 11 -
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

8. Aspekti životne sredine 10. Izjava o kvalitetu


Aspekti životne sredine transformatora u fazi njegovog Minel Trafo a.d. proizvodi transformatore u sistemu
korišćenja i servisiranja su: menadžmenta kvalitetom, po zahtevima standarda
- buka, ISO 9001:2000, koji je prvi put certifikovan 1998.
- curenje trafo ulja, godine od strane ÖQS Certification and Evaluation
- povećanje temperature okolnog vazduha, Ltd, Austrija.
- otpad na kraju perioda eksploatacije. Početkom 2005. godine Minel Trafo a.d. je doneo
odluku da implementira i certifikuje sistem
menadžmenta organizacije koji će predstavljati
integraciju sistema menadžmenta kvalitetom i sistema
Proizvodnja upravljanja zaštitom životne sredine kao dokaz o
transformatora
usklađenosti sa zahtevima standarda ISO 9001 i ISO

Pr
14001. Na taj način smo obezbedili, da se
ko
t

oiz one
or

m jedinstvenom politikom i ciljevima razvija, primenjuje i


sp

vo nti
p
an

dn
poboljšava kvalitet proizvoda i životne sredine u
Tr

ja skladu sa zahtevima i potrebama zainteresovanih


Energija strana, odnosno da se optimizacijom troškova i
sir vod de

resursa, kao i fleksibilnošću i brzinom zajedničkog


Ko visi

ina ja
is

u
n
er
r iš r an
er

reagovanja na promene, zadovolje potrebe i


i p en j
će

iz

očekivanja korisnika naših proizvoda i ostalih


ov
nj e

đ
ro
Va
e

Reci klaža
zainteresovanih strana.
j

OTPAD
Opasan otpad
Svrha postojanja Minel Trafo a.d. je da proizvodeći
transformatore sa visokim stepenom iskorišćenja i
E A
M I S I J minimalnom bukom u radu obezbedi pouzdanu
distribuciju i stabilne performanse električne
energije, dajući svojevrstan doprinos očuvanju
energije i životne sredine.

Prosečno
Proizvod
procentualno
Status Tretman 11. Garancije
učešće u
masi trafoa
Garancije za proizvod daje Minel trafo a.d. za period
Trafo ulje OPASAN
18%
OTPAD
O, Rp naveden u ugovoru i garantnom listu proizvoda.
Trafo lim Odnosi se na greške nastale u procesu izrade ili usled
38% Otpad S, Rc lošeg kvaliteta ugrađenog materijala i opreme.
Bakar Ona važi uz prezentaciju potrebne dokumentacije i
15% Otpad S, Rc
ako je proizvodom propisno rukovano, u oblasti
Čelik
25% Otpad S, Rc
njegove namene, u skladu sa uputstvom za njegovo
korišćenje (konkretnije u garantnom listu proizvoda).
Izolacioni OPASAN Minel Trafo neće priznati garanciju ako su:
3% S, O
materijali OTPAD
- dokumenti izmenjeni ili na bilo koji način učinjeni
Porcelan
(< 50kg) Otpad S, Rc nečitkim,
Ostalo - tip ili fabrički broj transformatora izmenjeni,
1% Otpad S, Rc obrisani ili učinjeni nečitkim,
Legenda: - popravka ili modifikacije transformatora izvedene
O - Odlaganje od strane neovlašćenog servisa, organizacije ili
S - Selekcija osobe,
Rc - Reciklaža - šteta prozrokovana nepredviđenim okolnostima,
Rp - Reparacija kao što su, na primer, udari groma, voda ili vatra,
zloupotreba, nemar i sl.

9. Dokumenta koja se isporučuju uz


transformator
a.) izjava o garanciji (garantni list),
b.) izveštaj o završnom ispitivanju,
c.) uputstvo za instalaciju, korišćenje i održavanje,
d.) i druga dokumentacija ako je predviđena
ugovorom (tehnička dokumenatcija, šeme
povezivanja opreme i slično).
- 12 -
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje, korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

12. PRILOZI
Primer 1: Izračunavanje stepena iskorišćenja transformatora
Dat je transformator sledećih karakteristika: Sn=630kVA, 10/0.4 kV, PFe=1300W, PCu=6500W, uk=4%.
Treba izračunati njegov stepen iskorišćenja pri nominalnom opterećenju i pri 75% nominalnog opterećenja, a za faktore snage
1.0 i 0.8.

I.) S=Sn II.) S=0.75 Sn


U slučaju punog opterećenja i ako je cosφ =1.0 tada je: U slučaju da je opterećenje 75% od nominalnog i kada je
cosφ=1.0, stepen iskorišćenja je:
S ⋅ cos ϕ S ⋅ cos ϕ
η= 2
= η= =
2
⎛ S ⎞ ⎛ S ⎞
S ⋅ cos ϕ + PFe + PCu ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ S ⋅ cos ϕ + PFe + PCu ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ Sn ⎠ ⎝ Sn ⎠
630 ⋅1.0 630 ⋅ 0.75 ⋅1.0
= = 0.9878 = 98.78% = = 0.9896 = 98.96%
630 ⋅1.0 + 1.3 + 6.5 ⋅1.0 2 630 ⋅ 0.75 ⋅1.0 + 1.3 + 6.5 ⋅ 0.75 2

Ako je S=Sn i cosφ=0.8, onda je stepen iskorišćenja: Ako je S=0.75 Sn i cosφ=0.8, onda je stepen iskorišćenja:

630 ⋅ 0.8 630 ⋅ 0.75 ⋅ 0.8


η= = 0.9848 = 98.48% η= = 0.9871 = 98.71%
630 ⋅ 0.8 + 1.3 + 6.5 ⋅1.0 2 630 ⋅ 0.75 ⋅ 0.8 + 1.3 + 6.5 ⋅ 0.75 2

Primer 2: Izračunavanje padova napona


Za transformator iz Primera 1 (Sn =630kVA, 10/0.4 kV, PFe=1300W, PCu=6500W, uk=4%) potrebno je izračunati padove napona
pri nominalnom opterećenju i pri 75% nominalnog opterećenja, a za faktore snage 1.0 i 0.8.

Pad napona računa se prema sledećoj jednačini:


2
1 1 ⎛ S ⎞
⋅ (e r ⋅ cos ϕ + e x ⋅ sin ϕ ) + ⋅ ⎟⎟ ⋅ (e r ⋅ sin ϕ − e x ⋅ cos ϕ )2
S
∆U = ⋅⎜
Sn 2 100 ⎜⎝ S n ⎠
PCu
gde su: e r (% ) = 100 ⋅ er (%) – aktivna komponenta napona kratkog spoja
Sn
e x (% ) = u k2 (% ) − e r2 (% ) ex (%) – reaktivna komponenta napona kratkog spoja

6.5
er (% ) = 100 ⋅ = 1.03175% i e x (% ) = 4 2 − 1.03175 2 = 3.865%
630

I.) S=Sn II.) S=0.75 Sn


Za cosφ =1.0 (sinφ=0), biće: Za cosφ =1.0, izračunati pad napona će biti:

∆U = 1.0 ⋅ (1.03175 ⋅1 + 3.865 ⋅ 0 ) + ∆U = 0.75 ⋅ (1.03175 ⋅1 + 3.865 ⋅ 0 ) +


1 1
+
1 1 2
⋅ ⋅1 ⋅ (1.03175 ⋅ 0 − 3.865 ⋅1)2 = 1.1065% + ⋅ ⋅ 0.75 2 ⋅ (1.03175 ⋅ 0 − 3.865 ⋅1)2 = 0.8158%
2 100 2 100

Za faktor snage cosφ =0.8 je: Ako je faktor snage cosφ =0.8, biće:

sin ϕ = 1 − cos 2 ϕ = 0.6 ∆U = 0.75 ⋅ (1.03175 ⋅ 0.8 + 3.865 ⋅ 0.6 ) +


1 1
+ ⋅ ⋅ 0.75 2 ⋅ (1.03175 ⋅ 0.6 − 3.865 ⋅ 0.8)2 = 2.375%
∆U = 1.0 ⋅ (1.03175 ⋅ 0.8 + 3.865 ⋅ 0.6) + 2 100
1 1 2
+ ⋅ ⋅1 ⋅ (1.03175 ⋅ 0.6 − 3.865 ⋅ 0.8)2 = 3.175%
2 100

- 13 -
MT-IN-TDU.05.01 Uputstvo za instaliranje, korišćenje i održavanje trofaznih distributivnih uljnih transformatora

Primer 3: Paralelan rad transformatora


U ovom primeru prikazana je raspodela opterećenja dva transformatora jednakih snaga i značajno različitih napona kratkih
spojeva. Karakteristike transformatora su: Sn1=630kVA, 10/0.4kV, uk1=3.6%, Dyn5 i Sn2=630kVA, 10/0.4kV, uk2=4.4%, Dyn5.

Opterećenja transformatora u paralelnom radu računamo prema sledećoj formuli:


n
∑ S nj
j =1
Si = n
⋅ Sni
S nj
u ki ⋅ ∑ u kj
j =1

U konkretnom slučaju je:

2 ⋅ 630 2 ⋅ 630
S1 = ⋅ 630 = 693kVA S2 = ⋅ 630 = 567kVA
⎛ 630 630 ⎞ ⎛ 630 630 ⎞
3.6 ⋅ ⎜ + ⎟ 4.4 ⋅ ⎜ + ⎟
⎝ 3.6 4.4 ⎠ ⎝ 3.6 4.4 ⎠
Očigledno je da transformatori u ovom slučaju ne dele opterećenje ravnomerno. Transformator sa manjom vrednošću
napona kratkog spoja biva značajno preopterećen.
S toga je važno da naponi kratkih spojeva transformatora u paralelnom radu budu približno jednaki, tj. da se ne razlikuju za
više od 10%. Ovo će omogućiti da grupa prenese maksimalnu snagu, a da pri tome ni jedan od transformatora ne bude
preopterećen.

Primer 4: Minimum podataka potrebnih za naručivanje transformatora

Tip (iz kataloga): Na primer: EDC 630-10


ili
Nominalna snaga (kVA): 630 kVA
Vrsta (suvi ili uljni): uljni
Prenosni odnos (kV/kV): 10 / 0.42 kV/kV
Regulacija (%): ± 2x2.5 %
Frekvencija: 50Hz
Oznaka sprege: Dyn5
Napon kratkog spoja: 4%
Gubici u praznom hodu (W): 1300 W
Gubici usled opterećenja (W): 6500 W
Maksimalna temperatura ambijenta (°C): 40 °C
Montaža (spoljašnja ili unutrašnja): spoljašnja
Namena: distributivni
Ostalo: “neki specifični zahtevi”
Količina: ... broj komada ...

Podaci o kupcu: ... Ime, adresa, telefon, e-mail adresa i sl. ..


Osoba za kontakt: ... Ime i prezime, funkcija ...

- 14 -
Autori: A.Rosić, dipl.el.inž.
N.Pejčić, dipl.el.inž.
Minel Trafo a.d. Mladenovac, SCG
jul 2005.