[edycja, skład i pdf – terminus

]

1

Otwierająca - Al-Fatiha

1. W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego! 2. Chwała Bogu, Panu światów, 3. Miłosiernemu i Litościwemu, 4. Królowi Dnia Sądu. 5. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. 6. Prowadź nas drogą prostą 7. drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.

2

Krowa - Al-Bakara

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. Lam. Mim. 2 To jest Księga - nie ma, co do tego adnej wątpliwości droga prosta dla bogobojnych; 3 Dla tych, którzy wierzą w to, co skryte, którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy; 4 i dla tych, którzy wierzą w to, co tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane przed tobą; oni wierzą mocno w ycie ostateczne. 5 Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni będą szczęśliwi. 6 Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą, jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą. 7 Bóg nało ył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach poło ył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna. 8 Wśród nich są tacy, którzy mówią: "Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są wierzącymi. 9 Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują. 10 W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara. bolesna za to, e kłamią. 11 A kiedy im mówią: Nie szerzcie zepsucia na ziemi!"

3

oni mówią: "My tworzymy tylko dobro!" 12 Czy by? Zaprawdę oni szerzą zgorszenie i nie są tego świadomi! 13 A kiedy im mówią: "Uwierzcie tak, jak wierzą ci ludzie!" oni mówią : "Czy my mamy wierzyć, jak głupcy. Czy by? Zaprawdę, to oni są, głupcami , lecz oni nie wiedzą! 14 A kiedy spotykają tych, którzy wierzą, mówią: "My wierzymy!" A kiedy są sami ze swoimi szatanami, to mówią: "My przecie jesteśmy z wami. My sobie tylko artujemy!" 15 Bóg za artuje z nich i przedłu y ich trwanie w buncie, w którym wędrują na oślep. 16 To są ci, którzy kupili błądzenie za drogę prostą; nie przyniósł im jednak korzyści ich handel i nie znaleźli się na drodze prostej . 17 Oni są podobni do tego, który zapalił ogień, a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak i nie mogli widzieć. 18 Głusi, niemi i ślepi - oni nie zawrócą. 19 Albo do chmury burzowej na niebie - w niej są ciemności, grzmot i błyskawica. Oni, obawiając się śmierci, wkładają palce w swoje uszy przed piorunami. Bóg obejmuje niewiernych. 20 Błyskawica omal nie odbiera im wzroku. Za ka dym razem, kiedy ona daje im światło, oni idą w nim; a kiedy ogarnia ich ciemność , oni się zatrzymują. Jeśliby zechciał Bóg, to zabrałby im słuch i wzrok. Zaprawdę, Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny !

4

21 O ludzie! Czcijcie waszego Pana, który was stworzył, jak i tych, którzy byli przed wami! - być mo e, wy będziecie bogobojni! 22 On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo - budowlą. On spuścił z nieba wodę sprawił, e dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie więc Bogu równych, skoro wy wiecie. 23 A jeśli pozostajecie w wątpliwości wobec tego, co zesłaliśmy Naszemu słudze, o przynieście surę podobną do tego wezwijcie waszych świadków, poza Bogiem, 24 A jeśli jesteście prawdomówni! a jeśli tego nie uczynicie a wy nigdy tego nie uczynicie to bójcie się ognia a paliwem jego będą ludzie i kamienie który został przygotowany dla niewiernych. 25 I zwiastuje radosną wieść tym, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i dla nich będą Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki. ilekroć są zaopatrywani w jakiekolwiek owoce z nich, oni mówią: ,To jest to, co otrzymywaliśmy kiedyś!", albowiem to, co otrzymują, jest bardzo podobne. będą tam mieli mał onki czyste będą tam przebywać na wieki. 26 Zaprawdę, Bóg się nie wstydzi przytoczyć jako podobieństwo komara lub czegoś znaczniejszego. A ci, którzy wierzą, wiedzą, e to jest prawda od ich Pana. A ci, którzy nie wierzą, mówią: "Có to chciał Bóg wyrazić przez to podobieństwo?" Przez nie On sprowadza z drogi wielu i prowadzi drogą prostą wielu.

5

Lecz On sprowadza przez to z drogi tylko ludzi bezbo nych. 27 Ci, którzy naruszają przymierze Boga, chocia je przedtem uroczyście potwierdzili; ci, którzy przecinają to, co Bóg nakazał złączyć, i ci, którzy szerzą zgorszenie na ziemi - oni wszyscy poniosą stratę. 28 Jak e mo ecie nie wierzyć w Boga? Byliście umarłymi, a On dał wam ycie; potem sprowadzi na was śmierć i znowu da wam ycie; wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni. 29 On jest Tym, który stworzył dla was wszystko to, co jest na ziemi. Następnie zwrócił się ku niebu i ukształtował je w siedem niebios. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 30 I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja umieszczę na ziemi namiestnika. " Oni powiedzieli: "Czy Ty umieścisz na niej tego, kto będzie szerzył na niej zepsucie i będzie przelewał krew, kiedy my głosimy Twoją chwałę i głosimy Twoją świętość?" Powiedział: "Zaprawdę, Ja wiem to, czego wy nie wiecie!" 31 I On nauczył Adama wszystkich imion, potem przedstawił wszystkie stworzenia aniołom mówiąc: "Obwieśćcie Mi ich imiona, jeśli jesteście prawdomówni!" 32 Oni powiedzieli: "Chwała Tobie! My nie mamy adnej innej wiedzy poza tym, czego nas nauczyłeś. Ty, zaprawdę, jesteś Wszechwiedzący, Mądry!" 33 On powiedział: O Adamie! "Obwieść im ich imiona!" A kiedy Adam im obwieścił ich imiona, powiedział Pan: "Czy wam nie powiedziałem?

6

Ja znam to, co skryte, w niebiosach i na ziemi, i Ja wiem, co wy ujawniacie i co skrywacie." 34 A kiedy powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!", oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa. On odmówił, wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych. 35 I powiedzieliśmy: O Adamie!" Zamieszkajcie, ty i twoja mał onka, w Ogrodzie i jedzcie jego owoce dowolnie, skąd chcecie: lecz nie zbli ajcie się do tego drzewa, bo znajdziecie się między niesprawiedliwymi!" 36 Wtedy szatan spowodował, e potknęli się o nie, i wyprowadził ich z tego stanu, w którym się znajdowali. I powiedzieliśmy im: "Idźcie precz! Wy będziecie wrogami jedni dla drugich! Będziecie mieli stałe miejsce pobytu na ziemi i u ywanie do pewnego czasu." 37 Wtedy otrzymał Adam od swojego Pana pewne słowa i On zwrócił się ku niemu. Albowiem On jest Przebaczający, Litościwy! 38 Powiedzieliśmy: "Idźcie precz stąd wszyscy! Lecz przyjdzie do was ode Mnie droga prosta. A ci, którzy pójdą po Mojej drodze prostej, nie będą się lękać i nie będą się smucić." 39 A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki, będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki. 40 O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem, i wypełniajcie wiernie Moje przymierze, wtedy i Ja będę wypełniał wasze przymierze. I bójcie się Mnie!

7

41 Wierzcie w to, co Ja zesłałem, potwierdzaj prawdziwość tego, co wy posiadacie; i nie bądźcie pierwszymi wśród tych, którzy w to nie wierzą! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! I bójcie się Mnie! 42 I nie ubierajcie prawdy w fałsz! I nie ukrywajcie prawdy, skoro przecie wiecie! 43 Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę; skłaniajcie się z tymi, którzy się skłaniają! 44 Czy będziecie nakazywać ludziom dobroć, a zapominać o sobie samych? wy przecie recytujecie Księgę. Czy nie rozumiecie? 45 Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych, 46 którzy myślą, e spotkaj swego Pana, i e do Niego powrócą 47 O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem! Zaprawdę, Ja was wyniosłem ponad światy! 48 I bójcie się Dnia, kiedy dusza nie będzie mogła zapłacić niczym za drugą duszę, i nie będzie przyjęte jej wstawiennictwo; ani nie będzie przyjęta adna równowartość i nikt nie otrzyma wspomo enia! 49 I oto wybawiliśmy was od ludzi Faraona, którzy nakładali na was cię ką karę, zabijali waszych synów, a pozostawiali przy yciu wasze kobiety. W tym jest dla was wielkie doświadczenie

8

od waszego Pana. 50 Oto rozdzieliliśmy dla was morze i wyratowaliśmy was, a zatopiliśmy lud Faraona na waszych oczach. 51 A kiedy zawarliśmy przymierze z Moj eszem na czterdzieści nocy, wtedy, w czasie jego nieobecności, wzięliście sobie cielca, i staliście się niesprawiedliwi! 52 potem jednak przebaczyliśmy wam. Być mo e, będziecie wdzięczni! 53 Oto daliśmy Moj eszowi Księgę i rozró nienie; być mo e, wy pójdziecie drogą prostą! 54 powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój!.Wyrządziliście niesprawiedliwość sami sobie, wybierając cielca. Nawróćcie się więc do waszego Stwórcy, i zabijajcie się! Tak będzie dla was lepiej w obliczu waszego Stwórcy, i On się ku wam nawróci. Zaprawdę, On jest Przebaczający, Litościwy!" 55 Kiedy powiedzieliście: "O Moj eszu! My ci nie uwierzymy, dopóki nie zobaczymy Boga na jawie." Wtedy poraził was piorun na oczach wszystkich. 56 Potem wskrzesiliśmy was, po waszej śmierci. Być mo e, będziecie wdzięczni! 57 I ocieniliśmy was białym obłokiem, i spuściliśmy na was mannę i przepiórki: "Jedzcie wspaniałe rzeczy, w które was zaopatrzyliśmy!" Oni nie Nam wyrządzili niesprawiedliwość, lecz wyrządzili niesprawiedliwość sobie samym. 58 Oto powiedzieliśmy: "Wejdźcie do tego miasta i jedzcie tam swobodnie, co chcecie.

9

Wchodźcie do bramy, wybijając pokłony, i mówcie: "Przebaczenie!" Przebaczymy wam wasze grzechy i damy więcej tym, którzy czyni dobro." 59 Lecz niesprawiedliwi zamienili słowo, które im zostało powiedziane, na inne słowo. I spuściliśmy na niesprawiedliwych gniew z nieba za to, i byli bezbo ni. 60 A kiedy Moj esz prosił o wodę dla swojego ludu, Powiedzieliśmy: "Uderz swoją laską o skałę!" "I wytrysnęło z niej dwanaście źródeł, tak i wszyscy ludzie znali miejsce swego wodopoju. "Jedzcie i pijcie z tego, w co zaopatrzył was Bóg! I nie czyńcie zła na ziemi jako gorszyciele!" 61 Kiedy powiedzieliście: "O Moj eszu! My nie mo emy znieść jednego rodzaju po ywienia. Poproś dla nas swego Pana, aby On przygotował dla nas to, co wydaje ziemia, jak: jarzyny, ogórki, czosnek, soczewica i cebula." On powiedział: "Czy byście chcieli zamienić to, co jest lepsze, na to, co jest gorsze? Uchodźcie do Egiptu, tam będziecie mieć, o co prosicie!" I doznali poni enia i biedy, i ściągnęli na siebie gniew Boga. Stało się tak, poniewa nie wierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez adnego prawa. Stało się tak, poniewa zbuntowali się i byli występni. 62 Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana;

10

i nie odczują adnego lęku, i nie będą zasmuceni! 63 Oto zawarliśmy z wami przymierze i wznieśliśmy nad wami górę: "Trzymajcie mocno to, co wam daliśmy, i wspominajcie to, co tam jest! Być mo e, będziecie bogobojni!" 64 Wy jednak potem odwróciliście się. I gdyby nie łaska Boga nad wami i Jego miłosierdzie, to bylibyście między stratnymi. 65 Znacie ju tych spośród was, którzy naruszyli sabat; My im powiedzieliśmy: "Bądźcie małpami wzgardzonymi!" 66 I uczyniliśmy z nich przykład ostrzegający dla współczesnych i dla potomnych i napomnienie dla bogobojnych. 67 I kiedy powiedział Moj esz do swego ludu: "Zaprawdę, Bóg nakazuje wam zabić krowę!" oni powiedzieli: "Czy ty sobie z nas artujesz?" On powiedział: "Uciekam się do Boga, by nie być między głupimi!" 68 Oni powiedzieli: "Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ona ma być?" On powiedział: "Mówi Pan: To ma być krowa nie stara ani nie cielę, lecz coś pośredniego. Czyńcie więc, co wam zostało nakazane!" 69 Oni powiedzieli: "Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ma być jej barwa?" On powiedział: "Pan mówi: Ta krowa ma być ółta w odcieniu jasnym, i cieszyć oczy patrzących." 70 Oni powiedzieli:

11

"Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ona ma być? Przecie krowy, według nas, są do siebie podobne, i jeśli Bóg zechce, to znajdziemy się na drodze prostej." 71 On powiedział: "Pan mówi: To ma być krowa nie nosząca jarzma, która nie .orze ziemi ani nie nawadnia pola, zdrowa i cała, nie posiadająca znamienia." Oni powiedzieli: "Teraz przyniosłeś nam prawdę!" I zabili ją na ofiarę, ale omal tego nie zaniechali. 72 Kiedy zabiliście pewnego człowieka i sprzeczaliście się w tej sprawie - a Bóg ujawnia to, co wy ukrywacie 73 powiedzieliśmy: "Uderzcie go jakąś częścią z niej!" Tak Bóg o ywia umarłych i ukazuje wam Swoje znaki. Być mo e, będziecie rozumni! 74 Potem znów wasze serca stały się zatwardziałe; stały się jak kamień albo jeszcze twardsze. Bo, zaprawdę, wśród kamieni są takie, z których wytryskają strumyki; i wśród nich, zaprawdę, są takie, które pękają i wypływa z nich woda; i wśród nich, zaprawdę, są takie, które staczają się z obawy przed Bogiem. A Bóg nie lekcewa y tego, co czynicie! 75 Czy wy pragniecie, eby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich, którzy słyszeli słowo Boga, następnie je wypaczyli, kiedy ju je zrozumieli, a przecie dobrze wiedzieli. 76 Kiedy oni spotykają tych, którzy uwierzyli, mówią: "Uwierzyliśmy!" A kiedy znajdą się sami między sobą,

12

mówią: "Czy wy będziecie mówić im o tym, co objawił wam Bóg, a eby się sprzeczali z wami przed waszym Panem?" 77 Czy nie jesteście rozumni? " Czy nie wiecie, e Bóg zna to, co oni ukrywają, i to, co głoszą jawnie? 78 Wśród nich są ludzie niepiśmienni, którzy nie znają Księgi, lecz tylko marzenia; oni snują jedynie przypuszczenia. 79 Biada więc tym, którzy piszą Księgę swoimi rękami, a potem mówią: "To pochodzi od Boga!" - aby to sprzedać za niską cenę. Biada im więc za to, co napisały ich ręce! I biada im za to, co oni zyskują! 80 Oni powiedzieli: "Ogień nas dotknie tylko przez pewną liczbę dni." Powiedz: "Czy wy zawarliście przymierze z Bogiem? Bóg nigdy nie łamie Swojego przymierza! Albo te mówicie przeciw Bogu to, czego nie wiecie?" 81 Tak! Ten, kto popełnił zło i kogo objął grzech - tacy jak on będą mieszkańcami ognia; tam będą przebywać na wieki. 82 A ci, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, będą mieszkańcami Ogrodu; tam będą przebywać na wieki. 83 Oto zawarliśmy przymierze z synami Izraela: "Nie będziecie czcić nikogo innego, jak tylko Boga; rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym,

13

i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę!" Potem jednak wyście się odwrócili oprócz nielicznych spośród was, i wy się sprzeciwiacie. 84 I oto zawarliśmy z wami przymierze: "Nie będziecie przelewać krwi! Nie będziecie się wzajemnie wypędzać z waszych domostw!" Potem wy potwierdziliście to i zaświadczyliście. 85 Wy jednak zabijaliście się wzajemnie; wypędziliście część z was z własnych domostw, spiskując przeciwko nim w grzechu i wrogości. A jeśli przychodzą do was jako jeńcy, to ich wykupujecie. Otó wypędzanie ich było wam zakazane. Czy mo ecie wierzyć w jedną część Księgi, a nie wierzyć w inną jej część? A zapłatą dla tych spośród was, którzy to czynią, będzie hańba w yciu tego świata, a w Dniu Zmartwychwstania będą skierowani ku najstraszniejszej karze. Bóg nie lekcewa y tego, co czynicie! 86 Oto są ci, którzy kupili ycie tego świata za ycie ostateczne. Nie będzie im zmniejszona kara i nie otrzymają adnej pomocy. 87 Daliśmy ju Moj eszowi Księgę i w ślad za nim wysłaliśmy posłańców. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym. Czy za ka dym razem, kiedy przychodził do was posłaniec z tym, czego nie pragną wasze dusze, nie wzbijaliście się w pychę i nie uwa aliście jednych za kłamców, a innych czy nie zabijaliście? 88 Oni mówią: "Nasze serca nie są obrzezane." Taki Niech ich Bóg przeklnie za ich niewiarę!

14

co wam daliśmy. Przekleństwo Boga nad niewierzącymi! 90 Jak e złe jest to. oni w to nie uwierzyli. z całą mocą i słuchajcie!" Oni powiedzieli: "My słuchamy i buntujemy się!" Oni zostali napojeni w swoich sercach cielcem.skoro jesteście wierzącymi!" 15 . Następnie wzięliście sobie cielca i byliście niesprawiedliwi. Powiedz: "A dlaczego przedtem zabijaliście proroków Boga. A niewiernych spotka kara poni ająca! 91 A kiedy im mówią: "Wierzcie w to. Powiedz: "Jak e złe jest to. komu chce ze swoich sług." Lecz oni nie wierzą w to. a przecie to jest prawda potwierdzająca to. z powodu swojej niewiary. I ściągnęli na siebie gniew za gniewem. co zesłał Bóg!" oni mówią: "My wierzymy w to. 93 I oto zawarliśmy z wami przymierze. co oni posiadają. potwierdzająca prawdziwość tego. co zesłał Bóg.a oni przedtem prosili o zwycięstwo nad tymi.Jak e mało oni wierzą! 89 Kiedy przyszła do nich Księga od Boga. i Bóg zsyła Swoją łaskę. jeśli jesteście wierzącymi?" 92 Ju Moj esz przyszedł do was z jasnymi dowodami. ze złości. i wznieśliśmy ponad wami Górę: "Weźmiecie to. co przyszło potem. co nam zostało zesłane. którzy nie uwierzyli i kiedy przyszło do nich to. co wam nakazuje wasza wiara . co oni ju znali. co oni posiadają . za co sprzedali swoje dusze! Oni nie uwierzyli w to.

co było zesłane przed nim.jak gdyby wcale nie wiedzieli. 96 A ty z pewnością znajdziesz ich jako najbardziej chciwych tego ycia spośród wszystkich ludzi . to yczcie sobie śmierci. e kiedy oni zawierają przymierze. za zezwoleniem Boga. co wy czynicie. to część z nich je odrzuca? Tak! Większość z nich nie wierzy! 101 A kiedy przyszedł do nich Posłaniec Boga potwierdzając prawdziwość tego. którym ju została dana Księga. 100 Czy nie jest tak. 16 . jako drogę prostą i radosną wieść dla wierzących. dla potwierdzenia prawdziwości tego.. to część tych. jeśliby im dane było yć tak długo.poniewa Bóg jest wrogiem dla niewiernych! 99 Zesłaliśmy tobie znaki jasne i nie wierzą w nie tylko ludzie bezbo ni. Lecz i to nie oddaliłoby ich od kary. Jego aniołów i Jego posłańców. i Gabriela. Bóg widzi jasno to. co przygotowały pierwej ich ręce. a nie dla innych ludzi. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych. co oni posiadają. kto jest wrogiem Boga. 97 Powiedz: "Otó kto jest nieprzyjacielem Gabriela?!" Przecie to on zesłał go na twoje serce. odrzuciła Księgę Boga za swoje plecy .94 Powiedz: "Jeśli siedziba ostateczna jest wyłącznie dla was wybrana. . jeśli jesteście prawdomówni!" 95 Lecz oni nie będą jej sobie yczyć nigdy z powodu tego. i Michała..nawet bardziej ni bałwochwalcy! Ka dy z nich chciałby yć tysiąc lat. 98 Otó ten.

to z pewnością nagroda od Boga byłaby lepsza! Gdyby oni byli wiedzieli! 104 O wy. 17 . Czy ty nie wiesz. e ten. I oni nauczyli się tego. nie bądź więc niewiernym!" I od tych dwóch aniołów uczyli się ludzie tego. aby zostało wam zesłane jakieś dobro od waszego Pana. Lecz oni nie szkodzą przez to nikomu. póki nie powiedzieli: "My jesteśmy tylko pokuszeniem. A Bóg obdarowuje szczególnie Swoim miłosierdziem. przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. co opowiadali szatani o królestwie Salomona. kogo chce. kto to kupi.102 Oni poszli za tym. Bóg jest władcą łaski ogromnej! 106 Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na zapomnienie. wiedząc dobrze. co mo e rozdzielić mę a od ony. co oni kupili za swoje dusze! Gdyby oni byli wiedzieli! 103 A gdyby oni uwierzyli i byli bogobojni. lecz mówcie: "Patrz na nas!" . nie będzie miał udziału w yciu ostatecznym. Salomon nie był niewiernym. co zostało zesłane dwom aniołom w Babilonie: Harutowi i Marutowi.i słuchajcie! A niewiernych czeka kara bolesna! 105 Nie chcieliby ci niewierzący spośród ludu Księgi ani te bałwochwalcy. lecz szatani byli niewiernymi i nauczali ludzi czarów i tego. co im szkodziło i nie przynosiło korzyści. którzy wierzycie! Nie mówcie: "Obserwuj nas!". A z pewnością złe jest to. Oni jednak nie nauczali nikogo. jedynie za zezwoleniem Boga.

co wy czynicie! 111 Oni mówią: "Nikt nie wejdzie do Ogrodu. Przebaczcie i odwróćcie się. a chrześcijanie mówią: " ydzi nie stoją na niczym!" ." Takie są ich pragnienia. ani pomocnika? 108 A mo e wy chcecie zapytać waszego posłańca. Bóg widzi jasno to. kiedy ju uwierzyliście. Zaprawdę. tak jak pytali przedtem Moj esza? A kto wymienia wiarę za niewiarę. jeśli jesteście prawdomówni!" 112 Tak! Ten. dopóki Bóg nie przyjdzie ze Swoim rozkazem.e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny?! 107 'Czy ty nie wiesz. e do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i e. a przecie prawda stała się dla nich jasna. ten zbłądził z równej drogi. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 110 Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę! A cokolwiek dobrego przygotujecie pierwej dla siebie samych. 109 Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi. prócz wyznawców judaizmu lub chrześcijan. przez zawiść pochodzącą od nich samych. będzie miał nagrodę u swego Pana. kto poddał całkowicie swe oblicze Bogu i czyni dobro. nie ma dla nas ani opiekuna.a przecie oni recytują Księgę! 18 . I tacy nie doznają adnego lęku ani te nie będą się smucić. 113 ydzi mówią: "Chrześcijanie nie stoją na niczym!". Powiedz: "Przytoczcie wasz argument. znajdziecie to u Boga. poza Bogiem. Zaprawdę.

aby Jego imię było wspominane w świątyniach Boga. 114 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. co jest na ziemi! Wszystko Jemu pokornie słu y. 119 Oto posłaliśmy ciebie z prawdą jako zwiastuna radosnej wieści i jako ostrzegającego. Albowiem podobne były do siebie ich serca. i to. Bóg rozsądzi między nimi w Dniu Zmartwychwstania to.Niech Mu będzie chwała! Wcale nie! Do Niego nale y to.Podobne słowa mówią ci. kto usiłuje je zniszczyć? Tacy powinni wchodzić do nich przepełnieni strachem Dla nich na tym świecie . co jest w niebiosach. 19 .hańba.kara straszna! 115 Do Boga nale y Wschód i Zachód! I gdziekolwiek się obrócicie. Ty nie będziesz pytany o mieszkańców ognia piekielnego. kto przeszkadza. w czym oni się ró nili. i ani eli ten. 117 On jest Stwórcą niebios i ziemi. którzy byli przed nimi. którzy nie wiedzą. to tylko mówi: "Bądź!" . którzy nie wiedzą: "Dlaczego nie przemówi do nas Bóg?" albo: "Dlaczego nie przychodzi do nas jakiś znak?" Podobnymi słowami mówili ci. Ju wyjaśniliśmy znaki ludziom szczerze wierzącym.i ono się staje. Bóg jest wszechobejmujący. 118 Mówią ci. i dla nich w yciu ostatecznym . I kiedy On coś postanowi. wszechwiedzący! 116 Oni mówią: "Bóg wziął Sobie syna!" . tam jest oblicze Boga! Zaprawdę.

Powiedział On: "Ja uczynię ciebie przewodnikiem dla ludzi. jak przyszła do ciebie wiedza nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna. I weźcie sobie jako miejsce modlitwy stację Abrahama. jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami . ani pomocnika. Powiedz: "Zaprawdę." Powiedział: "I z mojego potomstwa?" Powiedział On: "Moje przymierze nie obejmuje niesprawiedliwych?" 125 I oto uczyniliśmy ten Dom miejscem nawiedzania i miejscem bezpiecznym. którzy w nią wierzą. A ci. którym daliśmy Księgę. którymi was obdarzyłem. którzy się pochylają i wybijają pokłony. Zawarliśmy przymierze z Abrahamem i Isma`ilem: "Oczyśćcie Mój Dom dla odprawiających okrą enia. 121 Ci. dopóki nie pójdziesz za ich religią. kiedy adna dusza nie będzie mogła niczym zapłacić za inną duszę. oto ci." 20 . dla tych. nikt z nich nie otrzyma adnej pomocy! 124 oto Pan doświadczył Abrahama pewnymi słowami. e wyniosłem was ponad światy! 123 I bójcie się Dnia. i to. recytują ją nale ną jej recytacją. i dla tych. którzy pozostają w medytacji.to jest droga prawdziwa!" I zapewne.120 I nie będą nigdy z ciebie zadowoleni ani wyznawcy judaizmu. poniosą stratę. i nie pomo e jej adne wstawiennictwo. ` 122 O synowie Izraela! Wspomnijcie Moje dobrodziejstwa. i nie będzie od niej przyjęta adna równowartość. którzy w nią nie wierzą. i on wypełnij je. droga Boga . ani chrześcijanie.po tym.

Bóg wybrał dla was religię. potem siłą sprowadzę ich do kary ognia." Powiedział Pan: "A tym. i który będzie ich oczyszczał. a z naszego potomstwa naród Tobie całkowicie poddany! Poka nam nasze miejsca czci i zwróć się ku nam! Ty przecie jesteś Przebaczający. 21 . jeśli nie ten. Ty jesteś przecie Potę ny. który będzie im recytował Twoje znaki i będzie ich nauczał Księgi i mądrości. Wszechwiedzący! 128 Panie nasz! Uczyń nas całkowicie poddanymi Tobie. Mądry!" 130 A któ odwraca się od religii Abrahama. A jak e to złe miejsce przybycia!" 127 I kiedy Abraham i Isma`il wznosili fundamenty. Domu: "Panie nasz! Przyjmij to od nas. którzy uwierzyli w Boga i w Dzień Ostatni. przecie Ty jesteś Słyszący.tym z nich. kto ogłupił swoją duszę? My wybraliśmy go ju na tym świecie i on w yciu ostatecznym z pewnością będzie między sprawiedliwymi! 131 Oto powiedział do niego jego Pan: "Poddaj się całkowicie!" On powiedział: "Poddałem się całkowicie Panu światów!" 132 Abraham nakazał to swoim synom i tak samo Jakub: "O moi synowie! Zaprawdę. Litościwy! 129 Panie nasz! Poślij do nich posłańca wywodzącego się z nich. którzy nie uwierzyli. Ja pozwolę u ywać nieco ycia.126 Oto powiedział Abraham: "Panie mój! Uczyń tę krainę bezpieczną i daj zaopatrzenie jej mieszkańcom z jej owoców .

" 134 To jest naród. i w to. Isma`ila i Izaaka Boga Jedynego! I my Jemu poddajemy się całkowicie. On przecie nie był z liczby bałwochwalców!" 136 Powiedzcie: "My wierzymy w Boga i w to. Dla niego to. co nam zostało zesłane. kiedy zjawiła się przed Jakubem śmierć? On powiedział do swoich synów: "Co wy będziecie czcić po mnie?" Oni powiedzieli: "Będziemy czcić twego Boga i Boga twoich ojców Abrahama. Isma`ilowi i Izaakowi. co wy wierzycie. A jeśli oni się odwracają." Powiedz: "Wcale nie! Idźcie za religią Abrahama prawdziwie wierzącego . Jakubowi i pokoleniom." 137 Jeśli oni wierzą w to samo. co oni czynili. co wy sobie zyskaliście. to są jedynie odszczepieńcami. co zostało zesłane Abrahamowi. 135 Oni mówią: "Bądźcie wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami. który ju przeminął. to są na drodze prostej. My nie robimy adnej ró nicy między nimi i poddajemy się Jemu całkowicie. On przecie jest Słyszący.hanifa. a znajdziecie się na drodze prostej. jak tylko będąc całkowicie poddanymi!" 133 Czy wy byliście świadkami. co sobie zyskał. a dla was to. Wszechwiedzący! 138 Religia Boga! A kto lepszy od Boga w religii? 22 .Nie umierajcie inaczej. co zostało dane prorokom od ich Pana. I Bóg wystarczy ci przeciwko nim. i w to. Wy nie będziecie pytani o to.

co czynicie!" 141 To jest naród. 139 Powiedz: "Czy wy będziecie z nami dyskutować o Bogu. czy Bóg? A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. kto ukrywa świadectwo otrzymane od Boga? A Bóg nie lekcewa y tego. co oni czynili. I to jest dla wszystkich wielka próba. Wy nie będziecie pytani o to. a do was nale ą wasze czyny. lecz nie dla tych." 140 A jeśli oni będą mówili: "Czy doprawdy Abraham i Isma`il. którego oni się trzymali?" Powiedz: "Do Boga nale y Wschód i Zachód! On prowadzi ku drodze prostej tego. którego ty się trzymałeś tylko po to. których poprowadził Bóg drogą prostą. Bóg jest dla ludzi 23 . kto postępuje za Posłańcem.My jesteśmy Jego czcicielami. Zaprawdę. My ustanowiliśmy kierunek. A Bóg nigdy nie zagubi waszej wiary. który ju przeminął. a kto odwraca się na piętach. a do was nale y. abyśmy mogli wiedzieć. Izaak. Do niego nale y. kogo chce!" 143 W ten sposób My uczyniliśmy was narodem znajdującym się pośrodku. My jesteśmy Jego szczerymi czcicielami. abyście byli świadkami dla ludzi i aby' Posłaniec był świadkiem dla was. 142 Głupcy spośród ludzi będą mówili: Co odwróciło ich od kierunku " . co zyskał. co wy zyskaliście. który jest naszym Panem i waszym Panem? Do nas nale ą nasze czyny. Jakub i pokolenia byli wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami?" Powiedz: "Czy wy wiecie lepiej.

Zwróć więc twoją twarz w kierunku świętego Meczetu. co czynicie! 145 I jeślibyś przyszedł do tych. jak znają swoich synów. Bóg przyprowadzi was wszystkich razem. a ty nie pójdziesz za ich kierunkiem. kiedy ju przyszła do ciebie wiedza. którym daliśmy Księgę. e to jest prawda pochodząca od ich Pana. znają ją tak. wiedzą. Niektórzy spośród nich nie idą za kierunkiem obranym przez innych. Jednak część z nich ukrywa prawdę. 147 Prawda pochodzi od twojego Pana.dobrotliwy. A Bóg nie lekcewa y tego. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechmocny! 149 I skądkolwiek byś przychodził. I jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami. z jakimkolwiek znakiem. Zaprawdę. którym została dana Księga. a przecie oni wiedzą. który ciebie zadowoli. Nie bądź więc między wątpiącymi! 148 Ka dy ma jakiś kierunek. I gdziekolwiek się znajdziecie. co czynicie! 24 . Starajcie się więc wyprzedzać w dobrych dziełach! Gdziekolwiek byście byli. to na pewno znajdziesz się wtedy między niesprawiedliwymi! 146 Ci. zwracajcie się twarzami w jego kierunku. zwracaj twarz ku świętemu Meczetowi! To jest prawda od twojego Pana! Bóg nie lekcewa y tego. którym została dana Księga. ku któremu się zwraca. My zaś teraz chcemy zwrócić się w kierunku. to oni i tak nie pójdą za twoim kierunkiem. litościwy! 144 Widzieliśmy zwrócenie twojej twarzy ku niebu. Zaprawdę. ci.

czego nie wiedzieliście. 155 My doświadczymy was nieco strachem. on was naucza Księgi i mądrości.oprócz tych spośród nich. którzy zostali zabici na drodze Boga: "Umarli!" Przeciwnie. abym mógł wypełnić w całości Moje dobrodziejstwo względem was. Być mo e. którzy są niesprawiedliwi. do Niego powrócimy!" 157 Oto ci. zwracajcie twarze ku niemu. do Boga. nad którymi jest błogosławieństwo ich Pana 25 . i on uczy was tego. którzy . I nie bójcie się ich. lecz bójcie się Mnie. on was oczyszcza. 152 Wspominajcie Mnie więc. Bóg jest z cierpliwymi! 154 I nie mówcie na tych. którzy wierzycie! Poszukujcie pomocy w cierpliwości i modlitwie! Zaprawdę. ycia i owoców. oni są yjący! Lecz wy nie jesteście świadomi. głodem i utratą dóbr. a eby ludzie nie mieli adnego dowodu przeciwko wam . znajdziecie się na drodze prostej! 151 Posłaliśmy wam Posłańca z was samych: on recytuje wam Nasze znaki. i zaprawdę. lecz nie bądźcie względem Mnie niewdzięcznymi! 153 O wy.150 I skądkolwiek byś wychodził. a Ja was będę wspominać! Bądźcie Mi wdzięczni. Głoś radosną wieść cierpliwym! 156 Tym. zwracaj twarz ku świętemu Meczetowi! I gdziekolwiek byście byli.kiedy dosięgnie ich nieszczęście mówią: "Zaprawdę.

nad tymi.Bóg Jeden! nie ma boga. jak tylko On. Ku tym Ja się zwracam.zaprawdę.z tym. po jej śmierci. 160 oprócz tych.tych przeklnie Bóg i przeklną ich ci. który płynie po morzu . którzy się nawrócili i poprawili.są z pewnością znaki dla ludzi. i rozprzestrzeniając na niej wszelkie zwierzęta w zmianie wiatrów i w chmurach. Ja jestem Przebaczający. co zesłaliśmy z dowodów jasnych i drogi prostej. Litościwy! 164 Zaprawdę. jeśli dokona okrą enia wokół nich..o ywiając przez nią ziemię. As-Safa i Al-Marwa są wśród drogowskazów rytualnych Boga.nad nimi przekleństwo Boga.. nie popełni grzechu. . którzy nie uwierzyli i umarli. i jasno to ukazali. co zesłał Bóg z nieba w postaci wody . A ten. kto dobrowolnie czyni dobro. Litościwy! 161 Zaprawdę. między niebem a ziemią. A ten. kiedy ju wyjaśniliśmy to ludziom w Księdze . w okręcie. którzy ukrywają to. i nie uzyskają adnej zwłoki. kto odbywa pielgrzymkę do Domu albo odprawia odwiedzenie. posłusznie podporządkowanym. I kara ich nie będzie zmniejszona. którzy przeklinają. w stworzeniu niebios i ziemi. 163 Bóg wasz . wszechwiedzący! 159 Zaprawdę. Miłosierny. aniołów i ludzi.i miłosierdzie! Tacy są prowadzeni drogą prostą! 158 Zaprawdę. w kolejnym następstwie nocy i dnia. Bóg jest wdzięczny. co jest po yteczne dla ludzi i w tym. . będąc niewiernymi . tych. którzy są rozumni! 26 . wszystkich razem! 162 Będzie im ono towarzyszyć na wieki.

mogli wiedzieć. którzy za nimi postępowali. niemi. którzy czynią niesprawiedliwość. zobaczą karę i zerwą się ich więzy. 167 i powiedzą ci." Czy nawet wówczas. to wyrzeklibyśmy się ich. oni nie rozumieją! 27 . wyrzekną się tych. czego nie wiecie. kiedy zobaczą karę. oni mówią: "Nie! My postępujemy za tym. i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę. 170 A kiedy się im mówi: "Idźcie za tym. którzy nie wierzą. Ale ci. e moc nale y w całości do Boga i e Bóg jest straszny w karaniu! 166 Kiedy ci. Westchnienia dla nich! Nie wyjdą nigdy z ognia! 168 O ludzie! Jedzcie z tego. a co niczego nie słyszy oprócz krzyku i wezwania: głusi. ślepi. którzy wierzą. gdyby ich ojcowie niczego nie rozumieli i nie byli prowadzeni drogą prostą? 171 Ci. którzy sobie biorą. są podobni do tego. na ca się krzyczy. którzy za nimi postępowali: "Gdybyśmy tylko mogli powrócić. poza Bogiem. gdyby ci. co jest na ziemi dozwolone i dobre.165 A wśród ludzi są tacy. on jest dla was wrogiem jawnym! 169 On wam nakazuje tylko zło i bezeceństwo i ka e wam mówić przeciw Bogu to. miłując ich. za którymi postępowano. O. co zesłał Bóg!". przy czym zastaliśmy naszych ojców. Jemu równych. jak się miłuje Boga. są gorliwsi w miłości do Boga. tak jak oni się nas wyrzekli!" W ten sposób poka e im Bóg ich czyny.

mimo umiłowania go bliskim krewnym. którzy ukrywają to. litościwy! 174 Zaprawdę. i karę za przebaczenie! Jak e oni muszą być wytrzymali na ogień! 176 Tak jest.oni nie będą napełniać trzewi niczym innym jak tylko ogniem I nie przemówi do nich Bóg w Dniu Zmartwychwstania. i nie oczyści ich. i ci. e zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. którzy kupili błądzenie za drogę prostą. co zostało zło one na ofiarę czemuś innemu ni Bogu. ci. poniewa Bóg zesłał Księgę z prawdą. w aniołów. podró nemu i ebrzącym.172 O wy. którzy się ró nią co do Księgi. i sprzedają to za niską cenę . i ten. i ten. kto daje jałmu nę. a nie będąc buntownikiem ani występnym. i dziękujcie Bogu. Lecz prawdziwie pobo ny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. 28 . z pewnością znaleźli się w głębokim odszczepieństwie! 177 Nie jest pobo nością. i ten. Bóg jest przebaczający. którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy. w Księgę i w proroków. nie będzie miał grzechu. Lecz ten. sierotom i biedakom. 175 Oto ci. krwi i mięsa wieprzowego. Dla nich kara będzie bolesna. co zesłał im Bóg z Księgi. którymi was obdarzyliśmy. kto odprawia modlitwę. Zaprawdę. kto rozdaje majątek . którzy wypełniają swoje zobowiązania. I ci. i na wykup niewolników. i tego. jeśli Go czcicie! 173 On zakazał wam tylko: padliny. kto został do tego zmuszony.

Oni są prawdziwie bogobojni! 178 O wy. To jest ulga i miłosierdzie od waszego Pana. którzy są szczerzy w wierze. niewolnik za niewolnika.kiedy się zobowiązali. według uznanego zwyczaju. którzy go zmieniają. Zaprawdę. jak on to słyszał. 29 . ten nie będzie miał grzechu. i w czasie niebezpieczeństwa. kiedy którego z was nawiedzi śmierć. otrzyma karę bolesną. komu będzie nieco wybaczone przez jego brata. litościwy! 183 O wy. to grzech będzie cią ył na tych. i ci.. Zaprawdę. To jest obowiązek bogobojnych! 181 A ktokolwiek go zmieni. obdarzeni rozumem! Być mo e. a zostawia on jakieś dobra.. oto ci. Bóg jest słyszący. którzy wierzycie! Jest wam przepisany post. po tym. 179 W talionie jest dla was ycie. sporządzenie testamentu dla rodziców i bliskich krewnych. o wy. e testator popełnił jakieś uchybienie lub grzech i ustanowi między dziedzicami pokój. którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo talionu w wypadku zabójstwa: "Człowiek wolny za człowieka wolnego. wszechwiedzący! 182 Lecz ten. nale y zastosować postępowanie według uznanego zwyczaju i wyznaczyć mu odszkodowanie w najodpowiedniejszy sposób. kobieta za kobietę. którzy są cierpliwi w nieszczęściu i przeciwności. będziecie bogobojni! 180 Zostało wam przepisane. kto obawia się. A ten. kto potem popełni jeszcze przestępstwo. Bóg jest przebaczający." A wobec tego.

A jeszcze lepiej dla tego. wy będziecie bogobojni 184 na określoną liczbę dni. Bóg chce dać wam ulgę. a nie chce dla was utrudnienia. Być mo e.tak jak został przepisany tym.droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej. A temu z was. to zaprawdę. e On poprowadził was drogą prostą. Post jest dla was dobrem. kto dobrowolnie czyni dobro. A ten. A na tych. lecz On nawrócił się ku wam i odpuścił wam. e oszukiwaliście samych siebie. to niech pości w tym czasie. to przez pewną liczbę innych dni. niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być mo e. którzy mogą to uczynić. jeśli chcecie wiedzieć 185 To jest miesiąc ramadan. kiedy Mnie wzywa.ywienie biedaka. a odró nicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie. którzy byli przed wami . chce. a wy jesteście ubiorem dla nich. i rozró nienie. Bóg poznał. One są ubiorem dla was. 30 . Jedzcie i pijcie. ebyście dopełnili tę liczbę i ebyście głosili wielkość Boga za to. kto jest chory lub w podró y. Kogo z was zastanie ten miesiąc. w którym został zesłany Koran . kto jest chory albo w podró y. będziecie wdzięczni! 186 A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie.być mo e. Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie ka dego wzywającego. oni pójdą drogą prawości! 187 Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbli ać się do waszych on. Przeto teraz obcujcie z nimi i poszukujcie tego. co przepisał Bóg. to na pewną liczbę innych dni. cią y obowiązek wykupu .

Bóg chce dać wam ulgę. kto dobrowolnie czyni dobro. Jedzcie i pijcie. to niech pości w tym czasie. e oszukiwaliście samych siebie. chce.ywienie biedaka. Takie są granice Boga! Nie zbli ajcie się więc do nich! Tak wyjaśnia Bóg ludziom Swoje znaki. ebyście dopełnili tę liczbę i ebyście głosili wielkość Boga za to. e On poprowadził was drogą prostą. i rozró nienie. lecz On nawrócił się ku wam i odpuścił wam. to zaprawdę. oni będą bogobojni! 31 . Następnie wypełniajcie post do nocy i nie obcujcie z nimi. co przepisał Bóg. lecz przebywajcie pobo nie w meczetach. Kogo z was zastanie ten miesiąc. to przez pewną liczbę innych dni. niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być mo e. A jeszcze lepiej dla tego. będziecie wdzięczni! 186 A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie.droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej. kto jest chory lub w podró y. a wy jesteście ubiorem dla nich. a odró nicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie. A ten. One są ubiorem dla was. a nie chce dla was utrudnienia. Być mo e. oni pójdą drogą prawości! 187 Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbli ać się do waszych on. Bóg poznał. jeśli chcecie wiedzieć 185 To jest miesiąc ramadan.cią y obowiązek wykupu . w którym został zesłany Koran . Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie ka dego wzywającego. Być mo e. Post jest dla was dobrem. Przeto teraz obcujcie z nimi i poszukujcie tego. kiedy Mnie wzywa.

skoro przecie wiecie! 189 Oni będą ciebie pytać o fazy księ yca w nowiu. to i wy odnoście się wrogo do niego. będziecie szczęśliwi! 190 Zwalczajcie na drodze Boga tych. to wyrzeknijcie się wrogości. Bóg jest przebaczający..Taka jest odpłata niewiernym! 192 Ale jeśli oni się powstrzymają. Zaprawdę. A jeśli kto odnosi się wrogo do was.. by zjadać grzesznie część majątku innych ludzi . Wchodźcie więc do domów przez bramy." Pobo ność nie polega na tym. Bóg nie miłuje najeźdźców! 191 I zabijajcie ich. . którzy was zwalczają. I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie. ale pobo nym jest ten. 32 .188 I nie zjadajcie sobie nawzajem majątków nadaremnie. oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym! 194 Miesiąc święty za miesiąc święty. e będziecie wchodzić do waszych domów od tyłu.zaprawdę. zabijajcie ich! . podobnie jak on odnosi się wrogo do was. i wypędzajcie ich. i bójcie się Boga! Być mo e. lecz nie bądźcie najeźdźcami. kto jest bogobojny. litościwy! 193 I zwalczajcie ich. Powiedz: "To są oznaczenia czasu dla ludzi i dla pielgrzymki. gdziekolwiek ich spotkacie. A jeśli oni się powstrzymają. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam. nie oddawajcie ich sędziom po to. a ustanie prześladowanie i religia będzie nale eć do Boga. Rzeczy święte podlegają talionowi. skąd oni was wypędzili . dopóki oni nie będą was tam zwalczać.Prześladowanie jest gorsze ni zabicie.

I bójcie się Boga! I wiedzcie. e poszukujecie łaski od waszego Pana. niech się powstrzyma od wszelkich zalotów. niech pości przez trzy dni w czasie pielgrzymki. 33 . e Bóg jest z bogobojnymi! 195 Rozdawajcie na drodze Boga! Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! Czyńcie dobro. to ka dy. jaka jest dla niego łatwa. niech zło y ofiarę. którzy posiadacie rozsądek! 198 Nie jest dla was grzechem. kto zadowala się odwiedzeniem umra do czasu pielgrzymki had d . od wszelkiej rozpusty czy sprzeczki w czasie trwania pielgrzymki. Bóg miłuje czyniących dobro! 196 Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę . Bierzcie na drogę zaopatrzenie dla siebie! Lecz najlepsze zaopatrzenie na drogę to bojaźń Bo a! Przeto bójcie się Mnie. jaka jest dla was łatwa. To ma wa ność tylko dla tego. A ten.had d i odwiedzenie . e Bóg jest straszny w karaniu! 197 Pielgrzymka przypada na miesiące wiadome. kiedy powróci. zaprawdę. którego rodzina nie jest obecna w świętym Meczecie. a siedem dni. kto jest chory spośród was albo te ma jakiś uraz w głowie. o wy. A ten. kto nie znajdzie niczego. Bójcie się Boga! Wiedzcie. bo. wspominajcie Boga przy świętym drogowskazie. to taką ofiarę. co czynicie dobrego. Ale kiedy jesteście bezpieczni. Bóg wie. A kiedy wyruszycie z Arafatu. musi się wykupić przez post. A kto się podjął w nich pielgrzymki. przez jałmu nę lub przez ofiarę rytualną. to jest dziesięć w całości.umra! A jeśli macie trudności. dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca. I nie gólcie swoich głów.

i proście Boga o przebaczenie! Zaprawdę. którzy mówią: "Panie nasz!. 205 Kiedy się odwróci. on bierze Boga za świadka na to. A Bóg jest szybki w rachunku! 203 I wspominajcie Boga w dniach oznaczonych! Kto się śpieszy i zdą y w ciągu dwóch dni. nie ma grzechu. jeśli jest bogobojny. e do Niego zostaniecie zebrani! 204 Wśród ludzi jest taki. A Bóg nie lubi zepsucia. 199 Następnie wyruszajcie pośpiesznie tam. chodzi pośpiesznie po ziemi. Bóg jest przebaczający. co zarobili. którzy mówią: "Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w yciu ostatecznym dobro! I uchroń nas od kary ognia!" 202 Oni będą mieli udział w tym. 34 . co jest w jego sercu. jak wspominacie waszych ojców. albo jeszcze mocniejszym wspomnieniem! "' Wśród ludzi są tacy. a przecie on jest w sporze najbardziej uparty. jak was poprowadził na drogę prostą. litościwy! 200 A kiedy skończyliście wypełniać wasze pobo ne ceremonie. skąd wyruszyli ludzie. by szerzyć na niej zepsucie i niszczyć zasiewy i bydło.wspominajcie Go. a kto się opóźni. 201 Wśród nich są te tacy. którego słowa o yciu na tym świecie zadziwiają cię. chocia przedtem byliście między błądzącymi. wspominajcie Boga. Daj nam na tym świecie!" Ale taki nie będzie miał udziału w yciu ostatecznym. nie popełnia grzechu. Bójcie się Boga! I wiedzcie.

ale ci. którzy są bogobojni. kiedy ju otrzymaliście jasne dowody. którzy uwierzyli. 35 . Jak e to złe miejsce wypoczynku! 207 Wśród ludzi jest taki. ostrzegających. I Bóg poprowadził tych. kiedy ju ono spłynęło na niego. którym ona była dana. w czym oni się ró nili. mądry! 210 Czy oni czekają tylko.206 Kiedy jemu mówią: "Bój się Boga!". 208 Owy. upiększano ycie na tym świecie. on jest dla was wrogiem jawnym! 209 A jeśli się potkniecie. poszukując zadowolenia Boga. którzy nie uwierzyli. kiedy otrzymali jasne dowody. bez rachunku! 213 Ludzie byli jednym narodem. 211 Zapytaj synów Izraela.. którzy uwierzyli. i Bóg jest potę ny. jak wiele jasnych znaków im daliśmy? A jeśli kto zamienia dobrodziejstwo Boga. Bóg daje zaopatrzenie. aby rozsądzać między ludźmi to. zaprawdę. z zawiści poró nili się między sobą. I posłał Bóg proroków jako zwiastunów dobrej wieści. którzy wierzycie! Chodźcie w pokoju wszyscy i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę. Bóg jest straszny w karaniu! 212 Tym. i aniołowie? Wyrok został ju wydany i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy. komu chce. to wiedzcie. On zesłał wraz z nimi Księgę z prawdą. który sprzedaje swoją duszę. a przyjdzie do nich Bóg w cieniu chmur. Ci. będą nad nimi w Dniu Zmartwychwstania. to chwyta go grzeszna pycha. a wyśmiewano się z tych.. A Bóg jest dobrotliwy dla Swoich sług. Gehenna mu wystarczy.

A Bóg prowadzi. jeśli to potrafią.ku prawdzie. doznali trzęsienia ziemi. tak i mówił Posłaniec i ci. Być mo e." Oni nie przestaną was zwalczać. biednych i podró nego. Być mo e. przecie prześladowanie jest gorsze od zabicia. niewiara w Niego i w święty Meczet. co oni mają rozdawać. za Swoim zezwoleniem. kogo chce. którzy ju przeminęli przed wami? Dotknęło ich nieszczęście i udręka. wypędzenie z niego jego ludu jest rzeczą jeszcze powa niejszą przed Bogiem. czujecie wstręt do jakiejś rzeczy. A cokolwiek czynicie dobrego. A jeśli ktoś z was wyrzeknie się swej religii i umrze jako niewierny . ale wy nie wiecie!" 217 Będą ciebie pytać o miesiąc święty i walkę w tym miesiącu. Powiedz: "Walka w tym miesiącu jest sprawą powa ną. czego doświadczyli ci. zaprawdę. którzy uwierzyli wraz z nim: "Kiedy przyjdzie pomoc Boga?" Czy nie tak?! Zaprawdę.to dla takich daremne są ich uczynki 36 . Bóg o tym wie wszystko! 216 Przepisana wam jest walka. choć jest dla was zła. . co do której oni się ró nili. dla sierot. pomoc Boga jest bliska! 215 Będą ciebie pytać o to. Powiedz: "To. chocia jest wam nienawistna. powinno być dla rodziców i bliskich krewnych. kochacie jakąś rzecz. B6g wie. 214 Czy wy sądzicie. co wy rozdajecie z dóbr. ku drodze prostej . e wejdziecie do Ogrodu. choć jest dla was dobra. lecz odsunięcie się od drogi Boga. dopóki nie odwrócą was od waszej religii. kiedy jeszcze nie doświadczyliście tego.

za Jego zezwoleniem! On wyjaśnia Swoje znaki ludziom." Będą ciebie pytać o to. 218 Zaprawdę. choćbyście ją podziwiali. Powiedz: "W nich jest wielki grzech i pewne korzyści dla ludzi. A Bóg jest przebaczający. A jeśli się mieszacie z nimi . oni tam będą przebywać na wieki. Powiedz: "To. A Bóg wzywa do Ogrodu i do przebaczenia. Tacy będą mieszkańcami ognia. Zaprawdę Bóg jest potę ny. Z pewnością wierząca niewolnica jest lepsza od kobiety czczącej bo ków. Powiedz: "Ulepszenie ich losu jest dobrem. Być mo e. oni się opamiętają! 222 Będą ciebie pytać o okres miesięczny. lecz grzech jest większy ani eli korzyść z nich. który szerzy zgorszenie. to z pewnością mógłby was udręczyć. i którzy walczyli na drodze Boga. wy się zastanowicie 220 nad yciem tego świata i yciem ostatecznym! Oni będą ciebie pytać te o sieroty.na tym świecie i w yciu ostatecznym. A gdyby Bóg zechciał. które czczą bo ków. dopóki one nie uwierzą.to one są waszymi braćmi. mądry 221 I nie eńcie się z kobietami. który czyni dobro. spodziewają się miłosierdzia Boga." A Bóg odró nia tego." Tak Bóg wyjaśnia wam znaki. co mają rozdawać. Powiedz: 37 . którzy uwierzyli i którzy wywędrowali razem. od tego. co jest zbyteczne. Oto ci. ci. litościwy! 219 Będą ciebie pytać o wino i grę majsir. Być mo e. którzy wzywają do ognia.

Bóg jest przebaczający. którzy przysięgają odejść od swoich kobiet. wszechwiedzący! 228 to kobiety rozwiedzione mają oczekiwać trzy okresy. wspaniałomyślny! 226 Ci. 38 .zaprawdę. wszechwiedzący! 225 Bóg nie będzie was karał za pustą gadaninę w waszych przysięgach. A kiedy się oczyszczą. lecz będzie was karał za to. A ich mę owie. jeśli zapragną pogodzenia. litościwy! 227 A jeśli zdecydują się na rozwód .. jak chcecie. e się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących! 224 Nie przysięgajcie na Boga. tak jak nakazał wam Bóg. Jeśli oni powrócą. i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbli ajcie się do nich. Bóg jest przebaczający. One mają prawa równe swoim obowiązkom. Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się! 223 Wasze kobiety są dla was polem uprawnym."To jest cierpienie. co zyskały wasze serca. Bóg jest słyszący. dopóki one się nie oczyszczą. mają pełne prawo powrócić do nich w tym czasie. co stworzył Bóg w ich łonach. e jesteście pobo ni i bogobojni i e czynicie pokój między ludźmi." Zaprawdę. aby ukrywały to. to przychodźcie do nich.. zaprawdę. Bóg jest słyszący. Bójcie się Boga i wiedzcie. I nie jest im dozwolone. powinni czekać cztery miesiące. jeśli wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. Przychodźcie więc na wasze pole.

to po upływie oznaczonego dla nich czasu albo je zatrzymajcie w sposób uznany zwyczajem. coście dali swoim onom. 231 Kiedy dajecie rozwód kobietom. to po upływie oznaczonego dla nich czasu 39 . Takie są granice Boga! Nie przekraczajcie ich! Ci. powracając do siebie. Bójcie się Boga! I wiedzcie. którzy posiadają wiedzę.zgodnie z uznanym zwyczajem. albo te zwolnijcie. jest niesprawiedliwy dla siebie samego. Chyba e oboje się obawiają. Potem więc albo ją zatrzymacie. Nie jest wam dozwolone zabierać cokolwiek z tego. dopóki nie wyjdzie za innego mę czyznę. 230 A jeśli on rozwiódł się z nią ostatecznie. mądry! 229 Rozwód jest mo liwy dwa razy. e nie potrafią zachować granic Boga. Bóg jest potę ny. On wyjaśnia je ludziom. to ona nie jest mu dozwolona. to oni oboje nie będą mieli grzechu. uprzejmie ją traktując. jeśli ona się wykupi. którzy przekraczają granice Boga. są niesprawiedliwi. e zachowują granice Boga. A jeśli ten da jej rozwód. Mę czyźni mają nad nimi wy szość. i Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 232 A kiedy daliście rozwód kobietom. A ten. abyście nie popełnili przestępstwa. Ale nie zatrzymujcie ich wbrew woli. Jeśli się obawiacie. co On zesłał wam z Księgi i mądrości dla napomnienia. e nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. to nie popełnią grzechu. kto to czyni. Nie bierzcie sobie znaków Boga za przedmiot artów! Wspominajcie dobrodziejstwo Boga względem was i to. jeśli oboje sądzą. albo dacie jej całkowitą wolność. zgodnie ze zwyczajem.

A jeśli zechcecie oddać do karmienia wasze dzieci. Oto jest napomnienie dla tego z was. kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. co wy czynicie. zgodnie z przyjętym zwyczajem. Rodzicielka nie mo e doznać szkody z powodu swojego dziecka ani ten. jeśli dacie za to wynagrodzenie zgodnie z przyjętym zwyczajem. zgodnie z przyjętym zwyczajem. Nie nakłada się na człowieka niczego.Bóg wie. a wy nie wiecie. jak one ze sobą postąpią. A po wypełnieniu się ich czasu nie będziecie mieć adnej winy z racji tego. A na ojcu dziecka cią y obowiązek zaopatrzenia ich w ywność i odzie . . Bójcie się Boga! I wiedzcie. proponując zaręczyny kobiecie albo ukrywając ten zamiar w swoich sercach. zgodnie z przyjętym zwyczajem. Lecz nie czyńcie im obietnic potajemnie. z powodu jego dziecka. aby wzięły sobie innych mę ów. e wy o nich myślicie. co wy czynicie! 234 Niektórzy spośród was umierają i pozostawiają ony. któremu się urodziło dziecko. e Bóg widzi dobrze to. jeśli spodobają się sobie nawzajem. A Bóg jest w pełni świadomy tego. 40 . co nie jest w jego mo liwości. to nie będziecie mieli grzechu. Oto co jest bardziej jasne i bardziej czyste dla was. To samo dotyczy osoby dziedziczącej. Bóg wie. one powinny oczekiwać samotne przez cztery miesiące i dziesięć dni. to nie popełnią grzechu. 233 Matki pragnące w pełni wykarmić swoje dzieci będą je karmiły przez całe dwa lata. 235 I nie popełnicie adnego grzechu.nie przeszkadzajcie im. Jeśli oboje chcą odstawić dziecko od piersi za obopólną zgodą i naradą.

w którego ręku jest kontrakt mał eński. chyba e one zrezygnują lub zrezygnuje ten. Wiedzcie. I nie decydujcie o zawarciu mał eństwa. A jeśli odejdą. wspaniałomyślny! 236 Nie popełniajcie grzechu. co jest w waszych duszach. powinni pozostawić im zapis: utrzymanie na rok bez zmuszania ich do odejścia.pieszo lub na wierzchowcu! Ale kiedy jesteście bezpieczni. to wspominajcie Boga. zanim ich dotkniecie.u ywajcie słów uznanych zwyczajem. 237 A jeśli dacie im rozwód. i stawajcie przed Bogiem w pokorze! 239 A jeśli jesteście w niebezpieczeństwie. dopóki nie upłynie przepisany czas. jeśli nie dotknęliście ich i nie macie w stosunku do nich adnego zobowiązania. tak jak On was nauczył. Troszczcie się o nie . Bóg widzi dobrze. dając kobietom rozwód. i Bóg jest przebaczający. 240 A ci z was. co czynicie! 238 Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej. tak jak nale y się ludziom czyniącym dobro. to dacie im połowę z tego. Ale jeśli zrezygnujecie. a ju zobowiązaliście się względem nich do jakiegoś podarunku.' to nie będziecie mieli grzechu 41 . do czegoście się zobowiązali. czego wy przedtem nie wiedzieliście. a biedny według swojej dając im zaopatrzenie godziwe. i Bóg wie. to jest bli sze bogobojności! I nie zapominajcie o szlachetności w swoim postępowaniu! Zaprawdę. więc strze cie się Go! Wiedzcie. którzy umierają i zostawiają swoje ony.zasobny według swojej mo liwości. to .

to jest obowiązek dla bogobojnych. mądry! zaprawdę. będziecie rozumni! 243 Czy nie widziałeś tych. Bóg jest potę ny. z wyjątkiem nielicznych spośród nich. zgodnie z przyjętym zwyczajem. 246 Czy nie widziałeś starszyzny synów Izraela po Moj eszu." 42 . Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych! 247 I powiedział im ich prorok: "Oto Bóg posłał wam Saula jako króla. wszechwiedzący! 245 A kto da Bogu piękną po yczkę. Być mo e.z powodu tego. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. skoro zostaliśmy wypędzeni z naszych domostw i od naszych dzieci?" Jednak kiedy została im przepisana walka. e Bóg jest słyszący. wtedy będziemy walczyć na drodze Boga"? On powiedział: "Czy moglibyście nie walczyć.a były ich tysiące z obawy przed śmiercią? I powiedział im Bóg: "Umierajcie!" A następnie On ich o ywił! Zaprawdę. to On powiększy ją wielokrotnie. jeśli została wam przepisana walka?" Oni powiedzieli: "A dlaczego nie mielibyśmy walczyć na drodze Boga. oni odwrócili się plecami. kiedy oni powiedzieli do swojego proroka: "Poślij nam króla. Do Niego będziemy sprowadzeni. Bóg ściska i otwiera szeroko. 242 W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. mądry! 241 Rozwiedzionym kobietom nale y się zaopatrzenie zgodnie z przyjętym zwyczajem. którzy wyszli ze swoich domostw . A Bóg jest potę ny. co one z sobą uczynią. lecz większość ludzi nie jest wdzięczna! 244 Walczcie na drodze Boga i wiedzcie.

A kiedy przez nią przeszli. jeśli jesteście wierzącymi!" 249 A kiedy wystąpił Saul z wojskami. kto raz zaczerpnie z niej swoją ręką. powiedzieli: Panie nasz! Wylej na nas cierpliwość i umocnij nasze stopy. i przyjdzie do was Arka." I powiedzieli ci. którzy razem z nim uwierzyli: "My nie mamy dzisiaj adnej władzy nad Goliatem i jego wojskami." On powiedział: "Zaprawdę. którzy są cierpliwi! 250 A kiedy oni wystąpili przeciw Goliatowi i jego wojskom. a ten. Zaprawdę." Bóg daje Swoje królestwo. komu chce. kto jej nie skosztuje. on i ci. z wyjątkiem niewielu. w której będzie bezpieczeństwo pochodzące od waszego Pana. ten nie będzie ode mnie. którzy sądzili." Lecz oni pili z niej. i dopomó nam przeciw ludowi niewiernych!" 43 . Bóg jest słyszący. kto z niej wypije. z wyjątkiem tego. co pozostawił ród Moj esza i Aarona . w tym jest znak dla was. wszechwiedzący! 248 I powiedział im ich prorok: "Oto znakiem jego królestwa będzie to. ten będzie ode mnie. e spotkają się z Bogiem: "Jak często mały oddział odnosi zwycięstwo nad licznym oddziałem za zezwoleniem Boga!" Bóg jest z tymi. i reszta tego.Oni powiedzieli: "Jak on mo e mieć władzę królewską nad nami? My przecie jesteśmy godniejsi od niego do władzy królewskiej. Bóg wybrał go ponad wami i obdarzył go rozległością wiedzy' i odpowiednią postacią ciała. on nie ma nawet dosyć majątku. powiedział: "Oto Bóg doświadczy was przez rzekę: ten.a poniosą ją aniołowie.

którzy nie uwierzyli. I gdyby zechciał Bóg. co jest na ziemi! A któ będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? 44 . Ale. jasne dowody. jak tylko On . i umocniliśmy Go przez Ducha świętego. Lecz Bóg czyni to.yjący. i to. z pewnością. w co was zaopatrzyliśmy. ni sen. i Dawid zabił Goliata. z którymi mówił Bóg. A gdyby zechciał Bóg. co jest w niebiosach. Bóg dał mu królestwo i mądrość i nauczył go tego. 254 O wy. synowi Marii. kiedy nie będzie ani handlu. Lecz oni się poró nili. I gdyby Bóg nie powstrzymał jednych ludzi przez drugich. zaprawdę. Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka. I. ani przyjaźni. i wśród. ani wstawiennictwa. Wśród nich są tacy. którzy wierzycie. to oni nie walczyliby ze sobą. czego chciał. to nie zwalczaliby się ci. i wywy szył jednych z nich w hierarchii. co chce. 253 Oto tacy są posłańcy! Wywy szyliśmy jednych z nich ponad drugich. którzy przyszli do nich. nich byli tacy. Wśród nich byli tacy. to ziemia zostałaby zniszczona. Do Niego nale y to. którzy uwierzyli. Bóg jest władcą łaski dla światów! 252 Takie są znaki Boga. które tobie recytujemy z pełną prawdą. zanim nadejdzie dzień. kiedy ju otrzymali jasne dowody. I daliśmy Jezusowi. ty jesteś wśród posłańców.251 I zmusili ich do ucieczki za zezwoleniem Boga. rozdawajcie z tego. Niewierni są niesprawiedliwi! 255 Bóg! Nie ma boga.

i On wie. kto odrzuca fałszywe bóstwa. który przechodził mimo miasta le ącego w gruzach a do fundamentów. oni tam będą przebywać na wieki! 258 Czy ty nie widziałeś tego. Bóg jest słyszący. One ich wyprowadzą ze światła ku ciemnościom. co On zechce. a wierzy w Boga. co było przed nimi. On ich wyprowadza z ciemności ku światłu. który daje ycie i sprowadza śmierć. On jest Wyniosły. I ten. oprócz tego. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy. uchwycił za najpewniejszy uchwyt." Powiedział Abraham: "Oto Bóg przywodzi słońce ze wschodu.On wie." On powiedział: "Ja daję ycie i sprowadzam śmierć. który nie uwierzył. potem go wskrzesił. wszechwiedzący! 257 Bóg jest opiekunem tych. Tacy są mieszkańcami ognia. którzy nie uwierzyli. poniewa Bóg dał mu królestwo? Oto powiedział Abraham: "Panie mój! Ty jesteś Tym. on powiedział: "Jak o ywi je Bóg. Ogromny! 256 Nie ma przymusu w religii! Prawość wyró niła się od nieprawości. 45 . nie mający adnego pęknięcia. A opiekunami tych. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia. który prowadził spór z Abrahamem w sprawie jego Pana. po tym jak ono umarło?" Uśmiercił go Bóg na sto lat. Jego nie męczy utrzymywanie ich. co będzie po nich. są fałszywe bóstwa. którzy wierzą. więc ty przywiedź je z zachodu!" I zawstydzony został ten. Bóg nie prowadzi prostą drogą niesprawiedliwych! 259 Albo takiego jak ten.

" Powiedział: "Weź więc cztery ptaki i przyciśnij je do siebie. ' I popatrz na twojego osła! .My czynimy z ciebie znak dla ludzi popatrz na te kości. jak o ywiasz zmarłych!" Powiedział: "Czy ty nie wierzysz?" On powiedział: "Tak! Lecz niech się moje serce uspokoi. potem połó na ka dej górze jakąś część z nich i zawołaj je. po której następuje obraza. wszechwiedzący! 262 Ci. e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 260 I oto powiedział Abraham: "Panie mój!. Poka mi. są podobni do ziarna. 46 . Bóg jest wszechobejmujący. którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga.mówiąc: "Ile ty tam przebywałeś?" On powiedział: "Przebywałem tam dzień lub część dnia. mądry!" 261 Ci." Powiedział Bóg: "Nie. e Bóg jest potę ny. Bóg daje wielokrotnie temu. ty przebywałeś tam sto lat! I popatrz na twoje jedzenie i picie. nie czyniąc z tego powodu adnego wyrzutu czy szkody . a one przylecą do ciebie pośpiesznie.sto ziaren. jak My je zestawimy. Wiedz. którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga. one się nie zepsuły. a następnie obleczemy je w ciało!" A kiedy się to stało jasne.otrzymają nagrodę u swego Pana. a w ka dym kłosie . komu chce. nie doznają adnego lęku ani nie będą się smucić. . które wydało siedem kłosów. on powiedział: "Wiem. 263 Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze ni jałmu na.

On jest podobny do skały pokrytej ziemią: dosięga ją burza deszczowa i pozostawia ją nagą i twardą.. Nie zmierzajcie do tego. wspaniałomyślny! 264 O wy. co zyskali.. którzy wierzycie! Rozdawajcie z dobrych rzeczy. godny chwały! 268 Szatan obiecuje wam ubóstwo i nakazuje wam bezeceństwo. to tylko rosa. aby z tego rozdawać. ' które zyskaliście. jeślibyście nie przymknęli na to oczu. którzy rozdają swoje majątki. pragnąc przypodobać się Bogu i umocnić swoje dusze. Być mo e. A Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niewiernych! 265 Ci. tak jak ten.Bóg jest bogaty. Bóg widzi dobrze to. co wy czynicie! 266 Czy chciałby któryś z was mieć ogród z palm i winnej latorośli. wy się zastanowicie! 267 O wy. gdzie są dla niego wszelkiego rodzaju owoce? I oto dosięgłaby go starość . którzy wierzycie! Nie czyńcie daremną waszej jałmu ny przez wyrzuty i obrazę. i z tego. co wyprowadziliśmy dla was z ziemi. Oni nie mają adnej władzy nad niczym. Wiedzcie. co podłe. a nie wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. 47 . A jeśli nie dosięgnie go burza deszczowa. który rozdaje swój majątek przez wzgląd na ludzi. i czego sami nie wzięlibyście.a jego potomstwo byłoby słabowite a na ogród jego spadłby ognisty huragan i spaliłby go. są podobni do ogrodu na wzgórzu: dosięga go burza deszczowa i on przynosi podwójne plony. e Bóg jest bogaty. W ten sposób wyjaśnia wam Bóg znaki. gdzie w dole płyną strumyki.

działając na drodze Boga. Bóg jest wszechobejmujący. temu darowano obfite dobro. nie doznają strachu i nie będą się smucić! 48 . którzy zostali doprowadzeni do biedy. lecz Bóg prowadzi drogą prostą.to. ale ty poznasz ich po ich znamionach: oni nie proszą ludzi natrętnie: A cokolwiek wy rozdajecie z dobra. wszechwiedzący! 269 On daje mądrość temu. Ale przypominają sobie to tylko ludzie obdarzeni rozumem. głupiec uwa a ich za bogatych z powodu ich wstrzemięźliwości. co czynicie! 272 Nie do ciebie nale y prowadzenie ich drogą prostą. I cokolwiek rozdacie z dobra. zaprawdę.to dla samych siebie. Bóg o tym wie dobrze! 274 Ci. A co rozdajecie z dobra . to jest lepsze dla was i to zmazuje wam nieco waszych złych czynów. to jest dobrze. wie to Bóg! A niesprawiedliwi nie będą mieli pomocników! 271 Jeśli dajecie jawnie jałmu nę. A komu darowano mądrość. skrycie i jawnie. ale jeśli ją ukrywacie i dajecie biednym. komu chce. którzy rozdają swoje majątki nocą i dniem. poszukując oblicza Boga. to zostanie wam w pełni odpłacone i nie doznacie niesprawiedliwości. wy rozdajecie tylko.a Bóg obiecuje wam od Siebie przebaczenie i łaskę. i nie mogą wędrować po ziemi. to. otrzymają nagrodę u swego Pana. 273 To jest dla ubogich. kogo chce. Bóg jest w pełni świadomy tego. 270 I cokolwiek rozdajecie jako jałmu nę albo jakiekolwiek składacie ślubowanie . zaprawdę.

nie doznają strachu ! i nie będą się smucić 278 O wy." Lecz Bóg dozwolił handel. to oczekujcie wezwania do wojny od Boga i Jego Posłańca! A jeśli się nawrócicie.będą mieli nagrodę u swego Pana. którzy po erają lichwę. ci. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. nie powstaną inaczej. którzy wierzycie! Bójcie się Boga i porzućcie to. to i wy nie doznacie niesprawiedliwości! 280 A jeśli kto jest w trudnym poło eniu. którzy odprawiają modlitwę i dają jałmu nę . tacy będą mieszkańcami ognia. 276 Bóg zniweczy lichwę. ni powstaje ten. a pomno y dawanie jałmu ny. którego przewrócił szatan przez dotknięcie.275 A ci. ci. ebyście tylko wiedzieli! 281 I bójcie się Dnia. będzie miał swoje poprzednie zyski i jego sprawa nale y do Boga. a zakazał lichwy. jeśli jesteście wierzącymi! 279 Jeśli jednak tego nie uczynicie. to nale y poczekać. co pozostało z lichwy. oni tam będą przebywać na wieki. a jego sytuacja się poprawi. poniewa oni mówią: "Iiandel jest podobny do lichwy. ale darowanie tego jako jałmu ny jest dla was lepsze. kto otrzymał napomnienie od swego Pana i powstrzymał się. A ten. Bóg nie miłuje adnego niewiernego grzesznika! 277 Zaprawdę. Tak jest. to otrzymacie swój kapitał. Nie czyńcie niesprawiedliwości. co ona zarobiła 49 . kiedy zostaniecie sprowadzeni do Boga! Wtedy zostanie wypłacone w pełni ka dej duszy. A którzy powrócą.

i nikt nie dozna niesprawiedliwości. którzy wierzycie! Jeśli zaciągacie dług między sobą na określony czas. wtedy nie popełnicie grzechu. To jest dla was sprawiedliwsze w obliczu Boga i bardziej prawidłowe dla świadectwa. i niczego z tego nie umniejsza. A świadkowie niech nie odmawiają. według sprawiedliwości. niech dyktuje jego opiekun. jeśli jedna z nich zbłądzi. On o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 283 A jeśli jesteście w podró y i nie znajdujecie pisarza 50 . swojego Pana.czy to będzie dług mały. A jeśli dłu nik jest głupcem. który wy sobie przekazujecie z ręki do ręki. słabym albo nie mo e dyktować. kiedy są wzywani! I nie wzdragajcie się tego zapisywać . jak nauczył go Bóg. i odpowiedniejsze dla usunięcia wątpliwości. Chyba e to jest handel towarem. kiedy dokonujecie między sobą transakcji. by pisać tak. to jeden mę czyzna i dwie kobiety mogą być świadkami. I niech pisarz nie sprzeciwia się. zgodnie ze sprawiedliwością! ądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mę czyzn! A jeśli nie będzie dwóch mę czyzn. 282 O wy. to popełniacie grzech. na których się zgodzicie. jeśli tego nie zapiszecie. I ądajcie świadków. Bójcie się Boga! Bóg was poucza. to druga będzie mogła ją napomnieć. I niech on pisze. to zapisujcie to! I niech zapisuje między wami pisarz.. a dłu nik niech dyktuje! I niech się boi Boga. czy du y z zaznaczeniem jego terminu. ani na świadka! A jeśli tak czynicie. i nie wywierajcie adnego przymusu ani na pisarza.

Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 285 Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to.. któremu go powierzono. co jest w niebiosach. jego serce jest grzeszne! A Bóg wie dobrze. i niech boi się Boga. to ten. którzy byli przed nami! Panie nasz! Nie nakładaj na nas tego. komu zechce. co im zostało zesłane od ich Pana. w Jego Księgi i w Jego posłańców. My nie czynimy ró nicy między adnym z Jego posłańców! Oni powiedzieli: "Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy! Twoje przebaczenie! Panie nasz! Do Ciebie zmierza wędrowanie!" 286 Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej mo liwości. co wy czynicie! 284 Do Boga nale y to. Dla niej będzie to.to powinniście wziąć zastaw. co jest w waszych duszach. A jeśli jeden z was powierza drugiemu jakiś depozyt. i przeciwko niej będzie to. zaprawdę. co ona zyskała! Panie nasz! Nie bierz nam za złe. co jest na ziemi! I czy wy ukazujecie to. jeśli zapomnieliśmy lub jeśli zgrzeszyliśmy! Panie nasz! nie nakładaj na nas cię aru. jak nało yłeś na tych. 51 . Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniołów. swojego Pana! Nie ukrywajcie świadectwa! Ktokolwiek je ukrywa . i On ukarze tego. co dla siebie zyskała. i to. Bóg z tego za ąda od was rachunku. On przebaczy temu. powinien go zwrócić. czy te ukrywacie. kogo zechce.to.

czego my nie jesteśmy w stanie unieść! Odpuść nam. przebacz nam i zmiłuj się nad nami! Ty jesteś naszym Panem! Dopomó nam przeciw ludowi niewiernych! 52 .

yjący." Lecz przypominają to sobie tylko ludzie obdarzeni rozumem. poszukując niezgody i dą ąc do wyjaśnienia tego.one stanowią istotę Księgi i inne .czeka kara straszna! Bóg jest potę ny. lecz nikt nie zna tego wyjaśnienia. mówią: "My wierzymy w niego.Rodzina Imrana . co niejasne. wszystko pochodzi od naszego Pana. 53 . 2 Bóg! Nie ma boga. tylko Bóg! A ci. postępują za tym. nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi. Mądry! 7 On jest Tym. jak tylko On . jak tylko On! On jest Potę ny.dwuznaczne. W niej są znaki solidne . Ci.Al-Imran W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. tak jak chce. którzy nie uwierzyli w znaki Boga . Zaprawdę. co ju było przed nią. On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię 4 jako drogę prostą dla ludzi i On zesłał rozró nienie. który zesłał tobie Księgę. Nie ma boga. co w sercach mają skłonność do zwątpienia. Mim. ani w niebie! 6 On jest tym. który kształtuje was w łonach. którzy są utwierdzeni w wiedzy. Istniejący! 3 On tobie zesłał Księgę z prawdą. co w niej jest wieloznaczne. tych. stwierdzając prawdziwość tego. Lam. włada zemstą! 5 Zaprawdę.

co do którego nie ma wątpliwości! Zaprawdę. ani ich dzieci! Oni będą paliwem dla ognia! 11 Tak jak było z ludźmi Faraona i tymi. Ty jesteś Dawcą! 9 Panie nasz! Zaprawdę. Bóg nie zmienia obietnicy! 10 Zaprawdę. którzy nie uwierzyli: "Wy niebawem będziecie zwycię eni i zostaniecie zebrani ku Gehennie. Ty zbierasz ludzi na ów Dzień. nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki." A jak e to złe miejsce odpoczynku! 13 Mieliście ju znak w dwóch oddziałach. To jest u ywanie ycia na tym świecie. którzy nie uwierzyli. Ci ostatni widzieli na własne oczy. którzy mają jasne spojrzenie! 14 Upiększane jest ludziom upodobanie do namiętności: do kobiet i do synów. tym. którzy byli przed nimi. Bóg jest straszny w karaniu! 12 Powiedz tym. Oni za kłamstwo uznali Nasze znaki. do nagromadzonych kintarów złota i srebra.8 Panie nasz! Nie pozwól zboczyć naszym sercom po tym. Lecz u Boga jest najpiękniejsza przystań! 15 Powiedz: "Czy ja mam wam obwieścić coś lepszego ani eli to?" 54 . jak poprowadziłeś nas drogą prostą! i obdarz nas Swoim miłosierdziem! Zaprawdę. które się spotkały: jeden oddział walczył na drodze Boga. kogo chce. e tamtych było dwukrotnie więcej. Zaprawdę. do trzód i zasiewów. a drugi pozostał niewierny. i pochwycił ich Bóg za ich grzechy. Lecz Bóg wspiera Swoją pomocą tego. w tym jest przykład pouczający dla tych. do koni wyró niających się szlachetnością.

A Bóg widzi jasno Swoje sługi! 21 Zaprawdę.. jak tylko On. my wierzymy! Przebacz nam więc nasze grzechy i uchroń nas od kary ognia!" 17 . i nie ma boga. którym została dana Księga. i ludziom prostym: "Czy poddaliście się całkowicie?" Jeśli oni poddali się całkowicie.. A Bóg patrzy na Swoje sługi 16 -na tych. . Bóg jest szybki w rozrachunku! 20 A jeśli oni będą się z tobą spierać. którzy się boją Boga. Potę ny. to poszli drogą prostą.i upodobanie od Boga. dopiero wtedy. Mądry!" 19 Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam! Ci." I powiedz tym. znajdą u swego Pana Ogrody. A kto nie wierzy w znaki Boga. tym. a tak e ci.i ony czyste . przez zawiść poró nili się między sobą. zaprawdę. o świcie proszących o przebaczenie. a jeśli się odwrócili. i ludzie posiadający wiedzę utrzymując ze słusznością: "Nie ma boga. którzy nie wierzą w znaki Boga i którzy zabijają proroków 55 . . 18 Zaświadcza Bóg.. do ciebie nale y tylko obwieszczenie posłannictwa. to powiedz: "Poddałem całkowicie swoją twarz Bogu. gdy przyszła do nich wiedza.na cierpliwych i szczerych.i aniołowie. którym została dana Księga. jak tylko On. oni tam będą przebywać na wieki.. pokornych i rozdających.Ci. którzy mówią: "Panie nasz! Zaprawdę. gdzie w dole płyną strumyki. którzy poszli za mną.

i Ty poni asz. i nikt nie dozna niesprawiedliwości? 26 powiedz: "O Bo e! Władco królestwa! Ty dajesz królestwo." I zmyleni zostali w swojej religii tym. kiedy zbierzemy ich w Dniu. Ty jesteś nad ka dą rzeczą wszechwładny! 27 Ty wprowadzasz noc w dzień i Ty wprowadzasz dzień w noc. co ona zarobiła. komu chcesz. kogo chcesz. Ty wyprowadzasz yjące z martwego i Ty wyprowadzasz martwe z yjącego. poniewa oni powiedzieli: "Ogień dotknie nas tylko przez pewną liczbę dni. co do którego nie ma wątpliwości. 25 A jak będzie. komu chcesz. Ty dajesz zaopatrzenie.bez adnego prawa. i którzy spośród ludzi zabijają tych. bez rachunku!" 28 Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych. Następnie część z nich się odwróciła. i ka dej duszy będzie w pełni wypłacone to. co nakazują sprawiedliwość .obwieść karę bolesną! 22 To są ci. oni nie będą mieli adnych pomocników. aby ona rozstrzygnęła między nimi. z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni. kogo chcesz. 24 Tak się stało. co sami sobie zmyślali. którym została dana część Księgi? Oni zostali wezwani do Księgi Boga. i sprzeciwiła. 23 Czy nie widziałeś tych. od kogo chcesz: Ty wynosisz. 56 . W Twoim ręku jest dobro! Zaprawdę. i Ty odbierasz królestwo. których uczynki są daremne w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym.

wszak Ty jesteś Słyszący. ka da z nich będzie pragnąć. czy wy to ujawniacie . co jest na ziemi.. i to. co jest w waszych piersiach. chyba e obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. rodzinę Abrahama i rodzinę Imrana . litościwy!" 32 Powiedz: "Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie.ten nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ostrzega was Bóg przed samym Sobą. co jest w niebiosach. i to. On zna to. aby między nią a tym dniem znalazła się ogromna przestrzeń. Bóg jest przebaczający.. Przyjmij to więc ode mnie. co uczyniła dobrego. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 30 Tego dnia. to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. kiedy ka dej duszy zostanie przedstawione to.ponad światy! 34 jako potomstwo jednych od drugich. Bóg jest dobrotliwy dla Swoich sług!" 31 Powiedz: "Jeśli kochacie Boga.wie o tym Bóg. zaprawdę. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie. co jest w moim łonie. Bóg nie kocha niewiernych!" 33 Bóg wybrał Adama i Noego. wszechwiedzący! 35 Oto powiedziała ona Imrana: "Panie mój ! Ja poświęcam Tobie to. Wszechwiedzący!" 57 . Bóg jest słyszący. co uczyniła złego. 29 Powiedz: "Czy wy ukrywacie to. Zaprawdę.

Powiedział: "O Mario! Skąd to przychodzi do ciebie?" Ona powiedziała: "To jest od Boga. modlił się w sanktuarium: "Bóg obwieszcza ci radosną wieść o Janie. a moja ona jest bezpłodna?" Bóg powiedział: "Tak będzie! Bóg czyni.istotę eńską. czystym i prorokiem wśród sprawiedliwych!" 40 Zachariasz powiedział: "Panie mój ! Jak ja mogę mieć syna." . Za ka dym razem. i zaopiekował się nią Zachariasz. będzie szlachetnym panem. i uczynił. do przybytku świętego. przecie rodzaj męski nie jest jak eński.A Bóg wie najlepiej. od Siebie.bez adnego rachunku! 38 Wtedy Zachariasz pomodlił się do swego Pana i powiedział: "Panie mój! Obdaruj mnie. znajdował u niej zaopatrzenie. wspaniałym potomstwem. jak wchodził do niej Zachariasz. Ty przecie słyszysz modlitwę!" 39 I ogłosili mu aniołowie kiedy on.36 A kiedy ona porodziła. I oto oddaję ją. komu chce . On potwierdzi słowo od Boga. Bóg daje zaopatrzenie. powiedziała: "Panie mój ! Oto zło yłam ją ." Zaprawdę. Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym!" 37 I przyjął ją jej Pan przyjęciem pięknym. stojąc. i wyrosła wzrostem pięknym. co chce!" 41 On powiedział: "Panie mój ! 58 . "Nazwałam ją Marią. ją i jej potomstwo. co ona zło yła. kiedy ju osiągnąłem podeszły wiek.

którzy się skłaniają!" 44 To nale y do opowiadań o tym. 45 Oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego. 59 . skoro nie dotknął mnie aden mę czyzna?" Powiedział: "Tak będzie! Bóg stwarza to. Ty nie byłeś wśród nich. Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą.Uczyń mi jakiś znak!" Powiedział: "Oto twój znak: nie będziesz mówił z ludźmi przez trzy dni inaczej. i wybrał ciebie ponad kobietami światów. który z nich ma się opiekować Marią. 43 O Mario! Poddaj się pokornie twemu Panu. i nie byłeś wśród nich. i będzie jednym z przybli onych. kiedy oni rzucali swoje trzciny. a tak e jako mą dojrzały." 47 Ona powiedziała: "O Panie mój ! Jak e będę miała syna. syn Marii. co skryte. 46 I będzie przemawiał do ludzi ju w kołysce. wybijaj pokłony i skłaniaj się wraz z tymi. On będzie wspaniały na tym świecie i w yciu ostatecznym. Jezus. i wysławiaj go wieczorami i rankami!" 42 I oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Zaprawdę. co chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy. I wspominaj twego Pana wielekroć. kiedy się sprzeczali. które tobie objawiamy. aby rozstrzygnąć. i będzie wśród sprawiedliwych. jak tylko przez gesty. którego imię Mesjasz.

Ja utworzę wam z gliny postać ptaka i tchnę w niego. 60 ." 48 On nauczy go Księgi i mądrości. i aby uczynić dla was dozwolonym część tego. powiedział: "Kto jest moim pomocnikiem dla sprawy Boga?" Powiedzieli apostołowie: "My jesteśmy pomocnikami Boga. i on stanie się ptakiem. jeśli jesteście wierzącymi! 50 Ja przychodzę potwierdzić prawdziwość tego. co wam było zakazane. Przyszedłem do was ze znakiem pochodzącym od waszego Pana. i poszliśmy za Posłańcem. Tory i Ewangelii 49 i uczyni go posłańcem do synów Izraela: "Przyszedłem do was ze znakiem od waszego Pana.i to się staje. My w Niego uwierzyliśmy. w tym jest znak dla was.to tylko mówi: Bądź! . Ja uzdrowię chorego i trędowatego i o ywię zmarłych . co jecie i co gromadzicie w waszych domach. Zapisz nas więc między tymi. Bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 51 Zaprawdę. Zaprawdę. którzy dają świadectwo!" 54 Oni knuli podstęp i Bóg knuł podstęp. Daj świadectwo.za zezwoleniem Boga. co było przede mną w Torze. a Bóg jest najlepszy spośród knujących podstępy. Ja wam opowiem. i jesteśmy całkowicie poddani! 53 Panie nasz! Uwierzyliśmy w to. co zesłałeś. Bóg jest moim i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!" 52 A kiedy Jezus poczuł w nich niewiarę.

którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła. to powiedz: "Pozwólcie! Wezwijmy naszych synów i waszych synów. nasze kobiety i wasze kobiety. Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu. Bóg jest Potę ny. 56 Tych. i oni nie będą mieli pomocników. ponad niewiernymi . 61 . którzy poszli za tobą. 60 Prawda pochodzi od twego Pana. jak tylko Bóg! I. którzy nie uwierzyli. Następnie do Mnie powrócicie i wtedy rozstrzygnę między wami.i on jest. jak otrzymałeś wiedzę. potem będziemy się pokornie modlić i wzywać przekleństwa Boga na kłamców!" 62 Zaprawdę. 59 Zaprawdę. Mądry! 63 Jeśli oni się odwrócą. oczyszczając cię od tych. i umieszczę tych. A Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych! 58 Oto co tobie recytujemy ze znaków i mądrego napomnienia. nas samych i was samych. w czym się ró niliście. ukarzę karą straszną na tym świecie i w yciu ostatecznym.a do Dnia Zmartwychwstania. On da w pełni nale ną im nagrodę. a następnie powiedział do niego: "Bądź!" . nie bądź więc z liczby wątpiących! 61 A kto się będzie z tobą sprzeczał w jej przedmiocie po tym. zaprawdę. to jest opowiadanie prawdziwe! I nie ma boga." 57 A tym. którzy nie uwierzyli.55 Oto powiedział Bóg: "O Jezusie! Oto Ja powołam ciebie i wyniosę ku Sobie.

to Bóg przecie zna doskonale tych. ale dlaczego dyskutujecie nad tym. to powiedzcie: "Bądźcie świadkami. którzy szerzą zgorszenie! 64 Powiedz: "O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego. 70 O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga. Bóg jest opiekunem ludzi wierzących. którzy wierzą. lecz oni sprowadzają z drogi tylko samych siebie i nie są tego świadomi. i ten Prorok. całkowicie poddanym. i nie był on z liczby bałwochwalców. Czy nie macie rozumu? 66 Oto jacy jesteście: dyskutujecie nad tym. e my jesteśmy całkowicie poddani!" 65 O ludu Księgi Dlaczego dyskutujecie w sprawie Abrahama? Przecie Tora i Ewangelia zostały zesłane po nim. ludzie najbli si Abrahamowi to z pewnością ci. o czym macie wiedzę. skoro jesteście świadkami? 71 O ludu Księgi Dlaczego ubieracie prawdę w fałsz i zasłaniacie prawdę. i ci. abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas nie brali sobie innych ' jako panów. którzy poszli za nim. a wy nie wiecie! 67 Abraham nie był ydem ani chrześcijaninem. o czym nie macie adnej wiedzy? Bóg wie." A jeśli oni się odwrócą. jak tylko Boga. lecz był szczerze wierzącym hanifem. poza Bogiem. 69 Pewna grupa spośród ludu Księgi chciałaby sprowadzić was z drogi. 68 Zaprawdę. a przecie wy wiecie? 62 .

co zostało zesłane tym. a wyrzeknijcie się wiary na jego końcu. którzy handlują. przymierzem Boga i swoimi przysięgami. 73 I nie wierzcie nikomu innemu jak tylko temu. to oni go tobie oddadzą. Bóg jest wszechobejmujący. w przeciwnym razie bowiem oni będą się sprzeczać z wami przed waszym Panem. jeśli nie będziesz ciągle stał nad nimi.. i wśród nich są tacy." Powiedz: "Zaprawdę. kogo chce. kto poszedł za waszą religią!" Powiedz: "Zaprawdę.droga Boga jest taka. I którzy jeśli im zawierzysz dinara. Czeka ich kara bolesna! 63 . przecie Bóg kocha bogobojnych! 77 Zaprawdę. Jest tak. wszechwiedzący! 74 On obdarza szczególnie Swoim miłosierdziem tego. za niską cenę. co wam dano. ci. " Oni mówią przeciw Bogu kłamstwo. którzy uwierzyli. Bóg jest władcą łaski ogromnej!" 75 Wśród ludu Księgi są tacy. eby ka demu było dane to. którzy. nie będą mieli udziału w yciu ostatecznym i nie przemówi do nich Bóg ani nie spojrzy na nich w Dniu Zmartwychwstania. poniewa oni mówią: "Nie mamy adnego obowiązku względem ludzi nieświadomych. i nie oczyści ich. to oni go tobie nie oddadzą. a przecie oni wiedzą.. kto wiernie wypełnia swoje przymierze i jest bogobojny. jeśli zawierzysz im kintar. łaska jest w ręku Boga! On daje ją.72 I powiedziała pewna grupa spośród ludu Księgi: "Wierzcie na początku dnia w to. komu chce. 76 Tak! Ten. droga prosta .

83 Czy oni poszukują innej religii ni religia Boga? A przecie Jemu poddaje się całkowicie ten. co posiadacie. Wy jemu uwierzycie i będziecie mu z pewnością pomagać!". po tym. Oni mówią: "To pochodzi od Boga" . a ja będę z wami pośród świadków. a to przecie nie nale y do Księgi. 79 Nie godzi się człowiekowi. oni powrócą! Raczej: "Bądźcie mistrzami. e to nale y do Księgi. jak staliście się całkowicie poddani? 81 Oto Bóg zawarł przymierze z prorokami: "Oto co dałem wam z Księgi i mądrości! Następnie przyjdzie do was Posłaniec. Czy On nakazuje wam niewiarę. mówić potem do ludzi: "Bądźcie moimi sługami. poza Bogiem!" być mo e. poniewa wy stale nauczacie Księgi i poniewa ją stale studiujecie!" 80 On nie rozkazuje wam. mądrość i proroctwo. wiedząc o tym. abyście sobie brali aniołów i proroków za panów.78 A wśród nich są tacy." 82 A którzy się potem odwrócą. 64 . są ludźmi zepsutymi. potwierdzający prawdziwość tego. kto jest w niebiosach. On powiedział: "Czy wy zgadzacie się i przyjmujecie pod tym warunkiem Mój cię ar?" Oni powiedzieli: "Zgadzamy się!" On powiedział: "Dajcie więc świadectwo. którzy wypaczają Księgę swoją mową. I mówią przeciw Bogu kłamstwo. tak abyście uwa ali.a przecie to nie pochodzi od Boga. któremu Bóg dał Księgę.

Bóg jest przebaczający. e Posłaniec . i on w yciu ostatecznym będzie w liczbie tych. jak przyszły do nich jasne dowody? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 87 Dla nich zapłatą będzie: przekleństwo Boga.to prawda. jak uwierzyli. co nam zesłał. po tym. 91 Zaprawdę. litościwy! 90 Od tych. jak uwierzyli i zaświadczyli. jak i plemionom.i ten. co zostało zesłane Abrahamowi i Isma`ilowi ." 85 A od tego.od ich Pana. i w to. 89 Z wyjątkiem tych. i tacy są zabłąkani. nie będzie im zmniejszona kara ani te nie będzie im dana zwłoka. którzy odrzucili wiarę. 86 Jak e miałby prowadzić Bóg drogą prostą ludzi. co zostało dane Moj eszowi. dobrowolnie i wbrew woli. i do Niego wy będziecie sprowadzeni. 88 Będą tam wiecznie przebywać. My nie robimy rozró nienia między adnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani. aniołów i ludzi. kto poszukuje innej religii ni islam. kto jest na ziemi. którzy nie uwierzyli 65 . Jezusowi i prorokom . którzy odrzucili wiarę. Zaprawdę. Izaakowi i Jakubowi. 84 Powiedz: "Wierzymy w Boga i w to. nie będzie ona przyjęta. którzy potem się nawrócili i czynili dobro. i w to. po tym. od tych. i po tym. a następnie powiększyli swoją niewiarę. nawrócenie ich nie zostanie przyjęte. wszystkich razem. którzy ponieśli stratę.

Cokolwiek rozdacie. ponad światami! 98 Powiedz: "O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga? Bóg przecie jest świadkiem 66 . Na ludziach cią y obowiązek względem Boga . to ten. co Izrael sobie zakazał.miejsce. Bóg jest bogaty. Powiedz: "Przynieście Torę i przeczytajcie ją. pierwszy Dom który został ustanowiony dla ludzi. który jest w Bakka . był bezpieczny. gdzie stał Abraham a kto wszedł do niego. nie zostanie przyjęta nawet ziemia pełna złota.błogosławiony. Bóg wie o tym doskonale! 93 Wszelkie jedzenie było dozwolone synom Izraela z wyjątkiem tego. 97 W nim są znaki jasne . zanim została zesłana Tora. 96 Zaprawdę. jeśli jesteście prawdomówni!" 94 A ci.na tych. 95 Powiedz: "Bóg mówi prawdę i Postępujcie więc za religią Abrahama.. będąc niewiernymi. szczerze wierzącego hanifa.droga prosta dla światów. zaprawdę. którzy wymyślają przeciw Bogu kłamstwo. dopóki nie będziecie rozdawać z tego. A kto nie wierzy. 92 Nigdy nie osiągniecie prawdziwej pobo ności.. którzy mają ku temu środki odprawienia pielgrzymki do tego Domu. . są niesprawiedliwi.i zmarli. on przecie nie był z liczby bałwochwalców!" . Czeka ich kara bolesna i nie będą mieli pomocników. co kochacie. jeśliby oni chcieli się dzięki niej wykupić.

choć przedtem ju uwierzyliście. kiedy wam się recytuje znaki Boga. Bóg nie jest nieuwa ny wobec tego. i nie umierajcie inaczej. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. ten jest prowadzony ku drodze prostej. po tym. wy pójdziecie drogą prostą! 104 I niech powstanie spośród was naród. co czynicie!" 100 O wy. co jest naganne. co wy czytacie. to oni was uczynią na nowo niewiernymi. jak tylko będąc całkowicie poddanymi! 103 I trzymajcie się razem węzła Boga. i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście wrogami. 102 O wy.tego. którzy uwierzyli. co jest uznane. Być mo e. a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia. a On was od niego wyratował. którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu nale ną. którzy się podzielili i którzy się poró nili. jak przyszły do nich jasne dowody! Tych czeka kara ogromna 67 . a przecie jesteście świadkami? Zaprawdę. starając się ją wykrzywić. . i zakazuje tego. nakazuje to." 99 Powiedz: "O ludu Księgi! Dlaczego odsuwacie z drogi Boga tych. który wzywa do dobra. którzy wierzycie! Jeśli będziecie słuchać pewnej sekty spośród tych. którzy otrzymali Księgę. Tacy będą szczęśliwi! 105 Nie bądźcie jak ci. 101 Jak e mo ecie nie wierzyć. i kiedy wśród was jest Jego Posłaniec? A kto trzyma się mocno Boga.

wtedy nie otrzymają oni adnej pomocy. których twarze pojaśniały. i to. oprócz niewielkiej przykrości. oni tam będą przebywać na wieki. A jeśli będą was zwalczać. Wśród nich są wierzący. poniewa nie uwierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez adnego prawa. a inne pociemnieją. jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to. gdziekolwiek by się znajdowali. to oni będą w miłosierdziu Boga. co jest na ziemi! I do Boga zostaną zwrócone wszystkie sprawy! 110 Wy jesteście najlepszym narodem. to odwrócą się plecami. a zakazujecie tego. co jest w niebiosach. 68 . co jest uznane. Oni ściągnęli na siebie gniew Boga i ubóstwo będzie ich udziałem. i nie wierzyliście!" 107 A jeśli chodzi o tych. 111 Oni wam nie przyczynią szkody.106 w dniu. Tak się stanie. A jeśli chodzi o tych. poniewa się zbuntowali i byli występnymi. 112 Udziałem ich będzie poni enie. których twarze pociemniały: "Czy wy staliście się niewiernymi. lecz większość z nich to ludzie szerzący zepsucie. choć przedtem uwierzyliście? Zakosztujcie więc kary za to. I A jeśliby uwierzył lud Księgi. 108 Takie są znaki Boga. co jest naganne. kiedy jedne twarze pojaśnieją. to byłoby dla niego lepiej. które tobie recytujemy z całą prawdą. Bóg nie chce niesprawiedliwości dla światów! 109 Do Boga nale y to. i wierzycie w Boga. chyba e będą mieli więź z Bogiem i więź z ludźmi.

oni są z liczby sprawiedliwych. 117 To. oni prześcigają się w czynieniu dobra. jest podobne do wiatru lodowatego: poraził on zasiewy ludzi. 69 . oni nakazują to. lecz oni was nie kochają. którzy nie uwierzyli. Bóg zna dobrze ludzi bogobojnych. to im nie zostanie zaprzeczone. co oni rozdają w yciu tego świata. w którym przebywać będą na wieki. co kryją ich piersi. oni zaś. Zawiść zionie z ich ust. a kiedy znajdują się na osobności. 115 Cokolwiek uczynią dobrego. nie pomogą nic przed Bogiem ich majątki i ich dzieci. tym. a zakazują tego. Tacy będą mieszkańcami ognia. a to. jeśli jesteście rozumni! 119 Oto wy jesteście tymi. chcieliby. Nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. to gryzą sobie palce ze złości na was. jest jeszcze gorsze. kiedy was spotkają. którzy byli dla siebie niesprawiedliwi. Wyjaśniliśmy wam znaki. 116 Zaprawdę. co uznane. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie bliskich przyjaciół spoza waszego grona. abyście się znaleźli w utrapieniu.113 Oni nie są jednakowi. lecz oni sami wyrządzili sobie niesprawiedliwość. i zniszczył je. tacy nie omieszkaliby wam szkodzić. Wśród ludu Księgi jest naród stojący mocno: oni recytują znaki Boga czuwając nocą i wybijają pokłony. 118 O wy. Wy wierzycie w Księgę w całości. co jest naganne. 114 Oni wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. którzy ich kochają. mówią: "My wierzymy!".

Potę nego. wyró nionymi. co oni czynią! 121 I oto ty uszedłeś rankiem od twojej rodziny. Niech zaufają Bogu wierzący! 123 Bóg ju dopomógł wam pod Badr. to oni się tym cieszą. e pomaga wam wasz Pan trzema tysiącami zesłanych aniołów?" 125 Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie. Bóg wie dobrze. to dopomo e wam wasz Pan pięcioma tysiącami aniołów. to wcale wam nie zaszkodzi ich podstęp.Powiedz: "Umierajcie w waszej złości! Zaprawdę. co znajduje się w waszych piersiach!" 120 Jeśli spotka was coś dobrego. a jeśli dosięgnie was coś złego. Bóg ogarnia to. wy będziecie wdzięczni! 124 Oto mówiłeś do wiernych: "Czy wam to nie wystarczy. 126 I Bóg uczynił to dla was radosną wieścią. Mądrego 127 i a eby odciąć część tych. kiedy byliście poni eni. Bóg jest słyszący. 128 Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie. ustawiając wiernych w szeregi do walki. lecz Bóg był ich opiekunem. Bójcie się więc Boga! Być mo e. to oni się martwią. czy On się zwróci ku nim. aby przez nią uspokoiły się wasze serca . a eby się wycofali. Ale jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni. zawiedzeni. wszechwiedzący! 122 Oto dwa wasze oddziały były bliskie załamania. którzy nie uwierzyli.pomoc pochodzi tylko od Boga. Zaprawdę. albo złamać ich tak. 70 .

wy będziecie szczęśliwi! 131 I bójcie się ognia. wspominają Boga i proszą Go o przebaczenie za swoje grzechy . którzy rozdają. komu chce. co jest w niebiosach. gdzie w dole płyną strumyki. Oni przecie są niesprawiedliwi! 129 Do Boga nale y to. dla tych. co jest na ziemi. On przebacza. 136 Dla tych zapłatą będzie: przebaczenie od ich Pana i Ogrody. i w radości.a któ przebacza grzechy oprócz Boga? i nie trwają uporczywie przy tym. Bóg jest przebaczający. którzy choć popełnili czyn bezecny albo byli niesprawiedliwi względem samych siebie. jaki był ostateczny koniec 71 . Wędrujcie więc po ziemi i patrzcie. którzy wierzycie! Nie zdzierajcie lichwy podwójnie podwojonej i I bójcie się Boga! Być mo e.czy On ich ukarze. i On karze.a Bóg kocha ludzi czyniących dobro 135 dla tych. co czynili.którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia przygotowanemu dla ludzi bogobojnych. . kogo chce. oni tam będą przebywać na wieki. doznacie miłosierdzia! 133 I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi . 134 dla tych. i w utrapieniu. Jak e wspaniała to zapłata dla działających! 137 Ju przed wami ró ne były drogi postępowania. którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom. bo przecie oni wiedzą. i to. litościwy! 130 O wy. który został przygotowany dla niewiernych! 132 Słuchajcie Boga i Posłańca! Być mo e.

Teraz ju ją ujrzeliście i będziecie na nią patrzeć. A kto pragnie nagrody tego świata. droga prosta i napomnienie dla bogobojnych. którzy wierzą. i nie smućcie się.a Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych – 141 i aby oczyścił tych. to podobna rana boli innych ludzi. Czy jeśli on umrze lub zostanie zabity. Posłańcy przeminęli ju przed nim. jeśli jesteście wierzącymi! 140 Jeśli boli was jakaś rana. wy będziecie górą. a kto pragnie nagrody ycia ostatecznego. którzy wierzą. 139 I nie słabnijcie. Takie dni zmieniamy kolejno wśród ludzi. to My mu ją damy. 144 Muhammad jest tylko Posłańcem. według zapisu ustanawiającego termin. zanim jeszcze Bóg uzna tych spośród was. 146 A ilu proroków walczyło mając za sobą liczne tysiące?! Oni nie osłabli od tego. jak za zezwoleniem Boga. którzy są wdzięczni. którzy się zmagali w walce i pozna tych. którzy są wytrwali? 143 Wy yczyliście sobie śmierci. lecz Bóg zapłaci tym. eby Bóg poznał tych.tych. zanim ją spotkaliście. sądzicie. 72 . to My ją te damy. nie zaszkodzi w niczym Bogu. 145 I adna dusza nie mo e umrzeć inaczej. My niebawem zapłacimy tym. i unicestwił niewiernych. którzy są wdzięczni. wy obrócicie się na piętach? A kto obraca się na piętach. którzy oskar ali o kłamstwo! 138 To jest wyjaśnienie dla ludzi. 142 Czy. i wziął spośród was świadków . co ich dosięgło na drodze Boga. e wejdziecie do Ogrodu.

kiedy zniszczyliście ich . A jak e złe to miejsce pobytu dla niesprawiedliwych! 152 I uczynił dla was Bóg prawdziwą Swoją obietnicę. A Bóg kocha ludzi wytrwałych. e obrócicie się na piętach. to oni sprawią. i podnieśliście bunt . A kiedyście się załamali i zaczęliście się wzajemnie sprzeczać. którzy wierzą! 73 . i wtedy powrócicie jako stratni. 147 Jedyne ich słowa były: "Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i występność naszego zachowania! Utwierdź nasze stopy i udziel nam pomocy przeciw ludowi niewiernemu!" 148 Bóg dał im nagrodę tego świata oraz piękną nagrodę ycia ostatecznego. aby was doświadczyć. którzy wierzycie! Jeśli będziecie słuchać tych. czemu On nie zesłał adnej władzy. którzy pragnęli ycia ostatecznego. i wśród was byli tacy. którzy pragnęli tego świata. Ich miejscem schronienia będzie ogień. 150 Ale nie! Bóg jest waszym Panem i On jest najlepszym z pomocników! 151 My wrzucimy w serca tych. Bóg przecie jest władcą łaski dla tych. przera enie za to.nie osłabli i nie poddali się. Potem On odwrócił was od nich. I On wam przebaczył. Bóg kocha ludzi czyniących dobro! 149 O wy. i oni dodawali Bogu jako współtowarzyszy to.za Jego zezwoleniem. którzy nie uwierzyli.a On przecie pokazał wam to. co kochacie wśród was ujawnili się tacy. którzy nie uwierzyli.

co was dosięgło. Druga część zaniepokoiła się o siebie. co czynicie! 154 Potem zesłał na was. to ci. Oni mówią: "Jeślibyśmy mieli jakikolwiek udział w tej sprawie. którzy nie uwierzyli i mówili o swoich braciach. co was minęło. co jest w waszych sercach. wówczas On zsyłał wam troskę za troską." Bóg zna dobrze to.aby przez to doświadczył Bóg to. ani z powodu tego. którzy wierzycie! Nie bądźcie. jeśli są pośród was tacy. co jest w ich piersiach. to nie umarliby i nie zostaliby zabici.sen. abyście się nie martwili. pomyślała o Bogu coś niezgodnego z prawdą.. kiedy się spotkały dwa szyki. pojawiliby się na swoich miejscach odpoczynku ." Powiedz: "Jeślibyście nawet pozostali w swoich domach. kiedy oni wyruszyli w drogę po ziemi albo kiedy walczyli na wojnie: "Gdyby byli przy nas. co się znajduje w piersiach! 155 Zaprawdę. bezpieczeństwo . Bóg jest dobrze świadomy tego. cała sprawa nale y do Boga!" Oni ukrywają w swoich duszach to. czego tobie nie ukazują. Oni mówili: "Czy mo emy mieć jakiś udział w tej sprawie?" Powiedz: "Zaprawdę. z powodu tego. to nie bylibyśmy tutaj zabijani.. po tym utrapieniu. który objął jedną część spośród was. to tylko szatan winien był ich potknięciu. przecie Bóg jest przebaczający. jak ci.153 Oto kiedy wycofywaliście się na górę nie bacząc na nikogo. a Posłaniec wzywał was na tyłach. którym pisane było zginąć. którzy się odwrócili tego dnia." Niech Bóg uczyni to strapieniem 74 . i aby wypróbował to. ani z powodu tego. co oni dokonali. Bóg im ju przebaczył. pobła liwy! 156 O wy. tak jak w epoce pogaństwa.

Bóg kocha tych. co czynicie! 157 Z pewnością. nikt nie dozna niesprawiedliwości.w ich sercach. kto postępuje za upodobaniem Boga. Wtedy zostanie zapłacone w pełni ka dej duszy to. co oni gromadzą! 158 I na pewno. Bóg widzi jasno to. to któ wam pomo e prócz Niego?! Niech więc wierzący zaufają Bogu! 161 I nie godzi się Prorokowi oszukiwać. którzy ufają! 160 Jeśli pomo e wam Bóg. 164 Bóg okazał dobroć wierzącym. czego dokonała. . który recytuje im Jego znaki. kiedy posłał wśród nich posłańca.. zasięgaj ich rady w ka dej sprawie! A kiedy poweźmiesz decyzję. to nie będzie zwycięzcy nad wami! A jeśli On was pozostawi bez pomocy. co oni czynią. 75 . Ten. kto oszukuje. spośród nich samych. 162 Czy ten. Bóg daje ycie i powoduje śmierć. jeśli zostaniecie zabici na drodze Boga albo jeśli umrzecie. A jak e to złe miejsce przybycia! 163 Oni będą ustawieni według stopni przed Bogiem. kto ściągnął gniew Boga? Jego miejscem schronienia będzie Gehenna. przyjdzie ze swoim oszustwem w Dniu Zmartwychwstania.to przecie przebaczenie od Boga i miłosierdzie lepsze jest od tego. jest podobny do tego.. Gdybyś był surowy i twardego serca. a Bóg widzi jasno to. jeśli pomrzecie albo jeśli zostaniecie zabici. Więc przebacz im i proś Boga o przebaczenie dla nich. to ku Bogu zostaniecie zebrani! 159 I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. to oni odeszliby od ciebie. to zaufaj Bogu! Zaprawdę.

I oni radują się na myśl o tych.chocia wy zadaliście podwójne nieszczęście nie powiedzieliście: "Skąd e to?" Powiedz: "To jest od was samych!" Zaprawdę.który oczyszcza ich. stało się za zezwoleniem Boga. który uczy ich Księgi i mądrości. Przeciwnie. Powiedziano im: "Przybywajcie! Walczcie na drodze Boga!" Albo: "Brońcie się!" Oni powiedzieli: "Jeślibyśmy umieli walczyć. aby On mógł poznać wierzących 167 i aby mógł poznać obłudników. za umarłych. co oni ukrywają! 168 Ci. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 166 To. którzy zostali zabici na drodze Boga. chocia oni byli przedtem z pewnością w błędzie oczywistym. czego nie ma w ich sercach. 165 Czy kiedy dosięgło was nieszczęście . Bóg wie najlepiej. jeśli jesteście prawdomówni!" 169 I nie uwa aj tych. którzy się jeszcze z nimi nie połączyli 76 . którzy powiedzieli o swoich braciach: . to z pewnością poszlibyśmy za wami.a sami siedzieli w domu "Gdyby nas posłuchali. oni są yjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie. 170 radując się tym. co dał im Bóg ze Swojej łaski." Oni tego dnia bli si byli niewiary ani eli wiary. Oni mówią swoimi ustami to. co dosięgło was tego dnia. to nie zostaliby zabici." Powiedz: "Odsuńcie śmierć od was samych. kiedy spotkały się oba oddziały.

będzie dla nich dobrem. którzy kupili niewiarę za wiarę.i pozostali w tyle. 77 . poniewa oni nie doznają adnego strachu i nie będą zasmuceni. bójcie się ich!". Oni postąpili zgodnie z upodobaniem Boga. i nie dotknęło ich adne zło. ci. którzy się wyprzedzają w niewierności! Zaprawdę. ci spośród nich. nie zaszkodzą w niczym Bogu! Ich kara będzie bolesna. e Bóg nie gubi nagrody wierzących. jeśli jesteście wierzącymi! 176 Niech cię nie zasmucają tacy. którzy odpowiedzieli Bogu i Posłańcowi. 178 I niech nie sądzą ci. i tym. 177 Zaprawdę. Ich kara będzie ogromna.otrzymają nagrodę ogromną! 173 Niektórym mówiono: "Oto ludzie zebrali się przeciwko wam. którzy czynili dobro i którzy byli bogobojni . oni w niczym nie zaszkodzą Bogu! Bóg nie zechce przygotować im udziału w yciu ostatecznym. bójcie się Mnie. a Bóg jest władcą łaski ogromnej. 171 Oni się radują błogosławieństwem i łaską od Boga. jaką My im dajemy. Lecz nie bójcie się ich. kiedy dosięgła ich rana. e zwłoka. 172 Ci. My dajemy im zwłokę tylko po to. 175 To tylko szatan budzi strach przez swoich popleczników. lecz to pomno yło tylko ich wiarę i oni powiedzieli: "Wystarczy nam Bóg! Jak e to wspaniały poręczyciel!" 174 I oni powrócili z dobrocią i łaską od Boga. którzy nie uwierzyli.

którzy powiedzieli: "Zaprawdę. W Dniu Zmartwychwstania będą oni nosić na szyi obro ę z tego. w jakiej się znajdujecie. o czym wy mówicie. dopóki on nie przyjdzie z ofiarą. 183 Tym. Do Boga nale y dziedzictwo niebios i ziemi! A Bóg jest w pełni świadomy tego. jedynie do czasu. Bóg jest biedny. a On rozró ni złego od dobrego. jeśli jesteście prawdomówni?" 184 Jeśli oni ciebie uwa ają za kłamcę. 179 Bóg pozostawi wiernych w sytuacji. Bóg zobowiązał nas. abyśmy nie wierzyli posłańcowi. Wierzcie więc w Boga i w Jego posłańców! A jeśli uwierzycie i będziecie bogobojni. e to jest lepsze dla nich. Dla nich kara będzie poni ająca. poniewa Bóg nie jest niesprawiedliwy względem swoich sług. to otrzymacie nagrodę ogromną. Dlaczego ich zabiliście. którzy skąpią z tego. lecz Bóg wybiera spośród Swoich posłańców. Bóg nie da wam poznać tego. kogo chce. czego skąpili. to jest gorsze dla nich. co skryte. i powiemy: "Zakosztujcie kary ognia palącego!" 182 Tak będzie za to. którą po re ogień" powiedz: "Ju przychodzili do was posłańcy przede mną. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. e oni zabijali proroków bez adnego prawa.by oni pomno yli grzech. co czynicie! 181 Bóg usłyszał słowa tych. a my jesteśmy bogaci!" My zapiszemy to. i to. z jasnymi dowodami i z tym. Przeciwnie. 180 I niech nie sądzą ci. co przygotowały wasze ręce. co dał im Bóg ze Swojej łaski. to przecie byli ju uznani za kłamców 78 . co oni mówili.

czego dokonali.wiele złego. w stworzeniu niebios i ziemi i w kolejnej zmianie nocy i dnia są znaki dla tych. z Psalmami i Księgą dającą światło. 187 Oto Bóg zawarł przymierze z tymi. którym została dana Księga: "Wy będziecie ją wyjaśniać ludziom i nie będziecie jej ukrywać." Lecz oni wyrzucili to za swoje plecy. Jak e złe jest to. co oni kupują! 188 Nie uwa aj. czego nie uczynili . 186 Wy z pewnością będziecie doświadczani w waszych dobrach i w was samych. to oka ecie prawdziwe zdecydowanie. siedząc i le ąc. i lubią. 185 Ka da dusza zakosztuje śmierci i w Dniu Zmartwychwstania zostaną wam w pełni dane nagrody. Bo ycie tego świata. to tylko złudne u ywanie.posłańcy przed tobą. ten osiągnął szczęście. i oni są zabezpieczeni przed karą. Dla nich kara będzie bolesna! 189 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi! Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 190 Zaprawdę. którzy posiadają rozum.nie uwa aj. oni przyszli z jasnymi dowodami. 191 dla tych. e ci. kto zostanie odsunięty od ognia i wprowadzony do Ogrodu. którym została dana Księga przed wami. i przehandlowali za niską cenę. którzy się cieszą z tego. stojąc. którzy rozmyślają nad stworzeniem niebios i ziemi: 79 . A jeśli będziecie cierpliwi i jeśli będziecie bogobojni. i od bałwochwalców . A ten. i usłyszycie od tych. którzy wspominają Boga. aby ich chwalono za to. dla tych.

kogo Ty wprowadzisz do ognia. którzy się boją swego Pana. czy kobieta. i tym. z pewnością. czy będzie to mę czyzna. którzy walczyli i zostali zabici . tego okryłeś hańbą. którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw. którzy wywędrowali razem. który wzywał do wiary: Wierzcie w waszego Pana! . który czyni dobro. gdzie w dole płyną strumyki: to jest nagroda pochodząca od Boga!" A u Boga jest piękna nagroda! 196 I niech nie zwiedzie ciebie niespokojna ruchliwość niewiernych w tym kraju.i uwierzyliśmy. Ty przecie nie łamiesz obietnicy!" 195 I wysłuchał ich Pan: "Ja nie pozwolę zginąć adnemu uczynkowi tego spośród was. czekają Ogrody. Niech Ci będzie chwała! Uchroń nas od kary ognia i 192 panie nasz! Zaprawdę. A tym. Potem ich miejscem schronienia będzie Gehenna! A jak e to złe miejsce odpoczynku! 198 Lecz tych. Jesteście zale ni jedni od drugich. i tym. i nie zawstydzaj nas w Dniu Zmartwychwstania. Dla ludzi niesprawiedliwych nie będzie pomocników! 193 panie nasz! My słyszeliśmy wzywającego. Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i odpuść nam nasze złe czyny! Powołaj nas razem z pobo nymi! 194 panie nasz! Daj nam to. i wprowadzimy ich do Ogrodów.My. co nam obiecałeś za pośrednictwem Twoich posłańców. odpuścimy ich złe czyny. 197 To jest tylko krótkie u ywanie.Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. 80 .

Bóg jest szybki w rachunku! 200 O wy. jest lepsze dla ludzi pobo nych. 199 Zaprawdę. A to. i w to. będą oni tam przebywać na wieki. którzy wierzą w Boga i w to.gdzie w dole płyną strumyki. co wam zostało zesłane. To jest gościna od Boga. co im zostało zesłane. korząc się przed Bogiem. i oni nie sprzedają znaków Boga za małą cenę! Oni otrzymają nagrodę u swego Pana. co jest u Boga. Zaprawdę. będziecie szczęśliwi! 81 . wśród ludu Księgi są tacy. którzy wierzycie! Bądźcie cierpliwi i współzawodniczcie w cierpliwości! Bądźcie wytrwali i bójcie się Boga! Być mo e.

to jedzcie to dla zdrowia i pomyślności. 5 I nie dawajcie nierozumnym waszych dóbr. 4 I dawajcie kobietom wiana jako dar. i przemawiajcie do nich yczliwie. e nie będziecie sprawiedliwi. to jest wielki grzech! 3 A jeśli się obawiacie. i czcijcie łona! 2 Dawajcie sierotom ich mienie i nie zamieniajcie tego. którymi zawładnęły wasze prawice. który was stworzył z jednej istoty i stworzył z niej drugą do pary. co dobre.An-Nisa W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ludzie! Bójcie się waszego Pana. Lecz jeśli się obawiacie.. dołączając go do waszego majątku! Zaprawdę. To jest dla was odpowiedniejsze. abyście nie postępowali niesprawiedliwie. a osiągną wiek do mał eństwa. 82 . lecz dajcie im zaopatrzenie z niego i ubierajcie ich. eńcie się zatem z kobietami. i nie zjadajcie ich majątku. Bójcie się Boga. o którego jedni drugich pytacie. które są dla was przyjemne .. 6 Doświadczajcie sieroty. Jeśli one jednak są dobre dla was i u yczą wam cośkolwiek z niego. a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mę czyzn i kobiet. trzema lub czterema. które wam dał Bóg jako utrzymanie. na to. co złe.Kobiety . to eńcie się tylko z jedną albo z tymi.z dwoma. i nie będziecie sprawiedliwi względem sierot.

A jeśli będzie córek więcej ni dwie. i niech oni boją się Boga i mówią słowa rozsądne. którzy zjadają dobra sierot. Czy to będzie mało. 11 I daje wam Bóg przykazanie co do waszych dzieci: synowi przypada udział podobny do udziału dwóch córek. A Bóg wystarczy jako przyjmujący rachunek! 7 Mę czyznom przypada część tego. 9 I niech się obawiają ci. oddajcie im ich dobra! I nie zjadajcie ich dóbr rozrzutnie i pośpiesznie. a jeśli będzie tylko jedna. to dla niej będzie połowa. 10 Zaprawdę. i będą wystawieni na ogień płonący. czy du o. co pozostawili rodzice i krewni. co w ich trzewiach będzie ogniem. zjadają to. a ten. to pozostanie im dwie trzecie z tego majątku. to ka demu z dwojga rodziców zmarłego przypadnie jedna szósta z pozostawionego majątku. to dajcie im nieco zaopatrzenia i przemawiajcie do nich uprzejmie.A jeśli zauwa ycie w nich dojrzałość sądu. niech się powstrzyma wspaniałomyślnie. co pozostawili rodzice i krewni. zanim one osiągną wiek dojrzały. 8 A kiedy są przy podziale obecni: dalsi krewni. sieroty i biedacy. to jest udział obowiązujący prawnie. A kiedy oddajecie im ich dobra. popełniając niesprawiedliwość. 83 . którzy gdyby pozostawili potomstwo słabe. niech zjada w sposób odpowiedni. to wezwijcie świadków. Jeśli zmarły ma syna. kto jest biedny. kto jest bogaty. niepokoiliby się o nie. ci. Ten. i kobietom przypada część tego.

To jest przykazanie od Boga! A Bóg jest wszechwiedzący. to wam przypada czwarta część z tego. który zapisały w testamencie. co one pozostawiły. po potrąceniu legatu. to oni są współudziałowcami w jednej trzeciej części dziedzictwa. czy rodzice wasi. to jego matce przypadnie jedna szósta .po oddaniu legatu. 84 . A im przypadnie czwarta część z tego. czy synowie są dla was bardziej po yteczni. to im przypadnie ósma część z tego. Jeśli mają dziecko. To jest obowiązek ustanowiony przez Boga. lub długu. po potrąceniu legatu zapisanego przez zmarłego w testamencie lub długu . Zaprawdę. Albowiem nie wiecie. jaki zapisaliście w testamencie. mądry! 13 Takie są granice Boga. jeśli nie macie dziecka. to jego matce przypada jedna trzecia. A jeśli mę czyzna lub kobieta mają dziedziców w linii bocznej. jeśli nie mają dziecka. A kto jest posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi. A jeśli jest ich więcej. lub długu. co pozostawicie . Bóg jest wszechwiedzący. jaki zalecił w testamencie. lub długu. tego On wprowadzi do Ogrodów. to ka demu z nich dwojga przypadnie szósta część.A jeśli nie ma syna i dziedziczą po nim rodzice. i on ma brata lub siostrę.bez niczyjej krzywdy. A jeśli macie dziecko. co pozostawiły wasze ony. a jeśli on ma braci. mądry! 12 I wam przypada połowa z tego. co wy zostawicie.po potrąceniu legatu.

którzy umierają i są niewierni. Dla tych przygotowaliśmy karę bolesną. Bóg jest wszechwiedzący." Nie ma te i dla tych. I nie przeszkadzajcie im 85 . A kiedy zastanie któregoś z nich śmierć. 16 A tych dwoje spośród was. którzy popełniają złe czyny. wtedy on mówi: "Ja się teraz nawracam. I to jest wielkie szczęście! 14 A kto się zbuntuje przeciw Bogu i przeciw Jego Posłańcowi i przekroczy Jego granice. Bóg przyjmuje nawrócenie i jest litościwy! 17 Przecie u Boga jest przebaczenie dla tych. I jeśli oni poświadczą. którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone. oni tam będą przebywać na wieki. którzy popełniają zło nieświadomie i niezwłocznie się nawracają. I ta kara będzie dla niego poni ająca! 15 A wobec tych spośród waszych kobiet. gdzie będzie przebywał na wieki. Ku tym powraca Bóg. to Bóg wprowadzi go do ognia. ukarzcie surowo . to odstąpcie od nich! Zaprawdę. dopóki nie zabierze ich śmierć albo te póki Bóg nie przygotuje dla nich jakiejś innej drogi. 19 O wy.gdzie w dole płyną strumyki. którzy dopuszczą się tego czynu. które popełnią wszeteczeństwo. to trzymajcie je w domach. mądry! 18 Nie ma jednak odpuszczenia dla tych. abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. za ądajcie świadectwa czterech spośród was. ale jeśli się oboje nawrócą i poprawią.

. . A jeśli czujecie względem nich wstręt. zrodzonych z waszych lędźwi. 20 A jeśli chcecie zamienić onę na drugą. A onom dajcie wynagrodzenie. zrodzone z on. oprócz tych.córki brata i córki siostry. to nie odbierajcie z tego nic! Czy moglibyście cokolwiek zabrać.i wasze matki. czujecie wstręt do czegoś. którymi zawładnęły wasze prawice. co im daliście. chyba e dopuszczą się jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego.i jak e zła droga! 23 Są wam zabronione: wasze matki. które były onami waszych ojców.i wasze pasierbice będące pod waszą opieką. .a tak e kobiety chronione muhsana.i wasze siostry mleczne i matki waszych on. . Zaprawdę. z którymi ju yliście.a jeśli jeszcze z nimi nie yliście. albowiem doznaliście od nich przyjemności. . . biorąc je pod "ochronę". które zostały wymienione. to nie będziecie mieli grzechu .zabrać część tego. skoro byliście niegdyś związani. to. w czym Bóg umieścił wielkie dobro. zniesławiając się i popełniając grzech oczywisty? 21 Jak e moglibyście jej to zabrać. . być mo e. które was ywiły piersią. Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity. a one otrzymały od was uroczyste przyrzeczenie? 22 Nie pojmujcie za ony kobiet.i ebyście nie poślubiali dwóch sióstr. chyba e to miało miejsce w przeszłości.i ony waszych synów. chyba e to miało miejsce w przeszłości.wasze ciotki ze strony ojca i ze strony matki. to jest wszeteczeństwo i obrzydliwość . a nie oddając się rozpuście. to jest przepis prawny. 86 . a jednej z nich daliście kintar. wasze córki i wasze siostry. i u ywajcie swojego majątku. Bóg jest przebaczający. Zaprawdę. Oto co przepisał wam Bóg! I dozwolone wam jest poszukiwać on poza tymi. litościwy! 24 .

Nie zabijajcie się! Zaprawdę. to niech poślubia te dziewczęta wierzące. abyście byli cierpliwi. chyba e to jest handel. Bóg jest wszechwiedzący.Nie jest grzechem jeśli coś nawzajem uzgodniliście po dopełnieniu obowiązującego przepisu. Ale lepiej jest dla was. którzy wierzycie! Nie zjadajcie waszych dóbr między sobą nadaremnie. spadnie na nie połowa tej kary. aby poślubić kobiety chronione wierzące. którzy obawiają się grzechu. mądry! 27 Bóg chce nawrócić się ku wam. litościwy! 26 Bóg chce was objaśnić i dobrze poprowadzić drogami tych. A Bóg najlepiej zna waszą wiarę! Wy jesteście jedni od drugich Poślubiajcie je za pozwoleniem ich rodziny i dajcie im wiana. jaka spada na kobiety chronione. 28 Bóg chce wam przynieść ulgę. chcą. zgodnie z uznanym zwyczajem. Zaprawdę. Bóg jest dla was litościwy! 30 A ktokolwiek uczyni to przez wrogość i niesprawiedliwość. a ci. którzy byli przed wami. To jest dla tych spośród was. 29 O wy. a nie jak kobietom rozpustnym ani te przyjmującym przyjaciół. jak kobietom chronionym. za wzajemną zgodą między wami. którzy idą całkowicie za namiętnościami. którymi zawładnęły wasze prawice. abyście całkowicie upadli. bo człowiek został stworzony słabym. A Bóg jest przebaczający. A kiedy one ju są chronione. 87 . to jeśli popełnią jakieś wszeteczeństwo. Bóg jest wszechwiedzący. mądry! 25 A komu nie starcza majątku na to. i On zwróci się ku wam.

Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 34 Mę czyźni stoją nad kobietami ze względu na to. pozostawiajcie je w ło ach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne. które wam zostały zakazane. i biednym. Zaprawdę. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to. co sobie zarobili. Zaprawdę. wielki! 35 A jeśli obawiacie się rozdarcia między nimi obojgiem. i sierotom. Zaprawdę. to Bóg doprowadzi do zgody między nimi. 88 . czym wyró nił Bóg jednych z was. Bóg jest wzniosły. 32 Nie pragnijcie tego. i kobietom przypadnie udział w tym. dając im wy szość nad drugimi. co sobie zarobiły. to poślijcie rozjemcę z jego rodziny i rozjemcę z jej rodziny. I napominajcie te. A to jest dla Boga łatwe! 31 Jeśli będziecie unikać wielkich grzechów. Jeśli oni oboje zechcą się pogodzić. Mę czyznom przypadnie udział w tym. z którymi związały was przysięgi . to starajcie się nie stosować do nich przymusu. to My odpuścimy wam wasze złe uczynki i wprowadzimy was wejściem szlachetnym. e oni rozdają ze swojego majątku. Bóg jest wszechwiedzący. Proście Boga o Jego łaskę! Zaprawdę.to będziemy go palić ogniem. i ze względu na to. Bóg zna dobrze ka dą rzecz! 33 Dla ka dego ustanowiliśmy dziedziców tego.dawajcie im więc ich udział. co zachował Bóg. których nieposłuszeństwa się boicie. świadomy! 36 Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym. co pozostawili rodzice i bliscy krewni oraz ci. e Bóg dał wy szość jednym nad drugimi.

który jest wam obcy. i ukrywających to. co mają szatana za towarzysza. 40 Zaprawdę.sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi. dopóki nie będziecie wiedzieć. którzy wierzycie! Nie zbli ajcie się do modlitwy. i towarzyszowi będącemu u boku. którzy są skąpcami i nakazują skąpstwo ludziom. kiedy jesteście pijani. i tych. Bóg nie kocha tych. co dał im Bóg ze Swojej łaski! . ze Swojej strony. i temu. i jeśliby rozdawali z tego.przygotowaliśmy dla niewiernych cierpienie poni ające 38 i tych. a nie wierzą w Boga i Dzień Ostateczny. 41 I jak to będzie. którzy rozdają swoje dobra tylko dlatego. którzy są zuchwali i pełni pychy! 37 tych. by ludzie widzieli. to On go podwoi i da. którzy nie uwierzyli i zbuntowali się przeciw Posłańcowi. A jeśli to będzie czyn dobry. co dał im Bóg? Bóg przecie zna ich dobrze. aby ich pokryła ziemia. i podró nemu. kiedy My przyjdziemy ze świadkami od ka dego narodu i przyprowadzimy ciebie jako świadka przeciwko nim? 42 Tego Dnia będą pragnęli ci. A jak e to zły towarzysz! 39 A có by im szkodziło. i oni nie ukryją przed Bogiem adnego wydarzenia. jeśliby uwierzyli w Boga i Dzień Ostatni. nagrodę ogromną. którym zawładnęły wasze prawice. Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na cię ar jednego pyłku. co mówicie. Zaprawdę. 43 O wy. 89 .

i "słuchaj jak ten. kto nie słyszy". to posłu cie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. którym została dana Księga! Wierzcie temu.chyba e jesteście podró nikami w drodze dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśliby oni powiedzieli: "Słyszeliśmy i posłuchaliśmy". Bóg nie przebacza tym. Bóg wystarczy jako opiekun! Bóg wystarczy jako wspomo yciel! 46 Niektórzy spośród ydów zmieniają słowom ich miejsca i mówią: "Słyszeliśmy i nie posłuchaliśmy". Lecz przeklął ich Bóg za ich niewiarę. co zesłaliśmy. to byłoby lepiej dla nich i prościej. i oni nie wierzą. 48 Zaprawdę. Bóg jest pobła liwy. Zaprawdę. i "posłuchaj i spojrzyj na nas". I rozkaz Boga został spełniony.ani te będąc nieczystymi . abyście i wy zbłądzili z drogi? 45 Bóg zna dobrze waszych wrogów. e ci. Wykręcają sobie języki i zadają cios religii. albo te gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody. zanim My nie zetrzemy waszych twarzy i nie odwrócimy ich do tych. i "przyglądaj się nam". przebaczający! 44 Czy ty nie widzisz. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podró y. potwierdzając prawdziwość tego. kupują błądzenie i pragną. którzy Jemu dodają współtowarzyszy. co ju posiadacie. albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego. 47 O wy. którym dano część Księgi. albo nie przeklniemy ich. 90 . jak przeklęliśmy zwolenników soboty. z wyjątkiem niewielu.

tych. i mówią o tych. którzy nie uwierzyli: "Ci są na lepszej drodze ani eli ci. 54 A czy mają zazdrościć ludziom tego. Piekło wystarczy jako ogień! 56 Zaprawdę. którzy się odwrócili od tego. którzy nie uwierzyli w Nasze znaki. 55 I wśród nich byli tacy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy. kogo chce. I za ka dym razem. czym obdarzył ich Bóg ze Swojej łaski? Przecie My daliśmy rodowi Abrahama Księgę i mądrość i daliśmy im królestwo ogromne. kiedy się ich skóra spali. A jeśli kogo przeklął Bóg. mniejsze grzechy. jak oni wymyślają przeciw Bogu kłamstwo! To ju wystarczy jako grzech oczywisty! 51 Czy nie widziałeś tych. ten wymyślił grzech ogromny. i oni nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. 50 Popatrz." 52 To są ci. będziemy palić w ogniu. komu chce. zamienimy im skóry na inne. 53 A jeśliby oni mieli jakiś udział w królestwie? To wówczas nie daliby ludziom tyle co łupinka z daktyla. którzy oczyszczają samych siebie? Wcale nie! To Bóg oczyszcza. 49 Czy ty nie widziałeś tych. aby zakosztowali kary. którzy uwierzyli.podczas gdy On przebacza. którym została dana część Księgi? Oni wierzą w fałszywe bóstwa: Gibta i Saguta. to nie znajdziesz dla niego pomocnika. i wśród nich byli tacy. 91 . którzy uwierzyli w to. których przeklął Bóg.

co zostało objawione przed tobą? Oni chcą się poddać pod sąd bo ka Saguta. by w niego nie wierzyli. Szatan chce ich sprowadzić na dalekie bezdro a. co objawił Bóg.ty widzisz. I wprowadzimy ich do cienia cienistego. kiedy dosięgnie ich jakieś nieszczęście za to. Będą tam mieli mał onki bez skazy. mądry! 57 A tych. przysięgając na Boga: 92 . jak obłudnicy odwracają się od ciebie całkowicie. i do Posłańca!" . co pierwej uczyniły ich ręce? I kiedy oni potem przyjdą do ciebie. abyście oddawali powierzone dobra ich właścicielom! A jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi. którzy posiadają moc rozkazywania! A jeśli się sprzeczacie o coś między sobą. to przedstawcie to Bogu i Posłańcowi . to sądźcie według sprawiedliwości: Zaprawdę. Bóg jest potę ny. Będą oni tam przebywać na wieki. co im zostało objawione. do czego Bóg was nawołuje! Zaprawdę.Zaprawdę. 62 I jak e to będzie. gdzie w dole płyną strumyki. Bóg nakazuje wam. widzący! 59 O wy. którzy uwierzyli i czynili dobro. e uwierzyli w to. którzy twierdzą. a przecie zostało im nakazane. Bóg jest słyszący. wprowadzimy do Ogrodów. 60 Czy ty nie widziałeś tych. 58 Zaprawdę.jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni! To jest lepsze i piękniejsze jako objaśnienie. i w to. którzy wierzycie! Słuchajcie Boga! Słuchajcie Posłańca! I słuchajcie tych spośród was. 61 A Kiedy się im mówi: "Przychodźcie do tego. nieśmiertelni. jak e wspaniałe jest to.

. jak tylko czynienia dobra i udzielania pomocy"? 63 To są ci. co rozstrzygnąłeś.uczyniliby to tylko nieliczni z nich. 66 Jeślibyśmy im przykazali: "Zabijajcie się!" albo te : "Wychodźcie z waszych domostw!" . dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym.za pozwoleniem Boga. Odwróć się więc od nich. Jak e oni są piękni jako towarzysze! 93 . z męczennikami i świętymi. napominaj ich i powiedz im o nich samych słowa przekonywujące! Jeśli wysłaliśmy jakiegoś posłańca. aby był słuchany . poprosili Boga o przebaczenie i poprosiłby o przebaczenie dla nich Posłaniec. 67 I wtedy dostaliby od Nas nagrodę ogromną i poprowadzilibyśmy ich drogą prostą. to tylko po to. którym Bóg okazał dobroć: z prorokami i sprawiedliwymi. to byłoby lepsze dla nich i mocniejsze dla ich utwierdzenia."My nie chcieliśmy niczego innego. do czego zostali napomniani. o których Bóg wie. przyszli do ciebie. Potem nie znajdą ju w sobie sprzeciwu co do tego. Gdyby uczynili to. co jest przedmiotem sporu między nimi. . A gdyby oni. litościwego. 69 A kto posłucha Boga i Jego Posłańca. kiedy sami sobie wyrządzają niesprawiedliwość. będzie wraz z tymi. co znajduje się w ich sercach. to znaleźliby Boga jako przyjmującego nawrócenie. 65 Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą. i poddadzą się całkowicie.

70 To jest łaska od Boga. I Bóg wystarcza jako wszechwiedzący! 71 O wy. walczą na drodze Saguta. podstęp szatana jest słaby! 77 Czy nie widziałeś tych. otrzyma od Nas nagrodę ogromną. to on mówi: "Bóg okazał mi dobroć. jak równie za słabych mę czyzn. którzy wierzą. który zdecydowanie zwleka A kiedy dosięga was jakieś nieszczęście. walczą na drodze Boga." 73 A jeśli dosięgnie was łaska od Boga. 75 Dlaczego nie walczycie na drodze Boga. którego mieszkańcy są niesprawiedliwi?! I daj nam od Siebie opiekuna! I daj nam od Siebie pomocnika!" 76 Ci. Walczcie więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę. którzy za ycie tego świata kupują ycie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycię y. gdybym był razem z wami. jak gdyby między wami i nim nie było adnego uczucia miłości: "O. to osiągnąłbym wielki sukces!" 74 Niech e walczą na drodze Boga ci. którym powiedziano: "Powstrzymajcie wasze ręce! Odprawiajcie modlitwę 94 . którzy nie wierzą. którzy mówią: "Panie nasz! Wyprowadź nas z tego miasta. a ci. którzy wierzycie! Zachowajcie ostro ność i ruszajcie pojedynczymi oddziałami lub ruszajcie wszyscy razem! 72 Zaprawdę. kobiety i dzieci. poniewa ja nie byłem z nimi jako świadek. to on z pewnością będzie mówił. wśród was jest taki.

pochodzi od ciebie samego. pochodzi od Boga.My nie posłaliśmy ciebie. kto jest bogobojny. to niektórzy z nich rozmyślają nocą nad czymś innym ni to.. Jeśli spotka ich jakieś dobro. tak jakby się obawiała Boga albo jeszcze bardziej. dosięgnie was śmierć. a ycie ostateczne jest lepsze dla tego. Wysłaliśmy ciebie do ludzi jako Posłańca. które cię dosięga. a jeśli dosięgnie ich jakieś zło. Odwróć się więc od nich 95 . . 81 I mówią: "Jesteśmy posłuszni!" Lecz jak tylko wyjdą od ciebie. abyś był nad nimi stró em. I Bóg wystarczy jako świadek! 80 Ktokolwiek słucha Posłańca ." 78 Gdziekolwiek byście byli.niedługie. to oni mówią: "To przychodzi od Boga"..i dawajcie jałmu nę!" A kiedy jest im nakazana walka." Powiedz: "Wszystko pochodzi od Boga!" Lecz dlaczego ci ludzie nie mogą pojąć adnej mowy? 79 Ka de dobro. to oni mówią: "To pochodzi od ciebie. I nie doznacie niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. Mówią oni: "Panie nasz! Dlaczego nakazałeś nam walkę? A gdybyś dał nam trochę zwłoki?" Powiedz: "U ywanie ycia na tym świecie . które cię spotyka. co ty mówisz. co oni zamyślają nocą. nawet gdybyście byli na wyniosłych wie ach. to wtedy część z nich obawia się ludzi. A Bóg zapisuje to. ten słucha Boga. A ktokolwiek się odwraca. A ka de zło.

Bóg jest silniejszy od nich w srogości i silniejszy jest w karaniu. to wówczas poznaliby ją ci. z pewnością. to oni ją rozpowszechniają. z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności. ten będzie miał jej podwójne obcią enie. którzy mają władzę.Ty będziesz obcią ony odpowiedzialnością tylko za siebie samego! I zachęcaj wierzących! Być mo e. a kto wstawia się w złej sprawie.i zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako opiekun! 82 Czy oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecie gdyby on pochodził od kogoś innego ni od Boga. uspokajająca lub budząca obawy. którzy nie uwierzyli. to. Zaprawdę. 83 A kiedy dociera do nich jakaś wiadomość. I gdyby nie łaska Boga nad wami i Jego miłosierdzie. to wy jeszcze piękniej pozdrówcie albo oddajcie to pozdrowienie. A gdyby przedstawili ją Posłańcowi albo tym spośród nich. poszlibyście za szatanem. Bóg powstrzyma srogość tych. którzy potrafią zbadać ją do głębi. 85 Kto wstawia się w dobrej sprawie.nie ma co do tego wątpliwości! A kto jest bardziej prawdziwy ani eli Bóg . Bóg podlicza ka dą rzecz! 87 Bóg! Nie ma boga. Bóg czuwa nad ka dą rzeczą! 86 Kiedy kierują do was pozdrowienie.kiedy mówi?! 96 . z wyjątkiem nielicznych! 84 Walcz więc na drodze Boga! . jak tylko On! On zgromadzi was z pewnością w Dniu Zmartwychwstania ' . ten będzie miał w niej udział.

I oni zwalczyliby was. kiedy będą doprowadzeni do buntu. to chwytajcie i zabijajcie ich. A jeśli się odwrócą. gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna. którzy przyszli do was . ani pomocnika! 90 Z wyjątkiem tych. to wówczas nie wska e wam Bóg przeciwko nim adnej drogi. gdziekolwiek ich napotkacie. Za ka dym razem. dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. doznają w tej próbie pora ki. 97 . tak jak oni są niewiernymi. których Bóg sprowadził z drogi? Kogo sprowadził z drogi Bóg. którzy będą chcieli yć z wami w pokoju. albo tych. abyście byli niewiernymi. to chwytajcie ich i zabijajcie ich. to dałby im władzę nad wami. Gdyby zechciał Bóg.z sercem ściśniętym aby walczyć z wami albo ze swoim ludem. nie prowadząc z wami walki. abyście więc byli równi. A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk. dla tego nie znajdziesz adnej drogi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich. bo na to sobie zarobili. i yć w pokoju ze swoim ludem. A jeśli oni odejdą. którzy są związani z ludem mającym z wami przymierze. Czy wy chcecie poprowadzić drogą prostą tych. i zaofiarują wam pokój. 91 Wy znajdziecie innych.88 Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obłudników? Bóg odrzucił ich. 89 Oni by chcieli.

kto wam zaofiaruje pokój: "Ty nie jesteś wierzącym!" . i przygotował dla niego karę ogromną. Bóg jest wszechwiedzący. co ofiaruje ycie na tym świecie. którzy wierzycie! Kiedy wchodzicie na drogę Boga. A kto nie ma takiej mo liwości.nie są wcale równi. Takimi wy byliście przedtem. Bóg rozgniewał się na niego i przeklął go. tego obowiązuje wyzwolenie niewolnika wierzącego i okup krwi wręczony jego rodzinie. z którym zawarliście przymierze. chyba e oni rozdadzą to jako jałmu nę.zabiegając jedynie o to. A kto zabije wierzącego przez pomyłkę. chyba tylko przez pomyłkę. Miejcie więc jasne rozeznanie! Zaprawdę. A przecie u Boga są zdobycze obfite. 94 O wy. gdzie będzie przebywał wiecznie. mądry! 93 A kto zabije wierzącego naumyślnie. miejcie jasne rozeznanie i nie mówcie temu. którzy siedzą spokojnie . Bóg jest w pełni świadomy tego.oprócz tych. to obowiązuje okup krwi przekazany jego rodzinie i wyzwolenie niewolnika wierzącego. to obowiązuje go post dwóch miesięcy po sobie następujących. A jeśli zabity nale y do ludu wrogiego wam i jest wierzący. to obowiązuje uwolnienie niewolnika wierzącego. którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi dobrami i swoim yciem . jako pokuta przed Bogiem. co czynicie! 95 Ci spośród wiernych. A jeśli on nale y do ludu. którzy doznali szkody i ci. Wywy szył Bóg gorliwie walczących 98 .My wam dajemy nad nimi władzę jawną! 92 Nie powinien wierzący zabijać wierzącego. to zapłatą dla niego będzie Gehenna. lecz Bóg okazał wam dobroć.

e zagro ą wam ci." Powiedzą: "Czy ziemia Boga nie była dość rozległa. być mo e. którzy nie wierzą. Lecz Bóg wyró nił walczących gorliwie ponad tych. niewierni są dla was wrogiem jawnym! 102 A kiedy ty znajdujesz się wśród nich 99 .swoimi dobrami i swoim yciem nad tych. jeśli się obawiacie. którzy sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. litościwy! 97 Zaprawdę. A jak e to nieszczęsne miejsce przybycia! 98 Wyjątkiem są ci uciśnieni spośród mę czyzn. to nie jest dla was grzechem skrócić nieco modlitwę. mówią: "W jakim stanie byliście?" Oni powiedzą: "Byliśmy uciśnionymi na ziemi. odpuści Bóg! Bóg jest odpuszczający. którzy nie są zdolni do jakiegoś podstępu ani te nie są poprowadzeni prostą drogą. przebaczający! 100 A kto wędruje na drodze Boga. którzy siedzą spokojnie. a potem dosięgnie go śmierć . którzy siedzą spokojnie. Zaprawdę. nagrodą ogromną 96 zbli ając ich o wiele stopni do Siebie przez przebaczenie i miłosierdzie. kiedy aniołowie zabierają dusze tych. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne. A kto wyjdzie ze swojego domu i wywędruje ku Bogu i Jego Posłańcowi. kobiet i dzieci. litościwy! 101 A kiedy przebiegacie ziemię. 99 Tym. ten znajdzie na ziemi liczne miejsca schronienia. ebyście mogli wędrować po niej?" Otó dla tych Gehenna będzie miejscem schronienia. rozległe. A Bóg jest przebaczający.to nagroda jego będzie u Boga. o jeden stopień. Bóg jest przebaczający.

odprawiajcie modlitwę! Zaprawdę. jeśli w razie przeszkody. stojąc. deszczu albo choroby. niech staną za wami! I niech przyjdzie drugi oddział. Bóg nie kocha tego. mądry! 105 My zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą. abyś rozstrzygał między ludźmi. Bóg przygotował dla niewiernych karę poni ającą! 103 A kiedy zakończycie modlitwę. to i oni cierpią. czego oni się nie spodziewają. i niech się modlą razem z tobą. Kiedy jesteście bezpieczni. Bóg jest przebaczający. Bóg jest wszechwiedzący.i odprawiasz dla nich modlitwę. a oni wtedy napadliby na was jednym uderzeniem. Nie policzy się wam za grzech. tak jak ci pokazał Bóg. litościwy! 107 I nie prowadź sporu w obronie tych. to wspominajcie Boga. którzy zdradzają samych siebie. to niech stanie razem z tobą do modlitwy jeden oddział spośród nich i niech wezmą swoją broń! A kiedy ju wykonają pokłony. abyście odło yli broń i wasze rzeczy. ale wy spodziewacie się od Boga tego. Lecz miejcie się na baczności! Zaprawdę. modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie! 104 I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi! Kiedy wy cierpicie. który się jeszcze nie modlił. kto jest zdrajcą i grzesznikiem! 100 . Zaprawdę. chcieliby. którzy nie wierzą. niech te mają się na ostro ności i niech wezmą swoją broń! Ci. siedząc czy spoczywając na boku. tak jak wy cierpicie. odło ycie broń. Nie bądź adwokatem dla zdrajców! 106 Proś Boga o przebaczenie! Zaprawdę.

. Łaska Boga nad tobą była ogromna! 114 Nie ma adnego dobra w ich licznych tajnych rozmowach. 109 Oto wy jesteście tymi. Bóg zesłał tobie Księgę i mądrość i nauczył cię tego. A kto tak czyni. 101 . A Bóg obejmuje to. Lecz oni sprowadzają z drogi tylko samych siebie. co oni czynią. to niektórzy spośród nich staraliby się usilnie sprowadzić cię z drogi. ten znajdzie Boga przebaczającym. którzy w yciu na tym świecie spór toczą w ich obronie. Bóg jest wszechwiedzący. litościwym! 111 A kto popełnia grzech. popełnia go tylko przeciwko sobie samemu.słuszne postępowanie. A On jest z nimi. A kto będzie spierał się z Bogiem w ich obronie w Dniu Zmartwychwstania? albo kto będzie dla nich opiekunem? 110 A kto uczyni zło lub wyrządzi krzywdę swojej duszy.108 Starają się ukryć przed ludźmi. bardzo pragnąc przypodobać się Bogu to My mu damy nagrodę ogromną. kto nakazuje jałmu nę albo .zgodę między ludźmi. a potem prosi Boga o przebaczenie. a potem zrzuci go na niewinnego. czego nie wiedziałeś. kiedy oni nocą zamyślają słowa. mądry! 112 Kto popełni jakiś błąd lub grzech. a nie starają się ukryć przed Bogiem. które się Jemu nie podobają. ten bierze na siebie cię ar zniesławienia i grzechu oczywistego. albo . z wyjątkiem głosu tego. a tobie w niczym nie przynoszą szkody. 113 A gdyby nie łaska Boga nad tobą i Jego miłosierdzie.

a on powiedział: "Ja z pewnością wezmę sobie oznaczoną część spośród Twoich sług! 119 I sprowadzę ich z drogi. tylko bóstwa eńskie. lecz On przebacza. Bóg nie przebacza tego. i wystawimy go na spalenie w Gehennie. 117 Oni wzywają. i wzywają tylko szatana buntownika. mając jasną wiedzę o tym. i wzbudzę w nich pragnienia. jaka jest dla niego droga prosta. eby Mu dodawano współtowarzyszy.oni będą zmieniać stworzenie Boga!" A kto weźmie sobie szatana jako opiekuna. a postępuje inną drogą ni droga wiernych to My obrócimy go ku temu. A jak e złe to miejsce przybycia! 116 Zaprawdę.oni będą obcinali uszy bydłu. którzy wierzą i czynią dobre dzieła . gdzie w dole płyną strumyki. zamiast Boga. gdy rozka ę im . gdy rozka ę im .My wprowadzimy do Ogrodów. poza Nim. Ale kto dodaje Bogu współtowarzyszy. inne przewinienia. ten ponosi stratę oczywistą. I nie znajdą oni od niej wybawienia! 122 A tych. lecz szatan obiecuje tylko złudę! 121 Dla tych miejscem schronienia jest Gehenna. co mówi? 102 . tam będą przebywać wiecznie . ten zabłądził zabłądzeniem dalekim.nieśmiertelni. ku czemu on sam się zwrócił. komu chce. 120 On obiecuje im i budzi w nich pragnienia. 118 Przeklął go Bóg. Obietnica Boga jest prawdą! A kto jest bardziej prawdziwy ni Bóg w tym.115 A kto oddzieli się od Posłańca.

Powiedz: "Bóg daje wam pouczenie o nich .mę czyzna czy kobieta i jest wierzącym . jeśli dojdą między sobą do zgody. Ale jeśli czynicie dobro i jesteście bogobojni . i pouczenie w sprawie słabowitych dzieci. co im zostało przepisane. 124 Ktokolwiek pełni dobre dzieła . Kto czyni zło. poza Bogiem. i to. prawdziwie pobo nego hanifa? A Bóg wziął sobie Abrahama za przyjaciela! 126 Do Boga nale y to. Bóg obejmuje ka dą rzecz! 127 Oni będą cię pytać w sprawie kobiet. zaprawdę. którym nie dajecie tego. ani pomocnika. to nie będą mieli grzechu. bo zgoda jest lepsza. ani opiekuna.tacy wejdą do Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. co jest na ziemi. i nie znajdzie on dla siebie." A cokolwiek uczynicie dobrego. co jest w niebiosach. i abyście byli dla sierot sprawiedliwi. 125 A kto lepiej wyznaje religię ani eli ten. zaprawdę. to.to. Bóg wie o tym dobrze! 128 Jeśli kobieta obawia się złego traktowania lub obojętności ze strony swojego mę a. co wam się recytuje w Księdze: w sprawie osieroconych dziewcząt. czyniąc przy tym dobro i postępując za tradycją religijną Abrahama. kiedy pragniecie je poślubić. kto poddał swoje oblicze Bogu.to. ten otrzyma za nie zapłatę.123 To nie zale y od waszych yczeń ani te od yczeń ludzi Księgi. Bóg jest w pełni świadomy 103 . W duszach zawsze mieszka chciwość.

Bóg jest wszechobejmujący. którzy byli przed wami. litościwy! 130 A jeśli mał onkowie się rozłączą. to Bóg wzbogaci ka de Swoją obfitością. co jest na ziemi. mądry! 131 Do Boga nale y to. o ludzie! i przyprowadzi innych. czy to będzie bogaty. Bóg wystarczy jako poręczyciel! 133 Jeśli On zechce. to. i to. co jest w niebiosach. co jest na ziemi! Bóg jest bogaty i godny chwały! 132 Do Boga nale y to. to was usunie. co jest w niebiosach. i to. którzy wierzycie! Trzymajcie się stale sprawiedliwości zaświadczając to przed Bogiem równie względem was samych albo względem waszych dzieci i krewnych. Bóg jest dobrze słyszącym i jasno widzącym! 135 O wy. I to. A jeśli się pogodzicie i będziecie bogobojni.to u Boga jest przecie nagroda tego świata i ostatecznego.tego. to przecie do Boga nale y to. co jest w niebiosach. co czynicie! 129 Wy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla ka dej z waszych kobiet. co jest na ziemi Nakazaliśmy ju tym. Bóg jest w stanie to uczynić! 134 Kto pragnie nagrody tego świata . nawet gdybyście chcieli. aby jednej z nich nie pozostawić jakby w zawieszeniu. i wam samym: "Bójcie się Boga!" A jeśli będziecie niewiernymi. Bóg jest przebaczający. czy biedny! 104 . Ale nie odsuwajcie się całkowicie. zaprawdę.

którzy uwierzyli. którzy wyczekują. w Księgę. zaprawdę. którzy biorą sobie niewiernych zamiast wiernych .Bóg nie przebaczy ani te nie poprowadzi ich drogą prostą. a potem jeszcze powiększyli swoją niewiarę . znów uwierzyli i na nowo odrzucili wiarę. w Jego Posłańców i Dzień Ostatni . którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca. e czeka ich kara bolesna! 139 Ci. co czynicie! 136 O wy. w które nie wierzą i z których się wyśmiewają. to oni mówią: "Czy nie staraliśmy się wam pomóc i czy nie broniliśmy was przed wiernymi?" Lecz Bóg rozsądzi między wami 105 . co będzie z wami. potem odrzucili wiarę. to. to nie pozostawajcie razem z nimi. 137 Zaprawdę. Jeśli lawirujecie i odwracacie się. w Jego aniołów. tym. w Jego Księgi. Bóg jest w pełni świadomy tego. Bóg zbierze obłudników i niewiernych w Gehennie. którą zesłał przedtem! A kto nie wierzy w Boga. abyście nie naruszyli sprawiedliwości.jako opiekunów . i w Księgę.. albowiem wy wtedy staniecie się do nich podobni!" Zaprawdę.bo Bóg jest im bli szy.ten zbłądził zbłądzeniem dalekim. i kiedy Bóg da wam zwycięstwo. dopóki oni nie zaczną innej rozmowy. wszystkich razem! 141 To są ci. 138 Obwieść obłudnikom. którą zesłał Swemu Posłańcowi. oni mówią: "Czy nie byliśmy razem z wami?" A jeśli szczęście dopisze niewiernym.to czy oni poszukują u nich potęgi? Zaprawdę. Przeto nie idźcie za namiętnością. potęga nale y do Boga w całości! 140 On zesłał wam w Księdze: "Kiedy usłyszycie znaki Boga.

czy w skrytości. potę ny! 106 . którzy szukali opieki u Boga i szczerze wyznali swoją religię przed Bogiem. wszechwiedzący! 148 Bogu nie podoba się rozgłaszanie złych słów. 143 Oni wahają się. jeśli będziecie wdzięczni i jeśli uwierzycie? Bóg jest wdzięczny. A Bóg jest słyszący.to. chyba e ktoś doznał niesprawiedliwości. by ich ludzie widzieli. Kiedy stają do modlitwy.razem z wierzącymi. lecz to On jest Tym. którzy się nawrócili. Bóg jest odpuszczający. zaprawdę. który ich zmyli. obłudnicy starają się oszukać Boga. to podnoszą się leniwie i tak. czy te odpuścicie komuś zło .w Dniu Zmartwychwstania. ani ku tamtym. obłudnicy znajdą się na samym dnie ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika.to nie znajdziesz dla niego drogi. 144 O wy. I Bóg nigdy nie przygotuje niewiernym drogi przeciwko wiernym. nie skłaniają się ani ku tym. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za opiekunów niewiernych zamiast wiernych! Czy chcecie przygotować Bogu przeciwko wam samym dowód oczywisty? 145 Zaprawdę. którzy się poprawili. i mało wspominają Boga. 146 Wyłączając tych. a Bóg da niebawem wiernym nagrodę ogromną! 147 Dlaczego Bóg miałby karać. A kogo sprowadzi z drogi Bóg . wszechwiedzący! 149 Czy wy czynicie dobro jawnie. 142 Zaprawdę. Oto ci będą .

za to. litościwy! 153 Proszą ciebie ludzie Księgi. 154 I wznieśliśmy nad nimi Górę na znak przymierza z nimi. i za to.150 Zaprawdę. którzy nie wierzą w Boga i Jego posłańców i chcą uczynić rozró nienie między Bogiem i Jego posłańcami. 155 Za to. Oni prosili ju Moj esza o coś większego ni to i powiedzieli: Poka nam Boga jawnie!" I poraził ich piorun za ich bezbo ność. e powiedzieli: nasze serca są nie obrzezane" . a nie wierzymy w drugich. mówią: "Wierzymy w jednych. 151 oni są niewiernymi naprawdę! I przygotowaliśmy dla niewiernych karę poni ającą. Następnie wzięli sobie cielca.tym My damy niebawem nagrodę. którzy wierzą w Boga i Jego posłańców i nie czynią rozró nienia między którymkolwiek spośród nich . e nie uwierzyli w znaki Boga. abyś ty im sprowadził Księgę z nieba. e zerwali swoje przymierze." I oni chcą znaleźć sobie w ten sposób jakąś drogę.Nie! To Bóg nało ył na nie pieczęć 107 . I My przebaczyliśmy im to. e bez adnego prawa zabijali posłańców. 152 A tym. ci. za to. i powiedzieliśmy im: "Wejdźcie do bramy wybijając pokłony!" I powiedzieliśmy im: Nie naruszajcie soboty!" I zawarliśmy z nimi przymierze uroczyste. i daliśmy Moj eszowi władzę jawną. Przecie Bóg jest przebaczający. kiedy mieli ju dowody oczywiste.

za ich niewiarę. i w to. e powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną. 108 . 162 Lecz tym spośród nich . a w Dniu Zmartwychwstania On będzie przeciwko nim świadkiem. syna Marii. zaprawdę. i tym. oni Go nie zabili z pewnością. którzy się ró nią w tej sprawie. są z pewnością w zwątpieniu. i za to. idą tylko za przypuszczeniem. którzy są niewierni. 156 i za ich niewiarę. i wiernym.tym My damy nagrodę ogromną. i. tak i tylko niewielu z nich wierzy. 161 i poniewa brali lichwę. ci. mądry! 159 I nie ma nikogo spośród ludu Księgi. którzy wyznają judaizm. którzy dają jałmu nę. oni nie mają o tym adnej wiedzy. chocia to było im zakazane. które były dla nich dozwolone. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni . tylko im się tak zdawało. którzy wierzą w to. Jezusa. 158 Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potę ny. i dlatego e odsunęli się bardzo od drogi Boga. i poniewa niesłusznie zjadali majątek ludzi . i tym. zakazaliśmy im rzeczy przyjemnych. e powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza.podczas gdy oni ani Go nie zabili.My przygotowaliśmy dla tych. kto by nie uwierzył w Niego przed swoją śmiercią. i tym. 160 I z powodu niesprawiedliwości tych. co tobie zostało objawione. ani Go nie ukrzy owali. co zostało objawione przed tobą. którzy są utwierdzeni w wiedzy. posłańca Boga" . karę bolesną. 157 i za to. którzy odprawiają modlitwę.

163 Zaprawdę, objawiliśmy tobie, tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; i jak objawiliśmy Abrahamowi i Isma`ilowi Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom, Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy Psalmy. 164 I posłańcom o których opowiadaliśmy tobie poprzednio, i posłańcom o których ci nie opowiadaliśmy - a Bóg przemawiał jasno do Moj esza 165 i posłańcom zwiastującym i ostrzegającym, aby ludzie nie mieli przeciwko Bogu adnego dowodu, po posłańcach. Bóg jest potę ny, mądry! 166 Lecz Bóg zaświadczy o tym, co zesłał tobie! Zesłał On to w pełni Swojej wiedzy. I zaświadczą aniołowie. A Bóg wystarczy jako świadek! 167 Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga, zabłądzili zabłądzeniem dalekim. 168 Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli i którzy byli niesprawiedliwymi - tym nie przebaczy Bóg i nie poprowadzi ich drogą prostą, 169 tylko - drogą Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. A to jest dla Boga łatwe! 170 O ludzie! Przyszedł do was Posłaniec z prawdą od waszego Pana. Wierzcie więc! To jest lepsze dla was. A jeśli nie uwierzycie - to przecie do Boga nale y to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

109

171 O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które zło ył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: "Trzy!" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah - to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego nale y to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun! 172 I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni. A kto jest zbyt dumny, aby Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę - to tych On zbierze ku Sobie wszystkich razem! 173 A jeśli chodzi o tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, to On im da pełnię nagrody i pomno y im Swoją łaskę. A jeśli chodzi o tych, którzy się wynoszą i wbijają w pychę, to tych ukarze Bóg karą bolesną. I nie znajdą oni dla siebie, poza Bogiem, adnego opiekuna i adnego pomocnika. 174 O ludzie! Otrzymaliście dowód od waszego Pana i zesłaliśmy wam światło jasne. 175 A tych, którzy wierzą w Boga i trzymają się Go mocno - tych wprowadzi On do Swojego miłosierdzia i do Swojej łaski i poprowadzi ich do Siebie drogą prostą.

110

176 Pytają ciebie o pouczenie. Powiedz: "Bóg daje wam pouczenie o dziedziczeniu w linii bocznej: Jeśli mę czyzna zginie nie mając dziecka, a ma on siostrę, to jej przypada połowa z tego, co on pozostawił; a mę czyzna dziedziczy po siostrze, jeśli ona nie ma dziecka. A jeśli ma dwie siostry, to im przypada dwie trzecie z tego, co zostawił. A jeśli ma braci i siostry, to mę czyźnie przypada udział dwóch kobiet." Wyjaśnia wam Bóg, abyście nie błądzili. Bóg jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący!

111

Stół Zastawiony - Al-Maida

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wierni zobowiązaniom! Dozwolone wam jest wszelkie zwierzę spośród trzód oprócz tego, co zostało wymienione. Nie wolno wam polować, kiedy, uświęceni, odbywacie pielgrzymkę. Zaprawdę, Bóg nakazuje to, co chce! 2 O wy, którzy wierzycie! Nie zniewa ajcie symbolów kultu Boga ani miesiąca świętego, ani ofiar zwierząt, ani te wieńców, ani zdą ających do świętego Domu, którzy poszukują łaski i zadowolenia od swego Pana. A kiedy ju nie jesteście uświęceni, wtedy mo ecie udawać się na polowanie. I niech nienawiść do ludzi, którzy odsunęli was od świętego Meczetu, nie popycha was do grzechu. Wspomagajcie się wzajemnie w pobo ności i bogobojności! Ale nie wspomagajcie się wzajemnie w grzechu i wrogości! I bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu! 3 Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego ni Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które po erał dziki zwierz - chyba e zdołaliście je zabić według rytuału i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wró ąc za pomocą strzał, bo to jest bezbo nością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. 112

Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc skłonnym dobrowolnie do grzechu... - zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! 4 Oni pytają ciebie, co jest im dozwolone. Powiedz: "Dozwolone są wam rzeczy dobre. Jedzcie to, co pochwycą drapie niki, które wytresowaliście tak, jak tresujecie psy, ucząc ich tego, czego nauczył was Bóg. I wspominajcie nad tym imię Boga." Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest szybki w rachunku! 5 Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest po ywienie tych, którym została dana Księga; a wasze po ywienie jest im dozwolone. I kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami, jeśli daliście im nale ny posag jako ludzie uczciwi, a nie rozpustni, biorący je sobie jako nało nice. A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest daremne i on w yciu ostatecznym znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę. 6 O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce a do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - a do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podró y, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku

113

i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być mo e, będziecie wdzięczni! 7 Wspominajcie dobroć Boga względem was i przymierze, które On zawarł z wami, kiedy powiedzieliście: "Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni!" Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg wie dobrze, co mieści się w sercach! 8 O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbli sze bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie! 9 Bóg obiecał tym, którzy wierzą i pełnią dobre dzieła, i otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką. 10 A ci, którzy odrzucili wiarę i za kłamstwo uznali Nasze znaki - będą mieszkańcami ognia piekielnego. 11 O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie dobroć Boga względem was, kiedy ludzie zamyślali wyciągnąć swoje ręce przeciwko wam a On je od was powstrzymał! Bójcie się Boga! Niech wierzący zaufają Bogu! 12 Bóg zawarł przymierze z synami Izraela i wyłoniliśmy spośród nich dwunastu przywódców. I powiedział Bóg: "Zaprawdę, ja jestem z wami! Jeśli będziecie odprawiać modlitwę, jeśli będziecie dawać jałmu nę, jeśli będziecie wierzyć w Moich posłańców

114

i jeśli będziecie ich wspomagać, i jeśli dacie Bogu piękną po yczkę - to, z pewnością, Ja odpuszczę wam wasze złe czyny i wprowadzę was do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki! A ktokolwiek spośród was będzie potem niewierny, ten zabłądził daleko z równej drogi!" 13 Za to, e oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich serca zatwardziałymi. Oni wypaczają sens słów i zapominają część tego, co im zostało przypomniane. ' Ty nieustannie odkrywać będziesz zdradę z ich strony, z wyjątkiem nielicznych spośród nich. Lecz odpuść im i przebacz! Zaprawdę, Bóg kocha dobrze czyniących! 14 Od tych, którzy mówią: "Jesteśmy chrześcijanami!", wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich a do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili. 15 O ludu Księgi! Nasz Posłaniec przyszedł do was, wyjaśniając wam wiele z tego, co wy ukrywaliście z Księgi, i wiele te zacieraliście. Przyszło do was światło od Boga i Księga jasna. 16 Przez nią prowadzi Bóg tych, którzy poszukują Jego zadowolenia, po drogach pokoju, wyprowadza ich z ciemności do światła i - za Jego zezwoleniem prowadzi ich ku drodze prostej. 17 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!" Powiedz:

115

"Któ ma mo ność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli On zechce zgubić Mesjasza, syna Marii, jak równie Jego Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?" Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. On stwarza to, co chce. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 18 Powiedzieli ydzi i chrześcijanie: "My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi." Powiedz: "Dlaczego więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego zmierza wędrowanie." 19 O ludu Księgi! Przyszedł do was Nasz Posłaniec, aby dać wyjaśnienie - po pewnej przerwie między posłańcami ebyście nie mówili: "Nie przyszedł do nas ani zwiastun, ani ostrzegający!" I oto przyszedł do was zwiastun i ostrzegający. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny. 20 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój ! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! On ustanowił wśród was proroków, On uczynił was królami i dał wam to, czego nie dał adnemu spośród światów. 21 O ludu mój! Wejdźcie do Ziemi Świętej, którą Bóg przeznaczył dla was! I nie wracajcie waszymi śladami, bo powrócicie jako ci, którzy stracili." 22 Powiedzieli: "O Moj eszu! Zaprawdę, w niej jest lud olbrzymów i my tam z pewnością nie wejdziemy, dopóki, oni stamtąd nie wyjdą. A kiedy oni z niej wyjdą,

116

to wtedy my wejdziemy." 23 Powiedziało dwóch ludzi spośród bogobojnych, których Bóg obdarzył dobrodziejstwami: "Wejdźcie do nich przez bramę. A kiedy wejdziecie przez nią, to będziecie zwycięzcami. I zaufajcie Bogu, jeśli jesteście wierzącymi!" 24 Powiedzieli: "O Moj eszu! My nigdy nie wejdziemy do niej, jak długo oni tam się Znajdują. Idź e więc ty i twój Pan i walczcie obydwaj! My tutaj pozostaniemy." 25 On powiedział: "Panie mój ! Zaprawdę, ja nie posiadam władzy nad nikim, jak tylko nad samym sobą i nad moim bratem. Oddziel nas więc od tego ludu zepsutego!" 26 Powiedział: "Oto ona jest im zakazana! Przez czterdzieści lat będą błąkać się po ziemi. Lecz nie martw się o ten lud zepsuty!" 27 Opowiedz im historię o dwóch synach Adama zgodnie z prawdą. Oto obydwaj przynieśli ofiarę; i została przyjęta od jednego z nich, a nie została przyjęta od drugiego. On powiedział: "Ja z pewnością cię zabiję!" Ten powiedział: "Bóg przyjmuje tylko od bogobojnych. 28 Jeśli nawet wyciągniesz rękę ku mnie, aby mnie zabić, to ja nie wyciągnę ręki ku tobie, aby ciebie zabić. Zaprawdę, ja lękam się Boga, Pana światów! 29 Zaprawdę, chcę, abyś wziął na siebie mój grzech i swój grzech i abyś znalazł się wśród mieszkańców ognia.

117

Taka jest zapłata niesprawiedliwych." 30 I dusza jego popchnęła go do zabójstwa brata; zabił go i znalazł się wśród tych, którzy ponieśli stratę. 31 Wówczas Bóg posłał kruka, który podrapał ziemię, aby mu pokazać, jak ukryć zwłoki brata. Powiedział on: O biada mi! Czy ja nie mogę być podobnym do tego kruka i ukryć zwłok mego brata?" I wtedy znalazł się wśród tych, którzy wyra ają skruchę. 32 Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela: "Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do ycia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do ycia wszystkich ludzi." Przyszli do nich Nasi posłańcy z jasnymi dowodami, potem jednak wielu z nich popełniało przestępstwa na ziemi. 33 Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, i będą oni zabici lub ukrzy owani albo te obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo te zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w yciu ostatecznym. 34 Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócą, zanim przejmiecie władzę nad nimi. I wiedzcie, e Bóg jest przebaczający, litościwy! 35 O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga, poszukujcie pilnie połączenia się z Nim i walczcie usilnie na Jego drodze!

118

Być mo e, wy będziecie szczęśliwi! 36 Zaprawdę, gdyby ci, którzy nie wierzą, posiadali to wszystko, co jest na ziemi, i jeszcze tyle do tego, aby się tym wykupić od kary w Dniu Zmartwychwstania, to nie zostałoby to od nich przyjęte. Ich czeka kara bolesna. 37 Będą chcieli wyjść z ognia, lecz w aden sposób z niego nie wyjdą. Ich kara będzie wiecznie trwająca. 38 Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potę ny, mądry! 39 A kto, będąc przedtem niesprawiedliwy, nawróci się i poprawi - to, zaprawdę, Bóg zwróci się ku niemu. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! 40 Czy nie wiesz, e do Boga nale y królestwo niebios i ziemi? On karze, kogo chce, i przebacza, komu chce. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 41 O Posłańcu! Niech nie zasmucają ciebie ci spośród współzawodniczących w niewierności, którzy mówią swoimi ustami: "My uwierzyliśmy", lecz ich serca nie uwierzyły; i ci, którzy wyznają judaizm; oni zazwyczaj słuchają kłamstw, przysłuchują się innym ludziom, którzy nie przyszli do ciebie; wypaczają znaczenie słów mówiąc: "Jeśli to wam zostało dane, bierzcie to! A jeśli nie zostało wam dane, to miejcie się na baczności!" Bo jeśli Bóg chce kogo doświadczyć, to ty nie mo esz mu w niczym pomóc przed Bogiem. To są ci, których serc Bóg nie chciał oczyścić.

119

Na tym świecie czeka ich hańba, a w yciu ostatecznym - kara ogromna. 42 Oni ciągle słuchają kłamstw i po erają zyski prawem zakazane. Jeśli oni przyjdą do ciebie, to bądź sędzią między nimi albo te odwróć się od nich. Jeśli się od nich odwrócisz, to oni tobie w niczym nie zaszkodzą. A jeśli będziesz sądził, to sądź ich według słuszności. Zaprawdę, Bóg kocha ludzi sprawiedliwych! 43 Lecz jak e oni mogliby ciebie wziąć za sędziego, skoro mają Torę, w której jest sąd Boga? Potem jednak oni się odwracają. Ci ludzie nie są wierzącymi! 44 My, zaprawdę, zesłaliśmy Torę, w której jest przewodnictwo i światło. Według niej prorocy, całkowicie poddani, sądzili tych, którzy wyznawali judaizm; podobnie rabini i doktorzy prawa sądzili według tego, co im zostało powierzone z Księgi Boga, której byli świadkami. Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi. 45 Przepisaliśmy im w niej: " ycie za ycie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmu nę, otrzyma przebaczenie." A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi. 46 My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię,

120

w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych. 47 I niech lud Ewangelii sądzi według tego, co zesłał Bóg. A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi zepsutymi. 48 My tobie równie zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Księgi, która była przed nią, i chroniąc ją. Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami, odstępując od tego, co otrzymałeś z prawdy. Dla ka dego z was uczyniliśmy normę i drogę otwartą. A gdyby Bóg zechciał, to uczyniłby was jednym narodem, lecz... eby was doświadczyć w tym, co wam dał. Starajcie się więc pilnie czynić dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy razem. On obwieści wam to, w czym się ró niliście. 49 Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami; i strze się przed nimi, eby cię nie zwiedli od czegokolwiek, co tobie zesłał Bóg. A jeśli oni się odwrócą plecami, to wiedz, e Bóg chce tylko dotknąć ich nieszczęściem za niektóre ich grzechy. Zaprawdę, wielu spośród ludzi - to, z pewnością, ludzie szerzący zepsucie! 50 Czy oni pragną sądu z czasów pogaństwa? Któ jest lepszy od Boga w sądzeniu ludzi, którzy posiadają pewność? 51 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół

121

ydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 52 I widzisz tych, w których sercach jest choroba, jak śpieszą do nich, mówiąc: "Obawiamy się, e dosięgnie nas zmienność losu." Być mo e, Bóg da zwycięstwo albo jakiś rozkaz od Siebie i oni zaczną ałować tego, co ukrywali w swoich duszach. 53 Ci, którzy uwierzyli, będą mówili: "Czy to oni przysięgali na Boga najbardziej uroczystą przysięgą, e byli, z pewnością, z wami? Daremne są ich uczynki! Oni ponieśli stratę!" 54 O wy, którzy wierzycie! Jeśli ktoś z was odrzuci swoją religię... Bóg niebawem przyprowadzi ludzi, których pokocha i oni Jego pokochają; oni będą pokorni względem wiernych, a dumni wobec niewiernych; będą walczyli na drodze Boga i nie będą się bać nagany ganiącego. To jest łaska Boga. A Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący! 55 Waszym opiekunem jest Bóg', Jego Posłaniec i ci, którzy uwierzyli; którzy odprawiają modlitwę, którzy dają jałmu nę, skłaniając się pokornie. 56 A kto bierze sobie za opiekuna Boga i Jego Posłańca, i tych, którzy uwierzyli... zaprawdę zwolennicy Boga będą zwycięzcami! 57 O wy, którzy wierzycie!

122

mówią: "Uwierzyliśmy!" A przecie weszli z niewiarą i z niewiarą wyszli. którzy przed wami otrzymali Księgę. Tak jest. oni biorą ją za przedmiot kpin i zabawy. i do zjadania tego. Zaprawdę.Nie bierzcie sobie za przyjaciół tych." 61 Kiedy oni przychodzą do was.znajdują się w najgorszym miejscu i są tymi. co oni czynią! 63 Dlaczego ich rabini i kapłani nie zabronią im grzesznej mowy i zjadania 123 . oni są spośród tych. którzy nie rozumieją. co oni ukrywają! 62 Ty widzisz wielu spośród nich. Bóg wie najlepiej. co zakazane. co nam zostało zesłane." 60 Powiedz: "Czy mam wam obwieścić coś gorszego ni to. którzy z waszej religii czynią przedmiot szyderstwa i zabawy. co będzie waszą zapłatą u Boga? Ci. jak pośpiesznie dą ą do grzechu i do wrogości. i wierzymy w Boga i w to. którzy najbardziej zbłądzili z równej drogi. którzy czcili bałwany . i w to. których przeklął Bóg i na których się zagniewał. z których uczynił małpy i świnie ci. jeśli jesteście wierzącymi! 58 Kiedy nawołujecie do modlitwy. co zostało zesłane przedtem? Zaprawdę większość spośród was to ludzie bezbo ni. 59Powiedz: O ludzie Księgi! Czy wy ganicie w nas tylko to. Jak e złe jest to. poniewa są ludźmi. i spośród niewiernych! I bójcie się Boga.

z pewnością u wielu z nich powiększa bunt i niewiarę. co oni robią! 64 ydzi powiedzieli: "Ręka Boga jest skrępowana!" To ich ręce są skrępowane. co mówili. co im zostało zesłane od ich Pana. Wśród nich są ludzie.tego. Bóg uchroni cię przed ludźmi. i to. jak chce. lecz Bóg nie miłuje tych. to odpuścilibyśmy im ich złe czyny i z pewnością wprowadzilibyśmy ich do Ogrodów szczęśliwości. którzy szerzą zgorszenie. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niewiernych! 68 Powiedz: "O ludu Księgi! 124 . Bóg go wygasza. Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie. są szeroko otwarte: On rozdaje. oni zaś zostali przeklęci za to. co tobie zostało zesłane od twojego Pana. co jest pod ich stopami. którzy zachowują umiarkowanie. co zakazane? Jak e złe jest to. Zaprawdę. lecz wielu z nich jak e źle czyni! 67 O Posłańcu! Obwieszczaj to. to z pewnością ywiliby się i z tego. i z tego. My rzuciliśmy między nich wrogość i zawiść a do Dnia Zmartwychwstania. 65 Ale gdyby ludzie Księgi uwierzyli i byli bogobojni. co ci zostało zesłane od twojego Pana! A jeśli tego nie uczynisz. I to. Ilekroć rozpalają ogień wojny. przeciwnie. 66 Gdyby zachowywali Torę i Ewangelię. to nie zdołasz przekazać Jego posłania. Ręce Boga. co jest ponad nimi.

sabejczycy i chrześcijanie. Nie martw się jednak ludem niewiernych! 69 Zaprawdę. co wam zostało zesłane od waszego Pana. ci. Bóg . Lecz za ka dym razem. ci. co oni czynią. jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego. to tych. A niesprawiedliwi nie będą mieli adnych pomocników! 73 Nie uwierzyli ci. którzy nie uwierzyli. Potem zwrócił się do nich Bóg." Lecz to. Bóg . 72 Nie uwierzyli ci. co mówią.to Mesjasz. Oni pozostali ślepi i głusi.niech się niczego nie obawiają. dopóki nie wypełniacie Tory i Ewangelii.Wy nie opieracie się na niczym. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. oni nie będą zasmuceni! 70 Zawarliśmy przymierze z synami Izraela i wysłaliśmy do nich posłańców. to jednych oni uznawali za kłamców. I znowu pozostali ślepi i głusi. co tobie zostało zesłane. zaprawdę. a innych zabijali. temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro . syn Marii!" A Mesjasz powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga. u wielu spośród nich zwiększyło tylko bunt i niewiarę. e nie będzie adnej próby. którzy wyznają judaizm. mojego Pana i waszego Pana!" Oto. którzy wierzą. i tego. Lecz Bóg widzi dobrze. ci. 125 . którzy powiedzieli: "Zaprawdę. kto daje Bogu współtowarzyszy. kiedy przyszedł do nich posłaniec z tym. czego nie pragnęły ich dusze. 71 Sądzili.to trzeci z trzech!" A nie ma przecie adnego boga.

jak wyjaśniamy im znaki! Popatrz. a jego Matka była kobietą świętą. którzy nie uwierzyli. 74 Czy oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą Go o przebaczenie? Przecie Bóg jest przebaczający. Popatrz. i którzy odeszli daleko z równej drogi!" 78 Ci spośród synów Izraela. co przygotowały dla nich ich dusze! Rozgniewał się na nich Bóg i będą przebywać w cierpieniu na wieki! 81 Gdyby wierzyli w Boga i Proroka. co nie jest w stanie ani wam wyrządzić szkody. i w to. którzy ju wcześniej zabłądzili i którzy sprowadzili na manowce wielu. jest tylko posłańcem. Jak e złe jest to. ani przynieść korzyści? A Bóg jest Słyszący i Wszechwiedzący!" 77 Powiedz: "O ludu Księgi! Nie przekraczajcie granic waszej religii odsuwając się od prawdy. poniewa oni się zbuntowali i popełniali przestępstwa. którzy są niewierni. co czynili! 80 Ty widzisz wielu spośród nich. syn Marii. litościwy! 75 Mesjasz. 126 . Lecz wielu spośród nich to bezbo nicy. oprócz Boga. tak jak ju przed nim byli posłańcy. i nie postępujcie za namiętnościami ludzi. Jak e złe jest to. Oni oboje przyjmowali po ywienie. 79 Oni nie zaprzestali popełniać czynów nagannych.dotknie kara bolesna. Tak było. to. jak oni potem się odwracają! 76 Powiedz: "Czy wy czcicie. syna Marii. co jemu zostało zesłane. to nie wybraliby sobie niewiernych za przyjaciół. zostali przeklęci ustami Dawida i Jezusa. jak biorą sobie za przyjaciół tych.

którzy wierzycie! Nie zakazujcie dobrych rzeczy. e ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych. widzisz. czego wam Bóg u yczył. 83 Kiedy oni słuchają tego. którzy uwierzyli . są ci. będą mieszkańcami ognia piekielnego. w którego wierzycie! 127 . skoro gorąco pragniemy. Oni mówią: "Panie nasz! My wierzymy! Zapisz nas więc między świadków! 84 Dlaczego nie mielibyśmy wierzyć w Boga i w prawdę. którzy są występni! 88 Jedzcie to.to ydzi i bałwochwalcy.82 Ty z pewnością się przekonasz. którzy mówią: "My jesteśmy chrześcijanami!" Tak jest. przez swoją przyjaźń. gdzie w dole płyną strumyki i gdzie będą przebywać na wieki. co zostało zesłane Posłańcowi. Bóg nie miłuje tych. i nie przebierajcie miary. które Bóg uznał za dozwolone dla was. co jest dozwolone i dobre! I bójcie się Boga. e najbli si. albowiem są wśród nich księ a i mnisi i oni nie wbijają się w pychę. którzy uwierzyli. która do nas przyszła. Taka jest zapłata dla czyniących dobro. jak ich oczy przepełniają się łzami z powodu prawdy. aby nasz Pan wprowadził nas wraz z ludem sprawiedliwych?" 85 Bóg wynagrodził ich za to. 87 O wy. tym. 86 A ci. I z pewnością się przekonasz. którzy nie wierzą i za kłamstwo uznają Nasze znaki. którą poznali. Ogrodami. co powiedzieli. Zaprawdę.

Czy wy nie zaprzestaniecie! 92 Słuchajcie Boga i słuchajcie Posłańca! Miejcie się na baczności! Bo jeśli się odwrócicie. to przez trzy dni obowiązuje go post. albo te wyzwoleniem niewolnika. lecz będzie was karał za przysięgi zło one rozwa nie.to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana.89 Bóg nie będzie was karał za wasze lekkomyślne przysięgi. jeśli są bogobojni i wierzą. Mo ecie się za to okupić ywieniem dziesięciu biedaków . co oni jedzą. Unikajcie więc tego! Być mo e. to wiedzcie. będziecie wdzięczni! 90 O wy. czym ywicie waszą rodzinę albo ubieraniem ich.co będzie średnią tego. jeśli przysięgliście. majsir. będziecie szczęśliwi! 91 szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsir i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. A kto nie ma takiej mo liwości. i czynią dobre dzieła. e do Naszego Posłańca nale y tylko jasne obwieszczenie! 93 Nie nale y czynić zarzutu tym. 128 . Zachowujcie więc wasze przysięgi! W ten sposób wyjaśnia wam Bóg Swoje znaki! Być mo e. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. bałwany i strzały wró biarskie . którzy wierzycie! Wino. z tego. i jeśli nadal są bogobojni i wierzą. Taki jest okup za wasze przysięgi.

i wieńce. aby wiedział Bóg. to Bóg się na nim zemści. albo te równe temu odprawienie postu . co jest w niebiosach i co jest na ziemi. którzy wierzycie! Nie zabijajcie zwierzyny. Zakazana wam jest zwierzyna lądu stałego. jako ofiarę zło oną w Ka`bie . co nale y do przeszłości. Bóg przecie kocha czyniących dobro! 94 O wy.a sądzić będzie dwóch sprawiedliwych spośród was. e Bóg jest straszny w karaniu. ile zabił. kiedy jesteście w stanie uświęcenia! A kto spośród was zabije ją naumyślnie.aby zakosztował on złych skutków swego dzieła. z pewnością.i ciągle są bogobojni i czynią dobro. doświadczał przez niektórą zwierzynę. 95 O wy. i e Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 98 Wiedzcie. Bóg odpuścił to. i ofiary ze zwierząt. kto się Go obawia w ukryciu. A kto potem popełni przestępstwo. Bójcie się Boga. jak długo jesteście w stanie uświęcenia. to zapłaci bydłem tyle. tego spotka kara bolesna. i miesiąc święty. lecz jeśli ktoś powtórzy ten czyn. litościwy! 129 . abyście wiedzieli. jakiej dosięgną wasze ręce i wasze włócznie. e Bóg wie dobrze. jako zaopatrzenie dla was i dla podró nych. Bóg jest potę ny. włada zemstą! 96 Dozwolone wam jest polowanie na zwierzynę morską i ywienie się nią. przed którym będziecie zebrani! 97 Bóg uczynił Kabę Domem świętym wzniesionym dla ludzi. albo zapłatą będzie ywienie biedaków. którzy wierzycie! Bóg będzie was. i e Bóg jest przebaczający.

będziecie szczęśliwi! 101 O wy. kiedy jest ju zsyłany Koran. Ale ci. Ale jeśli zapytacie o nie. co jest złe. Do Boga wszyscy powrócicie 130 . co znajdujemy u naszych ojców. wymyślają kłamstwo przeciwko Bogu. którzy wierzycie! Sami jesteście odpowiedzialni za wasze dusze. obdarzeni rozumem! Być mo e. jeśliby wam zostały ujawnione. chocia by ci się i podobała obfitość tego. i to. kto zabłądził. a Bóg zna to. wspaniałomyślny! 102 Ludzie przed wami pytali o te rzeczy. 104 A kiedy się im mówi: "Przychodźcie do tego. wasila lub hamin.99 Do Posłańca nale y tylko obwieszczenie." Czy byś pomimo. Większość z nich niczego nie rozumie. co Bóg zesłał. e ich ojcowie nic nie wiedzieli i nie byli prowadzeni drogą prostą? 105 O wy. 100 Powiedz: "To. 103 Bóg nie ustanowił niczego takiego. co ukrywacie. co jest złe. co jest dobre. to one wam zostaną wyjaśnione. jak: bachira lub saiba. i do Posłańca!" . Nie zaszkodzi wam ten. jeśli jesteście prowadzeni drogą prostą. które by was zmartwiły. którzy wierzycie! Nie pytajcie o rzeczy. co czynicie jawnie. ' o wy. Bóg wam przebaczy. ale potem przez nie stali się niewiernymi. nie jest równe temu." Przeto bójcie się Boga. bo Bóg jest przebaczający.oni mówią: "Wystarczy nam to. którzy nie wierzą.

to dwóch innych spośród tych.on na to: "My nie mamy adnej wiedzy. Nie będziemy te ukrywać świadectwa Boga. przeciw którym wystąpili pierwsi.kiedy jesteście w podró y i dosięga was nieszczęście śmierci dwóch innych ludzi. Bójcie się Boga i słuchajcie! Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zgorszenie. niech przysięgają na Boga: "My nie sprzedamy tego za adną cenę. synu Marii! 131 . co czyniliście! 106 O wy. którzy wierzycie! Kiedy śmierć stanie przed którymś z was. nie spośród was. bo wówczas bylibyśmy w liczbie niesprawiedliwych!" 108 W ten sposób łatwiej będzie osiągnąć. zajmie ich miejsce. kiedy Bóg zbierze posłańców i zapyta: "Có wam odpowiedziano?" .i On obwieści wam to. My nie jesteśmy ludźmi występnymi. nawet krewnemu. aby ludzie składali świadectwo prawdziwe albo obawiali się. e oni obydwaj popełnili grzech. 109 W dniu. albo . e po ich przysięgach inni będą składać przysięgi. Ty bowiem jedynie znasz najlepiej rzeczy ukryte!" 110 Oto powie Bóg: "O Jezusie. Zatrzymacie ich obu po modlitwie i jeśli macie wątpliwości. to niech dwóch ludzi sprawiedliwych spośród was będzie świadkami w chwili sporządzania testamentu. bo wtedy znaleźlibyśmy się wśród grzeszników!" 107 A jeśli się oka e. Wtedy ci dwaj będą przysięgać na Boga: "Nasze świadectwo z pewnością jest prawdziwsze od świadectwa tamtych dwóch.

Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki. mądrości.za Moim pozwoleniem potem tchnąłeś w nie i one stały się ptakami . synu Marii! Czy twój Pan mo e zesłać na nas z nieba stół zastawiony?" On powiedział: "Bójcie się Boga." 114 Powiedział Jezus. e jesteśmy całkowicie poddani!" 112 Powiedzieli apostołowie: "O Jezusie. i abyśmy mogli o niej świadczyć. którzy nie uwierzyli: "To są tylko czary oczywiste!" 111 I oto Ja objawiłem apostołom: Uwierzcie we Mnie i w Mojego Posłańca!" Oni powiedzieli: "Uwierzyliśmy! Daj świadectwo. Daj nam zaopatrzenie. Tory i Ewangelii.za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od ciebie. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków . 132 .dla pierwszego z nas i dla ostatniego i będzie znakiem od Ciebie. kiedy będąc jeszcze w kolebce.za Moim pozwoleniem i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego . Panie nasz! Ześlij nam z nieba stół zastawiony! To będzie dla nas święto . kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami. e ty nam powiedziałeś prawdę. I oto nauczyłem ciebie Księgi. jeśli jesteście wierzącymi!" 113 Oni powiedzieli: "My chcemy z niego jeść. syn Marii "O Bo e. I powiedzieli ci spośród nich. aby się uspokoiły nasze serca i abyśmy wiedzieli. przemawiałeś ju do ludzi jak człowiek dojrzały. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym.

Ty przecie wiedziałbyś o tym. mojego Pana i waszego Pana! Ja byłem świadkiem ich. a oni są zadowoleni z Niego. jaką nie ukarałem nikogo z adnego ze światów. gdzie w dole płyną strumyki. ukarzę go taką karą. synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa. co jest w Twojej." 116 I oto powiedział Bóg: "O Jezusie. a ja nie wiem. co jest w mojej duszy. A kto z was potem pozostanie niewiernym. Dla nich są przygotowane Ogrody. do czego nie mam prawa. Ty dobrze znasz rzeczy ukryte! 117 Ja im powiedziałem tylko to.bo Ty jesteś najlepszym z zaopatrujących!" 115 Powiedział Bóg: "Zaprawdę. Zaprawdę. kiedy szczerość przynosi korzyść ludziom szczerym. a kiedyś mnie wezwał do Siebie. poza Bogiem?" On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie nale y mówić to." Bóg jest zadowolony z nich. to Ja. To jest osiągnięcie ogromne! 120 Do Boga nale ą niebiosa i ziemia. Jeślibym ja tak powiedział.oni przecie są Twymi sługami. co Ty mi nakazałeś powiedzieć: Czcijcie Boga. Ty wiesz. wszak jesteś świadkiem ka dej rzeczy! 118 Jeśli Ty ich ukarzesz . Mądry!" 119 Powiedział Bóg: "To jest Dzień. Tyś został ich pilnym stró em. a jeśli Ty im przebaczysz . 133 . Ja go wam ześlę.to przecie jesteś Potę ny. jak długo przebywałem wśród ludzi. oni tam będą przebywać na wieki. zaprawdę.

co jest między nimi. On jest nad ka dą rzeczą wszechmocny! 134 .i to.

2 On jest Tym. 3 On jest Bogiem w niebiosach i na ziemi. 5 I za kłamstwo uznali prawdę. ale niebawem będą mieli wieści o tym. to sprawa ich zostałaby rozstrzygnięta 135 . Potem wytraciliśmy ich za ich grzechy i stworzyliśmy. 7 A gdybyśmy nawet zesłali tobie Księgę na pergaminie. i zesłaliśmy im z nieba obfity deszcz. eby się od niego nie odwrócili. 6 Czy oni nie widzieli. której oni dotykaliby swoimi rękami. którzy nie wierzą. powiedzieliby z pewnością: "To są tylko oczywiste czary!" 8 I oni powiedzieli: "Gdyby do niego został posłany anioł!" A gdybyśmy posłali anioła. co czynicie skrycie i jawnie.Al-An'Am W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu. kiedy do nich przyszła. którzy nie uwierzyli. z czego się wyśmiewali. który stworzył niebiosa i ziemię i uczynił ciemności i światło! Jednak ci. po nich. jak was umocniliśmy. to ci. co wy zyskujecie. On wie. 4 aden znak spośród znaków ich Pana nie przyszedł do nich. Jednak wy powątpiewacie. i uczyniliśmy rzeki płynące u ich stóp. inne pokolenia. który stworzył was z gliny. termin wyznaczony u Niego.Trzody . dają swojemu Panu równych. ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? Umocniliśmy ich na ziemi. On wie tak e. potem wyznaczył pewien termin.

objęło to. otrzymałem rozkaz. 11 powiedz: "Wędrujcie po ziemi. którzy zatracili swoje dusze . którzy zaprzeczali prawdzie!" 12 powiedz: "Do kogo nale y to. z czego się oni wyśmiewali. Stworzyciela niebios i ziemi? On ywi. jaki był ostateczny koniec tych. a nie jest ywiony!" Powiedz: "Zaprawdę. potem popatrzcie. co do którego nie ma adnej wątpliwości! Ci.i nie dano by im czasu oczekiwania. 9 A gdybyśmy jego uczynili aniołem. obawiam się. Nie bądźcie więc w liczbie bałwochwalców!" 15 Powiedz: "Zaprawdę.nie wierzą. On jest Słyszący. 13 Do Niego nale y to. co jest w niebiosach i na ziemi?" Powiedz: "Do Boga!" On przepisał samemu Sobie miłosierdzie. to uczynilibyśmy go w postaci ludzkiej i zaciemnilibyśmy dla nich to. 10 Wyśmiewano się z posłańców ju przed tobą. lecz tych. 136 . On z pewnością zbierze was w Dniu Zmartwychwstania. który się poddał całkowicie. Wszechwiedzący! 14 Powiedz: "Czy ja wezmę sobie za opiekuna kogoś innego ni Boga. którzy się z nich wyśmiewali. kary Dnia Wielkiego!" 16 Jeśli od kogoś będzie ona odwrócona tego Dnia. co istnieje w nocy i w dzień. jeśli nie będę posłuszny mojemu Panu. abym był pierwszym. co oni zaciemniają.

Zaprawdę. których uznajecie?" 23 Wtedy oni nie będą mieli adnego dowodu. abym ostrzegał przez niego was i tych. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia! 22 W Dniu. e wy Jemu dodajecie współtowarzyszy!" 20 Ci. czy będziecie świadczyć.. którym daliśmy Księgę. powiemy tym. a jeśli On obdarzy ciebie dobrem. którzy dodawali Jemu współtowarzyszy: "Gdzie są wasi współtowarzysze. jak tylko On. A to jest osiągnięcie jasne! 17 Jeśli dotknie ciebie Bóg jakimś utrapieniem.to znaczy. to przecie On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 18 On jest Panem przemo nym nad Swoimi sługami. znają ją. to nikt go nie mo e odsunąć. którzy stracili własne dusze . ja nie jestem winien tego. e zmiłował się nad nim Bóg. kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu albo kto za kłamstwo uznaje Nasze znaki? Zaprawdę. tak jak znają swoich synów. do których on dojdzie. zaprawdę. doskonale Świadomy! 19 Powiedz: "Jaka rzecz jest największym świadectwem?" Powiedz: "Bóg jest świadkiem między mną a wami Ten Koran został mi objawiony.nie wierzą! 2 1 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. On jest Mądry. kiedy zbierzemy ich wszystkich. naszego Pana! My nie byliśmy nigdy bałwochwalcami!" 137 . e razem z Bogiem istnieją inne bóstwa?" Powiedz: "Ja nie zaświadczę!" Powiedz: "On jest Bogiem Jedynym! I.. Ci. tylko powiedzą: "Na Boga.

24 Popatrz. Lecz gubią tylko samych siebie i nie są świadomi. A gdyby zostali sprowadzeni. gdybyśmy teraz zostali sprowadzeni. a w ich uszy . eby się tobie przeciwstawić. kiedy zostaną postawieni przed swoim Panem! On powie: "Czy to nie jest prawda?" Oni powiedzą: "Tak! Na naszego Pana!" On powie: "Zakosztujcie więc kary za to. ci. którzy się tobie przysłuchują. nie wierzą w niego. 27 Gdybyś mógł ich zobaczyć. co oni wymyślali! 25 Wśród nich są tacy. co było im zakazane! Przecie oni są kłamcami! 29 Oni mówią: "Jest tylko ycie na tym świecie i my nie będziemy wskrzeszeni!" 30 Gdybyś mógł ich zobaczyć. eby nie zrozumieli. mówią: "To są tylko baśnie dawnych przodków!" 26 Oni zabraniają tego i od tego trzymają się z dala. kiedy zostaną postawieni przed ogniem i powiedzą: "O. jak oni kłamią samym sobie i jak odsunęło się od nich to.głuchotę. lecz My poło yliśmy na ich serca zasłony. to z pewnością powróciliby do tego. co przedtem ukrywali. którzy nie wierzą. nie uznalibyśmy za kłamstwo znaków naszego Pana i bylibyśmy między wierzącymi!" 28 Niestety! Stało się dla nich jasne to. A kiedy do ciebie przychodzą. e nie wierzyliście!" 31 I ponieśli stratę 138 . I chocia widzą jakiś znak.

lecz niesprawiedliwi odrzucają znaki Boga. e ciebie zasmuca to. I nikt nie jest w stanie zmienić słów Boga! A doszły do ciebie. Czy wy nie jesteście rozumni? 33 My wiemy. wieści o posłańcach! 35 A jeśli ich odwracanie się jest dla ciebie ucią liwe. z pewnością. którzy słuchają. Lecz gdyby zechciał Bóg. którzy za kłamstwo uznali spotkanie z Bogiem! A kiedy niespodzianie przyjdzie do nich Godzina. lecz większość z nich nie wie!" 139 . A mieszkanie ycia ostatecznego jest o wiele lepsze dla tych.ci. Nie bądź więc między nieświadomymi! 36 Odpowiadają tylko ci. Jak e złe jest to. a w końcu przyszła do nich pomoc. by zesłać znak. z pewnością. co oni poniosą! 32 ycie tego świata jest tylko grą i zabawą. którzy są bogobojni. co oni mówią. 37 Oni mówią: "A dlaczego nie został mu zesłany jakiś znak od jego Pana?" Powiedz: "Zaprawdę. oni powiedzą: "O. Bóg posiada moc. to zebrałby ich. i uznawano ich za kłamców. A przecie oni nie uwa ają ciebie za kłamcę. biada nam za to. i to. to gdybyś potrafił poszukać dziury w ziemi albo drabiny do nieba i mógł przynieść im jakiś znak?.. czego tam zaniedbaliśmy!" I oni poniosą swoje cię ary na swoich barkach. e ich prześladowano. lecz oni cierpliwie znosili to. A umarłych wskrzeszę Bóg. 34 Za kłamców zostali uznani posłańcy przed tobą.. na drodze prostej. Następnie do Niego zostaną sprowadzeni.

niemi i pozostają w ciemnościach. I oto popadli w rozpacz. kiedy przyszła do nich Nasza srogość! Lecz zatwardziałe były ich serca i upiększał im szatan to. Panu światów! 140 . Bóg sprowadza z drogi. są głusi. którzy uznali za kłamstwo Nasze znaki. Chwała niech będzie Bogu. którzy byli niesprawiedliwi. kogo chce! 40 Powiedz: "Czy zastanawialiście się nad sobą? Czy jeśli przyjdzie do was kara Boga albo jeśli przyjdzie do was Godzina. co Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. czy wy będziecie wzywać kogoś innego ani eli Boga jeśli jesteście prawdomówni?" 41 Wcale nie! To Jego będziecie wzywać! On odsunie od was to.być mo e. 42 Wysyłaliśmy ju przed tobą posłania do narodów i dosięgaliśmy ich nieszczęściem i udręką . i umieszcza na drodze prostej. kogo chce. oni się upokorzą! 43 Gdyby się chocia upokorzyli. 44 A kiedy zapomnieli to. My otwarliśmy dla nich bramy wszystkich rzeczy. kiedy się radowali tym. co im zostało dane. Nie pominęliśmy w Księdze adnej rzeczy! Potem zostaniecie zebrani do waszego Pana! 39 Ci. pochwyciliśmy ich niespodzianie. 45 I odcięty został ostatni z ludzi.38 I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach. A w końcu. co im zostało przypomniane. co oni czynili. i zapomnicie to. które by nie tworzyły społeczności podobnych do waszych. o co wy Go prosicie.

e szerzyli zepsucie. to jaki bóg. przywróci wam to?" Popatrz. e będą zebrani do swego Pana. dotknie kara za to. to czy będą wytraceni inni ludzie oprócz niesprawiedliwych?" 48 My wysyłamy posłańców tylko jako zwiastunów radosnej wieści i jako ostrzegających. którzy wzywają swego Pana rano i wieczór. Ja tylko idę za tym. Nie mają oni. niespodziewanie lub jawnie. 141 . tego nie przejmie aden strach ani nie będzie zasmucony. którzy się obawiają. oprócz Niego. e posiadam skarbnice Boga. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. jak My przedstawiamy Nasze znaki! Oni jednak się odwracają. Rachunek ich w niczym nie spada na ciebie ani te twój rachunek w niczym nie spada na nich. ani opiekuna. oprócz Boga. co mi zostało objawione. Więc kto wierzy i czyni dobro. 50 Powiedz: "Ja nie mówię wam." Powiedz: "Czy jednakowy jest ślepy i widzący? Czy wy się nie zastanawiacie?" 51 Ostrzegaj przez to tych. 47 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli przyjdzie do was kara Boga. ani nie mówię wam. ani orędownika! Być mo e. e jestem aniołem. 49 A tych.46 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli Bóg zabierze wam słuch i wzrok i nało y pieczęć na wasze serca. poszukując Jego oblicza. oni będą bogobojni! 52 I nie odpędzaj tych.

których wy wzywacie poza Bogiem. Tak aby ten spośród was. którzy są prowadzeni drogą prostą. to powiedz: "Pokój wam!" Wasz Pan przepisał samemu Sobie miłosierdzie. a wy to uwa acie za kłamstwo. 53 Tak doświadczyliśmy jednych przez drugich. których obdarował Bóg?" Czy to nie Bóg zna najlepiej tych. a On jest najlepszy z rozstrzygających!" 58 Powiedz: "Gdybym miał władzę nad tym. Sąd nale y tylko do Boga! Bóg podaje prawdę. pochodzącym od mojego Pana. byłbyś wtedy w liczbie niesprawiedliwych. aby droga stała się jasna dla grzeszników. abym czcił tych. co wy staracie się przyspieszyć." Powiedz: "Ja nie chcę iść za waszymi namiętnościami. aby mówili: "Czy to są ci spośród nas.Tak więc. bo wtedy zbłądziłbym i nie byłbym w liczbie tych." A Bóg zna najlepiej ludzi niesprawiedliwych! 142 . ja opieram się na jasnym dowodzie. litościwy! 55 W ten sposób wyjaśniamy wyraźnie znaki. zaprawdę. 56 Powiedz: "Mnie zakazano. co wy staracie się przyspieszyć. kto popełni zło przez nieświadomość." 57 Powiedz: "Zaprawdę. to rozstrzygnięta zostałaby sprawa między mną a wami. On jest przebaczający. Ja nie mam władzy nad tym. którzy są wdzięczni? 54 Kiedy przyjdą do ciebie ci.. jeślibyś ich odpędził.. następnie nawróci się i czyni dobro. którzy wierzą w Nasze znaki.

ich Władcy prawdziwemu. zna je tylko On sam. by posłać przeciwko wam karę z góry albo spod waszych nóg. I aden liść nie spada." 65 Powiedz: "On posiada władzę. co czyniliście. oni będą zdolni pojąć! 143 . 60 On jest Tym. On wie. 61 On jest przemo nym władcą nad Swoimi sługami. to my z pewnością będziemy między tymi. co jest na lądzie i na morzu. i nie ma niczego. Czy nie do Niego nale y sąd? On jest najszybszy w rachunku! 63 Powiedz: "Kto wybawi was z ciemności lądu i morza? Wy wzywacie Go pokornie i w skrytości: Jeśli Ty nas od nich wybawisz. Nasi wysłannicy wzywają go. jak My wyjaśniamy znaki! Być mo e. a oni nigdy nie zawodzą. który zabiera was podczas nocy. świe ego czy suchego. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi. Potem do Niego powrócicie. On zna to. 62 Następnie oni są oddawani Bogu. którzy są wdzięczni!" 64 Powiedz: "Bóg wybawia was od tego i wszelkiego utrapienia. co wy zdobywacie w ciągu dnia. eby On o tym nie wiedział. On posyła ku wam stró ów. aby został wypełniony wyznaczony termin. w dzień przywołuje was do ycia. co skryte. A kiedy do któregokolwiek z was przychodzi śmierć.59 On posiada klucze do tego. a wy Jemu dodajecie współtowarzyszy. Wtedy On obwieści wam to. co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej. albo podzielić was na ró ne partie i dać zakosztować jednym spośród was srogości innych." Popatrz.

to przypomniawszy sobie. Być mo e. podczas gdy to jest prawdą. poniewa oni nie uwierzyli.66 Twój lud uznał to za kłamstwo. oni będą bogobojni! 70 I pozostaw tych. którzy są bogobojni. to otrzymają napój z wrzątku i karę bolesną. A ci. 71 Powiedz: "Czy będziemy wzywać. poza Bogiem. choć towarzysze wzywają go ku drodze prostej: 144 . Powiedz: "Ja nie jestem dla was opiekunem! 67 Ka da wieść ma oznaczony czas i wy niebawem się dowiecie!" 68 A kiedy widzisz tych. którzy się pogrą ają w gadaninie w przedmiocie Naszych znaków. zagubionego na ziemi. nie cią y w niczym obowiązek ądania rachunku. co uczyniła. co nie mo e nam przynieść korzyści ani te nie mo e nam zaszkodzić? I czy zawrócimy . którego skusili szatani. A jeśli szatan sprawi. co sobie zarobili. to. ani orędownika! I gdyby ona nawet zaofiarowała jakąkolwiek zamianę. eby dusza ich nie została zatracona za to. e zapomnisz. za to. którzy zostaną skazani na zatracenie. to odwróć się od nich. którzy wzięli sobie swoją religię za grę i zabawę! Zwiodło ich ycie tego świata! I napominaj przy jego pomocy. lecz tylko napominania.kiedy ju prowadził nas Bóg drogą prostą podobnie jak ten. to nie zostanie od niej przyjęta. Nie będzie miała poza Bogiem ani opiekuna. nie pozostawaj z ludźmi niesprawiedliwymi! 69 I na tych. dopóki oni nie pogrą ą się w jakiejś innej rozmowie.

droga Boga . co jest skryte i co jest jawne! On jest Mądry. to z pewnością będę w liczbie błądzących!" 78 A kiedy zobaczył słońce wschodzące. powiedział: "To jest mój Pan!" Ale kiedy zniknął na zachodzie. którzy posiadają pewność w wierze.Przyjdź do nas!?" Powiedz: "Zaprawdę. Świadomy! 74 Oto powiedział Abraham do swego ojca Azara: "Czy ty bierzesz sobie bałwany za bogów? Ja widzę ciebie i twój lud w jawnym błędzie!" 75 I tak My pokazaliśmy Abrahamowi królestwo niebios i ziemi. do którego wszyscy zostaniecie zebrani! 73 On jest Tym. który stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie! W dniu. aby był on między tymi. kiedy On powie: "Bądź!". powiedział: "To jest mój Pan! On jest największy!" 145 . zobaczył gwiazdę i powiedział: "To jest mój Pan!" A kiedy ona zaszła na zachodzie. kiedy zadmą w trąbę! On zna to. to się staje! Jego słowo jest prawdą! Do Niego nale y królestwo Dnia. powiedział: "Jeśli mój Pan nie poprowadzi mnie drogą prostą. którzy zachodzą. on powiedział: "Ja nie kocham tych.to droga prosta! I rozkazano nam poddać się całkowicie Panu światów!" 72I rozkazano nam: "Odprawiajcie modlitwę i bójcie się Jego!" On jest Tym." 77 A kiedy zobaczył księ yc wschodzący. 76 A kiedy okryła go ciemna noc.

kogo chcemy. chyba e czegoś innego zechce mój Pan. którzy czynią dobro! - 146 . Hioba. skoro On wprowadził mnie na drogę prostą? Ja nie boję się tego. i ci. który stworzył niebiosa i ziemię. którzy dodają współtowarzyszy!" 80 I jego lud wdał się z nim w dysputę. Salomona. jeśli wy posiadacie jakąś wiedzę?" 82 Ci. Moj esza i Aarona .Lecz kiedy ono zaszło. Mój Pan obejmuje wiedzą ka dą rzecz! Czy wy się nie zastanowicie?! 81 Jak bym ja się miał bać tego. czemu On nie zesłał adnej władzy nad wami? Więc która z dwóch partii zasługuje na większe bezpieczeństwo.w ten sposób płacimy tym. On powiedział: "Czy chcecie prowadzić ze mną dysputę w sprawie Boga. 83 Taki jest Nasz dowód. posiadają prawdziwe bezpieczeństwo i są na drodze prostej. Zaprawdę. kiedy wy nie boicie się dodawać Bogu za współtowarzyszy tego. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. ka dego poprowadziliśmy drogą prostą. jako prawdziwie wierzący. a z jego potomstwa: Dawida. ja nie jestem z liczby tych. Józefa. którzy nie ubierają swojej wiary w niesprawiedliwość. powiedział: O ludu mój! Ja nie jestem winien tego. I Noego poprowadziliśmy drogą prostą. twój Pan jest mądry. którzy wierzą. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. który daliśmy Abrahamowi przeciw jego ludowi! My wywy szamy stopniami. e wy Jemu dodajecie współtowarzyszy! 79 Oto skierowałem swoje oblicze ku Temu. wszechwiedzący! 84 I darowaliśmy mu Izaaka i Jakuba.

co uczynili. stwierdzająca prawdziwość tego. i Jana. I ty postępuj po tej drodze prostej! Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. kiedy powiedzieli: "Bóg nie zesłał człowiekowi niczego!" Powiedz: "Kto zesłał Księgę. 88 To jest droga Boga. błogosławiona. Jezusa i Eliasza . Jonasza i Lota .wszystkich wywy szyliśmy ponad światy! 87 A spośród ich ojców i ich potomstwa. ukazując lub skrywając wiele? Wy przecie nauczyliście się tego. to My ju powierzyliśmy je ludziom. którym daliśmy Księgę. aby się zabawiali w pustej gadaninie! 92 To jest Księga. i Al-Jasa.85 i Zachariasza. którzy nie będą niewiernymi. to daremne byłoby dla nich to. co zostało przed nią zesłane. kogo chce ze Swoich sług. ani wasi ojcowie. których Bóg poprowadził drogą prostą. abyś ostrzegał Matkę miast 147 . 90 To są ci.potem zostaw ich. ani wy. mądrość i proroctwo. którą zesłaliśmy. którą wy sporządzacie na zwojach pergaminu. Jeśli jednak oni nie uwierzą w nie. To jest tylko napomnienie dla światów!" 91 Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. którą On prowadzi.oni wszyscy są z liczby cnotliwych 86 i Isma`ila." Powiedz: "Bóg. jak i spośród ich braci wybraliśmy niektórych i poprowadziliśmy ku drodze prostej . 89 To są ci. czego nie wiedzieliście. z którą przyszedł Moj esz jako światłem i drogą prostą dla ludzi. A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy. .

którzy wierzą w ycie ostateczne. co zesłał Bóg!" Gdybyś mógł widzieć niesprawiedliwych przebywających w otchłaniach śmierci i aniołów z wyciągniętymi rękami: "Wyprowadźcie wasze dusze! Dzisiaj otrzymacie zapłatę . którzy się wokół niej znajdują. 95 Zaprawdę. tak jak was stworzyliśmy po raz pierwszy. Ci. który uczynił dla was gwiazdy. czym was obdarzyliśmy. abyście kierowali się według nich 148 . co uznawaliście. Zerwały się więzy między wami i oddaliło się od was to. których uznaliście za waszych współtowarzyszy. i pozostawiliście poza waszymi plecami to.a nic mu nie zostało objawione i który mówi: "Ja ześlę coś podobnego do tego.i tych. i pęka ziarno i pestka. 93 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. który wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu? Albo który mówi: "Zostało mi objawione!" . On wyprowadza ywe z martwego i On wyprowadza martwe z ywego. a słońce i księ yc . On uczynił noc odpoczynkiem.karę poni enia za to. Wszechwiedzącego! 97 On jest Tym. Oto wasz Bóg! Jak e mo ecie być odwróceni?! 96 On rozcina niebo dla jutrzenki. My nie widzimy przy was orędowników.podstawą liczenia. wierzą w nią i będą pilnie przestrzegać swojej modlitwy. i mówiliście nieprawdę przeciw Bogu i wynosiliście się dumnie ponad Jego znaki!" 94 Wy przyszliście do Nas pojedynczo. Bóg sprawia. To jest ustanowienie Potę nego.

i dzięki niej wyrastają wszelkie rośliny. Przedstawiliśmy wyraźnie znaki dla ludzi. wasz Pan! Nie ma boga. lecz On dosięga spojrzenia. Z nich wyprowadziliśmy zieleń. którzy pojmują. a z palmy daktylowej kiście daktyli nisko zwisających. i ogrody winnej latorośli. drzewa oliwne i drzewa granatu. Popatrzcie na ich owoce. w tym są znaki dla ludzi. podobne do siebie i niepodobne.w ciemnościach . Świadomy! 149 . a potem przygotował wam pewne miejsce przebywania i pewne miejsce schronienia. Przedstawiliśmy wyraziście znaki dla ludzi. którzy wiedzą! 98 On jest Tym. Stwórca ka dej rzeczy! Więc czcijcie Go! On jest poręczycielem ka dej rzeczy! 103 Nie dosięgają Go spojrzenia. a potem ziarna skupione w kłosach. I fałszywie przypisali Mu synów i córki.przecie On nie miał wcale towarzyszki?! On stworzył ka dą rzecz i On o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 102 Oto wasz Bóg. a przecie On je stworzył. On jest Przenikliwy.na lądzie i na morzu. co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 101 Stwórca niebios i ziemi! Jak e On mógłby mieć syna . i powstaliście z jednej duszy. którzy wierzą! 100 A jednak oni przypisali Bogu d iny jako współtowarzyszy. Niech Mu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to. który sprawił. który spuścił z nieba wodę. jak tylko On. bez adnej wiedzy. gdy one owocują i kiedy dojrzewają! Zaprawdę. 99 On jest Tym.

eby nie zniewa ali Boga przez wrogość. My nie uczyniliśmy ciebie stró em nad nimi ani ty nie jesteś dla nich opiekunem. e jeśli przyjdzie do nich jakiś znak. aby oni mówili: "Ty je badałeś!" . Potem do ich Pana powrócicie! I On obwieści im to. co czynili! 109 Oni przysięgali na Boga najbardziej uroczystymi przysięgami.i abyśmy mogli wyjaśnić to ludziom. 105 I w ten sposób ukazujemy jasno znaki. widzi dla siebie samego. co ci objawił twój Pan: Nie ma boga.104 Otrzymaliście jasne dowody od waszego Pana. jego dzieło. jako e oni nie uwierzyli w to od razu. W ten sposób upiększyliśmy ka demu narodowi. Kto widzi jasno. i gdybyśmy zebrali wszystkie rzeczy przed ich oczyma. 150 . to z pewnością w niego uwierzą! Powiedz: "znaki znajdują się tylko u Boga!" Lecz po czym poznacie. 111 A gdybyśmy nawet zesłali do nich aniołów i gdyby przemówili do nich umarli. My pozostawiamy ich. nieświadomie. błąkających się na oślep w ich oporze. e kiedy przyjdą do nich znaki. którzy wiedzą. to przeciw sobie samemu. to oni by nie uwierzyli. a kto jest ślepy. których oni wzywają poza Bogiem. jak tylko On!" I odwróć się od bałwochwalców! 107 Gdyby zechciał Bóg. 106 Idź za tym. Ja nie jestem dla was stró em. to oni nie dodawaliby Jemu współtowarzyszy. oni nie uwierzą? 110 My odwrócimy ich serca i ich spojrzenia. 108 Nie poni ajcie tych.

co wam jest zakazane. jeśli wierzycie w Jego znaki! 119 I czemu nie jecie tego. to oni by tego nie uczynili. którzy idą drogą prostą! 118 Jedzcie z tego. co oni wymyślają! 113 I niech skłaniają się ku temu serca tych. nad czym wspomniano imię Boga. Oni postępują tylko za mniemaniem i tylko zgadują: 117 Zaprawdę twój Pan najlepiej wie. co zdobywają! 114 Czy będę ądał jako sędziego kogoś innego ni Boga? On jest Tym. i niech zdobywają to. i ona jest zesłana od twego Pana w całej prawdzie. i to. Ale gdyby zechciał twój Pan.szatanów spośród ludzi i d inów: jedni drugim podszeptują ozdobne słowa dla oszukania. On zna najlepiej tych. 112 I w ten sposób ka demu prorokowi wyznaczyliśmy jakiegoś wroga . wiedzą. nad czym zostało wymienione imię Boga? On przecie wyjaśnił wam szczegółowo. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. On jest Słyszący. którym daliśmy Księgę. i niech znajdują w tym zadowolenie. Zostaw ich więc. 151 . to oni sprowadzą ciebie z drogi Boga. którzy są na ziemi. Nikt nie jest w stanie zmienić Jego słów. kto błądzi schodząc z Jego drogi. Lecz większość z nich nie jest świadoma. Nie bądź więc wśród wątpiących! 115 Spełniło się słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. Ci. Wszechwiedzący! 116 Jeśli posłuchasz większości tych.chyba eby zechciał Bóg. który zesłał wam Księgę wyjaśniającą szczegółowo.

co czynili. mówią: "My nie uwierzymy. twój Pan jest mądry. udręczoną. aby się z wami sprzeczali. co oni zarobili. wielu błądzi z drogi." Bóg wie najlepiej. a kogo chce sprowadzić z drogi.prosta! My przedstawiliśmy wyraźnie znaki ludziom. Lecz oni knują podstępy przeciw sobie samym i nie są tego świadomi. dosięgnie niebawem poni enie przed Bogiem i cierpienie straszne za to. tym. to z pewnością będziecie bałwochwalcami! 122 Czy ten. Ale jeśli ich posłuchacie. z których nie mo e wyjść? Podobnie upiększano niewiernym to. którzy sobie przypominają. będzie zapłacone za to. Tych. którzy popełnią grzech. nad czym nie wymieniono imienia Boga ! Na pewno byłoby to bezbo nością! I zaprawdę.z wyjątkiem tego. jak gdyby on chciał wznieść się do nieba.jest podobny do tego. opowiadając wam N as z e 152 . Jedni z nas posługiwali się drugimi i doszliśmy do kresu. kiedy On zgromadzi wszystkich: "O zgromadzenie d inów! Zbyt wiele uczyniliście dla ludzi. kto był martwy i My daliśmy mu ycie. 128 W Dniu. Zaprawdę. 0 zgromadzenie d inów i ludzi! 130 Czy nie przychodzili do was posłańcy spośród was . 121 Nie jedzcie tego. co oni uczynili. wszechwiedzący! 129 W ten sposób My dajemy władzę jednym niesprawiedliwym nad drugimi za to. rozszerza j ego pierś dla islam u . ." Zaprawdę. aby szedł z nim między ludzi . 123 W ten sposób uczyniliśmy w ka dym mieście jego mo nych grzesznikami. 124 A jeśli przyjdzie do nich jakiś znak. gdzie ma umieścić Swoje posłanie. który Ty nam wyznaczyłeś. przez swoje namiętności. którzy nie wierzą. 126 To jest droga twojego Pana . " On powie: "Ogień to wasze miejsce schronienia! Wy tam będziecie przebywać na wieki. i knuli podstępne działania. i uczyniliśmy dla niego światło. W ten sposób Bóg daje odczuć swój gniew tym. twój Pan najlepiej zna przestępców! 120 Poniechajcie grzechu zewnętrznego i wewnętrznego! Zaprawdę. czyni jego pierś ciasną.. 127 On jest ich opiekunem za to. kto znajduje się w ciemnościach. którzy zgrzeszyli. chyba e Bóg zechce inaczej. dopóki nie będzie nam dane to. Wtedy ich przyjaciele spośród ludzi będą mówili : "Panie nasz. do czego zostaliście zmuszeni. co czynili . 125 Kogo Bóg chce prowadzić drogą prostą. aby mogli tam knuć podstępy. co zostało dane posłańcom Boga. bez wiedzy! Zaprawdę. szatani nakłaniają swoich popleczników. Oni będą mieli siedzibę pokoju u swego Pana .

Kiedy one owocują. co uczynili . On jest mądry. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia!" 136 Oni przeznaczają Bogu pewną część z tego. A jeśli ono będzie martwe. aby ich zniszczyć i zaciemnić im ich religię . lecz nie bądźcie rozrzutni! Zaprawdę. którzy zabijają swoje dzieci. I to. co oni opisują. 131 Tak jest. co jest przeznaczone dla Boga. co jest dla ich współtowarzyszy. jeśli On zechce. Jak e złe jest ich rozumowanie ! 137 W ten sposób ich współtowarzysze fałszywie upiększają wielu bałwochwalcom za bijanie dzieci. I składajcie nale ną daninę w dniu niwa. Jedzcie z ich owoców. co oni wymyślali! 139 Oni mówią: "To. ponieśli stratę przez głupotę i przez nieświadomość. i zwierzęta.tak oni twierdzą a to jest dla naszych współtowarzyszy!" Lecz to. co oni wymyślają! 138 Oni powiedzieli: . kiedy ich mieszkańcy są beztroscy. czym zechce.Te trzody i te zasiewy są zakazane. On nie kocha rozrzutników! 153 . I drzewa palmy daktylowej. to. nie dochodzi do Boga . których grzbiety są zakazane. kogo my zechcemy . Oni zakazali tego. dochodzi do ich współtowarzyszy. to oni będą w tym współuczestnikami . Oni zbłądzili I nie są prowadzeni drogą prostą. ' . A gdyby zechciał Bóg. 141 On jest Tym. a to. co jest w brzuchu tych zwierząt. to was usunie i zastąpi.znaki i ostrzegając was przed spotkaniem tego oto waszego Dnia?" Oni powiedzą: "My świadczyliśmy przeciwko sobie samym!" Z wiodło ich ycie na tym świecie i oni zaświadczyli przeciwko sobie samym. jest władcą miłosierdzia . co wam zostało obiecane. ja działam! I niebawem się dowiecie. nie mające ich. podobne do siebie i niepodobne. e zrodziliście się z potomstwa innego ludu . co On sprawił. Niebawem zapłaci im On za to. będzie się nimi ywił tylko ten. kto osiągnie ostateczną siedzibę! Zaprawdę. i wyrosły ogrody mające drewniane kraty. wszechwiedzący! 140 Ci. wymyślając kłamstwo przeciwko Bogu. który sprawił. nad którymi nie wymieniono imienia Boga. ł drzewa oliwne. I jest zakazane dla naszych on." To wszystko jest zmyślane przeciwko Bogu! On zapłaci im za to. 134 Zaprawdę. z pewnością nadejdzie ! I nie jesteście w stanie tego udaremnić ! 135 Powiedz: "O ludu mój ! Działajcie według waszych mo liwości. poniewa twój Pan nigdy nie niszczy miast niesprawiedliwie. co przydzielił im Bóg. tak jak sprawił.z plonów pola i z trzód I mówią: "To jest dla Boga! . Twój Pan nie zaniedbuje tego.tak oni twierdzą i zwierzęta.. co czynicie! 133 Twój Pan jest boga ty. i wyrosło . i drzewa granatu. to oni by tego nie uczynili ! Pozostaw ich więc. i zbo a dające ró ne po ywienie . e byli nie wiem y m i . Jest czyste dla naszych mę czyzn. 132 Dla wszystkich są stopnie stosownie do tego.

to nie dodawalibyśmy współtowarzyszy. i im i nie przybli ajcie się do czynów szpetnych. ani do jawnych spośród nich. nic będąc ani buntownikiem. czy te dwóch osobników eńskich ? Czy te to. Podobnie o kłamstwo oskar ali ci t którzy byli przed nimi. które słu ą do przenoszenia cię aru. ani te nasi ojcowie.bo to jest obrzydliwe . A kto został zmuszony. kiedy Bóg wam to nakazał? ' . w co zaopatrzy! was Bóg . nie zabijajcie swoich dzieci z biedy . co mi zostało objawione. 150 Powiedz: Przedstawcie waszych świadków. bez wszelkiej wiedzy ? Zaprawdę.parami: z owiec . e Bóg tego zakazał! " A jeśli oni nawet zaświadczą. Zaprawdę. co noszą ich grzbiety.dwie i z kóz . i nie postępujcie za krokami szatana! On jest przecie dla was wrogiem jawnym ! 143 Osiem . I nie zakazywali byśmy niczego. które są przeznaczone na rzeź. co jest martwe. co mieszczą w sobie łona dwóch osobników eńskiego rodzaju? Obwieście mi. I z krów i owiec . co się zmieszało z ich kośćmi .142 Wśród waszych trzód są takie. albo rozlanej krwi.dwoje . niczego zakazanego dla człowieka w jego po ywieniu z wyjątkiem tego. zakazaliśmy wszelkiego zwierzęcia posiadającego pazury. My jesteśmy prawdomówni ! 147 Jeśli więc oni będą ciebie uwa ać za kłamcę.d woje i spośród krów . co zostało zło one na ofiarę czemuś innemu ni Bogu . z pełną wiedzą. Jedzcie z tego. z wyjątkiem tego. bądźcie dobrzy względem swoich rodziców. którzy przyjęli judaizm. Powiedz: Czy posiadacie jakąś wiedzę? Poka cie j ą nam ! Wy postępujecie tylko za przypuszczeniem Jedynie zmyślacie kłamstwo! " 149 Powiedz: Do Boga nale y dowód przekonywający.zakazaliśmy im tłuszcz. Tak za płaciliśmy im za ich z buntowanie się . Powiedz: "Czy on zakazał obu osobników męskich czy te obu osobników eńskich? Czy te to. 154 . 148 Będą mówić ci. to podprowadziłby was wszystkich " drogą prostą. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych ! 145 Powiedz: "Ja nie znajduję w tym.albo tego. i takie. litościwy!" 146 A tym. którzy dodawali współtowarzyszy: Gdyby Bóg zechciał. ani do ukrytych.dwie. którzy zaświadczą. I zakosztowali Naszego srogiego gniewu. Powiedz: "Czy On zakazał dwóch osobników męskich. albo mięsa świni . którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. to. twój Pan jest przebaczający. jeśli jesteście prawdomówni!" 144 A spośród wielbłądów . kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu. którzy nie wierzą w ycie ostateczne ! Oni dają równych swojemu Panu! Powiedz: 151 "Pozwólcie! J a wam wyrecytuję to. to ty nie zaświadczaj razem z nimi! Nie postępuj za namiętnościami tych.M y dam y zaopatrzenie i wam. ich wnętrzności oraz tego. ł gdyby On zechciał. zaprawdę. aby wprowadzić ludzi w błąd . lecz Jego srogi gniew nie będzie odwrócony od ludu grzeszników. Kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. czego zakazał wam wasz Pan : Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy. to powiedz: " Wasz Pan jest władcą wszechobejmującego miłosierdzia. co mieszczą w sobie łona dwóch osobników eńskich? Czy wy by liście świadkami . ani przestępcą.

będziecie bogobojni!" 154 Następnie daliśmy Księgę Moj eszowi." 157 I abyście nie mówili: "Gdyby nam została zesłana Księga. i oni się odwrócili! 158 Czy oni oczekują. doznacie miłosierdzia! 156 Abyście nie mówili: Księga została zesłana tylko dwom społecznościom przed nami i my nie dbaliśmy o to. to bądźcie sprawiedliwi. Oto co wam nakazał Bóg! Być mo e. Postępujcie WIĘC za mą i bójcie się Boga! Być mo e. jako religii prawdziwej społeczności religijnej Abrahama . potem On im obwieści to. Być mo e. będziecie rozumni! 152 I zbli ajcie się do majątku sieroty jedynie z tym. I dawajcie pełną miarę i wagę .nie zabijajcie nikogo . kto za kłamstwo uznaje znaki Boga i odwraca się od nich? . e do nich przyjdą aniołowie albo e przyjdzie do nich ich Pan. co oni czynili. A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. i miłosierdzie. Ich sprawa nale y tylko do Boga." A przecie otrzymaliście jasny dowód od waszego Pana i drogę prostą. i jako wyjaśnienie dla ka dej rzeczy. i jako drogę prostą i miłosierdzie. nie pomo e duszy Jej wiarą. aby one nie oddzieliły was od Jego drogi Oto co nakazał wam Bóg! Być mo e. kto przyjdzie ze złym czynem. dopełnienie dla czyniącego dobro. albo e przyjdą pewne znaki twego Pana? W tym Dniu. co jest lepsze. nie jesteś wraz z nimi odpowiedzialny i oni rozdzielili swoją religię . Pana światów! 155 . dopóki nie osiągnie wieku dojrzałego. jest błogosławiona . I oni nie doznają niesprawiedliwości! 161 Powiedz: Oto poprowadził mnie mój Pan ku drodze prostej. kiedy ju przyjdzie znak od twego Pana. skoro ona nie uwierzyła przedtem I nie zyskała sobie w swojej wierze czegoś dobrego . My zapłacimy niebawem złą karą tym.tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem. według słuszności . 160 Ten. Powiedz: "Oczekujcie! My te będziemy oczekiwać!" 159 Zaprawdę. jak tylko według jej mo liwości. My nie nakładamy niczego na adną duszę. co oni pilnie studiowali. " 162 Powiedz: "Zaprawdę. i stali się sektami. otrzyma jako zapłatę tylko równowartość. moje ycie I moja śmierć . I wypełniajcie przymierze Boga! Oto co On wam nakazał ! Być mo e. wy się zastanowicie! 153 To jest Moja droga prosta! Postępujcie więc po niej i nie chodźcie po innych drogach. prawdziwie pobo nego . kto przyjdzie z dobrym czynem.nale ą do Boga. którzy się odwracają od Naszych znaków za to. otrzyma w nagrodę dziesięć jemu podobnych. moja modlitwa moje praktyki religijne . A kiedy mówicie . nawet jeśliby to był krewny. to bylibyśmy na prostszej drodze ani eli oni. a ten. oni uwierzą w spotkanie ze swoim Panem! 155 A ta Księga. On nie był z liczby bałwochwalców. którą zesłaliśmy.

. On jest przebaczający. aby doświadczyć was w tym. Potem do waszego Pana powrócicie! Wtedy On obwieści wam to. 165 On jest Tym. którzy się poddali całkowicie. twój Pan jest szybki w karaniu! Zaprawdę. w czym wyście się ró nili. który uczynił was namiestnikami na ziemi i wyniósł jednych z was ponad drugim.Czy będę szukał jakiegoś innego Pana ani eli Bóg?! On jest Panem wszelkiej rzeczy!" Ka da dusza zarabia tylko dla siebie I me poniesie niosąca cię ar cię aru drugiej . Zaprawdę. litościwy! 156 . według stopni. co On wam dał. T o mi zostało nakazane I Ja Jestem pierwszym z tych.163 On nie ma adnego współtowarzysza. 164 Powiedz: .

będą szczęśliwi. których szale będą lekkie. Lam. 2 To jest Księga zesłana tobie . poniewa nie byliśmy nieobecni! 8 A waga w tym Dniu jest prawdą: ci. 10 My umocniliśmy was na ziemi i przygotowaliśmy na niej dla was środki do ycia. byliśmy niesprawiedliwi!" 6 Wtedy My. stracili swoje dusze. Mim.Al-A'Raf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif.niech ona nie budzi w twojej piersi adnej udręki abyś przez nią ostrzegał i jako napomnienie dla wierzących. których szale będą cię kie. i z pewnością będziemy pytać tych. z pewnością. do których zostali posłani. Jak e mało wy dziękujecie! 157 . którzy zostali posłani! 7 Wtedy My powiemy im z pełną wiedzą. i nie postępujcie za opiekunami poza Nim! Jak e mało wy sobie przypominacie! 4 A ile miast wytraciliśmy?! Nasza srogość przychodziła na nie nocą albo w czas południowego odpoczynku. dlatego e byli niesprawiedliwi względem Naszych znaków.Wzniesione Krawędzie . 3 Idźcie za tym. 9 a ci. 5 A kiedy przychodziła na nich Nasza srogość. Sad. będziemy pytać tych. co wam zostało zesłane od waszego Pana. ich okrzykiem były tylko słowa: "Zaprawdę.

którzy pójdą za tobą. Ty stworzyłeś mnie z ognia. z czego chcecie. skoro tobie nakazałem?" Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego. 12 Bóg powiedział: "Co tobie przeszkodziło. i Ty mnie skazałeś na błądzenie. postanawiam czyhać na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej. Ja z pewnością zapełnię Gehennę!" 19 "A ty." 13 Powiedział: "Uchodź stąd! Nie tobie nale y być dumnym tutaj! Wychodź więc! Ty jesteś wśród upokorzonych." 16 Powiedział: "Za to.11 My stworzyliśmy was. z prawej i z lewej strony i Ty większości z nich nie znajdziesz wdzięcznymi. odrzucony! Tymi spośród nich. bo oboje znajdziecie się wśród niesprawiedliwych!" 158 . a jego stworzyłeś z gliny. potem powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!" Oni oddali pokłon. którym dano zwłokę. z wyjątkiem Iblisa. Adamie! Zamieszkaj z twoją oną w Ogrodzie! Jedzcie obydwoje." 18 Powiedział: "Uchodź stąd. potem was ukształtowaliśmy. e się nie pokłoniłeś. kiedy oni będą wskrzeszeni!" 15 Powiedział: "Jesteś wśród tych." 14 Powiedział: "Daj mi zwłokę do Dnia. wzgardzony. ale nie zbli ajcie się do tego drzewa. którzy się pokłonili. 17 Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu. on nie był wśród tych.

aby zakrywało waszą nagość." 21 I przysięgał im obojgu: "Jestem dla was dobrym doradcą!" 22 I doprowadził ich do upadku przez oszukaństwo. I jeśli Ty nam nie przebaczysz. " 26 O synowie Adama! My zesłaliśmy wam ubranie. Takie są znaki Boga. to zapewne będziemy wśród stratnych!" 24 Powiedział: "Uchodźcie! Będziecie wrogami jedni dla drugich. Wtedy wezwał oboje ich Pan: "Czy nie zakazałem wam tego drzewa? I czy wam nie mówiłem. abyście się nie stali aniołami lub istotami nieśmiertelnymi. oni sobie przypomną! 27 O synowie Adama! 159 . Być mo e. z zamiarem ukazania im ich nagości. na niej będziecie umierać i z niej będziecie wyprowadzeni.do pewnego czasu. która była dla nich skryta. Na ziemi będzie wasze stałe miejsce przebywania i u ywanie ycia . e szatan jest dla was wrogiem jawnym?!" 23 Oni oboje powiedzieli: "Panie nasz! Uczyniliśmy niesprawiedliwość samym sobie. i powiedział: "Zakazał wam wasz Pan tego drzewa tylko dlatego.20 I szatan zwiódł ich na pokuszenie. i ozdoby. A kiedy oni skosztowali z tego drzewa. i jeśli nie oka esz nam Swego miłosierdzia. ujrzeli swoją nagość i zaczęli zszywać dla siebie liście z Ogrodu. lecz szata bogobojności jest lepsza." 25 I powiedział: "Na niej będziecie yć.

ale nie trwońcie! Zaprawdę. to mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał.on i jego plemię tam. zdejmując z nich ubiór.Niech was nie skusi szatan. którzy nie wierzą! 28 A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny. jak wówczas gdy wyprowadził waszych rodziców z Ogrodu." 30 On poprowadził część z was drogą prostą." W ten sposób przedstawiamy wyraźnie Nasze znaki dla ludzi. czego nie wiecie?" 29 Powiedz: "Mój Pan nakazał to. e są prowadzeni drogą. którzy uwierzyli w yciu na tym świecie. które On przygotował dla Swoich sług. jak i dobre rzeczy pochodzące z Jego zaopatrzenia?" Powiedz: "One w Dniu Zmartwychwstania będą nale eć wyłącznie do tych. skąd wy ich nie widzicie. by im ukazać ich nagość. Oto oni wzięli sobie szatanów za opiekunów. 160 . Zwracajcie twarze w ka dym miejscu modlitwy i wzywajcie Go. co słuszne. i sądzą. wy do Niego powrócicie. prostą. Czy będziecie mówić na Boga to. Bóg nie kocha rozrzutników! 32 Powiedz: "Któ uznał za zakazane ozdoby Boga. 31 O synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na ka de miejsce modlitwy! Jedzcie i pijcie. wyznając szczerze Jego religię! Tak jak On dał wam początek. którzy wiedzą. On przecie widzi was . Oto My uczyniliśmy szatanów opiekunami tych. Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. a część znalazła się w zabłądzeniu." Powiedz: "Zaprawdę. zamiast Boga.

Kiedy przyjdzie ich termin. i tego. 161 . którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i wbili się ponad nie w dumę." 34 Ka dy naród ma swój wyznaczony czas. ebyście mówili przeciw Bogu." I oni zaświadczą przeciwko samym sobie. i byli niewiernymi. powiedzą im: "Gdzie są ci. ebyście dodawali Bogu za współtowarzyszy to. d inów i ludzi. to oni nie potrafią ani go opóźnić. 37 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. czemu nie została przekazana adna władza.w ogień!" Za ka dym razem. to ci. których wzywaliście poza Bogiem?" Oni powiedzą: Odeszli od nas. będą w nim przebywać na wieki.33 Powiedz: "Mój Pan zakazuje tylko czynów szpetnych. kiedy wchodzi jakiś naród. A kiedy przyjdą do nich Nasi posłańcy. czego nie wiecie. choćby o jedną godzinę. jawnych i skrytych . opowiadając wam Moje znaki. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu. 35 O synowie Adama! Kiedy przyjdą do was posłańcy spośród was. 38 On powie: "Wejdźcie między narody.grzech i gwałt są bezprawiem i tego. którzy byli bogobojni i czynili dobre dzieła. nie odczują strachu i nie będą zasmuceni! 36 A ci. albo ten. będą mieszkańcami ognia. aby ich zabrać. kto za kłamstwo uznaje Nasze znaki? Tych dosięgnie ich los zapisany w księdze. które ju przeminęły przed wami . ani te przesunąć go naprzód.

Z pewnością posłańcy naszego Pana przyszli z prawdą!" Będzie im ogłoszone: "Oto dla was Ogród. gdyby nie poprowadził nas Bóg. I oni będą mówić: "Chwała niech będzie Bogu. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i ponad nie dumnie się wywy szyli. dopóki wielbłąd nie przejdzie przez igielne ucho. coście czynili!" 44 I mieszkańcy Ogrodu będą wołać do mieszkańców ognia: "Przekonaliśmy się. 162 . W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym! 42 A ci.przeklina swój siostrzany naród. a kiedy się tam zbiorą wszyscy razem. to ostatni z nich będzie mówił do pierwszego: "Panie nasz! To oni sprowadzili nas z drogi. dany wam w dziedzictwo za to. dla tych. Zakosztujcie więc kary za to. i prawdą jest to. oni tam będą przebywać na wieki. jak tylko na miarę jej mo liwości oni będą mieszkańcami Ogrodu. jaka się tam jeszcze znajduje. . Pod nimi będą płynąć strumyki.My nie obcią amy adnej duszy więcej. co zyskaliście!" 40 Zaprawdę. daj im więc podwójną karę ognia!" On powie: "Niech będzie dla ka dego podwójna. lecz wy nie wiecie!" 39 I powiedział pierwszy do ostatniego: "Wy nie macie adnej wy szości nad nami. który poprowadził nas do tego! Nie bylibyśmy w stanie pójść drogą prostą. 43 My usuniemy z ich piersi wszelką zawiść. W ten sposób My płacimy grzesznikom! 41 Dla nich Gehenna będzie miejscem wypoczynku. którzy wierzą i pełnią dobre dzieła . nie będą otwarte bramy nieba i nie wejdą oni do Ogrodu. a nad nimi będą zasłony.

i Bóg nie dosięgnie ich Swoim miłosierdziem? "Wejdźcie do Ogrodu! Nie będziecie się niczego obawiać i nie będziecie się smucić!" 50 I mieszkańcy ognia będą wołać do mieszkańców Ogrodu: "Wylejcie na nas trochę wody albo coś z tego. oni mówią: "Panie nasz! Nie umieszczaj nas z ludem niesprawiedliwych!" 48 Mieszkańcy wzniesionych krawędzi będą wołać do niektórych ludzi. Czy wy te przekonaliście się.nad tymi. z czego byliście dumni!" 49 A czy tamci to nie są ci. coście nagromadzili. którzy odwracają od drogi Boga. którzy chcą uczynić ją krzywą i którzy nie wierzą w ycie ostateczne!" 46 Między nimi jest zasłona. co obiecał wam wasz Pan?" Oni powiedzą: "Tak!". a na wzniesionych krawędziach . Wtedy herold ogłosi wśród nich: "Przekleństwo Boga nad niesprawiedliwymi! 45 . co do których przysięgaliście.ludzie. chocia bardzo tego pragną. którzy poznają wszystkich po ich znamionach. których poznają po ich znamionach: "Na nic wam się zdało to. Bóg zakazał jednego i drugiego niewiernym. Oni będą wołać do mieszkańców Ogrodu: "Pokój wam!" Oni tam jednak nie wchodzą. 47 A kiedy ich spojrzenia są zwrócone na mieszkańców ognia. 51 tym. 163 . ani to. którzy wzięli sobie swoją religię za zabawę i grę i których zwiodło ycie tego świata. i prawdą jest to." Przeto dzisiaj zapominamy ich.co obiecał nam nasz Pan. w co zaopatrzył was Bóg!" Oni powiedzą: "Zaprawdę.

A kiedy one niosą cię kie chmury. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni. jako drogę prostą i miłosierdzie dla ludzi. My pędzimy je na ziemię martwą 164 . 52 Oto przyszliśmy do nich z Księgą. który pospiesznie za nią podą a. opierając się na wiedzy. kiedy nadejdzie jej wyjaśnienie. powiedzą: "Posłańcy naszego Pana przychodzili z prawdą. którzy przekraczają granice! 56 Nie szerzcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! Wzywajcie Go z obawą i nadzieją! Zaprawdę. A czy my mamy orędowników. miłosierdzie Boga jest bliskie dla ludzi czyniących dobro! 57 On jest Tym. wasz Pan to Bóg. ci. który posyła wiatry jako radosną wieść poprzedzającą Jego miłosierdzie. Słońce. którzy by orędowali za nami? Albo te . którą przedstawiliśmy wyraźnie. co czyniliśmy?" Oni stracili swoje dusze i odsunęło się od nich to. Czy nie do Niego nale y stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Bóg. Pan światów! 55 Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytości! Zaprawdę. On pokrywa nocą dzień. 53 Czy oni oczekują czegoś innego ani eli jej wyjaśnienia? W Dniu. którzy o niej zapomnieli poprzednio. następnie zasiadł na tronie. księ yc i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. czy my będziemy mogli powrócić. co oni wymyślali. 54 Zaprawdę. którzy wierzą. On nie miłuje ludzi.tak jak oni zapomnieli o spotkaniu z tym ich Dniem i odrzucali Nasze znaki. by czynić co innego ni to.

165 . Być mo e. obawiam się dla was kary Dnia Wielkiego!" 60 Powiedziała starszyzna jego ludu: "Zaprawdę. dzięki której powodujemy wzrost wszelkich owoców. wiem od Boga to. Zaprawdę. 63 Czy wy się dziwicie. jak tylko On! Zaprawdę.i spuszczamy przez nie wodę. który jest zły. byli bogobojni? Być mo e. on powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie macie innego boga. aby was ostrzegał i abyście. a w tym. i ty jesteś w błędzie oczywistym!" 61 On powiedział: "O ludu mój! Nie ma we mnie błędu. wy sobie przypomnicie! 58 W dobrym kraju rośliny wyrastają za pozwoleniem Jego Pana. Uratowaliśmy go na statku. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. Ja jestem tylko posłańcem od Pana światów! 62 Ja przekazuję wam posłanie mego Pana i daję wam szczerą radę. a zatopiliśmy tych. Podobnie My wyprowadzamy martwych. dostąpicie miłosierdzia!" 64 Lecz oni uznali go za kłamcę. czego wy nie wiecie. którzy z nim byli. którzy są wdzięczni: 59 I wysłaliśmy Noego do jego ludu. e przyszło do was napomnienie od waszego Pana za pośrednictwem człowieka spośród was. oni byli ludem ślepym! 65 A do ludu Ad posłaliśmy ich brata Huda. my widzimy. wyrastają skąpo. jego i tych. W ten sposób My wyjaśniamy Nasze znaki ludziom.

Czekajcie więc! Ja jestem razem z wami wśród czekających. i tych.ci. e przyszło do was napomnienie od waszego Pana przez człowieka spośród was." 67 On powiedział: "Nie ma we mnie wcale głupoty. którymi ich nazwaliście. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 71 On powiedział: "Spadła ju na was srogość i gniew od waszego Pana. będziecie szczęśliwi!" 70 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas. abyśmy czcili Boga Jedynego i abyśmy pozostawili to. aby was ostrzegał? Przypomnijcie sobie. przez miłosierdzie pochodzące od Nas. którzy nie uwierzyli: "My widzimy twoją głupotę i sądzimy. Przypomnijcie sobie więc dobrodziejstwa Boga! Być mo e.Powiedział on: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga. czym nam grozisz. Czy będziecie sprzeczać się ze mną o imiona. lecz ja jestem posłańcem od Pana światów. co czcili nasi ojcowie? Przynieś nam więc to. i zniszczyliśmy do ostatniego 166 . wy i wasi ojcowie? Nie zesłał im Bóg adnej władzy. jak On uczynił was następcami ludu Noego i obdarzył was wspanialszą budową. jak tylko On! Czy nie mo ecie być bogobojni?" 66 Powiedziała starszyzna z jego ludu . e jesteś z liczby kłamców." 72 I uratowaliśmy go. którzy byli razem z nim. 68 Przekazuję wam posłanie mojego Pana i jestem dla was doradcą godnym zaufania. 69 Czy wydaje się wam dziwne.

którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i którzy nie byli wierzącymi. którzy zostali posłani!" 78 I pochwyciło ich trzęsienie ziemi.do tych spośród nich. w co wy wierzycie!" 77 I oni podcięli pęciny wielbłądzicy. my wierzymy w to. którzy wbili się w dumę do tych. którzy uwierzyli: "Czy wy wiecie. jak On uczynił was następcami po ludzie Ad i przygotował wam mieszkanie na ziemi. 73 I do ludu Samud posłaliśmy ich brata Saliha. Na jej równinach budujecie sobie zamki. szerząc zepsucie! 75 I powiedziała starszyzna z jego ludu . I powiedzieli: "O Salihu! Przynieś nam to. On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga innego ni On! Otrzymaliście jasny dowód od waszego Pana.tych. co obiecujesz. i nie dali posłuchu rozkazowi ich Pana. co zostało przez niego posłane!" 76 Powiedzieli ci. Przeto przypominajcie sobie dobrodziejstwa Boga i nie czyńcie zła na ziemi.ci. jeśli jesteś z tych. Oto wielbłądzica jest dla was znakiem! Pozwólcie jej paść się na ziemi Boga i nie dotknijcie jej adnym złem. tak i rankiem pozostawali w swoich domostwach. którzy się wbili w dumę: "Zaprawdę. którzy byli poni eni . my nie wierzymy w to. bo inaczej pochwyci was kara bolesna!" 74 Przypomnijcie sobie. le ąc piersiami do ziemi. a góry drą ycie jako domy. 79 Wtedy odwrócił się od nich i powiedział: "O ludu mój! 167 . e Salih jest posłany od jego Pana?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę.

z wyjątkiem jego ony. jesteście ludem występnym!" 82 I odpowiedzią jego ludu były tylko słowa: "Wyprowadźcie ich z waszego miasta! To są ludzie. by grozić i odsuwać od drogi Boga tych. Tak." 80 I Lota! Kiedy powiedział on do swego ludu: "Czy będziecie popełniać bezecne czyny. Dawajcie więc pełną miarę i wagę! Nie wyrządzajcie szkody ludziom w ich dobrach! Nie rozprzestrzeniajcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! To jest dla was lepsze. którzy w Niego uwierzyli. którzy szerzyli zepsucie! 168 . którzy się uwa ają za czystych!" 83 I My uratowaliśmy jego i jego rodzinę . 84 I zesłaliśmy na nich deszcz. jeśli jesteście wierzący! 86 Nie czatujcie na ka dej drodze. Popatrz więc. jak niewielu was było i On was pomno ył! I popatrzcie. starając się uczynić ją krzywą! I przypominajcie sobie. jaki był ostateczny koniec tych. jaki był ostateczny koniec grzeszników! 85 I do ludu Median posłaliśmy ich brata Szu`ajba! On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga innego ni On! Otrzymaliście przecie jasny dowód od waszego Pana.Przekazałem wam posłanie mojego Pana i dawałem wam dobrą radę. jakich nie popełnił przed wami aden ze światów? 81 Oto przychodzicie przez namiętność do mę czyzn zamiast do kobiet. lecz wy nie kochacie dobrze doradzających. która była wśród pozostających w tyle.

którzy uwierzyli razem z tobą.87 A jeśli część z was uwierzyła w to. którzy uwa ali Szu`ajba za kłamcę. 92 Ci. i tych. o Szu`ajbie. chyba e tak zechce Bóg. z naszego miasta albo powrócisz do naszej religii!" On powiedział: "Nawet jeśli jej nienawidzimy? 89 Wymyślilibyśmy przeciwko Bogu kłamstwo. Nasz Pan obejmuje wiedzą ka dą rzecz! My zaufaliśmy Bogu! Panie nasz! Rozstrzygnij między nami i między naszym ludem według prawdy! Ty jesteś najlepszym z rozstrzygających!" 90 Powiedziała starszyzna z ich ludu .ci. Nie godzi się nam powracać do niej.to bądźcie cierpliwi. którzy wbili się w dumę: "My wypędzimy ciebie. którzy uwa ali Szu`ajba za kłamcę. to jakby tam nigdy nie mieszkali! ci. którzy nie uwierzyli: "Jeśli pójdziecie za Szu`ajbem. a rozsądzi między nami Bóg. On jest najlepszym z sędziów!" 88 Powiedziała starszyzna z jego ludu . i rankiem znaleźli się w swoich domostwach. ponieśli stratę! 93 Tak więc on odwrócił się od nich i powiedział: "O ludu mój! Ja wam przekazałem posłanie mojego Pana i dawałem wam dobrą radę. a część nie uwierzyła . 169 . jeślibyśmy powrócili do waszej religii. Jak e więc mam się martwić o lud niewiernych!" 94 I nie posłaliśmy proroka do adnego miasta. le ąc piersiami do ziemi. z czym ja zostałem posłany. po tym.ci. to wtedy z pewnością poniesiecie stratę!' 91 I pochwyciło ich trzęsienie ziemi. jak nas Bóg od niej wybawił. nasz Pan.

którego mieszkańcy nie doznaliby ucisku i nieszczęścia . a oni zapomnieli i powiedzieli: "Przecie i naszych ojców dotknęły cierpienie i radość. e Nasza srogość nie dosięgnie ich nocą. Przychodzili do nich posłańcy z jasnymi dowodami. e Nasza srogość nie dosięgnie ich podczas jasności dnia. tak i oni by nie słyszeli? 101 Takie to były te miasta. 96 A jeśliby mieszkańcy tych miast uwierzyli i byli bogobojni. lecz oni nie byli skorzy uwierzyć w to. to moglibyśmy ich dosięgnąć za ich grzechy i moglibyśmy zapieczętować ich serca. 170 . oni się upokorzą! 95 potem zamieniliśmy zło na dobro. którzy odziedziczyli ziemię po jej dawnych mieszkańcach. kiedy się zabawiają? 99 A czy oni są bezpieczni przed zamysłem Boga? Lecz bezpieczni przed zamysłem Boga są tylko ludzie.być mo e." Tak więc pochwyciliśmy ich niespodzianie. Lecz oni uwa ali za kłamstwo. W ten sposób Bóg nakłada pieczęć na serca ludzi niewierzących. przekazujemy tobie o nich pewne opowieści. kiedy będą pogrą eni we śnie? 98 Albo czy mieszkańcy tych miast byli pewni. 102 I nie znaleźliśmy u większości z nich adnego przymierza. 100 Czy nie zostało ukazane tym. i gdybyśmy chcieli. więc pochwyciliśmy ich za to. 97 A czy mieszkańcy tych miast byli pewni. co przedtem uwa ali za kłamstwo. to otwarlibyśmy dla nich z pewnością błogosławieństwa nieba i ziemi. kiedy oni wcale nie przeczuwali. co oni zarobili. którzy stracili.

Przyszedłem do was z jasnym dowodem od waszego Pana. Popatrz więc. i powiedzieli: "Z pewnością otrzymamy nagrodę. i poślij do miast ludzi poszukujących. posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. 103 Następnie. jeśli będziemy zwycięzcami?!" 114 Powiedział: "Tak! I z pewnością znajdziecie się wśród przybli onych!" 171 .natomiast zauwa yliśmy. ja jestem posłańcem od Pana światów! 105 Mam obowiązek mówić o Bogu tylko prawdę. jaki był ostateczny koniec tych. po nich. lecz oni niesłusznie je odrzucili." 113 I przybyli czarownicy do Faraona. to jest czarownik bardzo uczony! 110 On chce was wypędzić z waszej ziemi.jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 107 Wtedy Moj esz rzucił swoją laskę i oto stała się wę em prawdziwym! 108 Potem wyciągnął swoją rękę i oto stała się biała dla patrzących! 109 I powiedziała starszyzna z ludu Faraona: "Zaprawdę. 112 aby przyprowadzili ka dego uczonego czarownika. którzy szerzyli zgorszenie! 104 Powiedział Moj esz: "O Faraonie! Zaprawdę. Odeślij więc ze mną synów Izraela!" 106 Powiedział: "Skoro przyszedłeś z jasnym dowodem. to dostarcz go . Więc co wy zalecacie?" 111 Oni powiedzieli: "Daj mu zwłokę. jemu i jego bratu. e większość z nich to ludzie szerzący zepsucie.

zanim Ja wam pozwoliłem . a fałszywe okazało się to. 118 I ukazała się prawda. Panie nasz ! Wylej na nas cierpliwość 172 . zaczarowali oczy ludzi. potem ka ę was ukrzy ować. przestraszyli ich i zademonstrowali wielkie czarodziejstwo. my zwracamy się ku naszemu Panu! 126Ty się mścisz na nas tylko dlatego. aby wyprowadzić z niego jego mieszkańców. e uwierzyliśmy w znaki naszego Pana. 122Pana Moj esza i Aarona! " 123Powiedział Faraon: "Uwierzyliście w Niego. 120 Czarownicy rzucili się do wybijania pokłonów. co oni czynili. kiedy one do nas przyszły.115 Oni powiedzieli: "O Moj eszu! Albo ty rzucaj. jaki uknuliście w tym mieście. Zaprawdę. 121Powiedzieli: "Uwierzyliśmy w Pana światów. to jest podstęp. 117 I objawiliśmy Moj eszowi: "Rzuć twoją laskę!" I oto ona połknęła to. Lecz niebawem się dowiecie! 124Ka ę uciąć wasze ręce i nogi po przeciwległych stronach. " 125Oni powiedzieli: "Zaprawdę. 119 W ten sposób zostali tutaj zwycię eni i wycofali się poni eni. albo my będziemy rzucali" 116 On powiedział: "Rzucajcie!" A kiedy oni rzucili. co oni oszukańczo uczynili.

kom u chce spośród Swoich sług. a pozostawimy przy yciu ich kobiety.Proście Boga o pomoc i bądźcie cierpliwi ! Zaprawdę. aby mógł zobaczyć. jak wy będziecie działać.. 131Ale kiedy przyszło do nich dobro.127I przyjmij nas jako całkowicie poddanych!" I powiedziała starszyzna ludu Faraona: "Czy ty dopuścisz. My z pewnością nad nimi zatriumfujemy!" 128Powiedział Moj esz do swojego ludu: . a by nas nim oczarować . Ostateczny rezultat nale y do bogobojnych!" 129Oni powiedzieli: "My cierpieliśmy udrękę.być mo e. aby Moj esz i jego lud szerzyli zgorszenie na tej ziemi i porzucili ciebie i twoich bogów?" On powiedział: "My wymordujemy ich synów. oni się opamiętają. oni powiedzieli: " To się nam nale y. Czy nie tak ? ! Ich ptaki złej wró by są u Boga ! Lecz większość z nich nie wie ." A kiedy dosięgło ich zło. aby i krew jako znaki wyraźne . ziemia nale y do Boga ! On daje ją w dziedzictwo." 130I ukaraliśmy lud Faraona latami posuchy i brakiem owoców . jak do nas przyszedłeś. e wasz Pan zniszczy waszego wroga I uczyni was następcami na ziemi. 132Oni powiedzieli: "Jakikolwiek przyniósłbyś nam znak. zanim ty do nas przyszedłeś i po tym." On powiedział: "Mo e być. 173 . my i tak w niego nie uwierzymy!" 133I tak posłaliśmy na nich potop. szarańczę i robactwo. oni według wró by z ptaków przypisali to Moj eszowi i jego ludziom .

Módl się za nami do twego Pana przez przymierze. które On zawarł z tobą! Jeśli odsuniesz od nas ten gniew to my z pewnością uwierzymy i odeślemy z tobą synów Izraela. wszystkie wschody i zachody tej ziemi." On powiedział: "Zaprawdę. I spełniło się bardzo piękne słowo twego Pana na synach Izraela. tak jak oni mają bogów. który musieli osiągnąćoni złamali swoje ślubowanie. którą pobłogosławiliśmy. co oni wznosili . i to. poniewa uznali za kłamstwo Nasze znaki i nie d bali o nie ! 137 I daliśmy w dziedzictwo tym ludziom. za czym oni poszli. 138I przeprowadziliśmy synów Izraela przez morze. którzy byli poni eni. i daremne jest to.Lecz oni wbili się w pychę i stali się I udem grzeszników. 136Tak więc zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich w otchłani morza. co budowali Faraon i jego lud. co oni czynią. 134A kiedy spadła na nich plaga." 135A kiedy odsunęliśmy od nich gniew do kresu. poniewa oni byli cierpliwi! A zniszczyliśmy całkowicie to. Przyszli oni do ludu oddanego całkowicie swoim bo kom i powiedzieli: "O Moj eszu! Uczyń nam boga. jesteście ludem nieświadomym! 139Zostanie bowiem zniszczone to. oni powiedzieli : " O Moj eszu. 140Czy mam szukać dla was jakiegoś boga innego ni Bóg ? który was wyniósł ponad światy?" 174 .

w ten sposób ustalony czas spotkania z jego Panem wynosił czterdzieści nocy. Weź więc to. a pozostawiali przy yciu wasze kobiety. 142Obiecaliśmy Moj eszowi trzydzieści nocy i uzupełniliśmy je dziesięcioma. Poka mi się. 175 . on powiedział : " Panie mój . powiedział: "Niech Tobie będzie chwała! Nawracam się do Ciebie! Ja jestem pierwszym z wierzących!" 144Powiedział: " O Moj eszu! J a wybrałem ciebie ponad wszystkich ludzi dla przekazania Moich posłań i Mojego słowa . co tobie dałem . I powiedział Moj esz swojemu bratu Aaronowi: "Zajmij moje miejsce pośród mego ludu i czyń dobrze. A kiedy przyszedł do siebie. i Moj esz padł ra ony piorunem." A kiedy jego Pan objawił się na tej górze. lecz popatrz na górę ! Jeśli ona stać będzie mocno na swoim miejscu . to ty Mnie zobaczysz. i bądź pomiędzy wdzięcznymi! . obrócił ją w proch. Było to dla was cię kie doświadczenie ze strony waszego Pana. abym Cię mógł zobaczyć!" Powiedział: " Ty Mnie nie zobaczysz. 145I napisaliśmy dla niego na Tablicach napomnienie w ka dym przedmiocie i wyjaśnienie ka dej rzeczy.141I oto wyratowaliśmy was od ludzi Faraona. nie chadzaj drogą ludzi szerzących zgorszenie! " 143A kiedy przyszedł Moj esz na spotkanie w naznaczonym przez Nas czasie i przemówił do niego jego Pan. którzy prześladowali was najgorszą karą: zabijali waszych synów. Weź je z całą mocą i naka twojemu ludowi.

I choćby oni ujrzeli jakikolwiek znak. po ałowali. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i spotkanie z yciem ostatecznym . zasmucony i zagniewany powiedział: "Jak e źle postąpiliście po moim odejściu ! Czy wy chcecie przyśpieszyć rozkaz waszego Pana?" I rzucił Tablice. Czy oni otrzymają zapłatę za coś innego ni za to. jakby prawdziwego. lud mnie poni ył i omal mnie nie zabili ! 176 . to ją przyjmują jako drogę. z pewnością. 147A działania tych. to. Oni uczynią tak dlatego. e za błądzili . pociągając go ku sobie . Powiedział: "Synu mojej matki! Zaprawdę. me uwierzą w niego. 149A kiedy. co czynili? 148I przygotował sobie lud Moj esza . Ja wam poka ę niebawem siedzibę bezbo nych ! 146Odsunę od Moich znaków tych. i powiedzieli: "Jeśli nasz Pan nie zmiłuje się nad nami i nie prze baczy nam . i choćby zobaczyli drogę prawości. to i tak nie przyjmą jej jako drogi. e ten cielec nie mówił z nimi ani te nie prowadził ich drogą prostą? Oni wzięli go sobie i byli niesprawiedliwi . który pobekiwał . z o baczy li. i pochwycił swojego brata za głowę. e za kłamstwo uznali Nasze znaki i wcale o nie dbali . co najpiękniejsze z nich.pod jego nieobecność ze swoich ozdób cielca. uznając swój błąd. będziemy wśród stratnych!" 150A kiedy Moj esz powrócił do swego ludu.aby przyjęli to. którzy się pysznią na ziemi bez prawa.są daremne . a jeśli widzą drogę błędu. Czy oni nie widzieli.

Tak płacimy tym. przez którą Ty sprowadzasz z drogi. kogo chcesz . którzy dają jałmu nę. którzy popełnili złe czyny. dla tych. on powiedział: "Parne mój . którzy wierzą w Nasze znaki.. 155 I wybrał Moj esz ze swego ludu siedemdziesięciu mę ów na wyznaczony przez Nas czas. i nie stawiaj mm e razem z ludźmi niesprawiedliwymi!" 151 Powiedział: . Ja zapiszę to tym. eby triumfowali nade mną wrogowie . Czy Ty nas zgubisz za to. co uczynili ci głupcy spośród nas? To jest przecie tylko Twoja próba. Powiedział: "Ja dosięgam Moją karą. na których zapisana była droga prosta i miłosierdzie dla tych. 177 . a Moje miłosierdzie obejmuje ka dą rzecz .Panie mój . którzy się obawiają swego Pana. którzy wymyślają kłamstwa! 153 Zaprawdę. to zniszczyłbyś ich przedtem I mnie razem z nimi. wziął Tablice. którzy wzięli sobie cielca. tym.Nie pozwól. kogo chcę. twój Pan jest przebaczający. tych. dosięgnie gniew ich Pana i poni enie w yciu tego świata. litościwy! 154 A kiedy Moj esz uspokoił swój gniew. tym. i prowadzisz drogą prostą. kogo chcesz . Ty jesteś naszym opiekunem. A kiedy pochwyciło ich trzęsienie ziemi. którzy są bogobojni. Przebacz mnie i mojemu bratu! I wprowadź nas do swojego miłosierdzia! Ty jesteś najbardziej miłosierny z miłosiernych! " 152 Zaprawdę. Gdybyś był chciał. a następnie nawrócili się i zostali wierzącymi.

tak e wszyscy ludzie dowiedzieli się o swoim miejscu do picia. A ci. którzy w niego wierzą. . którzy idą za Posłańcem.Przebacz nam więc i oka miłosierdzie ! Ty jesteś najlepszym z przebaczających! 156 Zapisz nam to.narodów. a zakazuje tego. Jedzcie dobre rzeczy. Nie ma boga. i idą za światłem. 160 I podzieliliśmy ich na dwanaście plemion . i zezwala im na rzeczy dobre. podtrzymują go i pomagają mu. i zdejmuje z nich brzemię i okowy. a być mo e. który wierzy w Boga i w Jego słowa ! Postępujcie za nim. Tego. co jest słuszne. Ocieniliśmy ich chmurą i spuściliśmy na nich mannę i przepiórki. Prorokiem rodzimym. do którego nale y królestwo niebios i ziemi . będziecie prowadzeni drogą prostą!" 159 Wśród ludu Moj esza jest społeczność. które zostało z nim zesłane. 0ni będą szczęśliwi . a zakazuje im rzeczy brzydkich. 178 . Proroka rodzimego. którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii . co jest piękne w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym ! ”Oto nawróciliśmy się ku Tobie!" 157 i tym. on im nakazuje to. jak tylko On ! On daje ycie i sprowadza śmierć! Wierzcie więc w Boga i w Jego Posłańca. które im cią yły. kiedy jego lud prosił go o wodę do picia: "Uderz twoją laską o skałę!" I oto wytrysnęło z niej dwanaście źródeł. Objawiliśmy Moj eszowi. co niesłuszne. 158 Powiedz: "O ludzie! J a jestem posłańcem Boga do was wszystkich. która się kieruje prawdą i według niej działa sprawiedliwie.

oni powiedzieli : . wybijając pokłony.Dla usprawiedliwienia przed waszym Panem . Być mo e. a My przebaczymy wam wasze grzechy. co zechcecie. Posłaliśmy więc na nich plagę z nieba. którzy czynili niesprawiedliwość. co im było zakazane . W ten sposób ich doświadczamy. który Bóg zamierza zniszczyć 1 u b ukarać karą straszną ? . Osiedlcie się w tym mieście i jedzcie tam. ukazując się. lecz sobie samym wyrządzili niesprawiedliwość! 161 I powiedzianą im: ." 162 A ci. oni będą bogobojni!" 165 A kiedy oni zapomnieli o tym. Oni naruszali prawo w sobotę. My uratowaliśmy tych. one nie przypływały. 163 I zapytaj ich o miasto. co im przypominano. 164 A kiedy pewna społeczność spośród nich powiedziała : "Dlaczego wy napominacie naród. a pochwyciliśmy karą bolesną niesprawiedliwych za to. którzy czynią dobro. a w dniu. w dniu szabatu.. e byli bezbo nymi. poniewa oni są bezbo nikami. zmienili powiedzenie na inne ni to.którymi was obdarzyliśmy!" Oni nie wyrządzili Nam niesprawiedliwości. i mówcie: «Przebaczenie!» W chodźcie do bramy. I damy więcej tym. które się znajdowało w pobli u morza. 166 A kiedy oni przekroczyli z dumą to. powiedzieliśmy im : "Bądźcie wzgardzonymi małpami!" 167 I oto ogłosił twój Pan: 179 . którzy odstąpili od zła.. kiedy nie święcili szabatu. albowiem przypływały do nich ryby.. które im zostało zalecone. poniewa byli niesprawiedliwi.

być mo e.ich potomstwo. zaprawdę."Ja z pewnością podniosę przeciwko nim. i między nimi są tacy. i nie będą mówić o Bogu nic innego . Oni wybierają tylko dobra przypadkowe tego świata I mówią: T o nam zostanie wybaczone! A jeśli przyjdzie do nich jeszcze inne podobne dobro. twój Pan jest szybki w karaniu! I.a byście nie powiedzieli w Dniu Zmartwychwstania: 180 . Czy nie zostało od nich wzięte przymierze Księgi. . i nakazał im zaświadczyć wobec samych siebie: "Czy Ja nie jestem waszym Panem?" Oni powiedzieli: " Tak! Zaświadczamy" . i oni sądzili. którzy trzymają się mocno Księgi i którzy odprawiają modlitwę. którzy są bogobojni. co wam daliśmy. jak gdyby to był baldachim. to oni Je wezmą. oni powrócą! 169 I pozostali po nich następcy. którzy odziedziczyli Księgę . litościwy! 168 Podzieliliśmy ich na ziemi na narody: między nimi są tacy. a do Dnia Zmartwychwstania. Czy nie jesteście rozumni? 170 A ci. zaprawdę. tych. Doświadczyliśmy ich przez dobro i zło." Zaprawdę. co w niej było! Siedziba ostateczna jest lepsza dla tych. którzy są sprawiedliwi. My nie zgubimy nagrody dla tych. będziecie bogobojni!" 172 I oto wziął twój Pan z lędźwi synów Adama . . co w niej zawarte! Być mo e. jak tylko prawdę? A oni przecie studiowali. On jest przebaczający. którzy czynią dobro! 171 Oto wstrząsnęliśmy górę nad nimi. i wspominajcie. e ona spadnie na nich: " Trzymajcie mocno to. którzy będą im zadawać dotkliwe cierpienia. którzy nimi nie są.

którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki: oni dla samych siebie byli niesprawiedliwi! 178 A kogo prowadzi Bóg drogą prostą.a być mo e. warczy. Opowiedz im więc tę historię. 179 Stworzyliśmy dla Gehenny wielu spośród d inów i ludzi: oni mają serca. lecz on przeszedł mimo nich. a kiedy zostawisz go w spokoju. którymi nie widzą."Nie dbaliśmy o to!" 173 Albo abyście nie powiedzieli: "Przecie nasi ojcowie przedtem byli bałwochwalcami. te warczy. Czy Ty więc wytracisz nas za to . a nawet jeszcze bardziej zabłąkani! Tacy są całkowicie beztroscy! 181 . być mo e. którzy za kłamstwo uznali N as z e znaki. a kogo On sprowadzi z drogi. co czynili ci. Oni mają uszy. oni powrócą ! 175 Przytocz im opowieść o tym któremu daliśmy N as z e znaki. Wtedy poszedł za nim szatan i on znalazł się między tymi. lecz on przylgnął do ziemi poszedł za swoją namiętnością. ten idzie drogą prostą. to tacy są stratni . a my byliśmy ich potomstwem . oni mają oczy. On jest podobny do psa: jeśli się rzucisz na niego . którzy zabłądzili. którymi nie słyszą! Oni są podobni do bydła. którzy poszli za fałszem?" 174 W ten sposób wyjaśniamy wyraźnie znaki . Podobnie zachowują się ludzie. którymi nie pojmują. 176 A gdybyśmy zechcieli. to wynieślibyśmy go przez nie. oni się zastanowią! 177 Zły jest przykład tych ludzi.

a pozostawcie tych. kierując się prawdą. i dzięki niej postępuje sprawiedliwie. My ściągniemy w dół. jak tylko On! Cią y ona na niebiosach i na ziemi . jak gdybyś był o niej powiadomiony." Oni będą ciebie pytać. 183 Ja im dam zwłokę . jest naród. 188 Powiedz: " Wiedza o niej jest tylko u Boga. który idzie drogą prostą. po tym. we właściwym czasie. ju zbli ył się ich termin . stopień po stopniu. oni uwierzą? 186 Kogo sprowadzi z drogi Bóg. oni będą wędrować na oślep . 182 A tych. nikt inny. taki nie będzie miał adnego przewodnika! On pozostawi ich w zabłąkaniu. którzy bluźnią Jego imionom ! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to. co czynili. Zaprawdę. które stworzył Bóg? Być mo e. w jakie więc opowiadanie. przyjdzie do was niespodziewanie. tak i oni nawet nie będą wiedzieli. których stworzyliśmy. 181 A wśród tych. Mój zamysł jest pewny! 184 Czy oni się zastanowili? Nie ma adnego szaleństwa w ich towarzyszu ! On jest tylko jawnie ostrzegającym ! 185 Czy oni nie patrzyli na królestwo niebios i ziemi i na wszystkie rzeczy. lecz większość ludzi nie wie!" Powiedz: "Ja nie władam dla samego siebie 182 .180 Do Boga nale ą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi. 187 Będą ciebie pytać o Godzinę: kiedy ona przybije do przystani? Powiedz: " Wiedza o niej jest tylko u mego Pana! Nie ujawni jej. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki.

to my. co skryte. Wzywajcie ich więc! Niech oni was słuchają. co zechce Bóg. którymi chwytają ? Czy oni mają oczy. A kiedy on pokrył ją. czy wy ich będziecie wzywać . oni nie idą za wami . Będzie wam wszystko jedno. którymi słyszą ? 183 . eby mógł odpoczywać przy niej . co oni J emu dodają jako współtowarzyszy! 191 Czy oni dodają za współtowarzyszy to. czy wy będziecie milczeć . ci. czym On ich obdarzył. który stworzył nas Z jednego istnienia. którzy wierzą! " 189 On jest Tym. pomno yłbym sobie dobro.ani korzyścią. co niczego nie stwarza. z pewnością. a nie dotknęłoby mnie zło. Lecz Bóg jest wyniosły ponad to. których wzywacie poza Bogiem . A kiedy stała się ocię ałą. ani te samemu sobie nie mo e pomóc ? 193 A kiedy wy ich wzywacie ku drodze prostej. ani szkodą. I a jestem tylko ostrzegającym i zwiastunem dla ludzi. z którym swobodnie chodziła. jeśli jesteście prawdomówni ! 195 Czy oni mają nogi. 194 Zaprawdę. ona zaczęła nosić lekki cię ar . 192 i nie jest w stanie przyjść im z pomocą. którymi widzą? Czy oni mają uszy. swego Pana: "Jeśli Ty nam dasz sprawiedliwego. na których chodzą? Czy oni mają ręce. Gdybym znał to. z pewnością. podobnie jak wy. oni przygotowywali Mu współtowarzyszy spośród tego. oni zawołali do Boga. lecz samo jest stwarzane. będziemy Ci wdzięczni!" 190 Kiedy On dał im sprawiedliwego.to sługi. a z niego uczynił jej mał onkę. lecz tylko tym.

Ty widzisz. przypominają sobie i wtedy widzą jasno . co mi zostało objawione od mego Pana. poza Nim. Oni mówią: "Dlaczego ty go nie wybrałeś?" Powiedz: "Ja idę tylko za tym. to szukaj ucieczki u Boga! Zaprawdę.. To są jasne dowody od waszego Pana. którzy są bogobojni. 203 A kiedy ty nie przynosisz im adnego znaku . 199 Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro.Powiedz: " Wzywajcie waszych współtowarzyszy i knujcie podstęp przeciwko mnie . a odsuwaj się od nieświadomych ! 200 A jeśli cię szatan wodzi na pokuszenie. który zesłał Księgę ! To On opiekuje się ludźmi prawymi. On jest słyszący. i nie ka cie mi czekać ! 196 Zaprawdę." 198 Kiedy ich wzywasz ku drodze prostej. wszechwiedzący! 201 Zaprawdę. 197 A ci. kiedy ich dosięga pokusa szatana. lecz oni nie widzą . droga prosta i miłosierdzie dla ludzi. nie są w stanie wam pomoc ani te sobie samym nie pomogą. których wy wzywacie. to oni nie słyszą . 202 A ich bracia pogrą ają ich w błędzie l potem me zmniejszają go . ci. opiekunem moim jest Bóg. którzy wierzą! " 204 A kiedy Koran jest recytowany to przysłuchujcie się i milczcie ! Być mo e. doznacie miłosierdzia! 205 Wspominaj twego Pana w twojej duszy z pokorą i z bojaźnią 184 . jak oni patrzą na ciebie.

by Mu nie słu yć. ci. nie są tak pyszni. którzy są u twego Pana.rano i wieczorem ! I nie bądź między niedbałymi ! 206 Zaprawdę. oni Go wysławiają i wybijają Mu pokłony! 185 .

których wiara się powiększa. aby to był ten.Łupy . Powiedz: "Łupy nale ą do Boga i Posłańca. choć część wierzących jej się sprzeciwiła. Przeto bójcie się Boga i ustanówcie zgodę między wami! Słuchajcie Boga i Jego Posłańca. i szlachetne zaopatrzenie. jeśli jesteście wierzącymi!" 2 Wierzącymi są tylko: ci. kiedy wspomina się Boga. ci. i jeden z dwóch oddziałów wam się podda. pragnęliście. który nie był uzbrojony. 5 I tak wyprowadził ciebie twój Pan z twojego domu w imię prawdy. Lecz Bóg chciał utwierdzić prawdę przez Swoje słowa i zniszczyć niewiernych do ostatniego. 7 I kiedy obiecał wam Bóg.tacy są naprawdę wierzącymi! Dla nich są przygotowane stopnie u ich Pana i przebaczenie.Al-Anfal W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zapytują cię o łupy. kiedy są im recytowane Jego znaki . którzy odprawiają modlitwę. chocia by to było nienawistne dla grzeszników. chocia ona stała się ju jasna. jak gdyby byli popędzani ku śmierci dla nich widocznej . ci.oni ufają swojemu Panu 3 ci. których serca dr ą z przera enia. 186 . a zniweczyć fałsz. w co ich zaopatrzyliśmy 4 . 6 dyskutowali z tobą na temat prawdy. którzy rozdają z tego. 8 tak eby utwierdzić prawdę.

którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Pomoc jest tylko od Boga. aby uspokoić przez to wasze serca. On wysłuchał was: "Ja was wspomogę tysiącem aniołów idących jedni za drugimi.9 Kiedy błagaliście waszego Pana o pomoc." 10 Bóg uczynił to jedynie radosną wieścią. umocnić wasze serca i utwierdzić przez to wasze stopy. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!" 13 Dlatego. mądry! 11 Oto On okrył was sennością . Zaprawdę. zaprawdę. to nie odwracajcie się do nich plecami! 16 A kto tego dnia odwróci się do nich plecami . Bóg jest potę ny. którzy wierzycie! Kiedy spotkacie niewiernych. A kto oddziela się od Boga i Jego Posłańca. 187 . e oni oddzielili się od Boga i Jego Posłańca. a jego miejscem schronienia będzie Gehenna! A jak e to złe miejsce przybycia! 17 To nie wy ich zabijaliście. Bóg jest straszny w karaniu! 14 To jest dla was! Zakosztujcie więc tego! albowiem niewiernych czeka kara ognia! 15 O wy.. lecz Bóg ich zabijał.zabezpieczeniem pochodzącym od Niego i spuścił na was z nieba wodę. 12 Twój Pan objawił aniołom: "Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych. aby was nią oczyścić i usunąć z was brud szatana.jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo przyłączając się do oddziału to ten ściągnie na siebie gniew Boga. posuwających się w marszu..

Nie wybawi was od niczego wasza gromada. Bóg jest słyszącym. 22 Zaprawdę. wtedy kiedy słyszycie! 21 I nie bądźcie tacy jak ci. którzy są niesprawiedliwi. co wam daje ycie. które dosięgnie nie tylko tych z was. kiedy on was wzywa do tego. I wiedzcie. to i My zaczniemy. Ale jeśli zaprzestaniecie. którzy wierzycie! Odpowiadajcie Bogu i Jego Posłańcowi. to dla was będzie lepiej. którzy wierzycie! Słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Nie odwracajcie się od niego. kiedy rzuciłeś. e Bóg staje między człowiekiem a jego sercem i e ku Niemu zostaniecie zebrani. wszechwiedzącym! 18 To jest dla was! Bóg czyni daremnym podstęp niewiernych.To nie ty rzuciłeś. Bóg jest razem z wierzącymi! 20 O wy. I wiedzcie. 19 Jeśli poszukiwaliście zwycięstwa. nawet jeśli będzie liczna. podczas gdy wcale nie słuchają. 24 O wy. to z pewnością dałby im usłyszeć. pochodzącym od Niego. 25 Bójcie się pokuszenia. e Bóg jest surowy w karaniu! 188 . to zwycięstwo przyszło do was. najgorszymi ze zwierząt w oczach Boga są głusi i niemi. którzy powiedzieli: "Słyszeliśmy!". Zaprawdę. lecz to Bóg rzucił. 23 Jeśliby Bóg uznał w nich coś dobrego. to oni i tak odwróciliby się od Niego i odsunęliby się ze sprzeciwem. A jeśli zaczniecie na nowo. ale jeśliby On nawet dał im usłyszeć. którzy wcale nie rozumieją. Zaprawdę. aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym.

którzy nie uwierzyli. 28 I wiedzcie e wasze dobra i wasze dzieci są pokuszeniem i e u Boga jest nagroda ogromna. e ludzie was wychwycą. to i Bóg przygotowuje podstęp. oni mówią: "My ju słyszeliśmy! Jeślibyśmy chcieli. jeśli oni poproszą o przebaczenie. 189 . aby cię pochwycić mocno albo zabić cię lub wypędzić. którzy wierzycie! Jeśli będziecie się obawiać Boga. To są tylko baśnie dawnych przodków. to On da wam zdolność rozró nienia i odpuści wam wasze złe czyny. będziecie wdzięczni! 27 O wy. A Bóg jest najlepszy w swoim podstępie. a przecie wy wiecie. 29 O wy. i Bóg nie będzie ich karał. obawiając się. to spuść na nas deszcz kamieni z nieba albo sprowadź na nas karę bolesną!" 33 Ale Bóg nie taki. i przebaczy wam. Być mo e. 30 A jeśli spiskują przeciwko tobie ci. jeśli zatem oni spiskują. Bóg jest władcą łaski ogromnej. umocnił was Swoją pomocą i zaopatrzył was w dobre rzeczy. kiedy byliście nieliczni. którzy wierzycie! Nie zdradzajcie Boga i Posłańca. kiedy ty znajdujesz się wśród nich. Wtedy On dał wam schronienie. bo wtedy zdradzicie powierzone wam legaty." 32 I oto oni powiedzieli: "O Bo e! Jeśli to jest prawda od Ciebie. by ich karać. to powiedzielibyśmy to samo.26 I przypomnijcie sobie czas. kiedy byliście osłabieni na tej ziemi. 31 Kiedy są im recytowane Nasze znaki.

i Bóg jest waszym Panem! Jak e to wspaniały Pan! Jak e to wspaniały Wspomo yciel! 41 I wiedzcie. a eby zgarnął ich wszystkich razem i umieścił w Gehennie. to wiedzcie.jeśli wierzycie w Boga 190 . I oni je roztrwonią. do ubogich i do podró nego . którzy stracili! 38 Powiedz tym. to. co czynicie! 40 A jeśli oni się odwrócą. do jego krewnych i sierot. bo opiekunami jego są tylko bogobojni.. Lecz większość z nich nie wie. Zakosztujcie więc kary za waszą niewiarę! 36 Zaprawdę. a jeśli oni na nowo zaczną. 35 A modlitwa ich w tym Domu to tylko świst i klaskanie w dłonie. 37 a eby rozdzielił Bóg złego od dobrego i umieścił złych jednego na drugim. będą zebrani ku Gehennie. co było przedtem. którzy nie uwierzyli.. i cokolwiek weźmiecie w postaci łupów. Potem będzie to dla nich udręczeniem i będą zwycię eni." A jeśli oni się powstrzymają. którzy nie uwierzyli. trwonią swoje dobra.to przecie mają przykład dawnych przodków! 39 Zwalczajcie ich. to piąta część nale y do Boga i Jego Posłańca. którzy uwierzyli: "Jeśli oni się powstrzymają. zaprawdę. to zostanie im przebaczone to.. a nie będzie ju buntu i religia w całości będzie nale eć do Boga.. . ci. Bóg widzi jasno. To są ci. A ci. kiedy oni odsuwają od świętego Meczetu? Oni nie są jego opiekunami. eby oddalić od drogi Boga. .34 Lecz dlaczego nie ukarze ich Bóg.

A Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 42 Oto wy byliście na zboczu najbli szym. aby móc rozstrzygnąć sprawę. w. którzy wierzycie! Kiedy spotykacie jakiś oddział. Do Boga powracają wszystkie sprawy! 45 O wy. Bóg jest z cierpliwymi! 47 I nie bądźcie tak jak ci. będziecie mieć szczęście! 46 I słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Nie sprzeczajcie się między sobą. to trzymajcie się mocno i często wspominajcie Boga! Być mo e. lecz Bóg obejmuje to. Jeślibyście sami wyznaczyli sobie spotkanie. co oni czynią. Jeśliby On pokazał ci ich wielu. Bądźcie cierpliwi! Zaprawdę. przy jasnym dowodzie. bo osłabniecie i odejdzie od was wasza moc. co jest w piersiach! 44 I oto On pokazał wam ich. lecz to się stało. co zesłaliśmy Naszemu słudze w dniu rozdzielenia.i w to. to nie doszlibyście do zgody. przy jasnym dowodzie. aby Bóg rozstrzygnął sprawę. . Oni odsuwają się od drogi Boga. 191 . kiedy spotkaliście się. Lecz Bóg dał uspokojenie: przecie On wie dobrze. która się miała dokonać. kto zginął. i oddział na wierzchowcach poni ej was. dniu spotkania dwóch zastępów. i podobnie pomniejszył was w ich oczach. aby ył ten. która się powinna dokonać: aby zginął ten. Bóg jest słyszący. jako nielicznych w waszych oczach. którzy wyszli ze swoich domostw z dumą i dla pokazania się ludziom. Zaprawdę. stracilibyście odwagę i sprzeczalibyście się w tej sprawie. kto pozostał ywy. wszechwiedzący! 43 Oto we śnie pokazał ci ich Bóg niewielu. a oni byli na zboczu najdalszym.

jak aniołowie zabierają tych. co posiadają w swoich duszach. kto zaufał Bogu. którzy byli przed nimi. on obrócił się na piętach i powiedział: "Ja jestem niewinny względem was. straszny w karaniu! 53 Tak jest." Ale ten. gorsi od zwierząt u Boga są ci.. Bóg jest potę ny." Kiedy jednak pokazały się obydwa oddziały. zaprawdę. Oni wszyscy byli ludźmi niesprawiedliwymi. co przygotowały wasze ręce!" Bóg nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług. wszechwiedzący! 54 Taki był los ludzi Faraona i tych. poniewa Bóg nie zmienia Swojego dobrodziejstwa. Bóg jest straszny w karaniu!" 49 Oto mówią obłudnicy i ci. Bóg jest mocny.. Widzę to. Zaprawdę. i zatopiliśmy ludzi Faraona. którzy odrzucili wiarę 192 . a ja jestem waszym sąsiadem opiekuńczym.48 Oto upiększył szatan ich działanie i powiedział: "Nie ma zwycięzcy nad wami dzisiaj wśród ludzi. którzy byli przed nimi: oni nie uwierzyli w znaki Boga i zabrał ich Bóg za grzechy. czego wy nie widzicie. którym obdarzył jakiś naród. 52 Oni są jak ludzie Faraona i ci. Ja boję się Boga. dopóki oni nie zmienią tego. którzy nie uwierzyli! Oni biją ich po twarzy i po plecach: "Zakosztujcie kary ognia palącego! 51 To jest za to. w których sercach jest choroba: "Tych ludzi zwiodła ich religia. mądry! 50 Gdybyś tylko mógł widzieć. albowiem za kłamstwo uznali znaki swego Pana. wytraciliśmy ich za ich grzechy. 55 Zaprawdę. Bo. Bóg jest słyszący. zaprawdę.

to tak samo odrzuć ich przymierze. oni się opamiętają! 58 A jeśli naprawdę obawiasz się zdrady ze strony pewnych ludzi. to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę. Wszechwiedzący! 62 A jeśli oni zechcą ciebie zdradzić . który wsparł ciebie Swoją pomocą i pomocą wierzących. a potem oni naruszają swój układ za ka dym razem. On jest Słyszący. 63 On zjednoczył ich serca. Bóg ich zna! A to. mądry! 193 . bo przecie On jest potę ny. Gdybyś ty rozdał wszystko. a których wy nie znacie.i nie wierzą. co jest na ziemi. którzy znajdują się za nimi. którzy nie uwierzyli. Bóg nie kocha zdrajców! 59 I niech nie sądzą ci. 57 A jeśli spotkasz się z nimi na wojnie. ile mo ecie sił i oddziałów konnicy. to nie mógłbyś zjednoczyć ich serc. 56 ci. e nas wyprzedzą. oni nie są bogobojni.to zaprawdę. Oni przecie nie są zdolni niczego udaremnić! 60 Przygotujcie przeciwko nim. to postępuj z nimi w taki sposób. z którymi ty zawierasz przymierze. jak równie innych. 61 A jeśli oni skłonią się do pokoju. co wy rozdajecie na drodze Boga. niech wystarczy ci Bóg! On jest Tym. by rozproszyć tych. to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości. Lecz Bóg zjednoczył je. Być mo e. którzy są poza nimi. którymi moglibyście przerazić wroga Boga i wroga waszego. Zaprawdę.

co wam zostało zabrane. którzy są w waszych rękach: "Jeśli Bóg znajdzie dobro w waszych sercach. a jeśli jest stu wśród was. którzy nie rozumieją. e jesteście słabi. to oni zwycię ą dwa tysiące . co przypadkowe na tym świecie. A więc jeśli będzie wśród was stu sprawiedliwych. to. 69 Jedzcie więc z tego. On wie. i przebaczy wam. którzy idą za tobą! 65 O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych. Bóg jest potę ny. 66 Teraz ul ył wam Bóg. coście wzięli. to oni zwycię ą tysiąc niewiernych. to dościgałaby was straszna kara za to. to On wam da coś lepszego ni to. Bóg jest przebaczający. Wy pragniecie tego. a Bóg chce ycia ostatecznego. aby brał jeńców. litościwy!" 194 . to zwycię ą dwustu. co zdobyliście jako łup. Bóg jest przecie z cierpliwymi! 67 Nie jest odpowiednie dla Proroka. mądry! 68 Gdyby nie było przepisu od Boga.64 O Proroku! Wystarczy ci Bóg i ci spośród wiernych. i bójcie się Boga! Zaprawdę. dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi. to oni zwycię ą dwustu. litościwy! 70 O Proroku! Powiedz tym jeńcom. co jest dozwolone i wspaniałe. poniewa oni są ludźmi.za pozwoleniem Boga. Bóg jest przebaczający. który ju przyszedł wcześniej. a jeśli będzie was tysiąc.

jeśli tylko nie jest ona wymierzona przeciw ludowi. którzy wywędrowali razem i walczyli wraz z wami. i ci. którzy są związani pokrewieństwem. są przyjaciółmi jedni drugich. oni nale ą do was. i ci. którzy uwierzyli. którzy uwierzyli.tacy są naprawdę wierzący! Oni otrzymają przebaczenie i szlachetne zaopatrzenie. którzy udzielili pomocy . A jeśli oni poproszą was o pomoc w religii. ci. którzy walczyli na drodze Boga swoimi dobrami i swoimi duszami. i ci. którzy walczyli na drodze Boga. ci.71 A jeśli oni zechcą ciebie zdradzić.oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. to powstanie bunt na ziemi i wielkie zepsucie. co czynicie! 73 A ci. A względem tych. mądry! 72 Zaprawdę. lecz ci. 74 A ci. dopóki oni nie wywędrują razem. którzy u yczyli schronienia i śpieszyli z pomocą . Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 195 . którzy uwierzyli później. są jeszcze bli si jedni drugich w Księdze Boga. Bóg jest wszechwiedzący. którzy razem wywędrowali. 75 A ci. to ju wcześniej zdradzą Boga. którzy u yczyli schronienia. to na was cią y obowiązek pomocy. i ci. Zaprawdę. Lecz On dał tobie władzę nad nimi. ci. z którym zawarliście przymierze. a nie wywędrowali razem. którzy uwierzyli. nie jesteście zobowiązani w niczym do sprawowania opieki nad nimi. Bóg widzi jasno to. którzy nie uwierzyli. Jeśli wy tego nie uczynicie. którzy wywędrowali razem. ci.

a jeśli się odwrócicie. 196 . a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego. to daj mu schronienie. 2 Podró ujcie swobodnie po ziemi w ciągu czterech miesięcy! Wiedzcie. Bóg jest przebaczający. to wiedzcie. chwytajcie ich. tak by mógł usłyszeć słowo Boga.Skrucha .At-Tauba 1 Bóg i Jego Posłaniec są wolni od zobowiązań względem tych spośród bałwochwalców. wtedy zabijajcie bałwochwalców. Tak się stanie. którzy nie wierzą! 4 Jednak z wyjątkiem tych spośród bałwochwalców. to będzie lepiej dla was. oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę. to dajcie im wolną drogę. Jeśli się nawrócicie. Bóg kocha ludzi bogobojnych! 5 A kiedy miną święte miesiące." Obwieść karę bolesną tym. i dawać jałmu nę. Uszanujcie więc w pełni względem nich wasze przymierze. tam gdzie ich znajdziecie. Zaprawdę. oni go potem w niczym nie naruszyli ani te nie pomagali nikomu przeciwko wam. z którymi zawarliście przymierze. litościwy! 6 A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia. i nie jesteście zdolni sprowadzić do niemocy Boga i e Bóg pokryje wstydem niewiernych! 3 I oto wezwanie od Boga i Jego Posłańca do ludzi w dniu wielkiej pielgrzymki: "Bóg i Jego Posłaniec są wolni od zobowiązania względem bałwochwalców. a do ich terminu. z którymi zawarliście przymierze. Zaprawdę. i nie sprowadzicie Boga do niemocy.

to i wy bądźcie wierni im! Zaprawdę. którzy złamali swoje przysięgi i którzy usiłowali wypędzić Posłańca? To oni zaatakowali was po raz pierwszy. kiedy mają przewagę nad wami. Czy wy się ich obawiacie? Przecie Bóg zasługuje bardziej na to.poniewa to są ludzie. jeśli jesteście wierzącymi! 197 . z wyjątkiem tych. co czynią! 10 Oni nie przestrzegają względem wiernego ani związków przymierza. ani te traktatu o opiece? Oni starają się wam przypodobać swoimi ustami. to zwalczajcie wtedy imamów niewierności! Zaprawdę. ale serca ich odmawiają i większość z nich to ludzie przewrotni. którzy nie wiedzą. nie przestrzegają wobec was ani związków przymierza. 7 Jakie mo e być przymierze bałwochwalców z Bogiem i Jego Posłańcem. nie ma dla nich przysiąg! Być mo e. Tacy są ludźmi występnymi. Jak e złe jest to. Bóg kocha ludzi bogobojnych! 8 Jak e to? Skoro oni. 12 A jeśli oni naruszają swoje przysięgi po zawarciu przymierza i jeśli atakują waszą religię. oni zaprzestaną! 13 Czy nie będziecie zwalczać ludzi. 11 Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę. 9 Oni sprzedają znaki Boga za małą cenę i oddalają się od Jego drogi. to staną się waszymi braćmi w religii. z którymi zawarliście przymierze w świętym Meczecie? I jak długo oni będą wierni wam. ani traktatu o opiece. którzy wiedzą. My jasno przedstawiamy znaki ludziom. i dawać jałmu nę. byście się Go obawiali.

Jego Posłańcem i wiernymi nikogo jako bliskiego przyjaciela? A Bóg jest w pełni świadomy tego. kto obawia się tylko Boga: Być mo e tacy będą w liczbie prowadzonych drogą prostą! 19 Czy wy uwa acie. e będziecie pozostawieni w spokoju. kto odprawia modlitwę. kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. 18 I będzie odwiedzać świątynie Boga tylko: ten. On uleczy piersi ludzi wierzących. ci. którzy uwierzyli. będą mieli najwy szy stopień u Boga . mądry! 16 Czy wy sądzicie. kto uwierzył w Boga i w Dzień Ostatni i walczył na drodze Boga? Oni nie są równi przed Bogiem. Działania takich ludzi są daremne. ci. ten. 20 Ci. którzy osiągnęli sukces! 198 . skoro Bóg jeszcze nie zna tych spośród was. Bóg nawraca się ku temu. e ten kto napoi pielgrzyma i odwiedzi święty Meczet podobny jest temu. ten. którzy walczyli i nie wzięli sobie .oni są tymi. i dopomo e wam zwycię yć ich. dając świadectwo niewiary przeciwko samym sobie. 15 i On usunie zawiść z ich serc.14 Zwalczajcie ich! Bóg ukarze ich przez wasze ręce i okryje ich wstydem. co wy czynicie! 17 Nie godzi się bałwochwalcom. kto daje jałmu nę. aby odwiedzali świątynie Boga. komu chce.poza Bogiem. Oni będą przebywać w ogniu na wieki. którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami. ten. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych. Bóg jest wszechwiedzący. którzy wywędrowali wspólnie.

i handel. On zesłał wojska. których nie widzieliście. i w dniu Hunajn. A ci z was. o którego zastój się obawiacie. są wam milsze ani eli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze . i przez Ogrody. 22 Będą w nich przebywać na wieki. Bóg jest przebaczający. wasze ony i wasz ród. a przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół waszych ojców i waszych braci. Potem odwróciliście się plecami. które zdobyliście.to oczekujcie. u Boga jest nagroda ogromna! 23 O wy. Przeto niech nie przybli ają się 199 . i wasze majątki. i mieszkania." Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie. i ukarał tych. 24 Powiedz: "Jeśli wasi ojcowie. Taka jest zapłata dla niewiernych! 27 Następnie Bóg nawróci się ku temu. 25 A Bóg pomógł wam zwycię yć w wielu regionach. Zaprawdę. Lecz ona od niczego was nie wybawiła i ziemia stała się dla was ciasna mimo jej rozległości. kiedy was zadziwiła wasza mnogość. 26 Następnie Bóg zesłał Swój spokój na Swojego Posłańca i na wiernych. którzy biorą ich sobie za przyjaciół. którzy wierzycie! Bałwochwalcy są przecie nieczystością. litościwy! 28 O wy. którzy nie uwierzyli. ku któremu zechce. gdzie czeka ich nieustanna szczęśliwość. ci są niesprawiedliwi.21 Ich Pan obwieści im radosną nowinę przez miłosierdzie od Niego i przez upodobanie. które wam się podobają. jeśli oni przedkładają niewiarę ponad wiarę. wasi synowie i wasi bracia.

i nie poddają się religii prawdy . poza Bogiem. Oni naśladują słowa tych." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Niech zwalczy ich Bóg! Jak e oni są przewrotni! 31 Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów. jeśli zechce. 34 O wy. aby uczynić ją widoczną ponad wszelką religię. co oni Jemu dodają jako współtowarzyszy! 32 Oni chcą zagasić światło Boga swoimi ustami.do Meczetu świętego po tym roku! A jeśli boicie się ubóstwa." A chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga.spośród tych. którzy wierzycie! Zaprawdę. który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy. Bóg jest wszechwiedzący. jak tylko On! Jak e On bardziej godny jest chwały ani eli to. by nie uczynić pełnym Swojego światła. 30 ydzi powiedzieli: "Uzajr jest synem Boga. syna Marii. Zaprawdę.rabinów i mnichów zjada nadaremnie majątki ludzi 200 . który nie zakazują tego. Nie ma boga. 33 On jest Tym. którym została dana Księga dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni. i Mesjasza. którzy przedtem nie wierzyli. A rozkazano im przecie czcić tylko Boga Jedynego. którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. co zakazał Bóg i Jego Posłaniec. to wzbogaci was Bóg przez Swoją łaskę. lecz Bóg nie dopuści do tego. chocia by niewierni czuli do tego wstręt. mądry! 29 Zwalczajcie tych. wielu spośród uczonych w piśmie . chocia by bałwochwalcy czuli do tego wstręt.

38 O wy. Wiedzcie.cztery święte. czego zakazał Bóg. którzy zbierają złoto i srebro. 201 . tak jak oni was zwalczają w całości.tak cią ycie ku ziemi? Czy podoba wam się bardziej ycie tego świata. kiedy te metale będą rozpalone w ogniu Gehenny i będą napiętnowane nimi ich czoła. to ukarze was Bóg karą bolesną i zmieni was na inny naród.obwieść karę bolesną! 35 W Dniu. A tym. lecz Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych. którzy wierzycie! Dlaczego . To jest religia prawdziwa. Zostało im upiększone zło ich działania. Zakosztujcie więc tego. co zebraliście!" 36 Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu. są wprowadzeni przez to w błąd tylko ci.i oddala od drogi Boga. a nie rozdają ich na drodze Boga . kiedy wam mówią: "Ruszajcie na drogę Boga!" . Oni uznają to za dozwolone jednego roku i uznają to za zakazane innego roku. którzy nie wierzą. ich boki i grzbiety: "Oto co zebraliście dla siebie. Wśród nich . czy ycie ostateczne? Przecie u ywanie ycia tego świata w porównaniu z yciem ostatecznym . i Bóg jest z bogobojnymi! 37 Przesunięcie miesiąca jest tylko pomno eniem niewiary. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach i zwalczajcie bałwochwalców w całości. kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. aby wyrównać liczbę tych miesięcy uświęconych przez Boga i w ten sposób za dozwolone uznać to.jest mizerne! 39 A jeśli nie wyruszycie.

43 Niech Bóg ci przebaczy! Dlaczego ich pozostawiłeś. a droga umiarkowana. to oni z pewnością poszliby za tobą. i ci. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni.to Bóg mu ju dopomógł. którzy nie wierzą w Boga ani w Dzień Ostatni 202 . którzy byli kłamcami? 44 Ci. kiedy wypędzili go ci. nie będą cię prosić o pozwolenie. by walczyć swoimi majątkami i swoimi duszami. i wzmocnił go Swoimi wojskami. Oni będą przysięgać na Boga: "Gdybyśmy mogli. Bóg. Lecz daleka dla nich była odległość. e oni są kłamcami.A wy nie mo ecie Mu w niczym zaszkodzić. gdybyście mogli wiedzieć! 42 Jeśliby zysk był bliski. którzy nie uwierzyli. Kiedy oni obydwaj byli w grocie. i poni ył słowo tych. wyruszylibyśmy z wami!" Oni gubią siebie samych. kiedy on był drugim z dwóch. mądry! 41 Wyruszajcie . A Bóg wie doskonale. a słowo Boga wywy szył. oto on mówi do swojego towarzysza: "Nie smuć się! Zaprawdę. których wy nie widzieliście. Bóg jest z nami!" I Bóg zesłał na niego Swój spokój.lekko i cię kozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze. zanim dali się tobie jasno poznać ci. którzy nie uwierzyli. jest potę ny. Przecie Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 40 A jeśli wy mu nie pomo ecie . którzy mówili prawdę. A Bóg zna dobrze ludzi bogobojnych! 45 Proszą ciebie o pozwolenie tylko ci.

i dosięgnie was Bóg karą pochodzącą od Niego lub przez nasze ręce. 46 A gdyby oni chcieli wyruszyć. Gehenna obejmie niewiernych! 50 Jeśli cię spotyka jakieś dobro. staraliby się doprowadzić was do buntu. chocia oni się sprzeciwiali. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych! 48 Oni ju wcześniej chcieli wzniecić bunt i przewracali twoje sprawy. a przyszła prawda i pojawił się rozkaz Boga. my oczekujemy razem z wami!" 53 powiedz: 203 . i którzy się wahają w swoim zwątpieniu. którzy im dają posłuch. 51 Powiedz: "Nie dosięgnie nas nic innego. krą ąc między wami.i których serca jeszcze wątpią. Oczekujcie więc. to oni mówią: "Zatroszczyliśmy się o naszą sprawę wcześniej!" . to przygotowaliby do tego pewne wyposa enie. którzy siedzą!" 47 Gdyby wyruszyli razem z wami. ich to zasmuca. który mówi: "Pozwól mi i nie wystawiaj mnie na pokusę!" Czy oni nie wpadli ju w pokusę? Zaprawdę.i odwracają się uradowani. On jest naszym Panem! Niech ufają Bogu ludzie wierzący!" 52 Powiedz: "Czy wy oczekujecie dla nas czegoś innego ni dwóch najpiękniejszych? Bo my oczekujemy dla was. powstrzymał ich i zostało im powiedziane: "Siedźcie spokojnie z tymi. 49 Wśród nich jest taki. a jeśli cię dosięga jakieś nieszczęście. a wśród was są tacy. jak tylko to. Lecz B6g sprzeciwił się ich wyruszeniu. co zapisał dla nas Bóg. to powiększyliby tylko trudności wśród was i.

to nie będzie od was przyjmowane. i odprawiają modlitwę leniwie i e rozdają tylko pod przymusem. albo jakąś kryjówkę. i są spośród was. jesteście ludem występnym. którzy przy nich pracują. co dał im Bóg i Jego Posłaniec. a jeśli nic z niej nie dostaną. kiedy są niewiernymi. 59 A gdyby oni byli zadowoleni z tego. jak tylko to. i dla tych. i na wykup niewolników. 58 Wśród nich są tacy. i oni nie wierzą w Boga i w Jego Posłańca. 57 Jeśliby oni tylko znaleźli jakieś schronienie albo jakieś groty. To jest obowiązek nało ony przez Boga! 204 . 55 Niech cię nie zadziwiają ani ich majątki. Wy. to wtedy się gniewają. to podą yliby tam w wielkim pośpiechu. aby mogły być przyjęte od nich świadczenia. to są zadowoleni. 56 Oni przysięgają na Boga. to powiedzieliby: "Wystarczy nam Bóg! Bóg darzy nas Swoją łaską i Jego Posłaniec. którzy obmawiają cię z powodu jałmu ny: Jeśli oni coś z niej dostaną. których serca zostały pozyskane. i dla dłu ników. zaprawdę. My przecie kierujemy nasze pragnienie ku Bogu!" 60 Jałmu ny są tylko dla ubogich i biedaków. ani ich dzieci. i dla podró nego. i dla drogi Boga." 54 I nic innego nie przeszkadza im w tym. chocia nie są spośród was. który się boi. i tych. lecz są ludem. Bóg chce ich tylko ukarać przez to w yciu na tym świecie i chce a eby ich dusze odeszły."Rozdawajcie dobrowolnie lub pod przymusem! .

Powiedz: "Naśmiewajcie się! Zaprawdę. czego wy się obawiacie!" 65 A jeśli ich zapytasz. on jest miłosierdziem dla tych z was. to ukarzemy inną grupę za to. kto się sprzeciwia Bogu i Jego Posłańcowi . 205 . e dla tego. 63 Czy oni nie wiedzą. choć przedtem uwierzyliście. Bóg odkryje to. co jest w ich sercach. czeka kara bolesna! 62 Oni przysięgają na Boga przed wami.Bóg jest wszechwiedzący. lecz Bóg i Jego Posłaniec zasługują bardziej na to. Jeśli My przebaczymy pewnej grupie spośród was. e będzie przeciwko nim zesłana sura. którzy wierzą. która obwieści im. którzy obra ają Posłańca Boga.będzie przygotowany ogień Gehenny. z Jego znaków i z Jego Posłańca?" 66 Nie usprawiedliwiajcie się! Staliście się niewiernymi.jeśli oni są wierzącymi. w którym on będzie przebywał na wieki? To jest hańba ogromna! 64 Obawiają się obłudnicy. mądry! 61 Wśród nich są tacy. to oni z pewnością powiedzą: "Myśmy tylko tak rozmawiali i artowali. i byli grzesznikami." Powiedz: "Czy wyśmiewacie się z Boga. którzy obra ają Proroka i mówią: "On jest tylko uchem!" Powiedz: "Uchem dobra dla was! On wierzy w Boga i wierzy wiernym. by się im przypodobać . by się wam przypodobać." A tych.

co jest zakazane. mądry! 72 Obiecał Bóg wierzącym. Oto ci. posiadali więcej majątków i dzieci i cieszyli się swoim udziałem. którzy stracili. którzy byli przed wami! Oni byli potę niejsi od was siłą.67 Obłudni mę czyźni i obłudne kobiety nakazują sobie wzajemnie to. 70 Czy nie doszła do was wieść o tych. Oni odprawiają modlitwę i dają jałmu nę. co naganne. mę czyznom i kobietom. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. Oni zapomnieli o Bogu i On o nich zapomniał. jak i niewiernym. Zaprawdę. I wy się zagłębiacie w rozmowach. o ludzie Abrahama i o mieszkańcach Madian. i zaciskają ręce. Tym Bóg oka e miłosierdzie. I to nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. obłudnicy szerzą zepsucie! 68 I obiecał Bóg obłudnym. o ludzie Ad i Samud. których dzieła są daremne na tym świecie i w yciu ostatecznym. tak jak oni się zagłębiali. którzy byli przed wami? O ludzie Noego. 71 A wierzący mę czyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. On im wystarczy! Przeklął ich Bóg i kara ich będzie nieustanna! 69 Tak jak ci. gdzie będą przebywać na wieki. Bóg jest potę ny. tak jak cieszyli się swoim udziałem ci. Oni nakazują sobie to. a zakazują sobie tego. Zaprawdę. I wy cieszycie się swoim udziałem. a powstrzymują się od tego. którzy byli przed wami. Oto ci. co jest uznane. i o miastach wywróconych do fundamentów? Przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. Ogrody. mę czyznom i kobietom. są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. ogień Gehenny. gdzie w dole płyną strumyki 206 . co uznane.

e oszukali Boga w tym. e nic nie powiedzieli.oni tam będą przebywać na wieki i mieszkania przyjemne w Ogrodach Edenu. a jeśli się odwrócą.. A zadowolenie Boga jest jeszcze czymś większym od tego! To jest osiągnięcie ogromne! 73 O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Oni starali się usilnie o to. co Mu obiecali. e kłamali. e wzbogacił ich Bóg i Jego Posłaniec. e Bóg zna ich tajemnice i skryte zmowy i e Bóg zna doskonale rzeczy ukryte?! 207 . tymczasem powiedzieli słowo niewiary. I jeśli się nawrócą. za to. 77 Przeto On spowodował. i zemścili się tylko za to. z Jego łaski. i stali się niewiernymi. 78 Czy oni nie wiedzą. Jak e nieszczęsne to miejsce przybycia! 74 Oni przysięgają na Boga. a do dnia. 75 A wśród nich są i tacy. to oni tego skąpią: odwracają się i oddalają. czego nie mogli osiągnąć. za to. kiedy oni Go spotkają. Oni nie mają na ziemi ani przyjaciela. chocia ju byli całkowicie poddani. to ukarze ich Bóg karą bolesną na tym świecie i w yciu ostatecznym. ani pomocnika. którzy zawarli przymierze z Bogiem: "Jeśli On da nam nieco ze Swojej łaski. to my na pewno będziemy dawać jałmu nę i znajdziemy się wśród cnotliwych!" 76 Lecz kiedy On im daje nieco ze Swojej łaski. to będzie lepiej dla nich. i towarzyszy im obłuda w sercach.

e oni nie uwierzyli w Boga i Jego Posłańca. Ich czeka kara bolesna! 80 Proś o przebaczenie dla nich albo nie proś dla nich o przebaczenie! Jeśli będziesz prosił dla nich o przebaczenie nawet siedemdziesiąt razy.z tych wyśmieje się Bóg. to siedźcie i teraz z pozostającymi w tyle!" 84 I nie módl się za któregokolwiek z nich. A to dlatego. którzy szerzą zepsucie. 85 I niech nie zadziwiają cię ich majątki i ich dzieci! 208 . i mówili: "Nie wyruszajcie w ten ar!" Powiedz: "Ogień Gehenny jest o wiele bardziej gorący!" O gdyby oni to pojęli! 82 Niech oni się pośmieją troszkę i niech wiele popłaczą . 81 Cieszyli się ci.jako zapłata za to. kiedy umrze. których pozostawiono w ich mieszkaniach po odejściu Posłańca Boga. A Bóg nie prowadzi drogą prostą tych. którzy niewiele posiadają poza swoją gorliwością . ani nie stój nad jego grobem! Oni przecie nie wierzyli w Boga i Jego Posłańca i umarli będąc ludźmi zepsutymi.79 Z tych. to i tak nie przebaczy im Bóg. by zmagać się swoim majątkiem i swoimi duszami na drodze Boga. i z tych. co oni zarobili! 83 A jeśli nawróci ciebie Bóg do jakiejś partii spośród nich i będą cię prosić o pozwolenie wyruszenia. Oni czuli niechęć do tego. którzy wyszydzają i wyśmiewają się z wiernych dających dobrowolnie jałmu nę. to powiedz: "Nie wyruszycie ze mną nigdy i nie będziecie zwalczać ze mną wroga! Wy przecie z zadowoleniem siedzieliście po raz pierwszy.

którzy oskar ali o kłamstwo Boga i Jego Posłańca. kara bolesna! 91 Słabi i chorzy oraz ci. Dla nich będą dobra i oni będą szczęśliwi! 89 Przygotował dla nich Bóg Ogrody. I poło ono pieczęć na ich serca. którzy uwierzyli wraz z nim. To jest osiągnięcie ogromne! 90 I przyszli się usprawiedliwiać niektórzy spośród Beduinów. gdzie w dole płyną strumyki. eby im te dano pozwolenie.Bóg chce ich przez nie ukarać na tym świecie. którzy pozostali w tyle. 86 A kiedy została zesłana sura: "Wierzcie w Boga i walczcie razem z Jego Posłańcem!" . którzy nie mają adnych środków. nie popełniają adnego przewinienia . którzy nie uwierzyli.ludzie zamo ni poprosili ciebie o pozwolenie i powiedzieli: "Pozostaw nas z siedzącymi w domu!" 87 Oni byli zadowoleni. Dosięgnie tych. którym. e są z tymi. 209 . zmagali się w walce swoim majątkiem i swoimi duszami. 88 Lecz Posłaniec i ci. podczas kiedy są niewiernymi. Bóg jest przebaczający. kiedy przyszli do ciebie. I siedzieli spokojnie ci.jeśli są szczerze wierni Bogu i Jego Posłańcowi! Nie ma przeciwko czyniącym dobro adnej drogi. tak i oni nie rozumieją. aby ponosić cię ary. litościwy! 92 Ani te względem tych. eby dusze ich odeszły. oni tam będą przebywać na wieki.

Powiedz: "Nie usprawiedliwiajcie się! My wam nie uwierzymy nigdy! Bóg ju obwieścił nam wiadomość o was. który zna doskonale to. Bóg wycisnął pieczęć na ich sercach. powiedziałeś: "Nie znajduję nic na czym mógłbym was odprawić" . 93 Droga jest tylko przeciwko tym. którzy proszą cię o pozwolenie. którzy uwa ają to. Odwróćcie się więc od nich! Oni są brudem i miejscem ich schronienia będzie Gehenna! .abyś im dał środek transportu. co by mogli wydać. mądry! Wśród Beduinów są tacy. Bóg nie jest zadowolony z ludzi szerzących zepsucie! 97 A Beduini są bardziej zawzięci pod względem niewiary i hipokryzji i bardziej zdolni do tego. i On obwieści wam. kiedy do nich powrócicie. a ich oczy były przepełnione łzami smutku. Oni są zadowoleni.oni zaś odwrócili się. zaprawdę. i nie znajdują nic. co czyniliście!" 95 Oni będą zaklinać was na Boga. Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego. by nie uznać granic zesłanych przez Boga Swojemu Posłańcowi. za cię ki obowiązek 210 . co skryte i jawne. 94 Oni się będą usprawiedliwiać przed wami.jako zapłata za to. co wydają. chocia są bogaci. a tak e Jego Posłaniec. abyście byli z nich zadowoleni. e są z tymi. co zarobili! 96 Oni was zaklinają. kiedy do nich powrócicie. Lecz. ebyście się od nich odwrócili. Bóg niebawem zobaczy wasze działanie. 98 A Bóg jest wszechwiedzący. którzy pozostali w tyle. tak i oni nie wiedzą.

Ty ich nie znasz. wszechwiedzący! 104 Czy oni nie wiedzą. Być mo e. A Bóg jest słyszący. Czy nie tak?! Zaprawdę. potem oni zostaną poddani karze ogromnej! 102 A są i inni. litościwy! 100 A z tych. On przygotował dla nich Ogrody. Bóg zwróci się ku nim. wszechwiedzący! 99 Ale są wśród Beduinów i tacy. i z tych. Bóg jest przebaczający. e Bóg przyjmuje nawrócenie od Swoich sług i przyjmuje jałmu ny. i e tylko Bóg jest Przebaczający.i wyczekują na zmianę waszego losu. Przeciwko nim obróci się zły los. My ich ukarzemy dwukrotnie. abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić. i wśród mieszkańców Medyny są uporczywie trzymający się obłudy. za przybli enie do Boga i do modlitw Jego Posłańca. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy uwa ają to. twoja modlitwa to uspokojenie dla nich! A Bóg jest słyszący. gdzie w dole płyną strumyki. którzy poszli za nimi w czynieniu dobra Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego. To jest osiągnięcie ogromne! 101 Wśród Beduinów. i módl się za nimi! Zaprawdę. co rozdają. Bóg jest przebaczający. są obłudnicy. którzy znajdują się wokół was. którzy przybyli pierwsi spośród muhad irów i ansarów. Litościwy! 211 . My ich znamy. którzy uznali swoje grzechy: oni pomieszali dobre działanie i złe. oni tam będą przebywać na wieki. Zaprawdę. to jest dla nich przybli enie! I wprowadzi ich Bóg do Swego miłosierdzia! Zaprawdę. litościwy! 103 Weź z ich majątku jałmu nę.

którzy lubią się oczyszczać. który został postawiony dla pobo ności. który przedtem zwalczał Boga i Jego Posłańca . kto wzniósł swoją budowlę na bojaźni Boga. i na Jego upodobaniu. i są zabijani. mądry! 111 Zaprawdę. W nim są ludzie. i jako zasadzkę na u ytek tego. w zamian za co otrzymają Ogród. którzy sobie przygotowali meczet dla sprzeciwu i niewiary i dla rozdzielenia wierzących. którą oni wznieśli. co najpiękniejsze!" O nich zaświadczy Bóg. A Bóg jest wszechwiedzący. i wtedy On obwieści wam. z pewnością. 109 Czy ten jest lepszy. nie przestanie być wątpliwością w ich sercach. którzy się oczyszczają. i są kłamcami. od pierwszego dnia. a tak e Jego Posłaniec i wierni! I niebawem będziecie zwróceni ku znającemu doskonale skryte i jawne." 106 Są i inni. co czyniliście. dopóki ich serca nie zostaną rozdarte. Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki. albo się ku nim zwróci. Oni walczą na drodze Boga i zabijają. Bóg jest wszechwiedzący. kto wzniósł swoją budowlę na skraju osypującego się urwiska. czy te ten. będą przysięgać: "Chcieliśmy tylko tego. abyś w nim stawał. mądry! 107 A jeśli chodzi o tych. jest bardziej godny tego. 212 . 108 Nie stawaj w nim nigdy! Meczet.105 Powiedz: "Działajcie! Bóg zobaczy wasze działanie. którzy oczekują na rozkaz Boga: albo ich ukarze.to oni. a Bóg kocha tych. który zwali się z nim w ogień Gehenny? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 110 Budowla.

którzy zachowują granice Boga. którzy zakazują. ci. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze ani eli Bóg? Cieszcie się więc z handlu.nawet gdyby byli ich krewnymi odkąd stało się dla nich jasne. którzy oddają cześć. Bóg wie doskonale o ka dej rzeczy! 116 Zaprawdę. 213 . do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. e oni są mieszkańcami ognia piekielnego. którzy wierzą! 113 Nie godzi się Prorokowi i tym. ci. którzy sławią. którzy wybijają pokłony. którzy podró ują. którzy się nawracają. którzy nakazują. I nie ma dla was. jaką jemu zło ył. aby prosili o przebaczenie dla bałwochwalców . dopóki im nie wyjaśni. Abraham wyrzekł się jego. poza Bogiem. jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne! 112 Ci. Zaprawdę. ani opiekuna. zanim serca niektórych spośród nich omal się nie wypaczyły. ci.zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze. Abraham był współczującym. On daje ycie i powoduje śmierć. Ewangelii i w Koranie. ci. A kiedy stało się jasne. e on jest nieprzyjacielem Boga. ci. którzy poszli za nim w trudnej godzinie. co jest odpowiednie. do muhad irów i do ansarów. I głoś radosną wieść tym. którzy się skłaniają. ci. ci. czego oni mają się wystrzegać. ci. 114 Abraham prosił o przebaczenie dla swego ojca jedynie z powodu obietnicy. Zaprawdę. co jest naganne. jeśli ich prowadził przedtem drogą prostą. wspaniałomyślnym! 115 Bóg nie sprowadza z drogi ludzi. ani pomocnika! 117 Bóg zwrócił się do Proroka. którzy uwierzyli.

ani głód na drodze Boga. 214 . nie powinni byli pozostawać w tyle za Posłańcem Boga ani te troszczyć się bardziej o siebie samych ani eli o niego. co oni uczynili. małego ani du ego . litościwy! 118 i do tych trzech. którzy zamieszkiwali wokół nich. którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych. e Bóg jest z bogobojnymi! Kiedy tylko zostanie zesłana jakaś sura. eby nie zostało im to zapisane i nie zapłacił im Bóg czymś piękniejszym ani eli to. I oni nie postawili ani jednego kroku. którzy wierzycie! Bójcie się Boga i przebywajcie z tymi. którzy uwierzyli. który by nie rozgniewał niewiernych. 124 I wiedzcie. Zaprawdę. oni się będą strzegli! 123 O wy. to ona powiększyła wiarę. i nie ma ju adnej ucieczki przed Bogiem. których pozostawiono w tyle. Bóg jest Przebaczający. to wśród nich są tacy. którzy czynią dobro! 121 I nie uczynią oni adnego wydatku. które by nie zostały im zapisane jako pobo ne dzieło. ani te nie odnieśli wobec wroga adnej korzyści. ani zmęczenie.mimo jej rozległości i ciasne się stały dla nich ich dusze. którzy mówią prawdę! 120 Mieszkańcy Medyny i ci spośród Beduinów. aby się nawrócili. Nie mogło dosięgnąć ich ani pragnienie. Dlaczego by nie miała wyruszyć z ka dej ich frakcji jakaś grupa. 122 I niechaj wierni nie wyruszają wszyscy. aby mogli studiować religię i aby mogli ostrzegać swój naród. Bóg nie gubi nagrody tych. i nie przejdą doliny. I oni Się cieszą . Wtedy On zwrócił się ku nim. którzy mówią: "Komu z was ona powiększy wiarę?" Jeśli chodzi o tych. Oni sądzili.przecie On jest dobrotliwy. Niech się spotkają z waszą surowością. Litościwy! 119 O wy. kiedy do nich powrócą? Być mo e. którzy są blisko was. jak tylko u Niego. kiedy ciasna stała się dla nich ziemia .Wtedy On zwrócił się do nich . Zaprawdę.

e są ludźmi. to oni spoglądają jedni na drugich: "Czy widzi was ktoś?" Potem się odwracają . 127 A kiedy zostanie zesłana jakaś sura. ona dodała nieczystości do ich nieczystości i oni umierają jako niewierni. 126 Czy oni nie widzą. dla wiernych jest dobrotliwy. 129 A jeśli oni się odwrócą. Cią y mu to. w których sercach tkwi choroba. to powiedz: " Wystarczy mi Bóg! Nie ma boga. którzy nie pojmują . e ka dego roku są poddawani próbie raz lub dwa razy? Jednak się nie nawracają ani te nie chcą sobie przypomnieć . On jest o was zatroskany. co wy czynicie złego. litościwy.125 Natomiast tym. Odwrócił Bóg ich serca za to. jak tylko On! Jemu zaufałem! On jest panem tronu wspaniałego!" 215 . 128 Przyszedł do was Posłaniec spośród was.

To są znaki Księgi mądrej . Lam. by zapłacić według słuszności tym. i będą mieli zasługę szczerej wierności u swego Pana"? Mówią niewierni: "To na pewno jest czarownik!" 3 Zaprawdę. 5 On jest Tym. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni. rozdzielając znaki dla ludzi. wasz Pan. Nie ma orędownika bez Jego zezwolenia. a potem powtarza stworzenie. 216 . Ra. który uczynił słońce jasnością.Jonasz – Junus W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. Bóg stworzył to niewątpliwie w całej prawdzie.to Bóg. Pan wasz . przeto czcijcie Go! Czy wy się nie opamiętacie? 4 Do Niego powrócicie wy wszyscy. którzy wiedzą. i byli niewiernymi. następnie umocnił się na tronie. którzy nie uwierzyli. 2 Czy to jest dziwne dla ludzi. Obietnica Boga jest prawdą! Zaprawdę. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. e objawiliśmy jednemu spośród was: "Ostrzegaj ludzi i głoś radosną wieść tym. abyście znali liczbę lat i rachunek. To jest dla was Bóg. i który wyznaczył dla niego fazy. On stwarza po raz pierwszy. a księ yc światłem. A dla tych. którzy uwierzyli. będzie napój wrzący i kara bolesna za to. sprawując rząd wszelkich spraw.

Panu światów!" 11 A jeśliby Bóg przyśpieszył ludziom zło. 9 Zaprawdę. co oni czynili. jak i w tym. Pan poprowadzi drogą prostą w nagrodę za ich wiarę.miejscem schronienia będzie ogień. o Bo e!" A pozdrowieniem ich: "Pokój!" A końcem ich wezwania: "Chwała niech będzie Bogu. co stworzył Bóg w niebiosach i na ziemi. 217 . Będą płynąć u ich stóp strumyki w Ogrodach szczęśliwości.6 Zaprawdę. to ich termin byłby ju rozstrzygnięty. to on wzywa Nas. 13 Wytrąciliśmy ju przed wami pokolenia. kiedy popełniały niesprawiedliwość. za to. co oni czynią. W ten sposób upiększa się występnym to. dla tych. siedząc albo stojąc. są znaki dla ludzi bogobojnych! 7 Zaprawdę. 12 A kiedy człowieka dotknie nieszczęście. le ąc na boku. aby w swoim zabłądzeniu wędrowali na oślep. jak gdyby nigdy nie wzywał Nas z powodu nieszczęścia. które go dotknęło. to on przechodzi mimo. w kolejnej zmianie nocy i dnia. a kiedy odsuniemy od niego jego nieszczęście. Lecz My pozostawiamy tych. a zaniedbują Nasze znaki 8 . którzy się nie spodziewają spotkania z Nami. tych. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. którzy nie mają nadziei na Nasze spotkanie i którzy zadowalają się yciem tęgo świata. i znajdują w nim upodobanie. Przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. tak jak oni chcieliby przyśpieszyć dla siebie dobro. 10 Ich wezwaniem tam będzie: Chwała Tobie.

A ja przecie przebywałem wśród was przez całe ycie. Zaprawdę. 218 ." Powiedz: "Czy wy potraficie powiadomić Boga o czymś. bym go zmieniał z własnej woli. zanim on został objawiony. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu albo kto za kłamstwo uwa a Jego znaki? Zaprawdę. co Jemu dodają jako współtowarzyszy!" 19 Ludzie byli tylko jednym narodem. mówią: "Przynieś nam Koran inny ni ten!" Albo: "Zmień go!" Powiedz: "Nie do mnie nale y. grzesznicy nie są szczęśliwi! 18 Oni czczą. którzy się nie spodziewają spotkania z Nami. jak wy będziecie działać. Ja tylko postępuję za tym. 14 Po nich was uczyniliśmy namiestnikami na ziemi. On jest wyniosły ponad to. co mi zostało objawione. 15 A kiedy są im recytowane nasze znaki jako jasne dowody. obawiam się . Oni mówią: "To nasi orędownicy u Boga. co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. to. Czy wy nie rozumiecie?" 17 A kto jest bardziej niesprawiedliwy od tego.ale oni nie uwierzyli. poza Bogiem. to ci.jeśli się zbuntuję przeciwko memu Panu kary Dnia Wielkiego!" 16 Powiedz: "Jeśliby zechciał Bóg. W ten sposób My płacimy ludowi grzeszników. ale się podzielili. czego On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała. aby zobaczyć. to ja bym go wam nie wyrecytował i On nie dałby wam go poznać.

to zostałoby rozstrzygnięte między nimi to. e są całkowicie przez nie otoczeni.I jeśliby nie słowo. oni sądzą.kiedy dotknęło ich nieszczęście to oni okazali swoją chytrość przeciwko Naszym znakom." 24 ycie tego świata jest podobne do wody. które przyszło wcześniej od twojego Pana. ludzie są na nich uradowani. oto oni znowu szerzą zepsucie. który wam pozwala podró ować na lądzie i na morzu. A kiedy ziemia nabrała swojej ozdoby i upiększyła się. wzywają Boga. co skryte. co wy podstępnie knujecie!" 22 On jest Tym. A kiedy znajdujecie się na statkach. w czym oni się ró nią. 20 Oni mówią: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Powiedz: "To. kiedy dosięga je gwałtowny wicher i ze wszystkich stron zalewają je fale. to my z pewnością będziemy wdzięczni!" 23 A kiedy On ich wyratuje. którą spuściliśmy z nieba: miesza się z nią roślinność ziemi. które unoszą się dzięki pomyślnemu wiatrowi. co czyniliście. na ziemi. nale y tylko do Boga! Poczekajcie więc! I ja z wami jestem między czekającymi!" 21 A kiedy daliśmy ludziom zakosztować miłosierdzia . Powiedz: "Bóg jest szybszy w chytrości. "O ludzie! Wasza nieprawość spadnie tylko na was. którą ywią się ludzie i zwierzęta. wyznając Mu szczerze swoją wiarę: "Jeśli Ty nas wyratujesz. To jest tylko krótkie u ywanie ycia na tym świecie. bez adnego prawa. 219 . a wtedy My wam obwieścimy to. Zaprawdę. bo do Nas powrócicie. Nasi posłańcy zapisują to.

28 A w Dniu. którzy się zastanawiają. jak gdyby wczoraj nie była kwitnąca. nie będą mieli adnego obrońcy przed Bogiem! Ich twarze zostaną pokryte jakby mrocznymi płatami nocy. którzy popełnili złe czyny. I nie pokryje ich twarzy pył ani poni enie. którzy czynili dobro. kiedy zbierzemy ich wszystkich. co oni wymyślali. 27 A ci. powiemy wtedy do tych. 26 Tych. dochodzi do niej Nasz rozkaz. a ich współtowarzysze powiedzą: "Wy przecie nas nie czciliście! 29 A Bóg wystarczy jako świadek między nami i wami. gdzie przebywać będą na wieki. kogo chce. Oni zostaną odprawieni do Boga. W ten sposób My wyjaśniamy znaki ludziom. Oni będą mieszkańcami Ogrodu. I okryje ich poni enie. e nią władają. i My czynimy ją polem z ętym. czeka piękna nagroda i jeszcze coś więcej. 25 A Bóg wzywa do siedziby pokoju i prowadzi ku drodze prostej. co ona pierwej uczyniła. gdzie pozostaną na wieki. Oni będą mieszkańcami ognia. wy i wasi współtowarzysze" I My ich rozdzielimy.a jej mieszkańcy myślą. 31 powiedz: 220 . ich Pana prawdziwego. którzy wymyślali współtowarzyszy: "Na wasze miejsce. a odsunie się od nich to. nocą lub dniem. otrzymają jako zapłatę zło podobne. i nie dbaliśmy o waszą cześć!" 30 Tam doświadczy ka da dusza.

Pan wasz prawdziwy! A có jest poza prawdą . który nie prowadzi drogą prostą. domniemanie nie pomo e nic wobec prawdy. a potem powtarza stworzenie?" Powiedz: "Bóg stwarza po raz pierwszy. Zaprawdę. Czy więc ten. co wy czynicie! 37 Ten Koran 221 . który prowadzi prosto ku prawdzie?" Powiedz: "To Bóg prowadzi drogą prostą ku prawdzie. którzy szerzyli zepsucie. a potem powtarza stworzenie! Jak e wy więc dajecie się wplątać w kłamstwo?" 35 powiedz: "Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki."Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza ywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z ywego? I kto zarządza wszelką sprawą?" Oni powiedzą: "Bóg. bo oto oni nie wierzą! 34 Powiedz: "Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki. ni ten. by postępować za nim. nie zasługuje bardziej na to. zaprawdę. ale sam jest prowadzony? Có więc z wami? Jak sądzicie?" 36 Lecz większość z nich postępuje tylko za domniemaniem! Jednak. kto prowadzi drogą prostą ku prawdzie. który stwarza po raz pierwszy.jeśli nie błąd? Jak e wy jesteście odwróceni! 33 Tak ziściło się słowo twojego Pana na tych. Bóg dobrze wie. Powiedz im więc: "Czy nie będziecie bogobojni?!" 32 Oto Bóg.

co ja czynię. którzy byli przed nimi. lecz ludzie sobie samym wyrządzają niesprawiedliwość! 222 . i są tacy. którzy w niego wierzą. Bóg nie czyni ludziom niesprawiedliwości. Wy nie jesteście odpowiedzialni za to. A Pan twój zna najlepiej tych. którzy się tobie przysłuchują. powiedzą: "Wymyślił go!" Powiedz: "Przynieście więc surę podobną do niego i wzywajcie. 38 Oni.nie mógł być wymyślony poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości tego.co do której nie ma adnej wątpliwości pochodzącej od Pana światów." 42 Wśród nich są tacy. przecie oni i tak nie rozumieją? 43 I wśród nich są tacy. co było przed nim. jeśli oni nie widzą? 44 Zaprawdę. którzy w niego nie wierzą. czego nie objęli swoją wiedzą i czego wyjaśnienie jeszcze do nich nie doszło. a do was nale y wasze działanie. jaki był ostateczny koniec ludzi niesprawiedliwych! 40 Wśród nich są tacy. Popatrz e. to powiedz: "Do mnie nale y moje działanie. którzy spoglądają na ciebie. i wyjaśnieniem Księgi . 41 A jeśli oni będą cię uwa ać za kłamcę. Podobnie kłam zadawali ci. co wy czynicie. Ale czy ty mo esz poprowadzić ślepych. kogo mo ecie. którzy szerzą zepsucie. jeśli jesteście prawdomówni!" 39 Tak! Za kłamstwo uznali to. ani ja nie jestem odpowiedzialny za to. Ale czy ty zmusisz do słuchania głuchych. poza Bogiem. być mo e.

e nie. i poznają siebie nawzajem. 46 My albo poka emy ci część z tego. w nocy albo podczas dnia. którzy za kłamstwo uznali spotkanie z Bogiem i nie byli prowadzeni drogą prostą. 50 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli przyjdzie do was Jego kara. co Bóg zechce. przebywali dłu ej. wyda im się. albo wezwiemy cię do Siebie. jak tylko jedną godzinę dnia. wszystko będzie między nimi rozstrzygnięte według słuszności i oni nie doznają niesprawiedliwości.45 W Dniu. co sami zarobiliście?" 223 . kiedy On ich zbierze. ani korzyścią. co im obiecujemy. A stracą ci. poza tym." Ka dy naród ma swój kres. jeśli jesteście prawdomówni?" 49 Powiedz: "Ja nie władam dla samego siebie ani szkodą. 47 Ka dy naród ma swojego posłańca. 48 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica. co oni czynią. kiedy ona na was spadła? Teraz?! Choć przedtem staraliście się ją przyśpieszyć!" 52 Wtedy będzie powiedziane tym. którzy byli niesprawiedliwi: "Zakosztujcie kary wieczności! Czy nie otrzymaliście zapłaty za to tylko. to jaką jej część chcieliby przyśpieszyć grzesznicy? 51 Czy teraz uwierzycie w nią. A kiedy przyjdzie ich posłaniec. to oni nie będą w stanie go opóźnić ani o godzinę ani te nie zdołają go przyspieszyć. Kiedy nadejdzie ten kres. Do Nas oni powrócą! A Bóg potem będzie świadkiem tego.

co zbierają!" 59 Powiedz: "Czy widzieliście. i uleczenie tego.w Dniu Zmartwychwstania? Zaprawdę. 224 . kiedy zobaczą karę. 55 O tak! Obietnica Pana jest prawdą. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. Oni będą w głębi ałować. to starałaby się tym okupić. posiadała to. co jest na ziemi. czy te wymyślacie kłamstwo przeciw Bogu?" 60 A co będą sądzić ci. to jest prawda! I nie będziecie w stanie tego udaremnić. która była niesprawiedliwa. którzy wymyślają kłamstwo przeciw Bogu . lecz większość z nich nie wie! 56 On daje ycie i sprowadza śmierć. co jest w piersiach. i droga prosta. i do Niego zostaniecie sprowadzeni." 54 A jeśliby ka da dusza. co wam Bóg zesłał jako zaopatrzenie i jak wy uczyniliście z tego zakazane i dozwolone?" Powiedz: "Czy Bóg wam zezwolił na to. Lecz zostało ju rozstrzygnięte między nimi według słuszności i oni nie doznają niesprawiedliwości.53 Oni będą ciebie pytać: "Czy to jest prawda?" Powiedz: "Tak! Na mojego Pana! Zaiste. 57 O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana. 58 Powiedz: "Łaską Boga i Jego miłosierdziem niech się oni radują! To jest lepsze od tego. i miłosierdzie dla wierzących.

ani te coś jeszcze mniejszego od tego. abyście jasno widzieli. potęga nale y w całości do Boga! On jest Słyszącym. Nie ma zmiany w słowach Boga: to jest osiągnięcie ogromne! 65 I niech cię nie smuci ich mowa! Zaprawdę.My jesteśmy przy was świadkami. którzy uwierzyli i byli bogobojni. którzy wzywają współtowarzyszy poza Bogiem? Oni postępują tylko za domniemaniem i tylko snują przypuszczenia.lecz większość z nich nie jest wdzięczna! 61 I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji. kto jest na ziemi! A za czym idą ci. i ten. ani w niebiosach. kiedy się w tym zagłębiacie. i dzień. abyście podczas niej odpoczywali. i cokolwiek recytowałbyś z Koranu. ani te większego . który uczynił dla was noc. w tym są znaki dla ludzi. I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet cię ar jednego pyłku . 62 Czy nie tak? Zaprawdę. i jakiekolwiek podejmujecie działanie . 67 On jest Tym. przyjaciele Boga nie będą się lękać ani nie będą się smucić. Wszechwiedzącym! 66 Czy nie tak?! Zaprawdę. ' Zaprawdę. do Boga nale y ten. 64 otrzymają radosną wieść w tym yciu i w yciu ostatecznym. którzy słuchają! 68 Oni powiedzieli: "Bóg wziął sobie syna!" Niech Mu będzie chwała! On sam Sobie wystarcza! 225 .ani na ziemi.eby to nie było w Księdze jasnej. 63 Ci. kto jest w niebiosach.

którzy z nim byli na statku. którzy wymyślają kłamstwo przeciwko Bogu. co jest w niebiosach. lecz oni nie byli gotowi uwierzyć w to. co jest na ziemi. jaki był ostateczny koniec tych. i to. Wy przeto uzgodnijcie to między sobą i waszymi współtowarzyszami. ci. a zatopiliśmy tych. nie będą szczęśliwi!" 70 U ywanie jest na tym świecie! Ale potem do Nas oni powrócą! Damy im wtedy zakosztować kary strasznej za to. abym był wśród całkowicie poddanych.to ja pokładam ufność w Bogu. A wy nie macie adnej władzy nad tym. Moja nagroda jest tylko u Boga. 71 Opowiedz im historię Noego! Oto on powiedział do swojego ludu: "O ludu mój! Jeśli cią y wam moja obecność i moje przypominanie znaków Boga . 226 . i nie wierzyli. Popatrz więc. to przecie nie ądam od was adnej nagrody. Czy będziecie mówić o Bogu to." 73 Lecz oni uznali go za kłamcę. czego nie wiecie? 69 Powiedz: "Zaprawdę. a niech wasza sprawa nie będzie ju dla was udręczeniem.Do Niego nale y to. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. którzy przynosili im dowody jasne. i uczyniliśmy ich namiestnikami. a ja otrzymałem rozkaz. Przeto uratowaliśmy jego i tych. którzy byli ostrzegani! 74 Następnie posłaliśmy po nim posłańców do ich ludu. Następnie sądźcie mnie i nie dajcie mi czekać! 72 A jeśli się odwrócicie.

którzy szerzą zepsucie! 82 Bóg potwierdza prawdę przez Swoje słowa. od Nas. 227 . co znaleźliśmy w naszych ojcach. to tylko czary. Bóg nie pozwoli. powiedział do nich Moj esz: Rzućcie." 78 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas. by odwrócić nas od tego. 76 A kiedy przyszła do nich prawda. co macie do rzucenia!" 81 A kiedy oni rzucili. oprócz potomstwa jego ludu. Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem grzesznym. oni powiedzieli: "Zaprawdę. Moj esz powiedział: "To.co przedtem uznali za kłamstwo. co przynieśliście. Bóg je zniweczy! Zaprawdę. kiedy ona przyszła do was? Czy to czary? Czarownicy nigdy nie są szczęśliwi. to tylko czary oczywiste!" 77 Powiedział Moj esz: "To wy tak mówicie o prawdzie. i ebyście obaj zyskali wielkość na ziemi? My wam jednak wcale nie uwierzymy!" 79 I powiedział Faraon: "Przyprowadźcie mi wszystkich uczonych czarowników!" 80 A kiedy przyszli czarownicy. by pomyślnie rozwijało się dzieło tych." 83 Ale nikt nie uwierzył Moj eszowi. Zaprawdę. W ten sposób wyciskamy pieczęć na sercach ludzi występnych! 75 Następnie posłaliśmy po nim Moj esza i Aarona do Faraona i jego starszyzny. chocia by to było nienawistne dla grzeszników.

Faraon jest wielki na ziemi. to zaufajcie Jemu. Panie nasz! Nie czyń nas pokuszeniem dla niesprawiedliwych. a przecie jest w liczbie występnych! 84 I powiedział Moj esz: "O ludu mój ! Jeśli uwierzyliście w Boga. powiedział: 228 . skoro jesteście całkowicie poddani!" 85 Oni powiedzieli: "Zaufaliśmy Bogu. którzy nie wiedzą!" 90 I przeprowadziliśmy synów Izraela przez morze. przez Twoje miłosierdzie. Panie nasz! Zniszcz ich bogactwa i uczyń zatwardziałymi ich serca! Niechaj oni nie uwierzą. a ścigał ich Faraon i jego wojska z zawziętością i wrogością. od ludu niewiernych!" 87 I objawiliśmy Moj eszowi i jego bratu: "Przygotujcie dla waszego ludu domy w Egipcie. Idźcie obydwaj prosto i nie postępujcie drogą tych.z obawy przed Faraonem i jego starszyzną. A kiedy był bliski zatonięcia. dopóki nie ujrzą kary bolesnej!" 89 Powiedział: "Wasza prośba została wysłuchana.Panie nasz! aby sprowadzali z drogi Twojej na manowce. 86 I wybaw nas. Panu naszemu. i uczyńcie wasze domy świątynią! i odprawiajcie modlitwę! i ogłoś radosną wieść wierzącym!" 88 I powiedział Moj esz: "Panie nasz! Ty dałeś Faraonowi i jego starszyźnie ozdoby i bogactwa w yciu tego świata . eby ich nie poddał próbie.

nawet jeśliby przyszły do nich wszystkie znaki dopóki nie zobaczą kary bolesnej. w czym oni się ró nili! 94 A jeśli powątpiewasz w to.twoje ciało. dopóki nie przyszła do nich wiedza. twój Pan rozsądzi między nimi w Dniu Zmartwychwstania. Zaprawdę. e nie ma boga. Zaprawdę. 92 Lecz dzisiaj ciebie uratujemy . którzy powątpiewają! 95 I nie bądź w liczbie tych. którzy czytają Księgę. którzy szerzą zepsucie. 98 Gdyby znalazło się choć jedno miasto. co tobie zesłaliśmy. która była przed tobą. Przyszła do ciebie prawda od twojego Pana. którzy przyjdą po tobie. teraz! A przedtem się zbuntowałeś i byłeś w liczbie tych. ci. i zaopatrzyliśmy ich w dobre rzeczy. 96 Zaprawdę. jak tylko Ten. na których się sprawdziło słowo twojego Pana. wielu spośród ludzi zaniedbuje Nasze znaki! 93 I My osiedliliśmy synów Izraela w siedlisku pewnym."Uwierzyłem. abyś był znakiem dla tych. którzy się całkowicie poddali. bo inaczej będziesz wśród stratnych. Oni nie sprzeczali się. w którego uwierzyli synowie Izraela! I jestem wśród tych. którzy za kłamstwo uznali znaki Boga." 91 Tak. które by uwierzyło i któremu pomogłaby jego wiara. nie bądź więc w liczbie tych. nie uwierzą 97 . to zapytaj tych. oprócz ludu Jonasza! 229 .

aby być wśród wierzących. które ju prze yli ludzie przed nimi? Powiedz: "Oczekujcie więc! Ja jestem z wami wśród oczekujących!" 103 Następnie My uratujemy Naszych posłańców i tych. którzy nie wierzą. Czy ty potrafisz zmusić ludzi do tego. i otrzymałem rozkaz. co jest na ziemi!" Ale ludziom. których wy czcicie poza Bogiem. którzy uwierzyli. 102 Czego oni oczekują.Kiedy oni uwierzyli. jako człowiek prawdziwie pobo ny. ja czczę Boga.to ja nie będę oddawał czci tym. jak tylko za zezwoleniem Boga." 105 I: "Skieruj twarz ku tej religii. to uwierzyliby wszyscy. 101 Powiedz: "Popatrzcie na to. 104 Powiedz: "O ludzie! Jeśli wy pozostajecie w zwątpieniu co do mojej religii . nie pomogą ani znaki. jeśli nie dni podobnych do tych. co jest w niebiosach. odsunęliśmy od nich karę hańby w yciu na tym świecie i pozwoliliśmy im u ywać do pewnego czasu. którzy nie są rozumni. którzy są na ziemi. byśmy ratowali ludzi wierzących. ani napomnienia. poza Bogiem. 99 A gdyby zechciał twój Pan. i nie będzie w liczbie tych. 230 . eby stali się wierzącymi? 100 I nie zdarzy się adnej duszy uwierzyć. i na to. który was wezwie. którzy dodają Bogu współtowarzyszy! 106 I nie wzywaj. On ześle gniew na tych. Tak więc obowiązkiem Naszym jest.

A ja nie jestem dla was opiekunem." 109 Postępuj więc za tym. co ci zostało objawione! Bądź cierpliwy! On jest najlepszym z sędziów! 231 . A jeśli On chce dla ciebie dobra. ten idzie drogą prostą dla siebie samego. co ci nie pomo e ani nie zaszkodzi. Litościwy! 108 Powiedz: "O ludzie! Przyszła do was prawda od waszego Pana. On jest Przebaczający. błądzi na szkodę sobie samemu. jak tylko On. to nikt nie odwróci Jego łaski. to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych." 107 Jeśli Bóg dotknie cię nieszczęściem. to nikt nie zdoła go odsunąć. A jeśli to uczynisz. Kto idzie drogą prostą. A ktokolwiek błądzi. On obdarza nią.tego. kogo chce ze swoich sług.

w pełni świadomego: 2 "Nie czcijcie nikogo innego. On zna jego miejsce przebywania i jego miejsce odpoczynku. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni . co kryje się w piersiach! 6 I nie ma ani jednego zwierzęcia na ziemi. którego zaopatrzenie nie przypadałoby Bogu.a Jego tron był na wodzie aby wypróbować.Hud – Hud W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. której znaki są utwierdzone. Wszystko jest w Księdze jasnej: 7 On jest Tym. aby się ukryć przed Panem? Czy On nie wie. 3 Proście o przebaczenie waszego Pana i nawracajcie się do Niego! On wam da piękne u ywanie ycia do oznaczonego kresu i da Swoją łaskę ka demu. to obawiam się dla was kary Dnia Wielkiego. 4 Do Boga powrócicie. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 5 Czy oni nie zamykają się w sobie. zostaniecie wskrzeszeni. co trzymają w tajemnicy. A jeśli się odwrócicie. od Niego. kiedy oni się okrywają swoimi szatami. posiadającemu zasługę. On wie dobrze. Oto Księga. Lam. po śmierci" to oni z pewnością powiedzą: 232 . ostrzegającym i zwiastunem radosnej nowiny. jak tylko Boga! Ja jestem dla was.od Mądrego. A jeśli powiesz: "Zaprawdę. który z was jest lepszy w działaniu. a co ujawniają? Zaprawdę. następnie jasno przedstawione . Ra.

10 A jeśli damy mu zakosztować dobrodziejstwa po utrapieniu. co zostało ci objawione. to oni z pewnością powiedzą: "Có to ją powstrzymuje?" Czy nie tak?! W dniu. e to wszystko zostało objawione tylko z wiedzą Boga i e nie ma boga. nie będzie mo na jej od nich odwrócić. a potem mu je zabieramy. podobnych do niego. kogo mo ecie. oni otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką! 12 Być mo e. jeśli mówicie prawdę!" 14 Jeśli oni wam nie odpowiedzą. którzy są cierpliwi i pełnią dobre dzieła. kiedy ona przyjdzie do nich. i ściska się twoja pierś z obawy." Powiedz: "Przynieście dziesięć sur zmyślonych. jak tylko On! Czy więc nie poddacie się całkowicie? 233 . i obejmie ich to. i wzywajcie. on wtedy jest uradowany. 9 Jeśli My dajemy człowiekowi zakosztować Naszego miłosierdzia. pomijasz część tego. e powiedzą: "Dlaczego nie został mu zesłany skarb albo dlaczego nie przyszedł z nim anioł?!" Ty jesteś tylko ostrzegającym. poza Bogiem. 13 Albo te powiedzą: "On to wymyślił. to wiedzcie. z czego oni się wyśmiewali. a Bóg jest opiekunem czuwającym nad ka dą rzeczą. to on jest zrozpaczony i niewdzięczny. jakie go dotknęło. dumny! 11 Inaczej ci. to on z pewnością powie: "Odeszły ode mnie przykrości!" Zaprawdę."To są tylko czary oczywiste!" 8 Jeśli My opóźnimy im karę do pewnego obliczonego czasu.

15 Ten. to ogień będzie jego miejscem spotkania. i bezu yteczne. Oni nie mogli słyszeć i nie mogli te jasno widzieć. 16 To są tacy. odsunęło się od nich. 17 Ten. Im kara zostanie podwojona. pochodzącym od jego Pana i recytowanym przez Jego świadka. 21 Oto ci. co uczynili. Lecz. dla których w yciu ostatecznym nie będzie nic innego. co wymyślili. czego na nim dokonali. I daremne będzie to.będą mieszkańcami Ogrodu. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła.. ale i tam nie doznają oni szkody. 19 na tych. którzy skłamali swemu Panu!" Czy przekleństwo Boga nie spadnie na niesprawiedliwych. e w yciu ostatecznym oni będą najbardziej stratni! 23 Zaprawdę. My im zapłacimy w pełni tutaj. kto chce ycia tego świata i jego ozdoby. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu? Tacy będą przedstawieni swojemu Panu i świadkowie powiedzą: "Oto są ci. i którzy nie wierzą w ycie ostateczne? 20 Ci nie są w mocy zmienić czegokolwiek na ziemi i nie ma dla nich opiekunów. 22 Nie ma adnej wątpliwości. poniewa ono jest prawdą od twego Pana. poszukując na niej krzywizny. kto polega na jasnym dowodzie. 234 . jak tylko ogień. większość ludzi nie wierzy! 18 A czy jest ktoś bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. poza Bogiem. A kto spośród zwolenników ró nych partii nie wierzy w niego. I to.tacy jak on wierzą w niego. mając przed sobą Księgę Moj esza jako przewodnika i miłosierdzie . zaprawdę. którzy odwracają od drogi Boga.. i którzy są pokorni przed swoim Panem . Nie powątpiewaj więc w to objawienie. którzy zgubili samych siebie. ci.

na które byliście ślepi to czy mo emy wam je narzucać. e postępują za tobą tylko najnędzniejsi spośród nas. 235 ." 28 On powiedział: "O ludu mój! Czy pomyśleliście? Jeśli się opieram na jasnym dowodzie pochodzącym od Pana i jeśli On dał mi miłosierdzie pochodzące od Niego . pospiesznie. uwa amy. bez zastanowienia. 24 Te dwie grupy są jak: ślepy i głuchy oraz widzący i słyszący. Widzimy. Przeciwnie.oni tam będą przebywać na wieki. Czy oni mogą być do siebie podobni? Czy wy się nie opamiętacie? 25 My wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Zaprawdę. którzy uwierzyli: przecie oni spotkają swego Pana. i jesteście ' ludem nieświadomym. obawiam się dla was kary Dnia pełnego bólu!" 27 I powiedzieli dostojnicy jego ludu. skoro macie do niego wstręt? 29 O ludu mój! Ja nie proszę was za to o adne bogactwo: moja nagroda jest tylko u Boga. I nie będę odpychał tych. jak tylko Boga! Zaprawdę. Lecz widzę. I nie widzimy u was adnej wy szości nad nami. e jesteś tylko człowiekiem. e jesteście kłamcami. podobnie jak my. ja jestem dla was jawnie ostrzegającym! 26 Nie czcijcie nikogo innego. 30 0 ludu mój! Kto mnie ochroni przed Bogiem. którzy nie uwierzyli: "Widzimy.

co kryje się w ich duszach! Byłbym wówczas wśród niesprawiedliwych." 32 Oni powiedzieli: "O Noe! Ty z nami się spierasz i pomno yłeś z nami spory.Bóg wie najlepiej. On jest waszym Panem i do Niego będziecie sprowadzeni. . którzy są niesprawiedliwi! 236 . Przyprowadź nam to. którymi gardzą wasze oczy: Bóg nie da im adnego dobra.gdybym chciał udzielić wam rady jeśli Bóg zechce wprowadzić was w błąd. I nie mówię tym. to na mnie spadnie moje przewinienie.jeśli On zechce i nie będziecie mogli nic uczynić. co obiecujesz. Lecz ja jestem nie winien tego grzechu. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 33 On powiedział: "Przyprowadzi wam go Bóg ." 36 I zostało objawione Noemu: "Uwierzą z twojego ludu tylko ci. co oni czynili! 37 Zbuduj statek przed Naszymi oczami i według Naszego objawienia. co skryte. który wy popełniacie. 34 Moja rada nie przyniesie wam po ytku .jeśli ja was odepchnę? Czy wy się nie opamiętacie? 31 Wszak ja nie mówię wam: Ja mam skarby Boga ." 35 Albo mo e oni powiedzą: "On to wymyślił!" Powiedz: "Jeśli ja to wymyśliłem. i nie przemawiaj do Mnie za tymi. którzy ju wierzą. Więc nie rozpaczaj z powodu tego.przecie nie znam tego. I nie mówię wam: Ja jestem aniołem.

On powiedział: "Jeśli wyśmiewacie się z nas. 41 I on powiedział: "Wsiadajcie na statek! Niech on płynie W Imię Boga i niech przybija do portu! Zaprawdę. która wybawi mnie od wody. mój Pan jest przebaczający.Oni zostaną potopieni!" 38 I on zbudował statek. komu On okazał miłosierdzie!" I powstała między nimi fala. A za ka dym razem.z wyjątkiem tego. litościwy!" 42 I płynął z nimi wśród fal jak góry. powiedzieliśmy: "Wnieś na statek ze wszystkiego po dwoje i twoją rodzinę . 39 Niebawem się dowiecie. to bądźcie pewni. który pozostawał na miejscu odosobnionym: "O synu mój ! Wsiadaj z nami i nie bądź z niewiernymi!" 43 On powiedział: "Ja schronię się na jakąś górę. kiedy przechodzili obok niego dostojnicy jego ludu. wyśmiewali się z niego." Lecz uwierzyli z nim tylko nieliczni. tak jak wy się z nas wyśmiewacie. kogo spotka kara poni ająca i na kogo spadnie kara nieustająca!" 40 A kiedy nadszedł Nasz rozkaz i kipiał piec. przeciwko któremu ju wcześniej padło słowo i tych." Powiedział: "Nie ma dzisiaj wybawiciela od rozkazu Boga. i znalazł się wśród zatopionych. I Noe wezwał swojego syna. e my będziemy się z was wyśmiewać. 44 I dał się słyszeć głos: 237 . którzy uwierzyli. oprócz tego.

którzy ponoszą stratę. czego nie znasz." 48 I zostało powiedziane: "O Noe! Zejdź z pozdrowieniem od Nas. to jest czyn nieprawy. Zaprawdę. którym damy u ywanie doczesne. ani twój lud przedtem. Nie znałeś jej ani ty. to będę wśród tych. a Ty jesteś najsprawiedliwszy z sędziów!" 46 Powiedział: "O Noe! On nie nale y do twojej rodziny." 49 Oto opowieść o tym. a następnie dotknie ich od Nas kara bolesna. I powstaną inne narody. Twoja obietnica jest prawdą. którzy są z tobą. Objawiamy ją tobie. które narodzą się z tych. Oto Ja ciebie napominam. On powiedział: "O ludu mój! 238 ." 47 On powiedział: "Panie mój ! Uchowaj mnie od tego. I powiedziano: "Niech przepadnie lud niesprawiedliwych!" 45 I Noe zawołał do swego Pana. mówiąc: "Panie mój! Oto mój syn jest z mojej rodziny. a błogosławieństwa niech będą nad tobą i nad narodami. a on osiadł na Al-D udi. ostateczny rezultat jest dla bogobojnych! 50 I wysłaliśmy do ludu Ad ich brata Huda. Więc bądź cierpliwy! Zaprawdę. co skryte."O ziemio! Pochłoń twoją wodę! O niebo! Powstrzymaj się!" I woda opadła. abyś nie był człowiekiem nieświadomym. Jeśli Ty mi nie przebaczysz i jeśli nie oka esz mi miłosierdzia. i rozkaz został spełniony. abym Ciebie miał prosić o to. Nie proś mnie o to. czego nie znam.

a wy nie zaszkodzicie Mu w niczym. który mnie stworzył. On ześle na was z nieba deszcz obfity i doda wam siły do waszej siły. 55 poza Nim. którego On nie trzymałby za kosmyk. mój Pan czuwa pilnie nad ka dą rzeczą!" 239 . Moja nagroda jest u Tego. 51 O ludu mój! Ja nie proszę was za to o adną nagrodę. Nie ma adnego zwierzęcia. Nie odwracajcie się więc jako grzesznicy!" 53 Oni powiedzieli: O Hudzie! Ty nie przyszedłeś do nas z jasnym dowodem: My nie pozostawimy naszych bogów na twoje słowo.czcijcie Boga! Nie ma dla was boga oprócz Niego! Wy tylko zmyślacie kłamstwa. i ja nie jestem winien tego. Pan mój jest na drodze prostej! 57 A jeśli się odwrócicie . Zaprawdę. z czym zostałem posłany mój Pan zastąpi was innym narodem.a przecie ja wam obwieściłem to. Zaprawdę. potem nawracajcie się do Niego. my tobie nie wierzymy: 54 My mówimy tylko. i potem nie ka cie mi czekać! 56 Oto zaufałem Bogu. i jeden z naszych bogów dotknął ciebie złem. Czy nie jesteście rozumni? 52 O ludu mój! Proście o przebaczenie waszego Pana. Knujcie chytrość przeciwko mnie. wszyscy razem. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. i wy te zaświadczcie." On powiedział: "Oto biorę Boga za świadka. Panu mojemu i Panu waszemu.

Czy chcesz nam zabronić. 60 I towarzyszyło im przekleństwo na tym świecie i w Dniu Zmartwychwstania. i poszli za rozkazem ka dego upartego tyrana. pochodzącym od mego Pana. mój Pan jest bliski. abyśmy czcili to. w którym pokładaliśmy przedtem nadzieję. lud Huda! 61 I wysłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha. jesteśmy w powa nym zwątpieniu wobec tego. wysłuchujący!" 62 Oni powiedzieli: "O Salihu! Byłeś przecie wśród nas tym. 59 I oto Adyci odrzucili znaki swojego Pana. jeśli ja się zbuntuję przeciwko Niemu? Wy tylko powiększacie moją stratę. to kto mi pomo e przed Bogiem. Adyci nie uwierzyli w swego Pana! O tak ! Niech przepadną Adyci. 240 . O tak ! Zaprawdę. co czcili nasi ojcowie? Zaprawdę. i zbuntowali się przeciwko Jego posłańcom. do czego ty nas wzywasz!" 63 On powiedział: "O ludu mój ! Czy wy pomyśleliście? Jeśli się opieram na jasnym dowodzie. On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! On was utworzył z ziemi i On was na niej osiedlił. uratowaliśmy Huda i tych. którzy uwierzyli razem z nim .58 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz. i uratowaliśmy ich od surowej kary. Proście Go o przebaczenie i nawracajcie się do Niego! Zaprawdę.przez miłosierdzie pochodzące od Nas. i jeśli przyszło do mnie miłosierdzie od Niego.

przez miłosierdzie pochodzące od Nas od hańby tego dnia. którzy byli niesprawiedliwi. którzy uwierzyli razem z nim ." 65 Oni jednak podcięli jej pęciny. Zaprawdę. lud Samud nie uwierzył w swego Pana O tak! Niech przepadną Samudyci! 69 Nasi posłańcy przyszli do Abrahama z radosną wieścią. e ich ręce nie sięgają po niego. O tak! Zaprawdę.o Jakubie.to jest obietnica nie kłamliwa." 66 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz. Powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Pokój!" . Oni powiedzieli: "Nie bój się! Oto zostaliśmy posłani do ludu Lota. 68 jak gdyby tam nie mieszkali. przeraźliwy krzyk. twój Pan jest Mocny. odniósł się do nich z nieufnością i poczuł strach przed nimi." 71 ona jego stała i roześmiała się. a po Izaaku . Potę ny! 67 I dosięgną tych. 241 .64 O ludu mój! Oto ta wielbłądzica Boga jest dla was znakiem! Pozwólcie jej więc paść się na ziemi Boga! Nie czyńcie jej nic złego. 70 A kiedy zobaczył. My ucieszyliśmy ją wieścią o Izaaku.i nie omieszkał przynieść upieczonego cielaka. Wtedy on powiedział: "U ywajcie sobie w swoich domostwach przez trzy dni . bo inaczej pochwyci was kara bliska. uratowaliśmy Saliha oraz tych. rankiem zaś le eli twarzami do ziemi w swoich domostwach.

Zaprawdę.72 Ona powiedziała: "O biada mi! Czy ja urodzę." 80 On powiedział: "Gdybym tylko miał siłę nad wami 242 . zaczął prowadzić spór z Nami w sprawie ludu Lota. 75 . I powiedział on: "To jest dzień nieszczęsny!" 78 I przyszedł do niego jego lud. której nie będzie mo na odwrócić!" 77 A kiedy przybyli nasi posłańcy do Lota. przyjdzie do nich kara. nawracający się w skrusze! 76 "O Abrahamie! Odwróć się od tego! Oto przyszedł rozkaz od twego Pana! Zaprawdę.one są czyściejsze dla was! Przeto bójcie się Boga! Nie zawstydzajcie mnie w moich gościach! Czy nie ma wśród was człowieka prawego?!" 79 Oni powiedzieli: "Ty wiesz przecie . czego my chcemy. bo ramię jego było bezsilne dla nich. i wiesz z pewnością. ale przedtem popełniali złe czyny. e my nie mamy prawa do twoich córek. on zmartwił się z ich powodu. pokorny. pośpiesznie kierując się ku niemu. "I on powiedział: O ludu mój! Oto moje córki . a ten mój mą jest starcem! Zaprawdę. Abraham był łagodny. to jest rzecz zadziwiająca!" 73 Oni powiedzieli: "Czy ty się dziwisz rozkazowi Boga? Miłosierdzie Boga i Jego błogosławieństwa niech będą nad wami 74 A kiedy strach opuścił Abrahama i kiedy dotarła do niego radosna wieść. przecie jestem starą kobietą.

" 87 Oni powiedzieli: "O Szu`ajbie! Czy twoja modlitwa nakazuje ci. co pozostaje u Boga.albo gdybym mógł znaleźć podporę solidnego filara!" 81 Oni powiedzieli: "O Locie! My jesteśmy posłańcami twego Pana. 83 oznakowanej u twojego Pana. co chcemy? 243 . sprawiedliwie! Nie powodujcie uszczerbku w ludzkich dobrach! Nie czyńcie niegodziwości na ziemi. warstwami. jest lepsze dla was. twoja ona jedna się odwróci i dosięgnie ją to. Wyruszaj więc z twoją rodziną i niech nie odwraca się aden z was. wywróciliśmy miasto z góry na dół. który powiedział: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! I nie umniejszajcie miary i wagi! Widzę. abyśmy poniechali tego. 84 I wysłaliśmy do Madianitów ich brata Szu`ajba. i obawiam się dla was kary Dnia wszystko obejmującego! 85 O ludu mój! ' Dawajcie pełną miarę i wagę. co czcili nasi ojcowie. jeśli jesteście wierzącymi. I ono nie jest daleko od niesprawiedliwych. e yjecie w dobrobycie. i spuściliśmy na nie deszcz kamieni z gliny palonej. oni nigdy do ciebie nie dojdą. Ja nie jestem dla was adnym stró em. co dosięgnie tamtych! Zaprawdę. A czy poranek nie jest blisko?" 82 A kiedy przyszedł Nasz rozkaz. ich wyznaczonym czasem . albo abyśmy przestali czynić z naszym majątkiem to. by nie szerzyć zgorszenia! 86 To.poranek.

mój Pan jest litościwy. co dosięgło: lud Noego albo lud Lota. e jesteś słaby wśród nas. 244 . I gdyby nie twój ród. I niebawem się dowiecie. co czynicie! 93 O ludu mój! Działajcie według swoich mo liwości. do kogo przyjdzie kara. to byśmy ciebie ukamienowali. co mówisz. ty nie jesteś przecie nad nami potę ny. albo lud Saliha. na miarę moich mo liwości. i jeśli on zaopatrzył mnie od Siebie pięknym zaopatrzeniem. kochający!" 91 Oni powiedzieli: "O Szu`ajbie! My nie pojmujemy wiele z tego. my widzimy. mój Pan obejmuje całkowicie to. A lud Lota nie jest daleko od was. aby was nie dosięgło to samo. pochodzącym od mego Pana. Moja nadzieja na pomyślność jest tylko u Boga! Jemu zaufałem i do Niego się nawracam! 89 O ludu mój! Niech rozdział ze mną nie doprowadzi was do grzechu. to ja chcę tylko waszego udoskonalenia. i kto był kłamcą. ja te będę działał.Ty przecie jesteś łagodny. która go poni y. i jeśli nie chcę pójść za wami w tym. 90 Proście o przebaczenie waszego Pana! Następnie nawracajcie się do Niego! Zaprawdę." 92 On powiedział: "O ludu mój ! Czy mój ród jest potę niejszy dla was od Boga. czego wam zakazuję. prawy!" 88 On powiedział: "O ludu mój ! Jak wam się wydaje? Jeśli opieram się na jasnym dowodzie. tak i odwróciliście się do Niego plecami? Zaprawdę.

w Dniu Zmartwychwstania. a inne zostały ścięte jak niwo. poza Bogiem.do ognia! Jak e to nieszczęsny wodopój. 101 My nie wyrządziliśmy im niesprawiedliwości. kiedy On pokarał te miasta. I nie wybawili ich od niczego ich bogowie. chocia rozkaz Faraona nie był słuszny. i poprowadzi do wodopoju . 95 jak gdyby oni tam nigdy nie yli. Jak e nieszczęsny to podarunek zostanie im dany! 100 Oto trochę wiadomości o miastach. kiedy przyszedł rozkaz od twojego Pana. 245 . którzy uwierzyli razem z nim . 98 Pójdzie on na czele swego ludu. 103 Zaprawdę. których wzywali. Jego karanie jest bolesne. O tak! Niech przepadną Madianici. pochwycił przeraźliwy krzyk i rankiem le eli w swoich domostwach twarzami ku ziemi. I poszli oni za rozkazem Faraona. które były niesprawiedliwe. do którego oni są prowadzeni! 99 I będzie im towarzyszyć tu przekleństwo. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. 102 Takie jest skaranie twego Pana. Tych.przez miłosierdzie od Nas. tak jak oddaleni zostali Samudyci! 96 I posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami i z władzą oczywistą 97 do Faraona i jego dostojników. o których ci opowiadamy: jedne z nich jeszcze stoją. nawet w Dniu Zmartwychwstania. uratowaliśmy Szu`ajba i tych. którzy byli niesprawiedliwi. Oni powiększyli tylko swoją zgubę." 94 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz.Wyczekujcie więc! Ja z wami jestem wyczekujący.

którzy się obawiają kary ycia ostatecznego! To jest Dzień. oni są w głębokim zwątpieniu względem niej! 111 Zaprawdę. 105 Kiedy ten Dzień nadejdzie. to zostałoby ju między nimi rozstrzygnięte. będą tam przebywać na wieki. 106 Ci. będą w ogniu wśród wzdychań i szlochów. jak tylko za pozwoleniem Boga. . jak oddawali cześć niegdyś ich ojcowie. co czynicie! 246 . Zaprawdę. Zaprawdę. jak długo trwać będą niebiosa i ziemia. Zaprawdę. w tym jest znak dla tych. który będzie zaświadczony! 104 I My opóźnimy go tylko do oznaczonego ju czasu. jak długo będą trwać niebiosa i ziemia. którzy będą nieszczęśliwi. co chce! 108 A ci. chyba e Bóg zechce inaczej. nie umniejszony! 110 Daliśmy ju Księgę Moj eszowi i była ona przedmiotem sporu.gwałtowne! Zaprawdę. 107 będą tam przebywać na wieki. twój Pan da pełną zapłatę wszystkim za ich czyny! On przecie jest doskonale świadomy tego.To jest podarunek niezawodny. I będą wtedy ludzie nieszczęśliwi i ludzie szczęśliwi. które się pojawiło wcześniej. dla którego ludzie zostaną zebrani! To Dzień. twój Pan czyni to. chyba e Bóg zechce inaczej. oni oddają cześć tylko tak. Gdyby nie słowo pochodzące od twego Pana. 109 I nie miej adnej wątpliwości względem tego. co czczą ci ludzie. My w pełni oddamy im ich udział. którzy dostąpili szczęścia. dusza nie będzie mówić inaczej. znajdą się w Ogrodzie.

wszystkimi razem!" 120 Opowiadamy tobie 247 . 118 A jeśliby twój Pan chciał. które były przed wami. komu twój Pan okazał miłosierdzie. opiekunów. bo dosięgnie was ogień! I nie ma dla was. którzy czynią dobro! 116 Dlaczego wśród pokoleń. 117 I nie postąpiłby twój Pan tak. i byli grzesznikami. I spełniło się słowo twojego Pana: "Ja z pewnością napełnię Gehennę d inami i ludźmi. to uczyniłby ludzi jednym narodem. Ale oni nie przestają się sprzeczać. którzy się nawrócili z tobą. 119 z wyjątkiem tych. którzy czynili niesprawiedliwość. ty i ci. by zniszczyć te miasta niesprawiedliwie. Dlatego On ich stworzył. nie było ludzi obdarzonych wytrwałością. jeśliby ich mieszkańcy czynili dobro. i nie przekraczajcie granicy! Przecie On doskonale widzi. w którym yli. którzy są niesprawiedliwi. oprócz tych nielicznych. czyny piękne usuwają czyny złe! To jest przypomnienie dla pamiętających! 115 Bądź cierpliwy! bo. przedkładali dobrobyt. zaprawdę. Bóg nie gubi nagrody tych. tak jak ci zostało nakazane.112 Postępuj drogą prostą. i wtedy nie będziecie wspomo eni. którzy by sprzeciwiali się zepsuciu na ziemi. których uratowaliśmy? A ci. 114 Odprawiaj modlitwę na obu krańcach dnia i często w godzinach nocy: Zaprawdę. poza Bogiem. co czynicie! 113 I nie opierajcie się na tych.

i do Niego powraca wszelka sprawa . M y te czynimy! 122Wyczekujcie. co skryte w niebiosach i na ziemi. I w tym przyszła do ciebie prawda. którzy nie wierzą: "Czyńcie według waszych mo liwości. Więc czcij Go i zaufaj Mu ! Twój Pan nie jest niedbały względem tego. i My te wyczekujemy!" 123Do Boga nale y to. pouczenie i napomnienie dla wierzących. 121 I powiedz tym. co czynicie! 248 . aby przez to umocnić twoje serce.te opowieści o posłańcach.

widziałem je. mądry!" 7 Z pewnością w Józefie i w jego braciach były znaki dla tych. bo oni uknują przeciwko tobie podstęp. Zaprawdę. którzy pytają! 8 Oto oni powiedzieli: "Zapewne. a przecie my jesteśmy gromadą. Zaprawdę.Józef – Jusuf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. i księ yc. potraficie zrozumieć. To są znaki Księgi jasnej. tak jak dopełnił jej poprzednio względem twoich dwóch ojców: Abrahama i Izaaka. 3 Przez objawienie tobie tego Koranu My przeka emy ci najpiękniejsze opowiadanie. chocia byłeś wśród niedbałych.być mo e. nasz ojciec jest w oczywistym błędzie! 9 Zabijcie Józefa albo wyrzućcie go na obcą ziemię! 249 . Zaprawdę. Ra. jak mi wybijały pokłony." 5 On powiedział: "O mój synu! Nie opowiadaj tego widzenia twoim braciom. Józef i jego brat są milsi naszemu ojcu ni my. 2 My zesłaliśmy ją w postaci Koranu arabskiego . Lam. szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym! 6 W ten sposób wybiera ciebie twój Pan i nauczy cię wyjaśniania wydarzeń. On dopełni Swojej dobroci względem ciebie i względem rodu Jakuba. 4 Oto powiedział Józef do swego ojca: "O mój ojcze! Zobaczyłem jedenaście gwiazd i słońce. twój Pan jest wszechwiedzący.

" 18 I przynieśli jego koszulę 250 . lecz wrzućcie go w głębinę studni. i po arł go wilk. My objawiliśmy mu: "Ty im wyjawisz tę ich sprawkę. Ty nam nie uwierzysz. kiedy oni nie będą nawet przeczuwali. a odnajdzie go jakaś karawana. jeśli chodzi o Józefa? Zaprawdę." 11 Oni powiedzieli: "O nasz ojcze! Dlaczego ty nam nie dowierzasz. i płakali. i zgodzili się. jeśli nie będziecie go pilnowali. jeśli ju chcecie to uczynić. 17 Powiedzieli: "O ojcze nasz! Urządzaliśmy sobie wyścigi i pozostawiliśmy Józefa przy naszych rzeczach. jeśli z nim pójdziecie." 16 I przyszli do swego ojca wieczorem." 15 I kiedy poszli z nim. Obawiam się.a jest nas przecie gromada to i my poniesiemy stratę." 10 Powiedział jeden z nich: "Nie zabijajcie Józefa. aby go wrzucić w głębinę studni. a my będziemy nad nim czuwać. nawet jeślibyśmy mówili prawdę." 14 Oni powiedzieli: "Jeśli po re go wilk . my jesteśmy jego szczerymi doradcami! 12 Poślij go z nami jutro! On się ucieszy i zabawi. e po re go wilk." 13 On powiedział: "Zasmuci mnie to z pewnością.Wtedy ku wam zwróci się oblicze ojca i będziecie wtedy ludźmi prawymi.

U Boga nale y szukać pomocy w tym. aby go nauczyć wyjaśniania wydarzeń. 20 Sprzedali go za mizerną cenę. On . jaka radosna wiadomość! Oto młodzieniec!" Oni go ukryli jako towar. lecz cierpliwość jest piękna. wasze dusze podsunęły wam ten czyn. Bóg zwycięsko dopełnia Swojego dzieła. co oni zamierzali uczynić. do swojej ony: "Przygotuj mu godne mieszkanie! Być mo e. wysłali swego człowieka dla zaczerpnięcia wody. lecz Bóg wiedział. 22 A kiedy doszedł do dojrzałości. próbowała go uwieść. będzie on dla nas po yteczny. " W ten sposób urządziliśmy Józefa na tej ziemi. W ten sposób My nagradzamy czyniących dobro. dał mi piękne miejsce schronienia! Zaprawdę. nie bądź szczęśliwi ludzie niesprawiedliwi!" 24 Ona bardzo go pragnęła. za niewiele dirhemów. daliśmy mu mądrość i wiedzę. on spuścił w dół swój bukłak i powiedział: "O. zamknęła drzwi mówiąc: "Chodź tutaj!" On powiedział: "Niech mnie Bóg uchroni! Zaprawdę. i on te by jej mocno zapragnął. poniewa nie interesowali się nim. co wy opisujecie. lecz większość ludzi nie wie. I on powiedział: "Tak. gdyby nie zobaczył dowodów swego Pana. Tak się stało. abyśmy mogli odsunąć od niego zło i niegodziwość. Zaprawdę. 23 Ta. w której domu on przebywał. albo weźmiemy go za syna. który go wykupił." 19 I przybyła karawana. 21 I powiedział ten z Egiptu. on nale y do Naszych szczerych sług! 251 .zaplamioną fałszywą krwią.mój Pan.

kto chciał zaszkodzić twojej rodzinie? Chyba tylko więzienie albo kara dotkliwa!" 26 Józef powiedział: "Ona nastawała na mnie. e pocięły sobie ręce. z czyjego powodu ganiłyście mnie! 252 . zaprawdę. oddal się! A ty proś o przebaczenie za swój grzech! Ty przecie jesteś tą." I znalazł się pewien świadek z jej rodziny: "Jeśli jego koszula została rozerwana z przodu. on rozpalił w niej miłość. która zgrzeszyła! 30 I mówiły kobiety w mieście: " ona mo nego kusi swego sługę. posłała po nie. to ona skłamała.25 Oboje pobiegli szybko do drzwi. 27 A jeśli jego koszula została rozerwana z tyłu. Widzimy ją w jawnym błędzie!" 31 A kiedy ona posłyszała ich złośliwość. jak tylko szlachetny anioł!" 32 Ona powiedziała: "Oto macie tego." 28 Pan zobaczył jego koszulę rozerwaną z tyłu i powiedział: "Oto jeden z waszych kobiecych podstępów. to ona mówi prawdę. wpadły w taki zachwyt. ona powiedziała: "Jaka jest zapłata dla tego. a on jest prawdomówny. przygotowała dla nich ucztę i dała ka dej z nich nó . ona podarła jego koszulę z tyłu. a on jest kłamcą. i powiedziały: "Niech Bóg uchowa! To nie jest człowiek śmiertelny! To nie kto inny. Powiedziała: "Wyjdź im naprzeciw!" A kiedy one go zobaczyły. wasz podstęp jest wielki!" 29 Józefie. i przy drzwiach spotkali jej pana.

" 33 On powiedział: "Panie mój! Więzienie jest milsze dla mnie ani eli to. to zostanie uwięziony i znajdzie się w liczbie nędznych. widzimy. 38 I poszedłem za religią moich ojców. którzy nie wierzą w Boga i którzy nie wierzą w ycie ostateczne. To jest łaska Boga dla nas i dla ludzi. Oto czego nauczył mnie dla was mój Pan. to ja się ku nim skłonię i znajdę się w liczbie głupców. Wszechwiedzący! 35 A kiedy ujrzeli znaki. Zaprawdę. towarzysze więzienia! 253 . Jeden z nich powiedział: "Oto widzę siebie. które jest wam podawane. Izaaka i Jakuba. jak niosę na głowie chleb. Oto porzuciłem religię ludzi. lecz on się obronił. i jesteś z liczby czyniących dobro!" 37 On powiedział: "Jeszcze nie otrzymacie jedzenia. co mu nakazuję. 39 O wy. Abrahama. wydało im się właściwe uwięzić go na pewien czas. Jeśli on nie uczyni tego." 34 I wysłuchał go Pan. zanim one się spełnią. 36 I weszli z nim do więzienia dwaj młodzieńcy. z którego jedzą ptaki! Daj nam wyjaśnienie tego. Zaprawdę. jak wyciskam winogrona!" I powiedział drugi: "Oto widzę siebie. Lecz większość ludzi jest niewdzięczna. On jest Słyszący. do czego one mnie namawiają: Ale jeśli Ty nie odwrócisz mnie od ich chytrości. a ja wyjaśnię wasze widzenia.Chciałam go uwieść. i odwrócił od niego ich chytrość. My nie mo emy dodawać Bogu niczego za współtowarzysza.

o którym myślał. jeśli potraficie tłumaczyć widzenia. obaj towarzysze więzienia! Jeden z was będzie poił swojego pana winem.wy i wasi ojcowie.bo sobie przypomniał po pewnym czasie "Ja wam dam wytłumaczenie. Sąd nale y tylko do Boga. których wy czcicie. który się uratował: ." 42 I powiedział on do tego. I widzę siedem kłosów zielonych i siedem kłosów suchych." 44 Oni powiedzieli: "To jest tylko skłębienie marzeń sennych. starszyzno! Wyjaśnijcie mi moje widzenie. to są tylko imiona. abyście czcili tylko Jego. Bóg nie zesłał z nimi adnej władzy. On rozkazał. O wy. 254 . poza Nim. i siedem kłosów zielonych. w której zasięgacie mojej rady. 41 O wy. 43 I powiedział kr6l: "Oto widzę siedem krów tłustych. a drugi będzie ukrzy owany i ptaki będą dziobały jego głowę. Wszechpotę ny? 40 Ci. które zjada siedem krów chudych." 45 I powiedział ten z dwóch. e się wyratuje: "Wspomnij mnie u twego pana!" Lecz szatan kazał mu zapomnieć o tym i Józef pozostał w więzieniu przez kilka lat. To jest religia prawdziwa. Rozstrzygnięta została sprawa. lecz większość ludzi nie wie.Czy podzieleni panowie są lepsi. którymi wy ich nazwaliście . czy Bóg .Jeden. które po era siedem krów chudych. mę u sprawiedliwy! Daj nam wyjaśnienie. a my nie umiemy tłumaczyć snów. co znaczą te krowy tłuste. pozwólcie mi pójść!" 46 "O Józefie.

jakie były zamysły kobiet." Powiedziała ona mo nego: "Teraz wyszła na jaw prawda. którą zachowacie. kiedy ludziom zostanie zesłany deszcz i kiedy pójdą do tłoczni. które sobie pocięły ręce? Zaprawdę. 48 Następnie nadejdzie siedem lat trudnych. on powiedział: "Wróć do twojego pana i zapytaj go. e ja nie oszukałem go potajemnie i e Bóg nie kieruje podstępem zdrajców." 50 Powiedział król: "Przyprowadźcie mi go!" Kiedy przyszedł do niego posłaniec. lecz on jest z liczby prawdomównych!" 52 "To zostało wyjaśnione. Być mo e. pozostawcie w kłosach. które zjedzą to. mój Pan zna doskonale ich podstęp!" 51 Powiedział: "Jakie były wasze zamiary. ja powrócę do ludzi. oprócz niewielkiej ilości tego. To. co będziecie jedli. 53 Ja wcale nie uniewinniam mojej duszy. co zbierzecie jako niwo. kiedy starałyście się skusić Józefa?" One powiedziały: "Uchowaj Bo e! My nie mamy mu nic złego do zarzucenia.i siedem wyschniętych! Być mo e. co dla nich przygotowaliście. 49 Następnie przyjdzie jeden rok. oni się dowiedzą. trudząc się jak zwykle. 255 . oprócz niewielkiej ilości. aby wiedział pan. Oto starałam się go skusić. dusza bowiem pobudza do złego." 47 On powiedział: "Będziecie zasiewać przez siedem lat.

kiedy powrócą do swojej rodziny. e daję pełną miarę i e jestem najlepszym z gospodarzy? 60 Jeśli go nie przyprowadzicie. to nie będziecie u mnie mieć miary i więcej się do mnie nie zbli ajcie. mo e oni powrócą!" 63 Kiedy powrócili do swojego ojca. mój Pan jest przebaczający." 61 Oni powiedzieli: "Będziemy się starali uzyskać to od ojca. lecz oni go nie poznali. 256 . którzy uwierzyli i byli bogobojni. i uczynimy to z pewnością!" 62 Józef powiedział swoim sługom: "Włó cie ich towar w ich juki podró ne. król powiedział: "Oto jesteś dzisiaj u nas powa any. kogo chcemy. godny zaufania!" 55 Powiedział: "Postaw mnie nad spichlerzami tej ziemi! Ja jestem dobrym stra nikiem. i nie gubimy nagrody nale nej czyniącym dobro.jeśli tylko nie zmiłuje się mój Pan. Zaprawdę. 59 A kiedy zaopatrzył ich w zapasy. aby mógł zamieszkać tam. 57 A nagroda ycia ostatecznego jest lepsza dla tych. powiedział: "Przyprowadźcie mi waszego brata urodzonego z waszego ojca. My dosięgamy Naszym miłosierdziem tego. mo e oni to zauwa ą. on ich poznał." 56 W ten sposób umocniliśmy Józefa na tej ziemi. umiejętnym. Czy nie widzicie. gdzie chciał. litościwy!" 54 I powiedział król: "Przyprowadźcie go do mnie! Ja zatrzymam go dla siebie." A kiedy Józef przemówił do niego. 58 A kiedy przybyli bracia Józefa i weszli do niego.

on powiedział: "Bóg jest poręczycielem tego. którzy okazują miłosierdzie!" 65 A kiedy otworzyli juki podró ne. którzy mają całkowitą ufność!" 68 A chocia weszli tak. Poślij więc z nami naszego brata. On przecie posiadał wiedzę. będziemy strzec naszego brata." A kiedy oni zło yli mu przysięgę. znaleźli swój towar. które on wypowiedział. zdobędziemy wtedy naszą miarę. tak jak wam powierzyłem kiedyś jego brata? Lecz Bóg jest najlepszym stró em! On jest Najmiłosierniejszy spośród tych." 66 On powiedział: "Ja nie wyślę go z wami. jak nakazał im ich ojciec. Zaprawdę. będziemy czuwać nad nim!" 64 On powiedział: "Czy mogę wam go powierzyć. i na pewno przywieziecie go do mnie z powrotem.powiedzieli : "O ojcze nasz Odmówiono nam miary zbo a. My zaopatrzymy naszą rodzinę w ywność. 257 . dopóki nie zło ycie przysięgi wobec Boga. chyba e zostaniecie otoczeni. który im został zwrócony. Było to bowiem tylko pragnienie w duszy Jakuba. i otrzymamy o jeden więcej ładunek wielbłąda. lecz wchodźcie ró nymi bramami! Ja nie mogę wam nic pomóc wobec Boga: Władza nale y tylko do Boga. Powiedzieli: "O ojcze nasz! Czego mamy jeszcze pragnąć? Nasz towar został nam zwrócony. To jest ładunek nieznaczny. Ja Jemu zaufałem i niech Jemu zaufają ci. co mówimy!" 67 I powiedział: "O synowie moi! Nie wchodźcie przez jedną bramę. to nie posłu yło im w niczym wobec Boga.

" 70 A kiedy przygotował im ich zaopatrzenie. poniewa on nie mógłby zabrać swego brata . ten. zanim zabrał się do sakwy swego brata. Lecz większość ludzi nie wie. Tak my płacimy niesprawiedliwym!" 76 I Józef zaczął od innych sakw. co oni uczynili. I ja za to gwarantuję!" 73 Oni powiedzieli: "Na Boga! Wy przecie wiecie. 258 . kto go przyniesie. Potem wyciągnął kielich z sakwy swego brata. My wywy szamy o stopnie tego. aby szerzyć zgorszenie na tej ziemi." 74 Powiedzieli: "A jaka będzie zapłata za to. i nie jesteśmy złodziejami. kogo chcemy.poniewa My mu ją daliśmy. a potem herold ogłosił: "O wy. e nie przyszliśmy tutaj. 69 Kiedy oni przyszli do Józefa.a więc on sam będzie zapłatą. umieścił kielich w sakwie jednego brata. w którego sakwie to znajdziecie . on wziął do siebie swego brata i powiedział: "Ja jestem twoim bratem. nie rozpaczaj z powodu tego. jeśli jesteście kłamcami?" 75 Oni powiedzieli: "Zapłatą będzie ten. otrzyma ładunek wielbłąda. kiedy podeszli do nich: "Czego szukacie?" 72 Powiedzieli: "Poszukujemy kielicha króla.według prawa króla jeśliby nie zechciał tego Bóg. wielbłądnicy! jesteście złodziejami!" 71 Oni powiedzieli. Podsunęliśmy ten podstęp Józefowi.

co skryte. z którą przybyliśmy." 80 A kiedy ju byli zrozpaczeni o niego. e ty jesteś z liczby czyniących dobro!" 79 On powiedział: "Niech Bóg broni. Ja więc nie opuszczę tej ziemi. w którym byliśmy. co wy opisujecie. on ma bardzo starego ojca. twój syn popełnił kradzie . nie jesteśmy stró ami tego. e ojciec wasz wziął od was przysięgę wobec Boga? A przedtem postąpiliście niedbale w stosunku do Józefa.A nad ka dym posiadającym wiedzę jest wszechwiedzący. to jego brat ukradł wcześniej. A Bóg wie najlepiej. dopóki nie pozwoli mi mój ojciec. zaczęli naradzać się na osobności. On jest najlepszym z sędziów. Powiedział: "Wy jesteście w gorszej sytuacji. co wiemy. u którego znaleźliśmy naszą własność! Wtedy bylibyśmy niesprawiedliwymi. 81 Wracajcie do waszego ojca i powiedzcie mu: ŤO ojcze nasz! Zaprawdę. weź jednego z nas na jego miejsce! My przecie widzimy. albo niech rozstrzygnie za mnie Bóg. 77 Oni powiedzieli: "Jeśli on ukradł." 78 Oni powiedzieli: "O mo ny panie! Zaprawdę." Józef zachował to w tajemnicy w swojej duszy i nie ujawnił im tego. i karawany. 82 Zapytaj mieszkańców miasta. ebyśmy brali kogoś innego ni tego. Powiedział starszy z nich: "Czy nie wiecie. My przecie mówimy prawdę" 259 . my zaświadczamy tylko to.

Bóg nagradza miłosiernych!" 89 On powiedział: "Czy wiecie. powiedzieli: "O mo ny panie! Nieszczęście dotknęło nas i naszą rodzinę i niewiele przynosimy towaru. 85 Oni powiedzieli: "Na Boga! Przestań wspominać Józefa. i był bardzo przygnębiony. czego wy nie wiecie. On jest Wszechwiedzący. kto jest bogobojny i cierpliwy. . a to jest mój brat. 87 O synowie moi! Idźcie i dowiadujcie się o Józefa i jego brata! Nie powątpiewajcie w dobroć Boga! Zaprawdę w dobroć Boga powątpiewa tylko lud niewiernych!" 88 A kiedy przyszli do Józefa. Zaprawdę. Bóg przyprowadzi mi ich wszystkich! Zaprawdę. Lecz cierpliwość jest piękna! Być mo e.to przecie Bóg nie zgubi nagrody 260 ... Ja wiem od Boga to. Wymierz nam pełną miarę i bądź dla nas miłosierny. Bóg okazał nam dobroć.83 On powiedział: "Wcale nie! Wasze dusze podsunęły wam jakąś myśl. inaczej bowiem całkowicie osłabniesz i doprowadzisz się do zguby!" 86 On powiedział: "Ja tylko alę się Bogu na moją udrękę i na mój smutek. co uczyniliście Józefowi i jego bratu w waszej nieświadomości?" 90 Oni powiedzieli: "Czy ty naprawdę jesteś Józefem?" On powiedział: "Ja jestem Józefem. Mądry!" 84 I odwrócił się od nich. i powiedział: "O biada mi z powodu Józefa!" I zbielały jego oczy ze smutku. Zaprawdę.

którzy czynią miłosierdzie! 93 Zabierzcie tę moją koszulę i zarzućcie ją na twarz mojego ojca. powiedział ich ojciec: "Zaprawdę. I przyjdźcie do mnie z całą waszą rodziną. a my z pewnością byliśmy grzesznikami!" 92 On powiedział: Niech adna nagana nie spadnie dziś na was! Niech Bóg wam przebaczy! On jest Najmiłosierniejszy z tych." 94 A kiedy karawana wyruszyła w drogę powrotną. Litościwy!" 99 A kiedy weszli oni do Józefa. Zaprawdę. czego wy nie wiecie?" 97 Oni powiedzieli: "O ojcze nasz! Proś o przebaczenie nam naszych grzechów! My przecie byliśmy grzesznikami. jeśli Bóg tak chce!" 261 . e wiem od Boga to." 95 Oni powiedzieli: "Na Boga! Ty ciągle jesteś w dawnym błędzie!" 96 A kiedy przybył zwiastun radosnej nowiny i zarzucił koszulę na jego twarz.tych. a on przejrzy na oczy. On jest Przebaczający. on odzyskał wzrok i powiedział: "Czy wam nie mówiłem. którzy czynią dobro!" 91 Oni powiedzieli: "Na Boga! Bóg wyró nił ciebie ponad nami. ja czuję zapach Józefa! Tylko nie uwa ajcie mnie za mówiącego brednie." 98 "Będę prosił dla was o przebaczenie mego Pana. on przyjął do siebie swoich rodziców i powiedział: "Wejdźcie do Egiptu bezpieczni.

Daj mi umrzeć poddanym Tobie całkowicie i dołącz mnie do sprawiedliwych!" 102 Oto jedno z opowiadań o tym. Mądry! 101 Panie mój! Ty mi dałeś nieco władzy królewskiej i nauczyłeś mnie tłumaczenia wydarzeń. co skryte. choćbyś bardzo tego chciał. On okazał mi dobroć: oto wyprowadził mnie z więzienia i przyprowadził was z pustyni. obok których oni przechodzą i od których się odwracają! 106 I większość z nich nie wierzy w Boga. 107 Czy oni są pewni. choć przedtem szatan zasiał niezgodę między mną i między moimi braćmi. 105 A ile jest znaków w niebiosach i na ziemi. wybijając pokłony. 103 I większa część ludzi. i tylko dodają Mu współtowarzyszy. kiedy nawet nie będą przeczuwali? 108 Powiedz: "Oto jest moja droga! Ja wzywam do Boga 262 . On jest Wszechwiedzący.100a oni padli przed nim na twarz. Ty jesteś stwórcą niebios i ziemi i jesteś moim opiekunem na tym świecie i w yciu ostatecznym. On powiedział: "O ojcze mój! Oto jest wyjaśnienie mego dawnego widzenia! Mój Pan uczynił je prawdą. nie będzie wierząca. kiedy oni uzgodnili swój zamysł i kiedy planowali chytrość. Ty nie byłeś przy nich. 104 Ty nie ądasz od nich za to adnej nagrody. To jest tylko napomnienie dla światów. mój Pan jest łagodny względem wszystkiego. co chce! Zaprawdę. e nie ogarnie ich kara Bo a albo e nie zaskoczy ich Godzina. które tobie objawiamy. Zaprawdę.

i drogą prostą. Nie było to opowiadanie. 263 .na podstawie jasnego dowodu . Chwała niech będzie Bogu! Ja nie nale ę do bałwochwalców. którym zsyłaliśmy objawienie. które zostało zmyślone. posyłaliśmy tylko ludzi spośród mieszkańców miast. I zostali uratowani ci. Czy oni nie wędrowali po ziemi i czy nie widzieli. i miłosierdziem dla ludzi. którzy wierzą. e zostali uznani za kłamców. co było przed nim.ja i ci. Czy wy nie rozumiecie tego wcale? 110 A kiedy posłańcy popadli w rozpacz i sądzili. i wyjaśnieniem wszystkich rzeczy. którzy są bogobojni. lecz ono jest potwierdzeniem prawdziwości tego. przyszła do nich Nasza pomoc." 109 My. przed tobą. jaki był ostateczny koniec tych. którzy postępują za mną. którzy byli przed nimi? Przecie siedziba ycia ostatecznego jest lepsza dla tych. Lecz Nasza srogość nie mo e być odwrócona od ludzi grzesznych! 111 W opowiadaniach o nich jest pouczający przykład dla obdarzonych rozumem. których chcieliśmy uratować.

On przedstawia jasno znaki.Grzmot . który wzniósł niebiosa bez dających się ujrzeć filarów. lecz My dajemy wy szość jednym nad innymi. Mi. Są one skrapiane tą samą wodą. którzy się zastanawiają! 4 I są na ziemi działki sąsiadujące ze sobą. Zaprawdę.to tacy. w tym są znaki dla ludzi. następnie umocnił się na tronie. to czy pojawimy się na pewno w nowym stworzeniu?" Tamci . Lam. tak i wszystko płynie do oznaczonego kresu. w tym są znaki dla ludzi. jest prawdą. po dwoje. ogrody winnej latorośli i pola zasiane. On podporządkował słońce i księ yc.Ar-Ra'd W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. To. Zaprawdę. tamci . jeśli chodzi o owoce do jedzenia.to tacy. To są znaki Księgi. e spotkacie się z waszym Panem! 3 On jest Tym. który rozpostarł ziemię i umieścił na niej solidnie stojące i rzeki. a ze wszystkich owoców umieścił na niej pary. On zarządza ka dą sprawą. to zadziwiające jest ich powiedzenie: "Czy kiedy staniemy się prochem. którzy są rozumni! 5 Jeśli potrafisz się dziwić. wy będziecie pewni. Ra. którzy nie uwierzyli w swojego Pana. co ci zostało zesłane od twego Pana. On okrywa nocą dzień. i palmy rosnące w kępach lub osobno. 2 Bóg jest Tym. którzy będą mieli łańcuchy na szyjach: 264 . Być mo e. lecz większość ludzi nie wierzy.

co jest jawne. Bóg nie zmienia tego. i za sobą. twój Pan jest straszny w karaniu! 7 I mówią ci. 265 . kto chodzi swobodnie w dzień. 8 Bóg wie. i o ile się powiększają. kogo chce. 6 Oni domagają się od ciebie. i powstają cię kie chmury. i aniołowie . abyś przyśpieszył zło przed dobrem. i to. i ten. co jest w nich! A kiedy Bóg chce jakiegoś zła dla ludzi. kto je głosi jawnie. Zaprawdę. On jest Wielki. 9 On zna to. Zaprawdę. którzy nie uwierzyli: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Ty jesteś tylko ostrzegającym. co jest ukryte. On posyła pioruny i razi nimi. twój Pan jest władcą przebaczenia dla ludzi. dopóki oni sami nie zmienią tego. co jest w ludziach. to nie ma mo liwości odwrócenia tego i nie ma dla nich opiekuna poza Nim. i ten. kto trzyma słowa w tajemnicy. którzy go ochraniają na rozkaz Boga. 12 On jest Tym.oni będą mieszkańcami ognia. który ukazuje wam błyskawicę dla strachu i nadziei On powoduje. mimo ich niesprawiedliwości! Zaprawdę. w którym będą przebywać na wieki. 11 Człowiek ma idących bezpośrednio i przed sobą. a ka dy lud ma swojego przewodnika. co nosi ka da eńska istota i o ile kurczą się łona. 13 I grzmot głosi Jego chwałę. Ka da rzecz posiada u Niego pewną miarę. kto kryje się nocą. ten. Wyniosły! 10 Równi są wobec Niego: ten spośród was. a przecie ju przed nimi miały miejsce kary przykładne.z obawy przed Nim.

którzy nawet dla siebie samych nie władają ani korzyścią.niewidomy i widzący jasno? Albo czy ciemności i światło są jednakowe? Albo czy oni przypisali Bogu współtowarzyszy. 14 Do Niego nale y wezwanie prawdziwe. 16 Powiedz: "Kto jest Panem niebios i ziemi?" Powiedz: "To jest Bóg!" Powiedz: "Czy wy sobie weźmiecie. Wszechpotę ny!" 17 On spuścił z nieba wodę i popłynęły doliny potokami podług ich wielkości. Modlitwa niewiernych jest na błędnej drodze. którzy są w niebiosach i na ziemi. ani szkodą?" Powiedz: "Czy są jednakowi . A On jest straszny w swojej mocy. który wyciąga swoje ręce ku wodzie. aby ona doszła do jego ust. A ci. pozostaje na ziemi. A co się tyczy tej piany. posłusznie lub wbrew woli. to ona uchodzi jako szumowina. co jest po yteczne dla ludzi. 15 Bogu wybijają pokłony ci. których ludzie wzywają poza Nim. co ludzie wypalają w ogniu przy wyrobie ozdób albo wyposa enia. W ten sposób Bóg przytacza przypowieści. i poniósł potok wzdymającą się pianę.podczas gdy oni dyskutują o Bogu. a to. W ten sposób Bóg przedstawia w przypowieści prawdę i fałsz. Podobna piana powstaje z tego. lecz ona nie dochodzi do nich. rano i wieczorem. którzy by stwarzali. tak aby ich stworzenie było podobne do Jego stworzenia?" Powiedz: "Bóg jest Stwórcą wszelkiej rzeczy! On jest Jeden. jak On stworzył. opiekunów. nie dadzą im adnej odpowiedzi. poza Nim. i nawet ich cienie. 266 . Podobnie czyni ten.

A aniołowie będą wchodzili do nich przez wszystkie bramy: 24 "Pokój wam! za to. podobny jest do niewidomego? Lecz zastanawiają się tylko obdarzeni rozumem. którzy odsuwają zło przez dobro . czym ich obdarzyliśmy jako zaopatrzeniem . którzy łączą to. i jeszcze raz tyle i chcieli się wykupić oto ci otrzymają zły rachunek! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. którzy się boją swego Pana i obawiają się złego rachunku. który wie. jest prawdą. . jak te ich ony i ich potomstwo. do których wejdą oni oraz ci spośród ich ojców. a ci. co tobie zostało zesłane.18 Ci.to choćby posiadali to wszystko. którzy rozdają z tego. ci. 267 . którzy odprawiają modlitwę. ci. którzy wiernie wypełniają przymierze Boga i nie naruszają układu. poszukując oblicza swego Pana. 21 ci. 20 Ci. 22 ci. którzy naruszają przymierze Boga po zawarciu paktu wierności.tych wszystkich czekają jako ostateczna siedziba: 23 Ogrody Edenu. ci. którzy byli sprawiedliwi. będą mieli piękną nagrodę. którzy są cierpliwi. A jak e to nieszczęsne miejsce odpoczynku! 19 Czy ten. co jest na ziemi. e to. którzy Jemu nie odpowiedzieli. co Bóg nakazał łączyć. ci. i byliście sprawiedliwi!" A jak e wspaniała ta ostateczna siedziba! 25 A tych. którzy odpowiedzieli swemu Panu.potajemnie i jawnie.

nie wiedzą. abyś im głosił to. jak tylko On! Jemu zaufałem i do Niego ja powrócę!" 31 Jeśliby nawet istniał taki Koran.o tak! przez wspominanie Boga uspokajają się ich serca! 29 i ci. kogo chce. albo przemówiliby umarli. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła . e jeśliby zechciał Bóg. jakie nakazał utrzymać Bóg. Ale nie! Do Boga nale y wszelka władza! Czy ci. który poprzedziły ju inne narody.tych wszystkich czeka szczęśliwość i piękne miejsce powrotu! 30 Tak posłaliśmy ciebie do narodu... którzy rozcinają węzły. Oni u ywają ycia tego świata. Bóg sprowadza z drogi. którzy szerzą zgorszenie na ziemi . komu chce. którzy uwierzyli i których serca się uspokajają przez wspominanie Boga . Powiedz: "On jest moim Panem! Nie ma Boga. którzy nie wierzą: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Powiedz: "Zaprawdę. co objawiliśmy tobie." 28 Ci.to tylko czasowe u ywanie. przez który poruszyłyby się góry albo popękałaby ziemia.spotka przekleństwo i czeka ich nieszczęsna siedziba! 26 Bóg rozdziela hojnie zaopatrzenie i wymierza. i prowadzi drogą prostą do Siebie tego. i tych. lecz oni nie wierzą w Miłosiernego. którzy uwierzyli.i tych. 27 Mówią ci. ale ycie tego świata w porównaniu z yciem ostatecznym . to poprowadziłby drogą prostą 268 . kto się nawrócił.

A kogo Bóg sprowadzi z drogi. którzy byli bogobojni! A ostateczna nagroda dla niewiernych . nad tym. albo te osiądzie w pobli u ich domostwa. oni zostali odsunięci od drogi. a z pewnością kara ycia ostatecznego jest bardziej bolesna! I nie będą oni mieli przed Bogiem opiekuna! 35 podobieństwo Ogrodu. Potem pochwyciłem ich. Zaprawdę. którzy nie uwierzyli. którzy byli przed tobą. A przecie oni przypisują Bogu współtowarzyszy. co ona zyskała?. co oni uczynili. który czuwa nad ka dą duszą. którzy nie uwierzyli. dopóki nie nadejdzie obietnica Boga.ogień! 36 Ci. zawsze będzie dostarczał owoców.. Lecz są takie grupy. Oto ostateczna nagroda tych.wszystkich ludzi razem?! I nieszczęście zawsze dosięgnie niewiernych za to. Powiedz: "Nazwijcie ich! Czy potraficie obwieścić Jemu coś. cieszą się z danego tobie objawienia. Powiedz: 269 . A jaka była Moja kara?! 33 Czy Ten. Bóg nie łamie Swojej obietnicy! 32 Wyśmiewano ju posłańców. podobnie jak i cienia. 34 Spotka ich kara w yciu na tym świecie. który został obiecany bogobojnym: będą tam w dole płynąć strumyki.. lecz Ja dałem pewną zwłokę tym. ten nie będzie miał adnego przewodnika. które je częściowo odrzucają. czego On nie znałby na ziemi? Czy jest to tylko sposób mówienia?" Ale nie! Upiększony został podstęp tym. którym daliśmy Księgę.

mówią: "Ty nie jesteś posłańcem!" Powiedz: "Bóg wystarczy jako świadek między mną a wami. 41 Czy oni nie widzą. I nie było dane adnemu posłańcowi. e My przychodzimy na ziemię. zmniejszając ją po jej krańcach? Bóg sądzi. Ka dy kres ma swoją Księgę. U Niego znajduje się Matka Księgi. lecz do Boga nale y wszelka chytrość. 40 Albo My poka emy tobie część tego. i niebawem niewierni się dowiedzą."Mnie tylko rozkazano. którzy byli przed nimi. I nikt nie mo e powstrzymać Jego sądu. On wie. albo te ciebie wezwiemy. Do ciebie nale y tylko obwieszczenie." 37 W ten sposób zesłaliśmy go jako rozstrzygnięcie w języku arabskim. aby przychodził ze znakiem bez zezwolenia Boga. a tak e ka dy. i utwierdza. do kogo nale y ostateczna siedziba! 43 Ci. którzy nie uwierzyli. 38 Posyłaliśmy ju posłańców przed tobą i daliśmy im ony i potomstwo. co chce. choć przedtem otrzymałeś wiedzę. abym czcił Boga i abym Mu nie dodawał współtowarzyszy. a do Nas nale y rachunek. kto posiada wiedzę Księgi!" 270 . 39 Bóg ściera to. Jeśli pójdziesz za namiętnościami. ani obrońcy. to nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna. On jest szybki w rachunku! 42 Knuli ju podstępy ci. co im obiecujemy. Do Niego zwracam się z modlitwą i do Niego ja powrócę. co zyskała sobie ka da dusza.

z powodu kary strasznej. którzy oddalają się od drogi Boga i pragną drogi krętej . On jest Potę ny. abyś wyprowadził ludzi z ciemności ku światłu . aby mogli jasno tłumaczyć. Mądry! 5 Posłaliśmy ju Moj esza z Naszymi znakami: "Wyprowadź lud twój z ciemności ku światłu Przypomnij im dni Boga!" Zaprawdę. w tym są znaki dla ka dego cierpliwego i wdzięcznego! 6 I oto powiedział Moj esz do swego ludu: "Wspominajcie dobroć Boga względem was! Oto On was wyratował od ludzi Faraona! Oni nakładali na was najgorszą karę: zabijali waszych synów. Oni są w zabłądzeniu dalekim. kogo chce. Bóg sprowadza z drogi. 4 My wysyłaliśmy posłańców przemawiających tylko językiem swojego ludu. posłaliśmy ją tobie. którzy nie uwierzyli. i prowadzi drogą prostą. Lam." 7 Oto ogłosił wasz Pan: "Jeśli będziecie wdzięczni. Godnego Chwały 2 Boga. co jest w niebiosach. Oto Księga. którzy przedkładają ycie tego świata ponad ycie ostateczne. do którego nale y to. a pozostawiali przy yciu kobiety. W tym jest wielkie doświadczenie dla was od waszego Pana. Ra. kogo chce. Biada tym. i to. 271 .Abraham – Ibrahim W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. co jest na ziemi.za pozwoleniem ich Pana ku drodze Potę nego. 3 tym.

tak jak my." 10 Powiedzieli ich posłańcy: "Czy mo na wątpić o Bogu. lecz oni wło yli ręce do swoich ust i powiedzieli: "My nie wierzymy w to. Dajcie nam więc jakiś jasny dowód władzy!" 11 Powiedzieli im ich posłańcy: "Jesteśmy tylko ludźmi. bardzo cierpliwie znosić to wszystko. skoro On nas poprowadził po naszych drogach? My będziemy. Chcecie nas oddalić od tego. kogo chce spośród Swoich sług. Moja kara będzie straszna!" 8 I powiedział Moj esz: "Jeśli nie będziecie wdzięczni . I.to Ja obdarzę was więcej. jak tylko za zezwoleniem Boga. aby wam przebaczyć grzechy i aby wam udzielić zwłoki a do oznaczonego terminu. a jeśli nie będziecie wdzięczni. zaprawdę.zaprawdę. z czym zostaliście posłani. co czcili nasi ojcowie. którzy przyszli po nich.. o ludach Ad i Samud. zaprawdę.o ludzie Noego. tak jak wy. Niech więc zaufają Bogu ludzie wierzący! 12 A dlaczego nie mielibyśmy zaufać Bogu. jak i o tych. lecz Bóg obdarowuje dobrodziejstwami tego. _Niech więc zaufają Bogu 272 . jesteśmy w głębokim zwątpieniu względem tego.wy i ci. . którzy są na ziemi . a o których wie tylko Bóg? Przyszli do nich posłańcy z jasnymi dowodami. stwórcy niebios i ziemi? On was wzywa. to. czym nas obra acie. do czego nas wzywacie." Oni powiedzieli: "Jesteście tylko ludźmi. którzy byli przed wami . z pewnością. i nie mo emy przychodzić do was z dowodem władzy inaczej.. Bóg jest bogaty i godny chwały!" 9 Czy nie doszło do was opowiadanie o tych.

co zyskali. I powiedzą słabi tym. e Bóg stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie? Jeśli zechce. 273 . to was usunie i sprowadzi nowe stworzenie. Oni nie będą mieli władzy nad niczym. którzy są pełni ufności!" 13 Ci którzy nie uwierzyli. lecz tylko z trudem będzie mógł ją przełknąć. śmierć będzie do niego przychodzić z ka dego miejsca. To jest dla tych.ci. nad którym wzmógł się wiatr w burzliwy dzień. gdzie będzie on pojony wodą cuchnącą. 16 Za nim jest Gehenna. 17 Będzie ją połykał. To jest zabłądzenie dalekie! 19 Czy nie widzisz.sroga kara 18 Czyny tych. 20 To dla Boga nie jest wcale trudne. podobne są do popiołu. którzy nie uwierzyli w swojego Pana. którzy się obawiają Mojej groźby. którzy byli dumni: "My postępowaliśmy za wami. lecz on nie będzie mógł umrzeć. powiedzieli do swoich posłańców: "My na pewno wypędzimy was z naszej ziemi albo powrócicie do naszej społeczności religijnej." I objawił im ich Pan: "My z pewnością wytracimy niesprawiedliwych 14 i osiedlimy was na ziemi po nich. 21 I pojawią się wszyscy przed Bogiem. lecz zawiedziony zostanie wszelki uporczywy tyran. a z tyłu za nim . którzy się obawiają Mojej obecności." 15 Oni prosili o rozstrzygnięcie.

którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. czy będziemy cierpliwi. Bóg dał wam obietnicę. lecz gańcie siebie samych! Ani ja wam nie pomogę. Oni tam będą przebywać na wieki . Bóg przytacza przypowieści ludziom . to i my poprowadzilibyśmy was drogą prostą. ani wy mi nie pomo ecie." Zaprawdę.ono jest jak dobre drzewo.Czy wybawicie nas od jakiejkolwiek kary Boga?" Oni powiedzą: "Gdyby Bóg poprowadził nas drogą prostą. oni się opamiętają! 26 A złe słowo jest podobne do złego drzewa: wyrwane z powierzchni ziemi. nie ma solidnego utwierdzenia.za zezwoleniem ich Pana. Wyrzekam się tego. Nie gańcie mnie więc. będą wprowadzeni do Ogrodów. kiedy sprawa została rozstrzygnięta: "Zaprawdę. gdzie w dole płyną strumyki." 22 Powiedział szatan. 274 . czy będziemy się skar yć. którego korzeń jest mocno utwierdzony. obietnicę prawdy! I ja wam dałem obietnicę. czego wy niegdyś uczyniliście mnie współuczestnikiem.być mo e. za pozwoleniem swego Pana. Nam jest wszystko jedno. Ja tylko wzywałem was. a jego gałęzie w niebiosach. a wyście mi odpowiedzieli. Tam ich pozdrowieniem będzie: "Pokój!" 24 Czy nie widziałeś. my nie mamy wcale miejsca schronienia. lecz ja was oszukałem. niesprawiedliwych czeka kara bolesna! 23 I ci. jak Bóg przytacza jako przypowieść dobre słowo? . 25 Ono przynosi swoje owoce ka dego czasu. ja nie miałem nad wami adnej władzy.

co chce. 32 Bóg jest Tym. w której oni się będą palić. i sprowadza Bóg z drogi niesprawiedliwych.27 Bóg umacnia tych. bo. którzy uwierzyli. kiedy nie będzie ani handlu. to zliczyć ich nie zdołacie. a tak e noc i dzień. którzy uwierzyli. którzy zamienili dobroć Boga na niewiarę i umieścili swój lud w domostwie zguby 29 . aby sprowadzać z Jego drogi. słowem mocno utwierdzonym. Bóg czyni to. trudzące się nieustannie. zaprawdę. 28 Czy nie widziałeś tych. aby pływały po morzu na Jego rozkaz. ani przyjaźni. 'Powiedz: "U ywajcie póki czas. o co prosiliście. Jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga.w Gehennie. A jak e to nieszczęsne miejsce pobytu! 30 Oni ustanowili równych Bogu. który stworzył niebiosa i ziemię i spuścił z nieba wodę. w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. niech oni odprawiają modlitwę i niech rozdają skrycie i jawnie z tego. wasze wędrowanie zmierza ku ogniu!" 31 Powiedz Moim sługom. człowiek jest bardzo niesprawiedliwy i niewdzięczny! 35 Oto powiedział Abraham: 275 . i wyprowadził dzięki niej owoce jako zaopatrzenie dla was. w co ich zaopatrzyliśmy. 34 On dał wam wszystko. On podporządkował wam okręty. On podporządkował wam rzeki. Zaprawdę. 33 On podporządkował wam słońce i księ yc. zanim nadejdzie dzień.

obok Twego świętego Domu.. a Ty uczyń. aby serca ludzi skłoniły się ku nim. mimo mojej starości. a ten. który mi dał. kiedy nastąpi rachunek!" 42 I nie uwa aj. Kto więc pójdzie za mną. kiedy ich spojrzenia osłupieją. mój Pan dobrze słyszy modlitwę! 40 Panie mój! Uczyń. co my ukrywamy i co czynimy jawnie. abym odprawiał modlitwę. i daj im owoców jako zaopatrzenie! Być mo e. oni będą wdzięczni! 38 Panie nasz! Zaprawdę. abyśmy mieli czcić bałwany! 36 Panie mój! Przecie oni sprowadzili z drogi wielu ludzi. Ty wiesz. i Bóg nie dba o to. i tak samo względem mego potomstwa! Panie nasz! Przyjmij moją modlitwę! 41 Panie nasz! Przebacz mi i moim rodzicom. co czynią niesprawiedliwi! On tylko daje im zwłokę do Dnia. litościwy! 37 Panie nasz! Oto osiedliłem część mojego potomstwa w dolinie nieurodzajnej. Zaprawdę. kto mi się sprzeciwia. jesteś przebaczający. Isma`ila i Izaaka. zaprawdę. 39 Chwała niech będzie Bogu.. Panie nasz! Niech oni odprawiają modlitwę. ani w niebie. i wszystkim wierzącym w Dniu.. ten nale y do mnie. Ty. I nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi. 276 ."Panie mój ! Uczyń to miasto bezpiecznym i uchowaj mnie i moich synów od tego.

Jedynym. nie patrząc na siebie wcale. a ich serca będą jak powietrze. i Bóg nie dotrzymuje obietnicy. którzy byli niesprawiedliwi dla siebie samych. którzy czynili niesprawiedliwość. 47 I nie uwa aj. kiedy ziemia zostanie zamieniona na inną ziemię." "Czy nie przysięgaliście przedtem. i stało się dla was jasne. a ich twarze będzie pokrywał ogień. Wszechpotę nym! 49 Zobaczysz tego Dnia grzeszników zakutych w kajdany. 50 ich szaty będą ze smoły. " 46 Oni uciekali się do swojej chytrości. Bóg jest potę ny. co ona sobie zdobyła. będą mówili: "Panie nasz! daj nam krótką zwłokę. aby byli przez nie ostrze eni 277 . choćby nawet ich chytrość była zdolna przesunąć góry. kiedy przyjdzie do nich kara! Wtedy ci.43 oni się będą śpieszyć przera eni. Zaprawdę. i przytoczyliśmy wam przypowieści. jak postąpiliśmy z nimi. Zaprawdę. i tak samo niebiosa. 51 tak by mógł zapłacić Bóg ka dej duszy za to. 44 Ostrzegaj ludzi przed Dniem. my odpowiemy na Twoje wezwanie i pójdziemy za posłańcami. Bóg jest szybki w rachunku! 52 To jest obwieszczenie dla ludzi. lecz u Boga jest wszystka ich chytrość. e nigdy nie znikniecie? 45 Zamieszkaliście domostwa tych. z głowami podniesionymi. włada zemstą 48 w Dniu. którą dał Swoim posłańcom. i kiedy oni stawią się przed Bogiem.

i aby wiedzieli. i aby się opamiętali ludzie obdarzeni rozumem! 278 . i On jest Bogiem Jedynym.

ci. i to przenika w serca grzeszników. Lam. chcieliby być muzułmanami?! 3 Pozostaw ich niech oni jedzą i cieszą się u ywaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni niebawem się dowiedzą! 4 I nie zniszczyliśmy adnego miasta. Ra. którego los nie byłby przesądzony wiadomym pismem. 6 Oni powiedzieli: "O ty. jesteś opętany! 7 Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami. 13 Oni nie wierzą w niego. 5 aden naród nie wyprzedzi swego terminu ani te go nie opóźni. który do nich przyszedł.Hid r . 9 Zaprawdę. któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę. i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki. My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stró ami! 10 I wysłaliśmy ju posłańców przed tobą pomiędzy społeczności dawnych ludów. a ju przeminęła tradycja przodków. jeśli jesteś z liczby prawdomównych?" 8 My nie posyłamy aniołów inaczej.Al-Hid r W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. 11 Ale ka dy posłaniec. 12 W ten sposób My sprawiamy. To są znaki Księgi i Koranu jasnego! 2 Być mo e. 279 . którzy nie uwierzyli. był wyśmiewany. jak tylko z prawdą.

My dajemy ycie i My sprowadzamy śmierć. 22 My posyłamy wiatry u yźniające. My zsyłamy ją tylko według wiadomej miary. 17 Ochroniliśmy je te przed szatanem przeklętym. 23 Zaprawdę. 20 I przygotowaliśmy na niej wszelkie środki do ycia. lecz nie wy jesteście jej stra nikami. i wyrosła na niej wszelka rzecz wywa ona. On jest mądry. którzy się wysuwają naprzód. dla was i dla tych. 280 . My spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia. to postępuje za nim płomień jaśniejący. My jesteśmy dziedzicami wszystkiego! 24 My znamy dobrze tych spośród was. których wy nie zaopatrujecie. 25 Zaprawdę. którzy pozostają w tyle. z ukształtowanego mułu. i sprawiliśmy." 16 Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących. 19 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. 21 I nie ma adnej rzeczy. 15 to i tak powiedzieliby: "Nasze spojrzenia zostały zamroczone albo te jesteśmy ludźmi zaczarowanymi. 18 A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem. wszechwiedzący! 26 My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny.14 Jeślibyśmy nawet otwarli im bramę nieba i oni by tam wstępowali. twój Pan ich zbierze! Zaprawdę. której nie posiadalibyśmy pełne skarby. i znamy tak e tych.

i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi. kiedy ludzie będą wskrzeszeni!" 37 Powiedział: "Bądź więc wśród tych. i sprowadziłeś mnie z drogi. zaprawdę. on odmówił przyłączenia się do tych. którzy wybijają pokłony?" 33 On powiedział: "Ja nie będę wybijał pokłonów przed człowiekiem. 28 I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z suchej gliny. z uformowanego mułu. 32 Powiedział Pan: "O Iblisie! Có z tobą. 29 A kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego z Mojego ducha. to padnijcie przed nim. którym dano oczekiwać 38 a do Dnia czasu oznaczonego.27 A d iny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego. wybijając pokłony!" 30 I pokłonili się aniołowie wszyscy razem. którego stworzyłeś z suchej gliny. którzy wybijają pokłony. co jest na ziemi." 34 Powiedział: "Wychodź więc stąd! Jesteś przeklęty! 35 I." 39 On powiedział: "Panie mój! za to. przekleństwo nad tobą a do Dnia Sądu!" 36 On powiedział: "Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia. i nie jesteś z tymi. 281 . 31 z wyjątkiem Iblisa. ja będę im upiększał to. z uformowanego mułu.

którzy pójdą za tobą!" 43 Zaprawdę. 48 Nie dotknie ich tam adne zmęczenie i nie będą stamtąd wypędzeni. bogobojni znajdą się wśród ogrodów i źródeł: 46 "Wejdźcie tutaj w pokoju . 49 Obwieść Moim sługom. do ka dej bramy jest przydzielona jakaś ich część. którzy są szczerze oddani." 41 Powiedział Pan: "To jest dla Mnie droga prosta! 42 Oto Moi słudzy! Ty nie masz nad nimi adnej władzy. Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich! 44 Posiada ona siedem bram. 45 Zaprawdę. Moja kara jest karą bolesną! 51 I obwieść im o gościach Abrahama! 52 Oto oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Doprawdy.bezpieczni!" 47 I zabraliśmy wszelką nienawiść tkwiącą w ich piersiach. my się was obawiamy!" 53 Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się! Przynosimy ci radosną wieść o mądrym chłopcu!" 282 . i Ja jestem Przebaczający. oprócz tych spośród błądzących. Litościwy! 50 Zaprawdę. będą spoczywać na ło ach zwróceni ku sobie twarzą w twarz.40 z wyjątkiem tych spośród Twoich sług. Jak bracia.

idź za nimi i niech nikt się nie ogląda. i ona będzie pośród tych. jesteście ludźmi nieznanymi!" 63 Oni powiedzieli: "Wcale nie! My przyszliśmy do ciebie z tym. w co oni powątpiewali. 60 oprócz jego ony. którzy rozpaczają!" 56 powiedział: "A kto wątpi w miłosierdzie swego Pana oprócz tych. którzy zabłądzili?" 57 Powiedział: "A jaka jest wasza sprawa. Zdecydowaliśmy bowiem. o posłańcy?" 58 Oni powiedzieli: "Oto zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników. 62 on powiedział: "Zaprawdę." 61 A kiedy przyszli do rodziny Lota. 59 ale nie do rodziny Lota: my wyratujemy ją całą. Nie bądź więc z liczby tych. gdzie wam nakazano!" 66 I wydaliśmy taki rozkaz.54 On powiedział: "Czy doprawdy obwieszczacie mi tę radosną wieść. 64 Przyszliśmy do ciebie z prawdą i jesteśmy prawdomówni! 65 Wyruszaj więc nocą w drogę z twoją rodziną. idźcie tam. 283 . kiedy osiągnąłem ju podeszły wiek? W imię czego więc przynosicie mi tę radosną wieść?" 55 Powiedzieli: "Obwieszczamy ci radosną wieść w całej prawdzie. którzy pozostali w tyle.

zostali odcięci. którzy umieją je czytać! 76 Zaprawdę. jeśli ju macie coś czynić!" 72 Na twoje ycie. 68 On powiedział: "To są moi goście.aby ci. i spuściliśmy na nich deszcz kamieni z palonej gliny. ono jest na drodze jeszcze istniejącej! 77 Zaprawdę. Oni. w tym są znaki dla tych. 81 My przynieśliśmy im Nasze znaki. w swoim odurzeniu wędrują na ślepo! 73 I pochwycił ich krzyk o wschodzie słońca. obydwa miasta stały się jasnym wzorem! 80 I oto mieszkańcy Al-Hid r uznali wysłanników za kłamców. zaprawdę. w tym jest znak dla wierzących! 78 I mieszkańcy Gąszczu byli z pewnością niesprawiedliwi! 79 Przeto zemściliśmy się na nich. lecz oni się odwrócili. 74 I wywróciliśmy miasto od dołu do góry. 67 Ludzie z miasta przybyli uradowani. 284 . którzy rankiem znajdą się w tyle. 75 Zaprawdę. zaprawdę. Nie zniesławiajcie mnie! 69 Bójcie się Boga! Nie okrywajcie mnie wstydem!" 70 Oni powiedzieli: "Czy my nie zabroniliśmy ci obcowania ze światem?" 71 On powiedział: "Oto moje córki.

82 I drą yli mieszkania w górach. co się między nimi znajduje. 92 Na twojego Pana! My ich wszystkich zapytamy 93 o to. 96 Ale niebawem oni się dowiedzą 97 My wiemy. w całej prawdzie. Daliśmy tobie siedem powtarzanych i Koran wspaniały. twój Pan jest Stwórcą. i to. bezpieczni. co oni zyskali. 85 Przecie stworzyliśmy niebiosa i ziemię. co daliśmy w u ywanie pewnym grupom spośród nich. Wszechwiedzącym! 87. i twoja pierś się ściska 285 . co oni czynili 94 Wyznawaj otwarcie to. 88 Nie wytę aj więc oczu ku temu. I nie u alaj się nad nimi. co tobie zostało nakazane. umieszczających obok Boga jakiegoś innego boga. 91 którzy dzielili Koran na części. ja jestem jawnie ostrzegającym 90 Podobnie zesłaliśmy na tych. 83 I pochwycił ich krzyk o rannej porze. 84 I na nic im się przydało to. i odwróć się od bałwochwalców! 95 My tobie wystarczymy bez szyderców. Godzina nadejdzie z pewnością! Przebacz im więc przebaczeniem pięknym! 86 Zaprawdę. Pochyl twoje skrzydło nad wiernymi 89 powiedz: "Zaprawdę.

którzy wybijają pokłony! 99 Czcij twego Pana. co oni mówią.na to. a przyjdzie do ciebie pewność! 286 . 98 Głoś chwałę twego Pana Bądź wśród tych.

muły i osły. na kogo chce spośród Swoich sług: "Ostrzegajcie. abyście ich dosiadali. czego wy nie znacie. kiedy przypędzacie je wieczorem na spoczynek. Zaprawdę. Gdyby On zechciał.Pszczoły . 5 On stworzył dla was zwierzęta. wasz Pan jest dobrotliwy. Nie starajcie się go przyśpieszyć! Niech Bogu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to. 10 On jest Tym. On jest wyniosły ponad to. i nie ma boga. I On stwarza to. które dostarczają wam ciepła i innych korzyści. i z nich wy się ywicie. a jednak on jest jego jawnym przeciwnikiem. to was wszystkich poprowadziłby drogą prostą. co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 2 On zsyła aniołów wraz z Duchem. ale niektórzy odstępują od niej. bójcie się Mnie!" 3 On stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie. jak tylko Ja! Przeto. 9 Bogu przypada wskazywanie drogi. i kiedy je wypędzacie rano na pastwisko. który zesłał z nieba wodę: 287 . a tak e dla ozdoby. do której zdołalibyście dotrzeć jedynie z wielkim trudem. litościwy! 8 On stworzył konie. 6 Widzicie w nich piękno. 7 One przenoszą wasze cię ary do krainy.An-Nahl W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nadejdzie rozkaz Boga. co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 4 On stworzył człowieka z kropli spermy. pochodzącym od Jego rozkazu.

20 Ą ci. jest taki jak ten. co głosicie jawnie. w tym jest znak dla ludzi. a według gwiazd oni znajdują drogę. 11 Przez nią Bóg sprawia. które stanowią paszę. 17 Czy ten. Bóg. drzewa oliwne. w tym są znaki dla ludzi. będziecie wdzięczni! 15 I rzucił na ziemię solidnie stojące . i to. i rosną dla was zasiewy. Zaprawdę. abyście mogli poszukiwać Jego dobroci. co utrzymujecie w tajemnicy. pójdziecie drogą prostą! 16 i znaki rozpoznawcze. . Zaprawdę. kto nie stwarza? Czy wy się nie opamiętacie? 18 A jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga. kto stwarza. Zaprawdę.a eby ona nie kołysała się z wami i rzeki.być mo e. i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. w tym. które nosicie. jest przebaczający.ona wam słu y do picia. palmy i winna latorośl oraz wszelkiego rodzaju owoce. litościwy! 19 Bóg zna to. w rozmaitych kolorach. którzy są rozumni! 13 I to. dzięki niej rosną krzewy. którzy sobie przypominają! 14 To On podporządkował morze. słońce i księ yc. i drogi. to zliczyć ich nie zdołacie. abyście jedli z niego świe e mięso i abyście wydobywali z niego ozdoby. zaprawdę. którzy się zastanawiają! 12 On podporządkował dla was: noc i dzień. I widzisz okręty prujące fale. co rozsiał dla was po ziemi. których oni wzywają poza Bogiem. 288 . Być mo e. jest znak dla ludzi.

nie stwarzają niczego. i część cię arów tych ludzi. 27 Potem . Bóg wie doskonale. którzy otrzymali wiedzę: "Zaprawdę. których wezwą aniołowie. 21 Oni są martwi. niesprawiedliwych dla samych siebie. co wy ukrywacie i co głosicie jawnie. oni są pełni dumy.oni mówią: To baśnie dawnych przodków.to Bóg Jedyny! A ci. których oni sprowadzili z drogi bezwiednie. I zawalił się nad nimi dach." 25 Niech oni więc niosą swoje cię ary w całości w Dniu Zmartwychwstania. nie wiedzą. kiedy zostaną wskrzeszeni. On nie kocha ludzi pychą nadętych! 24 A kiedy im mówią: "Co zesłał wasz Pan?" .w Dniu Zmartwychwstania Bóg okryje ich hańbą i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. 22 Wasz Bóg . skąd nawet jej nie przeczuwali. i Bóg wie. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. którzy byli przed nimi. lecz Bóg zniszczył ich budowlę od podstaw.tych. co oni poniosą! 26 Knuli ju podstępy ci. co wy czyniliście! 289 . którzy nie uwierzyli!" 28 . nie yjący. oni wtedy upokorzą się całkowicie: "My nie uczyniliśmy nic złego!" Ale przeciwnie! Zaprawdę. o których spieraliście się?" Powiedzą ci. hańba i zło niech spadnie dziś na tych. Zaprawdę. to sercem swoim zaprzeczają. 23 Nie ma adnej wątpliwości. przyszła na nich kara. Jak e złe jest to. albowiem sami zostali stworzeni.

gdzie w dole płyną strumyki. z czego oni się wyśmiewali. którzy się boją Boga. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. Będzie tam dla nich wszystko. będziecie tam przebywać na wieki!" A jak e to złe miejsce schronienia dla ludzi pyszniących się! 30 A tym. którzy byli przed nimi. i którym powiedzą: "Pokój wam! Wejdźcie do Ogrodu za to. których wezwą aniołowie. którzy czynią dobro na tym świecie. poza Nim. powiedzą: "Co to zesłał wasz Pan?" .29 "Wejdźcie więc do bram Gehenny. którzy byli przed nimi.oni powiedzą: Dobro!" Tych. co oni uczynili. nie czcilibyśmy niczego. Bóg nie wyrządził im niesprawiedliwości. którzy Jemu dodawali współtowarzyszy: "Jeśliby zechciał Bóg.tych.ani my. W ten sposób wynagradza Bóg bogobojnych! 32 . co czyniliście!" 33 Czy oni oczekują tylko tego. Czy posłańcom przypada coś innego ni obwieszczanie jasne? 36 Posłaliśmy do ka dego narodu posłańca: "Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!" 290 . Tak czynili ci. Jak e przyjemna jest siedziba bogobojnych! 31 . 34 I dosięgły ich nieszczęścia pochodzące od tego. Objęło ich to. ani nasi ojcowie i nie uwa alibyśmy niczego za zakazane. do których oni wejdą.Ogrody Edenu. co zechcą. kiedy oni byli dobrymi. poza Nim . eby przyszli do nich aniołowie lub eby przyszedł rozkaz od twego Pana? Tak czynili ci. czeka dobro! A siedziba ycia ostatecznego jest lepsza. 35 I będą mówili ci.

Bóg nie prowadzi drogą prostą tych. którzy zaufali swojemu Panu. zaprawdę. zapytajcie ludzi napomnienia 44 z jasnymi dowodami i Pismami. to wystarczy jedno Nasze słowo: "Bądź!" i ona się staje. I zesłaliśmy tobie napomnienie. My przygotujemy z pewnością na tym świecie piękne pomieszczenie. których Bóg poprowadził drogą prostą. jaki był ostateczny koniec tych.o. e byli kłamcami. i byli tacy.Wśród nich byli tacy. 43 My i przed tobą posyłaliśmy tylko ludzi. którym daliśmy objawienie . 291 . którzy nie uwierzyli. tym. 41 A tym. abyś wyjaśniał ludziom to. kto umarł!" Przeciwnie! Obietnica Jego musi się ziścić . to. którzy zadawali kłam! 37 I choćbyś nawet bardzo pragnął poprowadzić ich drogą prostą. oni nie znajdą adnych pomocników. których z drogi sprowadza. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie. lecz nagroda ycia ostatecznego na pewno będzie większa . 40 Jeśli chcemy jakiejkolwiek rzeczy. co zostało im zesłane. którzy wywędrowali dla sprawy Boga.lecz większość ludzi nie wie! 39 aby wyjaśnić im to. w czym oni się ró nią. i aby wiedzieli ci. którzy byli cierpliwi. 38 Oni przysięgali na Boga najuroczystszymi przysięgami: "Bóg nie wskrzesza tego.jeśli o tym nie wiecie. po doznaniu niesprawiedliwości. gdyby oni wiedzieli! 42 tym. którzy słusznie popadli w obłęd.

i pochłonie ich ziemia. i to. co im jest nakazane. to wy do Niego kierujecie wasze błagania. w swojej pokorze. są pewni. rozpościera swój cień na prawo i na lewo. którzy nie wbijają się w pychę. 51 Powiedział Bóg: "Nie bierzcie sobie dwóch bogów! Przecie jest tylko Jeden Bóg! Oto Ja! Czcijcie Mnie!" 52 Do Niego nale y to. albo e nie przyjdzie do nich kara. wybijając Bogu pokłony? 49 Bogu wybija pokłony to. zaprawdę. 50 Oni obawiają się swojego Pana. i czynią to. 54 Kiedy zaś nieszczęście oddali się od was. co jest w niebiosach. A kiedy dotknie was nieszczęście. będącego nad nimi. skąd nawet jej nie przeczuwają? 46 Albo e On nie pochwyci ich w pełnym ich działaniu. Czy będziecie okazywać bogobojność względem kogoś innego ani eli Boga? 53 Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa. co jest na ziemi. e ka da rzecz. e Bóg nie sprawi. 292 .Być mo e. one pochodzą od Boga. Jego religia jest na zawsze. którzy knują złe czyny. wasz Pan jest dobrotliwy. a tak e aniołowie. litościwy! 48 Czy oni nie widzieli. oni się zastanowią! 45 Czy ci. i to. i oni nie będą zdolni temu przeszkodzić? 47 Albo e On ich nie pochwyci w stanie przera enia? Lecz. co jest na ziemi: wszelkie zwierzę. którą stworzył Bóg. co jest w niebiosach.

59 On ukrywa się przed ludźmi z powodu tego nieszczęścia. i czeka ich ogień i e oni będą wrzuceni pierwsi.niech Mu będzie chwała! a oni mają to. Mądry! 61 Jeśliby Bóg karał ludzi z powodu ich niesprawiedliwości. U ywajcie więc. czego pragną. co najwznioślejsze. co piękne. temu. co im daliśmy. 58 A kiedy zwiastują któremuś z nich córkę. co wymyśliliście! 57 Oni przypisują Bogu córki . natomiast Bóg jest przykładem tego. czego oni nie znają. są przykładem zła. e czeka ich to. to jego oblicze się zasępia i jest udręczony. Nie ma wątpliwości. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. to oni nie będą mogli opóźnić go ani przyśpieszyć nawet o jedną godzinę. Ich języki wypowiadają kłamstwo.to niektórzy dodają współtowarzyszy swojemu Panu. w co ich zaopatrzyliśmy. czy te pogrzebać je w prochu. Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego czasu. mimo poni enia. On jest Potę ny. czego sami nienawidzą. 293 . Jak e źle oni rozumują! 60 Ci. 62 Oni przypisują Bogu to. to nie pozostawiłby na ziemi adnego stworzenia. a niebawem się dowiecie! 56 Oni udzielają części z tego. Na Boga! Wy zostaniecie zapytani o to. A kiedy nadejdzie ich termin. które mu obwieszczono: czy on ma je zachować. 55 a eby nie być wdzięcznym za to. kiedy mówią.

67 A z owoców palm i winnej latorośli czerpiecie dla siebie napój oszałamiający i wyśmienite po ywienie. 64 Posłaliśmy tobie Księgę tylko dlatego. w którym ludzie znajdują uzdrowienie. Zaprawdę. On jest dzisiaj ich opiekunem i spotka ich kara bolesna. co ludzie budują. 65 Bóg zesłał z nieba wodę i o ywił przez nią ziemię po jej śmierci. Bóg jest wszechwiedzący. w czym oni się ró nią. w tym jest znak dla ludzi. Zaprawdę. potem was wezwie. Zaprawdę.63 Na Boga! My posyłaliśmy ju posłańców do narodów przed tobą. Wśród was bywają tacy. wszechmocny! 71 Bóg wywy szył jednych z was nad drugimi w rozdziale swoich dóbr. Zaprawdę. między pokarmem strawionym a krwią . którzy słuchają! 66 Zaprawdę.mlekiem czystym. macie pouczający przykład w waszych trzodach! My poimy was tym. którzy są rozumni! 68 I objawił twój Pan pszczołom: "Wybierajcie sobie wasze mieszkania w górach. którzy się zastanawiają! 70 Bóg stworzył was. w tym jest znak dla ludzi. przyjemnym dla pijących. Lecz ci. tak i niczego ju nie wiedzą. co jest w ich wnętrznościach. którym dano więcej. lecz szatan upiększał im ich czyny. w tym jest znak dla ludzi. abyś im wyjaśnił to. 69 następnie jedzcie ze wszystkich owoców i chodźcie pokornie drogami swego Pana!" Z wnętrzności ich wychodzi napój ró nego koloru. którzy wierzą. którzy yją do najnędzniejszej zgrzybiałości. i jako drogę prostą i miłosierdzie dla ludzi. choć przedtem wiedzieli. w drzewach i w tym. 294 .

co nie mo e im dać adnego zaopatrzenia. Gdziekolwiek on go skieruje. i nie jest zdolne nic uczynić? 74 Nie dodawajcie więc Bogu Jemu podobnych! Zaprawdę. kogo zaopatrzyliśmy zaopatrzeniem pięknym. a nie w dobrodziejstwo Boga? 73 Czy oni mają czcić. Czy on jest równy swemu panu. A z waszych on dał wam synów i wnuków. niczego nie mo e i jest cię arem dla swego pana. to. Bóg wie. a rozkaz dotyczący Godziny będzie jak mgnienie oka albo jeszcze mniej. ani z niebios. to ten nie przyniesie nic dobrego. Czy by więc wierzyli w fałsz. będziecie wdzięczni! 295 . Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 78 Bóg wyprowadził was z łona waszych matek. który nie ma nad niczym władzy.niewolnika. Czy oni są jednakowi? Chwała niech będzie Bogu! Ale większość ludzi nie wie. Czy by zaprzeczali dobroci Boga? 72 Bóg dał wam ony spośród was samych. i zaopatrzył was w dobre rzeczy. co skryte w niebiosach i na ziemi. 76 I Bóg przytacza jako przypowieść dwóch ludzi: jeden z nich jest niemy. a wy nie wiecie! 75 Bóg przytacza jako przykład pewnego sługę . wzrok i serca. który rozkazuje sprawiedliwie i znajduje się na drodze prostej? 77 Do Boga nale y wszystko.nie oddadzą swoich dóbr swoim niewolnikom. Wy nie widzieliście niczego. tak i by byli równi. z którego on rozdaje skrycie i jawnie. ani z ziemi. poza Bogiem. On dał wam słuch. Być mo e. Zaprawdę. oraz tego.

które znajdujecie lekkimi w dniu. 86 A kiedy ci. którzy nie uwierzyli. jak tylko Bóg? Zaprawdę. sierści i włosia . cienie. którzy wierzą! 80 Bóg uczynił wam w waszych namiotach mieszkanie i przygotował dla was namioty ze skór zwierzęcych. którzy dodawali współtowarzyszy. kiedy My postawimy świadka z ka dego narodu. nie otrzymają adnej ulgi ani nie będzie im dana adna zwłoka.wyposa enie i doczesny po ytek. i ubrania. i w dniu. w tym są znaki dla ludzi. to do ciebie nale y tylko obwieszczenie jasne.79 Czy oni nie widzieli ptaków posłusznych w przestworzu nieba. ci. 85 Kiedy zobaczą karę. kiedy się zatrzymujecie na postój. i przygotował dla was w górach schronienia. kiedy się przenosicie. co stworzył. Większość z nich to niewdzięcznicy. nie będzie ju dane pozwolenie tym. którzy byli niesprawiedliwi. a potem zaprzeczają mu. Tak dopełnia On Swojego dobrodziejstwa dla was! Być mo e. 83 Oni znają dobrodziejstwo Boga. których nie podtrzymuje nikt. wy się poddacie całkowicie! 82 A jeśli oni odwrócą się plecami. których my dawaliśmy Tobie za współtowarzyszy i których wzywaliśmy poza Tobą!" 296 . powiedzą: "Panie nasz! Oto ci. oraz ubrania. które was chronią przed gorącem. i oni nie otrzymają przebaczenia. zobaczą ich. 81 Bóg dostarczył wam z tego. które was chronią przed wzajemną gwałtownością. 84 W Dniu. A z wełny.

jesteście kłamcami!" 87 I przedstawią wtedy Bogu swoje poddanie. wy się opamiętacie! 91 Wypełniajcie wiernie przymierze z Bogiem. Bóg wie. dobroczynność i szczodrobliwość względem bliskich krewnych! On zabrania tego. z ka dego narodu. i jeden naród jest większy od drugiego. e szerzyli zgorszenie. boć przecie uczyniliście Boga waszym poręczycielem! Zaprawdę. w czym się ró niliście! 93 Gdyby zechciał Bóg. skoro je zło yliście. i miłosierdzie. 90 Zaprawdę. którzy nie uwierzyli i który odsunęli się od drogi Boga. naganne i występne. która rozkręciła swoje przędziwo na włókna. 88 Tym. 297 . My będziemy zwiększać karę za karą za to.Wtedy oni rzucą im słowo: "Zaprawdę. Bóg was w ten sposób tylko doświadcza. On was napomina . zawiodło ich to. co wy czynicie! 92 Nie bądźcie jak ta. kiedy My postawimy świadka. co bezecne. mocno je przedtem skręciwszy. spośród nich przeciw nim. uwa ając. Nie posługujcie się waszymi przysięgami dla wzajemnego oszukiwania się. co oni wymyślili. to uczyniłby was jednym narodem. przyprowadzimy ciebie jako świadka przeciwko tym ludziom. 89 W Dniu. Bóg nakazuje: sprawiedliwość. On wam uka e jasno w Dniu Zmartwychwstania to. skoro je zawarliście! Nie łamcie przysiąg. Zesłaliśmy tobie Księgę jako wyjaśnienie dla ka dej rzeczy i drogę prostą.być mo e. i radosną wieść dla całkowicie poddanych.

101 A kiedy My zmieniamy jeden znak na inny . i kara wasza będzie ogromna. czy kobieta i jest wierzącym.Lecz On sprowadza z drogi.mę czyzna. nagrodą piękniejszą ani eli to. to szukaj ucieczki u Boga przed szatanem przeklętym! 99 Nie ma on bowiem adnej władzy nad tymi. gdybyście tylko wiedzieli! 96 To. i prowadzi drogą prostą. jest trwałe. co oni czynili. My z pewnością zapłacimy tym. 95 I nie przehandlujcie za niską cenę przymierza z Bogiem! To. Wy zakosztujecie zła za to. którzy biorą sobie jego za opiekuna i którzy przez niego są bałwochwalcami. co jest u Boga. 100 Jego władza jest tylko nad tymi. co wy posiadacie. wyczerpuje się. aby nie pośliznęła się wam noga. i odsunęliście się od drogi Boga. a to. kogo chce. solidnie przedtem stojąca. co się znajduje u Boga. co czyniliście.a Bóg wie najlepiej. którzy uwierzyli i którzy ufają swojemu Panu. i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym ni to. którzy byli cierpliwi. Wy z pewnością zostaniecie zapytani o to. co zsyła to oni mówią: "Ty jesteś tylko oszustem!" 298 . 98 Kiedy recytujesz Koran. kto spełni dobre dzieło . 94 Nie u ywajcie między sobą waszych przysiąg jako podstępu.czy to . co czynili. kogo chce. 97 Tego. jest dla was lepsze. My o ywimy yciem wspaniałym.

kto nie wierzy w Boga. 111 W Dniu. na którego oni wskazują. a ten . 109 Nie ma wątpliwości. którzy uwierzyli." Język tego.to język arabski. którzy razem wywędrowali.z wyjątkiem tego. po tym jak zostali doświadczeni. kto został zmuszony. aby utwierdzić tych. a następnie prowadzili walkę i byli cierpliwi. jest obcy. e oni kochali ycie tego świata bardziej ani eli ycie ostateczne. Tacy są niedbali. kto otworzył swą pierś na niewiarę . słuch i spojrzenie. tych. jasny! 104 Zaprawdę.nad nimi wszystkimi będzie gniew Boga i spotka ich kara ogromna! 107 Tak się stanie dlatego. i dlatego. choć przedtem w Niego wierzył . 110 Zaprawdę. tacy są kłamcami! 106 Ten. kiedy przyjdzie ka da dusza. którym Bóg nało ył pieczęć na serca. lecz serce jego jest spokojne w wierze ten. 108 To są ci. e oni mówią: "Jego uczy tylko zwykły człowiek. z całą prawdą. i w yciu ostatecznym oni są stratni. twój Pan będzie z pewnością przebaczający i litościwy dla tych. 299 . Bóg nie poprowadzi drogą prostą i spotka ich kara bolesna! 105 Jedynie kłamstwo wymyślają ci. którzy nie wierzą w znaki Boga. i jako drogę prostą i radosną wieść dla muzułmanów." l03 My wiemy. którzy nie wierzą w znaki Boga. i Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niewierzących. 102 Powiedz: "Zesłał go święty Duch od twego Pana.Lecz większość z nich nie wie.

co opisują kłamliwie wasze języki: "To jest dozwolone. Przeto dosięgła ich kara. Dał mu więc Bóg zakosztować szaty głodu i strachu za to. wówczas gdy byli niesprawiedliwi. co tobie opowiedzieliśmy. to.przytaczając dowody dla własnej obrony. a kara bolesna! 118 Zakazaliśmy ju wyznawcom judaizmu tego. litościwy! 116 Nie mówcie więc według tego. nie będąc przestępcą ani buntownikiem .to przecie Bóg jest przebaczający. a potem się nawrócili 300 . co ona uczyniła. 114 Jedzcie więc z tego.w tym celu. co uczynili. 119 Jednak twój Pan jest przebaczający. 112 I Bóg przytacza jako podobieństwo pewne miasto bezpieczne i spokojne. lecz oni uznali go za kłamcę. czym obdarzył was Bóg. to jest zakazane!" . co zostało zło one w ofierze czemuś innemu ni Bogu. dobre. Otrzymywało ono obfite zaopatrzenie ze wszystkich stron. i nikt nie dozna niesprawiedliwości. co jest dozwolone. Nie będą szczęśliwi ci. krwi i mięsa wieprzowego oraz tego. litościwy dla tych. i dziękujcie za dobrodziejstwa Boga. aby wymyślić przeciwko Bogu kłamstwo. Ale jeśli ktoś został zmuszony. którzy wymyślają przeciw Bogu kłamstwo! 117 U ywanie będzie niewielkie. lecz nie uznawało dobrodziejstw Boga. 113 I przyszedł do nich posłaniec spośród nich. jeśli Go czcicie! 115 On wam zakazał tylko: padliny. ka dej duszy zostanie w pełni zapłacone za to. którzy czynili zło nieświadomie.

On wybrał go i poprowadził ku drodze prostej 122 Daliśmy mu dobro na tym świecie i z pewnością będzie on w yciu ostatecznym wśród sprawiedliwych! 123 Następnie objawiliśmy tobie: "Postępuj za religią Abrahama jak hanif . wiernym Bogu hanifem. którzy zeszli z J ego drogi. twój Pan zna najlepiej tych. 125 Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem ! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób! Zaprawdę. Zaprawdę. jakbyście sami byli karani . bo to jest lepsze! 127 Bądź cierpliwy! Twoja cierpliwość jest tylko przez Boga . którzy czynią dobro ! 301 . w Dniu Zmartwychwstania. Lecz jeśli jesteście cierpliwi. 120 Zaprawdę. on nie był z liczby bałwochwalców. którzy idą drogą prostą! 126 Jeśli karzecie . to karzcie tak. z tymi. i nie był on z liczby bałwochwalców! 121 Był on wdzięczny za Jego dobrodziejstwa. e oni knują podstęp! 128 Zaprawdę. i On zna najlepiej tych. którzy się sprzeczali w tym przedmiocie . " 124 Sabat został narzucony tylko tym. w której oni się ró nili. twój Pan rozsądzi między nimi. sprawę. Bóg jest z tymi. którzy są bogobojni.i poprawili. Abraham był przewodnikiem narodu. bądźcie nimi. Nie smuć się z ich powodu! Nie pozostawaj w udręce dlatego.

3 o potomkowie tych. i aby zniszczyć całkowicie to. tak jak weszli po raz pierwszy.. oni przeniknęli a pomiędzy ich domostwa i obietnica została wypełniona. A kiedy nadeszła obietnica ostatnia. wysłaliśmy przeciwko wam Nasze sługi obdarzone wielką mocą.. Zaprawdę. czym zawładnęli. których zabraliśmy razem z Noem! Zaprawdę. On jest Słyszący. a jeśli czynicie zło. to te dla siebie samych. którego otoczenie pobłogosławiliśmy. on był wdzięcznym sługą!" 4 I postanowiliśmy w tej Księdze względem synów Izraela: "Będziecie siać zgorszenie na ziemi dwukrotnie i wbijecie się w wielką dumę. aby udręczyć wasze oblicza. 302 . 7 Jeśli czynicie dobro.. po to. i uczyniliśmy was liczniejszym ludem. to czynicie dobro dla siebie samych. aby mu pokazać niektóre Nasze znaki.Al-Isra W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała Temu. aby mogli wejść do świątyni. 6 Później znowu daliśmy wam pewien odwet nad nimi i pomno yliśmy wasz majątek i waszych synów.Podró Nocna ." 5 A kiedy nadszedł czas pierwszej obietnicy. który przeniósł Swojego sługę nocą z Meczetu świętego do meczetu dalekiego. Widzący! 2 Daliśmy Moj eszowi Księgę i uczyniliśmy ją drogą prostą dla synów Izraela: "Nie bierzcie sobie opiekuna poza Mną.

16 A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto. 9 Oto ten Koran prowadzi ku temu. kto idzie drogą prostą. i obwieszcza wiernym. błądzi na szkodę sobie samemu. adna dusza niosąca cię ar nie poniesie cię aru innej . podobnie jak wzywa dobro. abyście poszukiwali łaski u waszego Pana i abyście znali liczbę lat i liczenie. Potem ścieramy znak nocy i czynimy jasność znakiem dnia. to i My powrócimy. i czeka ich nagroda wielka.8 Być mo e. a ten. 303 . My nie karaliśmy nigdy. wasz Pan zmiłuje się nad wami. kto błądzi. 13 I ka demu człowiekowi przywiązaliśmy do szyi jego los. co jest bardziej proste. człowiek jest zawsze popędliwy. zanim nie wysłaliśmy posłańca. 11 Człowiek wzywa zło. lecz przygotowaliśmy Gehennę jako więzienie dla niewiernych. 10 i e dla tych. którzy czynią dobre dzieła. i w Dniu Zmartwychwstania My wyciągniemy księgę. My wyjaśniliśmy doskonale ka dą rzecz. przygotowaliśmy karę bolesną. idzie nią dla siebie samego. którą on znajdzie rozpostartą: 14 Przeczytaj twoją księgę! Ona dziś wystarczy tobie jako wystawiony ci rachunek!" l5 Ten. a jeśli powrócicie. 12 Uczyniliśmy noc i dzień dwoma znakami. którzy nie wierzą w ycie ostateczne.

którzy pragną ycia ostatecznego i zdą ają ku niemu z wielkim zapałem. i dla rodziców . abyś nie został poni onym i opuszczonym! 23 I postanowił twój Pan. a dary twego Pana nie są nigdy ograniczone. doczekają się uznania za swoją gorliwość. Następnie przygotowujemy mu Gehennę. aby się w niej palił. lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! 304 . 17 " Ile to pokoleń wygubiliśmy po Noem! Wystarczy twój Pan. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie. 21 Spójrz. abyście nie czcili nikogo innego.i tych. jak daliśmy pierwszeństwo jednym nad drugimi! A ycie ostateczne z pewnością ma więcej stopni i więcej wyró nienia! 22 Nie umieszczaj razem z Bogiem adnego innego boga. jak tylko Jego.dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość. 20 My wszystkich wspomo emy . 19 A ci. i są wierzącymi. poni ony. My pośpiesznie dajemy mu w nim to.to nakazujemy jego mieszkańcom yjącym w dobrobycie. co chcemy i komu chcemy. to nie mów im: "precz!" i nie popychaj ich. świadomy i jasno widzący grzechy Swoich sług! 18 Temu. odrzucony. aby oddawali się tam rozpuście. i tych z darów twego Pana. kto pragnie ycia przemijającego.

którzy się nawracają! 26 I dawaj krewnemu. rozrzutni są braćmi szatanów. biedny. przez miłosierdzie. jest to czyn szpetny i jak e to zła droga! 33 I nie pozbawiajcie nikogo ycia. którego się spodziewasz. wychowując mnie. On jest względem swoich sług w pełni świadomy i jasno widzący! 31 I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem. co mu się nale y. komu chce. I On." 25 Wasz Pan wie najlepiej. 28 A jeśli odsuniesz się od nich. i wymierza je! Zaprawdę. 29 I nie kładł ręki zaciśniętej na twoją szyję. jest przebaczający dla tych. My im damy zaopatrzenie. i mów: "Panie mój. Zaiste. a szatan jest niewdzięczny względem swego Pana. bo zostaniesz zganiony. to poszukując miłosierdzia twego Pana. kiedy byłem mały. co jest w waszych duszach.24 Pochylaj ku nim skrzydło łagodności. bądź dla nich miłosierny. i podró nemu. zabijanie ich jest wielkim grzechem! 32 I nie zbli ajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę. tak jak oni byli. powiedz im chocia przyjemne słowo. 305 . jeśli jesteście dobrzy. twój Pan daje hojne zaopatrzenie temu. 30 Zaprawdę. podobnie jak wam. i nie otwieraj jej te zbyt szeroko. i biednemu. zaprawdę. lecz nie rozrzucaj nadmiernie! 27 Zaprawdę.

bo przecie nie rozerwiesz ziemi ani nie osiągniesz wysokości gór. 38 To. zganiony. chyba e zgodnie z prawem! A jeśli kto został zabity niesprawiedliwie. Wypełniajcie wasze zobowiązania. 35 Dawajcie pełną miarę. o czym nie masz wcale wiedzy! Zaprawdę. on z pewnością otrzyma pomoc! 34 Zbli ajcie się do majątku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni." 306 . wzrok i serce bądź z tego zdawały sprawę! 37 I nie stąpaj dumnie po ziemi.które Bóg uczynił świętym. to oni poszukiwaliby drogi a do Władcy Tronu. poniewa o zobowiązanie zapytają. 39 Oto co objawił ci twój Pan z mądrości. 36 I nie idź w ślad za tym. jest dla twego Pana wstrętne. wzgardzony. aby byli napomniani. 40 Czy wasz Pan tylko dla was wybrał synów. I nie umieszczaj obok Boga adnego innego boga. co jest złe w tym wszystkim. mówicie straszne słowo! 41 Daliśmy w tym Koranie wyjaśnienia. słuch. zanim ona dojdzie do wieku dojrzałego. 42 Powiedz: "Jeśliby razem z Nim byli jacyś bogowie. jak mówią. bo zostaniesz wrzucony do Gehenny. Lecz niech on nie przesadza w zabijaniu. lecz to powiększyło tylko ich niechęć. a dla Siebie wziął córki spośród aniołów? Zaprawdę. i wa cie wagą sprawiedliwą! To jest lepsze i piękniejsze w swoim rezultacie. to My dajemy jego bliskiemu władzę. kiedy mierzycie.

I nie ma adnej rzeczy. 47 My wiemy doskonale. co mówią. oni odwracają się plecami ze wstrętem. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. Przebaczający! 45 A kiedy recytujesz Koran. a na ich uszy . który wyda się wam wielki!" Wtedy oni powiedzą: 307 . Jedynego. kiedy się tobie przysłuchują. to czy będziemy wskrzeszeni w nowym stworzeniu?" 50 Powiedz: "Moglibyście nawet być kamieniem lub elazem. jakie oni przytaczają tobie przypowieści. gdy niesprawiedliwi mówią: "Wy postępujecie tylko za człowiekiem zaczarowanym!" 48 Popatrz.43 Niech Mu będzie chwała! On jest wynioślejszy ponad to. to My zaciągamy zasłonę między tobą a tymi. a tak e. On jest Wspaniałomyślny. wyniosłością wielką! 44 Wysławia Go siedem niebios i ziemia oraz ci. którzy się tam znajdują. Kiedy wspominasz w Koranie swego Pana. w ten sposób błądzą i nie mogą znaleźć drogi! 49 Oni powiedzieli: "Kiedy będziemy kośćmi i prochem. która by nie głosiła Jego chwały. aby nie pojmowali. kiedy się potajemnie zmawiają. Zaprawdę. 51 lub jakimkolwiek tworem. 46 Poło yliśmy na ich serca osłony. Lecz wy nie pojmujecie ich wysławiania.głuchotę. czemu oni się przysłuchują.

którego byśmy nie zniszczyli 308 . On was ukarze. który was stworzył po raz pierwszy. 56 powiedz: "Wzywajcie tych. 53 I powiedz Moim sługom. których wy uznajecie poza Nim! Oni nie są w stanie usunąć od was zła ani nawet go przesunąć. sami poszukują sposobu największego przybli enia się do ich Pana. pomyślicie sobie." 52 W tym Dniu." Oni wtedy potrząsną głowami i powiedzą: "Kiedy to?" Powiedz: "Być mo e. szatan wznieca spory pomiędzy nimi. My ju wyró niliśmy jednych proroków nad innymi i Dawidowi daliśmy Psalmy."Kto spowoduje. 55 Twój Pan zna najlepiej tych. Jeśli On zechce. szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym! 54 Wasz Pan zna was najlepiej. Zaprawdę. mają oni nadzieję na Jego miłosierdzie i obawiają się Jego kary. kary twego Pana nale y się strzec! 58 I nie ma miasta. eby mówili to. oka e wam miłosierdzie. którzy są w niebiosach i na ziemi. co jest lepsze. i powrócimy?" Powiedz: "Ten. a wy odpowiecie przez Jego wysławienie. i przebywaliście tylko małą chwilę." 57 Ci. których oni wzywają. albo jeśli zechce. Zaprawdę. zaprawdę. wkrótce. kiedy On was wezwie. I My nie posłaliśmy ciebie jako opiekuna nad nimi.

jak jasny znak. 61 I oto powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!" I oni oddali mu pokłon. Jeśli mi dasz zwłokę do Dnia Zmartwychwstania. którego stworzyłeś z gliny?" 62 I dalej mówił: "Czy Ty widzisz? Oto ten. które tobie pokazaliśmy. 60 Oto powiedzieliśmy tobie: "Zaprawdę. by przestraszyć. My posyłamy Nasze znaki tylko po to. 59 Od wysłania znaków mogłoby powstrzymać Nas jedynie to. Gehenna będzie waszą zapłatą. I tak daliśmy ludowi Samud wielbłądzicę. którzy pójdą za tobą. z wyjątkiem Iblisa. z wyjątkiem nielicznych. lecz oni postąpili z nią niesprawiedliwie.. My ich straszymy. którego uczciłeś bardziej ode mnie. zaprawdę. który powiedział: "Czy mam oddać pokłon temu." 63 powiedział On: "Idź precz! A ci spośród nich. lecz to tylko powiększa ich wielki bunt. to ja niezawodnie zniszczę jego potomstwo. twój Pan obejmuje ludzi!" I uczyniliśmy to widzenie. i przodkowie uznali je za kłamstwo. zapłatą obfitą! 64 Zwódź swoim głosem. kogo potrafisz spośród nich! Zbieraj przeciwko nim twoją konnicę i twoją piechotę! 309 . tylko doświadczeniem dla ludzi. podobnie jak drzewo przeklęte w Koranie. To jest zaznaczone w księdze.przed Dniem Zmartwychwstania lub którego byśmy nie ukarali karą okrutną..

i On zawróci was tutaj po raz drugi i rozpęta przeciwko wam gwałtowny huragan.będą czytać swoją księgę i nie zostanie im wyrządzona niesprawiedliwość. poza Nim. Lecz kiedy On wyratuje was. kiedy wezwiemy wszystkich ludzi razem z ich przewodnikiem.Ale szatan obiecuje im tylko dla zmylenia 65 Lecz. My wyró niliśmy ich wielkim wyró nieniem ponad wielu spośród tych. Zaprawdę. On jest dla was miłosierny! 67 A kiedy dotknie was na morzu nieszczęście. My nosiliśmy ich na lądzie i na morzu. których wzywacie. 310 . daleko od was są ci. 71 W Dniu. który dla was pędzi statek po morzu. i potopi was za to. wyprowadzając na ląd. wy się odwracacie. i On nie pogrą y razem z wami szmat lądu albo i nie wyśle przeciwko wam wichru z kamieniami a wtedy nie znajdziecie adnego opiekuna?! 69 Albo czy jesteście zabezpieczeni przed tym. My zaopatrzyliśmy ich wspaniałymi dobrami.Miej uczestnictwo z nimi w ich bogactwach i w ich dzieciach! Czyń im obietnice! . 70 My obdarzyliśmy szlachetnością synów Adama. to ci. nawet na łupinkę daktyla. człowiek jest niewdzięczny! 68 Czy jesteście pewni tego. którym zostanie dana księga do ich prawicy . Zaprawdę. których stworzyliśmy. zaprawdę. i pozostaliście niewiernymi? Wtedy nie znajdziecie przeciwko Nam adnego wspomo yciela. abyście poszukiwali Jego dobroci. ty nad Moimi sługami nie masz władzy! Twój Pan wystarczy jako opiekun!" 66 Wasz Pan jest Tym.

311 . 76 Oni omal nie zdołali cię skłonić do opuszczenia tej ziemi. 74 I gdybyśmy cię nie umocnili. a do ciemności nocy. co tobie objawiliśmy. abyś wymyślił przeciwko Nam coś innego. ale oni wtedy przebywaliby na niej tylko niewiele czasu po tobie. których wysłaliśmy przed tobą. adnego pomocnika. I wtedy oni wzięliby sobie ciebie jako bliskiego przyjaciela. będzie ślepy w yciu ostatecznym i jeszcze bardziej zabłądzi z drogi. 80 I powiedz: "Panie mój! Wprowadź mnie wejściem prawdy i wyprowadź mnie wyjściem prawdy! I daj mi. 75 Wtedy dalibyśmy ci zakosztować podwójnie ycia i podwójnie śmierci. spośród Naszych posłańców. z Twojej strony. 78 Odprawiaj modlitwę przy skłanianiu się słońca.o świcie. Zaprawdę. to byłbyś gotów skłonić się ku nim. to będzie dla ciebie zasługa dobrowolna. być mo e. twój Pan pośle cię na miejsce chwalebne. przeciwko Nam.72 A kto był ślepy w tym yciu. 73 Oni byli ju bliscy tego. a ty nie znajdziesz zmiany dla Naszego zwyczaju. Potem ju nie znalazłbyś dla siebie. recytacja o świcie znajduje świadków! 79 A nocą czuwaj na modlitwie. a recytację . by ciebie z niej wypędzić. by pokusą odwieść cię od wszystkiego. 77 Taki był zwyczaj w postępowaniu względem tych.

aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu. jest zrozpaczony. Powiedz: "Duch pochodzi od rozkazu mojego Pana." 85 I zapytają ciebie o Ducha.władzę wspomagającą!" 81 I powiedz: "Przyszła prawda i zniknął fałsz. to zabralibyśmy tobie z pewnością to. 312 . lecz większość ludzi upiera się przy tym. 87 chyba jedynie dzięki miłosierdziu twego Pana. co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych. lecz wam dano tylko niewiele wiedzy. fałsz musi zniknąć!" 82 My zsyłamy poprzez Koran to. co ci objawiliśmy. lecz Pan wasz wie najlepiej. 84 Powiedz: "Ka dy działa na swój sposób. by być niewiernymi. a kiedy dotknie go nieszczęście. łaska Jego dla ciebie jest wielka! 88 Powiedz: "Jeśliby się zebrali ludzie i d iny. kto idzie prostą drogą. a niesprawiedliwym powiększa on tylko stratę. Zaprawdę. 90 Oni powiedzieli: "Nie uwierzymy ci. nawet gdyby się wzajemnie wspomagali. on się odwraca i oddala. 83 Kiedy My obsypujemy człowieka dobrodziejstwami." 86 Jeślibyśmy chcieli. to oni nie zdołaliby uczynić nic podobnego. Zaprawdę. i nie znalazłbyś potem dla siebie przeciwko Nam adnego opiekuna." 89 Przedstawiliśmy ludziom jasno w tym Koranie wszelkiego rodzaju przykłady.

albo nie przyprowadzisz Boga i aniołów jako poręczycieli.na ich twarzach. nie znajdziesz opiekunów poza Nim. 92 albo dopóki nie sprawisz . Za ka dym razem." 97 Ten. chodzący po niej w pokoju. 91 albo dopóki nie będziesz miał ogrodu z palmami i winną latoroślą i dopóki nie wytrysną wśród nich obfite strumyki. na ziemi aniołowie. by wytrysło dla nas źródło z ziemi.posłańcem?" 94 I nic nie powstrzymuje ludzi. niemych. A nie uwierzymy w twoje wzniesienie się. ślepych. On jest świadomy i jasno widzący względem Swoich sług. kogo prowadzi Bóg. którą będziemy czytać. to zesłalibyśmy dla nich z nieba anioła jako posłańca. których On sprowadzi z drogi.kiedy przyszła do nich droga prosta jako posłańca?" 95 Powiedz: "Jeśliby byli. a dla tych. kiedy będzie przygasać. dopóki nie ześlesz nam Księgi. by uwierzyli . My zbierzemy ich w Dniu Zmartwychwstania ." Powiedz: "Chwała niech będzie mojemu Panu! Czy nie jestem tylko człowiekiem . albo dopóki nie wzniesiesz się do nieba.jak to twierdziłeś i spadnie na nas niebo płatami. głuchych. Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. 93 albo dopóki nie będziesz miał domu ze złotymi ozdobami. idzie drogą prostą. 313 .dopóki nie sprawisz." 96 Powiedz: "Wystarczy Bóg jako świadek między mną a wami! Zaprawdę.

My przyprowadzimy was jako ró nobarwny tłum. i Bóg. o Faraonie.My zwiększymy dla nich ogień palący. i nie wierzyli w Nasze znaki. to czy naprawdę będziemy wskrzeszeni w nowym stworzeniu?" 99 Czy oni nie pomyśleli. 100 Powiedz: "Jeślibyście posiadali skarby miłosierdzia z obawy przed rozdaniem . oprócz niedowiarstwa. i mówili: "Kiedy będziemy kośćmi i prochem. nie ulegający wątpliwości." 314 . Zapytaj więc synów Izraela! Kiedy on przyszedł do nich. powiedział mu Faraon: "O Moj eszu! Zaprawdę. e jesteś zgubiony!" 103 Wtedy on chciał wypędzić ich z kraju. lecz My zatopiliśmy jego wraz z tymi. jako dowody widzialne: I myślę. e zesłał je tylko Pan niebios i ziemi. 104 I powiedzieliśmy po jego śmierci synom Izraela: "Zamieszkujcie tę ziemię! A kiedy nadejdzie obietnica ycia ostatecznego. lecz niesprawiedliwi odrzucają wszystko.bo człowiek jest bardzo skąpy!" 101 Daliśmy ju Moj eszowi dziewięć znaków jasnych. e jesteś zaczarowany!" 102 On powiedział: "Ty dobrze wiesz. którzy byli z nim. który stworzył niebiosa i ziemię. jest w mocy stworzyć istoty podobne do nich? On ustanowił dla nich czas określony. 98 Oto ich zapłata za to. sądzę. zaprawdę.

106 I Koran podzieliliśmy. wybijając pokłony. abyś go recytował ludziom powoli. On posiada najpiękniejsze imiona.105 I z prawdą zesłaliśmy go. obietnica naszego Pana zostanie spełniona!" 109 Oni padają na twarze płacząc. 110 powiedz: "Módlcie się do Boga albo módlcie się do Miłosiernego! Jakkolwiek byście Go wzywali. kiedy jest im recytowany. 111 I powiedz: "Chwała niech będzie Bogu. wybijając pokłony. padają na twarze. I My wysłaliśmy ciebie tylko jako zwiastuna i ostrzegającego. który nie wziął sobie adnego syna. 107 powiedz: "Wierzcie w niego albo te nie wierzcie!" Ci. którym wcześniej została dana wiedza. 108 Oni mówią: "Chwała niech będzie Panu naszemu! Zaprawdę. I zsyłaliśmy go stopniowo. który nie ma adnego współtowarzysza w królestwie. i to powiększa ich pokorę." Nie bądź zbyt głośny w swojej modlitwie ani te nie bądź w. głosząc: "Bóg jest wielki!" 315 . który nie ma adnego opiekuna przeciw poni eniu! " Wysławiaj Go. niej za cichy! Poszukaj drogi pośredniej. i z prawdą on zstąpił.

My uczynimy z niej nagą ziemię! 9 Czy ty sądzisz. śledząc ich postępowanie. ani ich ojcowie. aby ostrzegała przed strasznym nieszczęściem.oni tam będą przebywać na wieki 4 i aby ostrzegała tych. którzy czynią dobre dzieła.Grota . abyśmy mogli wypróbować. zaprawdę. e mieszkańcy groty i Ar-Rakim są czymś osobliwym wśród Naszych znaków? 10 Oto młodzieńcy schronili się do groty i powiedzieli: "Panie nasz! Daj nam miłosierdzie pochodzące od Ciebie i przygotuj nam słuszną drogę 316 . jesteś gotów zadręczyć się ze zmartwienia. który zesłał Księgę Swojemu słudze i nie uczynił w niej adnej krzywizny! 2 Księgę prostą. i zwiastowała wiernym. jej ozdobą. i czeka ich piękna nagroda 3 . jeśli oni nie uwierzą w to opowiadanie. które wychodzi z ich ust! Oni głoszą jedynie kłamstwo! 6 I być mo e. To słowo wielkiej wagi. nadchodzącym od Niego.Al-Kahf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu. " 5 Ani oni nie posiadają o tym wiedzy. który z nich jest lepszy w działaniu. 8 Lecz. 7 My uczyniliśmy to. którzy mówią: "Bóg wziął Sobie syna. co jest na ziemi.

kiedy wschodziło. a kogo On sprowadzi z drogi. jak słońce. Gdyby oni chocia przynieśli ze sobą jasny dowód! Czy jest ktoś bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. mijało ich z lewej strony. Byli to młodzieńcy. 18 Mógłbyś uwa ać ich za czuwających. Oto jeden ze znaków Boga! Kogo Bóg prowadzi." 17 I mógłbyś był widzieć.na wiele lat. którzy uwierzyli w swojego Pana. 12 Potem wskrzesiliśmy ich. odsuwało się od ich groty na prawo. 317 .w naszej sprawie!" 11 Przeto w tej grocie opieczętowaliśmy ich uszy . oprócz Niego. aby się dowiedzieć. kto wymyślił kłamstwo przeciwko Bogu? 16 Kiedy oddzielicie się od nich Pan wasz roztoczy nad wami Swoje miłosierdzie i przygotuje dla waszej sprawy dogodną podporę. która z dwóch grup lepiej obliczy. a kiedy zachodziło. ten idzie drogą prostą. jak długo oni tam przebywali. 15 Ci nasi ludzie wzięli sobie bogów poza Nim. Pan niebios i ziemi. 13 My opowiemy ci ich historię zgodnie z prawdą. kiedy powstali i powiedzieli: "Pan nasz. 14 I umocniliśmy ich serca. oni zaś znajdowali się w jej przestronnym wnętrzu. Nie będziemy wzywać adnego boga. ten nie znajdzie adnego opiekuna prowadzącego drogą prawości. bo powiedzielibyśmy wówczas obrzydliwe kłamstwo. podczas gdy oni byli pogrą eni we śnie. i My pomno yliśmy ich drogę prostą.

którzy odnieśli zwycięstwo w ich sprawie. to z pewnością odwróciłbyś się od nich. powiedzieli: "Wznieście nad nimi budowlę. a szóstym z nich był pies" . Pan zna ich najlepiej!" Ci. i wtedy nigdy nie będziecie szczęśliwi. uciekając. kto ma najczyściejsze jedzenie. a pies ich znajdował się na progu z wyciągniętymi przednimi łapami." 21 I tak daliśmy znać o nich. Gdybyś ich zobaczył. e obietnica Boga jest prawdą i e nie ma adnej wątpliwości co do Godziny! Kiedy sprzeczali się między sobą w ich sprawie. co skryte. i zapewne ogarnąłby cię strach na ich widok.My odwracaliśmy ich na prawo i na lewo. ile czasu przebywaliście. I będą mówić: 318 .starając się odgadnąć to. 20 Bo jeśli oni was odkryją." I będą mówili: "Było ich pięciu. eby się wzajemnie wypytywali." Oni powiedzieli: "Wasz Pan wie najlepiej. to was ukamienują albo nawrócą was na swoją wiarę. i przyniósł wam od niego zaopatrzenie. a czwartym był ich pies. powiedzieli: "Powinniśmy zbudować nad nimi meczet!" 22 Będą mówić: "Było ich trzech. 19 I tak wskrzesiliśmy ich. Wyślijcie więc jednego z was do miasta z waszymi pieniędzmi. aby się rozejrzał. aby ludzie wiedzieli. Jeden z nich powiedział: Ile czasu tam przebywaliście?" Oni powiedzieli: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część jednego dnia.

28 I bądź cierpliwy z tymi.Nikt nie zmieni Jego słów! I nie znajdziesz. jeśli Go zapomniałeś. Jak dobrze On widzi i słyszy! Oni nie mają." Przeto nie prowadź z nimi sporu inaczej. Nie słuchaj tego. i nie wypytuj o nich adnego z nich. poza Nim. 23 Nie mów o niczym: "Z pewnością uczynię to jutro!". a ósmy wśród nich był pies."Było ich siedmiu. i dodali sobie jeszcze dziewięć." 25 I przebywali oni w swej grocie trzysta lat. miejsca schronienia. którzy rano i wieczór wzywają swego Pana. adnego opiekuna. i powiedz: "Być mo e. Do Niego nale y to. co skryte w niebiosach i na ziemi. poza Nim. którego serce uczyniliśmy niedbałym o to. co jest bli sze od tego względem prawości. ile oni przebywali." Powiedz: "Mój Pan zna najlepiej ich liczbę. by Nas wspominać. którego postępowanie przekracza miarę. Znają ich tylko nieliczni. który postępuje za swoją namiętnością. I niech twoje oczy nie odwracają się od nich ku ozdobom ycia tego świata. a On nie czyni nikogo współuczestnikiem w sprawowaniu władzy. co ci zostało objawione z Księgi twojego Pana! . 26 powiedz: "Bóg wie najlepiej." 27 I głoś to. 24 nie dodawszy: "Jeśli Bóg zechce!" I wspomnij swojego Pana. pragnąc oglądać Jego oblicze. 319 . jak tylko w sposób jawny. poprowadzi mnie mój Pan ku temu.

. wyrządzając sobie samemu niesprawiedliwość. i wytrysnął strumyk między tymi dwoma ogrodami. niech wierzy. ci. Jak e to nieszczęsny napój! Jak e to złe miejsce wypoczynku! 30 Zaprawdę. a kto nie chce. których czekają Ogrody Edenu. będą tam wypoczywać. który z nim rozmawiał: "Ja mam więcej majątku od ciebie i jestem potę niejszy dzięki moim ludziom. Będą tam przebywać ozdobieni bransoletami ze złota. Jeśli będą wzywać pomocy. wyciągnięci wygodnie na ło ach.. którzy uwierzą i którzy będą czynić dobre dzieła. niech nie wierzy!" My przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych ogień. ubrani w szaty zielone z jedwabiu i brokatu.29 I mów: "Prawda pochodzi od waszego Pana. między nimi umieściliśmy pole zasiane zbo em. 33 Obydwa ogrody dały swoje plony i nie przyniosły adnej straty. by przepadła nagroda temu. które otoczyliśmy palmami. 34 I zebrał on owoce." 35 Wszedł do swojego ogrodu i. to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do roztopionego metalu.My na pewno nie pozwolimy. Powiedział więc swojemu towarzyszowi. gdzie w dole płyną strumyki. I sprawiliśmy.. Jak e to wspaniała nagroda! Jak e to piękne miejsce wypoczynku! 32 Przytocz im przypowieść o dwóch ludziach: Jednemu z nich przygotowaliśmy dwa ogrody winnej latorośli. Przeto kto chce. 320 . kto czynił dobro! 31 Oto ci. który pali twarze. który obejmie ich jak płótna namiotu.

321 . co wydał na ten ogród .powiedział: "Nie sądzę. A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana. w zamian za to. Wtedy zaczął wykręcać sobie ręce nad tym.. eby to kiedykolwiek zginęło. a potem dał ci postać człowieka? 38 Lecz co do mnie. rozmawiając z nim: "Czy nie wierzysz w Tego. gdybyś ty. On jest Bogiem. i mam mniej majątku i dzieci od ciebie. jak tylko u Boga! Chocia widzisz. to znajdę z pewnością coś lepszego. 44 W podobnym przypadku opieka jest tylko u Boga. i nie był wspomo ony.teraz ogołocony do samych drabinek i powiedział: "Biada mi! O. mój Pan da mi wkrótce coś lepszego ni twój ogród. być mo e. gdybym był nie dodawał adnego współtowarzysza memu Panu!" 43 I nie miał on nikogo z ludzi." 42 I zniszczone zostały jego owoce. poza Bogiem. 39 O. kto by mu pomógł. kiedy wszedłeś do twego ogrodu. a na niego ześle z nieba gwałtowny huragan. 36 i nie wierzę. tak i rankiem zamieni się w nagie wzgórze. następnie z kropli spermy. ani eli ten ogród." 37 I powiedział mu jego towarzysz. który cię stworzył z prochu. moim Panem! I ja nie dodaję memu Panu adnego współtowarzysza. powiedział: Jeśli Bóg zechce! Nie ma mocy. 41 albo te woda zniknie w ziemi i nie zdołasz jej odnaleźć. 40 to.. e nadejdzie Godzina.

który był spośród d inów i który zbuntował się przeciwko rozkazowi swojego Pana. On jest najlepszy w nagradzaniu. które rozrzucają wiatry. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 46 Bogactwo i synowie to ozdoba ycia tego świata. 48 zostaną przedstawieni twemu Panu. dobre dzieła. 322 . e nie wyznaczymy wam czasu spotkania. jaką My spuszczamy z nieba: miesza się z nią roślinność ziemi i potem staje się zeschłym zielem.który jest Prawdą. I zobaczysz grzeszników przejętych tym. ani wielkiego. które jest podobne do wody. ani małego. co w niej jest. On jest najlepszy w ostatecznym wyniku." 49 I zostanie poło ona księga. 45 I przytocz im przypowieść o yciu tego świata. w szeregach: "Przyszliście do Nas tak. i ziemia stała się gładką równiną. w swoim wyliczeniu?" I znajdą przed sobą wszystko. otrzymają lepszą nagrodę u twego Pana i dają lepszą nadzieję. jak was stworzyliśmy po raz pierwszy. 47 W Dniu. z wyjątkiem Iblisa. Lecz dzieła nieprzemijające. i kiedy ich zgromadzimy. 50 Kiedy powiedzieliśmy aniołom: "Oddajcie pokłon Adamowi!" oni pokłonili się. kiedy My poruszymy góry i kiedy zobaczysz. Oni będą mówili: "Biada nam! Dlaczego ta księga nie opuszcza niczego. myśleliście. Twój Pan nie wyrządzi krzywdy nikomu. nie pominąwszy nikogo z nich. co uczynili.

54 Przedstawiliśmy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju przypowieści.głuchotę. lecz odwrócił się od nich i zapomniał o tym. poniewa uczyniliśmy między nimi przepaść. toczą spory. 323 . chyba e ma dosięgnąć ich los dawnych przodków albo spotkać kara twarzą w twarz. by zniszczyć prawdę. co przygotowały pierwej jego ręce? My poło yliśmy na ich sercach osłony. posługując się fałszem. lecz człowiek jest. 57 A któ jest bardziej niesprawiedliwy przez znak swojego pana. kłótliwy. a w ich uszy . to oni będą ich wzywać. Oni przyjęli z drwiną Nasze znaki i to. kiedy On powie: "Wezwijcie tych. lecz tamci nie odpowiedzą im. I nawet jeśli ty wezwiesz ich na prostą drogę. eby nie rozumieli. 53 I grzesznicy zobaczą ogień. Pomyślą wtedy. których uznaliście za Moich współtowarzyszy!". którzy nie wierzą. . czym ich ostrzegano. podczas gdy oni są dla was wrogami? jaka to zła zamiana dla niesprawiedliwych! 51 ja nie wziąłem ich za świadków przy stwarzaniu niebios i ziemi ani przy stwarzaniu ich samych. 56 My wysyłamy posłańców tylko jako zwiastunów i ostrzegających. e tam się dostaną. ponad wszystko. i nie znajdą od niego wybawienia. Lecz ci.kiedy przyszła do nich droga prosta i by prosili swego Pana o przebaczenie.Czy weźmiecie jego i jego potomstwo za opiekunów. nie wezmę te jako pomocników tych. by uwierzyli. poza Mną. 55 I nic nie przeszkodziło ludziom. 52 W Dniu. którzy sprowadzają z drogi.

60 Oto powiedział Moj esz do swego młodzieńca: "Nie ustanę. czego pragnęliśmy!" I obydwaj zawrócili po swoich śladach. choćbym miał iść przez długie lata. " 61 A kiedy doszli do zlewiska dwóch mórz. i wyznaczyliśmy termin ich zguby. e kiedy schroniliśmy się przy skale. kiedy czynili niesprawiedliwość. zapomnieli swojej ryby." 63 On powiedział: "Czy nie zauwa yłeś. któremu u yczyliśmy Naszego miłosierdzia i którego nauczyliśmy wiedzy pochodzącej od Nas. która swobodnie odnalazła drogę w morzu. 62 Kiedy ju odeszli dalej. 59 Wytraciliśmy mieszkańców tych oto miast." 64 Powiedział Moj esz: "To jest to. pełen miłosierdzia. 65 I znaleźli pewnego sługę z Moich sług. 66 Rzekł do niego Moj esz: "Czy mogę postępować za tobą. e nie pamiętałem o niej i nie przypomniałem sobie. co popełnili. poniewa jesteśmy utrudzeni tą podró ą. Lecz oni mają wyznaczony czas i nie znajdą od niego ucieczki. Gdyby ich chciał ukarać za to. zapomniałem o rybie. ona odnalazła swoją drogę w morzu jakimś dziwnym sposobem. chyba tylko szatan mógł spowodować. to przyśpieszyłby ich karę. a dojdę do zlewiska dwóch mórz. powiedział Moj esz do swego młodzieńca: "Przynieś naszą ywność. 324 .oni się nigdy na tej drodze nie znajdą. 58 Twój Pan jest Przebaczający.

e nie potrafisz być cierpliwym przy mnie?" 76 Rzekł Moj esz: "Jeśli odtąd jeszcze cię o coś zapytam. aby zatopić ludzi znajdujących się na nim? Uczyniłeś rzecz zdumiewającą!" 72 On powiedział: "Czy nie powiedziałem. to nie pytaj mnie o nic. e nie potrafisz być ze mną cierpliwy?" 73 Powiedział Moj esz: "Nie gań mnie za to. A kiedy wsiedli na statek. czego nie znasz?" 69 Powiedział Moj esz: "Znajdziesz mnie.abyś mnie pouczył o drodze prawości. on go zabił. który nie był winien adnego zabójstwa? Popełniłeś rzecz niegodziwą!" 75 On rzekł: "Czy nie powiedziałem ci. A kiedy spotkali pewnego chłopca. Powiedział Moj esz: "Czy ty go przedziurawiłeś. i nie rób mi trudności z tego powodu!" 74 I znowu wyruszyli w drogę." 71 I obydwaj wyruszyli w drogę. jeśli Bóg zechce. dopóki ci o tym nie wspomnę. o czym zapomniałem." 70 On powiedział: "Jeśli będziesz postępował za mną. on przedziurawił go. cierpliwym i nie sprzeciwię się adnemu twemu rozkazowi. to nie uwa aj mnie ju za swojego towarzysza. której ciebie nauczono?" 67 On powiedział: "Ty nie potrafisz być przy mnie cierpliwy. 68 Jak e będziesz przy mnie cierpliwy wobec tego. ale z góry się na to godzę!" 325 . Powiedział Moj esz: "Czy zabiłeś człowieka.

Lecz ja wyjaśnię ci to. jako dowód miłosierdzia od twego Pana. Lecz ci odmówili ugoszczenia ich. 81 otó chcieliśmy. bo za nimi podą ał król. to wziąłbyś za to zapłatę. 82 A co się tyczy muru. do czego ty nie miałeś cierpliwości." 326 . poprosili jego mieszkańców o jedzenie. Oto wyjaśnienie tego. to nale ał on do biednych ludzi. i bli szego uczuciem miłosierdzia. 79 Jeśli chodzi o statek. Chciałem go uszkodzić. A kiedy przybyli do pewnego miasta." 83 I będą ciebie pytać o Zu'l-Karnajna. e musimy się rozdzielić. pod nim znajdował się ich skarb. e on narzuci im bunt i niewiarę. aby ich Pan dał im na to miejsce lepszego od niego i bardziej czystego. którzy pracowali na morzu. który groził zawaleniem się. to jego rodzice byli wierzącymi i obawialiśmy się. Ojciec ich był człowiekiem pobo nym i chciał twój Pan. Obydwaj znaleźli zatem mur. aby po osiągnięciu dojrzałego wieku wydobyli swój skarb. Nie czyniłem ja tego z własnego nakazu. 80 A co się tyczy tego chłopca. w czym nie potrafiłeś być cierpliwym.77 Następnie wyruszyli w drogę. Powiedz: "Ja przytoczę wam o nim pewne wspomnienie. i sługa postawił go prosto. który zabierał ka dy statek siłą. to nale ał on do dwóch sierot yjących w tym mieście." 78 On powiedział: "To oznacza. Powiedział Moj esz: "Gdybyś chciał.

" 87 On powiedział: "Tego. który go ukarze karą dotkliwą. 88 Natomiast ten. i ono wschodzi nad ludem. albo te postąpisz względem nich pięknie. kto jest niesprawiedliwy. jest lepsze. a przy nim napotkał jakiś lud. nad którym me rozpostarliśmy za ) która by go przed nim chroniła. 86 A kiedy dotarł do zachodu słońca. spostrzegł. a ja zbuduję między wami a nimi tamę. to zobaczył. 90 A kiedy doszedł do wschodu słońca. 94 O powiedzieli: "O Zul’-Karnajnie! Oto Gog i Magog sieją zgorszenie na ziemi! Czy moglibyśmy przygotować dla ciebie daninę. Powiedzieliśmy: "O Zu`l-Karnajnie Albo ukarzesz ich. ukarzemy. 327 . znalazł za nimi pewien lud. w czym umocnił mnie mój Pan. e ono schodzi do jakiegoś błotnistego źródła. kto wierzy i czyni dobro. będzie miał jako zapłatę nagrodę najpiękniejszą i my podamy mu nasz rozkaz łatwy do wykonania. co on posiadał. 91 Tak było. 85 I poszedł on po pewnej drodze. abyś zbudował między nami i między nimi zaporę?" 95 On powiedział: "To. 93 A kiedy doszedł do miejsca znajdującego się między dwoma zaporami.84 Oto umocniliśmy go na ziemi i daliśmy mu do ka dej rzeczy jakąś drogę. 92 Następnie znowu poszedł inną drogą. który zaledwie mógł pojąć jakąkolwiek mowę. udzielcie mi więc wydatnej pomocy. I objęliśmy wiedzą wszystko." 89 Następnie poszedł inną drogą. potem zostanie on zwrócony swemu Panu.

100 I przedstawimy tego Dnia Gehennę dla niewiernych szeroko otwartą.o tych. których oczy były przesłonięte od Mojego napomnienia i którzy nie byli zdolni słyszeć. sądzą. poza Mną. 103 Powiedz: "Czy ja mam wam obwieścić o tych. którzy nie uwierzyli. abym wlał na to elazo. powiedział: "Przynieście mi roztopionej miedzi. którzy ponieśli największą stratę przez swoje czyny? 104 . w Dniu Zmartwychwstania. to On uczyni ją pyłem. i wzburzą się jedni przeciw drugim jak fale. gdy tymczasem sądzili. nie nadamy im adnej wagi. 98 On powiedział: "To jest miłosierdzie od mojego Pana! A kiedy przyjdzie obietnica Pana. ani te nie mogli przebić w niej dziury." 97 I nie mogli ani wedrzeć się na nią. przygotowaliśmy Gehennę jako mieszkanie dla niewiernych. 101 dla tych. jako opiekunów? Zaprawdę. Wtedy My zbierzemy ich wszystkich razem. Obietnica mojego Pana jest prawdą!" 99 I My pozwolimy tego Dnia. którzy nie wierzą w znaki swego Pana i w Jego spotkanie. e wezmą sobie Moje sługi. I zadmą w trąbę. których wysiłek zagubił się w yciu tego świata. i czynią dobrze?" 105 To są ci.96 Przynieście mi sztaby elaza!" A kiedy wyrównali przestrzeń między dwoma zboczami. 102 Czy ci. 328 . powiedział: "Dmuchajcie!" A kiedy uczynił je jak ogień. Czyny ich są daremne i My.

" 110 Powiedz: "Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym. Zostało mi tylko objawione. to z pewnością ono wyczerpałoby się wcześniej ani eli słowa mojego Pana. za to." 329 . za to.Gehenna. podobnym do was. i nie będą pragnąć nic w zamian. i wzięli sobie za przedmiot szyderstwa Nasze znaki i Naszych posłańców. i nie wierzyli. będą mieli Ogrody Raju jako mieszkanie. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. e Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. 108 gdzie będą przebywać na wieki. nawet gdybyśmy dodali jeszcze jedno takie morze. niech pełni pobo ne dzieła i niech nie dodaje adnego współtowarzysza. 107 Zaprawdę.106 To ich zapłata . kiedy oddaje cześć swojemu Panu. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana. ci. 109 Powiedz: "Jeśliby było morze atramentu dla słów mojego Pana.

Maria – Marjam W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kaf. a ja osiągnąłem ju podeszły wiek starca. Ha. Ajn. 4 Powiedział on: "Panie mój! Moje kości osłabły. A ja nigdy nie byłem. on będzie dziedzicem rodu Jakuba. Daj mi więc od Ciebie następcę! 6 On będzie po mnie dziedziczył. Panie mój. skoro moja ona jest bezpłodna." 9 Powiedział On: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. 5 Oto obawiam się moich bliskich po mojej śmierci. 2 Wspomnienie o miłosierdziu twego Pana względem Jego sługi Zachariasza. Ja. kiedy byłeś niczym. 3 Oto wezwał on swego Pana wezwaniem skrytym." 8 On powiedział: "Panie mój ! Jak e ja będę miał syna. Ja przecie stworzyłem cię przedtem. którego imię będzie Jan! Nie daliśmy tego samego imienia nikomu przedtem." 10 Powiedział: "Panie mój! Uczyń mi jakiś znak!" Rzekł: 330 . a głowa rozjaśniła się siwizną. A moja ona jest bezpłodna. Panie mój! Znajdź w nim upodobanie!" 7 "O Zachariaszu! Oto My obwieszczamy ci radosną wieść . w modlitwie do Ciebie nieszczęśliwy.syna. Sad.

" 20 Ona powiedziała: "Jak e mogę mieć syna. jeśli jesteś bogobojny. 18 Powiedziała: "Szukam schronienia u Miłosiernego przed tobą." 11 Wyszedł on wtedy z sanktuarium do swojego ludu i zasugerował im: "Głoście chwałę rano i wieczorem!" 12 "O Janie! Trzymaj Księgę mocno! " Daliśmy mu mądrość. kiedy się urodził. 15 Pokój mu: w dniu. aby dać tobie chłopca czystego." 19 On powiedział: "Ja jestem tylko posłańcem twego Pana. 331 . 14 Był on bogobojny. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on ukazał się jej jako doskonały człowiek. buntownikiem. kiedy będzie umierał. i czystość. był dobry dla swoich rodziców. w dniu. w dniu."Oto mój znak dla ciebie: nie będziesz mówił do ludzi przez trzy noce. kiedy zostanie wskrzeszony do ycia! 16 I wspomnij w Księdze Marię! Oto ona oddaliła się od swojej rodziny do pewnego miejsca na wschodzie. kiedy był małym chłopcem. 13 i współczucie pochodzące od Nas. 17 I oddzieliła się od nich zasłoną. nie był tyranem. będąc zdrowym. kiedy nie dotknął mnie aden śmiertelnik ani te nie byłam występną?" 21 On powiedział: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe.

25 Potrząśnij ku sobie pień palmy. ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem. Powiedziała: "Obym była umarła przedtem. To jest sprawa zdecydowana!" 22 I poczęła go. 26 Jedz. i oddaliła się z nim w dalekie miejsce. Oni powiedzieli: "Jak e będziemy przemawiać do kogoś. 23 I doprowadziły ją bóle porodowe do pnia drzewa palmowego. nie będę więc dziś mówić z nikim. dojrzałe daktyle. to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post. 31 On mnie błogosławi. 332 . ona ci zrzuci świe e. Oni powiedzieli: "O Mario! Uczyniłaś rzecz niesłychaną! 28 O siostro Aarona! Twój ojciec nie był złym człowiekiem i matka twoja nie była występna." 27 I przyszła z nim do swego ludu niosąc go." 29 Wtedy ona wskazała na nie.Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. gdziekolwiek się znajduję. obym była całkowicie zapomniana!" 24 Wtedy będące u jej stóp dziecko zawołało do niej: "Nie smuć się! Twój Pan umieścił u twych stóp strumyk. do małego chłopca?" 30 On powiedział: "Zaprawdę. kto jest w kołysce. pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka.

prorok! 42 Oto powiedział on do swojego ojca: "O mój ojcze! 333 . słowo Prawdy. oni jednak są niedbali i nie wierzą. 39 I ostrzegaj ich przed Dniem westchnienia kiedy sprawa zostanie rozstrzygnięta. oni zostaną do Nas sprowadzeni. w którą powątpiewają. 40 Zaprawdę. Niech Mu będzie chwała! Kiedy On postanowi jakąś rzecz. kiedy będę wskrzeszony do ycia. ani nieszczęśliwym. to tylko mówi: "Bądź!". 35 Nie jest odpowiednie dla Boga. kiedy przyjdą do Nas! Lecz niesprawiedliwi są dzisiaj w błędzie oczywistym. Lecz biada tym. aby przybrał Sobie syna.jak długo będę ył 32 i dobroć dla mojej matki." 34 To jest Jezus.On nakazał mi modlitwę i jałmu nę . kiedy się urodziłem. 36 Zaprawdę. kiedy będę umierał. i ona jest. Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Czcijcie Go! To jest droga prosta! 37 I powstały wśród nich sekty. 41 I wspomnij w Księdze Abrahama! To był człowiek sprawiedliwy. 33 I pokój nade mną w dniu. w dniu. którzy są na niej. w dniu. On nie uczynił mnie ani tyranem. którzy nie uwierzyli. My dziedziczymy ziemię i tych. na widok Dnia Wielkiego! 38 Jak e szybko oni usłyszą i zobaczą w Dniu. syn Marii.

co oni czcili poza Bogiem. 48 Ja się odłączam od was i od tego. obdarzyliśmy go Izaakiem i Jakubem. 51 I wspomnij w Księdze Moj esza. co nie słyszy. poprowadzę ciebie drogą równą! O mój ojcze! Nie czcij szatana! Zaprawdę. szatan jest buntownikiem względem Miłosiernego! 45 O mój ojcze! Boję się. to ja ciebie ukamienuję! Oddal się ode mnie na jakiś czas!" 47 Powiedział: "Pokój tobie! Będę prosił mego Pana o przebaczenie dla ciebie. postępuj więc za mną.Dlaczego czcisz to. 50 I obdarzyliśmy ich Naszym miłosierdziem." 49 A kiedy Abraham odłączył się od nich i od tego." 46 On powiedział: O Abrahamie! Czy ty wyrzekasz się moich bogów? Jeśli nie zaprzestaniesz. Ja wzywam swego Pana. co nie widzi. to. to. i wszystkich uczyniliśmy prorokami. nie będę nieszczęśliwy w modlitwie do mego Pana. który był szczerze oddany i był prorokiem! 52 Wezwaliśmy go z prawej strony góry 334 . On przecie jest dla mnie miłościwy. która nie przyszła do ciebie. aby cię nie dotknęła kara od Miłosiernego i abyś nie był poplecznikiem szatana. Być mo e. co ci nic nie pomo e? 43 O mój ojcze! Ja otrzymałem wiedzę. uczyniliśmy dla nich język prawdy wyniosłym. co wy wzywacie poza Bogiem.

brata jego Aarona. Kiedy były im recytowane znaki Miłosiernego. proroka. 335 . 58 Oto ci. których prowadziliśmy drogą prostą i których wybraliśmy. który był sprawiedliwy. którzy zaniechali modlitwy i poszli za swoimi namiętnościami. był prorokiem. 61 Do Ogrodów Edenu. 56 I wspomnij w Księdze Idrisa. 55 On nakazał swojej rodzinie modlitwę i jałmu nę. które obiecał Miłosierny swoim sługom wierzącym w to. Jego obietnica się spełnia! 62 Nie będą oni tam słyszeć pustej gadaniny. którzy uwierzyli i czynią dobro. który My dajemy w dziedzictwo tym spośród Naszych sług. wybijając pokłony i płacząc. spośród tych. który był szczery w obietnicy. Ci wejdą do Ogrodu i nie doznają w niczym niesprawiedliwości. 63 Oto jest Ogród. lecz tylko: "Pokój!" Będą tam mieli zaopatrzenie rano i wieczorem. 60 Z wyjątkiem tych. 59 Po nich przyszli następcy. spośród tych. Zaprawdę. których zabraliśmy z Noem. którzy są bogobojni.i sprowadziliśmy go blisko dla poufnej rozmowy. z Naszego miłosierdzia. 54 I wspomnij w Księdze Isma`ila. co skryte. których Bóg obsypał dobrodziejstwami: spośród proroków z potomstwa Adama. 53 I podarowaliśmy mu. oni padali na twarz. niebawem spotka ich zguba. którzy się nawrócili. prorokiem. 57 I wynieśliśmy go na miejsce wyniosłe. spośród potomstwa Abrahama i Izraela. i Pan znalazł w nim upodobanie. był on posłańcem.

którzy byli najbardziej zbuntowani przeciwko Miłosiernemu. i My stworzyliśmy go poprzednio. 336 . kto by tam nie miał przybyć. którzy najbardziej zasługują na to. to z pewnością zostanę wyprowadzony ywy?" 67 Czy człowiek sobie nie przypomina. kiedy był niczym? 68 Na twego Pana! My zbierzemy z pewnością ich i szatanów i rzucimy ich wokół Gehenny na kolana! 69 Następnie wydzielimy z ka dej sekty tych spośród nich. i to. Do Niego nale y to. kto mo e być nazwany Jego imieniem? 66 Człowiek mówi: "Czy kiedy umrę. by się tam palić. jako jasne dowody. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana! 72 Następnie My uratujemy tych. którzy byli bogobojni. Twój Pan nie zapomina! 65 On jest Panem niebios i ziemi. którzy nie uwierzyli. 71 Nie ma wśród was takiego. co jest między nimi. i tego. co jest za nami.64 My zstępujemy tylko na rozkaz Tego Pana. co jest między tym wszystkim. 73 Kiedy są im recytowane Nasze znaki. Przeto oddawaj Mu cześć i bądź wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś. mówią ci. a niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach. co jest przed nami. to. 70 My przecie najlepiej znamy tych.

76 Bóg pomna a drogę prostą tym. 80 My odziedziczymy po nim to. który nie wierzy w Nasze znaki? On mówi: "Z pewnością dane mi będą majątek i dzieci!" 78 Czy on zbadał to. 81 Oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. aby byli dla nich potęgą. i posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym." Wtedy oni się dowiedzą. 77 Czy ty widziałeś tego. albo Godzinę. 82 Wcale nie tak! Oni odrzucą ich cześć i oka ą się ich przeciwnikami. A dobre dzieła. co on mówi. które są trwałe. co skryte.do tych. i znacznie przedłu ymy mu karę. co im zostało obiecane: albo karę. aby ich stale pobudzali do złego? 337 . którzy uwierzyli: "Która z tych dwóch grup jest lepsza pod względem swego poło enia i przebywa w lepszym towarzystwie?" 74 Ile to pokoleń wytraciliśmy przed nimi. którzy nią idą. niech Miłosierny przedłu y czas. 83 Czy ty nie widziałeś. otrzymają u twego Pana jeszcze lepszą nagrodę i lepszą odpłatę. co on mówi. albo czy zawarł on przymierze z Miłosiernym? 79 Wcale nie! My zapiszemy to. kto ma gorsze miejsce i kto jest słabszy jako wojsko. kto znajduje się w błędzie. a zobaczą oni to. które były wspanialsze bogactwem i wyglądem! 75 Powiedz: "Ka demu. i on przyjdzie do Nas sam jeden.

85 W Dniu. abyś głosił radosną wieść bogobojnym i ostrzegał przezeń ludzi opornych.od tego.84 Dlatego nie śpiesz się przeciwko nim! My dajemy im tylko pewną liczbę. tym. kto jest w niebiosach i na ziemi. 97 I My uczyniliśmy go łatwym. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła . przychodzi do Miłosiernego jako sługa. w twoim języku.Miłosierny przygotuje miłość. a ziemia omal nie popęka szczelinami. 94 On ich przeliczył i policzył ich dobrze. 86 popędzimy grzeszników ku Gehennie. jako wybrane poselstwo. 87 Oni nie będą mieli adnego wstawiennictwa oprócz tych. pojedynczo. 95 I oni wszyscy przyjdą do Niego. 98 Ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Czy ty przeczuwasz choć jednego z nich? Czy ty słyszysz choć najmniejszy ich szept? 338 . 88 Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna!" 89 Popełniliście rzecz potworną! 90 Niebiosa omal nie rozrywają się. którzy zawarli przymierze z Miłosiernym. w Dniu Zmartwychwstania. i oni przypisali Miłosiernemu syna. 92 A nie godzi się Miłosiernemu. aby wziął sobie syna! 93 Ka dy. a góry omal nie rozpadną się w proch 91 . jako stado do wodopoju. kiedy zbierzemy bogobojnych ku Miłosiernemu. 96 Zaprawdę.

to. 8 Bóg! Nie ma boga. jak tylko On! Do Niego nale ą najpiękniejsze imiona! 9 Czy doszło do ciebie opowiadanie o Moj eszu? 10 Oto zobaczył on ogień i powiedział do swojej rodziny: "Pozostańcie! Zauwa yłem ogień. . Ha. . 3 lecz jako napomnienie dla tego.Ta Ha W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. 6 Do Niego nale y: to. co jest na ziemi. co jest najbardziej skryte.' i to. kto się obawia. usłyszał zawołanie: "O Moj eszu! 12 Zaprawdę. to. 7 I jeśli będziesz mówił głośno. 5 Miłosierny umocnił się na tronie. co jest między nimi. co jest pod ziemią. 4 jako objawienie Tego. i to. przyjdę do was z głownią albo znajdę dzięki temu ogniowi dobrą drogę. być mo e. abyś był nieszczęśliwy. 2 Nie zesłaliśmy ci Koranu.przecie On zna i tajemnicę.. który stworzy ziemię i niebiosa wyniosłe. Ja jestem twoim panem! Zdejmę twoje sandały! Jesteś w świętej dolinie Tuwa! 339 . co jest w niebiosach.." 11 A kiedy podszedł do niego.Ta Ha .

on przecie jest buntownikiem. wspominając Mnie! 15 Zaprawdę." 19 Powiedział Bóg: "Rzuć ją. o Moj eszu!" 20 On rzucił ją i oto stała się wę em. bo inaczej się zgubisz. 17 Co ty masz w prawej ręce. który pełzał. kto idzie za swoimi namiętnościami. Ja jestem Bogiem! Nie ma boga. 21 Powiedział: "Chwyć go! Nie obawiaj się! My przywrócimy go do jego pierwszego stanu. co ci będzie objawione! 14 Zaprawdę. 16 Niech nie odsunie cię od niej ten. posłuchaj tego.13 Ja ciebie wybrałem. 24 Idź do Faraona. 22 Przyciśnij rękę do twego boku. o co się pilnie stara. Moj eszu?" 18 Powiedział: "To jest moja laska. jak tylko Ja! Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę. kto w nią nie wierzy. To drugi znak 23 mający pokazać ci niektóre z Naszych wielkich znaków. aby ka da dusza otrzymała nagrodę za to. ten. na której się opieram. ona wyjdzie biała bez adnej szkody. oddaje mi ona jeszcze inne przysługi." 25 Powiedział: "Panie mój ! Rozszerz moje piersi 340 . Godzina nadchodzi! Gotów jestem utrzymać ją w ukryciu. i strącam za jej pomocą liście dla moich owiec.

35 Zaprawdę. na zasadzie postanowienia. co było objawione: 39 Wrzuć go do skrzyni. to. 40 Oto przechodziła twoja siostra i powiedziała: "Czy mogę wskazać wam kogoś. o Moj eszu. 341 . aby doznało ochłody jej oko i aby się nie smuciła. a My wybawiliśmy cię od utrapienia i zesłaliśmy na ciebie cię kie próby.26 i ułatw moje zadanie! 27 Rozwią węzeł mojego języka. 29 Daj mi pomocnika z mojej rodziny 30 . Ty widzisz nas doskonale!" 36 Powiedział: "Zostało ci dane. abyś został ukształtowany na Moich oczach. 37 Ju innym razem okazaliśmy ci dobroć. 38 kiedy objawiliśmy twojej matce to.Aarona. Niech zabierze go Mój i jego wróg! I skierowałem na ciebie Moją miłość. kto by się o niego zatroszczył? Wtedy zwróciliśmy cię twojej matce. Pozostawałeś przez lata wśród ludu Madian. o co prosiłeś. Ty zabiłeś pewnego człowieka. 33 abyśmy wysławiali Ciebie wielekroć 34 i abyśmy wielekroć Ciebie wspominali. o Moj eszu. 28 aby oni pojęli moją mowę. Następnie powróciłeś. mojego brata! 31 Wzmocnij przez niego moją siłę! 32 Uczyń go współtowarzyszem w mojej sprawie. potem wrzuć go w morze i niech morze wyrzuci go na brzeg.

z Moimi znakami! Nie słabnijcie we wspominaniu Mnie! 43 Idź do Faraona. który dał ka dej rzeczy kształt. kto idzie drogą prostą! 48 Zostało nam przecie objawione." 46 Powiedział: "Nie obawiajcie się! Zaprawdę. on się zastanowi albo dozna obawy!" 45 Oni powiedzieli: "O Panie nasz! My przecie boimy się. e kara na pewno spadnie na tego. Ja jestem z wami . e on rozgniewa się na nas albo oka e się tyranem." 49 On powiedział: "A kto jest waszym Panem.w Księdze. o Moj eszu?!" 50 powiedział: "Pan nasz to Ten. Przemówcie do niego mową łagodną! Być mo e.słyszę i widzę! 47 Idźcie więc do niego i powiedzcie: My jesteśmy posłańcami twego Pana. Odpraw więc z nami synów Izraela i nie karz ich! Przyszliśmy do ciebie ze znakiem od twego Pana. on jest buntownikiem. ty i twój brat. Pokój temu. następnie poprowadził drogą prostą. 42 Idźcie." 51 On powiedział: "A co jest z pierwszymi pokoleniami?" 52 powiedział: "Wiedza o nich jest u mojego Pana . kto zadaje kłam i odwraca się.41 Ja wybrałem ciebie dla Siebie. Nie błądzi mój Pan i nie zapomina!" 342 .

63 Mówili oni: "Ci dwaj to są tylko czarownicy. kto wymyślił kłamstwo!" 62 I prowadzili spór między sobą w tej sprawie. bo On zniszczy was karą! Oszukał się ten. i do niej powrócicie i z niej was wyprowadzimy po raz drugi. by wyprowadzić nas z naszej ziemi swoimi czarami. i spuścił z nieba wodę. ani ty . lecz on uznał je za kłamstwo i odrzucił. 56 I pokazaliśmy Faraonowi wszystkie Nasze znaki. którego ani my nie naruszymy. 61 Powiedział do nich Moj esz: "Biada wam! Nie wymyślajcie przeciw Bogu kłamstwa. o Moj eszu?! 58 My równie poka emy ci podobne czary! Naznacz więc dla nas i dla ciebie czas spotkania. który uczynił dla was ziemię kolebką i dla was wytyczył na niej drogi. 54 Jedzcie i popasajcie wasze stada! Zaprawdę. 343 . 57 Powiedział: "Czy przyszedłeś do nas. I wyprowadziliśmy dzięki niej wszelkie pary ró nych roślin. potem przyszedł. w tym są znaki dla ludzi obdarzonych rozumem! 55 Z ziemi was stworzyliśmy i sprawimy.i miejsce odpowiednie!" 59 Powiedział: "Wasze spotkanie niech nastąpi w dniu święta i niech się ludzie zgromadzą w biały dzień!" 60 Wtedy odwrócił się Faraon i zebrał swoją chytrość.53 On jest Tym. którzy chcą was wyprowadzić z waszej ziemi za pomocą swoich czarów i zniszczyć waszą przykładną drogę. i zachowali w tajemnicy tę tajną dysputę.

64 Zbierzcie więc waszą chytrość, przybywajcie w szeregu! Szczęśliwy będzie dzisiaj ten, kto weźmie górę!" 65 Powiedzieli oni: "O Moj eszu! Albo rzuć ty, albo my rzucimy pierwsi!" 66 Powiedział: Owszem! Rzucajcie!" I wydało się jemu, e ich sznury i laski poruszają się na skutek ich czarodziejstwa. 67 I Moj esz poczuł w swojej duszy strach. 68 Powiedzieliśmy mu: "Nie obawiaj się! Ty będziesz tym,. który weźmie górę! 69 Rzuć to, co masz w twojej prawicy, a ono połknie to, co oni sporządzili. To, co oni sporządzili, to tylko podstęp czarownika; a czarownik nie będzie miał szczęścia, gdziekolwiek się uda." 70 Wtedy czarownicy rzucili się, wybijając pokłony, i powiedzieli: "Ju uwierzyliśmy w Pana Aarona i Moj esza!" 71 Powiedział Faraon: "Uwierzyliście w Niego, zanim ja wam pozwoliłem. On jest pewnie waszym mistrzem, który z nas jest mocniejszy i wytrwawszy Zaprawdę, ka ę wam obciąć rękę i nogę - naprzemianlegle i rozka ę was ukrzy ować na pniach drzewa palmowego. Wtedy dowiecie się bez wątpienia, który z nas jest mocniejszy i wytrwawszy w znoszeniu kary!" 72 Oni powiedzieli: "My nie będziemy przedkładać ciebie nad te jasne dowody i nad Tego, który nas stworzył. Rozstrzygnij więc to, co masz rozstrzygnąć!

344

Ty mo esz rozstrzygać tylko o yciu na tym świecie. 73 Uwierzyliśmy w naszego Pana, aby On nam przebaczył nasze grzechy i te czary, do których nas zmusiłeś. Bóg jest lepszy i bardziej trwały!" 74 Zaprawdę, tego, kto przychodzi do swego Pana jako grzesznik, czeka Gehenna! On tam ani nie umiera, ani nie yje! 75 A ten, kto przychodzi do Niego jako wierzący i kto pełnił dobre dzieła - dla takich będą stopnie wyniosłe: Ogrody Edenu, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki! To jest zapłata dla tego, który się oczyścił! Objawiliśmy Moj eszowi: "Wyrusz nocą ze swoimi sługami i wytycz dla nich w morzu drogę suchą! Nie obawiaj się pogoni i nie lękaj się!" 78 I Faraon ścigał ich ze swoimi wojskami, lecz pokryła ich otchłań morza: 79 Faraon wprowadził swój lud w błąd i nie skierował go na drogę prostą. 80 O synowie Izraela! My uratowaliśmy was od waszych wrogów i naznaczyliśmy wam spotkanie na prawym stoku góry; zesłaliśmy wam mannę i przepiórki. 81 Jedźcie te dobre rzeczy, w które was zaopatrzyliśmy, i nie przebierajcie w tym miary, bo inaczej spadnie na was Mój gniew! A na kogo spadnie Mój gniew, ten ju jest zgubiony. 82 Zaprawdę, Ja przebaczam temu, kto się nawraca skruszony, wierzy i czyni dobro, i idzie drogą prostą. 83 "A co cię skłoniło do pospiesznego

345

oddalenia się od twego ludu, o Moj eszu!" 84 Powiedział: "Oni idą moimi śladami. Ja się spieszyłem do Ciebie, mój Panie, abyś był zadowolony." 85 Powiedział Bóg: "Zaprawdę, wystawiliśmy na próbę twój lud, po twoim odejściu, i wprowadził go w błąd As-Samiri. " 86 I Moj esz powrócił do swego ludu gniewny, strapiony. Powiedział on: "O ludu mój! Czy wasz Pan nie dał wam pięknej obietnicy? Czy zbyt długie dla was było przymierze? Czy te pragnęliście, aby spadł na was gniew waszego Pana? Naruszyliście daną mi obietnicę! 87 Oni powiedzieli: "My wcale nie naruszyliśmy z własnej woli tobie danej obietnicy. Lecz zostaliśmy zmuszeni do dostarczenia cię kich ładunków ozdób nale ących do ludu i rzuciliśmy je; i podobnie uczynił As-Samiri." 88 On utworzył dla nich cielca w prawdziwej postaci, pobekującego. Oni powiedzieli: "To jest wasz Bóg i Bóg Moj esza, lecz on zapomniał." 89 A czy oni nie widzieli, e ten cielec nie odpowiadał im adnym słowem; i nie przynosił im ani adnej szkody, ani adnego po ytku? 90 Powiedział im ju poprzednio Aaron: "O ludu mój ! Zostaliście tylko wystawieni na próbę przez tego cielca. Lecz, zaprawdę, wasz Pan jest Miłosierny! Postępujcie więc za mną i słuchajcie mojego rozkazu 91 Oni powiedzieli:

346

" My nie przestaniemy go czcić dopóki nie powróci do nas Moj esz". 92 Powiedział Moj esz: "O Aaronie! Co tobie przeszkodziło - kiedy widziałeś, e oni zeszli z drogi 93 i nie poszedłeś ze mną? Czy zbuntowałeś się przeciw memu rozkazowi?" 94 On powiedział: " O synu mojej matki! Nie bierz mnie ani za moją brodę, ani za głowę! Obawiałem się, abyś nie powiedział: Rozdzieliłeś synów Izraela i nie strzegłeś mojego słowa." 95 powiedział: "A co ty masz do powiedzenia, As-Samiri?" 96 powiedział: "Ja widziałem to, czego oni. nie widzieli. Wziąłem garść prochu ze śladów posłańca i rzuciłem. Tak podszepnęła mi moja dusza." 97 Powiedział: "Idź sobie! I, zaprawdę, powinieneś w tym yciu mówić: "Nie dotykajcie mnie! Tobie będzie naznaczony czas spotkania, którego nie będziesz mógł uniknąć. Popatrz na twego boga, któremu się kłaniałeś! Zaprawdę, my go spalimy, następnie rozrzucimy całkowicie jego prochy w morzu!" 98 Waszym bogiem jest tylko Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! On obejmuje wiedzą ka dą rzecz! 99 W ten sposób opowiadamy ci historie, które ju minęły. 100 Kto się od niego odwróci, ten, zaprawdę, poniesie cię ar w Dniu Zmartwychwstania!

347

101 Oni poniosą go na wieki. A jak e to zły dla nich cię ar w Dniu Zmartwychwstania! 102 W tym Dniu, kiedy zadmą w trąbę i My zbierzemy grzeszników, niebieskookich! 103 Oni będą mówić szeptem między sobą: "Przebywaliście tylko dziesięć." 104 My wiemy lepiej, co oni będą mówić, kiedy ten, który najprzykładniej postępował, powie: "Wy przebywaliście tylko jeden dzień!" 105 Oni zapytają ciebie o góry. Więc powiedz: "Twój Pan całkowicie zamieni je w proch! 106 On pozostawi ziemię pustą równiną. 107 I nie zobaczysz na niej ani krzywizny, ani nierówności!" 108 Tego Dnia oni pójdą za nawołującym, który nie ma w sobie adnej krzywizny; przycichną głosy wobec Miłosiernego i usłyszysz tylko szeptanie. 109 Tego Dnia nie pomo e wstawiennictwo; chyba jedynie tego, komu sprzyja Miłosierny, i jeśli to wstawiennictwo Jemu się spodoba. 110 On zna to, co przed nimi i co za nimi, a oni nie obejmują tego swoją wiedzą. 111 Twarze korzą się przed yjącym, Trwającym! Zawiedziony będzie ten, kto się obcią ył niesprawiedliwością! 112 A kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym, ten nie boi się niesprawiedliwości ani ucisku. 113 I tak zesłaliśmy mu Koran arabski, i wyło yliśmy w nim groźby. Być mo e, oni będą bogobojni albo odnowi on w nich napomnienie.

348

114 Wyniosły jest Bóg - Król, Prawda! Nie spiesz się z Koranem, dopóki nie zostanie dla. ciebie zakończone jego objawienie! I powiedz: "Panie mój! Pomnó moją wiedzę!" 115 Zawarliśmy niegdyś przymierze z Adamem, lecz on zapomniał; nie znaleźliśmy w nim stałości. 116 Kiedy powiedzieliśmy aniołom: "Oddajcie pokłon Adamowi!" - oni pokłonili się, z wyjątkiem Iblisa; ten odmówił. 117 Wtedy powiedzieliśmy: "O Adamie! Zaprawdę, to jest nieprzyjaciel, dla ciebie i dla twojej ony. Niechaj on ciebie nie wyprowadzi z ogrodu, bo będziesz nieszczęśliwy! 118 Ty nie będziesz tam odczuwał głodu; nie będziesz nagi; 119 nie będziesz tam cierpiał od aru słońca." 120 I szatan podszepnął mu pokusę, mówiąc: "O Adamie! czy mam ci wskazać drzewo wieczności i królestwo nieprzemijające?" 121I zjedli obydwoje z niego, i ujrzeli swoją nagość, i zaczęli przysposabiać dla siebie liście z ogrodu. Adam zbuntował się przeciwko swemu Panu i zbłądził. 122Potem wybrał go jego Pan, przebaczył mu i poprowadził drogą prostą. 123Powiedział Bóg: "Idźcie precz oboje ! Jedni dla drugich jesteście wrogami! Z pewnością przyjdzie do was ode Mnie droga prosta. " Kto będzie postępował Moją drogą prostą, ten nie za błądzi i nie będzie nieszczęśliwy. 124A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał ycie nędzne i My wskrzesimy go jako ślepego w Dniu Zmartwychwstania ! 125On będzie mówił: "Panie mój ! Dlaczego wskrzesiłeś mnie ślepym , przecie byłem dobrze widzącym?" 126On powie: " Tak jak ty zapomniałeś Nasze znaki, kiedy one przyszły do ciebie, tak dzisiaj sam jesteś zapomniany."

349

127W ten sposób My płacimy temu, kto przekroczył granice i nie uwierzył w znaki swego Pana A kara ycia ostatecznego jest z pewnością cię sza i długotrwała! 128Czy nie naprowadziło ich na drogę prostą to, i wytraciliśmy przed nimi wiele pokoleń, po których domostwach oni chodzą? Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi rozumnych ! 129I jeśliby nie słowo, które ju wcześniej wyszło od twego Pana, l wyznaczony termin - to spotkałoby ich nieuniknione . 130Znoś cierpliwie to, co oni mówią, i głoś chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed jego zachodem ! I podczas nocy wysławiaj Go! I na krańcach dnia ! 131I nie wytę aj swoich oczu na to, co daliśmy w u ywanie niektórym spośród nich kwiat ycia na tym świecie by doświadczyć ich. Zaopatrzenie twego Pana jest lepsze i dłu ej trwające. 132Naka swojej rodzinie modlitwę i bądź w niej wytrwały! My nie ądamy od ciebie adnego zaopatrzenia; to My damy tobie zaopatrzenie! A ostateczny wynik przypada bogobojności! 133Oni mówią: "Dlaczego on nie przyszedł do nas ze znakiem od swego Pana?" A czy nie przyszedł do nich jasny dowód tego, co znajduje się na dawnych Kartach? 134A gdybyśmy ich wytracili, dotykając ich karą przed jego przybyciem, to oni powiedzieliby: Panie nasz! Gdybyś tak przysłał do nas posłańca, to poszlibyśmy za Twoimi znakami, zanim doświadczyliśmy poni enia i zawstydzenia. 135Powiedz: ,, Ka dy oczekuje , oczekujcie więc i wy! Dowiecie się niebawem, kto jest posiadaczem drogi równej i kto idzie drogą prostą!"

350

Prorocy - Al-Anbija

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zbli a się do ludzi rozrachunek, lecz oni beztrosko się odwracają. 2 Nie przychodzi do nich adne nowe napomnienie od ich Pana, eby mu się nie przysłuchiwali, zabawiając się 3 z lekkim sercem. Ci, którzy byli niesprawiedliwi, potajemnie rozprawiają: "Czy on nie jest tylko człowiekiem, podobnie jak wy? Czy będziecie się oddawać czarom skoro jasno widzicie?" 4 Powiedz: "Mój Pan zna słowa w niebie i na ziemi. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!" 5 Oni powiedzieli przeciwnie: "To mieszanina marzeń sennych! On to wymyślił! On jest poetą! Niech e on przyjdzie do nas z jakimś znakiem, tak jak byli wysyłani dawni posłańcy!" 6 Nie uwierzyło przed nimi adne miasto, które zniszczyliśmy. Czy oni uwierzą? 7 I wysyłaliśmy przed tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. Zapytajcie więc ludzi posiadających napomnienie, jeśli wy sami nie wiecie! 8 My nie daliśmy im takiego ciała, eby mogli się obejść bez po ywienia czy te byli nieśmiertelni. 9 Potem dotrzymaliśmy im obietnicy i uratowaliśmy ich oraz tych, których chcieliśmy, a wytraciliśmy ludzi występnych.

351

10 Zesłaliśmy wam Księgę, w której jest napomnienie dla was. Czy wy nie rozumiecie? 11 Ile miast niesprawiedliwych obróciliśmy w gruzy i stworzyliśmy po nich inne ludy! 12 A kiedy oni poczuli Naszą srogość, pośpiesznie uciekli stamtąd. 13 "Nie uciekajcie i powróćcie do tego dobrobytu, z którego korzystaliście, i do waszych mieszkań! Być mo e, będziecie zapytani." 14 Powiedzieli: "O biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi." 15 I nie ustało to ich wołanie, a uczyniliśmy ich niwem - bezwładnymi. 16 I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy. 17 A jeślibyśmy chcieli się zabawić, to znaleźlibyśmy rozrywkę u Nas, gdybyśmy w ogóle mieli działać. 18 Przeciwnie! My razimy prawdą fałsz; ona rozbija mu głowę i fałsz znika. Biada wam z powodu tego, co opisujecie! 19 Do Niego nale ą ci, którzy są w niebiosach i na ziemi. A ci, którzy są przy Nim, nie wbijają się w pychę; tak by Jemu czci nie oddawać; i nie ustają. 20 Oni głoszą chwałę nocą i dniem i nie doznają zmęczenia. 21 Czy oni wzięli sobie bogów z ziemi, którzy mogliby wskrzeszać?

352

22 A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one uległyby zniszczeniu. Chwała Bogu, Panu Tronu! On jest ponad to, co Jemu przypisują! 23 On nie będzie zapytywany o to, co czyni, a oni będą zapytywani. 24 Czy oni wzięli sobie innych bogów, poza Nim? Powiedz: "Dostarczcie wasze dowody! To jest napomnienie dla tych, którzy są ze mną, i napomnienie dla tych, którzy byli przede mną." Ale większość z nich nie zna prawdy i oni się odsuwają. 25 My nie wysłaliśmy przed tobą adnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: "Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!" 26 Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna." Niech On będzie wysławiony! Ale przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! 27 Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz. 28 On wie to, co jest przed nimi, i to, co jest za nimi; oni będą się wstawiać tylko za tymi, których On sobie upodobał; oni są przeniknięci obawą przed Nim. 29 A ktokolwiek z nich powie: "Ja jestem bogiem, poza Nim!" - to temu My zapłacimy Gehenną. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym! 30 Czy ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, i niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je, i stworzyliśmy z wody ka dą yjącą rzecz?

353

Czy oni nie uwierzą? 31 I umieściliśmy na ziemi solidnie stojące, aby się ona nie kołysała z ludźmi. 32 I uczyniliśmy na niej wąwozy jako drogi. Być mo e, oni pójdą drogą prostą! I uczyniliśmy niebo sklepieniem chroniącym~ lecz oni się odwracają od Naszych znaków. 33 On jest Tym, który stworzył: noc i dzień, słońce i księ yce: Wszystko egluje po orbicie. 34 My nie daliśmy nieśmiertelności adnemu człowiekowi przed tobą. Czy byś ty miał umrzeć, a oni mieliby być nieśmiertelni? 35 Ka da dusza zakosztuje śmierci. My doświadczamy was złem i dobrem, dla wypróbowania, i wy do Nas będziecie sprowadzeni. 36 Kiedy widzą cię ci, którzy nie wierzą, biorą cię jedynie za przedmiot szyderstwa: "Czy to ten, który tak lekcewa ąco wspomina waszych bogów?" Oni nie wierzą w napomnienie Miłosiernego. 37 Człowiek został stworzony z pośpiechu! Ja poka ę wam niebawem Moje znaki; nie ądajcie więc ode Mnie pośpiechu! 38 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?!" 39 O, gdyby ci, którzy nie uwierzyli, znali tę chwilę, kiedy nie będą mogli odwrócić ognia ani od swoich twarzy, ani od swoich pleców - i nie będą wspomo eni! 40 Tak! Przyjdzie ona do nich niespodzianie i wprawi ich w zdumienie; i nie będą w stanie jej odwrócić ani nie będzie im dana adna zwłoka! 41 Wyśmiewano ju posłańców przed tobą,

354

lecz szyderców objęło to, z czego się wyśmiewali. 42 Powiedz: "Kto uchroni was w ciągu nocy i dnia przed Miłosiernym?" Lecz oni, przeciwnie; odwracają się od napomnienia swego Pana. 43 Czy oni mają bogów, którzy ich obronią przed Nami? Oni nie potrafią pomóc sobie samym, ani te nie mogą mieć przeciwko nam sprzymierzeńca. 44 Pozwoliliśmy u ywać dóbr tego świata - im i ich ojcom jak długo potrwa ich ycie. Czy oni nie widzą, e My przychodzimy na ziemię, zmniejszając ją po krańcach? Mogą oni zatem być zwycięzcami? 45 Powiedz: "Ja was tylko ostrzegam przez objawienie. Lecz nie słyszą wezwania głusi, kiedy są ostrzegani." 46 A jeśli dosięgnie ich tchnienie kary twojego Pana, to z pewnością oni powiedzą: "Biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi!" 47 My postawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmartwychwstania. adna dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na cię ar jednego tylko ziarnka gorczycy; My je przyniesiemy. My wystarczymy jako rozliczający! 48 Daliśmy ju Moj eszowi i Aaronowi rozró nienie i światłość, i napomnienie dla ludzi bogobojnych; 49 dla tych, którzy się boją swego Pana w skrytości, którzy są niespokojni z powodu Godziny. 50 To jest błogosławione napomnienie,

355

które zesłaliśmy. Czy wy je odrzucicie? 51 I daliśmy Abrahamowi jego prawość, i My znaliśmy jego. 52 Oto powiedział on swemu ojcu i swemu ludowi: "Có to są te posągi, którym się kłaniacie?" 53 powiedzieli: "Zastaliśmy naszych ojców składających im cześć." 54 On powiedział: "Wy i wasi ojcowie byliście z pewnością w jawnym zabłądzeniu!" 55 Oni powiedzieli; "Czy ty przyszedłeś do nas z prawdą, czy te jesteś z liczby tych, którzy się zabawiają?" 56 Powiedział: "Tak! Wasz Pan jest Panem niebios i ziemi; On jest Tym, który je stworzył, a ja jestem z liczby tych, którzy są tego świadkami. 57 I przysięgam na Boga, i przygotuję podstęp przeciw waszym bo kom, jak tylko odwrócicie się plecami." 58 I rozbił ich w kawałki, z wyjątkiem głównego z nich - być mo e, oni do niego powrócą. 59 Oni powiedzieli: "Kto postąpił tak z naszymi bogami? Zaprawdę, on jest z liczby niesprawiedliwych!" 60 Oni powiedzieli: "Słyszeliśmy młodzieńca, zwanego Abrahamem, który wspominał o nich." 61 Oni powiedzieli: "Przyprowadźcie go tu przed oczy ludzi, być mo e, oni zaświadczą!" 62 Oni powiedzieli:

356

"Czy to ty, Abrahamie, postąpiłeś tak z naszymi bogami?" 63 On powiedział: "Ale przeciwnie! To uczynił ten główny z nich. Zapytajcie ich więc, jeśli oni mogą mówić!" 64 Oni zwrócili się do samych siebie i powiedzieli: "Wy jesteście niesprawiedliwi." 65 potem, zmieszani, zwiesili głowy: "Ty przecie wiesz, i oni nie mówią." 66 On powiedział: "Czy wy więc czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest wam ani w niczym po yteczne, ani w niczym szkodliwe? 67 Wstyd dla was i dla tego, co wy czcicie poza Bogiem! Czy wy się nie zastanowicie?" 68 Oni powiedzieli: "Spalcie go! Pomó cie waszym bogom, jeśli chcecie działać!" 69 Powiedzieliśmy: "O ogniu! Bądź chłodem i pokojem dla Abrahama!" 70 Oni chcieli przygotować jakiś podstęp, lecz My uczyniliśmy ich najbardziej stratnymi. 71 Uratowaliśmy jego i Lota, wprowadzając ich do ziemi, którą pobłogosławiliśmy dla światów. 72 I daliśmy jemu Izaaka i Jakuba jako podarunek, i wszystkich uczyniliśmy sprawiedliwymi. 73 I ustanowiliśmy ich przywódcami prowadzącymi drogą prostą, według Naszego rozkazu. I objawiliśmy im sposób czynienia dobrych dzieł i odprawiania modlitwy, i dawania jałmu ny. Oni byli Naszymi czcicielami.

357

które zniszczyła trzoda nale ąca do obcych ludzi. który płynie na Jego rozkaz ku ziemi.. 75 I wprowadzaliśmy go do Naszego miłosierdzia. 77 Obroniliśmy go przed ludźmi. 82 A spośród szatanów tych. My wiedzieliśmy o ka dej rzeczy. I podporządkowaliśmy góry. kiedy wzywał on swojego Pana: 358 . A czy wy jesteście wdzięczni? 81 A Salomonowi ... oni byli ludźmi zła. której pobłogosławiliśmy.tak uczyniliśmy! 80 Nauczyliśmy go sporządzania dla was kolczugi. i oprócz tego pełnili jeszcze inne czynności. przeto potopiliśmy ich wszystkich razem. by wraz z Dawidem głosiły chwałę.74 A Lotowi daliśmy mądrość i wiedzę i uratowaliśmy go z miasta. którzy się zanurzali w morzu dla niego. Kiedy wzywał Nas dawniej. 79 I daliśmy to wszystko do zrozumienia Salomonowi.. by ochraniała was przed waszą wzajemną gwałtownością.wiatr gwałtownie wiejący. i obydwom daliśmy mądrość i wiedzę. 78 I Dawida. i Salomona. My byliśmy świadkami ich sądu.. byli oni bowiem ludźmi zła. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. a My czuwaliśmy nad nimi. Kiedy oni obydwaj sądzili w sprawie pola uprawnego. wysłuchaliśmy go. szerzącymi zgorszenie . on był z liczby sprawiedliwych! 76 I Noego. Zaprawdę. 83 I Hioba. i ptaki . które popełniało szpetne czyny. Zaprawdę.. I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę od strasznego nieszczęścia.

ten wasz naród . a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!" 84 I wysłuchaliśmy go. przeto czcijcie Mnie! 359 . Zaprawdę. jak tylko Ty! Tobie niech będzie chwała! Zaprawdę. 85 I Isma`ila.wszyscy oni byli z liczby cierpliwych. wzywali Nas z tęsknotą i z obawą. My tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha. I uczyniliśmy ją i jej Syna znakiem dla światów! 92 Zaprawdę... przez Nasze miłosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli. gdy uczyniliśmy zdolną do rodzenia jego onę. i byli pokorni przed Nami.to naród jedyny! I Ja jestem waszym Panem. 87 I Jonasza. oni byli gorliwi w czynieniu dobra. W ten sposób ratujemy wiernych! 89 I Zachariasza. ."Oto dotknęło mnie utrapienie. 91 I tę. byłem wśród niesprawiedliwych!" 88 I wysłuchaliśmy go.. które go dręczyło." 90 I wysłuchaliśmy go. kiedy poszedł zagniewany.. I zawołał w ciemnościach: "Nie ma boga. Daliśmy mu Jana. myśląc.. e My nie mamy adnej władzy nad nim. 86 I wprowadziliśmy ich do Naszego miłosierdzia: oni przecie byli z liczby sprawiedliwych. Idrisa i Zu'I-Kifla.. i odsunęliśmy od niego utrapienie. i wyratowaliśmy go od utrapienia. i daliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą. która zachowała swoją czystość.. kiedy wołał do swego Pana: "Panie mój! Nie pozostawiaj mnie samego! Ty jesteś najlepszy z dziedziców.

mu to zapiszemy! 95 Zakazano mieszkańcom . 94 A jeśli kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym.powrócić. którzy nie uwierzyli: Biada nam! My nie dbaliśmy o to. którzy ju wcześniej otrzymali od Nas najpiękniejszą nagrodę . będą się znajdować wśród tego. 101 Zaprawdę. 96 dopóki Gog i Magog nie zostaną wypuszczeni. 360 . I tak jak zaczęliśmy pierwsze stworzenie.nieśmiertelni! 103 Nie zasmuci ich ogromne przera enie i spotkają ich aniołowie: "To wasz Dzień. co czcicie poza Bogiem. wtedy oni będą śpieszyć z ka dego wzgórza. który wam został obiecany!" 104 Tego Dnia My zwiniemy niebo. ci. ale nie będą niczego słyszeć.wszelkiego miasta.będą od niej oddaleni! 102 Nie usłyszą nawet jej syczącego odgłosu. to by tutaj nie przybyli. będziecie drewnem dla Gehenny! Wy tam przybędziecie! 99 Gdyby oni byli naprawdę bogami. wy i to. Przeciwnie. jakie zniszczyliśmy. . byliśmy niesprawiedliwi!" 98 Zaprawdę. choć wszyscy do Nas powrócą.93 Lecz oni rozdzielili się między sobą. Oni wszyscy pozostaną tam na wieki! 100 Tam będą oni wydawać jęki. tak jak się zwija zwoje ksiąg. jego gorliwość nie będzie odrzucona i My. czego pragnęły ich dusze . oto zastygły z przera enia spojrzenia tych. z pewnością. 97 I przybli yła się obietnica prawdziwa.

" 110 On wie. którzy są czcicielami! 107 My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów! 108 Powiedz: "Zostało mi tylko objawione. My tego dokonujemy! 105 I pisaliśmy ju w Psalmach. Nie wiem. 111 Ja nie wiem. Czy jesteście więc całkowicie poddani?" 109 A jeśli oni się odwrócą. czy jest blisko. 112 powiedz: "Panie mój ! Rozsądź według prawdy! Nasz Pan jest Miłosierny. to powiedz: "Głosiłem wszystkim jednakowo." 361 . czy daleko to.według Naszej obietnicy." 106 Zaprawdę. co wam zostało obiecane. być mo e. U Niego nale y szukać pomocy przeciwko temu. co jest jawnie powiedziane. to jest dla was próba i u ywanie do pewnego czasu. po napomnieniu: "Moi słudzy sprawiedliwi odziedziczą ziemię. co wy ukrywacie. i wasz Bóg jest Bogiem Jedynym.My je powtórzymy . Zaprawdę. w tym jest obwieszczenie dla ludzi. co wy opisujecie. i On wie.

to zostanie sprowadzony z drogi i poprowadzony ku karze ognia piekielnego.Al-Had d W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ludzie! Bójcie się waszego Pana! Zaprawdę. Wśród was są tacy.. I I widzisz ziemię opustoszałą. potem z grudki krwi zakrzepłej. ukształtowanego i nie ukształtowanego . a do oznaczonego czasu. Lecz kara Boga będzie straszna! 3 Wśród ludzi są tacy. 362 .. którzy umierają. I My umieszczamy w łonach to. 4 Napisano o nim. co wiedzieli. potem z kęska ciała kleistego. Zobaczysz ludzi jakby pijanych. ka da karmiąca matka zapomni. e jeśli kto weźmie go sobie za opiekuna. 5 O ludzie! Jeśli pozostajecie w zwątpieniu. abyście następnie doszli do wieku dojrzałego. który wy zobaczycie.takie dajemy wam wyjaśnienie. i idą za ka dym zbuntowanym szatanem. a ka da cię arna kobieta zło y swój cię ar. którzy są doprowadzeni do godnego po ałowania wiek tak i tracą wszelką wiedzę o tym. potem wyprowadzamy was jako dzieci. a kiedy My na nią ześlemy wodę.Pielgrzymka . potem z kropli nasienia. i wśród was są tacy. chocia oni nie będą pijani. . nie posiadając adnej wiedzy. co się tyczy zmartwychwstania. co chcemy.to przecie My stworzyliśmy was z prochu. ona burzy się i pęcznieje. kogo karmiła. którzy dyskutują o Bogu. trzęsienie ziemi tej Godziny będzie rzeczą straszną! 2 W tym Dniu.

bez Księgi dającej światło. aby błądzić z dala od drogi Boga. zamiast Boga.i wydaje wszelkiego rodzaju piękne pary. 11 Wśród ludzi jest i taki. 8 Wśród ludzi jest taki. On stracił ycie tego świata i ostateczne.Tak jest. Czeka go zawstydzenie na tym świecie i My damy mu zakosztować w Dniu Zmartwychwstania kary ognia palącego. Jak e to zły pan i jak e to zły współtowarzysz! 14 Zaprawdę. to. To jest strata oczywista. Bóg wprowadzi tych. poniewa Bóg jest prawdą i poniewa o ywia umarłych. to odwraca twarz. którzy się znajdują w grobach. 363 . ani te nie przynosi adnej korzyści. 12 On wzywa. i poniewa Bóg nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług. To jest zabłądzenie dalekie! 13 On wzywa tego. do Ogrodów. i poniewa nadejdzie Godzina . to cieszy się nim spokojnie. co mu ani nie szkodzi. i poniewa jest nad ka dą rzeczą wszechwładny. który dyskutuje o Bogu. a jeśli dosięgnie go jakaś próba. 10 To jest za to. gdzie w dole płyną strumyki. bez wiedzy i bez kierownictwa.co do której nie ma adnej wątpliwości 7 i poniewa Bóg wskrzesi tych. co przygotowały pierwej twoje ręce. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. 9 odwracając się dumnie bokiem. od którego szkoda jest bli sza ni korzyść. który czci Boga na krawędzi: jeśli otrzyma jakieś dobro. 6 .

17 Zaprawdę. e Bóg mu nie pomo e ani na tym świecie. ani w yciu ostatecznym. i gwiazdy.zaprawdę.Zaprawdę. drzewa i zwierzęta. będą tam zawracani: "Zakosztujcie kary ognia palącego!" 364 . którzy są w niebiosach. i niech popatrzy. oraz ci. którzy uwierzyli. którzy są na ziemi. Ci. kogo chce. czy jego podstęp usunie to. kto by mu przywrócił szacunek.. i słońce. Zaprawdę. którzy prowadzą spór w przedmiocie swego Pana. Bóg czyni to. i ci. i wielu spośród ludzi? Ale dla wielu kara jest słuszna! A kogo poni y Bóg. 20 która roztopi ich wnętrzności i skórę. 21 Dla nich będą elazne rózgi z hakami. Bóg uczyni rozró nienie między nimi . będą mieli ubranie przykrojone z ognia. 16 W ten sposób objawiliśmy to w postaci znaków jasnych. e Bogu wybijają pokłony ci.zaprawdę. chrześcijanie i zoroastryjczycy. jak równie to. którzy są wyznania ydowskiego. jak i ci. którzy nie uwierzyli. ten niech wyciągnie sznur ku niebu. Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 18 Czy ty nie widzisz. 22 Ilekroć będą chcieli wyjść stamtąd. a potem niech go odetnie. co chce! 19 Oto są dwie grupy przeciwników. a głowy ich polewane będą wrzącą wodą. i księ yc. którzy dodają współtowarzyszy . udręczeni cierpieniem. ten nie będzie miał nikogo. e Bóg prowadzi drogą prostą tego. co go gniewa. ci. Bóg czyni to. co chce! 15 A kto myśli. góry. sabejczycy.

25 Zaprawdę. 28 aby świadczyć o doznanych dobrodziejstwach. Dozwolone są wam zwierzęta 365 . jak i koczowników. i ci. ci." 30 Tak! A kto szanuje święte zakazy Boga. którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu. ten osiągnie dla siebie dobro w obliczu swego Pana. którzy stoją. i dla tych. oni przybędą z ka dego głębokiego jaru. biednych! 29 Potem niech skończą ze swoim zaniedbaniem. niech wypełnią całkowicie swoje śluby i niech dokonają okrą eń wokół dawnego Domu. i dla tych. 26 I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu: "Nie będziesz Mi dodawał niczego za współtowarzyszy! Oczyść Mój Dom dla tych. Bóg na pewno wprowadzi do Ogrodów. Oni będą tam przystrojeni w bransolety ze złota i pereł. aby wspominać imię Boga w dni oznaczone. którzy się skłaniają i którzy wybijają pokłony! 27 I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: oni przyjdą do ciebie pieszo lub na wszelkiego rodzaju wysmukłych wierzchowcach. gdzie w dole płyną strumyki. 24 Oni tam będą prowadzeni ku przyjemnemu słowu i ku drodze pełnej chwały. nad tym zwierzęciem spośród trzód. zakosztują kary bolesnej. a szaty ich będą z jedwabiu. wbrew prawu. którzy dopełniają okrą eń. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. jakim ich obdarzyliśmy: Jedzcie i nakarmcie nimi nieszczęśliwych. którzy tam przebywają. którzy dopuszczają się tam profanacji. zarówno tych. przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi.23 Ale tych.

Unikajcie brudu bałwanów. aby ludzie wspominali imię Boga nad zwierzęciem z trzody. unikajcie słowa fałszu. 36 Dla was umieściliśmy zwierzęta ofiarne wśród symboli kultu Boga. którzy cierpliwie znoszą to. 31 jako hanifowie przed Bogiem. jest tak. 34 Dla ka dego narodu ustanowiliśmy jakieś obrzędy kultowe. jakby on spadł z nieba i pochwyciły go ptaki. tym. W ten sposób poddaliśmy je wam . tym.one przecie pochodzą z bogobojności serc. co ich spotyka. a potem ich miejsce ofiarowania jest przy dawnym Domu. Dla was z nich jest dobro. nie dodający Jemu współtowarzyszy. które wam uprzednio wyliczono.być mo e. w co ich zaopatrzyliśmy. którzy odprawiają modlitwę. kto dodaje Bogu współtowarzyszy. kiedy jest wspominane imię Boga.. Potem.to Bóg Jeden! Jemu więc poddajcie się całkowicie! Obwieszczaj radosną wieść ludziom pokornym! 35 Tym. 32 Tak jest! A kto szanuje symbole kultu Boga. kiedy le ą na boku. A z tym. 33 Wy macie z nich korzyści a do oznaczonego terminu. których serca dr ą. Wspominajcie więc imię Boga nad nimi. które On nam dał jako zaopatrzenie. ustawionymi w szeregu.oprócz tych. . albo jakby go uniósł wiatr w odległe miejsce. Bo Bóg wasz . będziecie wdzięczni! 37 Nie dosięgnie Boga 366 . którzy rozdają z tego. jedzcie z nich i nakarmcie skromnego i proszącego wstydliwie.. tym.

jednych przy pomocy drugich. ludy Ad i Samud. 44 i mieszkańcy Madian. Bóg jest Mocny.ani ich mięso.to przecie ju przed nimi zadawali kłam: lud Noego. jedynie za to. I zwiastuj radosną wieść dobrze czyniącym! 38 Zaprawdę. Bóg nie miłuje adnego zdrajcy i niewiernego! 39 Wolno walczyć tym. Do Boga nale y ostateczny wynik wszystkich spraw! 42 A jeśli ciebie uwa ają za kłamcę . W ten sposób On podporządkował je wam. 43 lud Abrahama i lud Lota. którzy uwierzyli! Zaprawdę. a zakazują tego. którzy zostali wypędzeni bezprawnie ze swoich domostw. Dałem pewną zwłokę niewiernym. Bóg jest wszechwładny.jeśli umocnimy ich na ziemi odprawiają modlitwę. i On was poprowadził drogą prostą. Bóg broni tych. którzy . i Moj esz te został uznany za kłamcę. miejsca modlitwy i meczety. dają jałmu nę. nakazują to.Zaprawdę. potem pochwyciłem ich. którzy Jemu pomagają. lecz dosięgnie Go wasza bogobojność. to zostałyby zniszczone klasztory i kościoły. by im udzielić pomocy! 40 i tym. Potę ny! 41 i tym. Bóg pomo e z pewnością tym. I jakie było Moje potępienie! 45 Ile miast zniszczyliśmy 367 . co jest dobre. i powiedzieli: "Pan nasz . ani ich krew. co jest naganne. którzy doznali krzywdy . Zaprawdę.to Bóg!" I jeśliby Bóg nie odepchnął ludzi. abyście głosili wielkość Boga za to. gdzie często wspomina się imię Boga.

kiedy były one niesprawiedliwe! Potem je pochwyciłem. Mądry! 53 by uczynić to. którzy wierzą i czynią dobre dzieła.Zaprawdę. niesprawiedliwi daleko odeszli w swoim odszczepieństwie! - 368 . próbą dla tych.za ich niesprawiedliwość! Są to opustoszałe ruiny.Bóg jest Wszechwiedzący. albo uszu. kiedy ten oddawał się marzeniom. A do Mnie zmierza wędrowanie! 49 Powiedz: "O ludzie! Ja jestem dla was tylko jawnie ostrzegającym. Lecz Bóg ściera to. eby dzięki nim rozumieć. którzy starają się zniweczyć Nasze znaki. . w których sercach tkwi choroba i którzy serca mają zatwardziałe. otrzymają przebaczenie i szlachetne zaopatrzenie. i zamków wyniosłych! 46 Czy oni nie chodzili po ziemi i czy nie mieli serc. Ile studni opuszczonych. lecz ślepe są serca w ich piersiach. 47 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary! Bóg nie zmieni nigdy Swojej obietnicy! I. 51 A ci. potem utwierdza Swoje znaki ." 50 Ci. co podsuwa szatan. będą mieszkańcami ognia piekielnego. 52 I My nie wysłaliśmy przed tobą adnego posłańca ani proroka. zaprawdę. eby dzięki nim słyszeć? To nie ich oczy są ślepe. któremu by szatan czegoś nie poszeptał. co podsuwa szatan. jeden dzień u twego Pana jest jak tysiąc lat według waszego liczenia! 48 Ilu to miastom Ja dałem zwłokę.

Zaprawdę. a niespodziewanie przyjdzie do nich Godzina albo a przyjdzie do nich kara Dnia nieszczęsnego. Przebaczający! 61 Tak jest! Albowiem Bóg sprawia. 56 Królestwo. Bóg . Łaskawy! 60 Tak jest! A kto karze tak. albowiem Bóg jest prawdą. którzy dają zaopatrzenie 59 On z pewnością wprowadzi ich wejściem.zaopatrzy Bóg zaopatrzeniem pięknym. będą w Ogrodach szczęśliwości. będzie nale eć do Boga i On ich rozsądzi.jest najlepszy z tych. jest fałszem. nie przestają wątpić w Niego. i aby w Niego uwierzyli i upokorzyły się przed Nim ich serca. co oni wzywają poza Nim. Ci. Widzący! 62 Tak jest. Zaprawdę. a to. Bóg jest Wszechwiedzący. Zaprawdę. którzy uwierzyli! 55 A ci. Bóg jest Wyniosły. jak został ukarany. Bóg Odpuszczający. temu z pewnością pomo e Bóg. Bóg jest przewodnikiem po drodze prostej dla tych. którym dano wiedzę. Zaprawdę. a potem znowu dozna ucisku. i prawda jest od twojego Pana. 58 A tych. Wielki! 369 .54 I aby wiedzieli ci. Bóg jest Słyszący. Zaprawdę.doznają kary poni ającej. potem zostali zabici lub umarli . którzy wywędrowali na drodze Boga. którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . którzy nie uwierzyli. tego Dnia. 57 A ci. a dzień przechodzi w noc. e noc przechodzi w dzień. Zaprawdę. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. które im się spodoba.

Zaprawdę. i pomrzecie. chyba e za Jego zezwoleniem. e Bóg podporządkował wam to. Niech więc nie sprzeczają się z sobą w tej sprawie! Wzywaj ku twemu Panu. co wy czynicie!" 69 Bóg. rozsądzi między wami. 70 Czy ty nie wiesz. Bóg jest dla ludzi Dobrotliwy. ty przecie jesteś na drodze prostej! 68 A jeśli oni sprzeczają się z tobą. to jest dla Boga łatwe! 71 I Oni czczą. to.63 Czy . i Bóg zna wszystko. i to. Zaprawdę. w pełni Świadomy! 64 Do Niego nale y to. 370 . Bóg jest Bogaty. w Dniu Zmartwychwstania. co jest na ziemi. potem znowu da wam ycie. w czym się ró nicie. potem spowoduje. Litościwy! 66 On jest Tym. eby nie upadło na ziemię. to jest w Księdze! Zaprawdę. i podobnie okręt. Zaprawdę. co jest na ziemi. co jest w niebiosach. ty nie widziałeś. który oni odprawiają. człowiek jest niewdzięczny! 67 Dla ka dego narodu ustanowiliśmy jakiś obrządek kultu. Godny Chwały! 65 Czy ty nie widziałeś. co jest w niebie i na ziemi? Zaprawdę. Bóg jest Przenikliwy. . który dal wam ycie. i Bóg spuścił z nieba wodę i ziemia rankiem się zazieleniła? Zaprawdę. to powiedz: "Bóg wie najlepiej. poza Bogiem. który płynie po morzu za Jego rozkazem? On trzyma niebo. to.

będziecie szczęśliwi! 78 I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Boga gorliwością. Powiedz: "Czy mam wam obwieścić coś gorszego ni to? Ogień. Zaprawdę. A jeśli mucha im cokolwiek weźmie. rozpoznasz na twarzach tych. . którzy wierzycie! Skłaniajcie się i wybijajcie pokłony! Czcijcie waszego Pana! Czyńcie dobro! Być mo e. którzy nie wierzą. by to uczynić. jako jasne dowody. to oni nie są zdolni jej tego zabrać. Potę ny! 75 Bóg wybrał posłańców spośród aniołów i spośród ludzi. zaprzeczenie. oni gotowi są nawet zaatakować tych. ci.czemu On nie dał adnej władzy i o czym oni nie mają adnej wiedzy. Bóg jest Mocny. Jak e słaby jest proszący i proszony! 74 Oni nie mierzą Boga Jego prawdziwą miarą. na jaką On zasługuje! 371 . Zaprawdę. więc go posłuchajcie! Zaprawdę. co jest przed wami i co jest za wami. który obiecał Bóg niewierzącym? Jak e to nieszczęsna przystań!" 73 O ludzie! Podaje się wam przykład. Bóg jest dobrze Słyszący i Widzący! 76 On wie. chocia by się razem złączyli. Do Boga powracają wszystkie sprawy! 77 O wy. których wzywacie poza Bogiem. którzy im recytują Nasze znaki. nie stworzą nigdy nawet muchy. A niesprawiedliwi nie będą mieli adnego pomocnika! 72 A kiedy są im recytowane Nasze znaki.

religii waszego ojca Abrahama. niegdyś i obecnie. ' On nazwał was muzułmanami. Odprawiajcie więc modlitwę! Dawajcie jałmu nę! I trzymajcie się mocno Boga! On jest waszym Panem! Jak e to wspaniały Pan! Jak e to wspaniały Pomocnik! 372 . aby Posłaniec był świadkiem dla was i abyście wy byli świadkami dla ludzi.On was wybrał i nie uczynił adnej trudności w waszej religii.

a z tego zalą ka stworzyliśmy kości. gdzie będą przebywać na wieki. 11 którzy odziedziczą Raj.Wierni . poza nimi. najlepszy ze stwórców. 9 którzy odprawiają swoje modlitwy. 4 którzy dają jałmu nę. 10 Tacy są dziedzicami. 15 Następnie. są występni 8 którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań. 13 Następnie umieściliśmy go . potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalą ek ciała. 3 którzy się odwracają od pustej gadaniny. z pewnością. wtedy oblekaliśmy te kości ciałem. 2 którzy są pokorni w swoich modlitwach. następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem.Al-Muminun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Szczęśliwi są wierzący.a którzy po ądają inne. Niech będzie błogosławiony Bóg. 14 Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej. pomrzecie. bo wtedy nie będą ganieni' 7 .jako kroplę nasienia w naczyniu solidnym. 5 którzy zachowują wstrzemięźliwość. 12 Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny. 6 z wyjątkiem swoich on i tego. 373 . czym zawładnęła ich prawica.

21 Oto dla was jest przykład w trzodach: My dajemy wam pić z tego. i powstały dla was dzięki niej ogrody z palm i winnej latorośli. doglądajcie go więc przez jakiś czas!" 26 Noe powiedział: 374 . 22 wy na nich. a przecie My mamy władzę ją usunąć. są tam obfite owoce. z nich się te ywicie. jesteście przenoszeni. 19 I spowodowaliśmy. to z pewnością zesłałby aniołów. eby coś podobnego zdarzyło się u naszych dawnych przodków.ci z jego ludu. 25 To tylko człowiek opętany przez d iny. które wy zjadacie. A gdyby zechciał Bóg. My nie słyszeliśmy. tak samo jak na okręcie. 17 Stworzyliśmy ponad wami siedem dróg i nie byliśmy niedbali w dziele stworzenia: 18 Zesłaliśmy z nieba określoną ilość wody i utrzymaliśmy ją na ziemi. 20 I drzewo wyrastające z góry Synaj. i są w nich liczne dla was korzyści. co znajduje się w ich brzuchach.16 a w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni. którzy nie uwierzyli powiedziała: "To jest tylko człowiek jak wy. 23 Wysłaliśmy Noego do jego ludu i powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego boga oprócz Niego! Czy wy nie będziecie bogobojni?!" 24 I starszyzna . które wytwarza oliwę i przyprawę dla jedzących. on chce się wywy szyć nad wami.

oprócz tych spośród nich. ci. w tym są znaki! I My jesteśmy. poniewa oni uznali mnie za kłamcę!" . którzy byli niesprawiedliwi."Panie mój ! Dopomó mi. doświadczającymi! 31 po nich utworzyliśmy inne pokolenie. 32 I wysłaliśmy do nich posłańca spośród nich: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! Czy nie będziecie bogobojni?" 33 I powiedziała starszyzna z jego ludu. którzy są razem z tobą na statku. oni zostaną zatopieni! 28 A kiedy urządzisz się. . wtedy wprowadź do niego ze wszystkiego stworzenia po parze i twoją rodzinę. I nie przemawiaj do mnie w obronie tych. którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali spotkanie rycia ostatecznego. Zaprawdę. z pewnością. którzy doprowadzają do przystani!" 30 Zaprawdę. który nas wybawił od ludu niesprawiedliwych!" 29 I powiedz: "Panie mój i Pozwól mi przybić do jakiegoś błogosławionego miejsca! Ty jesteś najlepszym z tych. powiedz: "Chwała niech będzie Bogu. przeciwko którym ju poprzednio zostało wypowiedziane słowo. i którym pozwoliliśmy się cieszyć dostatkiem w yciu tego świata: 375 . . 27 I objawiliśmy mu: Zbuduj statek na Naszych oczach i według Naszego objawienia! A kiedy przyjdzie Nasz rozkaz i kiedy kipi piec. ty i ci.

43 aden naród nie wyprzedzi swego terminu ani go nie opró ni. daleko jest to. jednego po drugim. 44 Następnie wysłaliśmy Naszych posłańców. co wy pijecie. Precz z ludem niewiernych! 376 . 34 A jeśli posłuchacie człowieka podobnego do was. który wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. My jemu nie wierzymy. zostaniecie wyprowadzeni? 36 Daleko. podobnie jak wy. jak tylko nasze ycie na tym świecie. co wam zostało obiecane! 37 Nie ma tu nic innego. i uczyniliśmy ich śmieciem. Precz z ludem niesprawiedliwych! 42 I stworzyliśmy po nich inne pokolenie. e kiedy pomrzecie i staniecie się prochem i kośćmi. Za ka dym razem. co wy jecie. który je. poniewa oni uznali mnie za kłamcę!" 40 Rzekł: "Wkrótce oni zapewne będą ałować!" 41 I słusznie pochwycił ich krzyk. oni go uwa ali za kłamcę. I tak posyłaliśmy jednych za drugimi. dopomó mi. to z pewnością będziecie stratni! 35 Czy on obiecuje wam. i sprawiliśmy. i który pije. i nie będziemy wskrzeszeni! 38 Ten oto jest tylko człowiekiem. kiedy przychodził do jakiegoś narodu jego posłaniec."To przecie tylko człowiek. umieramy i yjemy." 39 Powiedział: "Panie mój. i przeszli do legend.

Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem dumnym. 47 Oni powiedzieli: "Czy mamy wierzyć dwom śmiertelnikom podobnym do nas. Bójcie się Mnie! 53 Oni jednak podzielili się na ró ne sekty. ten wasz naród jest narodem jedynym. i ka da grupa cieszy się tym. co posiada. Ja jestem waszym Panem. ci.45 potem posłaliśmy Moj esza i jego brata Aarona. 46 do Faraona i jego starszyzny. co wy czynicie. oni przypuszczają. i znaleźli się wśród tych. skoro ich lud to nasi niewolnicy?" 48 I uznali ich obydwóch za kłamców.być mo e. 56 oznacza zachętę do czynienia dobrych dzieł? Przeciwnie! Oni nie są tego świadomi! 57 Zaprawdę. e to. Daliśmy im schronienie na wzgórzu spokojnym i obfitym w źródła. 51 O wy. posłańcy! Jedzcie wyśmienite rzeczy i czyńcie dobro! Ja wiem doskonale. oni pójdą po drodze prostej! 50 I uczyniliśmy syna Marii i jego matkę znakiem. 377 . 49 I daliśmy Moj eszowi Księgę . 54 pozostaw ich więc w błędzie na pewien czas! 55 Czy. z Naszymi znakami i władzą oczywistą. 52 Zaprawdę. którzy są zgubieni. którzy dr ą z obawy przed swoim Panem. co My im dajemy w postaci majątku i synów.

i spędzaliście noc na pustych rozmowach. którzy się śpieszą ku dobrym uczynkom. którzy yją w dostatku. co jest w jej mo liwości. to. lecz większość z nich nienawidzi prawdy. którzy nie dodają współtowarzyszy swemu Panu.oto są ci. 59 ci. i mają powrócić do swego Pana 61 . z pewnością. skoro się go wyrzekli? 70 Albo te czy powiedzą. on przyszedł do nich z prawdą. 65 "Nie lamentujcie dzisiaj. oprócz tych. 71 A gdyby prawda poszła za ich namiętnościami. 63 Jednak serca ich pod tym względem są w niepewności. i jest on opętany przez d iny? Przeciwnie. przecie nie otrzymacie od Nas pomocy! 66 Moje znaki były wam recytowane. wtedy oni będą błagać. 67 okazując dumę względem nich. My mamy Księgę.58 ci. która mówi prawdę. oni są pierwsi w ich spełnianiu. co nie przyszło do ich pierwszych ojców? 69 Czy by oni nie poznali swojego Posłańca. Oni mają jeszcze za sobą inne czyny. lecz wy obracaliście się na piętach." 68 Czy oni się nie zastanowili nad tym słowem. podczas gdy ich serca dr ą. które stale popełniają. 60 ci. 64 A kiedy My ukarzemy tych spośród nich. uległyby rozkładowi 378 . i oni nie doznają niesprawiedliwości. co dają. którzy dają to. którzy wierzą w znaki swego Pana. kiedy przyszło do nich to. 62 My nakładamy na ka dą duszę tylko to.

niebiosa i ziemia. to czy na pewno zostaniemy wskrzeszeni? 83 To nam było ju obiecane. Do Niego nale y następstwo nocy i dnia. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. lecz oni od napomnienia się odwrócili. który rozsiał was po ziemi. 80 On jest Tym. który daje ycie i powoduje śmierć. ci. oni mówią podobnie. 72 Albo czy ty ądasz od nich jakiejś daniny? Lecz obdarowanie pochodzące od twego Pana jest lepsze. błądząc na oślep. wtedy popadną tam w rozpacz. 77 A kiedy My otworzymy przed nimi bramę kary strasznej. którzy się w nich znajdują. lecz oni się nie podporządkowali swojemu Panu. wzrok i serce. od tej drogi odchodzą. On jest najlepszym z dających zaopatrzenie! 73 Ty wzywasz ich na pewno ku drodze prostej. 379 . i oni się nie upokorzyli. który stworzył dla was słuch. zaprawdę. 78 On jest Tym. jak mówili praojcowie. 74 I. przyszliśmy do nich z napomnieniem. 82 Oni mówili: "Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi. 75 A jeślibyśmy okazali im miłosierdzie i jeślibyśmy odsunęli od nich zło. Tak. Czy wy nie rozumiecie? 81 Przeciwnie. 76 I dosięgła ich Nasza kara. to oni z pewnością trwaliby uporczywie w swoim buncie. Jak e mało jesteście wdzięczni! 79 On jest Tym. i ci. i do Niego będziecie zebrani.

i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. którzy się na niej znajdują. Bo wówczas ka dy bóg zabrałby to. jeśli wiecie?" 85 Oni powiedzą: "Do Boga!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?" 86 Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?" 87 Oni powiedzą: "Bóg. On jest wyniosły ponad to. lecz to są tylko baśnie przodków.i poprzednio naszym ojcom. Powiedz: "Czy nie staniecie się bogobojni?" 88 Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad ka dą rzeczą? I kto roztacza opiekę. a opieki nie potrzebuje . co Jemu przypisują! 92 On zna to." 84 Powiedz: "Do kogo nale y ziemia i ci. co jest skryte i co jest jawne. Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to. co Jemu dodają jako współtowarzyszy!/ 93 Powiedz: "Panie mój ! 380 . co stworzył. lecz oni na pewno są kłamcami! 91 Bóg nie wziął Sobie adnego syna i nie było z Nim adnego boga.jeśli wiecie?" 89 Oni powiedzą: "To jest Bóg!" Powiedz: "Dlaczego więc jesteście zaczarowani?" 90 Tak! Przyszliśmy do nich z prawdą.

102 Wtedy ci. ja uczynię jakieś dobre dzieło wśród tego. My znamy najlepiej to. 101 A kiedy zadmą w trąbę. które on wypowiada. ukazując zęby. co oni opisują! 97 I powiedz: "Panie mój ! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami szatanów! 98 I szukam ucieczki u Ciebie. to tego Dnia nie będzie adnego pokrewieństwa między nimi ani te nie będą się wzajemnie wypytywać. 104 Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi." 381 .Jeślibyś mi tylko pokazał to. a za nimi jest przegroda a do Dnia. co pozostawiłem. co im zostało obiecane! 94 Panie mój! Nie umieszczaj mnie wśród ludu niesprawiedliwych!" 95 My niewątpliwie mamy moc pokazać ci to. 96 Odpychaj zło za pomocą tego. będą szczęśliwi. będą tymi. Panie mój. w którym oni zostaną wskrzeszeni. Oni będą przebywać w Gehennie na wieki. 103 A ci. by oni nie zjawili się u mnie!" 99 A kiedy przyjdzie do któregoś z nich śmierć. których szale oka ą się cię kie. którzy stracili samych siebie." Ale nie! To jest tylko słowo. co im obiecujemy. on powie: "Panie mój! Odpraw mnie z powrotem! 100 Być mo e. 105 "Czy nie były wam recytowane Moje znaki? Lecz wy uwa aliście je za kłamstwo. co jest lepsze. których szale oka ą się lekkie.

Gdybyście tylko wiedzieli! 115 Czy sądzicie.106 Oni powiedzą: "Panie nasz! Opanowało nas nieszczęście. i byli cierpliwi. Pan tronu szlachetnego! 382 . którzy liczą." 114 On powie: "Przebywaliście niewiele czasu. Prawda! Nie ma boga. Król. tak i zapomnieliście o wspominaniu Mnie. 107 Panie nasz! Wyprowadź nas z niej ! A jeśli będziemy ponownie czynić zło." 108 On powie: "Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!" 109 Przecie mówiła. to wtedy będziemy rzeczywiście niesprawiedliwi. oni triumfują. Jesteśmy ludźmi błądzącymi. 111 Oto Ja dzisiaj wynagrodziłem ich za to. część Moich sług: "Panie nasz! My wierzymy! Przebacz nam i miej nad nami miłosierdzie! Ty jesteś najlepszym z miłosiernych!" 110 I wy szydziliście z nich. jak tylko On. 112 On powie: "Ile lat przebywaliście na ziemi?" 113 Powiedzą: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część dnia. i My stworzyliśmy was nadaremnie i e nie zostaniecie do Nas sprowadzeni?" 116 Niech Bóg będzie wysławiony. kiedy się z nich wyśmiewaliście. Lecz zapytaj tych.

obok Boga. nie mając na jego istnienie adnego dowodu.117 A kto wzywa. niewierni nie będą szczęśliwi! 118 I powiedz: "Panie mój ! Przebacz i zmiłuj się! Ty jesteś najlepszy z miłosiernych!" 383 . jakiegoś innego boga. ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę.

aby przekleństwo Boga zacią yło nad ka dym z nich. jeśli ona zaświadczy przed Bogiem 384 . 3 Cudzoło nik pojmie za onę tylko cudzoło nicę lub bałwochwalczynię. 5 Z wyjątkiem tych. zło ą przed Bogiem czterokrotne świadectwo. a nie mogą przyprowadzić czterech świadków. ka demu z nich obojga! W imię religii Boga. 4 A tym. a cudzoło nicę mo e pojąć za onę tylko cudzoło nik lub bałwochwalca. 8 A kara będzie odsunięta od kobiety. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze. niech nie powstrzyma was adna względem nich pobła liwość. Bóg jest Przebaczający. i są prawdomówni. którzy wierzą. Litościwy! 6 A ci. 7 a piąte świadectwo po to.Swiatło . wymierzcie osiemdziesiąt batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa. To są ludzie szerzący zgorszenie.An-Nur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 To jest sura. Zaprawdę. a nie mają świadków oprócz siebie samych. jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni. którzy oskar ają kobiety godne. jeśliby był kłamcą. którą zesłaliśmy i którą uczyniliśmy obowiązkiem. którzy oskar ają swoje ony. To wszystko jest zabronione tym. Być mo e. wy sobie przypomnicie! 2 Cudzoło nicy i cudzoło nikowi wymierzcie po sto batów. którzy się następnie nawrócą i poprawią. i objawiliśmy w niej znaki jasne.

A kto z nich obcią ył się najbardziej. Nie uwa ajcie jednak tego za zło dla siebie. a to u Boga jest wielkie. przeciwnie. kiedyście to usłyszeli. stanowią wśród was tylko małą grupę. nie pomyśleliście o tym. 16 Dlaczego .mę czyźni i kobiety. e to drobnostka. Niech Tobie będzie chwała! To jest zniesławienie straszne!" 385 . i Bóg jest przyjmujący skruchę i mądry. nie powiedzieliście: "Nie nale y wcale do nas.. 14 A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie. co jest dobre dla waszych dusz. ten dozna kary strasznej. i sądzicie. kiedyście to usłyszeli. i nie powiedzieli: "To jest kłamstwo oczywiste?" 13 Dlaczego oni nie przyprowadzili czterech świadków na to? A skoro nie przyprowadzili świadków. to nawet jest dla was dobrem. co wypowiedzieliście. to dotknęłaby was kara straszna za to. 10 A gdyby nie łaska Boga dla was. którzy szerzyli oszczerstwo. jaki popełnił. 15 Oto bierzecie na swoje języki i mówicie waszymi ustami coś. 12 Dlaczegó .. wierzący . jeśliby on znalazł się wśród prawdomównych. 9 a piąte świadectwo po to. i Jego miłosierdzie. o czym nie posiadacie wiedzy. to są w obliczu Boga kłamcami. i to.czterokrotnie zło onym świadectwem. 11 Zaprawdę. aby gniew Boga zacią ył na niej. w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. abyśmy o tym mówili. ci. i jej oskar yciel na pewno jest kłamcą. Ka dy z nich będzie odpowiadał za grzech.

kogo chce. . którzy wierzycie! Nie kroczcie śladami szatana! A kto kroczy śladami szatana. 386 . Dla nich kara będzie straszna 24 w Dniu. aby bezeceństwo rozpowszechniło się wśród wierzących . ale wierzące. 25 W tym Dniu Bóg wypłaci w pełni. którzy pragną. którzy rzucają oskar enie na kobiety cnotliwe. tych. to nikt spośród was nie oczyściłby się nigdy! Lecz Bóg oczyszcza.czeka kara bolesna w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. a wy nie wiecie! 20 A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie. Litościwy! 23 Ci. i Bóg jest Dobrotliwy i Litościwy. Bóg jest Słyszący. Mądry! 19 Zaprawdę. którzy się cieszą łaską i dobrobytem. co oni czynili. 18 Bóg wyjaśnia wam znaki.17 Napomina was Bóg. A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie. i to. beztroskie. nie przestają dawać krewnym i biednym. Wszechwiedzący! 22 Niech ci spośród was...on przecie nakazuje rzeczy szpetne i godne potępienia.. Bóg wie. a Bóg jest Wszechwiedzący.jeśli jesteście wierzącymi. którzy wędrują na drodze Boga! Niech będą pobła liwi i wybaczający! Czy nie pragniecie. ich ręce i nogi o tym. kiedy będą świadczyć przeciw nim ich języki. by wam Bóg przebaczył? A Bóg jest Przebaczający. będą przeklęci na tym świecie i w yciu ostatecznym. abyście nigdy nie powrócili do czegoś podobnego .. i tym. 21 O wy.

dobrzy mę czyźni . Bóg jest w pełni świadomy tego.to się wróćcie. które są widoczne na zewnątrz. jeśli wejdziecie do domów nie zamieszkanych.dla dobrych kobiet! Ci ostatni nie są winni tego. To dla nich będzie przyzwoitsze. źli mę czyźni . eby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości. to nie wchodźcie. Bóg wie dobrze. którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów. 30 Powiedz wierzącym: niech spuszczają skromnie spojrzenia i niech zachowują czystość. 26 Złe kobiety . zanim nie otrzymacie pozwolenia. 29 Nie popełnicie grzechu. zanim nie poprosicie o pozwolenie i zanim nie pozdrowicie ich mieszkańców: "Pokój wam!" To jest dla was lepsze.co im się słusznie nale y. i eby narzucały zasłony na piersi.dla dobrych mę czyzn. To będzie dla was przyzwoitsze. które nie są waszymi domami. Bóg wie.dla złych mę czyzn.dla złych kobiet! Dobre kobiety . 27 O wy. co oni czynią! 31 Powiedz wierzącym kobietom. A jeśli wam powiedzą: "Wróćcie się!" . Zaprawdę. e Bóg jest prawdą oczywistą. co wy ujawniacie i co ukrywacie. Oni otrzymają przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne. Być mo e. i dowiedzą się. wy sobie przypomnicie! 28 A jeśli nie zastaniecie tam nikogo. co czynicie. 387 . co o nich mówią. w których jest wasze mienie. i eby pokazywały jedynie te ozdoby.

lub ich onom. A jeśli kto je zmusi. Jeśli są biedni. Litościwy! 34 My zesłaliśmy wam znaki jasne i przykłady tych. jeśli wiecie.i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mę om lub ojcom. czym On was obdarzył.. albo te chłopcom. którzy starają się o zapis wyzwoleńczy . albo synom braci. ze względu na ich zmuszenie. lub synom swoich sióstr.wyzwólcie.. aby było wiadomo. lub tym. 35 Bóg jest światłem niebios i ziemi. którzy nie poznali nagości kobiet. jakie ukrywają ozdoby. albo swoim braciom. I nie przymuszajcie waszych niewolnic do prostytucji . a wzbogaci ich Bóg Swoją łaską. Bóg jest Wszechobejmujący. i napomnienie dla bogobojnych. w której jest lampa. o wy. Jego światło jest podobne do niszy. Nawracajcie się wszyscy do Boga. 388 . którzy nie mają mo liwości mał eństwa. to wzbogaci ich Bóg Swoją łaską. A tych spośród waszych niewolników. jak te ludzi prawych spośród waszych niewolników i niewolnic. którymi zawładnęły ich prawice. I niech one nie stąpają tak. będzie Przebaczający. . albo swoim słu ącym spośród mę czyzn.jeśli one chcą yć w czystości w poszukiwaniu przypadkowych korzyści w yciu na tym świecie. e w nich jest jakieś dobro. albo ojcom swoich mę ów.to przecie Bóg. którzy nie są owładnięci po ądaniem cielesnym. którzy byli przed wami. Wszechwiedzący! 33 I niech starają się yć we wstrzemięźliwości ci. albo swoim synom lub synom swoich mę ów. będziecie szczęśliwi! 32 eńcie samotnych spośród was. wierzący! Być mo e. i dajcie im z majątku Boga to.

którzy nie uwierzyli. Oni obawiają się Dnia. 38 troszcząc się o to. który mu w pełni zapłaci jego rachunek. niczego tu nie znajduje. to on tu nie ma światła. odprawiania modlitwy i dawania jałmu ny.lampa jest we szkle. ledwie mo e ją zobaczyć. co oni najlepszego uczynili. nad którą wznosi się druga fala. ani kupno od wspominania Boga. Zapala się ona od drzewa błogosławionego . 37 tych ludzi nie odciąga ani handel. ani ze Wschodu.drzewa oliwnego. którego oliwa prawie by świeciła.głoszą Jemu chwałę o świcie i o zmierzchu. Kiedy ktoś wyciągnie rękę. To są ciemności jedne nad drugimi. które Bóg pozwolił wznieść i w których wspomina się Jego imię . by wynagrodził ich Bóg za to. a szkło jest jak gwiazda świecąca. Bóg daje zaopatrzenie. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 36 W domach. kiedy wzburzą się serca i spojrzenia. światło na świetle! Bóg prowadzi drogą prostą ku światłu. komu chce. Bóg przytacza przykłady dla ludzi. ani z Zachodu. on znajduje tam Boga. bez rachunku! 39 A działania tych. kogo chce. są podobne do mira u na pustyni: człowiek spragniony bierze go za wodę. Bóg jest szybki przy rachunku! 40 Albo są jak ciemności na morzu głębokim: pokrywa je fala. Jeśli Bóg nie da komuś światła. i by pomno ył im Swoją łaskę. nawet gdyby nie dotknął jej ogień. a nad nią są chmury. 41 Czy ty nie widziałeś. a kiedy przyjdzie do niego. i Boga wysławiają 389 . .

jak się modlić i jak wysławiać Boga. i Bóg pędzi chmury. które pełzają na swoim brzuchu. jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. wśród nich są takie. 43 Czy ty nie widziałeś. 47 Oni mówią: "Wierzymy w Boga i w Posłańca i jesteśmy posłuszni!" Potem część z nich się odwraca. potem układa je warstwami? Widzisz przecie . 48 A kiedy oni są wezwani do Boga i Jego Posłańca. które chodzą na czterech. kogo chce. w tym jest przykład dla tych. 44 Bóg powoduje kolejną zmianę nocy i dnia. Blask Jego błyskawicy omal nie porywa spojrzenia. ci nie są wierzącymi. co chce. Przecie Bóg jest nad ka dą rzeczą Wszechwładny! 46 Zesłaliśmy ju znaki jasne i Bóg prowadzi ku drodze prostej.ci. Bóg stwarza to. co są w niebiosach i na ziemi. 390 . i ptaki z rozpostartymi skrzydłami? Ka dy wie. wówczas część z nich się odwraca. On zsyła z nieba góry pełne gradu i dosięga nim. którzy władają spojrzeniem! 45 Bóg stworzył wszelkie zwierzę z wody. aby rozsądził między nimi. kogo chce. potem je łączy razem. Wśród nich są takie. co oni czynią. Bóg wie dobrze. kogo chce. które chodzą na dwóch nogach. Zaprawdę. i oszczędza. i wśród nich są takie. 42 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i do Boga zmierza wędrowanie.

tacy osiągają szczęśliwość. i są bogobojni . którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła. co czynicie!" 54 Powiedz: "Słuchajcie Boga! Słuchajcie Jego Posłańca! A jeśli się odwrócicie. 53 Oni przysięgają na Boga najbardziej uroczystą przysięgą. to oni wyruszą do walki. a na was cią y to. to na nim cią y tylko to. w sercach ich jest choroba? Czy oni popadli w zwątpienie? Czy oni się obawiają. i uczyni ich namiestnikami na ziemi.kiedy oni są wzywani do Boga i Jego Posłańca. Powiedz: "Nie przysięgajcie! Posłuszeństwo jest wystarczające! Bóg jest w pełni świadomy tego. 50 Czy. 391 . jak uczynił namiestnikami tych. aby rozsądził między nimi jest taka: "Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni!" Tacy jak oni są szczęśliwi! 52 A którzy są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi i obawiają się Boga. co na was zostało nało one. co na niego zostało nało one. e Bóg i Jego Posłaniec wyrządzą im krzywdę? Ale nie! Tacy jak oni sami są niesprawiedliwi! 51 Przecie mowa wierzących . A jeśli będziecie mu posłuszni. i jeśli ty im rozka esz.49 Lecz jeśliby oni posiadali prawdę. A do Posłańca nale y tylko obwieszczenie jasne!" 55 A Bóg obiecał tym spośród was. to pójdziecie po drodze prostej. to przyszliby do Niego z pokorą.

którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości niech was proszą trzy razy o pozwolenie wejścia: przed modlitwą jutrzenki. którzy nie wierzą. dawajcie jałmu nę i słuchajcie Posłańca! Być mo e. i ci. doznacie miłosierdzia! 57 Nie sądźcie. Bóg jest Słyszący. A jak e to nieszczęsna przystań! 58 O wy. tak jak prosili o pozwolenie ci. nie dodając Mi niczego za współtowarzyszy. nie ma ani dla was. którą dla nich wybrał. eby się od tego powściągały. kiedy zdejmujecie swoje szaty koło południa i przed modlitwą wieczorną. jednak e w taki sposób.którzy byli przed nimi. Ich schronieniem będzie ogień. i ci. nie będą miały grzechu. to są trzy momenty waszej nagości. I On umocni ich religię. Mądry! 59 A kiedy wasze dzieci osiągną dojrzałość. ebyście się wzajemnie odwiedzali. to ludzie bezbo ni! 56 Odprawiajcie modlitwę. którymi zawładnęły wasze prawice. aby nie ukazywać swoich ozdób. które się ju nie spodziewają mał eństwa. i zamieni ich obawę w bezpieczeństwo. którzy nadal pozostaną niewiernymi. Oni będą Mnie czcić. którzy wierzycie! Ci. Mądry! 60 A kobiety starsze. są w stanie zniweczyć moc Boga na ziemi. Lecz lepiej dla nich. którzy są od nich starsi. Wszechwiedzący! 392 . jeśli zdejmą swoje szaty. to niech proszą o pozwolenie. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam znaki! Bóg jest Wszechwiedzący. A ci. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki! Bóg jest Wszechwiedzący. ani dla nich przeszkody. Poza tymi chwilami.

albo u waszego przyjaciela. szukając schronienia. jak nazywacie się między sobą nawzajem. nie jest dla was grzechem. A kiedy wchodzicie do domów. Zaprawdę. nie ma dla chorego. to są ci. albo w domach waszych sióstr. którzy proszą cię o pozwolenie. eby nie dosięgła ich jakaś niedola albo eby ich nie dosięgła kara bolesna. Bóg jest Przebaczający. czy jecie razem czy osobno. Być mo e. do Boga nale y 393 . dopóki nie poproszą go o pozwolenie. albo w domach waszych wujów. których posiadacie klucze. będziecie rozumni! 62 Wierzącymi są tylko ci. i nie ma dla was samych. albo w domach waszych ciotek ze strony matki. która ich łączy. nie ma dla kulawego. kiedy posilacie się w waszych domach albo w domach waszych ojców. albo w domach waszych ciotek ze strony ojca. którzy sprzeciwiają się Jego rozkazowi.61 Nie ma nagany dla niewidomego. albo w domach waszych stryjów. to pozdrawiajcie się wzajemnie pozdrowieniem od Boga. Bóg zna tych spośród was. to daj pozwolenie. 64 Czy nie?! Zaprawdę. Niech się mają na baczności ci. którzy się wycofują ukradkiem. A kiedy oni są razem z nim w sprawie. albo w domach waszych matek. Zaprawdę. Litościwy! 63 Nie nazywajcie Posłańca między sobą tak. to oni nie odchodzą. którzy wierzą w Boga i w Jego Posłańca. ci. W ten sposób wyjaśnia wam Bóg Swoje znaki. komu chcesz spośród nich. którzy wierzą w Boga i Jego Posłańca. albo w domach waszych braci. albo w tych. dobrym. A kiedy oni proszą cię o pozwolenie wejścia w jakiejś ich sprawie. błogosławionym. i proś Boga o przebaczenie dla nich.

to. Bóg jest o ka dej rzeczy Wszechwiedzący! 394 . w jakim się znajdujecie. w którym ludzie do Niego zostaną sprowadzeni. co oni czynili. co jest w niebiosach i na ziemi! On zna dobrze stan. i On zna Dzień. Wtedy On obwieści im to.

który stworzył ka dą rzecz i dał jej dokładną miarę. aby być razem z nim ostrzegającym! 8 Albo gdyby mu został rzucony jakiś skarb 395 . ani zmartwychwstaniem. który zesłał rozró nienie Swemu słudze.Al-Furkan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 W Imię Boga Miłosiernego.Rozró nienie . On jest Przebaczający. który nie ma współtowarzysza w królestwie. On kazał je zapisać dla siebie i są mu recytowane rano i wieczór. Oni nie mogą działać ani na swoją szkodę. 6 Powiedz: "Zesłał to Ten. 3 Jednak oni poza Nim wzięli sobie bogów. ani na swoją korzyść. które on wymyślił. którzy nie potrafią niczego stworzyć. i nie władają ani śmiercią. Dlaczego nie został zesłany do niego anioł. który zna tajemnice w niebiosach i na ziemi." 5 I powiedzieli: "To są tylko baśnie dawnych przodków. 4 Powiedzieli ci. ani yciem. lecz sami zostali stworzeni. aby był ostrzegającym dla światów! 2 Ten. Litościwego! Błogosławiony niech będzie Ten. który nie wziął sobie syna. którzy nie uwierzyli: "To jest tylko kłamstwo. Litościwy!" 7 I oni powiedzieli: "Có to z tym Posłańcem? On je po ywienie i chodzi po jarmarkach. i pomogli mu w tym inni ludzie. do którego nale y królestwo niebios i ziemi.

ich i tych. będą wzywać zniszczenia. skrępowani razem. których czcili poza Bogiem. 14 Nie wzywajcie dzisiaj zniszczenia jednego. On im powie: "Czy to wy sprowadziliście z drogi te oto moje sługi. czy te oni sami zeszli z drogi?" 396 .ogień palący! 12 Kiedy ów ogień dojrzy ich z daleka. 11 Ale przeciwnie! Oni za kłamstwo uznali Godzinę! Lecz My przygotowaliśmy dla tych. 15 Powiedz: "Czy to jest lepsze. w ciasne miejsce. 10 Niech będzie błogosławiony Ten. gdzie w dole płyną strumyki i gdzie umieści dla ciebie pałace. czy Ogród wieczności obiecany bogobojnym. dojdzie do nich jego wściekłe wycie. tak e zabłądzili i nie mogą znaleźć drogi.czy te posiadał jakiś ogród. z którego by się ywił!" I powiedzieli niesprawiedliwi: "Wy postępujecie jedynie za człowiekiem zaczarowanym!" 9 Popatrz. o którą proszą. który będzie dla nich zapłatą i przystanią?" 16 Oni będą tam mieli to. którzy za kłamstwo uznali Godzinę . To jest obowiązująca twego Pana obietnica. jak oni podają ci przykłady. co zechcą. kiedy On ich zbierze. lecz wzywajcie zniszczeń wielu. który jeśli zechce. będą tam przebywać na wieki. 13 A kiedy zostaną weń wrzuceni. da ci coś lepszego ni to: Ogrody. 17 I w Dniu.

im i ich ojcom. kiedy rozerwie się niebo z chmurami i kiedy zostaną zesłani aniołowie. 24 Tego Dnia mieszkańcy Ogrodu będą mieli lepsze miejsce pobytu i piękniejsze miejsce odpoczynku południowego. ani te udzielić pomocy. 25 W tym Dniu.18 Oni powiedzą: "Chwała Tobie! Nie było dla nas rzeczą wskazaną brać sobie opiekunów poza Tobą. co mówicie. to My damy mu zakosztować kary wielkiej. mówią: "Dlaczego nie zostali zesłani do nas aniołowie albo dlaczego nie widzimy naszego Pana?" I stali się dumni w swoich duszach. A kto z was jest niesprawiedliwy. i przekroczyli granice wielkiej zuchwałości. a wy nie mo ecie ani odwrócić kary. i uznaliśmy je za proch rozrzucony. lecz Ty pozwoliłeś im cieszyć się yciem. 21 Ci." 19 "Oni obwiniali was o kłamstwo w tym." 20 My nie wysyłaliśmy przed tobą posłańców. 22 W Dniu. tak i zapomnieli o napomnieniu i stali się ludźmi zgubionymi." 23 I przystąpiliśmy do dzieł. Czy nie będziecie cierpliwi? A twój Pan widzi jasno.tego Dnia nie będzie radosnej wieści dla grzeszników będą mówili: "To przeszkoda nie do usunięcia. jakich oni dokonali. którzy się nie spodziewają Naszego spotkania. 397 . którzy by nie jedli po ywienia i nie chodzili po bazarach. I uczyniliśmy niektórych z was doświadczeniem dla innych. kiedy oni zobaczą aniołów . 26 w tym Dniu prawdziwa władza królewska będzie nale eć do Miłosiernego.

398 . Lecz twój Pan wystarczy jako przewodnik po drodze prostej i jako wspomo yciel! 32 Ci. i recytowaliśmy go według pewnego porządku. którzy będą wskrzeszeni i skierowani twarzami ku Gehennie. My przychodzimy do ciebie z prawdą i lepszym wyjaśnieniem. którzy nie uwierzyli. będą mieli najgorsze miejsce i będą najbardziej oddaleni z drogi. Szatan jest dla człowieka zdrajcą!" 30 Powiedział Posłaniec: "O Panie mój! Mój lud wziął ten Koran jako pustą gadaninę. mówią: "Gdyby przynajmniej Koran został zesłany naraz w całości!" Został on objawiony w ten sposób. 33 I kiedy oni przychodzą do ciebie z jakąś przypowieścią.i dla niewiernych będzie to Dzień trudny! 27 W tym Dniu niesprawiedliwy będzie gryzł swoje ręce. aby twoje serce było przez niego utwierdzone. mówiąc: "Ach. gdybym był wybrał sobie drogę razem z Posłańcem! 28 Biada mi! Gdybym choć nie był sobie wziął takiego to za przyjaciela! 29 On sprowadził mnie z drogi daleko od napomnienia. 34 Ci. które ju do mnie przyszło. 35 Daliśmy ju Moj eszowi Księgę i umieściliśmy razem z nim jego brata Aarona jako wezyra." 31 W ten sposób dla ka dego proroka przygotowaliśmy jakiegoś wroga spośród grzeszników.

kto bardziej zbłądził z drogi. Czy oni tego nie widzieli? Nie! Oni nie spodziewają się zmartwychwstania! 41 A kiedy ciebie widzą. którego dał Bóg jako Posłańca? 42 On byłby nas oddalił od naszych bogów.i zniszczyliśmy ten lud całkowicie. który za kłamstwo uznał Nasze znaki!" .to im wszystkim podawaliśmy przykłady i wszystkich zniszczyliśmy całkowicie! 40 A przecie z pewnością przechodzili oni obok miasta. 38 A jeśli chodzi o ludy Ad i Samud i mieszkańców Ar-Rass.36 Powiedzieliśmy: "Idźcie obydwaj do ludu. 43 Czy ty widziałeś tego.potopiliśmy i uczyniliśmy go znakiem dla ludzi. który sobie wziął swoją namiętność za boga? Czy ty będziesz dla niego opiekunem? 44 Czy sądzisz. to naśmiewają się z ciebie: "Czy to ten. jak Twój Pan przesuwa cień? . kiedy zobaczą karę. i przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych karę bolesną. i liczne pokolenia między nimi 39 ." Niebawem oni się dowiedzą.A gdyby chciał. 37 A lud Noego. e większość z nich słyszy albo rozumie? Oni są jak bydło. gdybyśmy nie trwali mocno przy nich. - 399 . na które spadł zgubny deszcz. uczyniłby go spokojnym. nie. oni raczej zbłądzili z drogi! 45 Czy ty nie widziałeś. który za kłamców uznał posłańców .

Twój Pan jest Wszechmocny! 55 Oni czczą. to wysłalibyśmy do ka dego miasta jakiegoś ostrzegającego. 46 Następnie sprowadzamy go ku Sobie z łatwością 47 On jest Tym. oprócz niewiary. Niewierny jest zawsze przeciwko swemu Panu pomocnikiem. 400 . 53 On jest Tym. poza Bogiem. a dzień zmartwychwstaniem. 48 On jest Tym. aby pamiętali. 54 On jest Tym. 50 I rozprowadziliśmy ją między nimi. to. 52 Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem. który dał wolną drogę dwom morzom: temu słodkiemu. który uczynił dla was noc okryciem. i temu słonemu. który stworzył człowieka z wody i uczynił dla niego związki krwi i mał eństwa. ani te nie mo e im zaszkodzić. 49aby dzięki niej o ywić martwą krainę i napoić nią liczne trzody i istoty ludzkie. I My spuściliśmy z nieba wodę czystą. które stworzyliśmy. gorzkiemu. sen odpoczynkiem. o przyjemnym smaku. przy jego pomocy.I uczyniliśmy słońce jego przewodnikiem. lecz większość ludzi odrzuca wszystko. 51 A jeślibyśmy chcieli. co im ani nie przynosi adnej korzyści. Umieścił On między nimi przegrodę i barierę nie do przebycia. który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie.

i On jest dobrze świadomy grzechów swoich sług! 59 On jest Tym. 57 Powiedz: "Nie ądam od was za to adnej zapłaty. wybijając pokłony lub stojąc. który stworzył niebiosa i ziemię. którzy chcą pamiętać lub którzy chcą być wdzięczni. wybrał sobie drogę do swego Pana. 61 Niech będzie błogosławiony Ten. nic oprócz tego." 58 I zaufaj yjącemu. 65 I ci. Potem umocnił się na tronie . aby ten. i to. kto chce. który uczynił noc i dzień następującymi po sobie dla tych.56 My wysłaliśmy ciebie jedynie jako zwiastuna radosnej wieści i jako ostrzegającego. Zapytaj o Niego dobrze wiedzącego 60 Kiedy im się powie: "Wybijajcie pokłony Miłosiernemu!". który uczynił na niebie konstelacje i który umieścił na nim lampę i księ yc dający światło! 62 On jest Tym. którzy spędzają noce przed swoim Panem. którzy mówią: 401 . oni mówią: "Có to jest ten Miłosierny? Czy my mamy wybijać pokłony na twój rozkaz?" I to tylko powiększa ich niechęć. 63 Słudzy Miłosiernego: ci. co jest między nimi . który nie umiera! I wysławiaj Jego chwałę! Wystarczy.Miłosierny.w ciągu sześciu dni. to mówią: "Pokój!" 64 I ci. którzy chodzą po ziemi skromnie i kiedy ludzie nieświadomi zwracają się do nich.

ani nie skąpią. 74 i ci. i nie zabijają nikogo wbrew zakazowi Boga. nieszczęsna jest Gehenna jako miejsce schronienia i pobytu 67 I ci. co słuszne. nie stają naprzeciw nich głusi i ślepi. którzy. 70 Z wyjątkiem tych. poza Bogiem. którzy się nawrócili. Litościwy! 71 A kto się nawróci i czyni dobro. tym Bóg zamieni ich złe czyny na dobre. to przechodzą z godnością. chyba e zgodnie z prawem. Oni tam zostaną powitani pozdrowieniem i słowem: "Pokój!" 402 . 69 Jemu będzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej poni ony na wieki. 73 i ci."Panie nasz! Odwróć od nas karę Gehenny! 66 Zaprawdę. którzy nie zaświadczają fałszu. poniewa między tymi dwoma le y to. kiedy się im wspomina znaki ich Pana. którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło. to ani nie trwonią. zaprawdę. Bóg jest Przebaczający. którzy nie wzywają adnego boga. którzy kiedy rozdają. kara ta jest ciągłą torturą! Zaprawdę. i nie uprawiają rozpusty. A kto to czyni. i byli cierpliwi. którzy mówią: "Panie nasz! Daj nam od naszych on i naszego potomstwa ochłodę oczu i uczyń nas wzorem dla bogobojnych!" 75 .tacy otrzymają jako zapłatę komnatę wyniosłą za to. a kiedy przechodzą obok pustej gadaniny. 68 I ci. spotka go kara za grzech. ten. nawraca się ku Bogu pełen skruchy! 72 I ci.

Piękne to mieszkanie i miejsce pobytu! 77 Powiedz: "Mój Pan nie będzie troszczył się o was bez waszej modlitwy.76 Będą przebywać tam na wieki. Wy jednak zadawaliście kłam i skutek będzie nieunikniony." 403 .

e oni nie wierzą.Poeci . 11 ludu Faraona! Czy oni nie będą bogobojni?" 12 Powiedział: "Panie mój ! Boję się. 4 Jeśli zechcemy. eby mnie nie uznali za kłamcę. to sprowadzimy na nich znak z nieba i upokorzą się przed nimi ich karki. Litościwy! 10 Oto twój Pan wezwał Moj esza: "Idź do ludu niesprawiedliwego. twój Pan jest Potę ny. Otó niebawem przyjdą do nich wieści o tym. 7 Czy oni nie patrzą na ziemię? Ile wszelkiego rodzaju par szlachetnych wyrosło na niej za Naszą przyczyną! 8 Zaprawdę. Poślij więc po Aarona! 14 Oni mają pewne przewinienie do zarzucenia mi 404 . z czego oni się wyśmiewali. Mim. zadręczasz się dlatego. 13 ściśnie się moja pierś i mój język się nie rozwią e.Asz-Szu'Ara W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. lecz większość z nich nie wierzy! 9 I zaprawdę. eby się od niego nie odwrócili 6 i nie uznali go za kłamstwo. 5 A nie przychodzi do nich adne nowe napomnienie od Miłosiernego. Sin . w tym jest znak. 2 To są znaki Księgi jasnej! 3 Być mo e.

22 Czy to dobrodziejstwo. którzy błądzą. 16 Idźcie obydwaj do Faraona i powiedzcie: Jesteśmy posłańcami od Pana światów. a Pan mój dał mi mądrość i uczynił mnie jednym z posłańców. i jesteś wśród niewdzięczników!" 20 powiedział: "Popełniłem ten czyn będąc wśród ludzi." 15 Rzekł: "Wcale nie! Idźcie obydwaj z Naszymi znakami. i tego. 17 Odeślij z nami synów Izraela" 18 Powiedział Faraon: "Czy nie wychowaliśmy ciebie wśród nas. którzy byli wokół niego: "Czy wy nie słyszycie?" 26 powiedział Moj esz: "Pan wasz i waszych pierwszych ojców!" 405 . będziemy się przysłuchiwać. było dane po to.jeśli jesteście pewni wiary!" 25 powiedział tym. który popełniłeś.i obawiam się. co jest między nimi . kiedy byłeś dzieckiem? Czy nie przebywałeś wśród nas przez wiele lat twego ycia? 19 Potem popełniłeś czyn. My będziemy razem z wami. poniewa się was obawiałem. 21 I uciekłem od was. z powodu którego czynisz mi wyrzuty. aby uczynić niewolnikami synów Izraela?" 23 Powiedział Faraon: "A kto to jest Pan światów?" 24 Powiedział: "Pan niebios i ziemi. e mnie zabiją.

patrzących. co jest między nimi . to jest czarownik uczony! 35 On chce przepędzić was z waszej ziemi przez swoje czary. 33 I wyciągnął swoją rękę.. to ja ciebie ka ę wrzucić do więzienia!" 30 Powiedział: "A jeśli ja przyjdę do ciebie z czymś oczywistym?" 31 Powiedział: "Przychodź więc z tym. Có więc doradzicie?" 36 Powiedzieli: "Daj mu nieco czasu. która go otaczała: "Zaprawdę. i oto ona stała się biała dla.27 Powiedział: "Zaprawdę. ten wasz posłaniec. jeśli jesteś prawdomówny!" 32 Wtedy on rzucił laskę swoją i oto stała się ona prawdziwym wę em. i tego. jemu i jego bratu. 39 I powiedziano ludziom: 406 . który został wam przysłany." 38 I zostali zebrani czarownicy w ustalonym czasie określonego dnia. 37 którzy zbiorą i przyprowadzą wszystkich mądrych czarowników.gdybyście tylko chcieli zrozumieć!" 29 Powiedział Faraon: "Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga. i wyślij do miast ludzi. poza mną. jest chyba opętany!" 28 Powiedział: "To jest Pan Wschodu i Zachodu.. 34 Powiedział do starszyzny.

powiedzieli Faraonowi: "Czy otrzymamy jakąś nagrodę."Czy zechcecie się zebrać? 40 Być mo e. wybijając pokłony. pójdziemy za czarownikami. z pewnością! I będziecie dopuszczeni do nas blisko!" 43 powiedział do nich Moj esz: "Rzućcie. co macie rzucić!" 44 Wtedy oni rzucili swoje sznury i laski i powiedzieli: "Na potęgę Faraona. 46 Wtedy czarownicy rzucili się na ziemię. co oni wymyślili fałszywie. On jest pewnie waszym mistrzem. by nasz Pan przebaczył nam nasze grzechy. poniewa jesteśmy pierwsi z wierzących." 407 . jeśli będziemy zwycięzcami?" 42 On Powiedział: "Tak. Oberznę wam ręce i nogi naprzemianlegle i ka ę was wszystkich ukrzy ować!" 50 Oni powiedzieli: " adna szkoda! My się zwrócimy do naszego Pana! 51 pragniemy. jeśli oni zwycię ą?" 41 A kiedy przyszli czarownicy. 47 Oni powiedzieli: "Uwierzyliśmy w Pana światów! 48 pana Moj esza i Aarona!" 49 powiedział Faraon: "Uwierzyliście jemu. który was nauczył czarów! Lecz wy niebawem się dowiecie. my będziemy zwycięzcami!" 45 Wówczas Moj esz rzucił swoją laskę i połknęła ona to. zanim dałem wam pozwolenie.

oni stanowią tylko nieliczną grupę. 56 lecz nas jest wielu i mamy się na baczności. którzy razem z nim byli. 59 Tak się stało. 66 A potopiliśmy tamtych. w tym jest znak! Lecz większość z nich nie uwierzyła. 65 I wyratowaliśmy Moj esza i tych wszystkich. 408 . 64 I pozwoliliśmy przybli yć się tamtym drugim. 61 A kiedy ujrzały się nawzajem obie gromady ludzi. 60 Wtedy Egipcjanie urządzili za nimi pościg o wschodzie słońca. a ka da jego część była jak wielka góra. 58 skarbów i szlachetnego miejsca pobytu. 55 srodze nas rozgniewali. I daliśmy to wszystko w dziedzictwo synom Izraela. towarzysze Moj esza powiedzieli: "Oni nas niewątpliwie dosięgną!" 62 Powiedział: "Wcale nie! Zaprawdę.52 I objawiliśmy Moj eszowi: "Wyruszaj nocą z Moimi sługami! Wy na pewno będziecie ścigani!" 53 Wtedy Faraon rozesłał po miastach ludzi zwołujących: 54 "Zaprawdę. ze mną jest mój Pan! On mnie poprowadzi drogą prostą!" 63 I objawiliśmy Moj eszowi: "Uderz twoją laską morze!" I ono się rozdzieliło." 57 I wtedy pozbawiliśmy ich ogrodów i źródeł. 67 Zaprawdę.

409 . 84 Uczyń mnie językiem prawdy wśród późniejszych pokoleń.pragnę tego gorąco przebaczy mi moje grzechy w Dzień Sądu! 83 Panie mój! U ycz mi mądrości." 72 Powiedział: "Czy one was słyszą. a nie Pan światów. potem mnie o ywi. którzy w ten sposób czynili. 76 co czciliście. Litościwy! 69 I opowiedz im historię Abrahama! 70 Oto powiedział on do swego ojca i do swego ludu: "Co wy czcicie?" 71 Powiedzieli: "Czcimy bałwany i trwamy przed nimi pobo nie." 75 Powiedział: "A czy przyglądnęliście się temu. 79 który mnie karmi i poi. to mnie leczy. 78 który mnie stworzył i który mnie prowadzi drogą prostą. 82 i który . 81 który sprowadzi na mnie śmierć. i połącz mnie ze sprawiedliwymi. wy i wasi najdawniejsi ojcowie? Te bałwany są przecie wrogami dla mnie. kiedy wy ich wzywacie? 73 I czy one są wam po yteczne czy szkodliwe?" 74 Powiedzieli: "Nie! Lecz my znaleźliśmy naszych ojców. 80 a kiedy zachoruję.68 Twój Pan jest Potę ny.

95 i zastępy Iblisa.85 Uczyń mnie jednym z dziedziców Ogrodu szczęśliwości. ani synowie. prowadząc tam spór między sobą: 97 Na Boga! My byliśmy z pewnością w jawnym błędzie. 98 kiedy stawialiśmy was na równi z Panem światów! 99 Nas sprowadzili z drogi tylko grzesznicy. 91 a piekło uka e się jasno dla tych. wszyscy razem." 90 I przybli ony będzie Ogród dla bogobojnych. 88 w Dniu. 89 jedynie ten. 410 . którzy błądzili! 92 Będzie im powiedziane: "Gdzie są ci. jeśliby nam dany był powrót. który przyjdzie do Boga z czystym sercem. którzy zabłądzili. 87 I nie zawstydź mnie w Dniu. których czciliście 93 poza Bogiem? Czy oni wam pomagają albo czy pomagają samym sobie?" 94 zostaną tam wrzuceni oni sami i ci. 96 Oni będą mówili. 102 O. kiedy nie przyniosą korzyści ani majątek. kiedy oni zostaną wskrzeszeni. 100 nie mamy więc orędowników 101 ani te nie mamy wiernego przyjaciela. 86 Przebacz mojemu ojcu. był bowiem w liczbie błądzących.

gdybyście byli tego świadomi! 114 Ja nie chciałbym odpychać wierzących. 115 Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym. którzy zostali posłani. 113 Rachunek ich nale y tylko do mego Pana." 116 Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz. skoro za tobą poszli najpodlejsi?" 112 On powiedział: "Ja nie posiadam wiedzy o tym. o Noe. twój Pan jest Potę ny. 110 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!" 111 Oni powiedzieli: "Czy mamy tobie wierzyć. w tym jest znak.to bylibyśmy między wiernymi!" 103 Zaprawdę. 106 Oto powiedział im ich brat Noe: "Czy wy nie boicie się Boga? 107 Ja przecie jestem dla was posłańcem godnym zaufania! 108 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 109 Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. 118 Rozstrzygnij więc jasno między mną a nim! Uratuj mnie i tych wiernych. moja zapłata nale y tylko do Pana światów. co oni czynili. to z pewnością cię ukamienujemy!" 117 powiedział: "Panie mój ! Mój lud uznał mnie za kłamcę. Litościwy! 105 Lud Noego uznał za kłamców tych. którzy są razem ze mną!" 411 . lecz większość ludzi nie wierzy! 104 Zaprawdę.

Litościwy! 123 I lud Ad uznał wysłanników za kłamców. 135 Ja. co wam wiadomo: 133 On zaopatrzył was w trzody i synów. 126 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 127 Ja nie ądam od was adnej nagrody. którzy byli z nim w załadowanym statku. Moja nagroda nale y tylko do Pana światów! 128 Czy nadal będziecie budować na ka dym wzniesieniu jakiś znak dla daremnej zabawy? 129 I czy zbudujecie sobie twierdzę w nadziei. 121 Zaprawdę. boję się dla was Wielkiego Dnia!" 136 Oni powiedzieli: "Nam jest wszystko jedno.119 I uratowaliśmy jego i tych. 131 Bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 132 Bójcie się Tego. 124 Oto powiedział do nich ich brat Hud: "Czy wy się boicie się Boga? 125 Ja przecie jestem dla was posłańcem godnym zaufania. lecz większość ludzi nie wierzy! 122 Zaprawdę. twój pan jest Potę ny. 137 Nasze postępowanie podobne jest 412 . czy te nie jesteś z liczby napominających. czy ty nas napominasz. 134 ogrody i źródła. jesteście gwałtowni jak tyrani. zaprawdę. 120 i potopiliśmy pozostałych. który was zaopatrzył w to. e będziecie nieśmiertelni?! 130 A kiedy przejmujecie władzę siłą. w tym jest znak.

Litościwy! 141 I lud Samud uznał za kłamców tych. 142 Oto powiedział im ich brat Salih: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 143 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. lecz większość ludzi nie wierzy 140 Zaprawdę. Przynieś nam jakiś znak. więc ich wytraciliśmy.tylko do postępowania naszych przodków. 138 I my nie będziemy ukarani!" 139 I oni uznali go za kłamcę. bezpieczni? 147 wśród ogrodów i źródeł? 148 wśród pól uprawnych i drzew palmowych o delikatnych kiściach owoców? 149 Czy myślicie. 154 Jesteś tylko człowiekiem jak my. e zawsze będziecie zręcznie wykuwać domy w górach? 150 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 151 I nie słuchajcie ludzi bezbo nych. 144 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 145 Nie ądam od was adnej nagrody. twój Pan jest Potę ny. co jest tutaj. Moja nagroda jest tylko u Pana światów! 146 Czy myślicie. którzy zostali posłani. Zaprawdę. w tym jest znak. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 155 powiedział: 413 . 152 którzy szerzą zgorszenie na ziemi i nie czynią dobra!" 153 Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych. e zawsze pozostaniecie wśród tego.

163 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 164 Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. twój Pan jest Potę ny. a wy pić będziecie innego oznaczonego dnia. 414 . to niechybnie zostaniesz wypędzony!" 168 On powiedział: "Nienawidzę tego. 166 a pozostawiać wasze ony. w tym jest znak. jesteście ludem występnym!" 167 Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz. 169 panie mój! Wyratuj mnie i moją rodzinę od tego. bo dosięgnie was kara Dnia Wielkiego!" 157 Oni jednak przecięli jej pęciny."To jest wielbłądzica. 158 I dosięgła ich kara. Litościwy! 160 Lud Lota uznał za kłamców tych. lecz nazajutrz tego po ałowali. 156 Nie czyńcie jej nic złego. którzy zostali posłani. Moja zapłata jest tylko u Pana światów! 165 Czy będziecie obcować z mę czyznami ze wszystkich światów. 161 Oto powiedział do nich brat ich Lot: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 162 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. o Locie. ona pić będzie określonego dnia. co oni czynią!" 170 I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę wszystkich razem. co wy czynicie. które stworzył wasz Pan dla was? Tak. Zaprawdę. lecz większość ludzi nie wierzy! 159 Zaprawdę.

171 jedynie stara kobieta znalazła się wśród tych, którzy pozostali w tyle. 172 Następnie wytraciliśmy innych. 173 I spuściliśmy na nich gwałtowny deszcz. A jak e zgubny jest deszcz dla tych, którzy zostali ostrze eni! 174 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy! 175 Zaprawdę, twój Pan jest Potę ny, Litościwy! 176 Mieszkańcy Gąszczu uznali za kłamców tych, którzy zostali posłani. 177 Oto powiedział do nich Szu`ajb: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 178 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. 179 Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! 180 Ja nie ądam od was adnej zapłaty. Moja zapłata jest tylko u Pana światów! 181 Dawajcie pełną miarę, a nie bądźcie w liczbie tych, którzy nara ają na straty! 182 Wa cie dokładną wagą! 183 Nie zmniejszajcie ludziom ich dobytku i nie czyńcie zła na ziemi, szerząc zgorszenie! 184 Bójcie się Tego, który was stworzył, i pokolenia dawnych przodków!" 185 Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych. 186 Jesteś przecie tylko człowiekiem, podobnie jak my; i sądzimy, e jesteś tylko kłamcą. 187 Spuść więc na nas płaty z nieba, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!"

415

188 On powiedział: "Mój Pan wie najlepiej, co wy czynicie!" 189 Lecz oni uznali go za kłamcę. I pochwyciła ich kara Dnia Cienia: to była kara Dnia Wielkiego. 190 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy. 191 Zaprawdę, twój Pan jest Potę ny, Litościwy! 192 To jest objawienie Pana światów! 193 Z nim zeszedł Duch wierny 194 na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających 195 w języku arabskim, jasnym. 196 Zaprawdę, to jest w Pismach dawnych przodków! 197 Czy to nie było dla nich znakiem, e wiedzą to uczeni synów Izraela? 198 Jeślibyśmy objawili to komuś z cudzoziemców 199 i on wyrecytowałby to przed nimi, to oni te by mu nie uwierzyli. 200 W ten sposób wprowadziliśmy to w serca grzeszników. 201Oni w to nie uwierzą, dopóki nie zobaczą kary bolesnej . 202 I przyjdzie ona do nich nagle, kiedy nawet nie będą się jej spodziewać. 203Oni wtedy powiedzą: "Czy my znajdziemy się wśród tych, którym będzie dana zwłoka?" 204Czy oni starają się przyspieszyć Naszą karę? 205Jak ci się wydaje? Jeślibyśmy pozwolili im u ywać ycia przez wiele lat, 206 a potem przyszło do nich to, co im zostało obiecane, 207 to czy przyniesie im jakąkolwiek korzyść to, co było im dane u ywać ?

416

208 I nie zniszczyliśmy adnego miasta , zanim nie zostali tam wysłani ci, którzy ostrzegali 209 dla napomnienia ; poniewa My nie byliśmy niesprawiedliwi. 210Nie przynieśli go przecie szatani. 211 To im się nie godzi i nie są do tego zdolni ; 212 oni są odsunięci od słuchania . 213 Nie wzywaj więc, wraz z Bogiem, adnego innego boga, ebyś się nie znalazł wśród tych, którzy będą ukarani . 214 I ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych! 215 Pochyl twe skrzydła ku tym spośród wiernych, którzy postępują za tobą! 216 A jeśli ciebie nie słuchają, to powiedz im : "Ja nie jestem winien tego, co wy czynicie! , 217 Zaufaj Potę nemu, Litościwemu 218 Temu, który ciebie widzi, kiedy wstajesz 219 i kiedy się obracasz wśród tych, którzy wybijają pokłony. 220 Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący 221 Czy ja mam was powiadomić, na kogo zstępują szatani? 222 Zstępują oni na ka dego kłamcę, grzesznika. 223 Oni podają do wiadomości to, co zasłyszeli, lecz większość z nich to kłamcy. 224 A jeśli chodzi o poetów, to postępują za nimi ci, którzy błądzą. 225 Czy ty nie widzisz , jak oni wędrują po wszystkich dolinach 226 i jak mówią to, czego nie czynią? 227 Wyjątek stanowią ci, którzy uwierzyli, pełnili dobre dzieła i często wspominali Boga. Oni o bronili się po tym, jak doznali niesprawiedliwości. A niebawem dowiedzą się ci, którzy czynili niesprawiedliwość, jakich przeciwności losu oni doznają!

417

Mrówki - An-Namal

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. Sin . To są znaki Koranu i Księgi jasnej: 2 droga prosta i radosna wieść - dla tych, którzy wierzą, 3 którzy odprawiają modlitwę, którzy dają jałmu nę i wierzą szczerze w ycie ostateczne. 4 Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą w ycie ostateczne, upiększyliśmy ich działania, więc oni wędrują na oślep. 5 Oto ci, których oczekuje najgorsza kara; oni w yciu ostatecznym będą najbardziej stratni. 6 Ty otrzymujesz Koran od Mądrego, Wszechwiedzącego. 7 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "Zauwa yłem ogień; przyniosę wam od niego wiadomość albo przyniosę wam płonącą głownię. Być mo e, wy się ogrzejecie!" 8 Lecz kiedy zbli ył się do niego, dał się słyszeć głos: "Błogosławiony jest Ten, który jest w ogniu i który jest wokół niego! Chwała niech będzie Bogu, Panu światów! 9 O Moj eszu! Zaprawdę, Jam jest Bóg, Potę ny, Mądry! 10 Rzuć twoją laskę!" A kiedy zobaczył, i ona wije się jak wą , odwrócił się plecami i nie mógł zrobić kroku. "O Moj eszu! Nie bój się! Nie boją się przecie posłańcy 418

w Mojej obecności. 11 A jeśli kto popełni niesprawiedliwość, a potem zmieni zło na dobro - to, zaprawdę, Ja jestem Przebaczający, Litościwy! 12 Włó twoją rękę za pazuchę; wyjmiesz ją białą bez adnej szkody. To jeden z dziewięciu znaków dla Faraona i jego ludu. Zaprawdę, oni są ludem bezbo nym!" 13 A kiedy otrzymali Nasze znaki, dające jasne spojrzenie; oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!" 14 I oni je odrzucili - niesprawiedliwie i dumnie chocia ich dusze były przekonane o prawdzie. I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych, którzy szerzyli zgorszenie! 15 My daliśmy wiedzę Dawidowi i Salomonowi. Oni powiedzieli: "Chwała Bogu, który nas wyniósł ponad wielu z jego sług wierzących!" 16 Salomon był dziedzicem Dawida i powiedział: "O ludzie! Nauczono nas mowy ptaków i zostaliśmy obdarowani wszelkimi rzeczami. Zaprawdę, to jest łaska oczywista!" 17 I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, zło one z d inów, ludzi i ptaków; i ustawiono je w szeregi. 18 A kiedy doszli do Doliny Mrówek; jedna mrówka powiedziała: "O mrówki! Wejdźcie do waszych pomieszczeń, eby Salomon i jego wojska nie stratowały nas przez nieuwagę." 19 I Salomon uśmiechnął się na te jej słowa, i powiedział: "Panie mój!

419

Pobudź mnie, abym był wdzięczny za Twoją dobroć, którą mnie napełniłeś i moich rodziców; i abym czynił dobro, które by się Tobie podobało. Wprowadź mnie, przez Twe miłosierdzie, pomiędzy Twoje sługi sprawiedliwe!" 20 Salomon zrobił przegląd ptaków i powiedział: "Dlaczego nie widzę dudka? Czy by był nieobecny? 21 Ukarzę go niechybnie karą surową albo, doprawdy, go zabiję, chyba e przyniesie mi wyraźne usprawiedliwienie!" 22 Lecz on niebawem się zjawił i powiedział: "Dowiedziałem się o czymś, czego ty nie wiesz. Przynoszę ci od ludu Saba wieść pewną. 23 Oto znalazłem kobietę, która króluje nad nimi; ona otrzymała wszystko i ma wspaniały tron. 24 Znalazłem ją i jej lud oddających pokłon słońcu, poza Bogiem. Szatan upiększył im ich działania i odsunął od drogi; nie idą więc drogą prostą. 25 Nie oddają oni pokłonów Bogu, który wyprowadza z ukrycia to, co jest w niebiosach i na ziemi, i który wie, co ukrywacie i co ujawniacie. 26 Oto Bóg! Nie ma boga, jak tyko On, Pan tronu wspaniałego!" 27 Powiedział: "Zobaczymy, czy ty mówisz prawdę czy te jesteś z liczby kłamców. 28 Idź z tym moim listem, rzuć go im,

420

potem odwróć się od nich i zaczekaj na to, co oni odpowiedzą." 29 Królowa powiedziała: "O starszyzno! Oto został mi rzucony szlachetny list. 30 pochodzi on od Salomona i oto on: ŤW Imię Boga Miłosiernego, Litościwego! 31 Nie wynoście się nade mnie i przybywajcie do mnie poddani całkowicie" 32 powiedziała: "O starszyzno! Dajcie mi radę w mojej sprawie! Ja nie mogę rozstrzygnąć niczego, dopóki nie będziecie przy mnie świadkami." 33 Oni powiedzieli: "Posiadamy wielką siłę i posiadamy wielką odwagę, lecz rozkaz nale y do ciebie. Rozwa więc, co rozka esz!" 34 Ona powiedziała: "Kiedy królowie wkraczają do miasta, to je niszczą i czynią najmo niejszych z jego mieszkańców - najnędzniejszymi. W ten sposób oni czynią. 35 Ja jednak poślę im podarunek i zobaczę, z czym powrócą wysłannicy." 36 Kiedy przybyli do Salomona, on powiedział: "Czy chcecie mnie wspomóc bogactwem? Przecie to, co dał mi Bóg, jest lepsze od tego, co dał wam. To tylko wy cieszycie się waszym podarunkiem! 37 Wracajcie do swoich! My przyjdziemy do nich z wojskami, którym oni nie będą mogli się przeciwstawić. My ich na pewno wypędzimy z ich kraju, nędznych i poni onych."

421

38 I powiedział: "O starszyzno! Kto z was przyniesie mi jej tron, zanim oni przyjdą do mnie poddani całkowicie?" 39 powiedział Ifrit spośród d inów: "Ja ci go przyniosę, zanim powstaniesz ze swego miejsca; jestem dość silny, by to uczynić, i godny zaufania." 40 Powiedział ten, który posiadał wiedzę z Księgi: "Ja ci go przyniosę, zanim powróci do ciebie twoje spojrzenie." A kiedy Salomon zobaczył go stojącego solidnie przed nim, powiedział: "To jest z łaski mego Pana, aby mnie doświadczyć, czy będę wdzięczny czy niewdzięczny." Kto jest wdzięczny, jest wdzięczny dla siebie samego; a kto jest niewdzięczny... - zaprawdę, mój Pan jest Bogaty, Szlachetny! 41 Powiedział: "Zamaskujcie ten jej tron, abyśmy mogli zobaczyć, czy ona jest prowadzona drogą prostą czy te jest spośród tych, którzy nie idą drogą prostą." 42 Tak więc, kiedy ona przybyła, powiedziano jej: "Czy taki jest twój tron?" Ona powiedziała: "Zdaje się, e to on." "I nam bowiem została dana wiedza przed nią, i my poddaliśmy się całkowicie." 43 Ją odsunęło z drogi to, co czciła poza Bogiem; ona przecie była z ludu niewiernych. 44 Powiedziano jej: "Wejdź do pałacu!" Kiedy ona go zobaczyła, sądziła, e to jest tafla wody,

422

i odsłoniła swoje nogi. On powiedział: "To jest pałac wyło ony taflami z kryształu." Ona powiedziała: "Panie mój! Uczyniłam sobie niesprawiedliwość; razem z Salomonem poddaję się całkowicie Bogu, Panu światów!" 45 posłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha: "Czcijcie Boga!" I oto oni podzielili się na dwie grupy, które prowadziły ze sobą spór. 46 On powiedział: "O ludu mój ! Dlaczego się śpieszycie z czynieniem zła przed dobrem? Gdybyście tylko poprosili Boga o przebaczenie, być mo e, doznalibyście miłosierdzia!" 47 Oni powiedzieli: "Wyciągnęliśmy złą wró bę dotyczącą ciebie i tych, którzy są z tobą. On powiedział: "Wasza wró ba jest u Boga. Tak! Owszem! Wy jesteście ludem wystawionym na próbę!" 48 A było w mieście dziewięciu ludzi, którzy szerzyli zgorszenie na ziemi, a nie czynili dobra. 49 Oni powiedzieli: "Przysięgnijcie sobie wzajemnie na Boga: My zaatakujemy go nocą - jego samego i jego rodzinę potem powiemy jego opiekunowi: My nie byliśmy świadkami jego zguby i zguby jego rodziny, my jesteśmy prawdomówni 50 Oni zamyślili podstęp i My zamyśliliśmy podstęp, kiedy oni nawet nie przeczuwali. 51 I popatrz, jaki był ostateczny koniec ich podstępu! Zniszczyliśmy całkowicie ich i ich lud, wszystkich razem.

423

52 I opustoszały ich domostwa za to, i byli niesprawiedliwi. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy wierzą! 53 I uratowaliśmy tych, którzy uwierzyli i którzy byli bogobojni. 54 I Lota. Powiedział on do swego ludu: "Czy będziecie popełniać szpetotę, skoro jasno widzicie? 55 Có będziecie zwracać się do mę czyzn, pod wpływem namiętności, zamiast do kobiet? Tak; owszem! Wy jesteście ludem nieświadomym!" 56 Jedyną odpowiedzią jego ludu były słowa: "Wypędźcie rodzinę Lota z waszego miasta! To są przecie ludzie, którzy się uwa ają za czystych!" 57 I uratowaliśmy jego i jego rodzinę, z wyjątkiem ony. Zdecydowaliśmy, aby ona była wśród tych, którzy pozostali w tyle. 58 I spuściliśmy na nich deszcz. A jak e zły jest deszcz tych, którzy zostali ostrze eni! 59 Powiedz: "Chwała niech będzie Bogu i pokój nad Jego sługami, których On wybrał!" Czy Bóg jest lepszy, czy te to, co oni dodają jako współtowarzyszy? 60 On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię, który spuścił z nieba wodę dla was - dzięki której sprawiliśmy, i wyrosły ogrody pełne blasku. Wy nie potrafilibyście spowodować, i by wyrosły w nich drzewa. Czy jest jakiś bóg obok Boga?

424

Tak, owszem! Oni są ludem, który przypisuje równych. 61 On jest Tym, który uczynił ziemię miejscem stałym i utworzył w jej szczelinach rzeki, i utworzył na niej solidnie stojące góry, i utworzył między dwoma morzami przegrodę. Czy jest jakiś inny bóg obok Boga? Ale nie! Lecz większość ludzi nie wie! 62 On jest Tym, który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zło i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jak e mało oni sobie przypominają! 63 On jest Tym, który prowadzi was drogą prostą w ciemności, na lądzie stałym i na morzu, i który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Bóg jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 64 On jest Tym, który daje początek stworzeniu, a potem je ponawia, i który daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Przynieście więc wasz dowód, jeśli mówicie prawdę! 65 Powiedz: "Nikt nie zna tego, co ukryte w niebiosach i na ziemi, z wyjątkiem Boga!" Oni zaś nie wiedzą, kiedy będą wskrzeszeni. 66 Przeciwnie! Ich wiedza o yciu ostatecznym nie jest wystarczająca; przeciwnie! oni o nim powątpiewają; tak! oni są ślepi! 67 I mówią ci, którzy nie wierzą: "Czy my, kiedy się staniemy prochem, podobnie jak nasi ojcowie,

425

czy zostaniemy wyprowadzeni? 68 Było nam to obiecane, podobnie jak naszym ojcom przedtem! To są tylko opowieści dawnych przodków!" 69 Powiedz: "Podró ujcie po ziemi i patrzcie, jaki był ostateczny koniec grzeszników!" 70 Nie smuć się nad nimi i nie pozostawaj w niepokoju z powodu tego, co oni podstępnie knują! 71 Oni mówią: "Kiedy to ziści się ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?" 72 Powiedz: "Być mo e, jest tu za wami część tego, co staracie się przyśpieszyć!" 73 Zaprawdę, twój Pan jest władcą łaski dla ludzi, lecz większość z nich nie dziękuje! 74 Zaprawdę, twój Pan wie dobrze, co kryją ich piersi i co oni głoszą jawnie! 75 Nie ma nic ukrytego w niebie i na ziemi, czego by nie było w Księdze jasnej! 76 Zaprawdę, ten Koran opowiada synom Izraela znaczną część tego, w czym oni się ró nią! 77 I zaprawdę, on jest drogą prostą i miłosierdziem dla tych, którzy wierzą! 78 Zaprawdę, twój Pan rozstrzygnie między nimi przez Swój sąd! On jest Potę ny, Wszechwiedzący! 79 Zaufaj więc Bogu! Ty trwasz przy prawdzie oczywistej . 80 Zaprawdę, ty nie zmusisz do słyszenia martwych

426

ani te nie zmusisz do usłyszenia tego wezwania głuchych, kiedy oni się odwracają plecami. 81 I nie wyprowadzisz na drogą prostą ludzi ślepych z ich zabłądzenia. I dasz usłyszeć tylko tym, którzy wierzą w Nasze znaki i którzy się poddają całkowicie. 82 A kiedy padnie na nich słowo, to My wyprowadzimy dla nich zwierzę z ziemi i ono im powie: "Ludzie nie są szczerze przekonani o Naszych znakach." 83 A w Dniu, kiedy My zbierzemy z ka dego narodu mrowie spośród tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, oni zostaną podzieleni. 84 A kiedy oni przybędą, On powie: "Czy uznaliście za kłamstwo Moje znaki, nie obejmując ich wiedzą? Có jeszcze czyniliście?" 85 I padnie na nich słowo za to, i byli niesprawiedliwi, i nie będą mogli mówić. 86 Czy oni nie widzieli, e uczyniliśmy noc, aby podczas niej odpoczywali, i dzień, aby jasno widzieli? Zaprawdę, to są znaki dla ludzi wierzących! 87 W tym Dniu, kiedy zadmą w trąbę, ci, którzy są w niebiosach i na ziemi, będą przera eni - z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić i wszyscy przybędą do Niego upokorzeni. 88 I zobaczysz góry, które uwa ałeś za nieruchome, jak będą przechodzić, podobnie jak przechodzą chmury. To jest działanie Boga, który uczynił doskonale ka dą rzecz. Zaprawdę, On jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie!

427

89 Ci; którzy przyjdą z dobrym dziełem, otrzymają coś lepszego ni to; oni, tego Dnia, będą uchronieni od strachu. 90 A ci, którzy przyjdą ze złym dziełem, będą wrzuceni twarzami w ogień: "Czy nie otrzymaliście zapłaty jedynie za to, co czyniliście?" 91 "Ja otrzymałem tylko rozkaz, abym czcił Pana tego miasta, które On uczynił świętym. - Do Niego nale y ka da rzecz! I otrzymałem rozkaz, abym był wśród tych, którzy się poddali całkowicie, 92 i abym recytował Koran." A ten, kto idzie drogą prostą, idzie drogą prostą tylko dla siebie; a temu, kto błądzi, powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym!" 93 powiedz: "Chwała niech będzie Bogu! On uka e wam Swoje znaki i wy je poznacie." Wasz Pan nie lekcewa y tego, co wy czynicie!

428

i uczynić ich irmanami. to wrzuć go w morze! Nie obawiaj się i nie smuć! My go tobie zwrócimy i uczynimy go jednym z posłańców. którzy szerzą zgorszenie! 5 My chcieliśmy okazać dobroć tym. którzy wierzą. czego się od nich obawiali. 3 Przytoczymy ci opowiadanie o Faraonie i Moj eszu. by był dla nich wrogiem i przyczyną smutku.Al-Kasas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. Faraon był wyniosły na ziemi i uczynił z jej mieszkańców grupy. a pozostawiał przy yciu ich kobiety. 429 . on był wśród tych.Opowiadanie . on zabijał ich synów. zgodnie z prawdą. 7 I objawiliśmy matce Moj esza: "Karm go piersią. Mim. i ich wojska . Sin . którzy zostali poni eni na ziemi. on będzie dla nas po yteczny. starając się osłabić jedną grupę spośród nich. dla ludzi. Zaprawdę. 4 Zaprawdę. Faraon i Haman. Zaprawdę. a kiedy się będziesz obawiać o niego.byli grzesznikami! 9 I powiedziała ona Faraona: "On będzie radością oczu dla mnie i dla ciebie! Nie zabijajcie go! Być mo e." 8 I zabrała go rodzina Faraona. 2 To są znaki Księgi jasnej. i uczynić ich dziedzicami. 6 umocnić ich na ziemi i pokazać Faraonowi i Hamanowi oraz ich wojskom to.

wrogiem jawnym. sprowadzającym z drogi!" 16 I powiedział: "Panie mój ! Wyrządziłem niesprawiedliwość swojej własnej duszy. Moj esz zadał mu cios pięścią i skończył z nim. nie zauwa ony przez jego mieszkańców. on jest. który był z jego wrogów." Oni nie przeczuwali niczego. daliśmy mu mądrość i wiedzę. 430 . który był jego stronnikiem. zaprawdę. tak e oni nie zauwa yli. I ten. i znalazł tam dwóch ludzi. 12 I na początku zakazaliśmy mu piersi mamek. aby wiedziała. Lecz większość z nich nie wie. I powiedział: "To jest działanie szatana. tak aby była wśród wierzących.albo weźmiemy go za syna. i była gotowa ujawnić to. 11 Ona powiedziała do jego siostry: "Idź za nim!" Ta zaś spoglądała za nim z boku. poprosił Moj esza o pomoc przeciw temu. a drugi z jego wrogów. która w waszym imieniu zatroszczy się o niego i będzie jemu przyjaźnie oddana?" 13 W ten sposób oddaliśmy go jego matce. a eby doznało ochłody jej oko i aby się nie smuciła. e obietnica Boga jest prawdą. 14 A kiedy on osiągnął dojrzałość i harmonijny rozwój. Tak My wynagradzamy czyniących dobro! 15 I wszedł on do miasta. którzy ze sobą walczyli: jeden był z jego stronników. tak więc ona powiedziała: "Czy mogę wam wskazać pewną rodzinę. jeślibyśmy nie wzmocnili jej serca. 10 Nazajutrz serce matki Moj esza stało się puste.

znalazł tam grupę ludzi u wodopoju. ten mu powiedział: "O Moj eszu! Czy ty mnie chcesz zabić. 18 I nazajutrz znalazł się w mieście. ja nigdy nie będę pomocnikiem grzeszników. Moj esz mu powiedział: "Zaprawdę. który wczoraj prosił go o pomoc. Litościwy! 17 I powiedział: "Panie mój ! Przez dobrodziejstwa. Uchodź więc! Ja jestem dla ciebie dobrym doradcą. Zaprawdę. niespokojny i mający się na baczności. biegnąc pośpiesznie. i powiedział: "O Moj eszu! Starszyzna naradza się przeciwko tobie. powiedział: "Być mo e. mój Pan poprowadzi mnie na drogę równą!" 23 A kiedy przybył do wody Madian. którzy przygotowują pomyślność?" 20 Naraz przybył pewien człowiek z najdalszego krańca miasta. niespokojny i mający się na baczności. I znalazł tam równie dwie kobiety. 431 . Powiedział: "Panie mój ! Wybaw mnie od tego ludu niesprawiedliwych!" 22 A kiedy się skierował w stronę Madian. jakimi mnie obsypałeś. głośno go przywoływał. który był wrogiem ich obydwu." 19 Lecz kiedy chciał napaść na tego. ty jesteś jawnym pod egaczem. aby cię zabić." 21 I Moj esz wyszedł z miasta. I oto ten.Przebacz mi!" I przebaczył mu. On jest Przebaczający. tak jak zabiłeś wczoraj człowieka? Czy ty chcesz być tylko tyranem na ziemi i nie chcesz być wśród tych.

pod warunkiem e zostaniesz u mnie na słu bie przez osiem lat. dopóki nie odejdą pasterze." 24 Wtedy on napoił ich trzodę. A gdybyś chciał pobyć dziesięć lat. Którykolwiek z tych dwóch terminów wypełnię." 28 Powiedział on: "To jest między mną a tobą. tamten powiedział: "Nie bój się! Wyratowałeś się od ludu niesprawiedliwych. Znajdziesz mnie. e napoiłeś naszą trzodę." 432 . jeśli Bóg zechce. to zale eć będzie tylko od twojej własnej zgody. godny zaufania.. nie doznam z tego powodu adnej przykrości." 27 Powiedział: "Ja chcę ci dać za onę jedną z moich córek." 26 Jedna z nich powiedziała: "Ojcze mój! Weź go na słu bę! Przecie on jest najlepszym człowiekiem." 25 I zbli yła się do niego jedna z nich. co mówimy. Bóg jest poręczycielem tego.silny." A kiedy Moj esz przyszedł do niego i opowiedział mu swoją historię. Ja nie chcę wywierać na tobie nacisku. następnie skierował się do cienia i powiedział: "panie mój ! Ja potrzebuję jakiegoś dobra. jednym ze sprawiedliwych. a nasz ojciec jest bardzo stary. idąc nieśmiało. które Ty mógłbyś zesłać dla mnie. Powiedział: "Co z wami jest?" Powiedziały: "Nie mo emy dojść do wodopoju. aby ci zapłacić ` za to.które trzymały się na stronie. i powiedziała: "Ojciec mój zaprasza ciebie. jakiego ty mo esz wynająć .

zauwa ył ogień od strony Góry. I powiedział do swojej rodziny: "Pozostańcie! Zauwa yłem ogień. być mo e. 34 Mój brat Aaron jest bardziej wymowny ode mnie. "O Moj eszu! Przybli się! Nie bój się! Ty jesteś wśród tych. e oni uznają mnie za kłamcę. 433 . dobywający się z krzewu: "O Moj eszu! Oto Ja jestem Bogiem.29 A kiedy Moj esz zakończył słu bę i powędrował ze swoją rodziną. Panem światów! 31 Rzuć twoją laskę!" A kiedy zobaczył. wyjmiesz ją białą. usłyszał głos od prawej strony doliny. poślij go więc ze mną jako pomocnika. i My damy wam obu władzę. w kotlinie błogosławionej. odwrócił się plecami i nie mógł zrobić kroku. Oto dwa świadectwa od twego Pana dla Faraona i jego starszyzny. 32 Włó twoją rękę za pazuchę. eby potwierdził. ebyś nie był przera ony. przyniosę wam od niego jakąś wiadomość lub głownię z ognia." 33 On powiedział: "Panie mój! Zabiłem jednego z nich i obawiam się. oni was nie dosięgną przez Nasze znaki. bez adnej szkody." 35 Powiedział: "My wzmocnimy twoje ramię przez twojego brata. i mówię prawdę." 30 A kiedy podszedł ku niemu. eby mnie nie zabili. bo obawiam się. Oni są ludem zepsutym. i ona wije się jak wą . mo e się ogrzejecie. którzy są bezpieczni. I przyciśnij do siebie twoje ramię.

kto przyszedł z przewodnictwem od Niego i do kogo będzie nale eć ostateczne domostwo. 43 I daliśmy Moj eszowi Księgę. Popatrz. i poszła za nimi klątwa na tym świecie. i jest on kłamcą. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia!" 38 I powiedział Faraon: "O dostojnicy! Nie wiem. jako jasne przykłady dla ludzi. jasnymi dowodami. Zaprawdę. być mo e." 36 I kiedy Moj esz przyszedł do nich z Naszymi znakami. czy mo ecie mieć innego boga oprócz mnie. a w Dniu Zmartwychwstania oni się znajdą wśród znienawidzonych." 37 I powiedział Moj esz: "Pan mój wie najlepiej. Myśleli. a w Dniu Zmartwychwstania oni nie będą wspomo eni. e nie będą do Nas sprowadzeni. będziecie zwycięzcami. wzniosę się do Boga Moj esza.on i jego wojska." 39 I wbił się w pychę na ziemi bez adnego prawa .Wy obydwaj i ci. Być mo e. jako przewodnictwo po drodze prostej i jako miłosierdzie. 42 I sprawiliśmy. O Hamanie! Rozpal mi ogień na glinie i zbuduj dla mnie wyniosłą wie ę. 40 Pochwyciliśmy go i jego wojska i wrzuciliśmy ich do morza. jak tylko zmyślone czary! Nie słyszeliśmy o tym wśród naszych dawnych ojców. po wytraceniu pierwszych pokoleń. jaki był ostateczny koniec ludzi niesprawiedliwych! 41 I uczyniliśmy ich irmanami wzywającymi do ognia. Sądzę. którzy pójdą za wami. oni powiedzieli: "To nic innego. oni się opamiętają! 434 .

kiedy wzywaliśmy. będę postępował według niej. 435 .przewodnikiem po drodze prostej. do którego nie przyszedł przed tobą aden ostrzegający. oni się opamiętają! 47 Bo inaczej. e oni idą tylko za swoimi namiętnościami. recytując im Nasze znaki. to wiedz. która byłaby lepszym . aby ostrzegać lud. ani nie byłeś wśród świadków. kiedy wydaliśmy rozkaz Moj eszowi. oni powiedzieli: "Dlaczego nie zostało mu dane to. co zostało dane Moj eszowi niegdyś? Oni powiedzieli: "To są dwie księgi czarów wzajemnie się wspomagające!" I powiedzieli: "My w to wszystko nie wierzymy!" 49 Powiedz: "Przynieście więc Księgę od Boga." 48 Lecz kiedy przyszła do nich prawda od Nas. 45 Lecz My powołaliśmy następne pokolenia i długo trwało ich ycie. Lecz ty przybyłeś przez miłosierdzie od twego Pana. oni by powiedzieli: "Panie nasz! Jeślibyś wysłał do nas posłańca i my poszlibyśmy za Twoimi znakami.44 Ty nie byłeś na zboczu zachodnim. Ty nie przebywałeś wśród ludu Madian. lecz My wysyłaliśmy posłańców. to bylibyśmy między wiernymi. jeśli mówicie prawdę!" 50 Jeśli tobie nie odpowiedzą. 46 I nie byłeś na zboczu Góry.od tych dwóch . Być mo e. co zostało dane Moj eszowi?" Czy oni nie odrzucili tego. jeśliby ich dosięgło jakieś nieszczęście za to. co przygotowały pierwej ich ręce.

pozostały nie zamieszkane 436 . Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 51 A teraz doprowadziliśmy do nich słowo . kogo kochasz. mówiąc: "Do nas nale ą nasze działania. kto postępuje za swoją namiętnością. To jest prawda od naszego Pana! My jeszcze przed nią byliśmy całkowicie poddani. bez przewodnictwa ze strony Boga? Zaprawdę.w nią wierzą." 54 Tacy otrzymają nagrodę dwukrotnie. po ich odejściu. kogo chce.A kto jest bardziej zabłąkany ani eli ten. do którego są zbierane owoce wszelkiego rodzaju. w co ich zaopatrzyliśmy." 56 Ty nie prowadzisz drogą prostą. którym daliśmy Księgę przed tą oto . to zostaniemy wyrwani z naszej ziemi. którzy są na drodze prostej. 58 Ile miast zniszczyliśmy. 57 Oni mówią: "Jeśli pójdziemy drogą prostą z tobą. a do was nale ą wasze działania. lecz Bóg prowadzi drogą prostą. Oni odpowiadają dobrem za zło i rozdają z tego. Pokój wam! My nie pragniemy ludzi nieświadomych. 55 A kiedy słyszą pustą gadaninę. których mieszkańcy pysznili się swoim yciem! I oto ich domostwa. 53 A kiedy jest im recytowana. jako zaopatrzenie pochodzące od Nas? Lecz większość z nich nie wie. odwracają się od niej.być mo e. "My w nią wierzymy. On zna najlepiej tych." Czy nie ustanowiliśmy dla nich sanktuarium bezpiecznego. poniewa byli cierpliwi. oni się opamiętają! 52 Ci.

O. jest podobny do tego. tak jak sami zabłądziliśmy. gdyby byli poszli drogą prostą! 65 W tym Dniu On wezwie ich i powie: "Co odpowiedzieliście wysłannikom?" 66 I tego Dnia wszystkie wieści wydadzą im się ciemne. znajdzie się wśród stających przed Nami? 62 W tym Dniu wezwie ich Bóg i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. a to. by recytował im Nasze znaki. lecz nie zostaną wysłuchani.oprócz nielicznych. jest lepsze i bardziej trwałe. My niszczyliśmy miasta tylko wtedy. Czy nie jesteście rozumni? 61 Czy ten. któremu daliśmy u ywanie ycia na tym świecie i który potem. I My. 60 I wszystko. My się ich wypieramy przed Tobą: oni nas nie czcili.. kiedy ich mieszkańcy byli niesprawiedliwi. których sprowadziliśmy na manowce. 437 . Sprowadziliśmy ich na manowce. ani te nie będą się wzajemnie pytać. powiedzą: "Panie nasz! To są ci. któremu daliśmy piękną obietnicę i który doczeka się jej spełnienia. i ujrzą karę. dopóki nie posłał do ich metropolii posłańca. co jest u Boga. jest tylko u ywaniem ycia tego świata i jego ozdobą. tylko My jesteśmy dziedzicem! 59 Jednak twój Pan nigdy nie niszczył miast. w Dniu Zmartwychwstania. na których sprawdziło się słowo." 64 I zostanie im powiedziane: "Wezwijcie waszych współtowarzyszy!" Oni ich wezwą. których wy uznawaliście?" 63 I ci. co wam zostało dane.

co ukrywają ich piersi i co one ujawniają.67 Lecz ten. to jaki bóg. oni nie mają wyboru. abyście podczas niej odpoczywali? 73 Czy wy nie widzicie jasności. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 69 Twój Pan wie. być mo e. jak tylko On! Niech Mu będzie chwała w pierwszym i ostatecznym! Do Niego nale y Sąd i do Niego zostaniecie nawróceni. Chwała niech będzie Bogu! On jest wyniosły ponad to. On uczynił dla was noc i dzień. 70 To jest Bóg! Nie ma boga. przyniósłby wam noc. i wybiera. co chce. 71 Powiedz: "Czy wy się ju zastanowiliście? Jeśliby Bóg uczynił nad wami noc nieustanną a do Dnia Zmartwychwstania. oprócz Boga. 68 Twój Pan stwarza. to jaki bóg. abyście odpoczywali i poszukiwali Jego łaski. i powiedzieliśmy: 438 . Być mo e. uwierzył i czynił dobro. Przez Swoje miłosierdzie. kto się nawrócił. będziecie wdzięczni? 74 W tym Dniu On wezwie ich i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. których wy uznaliście?" 75 I wzięliśmy z ka dego narodu świadka. znajdzie się wśród szczęśliwych. oprócz Boga. przyniósłby wam światłość? Czy wy nie słyszycie?" 72 Powiedz: "Czy wy się ju zastanawialiście? Jeśliby Bóg uczynił nad wami dzień nieustanny a do Dnia Zmartwychwstania.

Bóg nie miłuje tych." 80 I powiedzieli ci. Oto powiedział mu jego lud: "Nie raduj się! Zaprawdę. którą posiadam." 81 I sprawiliśmy. I zawiodło ich to. siedziby ostatecznej ! Nie zapominaj twojego udziału na tym świecie i czyń dobrze. lecz on był względem nich niegodziwy. powiedzieli: "O. którzy pragnęli ycia tego świata. 76 Oto Karun nale ał do ludu Moj esza. Ci. 439 . co ci dał Bóg. Bóg nie miłuje szerzących zgorszenie!" 78 On powiedział: "To. którzy się radują! 77 Lecz poszukuj wśród tego. Otrzymają ją tylko cierpliwi. gdybyśmy posiadali tyle . My daliśmy mu tyle skarbów. e same tylko klucze do nich były zbyt cię kie dla ludzi obdarzonych siłą. zawdzięczam wiedzy." Czy nie wiedział. którym dana była wiedza: "Biada wam! Nagroda Boga jest lepsza dla tego. i ziemia pochłonęła jego i jego domostwo. co mi zostało dane. tak jak czyni dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj zgorszenia na ziemi! Zaprawdę."Przynieście wasz dowód!" I dowiedzieli się oni. co zostało dane Karunowi! On jest posiadaczem ogromnej fortuny. co oni wymyślili. I nie miał on adnego oddziału. którzy byli mocniejsi siłą od niego i którzy więcej zgromadzili? Grzesznicy nie są pytani o swoje grzechy. kto wierzy i czyni dobro. 79 Potem wyszedł on do swego ludu w całym przepychu. i Bóg wytracił przed nim całe pokolenia takich. e prawda nale y do Boga.

mówili: . A ten. Biada! Niewierni nie bywają szczęśliwi!" 83 Taka jest siedziba ostateczna! My przygotowujemy ją dla tych. i wymierza je. Nie bądź więc pomocnikiem niewiernych! 87 Niech oni nie odwrócą ciebie od znaków Boga. sprowadzi cię z pewnością na miejsce powrotu. Wzywaj twego Pana i nie bądź z liczby bałwochwalców! 88 I nie wzywaj wraz z Bogiem innego boga! Nie ma boga. i do ciebie będzie skierowana Księga. Ten. "Biada! Bóg rozdaje hojnie zaopatrzenie. komu chce ze Swoich sług." 86 Ty się nie spodziewałeś. będzie miał coś lepszego od niego.który by mu pomógł. to sprawiłby. Jeśliby Bóg nie był dla nas łaskawy. dostaną zapłatę tylko za to. skoro one tobie zostały zesłane. którzy pragnęli wczoraj być na jego miejscu. co uczynili. i nie zdołał się obronić. jak tylko On! Wszelka rzecz zginie z wyjątkiem Jego oblicza. 82 I rankiem Ci. i zostalibyśmy te pochłonięci. niech wie. 440 . kto przynosi zły uczynek. Powiedz: "Pan mój wie najlepiej. którzy nie pragną wyniosłości na ziemi ani szerzyć zgorszenia. który nakazał ci głosić Koran. 85 Zaprawdę. stało się tak jedynie przez miłosierdzie twego Pana. e ci. poza Bogiem. którzy popełniają złe czyny. Ostateczny koniec nale y do bogobojnych! 84 Kto przynosi dobry czyn. kto przychodzi z drogą prostą i kto jest w jawnym błędzie.

Do Niego nale y Sąd i do Niego będziecie sprowadzeni! 441 .

którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. walczy dla siebie samego. Zaprawdę.Al-Ankabut W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. co oni sądzą! 5 Kto spodziewa się spotkania Boga . 9 I tych. którzy byli przed nimi. e pozwolimy im powiedzieć: "Uwierzyliśmy!" . i On zna kłamców! 4 Czy ci. Wszechwiedzący! 6 Kto usilnie walczy. 2 Czy ludzie sądzą.to przecie termin Boga nadejdzie! On jest Słyszący. Mim. 8 Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców. Bóg jest Bogaty. czego ry nie znasz . ebyś Mi dodawał za współtowarzyszy to. co oni czynili. A Bóg na pewno zna tych. nie potrzebuje światów! 7 Tym. i Nas uprzedzą? Jak e złe jest to.to ich nie słuchaj! Do Mnie powrócicie i wtedy Ja wam obwieszczę. My z pewnością wprowadzimy 442 . którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła . sądzą. Ale jeśli oni będą usilnie walczyć o to. Lam. którzy popełniają złe czyny.My odpuścimy ich złe czyny i wynagrodzimy ich czymś piękniejszym ni to.Pająk . co czyniliście. którzy mówią prawdę.i nie będą poddani próbie? 3 Przecie doświadczyliśmy tych.

to biorą prześladowanie ze strony ludzi za karę Boga. co oni zmyślali. których czcicie poza Bogiem. którzy mówią: "Uwierzyliśmy w Boga!" Ale kiedy im przyjdzie cierpieć dla Boga. to oni z pewnością powiedzą: "My przecie byliśmy z wami!" Czy Bóg nie wie najlepiej. którzy nie uwierzyli.między szczęśliwych! 10 Wśród ludzi są tacy. którzy uwierzyli. W Dniu Zmartwychwstania za ąda się od nich rachunku z tego. poniewa byli niesprawiedliwi. a my poniesiemy wasze grzechy. i uczyniliśmy go znakiem dla światów. co kryje się w piersiach światów?! 11 Bóg zna przecie tych." 17 Wy czcicie bałwany. ci. Zaprawdę. 16 I Abrahama! Oto powiedział on do swego ludu: "Czcijcie Boga! Bójcie się Go! O. nie są w stanie 443 . którzy się z nim znajdowali na statku. I pochwycił ich potop. którzy uwierzyli: "Idźcie naszą drogą. do tych. Oni są kłamcami! 13 Oni poniosą swoje cię ary i inne cię ary ze swoimi cię arami. 14 Wysłaliśmy ju Noego do jego ludu. jakie to dla was dobro. i On dobrze zna obłudników! 12 Mówią ci." Lecz oni nie poniosą adnego z ich grzechów. gdybyście wiedzieli. i przebywał on wśród nich tysiąc lat bez pięćdziesięciu. 15 Uratowaliśmy Noego i tych. poza Bogiem i stwarzacie kłamstwo. A kiedy przyjdzie pomoc od twego Pana.

To są ci. I wy nie macie. jako znak wzajemnej miłości w yciu tego świata. 23 A ci. poza Bogiem. adnego opiekuna ani pomocnika. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 21 On karze tego. komu chce. poza Bogiem.dać wam zaopatrzenia. i okazuje miłosierdzie. 22 Do Niego zostaniecie skierowani. Potem Bóg spowoduje następne powstanie. ani w niebie. których czeka kara bolesna! 24 I odpowiedzią jego ludu było tylko to.tacy zwątpili w Moje miłosierdzie. którzy wierzą! 25 On powiedział: "Wzięliście sobie. Na posłańcu cią y tylko obowiązek jasnego obwieszczenia. I nie potraficie pozbawić Go władzy ani na ziemi. kogo chce. bałwanów. którzy nie wierzą w znaki Boga i w spotkanie z Nim . jak Bóg daje ycie przez pierwsze stworzenie. czcijcie Go i dziękujcie Mu! Do Niego będziecie sprowadzeni! 18 A jeśli zadajecie kłam . Zaprawdę.to przecie zadawały ju kłam inne narody przed wami. a potem daje je ponownie? Zaprawdę. Potem. w tym są znaki dla ludzi. w Dniu Zmartwychwstania. to dla Boga jest łatwe! 20 powiedz: "Wędrujcie po ziemi i popatrzcie. Poszukujcie więc zaopatrzenia u Boga. 19 Czy oni nie widzieli. i powiedzieli: "Zabijcie go lub spalcie go!" Lecz Bóg uratował go od ognia. jak On zaczął stworzenie. Zaprawdę. będziecie się wyrzekać jedni drugich i będziecie się wzajemnie przeklinać. 444 .

29 Czy wy rzeczywiście przychodzicie do mę czyzn? i uprawiacie rozbój na drodze? i czynicie na waszych zebraniach to. z dobrą nowiną. Uratujemy jego i jego rodzinę. Zaprawdę. z pewnością. On jest Potę ny. który szerzy zgorszenie!" 31 A kiedy przyszli Nasi posłańcy do Abrahama. z wyjątkiem jego ony." 26 Lot uwierzył mu i powiedział: "Ja wywędruję do mojego Pana. a w yciu ostatecznym on będzie. która będzie wśród pozostających w tyle. popełniacie taką szpetotę. między sprawiedliwymi. jakiej nie popełnił przed wami nikt spośród światów." 33 A kiedy Nasi posłańcy przyszli do Lota.Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli pomocników." 32 On powiedział: "Przecie Lot jest w nim!" I powiedzieli: "My wiemy lepiej. jeśli jesteś prawdomówny!" 30 On powiedział: "Panie mój! Dopomó mi przeciw temu ludowi. on się zmartwił o nich. poniewa oni są niesprawiedliwi. co godne potępienia?" Jedyną odpowiedzią tego ludu były słowa: "Sprowadź na nas karę Boga. 28 I Lota! Oto powiedział on do swego ludu: "Wy. powiedzieli: "My wytracimy mieszkańców tego miasta. 445 . kto jest w nim. Daliśmy mu nagrodę na tym świecie. Mądry!" 27 I daliśmy Abrahamowi Izaaka i Jakuba. i ustanowiliśmy w jego potomstwie dar proroczy i Księgę. zaprawdę.

.ich brata Szu`ajba. niektórych z nich kazaliśmy pochłonąć ziemi. ona będzie wśród pozostających w tyle. 36 I do Madianitów . z wyjątkiem twojej ony." 35 I zostawiliśmy z tego miasta znak jasny dla ludzi. którzy by potrafili Nas wyprzedzić. Tote pochwycił ich straszny wstrząs i znaleźli się rankiem w swoich domostwach le ący nieruchomo na piersiach. Przyszedł do nich Moj esz z jasnymi dowodami. którzy są rozumni. 38 I podobnie ludy Ad i Samud . lecz oni wbili się w dumę na ziemi. I to nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. 39 I podobnie Karun. i szerzyli zepsucie.to stało się dla was jasne na widok ich mieszkań. niektórych pochwycił krzyk. 40 Pochwyciliśmy ka dego z nich z powodu jego grzechu: na niektórych zesłaliśmy huragan niosący kamienie. który powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Oczekujcie z nadzieją Dnia Ostatniego! Nie szerzcie na ziemi zgorszenia!" 37 Lecz oni uznali go za kłamcę. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się i nie smuć! My uratujemy ciebie i twoją rodzinę. chocia widzieli jasno. 34 Oto my spuścimy na mieszkańców tego miasta plagę z nieba za to. Faraon i Haman. Szatan upiększył im ich działania i sprowadził ich z drogi. a niektórych zatopiliśmy. I nie byli tymi.bo nie mógł ich uchronić. 446 .

Zaprawdę. 49 Ale tak. które my przytaczamy ludziom. którzy wierzą w nią. co nam zostało zesłane.z wyjątkiem tych spośród nich. jedynie niesprawiedliwi odrzucają Nasze znaki. A przecie dom pająka jest najnędzniejszym z domów. którzy są niesprawiedliwi i mówcie: "Uwierzyliśmy w to. Gdyby oni byli wiedzieli! 42 Zaprawdę. którym dano wiedzę. wierzą w nią. w tym jest znak dla wierzących! 45 Głoś to. co wy robicie. 46 I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej. Dlatego te zwolennicy fałszu powątpiewają. modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Boga jest większe. to są znaki jasne w piersiach tych. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani. którzy sobie wzięli opiekunów poza Bogiem. 48 Ty nie recytowałeś przedtem adnej Księgi ani nie kreśliłeś jej swoją prawicą." 47 Podobnie tobie zesłaliśmy Księgę. Mądry! 43 To są przypowieści. co wam zostało zesłane. jak w sposób uprzejmy . Ci. i w to. Bóg wie. co oni wzywają poza Nim. który przygotował sobie dom.41 I ci. lecz rozumieją je tylko posiadający wiedzę. 44 Bóg stworzył niebiosa i ziemię prawdziwie. którym daliśmy Księgę. a odrzucają Nasze znaki tylko niewierni. co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę. 447 . są podobni do pająka. jest niczym. Bóg wie. Są tu te tacy. e to. A On jest Potę ny.

która im jest recytowana? Zaprawdę. to ju przyszłaby na nich kara. kiedy ogarnie ich kara. przeto czcijcie Mnie! 57 Ka da dusza zakosztuje śmierci. a. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła . gdyby jemu zostały zesłane znaki od jego Pana!" Powiedz: "Znaki są jedynie u Boga. co czyniliście!" 56 O słudzy Moi. Gehenna obejmie niewiernych! 55 Tego Dnia. a nie wierzą w Boga. Gdyby termin nie został wyznaczony. 52 Powiedz: "Bóg wystarczy jako świadek między mną a wami! On zna. ' od góry i od dołu. którzy uwierzyliście! Zaprawdę. ziemia Moja jest szeroka. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. w komnatach. I ona z pewnością przyjdzie do nich znienacka. On im powie: "Zakosztujcie tego. potem do Nas zostaniecie sprowadzeni. oni tam będą przebywać na wieki. e zesłaliśmy tobie Księgę.50 Oni mówią: "O. nie będą jej nawet przeczuwać. którzy wierzą." 53 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary. 58 A tych. 448 . 54 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary. a ja jestem tylko jawnie ostrzegającym!" 51 Czy im nie wystarczy. gdzie w dole płyną strumyki. poniosą stratę. w tym jest miłosierdzie i napomnienie dla ludzi. zaprawdę.umieścimy w Ogrodzie. A ci. którzy wierzą w fałsz.

oni wtedy dodają Mu współtowarzyszy. 64 ycie tego świata jest tylko zabawą i grą. Bóg jest o ka dej rzeczy Wszechwiedzący! 63 Jeśli ich zapytasz: "Kto spuścił z nieba wodę i o ywił dzięki niej ziemię po jej śmierci?". Niebawem oni się dowiedzą! 449 . Powiedz: "Chwała niech będzie Bogu!" Lecz większość z nich nie rozumie. i aby u ywać. On jest Słyszący. którzy byli cierpliwi i zaufali swojemu Panu. siedziba ostateczna jest prawdziwym yciem! Gdyby oni wiedzieli! 65 Kiedy wsiadają na statek. oni z pewnością powiedzą: "Bóg. to wzywają Boga. Wszechwiedzący! 61 Jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię i kto podporządkował słońce i księ yc?". Jak e mogli oni dać się oszukać! 62 Bóg daje hojnie zaopatrzenie temu. z pewnością odpowiedzą: "Bóg.i je wymierza. co im daliśmy. 60 Ile to jest zwierząt. a. 66 aby nie dziękować za to.tych. zaprawdę. Lecz kiedy doprowadzi ich szczęśliwie na suchy ląd. Zaprawdę.Jak e wspaniała nagroda trudzących się! 59 . wyznając szczerze Jego religię. a Bóg daje zaopatrzenie im i wam. które nie przygotowują sobie zaopatrzenia. komu chce ze Swoich sług .

którzy walczyli w naszej sprawie. podczas gdy ludzie wokół nich są rabowani? Czy by oni wierzyli w fałsz.67 Czy nie widzieli. a nie wierzyli w dobroć Boga? 68 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. kto wymyślił kłamstwo? albo ten. kto za kłamstwo uznał prawdę. Zaprawdę. e uczyniliśmy sanktuarium miejscem bezpiecznym. My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. kiedy ona do niego przyszła? Czy nie ma w Gehennie mieszkania dla niewiernych? 69 A tych. Bóg jest z czyniącymi dobro! 450 .

5 z pomocy Boga. uprawiali ziemię i zasiedlili ją. i nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. Do Boga nale y władza. a są niedbali o ycie ostateczne. jaki był ostateczny koniec tych. I tego Dnia będą się radować wierni. On jest Potę ny. komu chce. lecz większość ludzi nie wie.Ar-Rum W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. zaprawdę. lecz oni. On udziela pomocy. bardziej ni oni sami. i to. I przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. wielu spośród ludzi nie wierzy w spotkanie ze swoim Panem! 9 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. tak przedtem. 7 Znają oni tylko zewnętrzny aspekt ycia tego świata. Lam. którzy byli przed nimi? Tamci byli silniejsi. Mim. lecz oni sami ją sobie wyrządzili. 8 Czy oni się nie zastanowili nad sobą? Bóg stworzył niebiosa i ziemię. 2 Bizantyjczycy zostali zwycię eni 3 w najbli szym kraju.Bizantyjczycy . po swojej klęsce. jak i potem. co jest między nimi. 451 . Litościwy! 6 Obietnica Boga! Bóg nie łamie Swojej obietnicy. będą zwycięzcami 4 w ciągu kilku lat. w całej prawdzie i na pewien określony czas. Lecz.

i On stworzył dla was ony z was samych. kiedy zastaje was pora wieczorna i kiedy zastaje was pora poranna! 18 I chwała Jemu w niebiosach i na ziemi. abyście mogli odpocząć przy nich. 12 Tego Dnia. następnie oto. poniewa oni za kłamstwo uznali znaki Boga i wyśmiewali się z nich. 11 Bóg zaczyna stworzenie. oni się rozdzielą między sobą. którzy czynili zło. potem do Niego zostaniecie sprowadzeni. rozprzestrzeniliście się. On wyprowadza zmarłego z yjącego. i powtarza je. grzesznicy będą zrozpaczeni. kiedy się ściemnia i w porze południowej ! 19 On wyprowadza yjącego ze zmarłego. będzie jeszcze coś gorszego. których uznali za współtowarzyszy. On o ywia ziemię po jej śmierci . 452 .w ten sposób zostaniecie wyprowadzeni. i On stworzył was z prochu. i oni wyrzekną się swoich współtowarzyszy. będą skazani na karę. 16 A ci. kiedy nadejdzie Godzina. którzy uwierzyli i pełnili dobre czyny. 15 Ci. wy ludzie. którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. jak i spotkanie ycia ostatecznego. 13 I nie będą mieli orędowników spośród tych.10 Ostatecznym końcem tych. 21 I z Jego znaków jest to. 20 A z Jego znaków jest to. 17 Chwała niech będzie Bogu. kiedy nadejdzie Godzina. 14 tego Dnia. będą się radować w Ogrodzie kwitnącym.

który daje początek stworzeniu. ró norodność waszych języków i kolorów. To jest dla Niego łatwe! On jest najwznioślejszym wzorem w niebiosach i na ziemi. w tym są znaki dla ludzi. .i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie. którzy są w niebiosach i na ziemi. Potem. którzy słyszą! 24 I z Jego znaków jest to. by wzbudzić strach i nadzieję. tak jak obawiacie się siebie nawzajem? Tak My wyjaśniamy znaki ludziom. i czy jesteście w tym z nimi równi? Czy wy się ich obawiacie. 453 . którzy są rozumni! 25 I z Jego znaków jest to. 27 On jest Tym. On jest Potę ny. Mądry! 28 On przytoczył wam przykład z was samych. i stoją mocno na Jego rozkaz niebo i ziemia. potem je powtarza. wszyscy są Jemu pobo nie posłuszni. i On ukazuje wam błyskawicę. w tym są znaki dla tych. wtedy z ziemi wyjdziecie. i On zsyła z nieba wodę i o ywia przez nią ziemię po jej śmierci. Zaprawdę. Zaprawdę. Zaprawdę. w tym są znaki dla ludzi. którzy wiedzą! 23 I z Jego znaków jest . w co was zaopatrzyliśmy.wasz sen w nocy i w dzień i wasze poszukiwanie Jego łaski. 26 Do Niego nale ą ci. kiedy On was wezwie jednym wezwaniem. którzy są rozumni. 22 I z Jego znaków jest stworzenie niebios i ziemi. Czy macie z waszych niewolników współuczestników w tym.

oni się nim cieszą. 31 Nawracając się do Niego. eby nie być wdzięczni za to. niebawem się dowiecie! 35 Czy. to oni wzywają swego Pana.29 Ale ci. co im daliśmy. którego sprowadził z drogi Bóg? Oni nie będą mieli adnych pomocników. którzy podzielili swoją religię. bezwiednie. tworząc sekty. bójcie się Go. 34 Czynią tak dlatego. postępują za swoimi namiętnościami. kiedy On da im zakosztować Swojego miłosierdzia. co przygotowały ich ręce. przy czym ka da frakcja odszczepieńcza cieszy się tym. za to. odprawiajcie modlitwę i nie bądźcie z liczby tych. zesłaliśmy im jakąś władzę. 454 . co oni Jemu przypisują jako współtowarzyszy? 36 A kiedy My dajemy ludziom zakosztować miłosierdzia. co zachowuje. U ywajcie więc.Nie ma adnej odmiany w stworzeniu Boga! To jest religia prawdziwa. zgodnie z naturą. A kto poprowadzi drogą prostą tego. . 33 A kiedy ludzi dotknie jakieś nieszczęście. Potem jednak. którzy są niesprawiedliwi. niektórzy z nich dodają swemu Panu współtowarzyszy. jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. którzy Jemu dodają współtowarzyszy! 32 Ani te spośród tych. nawracając się do Niego. lecz większość ludzi nie wie. 30 Przeto zwróć swoje oblicze ku religii. która by im mówiła o tym. lecz kiedy dosięgnie ich jakieś zło. jak człowiek gorliwie pobo ny.

" 43 Zwróć więc twarz ku prawdziwej religii. który stworzył was i zaopatrzył. Lecz to. e pomrzecie. 40 Bóg jest Tym. Tego Dnia ludzie zostaną rozdzieleni: 455 . Być mo e. eby On mógł im dać zakosztować część tego. jest taki. I tacy będą szczęśliwi. który zrobi coś podobnego? Niech Jemu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to. oni się nawrócą! 42 powiedz: "Wędrujcie po ziemi i popatrzcie. jaki był ostateczny koniec tych. e Bóg szeroko rozdaje zaopatrzenie. co oni uczynili. Czy wśród tych. co zdziałały ręce ludzi. potem sprawi. którzy wierzą! 38 Daj więc krewnemu. by powiększyło się kosztem majątku innych ludzi. i podró nemu! To jest dobro dla tych. których wy Mu dodajecie jako współtowarzyszy. większość z nich to bałwochwalcy. którzy chcą oblicza Boga. nie powiększy się u Boga. a następnie przywróci was do ycia. 39 A to. i je wymierza? Zaprawdę. w tym są znaki dla ludzi. co mu się nale y. 37 Czy nie widzieli. co dajecie na lichwę. którzy yli poprzednio. poszukując oblicza Boga . co wy Mu dodajecie jako współtowarzyszy! 41 pojawiło się zepsucie na lądzie i na morzu przez to.wtedy oni są zrozpaczeni. co dajecie jako jałmu nę. komu chce. którego nie mo na odwrócić. zanim nadejdzie Dzień od Boga. i biednemu.oni otrzymają to w dwójnasób.

i czyni je płatami. Być mo e. jeśli My wyślemy wiatr i oni zobaczą. którzy zgrzeszyli. Lecz obowiązkiem Naszym była pomoc wiernym. i posyła wiatry . zanim on został im zesłany. to po jego przejściu nadal zostają niewiernymi. kiedy oni się odwracają plecami. a one wzburzają chmury. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 51 Ale. On nie miłuje niewierzących! 46 A z Jego znaków jest to. aby popłynęły statki według Jego rozkazu i abyście poszukiwali Jego łaski. przed tobą posłańców do ich ludu. jak chce. który nie uwierzył. 52 A ty przecie nie mo esz dać usłyszeć umarłym ani głuchych zmusić do słyszenia tego wezwania. i przybywali oni do nich z jasnymi dowodami.44 ten. aby wam dać zakosztować Swego miłosierdzia. 48 Bóg jest Tym. odczuje skutki swojej niewiary. 456 . 49 choć ju byli zrozpaczeni. aby Bóg mógł zapłacić Swoją łaską tym. 45 tak jest. jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. wtedy oni się radują. On rozciąga je po niebie. jak On o ywia ziemię po jej śmierci! Zaprawdę. Zaprawdę. e jest ółty. i widzisz wtedy. którzy czynią dobro . Wtedy zemściliśmy się na tych. I kiedy On dosięga nim kogo chce ze Swoich sług. On o ywia umarłych. z pewnością.to dla siebie samych ścielą ło e.radosnych zwiastunów. 50 Spójrz więc na ślady miłosierdzia Boga. będziecie wdzięczni! 47 Wysyłaliśmy ju . a ci. który posyła wiatry.

po słabości. którzy otrzymali wiedzę i wiarę: "Wy znajdowaliście się w księdze Boga a do Dnia Zmartwychwstania . którzy nie uwierzyli. po okresie siły . którzy wierzą w Nasze znaki i są całkowicie poddani. W ten sposób zostali oszukani.53 Ty nie mo esz wprowadzić na drogę prostą ślepych z ich zabłądzenia. będą mówili: "Wy jesteście tylko głosicielami fałszu.słabość i siwiznę. którzy nie wiedzą. Lecz jeśli ty przychodzisz do nich ze znakiem." 59 W ten sposób Bóg pieczętuje serca tych. obietnica Boga jest prawdą! I niech cię nie zachwieją ci. 58 Przytoczyliśmy ludziom w tym Koranie wszelkie przypowieści. ich usprawiedliwienie i nie zostaną oni wysłuchani. Lecz skłonisz do usłyszenia tylko tych. to z pewnością ci. potem. On stwarza to. kiedy nastanie Godzina. dał wam siłę.a oto Dzień Zmartwychwstania." 57 W tym Dniu nie pomo e tym. 54 Bóg jest Tym. którzy byli niesprawiedliwi. i oni nie przebywali nawet godziny. 56 A powiedzą ci. co chce. Wszechpotę ny! 55 W tym Dniu. 60 Miej więc cierpliwość! Zaiste. grzesznicy będą się zaklinać. którzy nie są przekonani o prawdzie! 457 . lecz wy nie wiedzieliście. który stworzył was słabymi. On jest Wszechwiedzący.

i brać ją sobie za przedmiot szyderstwa. by sprowadzać z drogi Boga. i wyrosły na niej wszelkiego rodzaju szlachetne pary. którzy odprawiają modlitwę. 6 Wśród ludzi jest i taki. 458 . którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła . on się odwraca pełen dumy. Spuściliśmy z nieba wodę i sprawiliśmy. Mim. nieświadomie. który zakupuje zabawne opowiadania. 2 To są znaki Księgi pełnej mądrości: 3 przewodnictwo po drodze prostej i miłosierdzie dla czyniących dobro.Lokman – Lukman W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. On rzucił na ziemię solidnie stojące. którzy dają jałmu nę i którzy mają pewność ycia ostatecznego. prawdziwej. oni są szczęśliwi. eby nie kołysała się z wami. jak gdyby ich nie słyszał. które moglibyście widzieć. jak gdyby w jego uszach była głuchota. Lam. On rozprzestrzenił na niej wszelkie zwierzęta. Obwieść mu więc karę bolesną! 8 Zaprawdę. Mądry! 10 On stworzył niebiosa bez filarów. dla tych. On jest Potę ny. 4 tych. 5 Ci są na drodze prostej od ich Pana. 7 A kiedy jemu recytują Nasze znaki.będą Ogrody szczęśliwości! 9 Oni tam będą przebywać na wieki według obietnicy Boga. Dla takich będzie kara poni ająca.

napominając go: "Synu mój! Nie dodawaj Bogu adnych współtowarzyszy! Zaprawdę. co jest godne nagany! 459 . nakazuj to. i byłoby w skale albo w niebiosach.o czym nie masz adnej wiedzy to nie słuchaj ich! jednak zachowuj się w stosunku do nich na tym świecie w sposób godny! Idź drogą tych. albo na ziemi. którzy są poza Nim! Tak! Niesprawiedliwi są w błędzie oczywistym! 12 Daliśmy mądrość Lokmanowi: "Dziękuj Bogu! Ten.11 To jest stworzenie Boga. i zakazuj tego.. A poka cie mi to. kto jest niewdzięczny. ta Bóg to wyprowadzi. co cię ar ziarnka gorczycy. Potem do Mnie powrócicie i Ja obwieszczę wam to. Zaprawdę. dziękuje dla siebie samego. zaprawdę. a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach "Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie!" 15 A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię. ebyś Mi dodawał współtowarzyszy . którzy się do Mnie nawrócili. dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!" 14 I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: . co jest odpowiednie. Bóg jest Bogaty.. kto dziękuje. Godny Chwały! " 13 Oto powiedział Lokman do swego syna. 16 "O synu mój! Jeśliby to było tylko tyle. co czyniliście. świadomy! 17 O synu mój! Odprawiaj modlitwę. co stworzyli ci. B6g jest Przenikliwy. a ten.matka nosiła go pośród wielu trudów.

oni mówią: "Wcale nie! My będziemy postępować za tym.Znoś cierpliwie. co uczynili. który sprzecza się w sprawie Boga. i przelał na was Swoje dobrodziejstwa. Bóg nie miłuje dumnych pyszałków! 19 Niech kroki twoje będą skromne! Zni aj swój głos! Zaprawdę.niech ciebie nie smuci jego niewiara. 18 Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę. ten trzyma za uchwyt najbardziej solidny. 25 A jeśli ty ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?". Bóg zna dobrze wszystko. przy czym znaleźliśmy naszych ojców. 21 A kiedy się im mówi: "Postępujcie za tym. gdyby ich szatan wzywał do kary ognia palącego? 22 Ten. co objawił Bóg!". Do Boga nale y ostateczny koniec wszystkich spraw! 23 A kto nie uwierzył . jawne i skryte? Jednak wśród ludzi znajdzie się taki. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. bez adnej wiedzy. Do Nas oni powrócą i My ich powiadomimy o tym. co jest w ich piersiach! 24 Damy im niewielki czas u ywania. najprzykrzejszy głos to głos osłów!" 20 Czy nie widzicie. bez przewodnictwa po drodze prostej : i bez Księgi dającej światło. Zaprawdę. a potem poddamy ich surowej karze." Czy nawet wówczas. czyniąc dobro. e Bóg podporządkował wam to. co cię dosięgnie . kto zwraca swoje oblicze ku Bogu. 460 .to nale y da dobrych postanowień.

i poniewa Bóg jest Wyniosły. Zaprawdę. co czynicie! 30 Tak jest. oni wzywają Boga. Bóg jest Potę ny. co jest w niebiosach. poniewa Bóg jest prawdą i poniewa to. wyznając szczerze wiarę w Niego. ale kiedy On ich wyratuje na suchy ląd. Bóg jest dobrze świadomy tego. niewdzięczny! 33 O ludzie! 461 . jak ciemności. któremu pomogłoby jeszcze siedem mórz . i to. On jest Bogaty. Wielki! 31 Czy nie widziałeś. Zaprawdę.aby wam pokazać nieco z Jego znaków? Zaprawdę. Mądry! 28 Wasze stworzenie i wasze zmartwychwstanie jest takie jak jednej duszy. jest fałszem. Zaprawdę. e statek płynie po morzu przez dobroć Boga . w tym są znaki dla ka dego cierpliwego. i On uczynił poddanymi słońce i księ yc .oni odpowiedzą: "Bóg!" Powiedz: Chwała niech będzie Bogu!" Lecz większość ludzi nie wie. A odrzuca Nasze znaki jedynie perfidny. wdzięcznego! 32 Kiedy okryje ich fala. e Bóg ka e przenikać nocy w dzień i On ka e przenikać dniowi w noc. Godny Chwały! 27 Zaprawdę.to nie wyczerpałyby się słowa Boga. Zaprawdę. co wzywacie poza Nim.ka de z nich płynie ku oznaczonemu terminowi. co jest na ziemi. 26 Do Boga nale y to. Jasno Widzący! 29 Czy nie widziałeś. jeśliby wszystkie drzewa na ziemi były piórami i jeśliby było morze. to niektórzy spośród nich zaczynają się wahać. Bóg jest Słyszący.

na jakiej umrze ziemi. u Boga jest wiedza o Godzinie! On spuszcza ulewę. co jest w łonach. Zaprawdę. i niech nie zwodzi was co do Boga ten. Lecz nie wie dusza. który jest wielkim zwodzicielem. obietnica Boga jest prawdą! I niech was nie zwodzi ycie tego świata. i nie wie dusza. Zaiste. co zyska jutro. Bóg jest Wszechwiedzący.Bójcie się waszego Pana! Obawiajcie się dnia. w pełni Świadomy! 462 . kiedy aden ojciec nie będzie mógł nic uczynić dla swego syna ani te adne dziecko nie będzie mogło nic uczynić dla swego ojca. On wie. 34 Zaprawdę.

do których nie przyszedł przed tobą aden ostrzegający. Czy sobie przypomnicie? 5 On kieruje z nieba na ziemię Swój rozkaz. 9 Następnie ukształtował go harmonijnie i tchnął w niego nieco ze Swojego Ducha. który doskonale stworzył ka dą rzecz. w ciągu sześciu dni. 6 To On wie. On jest Potę ny. i to. adnego opiekuna ani orędownika. 2 Objawienie Księgi .As-Sad da W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. 8 potem uczynił jego potomstwo z ekstraktu nędznej wody. Potem umocnił się na tronie. Być mo e. co jest między nimi. który stworzył niebiosa i ziemię. który potem wznosi się do Niego w ciągu dnia liczącego tysiąc lat. Mim. 463 . oni pójdą drogą prostą. Jak e mało jesteście wdzięczni! 10 powiedzieli: "Czy kiedy zabłądzimy na ziemi. 3 Mo e oni powiedzą: "On ją wymyślił!"? Wcale nie! To jest prawda od twego Pana. Nie ma dla was. co skryte i co jawne. według waszej rachuby. abyś ostrzegał ludzi. poza Nim. i dał wam słuch. wzrok i serca. 4 Bóg jest Tym. Lam. Litościwy! 7 On jest Tym.nie ma co do tego adnej wątpliwości pochodzi od Pana światów. On zaczął stworzenie człowieka z gliny.Pokłon .

którzy uwierzyli 464 . w co ich zaopatrzyliśmy. wybijając pokłony. co czyniliście! 15 Tylko ci wierzą w Nasze znaki. 11 Powiedz: "Zabierze was anioł śmierci. to dalibyśmy ka dej duszy drogę prostą. Lecz prawdziwe jest Moje słowo: "Ja z pewnością napełnię Gehennę d inami i ludźmi . 19 A dla tych. który miał pieczę nad wami. 18 Czy ten. którzy. głoszą chwałę swego Pana i nie wbijają się w pychę. kiedy są napominani przez nie. jaka radość jest trzymana dla nich w ukryciu w nagrodę za to." 13 Gdybyśmy chcieli. jak grzesznicy skłaniają głowy przed swoim Panem: "Panie nasz! Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!" 12 Gdybyś widział. 17 I adna dusza nie wie. abyśmy mogli czynić dobro! My przecie jesteśmy przekonani o prawdzie. jest podobny do bezbo nego? Oni obydwaj nie są sobie równi. co oni czynili.wszystkimi razem!" 14 Zakosztujcie więc za to.to czy z pewnością pojawimy się w nowym stworzeniu?" Ale nie! Oni nie wierzą w spotkanie ze swoim Panem. padają na twarz. Zawróć nas. kto jest wierzącym. 16 Ich boki wyrywają się z pościeli oni wzywają swego Pana z obawą i nadzieją i rozdają z tego. i zapomnieliście o spotkaniu tego waszego Dnia! Oto My zapomnieliśmy o was! Zakosztujcie kary wieczności za to.

i pełnili dobre dzieła . a potem odwrócił się od nich? Zaprawdę. 26 Czy nie jest dla nich przewodnictwem. w jakich się ró nili. Zaprawdę.za to. miejscem schronienia będzie ogień. Za ka dym razem. oni powrócą! 22 Kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. Pan twój rozstrzygnie między nimi w Dniu Zmartwychwstania sprawy. który uznaliście za kłamstwo!" 21 I damy im zakosztować kary bli szej przed karą większą. którzy byli bezbo ni. zemścimy się na grzesznikach! 23 Oto daliśmy Księgę Moj eszowi . w tym są znaki! Czy oni nie posłuchają? 27 Czy oni nie widzieli. e My pędzimy wodę ku wyschniętej ziemi i sprawiamy. z których jedzą ich trzody i oni sami? Czy oni nie widzą jasno? 465 . Być mo e. co czynili. 20 A dla tych. 25 Zaprawdę. i wyrastają dzięki niej zasiewy.nie pozostawaj więc w wątpliwości co do spotkania z Nim i uczyniliśmy ją drogą prostą dla synów Izraela. jako przyjęcie gościnne za to. i byli cierpliwi i e byli przekonani o prawdziwości Naszych znaków. kiedy zechcą z niego wyjść. 24 I uczyniliśmy z nich imamów. który został napomniany przez znaki swego Pana. którzy prowadzą drogą prostą według Naszego rozkazu .będą Ogrody schronienia. zostaną zawróceni i będzie im powiedziane: "Zakosztujcie kary ognia. i wiele pokoleń wytraciliśmy przed nimi? Oni depczą po ich domostwach.

466 . jeśli jesteście prawdomówni?" 29 Powiedz: "W Dniu Zwycięstwa nie pomo e ju tym.28 Oni mówią: "Kiedy będzie to zwycięstwo. ich wiara ani nie będzie im dana zwłoka.. którzy nie uwierzyli." 30 Odwróć się więc od nich i czekaj! Oni te czekają.

Bóg jest Wszechwiedzący. co świadomie zamierzą wasze serca. A jeśli nie znacie ich ojców . mówiąc: "Ty jesteś dla mnie jak grzbiet mojej matki!" . co czynicie! 3 Zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako poręczyciel! 4 On nie uczynił dwóch serc we wnętrzu człowieka.to niech będą waszymi braćmi w religii i waszymi podopiecznymi. co ci zostało objawione od twego Pana! Zaprawdę.Frakcje . Bóg zaś mówi prawdę i On prowadzi prostą drogą.waszymi synami. To tylko powiedzenie waszych ust. On nie czynił waszych dzieci adoptowanych . jednak powinniście czynić dobro 467 . ale będziecie mieli grzech za to. Bóg jest w pełni świadomy tego.to ich matki. Ludzie związani pokrewieństwem są bli si sobie nawzajem.waszymi matkami. Mądry! 2 Idź za tym. I nie będziecie mieli adnego grzechu. Bóg jest Przebaczający. z którymi się rozwodzicie. jeśli uczynicie coś przez pomyłkę. 5 Nazywajcie ich imieniem ich ojców. On nie uczynił waszych on. to będzie sprawiedliwsze u Boga. a jego ony . ani eli wierni i muhad irowie.Al-Ahzab W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Bój się Boga i nie daj posłuchu niewiernym ani obłudnikom! Zaprawdę. Litościwy! 6 Prorok jest bli szy wiernym ani eli oni sami sobie. przez Księgę Boga.

i z tobą. tylko oni chcieli uciec. lecz dla niewiernych przygotował karę bolesną. 14 A jeśliby wdarł się do nich wróg z ró nych stron miasta.o ich wierność. w których sercach była choroba: "Nie obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec nic innego. z Jezusem. którzy wierzycie! Wspominajcie dobroć Boga względem was! 10 Oto wojska pomaszerowały przeciw wam i My wysłaliśmy przeciw nim wiatr i zastępy. 7 I oto uczyniliśmy przymierze z prorokami: Z Noem. 468 . a wasze serca dosięgały gardła i zaczynaliście snuć o Bogu ró ne myśli. To jest zapisane w Księdze. jak tylko złudę. lecz pozostaliby tam tylko krótki czas. mówiąc: "Nasze domy są bez obrony!" A nie były one bez obrony. wracajcie!" A inna ich frakcja prosiła Proroka o pozwolenie. Abrahamem i Moj eszem. synem Marii. a potem za ądano by od nich zaparcia się wiary. których wy nie widzieliście. to oni zgodziliby się na to. Bóg widzi jasno to. zawarliśmy z nimi uroczyste przymierze. 9 O wy. 8 aby Bóg mógł zapytać prawdomównych . 11 Tam wierni zostali poddani próbie i gwałtownie wstrząśnięci." 13 I powiedziała jedna frakcja spośród nich: "O mieszkańcy Jasribu! Nie ma tu dla was miejsca. 12 I oto mówili obłudnicy i ci.waszym bliskim przyjaciołom. co czynicie! Oto one napadły na was ze wszystkich stron. kiedy wasze spojrzenia się odwróciły.

18 Bóg potrafi poznać wśród was tych. To jest dla Boga łatwe. lecz sami wykazują niewiele zapału 19 i są względem was skąpi. jeśli uciekacie od śmierci lub od zabicia. i nie odwrócą się plecami. ranią was ostrymi językami. ani pomocnika. to oni woleliby wycofać się na pustynię wśród Beduinów i zasięgać jedynie wiadomości o was. to niewiele by walczyli. i tych. i tak niewiele będziecie się cieszyć yciem. jak na ciebie patrzą. ani opiekuna. jeśli On zechce dla was jakiejś szkody albo jeśli zechce obdarzyć was miłosierdziem?" Nie znajdą oni dla siebie. a jeśliby te frakcje jeszcze miały przyjść. widzisz.dla ka dego. którzy stawiają przeszkody. Oni nie uwierzyli wcale i Bóg uczyni daremnymi ich działania. 20 Oni sądzą. 21 Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór . 469 ." 17 Powiedz: "Kto mo e was postawić poza zasięgiem Boga. przewracając oczami jak ten. skąpiąc dobra. e frakcje nie odeszły. A kiedy ogarnia ich strach. poza Nim. którzy mówią swoim braciom: "Przybywajcie do nas!". A kiedy strach minie. A jeśliby nawet zostali wśród was. A za przymierze zawarte z Bogiem zostanie za ądany rachunek.15 A przedtem zawarli przymierze z Bogiem. 16 Powiedz: "Nie pomo e wam ucieczka. którego spowija mrok śmierci. kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.

Potę ny! 26 I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi. Jego Posłańca i siedziby ostatecznej . które zawarli z Bogiem. Bóg uchronił wiernych od walki. którzy jeszcze czekają. 29 A jeśli pragniecie Boga. 23 Wśród wierzących są ludzie wierni przymierzu. wraz z ich zaciekłością. którzy ju wypełnili swoje ślubowanie. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 28 O proroku! Powiedz twoim onom: "Jeśli pragniecie ycia tego świata i jego ozdób. 470 . jeśli zechce. Bóg jest Mocny. Litościwy! 25 Bóg odesłał tych. i są te inni.to. lecz nie zmienili się wcale. oraz ziemię. to przybywajcie! Ja wam pozwolę nacieszyć się i dam wam piękną odprawę. 24 jest tak. nie osiągnęli oni adnego dobra. a część wzięliście do niewoli. aby Bóg mógł wynagrodzić prawdomównych za ich szczerość i ukarać obłudników. albo zwrócić się ku nim.22 A kiedy wierni zobaczyli frakcje. Bóg jest Przebaczający. Część z nich zabiliście. Zaprawdę. zaprawdę. którzy im pomagali. którzy nie uwierzyli. 27 I On dał wam w dziedzictwo ich ziemię. I są wśród nich tacy. powiedzieli: "Oto co obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec. Prawdziwy jest Bóg i Jego Posłaniec!" To pomno yło jeszcze wiarę i całkowite poddanie się. której nie deptały wasze stopy. ich domostwa i ich bogactwa. Bóg przygotował nagrodę ogromną dla tych spośród was. i rzucił w ich serca strach.

które czynią dobro." 30 O ony Proroka! Którakolwiek z was popełni bezecność jawną, to otrzyma karę podwojoną dwukrotnie. A to jest dla Boga łatwe. 31 A która z was jest poddana Bogu i Jego Posłańcowi oraz czyni dobro - to My ją nagrodzimy dwa razy i przygotujemy dla niej szlachetne zaopatrzenie. 32 0 ony Proroka! Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. Jeśli jesteście bogobojne, nie bądźcie pokorne w słowach, aby nie po ądał was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie słowa odpowiednie! 33 Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa! Odprawiajcie modlitwę, dawajcie jałmu nę, słuchajcie Boga i Jego Posłańca! O ludzie domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud i oczyścić was całkowicie. 34 I wspominajcie to, co wam jest recytowane w waszych domach ze znaków Boga i z mądrości! Zaprawdę, Bóg jest Przenikliwy, w pełni świadomy! 35 Zaprawdę muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmu nę i dające jałmu nę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające - przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną.

471

36 Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty. 37 A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: "Zatrzymaj przy sobie swoją onę i bój się Boga!" - ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaś wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za onę, aby wierni nie mieli adnej trudności, jeśli chodzi o ony i ich adoptowanych synów, kiedy wywią ą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony! 38 Nie ma winy Proroka w tym, co nało ył na niego Bóg, zgodnie ze Swoim obyczajem ustanowionym przez Niego dla minionych pokoleń. Rozkaz Boga jest rozstrzygnięciem zdecydowanym 39 dla tych, którzy przekazują posłannictwa Boga i obawiają się Go; dla tych, którzy się nie lękają nikogo innego, jak tylko Boga. Bóg wystarczy jako dobrze liczący! 40 Muhammad nie jest ojcem adnego z waszych mę czyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. Bóg jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 41 O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie Boga częstym wspominaniem! 42 Wysławiajcie Go rano i wieczorem! 43 On jest Tym, który błogosławi was, jak i Jego aniołowie

472

- aby wyprowadzić was z ciemności ku światłu. On jest litościwy dla wierzących. 44 Powitaniem ich w Dniu, kiedy Go spotkają, będzie: "Pokój!" On przygotował dla nich szlachetną nagrodę. 45 O Proroku! My posłaliśmy ciebie jako świadka, zwiastuna radosnej nowiny i ostrzegającego, 46 nawołującego do Boga, za Jego zezwoleniem, i jako lampę oświetlającą. 47 Zwiastuj radosną wieść wierzącym, i będą mieli wielką łaskę u Boga. 48 Nie słuchaj ani niewiernych, ani obłudników! Pozostaw ich obelgi i zaufaj Bogu! Wystarczy Bóg jako opiekun! 49 O wy, którzy wierzycie! Kiedy bierzecie za ony kobiety wierzące, następnie rozwodzicie się z nimi, zanim ich dotknęliście, to nie macie prawa wyznaczać im adnego okresu oczekiwania. Dajcie im wyposa enie i odprawcie je w piękny sposób. 50 O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie ony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za onę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich on i ich niewolnic - tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

473

51 Mo esz odsunąć na później, którą chcesz spośród nich, a potem mo esz przyjąć do siebie, którą chcesz i której zapragniesz spośród poprzednio odsuniętych. I nie popełnisz adnego przewinienia. To jest najwłaściwsze, co mo esz uczynić, aby uradować ich oczy i aby się nie smuciły, i były zadowolone z tego, co im dasz - im wszystkim! Bóg wie, co jest w waszych sercach! Bóg jest Wszechwiedzący, Wspaniałomyślny! 52 Ponadto nie wolno ju tobie brać innych kobiet ani te zamieniać je na ony, chocia by zachwycała cię ich piękność, oprócz tych, które posiadła twoja prawica. Bóg śledzi pilnie ka dą rzecz. 53 O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów Proroka na posiłek o niewłaściwej porze, jedynie wtedy, kiedy on wam na to pozwoli. Lecz kiedy jesteście zaproszeni, to wchodźcie. A kiedy spo yjecie posiłek, to się rozejdźcie, nie wdając się w poufałą rozmowę. To mogłoby sprawić przykrość Prorokowi i on wstydziłby się was. Lecz Bóg nie wstydzi się prawdy. A kiedy prosicie je o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest przyzwoitsze dla waszych serc i dla ich serc. Nie nale y obra ać Posłańca Boga i nie wolno poślubiać jego byłych on. Zaprawdę, to byłoby wobec Boga okropne! 54 Jeśli wy coś ujawnicie lub ukryjecie... to, zaprawdę, Bóg zna dobrze ka dą rzecz! 55 Nie mają one adnego grzechu, jeśli się pokazują swoim ojcom, ich synom i ich braciom, synom ich braci, synom ich sióstr, ich onom i ich niewolnicom. Bójcie się Boga!

474

56 Zaprawdę, Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! Zaprawdę, Bóg i Jego aniołowie błogosławią Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju! 57 Zaprawdę, tych, którzy obra ają Boga i Jego Posłańca, przeklnie Bóg w tym yciu i w yciu ostatecznym; On przygotował dla nich karę poni ającą! 58 A ci, którzy obra ają wierzących i wierzące, gdy oni na to nie zasłu yli, biorą na siebie hańbę i jawny grzech. 59 O proroku! Powiedz swoim onom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obra ane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy! 60 Jeśli obłudnicy i ci, w których sercach jest choroba, jak i ci, którzy szerzą niepokoje w Mynie, nie zaprzestaną swoich poczynań, to My pobudzimy ciebie do wystąpienia przeciw nim. Wtedy oni pozostaną z tobą w sąsiedztwie niewiele czasu. 61 przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą, zostaną schwytani i zabici bez Litości; 62 zgodnie ze zwyczajem Boga ustanowionym dla minionych pokoleń. A nie znajdziesz odmiany w zwyczaju Boga. 63 Zapytają cię o Godzinę. Powiedz: "Wiedza o niej jest u Boga!" A co mo e cię o niej powiadomić? Być mo e, ta Godzina jest bliska! 64 Zaprawdę, Bóg przeklął niewiernych i przygotował dla nich ogień płonący!

475

65 Będą tam przebywać na wieki. I nie znajdą oni ani opiekuna; ani pomocnika. 66 W tym Dniu, kiedy ich twarze będą odwracane w ogniu, oni powiedzą: "Biada nam! Gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy słuchali Posłańca!" 67 I będą mówili: "Panie nasz! Słuchaliśmy naszych naczelników i naszych wielkich, oni nas sprowadzili z drogi!" 68 I powiedzą: "Panie nasz! Daj im podwójną karę i przeklnij ich przekleństwem wielkim!" 69 O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie jak ci, którzy obrazili Moj esza! Bóg uczynił go niewinnym tego, co oni mówili, i był on w poszanowaniu u Boga. 70 O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i mówcie proste słowa! 71 I On ulepszy wasze działania i przebaczy wam wasze grzechy. A kto słucha Boga i Jego Posłańca, ten zdobędzie w nagrodę wielkie szczęście. 72 Zaofiarowaliśmy depozyt niebiosom, ziemi i górom, lecz one odmówiły noszenia go i przestraszyły się; poniósł go człowiek - on przecie jest niesprawiedliwy i nieświadomy 73 eby Bóg mógł ukarać obłudników i obłudnice, bałwochwalców i bałwochwalczynię, i mógł zwrócić się ku wierzącym - mę czyznom i kobietom. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

476

Sabejczycy – Saba

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu, do którego nale y wszystko, co jest w niebiosach i na ziemi! Chwała Jemu w yciu ostatecznym! On jest Mądry, Świadomy! 2 On wie, co wchodzi w ziemię i co z niej wychodzi; co schodzi z nieba i co się ku niemu wznosi. On jest Litościwy, Przebaczający! 3 Mówią ci, którzy nie uwierzyli: "Nie przyjdzie na nas Godzina!" Powiedz: "Tak! Ona z pewnością na was przyjdzie, na mojego Pana, znającego to, co skryte!" Nie skryje się przed Nim nawet cię ar pyłku, ani w niebiosach, ani na ziemi; ani mniejsze od tego, ani większe, co by nie było w Księdze jasnej! 4 - aby wynagrodzić tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Otrzymają oni przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne. 5 A tych, którzy usiłują osłabić Nasze znaki, czeka kara bolesnej męki. 6 I zobaczą ci, którym została dana wiedza, i to, co zesłał tobie twój Pan, jest prawdą i prowadzi prosto ku drodze Potę nego, Godnego Chwały! 7 I mówią ci, którzy nie uwierzyli: "Czy mamy wam wskazać człowieka, który wam obwieści, e kiedy się rozpadniecie całkowicie, to pojawicie się w nowym stworzeniu?" 8 Czy wymyślił on na Boga kłamstwo, 477

czy jest on opętany przez d iny? Ale ci, którzy nie wierzą w ycie ostateczne, będą cierpieli całkowicie zabłąkani. 9 Czy oni nie widzieli tego, co jest przed nimi i co jest za nimi, w niebie i na ziemi? Jeśli zechcemy, to sprawimy, i pochłonie ich ziemia, albo te spuścimy na nich płat nieba. Zaprawdę, w tym jest znak dla ka dego sługi nawracającego się! 10 Daliśmy Dawidowi łaskę pochodzącą od Nas: "O góry i wy, ptaki, głoście chwałę Boga razem z nim!" I zmiękczyliśmy dla niego elazo: 11 "Sporządzaj kolczugi! Wymierzaj uwa nie ich oczka!" I czyńcie dobro! Zaprawdę, Ja widzę jasno, co czynicie! 12 A Salomonowi podporządkowaliśmy wiatr. Ten poranny dął przez miesiąc i ten wieczorny dął przez miesiąc. I spowodowaliśmy, i popłynęło dla niego źródło miedzi. A wśród d inów były takie, które pracowały dla niego, za pozwoleniem Boga. A którykolwiek z nich odchyliłby się od Naszego rozkazu, to dalibyśmy mu zakosztować ognia piekielnego. 13 I robili dla niego, co on chciał: sanktuaria i posągi, misy jak sadzawki i kotły solidnie stojące. O rodzie Dawida - czyńcie dzięki! Lecz nieliczni z Moich sług są wdzięczni! 14 A kiedy postanowiliśmy, i umrze, to na jego śmierć wskazało d inom tylko pełzające zwierzę ziemi, które podgryzło jego laskę. A kiedy on upadł, wtedy d iny jasno pojęły, e gdyby znały to, co skryte, to nie pozostawałyby w poni ającej karze.

478

15 Dla ludu Saba w ich miejscu zamieszkania był pewien znak: dwa ogrody z prawej strony i dwa - z lewej: "Jedzcie z zaopatrzenia waszego Pana i dziękujcie Mu! Jest to kraina przyjemna, a Pan Przebaczający!" 16 Oni jednak odwrócili się. Posłaliśmy wtedy na nich powódź z Al-Arim i zamieniliśmy ich dwa ogrody na dwa inne ogrody, posiadające gorzkie owoce: tamaryszki i kilka drzew lotosu. 17 Tak zapłaciliśmy im za to, i oni nie uwierzyli. Czy My wynagradzamy w ten sposób kogokolwiek oprócz niewiernych? 18 Między nimi i między miastami, które pobłogosławiliśmy, umieściliśmy miasta łatwo widoczne i wymierzyliśmy czas podró y: "Podró ujcie między nimi przez noce i dnie - bezpieczni!" 19 Lecz oni powiedzieli: "Panie nasz! Powiększ odległości, jakie przemierzamy!" I oni wyrządzili krzywdę sobie samym. I uczyniliśmy ich przedmiotem opowiadań, lecz rozerwaliśmy ich na strzępy. Zaprawdę, w tym są znaki dla ka dego cierpliwego, wdzięcznego! 20 Iblis sprawdził na nich swoją myśl i oni poszli za nim, oprócz nielicznych spośród wierzących. 21 Miał on nad nimi władzę tylko po to, abyśmy mogli rozpoznać tych, którzy wierzą w ycie ostateczne, od tych, którzy w nie powątpiewają. A twój Pan strze e ka dej rzeczy. 22 Powiedz: "Wzywajcie tych, których uznajecie poza Bogiem! Oni nie władają nawet cię arem pyłku,

479

ani w niebiosach, ani na ziemi. Oni nie mają tam adnego uczestnictwa ani te Bóg nie ma wśród nich pomocnika." 23 Nie pomo e przed Nim adne wstawiennictwo, oprócz wstawiennictwa za tymi, na kogo On się godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich serc, oni powiedzą: "Co powiedział wasz Pan?" Powiedzą: "Prawdę!" On jest Wyniosły, Wielki! 24 Powiedz: "Kto wam daje zaopatrzenie z niebios i ziemi?" Powiedz: "Bóg. Zaprawdę, my lub wy albo jesteśmy na drodze prostej, albo te jesteśmy w błędzie oczywistym! 25 Powiedz: "Was nie zapytają o to, co my uczyniliśmy grzesznego, ani nas nie zapytają o to, co wy czynicie." 26 powiedz: "Nasz Pan zbierze nas wszystkich, potem osądzi nas według prawdy. On przecie jest Sędzią, Wszechwiedzącym!" 27 Powiedz: "Poka cie mi tych, których dodawaliście Jemu jako współtowarzyszy!" Ale nie! On jest Bogiem Potę nym, Mądrym! 28 Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. Lecz większość ludzi nie wie. 29 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?" 30 Powiedz: "Wy macie obietnicę Dnia, którego nie będziecie mogli ani opóźnić o godzinę, ani przesunąć naprzód."

480

31 Ci, którzy nie uwierzyli, powiedzieli: "My nie uwierzymy ani w ten Koran, ani w to, co było objawione przed nim!" O gdybyś ty widział, kiedy niesprawiedliwi będą postawieni przed swoim Panem, jakie słowa będą kierować jedni do drugich! Ci, którzy będą poni eni, powiedzą do tych, którzy się wbijali w pychę: "Gdyby nie wy, to bylibyśmy wierzącymi!" 32 Powiedzą ci, którzy w pychę się wbijali, do tych, którzy byli poni eni: "Czy to my odsunęliśmy was od drogi prostej, kiedy ona przyszła do was? Przeciwnie, wy byliście grzesznikami!" 33 I powiedzieli ci, którzy byli poni eni do tych, którzy wbijali się w pychę: "Przeciwnie! To wasza chytrość nocą i dniem nakazywała nam, abyśmy nie wierzyli w Boga i abyśmy czynili Jemu podobnych!" I oni będą napełnieni skrytym alem, kiedy zobaczą karę. I nało yliśmy obro e na szyje tych, którzy nie uwierzyli. Czy nie zostało im zapłacone tylko za to, co czynili? 34 I kiedykolwiek wysłaliśmy do jakiegoś miasta ostrzegającego, ci, którzy tam yli w dobrobycie, mówili: "Zaprawdę, my nie wierzymy w to, z czym zostaliście posłani!" 35 I powiedzieli: "My jesteśmy bardziej zasobni w bogactwa i dzieci i nie będziemy poddani karze." 36 Powiedz: "Zaprawdę, Pan mój daje hojne zaopatrzenie temu, komu chce, i On je wymierza. Lecz większość ludzi nie wie." 37 Bogactwa wasze i wasze dzieci niewiele przybli ą was do Nas, ale przybli ą tych, którzy wierzą i czynią dobro. Dla nich będzie zapłata podwójna

481

za to, co uczynili. Oni będą przebywać w wyniosłych komnatach, bezpieczni. 38 A ci, którzy starają się osłabić Nasze znaki, zostaną przedstawieni do kary. 39 Powiedz: "Zaprawdę, mój Pan daje hojne zaopatrzenie, komu chce ze Swoich sług - i je wymierza. A jeśli wy rozdacie cośkolwiek, to On wam to zwróci. On jest najlepszym z zaopatrujących!" 40 W Dniu, kiedy On zbierze wszystkich razem, powie do aniołów: "Czy oni was czcili?" 41 Powiedzą: "Chwała niech będzie Tobie! Ty jesteś naszym opiekunem poza nimi. Przeciwnie! Oni oddawali cześć d inom; większość wierzyła w nich." 42 I tego Dnia nie będziecie mogli jedni drugim ani pomóc, ani zaszkodzić. I My powiemy do tych, którzy byli niesprawiedliwi: "Zakosztujcie kary ognia, który uwa aliście za kłamstwo!" 43 A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, oni mówią: "To przecie tylko człowiek, który chce nas odsunąć od tego, co czcili nasi ojcowie." I mówią: "To jest tylko zmyślone kłamstwo!" I mówią ci, którzy nie uwierzyli, o prawdzie, kiedy ona do nich przyszła: "To są czary oczywiste! 44 I nie daliśmy im adnych ksiąg, które by studiowali, ani te nie posłaliśmy do nich, przed tobą, adnego ostrzegającego. 45 A ci, którzy byli przed nimi, te zadawali kłam

482

i nie osiągnęli ani dziesiątej części tego, co My im daliśmy. I za kłamców uznali Naszych posłańców. Jakie więc było Moje oburzenie! 46 Powiedz: "Ja pouczam was tylko o jednym: Stawajcie przed Bogiem, po dwóch lub pojedynczo, potem zastanawiajcie się! Wasz towarzysz nie jest opętany przez d iny. On was tylko ostrzega przed straszną karą." 47 Powiedz: "Ja nie ądam od was adnej zapłaty - to wy ją otrzymacie. Moja zapłata jest tylko u Boga. On jest świadkiem ka dej rzeczy!" 48 Powiedz: "Zaprawdę, mój Pan pora a prawdą. On jest doskonałym znawcą rzeczy ukrytych." 49 powiedz: "Przyszła prawda! Nie pojawi się fałsz i nie powróci!" 50 powiedz: "Jeśli zbłądziłem, to zbłądziłem tylko przeciw sobie samemu. A jeśli idę drogą prostą, to dzięki temu, co objawił mi mój Pan. Zaprawdę, On jest Słyszący, Bliski!" 51 O, gdybyś mógł zobaczyć, jak będą przera eni, I kiedy ju nie znajdą adnej ucieczki i zostaną pochwyceni z bliska! 52 I będą mówić: "My wierzymy w Niego!" Lecz jak oni mogą osiągnąć wiarę z tak dalekiego miejsca? 53 Nie uwierzyli oni przecie w Niego przedtem, tylko z daleka snuli przypuszczenia na temat tego, co skryte. 54 I będzie ustawiona przegroda

483

między nimi a tym, czego pragnęli, tak jak było z im podobnymi dawniej. Zaprawdę, oni byli w głębokim zwątpieniu

484

którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. 7 Tych.Stwórca . i cokolwiek On powstrzyma. tego nikt nie powstrzyma. 8 A co będzie z tym. Nie ma boga. czeka kara straszna. co chce. A tych. obietnica Boga jest prawdą! Niech was nie zwodzi ycie tego świata i niech nie zwiedzie was zwodziciel względem Boga! 6 Zaprawdę.Al-Fatir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała Bogu. którzy nie uwierzyli. jak tylko On! Jak e więc mo ecie być odwróceni? 4 Jeśli oni uwa ają cię za kłamcę. Do Boga są sprowadzane wszystkie sprawy. szatan jest dla was wrogiem! Uwa ajcie go więc za wroga. który uczynił aniołów posłańcami posiadającymi skrzydła . 5 O ludzie! Zaiste. On jest Potę ny. Stwórcy niebios i ziemi. On powiększa w stworzeniu to. tego nikt nie ześle po Nim. czeka przebaczenie i nagroda wielka. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 2 Czegokolwiek Bóg udzieli ludziom ze Swego miłosierdzia. którego złe działanie 485 . aby byli mieszkańcami ognia płonącego. trzy lub cztery. On wzywa tylko swoich stronników. to przecie ju przed tobą inni posłańcy byli uwa ani za kłamców.dwa. Mądry! 3 O ludzie! Przypomnijcie sobie dobroć Boga względem was! Czy jest jakiś stwórca poza Bogiem? On wam daje zaopatrzenie z nieba i z ziemi.

wasz Pan! Do Niego nale y królestwo. co jest w Księdze. którzy knują podstępnie złe czyny. co oni czynią! 9 Bóg jest Tym.wszystko płynie do wyznaczonego kresu. To jest Bóg . czeka kara straszna. to dla Boga jest łatwe! 12 I nie są jednakowe dwa morza: jedno .zostało upiększone i on sam uzna je za piękne? Zaprawdę.słodkie.to potęga jest w całości u Boga. kogo chce. Bóg wie dobrze. przyjemne do picia. A tych. 11 Bóg stworzył was z prochu. 486 . Takie jest zmartwychwstanie! 10 Kto pragnie potęgi . kogo chce. a podstęp ich spełznie na niczym. który posyła wiatry i one wzburzają chmury. Bóg sprowadza z drogi. On podporządkował słońce i księ yc . o dobrym smaku. które nosicie. Być mo e. On je wywy sza. i wydobywacie ozdoby. będziecie wdzięczni! 13 On wprowadza noc w dzień i On wprowadza dzień w noc. drugie . Widzisz tam statki prujące je. ebyście mogli poszukiwać Jego łaski. i prowadzi drogą prostą. Do Niego wznosi się dobre słowo i czyn pobo ny. Zaprawdę. wtedy pędzimy je ku martwej krainie i o ywiamy przez to ziemię po jej śmierci. i nic się z niego nie skraca wbrew temu. gorzkie.słone. I nie przedłu a się ycia długowiecznemu. następnie uczynił was parami. I z ka dego ywicie się świe ym mięsem. I adna istota eńska nie nosi i nie wydaje na świat. Niech więc nie rozwodzi się w smutkach twoja dusza nad nimi! Zaprawdę. potem z kropli nasienia. jak tylko za Jego wiedzą.

to oni wcale nie usłyszą waszej modlitwy. kto się oczyszcza. co jest skryte. Godny Chwały! 16 Jeśli On zechce. 21 ani cień i ar słońca. których wzywacie poza Nim. którzy są w grobach 23 . nie posiadają nawet łuski pestki daktyla. a sprowadzi nowe stworzenie. Zaprawdę. jesteś tylko ostrzegającym. którzy się boją swego Pana z powodu tego. 18 I nie poniesie adna niosąca cię ar cię aru drugiej. który jest doskonale świadomy. 19 Niewidomy nie jest równy temu. to was zabierze. Do Boga zmierza wędrowanie. lecz ty nie mo esz skłonić do słyszenia tych. 24 My posłaliśmy ciebie z prawdą. to oczyszcza się dla siebie samego. jako zwiastuna i jako ostrzegającego. a Bóg jest Bogaty. Bóg daje słyszeć. który widzi. A ten. 20 ani ciemności i światło. 487 . a w Dniu Zmartwychwstania oni wyrzekną się współ towarzystwa. 14 Jeśli ich wezwiecie. I nikt nie mo e ciebie powiadomić tak jak Ten. komu chce. a jeśli nawet jakaś przygnieciona cię arem wezwie pomocy do poniesienia go.nawet gdyby to był krewny. a jeśliby nawet usłyszeli. to by wam nie odpowiedzieli. 15 O ludzie! Wy potrzebujecie Boga. Ty tylko ostrzegasz tych.a ci. to nikt jej w tym nie ul y . 17 To dla Boga nie jest wielką rzeczą.ty. 22 nie są równi ywi i umarli. i którzy odprawiają modlitwę.

Zaprawdę. 28 A wśród ludzi i zwierząt. Przecie obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy spośród Jego sług. i trzód te są ró ne kolory. o ró nych odcieniach i kruczoczarne. to przecie kłam zadawali ju ci. ci spodziewają się zysku. ci. ci. i Księgą dającą światło. Do nich przychodzili ich posłańcy z jasnymi dowodami i z Psalmami. skrycie lub jawnie. Bóg jest Potę ny. co przed nią zostało objawione.I nie ma adnego narodu. ci. co objawiliśmy tobie z Księgi. czym ich obdarzaliśmy. 25 A jeśli cię uznają za kłamcę. jest prawdą potwierdzającą prawdziwość tego. których wybraliśmy spośród Naszych sług: wśród nich są niesprawiedliwi dla samych siebie. i Bóg zesłał z nieba wodę. On jest Przebaczający. Bóg jest w pełni świadomy i doskonale widzący Swoje sługi! 32 Potem daliśmy Księgę w dziedzictwo tym. którzy byli przed nimi. i My sprawiliśmy dzięki niej. 30 Bóg będzie mógł dać im pełną zapłatę i zwiększyć Swoją łaskę. Zaprawdę. Wdzięczny! 31 To. I jakie było Moje oburzenie! 27 Czy nie widziałeś. którzy recytują Księgę Boga. Przebaczający! 29 Zaprawdę. którzy odprawiają modlitwę. wśród nich są umiarkowani i wśród nich są wyprzedzający innych dobrymi uczynkami. spełnianymi za zezwoleniem Boga. który nie przepadnie. 26 Potem pochwyciłem tych. do którego by nie przyszedł ostrzegający. 488 . którzy rozdają z tego. Zaprawdę. i wyrosły owoce o ró nych kolorach? A góry poznaczone są pasmami . którzy nie uwierzyli.białymi i czerwonymi.

Nie dotknie nas tam ani trud. w siedzibie trwałego przebywania. którzy nie wierzą. Zakosztujcie więc! Dla niesprawiedliwych nie będzie adnego pomocnika! 38 Zaprawdę. tak i by mógł się opamiętać ten. to jego niewiara zwróci się przeciw niemu. który oddalił od nas smutek! Zaprawdę. ze Swojej łaski. 40 Powiedz: "Czy widzieliście waszych współtowarzyszy. A kto nie wierzy. co kryją piersi! 39 On jest Tym. 34 I będą mówili: "Chwała niech będzie Bogu. 37 I będą tam krzyczeć: "Panie nasz. 489 . czeka ogień Gehenny. I nie zostanie postanowione. kto się zastanawiał? I przychodził do was ostrzegający." 36 A tych. Bóg zna to. wyprowadź nas! Będziemy czynić dobro. nasz Pan jest Przebaczający. tylko powiększa nienawiść ich Pana. co skryte w niebiosach i na ziemi! On wie dobrze. który uczynił was namiestnikami na ziemi. aby umarli. Niewiara tych.To jest wielka łaska! 33 Oni wejdą do Ogrodów Edenu. nie to. którzy nie uwierzyli. który umieścił nas. tam będą ozdobieni bransoletami ze złota i pereł. tylko powiększa ich zgubę. którzy nie wierzą. ani te nie doznają ulgi od męki. co czyniliśmy!" Czy nie daliśmy wam dość długiego ycia. W ten sposób płacimy ka demu niewiernemu. niewiara tych. Wdzięczny! 35 On jest Tym. a szaty ich będą z jedwabiu. ani zmęczenie.

ani na ziemi. Wszechwładny! 45 A jeśliby Bóg chciał karać ludzi za to. to będą na prostszej drodze ani eli jakikolwiek z narodów. Bóg podtrzymuje niebiosa i ziemię. aby mieli z niej jasny dowód?" Przeciwnie! To. co oni stworzyli na ziemi? Albo czy oni mają uczestnictwo w niebiosach? Albo czy daliśmy im Księgę. którzy byli przed nimi i byli mocniejsi pod względem siły? Lecz nic nie jest w stanie sprowadzić Boga do niemocy. Przebaczający! 42 Oni przysięgali na Boga najuroczystszą przysięgą.. A jeśliby one ustały. to nie pozostawiłby na powierzchni ziemi adnej istoty yjącej . i jeśli przyjdzie do nich ostrzegający.. co oni dokonali. Czy oni patrzą jedynie na zwyczaj praojców? Ale ty nie znajdziesz w zwyczaju Boga adnej zmiany! I nigdy nie znajdziesz w zwyczaju Boga adnego odchylenia! 44 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. Ale kiedy przyszedł do nich ostrzegający. On jest Wspaniałomyślny. jaki był ostateczny koniec tych. niesprawiedliwi. A kiedy nadejdzie ich termin. którzy się do niego uciekają. co sobie wzajemnie przyrzekają. to tylko powiększyło ich wstręt. Zaprawdę. to tylko złuda! 41 Zaprawdę. ani w niebiosach. On jest Wszechwiedzący. 43 dumę na ziemi i złośliwy podstęp. Ale złośliwy podstęp otacza tylko tych. to nie utrzymałby ich nikt poza Nim. Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego terminu. aby nie ustały. 490 ..których wzywacie poza Bogiem? Poka cie mi.

zaprawdę. Bóg jasno widzi Swoje sługi! 491 .

czy ty ich ostrzegasz. co oni przygotowali pierwej i co pozostawili. tak i głowy ich są podniesione nieruchomo.Ja Sin . czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą. 492 . 8 My nało yliśmy na ich szyje obro e a do podbródków. 11 Ty mo esz ostrzegać tylko tego. Litościwego. 6 dane ci. co jest ukryte. My przywracamy do ycia umarłych i zapisujemy. Sin . 2 Na Koran pełen mądrości! 3 Zaprawdę. Uraduj go więc wieścią o przebaczeniu i szlachetnej nagrodzie. którego ojcowie nie byli ostrzegani. który postępuje za napomnieniem i który obawia się Miłosiernego z powodu tego. 9 I umieściliśmy przed nimi przegrodę i za nimi przegrodę.Ja Sin W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ja. 10 I wszystko im jedno. 12 Zaprawdę. są więc niedbali: 7 Sprawdziło się ju słowo nad większością z nich. lecz oni nie wierzą. ty jesteś wśród posłańców 4 na drodze prostej! 5 Oto objawienie Potę nego. w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie widzą. abyś ostrzegał lud. i ka dą rzecz wyliczyliśmy w jasnym rejestrze.

13 I przytocz im przypowieść o mieszkańcach miasta. to my was ukamienujemy.." 15 Powiedzieli: "Wy przecie jesteście tylko śmiertelnikami. wtedy wsparliśmy ich trzecim. 17 mamy jedynie obowiązek jasnego obwieszczenia. i powiedział: "O ludzie! Idźcie za tymi wysłannikami! 21 Idźcie za tymi. Lecz wy jesteście ludźmi występnymi." 18 Powiedzieli: "Mamy dla was złą wró bę. to nic mi nie pomo e ich wstawiennictwo 493 . I powiedzieli: "Oto zostaliśmy posłani do was." 20 I przybył wtedy pewien człowiek." 19 Powiedzieli: "Wasza zła wró ba niech pozostanie z wami. Jeśli nie zaprzestaniecie.. kiedy przybyli do niego posłańcy. 14 Oto posłaliśmy ich dwóch. którzy nie ądają od was adnej zapłaty i którzy są na drodze prostej! 22 Dlaczego nie miałbym czcić Tego. A skoro jesteście napomniani. pospiesznie biegnąc z końca miasta. wy tylko kłamiecie!" 16 Powiedzieli: "Pan nasz wie. lecz oni uznali ich za kłamców. podobnie jak my. e zostaliśmy do was wysłani. który mnie stworzył i do którego zostaniecie sprowadzeni? 23 Czy mam brać sobie bogów poza Nim? Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś złem. Miłosierny nie zesłał niczego. i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna.

27 e mój Pan mi przebaczył i umieścił mnie między tymi. eby się z niego nie wyśmiewali. i sprawiliśmy. co wypracują ich ręce. 29 I był tylko jeden krzyk . 31 Czy oni nie widzieli. 34 I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą. który stworzył wszystkie pary. o ywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno. jeśliby mój lud wiedział. które oni jedzą. 35 a eby mogli jeść jej owoce i to. 24 Zapewne byłbym wtedy w jawnym zabłądzeniu.i oto oni zgaśli! 30 O. ja uwierzyłem w waszego Pana! Słuchajcie mnie!" 26 Powiedziano mu: "Wejdź do Ogrodu!" On powiedział: "O.i oni mnie nie zbawią. Czy mogą nie być wdzięczni? 36 Chwała niech będzie Temu. i wytryskają z niej źródła. jakie wydaje ziemia i oni sami. 494 .ziemia umarła. jakie zasmucenie dla sług! aden posłaniec nie przychodzi do nich. ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i e oni ju do nich nie powrócą? 32 Lecz wszyscy razem zostaną przed Nami postawieni! 33 I znakiem dla nich . którzy zostali uhonorowani!" 28 I po nim nie posłaliśmy ju przeciw jego ludowi adnego wojska z niebios ani nie mamy zamiaru posyłać. 25 Zaprawdę.

i te. 41 I znakiem dla nich . To jest ustanowienie Potę nego. jeśliby zechciał? Wy jesteście tylko w jawnym błędzie!" 48 I oni mówią: "A kiedy się spełni ta obietnica. 43 Jeśli zechcemy." 46 A jednak aden spośród znaków ich Pana nie przychodzi do nich. 37 I znakiem dla nich . eby się od niego nie odwrócili. 38 I słońce . na który oni wsiadają.i nosiliśmy ich potomstwo na statku załadowanym. których oni nie znają. i będą uratowani 44 jedynie dzięki Naszemu miłosierdziu.. być mo e doznacie miłosierdzia. by do pewnego czasu cieszyć się yciem. 45 Kiedy im mówią: "Bójcie się tego.. co jest przed wami. 40 I ani słońcu nie wolno doganiać księ yca. co jest za wami. a staje się podobny do suchej gałęzi palmowej. mówią do tych.noc. którzy wierzą: "Czy my mamy karmić tych. ani te noc nie wyprzedzi dnia. i tego. których mógłby nakarmić Bóg. i wszystko egluje po orbicie. Wszechwiedzącego! 39 I księ yc .ustanowiliśmy dla niego stacje. czym obdarzył was Bóg!". 42 I stworzyliśmy dla nich podobny do niego. potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika. to ci.ono płynie do swego stałego miejsca. 495 . którzy nie wierzą. 47 A kiedy się im mówi: "Rozdawajcie z tego. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach.

56 Oni i ich ony będą wypoczywać w cieniu na ozdobnych ło ach. 59 Trzymajcie się z dala dzisiaj. I oto oni wszyscy zostaną przed Nami postawieni. tylko jeden krzyk ich pochwyci.słowo od Pana litościwego. mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować.to jest droga prosta!" 496 . czego za ądają. kiedy jeszcze będą się sprzeczać. on jest wrogiem jawnym! 61 Czcijcie Mnie! . I prawdę mówili posłańcy!" 53 I będzie tylko jeden krzyk. 58 "Pokój!" . do swojego Pana pospieszą i 52 Powiedzą: Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. o synowie Adama: "Nie czcijcie szatana! Zaprawdę. 50 I nie będą oni w stanie przygotować adnego polecenia ani te powrócić do swoich rodzin. z grobów. co czyniliście. 54 I tego Dnia adna dusza nie dozna w niczym niesprawiedliwości. 51 I zadmą w trąbę! I oto oni. Będziecie wynagrodzeni tylko za to. o wy. grzesznicy! 60 Czy wam nie nakazałem.jeśli jesteście prawdomówni?" 49 Nie będę wiele czekać. 57 Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko. 55 Zaprawdę.

Czy nie mieliście rozumu? 63 Oto Gehenna. to pochylamy jego postać. jak i napoje. Czy mogą nie być wdzięczni? 74 Jednak oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. a inne jako po ywienie. lecz jak eby mogli widzieć? 67 I jeślibyśmy chcieli. która nam została obiecana! 64 Palcie się w niej dzisiaj za to. co oni zarobili. 70 jako ostrze enie dla ka dego yjącego i aby ziściło się słowo wobec niewiernych. i My stworzyliśmy dla nich.to by nie było dla niego odpowiednie. co stworzyły Nasze ręce . Czy oni nie rozumieją? 69 My nie nauczyliśmy go poezji .62 Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. To jest tylko napomnienie i Koran jasny. 66 A jeślibyśmy chcieli. między tym. ani powrócić. i nie wierzyliście! 65 Dzisiaj My nakładamy pieczęć na ich usta. lecz mówią ich ręce i ich nogi świadczą o tym. 73 Mają te z nich inne korzyści. których są posiadaczami? 72 I poddaliśmy im je: jedne z nich słu ą im do jazdy wierzchem. i oni rzuciliby się na poszukiwanie drogi.trzody. to przemienilibyśmy ich na miejscu. 68 A komu My dajemy długie ycie. 497 . 71 Czy oni nie widzieli. to starlibyśmy ich oczy. wtedy oni nie mogliby ani odejść.

chocia by byli zastępem dla nich przygotowanym. kto stworzył je po raz pierwszy.kiedy On chce jakiejś rzeczy zawiera się w słowie: "Bądź!" . oni będą wspomo eni?! 75 Lecz oni nie mogą udzielić im pomocy.Być mo e.i ona jest. który stworzył niebiosa i ziemię. 83 Chwała niech będzie Temu. 76 Niech cię nie zasmuca ich słowo! My wiemy. co oni ukrywają i co ujawniają. jak stworzyliśmy go z kropli nasienia? I oto on jest jawnym przeciwnikiem! 78 I przytacza Nam przykład. Mówi on: "Kto o ywi kości. a zapomniał o swoim stworzeniu. który przygotował dla was ogień z zielonego drzewa. Wszechwiedzącym! 82 jego rozkaz . kiedy one są zetlałe?" 79 Powiedz: "O ywi je Ten. w którego ręku jest władza królewska nad ka dą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni! 498 . On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący! 80 On jest Tym. i oto wy zapalacie z niego. nie jest w mocy stworzyć do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem." 81 Czy Ten. 77 Czy nie widział człowiek.

a oni się wyśmiewają! 13 I kiedy im się przypomina. 10 chyba e któryś z nich uchwyci jakiś fragment. co jest między nimi. lecz wtedy idzie w ślad za nim płomień przenikający. i Pan wschodów! 6 Oto ozdobiliśmy najni sze niebo ozdobą z gwiazd. 9 są odpędzani. 15 i mówią: "To są czary oczywiste! 499 . 3 i tych. którzy odpędzają gwałtownie. 12 Tak ty się dziwisz. którzy stoją w szeregach. których stworzyliśmy? My przecie stworzyliśmy ich z lepkiej gliny. 14 a kiedy widzą znak. 11 Zapytaj więc ich: Czy oni są silniejsi w budowie fizycznej od innych. i dla nich będzie kara nieustanna. którzy recytują napomnienie! 4 Zaprawdę.As-Saffat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na tych.Szeregi . wasz Bóg jest Jeden! 5 Pan niebios i ziemi. 8 Oni nie mogą przysłuchiwać się najwy szej radzie. oni sobie nie przypominają. ra eni ze wszystkich stron. 7 równie dla ochrony przed wszelkim szatanem buntownikiem. to się wyśmiewają. i tego. 2 i tych.

byliście ludem buntowników. czy naprawdę zostaniemy wskrzeszeni. 17 my i nasi praojcowie?" 18 Powiedz: "Tak! I będziecie pokorni!" 19 I będzie tylko jeden krzyk. 27 Zbli ają się do siebie i pytają jeden drugiego. i poprowadźcie ich ku drodze do piekła! 24 Zatrzymajcie ich. co oni czcili 23 poza Bogiem.16 Czy kiedy pomrzemy i kiedy się staniemy prochem i kośćmi. " 29 Ci powiedzą: "Nie. 28 Oni mówią: "Wy przecie przychodziliście do nas z prawej strony. i ich ony. który uznaliście za kłamstwo! 22 Zbierzcie tych. którzy byli niesprawiedliwi. przeciwnie. i wtedy zobaczą. 500 . 20 i powiedzą: "Biada nam! To jest Dzień Sądu!" 21 To jest Dzień Rozstrzygnięcia. bo będą zapytani: 25 "Có z wami? Nie pomagacie sobie wzajemnie?" 26 Przeciwnie! Oni dzisiaj są całkowicie poddani. 31 Sprawdziło się na nas słowo naszego Pana. i to. wy nie byliście wierzącymi 30 i my nie mieliśmy nad wami adnej władzy.

501 .my. co czyniliście. 40 Z wyjątkiem sług Boga. 44 spoczywając na ło ach. zwróceni twarzami ku sobie. 48 I przy nich będą dziewice skromnie patrzące. będą współuczestnikami w karze. 47 Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznają od niego znu enia.. z pewnością. jak tylko Bóg!" . 49 podobne do pereł ukrytych. 36 Mówili: "Czy porzucimy naszych bogów dla jakiegoś opętanego poety?" 37 Wcale nie! On przyszedł z prawdą i potwierdził prawdziwość posłańców. 38 Wy na pewno zakosztujecie kary bolesnej! 39 Będzie wam zapłacone tylko za to." 33 I oto oni. o du ych oczach. zakosztujemy! 32 My więc zaprowadziliśmy was na bezdro a. i będą uhonorowani 43 w Ogrodach szczęśliwości.rozkoszy dla pijących. 41 Dla nich będzie zaopatrzenie znane: 42 owoce.oni wbijali się w pychę. 34 Oto w ten sposób postępujemy z grzesznikami! 35 Zaprawdę. kiedy im mówiono: "Nie ma boga. bo sami byliśmy błądzącymi. tego Dnia. 45 Będą wokół nich krą yć z pucharem napoju ze źródła 46 czystego . szczerze oddanych.

502 . 58 Czy my nie pomarliśmy 59 naszą pierwszą śmiercią i nie spotkała nas kara?" 60 Zaprawdę. 57 Gdyby nie dobroć mojego Pana. 51 Jeden z nich powie: "Miałem towarzysza. to czy będziemy sądzeni" 54 I powie: "Czy zechcecie popatrzyć w dół?" 55 Wtedy on przyjrzy się i zobaczy swego towarzysza w środku piekła. 62 Czy to jest lepsze jako ugoszczenie.50 Będą podchodzić jedni do drugich. 65 Jego owoce są jak głowy szatanów. 64 To jest bowiem drzewo. które wyrasta z dna piekła. to na pewno byłbym wśród skazanych. 56 I powie: "Na Boga! Ty mnie omal nie zgubiłeś. który mówił: 52 Czy ty jesteś spośród tych. to jest ogromne osiągnięcie! 61 Dla czegoś podobnego niech pracują pracujący. czy te drzewo Az-Zakkum? 63 Oto My umieściliśmy je jako próbę dla sprawiedliwych. 66 Oni będą z niego jedli i będą napełniali swoje brzuchy. którzy przyjmują prawdę? 53 Czy kiedy pomrzemy i kiedy staniemy się prochem i kośćmi. zadając sobie wzajemnie pytania.

77 I uczyniliśmy. 68 Potem. wśród jego zwolenników był Abraham. zaprawdę.67 Potem otrzymają do picia mieszaninę z wrzącej wody. 69 Oni znaleźli swoich ojców. z czystym sercem. . 81 On jest przecie wśród Naszych sług wierzących! 82 Potem potopiliśmy innych. nastąpi ich powrót do piekła. 78 I uwieczniliśmy go wśród potomnych: 79 "Pokój Noemu wśród światów!" 80 Tak My wynagradzamy czyniących dobro. jaki był ostateczny koniec tych ostrzeganych.Jak e wspaniali są ci. 84 Kiedy on przyszedł do swego Pana. 70 i poszli szybko ich śladami. 71 A przed nimi zabłądziła większość dawnych przodków. którzy zabłądzili. 73 I popatrz. 74 z wyjątkiem szczerych sług Boga! 75 Wzywał Nas Noe. 72 A przecie posyłaliśmy do nich ostrzegających. 83 Zaprawdę. i jego potomstwo przetrwało. którzy dali posłuch! 76 I uratowaliśmy go i jego rodzinę od strasznego nieszczęścia. 85 powiedział do swojego ojca i do swego ludu: 503 .

i oni znaleźli się na dole. szukacie? 87 A có myślicie o Panu światów?" 88 Wtedy popatrzył on uwa nie na gwiazdy 89 i powiedział: "Zaprawdę." 97 Oni powiedzieli: "Zbudujcie jemu budowlę i wrzućcie go w ogień palący!" 98 I oni uknuli na niego podstęp. 95 On powiedział: "Czy wy czcicie to. lecz My sprawiliśmy. 91 Wtedy on skierował się ukradkiem do ich bogów i powiedział: 92 Dlaczego wy nie jecie? Dlaczego wcale nie mówicie?" 93 I on zwrócił się ku nim."Co wy czcicie? 86 Czy zmyślonego kłamstwa. on powiedział: 504 . co wykuliście? 96 A Bóg stworzył was i to. 102 A kiedy ten doszedł ju do wieku. uderzając ich prawą ręką. 99 I on powiedział: "Oto ja idę do mego Pana. On mnie poprowadzi drogą prostą. 100 Panie Mój! Obdarz mnie kimś sprawiedliwym!" 101 I obwieściliśmy mu radosną wieść: chłopca wspaniałomyślnego. 94 Wtedy zbli yli się do niego pospiesznie. boga poza Bogiem. kiedy mógł razem z nim się trudzić. jestem chory!" 90 I oni odwrócili się do niego plecami. co wy tworzycie.

505 . od ogromnego nieszczęścia. 116 Pomogliśmy im i oni zostali zwycięzcami. A spośród jego potomstwa niektórzy czynią dobro. proroka spośród sprawiedliwych. 114 I ju okazaliśmy dobroć Moj eszowi i Aaronowi. którzy czynią dobro! 111 On jest. 106 Zaprawdę. co ci nakazano! Ty mnie znajdziesz cierpliwym. to jest doświadczenie oczywiste!" l07 I okupiliśmy go wielką ofiarą. zaprawdę."Synu mój ! Oto widziałem siebie we śnie. w sposób oczywisty. 115 Wybawiliśmy ich obydwu. W ten sposób nagradzamy czyniących dobro. 117 I daliśmy im Księgę jasną. wśród Naszych wiernych sług! 112 I obwieściliśmy mu radosną wieść: Izaaka. co o tym myślisz?" Powiedział: "O mój ojcze! Czyń. 108 I uwieczniliśmy go wśród potomnych: 109 "Pokój Abrahamowi!" 110 W ten sposób nagradzamy tych. a inni czynią zło sobie samym. Rozwa więc. 113 I pobłogosławiliśmy jemu i Izaakowi. i ich lud. jeśli tak zechce Bóg!" 103 A kiedy obaj poddali się całkowicie i kiedy on rzucił go twarzą na ziemię. 104 zawołaliśmy do niego: Abrahamie! 105 Widzenie senne wziąłeś za prawdę. zabijającego ciebie na ofiarę. 118 i poprowadziliśmy ich drogą prostą.

będącej wśród pozostających w tyle. Jonasz był jednym z posłańców! 506 . 126 Boga.119 I uwieczniliśmy ich wśród potomnych: 120 "Pokój Moj eszowi i Aaronowi!" 121 Tak My wynagradzamy czyniących dobro! 122 Oni obydwaj nale ą do Naszych sług wierzących. wszystkich razem. zaprawdę. 135 z wyjątkiem starej kobiety. zaprawdę. 123 I Eliasz. zaprawdę. 129 I uwieczniliśmy go wśród późniejszych pokoleń. 132 On jest wśród Naszych sług wierzących. 130 Pokój Eliaszowi! 131 W ten sposób nagradzamy tych. Pana waszego i Pana waszych praojców?" 127 Lecz oni uznali go za kłamcę i na pewno będą skazani. 133 I. 137 I oto wy przechodzicie mimo nich rankiem 138 i nocą. którzy czynią dobro. 136 Potem wytraciliśmy innych. Czy wy nie rozumiecie? 139 I. Lot był jednym z posłańców! 134 Oto uratowaliśmy jego i jego rodzinę. a pozostawicie najlepszego ze stwórców. był jednym z posłańców! 124 Oto powiedział on do swego ludu: 125"Czy nie będziecie bogobojni? Czy będziecie wzywać Balla. 128 z wyjątkiem szczerych sług Boga.

kiedy ludzie będą wskrzeszeni. 149 Zapytaj ich: "Czy twój Pan ma córki. a oni posiadają synów? 150 Czy My stworzyliśmy aniołów jako istoty eńskie i oni mogą to poświadczyć?" 151 Czy oni w swoim oszczerstwie pójdą tak daleko. i znalazł się między przegrywającymi. i wyrosło nad nim drzewo z dyniowatych . 143 I gdyby nie był między wysławiającymi. 144 to z pewnością pozostałby w jej brzuchu a do Dnia. e będą mówili: 152 "Bóg zrodził"? Zaprawdę. oni są kłamcami! 153 Czy On wybrał córki ponad synami? 154 Có z wami? Jak wy sądzicie? 155 Czy się nie opamiętacie? 156 Albo czy macie władzę oczywistą? 507 . Pozwoliliśmy im więc u ywać do pewnego czasu. 145 Potem rzuciliśmy go na pustkowie i był chory. 146 I spowodowaliśmy. 147 Wtedy wysłaliśmy go do stu tysięcy albo jeszcze więcej.jaktin. 142 I połknęła go ryba. 148 0ni uwierzyli. kiedy zasłu ył na naganę.140 Oto uciekł on na statek załadowany. 141 I rzucał losy.

jeśli jesteście prawdomówni! 158 Oni ustanowili między Nim a d inami jakieś pokrewieństwo. 172 Oni z pewnością zostaną wspomo eni. Nasze zastępy będą zwycięskie! 174 Odwróć się więc od nich na pewien czas 175 i przyglądaj się im. I niebawem się dowiedzą. 165 My stoimy w szeregach 166 i głosimy chwałę! 167 I zaprawdę niewierni mówili: 168 "Gdybyśmy mieli napomnienie od przodków.Chwała niech będzie Bogu. 173 Zaprawdę. co oni opisują! 160 oprócz szczerych sług Boga! 161 Zaprawdę. 162 potraficie skusić przeciw Niemu 163 jedynie tych.157 Przynieście więc waszą Księgę. kto by nie miał oznaczonego miejsca. oni niebawem zobaczą! 508 . 164 I nie ma wśród nas nikogo. e oni będą zganieni 159. A przecie d iny wiedzą. wy i to. 169 to na pewno bylibyśmy szczerymi sługami Boga!" 170 Lecz oni nie uwierzyli w Niego. co czcicie. który jest ponad to. którzy się będą palić w ogniu piekielnym. 171 Nasze słowo zostało dane wcześniej Naszym sługom posłańcom.

który jest ponad to. Panu światów! 509 . to nieszczęsny będzie ranek dla tych. co oni opisują! 181 I pokój posłańcom! 182 I chwała Bogu. Panu potęgi. oni niebawem zobaczą! 180 Chwała niech będzie twojemu Panu. którzy byli ostrzegani! 178 Odwróć się więc od nich na pewien czas 179 i przyglądaj się im.176 Czy by chcieli przyśpieszyć Naszą karę? 177 Kiedy ona znajdzie się ju na ich podwórzu.

Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary! 9 Czy oni posiadają skarby miłosierdzia twego Pana. zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w zwątpieniu względem Mojego napomnienia. którzy nie wierzą. Potę nego. mówiąc: "Idźcie i wytrwajcie przy waszych bogach! Zaprawdę. to jest rzecz zadziwiająca!" 6 I starszyzna spośród nich oddaliła się. I mówią niewierni: "To jest czarownik. Na Koran. lecz nie był to czas wybawienia. to jest rzecz po ądana! 7 Nie słyszeliśmy wcale o tym w ostatniej religii. e przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. tkwią w dumie i odszczepieństwie. Obdarzającego? 10 Czy oni posiadają królestwo niebios i ziemi. 8 Czy to jemu. zawierający napomnienie! 2 A jednak ci. i tego. spośród nas wszystkich. co jest między nimi? Niech więc wzniosą się na sznurach! 11 Zastępy z frakcji odszczepieńców 510 . 4 Dziwią się. To jest tylko wymysł. wielki kłamca! 5 Czy on uczyni bogów Bogiem jedynym? Zaprawdę.Sad –Sad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Sad. 3 Ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali.

lud Lota i mieszkańcy Gąszczu. ka dy z nas nastaje na drugiego. 15 pozostaje im tylko oczekiwać na jeden krzyk. Zaprawdę. Rozsądź więc między nami według prawdy i nie bądź niesprawiedliwy. oni zaś powiedzieli: "Nie obawiaj się! My jesteśmy dwoma kłótnikami. Oni wszyscy stanowili frakcje. co oni mówią. i daliśmy mu mądrość i rozstrzygającą jasność mowy. posiadającego siłę. 14 Ka dy z nich za kłamców uwa ał posłańców. który nie będzie powtórzony. 21 Czy doszło do ciebie opowiadanie o prowadzących spór? Oto oni wspięli się po murze do sanktuarium. on był pełen skruchy! 18 Oto skłoniliśmy góry.zostały rozbite. 511 . on się ich przestraszył. i wyprowadź nas na równą drogę. 22 Kiedy weszli do Dawida. i wspomnij Naszego sługę Dawida. aby wraz z nim głosiły chwałę o zachodzie i wschodzie słońca. 23 Oto mój brat.posiadacz pali namiotu 13 i lud Samud. lud Ad i Faraon . 16 I powiedzieli: "Panie nasz! Przyspiesz nasz udział przed Dniem rozrachunku!" 17 Bądź cierpliwy na to. dlatego te ziściła się Moja kara. 12 Przed nimi kłam zadawali: lud Noego.wszystko ku Niemu się zwraca. 19 i ptaki wokół zebrane . 20 I umocniliśmy jego królestwo.

nadaremnie. którzy nie wierzą. i nawrócił się. i tego. którzy schodzą z drogi Boga czeka kara straszna za to. którzy uwierzyli i którzy pełnią dobre dzieła. 26 O Dawidzie! Uczyniliśmy ciebie namiestnikiem na ziemi. bo sprowadzi cię z drogi Boga. tak jak tych. tych. wybijając pokłony. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. błogosławiona 512 . Takie jest mniemanie tych. z wyjątkiem tych. Zaprawdę. e wystawiliśmy go tylko na próbę. prosząc o przyłączenie twojej owcy do swoich. i zapomnieli o Dniu rozrachunku! 27 My nie stworzyliśmy nieba i ziemi. a ja mam tylko jedną owcę. 25 Więc przebaczyliśmy mu to i czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań. Zaprawdę. a jest ich niewielu. którą tobie zesłaliśmy.Posiada on dziewięćdziesiąt dziewięć owiec. Lecz biada tym. Rozsądzaj więc między ludźmi według prawdy. co jest między nimi. nie idź za namiętnością. którzy szerzą zgorszenie na ziemi? Czy będziemy traktować bogobojnych tak jak rozpustników? 29 To jest Księga.i on zwycię ył mnie w mowie. którzy nie wierzą. I powiedział on: Powierz mi ją . wielu spośród wspólników wyrządza sobie nawzajem krzywdy. w obliczu ognia! 28 Czy My będziemy traktować tych. Poprosił o przebaczenie swego Pana i padł na twarz." I domyślił się Dawid." 24 powiedział Dawid: "On był dla ciebie niesprawiedliwy.

32 on powiedział: "Zaprawdę. lekko. 35 Powiedział: "Panie mój ! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie. 38 i innych. bez zdawania rachunku!" 40 Zaprawdę. który płynie. jak i nurkujących. parami spętanych.. zarówno budujących.aby oni zastanowili się nad jej znakami i aby się opamiętali ludzie posiadający rozum. na jego rozkaz. które nie będzie odpowiednie dla nikogo po mnie. 39 "Oto jest Nasz dar! Rozdzielaj go hojnie lub zachowaj. Jak e wspaniały to sługa! Zaprawdę. Wtedy on się nawrócił. czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań! 41 I wspomnij Naszego sługę Hioba. umieszczając na tronie jakąś postać. 34 I doświadczyliśmy Salomona. Ty jesteś Obdarzający!" 36 I poddaliśmy jemu wiatr. kiedy wołał do swego Pana: "Czy to szatan mnie dotknął 513 . . tam gdzie on zamierzył. dopóki ono nie skryło się za zasłoną. 30 Dawidowi darowaliśmy Salomona. on był pełen skruchy. 31 Kiedy mu przedstawiono wieczorem lekko stąpające. 33 Przyprowadźcie je do mnie!" I zaczął przecinać ich ścięgna i szyje. postawiłem wy ej miłość tego dobra ani eli wspomnienie mego Pana. szlachetne rumaki. 37 i szatanów. Zaprawdę.

najlepszych. 46 Oczyściliśmy ich czystą myślą . 44 I weź w rękę garść trawy. 54 Oto Nasze zaopatrzenie . 48 I wspomnij Isma`ila. 55 Tak będzie! 514 . 53 To właśnie zostało im obiecane na Dzień rozrachunku. bogobojnych czeka piękna przystań: 50 Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami. I. jako miłosierdzie od Nas i jako napomnienie dla ludzi rozumnych. jednakowego wieku. 51 Le ąc tam wygodnie. i nie złam twojej przysięgi!" I znaleźliśmy go cierpliwym. zaprawdę. 52 I będą mieli dziewczęta o skromnym spojrzeniu. on był pełen skruchy! 45 I wspomnij nasze sługi: Abrahama.ka dy z nich jest wśród najlepszych.będzie ono niewyczerpane. proszą oni o owoce obfite i napój.wspomnieniem o siedzibie. Izaaka i Jakuba . 49 To jest napomnienie. Eliasza i Zu'I-Kifla .posiadających władzę i jasne spojrzenie. 47 Oni są u Nas przecie wśród wybranych.cierpieniem i karą?" 42 "Uderz nogą! Oto woda chłodna do obmycia się i picia!" 43 I oddaliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą. Jak e to wspaniały sługa! Zaprawdę. i smagaj nią.

kto dla nas to pierwej przygotował. co jest między nimi. Przebaczający!" 67 Powiedz: "To jest wielka nowina. i napoju cuchnącego. Nie ma dla nich adnego przywitania. Nie ma boga. Potę ny. 515 . w której będą się palić. 68 wy się od niej odwracacie.Lecz. e nie widzimy tutaj ludzi. 59 Oto tłum wrzucony razem z wami. będą się palić w ogniu. jak tylko Bóg. Jeden. . Zwycię ający! 66 Pan niebios i ziemi. i tego. 58 i innych tego rodzaju podwojonych mąk. buntowników czeka nieszczęsna przystań: 56 Gehenna. powiększ w dwójnasób karę w ogniu!" 62 Oni mówią: "Có to z nami. A jak e to złe miejsce odpoczynku! 57 Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzącej. sprzeczanie się mieszkańców ognia jest prawdą! 65 Powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym. 60 Oni mówią: "Nie! To wy! Dla was nie ma powitania! To wyście nam to pierwej przygotowali! Jak e to nieszczęsne miejsce stałego przebywania!" 61 Oni mówią: "Panie nasz! Temu. których uwa aliśmy za złych? 63 Czy my braliśmy sobie ich na pośmiewisko albo odwracały się od nich nasze spojrzenia?" 64 Zaiste. zaprawdę.

on wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych." 77 Rzekł: "Wychodź więc stąd. kiedy prowadzili spór. 71 Oto powiedział mój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z gliny. 74 z wyjątkiem Iblisa.69 Nie miałem adnej wiedzy o najwy szych dostojnikach. ty jesteś wśród tych." 80 Rzekł: "Zaprawdę. 70 To tylko zostało mi objawione. 75 Powiedział: "O Iblisie! Co tobie przeszkodziło. e nie pokłoniłeś się temu. Moje przekleństwo na tobie a do Dnia Sądu!" 79 Powiedział: "Panie mój ! Pozwól mi zaczekać do Dnia ich wskrzeszenia. a jego stworzyłeś z gliny. co Ja stworzyłem Moimi rękami? Czy wbiłeś się w pychę. 72 Kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego Mojego Ducha. e jestem wyraźnie ostrzegającym. czy te jesteś wśród wyniosłych?" 76 Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego: Ty stworzyłeś mnie z ognia. to padnijcie. oddając mu pokłony!" 73 Wtedy pokłonili się aniołowie wszyscy razem. którym dano zaczekać 516 . bo jesteś przeklęty! 78 I zaprawdę.

szczerze oddanych!" 84 Rzekł "To jest prawda! I Ja prawdę mówię! 85 Ja na pewno wypełnię Gehennę tobą i tymi. 517 ." 87 To jest tylko napomnienie dla światów. którzy biorą na siebie ponad mo liwości. 88 I wy z pewnością dowiecie się o tym po pewnym czasie." 82 Powiedział: "Przeto. którzy pójdą za tobą . 83 z wyjątkiem Twoich sług.wszystkimi wam!" 86 Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty ani te nie jestem spośród tych.81 a do Dnia wiadomego czasu. na Twoją potęgę! ja z pewnością zwiodę ich wszystkich.

Bóg nie prowadzi drogą prostą tego.Az-Zumar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. Bóg rozstrzygnie między nimi to. Czcij więc Boga. Zwycię ający! 5 On stworzył niebiosa i ziemię prawdziwie. więc jesteście odwróceni! 7 Jeśli jesteście niewdzięczni. On was stwarza w łonach waszych matek.Grupy . On zesłał dla was. Bóg was nie potrzebuje. jak tylko On! Jak e. kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem! 4 Jeśliby Bóg chciał wziąć sobie syna. On podporządkował słońce i księ yc . Niech Mu będzie chwała! On . Nie ma boga. Przebaczający? 6 On stworzył was z jednej duszy. którzy sobie wzięli opiekunów poza nim: "My czcimy ich tylko dlatego. Zaprawdę. a eby oni przybli yli nas do Boga. w czym się ró nią. 518 . wasz Pan.Bóg Jeden." Zaprawdę. Potę nego. On nawija noc na dzień i On nawija dzień na noc. Mądrego! 2 Oto zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą. osiem par. szczerze wyznając Jego religię! 3 Czy szczera religia nie nale y tylko do Boga? A ci. stworzenie po stworzeniu. co stwarza. potem uczynił z niej jej parę. w trzech ciemnościach. to. spośród trzód. to wybrałby z tego. zaprawdę. To jest Bóg. Do Niego nale y królestwo.ka de wędruje do naznaczonego kresu. Czy On nie jest Potę ny.

a ziemia Boga jest rozległa. otrzymają dobro. Powiedz: "Naciesz się chwilę swoją niewiarą. który pokornie się modli w nocy. Potem do waszego Pana powrócicie. którzy czynią dobro na tym świecie. to on wzywa swego Pana. co znajduje się w piersiach. i troszczy się z bojaźnią o ycie ostateczne. Powiedz: "Czy równi są ci. kiedy Bóg obdarzy go dobrodziejstwem.choć Jemu się nie podoba niewiara Jego sług. A jeśli jesteście wdzięczni.. otrzymałem rozkaz. o co Go prosił przedtem. i ci. Następnie. 12 I otrzymałem rozkaz. którzy wierzycie! Bójcie się waszego Pana! Ci. bez rachunku!" 11 powiedz: "Zaprawdę. . i spodziewa się miłosierdzia od swego Pana?. i stawia równych Bogu. 519 . 8 Kiedy dotknie człowieka jakaś szkoda. to On znajduje w was upodobanie. Zaprawdę. 10 Powiedz: "O Moi słudzy. I adna niosąca cię ar nie poniesie cię aru drugiej. abym był pierwszym spośród tych. abym oddawał Bogu cześć. I On obwieści wam to. zaprawdę. nawracając się do niego.. padając na twarz i wstając. którzy nie wiedzą?" Tylko ludzie obdarzeni rozumem przyjmują napomnienie. co czyniliście. którzy wiedzą. aby sprowadzać ludzi z Jego drogi. wśród mieszkańców ognia!" 9 Czy ten. bo będziesz. On przecie wie dobrze. cierpliwym będzie dana w pełni ich nagroda. to on zapomina. szczerze wyznając Jego religię.

czeka radosna wieść. którzy się boją swego Pana. Bóg nie sprzeniewierza się Swojej obietnicy! 21 Czy nie widziałeś. ponieśli stratę ci. co jest w nim najlepsze. aby im nie oddawać czci." Czy to nie jest strata oczywista? 16 Będą oni mieli ponad sobą zasłony z ognia. To są ci. To są ci. którzy są obdarzeni rozumem. e Bóg zesłał z nieba wodę i poprowadził ją. którzy stracili siebie samych i swoje rodziny w Dniu Zmartwychwstania. których Bóg prowadzi drogą prostą. 15 Czcijcie więc. którzy się odsunęli od bałwanów. i pod sobą zasłony. a dołem popłyną strumyki. Obwieść więc radosną wieść Moim sługom.. zgodnie z obietnicą Boga. jako źródła. Czy wybawisz tego. O Moi słudzy! Bójcie się Mnie! 17 A tych.którzy się poddali całkowicie. i nawrócili się do Boga. obawiam się . " 13 Powiedz: "Zaprawdę. Oto czym przera a Bóg Swoje sługi. na którym się ziściło słowo kary.jeśli nie będę posłuszny memu Panu kary Dnia Strasznego!" 14 Powiedz: "Oddaję cześć Bogu. 18 którzy się przysłuchują słowu i postępują za tym.. 19 Czy ten. nad nimi będą zbudowane inne wysokie pokoje. czyniąc czystą dla Niego moją religię. będą wysokie pokoje. poza Nim!" Powiedz: "Zaprawdę. w głąb ziemi? 520 . kto jest w ogniu? 20 Lecz dla tych. kogo chcecie.

e dzięki niej wyrastają ró nobarwne zasiewy. którą On prowadzi. kto chroni się swoją twarzą od najgorszej kary .. potem ich skóra i ich serca stają się miękkie na napomnienie Boga.Następnie sprawia. Zaprawdę. od których cierpnie skóra tych. w tym jest napomnienie dla tych. którego pierś Bóg otworzył dla islamu i który posiada światło od swego Pana?. kogo chce. To jest droga Boga. których serca są zatwardziałe na napomnienie Boga! Ci są w błędzie oczywistym.. nie posiadający adnej zawiłości. 26 Bóg dał im zakosztować poni enia w yciu na tym świecie. oni będą bogobojni! 521 . którzy są obdarzeni rozumem! 22 Czy ten. to nie ma ju dla niego adnego przewodnika. być mo e. 24 Czy ten. co sobie zyskaliście!" 25 Kłam zadali prawdzie ci którzy byli przed nimi. potem one więdną i ółkną. .. 23 Bóg zesłał najpiękniejsze opowiadanie . A kogo On sprowadzi z niej. którzy się boją swego Pana. skąd oni się nawet nie spodziewali. Gdyby oni byli wiedzieli! 27 Daliśmy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju przykłady. Przyszła więc do nich kara stąd. i On czyni je zeschniętym zielskiem. oni się opamiętają! 28 To jest Koran arabski.. I będzie powiedziane niesprawiedliwym: "Zakosztujcie tego.Księgę. Biada więc tym. zawierającą podobne do siebie powtórzenia.Być mo e.w Dniu Zmartwychwstania?. a przecie kara ycia ostatecznego jest większa.

którzy są poza Nim? Lecz kogo Bóg sprowadzi z drogi.. co czynili..tacy są bogobojni.A ka dy. i wypłaci im ich nagrodę czymś piękniejszym ni to. kiedy do niego przychodzi? Czy nie ma w Gehennie miejsca schronienia dla niewiernych? 33 . 32 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. ' To jest zapłata dla czyniących dobro! 35 Bóg odpuści im to. choć oni straszą ciebie tymi. Czy oni stanowią jednakowy Przykład? Chwała niech będzie Bogu! Lecz większość ludzi nie wie. będziecie się sprzeczać w obecności waszego Pana. 36 Czy Bóg nie jest wystarczający dla Swojego sługi. . ty jesteś śmiertelny i oni są śmiertelni! 31 Później. Czy Bóg nie jest potę ny. tego nikt nie sprowadzi z drogi. władcą zemsty? 522 . i innego. o którego się sprzeczali współwłaściciele. co zechcą. 34 Oni otrzymają u swego Pana to. co oni uczynili najgorszego. w Dniu Zmartwychwstania. kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu i uwa a za kłamstwo prawdę. kto przyszedł z samą prawdą i uznał ją za prawdę.29 Bóg przytoczył jako przykład pewnego człowieka. poddanego tylko jednemu człowiekowi. ten nie będzie miał adnego przewodnika. 37 A kogo Bóg prowadzi drogą prostą. 30 Zaprawdę.

Zaprawdę. Kto idzie drogą prostą. to czy ci. albowiem i Ja działam! I niebawem się dowiecie. tylko są we śnie. czyni to dla samego siebie. to czy oni potrafią powstrzymać Jego miłosierdzie?" Powiedz: "Wystarczy mi Bóg! Jemu ufają wszyscy ufający!" 39 Powiedz: "O ludu mój! Działajcie według waszej mo liwości. których wzywacie poza Nim. jeśli oni niczego nie posiadają i nic nie rozumieją?" 44 Powiedz: "Do Boga nale y orędownictwo w całości! Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi! Do Niego będziecie sprowadzeni!" 45 I kiedy jest wspominany Bóg Jedyny. których śmierć zdecydował.38 I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?". oni na pewno powiedzą: "Bóg!" Powiedz: "Czy zastanowiliście się? Jeśli Bóg chce dla mnie jakiejś szkody. którzy się zastanawiają! 43 Czy oni wzięli sobie jakichś orędowników poza Bogiem? Powiedz: "Czy nawet wówczas. 523 . potrafią oddalić tę szkodę? Albo jeśli On zechce mnie obdarzyć miłosierdziem." 41 Oto zesłaliśmy tobie Księgę dla ludzi. w tym są znaki dla ludzi. On zatrzymuje te. 42 Bóg zabiera dusze w chwili śmierci. to błądzi ze szkodą dla siebie. wzywa tak e te. z prawdą. a kto zabłądził z drogi. 40 do kogo przyjdzie kara hańbiąca i na kogo spadnie kara nieustanna. Ty nie jesteś dla nich poręczycielem. które nie umarły. a odsyła inne do wyznaczonego terminu.

który znasz to. i wymierza. co zyskali. to oni z pewnością chcieliby się wykupić od zła kary w Dniu Zmartwychwstania. od Boga. z czego się naśmiewali. 47 I jeśliby nawet nale ało do niesprawiedliwych wszystko. z czym oni się nigdy nie liczyli." Wcale nie! To jest tylko próba! Lecz. 51 I dosięgło ich zło tego. i nie będą w stanie tego udaremnić. e Bóg rozdaje hojnie zaopatrzenie. którzy są poza Nim. co jest na ziemi. co skryte i jawne! Ty będziesz rozsądzał między Twoimi sługami to. 52 Czy oni nie wiedzą. to wzywa Nas. 46 Powiedz: "O Bo e! Stwórco niebios i ziemi! Ty. co zyskali. te dosięgnie zło tego.to wzdragają się serca tych. w czym oni się ró nią. zawdzięczam wiedzy. co oni zyskali. to. i jeszcze raz tyle. on mówi: "Co mi zostało dane. I wtedy pojawi im się. 48 Ujrzą zło uczynków. kiedy obdarzymy go dobrodziejstwem pochodzącym od Nas. Lecz nie pomogło im nic to. którzy byli przed nimi. A kiedy są wspominani ci. zaprawdę. 524 . Potem. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. jakie popełnili. większość z nich nie wie! 50 Ju mówili to wszystko ci. 49 Kiedy człowieka dosięgnie jakieś zło. którzy są niesprawiedliwi. i obejmie ich to. A tych. wtedy oni się radują. komu chce.

zanim spotka was kara. Przecie On jest Przebaczający. kiedy nie będziecie jej przeczuwać. 53 Powiedz: "O słudzy moi. 525 . to znalazłabym się wśród bogobojnych!" 58 Albo te eby nie powiedziała. kiedy ujrzy karę: "Jeśliby mi było dane powrócić. wtedy bowiem nie będziecie wspomo eni. z twarzami poczerniałymi. co zesłał wam wasz Pan.Zaprawdę. zanim spotka was kara niespodziewanie. którzy pomawiali Boga o kłamstwo. Litościwy! 54 Nawracajcie się więc do waszego Pana! Poddajcie Mu się całkowicie. 60 W Dzień Zmartwychwstania zobaczysz tych. co zaniedbałam względem Boga! Ja przecie byłam wśród wyszydzających!" 57 Albo eby nie powiedziała: "Jeśliby Bóg poprowadził mnie drogą prostą. dając im miejsce bezpieczne. i znalazłeś się wśród niewiernych. w tym są znaki dla ludzi. lecz uznałeś je za kłamstwo i uniosłeś się pychą. Czy nie w Gehennie jest miejsce pobytu dla dumnych? 61 A Bóg wybawi tych. 55 Idźcie za najpiękniejszym z tego. to byłabym wśród czyniących dobro!" 59 Owszem! Przyszły do ciebie Moje znaki. którzy wierzą. Bóg przebacza grzechy w całości. którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym. którzy byli bogobojni." 56 Aby nie powiedziała adna dusza: "Biada mi za to. nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę.

a niebiosa będą zwinięte w Jego prawicy. Chwała Mu! On jest wyniosły ponad to. o głupcy 65 Zostało objawione tobie i tym. zostaną pora eni piorunem. Ziemia w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania. 64 Powiedz: "Czy ka ecie mi oddawać cześć komuś innemu ni Bogu. którzy byli przed tobą: "Jeśli dodajesz współtowarzyszy. A ci. księga będzie poło ona. to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!" 66 Przeciwnie! Czcij Boga i bądź między wdzięcznymi! 67 Tamci nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. i nie będą się smucić. którzy są na ziemi. którzy są w niebiosach.i nie dotknie ich zło. 62 Bóg jest Stwórcą wszelkiej rzeczy i On jest ka dej rzeczy stró em. 63 On ma klucze niebios i ziemi. Ci. 526 . i oni nie doznają niesprawiedliwości. z wyjątkiem tych. 69 Ziemia zajaśnieje światłem swego Pana. których Bóg zechce oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi . 70 I ka da dusza otrzyma w pełni zapłatę za to. co zrobiła.i oto oni będą stać i patrzeć. którzy nie uwierzyli w znaki Boga. ponoszą stratę. Przyprowadzeni będą prorocy i świadkowie i zostanie między nimi rozstrzygnięte według prawdy. i ci. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 68 I zadmą w trąbę.

by przebywać na wieki!" 74 Oni powiedzą: "Chwała niech będzie Bogu. Panu światów!" 527 . gdzie zechcemy.On wie najlepiej. którzy nie uwierzyli. otworzą się jej wrota i powiedzą im jej stra nicy:. 72 I będzie im powiedziane: "Wejdźcie we wrota Gehenny. A kiedy tam przybędą. "Czy nie przychodzili do was posłańcy pochodzący spośród was? I czy nie głosili wam znaków waszego Pana. I zostanie rozstrzygnięte między nimi według prawdy. otworzą się jego bramy i powiedzą im jego stra nicy: "Pokój wam! Byliście dobrymi. którzy głoszą chwałę swego Pana. wejdźcie więc do niego. A kiedy tam przybędą. i będzie powiedziane: "Chwała niech będzie Bogu. który uczynił dla nas prawdziwą Swoją obietnicę i dał nam w dziedzictwo ziemię! My będziemy mieszkać w tym Ogrodzie. którzy się bali swego Pana." Wspaniała to nagroda dla działających! 75 I zobaczysz aniołów otaczających wokoło tron. I grupami 71 zostaną zapędzeni do Gehenny ci. do Ogrodu. co oni czynili. i czy nie ostrzegali was przed spotkaniem tego oto Dnia?" Oni powiedzą: "Tak!" Lecz ziści się słowo kary nad niewiernymi. będziecie tam przebywać na wieki!" Jak e nieszczęsna to przystań dla dumnych! 73 I grupami będą poprowadzeni ci.

5 Przed nimi lud Noego. Wszechwiedzącego. którzy uwierzyli: "Panie nasz! Ty obejmujesz ka dą rzecz miłosierdziem i wiedzą. aby przez fałsz zniweczyć prawdę. którzy są wokół niego. którzy nie wierzą. I fałszywie prowadzili dyskusje. którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze. jak tylko On! Do Niego zmierza wędrowanie. i ci.Al-Ghafir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. i ochroń ich od kary ognia piekielnego! 528 . którzy niosą tron. pełnego dobroci. i jaka była Moja kara! 6 I tak ziściło się słowo twojego Pana na tych. Potę nego. 7 Ci. Nie ma boga innego. 4 Spierają się o znaki Boga tylko ci. I ka dy naród zamierzał pochwycić swego posłańca. a po nich ró ne frakcje zadawały kłam. przyjmującego pokutę.Przebaczający . 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. Przebacz tym. Pochwyciłem ich więc. 3 przebaczającego grzechy. strasznego w karaniu. którzy nie uwierzyli: oni są mieszkańcami ognia. Mim. Niechaj ich wzburzenie w tym kraju ciebie nie zwiedzie. głoszą chwałę swego Pana. wierzą w Niego i proszą o przebaczenie dla tych.

On rzuca Ducha. zgodnie ze Swoim nakazem. Wyniosłego. które im obiecałeś. A to jest osiągnięcie ogromne!" 10 Zaprawdę. 15 On . 529 . wyście nie wierzyli. którzy nie uwierzyli: "Nienawiść Boga jest większa od waszej wzajemnej nienawiści.wyniosły stopniami. mimo sprzeciwu niewiernych. Czy jest jakaś droga wyjścia?" 12 Jest tak dlatego. Teraz wyznajemy nasze grzechy. Wielkiego. im i tym." 11 Oni powiedzą: "Panie nasz! Ty spowodowałeś naszą śmierć dwa razy i powołałeś nas do ycia dwa razy. On . którzy czynią dobro. Lecz rozstrzygnięcie nale y do Boga. jednak pamięta tylko ten. który pokazał wam Swoje znaki i który zsyła wam z nieba zaopatrzenie. a kiedy Jemu dodawano współtowarzyszy.władca tronu. ogłoszą tym. to wyście uwierzyli. 14 Wzywajcie więc Boga. szczerze wyznając Jego religię. ju tego dnia okazałeś mu swoje miłosierdzie. bo oto zostaliście wezwani do wiary. na kogo chce spośród Swoich sług. a pozostaliście niewiernymi. Zaprawdę. 13 On jest Tym. Mądry! 9 I uchroń ich od złych czynów! A kogo Ty uchronisz od złych czynów. kto się nawraca. e kiedy wzywano Boga Jedynego. aby ostrzec o Dniu Spotkania. Ty jesteś Potę ny. spośród ich ojców i ich on. jak te ich potomstwa.8 Panie nasz! Wprowadź ich do Ogrodów Edenu.

straszny w karaniu! 23 I posłaliśmy ju Moj esza. Do kogo nale y dzisiaj królestwo? Do Boga Jedynego. kłamca 530 . nie będzie ukryte przed Bogiem nic. Bóg jest szybki w rachunku! 18 I ostrzegaj ich przed Dniem Nieuniknionego. Oni powiedzieli: "Czarownik. Zaprawdę.16 Tego Dnia. kiedy serca strwo one są w gardłach! Niesprawiedliwi nie znajdą ani gorącego przyjaciela. co zarobiła. natomiast ci. Zaprawdę. e oni nie uwierzyli. co ukrywają piersi. 24 do Faraona. Bóg jest Słyszący. 22 Tak było dlatego. Tego Dnia nie będzie adnej niesprawiedliwości. których oni wzywają poza Nim. Bóg jest silny. którzy byli przed nimi? Oni byli mocniejsi od nich siłą i dziełami pozostawionymi na ziemi. Zwycię ającego! 17 Tego Dnia ka da dusza otrzyma zapłatę za to. ani orędownika. z Naszymi znakami i władzą jasną. kiedy przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. co ich dotyczy. Jednak pochwycił ich Bóg za ich grzechy i nie mieli przed Bogiem adnego obrońcy. 19 On zna zdradliwość oczu i to. 20 I Bóg rozstrzyga według prawdy. Zaprawdę. jaki był ostateczny koniec tych. kiedy się pojawią. który by został wysłuchany. Hamana i Karuna. nie rozstrzygają niczego. Zatem pochwycił ich Bóg. Widzący! 21 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli.

i prowadzę was jedynie drogą prawości. czym on wam grozi. kto jest występnym kłamcą. co widzę. oni powiedzieli: "Pozabijajcie synów tych." 30 I powiedział ten. to jego kłamstwo obróci się przeciw niemu. który uwierzył: "O ludu mój ! Boję się dla was dnia. e mówi: Mój Pan . 26 I powiedział Faraon: "Pozwólcie mi. a jeśli mówi prawdę." 28 I powiedział pewien człowiek wierzący. i on zmieni waszą religię albo zaszczepi zepsucie na ziemi. podobnego do dnia frakcji. a pozostawcie przy yciu ich kobiety!" Lecz podstęp niewiernych tylko wprowadza ich w błąd. z rodu Faraona.to Bóg . Lecz kto obroni nas przed srogością Boga. kiedy ona do nas przyjdzie?" Powiedział Faraon: "Ja pokazuję Wam tylko to. który nie wierzy w Dzień Rozrachunku. który ukrywał swoją wiarę: "Czy zabijecie człowieka za to. przed ka dym dumnym. ja zabiję Moj esza! Niech wzywa swego Pana! Otó obawiam się. którzy wraz z nim uwierzyli." 27 I powiedział Moj esz: "Szukam ucieczki u mojego Pana i waszego Pana. to dosięgnie was część z tego. Bóg nie prowadzi drogą prostą tego.25 A kiedy on przyniósł im prawdę od Nas. 531 . Zaprawdę.i przychodzi do was z jasnymi dowodami od waszego Pana? Jeśli on jest kłamcą. 29 0 ludu mój ! Do was nale y królestwo dzisiaj i wy panujecie na ziemi.

31 i podobnego losu. i wzniosę się do Boga Moj esza. bo kogo Bóg sprowadzi z drogi. 35 A ci. budzą nienawiść w Bogu i w tych. którzy byli po nich. 33 Dnia. który uwierzył: "O ludu mój ! Postępujcie za mną! Ja poprowadzę was drogą prawości! 532 . 37 sznurów niebios. wątpiący. A kiedy zginął. 36 I powiedział Faraon: O "Hamanie! Zbuduj mi wie ę. poniewa naprawdę sądzę. którzy uwierzyli. Tak Bóg kładzie pieczęć na ka dym sercu człowieka dumnego. kto jest występny." 34 I przyszedł ju przedtem do was Józef z jasnymi dowodami. nie mając przed Bogiem adnego obrońcy." I w ten sposób zły czyn Faraona został fałszywie upiększony." W ten sposób Bóg sprowadza z drogi tego. kiedy odwrócicie się plecami. ten nie ma ju adnego przewodnika. i tych. z czym on przyszedł. 32 O ludu mój! Boję się dla was Dnia wzajemnego nawoływania. tyrana. 38 I powiedział ten. lecz wy nie przestaliście wątpić w to. e on jest kłamcą. Bóg nie pragnie niesprawiedliwości dla Swoich sług. Adytów i Samudytów. a on odsunięty od drogi. którzy się spierają o znaki Boga bez adnego upowa nienia. I cały podstęp Faraona obrócił się wniwecz. jaki spotkał Noego. powiedzieliście: "Nie wyśle ju Bóg po nim adnego posłańca. mo e dosięgnę sznurów.

e to. do czego wy mnie wzywacie. a ycie ostateczne zaprawdę jest siedzibą stałości! 40 Kto czyni zło. ale ja wzywam was do Potę nego. abym nie wierzył w Boga i dodawał Jemu jako współtowarzyszy to. gdzie będą mieli zaopatrzenie bez rachunku. które oni podstępnie przygotowali.39 O ludu mój! ycie na rym świecie jest przemijającym u ywaniem. A kto czyni dobro. a w Dniu. wśród Faraona zaś objęła najgorsza kara: 46 ogień! na który będą wystawieni rano i wieczór. mówią słabi do tych. kiedy nadejdzie Godzina: "Wprowadźcie ród Faraona na najstraszniejszą karę!" 47 A kiedy sprzeczają się w ogniu. Przebaczającego! 43 Nie ma adnej wątpliwości. co ja wam mówię. ani w ostatecznym. a wy mnie wzywacie do ognia? 42 Wy mnie nawołujecie. którzy się pysznili: 533 . Zaprawdę.tacy wejdą do Ogrodu. o czym nie mam adnej wiedzy. e nasz powrót zmierza do Boga i e ludzie występni będą mieszkańcami ognia! 44 Wy sobie przypomnicie to. i jest wierzący . Powierzam swoją sprawę Bogu. 41 O ludu mój! Dlaczego wzywam was do zbawienia. nie ma adnego głosu ani na tym świecie. Bóg widzi jasno Swoje sługi!" 45 I uchronił go Bóg od złych rzeczy. mę czyzna czy kobieta. ten otrzyma odpowiednią zapłatę.

52 w Dniu. Zaprawdę. Spotka ich przekleństwo . w Dniu. Oni nie zdołają osiągnąć swego celu. ci. Bóg rozstrzygnął między Swoimi sługami!" 49 I ci. będą mówili do stra ników Gehenny: "Proście waszego Pana. którzy są obdarzeni rozumem."Postępowaliśmy za wami. Szukaj więc ucieczki u Boga! 534 . Czy nie mo ecie wybawić nas od części tego ognia?" 48 I powiedzą ci. którzy się pysznili: "Przecie wszyscy jesteśmy w nim. i dla nich będzie nieszczęsna siedziba. 53 Daliśmy ju Moj eszowi drogę prostą i daliśmy w dziedzictwo synom Izraela Księgę. kiedy powstaną świadkowie. 55 Więc bądź cierpliwy! Zaiste. kiedy nie pomo e niesprawiedliwym ich usprawiedliwienie. którzy spierają się o znaki Boga bez adnego upowa nienia. którzy są w ogniu. którzy uwierzyli w yciu na tym świecie. 54 jako przewodnictwo i napomnienie dla tych. 51 Zaprawdę. My pomo emy Naszym posłańcom i tym. obietnica Boga jest prawdą! Proś o przebaczenie za twój grzech i głoś chwałę twego Pana wieczorem i rankiem! 56 Zaprawdę. aby nam złagodził choćby jeden dzień kary!" 50 Oni powiedzą: "Czy nie przychodzili do was posłańcy z jasnymi dowodami?" Powiedzą: "Tak!" Powiedzą: "Proście więc!" Lecz modlitwa niewiernych jest tylko błądzeniem. w piersiach mają tylko dumę.

Nie ma boga. ani te ci. dał wam piękną postać i zaopatrzył was w dobre rzeczy. by Mi oddawać cześć .wasz Pan! Niech będzie błogosławiony Bóg . którzy odrzucają znaki Boga. nie ma co do tego adnej wątpliwości! Lecz większość ludzi nie wierzy. i dzień. czymś większym od stworzenia ludzi.Pan światów! 65 On . Stwórca ka dej rzeczy! Nie ma boga. z pewnością. lecz większość ludzi nie dziękuje. Jak e mało wy sobie przypominacie! 59 Zaprawdę. On ukształtował was harmonijnie. który uczynił dla was noc. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. ci. Godzina nadejdzie. Zaprawdę. nie są równi temu. który czyni zło. lecz przewa ająca część ludzi nie wie. a ja was wysłucham! Zaprawdę. którzy są zbyt dumni. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła. Widzący! 57 Stworzenie niebios i ziemi jest.wasz Pan. jak tylko On! Witajcie Go więc. który przygotował dla was ziemię jako stałe miejsce pobytu. a niebo jako budowlę.On jest Słyszący. 58 Nie są sobie równi niewidomy i widzący. 60 Powiedział wasz Pan: "Wzywajcie Mnie. To jest Bóg . jak tylko On! Jak e jesteście oszukani! 63 W ten sposób oszukani są ci. 62 To jest Bóg . pozwalający widzieć. 535 .wejdą do Gehenny. poni eni!" 61 Bóg jest Tym. 64 Bóg jest Tym.yjący!. abyście wówczas odpoczywali.

z czym wysłaliśmy Naszych posłańców. 71 kiedy z obro ami na szyi i w łańcuchach będą wleczeni 72 do wrzącej wody. kiedy przyszły do mnie jasne dowody od mojego Pana. potem do ognia zostaną wrzuceni.choć wśród was są tacy. którzy się spierają o znaki Boga? Jak e oni są odwróceni! 70 Ci. potem wyprowadził was jako dziecko. abyście następnie osiągnęli dojrzałość. niebawem się dowiedzą. których wy czciliście jako współtowarzyszy. to On mówi tylko: "Bądź!". Być mo e. który daje ycie i powoduje śmierć." 67 On jest Tym. abym czcił tych. 73 Wtedy im powiedzą: "Gdzie są ci. I nakazano mi. abym się poddał całkowicie Panu światów.Panu światów! 66 Powiedz: "Zostało mi zakazane. A kiedy postanowi jakąś rzecz. i ona jest. 536 . potem z kropli spermy. którzy umierają wcześniej i abyście osiągnęli wyznaczony termin. którzy uznali za kłamstwo Księgę i to. 74 poza Bogiem?" Oni powiedzą: "Oni odeszli od nas. będziecie rozumni! 68 On jest Tym. a potem stali się starcami . potem z grudki krwi zakrzepłej. których wy wzywacie poza Bogiem.wyznając szczerze Jego religię: Chwała Bogu . który stworzył was z prochu. 69 Czy nie widzisz tych.

79 Bóg jest Tym. I aden posłaniec nie przyszedł ze znakiem bez zezwolenia Boga. 80 i abyście z nich korzystali dla zaspokojenia potrzeby waszych serc. Na nich i na statkach jesteście przenoszeni. I do Nas oni zostaną sprowadzeni. 81 On nakazuje wam Swoje znaki. co było niczym. o których ju opowiadaliśmy tobie. co im obiecaliśmy." W ten sposób Bóg sprowadza z drogi niewiernych. wśród nich są te tacy. e cieszyliście się na ziemi bezprawnie. A kiedy przyjdzie rozkaz Boga. 76 Wejdźcie do bram Gehenny. e byliście zuchwali. który przysposobił dla Was zwierzęta. albo te wezwiemy ciebie. Który więc ze znaków Boga odrzucicie? 82 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. o których tobie nie opowiadaliśmy. i mocniejsi pod względem dzieł. wszystko zostanie rozstrzygnięte podług prawdy. obietnica Boga jest prawdą! Albo My poka emy tobie część tego. i za to. gdzie będziecie przebywać na wieki! Jak e to złe miejsce przebywania dla ludzi dumnych! 77 Więc bądź cierpliwy! Zaiste. abyście jeździli na jednych. 78 posyłaliśmy posłańców przed tobą.a raczej wzywaliśmy przedtem to. jaki był ostateczny koniec tych. 75 To spotkało was za to. i stracą wtedy głoszący kłamstwo. a innymi się ywili. Wśród nich są tacy. 537 . którzy byli przed nimi? Tamci byli liczniejsi od nich i mocniejsi pod względem siły.

84 A kiedy zobaczyli Naszą srogość.jakie pozostawili na ziemi. powiedzieli: "Wierzymy w Boga Jedynego. jaką posiadali. I wtedy poniosą stratę niewierni! 538 . Lecz nie pomogło im to. I objęło ich to. po tym jak zobaczyli Naszą srogość. a nie wierzymy w to." Lecz nie przyniosła im po ytku ich wiara. z czego oni szydzili. takie jest od dawna prawo Boga względem Jego sług. oni cieszyli się wiedzą. 83 A kiedy przyszli do nich posłańcy z jasnymi dowodami. co Jemu dodawaliśmy jako współtowarzyszy. czego dokonali.

który stworzył ziemię w ciągu dwóch dni. 5 Powiedzieli: "Nasze serca są zasłonięte. Lecz większość z nich się odwróciła. oddzielone od tego. tak jak wy. a między nami i tobą jest przegroda. oni nie słuchają.Wyjaśnione . której znaki są wyjaśnione.czeka nagroda nieustanna!" 9 Powiedz: "Czy nie wierzycie w Tego. tych. e Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Zostało mi objawione. i my działamy!" 6 Powiedz: "Ja jestem tylko śmiertelnikiem. i wynajdujecie Jemu równych? To jest Pan światów!" 10 On umieścił na niej solidnie stojące. w naszych uszach jest głuchota. którzy posiadają wiedzę 4 .Fussilat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. 3 Księga. jako Koran arabski. Mim. 7 którzy nie dają jałmu ny i którzy nie wierzą w ycie ostateczne! 8 Zaprawdę. Litościwego. Idźcie więc prosto ku Niemu i proście Go o przebaczenie! I biada bałwochwalcom. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła . do czego wzywasz. wznoszące się nad nią. 2 Objawienie od Miłosiernego. 539 .zwiastun radosnej wieści i ostrze enie. dla ludzi. Działaj więc.

ma potę niejszą od nich moc? I oni odrzucali Nasze znaki. Ale. Takie jest ustanowienie Potę nego." 14 Kiedy przyszli do nich posłańcy z jednej i z drugiej strony: "Nie czcijcie nikogo oprócz Boga!". równo dla wszystkich proszących.tak e dla ochrony.i pobłogosławił ją." 15 A jeśli chodzi o lud Ad. 11 Potem zwrócił się ku niebu . w dwa dni. I ozdobiliśmy niebo najbli sze lampami . i objawił ka demu niebu jego zasady. to zesłałby aniołów. a oni nie będą wspomo eni! 540 . e Bóg. a eby dać im zakosztować kary hańbiącej w yciu na tym świecie." 12 I On ustanowił siedem niebios. z którym wy zostaliście posłani. Porozdzielał na niej środki ywności w ciągu czterech dni. kara w yciu ostatecznym jest bardziej hańbiąca.ono było wtedy dymem i powiedział jemu i ziemi: "Przychodźcie dobrowolnie lub wbrew woli!" One powiedziały: "Przychodzimy posłuszne. to oni bezprawnie wbili się w dumę na ziemi i powiedzieli: "Któ ma więcej od nas siły?" Czy oni nie widzieli. lecz my nie wierzymy w posłannictwo. Wszechwiedzącego! 13 A jeśli oni się odwrócą. oni powiedzieli: "Jeśliby zechciał nasz Pan. który ich stworzył. zaprawdę. to powiedz: "Ostrzegam was przed piorunem podobnym do pioruna ludu Ad i Samud. 16 Wysłaliśmy więc przeciwko nim wiatr wyjący w owe dni nieszczęsne.

którzy doznają łaski. to i tak nie znajdą się wśród tych.17 A jeśli chodzi o lud Samud. ` 19 W Dniu. 23 Oto wasze mniemanie. którzy im upiększyli to. co jest przed nimi i co jest za nimi. kiedy wrogowie Boga staną przed ogniem. 20 A kiedy przybli ą się do niego. co czynili. którzy ponieśli stratę. co czynicie. Lecz sądziliście. to prowadziliśmy ich drogą prostą. lecz oni woleli ślepotę zamiast drogi prostej. które mieliście o waszym Panu . ich słuch. którzy uwierzyli i byli bogobojni. 24 Jeśli oni nawet oka ą cierpliwość. 541 . On was stworzył po raz pierwszy i wy do Niego zostaniecie sprowadzeni. co oni czynili. zostaną podzieleni. a jeśli będą prosić o łaskę. 21 I będą mówili swojej skórze: "Dlaczego świadczysz przeciwko nam?" One powiedzą: "Bóg dał nam mowę.ono was zgubiło. 18 A uratowaliśmy tych. e Bóg niewiele wie z tego. Dosięgną ich więc grom kary poni ającej za to. 25 I przydzieliliśmy im współtowarzyszy. spojrzenie i skóra będą świadczyć przeciwko nim z powodu tego. spojrzenia i skóry nie świadczyły przeciwko wam. eby Wasz słuch. I ziściło się na nich słowo o narodach. to i tak ogień będzie ich miejscem schronienia." 22 I nie mogliście się ukryć. albowiem dał mowę wszelkiej rzeczy. I znaleźliście się między tymi.

który wam został obiecany! 31 My jesteśmy waszymi opiekunami w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. i potem poszli prosto . Zaprawdę. czego zapragną wasze dusze. mówiąc: 542 . którzy powiedzieli: "Pan nasz .jako gościnne przyjęcie od Przebaczającego. o co wy poprosicie 32 . którzy nas sprowadzili z drogi na manowce. Litościwego. 28 Taka jest zapłata dla wrogów Boga .które ju dawno przeminęły .zstąpią aniołowie: "Nie obawiajcie się i nie smućcie! Cieszcie się Ogrodem. My zapłacimy im czymś gorszym ni to. oni się znajdą wśród ponoszących stratę! 26 Powiedzieli ci. którzy nie uwierzyli: "Panie nasz! Poka nam tych spośród d inów i ludzi. Dla was będzie tam to. kto modli się do Boga i kto spełnia dobre dzieło." 30 Zaprawdę. My ich umieścimy pod naszymi nogami.to Bóg!".spośród d inów i ludzi." 33 A któ wypowiada piękniejsze słowa ani eli ten. aby się znaleźli wśród najpodlejszych. 29 Powiedzieli ci. kary strasznej.ogień! Dla nich będzie tam siedziba wieczności jako zapłata za to. na tych. i oni odrzucali Nasze znaki. zwycię ycie!" 27 My na pewno damy zakosztować tym. co oni czynili. i dla was będzie tam to. którzy nie wierzą. którzy nie uwierzyli: "Nie słuchajcie tego Koranu i mówcie o nim puste słowa! Być mo e.

ani księ ycowi! Wybijajcie pokłony przed Bogiem.jeśli Jego czcicie! 38 Oni wbijają się w pychę. 35 Lecz tego nie dano nikomu innemu. 36 A jeśli szatan będzie cię kusił. ci. Zaprawdę. Ten. którzy nie uznają Naszych znaków. który przychodzi bezpieczny w Dniu Zmartwychwstania? Róbcie. natomiast ci. nie ukryją się przed Nami! Czy ten. którzy się całkowicie poddali!" 34 Dobry czyn i zły czyn nie są równe. ci."Zaprawdę. to szukaj ucieczki u Boga.a przecie to jest Księga wspaniała! 543 . tylko tym. którzy są cierpliwi. Zaprawdę. Nie wybijajcie pokłonów ani słońcu. którzy są u twego Pana. kiedy ono do nich przychodzi. jestem między tymi. Wszechwiedzący! 37 Wśród Jego znaków są: noc i dzień. On jest Słyszący. i widzisz ziemię pokorną. wysławiają Go nocą i dniem i nie ustają. . nie będzie to dane nikomu innemu. słońce i księ yc. będzie jak bliski przyjaciel. jest lepszy od tego. 41 Zaprawdę. co chcecie. a kiedy My zsyłamy na nią wodę. który będzie wrzucony w ogień. 39 Wśród Jego znaków jest to. Wtedy ten. jak tylko tym. to ona się wzburza i nabrzmiewa. którzy nie wierzą w napomnienie. co czynicie.. który ją o ywia.. którzy mają wielkie szczęście. On widzi dobrze. który je stworzył . będzie z pewnością o ywicielem zmarłych! On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 40 Zaprawdę. co jest lepsze. Odsuwaj więc gorszy czyn tym. który jest tobie wrogiem.

czyni przeciwko sobie.42 Nie przenika do niej fałsz z adnej strony. którzy nie wierzą. A w tym Dniu. kiedy On do nich zawoła: "Gdzie są moi współtowarzysze?" . 544 . aden owoc nie wychodzi ze swej otoczki i adna istota eńska nie nosi i nie składa . kto czyni dobro. to oni by powiedzieli: "Dlaczego jego znaki nie zostały wyjaśnione? Dlaczego obcy.oni powiedzą: "Obwieszczamy Tobie. lecz ona była przedmiotem sporu. są wzywani z dalekiego miejsca. To jest objawienie pochodzące od mądrego. co ju powiedziano posłańcom przed tobą. Zaprawdę. 46 Ten. oni są względem niej w głębokim zwątpieniu. czyni dla siebie samego.jak tylko za Jego wiedzą." 45 Daliśmy ju Księgę Moj eszowi. ci zaś. kto czyni zło. twój Pan jest władcą przebaczenia i władcą kary bolesnej! 44 A jeślibyśmy go uczynili Koranem w języku wam obcym. on jest drogą prostą i uzdrowieniem. i wśród nas nie ma na to adnego świadka!" 48 I odsunie się od nich to. Twój Pan nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług! 47 Do Niego sprowadza się wiedza o Godzinie. godnego chwały! 43 Powiedziano ci tylko to. a ten. to sami rozstrzygnęliby sprawę między sobą. Zaprawdę. mają w swoich uszach głuchotę i dotknięci są ślepotą. skoro jest arabski?" Powiedz: "Dla tych. i jeśliby nie słowo. którzy wierzą. które wyszło ju wcześniej od twego Pana.

e On jest świadkiem ka dej rzeczy? 54 Czy oni jeszcze wątpią w spotkanie ze swoim Panem? Czy On nie obejmuje ka dej rzeczy? 545 . on się odwraca i oddala. kto jest w głębokim odszczepieństwie?" 53 Niebawem poka emy im Nasze znaki na horyzontach i w nich samych. A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana. to czy nie błądzicie bardziej ni ten.czego przedtem wzywali. to. Czy nie jest wystarczające. to jest zrozpaczony. przygnębiony. to. i damy im bez wątpienia zakosztować surowej kary! 51 Kiedy obdarzamy człowieka dobrodziejstwami. a jeśli go dotknie nieszczęście. i pomyślą sobie. e nie ma dla nich adnego miejsca schronienia. którzy nie uwierzyli. otrzymam najpiękniejszą nagrodę!" My wtedy zapewne obwieścimy tym. 49 Człowiek nie zmęczy się modlitwą o dobro. co uczynili. on wtedy jest pełen długiej modlitwy. a w końcu stanie się dla nich jasne. 50 A kiedy my damy mu zakosztować miłosierdzia pochodzącego od Nas. e to jest prawda. jeśli chodzi o twojego Pana. a potem wy nie mierzycie. a kiedy dotyka go zło. e nadejdzie Godzina. zaprawdę. po nieszczęściu. on z pewnością powie: "To mi się nale y i nie sądzę. 52 Powiedz: "Có wy myślicie? Jeśli to pochodzi od Boga. jakie go dotknęło.

do Swojego miłosierdzia. Mądry! 4 Do Niego nale y to. którzy są na ziemi. 546 . a ty nie jesteś dla nich poręczycielem. i w Dniu Zebrania . O. ani pomocnika. i to. On o ywia umarłych i On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 10 I w czymkolwiek się poró nicie. Mim. Wspaniały! 5 Niebiosa omal nie rozstąpią się od samej góry. to uczyniłby ludzi jednym narodem. Litościwy?! 6 Tych. co jest na ziemi. Bóg Potę ny. co jest w niebiosach. kogo chce. którzy wzięli sobie opiekunów poza Nim.co do jego nadejścia nie ma wątpliwości jedni znajdą się w Ogrodzie. 2 Ajm . Kaf. Sin . A niesprawiedliwi nie mają ani opiekuna. czy Bóg nie jest Przebaczający. abyś ostrzegał Matkę miast i tych.Narada .Asz-Szura W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. Bóg bacznie obserwuje. 3 W ten sposób objawia się tobie i tym. zaprawdę. i abyś ostrzegał. rozstrzygnięcie nale y do Boga. a drudzy w płomieniach! 8 Jeśliby chciał Bóg. którzy mieszkają wokół niej. 9 Czy oni wzięli sobie opiekunów poza Nim? Ale Bóg jest prawdziwym opiekunem. On jest Wyniosły. którzy byli przed tobą. 7 I tak objawiliśmy tobie Koran arabski. lecz On wprowadza. kiedy aniołowie wysławiają chwałę swego Pana i proszą o przebaczenie dla tych.

do was nale ą wasze działania. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 13 On ustanowił dla was. kogo chce. które pojawiło się uprzednio. 547 . jeśli chodzi o religię. co objawiliśmy tobie. On was rozmna a w ten sposób.pary. Bóg wybiera dla Siebie. znajdują się względem niej w głębokim zwątpieniu.pary. ci.mój Pan! Jemu zaufałem i do Niego się nawracam. i tak samo z trzód . Moj eszowi i Jezusowi: Przestrzegajcie nale ycie religii i nie rozdzielajcie się w niej! Wielkie jest dla politeistów to. Widzący! 12 On posiada klucze niebios i ziemi.Taki jest Bóg . to. i prowadzi drogą prostą ku Sobie tego. Rozkazano mi. Zaprawdę. jak ci nakazano. i nie postępuj za ich namiętnościami! Powiedz: "Wierzę w to. i to. nienawidząc się wzajemnie. Nie ma adnego dowodu między nami a wami. do czego ty ich wzywasz. kiedy przyszła do nich wiedza. On jest Słyszący. to sprawa zostałaby między nimi rozstrzygnięta. 14 Oni rozdzielili się dopiero wtedy. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie. i to. którzy odziedziczyli Księgę po nich. I gdyby nie słowo twego Pana. Bóg jest naszym Panem i waszym Panem. co zesłał Bóg z Księgi. kto się nawraca. On uczynił dla was z was samych . 11 Stwórca niebios i ziemi. Do nas nale ą nasze działania. 15 Dlatego więc nawołuj i idź prosto. abym był sprawiedliwy między wami. co poleciliśmy Abrahamowi. na określony termin. Zaprawdę. co ju polecił Noemu. komu chce. Nic nie jest do Niego podobne.

ci. Czy nie? Zaprawdę. a kto pragnie uprawiać rolę tego świata. u swego Pana. niesprawiedliwych czeka kara bolesna! 22 Zobaczysz. to sami by między sobą rozstrzygnęli. którzy w nią nie wierzą. obawiają się jej i wiedzą. czego zapragną. On daje zaopatrzenie. którzy spierają się na temat Boga. będą przebywać w ukwieconych Ogrodach. 17 Bóg jest Tym." 16 A ci. na co nie pozwala Bóg? I gdyby nie słowo rozstrzygnięcia.i wagę. Potę ny! 20 Kto pragnie uprawiać rolę ycia ostatecznego. 21 Czy oni mają takich współtowarzyszy. A ci. to My damy mu obfity plon. kiedy to spadnie na nich. którzy uczynili dla nich prawem w religii to. którzy wierzą. Godzina jest bliska! 18 Starają się ją przyśpieszyć ci. na co sobie zasłu yli. Zaprawdę. kiedy Jemu została ju dana odpowiedź. mają dowody bez wartości w oczach Pana. którzy powątpiewają w tę Godzinę. to My mu nieco z niego udzielimy. ale nie będzie on miał adnego udziału w yciu ostatecznym. komu chce. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. I có ciebie mo e pouczyć? Być mo e. A ci.Bóg zbierze nas razem i do Niego zmierza wędrowanie. Oni ściągną na siebie gniew i kara będzie dla nich straszna. Oni będą mieli to. na pewno są w zabłądzeniu dalekim! 19 Bóg jest łagodny dla Swoich sług. To jest wielka łaska! 548 . jak niesprawiedliwi dr ą przed tym. On jest Mocny. który zesłał Księgę z prawdą . e ona jest prawdą.

tylko miłości dla bliskich. 28 On jest Tym. Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. On wie dobrze. On .Opiekun." Lecz gdyby zechciał Bóg. i pomna a swoją łaskę dla nich. On jest dobrze powiadomiony o Swoich sługach. to oni na pewno zbuntowaliby się na ziemi. 30 A jeśli dosięgnie was jakieś nieszczęście. to nało yłby pieczęć na twoje serce. A dla niewiernych będzie straszna kara! 27 A gdyby Bóg rozszerzył zaopatrzenie dla Swoich sług. jasno widzący. jest wszechwładny zebrać je. jest stworzenie niebios i ziemi. Zaprawdę. " A ktokolwiek spełni dobry czyn. lecz On zsyła z umiarem to. Bóg zetrze kłamstwo i utwierdzi prawdę Swoimi słowami. którzy wierzą i czynią dobre dzieła.23 To obwieszcza Bóg Swoim sługom. to za to. który przyjmuje skruchę od Swoich sług. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła. wdzięczny! 24 Albo oni powiedzą: "On wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. co czynicie. I on. co zarobiły wasze ręce. kiedy oni są ju zrozpaczeni. co kryją wasze piersi! 25 On jest Tym. które na nich rozsiał. i On odpuszcza złe czyny. On wie. 549 . 26 On wysłuchuje tych. On rozprzestrzenia Swoje miłosierdzie. który zsyła obfity deszcz. Godny Chwały! 29 A spośród Jego znaków. kiedy zechce. i zwierząt. to My jemu damy jeszcze większe dobro. Lecz On przebacza wiele. Zaprawdę. co chce. Bóg jest przebaczający.

ale wiele przebacza. których sprawy są przedmiotem wzajemnej narady.dla tych. tak jak góry wyniosłe. 33 Jeśli On zechce. co wam zostało dane. którzy odpowiadają swojemu Panu i odprawiają modlitwę. a kiedy się pogniewają.dla tych.. Ale to. w co ich zaopatrzyliśmy. i nie macie. Zaprawdę. 32 I wśród Jego znaków są statki pływające po morzu. którzy unikają grzechów cię kich i czynów szpetnych. to znajdzie zapłatę u Boga. Ale kto przebaczy i naprawi. którzy udzielają sobie pomocy. którzy sprzeczają się o Nasze znaki. ani opiekuna. On nie miłuje niesprawiedliwych! 41 A na tych. którzy rozdają z tego. 38 . 36 I wszystko. . . i one utrzymują się spokojnie na jego powierzchni. w tym są znaki dla ka dego cierpliwego. co jest u Boga.dla tych. e nie ma dla nich adnego schronienia. ani pomocnika. uspokaja wiatr. wdzięcznego! 34 Albo te On je niszczy za to. to przebaczają. 40 Zapłatą za zło jest zło jemu podobne. 39 i dla tych. 35 I niech wiedzą ci. którzy wierzą i ufają swemu Panu. to chwilowe u ywanie ycia na tym świecie.31 I jesteście bezsilni na ziemi.dla tych. kiedy dosięgnie ich krzywda. 37 .dla tych. co ludzie popełnili. jest lepsze i trwalsze . poza Nim. którzy szukają pomocy po doznaniu niesprawiedliwości 550 . Zaprawdę.

którzy by im pomogli." I tak. nie ma ju adnego opiekuna. niesprawiedliwi znajdą się w cierpieniu nieustannym! 46 I nie będą oni mieli opiekunów. . to wtedy człowiek okazuje się niewdzięczny. a jeśli dosięgnie go jakieś zło za to.to My przecie nie posłaliśmy ciebie jako ich stró a. 551 .. Tego Dnia nie znajdziecie schronienia ani adnej wymówki. co przygotowały wcześniej jego ręce. którzy są niesprawiedliwi dla ludzi i którzy bezprawnie są buntownikami na ziemi. upokorzonych od poni enia. A kogo Bóg sprowadzi z drogi. to dla niego nie ma adnego wyjścia. do ciebie nale y tylko obwieszczenie. jak będą mówili na widok kary: "Czy jest jakaś droga powrotu?" 45 Zobaczysz. A kiedy My dajemy człowiekowi zakosztować Naszego miłosierdzia. 42 Ale sposób jest na tych. Takich czeka kara bolesna! 43 Lecz ten. stratni są w Dniu Zmartwychwstania ci. 47 Odpowiadajcie waszemu Panu. którzy uwierzyli: "Zaprawdę. poza Bogiem.. od którego nie będzie odwrotu. I powiedzą ci.. kto jest cierpliwy i kto przebacza . umie okazać zdecydowanie w działaniu! 44 A dla tego. 48 A jeśli oni się odwrócą. kogo Bóg sprowadza z drogi.nie ma adnego sposobu. zanim nadejdzie Dzień od Boga. jak ich tu przyprowadzą. jak będą spoglądać ukradkiem. którzy utracili siebie samych i swoją rodzinę.zaprawdę. zaprawdę. to on się z niego cieszy. I zobaczysz niesprawiedliwych.

Zaprawdę. kogo chcemy z Naszych sług. i jemu objawia . co jest w niebiosach i co jest na ziemi. Ty nie wiedziałeś. co to jest Księga i wiara. synów i córki. do którego nale y to. 50 albo te łączy je parami. I ty. aby przemawiał do niego Bóg inaczej. komu chce. On jest wyniosły.za Swoim zezwoleniem to. kogo chce. mądry! 52 W ten sposób objawiliśmy tobie Ducha pochodzącego od Naszego rozkazu. wszechwładny! 51 I nie zostało dane adnemu śmiertelnikowi. i On daje synów. On daje córki. co chce. poprowadzisz ludzi 53 ku drodze prostej . Czy nie do Boga zmierzają wszystkie sprawy? 552 . komu chce. z pewnością. i On czyni bezpłodnym. dzięki któremu prowadzimy drogą prostą. jak przez objawienie albo te spoza zasłony. On stwarza to. Zaprawdę.drodze Boga. Lecz My uczyniliśmy ją światłem. co chce.49 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. On jest wszechwiedzący. albo przez posłańca.

Ozdoby . 2 Na Księgę jasną! 3 Oto uczyniliśmy ją Koranem arabskim! Być mo e. poniewa jesteście ludem zepsutym? 6 Ilu proroków posłaliśmy pomiędzy dawne pokolenia? 7 Lecz gdy tylko przyszedł do nich jakiś prorok.oni z pewnością odpowiedzą: "Stworzył je Potę ny. Być mo e. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni! 12 On stworzył wszelkie pary. mądry! 5 Czy My mamy oddalić od was napomnienie.Az-Zuhruf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. a potem wspominali dobroć waszego Pana .kiedy się ju na nich dobrze usadowicie i mówili: "Chwała niech będzie Temu. 9 I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?" . Wszechwiedzący!" 10 . 553 .Ten. 8 Przeto wytraciliśmy groźniejszych od nich i przykład pierwszych pokoleń ju minął. wzniosły. Mim. I dzięki niej o ywiliśmy krainę umarłą. a tak e zwierzęta wierzchowe. to ludzie się z niego wyśmiewali. pójdziecie drogą prostą! 11 . On wyznaczył na niej wasze drogi.Ten. który zesłał z nieba wodę według pewnej miary. który uczynił ziemię kolebką dla was. dał wam statki. zrozumiecie! 4 On jest w Matce Księgi u Nas. 13 tak abyście mogli wygodnie podró ować na ich grzbietach.

tylko snują przypuszczenia. istotami eńskimi. co stworzył. zaprawdę. to nie czcilibyśmy ich. yjący tam w dobrobycie: "Zaprawdę. 14 I. Czy oni byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani! 20 Oni mówią: "Jeśliby chciał Miłosierny. która jest wychowana wśród ozdób i która w sporze nie jest jasna?. którzy są sługami Miłosiernego. 19 I uczynili aniołów." 23 Podobnie nie wysłaliśmy przed tobą ostrzegającego do adnego miasta. co przypisuje się Miłosiernemu. której się silnie trzymają? 22 Przeciwnie! Oni mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami. a was wyró nił synami? 17 A kiedy któremuś z nich obwieszczą to. albowiem my sami nie moglibyśmy tego osiągnąć. 18 Czy ta istota. my powrócimy do naszego Pana!" 15 I oni uczynili z Jego sług Jego część.. człowiek jest jawnym niewdzięcznikiem! 16 Czy On wziąłby sobie córki. Zaprawdę. eby nie powiedzieli jego mieszkańcy. 21 Czy My daliśmy im przedtem jakąś Księgę." Nie mają o tym adnej wiedzy. to twarz jego posępnieje i pełen udręki powstrzymuje gniew.który nam to podporządkował. znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami!" 554 .. z tego.

nie wierzymy w posłannictwo. a przyszła do nich prawda i Posłaniec jasny. 30 A kiedy przyszła do nich prawda. który mnie stworzył. Być mo e. I popatrz. 27 oprócz czci Tego. 555 .24 Posłaniec powiedział: "A gdybym przyszedł do was z lepszym przewodnictwem ni to. jestem niewinny tego. z którym zostaliście posłani!" 25 Przeto zemściliśmy się na nich. jaki był ostateczny koniec tych. które znaleźliście u waszych ojców?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę. poniewa On prowadzi mnie drogą prostą. co wy czcicie. tak aby jedni z nich brali innych w słu bę. które przetrwało wśród jego potomstwa. którzy zadali kłam prawdzie! 26 Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: "Zaprawdę. oni powrócą! 29 Co więcej! Ja dałem im i ich ojcom u ywanie ycia. Lecz miłosierdzie twego Pana jest lepsze ni to." 28 I on uczynił to słowem. co oni gromadzą! 33 I gdyby nie to. oni powiedzieli: "To są czary i my w nie wierzymy!" 31 I powiedzieli: _ "Gdyby ten Koran został zesłany jakiemuś znacznemu człowiekowi z tych dwóch miast?!" 32 Czy oni rozdzielają miłosierdzie twego Pana? My rozdzieliliśmy wśród nich środki do ycia na tym świecie i wynieśliśmy jednych z nich stopniami ponad innymi.

42 albo poka emy tobie to. i ło a. w istocie. a ycie ostateczne u twego Pana jest dla bogobojnych. kto jest w zabłądzeniu oczywistym? 41 Albo My ciebie zabierzemy i zemścimy się na nich. 36 A ktokolwiek uchyla się od wspominania Miłosiernego. na których by wypoczywali le ąc. co im obiecaliśmy. gdyby między mną i tobą była odległość dwóch wschodów!" Jak e zły ten towarzysz! 39 I nie przyniesie wam adnej korzyści tego Dnia . e będziecie współuczestnikami w karze. 35 i ozdoby ze złota. a ci sądzą. Zaprawdę. Lecz to wszystko . odsuwają ich od drogi. e są prowadzeni drogą prostą 38 A kiedy w końcu człowiek przychodzi do Nas. co ci zostało objawione. jesteśmy nad nimi wszechwładni! 43 Przeto trzymaj się mocno tego.skoro czyniliście niesprawiedliwość to. 40 Czy mo esz spowodować. 34 i drzwi. mówi: "O.to tylko u ywanie w yciu na tym świecie. zaprawdę. po których będą wchodzili. to My uczynilibyśmy w domach ludzi nie wierzących w Miłosiernego dachy ze srebra i schody. 37 oni. jesteś na drodze prostej! 556 . to przypiszemy mu szatana jako towarzysza.e ludzie chcieliby być jednym narodem. by słyszeli głusi. poniewa . I albo czy poprowadzisz ślepego i tego.

wy będziecie zapytywani. 557 . 49 I powiedzieli: "O czarowniku! Módl się za nami do twego Pana w imię przymierza. jestem posłańcem Pana światów!" 47 Lecz kiedy on przyszedł do nich z Naszymi znakami. A on powiedział: "Zaprawdę. złamali przysięgę. 45 Zapytaj tych spośród Naszych posłańców. oni wyśmiewali się z nich. którym nale ałoby oddawać cześć?" 46 Posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. które zawarł z tobą. I pochwyciliśmy ich karą .być mo e oni powrócą. 51 I Faraon ogłosił wśród swego ludu. który jest biedakiem i zaledwie umie się jasno wyrazić? 53 Dlaczego nie wło ono mu bransolet ze złota albo dlaczego nie przyszli z nim aniołowie jako jego współtowarzysze? 54 I Faraon uczynił swój lud lekkomyślnym. które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie? 52 Czy ja nie jestem lepszy ni ten. 48 A przecie nie pokazaliśmy im znaku. My na pewno pójdziemy drogą prostą!" 50 A kiedy odwróciliśmy od nich karę. których posłaliśmy przed tobą: "Czy My ustanowiliśmy jakichś bogów poza Miłosiernym. mówiąc: "O ludu mój! Czy nie do mnie nale y królestwo Egiptu. który by nie był większy od poprzedniego.44 To jest przypomnienie dla ciebie i dla twojego ludu. jak i te rzeki.

62 I niech was nie zwiedzie szatan on jest waszym wrogiem jawnym. Zaprawdę.a oni go posłuchali. 57 A kiedy był przedstawiony syn Marii jako przykład. 63 A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami. którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela. w czym się ró nicie. 56 I uczyniliśmy ich rzeczą przeszłości i przykładem dla innych. zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich. powiedział: "Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego. był to lud występny! 55 Przeto kiedy Nas rozgniewali. którzy by was zastąpili na ziemi. zwiastunem Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za mną! To jest droga prosta. oto twój lud odwrócił się od niego. 59 On jest tylko sługą. Oni są przecie ludem skłonnym do sporu. 58 I powiedzieli: "Czy nasi bogowie nie są lepsi ni Jezus?" Oni przytoczyli ci ten przykład tylko dla sprzeczki. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! 64 Zaprawdę. 61 On jest. Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!" 558 . 60 I jeślibyśmy chcieli. uczynilibyśmy z was aniołów. zaprawdę.

będzie w nich to. 76 I nie My byliśmy dla nich niesprawiedliwi. 68 "O słudzy moi! Nie obawiajcie się tego Dnia i nie bądźcie smutni! 69 Wy. Biada więc niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego! 66 Czy. wy i wasze ony. z wyjątkiem ludzi bogobojnych. 74 Zaprawdę. I będziecie przebywać tam na wieki. grzesznicy w karze Gehenny będą przebywać na wieki! Nie doznają w niej ulgi i pozostaną tam w rozpaczy. który wam będzie dany w dziedzictwo za to. którzyście uwierzyli w Nasze znaki i poddali się całkowicie! 70 Wejdźcie do Ogrodu. z których będziecie jedli. 73 Będą tam obfite owoce.65 Lecz ró ne partie spośród nich poró niły się między sobą. będziecie uradowani!" 71 Wśród nich będą krą yć podawane im naczynia ze złota i puchary. oni oczekują czegoś innego ni Godziny. która przyjdzie do nich nagle. kiedy nawet nie będą przeczuwali? 67 Tego Dnia przyjaciele będą dla siebie wrogami. lecz oni sami czynili niesprawiedliwość. 77 I będą krzyczeć: "O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!" On powie: "Wy musicie pozostać!" 559 . co czyniliście. czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. 72 Taki jest ten Ogród.

który jest Bogiem w niebie i który jest Bogiem na ziemi. oni z pewnością powiedzą: "Bóg. będącemu ponad to. Panu Tronu. co jest między nimi! On posiada wiedzę o Godzinie! Do Niego zostaniecie sprowadzeni! 86 Ci. do którego nale y królestwo niebios i ziemi i to. a spotkają ten Dzień. których oni wzywają poza Nim. nie posiadają adnej władzy wstawiennictwa.78 My przyszliśmy do was z prawdą. z wyjątkiem tych. Wszechwiedzący! 85 Błogosławiony niech będzie Ten. Jak e oni są oszukani! 560 . 87 I jeśli ich zapytasz: "Kto was stworzył?". większość z was odczuwa wstręt do prawdy. 79 Czy oni przygotowali jakąś chytrą sprawę? bo My przygotowujemy! 80 Czy sądzą. On jest Mądry. lecz. co Jemu przypisują! 83 Pozostaw ich więc! Niech oni się pogrą ają i niech się zabawiają. e My nie słyszymy ich tajemnych myśli i rozmów poufnych? Przeciwnie! Nasi posłańcy są przy nich. którzy świadczą o prawdzie i posiadają wiedzę. ja jestem pierwszy z czcicieli!" 82 Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi. który im został obiecany! 84 On jest Tym. zapisują! 81 Powiedz: "Jeśli Miłosierny posiada syna. zaiste.

którzy nie wierzą!" 89 Jednak przebacz im i powiedz: "Pokój!" Potem oni się dowiedzą! 561 .to są ludzie.88 I jeszcze powiedział Posłaniec: "O Panie mój ! Tamci .

Wszechwiedzący! 7 Pana niebios i ziemi. On jest waszym Panem i Panem waszych praojców. 10 Wypatruj więc Dnia.Zaprawdę. i tego. Mim. 5 jako rozkaz pochodzący od Nas . 11 który okryje ludzi! To będzie kara bolesna! 12 "Panie nasz! Odsuń od nas karę. skoro do nich przychodził posłaniec jawny? 14 Wtedy oni odwrócili się od niego. 2 Na tę Księgę jasną! 3 Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. .Zaprawdę.Dym . My jesteśmy posyłającymi! 6 jako miłosierdzie od twojego Pana . co jest między nimi. kiedy niebo przyniesie dym widoczny. On jest Słyszący. My jesteśmy ostrzegającymi! 4 Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz.Ad-Duchan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. 9 Ale przeciwnie! Oni pozostają w zwątpieniu. jak tylko On! On daje ycie i On powoduje śmierć. jeśli jesteście przekonani o prawdzie! 8 Nie ma boga. opętany!" 562 . zabawiając się. mówiąc: "To jakiś pouczony. my jesteśmy wierzącymi!" 13 Gdzie dla nich napomnienie.Zaprawdę.

21 A jeśli mi nie wierzycie. oto wojsko. 20 Szukam ucieczki u mego Pana i u waszego Pana. abyście mnie nie ukamienowali. w którym się pławili! 28 Tak było! I My daliśmy to w dziedzictwo innemu ludowi. i nie była im dana adna zwłoka. 19 Nie powstawajcie przeciw Bogu! Ja przychodzę do was z władzą oczywistą. 30 My wybawiliśmy synów Izraela od kary poni ającej 563 . ani ziemia. kiedy przyszedł do nich posłaniec szlachetny: 18 "Oddajcie mi sługi Boga! Ja jestem dla was posłańcem pewnym. wtedy się zemścimy. 29 I nie zapłakało nad nimi ani niebo. to oddzielcie się ode mnie!" 22 I zawołał on do swego Pana: "Ci . 17 Ju doświadczyliśmy przed nimi lud Faraona. będziecie ścigani! 24 I zostaw morze w spokoju. 16 W tym Dniu.to lud grzeszników!" 23 "Przeto ruszaj w podró nocą wraz z Moimi sługami. które zostanie zatopione!" 25 Ile oni pozostawili ogrodów i źródeł! 26 Ile obsianych pól i szlachetnych miejsc! 27 Ile dobrobytu. zaprawdę. wy. My odsuwamy karę na krótko. kiedy My ich pochwycimy z największą gwałtownością.15 Zaprawdę. wy przecie znowu powrócicie.

i tego. 34 Zaiste. co jest między nimi. czy lud Tubba i ci. nad którymi zmiłował się Bóg. Zaprawdę.to po ywienie grzesznika! 45 Ono jest jak miedź roztopiona. ci zapewne powiedzą: 35 "Doprawdy. gotuje się we wnętrznościach. 46 jak wrząca woda! 47 "Weźcie go i wrzućcie w środek czeluści piekielnych! 564 . kiedy przyjaciel nie wybawi przyjaciela od niczego. 38 My nie stworzyliśmy niebios i ziemi. dla zabawy. Dzień rozstrzygnięcia . drzewo Az-Zakkum 44 .31 . 39 Stworzyliśmy je w całej prawdzie. którzy byli przed nimi? Wytrąciliśmy ich. i oni nie będą mieli adnej pomocy. 33 I daliśmy im znaki. jest tylko pierwsza śmierć i my nie będziemy wskrzeszeni! 36 Przyprowadźcie nam więc naszych ojców. poniewa byli grzesznikami. on był wyniosły wśród występnych! 32 I wybraliśmy ich świadomie. Litościwy! 43 Zaprawdę.od Faraona. jeśli mówicie prawdę!" 37 Czy oni są lepsi.to czas spotkania dla wszystkich! 41 To Dzień. lecz większość ludzi nie wie. 40 Zaprawdę. ponad światami. 42 Z wyjątkiem tych. w których było doświadczenie jasne. On jest Potę ny.

szlachetny! 50 Oto jest to. 54 Tak będzie! I połączymy ich w pary z hurysami o wielkich oczach. To jest osiągnięcie ogromne! 58 My uczyniliśmy go łatwym. przecie i oni wyczekują! 565 . bogobojni będą przebywać w miejscu bezpiecznym 52 wśród ogrodów i źródeł. oni sobie przypomną! 59 Wyczekuj więc. w twoim języku: być mo e. zwróceni do siebie twarzami. 55 Oni tam będą wołać o wszelkiego rodzaju owoce.łaska od twojego Pana. bezpieczni. 53 ubrani w atłas i brokat. 56 Oni tam nie zakosztują śmierci. poza pierwszą śmiercią.48 Następnie lejcie na jego głowę karę gotującej się wody!" 49 "Zakosztuj! Przecie ty jesteś potę ny. o czym powątpiewaliście!" 51 Zaprawdę. Bóg wybawił ich od kary ognia piekielnego 57 .

Dla takich będzie kara poni ająca. po jej śmierci. Mądrego! 3 Zaprawdę. Mim. Potę nego.Przyklękająca . i w tym darze. którzy są przekonani. 5 i w zmiennym następstwie nocy i dnia. jak gdyby ich wcale nie słyszał. 6 Takie są znaki Boga.są znaki dla ludzi. Dla nich kara będzie straszna. W jakie więc opowiadanie. co zyskali. którzy odrzucili znaki swego Pana 566 . grzesznikowi! 8 On słucha znaków Boga. a potem trwa w uporze. które mu są recytowane. 11 To jest droga prosta! A dla tych. Obwieść mu więc karę bolesną! 9 A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki. i w zmianie kierunku wiatrów . oni uwierzą? 7 Biada ka demu kłamcy.Al-D asija W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. I nie pomo e im nic to.są znaki dla ludzi rozumnych. 10 Za nimi będzie Gehenna. jaki Bóg zsyła z nieba dla o ywienia ziemi. to bierze je sobie za przedmiot szyderstwa. wbijając się w dumę. 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. ani te opiekunowie. jeśli nie o Bogu i Jego znakach. których wzięli sobie poza Bogiem. w niebiosach i na ziemi są znaki dla wierzących! 4 W stworzeniu was samych i w mnogości wszelkich zwierząt . które My tobie recytujemy w całej prawdzie.

oni ci nie pomogą wcale przed Bogiem. 16 Daliśmy synom Izraela Księgę. będziecie wdzięczni! 13 On poddał wam to. lecz nie idź za namiętnościami tych. niechaj On wynagrodzi ludzi za to. czyni przeciwko niej . którzy nie wiedzą. lecz gdy przyszła do nich wiedza. twój Pan rozstrzygnie w Dniu Zmartwychwstania to. Być mo e. 17 Daliśmy im jasne przykazania. Zaprawdę. podczas gdy Bóg jest opiekunem bogobojnych. na Jego rozkaz.kara gniewu będzie bolesna. oni się poró nili z powodu wzajemnej zawiści. 15 Kto czyni dobre dzieło.wszystko pochodzi od Niego. 18 Potem umieściliśmy ciebie na otwartej drodze rozkazu. 12 Bóg jest Tym. Potem zostaniecie sprowadzeni do waszego Pana. a kto czyni zło. mądrość i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy. Zaprawdę. Idź więc po niej. którzy nie mają nadziei na Dni Boga. 19 Zaprawdę. w czym oni się ró nili. Zaprawdę. aby płynął po nim statek. którzy się zastanawiają! 14 Powiedz tym.. co jest w niebiosach i co jest na ziemi . 567 . który poddał wam morze. i abyście poszukiwali pilnie Jego łaski. czego dokonali. aby przebaczali tym. którzy uwierzyli. czyni je dla swojej duszy. ludzie niesprawiedliwi będą opiekunami jedni drugich. w tym są znaki dla ludzi.

" Nie mają oni o tym adnej wiedzy i tylko snują przypuszczenia. jeśli mówicie prawdę!" 26 Powiedz: "Bóg daje wam ycie. poza Bogiem. czego dokonała . sądzą. e My będziemy ich traktować tak jak tych. to jedynym ich argumentem są słowa: "Przyprowadźcie naszych ojców. potem sprowadza waszą śmierć. i unicestwia nas tylko czas. i poło ył zasłonę na jego spojrzeniu. 25 A kiedy są im recytowane Nasze znaki. 568 . Jednak większość ludzi nie wie. Któ więc. 21 Czy ci. co do którego nie ma adnej wątpliwości. potem zbierze was na Dzień Zmartwychwstania." 27 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła.i oni nie doznają niesprawiedliwości. i miłosierdzie dla ludzi. poprowadzi go drogą prostą? Czy wy się nie opamiętacie? 24 Oni powiedzieli: "To przecie tylko nasze ycie na tym świecie: umieramy i yjemy. e jednakowe będzie ich ycie i ich śmierć? Jak e źle oni rozsądzają! 22 Bóg stworzył niebiosa i ziemię w prawdzie. którzy popełniają złe czyny. który wziął sobie namiętność za swego boga? Bóg sprowadził go z drogi w pełni wiedzy i poło ył pieczęć na jego słuchu i jego sercu. 23 Czy widziałeś tego. jako dowody oczywiste.20 To są oczywiste wskazówki dla ludzi i droga prosta. aby ka da dusza została nagrodzona za to. którzy są przekonani.

i oszukało was ycie tego świata. 569 . co czyniliście. kiedy nastanie Godzina. które popełnili. stracą ci. To jest osiągnięcie oczywiste! 31 A tym. 34 I będzie im powiedziane: "Dzisiaj My was zapominamy. lecz nie jesteśmy wcale przekonani. My tylko snujemy przypuszczenia." 30 A tych. 29 Ta Nasza księga mówi przeciw wam prawdę. tak jak wy zapomnieliście spotkania tego waszego Dnia. Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli adnych pomocników! 35 To was czeka za to. którzy nie uwierzyli: "Czy nie były wam recytowane Nasze znaki? Lecz wy wbiliście się w dumę i okazaliście się ludem grzeszników. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła . 36 Przeto Bogu niech będzie chwała. obietnica Boga jest prawdą. co czyniliście. ka da nacja będzie wezwana do swojej księgi: "Dzisiaj będzie wam zapłacone za to. co to jest Godzina. którzy idą za fałszem. My przecie zapisywaliśmy to." 33 I uka ą im się wtedy złe czyny. jak i Godzina.I w Dniu. 28 I zobaczysz ka dą nację przyklękającą. co do której nie ma adnej wątpliwości!". e wzięliście sobie znaki Boga za przedmiot szyderstwa. z czego sami szydzili.to wprowadzi ich Pan do Swego miłosierdzia. wy powiedzieliście: "My nie wiemy." 32 A kiedy powiedziano: "Zaiste." Tego Dnia więc oni nie będą z niego wyprowadzeni ani te nie będą przyjęci do łaski. i obejmie ich to.

Mądry! 570 . Panu światów! 37 Do Niego nale y wspaniałość w niebiosach i na ziemi! On jest Potę ny.Panu niebios i Panu ziemi.

co oni stworzyli z tego. co jest na ziemi.Piaszczyste Wydmy . którzy nie wierzą. jako jasne dowody. do czego są nawoływani. albo czy oni mają jakiś udział w niebiosach? Przynieście mi Księgę wcześniejszą ni ta. 571 . którzy mu nie odpowiedzą do Dnia Sądu. 4 Powiedz: "Czy widzieliście tych. ci. którzy nie uwierzyli. Mądrego! 3 My stworzyliśmy niebiosa i ziemię. do których się modlicie poza Bogiem? Poka cie mi. mówią o prawdzie do nich przychodzącej: "To są czary oczywiste!" 8 Albo mówią: "On to wymyślił!" Powiedz: "Jeśli ja to wymyśliłem. albo te jakiś ślad wiedzy. w prawdzie i na określony czas. jeśli jesteście prawdomówni!" 5 A kto błądzi bardziej ni ten. tych. Mim. . Oni nie dbają o jego wezwanie. oni będą dla nich wrogami i będą się wypierać ich czci. to wy nie jesteście władni pomóc mi w czymś wobec Boga. 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. 7 A kiedy są im recytowane Nasze znaki. odwracają się od tego. kto wzywa. Potę nego. 6 A kiedy ludzie staną zebrani. i to. Lecz ci. poza Bogiem.Al-Ahkaf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. co jest między nimi.

. Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym. oni nie będą zasmuceni. co będzie ze mną i co będzie z wami. 572 . nie ma obawy o tych. co mi zostało objawione." 10 Powiedz: "Czy zastanowiliście się? Jeśli to wszystko pochodzi od Boga i wy w to nie wierzycie . to oni by nas nie wyprzedzili ku niemu." Zaprawdę. i potem idą prosto. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 11 Mówią ci. jako przewodnik i jako miłosierdzie. 14 Oni będą mieszkańcami Ogrodu. co wy o Nim rozpowiadacie. On wystarczy jako świadek między mną a wami. którzy uwierzyli: "Jeśliby było w tym jakieś dobro.. i radosna wieść dla czyniących dobro. Taka będzie nagroda za to. co oni czynili. Ja tylko postępuję za tym." I poniewa oni nie są przez nie prowadzeni drogą prostą. to z pewnością będą mówili: "To jest stare oszustwo!" 12 Jeszcze dawniej została zesłana Księga Moj esza.chocia świadek spośród synów Izraela zaświadczył o podobnym temu i uwierzył tylko wbiliście się w dumę. którzy mówią: "Nasz Pan to Bóg!". 13 Zaprawdę.On najlepiej wie. którzy są niesprawiedliwi. A to jest Księga potwierdzająca prawdę . będą tam przebywać na wieki. On jest Przebaczający. którzy nie wierzą tym. Nie wiem te . Litościwy!" 9 Powiedz: "Ja nie jestem jakąś nowością wśród posłańców.w języku arabskim dla ostrze enia tych.

którzy się całkowicie poddali!" 16 To są ci. które by się Tobie podobało. którą okazałeś mnie i moim rodzicom. który mówi swoim rodzicom: "Do licha z wami! Czy mo ecie mi obiecać.15 I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem jego rodziców. a pobła liwie osądzimy ich złe czyny. aby Bóg wypłacił im słuszną miarą za ich uczynki . e zostanę wyprowadzony? Przecie ju przeminęły pokolenia przede mną!" Oni zaś wzywają Boga na pomoc: "Biada tobie! Uwierz! Przecie obietnica Boga . Zaprawdę. na których sprawdziło się słowo dotyczące ludów . abym podziękował za Twoją dobroć. Oni będą wśród mieszkańców Ogrodu. Noszenie go i jego odstawienie od piersi winno trwać trzydzieści miesięcy. od których My przyjmujemy wszystko najlepsze. zgodnie z obietnicą prawdy. oni ponieśli stratę! 19 Dla wszystkich będą stopnie. 17 A jest taki. co czynili.d inów i ludzi które ju minęły przed nimi. w zale ności od tego. Uczyń dla mnie dobro w moim potomstwie. Oto ja nawróciłem się do Ciebie i oto jestem wśród tych. Matka nosiła go w trudzie i urodziła go w trudzie. mówi: "Panie mój! Natchnij mnie. i abym czynił dobro. która została im dana. co uczynili. 573 . Kiedy w końcu osiągnie on dojrzałość i dojdzie do czterdziestego roku.to prawda!" On powie: "To są baśnie praojców!" 18 Oto ci.i oni nie doznają niesprawiedliwości.

a dzisiaj będziecie wynagrodzeni karą poni enia za to. kiedy będą wystawieni na ogień ci. a ja przekazuję wam tylko to." Przeciwnie! To jest to. bez adnego prawa." 21 I wspomnij brata ludu Ad. W ten sposób My płacimy ludowi grzeszników! 26 My umocniliśmy ich w takim stanie. e jesteście ludem. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 23 Powiedział: "Władza jest jedynie u Boga. w jakim nie umocniliśmy was. i daliśmy im słuch. który yje w nieświadomości. spojrzenie i serce. kiedy on ostrzegał swój lud przy wydmach piaszczystych: . którzy nie uwierzyli: "Wy trwoniliście wasze wspaniałe dobra w yciu na tym świecie i cieszyliście się nimi. powiedzieli: "To jest chmura. co staraliście się przyśpieszyć: wiatr. 25 On zniszczy wszelką rzecz na rozkaz swego Pana. Lecz na nic im się zdał 574 . lecz widzę. I rankiem były widoczne tylko ich mieszkania. przed nim i po nim "Czcijcie tylko Boga! ja obawiam się dla was kary Dnia Strasznego. e byliście występni. i za to. aby odwrócić nas od naszych bogów? Przynieś nam to. co nam obiecujesz." 22 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas. która nam przyniesie deszcz.20 Tego Dnia." 24 A kiedy oni zobaczyli chmurę zbli ającą się do ich dolin.a byli tam ju ostrzegający w przeszłości. w którym jest dotkliwe cierpienie. e byliście dumni na ziemi. z czym zostałem posłany.

eby posłuchali Koranu. potwierdzającą prawdę tego. bo oni odrzucili Nasze znaki.. 29 Oto skierowaliśmy do ciebie pewną grupę d inów. których oni wzięli sobie za bogów. . które były wokół was. 28 A dlaczego to nie pomogli im ci. skierowaliśmy do nich Nasze znaki . powiedzieli: "Słuchajcie w milczeniu!" A kiedy wysłuchali do końca. oni odeszli od nich. oni zawrócą. A kiedy się tam zjawili.ich słuch. poza Nim. 30 Powiedzieli: "O ludu nasz! Oto słyszeliśmy Księgę zesłaną po Moj eszu. 32 A kto nie odpowie wzywającemu w imieniu Boga. zwrócili się do swego ludu. która prowadzi ku prawdzie i ku drodze prostej . spojrzenie i serce.być mo e. adnych opiekunów. jako sposób zbli enia? Przeciwnie. 27 Zniszczyliśmy te miasta. i uchroni was przed karą bolesną. i objęło ich to. 31 O ludu nasz! Odpowiedzcie wzywającemu w imieniu Boga i uwierzcie w Niego! On przebaczy wam wasze grzechy. aby go ostrzegać. Takie jest ich oszustwo i to. Tacy są w zabłądzeniu jawnym!" 575 .. co oni wymyślili. co zostało objawione przed nią. z czego oni się wyśmiewali.to przecie on nie jest zdolny udaremnić Jego władzy na ziemi i nie ma. poza Bogiem.

tego bowiem Dnia. Oto obwieszczenie! Któ zatem zostanie zgubiony. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 34 W Dniu. którzy odznaczali się zdecydowaniem.33 A czy oni nie widzieli. jak tylko jedną godzinę dnia. I nie staraj się przyśpieszać dla nich tego Dnia. który stworzył niebiosa i ziemię i nie doznał przez to zmęczenia. e nie uwierzyliście!" 35 bądź więc cierpliwy. co im zostało obiecane. wyda im się. jest w mocy o ywić umarłych? Tak! Zaprawdę. kiedy zostaną wystawieni na ogień ci. kiedy oni zobaczą. którzy nie uwierzyli: "Czy to nie jest prawda?" Powiedzą: "Tak! Na naszego Pana!" On powie: "Zakosztujcie więc kary za to. tak jak byli cierpliwi ci z posłańców. e Bóg. jeśli nie lud bezbo ny?! 576 . e nie przebywali w grobie więcej.

Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg. co zostało objawione Muhammadowi . to i On wam pomo e 577 . a kiedy ich całkiem rozbijecie. którzy wierzą i którzy pełnili dobre dzieła.Muhammad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ci. którzy nie wierzą. postępują za prawdą od ich Pana. który im dał poznać. A potem albo ich ułaskawicie. e ci. W ten sposób Bóg przytacza ludziom przykłady. to uderzcie ich mieczem po szyi. natomiast ci. 5 On poprowadzi ich drogą prostą i udoskonali ich ducha. 6 i wprowadzi ich do Ogrodu. a wojna zło y swoje cię ary. albo ądajcie okupu. i którzy wierzą w to. 7 O wy. 3 Tak jest dlatego. to Sam zemściłby się na nich. to mocno zaciśnijcie na nich pęta. którzy nie wierzą i którzy odsunęli się od drogi Pana . którzy zostaną zabici na drodze Boga. którzy wierzycie! Jeśli pomo ecie Bogu. postępują za kłamstwem.Muhammad .On udaremni ich uczynki. A co do tych. to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. którzy wierzą.a to jest prawda od ich Pana to On zgładzi ich złe działania i udoskonali ich ducha. którzy nie wierzą. 4 Kiedy więc spotkacie tych. 2 A ci. lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich.

9 Tak jest dlatego. e Bóg jest opiekunem tych.i umocni wasze stopy. jaki był ostateczny koniec tych. e oni okazują wstręt do tego. które ciebie wypędziło . i e dla niewiernych nie ma adnego opiekuna. któremu się upiększa zło jego działania? Oni poszli za swoimi namiętnościami. 13 Ile to miast. którzy uwierzyli. który został obiecany bogobojnym: będą w nim strumyki wody nie ulegającej zepsuciu i strumyki mleka.i niewiernych czeka koniec podobny. kto się trzyma jasnego dowodu. którzy nie uwierzyli . 15 To jest podobieństwo Ogrodu. jest taki jak ten. co zesłał Bóg.to biada im! Bóg udaremni ich uczynki. Bóg wprowadzi tych. którzy nie uwierzyli. gdzie w dole płyną strumyki. pochodzącego od jego Pana. i ogień będzie ich miejscem przebywania. 11 Jest tak dlatego. 10 A czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. i strumyki wina .zniszczyliśmy i I nie było dla nich adnego pomocnika! 14 Czy ten. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła.rozkosz dla popijających. którego smak się nie zmienia. będą u ywali i będą jedli jak zwierzęta. którzy byli przed nimi? Zniszczył ich Bóg . silniejszych potęgą ni twoje miasto. A ci. 578 . 8 A ci. do Ogrodów. On zaś uczyni daremnymi ich działania. 12 Zaprawdę.

jak ci. 20 Mówią ci. mówią do tych. kto na wieki przebywa w ogniu. I będą tam dla nich wszelkiego rodzaju owoce.i strumyki oczyszczonego miodu. I do czego im będzie. Czy oni mogą być jak ten. spoglądają na ciebie zamglonym spojrzeniem umierającego. których serca są chore. 18 Czy oni oczekują czegoś innego ani eli tej Godziny. ale kiedy wyjdą od ciebie. ich wspominanie? 19 Przeto wiedz. e nie ma boga. lepiej byłoby dla nich. jak ci. i dla wierzących . rozrywającą im wnętrzności? 16 Wśród nich są tacy. pewnie wyło ona. jak i miejsce wytchnienia. kiedy ona do nich przyszła. 579 . którzy będą pojeni wrzącą wodą. On wzmocnił na tej prostej drodze i dał im bogobojność. którzy poszli drogą prostą. i wspomina się w niej walkę. A lepsze byłoby dla nich 21 posłuszeństwo i słowo odpowiednie. którzy otrzymali wiedzę: "Có to on powiedział właśnie teraz?" To są ci. i przebaczenie od ich Pana.mę czyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu. A skoro sprawa jest postanowiona. którzy uwierzyli: "Dlaczego nie została zesłana jakaś sura?" A kiedy zostaje zesłana jakaś sura. widzisz. aby byli szczerzy wobec Boga. na których sercach Bóg poło ył pieczęć i którzy poszli za swoimi namiętnościami. jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech. którzy cię słuchają. 17 A tych. która przyjdzie do nich nagle? Przyszły ju przecie jej oznaki.

i Bóg nie ujawni ich zawiści? 30 I jeślibyśmy zechcieli. 580 . wy mo e. tak i uczynił ich głuchymi i oślepił ich spojrzenia.szatan skusił. tych. i poznałbyś ich z pewnością po fałszywości ich mowy. A Bóg zna ich działania. bijąc ich po twarzy i po plecach? 28 Tak jest dlatego. kiedy stała się dla nich jasna droga prosta . 26 Jest tak dlatego. 31 My na pewno będziemy was doświadczać. których przeklął Bóg. Przeto On uczynił daremnymi ich postępki." Lecz Bóg zna ich tajemnice. będziecie mogli szerzyć zgorszenie na ziemi i rozrywać wasze związki pokrewieństwa? 23 Tamci to tacy. co zesłał Bóg: "My wam będziemy posłuszni w części sprawy. którzy obrócili się na piętach. e oni powiedzieli ludziom. jeśli się odwrócicie. a Bóg dał im zwłokę. 27 Jak e to będzie. co Jemu się podoba. kiedy aniołowie ich zabiorą. aby poznać tych spośród was. 29 Czy sądzą ci. a czuli wstręt do tego. w których sercach tkwi choroba. 24 Czy oni nie zastanowią się nad Koranem? Czy na ich serca nało ono zasuwy? 25 Zaprawdę.22 Czy. którzy czuli wstręt do tego. co wywołuje gniew Boga. e oni poszli za tym wszystkim. to pokazalibyśmy ich tobie i poznałbyś ich z pewnością po ich znamionach.

nie zaszkodzą w niczym Bogu. którzy skąpią. który uczyni daremnymi ich działania. będąc niewiernymi . 38 Oto jesteście tymi. A kto skąpi. którzy wierzycie! Słuchajcie Boga i słuchajcie Posłańca! Nie czyńcie daremnymi waszych uczynków! 34 Zaprawdę. On nie zniweczy waszych dzieł. i wybadać wiadomości o was. kiedy jesteście górą. ci. tym.którzy są gorliwi w walce. 35 Nie słabnijcie więc i wzywajcie do pokoju. którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga. wtedy kiedy stała się dla nich jasna droga prosta . i którzy oddzielili się od Posłańca. którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga. potem umarli. 37 Jeśliby On was o nie pytał i jeśliby na was nalegał. A wśród was są tacy. i oni nie będą wam podobni. ten skąpi dla siebie samego. którzy zostali wezwani. 36 ycie tego świata jest tylko grą i zabawą. a wy jesteście biedni. Jeśli się odwrócicie. 581 . Bóg jest z wami. On zamieni was na inny lud. 32 Zaprawdę. 33 O wy. tych. Bóg jest Bogaty. którzy są wytrwali. abyście rozdawali na drodze Boga. to wy byście skąpili i On ukazałby wasze zawiści.tym Bóg nie przebaczy. to On da wam wasze nagrody i nie będzie pytał o wasze majątki. A jeśli wierzycie i jeśli jesteście bogobojni.

abyście uwierzyli w Boga i Jego Posłańca. który zesłał spokój bezpieczeństwa w serca wiernych. wysłaliśmy ciebie jako świadka.Do Boga nale ą wojska niebios i ziemi.Al-Fath W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. którzy mają złe mniemanie o Bogu.mę czyzn i kobiety. To jest w oczach Boga osiągnięcie ogromne! 6 I ukarze On obłudników . 582 .Zwycięstwo . 2 aby ci przebaczył Bóg twoje pierwsze i ostatnie grzechy i aby dopełnił Swoją dobroć dla ciebie. Bóg jest wszechwiedzący. abyście mu pomagali. i aby cię poprowadził drogą prostą. 4 On. oni tam będą przebywać na wieki. 9 abyście go szanowali i abyście głosili Jego chwałę o świcie i o zmierzchu. i przygotował dla nich Gehennę. aby pomno yć wiarę wraz z ich wiarą . mądry! 5 i aby wprowadzić wierzących i wierzące do Ogrodów. i bałwochwalców . I On odpuści im ich złe czyny. Bóg zagniewał się na nich i przeklął ich. ci. głosiciela radosnej wieści i jako ostrzegającego. gdzie w dole płyną strumyki. Przeciwko nim będzie zły obrót losu. A jak e nieszczęsne to miejsce ostatecznej wędrówki! 7 Do Boga nale ą wojska niebios i ziemi. Bóg jest potę ny.mę czyzn i kobiety. mądry! 8 Zaprawdę. daliśmy tobie jasne zwycięstwo. 10 Zaprawdę. 3 i aby ci dopomógł pomocą potę ną.

kto złamie przysięgę. kto nie wierzy w Boga i Jego Posłańca . co wy czynicie. Tak powiedział przedtem Bóg!" Oni powiedzą: "Wcale nie! Wy nam zazdrościcie. Wy uczyniliście złe przypuszczenie. którzy pozostali w tyle: "My jesteśmy zajęci naszymi majątkami i naszymi rodzinami. 13 A ten. złamie ją przeciw sobie samemu. 11 Powiedzą tobie Beduini. ten otrzyma od Niego nagrodę ogromną.którzy składają tobie przysięgę wierności. którzy pozostali w tyle: . On przebacza temu. wy byliście ludem zepsutym. jeśli on zechce dla was jakiejś szkody albo te zapragnie dla was jakiejś korzyści?" Tak! On jest w pełni świadomy tego. 12 Ale przeciwnie! Wy sądziliście mylnie.kiedy wyruszycie po łupy.My. aby je zabrać "Pozwólcie nam pójść za wami!" Oni pragną zmienić słowa Boga. kto wypełnił zobowiązanie wobec Boga. zaprawdę." 583 . Powiedz: "A kto będzie posiadał coś dla was wobec Boga. przysięgają Bogu! Ręka Boga jest poło ona na ich rękach. i to było upiększone w waszych sercach. A ten. przygotowaliśmy dla niewiernych ogień płonący! 14 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. e Posłaniec i wierni nigdy nie powrócą do swoich rodzin. A ten. litościwy! 15 Będą mówili ci. komu chce. Proś więc o przebaczenie dla nas!" Oni będą mówić swoimi językami to. Bóg jest przebaczający. i On karze tego. czego nie ma w ich sercach. Powiedz: "Wy nie pójdziecie za nami. kogo chce.

21 I jeszcze inne rzeczy. to oni. co było w ich sercach." 17 Nie ma jednak adnej nagany dla ślepego. On poznał. On przyśpieszył to dla was. bo Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 22 A gdyby walczyli z wami ci. 18 Spodobali się Bogu wierni. aby to było znakiem dla wiernych i aby On poprowadził was drogą prostą. i zesłał na nich spokój bezpieczeństwa. z pewnością. odwróciliby się plecami. a powstrzymał ręce ludzi od was. i wtedy nie znaleźliby ani opiekuna. Bóg ju je objął. jak odwróciliście się plecami przedtem. kiedy zło yli tobie przysięgę na wierność pod drzewem. którzy pozostali w tyle: "Będziecie niebawem wezwani przeciwko ludowi odznaczającemu się groźną dzielnością. to On ukarze was karą bolesną. Bóg jest potę ny. A kto będzie posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi. tego On ukarze karą bolesną. którzy nie uwierzyli. i dał im w nagrodę bliskie zwycięstwo 19 i mnóstwo łupów. gdzie w dole płyną strumyki. które mieli zabrać. które weźmiecie. to Bóg da wam piękną nagrodę. A kto odwróci się plecami. ani pomocnika. którymi wy nie zdołaliście zawładnąć. Jeśli będziecie posłuszni. 584 . mądry! 20 Bóg obiecał wam liczne łupy. nie ma te adnej nagany dla kulawego ani te nie ma adnej nagany dla chorego.Przeciwnie! Oni nie rozumieją nic albo niewiele. Będziecie walczyć z nimi albo te oni się całkowicie poddadzą. 16 Powiedz Beduinom. a jeśli się odwrócicie plecami. tego On wprowadzi do Ogrodów.

to wtedy ukaralibyśmy tych spośród nich. którzy nie uwierzyli. ty przecie nie znajdziesz adnej zmiany w zwyczaju Boga. On wiedział to. których wy nie znaliście i mogliście ich podeptać. bliskie zwycięstwo. 26 Kiedy ci. cierpieniem bolesnym. kiedy dał wam zwycięstwo nad nimi. oni mieli do niego prawo i byli jego godni. zupełnie nieświadomie . którzy nie uwierzyli. 24 On powstrzymał ich ręce od was i wasze ręce od nich w dolinie Mekki. który wysłał Swego Posłańca 585 . Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 27 Bóg uczynił prawdziwym dla Swego Posłańca widzenie prawdy: "Wy wejdziecie z pewnością bezpieczni do świętego Meczetu. czego wy nie wiedzieliście. zapalczywość pogaństwa. nie obawiając się. I jeśliby nie wierni . obok tego. co czynicie. z ogolonymi głowami i przyciętymi.23 To jest zgodne ze zwyczajem Boga. tak i spadłoby na was z ich powodu przewinienie.a Bóg wprowadził do Swego miłosierdzia. Bóg widzi dobrze to. umieścili w swoich sercach zapalczywość. jak to było ju przedtem. kogo chce jeśliby oni się jasno oddzielili. którzy nie uwierzyli. którzy odsunęli was od świętego Meczetu i którzy powstrzymali zwierzęta ofiarne. 28 On. Jeśli Bóg zechce. aby nie mogły przybyć na swoje miejsce. 25 Tacy są ci. i przygotował.mę czyźni i kobiety. Bóg zesłał Swój spokój i bezpieczeństwo na Swojego Posłańca i na wiernych i uczynił dla nich nieodłącznym słowo bojaźni Bo ej.

poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia. wybijających pokłony. 586 . eby przez nich doprowadzić do wściekłości niewiernych. są gwałtowni wobec niewiernych. wprawiając w podziw siewców" . które wypuszcza kiełek i wzmacnia go. Taka jest ich przypowieść w Torze i taka jest ich przypowieść w Ewangelii: "Są oni jak ziarno zasiane. Widzisz ich kłaniających się. aby jej dać wy szość nad wszelką religią! A Bóg wystarczy jako świadek! 29 Muhammad jest posłańcem Boga. Bóg obiecał tym spośród nich. a miłosierni względem siebie. od śladów wybijania pokłonów.to. Ci. Ich znamię jest na ich twarzach. i staje się twardy. przebaczenie i nagrodę ogromną. którzy są razem z nim. i trzyma się prosto na swoim źdźble. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła.z drogą prostą i religią prawdy.

5 A jeśliby oni byli cierpliwi. Bóg jest słyszący. 3 Zaprawdę. kiedy nie jesteście świadomi.Komnaty . litościwy! 6 O wy.Al-Hud urat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy.jak to czynicie między sobą aby nie stały się daremne wasze uczynki. 4 Zaprawdę. 7 I wiedzcie. to z pewnością ponieślibyście szkodę. którzy ciebie wzywają z tyłu komnat. to byłoby lepiej dla nich. a ty do nich wyjdziesz. Dla nich będzie przebaczenie i nagroda ogromna. którzy zni ają głos w obecności Posłańca Boga . A Bóg jest przebaczający. to starajcie się rozeznać. e Posłaniec Boga jest pośród was. widzący! 2 O wy. których serca doświadczył Bóg dla bogobojności. ci. ci. którzy wierzycie! Nie podnoście waszych głosów ponad głos Proroka! I nie zwracajcie się do niego głosem podniesionym . ebyście nie urazili ludzi nieświadomie i abyście potem nie ałowali tego. którzy wierzycie! Nie wysuwajcie się naprzód przed Bogiem i Jego Posłańcem i bójcie się Boga! Zaprawdę. Lecz Bóg dał wam pokochać wiarę 587 . przewa nie tego nie rozumieją. którzy wierzycie! Jeśli przyjdzie do was jakiś zły człowiek z wieścią. co uczyniliście.to są ci. Jeśliby on posłuchał was w wielu sprawach.

A jeśli jedna z nich będzie nadal występować przeciw drugiej. to zwalczajcie tę. 8 To jest łaska Boga i dobrodziejstwo. Zaprawdę. to ustanówcie między nimi pokój według sprawiedliwości i postępujcie bezstronnie! Zaprawdę. Tacy . Bójcie się Boga! 588 . być mo e. którzy wierzycie! Niech jedni ludzie nie szydzą z drugich. być mo e. którzy postępują według słuszności. 11 O wy.to ci .oni idą drogą prawości. Ani te kobiety . A jeśli się podda. mądry! 9 Jeśli dwie partie spośród wiernych zwalczają się.po przyjęciu wiary! A ten. a zwróci się ku rozkazowi Boga. tamci są lepsi od nich. a uczynił dla was nienawistną niewiarę. która się buntuje. Jak e złe jest słowo "zepsucie" .i On ozdobił ją w waszych sercach. Bóg jest wszechwiedzący. I nie zniesławiajcie siebie samych. 10 Wierni są przecie braćmi! Ustanawiajcie więc pokój między waszymi dwoma braćmi i bójcie się Boga! Być mo e. kto się nie nawróci . kiedy on umarł? Przecie czulibyście wstręt do tego. to ustanówcie między nimi pokój. 12 O wy. zepsucie i nieposłuszeństwo. i nie obrzucajcie się wyzwiskami.z kobiet. wy dostąpicie miłosierdzia.oni są niesprawiedliwi. którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Bóg miłuje ludzi. niektóre podejrzenia są grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności! Czy chciałby któryś z was jeść ciało swego brata. tamte są lepsze od nich.

abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę. co skryte w niebiosach i na ziemi! I Bóg widzi jasno to. Przeciwnie. Tacy . skoro Bóg wie. Bóg jest wszechwiedzący. dobrze świadomy! 14 powiedzieli Beduini: "My wierzymy!" Powiedz: "Wy nie wierzycie. i przyjęli islam.Zaprawdę. litościwy! 15 Wiernymi są tylko ci. Bóg jest przebaczający. to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę. najbardziej szlachetny spośród was. litościwy! 13 O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mę czyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami. w obliczu Boga. co wy czynicie! 589 . e poprowadził was drogą prostą ku wierze . Powiedz: "Nie przedstawiajcie waszego islamu jako łaskawości dla mnie.> . lecz raczej powiedzcie: <My poddaliśmy się całkowicie!.potem nie mieli wątpliwości i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga.jeśli wy jesteście prawdomówni!" 18 Zaprawdę.bo wiara nie weszła jeszcze w wasze serca. to On w niczym nie umniejszy waszych uczynków. Zaprawdę. co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący?!" 17 Oni przedstawiają jako łaskawość dla ciebie to. którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca .oni są prawdomówni! 16 powiedz: "Czy będziecie pouczać Boga o waszej religii." A jeśli wy będziecie posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. to Bóg obdarzył was łaską. Bóg jest przebaczający. Bóg zna to.

I powiedzieli niewierni: "To jest rzecz zadziwiająca! 3 Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem?. 10 i drzewa palmowe. i nie ma na nim adnych pęknięć? 7 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. i dzięki niej sprawiliśmy. i wyrosły na niej parami wszelkie rozkoszne rodzaje. e przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I sprawiliśmy.Kaf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kaf. jak je zbudowaliśmy i ozdobiliśmy.. wyniosłe. oni uznali ją za kłamstwo. 5 Lecz przeciwnie! Kiedy przyszła do nich prawda. 8 do patrzenia i dla przypomnienia ka demu słudze. ilu ich ziemia pochłania. dźwigające kiście owoców uło one jedne nad drugimi 590 . 9 I zesłaliśmy z nieba wodę przynoszącą błogosławieństwo.. i wyrosły ogrody i ziarno niwa.Kaf . To jest powrót daleki!" 4 My przecie wiemy. i znajdują się w stanie zamętu. który się nawraca. Czy oni nie spoglądali na niebo ponad sobą? 6 Czy nie widzieli. U Nas jest księga zachowująca. Na Koran wspaniały! 2 Tak! Zdziwili się oni.

i lud Samud. 14 i mieszkańcy Gąszczu.to jako zaopatrzenie dla Naszych sług. 13 lud Ad i Faraon. siedząc z prawej strony i z lewej. 16 My stworzyliśmy człowieka i wiemy. i bracia Lota. Oto od czego stroniłeś! 20 I zadmą w trąbę. 17 Kiedy spotykają się dwaj spotykający. 591 . 22 "Ty wcale nie dbałeś o to.11 . które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy. 15 Czy zaniemogliśmy przez pierwsze stworzenie? Przeciwnie! Oni powątpiewają w nowe stworzenie. Takie będzie zmartwychwstanie! 12 A przed nimi zaprzeczali prawdzie: lud Noego i mieszkańcy Ar-Rass. Oto Dzień grozy! 21 I ka dej duszy towarzyszy popędzający i świadek. co podszeptuje jemu dusza. 18 człowiek nie wypowie ani jednego słowa. My jesteśmy bli ej niego ani eli arteria jego szyi. więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe. Wtedy sprawdziła się Moja obietnica. " 23 I powie jego towarzysz: "Oto co przygotowałem!" 24 "Rzućcie do Gehenny ka dego uporczywie niewiernego. i lud Tubba. Oni wszyscy za kłamców uznawali posłańców. 19 I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. I o ywiliśmy dzięki niej krainę umarłą.

33 Ka demu." 30 Tego Dnia powiemy do Gehenny: "Czy jesteś ju zapełniona?" A ona powie: "Czy mo e być więcej?" 31 I będzie przybli ony Ogród dla bogobojnych. będzie niedaleko.ka demu nawracającemu się. 26 który umieścił obok Boga innego boga! Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej!" 27 Powie jego towarzysz: "Panie nasz! Ja nie przyczyniłem się do tego. kto obawia się Miłosiernego w tym.25 sprzeciwiającego się dobru. 36 A ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! oni byli silniejsi od nich dzielnością. e on się zbuntował. szerzącego zwątpienie. występnego. zachowującemu. co zechcą. lecz on daleko zabłądził." 28 Bóg powie: "Nie sprzeczajcie się przede Mną! Ja ju wysłałem do was Moją groźbę. 592 . 29 Nie zmienia się u Mnie słowo ani te Ja nie jestem tyranem dla Moich sług. a My mamy jeszcze więcej. co niewidzialne. i kto przychodzi z sercem skruszonym: 34 "Wejdźcie do niego w pokoju! To jest Dzień Wieczności!" 35 Oni tam będą mieli to. czy znajdzie się jakieś pewne schronienie. 32 Oto co wam zostało obiecane . przeszukujcie więc ziemię.

kto się obawia Mojej groźby! 593 . i on jest świadkiem! 38 My stworzyliśmy niebiosa i ziemię. co oni mówią. kto ma serce albo kto nastawia uszu. 45 My wiemy najlepiej. co oni mówią.37 Zaprawdę.to będzie Dzień Zmartwychwstania. co jest między nimi. i do Nas jest ostateczne przybycie! 44 Tego Dnia. kiedy wezwie wzywający z bliskiego miejsca! 42 Tego Dnia. kiedy ziemia popęka od nich. 43 Zaprawdę. Wysławiaj chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed zachodem! 40 I nocą wysławiaj Go. i po wybiciu pokłonów! 41 I przysłuchuj się tego Dnia. Napominaj więc przez Koran tego.to zebranie jest dla Nas łatwe. 39 Znoś cierpliwie to. kiedy oni naprawdę usłyszą krzyk . My dajemy ycie i My sprowadzamy śmierć. A ty nie jesteś dla nich tyranem. i to. i nie dotknęło Nas adne zmęczenie. śpieszących się . w tym jest z pewnością napomnienie dla tego. w ciągu sześciu dni.

Rozpraszające . 4 i na rozdzielające rozkazy! 5 Zaprawdę. 18 I o świcie prosili Boga o przebaczenie. bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i źródeł. Oni byli przedtem wśród czyniących dobro. 10 Niech zginą kłamcy. co dał im Pan. co staraliście się przyśpieszyć!" 15 Zaprawdę. 19 W ich majątku mieli odpowiedni udział 594 . kto dał się odwrócić. ró nicie się w mowie! 9 Odwrócony został od tego ten. 17 Oni mało sypiali nocą. to. co wam zostało obiecane. jest prawdziwe! 6 Zaprawdę. 11 którzy w swoim zamęcie są beztroscy! 12 Oni pytają: "Kiedy nadejdzie Dzień Sądu?" 13 W Dniu. 16 przyjmując to. Sąd z pewnością nadejdzie! 7 I na niebo posiadające szlaki gwiezdne! 8 Zaprawdę. kiedy oni będą wystawieni na ogień: 14 "Zakosztujcie waszego doświadczenia! To jest to.Az-Zarijat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na gwałtownie rozpraszające 2 i na niosące brzemię. 3 i na płynące z lekkością.

i obwieścili mu radosną wieść o mądrym chłopcu. nieznani ludzie!" 26 I poszedł do swojej rodziny. jak to. 29 Wtedy przyszła jego ona z krzykiem. to jest tak prawdziwe. on odparł: "Pokój. biła się po twarzy i mówiła "Stara kobieta. uszanowanych? 25 Kiedy oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!".ebrak i nędzarz. którzy są przekonani o prawdzie. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się!" . o wysłannicy?" 32 Odparli: "Zostaliśmy wysłani 595 . mówiąc: "Czy nie będziecie jedli?" 28 I odczuł przed nimi pewną obawę. On jest Mądry. Czy wy nie widzicie? 22 W niebie jest wasze zaopatrzenie i to. 23 Na Pana nieba i ziemi! Zaprawdę. e mówicie. i przyniósł tłustego cielaka. 20 Na ziemi są znaki dla tych. co wam zostało obiecane. Wszechwiedzący!" 31 Abraham powiedział: "Jaka jest wasza sprawa. 24 Czy doszło do ciebie opowiadanie o gościach Abrahama. bezpłodna!" 30 I rzekli: "Tak powiedział twój Pan. 27 i podał im go. Zaprawdę. 21 I są w waszych duszach.

i o Moj eszu? Oto wysłaliśmy go do Faraona. 39 Lecz on odwrócił się. 38 .. 42 który wszystko. 43 . i powiedział: Czarownik albo opętany!" 40 Wtedy pochwyciliśmy go wraz z jego wojskami i wrzuciliśmy ich w otchłań morza. 33 aby rzucić na nich kamienie z gliny.. bo był on godny nagany. pewny swojej potęgi. 41 . 34 oznakowane u twego Pana dla ludzi występnych. którzy się w tym mieście znajdowali. 37 I zostawiliśmy w tym mieście znak dla tych. zamienił w pył.. ani uzyskać adnej pomocy. którzy się obawiają kary bolesnej. kiedy mieli otwarte oczy.do ludu grzeszników. 596 . nad czym przeszedł.. 45 I nie mogli ani wstać... 36 Lecz znaleźliśmy tam tylko jeden dom takich." 35 Przeto wyprowadziliśmy tych spośród wiernych. i o ludzie Ad? oto posłaliśmy przeciw nim niszczycielski wiatr. którzy się poddali całkowicie. i o ludzie Samud? Oto powiedzieliśmy im: "U ywajcie jeszcze przez pewien czas!" 44 Lecz oni byli dumni wobec rozkazu swego Pana i poraził ich piorun. dając mu władzę jasną.

Niewzruszonym! 59 I. Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia. I jak e wspaniale wszystko porządkujemy! 49 Z ka dej rzeczy stworzyliśmy parę. ja jestem dla was od Niego jawnie ostrzegającym! 52 Podobnie do ka dego posłańca przychodzącego do tych ludzi. Posiadającym Siłę. którzy byli niesprawiedliwi . a nie będziesz ganiony. 597 .. od Niego.My przecie tworzymy rozległe przestrzenie! 48 A ziemia?! Rozpostarliśmy ją. eby Mnie czcili. oni byli ludem występnym! 47 A niebo?! Zbudowaliśmy je solidnie . jawnie ostrzegającym! 51 I nie umieszczajcie razem z Bogiem adnego innego boga! Zaprawdę. ja jestem dla was.. którzy byli przed nimi. 58 Zaprawdę. 55 I napominaj! bo. zaprawdę. tym. Mo e sobie przypomnicie! 50 Przeto. a jeszcze wcześniej o Noem? Zaprawdę. zaprawdę. i nie chcę. uciekajcie się do Boga! Zaprawdę.46 .przypadnie pewien udział. oni mówili: "Czarownik albo opętany!" 53 Czy oni to sobie kolejno przekazywali? Przeciwnie! To lud buntowniczy! 54 Odwróć się więc od nich. aby Mnie ywili. 57 I nie chcę od nich adnego zaopatrzenia. napominanie przynosi korzyść wiernym! 56 I stworzyłem d iny i ludzi tylko po to.

który im został obiecany! 598 . z powodu Dnia. którzy nie uwierzyli.podobny do udziału ich towarzyszy. Niech więc oni nie próbują skłaniać Mnie do pośpiechu! 60 Biada tym.

kara twego Pana spadnie niebawem! 8 Nikt jej nie będzie mógł odsunąć 9 w tym Dniu. zabawiają się! 13 Tego Dnia oni zostaną pchnięci ku ogniu Gehenny: 14 "To jest ogień. tego Dnia. 599 . który uwa aliście za kłamstwo! 15 Czy to są czary? Czy wy nie widzicie? 16 Palcie się więc w nim! Znoście go cierpliwie lub nie znoście go cierpliwie! To dla was wszystko jedno! Wy tylko otrzymujecie zapłatę za to.Góra .At-Tur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na Górę! 2 Na Księgę zapisaną 3 na pergaminie rozwiniętym! 4 Na Dom odwiedzany! 5 Na sklepienie wzniesione! 6 Na morze wzburzone! 7 Zaprawdę. 11 Biada." 17 Zaprawdę. co dał im ich Pan. ci. co czyniliście. którzy się boją Boga. 12 tym. którzy zagłębiając się w dyskusji. oskar ającym o kłamstwo. kiedy niebo zakołysze się mocno 10 i góry poruszą się poruszeniem. będą w Ogrodach i szczęśliwości 18 cieszyć się tym.

23 Będą oni sobie tam podawać jedni drugim puchary. 19 "Jedzcie i pijcie w pokoju za to. jak oni zapragną. Litościwy!" 29 Napominaj więc! Przecie ty nie jesteś. ani podniecenia do grzechu. ani opętanym.My dołączymy ich potomstwo. 22 I My zaopatrzymy ich w owoce i mięso takie. wśród naszej rodziny.Ustrzegł ich Pan od kary ognia piekielnego. Zaprawdę. co sobie zarobił. 21 A do tych. I My nie pozbawimy ich niczego z ich dzieł. ustawionych rzędami!" My damy im za ony hurysy o wielkich oczach. zadając sobie pytania. podobni do ukrytych pereł. pełni obawy. Ka dy człowiek jest zastawem tego. 26 będą mówili: "Byliśmy. nie będzie tam ani pustej gadaniny. 600 . za łaską twego Pana. 24 I będą krą yć pośród nich młodzieńcy. będący na ich usługach. 20 wypoczywając wyciągnięci na ło ach. którzy uwierzyli i których potomstwo postąpiło za nimi z wiarą . co czyniliście. 25 Będą się zwracać jedni do drugich. ani wieszczkiem. 27 Bóg okazał nam dobroć i ustrzegł nas od cierpienia palącego wiatru. On jest Dobry. 28 My przecie wzywaliśmy Go przedtem.

30 Albo będą mówić: "Poeta! My zaczekamy niepewności jego losu!" 31 powiedz: "Oczekujcie! Oto ja jestem razem z wami między tymi. a oni są obcią eni długiem? 41 Czy. czy te są oni ludem zbuntowanym? 33 Albo będą mówić: "On to wymyślił! " Wcale nie! Oni nie wierzą! 34 Niech więc przytoczą podobne do tego opowiadanie. oni stworzyli niebiosa i ziemię? Ale nie! Oni nie są przekonani o prawdzie! 37 Czy oni posiadają skarby twego Pana? Czy te są zarządzającymi? 38 Czy oni posiadają drabinę. na której się przysłuchują? Niech więc przyjdzie ten przysłuchujący się spośród nich z jasną władzą! 39 Czy On posiada córki. oni zostali stworzeni z niczego? Czy oni sami są stwórcami? 36 Czy. co skryte. którzy oczekują!" 32 Czy. oni posiadają to. jeśli mówią prawdę! 35 Czy. oni mają jakiegoś boga poza Bogiem? Chwała niech będzie Bogu 601 . sami wpadną w zasadzkę. a wy macie synów? 40 Czy ty prosisz ich o wynagrodzenie. i zapisują? 42 Czy oni pragną podstępu? Lecz ci. 43 Czy. którzy nie wierzą. nakazują im to ich sny.

tych.będącemu ponad to. i przy zachodzie gwiazd! 602 . 48 Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana! Ty przecie jesteś na Naszych oczach. czeka jeszcze inna kara! Lecz większość z nich nie wie. kiedy wstajesz! 49 I nocą wysławiaj Go. którzy byli niesprawiedliwi. Wysławiaj chwałę twego Pana. 47 I." 45 Przeto pozostaw ich. powiedzą: "To są chmury zebrane w kłęby. a oni spotkają ten swój Dzień. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 44 A jeśli oni zobaczą płat nieba spadający. zaprawdę. kiedy będą ra eni piorunem. 46 tego Dnia nie pomo e im nic ich podstęp ani te nie będą wspomo eni.

16 kiedy Drzewo Lotosu okryte było tym. 10 i wtedy objawił swojemu słudze to. " Jego spojrzenie nie odwróciło się w bok ani nie pobiegło w dal. 11 Nie skłamało mu serce w tym. 9 w odległości dwóch łuków lub jeszcze bli ej. co widział. co on widzi? 13 I on widział go po raz drugi 14 przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy. 7 kiedy był na najwy szym horyzoncie. 603 . co je okrywało. 6 obdarzony siłą. 18 Zobaczył on jeden z największych znaków swego Pana. 5 Nauczył go posiadający wielkie moce.An-Nad m W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na gwiazdę.Gwiazda . które mu zostało zesłane. co objawił. kiedy ona zapada! 2 Nie zeszedł z drogi wasz towarzysz ani te nie błądzi. 4 To jest tylko objawienie. 3 On nie mówi pod wpływem namiętności. 8 następnie zbli ył się i pozostał w zawieszeniu. 15 w pobli u którego jest Ogród Schronienia. stanął prosto. 12 Czy będziecie się sprzeczać z nim w sprawie tego.

człowiekowi nale y się to. ci.tę trzecią? 21 Czy wy mo ecie mieć mę czyzn. i kto Mu się spodoba. którymi wy je nazywacie . i zna najlepiej tych. Bóg nie zesłał im adnej władzy. i temu. którzy odwracają się od Naszego Napomnienia i nie chcą niczego innego. których wstawiennictwo nic nie pomo e. Zaprawdę. 27 Zaprawdę. podczas gdy przyszła ju do nich droga prosta od ich Pana. 28 a nie mają oni o tym adnej wiedzy i idą tylko za przypuszczeniem. jak tylko ycia na tym świecie. twój Pan zna najlepiej tych. 24 Czy. nazywają aniołów imionami eńskimi. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. chyba tylko. czego pragną ich dusze.19 Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza. 20 i Manat . a przypuszczenie nie ma adnej wartości wobec prawdy. jeśli Bóg pozwoli. 30 Taka jest ich suma wiedzy.wy i wasi ojcowie. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym. 23 Są to tylko imiona. komu zechce. 31 Do Boga nale y 604 . którzy zeszli z Jego drogi. 29 Odwróć się więc od tych. czego on zapragnie? 25 Do Boga nale y przecie ycie ostateczne i ycie pierwsze. a On jedynie kobiety? 22 byłoby to podziałem niegodziwym. 26 A ile to aniołów jest w niebiosach. którzy poszli drogą prostą.

co jest w niebiosach. co uczynili.to. 42 i e do twego Pana wszystko zmierza. kiedy stworzył was z gliny i kiedy byliście embrionami w łonach waszych matek. który był bardzo wierny? 38 e adna dusza obładowana cię arem nie poniesie cię aru innej duszy. za to.aby mógł zapłacić tym. z wyjątkiem lekkich występków . 45 i e to On stworzył parę . Przeto nie uwa ajcie samych siebie za oczyszczonych. 40 i e jego wysiłek będzie widziany. co znajduje się na kartach Moj esza 37 i Abrahama. i to.zaprawdę. aby mógł widzieć? 36 Czy nie został on powiadomiony o tym. 44 i e to On powoduje śmierć i daje ycie. co skryte.mę czyznę i kobietę 605 . o co się pilnie starał. i skąpił? 35 Czy posiada on wiedzę tego. widziałeś tego. 41 potem będzie on wynagrodzony w pełni. 43 i e to On powoduje śmiech i płacz. którzy są bogobojni! 33 Czy. i aby mógł zapłacić tym. On zna najlepiej tych. którzy czynili dobro. którzy unikają wielkich grzechów i szpetnych czynów. najpiękniejszą nagrodą. którzy czynili zło. co jest na ziemi . 39 i e człowiek będzie miał tylko to. twój Pan jest wszechogarniający w Swoim przebaczeniu! On znał was najlepiej. 32 Tych. który się odwrócił plecami 34 i dał mało.

z kropli spermy. 54 tak i pokryło je to. nie mo e tego odsunąć. co nieuchronne. 61 i wy się zabawiacie? 62 Przeto wybijajcie pokłony Bogu i oddawajcie Mu cześć! 606 . a nie płaczecie.poniewa oni byli najbardziej niesprawiedliwi i byli największymi buntownikami 53 i miasto obrócone w perzynę On zniszczył. 58 Nikt. 49 i e to On jest Panem Syriusza.i nie oszczędził ich. kiedy wytryska. 55 Przeto które z dobrodziejstw twego Pana będziesz podawał w wątpliwość? 56 To jest ostrze enie wśród ostrze eń dawnych! 57 Zbli a się to. 50 i e to On wytracił dawny lud Ad. 52 a przedtem lud Noego . 59 Czy zdumiewa was ta mowa? 60 I wy się śmiejecie. 47 i e na Nim opiera się drugie powstanie. 48 i e to On wzbogaca i zaopatruje. co je pokryło.46 . poza Bogiem. 51 i lud Samud .

10 I zawołał on do swego Pana: "Oto jestem zwycię ony! Dopomó mi więc!" 11 Otworzyliśmy więc bramy nieba z wodą lejącą się jak potok. z pewnością. jednak na nic się zdają ostrze enia. Lecz ka da rzecz jest ustanowiona. takie opowieści.i on został odepchnięty. 2 Lecz ilekroć ujrzą oni znak. w których jest odstraszenie. 5 mądrość dalekosię na. 7 Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami.Księ yc . 12 I uczyniliśmy. 4 Dotarły ju do nich. Niewierni będą mówili: "To jest trudny dzień!" 9 Niegdyś lud Noego zadał temu kłam i za kłamcę uznali oni Naszego sługę. tak i spotkały się wody 607 . Będą podobni do szarańczy rozsypanej. kiedy wezwie wzywający do rzeczy strasznej. Powiedzieli: "Opętany!'~ .Al-Kamar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Przybli yła się Godzina i rozerwał się księ yc. 8 śpieszący z wyciągniętymi szyjami ku wzywającemu. 6 Przeto odwróć się od nich w Dniu. i ziemia trysnęła źródłami. odwracają się i mówią: "To ustawiczne czary!" 3 Zadali oni kłam i poszli za swoimi namiętnościami.

Lecz czy znajdzie się ktoś. 21 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 22 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. jako zapłata dla tego. lecz czy znajdzie się ktoś. który został odrzucony. I jaka była wtedy Moja kara i Moje ostrze enia?! 19 Oto wysłaliśmy przeciw nim ryczący wicher w tym dniu nieszczęścia nieustannego. jednym z nas samych? Wówczas popadlibyśmy w zabłądzenie i szaleństwo! 25 Czy napomnienie zostało dane jemu tylko spośród nas? Przeciwnie! On jest bezczelnym kłamcą!" 26 Oni dowiedzą się jutro. 608 . kto będzie pamiętał? 23 Za kłamstwo uznał lud Samud ostrze enia. 15 I pozostawiliśmy ją jako znak. kto będzie pamiętał? 18 Za kłamstwo uznał to lud Ad. kto będzie pamiętał? 16 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 17 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. 20 Wyrywał on ludzi. 24 Oni powiedzieli: "Czy mamy postępować za śmiertelnikiem. jak gdyby byli pniami palm wyrwanych. co zostało zrobione z desek i włókien palmy.według powziętego rozkazu. lecz czy się znajdzie ktoś. 13 I ponieśliśmy go na tym. 14 I płynęła ona przed Naszymi oczami.

35 jako dobrodziejstwo od Nas.kto jest bezczelnym kłamcą! 27 Oto My posyłamy im wielbłądzicę jako doświadczenie dla nich. lecz oni powątpiewali w te ostrze enia. W ten sposób wynagradzamy tych. Lecz czy znajdzie się ktoś. a on zakrzątnął się i przeciął jej ścięgna. 34 Oto wysłaliśmy przeciw nim huragan niosący kamienie. 32 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. 37 Starali się nawet odsunąć od niego jego gości. jedynie rodzinę Lota uratowaliśmy o świcie. którzy są wdzięczni. 36 On ostrzegał ich przed Naszą srogością. e woda ma być podzielona między nich: a wszyscy pić będą po kolei. 39 Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrze eń! 40 My uczyniliśmy łatwym Koran 609 . 29 Wtedy wezwali swego towarzysza. a oni stali się jak zeschłe witki budującego ogrodzenie. Obserwuj ich pilnie i bądź cierpliwy! 28 I obwieść im. lecz My oślepiliśmy ich. kto będzie pamiętał? 33 Za kłamstwo uznał lud Lota ostrze enia. 30 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 31 Oto wysłaliśmy przeciw nim jeden krzyk. Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrze eń! 38 I wcześnie rankiem spadła na nich kara ustanowiona.

jak mgnienie oka. stworzyliśmy ka dą rzecz według pewnej miary. bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i strumyków. 46 Tak. wszechmocny. 50 Nasz rozkaz jest tylko jeden. ta Godzina jest ich wyznaczonym czasem. lecz czy znajdzie się ktoś. znajduje się w pismach. tak jak to czyni potę ny. 610 .dla przypomnienia. Lecz czy znajdzie się ktoś. grzesznicy znajdują się w zabłądzeniu i obłąkaniu. kto będzie pamiętał? 41 I przyszły te ostrze enia do rodu Faraona. kto będzie pamiętał? 52 Ka da rzecz. kiedy będą wleczeni twarzami po ziemi do ognia: "Zakosztujcie dotknięcia ognia piekielnego!" 49 Zaprawdę. 53 Wszystko . jaką oni uczynili. 51 Zniszczyliśmy podobnych wam. Przeto pochwyciliśmy ich. 42 Oni za kłamstwo uznali wszystkie Nasze znaki. a będzie ona straszna i gorzka. 48 W tym Dniu. 54 Zaprawdę.małe i wielkie jest zapisane. 47 Zaprawdę. 43 Czy wasi niewierni są lepsi ni tamci? Albo czy znajdziecie jakieś usprawiedliwienie w pismach? 44 A mo e oni powiedzą: "My wszyscy zebrani będziemy zwycięzcami!" 45 Niebawem to zbiorowisko będzie rozbite i oni odwrócą się plecami.

55 w siedzibie szczerej prawdy. w obecności Króla Wszechpotę nego! 611 .

16 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 17 On . aby mogły się spotkać. 3 On stworzył człowieka. 4 On nauczył go jasnego wyra ania się. 7 I niebo .On ją rozpostarł dla stworzeń.Pan dwóch zachodów! 18 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 19 On puścił wolno dwa morza.On wzniósł je i ustawił wagę. 12 ziarna w kłosach i rośliny aromatyczne. 612 . 5 Słońce i księ yc podlegają pewnemu rachunkowi. 11 Na niej są owoce i palmy z wiechami. 13 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 14 On stworzył człowieka z gliny jak glina garncarzy. 8 abyście wa ąc nie oszukiwali.Miłosierny . 6 Trawy i drzewa wybijają pokłony. 9 Ustawiajcie wagi sprawiedliwie i nie powodujcie straty na wadze! 10 I ziemię .Ar-Rahman W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Miłosierny! 2 On nauczył Koranu. 15 On stworzył d iny z czystego ognia.Pan dwóch wschodów. On .

28 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 29 Błagają Go ci. pełne majestatu i godne czci. co jest na niej. dwa cię ary! 32 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 33 O zgromadzenie d inów i ludzi! Jeśli potraficie przeniknąć przez regiony niebios i ziemi. o wy. której nie przekraczają. 23 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 24 Do Niego nale ą okręty wysoko wzniesione na morzu. On ka dego dnia tworzy jakieś dzieło. jak tylko posiadając władzę. 34 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 35 I będzie wysłany przeciwko wam 613 . to przenikajcie! Lecz wy nie potraficie przeniknąć inaczej. którzy są w niebiosach i na ziemi. 21 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 22 Z nich obu pochodzą perły i korale. 27 a pozostanie oblicze twego Pana. przeminie. 25 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 26 Wszystko. jak góry. 30 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 31 My niebawem będziemy mieć czas dla was.20 między nimi jest przegroda.

45 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 46 A tego. a wy nie otrzymacie pomocy. 40 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 41 Grzesznicy będą rozpoznani przez swoje znamiona i zostaną pochwyceni za czupryny i za nogi.. ani d iny. 49 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 50 W nich są dwa płynące źródła. czekają dwa Ogrody 47 .Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 39 tego Dnia nie zostaną zapytani o swoje grzechy ani ludzie. 42 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 43 Otto Gehenna.płomień ognia i miedź roztopiona. który się lęka stanąć przed swoim Panem.Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 48 posiadające bujne gałęzie. którą grzesznicy uwa ają za kłamstwo! 44 Krą ą oni między nią i wrzącą wodą. 51 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 614 . 36 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 37 A kiedy niebo rozerwie się i stanie się szkarłatne jak czerwona skóra 38 .

69 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana 615 . a owoce tych dwóch Ogrodów będą blisko. ani d in. 67 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 68 W nich będą owoce i palmy. 59 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 60 Czy zapłata za dobro mo e być inna ni dobro? 61 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 62 Oprócz tych dwóch będą jeszcze inne dwa Ogrody 63 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 64 .52 W nich będą dwa rodzaje wszystkich owoców. 65 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 66 W nich będą dwa źródła tryskające obficie wodą. 55 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 56 będą tam dziewice o skromnym spojrzeniu. 57 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 58 Będą one jak rubin i koral. i granaty.dwa Ogrody o ciemnej zieleni. 53 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 54 Będą oni wypoczywali podparci na łokciach na ło ach wyszywanych brokatem. których nie dotknął przed nimi ani aden człowiek.

hurysy strze one w namiotach. 73 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 74 Nie dotknął ich przed nimi ani aden człowiek.uwa acie za kłamstwo? 70 W nich będą dziewice dobre i piękne 71 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 72 . ani d in. 75 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 76 Będą oni wypoczywać wsparci na łokciach na zielonych poduszkach i na pięknych kobiercach abkari. 77 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 78 Niech będzie błogosławione imię twego pana pełnego majestatu i godnego czci! 616 .

17 Pośród nich krą ą młodzieńcy nieśmiertelni 18 z czaszami. 14 a niewielu spośród ostatnich 15 na ło ach ozdobnie wyszywanych.co to są towarzysze prawicy? 9 i towarzysze lewicy! . 6 tak i staną się prochem rozrzuconym. dzbanami i kielichami.Wydarzenie .mnóstwo spośród pierwszych. podparci na łokciach. 5 kiedy góry zostaną skruszone skruszeniem.co to są towarzysze lewicy? 10 i ci wyprzedzający! 11 Wyprzedzający to ci.Al-Waki'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy nastąpi nieuniknione wydarzenie 2 . 19 od którego nie cierpią na ból głowy ani nie doznają upojenia. 617 . wywy szające! 4 Kiedy ziemia zostanie wstrząśnięta wstrząsem. 7 wy będziecie stanowić trzy grupy: 8 towarzysze prawicy! . 16 wyciągnięci. którzy będą przybli eni 12 w Ogrodach Szczęśliwości 13 . zwróceni do siebie twarzami. napełnionymi napojem z płynącego źródła.nie znajdzie ono adnego zaprzeczenia 3 poni ające.

20 z owocami. co czynili. 23 podobne do perły ukrytej 24 . 32 i owoców obfitych. stworzyliśmy je w sposób doskonały 36 i uczyniliśmy je dziewicami. jakiego zapragną. 21 i z mięsem ptaków. 34 i spoczywać będą na podwy szonych ło ach. 37 kochającymi. ani nie zakazanych.dla tych po prawicy. jednakowego wieku 38 . 618 . dowolnie wybieranymi.Co to są towarzysze lewicy? 42 będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie.Co to są towarzysze prawicy? 28 będą wśród drzew lotosu bez cierni 29 i akacji obwieszonych owocami. 39 Mnóstwo spośród pierwszych 40 i mnóstwo spośród ostatnich. 33 ani nie zrywanych. 25 Oni tam nie usłyszą pustej gadaniny ani te nie odczują podniety do grzechu. 26 lecz tylko słowa: "Pokój! Pokój!" 27 A towarzysze prawicy . 22 Będą tam hurysy o wielkich oczach. 31 i wody płynącej.w nagrodę za to. 35 Zaprawdę. 41 A towarzysze lewicy? . 30 i wydłu ającego się cienia.

oskar ający o kłamstwo. 52 będziecie jeść z drzewa Zakkum. ani dobroczynnego. wy. 619 .My was stworzyliśmy. 48 albo nasi pierwsi ojcowie?" 49 Powiedz: "Zaprawdę. 55 będziecie pić jak wielbłądy udręczone pragnieniem. 45 przedtem byli pogrą eni w zbytku 46 i trwali uporczywie w wielkim grzechu. co wydzielacie w postaci nasienia? 59 Czy to wy je stwarzacie. 44 ani nie orzeźwiającego. pierwsi i ostatni 50 będą z pewnością zgromadzeni Dnia oznaczonego! 51 Potem. 47 i zwykli byli mówić: "Kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi. 53 wypełnicie nim swe brzuchy.i nikt nie mo e Nas wyprzedzić! – 61 aby was zastąpić przez podobnych wam i stworzyć was na nowo w takiej postaci. jakiej wy nie znacie. to czy naprawdę będziemy wskrzeszeni. zaprawdę. 57 My ." 56 Takie będzie ich ugoszczenie w Dniu Sądu. czy te My jesteśmy Stworzycielami? 60 My zdecydowaliśmy wśród was śmierć . 54 będziecie potem pić wodę wrzącą. Dlaczego więc nie chcecie uwierzyć? 58 Czy nie widzicie. błądzący.43 w cieniu czarnego dymu.

którą pijecie? 69 Czy to wy ją spuszczacie z obłoku.62 Przecie ju znacie stworzenie pierwsze! Dlaczego więc nie chcecie sobie przypomnieć?! 63 Czy widzieliście to. 80 Jest to objawienie od Pana światów! 620 . co uprawiacie? 64 Czy to wy to siejecie. który rozniecacie przez potarcie? 72 Czy to wy spowodowaliście rośnięcie drzewa. a wy byście się ciągle dziwowali: 66 "Zaprawdę. 74 Wysławiaj więc imię twego Pana. jest wielka przysięga . zaprawdę. Dlaczego więc nie jesteście wdzięczni? 71 Czy spoglądaliście na ogień.ebyście tylko mogli wiedzieć! 77 Zaprawdę. to jest Koran szlachetny! 78 Zawarty w Księdze ukrytej! 79 Dotykają go tylko oczyszczeni. do tego jeszcze ogołoceni!" 68 Czy spoglądacie na wodę. Mo nego! 75 Ale nie! Przysięgam na miejsca zapadania gwiazd! 76 A to. to uczynilibyśmy to zeschłym zielskiem. czy te My to sprawiliśmy? 73 My uczyniliśmy go napomnieniem i wyposa eniem dla mieszkańców pustyni. czy te My jesteśmy Siewcami? 65 Jeślibyśmy zechcieli. my jesteśmy obcią eni długami! 67 Owszem. to uczynilibyśmy ją gorzką. czy to My ją spuszczamy? 70 Jeślibyśmy chcieli.

89 to znajdzie odpoczynek. kiedy dusza dochodzi do gardła 84 i wy na to patrzycie 85 . którzy zadali kłam i zabłądzili. lecz Nas nie widzicie 86 dlaczego więc. to jest prawda całkowitej pewności! 96 Wysławiaj więc imię twego Pana. e to kłamstwo? 83 Dlaczego więc. zapach i Ogród szczęśliwości! 90 A jeśli on jest spośród towarzyszy prawicy.a My jesteśmy bli ej tego ani eli wy. e nie będziecie sądzeni. głosząc. 91 to "Pokój tobie!" wśród towarzyszy prawicy! 92 Lecz jeśli jest wśród tych.81 Czy wy i tym opowiadaniem pogardzacie? 82 I czynicie to waszym codziennym chlebem. 87 dlaczego jej nie zawrócicie. 93 to znajdą ugoszczenie z wrzącej wody 94 i palenie w ogniu piekielnym! 95 Zaprawdę. jeśli wierzycie. Mo nego! 621 . jeśli jesteście prawdomówni? 88 A jeśli ten człowiek nale y do przybli onych.

Bóg widzi jasno.elazo . co przenika do ziemi i co z niej wychodzi. i to. 7 Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca! Rozdawajcie z tego. On daje ycie i On powoduje śmierć. 8 Có z wami . i noc przechodzi w dzień. i dzień przechodzi w noc. On jest Jawnym i Ukrytym. gdziekolwiek byście byli. co czynicie! 5 Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy. którzy wierzą i którzy rozdają . czego On was uczynił dziedzicami! Ci spośród was.Al-Hadid W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. i co się tam wznosi. kiedy Posłaniec wzywa was. On wie.otrzymają nagrodę wielką. On sprawia. On wie dobrze. co kryje się w sercach. On jest Potę ny. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 3 On jest Pierwszym i Ostatnim. i co schodzi z nieba. 622 . następnie zasiadł na tronie. 6 On sprawia. Mądry! 2 Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi. co jest na ziemi. On jest z wami. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 4 On jest Tym. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni. abyście uwierzyli w waszego Pana? On przecie zawarł z wami przymierze. co jest w niebiosach.jeśli jesteście wierzącymi i nie wierzycie w Boga.

który będzie miał bramę. litościwy! 10 Dlaczego nie mielibyście rozdawać na drodze Boga.mę czyzn i kobiety i jak światło ich idzie przed nimi i po ich prawej stronie: "Dla was dzisiaj radosna wieść: Ogrody. gdzie w dole płyną strumyki. 14 Oni będą wołać do nich: "Czy nie byliśmy razem z wami?" Powiedzą: "Tak! Lecz zwiedliście samych siebie: 623 . którzy rozdawali i walczyli po zwycięstwie. To jest osiągnięcie ogromne!" 13 W Dniu.mę czyźni i kobiety do tych. 12 W Dniu. którzy uwierzyli: "Poczekajcie na nas. aby was wyprowadził z ciemności do światła. abyśmy wzięli nieco z waszego światła!". On mu ją odda w dwójnasób. który zsyła na Swego sługę znaki jasne. wewnętrzna jego strona . kiedy zobaczysz wiernych . a zewnętrzna jego strona .kara. skoro do Boga nale y dziedzictwo niebios i ziemi? Nie jesteście wszyscy sobie równi: ci. kiedy będą mówili obłudnicy . będzie im powiedziane: "Powracajcie do tyłu i szukajcie światła!" I zostanie wzniesiony mur między nimi. będą na znaczniejszym stopniu ani eli ci. co rozdawali i walczyli przed zwycięstwem. Zaprawdę. będziecie tam przebywać na wieki. co czynicie! 11 A kto da Bogu piękną po yczkę. Bóg jest dla was dobrotliwy. i będzie miał nagrodę szlachetną.miłosierdzie. Bóg jest w pełni świadomy tego. Wszystkim obiecał Bóg rzeczy piękne.9 On jest Tym.

a przyszedł rozkaz Boga. I przeszedł nad nimi długi czas. wasze pragnienia oszukały was. którzy uwierzyli. 19 Ci. którzy nie uwierzyli.wyczekiwaliście i powątpiewaliście. aby upokorzyły się ich serca. którym została dana Księga wcześniej. jak ółknie. oni otrzymają swoją nagrodę i światło. rozrywką i pró ną ozdobą. i stały się zatwardziałe ich serca. dającym jałmu nę .mę czyznom i kobietom i tym. 17 Wiedzcie. A ci. którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców. są sprawiedliwi. którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . potem ona więdnie i widzisz. i Bóg o ywia ziemię po jej śmierci. on jest waszym panem. 20 Wiedzcie. 624 . i aby nie byli jak ci. e ycie tego świata jest tylko grą. Jest ono podobne do deszczu obfitego: o ywiona roślinność budzi podziw niewiernych. Wyjaśniliśmy wam znaki ." 15 A dzisiaj nie zostanie przyjęty od was aden okup ani te od tych. 18 Zaprawdę. którzy dali piękną po yczkę Bogu. na wspomnienie Boga i tego. są świadkami w obliczu swego Pana. jest tylko rywalizacją o sławę. a co do Boga zwiódł was zwodziciel. Waszym miejscem schronienia jest ogień. będzie oddane w dwójnasób i będą mieli nagrodę szlachetną.będą mieszkańcami piekła. Jak e złe to miejsce przybycia! 16 Czy nie nadeszła chwila dla tych. co On zesłał z prawdy.mo e będziecie rozumni. jest rywalizacją w wielkości majątku i liczbie dzieci. Wielu z nich to ludzie bezbo ni.

625 . bez tego. A kto odwraca się plecami . Zaprawdę. którego szerokość jest jak szerokość nieba i ziemi . którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców.abyście nie rozpaczali z powodu tego.przygotowanemu dla tych. tymczasem ycie tego świata jest tylko złudnym u ywaniem. To jest łaska Boga! On daje ją. to jest dla Boga łatwe! 23 Tak jest . w którym jest moc straszna i korzyści dla ludzi. I zesłaliśmy elazo. Bóg jest władcą łaski niezmiernej. co skryte. 22 adne nieszczęście nie dosięgnie ziemi ani te was samych. Bóg jest mocny. którzy są skąpi i nakazują ludziom skąpstwo. Wśród nich było wielu. co wam zostało dane. aby ludzie stali przy sprawiedliwości. komu chce. zanim My je sprowadzimy. Bóg nie miłuje dumnego pyszałka 24 ani tych. potę ny! 26 Wysłaliśmy Noego i Abrahama i ustanowiliśmy w potomstwie ich proroctwo i Księgę. A w yciu ostatecznym kara straszna lub przebaczenie od Boga i zadowolenie. 21 Spieszcie więc na wyścigi ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi. Zaprawdę.następnie obsycha i łamie się. a eby wiedział Bóg. kto pomaga Jemu i Jego posłańcom w tym. i abyście się nie radowali z tego.to przecie Bóg jest Bogaty i Godny Chwały! 25 Wysłaliśmy ju Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę. co was ominęło. eby ono nie było zapisane w księdze.

syna Marii. który ją daje. którzy wierzycie! Bójcie się Boga i wierzcie w Jego posłańców! On wam da podwójny udział Swego miłosierdzia i uczyni dla was światło. Bóg jest przebaczający. oni jednak nie zachowali go tak. komu chce. lecz wielu spośród nich . e nie mają adnej władzy nad łaską Boga i e łaska jest w Jego ręku.My im go nie przepisaliśmy poszukując zadowolenia Boga. Bóg jest władcą łaski niezmiernej! 626 . łagodność i miłosierdzie. i stan zakonny. którzy uwierzyli. w którego jasności będziecie iść. Lecz wielu z nich to ludzie bezbo ni.którzy postępowali drogą prostą. litościwy! 29 A eby wiedzieli ludzie Księgi. jak powinni go byli zachować. który oni wprowadzili . I daliśmy tym spośród nich.to bezbo ni. 27 Następnie posłaliśmy w ich ślady Naszych posłańców. którzy poszli za Nim. nagrodę. i posłaliśmy w ślad za nimi Jezusa. i daliśmy Mu Ewangelię. i przebaczy wam. 28 O wy. i zło yliśmy w serca tych.

widzący! 2 Ci spośród was.obowiązuje wyzwolenie niewolnika. a Bóg słyszał waszą rozmowę. My zesłaliśmy jasne znaki. mówiąc: "Ty jesteś dla mnie jak plecy mojej matki!". powinien pościć przez dwa następujące po sobie miesiące.one przecie nie są ich matkami. co powiedzieli . którzy się rozwodzą ze swoimi onami. które ich urodziły oni z pewnością mówią słowa godne nagany i pełne fałszu.Al-Mud adala W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Bóg usłyszał słowa tej. powinien nakarmić sześćdziesięciu . Bóg jest . tak jak przewróceni zostali ci. Takie są granice Boga. A kto ma mo liwości. Zaprawdę. którzy byli przed nimi. przebaczający! 3 Tych. 627 . Oto w ten sposób jesteście napominani. abyście wierzyli w Boga i Jego Posłańca.Dysputa . A Bóg jest w pełni świadom tego. matki to te. zostaną przewróceni. mówiąc: "Bądź dla mnie jak plecy mojej matki!" . którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi. zanim ponownie się zetkną. co wy czynicie! 4 A kto nie ma mo liwości. którzy odsyłają swoje ony. Zaprawdę. A dla niewiernych kara będzie bolesna! 5 Ci. Bóg jest słyszący.odpuszczający. zanim będą mogli ponownie się zetknąć. Tak jest nakazane. i powtarzają to.biedaków. która dyskutowała z tobą w sprawie swego mę a i która skar yła się Bogu.

gdziekolwiek oni by się znajdowali. Zaprawdę. lecz naradzajcie się wzajemnie dla pobo ności i bojaźni Bo ej! Bójcie się Boga. eby On nie był szósty. co czynili. co oni uczynili. co mówimy?" Wystarczy dla nich Gehenna. jak pozdrawia ciebie Bóg. którzy wierzycie! Kiedy się zbieracie na tajne narady. powiadomi ich o tym. eby On nie był czwarty. ani te pięciu. jak i nieposłuszeństwie względem Posłańca? Kiedy oni przychodzą do ciebie i pozdrawiają ciebie nie tak. w grzechu i wrogości. którym zostało zakazane tajne zebranie. co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I nie ma tajnej narady trzech. nie naradzajcie się dla grzechu i wrogości czy dla nieposłuszeństwa Posłańcowi. 628 . Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 7 Czy ty nie widzisz. a oni zapomnieli. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 8 Czy nie widziałeś tych. co im zostało zakazane.A dla niewiernych kara będzie poni ająca! 6 W tym Dniu. On im oznajmi to. w Dniu Zmartwychwstania. eby On nie był z nimi. ani więcej. kiedy Bóg wskrzesi ich wszystkich. i naradzają się potajemnie. ani te mniej. będą się w niej palić! Jak e nieszczęsne to miejsce ostatecznej wędrówki! 9 O wy. mówią o swoich duszach: "Dlaczego miałby nas ukarać Bóg za to. Następnie. e Bóg wie doskonale. jak potem ponownie czynią. obliczył to Bóg.

A kiedy wam mówią: "Wstawajcie!". a przecie wiedzą! 15 Przygotował dla nich Bóg karę straszną. którzy wierzycie! Kiedy wam mówią: "Zróbcie miejsce na zebraniach! ". co czynicie! 12 O wy. co oni czynili! 629 . którzy zaprzyjaźnili się z ludem. Lecz jeśli nie macie mo liwości. aby zasmucili się ci. na którego zagniewał się Bóg? Oni nie są ani z was. przed waszą tajną naradą? Jeśli tego nie uczyniliście i Bóg zwrócił się ku Wam. Niech więc ufają Bogu wierzący! 11 O wy. to. którzy wierzą i którzy otrzymali wiedzę. słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Bóg jest w pełni świadomy tego. dawajcie jałmu nę. którzy wierzycie! Kiedy się naradzacie tajemnie z Posłańcem. to odprawiajcie modlitwę. to zróbcie miejsce.przy którym zostaniecie zebrani! 10 Potajemna narada pochodzi od szatana. Bóg jest przebaczający. Jest to dla was lepsze i bardziej czyste. to poprzedźcie tę waszą tajną naradę jałmu ną. litościwy! 13 Czy wy się lękacie dać naprzód jałmu nę. Bóg jest w pełni świadomy tego. którzy wierzą. ani z nich. a Bóg dla was zrobi miejsce. to podnoście się! Wywy szy Bóg . złe jest to. chyba za pozwoleniem Boga. co czynicie! 14 Czy nie widziałeś tych. zaprawdę. Lecz on nie mo e im wcale zaszkodzić.na ró ne stopnie tych spośród was. oni przysięgają kłamliwie. Zaprawdę.

albo ich bracia. On wprowadzi ich do Ogrodów. są tymi. oni będą Mu przysięgać. O. O. Bóg znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. będą tam przebywać na wieki! 18 W tym Dniu. On wypisał w ich sercach wiarę i umocnił ich Duchem pochodzącym od Niego. eby odnosili się przyjaźnie do tych. tak! Zaprawdę. gdzie w dole płyną strumyki. zaprawdę. partia szatana! Oni. nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich synowie. są wśród najbardziej poni onych. Oni będą mieszkańcami ognia. Dla nich więc kara będzie poni ająca! 17 Ani ich majątki. i zapomnieli wspominać Boga. którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi. Bóg jest mocny. którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi. którzy ponieśli stratę! 20 Zaprawdę.16 Oni wzięli swoje przysięgi jako okrycie i odsunęli się od drogi Boga. partię Boga . Oni stanowią partię Boga. kiedy wskrzesi ich Bóg. tak! Zaprawdę. ani ich dzieci nie pomogą im nic wobec Boga. i sądzą. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. tak jak wam przysięgają.oni są szczęśliwi! 630 . albo ich ród. ci. Czy oni nie są kłamcami? 19 Zawładnął nimi szatan i spowodował. i na czymś się opierają. 21 Napisał Bóg: "Z pewnością zwycię ę Ja i Moi posłańcy!" Zaprawdę. Stanowią oni partię szatana. wszystkich razem. oni będą tam przebywać na wieki. potę ny! 22 Nie znajdziesz ludzi.

. z której oni się Go nie spodziewali. to. a oni myśleli. e nie potrzebowaliście pędzić ani koni. i to. J Lecz przyszedł do nich Bóg ze strony. które ścięliście albo które pozostawiliście stojącym na jego korzeniach. Bóg daje władzę Swoim posłańcom. On jest Potę ny. zaprawdę. o ludzie. ani wielbłądów. e oni odejdą. 4 Stało się tak dlatego. Bierzcie więc sobie z tego pouczenie. którzy posiadacie jasne spojrzenie! 3 Gdyby Bóg nie przepisał im wysiedlenia. którzy nie uwierzyli . Mądry! 2 On jest Tym.Al-Haszr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 7 To. ale w yciu ostatecznym czeka ich kara ognia. A kto sprzeciwia się Bogu.. nad kim chce. to ukarałby ich na tym świecie. co jest w niebiosach. i rzucił w ich serca przera enie. e oni sprzeciwili się Bogu i Jego Posłańcowi. Bóg jest straszny w karaniu! 5 Wszelkie drzewo palmowe. co dał Bóg Swojemu Posłańcowi 631 .na pierwsze zebranie. Wy nie myśleliście. Niszczą oni swoje domy swoimi rękami i rękami wiernych. 6 Bóg dał Swojemu Posłańcowi od nich taką zdobycz wojenną. co jest na ziemi. aby On mógł okryć hańbą bezbo nych. który wypędził z domostw tych spośród ludu Księgi.Zebranie . e twierdze obronią ich przed Bogiem. ścięliście lub pozostawiliście za zezwoleniem Boga.

10 A ci. pójdziemy z wami.jako zdobycz od mieszkańców miast. którzy uwierzyli: "Jeśli zostaniecie wypędzeni. A ten. jesteś dobrotliwy. z pewnością. do biedaków i do podró nego. i nie usłuchamy nigdy nikogo przeciwko wam. i nie znajdują w swoich sercach adnego po ądania dla tego. którzy nas wyprzedzili w wierze! I nie umieszczaj w naszych sercach urazy do tych. 632 . to bierzcie. kto się uchroni przed skąpstwem własnej duszy. to my. 9 A ci. co wam daje Posłaniec. mówiących do swoich braci spośród ludu Księgi. miłują tych. Bóg jest straszny w karaniu! 8 To jest dla biednych muhad irów. mówią: "Panie nasz! Przebacz nam i naszym braciom. Oni są naprawdę szczerzy. A to. to nale y do Boga i do Jego Posłańca. którzy uwierzyli! Panie nasz! Ty. gdy poszukiwali łaski i zadowolenia Boga i starali się pomóc Bogu i Jego Posłańcowi. litościwy!" 11 Czy nie widziałeś obłudników. będzie szczęśliwy. nawet gdyby bieda była ich udziałem. Oni dają im pierwszeństwo. którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw i którzy zostali pozbawieni swoich majątków. którzy się umocnili w swoim domu i w swojej wierze przed nimi. tak eby to nie przechodziło kolejno do bogatych spośród was. do bliskich krewnych i do sierot. którzy do nich wywędrowali. co tamtym zostało dane. zaprawdę. od tego się powstrzymajcie! I bójcie się Boga! Zaprawdę. a czego wam zakazał. którzy przyszli po nich.

którzy na krótko przed nimi zakosztowali złych skutków swojego postępowania. to my. a jeśli im nawet pomogą. kiedy mówi do człowieka: "Bądź niewierny!. w którym będą przebywać na wieki. Dla nich kara będzie bolesna! 16 Oni są podobni do szatana. kiedy są między sobą. Tak jest dlatego. ty myślisz. Ich waleczność jest wielka. to wnet odwrócą się plecami i tamci nie będą mieli pomocy. z pewnością. e oni są razem. co przygotowała na jutro! 633 . a jeśli tamci będą zwalczani. i obydwaj znajdą się w ogniu. którzy nie pojmują. którzy wierzycie! Bójcie się Boga! I niech ka da dusza patrzy na to. to oni nie pójdą razem z nimi. on mówi: "Ja się ciebie wyrzekam! Zaprawdę. e oni są kłamcami! 12 Jeśli tamci będą wypędzeni. wam pomo emy!" Bóg jest świadkiem. 14 Oni nie będą walczyć z wami wszyscy razem." A kiedy jest niewierny. 13 Wy przecie wzbudzacie więcej strachu w ich duszach ani eli sam Bóg. e oni są ludem. to oni nie przyjdą im z pomocą. jedynie w miastach ufortyfikowanych albo spoza murów.A jeśli będą przeciw wam walczyć. 15 Oni są podobni do tych. boję się Boga. Oto jest zapłata dla niesprawiedliwych! 18 O wy. poniewa to są ludzie. lecz serca ich są podzielone. który nie rozumie. Pana światów!" 17 I ich ostateczny koniec będzie taki.

Mieszkańcy Ogrodu . być mo e. Pokój. Bóg jest w pełni świadomy tego. Oni są ludźmi występnymi. Mądry! 634 . a sprawił On. co wy czynicie! 19 Nie bądźcie tak jak ci.triumfują! 21 Jeślibyśmy objawili ten Koran na jakiejś górze. . Te przypowieści podajemy ludziom. jak tylko On! On zna skryte i widzialne. e oni zapomnieli o swoich duszach. zobaczyłbyś ją pokorną. co dodają Mu jako współtowarzyszy! 24 On jest Bogiem! Stworzycielem. co jest na ziemi! On jest Potę ny. Wierny. i to. Przenajświętszy.Król. Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to. którzy zapomnieli o Bogu. Przemo ny. Twórcą. Kształtującym! Do Niego nale ą najpiękniejsze imiona! Głosi Jego chwałę to. oni się zastanowią! 22 On jest Bogiem! Nie ma boga. Zachowujący. Potę ny. jak tylko On!.I bójcie się Boga! Zaprawdę. Litościwy! 23 On jest Bogiem! Nie ma boga. co jest w niebiosach. 20 Nie są równi mieszkańcy Ognia i mieszkańcy Ogrodu. rozerwaną ze strachu przed Bogiem. On jest Miłosierny.

Al-Mumtahana W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy. choć nie mam władzy niczego uczynić dla ciebie u Boga. poniewa wy wierzycie w Boga. abyście byli niewiernymi.Doświadczana . wyciągną do was swoje ręce i swoje języki . to czy będziecie w skrytości okazywać im przyjaźń? Ja wiem najlepiej to. A ktokolwiek z was to czyni. Oni by chcieli. jakie powiedział Abraham do swojego ojca: "Z pewnością będę prosił o przebaczenie dla ciebie. chyba e uwierzycie w Boga Jedynego!" Wyjątek uczyniwszy dla słów. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół Mojego wroga i waszego wroga! Wy zwracacie się do nich z przyjaźnią. oni zaś nie wierzą w prawdę. Skoro wyszliście walczyć na Mojej drodze i poszukiwać Mojego zadowolenia. będą dla was wrogami. co ukrywacie i co czynicie jawnie. ten ju zbłądził z równej drogi. którzy byli z nim. co czynicie! 4 Mieliście ju piękny przykład w Abrahamie i tych. waszego Pana. Wypędzają Posłańca i was samych." 635 . ani wasze dzieci w Dniu Zmartwychwstania.ze złem. On rozstrzygnie między wami. 3 Nie pomogą wam ani wasi bliscy krewni. my nie mamy nic z wami i z tym. co wy czcicie oprócz Boga! Wyrzekamy się was! Pojawiła się między nami i wami wrogość i zawiść na zawsze. A Bóg widzi dobrze. 2 Jeśli oni was spotkają. kiedy powiedzieli do swego ludu: "Zaprawdę. która przyszła do was.

Bóg jest wszechmocny! Bóg jest przebaczający. . abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych. litościwy! 8 Bóg nie zabrania wam. i którzy pomagali przy wypędzaniu was. którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw. 636 . kto spodziewa się spotkać Boga i kto się spodziewa Dnia Ostatniego. Godny Chwały! 7 Być mo e. A ten.Bóg zna najlepiej ich wiarę! Jeśli uznacie je za wierzące. to nie odsyłajcie ich do niewiernych: one nie są ju im dozwolone ani oni nie są dozwoleni dla nich. kto się odwróci. którzy ich biorą za przyjaciół.przyjaźń. zaprawdę. Panie nasz! Zaprawdę. którzy wierzycie! Kiedy przyjdą do was kobiety wierzące. które razem wywędrowały. Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych! 9 Bóg zabrania wam tylko. dla których jesteście wrogami . Mądry!" 6 Mieliście w nich piękny przykład dla tego. to wybadajcie je. Ci. 10 O wy. Bóg jest Bogaty. Dajcie im to. abyście sobie brali za przyjaciół tych.. Bóg ustanowi między wami i tymi spośród was. co oni wydali! Nie będziecie mieli grzechu."Panie nasz! Zaufaliśmy Tobie i nawróciliśmy się do Ciebie! Do Ciebie zmierza ostateczna wędrówka! 5 Panie nasz! Nie wystawiaj nas na pokuszenie wobec tych. Ty jesteś Potę ny. którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw.. którzy nie wierzą! Przebacz nam. Zaprawdę. są ludźmi niesprawiedliwymi.

kiedy dacie im ich wynagrodzenie. ani te nie będą się buntowały przeciwko tobie w tym. i nie będą kraść. ile oni wydali. tyle . na których Bóg jest zagniewany. tak jak niewierni zwątpili w mieszkańców mogił. w którego wierzycie! 12 O proroku! A kiedy przyjdą do ciebie kobiety wierzące zło yć ci przysięgę wierności: i nie będą dodawać Bogu adnych współtowarzyszy. co wydaliście.jeśli je poślubicie.to przyjmij ich przysięgę i proś Boga o przebaczenie dla nich! Zaprawdę. co jest uznane . I bójcie się Boga. i nie będą popełniać cudzołóstwa. to dajcie tym. i nie będą zabijać swoich dzieci. 637 . Oni zwątpili w ycie ostateczne. mądry! 13 O wy. co wydali. zmyślając je między swoimi rękami i nogami. I nie zatrzymujcie przez węzły mał eńskie kobiet niewierzących! ądajcie od nich tego. i niech oni ądają. a potem wy chcecie się odpłacić. i nie będą przychodzić z oszczerstwem. Bóg jest wszechwiedzący. mądry! 11 A jeśli któraś z waszych on odeszła od was do niewiernych. Bóg jest przebaczający. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół ludzi. od których ony odeszły. Takie jest dla was postanowienie Boga! On rozsądza między wami.

aby potwierdzić prawdziwość tego.Szereg . syn Marii: "O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was. On jest Potę ny. e Bóg posłał mnie do was. i to. którzy wierzycie! Dlaczego mówicie to.As-Saff W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. który przyjdzie po mnie. i mówicie to. a którego imię . co jest na ziemi. Bóg odsunął ich serca. oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!" 7 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. 4 Zaprawdę. 5 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój ! Dlaczego wy mnie obra acie? Przecie wiecie. czego nie czynicie? 3 Bardzo nienawistne jest Bogu. co jest w niebiosach. Bóg miłuje tych. i zwiastować Posłańca. czego nie czynicie. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie! 6 Oto powiedział Jezus." A kiedy oni się odsunęli. Mądry! 2 O wy. co przede mną było zesłane w Torze. jak gdyby byli budowlą solidną.Ahmad!" Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami. kto mówi kłamstwo przeciw Bogu. kiedy jest wzywany do islamu? Bóg nie prowadzi drogą prostą 638 . którzy walczą na Jego drodze w zwartych szeregach.

którzy uwierzyli. i do mieszkań przyjemnych w Ogrodach Edenu. gdybyście tylko mogli to wiedzieć! 12 Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów. którzy wierzycie! Czy mogę ukazać wam handel. gdzie w dole płyną strumyki. 639 . 8 Oni chcą zagasić światło Boga swoimi ustami. pomoc od Boga i bliskie zwycięstwo. który by was wybawił od kary bolesnej? 11 Będziecie wierzyć w Boga i Jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym majątkiem i waszymi duszami! To będzie lepsze dla was . lecz Bóg dopełni Swoje światło. do apostołów: "Którzy będą moimi pomocnikami w dą eniu do Boga?" Apostołowie powiedzieli: "My jesteśmy pomocnikami Boga!" I uwierzyła pewna część synów Izraela. którzy wierzycie! Bądźcie pomocnikami Boga. 10 O wy. przeciwko ich nieprzyjaciołom. chocia by to było nienawistne dla niewiernych. Wtedy umocniliśmy tych.o.ludzi niesprawiedliwych. a część pozostała niewierna. które wy kochacie. syn Marii. jak powiedział Jezus. 9 On jest Tym. który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy. chocia by to było nienawistne dla bałwochwalców. aby ją wznieść ponad wszelką religię. To jest osiągnięcie ogromne! 13 I da wam inne rzeczy. Zwiastuj radosną nowinę wiernym! 14 O wy. i oni stali się zwycięzcami.

co skryte i jawne. On jest Potę ny. z pewnością was spotka! Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego. co jest na ziemi . komu chce. który głosi im Jego znaki. który zna. Mądrego! 2 To On posłał do ludzi prostych Posłańca wywodzącego się spośród nich. którzy za kłamstwo uznali znaki Boga! A Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 6 Powiedz: "O wy. śmierć. to yczcie sobie śmierci. którzy wyznajecie judaizm! Jeśli twierdzicie. co jest w niebiosach. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych. Mądry! 4 To jest łaska Boga! On ją daje temu. On jest władcą łaski ogromnej. oni bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym.Al-D um'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Głosi chwałę Boga to.Zgromadzenie . który niesie księgi.Króla. Przenajświętszego. 8 Powiedz: "Zaprawdę. oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrości.a oni jej nie ponieśli są podobni do osła. 5 Ci. z wyłączeniem innych ludzi. 3 I do innych spośród nich. którzy się jeszcze do nich nie przyłączyli. . od której uciekacie. jeśli jesteście prawdomówni!" 7 Lecz oni nigdy nie będą jej sobie yczyli z powodu tego. 640 . Potę nego. i to. Jak e zły jest przykład tych ludzi. którym dano nieść Torę . e jesteście bliscy Bogu. co przygotowały pierwej ich ręce.

to rozejdźcie się po kraju i poszukujcie łaski Boga. będziecie szczęśliwi! 11 Lecz kiedy oni dojrzą jakiś handel lub zabawę. to śpieszą na oślep ku nim i pozostawiają ciebie stojącego. jest lepsze od zabawy i handlu! Bóg jest najlepszy z tych." 9 O wy. i często wspominajcie Boga! Być mo e. którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy .w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was lepsze. co czyniliście. Powiedz: "To.On obwieści wam to. o. gdybyście mogli to wiedzieć! 10 A kiedy modlitwa zostanie zakończona. co jest u Boga. którzy dają zaopatrzenie!" 641 .

7 Oni są tymi. którzy są przy Posłańcu Boga. 6 Wszystko jedno. Oni uwa ają.nie przebaczy im Bóg. 2 Oni wzięli sobie swoje przysięgi jako puklerz i odsunęli się od drogi Boga. przeto wystrzegaj się ich! Niech ich Bóg zwalczy! Jak e oni zostali oszukani! 5 A kiedy się im mówi: "Przychodźcie! Posłaniec Boga będzie prosił o przebaczenie dla was. co oni uczynili! 3 Albowiem oni uwierzyli. czy będziesz prosił dla nich o przebaczenie. podobają ci się ich postacie. czy te nie będziesz o nie prosił ." . e obłudnicy są kłamcami. złe jest to. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie. nadęci pychą. jak się odsuwają. Pieczęć została nało ona na ich serca i oni nie pojmują. którzy mówią: "Nie rozdawajcie nic tym. 4 Kiedy na nich patrzysz.Obłudnicy .oni odwracają głowy i widzisz. e ty jesteś Posłańcem Jego i Bóg świadczy. mówią: "Zaświadczamy. e ka dy krzyk jest przeciw nim. a potem stali się niewiernymi. to słuchasz ich słów. Oni są nieprzyjaciółmi. e ty jesteś Posłańcem Boga!" Bóg wie. Zaprawdę.Al-Munafikun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy przychodzą do ciebie obłudnicy. 642 . a kiedy mówią. a oni są jakby słupami podpartymi.

do Jego Posłańca i wiernych. ebym mógł dawać jałmu nę i być sprawiedliwy!" 11 Ale Bóg nie da zwłoki adnej duszy. 9 O wy. Lecz obłudnicy tego nie wiedzą. lecz obłudnicy nic nie pojmują. Bóg jest w pełni świadomy tego. " Do Boga nale ą skarby niebios i ziemi. którzy wierzycie! Niech wasze majątki i wasze dzieci nie odrywają was od wspomnienia Boga! A ci. 10 Rozdawajcie z tego. kiedy nadejdzie jej termin. w co was zaopatrzyliśmy. 8 Oni mówią: "Jeśli powrócimy do Medyny. to z pewnością silniejszy wypędzi stamtąd słabszego!" Potęga nale y do Boga. Wtedy on powie: "Panie mój ! Gdybyś mi dał trochę czasu. co wy czynicie! 643 .aby oni od niego odeszli. którzy to czynią. poniosą stratę. zanim przyjdzie śmierć do któregoś z was.

co jest w niebiosach. i to. Bóg ich nie potrzebuje. Bóg jest bogaty. twierdzą.At-Taghabun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. który was stworzył: a wśród was jeden jest niewierzący. Do Niego nale y królestwo i do Niego nale y chwała! On nad ka dą rzeczą jest wszechwładny! 2 On jest Tym.Wzajemne Oszukiwanie . Bóg widzi dobrze to. którzy nie wierzą. a inny jest wierzący. co czyniliście! A to dla Boga jest łatwe. oni powiedzieli: "Czy ludzie mogą nas prowadzić drogą prostą?" I nie uwierzyli. o tym. godny chwały! 7 Ci. On wie. co jest w niebiosach i na ziemi. Bóg zna to. którzy nie uwierzyli dawniej i zakosztowali szkodliwości swojego postępowania? Dla nich kara będzie bolesna. 5 Czy doszła do was wieść o tych. 4 On wie." 8 Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca. 644 . co wy czynicie! 3 On stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie. e nie będą wskrzeszeni. Powiedz: "Ale tak! Na mojego Pana! Z pewnością zostaniecie wskrzeszeni! Następnie zostaniecie powiadomieni. I do Niego zmierza wędrowanie. 6 Albowiem kiedy przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. co jest na ziemi. co ukrywacie i co głosicie jawnie. On was ukształtował i pięknie uformował wasze postacie. z całą pewnością. i odwrócili się. co kryją wasze piersi.

odpuścicie i wybaczycie . To jest osiągnięcie ogromne! 10 A ci. podczas gdy u Boga jest nagroda ogromna. co czynicie! 9 Ten Dzień. Bóg pokieruje sercem ka dego. jak tylko On! Bogu niech zaufają wszyscy wierni! 14 O wy. będzie Dniem wzajemnego oszukiwania. Oni tam będą przebywać na wieki. jak tylko za zezwoleniem Boga. kto wierzy w Boga i pełni dobre uczynki . kiedy On was zgromadzi na Dzień Zgromadzenia. nieśmiertelni. zaprawdę. 16 Przeto bójcie się Boga. które zesłaliśmy! Bóg jest w pełni świadomy tego.będą mieszkańcami ognia. Jak e złe to miejsce przybycia! 11 Nikogo nie dosięgnie adne nieszczęście. wśród waszych on i waszych dzieci są wasi wrogowie! Przeto strze cie się ich! A jeśli. Tacy pozostaną tam. Bóg jest przebaczający. na zawsze. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 12 Słuchajcie Boga i słuchajcie Jego Posłańca! A jeśli się odwrócicie .to wiedzcie. którzy wierzycie! Zaprawdę. którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . I temu. kto w Niego wierzy.i w światło. jeśli jesteście do tego zdolni! Rozdawajcie dla dobra waszych dusz! 645 . litościwy! 15 Wasze bogactwo i wasze dzieci są tylko pokuszeniem.On odpuści jego złe czyny i wprowadzi go do Ogrodów. gdzie w dole płyną strumyki. 13 Bóg! Nie ma boga. e na Naszym Posłańcu cią y jedynie przekazanie jasnego obwieszczenia. pobła ając.to.

którzy się ustrzegą skąpstwa swojej duszy .będą szczęśliwi. On jest Potę ny. 17 Jeśli dacie Bogu piękną po yczkę. 18 On zna skryte i jawne. to On odda ją wam w dwójnasób i wam przebaczy.A ci. Mądry! 646 .

On sam wystarczy! Oto Bóg powoduje spełnienie swojego rozkazu! Bóg ustanowił miarę dla ka dej rzeczy. ten czyni niesprawiedliwość sobie samemu. chyba e dopuściły się jawnej bezecności. które jeszcze się nie rozwinęły.jeśli macie wątpliwości niech czekają trzy miesiące. waszego Pana! Nie wypędzajcie ich z domów i niech wcale nie wychodzą. albo rozstańcie się z nimi w sposób godny. I wezwijcie świadków. 3 i da mu zaopatrzenie stąd. a zło ą swoje brzemię. 2 A kiedy nadejdzie ich termin. skąd on się nawet nie spodziewa. Ty nie wiesz: Być mo e. Przez to napominany jest ten. On przygotuje jakieś wyjście. Temu. kto się boi Boga. podobnie te. Takie są granice Boga! A ten. które ju zwątpiły w okres miesięczny . Kobiety brzemienne zaś niech czekają. On przyniesie ułatwienie. 4 A te spośród waszych on. A temu. e zajdzie coś nowego. to odprawiajcie je w właściwym dla nich terminie. i ustanówcie świadectwo wobec Boga. kto się boi Boga. kto przekracza granice Boga.At-Talak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Kiedy odprawiacie swoje ony. kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. Bóg spowoduje. dwóch sprawiedliwych spośród was. kto ufa Bogu. to albo zatrzymajcie je w sposób godny.Rozwód . 647 . A temu. Przestrzegajcie tego terminu i bójcie się Boga.

wydaje według swojego dostatku! Niech ten. obdarzeni umysłem. o wy. który wam zesłał. którzy uwierzyliście! Bóg zesłał wam napomnienie. Kto wierzy w Boga i czyni dobro. a w ostatecznym wyniku ponieśli stratę. aby wyprowadzić z ciemności do światła tych. a zło ą swoje brzemię! A jeśli one karmią wasze dziecko. to niech karmi je inna! 7 Niech ten. 10 przygotował dla nich Bóg karę straszną. wydaje według tego. 6 Dajcie im mieszkanie. któremu zostało wymierzone. temu On odpuści złe uczynki i powiększy jego nagrodę. dawajcie im za to wynagrodzenie i porozumiewajcie się ze sobą godnie! A jeśli napotykacie jakieś trudności. 9 I one zakosztowały złych skutków swego postępowania. którzy pełnią dobre dzieła. stosownie do waszych środków! Nie wyrządzajcie im przykrości i nie stawiajcie ich w trudnej sytuacji! A jeśli są brzemienne. Bóg da wam po przeciwnościach ukojenie. tam gdzie wy mieszkacie. 11 Posłańca. który recytuje wam jasne znaki Boga. A kto się boi Boga. co dał mu Bóg! Bóg nie obcią a adnej duszy niczym innym. 8 Ile to miast zachowało się dumnie wobec rozkazu Boga i Jego posłańców! I My policzyliśmy się z nimi rachunkiem surowym. 648 . ukaraliśmy je karą straszną. ni tym.5 Taki jest rozkaz Boga. Bójcie się więc Boga. którzy wierzą. to łó cie na ich utrzymanie. co jej dał. który yje w dostatku.

e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny i e obejmuje ka dą rzecz Swoją wiedzą. który stworzył siedem niebios i ziemi tyle .tego On wprowadzi do Ogrodów. abyście wiedzieli. 12 To jest Bóg. gdzie w dole płyną strumyki. Jego rozkaz dociera do nich. oni będą tam przebywać nieśmiertelni na zawsze. Bóg dał jemu piękny udział. 649 .

A kiedy ona ją rozgłosiła i Bóg ujawnił to jemu. wierzące. 6 O wy. czy dziewice. jego Pan ." 4 Jeśli wy obydwie nawrócicie się do Boga. a tak e aniołowie są jego wspomo ycielami! 5 Być mo e. Mądry! 3 Oto Prorok powierzył w tajemnicy jednej ze swoich on pewną historię.to. 650 . gorliwe w modlitwie. zaprawdę. Ale jeśli będziecie się wzajemnie wspomagać przeciwko Prorokowi . pobo ne. wówczas on częściowo dał jej to poznać. a Gabriel i sprawiedliwi między wiernymi. Świadomy. Bóg jest waszym opiekunem! On jest Wszechwiedzący.. co pozwolił ci Bóg. litościwy! 2 Bóg nało ył na was obowiązek zwolnienia się z takich przysiąg. przestrzegające postu.jeśli on was odprawi da mu w zamian ony lepsze od was. Bóg jest jego Opiekunem.At-Tahrim W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Dlaczego zakazujesz sobie tego. przecie ju skłoniły się wasze serca. A kiedy Prorok jej o tym mówił.Zakazanie . którego strawą będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie. a częściowo przemilczał. całkowicie poddane Bogu. czy to zamę ne.. chcąc przypodobać się twoim onom? Bóg jest przebaczający. rzekła: "Któ ci to obwieścił?" Powiedział: "Obwieścił mi Wszechwiedzący. okazujące skruchę. którzy wierzycie! Strze cie się sami i wasze rodziny od ognia.

co jest im nakazane. spośród Naszych sług sprawiedliwych. którzy tam wchodzą!" 11 I Bóg dał jako przykład tym. Ty jesteś nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 9 O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obłudników i bądź względem nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. którzy z nim uwierzyli. gdzie w dole płyną strumyki . kiedy Bóg nie okryje hańbą ani Proroka. I powiedziano im: "Wejdźcie do ognia obie wraz z tymi.ogromni. Oni będą mówili: "Panie nasz! Uczyń doskonałym dla nas nasze światło i przebacz nam! Zaprawdę. A jak e nieszczęsne to miejsce przybycia! 10 Bóg dał przypowieść tym.tego Dnia. Obie one były pod władzą Naszych dwóch sług. 7 O wy. Oto ona powiedziała: "Panie mój! Zbuduj dla mnie u Siebie dom w Ogrodzie! Wybaw mnie od Faraona i od jego dzieła! 651 . I oni nic nie mogli dla nich uczynić wobec Boga. którzy nie uwierzyli: o onie Noego i onie Lota. wasz Pan odpuści wam złe czyny i wprowadzi was do Ogrodów. ani tych. którzy uwierzyli. którzy nie wierzycie! Nie usprawiedliwiajcie się dzisiaj! Zostanie wam zapłacone tylko za to. 8 O wy. którzy wierzycie! Nawracajcie się do Boga ze szczerą skruchą! Być mo e. oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga. światło ich pójdzie przed nimi i po ich prawicy. onę Faraona. straszni. co czyniliście. lecz one zdradziły ich. lecz wypełniają to.

I wybaw mnie od ludzi niesprawiedliwych!" 12 I Marię. tak więc tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha. 652 . córkę Imrana. I ona potwierdziła słowa swego Pana i Jego Ksiąg. która zachowała dziewictwo. i była wśród pokornych.

Królestwo . zapytują ich stra nicy Gehenny: "Czy nie przychodził do was ostrzegający?" 9 Oni mówią: "Tak! Przychodził do nas ostrzegający. Jak e to nieszczęsne miejsce przybycia! 7 Kiedy oni zostaną tam wrzuceni. Nie widzisz w stworzeniu Miłosiernego adnej dysproporcji. w którego ręku jest królestwo .Al-Mulk W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Błogosławiony niech będzie Ten. .On jest Potę ny.cierpienie Gehenny. gdy wrzucają do niej czeredę. Zwróć więc swoje spojrzenie: czy zobaczysz jakąś skazę? 4 Następnie zwróć swoje spojrzenie jeszcze dwa razy: powróci ono do ciebie upokorzone i utrudzone. 653 . lecz my uznaliśmy go za kłamcę i powiedzieliśmy: Bóg nie zesłał niczego. Przebaczający! 3 stworzył siedem niebios. aby was doświadczyć. ona się bowiem gotuje 8 i omal nie wybuchnie ze wściekłości. 6 A dla tych. którzy nie uwierzyli w swojego Pana . Za ka dym razem. posłyszą jej ryk. i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego.On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 2 który stworzył śmierć i ycie. który z was jest lepszy w działaniu. aby wiedzieć. 5 My ozdobiliśmy niebo najbli sze lampami i uczyniliśmy je pociskami do ra enia szatanów. uło onych warstwami.

Świadomy! 15 On. On wie dobrze. nie sprawi. bo przecie ona dr y? 17 Czy jesteście pewni. to nie bylibyśmy wśród towarzyszy płomienia palącego. 13 Trzymajcie w tajemnicy wasze słowa albo głoście je jawnie. e Ten. co się kryje w waszych sercach! 14 Czy nie będzie wiedział Ten. Precz więc. Przechadzajcie się więc po jej szlakach i jedzcie z tego. jakie jest Moje ostrze enie. który jest w niebie. jesteście pewni.jesteście jedynie w wielkim błędzie" 10 I jeszcze powiedzieli: "Gdybyśmy posłuchali albo zrozumieli. jak składają i rozkładają skrzydła? Nikt ich nie podtrzymuje. I jakie było Moje oburzenie! 19 Czy oni nie widzieli ponad sobą ptaków. zaprawdę. co niepoznawalne . który stworzył? On jest Przenikliwy. towarzysze płomienia palącego! 12 Zaprawdę.będą mieli przebaczenie i wielką nagrodę. którzy byli przed nimi. tylko Miłosierny." 11 I oni przyznali się do swojego grzechu. On widzi dobrze ka dą rzecz! 654 . czego wam Bóg udziela. 18 Zadawali kłam ju ci. ku Niemu będzie zmartwychwstanie! 16 Czy. e Ten. który uczynił dla was ziemię całkowicie poddaną. którzy się obawiają swego Pana w tym. eby ziemia was pochłonęła. który jest w niebie. nie pośle przeciwko wam huraganu kamieni? Wtedy poznacie. ci.

który niczym wojsko wesprze was. 655 . oprócz Miłosiernego? Niewierni są jedynie w zaślepieniu. którzy są ze mną. i tych. dał wam słuch. zasępią się twarze tych. e powstaliście. lub te zmiłuje się nad nami." 25 Oni powiedzą: "Kiedy spełni się ta obietnica. jest na lepszej drodze. jeśli jesteście prawdomówni?" 26 Powiedz: "Wiedza jest tylko u Boga! Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym.20 Gdzie jest taki. Jak mało jesteście wdzięczni!" 24 Powiedz: "To On rozproszył was po ziemi i do Niego będziecie sprowadzeni. czy ten. kto chodzi z twarzą opuszczoną ku ziemi. wzrok i serca. Powiedzą im: "Oto czegoście się domagali!" 28 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli zniszczy mnie Bóg. kto was zaopatrzy. jeśli On powstrzyma Swoje zaopatrzenie? Tak! Oni uporczywie trwają w dumie i krnąbrności. 22 Czy ten. 21 Albo gdzie jest ten. to kto obroni niewiernych od kary bolesnej?" 29 Powiedz: "On jest Miłosierny! Uwierzyliśmy w Niego i zaufaliśmy Mu! Wy zaś niebawem się dowiecie." 27 Ale kiedy ją zobaczą z bliska. którzy nie uwierzyli. który chodzi równo po drodze prostej? 23 Powiedz: "To On spowodował.

" 30 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli rankiem zniknie wam woda w głębi ziemi.kto jest w błędzie jawnym. to kto wam dostarczy wtedy wody źródlanej?" 656 .

7 Zaprawdę. co oni zapisują! 2 Ty nie jesteś. to i oni byliby łagodni. on mówi: "To są baśnie dawnych przodków!" 16 My napiętnujemy go na ryju! 657 . 11 potwarcy. ebyś był łagodny. który przeszkadza dobru. nędznego. twój Pan wie najlepiej. ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem! 5 Zobaczysz niebawem. którzy obwiniają o kłamstwo! 9 Oni by chcieli. napastnika. 8 Nie słuchaj więc tych. 13 grubianina. Na pióro i na to. 10 Nie słuchaj więc: adnego skorego do przysięgi. z łaski twego Pana. i oni zobaczą.Al-Kalam W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nun. dla ciebie będzie z pewnością nagroda nale yta! 4 Zaprawdę. 14 nawet gdy on posiada majątek i synów! 15 Kiedy mu są recytowane Nasze znaki. 6 który z was jest doświadczony. i On zna najlepiej tych. i do tego intruza. grzesznika. kto zbłądził z Jego drogi. szerzącego kalumnie. człowiekiem opętanym! 3 Zaprawdę. 12 tego. którzy idą drogą prostą.Pióro .

byliśmy buntownikami! 658 . byliśmy niesprawiedliwi!" 30 Wtedy oni zwrócili się jeden do drugiego. kiedy przysięgali. 26 Kiedy więc go zobaczyli. powiedzieli: "Doprawdy zbłądziliśmy! 27 Wcale nie zostaliśmy wszystkiego pozbawieni!" 28 Najbardziej umiarkowany z nich powiedział: "Czy wam nie mówiłem? Dlaczego nie głosicie chwały Boga?" 29 Powiedzieli: "Chwała niech będzie naszemu Panu! Zaprawdę. podczas gdy oni spali. jeśli się zabieracie do ścinania!" 23 I wyruszyli w drogę. 20 i rankiem był on całkowicie ścięty. 19 Wtedy nawiedziło go nieszczęście od twego Pana. 21 Oni zaś wzywali się wzajemnie rankiem: 22 "Chodźcie na wasze pole wcześnie." 25 I poszli rankiem. wbrew waszej woli. zdecydowani co do celu wyznaczonego. ganiąc się wzajemnie. 18 a nie uczynili adnego zastrze enia. i z pewnością zbiorą plony rano. jak doświadczyliśmy właścicieli ogrodu. 31 Mówili: "Biada nam! Zaprawdę.17 Oto doświadczyliśmy ich tak. rozmawiając cicho między sobą: 24 " eby aden biedak nie wszedł tu dziś.

i oni wcale nie będą wiedzieli. w której znajdujecie pouczenie? 38 Zaprawdę. być mo e. gdybyście wiedzieli! 34 Zaprawdę. poniewa byli wzywani do oddania pokłonów.32 Lecz. 45 I Ja dam im zwłokę. 43 będą mieli opuszczone spojrzenia i okryje ich poni enie. kiedy jeszcze byli zdrowi i cali. kiedy odsłonią się nogi i kiedy wezwani do oddania pokłonów nie będą mogli tego uczynić. 659 . którzy za kłamstwo uznali to opowiadanie! My poprowadzimy ich stopniowo tak. co z pewnością wybierzecie! 39 I czy nie macie Naszej przysięgi sięgającej a do Dnia Zmartwychwstania? Zaprawdę. Zaprawdę.jeśli są prawdomówni 42 w Dniu. wasze będzie to. co wy sami osądzicie! 40 Zapytaj ich. który z nich to zagwarantuje?! 41 Albo czy oni mają współtowarzyszy? Wtedy niech przyprowadzą swoich współtowarzyszy . dla ludzi bogobojnych u Pana są Ogrody Szczęśliwości! 35 Czy My potraktujemy tych. w niej jest dla was to. nasz Pan da nam w zamian coś lepszego od niego. my do naszego Pana kierujemy nasze pragnienia!" 33 Taka jest kara! Lecz kara ycia ostatecznego jest większa. którzy poddali się całkowicie. tak jak grzeszników? 36 Có z wami? Jak sądzicie? 37 Czy nie macie Księgi. O. 44 Pozostaw Mnie więc z tymi.

lecz Mój podstęp jest niezachwiany. jak tylko przypomnienie dla światów! 660 . którzy nie wierzą. kiedy słyszą napomnienie. kiedy był udręczony. 51 Zaprawdę. skoro sami są obcią eni długiem? 47 Albo czy mają ukrytą wiedzę i czy ją zapisują? 48 Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana i nie bądź jak "człowiek ryby". mówią: "Zaprawdę. wtedy gdy krzyczał. ci. 49 Gdyby nie dosięgła go dobroć jego Pana. 46 Czy ty ich zapytasz o wynagrodzenie. gotowi są wywrócić cię swoimi spojrzeniami. on jest opętany!" 52 Lecz to nie co innego. 50 Ale wybrał go jego Pan i umieścił między sprawiedliwymi. to zostałby wyrzucony na pustkowiu jako człowiek wzgardzony.

11 Zaprawdę. jednym starciem. jedyny raz. 13 Kiedy zadmą w trąbę. My przenieśliśmy was na statek płynący. 10 zbuntowali się przeciw Posłańcowi swego Pana i On pochwycił ich przemo nym chwytem. 14 kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone. którzy byli przed nim. 8 I czy widzisz po nich jakieś resztki? 9 Faraon i ci. 6 natomiast Adyci zostali zniszczeni przez wicher wyjący. 15 tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie 661 . co druzgocące. 5 Otó Samudyci zostali zniszczeni przez gwałtowną burzę z piorunami.Al-Hakka W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nieuniknione! 2 Co to jest nieuniknione? 3 I co ciebie pouczy. kiedy woda wyszła z brzegów. Ty mo esz ujrzeć ten lud tam powalony. i zburzone miasta .Nieuniknione Wydarzenie .oni popełnili grzechy. gwałtowny. co to jest nieuniknione? 4 Za kłamstwo uznali Samud i Ad to. jak gdyby to były pnie powalonych palm. 12 aby uczynić to dla was przypomnieniem i aby zachowało je ucho zachowujące. 7 który On rozpętał przeciwko nim przez siedem nocy i przez osiem dni po sobie następujących.

które minęły!" 25 A ten.16 i rozerwie się niebo. gdybym mógł nie wiedzieć. i będzie ono tego Dnia rozwarte. 17 aniołowie będą na jego krańcach. którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!" 33 Bo on nie wierzył w Boga potę nego 34 i nie zachęcał do ywienia biednych! 662 . gdyby mi nie została dana moja księga! 26 O. co uczyniliście dawniej. powie: "O." 21 I on będzie miał ycie przyjemne 22 w wyniosłym Ogrodzie. e znajdę swój rachunek. który otrzyma swoją księgę w swoją prawicę. 18 Tego Dnia będziecie przedstawieni. 23 którego owoce będą bliskie. 19 Ten. za to. tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi. 24 "Jedzcie i pijcie na zdrowie. w dniach. gdyby to był ostateczny koniec! 28 Na nic mi się zdało moje bogactwo! 29 Odeszła ode mnie moja władza!" 30 "Bierzcie go i nałó cie mu kajdany! 31 potem w ogniu piekielnym palcie go! 32 Następnie zakujcie go w łańcuch. powie: "Oto bierzcie! Czytajcie księgę! 20 przecie ja myślałem. kto otrzyma swoją księgę w swoją lewicę. nic z was nie zostanie ukryte. jaki jest mój rachunek! 27 O.

35 I nie ma tutaj dla niego przyjaciela. 50 Zaprawdę.wy małej wiary – 42 ani nie są to słowa wró bity -jako mało pamiętajcie43 to objawienie od Pana światów! 44 A gdyby on wymyślił przeciwko nam jakieś słowa. 38 Nie! Przysięgam na to. 39 i na to. 37 i nie je tego nikt oprócz grzeszników. Potę nego! 663 . co widzicie. przypomnienie dla bogobojnych! 49 Zaprawdę. e niektórzy z was uwa ają to za kłamstwo. 47 I nikt z was nie mógłby temu przeszkodzić. czego nie widzicie! 40 Zaprawdę. 41 a nie są to słowa poety! . to jest nieszczęście dla niewiernych! 51 Oto jest pewna prawda! 52 Wysławiaj więc imię Twojego Pana. jest zaprawdę. 36 nie ma po ywienia oprócz cuchnącej ropy. to słowa Posłańca szlachetnego. My wiemy. 45 to schwycilibyśmy go za jego prawą rękę 46 i przecięlibyśmy mu tętnicę. 48 To.

który się wycofał i który się odwrócił plecami. 9 a góry będą jak kłaczki wełny. to jest ogień piekielny! 16 zrywający skalp. 15 Wcale nie! Zaprawdę. 10 I serdeczny przyjaciel nie będzie pytał serdecznego przyjaciela. 4 Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu. władcy stopni. l2 swoją towarzyszką i swoim bratem. 11 kiedy się zobaczą. 5 Bądź więc cierpliwy cierpliwością piękną! 6 Oni myślą. 17 wzywający tego.pięćdziesiąt tysięcy lat. e ona jest daleka. 13 i swoim klanem. który mu dawał schronienie.której nikt oddalić nie potrafi 3 pochodzącą od Boga. eby tylko mógł być uratowany. którzy są na ziemi. 14 i wszystkimi. 18 który zbierał i przechowywał. którego wielkość . 664 . Tego Dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami.Stopnie . 7 lecz My sądzimy.Al-Ma'Arid W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zapytał ądający wyjaśnienia o karę spadającą 2 na niewiernych . e jest bliska. 8 Tego Dnia niebo będzie jak miedź roztopiona.

wtedy oni nie są ganieni. 23 którzy są wytrwali w modlitwie. 32 I ci.oni będą w Ogrodach uszanowani! 36 A có z tymi. 33 i ci. 24 do których majątku ma określone prawo 25 proszący i biedny. 31 Natomiast ci. którzy nie uwierzyli. aby został wprowadzony do Ogrodu szczęśliwości? 665 . którzy stoją prosto. człowiek jest stworzeniem zmiennym: 20 kiedy dosięgnie go zło. są przestępcami. 37 na prawo i na lewo. którzy się troszczą o swoje modlitwy 35 . którzy zachowują czystość 30 i yją tylko z onami i niewolnicami . którzy strzegą depozytów swoich i przestrzegają swoich zobowiązań. gromadami? 38 Czy nie pragnie ka dy człowiek.19 Zaprawdę. biegającymi przed tobą z wyciągniętymi szyjami.Zaprawdę. jest niecierpliwy. 21 a kiedy dosięgnie go dobro. którzy się modlą. którzy się boją kary swego Pana 28 . kiedy składają świadectwo. 27 i tych. którzy wykraczają poza to. kara ich Pana jest nieunikniona! 29 i tych. 34 i ci. jest niedostępny! 22 Z wyjątkiem tych. 26 i tych. którzy wierzą w Dzień Sądu.

jak gdyby się spieszyli do kamieni ofiarnych. co oni wiedzą. pośpiesznie. i My nie mo emy być wyprzedzeni! 42 Pozwól im więc pogrą ać się w pustych słowach i zabawiać. 41 aby zamienić ich na lepszych. z pokornymi spojrzeniami. 40 Lecz nie! Przysięgam na Pana wschodów i zachodów! My przecie posiadamy moc. a napotkają Dzień. okryci poni eniem! Taki będzie Dzień. 43 ten Dzień.39 Wcale nie! My stworzyliśmy ich z tego. który im został obiecany. który im został obiecany! 666 . kiedy oni wyjdą z grobów.

i okazywali niezmierną dumę. wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Ostrzegaj twój lud. On jest przebaczający! 11 On spowoduje. On przygotuje dla was ogrody. 3 Czcijcie Boga i bójcie się Go.Noe – Nuh W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. kiedy ich wzywałem. abyś Ty im przebaczył. okrywali się szatami i trwali w uporze. O. zanim spadnie na nich kara bolesna!" 2 On powiedział: "O ludu mój ! Ja jestem dla was jawnie ostrzegającym. to ju nie będzie mógł być opóźniony. 12 On wspomo e was przez bogactwa i synów. 10 Powiedziałem: Proście o przebaczenie waszego Pana! Zaprawdę. obwieszczałem im jawnie i mówiłem im w wielkiej tajemnicy. i słuchajcie mnie! 4 On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwłokę do określonego terminu. 667 . wzywałem ich publicznie. za ka dym razem. 7 Zaprawdę. Lecz kiedy nadejdzie termin Boga. 8 Następnie. On przygotuje dla was rzeki. i niebo ześle wam obfity deszcz. 6 lecz moje wezwanie zwiększyło tylko ich oddalenie. oni wkładali palce do uszu. 9 Następnie. gdybyście wiedzieli!" 5 Powiedział: "Panie mój ! Wzywałem swój lud noc i dzień.

ani Nasra 24 Oni wprowadzili w błąd wielu. ani Ja`uka. ani Jaghuta. 19 I Bóg uczynił dla was ziemię jak kobierzec. a potem wprowadzeni do ognia. i wyrośliście z ziemi jak rośliny. adnych pomocników. jak Bóg stworzył siedem niebios. Nie powiększaj w niesprawiedliwych niczego oprócz zabłądzenia! 25 Z powodu swoich błędów zostali pochłonięci. 22 Oni knuli wielką chytrość 23 i powiedzieli: Nie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie pozostawiajcie ani Wadda. ani Suwa'a. " 21 Powiedział Noe: "Panie mój ! Oni mnie nie posłuchali i poszli za człowiekiem." 26 I powiedział Noe: "Panie mój ! Nie zostaw na ziemi spośród niewiernych adnego mieszkańca domostwa! 668 . I nie znaleźli oni. a słońce uczynił lampą? 17 I Bóg spowodował. 20 abyście chodzili po niej szerokimi drogami. poza Bogiem. 18 Ale On sprowadzi was do niej i wyprowadzi znowu niezawodnie. 15 Czy nie widzieliście.13 Dlaczego nie spodziewacie się od Boga wielkoduszności? 14 On stworzył was według pewnych stadiów. którego majątek i dzieci tylko powiększyły jego stratę. nało onych warstwami? 16 I jak umieścił na nich księ yc jako światło.

28 Panie mój! Przebacz mi i moim rodzicom. jak tylko zgubę!" 669 . jak tylko rozpustnika i niewiernego. jeśli Ty ich zostawisz.mę czyznom i kobietom! A niesprawiedliwym nie powiększaj niczego.27 Zaprawdę. i wierzącym . to wprowadzą oni w zabłądzenie Twoje sługi i nie zrodzą oni nikogo innego. kto wchodzi do mego domu jako wierny. i temu.

4 Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo. znajduje płomień w zasadzce. lecz ten. aby słuchać. kto się przysłuchuje teraz. jak i wy myślicie. 3 On . więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu. ani dziecka.D inny . czy chciano zła dla tych na ziemi. i wtedy powiedzieli: Zaprawdę. 2 który prowadzi ku prawości. a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo. 8 A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione stra ami i płomieniami ognia. e pewna grupa d inów przysłuchiwała się. 6 I mę czyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mę czyzn spośród d inów. 9 Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia. 11 Są wśród nas sprawiedliwi 670 . 7 Oni myśleli. 5 a sądziliśmy. e ani ludzie.Al-D inn W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Zostało mi objawione. 10 I my nie wiemy. e Bóg nie wskrzesi nikogo. ani d iny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa. czy te chciał dla nich Pan drogi prawości. słyszeliśmy cudowny Koran.niech będzie wywy szony majestat naszego Pana! nie przybrał sobie ani towarzyszki.

12 I myśleliśmy. 20 Mów: "Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaję Mu nikogo za współtowarzysza. 18 Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga. kto się poddał całkowicie . 13 Kiedy posłyszeliśmy o drodze prostej.są drewnem dla Gehenny. 14 Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani." 16 A jeśliby oni utrzymali się prosto na drodze. omal go nie dusząc.i są wśród nas tacy. poszliśmy ró nymi drogami." 21 Mów: "Ja nie rozporządzam dla was ani złem. ani ucisku. to napoilibyśmy ich wodą obfitą. A ten. ani drogą prawości. A kto odsuwa się od wspomnienia swego Pana. nie obawia się ani obrazy. a kto uwierzy w swego Pana. Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Bogiem! 19 I kiedy podniósł się sługa Boga. 17 aby ich przez to doświadczyć.wybrał sobie drogę prawości. tego poprowadzi On do cierpienia ciągle wzrastającego. uciekając. którzy są ni ej tego. 15 zaś ci zbuntowani . modląc się do Niego. to oni zebrali się tłumnie wokół niego. uwierzyliśmy w Niego. i nie potrafimy nigdy uczynić Go bezsilnym." 22 Mów: "Nikt mnie nie uchroni przed Bogiem 671 . e nie potrafimy nigdy uczynić Boga bezsilnym na ziemi.

co skryte. 28 aby wiedział. . 24 A kiedy w końcu zobaczą to. On obejmuje wszystkie ich czyny i wyliczył ka dą rzecz liczbą. miejsca schronienia 23 . i nie ujawni nikomu. którego Sobie upodobał. 672 . jeśli chodzi o pomocnika. czy posłańcy przekazują posłannictwa swego Pana. zaprawdę. zaprawdę.tylko obwieszczenie pochodzące od Boga i Jego posłannictwa. 26 On zna dobrze to. to. poza Nim. którzy zbuntują się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi. kto jest mniejszy. co u Niego jest skryte. dla nich będzie ogień Gehenny . czy te mój Pan ustanowi jakiś termin. A wszyscy. jeśli chodzi o liczbę." 25 Mów: "Nie wiem. On prowadzi przed nim i za nim stra . 27 jedynie posłańcowi. czy bliskie jest to.i nie znajdę. kto jest słabszy. co im zostało obiecane. wtenczas się dowiedzą. I. co wam zostało obiecane.oni tam będą przebywać nieśmiertelni na zawsze.

którzy znajdują się w dobrobycie! I daj im nieco zwłoki! 12 Zaprawdę. My posiadamy łańcuchy i ogień palący.Al-Muzammil W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ty. e to kłamstwo. a góry staną się jak ruchome wydmy piasku. którzy uznają. które staje w gardle.pół nocy lub nieco mniej 4 albo trochę więcej i recytuj wyraźnie Koran! 5 My rzucimy ci słowo wielkiej wagi: 6 oto modlitwa na początku nocy jest bardziej skuteczna i bardziej poprawna w wypowiedzi. 7 Bo przecie w ciągu dnia masz liczne zajęcia. 673 . 15 Oto posłaliśmy wam Posłańca. Nie ma boga. co oni mówią! Uciekaj od nich ucieczką piękną! 11 Pozostaw Mnie z tymi.na ten Dzień. 13 po ywienie. kiedy zatrzęsie się ziemia i góry. i karę bolesną 14 . jak tylko On! Przeto weź Go sobie za opiekuna! 10 Znoś cierpliwie to. aby był świadkiem przeciwko wam.Owinięty Szatą . niewiele wypoczywając 3 . owinięty szatą! 2 Czuwaj na modlitwie nocą. 8 Wspominaj imię twego Pana i poświęć Mu się całkowicie! 9 On Panem Wschodu i Zachodu.

19 Zaprawdę. i On wam to przebaczy. Przeto recytujcie. to jest przypomnienie! Przeto ten. Proście Boga o przebaczenie! Zaprawdę. 16 Lecz on nie posłuchał posłańca i ukaraliśmy go za to surową karą. Bóg wymierza noc i dzień. a inni będą wędrować po ziemi. e niektórzy spośród was będą chorzy. miłosierny! 674 . Przeto recytujcie głośno to. co jest łatwe z Koranu! On wie. znajdziecie to u Boga .lepszym i większym jako nagrodę. e wy nie policzycie tego. niech podejmie drogę do swego Pana! 20 Zaprawdę. e ty i ci.tak jak posłaliśmy posłańca do Faraona. połowę lub jedną trzecią nocy. kto chce. poszukując dobroci Boga. On wie. co z niego dla was jest łatwe! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę! U yczajcie Bogu po yczki pięknej! Co wy przygotujecie pierwej dobrego dla waszych dusz. trwacie na modlitwie. Bóg jest przebaczający.jeśli pozostaniecie niewiernymi tego Dnia. a inni będą walczyć na drodze Boga. 17 jak e wy się uchronicie .dopełni się Jego obietnica. który dzieci uczyni siwowłosymi? 18 Niebo rozerwie się wtedy . którzy są z tobą. Twój Pan wie. stojąc blisko dwie trzecie.

15 a on po ąda. 10 dla niewiernych . którego stworzyłem! 12 Ja dałem mu rozległy majątek 13 i synów tu obecnych. okryty płaszczem! 2 Powstań i ostrzegaj! 3 I twego Pana wysławiaj! 4 I twoje szaty oczyszczaj! 5 Od obrzydliwości .uciekaj! 6 Nie obdarzaj. 9 tego Dnia dzień będzie trudny. jak zdecydował! 20 Jeszcze raz niech zginie.Okryty Płaszczem . jak zdecydował! 21 Potem on popatrzył! 675 . 11 Pozostaw Mnie samego z tym.pomyślał i zdecydował.Al-Muddassir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ty. 18 Oto on . 14 I wyrównałem dla niego wszystko. 16 Otó nie! On okazał się dla Naszych znaków oporny! 17 Ja nało ę na niego nieustanne cierpienie. 19 Przeto niech zginie. by otrzymać więcej! 7 I dla twojego Pana bądź cierpliwy! 8 A kiedy zadmą w trąbę.nie będzie on łatwy. abym mu dał więcej.

aby doświadczyć tych. którzy nie uwierzyli. aby powiedzieli ci. które się przekazuje! 25 To nic innego. 32 Ale nie! Na księ yc! 33 I na noc. 31 Uczyniliśmy stró ami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to. kogo chce. co to jest sakar? 28 On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza. którzy otrzymali Księgę.22 Potem zmarszczył brwi i zasępił się! 23 Potem odwrócił się. kiedy się cofa! 34 I na zorzę poranną. którzy uwierzyli. i On prowadzi drogą prostą. w których sercach tkwi choroba. aby nie wątpili ci. Nikt nie zna wojsk twego Pana. 27 A co ciebie pouczy. wbił się w pychę 24 i powiedział: "To nic innego. 30 Nad nim czuwa dziewiętnastu. aby powiększyła się wiara tych. jak tylko słowo ludzi śmiertelnych!" 26 Ja nara ę go na palenie się w ogniu-sakar. którym została dana Księga. kiedy się zjawia! 676 . kogo chce. aby przekonali się o prawdzie ci. jak tylko czary. oraz wierni. To jest tylko przypomnienie dla ludzi. 29 palący na czarno skórę. oraz niewierni: "Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie. jak tylko On.

aby mu dano karty rozpostarte. 40 Oni w Ogrodach będą się nawzajem wypytywać 41 o grzeszników: 42 "Co doprowadziło was do ognia-sakar?" 43 Powiedzą oni: "Nie byliśmy wśród modlących się. 47 .z wyjątkiem ludzi będących po prawicy. 45 pogrą aliśmy się w daremnej dyspucie wraz z pogrą ającymi się. 51 które uciekają przed lwem? 52 A przecie ka dy z nich chce.a przyszła do nas pewność. 46 i uznaliśmy za kłamstwo Dzień Sądu. 44 nie dawaliśmy po ywienia ubogim. którzy chcą się posuwać naprzód lub którzy chcą się cofać. 37 dla tych spośród was." 48 I nie pomo e im wstawiennictwo wstawiających się. e odwracają się od napomnienia. co sobie zyskała 39 . 50 jak gdyby byli wystraszonymi osłami. 53 Ale nie! Oni nie obawiają się ycia ostatecznego! 54 Ale nie! 677 .35 Zaprawdę. 49 Có im się stało. on jest jednym z największych! 36 Jest ostrze eniem dla ludzi. 38 Ka da dusza jest poręką na to.

przypomni to sobie! 56 Lecz oni przypomną sobie tylko.Zaprawdę. On jest godny bojaźni i On włada przebaczeniem. jeśli zechce Bóg. 678 . to jest napomnienie! 55 przeto ten. kto zechce.

Al-Kijama W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nie! Przysięgam na Dzień Zmartwychwstania! 2 Nie! Przysięgam na duszę ciągle ganiącą! 3 Czy człowiek sądzi. 6 Zapytuje on: "Kiedy to będzie Dzień Zmartwychwstania?" 7 Otó kiedy wzrok będzie oślepiony.Zmartwychwstanie . 14 Tak! Człowiek przeciw sobie będzie dowodem jasnym. 8 kiedy księ yc będzie zaćmiony. tego Dnia. 5 Lecz człowiek pragnie prowadzić nadal ycie grzeszne. nastąpi pewny powrót. 16 Nie poruszaj twego języka przy czytaniu. 9 kiedy słońce i księ yc będą złączone. 13 Będzie obwieszczone człowiekowi tego Dnia to. i to. 10 tego Dnia człowiek powie: "Gdzie jest miejsce ucieczki?" 11 Niestety! Nie ma adnego schronienia! 12 Do twego Pana. co odło ył. e My nie zbierzemy jego kości? 4 Ale tak! My mamy moc ponownie uło yć nawet jego palce. 15 nawet gdyby przedstawił swoje usprawiedliwienie. jak gdybyś chciał je przyśpieszyć! 679 . co przygotował pierwej.

jaśniejące 23 ku swemu Panu spoglądać będą. e będzie pozostawiony bez dozoru? 37 Czy nie był on kroplą spermy. 28 człowiek pomyśli.17 Zaprawdę. 31 "On nie uwierzył w prawdę i nie modlił się. 24 Twarze. 32 lecz wołał. i odwrócił się. zaprawdę. 33 potem poszedł do swojej rodziny.do twego Pana. do Nas nale y zebranie go i recytowanie! 18 przeto kiedy My go recytujemy. 680 . to ty postępuj za recytacją jego! 19 Potem. e to kłamstwo. do Nas nale y jego jasne przedstawienie! 20 Tymczasem nie! Przeciwnie! Wy kochacie przemijające. 21 a zaniedbujecie ostateczne. będzie on przyprowadzony. e to jest rozłąka. tego Dnia. 22 Twarze. tego Dnia. 29 a noga będzie się oplatać koło nogi 30 . maszerując dumnie." 34 Biada tobie i biada! 35 I jeszcze raz biada tobie i biada! 36 Czy. 26 Ale nie! Kiedy dusza dojdzie do gardła 27 i powiedzą: "Kto jest czarownikiem?". tego Dnia. człowiek sądzi. zasępione 25 sądzić będą. e przygotowuje się dla nich nieszczęście grzbiet kruszące.

38 potem stała się grudką krwi zakrzepłej? On go stworzył i ukształtował. 39 I uczynił z niego parę .która wytrysnęła. 40 Czy Ten nie posiada mocy.mę czyznę i kobietę. aby przywrócić do ycia zmarłych? 681 .

Człowiek . 4 Zaprawdę.Al-Insan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie przeszedł nad człowiekiem pełen czas. 7 Oni wypełniali ślubowanie i obawiali się Dnia. e byli cierpliwi . 5 Zaprawdę. nieszczęsnego. powodującego. 3 Zaprawdę. stworzyliśmy człowieka z kropli spermy.źródła. obawiamy się ze strony naszego Pana Dnia mrocznego. sierocie i niewolnikowi. pełnego mieszaniny z kamforą 6 .czy był on wdzięcznym czy niewdzięcznym.Ogrodem i jedwabiem. 13 będą oni tam przebywać wyciągnięci wygodnie na sofach. nie będą tam widzieć słońca ani zimna. ani wdzięczności. 10 Zaprawdę. widzącym. 9 "Karmimy was tylko dla oblicza Boga i nie chcemy od was ani nagrody. u którego pić będą sługi Boga. 682 . i dał im spotkać jasność i radość. poprowadziliśmy go prostą drogą . 12 I wynagrodził ich za to. :przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy.z miłości do Niego biednemu." 11 I Bóg ustrzegł ich od zła tego Dnia. ludzie sprawiedliwi będą pili z pucharu. kiedy on nie był rzeczą wspomnianą? 2 Zaprawdę. aby go doświadczyć. 8 Oni dawali po ywienie . I uczyniliśmy go słyszącym. kajdany i ogień płonący. i będzie ono tryskało obficie. którego zło rozprzestrzeni się szeroko. mieszaniny.

wasz wysiłek otrzymał podziękę!" 23 Zaprawdę. 20 A ]uedy popatrzysz. 21 Będą odziani w szaty zielone z atłasu i brokatu.Z kryształu i srebra dokładnie wymierzonego. 22 "Zaprawdę. 16 . to jest dla was zapłata. co przemijające. uznasz ich za rozsypane perły. które się tam znajduje. zobaczysz tam szczęśliwość i wielkie królestwo. będą strojni w bransolety ze srebra. 19 I będą krą yć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni. 17 Napoją ich tam z pucharu napojem z domieszką imbiru. ni niewdzięcznego spośród nich! 25 Wspominaj imię twego Pana rankiem i wieczorem! 26 I nocą wybijaj Mu pokłony! I długo nocą Go wysławiaj ! 27 Zaprawdę.14 Blisko nad nimi będą ich cienie i pochylą się do nich nisko grona owoców. My zesłaliśmy tobie Koran zesłaniem rzeczywistym! 24 Bądź więc cierpliwy do rozstrzygnięcia twego Pana! Nie słuchaj ni grzesznika. kiedy ich zobaczysz. 15 I będą krą yć pośród nich naczynia ze srebra i puchary z kryształu. 683 . Napoi ich Pan napojem czystym. 18 ze źródła zwanego Salsabil. oni kochają to. nie zwracają uwagi na cię ki Dzień.

kogo chce. zamienimy ich na im podobnych zamianą całkowitą. 29 Zaprawdę. do Swego miłosierdzia. Bóg jest wszechwiedzący. jeśli nie zechce Bóg. niech podejmie drogę do swojego Pana. mądry! 31 On wprowadza. 684 . A dla niesprawiedliwych przygotował karę bolesną. Ale jeśli zechcemy. Zaprawdę.28 My stworzyliśmy ich i związaliśmy mocno ich członki. 30 Lecz wy nie zechcecie. to jest napomnienie! Przeto kto chce.

3 i na rozprzestrzeniające się szeroko. 4 i na rozdzielające całkowicie. którzy zaprzeczają prawdzie! 20 Có nie stworzyliśmy was z marnej wody 685 . 5 i na rzucające napomnienie 6 . 14 A co ciebie pouczy. z pewnością nadejdzie! 8 Przeto kiedy gwiazdy utracą blask.Wysłannicy . co to jest Dzień Rozstrzygnięcia? 15 Biada tego Dnia tym.dla usprawiedliwienia i ostrze enia! 7 To.Al-Mursalat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na wysyłane kolejno 2 i na wiejące gwałtownie. którzy zaprzeczają prawdzie! 16 Czy nie wytraciliśmy pierwszych pokoleń? 17 i czy nie daliśmy im innych jako następców? 18 Tak postępujemy z grzesznikami. 19 Biada tego Dnia tym. 11 kiedy posłańcy będą mieli wyznaczony czas 12 do jakiego to dnia będzie odło one? 13 Do Dnia Rozstrzygnięcia. 10 kiedy góry zostaną rozproszone. 9 kiedy niebo zostanie rozdzielone. co wam zostało obiecane.

37 Biada tego Dnia tym. 39 Jeśli macie jakiś podstęp. którzy zaprzeczają prawdzie! 35 To będzie Dzień. aby się mogli usprawiedliwić. którzy zaprzeczają prawdzie! 38 Będzie to Dzień Rozstrzygnięcia. 22 do oznaczonego czasu? 23 Potem wyznaczyliśmy. 34 Biada tego Dnia tym. 36 I nie będzie im dane pozwolenie. to u yjcie go przeciwko Mnie! 686 . nie chroniącego od płomienia! 32 Rzuca on iskry na podobieństwo baszty. Zbierzemy was i praojców. wyniosłych gór? Czy nie napoiliśmy was wodą słodką? 28 Biada tego Dnia tym.. kiedy oni nie będą mówili. którzy zaprzeczają prawdzie! 29 Idźcie do tego.21 i czy nie umieściliśmy jej potem w miejscu pewnym. co uznaliście za kłamstwo! 30 Idźcie do cienia o trzech kolumnach 31 nie ocieniającego.. a jak wspaniale My wyznaczamy! 24 Biada tego Dnia tym. 33 jakby to były ółte wielbłądy. którzy zaprzeczają prawdzie! 25 Czy nie uczyniliśmy ziemi pomieszczeniem 26 dla ywych i umarłych? 27 Czy nie uczyniliśmy na niej silnie utwierdzonych.

42 i owoców. którzy zaprzeczają prawdzie! 50 Jakiej e więc mowie. którzy czynią dobro. którzy zaprzeczają prawdzie! 48 Kiedy im mówią: "Oddajcie pokłon!" . 45 Biada tego Dnia tym. co czyniliście!" 44 W ten sposób My płacimy tym. po tym. o wy . którzy zaprzeczają prawdzie! 46 "Jedzcie i cieszcie się troszkę.oni nie oddają pokłonu: 49 Biada tego Dnia tym. oni dadzą wiarę? 687 . którzy zaprzeczają prawdzie! 41 Zaprawdę. jakich zapragną! 43 "Jedzcie i pijcie w pokoju za to.40 Biada tego Dnia tym. bogobojni będą wśród cieni i źródeł.grzesznicy!" 47 Biada tego Dnia tym.

10 Uczyniliśmy noc zasłoną.Wieść . 7 a gór jako podpory do namiotu? 8 Stworzyliśmy was parami. i dzięki niej wyrosły ziarna i rośliny 16 oraz bujne ogrody. 12 Zbudowaliśmy nad wami siedem sfer solidnych. 13 Uczyniliśmy lampę płonącą. kiedy zadmą w trąbę. Dzień Rozstrzygnięcia jest wyznaczony! 18 Tego Dnia. 14 Spuściliśmy z deszczowych chmur wodę obfitą 15 i sprawiliśmy. przybędziecie grupami. 9 Uczyniliśmy wasz sen odpoczynkiem.An-Naba W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O co oni wzajemnie się pytają? 2 O wieść wielką. 19 Niebo zostanie otwarte 688 . 11 Uczyniliśmy dzień czasem ycia. 17 Zaprawdę. 3 co do której nie są zgodnie 4 Nie! Oni niebawem się dowiedzą! 5 I jeszcze raz nie! Oni niebawem się dowiedzą! 6 Czy nie uczyniliśmy ziemi ło em dla wypoczynku.

37 od Pana niebios i ziemi i tego wszystkiego. 20 Góry zostaną z posad poruszone i staną się mira em. zapisując ją. 27 Zaprawdę. 30 Zakosztujcie więc! My nie zwiększymy dla was niczego oprócz cierpienia! 31 Zaprawdę.dar dobrze obliczony -. ani napoju. dla bogobojnych . ani kłamstwa. 21 Zaprawdę. Miłosiernego. 34 i puchary napełnione! 35 Nie będą oni. 36 Taka jest nagroda od twojego Pana . oni się nie spodziewali. tam słyszeć ani pró nej gadaniny. 24 Nie zakosztują w niej ani ochłody. 689 .i stanie się bramami. i będą zdawali rachunek! 28 Uwa ali znaki Nasze za kłamstwo 29 podczas gdy My wyliczyliśmy ka dą rzecz. 33 i dziewczęta o zaokrąglonych piersiach . 25 a jedynie wodę wrzącą i ropę cuchnącą 26 jako zapłatę odpowiednią. co jest między nimi.jednakowej młodości.miejsce szczęśliwości: 32 sady i winnice. Gehenna jest na czatach 22 jako miejsce powrotu dla buntowników! 23 Będą przebywać w niej przez wieki.

co słuszne. Przeto ten. znajdzie drogę powrotu do swojego Pana. 40 Zaprawdę. co przygotowały jego ręce. nie będą mogli mówić. gdybym mógł być prochem!" 690 . 39 Ten Dzień to prawda. oprócz tego. któremu pozwoli Miłosierny. i powie niewierny: "O. w Dniu. kto zechce.nie będą oni mieli mo ności przemawiania do Niego. kiedy człowiek zobaczy to. 38 Tego Dnia kiedy Duch i aniołowie staną w szeregach. daliśmy wam ostrze enie o karze bliskiej. i powie on to.

..Wyrywający . kiedy zadr y dr ąca. 691 . 7 nastąpi po tym dr eniu następne.on się zbuntował 18 i powiedz: "Czy ty jesteś gotów się oczyścić? 19 Wtedy ja poprowadzę cię do twego Pana. 10 Oni będą mówili: "Czy my rzeczywiście zostaniemy przywróceni do poprzedniego stanu? 11 Czy . 9 spojrzenia będą pokorne. 8 serca tego Dnia będą wzburzone. skoro byliśmy kośćmi zestalonymi?" 12 Oni powiedzą: "Byłby to wówczas powrót przynoszący stratę!" 13 I będzie tylko jeden okrzyk przera enia.An-Nazi'At W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na wyrywających gwałtownie! 2 Na biegnących pośpiesznie! 3 Na płynących lekko i 4 Na wyprzedzających szybko! 5 I na zarządzających sprawami! 6 Tego Dnia. 14 i naraz oni znajdą się na czuwającej ziemi! 15 Czy doszło do ciebie opowiadanie o Moj eszu? 16 Oto wezwał go Pan w świętej dolinie Tuwa: 17 "Idź do Faraona .

a ty oka esz bojaźń Bo ą. czy niebo. działając pośpiesznie. w tym jest przykład pouczający dla tego. nad czym się trudził." 20 I pokazał mu znak największy. które On zbudował? 28 Wzniósł On wysoko jego sklepienie i ukształtował je harmonijnie. dla niego miejscem schronienia będzie ogień piekielny. 32 I On utwierdził solidnie góry 33 na po ytek wam i waszych trzód. 23 I zebrał lud. 22 Następnie odwrócił się plecami. kto się zbuntował 38 i wolał ycie tego świata. 692 . 36 i pokazany będzie ogień piekielny temu. kto potrafi widzieć. 37 Wtedy. dla tego. 39 zaprawdę. 35 w tym Dniu przypomni sobie człowiek. 34 Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczęście. 21 lecz on uznał to za kłamstwo i zbuntował się. kto jest bogobojny. 26 Zaprawdę. 27 Czy was trudniej było stworzyć. 31 Wyprowadził z niej wodę i pastwiska jej. i obwieścił. 30 Następnie rozpostarł ziemię. 24 mówiąc: "Ja jestem waszym panem najwy szym!" 25 Wtedy Bóg dosięgną go karą w yciu ostatecznym i pierwszym. 29 On zaciemnił jego noc i On wyprowadził światłość poranną.

zaprawdę. 41 to. kto się obawia.to wyda im się. 693 . 45 Ty jesteś tylko ostrzegającym dla tego. 46 W Dniu. jakby trwali tylko jeden wieczór lub jeden ranek.40 Lecz dla tego. kto się lękał stawienia się przed swoim Panem i powstrzymywał duszę od namiętności. kiedy oni zobaczą ową Godzinę . dla niego Ogród będzie miejscem schronienia! 42 Będą cię pytać o Godzinę: "Kiedy nadejdzie?" 43 Jak mo esz wspominać o niej? 44 Do twojego Pana nale y jej ostateczny termin.

16 szlachetnych. i on się nie oczyszcza. 17 Niech zginie człowiek! Jak e on jest niewdzięczny! 18 Z czego On go stworzył? 19 On go stworzył z kropli spermy i wyznaczył jego los. 11 Ale nie! To jest przecie napomnienie.ty się odsuwasz. 14 wyniosłych i oczyszczonych 15 przez ręce pisarzy. 694 . 12 .Zachmurzył Się – Abasa W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zachmurzył się i odwrócił. 8 Lecz od tego. to je sobie przypomni! 13 ono jest na czcigodnych kartach. 2 bo przyszedł do niego niewidomy. 7 a mało się troszczysz o to.I kto zechce. 3 Skąd mo esz wiedzieć? mo e on się oczyści 4 albo pomyśli o napomnieniu i to przypomnienie przyniesie mu korzyść. 5 Jeśli kto jest bogaty. 6 to ty się nim interesujesz. kto przychodzi do ciebie przepełniony gorliwością 9 i jest pełen bojaźni 10 . sprawiedliwych.

28 winna latorośl i trzcina cukrowa. 36 od swojej towarzyszki i od swoich synów 37 .20 następnie uczynił jego drogę łatwą. kiedy człowiek będzie uciekał od swego brata. 23 Ale nie! On nie wypełnia tego. co Bóg mu nakazał. 26 potem spowodowaliśmy popękanie ziemi 27 i sprawiliśmy. 695 . 29 drzewa oliwne i drzewa palmowe. i pastwiska 32 .tego Dnia ka dy człowiek będzie zajęty tylko swoją sprawą! 38 Tego Dnia będą twarze jaśniejące. 24 Niech spojrzy człowiek na swe po ywienie! 25 Jak wylaliśmy wodę obficie.to na u ywanie dla was i dla waszych trzód. 35 od swojej matki i od swojego ojca. 22 Potem On wskrzesi go. 40 Tego Dnia będą twarze pokryte pyłem. 41 okryte ciemnością. 30 i ogrody bujnie rosnące. 33 A kiedy przyjdzie huk ogłuszający. 34 w tym Dniu. 39 uśmiechnięte i rozradowane. 31 i owoce. 21 Potem On sprowadza jego śmierć i ka e pochować go w grobie. kiedy zechce. i wyrosły na niej ziarna.

42 Ci zaś to niewierni i rozpustnicy. 696 .

kiedy zaczyna oddychać! 19 To. 13 kiedy Ogród będzie przybli ony 14 wtedy dowie się dusza. ponadto godnego zaufania! 22 Wasz towarzysz nie jest opętany! 697 . zaprawdę. 6 kiedy morza będą wzburzone. 18 na poranek. 16 wędrujące i znikające. co sobie przygotowała. 20 posiadającego moc u Władcy Tronu. 12 kiedy ogień piekielny będzie rozpalony. słowo Posłańca szlachetnego. 10 kiedy karty księgi zostaną rozpostarte. 4 kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone. 8 kiedy ywcem pogrzebana będzie zapytana. 5 kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane. 15 Lecz nie! Przysięgam na planety. 7 kiedy dusze zostaną w pary złączone. zdecydowanego 21 słuchanego. 17 na noc. 11 kiedy niebo zostanie rozsunięte.At-Takwir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy słońce będzie spowite ciemnością 2 i kiedy gwiazdy będą zamglone.Zaciemnienie . 3 kiedy góry będą z miejsca poruszone. 9 za jaki grzech została zamordowana. kiedy ciemność zapada.

25 Nie jest to słowo szatana przeklętego. 26 Dokąd więc idziecie? 27 To jest tylko napomnienie dla światów. Pan światów! 698 . co skryte.23 Z pewnością on zobaczył go na jasnym horyzoncie! 24 On nie skąpi tego. jeśli nie zechce Bóg. 28 dla tych spośród was. 29 Lecz wy nie będziecie chcieli. którzy chcą iść prosto.

co to jest Dzień Sądu? 18 I jeszcze raz: co ciebie pouczy. sprawiedliwi będą w szczęśliwości! 14 Zaprawdę. co wy czynicie! 13 Zaprawdę.uło ył cię w takiej postaci. co sobie przygotowała i co zaniedbała. 5 wtedy ka da dusza się dowie.Al-Infitar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy niebo rozdzieli się 2 i kiedy gwiazdy zostaną rozproszone. Szlachetnego? 7 Tego. 17 A co ciebie pouczy. nad wami są stró e 11 szlachetni. i wymierzył proporcjonalnie 8 . w jakiej chciał? 9 Otó wręcz przeciwnie! Za kłamstwo uwa ają Sąd! 10 Zaprawdę. którzy zapisują. 12 oni wiedzą. 6 O człowieku ! Có ciebie zwiodło względem twego Pana. który ciebie stworzył i ukształtował cię harmonijnie.Rozdzielenie . grzesznicy będą w ogniu piekielnym! 15 Oni będą się tam palić w Dniu Sądu 16 i nie będą mogli oddalić się od niego. co to Dzień Sądu? 19 Tego Dnia adna dusza 699 . 3 kiedy morza się wzburzą 4 i kiedy groby zostaną wywrócone.

będzie nale eć do Boga! 700 . tego Dnia. Rozkaz.nie będzie w stanie nic pomóc innej duszy.

którzy uwa ają za kłamstwo Dzień Sądu! 12 Za kłamstwo uwa a go tylko ka dy człowiek występny. oni tego Dnia będą oddzieleni od swego Pana! 16 Potem będą się palić w piekle! 701 . którzy kiedy otrzymują. 6 Dnia. i będą wskrzeszeni 5 Dnia wielkiego.Oszuści . którzy pomawiają o kłamstwo. kiedy ludzie staną przed Panem światów? 7 Wcale nie! Zaprawdę. to przyczyniają się do ich straty. rdza uczynków pokryła ich serca. księga ludzi występnych znajduje się w Sid d inie! 8 A co ciebie pouczy. co to jest Sid d in? 9 To jest księga zapisana. 15 Wcale nie! Zaprawdę. grzeszny.Al-Mutaffifuna W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Biada oszustom! 2 Tym. 4 Czy oni nie myślą. 10 Biada tego Dnia tym. 11 tym. domagają się od ludzi pełnej miary. 13 Kiedy mu recytują Nasze znaki. on mówi: "To są baśnie praojców!" 14 Ale nie! Przeciwnie. 3 a kiedy mierzą lub wa ą dla nich.

702 .17 Wtedy będzie im powiedziane: "To jest to. księga sprawiedliwych jest w Illijjun! 19 A co ciebie pouczy. 34 Jednak dzisiaj ci. pieczętowanym. będą spoglądać. 25 Będą pojeni winem szlachetnym. współzawodnicząc pilnie w staraniach 27 a domieszką jego będzie woda z Tasnim 28 . 31 a kiedy powracali do swoich domowników. 24 na ich twarzach poznasz blask szczęśliwości. którzy zgrzeszyli.niech się starają pragnący tego. śmieją się z niewiernych. naśmiewali się z tych. wymieniali między sobą spojrzenia. aby być ich stró ami. którzy uwierzyli. 21 Będą świadkami jej owi blisko dopuszczeni. 22 Zaprawdę.źródła. sprawiedliwi zaznają szczęśliwości. stroili arty. 26 pieczęcią jego będzie pi mo . oni są zbłąkani!" 33 Lecz oni nie zostali posłani. 29 Zaprawdę. którzy uwierzyli. 30 kiedy przechodzili mimo nich. z którego pić będą owi blisko dopuszczeni. 32 A kiedy ich widzieli. mówili: "Zaprawdę. ci. 23 spoczywając na ło ach. co uwa aliście za kłamstwo!" 18 Wcale nie tak! Zaprawdę. co to jest Illijjun? 20 To jest księga zapisana.

spoglądają. 36Czy niewierni zostali wynagrodzeni za to. co czynili? 703 .35 spoczywając na ło ach.

Al-Inszikak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy niebo się rozerwie 2 i będzie posłuszne swojemu Panu. co ona osłania. 7 I ten. który otrzyma swoją księgę w rękę prawą. 3 kiedy ziemia będzie wyrównana 4 i wyrzuci to. a tak czynić nale y. i na to. e ju nie powróci. co jest w niej. kto otrzyma księgę spoza swoich pleców. 12 Kiedy się będzie palił w ogniu. 8 będzie obliczany rachunkiem lekkim 9 i zwróci się do swojej rodziny uradowany. 6 wtedy. 15 Wręcz przeciwnie! Zaprawdę. 10 A ten. 13 Był on na łonie swojej rodziny uradowany 14 i sądził. o człowieku! zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz Go. Pan obserwował go doskonale! 16 O nie! Przysięgam na zmierzch 17 i na noc. kiedy jest w pełni! 704 . i stanie się opustoszała.Rozerwanie . 18 i na księ yc. 11 będzie wzywał swego unicestwienia. a tak uczynić nale y. 5 będzie posłuszna swojemu Panu.

którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. którzy nie wierzą. co oni ukrywają. 25 pomijając tych. oni nie wybijają pokłonów? 22 Co więcej! Ci. 24 Więc obwieszczaj im karę bolesną. mówią. e to kłamstwo! 23 Lecz Bóg wie najlepiej.19 -będziecie wstępować warstwa po warstwie! 20 Dlaczego zatem oni nie wierzą? 21 I kiedy im recytują Koran. dla nich będzie nagroda nieustanna! 705 .

Godnego Chwały. e uwierzyli w Boga. a potem się nie nawrócili . 9 do którego nale y królestwo niebios i ziemi.dla nich będą Ogrody. dla tych.Przebaczający.a ogień ciągle podsycany 6 gdy oni siedzieli wokół niego 7 .Władca Tronu Godnego Chwały! 16 On czyni to. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła . czemu on daje świadectwo! 4 Zabici zostali Ludzie Rowu 5 . dla tych. Miłościwy! 15 On . i dla nich będzie kara ognia palącego.dla nich będzie kara Gehenny. co czyniono wiernym. surowość twego Pana jest straszna! 13 Oto On stwarza po raz pierwszy i powtarza stworzenie! 14 On .świadkowie tego. gdzie w dole płyną strumyki. Potę nego. którzy poddawali próbie wierzących i wierzące.Konstelacje .Al-Burud W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na niebo ozdobione konstelacjami! 2 Na Dzień przyobiecany! 3 Na świadka i na to. 8 Oni zemścili się na nich tylko dlatego. To jest wielkie osiągnięcie! 12 Zaprawdę. I Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 10 Zaprawdę. co chce! 706 . 11 Zaprawdę.

18 o Faraonie i o ludzie Samud? 19 Lecz ci. którzy nie wierzą.na tablicy strze onej! 707 .17 Czy doszło do ciebie opowiadanie o wojskach. 20 a Bóg otacza ich niewidzialny. 21 To zaś jest Koran godny chwały 22 . zaprzeczają prawdzie.

kiedy będą badane skryte myśli. 4 Ka da dusza ma nad sobą stró a! 5 Niech więc rozwa y człowiek. które włada powrotem! 12 Na ziemię posiadającą rozpadliny! 13 Zaprawdę. 8 Zaprawdę. 10 Nie będzie on miał wówczas ani siły. 14 nie adna zabawa! 15 Zaprawdę. co to jest gwiazda nocna? 3 To jest gwiazda przenikająca.Gwiazda Nocna . 7 która wychodzi spomiędzy lędźwi i eber. to jest słowo rozstrzygające.At-Tarik W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na niebo i na gwiazdę nocną! 2 A co ciebie pouczy. On jest władny sprowadzić go 9 w Dniu. ani pomocnika! 11 Na niebo. oni zamyślają podstęp! 16 I Ja zamyślam podstęp! 17 Daj więc nieco wytchnienia niewiernym. daj im jeszcze chwilę zwłoki! 708 . z czego on został stworzony! 6 Został stworzony z cieczy wytryskającej.

6 My nauczymy cię recytować i ty zapomnisz 7 tylko to. to jest w dawnych księgach. 5 a potem czyni je ciemniejącą paszą. 2 który stworzył i ukształtował harmonijnie. co Bóg zechce.Al-A'La W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławiaj imię twego Pana. 16 Lecz wy wolicie ycie tego świata. 17 tymczasem ycie ostateczne jest lepsze i bardziej trwałe. co jawne i co skryte! 8 I My uczynimy łatwą dla ciebie drogę ku temu. 12 który się będzie palił w ogniu największym. 9 Napominaj więc. 709 . 14 Zaś szczęśliwy będzie ten. i modlił się. 11 a odsunie się od napomnienia najnędzniejszy. Przecie Bóg zna to. co najpomyślniejsze. 18 Zaprawdę. 3 który wyznaczył los i poprowadził. 13 gdzie ani nie umrze.Najwy szy . Najwy szego. kto się oczyści 15 i będzie wspominał imię swego Pana. ani te nie będzie ył. 4 to On ka e zielenić się pastwisku. kto się obawia. jeśli napomnienie jest po yteczne! 10 Opamięta się ten.

19 księgach Abrahama i Moj esza! 710 .

711 . 17 Czy oni nie popatrzą na wielbłądy. tego Dnia. 5 będą pojone ze źródła wrzącego. 14 puchary postawione. 3 utrudzone. 11 gdzie nie usłyszą pustej gadaniny. 15 poduszki w rząd uło one 16 I kobierce rozesłane. jak ona została rozpostarta? 21 Przypominaj więc. jak one zostały utwierdzone? 20 i na ziemię. 6 Po ywieniem ich będą tylko suche ciernie. jak one zostały stworzone? 18 i na niebo. pokornie spuszczone. 13 tam będą ło a podniesione. 8 Tego Dnia twarze uszczęśliwione 9 i z własnych gorliwości zadowolone 10 będą w Ogrodzie wyniosłym. 12 Tam będzie źródło płynące.Al-Ghaszija W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy doszło do ciebie opowiadanie o oszałamiającym wydarzeniu? 2 Twarze.Oszałamiające . jak ono zostało wzniesione? 19 i na góry. 7 które nikogo nie utuczą i nie zaspokajają głodu. udręczone 4 będą nara one na ogień palący.

Nam wypadnie za ądać od nich rachunku! 712 . kto się odwróci i pozostaje niewiernym. 22 a nie jesteś adnym ich władcą. 23 Tylko tego. zaprawdę.bo ty jesteś tylko napominającym. do Nas oni powrócą! 26 Potem. 24 ukarze Bóg karą największą! 25 Zaprawdę.

czegoś podobnego nie stworzono w adnym kraju 9 i z ludem Samud. twój Pan pilnie wszystko obserwuje! 15 A człowiek.Jutrzenka . 13 tak i twój Pan spuścił na nich bicz kary. posiadającym kolumny 8 .Al-Fad r W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na jutrzenkę! 2 Na dziesięć nocy! 3 Na podwójne i pojedyncze! 4 Na noc. kiedy przemija! 5 Czy to nie jest przysięga człowieka rozsądnego? 6 Czy nie widziałeś. 713 . kiedy Pan go doświadcza .uszanowawszy go i obdarzywszy dobrodziejstwami mówi: "Mój Pan mnie uszanował!" 16 A kiedy doświadcza go. 18 nie zachęcacie się wzajemnie do nakarmienia biedaka. wtedy on mówi: "Pan mój wzgardził mną!" 17 Wcale nie! Lecz wy nie szanujecie sieroty. jak postąpił twój Pan z ludem Ad 7 i z Iramem. ograniczając mu jego zaopatrzenie. 14 Zaprawdę. władcą pali namiotów? 11 Oni popełniali przestępstwa w kraju 12 i szerzyli w nim zgorszenie. który wydrą ył skałę w dolinie. 10 i z Faraonem.

zadowolona i z upodobaniem przyjęta! 29 Wejdź więc między Moje sługi! 30 Wejdź do Mojego Ogrodu! 714 . lecz na có mu się zda to przypomnienie? 24 Będzie on mówił: "O. tego Dnia przypomni sobie człowiek:. 22 kiedy przyjdzie twój Pan i aniołowie.19 i zjadacie dziedzictwo z wielką chciwością. 26 i nie skrępuje łańcuchami tak jak On. duszo uspokojona. 20 i kochacie bogactwo miłością ogromną! 21 Ale miejcie się na baczności! Kiedy ziemia zostanie obrócona w pył. szereg za szeregiem.. 23 i kiedy zostanie ukazana Gehenna. gdybym był przygotował coś dla mego ycia!" 25 I tego Dnia nikt nie ukarze tak jak On. 28 powróć do twego Pana. 27 O ty.

' 18 Ci . co to jest droga stroma? 13 To uwolnienie niewolnika 14 albo nakarmienie w dniu głodu 15 sieroty spośród krewnych 16 albo biedaka znajdującego się w nędzy. i 9 jednego języka i dwóch warg? 10 I czy nie poprowadziliśmy go ! na rozstajne drogi? 11 Lecz on nie próbował wejść na drogę stromą. 17 A tak e . 12 A co pouczy cię. zachęcają się wzajemnie do cierpliwości. co on zrodził! 4 Zaprawdę.być spośród tych. stworzyliśmy człowieka w udręce! 5 Czy on sądzi. i na to. e nikt tego nie widział? 8 Czy nie daliśmy mu dwoje oczu.Miasto . którzy wierzą." 7 Czy on sądzi.to towarzysze prawicy. e nikt nie będzie miał nad nim władzy? 6 Mówi on: "Roztrwoniłem majątek ogromny.to towarzysze lewicy. zachęcają się wzajemnie do miłosierdzia. 19 Lecz ci.Al-Balad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nie! Przysięgam na to miasto! 2 . którzy nie uwierzyli w Nasze znaki .a ty jesteś mieszkańcem tego miasta 3 i na rodziciela. 715 .

716 .20 Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.

który ją ukształtował! 8 I dał jej skłonność do nieprawości i bojaźni Bo ej. kto ją zaciemnił! 11 Odrzucił prawdę lud Samud przez swój bunt. 13 I powiedział do nich posłaniec Boga: "Oto wielbłądzica Boga! Dajcie jej pić!" 14 A oni uznali go za kłamcę i podcięli jej ścięgna. kiedy jaśnieje jego blaskiem! 4 Na noc. 717 . 9 Pomyślność osiągnął ten. kiedy okrywa je ciemnością! 5 Na niebo i na Tego. kiedy po nim następuje! 3 Na dzień.Słońce . 12 kiedy się podniósł najnędzniejszy z nich. nie obawiając się adnych następstw. 10 lecz poniósł stratę ten. kto ją oczyścił. który ją rozpostarł! 7 Na duszę i na Tego.Asz-Szama W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na słońce i na jego jasność poranną! 2 Na księ yc. Wtedy Pan zniszczył ich całkowicie za ten grzech i zrównał. który je zbudował! 6 Na ziemię i na Tego.

kiedy jaśnieje blaskiem! 3 Na Tego. 9 i za kłamstwo uwa a nagrodę najpiękniejszą 10 . 16 ten. 8 A ten. który stworzył mę czyznę i kobietę! 4 Zaprawdę.Najwy szego! 718 . na Nas spoczywa kierowanie na drogę prostą! 13 I. 17 Lecz zostanie odsunięty od niego bogobojny. 12 Zaprawdę. kiedy okrywa ciemnością! 2 Na dzień. by się oczyścić. po to by otrzymać nagrodę. 20 lecz jedynie z tęsknoty do oblicza swego Pana .temu My ułatwimy dostęp do szczęścia. do Nas nale y ycie ostateczne i pierwsze! 14 Przeto ostrzegam was przed ogniem. 18 który daje swój majątek. zaprawdę. kto skąpi i szuka bogactwa.Noc .na tego My sprowadzimy nieszczęście. kiedy się sam zaprzepaści. 11 Na nic mu się zda jego majątek.Al-Lajl W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na noc. 6 i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą 7 . który płonie! 15 Pali się w nim tylko najnieszczęśliwszy. wysiłki wasze są ró norodne! 5 Ale ten. który zaprzeczał i odwracał się. 19 On nie wyświadcza nikomu dobrodziejstwa. kto daje i jest bogobojny.

21 On z pewnością będzie zadowolony! 719 .

opowiadaj! 720 . i nie wzbogacił cię? 9 Przeto sieroty .nie odpychaj! 11 A o dobrodziejstwie twego Pana .Jasność Poranka .Ad-Duha W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na jasność poranka! 2 Na noc. kiedy spokojnie zapada! 3 Nie opuścił cię twój Pan ani cię nie znienawidził. 4 I z pewnością ostateczne będzie lepsze dla ciebie ani eli pierwsze! 5 I z pewnością niebawem obdarzy cię twój Pan i będziesz zadowolony! 6 Czy nie znalazł cię sierotą i czy nie dał ci schronienia? 7 Czy nie znalazł cię błądzącym i czy nie poprowadził cię drogą prostą? 8 I czy nie znalazł cię biednym.nie uciskaj! 10 A ebraka .

bądź skupiony 8 i do twego Pana skieruj twoje pragnienia! 721 .Asz-Szarh W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie otwarliśmy twojej piersi? 2 Czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia. 3 które przytłaczało ci plecy? 4 Czy nie rozgłosiliśmy twojej sławy? 5 Obok trudności jest łatwość! 6 Zaprawdę. obok trudności jest łatwość! 7 Przeto kiedy masz wolny czas.Otwarcie .

dla nich będzie nagroda nieustanna.Drzewo Figowe . 7 Có więc po tym skłania cię jeszcze. by za kłamstwo uwa ać Sąd? 8 Czy Bóg nie jest najsprawiedliwszy z sędziów?! 722 . 5 Potem uczyniliśmy go znowu najni szym spośród tych. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła . którzy są na dole. 6 z wyjątkiem tych.At-Tin W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na drzewo figowe i oliwkowe! 2 Na górę Synaj! 3 Na to miasto bezpieczne! 4 Stworzyliśmy człowieka w najpiękniejszej postaci.

i on jest na drodze prostej 12 albo e zaleca bogobojność? 13 Czy te sądzisz. człowiek się buntuje. nie! Zaprawdę. który stworzył! 2 Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej! 3 Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy! 4 Ten. e Bóg widzi? 15 Niech się ma na baczności! Jeśli nie zaprzestanie. i on za kłamstwo uznaje prawdę i odwraca się? 14 Czy on nie wie. 7 poniewa czuje się niezale nym! 8 Zaprawdę. 5 nauczył człowieka tego. 16 za kosmyk kłamliwy i grzeszny! 17 Niech on wezwie swoich popleczników! 18 My wezwiemy stra ników! 19 Ale nie! Nie słuchaj go! Wybijaj pokłony i zbli się! 723 . to. który zabrania 10 słudze modlić się? 11 Czy sądzisz. 6 Niestety. który nauczył człowieka przez pióro.Al-Alak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Głoś! w imię twego Pana. powrócisz przecie do twojego Pana! 9 Czy widziałeś tego. zaprawdę. czego on nie wiedział.Zakrzepła Krew . pociągniemy go za kosmyk.

zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! 2 A co cię pouczy.Przeznaczenie . 5 Ona to pokój a do pojawienia się ony porannej 724 . co to jest Noc Przeznaczenia? 3 Noc Przeznaczenia . dla wypełnienia wszelkich rozkazów.Al-Kadar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę.lepsza ni tysiąc miesięcy! 4 Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy. za pozwoleniem swego Pana.

725 .Al-Bajjina W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ci.To będzie dla tych. 6 Zaprawdę. ci. Bóg będzie z nich zadowolony i oni będą z Niego zadowoleni. którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła .oni są najlepsi ze stworzeń! 8 Nagrodą ich u pana będą Ogrody Edenu. Oni są najgorsi ze stworzeń! 7 Zaprawdę. którzy nie wierzą. którzy nie uwierzą. 5 Zostało im nakazane tylko. gdzie będą przebywać na wieki. rozdzielili się dopiero wówczas. którzy się obawiają swego Pana. ci. wyznając szczerze Jego religię . Będą tam przebywać na wieki. kiedy przyszedł do nich jasny dowód. będą w ogniu Gehenny. który recytuje oczyszczone karty. nie zmienili się. 4 Ci. dopóki nie przyszedł do nich jasny dowód: 2 Posłaniec od Boga. . jak i bałwochwalcy.tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmu nę.Jasny Dowód . nieśmiertelni. gdzie w dole płyną strumyki. spośród ludzi Księgi. którzy otrzymali Księgę. spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy. aby czcili Boga. To jest religia prawdziwa. 3 zawierające pisma prawdziwe.

8 i ten. co objawił jej Pan. 6 Tego Dnia ludzie będą wychodzili grupami. 726 . aby im zostały ukazane ich czyny.Al-Zalzala W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy ziemia zatrzęsie się swoim trzęsieniem 2 i kiedy ziemia wyrzuci swoje cię ary. zobaczy je. 3 i kiedy człowiek powie: "Co jest z nią?". 7 I ten. 4 tego Dnia ona opowie swoją historię. kto uczynił dobra na cię ar pyłku.Trzęsienie Ziemi . zobaczy je. kto uczynił zła na cię ar pyłku. 5 odpowiednio do tego.

3 które ruszają do ataku rankiem. co jest w piersiach 11 . zaprawdę. zadyszane. e kiedy zostanie wywrócone to.Al-Adijjat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na galopujące. co jest w grobach. ich Pan będzie o nich doskonale powiadomiony! 727 . 5 i wdzierają się w sam środek gromadnie! 6 Zaprawdę.zaprawdę. tego Dnia. 2 krzeszące iskry ognia. on sam jest tego świadkiem! 8 Zaprawdę. 4 wzbijając tuman kurzu.Galopujące . człowiek jest niewdzięczny względem swego Pana! 7 I. jego miłość do dóbr jest ogromna! 9 Czy on nie wie. 10 i kiedy zostanie wydobyte na jaw to. .

7 zazna ycia przyjemnego. co to jest wydarzenie przera ające? 4 Tego Dnia ludzie będą podobni do rozproszonych motyli. 8 a ten. którego szalki będą cię kie. co to jest Czeluść? 11 To jest Ogień Palący! 728 . 9 pogrą y się w głębi Czeluści. którego szalki będą lekkie. 5 a góry będą podobne do ró nobarwnej gręplowanej wełny.Wydarzenie Przera ające .Al-Kari'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wydarzenie przera ające! 2 Co to jest wydarzenie przera ające? 3 I co ciebie pouczy. 10 A co ciebie pouczy. 6 Wtedy ten.

Współzawodnictwo w Pomna aniu . zobaczycie go okiem pewności! 8 Potem. z pewnością.At-Takasur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zabawia was współzawodnictwo w pomna aniu 2 do chwili. 3 Wcale nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć! 4 Jeszcze raz nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć! 5 Wcale nie! Gdybyście wiedzieli wiedzą pewną! 6 Z pewnością zobaczycie ogień piekielny! 7 Potem. z pewnością. zostaniecie zapytani tego Dnia o szczęśliwość! 729 . gdy odwiedzicie groby.

Pora Przedwieczorna . człowiek jest na drodze zguby! 3 Z wyjątkiem tych. i zachęcali się wzajemnie do prawdy. 730 . i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła.Al-Asr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na porę przedwieczorną! 2 Zaprawdę.

4 Wcale nie! Zostanie on wrzucony do AI-Hutama! 5 A co ciebie pouczy. e jego bogactwo uczyni go nieśmiertelnym. 7 który wznosi się ponad serca! 8 On nad nimi tworzy sklepienie 9 na wydłu onych kolumnach. buchający płomieniem. co to jest Al-Hutama? 6 To jest ogień Boga. 731 .Al-Humaza W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Biada ka demu oszczercy zniesławiającemu! 2 który gromadzi bogactwo i przygotowuje je! 3 Sądzi on.Oszczerca .

Słoń .Al-Fil W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie widziałeś. jak postąpił twój Pan z towarzyszami słonia? 2 Czy nie zniweczył ich podstępu? 3 Czy nie rzucił przeciwko nim ptaków lecących stadami. 732 . które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny? 4 I uczynił ich jak objedzone pole zbo a.

2 dla zgody ich w podró owaniu zimą i latem! 3 Niech oni czczą Pana tego Domu. 4 który ich nakarmił. kiedy byli głodni. aby nie yli w strachu! 733 . i zapewnił im bezpieczeństwo.Kurajszyci .Al-Kurajsz W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Dla zgody Kurajszytów.

3 który nie zachęca do nakarmienia biednego. który z pogardą odpycha sierotę.Wspomnienie . 5 którzy są niedbali w swojej modlitwie. 6 którzy tylko chcą być widziani. 4 Biada modlącym się. 734 . który za kłamstwo uwa a religię? 2 To jest ten.Al-Ma'un W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy widziałeś tego. 7 a odmawiają wspomo enia.

Obfitość . kto ciebie nienawidzi .Al-Kausar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. My daliśmy tobie obfitość! 2 Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary! 3 Zaprawdę.pozostanie bez potomstwa! 735 . ten.

Niewierni . a ja mam moją religię. co ja czczę. 4 Ja nie jestem czcicielem tego.niewierni! 2 Ja nie czczę tego.Al-Kafiruna W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Powiedz: "O wy . co wy czcicie. co wy czcicie. 3 ani wy nie jesteście czcicielami tego. 5 ani wy nie jesteście czcicielamitego. 6 Wy macie waszą religię. Co ja czczę." 736 .

Pomoc . 2 kiedy widzisz ludzi przystępujących tłumnie do religii Boga.An-Nasyr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy przychodzi pomoc Boga i zwycięstwo. On jest ciągle przebaczający! 737 . 3 głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę.

Sznur . 3 Będzie się palił w ogniu płomiennym. 5 będzie ona mieć na szyi sznur z włókien palmy. 4 i jego ona .nosząca drzewo. co zyskał. 738 .Al-Masad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie! 2 Nie zdadzą mu się na nic jego majątek i to.

Al-Ichlas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "On . 2 Bóg Wiekuisty! 3 Nie zrodził i nie został zrodzony! 4 Nikt Jemu nie jest równy!" 739 .Szczerość Wiary .Bóg Jeden.

4 przed złem tych.Jutrzenka . w chwili kiedy ywi zawiść!" 740 . kiedy się szerzy. 3 przed złem ciemności. którzy dmuchają na węzły. 5 i przed złem człowieka zawistnego. co On stworzył.Al-Falak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Szukam schronienia u Pana jutrzenki 2 przed złem tego.

4 przed złem kusiciela.spośród d inów i ludzi. 5 który podszeptuje pokusę w serca ludzi 6 ." 741 .. 2 Króla ludzi.Ludzie .An-Nas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi. 3 Boga ludzi. wycofującego się skrycie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful