You are on page 1of 3

1.

PAS DE LA CULTURA DEL LLIBRE I TEXT A LA CULTURA MULTIMÈDIA

2. DE LES DADES AL CONEIXEMENT (ús del coneixement)


3. CANVI D’ÈMFASI DE L’ENSENYANÇA CAP A L’APRENENTATGE

4. DOCENT: D’EXPOSITOR A GUIA

5. APRENENTATGE ACTIU PER PART DE L’ALUMNAT


6. DESINCRONITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ (TEMPS I ESPAI)