You are on page 1of 5

UNITAT 10 Aplicacions de les derivades

Resolucions de l’autoavaluació Pàg. 1 de 5

1 Troba un punt de la gràfica y = x 2 + 4x – 5 en el qual la recta tangent sigui paral·lela a 2x – y + 1= 0.

Resolució

• El pendent de la recta tangent és el mateix que el de la recta 2x – y + 1= 0 8 m = 2.


• Busquem un punt en què f ' (x) = 2:
f ' (x) = 2x + 4 8 2x + 4 = 2 8 x = –1
f (1) = 1 + 4 (–1) –5 = –8
• El punt és (–1, –8).

x
2 Donada la funció y = , estudia si té màxims, mínims i punts d’inflexió.
x2 – 1
Resolució
• El domini de definició de la funció és Á – {–1, 1}.
• Els màxims i mínims estan entre les solucions de f ' (x) = 0:

1(x 2 – 1) – x · 2x –x 2 – 1 –x 2 – 1
f ' (x) = = 8 = 0 No té solució.
(x 2 – 1)2 (x 2 – 1)2 (x 2 – 1)2

f ' (x) és decreixent per a tot x 8 f i no té màxims ni mínims.


• Els punts d’inflexió estan entre les solucions de f '' (x) = 0:

–2x (x 2 – 1)2 – 2(x 2 – 1) 2x (–x 2 – 1) 2x 3 + 6x


f '' (x) = =
(x 2 – 1)4 (x 2 – 1)3

f '' (x) = 0 8 2x 3 + 6x = 0 8 2x (x 2 + 3) = 0 8 x = 0, f (0) = 0


Estudiem el signe de f ''. Assenyalem els punts en què f no existeix i en què f '' és 0.

f '' < 0 f '' > 0 f '' < 0 f '' > 0

–1 0 1

Hi ha un punt d’inflexió en (0, 0).

3 Estudia el creixement de la funció:


f (x) = cos2x
i determina’n els màxims i mínims per a x é [0, 2π].

Resolució

f ’(x) = –2 cos x sin x π


x=—
2
cos x = 0 3π
x=—
f ' (x) = 0 8 –2 cos x sin x = 0 2
sin x = 0 x=0
x=π
x = 2π
UNITAT 10 Aplicacions de les derivades

Resolucions de l’autoavaluació Pàg. 2 de 5

Signe f’:
f' < 0 f' > 0 f' < 0 f' > 0
0 π π 3π 2π
— —
2 2

π 3π
La funció: és creixent en π, [ ) ( ] 2
«
2
, 2π

π 3π
és decreixent en 0, [ ) ( ] 2
« π,
2
,

té màxims en (0, 1) (π, 1) (2π, 1)

π 3π
té mínims en ( 2
,0 )( 2
,0 )
4 a) Estudia la curvatura de la funció: f (x) = x 2 ln x
b) Escriu-ne l’equació de la recta tangent en el punt d’inflexió.

Resolució
a) • El domini de definició de la funció és (0, +@).
• f és còncava en els intervals en què f '' > 0 i convexa si f '' < 0.
• Calculem f ' i f '':
1
f (x) = x 2 ln x 8 f ' (x) = 2x ln x + x 2 · = x (2 ln x + 1)
x
1
f '' (x) = 1(2 ln x + 1) + x 2 ·
x ( )
= 2 ln x + 3
3 3
f '' (x) = 0 8 2 ln x + 3 = 0 8 ln x = – 8 x = e –3/2 8 f (e –3/2) = – e –3
2 2
• Estudiem el signe de f '' tenint en compte el domini de f, (0, +@), i el punt en què f '' (x) = 0,
x = e –3/2 › 0,22:
Signe de la derivada:

f '' < 0 f '' > 0

0 e–3/2

• Conclusions:
— f és convexa en (0, e –3/2 ).
— f és còncava en (e –3/2, +@).
3 –3
(
— Punt d’inflexió: e –3/2, –
2
e )
b) • Pendent de la recta tangent en x = e –3/2:
3
m = f ' (e –3/2) = e –3/2 (2 ln e –3/2 + 1) = e –3/2 2 · – [ ( ) ]2
+ 1 = –2e –3/2

3 –3
• Equació de la recta tangent en e –3/2, – ( 2 )
e :
3 –3
y=– e – 2e –3/2(x – e –3/2)
2
UNITAT 10 Aplicacions de les derivades

Resolucions de l’autoavaluació Pàg. 3 de 5

5 De tots els rectangles el perímetre dels quals fa 80 cm, troba les dimensions del que tingui la diagonal míni-
ma.

Resolució

2a + 2b = 80 8 a + b = 40 8 b = 40 – a
d a
d = √a2 + b2 = √a2 + (40 – a)2 = √2a2 – 80a + 1600

Busquem el mínim d’aquesta funció:


4a – 80 2a – 40
d' (x) = = = d' = 0 8 2a – 40 = 0 8 a = 20 cm i b = 20 cm
2√ 2a2 – 80a + 1600 √ 2a2 – 80a + 1600

Estudiem el signe de d' .

d' < 0 d' > 0


20

El rectangle que té la diagonal mínima és el quadrat de costat a = 20 cm.

6 Determina els punts de la paràbola y = x2 que es troben a distància mínima del punt P(0, 1).

Resolució

Els punts de la paràbola tenen per coordenades (x, x2). Trobem la distància d’un d’aquests punts a P(0, 1).

d = √(x – 0)2 + (x2 – 1)2 = √x4 – x2 + 1

Busquem el mínim d’aquesta funció:

4x3 – 2x 2x3 – x
d' (0) 8 d' = =
2√ x4 – x2 + 1 √ x4 – x2 + 1

√2 √2
2x3 – x = 0 8 x (2x2 – 1) = 0. Així, x = 0, x = ix=– .
2 2
Signe de d':
d '< 0 d' > 0 d '< 0 d' > 0 En x = 0 hi ha un màxim.
– 2 0 2 √2 √2
En x = ,ix=– hi ha mínims.
2 2 2 2
Els punts de la paràbola que busquem són:
√2 1 √2 1
( –
3
,
2 )( i –
2
,
2 )
UNITAT 10 Aplicacions de les derivades

Resolucions de l’autoavaluació Pàg. 4 de 5

7 Una caldera amb forma de prisma recte de base quadrada té un volum de 768 m3. Sabem que la pèrdua
de calor a través de les parets laterals és de 100 unitats per metre quadrat, mentre que a través del sostre
és de 300 unitats per metre quadrat. La pèrdua pel sòl és tan petita que podem considerar-la nul·la. Cal-
cula les dimensions de la caldera perquè la pèrdua de calor sigui mínima.

Resolució
768
• ab = 768, 8 b =
a2
C = 400 ab + 300 a2
b b 768 307 200
C = 400 a · 2 + 300 a2 = + 300 a2
a a
307 200 307 200 3
C' = 2 + 600 a 8 2 = 600 a 8 a = √512 = 8 m
a a a a
a a 768
•b = = 12 m
64
Calculem C'' per veure si en a = 8 hi ha un mínim.
307 200 · 2a 614 400
C'' = = + 600
a4 a3

Com que C' ' (8) > 0 en a = 8 hi ha un mínim.

Les dimensions demanades són a = 8 m, b = 12 m.

8 Determina a i b per tal que la funció f(x) = ax3 + bx2 – x + 2 tingui un mínim en x = 2 i un punt d’in-
flexió en x = 1/3.

Resolució

Perquè f tingui un mínim en x = 2, f' (2) = 0.


1 1
Perquè tingui un punt d’inflexió en x =
3 ()
, f ''
3
= 0.

f' (x) = 3 ax2 + 2 bx – 1; f '' (x) = 6ax + 2b

f'' (2) = 12a + 4b – 1 = 0


1
()
f''
3
= 2a + 2b = 0 8 a = – b
1 1
–12b + 4b –1 = 0 8 – 8b = 1 8 b = – ,a=
8 8
UNITAT 10 Aplicacions de les derivades

Resolucions de l’autoavaluació Pàg. 5 de 5

9 Donada la funció f (x) = x 3 + ax 2 + bx, troba a i b perquè les rectes tangents a la gràfica de f (x) en
els punts d’abscisses x = 2 i x = 4 siguin paral·leles a OX.

Resolució
• El pendent de la recta tangent en x = 2 és f ' (2):
f ' (x) = 3x 2 + 2ax + b 8 m1 = f ' (2) = 3 · 22 + 2 · a · 2 + b = 12 + 4a + b
• El pendent de la recta tangent en x = 4 és f ' (4):
m2 = f ' (4) = 3 · 42 + 2 · a · 4 + b = 48 + 8a + b
• Com que les rectes tangents en x = 2 i x = 4 han de ser paral·leles a OX, el seu pendent serà 0. Per tant:
f ' (2) = 0 8 12 + 4a + b = 0 °
¢ a = –9, b = 24
f ' (4) = 0 8 48 + 8a + b = 0 £
Així:
f (x) = x 3 – 9x 2 + 24x