[edycja, skład i pdf – terminus

]

1

Otwierająca - Al-Fatiha

1. W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego! 2. Chwała Bogu, Panu światów, 3. Miłosiernemu i Litościwemu, 4. Królowi Dnia Sądu. 5. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. 6. Prowadź nas drogą prostą 7. drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.

2

Krowa - Al-Bakara

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. Lam. Mim. 2 To jest Księga - nie ma, co do tego adnej wątpliwości droga prosta dla bogobojnych; 3 Dla tych, którzy wierzą w to, co skryte, którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy; 4 i dla tych, którzy wierzą w to, co tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane przed tobą; oni wierzą mocno w ycie ostateczne. 5 Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni będą szczęśliwi. 6 Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą, jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą. 7 Bóg nało ył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach poło ył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna. 8 Wśród nich są tacy, którzy mówią: "Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są wierzącymi. 9 Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują. 10 W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara. bolesna za to, e kłamią. 11 A kiedy im mówią: Nie szerzcie zepsucia na ziemi!"

3

oni mówią: "My tworzymy tylko dobro!" 12 Czy by? Zaprawdę oni szerzą zgorszenie i nie są tego świadomi! 13 A kiedy im mówią: "Uwierzcie tak, jak wierzą ci ludzie!" oni mówią : "Czy my mamy wierzyć, jak głupcy. Czy by? Zaprawdę, to oni są, głupcami , lecz oni nie wiedzą! 14 A kiedy spotykają tych, którzy wierzą, mówią: "My wierzymy!" A kiedy są sami ze swoimi szatanami, to mówią: "My przecie jesteśmy z wami. My sobie tylko artujemy!" 15 Bóg za artuje z nich i przedłu y ich trwanie w buncie, w którym wędrują na oślep. 16 To są ci, którzy kupili błądzenie za drogę prostą; nie przyniósł im jednak korzyści ich handel i nie znaleźli się na drodze prostej . 17 Oni są podobni do tego, który zapalił ogień, a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak i nie mogli widzieć. 18 Głusi, niemi i ślepi - oni nie zawrócą. 19 Albo do chmury burzowej na niebie - w niej są ciemności, grzmot i błyskawica. Oni, obawiając się śmierci, wkładają palce w swoje uszy przed piorunami. Bóg obejmuje niewiernych. 20 Błyskawica omal nie odbiera im wzroku. Za ka dym razem, kiedy ona daje im światło, oni idą w nim; a kiedy ogarnia ich ciemność , oni się zatrzymują. Jeśliby zechciał Bóg, to zabrałby im słuch i wzrok. Zaprawdę, Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny !

4

21 O ludzie! Czcijcie waszego Pana, który was stworzył, jak i tych, którzy byli przed wami! - być mo e, wy będziecie bogobojni! 22 On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo - budowlą. On spuścił z nieba wodę sprawił, e dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie więc Bogu równych, skoro wy wiecie. 23 A jeśli pozostajecie w wątpliwości wobec tego, co zesłaliśmy Naszemu słudze, o przynieście surę podobną do tego wezwijcie waszych świadków, poza Bogiem, 24 A jeśli jesteście prawdomówni! a jeśli tego nie uczynicie a wy nigdy tego nie uczynicie to bójcie się ognia a paliwem jego będą ludzie i kamienie który został przygotowany dla niewiernych. 25 I zwiastuje radosną wieść tym, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i dla nich będą Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki. ilekroć są zaopatrywani w jakiekolwiek owoce z nich, oni mówią: ,To jest to, co otrzymywaliśmy kiedyś!", albowiem to, co otrzymują, jest bardzo podobne. będą tam mieli mał onki czyste będą tam przebywać na wieki. 26 Zaprawdę, Bóg się nie wstydzi przytoczyć jako podobieństwo komara lub czegoś znaczniejszego. A ci, którzy wierzą, wiedzą, e to jest prawda od ich Pana. A ci, którzy nie wierzą, mówią: "Có to chciał Bóg wyrazić przez to podobieństwo?" Przez nie On sprowadza z drogi wielu i prowadzi drogą prostą wielu.

5

Lecz On sprowadza przez to z drogi tylko ludzi bezbo nych. 27 Ci, którzy naruszają przymierze Boga, chocia je przedtem uroczyście potwierdzili; ci, którzy przecinają to, co Bóg nakazał złączyć, i ci, którzy szerzą zgorszenie na ziemi - oni wszyscy poniosą stratę. 28 Jak e mo ecie nie wierzyć w Boga? Byliście umarłymi, a On dał wam ycie; potem sprowadzi na was śmierć i znowu da wam ycie; wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni. 29 On jest Tym, który stworzył dla was wszystko to, co jest na ziemi. Następnie zwrócił się ku niebu i ukształtował je w siedem niebios. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 30 I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja umieszczę na ziemi namiestnika. " Oni powiedzieli: "Czy Ty umieścisz na niej tego, kto będzie szerzył na niej zepsucie i będzie przelewał krew, kiedy my głosimy Twoją chwałę i głosimy Twoją świętość?" Powiedział: "Zaprawdę, Ja wiem to, czego wy nie wiecie!" 31 I On nauczył Adama wszystkich imion, potem przedstawił wszystkie stworzenia aniołom mówiąc: "Obwieśćcie Mi ich imiona, jeśli jesteście prawdomówni!" 32 Oni powiedzieli: "Chwała Tobie! My nie mamy adnej innej wiedzy poza tym, czego nas nauczyłeś. Ty, zaprawdę, jesteś Wszechwiedzący, Mądry!" 33 On powiedział: O Adamie! "Obwieść im ich imiona!" A kiedy Adam im obwieścił ich imiona, powiedział Pan: "Czy wam nie powiedziałem?

6

Ja znam to, co skryte, w niebiosach i na ziemi, i Ja wiem, co wy ujawniacie i co skrywacie." 34 A kiedy powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!", oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa. On odmówił, wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych. 35 I powiedzieliśmy: O Adamie!" Zamieszkajcie, ty i twoja mał onka, w Ogrodzie i jedzcie jego owoce dowolnie, skąd chcecie: lecz nie zbli ajcie się do tego drzewa, bo znajdziecie się między niesprawiedliwymi!" 36 Wtedy szatan spowodował, e potknęli się o nie, i wyprowadził ich z tego stanu, w którym się znajdowali. I powiedzieliśmy im: "Idźcie precz! Wy będziecie wrogami jedni dla drugich! Będziecie mieli stałe miejsce pobytu na ziemi i u ywanie do pewnego czasu." 37 Wtedy otrzymał Adam od swojego Pana pewne słowa i On zwrócił się ku niemu. Albowiem On jest Przebaczający, Litościwy! 38 Powiedzieliśmy: "Idźcie precz stąd wszyscy! Lecz przyjdzie do was ode Mnie droga prosta. A ci, którzy pójdą po Mojej drodze prostej, nie będą się lękać i nie będą się smucić." 39 A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki, będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki. 40 O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem, i wypełniajcie wiernie Moje przymierze, wtedy i Ja będę wypełniał wasze przymierze. I bójcie się Mnie!

7

41 Wierzcie w to, co Ja zesłałem, potwierdzaj prawdziwość tego, co wy posiadacie; i nie bądźcie pierwszymi wśród tych, którzy w to nie wierzą! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! I bójcie się Mnie! 42 I nie ubierajcie prawdy w fałsz! I nie ukrywajcie prawdy, skoro przecie wiecie! 43 Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę; skłaniajcie się z tymi, którzy się skłaniają! 44 Czy będziecie nakazywać ludziom dobroć, a zapominać o sobie samych? wy przecie recytujecie Księgę. Czy nie rozumiecie? 45 Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych, 46 którzy myślą, e spotkaj swego Pana, i e do Niego powrócą 47 O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem! Zaprawdę, Ja was wyniosłem ponad światy! 48 I bójcie się Dnia, kiedy dusza nie będzie mogła zapłacić niczym za drugą duszę, i nie będzie przyjęte jej wstawiennictwo; ani nie będzie przyjęta adna równowartość i nikt nie otrzyma wspomo enia! 49 I oto wybawiliśmy was od ludzi Faraona, którzy nakładali na was cię ką karę, zabijali waszych synów, a pozostawiali przy yciu wasze kobiety. W tym jest dla was wielkie doświadczenie

8

od waszego Pana. 50 Oto rozdzieliliśmy dla was morze i wyratowaliśmy was, a zatopiliśmy lud Faraona na waszych oczach. 51 A kiedy zawarliśmy przymierze z Moj eszem na czterdzieści nocy, wtedy, w czasie jego nieobecności, wzięliście sobie cielca, i staliście się niesprawiedliwi! 52 potem jednak przebaczyliśmy wam. Być mo e, będziecie wdzięczni! 53 Oto daliśmy Moj eszowi Księgę i rozró nienie; być mo e, wy pójdziecie drogą prostą! 54 powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój!.Wyrządziliście niesprawiedliwość sami sobie, wybierając cielca. Nawróćcie się więc do waszego Stwórcy, i zabijajcie się! Tak będzie dla was lepiej w obliczu waszego Stwórcy, i On się ku wam nawróci. Zaprawdę, On jest Przebaczający, Litościwy!" 55 Kiedy powiedzieliście: "O Moj eszu! My ci nie uwierzymy, dopóki nie zobaczymy Boga na jawie." Wtedy poraził was piorun na oczach wszystkich. 56 Potem wskrzesiliśmy was, po waszej śmierci. Być mo e, będziecie wdzięczni! 57 I ocieniliśmy was białym obłokiem, i spuściliśmy na was mannę i przepiórki: "Jedzcie wspaniałe rzeczy, w które was zaopatrzyliśmy!" Oni nie Nam wyrządzili niesprawiedliwość, lecz wyrządzili niesprawiedliwość sobie samym. 58 Oto powiedzieliśmy: "Wejdźcie do tego miasta i jedzcie tam swobodnie, co chcecie.

9

Wchodźcie do bramy, wybijając pokłony, i mówcie: "Przebaczenie!" Przebaczymy wam wasze grzechy i damy więcej tym, którzy czyni dobro." 59 Lecz niesprawiedliwi zamienili słowo, które im zostało powiedziane, na inne słowo. I spuściliśmy na niesprawiedliwych gniew z nieba za to, i byli bezbo ni. 60 A kiedy Moj esz prosił o wodę dla swojego ludu, Powiedzieliśmy: "Uderz swoją laską o skałę!" "I wytrysnęło z niej dwanaście źródeł, tak i wszyscy ludzie znali miejsce swego wodopoju. "Jedzcie i pijcie z tego, w co zaopatrzył was Bóg! I nie czyńcie zła na ziemi jako gorszyciele!" 61 Kiedy powiedzieliście: "O Moj eszu! My nie mo emy znieść jednego rodzaju po ywienia. Poproś dla nas swego Pana, aby On przygotował dla nas to, co wydaje ziemia, jak: jarzyny, ogórki, czosnek, soczewica i cebula." On powiedział: "Czy byście chcieli zamienić to, co jest lepsze, na to, co jest gorsze? Uchodźcie do Egiptu, tam będziecie mieć, o co prosicie!" I doznali poni enia i biedy, i ściągnęli na siebie gniew Boga. Stało się tak, poniewa nie wierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez adnego prawa. Stało się tak, poniewa zbuntowali się i byli występni. 62 Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana;

10

i nie odczują adnego lęku, i nie będą zasmuceni! 63 Oto zawarliśmy z wami przymierze i wznieśliśmy nad wami górę: "Trzymajcie mocno to, co wam daliśmy, i wspominajcie to, co tam jest! Być mo e, będziecie bogobojni!" 64 Wy jednak potem odwróciliście się. I gdyby nie łaska Boga nad wami i Jego miłosierdzie, to bylibyście między stratnymi. 65 Znacie ju tych spośród was, którzy naruszyli sabat; My im powiedzieliśmy: "Bądźcie małpami wzgardzonymi!" 66 I uczyniliśmy z nich przykład ostrzegający dla współczesnych i dla potomnych i napomnienie dla bogobojnych. 67 I kiedy powiedział Moj esz do swego ludu: "Zaprawdę, Bóg nakazuje wam zabić krowę!" oni powiedzieli: "Czy ty sobie z nas artujesz?" On powiedział: "Uciekam się do Boga, by nie być między głupimi!" 68 Oni powiedzieli: "Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ona ma być?" On powiedział: "Mówi Pan: To ma być krowa nie stara ani nie cielę, lecz coś pośredniego. Czyńcie więc, co wam zostało nakazane!" 69 Oni powiedzieli: "Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ma być jej barwa?" On powiedział: "Pan mówi: Ta krowa ma być ółta w odcieniu jasnym, i cieszyć oczy patrzących." 70 Oni powiedzieli:

11

"Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ona ma być? Przecie krowy, według nas, są do siebie podobne, i jeśli Bóg zechce, to znajdziemy się na drodze prostej." 71 On powiedział: "Pan mówi: To ma być krowa nie nosząca jarzma, która nie .orze ziemi ani nie nawadnia pola, zdrowa i cała, nie posiadająca znamienia." Oni powiedzieli: "Teraz przyniosłeś nam prawdę!" I zabili ją na ofiarę, ale omal tego nie zaniechali. 72 Kiedy zabiliście pewnego człowieka i sprzeczaliście się w tej sprawie - a Bóg ujawnia to, co wy ukrywacie 73 powiedzieliśmy: "Uderzcie go jakąś częścią z niej!" Tak Bóg o ywia umarłych i ukazuje wam Swoje znaki. Być mo e, będziecie rozumni! 74 Potem znów wasze serca stały się zatwardziałe; stały się jak kamień albo jeszcze twardsze. Bo, zaprawdę, wśród kamieni są takie, z których wytryskają strumyki; i wśród nich, zaprawdę, są takie, które pękają i wypływa z nich woda; i wśród nich, zaprawdę, są takie, które staczają się z obawy przed Bogiem. A Bóg nie lekcewa y tego, co czynicie! 75 Czy wy pragniecie, eby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich, którzy słyszeli słowo Boga, następnie je wypaczyli, kiedy ju je zrozumieli, a przecie dobrze wiedzieli. 76 Kiedy oni spotykają tych, którzy uwierzyli, mówią: "Uwierzyliśmy!" A kiedy znajdą się sami między sobą,

12

mówią: "Czy wy będziecie mówić im o tym, co objawił wam Bóg, a eby się sprzeczali z wami przed waszym Panem?" 77 Czy nie jesteście rozumni? " Czy nie wiecie, e Bóg zna to, co oni ukrywają, i to, co głoszą jawnie? 78 Wśród nich są ludzie niepiśmienni, którzy nie znają Księgi, lecz tylko marzenia; oni snują jedynie przypuszczenia. 79 Biada więc tym, którzy piszą Księgę swoimi rękami, a potem mówią: "To pochodzi od Boga!" - aby to sprzedać za niską cenę. Biada im więc za to, co napisały ich ręce! I biada im za to, co oni zyskują! 80 Oni powiedzieli: "Ogień nas dotknie tylko przez pewną liczbę dni." Powiedz: "Czy wy zawarliście przymierze z Bogiem? Bóg nigdy nie łamie Swojego przymierza! Albo te mówicie przeciw Bogu to, czego nie wiecie?" 81 Tak! Ten, kto popełnił zło i kogo objął grzech - tacy jak on będą mieszkańcami ognia; tam będą przebywać na wieki. 82 A ci, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, będą mieszkańcami Ogrodu; tam będą przebywać na wieki. 83 Oto zawarliśmy przymierze z synami Izraela: "Nie będziecie czcić nikogo innego, jak tylko Boga; rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym,

13

i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę!" Potem jednak wyście się odwrócili oprócz nielicznych spośród was, i wy się sprzeciwiacie. 84 I oto zawarliśmy z wami przymierze: "Nie będziecie przelewać krwi! Nie będziecie się wzajemnie wypędzać z waszych domostw!" Potem wy potwierdziliście to i zaświadczyliście. 85 Wy jednak zabijaliście się wzajemnie; wypędziliście część z was z własnych domostw, spiskując przeciwko nim w grzechu i wrogości. A jeśli przychodzą do was jako jeńcy, to ich wykupujecie. Otó wypędzanie ich było wam zakazane. Czy mo ecie wierzyć w jedną część Księgi, a nie wierzyć w inną jej część? A zapłatą dla tych spośród was, którzy to czynią, będzie hańba w yciu tego świata, a w Dniu Zmartwychwstania będą skierowani ku najstraszniejszej karze. Bóg nie lekcewa y tego, co czynicie! 86 Oto są ci, którzy kupili ycie tego świata za ycie ostateczne. Nie będzie im zmniejszona kara i nie otrzymają adnej pomocy. 87 Daliśmy ju Moj eszowi Księgę i w ślad za nim wysłaliśmy posłańców. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym. Czy za ka dym razem, kiedy przychodził do was posłaniec z tym, czego nie pragną wasze dusze, nie wzbijaliście się w pychę i nie uwa aliście jednych za kłamców, a innych czy nie zabijaliście? 88 Oni mówią: "Nasze serca nie są obrzezane." Taki Niech ich Bóg przeklnie za ich niewiarę!

14

Powiedz: "A dlaczego przedtem zabijaliście proroków Boga. I ściągnęli na siebie gniew za gniewem. co wam nakazuje wasza wiara . Przekleństwo Boga nad niewierzącymi! 90 Jak e złe jest to. i wznieśliśmy ponad wami Górę: "Weźmiecie to. co oni posiadają . jeśli jesteście wierzącymi?" 92 Ju Moj esz przyszedł do was z jasnymi dowodami. co zesłał Bóg!" oni mówią: "My wierzymy w to. ze złości. co przyszło potem. oni w to nie uwierzyli. co nam zostało zesłane. 93 I oto zawarliśmy z wami przymierze.Jak e mało oni wierzą! 89 Kiedy przyszła do nich Księga od Boga. Następnie wzięliście sobie cielca i byliście niesprawiedliwi. co oni ju znali. potwierdzająca prawdziwość tego. a przecie to jest prawda potwierdzająca to. którzy nie uwierzyli i kiedy przyszło do nich to. i Bóg zsyła Swoją łaskę. co wam daliśmy. za co sprzedali swoje dusze! Oni nie uwierzyli w to. komu chce ze swoich sług. A niewiernych spotka kara poni ająca! 91 A kiedy im mówią: "Wierzcie w to.a oni przedtem prosili o zwycięstwo nad tymi.skoro jesteście wierzącymi!" 15 . co zesłał Bóg. z całą mocą i słuchajcie!" Oni powiedzieli: "My słuchamy i buntujemy się!" Oni zostali napojeni w swoich sercach cielcem." Lecz oni nie wierzą w to. co oni posiadają. z powodu swojej niewiary. Powiedz: "Jak e złe jest to.

i Gabriela. odrzuciła Księgę Boga za swoje plecy . dla potwierdzenia prawdziwości tego..94 Powiedz: "Jeśli siedziba ostateczna jest wyłącznie dla was wybrana. Lecz i to nie oddaliłoby ich od kary. 100 Czy nie jest tak. to część z nich je odrzuca? Tak! Większość z nich nie wierzy! 101 A kiedy przyszedł do nich Posłaniec Boga potwierdzając prawdziwość tego. to yczcie sobie śmierci. co było zesłane przed nim.poniewa Bóg jest wrogiem dla niewiernych! 99 Zesłaliśmy tobie znaki jasne i nie wierzą w nie tylko ludzie bezbo ni. to część tych. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych.nawet bardziej ni bałwochwalcy! Ka dy z nich chciałby yć tysiąc lat. co wy czynicie.jak gdyby wcale nie wiedzieli. jeśliby im dane było yć tak długo. co oni posiadają. Jego aniołów i Jego posłańców. . którym ju została dana Księga. jako drogę prostą i radosną wieść dla wierzących. 16 . Bóg widzi jasno to. co przygotowały pierwej ich ręce. kto jest wrogiem Boga. 98 Otó ten. 96 A ty z pewnością znajdziesz ich jako najbardziej chciwych tego ycia spośród wszystkich ludzi .. 97 Powiedz: "Otó kto jest nieprzyjacielem Gabriela?!" Przecie to on zesłał go na twoje serce. a nie dla innych ludzi. e kiedy oni zawierają przymierze. za zezwoleniem Boga. i Michała. jeśli jesteście prawdomówni!" 95 Lecz oni nie będą jej sobie yczyć nigdy z powodu tego.

e ten. co mo e rozdzielić mę a od ony. lecz mówcie: "Patrz na nas!" . nie bądź więc niewiernym!" I od tych dwóch aniołów uczyli się ludzie tego. nie będzie miał udziału w yciu ostatecznym. Czy ty nie wiesz. aby zostało wam zesłane jakieś dobro od waszego Pana.102 Oni poszli za tym. lecz szatani byli niewiernymi i nauczali ludzi czarów i tego.i słuchajcie! A niewiernych czeka kara bolesna! 105 Nie chcieliby ci niewierzący spośród ludu Księgi ani te bałwochwalcy. kogo chce. Bóg jest władcą łaski ogromnej! 106 Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na zapomnienie. kto to kupi. co oni kupili za swoje dusze! Gdyby oni byli wiedzieli! 103 A gdyby oni uwierzyli i byli bogobojni. Lecz oni nie szkodzą przez to nikomu. A Bóg obdarowuje szczególnie Swoim miłosierdziem. przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. A z pewnością złe jest to. którzy wierzycie! Nie mówcie: "Obserwuj nas!". Salomon nie był niewiernym. póki nie powiedzieli: "My jesteśmy tylko pokuszeniem. to z pewnością nagroda od Boga byłaby lepsza! Gdyby oni byli wiedzieli! 104 O wy. co im szkodziło i nie przynosiło korzyści. wiedząc dobrze. I oni nauczyli się tego. co opowiadali szatani o królestwie Salomona. co zostało zesłane dwom aniołom w Babilonie: Harutowi i Marutowi. jedynie za zezwoleniem Boga. Oni jednak nie nauczali nikogo. 17 .

kiedy ju uwierzyliście. kto poddał całkowicie swe oblicze Bogu i czyni dobro.e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny?! 107 'Czy ty nie wiesz. Powiedz: "Przytoczcie wasz argument. będzie miał nagrodę u swego Pana. przez zawiść pochodzącą od nich samych. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 110 Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę! A cokolwiek dobrego przygotujecie pierwej dla siebie samych. Zaprawdę. 113 ydzi mówią: "Chrześcijanie nie stoją na niczym!". Przebaczcie i odwróćcie się. a przecie prawda stała się dla nich jasna. poza Bogiem. e do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i e. 109 Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi. I tacy nie doznają adnego lęku ani te nie będą się smucić. prócz wyznawców judaizmu lub chrześcijan. znajdziecie to u Boga. jeśli jesteście prawdomówni!" 112 Tak! Ten. dopóki Bóg nie przyjdzie ze Swoim rozkazem. tak jak pytali przedtem Moj esza? A kto wymienia wiarę za niewiarę. Zaprawdę.a przecie oni recytują Księgę! 18 . Bóg widzi jasno to. ani pomocnika? 108 A mo e wy chcecie zapytać waszego posłańca. a chrześcijanie mówią: " ydzi nie stoją na niczym!" ." Takie są ich pragnienia. co wy czynicie! 111 Oni mówią: "Nikt nie wejdzie do Ogrodu. ten zbłądził z równej drogi. nie ma dla nas ani opiekuna.

Ju wyjaśniliśmy znaki ludziom szczerze wierzącym. tam jest oblicze Boga! Zaprawdę. w czym oni się ró nili. i ani eli ten. 118 Mówią ci. którzy byli przed nimi. którzy nie wiedzą. Albowiem podobne były do siebie ich serca. 117 On jest Stwórcą niebios i ziemi. i dla nich w yciu ostatecznym . Ty nie będziesz pytany o mieszkańców ognia piekielnego. 19 .i ono się staje. co jest na ziemi! Wszystko Jemu pokornie słu y.Podobne słowa mówią ci. którzy nie wiedzą: "Dlaczego nie przemówi do nas Bóg?" albo: "Dlaczego nie przychodzi do nas jakiś znak?" Podobnymi słowami mówili ci. I kiedy On coś postanowi. Bóg jest wszechobejmujący. kto usiłuje je zniszczyć? Tacy powinni wchodzić do nich przepełnieni strachem Dla nich na tym świecie . kto przeszkadza.kara straszna! 115 Do Boga nale y Wschód i Zachód! I gdziekolwiek się obrócicie. i to. wszechwiedzący! 116 Oni mówią: "Bóg wziął Sobie syna!" . 114 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. to tylko mówi: "Bądź!" . Bóg rozsądzi między nimi w Dniu Zmartwychwstania to.hańba. 119 Oto posłaliśmy ciebie z prawdą jako zwiastuna radosnej wieści i jako ostrzegającego. aby Jego imię było wspominane w świątyniach Boga. co jest w niebiosach.Niech Mu będzie chwała! Wcale nie! Do Niego nale y to.

którzy pozostają w medytacji. ani chrześcijanie. droga Boga . jak przyszła do ciebie wiedza nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna. oto ci.to jest droga prawdziwa!" I zapewne. e wyniosłem was ponad światy! 123 I bójcie się Dnia. którym daliśmy Księgę. Powiedz: "Zaprawdę. 121 Ci." Powiedział: "I z mojego potomstwa?" Powiedział On: "Moje przymierze nie obejmuje niesprawiedliwych?" 125 I oto uczyniliśmy ten Dom miejscem nawiedzania i miejscem bezpiecznym." 20 . Zawarliśmy przymierze z Abrahamem i Isma`ilem: "Oczyśćcie Mój Dom dla odprawiających okrą enia. A ci. recytują ją nale ną jej recytacją.po tym. nikt z nich nie otrzyma adnej pomocy! 124 oto Pan doświadczył Abrahama pewnymi słowami. którzy w nią wierzą. poniosą stratę. i to. którzy się pochylają i wybijają pokłony. kiedy adna dusza nie będzie mogła niczym zapłacić za inną duszę. i dla tych. i nie będzie od niej przyjęta adna równowartość. Powiedział On: "Ja uczynię ciebie przewodnikiem dla ludzi. jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami . dla tych. i on wypełnij je. którymi was obdarzyłem. I weźcie sobie jako miejsce modlitwy stację Abrahama. i nie pomo e jej adne wstawiennictwo. którzy w nią nie wierzą. dopóki nie pójdziesz za ich religią.120 I nie będą nigdy z ciebie zadowoleni ani wyznawcy judaizmu. ` 122 O synowie Izraela! Wspomnijcie Moje dobrodziejstwa. ani pomocnika.

jeśli nie ten. którzy nie uwierzyli. potem siłą sprowadzę ich do kary ognia.126 Oto powiedział Abraham: "Panie mój! Uczyń tę krainę bezpieczną i daj zaopatrzenie jej mieszkańcom z jej owoców . a z naszego potomstwa naród Tobie całkowicie poddany! Poka nam nasze miejsca czci i zwróć się ku nam! Ty przecie jesteś Przebaczający. A jak e to złe miejsce przybycia!" 127 I kiedy Abraham i Isma`il wznosili fundamenty. Litościwy! 129 Panie nasz! Poślij do nich posłańca wywodzącego się z nich. i który będzie ich oczyszczał. Ty jesteś przecie Potę ny." Powiedział Pan: "A tym. który będzie im recytował Twoje znaki i będzie ich nauczał Księgi i mądrości. 21 . Ja pozwolę u ywać nieco ycia. przecie Ty jesteś Słyszący. którzy uwierzyli w Boga i w Dzień Ostatni. Wszechwiedzący! 128 Panie nasz! Uczyń nas całkowicie poddanymi Tobie. Domu: "Panie nasz! Przyjmij to od nas. Bóg wybrał dla was religię. kto ogłupił swoją duszę? My wybraliśmy go ju na tym świecie i on w yciu ostatecznym z pewnością będzie między sprawiedliwymi! 131 Oto powiedział do niego jego Pan: "Poddaj się całkowicie!" On powiedział: "Poddałem się całkowicie Panu światów!" 132 Abraham nakazał to swoim synom i tak samo Jakub: "O moi synowie! Zaprawdę.tym z nich. Mądry!" 130 A któ odwraca się od religii Abrahama.

co wy wierzycie." Powiedz: "Wcale nie! Idźcie za religią Abrahama prawdziwie wierzącego . Dla niego to. On przecie jest Słyszący. Isma`ila i Izaaka Boga Jedynego! I my Jemu poddajemy się całkowicie. Jakubowi i pokoleniom. Wszechwiedzący! 138 Religia Boga! A kto lepszy od Boga w religii? 22 . co oni czynili. który ju przeminął.Nie umierajcie inaczej. kiedy zjawiła się przed Jakubem śmierć? On powiedział do swoich synów: "Co wy będziecie czcić po mnie?" Oni powiedzieli: "Będziemy czcić twego Boga i Boga twoich ojców Abrahama. 135 Oni mówią: "Bądźcie wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami. co sobie zyskał. to są jedynie odszczepieńcami. co zostało zesłane Abrahamowi." 134 To jest naród. I Bóg wystarczy ci przeciwko nim. co zostało dane prorokom od ich Pana. i w to. A jeśli oni się odwracają.hanifa. i w to." 137 Jeśli oni wierzą w to samo. Isma`ilowi i Izaakowi. co wy sobie zyskaliście. co nam zostało zesłane. jak tylko będąc całkowicie poddanymi!" 133 Czy wy byliście świadkami. On przecie nie był z liczby bałwochwalców!" 136 Powiedzcie: "My wierzymy w Boga i w to. a dla was to. Wy nie będziecie pytani o to. My nie robimy adnej ró nicy między nimi i poddajemy się Jemu całkowicie. to są na drodze prostej. a znajdziecie się na drodze prostej.

a do was nale y. a do was nale ą wasze czyny. I to jest dla wszystkich wielka próba. A Bóg nigdy nie zagubi waszej wiary. czy Bóg? A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. Do niego nale y. co oni czynili. co czynicie!" 141 To jest naród. abyście byli świadkami dla ludzi i aby' Posłaniec był świadkiem dla was. 142 Głupcy spośród ludzi będą mówili: Co odwróciło ich od kierunku " . kto ukrywa świadectwo otrzymane od Boga? A Bóg nie lekcewa y tego. Wy nie będziecie pytani o to. 139 Powiedz: "Czy wy będziecie z nami dyskutować o Bogu. którego oni się trzymali?" Powiedz: "Do Boga nale y Wschód i Zachód! On prowadzi ku drodze prostej tego. co wy zyskaliście. kogo chce!" 143 W ten sposób My uczyniliśmy was narodem znajdującym się pośrodku. których poprowadził Bóg drogą prostą. abyśmy mogli wiedzieć. co zyskał. lecz nie dla tych. Jakub i pokolenia byli wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami?" Powiedz: "Czy wy wiecie lepiej. a kto odwraca się na piętach. Bóg jest dla ludzi 23 .My jesteśmy Jego czcicielami. którego ty się trzymałeś tylko po to. Zaprawdę. kto postępuje za Posłańcem. który ju przeminął. który jest naszym Panem i waszym Panem? Do nas nale ą nasze czyny. Izaak. My jesteśmy Jego szczerymi czcicielami." 140 A jeśli oni będą mówili: "Czy doprawdy Abraham i Isma`il. My ustanowiliśmy kierunek.

ku któremu się zwraca.dobrotliwy. Zwróć więc twoją twarz w kierunku świętego Meczetu. a ty nie pójdziesz za ich kierunkiem. litościwy! 144 Widzieliśmy zwrócenie twojej twarzy ku niebu. wiedzą. Zaprawdę. Jednak część z nich ukrywa prawdę. Niektórzy spośród nich nie idą za kierunkiem obranym przez innych. kiedy ju przyszła do ciebie wiedza. A Bóg nie lekcewa y tego. Bóg przyprowadzi was wszystkich razem. 147 Prawda pochodzi od twojego Pana. to oni i tak nie pójdą za twoim kierunkiem. którym została dana Księga. zwracaj twarz ku świętemu Meczetowi! To jest prawda od twojego Pana! Bóg nie lekcewa y tego. Nie bądź więc między wątpiącymi! 148 Ka dy ma jakiś kierunek. co czynicie! 145 I jeślibyś przyszedł do tych. z jakimkolwiek znakiem. to na pewno znajdziesz się wtedy między niesprawiedliwymi! 146 Ci. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechmocny! 149 I skądkolwiek byś przychodził. który ciebie zadowoli. jak znają swoich synów. a przecie oni wiedzą. ci. zwracajcie się twarzami w jego kierunku. którym została dana Księga. Zaprawdę. My zaś teraz chcemy zwrócić się w kierunku. I gdziekolwiek się znajdziecie. Starajcie się więc wyprzedzać w dobrych dziełach! Gdziekolwiek byście byli. e to jest prawda pochodząca od ich Pana. którym daliśmy Księgę. I jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami. znają ją tak. co czynicie! 24 .

150 I skądkolwiek byś wychodził. lecz nie bądźcie względem Mnie niewdzięcznymi! 153 O wy. czego nie wiedzieliście. do Niego powrócimy!" 157 Oto ci. którzy zostali zabici na drodze Boga: "Umarli!" Przeciwnie. zwracajcie twarze ku niemu. oni są yjący! Lecz wy nie jesteście świadomi. 155 My doświadczymy was nieco strachem. a Ja was będę wspominać! Bądźcie Mi wdzięczni. on was naucza Księgi i mądrości. i on uczy was tego. lecz bójcie się Mnie. którzy wierzycie! Poszukujcie pomocy w cierpliwości i modlitwie! Zaprawdę. Być mo e. I nie bójcie się ich.kiedy dosięgnie ich nieszczęście mówią: "Zaprawdę. zwracaj twarz ku świętemu Meczetowi! I gdziekolwiek byście byli. a eby ludzie nie mieli adnego dowodu przeciwko wam . i zaprawdę. 152 Wspominajcie Mnie więc.oprócz tych spośród nich. którzy są niesprawiedliwi. głodem i utratą dóbr. do Boga. abym mógł wypełnić w całości Moje dobrodziejstwo względem was. Bóg jest z cierpliwymi! 154 I nie mówcie na tych. on was oczyszcza. Głoś radosną wieść cierpliwym! 156 Tym. znajdziecie się na drodze prostej! 151 Posłaliśmy wam Posłańca z was samych: on recytuje wam Nasze znaki. nad którymi jest błogosławieństwo ich Pana 25 . ycia i owoców. którzy .

Bóg jest wdzięczny.są z pewnością znaki dla ludzi. nad tymi. wszystkich razem! 162 Będzie im ono towarzyszyć na wieki. w okręcie.i miłosierdzie! Tacy są prowadzeni drogą prostą! 158 Zaprawdę. ..nad nimi przekleństwo Boga. Ja jestem Przebaczający. Litościwy! 164 Zaprawdę. A ten. co jest po yteczne dla ludzi i w tym. po jej śmierci. I kara ich nie będzie zmniejszona. którzy nie uwierzyli i umarli. będąc niewiernymi .tych przeklnie Bóg i przeklną ich ci. 163 Bóg wasz . którzy są rozumni! 26 . . Litościwy! 161 Zaprawdę. posłusznie podporządkowanym.z tym. wszechwiedzący! 159 Zaprawdę. kto odbywa pielgrzymkę do Domu albo odprawia odwiedzenie. kiedy ju wyjaśniliśmy to ludziom w Księdze . w kolejnym następstwie nocy i dnia. którzy przeklinają. jeśli dokona okrą enia wokół nich.o ywiając przez nią ziemię. Ku tym Ja się zwracam. co zesłał Bóg z nieba w postaci wody . As-Safa i Al-Marwa są wśród drogowskazów rytualnych Boga. 160 oprócz tych. między niebem a ziemią. w stworzeniu niebios i ziemi. i nie uzyskają adnej zwłoki. Miłosierny. który płynie po morzu . którzy ukrywają to. nie popełni grzechu.zaprawdę. którzy się nawrócili i poprawili.. tych. aniołów i ludzi. kto dobrowolnie czyni dobro. co zesłaliśmy z dowodów jasnych i drogi prostej.Bóg Jeden! nie ma boga. i jasno to ukazali. jak tylko On. A ten. i rozprzestrzeniając na niej wszelkie zwierzęta w zmianie wiatrów i w chmurach.

poza Bogiem. e moc nale y w całości do Boga i e Bóg jest straszny w karaniu! 166 Kiedy ci. na ca się krzyczy. to wyrzeklibyśmy się ich. którzy czynią niesprawiedliwość. którzy za nimi postępowali. wyrzekną się tych. miłując ich. Westchnienia dla nich! Nie wyjdą nigdy z ognia! 168 O ludzie! Jedzcie z tego. co zesłał Bóg!". a co niczego nie słyszy oprócz krzyku i wezwania: głusi. są gorliwsi w miłości do Boga. kiedy zobaczą karę. niemi.165 A wśród ludzi są tacy. oni nie rozumieją! 27 . mogli wiedzieć. są podobni do tego. oni mówią: "Nie! My postępujemy za tym. 167 i powiedzą ci. którzy sobie biorą. przy czym zastaliśmy naszych ojców. Jemu równych. którzy wierzą. którzy za nimi postępowali: "Gdybyśmy tylko mogli powrócić. zobaczą karę i zerwą się ich więzy. co jest na ziemi dozwolone i dobre. czego nie wiecie. i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę. O. Ale ci. ślepi. za którymi postępowano. 170 A kiedy się im mówi: "Idźcie za tym. którzy nie wierzą. gdyby ich ojcowie niczego nie rozumieli i nie byli prowadzeni drogą prostą? 171 Ci." Czy nawet wówczas. gdyby ci. tak jak oni się nas wyrzekli!" W ten sposób poka e im Bóg ich czyny. jak się miłuje Boga. on jest dla was wrogiem jawnym! 169 On wam nakazuje tylko zło i bezeceństwo i ka e wam mówić przeciw Bogu to.

jeśli Go czcicie! 173 On zakazał wam tylko: padliny. którzy wypełniają swoje zobowiązania. co zostało zło one na ofiarę czemuś innemu ni Bogu. i sprzedają to za niską cenę . nie będzie miał grzechu. litościwy! 174 Zaprawdę. którzy kupili błądzenie za drogę prostą. I ci. którymi was obdarzyliśmy. ci. kto rozdaje majątek . Lecz ten. sierotom i biedakom.oni nie będą napełniać trzewi niczym innym jak tylko ogniem I nie przemówi do nich Bóg w Dniu Zmartwychwstania. którzy się ró nią co do Księgi. Lecz prawdziwie pobo ny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. i ten. krwi i mięsa wieprzowego. i karę za przebaczenie! Jak e oni muszą być wytrzymali na ogień! 176 Tak jest. i tego. Dla nich kara będzie bolesna. podró nemu i ebrzącym. kto odprawia modlitwę. a nie będąc buntownikiem ani występnym. i nie oczyści ich. i ci. kto został do tego zmuszony. 28 .mimo umiłowania go bliskim krewnym. z pewnością znaleźli się w głębokim odszczepieństwie! 177 Nie jest pobo nością. e zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. poniewa Bóg zesłał Księgę z prawdą. w Księgę i w proroków. i dziękujcie Bogu. co zesłał im Bóg z Księgi. w aniołów. Bóg jest przebaczający.172 O wy. i na wykup niewolników. którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy. i ten. którzy ukrywają to. i ten. Zaprawdę. kto daje jałmu nę. 175 Oto ci.

" A wobec tego. którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo talionu w wypadku zabójstwa: "Człowiek wolny za człowieka wolnego. Bóg jest przebaczający. niewolnik za niewolnika. którzy wierzycie! Jest wam przepisany post. 179 W talionie jest dla was ycie. Bóg jest słyszący. którzy są szczerzy w wierze. ten nie będzie miał grzechu. litościwy! 183 O wy. sporządzenie testamentu dla rodziców i bliskich krewnych. 29 . Zaprawdę. którzy są cierpliwi w nieszczęściu i przeciwności. nale y zastosować postępowanie według uznanego zwyczaju i wyznaczyć mu odszkodowanie w najodpowiedniejszy sposób. oto ci. kobieta za kobietę. kto obawia się. o wy.. i w czasie niebezpieczeństwa. a zostawia on jakieś dobra. To jest ulga i miłosierdzie od waszego Pana. Zaprawdę. To jest obowiązek bogobojnych! 181 A ktokolwiek go zmieni. otrzyma karę bolesną. to grzech będzie cią ył na tych. jak on to słyszał. obdarzeni rozumem! Być mo e. kto potem popełni jeszcze przestępstwo.kiedy się zobowiązali. po tym. komu będzie nieco wybaczone przez jego brata.. według uznanego zwyczaju. A ten. kiedy którego z was nawiedzi śmierć. Oni są prawdziwie bogobojni! 178 O wy. będziecie bogobojni! 180 Zostało wam przepisane. którzy go zmieniają. i ci. e testator popełnił jakieś uchybienie lub grzech i ustanowi między dziedzicami pokój. wszechwiedzący! 182 Lecz ten.

Bóg chce dać wam ulgę. a odró nicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie.tak jak został przepisany tym. Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie ka dego wzywającego.być mo e. A temu z was. wy będziecie bogobojni 184 na określoną liczbę dni. kto jest chory albo w podró y. A ten. w którym został zesłany Koran . to niech pości w tym czasie.ywienie biedaka. Post jest dla was dobrem. A jeszcze lepiej dla tego. oni pójdą drogą prawości! 187 Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbli ać się do waszych on. lecz On nawrócił się ku wam i odpuścił wam. którzy byli przed wami . Kogo z was zastanie ten miesiąc. kto dobrowolnie czyni dobro. a wy jesteście ubiorem dla nich. chce. kto jest chory lub w podró y. niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być mo e. co przepisał Bóg. 30 . cią y obowiązek wykupu . a nie chce dla was utrudnienia. e On poprowadził was drogą prostą. Przeto teraz obcujcie z nimi i poszukujcie tego. będziecie wdzięczni! 186 A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie. Jedzcie i pijcie. to na pewną liczbę innych dni. i rozró nienie. One są ubiorem dla was. Bóg poznał. A na tych. jeśli chcecie wiedzieć 185 To jest miesiąc ramadan. ebyście dopełnili tę liczbę i ebyście głosili wielkość Boga za to. to przez pewną liczbę innych dni.droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej. kiedy Mnie wzywa. e oszukiwaliście samych siebie. którzy mogą to uczynić. to zaprawdę. Być mo e.

Przeto teraz obcujcie z nimi i poszukujcie tego. chce. jeśli chcecie wiedzieć 185 To jest miesiąc ramadan.cią y obowiązek wykupu . Post jest dla was dobrem. co przepisał Bóg. to zaprawdę. lecz On nawrócił się ku wam i odpuścił wam. i rozró nienie. a odró nicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie. kto jest chory lub w podró y. kto dobrowolnie czyni dobro. e oszukiwaliście samych siebie. a nie chce dla was utrudnienia.ywienie biedaka. kiedy Mnie wzywa. ebyście dopełnili tę liczbę i ebyście głosili wielkość Boga za to. a wy jesteście ubiorem dla nich. Bóg poznał. będziecie wdzięczni! 186 A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie. A jeszcze lepiej dla tego. oni pójdą drogą prawości! 187 Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbli ać się do waszych on. w którym został zesłany Koran . Być mo e. Takie są granice Boga! Nie zbli ajcie się więc do nich! Tak wyjaśnia Bóg ludziom Swoje znaki. One są ubiorem dla was. niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być mo e.droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej. oni będą bogobojni! 31 . Jedzcie i pijcie. to niech pości w tym czasie. lecz przebywajcie pobo nie w meczetach. Być mo e. to przez pewną liczbę innych dni. Kogo z was zastanie ten miesiąc. Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie ka dego wzywającego. Bóg chce dać wam ulgę. Następnie wypełniajcie post do nocy i nie obcujcie z nimi. e On poprowadził was drogą prostą. A ten.

litościwy! 193 I zwalczajcie ich. 32 .188 I nie zjadajcie sobie nawzajem majątków nadaremnie. podobnie jak on odnosi się wrogo do was.zaprawdę. oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym! 194 Miesiąc święty za miesiąc święty. a ustanie prześladowanie i religia będzie nale eć do Boga. nie oddawajcie ich sędziom po to. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam.Taka jest odpłata niewiernym! 192 Ale jeśli oni się powstrzymają. Bóg nie miłuje najeźdźców! 191 I zabijajcie ich.. I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie. którzy was zwalczają.. ale pobo nym jest ten. A jeśli kto odnosi się wrogo do was. . e będziecie wchodzić do waszych domów od tyłu. kto jest bogobojny. zabijajcie ich! .Prześladowanie jest gorsze ni zabicie. i bójcie się Boga! Być mo e. Rzeczy święte podlegają talionowi. lecz nie bądźcie najeźdźcami." Pobo ność nie polega na tym. by zjadać grzesznie część majątku innych ludzi . skąd oni was wypędzili . Bóg jest przebaczający.skoro przecie wiecie! 189 Oni będą ciebie pytać o fazy księ yca w nowiu. to i wy odnoście się wrogo do niego. to wyrzeknijcie się wrogości. Zaprawdę. Powiedz: "To są oznaczenia czasu dla ludzi i dla pielgrzymki. gdziekolwiek ich spotkacie. dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Wchodźcie więc do domów przez bramy. będziecie szczęśliwi! 190 Zwalczajcie na drodze Boga tych. A jeśli oni się powstrzymają. i wypędzajcie ich.

umra! A jeśli macie trudności. przez jałmu nę lub przez ofiarę rytualną. A ten. niech zło y ofiarę. kto zadowala się odwiedzeniem umra do czasu pielgrzymki had d . wspominajcie Boga przy świętym drogowskazie. którego rodzina nie jest obecna w świętym Meczecie. Bierzcie na drogę zaopatrzenie dla siebie! Lecz najlepsze zaopatrzenie na drogę to bojaźń Bo a! Przeto bójcie się Mnie. niech pości przez trzy dni w czasie pielgrzymki. I nie gólcie swoich głów. a siedem dni. kto nie znajdzie niczego. jaka jest dla was łatwa. Ale kiedy jesteście bezpieczni. e Bóg jest z bogobojnymi! 195 Rozdawajcie na drodze Boga! Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! Czyńcie dobro. A kto się podjął w nich pielgrzymki. kiedy powróci. Bóg wie. 33 . od wszelkiej rozpusty czy sprzeczki w czasie trwania pielgrzymki. co czynicie dobrego. którzy posiadacie rozsądek! 198 Nie jest dla was grzechem. To ma wa ność tylko dla tego. to taką ofiarę. Bóg miłuje czyniących dobro! 196 Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę . zaprawdę. o wy. kto jest chory spośród was albo te ma jakiś uraz w głowie. niech się powstrzyma od wszelkich zalotów. to ka dy. bo. e Bóg jest straszny w karaniu! 197 Pielgrzymka przypada na miesiące wiadome. A kiedy wyruszycie z Arafatu. Bójcie się Boga! Wiedzcie. jaka jest dla niego łatwa. A ten. musi się wykupić przez post. e poszukujecie łaski od waszego Pana.had d i odwiedzenie .I bójcie się Boga! I wiedzcie. to jest dziesięć w całości. dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca.

którzy mówią: "Panie nasz!. Daj nam na tym świecie!" Ale taki nie będzie miał udziału w yciu ostatecznym. jeśli jest bogobojny. skąd wyruszyli ludzie. a przecie on jest w sporze najbardziej uparty.wspominajcie Go. którego słowa o yciu na tym świecie zadziwiają cię. 205 Kiedy się odwróci. wspominajcie Boga. nie popełnia grzechu. Bóg jest przebaczający. jak wspominacie waszych ojców. co jest w jego sercu. chodzi pośpiesznie po ziemi. 34 . e do Niego zostaniecie zebrani! 204 Wśród ludzi jest taki. 201 Wśród nich są te tacy. on bierze Boga za świadka na to. i proście Boga o przebaczenie! Zaprawdę. by szerzyć na niej zepsucie i niszczyć zasiewy i bydło. co zarobili. nie ma grzechu. jak was poprowadził na drogę prostą. A Bóg jest szybki w rachunku! 203 I wspominajcie Boga w dniach oznaczonych! Kto się śpieszy i zdą y w ciągu dwóch dni. a kto się opóźni. chocia przedtem byliście między błądzącymi. którzy mówią: "Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w yciu ostatecznym dobro! I uchroń nas od kary ognia!" 202 Oni będą mieli udział w tym. albo jeszcze mocniejszym wspomnieniem! "' Wśród ludzi są tacy. A Bóg nie lubi zepsucia. litościwy! 200 A kiedy skończyliście wypełniać wasze pobo ne ceremonie. 199 Następnie wyruszajcie pośpiesznie tam. Bójcie się Boga! I wiedzcie.

poszukując zadowolenia Boga. mądry! 210 Czy oni czekają tylko. Gehenna mu wystarczy. którzy wierzycie! Chodźcie w pokoju wszyscy i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę. I Bóg poprowadził tych. bez rachunku! 213 Ludzie byli jednym narodem. który sprzedaje swoją duszę. którym ona była dana. Jak e to złe miejsce wypoczynku! 207 Wśród ludzi jest taki. 208 Owy. którzy nie uwierzyli. a przyjdzie do nich Bóg w cieniu chmur. Bóg jest straszny w karaniu! 212 Tym. kiedy ju otrzymaliście jasne dowody. zaprawdę. to chwyta go grzeszna pycha. którzy są bogobojni. 211 Zapytaj synów Izraela. komu chce. ostrzegających..206 Kiedy jemu mówią: "Bój się Boga!". Bóg daje zaopatrzenie. I posłał Bóg proroków jako zwiastunów dobrej wieści. ale ci. kiedy ju ono spłynęło na niego. jak wiele jasnych znaków im daliśmy? A jeśli kto zamienia dobrodziejstwo Boga. będą nad nimi w Dniu Zmartwychwstania. a wyśmiewano się z tych. 35 . i aniołowie? Wyrok został ju wydany i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy. z zawiści poró nili się między sobą. On zesłał wraz z nimi Księgę z prawdą. aby rozsądzać między ludźmi to.. on jest dla was wrogiem jawnym! 209 A jeśli się potkniecie. to wiedzcie. Ci. którzy uwierzyli. w czym oni się ró nili. upiększano ycie na tym świecie. kiedy otrzymali jasne dowody. i Bóg jest potę ny. którzy uwierzyli. A Bóg jest dobrotliwy dla Swoich sług.

zaprawdę. kiedy jeszcze nie doświadczyliście tego. Powiedz: "To. ku drodze prostej . B6g wie.to dla takich daremne są ich uczynki 36 . A jeśli ktoś z was wyrzeknie się swej religii i umrze jako niewierny . co do której oni się ró nili. którzy ju przeminęli przed wami? Dotknęło ich nieszczęście i udręka. ale wy nie wiecie!" 217 Będą ciebie pytać o miesiąc święty i walkę w tym miesiącu. chocia jest wam nienawistna. Powiedz: "Walka w tym miesiącu jest sprawą powa ną. Być mo e. A cokolwiek czynicie dobrego. wypędzenie z niego jego ludu jest rzeczą jeszcze powa niejszą przed Bogiem. lecz odsunięcie się od drogi Boga. kogo chce. e wejdziecie do Ogrodu.ku prawdzie. doznali trzęsienia ziemi. dopóki nie odwrócą was od waszej religii. Być mo e. za Swoim zezwoleniem. tak i mówił Posłaniec i ci. co oni mają rozdawać. choć jest dla was dobra. A Bóg prowadzi. . co wy rozdajecie z dóbr. biednych i podró nego. niewiara w Niego i w święty Meczet. czujecie wstręt do jakiejś rzeczy. czego doświadczyli ci. pomoc Boga jest bliska! 215 Będą ciebie pytać o to. choć jest dla was zła. kochacie jakąś rzecz." Oni nie przestaną was zwalczać. Bóg o tym wie wszystko! 216 Przepisana wam jest walka. przecie prześladowanie jest gorsze od zabicia. jeśli to potrafią. którzy uwierzyli wraz z nim: "Kiedy przyjdzie pomoc Boga?" Czy nie tak?! Zaprawdę. dla sierot. 214 Czy wy sądzicie. powinno być dla rodziców i bliskich krewnych.

który szerzy zgorszenie." Będą ciebie pytać o to. A jeśli się mieszacie z nimi . i którzy walczyli na drodze Boga. którzy wzywają do ognia. Powiedz: "To. za Jego zezwoleniem! On wyjaśnia Swoje znaki ludziom. A Bóg jest przebaczający. co mają rozdawać. Powiedz: "W nich jest wielki grzech i pewne korzyści dla ludzi. wy się zastanowicie 220 nad yciem tego świata i yciem ostatecznym! Oni będą ciebie pytać te o sieroty. Powiedz: 37 ." A Bóg odró nia tego. spodziewają się miłosierdzia Boga. A gdyby Bóg zechciał.to one są waszymi braćmi. Powiedz: "Ulepszenie ich losu jest dobrem.na tym świecie i w yciu ostatecznym. A Bóg wzywa do Ogrodu i do przebaczenia." Tak Bóg wyjaśnia wam znaki. dopóki one nie uwierzą. ci. co jest zbyteczne. Być mo e. Z pewnością wierząca niewolnica jest lepsza od kobiety czczącej bo ków. od tego. Oto ci. oni tam będą przebywać na wieki. który czyni dobro. Być mo e. choćbyście ją podziwiali. litościwy! 219 Będą ciebie pytać o wino i grę majsir. które czczą bo ków. to z pewnością mógłby was udręczyć. Zaprawdę Bóg jest potę ny. lecz grzech jest większy ani eli korzyść z nich. oni się opamiętają! 222 Będą ciebie pytać o okres miesięczny. 218 Zaprawdę. Tacy będą mieszkańcami ognia. którzy uwierzyli i którzy wywędrowali razem. mądry 221 I nie eńcie się z kobietami.

A kiedy się oczyszczą. Bóg jest przebaczający. Bóg jest słyszący. e się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących! 224 Nie przysięgajcie na Boga. dopóki one się nie oczyszczą. i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. lecz będzie was karał za to.zaprawdę. 38 . tak jak nakazał wam Bóg. wszechwiedzący! 225 Bóg nie będzie was karał za pustą gadaninę w waszych przysięgach. powinni czekać cztery miesiące. jak chcecie. to przychodźcie do nich. aby ukrywały to. Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się! 223 Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. A ich mę owie."To jest cierpienie. którzy przysięgają odejść od swoich kobiet. co zyskały wasze serca. Jeśli oni powrócą. jeśli zapragną pogodzenia. One mają prawa równe swoim obowiązkom.. wspaniałomyślny! 226 Ci. co stworzył Bóg w ich łonach. mają pełne prawo powrócić do nich w tym czasie. Bóg jest przebaczający." Zaprawdę. litościwy! 227 A jeśli zdecydują się na rozwód . Bójcie się Boga i wiedzcie. e jesteście pobo ni i bogobojni i e czynicie pokój między ludźmi. zaprawdę. Bóg jest słyszący. wszechwiedzący! 228 to kobiety rozwiedzione mają oczekiwać trzy okresy. jeśli wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. Przychodźcie więc na wasze pole. I nie jest im dozwolone.. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbli ajcie się do nich.

jest niesprawiedliwy dla siebie samego. albo dacie jej całkowitą wolność. coście dali swoim onom. Nie bierzcie sobie znaków Boga za przedmiot artów! Wspominajcie dobrodziejstwo Boga względem was i to. i Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 232 A kiedy daliście rozwód kobietom. którzy przekraczają granice Boga. e nie potrafią zachować granic Boga.zgodnie z uznanym zwyczajem. mądry! 229 Rozwód jest mo liwy dwa razy. A ten. Potem więc albo ją zatrzymacie. powracając do siebie. którzy posiadają wiedzę. co On zesłał wam z Księgi i mądrości dla napomnienia. jeśli oboje sądzą. On wyjaśnia je ludziom. A jeśli ten da jej rozwód. albo te zwolnijcie. to po upływie oznaczonego dla nich czasu albo je zatrzymajcie w sposób uznany zwyczajem. Bóg jest potę ny. Chyba e oboje się obawiają. 231 Kiedy dajecie rozwód kobietom. to nie popełnią grzechu. kto to czyni. Ale nie zatrzymujcie ich wbrew woli. uprzejmie ją traktując. e nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. to po upływie oznaczonego dla nich czasu 39 . Jeśli się obawiacie. zgodnie ze zwyczajem. są niesprawiedliwi. Bójcie się Boga! I wiedzcie. Mę czyźni mają nad nimi wy szość. Takie są granice Boga! Nie przekraczajcie ich! Ci. dopóki nie wyjdzie za innego mę czyznę. to ona nie jest mu dozwolona. 230 A jeśli on rozwiódł się z nią ostatecznie. abyście nie popełnili przestępstwa. to oni oboje nie będą mieli grzechu. Nie jest wam dozwolone zabierać cokolwiek z tego. jeśli ona się wykupi. e zachowują granice Boga.

zgodnie z przyjętym zwyczajem. e Bóg widzi dobrze to. jak one ze sobą postąpią. jeśli dacie za to wynagrodzenie zgodnie z przyjętym zwyczajem. A Bóg jest w pełni świadomy tego. z powodu jego dziecka. co wy czynicie. Bóg wie. one powinny oczekiwać samotne przez cztery miesiące i dziesięć dni. e wy o nich myślicie. A na ojcu dziecka cią y obowiązek zaopatrzenia ich w ywność i odzie . to nie będziecie mieli grzechu. któremu się urodziło dziecko. 233 Matki pragnące w pełni wykarmić swoje dzieci będą je karmiły przez całe dwa lata. Bójcie się Boga! I wiedzcie. co wy czynicie! 234 Niektórzy spośród was umierają i pozostawiają ony. A jeśli zechcecie oddać do karmienia wasze dzieci. jeśli spodobają się sobie nawzajem. proponując zaręczyny kobiecie albo ukrywając ten zamiar w swoich sercach. kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. to nie popełnią grzechu. Oto co jest bardziej jasne i bardziej czyste dla was.nie przeszkadzajcie im.Bóg wie. zgodnie z przyjętym zwyczajem. . aby wzięły sobie innych mę ów. 235 I nie popełnicie adnego grzechu. a wy nie wiecie. Rodzicielka nie mo e doznać szkody z powodu swojego dziecka ani ten. To samo dotyczy osoby dziedziczącej. 40 . Lecz nie czyńcie im obietnic potajemnie. zgodnie z przyjętym zwyczajem. Nie nakłada się na człowieka niczego. Oto jest napomnienie dla tego z was. co nie jest w jego mo liwości. Jeśli oboje chcą odstawić dziecko od piersi za obopólną zgodą i naradą. A po wypełnieniu się ich czasu nie będziecie mieć adnej winy z racji tego.

to jest bli sze bogobojności! I nie zapominajcie o szlachetności w swoim postępowaniu! Zaprawdę. 237 A jeśli dacie im rozwód. co czynicie! 238 Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej. A jeśli odejdą. a biedny według swojej dając im zaopatrzenie godziwe. czego wy przedtem nie wiedzieliście. to . Bóg widzi dobrze.' to nie będziecie mieli grzechu 41 . dopóki nie upłynie przepisany czas. powinni pozostawić im zapis: utrzymanie na rok bez zmuszania ich do odejścia. i stawajcie przed Bogiem w pokorze! 239 A jeśli jesteście w niebezpieczeństwie. a ju zobowiązaliście się względem nich do jakiegoś podarunku. co jest w waszych duszach. i Bóg wie. tak jak nale y się ludziom czyniącym dobro.zasobny według swojej mo liwości. Ale jeśli zrezygnujecie. i Bóg jest przebaczający. jeśli nie dotknęliście ich i nie macie w stosunku do nich adnego zobowiązania. Troszczcie się o nie . 240 A ci z was. więc strze cie się Go! Wiedzcie. do czegoście się zobowiązali. którzy umierają i zostawiają swoje ony. chyba e one zrezygnują lub zrezygnuje ten. Wiedzcie. to wspominajcie Boga. w którego ręku jest kontrakt mał eński. dając kobietom rozwód. zanim ich dotkniecie.u ywajcie słów uznanych zwyczajem. I nie decydujcie o zawarciu mał eństwa. tak jak On was nauczył.pieszo lub na wierzchowcu! Ale kiedy jesteście bezpieczni. wspaniałomyślny! 236 Nie popełniajcie grzechu. to dacie im połowę z tego.

lecz większość ludzi nie jest wdzięczna! 244 Walczcie na drodze Boga i wiedzcie. Do Niego będziemy sprowadzeni. Być mo e. A Bóg jest potę ny. to On powiększy ją wielokrotnie." 42 .a były ich tysiące z obawy przed śmiercią? I powiedział im Bóg: "Umierajcie!" A następnie On ich o ywił! Zaprawdę. to jest obowiązek dla bogobojnych. mądry! zaprawdę. kiedy oni powiedzieli do swojego proroka: "Poślij nam króla. skoro zostaliśmy wypędzeni z naszych domostw i od naszych dzieci?" Jednak kiedy została im przepisana walka. wtedy będziemy walczyć na drodze Boga"? On powiedział: "Czy moglibyście nie walczyć. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. Bóg jest potę ny. wszechwiedzący! 245 A kto da Bogu piękną po yczkę. 242 W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki.z powodu tego. e Bóg jest słyszący. z wyjątkiem nielicznych spośród nich. którzy wyszli ze swoich domostw . co one z sobą uczynią. 246 Czy nie widziałeś starszyzny synów Izraela po Moj eszu. Bóg ściska i otwiera szeroko. mądry! 241 Rozwiedzionym kobietom nale y się zaopatrzenie zgodnie z przyjętym zwyczajem. oni odwrócili się plecami. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych! 247 I powiedział im ich prorok: "Oto Bóg posłał wam Saula jako króla. będziecie rozumni! 243 Czy nie widziałeś tych. zgodnie z przyjętym zwyczajem. jeśli została wam przepisana walka?" Oni powiedzieli: "A dlaczego nie mielibyśmy walczyć na drodze Boga.

którzy razem z nim uwierzyli: "My nie mamy dzisiaj adnej władzy nad Goliatem i jego wojskami. i reszta tego. kto jej nie skosztuje. e spotkają się z Bogiem: "Jak często mały oddział odnosi zwycięstwo nad licznym oddziałem za zezwoleniem Boga!" Bóg jest z tymi. ten będzie ode mnie. Bóg jest słyszący." On powiedział: "Zaprawdę. Bóg wybrał go ponad wami i obdarzył go rozległością wiedzy' i odpowiednią postacią ciała. kto raz zaczerpnie z niej swoją ręką. wszechwiedzący! 248 I powiedział im ich prorok: "Oto znakiem jego królestwa będzie to. on i ci. co pozostawił ród Moj esza i Aarona . a ten." I powiedzieli ci.a poniosą ją aniołowie. powiedział: "Oto Bóg doświadczy was przez rzekę: ten. którzy sądzili. on nie ma nawet dosyć majątku. z wyjątkiem niewielu. powiedzieli: Panie nasz! Wylej na nas cierpliwość i umocnij nasze stopy. którzy są cierpliwi! 250 A kiedy oni wystąpili przeciw Goliatowi i jego wojskom. i przyjdzie do was Arka. A kiedy przez nią przeszli. jeśli jesteście wierzącymi!" 249 A kiedy wystąpił Saul z wojskami. ten nie będzie ode mnie.Oni powiedzieli: "Jak on mo e mieć władzę królewską nad nami? My przecie jesteśmy godniejsi od niego do władzy królewskiej. w tym jest znak dla was. komu chce. Zaprawdę. w której będzie bezpieczeństwo pochodzące od waszego Pana. z wyjątkiem tego. kto z niej wypije." Bóg daje Swoje królestwo." Lecz oni pili z niej. i dopomó nam przeciw ludowi niewiernych!" 43 .

I gdyby zechciał Bóg. kiedy nie będzie ani handlu. którzy wierzycie. rozdawajcie z tego. i wśród. I. którzy uwierzyli. ni sen. czego chciał. Wśród nich są tacy. co jest w niebiosach. Bóg jest władcą łaski dla światów! 252 Takie są znaki Boga. Bóg dał mu królestwo i mądrość i nauczył go tego. ani przyjaźni. nich byli tacy. kiedy ju otrzymali jasne dowody. z pewnością. i wywy szył jednych z nich w hierarchii. zaprawdę. I gdyby Bóg nie powstrzymał jednych ludzi przez drugich. Do Niego nale y to. 253 Oto tacy są posłańcy! Wywy szyliśmy jednych z nich ponad drugich. to oni nie walczyliby ze sobą. które tobie recytujemy z pełną prawdą. i to. ty jesteś wśród posłańców. i umocniliśmy Go przez Ducha świętego. Wśród nich byli tacy. w co was zaopatrzyliśmy. i Dawid zabił Goliata. jak tylko On .251 I zmusili ich do ucieczki za zezwoleniem Boga. co chce. to ziemia zostałaby zniszczona. to nie zwalczaliby się ci. synowi Marii. co jest na ziemi! A któ będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? 44 . Lecz oni się poró nili. Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka. ani wstawiennictwa. zanim nadejdzie dzień. Ale. I daliśmy Jezusowi. z którymi mówił Bóg. A gdyby zechciał Bóg. którzy przyszli do nich. Niewierni są niesprawiedliwi! 255 Bóg! Nie ma boga. którzy nie uwierzyli. Lecz Bóg czyni to. 254 O wy.yjący. jasne dowody.

On wie. poniewa Bóg dał mu królestwo? Oto powiedział Abraham: "Panie mój! Ty jesteś Tym. potem go wskrzesił. Tacy są mieszkańcami ognia. a wierzy w Boga. co było przed nimi." Powiedział Abraham: "Oto Bóg przywodzi słońce ze wschodu. Jego nie męczy utrzymywanie ich. 45 ." On powiedział: "Ja daję ycie i sprowadzam śmierć. I ten. On jest Wyniosły. nie mający adnego pęknięcia. uchwycił za najpewniejszy uchwyt. On ich wyprowadza z ciemności ku światłu. Bóg nie prowadzi prostą drogą niesprawiedliwych! 259 Albo takiego jak ten. co będzie po nich. on powiedział: "Jak o ywi je Bóg. są fałszywe bóstwa. oni tam będą przebywać na wieki! 258 Czy ty nie widziałeś tego. którzy wierzą. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy. co On zechce. oprócz tego. One ich wyprowadzą ze światła ku ciemnościom. więc ty przywiedź je z zachodu!" I zawstydzony został ten. i On wie. który prowadził spór z Abrahamem w sprawie jego Pana. po tym jak ono umarło?" Uśmiercił go Bóg na sto lat. którzy nie uwierzyli. A opiekunami tych. który daje ycie i sprowadza śmierć. który przechodził mimo miasta le ącego w gruzach a do fundamentów. który nie uwierzył. Ogromny! 256 Nie ma przymusu w religii! Prawość wyró niła się od nieprawości. Bóg jest słyszący. kto odrzuca fałszywe bóstwa. wszechwiedzący! 257 Bóg jest opiekunem tych.

po której następuje obraza. Wiedz. a następnie obleczemy je w ciało!" A kiedy się to stało jasne. a w ka dym kłosie . a one przylecą do ciebie pośpiesznie." Powiedział: "Weź więc cztery ptaki i przyciśnij je do siebie.otrzymają nagrodę u swego Pana.sto ziaren. którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga. wszechwiedzący! 262 Ci. jak o ywiasz zmarłych!" Powiedział: "Czy ty nie wierzysz?" On powiedział: "Tak! Lecz niech się moje serce uspokoi. e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 260 I oto powiedział Abraham: "Panie mój!.mówiąc: "Ile ty tam przebywałeś?" On powiedział: "Przebywałem tam dzień lub część dnia. e Bóg jest potę ny.My czynimy z ciebie znak dla ludzi popatrz na te kości. Poka mi." Powiedział Bóg: "Nie. komu chce. ' I popatrz na twojego osła! . one się nie zepsuły. Bóg daje wielokrotnie temu. mądry!" 261 Ci. są podobni do ziarna. nie czyniąc z tego powodu adnego wyrzutu czy szkody . którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga. . nie doznają adnego lęku ani nie będą się smucić. on powiedział: "Wiem. 46 . Bóg jest wszechobejmujący. jak My je zestawimy. ty przebywałeś tam sto lat! I popatrz na twoje jedzenie i picie. potem połó na ka dej górze jakąś część z nich i zawołaj je. 263 Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze ni jałmu na. które wydało siedem kłosów.

co zyskali. Bóg widzi dobrze to. i z tego. którzy rozdają swoje majątki. aby z tego rozdawać. A jeśli nie dosięgnie go burza deszczowa. ' które zyskaliście.. Wiedzcie. którzy wierzycie! Nie czyńcie daremną waszej jałmu ny przez wyrzuty i obrazę. Być mo e. wy się zastanowicie! 267 O wy. e Bóg jest bogaty. tak jak ten. a nie wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. co wyprowadziliśmy dla was z ziemi. pragnąc przypodobać się Bogu i umocnić swoje dusze. co wy czynicie! 266 Czy chciałby któryś z was mieć ogród z palm i winnej latorośli. 47 . co podłe. gdzie w dole płyną strumyki. to tylko rosa.. A Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niewiernych! 265 Ci. godny chwały! 268 Szatan obiecuje wam ubóstwo i nakazuje wam bezeceństwo.Bóg jest bogaty. Nie zmierzajcie do tego. Oni nie mają adnej władzy nad niczym. gdzie są dla niego wszelkiego rodzaju owoce? I oto dosięgłaby go starość . i czego sami nie wzięlibyście. są podobni do ogrodu na wzgórzu: dosięga go burza deszczowa i on przynosi podwójne plony. On jest podobny do skały pokrytej ziemią: dosięga ją burza deszczowa i pozostawia ją nagą i twardą. wspaniałomyślny! 264 O wy. jeślibyście nie przymknęli na to oczu. którzy wierzycie! Rozdawajcie z dobrych rzeczy. W ten sposób wyjaśnia wam Bóg znaki. który rozdaje swój majątek przez wzgląd na ludzi.a jego potomstwo byłoby słabowite a na ogród jego spadłby ognisty huragan i spaliłby go.

to. ale ty poznasz ich po ich znamionach: oni nie proszą ludzi natrętnie: A cokolwiek wy rozdajecie z dobra. zaprawdę. działając na drodze Boga. to zostanie wam w pełni odpłacone i nie doznacie niesprawiedliwości. lecz Bóg prowadzi drogą prostą. kogo chce. i nie mogą wędrować po ziemi. Bóg o tym wie dobrze! 274 Ci. I cokolwiek rozdacie z dobra. wy rozdajecie tylko. nie doznają strachu i nie będą się smucić! 48 . Bóg jest w pełni świadomy tego. A komu darowano mądrość. temu darowano obfite dobro. otrzymają nagrodę u swego Pana. 270 I cokolwiek rozdajecie jako jałmu nę albo jakiekolwiek składacie ślubowanie . komu chce. Ale przypominają sobie to tylko ludzie obdarzeni rozumem. 273 To jest dla ubogich. to jest dobrze. zaprawdę. którzy rozdają swoje majątki nocą i dniem. co czynicie! 272 Nie do ciebie nale y prowadzenie ich drogą prostą. ale jeśli ją ukrywacie i dajecie biednym. głupiec uwa a ich za bogatych z powodu ich wstrzemięźliwości. którzy zostali doprowadzeni do biedy.a Bóg obiecuje wam od Siebie przebaczenie i łaskę. to jest lepsze dla was i to zmazuje wam nieco waszych złych czynów. wszechwiedzący! 269 On daje mądrość temu. A co rozdajecie z dobra . skrycie i jawnie. Bóg jest wszechobejmujący.to dla samych siebie. wie to Bóg! A niesprawiedliwi nie będą mieli pomocników! 271 Jeśli dajecie jawnie jałmu nę.to. poszukując oblicza Boga.

którzy wierzą i czynią dobre dzieła. ci. ni powstaje ten. którzy wierzycie! Bójcie się Boga i porzućcie to. a jego sytuacja się poprawi. ale darowanie tego jako jałmu ny jest dla was lepsze. Nie czyńcie niesprawiedliwości. oni tam będą przebywać na wieki. jeśli jesteście wierzącymi! 279 Jeśli jednak tego nie uczynicie. Tak jest. to i wy nie doznacie niesprawiedliwości! 280 A jeśli kto jest w trudnym poło eniu. nie doznają strachu ! i nie będą się smucić 278 O wy. A ten. co ona zarobiła 49 . ci. to nale y poczekać. ebyście tylko wiedzieli! 281 I bójcie się Dnia. którzy odprawiają modlitwę i dają jałmu nę . kiedy zostaniecie sprowadzeni do Boga! Wtedy zostanie wypłacone w pełni ka dej duszy. co pozostało z lichwy. 276 Bóg zniweczy lichwę. nie powstaną inaczej. kto otrzymał napomnienie od swego Pana i powstrzymał się. którzy po erają lichwę. tacy będą mieszkańcami ognia. to oczekujcie wezwania do wojny od Boga i Jego Posłańca! A jeśli się nawrócicie. którego przewrócił szatan przez dotknięcie. a pomno y dawanie jałmu ny. będzie miał swoje poprzednie zyski i jego sprawa nale y do Boga. to otrzymacie swój kapitał.275 A ci. A którzy powrócą.będą mieli nagrodę u swego Pana. Bóg nie miłuje adnego niewiernego grzesznika! 277 Zaprawdę. poniewa oni mówią: "Iiandel jest podobny do lichwy. a zakazał lichwy." Lecz Bóg dozwolił handel.

czy to będzie dług mały. I niech pisarz nie sprzeciwia się. jeśli tego nie zapiszecie. i odpowiedniejsze dla usunięcia wątpliwości. A jeśli dłu nik jest głupcem. na których się zgodzicie. jak nauczył go Bóg. który wy sobie przekazujecie z ręki do ręki. Chyba e to jest handel towarem. I niech on pisze. którzy wierzycie! Jeśli zaciągacie dług między sobą na określony czas. kiedy są wzywani! I nie wzdragajcie się tego zapisywać . by pisać tak. I ądajcie świadków. i niczego z tego nie umniejsza. a dłu nik niech dyktuje! I niech się boi Boga. kiedy dokonujecie między sobą transakcji. 282 O wy. swojego Pana. To jest dla was sprawiedliwsze w obliczu Boga i bardziej prawidłowe dla świadectwa. według sprawiedliwości. Bójcie się Boga! Bóg was poucza. ani na świadka! A jeśli tak czynicie. jeśli jedna z nich zbłądzi. to zapisujcie to! I niech zapisuje między wami pisarz. i nie wywierajcie adnego przymusu ani na pisarza. to jeden mę czyzna i dwie kobiety mogą być świadkami. On o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 283 A jeśli jesteście w podró y i nie znajdujecie pisarza 50 . słabym albo nie mo e dyktować. wtedy nie popełnicie grzechu. to popełniacie grzech. czy du y z zaznaczeniem jego terminu. zgodnie ze sprawiedliwością! ądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mę czyzn! A jeśli nie będzie dwóch mę czyzn.i nikt nie dozna niesprawiedliwości. niech dyktuje jego opiekun. to druga będzie mogła ją napomnieć. A świadkowie niech nie odmawiają..

My nie czynimy ró nicy między adnym z Jego posłańców! Oni powiedzieli: "Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy! Twoje przebaczenie! Panie nasz! Do Ciebie zmierza wędrowanie!" 286 Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej mo liwości. co dla siebie zyskała. co jest w niebiosach. komu zechce. któremu go powierzono. co jest na ziemi! I czy wy ukazujecie to. Bóg z tego za ąda od was rachunku. Dla niej będzie to. co wy czynicie! 284 Do Boga nale y to. zaprawdę. On przebaczy temu. A jeśli jeden z was powierza drugiemu jakiś depozyt. i On ukarze tego.to powinniście wziąć zastaw. co jest w waszych duszach. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniołów. swojego Pana! Nie ukrywajcie świadectwa! Ktokolwiek je ukrywa . Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 285 Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to. i przeciwko niej będzie to. co ona zyskała! Panie nasz! Nie bierz nam za złe. jak nało yłeś na tych. i niech boi się Boga.to. to ten. co im zostało zesłane od ich Pana. jeśli zapomnieliśmy lub jeśli zgrzeszyliśmy! Panie nasz! nie nakładaj na nas cię aru. którzy byli przed nami! Panie nasz! Nie nakładaj na nas tego. 51 . jego serce jest grzeszne! A Bóg wie dobrze. w Jego Księgi i w Jego posłańców. kogo zechce. i to. czy te ukrywacie. powinien go zwrócić..

czego my nie jesteśmy w stanie unieść! Odpuść nam. przebacz nam i zmiłuj się nad nami! Ty jesteś naszym Panem! Dopomó nam przeciw ludowi niewiernych! 52 .

tylko Bóg! A ci. W niej są znaki solidne . jak tylko On! On jest Potę ny. postępują za tym. poszukując niezgody i dą ąc do wyjaśnienia tego. tych. którzy nie uwierzyli w znaki Boga . stwierdzając prawdziwość tego. On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię 4 jako drogę prostą dla ludzi i On zesłał rozró nienie. tak jak chce." Lecz przypominają to sobie tylko ludzie obdarzeni rozumem.Rodzina Imrana . 2 Bóg! Nie ma boga. Lam. Mim.Al-Imran W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. lecz nikt nie zna tego wyjaśnienia. którzy są utwierdzeni w wiedzy. nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi. Mądry! 7 On jest Tym. Nie ma boga. 53 . co ju było przed nią. Ci. Istniejący! 3 On tobie zesłał Księgę z prawdą.dwuznaczne. wszystko pochodzi od naszego Pana. co niejasne.czeka kara straszna! Bóg jest potę ny. mówią: "My wierzymy w niego. co w niej jest wieloznaczne. jak tylko On . który kształtuje was w łonach. włada zemstą! 5 Zaprawdę.yjący.one stanowią istotę Księgi i inne . co w sercach mają skłonność do zwątpienia. który zesłał tobie Księgę. ani w niebie! 6 On jest tym. Zaprawdę.

w tym jest przykład pouczający dla tych. Bóg jest straszny w karaniu! 12 Powiedz tym. Ty jesteś Dawcą! 9 Panie nasz! Zaprawdę. do koni wyró niających się szlachetnością. a drugi pozostał niewierny. którzy nie uwierzyli: "Wy niebawem będziecie zwycię eni i zostaniecie zebrani ku Gehennie. tym. Lecz Bóg wspiera Swoją pomocą tego. do trzód i zasiewów. Zaprawdę. którzy mają jasne spojrzenie! 14 Upiększane jest ludziom upodobanie do namiętności: do kobiet i do synów. Ty zbierasz ludzi na ów Dzień. e tamtych było dwukrotnie więcej. nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki. jak poprowadziłeś nas drogą prostą! i obdarz nas Swoim miłosierdziem! Zaprawdę. ani ich dzieci! Oni będą paliwem dla ognia! 11 Tak jak było z ludźmi Faraona i tymi. To jest u ywanie ycia na tym świecie." A jak e to złe miejsce odpoczynku! 13 Mieliście ju znak w dwóch oddziałach. Bóg nie zmienia obietnicy! 10 Zaprawdę. Oni za kłamstwo uznali Nasze znaki. którzy nie uwierzyli. kogo chce. Lecz u Boga jest najpiękniejsza przystań! 15 Powiedz: "Czy ja mam wam obwieścić coś lepszego ani eli to?" 54 . które się spotkały: jeden oddział walczył na drodze Boga.8 Panie nasz! Nie pozwól zboczyć naszym sercom po tym. do nagromadzonych kintarów złota i srebra. Ci ostatni widzieli na własne oczy. którzy byli przed nimi. co do którego nie ma wątpliwości! Zaprawdę. i pochwycił ich Bóg za ich grzechy.

my wierzymy! Przebacz nam więc nasze grzechy i uchroń nas od kary ognia!" 17 . gdy przyszła do nich wiedza. którym została dana Księga.. i ludzie posiadający wiedzę utrzymując ze słusznością: "Nie ma boga. o świcie proszących o przebaczenie.na cierpliwych i szczerych.i ony czyste . . którzy nie wierzą w znaki Boga i którzy zabijają proroków 55 ." I powiedz tym. jak tylko On. którzy się boją Boga. 18 Zaświadcza Bóg. znajdą u swego Pana Ogrody. przez zawiść poró nili się między sobą. jak tylko On.i upodobanie od Boga. i nie ma boga. zaprawdę.. Potę ny.. pokornych i rozdających.Ci. dopiero wtedy. którzy poszli za mną. i ludziom prostym: "Czy poddaliście się całkowicie?" Jeśli oni poddali się całkowicie. którym została dana Księga. gdzie w dole płyną strumyki. A Bóg widzi jasno Swoje sługi! 21 Zaprawdę. to powiedz: "Poddałem całkowicie swoją twarz Bogu. A Bóg patrzy na Swoje sługi 16 -na tych.i aniołowie. A kto nie wierzy w znaki Boga. to poszli drogą prostą.. do ciebie nale y tylko obwieszczenie posłannictwa. Bóg jest szybki w rozrachunku! 20 A jeśli oni będą się z tobą spierać. którzy mówią: "Panie nasz! Zaprawdę. . oni tam będą przebywać na wieki. a jeśli się odwrócili. Mądry!" 19 Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam! Ci. a tak e ci. tym.

oni nie będą mieli adnych pomocników. co nakazują sprawiedliwość . 25 A jak będzie. od kogo chcesz: Ty wynosisz. których uczynki są daremne w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. 23 Czy nie widziałeś tych. którym została dana część Księgi? Oni zostali wezwani do Księgi Boga." I zmyleni zostali w swojej religii tym. bez rachunku!" 28 Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych. co sami sobie zmyślali. aby ona rozstrzygnęła między nimi. co do którego nie ma wątpliwości. z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni. i nikt nie dozna niesprawiedliwości? 26 powiedz: "O Bo e! Władco królestwa! Ty dajesz królestwo. komu chcesz. 56 . i którzy spośród ludzi zabijają tych.obwieść karę bolesną! 22 To są ci. i Ty poni asz. kogo chcesz. 24 Tak się stało. Ty dajesz zaopatrzenie. Następnie część z nich się odwróciła. kiedy zbierzemy ich w Dniu. komu chcesz. co ona zarobiła. i ka dej duszy będzie w pełni wypłacone to.bez adnego prawa. kogo chcesz. i Ty odbierasz królestwo. W Twoim ręku jest dobro! Zaprawdę. poniewa oni powiedzieli: "Ogień dotknie nas tylko przez pewną liczbę dni. i sprzeciwiła. Ty wyprowadzasz yjące z martwego i Ty wyprowadzasz martwe z yjącego. Ty jesteś nad ka dą rzeczą wszechwładny! 27 Ty wprowadzasz noc w dzień i Ty wprowadzasz dzień w noc.

co uczyniła dobrego. czy wy to ujawniacie . zaprawdę.. Bóg nie kocha niewiernych!" 33 Bóg wybrał Adama i Noego. co jest na ziemi. Bóg jest słyszący. co jest w moim łonie. co uczyniła złego. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie. Zaprawdę. i to. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 30 Tego dnia. Bóg jest dobrotliwy dla Swoich sług!" 31 Powiedz: "Jeśli kochacie Boga. litościwy!" 32 Powiedz: "Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie. chyba e obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Bóg jest przebaczający. kiedy ka dej duszy zostanie przedstawione to.ten nie ma nic wspólnego z Bogiem. Wszechwiedzący!" 57 . rodzinę Abrahama i rodzinę Imrana . 29 Powiedz: "Czy wy ukrywacie to. aby między nią a tym dniem znalazła się ogromna przestrzeń.. i to. Przyjmij to więc ode mnie. wszechwiedzący! 35 Oto powiedziała ona Imrana: "Panie mój ! Ja poświęcam Tobie to. wszak Ty jesteś Słyszący. Ostrzega was Bóg przed samym Sobą. co jest w niebiosach. co jest w waszych piersiach. to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. On zna to.ponad światy! 34 jako potomstwo jednych od drugich. ka da z nich będzie pragnąć.wie o tym Bóg.

modlił się w sanktuarium: "Bóg obwieszcza ci radosną wieść o Janie. ją i jej potomstwo. komu chce . znajdował u niej zaopatrzenie. a moja ona jest bezpłodna?" Bóg powiedział: "Tak będzie! Bóg czyni. będzie szlachetnym panem.istotę eńską. od Siebie. i wyrosła wzrostem pięknym. Powiedział: "O Mario! Skąd to przychodzi do ciebie?" Ona powiedziała: "To jest od Boga. stojąc. Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym!" 37 I przyjął ją jej Pan przyjęciem pięknym. wspaniałym potomstwem. Bóg daje zaopatrzenie." . jak wchodził do niej Zachariasz. Za ka dym razem. przecie rodzaj męski nie jest jak eński. "Nazwałam ją Marią. Ty przecie słyszysz modlitwę!" 39 I ogłosili mu aniołowie kiedy on. czystym i prorokiem wśród sprawiedliwych!" 40 Zachariasz powiedział: "Panie mój ! Jak ja mogę mieć syna. co ona zło yła. i zaopiekował się nią Zachariasz. I oto oddaję ją. co chce!" 41 On powiedział: "Panie mój ! 58 . i uczynił. powiedziała: "Panie mój ! Oto zło yłam ją .bez adnego rachunku! 38 Wtedy Zachariasz pomodlił się do swego Pana i powiedział: "Panie mój! Obdaruj mnie. On potwierdzi słowo od Boga. do przybytku świętego.36 A kiedy ona porodziła.A Bóg wie najlepiej." Zaprawdę. kiedy ju osiągnąłem podeszły wiek.

kiedy oni rzucali swoje trzciny. I wspominaj twego Pana wielekroć. 43 O Mario! Poddaj się pokornie twemu Panu. 46 I będzie przemawiał do ludzi ju w kołysce. aby rozstrzygnąć. Jezus. który z nich ma się opiekować Marią. jak tylko przez gesty." 47 Ona powiedziała: "O Panie mój ! Jak e będę miała syna. skoro nie dotknął mnie aden mę czyzna?" Powiedział: "Tak będzie! Bóg stwarza to. wybijaj pokłony i skłaniaj się wraz z tymi. co chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy. 59 . które tobie objawiamy. i będzie jednym z przybli onych. kiedy się sprzeczali.Uczyń mi jakiś znak!" Powiedział: "Oto twój znak: nie będziesz mówił z ludźmi przez trzy dni inaczej. a tak e jako mą dojrzały. Ty nie byłeś wśród nich. syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w yciu ostatecznym. którzy się skłaniają!" 44 To nale y do opowiadań o tym. i będzie wśród sprawiedliwych. 45 Oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego. Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą. którego imię Mesjasz. i nie byłeś wśród nich. i wysławiaj go wieczorami i rankami!" 42 I oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Zaprawdę. i wybrał ciebie ponad kobietami światów. co skryte.

to tylko mówi: Bądź! ." 48 On nauczy go Księgi i mądrości. i poszliśmy za Posłańcem. Przyszedłem do was ze znakiem pochodzącym od waszego Pana. którzy dają świadectwo!" 54 Oni knuli podstęp i Bóg knuł podstęp.i to się staje. co zesłałeś. Bóg jest moim i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!" 52 A kiedy Jezus poczuł w nich niewiarę. My w Niego uwierzyliśmy. i jesteśmy całkowicie poddani! 53 Panie nasz! Uwierzyliśmy w to. Ja uzdrowię chorego i trędowatego i o ywię zmarłych . i on stanie się ptakiem. jeśli jesteście wierzącymi! 50 Ja przychodzę potwierdzić prawdziwość tego. co wam było zakazane. co było przede mną w Torze. a Bóg jest najlepszy spośród knujących podstępy. Zaprawdę. Zapisz nas więc między tymi. Bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 51 Zaprawdę. 60 . Ja wam opowiem.za zezwoleniem Boga. Ja utworzę wam z gliny postać ptaka i tchnę w niego. i aby uczynić dla was dozwolonym część tego. co jecie i co gromadzicie w waszych domach. powiedział: "Kto jest moim pomocnikiem dla sprawy Boga?" Powiedzieli apostołowie: "My jesteśmy pomocnikami Boga. w tym jest znak dla was. Daj świadectwo. Tory i Ewangelii 49 i uczyni go posłańcem do synów Izraela: "Przyszedłem do was ze znakiem od waszego Pana.

On da w pełni nale ną im nagrodę. ukarzę karą straszną na tym świecie i w yciu ostatecznym. A Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych! 58 Oto co tobie recytujemy ze znaków i mądrego napomnienia. nas samych i was samych. Bóg jest Potę ny. nasze kobiety i wasze kobiety.a do Dnia Zmartwychwstania." 57 A tym.i on jest. jak tylko Bóg! I. a następnie powiedział do niego: "Bądź!" . którzy poszli za tobą. w czym się ró niliście. Następnie do Mnie powrócicie i wtedy rozstrzygnę między wami. którzy nie uwierzyli. którzy nie uwierzyli. 60 Prawda pochodzi od twego Pana. i oni nie będą mieli pomocników. 59 Zaprawdę. Mądry! 63 Jeśli oni się odwrócą. jak otrzymałeś wiedzę. ponad niewiernymi . zaprawdę. nie bądź więc z liczby wątpiących! 61 A kto się będzie z tobą sprzeczał w jej przedmiocie po tym. i umieszczę tych. potem będziemy się pokornie modlić i wzywać przekleństwa Boga na kłamców!" 62 Zaprawdę. 61 . to powiedz: "Pozwólcie! Wezwijmy naszych synów i waszych synów. oczyszczając cię od tych. Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła. to jest opowiadanie prawdziwe! I nie ma boga. 56 Tych.55 Oto powiedział Bóg: "O Jezusie! Oto Ja powołam ciebie i wyniosę ku Sobie.

e my jesteśmy całkowicie poddani!" 65 O ludu Księgi Dlaczego dyskutujecie w sprawie Abrahama? Przecie Tora i Ewangelia zostały zesłane po nim. lecz oni sprowadzają z drogi tylko samych siebie i nie są tego świadomi. a wy nie wiecie! 67 Abraham nie był ydem ani chrześcijaninem. skoro jesteście świadkami? 71 O ludu Księgi Dlaczego ubieracie prawdę w fałsz i zasłaniacie prawdę. 68 Zaprawdę. którzy wierzą. i ci. ale dlaczego dyskutujecie nad tym. którzy szerzą zgorszenie! 64 Powiedz: "O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego. i ten Prorok.to Bóg przecie zna doskonale tych. ludzie najbli si Abrahamowi to z pewnością ci. a przecie wy wiecie? 62 . i nie był on z liczby bałwochwalców. Bóg jest opiekunem ludzi wierzących. o czym macie wiedzę. którzy poszli za nim. abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas nie brali sobie innych ' jako panów. całkowicie poddanym. to powiedzcie: "Bądźcie świadkami. lecz był szczerze wierzącym hanifem. 69 Pewna grupa spośród ludu Księgi chciałaby sprowadzić was z drogi. Czy nie macie rozumu? 66 Oto jacy jesteście: dyskutujecie nad tym. jak tylko Boga. o czym nie macie adnej wiedzy? Bóg wie. 70 O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga. poza Bogiem." A jeśli oni się odwrócą.

co wam dano. którzy. Bóg jest władcą łaski ogromnej!" 75 Wśród ludu Księgi są tacy. Jest tak.. przecie Bóg kocha bogobojnych! 77 Zaprawdę. wszechwiedzący! 74 On obdarza szczególnie Swoim miłosierdziem tego. droga prosta . a wyrzeknijcie się wiary na jego końcu. którzy uwierzyli. za niską cenę. Czeka ich kara bolesna! 63 . kto poszedł za waszą religią!" Powiedz: "Zaprawdę. jeśli nie będziesz ciągle stał nad nimi. nie będą mieli udziału w yciu ostatecznym i nie przemówi do nich Bóg ani nie spojrzy na nich w Dniu Zmartwychwstania. komu chce. to oni go tobie nie oddadzą. którzy handlują. ci. i nie oczyści ich. 76 Tak! Ten.. a przecie oni wiedzą. kto wiernie wypełnia swoje przymierze i jest bogobojny. i wśród nich są tacy. co zostało zesłane tym.72 I powiedziała pewna grupa spośród ludu Księgi: "Wierzcie na początku dnia w to. łaska jest w ręku Boga! On daje ją. poniewa oni mówią: "Nie mamy adnego obowiązku względem ludzi nieświadomych. w przeciwnym razie bowiem oni będą się sprzeczać z wami przed waszym Panem. jeśli zawierzysz im kintar." Powiedz: "Zaprawdę. eby ka demu było dane to. Bóg jest wszechobejmujący. to oni go tobie oddadzą. I którzy jeśli im zawierzysz dinara. przymierzem Boga i swoimi przysięgami.droga Boga jest taka. kogo chce. " Oni mówią przeciw Bogu kłamstwo. 73 I nie wierzcie nikomu innemu jak tylko temu.

oni powrócą! Raczej: "Bądźcie mistrzami. Wy jemu uwierzycie i będziecie mu z pewnością pomagać!". potwierdzający prawdziwość tego.a przecie to nie pochodzi od Boga. I mówią przeciw Bogu kłamstwo. poza Bogiem!" być mo e. kto jest w niebiosach. wiedząc o tym. co posiadacie. mądrość i proroctwo. po tym. którzy wypaczają Księgę swoją mową. e to nale y do Księgi.78 A wśród nich są tacy. tak abyście uwa ali. są ludźmi zepsutymi. abyście sobie brali aniołów i proroków za panów." 82 A którzy się potem odwrócą. jak staliście się całkowicie poddani? 81 Oto Bóg zawarł przymierze z prorokami: "Oto co dałem wam z Księgi i mądrości! Następnie przyjdzie do was Posłaniec. Czy On nakazuje wam niewiarę. Oni mówią: "To pochodzi od Boga" . 64 . któremu Bóg dał Księgę. 79 Nie godzi się człowiekowi. poniewa wy stale nauczacie Księgi i poniewa ją stale studiujecie!" 80 On nie rozkazuje wam. a ja będę z wami pośród świadków. 83 Czy oni poszukują innej religii ni religia Boga? A przecie Jemu poddaje się całkowicie ten. mówić potem do ludzi: "Bądźcie moimi sługami. On powiedział: "Czy wy zgadzacie się i przyjmujecie pod tym warunkiem Mój cię ar?" Oni powiedzieli: "Zgadzamy się!" On powiedział: "Dajcie więc świadectwo. a to przecie nie nale y do Księgi.

My nie robimy rozró nienia między adnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani. którzy potem się nawrócili i czynili dobro. po tym. nie będzie ona przyjęta. wszystkich razem. co zostało dane Moj eszowi. 88 Będą tam wiecznie przebywać. i w to. co nam zesłał. i on w yciu ostatecznym będzie w liczbie tych. którzy odrzucili wiarę. którzy ponieśli stratę. jak i plemionom. a następnie powiększyli swoją niewiarę.i ten. Izaakowi i Jakubowi. jak uwierzyli i zaświadczyli. 86 Jak e miałby prowadzić Bóg drogą prostą ludzi. 89 Z wyjątkiem tych. i po tym. którzy nie uwierzyli 65 . Zaprawdę. jak przyszły do nich jasne dowody? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 87 Dla nich zapłatą będzie: przekleństwo Boga. 91 Zaprawdę. jak uwierzyli. dobrowolnie i wbrew woli. e Posłaniec . i w to. 84 Powiedz: "Wierzymy w Boga i w to. nie będzie im zmniejszona kara ani te nie będzie im dana zwłoka. co zostało zesłane Abrahamowi i Isma`ilowi . po tym.od ich Pana.to prawda. Bóg jest przebaczający. nawrócenie ich nie zostanie przyjęte. Jezusowi i prorokom ." 85 A od tego. i do Niego wy będziecie sprowadzeni. kto jest na ziemi. aniołów i ludzi. od tych. którzy odrzucili wiarę. litościwy! 90 Od tych. i tacy są zabłąkani. kto poszukuje innej religii ni islam.

ponad światami! 98 Powiedz: "O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga? Bóg przecie jest świadkiem 66 .miejsce.droga prosta dla światów.i zmarli. którzy wymyślają przeciw Bogu kłamstwo. 96 Zaprawdę. Czeka ich kara bolesna i nie będą mieli pomocników. który jest w Bakka . on przecie nie był z liczby bałwochwalców!" . są niesprawiedliwi. Cokolwiek rozdacie. zanim została zesłana Tora. którzy mają ku temu środki odprawienia pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy.. dopóki nie będziecie rozdawać z tego.błogosławiony. jeśli jesteście prawdomówni!" 94 A ci.. gdzie stał Abraham a kto wszedł do niego. co Izrael sobie zakazał. szczerze wierzącego hanifa. zaprawdę. 95 Powiedz: "Bóg mówi prawdę i Postępujcie więc za religią Abrahama. nie zostanie przyjęta nawet ziemia pełna złota. Na ludziach cią y obowiązek względem Boga . 92 Nigdy nie osiągniecie prawdziwej pobo ności. Bóg wie o tym doskonale! 93 Wszelkie jedzenie było dozwolone synom Izraela z wyjątkiem tego. . to ten. jeśliby oni chcieli się dzięki niej wykupić. co kochacie.na tych. pierwszy Dom który został ustanowiony dla ludzi. będąc niewiernymi. 97 W nim są znaki jasne . Bóg jest bogaty. był bezpieczny. Powiedz: "Przynieście Torę i przeczytajcie ją.

który wzywa do dobra. co jest uznane. jak tylko będąc całkowicie poddanymi! 103 I trzymajcie się razem węzła Boga. choć przedtem ju uwierzyliście. nakazuje to. którzy otrzymali Księgę. Być mo e. . po tym. i nie umierajcie inaczej. ten jest prowadzony ku drodze prostej. 101 Jak e mo ecie nie wierzyć. kiedy wam się recytuje znaki Boga. i kiedy wśród was jest Jego Posłaniec? A kto trzyma się mocno Boga. jak przyszły do nich jasne dowody! Tych czeka kara ogromna 67 . którzy wierzycie! Jeśli będziecie słuchać pewnej sekty spośród tych. którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu nale ną. to oni was uczynią na nowo niewiernymi. Bóg nie jest nieuwa ny wobec tego. a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia.tego. którzy się podzielili i którzy się poró nili. co wy czytacie. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki." 99 Powiedz: "O ludu Księgi! Dlaczego odsuwacie z drogi Boga tych. wy pójdziecie drogą prostą! 104 I niech powstanie spośród was naród. co jest naganne. a On was od niego wyratował. i zakazuje tego. starając się ją wykrzywić. co czynicie!" 100 O wy. 102 O wy. i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście wrogami. a przecie jesteście świadkami? Zaprawdę. którzy uwierzyli. Tacy będą szczęśliwi! 105 Nie bądźcie jak ci.

chyba e będą mieli więź z Bogiem i więź z ludźmi. które tobie recytujemy z całą prawdą. i wierzycie w Boga. choć przedtem uwierzyliście? Zakosztujcie więc kary za to.106 w dniu. oprócz niewielkiej przykrości. Oni ściągnęli na siebie gniew Boga i ubóstwo będzie ich udziałem. i nie wierzyliście!" 107 A jeśli chodzi o tych. to odwrócą się plecami. co jest uznane. 111 Oni wam nie przyczynią szkody. 68 . lecz większość z nich to ludzie szerzący zepsucie. Tak się stanie. gdziekolwiek by się znajdowali. A jeśli będą was zwalczać. to byłoby dla niego lepiej. co jest na ziemi! I do Boga zostaną zwrócone wszystkie sprawy! 110 Wy jesteście najlepszym narodem. poniewa się zbuntowali i byli występnymi. Bóg nie chce niesprawiedliwości dla światów! 109 Do Boga nale y to. i to. 112 Udziałem ich będzie poni enie. a inne pociemnieją. których twarze pociemniały: "Czy wy staliście się niewiernymi. kiedy jedne twarze pojaśnieją. wtedy nie otrzymają oni adnej pomocy. to oni będą w miłosierdziu Boga. których twarze pojaśniały. I A jeśliby uwierzył lud Księgi. a zakazujecie tego. poniewa nie uwierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez adnego prawa. jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to. Wśród nich są wierzący. co jest naganne. oni tam będą przebywać na wieki. co jest w niebiosach. 108 Takie są znaki Boga. A jeśli chodzi o tych.

lecz oni sami wyrządzili sobie niesprawiedliwość. co oni rozdają w yciu tego świata. jest jeszcze gorsze. 114 Oni wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. tym.113 Oni nie są jednakowi. którzy byli dla siebie niesprawiedliwi. 115 Cokolwiek uczynią dobrego. co kryją ich piersi. nie pomogą nic przed Bogiem ich majątki i ich dzieci. Nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. jeśli jesteście rozumni! 119 Oto wy jesteście tymi. to gryzą sobie palce ze złości na was. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie bliskich przyjaciół spoza waszego grona. Zawiść zionie z ich ust. abyście się znaleźli w utrapieniu. Bóg zna dobrze ludzi bogobojnych. mówią: "My wierzymy!". co uznane. a kiedy znajdują się na osobności. 69 . którzy nie uwierzyli. jest podobne do wiatru lodowatego: poraził on zasiewy ludzi. którzy ich kochają. Wyjaśniliśmy wam znaki. w którym przebywać będą na wieki. a zakazują tego. i zniszczył je. 118 O wy. Wy wierzycie w Księgę w całości. Tacy będą mieszkańcami ognia. 116 Zaprawdę. Wśród ludu Księgi jest naród stojący mocno: oni recytują znaki Boga czuwając nocą i wybijają pokłony. kiedy was spotkają. to im nie zostanie zaprzeczone. oni są z liczby sprawiedliwych. oni nakazują to. chcieliby. tacy nie omieszkaliby wam szkodzić. lecz oni was nie kochają. a to. co jest naganne. oni prześcigają się w czynieniu dobra. 117 To. oni zaś.

zawiedzeni. Bóg wie dobrze. Niech zaufają Bogu wierzący! 123 Bóg ju dopomógł wam pod Badr. 128 Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie. Ale jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni. 70 . to wcale wam nie zaszkodzi ich podstęp. Mądrego 127 i a eby odciąć część tych.Powiedz: "Umierajcie w waszej złości! Zaprawdę. Bójcie się więc Boga! Być mo e. wyró nionymi. to dopomo e wam wasz Pan pięcioma tysiącami aniołów. albo złamać ich tak. lecz Bóg był ich opiekunem. to oni się martwią. wszechwiedzący! 122 Oto dwa wasze oddziały były bliskie załamania. którzy nie uwierzyli. co oni czynią! 121 I oto ty uszedłeś rankiem od twojej rodziny. aby przez nią uspokoiły się wasze serca . 126 I Bóg uczynił to dla was radosną wieścią. a eby się wycofali. Potę nego. co znajduje się w waszych piersiach!" 120 Jeśli spotka was coś dobrego. Zaprawdę. ustawiając wiernych w szeregi do walki. Bóg ogarnia to. e pomaga wam wasz Pan trzema tysiącami zesłanych aniołów?" 125 Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie.pomoc pochodzi tylko od Boga. Bóg jest słyszący. a jeśli dosięgnie was coś złego. to oni się tym cieszą. wy będziecie wdzięczni! 124 Oto mówiłeś do wiernych: "Czy wam to nie wystarczy. kiedy byliście poni eni. czy On się zwróci ku nim.

litościwy! 130 O wy. bo przecie oni wiedzą. którzy wierzycie! Nie zdzierajcie lichwy podwójnie podwojonej i I bójcie się Boga! Być mo e.którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia przygotowanemu dla ludzi bogobojnych. kogo chce. oni tam będą przebywać na wieki. którzy rozdają. Oni przecie są niesprawiedliwi! 129 Do Boga nale y to. co czynili. 136 Dla tych zapłatą będzie: przebaczenie od ich Pana i Ogrody. jaki był ostateczny koniec 71 . wspominają Boga i proszą Go o przebaczenie za swoje grzechy . komu chce.a któ przebacza grzechy oprócz Boga? i nie trwają uporczywie przy tym.a Bóg kocha ludzi czyniących dobro 135 dla tych. którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom. który został przygotowany dla niewiernych! 132 Słuchajcie Boga i Posłańca! Być mo e. dla tych.czy On ich ukarze. co jest w niebiosach. gdzie w dole płyną strumyki. doznacie miłosierdzia! 133 I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi . wy będziecie szczęśliwi! 131 I bójcie się ognia. Wędrujcie więc po ziemi i patrzcie. i w utrapieniu. . Jak e wspaniała to zapłata dla działających! 137 Ju przed wami ró ne były drogi postępowania. Bóg jest przebaczający. którzy choć popełnili czyn bezecny albo byli niesprawiedliwi względem samych siebie. i to. On przebacza. i w radości. i On karze. co jest na ziemi. 134 dla tych.

według zapisu ustanawiającego termin. 144 Muhammad jest tylko Posłańcem. droga prosta i napomnienie dla bogobojnych. 72 . jak za zezwoleniem Boga. którzy się zmagali w walce i pozna tych. zanim jeszcze Bóg uzna tych spośród was. i nie smućcie się. to My mu ją damy. wy obrócicie się na piętach? A kto obraca się na piętach. e wejdziecie do Ogrodu. 142 Czy. którzy są wdzięczni. którzy oskar ali o kłamstwo! 138 To jest wyjaśnienie dla ludzi. A kto pragnie nagrody tego świata. zanim ją spotkaliście. Czy jeśli on umrze lub zostanie zabity. 139 I nie słabnijcie. to My ją te damy. a kto pragnie nagrody ycia ostatecznego. wy będziecie górą. lecz Bóg zapłaci tym. którzy są wdzięczni. jeśli jesteście wierzącymi! 140 Jeśli boli was jakaś rana. 146 A ilu proroków walczyło mając za sobą liczne tysiące?! Oni nie osłabli od tego. którzy wierzą. 145 I adna dusza nie mo e umrzeć inaczej. którzy są wytrwali? 143 Wy yczyliście sobie śmierci. co ich dosięgło na drodze Boga. którzy wierzą. nie zaszkodzi w niczym Bogu. to podobna rana boli innych ludzi.a Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych – 141 i aby oczyścił tych. sądzicie. Teraz ju ją ujrzeliście i będziecie na nią patrzeć. i unicestwił niewiernych. My niebawem zapłacimy tym. Posłańcy przeminęli ju przed nim. i wziął spośród was świadków .tych. eby Bóg poznał tych. Takie dni zmieniamy kolejno wśród ludzi.

e obrócicie się na piętach. 150 Ale nie! Bóg jest waszym Panem i On jest najlepszym z pomocników! 151 My wrzucimy w serca tych. którzy pragnęli ycia ostatecznego. którzy nie uwierzyli. kiedy zniszczyliście ich . co kochacie wśród was ujawnili się tacy.za Jego zezwoleniem.a On przecie pokazał wam to. którzy pragnęli tego świata. i podnieśliście bunt . którzy wierzycie! Jeśli będziecie słuchać tych. i wtedy powrócicie jako stratni. A Bóg kocha ludzi wytrwałych. A jak e złe to miejsce pobytu dla niesprawiedliwych! 152 I uczynił dla was Bóg prawdziwą Swoją obietnicę. to oni sprawią. Ich miejscem schronienia będzie ogień. Bóg kocha ludzi czyniących dobro! 149 O wy. czemu On nie zesłał adnej władzy. i wśród was byli tacy. przera enie za to. Bóg przecie jest władcą łaski dla tych. którzy wierzą! 73 . którzy nie uwierzyli. A kiedyście się załamali i zaczęliście się wzajemnie sprzeczać. aby was doświadczyć. i oni dodawali Bogu jako współtowarzyszy to. Potem On odwrócił was od nich.nie osłabli i nie poddali się. I On wam przebaczył. 147 Jedyne ich słowa były: "Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i występność naszego zachowania! Utwierdź nasze stopy i udziel nam pomocy przeciw ludowi niewiernemu!" 148 Bóg dał im nagrodę tego świata oraz piękną nagrodę ycia ostatecznego.

z powodu tego. Oni mówili: "Czy mo emy mieć jakiś udział w tej sprawie?" Powiedz: "Zaprawdę. cała sprawa nale y do Boga!" Oni ukrywają w swoich duszach to. pojawiliby się na swoich miejscach odpoczynku . którym pisane było zginąć. co jest w ich piersiach." Niech Bóg uczyni to strapieniem 74 . to ci. co jest w waszych sercach. wówczas On zsyłał wam troskę za troską. którzy wierzycie! Nie bądźcie." Powiedz: "Jeślibyście nawet pozostali w swoich domach. pomyślała o Bogu coś niezgodnego z prawdą.aby przez to doświadczył Bóg to. jeśli są pośród was tacy. po tym utrapieniu.sen. ani z powodu tego. ani z powodu tego. pobła liwy! 156 O wy. co się znajduje w piersiach! 155 Zaprawdę. co was minęło. bezpieczeństwo . Oni mówią: "Jeślibyśmy mieli jakikolwiek udział w tej sprawie. kiedy się spotkały dwa szyki.153 Oto kiedy wycofywaliście się na górę nie bacząc na nikogo. czego tobie nie ukazują. co czynicie! 154 Potem zesłał na was. tak jak w epoce pogaństwa. Bóg im ju przebaczył. Druga część zaniepokoiła się o siebie. to nie umarliby i nie zostaliby zabici. co oni dokonali. którzy nie uwierzyli i mówili o swoich braciach." Bóg zna dobrze to. to nie bylibyśmy tutaj zabijani. kiedy oni wyruszyli w drogę po ziemi albo kiedy walczyli na wojnie: "Gdyby byli przy nas. jak ci. abyście się nie martwili. Bóg jest dobrze świadomy tego. przecie Bóg jest przebaczający. to tylko szatan winien był ich potknięciu. którzy się odwrócili tego dnia. co was dosięgło. który objął jedną część spośród was.. a Posłaniec wzywał was na tyłach. i aby wypróbował to..

co oni gromadzą! 158 I na pewno. kiedy posłał wśród nich posłańca. kto oszukuje.to przecie przebaczenie od Boga i miłosierdzie lepsze jest od tego. Więc przebacz im i proś Boga o przebaczenie dla nich. który recytuje im Jego znaki. to zaufaj Bogu! Zaprawdę. Bóg daje ycie i powoduje śmierć. co czynicie! 157 Z pewnością. to ku Bogu zostaniecie zebrani! 159 I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. co oni czynią. to nie będzie zwycięzcy nad wami! A jeśli On was pozostawi bez pomocy. przyjdzie ze swoim oszustwem w Dniu Zmartwychwstania.. . jest podobny do tego. kto ściągnął gniew Boga? Jego miejscem schronienia będzie Gehenna.. nikt nie dozna niesprawiedliwości. A jak e to złe miejsce przybycia! 163 Oni będą ustawieni według stopni przed Bogiem. czego dokonała. jeśli zostaniecie zabici na drodze Boga albo jeśli umrzecie. Ten. którzy ufają! 160 Jeśli pomo e wam Bóg.w ich sercach. 164 Bóg okazał dobroć wierzącym. spośród nich samych. a Bóg widzi jasno to. zasięgaj ich rady w ka dej sprawie! A kiedy poweźmiesz decyzję. to któ wam pomo e prócz Niego?! Niech więc wierzący zaufają Bogu! 161 I nie godzi się Prorokowi oszukiwać. Bóg kocha tych. Bóg widzi jasno to. Gdybyś był surowy i twardego serca. 75 . to oni odeszliby od ciebie. 162 Czy ten. kto postępuje za upodobaniem Boga. jeśli pomrzecie albo jeśli zostaniecie zabici. Wtedy zostanie zapłacone w pełni ka dej duszy to.

którzy zostali zabici na drodze Boga. to nie zostaliby zabici. Bóg wie najlepiej. 165 Czy kiedy dosięgło was nieszczęście ." Powiedz: "Odsuńcie śmierć od was samych. którzy powiedzieli o swoich braciach: . I oni radują się na myśl o tych. Oni mówią swoimi ustami to. którzy się jeszcze z nimi nie połączyli 76 .a sami siedzieli w domu "Gdyby nas posłuchali. co dał im Bóg ze Swojej łaski. Przeciwnie. to z pewnością poszlibyśmy za wami. oni są yjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie. chocia oni byli przedtem z pewnością w błędzie oczywistym. co dosięgło was tego dnia. kiedy spotkały się oba oddziały. stało się za zezwoleniem Boga. jeśli jesteście prawdomówni!" 169 I nie uwa aj tych. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 166 To. Powiedziano im: "Przybywajcie! Walczcie na drodze Boga!" Albo: "Brońcie się!" Oni powiedzieli: "Jeślibyśmy umieli walczyć. który uczy ich Księgi i mądrości." Oni tego dnia bli si byli niewiary ani eli wiary.który oczyszcza ich. czego nie ma w ich sercach. za umarłych.chocia wy zadaliście podwójne nieszczęście nie powiedzieliście: "Skąd e to?" Powiedz: "To jest od was samych!" Zaprawdę. aby On mógł poznać wierzących 167 i aby mógł poznać obłudników. co oni ukrywają! 168 Ci. 170 radując się tym.

Lecz nie bójcie się ich. którzy kupili niewiarę za wiarę. Ich kara będzie ogromna.i pozostali w tyle. lecz to pomno yło tylko ich wiarę i oni powiedzieli: "Wystarczy nam Bóg! Jak e to wspaniały poręczyciel!" 174 I oni powrócili z dobrocią i łaską od Boga. jaką My im dajemy. 178 I niech nie sądzą ci. 177 Zaprawdę. oni w niczym nie zaszkodzą Bogu! Bóg nie zechce przygotować im udziału w yciu ostatecznym. którzy czynili dobro i którzy byli bogobojni .otrzymają nagrodę ogromną! 173 Niektórym mówiono: "Oto ludzie zebrali się przeciwko wam. będzie dla nich dobrem. 172 Ci. nie zaszkodzą w niczym Bogu! Ich kara będzie bolesna. My dajemy im zwłokę tylko po to. Oni postąpili zgodnie z upodobaniem Boga. którzy odpowiedzieli Bogu i Posłańcowi. e zwłoka. ci. którzy nie uwierzyli. poniewa oni nie doznają adnego strachu i nie będą zasmuceni. i tym. bójcie się ich!". kiedy dosięgła ich rana. bójcie się Mnie. a Bóg jest władcą łaski ogromnej. jeśli jesteście wierzącymi! 176 Niech cię nie zasmucają tacy. 171 Oni się radują błogosławieństwem i łaską od Boga. którzy się wyprzedzają w niewierności! Zaprawdę. ci spośród nich. 175 To tylko szatan budzi strach przez swoich popleczników. i nie dotknęło ich adne zło. 77 . e Bóg nie gubi nagrody wierzących.

co oni mówili. co przygotowały wasze ręce. co dał im Bóg ze Swojej łaski. o czym wy mówicie. e oni zabijali proroków bez adnego prawa. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. i powiemy: "Zakosztujcie kary ognia palącego!" 182 Tak będzie za to. jeśli jesteście prawdomówni?" 184 Jeśli oni ciebie uwa ają za kłamcę. Bóg nie da wam poznać tego. abyśmy nie wierzyli posłańcowi. Do Boga nale y dziedzictwo niebios i ziemi! A Bóg jest w pełni świadomy tego. i to. to otrzymacie nagrodę ogromną. w jakiej się znajdujecie. kogo chce. co skryte. a On rozró ni złego od dobrego. W Dniu Zmartwychwstania będą oni nosić na szyi obro ę z tego. lecz Bóg wybiera spośród Swoich posłańców. czego skąpili. poniewa Bóg nie jest niesprawiedliwy względem swoich sług. Przeciwnie. Bóg zobowiązał nas. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. co czynicie! 181 Bóg usłyszał słowa tych. Dlaczego ich zabiliście. to jest gorsze dla nich. Dla nich kara będzie poni ająca. dopóki on nie przyjdzie z ofiarą. to przecie byli ju uznani za kłamców 78 . e to jest lepsze dla nich. którą po re ogień" powiedz: "Ju przychodzili do was posłańcy przede mną. a my jesteśmy bogaci!" My zapiszemy to. którzy skąpią z tego. z jasnymi dowodami i z tym. Bóg jest biedny. 180 I niech nie sądzą ci. Wierzcie więc w Boga i w Jego posłańców! A jeśli uwierzycie i będziecie bogobojni.by oni pomno yli grzech. jedynie do czasu. 183 Tym. 179 Bóg pozostawi wiernych w sytuacji.

dla tych. i przehandlowali za niską cenę. którzy posiadają rozum. którzy się cieszą z tego. którzy rozmyślają nad stworzeniem niebios i ziemi: 79 . co oni kupują! 188 Nie uwa aj. 185 Ka da dusza zakosztuje śmierci i w Dniu Zmartwychwstania zostaną wam w pełni dane nagrody. i od bałwochwalców .nie uwa aj. i usłyszycie od tych. którym została dana Księga: "Wy będziecie ją wyjaśniać ludziom i nie będziecie jej ukrywać. i lubią. 191 dla tych. Dla nich kara będzie bolesna! 189 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi! Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 190 Zaprawdę. z Psalmami i Księgą dającą światło.wiele złego. aby ich chwalono za to. to oka ecie prawdziwe zdecydowanie. A ten. oni przyszli z jasnymi dowodami. którzy wspominają Boga. ten osiągnął szczęście. czego nie uczynili . stojąc. w stworzeniu niebios i ziemi i w kolejnej zmianie nocy i dnia są znaki dla tych. e ci. kto zostanie odsunięty od ognia i wprowadzony do Ogrodu. A jeśli będziecie cierpliwi i jeśli będziecie bogobojni. 187 Oto Bóg zawarł przymierze z tymi. Jak e złe jest to. którym została dana Księga przed wami. Bo ycie tego świata. to tylko złudne u ywanie.posłańcy przed tobą. siedząc i le ąc. i oni są zabezpieczeni przed karą. czego dokonali." Lecz oni wyrzucili to za swoje plecy. 186 Wy z pewnością będziecie doświadczani w waszych dobrach i w was samych.

czy kobieta. Jesteście zale ni jedni od drugich. Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i odpuść nam nasze złe czyny! Powołaj nas razem z pobo nymi! 194 panie nasz! Daj nam to. Dla ludzi niesprawiedliwych nie będzie pomocników! 193 panie nasz! My słyszeliśmy wzywającego. kogo Ty wprowadzisz do ognia. gdzie w dole płyną strumyki: to jest nagroda pochodząca od Boga!" A u Boga jest piękna nagroda! 196 I niech nie zwiedzie ciebie niespokojna ruchliwość niewiernych w tym kraju. A tym. tego okryłeś hańbą. i tym. i nie zawstydzaj nas w Dniu Zmartwychwstania. i tym.My. którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw. którzy się boją swego Pana. co nam obiecałeś za pośrednictwem Twoich posłańców. Ty przecie nie łamiesz obietnicy!" 195 I wysłuchał ich Pan: "Ja nie pozwolę zginąć adnemu uczynkowi tego spośród was.Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. Potem ich miejscem schronienia będzie Gehenna! A jak e to złe miejsce odpoczynku! 198 Lecz tych. odpuścimy ich złe czyny. który czyni dobro. który wzywał do wiary: Wierzcie w waszego Pana! . 197 To jest tylko krótkie u ywanie. czy będzie to mę czyzna. 80 . którzy wywędrowali razem. z pewnością. którzy walczyli i zostali zabici .i uwierzyliśmy. i wprowadzimy ich do Ogrodów. Niech Ci będzie chwała! Uchroń nas od kary ognia i 192 panie nasz! Zaprawdę. czekają Ogrody.

co jest u Boga. będą oni tam przebywać na wieki. co wam zostało zesłane. 199 Zaprawdę. Zaprawdę. Bóg jest szybki w rachunku! 200 O wy. wśród ludu Księgi są tacy. którzy wierzą w Boga i w to. korząc się przed Bogiem. A to. jest lepsze dla ludzi pobo nych. co im zostało zesłane. i w to. którzy wierzycie! Bądźcie cierpliwi i współzawodniczcie w cierpliwości! Bądźcie wytrwali i bójcie się Boga! Być mo e. i oni nie sprzedają znaków Boga za małą cenę! Oni otrzymają nagrodę u swego Pana. będziecie szczęśliwi! 81 .gdzie w dole płyną strumyki. To jest gościna od Boga.

i nie zjadajcie ich majątku. lecz dajcie im zaopatrzenie z niego i ubierajcie ich. dołączając go do waszego majątku! Zaprawdę. na to.. i nie będziecie sprawiedliwi względem sierot.Kobiety . co złe. Jeśli one jednak są dobre dla was i u yczą wam cośkolwiek z niego. którymi zawładnęły wasze prawice. abyście nie postępowali niesprawiedliwie. i przemawiajcie do nich yczliwie. Lecz jeśli się obawiacie. e nie będziecie sprawiedliwi. które wam dał Bóg jako utrzymanie. o którego jedni drugich pytacie. a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mę czyzn i kobiet. co dobre. które są dla was przyjemne .. To jest dla was odpowiedniejsze. Bójcie się Boga. 82 .z dwoma. to jedzcie to dla zdrowia i pomyślności. trzema lub czterema. 4 I dawajcie kobietom wiana jako dar. eńcie się zatem z kobietami. to jest wielki grzech! 3 A jeśli się obawiacie. i czcijcie łona! 2 Dawajcie sierotom ich mienie i nie zamieniajcie tego. który was stworzył z jednej istoty i stworzył z niej drugą do pary.An-Nisa W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ludzie! Bójcie się waszego Pana. a osiągną wiek do mał eństwa. 6 Doświadczajcie sieroty. 5 I nie dawajcie nierozumnym waszych dóbr. to eńcie się tylko z jedną albo z tymi.

A jeśli będzie córek więcej ni dwie. kto jest biedny. Czy to będzie mało. niepokoiliby się o nie. 83 . A kiedy oddajecie im ich dobra. którzy zjadają dobra sierot. 10 Zaprawdę. a jeśli będzie tylko jedna. ci. niech zjada w sposób odpowiedni. to dajcie im nieco zaopatrzenia i przemawiajcie do nich uprzejmie. którzy gdyby pozostawili potomstwo słabe. 11 I daje wam Bóg przykazanie co do waszych dzieci: synowi przypada udział podobny do udziału dwóch córek. to dla niej będzie połowa. co pozostawili rodzice i krewni. co w ich trzewiach będzie ogniem. co pozostawili rodzice i krewni. czy du o. 8 A kiedy są przy podziale obecni: dalsi krewni. Jeśli zmarły ma syna. sieroty i biedacy. A Bóg wystarczy jako przyjmujący rachunek! 7 Mę czyznom przypada część tego. to wezwijcie świadków. oddajcie im ich dobra! I nie zjadajcie ich dóbr rozrzutnie i pośpiesznie. kto jest bogaty. to pozostanie im dwie trzecie z tego majątku. Ten. zjadają to. i będą wystawieni na ogień płonący. popełniając niesprawiedliwość. zanim one osiągną wiek dojrzały. a ten. to jest udział obowiązujący prawnie. to ka demu z dwojga rodziców zmarłego przypadnie jedna szósta z pozostawionego majątku. i niech oni boją się Boga i mówią słowa rozsądne.A jeśli zauwa ycie w nich dojrzałość sądu. niech się powstrzyma wspaniałomyślnie. 9 I niech się obawiają ci. i kobietom przypada część tego.

po potrąceniu legatu. czy rodzice wasi. co pozostawiły wasze ony. To jest przykazanie od Boga! A Bóg jest wszechwiedzący. Bóg jest wszechwiedzący. A jeśli macie dziecko. to jego matce przypadnie jedna szósta . jeśli nie macie dziecka. Jeśli mają dziecko. To jest obowiązek ustanowiony przez Boga. A kto jest posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi. i on ma brata lub siostrę.bez niczyjej krzywdy. jaki zapisaliście w testamencie. lub długu. jaki zalecił w testamencie. który zapisały w testamencie. lub długu. A jeśli jest ich więcej. A jeśli mę czyzna lub kobieta mają dziedziców w linii bocznej. to wam przypada czwarta część z tego. 84 . to im przypadnie ósma część z tego. co wy zostawicie. co pozostawicie . mądry! 12 I wam przypada połowa z tego. tego On wprowadzi do Ogrodów. to oni są współudziałowcami w jednej trzeciej części dziedzictwa. lub długu. a jeśli on ma braci. Zaprawdę. mądry! 13 Takie są granice Boga. A im przypadnie czwarta część z tego. po potrąceniu legatu. po potrąceniu legatu zapisanego przez zmarłego w testamencie lub długu . czy synowie są dla was bardziej po yteczni. to jego matce przypada jedna trzecia.A jeśli nie ma syna i dziedziczą po nim rodzice.po oddaniu legatu. Albowiem nie wiecie. to ka demu z nich dwojga przypadnie szósta część. co one pozostawiły. jeśli nie mają dziecka.

dopóki nie zabierze ich śmierć albo te póki Bóg nie przygotuje dla nich jakiejś innej drogi. to Bóg wprowadzi go do ognia. Bóg przyjmuje nawrócenie i jest litościwy! 17 Przecie u Boga jest przebaczenie dla tych. Bóg jest wszechwiedzący. gdzie będzie przebywał na wieki. oni tam będą przebywać na wieki. mądry! 18 Nie ma jednak odpuszczenia dla tych. 19 O wy. to odstąpcie od nich! Zaprawdę. którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone. 16 A tych dwoje spośród was. którzy dopuszczą się tego czynu. którzy popełniają zło nieświadomie i niezwłocznie się nawracają. ukarzcie surowo . którzy popełniają złe czyny.gdzie w dole płyną strumyki. A kiedy zastanie któregoś z nich śmierć. I ta kara będzie dla niego poni ająca! 15 A wobec tych spośród waszych kobiet. które popełnią wszeteczeństwo. wtedy on mówi: "Ja się teraz nawracam. którzy umierają i są niewierni. to trzymajcie je w domach. I nie przeszkadzajcie im 85 . Ku tym powraca Bóg." Nie ma te i dla tych. I jeśli oni poświadczą. abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. I to jest wielkie szczęście! 14 A kto się zbuntuje przeciw Bogu i przeciw Jego Posłańcowi i przekroczy Jego granice. ale jeśli się oboje nawrócą i poprawią. Dla tych przygotowaliśmy karę bolesną. za ądajcie świadectwa czterech spośród was.

A jeśli czujecie względem nich wstręt. to nie będziecie mieli grzechu .zabrać część tego. zniesławiając się i popełniając grzech oczywisty? 21 Jak e moglibyście jej to zabrać. wasze córki i wasze siostry. w czym Bóg umieścił wielkie dobro. które was ywiły piersią. co im daliście. Bóg jest przebaczający. litościwy! 24 . .a tak e kobiety chronione muhsana. . być mo e. z którymi ju yliście. . 20 A jeśli chcecie zamienić onę na drugą. to nie odbierajcie z tego nic! Czy moglibyście cokolwiek zabrać. które zostały wymienione. a nie oddając się rozpuście.i wasze matki.a jeśli jeszcze z nimi nie yliście. zrodzonych z waszych lędźwi. chyba e dopuszczą się jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego. Oto co przepisał wam Bóg! I dozwolone wam jest poszukiwać on poza tymi. skoro byliście niegdyś związani. zrodzone z on. i u ywajcie swojego majątku.i jak e zła droga! 23 Są wam zabronione: wasze matki. A onom dajcie wynagrodzenie. Zaprawdę.i ebyście nie poślubiali dwóch sióstr. to jest wszeteczeństwo i obrzydliwość . Zaprawdę. a one otrzymały od was uroczyste przyrzeczenie? 22 Nie pojmujcie za ony kobiet. 86 . które były onami waszych ojców. oprócz tych. to jest przepis prawny.i wasze pasierbice będące pod waszą opieką. chyba e to miało miejsce w przeszłości. . . którymi zawładnęły wasze prawice. . to. czujecie wstręt do czegoś.córki brata i córki siostry. albowiem doznaliście od nich przyjemności. biorąc je pod "ochronę". a jednej z nich daliście kintar.i wasze siostry mleczne i matki waszych on.wasze ciotki ze strony ojca i ze strony matki.i ony waszych synów. chyba e to miało miejsce w przeszłości. . Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity.

to jeśli popełnią jakieś wszeteczeństwo. abyście byli cierpliwi. to niech poślubia te dziewczęta wierzące. To jest dla tych spośród was. Ale lepiej jest dla was. chcą. zgodnie z uznanym zwyczajem. mądry! 27 Bóg chce nawrócić się ku wam. a nie jak kobietom rozpustnym ani te przyjmującym przyjaciół. Bóg jest wszechwiedzący. którzy idą całkowicie za namiętnościami. i On zwróci się ku wam. 87 . aby poślubić kobiety chronione wierzące. którzy wierzycie! Nie zjadajcie waszych dóbr między sobą nadaremnie. Nie zabijajcie się! Zaprawdę. Zaprawdę.Nie jest grzechem jeśli coś nawzajem uzgodniliście po dopełnieniu obowiązującego przepisu. A Bóg najlepiej zna waszą wiarę! Wy jesteście jedni od drugich Poślubiajcie je za pozwoleniem ich rodziny i dajcie im wiana. A kiedy one ju są chronione. mądry! 25 A komu nie starcza majątku na to. chyba e to jest handel. którymi zawładnęły wasze prawice. a ci. 29 O wy. którzy byli przed wami. spadnie na nie połowa tej kary. jak kobietom chronionym. bo człowiek został stworzony słabym. Bóg jest wszechwiedzący. litościwy! 26 Bóg chce was objaśnić i dobrze poprowadzić drogami tych. za wzajemną zgodą między wami. Bóg jest dla was litościwy! 30 A ktokolwiek uczyni to przez wrogość i niesprawiedliwość. jaka spada na kobiety chronione. abyście całkowicie upadli. 28 Bóg chce wam przynieść ulgę. którzy obawiają się grzechu. A Bóg jest przebaczający.

i biednym. Zaprawdę. pozostawiajcie je w ło ach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne. to Bóg doprowadzi do zgody między nimi. czym wyró nił Bóg jednych z was. Bóg jest wzniosły. e Bóg dał wy szość jednym nad drugimi. to poślijcie rozjemcę z jego rodziny i rozjemcę z jej rodziny. 88 .to będziemy go palić ogniem. I napominajcie te. 32 Nie pragnijcie tego. Mę czyznom przypadnie udział w tym. co sobie zarobili. Bóg zna dobrze ka dą rzecz! 33 Dla ka dego ustanowiliśmy dziedziców tego. dając im wy szość nad drugimi. Bóg jest wszechwiedzący. e oni rozdają ze swojego majątku. wielki! 35 A jeśli obawiacie się rozdarcia między nimi obojgiem. co sobie zarobiły. i sierotom. co zachował Bóg. świadomy! 36 Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym. których nieposłuszeństwa się boicie. i ze względu na to. to starajcie się nie stosować do nich przymusu.dawajcie im więc ich udział. Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 34 Mę czyźni stoją nad kobietami ze względu na to. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to. które wam zostały zakazane. Zaprawdę. A to jest dla Boga łatwe! 31 Jeśli będziecie unikać wielkich grzechów. co pozostawili rodzice i bliscy krewni oraz ci. Jeśli oni oboje zechcą się pogodzić. Zaprawdę. z którymi związały was przysięgi . i kobietom przypadnie udział w tym. Proście Boga o Jego łaskę! Zaprawdę. to My odpuścimy wam wasze złe uczynki i wprowadzimy was wejściem szlachetnym.

to On go podwoi i da.sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi. 43 O wy. co mówicie. 41 I jak to będzie. A jeśli to będzie czyn dobry. ze Swojej strony. co dał im Bóg ze Swojej łaski! . i jeśliby rozdawali z tego. i ukrywających to. jeśliby uwierzyli w Boga i Dzień Ostatni. a nie wierzą w Boga i Dzień Ostateczny. by ludzie widzieli. którzy rozdają swoje dobra tylko dlatego. aby ich pokryła ziemia. i podró nemu. którym zawładnęły wasze prawice. którzy nie uwierzyli i zbuntowali się przeciw Posłańcowi. co mają szatana za towarzysza. kiedy My przyjdziemy ze świadkami od ka dego narodu i przyprowadzimy ciebie jako świadka przeciwko nim? 42 Tego Dnia będą pragnęli ci. którzy są zuchwali i pełni pychy! 37 tych. 89 .przygotowaliśmy dla niewiernych cierpienie poni ające 38 i tych. 40 Zaprawdę. A jak e to zły towarzysz! 39 A có by im szkodziło. i temu. Bóg nie kocha tych. dopóki nie będziecie wiedzieć. nagrodę ogromną. którzy są skąpcami i nakazują skąpstwo ludziom. który jest wam obcy. Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na cię ar jednego pyłku. którzy wierzycie! Nie zbli ajcie się do modlitwy. i oni nie ukryją przed Bogiem adnego wydarzenia. co dał im Bóg? Bóg przecie zna ich dobrze. kiedy jesteście pijani. i towarzyszowi będącemu u boku. Zaprawdę. i tych.

którym dano część Księgi. przebaczający! 44 Czy ty nie widzisz. Wykręcają sobie języki i zadają cios religii. którym została dana Księga! Wierzcie temu. zanim My nie zetrzemy waszych twarzy i nie odwrócimy ich do tych. potwierdzając prawdziwość tego. albo nie przeklniemy ich. 47 O wy. to byłoby lepiej dla nich i prościej. jak przeklęliśmy zwolenników soboty. Bóg wystarczy jako opiekun! Bóg wystarczy jako wspomo yciel! 46 Niektórzy spośród ydów zmieniają słowom ich miejsca i mówią: "Słyszeliśmy i nie posłuchaliśmy". 48 Zaprawdę. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podró y. kto nie słyszy". abyście i wy zbłądzili z drogi? 45 Bóg zna dobrze waszych wrogów. Zaprawdę. i "przyglądaj się nam". i "słuchaj jak ten. to posłu cie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. e ci.chyba e jesteście podró nikami w drodze dopóki nie dokonacie ablucji. którzy Jemu dodają współtowarzyszy. 90 .ani te będąc nieczystymi . i oni nie wierzą. i "posłuchaj i spojrzyj na nas". Lecz przeklął ich Bóg za ich niewiarę. Bóg nie przebacza tym. I rozkaz Boga został spełniony. kupują błądzenie i pragną. co ju posiadacie. Bóg jest pobła liwy. z wyjątkiem niewielu. A jeśliby oni powiedzieli: "Słyszeliśmy i posłuchaliśmy". albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego. co zesłaliśmy. albo te gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody.

będziemy palić w ogniu. mniejsze grzechy. jak oni wymyślają przeciw Bogu kłamstwo! To ju wystarczy jako grzech oczywisty! 51 Czy nie widziałeś tych. którzy uwierzyli. którym została dana część Księgi? Oni wierzą w fałszywe bóstwa: Gibta i Saguta. którzy nie uwierzyli w Nasze znaki. którzy się odwrócili od tego. I za ka dym razem. których przeklął Bóg. którzy uwierzyli w to. tych. aby zakosztowali kary." 52 To są ci.podczas gdy On przebacza. 53 A jeśliby oni mieli jakiś udział w królestwie? To wówczas nie daliby ludziom tyle co łupinka z daktyla. zamienimy im skóry na inne. którzy oczyszczają samych siebie? Wcale nie! To Bóg oczyszcza. 50 Popatrz. 55 I wśród nich byli tacy. komu chce. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy. A jeśli kogo przeklął Bóg. 91 . Piekło wystarczy jako ogień! 56 Zaprawdę. 49 Czy ty nie widziałeś tych. i wśród nich byli tacy. kogo chce. to nie znajdziesz dla niego pomocnika. 54 A czy mają zazdrościć ludziom tego. i oni nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. którzy nie uwierzyli: "Ci są na lepszej drodze ani eli ci. kiedy się ich skóra spali. i mówią o tych. czym obdarzył ich Bóg ze Swojej łaski? Przecie My daliśmy rodowi Abrahama Księgę i mądrość i daliśmy im królestwo ogromne. ten wymyślił grzech ogromny.

którzy wierzycie! Słuchajcie Boga! Słuchajcie Posłańca! I słuchajcie tych spośród was. i do Posłańca!" . mądry! 57 A tych. co zostało objawione przed tobą? Oni chcą się poddać pod sąd bo ka Saguta.jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni! To jest lepsze i piękniejsze jako objaśnienie. Będą tam mieli mał onki bez skazy. kiedy dosięgnie ich jakieś nieszczęście za to. Szatan chce ich sprowadzić na dalekie bezdro a. to sądźcie według sprawiedliwości: Zaprawdę. do czego Bóg was nawołuje! Zaprawdę. co pierwej uczyniły ich ręce? I kiedy oni potem przyjdą do ciebie. Bóg jest potę ny. abyście oddawali powierzone dobra ich właścicielom! A jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi. by w niego nie wierzyli. 62 I jak e to będzie.ty widzisz. którzy twierdzą. gdzie w dole płyną strumyki. 60 Czy ty nie widziałeś tych. e uwierzyli w to. Bóg nakazuje wam. to przedstawcie to Bogu i Posłańcowi . i w to. Bóg jest słyszący.Zaprawdę. a przecie zostało im nakazane. co objawił Bóg. nieśmiertelni. jak obłudnicy odwracają się od ciebie całkowicie. Będą oni tam przebywać na wieki. którzy posiadają moc rozkazywania! A jeśli się sprzeczacie o coś między sobą. którzy uwierzyli i czynili dobro. co im zostało objawione. jak e wspaniałe jest to. I wprowadzimy ich do cienia cienistego. widzący! 59 O wy. przysięgając na Boga: 92 . 58 Zaprawdę. 61 A Kiedy się im mówi: "Przychodźcie do tego. wprowadzimy do Ogrodów.

przyszli do ciebie. co znajduje się w ich sercach. to znaleźliby Boga jako przyjmującego nawrócenie. dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym. A gdyby oni. Jak e oni są piękni jako towarzysze! 93 . będzie wraz z tymi. Gdyby uczynili to. i poddadzą się całkowicie. Potem nie znajdą ju w sobie sprzeciwu co do tego."My nie chcieliśmy niczego innego. to byłoby lepsze dla nich i mocniejsze dla ich utwierdzenia. . co rozstrzygnąłeś. kiedy sami sobie wyrządzają niesprawiedliwość. 65 Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą.za pozwoleniem Boga. to tylko po to. litościwego. jak tylko czynienia dobra i udzielania pomocy"? 63 To są ci. napominaj ich i powiedz im o nich samych słowa przekonywujące! Jeśli wysłaliśmy jakiegoś posłańca. którym Bóg okazał dobroć: z prorokami i sprawiedliwymi. z męczennikami i świętymi. 66 Jeślibyśmy im przykazali: "Zabijajcie się!" albo te : "Wychodźcie z waszych domostw!" . Odwróć się więc od nich. poprosili Boga o przebaczenie i poprosiłby o przebaczenie dla nich Posłaniec. 69 A kto posłucha Boga i Jego Posłańca. co jest przedmiotem sporu między nimi. o których Bóg wie. do czego zostali napomniani.uczyniliby to tylko nieliczni z nich. . 67 I wtedy dostaliby od Nas nagrodę ogromną i poprowadzilibyśmy ich drogą prostą. aby był słuchany .

jak gdyby między wami i nim nie było adnego uczucia miłości: "O. Walczcie więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę. którzy nie wierzą. walczą na drodze Saguta. którzy wierzycie! Zachowajcie ostro ność i ruszajcie pojedynczymi oddziałami lub ruszajcie wszyscy razem! 72 Zaprawdę. którego mieszkańcy są niesprawiedliwi?! I daj nam od Siebie opiekuna! I daj nam od Siebie pomocnika!" 76 Ci. wśród was jest taki. którzy mówią: "Panie nasz! Wyprowadź nas z tego miasta.70 To jest łaska od Boga." 73 A jeśli dosięgnie was łaska od Boga. którzy za ycie tego świata kupują ycie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycię y. którzy wierzą. otrzyma od Nas nagrodę ogromną. a ci. 75 Dlaczego nie walczycie na drodze Boga. walczą na drodze Boga. podstęp szatana jest słaby! 77 Czy nie widziałeś tych. to on mówi: "Bóg okazał mi dobroć. to osiągnąłbym wielki sukces!" 74 Niech e walczą na drodze Boga ci. kobiety i dzieci. jak równie za słabych mę czyzn. który zdecydowanie zwleka A kiedy dosięga was jakieś nieszczęście. którym powiedziano: "Powstrzymajcie wasze ręce! Odprawiajcie modlitwę 94 . poniewa ja nie byłem z nimi jako świadek. I Bóg wystarcza jako wszechwiedzący! 71 O wy. gdybym był razem z wami. to on z pewnością będzie mówił.

81 I mówią: "Jesteśmy posłuszni!" Lecz jak tylko wyjdą od ciebie. A ktokolwiek się odwraca. a jeśli dosięgnie ich jakieś zło. Wysłaliśmy ciebie do ludzi jako Posłańca." 78 Gdziekolwiek byście byli.My nie posłaliśmy ciebie. co ty mówisz. A ka de zło.i dawajcie jałmu nę!" A kiedy jest im nakazana walka. . Mówią oni: "Panie nasz! Dlaczego nakazałeś nam walkę? A gdybyś dał nam trochę zwłoki?" Powiedz: "U ywanie ycia na tym świecie . nawet gdybyście byli na wyniosłych wie ach. Odwróć się więc od nich 95 . pochodzi od Boga. to oni mówią: "To przychodzi od Boga". A Bóg zapisuje to. kto jest bogobojny.niedługie. pochodzi od ciebie samego. I nie doznacie niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. Jeśli spotka ich jakieś dobro. które cię spotyka. to wtedy część z nich obawia się ludzi. tak jakby się obawiała Boga albo jeszcze bardziej. co oni zamyślają nocą.. dosięgnie was śmierć. to oni mówią: "To pochodzi od ciebie. to niektórzy z nich rozmyślają nocą nad czymś innym ni to." Powiedz: "Wszystko pochodzi od Boga!" Lecz dlaczego ci ludzie nie mogą pojąć adnej mowy? 79 Ka de dobro. I Bóg wystarczy jako świadek! 80 Ktokolwiek słucha Posłańca . a ycie ostateczne jest lepsze dla tego. ten słucha Boga.. które cię dosięga. abyś był nad nimi stró em.

a kto wstawia się w złej sprawie. Bóg jest silniejszy od nich w srogości i silniejszy jest w karaniu. to wówczas poznaliby ją ci. z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności. Zaprawdę. poszlibyście za szatanem. którzy nie uwierzyli. A gdyby przedstawili ją Posłańcowi albo tym spośród nich.i zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako opiekun! 82 Czy oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecie gdyby on pochodził od kogoś innego ni od Boga.Ty będziesz obcią ony odpowiedzialnością tylko za siebie samego! I zachęcaj wierzących! Być mo e. I gdyby nie łaska Boga nad wami i Jego miłosierdzie.nie ma co do tego wątpliwości! A kto jest bardziej prawdziwy ani eli Bóg . którzy mają władzę. 83 A kiedy dociera do nich jakaś wiadomość. uspokajająca lub budząca obawy. 85 Kto wstawia się w dobrej sprawie. ten będzie miał jej podwójne obcią enie. to oni ją rozpowszechniają. którzy potrafią zbadać ją do głębi. to wy jeszcze piękniej pozdrówcie albo oddajcie to pozdrowienie. jak tylko On! On zgromadzi was z pewnością w Dniu Zmartwychwstania ' . Bóg czuwa nad ka dą rzeczą! 86 Kiedy kierują do was pozdrowienie. ten będzie miał w niej udział. z wyjątkiem nielicznych! 84 Walcz więc na drodze Boga! . z pewnością. Bóg powstrzyma srogość tych. to. Bóg podlicza ka dą rzecz! 87 Bóg! Nie ma boga.kiedy mówi?! 96 .

Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich. którzy będą chcieli yć z wami w pokoju. 97 . Gdyby zechciał Bóg. A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk. nie prowadząc z wami walki. których Bóg sprowadził z drogi? Kogo sprowadził z drogi Bóg. tak jak oni są niewiernymi. i yć w pokoju ze swoim ludem. kiedy będą doprowadzeni do buntu. Za ka dym razem. którzy przyszli do was .z sercem ściśniętym aby walczyć z wami albo ze swoim ludem. dla tego nie znajdziesz adnej drogi. którzy są związani z ludem mającym z wami przymierze. to dałby im władzę nad wami. albo tych. i zaofiarują wam pokój. 89 Oni by chcieli. gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna. ani pomocnika! 90 Z wyjątkiem tych. A jeśli się odwrócą. A jeśli oni odejdą.88 Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obłudników? Bóg odrzucił ich. abyście więc byli równi. abyście byli niewiernymi. 91 Wy znajdziecie innych. dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. to wówczas nie wska e wam Bóg przeciwko nim adnej drogi. gdziekolwiek ich napotkacie. doznają w tej próbie pora ki. I oni zwalczyliby was. Czy wy chcecie poprowadzić drogą prostą tych. bo na to sobie zarobili. to chwytajcie ich i zabijajcie ich. to chwytajcie i zabijajcie ich.

Bóg jest wszechwiedzący. Bóg jest w pełni świadomy tego. A jeśli on nale y do ludu.zabiegając jedynie o to. mądry! 93 A kto zabije wierzącego naumyślnie. tego obowiązuje wyzwolenie niewolnika wierzącego i okup krwi wręczony jego rodzinie. to obowiązuje uwolnienie niewolnika wierzącego. którzy wierzycie! Kiedy wchodzicie na drogę Boga. to obowiązuje okup krwi przekazany jego rodzinie i wyzwolenie niewolnika wierzącego. Miejcie więc jasne rozeznanie! Zaprawdę. Takimi wy byliście przedtem. to obowiązuje go post dwóch miesięcy po sobie następujących. A kto nie ma takiej mo liwości. i przygotował dla niego karę ogromną. którzy doznali szkody i ci. A kto zabije wierzącego przez pomyłkę. miejcie jasne rozeznanie i nie mówcie temu. lecz Bóg okazał wam dobroć. gdzie będzie przebywał wiecznie. to zapłatą dla niego będzie Gehenna. którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi dobrami i swoim yciem . A jeśli zabity nale y do ludu wrogiego wam i jest wierzący. co ofiaruje ycie na tym świecie. 94 O wy. Wywy szył Bóg gorliwie walczących 98 . którzy siedzą spokojnie . chyba tylko przez pomyłkę. co czynicie! 95 Ci spośród wiernych. kto wam zaofiaruje pokój: "Ty nie jesteś wierzącym!" .nie są wcale równi. z którym zawarliście przymierze.oprócz tych. Bóg rozgniewał się na niego i przeklął go. chyba e oni rozdadzą to jako jałmu nę.My wam dajemy nad nimi władzę jawną! 92 Nie powinien wierzący zabijać wierzącego. jako pokuta przed Bogiem. A przecie u Boga są zdobycze obfite.

A jak e to nieszczęsne miejsce przybycia! 98 Wyjątkiem są ci uciśnieni spośród mę czyzn. litościwy! 101 A kiedy przebiegacie ziemię. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne. niewierni są dla was wrogiem jawnym! 102 A kiedy ty znajdujesz się wśród nich 99 . nagrodą ogromną 96 zbli ając ich o wiele stopni do Siebie przez przebaczenie i miłosierdzie. którzy siedzą spokojnie. 99 Tym. kobiet i dzieci. litościwy! 97 Zaprawdę. to nie jest dla was grzechem skrócić nieco modlitwę." Powiedzą: "Czy ziemia Boga nie była dość rozległa. Zaprawdę. ebyście mogli wędrować po niej?" Otó dla tych Gehenna będzie miejscem schronienia. e zagro ą wam ci. kiedy aniołowie zabierają dusze tych. jeśli się obawiacie. którzy nie wierzą. mówią: "W jakim stanie byliście?" Oni powiedzą: "Byliśmy uciśnionymi na ziemi.to nagroda jego będzie u Boga. A Bóg jest przebaczający. którzy nie są zdolni do jakiegoś podstępu ani te nie są poprowadzeni prostą drogą.swoimi dobrami i swoim yciem nad tych. Bóg jest przebaczający. przebaczający! 100 A kto wędruje na drodze Boga. rozległe. którzy siedzą spokojnie. a potem dosięgnie go śmierć . którzy sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. ten znajdzie na ziemi liczne miejsca schronienia. Lecz Bóg wyró nił walczących gorliwie ponad tych. odpuści Bóg! Bóg jest odpuszczający. o jeden stopień. być mo e. A kto wyjdzie ze swojego domu i wywędruje ku Bogu i Jego Posłańcowi.

tak jak ci pokazał Bóg.i odprawiasz dla nich modlitwę. niech te mają się na ostro ności i niech wezmą swoją broń! Ci. chcieliby. i niech się modlą razem z tobą. Zaprawdę. Nie bądź adwokatem dla zdrajców! 106 Proś Boga o przebaczenie! Zaprawdę. Bóg przygotował dla niewiernych karę poni ającą! 103 A kiedy zakończycie modlitwę. modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie! 104 I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi! Kiedy wy cierpicie. odprawiajcie modlitwę! Zaprawdę. odło ycie broń. kto jest zdrajcą i grzesznikiem! 100 . Kiedy jesteście bezpieczni. deszczu albo choroby. litościwy! 107 I nie prowadź sporu w obronie tych. tak jak wy cierpicie. siedząc czy spoczywając na boku. to wspominajcie Boga. jeśli w razie przeszkody. którzy zdradzają samych siebie. czego oni się nie spodziewają. którzy nie wierzą. Bóg jest przebaczający. mądry! 105 My zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą. Bóg jest wszechwiedzący. to i oni cierpią. stojąc. to niech stanie razem z tobą do modlitwy jeden oddział spośród nich i niech wezmą swoją broń! A kiedy ju wykonają pokłony. Bóg nie kocha tego. abyś rozstrzygał między ludźmi. który się jeszcze nie modlił. niech staną za wami! I niech przyjdzie drugi oddział. Nie policzy się wam za grzech. ale wy spodziewacie się od Boga tego. Lecz miejcie się na baczności! Zaprawdę. a oni wtedy napadliby na was jednym uderzeniem. abyście odło yli broń i wasze rzeczy.

litościwym! 111 A kto popełnia grzech. 109 Oto wy jesteście tymi. mądry! 112 Kto popełni jakiś błąd lub grzech.słuszne postępowanie. kiedy oni nocą zamyślają słowa.. a potem zrzuci go na niewinnego. bardzo pragnąc przypodobać się Bogu to My mu damy nagrodę ogromną. które się Jemu nie podobają. a tobie w niczym nie przynoszą szkody. ten bierze na siebie cię ar zniesławienia i grzechu oczywistego. a nie starają się ukryć przed Bogiem. popełnia go tylko przeciwko sobie samemu. Lecz oni sprowadzają z drogi tylko samych siebie. albo . a potem prosi Boga o przebaczenie. Łaska Boga nad tobą była ogromna! 114 Nie ma adnego dobra w ich licznych tajnych rozmowach. A kto tak czyni.zgodę między ludźmi. czego nie wiedziałeś. Bóg jest wszechwiedzący. z wyjątkiem głosu tego. kto nakazuje jałmu nę albo . ten znajdzie Boga przebaczającym. Bóg zesłał tobie Księgę i mądrość i nauczył cię tego.108 Starają się ukryć przed ludźmi. to niektórzy spośród nich staraliby się usilnie sprowadzić cię z drogi. 101 . A Bóg obejmuje to. co oni czynią. 113 A gdyby nie łaska Boga nad tobą i Jego miłosierdzie. A On jest z nimi. A kto będzie spierał się z Bogiem w ich obronie w Dniu Zmartwychwstania? albo kto będzie dla nich opiekunem? 110 A kto uczyni zło lub wyrządzi krzywdę swojej duszy. którzy w yciu na tym świecie spór toczą w ich obronie.

ten zabłądził zabłądzeniem dalekim. komu chce. 118 Przeklął go Bóg.oni będą obcinali uszy bydłu. i wystawimy go na spalenie w Gehennie. Obietnica Boga jest prawdą! A kto jest bardziej prawdziwy ni Bóg w tym. jaka jest dla niego droga prosta. i wzbudzę w nich pragnienia. ten ponosi stratę oczywistą. a postępuje inną drogą ni droga wiernych to My obrócimy go ku temu. 120 On obiecuje im i budzi w nich pragnienia. a on powiedział: "Ja z pewnością wezmę sobie oznaczoną część spośród Twoich sług! 119 I sprowadzę ich z drogi.115 A kto oddzieli się od Posłańca.oni będą zmieniać stworzenie Boga!" A kto weźmie sobie szatana jako opiekuna. Bóg nie przebacza tego. A jak e złe to miejsce przybycia! 116 Zaprawdę. Ale kto dodaje Bogu współtowarzyszy. gdy rozka ę im .nieśmiertelni. tam będą przebywać wiecznie . 117 Oni wzywają. lecz szatan obiecuje tylko złudę! 121 Dla tych miejscem schronienia jest Gehenna. poza Nim. co mówi? 102 . lecz On przebacza. zamiast Boga. którzy wierzą i czynią dobre dzieła .My wprowadzimy do Ogrodów. gdzie w dole płyną strumyki. mając jasną wiedzę o tym. inne przewinienia. eby Mu dodawano współtowarzyszy. tylko bóstwa eńskie. gdy rozka ę im . i wzywają tylko szatana buntownika. ku czemu on sam się zwrócił. I nie znajdą oni od niej wybawienia! 122 A tych.

Bóg wie o tym dobrze! 128 Jeśli kobieta obawia się złego traktowania lub obojętności ze strony swojego mę a. ani pomocnika. Ale jeśli czynicie dobro i jesteście bogobojni . którym nie dajecie tego.mę czyzna czy kobieta i jest wierzącym . zaprawdę. co jest na ziemi. W duszach zawsze mieszka chciwość. to nie będą mieli grzechu. Bóg obejmuje ka dą rzecz! 127 Oni będą cię pytać w sprawie kobiet.tacy wejdą do Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. Kto czyni zło. czyniąc przy tym dobro i postępując za tradycją religijną Abrahama. 125 A kto lepiej wyznaje religię ani eli ten. co im zostało przepisane. kto poddał swoje oblicze Bogu. 124 Ktokolwiek pełni dobre dzieła .to. prawdziwie pobo nego hanifa? A Bóg wziął sobie Abrahama za przyjaciela! 126 Do Boga nale y to." A cokolwiek uczynicie dobrego. kiedy pragniecie je poślubić. co jest w niebiosach. Bóg jest w pełni świadomy 103 . bo zgoda jest lepsza. zaprawdę.to. ten otrzyma za nie zapłatę. i abyście byli dla sierot sprawiedliwi. co wam się recytuje w Księdze: w sprawie osieroconych dziewcząt. i to. ani opiekuna.123 To nie zale y od waszych yczeń ani te od yczeń ludzi Księgi. jeśli dojdą między sobą do zgody. i pouczenie w sprawie słabowitych dzieci. to. i nie znajdzie on dla siebie. Powiedz: "Bóg daje wam pouczenie o nich . poza Bogiem.

o ludzie! i przyprowadzi innych. i to. co czynicie! 129 Wy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla ka dej z waszych kobiet. I to. Bóg jest przebaczający. to przecie do Boga nale y to. czy to będzie bogaty. co jest w niebiosach. Bóg jest wszechobejmujący. co jest na ziemi! Bóg jest bogaty i godny chwały! 132 Do Boga nale y to. litościwy! 130 A jeśli mał onkowie się rozłączą. to. którzy byli przed wami. Bóg jest w stanie to uczynić! 134 Kto pragnie nagrody tego świata . którzy wierzycie! Trzymajcie się stale sprawiedliwości zaświadczając to przed Bogiem równie względem was samych albo względem waszych dzieci i krewnych.to u Boga jest przecie nagroda tego świata i ostatecznego. Ale nie odsuwajcie się całkowicie. co jest w niebiosach. co jest na ziemi. nawet gdybyście chcieli. to was usunie. aby jednej z nich nie pozostawić jakby w zawieszeniu. mądry! 131 Do Boga nale y to. to Bóg wzbogaci ka de Swoją obfitością. czy biedny! 104 . co jest w niebiosach.tego. zaprawdę. co jest na ziemi Nakazaliśmy ju tym. i wam samym: "Bójcie się Boga!" A jeśli będziecie niewiernymi. Bóg wystarczy jako poręczyciel! 133 Jeśli On zechce. A jeśli się pogodzicie i będziecie bogobojni. i to. Bóg jest dobrze słyszącym i jasno widzącym! 135 O wy.

którzy uwierzyli. w Jego aniołów. albowiem wy wtedy staniecie się do nich podobni!" Zaprawdę.bo Bóg jest im bli szy. którą zesłał Swemu Posłańcowi. 138 Obwieść obłudnikom. którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca. oni mówią: "Czy nie byliśmy razem z wami?" A jeśli szczęście dopisze niewiernym. potęga nale y do Boga w całości! 140 On zesłał wam w Księdze: "Kiedy usłyszycie znaki Boga. potem odrzucili wiarę. w Księgę. 137 Zaprawdę. znów uwierzyli i na nowo odrzucili wiarę. to nie pozostawajcie razem z nimi. w które nie wierzą i z których się wyśmiewają. wszystkich razem! 141 To są ci. i kiedy Bóg da wam zwycięstwo. abyście nie naruszyli sprawiedliwości. co czynicie! 136 O wy. w Jego Księgi..to czy oni poszukują u nich potęgi? Zaprawdę. Przeto nie idźcie za namiętnością.Bóg nie przebaczy ani te nie poprowadzi ich drogą prostą. dopóki oni nie zaczną innej rozmowy. tym. Jeśli lawirujecie i odwracacie się. Bóg jest w pełni świadomy tego. którzy biorą sobie niewiernych zamiast wiernych .ten zbłądził zbłądzeniem dalekim. Bóg zbierze obłudników i niewiernych w Gehennie. e czeka ich kara bolesna! 139 Ci. zaprawdę. a potem jeszcze powiększyli swoją niewiarę . którzy wyczekują. w Jego Posłańców i Dzień Ostatni .jako opiekunów . którą zesłał przedtem! A kto nie wierzy w Boga. i w Księgę. co będzie z wami. to. to oni mówią: "Czy nie staraliśmy się wam pomóc i czy nie broniliśmy was przed wiernymi?" Lecz Bóg rozsądzi między wami 105 .

którzy szukali opieki u Boga i szczerze wyznali swoją religię przed Bogiem. to podnoszą się leniwie i tak. którzy się nawrócili. wszechwiedzący! 149 Czy wy czynicie dobro jawnie. 146 Wyłączając tych. A kogo sprowadzi z drogi Bóg . obłudnicy starają się oszukać Boga. który ich zmyli.to nie znajdziesz dla niego drogi. A Bóg jest słyszący.to. I Bóg nigdy nie przygotuje niewiernym drogi przeciwko wiernym. ani ku tamtym. zaprawdę. Oto ci będą . 143 Oni wahają się. Kiedy stają do modlitwy. czy te odpuścicie komuś zło . jeśli będziecie wdzięczni i jeśli uwierzycie? Bóg jest wdzięczny. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za opiekunów niewiernych zamiast wiernych! Czy chcecie przygotować Bogu przeciwko wam samym dowód oczywisty? 145 Zaprawdę. 144 O wy. czy w skrytości.razem z wierzącymi. obłudnicy znajdą się na samym dnie ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika.w Dniu Zmartwychwstania. a Bóg da niebawem wiernym nagrodę ogromną! 147 Dlaczego Bóg miałby karać. wszechwiedzący! 148 Bogu nie podoba się rozgłaszanie złych słów. którzy się poprawili. 142 Zaprawdę. Bóg jest odpuszczający. by ich ludzie widzieli. nie skłaniają się ani ku tym. lecz to On jest Tym. potę ny! 106 . i mało wspominają Boga. chyba e ktoś doznał niesprawiedliwości.

mówią: "Wierzymy w jednych. 155 Za to. którzy wierzą w Boga i Jego posłańców i nie czynią rozró nienia między którymkolwiek spośród nich . abyś ty im sprowadził Księgę z nieba. 154 I wznieśliśmy nad nimi Górę na znak przymierza z nimi. i za to. I My przebaczyliśmy im to. Następnie wzięli sobie cielca.150 Zaprawdę. e bez adnego prawa zabijali posłańców.tym My damy niebawem nagrodę. za to. kiedy mieli ju dowody oczywiste. i daliśmy Moj eszowi władzę jawną. 152 A tym. a nie wierzymy w drugich." I oni chcą znaleźć sobie w ten sposób jakąś drogę. Przecie Bóg jest przebaczający. za to. 151 oni są niewiernymi naprawdę! I przygotowaliśmy dla niewiernych karę poni ającą. i powiedzieliśmy im: "Wejdźcie do bramy wybijając pokłony!" I powiedzieliśmy im: Nie naruszajcie soboty!" I zawarliśmy z nimi przymierze uroczyste. e powiedzieli: nasze serca są nie obrzezane" . Oni prosili ju Moj esza o coś większego ni to i powiedzieli: Poka nam Boga jawnie!" I poraził ich piorun za ich bezbo ność. e zerwali swoje przymierze. którzy nie wierzą w Boga i Jego posłańców i chcą uczynić rozró nienie między Bogiem i Jego posłańcami. e nie uwierzyli w znaki Boga. litościwy! 153 Proszą ciebie ludzie Księgi. ci.Nie! To Bóg nało ył na nie pieczęć 107 .

za ich niewiarę. którzy wierzą w to. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni . oni Go nie zabili z pewnością. którzy dają jałmu nę. e powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza. mądry! 159 I nie ma nikogo spośród ludu Księgi. 162 Lecz tym spośród nich . syna Marii. którzy odprawiają modlitwę. którzy się ró nią w tej sprawie. zaprawdę. tak i tylko niewielu z nich wierzy. i tym. którzy wyznają judaizm. są z pewnością w zwątpieniu. którzy są utwierdzeni w wiedzy. 156 i za ich niewiarę. i dlatego e odsunęli się bardzo od drogi Boga. Jezusa. posłańca Boga" . co tobie zostało objawione. kto by nie uwierzył w Niego przed swoją śmiercią.podczas gdy oni ani Go nie zabili. 160 I z powodu niesprawiedliwości tych.My przygotowaliśmy dla tych. i. i tym. i poniewa niesłusznie zjadali majątek ludzi . ani Go nie ukrzy owali. zakazaliśmy im rzeczy przyjemnych. a w Dniu Zmartwychwstania On będzie przeciwko nim świadkiem. i wiernym. 157 i za to. którzy są niewierni.tym My damy nagrodę ogromną. ci. i w to. idą tylko za przypuszczeniem. karę bolesną. chocia to było im zakazane. 108 . które były dla nich dozwolone. oni nie mają o tym adnej wiedzy. e powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną. co zostało objawione przed tobą. 161 i poniewa brali lichwę. i tym. i za to. 158 Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potę ny. tylko im się tak zdawało.

163 Zaprawdę, objawiliśmy tobie, tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; i jak objawiliśmy Abrahamowi i Isma`ilowi Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom, Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy Psalmy. 164 I posłańcom o których opowiadaliśmy tobie poprzednio, i posłańcom o których ci nie opowiadaliśmy - a Bóg przemawiał jasno do Moj esza 165 i posłańcom zwiastującym i ostrzegającym, aby ludzie nie mieli przeciwko Bogu adnego dowodu, po posłańcach. Bóg jest potę ny, mądry! 166 Lecz Bóg zaświadczy o tym, co zesłał tobie! Zesłał On to w pełni Swojej wiedzy. I zaświadczą aniołowie. A Bóg wystarczy jako świadek! 167 Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga, zabłądzili zabłądzeniem dalekim. 168 Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli i którzy byli niesprawiedliwymi - tym nie przebaczy Bóg i nie poprowadzi ich drogą prostą, 169 tylko - drogą Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. A to jest dla Boga łatwe! 170 O ludzie! Przyszedł do was Posłaniec z prawdą od waszego Pana. Wierzcie więc! To jest lepsze dla was. A jeśli nie uwierzycie - to przecie do Boga nale y to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

109

171 O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które zło ył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: "Trzy!" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah - to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego nale y to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun! 172 I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni. A kto jest zbyt dumny, aby Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę - to tych On zbierze ku Sobie wszystkich razem! 173 A jeśli chodzi o tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, to On im da pełnię nagrody i pomno y im Swoją łaskę. A jeśli chodzi o tych, którzy się wynoszą i wbijają w pychę, to tych ukarze Bóg karą bolesną. I nie znajdą oni dla siebie, poza Bogiem, adnego opiekuna i adnego pomocnika. 174 O ludzie! Otrzymaliście dowód od waszego Pana i zesłaliśmy wam światło jasne. 175 A tych, którzy wierzą w Boga i trzymają się Go mocno - tych wprowadzi On do Swojego miłosierdzia i do Swojej łaski i poprowadzi ich do Siebie drogą prostą.

110

176 Pytają ciebie o pouczenie. Powiedz: "Bóg daje wam pouczenie o dziedziczeniu w linii bocznej: Jeśli mę czyzna zginie nie mając dziecka, a ma on siostrę, to jej przypada połowa z tego, co on pozostawił; a mę czyzna dziedziczy po siostrze, jeśli ona nie ma dziecka. A jeśli ma dwie siostry, to im przypada dwie trzecie z tego, co zostawił. A jeśli ma braci i siostry, to mę czyźnie przypada udział dwóch kobiet." Wyjaśnia wam Bóg, abyście nie błądzili. Bóg jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący!

111

Stół Zastawiony - Al-Maida

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wierni zobowiązaniom! Dozwolone wam jest wszelkie zwierzę spośród trzód oprócz tego, co zostało wymienione. Nie wolno wam polować, kiedy, uświęceni, odbywacie pielgrzymkę. Zaprawdę, Bóg nakazuje to, co chce! 2 O wy, którzy wierzycie! Nie zniewa ajcie symbolów kultu Boga ani miesiąca świętego, ani ofiar zwierząt, ani te wieńców, ani zdą ających do świętego Domu, którzy poszukują łaski i zadowolenia od swego Pana. A kiedy ju nie jesteście uświęceni, wtedy mo ecie udawać się na polowanie. I niech nienawiść do ludzi, którzy odsunęli was od świętego Meczetu, nie popycha was do grzechu. Wspomagajcie się wzajemnie w pobo ności i bogobojności! Ale nie wspomagajcie się wzajemnie w grzechu i wrogości! I bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu! 3 Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego ni Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które po erał dziki zwierz - chyba e zdołaliście je zabić według rytuału i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wró ąc za pomocą strzał, bo to jest bezbo nością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. 112

Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc skłonnym dobrowolnie do grzechu... - zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! 4 Oni pytają ciebie, co jest im dozwolone. Powiedz: "Dozwolone są wam rzeczy dobre. Jedzcie to, co pochwycą drapie niki, które wytresowaliście tak, jak tresujecie psy, ucząc ich tego, czego nauczył was Bóg. I wspominajcie nad tym imię Boga." Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest szybki w rachunku! 5 Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest po ywienie tych, którym została dana Księga; a wasze po ywienie jest im dozwolone. I kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami, jeśli daliście im nale ny posag jako ludzie uczciwi, a nie rozpustni, biorący je sobie jako nało nice. A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest daremne i on w yciu ostatecznym znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę. 6 O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce a do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - a do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podró y, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku

113

i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być mo e, będziecie wdzięczni! 7 Wspominajcie dobroć Boga względem was i przymierze, które On zawarł z wami, kiedy powiedzieliście: "Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni!" Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg wie dobrze, co mieści się w sercach! 8 O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbli sze bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie! 9 Bóg obiecał tym, którzy wierzą i pełnią dobre dzieła, i otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką. 10 A ci, którzy odrzucili wiarę i za kłamstwo uznali Nasze znaki - będą mieszkańcami ognia piekielnego. 11 O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie dobroć Boga względem was, kiedy ludzie zamyślali wyciągnąć swoje ręce przeciwko wam a On je od was powstrzymał! Bójcie się Boga! Niech wierzący zaufają Bogu! 12 Bóg zawarł przymierze z synami Izraela i wyłoniliśmy spośród nich dwunastu przywódców. I powiedział Bóg: "Zaprawdę, ja jestem z wami! Jeśli będziecie odprawiać modlitwę, jeśli będziecie dawać jałmu nę, jeśli będziecie wierzyć w Moich posłańców

114

i jeśli będziecie ich wspomagać, i jeśli dacie Bogu piękną po yczkę - to, z pewnością, Ja odpuszczę wam wasze złe czyny i wprowadzę was do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki! A ktokolwiek spośród was będzie potem niewierny, ten zabłądził daleko z równej drogi!" 13 Za to, e oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich serca zatwardziałymi. Oni wypaczają sens słów i zapominają część tego, co im zostało przypomniane. ' Ty nieustannie odkrywać będziesz zdradę z ich strony, z wyjątkiem nielicznych spośród nich. Lecz odpuść im i przebacz! Zaprawdę, Bóg kocha dobrze czyniących! 14 Od tych, którzy mówią: "Jesteśmy chrześcijanami!", wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich a do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili. 15 O ludu Księgi! Nasz Posłaniec przyszedł do was, wyjaśniając wam wiele z tego, co wy ukrywaliście z Księgi, i wiele te zacieraliście. Przyszło do was światło od Boga i Księga jasna. 16 Przez nią prowadzi Bóg tych, którzy poszukują Jego zadowolenia, po drogach pokoju, wyprowadza ich z ciemności do światła i - za Jego zezwoleniem prowadzi ich ku drodze prostej. 17 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!" Powiedz:

115

"Któ ma mo ność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli On zechce zgubić Mesjasza, syna Marii, jak równie Jego Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?" Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. On stwarza to, co chce. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 18 Powiedzieli ydzi i chrześcijanie: "My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi." Powiedz: "Dlaczego więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego zmierza wędrowanie." 19 O ludu Księgi! Przyszedł do was Nasz Posłaniec, aby dać wyjaśnienie - po pewnej przerwie między posłańcami ebyście nie mówili: "Nie przyszedł do nas ani zwiastun, ani ostrzegający!" I oto przyszedł do was zwiastun i ostrzegający. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny. 20 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój ! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! On ustanowił wśród was proroków, On uczynił was królami i dał wam to, czego nie dał adnemu spośród światów. 21 O ludu mój! Wejdźcie do Ziemi Świętej, którą Bóg przeznaczył dla was! I nie wracajcie waszymi śladami, bo powrócicie jako ci, którzy stracili." 22 Powiedzieli: "O Moj eszu! Zaprawdę, w niej jest lud olbrzymów i my tam z pewnością nie wejdziemy, dopóki, oni stamtąd nie wyjdą. A kiedy oni z niej wyjdą,

116

to wtedy my wejdziemy." 23 Powiedziało dwóch ludzi spośród bogobojnych, których Bóg obdarzył dobrodziejstwami: "Wejdźcie do nich przez bramę. A kiedy wejdziecie przez nią, to będziecie zwycięzcami. I zaufajcie Bogu, jeśli jesteście wierzącymi!" 24 Powiedzieli: "O Moj eszu! My nigdy nie wejdziemy do niej, jak długo oni tam się Znajdują. Idź e więc ty i twój Pan i walczcie obydwaj! My tutaj pozostaniemy." 25 On powiedział: "Panie mój ! Zaprawdę, ja nie posiadam władzy nad nikim, jak tylko nad samym sobą i nad moim bratem. Oddziel nas więc od tego ludu zepsutego!" 26 Powiedział: "Oto ona jest im zakazana! Przez czterdzieści lat będą błąkać się po ziemi. Lecz nie martw się o ten lud zepsuty!" 27 Opowiedz im historię o dwóch synach Adama zgodnie z prawdą. Oto obydwaj przynieśli ofiarę; i została przyjęta od jednego z nich, a nie została przyjęta od drugiego. On powiedział: "Ja z pewnością cię zabiję!" Ten powiedział: "Bóg przyjmuje tylko od bogobojnych. 28 Jeśli nawet wyciągniesz rękę ku mnie, aby mnie zabić, to ja nie wyciągnę ręki ku tobie, aby ciebie zabić. Zaprawdę, ja lękam się Boga, Pana światów! 29 Zaprawdę, chcę, abyś wziął na siebie mój grzech i swój grzech i abyś znalazł się wśród mieszkańców ognia.

117

Taka jest zapłata niesprawiedliwych." 30 I dusza jego popchnęła go do zabójstwa brata; zabił go i znalazł się wśród tych, którzy ponieśli stratę. 31 Wówczas Bóg posłał kruka, który podrapał ziemię, aby mu pokazać, jak ukryć zwłoki brata. Powiedział on: O biada mi! Czy ja nie mogę być podobnym do tego kruka i ukryć zwłok mego brata?" I wtedy znalazł się wśród tych, którzy wyra ają skruchę. 32 Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela: "Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do ycia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do ycia wszystkich ludzi." Przyszli do nich Nasi posłańcy z jasnymi dowodami, potem jednak wielu z nich popełniało przestępstwa na ziemi. 33 Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, i będą oni zabici lub ukrzy owani albo te obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo te zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w yciu ostatecznym. 34 Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócą, zanim przejmiecie władzę nad nimi. I wiedzcie, e Bóg jest przebaczający, litościwy! 35 O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga, poszukujcie pilnie połączenia się z Nim i walczcie usilnie na Jego drodze!

118

Być mo e, wy będziecie szczęśliwi! 36 Zaprawdę, gdyby ci, którzy nie wierzą, posiadali to wszystko, co jest na ziemi, i jeszcze tyle do tego, aby się tym wykupić od kary w Dniu Zmartwychwstania, to nie zostałoby to od nich przyjęte. Ich czeka kara bolesna. 37 Będą chcieli wyjść z ognia, lecz w aden sposób z niego nie wyjdą. Ich kara będzie wiecznie trwająca. 38 Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potę ny, mądry! 39 A kto, będąc przedtem niesprawiedliwy, nawróci się i poprawi - to, zaprawdę, Bóg zwróci się ku niemu. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! 40 Czy nie wiesz, e do Boga nale y królestwo niebios i ziemi? On karze, kogo chce, i przebacza, komu chce. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 41 O Posłańcu! Niech nie zasmucają ciebie ci spośród współzawodniczących w niewierności, którzy mówią swoimi ustami: "My uwierzyliśmy", lecz ich serca nie uwierzyły; i ci, którzy wyznają judaizm; oni zazwyczaj słuchają kłamstw, przysłuchują się innym ludziom, którzy nie przyszli do ciebie; wypaczają znaczenie słów mówiąc: "Jeśli to wam zostało dane, bierzcie to! A jeśli nie zostało wam dane, to miejcie się na baczności!" Bo jeśli Bóg chce kogo doświadczyć, to ty nie mo esz mu w niczym pomóc przed Bogiem. To są ci, których serc Bóg nie chciał oczyścić.

119

Na tym świecie czeka ich hańba, a w yciu ostatecznym - kara ogromna. 42 Oni ciągle słuchają kłamstw i po erają zyski prawem zakazane. Jeśli oni przyjdą do ciebie, to bądź sędzią między nimi albo te odwróć się od nich. Jeśli się od nich odwrócisz, to oni tobie w niczym nie zaszkodzą. A jeśli będziesz sądził, to sądź ich według słuszności. Zaprawdę, Bóg kocha ludzi sprawiedliwych! 43 Lecz jak e oni mogliby ciebie wziąć za sędziego, skoro mają Torę, w której jest sąd Boga? Potem jednak oni się odwracają. Ci ludzie nie są wierzącymi! 44 My, zaprawdę, zesłaliśmy Torę, w której jest przewodnictwo i światło. Według niej prorocy, całkowicie poddani, sądzili tych, którzy wyznawali judaizm; podobnie rabini i doktorzy prawa sądzili według tego, co im zostało powierzone z Księgi Boga, której byli świadkami. Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi. 45 Przepisaliśmy im w niej: " ycie za ycie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmu nę, otrzyma przebaczenie." A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi. 46 My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię,

120

w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych. 47 I niech lud Ewangelii sądzi według tego, co zesłał Bóg. A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi zepsutymi. 48 My tobie równie zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Księgi, która była przed nią, i chroniąc ją. Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami, odstępując od tego, co otrzymałeś z prawdy. Dla ka dego z was uczyniliśmy normę i drogę otwartą. A gdyby Bóg zechciał, to uczyniłby was jednym narodem, lecz... eby was doświadczyć w tym, co wam dał. Starajcie się więc pilnie czynić dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy razem. On obwieści wam to, w czym się ró niliście. 49 Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami; i strze się przed nimi, eby cię nie zwiedli od czegokolwiek, co tobie zesłał Bóg. A jeśli oni się odwrócą plecami, to wiedz, e Bóg chce tylko dotknąć ich nieszczęściem za niektóre ich grzechy. Zaprawdę, wielu spośród ludzi - to, z pewnością, ludzie szerzący zepsucie! 50 Czy oni pragną sądu z czasów pogaństwa? Któ jest lepszy od Boga w sądzeniu ludzi, którzy posiadają pewność? 51 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół

121

ydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 52 I widzisz tych, w których sercach jest choroba, jak śpieszą do nich, mówiąc: "Obawiamy się, e dosięgnie nas zmienność losu." Być mo e, Bóg da zwycięstwo albo jakiś rozkaz od Siebie i oni zaczną ałować tego, co ukrywali w swoich duszach. 53 Ci, którzy uwierzyli, będą mówili: "Czy to oni przysięgali na Boga najbardziej uroczystą przysięgą, e byli, z pewnością, z wami? Daremne są ich uczynki! Oni ponieśli stratę!" 54 O wy, którzy wierzycie! Jeśli ktoś z was odrzuci swoją religię... Bóg niebawem przyprowadzi ludzi, których pokocha i oni Jego pokochają; oni będą pokorni względem wiernych, a dumni wobec niewiernych; będą walczyli na drodze Boga i nie będą się bać nagany ganiącego. To jest łaska Boga. A Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący! 55 Waszym opiekunem jest Bóg', Jego Posłaniec i ci, którzy uwierzyli; którzy odprawiają modlitwę, którzy dają jałmu nę, skłaniając się pokornie. 56 A kto bierze sobie za opiekuna Boga i Jego Posłańca, i tych, którzy uwierzyli... zaprawdę zwolennicy Boga będą zwycięzcami! 57 O wy, którzy wierzycie!

122

którzy z waszej religii czynią przedmiot szyderstwa i zabawy. których przeklął Bóg i na których się zagniewał. i w to. co zakazane. oni są spośród tych. którzy nie rozumieją. mówią: "Uwierzyliśmy!" A przecie weszli z niewiarą i z niewiarą wyszli. co oni ukrywają! 62 Ty widzisz wielu spośród nich. i spośród niewiernych! I bójcie się Boga. 59Powiedz: O ludzie Księgi! Czy wy ganicie w nas tylko to. co zostało zesłane przedtem? Zaprawdę większość spośród was to ludzie bezbo ni. i wierzymy w Boga i w to. poniewa są ludźmi." 60 Powiedz: "Czy mam wam obwieścić coś gorszego ni to. jeśli jesteście wierzącymi! 58 Kiedy nawołujecie do modlitwy. i do zjadania tego.znajdują się w najgorszym miejscu i są tymi. Tak jest. którzy najbardziej zbłądzili z równej drogi." 61 Kiedy oni przychodzą do was. Jak e złe jest to. z których uczynił małpy i świnie ci. jak pośpiesznie dą ą do grzechu i do wrogości. oni biorą ją za przedmiot kpin i zabawy. co będzie waszą zapłatą u Boga? Ci. co nam zostało zesłane.Nie bierzcie sobie za przyjaciół tych. Zaprawdę. którzy przed wami otrzymali Księgę. Bóg wie najlepiej. co oni czynią! 63 Dlaczego ich rabini i kapłani nie zabronią im grzesznej mowy i zjadania 123 . którzy czcili bałwany .

którzy szerzą zgorszenie. co oni robią! 64 ydzi powiedzieli: "Ręka Boga jest skrępowana!" To ich ręce są skrępowane. Bóg go wygasza. My rzuciliśmy między nich wrogość i zawiść a do Dnia Zmartwychwstania. przeciwnie. co jest pod ich stopami. co mówili. to z pewnością ywiliby się i z tego. Ręce Boga. lecz Bóg nie miłuje tych. Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie. co im zostało zesłane od ich Pana. I to. i to. jak chce.tego. to nie zdołasz przekazać Jego posłania. z pewnością u wielu z nich powiększa bunt i niewiarę. co ci zostało zesłane od twojego Pana! A jeśli tego nie uczynisz. którzy zachowują umiarkowanie. Bóg uchroni cię przed ludźmi. 66 Gdyby zachowywali Torę i Ewangelię. są szeroko otwarte: On rozdaje. i z tego. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niewiernych! 68 Powiedz: "O ludu Księgi! 124 . lecz wielu z nich jak e źle czyni! 67 O Posłańcu! Obwieszczaj to. Ilekroć rozpalają ogień wojny. to odpuścilibyśmy im ich złe czyny i z pewnością wprowadzilibyśmy ich do Ogrodów szczęśliwości. co jest ponad nimi. Wśród nich są ludzie. 65 Ale gdyby ludzie Księgi uwierzyli i byli bogobojni. co tobie zostało zesłane od twojego Pana. Zaprawdę. oni zaś zostali przeklęci za to. co zakazane? Jak e złe jest to.

to trzeci z trzech!" A nie ma przecie adnego boga. co mówią. Bóg . syn Marii!" A Mesjasz powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga.niech się niczego nie obawiają." Lecz to. co tobie zostało zesłane. którzy nie uwierzyli. co oni czynią. a innych zabijali. oni nie będą zasmuceni! 70 Zawarliśmy przymierze z synami Izraela i wysłaliśmy do nich posłańców. sabejczycy i chrześcijanie. u wielu spośród nich zwiększyło tylko bunt i niewiarę. Lecz za ka dym razem. którzy wyznają judaizm. Oni pozostali ślepi i głusi. 72 Nie uwierzyli ci. którzy wierzą. czego nie pragnęły ich dusze. Nie martw się jednak ludem niewiernych! 69 Zaprawdę. I znowu pozostali ślepi i głusi. ci. 125 . to tych. to jednych oni uznawali za kłamców. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro . dopóki nie wypełniacie Tory i Ewangelii. e nie będzie adnej próby. A niesprawiedliwi nie będą mieli adnych pomocników! 73 Nie uwierzyli ci. mojego Pana i waszego Pana!" Oto. Lecz Bóg widzi dobrze. jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego. Bóg . kiedy przyszedł do nich posłaniec z tym. 71 Sądzili. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. ci.to Mesjasz. i tego. kto daje Bogu współtowarzyszy. temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. ci. co wam zostało zesłane od waszego Pana.Wy nie opieracie się na niczym. Potem zwrócił się do nich Bóg. zaprawdę.

a jego Matka była kobietą świętą. Jak e złe jest to. to nie wybraliby sobie niewiernych za przyjaciół. tak jak ju przed nim byli posłańcy. co nie jest w stanie ani wam wyrządzić szkody. syn Marii. i w to. 79 Oni nie zaprzestali popełniać czynów nagannych. i którzy odeszli daleko z równej drogi!" 78 Ci spośród synów Izraela. Popatrz.dotknie kara bolesna. litościwy! 75 Mesjasz. syna Marii. Lecz wielu spośród nich to bezbo nicy. 74 Czy oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą Go o przebaczenie? Przecie Bóg jest przebaczający. jak oni potem się odwracają! 76 Powiedz: "Czy wy czcicie. co przygotowały dla nich ich dusze! Rozgniewał się na nich Bóg i będą przebywać w cierpieniu na wieki! 81 Gdyby wierzyli w Boga i Proroka. którzy nie uwierzyli. zostali przeklęci ustami Dawida i Jezusa. Jak e złe jest to. jak biorą sobie za przyjaciół tych. którzy ju wcześniej zabłądzili i którzy sprowadzili na manowce wielu. i nie postępujcie za namiętnościami ludzi. poniewa oni się zbuntowali i popełniali przestępstwa. jak wyjaśniamy im znaki! Popatrz. oprócz Boga. którzy są niewierni. Oni oboje przyjmowali po ywienie. ani przynieść korzyści? A Bóg jest Słyszący i Wszechwiedzący!" 77 Powiedz: "O ludu Księgi! Nie przekraczajcie granic waszej religii odsuwając się od prawdy. jest tylko posłańcem. to. 126 . co jemu zostało zesłane. Tak było. co czynili! 80 Ty widzisz wielu spośród nich.

w którego wierzycie! 127 . które Bóg uznał za dozwolone dla was. będą mieszkańcami ognia piekielnego. skoro gorąco pragniemy. aby nasz Pan wprowadził nas wraz z ludem sprawiedliwych?" 85 Bóg wynagrodził ich za to. 83 Kiedy oni słuchają tego. przez swoją przyjaźń. czego wam Bóg u yczył. którzy uwierzyli. e ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych. którzy nie wierzą i za kłamstwo uznają Nasze znaki. albowiem są wśród nich księ a i mnisi i oni nie wbijają się w pychę. Ogrodami. którzy wierzycie! Nie zakazujcie dobrych rzeczy. Zaprawdę. która do nas przyszła. 87 O wy.82 Ty z pewnością się przekonasz. co zostało zesłane Posłańcowi. i nie przebierajcie miary. I z pewnością się przekonasz. Oni mówią: "Panie nasz! My wierzymy! Zapisz nas więc między świadków! 84 Dlaczego nie mielibyśmy wierzyć w Boga i w prawdę. co jest dozwolone i dobre! I bójcie się Boga. jak ich oczy przepełniają się łzami z powodu prawdy.to ydzi i bałwochwalcy. gdzie w dole płyną strumyki i gdzie będą przebywać na wieki. e najbli si. którzy są występni! 88 Jedzcie to. co powiedzieli. tym. Taka jest zapłata dla czyniących dobro. Bóg nie miłuje tych. którzy uwierzyli . którą poznali. którzy mówią: "My jesteśmy chrześcijanami!" Tak jest. 86 A ci. widzisz. są ci.

89 Bóg nie będzie was karał za wasze lekkomyślne przysięgi. czym ywicie waszą rodzinę albo ubieraniem ich.to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. będziecie szczęśliwi! 91 szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsir i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. albo te wyzwoleniem niewolnika. Zachowujcie więc wasze przysięgi! W ten sposób wyjaśnia wam Bóg Swoje znaki! Być mo e. e do Naszego Posłańca nale y tylko jasne obwieszczenie! 93 Nie nale y czynić zarzutu tym. i czynią dobre dzieła. bałwany i strzały wró biarskie . to wiedzcie. będziecie wdzięczni! 90 O wy. to przez trzy dni obowiązuje go post. lecz będzie was karał za przysięgi zło one rozwa nie. 128 . majsir.co będzie średnią tego. którzy wierzycie! Wino. z tego. A kto nie ma takiej mo liwości. Taki jest okup za wasze przysięgi. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. jeśli są bogobojni i wierzą. i jeśli nadal są bogobojni i wierzą. Czy wy nie zaprzestaniecie! 92 Słuchajcie Boga i słuchajcie Posłańca! Miejcie się na baczności! Bo jeśli się odwrócicie. jeśli przysięgliście. Mo ecie się za to okupić ywieniem dziesięciu biedaków . Unikajcie więc tego! Być mo e. co oni jedzą.

95 O wy. Bóg odpuścił to. którzy wierzycie! Bóg będzie was. to Bóg się na nim zemści. e Bóg wie dobrze. Bójcie się Boga. kiedy jesteście w stanie uświęcenia! A kto spośród was zabije ją naumyślnie. ile zabił. aby wiedział Bóg. z pewnością. i ofiary ze zwierząt. albo te równe temu odprawienie postu . włada zemstą! 96 Dozwolone wam jest polowanie na zwierzynę morską i ywienie się nią.aby zakosztował on złych skutków swego dzieła. jako zaopatrzenie dla was i dla podró nych. lecz jeśli ktoś powtórzy ten czyn. Zakazana wam jest zwierzyna lądu stałego. A kto potem popełni przestępstwo. jako ofiarę zło oną w Ka`bie . albo zapłatą będzie ywienie biedaków. litościwy! 129 . Bóg przecie kocha czyniących dobro! 94 O wy. doświadczał przez niektórą zwierzynę. i wieńce. co nale y do przeszłości. Bóg jest potę ny.a sądzić będzie dwóch sprawiedliwych spośród was. i e Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 98 Wiedzcie. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. i e Bóg jest przebaczający. którzy wierzycie! Nie zabijajcie zwierzyny. e Bóg jest straszny w karaniu. i miesiąc święty. tego spotka kara bolesna. przed którym będziecie zebrani! 97 Bóg uczynił Kabę Domem świętym wzniesionym dla ludzi. jakiej dosięgną wasze ręce i wasze włócznie. jak długo jesteście w stanie uświęcenia. abyście wiedzieli. kto się Go obawia w ukryciu. to zapłaci bydłem tyle.i ciągle są bogobojni i czynią dobro.

co Bóg zesłał. co jest dobre. wymyślają kłamstwo przeciwko Bogu. i to." Przeto bójcie się Boga. e ich ojcowie nic nie wiedzieli i nie byli prowadzeni drogą prostą? 105 O wy. Bóg wam przebaczy. co znajdujemy u naszych ojców." Czy byś pomimo. bo Bóg jest przebaczający. jeśliby wam zostały ujawnione. 100 Powiedz: "To. Do Boga wszyscy powrócicie 130 . obdarzeni rozumem! Być mo e. będziecie szczęśliwi! 101 O wy. którzy wierzycie! Nie pytajcie o rzeczy. kiedy jest ju zsyłany Koran. jak: bachira lub saiba. które by was zmartwiły. Nie zaszkodzi wam ten. co jest złe. co ukrywacie. to one wam zostaną wyjaśnione. wasila lub hamin. i do Posłańca!" . chocia by ci się i podobała obfitość tego. 104 A kiedy się im mówi: "Przychodźcie do tego. co jest złe. którzy nie wierzą. Ale ci. nie jest równe temu. Większość z nich niczego nie rozumie.99 Do Posłańca nale y tylko obwieszczenie.oni mówią: "Wystarczy nam to. a Bóg zna to. Ale jeśli zapytacie o nie. ' o wy. którzy wierzycie! Sami jesteście odpowiedzialni za wasze dusze. 103 Bóg nie ustanowił niczego takiego. co czynicie jawnie. ale potem przez nie stali się niewiernymi. jeśli jesteście prowadzeni drogą prostą. kto zabłądził. wspaniałomyślny! 102 Ludzie przed wami pytali o te rzeczy.

e po ich przysięgach inni będą składać przysięgi. przeciw którym wystąpili pierwsi. bo wówczas bylibyśmy w liczbie niesprawiedliwych!" 108 W ten sposób łatwiej będzie osiągnąć. albo . kiedy Bóg zbierze posłańców i zapyta: "Có wam odpowiedziano?" . Ty bowiem jedynie znasz najlepiej rzeczy ukryte!" 110 Oto powie Bóg: "O Jezusie. co czyniliście! 106 O wy. Zatrzymacie ich obu po modlitwie i jeśli macie wątpliwości. zajmie ich miejsce. 109 W dniu. bo wtedy znaleźlibyśmy się wśród grzeszników!" 107 A jeśli się oka e. aby ludzie składali świadectwo prawdziwe albo obawiali się. My nie jesteśmy ludźmi występnymi. Wtedy ci dwaj będą przysięgać na Boga: "Nasze świadectwo z pewnością jest prawdziwsze od świadectwa tamtych dwóch. Bójcie się Boga i słuchajcie! Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zgorszenie. to dwóch innych spośród tych.on na to: "My nie mamy adnej wiedzy.kiedy jesteście w podró y i dosięga was nieszczęście śmierci dwóch innych ludzi. Nie będziemy te ukrywać świadectwa Boga. nie spośród was. niech przysięgają na Boga: "My nie sprzedamy tego za adną cenę. synu Marii! 131 .i On obwieści wam to. e oni obydwaj popełnili grzech. którzy wierzycie! Kiedy śmierć stanie przed którymś z was. to niech dwóch ludzi sprawiedliwych spośród was będzie świadkami w chwili sporządzania testamentu. nawet krewnemu.

aby się uspokoiły nasze serca i abyśmy wiedzieli. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków . 132 . I oto nauczyłem ciebie Księgi. mądrości. e jesteśmy całkowicie poddani!" 112 Powiedzieli apostołowie: "O Jezusie. syn Marii "O Bo e. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od ciebie. synu Marii! Czy twój Pan mo e zesłać na nas z nieba stół zastawiony?" On powiedział: "Bójcie się Boga. Tory i Ewangelii." 114 Powiedział Jezus. jeśli jesteście wierzącymi!" 113 Oni powiedzieli: "My chcemy z niego jeść. i abyśmy mogli o niej świadczyć. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym.za Moim pozwoleniem i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego . Panie nasz! Ześlij nam z nieba stół zastawiony! To będzie dla nas święto . kiedy będąc jeszcze w kolebce. I powiedzieli ci spośród nich. którzy nie uwierzyli: "To są tylko czary oczywiste!" 111 I oto Ja objawiłem apostołom: Uwierzcie we Mnie i w Mojego Posłańca!" Oni powiedzieli: "Uwierzyliśmy! Daj świadectwo.dla pierwszego z nas i dla ostatniego i będzie znakiem od Ciebie. Daj nam zaopatrzenie.za Moim pozwoleniem. przemawiałeś ju do ludzi jak człowiek dojrzały.za Moim pozwoleniem potem tchnąłeś w nie i one stały się ptakami . e ty nam powiedziałeś prawdę.Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki. kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami.

oni przecie są Twymi sługami. A kto z was potem pozostanie niewiernym. To jest osiągnięcie ogromne! 120 Do Boga nale ą niebiosa i ziemia. jaką nie ukarałem nikogo z adnego ze światów. poza Bogiem?" On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie nale y mówić to. Ty przecie wiedziałbyś o tym. Mądry!" 119 Powiedział Bóg: "To jest Dzień. a oni są zadowoleni z Niego." 116 I oto powiedział Bóg: "O Jezusie. co jest w mojej duszy. synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa. Dla nich są przygotowane Ogrody.bo Ty jesteś najlepszym z zaopatrujących!" 115 Powiedział Bóg: "Zaprawdę. zaprawdę. Ty wiesz. Zaprawdę. do czego nie mam prawa. jak długo przebywałem wśród ludzi. Ja go wam ześlę. co Ty mi nakazałeś powiedzieć: Czcijcie Boga." Bóg jest zadowolony z nich. a ja nie wiem. 133 .to przecie jesteś Potę ny. to Ja. gdzie w dole płyną strumyki. kiedy szczerość przynosi korzyść ludziom szczerym. co jest w Twojej. ukarzę go taką karą. wszak jesteś świadkiem ka dej rzeczy! 118 Jeśli Ty ich ukarzesz . Tyś został ich pilnym stró em. a jeśli Ty im przebaczysz . Ty dobrze znasz rzeczy ukryte! 117 Ja im powiedziałem tylko to. oni tam będą przebywać na wieki. Jeślibym ja tak powiedział. mojego Pana i waszego Pana! Ja byłem świadkiem ich. a kiedyś mnie wezwał do Siebie.

On jest nad ka dą rzeczą wszechmocny! 134 . co jest między nimi.i to.

co wy zyskujecie.Trzody . powiedzieliby z pewnością: "To są tylko oczywiste czary!" 8 I oni powiedzieli: "Gdyby do niego został posłany anioł!" A gdybyśmy posłali anioła. z czego się wyśmiewali. termin wyznaczony u Niego.Al-An'Am W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu. jak was umocniliśmy. On wie. On wie tak e. 5 I za kłamstwo uznali prawdę. kiedy do nich przyszła. i uczyniliśmy rzeki płynące u ich stóp. którzy nie wierzą. co czynicie skrycie i jawnie. 7 A gdybyśmy nawet zesłali tobie Księgę na pergaminie. potem wyznaczył pewien termin. to sprawa ich zostałaby rozstrzygnięta 135 . inne pokolenia. eby się od niego nie odwrócili. ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? Umocniliśmy ich na ziemi. Potem wytraciliśmy ich za ich grzechy i stworzyliśmy. 4 aden znak spośród znaków ich Pana nie przyszedł do nich. którzy nie uwierzyli. i zesłaliśmy im z nieba obfity deszcz. której oni dotykaliby swoimi rękami. który stworzył was z gliny. ale niebawem będą mieli wieści o tym. to ci. 3 On jest Bogiem w niebiosach i na ziemi. 2 On jest Tym. po nich. Jednak wy powątpiewacie. 6 Czy oni nie widzieli. który stworzył niebiosa i ziemię i uczynił ciemności i światło! Jednak ci. dają swojemu Panu równych.

abym był pierwszym. którzy zatracili swoje dusze . którzy zaprzeczali prawdzie!" 12 powiedz: "Do kogo nale y to. Wszechwiedzący! 14 Powiedz: "Czy ja wezmę sobie za opiekuna kogoś innego ni Boga. z czego się oni wyśmiewali. potem popatrzcie. 11 powiedz: "Wędrujcie po ziemi. jeśli nie będę posłuszny mojemu Panu. obawiam się. kary Dnia Wielkiego!" 16 Jeśli od kogoś będzie ona odwrócona tego Dnia. co do którego nie ma adnej wątpliwości! Ci.i nie dano by im czasu oczekiwania. co istnieje w nocy i w dzień. On jest Słyszący. co oni zaciemniają. Nie bądźcie więc w liczbie bałwochwalców!" 15 Powiedz: "Zaprawdę. 10 Wyśmiewano się z posłańców ju przed tobą. co jest w niebiosach i na ziemi?" Powiedz: "Do Boga!" On przepisał samemu Sobie miłosierdzie.nie wierzą. lecz tych. On z pewnością zbierze was w Dniu Zmartwychwstania. 136 . Stworzyciela niebios i ziemi? On ywi. objęło to. 9 A gdybyśmy jego uczynili aniołem. otrzymałem rozkaz. który się poddał całkowicie. 13 Do Niego nale y to. a nie jest ywiony!" Powiedz: "Zaprawdę. jaki był ostateczny koniec tych. to uczynilibyśmy go w postaci ludzkiej i zaciemnilibyśmy dla nich to. którzy się z nich wyśmiewali.

On jest Mądry. e wy Jemu dodajecie współtowarzyszy!" 20 Ci. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia! 22 W Dniu. abym ostrzegał przez niego was i tych. a jeśli On obdarzy ciebie dobrem. kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu albo kto za kłamstwo uznaje Nasze znaki? Zaprawdę. tak jak znają swoich synów. czy będziecie świadczyć. Zaprawdę. powiemy tym. jak tylko On. e zmiłował się nad nim Bóg. znają ją. kiedy zbierzemy ich wszystkich.nie wierzą! 2 1 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. to przecie On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 18 On jest Panem przemo nym nad Swoimi sługami. którzy dodawali Jemu współtowarzyszy: "Gdzie są wasi współtowarzysze. których uznajecie?" 23 Wtedy oni nie będą mieli adnego dowodu. którzy stracili własne dusze . do których on dojdzie. to nikt go nie mo e odsunąć. tylko powiedzą: "Na Boga.. doskonale Świadomy! 19 Powiedz: "Jaka rzecz jest największym świadectwem?" Powiedz: "Bóg jest świadkiem między mną a wami Ten Koran został mi objawiony.. e razem z Bogiem istnieją inne bóstwa?" Powiedz: "Ja nie zaświadczę!" Powiedz: "On jest Bogiem Jedynym! I. Ci. którym daliśmy Księgę. zaprawdę. ja nie jestem winien tego. A to jest osiągnięcie jasne! 17 Jeśli dotknie ciebie Bóg jakimś utrapieniem. naszego Pana! My nie byliśmy nigdy bałwochwalcami!" 137 .to znaczy.

e nie wierzyliście!" 31 I ponieśli stratę 138 .24 Popatrz. nie wierzą w niego. A gdyby zostali sprowadzeni. A kiedy do ciebie przychodzą. to z pewnością powróciliby do tego. ci. kiedy zostaną postawieni przed swoim Panem! On powie: "Czy to nie jest prawda?" Oni powiedzą: "Tak! Na naszego Pana!" On powie: "Zakosztujcie więc kary za to. 27 Gdybyś mógł ich zobaczyć. a w ich uszy . którzy się tobie przysłuchują. co przedtem ukrywali. co było im zakazane! Przecie oni są kłamcami! 29 Oni mówią: "Jest tylko ycie na tym świecie i my nie będziemy wskrzeszeni!" 30 Gdybyś mógł ich zobaczyć. jak oni kłamią samym sobie i jak odsunęło się od nich to. gdybyśmy teraz zostali sprowadzeni. lecz My poło yliśmy na ich serca zasłony. mówią: "To są tylko baśnie dawnych przodków!" 26 Oni zabraniają tego i od tego trzymają się z dala. eby nie zrozumieli. kiedy zostaną postawieni przed ogniem i powiedzą: "O.głuchotę. nie uznalibyśmy za kłamstwo znaków naszego Pana i bylibyśmy między wierzącymi!" 28 Niestety! Stało się dla nich jasne to. Lecz gubią tylko samych siebie i nie są świadomi. co oni wymyślali! 25 Wśród nich są tacy. I chocia widzą jakiś znak. którzy nie wierzą. eby się tobie przeciwstawić.

A umarłych wskrzeszę Bóg. I nikt nie jest w stanie zmienić słów Boga! A doszły do ciebie. by zesłać znak. wieści o posłańcach! 35 A jeśli ich odwracanie się jest dla ciebie ucią liwe. A mieszkanie ycia ostatecznego jest o wiele lepsze dla tych. co oni poniosą! 32 ycie tego świata jest tylko grą i zabawą. A przecie oni nie uwa ają ciebie za kłamcę. 37 Oni mówią: "A dlaczego nie został mu zesłany jakiś znak od jego Pana?" Powiedz: "Zaprawdę. a w końcu przyszła do nich pomoc. czego tam zaniedbaliśmy!" I oni poniosą swoje cię ary na swoich barkach. lecz oni cierpliwie znosili to. oni powiedzą: "O. którzy słuchają..ci. e ciebie zasmuca to. z pewnością. i uznawano ich za kłamców. i to. biada nam za to. lecz niesprawiedliwi odrzucają znaki Boga. Czy wy nie jesteście rozumni? 33 My wiemy. na drodze prostej. lecz większość z nich nie wie!" 139 . to zebrałby ich. co oni mówią. którzy są bogobojni. z pewnością. 34 Za kłamców zostali uznani posłańcy przed tobą. Jak e złe jest to. Lecz gdyby zechciał Bóg. Następnie do Niego zostaną sprowadzeni. e ich prześladowano. Bóg posiada moc. Nie bądź więc między nieświadomymi! 36 Odpowiadają tylko ci. to gdybyś potrafił poszukać dziury w ziemi albo drabiny do nieba i mógł przynieść im jakiś znak?.. którzy za kłamstwo uznali spotkanie z Bogiem! A kiedy niespodzianie przyjdzie do nich Godzina.

czy wy będziecie wzywać kogoś innego ani eli Boga jeśli jesteście prawdomówni?" 41 Wcale nie! To Jego będziecie wzywać! On odsunie od was to. niemi i pozostają w ciemnościach. co im zostało przypomniane. oni się upokorzą! 43 Gdyby się chocia upokorzyli. Chwała niech będzie Bogu. co im zostało dane.38 I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach. 45 I odcięty został ostatni z ludzi. Nie pominęliśmy w Księdze adnej rzeczy! Potem zostaniecie zebrani do waszego Pana! 39 Ci. którzy byli niesprawiedliwi. 42 Wysyłaliśmy ju przed tobą posłania do narodów i dosięgaliśmy ich nieszczęściem i udręką . kiedy przyszła do nich Nasza srogość! Lecz zatwardziałe były ich serca i upiększał im szatan to. i umieszcza na drodze prostej. są głusi. My otwarliśmy dla nich bramy wszystkich rzeczy.być mo e. co Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. i zapomnicie to. które by nie tworzyły społeczności podobnych do waszych. A w końcu. kogo chce! 40 Powiedz: "Czy zastanawialiście się nad sobą? Czy jeśli przyjdzie do was kara Boga albo jeśli przyjdzie do was Godzina. I oto popadli w rozpacz. o co wy Go prosicie. 44 A kiedy zapomnieli to. Panu światów! 140 . pochwyciliśmy ich niespodzianie. kiedy się radowali tym. co oni czynili. kogo chce. Bóg sprowadza z drogi. którzy uznali za kłamstwo Nasze znaki.

50 Powiedz: "Ja nie mówię wam. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. e będą zebrani do swego Pana. co mi zostało objawione. dotknie kara za to. którzy się obawiają. to czy będą wytraceni inni ludzie oprócz niesprawiedliwych?" 48 My wysyłamy posłańców tylko jako zwiastunów radosnej wieści i jako ostrzegających. poszukując Jego oblicza. jak My przedstawiamy Nasze znaki! Oni jednak się odwracają. przywróci wam to?" Popatrz. e posiadam skarbnice Boga. Ja tylko idę za tym. 47 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli przyjdzie do was kara Boga. Więc kto wierzy i czyni dobro. tego nie przejmie aden strach ani nie będzie zasmucony. oprócz Boga." Powiedz: "Czy jednakowy jest ślepy i widzący? Czy wy się nie zastanawiacie?" 51 Ostrzegaj przez to tych. oprócz Niego. Nie mają oni. którzy wzywają swego Pana rano i wieczór. Rachunek ich w niczym nie spada na ciebie ani te twój rachunek w niczym nie spada na nich. e szerzyli zepsucie. to jaki bóg.46 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli Bóg zabierze wam słuch i wzrok i nało y pieczęć na wasze serca. e jestem aniołem. ani nie mówię wam. ani orędownika! Być mo e. oni będą bogobojni! 52 I nie odpędzaj tych. niespodziewanie lub jawnie. 49 A tych. 141 . ani opiekuna.

a On jest najlepszy z rozstrzygających!" 58 Powiedz: "Gdybym miał władzę nad tym.." Powiedz: "Ja nie chcę iść za waszymi namiętnościami. którzy wierzą w Nasze znaki. co wy staracie się przyspieszyć. którzy są wdzięczni? 54 Kiedy przyjdą do ciebie ci. Sąd nale y tylko do Boga! Bóg podaje prawdę.. co wy staracie się przyspieszyć." 57 Powiedz: "Zaprawdę." A Bóg zna najlepiej ludzi niesprawiedliwych! 142 . kto popełni zło przez nieświadomość. to powiedz: "Pokój wam!" Wasz Pan przepisał samemu Sobie miłosierdzie. a wy to uwa acie za kłamstwo. 53 Tak doświadczyliśmy jednych przez drugich. Tak aby ten spośród was. zaprawdę. których obdarował Bóg?" Czy to nie Bóg zna najlepiej tych. aby droga stała się jasna dla grzeszników. jeślibyś ich odpędził. bo wtedy zbłądziłbym i nie byłbym w liczbie tych. to rozstrzygnięta zostałaby sprawa między mną a wami. 56 Powiedz: "Mnie zakazano.Tak więc. pochodzącym od mojego Pana. aby mówili: "Czy to są ci spośród nas. On jest przebaczający. litościwy! 55 W ten sposób wyjaśniamy wyraźnie znaki. byłbyś wtedy w liczbie niesprawiedliwych. Ja nie mam władzy nad tym. abym czcił tych. następnie nawróci się i czyni dobro. którzy są prowadzeni drogą prostą. których wy wzywacie poza Bogiem. ja opieram się na jasnym dowodzie.

a wy Jemu dodajecie współtowarzyszy. On posyła ku wam stró ów. co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej. Wtedy On obwieści wam to. świe ego czy suchego. 61 On jest przemo nym władcą nad Swoimi sługami. co wy zdobywacie w ciągu dnia. i nie ma niczego." 65 Powiedz: "On posiada władzę. On wie. albo podzielić was na ró ne partie i dać zakosztować jednym spośród was srogości innych. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi. jak My wyjaśniamy znaki! Być mo e.59 On posiada klucze do tego." Popatrz. Nasi wysłannicy wzywają go. Potem do Niego powrócicie. zna je tylko On sam. co jest na lądzie i na morzu. oni będą zdolni pojąć! 143 . eby On o tym nie wiedział. a oni nigdy nie zawodzą. co skryte. ich Władcy prawdziwemu. 62 Następnie oni są oddawani Bogu. co czyniliście. w dzień przywołuje was do ycia. I aden liść nie spada. by posłać przeciwko wam karę z góry albo spod waszych nóg. Czy nie do Niego nale y sąd? On jest najszybszy w rachunku! 63 Powiedz: "Kto wybawi was z ciemności lądu i morza? Wy wzywacie Go pokornie i w skrytości: Jeśli Ty nas od nich wybawisz. A kiedy do któregokolwiek z was przychodzi śmierć. to my z pewnością będziemy między tymi. 60 On jest Tym. którzy są wdzięczni!" 64 Powiedz: "Bóg wybawia was od tego i wszelkiego utrapienia. On zna to. który zabiera was podczas nocy. aby został wypełniony wyznaczony termin.

dopóki oni nie pogrą ą się w jakiejś innej rozmowie. którzy się pogrą ają w gadaninie w przedmiocie Naszych znaków. za to. e zapomnisz. którego skusili szatani. choć towarzysze wzywają go ku drodze prostej: 144 . 71 Powiedz: "Czy będziemy wzywać.66 Twój lud uznał to za kłamstwo. Być mo e. którzy zostaną skazani na zatracenie. którzy są bogobojni. nie cią y w niczym obowiązek ądania rachunku. co nie mo e nam przynieść korzyści ani te nie mo e nam zaszkodzić? I czy zawrócimy . co sobie zarobili. zagubionego na ziemi. A ci. Nie będzie miała poza Bogiem ani opiekuna. podczas gdy to jest prawdą. nie pozostawaj z ludźmi niesprawiedliwymi! 69 I na tych. eby dusza ich nie została zatracona za to. A jeśli szatan sprawi. to otrzymają napój z wrzątku i karę bolesną. którzy wzięli sobie swoją religię za grę i zabawę! Zwiodło ich ycie tego świata! I napominaj przy jego pomocy. Powiedz: "Ja nie jestem dla was opiekunem! 67 Ka da wieść ma oznaczony czas i wy niebawem się dowiecie!" 68 A kiedy widzisz tych. to przypomniawszy sobie. oni będą bogobojni! 70 I pozostaw tych. poza Bogiem. poniewa oni nie uwierzyli. co uczyniła.kiedy ju prowadził nas Bóg drogą prostą podobnie jak ten. lecz tylko napominania. to. to nie zostanie od niej przyjęta. to odwróć się od nich. ani orędownika! I gdyby ona nawet zaofiarowała jakąkolwiek zamianę.

zobaczył gwiazdę i powiedział: "To jest mój Pan!" A kiedy ona zaszła na zachodzie.Przyjdź do nas!?" Powiedz: "Zaprawdę. który stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie! W dniu. kiedy zadmą w trąbę! On zna to. droga Boga . aby był on między tymi. powiedział: "To jest mój Pan! On jest największy!" 145 . powiedział: "Jeśli mój Pan nie poprowadzi mnie drogą prostą. którzy posiadają pewność w wierze. do którego wszyscy zostaniecie zebrani! 73 On jest Tym. którzy zachodzą. to się staje! Jego słowo jest prawdą! Do Niego nale y królestwo Dnia. kiedy On powie: "Bądź!".to droga prosta! I rozkazano nam poddać się całkowicie Panu światów!" 72I rozkazano nam: "Odprawiajcie modlitwę i bójcie się Jego!" On jest Tym. 76 A kiedy okryła go ciemna noc. Świadomy! 74 Oto powiedział Abraham do swego ojca Azara: "Czy ty bierzesz sobie bałwany za bogów? Ja widzę ciebie i twój lud w jawnym błędzie!" 75 I tak My pokazaliśmy Abrahamowi królestwo niebios i ziemi." 77 A kiedy zobaczył księ yc wschodzący. co jest skryte i co jest jawne! On jest Mądry. to z pewnością będę w liczbie błądzących!" 78 A kiedy zobaczył słońce wschodzące. on powiedział: "Ja nie kocham tych. powiedział: "To jest mój Pan!" Ale kiedy zniknął na zachodzie.

który stworzył niebiosa i ziemię. Salomona. Moj esza i Aarona .Lecz kiedy ono zaszło. Hioba.w ten sposób płacimy tym. Mój Pan obejmuje wiedzą ka dą rzecz! Czy wy się nie zastanowicie?! 81 Jak bym ja się miał bać tego. Józefa. kiedy wy nie boicie się dodawać Bogu za współtowarzyszy tego. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. skoro On wprowadził mnie na drogę prostą? Ja nie boję się tego. kogo chcemy. ja nie jestem z liczby tych. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. 83 Taki jest Nasz dowód. I Noego poprowadziliśmy drogą prostą. i ci. którzy dodają współtowarzyszy!" 80 I jego lud wdał się z nim w dysputę. który daliśmy Abrahamowi przeciw jego ludowi! My wywy szamy stopniami. czemu On nie zesłał adnej władzy nad wami? Więc która z dwóch partii zasługuje na większe bezpieczeństwo. ka dego poprowadziliśmy drogą prostą. On powiedział: "Czy chcecie prowadzić ze mną dysputę w sprawie Boga. a z jego potomstwa: Dawida. powiedział: O ludu mój! Ja nie jestem winien tego. jako prawdziwie wierzący. e wy Jemu dodajecie współtowarzyszy! 79 Oto skierowałem swoje oblicze ku Temu. którzy czynią dobro! - 146 . wszechwiedzący! 84 I darowaliśmy mu Izaaka i Jakuba. którzy nie ubierają swojej wiary w niesprawiedliwość. jeśli wy posiadacie jakąś wiedzę?" 82 Ci. Zaprawdę. posiadają prawdziwe bezpieczeństwo i są na drodze prostej. twój Pan jest mądry. chyba e czegoś innego zechce mój Pan. którzy wierzą.

oni wszyscy są z liczby cnotliwych 86 i Isma`ila. Jezusa i Eliasza . którą zesłaliśmy. Jonasza i Lota . błogosławiona.potem zostaw ich. To jest tylko napomnienie dla światów!" 91 Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. Jeśli jednak oni nie uwierzą w nie.85 i Zachariasza. to My ju powierzyliśmy je ludziom." Powiedz: "Bóg. co uczynili. 89 To są ci. abyś ostrzegał Matkę miast 147 . czego nie wiedzieliście. . jak i spośród ich braci wybraliśmy niektórych i poprowadziliśmy ku drodze prostej . 88 To jest droga Boga. i Jana. którą wy sporządzacie na zwojach pergaminu. których Bóg poprowadził drogą prostą. A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy. którą On prowadzi. 90 To są ci. którym daliśmy Księgę. ani wy. którzy nie będą niewiernymi. aby się zabawiali w pustej gadaninie! 92 To jest Księga.wszystkich wywy szyliśmy ponad światy! 87 A spośród ich ojców i ich potomstwa. kogo chce ze Swoich sług. mądrość i proroctwo. ukazując lub skrywając wiele? Wy przecie nauczyliście się tego. z którą przyszedł Moj esz jako światłem i drogą prostą dla ludzi. I ty postępuj po tej drodze prostej! Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. i Al-Jasa. stwierdzająca prawdziwość tego. ani wasi ojcowie. kiedy powiedzieli: "Bóg nie zesłał człowiekowi niczego!" Powiedz: "Kto zesłał Księgę. co zostało przed nią zesłane. to daremne byłoby dla nich to.

a nic mu nie zostało objawione i który mówi: "Ja ześlę coś podobnego do tego.karę poni enia za to. To jest ustanowienie Potę nego.i tych. Zerwały się więzy między wami i oddaliło się od was to.podstawą liczenia. 93 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. czym was obdarzyliśmy. Bóg sprawia. tak jak was stworzyliśmy po raz pierwszy. i pęka ziarno i pestka. a słońce i księ yc . On uczynił noc odpoczynkiem. którzy wierzą w ycie ostateczne. i mówiliście nieprawdę przeciw Bogu i wynosiliście się dumnie ponad Jego znaki!" 94 Wy przyszliście do Nas pojedynczo. On wyprowadza ywe z martwego i On wyprowadza martwe z ywego. i pozostawiliście poza waszymi plecami to. 95 Zaprawdę. abyście kierowali się według nich 148 . których uznaliście za waszych współtowarzyszy. Wszechwiedzącego! 97 On jest Tym. którzy się wokół niej znajdują. Oto wasz Bóg! Jak e mo ecie być odwróceni?! 96 On rozcina niebo dla jutrzenki. Ci. który uczynił dla was gwiazdy. co uznawaliście. My nie widzimy przy was orędowników. co zesłał Bóg!" Gdybyś mógł widzieć niesprawiedliwych przebywających w otchłaniach śmierci i aniołów z wyciągniętymi rękami: "Wyprowadźcie wasze dusze! Dzisiaj otrzymacie zapłatę . wierzą w nią i będą pilnie przestrzegać swojej modlitwy. który wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu? Albo który mówi: "Zostało mi objawione!" .

co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 101 Stwórca niebios i ziemi! Jak e On mógłby mieć syna . a z palmy daktylowej kiście daktyli nisko zwisających. Stwórca ka dej rzeczy! Więc czcijcie Go! On jest poręczycielem ka dej rzeczy! 103 Nie dosięgają Go spojrzenia. wasz Pan! Nie ma boga. który spuścił z nieba wodę. Popatrzcie na ich owoce. podobne do siebie i niepodobne. który sprawił. bez adnej wiedzy.na lądzie i na morzu. jak tylko On. Świadomy! 149 . drzewa oliwne i drzewa granatu. Z nich wyprowadziliśmy zieleń. którzy wiedzą! 98 On jest Tym. w tym są znaki dla ludzi. i dzięki niej wyrastają wszelkie rośliny. i powstaliście z jednej duszy. a potem ziarna skupione w kłosach. On jest Przenikliwy. gdy one owocują i kiedy dojrzewają! Zaprawdę. Przedstawiliśmy wyraźnie znaki dla ludzi. lecz On dosięga spojrzenia. Przedstawiliśmy wyraziście znaki dla ludzi.w ciemnościach . i ogrody winnej latorośli. a potem przygotował wam pewne miejsce przebywania i pewne miejsce schronienia. którzy pojmują. którzy wierzą! 100 A jednak oni przypisali Bogu d iny jako współtowarzyszy. a przecie On je stworzył. 99 On jest Tym. I fałszywie przypisali Mu synów i córki. Niech Mu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to.przecie On nie miał wcale towarzyszki?! On stworzył ka dą rzecz i On o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 102 Oto wasz Bóg.

eby nie zniewa ali Boga przez wrogość. My pozostawiamy ich. i gdybyśmy zebrali wszystkie rzeczy przed ich oczyma. jak tylko On!" I odwróć się od bałwochwalców! 107 Gdyby zechciał Bóg.i abyśmy mogli wyjaśnić to ludziom. oni nie uwierzą? 110 My odwrócimy ich serca i ich spojrzenia. to z pewnością w niego uwierzą! Powiedz: "znaki znajdują się tylko u Boga!" Lecz po czym poznacie. My nie uczyniliśmy ciebie stró em nad nimi ani ty nie jesteś dla nich opiekunem. e kiedy przyjdą do nich znaki. to oni by nie uwierzyli. błąkających się na oślep w ich oporze. 105 I w ten sposób ukazujemy jasno znaki. co ci objawił twój Pan: Nie ma boga. W ten sposób upiększyliśmy ka demu narodowi. którzy wiedzą. to przeciw sobie samemu. 108 Nie poni ajcie tych. jako e oni nie uwierzyli w to od razu. których oni wzywają poza Bogiem. 150 . co czynili! 109 Oni przysięgali na Boga najbardziej uroczystymi przysięgami. Potem do ich Pana powrócicie! I On obwieści im to. Ja nie jestem dla was stró em. jego dzieło. Kto widzi jasno. widzi dla siebie samego. aby oni mówili: "Ty je badałeś!" . a kto jest ślepy. 106 Idź za tym.104 Otrzymaliście jasne dowody od waszego Pana. 111 A gdybyśmy nawet zesłali do nich aniołów i gdyby przemówili do nich umarli. to oni nie dodawaliby Jemu współtowarzyszy. nieświadomie. e jeśli przyjdzie do nich jakiś znak.

wiedzą. On zna najlepiej tych. Zostaw ich więc. kto błądzi schodząc z Jego drogi. to oni sprowadzą ciebie z drogi Boga. nad czym zostało wymienione imię Boga? On przecie wyjaśnił wam szczegółowo. Lecz większość z nich nie jest świadoma. i ona jest zesłana od twego Pana w całej prawdzie. którzy są na ziemi. i niech zdobywają to. nad czym wspomniano imię Boga. i niech znajdują w tym zadowolenie.chyba eby zechciał Bóg. to oni by tego nie uczynili. który zesłał wam Księgę wyjaśniającą szczegółowo. 151 . On jest Słyszący. Oni postępują tylko za mniemaniem i tylko zgadują: 117 Zaprawdę twój Pan najlepiej wie. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. Wszechwiedzący! 116 Jeśli posłuchasz większości tych. Nikt nie jest w stanie zmienić Jego słów. jeśli wierzycie w Jego znaki! 119 I czemu nie jecie tego. Ale gdyby zechciał twój Pan. którym daliśmy Księgę. co oni wymyślają! 113 I niech skłaniają się ku temu serca tych. co wam jest zakazane. Nie bądź więc wśród wątpiących! 115 Spełniło się słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. 112 I w ten sposób ka demu prorokowi wyznaczyliśmy jakiegoś wroga . którzy idą drogą prostą! 118 Jedzcie z tego. i to.szatanów spośród ludzi i d inów: jedni drugim podszeptują ozdobne słowa dla oszukania. co zdobywają! 114 Czy będę ądał jako sędziego kogoś innego ni Boga? On jest Tym. Ci.

. aby się z wami sprzeczali. . 128 W Dniu. nad czym nie wymieniono imienia Boga ! Na pewno byłoby to bezbo nością! I zaprawdę. gdzie ma umieścić Swoje posłanie. " On powie: "Ogień to wasze miejsce schronienia! Wy tam będziecie przebywać na wieki. Oni będą mieli siedzibę pokoju u swego Pana . wszechwiedzący! 129 W ten sposób My dajemy władzę jednym niesprawiedliwym nad drugimi za to. przez swoje namiętności. twój Pan najlepiej zna przestępców! 120 Poniechajcie grzechu zewnętrznego i wewnętrznego! Zaprawdę. z których nie mo e wyjść? Podobnie upiększano niewiernym to. będzie zapłacone za to. którzy popełnią grzech. co czynili. dosięgnie niebawem poni enie przed Bogiem i cierpienie straszne za to. Ale jeśli ich posłuchacie. twój Pan jest mądry. dopóki nie będzie nam dane to. 123 W ten sposób uczyniliśmy w ka dym mieście jego mo nych grzesznikami.jest podobny do tego. wielu błądzi z drogi. 0 zgromadzenie d inów i ludzi! 130 Czy nie przychodzili do was posłańcy spośród was . Jedni z nas posługiwali się drugimi i doszliśmy do kresu. co czynili . Zaprawdę. aby mogli tam knuć podstępy.prosta! My przedstawiliśmy wyraźnie znaki ludziom. 126 To jest droga twojego Pana . kto znajduje się w ciemnościach. do czego zostaliście zmuszeni. mówią: "My nie uwierzymy. kiedy On zgromadzi wszystkich: "O zgromadzenie d inów! Zbyt wiele uczyniliście dla ludzi. 121 Nie jedzcie tego. 127 On jest ich opiekunem za to. Wtedy ich przyjaciele spośród ludzi będą mówili : "Panie nasz. którzy sobie przypominają. czyni jego pierś ciasną. aby szedł z nim między ludzi . 124 A jeśli przyjdzie do nich jakiś znak. którzy nie wierzą." Bóg wie najlepiej. udręczoną. Tych." Zaprawdę. opowiadając wam N as z e 152 . W ten sposób Bóg daje odczuć swój gniew tym. co oni uczynili. Lecz oni knują podstępy przeciw sobie samym i nie są tego świadomi. i knuli podstępne działania. którzy zgrzeszyli.z wyjątkiem tego. chyba e Bóg zechce inaczej. tym. rozszerza j ego pierś dla islam u . szatani nakłaniają swoich popleczników. bez wiedzy! Zaprawdę. i uczyniliśmy dla niego światło. kto był martwy i My daliśmy mu ycie. co oni zarobili. co zostało dane posłańcom Boga. jak gdyby on chciał wznieść się do nieba. a kogo chce sprowadzić z drogi. 125 Kogo Bóg chce prowadzić drogą prostą. który Ty nam wyznaczyłeś. to z pewnością będziecie bałwochwalcami! 122 Czy ten.

co On sprawił. którzy zabijają swoje dzieci.z plonów pola i z trzód I mówią: "To jest dla Boga! . I drzewa palmy daktylowej. 141 On jest Tym. tak jak sprawił. wymyślając kłamstwo przeciwko Bogu. nie dochodzi do Boga . I to. On jest mądry. to was usunie i zastąpi. Kiedy one owocują. lecz nie bądźcie rozrzutni! Zaprawdę. jeśli On zechce. z pewnością nadejdzie ! I nie jesteście w stanie tego udaremnić ! 135 Powiedz: "O ludu mój ! Działajcie według waszych mo liwości. I składajcie nale ną daninę w dniu niwa.. dochodzi do ich współtowarzyszy. Jak e złe jest ich rozumowanie ! 137 W ten sposób ich współtowarzysze fałszywie upiększają wielu bałwochwalcom za bijanie dzieci. który sprawił. co jest przeznaczone dla Boga. kogo my zechcemy . co jest w brzuchu tych zwierząt. co oni wymyślali! 139 Oni mówią: "To. i zwierzęta.znaki i ostrzegając was przed spotkaniem tego oto waszego Dnia?" Oni powiedzą: "My świadczyliśmy przeciwko sobie samym!" Z wiodło ich ycie na tym świecie i oni zaświadczyli przeciwko sobie samym. Oni zakazali tego. kiedy ich mieszkańcy są beztroscy. podobne do siebie i niepodobne. co uczynili . i wyrosły ogrody mające drewniane kraty. On nie kocha rozrzutników! 153 . ' . jest władcą miłosierdzia . kto osiągnie ostateczną siedzibę! Zaprawdę. których grzbiety są zakazane. aby ich zniszczyć i zaciemnić im ich religię . Jest czyste dla naszych mę czyzn.Te trzody i te zasiewy są zakazane. Oni zbłądzili I nie są prowadzeni drogą prostą. Twój Pan nie zaniedbuje tego. Jedzcie z ich owoców. to oni by tego nie uczynili ! Pozostaw ich więc." To wszystko jest zmyślane przeciwko Bogu! On zapłaci im za to. co czynicie! 133 Twój Pan jest boga ty. A gdyby zechciał Bóg. ł drzewa oliwne. e zrodziliście się z potomstwa innego ludu . 134 Zaprawdę. nie mające ich. a to. 132 Dla wszystkich są stopnie stosownie do tego. co oni wymyślają! 138 Oni powiedzieli: . ponieśli stratę przez głupotę i przez nieświadomość. co przydzielił im Bóg.tak oni twierdzą i zwierzęta. co oni opisują. co wam zostało obiecane. nad którymi nie wymieniono imienia Boga. co jest dla ich współtowarzyszy. i wyrosło . ja działam! I niebawem się dowiecie. e byli nie wiem y m i . wszechwiedzący! 140 Ci. 131 Tak jest. Niebawem zapłaci im On za to. czym zechce. poniewa twój Pan nigdy nie niszczy miast niesprawiedliwie. i drzewa granatu. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia!" 136 Oni przeznaczają Bogu pewną część z tego. to oni będą w tym współuczestnikami . i zbo a dające ró ne po ywienie . będzie się nimi ywił tylko ten.tak oni twierdzą a to jest dla naszych współtowarzyszy!" Lecz to. A jeśli ono będzie martwe. I jest zakazane dla naszych on. to.

ani przestępcą. z wyjątkiem tego. albo mięsa świni . i im i nie przybli ajcie się do czynów szpetnych. co jest martwe.dwoje . które słu ą do przenoszenia cię aru. którzy nie wierzą w ycie ostateczne ! Oni dają równych swojemu Panu! Powiedz: 151 "Pozwólcie! J a wam wyrecytuję to. kiedy Bóg wam to nakazał? ' .d woje i spośród krów . co mieszczą w sobie łona dwóch osobników eńskiego rodzaju? Obwieście mi. i takie. Powiedz: "Czy On zakazał dwóch osobników męskich. I zakosztowali Naszego srogiego gniewu. litościwy!" 146 A tym. i nie postępujcie za krokami szatana! On jest przecie dla was wrogiem jawnym ! 143 Osiem .parami: z owiec . Kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. Powiedz: Czy posiadacie jakąś wiedzę? Poka cie j ą nam ! Wy postępujecie tylko za przypuszczeniem Jedynie zmyślacie kłamstwo! " 149 Powiedz: Do Boga nale y dowód przekonywający. co mi zostało objawione. ich wnętrzności oraz tego. czy te dwóch osobników eńskich ? Czy te to. z pełną wiedzą. w co zaopatrzy! was Bóg . to powiedz: " Wasz Pan jest władcą wszechobejmującego miłosierdzia. co mieszczą w sobie łona dwóch osobników eńskich? Czy wy by liście świadkami . które są przeznaczone na rzeź. zaprawdę.bo to jest obrzydliwe . Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych ! 145 Powiedz: "Ja nie znajduję w tym. co noszą ich grzbiety. to nie dodawalibyśmy współtowarzyszy. co się zmieszało z ich kośćmi . nic będąc ani buntownikiem.dwie i z kóz . którzy przyjęli judaizm. to ty nie zaświadczaj razem z nimi! Nie postępuj za namiętnościami tych. ł gdyby On zechciał. ani do jawnych spośród nich. to podprowadziłby was wszystkich " drogą prostą. jeśli jesteście prawdomówni!" 144 A spośród wielbłądów . bez wszelkiej wiedzy ? Zaprawdę. Podobnie o kłamstwo oskar ali ci t którzy byli przed nimi. I nie zakazywali byśmy niczego. My jesteśmy prawdomówni ! 147 Jeśli więc oni będą ciebie uwa ać za kłamcę. ani do ukrytych. A kto został zmuszony. kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu. nie zabijajcie swoich dzieci z biedy . którzy dodawali współtowarzyszy: Gdyby Bóg zechciał.dwie.142 Wśród waszych trzód są takie. Jedzcie z tego. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. 148 Będą mówić ci. e Bóg tego zakazał! " A jeśli oni nawet zaświadczą. zakazaliśmy wszelkiego zwierzęcia posiadającego pazury. Powiedz: "Czy on zakazał obu osobników męskich czy te obu osobników eńskich? Czy te to. którzy zaświadczą. 150 Powiedz: Przedstawcie waszych świadków. bądźcie dobrzy względem swoich rodziców. albo rozlanej krwi. to. 154 . Tak za płaciliśmy im za ich z buntowanie się . lecz Jego srogi gniew nie będzie odwrócony od ludu grzeszników. Zaprawdę. czego zakazał wam wasz Pan : Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy.albo tego. co zostało zło one na ofiarę czemuś innemu ni Bogu .zakazaliśmy im tłuszcz. I z krów i owiec . niczego zakazanego dla człowieka w jego po ywieniu z wyjątkiem tego. aby wprowadzić ludzi w błąd . twój Pan jest przebaczający. ani te nasi ojcowie.M y dam y zaopatrzenie i wam.

to bylibyśmy na prostszej drodze ani eli oni. 160 Ten. nie pomo e duszy Jej wiarą.nale ą do Boga. jest błogosławiona . e do nich przyjdą aniołowie albo e przyjdzie do nich ich Pan. kto przyjdzie z dobrym czynem. prawdziwie pobo nego . wy się zastanowicie! 153 To jest Moja droga prosta! Postępujcie więc po niej i nie chodźcie po innych drogach. kto przyjdzie ze złym czynem. co oni pilnie studiowali. moje ycie I moja śmierć . A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. Ich sprawa nale y tylko do Boga. My zapłacimy niebawem złą karą tym. a ten. i oni się odwrócili! 158 Czy oni oczekują. i jako wyjaśnienie dla ka dej rzeczy. to bądźcie sprawiedliwi. doznacie miłosierdzia! 156 Abyście nie mówili: Księga została zesłana tylko dwom społecznościom przed nami i my nie dbaliśmy o to. dopóki nie osiągnie wieku dojrzałego. jak tylko według jej mo liwości. co jest lepsze." A przecie otrzymaliście jasny dowód od waszego Pana i drogę prostą. i miłosierdzie. potem On im obwieści to. Pana światów! 155 . I dawajcie pełną miarę i wagę . Powiedz: "Oczekujcie! My te będziemy oczekiwać!" 159 Zaprawdę. I wypełniajcie przymierze Boga! Oto co On wam nakazał ! Być mo e. oni uwierzą w spotkanie ze swoim Panem! 155 A ta Księga. którą zesłaliśmy. otrzyma w nagrodę dziesięć jemu podobnych." 157 I abyście nie mówili: "Gdyby nam została zesłana Księga.tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem. będziecie rozumni! 152 I zbli ajcie się do majątku sieroty jedynie z tym. Być mo e. moja modlitwa moje praktyki religijne . albo e przyjdą pewne znaki twego Pana? W tym Dniu. " 162 Powiedz: "Zaprawdę. dopełnienie dla czyniącego dobro. co oni czynili. nie jesteś wraz z nimi odpowiedzialny i oni rozdzielili swoją religię . otrzyma jako zapłatę tylko równowartość. A kiedy mówicie . jako religii prawdziwej społeczności religijnej Abrahama . My nie nakładamy niczego na adną duszę. będziecie bogobojni!" 154 Następnie daliśmy Księgę Moj eszowi. którzy się odwracają od Naszych znaków za to. aby one nie oddzieliły was od Jego drogi Oto co nakazał wam Bóg! Być mo e. nawet jeśliby to był krewny. I oni nie doznają niesprawiedliwości! 161 Powiedz: Oto poprowadził mnie mój Pan ku drodze prostej. według słuszności . Oto co wam nakazał Bóg! Być mo e. i stali się sektami. On nie był z liczby bałwochwalców. kiedy ju przyjdzie znak od twego Pana. i jako drogę prostą i miłosierdzie. Postępujcie WIĘC za mą i bójcie się Boga! Być mo e. kto za kłamstwo uznaje znaki Boga i odwraca się od nich? .nie zabijajcie nikogo . skoro ona nie uwierzyła przedtem I nie zyskała sobie w swojej wierze czegoś dobrego .

według stopni. co On wam dał. w czym wyście się ró nili. On jest przebaczający. Potem do waszego Pana powrócicie! Wtedy On obwieści wam to.. Zaprawdę. który uczynił was namiestnikami na ziemi i wyniósł jednych z was ponad drugim.Czy będę szukał jakiegoś innego Pana ani eli Bóg?! On jest Panem wszelkiej rzeczy!" Ka da dusza zarabia tylko dla siebie I me poniesie niosąca cię ar cię aru drugiej .163 On nie ma adnego współtowarzysza. litościwy! 156 . którzy się poddali całkowicie. twój Pan jest szybki w karaniu! Zaprawdę. T o mi zostało nakazane I Ja Jestem pierwszym z tych. 164 Powiedz: . aby doświadczyć was w tym. 165 On jest Tym.

byliśmy niesprawiedliwi!" 6 Wtedy My.Al-A'Raf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. z pewnością. będziemy pytać tych. którzy zostali posłani! 7 Wtedy My powiemy im z pełną wiedzą.niech ona nie budzi w twojej piersi adnej udręki abyś przez nią ostrzegał i jako napomnienie dla wierzących. ich okrzykiem były tylko słowa: "Zaprawdę. poniewa nie byliśmy nieobecni! 8 A waga w tym Dniu jest prawdą: ci. 3 Idźcie za tym. co wam zostało zesłane od waszego Pana. do których zostali posłani. Jak e mało wy dziękujecie! 157 . których szale będą lekkie. 5 A kiedy przychodziła na nich Nasza srogość. 10 My umocniliśmy was na ziemi i przygotowaliśmy na niej dla was środki do ycia. Mim. i z pewnością będziemy pytać tych. dlatego e byli niesprawiedliwi względem Naszych znaków. stracili swoje dusze.Wzniesione Krawędzie . Sad. będą szczęśliwi. Lam. 9 a ci. 2 To jest Księga zesłana tobie . i nie postępujcie za opiekunami poza Nim! Jak e mało wy sobie przypominacie! 4 A ile miast wytraciliśmy?! Nasza srogość przychodziła na nie nocą albo w czas południowego odpoczynku. których szale będą cię kie.

Ja z pewnością zapełnię Gehennę!" 19 "A ty." 18 Powiedział: "Uchodź stąd." 16 Powiedział: "Za to. którym dano zwłokę. i Ty mnie skazałeś na błądzenie. 17 Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu. z czego chcecie. e się nie pokłoniłeś. potem was ukształtowaliśmy. 12 Bóg powiedział: "Co tobie przeszkodziło." 14 Powiedział: "Daj mi zwłokę do Dnia. postanawiam czyhać na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej. ale nie zbli ajcie się do tego drzewa. którzy się pokłonili. Ty stworzyłeś mnie z ognia. potem powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!" Oni oddali pokłon. a jego stworzyłeś z gliny. bo oboje znajdziecie się wśród niesprawiedliwych!" 158 . Adamie! Zamieszkaj z twoją oną w Ogrodzie! Jedzcie obydwoje." 13 Powiedział: "Uchodź stąd! Nie tobie nale y być dumnym tutaj! Wychodź więc! Ty jesteś wśród upokorzonych. odrzucony! Tymi spośród nich. skoro tobie nakazałem?" Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego. którzy pójdą za tobą. z wyjątkiem Iblisa. z prawej i z lewej strony i Ty większości z nich nie znajdziesz wdzięcznymi. on nie był wśród tych.11 My stworzyliśmy was. kiedy oni będą wskrzeszeni!" 15 Powiedział: "Jesteś wśród tych. wzgardzony.

Być mo e. lecz szata bogobojności jest lepsza. aby zakrywało waszą nagość. to zapewne będziemy wśród stratnych!" 24 Powiedział: "Uchodźcie! Będziecie wrogami jedni dla drugich. e szatan jest dla was wrogiem jawnym?!" 23 Oni oboje powiedzieli: "Panie nasz! Uczyniliśmy niesprawiedliwość samym sobie.20 I szatan zwiódł ich na pokuszenie.do pewnego czasu. Takie są znaki Boga. abyście się nie stali aniołami lub istotami nieśmiertelnymi. na niej będziecie umierać i z niej będziecie wyprowadzeni. i powiedział: "Zakazał wam wasz Pan tego drzewa tylko dlatego. i ozdoby." 25 I powiedział: "Na niej będziecie yć. I jeśli Ty nam nie przebaczysz. Na ziemi będzie wasze stałe miejsce przebywania i u ywanie ycia . ujrzeli swoją nagość i zaczęli zszywać dla siebie liście z Ogrodu. która była dla nich skryta. i jeśli nie oka esz nam Swego miłosierdzia. oni sobie przypomną! 27 O synowie Adama! 159 . Wtedy wezwał oboje ich Pan: "Czy nie zakazałem wam tego drzewa? I czy wam nie mówiłem. A kiedy oni skosztowali z tego drzewa. z zamiarem ukazania im ich nagości. " 26 O synowie Adama! My zesłaliśmy wam ubranie." 21 I przysięgał im obojgu: "Jestem dla was dobrym doradcą!" 22 I doprowadził ich do upadku przez oszukaństwo.

skąd wy ich nie widzicie." 30 On poprowadził część z was drogą prostą. Czy będziecie mówić na Boga to. wy do Niego powrócicie. którzy uwierzyli w yciu na tym świecie. a część znalazła się w zabłądzeniu. zdejmując z nich ubiór." W ten sposób przedstawiamy wyraźnie Nasze znaki dla ludzi. i sądzą.on i jego plemię tam. to mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał. 31 O synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na ka de miejsce modlitwy! Jedzcie i pijcie. Bóg nie kocha rozrzutników! 32 Powiedz: "Któ uznał za zakazane ozdoby Boga. które On przygotował dla Swoich sług. e są prowadzeni drogą. czego nie wiecie?" 29 Powiedz: "Mój Pan nakazał to. Oto oni wzięli sobie szatanów za opiekunów. On przecie widzi was . jak wówczas gdy wyprowadził waszych rodziców z Ogrodu.Niech was nie skusi szatan. prostą. którzy wiedzą. Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. którzy nie wierzą! 28 A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny. by im ukazać ich nagość." Powiedz: "Zaprawdę. ale nie trwońcie! Zaprawdę. wyznając szczerze Jego religię! Tak jak On dał wam początek. jak i dobre rzeczy pochodzące z Jego zaopatrzenia?" Powiedz: "One w Dniu Zmartwychwstania będą nale eć wyłącznie do tych. co słuszne. Oto My uczyniliśmy szatanów opiekunami tych. zamiast Boga. 160 . Zwracajcie twarze w ka dym miejscu modlitwy i wzywajcie Go.

d inów i ludzi.grzech i gwałt są bezprawiem i tego. będą mieszkańcami ognia. 38 On powie: "Wejdźcie między narody. A kiedy przyjdą do nich Nasi posłańcy. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i wbili się ponad nie w dumę. 35 O synowie Adama! Kiedy przyjdą do was posłańcy spośród was.w ogień!" Za ka dym razem." I oni zaświadczą przeciwko samym sobie. jawnych i skrytych . 37 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. będą w nim przebywać na wieki. ebyście dodawali Bogu za współtowarzyszy to. 161 . to oni nie potrafią ani go opóźnić. i byli niewiernymi. których wzywaliście poza Bogiem?" Oni powiedzą: Odeszli od nas. którzy byli bogobojni i czynili dobre dzieła. które ju przeminęły przed wami ." 34 Ka dy naród ma swój wyznaczony czas. Kiedy przyjdzie ich termin. nie odczują strachu i nie będą zasmuceni! 36 A ci. choćby o jedną godzinę. kiedy wchodzi jakiś naród. czego nie wiecie. ani te przesunąć go naprzód. kto za kłamstwo uznaje Nasze znaki? Tych dosięgnie ich los zapisany w księdze. opowiadając wam Moje znaki. czemu nie została przekazana adna władza. to ci. ebyście mówili przeciw Bogu. i tego.33 Powiedz: "Mój Pan zakazuje tylko czynów szpetnych. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu. albo ten. aby ich zabrać. powiedzą im: "Gdzie są ci.

przeklina swój siostrzany naród. Z pewnością posłańcy naszego Pana przyszli z prawdą!" Będzie im ogłoszone: "Oto dla was Ogród. lecz wy nie wiecie!" 39 I powiedział pierwszy do ostatniego: "Wy nie macie adnej wy szości nad nami. to ostatni z nich będzie mówił do pierwszego: "Panie nasz! To oni sprowadzili nas z drogi. jaka się tam jeszcze znajduje. 43 My usuniemy z ich piersi wszelką zawiść. który poprowadził nas do tego! Nie bylibyśmy w stanie pójść drogą prostą. i prawdą jest to. nie będą otwarte bramy nieba i nie wejdą oni do Ogrodu. . którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i ponad nie dumnie się wywy szyli. którzy wierzą i pełnią dobre dzieła . W ten sposób My płacimy grzesznikom! 41 Dla nich Gehenna będzie miejscem wypoczynku. Zakosztujcie więc kary za to. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym! 42 A ci.My nie obcią amy adnej duszy więcej. daj im więc podwójną karę ognia!" On powie: "Niech będzie dla ka dego podwójna. co zyskaliście!" 40 Zaprawdę. a kiedy się tam zbiorą wszyscy razem. dla tych. oni tam będą przebywać na wieki. coście czynili!" 44 I mieszkańcy Ogrodu będą wołać do mieszkańców ognia: "Przekonaliśmy się. 162 . a nad nimi będą zasłony. gdyby nie poprowadził nas Bóg. dopóki wielbłąd nie przejdzie przez igielne ucho. Pod nimi będą płynąć strumyki. I oni będą mówić: "Chwała niech będzie Bogu. jak tylko na miarę jej mo liwości oni będą mieszkańcami Ogrodu. dany wam w dziedzictwo za to.

którzy chcą uczynić ją krzywą i którzy nie wierzą w ycie ostateczne!" 46 Między nimi jest zasłona. Bóg zakazał jednego i drugiego niewiernym. 47 A kiedy ich spojrzenia są zwrócone na mieszkańców ognia. co do których przysięgaliście. Wtedy herold ogłosi wśród nich: "Przekleństwo Boga nad niesprawiedliwymi! 45 . Czy wy te przekonaliście się.co obiecał nam nasz Pan. oni mówią: "Panie nasz! Nie umieszczaj nas z ludem niesprawiedliwych!" 48 Mieszkańcy wzniesionych krawędzi będą wołać do niektórych ludzi.ludzie. chocia bardzo tego pragną. i prawdą jest to. którzy wzięli sobie swoją religię za zabawę i grę i których zwiodło ycie tego świata. 51 tym. Oni będą wołać do mieszkańców Ogrodu: "Pokój wam!" Oni tam jednak nie wchodzą." Przeto dzisiaj zapominamy ich. którzy poznają wszystkich po ich znamionach. ani to. i Bóg nie dosięgnie ich Swoim miłosierdziem? "Wejdźcie do Ogrodu! Nie będziecie się niczego obawiać i nie będziecie się smucić!" 50 I mieszkańcy ognia będą wołać do mieszkańców Ogrodu: "Wylejcie na nas trochę wody albo coś z tego. z czego byliście dumni!" 49 A czy tamci to nie są ci. którzy odwracają od drogi Boga. a na wzniesionych krawędziach .nad tymi. coście nagromadzili. 163 . co obiecał wam wasz Pan?" Oni powiedzą: "Tak!". w co zaopatrzył was Bóg!" Oni powiedzą: "Zaprawdę. których poznają po ich znamionach: "Na nic wam się zdało to.

czy my będziemy mogli powrócić. który posyła wiatry jako radosną wieść poprzedzającą Jego miłosierdzie. 53 Czy oni oczekują czegoś innego ani eli jej wyjaśnienia? W Dniu. którzy wierzą. który pospiesznie za nią podą a. A kiedy one niosą cię kie chmury. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni. Słońce. 52 Oto przyszliśmy do nich z Księgą. jako drogę prostą i miłosierdzie dla ludzi. kiedy nadejdzie jej wyjaśnienie. ci.tak jak oni zapomnieli o spotkaniu z tym ich Dniem i odrzucali Nasze znaki. miłosierdzie Boga jest bliskie dla ludzi czyniących dobro! 57 On jest Tym. 54 Zaprawdę. którzy o niej zapomnieli poprzednio. którzy by orędowali za nami? Albo te . wasz Pan to Bóg. następnie zasiadł na tronie. opierając się na wiedzy. co czyniliśmy?" Oni stracili swoje dusze i odsunęło się od nich to. My pędzimy je na ziemię martwą 164 . księ yc i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. Czy nie do Niego nale y stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Bóg. co oni wymyślali. by czynić co innego ni to. A czy my mamy orędowników. On nie miłuje ludzi. powiedzą: "Posłańcy naszego Pana przychodzili z prawdą. Pan światów! 55 Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytości! Zaprawdę. On pokrywa nocą dzień. którzy przekraczają granice! 56 Nie szerzcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! Wzywajcie Go z obawą i nadzieją! Zaprawdę. którą przedstawiliśmy wyraźnie.

W ten sposób My wyjaśniamy Nasze znaki ludziom. którzy są wdzięczni: 59 I wysłaliśmy Noego do jego ludu. byli bogobojni? Być mo e. dzięki której powodujemy wzrost wszelkich owoców. Ja jestem tylko posłańcem od Pana światów! 62 Ja przekazuję wam posłanie mego Pana i daję wam szczerą radę. którzy z nim byli. obawiam się dla was kary Dnia Wielkiego!" 60 Powiedziała starszyzna jego ludu: "Zaprawdę. oni byli ludem ślepym! 65 A do ludu Ad posłaliśmy ich brata Huda. który jest zły. a w tym. wyrastają skąpo. Zaprawdę. 63 Czy wy się dziwicie. i ty jesteś w błędzie oczywistym!" 61 On powiedział: "O ludu mój! Nie ma we mnie błędu. on powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie macie innego boga. jak tylko On! Zaprawdę. Być mo e. wiem od Boga to. a zatopiliśmy tych. 165 . czego wy nie wiecie. jego i tych. my widzimy. Uratowaliśmy go na statku. Podobnie My wyprowadzamy martwych. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. e przyszło do was napomnienie od waszego Pana za pośrednictwem człowieka spośród was. dostąpicie miłosierdzia!" 64 Lecz oni uznali go za kłamcę. aby was ostrzegał i abyście. wy sobie przypomnicie! 58 W dobrym kraju rośliny wyrastają za pozwoleniem Jego Pana.i spuszczamy przez nie wodę.

co czcili nasi ojcowie? Przynieś nam więc to. czym nam grozisz. jak tylko On! Czy nie mo ecie być bogobojni?" 66 Powiedziała starszyzna z jego ludu . 69 Czy wydaje się wam dziwne. będziecie szczęśliwi!" 70 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas.Powiedział on: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga. aby was ostrzegał? Przypomnijcie sobie." 67 On powiedział: "Nie ma we mnie wcale głupoty. wy i wasi ojcowie? Nie zesłał im Bóg adnej władzy. abyśmy czcili Boga Jedynego i abyśmy pozostawili to. Czy będziecie sprzeczać się ze mną o imiona. przez miłosierdzie pochodzące od Nas. którymi ich nazwaliście. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 71 On powiedział: "Spadła ju na was srogość i gniew od waszego Pana. którzy nie uwierzyli: "My widzimy twoją głupotę i sądzimy. e jesteś z liczby kłamców. Przypomnijcie sobie więc dobrodziejstwa Boga! Być mo e. Czekajcie więc! Ja jestem razem z wami wśród czekających. 68 Przekazuję wam posłanie mojego Pana i jestem dla was doradcą godnym zaufania." 72 I uratowaliśmy go. jak On uczynił was następcami ludu Noego i obdarzył was wspanialszą budową. którzy byli razem z nim. lecz ja jestem posłańcem od Pana światów. i zniszczyliśmy do ostatniego 166 . e przyszło do was napomnienie od waszego Pana przez człowieka spośród was. i tych.ci.

co zostało przez niego posłane!" 76 Powiedzieli ci. my nie wierzymy w to. tak i rankiem pozostawali w swoich domostwach.do tych spośród nich. a góry drą ycie jako domy. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i którzy nie byli wierzącymi. którzy uwierzyli: "Czy wy wiecie. którzy zostali posłani!" 78 I pochwyciło ich trzęsienie ziemi. jak On uczynił was następcami po ludzie Ad i przygotował wam mieszkanie na ziemi. e Salih jest posłany od jego Pana?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę. jeśli jesteś z tych.ci. On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga innego ni On! Otrzymaliście jasny dowód od waszego Pana. i nie dali posłuchu rozkazowi ich Pana. le ąc piersiami do ziemi.tych. szerząc zepsucie! 75 I powiedziała starszyzna z jego ludu . Przeto przypominajcie sobie dobrodziejstwa Boga i nie czyńcie zła na ziemi. 73 I do ludu Samud posłaliśmy ich brata Saliha. którzy byli poni eni . Oto wielbłądzica jest dla was znakiem! Pozwólcie jej paść się na ziemi Boga i nie dotknijcie jej adnym złem. Na jej równinach budujecie sobie zamki. I powiedzieli: "O Salihu! Przynieś nam to. bo inaczej pochwyci was kara bolesna!" 74 Przypomnijcie sobie. co obiecujesz. w co wy wierzycie!" 77 I oni podcięli pęciny wielbłądzicy. którzy wbili się w dumę do tych. my wierzymy w to. 79 Wtedy odwrócił się od nich i powiedział: "O ludu mój! 167 . którzy się wbili w dumę: "Zaprawdę.

jak niewielu was było i On was pomno ył! I popatrzcie. którzy szerzyli zepsucie! 168 .Przekazałem wam posłanie mojego Pana i dawałem wam dobrą radę. jaki był ostateczny koniec grzeszników! 85 I do ludu Median posłaliśmy ich brata Szu`ajba! On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga innego ni On! Otrzymaliście przecie jasny dowód od waszego Pana. którzy w Niego uwierzyli." 80 I Lota! Kiedy powiedział on do swego ludu: "Czy będziecie popełniać bezecne czyny. Tak. Popatrz więc. jesteście ludem występnym!" 82 I odpowiedzią jego ludu były tylko słowa: "Wyprowadźcie ich z waszego miasta! To są ludzie. lecz wy nie kochacie dobrze doradzających. Dawajcie więc pełną miarę i wagę! Nie wyrządzajcie szkody ludziom w ich dobrach! Nie rozprzestrzeniajcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! To jest dla was lepsze. jaki był ostateczny koniec tych. starając się uczynić ją krzywą! I przypominajcie sobie. 84 I zesłaliśmy na nich deszcz. jakich nie popełnił przed wami aden ze światów? 81 Oto przychodzicie przez namiętność do mę czyzn zamiast do kobiet. którzy się uwa ają za czystych!" 83 I My uratowaliśmy jego i jego rodzinę . która była wśród pozostających w tyle. by grozić i odsuwać od drogi Boga tych.z wyjątkiem jego ony. jeśli jesteście wierzący! 86 Nie czatujcie na ka dej drodze.

to wtedy z pewnością poniesiecie stratę!' 91 I pochwyciło ich trzęsienie ziemi. chyba e tak zechce Bóg. z naszego miasta albo powrócisz do naszej religii!" On powiedział: "Nawet jeśli jej nienawidzimy? 89 Wymyślilibyśmy przeciwko Bogu kłamstwo. którzy wbili się w dumę: "My wypędzimy ciebie. i rankiem znaleźli się w swoich domostwach.ci. Nasz Pan obejmuje wiedzą ka dą rzecz! My zaufaliśmy Bogu! Panie nasz! Rozstrzygnij między nami i między naszym ludem według prawdy! Ty jesteś najlepszym z rozstrzygających!" 90 Powiedziała starszyzna z ich ludu .to bądźcie cierpliwi. którzy uwa ali Szu`ajba za kłamcę. Jak e więc mam się martwić o lud niewiernych!" 94 I nie posłaliśmy proroka do adnego miasta. a rozsądzi między nami Bóg.87 A jeśli część z was uwierzyła w to. On jest najlepszym z sędziów!" 88 Powiedziała starszyzna z jego ludu . jak nas Bóg od niej wybawił. ponieśli stratę! 93 Tak więc on odwrócił się od nich i powiedział: "O ludu mój! Ja wam przekazałem posłanie mojego Pana i dawałem wam dobrą radę. i tych. po tym. którzy uwierzyli razem z tobą. nasz Pan. o Szu`ajbie. 92 Ci. Nie godzi się nam powracać do niej. którzy uwa ali Szu`ajba za kłamcę. jeślibyśmy powrócili do waszej religii. a część nie uwierzyła .ci. którzy nie uwierzyli: "Jeśli pójdziecie za Szu`ajbem. to jakby tam nigdy nie mieszkali! ci. le ąc piersiami do ziemi. 169 . z czym ja zostałem posłany.

96 A jeśliby mieszkańcy tych miast uwierzyli i byli bogobojni.którego mieszkańcy nie doznaliby ucisku i nieszczęścia . i gdybyśmy chcieli. W ten sposób Bóg nakłada pieczęć na serca ludzi niewierzących. co oni zarobili. 102 I nie znaleźliśmy u większości z nich adnego przymierza. to otwarlibyśmy dla nich z pewnością błogosławieństwa nieba i ziemi. którzy odziedziczyli ziemię po jej dawnych mieszkańcach. Lecz oni uwa ali za kłamstwo. 170 . kiedy się zabawiają? 99 A czy oni są bezpieczni przed zamysłem Boga? Lecz bezpieczni przed zamysłem Boga są tylko ludzie. co przedtem uwa ali za kłamstwo. oni się upokorzą! 95 potem zamieniliśmy zło na dobro.być mo e. przekazujemy tobie o nich pewne opowieści. którzy stracili. kiedy oni wcale nie przeczuwali." Tak więc pochwyciliśmy ich niespodzianie. e Nasza srogość nie dosięgnie ich podczas jasności dnia. to moglibyśmy ich dosięgnąć za ich grzechy i moglibyśmy zapieczętować ich serca. 97 A czy mieszkańcy tych miast byli pewni. 100 Czy nie zostało ukazane tym. e Nasza srogość nie dosięgnie ich nocą. Przychodzili do nich posłańcy z jasnymi dowodami. tak i oni by nie słyszeli? 101 Takie to były te miasta. więc pochwyciliśmy ich za to. kiedy będą pogrą eni we śnie? 98 Albo czy mieszkańcy tych miast byli pewni. a oni zapomnieli i powiedzieli: "Przecie i naszych ojców dotknęły cierpienie i radość. lecz oni nie byli skorzy uwierzyć w to.

Przyszedłem do was z jasnym dowodem od waszego Pana. lecz oni niesłusznie je odrzucili. jeśli będziemy zwycięzcami?!" 114 Powiedział: "Tak! I z pewnością znajdziecie się wśród przybli onych!" 171 . i powiedzieli: "Z pewnością otrzymamy nagrodę. jemu i jego bratu. posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. to dostarcz go .jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 107 Wtedy Moj esz rzucił swoją laskę i oto stała się wę em prawdziwym! 108 Potem wyciągnął swoją rękę i oto stała się biała dla patrzących! 109 I powiedziała starszyzna z ludu Faraona: "Zaprawdę. Odeślij więc ze mną synów Izraela!" 106 Powiedział: "Skoro przyszedłeś z jasnym dowodem.natomiast zauwa yliśmy. 112 aby przyprowadzili ka dego uczonego czarownika. 103 Następnie. i poślij do miast ludzi poszukujących. jaki był ostateczny koniec tych. ja jestem posłańcem od Pana światów! 105 Mam obowiązek mówić o Bogu tylko prawdę. e większość z nich to ludzie szerzący zepsucie. po nich. Popatrz więc. Więc co wy zalecacie?" 111 Oni powiedzieli: "Daj mu zwłokę. którzy szerzyli zgorszenie! 104 Powiedział Moj esz: "O Faraonie! Zaprawdę. to jest czarownik bardzo uczony! 110 On chce was wypędzić z waszej ziemi." 113 I przybyli czarownicy do Faraona.

Panie nasz ! Wylej na nas cierpliwość 172 . jaki uknuliście w tym mieście. a fałszywe okazało się to. albo my będziemy rzucali" 116 On powiedział: "Rzucajcie!" A kiedy oni rzucili. zaczarowali oczy ludzi.115 Oni powiedzieli: "O Moj eszu! Albo ty rzucaj. potem ka ę was ukrzy ować. przestraszyli ich i zademonstrowali wielkie czarodziejstwo. Lecz niebawem się dowiecie! 124Ka ę uciąć wasze ręce i nogi po przeciwległych stronach. to jest podstęp. 120 Czarownicy rzucili się do wybijania pokłonów. aby wyprowadzić z niego jego mieszkańców. e uwierzyliśmy w znaki naszego Pana. zanim Ja wam pozwoliłem . 122Pana Moj esza i Aarona! " 123Powiedział Faraon: "Uwierzyliście w Niego. Zaprawdę. co oni czynili. " 125Oni powiedzieli: "Zaprawdę. my zwracamy się ku naszemu Panu! 126Ty się mścisz na nas tylko dlatego. co oni oszukańczo uczynili. kiedy one do nas przyszły. 121Powiedzieli: "Uwierzyliśmy w Pana światów. 119 W ten sposób zostali tutaj zwycię eni i wycofali się poni eni. 118 I ukazała się prawda. 117 I objawiliśmy Moj eszowi: "Rzuć twoją laskę!" I oto ona połknęła to.

a by nas nim oczarować .Proście Boga o pomoc i bądźcie cierpliwi ! Zaprawdę." A kiedy dosięgło ich zło. oni się opamiętają. oni według wró by z ptaków przypisali to Moj eszowi i jego ludziom . ziemia nale y do Boga ! On daje ją w dziedzictwo. jak do nas przyszedłeś. szarańczę i robactwo. Ostateczny rezultat nale y do bogobojnych!" 129Oni powiedzieli: "My cierpieliśmy udrękę. 132Oni powiedzieli: "Jakikolwiek przyniósłbyś nam znak.." 130I ukaraliśmy lud Faraona latami posuchy i brakiem owoców . My z pewnością nad nimi zatriumfujemy!" 128Powiedział Moj esz do swojego ludu: . kom u chce spośród Swoich sług. 131Ale kiedy przyszło do nich dobro. aby i krew jako znaki wyraźne . Czy nie tak ? ! Ich ptaki złej wró by są u Boga ! Lecz większość z nich nie wie . 173 . oni powiedzieli: " To się nam nale y. jak wy będziecie działać.być mo e. e wasz Pan zniszczy waszego wroga I uczyni was następcami na ziemi. aby Moj esz i jego lud szerzyli zgorszenie na tej ziemi i porzucili ciebie i twoich bogów?" On powiedział: "My wymordujemy ich synów.127I przyjmij nas jako całkowicie poddanych!" I powiedziała starszyzna ludu Faraona: "Czy ty dopuścisz. my i tak w niego nie uwierzymy!" 133I tak posłaliśmy na nich potop. zanim ty do nas przyszedłeś i po tym. aby mógł zobaczyć. a pozostawimy przy yciu ich kobiety." On powiedział: "Mo e być.

za czym oni poszli. i to." On powiedział: "Zaprawdę. Przyszli oni do ludu oddanego całkowicie swoim bo kom i powiedzieli: "O Moj eszu! Uczyń nam boga. które On zawarł z tobą! Jeśli odsuniesz od nas ten gniew to my z pewnością uwierzymy i odeślemy z tobą synów Izraela. co oni wznosili ." 135A kiedy odsunęliśmy od nich gniew do kresu.Lecz oni wbili się w pychę i stali się I udem grzeszników. 134A kiedy spadła na nich plaga. jesteście ludem nieświadomym! 139Zostanie bowiem zniszczone to. I spełniło się bardzo piękne słowo twego Pana na synach Izraela. 138I przeprowadziliśmy synów Izraela przez morze. poniewa oni byli cierpliwi! A zniszczyliśmy całkowicie to. którą pobłogosławiliśmy. poniewa uznali za kłamstwo Nasze znaki i nie d bali o nie ! 137 I daliśmy w dziedzictwo tym ludziom. 140Czy mam szukać dla was jakiegoś boga innego ni Bóg ? który was wyniósł ponad światy?" 174 . co oni czynią. wszystkie wschody i zachody tej ziemi. który musieli osiągnąćoni złamali swoje ślubowanie. oni powiedzieli : " O Moj eszu. i daremne jest to. Módl się za nami do twego Pana przez przymierze. 136Tak więc zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich w otchłani morza. co budowali Faraon i jego lud. którzy byli poni eni. tak jak oni mają bogów.

i bądź pomiędzy wdzięcznymi! . powiedział: "Niech Tobie będzie chwała! Nawracam się do Ciebie! Ja jestem pierwszym z wierzących!" 144Powiedział: " O Moj eszu! J a wybrałem ciebie ponad wszystkich ludzi dla przekazania Moich posłań i Mojego słowa . Weź więc to. co tobie dałem . to ty Mnie zobaczysz. Poka mi się. obrócił ją w proch. w ten sposób ustalony czas spotkania z jego Panem wynosił czterdzieści nocy. 142Obiecaliśmy Moj eszowi trzydzieści nocy i uzupełniliśmy je dziesięcioma. lecz popatrz na górę ! Jeśli ona stać będzie mocno na swoim miejscu . abym Cię mógł zobaczyć!" Powiedział: " Ty Mnie nie zobaczysz. i Moj esz padł ra ony piorunem. I powiedział Moj esz swojemu bratu Aaronowi: "Zajmij moje miejsce pośród mego ludu i czyń dobrze. 145I napisaliśmy dla niego na Tablicach napomnienie w ka dym przedmiocie i wyjaśnienie ka dej rzeczy.141I oto wyratowaliśmy was od ludzi Faraona. A kiedy przyszedł do siebie. 175 . a pozostawiali przy yciu wasze kobiety. którzy prześladowali was najgorszą karą: zabijali waszych synów. nie chadzaj drogą ludzi szerzących zgorszenie! " 143A kiedy przyszedł Moj esz na spotkanie w naznaczonym przez Nas czasie i przemówił do niego jego Pan. on powiedział : " Panie mój ." A kiedy jego Pan objawił się na tej górze. Weź je z całą mocą i naka twojemu ludowi. Było to dla was cię kie doświadczenie ze strony waszego Pana.

pociągając go ku sobie . to ją przyjmują jako drogę. który pobekiwał . z pewnością. Czy oni otrzymają zapłatę za coś innego ni za to. e ten cielec nie mówił z nimi ani te nie prowadził ich drogą prostą? Oni wzięli go sobie i byli niesprawiedliwi . uznając swój błąd. to i tak nie przyjmą jej jako drogi. będziemy wśród stratnych!" 150A kiedy Moj esz powrócił do swego ludu. i powiedzieli: "Jeśli nasz Pan nie zmiłuje się nad nami i nie prze baczy nam . Oni uczynią tak dlatego. a jeśli widzą drogę błędu. to. i choćby zobaczyli drogę prawości. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i spotkanie z yciem ostatecznym . z o baczy li. Czy oni nie widzieli. Ja wam poka ę niebawem siedzibę bezbo nych ! 146Odsunę od Moich znaków tych. lud mnie poni ył i omal mnie nie zabili ! 176 . co czynili? 148I przygotował sobie lud Moj esza . i pochwycił swojego brata za głowę. I choćby oni ujrzeli jakikolwiek znak. Powiedział: "Synu mojej matki! Zaprawdę. co najpiękniejsze z nich.są daremne . 147A działania tych. którzy się pysznią na ziemi bez prawa. jakby prawdziwego. zasmucony i zagniewany powiedział: "Jak e źle postąpiliście po moim odejściu ! Czy wy chcecie przyśpieszyć rozkaz waszego Pana?" I rzucił Tablice.pod jego nieobecność ze swoich ozdób cielca. e za kłamstwo uznali Nasze znaki i wcale o nie dbali .aby przyjęli to. e za błądzili . 149A kiedy. po ałowali. me uwierzą w niego.

eby triumfowali nade mną wrogowie . i prowadzisz drogą prostą. Przebacz mnie i mojemu bratu! I wprowadź nas do swojego miłosierdzia! Ty jesteś najbardziej miłosierny z miłosiernych! " 152 Zaprawdę. kogo chcesz .Nie pozwól. a następnie nawrócili się i zostali wierzącymi. 177 . litościwy! 154 A kiedy Moj esz uspokoił swój gniew. dosięgnie gniew ich Pana i poni enie w yciu tego świata. twój Pan jest przebaczający. dla tych. którzy dają jałmu nę. kogo chcesz . którzy są bogobojni. i nie stawiaj mm e razem z ludźmi niesprawiedliwymi!" 151 Powiedział: . przez którą Ty sprowadzasz z drogi.. którzy wierzą w Nasze znaki. tym. tych. tym. co uczynili ci głupcy spośród nas? To jest przecie tylko Twoja próba. Ja zapiszę to tym. a Moje miłosierdzie obejmuje ka dą rzecz . którzy wzięli sobie cielca. Gdybyś był chciał. którzy wymyślają kłamstwa! 153 Zaprawdę. na których zapisana była droga prosta i miłosierdzie dla tych. Ty jesteś naszym opiekunem. A kiedy pochwyciło ich trzęsienie ziemi. wziął Tablice. 155 I wybrał Moj esz ze swego ludu siedemdziesięciu mę ów na wyznaczony przez Nas czas. Powiedział: "Ja dosięgam Moją karą.Panie mój . Tak płacimy tym. którzy popełnili złe czyny. to zniszczyłbyś ich przedtem I mnie razem z nimi. Czy Ty nas zgubisz za to. on powiedział: "Parne mój . kogo chcę. którzy się obawiają swego Pana.

które zostało z nim zesłane. jak tylko On ! On daje ycie i sprowadza śmierć! Wierzcie więc w Boga i w Jego Posłańca. którzy idą za Posłańcem. co jest słuszne. do którego nale y królestwo niebios i ziemi . co niesłuszne.narodów. będziecie prowadzeni drogą prostą!" 159 Wśród ludu Moj esza jest społeczność. Prorokiem rodzimym. i zdejmuje z nich brzemię i okowy. i idą za światłem. a być mo e. Ocieniliśmy ich chmurą i spuściliśmy na nich mannę i przepiórki. którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii . co jest piękne w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym ! ”Oto nawróciliśmy się ku Tobie!" 157 i tym. Objawiliśmy Moj eszowi. 158 Powiedz: "O ludzie! J a jestem posłańcem Boga do was wszystkich.Przebacz nam więc i oka miłosierdzie ! Ty jesteś najlepszym z przebaczających! 156 Zapisz nam to. którzy w niego wierzą. Tego. podtrzymują go i pomagają mu. 178 . on im nakazuje to. Jedzcie dobre rzeczy. która się kieruje prawdą i według niej działa sprawiedliwie. . który wierzy w Boga i w Jego słowa ! Postępujcie za nim. a zakazuje im rzeczy brzydkich. 0ni będą szczęśliwi . które im cią yły. i zezwala im na rzeczy dobre. A ci. Proroka rodzimego. a zakazuje tego. tak e wszyscy ludzie dowiedzieli się o swoim miejscu do picia. 160 I podzieliliśmy ich na dwanaście plemion . kiedy jego lud prosił go o wodę do picia: "Uderz twoją laską o skałę!" I oto wytrysnęło z niej dwanaście źródeł. Nie ma boga.

e byli bezbo nymi. Osiedlcie się w tym mieście i jedzcie tam. co im było zakazane .. I damy więcej tym. a pochwyciliśmy karą bolesną niesprawiedliwych za to.. Oni naruszali prawo w sobotę. lecz sobie samym wyrządzili niesprawiedliwość! 161 I powiedzianą im: . oni powiedzieli : . którzy czynili niesprawiedliwość.którymi was obdarzyliśmy!" Oni nie wyrządzili Nam niesprawiedliwości. 163 I zapytaj ich o miasto. poniewa oni są bezbo nikami. one nie przypływały. które im zostało zalecone. a w dniu. kiedy nie święcili szabatu. i mówcie: «Przebaczenie!» W chodźcie do bramy. powiedzieliśmy im : "Bądźcie wzgardzonymi małpami!" 167 I oto ogłosił twój Pan: 179 . Posłaliśmy więc na nich plagę z nieba. My uratowaliśmy tych." 162 A ci. a My przebaczymy wam wasze grzechy.. Być mo e. zmienili powiedzenie na inne ni to. poniewa byli niesprawiedliwi. co im przypominano. wybijając pokłony. 166 A kiedy oni przekroczyli z dumą to. albowiem przypływały do nich ryby.Dla usprawiedliwienia przed waszym Panem . w dniu szabatu. co zechcecie. 164 A kiedy pewna społeczność spośród nich powiedziała : "Dlaczego wy napominacie naród. który Bóg zamierza zniszczyć 1 u b ukarać karą straszną ? . oni będą bogobojni!" 165 A kiedy oni zapomnieli o tym. W ten sposób ich doświadczamy. którzy odstąpili od zła. ukazując się. którzy czynią dobro. które się znajdowało w pobli u morza.

co w niej było! Siedziba ostateczna jest lepsza dla tych. Czy nie zostało od nich wzięte przymierze Księgi. twój Pan jest szybki w karaniu! I. i oni sądzili. Oni wybierają tylko dobra przypadkowe tego świata I mówią: T o nam zostanie wybaczone! A jeśli przyjdzie do nich jeszcze inne podobne dobro. oni powrócą! 169 I pozostali po nich następcy. co w niej zawarte! Być mo e. . którzy odziedziczyli Księgę ." Zaprawdę. być mo e. którzy czynią dobro! 171 Oto wstrząsnęliśmy górę nad nimi. którzy trzymają się mocno Księgi i którzy odprawiają modlitwę. to oni Je wezmą.ich potomstwo. i nie będą mówić o Bogu nic innego . . którzy nimi nie są. a do Dnia Zmartwychwstania. On jest przebaczający. i między nimi są tacy. zaprawdę. Doświadczyliśmy ich przez dobro i zło. którzy są sprawiedliwi. zaprawdę. co wam daliśmy. e ona spadnie na nich: " Trzymajcie mocno to. i wspominajcie. litościwy! 168 Podzieliliśmy ich na ziemi na narody: między nimi są tacy. tych. jak gdyby to był baldachim. My nie zgubimy nagrody dla tych. jak tylko prawdę? A oni przecie studiowali. którzy są bogobojni. Czy nie jesteście rozumni? 170 A ci. którzy będą im zadawać dotkliwe cierpienia. będziecie bogobojni!" 172 I oto wziął twój Pan z lędźwi synów Adama . i nakazał im zaświadczyć wobec samych siebie: "Czy Ja nie jestem waszym Panem?" Oni powiedzieli: " Tak! Zaświadczamy" .a byście nie powiedzieli w Dniu Zmartwychwstania: 180 ."Ja z pewnością podniosę przeciwko nim.

a my byliśmy ich potomstwem . a nawet jeszcze bardziej zabłąkani! Tacy są całkowicie beztroscy! 181 . którymi nie widzą. którymi nie słyszą! Oni są podobni do bydła. Podobnie zachowują się ludzie. co czynili ci.a być mo e. to wynieślibyśmy go przez nie. być mo e. Czy Ty więc wytracisz nas za to . oni się zastanowią! 177 Zły jest przykład tych ludzi. 176 A gdybyśmy zechcieli. 179 Stworzyliśmy dla Gehenny wielu spośród d inów i ludzi: oni mają serca. lecz on przylgnął do ziemi poszedł za swoją namiętnością. a kogo On sprowadzi z drogi. którymi nie pojmują. oni powrócą ! 175 Przytocz im opowieść o tym któremu daliśmy N as z e znaki. Opowiedz im więc tę historię. oni mają oczy. warczy. którzy za kłamstwo uznali N as z e znaki. którzy poszli za fałszem?" 174 W ten sposób wyjaśniamy wyraźnie znaki . którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki: oni dla samych siebie byli niesprawiedliwi! 178 A kogo prowadzi Bóg drogą prostą. to tacy są stratni . lecz on przeszedł mimo nich. a kiedy zostawisz go w spokoju. Oni mają uszy."Nie dbaliśmy o to!" 173 Albo abyście nie powiedzieli: "Przecie nasi ojcowie przedtem byli bałwochwalcami. którzy zabłądzili. ten idzie drogą prostą. On jest podobny do psa: jeśli się rzucisz na niego . Wtedy poszedł za nim szatan i on znalazł się między tymi. te warczy.

jest naród. jak tylko On! Cią y ona na niebiosach i na ziemi . w jakie więc opowiadanie." Oni będą ciebie pytać. My ściągniemy w dół. stopień po stopniu. lecz większość ludzi nie wie!" Powiedz: "Ja nie władam dla samego siebie 182 . 181 A wśród tych. przyjdzie do was niespodziewanie. którzy bluźnią Jego imionom ! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to. we właściwym czasie. co czynili. kierując się prawdą. nikt inny. Mój zamysł jest pewny! 184 Czy oni się zastanowili? Nie ma adnego szaleństwa w ich towarzyszu ! On jest tylko jawnie ostrzegającym ! 185 Czy oni nie patrzyli na królestwo niebios i ziemi i na wszystkie rzeczy. tak i oni nawet nie będą wiedzieli. 183 Ja im dam zwłokę . których stworzyliśmy. który idzie drogą prostą. ju zbli ył się ich termin . 188 Powiedz: " Wiedza o niej jest tylko u Boga. 187 Będą ciebie pytać o Godzinę: kiedy ona przybije do przystani? Powiedz: " Wiedza o niej jest tylko u mego Pana! Nie ujawni jej. i dzięki niej postępuje sprawiedliwie. oni uwierzą? 186 Kogo sprowadzi z drogi Bóg. Zaprawdę. jak gdybyś był o niej powiadomiony. taki nie będzie miał adnego przewodnika! On pozostawi ich w zabłąkaniu.180 Do Boga nale ą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi. a pozostawcie tych. oni będą wędrować na oślep . 182 A tych. które stworzył Bóg? Być mo e. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. po tym.

ani korzyścią. a z niego uczynił jej mał onkę. A kiedy on pokrył ją. pomno yłbym sobie dobro. oni przygotowywali Mu współtowarzyszy spośród tego. 194 Zaprawdę. lecz tylko tym. na których chodzą? Czy oni mają ręce. ani te samemu sobie nie mo e pomóc ? 193 A kiedy wy ich wzywacie ku drodze prostej. którymi słyszą ? 183 . lecz samo jest stwarzane. czym On ich obdarzył. Gdybym znał to. Wzywajcie ich więc! Niech oni was słuchają.to sługi. którymi widzą? Czy oni mają uszy. którzy wierzą! " 189 On jest Tym. będziemy Ci wdzięczni!" 190 Kiedy On dał im sprawiedliwego. a nie dotknęłoby mnie zło. z pewnością. podobnie jak wy. 192 i nie jest w stanie przyjść im z pomocą. co zechce Bóg. swego Pana: "Jeśli Ty nam dasz sprawiedliwego. Lecz Bóg jest wyniosły ponad to. którymi chwytają ? Czy oni mają oczy. Będzie wam wszystko jedno. czy wy ich będziecie wzywać . oni nie idą za wami . co niczego nie stwarza. który stworzył nas Z jednego istnienia. czy wy będziecie milczeć . ani szkodą. ona zaczęła nosić lekki cię ar . jeśli jesteście prawdomówni ! 195 Czy oni mają nogi. oni zawołali do Boga. z którym swobodnie chodziła. których wzywacie poza Bogiem . I a jestem tylko ostrzegającym i zwiastunem dla ludzi. A kiedy stała się ocię ałą. ci. z pewnością. eby mógł odpoczywać przy niej . co oni J emu dodają jako współtowarzyszy! 191 Czy oni dodają za współtowarzyszy to. to my. co skryte.

wszechwiedzący! 201 Zaprawdę.Powiedz: " Wzywajcie waszych współtowarzyszy i knujcie podstęp przeciwko mnie . to szukaj ucieczki u Boga! Zaprawdę. droga prosta i miłosierdzie dla ludzi. Ty widzisz. i nie ka cie mi czekać ! 196 Zaprawdę. nie są w stanie wam pomoc ani te sobie samym nie pomogą. doznacie miłosierdzia! 205 Wspominaj twego Pana w twojej duszy z pokorą i z bojaźnią 184 . przypominają sobie i wtedy widzą jasno . 199 Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro.." 198 Kiedy ich wzywasz ku drodze prostej. to oni nie słyszą . ci. poza Nim. lecz oni nie widzą . co mi zostało objawione od mego Pana. którzy są bogobojni. Oni mówią: "Dlaczego ty go nie wybrałeś?" Powiedz: "Ja idę tylko za tym. którzy wierzą! " 204 A kiedy Koran jest recytowany to przysłuchujcie się i milczcie ! Być mo e. których wy wzywacie. 197 A ci. 202 A ich bracia pogrą ają ich w błędzie l potem me zmniejszają go . który zesłał Księgę ! To On opiekuje się ludźmi prawymi. opiekunem moim jest Bóg. To są jasne dowody od waszego Pana. On jest słyszący. kiedy ich dosięga pokusa szatana. a odsuwaj się od nieświadomych ! 200 A jeśli cię szatan wodzi na pokuszenie. jak oni patrzą na ciebie. 203 A kiedy ty nie przynosisz im adnego znaku .

oni Go wysławiają i wybijają Mu pokłony! 185 . którzy są u twego Pana. nie są tak pyszni.rano i wieczorem ! I nie bądź między niedbałymi ! 206 Zaprawdę. ci. by Mu nie słu yć.

choć część wierzących jej się sprzeciwiła. chocia ona stała się ju jasna. i szlachetne zaopatrzenie. którzy odprawiają modlitwę. 8 tak eby utwierdzić prawdę. Lecz Bóg chciał utwierdzić prawdę przez Swoje słowa i zniszczyć niewiernych do ostatniego. ci. w co ich zaopatrzyliśmy 4 . 6 dyskutowali z tobą na temat prawdy.tacy są naprawdę wierzącymi! Dla nich są przygotowane stopnie u ich Pana i przebaczenie. który nie był uzbrojony. kiedy wspomina się Boga.Łupy .oni ufają swojemu Panu 3 ci. Powiedz: "Łupy nale ą do Boga i Posłańca. których wiara się powiększa. Przeto bójcie się Boga i ustanówcie zgodę między wami! Słuchajcie Boga i Jego Posłańca. i jeden z dwóch oddziałów wam się podda. jeśli jesteście wierzącymi!" 2 Wierzącymi są tylko: ci. chocia by to było nienawistne dla grzeszników. których serca dr ą z przera enia. pragnęliście. którzy rozdają z tego. jak gdyby byli popędzani ku śmierci dla nich widocznej . ci.Al-Anfal W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zapytują cię o łupy. 186 . 7 I kiedy obiecał wam Bóg. kiedy są im recytowane Jego znaki . aby to był ten. a zniweczyć fałsz. 5 I tak wyprowadził ciebie twój Pan z twojego domu w imię prawdy.

On wysłuchał was: "Ja was wspomogę tysiącem aniołów idących jedni za drugimi. A kto oddziela się od Boga i Jego Posłańca.9 Kiedy błagaliście waszego Pana o pomoc. Pomoc jest tylko od Boga. 12 Twój Pan objawił aniołom: "Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych.jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo przyłączając się do oddziału to ten ściągnie na siebie gniew Boga.zabezpieczeniem pochodzącym od Niego i spuścił na was z nieba wodę. umocnić wasze serca i utwierdzić przez to wasze stopy." 10 Bóg uczynił to jedynie radosną wieścią. e oni oddzielili się od Boga i Jego Posłańca. Bóg jest straszny w karaniu! 14 To jest dla was! Zakosztujcie więc tego! albowiem niewiernych czeka kara ognia! 15 O wy. aby uspokoić przez to wasze serca. którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!" 13 Dlatego. którzy wierzycie! Kiedy spotkacie niewiernych. a jego miejscem schronienia będzie Gehenna! A jak e to złe miejsce przybycia! 17 To nie wy ich zabijaliście.. lecz Bóg ich zabijał.. mądry! 11 Oto On okrył was sennością . 187 . Bóg jest potę ny. posuwających się w marszu. Zaprawdę. to nie odwracajcie się do nich plecami! 16 A kto tego dnia odwróci się do nich plecami . aby was nią oczyścić i usunąć z was brud szatana. zaprawdę.

kiedy on was wzywa do tego. którzy powiedzieli: "Słyszeliśmy!". I wiedzcie.To nie ty rzuciłeś. to oni i tak odwróciliby się od Niego i odsunęliby się ze sprzeciwem. e Bóg staje między człowiekiem a jego sercem i e ku Niemu zostaniecie zebrani. które dosięgnie nie tylko tych z was. pochodzącym od Niego. Nie wybawi was od niczego wasza gromada. lecz to Bóg rzucił. to dla was będzie lepiej. którzy są niesprawiedliwi. Zaprawdę. kiedy rzuciłeś. najgorszymi ze zwierząt w oczach Boga są głusi i niemi. którzy wierzycie! Odpowiadajcie Bogu i Jego Posłańcowi. 22 Zaprawdę. Zaprawdę. którzy wierzycie! Słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Nie odwracajcie się od niego. nawet jeśli będzie liczna. to z pewnością dałby im usłyszeć. aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym. podczas gdy wcale nie słuchają. wszechwiedzącym! 18 To jest dla was! Bóg czyni daremnym podstęp niewiernych. którzy wcale nie rozumieją. Ale jeśli zaprzestaniecie. wtedy kiedy słyszycie! 21 I nie bądźcie tacy jak ci. Bóg jest słyszącym. to i My zaczniemy. 24 O wy. 19 Jeśli poszukiwaliście zwycięstwa. 23 Jeśliby Bóg uznał w nich coś dobrego. Bóg jest razem z wierzącymi! 20 O wy. e Bóg jest surowy w karaniu! 188 . 25 Bójcie się pokuszenia. I wiedzcie. co wam daje ycie. to zwycięstwo przyszło do was. A jeśli zaczniecie na nowo. ale jeśliby On nawet dał im usłyszeć.

to On da wam zdolność rozró nienia i odpuści wam wasze złe czyny. Wtedy On dał wam schronienie. Być mo e. obawiając się. a przecie wy wiecie. 31 Kiedy są im recytowane Nasze znaki. kiedy ty znajdujesz się wśród nich. jeśli oni poproszą o przebaczenie. 30 A jeśli spiskują przeciwko tobie ci. którzy nie uwierzyli. A Bóg jest najlepszy w swoim podstępie. umocnił was Swoją pomocą i zaopatrzył was w dobre rzeczy. Bóg jest władcą łaski ogromnej. to spuść na nas deszcz kamieni z nieba albo sprowadź na nas karę bolesną!" 33 Ale Bóg nie taki. 189 . e ludzie was wychwycą. którzy wierzycie! Jeśli będziecie się obawiać Boga.26 I przypomnijcie sobie czas. i Bóg nie będzie ich karał. to powiedzielibyśmy to samo. by ich karać. to i Bóg przygotowuje podstęp. oni mówią: "My ju słyszeliśmy! Jeślibyśmy chcieli. 29 O wy. bo wtedy zdradzicie powierzone wam legaty. będziecie wdzięczni! 27 O wy. i przebaczy wam. aby cię pochwycić mocno albo zabić cię lub wypędzić." 32 I oto oni powiedzieli: "O Bo e! Jeśli to jest prawda od Ciebie. To są tylko baśnie dawnych przodków. kiedy byliście osłabieni na tej ziemi. kiedy byliście nieliczni. 28 I wiedzcie e wasze dobra i wasze dzieci są pokuszeniem i e u Boga jest nagroda ogromna. którzy wierzycie! Nie zdradzajcie Boga i Posłańca. jeśli zatem oni spiskują.

to przecie mają przykład dawnych przodków! 39 Zwalczajcie ich. Zakosztujcie więc kary za waszą niewiarę! 36 Zaprawdę. eby oddalić od drogi Boga. a eby zgarnął ich wszystkich razem i umieścił w Gehennie. trwonią swoje dobra.. do jego krewnych i sierot. a jeśli oni na nowo zaczną. 37 a eby rozdzielił Bóg złego od dobrego i umieścił złych jednego na drugim. będą zebrani ku Gehennie. a nie będzie ju buntu i religia w całości będzie nale eć do Boga. to piąta część nale y do Boga i Jego Posłańca. . i cokolwiek weźmiecie w postaci łupów.. którzy nie uwierzyli.. którzy stracili! 38 Powiedz tym. Bóg widzi jasno. To są ci. co czynicie! 40 A jeśli oni się odwrócą. bo opiekunami jego są tylko bogobojni. to wiedzcie. to zostanie im przebaczone to. kiedy oni odsuwają od świętego Meczetu? Oni nie są jego opiekunami. którzy nie uwierzyli.jeśli wierzycie w Boga 190 . do ubogich i do podró nego . Potem będzie to dla nich udręczeniem i będą zwycię eni. Lecz większość z nich nie wie.34 Lecz dlaczego nie ukarze ich Bóg. . co było przedtem. I oni je roztrwonią. ci. którzy uwierzyli: "Jeśli oni się powstrzymają. 35 A modlitwa ich w tym Domu to tylko świst i klaskanie w dłonie." A jeśli oni się powstrzymają. i Bóg jest waszym Panem! Jak e to wspaniały Pan! Jak e to wspaniały Wspomo yciel! 41 I wiedzcie. zaprawdę.. to. A ci.

191 . którzy wierzycie! Kiedy spotykacie jakiś oddział. i oddział na wierzchowcach poni ej was. . Oni odsuwają się od drogi Boga. aby Bóg rozstrzygnął sprawę. którzy wyszli ze swoich domostw z dumą i dla pokazania się ludziom. co jest w piersiach! 44 I oto On pokazał wam ich. kto zginął. aby móc rozstrzygnąć sprawę. Jeśliby On pokazał ci ich wielu. Bądźcie cierpliwi! Zaprawdę. co oni czynią. a oni byli na zboczu najdalszym. kiedy spotkaliście się. i podobnie pomniejszył was w ich oczach. będziecie mieć szczęście! 46 I słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Nie sprzeczajcie się między sobą. dniu spotkania dwóch zastępów. Do Boga powracają wszystkie sprawy! 45 O wy. wszechwiedzący! 43 Oto we śnie pokazał ci ich Bóg niewielu. bo osłabniecie i odejdzie od was wasza moc. to nie doszlibyście do zgody. w. co zesłaliśmy Naszemu słudze w dniu rozdzielenia. kto pozostał ywy. Jeślibyście sami wyznaczyli sobie spotkanie. to trzymajcie się mocno i często wspominajcie Boga! Być mo e. która się powinna dokonać: aby zginął ten. lecz Bóg obejmuje to. przy jasnym dowodzie.i w to. stracilibyście odwagę i sprzeczalibyście się w tej sprawie. A Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 42 Oto wy byliście na zboczu najbli szym. Lecz Bóg dał uspokojenie: przecie On wie dobrze. jako nielicznych w waszych oczach. Zaprawdę. Bóg jest z cierpliwymi! 47 I nie bądźcie tak jak ci. aby ył ten. Bóg jest słyszący. lecz to się stało. przy jasnym dowodzie. która się miała dokonać.

którzy odrzucili wiarę 192 . a ja jestem waszym sąsiadem opiekuńczym. dopóki oni nie zmienią tego. Bo. straszny w karaniu! 53 Tak jest." Kiedy jednak pokazały się obydwa oddziały." Ale ten. wytraciliśmy ich za ich grzechy. i zatopiliśmy ludzi Faraona. którzy nie uwierzyli! Oni biją ich po twarzy i po plecach: "Zakosztujcie kary ognia palącego! 51 To jest za to. albowiem za kłamstwo uznali znaki swego Pana. Oni wszyscy byli ludźmi niesprawiedliwymi. którym obdarzył jakiś naród. zaprawdę. co przygotowały wasze ręce!" Bóg nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług.. Bóg jest potę ny. Bóg jest słyszący. którzy byli przed nimi. jak aniołowie zabierają tych. wszechwiedzący! 54 Taki był los ludzi Faraona i tych. kto zaufał Bogu. Bóg jest mocny. on obrócił się na piętach i powiedział: "Ja jestem niewinny względem was.. mądry! 50 Gdybyś tylko mógł widzieć. którzy byli przed nimi: oni nie uwierzyli w znaki Boga i zabrał ich Bóg za grzechy. w których sercach jest choroba: "Tych ludzi zwiodła ich religia. poniewa Bóg nie zmienia Swojego dobrodziejstwa. co posiadają w swoich duszach. czego wy nie widzicie.48 Oto upiększył szatan ich działanie i powiedział: "Nie ma zwycięzcy nad wami dzisiaj wśród ludzi. Bóg jest straszny w karaniu!" 49 Oto mówią obłudnicy i ci. Widzę to. 52 Oni są jak ludzie Faraona i ci. Ja boję się Boga. 55 Zaprawdę. gorsi od zwierząt u Boga są ci. zaprawdę. Zaprawdę.

niech wystarczy ci Bóg! On jest Tym. to tak samo odrzuć ich przymierze. e nas wyprzedzą. 56 ci. którzy znajdują się za nimi. Być mo e. Zaprawdę. to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości. jak równie innych. co wy rozdajecie na drodze Boga. 63 On zjednoczył ich serca. Lecz Bóg zjednoczył je.i nie wierzą. Bóg nie kocha zdrajców! 59 I niech nie sądzą ci. mądry! 193 . oni nie są bogobojni. to postępuj z nimi w taki sposób. który wsparł ciebie Swoją pomocą i pomocą wierzących. Oni przecie nie są zdolni niczego udaremnić! 60 Przygotujcie przeciwko nim. Bóg ich zna! A to. z którymi ty zawierasz przymierze. którzy nie uwierzyli.to zaprawdę. którymi moglibyście przerazić wroga Boga i wroga waszego. On jest Słyszący. to nie mógłbyś zjednoczyć ich serc. 61 A jeśli oni skłonią się do pokoju. ile mo ecie sił i oddziałów konnicy. którzy są poza nimi. Wszechwiedzący! 62 A jeśli oni zechcą ciebie zdradzić . 57 A jeśli spotkasz się z nimi na wojnie. oni się opamiętają! 58 A jeśli naprawdę obawiasz się zdrady ze strony pewnych ludzi. to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę. a potem oni naruszają swój układ za ka dym razem. bo przecie On jest potę ny. a których wy nie znacie. co jest na ziemi. by rozproszyć tych. Gdybyś ty rozdał wszystko.

Wy pragniecie tego.za pozwoleniem Boga. którzy nie rozumieją. Bóg jest przebaczający. co wam zostało zabrane. Bóg jest potę ny. którzy idą za tobą! 65 O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych. to zwycię ą dwustu. coście wzięli. a Bóg chce ycia ostatecznego. litościwy! 70 O Proroku! Powiedz tym jeńcom. 66 Teraz ul ył wam Bóg. to dościgałaby was straszna kara za to. 69 Jedzcie więc z tego. i przebaczy wam.64 O Proroku! Wystarczy ci Bóg i ci spośród wiernych. co przypadkowe na tym świecie. a jeśli będzie was tysiąc. a jeśli jest stu wśród was. Bóg jest przecie z cierpliwymi! 67 Nie jest odpowiednie dla Proroka. który ju przyszedł wcześniej. to oni zwycię ą tysiąc niewiernych. litościwy!" 194 . którzy są w waszych rękach: "Jeśli Bóg znajdzie dobro w waszych sercach. to. dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi. to oni zwycię ą dwa tysiące . e jesteście słabi. On wie. A więc jeśli będzie wśród was stu sprawiedliwych. aby brał jeńców. Bóg jest przebaczający. i bójcie się Boga! Zaprawdę. to On wam da coś lepszego ni to. mądry! 68 Gdyby nie było przepisu od Boga. to oni zwycię ą dwustu. poniewa oni są ludźmi. co zdobyliście jako łup. co jest dozwolone i wspaniałe.

którzy nie uwierzyli. A względem tych. 74 A ci. jeśli tylko nie jest ona wymierzona przeciw ludowi. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 195 . są jeszcze bli si jedni drugich w Księdze Boga. i ci. którzy uwierzyli. którzy są związani pokrewieństwem. którzy wywędrowali razem. którzy uwierzyli. to na was cią y obowiązek pomocy. co czynicie! 73 A ci. to ju wcześniej zdradzą Boga. i ci. Bóg widzi jasno to. którzy uwierzyli później.tacy są naprawdę wierzący! Oni otrzymają przebaczenie i szlachetne zaopatrzenie. Zaprawdę. Jeśli wy tego nie uczynicie. którzy walczyli na drodze Boga. mądry! 72 Zaprawdę.oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. którzy u yczyli schronienia. z którym zawarliście przymierze. lecz ci. i ci. którzy razem wywędrowali. Bóg jest wszechwiedzący. ci. oni nale ą do was. A jeśli oni poproszą was o pomoc w religii. ci. którzy u yczyli schronienia i śpieszyli z pomocą . i ci. nie jesteście zobowiązani w niczym do sprawowania opieki nad nimi. ci. są przyjaciółmi jedni drugich. Lecz On dał tobie władzę nad nimi. 75 A ci. a nie wywędrowali razem. którzy wywędrowali razem i walczyli wraz z wami. dopóki oni nie wywędrują razem.71 A jeśli oni zechcą ciebie zdradzić. którzy uwierzyli. to powstanie bunt na ziemi i wielkie zepsucie. którzy walczyli na drodze Boga swoimi dobrami i swoimi duszami. ci. którzy udzielili pomocy .

to będzie lepiej dla was. tam gdzie ich znajdziecie. a jeśli się odwrócicie. którzy nie wierzą! 4 Jednak z wyjątkiem tych spośród bałwochwalców. z którymi zawarliście przymierze. oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę. Zaprawdę. to daj mu schronienie. wtedy zabijajcie bałwochwalców. Bóg jest przebaczający. Bóg kocha ludzi bogobojnych! 5 A kiedy miną święte miesiące. to wiedzcie. oni go potem w niczym nie naruszyli ani te nie pomagali nikomu przeciwko wam. z którymi zawarliście przymierze. 2 Podró ujcie swobodnie po ziemi w ciągu czterech miesięcy! Wiedzcie. Tak się stanie. 196 . Uszanujcie więc w pełni względem nich wasze przymierze. i dawać jałmu nę. tak by mógł usłyszeć słowo Boga.Skrucha . to dajcie im wolną drogę. litościwy! 6 A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia." Obwieść karę bolesną tym. i nie sprowadzicie Boga do niemocy. Zaprawdę. a do ich terminu. a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego.At-Tauba 1 Bóg i Jego Posłaniec są wolni od zobowiązań względem tych spośród bałwochwalców. Jeśli się nawrócicie. i nie jesteście zdolni sprowadzić do niemocy Boga i e Bóg pokryje wstydem niewiernych! 3 I oto wezwanie od Boga i Jego Posłańca do ludzi w dniu wielkiej pielgrzymki: "Bóg i Jego Posłaniec są wolni od zobowiązania względem bałwochwalców. chwytajcie ich.

to i wy bądźcie wierni im! Zaprawdę. My jasno przedstawiamy znaki ludziom. nie przestrzegają wobec was ani związków przymierza. ani traktatu o opiece. 11 Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę. nie ma dla nich przysiąg! Być mo e. Tacy są ludźmi występnymi. jeśli jesteście wierzącymi! 197 . byście się Go obawiali. oni zaprzestaną! 13 Czy nie będziecie zwalczać ludzi.poniewa to są ludzie. Czy wy się ich obawiacie? Przecie Bóg zasługuje bardziej na to. i dawać jałmu nę. którzy wiedzą. ani te traktatu o opiece? Oni starają się wam przypodobać swoimi ustami. kiedy mają przewagę nad wami. Jak e złe jest to. z którymi zawarliście przymierze w świętym Meczecie? I jak długo oni będą wierni wam. Bóg kocha ludzi bogobojnych! 8 Jak e to? Skoro oni. 12 A jeśli oni naruszają swoje przysięgi po zawarciu przymierza i jeśli atakują waszą religię. którzy nie wiedzą. 7 Jakie mo e być przymierze bałwochwalców z Bogiem i Jego Posłańcem. ale serca ich odmawiają i większość z nich to ludzie przewrotni. 9 Oni sprzedają znaki Boga za małą cenę i oddalają się od Jego drogi. to zwalczajcie wtedy imamów niewierności! Zaprawdę. z wyjątkiem tych. to staną się waszymi braćmi w religii. co czynią! 10 Oni nie przestrzegają względem wiernego ani związków przymierza. którzy złamali swoje przysięgi i którzy usiłowali wypędzić Posłańca? To oni zaatakowali was po raz pierwszy.

którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami. komu chce. kto odprawia modlitwę. aby odwiedzali świątynie Boga. Bóg jest wszechwiedzący. Oni będą przebywać w ogniu na wieki. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych. którzy osiągnęli sukces! 198 . którzy walczyli i nie wzięli sobie . Działania takich ludzi są daremne. 15 i On usunie zawiść z ich serc. ten. ten.poza Bogiem. Bóg nawraca się ku temu. co wy czynicie! 17 Nie godzi się bałwochwalcom. którzy wywędrowali wspólnie. Jego Posłańcem i wiernymi nikogo jako bliskiego przyjaciela? A Bóg jest w pełni świadomy tego. kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni.oni są tymi. kto uwierzył w Boga i w Dzień Ostatni i walczył na drodze Boga? Oni nie są równi przed Bogiem. On uleczy piersi ludzi wierzących. kto daje jałmu nę. ci. skoro Bóg jeszcze nie zna tych spośród was. kto obawia się tylko Boga: Być mo e tacy będą w liczbie prowadzonych drogą prostą! 19 Czy wy uwa acie. którzy uwierzyli. mądry! 16 Czy wy sądzicie. będą mieli najwy szy stopień u Boga . i dopomo e wam zwycię yć ich. e będziecie pozostawieni w spokoju. 18 I będzie odwiedzać świątynie Boga tylko: ten.14 Zwalczajcie ich! Bóg ukarze ich przez wasze ręce i okryje ich wstydem. dając świadectwo niewiary przeciwko samym sobie. e ten kto napoi pielgrzyma i odwiedzi święty Meczet podobny jest temu. 20 Ci. ci. ten.

" Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie. i mieszkania. i wasze majątki. wasi synowie i wasi bracia. o którego zastój się obawiacie. i handel. którzy wierzycie! Bałwochwalcy są przecie nieczystością. które zdobyliście. 26 Następnie Bóg zesłał Swój spokój na Swojego Posłańca i na wiernych. Bóg jest przebaczający. jeśli oni przedkładają niewiarę ponad wiarę. u Boga jest nagroda ogromna! 23 O wy. A ci z was.to oczekujcie. i przez Ogrody. On zesłał wojska. 22 Będą w nich przebywać na wieki. Potem odwróciliście się plecami. Przeto niech nie przybli ają się 199 . którzy nie uwierzyli. litościwy! 28 O wy. ci są niesprawiedliwi. gdzie czeka ich nieustanna szczęśliwość. i w dniu Hunajn. a przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół waszych ojców i waszych braci. którzy biorą ich sobie za przyjaciół. 24 Powiedz: "Jeśli wasi ojcowie.21 Ich Pan obwieści im radosną nowinę przez miłosierdzie od Niego i przez upodobanie. 25 A Bóg pomógł wam zwycię yć w wielu regionach. kiedy was zadziwiła wasza mnogość. i ukarał tych. ku któremu zechce. są wam milsze ani eli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze . wasze ony i wasz ród. których nie widzieliście. które wam się podobają. Taka jest zapłata dla niewiernych! 27 Następnie Bóg nawróci się ku temu. Lecz ona od niczego was nie wybawiła i ziemia stała się dla was ciasna mimo jej rozległości. Zaprawdę.

Niech zwalczy ich Bóg! Jak e oni są przewrotni! 31 Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów. którzy wierzycie! Zaprawdę. którym została dana Księga dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni. Nie ma boga. co oni Jemu dodają jako współtowarzyszy! 32 Oni chcą zagasić światło Boga swoimi ustami. jeśli zechce.spośród tych. który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy. syna Marii. to wzbogaci was Bóg przez Swoją łaskę. poza Bogiem. aby uczynić ją widoczną ponad wszelką religię. Bóg jest wszechwiedzący. 33 On jest Tym.do Meczetu świętego po tym roku! A jeśli boicie się ubóstwa. którzy przedtem nie wierzyli. który nie zakazują tego. mądry! 29 Zwalczajcie tych. wielu spośród uczonych w piśmie ." A chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga. którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. chocia by niewierni czuli do tego wstręt. lecz Bóg nie dopuści do tego. Zaprawdę. i Mesjasza. jak tylko On! Jak e On bardziej godny jest chwały ani eli to. Oni naśladują słowa tych. 30 ydzi powiedzieli: "Uzajr jest synem Boga. i nie poddają się religii prawdy . co zakazał Bóg i Jego Posłaniec." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami.rabinów i mnichów zjada nadaremnie majątki ludzi 200 . by nie uczynić pełnym Swojego światła. A rozkazano im przecie czcić tylko Boga Jedynego. chocia by bałwochwalcy czuli do tego wstręt. 34 O wy.

201 . Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach i zwalczajcie bałwochwalców w całości. kiedy wam mówią: "Ruszajcie na drogę Boga!" . którzy nie wierzą. i Bóg jest z bogobojnymi! 37 Przesunięcie miesiąca jest tylko pomno eniem niewiary. czego zakazał Bóg. a nie rozdają ich na drodze Boga .tak cią ycie ku ziemi? Czy podoba wam się bardziej ycie tego świata. kiedy te metale będą rozpalone w ogniu Gehenny i będą napiętnowane nimi ich czoła. 38 O wy. Wiedzcie. czy ycie ostateczne? Przecie u ywanie ycia tego świata w porównaniu z yciem ostatecznym . To jest religia prawdziwa.i oddala od drogi Boga. A tym. ich boki i grzbiety: "Oto co zebraliście dla siebie.obwieść karę bolesną! 35 W Dniu. Zostało im upiększone zło ich działania. którzy zbierają złoto i srebro. Wśród nich . aby wyrównać liczbę tych miesięcy uświęconych przez Boga i w ten sposób za dozwolone uznać to. są wprowadzeni przez to w błąd tylko ci. tak jak oni was zwalczają w całości. którzy wierzycie! Dlaczego .jest mizerne! 39 A jeśli nie wyruszycie. Zakosztujcie więc tego. kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Oni uznają to za dozwolone jednego roku i uznają to za zakazane innego roku. to ukarze was Bóg karą bolesną i zmieni was na inny naród. co zebraliście!" 36 Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu. lecz Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych.cztery święte.

gdybyście mogli wiedzieć! 42 Jeśliby zysk był bliski. Bóg. to oni z pewnością poszliby za tobą. zanim dali się tobie jasno poznać ci. Przecie Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 40 A jeśli wy mu nie pomo ecie . nie będą cię prosić o pozwolenie. by walczyć swoimi majątkami i swoimi duszami. mądry! 41 Wyruszajcie . Lecz daleka dla nich była odległość. 43 Niech Bóg ci przebaczy! Dlaczego ich pozostawiłeś. A Bóg zna dobrze ludzi bogobojnych! 45 Proszą ciebie o pozwolenie tylko ci. którzy nie uwierzyli. a droga umiarkowana. którzy nie wierzą w Boga ani w Dzień Ostatni 202 . którzy byli kłamcami? 44 Ci. kiedy wypędzili go ci. wyruszylibyśmy z wami!" Oni gubią siebie samych.to Bóg mu ju dopomógł. i poni ył słowo tych. oto on mówi do swojego towarzysza: "Nie smuć się! Zaprawdę. kiedy on był drugim z dwóch. i ci. i wzmocnił go Swoimi wojskami. A Bóg wie doskonale. którzy mówili prawdę.lekko i cię kozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze. Bóg jest z nami!" I Bóg zesłał na niego Swój spokój. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. a słowo Boga wywy szył. których wy nie widzieliście. którzy nie uwierzyli.A wy nie mo ecie Mu w niczym zaszkodzić. e oni są kłamcami. Kiedy oni obydwaj byli w grocie. Oni będą przysięgać na Boga: "Gdybyśmy mogli. jest potę ny.

chocia oni się sprzeciwiali. Oczekujcie więc. a przyszła prawda i pojawił się rozkaz Boga. Lecz B6g sprzeciwił się ich wyruszeniu. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych! 48 Oni ju wcześniej chcieli wzniecić bunt i przewracali twoje sprawy. krą ąc między wami. a wśród was są tacy. którzy siedzą!" 47 Gdyby wyruszyli razem z wami. my oczekujemy razem z wami!" 53 powiedz: 203 . a jeśli cię dosięga jakieś nieszczęście.i których serca jeszcze wątpią. i którzy się wahają w swoim zwątpieniu.i odwracają się uradowani. 51 Powiedz: "Nie dosięgnie nas nic innego. to oni mówią: "Zatroszczyliśmy się o naszą sprawę wcześniej!" . jak tylko to. staraliby się doprowadzić was do buntu. 49 Wśród nich jest taki. On jest naszym Panem! Niech ufają Bogu ludzie wierzący!" 52 Powiedz: "Czy wy oczekujecie dla nas czegoś innego ni dwóch najpiękniejszych? Bo my oczekujemy dla was. którzy im dają posłuch. co zapisał dla nas Bóg. powstrzymał ich i zostało im powiedziane: "Siedźcie spokojnie z tymi. to przygotowaliby do tego pewne wyposa enie. i dosięgnie was Bóg karą pochodzącą od Niego lub przez nasze ręce. który mówi: "Pozwól mi i nie wystawiaj mnie na pokusę!" Czy oni nie wpadli ju w pokusę? Zaprawdę. ich to zasmuca. to powiększyliby tylko trudności wśród was i. Gehenna obejmie niewiernych! 50 Jeśli cię spotyka jakieś dobro. 46 A gdyby oni chcieli wyruszyć.

aby mogły być przyjęte od nich świadczenia. i dla drogi Boga. i dla tych. a jeśli nic z niej nie dostaną. to podą yliby tam w wielkim pośpiechu. chocia nie są spośród was. i na wykup niewolników. 59 A gdyby oni byli zadowoleni z tego. i dla podró nego. którzy przy nich pracują. to są zadowoleni. lecz są ludem. 55 Niech cię nie zadziwiają ani ich majątki. i oni nie wierzą w Boga i w Jego Posłańca. to wtedy się gniewają. zaprawdę. jak tylko to. kiedy są niewiernymi. 57 Jeśliby oni tylko znaleźli jakieś schronienie albo jakieś groty. którzy obmawiają cię z powodu jałmu ny: Jeśli oni coś z niej dostaną. 58 Wśród nich są tacy. 56 Oni przysięgają na Boga. jesteście ludem występnym. i dla dłu ników. albo jakąś kryjówkę. co dał im Bóg i Jego Posłaniec. Wy.to nie będzie od was przyjmowane. i są spośród was. My przecie kierujemy nasze pragnienie ku Bogu!" 60 Jałmu ny są tylko dla ubogich i biedaków. Bóg chce ich tylko ukarać przez to w yciu na tym świecie i chce a eby ich dusze odeszły. który się boi. To jest obowiązek nało ony przez Boga! 204 . ani ich dzieci." 54 I nic innego nie przeszkadza im w tym. których serca zostały pozyskane. i tych. i odprawiają modlitwę leniwie i e rozdają tylko pod przymusem."Rozdawajcie dobrowolnie lub pod przymusem! . to powiedzieliby: "Wystarczy nam Bóg! Bóg darzy nas Swoją łaską i Jego Posłaniec.

205 . Powiedz: "Naśmiewajcie się! Zaprawdę. mądry! 61 Wśród nich są tacy. która obwieści im. z Jego znaków i z Jego Posłańca?" 66 Nie usprawiedliwiajcie się! Staliście się niewiernymi. 63 Czy oni nie wiedzą. e będzie przeciwko nim zesłana sura. kto się sprzeciwia Bogu i Jego Posłańcowi . i byli grzesznikami." Powiedz: "Czy wyśmiewacie się z Boga.będzie przygotowany ogień Gehenny. w którym on będzie przebywał na wieki? To jest hańba ogromna! 64 Obawiają się obłudnicy. e dla tego. to oni z pewnością powiedzą: "Myśmy tylko tak rozmawiali i artowali. by się im przypodobać . którzy wierzą. on jest miłosierdziem dla tych z was. to ukarzemy inną grupę za to. którzy obra ają Proroka i mówią: "On jest tylko uchem!" Powiedz: "Uchem dobra dla was! On wierzy w Boga i wierzy wiernym. by się wam przypodobać. czego wy się obawiacie!" 65 A jeśli ich zapytasz. Jeśli My przebaczymy pewnej grupie spośród was. Bóg odkryje to.jeśli oni są wierzącymi. czeka kara bolesna! 62 Oni przysięgają na Boga przed wami. lecz Bóg i Jego Posłaniec zasługują bardziej na to. którzy obra ają Posłańca Boga." A tych.Bóg jest wszechwiedzący. choć przedtem uwierzyliście. co jest w ich sercach.

i zaciskają ręce.67 Obłudni mę czyźni i obłudne kobiety nakazują sobie wzajemnie to. On im wystarczy! Przeklął ich Bóg i kara ich będzie nieustanna! 69 Tak jak ci. mę czyznom i kobietom. co jest zakazane. obłudnicy szerzą zepsucie! 68 I obiecał Bóg obłudnym. którzy byli przed wami! Oni byli potę niejsi od was siłą. jak i niewiernym. I wy cieszycie się swoim udziałem. Oni nakazują sobie to. są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. ogień Gehenny. a powstrzymują się od tego. o ludzie Ad i Samud. Tym Bóg oka e miłosierdzie. Oni odprawiają modlitwę i dają jałmu nę. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. Oto ci. mę czyznom i kobietom. I wy się zagłębiacie w rozmowach. co uznane. Bóg jest potę ny. Zaprawdę. Zaprawdę. o ludzie Abrahama i o mieszkańcach Madian. którzy stracili. I to nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. co naganne. a zakazują sobie tego. gdzie w dole płyną strumyki 206 . Ogrody. tak jak oni się zagłębiali. Oto ci. mądry! 72 Obiecał Bóg wierzącym. 70 Czy nie doszła do was wieść o tych. gdzie będą przebywać na wieki. co jest uznane. tak jak cieszyli się swoim udziałem ci. którzy byli przed wami? O ludzie Noego. posiadali więcej majątków i dzieci i cieszyli się swoim udziałem. 71 A wierzący mę czyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni zapomnieli o Bogu i On o nich zapomniał. i o miastach wywróconych do fundamentów? Przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. którzy byli przed wami. których dzieła są daremne na tym świecie i w yciu ostatecznym.

co Mu obiecali. A zadowolenie Boga jest jeszcze czymś większym od tego! To jest osiągnięcie ogromne! 73 O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. 75 A wśród nich są i tacy.. ani pomocnika. i stali się niewiernymi. 77 Przeto On spowodował. e kłamali. Jak e nieszczęsne to miejsce przybycia! 74 Oni przysięgają na Boga. to ukarze ich Bóg karą bolesną na tym świecie i w yciu ostatecznym. i towarzyszy im obłuda w sercach. a jeśli się odwrócą. czego nie mogli osiągnąć. i zemścili się tylko za to. z Jego łaski. to będzie lepiej dla nich. e oszukali Boga w tym. e wzbogacił ich Bóg i Jego Posłaniec. I jeśli się nawrócą. e nic nie powiedzieli. Oni starali się usilnie o to. tymczasem powiedzieli słowo niewiary. za to. 78 Czy oni nie wiedzą. kiedy oni Go spotkają. którzy zawarli przymierze z Bogiem: "Jeśli On da nam nieco ze Swojej łaski. a do dnia. to my na pewno będziemy dawać jałmu nę i znajdziemy się wśród cnotliwych!" 76 Lecz kiedy On im daje nieco ze Swojej łaski.oni tam będą przebywać na wieki i mieszkania przyjemne w Ogrodach Edenu. e Bóg zna ich tajemnice i skryte zmowy i e Bóg zna doskonale rzeczy ukryte?! 207 . za to. Oni nie mają na ziemi ani przyjaciela. to oni tego skąpią: odwracają się i oddalają. chocia ju byli całkowicie poddani.

co oni zarobili! 83 A jeśli nawróci ciebie Bóg do jakiejś partii spośród nich i będą cię prosić o pozwolenie wyruszenia.z tych wyśmieje się Bóg. których pozostawiono w ich mieszkaniach po odejściu Posłańca Boga. i mówili: "Nie wyruszajcie w ten ar!" Powiedz: "Ogień Gehenny jest o wiele bardziej gorący!" O gdyby oni to pojęli! 82 Niech oni się pośmieją troszkę i niech wiele popłaczą . e oni nie uwierzyli w Boga i Jego Posłańca. by zmagać się swoim majątkiem i swoimi duszami na drodze Boga. Oni czuli niechęć do tego. ani nie stój nad jego grobem! Oni przecie nie wierzyli w Boga i Jego Posłańca i umarli będąc ludźmi zepsutymi. kiedy umrze. to powiedz: "Nie wyruszycie ze mną nigdy i nie będziecie zwalczać ze mną wroga! Wy przecie z zadowoleniem siedzieliście po raz pierwszy. to siedźcie i teraz z pozostającymi w tyle!" 84 I nie módl się za któregokolwiek z nich. A to dlatego. A Bóg nie prowadzi drogą prostą tych.jako zapłata za to. i z tych. którzy niewiele posiadają poza swoją gorliwością . którzy szerzą zepsucie. to i tak nie przebaczy im Bóg. 81 Cieszyli się ci. 85 I niech nie zadziwiają cię ich majątki i ich dzieci! 208 . którzy wyszydzają i wyśmiewają się z wiernych dających dobrowolnie jałmu nę. Ich czeka kara bolesna! 80 Proś o przebaczenie dla nich albo nie proś dla nich o przebaczenie! Jeśli będziesz prosił dla nich o przebaczenie nawet siedemdziesiąt razy.79 Z tych.

e są z tymi. I siedzieli spokojnie ci. którzy uwierzyli wraz z nim.ludzie zamo ni poprosili ciebie o pozwolenie i powiedzieli: "Pozostaw nas z siedzącymi w domu!" 87 Oni byli zadowoleni. Dosięgnie tych. oni tam będą przebywać na wieki. eby im te dano pozwolenie.jeśli są szczerze wierni Bogu i Jego Posłańcowi! Nie ma przeciwko czyniącym dobro adnej drogi. którzy oskar ali o kłamstwo Boga i Jego Posłańca. którzy nie mają adnych środków.Bóg chce ich przez nie ukarać na tym świecie. kara bolesna! 91 Słabi i chorzy oraz ci. 209 . tak i oni nie rozumieją. nie popełniają adnego przewinienia . 88 Lecz Posłaniec i ci. którym. litościwy! 92 Ani te względem tych. którzy nie uwierzyli. kiedy przyszli do ciebie. I poło ono pieczęć na ich serca. zmagali się w walce swoim majątkiem i swoimi duszami. gdzie w dole płyną strumyki. 86 A kiedy została zesłana sura: "Wierzcie w Boga i walczcie razem z Jego Posłańcem!" . którzy pozostali w tyle. eby dusze ich odeszły. Bóg jest przebaczający. Dla nich będą dobra i oni będą szczęśliwi! 89 Przygotował dla nich Bóg Ogrody. To jest osiągnięcie ogromne! 90 I przyszli się usprawiedliwiać niektórzy spośród Beduinów. aby ponosić cię ary. podczas kiedy są niewiernymi.

co zarobili! 96 Oni was zaklinają. ebyście się od nich odwrócili.abyś im dał środek transportu. Odwróćcie się więc od nich! Oni są brudem i miejscem ich schronienia będzie Gehenna! . by nie uznać granic zesłanych przez Boga Swojemu Posłańcowi. Bóg niebawem zobaczy wasze działanie. tak i oni nie wiedzą. powiedziałeś: "Nie znajduję nic na czym mógłbym was odprawić" . Powiedz: "Nie usprawiedliwiajcie się! My wam nie uwierzymy nigdy! Bóg ju obwieścił nam wiadomość o was. zaprawdę. a ich oczy były przepełnione łzami smutku. i nie znajdują nic.jako zapłata za to. kiedy do nich powrócicie. Bóg nie jest zadowolony z ludzi szerzących zepsucie! 97 A Beduini są bardziej zawzięci pod względem niewiary i hipokryzji i bardziej zdolni do tego. 94 Oni się będą usprawiedliwiać przed wami. który zna doskonale to. którzy uwa ają to. którzy pozostali w tyle. co wydają. 98 A Bóg jest wszechwiedzący. którzy proszą cię o pozwolenie. i On obwieści wam. a tak e Jego Posłaniec. kiedy do nich powrócicie. e są z tymi. Lecz. co by mogli wydać. chocia są bogaci. co skryte i jawne. 93 Droga jest tylko przeciwko tym.oni zaś odwrócili się. mądry! Wśród Beduinów są tacy. co czyniliście!" 95 Oni będą zaklinać was na Boga. Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego. abyście byli z nich zadowoleni. Bóg wycisnął pieczęć na ich sercach. za cię ki obowiązek 210 . Oni są zadowoleni.

i z tych. abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić. litościwy! 100 A z tych. to jest dla nich przybli enie! I wprowadzi ich Bóg do Swego miłosierdzia! Zaprawdę. co rozdają. i módl się za nimi! Zaprawdę. wszechwiedzący! 104 Czy oni nie wiedzą. Bóg jest przebaczający.i wyczekują na zmianę waszego losu. On przygotował dla nich Ogrody. Być mo e. litościwy! 103 Weź z ich majątku jałmu nę. My ich znamy. gdzie w dole płyną strumyki. To jest osiągnięcie ogromne! 101 Wśród Beduinów. e Bóg przyjmuje nawrócenie od Swoich sług i przyjmuje jałmu ny. twoja modlitwa to uspokojenie dla nich! A Bóg jest słyszący. wszechwiedzący! 99 Ale są wśród Beduinów i tacy. Przeciwko nim obróci się zły los. i wśród mieszkańców Medyny są uporczywie trzymający się obłudy. którzy uznali swoje grzechy: oni pomieszali dobre działanie i złe. są obłudnicy. My ich ukarzemy dwukrotnie. Bóg jest przebaczający. którzy poszli za nimi w czynieniu dobra Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego. Czy nie tak?! Zaprawdę. którzy znajdują się wokół was. A Bóg jest słyszący. potem oni zostaną poddani karze ogromnej! 102 A są i inni. za przybli enie do Boga i do modlitw Jego Posłańca. Litościwy! 211 . Ty ich nie znasz. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy uwa ają to. Bóg zwróci się ku nim. Zaprawdę. którzy przybyli pierwsi spośród muhad irów i ansarów. i e tylko Bóg jest Przebaczający. oni tam będą przebywać na wieki.

który zwali się z nim w ogień Gehenny? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 110 Budowla. dopóki ich serca nie zostaną rozdarte. 109 Czy ten jest lepszy. w zamian za co otrzymają Ogród.to oni. którzy się oczyszczają. i na Jego upodobaniu. mądry! 111 Zaprawdę. który został postawiony dla pobo ności. mądry! 107 A jeśli chodzi o tych. który przedtem zwalczał Boga i Jego Posłańca . Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki. a tak e Jego Posłaniec i wierni! I niebawem będziecie zwróceni ku znającemu doskonale skryte i jawne.105 Powiedz: "Działajcie! Bóg zobaczy wasze działanie. nie przestanie być wątpliwością w ich sercach. a Bóg kocha tych. co najpiękniejsze!" O nich zaświadczy Bóg. A Bóg jest wszechwiedzący. 108 Nie stawaj w nim nigdy! Meczet. co czyniliście. i wtedy On obwieści wam. Oni walczą na drodze Boga i zabijają. będą przysięgać: "Chcieliśmy tylko tego. kto wzniósł swoją budowlę na skraju osypującego się urwiska." 106 Są i inni. abyś w nim stawał. jest bardziej godny tego. którzy oczekują na rozkaz Boga: albo ich ukarze. kto wzniósł swoją budowlę na bojaźni Boga. czy te ten. albo się ku nim zwróci. i jako zasadzkę na u ytek tego. od pierwszego dnia. Bóg jest wszechwiedzący. 212 . z pewnością. którzy sobie przygotowali meczet dla sprzeciwu i niewiary i dla rozdzielenia wierzących. którą oni wznieśli. i są zabijani. i są kłamcami. W nim są ludzie. którzy lubią się oczyszczać.

ani opiekuna. którzy uwierzyli. dopóki im nie wyjaśni. wspaniałomyślnym! 115 Bóg nie sprowadza z drogi ludzi. I nie ma dla was. Abraham był współczującym. którzy podró ują.nawet gdyby byli ich krewnymi odkąd stało się dla nich jasne. aby prosili o przebaczenie dla bałwochwalców . I głoś radosną wieść tym. On daje ycie i powoduje śmierć. którzy zachowują granice Boga. ci. którzy wybijają pokłony. ci. którzy nakazują. którzy się nawracają. którzy się skłaniają. ani pomocnika! 117 Bóg zwrócił się do Proroka. co jest naganne. ci. A kiedy stało się jasne. do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. ci. Ewangelii i w Koranie. ci. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze ani eli Bóg? Cieszcie się więc z handlu.zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze. do muhad irów i do ansarów. e on jest nieprzyjacielem Boga. 213 . co jest odpowiednie. czego oni mają się wystrzegać. ci. e oni są mieszkańcami ognia piekielnego. którzy oddają cześć. Abraham wyrzekł się jego. jaką jemu zło ył. którzy wierzą! 113 Nie godzi się Prorokowi i tym. Zaprawdę. którzy zakazują. Zaprawdę. jeśli ich prowadził przedtem drogą prostą. którzy sławią. jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne! 112 Ci. zanim serca niektórych spośród nich omal się nie wypaczyły. ci. ci. poza Bogiem. Bóg wie doskonale o ka dej rzeczy! 116 Zaprawdę. którzy poszli za nim w trudnej godzinie. 114 Abraham prosił o przebaczenie dla swego ojca jedynie z powodu obietnicy.

którzy mówią prawdę! 120 Mieszkańcy Medyny i ci spośród Beduinów. nie powinni byli pozostawać w tyle za Posłańcem Boga ani te troszczyć się bardziej o siebie samych ani eli o niego. ani głód na drodze Boga. oni się będą strzegli! 123 O wy. ani zmęczenie. które by nie zostały im zapisane jako pobo ne dzieło. którzy mówią: "Komu z was ona powiększy wiarę?" Jeśli chodzi o tych. Zaprawdę. litościwy! 118 i do tych trzech. kiedy do nich powrócą? Być mo e.mimo jej rozległości i ciasne się stały dla nich ich dusze. Litościwy! 119 O wy. e Bóg jest z bogobojnymi! Kiedy tylko zostanie zesłana jakaś sura. którzy uwierzyli. i nie ma ju adnej ucieczki przed Bogiem. którzy wierzycie! Bójcie się Boga i przebywajcie z tymi. 214 . Wtedy On zwrócił się ku nim. Niech się spotkają z waszą surowością. których pozostawiono w tyle. kiedy ciasna stała się dla nich ziemia . co oni uczynili. którzy zamieszkiwali wokół nich. aby mogli studiować religię i aby mogli ostrzegać swój naród. którzy są blisko was. I oni Się cieszą . którzy czynią dobro! 121 I nie uczynią oni adnego wydatku. Bóg nie gubi nagrody tych. Zaprawdę. eby nie zostało im to zapisane i nie zapłacił im Bóg czymś piękniejszym ani eli to. Nie mogło dosięgnąć ich ani pragnienie. 124 I wiedzcie. 122 I niechaj wierni nie wyruszają wszyscy. i nie przejdą doliny. małego ani du ego . Dlaczego by nie miała wyruszyć z ka dej ich frakcji jakaś grupa. Oni sądzili. który by nie rozgniewał niewiernych. to ona powiększyła wiarę. I oni nie postawili ani jednego kroku. Bóg jest Przebaczający.Wtedy On zwrócił się do nich . którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych.przecie On jest dobrotliwy. ani te nie odnieśli wobec wroga adnej korzyści. aby się nawrócili. jak tylko u Niego. to wśród nich są tacy.

127 A kiedy zostanie zesłana jakaś sura. 126 Czy oni nie widzą. jak tylko On! Jemu zaufałem! On jest panem tronu wspaniałego!" 215 . którzy nie pojmują . co wy czynicie złego. to oni spoglądają jedni na drugich: "Czy widzi was ktoś?" Potem się odwracają . e ka dego roku są poddawani próbie raz lub dwa razy? Jednak się nie nawracają ani te nie chcą sobie przypomnieć . On jest o was zatroskany. Odwrócił Bóg ich serca za to.125 Natomiast tym. Cią y mu to. to powiedz: " Wystarczy mi Bóg! Nie ma boga. 129 A jeśli oni się odwrócą. e są ludźmi. litościwy. dla wiernych jest dobrotliwy. ona dodała nieczystości do ich nieczystości i oni umierają jako niewierni. 128 Przyszedł do was Posłaniec spośród was. w których sercach tkwi choroba.

rozdzielając znaki dla ludzi. abyście znali liczbę lat i rachunek. którzy wiedzą. przeto czcijcie Go! Czy wy się nie opamiętacie? 4 Do Niego powrócicie wy wszyscy. To jest dla was Bóg. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. Lam. będzie napój wrzący i kara bolesna za to. którzy nie uwierzyli.Jonasz – Junus W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif.to Bóg. A dla tych. 216 . który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni. którzy uwierzyli. i który wyznaczył dla niego fazy. następnie umocnił się na tronie. i byli niewiernymi. Pan wasz . i będą mieli zasługę szczerej wierności u swego Pana"? Mówią niewierni: "To na pewno jest czarownik!" 3 Zaprawdę. e objawiliśmy jednemu spośród was: "Ostrzegaj ludzi i głoś radosną wieść tym. Nie ma orędownika bez Jego zezwolenia. 5 On jest Tym. a księ yc światłem. To są znaki Księgi mądrej . Bóg stworzył to niewątpliwie w całej prawdzie. by zapłacić według słuszności tym. a potem powtarza stworzenie. wasz Pan. Obietnica Boga jest prawdą! Zaprawdę. 2 Czy to jest dziwne dla ludzi. który uczynił słońce jasnością. sprawując rząd wszelkich spraw. On stwarza po raz pierwszy. Ra.

za to. jak gdyby nigdy nie wzywał Nas z powodu nieszczęścia. Przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. a kiedy odsuniemy od niego jego nieszczęście. którzy się nie spodziewają spotkania z Nami. i znajdują w nim upodobanie. 13 Wytrąciliśmy ju przed wami pokolenia. tak jak oni chcieliby przyśpieszyć dla siebie dobro. a zaniedbują Nasze znaki 8 . które go dotknęło. aby w swoim zabłądzeniu wędrowali na oślep. o Bo e!" A pozdrowieniem ich: "Pokój!" A końcem ich wezwania: "Chwała niech będzie Bogu. le ąc na boku. to on przechodzi mimo. co oni czynią. Będą płynąć u ich stóp strumyki w Ogrodach szczęśliwości. jak i w tym.6 Zaprawdę. tych. którzy nie mają nadziei na Nasze spotkanie i którzy zadowalają się yciem tęgo świata. to ich termin byłby ju rozstrzygnięty. kiedy popełniały niesprawiedliwość. 217 .miejscem schronienia będzie ogień. W ten sposób upiększa się występnym to. 12 A kiedy człowieka dotknie nieszczęście. to on wzywa Nas. 9 Zaprawdę. dla tych. Panu światów!" 11 A jeśliby Bóg przyśpieszył ludziom zło. w kolejnej zmianie nocy i dnia. są znaki dla ludzi bogobojnych! 7 Zaprawdę. siedząc albo stojąc. co oni czynili. Lecz My pozostawiamy tych. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. co stworzył Bóg w niebiosach i na ziemi. Pan poprowadzi drogą prostą w nagrodę za ich wiarę. 10 Ich wezwaniem tam będzie: Chwała Tobie.

którzy się nie spodziewają spotkania z Nami. Oni mówią: "To nasi orędownicy u Boga. mówią: "Przynieś nam Koran inny ni ten!" Albo: "Zmień go!" Powiedz: "Nie do mnie nale y. co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. co Jemu dodają jako współtowarzyszy!" 19 Ludzie byli tylko jednym narodem. A ja przecie przebywałem wśród was przez całe ycie. co mi zostało objawione. bym go zmieniał z własnej woli. to ja bym go wam nie wyrecytował i On nie dałby wam go poznać. Ja tylko postępuję za tym. 14 Po nich was uczyniliśmy namiestnikami na ziemi. 15 A kiedy są im recytowane nasze znaki jako jasne dowody. Zaprawdę. to ci. grzesznicy nie są szczęśliwi! 18 Oni czczą. poza Bogiem. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu albo kto za kłamstwo uwa a Jego znaki? Zaprawdę. On jest wyniosły ponad to. to.jeśli się zbuntuję przeciwko memu Panu kary Dnia Wielkiego!" 16 Powiedz: "Jeśliby zechciał Bóg.ale oni nie uwierzyli. 218 . W ten sposób My płacimy ludowi grzeszników. czego On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała. obawiam się . jak wy będziecie działać." Powiedz: "Czy wy potraficie powiadomić Boga o czymś. aby zobaczyć. ale się podzielili. zanim on został objawiony. Czy wy nie rozumiecie?" 17 A kto jest bardziej niesprawiedliwy od tego.

e są całkowicie przez nie otoczeni. co skryte. a wtedy My wam obwieścimy to.I jeśliby nie słowo. kiedy dosięga je gwałtowny wicher i ze wszystkich stron zalewają je fale. Nasi posłańcy zapisują to. to my z pewnością będziemy wdzięczni!" 23 A kiedy On ich wyratuje." 24 ycie tego świata jest podobne do wody. który wam pozwala podró ować na lądzie i na morzu. bez adnego prawa. ludzie są na nich uradowani. Zaprawdę. A kiedy znajdujecie się na statkach. które przyszło wcześniej od twojego Pana. które unoszą się dzięki pomyślnemu wiatrowi. którą ywią się ludzie i zwierzęta. co wy podstępnie knujecie!" 22 On jest Tym. "O ludzie! Wasza nieprawość spadnie tylko na was. oni sądzą. którą spuściliśmy z nieba: miesza się z nią roślinność ziemi. A kiedy ziemia nabrała swojej ozdoby i upiększyła się. to zostałoby rozstrzygnięte między nimi to. wyznając Mu szczerze swoją wiarę: "Jeśli Ty nas wyratujesz. 20 Oni mówią: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Powiedz: "To. bo do Nas powrócicie. Powiedz: "Bóg jest szybszy w chytrości. co czyniliście. wzywają Boga. nale y tylko do Boga! Poczekajcie więc! I ja z wami jestem między czekającymi!" 21 A kiedy daliśmy ludziom zakosztować miłosierdzia . To jest tylko krótkie u ywanie ycia na tym świecie. w czym oni się ró nią. 219 .kiedy dotknęło ich nieszczęście to oni okazali swoją chytrość przeciwko Naszym znakom. na ziemi. oto oni znowu szerzą zepsucie.

gdzie pozostaną na wieki. 25 A Bóg wzywa do siedziby pokoju i prowadzi ku drodze prostej. czeka piękna nagroda i jeszcze coś więcej. W ten sposób My wyjaśniamy znaki ludziom. którzy czynili dobro. a ich współtowarzysze powiedzą: "Wy przecie nas nie czciliście! 29 A Bóg wystarczy jako świadek między nami i wami. jak gdyby wczoraj nie była kwitnąca. 27 A ci. 31 powiedz: 220 . nocą lub dniem. Oni będą mieszkańcami Ogrodu. kiedy zbierzemy ich wszystkich. I okryje ich poni enie. dochodzi do niej Nasz rozkaz. ich Pana prawdziwego. kogo chce. 26 Tych. 28 A w Dniu. i nie dbaliśmy o waszą cześć!" 30 Tam doświadczy ka da dusza. I nie pokryje ich twarzy pył ani poni enie. wy i wasi współtowarzysze" I My ich rozdzielimy. którzy wymyślali współtowarzyszy: "Na wasze miejsce. i My czynimy ją polem z ętym. nie będą mieli adnego obrońcy przed Bogiem! Ich twarze zostaną pokryte jakby mrocznymi płatami nocy. otrzymają jako zapłatę zło podobne. co ona pierwej uczyniła. którzy się zastanawiają. e nią władają. Oni zostaną odprawieni do Boga. a odsunie się od nich to. powiemy wtedy do tych. gdzie przebywać będą na wieki.a jej mieszkańcy myślą. co oni wymyślali. którzy popełnili złe czyny. Oni będą mieszkańcami ognia.

ni ten."Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza ywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z ywego? I kto zarządza wszelką sprawą?" Oni powiedzą: "Bóg. Powiedz im więc: "Czy nie będziecie bogobojni?!" 32 Oto Bóg. Czy więc ten. a potem powtarza stworzenie?" Powiedz: "Bóg stwarza po raz pierwszy. a potem powtarza stworzenie! Jak e wy więc dajecie się wplątać w kłamstwo?" 35 powiedz: "Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki. domniemanie nie pomo e nic wobec prawdy.jeśli nie błąd? Jak e wy jesteście odwróceni! 33 Tak ziściło się słowo twojego Pana na tych. ale sam jest prowadzony? Có więc z wami? Jak sądzicie?" 36 Lecz większość z nich postępuje tylko za domniemaniem! Jednak. by postępować za nim. co wy czynicie! 37 Ten Koran 221 . Pan wasz prawdziwy! A có jest poza prawdą . Zaprawdę. który nie prowadzi drogą prostą. Bóg dobrze wie. który stwarza po raz pierwszy. kto prowadzi drogą prostą ku prawdzie. który prowadzi prosto ku prawdzie?" Powiedz: "To Bóg prowadzi drogą prostą ku prawdzie. zaprawdę. bo oto oni nie wierzą! 34 Powiedz: "Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki. nie zasługuje bardziej na to. którzy szerzyli zepsucie.

41 A jeśli oni będą cię uwa ać za kłamcę. Ale czy ty zmusisz do słuchania głuchych. 38 Oni. Wy nie jesteście odpowiedzialni za to. być mo e. przecie oni i tak nie rozumieją? 43 I wśród nich są tacy. którzy w niego wierzą. lecz ludzie sobie samym wyrządzają niesprawiedliwość! 222 . którzy spoglądają na ciebie. i są tacy. jeśli oni nie widzą? 44 Zaprawdę.nie mógł być wymyślony poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości tego. którzy byli przed nimi. poza Bogiem. kogo mo ecie. Bóg nie czyni ludziom niesprawiedliwości. jeśli jesteście prawdomówni!" 39 Tak! Za kłamstwo uznali to. którzy w niego nie wierzą. to powiedz: "Do mnie nale y moje działanie.co do której nie ma adnej wątpliwości pochodzącej od Pana światów. powiedzą: "Wymyślił go!" Powiedz: "Przynieście więc surę podobną do niego i wzywajcie. a do was nale y wasze działanie. ani ja nie jestem odpowiedzialny za to. czego nie objęli swoją wiedzą i czego wyjaśnienie jeszcze do nich nie doszło. co wy czynicie. którzy się tobie przysłuchują. co było przed nim. co ja czynię." 42 Wśród nich są tacy. Popatrz e. jaki był ostateczny koniec ludzi niesprawiedliwych! 40 Wśród nich są tacy. A Pan twój zna najlepiej tych. Podobnie kłam zadawali ci. Ale czy ty mo esz poprowadzić ślepych. którzy szerzą zepsucie. i wyjaśnieniem Księgi .

co oni czynią. 48 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica. którzy byli niesprawiedliwi: "Zakosztujcie kary wieczności! Czy nie otrzymaliście zapłaty za to tylko. co Bóg zechce. ani korzyścią. jeśli jesteście prawdomówni?" 49 Powiedz: "Ja nie władam dla samego siebie ani szkodą. przebywali dłu ej. A kiedy przyjdzie ich posłaniec.45 W Dniu. Do Nas oni powrócą! A Bóg potem będzie świadkiem tego. albo wezwiemy cię do Siebie. wyda im się. A stracą ci. jak tylko jedną godzinę dnia. e nie. Kiedy nadejdzie ten kres." Ka dy naród ma swój kres. w nocy albo podczas dnia. kiedy On ich zbierze. kiedy ona na was spadła? Teraz?! Choć przedtem staraliście się ją przyśpieszyć!" 52 Wtedy będzie powiedziane tym. poza tym. i poznają siebie nawzajem. którzy za kłamstwo uznali spotkanie z Bogiem i nie byli prowadzeni drogą prostą. 47 Ka dy naród ma swojego posłańca. 46 My albo poka emy ci część z tego. co im obiecujemy. 50 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli przyjdzie do was Jego kara. wszystko będzie między nimi rozstrzygnięte według słuszności i oni nie doznają niesprawiedliwości. to jaką jej część chcieliby przyśpieszyć grzesznicy? 51 Czy teraz uwierzycie w nią. to oni nie będą w stanie go opóźnić ani o godzinę ani te nie zdołają go przyspieszyć. co sami zarobiliście?" 223 .

posiadała to. co wam Bóg zesłał jako zaopatrzenie i jak wy uczyniliście z tego zakazane i dozwolone?" Powiedz: "Czy Bóg wam zezwolił na to. i droga prosta. i do Niego zostaniecie sprowadzeni. to starałaby się tym okupić. Oni będą w głębi ałować. 58 Powiedz: "Łaską Boga i Jego miłosierdziem niech się oni radują! To jest lepsze od tego. co jest na ziemi.53 Oni będą ciebie pytać: "Czy to jest prawda?" Powiedz: "Tak! Na mojego Pana! Zaiste. 55 O tak! Obietnica Pana jest prawdą. Lecz zostało ju rozstrzygnięte między nimi według słuszności i oni nie doznają niesprawiedliwości." 54 A jeśliby ka da dusza. co jest w piersiach. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. to jest prawda! I nie będziecie w stanie tego udaremnić. czy te wymyślacie kłamstwo przeciw Bogu?" 60 A co będą sądzić ci. 224 . 57 O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana. którzy wymyślają kłamstwo przeciw Bogu . i miłosierdzie dla wierzących. która była niesprawiedliwa.w Dniu Zmartwychwstania? Zaprawdę. kiedy zobaczą karę. lecz większość z nich nie wie! 56 On daje ycie i sprowadza śmierć. i uleczenie tego. co zbierają!" 59 Powiedz: "Czy widzieliście.

kto jest w niebiosach. i dzień. który uczynił dla was noc. 64 otrzymają radosną wieść w tym yciu i w yciu ostatecznym. potęga nale y w całości do Boga! On jest Słyszącym. I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet cię ar jednego pyłku .My jesteśmy przy was świadkami. ' Zaprawdę. 62 Czy nie tak? Zaprawdę. 63 Ci. abyście jasno widzieli.lecz większość z nich nie jest wdzięczna! 61 I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji. Wszechwiedzącym! 66 Czy nie tak?! Zaprawdę. ani w niebiosach. w tym są znaki dla ludzi. kto jest na ziemi! A za czym idą ci. kiedy się w tym zagłębiacie. i jakiekolwiek podejmujecie działanie . którzy słuchają! 68 Oni powiedzieli: "Bóg wziął sobie syna!" Niech Mu będzie chwała! On sam Sobie wystarcza! 225 . którzy wzywają współtowarzyszy poza Bogiem? Oni postępują tylko za domniemaniem i tylko snują przypuszczenia. Nie ma zmiany w słowach Boga: to jest osiągnięcie ogromne! 65 I niech cię nie smuci ich mowa! Zaprawdę. 67 On jest Tym. do Boga nale y ten.ani na ziemi. abyście podczas niej odpoczywali. i cokolwiek recytowałbyś z Koranu. ani te coś jeszcze mniejszego od tego. przyjaciele Boga nie będą się lękać ani nie będą się smucić. i ten.eby to nie było w Księdze jasnej. którzy uwierzyli i byli bogobojni. ani te większego .

i uczyniliśmy ich namiestnikami.to ja pokładam ufność w Bogu. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. którzy z nim byli na statku. co jest na ziemi. i to. którzy przynosili im dowody jasne. abym był wśród całkowicie poddanych. czego nie wiecie? 69 Powiedz: "Zaprawdę. lecz oni nie byli gotowi uwierzyć w to. Czy będziecie mówić o Bogu to. A wy nie macie adnej władzy nad tym. 71 Opowiedz im historię Noego! Oto on powiedział do swojego ludu: "O ludu mój! Jeśli cią y wam moja obecność i moje przypominanie znaków Boga . Popatrz więc. którzy byli ostrzegani! 74 Następnie posłaliśmy po nim posłańców do ich ludu. ci. Następnie sądźcie mnie i nie dajcie mi czekać! 72 A jeśli się odwrócicie. którzy wymyślają kłamstwo przeciwko Bogu. nie będą szczęśliwi!" 70 U ywanie jest na tym świecie! Ale potem do Nas oni powrócą! Damy im wtedy zakosztować kary strasznej za to. i nie wierzyli. a ja otrzymałem rozkaz." 73 Lecz oni uznali go za kłamcę. 226 . to przecie nie ądam od was adnej nagrody. a zatopiliśmy tych. co jest w niebiosach. a niech wasza sprawa nie będzie ju dla was udręczeniem. jaki był ostateczny koniec tych.Do Niego nale y to. Wy przeto uzgodnijcie to między sobą i waszymi współtowarzyszami. Moja nagroda jest tylko u Boga. Przeto uratowaliśmy jego i tych.

i ebyście obaj zyskali wielkość na ziemi? My wam jednak wcale nie uwierzymy!" 79 I powiedział Faraon: "Przyprowadźcie mi wszystkich uczonych czarowników!" 80 A kiedy przyszli czarownicy. to tylko czary oczywiste!" 77 Powiedział Moj esz: "To wy tak mówicie o prawdzie. Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem grzesznym. co macie do rzucenia!" 81 A kiedy oni rzucili." 78 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas. Bóg je zniweczy! Zaprawdę. W ten sposób wyciskamy pieczęć na sercach ludzi występnych! 75 Następnie posłaliśmy po nim Moj esza i Aarona do Faraona i jego starszyzny. co przynieśliście. chocia by to było nienawistne dla grzeszników. Moj esz powiedział: "To. Zaprawdę. 76 A kiedy przyszła do nich prawda. kiedy ona przyszła do was? Czy to czary? Czarownicy nigdy nie są szczęśliwi. by odwrócić nas od tego.co przedtem uznali za kłamstwo. co znaleźliśmy w naszych ojcach. by pomyślnie rozwijało się dzieło tych. powiedział do nich Moj esz: Rzućcie. to tylko czary. oni powiedzieli: "Zaprawdę." 83 Ale nikt nie uwierzył Moj eszowi. Bóg nie pozwoli. 227 . oprócz potomstwa jego ludu. od Nas. którzy szerzą zepsucie! 82 Bóg potwierdza prawdę przez Swoje słowa.

z obawy przed Faraonem i jego starszyzną. przez Twoje miłosierdzie. to zaufajcie Jemu. A kiedy był bliski zatonięcia. a ścigał ich Faraon i jego wojska z zawziętością i wrogością. a przecie jest w liczbie występnych! 84 I powiedział Moj esz: "O ludu mój ! Jeśli uwierzyliście w Boga. od ludu niewiernych!" 87 I objawiliśmy Moj eszowi i jego bratu: "Przygotujcie dla waszego ludu domy w Egipcie. i uczyńcie wasze domy świątynią! i odprawiajcie modlitwę! i ogłoś radosną wieść wierzącym!" 88 I powiedział Moj esz: "Panie nasz! Ty dałeś Faraonowi i jego starszyźnie ozdoby i bogactwa w yciu tego świata . którzy nie wiedzą!" 90 I przeprowadziliśmy synów Izraela przez morze. skoro jesteście całkowicie poddani!" 85 Oni powiedzieli: "Zaufaliśmy Bogu. Faraon jest wielki na ziemi. Panu naszemu. Panie nasz! Zniszcz ich bogactwa i uczyń zatwardziałymi ich serca! Niechaj oni nie uwierzą. powiedział: 228 . dopóki nie ujrzą kary bolesnej!" 89 Powiedział: "Wasza prośba została wysłuchana. Panie nasz! Nie czyń nas pokuszeniem dla niesprawiedliwych.Panie nasz! aby sprowadzali z drogi Twojej na manowce. 86 I wybaw nas. Idźcie obydwaj prosto i nie postępujcie drogą tych. eby ich nie poddał próbie.

którzy się całkowicie poddali. 98 Gdyby znalazło się choć jedno miasto."Uwierzyłem. która była przed tobą. i zaopatrzyliśmy ich w dobre rzeczy. którzy szerzą zepsucie. ci.nawet jeśliby przyszły do nich wszystkie znaki dopóki nie zobaczą kary bolesnej.twoje ciało. Zaprawdę. którzy powątpiewają! 95 I nie bądź w liczbie tych. bo inaczej będziesz wśród stratnych. co tobie zesłaliśmy. e nie ma boga. w czym oni się ró nili! 94 A jeśli powątpiewasz w to. które by uwierzyło i któremu pomogłaby jego wiara. nie uwierzą 97 . abyś był znakiem dla tych. 92 Lecz dzisiaj ciebie uratujemy . nie bądź więc w liczbie tych. oprócz ludu Jonasza! 229 . dopóki nie przyszła do nich wiedza. wielu spośród ludzi zaniedbuje Nasze znaki! 93 I My osiedliliśmy synów Izraela w siedlisku pewnym. Oni nie sprzeczali się. twój Pan rozsądzi między nimi w Dniu Zmartwychwstania. w którego uwierzyli synowie Izraela! I jestem wśród tych. 96 Zaprawdę." 91 Tak. na których się sprawdziło słowo twojego Pana. Przyszła do ciebie prawda od twojego Pana. którzy za kłamstwo uznali znaki Boga. teraz! A przedtem się zbuntowałeś i byłeś w liczbie tych. Zaprawdę. to zapytaj tych. którzy przyjdą po tobie. jak tylko Ten. którzy czytają Księgę.

" 105 I: "Skieruj twarz ku tej religii. jeśli nie dni podobnych do tych. 104 Powiedz: "O ludzie! Jeśli wy pozostajecie w zwątpieniu co do mojej religii . ani napomnienia. jako człowiek prawdziwie pobo ny. którzy nie wierzą. On ześle gniew na tych. co jest na ziemi!" Ale ludziom. i otrzymałem rozkaz. byśmy ratowali ludzi wierzących. Czy ty potrafisz zmusić ludzi do tego.Kiedy oni uwierzyli. to uwierzyliby wszyscy. którzy są na ziemi. nie pomogą ani znaki.to ja nie będę oddawał czci tym. które ju prze yli ludzie przed nimi? Powiedz: "Oczekujcie więc! Ja jestem z wami wśród oczekujących!" 103 Następnie My uratujemy Naszych posłańców i tych. ja czczę Boga. 101 Powiedz: "Popatrzcie na to. Tak więc obowiązkiem Naszym jest. poza Bogiem. odsunęliśmy od nich karę hańby w yciu na tym świecie i pozwoliliśmy im u ywać do pewnego czasu. aby być wśród wierzących. który was wezwie. którzy dodają Bogu współtowarzyszy! 106 I nie wzywaj. jak tylko za zezwoleniem Boga. 99 A gdyby zechciał twój Pan. i nie będzie w liczbie tych. i na to. 230 . których wy czcicie poza Bogiem. którzy uwierzyli. którzy nie są rozumni. eby stali się wierzącymi? 100 I nie zdarzy się adnej duszy uwierzyć. 102 Czego oni oczekują. co jest w niebiosach.

A jeśli to uczynisz. co ci zostało objawione! Bądź cierpliwy! On jest najlepszym z sędziów! 231 . A jeśli On chce dla ciebie dobra. to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych. Litościwy! 108 Powiedz: "O ludzie! Przyszła do was prawda od waszego Pana. On jest Przebaczający. A ktokolwiek błądzi. jak tylko On." 109 Postępuj więc za tym.tego. ten idzie drogą prostą dla siebie samego. kogo chce ze swoich sług. On obdarza nią. błądzi na szkodę sobie samemu. to nikt nie zdoła go odsunąć. to nikt nie odwróci Jego łaski. Kto idzie drogą prostą. A ja nie jestem dla was opiekunem. co ci nie pomo e ani nie zaszkodzi." 107 Jeśli Bóg dotknie cię nieszczęściem.

Wszystko jest w Księdze jasnej: 7 On jest Tym. jak tylko Boga! Ja jestem dla was. której znaki są utwierdzone. po śmierci" to oni z pewnością powiedzą: 232 . w pełni świadomego: 2 "Nie czcijcie nikogo innego. aby się ukryć przed Panem? Czy On nie wie. od Niego. 3 Proście o przebaczenie waszego Pana i nawracajcie się do Niego! On wam da piękne u ywanie ycia do oznaczonego kresu i da Swoją łaskę ka demu. co kryje się w piersiach! 6 I nie ma ani jednego zwierzęcia na ziemi. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni .Hud – Hud W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. ostrzegającym i zwiastunem radosnej nowiny. On zna jego miejsce przebywania i jego miejsce odpoczynku. A jeśli powiesz: "Zaprawdę. A jeśli się odwrócicie. to obawiam się dla was kary Dnia Wielkiego. kiedy oni się okrywają swoimi szatami. Ra. a co ujawniają? Zaprawdę.od Mądrego. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 5 Czy oni nie zamykają się w sobie. następnie jasno przedstawione . 4 Do Boga powrócicie.a Jego tron był na wodzie aby wypróbować. Lam. który z was jest lepszy w działaniu. On wie dobrze. posiadającemu zasługę. Oto Księga. co trzymają w tajemnicy. którego zaopatrzenie nie przypadałoby Bogu. zostaniecie wskrzeszeni.

13 Albo te powiedzą: "On to wymyślił. nie będzie mo na jej od nich odwrócić. i wzywajcie. kogo mo ecie. 10 A jeśli damy mu zakosztować dobrodziejstwa po utrapieniu. poza Bogiem. jeśli mówicie prawdę!" 14 Jeśli oni wam nie odpowiedzą. e to wszystko zostało objawione tylko z wiedzą Boga i e nie ma boga. 9 Jeśli My dajemy człowiekowi zakosztować Naszego miłosierdzia. to wiedzcie. a potem mu je zabieramy." Powiedz: "Przynieście dziesięć sur zmyślonych. podobnych do niego. jak tylko On! Czy więc nie poddacie się całkowicie? 233 . to oni z pewnością powiedzą: "Có to ją powstrzymuje?" Czy nie tak?! W dniu. pomijasz część tego. i obejmie ich to."To są tylko czary oczywiste!" 8 Jeśli My opóźnimy im karę do pewnego obliczonego czasu. co zostało ci objawione. to on jest zrozpaczony i niewdzięczny. z czego oni się wyśmiewali. oni otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką! 12 Być mo e. on wtedy jest uradowany. a Bóg jest opiekunem czuwającym nad ka dą rzeczą. którzy są cierpliwi i pełnią dobre dzieła. dumny! 11 Inaczej ci. e powiedzą: "Dlaczego nie został mu zesłany skarb albo dlaczego nie przyszedł z nim anioł?!" Ty jesteś tylko ostrzegającym. to on z pewnością powie: "Odeszły ode mnie przykrości!" Zaprawdę. kiedy ona przyjdzie do nich. jakie go dotknęło. i ściska się twoja pierś z obawy.

Nie powątpiewaj więc w to objawienie. co wymyślili.15 Ten. czego na nim dokonali. e w yciu ostatecznym oni będą najbardziej stratni! 23 Zaprawdę. którzy skłamali swemu Panu!" Czy przekleństwo Boga nie spadnie na niesprawiedliwych. 21 Oto ci. pochodzącym od jego Pana i recytowanym przez Jego świadka. zaprawdę. 17 Ten.będą mieszkańcami Ogrodu. 22 Nie ma adnej wątpliwości. Lecz. I daremne będzie to. którzy odwracają od drogi Boga. odsunęło się od nich. 19 na tych. My im zapłacimy w pełni tutaj. jak tylko ogień. poza Bogiem. kto polega na jasnym dowodzie. ci.. większość ludzi nie wierzy! 18 A czy jest ktoś bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. kto chce ycia tego świata i jego ozdoby. poszukując na niej krzywizny. mając przed sobą Księgę Moj esza jako przewodnika i miłosierdzie . którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła. poniewa ono jest prawdą od twego Pana. którzy zgubili samych siebie. i którzy nie wierzą w ycie ostateczne? 20 Ci nie są w mocy zmienić czegokolwiek na ziemi i nie ma dla nich opiekunów. I to.tacy jak on wierzą w niego. 16 To są tacy. A kto spośród zwolenników ró nych partii nie wierzy w niego. i bezu yteczne. Oni nie mogli słyszeć i nie mogli te jasno widzieć. to ogień będzie jego miejscem spotkania. co uczynili. ale i tam nie doznają oni szkody. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu? Tacy będą przedstawieni swojemu Panu i świadkowie powiedzą: "Oto są ci. 234 . Im kara zostanie podwojona.. dla których w yciu ostatecznym nie będzie nic innego. i którzy są pokorni przed swoim Panem .

Widzimy. I nie będę odpychał tych." 28 On powiedział: "O ludu mój! Czy pomyśleliście? Jeśli się opieram na jasnym dowodzie pochodzącym od Pana i jeśli On dał mi miłosierdzie pochodzące od Niego . I nie widzimy u was adnej wy szości nad nami.na które byliście ślepi to czy mo emy wam je narzucać. obawiam się dla was kary Dnia pełnego bólu!" 27 I powiedzieli dostojnicy jego ludu. e jesteś tylko człowiekiem. pospiesznie. którzy uwierzyli: przecie oni spotkają swego Pana. Lecz widzę. uwa amy. podobnie jak my. e jesteście kłamcami. jak tylko Boga! Zaprawdę. Przeciwnie. skoro macie do niego wstręt? 29 O ludu mój! Ja nie proszę was za to o adne bogactwo: moja nagroda jest tylko u Boga. ja jestem dla was jawnie ostrzegającym! 26 Nie czcijcie nikogo innego. i jesteście ' ludem nieświadomym. bez zastanowienia.oni tam będą przebywać na wieki. 235 . 30 0 ludu mój! Kto mnie ochroni przed Bogiem. e postępują za tobą tylko najnędzniejsi spośród nas. Czy oni mogą być do siebie podobni? Czy wy się nie opamiętacie? 25 My wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Zaprawdę. którzy nie uwierzyli: "Widzimy. 24 Te dwie grupy są jak: ślepy i głuchy oraz widzący i słyszący.

I nie mówię tym.przecie nie znam tego." 32 Oni powiedzieli: "O Noe! Ty z nami się spierasz i pomno yłeś z nami spory. który wy popełniacie. co skryte.gdybym chciał udzielić wam rady jeśli Bóg zechce wprowadzić was w błąd. 34 Moja rada nie przyniesie wam po ytku . to na mnie spadnie moje przewinienie." 35 Albo mo e oni powiedzą: "On to wymyślił!" Powiedz: "Jeśli ja to wymyśliłem. którzy ju wierzą.jeśli On zechce i nie będziecie mogli nic uczynić. Więc nie rozpaczaj z powodu tego. Lecz ja jestem nie winien tego grzechu. I nie mówię wam: Ja jestem aniołem. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 33 On powiedział: "Przyprowadzi wam go Bóg .jeśli ja was odepchnę? Czy wy się nie opamiętacie? 31 Wszak ja nie mówię wam: Ja mam skarby Boga . On jest waszym Panem i do Niego będziecie sprowadzeni. . co oni czynili! 37 Zbuduj statek przed Naszymi oczami i według Naszego objawienia. którzy są niesprawiedliwi! 236 . Przyprowadź nam to. co obiecujesz. którymi gardzą wasze oczy: Bóg nie da im adnego dobra.Bóg wie najlepiej." 36 I zostało objawione Noemu: "Uwierzą z twojego ludu tylko ci. co kryje się w ich duszach! Byłbym wówczas wśród niesprawiedliwych. i nie przemawiaj do Mnie za tymi.

" Lecz uwierzyli z nim tylko nieliczni. tak jak wy się z nas wyśmiewacie. I Noe wezwał swojego syna. On powiedział: "Jeśli wyśmiewacie się z nas. i znalazł się wśród zatopionych. powiedzieliśmy: "Wnieś na statek ze wszystkiego po dwoje i twoją rodzinę . którzy uwierzyli. kogo spotka kara poni ająca i na kogo spadnie kara nieustająca!" 40 A kiedy nadszedł Nasz rozkaz i kipiał piec. 41 I on powiedział: "Wsiadajcie na statek! Niech on płynie W Imię Boga i niech przybija do portu! Zaprawdę. która wybawi mnie od wody. komu On okazał miłosierdzie!" I powstała między nimi fala. e my będziemy się z was wyśmiewać. to bądźcie pewni. który pozostawał na miejscu odosobnionym: "O synu mój ! Wsiadaj z nami i nie bądź z niewiernymi!" 43 On powiedział: "Ja schronię się na jakąś górę.z wyjątkiem tego. 44 I dał się słyszeć głos: 237 . oprócz tego. A za ka dym razem. przeciwko któremu ju wcześniej padło słowo i tych. 39 Niebawem się dowiecie. mój Pan jest przebaczający. litościwy!" 42 I płynął z nimi wśród fal jak góry.Oni zostaną potopieni!" 38 I on zbudował statek. wyśmiewali się z niego." Powiedział: "Nie ma dzisiaj wybawiciela od rozkazu Boga. kiedy przechodzili obok niego dostojnicy jego ludu.

Zaprawdę. którym damy u ywanie doczesne. I powiedziano: "Niech przepadnie lud niesprawiedliwych!" 45 I Noe zawołał do swego Pana." 48 I zostało powiedziane: "O Noe! Zejdź z pozdrowieniem od Nas. Objawiamy ją tobie. abyś nie był człowiekiem nieświadomym. mówiąc: "Panie mój! Oto mój syn jest z mojej rodziny. co skryte. Jeśli Ty mi nie przebaczysz i jeśli nie oka esz mi miłosierdzia. które narodzą się z tych."O ziemio! Pochłoń twoją wodę! O niebo! Powstrzymaj się!" I woda opadła. a błogosławieństwa niech będą nad tobą i nad narodami. a następnie dotknie ich od Nas kara bolesna. Nie proś mnie o to. a Ty jesteś najsprawiedliwszy z sędziów!" 46 Powiedział: "O Noe! On nie nale y do twojej rodziny. Twoja obietnica jest prawdą. to jest czyn nieprawy. I powstaną inne narody. to będę wśród tych. Nie znałeś jej ani ty. Oto Ja ciebie napominam. czego nie znasz. czego nie znam. a on osiadł na Al-D udi. ostateczny rezultat jest dla bogobojnych! 50 I wysłaliśmy do ludu Ad ich brata Huda. którzy ponoszą stratę. On powiedział: "O ludu mój! 238 . którzy są z tobą. abym Ciebie miał prosić o to. Więc bądź cierpliwy! Zaprawdę. i rozkaz został spełniony." 49 Oto opowieść o tym." 47 On powiedział: "Panie mój ! Uchowaj mnie od tego. ani twój lud przedtem.

potem nawracajcie się do Niego." On powiedział: "Oto biorę Boga za świadka. my tobie nie wierzymy: 54 My mówimy tylko. którego On nie trzymałby za kosmyk. Zaprawdę. Knujcie chytrość przeciwko mnie. 51 O ludu mój! Ja nie proszę was za to o adną nagrodę. Panu mojemu i Panu waszemu. Czy nie jesteście rozumni? 52 O ludu mój! Proście o przebaczenie waszego Pana.czcijcie Boga! Nie ma dla was boga oprócz Niego! Wy tylko zmyślacie kłamstwa. a wy nie zaszkodzicie Mu w niczym. Nie odwracajcie się więc jako grzesznicy!" 53 Oni powiedzieli: O Hudzie! Ty nie przyszedłeś do nas z jasnym dowodem: My nie pozostawimy naszych bogów na twoje słowo. Pan mój jest na drodze prostej! 57 A jeśli się odwrócicie . z czym zostałem posłany mój Pan zastąpi was innym narodem. i jeden z naszych bogów dotknął ciebie złem. i potem nie ka cie mi czekać! 56 Oto zaufałem Bogu. Nie ma adnego zwierzęcia. i ja nie jestem winien tego. który mnie stworzył. Zaprawdę. wszyscy razem. Moja nagroda jest u Tego.a przecie ja wam obwieściłem to. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. 55 poza Nim. mój Pan czuwa pilnie nad ka dą rzeczą!" 239 . i wy te zaświadczcie. On ześle na was z nieba deszcz obfity i doda wam siły do waszej siły.

i poszli za rozkazem ka dego upartego tyrana. Adyci nie uwierzyli w swego Pana! O tak ! Niech przepadną Adyci.przez miłosierdzie pochodzące od Nas. i jeśli przyszło do mnie miłosierdzie od Niego. abyśmy czcili to. On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! On was utworzył z ziemi i On was na niej osiedlił. mój Pan jest bliski. 240 .58 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz. w którym pokładaliśmy przedtem nadzieję. jeśli ja się zbuntuję przeciwko Niemu? Wy tylko powiększacie moją stratę. pochodzącym od mego Pana. jesteśmy w powa nym zwątpieniu wobec tego. 59 I oto Adyci odrzucili znaki swojego Pana. wysłuchujący!" 62 Oni powiedzieli: "O Salihu! Byłeś przecie wśród nas tym. i uratowaliśmy ich od surowej kary. co czcili nasi ojcowie? Zaprawdę. uratowaliśmy Huda i tych. Czy chcesz nam zabronić. i zbuntowali się przeciwko Jego posłańcom. to kto mi pomo e przed Bogiem. którzy uwierzyli razem z nim . 60 I towarzyszyło im przekleństwo na tym świecie i w Dniu Zmartwychwstania. O tak ! Zaprawdę. do czego ty nas wzywasz!" 63 On powiedział: "O ludu mój ! Czy wy pomyśleliście? Jeśli się opieram na jasnym dowodzie. lud Huda! 61 I wysłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha. Proście Go o przebaczenie i nawracajcie się do Niego! Zaprawdę.

odniósł się do nich z nieufnością i poczuł strach przed nimi.64 O ludu mój! Oto ta wielbłądzica Boga jest dla was znakiem! Pozwólcie jej więc paść się na ziemi Boga! Nie czyńcie jej nic złego. e ich ręce nie sięgają po niego. przeraźliwy krzyk. rankiem zaś le eli twarzami do ziemi w swoich domostwach. Wtedy on powiedział: "U ywajcie sobie w swoich domostwach przez trzy dni . O tak! Zaprawdę.przez miłosierdzie pochodzące od Nas od hańby tego dnia.to jest obietnica nie kłamliwa. 241 ." 66 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz.o Jakubie. którzy uwierzyli razem z nim . 70 A kiedy zobaczył. bo inaczej pochwyci was kara bliska.i nie omieszkał przynieść upieczonego cielaka. lud Samud nie uwierzył w swego Pana O tak! Niech przepadną Samudyci! 69 Nasi posłańcy przyszli do Abrahama z radosną wieścią. Potę ny! 67 I dosięgną tych. Powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Pokój!" . twój Pan jest Mocny. a po Izaaku . 68 jak gdyby tam nie mieszkali. którzy byli niesprawiedliwi. uratowaliśmy Saliha oraz tych." 71 ona jego stała i roześmiała się. Zaprawdę. Oni powiedzieli: "Nie bój się! Oto zostaliśmy posłani do ludu Lota." 65 Oni jednak podcięli jej pęciny. My ucieszyliśmy ją wieścią o Izaaku.

Abraham był łagodny. nawracający się w skrusze! 76 "O Abrahamie! Odwróć się od tego! Oto przyszedł rozkaz od twego Pana! Zaprawdę. to jest rzecz zadziwiająca!" 73 Oni powiedzieli: "Czy ty się dziwisz rozkazowi Boga? Miłosierdzie Boga i Jego błogosławieństwa niech będą nad wami 74 A kiedy strach opuścił Abrahama i kiedy dotarła do niego radosna wieść. I powiedział on: "To jest dzień nieszczęsny!" 78 I przyszedł do niego jego lud.Zaprawdę. "I on powiedział: O ludu mój! Oto moje córki .72 Ona powiedziała: "O biada mi! Czy ja urodzę.one są czyściejsze dla was! Przeto bójcie się Boga! Nie zawstydzajcie mnie w moich gościach! Czy nie ma wśród was człowieka prawego?!" 79 Oni powiedzieli: "Ty wiesz przecie ." 80 On powiedział: "Gdybym tylko miał siłę nad wami 242 . e my nie mamy prawa do twoich córek. 75 . ale przedtem popełniali złe czyny. i wiesz z pewnością. pokorny. zaczął prowadzić spór z Nami w sprawie ludu Lota. pośpiesznie kierując się ku niemu. której nie będzie mo na odwrócić!" 77 A kiedy przybyli nasi posłańcy do Lota. przecie jestem starą kobietą. bo ramię jego było bezsilne dla nich. czego my chcemy. on zmartwił się z ich powodu. a ten mój mą jest starcem! Zaprawdę. przyjdzie do nich kara.

" 87 Oni powiedzieli: "O Szu`ajbie! Czy twoja modlitwa nakazuje ci. i spuściliśmy na nie deszcz kamieni z gliny palonej. Ja nie jestem dla was adnym stró em.poranek. co czcili nasi ojcowie. ich wyznaczonym czasem . co dosięgnie tamtych! Zaprawdę. który powiedział: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! I nie umniejszajcie miary i wagi! Widzę. abyśmy poniechali tego. jeśli jesteście wierzącymi. Wyruszaj więc z twoją rodziną i niech nie odwraca się aden z was. albo abyśmy przestali czynić z naszym majątkiem to. 83 oznakowanej u twojego Pana. co pozostaje u Boga. by nie szerzyć zgorszenia! 86 To. wywróciliśmy miasto z góry na dół. e yjecie w dobrobycie. A czy poranek nie jest blisko?" 82 A kiedy przyszedł Nasz rozkaz. oni nigdy do ciebie nie dojdą.albo gdybym mógł znaleźć podporę solidnego filara!" 81 Oni powiedzieli: "O Locie! My jesteśmy posłańcami twego Pana. sprawiedliwie! Nie powodujcie uszczerbku w ludzkich dobrach! Nie czyńcie niegodziwości na ziemi. warstwami. i obawiam się dla was kary Dnia wszystko obejmującego! 85 O ludu mój! ' Dawajcie pełną miarę i wagę. 84 I wysłaliśmy do Madianitów ich brata Szu`ajba. twoja ona jedna się odwróci i dosięgnie ją to. co chcemy? 243 . I ono nie jest daleko od niesprawiedliwych. jest lepsze dla was.

I gdyby nie twój ród. 244 . pochodzącym od mego Pana. 90 Proście o przebaczenie waszego Pana! Następnie nawracajcie się do Niego! Zaprawdę. co dosięgło: lud Noego albo lud Lota." 92 On powiedział: "O ludu mój ! Czy mój ród jest potę niejszy dla was od Boga. ty nie jesteś przecie nad nami potę ny. do kogo przyjdzie kara. co czynicie! 93 O ludu mój! Działajcie według swoich mo liwości. i kto był kłamcą. to ja chcę tylko waszego udoskonalenia. i jeśli on zaopatrzył mnie od Siebie pięknym zaopatrzeniem. prawy!" 88 On powiedział: "O ludu mój ! Jak wam się wydaje? Jeśli opieram się na jasnym dowodzie. kochający!" 91 Oni powiedzieli: "O Szu`ajbie! My nie pojmujemy wiele z tego. Moja nadzieja na pomyślność jest tylko u Boga! Jemu zaufałem i do Niego się nawracam! 89 O ludu mój! Niech rozdział ze mną nie doprowadzi was do grzechu. aby was nie dosięgło to samo. albo lud Saliha. ja te będę działał. A lud Lota nie jest daleko od was. mój Pan obejmuje całkowicie to. na miarę moich mo liwości. tak i odwróciliście się do Niego plecami? Zaprawdę.Ty przecie jesteś łagodny. I niebawem się dowiecie. czego wam zakazuję. to byśmy ciebie ukamienowali. e jesteś słaby wśród nas. mój Pan jest litościwy. my widzimy. która go poni y. i jeśli nie chcę pójść za wami w tym. co mówisz.

które były niesprawiedliwe. tak jak oddaleni zostali Samudyci! 96 I posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami i z władzą oczywistą 97 do Faraona i jego dostojników. chocia rozkaz Faraona nie był słuszny. 103 Zaprawdę. poza Bogiem. Oni powiększyli tylko swoją zgubę. i poprowadzi do wodopoju . uratowaliśmy Szu`ajba i tych. O tak! Niech przepadną Madianici. w Dniu Zmartwychwstania. pochwycił przeraźliwy krzyk i rankiem le eli w swoich domostwach twarzami ku ziemi.do ognia! Jak e to nieszczęsny wodopój. Tych. o których ci opowiadamy: jedne z nich jeszcze stoją. Jego karanie jest bolesne. 101 My nie wyrządziliśmy im niesprawiedliwości." 94 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz. których wzywali. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. do którego oni są prowadzeni! 99 I będzie im towarzyszyć tu przekleństwo. którzy uwierzyli razem z nim . kiedy On pokarał te miasta. nawet w Dniu Zmartwychwstania. a inne zostały ścięte jak niwo. 102 Takie jest skaranie twego Pana. 245 . Jak e nieszczęsny to podarunek zostanie im dany! 100 Oto trochę wiadomości o miastach. 95 jak gdyby oni tam nigdy nie yli. 98 Pójdzie on na czele swego ludu. kiedy przyszedł rozkaz od twojego Pana. I poszli oni za rozkazem Faraona.przez miłosierdzie od Nas. którzy byli niesprawiedliwi. I nie wybawili ich od niczego ich bogowie.Wyczekujcie więc! Ja z wami jestem wyczekujący.

jak tylko za pozwoleniem Boga. którzy dostąpili szczęścia. jak oddawali cześć niegdyś ich ojcowie.To jest podarunek niezawodny. chyba e Bóg zechce inaczej. I będą wtedy ludzie nieszczęśliwi i ludzie szczęśliwi. w tym jest znak dla tych. dusza nie będzie mówić inaczej. Zaprawdę. . to zostałoby ju między nimi rozstrzygnięte. 107 będą tam przebywać na wieki. którzy się obawiają kary ycia ostatecznego! To jest Dzień. którzy będą nieszczęśliwi. oni są w głębokim zwątpieniu względem niej! 111 Zaprawdę. twój Pan da pełną zapłatę wszystkim za ich czyny! On przecie jest doskonale świadomy tego. oni oddają cześć tylko tak. 105 Kiedy ten Dzień nadejdzie. dla którego ludzie zostaną zebrani! To Dzień. Zaprawdę. co czynicie! 246 . który będzie zaświadczony! 104 I My opóźnimy go tylko do oznaczonego ju czasu. 109 I nie miej adnej wątpliwości względem tego.gwałtowne! Zaprawdę. chyba e Bóg zechce inaczej. które się pojawiło wcześniej. co czczą ci ludzie. znajdą się w Ogrodzie. jak długo trwać będą niebiosa i ziemia. nie umniejszony! 110 Daliśmy ju Księgę Moj eszowi i była ona przedmiotem sporu. co chce! 108 A ci. twój Pan czyni to. Gdyby nie słowo pochodzące od twego Pana. będą w ogniu wśród wzdychań i szlochów. będą tam przebywać na wieki. jak długo będą trwać niebiosa i ziemia. Zaprawdę. 106 Ci. My w pełni oddamy im ich udział.

co czynicie! 113 I nie opierajcie się na tych. I spełniło się słowo twojego Pana: "Ja z pewnością napełnię Gehennę d inami i ludźmi. ty i ci. którzy są niesprawiedliwi. Dlatego On ich stworzył. i wtedy nie będziecie wspomo eni. Ale oni nie przestają się sprzeczać. 117 I nie postąpiłby twój Pan tak. wszystkimi razem!" 120 Opowiadamy tobie 247 . czyny piękne usuwają czyny złe! To jest przypomnienie dla pamiętających! 115 Bądź cierpliwy! bo. zaprawdę. którzy by sprzeciwiali się zepsuciu na ziemi. których uratowaliśmy? A ci. w którym yli. jeśliby ich mieszkańcy czynili dobro.112 Postępuj drogą prostą. przedkładali dobrobyt. 118 A jeśliby twój Pan chciał. bo dosięgnie was ogień! I nie ma dla was. 114 Odprawiaj modlitwę na obu krańcach dnia i często w godzinach nocy: Zaprawdę. i nie przekraczajcie granicy! Przecie On doskonale widzi. komu twój Pan okazał miłosierdzie. opiekunów. 119 z wyjątkiem tych. którzy się nawrócili z tobą. i byli grzesznikami. którzy czynili niesprawiedliwość. to uczyniłby ludzi jednym narodem. które były przed wami. by zniszczyć te miasta niesprawiedliwie. nie było ludzi obdarzonych wytrwałością. Bóg nie gubi nagrody tych. poza Bogiem. oprócz tych nielicznych. tak jak ci zostało nakazane. którzy czynią dobro! 116 Dlaczego wśród pokoleń.

aby przez to umocnić twoje serce. I w tym przyszła do ciebie prawda. 121 I powiedz tym. M y te czynimy! 122Wyczekujcie. którzy nie wierzą: "Czyńcie według waszych mo liwości. pouczenie i napomnienie dla wierzących. co czynicie! 248 .te opowieści o posłańcach. i do Niego powraca wszelka sprawa . i My te wyczekujemy!" 123Do Boga nale y to. co skryte w niebiosach i na ziemi. Więc czcij Go i zaufaj Mu ! Twój Pan nie jest niedbały względem tego.

" 5 On powiedział: "O mój synu! Nie opowiadaj tego widzenia twoim braciom. To są znaki Księgi jasnej.być mo e. chocia byłeś wśród niedbałych. a przecie my jesteśmy gromadą. Zaprawdę. bo oni uknują przeciwko tobie podstęp. widziałem je. 4 Oto powiedział Józef do swego ojca: "O mój ojcze! Zobaczyłem jedenaście gwiazd i słońce. jak mi wybijały pokłony. 3 Przez objawienie tobie tego Koranu My przeka emy ci najpiękniejsze opowiadanie. On dopełni Swojej dobroci względem ciebie i względem rodu Jakuba. potraficie zrozumieć. i księ yc. Zaprawdę. nasz ojciec jest w oczywistym błędzie! 9 Zabijcie Józefa albo wyrzućcie go na obcą ziemię! 249 .Józef – Jusuf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym! 6 W ten sposób wybiera ciebie twój Pan i nauczy cię wyjaśniania wydarzeń. tak jak dopełnił jej poprzednio względem twoich dwóch ojców: Abrahama i Izaaka. 2 My zesłaliśmy ją w postaci Koranu arabskiego . Zaprawdę. mądry!" 7 Z pewnością w Józefie i w jego braciach były znaki dla tych. twój Pan jest wszechwiedzący. Józef i jego brat są milsi naszemu ojcu ni my. Lam. Ra. którzy pytają! 8 Oto oni powiedzieli: "Zapewne.

a my będziemy nad nim czuwać. 17 Powiedzieli: "O ojcze nasz! Urządzaliśmy sobie wyścigi i pozostawiliśmy Józefa przy naszych rzeczach. Ty nam nie uwierzysz. kiedy oni nie będą nawet przeczuwali." 18 I przynieśli jego koszulę 250 . nawet jeślibyśmy mówili prawdę." 15 I kiedy poszli z nim. My objawiliśmy mu: "Ty im wyjawisz tę ich sprawkę. jeśli chodzi o Józefa? Zaprawdę. jeśli ju chcecie to uczynić." 14 Oni powiedzieli: "Jeśli po re go wilk ." 11 Oni powiedzieli: "O nasz ojcze! Dlaczego ty nam nie dowierzasz. jeśli z nim pójdziecie. jeśli nie będziecie go pilnowali. e po re go wilk.Wtedy ku wam zwróci się oblicze ojca i będziecie wtedy ludźmi prawymi." 13 On powiedział: "Zasmuci mnie to z pewnością.a jest nas przecie gromada to i my poniesiemy stratę. i płakali. Obawiam się. lecz wrzućcie go w głębinę studni." 10 Powiedział jeden z nich: "Nie zabijajcie Józefa. i po arł go wilk. my jesteśmy jego szczerymi doradcami! 12 Poślij go z nami jutro! On się ucieszy i zabawi. i zgodzili się. aby go wrzucić w głębinę studni. a odnajdzie go jakaś karawana." 16 I przyszli do swego ojca wieczorem.

abyśmy mogli odsunąć od niego zło i niegodziwość. za niewiele dirhemów. w której domu on przebywał. 21 I powiedział ten z Egiptu. I on powiedział: "Tak. 20 Sprzedali go za mizerną cenę.mój Pan. który go wykupił. 23 Ta. i on te by jej mocno zapragnął. on spuścił w dół swój bukłak i powiedział: "O. W ten sposób My nagradzamy czyniących dobro.zaplamioną fałszywą krwią. nie bądź szczęśliwi ludzie niesprawiedliwi!" 24 Ona bardzo go pragnęła. Bóg zwycięsko dopełnia Swojego dzieła. lecz większość ludzi nie wie. Zaprawdę. jaka radosna wiadomość! Oto młodzieniec!" Oni go ukryli jako towar. do swojej ony: "Przygotuj mu godne mieszkanie! Być mo e. U Boga nale y szukać pomocy w tym. lecz Bóg wiedział. lecz cierpliwość jest piękna. aby go nauczyć wyjaśniania wydarzeń. próbowała go uwieść. zamknęła drzwi mówiąc: "Chodź tutaj!" On powiedział: "Niech mnie Bóg uchroni! Zaprawdę. Tak się stało. będzie on dla nas po yteczny. on nale y do Naszych szczerych sług! 251 . wysłali swego człowieka dla zaczerpnięcia wody. On . dał mi piękne miejsce schronienia! Zaprawdę. wasze dusze podsunęły wam ten czyn. daliśmy mu mądrość i wiedzę. co oni zamierzali uczynić. poniewa nie interesowali się nim. gdyby nie zobaczył dowodów swego Pana. albo weźmiemy go za syna. " W ten sposób urządziliśmy Józefa na tej ziemi." 19 I przybyła karawana. 22 A kiedy doszedł do dojrzałości. co wy opisujecie.

wasz podstęp jest wielki!" 29 Józefie." I znalazł się pewien świadek z jej rodziny: "Jeśli jego koszula została rozerwana z przodu. ona powiedziała: "Jaka jest zapłata dla tego. która zgrzeszyła! 30 I mówiły kobiety w mieście: " ona mo nego kusi swego sługę. Widzimy ją w jawnym błędzie!" 31 A kiedy ona posłyszała ich złośliwość. zaprawdę. kto chciał zaszkodzić twojej rodzinie? Chyba tylko więzienie albo kara dotkliwa!" 26 Józef powiedział: "Ona nastawała na mnie. to ona mówi prawdę. to ona skłamała. i przy drzwiach spotkali jej pana. e pocięły sobie ręce. a on jest prawdomówny. przygotowała dla nich ucztę i dała ka dej z nich nó . jak tylko szlachetny anioł!" 32 Ona powiedziała: "Oto macie tego. z czyjego powodu ganiłyście mnie! 252 . posłała po nie. i powiedziały: "Niech Bóg uchowa! To nie jest człowiek śmiertelny! To nie kto inny. wpadły w taki zachwyt. a on jest kłamcą. Powiedziała: "Wyjdź im naprzeciw!" A kiedy one go zobaczyły. oddal się! A ty proś o przebaczenie za swój grzech! Ty przecie jesteś tą. on rozpalił w niej miłość." 28 Pan zobaczył jego koszulę rozerwaną z tyłu i powiedział: "Oto jeden z waszych kobiecych podstępów. 27 A jeśli jego koszula została rozerwana z tyłu. ona podarła jego koszulę z tyłu.25 Oboje pobiegli szybko do drzwi.

lecz on się obronił. Izaaka i Jakuba. Jeśli on nie uczyni tego. My nie mo emy dodawać Bogu niczego za współtowarzysza. Wszechwiedzący! 35 A kiedy ujrzeli znaki. 36 I weszli z nim do więzienia dwaj młodzieńcy. towarzysze więzienia! 253 . 39 O wy. które jest wam podawane. i odwrócił od niego ich chytrość. do czego one mnie namawiają: Ale jeśli Ty nie odwrócisz mnie od ich chytrości. Oto czego nauczył mnie dla was mój Pan. Abrahama. co mu nakazuję. To jest łaska Boga dla nas i dla ludzi. On jest Słyszący. Zaprawdę. którzy nie wierzą w Boga i którzy nie wierzą w ycie ostateczne. Jeden z nich powiedział: "Oto widzę siebie. zanim one się spełnią. z którego jedzą ptaki! Daj nam wyjaśnienie tego. jak niosę na głowie chleb." 34 I wysłuchał go Pan. Oto porzuciłem religię ludzi. wydało im się właściwe uwięzić go na pewien czas. to ja się ku nim skłonię i znajdę się w liczbie głupców. widzimy." 33 On powiedział: "Panie mój! Więzienie jest milsze dla mnie ani eli to. jak wyciskam winogrona!" I powiedział drugi: "Oto widzę siebie.Chciałam go uwieść. Lecz większość ludzi jest niewdzięczna. a ja wyjaśnię wasze widzenia. Zaprawdę. to zostanie uwięziony i znajdzie się w liczbie nędznych. i jesteś z liczby czyniących dobro!" 37 On powiedział: "Jeszcze nie otrzymacie jedzenia. 38 I poszedłem za religią moich ojców.

mę u sprawiedliwy! Daj nam wyjaśnienie. jeśli potraficie tłumaczyć widzenia. które po era siedem krów chudych. starszyzno! Wyjaśnijcie mi moje widzenie. które zjada siedem krów chudych. którymi wy ich nazwaliście . obaj towarzysze więzienia! Jeden z was będzie poił swojego pana winem. Wszechpotę ny? 40 Ci. czy Bóg . 254 . których wy czcicie. O wy. to są tylko imiona.bo sobie przypomniał po pewnym czasie "Ja wam dam wytłumaczenie. który się uratował: . Rozstrzygnięta została sprawa. i siedem kłosów zielonych. I widzę siedem kłosów zielonych i siedem kłosów suchych. 43 I powiedział kr6l: "Oto widzę siedem krów tłustych. w której zasięgacie mojej rady. pozwólcie mi pójść!" 46 "O Józefie." 42 I powiedział on do tego.Jeden.wy i wasi ojcowie. On rozkazał. e się wyratuje: "Wspomnij mnie u twego pana!" Lecz szatan kazał mu zapomnieć o tym i Józef pozostał w więzieniu przez kilka lat. a drugi będzie ukrzy owany i ptaki będą dziobały jego głowę. co znaczą te krowy tłuste. lecz większość ludzi nie wie. a my nie umiemy tłumaczyć snów. Bóg nie zesłał z nimi adnej władzy. abyście czcili tylko Jego. poza Nim. o którym myślał. Sąd nale y tylko do Boga." 45 I powiedział ten z dwóch. To jest religia prawdziwa." 44 Oni powiedzieli: "To jest tylko skłębienie marzeń sennych.Czy podzieleni panowie są lepsi. 41 O wy.

ja powrócę do ludzi. 48 Następnie nadejdzie siedem lat trudnych. e ja nie oszukałem go potajemnie i e Bóg nie kieruje podstępem zdrajców. które sobie pocięły ręce? Zaprawdę." 47 On powiedział: "Będziecie zasiewać przez siedem lat. 255 . kiedy starałyście się skusić Józefa?" One powiedziały: "Uchowaj Bo e! My nie mamy mu nic złego do zarzucenia. jakie były zamysły kobiet. oprócz niewielkiej ilości." 50 Powiedział król: "Przyprowadźcie mi go!" Kiedy przyszedł do niego posłaniec. 49 Następnie przyjdzie jeden rok. Oto starałam się go skusić. trudząc się jak zwykle. którą zachowacie. aby wiedział pan. lecz on jest z liczby prawdomównych!" 52 "To zostało wyjaśnione. co dla nich przygotowaliście. dusza bowiem pobudza do złego. on powiedział: "Wróć do twojego pana i zapytaj go. oprócz niewielkiej ilości tego. 53 Ja wcale nie uniewinniam mojej duszy. To.i siedem wyschniętych! Być mo e. mój Pan zna doskonale ich podstęp!" 51 Powiedział: "Jakie były wasze zamiary. oni się dowiedzą. co będziecie jedli. pozostawcie w kłosach. co zbierzecie jako niwo. Być mo e. które zjedzą to." Powiedziała ona mo nego: "Teraz wyszła na jaw prawda. kiedy ludziom zostanie zesłany deszcz i kiedy pójdą do tłoczni.

gdzie chciał. mo e oni to zauwa ą. My dosięgamy Naszym miłosierdziem tego. którzy uwierzyli i byli bogobojni. król powiedział: "Oto jesteś dzisiaj u nas powa any." A kiedy Józef przemówił do niego. i nie gubimy nagrody nale nej czyniącym dobro. mój Pan jest przebaczający." 56 W ten sposób umocniliśmy Józefa na tej ziemi. godny zaufania!" 55 Powiedział: "Postaw mnie nad spichlerzami tej ziemi! Ja jestem dobrym stra nikiem. e daję pełną miarę i e jestem najlepszym z gospodarzy? 60 Jeśli go nie przyprowadzicie. lecz oni go nie poznali. aby mógł zamieszkać tam. 57 A nagroda ycia ostatecznego jest lepsza dla tych. 256 .jeśli tylko nie zmiłuje się mój Pan. umiejętnym. kogo chcemy. to nie będziecie u mnie mieć miary i więcej się do mnie nie zbli ajcie. kiedy powrócą do swojej rodziny." 61 Oni powiedzieli: "Będziemy się starali uzyskać to od ojca. 59 A kiedy zaopatrzył ich w zapasy. powiedział: "Przyprowadźcie mi waszego brata urodzonego z waszego ojca. Zaprawdę. mo e oni powrócą!" 63 Kiedy powrócili do swojego ojca. 58 A kiedy przybyli bracia Józefa i weszli do niego. Czy nie widzicie. litościwy!" 54 I powiedział król: "Przyprowadźcie go do mnie! Ja zatrzymam go dla siebie. i uczynimy to z pewnością!" 62 Józef powiedział swoim sługom: "Włó cie ich towar w ich juki podró ne. on ich poznał.

który im został zwrócony.powiedzieli : "O ojcze nasz Odmówiono nam miary zbo a. zdobędziemy wtedy naszą miarę. to nie posłu yło im w niczym wobec Boga. znaleźli swój towar. To jest ładunek nieznaczny. My zaopatrzymy naszą rodzinę w ywność. Poślij więc z nami naszego brata. jak nakazał im ich ojciec. Było to bowiem tylko pragnienie w duszy Jakuba. i na pewno przywieziecie go do mnie z powrotem. Ja Jemu zaufałem i niech Jemu zaufają ci. które on wypowiedział. będziemy strzec naszego brata. on powiedział: "Bóg jest poręczycielem tego." A kiedy oni zło yli mu przysięgę. co mówimy!" 67 I powiedział: "O synowie moi! Nie wchodźcie przez jedną bramę. dopóki nie zło ycie przysięgi wobec Boga. tak jak wam powierzyłem kiedyś jego brata? Lecz Bóg jest najlepszym stró em! On jest Najmiłosierniejszy spośród tych. Zaprawdę. którzy mają całkowitą ufność!" 68 A chocia weszli tak. On przecie posiadał wiedzę. lecz wchodźcie ró nymi bramami! Ja nie mogę wam nic pomóc wobec Boga: Władza nale y tylko do Boga. Powiedzieli: "O ojcze nasz! Czego mamy jeszcze pragnąć? Nasz towar został nam zwrócony." 66 On powiedział: "Ja nie wyślę go z wami. będziemy czuwać nad nim!" 64 On powiedział: "Czy mogę wam go powierzyć. chyba e zostaniecie otoczeni. i otrzymamy o jeden więcej ładunek wielbłąda. którzy okazują miłosierdzie!" 65 A kiedy otworzyli juki podró ne. 257 .

jeśli jesteście kłamcami?" 75 Oni powiedzieli: "Zapłatą będzie ten. i nie jesteśmy złodziejami. kto go przyniesie. wielbłądnicy! jesteście złodziejami!" 71 Oni powiedzieli. Podsunęliśmy ten podstęp Józefowi.poniewa My mu ją daliśmy. a potem herold ogłosił: "O wy. e nie przyszliśmy tutaj." 70 A kiedy przygotował im ich zaopatrzenie. Tak my płacimy niesprawiedliwym!" 76 I Józef zaczął od innych sakw. zanim zabrał się do sakwy swego brata." 74 Powiedzieli: "A jaka będzie zapłata za to. kogo chcemy. poniewa on nie mógłby zabrać swego brata . umieścił kielich w sakwie jednego brata. I ja za to gwarantuję!" 73 Oni powiedzieli: "Na Boga! Wy przecie wiecie. co oni uczynili. w którego sakwie to znajdziecie . 69 Kiedy oni przyszli do Józefa. on wziął do siebie swego brata i powiedział: "Ja jestem twoim bratem. Lecz większość ludzi nie wie. nie rozpaczaj z powodu tego. aby szerzyć zgorszenie na tej ziemi. otrzyma ładunek wielbłąda.według prawa króla jeśliby nie zechciał tego Bóg. 258 .a więc on sam będzie zapłatą. kiedy podeszli do nich: "Czego szukacie?" 72 Powiedzieli: "Poszukujemy kielicha króla. My wywy szamy o stopnie tego. Potem wyciągnął kielich z sakwy swego brata. ten.

w którym byliśmy. ebyśmy brali kogoś innego ni tego. 77 Oni powiedzieli: "Jeśli on ukradł. twój syn popełnił kradzie . u którego znaleźliśmy naszą własność! Wtedy bylibyśmy niesprawiedliwymi. 82 Zapytaj mieszkańców miasta. My przecie mówimy prawdę" 259 . i karawany. co wy opisujecie. Powiedział starszy z nich: "Czy nie wiecie. co wiemy. albo niech rozstrzygnie za mnie Bóg. Ja więc nie opuszczę tej ziemi." 78 Oni powiedzieli: "O mo ny panie! Zaprawdę.A nad ka dym posiadającym wiedzę jest wszechwiedzący. on ma bardzo starego ojca. my zaświadczamy tylko to. z którą przybyliśmy. e ty jesteś z liczby czyniących dobro!" 79 On powiedział: "Niech Bóg broni. to jego brat ukradł wcześniej. nie jesteśmy stró ami tego." 80 A kiedy ju byli zrozpaczeni o niego. co skryte." Józef zachował to w tajemnicy w swojej duszy i nie ujawnił im tego. Powiedział: "Wy jesteście w gorszej sytuacji. e ojciec wasz wziął od was przysięgę wobec Boga? A przedtem postąpiliście niedbale w stosunku do Józefa. weź jednego z nas na jego miejsce! My przecie widzimy. zaczęli naradzać się na osobności. 81 Wracajcie do waszego ojca i powiedzcie mu: ŤO ojcze nasz! Zaprawdę. dopóki nie pozwoli mi mój ojciec. A Bóg wie najlepiej. On jest najlepszym z sędziów.

. a to jest mój brat. Bóg przyprowadzi mi ich wszystkich! Zaprawdę. i był bardzo przygnębiony.83 On powiedział: "Wcale nie! Wasze dusze podsunęły wam jakąś myśl. Wymierz nam pełną miarę i bądź dla nas miłosierny. Bóg nagradza miłosiernych!" 89 On powiedział: "Czy wiecie. Mądry!" 84 I odwrócił się od nich. Lecz cierpliwość jest piękna! Być mo e. On jest Wszechwiedzący. Bóg okazał nam dobroć. kto jest bogobojny i cierpliwy. powiedzieli: "O mo ny panie! Nieszczęście dotknęło nas i naszą rodzinę i niewiele przynosimy towaru.. co uczyniliście Józefowi i jego bratu w waszej nieświadomości?" 90 Oni powiedzieli: "Czy ty naprawdę jesteś Józefem?" On powiedział: "Ja jestem Józefem.to przecie Bóg nie zgubi nagrody 260 . 85 Oni powiedzieli: "Na Boga! Przestań wspominać Józefa. Ja wiem od Boga to. inaczej bowiem całkowicie osłabniesz i doprowadzisz się do zguby!" 86 On powiedział: "Ja tylko alę się Bogu na moją udrękę i na mój smutek. 87 O synowie moi! Idźcie i dowiadujcie się o Józefa i jego brata! Nie powątpiewajcie w dobroć Boga! Zaprawdę w dobroć Boga powątpiewa tylko lud niewiernych!" 88 A kiedy przyszli do Józefa. Zaprawdę. czego wy nie wiecie. . i powiedział: "O biada mi z powodu Józefa!" I zbielały jego oczy ze smutku. Zaprawdę.

czego wy nie wiecie?" 97 Oni powiedzieli: "O ojcze nasz! Proś o przebaczenie nam naszych grzechów! My przecie byliśmy grzesznikami. powiedział ich ojciec: "Zaprawdę. a on przejrzy na oczy. Zaprawdę. a my z pewnością byliśmy grzesznikami!" 92 On powiedział: Niech adna nagana nie spadnie dziś na was! Niech Bóg wam przebaczy! On jest Najmiłosierniejszy z tych." 95 Oni powiedzieli: "Na Boga! Ty ciągle jesteś w dawnym błędzie!" 96 A kiedy przybył zwiastun radosnej nowiny i zarzucił koszulę na jego twarz." 94 A kiedy karawana wyruszyła w drogę powrotną. Litościwy!" 99 A kiedy weszli oni do Józefa. ja czuję zapach Józefa! Tylko nie uwa ajcie mnie za mówiącego brednie. on odzyskał wzrok i powiedział: "Czy wam nie mówiłem. On jest Przebaczający. jeśli Bóg tak chce!" 261 . I przyjdźcie do mnie z całą waszą rodziną. którzy czynią miłosierdzie! 93 Zabierzcie tę moją koszulę i zarzućcie ją na twarz mojego ojca.tych." 98 "Będę prosił dla was o przebaczenie mego Pana. którzy czynią dobro!" 91 Oni powiedzieli: "Na Boga! Bóg wyró nił ciebie ponad nami. e wiem od Boga to. on przyjął do siebie swoich rodziców i powiedział: "Wejdźcie do Egiptu bezpieczni.

mój Pan jest łagodny względem wszystkiego. 107 Czy oni są pewni. On powiedział: "O ojcze mój! Oto jest wyjaśnienie mego dawnego widzenia! Mój Pan uczynił je prawdą. które tobie objawiamy. Mądry! 101 Panie mój! Ty mi dałeś nieco władzy królewskiej i nauczyłeś mnie tłumaczenia wydarzeń. choćbyś bardzo tego chciał.100a oni padli przed nim na twarz. Zaprawdę. kiedy oni uzgodnili swój zamysł i kiedy planowali chytrość. 104 Ty nie ądasz od nich za to adnej nagrody. choć przedtem szatan zasiał niezgodę między mną i między moimi braćmi. Ty jesteś stwórcą niebios i ziemi i jesteś moim opiekunem na tym świecie i w yciu ostatecznym. On jest Wszechwiedzący. Daj mi umrzeć poddanym Tobie całkowicie i dołącz mnie do sprawiedliwych!" 102 Oto jedno z opowiadań o tym. obok których oni przechodzą i od których się odwracają! 106 I większość z nich nie wierzy w Boga. i tylko dodają Mu współtowarzyszy. nie będzie wierząca. 103 I większa część ludzi. To jest tylko napomnienie dla światów. 105 A ile jest znaków w niebiosach i na ziemi. co chce! Zaprawdę. kiedy nawet nie będą przeczuwali? 108 Powiedz: "Oto jest moja droga! Ja wzywam do Boga 262 . e nie ogarnie ich kara Bo a albo e nie zaskoczy ich Godzina. wybijając pokłony. On okazał mi dobroć: oto wyprowadził mnie z więzienia i przyprowadził was z pustyni. Ty nie byłeś przy nich. co skryte.

posyłaliśmy tylko ludzi spośród mieszkańców miast. które zostało zmyślone. i miłosierdziem dla ludzi. którzy byli przed nimi? Przecie siedziba ycia ostatecznego jest lepsza dla tych. którzy są bogobojni. którym zsyłaliśmy objawienie. co było przed nim. Czy wy nie rozumiecie tego wcale? 110 A kiedy posłańcy popadli w rozpacz i sądzili. Czy oni nie wędrowali po ziemi i czy nie widzieli. którzy postępują za mną. lecz ono jest potwierdzeniem prawdziwości tego. przyszła do nich Nasza pomoc.ja i ci. I zostali uratowani ci. Lecz Nasza srogość nie mo e być odwrócona od ludzi grzesznych! 111 W opowiadaniach o nich jest pouczający przykład dla obdarzonych rozumem. i wyjaśnieniem wszystkich rzeczy.na podstawie jasnego dowodu . i drogą prostą. Nie było to opowiadanie." 109 My. którzy wierzą. których chcieliśmy uratować. jaki był ostateczny koniec tych. przed tobą. 263 . Chwała niech będzie Bogu! Ja nie nale ę do bałwochwalców. e zostali uznani za kłamców.

którzy są rozumni! 5 Jeśli potrafisz się dziwić. On podporządkował słońce i księ yc. co ci zostało zesłane od twego Pana.to tacy. którzy nie uwierzyli w swojego Pana. to czy pojawimy się na pewno w nowym stworzeniu?" Tamci . Mi.to tacy. On okrywa nocą dzień. to zadziwiające jest ich powiedzenie: "Czy kiedy staniemy się prochem. który wzniósł niebiosa bez dających się ujrzeć filarów. Lam. tamci .Ar-Ra'd W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. wy będziecie pewni. a ze wszystkich owoców umieścił na niej pary. Zaprawdę. po dwoje. lecz My dajemy wy szość jednym nad innymi. w tym są znaki dla ludzi. To. Ra. który rozpostarł ziemię i umieścił na niej solidnie stojące i rzeki. Być mo e. Zaprawdę.Grzmot . tak i wszystko płynie do oznaczonego kresu. 2 Bóg jest Tym. Są one skrapiane tą samą wodą. On przedstawia jasno znaki. następnie umocnił się na tronie. ogrody winnej latorośli i pola zasiane. e spotkacie się z waszym Panem! 3 On jest Tym. którzy się zastanawiają! 4 I są na ziemi działki sąsiadujące ze sobą. i palmy rosnące w kępach lub osobno. lecz większość ludzi nie wierzy. jest prawdą. jeśli chodzi o owoce do jedzenia. On zarządza ka dą sprawą. To są znaki Księgi. którzy będą mieli łańcuchy na szyjach: 264 . w tym są znaki dla ludzi.

w którym będą przebywać na wieki. co jest w nich! A kiedy Bóg chce jakiegoś zła dla ludzi. a ka dy lud ma swojego przewodnika. i to. On posyła pioruny i razi nimi. i ten. a przecie ju przed nimi miały miejsce kary przykładne. kto kryje się nocą. i ten. który ukazuje wam błyskawicę dla strachu i nadziei On powoduje. ten. to nie ma mo liwości odwrócenia tego i nie ma dla nich opiekuna poza Nim. 11 Człowiek ma idących bezpośrednio i przed sobą. i aniołowie . kto chodzi swobodnie w dzień. 9 On zna to. Wyniosły! 10 Równi są wobec Niego: ten spośród was. kto je głosi jawnie. którzy nie uwierzyli: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Ty jesteś tylko ostrzegającym. twój Pan jest władcą przebaczenia dla ludzi. Ka da rzecz posiada u Niego pewną miarę. dopóki oni sami nie zmienią tego. 6 Oni domagają się od ciebie. i o ile się powiększają. twój Pan jest straszny w karaniu! 7 I mówią ci. Bóg nie zmienia tego. 12 On jest Tym. On jest Wielki. mimo ich niesprawiedliwości! Zaprawdę.oni będą mieszkańcami ognia. abyś przyśpieszył zło przed dobrem. i za sobą. co nosi ka da eńska istota i o ile kurczą się łona. co jest jawne. 8 Bóg wie. co jest ukryte.z obawy przed Nim. co jest w ludziach. 265 . kto trzyma słowa w tajemnicy. Zaprawdę. Zaprawdę. i powstają cię kie chmury. 13 I grzmot głosi Jego chwałę. którzy go ochraniają na rozkaz Boga. kogo chce.

to ona uchodzi jako szumowina. jak On stworzył. Wszechpotę ny!" 17 On spuścił z nieba wodę i popłynęły doliny potokami podług ich wielkości. W ten sposób Bóg przedstawia w przypowieści prawdę i fałsz. Modlitwa niewiernych jest na błędnej drodze. co ludzie wypalają w ogniu przy wyrobie ozdób albo wyposa enia. i nawet ich cienie. którzy są w niebiosach i na ziemi. nie dadzą im adnej odpowiedzi. 15 Bogu wybijają pokłony ci. którzy nawet dla siebie samych nie władają ani korzyścią. co jest po yteczne dla ludzi. 16 Powiedz: "Kto jest Panem niebios i ziemi?" Powiedz: "To jest Bóg!" Powiedz: "Czy wy sobie weźmiecie. 14 Do Niego nale y wezwanie prawdziwe.niewidomy i widzący jasno? Albo czy ciemności i światło są jednakowe? Albo czy oni przypisali Bogu współtowarzyszy. A On jest straszny w swojej mocy. pozostaje na ziemi. Podobnie czyni ten. A ci. W ten sposób Bóg przytacza przypowieści. Podobna piana powstaje z tego. którzy by stwarzali. 266 . posłusznie lub wbrew woli. a to.podczas gdy oni dyskutują o Bogu. A co się tyczy tej piany. poza Nim. który wyciąga swoje ręce ku wodzie. tak aby ich stworzenie było podobne do Jego stworzenia?" Powiedz: "Bóg jest Stwórcą wszelkiej rzeczy! On jest Jeden. rano i wieczorem. lecz ona nie dochodzi do nich. i poniósł potok wzdymającą się pianę. ani szkodą?" Powiedz: "Czy są jednakowi . których ludzie wzywają poza Nim. opiekunów. aby ona doszła do jego ust.

podobny jest do niewidomego? Lecz zastanawiają się tylko obdarzeni rozumem.tych wszystkich czekają jako ostateczna siedziba: 23 Ogrody Edenu. A jak e to nieszczęsne miejsce odpoczynku! 19 Czy ten. i jeszcze raz tyle i chcieli się wykupić oto ci otrzymają zły rachunek! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. poszukując oblicza swego Pana. którzy odpowiedzieli swemu Panu. co tobie zostało zesłane. którzy rozdają z tego. którzy łączą to. ci. którzy wiernie wypełniają przymierze Boga i nie naruszają układu. 20 Ci. ci. który wie. jak te ich ony i ich potomstwo. którzy odprawiają modlitwę. 267 . . ci. 22 ci.potajemnie i jawnie. którzy są cierpliwi. jest prawdą. a ci. którzy odsuwają zło przez dobro . do których wejdą oni oraz ci spośród ich ojców. którzy Jemu nie odpowiedzieli. co Bóg nakazał łączyć. czym ich obdarzyliśmy jako zaopatrzeniem . i byliście sprawiedliwi!" A jak e wspaniała ta ostateczna siedziba! 25 A tych. będą mieli piękną nagrodę. którzy byli sprawiedliwi. którzy naruszają przymierze Boga po zawarciu paktu wierności. A aniołowie będą wchodzili do nich przez wszystkie bramy: 24 "Pokój wam! za to. którzy się boją swego Pana i obawiają się złego rachunku. 21 ci. ci. co jest na ziemi. e to.18 Ci.to choćby posiadali to wszystko.

i prowadzi drogą prostą do Siebie tego.i tych. Powiedz: "On jest moim Panem! Nie ma Boga. jak tylko On! Jemu zaufałem i do Niego ja powrócę!" 31 Jeśliby nawet istniał taki Koran. kogo chce. Ale nie! Do Boga nale y wszelka władza! Czy ci. którzy uwierzyli. nie wiedzą.. kto się nawrócił. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła . którzy uwierzyli i których serca się uspokajają przez wspominanie Boga . którzy nie wierzą: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Powiedz: "Zaprawdę. komu chce. ale ycie tego świata w porównaniu z yciem ostatecznym .o tak! przez wspominanie Boga uspokajają się ich serca! 29 i ci. lecz oni nie wierzą w Miłosiernego.tych wszystkich czeka szczęśliwość i piękne miejsce powrotu! 30 Tak posłaliśmy ciebie do narodu. abyś im głosił to. przez który poruszyłyby się góry albo popękałaby ziemia. który poprzedziły ju inne narody. co objawiliśmy tobie. e jeśliby zechciał Bóg. Oni u ywają ycia tego świata. 27 Mówią ci. którzy szerzą zgorszenie na ziemi .spotka przekleństwo i czeka ich nieszczęsna siedziba! 26 Bóg rozdziela hojnie zaopatrzenie i wymierza. Bóg sprowadza z drogi. którzy rozcinają węzły.. to poprowadziłby drogą prostą 268 .to tylko czasowe u ywanie. jakie nakazał utrzymać Bóg. albo przemówiliby umarli." 28 Ci. i tych.

którzy nie uwierzyli.ogień! 36 Ci. oni zostali odsunięci od drogi.. który został obiecany bogobojnym: będą tam w dole płynąć strumyki.wszystkich ludzi razem?! I nieszczęście zawsze dosięgnie niewiernych za to.. Zaprawdę. którym daliśmy Księgę. nad tym. którzy nie uwierzyli. Bóg nie łamie Swojej obietnicy! 32 Wyśmiewano ju posłańców. czego On nie znałby na ziemi? Czy jest to tylko sposób mówienia?" Ale nie! Upiększony został podstęp tym. którzy byli bogobojni! A ostateczna nagroda dla niewiernych . cieszą się z danego tobie objawienia. co oni uczynili. Powiedz: 269 . A jaka była Moja kara?! 33 Czy Ten. co ona zyskała?. Potem pochwyciłem ich. które je częściowo odrzucają. lecz Ja dałem pewną zwłokę tym. zawsze będzie dostarczał owoców. Oto ostateczna nagroda tych. Powiedz: "Nazwijcie ich! Czy potraficie obwieścić Jemu coś. dopóki nie nadejdzie obietnica Boga. Lecz są takie grupy. podobnie jak i cienia. A przecie oni przypisują Bogu współtowarzyszy. A kogo Bóg sprowadzi z drogi. 34 Spotka ich kara w yciu na tym świecie. ten nie będzie miał adnego przewodnika. który czuwa nad ka dą duszą. albo te osiądzie w pobli u ich domostwa. a z pewnością kara ycia ostatecznego jest bardziej bolesna! I nie będą oni mieli przed Bogiem opiekuna! 35 podobieństwo Ogrodu. którzy byli przed tobą.

zmniejszając ją po jej krańcach? Bóg sądzi. i utwierdza. 41 Czy oni nie widzą. U Niego znajduje się Matka Księgi. to nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna. Do Niego zwracam się z modlitwą i do Niego ja powrócę. co chce. i niebawem niewierni się dowiedzą. Ka dy kres ma swoją Księgę. e My przychodzimy na ziemię. 38 Posyłaliśmy ju posłańców przed tobą i daliśmy im ony i potomstwo. On wie."Mnie tylko rozkazano. co zyskała sobie ka da dusza. którzy nie uwierzyli. którzy byli przed nimi. albo te ciebie wezwiemy. aby przychodził ze znakiem bez zezwolenia Boga. 40 Albo My poka emy tobie część tego. do kogo nale y ostateczna siedziba! 43 Ci. Jeśli pójdziesz za namiętnościami." 37 W ten sposób zesłaliśmy go jako rozstrzygnięcie w języku arabskim. I nikt nie mo e powstrzymać Jego sądu. mówią: "Ty nie jesteś posłańcem!" Powiedz: "Bóg wystarczy jako świadek między mną a wami. ani obrońcy. Do ciebie nale y tylko obwieszczenie. choć przedtem otrzymałeś wiedzę. co im obiecujemy. I nie było dane adnemu posłańcowi. abym czcił Boga i abym Mu nie dodawał współtowarzyszy. a do Nas nale y rachunek. On jest szybki w rachunku! 42 Knuli ju podstępy ci. 39 Bóg ściera to. a tak e ka dy. kto posiada wiedzę Księgi!" 270 . lecz do Boga nale y wszelka chytrość.

posłaliśmy ją tobie. kogo chce. którzy przedkładają ycie tego świata ponad ycie ostateczne. Lam. i prowadzi drogą prostą. Mądry! 5 Posłaliśmy ju Moj esza z Naszymi znakami: "Wyprowadź lud twój z ciemności ku światłu Przypomnij im dni Boga!" Zaprawdę. W tym jest wielkie doświadczenie dla was od waszego Pana. 3 tym.za pozwoleniem ich Pana ku drodze Potę nego. co jest na ziemi. On jest Potę ny. co jest w niebiosach." 7 Oto ogłosił wasz Pan: "Jeśli będziecie wdzięczni. którzy nie uwierzyli. do którego nale y to. Bóg sprowadza z drogi. Oni są w zabłądzeniu dalekim. i to. Godnego Chwały 2 Boga. w tym są znaki dla ka dego cierpliwego i wdzięcznego! 6 I oto powiedział Moj esz do swego ludu: "Wspominajcie dobroć Boga względem was! Oto On was wyratował od ludzi Faraona! Oni nakładali na was najgorszą karę: zabijali waszych synów.Abraham – Ibrahim W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. kogo chce. którzy oddalają się od drogi Boga i pragną drogi krętej . Oto Księga. Ra. a pozostawiali przy yciu kobiety. 271 . z powodu kary strasznej. abyś wyprowadził ludzi z ciemności ku światłu . Biada tym. 4 My wysyłaliśmy posłańców przemawiających tylko językiem swojego ludu. aby mogli jasno tłumaczyć.

jak tylko za zezwoleniem Boga. Niech więc zaufają Bogu ludzie wierzący! 12 A dlaczego nie mielibyśmy zaufać Bogu. z pewnością. co czcili nasi ojcowie. lecz oni wło yli ręce do swoich ust i powiedzieli: "My nie wierzymy w to. . _Niech więc zaufają Bogu 272 . do czego nas wzywacie.. o ludach Ad i Samud. jak i o tych. i nie mo emy przychodzić do was z dowodem władzy inaczej. z czym zostaliście posłani. a jeśli nie będziecie wdzięczni. Dajcie nam więc jakiś jasny dowód władzy!" 11 Powiedzieli im ich posłańcy: "Jesteśmy tylko ludźmi. jesteśmy w głębokim zwątpieniu względem tego. zaprawdę. zaprawdę.. którzy są na ziemi .o ludzie Noego. a o których wie tylko Bóg? Przyszli do nich posłańcy z jasnymi dowodami. czym nas obra acie. którzy przyszli po nich.to Ja obdarzę was więcej. bardzo cierpliwie znosić to wszystko.zaprawdę. Moja kara będzie straszna!" 8 I powiedział Moj esz: "Jeśli nie będziecie wdzięczni . Bóg jest bogaty i godny chwały!" 9 Czy nie doszło do was opowiadanie o tych.wy i ci." 10 Powiedzieli ich posłańcy: "Czy mo na wątpić o Bogu. tak jak my. kogo chce spośród Swoich sług. Chcecie nas oddalić od tego. aby wam przebaczyć grzechy i aby wam udzielić zwłoki a do oznaczonego terminu. to. skoro On nas poprowadził po naszych drogach? My będziemy. którzy byli przed wami ." Oni powiedzieli: "Jesteście tylko ludźmi. lecz Bóg obdarowuje dobrodziejstwami tego. tak jak wy. stwórcy niebios i ziemi? On was wzywa. I.

którzy byli dumni: "My postępowaliśmy za wami. I powiedzą słabi tym. to was usunie i sprowadzi nowe stworzenie." 15 Oni prosili o rozstrzygnięcie. którzy się obawiają Mojej obecności. którzy są pełni ufności!" 13 Ci którzy nie uwierzyli. nad którym wzmógł się wiatr w burzliwy dzień. co zyskali. lecz zawiedziony zostanie wszelki uporczywy tyran.sroga kara 18 Czyny tych. powiedzieli do swoich posłańców: "My na pewno wypędzimy was z naszej ziemi albo powrócicie do naszej społeczności religijnej. 16 Za nim jest Gehenna.ci. śmierć będzie do niego przychodzić z ka dego miejsca. a z tyłu za nim . e Bóg stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie? Jeśli zechce. którzy nie uwierzyli w swojego Pana. Oni nie będą mieli władzy nad niczym. 17 Będzie ją połykał. podobne są do popiołu. 21 I pojawią się wszyscy przed Bogiem. 20 To dla Boga nie jest wcale trudne. To jest dla tych. gdzie będzie on pojony wodą cuchnącą." I objawił im ich Pan: "My z pewnością wytracimy niesprawiedliwych 14 i osiedlimy was na ziemi po nich. lecz tylko z trudem będzie mógł ją przełknąć. To jest zabłądzenie dalekie! 19 Czy nie widzisz. którzy się obawiają Mojej groźby. lecz on nie będzie mógł umrzeć. 273 .

Oni tam będą przebywać na wieki . Nam jest wszystko jedno. Ja tylko wzywałem was. Bóg przytacza przypowieści ludziom . oni się opamiętają! 26 A złe słowo jest podobne do złego drzewa: wyrwane z powierzchni ziemi." Zaprawdę. Nie gańcie mnie więc. ja nie miałem nad wami adnej władzy.być mo e. nie ma solidnego utwierdzenia. a jego gałęzie w niebiosach. Tam ich pozdrowieniem będzie: "Pokój!" 24 Czy nie widziałeś.ono jest jak dobre drzewo." 22 Powiedział szatan. a wyście mi odpowiedzieli.Czy wybawicie nas od jakiejkolwiek kary Boga?" Oni powiedzą: "Gdyby Bóg poprowadził nas drogą prostą. Wyrzekam się tego. to i my poprowadzilibyśmy was drogą prostą. czy będziemy się skar yć. czy będziemy cierpliwi. gdzie w dole płyną strumyki. którego korzeń jest mocno utwierdzony. czego wy niegdyś uczyniliście mnie współuczestnikiem. niesprawiedliwych czeka kara bolesna! 23 I ci. lecz gańcie siebie samych! Ani ja wam nie pomogę. będą wprowadzeni do Ogrodów. my nie mamy wcale miejsca schronienia. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. za pozwoleniem swego Pana. kiedy sprawa została rozstrzygnięta: "Zaprawdę. lecz ja was oszukałem.za zezwoleniem ich Pana. ani wy mi nie pomo ecie. jak Bóg przytacza jako przypowieść dobre słowo? . 25 Ono przynosi swoje owoce ka dego czasu. Bóg dał wam obietnicę. obietnicę prawdy! I ja wam dałem obietnicę. 274 .

niech oni odprawiają modlitwę i niech rozdają skrycie i jawnie z tego. Bóg czyni to. 34 On dał wam wszystko. 33 On podporządkował wam słońce i księ yc. Zaprawdę. 'Powiedz: "U ywajcie póki czas. co chce.27 Bóg umacnia tych. On podporządkował wam rzeki. zanim nadejdzie dzień. aby sprowadzać z Jego drogi. o co prosiliście. w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. aby pływały po morzu na Jego rozkaz. którzy uwierzyli. człowiek jest bardzo niesprawiedliwy i niewdzięczny! 35 Oto powiedział Abraham: 275 . który stworzył niebiosa i ziemię i spuścił z nieba wodę. 28 Czy nie widziałeś tych. bo. słowem mocno utwierdzonym. ani przyjaźni. którzy zamienili dobroć Boga na niewiarę i umieścili swój lud w domostwie zguby 29 . i sprowadza Bóg z drogi niesprawiedliwych.w Gehennie. trudzące się nieustannie. On podporządkował wam okręty. w której oni się będą palić. a tak e noc i dzień. kiedy nie będzie ani handlu. to zliczyć ich nie zdołacie. 32 Bóg jest Tym. Jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga. w co ich zaopatrzyliśmy. i wyprowadził dzięki niej owoce jako zaopatrzenie dla was. którzy uwierzyli. wasze wędrowanie zmierza ku ogniu!" 31 Powiedz Moim sługom. zaprawdę. A jak e to nieszczęsne miejsce pobytu! 30 Oni ustanowili równych Bogu.

mój Pan dobrze słyszy modlitwę! 40 Panie mój! Uczyń. oni będą wdzięczni! 38 Panie nasz! Zaprawdę. zaprawdę.."Panie mój ! Uczyń to miasto bezpiecznym i uchowaj mnie i moich synów od tego. ani w niebie. i daj im owoców jako zaopatrzenie! Być mo e. 276 . I nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi. Zaprawdę. Panie nasz! Niech oni odprawiają modlitwę. Kto więc pójdzie za mną. kiedy nastąpi rachunek!" 42 I nie uwa aj. i Bóg nie dba o to. Ty. aby serca ludzi skłoniły się ku nim. obok Twego świętego Domu. a ten... jesteś przebaczający. który mi dał. litościwy! 37 Panie nasz! Oto osiedliłem część mojego potomstwa w dolinie nieurodzajnej. 39 Chwała niech będzie Bogu. i tak samo względem mego potomstwa! Panie nasz! Przyjmij moją modlitwę! 41 Panie nasz! Przebacz mi i moim rodzicom. Isma`ila i Izaaka. co my ukrywamy i co czynimy jawnie. co czynią niesprawiedliwi! On tylko daje im zwłokę do Dnia. i wszystkim wierzącym w Dniu. ten nale y do mnie. mimo mojej starości. a Ty uczyń. Ty wiesz. kto mi się sprzeciwia. kiedy ich spojrzenia osłupieją. abym odprawiał modlitwę. abyśmy mieli czcić bałwany! 36 Panie mój! Przecie oni sprowadzili z drogi wielu ludzi.

Bóg jest szybki w rachunku! 52 To jest obwieszczenie dla ludzi. lecz u Boga jest wszystka ich chytrość. włada zemstą 48 w Dniu. choćby nawet ich chytrość była zdolna przesunąć góry. kiedy ziemia zostanie zamieniona na inną ziemię. jak postąpiliśmy z nimi. kiedy przyjdzie do nich kara! Wtedy ci. Jedynym. Zaprawdę. 44 Ostrzegaj ludzi przed Dniem. którzy czynili niesprawiedliwość. Bóg jest potę ny. z głowami podniesionymi. którą dał Swoim posłańcom. i tak samo niebiosa. co ona sobie zdobyła. 51 tak by mógł zapłacić Bóg ka dej duszy za to. my odpowiemy na Twoje wezwanie i pójdziemy za posłańcami. Zaprawdę. którzy byli niesprawiedliwi dla siebie samych. Wszechpotę nym! 49 Zobaczysz tego Dnia grzeszników zakutych w kajdany. a ich serca będą jak powietrze. nie patrząc na siebie wcale. i kiedy oni stawią się przed Bogiem. i stało się dla was jasne. 50 ich szaty będą ze smoły. e nigdy nie znikniecie? 45 Zamieszkaliście domostwa tych. 47 I nie uwa aj. i przytoczyliśmy wam przypowieści. aby byli przez nie ostrze eni 277 ." "Czy nie przysięgaliście przedtem.43 oni się będą śpieszyć przera eni. i Bóg nie dotrzymuje obietnicy. będą mówili: "Panie nasz! daj nam krótką zwłokę. " 46 Oni uciekali się do swojej chytrości. a ich twarze będzie pokrywał ogień.

i aby się opamiętali ludzie obdarzeni rozumem! 278 .i aby wiedzieli. i On jest Bogiem Jedynym.

Lam. i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki. Ra. a ju przeminęła tradycja przodków. To są znaki Księgi i Koranu jasnego! 2 Być mo e. 11 Ale ka dy posłaniec. ci. jak tylko z prawdą. chcieliby być muzułmanami?! 3 Pozostaw ich niech oni jedzą i cieszą się u ywaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni niebawem się dowiedzą! 4 I nie zniszczyliśmy adnego miasta. jesteś opętany! 7 Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami. My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stró ami! 10 I wysłaliśmy ju posłańców przed tobą pomiędzy społeczności dawnych ludów. 6 Oni powiedzieli: "O ty. jeśli jesteś z liczby prawdomównych?" 8 My nie posyłamy aniołów inaczej. i to przenika w serca grzeszników. 9 Zaprawdę. którego los nie byłby przesądzony wiadomym pismem. któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę. 13 Oni nie wierzą w niego. którzy nie uwierzyli. był wyśmiewany. który do nich przyszedł. 12 W ten sposób My sprawiamy. 279 .Al-Hid r W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif.Hid r . 5 aden naród nie wyprzedzi swego terminu ani te go nie opóźni.

" 16 Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących. lecz nie wy jesteście jej stra nikami. 25 Zaprawdę. którzy pozostają w tyle. której nie posiadalibyśmy pełne skarby. 18 A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem. 280 . i wyrosła na niej wszelka rzecz wywa ona. wszechwiedzący! 26 My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny. 22 My posyłamy wiatry u yźniające. to postępuje za nim płomień jaśniejący. z ukształtowanego mułu. My dajemy ycie i My sprowadzamy śmierć. My zsyłamy ją tylko według wiadomej miary. On jest mądry. 19 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. 23 Zaprawdę. 20 I przygotowaliśmy na niej wszelkie środki do ycia. i sprawiliśmy. twój Pan ich zbierze! Zaprawdę. 21 I nie ma adnej rzeczy.14 Jeślibyśmy nawet otwarli im bramę nieba i oni by tam wstępowali. My spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia. 15 to i tak powiedzieliby: "Nasze spojrzenia zostały zamroczone albo te jesteśmy ludźmi zaczarowanymi. których wy nie zaopatrujecie. 17 Ochroniliśmy je te przed szatanem przeklętym. i znamy tak e tych. My jesteśmy dziedzicami wszystkiego! 24 My znamy dobrze tych spośród was. którzy się wysuwają naprzód. dla was i dla tych.

co jest na ziemi. on odmówił przyłączenia się do tych. którzy wybijają pokłony. i sprowadziłeś mnie z drogi.27 A d iny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego. i nie jesteś z tymi. 31 z wyjątkiem Iblisa. zaprawdę." 34 Powiedział: "Wychodź więc stąd! Jesteś przeklęty! 35 I. to padnijcie przed nim. z uformowanego mułu. którego stworzyłeś z suchej gliny. i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi. kiedy ludzie będą wskrzeszeni!" 37 Powiedział: "Bądź więc wśród tych. którzy wybijają pokłony?" 33 On powiedział: "Ja nie będę wybijał pokłonów przed człowiekiem. 32 Powiedział Pan: "O Iblisie! Có z tobą. przekleństwo nad tobą a do Dnia Sądu!" 36 On powiedział: "Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia. ja będę im upiększał to. 29 A kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego z Mojego ducha. którym dano oczekiwać 38 a do Dnia czasu oznaczonego. wybijając pokłony!" 30 I pokłonili się aniołowie wszyscy razem. 281 . 28 I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z suchej gliny. z uformowanego mułu." 39 On powiedział: "Panie mój! za to.

i Ja jestem Przebaczający. Moja kara jest karą bolesną! 51 I obwieść im o gościach Abrahama! 52 Oto oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Doprawdy. Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich! 44 Posiada ona siedem bram." 41 Powiedział Pan: "To jest dla Mnie droga prosta! 42 Oto Moi słudzy! Ty nie masz nad nimi adnej władzy.40 z wyjątkiem tych spośród Twoich sług. oprócz tych spośród błądzących. Jak bracia. do ka dej bramy jest przydzielona jakaś ich część. 48 Nie dotknie ich tam adne zmęczenie i nie będą stamtąd wypędzeni. będą spoczywać na ło ach zwróceni ku sobie twarzą w twarz. my się was obawiamy!" 53 Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się! Przynosimy ci radosną wieść o mądrym chłopcu!" 282 . którzy są szczerze oddani. którzy pójdą za tobą!" 43 Zaprawdę. bogobojni znajdą się wśród ogrodów i źródeł: 46 "Wejdźcie tutaj w pokoju . 45 Zaprawdę. 49 Obwieść Moim sługom. Litościwy! 50 Zaprawdę.bezpieczni!" 47 I zabraliśmy wszelką nienawiść tkwiącą w ich piersiach.

60 oprócz jego ony. o posłańcy?" 58 Oni powiedzieli: "Oto zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników. którzy rozpaczają!" 56 powiedział: "A kto wątpi w miłosierdzie swego Pana oprócz tych. którzy pozostali w tyle. Zdecydowaliśmy bowiem. w co oni powątpiewali." 61 A kiedy przyszli do rodziny Lota. idź za nimi i niech nikt się nie ogląda.54 On powiedział: "Czy doprawdy obwieszczacie mi tę radosną wieść. i ona będzie pośród tych. jesteście ludźmi nieznanymi!" 63 Oni powiedzieli: "Wcale nie! My przyszliśmy do ciebie z tym. 59 ale nie do rodziny Lota: my wyratujemy ją całą. kiedy osiągnąłem ju podeszły wiek? W imię czego więc przynosicie mi tę radosną wieść?" 55 Powiedzieli: "Obwieszczamy ci radosną wieść w całej prawdzie. 64 Przyszliśmy do ciebie z prawdą i jesteśmy prawdomówni! 65 Wyruszaj więc nocą w drogę z twoją rodziną. 62 on powiedział: "Zaprawdę. którzy zabłądzili?" 57 Powiedział: "A jaka jest wasza sprawa. Nie bądź więc z liczby tych. gdzie wam nakazano!" 66 I wydaliśmy taki rozkaz. 283 . idźcie tam.

Nie zniesławiajcie mnie! 69 Bójcie się Boga! Nie okrywajcie mnie wstydem!" 70 Oni powiedzieli: "Czy my nie zabroniliśmy ci obcowania ze światem?" 71 On powiedział: "Oto moje córki. 81 My przynieśliśmy im Nasze znaki. ono jest na drodze jeszcze istniejącej! 77 Zaprawdę. 68 On powiedział: "To są moi goście. zostali odcięci.aby ci. zaprawdę. w tym są znaki dla tych. 284 . w swoim odurzeniu wędrują na ślepo! 73 I pochwycił ich krzyk o wschodzie słońca. 75 Zaprawdę. którzy umieją je czytać! 76 Zaprawdę. jeśli ju macie coś czynić!" 72 Na twoje ycie. obydwa miasta stały się jasnym wzorem! 80 I oto mieszkańcy Al-Hid r uznali wysłanników za kłamców. zaprawdę. którzy rankiem znajdą się w tyle. 67 Ludzie z miasta przybyli uradowani. w tym jest znak dla wierzących! 78 I mieszkańcy Gąszczu byli z pewnością niesprawiedliwi! 79 Przeto zemściliśmy się na nich. 74 I wywróciliśmy miasto od dołu do góry. i spuściliśmy na nich deszcz kamieni z palonej gliny. Oni. lecz oni się odwrócili.

co oni zyskali. twój Pan jest Stwórcą. i twoja pierś się ściska 285 . 83 I pochwycił ich krzyk o rannej porze. 85 Przecie stworzyliśmy niebiosa i ziemię. ja jestem jawnie ostrzegającym 90 Podobnie zesłaliśmy na tych. co tobie zostało nakazane. 96 Ale niebawem oni się dowiedzą 97 My wiemy. 88 Nie wytę aj więc oczu ku temu. Daliśmy tobie siedem powtarzanych i Koran wspaniały.82 I drą yli mieszkania w górach. Wszechwiedzącym! 87. I nie u alaj się nad nimi. co się między nimi znajduje. co oni czynili 94 Wyznawaj otwarcie to. Godzina nadejdzie z pewnością! Przebacz im więc przebaczeniem pięknym! 86 Zaprawdę. bezpieczni. i to. 84 I na nic im się przydało to. 92 Na twojego Pana! My ich wszystkich zapytamy 93 o to. w całej prawdzie. umieszczających obok Boga jakiegoś innego boga. i odwróć się od bałwochwalców! 95 My tobie wystarczymy bez szyderców. 91 którzy dzielili Koran na części. Pochyl twoje skrzydło nad wiernymi 89 powiedz: "Zaprawdę. co daliśmy w u ywanie pewnym grupom spośród nich.

98 Głoś chwałę twego Pana Bądź wśród tych. którzy wybijają pokłony! 99 Czcij twego Pana. a przyjdzie do ciebie pewność! 286 . co oni mówią.na to.

5 On stworzył dla was zwierzęta. na kogo chce spośród Swoich sług: "Ostrzegajcie. do której zdołalibyście dotrzeć jedynie z wielkim trudem. 7 One przenoszą wasze cię ary do krainy. abyście ich dosiadali. i kiedy je wypędzacie rano na pastwisko. Zaprawdę. ale niektórzy odstępują od niej. to was wszystkich poprowadziłby drogą prostą. jak tylko Ja! Przeto. bójcie się Mnie!" 3 On stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie. Nie starajcie się go przyśpieszyć! Niech Bogu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to. co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 4 On stworzył człowieka z kropli spermy. i z nich wy się ywicie. muły i osły.Pszczoły . 6 Widzicie w nich piękno. pochodzącym od Jego rozkazu. a tak e dla ozdoby. On jest wyniosły ponad to. i nie ma boga.An-Nahl W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nadejdzie rozkaz Boga. który zesłał z nieba wodę: 287 . co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 2 On zsyła aniołów wraz z Duchem. I On stwarza to. 10 On jest Tym. litościwy! 8 On stworzył konie. Gdyby On zechciał. wasz Pan jest dobrotliwy. kiedy przypędzacie je wieczorem na spoczynek. a jednak on jest jego jawnym przeciwnikiem. czego wy nie znacie. które dostarczają wam ciepła i innych korzyści. 9 Bogu przypada wskazywanie drogi.

którzy się zastanawiają! 12 On podporządkował dla was: noc i dzień. Zaprawdę.być mo e. jest znak dla ludzi. kto nie stwarza? Czy wy się nie opamiętacie? 18 A jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga. jest przebaczający.ona wam słu y do picia. słońce i księ yc. zaprawdę. litościwy! 19 Bóg zna to. drzewa oliwne. . dzięki niej rosną krzewy. kto stwarza. jest taki jak ten. i rosną dla was zasiewy. Zaprawdę. w tym są znaki dla ludzi. których oni wzywają poza Bogiem. 17 Czy ten. 11 Przez nią Bóg sprawia. 20 Ą ci. i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. co utrzymujecie w tajemnicy. co głosicie jawnie. abyście jedli z niego świe e mięso i abyście wydobywali z niego ozdoby. i to. które nosicie. będziecie wdzięczni! 15 I rzucił na ziemię solidnie stojące . którzy sobie przypominają! 14 To On podporządkował morze. i drogi. Zaprawdę. palmy i winna latorośl oraz wszelkiego rodzaju owoce. to zliczyć ich nie zdołacie. które stanowią paszę. abyście mogli poszukiwać Jego dobroci. Być mo e. w tym. co rozsiał dla was po ziemi. w tym jest znak dla ludzi. I widzisz okręty prujące fale. a według gwiazd oni znajdują drogę. 288 . którzy są rozumni! 13 I to. w rozmaitych kolorach. Bóg. pójdziecie drogą prostą! 16 i znaki rozpoznawcze.a eby ona nie kołysała się z wami i rzeki.

Jak e złe jest to. Zaprawdę. których oni sprowadzili z drogi bezwiednie. nie wiedzą. których wezwą aniołowie.nie stwarzają niczego.tych. którzy otrzymali wiedzę: "Zaprawdę.w Dniu Zmartwychwstania Bóg okryje ich hańbą i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. przyszła na nich kara.to Bóg Jedyny! A ci. lecz Bóg zniszczył ich budowlę od podstaw. to sercem swoim zaprzeczają. którzy byli przed nimi.oni mówią: To baśnie dawnych przodków. 23 Nie ma adnej wątpliwości. kiedy zostaną wskrzeszeni. o których spieraliście się?" Powiedzą ci. i część cię arów tych ludzi. I zawalił się nad nimi dach. którzy nie uwierzyli!" 28 . którzy nie wierzą w ycie ostateczne. 22 Wasz Bóg ." 25 Niech oni więc niosą swoje cię ary w całości w Dniu Zmartwychwstania. oni wtedy upokorzą się całkowicie: "My nie uczyniliśmy nic złego!" Ale przeciwnie! Zaprawdę. oni są pełni dumy. hańba i zło niech spadnie dziś na tych. i Bóg wie. albowiem sami zostali stworzeni. Bóg wie doskonale. co wy ukrywacie i co głosicie jawnie. co wy czyniliście! 289 . niesprawiedliwych dla samych siebie. 27 Potem . skąd nawet jej nie przeczuwali. nie yjący. 21 Oni są martwi. co oni poniosą! 26 Knuli ju podstępy ci. On nie kocha ludzi pychą nadętych! 24 A kiedy im mówią: "Co zesłał wasz Pan?" .

29 "Wejdźcie więc do bram Gehenny. Czy posłańcom przypada coś innego ni obwieszczanie jasne? 36 Posłaliśmy do ka dego narodu posłańca: "Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!" 290 . poza Nim . Tak czynili ci. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. czeka dobro! A siedziba ycia ostatecznego jest lepsza. eby przyszli do nich aniołowie lub eby przyszedł rozkaz od twego Pana? Tak czynili ci. którzy byli przed nimi. nie czcilibyśmy niczego. gdzie w dole płyną strumyki. Będzie tam dla nich wszystko. Jak e przyjemna jest siedziba bogobojnych! 31 . poza Nim. do których oni wejdą. którzy byli przed nimi. będziecie tam przebywać na wieki!" A jak e to złe miejsce schronienia dla ludzi pyszniących się! 30 A tym.Ogrody Edenu. co czyniliście!" 33 Czy oni oczekują tylko tego. których wezwą aniołowie. Bóg nie wyrządził im niesprawiedliwości. z czego oni się wyśmiewali. i którym powiedzą: "Pokój wam! Wejdźcie do Ogrodu za to. Objęło ich to. którzy Jemu dodawali współtowarzyszy: "Jeśliby zechciał Bóg. 35 I będą mówili ci. którzy czynią dobro na tym świecie. 34 I dosięgły ich nieszczęścia pochodzące od tego. którzy się boją Boga. co zechcą. powiedzą: "Co to zesłał wasz Pan?" .oni powiedzą: Dobro!" Tych.tych. W ten sposób wynagradza Bóg bogobojnych! 32 . ani nasi ojcowie i nie uwa alibyśmy niczego za zakazane.ani my. co oni uczynili. kiedy oni byli dobrymi.

oni nie znajdą adnych pomocników. co zostało im zesłane. jaki był ostateczny koniec tych. którzy byli cierpliwi. tym. 41 A tym. którzy słusznie popadli w obłęd. zapytajcie ludzi napomnienia 44 z jasnymi dowodami i Pismami. e byli kłamcami. 43 My i przed tobą posyłaliśmy tylko ludzi. którym daliśmy objawienie . to. 38 Oni przysięgali na Boga najuroczystszymi przysięgami: "Bóg nie wskrzesza tego. kto umarł!" Przeciwnie! Obietnica Jego musi się ziścić . Wędrujcie po ziemi i popatrzcie. i byli tacy. abyś wyjaśniał ludziom to. którzy wywędrowali dla sprawy Boga. lecz nagroda ycia ostatecznego na pewno będzie większa .jeśli o tym nie wiecie. zaprawdę.lecz większość ludzi nie wie! 39 aby wyjaśnić im to. w czym oni się ró nią. Bóg nie prowadzi drogą prostą tych. 40 Jeśli chcemy jakiejkolwiek rzeczy. gdyby oni wiedzieli! 42 tym. I zesłaliśmy tobie napomnienie. którzy zadawali kłam! 37 I choćbyś nawet bardzo pragnął poprowadzić ich drogą prostą. po doznaniu niesprawiedliwości. którzy zaufali swojemu Panu. których Bóg poprowadził drogą prostą. to wystarczy jedno Nasze słowo: "Bądź!" i ona się staje. których z drogi sprowadza. którzy nie uwierzyli.Wśród nich byli tacy. i aby wiedzieli ci.o. 291 . My przygotujemy z pewnością na tym świecie piękne pomieszczenie.

którzy nie wbijają się w pychę. a tak e aniołowie. zaprawdę. skąd nawet jej nie przeczuwają? 46 Albo e On nie pochwyci ich w pełnym ich działaniu. one pochodzą od Boga. co jest w niebiosach. co im jest nakazane. rozpościera swój cień na prawo i na lewo. litościwy! 48 Czy oni nie widzieli. to wy do Niego kierujecie wasze błagania. i to. Jego religia jest na zawsze. e ka da rzecz. A kiedy dotknie was nieszczęście. 51 Powiedział Bóg: "Nie bierzcie sobie dwóch bogów! Przecie jest tylko Jeden Bóg! Oto Ja! Czcijcie Mnie!" 52 Do Niego nale y to. i to. i czynią to. i pochłonie ich ziemia.Być mo e. co jest w niebiosach. e Bóg nie sprawi. 292 . i oni nie będą zdolni temu przeszkodzić? 47 Albo e On ich nie pochwyci w stanie przera enia? Lecz. wasz Pan jest dobrotliwy. w swojej pokorze. są pewni. co jest na ziemi: wszelkie zwierzę. którzy knują złe czyny. którą stworzył Bóg. 50 Oni obawiają się swojego Pana. co jest na ziemi. 54 Kiedy zaś nieszczęście oddali się od was. albo e nie przyjdzie do nich kara. będącego nad nimi. Czy będziecie okazywać bogobojność względem kogoś innego ani eli Boga? 53 Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa. wybijając Bogu pokłony? 49 Bogu wybija pokłony to. oni się zastanowią! 45 Czy ci.

co wymyśliliście! 57 Oni przypisują Bogu córki . 59 On ukrywa się przed ludźmi z powodu tego nieszczęścia. 58 A kiedy zwiastują któremuś z nich córkę. Jak e źle oni rozumują! 60 Ci. czego pragną. co piękne. e czeka ich to. natomiast Bóg jest przykładem tego. Ich języki wypowiadają kłamstwo. Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego czasu. są przykładem zła. Mądry! 61 Jeśliby Bóg karał ludzi z powodu ich niesprawiedliwości. temu. U ywajcie więc. czy te pogrzebać je w prochu. a niebawem się dowiecie! 56 Oni udzielają części z tego. to nie pozostawiłby na ziemi adnego stworzenia. co im daliśmy. czego sami nienawidzą. A kiedy nadejdzie ich termin. co najwznioślejsze. 62 Oni przypisują Bogu to. czego oni nie znają. 55 a eby nie być wdzięcznym za to. Na Boga! Wy zostaniecie zapytani o to. On jest Potę ny.to niektórzy dodają współtowarzyszy swojemu Panu. które mu obwieszczono: czy on ma je zachować. kiedy mówią. to jego oblicze się zasępia i jest udręczony. w co ich zaopatrzyliśmy.niech Mu będzie chwała! a oni mają to. 293 . Nie ma wątpliwości. mimo poni enia. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. to oni nie będą mogli opóźnić go ani przyśpieszyć nawet o jedną godzinę. i czeka ich ogień i e oni będą wrzuceni pierwsi.

którzy się zastanawiają! 70 Bóg stworzył was. którzy są rozumni! 68 I objawił twój Pan pszczołom: "Wybierajcie sobie wasze mieszkania w górach. 64 Posłaliśmy tobie Księgę tylko dlatego. Wśród was bywają tacy. choć przedtem wiedzieli. wszechmocny! 71 Bóg wywy szył jednych z was nad drugimi w rozdziale swoich dóbr. Zaprawdę.mlekiem czystym. którym dano więcej. 65 Bóg zesłał z nieba wodę i o ywił przez nią ziemię po jej śmierci. w tym jest znak dla ludzi. w tym jest znak dla ludzi. Zaprawdę. lecz szatan upiększał im ich czyny. abyś im wyjaśnił to. Zaprawdę. w drzewach i w tym. w którym ludzie znajdują uzdrowienie. którzy yją do najnędzniejszej zgrzybiałości. co jest w ich wnętrznościach. przyjemnym dla pijących. w tym jest znak dla ludzi. Bóg jest wszechwiedzący. Zaprawdę. On jest dzisiaj ich opiekunem i spotka ich kara bolesna. 294 . tak i niczego ju nie wiedzą. 69 następnie jedzcie ze wszystkich owoców i chodźcie pokornie drogami swego Pana!" Z wnętrzności ich wychodzi napój ró nego koloru. między pokarmem strawionym a krwią .63 Na Boga! My posyłaliśmy ju posłańców do narodów przed tobą. Lecz ci. co ludzie budują. 67 A z owoców palm i winnej latorośli czerpiecie dla siebie napój oszałamiający i wyśmienite po ywienie. potem was wezwie. którzy słuchają! 66 Zaprawdę. w czym oni się ró nią. którzy wierzą. i jako drogę prostą i miłosierdzie dla ludzi. macie pouczający przykład w waszych trzodach! My poimy was tym.

oraz tego. ani z niebios. wzrok i serca. Zaprawdę. niczego nie mo e i jest cię arem dla swego pana. który rozkazuje sprawiedliwie i znajduje się na drodze prostej? 77 Do Boga nale y wszystko. 76 I Bóg przytacza jako przypowieść dwóch ludzi: jeden z nich jest niemy. On dał wam słuch. będziecie wdzięczni! 295 . A z waszych on dał wam synów i wnuków. kogo zaopatrzyliśmy zaopatrzeniem pięknym. to.nie oddadzą swoich dóbr swoim niewolnikom. a wy nie wiecie! 75 Bóg przytacza jako przykład pewnego sługę . który nie ma nad niczym władzy. Bóg wie. Czy on jest równy swemu panu. Gdziekolwiek on go skieruje. Czy oni są jednakowi? Chwała niech będzie Bogu! Ale większość ludzi nie wie. i nie jest zdolne nic uczynić? 74 Nie dodawajcie więc Bogu Jemu podobnych! Zaprawdę. ani z ziemi. tak i by byli równi. a nie w dobrodziejstwo Boga? 73 Czy oni mają czcić.niewolnika. i zaopatrzył was w dobre rzeczy. Czy by zaprzeczali dobroci Boga? 72 Bóg dał wam ony spośród was samych. co nie mo e im dać adnego zaopatrzenia. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 78 Bóg wyprowadził was z łona waszych matek. to ten nie przyniesie nic dobrego. Czy by więc wierzyli w fałsz. Być mo e. z którego on rozdaje skrycie i jawnie. poza Bogiem. a rozkaz dotyczący Godziny będzie jak mgnienie oka albo jeszcze mniej. co skryte w niebiosach i na ziemi. Wy nie widzieliście niczego.

Większość z nich to niewdzięcznicy. którzy dodawali współtowarzyszy. kiedy się przenosicie. kiedy My postawimy świadka z ka dego narodu. 86 A kiedy ci. i oni nie otrzymają przebaczenia. nie będzie ju dane pozwolenie tym. nie otrzymają adnej ulgi ani nie będzie im dana adna zwłoka.79 Czy oni nie widzieli ptaków posłusznych w przestworzu nieba. co stworzył. i w dniu. zobaczą ich. kiedy się zatrzymujecie na postój. które was chronią przed wzajemną gwałtownością. którzy byli niesprawiedliwi. A z wełny.wyposa enie i doczesny po ytek. powiedzą: "Panie nasz! Oto ci. i przygotował dla was w górach schronienia. których nie podtrzymuje nikt. których my dawaliśmy Tobie za współtowarzyszy i których wzywaliśmy poza Tobą!" 296 . 84 W Dniu. 85 Kiedy zobaczą karę. oraz ubrania. a potem zaprzeczają mu. 81 Bóg dostarczył wam z tego. które was chronią przed gorącem. wy się poddacie całkowicie! 82 A jeśli oni odwrócą się plecami. cienie. sierści i włosia . które znajdujecie lekkimi w dniu. to do ciebie nale y tylko obwieszczenie jasne. którzy wierzą! 80 Bóg uczynił wam w waszych namiotach mieszkanie i przygotował dla was namioty ze skór zwierzęcych. jak tylko Bóg? Zaprawdę. 83 Oni znają dobrodziejstwo Boga. w tym są znaki dla ludzi. którzy nie uwierzyli. ci. i ubrania. Tak dopełnia On Swojego dobrodziejstwa dla was! Być mo e.

i radosną wieść dla całkowicie poddanych. to uczyniłby was jednym narodem.być mo e. On was napomina . kiedy My postawimy świadka. boć przecie uczyniliście Boga waszym poręczycielem! Zaprawdę. skoro je zawarliście! Nie łamcie przysiąg. Bóg wie. która rozkręciła swoje przędziwo na włókna. 297 . wy się opamiętacie! 91 Wypełniajcie wiernie przymierze z Bogiem. co oni wymyślili. naganne i występne. Bóg nakazuje: sprawiedliwość. z ka dego narodu. 89 W Dniu. przyprowadzimy ciebie jako świadka przeciwko tym ludziom. co bezecne. Zesłaliśmy tobie Księgę jako wyjaśnienie dla ka dej rzeczy i drogę prostą. 88 Tym. i miłosierdzie. Nie posługujcie się waszymi przysięgami dla wzajemnego oszukiwania się. mocno je przedtem skręciwszy. zawiodło ich to. dobroczynność i szczodrobliwość względem bliskich krewnych! On zabrania tego. jesteście kłamcami!" 87 I przedstawią wtedy Bogu swoje poddanie. co wy czynicie! 92 Nie bądźcie jak ta. 90 Zaprawdę. w czym się ró niliście! 93 Gdyby zechciał Bóg. e szerzyli zgorszenie. spośród nich przeciw nim. którzy nie uwierzyli i który odsunęli się od drogi Boga. skoro je zło yliście. i jeden naród jest większy od drugiego. On wam uka e jasno w Dniu Zmartwychwstania to.Wtedy oni rzucą im słowo: "Zaprawdę. uwa ając. Bóg was w ten sposób tylko doświadcza. My będziemy zwiększać karę za karą za to.

i prowadzi drogą prostą. solidnie przedtem stojąca. Wy z pewnością zostaniecie zapytani o to. i odsunęliście się od drogi Boga. a to. co czynili. My o ywimy yciem wspaniałym. wyczerpuje się. 100 Jego władza jest tylko nad tymi.a Bóg wie najlepiej. co wy posiadacie. 94 Nie u ywajcie między sobą waszych przysiąg jako podstępu. 95 I nie przehandlujcie za niską cenę przymierza z Bogiem! To. kogo chce. kogo chce. którzy biorą sobie jego za opiekuna i którzy przez niego są bałwochwalcami. co czyniliście.czy to . jest dla was lepsze. Wy zakosztujecie zła za to. i kara wasza będzie ogromna. 98 Kiedy recytujesz Koran. czy kobieta i jest wierzącym.Lecz On sprowadza z drogi. aby nie pośliznęła się wam noga. 97 Tego. co oni czynili.mę czyzna. co zsyła to oni mówią: "Ty jesteś tylko oszustem!" 298 . gdybyście tylko wiedzieli! 96 To. co jest u Boga. My z pewnością zapłacimy tym. którzy byli cierpliwi. którzy uwierzyli i którzy ufają swojemu Panu. to szukaj ucieczki u Boga przed szatanem przeklętym! 99 Nie ma on bowiem adnej władzy nad tymi. nagrodą piękniejszą ani eli to. i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym ni to. kto spełni dobre dzieło . 101 A kiedy My zmieniamy jeden znak na inny . jest trwałe. co się znajduje u Boga.

aby utwierdzić tych. którzy nie wierzą w znaki Boga. i Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niewierzących. którym Bóg nało ył pieczęć na serca." Język tego. 111 W Dniu. Bóg nie poprowadzi drogą prostą i spotka ich kara bolesna! 105 Jedynie kłamstwo wymyślają ci. tych. kto nie wierzy w Boga. i dlatego. 108 To są ci. i w yciu ostatecznym oni są stratni. Tacy są niedbali. 109 Nie ma wątpliwości. 102 Powiedz: "Zesłał go święty Duch od twego Pana. lecz serce jego jest spokojne w wierze ten. jest obcy. kiedy przyjdzie ka da dusza. słuch i spojrzenie. tacy są kłamcami! 106 Ten.Lecz większość z nich nie wie. po tym jak zostali doświadczeni. 110 Zaprawdę. a następnie prowadzili walkę i byli cierpliwi. e oni kochali ycie tego świata bardziej ani eli ycie ostateczne.z wyjątkiem tego. kto został zmuszony. kto otworzył swą pierś na niewiarę . choć przedtem w Niego wierzył . z całą prawdą. którzy razem wywędrowali.to język arabski. na którego oni wskazują. jasny! 104 Zaprawdę. twój Pan będzie z pewnością przebaczający i litościwy dla tych. 299 ." l03 My wiemy. i jako drogę prostą i radosną wieść dla muzułmanów. którzy uwierzyli. a ten .nad nimi wszystkimi będzie gniew Boga i spotka ich kara ogromna! 107 Tak się stanie dlatego. e oni mówią: "Jego uczy tylko zwykły człowiek. którzy nie wierzą w znaki Boga.

litościwy! 116 Nie mówcie więc według tego. Ale jeśli ktoś został zmuszony. Przeto dosięgła ich kara. to jest zakazane!" . wówczas gdy byli niesprawiedliwi.przytaczając dowody dla własnej obrony. 119 Jednak twój Pan jest przebaczający. którzy czynili zło nieświadomie. a potem się nawrócili 300 . którzy wymyślają przeciw Bogu kłamstwo! 117 U ywanie będzie niewielkie. nie będąc przestępcą ani buntownikiem . 114 Jedzcie więc z tego. czym obdarzył was Bóg. co tobie opowiedzieliśmy. dobre. co jest dozwolone. Nie będą szczęśliwi ci. i dziękujcie za dobrodziejstwa Boga. co uczynili. 112 I Bóg przytacza jako podobieństwo pewne miasto bezpieczne i spokojne.to przecie Bóg jest przebaczający. jeśli Go czcicie! 115 On wam zakazał tylko: padliny. Dał mu więc Bóg zakosztować szaty głodu i strachu za to. lecz oni uznali go za kłamcę. co zostało zło one w ofierze czemuś innemu ni Bogu. aby wymyślić przeciwko Bogu kłamstwo. co opisują kłamliwie wasze języki: "To jest dozwolone. to. i nikt nie dozna niesprawiedliwości. co ona uczyniła. ka dej duszy zostanie w pełni zapłacone za to. litościwy dla tych. Otrzymywało ono obfite zaopatrzenie ze wszystkich stron. 113 I przyszedł do nich posłaniec spośród nich. krwi i mięsa wieprzowego oraz tego. lecz nie uznawało dobrodziejstw Boga. a kara bolesna! 118 Zakazaliśmy ju wyznawcom judaizmu tego.w tym celu.

i nie był on z liczby bałwochwalców! 121 Był on wdzięczny za Jego dobrodziejstwa. Nie smuć się z ich powodu! Nie pozostawaj w udręce dlatego. bo to jest lepsze! 127 Bądź cierpliwy! Twoja cierpliwość jest tylko przez Boga . 120 Zaprawdę. twój Pan zna najlepiej tych.i poprawili. bądźcie nimi. On wybrał go i poprowadził ku drodze prostej 122 Daliśmy mu dobro na tym świecie i z pewnością będzie on w yciu ostatecznym wśród sprawiedliwych! 123 Następnie objawiliśmy tobie: "Postępuj za religią Abrahama jak hanif . Abraham był przewodnikiem narodu. którzy zeszli z J ego drogi. którzy się sprzeczali w tym przedmiocie . jakbyście sami byli karani . w której oni się ró nili. którzy idą drogą prostą! 126 Jeśli karzecie . 125 Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem ! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób! Zaprawdę. Bóg jest z tymi. Lecz jeśli jesteście cierpliwi. e oni knują podstęp! 128 Zaprawdę. " 124 Sabat został narzucony tylko tym. i On zna najlepiej tych. on nie był z liczby bałwochwalców. Zaprawdę. wiernym Bogu hanifem. sprawę. to karzcie tak. twój Pan rozsądzi między nimi. którzy czynią dobro ! 301 . którzy są bogobojni. z tymi. w Dniu Zmartwychwstania.

A kiedy nadeszła obietnica ostatnia..Podró Nocna . których zabraliśmy razem z Noem! Zaprawdę.Al-Isra W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała Temu. Zaprawdę.. który przeniósł Swojego sługę nocą z Meczetu świętego do meczetu dalekiego. wysłaliśmy przeciwko wam Nasze sługi obdarzone wielką mocą. 7 Jeśli czynicie dobro. po to. tak jak weszli po raz pierwszy. czym zawładnęli. aby udręczyć wasze oblicza. 3 o potomkowie tych. aby mu pokazać niektóre Nasze znaki. 6 Później znowu daliśmy wam pewien odwet nad nimi i pomno yliśmy wasz majątek i waszych synów. on był wdzięcznym sługą!" 4 I postanowiliśmy w tej Księdze względem synów Izraela: "Będziecie siać zgorszenie na ziemi dwukrotnie i wbijecie się w wielką dumę. Widzący! 2 Daliśmy Moj eszowi Księgę i uczyniliśmy ją drogą prostą dla synów Izraela: "Nie bierzcie sobie opiekuna poza Mną. to czynicie dobro dla siebie samych. a jeśli czynicie zło.. aby mogli wejść do świątyni. i aby zniszczyć całkowicie to. On jest Słyszący. i uczyniliśmy was liczniejszym ludem. 302 . którego otoczenie pobłogosławiliśmy." 5 A kiedy nadszedł czas pierwszej obietnicy. oni przeniknęli a pomiędzy ich domostwa i obietnica została wypełniona. to te dla siebie samych.

My wyjaśniliśmy doskonale ka dą rzecz. i czeka ich nagroda wielka. 11 Człowiek wzywa zło. adna dusza niosąca cię ar nie poniesie cię aru innej . 10 i e dla tych. abyście poszukiwali łaski u waszego Pana i abyście znali liczbę lat i liczenie. Potem ścieramy znak nocy i czynimy jasność znakiem dnia. 303 . kto błądzi. 16 A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto. to i My powrócimy. 13 I ka demu człowiekowi przywiązaliśmy do szyi jego los. 9 Oto ten Koran prowadzi ku temu. błądzi na szkodę sobie samemu. wasz Pan zmiłuje się nad wami. My nie karaliśmy nigdy.8 Być mo e. podobnie jak wzywa dobro. a ten. którzy czynią dobre dzieła. a jeśli powrócicie. co jest bardziej proste. którą on znajdzie rozpostartą: 14 Przeczytaj twoją księgę! Ona dziś wystarczy tobie jako wystawiony ci rachunek!" l5 Ten. idzie nią dla siebie samego. i w Dniu Zmartwychwstania My wyciągniemy księgę. i obwieszcza wiernym. człowiek jest zawsze popędliwy. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. przygotowaliśmy karę bolesną. 12 Uczyniliśmy noc i dzień dwoma znakami. zanim nie wysłaliśmy posłańca. lecz przygotowaliśmy Gehennę jako więzienie dla niewiernych. kto idzie drogą prostą.

aby się w niej palił. 19 A ci.to nakazujemy jego mieszkańcom yjącym w dobrobycie. i tych z darów twego Pana. którzy pragną ycia ostatecznego i zdą ają ku niemu z wielkim zapałem. Następnie przygotowujemy mu Gehennę. kto pragnie ycia przemijającego.i tych. co chcemy i komu chcemy. abyście nie czcili nikogo innego. abyś nie został poni onym i opuszczonym! 23 I postanowił twój Pan. poni ony. 20 My wszystkich wspomo emy . jak daliśmy pierwszeństwo jednym nad drugimi! A ycie ostateczne z pewnością ma więcej stopni i więcej wyró nienia! 22 Nie umieszczaj razem z Bogiem adnego innego boga. lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! 304 . My pośpiesznie dajemy mu w nim to. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie. świadomy i jasno widzący grzechy Swoich sług! 18 Temu. i są wierzącymi. aby oddawali się tam rozpuście. to nie mów im: "precz!" i nie popychaj ich. 21 Spójrz. i dla rodziców . a dary twego Pana nie są nigdy ograniczone. odrzucony. 17 " Ile to pokoleń wygubiliśmy po Noem! Wystarczy twój Pan. jak tylko Jego.dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość. doczekają się uznania za swoją gorliwość.

i mów: "Panie mój. którego się spodziewasz. co jest w waszych duszach. i nie otwieraj jej te zbyt szeroko. kiedy byłem mały. powiedz im chocia przyjemne słowo. to poszukując miłosierdzia twego Pana. 28 A jeśli odsuniesz się od nich. twój Pan daje hojne zaopatrzenie temu. przez miłosierdzie. 30 Zaprawdę. a szatan jest niewdzięczny względem swego Pana. zabijanie ich jest wielkim grzechem! 32 I nie zbli ajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę. jest przebaczający dla tych. wychowując mnie. komu chce. co mu się nale y. 29 I nie kładł ręki zaciśniętej na twoją szyję. bądź dla nich miłosierny. podobnie jak wam. 305 . i biednemu." 25 Wasz Pan wie najlepiej. jeśli jesteście dobrzy. My im damy zaopatrzenie. lecz nie rozrzucaj nadmiernie! 27 Zaprawdę. i podró nemu. bo zostaniesz zganiony. tak jak oni byli. On jest względem swoich sług w pełni świadomy i jasno widzący! 31 I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem.24 Pochylaj ku nim skrzydło łagodności. Zaiste. biedny. zaprawdę. i wymierza je! Zaprawdę. jest to czyn szpetny i jak e to zła droga! 33 I nie pozbawiajcie nikogo ycia. którzy się nawracają! 26 I dawaj krewnemu. I On. rozrzutni są braćmi szatanów.

aby byli napomniani. mówicie straszne słowo! 41 Daliśmy w tym Koranie wyjaśnienia." 306 . Lecz niech on nie przesadza w zabijaniu. 38 To. 40 Czy wasz Pan tylko dla was wybrał synów. lecz to powiększyło tylko ich niechęć. co jest złe w tym wszystkim. 39 Oto co objawił ci twój Pan z mądrości.które Bóg uczynił świętym. wzrok i serce bądź z tego zdawały sprawę! 37 I nie stąpaj dumnie po ziemi. Wypełniajcie wasze zobowiązania. a dla Siebie wziął córki spośród aniołów? Zaprawdę. bo przecie nie rozerwiesz ziemi ani nie osiągniesz wysokości gór. bo zostaniesz wrzucony do Gehenny. I nie umieszczaj obok Boga adnego innego boga. 42 Powiedz: "Jeśliby razem z Nim byli jacyś bogowie. o czym nie masz wcale wiedzy! Zaprawdę. poniewa o zobowiązanie zapytają. wzgardzony. 36 I nie idź w ślad za tym. i wa cie wagą sprawiedliwą! To jest lepsze i piękniejsze w swoim rezultacie. zganiony. 35 Dawajcie pełną miarę. chyba e zgodnie z prawem! A jeśli kto został zabity niesprawiedliwie. on z pewnością otrzyma pomoc! 34 Zbli ajcie się do majątku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni. to My dajemy jego bliskiemu władzę. słuch. to oni poszukiwaliby drogi a do Władcy Tronu. kiedy mierzycie. zanim ona dojdzie do wieku dojrzałego. jest dla twego Pana wstrętne. jak mówią.

co mówią. I nie ma adnej rzeczy. to My zaciągamy zasłonę między tobą a tymi. oni odwracają się plecami ze wstrętem.43 Niech Mu będzie chwała! On jest wynioślejszy ponad to. którzy się tam znajdują. którzy nie wierzą w ycie ostateczne.głuchotę. a tak e. Kiedy wspominasz w Koranie swego Pana. czemu oni się przysłuchują. a na ich uszy . jakie oni przytaczają tobie przypowieści. w ten sposób błądzą i nie mogą znaleźć drogi! 49 Oni powiedzieli: "Kiedy będziemy kośćmi i prochem. to czy będziemy wskrzeszeni w nowym stworzeniu?" 50 Powiedz: "Moglibyście nawet być kamieniem lub elazem. który wyda się wam wielki!" Wtedy oni powiedzą: 307 . Przebaczający! 45 A kiedy recytujesz Koran. Zaprawdę. aby nie pojmowali. On jest Wspaniałomyślny. kiedy się potajemnie zmawiają. która by nie głosiła Jego chwały. wyniosłością wielką! 44 Wysławia Go siedem niebios i ziemia oraz ci. 46 Poło yliśmy na ich serca osłony. Jedynego. Lecz wy nie pojmujecie ich wysławiania. 47 My wiemy doskonale. kiedy się tobie przysłuchują. gdy niesprawiedliwi mówią: "Wy postępujecie tylko za człowiekiem zaczarowanym!" 48 Popatrz. 51 lub jakimkolwiek tworem.

Jeśli On zechce. który was stworzył po raz pierwszy. i przebywaliście tylko małą chwilę. My ju wyró niliśmy jednych proroków nad innymi i Dawidowi daliśmy Psalmy. pomyślicie sobie. Zaprawdę. kiedy On was wezwie. a wy odpowiecie przez Jego wysławienie." 52 W tym Dniu. sami poszukują sposobu największego przybli enia się do ich Pana. oka e wam miłosierdzie. 56 powiedz: "Wzywajcie tych. i powrócimy?" Powiedz: "Ten. On was ukarze."Kto spowoduje. mają oni nadzieję na Jego miłosierdzie i obawiają się Jego kary. I My nie posłaliśmy ciebie jako opiekuna nad nimi. szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym! 54 Wasz Pan zna was najlepiej. 55 Twój Pan zna najlepiej tych. szatan wznieca spory pomiędzy nimi." Oni wtedy potrząsną głowami i powiedzą: "Kiedy to?" Powiedz: "Być mo e. Zaprawdę. co jest lepsze." 57 Ci. albo jeśli zechce. zaprawdę. których wy uznajecie poza Nim! Oni nie są w stanie usunąć od was zła ani nawet go przesunąć. eby mówili to. kary twego Pana nale y się strzec! 58 I nie ma miasta. którego byśmy nie zniszczyli 308 . których oni wzywają. 53 I powiedz Moim sługom. wkrótce. którzy są w niebiosach i na ziemi.

" 63 powiedział On: "Idź precz! A ci spośród nich. 59 Od wysłania znaków mogłoby powstrzymać Nas jedynie to. podobnie jak drzewo przeklęte w Koranie. to ja niezawodnie zniszczę jego potomstwo. To jest zaznaczone w księdze. Jeśli mi dasz zwłokę do Dnia Zmartwychwstania. kogo potrafisz spośród nich! Zbieraj przeciwko nim twoją konnicę i twoją piechotę! 309 . jak jasny znak. by przestraszyć. którego uczciłeś bardziej ode mnie. lecz to tylko powiększa ich wielki bunt.. My posyłamy Nasze znaki tylko po to. Gehenna będzie waszą zapłatą. którzy pójdą za tobą. i przodkowie uznali je za kłamstwo. z wyjątkiem Iblisa. lecz oni postąpili z nią niesprawiedliwie. twój Pan obejmuje ludzi!" I uczyniliśmy to widzenie. które tobie pokazaliśmy. I tak daliśmy ludowi Samud wielbłądzicę. który powiedział: "Czy mam oddać pokłon temu. z wyjątkiem nielicznych. My ich straszymy. tylko doświadczeniem dla ludzi.przed Dniem Zmartwychwstania lub którego byśmy nie ukarali karą okrutną.. zapłatą obfitą! 64 Zwódź swoim głosem. 60 Oto powiedzieliśmy tobie: "Zaprawdę. którego stworzyłeś z gliny?" 62 I dalej mówił: "Czy Ty widzisz? Oto ten. zaprawdę. 61 I oto powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!" I oni oddali mu pokłon.

którym zostanie dana księga do ich prawicy . 70 My obdarzyliśmy szlachetnością synów Adama. i pozostaliście niewiernymi? Wtedy nie znajdziecie przeciwko Nam adnego wspomo yciela. Zaprawdę. kiedy wezwiemy wszystkich ludzi razem z ich przewodnikiem. My wyró niliśmy ich wielkim wyró nieniem ponad wielu spośród tych. których wzywacie. wyprowadzając na ląd. to ci. ty nad Moimi sługami nie masz władzy! Twój Pan wystarczy jako opiekun!" 66 Wasz Pan jest Tym. Lecz kiedy On wyratuje was. który dla was pędzi statek po morzu. 310 . i On nie pogrą y razem z wami szmat lądu albo i nie wyśle przeciwko wam wichru z kamieniami a wtedy nie znajdziecie adnego opiekuna?! 69 Albo czy jesteście zabezpieczeni przed tym. których stworzyliśmy.będą czytać swoją księgę i nie zostanie im wyrządzona niesprawiedliwość. zaprawdę. i potopi was za to. wy się odwracacie. i On zawróci was tutaj po raz drugi i rozpęta przeciwko wam gwałtowny huragan. 71 W Dniu. Zaprawdę.Miej uczestnictwo z nimi w ich bogactwach i w ich dzieciach! Czyń im obietnice! . człowiek jest niewdzięczny! 68 Czy jesteście pewni tego. poza Nim. nawet na łupinkę daktyla.Ale szatan obiecuje im tylko dla zmylenia 65 Lecz. My zaopatrzyliśmy ich wspaniałymi dobrami. daleko od was są ci. My nosiliśmy ich na lądzie i na morzu. abyście poszukiwali Jego dobroci. On jest dla was miłosierny! 67 A kiedy dotknie was na morzu nieszczęście.

by pokusą odwieść cię od wszystkiego. 76 Oni omal nie zdołali cię skłonić do opuszczenia tej ziemi. abyś wymyślił przeciwko Nam coś innego. 75 Wtedy dalibyśmy ci zakosztować podwójnie ycia i podwójnie śmierci. Zaprawdę. 311 . spośród Naszych posłańców.o świcie. a do ciemności nocy.72 A kto był ślepy w tym yciu. których wysłaliśmy przed tobą. Potem ju nie znalazłbyś dla siebie. adnego pomocnika. co tobie objawiliśmy. być mo e. I wtedy oni wzięliby sobie ciebie jako bliskiego przyjaciela. by ciebie z niej wypędzić. 73 Oni byli ju bliscy tego. to będzie dla ciebie zasługa dobrowolna. 74 I gdybyśmy cię nie umocnili. a ty nie znajdziesz zmiany dla Naszego zwyczaju. z Twojej strony. przeciwko Nam. twój Pan pośle cię na miejsce chwalebne. a recytację . 77 Taki był zwyczaj w postępowaniu względem tych. to byłbyś gotów skłonić się ku nim. 80 I powiedz: "Panie mój! Wprowadź mnie wejściem prawdy i wyprowadź mnie wyjściem prawdy! I daj mi. będzie ślepy w yciu ostatecznym i jeszcze bardziej zabłądzi z drogi. 78 Odprawiaj modlitwę przy skłanianiu się słońca. recytacja o świcie znajduje świadków! 79 A nocą czuwaj na modlitwie. ale oni wtedy przebywaliby na niej tylko niewiele czasu po tobie.

" 86 Jeślibyśmy chcieli." 85 I zapytają ciebie o Ducha. lecz większość ludzi upiera się przy tym. lecz wam dano tylko niewiele wiedzy. kto idzie prostą drogą. aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu. co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych. lecz Pan wasz wie najlepiej. a niesprawiedliwym powiększa on tylko stratę. i nie znalazłbyś potem dla siebie przeciwko Nam adnego opiekuna. nawet gdyby się wzajemnie wspomagali. on się odwraca i oddala. fałsz musi zniknąć!" 82 My zsyłamy poprzez Koran to." 89 Przedstawiliśmy ludziom jasno w tym Koranie wszelkiego rodzaju przykłady. Powiedz: "Duch pochodzi od rozkazu mojego Pana. 312 . Zaprawdę. Zaprawdę. łaska Jego dla ciebie jest wielka! 88 Powiedz: "Jeśliby się zebrali ludzie i d iny. a kiedy dotknie go nieszczęście. jest zrozpaczony. to zabralibyśmy tobie z pewnością to. to oni nie zdołaliby uczynić nic podobnego. 87 chyba jedynie dzięki miłosierdziu twego Pana.władzę wspomagającą!" 81 I powiedz: "Przyszła prawda i zniknął fałsz. 90 Oni powiedzieli: "Nie uwierzymy ci. co ci objawiliśmy. 84 Powiedz: "Ka dy działa na swój sposób. 83 Kiedy My obsypujemy człowieka dobrodziejstwami. by być niewiernymi.

kogo prowadzi Bóg." 97 Ten.kiedy przyszła do nich droga prosta jako posłańca?" 95 Powiedz: "Jeśliby byli." Powiedz: "Chwała niech będzie mojemu Panu! Czy nie jestem tylko człowiekiem . których On sprowadzi z drogi. On jest świadomy i jasno widzący względem Swoich sług. ślepych. chodzący po niej w pokoju. albo nie przyprowadzisz Boga i aniołów jako poręczycieli. Za ka dym razem.dopóki nie sprawisz. A nie uwierzymy w twoje wzniesienie się. dopóki nie ześlesz nam Księgi.posłańcem?" 94 I nic nie powstrzymuje ludzi. a dla tych. 92 albo dopóki nie sprawisz . nie znajdziesz opiekunów poza Nim. na ziemi aniołowie. głuchych. idzie drogą prostą. by wytrysło dla nas źródło z ziemi. niemych. 313 . którą będziemy czytać." 96 Powiedz: "Wystarczy Bóg jako świadek między mną a wami! Zaprawdę.na ich twarzach. Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. to zesłalibyśmy dla nich z nieba anioła jako posłańca.jak to twierdziłeś i spadnie na nas niebo płatami. by uwierzyli . 93 albo dopóki nie będziesz miał domu ze złotymi ozdobami. My zbierzemy ich w Dniu Zmartwychwstania . albo dopóki nie wzniesiesz się do nieba. 91 albo dopóki nie będziesz miał ogrodu z palmami i winną latoroślą i dopóki nie wytrysną wśród nich obfite strumyki. kiedy będzie przygasać.

nie ulegający wątpliwości. 104 I powiedzieliśmy po jego śmierci synom Izraela: "Zamieszkujcie tę ziemię! A kiedy nadejdzie obietnica ycia ostatecznego." 314 . jako dowody widzialne: I myślę. powiedział mu Faraon: "O Moj eszu! Zaprawdę. e jesteś zaczarowany!" 102 On powiedział: "Ty dobrze wiesz. My przyprowadzimy was jako ró nobarwny tłum. lecz My zatopiliśmy jego wraz z tymi. 100 Powiedz: "Jeślibyście posiadali skarby miłosierdzia z obawy przed rozdaniem . oprócz niedowiarstwa. i nie wierzyli w Nasze znaki. lecz niesprawiedliwi odrzucają wszystko.My zwiększymy dla nich ogień palący. który stworzył niebiosa i ziemię. 98 Oto ich zapłata za to. jest w mocy stworzyć istoty podobne do nich? On ustanowił dla nich czas określony.bo człowiek jest bardzo skąpy!" 101 Daliśmy ju Moj eszowi dziewięć znaków jasnych. i mówili: "Kiedy będziemy kośćmi i prochem. zaprawdę. e jesteś zgubiony!" 103 Wtedy on chciał wypędzić ich z kraju. o Faraonie. którzy byli z nim. e zesłał je tylko Pan niebios i ziemi. to czy naprawdę będziemy wskrzeszeni w nowym stworzeniu?" 99 Czy oni nie pomyśleli. Zapytaj więc synów Izraela! Kiedy on przyszedł do nich. sądzę. i Bóg.

108 Oni mówią: "Chwała niech będzie Panu naszemu! Zaprawdę. 110 powiedz: "Módlcie się do Boga albo módlcie się do Miłosiernego! Jakkolwiek byście Go wzywali. wybijając pokłony." Nie bądź zbyt głośny w swojej modlitwie ani te nie bądź w. obietnica naszego Pana zostanie spełniona!" 109 Oni padają na twarze płacząc. On posiada najpiękniejsze imiona. i to powiększa ich pokorę. 107 powiedz: "Wierzcie w niego albo te nie wierzcie!" Ci. padają na twarze. I My wysłaliśmy ciebie tylko jako zwiastuna i ostrzegającego. abyś go recytował ludziom powoli. którym wcześniej została dana wiedza. wybijając pokłony. który nie ma adnego opiekuna przeciw poni eniu! " Wysławiaj Go. kiedy jest im recytowany. niej za cichy! Poszukaj drogi pośredniej. 111 I powiedz: "Chwała niech będzie Bogu. i z prawdą on zstąpił. I zsyłaliśmy go stopniowo. który nie wziął sobie adnego syna. który nie ma adnego współtowarzysza w królestwie. 106 I Koran podzieliliśmy.105 I z prawdą zesłaliśmy go. głosząc: "Bóg jest wielki!" 315 .

8 Lecz. nadchodzącym od Niego. To słowo wielkiej wagi. 7 My uczyniliśmy to.oni tam będą przebywać na wieki 4 i aby ostrzegała tych. którzy mówią: "Bóg wziął Sobie syna.Grota . którzy czynią dobre dzieła. jej ozdobą. i czeka ich piękna nagroda 3 . które wychodzi z ich ust! Oni głoszą jedynie kłamstwo! 6 I być mo e. który zesłał Księgę Swojemu słudze i nie uczynił w niej adnej krzywizny! 2 Księgę prostą. zaprawdę. " 5 Ani oni nie posiadają o tym wiedzy. My uczynimy z niej nagą ziemię! 9 Czy ty sądzisz. jesteś gotów zadręczyć się ze zmartwienia. aby ostrzegała przed strasznym nieszczęściem. który z nich jest lepszy w działaniu. śledząc ich postępowanie. i zwiastowała wiernym. jeśli oni nie uwierzą w to opowiadanie. ani ich ojcowie. co jest na ziemi. abyśmy mogli wypróbować.Al-Kahf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu. e mieszkańcy groty i Ar-Rakim są czymś osobliwym wśród Naszych znaków? 10 Oto młodzieńcy schronili się do groty i powiedzieli: "Panie nasz! Daj nam miłosierdzie pochodzące od Ciebie i przygotuj nam słuszną drogę 316 .

Byli to młodzieńcy. kiedy wschodziło. Oto jeden ze znaków Boga! Kogo Bóg prowadzi. jak słońce. 317 . 15 Ci nasi ludzie wzięli sobie bogów poza Nim.na wiele lat. która z dwóch grup lepiej obliczy. kto wymyślił kłamstwo przeciwko Bogu? 16 Kiedy oddzielicie się od nich Pan wasz roztoczy nad wami Swoje miłosierdzie i przygotuje dla waszej sprawy dogodną podporę. aby się dowiedzieć.w naszej sprawie!" 11 Przeto w tej grocie opieczętowaliśmy ich uszy . i My pomno yliśmy ich drogę prostą. ten idzie drogą prostą. mijało ich z lewej strony. 12 Potem wskrzesiliśmy ich. kiedy powstali i powiedzieli: "Pan nasz. 13 My opowiemy ci ich historię zgodnie z prawdą. a kogo On sprowadzi z drogi. 18 Mógłbyś uwa ać ich za czuwających. oprócz Niego. którzy uwierzyli w swojego Pana. bo powiedzielibyśmy wówczas obrzydliwe kłamstwo. podczas gdy oni byli pogrą eni we śnie. Gdyby oni chocia przynieśli ze sobą jasny dowód! Czy jest ktoś bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. ten nie znajdzie adnego opiekuna prowadzącego drogą prawości. odsuwało się od ich groty na prawo. Pan niebios i ziemi. oni zaś znajdowali się w jej przestronnym wnętrzu. jak długo oni tam przebywali. 14 I umocniliśmy ich serca." 17 I mógłbyś był widzieć. a kiedy zachodziło. Nie będziemy wzywać adnego boga.

co skryte. i wtedy nigdy nie będziecie szczęśliwi. Gdybyś ich zobaczył. i zapewne ogarnąłby cię strach na ich widok. aby się rozejrzał. 19 I tak wskrzesiliśmy ich. powiedzieli: "Wznieście nad nimi budowlę. a pies ich znajdował się na progu z wyciągniętymi przednimi łapami. ile czasu przebywaliście. którzy odnieśli zwycięstwo w ich sprawie. a szóstym z nich był pies" . aby ludzie wiedzieli. to z pewnością odwróciłbyś się od nich. I będą mówić: 318 . Pan zna ich najlepiej!" Ci. eby się wzajemnie wypytywali." I będą mówili: "Było ich pięciu. i przyniósł wam od niego zaopatrzenie. uciekając." 21 I tak daliśmy znać o nich. Jeden z nich powiedział: Ile czasu tam przebywaliście?" Oni powiedzieli: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część jednego dnia.My odwracaliśmy ich na prawo i na lewo. powiedzieli: "Powinniśmy zbudować nad nimi meczet!" 22 Będą mówić: "Było ich trzech. a czwartym był ich pies. to was ukamienują albo nawrócą was na swoją wiarę.starając się odgadnąć to. Wyślijcie więc jednego z was do miasta z waszymi pieniędzmi. 20 Bo jeśli oni was odkryją." Oni powiedzieli: "Wasz Pan wie najlepiej. kto ma najczyściejsze jedzenie. e obietnica Boga jest prawdą i e nie ma adnej wątpliwości co do Godziny! Kiedy sprzeczali się między sobą w ich sprawie.

Nikt nie zmieni Jego słów! I nie znajdziesz. a ósmy wśród nich był pies. pragnąc oglądać Jego oblicze."Było ich siedmiu. Jak dobrze On widzi i słyszy! Oni nie mają. 24 nie dodawszy: "Jeśli Bóg zechce!" I wspomnij swojego Pana. co jest bli sze od tego względem prawości. miejsca schronienia. by Nas wspominać. ile oni przebywali. 28 I bądź cierpliwy z tymi. I niech twoje oczy nie odwracają się od nich ku ozdobom ycia tego świata. jak tylko w sposób jawny. 23 Nie mów o niczym: "Z pewnością uczynię to jutro!". adnego opiekuna. i dodali sobie jeszcze dziewięć. 26 powiedz: "Bóg wie najlepiej. i powiedz: "Być mo e. co ci zostało objawione z Księgi twojego Pana! ." 25 I przebywali oni w swej grocie trzysta lat. którego serce uczyniliśmy niedbałym o to." Przeto nie prowadź z nimi sporu inaczej. który postępuje za swoją namiętnością." Powiedz: "Mój Pan zna najlepiej ich liczbę. i nie wypytuj o nich adnego z nich." 27 I głoś to. którzy rano i wieczór wzywają swego Pana. Znają ich tylko nieliczni. którego postępowanie przekracza miarę. Nie słuchaj tego. jeśli Go zapomniałeś. poprowadzi mnie mój Pan ku temu. 319 . poza Nim. Do Niego nale y to. poza Nim. co skryte w niebiosach i na ziemi. a On nie czyni nikogo współuczestnikiem w sprawowaniu władzy.

. a kto nie chce. wyrządzając sobie samemu niesprawiedliwość." 35 Wszedł do swojego ogrodu i. Jak e to nieszczęsny napój! Jak e to złe miejsce wypoczynku! 30 Zaprawdę. 320 . i wytrysnął strumyk między tymi dwoma ogrodami. Jeśli będą wzywać pomocy. który z nim rozmawiał: "Ja mam więcej majątku od ciebie i jestem potę niejszy dzięki moim ludziom. który pali twarze. których czekają Ogrody Edenu. Przeto kto chce. 33 Obydwa ogrody dały swoje plony i nie przyniosły adnej straty.29 I mów: "Prawda pochodzi od waszego Pana. ci. niech wierzy. będą tam wypoczywać. który obejmie ich jak płótna namiotu. to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do roztopionego metalu. . Powiedział więc swojemu towarzyszowi. gdzie w dole płyną strumyki. kto czynił dobro! 31 Oto ci.. Będą tam przebywać ozdobieni bransoletami ze złota. między nimi umieściliśmy pole zasiane zbo em.My na pewno nie pozwolimy. 34 I zebrał on owoce. Jak e to wspaniała nagroda! Jak e to piękne miejsce wypoczynku! 32 Przytocz im przypowieść o dwóch ludziach: Jednemu z nich przygotowaliśmy dwa ogrody winnej latorośli. którzy uwierzą i którzy będą czynić dobre dzieła. które otoczyliśmy palmami. niech nie wierzy!" My przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych ogień. wyciągnięci wygodnie na ło ach. ubrani w szaty zielone z jedwabiu i brokatu. by przepadła nagroda temu. I sprawiliśmy.

39 O. 44 W podobnym przypadku opieka jest tylko u Boga. w zamian za to." 42 I zniszczone zostały jego owoce. powiedział: Jeśli Bóg zechce! Nie ma mocy.teraz ogołocony do samych drabinek i powiedział: "Biada mi! O. mój Pan da mi wkrótce coś lepszego ni twój ogród. to znajdę z pewnością coś lepszego. ani eli ten ogród. co wydał na ten ogród . tak i rankiem zamieni się w nagie wzgórze. 321 . rozmawiając z nim: "Czy nie wierzysz w Tego.powiedział: "Nie sądzę. A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana. 40 to. On jest Bogiem.. 36 i nie wierzę. gdybyś ty. 41 albo te woda zniknie w ziemi i nie zdołasz jej odnaleźć. który cię stworzył z prochu. a potem dał ci postać człowieka? 38 Lecz co do mnie.. następnie z kropli spermy. eby to kiedykolwiek zginęło." 37 I powiedział mu jego towarzysz. kto by mu pomógł. i nie był wspomo ony. jak tylko u Boga! Chocia widzisz. poza Bogiem. kiedy wszedłeś do twego ogrodu. gdybym był nie dodawał adnego współtowarzysza memu Panu!" 43 I nie miał on nikogo z ludzi. moim Panem! I ja nie dodaję memu Panu adnego współtowarzysza. e nadejdzie Godzina. być mo e. Wtedy zaczął wykręcać sobie ręce nad tym. i mam mniej majątku i dzieci od ciebie. a na niego ześle z nieba gwałtowny huragan.

50 Kiedy powiedzieliśmy aniołom: "Oddajcie pokłon Adamowi!" oni pokłonili się. dobre dzieła. 48 zostaną przedstawieni twemu Panu. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 46 Bogactwo i synowie to ozdoba ycia tego świata. Oni będą mówili: "Biada nam! Dlaczego ta księga nie opuszcza niczego. myśleliście. ani małego.który jest Prawdą. kiedy My poruszymy góry i kiedy zobaczysz. Twój Pan nie wyrządzi krzywdy nikomu. co uczynili. e nie wyznaczymy wam czasu spotkania. Lecz dzieła nieprzemijające. 47 W Dniu. jaką My spuszczamy z nieba: miesza się z nią roślinność ziemi i potem staje się zeschłym zielem. nie pominąwszy nikogo z nich. On jest najlepszy w nagradzaniu. i kiedy ich zgromadzimy. który był spośród d inów i który zbuntował się przeciwko rozkazowi swojego Pana. w szeregach: "Przyszliście do Nas tak. On jest najlepszy w ostatecznym wyniku. i ziemia stała się gładką równiną. co w niej jest. które rozrzucają wiatry. z wyjątkiem Iblisa. ani wielkiego." 49 I zostanie poło ona księga. jak was stworzyliśmy po raz pierwszy. które jest podobne do wody. w swoim wyliczeniu?" I znajdą przed sobą wszystko. 322 . I zobaczysz grzeszników przejętych tym. 45 I przytocz im przypowieść o yciu tego świata. otrzymają lepszą nagrodę u twego Pana i dają lepszą nadzieję.

to oni będą ich wzywać. 57 A któ jest bardziej niesprawiedliwy przez znak swojego pana. 52 W Dniu. podczas gdy oni są dla was wrogami? jaka to zła zamiana dla niesprawiedliwych! 51 ja nie wziąłem ich za świadków przy stwarzaniu niebios i ziemi ani przy stwarzaniu ich samych. poza Mną. 55 I nic nie przeszkodziło ludziom. eby nie rozumieli. 53 I grzesznicy zobaczą ogień. których uznaliście za Moich współtowarzyszy!".kiedy przyszła do nich droga prosta i by prosili swego Pana o przebaczenie. I nawet jeśli ty wezwiesz ich na prostą drogę.Czy weźmiecie jego i jego potomstwo za opiekunów. lecz odwrócił się od nich i zapomniał o tym. lecz tamci nie odpowiedzą im. posługując się fałszem. czym ich ostrzegano. 56 My wysyłamy posłańców tylko jako zwiastunów i ostrzegających. nie wezmę te jako pomocników tych. chyba e ma dosięgnąć ich los dawnych przodków albo spotkać kara twarzą w twarz. i nie znajdą od niego wybawienia. Oni przyjęli z drwiną Nasze znaki i to. 54 Przedstawiliśmy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju przypowieści. Pomyślą wtedy. e tam się dostaną. którzy sprowadzają z drogi. ponad wszystko. poniewa uczyniliśmy między nimi przepaść. lecz człowiek jest. by zniszczyć prawdę. co przygotowały pierwej jego ręce? My poło yliśmy na ich sercach osłony. 323 . . toczą spory.głuchotę. a w ich uszy . którzy nie wierzą. kiedy On powie: "Wezwijcie tych. kłótliwy. Lecz ci. by uwierzyli.

" 61 A kiedy doszli do zlewiska dwóch mórz. 60 Oto powiedział Moj esz do swego młodzieńca: "Nie ustanę." 63 On powiedział: "Czy nie zauwa yłeś. e kiedy schroniliśmy się przy skale. Gdyby ich chciał ukarać za to. 324 . zapomnieli swojej ryby. 58 Twój Pan jest Przebaczający." 64 Powiedział Moj esz: "To jest to. co popełnili. zapomniałem o rybie. 66 Rzekł do niego Moj esz: "Czy mogę postępować za tobą. a dojdę do zlewiska dwóch mórz.oni się nigdy na tej drodze nie znajdą. któremu u yczyliśmy Naszego miłosierdzia i którego nauczyliśmy wiedzy pochodzącej od Nas. e nie pamiętałem o niej i nie przypomniałem sobie. ona odnalazła swoją drogę w morzu jakimś dziwnym sposobem. 65 I znaleźli pewnego sługę z Moich sług. 62 Kiedy ju odeszli dalej. poniewa jesteśmy utrudzeni tą podró ą. Lecz oni mają wyznaczony czas i nie znajdą od niego ucieczki. pełen miłosierdzia. która swobodnie odnalazła drogę w morzu. powiedział Moj esz do swego młodzieńca: "Przynieś naszą ywność. choćbym miał iść przez długie lata. kiedy czynili niesprawiedliwość. czego pragnęliśmy!" I obydwaj zawrócili po swoich śladach. to przyśpieszyłby ich karę. 59 Wytraciliśmy mieszkańców tych oto miast. i wyznaczyliśmy termin ich zguby. chyba tylko szatan mógł spowodować.

aby zatopić ludzi znajdujących się na nim? Uczyniłeś rzecz zdumiewającą!" 72 On powiedział: "Czy nie powiedziałem. on przedziurawił go.abyś mnie pouczył o drodze prawości. jeśli Bóg zechce. A kiedy spotkali pewnego chłopca. e nie potrafisz być cierpliwym przy mnie?" 76 Rzekł Moj esz: "Jeśli odtąd jeszcze cię o coś zapytam. ale z góry się na to godzę!" 325 . której ciebie nauczono?" 67 On powiedział: "Ty nie potrafisz być przy mnie cierpliwy." 70 On powiedział: "Jeśli będziesz postępował za mną. i nie rób mi trudności z tego powodu!" 74 I znowu wyruszyli w drogę. A kiedy wsiedli na statek. to nie pytaj mnie o nic." 71 I obydwaj wyruszyli w drogę. on go zabił. dopóki ci o tym nie wspomnę. Powiedział Moj esz: "Czy zabiłeś człowieka. to nie uwa aj mnie ju za swojego towarzysza. czego nie znasz?" 69 Powiedział Moj esz: "Znajdziesz mnie. Powiedział Moj esz: "Czy ty go przedziurawiłeś. 68 Jak e będziesz przy mnie cierpliwy wobec tego. o czym zapomniałem. e nie potrafisz być ze mną cierpliwy?" 73 Powiedział Moj esz: "Nie gań mnie za to. który nie był winien adnego zabójstwa? Popełniłeś rzecz niegodziwą!" 75 On rzekł: "Czy nie powiedziałem ci. cierpliwym i nie sprzeciwię się adnemu twemu rozkazowi.

79 Jeśli chodzi o statek. Lecz ci odmówili ugoszczenia ich. to nale ał on do biednych ludzi. e musimy się rozdzielić. aby po osiągnięciu dojrzałego wieku wydobyli swój skarb. w czym nie potrafiłeś być cierpliwym. Obydwaj znaleźli zatem mur. 81 otó chcieliśmy. Lecz ja wyjaśnię ci to.77 Następnie wyruszyli w drogę. Chciałem go uszkodzić. Nie czyniłem ja tego z własnego nakazu. 80 A co się tyczy tego chłopca. poprosili jego mieszkańców o jedzenie. 82 A co się tyczy muru." 83 I będą ciebie pytać o Zu'l-Karnajna. którzy pracowali na morzu. A kiedy przybyli do pewnego miasta. pod nim znajdował się ich skarb. to wziąłbyś za to zapłatę. Ojciec ich był człowiekiem pobo nym i chciał twój Pan. Powiedz: "Ja przytoczę wam o nim pewne wspomnienie. który groził zawaleniem się. bo za nimi podą ał król." 78 On powiedział: "To oznacza. Oto wyjaśnienie tego. to jego rodzice byli wierzącymi i obawialiśmy się. i sługa postawił go prosto. jako dowód miłosierdzia od twego Pana. aby ich Pan dał im na to miejsce lepszego od niego i bardziej czystego. to nale ał on do dwóch sierot yjących w tym mieście." 326 . e on narzuci im bunt i niewiarę. do czego ty nie miałeś cierpliwości. i bli szego uczuciem miłosierdzia. Powiedział Moj esz: "Gdybyś chciał. który zabierał ka dy statek siłą.

ukarzemy. 93 A kiedy doszedł do miejsca znajdującego się między dwoma zaporami. który zaledwie mógł pojąć jakąkolwiek mowę. co on posiadał. kto jest niesprawiedliwy. I objęliśmy wiedzą wszystko. a ja zbuduję między wami a nimi tamę. 94 O powiedzieli: "O Zul’-Karnajnie! Oto Gog i Magog sieją zgorszenie na ziemi! Czy moglibyśmy przygotować dla ciebie daninę. potem zostanie on zwrócony swemu Panu.84 Oto umocniliśmy go na ziemi i daliśmy mu do ka dej rzeczy jakąś drogę. udzielcie mi więc wydatnej pomocy. nad którym me rozpostarliśmy za ) która by go przed nim chroniła. albo te postąpisz względem nich pięknie. to zobaczył. kto wierzy i czyni dobro. który go ukarze karą dotkliwą. będzie miał jako zapłatę nagrodę najpiękniejszą i my podamy mu nasz rozkaz łatwy do wykonania. abyś zbudował między nami i między nimi zaporę?" 95 On powiedział: "To. a przy nim napotkał jakiś lud. 88 Natomiast ten. jest lepsze. 85 I poszedł on po pewnej drodze." 87 On powiedział: "Tego. 86 A kiedy dotarł do zachodu słońca. 91 Tak było. znalazł za nimi pewien lud. Powiedzieliśmy: "O Zu`l-Karnajnie Albo ukarzesz ich. w czym umocnił mnie mój Pan. i ono wschodzi nad ludem. 327 . 90 A kiedy doszedł do wschodu słońca. e ono schodzi do jakiegoś błotnistego źródła. 92 Następnie znowu poszedł inną drogą. spostrzegł." 89 Następnie poszedł inną drogą.

w Dniu Zmartwychwstania. 103 Powiedz: "Czy ja mam wam obwieścić o tych. 101 dla tych. powiedział: "Dmuchajcie!" A kiedy uczynił je jak ogień.o tych. których oczy były przesłonięte od Mojego napomnienia i którzy nie byli zdolni słyszeć. których wysiłek zagubił się w yciu tego świata. I zadmą w trąbę. i czynią dobrze?" 105 To są ci. nie nadamy im adnej wagi. ani te nie mogli przebić w niej dziury.96 Przynieście mi sztaby elaza!" A kiedy wyrównali przestrzeń między dwoma zboczami. przygotowaliśmy Gehennę jako mieszkanie dla niewiernych. e wezmą sobie Moje sługi. 98 On powiedział: "To jest miłosierdzie od mojego Pana! A kiedy przyjdzie obietnica Pana." 97 I nie mogli ani wedrzeć się na nią. powiedział: "Przynieście mi roztopionej miedzi. sądzą. 102 Czy ci. Czyny ich są daremne i My. którzy nie uwierzyli. Wtedy My zbierzemy ich wszystkich razem. gdy tymczasem sądzili. i wzburzą się jedni przeciw drugim jak fale. Obietnica mojego Pana jest prawdą!" 99 I My pozwolimy tego Dnia. jako opiekunów? Zaprawdę. poza Mną. którzy ponieśli największą stratę przez swoje czyny? 104 . którzy nie wierzą w znaki swego Pana i w Jego spotkanie. 328 . abym wlał na to elazo. 100 I przedstawimy tego Dnia Gehennę dla niewiernych szeroko otwartą. to On uczyni ją pyłem.

i nie wierzyli. nawet gdybyśmy dodali jeszcze jedno takie morze. podobnym do was. i nie będą pragnąć nic w zamian. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana. i wzięli sobie za przedmiot szyderstwa Nasze znaki i Naszych posłańców. będą mieli Ogrody Raju jako mieszkanie.Gehenna. kiedy oddaje cześć swojemu Panu. to z pewnością ono wyczerpałoby się wcześniej ani eli słowa mojego Pana." 110 Powiedz: "Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. ci." 329 . za to. niech pełni pobo ne dzieła i niech nie dodaje adnego współtowarzysza. 107 Zaprawdę. 109 Powiedz: "Jeśliby było morze atramentu dla słów mojego Pana. 108 gdzie będą przebywać na wieki.106 To ich zapłata . e Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. za to. Zostało mi tylko objawione.

4 Powiedział on: "Panie mój! Moje kości osłabły. Panie mój. w modlitwie do Ciebie nieszczęśliwy. 5 Oto obawiam się moich bliskich po mojej śmierci." 10 Powiedział: "Panie mój! Uczyń mi jakiś znak!" Rzekł: 330 . a głowa rozjaśniła się siwizną. skoro moja ona jest bezpłodna. Sad. Ja." 9 Powiedział On: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. a ja osiągnąłem ju podeszły wiek starca. on będzie dziedzicem rodu Jakuba. Panie mój! Znajdź w nim upodobanie!" 7 "O Zachariaszu! Oto My obwieszczamy ci radosną wieść . Daj mi więc od Ciebie następcę! 6 On będzie po mnie dziedziczył.Maria – Marjam W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kaf. Ajn. Ha.syna. A moja ona jest bezpłodna. kiedy byłeś niczym. którego imię będzie Jan! Nie daliśmy tego samego imienia nikomu przedtem. 2 Wspomnienie o miłosierdziu twego Pana względem Jego sługi Zachariasza. 3 Oto wezwał on swego Pana wezwaniem skrytym." 8 On powiedział: "Panie mój ! Jak e ja będę miał syna. A ja nigdy nie byłem. Ja przecie stworzyłem cię przedtem.

17 I oddzieliła się od nich zasłoną. kiedy był małym chłopcem. aby dać tobie chłopca czystego. 15 Pokój mu: w dniu. i czystość. był dobry dla swoich rodziców. kiedy zostanie wskrzeszony do ycia! 16 I wspomnij w Księdze Marię! Oto ona oddaliła się od swojej rodziny do pewnego miejsca na wschodzie. kiedy nie dotknął mnie aden śmiertelnik ani te nie byłam występną?" 21 On powiedział: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. 18 Powiedziała: "Szukam schronienia u Miłosiernego przed tobą."Oto mój znak dla ciebie: nie będziesz mówił do ludzi przez trzy noce. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on ukazał się jej jako doskonały człowiek. buntownikiem." 19 On powiedział: "Ja jestem tylko posłańcem twego Pana. 13 i współczucie pochodzące od Nas. jeśli jesteś bogobojny. w dniu. nie był tyranem. 331 . kiedy się urodził. w dniu. kiedy będzie umierał." 11 Wyszedł on wtedy z sanktuarium do swojego ludu i zasugerował im: "Głoście chwałę rano i wieczorem!" 12 "O Janie! Trzymaj Księgę mocno! " Daliśmy mu mądrość." 20 Ona powiedziała: "Jak e mogę mieć syna. 14 Był on bogobojny. będąc zdrowym.

ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem." 27 I przyszła z nim do swego ludu niosąc go. Oni powiedzieli: "Jak e będziemy przemawiać do kogoś. to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post. 332 . ona ci zrzuci świe e. dojrzałe daktyle. i oddaliła się z nim w dalekie miejsce. nie będę więc dziś mówić z nikim. 31 On mnie błogosławi." 29 Wtedy ona wskazała na nie. obym była całkowicie zapomniana!" 24 Wtedy będące u jej stóp dziecko zawołało do niej: "Nie smuć się! Twój Pan umieścił u twych stóp strumyk. To jest sprawa zdecydowana!" 22 I poczęła go. pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka. Powiedziała: "Obym była umarła przedtem. do małego chłopca?" 30 On powiedział: "Zaprawdę. gdziekolwiek się znajduję. Oni powiedzieli: "O Mario! Uczyniłaś rzecz niesłychaną! 28 O siostro Aarona! Twój ojciec nie był złym człowiekiem i matka twoja nie była występna. 25 Potrząśnij ku sobie pień palmy. kto jest w kołysce.Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. 23 I doprowadziły ją bóle porodowe do pnia drzewa palmowego. 26 Jedz.

w którą powątpiewają. Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Czcijcie Go! To jest droga prosta! 37 I powstały wśród nich sekty. 36 Zaprawdę. 35 Nie jest odpowiednie dla Boga. w dniu. kiedy się urodziłem. którzy nie uwierzyli. On nie uczynił mnie ani tyranem. kiedy przyjdą do Nas! Lecz niesprawiedliwi są dzisiaj w błędzie oczywistym. aby przybrał Sobie syna. kiedy będę wskrzeszony do ycia. kiedy będę umierał. oni jednak są niedbali i nie wierzą.jak długo będę ył 32 i dobroć dla mojej matki. to tylko mówi: "Bądź!". którzy są na niej. 39 I ostrzegaj ich przed Dniem westchnienia kiedy sprawa zostanie rozstrzygnięta. i ona jest. My dziedziczymy ziemię i tych. 41 I wspomnij w Księdze Abrahama! To był człowiek sprawiedliwy. w dniu. oni zostaną do Nas sprowadzeni. syn Marii. 40 Zaprawdę. na widok Dnia Wielkiego! 38 Jak e szybko oni usłyszą i zobaczą w Dniu." 34 To jest Jezus. słowo Prawdy.On nakazał mi modlitwę i jałmu nę . Lecz biada tym. 33 I pokój nade mną w dniu. Niech Mu będzie chwała! Kiedy On postanowi jakąś rzecz. ani nieszczęśliwym. prorok! 42 Oto powiedział on do swojego ojca: "O mój ojcze! 333 .

co ci nic nie pomo e? 43 O mój ojcze! Ja otrzymałem wiedzę. obdarzyliśmy go Izaakiem i Jakubem. 51 I wspomnij w Księdze Moj esza. i wszystkich uczyniliśmy prorokami. 50 I obdarzyliśmy ich Naszym miłosierdziem. co oni czcili poza Bogiem. co nie słyszy. Być mo e. aby cię nie dotknęła kara od Miłosiernego i abyś nie był poplecznikiem szatana. to ja ciebie ukamienuję! Oddal się ode mnie na jakiś czas!" 47 Powiedział: "Pokój tobie! Będę prosił mego Pana o przebaczenie dla ciebie." 46 On powiedział: O Abrahamie! Czy ty wyrzekasz się moich bogów? Jeśli nie zaprzestaniesz. uczyniliśmy dla nich język prawdy wyniosłym. co nie widzi. postępuj więc za mną. to. poprowadzę ciebie drogą równą! O mój ojcze! Nie czcij szatana! Zaprawdę. to. który był szczerze oddany i był prorokiem! 52 Wezwaliśmy go z prawej strony góry 334 . Ja wzywam swego Pana.Dlaczego czcisz to. która nie przyszła do ciebie. szatan jest buntownikiem względem Miłosiernego! 45 O mój ojcze! Boję się. 48 Ja się odłączam od was i od tego. nie będę nieszczęśliwy w modlitwie do mego Pana. co wy wzywacie poza Bogiem. On przecie jest dla mnie miłościwy." 49 A kiedy Abraham odłączył się od nich i od tego.

proroka. niebawem spotka ich zguba. Jego obietnica się spełnia! 62 Nie będą oni tam słyszeć pustej gadaniny. wybijając pokłony i płacząc. z Naszego miłosierdzia. spośród tych. 59 Po nich przyszli następcy. Ci wejdą do Ogrodu i nie doznają w niczym niesprawiedliwości. spośród potomstwa Abrahama i Izraela. 54 I wspomnij w Księdze Isma`ila. brata jego Aarona. 60 Z wyjątkiem tych. prorokiem. co skryte. 58 Oto ci. i Pan znalazł w nim upodobanie. 63 Oto jest Ogród. 57 I wynieśliśmy go na miejsce wyniosłe. 335 . którzy zaniechali modlitwy i poszli za swoimi namiętnościami. którzy się nawrócili. który My dajemy w dziedzictwo tym spośród Naszych sług. który był szczery w obietnicy. którzy są bogobojni. Zaprawdę. których zabraliśmy z Noem. które obiecał Miłosierny swoim sługom wierzącym w to. był prorokiem. Kiedy były im recytowane znaki Miłosiernego. 56 I wspomnij w Księdze Idrisa. 55 On nakazał swojej rodzinie modlitwę i jałmu nę. oni padali na twarz.i sprowadziliśmy go blisko dla poufnej rozmowy. których prowadziliśmy drogą prostą i których wybraliśmy. 53 I podarowaliśmy mu. lecz tylko: "Pokój!" Będą tam mieli zaopatrzenie rano i wieczorem. spośród tych. który był sprawiedliwy. 61 Do Ogrodów Edenu. którzy uwierzyli i czynią dobro. był on posłańcem. których Bóg obsypał dobrodziejstwami: spośród proroków z potomstwa Adama.

co jest między tym wszystkim. co jest za nami. 73 Kiedy są im recytowane Nasze znaki. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana! 72 Następnie My uratujemy tych. jako jasne dowody. którzy byli najbardziej zbuntowani przeciwko Miłosiernemu. to. 71 Nie ma wśród was takiego. to z pewnością zostanę wyprowadzony ywy?" 67 Czy człowiek sobie nie przypomina. a niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach. którzy byli bogobojni. i My stworzyliśmy go poprzednio. którzy nie uwierzyli. mówią ci. i to. kto by tam nie miał przybyć. 70 My przecie najlepiej znamy tych. Twój Pan nie zapomina! 65 On jest Panem niebios i ziemi. Do Niego nale y to. co jest przed nami. kto mo e być nazwany Jego imieniem? 66 Człowiek mówi: "Czy kiedy umrę. 336 . Przeto oddawaj Mu cześć i bądź wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś. którzy najbardziej zasługują na to. co jest między nimi. i tego. kiedy był niczym? 68 Na twego Pana! My zbierzemy z pewnością ich i szatanów i rzucimy ich wokół Gehenny na kolana! 69 Następnie wydzielimy z ka dej sekty tych spośród nich. by się tam palić.64 My zstępujemy tylko na rozkaz Tego Pana.

83 Czy ty nie widziałeś. i posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym." Wtedy oni się dowiedzą. i on przyjdzie do Nas sam jeden. 76 Bóg pomna a drogę prostą tym. 77 Czy ty widziałeś tego.do tych. co on mówi. co im zostało obiecane: albo karę. którzy nią idą. kto ma gorsze miejsce i kto jest słabszy jako wojsko. 80 My odziedziczymy po nim to. otrzymają u twego Pana jeszcze lepszą nagrodę i lepszą odpłatę. które były wspanialsze bogactwem i wyglądem! 75 Powiedz: "Ka demu. co skryte. którzy uwierzyli: "Która z tych dwóch grup jest lepsza pod względem swego poło enia i przebywa w lepszym towarzystwie?" 74 Ile to pokoleń wytraciliśmy przed nimi. aby byli dla nich potęgą. 82 Wcale nie tak! Oni odrzucą ich cześć i oka ą się ich przeciwnikami. który nie wierzy w Nasze znaki? On mówi: "Z pewnością dane mi będą majątek i dzieci!" 78 Czy on zbadał to. które są trwałe. niech Miłosierny przedłu y czas. aby ich stale pobudzali do złego? 337 . kto znajduje się w błędzie. a zobaczą oni to. albo Godzinę. 81 Oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. albo czy zawarł on przymierze z Miłosiernym? 79 Wcale nie! My zapiszemy to. A dobre dzieła. i znacznie przedłu ymy mu karę. co on mówi.

Miłosierny przygotuje miłość.od tego. 98 Ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Czy ty przeczuwasz choć jednego z nich? Czy ty słyszysz choć najmniejszy ich szept? 338 . przychodzi do Miłosiernego jako sługa. kiedy zbierzemy bogobojnych ku Miłosiernemu. 95 I oni wszyscy przyjdą do Niego. w twoim języku. pojedynczo. 86 popędzimy grzeszników ku Gehennie. 96 Zaprawdę. 94 On ich przeliczył i policzył ich dobrze. 88 Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna!" 89 Popełniliście rzecz potworną! 90 Niebiosa omal nie rozrywają się. którzy zawarli przymierze z Miłosiernym. aby wziął sobie syna! 93 Ka dy. kto jest w niebiosach i na ziemi. jako wybrane poselstwo. abyś głosił radosną wieść bogobojnym i ostrzegał przezeń ludzi opornych. jako stado do wodopoju. i oni przypisali Miłosiernemu syna. 97 I My uczyniliśmy go łatwym. 85 W Dniu. w Dniu Zmartwychwstania. 87 Oni nie będą mieli adnego wstawiennictwa oprócz tych.84 Dlatego nie śpiesz się przeciwko nim! My dajemy im tylko pewną liczbę. 92 A nie godzi się Miłosiernemu. a góry omal nie rozpadną się w proch 91 . tym. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła . a ziemia omal nie popęka szczelinami.

. 2 Nie zesłaliśmy ci Koranu. . co jest w niebiosach. co jest na ziemi.przecie On zna i tajemnicę. przyjdę do was z głownią albo znajdę dzięki temu ogniowi dobrą drogę. 7 I jeśli będziesz mówił głośno. który stworzy ziemię i niebiosa wyniosłe. co jest między nimi. kto się obawia. usłyszał zawołanie: "O Moj eszu! 12 Zaprawdę. 8 Bóg! Nie ma boga. Ja jestem twoim panem! Zdejmę twoje sandały! Jesteś w świętej dolinie Tuwa! 339 . to. jak tylko On! Do Niego nale ą najpiękniejsze imiona! 9 Czy doszło do ciebie opowiadanie o Moj eszu? 10 Oto zobaczył on ogień i powiedział do swojej rodziny: "Pozostańcie! Zauwa yłem ogień.Ta Ha .Ta Ha W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. Ha.' i to. 4 jako objawienie Tego. co jest pod ziemią. 3 lecz jako napomnienie dla tego. co jest najbardziej skryte. i to. abyś był nieszczęśliwy.. 5 Miłosierny umocnił się na tronie. być mo e. to." 11 A kiedy podszedł do niego. 6 Do Niego nale y: to..

16 Niech nie odsunie cię od niej ten.13 Ja ciebie wybrałem. To drugi znak 23 mający pokazać ci niektóre z Naszych wielkich znaków. bo inaczej się zgubisz. Godzina nadchodzi! Gotów jestem utrzymać ją w ukryciu. ten. o co się pilnie stara. kto w nią nie wierzy." 19 Powiedział Bóg: "Rzuć ją. ona wyjdzie biała bez adnej szkody. i strącam za jej pomocą liście dla moich owiec. kto idzie za swoimi namiętnościami. na której się opieram. 21 Powiedział: "Chwyć go! Nie obawiaj się! My przywrócimy go do jego pierwszego stanu." 25 Powiedział: "Panie mój ! Rozszerz moje piersi 340 . on przecie jest buntownikiem. oddaje mi ona jeszcze inne przysługi. jak tylko Ja! Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę. posłuchaj tego. co ci będzie objawione! 14 Zaprawdę. Moj eszu?" 18 Powiedział: "To jest moja laska. aby ka da dusza otrzymała nagrodę za to. 22 Przyciśnij rękę do twego boku. który pełzał. 24 Idź do Faraona. 17 Co ty masz w prawej ręce. Ja jestem Bogiem! Nie ma boga. wspominając Mnie! 15 Zaprawdę. o Moj eszu!" 20 On rzucił ją i oto stała się wę em.

Aarona. o co prosiłeś. abyś został ukształtowany na Moich oczach. na zasadzie postanowienia. co było objawione: 39 Wrzuć go do skrzyni. 35 Zaprawdę. kto by się o niego zatroszczył? Wtedy zwróciliśmy cię twojej matce. 33 abyśmy wysławiali Ciebie wielekroć 34 i abyśmy wielekroć Ciebie wspominali. mojego brata! 31 Wzmocnij przez niego moją siłę! 32 Uczyń go współtowarzyszem w mojej sprawie. 341 . 38 kiedy objawiliśmy twojej matce to. a My wybawiliśmy cię od utrapienia i zesłaliśmy na ciebie cię kie próby. Niech zabierze go Mój i jego wróg! I skierowałem na ciebie Moją miłość. o Moj eszu. Następnie powróciłeś. Ty widzisz nas doskonale!" 36 Powiedział: "Zostało ci dane. aby doznało ochłody jej oko i aby się nie smuciła.26 i ułatw moje zadanie! 27 Rozwią węzeł mojego języka. 29 Daj mi pomocnika z mojej rodziny 30 . 40 Oto przechodziła twoja siostra i powiedziała: "Czy mogę wskazać wam kogoś. o Moj eszu. Ty zabiłeś pewnego człowieka. to. 37 Ju innym razem okazaliśmy ci dobroć. Pozostawałeś przez lata wśród ludu Madian. potem wrzuć go w morze i niech morze wyrzuci go na brzeg. 28 aby oni pojęli moją mowę.

42 Idźcie. on się zastanowi albo dozna obawy!" 45 Oni powiedzieli: "O Panie nasz! My przecie boimy się. o Moj eszu?!" 50 powiedział: "Pan nasz to Ten." 46 Powiedział: "Nie obawiajcie się! Zaprawdę. e on rozgniewa się na nas albo oka e się tyranem. Ja jestem z wami .41 Ja wybrałem ciebie dla Siebie. ty i twój brat. e kara na pewno spadnie na tego. Odpraw więc z nami synów Izraela i nie karz ich! Przyszliśmy do ciebie ze znakiem od twego Pana. Przemówcie do niego mową łagodną! Być mo e.słyszę i widzę! 47 Idźcie więc do niego i powiedzcie: My jesteśmy posłańcami twego Pana. Pokój temu. on jest buntownikiem.w Księdze. z Moimi znakami! Nie słabnijcie we wspominaniu Mnie! 43 Idź do Faraona." 49 On powiedział: "A kto jest waszym Panem. kto idzie drogą prostą! 48 Zostało nam przecie objawione. następnie poprowadził drogą prostą. Nie błądzi mój Pan i nie zapomina!" 342 . kto zadaje kłam i odwraca się. który dał ka dej rzeczy kształt." 51 On powiedział: "A co jest z pierwszymi pokoleniami?" 52 powiedział: "Wiedza o nich jest u mojego Pana .

bo On zniszczy was karą! Oszukał się ten. ani ty .i miejsce odpowiednie!" 59 Powiedział: "Wasze spotkanie niech nastąpi w dniu święta i niech się ludzie zgromadzą w biały dzień!" 60 Wtedy odwrócił się Faraon i zebrał swoją chytrość. o Moj eszu?! 58 My równie poka emy ci podobne czary! Naznacz więc dla nas i dla ciebie czas spotkania. 61 Powiedział do nich Moj esz: "Biada wam! Nie wymyślajcie przeciw Bogu kłamstwa. którzy chcą was wyprowadzić z waszej ziemi za pomocą swoich czarów i zniszczyć waszą przykładną drogę. by wyprowadzić nas z naszej ziemi swoimi czarami. którego ani my nie naruszymy. kto wymyślił kłamstwo!" 62 I prowadzili spór między sobą w tej sprawie. i zachowali w tajemnicy tę tajną dysputę. 56 I pokazaliśmy Faraonowi wszystkie Nasze znaki. 343 . potem przyszedł. i do niej powrócicie i z niej was wyprowadzimy po raz drugi. 54 Jedzcie i popasajcie wasze stada! Zaprawdę. lecz on uznał je za kłamstwo i odrzucił. I wyprowadziliśmy dzięki niej wszelkie pary ró nych roślin. który uczynił dla was ziemię kolebką i dla was wytyczył na niej drogi. w tym są znaki dla ludzi obdarzonych rozumem! 55 Z ziemi was stworzyliśmy i sprawimy.53 On jest Tym. i spuścił z nieba wodę. 63 Mówili oni: "Ci dwaj to są tylko czarownicy. 57 Powiedział: "Czy przyszedłeś do nas.

64 Zbierzcie więc waszą chytrość, przybywajcie w szeregu! Szczęśliwy będzie dzisiaj ten, kto weźmie górę!" 65 Powiedzieli oni: "O Moj eszu! Albo rzuć ty, albo my rzucimy pierwsi!" 66 Powiedział: Owszem! Rzucajcie!" I wydało się jemu, e ich sznury i laski poruszają się na skutek ich czarodziejstwa. 67 I Moj esz poczuł w swojej duszy strach. 68 Powiedzieliśmy mu: "Nie obawiaj się! Ty będziesz tym,. który weźmie górę! 69 Rzuć to, co masz w twojej prawicy, a ono połknie to, co oni sporządzili. To, co oni sporządzili, to tylko podstęp czarownika; a czarownik nie będzie miał szczęścia, gdziekolwiek się uda." 70 Wtedy czarownicy rzucili się, wybijając pokłony, i powiedzieli: "Ju uwierzyliśmy w Pana Aarona i Moj esza!" 71 Powiedział Faraon: "Uwierzyliście w Niego, zanim ja wam pozwoliłem. On jest pewnie waszym mistrzem, który z nas jest mocniejszy i wytrwawszy Zaprawdę, ka ę wam obciąć rękę i nogę - naprzemianlegle i rozka ę was ukrzy ować na pniach drzewa palmowego. Wtedy dowiecie się bez wątpienia, który z nas jest mocniejszy i wytrwawszy w znoszeniu kary!" 72 Oni powiedzieli: "My nie będziemy przedkładać ciebie nad te jasne dowody i nad Tego, który nas stworzył. Rozstrzygnij więc to, co masz rozstrzygnąć!

344

Ty mo esz rozstrzygać tylko o yciu na tym świecie. 73 Uwierzyliśmy w naszego Pana, aby On nam przebaczył nasze grzechy i te czary, do których nas zmusiłeś. Bóg jest lepszy i bardziej trwały!" 74 Zaprawdę, tego, kto przychodzi do swego Pana jako grzesznik, czeka Gehenna! On tam ani nie umiera, ani nie yje! 75 A ten, kto przychodzi do Niego jako wierzący i kto pełnił dobre dzieła - dla takich będą stopnie wyniosłe: Ogrody Edenu, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki! To jest zapłata dla tego, który się oczyścił! Objawiliśmy Moj eszowi: "Wyrusz nocą ze swoimi sługami i wytycz dla nich w morzu drogę suchą! Nie obawiaj się pogoni i nie lękaj się!" 78 I Faraon ścigał ich ze swoimi wojskami, lecz pokryła ich otchłań morza: 79 Faraon wprowadził swój lud w błąd i nie skierował go na drogę prostą. 80 O synowie Izraela! My uratowaliśmy was od waszych wrogów i naznaczyliśmy wam spotkanie na prawym stoku góry; zesłaliśmy wam mannę i przepiórki. 81 Jedźcie te dobre rzeczy, w które was zaopatrzyliśmy, i nie przebierajcie w tym miary, bo inaczej spadnie na was Mój gniew! A na kogo spadnie Mój gniew, ten ju jest zgubiony. 82 Zaprawdę, Ja przebaczam temu, kto się nawraca skruszony, wierzy i czyni dobro, i idzie drogą prostą. 83 "A co cię skłoniło do pospiesznego

345

oddalenia się od twego ludu, o Moj eszu!" 84 Powiedział: "Oni idą moimi śladami. Ja się spieszyłem do Ciebie, mój Panie, abyś był zadowolony." 85 Powiedział Bóg: "Zaprawdę, wystawiliśmy na próbę twój lud, po twoim odejściu, i wprowadził go w błąd As-Samiri. " 86 I Moj esz powrócił do swego ludu gniewny, strapiony. Powiedział on: "O ludu mój! Czy wasz Pan nie dał wam pięknej obietnicy? Czy zbyt długie dla was było przymierze? Czy te pragnęliście, aby spadł na was gniew waszego Pana? Naruszyliście daną mi obietnicę! 87 Oni powiedzieli: "My wcale nie naruszyliśmy z własnej woli tobie danej obietnicy. Lecz zostaliśmy zmuszeni do dostarczenia cię kich ładunków ozdób nale ących do ludu i rzuciliśmy je; i podobnie uczynił As-Samiri." 88 On utworzył dla nich cielca w prawdziwej postaci, pobekującego. Oni powiedzieli: "To jest wasz Bóg i Bóg Moj esza, lecz on zapomniał." 89 A czy oni nie widzieli, e ten cielec nie odpowiadał im adnym słowem; i nie przynosił im ani adnej szkody, ani adnego po ytku? 90 Powiedział im ju poprzednio Aaron: "O ludu mój ! Zostaliście tylko wystawieni na próbę przez tego cielca. Lecz, zaprawdę, wasz Pan jest Miłosierny! Postępujcie więc za mną i słuchajcie mojego rozkazu 91 Oni powiedzieli:

346

" My nie przestaniemy go czcić dopóki nie powróci do nas Moj esz". 92 Powiedział Moj esz: "O Aaronie! Co tobie przeszkodziło - kiedy widziałeś, e oni zeszli z drogi 93 i nie poszedłeś ze mną? Czy zbuntowałeś się przeciw memu rozkazowi?" 94 On powiedział: " O synu mojej matki! Nie bierz mnie ani za moją brodę, ani za głowę! Obawiałem się, abyś nie powiedział: Rozdzieliłeś synów Izraela i nie strzegłeś mojego słowa." 95 powiedział: "A co ty masz do powiedzenia, As-Samiri?" 96 powiedział: "Ja widziałem to, czego oni. nie widzieli. Wziąłem garść prochu ze śladów posłańca i rzuciłem. Tak podszepnęła mi moja dusza." 97 Powiedział: "Idź sobie! I, zaprawdę, powinieneś w tym yciu mówić: "Nie dotykajcie mnie! Tobie będzie naznaczony czas spotkania, którego nie będziesz mógł uniknąć. Popatrz na twego boga, któremu się kłaniałeś! Zaprawdę, my go spalimy, następnie rozrzucimy całkowicie jego prochy w morzu!" 98 Waszym bogiem jest tylko Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! On obejmuje wiedzą ka dą rzecz! 99 W ten sposób opowiadamy ci historie, które ju minęły. 100 Kto się od niego odwróci, ten, zaprawdę, poniesie cię ar w Dniu Zmartwychwstania!

347

101 Oni poniosą go na wieki. A jak e to zły dla nich cię ar w Dniu Zmartwychwstania! 102 W tym Dniu, kiedy zadmą w trąbę i My zbierzemy grzeszników, niebieskookich! 103 Oni będą mówić szeptem między sobą: "Przebywaliście tylko dziesięć." 104 My wiemy lepiej, co oni będą mówić, kiedy ten, który najprzykładniej postępował, powie: "Wy przebywaliście tylko jeden dzień!" 105 Oni zapytają ciebie o góry. Więc powiedz: "Twój Pan całkowicie zamieni je w proch! 106 On pozostawi ziemię pustą równiną. 107 I nie zobaczysz na niej ani krzywizny, ani nierówności!" 108 Tego Dnia oni pójdą za nawołującym, który nie ma w sobie adnej krzywizny; przycichną głosy wobec Miłosiernego i usłyszysz tylko szeptanie. 109 Tego Dnia nie pomo e wstawiennictwo; chyba jedynie tego, komu sprzyja Miłosierny, i jeśli to wstawiennictwo Jemu się spodoba. 110 On zna to, co przed nimi i co za nimi, a oni nie obejmują tego swoją wiedzą. 111 Twarze korzą się przed yjącym, Trwającym! Zawiedziony będzie ten, kto się obcią ył niesprawiedliwością! 112 A kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym, ten nie boi się niesprawiedliwości ani ucisku. 113 I tak zesłaliśmy mu Koran arabski, i wyło yliśmy w nim groźby. Być mo e, oni będą bogobojni albo odnowi on w nich napomnienie.

348

114 Wyniosły jest Bóg - Król, Prawda! Nie spiesz się z Koranem, dopóki nie zostanie dla. ciebie zakończone jego objawienie! I powiedz: "Panie mój! Pomnó moją wiedzę!" 115 Zawarliśmy niegdyś przymierze z Adamem, lecz on zapomniał; nie znaleźliśmy w nim stałości. 116 Kiedy powiedzieliśmy aniołom: "Oddajcie pokłon Adamowi!" - oni pokłonili się, z wyjątkiem Iblisa; ten odmówił. 117 Wtedy powiedzieliśmy: "O Adamie! Zaprawdę, to jest nieprzyjaciel, dla ciebie i dla twojej ony. Niechaj on ciebie nie wyprowadzi z ogrodu, bo będziesz nieszczęśliwy! 118 Ty nie będziesz tam odczuwał głodu; nie będziesz nagi; 119 nie będziesz tam cierpiał od aru słońca." 120 I szatan podszepnął mu pokusę, mówiąc: "O Adamie! czy mam ci wskazać drzewo wieczności i królestwo nieprzemijające?" 121I zjedli obydwoje z niego, i ujrzeli swoją nagość, i zaczęli przysposabiać dla siebie liście z ogrodu. Adam zbuntował się przeciwko swemu Panu i zbłądził. 122Potem wybrał go jego Pan, przebaczył mu i poprowadził drogą prostą. 123Powiedział Bóg: "Idźcie precz oboje ! Jedni dla drugich jesteście wrogami! Z pewnością przyjdzie do was ode Mnie droga prosta. " Kto będzie postępował Moją drogą prostą, ten nie za błądzi i nie będzie nieszczęśliwy. 124A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał ycie nędzne i My wskrzesimy go jako ślepego w Dniu Zmartwychwstania ! 125On będzie mówił: "Panie mój ! Dlaczego wskrzesiłeś mnie ślepym , przecie byłem dobrze widzącym?" 126On powie: " Tak jak ty zapomniałeś Nasze znaki, kiedy one przyszły do ciebie, tak dzisiaj sam jesteś zapomniany."

349

127W ten sposób My płacimy temu, kto przekroczył granice i nie uwierzył w znaki swego Pana A kara ycia ostatecznego jest z pewnością cię sza i długotrwała! 128Czy nie naprowadziło ich na drogę prostą to, i wytraciliśmy przed nimi wiele pokoleń, po których domostwach oni chodzą? Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi rozumnych ! 129I jeśliby nie słowo, które ju wcześniej wyszło od twego Pana, l wyznaczony termin - to spotkałoby ich nieuniknione . 130Znoś cierpliwie to, co oni mówią, i głoś chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed jego zachodem ! I podczas nocy wysławiaj Go! I na krańcach dnia ! 131I nie wytę aj swoich oczu na to, co daliśmy w u ywanie niektórym spośród nich kwiat ycia na tym świecie by doświadczyć ich. Zaopatrzenie twego Pana jest lepsze i dłu ej trwające. 132Naka swojej rodzinie modlitwę i bądź w niej wytrwały! My nie ądamy od ciebie adnego zaopatrzenia; to My damy tobie zaopatrzenie! A ostateczny wynik przypada bogobojności! 133Oni mówią: "Dlaczego on nie przyszedł do nas ze znakiem od swego Pana?" A czy nie przyszedł do nich jasny dowód tego, co znajduje się na dawnych Kartach? 134A gdybyśmy ich wytracili, dotykając ich karą przed jego przybyciem, to oni powiedzieliby: Panie nasz! Gdybyś tak przysłał do nas posłańca, to poszlibyśmy za Twoimi znakami, zanim doświadczyliśmy poni enia i zawstydzenia. 135Powiedz: ,, Ka dy oczekuje , oczekujcie więc i wy! Dowiecie się niebawem, kto jest posiadaczem drogi równej i kto idzie drogą prostą!"

350

Prorocy - Al-Anbija

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zbli a się do ludzi rozrachunek, lecz oni beztrosko się odwracają. 2 Nie przychodzi do nich adne nowe napomnienie od ich Pana, eby mu się nie przysłuchiwali, zabawiając się 3 z lekkim sercem. Ci, którzy byli niesprawiedliwi, potajemnie rozprawiają: "Czy on nie jest tylko człowiekiem, podobnie jak wy? Czy będziecie się oddawać czarom skoro jasno widzicie?" 4 Powiedz: "Mój Pan zna słowa w niebie i na ziemi. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!" 5 Oni powiedzieli przeciwnie: "To mieszanina marzeń sennych! On to wymyślił! On jest poetą! Niech e on przyjdzie do nas z jakimś znakiem, tak jak byli wysyłani dawni posłańcy!" 6 Nie uwierzyło przed nimi adne miasto, które zniszczyliśmy. Czy oni uwierzą? 7 I wysyłaliśmy przed tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. Zapytajcie więc ludzi posiadających napomnienie, jeśli wy sami nie wiecie! 8 My nie daliśmy im takiego ciała, eby mogli się obejść bez po ywienia czy te byli nieśmiertelni. 9 Potem dotrzymaliśmy im obietnicy i uratowaliśmy ich oraz tych, których chcieliśmy, a wytraciliśmy ludzi występnych.

351

10 Zesłaliśmy wam Księgę, w której jest napomnienie dla was. Czy wy nie rozumiecie? 11 Ile miast niesprawiedliwych obróciliśmy w gruzy i stworzyliśmy po nich inne ludy! 12 A kiedy oni poczuli Naszą srogość, pośpiesznie uciekli stamtąd. 13 "Nie uciekajcie i powróćcie do tego dobrobytu, z którego korzystaliście, i do waszych mieszkań! Być mo e, będziecie zapytani." 14 Powiedzieli: "O biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi." 15 I nie ustało to ich wołanie, a uczyniliśmy ich niwem - bezwładnymi. 16 I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy. 17 A jeślibyśmy chcieli się zabawić, to znaleźlibyśmy rozrywkę u Nas, gdybyśmy w ogóle mieli działać. 18 Przeciwnie! My razimy prawdą fałsz; ona rozbija mu głowę i fałsz znika. Biada wam z powodu tego, co opisujecie! 19 Do Niego nale ą ci, którzy są w niebiosach i na ziemi. A ci, którzy są przy Nim, nie wbijają się w pychę; tak by Jemu czci nie oddawać; i nie ustają. 20 Oni głoszą chwałę nocą i dniem i nie doznają zmęczenia. 21 Czy oni wzięli sobie bogów z ziemi, którzy mogliby wskrzeszać?

352

22 A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one uległyby zniszczeniu. Chwała Bogu, Panu Tronu! On jest ponad to, co Jemu przypisują! 23 On nie będzie zapytywany o to, co czyni, a oni będą zapytywani. 24 Czy oni wzięli sobie innych bogów, poza Nim? Powiedz: "Dostarczcie wasze dowody! To jest napomnienie dla tych, którzy są ze mną, i napomnienie dla tych, którzy byli przede mną." Ale większość z nich nie zna prawdy i oni się odsuwają. 25 My nie wysłaliśmy przed tobą adnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: "Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!" 26 Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna." Niech On będzie wysławiony! Ale przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! 27 Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz. 28 On wie to, co jest przed nimi, i to, co jest za nimi; oni będą się wstawiać tylko za tymi, których On sobie upodobał; oni są przeniknięci obawą przed Nim. 29 A ktokolwiek z nich powie: "Ja jestem bogiem, poza Nim!" - to temu My zapłacimy Gehenną. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym! 30 Czy ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, i niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je, i stworzyliśmy z wody ka dą yjącą rzecz?

353

Czy oni nie uwierzą? 31 I umieściliśmy na ziemi solidnie stojące, aby się ona nie kołysała z ludźmi. 32 I uczyniliśmy na niej wąwozy jako drogi. Być mo e, oni pójdą drogą prostą! I uczyniliśmy niebo sklepieniem chroniącym~ lecz oni się odwracają od Naszych znaków. 33 On jest Tym, który stworzył: noc i dzień, słońce i księ yce: Wszystko egluje po orbicie. 34 My nie daliśmy nieśmiertelności adnemu człowiekowi przed tobą. Czy byś ty miał umrzeć, a oni mieliby być nieśmiertelni? 35 Ka da dusza zakosztuje śmierci. My doświadczamy was złem i dobrem, dla wypróbowania, i wy do Nas będziecie sprowadzeni. 36 Kiedy widzą cię ci, którzy nie wierzą, biorą cię jedynie za przedmiot szyderstwa: "Czy to ten, który tak lekcewa ąco wspomina waszych bogów?" Oni nie wierzą w napomnienie Miłosiernego. 37 Człowiek został stworzony z pośpiechu! Ja poka ę wam niebawem Moje znaki; nie ądajcie więc ode Mnie pośpiechu! 38 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?!" 39 O, gdyby ci, którzy nie uwierzyli, znali tę chwilę, kiedy nie będą mogli odwrócić ognia ani od swoich twarzy, ani od swoich pleców - i nie będą wspomo eni! 40 Tak! Przyjdzie ona do nich niespodzianie i wprawi ich w zdumienie; i nie będą w stanie jej odwrócić ani nie będzie im dana adna zwłoka! 41 Wyśmiewano ju posłańców przed tobą,

354

lecz szyderców objęło to, z czego się wyśmiewali. 42 Powiedz: "Kto uchroni was w ciągu nocy i dnia przed Miłosiernym?" Lecz oni, przeciwnie; odwracają się od napomnienia swego Pana. 43 Czy oni mają bogów, którzy ich obronią przed Nami? Oni nie potrafią pomóc sobie samym, ani te nie mogą mieć przeciwko nam sprzymierzeńca. 44 Pozwoliliśmy u ywać dóbr tego świata - im i ich ojcom jak długo potrwa ich ycie. Czy oni nie widzą, e My przychodzimy na ziemię, zmniejszając ją po krańcach? Mogą oni zatem być zwycięzcami? 45 Powiedz: "Ja was tylko ostrzegam przez objawienie. Lecz nie słyszą wezwania głusi, kiedy są ostrzegani." 46 A jeśli dosięgnie ich tchnienie kary twojego Pana, to z pewnością oni powiedzą: "Biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi!" 47 My postawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmartwychwstania. adna dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na cię ar jednego tylko ziarnka gorczycy; My je przyniesiemy. My wystarczymy jako rozliczający! 48 Daliśmy ju Moj eszowi i Aaronowi rozró nienie i światłość, i napomnienie dla ludzi bogobojnych; 49 dla tych, którzy się boją swego Pana w skrytości, którzy są niespokojni z powodu Godziny. 50 To jest błogosławione napomnienie,

355

które zesłaliśmy. Czy wy je odrzucicie? 51 I daliśmy Abrahamowi jego prawość, i My znaliśmy jego. 52 Oto powiedział on swemu ojcu i swemu ludowi: "Có to są te posągi, którym się kłaniacie?" 53 powiedzieli: "Zastaliśmy naszych ojców składających im cześć." 54 On powiedział: "Wy i wasi ojcowie byliście z pewnością w jawnym zabłądzeniu!" 55 Oni powiedzieli; "Czy ty przyszedłeś do nas z prawdą, czy te jesteś z liczby tych, którzy się zabawiają?" 56 Powiedział: "Tak! Wasz Pan jest Panem niebios i ziemi; On jest Tym, który je stworzył, a ja jestem z liczby tych, którzy są tego świadkami. 57 I przysięgam na Boga, i przygotuję podstęp przeciw waszym bo kom, jak tylko odwrócicie się plecami." 58 I rozbił ich w kawałki, z wyjątkiem głównego z nich - być mo e, oni do niego powrócą. 59 Oni powiedzieli: "Kto postąpił tak z naszymi bogami? Zaprawdę, on jest z liczby niesprawiedliwych!" 60 Oni powiedzieli: "Słyszeliśmy młodzieńca, zwanego Abrahamem, który wspominał o nich." 61 Oni powiedzieli: "Przyprowadźcie go tu przed oczy ludzi, być mo e, oni zaświadczą!" 62 Oni powiedzieli:

356

"Czy to ty, Abrahamie, postąpiłeś tak z naszymi bogami?" 63 On powiedział: "Ale przeciwnie! To uczynił ten główny z nich. Zapytajcie ich więc, jeśli oni mogą mówić!" 64 Oni zwrócili się do samych siebie i powiedzieli: "Wy jesteście niesprawiedliwi." 65 potem, zmieszani, zwiesili głowy: "Ty przecie wiesz, i oni nie mówią." 66 On powiedział: "Czy wy więc czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest wam ani w niczym po yteczne, ani w niczym szkodliwe? 67 Wstyd dla was i dla tego, co wy czcicie poza Bogiem! Czy wy się nie zastanowicie?" 68 Oni powiedzieli: "Spalcie go! Pomó cie waszym bogom, jeśli chcecie działać!" 69 Powiedzieliśmy: "O ogniu! Bądź chłodem i pokojem dla Abrahama!" 70 Oni chcieli przygotować jakiś podstęp, lecz My uczyniliśmy ich najbardziej stratnymi. 71 Uratowaliśmy jego i Lota, wprowadzając ich do ziemi, którą pobłogosławiliśmy dla światów. 72 I daliśmy jemu Izaaka i Jakuba jako podarunek, i wszystkich uczyniliśmy sprawiedliwymi. 73 I ustanowiliśmy ich przywódcami prowadzącymi drogą prostą, według Naszego rozkazu. I objawiliśmy im sposób czynienia dobrych dzieł i odprawiania modlitwy, i dawania jałmu ny. Oni byli Naszymi czcicielami.

357

szerzącymi zgorszenie . i Salomona. przeto potopiliśmy ich wszystkich razem. by wraz z Dawidem głosiły chwałę. byli oni bowiem ludźmi zła.74 A Lotowi daliśmy mądrość i wiedzę i uratowaliśmy go z miasta.. 77 Obroniliśmy go przed ludźmi. Kiedy oni obydwaj sądzili w sprawie pola uprawnego. i oprócz tego pełnili jeszcze inne czynności. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. 82 A spośród szatanów tych. oni byli ludźmi zła. które zniszczyła trzoda nale ąca do obcych ludzi. I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę od strasznego nieszczęścia. i ptaki . którzy się zanurzali w morzu dla niego. Zaprawdę. 75 I wprowadzaliśmy go do Naszego miłosierdzia. 83 I Hioba. A czy wy jesteście wdzięczni? 81 A Salomonowi . I podporządkowaliśmy góry.. który płynie na Jego rozkaz ku ziemi.wiatr gwałtownie wiejący. kiedy wzywał on swojego Pana: 358 . 78 I Dawida. 79 I daliśmy to wszystko do zrozumienia Salomonowi. Kiedy wzywał Nas dawniej.. wysłuchaliśmy go. i obydwom daliśmy mądrość i wiedzę.. on był z liczby sprawiedliwych! 76 I Noego. by ochraniała was przed waszą wzajemną gwałtownością.. Zaprawdę.. której pobłogosławiliśmy.tak uczyniliśmy! 80 Nauczyliśmy go sporządzania dla was kolczugi. które popełniało szpetne czyny. a My czuwaliśmy nad nimi. My wiedzieliśmy o ka dej rzeczy. My byliśmy świadkami ich sądu.

. kiedy poszedł zagniewany. Daliśmy mu Jana... przez Nasze miłosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli. My tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha." 90 I wysłuchaliśmy go. W ten sposób ratujemy wiernych! 89 I Zachariasza. i byli pokorni przed Nami."Oto dotknęło mnie utrapienie. e My nie mamy adnej władzy nad nim.to naród jedyny! I Ja jestem waszym Panem. i wyratowaliśmy go od utrapienia. przeto czcijcie Mnie! 359 . . 91 I tę. I uczyniliśmy ją i jej Syna znakiem dla światów! 92 Zaprawdę. która zachowała swoją czystość. a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!" 84 I wysłuchaliśmy go. 87 I Jonasza. i daliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą. kiedy wołał do swego Pana: "Panie mój! Nie pozostawiaj mnie samego! Ty jesteś najlepszy z dziedziców. oni byli gorliwi w czynieniu dobra. Zaprawdę.wszyscy oni byli z liczby cierpliwych. 86 I wprowadziliśmy ich do Naszego miłosierdzia: oni przecie byli z liczby sprawiedliwych. jak tylko Ty! Tobie niech będzie chwała! Zaprawdę. wzywali Nas z tęsknotą i z obawą.. 85 I Isma`ila. myśląc. które go dręczyło. I zawołał w ciemnościach: "Nie ma boga. i odsunęliśmy od niego utrapienie. byłem wśród niesprawiedliwych!" 88 I wysłuchaliśmy go.... gdy uczyniliśmy zdolną do rodzenia jego onę. Idrisa i Zu'I-Kifla. ten wasz naród .

który wam został obiecany!" 104 Tego Dnia My zwiniemy niebo.wszelkiego miasta. 96 dopóki Gog i Magog nie zostaną wypuszczeni. 360 . jakie zniszczyliśmy. mu to zapiszemy! 95 Zakazano mieszkańcom . oto zastygły z przera enia spojrzenia tych. co czcicie poza Bogiem. I tak jak zaczęliśmy pierwsze stworzenie. wtedy oni będą śpieszyć z ka dego wzgórza. 101 Zaprawdę. Przeciwnie. ci. to by tutaj nie przybyli. choć wszyscy do Nas powrócą. tak jak się zwija zwoje ksiąg. ale nie będą niczego słyszeć. Oni wszyscy pozostaną tam na wieki! 100 Tam będą oni wydawać jęki.powrócić. jego gorliwość nie będzie odrzucona i My. . będą się znajdować wśród tego.nieśmiertelni! 103 Nie zasmuci ich ogromne przera enie i spotkają ich aniołowie: "To wasz Dzień.będą od niej oddaleni! 102 Nie usłyszą nawet jej syczącego odgłosu. 94 A jeśli kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym. wy i to. 97 I przybli yła się obietnica prawdziwa. byliśmy niesprawiedliwi!" 98 Zaprawdę. z pewnością.93 Lecz oni rozdzielili się między sobą. będziecie drewnem dla Gehenny! Wy tam przybędziecie! 99 Gdyby oni byli naprawdę bogami. którzy ju wcześniej otrzymali od Nas najpiękniejszą nagrodę . którzy nie uwierzyli: Biada nam! My nie dbaliśmy o to. czego pragnęły ich dusze .

być mo e.według Naszej obietnicy. Zaprawdę. U Niego nale y szukać pomocy przeciwko temu. co wy opisujecie. i On wie. czy jest blisko." 110 On wie. My tego dokonujemy! 105 I pisaliśmy ju w Psalmach.My je powtórzymy . Nie wiem. to powiedz: "Głosiłem wszystkim jednakowo. to jest dla was próba i u ywanie do pewnego czasu. Czy jesteście więc całkowicie poddani?" 109 A jeśli oni się odwrócą. co jest jawnie powiedziane. którzy są czcicielami! 107 My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów! 108 Powiedz: "Zostało mi tylko objawione. co wam zostało obiecane. po napomnieniu: "Moi słudzy sprawiedliwi odziedziczą ziemię. co wy ukrywacie. i wasz Bóg jest Bogiem Jedynym. czy daleko to." 361 ." 106 Zaprawdę. 112 powiedz: "Panie mój ! Rozsądź według prawdy! Nasz Pan jest Miłosierny. 111 Ja nie wiem. w tym jest obwieszczenie dla ludzi.

e jeśli kto weźmie go sobie za opiekuna. a ka da cię arna kobieta zło y swój cię ar. potem z grudki krwi zakrzepłej. którzy są doprowadzeni do godnego po ałowania wiek tak i tracą wszelką wiedzę o tym. trzęsienie ziemi tej Godziny będzie rzeczą straszną! 2 W tym Dniu. 362 .Al-Had d W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ludzie! Bójcie się waszego Pana! Zaprawdę.takie dajemy wam wyjaśnienie. nie posiadając adnej wiedzy. ka da karmiąca matka zapomni. I My umieszczamy w łonach to. którzy dyskutują o Bogu. co wiedzieli.Pielgrzymka . 4 Napisano o nim.. potem z kropli nasienia. kogo karmiła. i idą za ka dym zbuntowanym szatanem. ona burzy się i pęcznieje. potem wyprowadzamy was jako dzieci.to przecie My stworzyliśmy was z prochu. co chcemy. potem z kęska ciała kleistego. I I widzisz ziemię opustoszałą. który wy zobaczycie. i wśród was są tacy. a kiedy My na nią ześlemy wodę. abyście następnie doszli do wieku dojrzałego. którzy umierają. chocia oni nie będą pijani.. to zostanie sprowadzony z drogi i poprowadzony ku karze ognia piekielnego. a do oznaczonego czasu. Lecz kara Boga będzie straszna! 3 Wśród ludzi są tacy. Zobaczysz ludzi jakby pijanych. ukształtowanego i nie ukształtowanego . . co się tyczy zmartwychwstania. 5 O ludzie! Jeśli pozostajecie w zwątpieniu. Wśród was są tacy.

to cieszy się nim spokojnie. do Ogrodów.co do której nie ma adnej wątpliwości 7 i poniewa Bóg wskrzesi tych. To jest strata oczywista. Jak e to zły pan i jak e to zły współtowarzysz! 14 Zaprawdę. i poniewa Bóg nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług. To jest zabłądzenie dalekie! 13 On wzywa tego. zamiast Boga. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. od którego szkoda jest bli sza ni korzyść.Tak jest. aby błądzić z dala od drogi Boga. 9 odwracając się dumnie bokiem. 363 . i poniewa jest nad ka dą rzeczą wszechwładny. poniewa Bóg jest prawdą i poniewa o ywia umarłych. 12 On wzywa. 11 Wśród ludzi jest i taki. ani te nie przynosi adnej korzyści. to. i poniewa nadejdzie Godzina . który czci Boga na krawędzi: jeśli otrzyma jakieś dobro. bez wiedzy i bez kierownictwa. to odwraca twarz. 10 To jest za to. co mu ani nie szkodzi. 8 Wśród ludzi jest taki.i wydaje wszelkiego rodzaju piękne pary. a jeśli dosięgnie go jakaś próba. co przygotowały pierwej twoje ręce. On stracił ycie tego świata i ostateczne. gdzie w dole płyną strumyki. którzy się znajdują w grobach. Bóg wprowadzi tych. 6 . Czeka go zawstydzenie na tym świecie i My damy mu zakosztować w Dniu Zmartwychwstania kary ognia palącego. który dyskutuje o Bogu. bez Księgi dającej światło.

Zaprawdę. e Bogu wybijają pokłony ci. będą tam zawracani: "Zakosztujcie kary ognia palącego!" 364 .Zaprawdę. udręczeni cierpieniem. 17 Zaprawdę. a potem niech go odetnie. jak równie to. ten nie będzie miał nikogo. którzy są w niebiosach. co chce! 15 A kto myśli. i wielu spośród ludzi? Ale dla wielu kara jest słuszna! A kogo poni y Bóg. co chce! 19 Oto są dwie grupy przeciwników.zaprawdę. Ci. którzy są na ziemi. e Bóg mu nie pomo e ani na tym świecie. którzy nie uwierzyli. chrześcijanie i zoroastryjczycy. 21 Dla nich będą elazne rózgi z hakami. a głowy ich polewane będą wrzącą wodą. którzy prowadzą spór w przedmiocie swego Pana.. Bóg czyni to. Bóg czyni to. ci. drzewa i zwierzęta. ten niech wyciągnie sznur ku niebu. którzy dodają współtowarzyszy . kogo chce.zaprawdę. 16 W ten sposób objawiliśmy to w postaci znaków jasnych. czy jego podstęp usunie to. kto by mu przywrócił szacunek. co go gniewa. i ci. ani w yciu ostatecznym. i księ yc. będą mieli ubranie przykrojone z ognia. Bóg uczyni rozró nienie między nimi . jak i ci. i gwiazdy. Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 18 Czy ty nie widzisz. i słońce. 22 Ilekroć będą chcieli wyjść stamtąd. którzy są wyznania ydowskiego. sabejczycy. którzy uwierzyli. oraz ci. i niech popatrzy. 20 która roztopi ich wnętrzności i skórę. e Bóg prowadzi drogą prostą tego. góry.

gdzie w dole płyną strumyki. przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi. i ci.23 Ale tych. 28 aby świadczyć o doznanych dobrodziejstwach. i dla tych. aby wspominać imię Boga w dni oznaczone. nad tym zwierzęciem spośród trzód. zarówno tych. wbrew prawu. Oni będą tam przystrojeni w bransolety ze złota i pereł. i dla tych." 30 Tak! A kto szanuje święte zakazy Boga. którzy się skłaniają i którzy wybijają pokłony! 27 I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: oni przyjdą do ciebie pieszo lub na wszelkiego rodzaju wysmukłych wierzchowcach. jak i koczowników. którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu. niech wypełnią całkowicie swoje śluby i niech dokonają okrą eń wokół dawnego Domu. którzy dopuszczają się tam profanacji. biednych! 29 Potem niech skończą ze swoim zaniedbaniem. a szaty ich będą z jedwabiu. Dozwolone są wam zwierzęta 365 . 24 Oni tam będą prowadzeni ku przyjemnemu słowu i ku drodze pełnej chwały. oni przybędą z ka dego głębokiego jaru. którzy dopełniają okrą eń. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. 25 Zaprawdę. którzy stoją. jakim ich obdarzyliśmy: Jedzcie i nakarmcie nimi nieszczęśliwych. ten osiągnie dla siebie dobro w obliczu swego Pana. zakosztują kary bolesnej. 26 I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu: "Nie będziesz Mi dodawał niczego za współtowarzyszy! Oczyść Mój Dom dla tych. ci. Bóg na pewno wprowadzi do Ogrodów. którzy tam przebywają.

Bo Bóg wasz .one przecie pochodzą z bogobojności serc. Dla was z nich jest dobro. aby ludzie wspominali imię Boga nad zwierzęciem z trzody.być mo e. Potem. tym. którzy cierpliwie znoszą to. kiedy jest wspominane imię Boga. nie dodający Jemu współtowarzyszy. co ich spotyka. kto dodaje Bogu współtowarzyszy. 32 Tak jest! A kto szanuje symbole kultu Boga. jedzcie z nich i nakarmcie skromnego i proszącego wstydliwie. A z tym. Wspominajcie więc imię Boga nad nimi. a potem ich miejsce ofiarowania jest przy dawnym Domu.oprócz tych. będziecie wdzięczni! 37 Nie dosięgnie Boga 366 . 31 jako hanifowie przed Bogiem. które On nam dał jako zaopatrzenie. które wam uprzednio wyliczono. albo jakby go uniósł wiatr w odległe miejsce.to Bóg Jeden! Jemu więc poddajcie się całkowicie! Obwieszczaj radosną wieść ludziom pokornym! 35 Tym.. którzy odprawiają modlitwę. którzy rozdają z tego. kiedy le ą na boku. Unikajcie brudu bałwanów. jakby on spadł z nieba i pochwyciły go ptaki. 33 Wy macie z nich korzyści a do oznaczonego terminu. 34 Dla ka dego narodu ustanowiliśmy jakieś obrzędy kultowe. unikajcie słowa fałszu.. 36 Dla was umieściliśmy zwierzęta ofiarne wśród symboli kultu Boga. ustawionymi w szeregu. tym. w co ich zaopatrzyliśmy. tym. . W ten sposób poddaliśmy je wam . których serca dr ą. jest tak.

i Moj esz te został uznany za kłamcę. miejsca modlitwy i meczety. ludy Ad i Samud.to przecie ju przed nimi zadawali kłam: lud Noego. którzy . 44 i mieszkańcy Madian. Potę ny! 41 i tym. I jakie było Moje potępienie! 45 Ile miast zniszczyliśmy 367 . lecz dosięgnie Go wasza bogobojność.jeśli umocnimy ich na ziemi odprawiają modlitwę. którzy Jemu pomagają. 43 lud Abrahama i lud Lota. co jest dobre. to zostałyby zniszczone klasztory i kościoły. abyście głosili wielkość Boga za to. jedynie za to. W ten sposób On podporządkował je wam. Bóg jest Mocny. co jest naganne.to Bóg!" I jeśliby Bóg nie odepchnął ludzi.ani ich mięso. by im udzielić pomocy! 40 i tym. Bóg jest wszechwładny. którzy uwierzyli! Zaprawdę. a zakazują tego. którzy zostali wypędzeni bezprawnie ze swoich domostw.Zaprawdę. I zwiastuj radosną wieść dobrze czyniącym! 38 Zaprawdę. i On was poprowadził drogą prostą. nakazują to. Bóg broni tych. jednych przy pomocy drugich. Bóg pomo e z pewnością tym. dają jałmu nę. którzy doznali krzywdy . i powiedzieli: "Pan nasz . gdzie często wspomina się imię Boga. potem pochwyciłem ich. Do Boga nale y ostateczny wynik wszystkich spraw! 42 A jeśli ciebie uwa ają za kłamcę . Zaprawdę. ani ich krew. Dałem pewną zwłokę niewiernym. Bóg nie miłuje adnego zdrajcy i niewiernego! 39 Wolno walczyć tym.

kiedy ten oddawał się marzeniom. potem utwierdza Swoje znaki . co podsuwa szatan. 51 A ci. Ile studni opuszczonych. Mądry! 53 by uczynić to. i zamków wyniosłych! 46 Czy oni nie chodzili po ziemi i czy nie mieli serc. w których sercach tkwi choroba i którzy serca mają zatwardziałe. A do Mnie zmierza wędrowanie! 49 Powiedz: "O ludzie! Ja jestem dla was tylko jawnie ostrzegającym. 47 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary! Bóg nie zmieni nigdy Swojej obietnicy! I. eby dzięki nim słyszeć? To nie ich oczy są ślepe. eby dzięki nim rozumieć. lecz ślepe są serca w ich piersiach. . niesprawiedliwi daleko odeszli w swoim odszczepieństwie! - 368 .Zaprawdę. Lecz Bóg ściera to. zaprawdę. kiedy były one niesprawiedliwe! Potem je pochwyciłem.Bóg jest Wszechwiedzący. 52 I My nie wysłaliśmy przed tobą adnego posłańca ani proroka. otrzymają przebaczenie i szlachetne zaopatrzenie. jeden dzień u twego Pana jest jak tysiąc lat według waszego liczenia! 48 Ilu to miastom Ja dałem zwłokę. którzy wierzą i czynią dobre dzieła." 50 Ci. któremu by szatan czegoś nie poszeptał. próbą dla tych. albo uszu. którzy starają się zniweczyć Nasze znaki.za ich niesprawiedliwość! Są to opustoszałe ruiny. będą mieszkańcami ognia piekielnego. co podsuwa szatan.

którzy dają zaopatrzenie 59 On z pewnością wprowadzi ich wejściem. którzy nie uwierzyli. Zaprawdę. Zaprawdę. jest fałszem. e noc przechodzi w dzień. Zaprawdę. Łaskawy! 60 Tak jest! A kto karze tak. 58 A tych. temu z pewnością pomo e Bóg. Wielki! 369 . a dzień przechodzi w noc.jest najlepszy z tych. którzy wywędrowali na drodze Boga. 57 A ci.doznają kary poni ającej. Bóg jest przewodnikiem po drodze prostej dla tych. a niespodziewanie przyjdzie do nich Godzina albo a przyjdzie do nich kara Dnia nieszczęsnego. a potem znowu dozna ucisku. 56 Królestwo. nie przestają wątpić w Niego. i prawda jest od twojego Pana. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Ci.54 I aby wiedzieli ci. którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . Bóg jest Wyniosły.zaopatrzy Bóg zaopatrzeniem pięknym. Widzący! 62 Tak jest. tego Dnia. jak został ukarany. Zaprawdę. którym dano wiedzę. Bóg Odpuszczający. co oni wzywają poza Nim. Bóg jest Słyszący. i aby w Niego uwierzyli i upokorzyły się przed Nim ich serca. Zaprawdę. będą w Ogrodach szczęśliwości. będzie nale eć do Boga i On ich rozsądzi. Bóg jest Wszechwiedzący. Bóg . a to. potem zostali zabici lub umarli . Zaprawdę. albowiem Bóg jest prawdą. Przebaczający! 61 Tak jest! Albowiem Bóg sprawia. które im się spodoba. którzy uwierzyli! 55 A ci.

Bóg jest Bogaty. Bóg jest Przenikliwy. w czym się ró nicie. w pełni Świadomy! 64 Do Niego nale y to. i podobnie okręt. rozsądzi między wami. to jest w Księdze! Zaprawdę. i Bóg zna wszystko. Godny Chwały! 65 Czy ty nie widziałeś. potem znowu da wam ycie. ty przecie jesteś na drodze prostej! 68 A jeśli oni sprzeczają się z tobą. i pomrzecie. Zaprawdę. co jest na ziemi. eby nie upadło na ziemię. co jest w niebiosach. i to. to. to. człowiek jest niewdzięczny! 67 Dla ka dego narodu ustanowiliśmy jakiś obrządek kultu. ty nie widziałeś. Litościwy! 66 On jest Tym. który płynie po morzu za Jego rozkazem? On trzyma niebo. Bóg jest dla ludzi Dobrotliwy. który dal wam ycie.63 Czy . to jest dla Boga łatwe! 71 I Oni czczą. e Bóg podporządkował wam to. to powiedz: "Bóg wie najlepiej. 370 . w Dniu Zmartwychwstania. co jest w niebie i na ziemi? Zaprawdę. co jest na ziemi. Niech więc nie sprzeczają się z sobą w tej sprawie! Wzywaj ku twemu Panu. potem spowoduje. i Bóg spuścił z nieba wodę i ziemia rankiem się zazieleniła? Zaprawdę. Zaprawdę. poza Bogiem. który oni odprawiają. 70 Czy ty nie wiesz. co wy czynicie!" 69 Bóg. Zaprawdę. . chyba e za Jego zezwoleniem.

którzy wierzycie! Skłaniajcie się i wybijajcie pokłony! Czcijcie waszego Pana! Czyńcie dobro! Być mo e. będziecie szczęśliwi! 78 I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Boga gorliwością. ci. nie stworzą nigdy nawet muchy. którzy im recytują Nasze znaki. Powiedz: "Czy mam wam obwieścić coś gorszego ni to? Ogień. jako jasne dowody. Bóg jest dobrze Słyszący i Widzący! 76 On wie. którzy nie wierzą. Zaprawdę. Zaprawdę. A jeśli mucha im cokolwiek weźmie.czemu On nie dał adnej władzy i o czym oni nie mają adnej wiedzy. co jest przed wami i co jest za wami. . oni gotowi są nawet zaatakować tych. by to uczynić. chocia by się razem złączyli. A niesprawiedliwi nie będą mieli adnego pomocnika! 72 A kiedy są im recytowane Nasze znaki. Potę ny! 75 Bóg wybrał posłańców spośród aniołów i spośród ludzi. więc go posłuchajcie! Zaprawdę. Bóg jest Mocny. który obiecał Bóg niewierzącym? Jak e to nieszczęsna przystań!" 73 O ludzie! Podaje się wam przykład. Do Boga powracają wszystkie sprawy! 77 O wy. których wzywacie poza Bogiem. na jaką On zasługuje! 371 . rozpoznasz na twarzach tych. zaprzeczenie. Jak e słaby jest proszący i proszony! 74 Oni nie mierzą Boga Jego prawdziwą miarą. to oni nie są zdolni jej tego zabrać.

' On nazwał was muzułmanami. aby Posłaniec był świadkiem dla was i abyście wy byli świadkami dla ludzi. niegdyś i obecnie. religii waszego ojca Abrahama. Odprawiajcie więc modlitwę! Dawajcie jałmu nę! I trzymajcie się mocno Boga! On jest waszym Panem! Jak e to wspaniały Pan! Jak e to wspaniały Pomocnik! 372 .On was wybrał i nie uczynił adnej trudności w waszej religii.

najlepszy ze stwórców. pomrzecie. 14 Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej. 5 którzy zachowują wstrzemięźliwość.jako kroplę nasienia w naczyniu solidnym. 10 Tacy są dziedzicami. poza nimi. 2 którzy są pokorni w swoich modlitwach.Al-Muminun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Szczęśliwi są wierzący. 15 Następnie. a z tego zalą ka stworzyliśmy kości. potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalą ek ciała. 4 którzy dają jałmu nę. czym zawładnęła ich prawica. 9 którzy odprawiają swoje modlitwy. 13 Następnie umieściliśmy go . z pewnością. gdzie będą przebywać na wieki. bo wtedy nie będą ganieni' 7 . wtedy oblekaliśmy te kości ciałem. 11 którzy odziedziczą Raj. Niech będzie błogosławiony Bóg. 6 z wyjątkiem swoich on i tego.a którzy po ądają inne. następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. są występni 8 którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań. 3 którzy się odwracają od pustej gadaniny.Wierni . 12 Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny. 373 .

25 To tylko człowiek opętany przez d iny. i są w nich liczne dla was korzyści. 21 Oto dla was jest przykład w trzodach: My dajemy wam pić z tego. 20 I drzewo wyrastające z góry Synaj. 19 I spowodowaliśmy. jesteście przenoszeni. to z pewnością zesłałby aniołów. z nich się te ywicie. 23 Wysłaliśmy Noego do jego ludu i powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego boga oprócz Niego! Czy wy nie będziecie bogobojni?!" 24 I starszyzna . on chce się wywy szyć nad wami. i powstały dla was dzięki niej ogrody z palm i winnej latorośli. doglądajcie go więc przez jakiś czas!" 26 Noe powiedział: 374 . eby coś podobnego zdarzyło się u naszych dawnych przodków. którzy nie uwierzyli powiedziała: "To jest tylko człowiek jak wy. A gdyby zechciał Bóg. My nie słyszeliśmy. co znajduje się w ich brzuchach. które wy zjadacie. 22 wy na nich. 17 Stworzyliśmy ponad wami siedem dróg i nie byliśmy niedbali w dziele stworzenia: 18 Zesłaliśmy z nieba określoną ilość wody i utrzymaliśmy ją na ziemi.16 a w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni.ci z jego ludu. są tam obfite owoce. które wytwarza oliwę i przyprawę dla jedzących. tak samo jak na okręcie. a przecie My mamy władzę ją usunąć.

który nas wybawił od ludu niesprawiedliwych!" 29 I powiedz: "Panie mój i Pozwól mi przybić do jakiegoś błogosławionego miejsca! Ty jesteś najlepszym z tych. powiedz: "Chwała niech będzie Bogu. którzy byli niesprawiedliwi. Zaprawdę. doświadczającymi! 31 po nich utworzyliśmy inne pokolenie. oprócz tych spośród nich. 27 I objawiliśmy mu: Zbuduj statek na Naszych oczach i według Naszego objawienia! A kiedy przyjdzie Nasz rozkaz i kiedy kipi piec. w tym są znaki! I My jesteśmy. którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali spotkanie rycia ostatecznego. . I nie przemawiaj do mnie w obronie tych. poniewa oni uznali mnie za kłamcę!" . którzy doprowadzają do przystani!" 30 Zaprawdę. oni zostaną zatopieni! 28 A kiedy urządzisz się. przeciwko którym ju poprzednio zostało wypowiedziane słowo. wtedy wprowadź do niego ze wszystkiego stworzenia po parze i twoją rodzinę. z pewnością. i którym pozwoliliśmy się cieszyć dostatkiem w yciu tego świata: 375 . ci."Panie mój ! Dopomó mi. . ty i ci. którzy są razem z tobą na statku. 32 I wysłaliśmy do nich posłańca spośród nich: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! Czy nie będziecie bogobojni?" 33 I powiedziała starszyzna z jego ludu.

i nie będziemy wskrzeszeni! 38 Ten oto jest tylko człowiekiem. daleko jest to. Precz z ludem niesprawiedliwych! 42 I stworzyliśmy po nich inne pokolenie. e kiedy pomrzecie i staniecie się prochem i kośćmi. Za ka dym razem. i przeszli do legend. zostaniecie wyprowadzeni? 36 Daleko. który wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. podobnie jak wy. umieramy i yjemy." 39 Powiedział: "Panie mój. co wy pijecie. co wam zostało obiecane! 37 Nie ma tu nic innego. jednego po drugim. dopomó mi. 34 A jeśli posłuchacie człowieka podobnego do was. oni go uwa ali za kłamcę. i który pije. 44 Następnie wysłaliśmy Naszych posłańców. I tak posyłaliśmy jednych za drugimi. Precz z ludem niewiernych! 376 ."To przecie tylko człowiek. jak tylko nasze ycie na tym świecie. poniewa oni uznali mnie za kłamcę!" 40 Rzekł: "Wkrótce oni zapewne będą ałować!" 41 I słusznie pochwycił ich krzyk. My jemu nie wierzymy. kiedy przychodził do jakiegoś narodu jego posłaniec. i sprawiliśmy. 43 aden naród nie wyprzedzi swego terminu ani go nie opró ni. co wy jecie. i uczyniliśmy ich śmieciem. to z pewnością będziecie stratni! 35 Czy on obiecuje wam. który je.

co wy czynicie. Bójcie się Mnie! 53 Oni jednak podzielili się na ró ne sekty.45 potem posłaliśmy Moj esza i jego brata Aarona. Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem dumnym. i znaleźli się wśród tych. posłańcy! Jedzcie wyśmienite rzeczy i czyńcie dobro! Ja wiem doskonale. ci. 377 . z Naszymi znakami i władzą oczywistą. Daliśmy im schronienie na wzgórzu spokojnym i obfitym w źródła. 49 I daliśmy Moj eszowi Księgę . którzy są zgubieni. skoro ich lud to nasi niewolnicy?" 48 I uznali ich obydwóch za kłamców. oni pójdą po drodze prostej! 50 I uczyniliśmy syna Marii i jego matkę znakiem. oni przypuszczają. 51 O wy. 47 Oni powiedzieli: "Czy mamy wierzyć dwom śmiertelnikom podobnym do nas. ten wasz naród jest narodem jedynym. e to. którzy dr ą z obawy przed swoim Panem. co posiada. 56 oznacza zachętę do czynienia dobrych dzieł? Przeciwnie! Oni nie są tego świadomi! 57 Zaprawdę. 46 do Faraona i jego starszyzny.być mo e. i ka da grupa cieszy się tym. 54 pozostaw ich więc w błędzie na pewien czas! 55 Czy. Ja jestem waszym Panem. 52 Zaprawdę. co My im dajemy w postaci majątku i synów.

lecz większość z nich nienawidzi prawdy. 62 My nakładamy na ka dą duszę tylko to. Oni mają jeszcze za sobą inne czyny. którzy dają to. 59 ci. to. oni są pierwsi w ich spełnianiu. 60 ci. które stale popełniają. którzy yją w dostatku. co jest w jej mo liwości. którzy wierzą w znaki swego Pana. oprócz tych. on przyszedł do nich z prawdą. podczas gdy ich serca dr ą. My mamy Księgę. którzy się śpieszą ku dobrym uczynkom. uległyby rozkładowi 378 . 64 A kiedy My ukarzemy tych spośród nich. którzy nie dodają współtowarzyszy swemu Panu. przecie nie otrzymacie od Nas pomocy! 66 Moje znaki były wam recytowane. lecz wy obracaliście się na piętach. kiedy przyszło do nich to. skoro się go wyrzekli? 70 Albo te czy powiedzą. 65 "Nie lamentujcie dzisiaj. z pewnością. i jest on opętany przez d iny? Przeciwnie. 63 Jednak serca ich pod tym względem są w niepewności. i oni nie doznają niesprawiedliwości. i spędzaliście noc na pustych rozmowach.oto są ci. wtedy oni będą błagać.58 ci. 67 okazując dumę względem nich." 68 Czy oni się nie zastanowili nad tym słowem. co dają. co nie przyszło do ich pierwszych ojców? 69 Czy by oni nie poznali swojego Posłańca. i mają powrócić do swego Pana 61 . która mówi prawdę. 71 A gdyby prawda poszła za ich namiętnościami.

oni mówią podobnie. 78 On jest Tym. Jak e mało jesteście wdzięczni! 79 On jest Tym. lecz oni od napomnienia się odwrócili. i oni się nie upokorzyli. On jest najlepszym z dających zaopatrzenie! 73 Ty wzywasz ich na pewno ku drodze prostej. 379 . lecz oni się nie podporządkowali swojemu Panu. 74 I. wzrok i serce. 80 On jest Tym. 77 A kiedy My otworzymy przed nimi bramę kary strasznej. zaprawdę. 76 I dosięgła ich Nasza kara.niebiosa i ziemia. wtedy popadną tam w rozpacz. to oni z pewnością trwaliby uporczywie w swoim buncie. ci. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. jak mówili praojcowie. błądząc na oślep. 82 Oni mówili: "Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi. przyszliśmy do nich z napomnieniem. Tak. to czy na pewno zostaniemy wskrzeszeni? 83 To nam było ju obiecane. od tej drogi odchodzą. i do Niego będziecie zebrani. Do Niego nale y następstwo nocy i dnia. który stworzył dla was słuch. który rozsiał was po ziemi. i ci. którzy się w nich znajdują. 75 A jeślibyśmy okazali im miłosierdzie i jeślibyśmy odsunęli od nich zło. 72 Albo czy ty ądasz od nich jakiejś daniny? Lecz obdarowanie pochodzące od twego Pana jest lepsze. który daje ycie i powoduje śmierć. Czy wy nie rozumiecie? 81 Przeciwnie.

co Jemu przypisują! 92 On zna to. Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to. lecz oni na pewno są kłamcami! 91 Bóg nie wziął Sobie adnego syna i nie było z Nim adnego boga. Powiedz: "Czy nie staniecie się bogobojni?" 88 Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad ka dą rzeczą? I kto roztacza opiekę. lecz to są tylko baśnie przodków. co stworzył. co Jemu dodają jako współtowarzyszy!/ 93 Powiedz: "Panie mój ! 380 . On jest wyniosły ponad to. Bo wówczas ka dy bóg zabrałby to.jeśli wiecie?" 89 Oni powiedzą: "To jest Bóg!" Powiedz: "Dlaczego więc jesteście zaczarowani?" 90 Tak! Przyszliśmy do nich z prawdą. i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. jeśli wiecie?" 85 Oni powiedzą: "Do Boga!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?" 86 Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?" 87 Oni powiedzą: "Bóg. którzy się na niej znajdują." 84 Powiedz: "Do kogo nale y ziemia i ci. co jest skryte i co jest jawne.i poprzednio naszym ojcom. a opieki nie potrzebuje .

Jeślibyś mi tylko pokazał to. co jest lepsze. które on wypowiada. których szale oka ą się cię kie. co pozostawiłem. Oni będą przebywać w Gehennie na wieki." Ale nie! To jest tylko słowo. co im obiecujemy. co im zostało obiecane! 94 Panie mój! Nie umieszczaj mnie wśród ludu niesprawiedliwych!" 95 My niewątpliwie mamy moc pokazać ci to. 105 "Czy nie były wam recytowane Moje znaki? Lecz wy uwa aliście je za kłamstwo. on powie: "Panie mój! Odpraw mnie z powrotem! 100 Być mo e. co oni opisują! 97 I powiedz: "Panie mój ! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami szatanów! 98 I szukam ucieczki u Ciebie. to tego Dnia nie będzie adnego pokrewieństwa między nimi ani te nie będą się wzajemnie wypytywać. ukazując zęby. którzy stracili samych siebie. 101 A kiedy zadmą w trąbę. My znamy najlepiej to. których szale oka ą się lekkie. 96 Odpychaj zło za pomocą tego. będą szczęśliwi. by oni nie zjawili się u mnie!" 99 A kiedy przyjdzie do któregoś z nich śmierć. ja uczynię jakieś dobre dzieło wśród tego. w którym oni zostaną wskrzeszeni. Panie mój. a za nimi jest przegroda a do Dnia. 103 A ci." 381 . będą tymi. 104 Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi. 102 Wtedy ci.

kiedy się z nich wyśmiewaliście. Jesteśmy ludźmi błądzącymi. to wtedy będziemy rzeczywiście niesprawiedliwi." 114 On powie: "Przebywaliście niewiele czasu. Lecz zapytaj tych. oni triumfują. Pan tronu szlachetnego! 382 ." 108 On powie: "Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!" 109 Przecie mówiła. którzy liczą. Król. część Moich sług: "Panie nasz! My wierzymy! Przebacz nam i miej nad nami miłosierdzie! Ty jesteś najlepszym z miłosiernych!" 110 I wy szydziliście z nich. i byli cierpliwi. 111 Oto Ja dzisiaj wynagrodziłem ich za to. 107 Panie nasz! Wyprowadź nas z niej ! A jeśli będziemy ponownie czynić zło. i My stworzyliśmy was nadaremnie i e nie zostaniecie do Nas sprowadzeni?" 116 Niech Bóg będzie wysławiony. Prawda! Nie ma boga. jak tylko On. Gdybyście tylko wiedzieli! 115 Czy sądzicie. 112 On powie: "Ile lat przebywaliście na ziemi?" 113 Powiedzą: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część dnia. tak i zapomnieliście o wspominaniu Mnie.106 Oni powiedzą: "Panie nasz! Opanowało nas nieszczęście.

obok Boga. ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę. niewierni nie będą szczęśliwi! 118 I powiedz: "Panie mój ! Przebacz i zmiłuj się! Ty jesteś najlepszy z miłosiernych!" 383 .117 A kto wzywa. nie mając na jego istnienie adnego dowodu. jakiegoś innego boga.

którzy oskar ają swoje ony. a nie mają świadków oprócz siebie samych. jeśliby był kłamcą. Zaprawdę. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze. wy sobie przypomnicie! 2 Cudzoło nicy i cudzoło nikowi wymierzcie po sto batów. ka demu z nich obojga! W imię religii Boga. jeśli ona zaświadczy przed Bogiem 384 . To są ludzie szerzący zgorszenie. 8 A kara będzie odsunięta od kobiety. którzy się następnie nawrócą i poprawią. aby przekleństwo Boga zacią yło nad ka dym z nich. 3 Cudzoło nik pojmie za onę tylko cudzoło nicę lub bałwochwalczynię.Swiatło . jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni. 5 Z wyjątkiem tych. 4 A tym. Litościwy! 6 A ci. i objawiliśmy w niej znaki jasne. niech nie powstrzyma was adna względem nich pobła liwość. a nie mogą przyprowadzić czterech świadków. Bóg jest Przebaczający. wymierzcie osiemdziesiąt batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa. 7 a piąte świadectwo po to. Być mo e. którzy oskar ają kobiety godne. i są prawdomówni. To wszystko jest zabronione tym. którą zesłaliśmy i którą uczyniliśmy obowiązkiem.An-Nur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 To jest sura. a cudzoło nicę mo e pojąć za onę tylko cudzoło nik lub bałwochwalca. zło ą przed Bogiem czterokrotne świadectwo. którzy wierzą.

nie powiedzieliście: "Nie nale y wcale do nas.. stanowią wśród was tylko małą grupę. nie pomyśleliście o tym. wierzący . 11 Zaprawdę. 14 A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie. ten dozna kary strasznej. 12 Dlaczegó . 10 A gdyby nie łaska Boga dla was. w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. Nie uwa ajcie jednak tego za zło dla siebie. to nawet jest dla was dobrem. i to.. a to u Boga jest wielkie. jaki popełnił. Niech Tobie będzie chwała! To jest zniesławienie straszne!" 385 . jeśliby on znalazł się wśród prawdomównych. przeciwnie. co wypowiedzieliście. co jest dobre dla waszych dusz. to są w obliczu Boga kłamcami. i Jego miłosierdzie. kiedyście to usłyszeli.mę czyźni i kobiety. Ka dy z nich będzie odpowiadał za grzech. ci. aby gniew Boga zacią ył na niej. abyśmy o tym mówili. i sądzicie. e to drobnostka. którzy szerzyli oszczerstwo. kiedyście to usłyszeli. 15 Oto bierzecie na swoje języki i mówicie waszymi ustami coś. o czym nie posiadacie wiedzy. i jej oskar yciel na pewno jest kłamcą. i Bóg jest przyjmujący skruchę i mądry.czterokrotnie zło onym świadectwem. 16 Dlaczego . A kto z nich obcią ył się najbardziej. to dotknęłaby was kara straszna za to. i nie powiedzieli: "To jest kłamstwo oczywiste?" 13 Dlaczego oni nie przyprowadzili czterech świadków na to? A skoro nie przyprowadzili świadków. 9 a piąte świadectwo po to.

ale wierzące. by wam Bóg przebaczył? A Bóg jest Przebaczający. Litościwy! 23 Ci. którzy się cieszą łaską i dobrobytem. ich ręce i nogi o tym. Bóg jest Słyszący. kiedy będą świadczyć przeciw nim ich języki. Dla nich kara będzie straszna 24 w Dniu. .17 Napomina was Bóg. beztroskie. którzy rzucają oskar enie na kobiety cnotliwe. kogo chce.on przecie nakazuje rzeczy szpetne i godne potępienia. Mądry! 19 Zaprawdę. a Bóg jest Wszechwiedzący. którzy wędrują na drodze Boga! Niech będą pobła liwi i wybaczający! Czy nie pragniecie.. tych. Wszechwiedzący! 22 Niech ci spośród was.jeśli jesteście wierzącymi.. abyście nigdy nie powrócili do czegoś podobnego . którzy wierzycie! Nie kroczcie śladami szatana! A kto kroczy śladami szatana. A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie. nie przestają dawać krewnym i biednym. którzy pragną.. 25 W tym Dniu Bóg wypłaci w pełni. i to. to nikt spośród was nie oczyściłby się nigdy! Lecz Bóg oczyszcza. i tym. i Bóg jest Dobrotliwy i Litościwy. a wy nie wiecie! 20 A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie. 21 O wy. 386 . będą przeklęci na tym świecie i w yciu ostatecznym. Bóg wie. 18 Bóg wyjaśnia wam znaki. co oni czynili.. aby bezeceństwo rozpowszechniło się wśród wierzących .czeka kara bolesna w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym.

Bóg jest w pełni świadomy tego. Oni otrzymają przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne. Bóg wie dobrze. w których jest wasze mienie.dla złych kobiet! Dobre kobiety . które są widoczne na zewnątrz.dla dobrych mę czyzn. zanim nie poprosicie o pozwolenie i zanim nie pozdrowicie ich mieszkańców: "Pokój wam!" To jest dla was lepsze. którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów. eby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości.co im się słusznie nale y. i eby narzucały zasłony na piersi. 387 . 27 O wy. Zaprawdę. e Bóg jest prawdą oczywistą. To dla nich będzie przyzwoitsze. zanim nie otrzymacie pozwolenia. co o nich mówią. 29 Nie popełnicie grzechu. co czynicie. to nie wchodźcie.dla złych mę czyzn.to się wróćcie. wy sobie przypomnicie! 28 A jeśli nie zastaniecie tam nikogo. źli mę czyźni . To będzie dla was przyzwoitsze.dla dobrych kobiet! Ci ostatni nie są winni tego. 26 Złe kobiety . A jeśli wam powiedzą: "Wróćcie się!" . 30 Powiedz wierzącym: niech spuszczają skromnie spojrzenia i niech zachowują czystość. Bóg wie. i dowiedzą się. co oni czynią! 31 Powiedz wierzącym kobietom. co wy ujawniacie i co ukrywacie. i eby pokazywały jedynie te ozdoby. które nie są waszymi domami. jeśli wejdziecie do domów nie zamieszkanych. dobrzy mę czyźni . Być mo e.

i dajcie im z majątku Boga to. Wszechwiedzący! 33 I niech starają się yć we wstrzemięźliwości ci. ze względu na ich zmuszenie.. czym On was obdarzył. jeśli wiecie. którzy byli przed wami. w której jest lampa.i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mę om lub ojcom. albo te chłopcom. o wy.to przecie Bóg. będzie Przebaczający. Nawracajcie się wszyscy do Boga. aby było wiadomo. wierzący! Być mo e. to wzbogaci ich Bóg Swoją łaską. którzy nie poznali nagości kobiet. albo synom braci. I nie przymuszajcie waszych niewolnic do prostytucji . albo swoim słu ącym spośród mę czyzn. lub synom swoich sióstr. albo swoim braciom. lub tym. 35 Bóg jest światłem niebios i ziemi. .jeśli one chcą yć w czystości w poszukiwaniu przypadkowych korzyści w yciu na tym świecie. 388 . którzy nie są owładnięci po ądaniem cielesnym. będziecie szczęśliwi! 32 eńcie samotnych spośród was. i napomnienie dla bogobojnych. albo ojcom swoich mę ów. którymi zawładnęły ich prawice. a wzbogaci ich Bóg Swoją łaską. jak te ludzi prawych spośród waszych niewolników i niewolnic. jakie ukrywają ozdoby. albo swoim synom lub synom swoich mę ów. Jego światło jest podobne do niszy. Jeśli są biedni. A jeśli kto je zmusi. Bóg jest Wszechobejmujący. Litościwy! 34 My zesłaliśmy wam znaki jasne i przykłady tych. którzy starają się o zapis wyzwoleńczy .. lub ich onom. e w nich jest jakieś dobro.wyzwólcie. A tych spośród waszych niewolników. którzy nie mają mo liwości mał eństwa. I niech one nie stąpają tak.

drzewa oliwnego. i Boga wysławiają 389 . którego oliwa prawie by świeciła. kiedy wzburzą się serca i spojrzenia. co oni najlepszego uczynili. którzy nie uwierzyli. 37 tych ludzi nie odciąga ani handel. bez rachunku! 39 A działania tych. on znajduje tam Boga. są podobne do mira u na pustyni: człowiek spragniony bierze go za wodę. który mu w pełni zapłaci jego rachunek. ani ze Wschodu. które Bóg pozwolił wznieść i w których wspomina się Jego imię . i by pomno ył im Swoją łaskę. To są ciemności jedne nad drugimi. to on tu nie ma światła. Zapala się ona od drzewa błogosławionego . odprawiania modlitwy i dawania jałmu ny. a kiedy przyjdzie do niego. kogo chce. światło na świetle! Bóg prowadzi drogą prostą ku światłu. Bóg przytacza przykłady dla ludzi. komu chce. nawet gdyby nie dotknął jej ogień. by wynagrodził ich Bóg za to. ledwie mo e ją zobaczyć. Bóg daje zaopatrzenie. niczego tu nie znajduje. Bóg jest szybki przy rachunku! 40 Albo są jak ciemności na morzu głębokim: pokrywa je fala. ani kupno od wspominania Boga. Jeśli Bóg nie da komuś światła. Oni obawiają się Dnia. a szkło jest jak gwiazda świecąca. a nad nią są chmury.głoszą Jemu chwałę o świcie i o zmierzchu. nad którą wznosi się druga fala. 38 troszcząc się o to.lampa jest we szkle. 41 Czy ty nie widziałeś. Kiedy ktoś wyciągnie rękę. ani z Zachodu. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 36 W domach. .

i oszczędza. Zaprawdę. jak się modlić i jak wysławiać Boga. aby rozsądził między nimi. które chodzą na czterech. i wśród nich są takie. Bóg wie dobrze. potem je łączy razem. 43 Czy ty nie widziałeś. i ptaki z rozpostartymi skrzydłami? Ka dy wie. co chce. które pełzają na swoim brzuchu. Przecie Bóg jest nad ka dą rzeczą Wszechwładny! 46 Zesłaliśmy ju znaki jasne i Bóg prowadzi ku drodze prostej. kogo chce. On zsyła z nieba góry pełne gradu i dosięga nim. 48 A kiedy oni są wezwani do Boga i Jego Posłańca. i Bóg pędzi chmury. wówczas część z nich się odwraca.ci. co są w niebiosach i na ziemi. Wśród nich są takie. 42 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i do Boga zmierza wędrowanie. 44 Bóg powoduje kolejną zmianę nocy i dnia. 390 . w tym jest przykład dla tych. co oni czynią. 47 Oni mówią: "Wierzymy w Boga i w Posłańca i jesteśmy posłuszni!" Potem część z nich się odwraca. które chodzą na dwóch nogach. kogo chce. kogo chce. potem układa je warstwami? Widzisz przecie . jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. Blask Jego błyskawicy omal nie porywa spojrzenia. ci nie są wierzącymi. którzy władają spojrzeniem! 45 Bóg stworzył wszelkie zwierzę z wody. Bóg stwarza to. wśród nich są takie.

którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła. to na nim cią y tylko to. jak uczynił namiestnikami tych. to przyszliby do Niego z pokorą. co na was zostało nało one. i jeśli ty im rozka esz. i uczyni ich namiestnikami na ziemi. co na niego zostało nało one. to pójdziecie po drodze prostej. Powiedz: "Nie przysięgajcie! Posłuszeństwo jest wystarczające! Bóg jest w pełni świadomy tego.tacy osiągają szczęśliwość.kiedy oni są wzywani do Boga i Jego Posłańca. co czynicie!" 54 Powiedz: "Słuchajcie Boga! Słuchajcie Jego Posłańca! A jeśli się odwrócicie. w sercach ich jest choroba? Czy oni popadli w zwątpienie? Czy oni się obawiają.49 Lecz jeśliby oni posiadali prawdę. A jeśli będziecie mu posłuszni. 53 Oni przysięgają na Boga najbardziej uroczystą przysięgą. a na was cią y to. 391 . aby rozsądził między nimi jest taka: "Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni!" Tacy jak oni są szczęśliwi! 52 A którzy są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi i obawiają się Boga. e Bóg i Jego Posłaniec wyrządzą im krzywdę? Ale nie! Tacy jak oni sami są niesprawiedliwi! 51 Przecie mowa wierzących . 50 Czy. to oni wyruszą do walki. A do Posłańca nale y tylko obwieszczenie jasne!" 55 A Bóg obiecał tym spośród was. i są bogobojni .

Bóg jest Słyszący. jeśli zdejmą swoje szaty. tak jak prosili o pozwolenie ci. którzy nadal pozostaną niewiernymi. i ci. dawajcie jałmu nę i słuchajcie Posłańca! Być mo e. aby nie ukazywać swoich ozdób. A ci. którzy nie wierzą. którymi zawładnęły wasze prawice. Mądry! 59 A kiedy wasze dzieci osiągną dojrzałość. jednak e w taki sposób. doznacie miłosierdzia! 57 Nie sądźcie. nie będą miały grzechu. ani dla nich przeszkody. Ich schronieniem będzie ogień.którzy byli przed nimi. nie ma ani dla was. są w stanie zniweczyć moc Boga na ziemi. Lecz lepiej dla nich. nie dodając Mi niczego za współtowarzyszy. ebyście się wzajemnie odwiedzali. to są trzy momenty waszej nagości. którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości niech was proszą trzy razy o pozwolenie wejścia: przed modlitwą jutrzenki. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki! Bóg jest Wszechwiedzący. którzy są od nich starsi. kiedy zdejmujecie swoje szaty koło południa i przed modlitwą wieczorną. to ludzie bezbo ni! 56 Odprawiajcie modlitwę. to niech proszą o pozwolenie. A jak e to nieszczęsna przystań! 58 O wy. Mądry! 60 A kobiety starsze. które się ju nie spodziewają mał eństwa. którzy wierzycie! Ci. Oni będą Mnie czcić. eby się od tego powściągały. i ci. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam znaki! Bóg jest Wszechwiedzący. Poza tymi chwilami. którą dla nich wybrał. I On umocni ich religię. i zamieni ich obawę w bezpieczeństwo. Wszechwiedzący! 392 .

którzy sprzeciwiają się Jego rozkazowi. albo w tych. nie jest dla was grzechem. to daj pozwolenie. Zaprawdę. nie ma dla kulawego. którzy się wycofują ukradkiem. albo w domach waszych ciotek ze strony ojca. którzy wierzą w Boga i w Jego Posłańca. albo w domach waszych ciotek ze strony matki. A kiedy oni proszą cię o pozwolenie wejścia w jakiejś ich sprawie. Zaprawdę. A kiedy wchodzicie do domów. Być mo e. ci. których posiadacie klucze. i nie ma dla was samych. Niech się mają na baczności ci. to są ci. albo u waszego przyjaciela. czy jecie razem czy osobno. jak nazywacie się między sobą nawzajem. kiedy posilacie się w waszych domach albo w domach waszych ojców. A kiedy oni są razem z nim w sprawie. albo w domach waszych wujów. dobrym. dopóki nie poproszą go o pozwolenie. albo w domach waszych stryjów. którzy proszą cię o pozwolenie. błogosławionym. albo w domach waszych matek. nie ma dla chorego. Litościwy! 63 Nie nazywajcie Posłańca między sobą tak. szukając schronienia.61 Nie ma nagany dla niewidomego. albo w domach waszych sióstr. komu chcesz spośród nich. będziecie rozumni! 62 Wierzącymi są tylko ci. którzy wierzą w Boga i Jego Posłańca. Bóg zna tych spośród was. eby nie dosięgła ich jakaś niedola albo eby ich nie dosięgła kara bolesna. albo w domach waszych braci. W ten sposób wyjaśnia wam Bóg Swoje znaki. i proś Boga o przebaczenie dla nich. do Boga nale y 393 . to oni nie odchodzą. która ich łączy. 64 Czy nie?! Zaprawdę. to pozdrawiajcie się wzajemnie pozdrowieniem od Boga. Bóg jest Przebaczający.

w którym ludzie do Niego zostaną sprowadzeni. co oni czynili.to. Wtedy On obwieści im to. w jakim się znajdujecie. Bóg jest o ka dej rzeczy Wszechwiedzący! 394 . co jest w niebiosach i na ziemi! On zna dobrze stan. i On zna Dzień.

które on wymyślił. 6 Powiedz: "Zesłał to Ten." 5 I powiedzieli: "To są tylko baśnie dawnych przodków. którzy nie potrafią niczego stworzyć. Oni nie mogą działać ani na swoją szkodę. On jest Przebaczający. ani na swoją korzyść. lecz sami zostali stworzeni. który zna tajemnice w niebiosach i na ziemi. który nie ma współtowarzysza w królestwie.Al-Furkan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 W Imię Boga Miłosiernego. aby być razem z nim ostrzegającym! 8 Albo gdyby mu został rzucony jakiś skarb 395 . i nie władają ani śmiercią. Litościwego! Błogosławiony niech będzie Ten. Dlaczego nie został zesłany do niego anioł. i pomogli mu w tym inni ludzie. ani yciem. który nie wziął sobie syna. do którego nale y królestwo niebios i ziemi. Litościwy!" 7 I oni powiedzieli: "Có to z tym Posłańcem? On je po ywienie i chodzi po jarmarkach.Rozró nienie . ani zmartwychwstaniem. który zesłał rozró nienie Swemu słudze. On kazał je zapisać dla siebie i są mu recytowane rano i wieczór. który stworzył ka dą rzecz i dał jej dokładną miarę. aby był ostrzegającym dla światów! 2 Ten. którzy nie uwierzyli: "To jest tylko kłamstwo. 4 Powiedzieli ci. 3 Jednak oni poza Nim wzięli sobie bogów.

będą tam przebywać na wieki. 15 Powiedz: "Czy to jest lepsze. czy Ogród wieczności obiecany bogobojnym. będą wzywać zniszczenia. 11 Ale przeciwnie! Oni za kłamstwo uznali Godzinę! Lecz My przygotowaliśmy dla tych. co zechcą. który będzie dla nich zapłatą i przystanią?" 16 Oni będą tam mieli to. 17 I w Dniu. tak e zabłądzili i nie mogą znaleźć drogi. czy te oni sami zeszli z drogi?" 396 . jak oni podają ci przykłady.czy te posiadał jakiś ogród. skrępowani razem. których czcili poza Bogiem.ogień palący! 12 Kiedy ów ogień dojrzy ich z daleka. 14 Nie wzywajcie dzisiaj zniszczenia jednego. 13 A kiedy zostaną weń wrzuceni. lecz wzywajcie zniszczeń wielu. z którego by się ywił!" I powiedzieli niesprawiedliwi: "Wy postępujecie jedynie za człowiekiem zaczarowanym!" 9 Popatrz. ich i tych. kiedy On ich zbierze. o którą proszą. To jest obowiązująca twego Pana obietnica. gdzie w dole płyną strumyki i gdzie umieści dla ciebie pałace. który jeśli zechce. dojdzie do nich jego wściekłe wycie. On im powie: "Czy to wy sprowadziliście z drogi te oto moje sługi. którzy za kłamstwo uznali Godzinę . 10 Niech będzie błogosławiony Ten. da ci coś lepszego ni to: Ogrody. w ciasne miejsce.

397 . jakich oni dokonali. co mówicie. kiedy rozerwie się niebo z chmurami i kiedy zostaną zesłani aniołowie.tego Dnia nie będzie radosnej wieści dla grzeszników będą mówili: "To przeszkoda nie do usunięcia. i uznaliśmy je za proch rozrzucony. kiedy oni zobaczą aniołów . lecz Ty pozwoliłeś im cieszyć się yciem. ani te udzielić pomocy. 22 W Dniu." 19 "Oni obwiniali was o kłamstwo w tym. którzy by nie jedli po ywienia i nie chodzili po bazarach. i przekroczyli granice wielkiej zuchwałości." 23 I przystąpiliśmy do dzieł. im i ich ojcom. A kto z was jest niesprawiedliwy. to My damy mu zakosztować kary wielkiej. 21 Ci. 26 w tym Dniu prawdziwa władza królewska będzie nale eć do Miłosiernego. I uczyniliśmy niektórych z was doświadczeniem dla innych. a wy nie mo ecie ani odwrócić kary. 25 W tym Dniu. tak i zapomnieli o napomnieniu i stali się ludźmi zgubionymi. mówią: "Dlaczego nie zostali zesłani do nas aniołowie albo dlaczego nie widzimy naszego Pana?" I stali się dumni w swoich duszach. 24 Tego Dnia mieszkańcy Ogrodu będą mieli lepsze miejsce pobytu i piękniejsze miejsce odpoczynku południowego. Czy nie będziecie cierpliwi? A twój Pan widzi jasno. którzy się nie spodziewają Naszego spotkania." 20 My nie wysyłaliśmy przed tobą posłańców.18 Oni powiedzą: "Chwała Tobie! Nie było dla nas rzeczą wskazaną brać sobie opiekunów poza Tobą.

gdybym był wybrał sobie drogę razem z Posłańcem! 28 Biada mi! Gdybym choć nie był sobie wziął takiego to za przyjaciela! 29 On sprowadził mnie z drogi daleko od napomnienia. Szatan jest dla człowieka zdrajcą!" 30 Powiedział Posłaniec: "O Panie mój! Mój lud wziął ten Koran jako pustą gadaninę.i dla niewiernych będzie to Dzień trudny! 27 W tym Dniu niesprawiedliwy będzie gryzł swoje ręce. 398 . będą mieli najgorsze miejsce i będą najbardziej oddaleni z drogi. 35 Daliśmy ju Moj eszowi Księgę i umieściliśmy razem z nim jego brata Aarona jako wezyra. 34 Ci. i recytowaliśmy go według pewnego porządku. mówią: "Gdyby przynajmniej Koran został zesłany naraz w całości!" Został on objawiony w ten sposób. My przychodzimy do ciebie z prawdą i lepszym wyjaśnieniem. którzy nie uwierzyli. mówiąc: "Ach. aby twoje serce było przez niego utwierdzone. które ju do mnie przyszło. 33 I kiedy oni przychodzą do ciebie z jakąś przypowieścią." 31 W ten sposób dla ka dego proroka przygotowaliśmy jakiegoś wroga spośród grzeszników. Lecz twój Pan wystarczy jako przewodnik po drodze prostej i jako wspomo yciel! 32 Ci. którzy będą wskrzeszeni i skierowani twarzami ku Gehennie.

potopiliśmy i uczyniliśmy go znakiem dla ludzi. nie. gdybyśmy nie trwali mocno przy nich.36 Powiedzieliśmy: "Idźcie obydwaj do ludu. jak Twój Pan przesuwa cień? . kto bardziej zbłądził z drogi.A gdyby chciał. który za kłamców uznał posłańców . uczyniłby go spokojnym." Niebawem oni się dowiedzą. 37 A lud Noego. który sobie wziął swoją namiętność za boga? Czy ty będziesz dla niego opiekunem? 44 Czy sądzisz. który za kłamstwo uznał Nasze znaki!" . Czy oni tego nie widzieli? Nie! Oni nie spodziewają się zmartwychwstania! 41 A kiedy ciebie widzą. 43 Czy ty widziałeś tego. to naśmiewają się z ciebie: "Czy to ten. na które spadł zgubny deszcz.i zniszczyliśmy ten lud całkowicie. i przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych karę bolesną. i liczne pokolenia między nimi 39 . - 399 . którego dał Bóg jako Posłańca? 42 On byłby nas oddalił od naszych bogów.to im wszystkim podawaliśmy przykłady i wszystkich zniszczyliśmy całkowicie! 40 A przecie z pewnością przechodzili oni obok miasta. oni raczej zbłądzili z drogi! 45 Czy ty nie widziałeś. 38 A jeśli chodzi o ludy Ad i Samud i mieszkańców Ar-Rass. kiedy zobaczą karę. e większość z nich słyszy albo rozumie? Oni są jak bydło.

a dzień zmartwychwstaniem. które stworzyliśmy. i temu słonemu. Umieścił On między nimi przegrodę i barierę nie do przebycia. 53 On jest Tym. poza Bogiem. 46 Następnie sprowadzamy go ku Sobie z łatwością 47 On jest Tym. przy jego pomocy. który uczynił dla was noc okryciem. Niewierny jest zawsze przeciwko swemu Panu pomocnikiem. Twój Pan jest Wszechmocny! 55 Oni czczą. 48 On jest Tym. aby pamiętali. 49aby dzięki niej o ywić martwą krainę i napoić nią liczne trzody i istoty ludzkie. to. 50 I rozprowadziliśmy ją między nimi. ani te nie mo e im zaszkodzić. który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. gorzkiemu. 54 On jest Tym. który stworzył człowieka z wody i uczynił dla niego związki krwi i mał eństwa. I My spuściliśmy z nieba wodę czystą. 52 Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem. 51 A jeślibyśmy chcieli. to wysłalibyśmy do ka dego miasta jakiegoś ostrzegającego. lecz większość ludzi odrzuca wszystko. który dał wolną drogę dwom morzom: temu słodkiemu. oprócz niewiary.I uczyniliśmy słońce jego przewodnikiem. 400 . o przyjemnym smaku. co im ani nie przynosi adnej korzyści. sen odpoczynkiem.

61 Niech będzie błogosławiony Ten. 57 Powiedz: "Nie ądam od was za to adnej zapłaty. którzy chodzą po ziemi skromnie i kiedy ludzie nieświadomi zwracają się do nich. który uczynił na niebie konstelacje i który umieścił na nim lampę i księ yc dający światło! 62 On jest Tym. który uczynił noc i dzień następującymi po sobie dla tych. wybijając pokłony lub stojąc." 58 I zaufaj yjącemu. którzy chcą pamiętać lub którzy chcą być wdzięczni.56 My wysłaliśmy ciebie jedynie jako zwiastuna radosnej wieści i jako ostrzegającego. którzy spędzają noce przed swoim Panem. którzy mówią: 401 . co jest między nimi . wybrał sobie drogę do swego Pana. i On jest dobrze świadomy grzechów swoich sług! 59 On jest Tym.Miłosierny. kto chce. 65 I ci. który stworzył niebiosa i ziemię. i to. nic oprócz tego. to mówią: "Pokój!" 64 I ci.w ciągu sześciu dni. który nie umiera! I wysławiaj Jego chwałę! Wystarczy. Zapytaj o Niego dobrze wiedzącego 60 Kiedy im się powie: "Wybijajcie pokłony Miłosiernemu!". aby ten. 63 Słudzy Miłosiernego: ci. oni mówią: "Có to jest ten Miłosierny? Czy my mamy wybijać pokłony na twój rozkaz?" I to tylko powiększa ich niechęć. Potem umocnił się na tronie .

70 Z wyjątkiem tych. i nie zabijają nikogo wbrew zakazowi Boga. ani nie skąpią. 68 I ci. Oni tam zostaną powitani pozdrowieniem i słowem: "Pokój!" 402 . 73 i ci. nieszczęsna jest Gehenna jako miejsce schronienia i pobytu 67 I ci. kara ta jest ciągłą torturą! Zaprawdę. zaprawdę.tacy otrzymają jako zapłatę komnatę wyniosłą za to. ten. poniewa między tymi dwoma le y to. Bóg jest Przebaczający. tym Bóg zamieni ich złe czyny na dobre. i nie uprawiają rozpusty. spotka go kara za grzech. Litościwy! 71 A kto się nawróci i czyni dobro. a kiedy przechodzą obok pustej gadaniny. to przechodzą z godnością. którzy nie wzywają adnego boga. 69 Jemu będzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej poni ony na wieki. nawraca się ku Bogu pełen skruchy! 72 I ci. którzy nie zaświadczają fałszu. którzy kiedy rozdają. którzy. i byli cierpliwi. którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło. 74 i ci. poza Bogiem. A kto to czyni. którzy się nawrócili."Panie nasz! Odwróć od nas karę Gehenny! 66 Zaprawdę. kiedy się im wspomina znaki ich Pana. chyba e zgodnie z prawem. co słuszne. to ani nie trwonią. którzy mówią: "Panie nasz! Daj nam od naszych on i naszego potomstwa ochłodę oczu i uczyń nas wzorem dla bogobojnych!" 75 . nie stają naprzeciw nich głusi i ślepi.

" 403 .76 Będą przebywać tam na wieki. Wy jednak zadawaliście kłam i skutek będzie nieunikniony. Piękne to mieszkanie i miejsce pobytu! 77 Powiedz: "Mój Pan nie będzie troszczył się o was bez waszej modlitwy.

w tym jest znak. 11 ludu Faraona! Czy oni nie będą bogobojni?" 12 Powiedział: "Panie mój ! Boję się. Mim. z czego oni się wyśmiewali. eby się od niego nie odwrócili 6 i nie uznali go za kłamstwo. Otó niebawem przyjdą do nich wieści o tym. 13 ściśnie się moja pierś i mój język się nie rozwią e. lecz większość z nich nie wierzy! 9 I zaprawdę.Asz-Szu'Ara W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. e oni nie wierzą. Sin .Poeci . Litościwy! 10 Oto twój Pan wezwał Moj esza: "Idź do ludu niesprawiedliwego. 5 A nie przychodzi do nich adne nowe napomnienie od Miłosiernego. Poślij więc po Aarona! 14 Oni mają pewne przewinienie do zarzucenia mi 404 . 7 Czy oni nie patrzą na ziemię? Ile wszelkiego rodzaju par szlachetnych wyrosło na niej za Naszą przyczyną! 8 Zaprawdę. eby mnie nie uznali za kłamcę. zadręczasz się dlatego. 2 To są znaki Księgi jasnej! 3 Być mo e. 4 Jeśli zechcemy. twój Pan jest Potę ny. to sprowadzimy na nich znak z nieba i upokorzą się przed nimi ich karki.

który popełniłeś. którzy błądzą.jeśli jesteście pewni wiary!" 25 powiedział tym." 15 Rzekł: "Wcale nie! Idźcie obydwaj z Naszymi znakami. i jesteś wśród niewdzięczników!" 20 powiedział: "Popełniłem ten czyn będąc wśród ludzi. którzy byli wokół niego: "Czy wy nie słyszycie?" 26 powiedział Moj esz: "Pan wasz i waszych pierwszych ojców!" 405 . 22 Czy to dobrodziejstwo. i tego. było dane po to. 21 I uciekłem od was. poniewa się was obawiałem. a Pan mój dał mi mądrość i uczynił mnie jednym z posłańców.i obawiam się. aby uczynić niewolnikami synów Izraela?" 23 Powiedział Faraon: "A kto to jest Pan światów?" 24 Powiedział: "Pan niebios i ziemi. My będziemy razem z wami. z powodu którego czynisz mi wyrzuty. 17 Odeślij z nami synów Izraela" 18 Powiedział Faraon: "Czy nie wychowaliśmy ciebie wśród nas. będziemy się przysłuchiwać. 16 Idźcie obydwaj do Faraona i powiedzcie: Jesteśmy posłańcami od Pana światów. e mnie zabiją. kiedy byłeś dzieckiem? Czy nie przebywałeś wśród nas przez wiele lat twego ycia? 19 Potem popełniłeś czyn. co jest między nimi .

39 I powiedziano ludziom: 406 . i wyślij do miast ludzi. jeśli jesteś prawdomówny!" 32 Wtedy on rzucił laskę swoją i oto stała się ona prawdziwym wę em.27 Powiedział: "Zaprawdę. 33 I wyciągnął swoją rękę.. który został wam przysłany. i oto ona stała się biała dla. która go otaczała: "Zaprawdę.gdybyście tylko chcieli zrozumieć!" 29 Powiedział Faraon: "Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga. co jest między nimi ." 38 I zostali zebrani czarownicy w ustalonym czasie określonego dnia. to jest czarownik uczony! 35 On chce przepędzić was z waszej ziemi przez swoje czary. i tego. jest chyba opętany!" 28 Powiedział: "To jest Pan Wschodu i Zachodu.. poza mną. to ja ciebie ka ę wrzucić do więzienia!" 30 Powiedział: "A jeśli ja przyjdę do ciebie z czymś oczywistym?" 31 Powiedział: "Przychodź więc z tym. 34 Powiedział do starszyzny. 37 którzy zbiorą i przyprowadzą wszystkich mądrych czarowników. ten wasz posłaniec.patrzących. jemu i jego bratu. Có więc doradzicie?" 36 Powiedzieli: "Daj mu nieco czasu.

Oberznę wam ręce i nogi naprzemianlegle i ka ę was wszystkich ukrzy ować!" 50 Oni powiedzieli: " adna szkoda! My się zwrócimy do naszego Pana! 51 pragniemy. jeśli będziemy zwycięzcami?" 42 On Powiedział: "Tak. który was nauczył czarów! Lecz wy niebawem się dowiecie. z pewnością! I będziecie dopuszczeni do nas blisko!" 43 powiedział do nich Moj esz: "Rzućcie. by nasz Pan przebaczył nam nasze grzechy. 47 Oni powiedzieli: "Uwierzyliśmy w Pana światów! 48 pana Moj esza i Aarona!" 49 powiedział Faraon: "Uwierzyliście jemu. 46 Wtedy czarownicy rzucili się na ziemię. powiedzieli Faraonowi: "Czy otrzymamy jakąś nagrodę. co macie rzucić!" 44 Wtedy oni rzucili swoje sznury i laski i powiedzieli: "Na potęgę Faraona. jeśli oni zwycię ą?" 41 A kiedy przyszli czarownicy. my będziemy zwycięzcami!" 45 Wówczas Moj esz rzucił swoją laskę i połknęła ona to. wybijając pokłony. co oni wymyślili fałszywie." 407 . poniewa jesteśmy pierwsi z wierzących. On jest pewnie waszym mistrzem."Czy zechcecie się zebrać? 40 Być mo e. zanim dałem wam pozwolenie. pójdziemy za czarownikami.

a ka da jego część była jak wielka góra. oni stanowią tylko nieliczną grupę.52 I objawiliśmy Moj eszowi: "Wyruszaj nocą z Moimi sługami! Wy na pewno będziecie ścigani!" 53 Wtedy Faraon rozesłał po miastach ludzi zwołujących: 54 "Zaprawdę. ze mną jest mój Pan! On mnie poprowadzi drogą prostą!" 63 I objawiliśmy Moj eszowi: "Uderz twoją laską morze!" I ono się rozdzieliło. 67 Zaprawdę. 64 I pozwoliliśmy przybli yć się tamtym drugim. I daliśmy to wszystko w dziedzictwo synom Izraela. 61 A kiedy ujrzały się nawzajem obie gromady ludzi. 408 . 66 A potopiliśmy tamtych. którzy razem z nim byli. 56 lecz nas jest wielu i mamy się na baczności. 65 I wyratowaliśmy Moj esza i tych wszystkich. 58 skarbów i szlachetnego miejsca pobytu." 57 I wtedy pozbawiliśmy ich ogrodów i źródeł. towarzysze Moj esza powiedzieli: "Oni nas niewątpliwie dosięgną!" 62 Powiedział: "Wcale nie! Zaprawdę. 60 Wtedy Egipcjanie urządzili za nimi pościg o wschodzie słońca. 55 srodze nas rozgniewali. w tym jest znak! Lecz większość z nich nie uwierzyła. 59 Tak się stało.

81 który sprowadzi na mnie śmierć.pragnę tego gorąco przebaczy mi moje grzechy w Dzień Sądu! 83 Panie mój! U ycz mi mądrości. 409 . 78 który mnie stworzył i który mnie prowadzi drogą prostą." 72 Powiedział: "Czy one was słyszą. i połącz mnie ze sprawiedliwymi." 75 Powiedział: "A czy przyglądnęliście się temu.68 Twój Pan jest Potę ny. Litościwy! 69 I opowiedz im historię Abrahama! 70 Oto powiedział on do swego ojca i do swego ludu: "Co wy czcicie?" 71 Powiedzieli: "Czcimy bałwany i trwamy przed nimi pobo nie. którzy w ten sposób czynili. kiedy wy ich wzywacie? 73 I czy one są wam po yteczne czy szkodliwe?" 74 Powiedzieli: "Nie! Lecz my znaleźliśmy naszych ojców. 84 Uczyń mnie językiem prawdy wśród późniejszych pokoleń. 79 który mnie karmi i poi. wy i wasi najdawniejsi ojcowie? Te bałwany są przecie wrogami dla mnie. to mnie leczy. 80 a kiedy zachoruję. potem mnie o ywi. 82 i który . a nie Pan światów. 76 co czciliście.

prowadząc tam spór między sobą: 97 Na Boga! My byliśmy z pewnością w jawnym błędzie. wszyscy razem. którzy błądzili! 92 Będzie im powiedziane: "Gdzie są ci. którzy zabłądzili. których czciliście 93 poza Bogiem? Czy oni wam pomagają albo czy pomagają samym sobie?" 94 zostaną tam wrzuceni oni sami i ci. 102 O. 410 . 96 Oni będą mówili. kiedy nie przyniosą korzyści ani majątek. 87 I nie zawstydź mnie w Dniu. 98 kiedy stawialiśmy was na równi z Panem światów! 99 Nas sprowadzili z drogi tylko grzesznicy. 100 nie mamy więc orędowników 101 ani te nie mamy wiernego przyjaciela. który przyjdzie do Boga z czystym sercem. 95 i zastępy Iblisa. 86 Przebacz mojemu ojcu. kiedy oni zostaną wskrzeszeni.85 Uczyń mnie jednym z dziedziców Ogrodu szczęśliwości. 89 jedynie ten. 91 a piekło uka e się jasno dla tych. jeśliby nam dany był powrót." 90 I przybli ony będzie Ogród dla bogobojnych. ani synowie. był bowiem w liczbie błądzących. 88 w Dniu.

skoro za tobą poszli najpodlejsi?" 112 On powiedział: "Ja nie posiadam wiedzy o tym. 118 Rozstrzygnij więc jasno między mną a nim! Uratuj mnie i tych wiernych. 106 Oto powiedział im ich brat Noe: "Czy wy nie boicie się Boga? 107 Ja przecie jestem dla was posłańcem godnym zaufania! 108 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 109 Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. w tym jest znak. co oni czynili." 116 Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz. Litościwy! 105 Lud Noego uznał za kłamców tych. twój Pan jest Potę ny. gdybyście byli tego świadomi! 114 Ja nie chciałbym odpychać wierzących. 113 Rachunek ich nale y tylko do mego Pana. którzy zostali posłani. to z pewnością cię ukamienujemy!" 117 powiedział: "Panie mój ! Mój lud uznał mnie za kłamcę. 115 Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym.to bylibyśmy między wiernymi!" 103 Zaprawdę. o Noe. moja zapłata nale y tylko do Pana światów. lecz większość ludzi nie wierzy! 104 Zaprawdę. którzy są razem ze mną!" 411 . 110 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!" 111 Oni powiedzieli: "Czy mamy tobie wierzyć.

zaprawdę. czy ty nas napominasz. Litościwy! 123 I lud Ad uznał wysłanników za kłamców.119 I uratowaliśmy jego i tych. 134 ogrody i źródła. w tym jest znak. 131 Bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 132 Bójcie się Tego. który was zaopatrzył w to. czy te nie jesteś z liczby napominających. e będziecie nieśmiertelni?! 130 A kiedy przejmujecie władzę siłą. 137 Nasze postępowanie podobne jest 412 . jesteście gwałtowni jak tyrani. 120 i potopiliśmy pozostałych. 121 Zaprawdę. lecz większość ludzi nie wierzy! 122 Zaprawdę. co wam wiadomo: 133 On zaopatrzył was w trzody i synów. boję się dla was Wielkiego Dnia!" 136 Oni powiedzieli: "Nam jest wszystko jedno. 135 Ja. Moja nagroda nale y tylko do Pana światów! 128 Czy nadal będziecie budować na ka dym wzniesieniu jakiś znak dla daremnej zabawy? 129 I czy zbudujecie sobie twierdzę w nadziei. 124 Oto powiedział do nich ich brat Hud: "Czy wy się boicie się Boga? 125 Ja przecie jestem dla was posłańcem godnym zaufania. twój pan jest Potę ny. 126 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 127 Ja nie ądam od was adnej nagrody. którzy byli z nim w załadowanym statku.

Litościwy! 141 I lud Samud uznał za kłamców tych. Zaprawdę. 152 którzy szerzą zgorszenie na ziemi i nie czynią dobra!" 153 Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych. Moja nagroda jest tylko u Pana światów! 146 Czy myślicie. 154 Jesteś tylko człowiekiem jak my. w tym jest znak. twój Pan jest Potę ny. e zawsze pozostaniecie wśród tego. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 155 powiedział: 413 .tylko do postępowania naszych przodków. Przynieś nam jakiś znak. 142 Oto powiedział im ich brat Salih: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 143 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. e zawsze będziecie zręcznie wykuwać domy w górach? 150 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 151 I nie słuchajcie ludzi bezbo nych. bezpieczni? 147 wśród ogrodów i źródeł? 148 wśród pól uprawnych i drzew palmowych o delikatnych kiściach owoców? 149 Czy myślicie. 138 I my nie będziemy ukarani!" 139 I oni uznali go za kłamcę. 144 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 145 Nie ądam od was adnej nagrody. lecz większość ludzi nie wierzy 140 Zaprawdę. którzy zostali posłani. więc ich wytraciliśmy. co jest tutaj.

ona pić będzie określonego dnia. a wy pić będziecie innego oznaczonego dnia. 158 I dosięgła ich kara. bo dosięgnie was kara Dnia Wielkiego!" 157 Oni jednak przecięli jej pęciny. lecz nazajutrz tego po ałowali. jesteście ludem występnym!" 167 Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz. w tym jest znak. które stworzył wasz Pan dla was? Tak. to niechybnie zostaniesz wypędzony!" 168 On powiedział: "Nienawidzę tego. o Locie. 161 Oto powiedział do nich brat ich Lot: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 162 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. Litościwy! 160 Lud Lota uznał za kłamców tych. którzy zostali posłani. Moja zapłata jest tylko u Pana światów! 165 Czy będziecie obcować z mę czyznami ze wszystkich światów. co oni czynią!" 170 I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę wszystkich razem."To jest wielbłądzica. lecz większość ludzi nie wierzy! 159 Zaprawdę. co wy czynicie. 156 Nie czyńcie jej nic złego. 414 . 169 panie mój! Wyratuj mnie i moją rodzinę od tego. 163 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 164 Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. Zaprawdę. 166 a pozostawiać wasze ony. twój Pan jest Potę ny.

171 jedynie stara kobieta znalazła się wśród tych, którzy pozostali w tyle. 172 Następnie wytraciliśmy innych. 173 I spuściliśmy na nich gwałtowny deszcz. A jak e zgubny jest deszcz dla tych, którzy zostali ostrze eni! 174 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy! 175 Zaprawdę, twój Pan jest Potę ny, Litościwy! 176 Mieszkańcy Gąszczu uznali za kłamców tych, którzy zostali posłani. 177 Oto powiedział do nich Szu`ajb: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 178 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. 179 Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! 180 Ja nie ądam od was adnej zapłaty. Moja zapłata jest tylko u Pana światów! 181 Dawajcie pełną miarę, a nie bądźcie w liczbie tych, którzy nara ają na straty! 182 Wa cie dokładną wagą! 183 Nie zmniejszajcie ludziom ich dobytku i nie czyńcie zła na ziemi, szerząc zgorszenie! 184 Bójcie się Tego, który was stworzył, i pokolenia dawnych przodków!" 185 Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych. 186 Jesteś przecie tylko człowiekiem, podobnie jak my; i sądzimy, e jesteś tylko kłamcą. 187 Spuść więc na nas płaty z nieba, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!"

415

188 On powiedział: "Mój Pan wie najlepiej, co wy czynicie!" 189 Lecz oni uznali go za kłamcę. I pochwyciła ich kara Dnia Cienia: to była kara Dnia Wielkiego. 190 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy. 191 Zaprawdę, twój Pan jest Potę ny, Litościwy! 192 To jest objawienie Pana światów! 193 Z nim zeszedł Duch wierny 194 na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających 195 w języku arabskim, jasnym. 196 Zaprawdę, to jest w Pismach dawnych przodków! 197 Czy to nie było dla nich znakiem, e wiedzą to uczeni synów Izraela? 198 Jeślibyśmy objawili to komuś z cudzoziemców 199 i on wyrecytowałby to przed nimi, to oni te by mu nie uwierzyli. 200 W ten sposób wprowadziliśmy to w serca grzeszników. 201Oni w to nie uwierzą, dopóki nie zobaczą kary bolesnej . 202 I przyjdzie ona do nich nagle, kiedy nawet nie będą się jej spodziewać. 203Oni wtedy powiedzą: "Czy my znajdziemy się wśród tych, którym będzie dana zwłoka?" 204Czy oni starają się przyspieszyć Naszą karę? 205Jak ci się wydaje? Jeślibyśmy pozwolili im u ywać ycia przez wiele lat, 206 a potem przyszło do nich to, co im zostało obiecane, 207 to czy przyniesie im jakąkolwiek korzyść to, co było im dane u ywać ?

416

208 I nie zniszczyliśmy adnego miasta , zanim nie zostali tam wysłani ci, którzy ostrzegali 209 dla napomnienia ; poniewa My nie byliśmy niesprawiedliwi. 210Nie przynieśli go przecie szatani. 211 To im się nie godzi i nie są do tego zdolni ; 212 oni są odsunięci od słuchania . 213 Nie wzywaj więc, wraz z Bogiem, adnego innego boga, ebyś się nie znalazł wśród tych, którzy będą ukarani . 214 I ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych! 215 Pochyl twe skrzydła ku tym spośród wiernych, którzy postępują za tobą! 216 A jeśli ciebie nie słuchają, to powiedz im : "Ja nie jestem winien tego, co wy czynicie! , 217 Zaufaj Potę nemu, Litościwemu 218 Temu, który ciebie widzi, kiedy wstajesz 219 i kiedy się obracasz wśród tych, którzy wybijają pokłony. 220 Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący 221 Czy ja mam was powiadomić, na kogo zstępują szatani? 222 Zstępują oni na ka dego kłamcę, grzesznika. 223 Oni podają do wiadomości to, co zasłyszeli, lecz większość z nich to kłamcy. 224 A jeśli chodzi o poetów, to postępują za nimi ci, którzy błądzą. 225 Czy ty nie widzisz , jak oni wędrują po wszystkich dolinach 226 i jak mówią to, czego nie czynią? 227 Wyjątek stanowią ci, którzy uwierzyli, pełnili dobre dzieła i często wspominali Boga. Oni o bronili się po tym, jak doznali niesprawiedliwości. A niebawem dowiedzą się ci, którzy czynili niesprawiedliwość, jakich przeciwności losu oni doznają!

417

Mrówki - An-Namal

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. Sin . To są znaki Koranu i Księgi jasnej: 2 droga prosta i radosna wieść - dla tych, którzy wierzą, 3 którzy odprawiają modlitwę, którzy dają jałmu nę i wierzą szczerze w ycie ostateczne. 4 Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą w ycie ostateczne, upiększyliśmy ich działania, więc oni wędrują na oślep. 5 Oto ci, których oczekuje najgorsza kara; oni w yciu ostatecznym będą najbardziej stratni. 6 Ty otrzymujesz Koran od Mądrego, Wszechwiedzącego. 7 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "Zauwa yłem ogień; przyniosę wam od niego wiadomość albo przyniosę wam płonącą głownię. Być mo e, wy się ogrzejecie!" 8 Lecz kiedy zbli ył się do niego, dał się słyszeć głos: "Błogosławiony jest Ten, który jest w ogniu i który jest wokół niego! Chwała niech będzie Bogu, Panu światów! 9 O Moj eszu! Zaprawdę, Jam jest Bóg, Potę ny, Mądry! 10 Rzuć twoją laskę!" A kiedy zobaczył, i ona wije się jak wą , odwrócił się plecami i nie mógł zrobić kroku. "O Moj eszu! Nie bój się! Nie boją się przecie posłańcy 418

w Mojej obecności. 11 A jeśli kto popełni niesprawiedliwość, a potem zmieni zło na dobro - to, zaprawdę, Ja jestem Przebaczający, Litościwy! 12 Włó twoją rękę za pazuchę; wyjmiesz ją białą bez adnej szkody. To jeden z dziewięciu znaków dla Faraona i jego ludu. Zaprawdę, oni są ludem bezbo nym!" 13 A kiedy otrzymali Nasze znaki, dające jasne spojrzenie; oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!" 14 I oni je odrzucili - niesprawiedliwie i dumnie chocia ich dusze były przekonane o prawdzie. I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych, którzy szerzyli zgorszenie! 15 My daliśmy wiedzę Dawidowi i Salomonowi. Oni powiedzieli: "Chwała Bogu, który nas wyniósł ponad wielu z jego sług wierzących!" 16 Salomon był dziedzicem Dawida i powiedział: "O ludzie! Nauczono nas mowy ptaków i zostaliśmy obdarowani wszelkimi rzeczami. Zaprawdę, to jest łaska oczywista!" 17 I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, zło one z d inów, ludzi i ptaków; i ustawiono je w szeregi. 18 A kiedy doszli do Doliny Mrówek; jedna mrówka powiedziała: "O mrówki! Wejdźcie do waszych pomieszczeń, eby Salomon i jego wojska nie stratowały nas przez nieuwagę." 19 I Salomon uśmiechnął się na te jej słowa, i powiedział: "Panie mój!

419

Pobudź mnie, abym był wdzięczny za Twoją dobroć, którą mnie napełniłeś i moich rodziców; i abym czynił dobro, które by się Tobie podobało. Wprowadź mnie, przez Twe miłosierdzie, pomiędzy Twoje sługi sprawiedliwe!" 20 Salomon zrobił przegląd ptaków i powiedział: "Dlaczego nie widzę dudka? Czy by był nieobecny? 21 Ukarzę go niechybnie karą surową albo, doprawdy, go zabiję, chyba e przyniesie mi wyraźne usprawiedliwienie!" 22 Lecz on niebawem się zjawił i powiedział: "Dowiedziałem się o czymś, czego ty nie wiesz. Przynoszę ci od ludu Saba wieść pewną. 23 Oto znalazłem kobietę, która króluje nad nimi; ona otrzymała wszystko i ma wspaniały tron. 24 Znalazłem ją i jej lud oddających pokłon słońcu, poza Bogiem. Szatan upiększył im ich działania i odsunął od drogi; nie idą więc drogą prostą. 25 Nie oddają oni pokłonów Bogu, który wyprowadza z ukrycia to, co jest w niebiosach i na ziemi, i który wie, co ukrywacie i co ujawniacie. 26 Oto Bóg! Nie ma boga, jak tyko On, Pan tronu wspaniałego!" 27 Powiedział: "Zobaczymy, czy ty mówisz prawdę czy te jesteś z liczby kłamców. 28 Idź z tym moim listem, rzuć go im,

420

potem odwróć się od nich i zaczekaj na to, co oni odpowiedzą." 29 Królowa powiedziała: "O starszyzno! Oto został mi rzucony szlachetny list. 30 pochodzi on od Salomona i oto on: ŤW Imię Boga Miłosiernego, Litościwego! 31 Nie wynoście się nade mnie i przybywajcie do mnie poddani całkowicie" 32 powiedziała: "O starszyzno! Dajcie mi radę w mojej sprawie! Ja nie mogę rozstrzygnąć niczego, dopóki nie będziecie przy mnie świadkami." 33 Oni powiedzieli: "Posiadamy wielką siłę i posiadamy wielką odwagę, lecz rozkaz nale y do ciebie. Rozwa więc, co rozka esz!" 34 Ona powiedziała: "Kiedy królowie wkraczają do miasta, to je niszczą i czynią najmo niejszych z jego mieszkańców - najnędzniejszymi. W ten sposób oni czynią. 35 Ja jednak poślę im podarunek i zobaczę, z czym powrócą wysłannicy." 36 Kiedy przybyli do Salomona, on powiedział: "Czy chcecie mnie wspomóc bogactwem? Przecie to, co dał mi Bóg, jest lepsze od tego, co dał wam. To tylko wy cieszycie się waszym podarunkiem! 37 Wracajcie do swoich! My przyjdziemy do nich z wojskami, którym oni nie będą mogli się przeciwstawić. My ich na pewno wypędzimy z ich kraju, nędznych i poni onych."

421

38 I powiedział: "O starszyzno! Kto z was przyniesie mi jej tron, zanim oni przyjdą do mnie poddani całkowicie?" 39 powiedział Ifrit spośród d inów: "Ja ci go przyniosę, zanim powstaniesz ze swego miejsca; jestem dość silny, by to uczynić, i godny zaufania." 40 Powiedział ten, który posiadał wiedzę z Księgi: "Ja ci go przyniosę, zanim powróci do ciebie twoje spojrzenie." A kiedy Salomon zobaczył go stojącego solidnie przed nim, powiedział: "To jest z łaski mego Pana, aby mnie doświadczyć, czy będę wdzięczny czy niewdzięczny." Kto jest wdzięczny, jest wdzięczny dla siebie samego; a kto jest niewdzięczny... - zaprawdę, mój Pan jest Bogaty, Szlachetny! 41 Powiedział: "Zamaskujcie ten jej tron, abyśmy mogli zobaczyć, czy ona jest prowadzona drogą prostą czy te jest spośród tych, którzy nie idą drogą prostą." 42 Tak więc, kiedy ona przybyła, powiedziano jej: "Czy taki jest twój tron?" Ona powiedziała: "Zdaje się, e to on." "I nam bowiem została dana wiedza przed nią, i my poddaliśmy się całkowicie." 43 Ją odsunęło z drogi to, co czciła poza Bogiem; ona przecie była z ludu niewiernych. 44 Powiedziano jej: "Wejdź do pałacu!" Kiedy ona go zobaczyła, sądziła, e to jest tafla wody,

422

i odsłoniła swoje nogi. On powiedział: "To jest pałac wyło ony taflami z kryształu." Ona powiedziała: "Panie mój! Uczyniłam sobie niesprawiedliwość; razem z Salomonem poddaję się całkowicie Bogu, Panu światów!" 45 posłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha: "Czcijcie Boga!" I oto oni podzielili się na dwie grupy, które prowadziły ze sobą spór. 46 On powiedział: "O ludu mój ! Dlaczego się śpieszycie z czynieniem zła przed dobrem? Gdybyście tylko poprosili Boga o przebaczenie, być mo e, doznalibyście miłosierdzia!" 47 Oni powiedzieli: "Wyciągnęliśmy złą wró bę dotyczącą ciebie i tych, którzy są z tobą. On powiedział: "Wasza wró ba jest u Boga. Tak! Owszem! Wy jesteście ludem wystawionym na próbę!" 48 A było w mieście dziewięciu ludzi, którzy szerzyli zgorszenie na ziemi, a nie czynili dobra. 49 Oni powiedzieli: "Przysięgnijcie sobie wzajemnie na Boga: My zaatakujemy go nocą - jego samego i jego rodzinę potem powiemy jego opiekunowi: My nie byliśmy świadkami jego zguby i zguby jego rodziny, my jesteśmy prawdomówni 50 Oni zamyślili podstęp i My zamyśliliśmy podstęp, kiedy oni nawet nie przeczuwali. 51 I popatrz, jaki był ostateczny koniec ich podstępu! Zniszczyliśmy całkowicie ich i ich lud, wszystkich razem.

423

52 I opustoszały ich domostwa za to, i byli niesprawiedliwi. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy wierzą! 53 I uratowaliśmy tych, którzy uwierzyli i którzy byli bogobojni. 54 I Lota. Powiedział on do swego ludu: "Czy będziecie popełniać szpetotę, skoro jasno widzicie? 55 Có będziecie zwracać się do mę czyzn, pod wpływem namiętności, zamiast do kobiet? Tak; owszem! Wy jesteście ludem nieświadomym!" 56 Jedyną odpowiedzią jego ludu były słowa: "Wypędźcie rodzinę Lota z waszego miasta! To są przecie ludzie, którzy się uwa ają za czystych!" 57 I uratowaliśmy jego i jego rodzinę, z wyjątkiem ony. Zdecydowaliśmy, aby ona była wśród tych, którzy pozostali w tyle. 58 I spuściliśmy na nich deszcz. A jak e zły jest deszcz tych, którzy zostali ostrze eni! 59 Powiedz: "Chwała niech będzie Bogu i pokój nad Jego sługami, których On wybrał!" Czy Bóg jest lepszy, czy te to, co oni dodają jako współtowarzyszy? 60 On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię, który spuścił z nieba wodę dla was - dzięki której sprawiliśmy, i wyrosły ogrody pełne blasku. Wy nie potrafilibyście spowodować, i by wyrosły w nich drzewa. Czy jest jakiś bóg obok Boga?

424

Tak, owszem! Oni są ludem, który przypisuje równych. 61 On jest Tym, który uczynił ziemię miejscem stałym i utworzył w jej szczelinach rzeki, i utworzył na niej solidnie stojące góry, i utworzył między dwoma morzami przegrodę. Czy jest jakiś inny bóg obok Boga? Ale nie! Lecz większość ludzi nie wie! 62 On jest Tym, który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zło i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jak e mało oni sobie przypominają! 63 On jest Tym, który prowadzi was drogą prostą w ciemności, na lądzie stałym i na morzu, i który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Bóg jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 64 On jest Tym, który daje początek stworzeniu, a potem je ponawia, i który daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Przynieście więc wasz dowód, jeśli mówicie prawdę! 65 Powiedz: "Nikt nie zna tego, co ukryte w niebiosach i na ziemi, z wyjątkiem Boga!" Oni zaś nie wiedzą, kiedy będą wskrzeszeni. 66 Przeciwnie! Ich wiedza o yciu ostatecznym nie jest wystarczająca; przeciwnie! oni o nim powątpiewają; tak! oni są ślepi! 67 I mówią ci, którzy nie wierzą: "Czy my, kiedy się staniemy prochem, podobnie jak nasi ojcowie,

425

czy zostaniemy wyprowadzeni? 68 Było nam to obiecane, podobnie jak naszym ojcom przedtem! To są tylko opowieści dawnych przodków!" 69 Powiedz: "Podró ujcie po ziemi i patrzcie, jaki był ostateczny koniec grzeszników!" 70 Nie smuć się nad nimi i nie pozostawaj w niepokoju z powodu tego, co oni podstępnie knują! 71 Oni mówią: "Kiedy to ziści się ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?" 72 Powiedz: "Być mo e, jest tu za wami część tego, co staracie się przyśpieszyć!" 73 Zaprawdę, twój Pan jest władcą łaski dla ludzi, lecz większość z nich nie dziękuje! 74 Zaprawdę, twój Pan wie dobrze, co kryją ich piersi i co oni głoszą jawnie! 75 Nie ma nic ukrytego w niebie i na ziemi, czego by nie było w Księdze jasnej! 76 Zaprawdę, ten Koran opowiada synom Izraela znaczną część tego, w czym oni się ró nią! 77 I zaprawdę, on jest drogą prostą i miłosierdziem dla tych, którzy wierzą! 78 Zaprawdę, twój Pan rozstrzygnie między nimi przez Swój sąd! On jest Potę ny, Wszechwiedzący! 79 Zaufaj więc Bogu! Ty trwasz przy prawdzie oczywistej . 80 Zaprawdę, ty nie zmusisz do słyszenia martwych

426

ani te nie zmusisz do usłyszenia tego wezwania głuchych, kiedy oni się odwracają plecami. 81 I nie wyprowadzisz na drogą prostą ludzi ślepych z ich zabłądzenia. I dasz usłyszeć tylko tym, którzy wierzą w Nasze znaki i którzy się poddają całkowicie. 82 A kiedy padnie na nich słowo, to My wyprowadzimy dla nich zwierzę z ziemi i ono im powie: "Ludzie nie są szczerze przekonani o Naszych znakach." 83 A w Dniu, kiedy My zbierzemy z ka dego narodu mrowie spośród tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, oni zostaną podzieleni. 84 A kiedy oni przybędą, On powie: "Czy uznaliście za kłamstwo Moje znaki, nie obejmując ich wiedzą? Có jeszcze czyniliście?" 85 I padnie na nich słowo za to, i byli niesprawiedliwi, i nie będą mogli mówić. 86 Czy oni nie widzieli, e uczyniliśmy noc, aby podczas niej odpoczywali, i dzień, aby jasno widzieli? Zaprawdę, to są znaki dla ludzi wierzących! 87 W tym Dniu, kiedy zadmą w trąbę, ci, którzy są w niebiosach i na ziemi, będą przera eni - z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić i wszyscy przybędą do Niego upokorzeni. 88 I zobaczysz góry, które uwa ałeś za nieruchome, jak będą przechodzić, podobnie jak przechodzą chmury. To jest działanie Boga, który uczynił doskonale ka dą rzecz. Zaprawdę, On jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie!

427

89 Ci; którzy przyjdą z dobrym dziełem, otrzymają coś lepszego ni to; oni, tego Dnia, będą uchronieni od strachu. 90 A ci, którzy przyjdą ze złym dziełem, będą wrzuceni twarzami w ogień: "Czy nie otrzymaliście zapłaty jedynie za to, co czyniliście?" 91 "Ja otrzymałem tylko rozkaz, abym czcił Pana tego miasta, które On uczynił świętym. - Do Niego nale y ka da rzecz! I otrzymałem rozkaz, abym był wśród tych, którzy się poddali całkowicie, 92 i abym recytował Koran." A ten, kto idzie drogą prostą, idzie drogą prostą tylko dla siebie; a temu, kto błądzi, powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym!" 93 powiedz: "Chwała niech będzie Bogu! On uka e wam Swoje znaki i wy je poznacie." Wasz Pan nie lekcewa y tego, co wy czynicie!

428

którzy zostali poni eni na ziemi. Mim. Sin . którzy wierzą. 429 . 7 I objawiliśmy matce Moj esza: "Karm go piersią. on będzie dla nas po yteczny. Faraon i Haman. czego się od nich obawiali. 3 Przytoczymy ci opowiadanie o Faraonie i Moj eszu. zgodnie z prawdą. 2 To są znaki Księgi jasnej.byli grzesznikami! 9 I powiedziała ona Faraona: "On będzie radością oczu dla mnie i dla ciebie! Nie zabijajcie go! Być mo e. i uczynić ich irmanami. Zaprawdę. 6 umocnić ich na ziemi i pokazać Faraonowi i Hamanowi oraz ich wojskom to. starając się osłabić jedną grupę spośród nich.Opowiadanie . dla ludzi.Al-Kasas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. a pozostawiał przy yciu ich kobiety. którzy szerzą zgorszenie! 5 My chcieliśmy okazać dobroć tym. to wrzuć go w morze! Nie obawiaj się i nie smuć! My go tobie zwrócimy i uczynimy go jednym z posłańców. Zaprawdę. on zabijał ich synów. i uczynić ich dziedzicami." 8 I zabrała go rodzina Faraona. Faraon był wyniosły na ziemi i uczynił z jej mieszkańców grupy. 4 Zaprawdę. by był dla nich wrogiem i przyczyną smutku. i ich wojska . on był wśród tych. a kiedy się będziesz obawiać o niego.

i znalazł tam dwóch ludzi. Tak My wynagradzamy czyniących dobro! 15 I wszedł on do miasta. który był z jego wrogów. nie zauwa ony przez jego mieszkańców. tak aby była wśród wierzących." Oni nie przeczuwali niczego. on jest. 10 Nazajutrz serce matki Moj esza stało się puste. I powiedział: "To jest działanie szatana. 430 . jeślibyśmy nie wzmocnili jej serca. a drugi z jego wrogów. e obietnica Boga jest prawdą. sprowadzającym z drogi!" 16 I powiedział: "Panie mój ! Wyrządziłem niesprawiedliwość swojej własnej duszy. daliśmy mu mądrość i wiedzę. tak więc ona powiedziała: "Czy mogę wam wskazać pewną rodzinę. i była gotowa ujawnić to. która w waszym imieniu zatroszczy się o niego i będzie jemu przyjaźnie oddana?" 13 W ten sposób oddaliśmy go jego matce. poprosił Moj esza o pomoc przeciw temu. którzy ze sobą walczyli: jeden był z jego stronników. 14 A kiedy on osiągnął dojrzałość i harmonijny rozwój. a eby doznało ochłody jej oko i aby się nie smuciła. Moj esz zadał mu cios pięścią i skończył z nim. I ten. który był jego stronnikiem.albo weźmiemy go za syna. aby wiedziała. 12 I na początku zakazaliśmy mu piersi mamek. zaprawdę. tak e oni nie zauwa yli. Lecz większość z nich nie wie. 11 Ona powiedziała do jego siostry: "Idź za nim!" Ta zaś spoglądała za nim z boku. wrogiem jawnym.

ja nigdy nie będę pomocnikiem grzeszników. Zaprawdę. biegnąc pośpiesznie. Uchodź więc! Ja jestem dla ciebie dobrym doradcą. I znalazł tam równie dwie kobiety. niespokojny i mający się na baczności. Powiedział: "Panie mój ! Wybaw mnie od tego ludu niesprawiedliwych!" 22 A kiedy się skierował w stronę Madian. On jest Przebaczający. ten mu powiedział: "O Moj eszu! Czy ty mnie chcesz zabić." 21 I Moj esz wyszedł z miasta. który wczoraj prosił go o pomoc. I oto ten. niespokojny i mający się na baczności. jakimi mnie obsypałeś. znalazł tam grupę ludzi u wodopoju. którzy przygotowują pomyślność?" 20 Naraz przybył pewien człowiek z najdalszego krańca miasta. tak jak zabiłeś wczoraj człowieka? Czy ty chcesz być tylko tyranem na ziemi i nie chcesz być wśród tych. aby cię zabić. i powiedział: "O Moj eszu! Starszyzna naradza się przeciwko tobie. Moj esz mu powiedział: "Zaprawdę." 19 Lecz kiedy chciał napaść na tego. 431 . który był wrogiem ich obydwu. Litościwy! 17 I powiedział: "Panie mój ! Przez dobrodziejstwa. powiedział: "Być mo e. głośno go przywoływał. 18 I nazajutrz znalazł się w mieście.Przebacz mi!" I przebaczył mu. ty jesteś jawnym pod egaczem. mój Pan poprowadzi mnie na drogę równą!" 23 A kiedy przybył do wody Madian.

jednym ze sprawiedliwych. to zale eć będzie tylko od twojej własnej zgody. Ja nie chcę wywierać na tobie nacisku. godny zaufania.silny. dopóki nie odejdą pasterze. e napoiłeś naszą trzodę. nie doznam z tego powodu adnej przykrości. aby ci zapłacić ` za to." 27 Powiedział: "Ja chcę ci dać za onę jedną z moich córek." 432 .. i powiedziała: "Ojciec mój zaprasza ciebie." 25 I zbli yła się do niego jedna z nich. tamten powiedział: "Nie bój się! Wyratowałeś się od ludu niesprawiedliwych. a nasz ojciec jest bardzo stary. Powiedział: "Co z wami jest?" Powiedziały: "Nie mo emy dojść do wodopoju. A gdybyś chciał pobyć dziesięć lat." 26 Jedna z nich powiedziała: "Ojcze mój! Weź go na słu bę! Przecie on jest najlepszym człowiekiem. co mówimy. Znajdziesz mnie." A kiedy Moj esz przyszedł do niego i opowiedział mu swoją historię. idąc nieśmiało. Bóg jest poręczycielem tego. pod warunkiem e zostaniesz u mnie na słu bie przez osiem lat. następnie skierował się do cienia i powiedział: "panie mój ! Ja potrzebuję jakiegoś dobra." 24 Wtedy on napoił ich trzodę. które Ty mógłbyś zesłać dla mnie. jeśli Bóg zechce." 28 Powiedział on: "To jest między mną a tobą.które trzymały się na stronie. jakiego ty mo esz wynająć . Którykolwiek z tych dwóch terminów wypełnię.

zauwa ył ogień od strony Góry. I powiedział do swojej rodziny: "Pozostańcie! Zauwa yłem ogień. mo e się ogrzejecie. e oni uznają mnie za kłamcę. 34 Mój brat Aaron jest bardziej wymowny ode mnie. "O Moj eszu! Przybli się! Nie bój się! Ty jesteś wśród tych." 35 Powiedział: "My wzmocnimy twoje ramię przez twojego brata. i ona wije się jak wą . Oto dwa świadectwa od twego Pana dla Faraona i jego starszyzny. przyniosę wam od niego jakąś wiadomość lub głownię z ognia. ebyś nie był przera ony. Oni są ludem zepsutym. być mo e. którzy są bezpieczni. bez adnej szkody. poślij go więc ze mną jako pomocnika. I przyciśnij do siebie twoje ramię." 30 A kiedy podszedł ku niemu. 32 Włó twoją rękę za pazuchę." 33 On powiedział: "Panie mój! Zabiłem jednego z nich i obawiam się. eby mnie nie zabili. bo obawiam się. wyjmiesz ją białą. odwrócił się plecami i nie mógł zrobić kroku. oni was nie dosięgną przez Nasze znaki. eby potwierdził. w kotlinie błogosławionej. i mówię prawdę.29 A kiedy Moj esz zakończył słu bę i powędrował ze swoją rodziną. dobywający się z krzewu: "O Moj eszu! Oto Ja jestem Bogiem. 433 . Panem światów! 31 Rzuć twoją laskę!" A kiedy zobaczył. i My damy wam obu władzę. usłyszał głos od prawej strony doliny.

O Hamanie! Rozpal mi ogień na glinie i zbuduj dla mnie wyniosłą wie ę. Myśleli. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia!" 38 I powiedział Faraon: "O dostojnicy! Nie wiem. Zaprawdę.Wy obydwaj i ci. będziecie zwycięzcami. kto przyszedł z przewodnictwem od Niego i do kogo będzie nale eć ostateczne domostwo. i jest on kłamcą. jako przewodnictwo po drodze prostej i jako miłosierdzie. Popatrz. 43 I daliśmy Moj eszowi Księgę. być mo e. oni się opamiętają! 434 . Sądzę. 40 Pochwyciliśmy go i jego wojska i wrzuciliśmy ich do morza." 39 I wbił się w pychę na ziemi bez adnego prawa . jak tylko zmyślone czary! Nie słyszeliśmy o tym wśród naszych dawnych ojców. a w Dniu Zmartwychwstania oni się znajdą wśród znienawidzonych. wzniosę się do Boga Moj esza." 37 I powiedział Moj esz: "Pan mój wie najlepiej. jasnymi dowodami. czy mo ecie mieć innego boga oprócz mnie. oni powiedzieli: "To nic innego. e nie będą do Nas sprowadzeni. 42 I sprawiliśmy.on i jego wojska. którzy pójdą za wami. jaki był ostateczny koniec ludzi niesprawiedliwych! 41 I uczyniliśmy ich irmanami wzywającymi do ognia. Być mo e. i poszła za nimi klątwa na tym świecie. a w Dniu Zmartwychwstania oni nie będą wspomo eni. jako jasne przykłady dla ludzi. po wytraceniu pierwszych pokoleń." 36 I kiedy Moj esz przyszedł do nich z Naszymi znakami.

będę postępował według niej.przewodnikiem po drodze prostej. co zostało dane Moj eszowi niegdyś? Oni powiedzieli: "To są dwie księgi czarów wzajemnie się wspomagające!" I powiedzieli: "My w to wszystko nie wierzymy!" 49 Powiedz: "Przynieście więc Księgę od Boga. oni powiedzieli: "Dlaczego nie zostało mu dane to. kiedy wzywaliśmy. ani nie byłeś wśród świadków. to wiedz. e oni idą tylko za swoimi namiętnościami. co zostało dane Moj eszowi?" Czy oni nie odrzucili tego. to bylibyśmy między wiernymi. kiedy wydaliśmy rozkaz Moj eszowi. recytując im Nasze znaki. lecz My wysyłaliśmy posłańców. 45 Lecz My powołaliśmy następne pokolenia i długo trwało ich ycie.44 Ty nie byłeś na zboczu zachodnim. do którego nie przyszedł przed tobą aden ostrzegający. która byłaby lepszym . Być mo e. Lecz ty przybyłeś przez miłosierdzie od twego Pana. Ty nie przebywałeś wśród ludu Madian. 46 I nie byłeś na zboczu Góry. jeśli mówicie prawdę!" 50 Jeśli tobie nie odpowiedzą.od tych dwóch . jeśliby ich dosięgło jakieś nieszczęście za to. oni by powiedzieli: "Panie nasz! Jeślibyś wysłał do nas posłańca i my poszlibyśmy za Twoimi znakami. oni się opamiętają! 47 Bo inaczej." 48 Lecz kiedy przyszła do nich prawda od Nas. 435 . aby ostrzegać lud. co przygotowały pierwej ich ręce.

" Czy nie ustanowiliśmy dla nich sanktuarium bezpiecznego. Pokój wam! My nie pragniemy ludzi nieświadomych. Oni odpowiadają dobrem za zło i rozdają z tego. pozostały nie zamieszkane 436 . lecz Bóg prowadzi drogą prostą. To jest prawda od naszego Pana! My jeszcze przed nią byliśmy całkowicie poddani. oni się opamiętają! 52 Ci. kogo chce. do którego są zbierane owoce wszelkiego rodzaju.w nią wierzą.A kto jest bardziej zabłąkany ani eli ten. 55 A kiedy słyszą pustą gadaninę." 54 Tacy otrzymają nagrodę dwukrotnie. po ich odejściu. którym daliśmy Księgę przed tą oto . "My w nią wierzymy. bez przewodnictwa ze strony Boga? Zaprawdę. to zostaniemy wyrwani z naszej ziemi.być mo e. jako zaopatrzenie pochodzące od Nas? Lecz większość z nich nie wie. odwracają się od niej. których mieszkańcy pysznili się swoim yciem! I oto ich domostwa. mówiąc: "Do nas nale ą nasze działania. On zna najlepiej tych. kogo kochasz. w co ich zaopatrzyliśmy. a do was nale ą wasze działania. którzy są na drodze prostej. 58 Ile miast zniszczyliśmy." 56 Ty nie prowadzisz drogą prostą. 53 A kiedy jest im recytowana. poniewa byli cierpliwi. kto postępuje za swoją namiętnością. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 51 A teraz doprowadziliśmy do nich słowo . 57 Oni mówią: "Jeśli pójdziemy drogą prostą z tobą.

jest podobny do tego. My się ich wypieramy przed Tobą: oni nas nie czcili. Sprowadziliśmy ich na manowce. co jest u Boga. których wy uznawaliście?" 63 I ci. tak jak sami zabłądziliśmy. których sprowadziliśmy na manowce. jest tylko u ywaniem ycia tego świata i jego ozdobą. My niszczyliśmy miasta tylko wtedy. by recytował im Nasze znaki. znajdzie się wśród stających przed Nami? 62 W tym Dniu wezwie ich Bóg i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. lecz nie zostaną wysłuchani. kiedy ich mieszkańcy byli niesprawiedliwi. na których sprawdziło się słowo. ani te nie będą się wzajemnie pytać. 437 . tylko My jesteśmy dziedzicem! 59 Jednak twój Pan nigdy nie niszczył miast. 60 I wszystko. a to. co wam zostało dane.. w Dniu Zmartwychwstania. któremu daliśmy piękną obietnicę i który doczeka się jej spełnienia. któremu daliśmy u ywanie ycia na tym świecie i który potem. dopóki nie posłał do ich metropolii posłańca. I My. O. Czy nie jesteście rozumni? 61 Czy ten. jest lepsze i bardziej trwałe. i ujrzą karę." 64 I zostanie im powiedziane: "Wezwijcie waszych współtowarzyszy!" Oni ich wezwą.oprócz nielicznych. powiedzą: "Panie nasz! To są ci. gdyby byli poszli drogą prostą! 65 W tym Dniu On wezwie ich i powie: "Co odpowiedzieliście wysłannikom?" 66 I tego Dnia wszystkie wieści wydadzą im się ciemne.

co chce. Przez Swoje miłosierdzie. abyście podczas niej odpoczywali? 73 Czy wy nie widzicie jasności. co ukrywają ich piersi i co one ujawniają. oprócz Boga. 68 Twój Pan stwarza. On uczynił dla was noc i dzień. uwierzył i czynił dobro. kto się nawrócił. przyniósłby wam światłość? Czy wy nie słyszycie?" 72 Powiedz: "Czy wy się ju zastanawialiście? Jeśliby Bóg uczynił nad wami dzień nieustanny a do Dnia Zmartwychwstania. 71 Powiedz: "Czy wy się ju zastanowiliście? Jeśliby Bóg uczynił nad wami noc nieustanną a do Dnia Zmartwychwstania. oprócz Boga. oni nie mają wyboru. 70 To jest Bóg! Nie ma boga. jak tylko On! Niech Mu będzie chwała w pierwszym i ostatecznym! Do Niego nale y Sąd i do Niego zostaniecie nawróceni. to jaki bóg. i wybiera. abyście odpoczywali i poszukiwali Jego łaski.67 Lecz ten. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 69 Twój Pan wie. i powiedzieliśmy: 438 . być mo e. znajdzie się wśród szczęśliwych. których wy uznaliście?" 75 I wzięliśmy z ka dego narodu świadka. to jaki bóg. przyniósłby wam noc. będziecie wdzięczni? 74 W tym Dniu On wezwie ich i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. Być mo e. Chwała niech będzie Bogu! On jest wyniosły ponad to.

którym dana była wiedza: "Biada wam! Nagroda Boga jest lepsza dla tego. Otrzymają ją tylko cierpliwi. I zawiodło ich to. Bóg nie miłuje szerzących zgorszenie!" 78 On powiedział: "To. 79 Potem wyszedł on do swego ludu w całym przepychu. co zostało dane Karunowi! On jest posiadaczem ogromnej fortuny. co ci dał Bóg. kto wierzy i czyni dobro." 81 I sprawiliśmy. Oto powiedział mu jego lud: "Nie raduj się! Zaprawdę. którzy pragnęli ycia tego świata. którą posiadam. 76 Oto Karun nale ał do ludu Moj esza. I nie miał on adnego oddziału. tak jak czyni dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj zgorszenia na ziemi! Zaprawdę. Bóg nie miłuje tych. My daliśmy mu tyle skarbów. lecz on był względem nich niegodziwy. powiedzieli: "O. którzy się radują! 77 Lecz poszukuj wśród tego. co mi zostało dane. Ci. siedziby ostatecznej ! Nie zapominaj twojego udziału na tym świecie i czyń dobrze. i ziemia pochłonęła jego i jego domostwo. gdybyśmy posiadali tyle . zawdzięczam wiedzy. którzy byli mocniejsi siłą od niego i którzy więcej zgromadzili? Grzesznicy nie są pytani o swoje grzechy." 80 I powiedzieli ci. e same tylko klucze do nich były zbyt cię kie dla ludzi obdarzonych siłą." Czy nie wiedział. e prawda nale y do Boga. i Bóg wytracił przed nim całe pokolenia takich. 439 ."Przynieście wasz dowód!" I dowiedzieli się oni. co oni wymyślili.

który by mu pomógł. sprowadzi cię z pewnością na miejsce powrotu. Powiedz: "Pan mój wie najlepiej. 85 Zaprawdę. kto przynosi zły uczynek. jak tylko On! Wszelka rzecz zginie z wyjątkiem Jego oblicza. dostaną zapłatę tylko za to. niech wie. A ten. co uczynili. Ten. stało się tak jedynie przez miłosierdzie twego Pana. kto przychodzi z drogą prostą i kto jest w jawnym błędzie. i nie zdołał się obronić. i zostalibyśmy te pochłonięci. e ci." 86 Ty się nie spodziewałeś. Nie bądź więc pomocnikiem niewiernych! 87 Niech oni nie odwrócą ciebie od znaków Boga. Jeśliby Bóg nie był dla nas łaskawy. poza Bogiem. którzy popełniają złe czyny. "Biada! Bóg rozdaje hojnie zaopatrzenie. 440 . będzie miał coś lepszego od niego. skoro one tobie zostały zesłane. którzy pragnęli wczoraj być na jego miejscu. i wymierza je. Ostateczny koniec nale y do bogobojnych! 84 Kto przynosi dobry czyn. mówili: . którzy nie pragną wyniosłości na ziemi ani szerzyć zgorszenia. Biada! Niewierni nie bywają szczęśliwi!" 83 Taka jest siedziba ostateczna! My przygotowujemy ją dla tych. to sprawiłby. 82 I rankiem Ci. Wzywaj twego Pana i nie bądź z liczby bałwochwalców! 88 I nie wzywaj wraz z Bogiem innego boga! Nie ma boga. komu chce ze Swoich sług. który nakazał ci głosić Koran. i do ciebie będzie skierowana Księga.

Do Niego nale y Sąd i do Niego będziecie sprowadzeni! 441 .

9 I tych. co oni czynili. ebyś Mi dodawał za współtowarzyszy to. i On zna kłamców! 4 Czy ci. i Nas uprzedzą? Jak e złe jest to. 8 Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców. e pozwolimy im powiedzieć: "Uwierzyliśmy!" . Zaprawdę. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła . którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Mim. co oni sądzą! 5 Kto spodziewa się spotkania Boga . którzy popełniają złe czyny. Wszechwiedzący! 6 Kto usilnie walczy. nie potrzebuje światów! 7 Tym. Lam. A Bóg na pewno zna tych.i nie będą poddani próbie? 3 Przecie doświadczyliśmy tych. Ale jeśli oni będą usilnie walczyć o to. co czyniliście. sądzą.to przecie termin Boga nadejdzie! On jest Słyszący. czego ry nie znasz . My z pewnością wprowadzimy 442 . walczy dla siebie samego.Al-Ankabut W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. którzy mówią prawdę. 2 Czy ludzie sądzą. którzy byli przed nimi.to ich nie słuchaj! Do Mnie powrócicie i wtedy Ja wam obwieszczę. Bóg jest Bogaty.Pająk .My odpuścimy ich złe czyny i wynagrodzimy ich czymś piękniejszym ni to.

" 17 Wy czcicie bałwany. ci. którzy mówią: "Uwierzyliśmy w Boga!" Ale kiedy im przyjdzie cierpieć dla Boga. i On dobrze zna obłudników! 12 Mówią ci. jakie to dla was dobro. których czcicie poza Bogiem. i uczyniliśmy go znakiem dla światów." Lecz oni nie poniosą adnego z ich grzechów. i przebywał on wśród nich tysiąc lat bez pięćdziesięciu. Oni są kłamcami! 13 Oni poniosą swoje cię ary i inne cię ary ze swoimi cię arami. a my poniesiemy wasze grzechy. co oni zmyślali. którzy uwierzyli. W Dniu Zmartwychwstania za ąda się od nich rachunku z tego. 15 Uratowaliśmy Noego i tych. to oni z pewnością powiedzą: "My przecie byliśmy z wami!" Czy Bóg nie wie najlepiej. poza Bogiem i stwarzacie kłamstwo. nie są w stanie 443 . Zaprawdę. to biorą prześladowanie ze strony ludzi za karę Boga. co kryje się w piersiach światów?! 11 Bóg zna przecie tych. którzy się z nim znajdowali na statku.między szczęśliwych! 10 Wśród ludzi są tacy. I pochwycił ich potop. do tych. którzy uwierzyli: "Idźcie naszą drogą. którzy nie uwierzyli. A kiedy przyjdzie pomoc od twego Pana. 16 I Abrahama! Oto powiedział on do swego ludu: "Czcijcie Boga! Bójcie się Go! O. poniewa byli niesprawiedliwi. gdybyście wiedzieli. 14 Wysłaliśmy ju Noego do jego ludu.

22 Do Niego zostaniecie skierowani. 19 Czy oni nie widzieli. 23 A ci. i okazuje miłosierdzie. w Dniu Zmartwychwstania. Potem. Na posłańcu cią y tylko obowiązek jasnego obwieszczenia.tacy zwątpili w Moje miłosierdzie. 444 . poza Bogiem. bałwanów. jak On zaczął stworzenie. i powiedzieli: "Zabijcie go lub spalcie go!" Lecz Bóg uratował go od ognia. jako znak wzajemnej miłości w yciu tego świata. czcijcie Go i dziękujcie Mu! Do Niego będziecie sprowadzeni! 18 A jeśli zadajecie kłam . Potem Bóg spowoduje następne powstanie. Zaprawdę. to dla Boga jest łatwe! 20 powiedz: "Wędrujcie po ziemi i popatrzcie. jak Bóg daje ycie przez pierwsze stworzenie. To są ci. którzy wierzą! 25 On powiedział: "Wzięliście sobie. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 21 On karze tego. będziecie się wyrzekać jedni drugich i będziecie się wzajemnie przeklinać. w tym są znaki dla ludzi. Zaprawdę.to przecie zadawały ju kłam inne narody przed wami. adnego opiekuna ani pomocnika. kogo chce. I wy nie macie. a potem daje je ponownie? Zaprawdę. poza Bogiem.dać wam zaopatrzenia. I nie potraficie pozbawić Go władzy ani na ziemi. ani w niebie. którzy nie wierzą w znaki Boga i w spotkanie z Nim . których czeka kara bolesna! 24 I odpowiedzią jego ludu było tylko to. Poszukujcie więc zaopatrzenia u Boga. komu chce.

z pewnością." 33 A kiedy Nasi posłańcy przyszli do Lota. a w yciu ostatecznym on będzie. jakiej nie popełnił przed wami nikt spośród światów. Daliśmy mu nagrodę na tym świecie. który szerzy zgorszenie!" 31 A kiedy przyszli Nasi posłańcy do Abrahama. on się zmartwił o nich. Mądry!" 27 I daliśmy Abrahamowi Izaaka i Jakuba. z dobrą nowiną. 445 . i ustanowiliśmy w jego potomstwie dar proroczy i Księgę. co godne potępienia?" Jedyną odpowiedzią tego ludu były słowa: "Sprowadź na nas karę Boga. zaprawdę. jeśli jesteś prawdomówny!" 30 On powiedział: "Panie mój! Dopomó mi przeciw temu ludowi. poniewa oni są niesprawiedliwi. 29 Czy wy rzeczywiście przychodzicie do mę czyzn? i uprawiacie rozbój na drodze? i czynicie na waszych zebraniach to. On jest Potę ny. kto jest w nim. z wyjątkiem jego ony. powiedzieli: "My wytracimy mieszkańców tego miasta. Uratujemy jego i jego rodzinę." 32 On powiedział: "Przecie Lot jest w nim!" I powiedzieli: "My wiemy lepiej." 26 Lot uwierzył mu i powiedział: "Ja wywędruję do mojego Pana. między sprawiedliwymi. która będzie wśród pozostających w tyle. 28 I Lota! Oto powiedział on do swego ludu: "Wy. popełniacie taką szpetotę.Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli pomocników. Zaprawdę.

I nie byli tymi." 35 I zostawiliśmy z tego miasta znak jasny dla ludzi. który powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Oczekujcie z nadzieją Dnia Ostatniego! Nie szerzcie na ziemi zgorszenia!" 37 Lecz oni uznali go za kłamcę. 34 Oto my spuścimy na mieszkańców tego miasta plagę z nieba za to. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się i nie smuć! My uratujemy ciebie i twoją rodzinę. Tote pochwycił ich straszny wstrząs i znaleźli się rankiem w swoich domostwach le ący nieruchomo na piersiach. 40 Pochwyciliśmy ka dego z nich z powodu jego grzechu: na niektórych zesłaliśmy huragan niosący kamienie.. niektórych pochwycił krzyk. Szatan upiększył im ich działania i sprowadził ich z drogi. I to nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość.to stało się dla was jasne na widok ich mieszkań.bo nie mógł ich uchronić. którzy by potrafili Nas wyprzedzić. lecz oni wbili się w dumę na ziemi. 38 I podobnie ludy Ad i Samud . chocia widzieli jasno. 446 . lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. którzy są rozumni. z wyjątkiem twojej ony. niektórych z nich kazaliśmy pochłonąć ziemi. a niektórych zatopiliśmy. Przyszedł do nich Moj esz z jasnymi dowodami. Faraon i Haman. i szerzyli zepsucie. ona będzie wśród pozostających w tyle.ich brata Szu`ajba. 36 I do Madianitów . 39 I podobnie Karun.

modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Boga jest większe.41 I ci. co nam zostało zesłane. które my przytaczamy ludziom. 447 . wierzą w nią. którym daliśmy Księgę." 47 Podobnie tobie zesłaliśmy Księgę. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani. Gdyby oni byli wiedzieli! 42 Zaprawdę. A przecie dom pająka jest najnędzniejszym z domów. jest niczym. którzy są niesprawiedliwi i mówcie: "Uwierzyliśmy w to. jak w sposób uprzejmy . Ci. Zaprawdę. który przygotował sobie dom. Mądry! 43 To są przypowieści. 48 Ty nie recytowałeś przedtem adnej Księgi ani nie kreśliłeś jej swoją prawicą. którym dano wiedzę. Są tu te tacy. a odrzucają Nasze znaki tylko niewierni. Bóg wie. 49 Ale tak. i w to. którzy sobie wzięli opiekunów poza Bogiem. 44 Bóg stworzył niebiosa i ziemię prawdziwie. A On jest Potę ny. są podobni do pająka. co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę. w tym jest znak dla wierzących! 45 Głoś to. co oni wzywają poza Nim. jedynie niesprawiedliwi odrzucają Nasze znaki. lecz rozumieją je tylko posiadający wiedzę. to są znaki jasne w piersiach tych. co wam zostało zesłane. co wy robicie. Dlatego te zwolennicy fałszu powątpiewają. e to. 46 I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej. Bóg wie. którzy wierzą w nią.z wyjątkiem tych spośród nich.

przeto czcijcie Mnie! 57 Ka da dusza zakosztuje śmierci. to ju przyszłaby na nich kara. potem do Nas zostaniecie sprowadzeni. Gehenna obejmie niewiernych! 55 Tego Dnia. co czyniliście!" 56 O słudzy Moi. a. gdzie w dole płyną strumyki. zaprawdę.umieścimy w Ogrodzie. 54 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary. A ci. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła . nie będą jej nawet przeczuwać. a ja jestem tylko jawnie ostrzegającym!" 51 Czy im nie wystarczy." 53 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary. e zesłaliśmy tobie Księgę. w tym jest miłosierdzie i napomnienie dla ludzi. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. 58 A tych. gdyby jemu zostały zesłane znaki od jego Pana!" Powiedz: "Znaki są jedynie u Boga. 52 Powiedz: "Bóg wystarczy jako świadek między mną a wami! On zna. ' od góry i od dołu. On im powie: "Zakosztujcie tego. poniosą stratę. którzy wierzą w fałsz. w komnatach. ziemia Moja jest szeroka. kiedy ogarnie ich kara. którzy uwierzyliście! Zaprawdę. I ona z pewnością przyjdzie do nich znienacka. oni tam będą przebywać na wieki.50 Oni mówią: "O. 448 . a nie wierzą w Boga. Gdyby termin nie został wyznaczony. która im jest recytowana? Zaprawdę. którzy wierzą.

oni z pewnością powiedzą: "Bóg. Powiedz: "Chwała niech będzie Bogu!" Lecz większość z nich nie rozumie. Wszechwiedzący! 61 Jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię i kto podporządkował słońce i księ yc?". komu chce ze Swoich sług . i aby u ywać. zaprawdę.tych. Lecz kiedy doprowadzi ich szczęśliwie na suchy ląd.Jak e wspaniała nagroda trudzących się! 59 . co im daliśmy. Zaprawdę. które nie przygotowują sobie zaopatrzenia. a. z pewnością odpowiedzą: "Bóg. Niebawem oni się dowiedzą! 449 .i je wymierza. Jak e mogli oni dać się oszukać! 62 Bóg daje hojnie zaopatrzenie temu. Bóg jest o ka dej rzeczy Wszechwiedzący! 63 Jeśli ich zapytasz: "Kto spuścił z nieba wodę i o ywił dzięki niej ziemię po jej śmierci?". a Bóg daje zaopatrzenie im i wam. On jest Słyszący. 60 Ile to jest zwierząt. to wzywają Boga. siedziba ostateczna jest prawdziwym yciem! Gdyby oni wiedzieli! 65 Kiedy wsiadają na statek. wyznając szczerze Jego religię. 64 ycie tego świata jest tylko zabawą i grą. 66 aby nie dziękować za to. oni wtedy dodają Mu współtowarzyszy. którzy byli cierpliwi i zaufali swojemu Panu.

a nie wierzyli w dobroć Boga? 68 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. podczas gdy ludzie wokół nich są rabowani? Czy by oni wierzyli w fałsz. Zaprawdę. kiedy ona do niego przyszła? Czy nie ma w Gehennie mieszkania dla niewiernych? 69 A tych. e uczyniliśmy sanktuarium miejscem bezpiecznym. kto wymyślił kłamstwo? albo ten.67 Czy nie widzieli. kto za kłamstwo uznał prawdę. Bóg jest z czyniącymi dobro! 450 . My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. którzy walczyli w naszej sprawie.

On jest Potę ny. Litościwy! 6 Obietnica Boga! Bóg nie łamie Swojej obietnicy. Lecz. Mim. On udziela pomocy. w całej prawdzie i na pewien określony czas. I przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. bardziej ni oni sami. 2 Bizantyjczycy zostali zwycię eni 3 w najbli szym kraju. jak i potem.Ar-Rum W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. komu chce. jaki był ostateczny koniec tych. a są niedbali o ycie ostateczne. Do Boga nale y władza. lecz oni. lecz większość ludzi nie wie. Lam. I tego Dnia będą się radować wierni. lecz oni sami ją sobie wyrządzili. po swojej klęsce. co jest między nimi. i nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. uprawiali ziemię i zasiedlili ją. zaprawdę. 8 Czy oni się nie zastanowili nad sobą? Bóg stworzył niebiosa i ziemię. tak przedtem. 451 . 5 z pomocy Boga.Bizantyjczycy . którzy byli przed nimi? Tamci byli silniejsi. i to. będą zwycięzcami 4 w ciągu kilku lat. 7 Znają oni tylko zewnętrzny aspekt ycia tego świata. wielu spośród ludzi nie wierzy w spotkanie ze swoim Panem! 9 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli.

potem do Niego zostaniecie sprowadzeni. On wyprowadza zmarłego z yjącego. będą się radować w Ogrodzie kwitnącym. jak i spotkanie ycia ostatecznego. 16 A ci. 15 Ci. oni się rozdzielą między sobą. 17 Chwała niech będzie Bogu. i powtarza je. którzy czynili zło.w ten sposób zostaniecie wyprowadzeni. 21 I z Jego znaków jest to. i On stworzył dla was ony z was samych. rozprzestrzeniliście się. będzie jeszcze coś gorszego. wy ludzie. 14 tego Dnia. kiedy nadejdzie Godzina.10 Ostatecznym końcem tych. abyście mogli odpocząć przy nich. 11 Bóg zaczyna stworzenie. którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. 20 A z Jego znaków jest to. 13 I nie będą mieli orędowników spośród tych. kiedy zastaje was pora wieczorna i kiedy zastaje was pora poranna! 18 I chwała Jemu w niebiosach i na ziemi. 12 Tego Dnia. następnie oto. kiedy nadejdzie Godzina. kiedy się ściemnia i w porze południowej ! 19 On wyprowadza yjącego ze zmarłego. grzesznicy będą zrozpaczeni. i oni wyrzekną się swoich współtowarzyszy. On o ywia ziemię po jej śmierci . będą skazani na karę. których uznali za współtowarzyszy. 452 . poniewa oni za kłamstwo uznali znaki Boga i wyśmiewali się z nich. i On stworzył was z prochu. którzy uwierzyli i pełnili dobre czyny.

i On zsyła z nieba wodę i o ywia przez nią ziemię po jej śmierci.wasz sen w nocy i w dzień i wasze poszukiwanie Jego łaski. Zaprawdę. w tym są znaki dla tych. potem je powtarza. ró norodność waszych języków i kolorów. i stoją mocno na Jego rozkaz niebo i ziemia. kiedy On was wezwie jednym wezwaniem. To jest dla Niego łatwe! On jest najwznioślejszym wzorem w niebiosach i na ziemi. którzy są rozumni. którzy wiedzą! 23 I z Jego znaków jest . którzy są w niebiosach i na ziemi. w tym są znaki dla ludzi. . Zaprawdę. 22 I z Jego znaków jest stworzenie niebios i ziemi. Czy macie z waszych niewolników współuczestników w tym. który daje początek stworzeniu. którzy słyszą! 24 I z Jego znaków jest to. w co was zaopatrzyliśmy. i On ukazuje wam błyskawicę. i czy jesteście w tym z nimi równi? Czy wy się ich obawiacie. wtedy z ziemi wyjdziecie. 453 . tak jak obawiacie się siebie nawzajem? Tak My wyjaśniamy znaki ludziom. którzy są rozumni! 25 I z Jego znaków jest to. Mądry! 28 On przytoczył wam przykład z was samych. wszyscy są Jemu pobo nie posłuszni. 27 On jest Tym. On jest Potę ny. 26 Do Niego nale ą ci. Zaprawdę. Potem. w tym są znaki dla ludzi. by wzbudzić strach i nadzieję.i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie.

zesłaliśmy im jakąś władzę.29 Ale ci. lecz kiedy dosięgnie ich jakieś zło. eby nie być wdzięczni za to. przy czym ka da frakcja odszczepieńcza cieszy się tym. jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. 30 Przeto zwróć swoje oblicze ku religii. którzy są niesprawiedliwi. U ywajcie więc. co przygotowały ich ręce. która by im mówiła o tym. zgodnie z naturą. za to. tworząc sekty. którzy Jemu dodają współtowarzyszy! 32 Ani te spośród tych. to oni wzywają swego Pana. bezwiednie. co im daliśmy. co zachowuje. którego sprowadził z drogi Bóg? Oni nie będą mieli adnych pomocników. A kto poprowadzi drogą prostą tego. . 454 . Potem jednak. postępują za swoimi namiętnościami. oni się nim cieszą. bójcie się Go. niebawem się dowiecie! 35 Czy. kiedy On da im zakosztować Swojego miłosierdzia. niektórzy z nich dodają swemu Panu współtowarzyszy. 33 A kiedy ludzi dotknie jakieś nieszczęście. 34 Czynią tak dlatego. którzy podzielili swoją religię. odprawiajcie modlitwę i nie bądźcie z liczby tych. co oni Jemu przypisują jako współtowarzyszy? 36 A kiedy My dajemy ludziom zakosztować miłosierdzia. nawracając się do Niego.Nie ma adnej odmiany w stworzeniu Boga! To jest religia prawdziwa. lecz większość ludzi nie wie. jak człowiek gorliwie pobo ny. 31 Nawracając się do Niego.

którzy wierzą! 38 Daj więc krewnemu. Czy wśród tych. który zrobi coś podobnego? Niech Jemu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to. jaki był ostateczny koniec tych. e Bóg szeroko rozdaje zaopatrzenie. I tacy będą szczęśliwi. i je wymierza? Zaprawdę. a następnie przywróci was do ycia. 39 A to. Lecz to. co dajecie na lichwę. i podró nemu! To jest dobro dla tych. 37 Czy nie widzieli. co dajecie jako jałmu nę. którzy chcą oblicza Boga. co zdziałały ręce ludzi. co mu się nale y. którego nie mo na odwrócić. jest taki. potem sprawi. co oni uczynili. e pomrzecie.wtedy oni są zrozpaczeni. poszukując oblicza Boga . 40 Bóg jest Tym. nie powiększy się u Boga. Tego Dnia ludzie zostaną rozdzieleni: 455 . oni się nawrócą! 42 powiedz: "Wędrujcie po ziemi i popatrzcie." 43 Zwróć więc twarz ku prawdziwej religii. komu chce. i biednemu. większość z nich to bałwochwalcy. Być mo e. w tym są znaki dla ludzi. co wy Mu dodajecie jako współtowarzyszy! 41 pojawiło się zepsucie na lądzie i na morzu przez to. których wy Mu dodajecie jako współtowarzyszy. eby On mógł im dać zakosztować część tego. którzy yli poprzednio. który stworzył was i zaopatrzył.oni otrzymają to w dwójnasób. zanim nadejdzie Dzień od Boga. by powiększyło się kosztem majątku innych ludzi.

On o ywia umarłych. 52 A ty przecie nie mo esz dać usłyszeć umarłym ani głuchych zmusić do słyszenia tego wezwania. Zaprawdę. i posyła wiatry . wtedy oni się radują. kiedy oni się odwracają plecami. i przybywali oni do nich z jasnymi dowodami. Być mo e. odczuje skutki swojej niewiary. 456 . zanim on został im zesłany. 50 Spójrz więc na ślady miłosierdzia Boga. 45 tak jest. On rozciąga je po niebie. jeśli My wyślemy wiatr i oni zobaczą. Wtedy zemściliśmy się na tych. aby wam dać zakosztować Swego miłosierdzia. jak On o ywia ziemię po jej śmierci! Zaprawdę. 48 Bóg jest Tym. z pewnością. aby popłynęły statki według Jego rozkazu i abyście poszukiwali Jego łaski. który nie uwierzył. e jest ółty.to dla siebie samych ścielą ło e. który posyła wiatry. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. to po jego przejściu nadal zostają niewiernymi. jak chce. Lecz obowiązkiem Naszym była pomoc wiernym. a ci. 49 choć ju byli zrozpaczeni. przed tobą posłańców do ich ludu. którzy zgrzeszyli.44 ten. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 51 Ale. będziecie wdzięczni! 47 Wysyłaliśmy ju . jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich.radosnych zwiastunów. aby Bóg mógł zapłacić Swoją łaską tym. a one wzburzają chmury. i czyni je płatami. On nie miłuje niewierzących! 46 A z Jego znaków jest to. I kiedy On dosięga nim kogo chce ze Swoich sług. i widzisz wtedy. którzy czynią dobro .

lecz wy nie wiedzieliście.a oto Dzień Zmartwychwstania. Wszechpotę ny! 55 W tym Dniu. po okresie siły .53 Ty nie mo esz wprowadzić na drogę prostą ślepych z ich zabłądzenia. będą mówili: "Wy jesteście tylko głosicielami fałszu. ich usprawiedliwienie i nie zostaną oni wysłuchani. W ten sposób zostali oszukani. dał wam siłę. i oni nie przebywali nawet godziny. On stwarza to.słabość i siwiznę. 60 Miej więc cierpliwość! Zaiste. którzy nie uwierzyli. którzy nie są przekonani o prawdzie! 457 . 56 A powiedzą ci. po słabości. którzy nie wiedzą. którzy otrzymali wiedzę i wiarę: "Wy znajdowaliście się w księdze Boga a do Dnia Zmartwychwstania . kiedy nastanie Godzina. Lecz skłonisz do usłyszenia tylko tych." 59 W ten sposób Bóg pieczętuje serca tych. Lecz jeśli ty przychodzisz do nich ze znakiem. to z pewnością ci. 54 Bóg jest Tym. którzy wierzą w Nasze znaki i są całkowicie poddani. On jest Wszechwiedzący. co chce. którzy byli niesprawiedliwi. obietnica Boga jest prawdą! I niech cię nie zachwieją ci." 57 W tym Dniu nie pomo e tym. potem. grzesznicy będą się zaklinać. który stworzył was słabymi. 58 Przytoczyliśmy ludziom w tym Koranie wszelkie przypowieści.

Mądry! 10 On stworzył niebiosa bez filarów. 4 tych. Lam. jak gdyby w jego uszach była głuchota. Spuściliśmy z nieba wodę i sprawiliśmy. 458 . eby nie kołysała się z wami. 5 Ci są na drodze prostej od ich Pana. które moglibyście widzieć. by sprowadzać z drogi Boga. Mim. 6 Wśród ludzi jest i taki. oni są szczęśliwi. i brać ją sobie za przedmiot szyderstwa. On rozprzestrzenił na niej wszelkie zwierzęta. on się odwraca pełen dumy. Dla takich będzie kara poni ająca.będą Ogrody szczęśliwości! 9 Oni tam będą przebywać na wieki według obietnicy Boga. 2 To są znaki Księgi pełnej mądrości: 3 przewodnictwo po drodze prostej i miłosierdzie dla czyniących dobro. którzy odprawiają modlitwę. który zakupuje zabawne opowiadania. jak gdyby ich nie słyszał. prawdziwej. i wyrosły na niej wszelkiego rodzaju szlachetne pary.Lokman – Lukman W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. On jest Potę ny. nieświadomie. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła . 7 A kiedy jemu recytują Nasze znaki. Obwieść mu więc karę bolesną! 8 Zaprawdę. dla tych. On rzucił na ziemię solidnie stojące. którzy dają jałmu nę i którzy mają pewność ycia ostatecznego.

świadomy! 17 O synu mój! Odprawiaj modlitwę. A poka cie mi to. 16 "O synu mój! Jeśliby to było tylko tyle. dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!" 14 I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: . co jest odpowiednie. kto jest niewdzięczny. i byłoby w skale albo w niebiosach. kto dziękuje. albo na ziemi.matka nosiła go pośród wielu trudów. którzy się do Mnie nawrócili. i zakazuj tego. Zaprawdę.. którzy są poza Nim! Tak! Niesprawiedliwi są w błędzie oczywistym! 12 Daliśmy mądrość Lokmanowi: "Dziękuj Bogu! Ten. co stworzyli ci. zaprawdę. ebyś Mi dodawał współtowarzyszy . co jest godne nagany! 459 . co czyniliście. a ten. a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach "Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie!" 15 A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię. B6g jest Przenikliwy. dziękuje dla siebie samego. nakazuj to.. Bóg jest Bogaty. Godny Chwały! " 13 Oto powiedział Lokman do swego syna. napominając go: "Synu mój! Nie dodawaj Bogu adnych współtowarzyszy! Zaprawdę. co cię ar ziarnka gorczycy. ta Bóg to wyprowadzi. Potem do Mnie powrócicie i Ja obwieszczę wam to.11 To jest stworzenie Boga.o czym nie masz adnej wiedzy to nie słuchaj ich! jednak zachowuj się w stosunku do nich na tym świecie w sposób godny! Idź drogą tych.

to nale y da dobrych postanowień.Znoś cierpliwie.niech ciebie nie smuci jego niewiara. gdyby ich szatan wzywał do kary ognia palącego? 22 Ten. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. przy czym znaleźliśmy naszych ojców. 18 Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę. i przelał na was Swoje dobrodziejstwa. 460 . Do Nas oni powrócą i My ich powiadomimy o tym. ten trzyma za uchwyt najbardziej solidny. jawne i skryte? Jednak wśród ludzi znajdzie się taki. Zaprawdę. który sprzecza się w sprawie Boga. bez przewodnictwa po drodze prostej : i bez Księgi dającej światło. bez adnej wiedzy. co objawił Bóg!". co cię dosięgnie . najprzykrzejszy głos to głos osłów!" 20 Czy nie widzicie. czyniąc dobro. 21 A kiedy się im mówi: "Postępujcie za tym. Bóg zna dobrze wszystko. kto zwraca swoje oblicze ku Bogu. co jest w ich piersiach! 24 Damy im niewielki czas u ywania. a potem poddamy ich surowej karze. Do Boga nale y ostateczny koniec wszystkich spraw! 23 A kto nie uwierzył . co uczynili. 25 A jeśli ty ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?". e Bóg podporządkował wam to." Czy nawet wówczas. oni mówią: "Wcale nie! My będziemy postępować za tym. Bóg nie miłuje dumnych pyszałków! 19 Niech kroki twoje będą skromne! Zni aj swój głos! Zaprawdę.

aby wam pokazać nieco z Jego znaków? Zaprawdę. Zaprawdę. co jest na ziemi. On jest Bogaty. Bóg jest Słyszący. A odrzuca Nasze znaki jedynie perfidny. Godny Chwały! 27 Zaprawdę. jest fałszem. e statek płynie po morzu przez dobroć Boga . co wzywacie poza Nim. wdzięcznego! 32 Kiedy okryje ich fala. Zaprawdę. Bóg jest Potę ny. Bóg jest dobrze świadomy tego.ka de z nich płynie ku oznaczonemu terminowi. ale kiedy On ich wyratuje na suchy ląd. to niektórzy spośród nich zaczynają się wahać. któremu pomogłoby jeszcze siedem mórz .to nie wyczerpałyby się słowa Boga. i to. Mądry! 28 Wasze stworzenie i wasze zmartwychwstanie jest takie jak jednej duszy.oni odpowiedzą: "Bóg!" Powiedz: Chwała niech będzie Bogu!" Lecz większość ludzi nie wie. 26 Do Boga nale y to. co jest w niebiosach. jak ciemności. i On uczynił poddanymi słońce i księ yc . oni wzywają Boga. i poniewa Bóg jest Wyniosły. co czynicie! 30 Tak jest. wyznając szczerze wiarę w Niego. niewdzięczny! 33 O ludzie! 461 . Zaprawdę. poniewa Bóg jest prawdą i poniewa to. e Bóg ka e przenikać nocy w dzień i On ka e przenikać dniowi w noc. w tym są znaki dla ka dego cierpliwego. jeśliby wszystkie drzewa na ziemi były piórami i jeśliby było morze. Zaprawdę. Wielki! 31 Czy nie widziałeś. Jasno Widzący! 29 Czy nie widziałeś.

i niech nie zwodzi was co do Boga ten. On wie. u Boga jest wiedza o Godzinie! On spuszcza ulewę. Bóg jest Wszechwiedzący. obietnica Boga jest prawdą! I niech was nie zwodzi ycie tego świata. który jest wielkim zwodzicielem. kiedy aden ojciec nie będzie mógł nic uczynić dla swego syna ani te adne dziecko nie będzie mogło nic uczynić dla swego ojca. i nie wie dusza. co zyska jutro. w pełni Świadomy! 462 . na jakiej umrze ziemi. Zaprawdę. Zaiste. Lecz nie wie dusza. co jest w łonach.Bójcie się waszego Pana! Obawiajcie się dnia. 34 Zaprawdę.

do których nie przyszedł przed tobą aden ostrzegający. abyś ostrzegał ludzi. 9 Następnie ukształtował go harmonijnie i tchnął w niego nieco ze Swojego Ducha.nie ma co do tego adnej wątpliwości pochodzi od Pana światów. oni pójdą drogą prostą. co skryte i co jawne. 3 Mo e oni powiedzą: "On ją wymyślił!"? Wcale nie! To jest prawda od twego Pana. 8 potem uczynił jego potomstwo z ekstraktu nędznej wody. według waszej rachuby. i dał wam słuch. Jak e mało jesteście wdzięczni! 10 powiedzieli: "Czy kiedy zabłądzimy na ziemi. który stworzył niebiosa i ziemię. adnego opiekuna ani orędownika. Nie ma dla was. poza Nim. wzrok i serca. On jest Potę ny. i to. który doskonale stworzył ka dą rzecz. Litościwy! 7 On jest Tym. który potem wznosi się do Niego w ciągu dnia liczącego tysiąc lat. Mim. 6 To On wie. w ciągu sześciu dni. 463 . Być mo e. On zaczął stworzenie człowieka z gliny. 4 Bóg jest Tym. Lam. co jest między nimi.As-Sad da W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif.Pokłon . Czy sobie przypomnicie? 5 On kieruje z nieba na ziemię Swój rozkaz. Potem umocnił się na tronie. 2 Objawienie Księgi .

którzy. padają na twarz. jak grzesznicy skłaniają głowy przed swoim Panem: "Panie nasz! Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. głoszą chwałę swego Pana i nie wbijają się w pychę. to dalibyśmy ka dej duszy drogę prostą. Zawróć nas. jaka radość jest trzymana dla nich w ukryciu w nagrodę za to. co czyniliście! 15 Tylko ci wierzą w Nasze znaki. 16 Ich boki wyrywają się z pościeli oni wzywają swego Pana z obawą i nadzieją i rozdają z tego. 17 I adna dusza nie wie. i zapomnieliście o spotkaniu tego waszego Dnia! Oto My zapomnieliśmy o was! Zakosztujcie kary wieczności za to. 11 Powiedz: "Zabierze was anioł śmierci." 13 Gdybyśmy chcieli. kiedy są napominani przez nie. co oni czynili. którzy uwierzyli 464 .to czy z pewnością pojawimy się w nowym stworzeniu?" Ale nie! Oni nie wierzą w spotkanie ze swoim Panem. potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!" 12 Gdybyś widział. wybijając pokłony. w co ich zaopatrzyliśmy. abyśmy mogli czynić dobro! My przecie jesteśmy przekonani o prawdzie. kto jest wierzącym.wszystkimi razem!" 14 Zakosztujcie więc za to. 19 A dla tych. który miał pieczę nad wami. Lecz prawdziwe jest Moje słowo: "Ja z pewnością napełnię Gehennę d inami i ludźmi . jest podobny do bezbo nego? Oni obydwaj nie są sobie równi. 18 Czy ten.

który został napomniany przez znaki swego Pana. którzy byli bezbo ni. Zaprawdę. i wyrastają dzięki niej zasiewy. który uznaliście za kłamstwo!" 21 I damy im zakosztować kary bli szej przed karą większą. kiedy zechcą z niego wyjść.będą Ogrody schronienia. z których jedzą ich trzody i oni sami? Czy oni nie widzą jasno? 465 . 26 Czy nie jest dla nich przewodnictwem. Za ka dym razem. a potem odwrócił się od nich? Zaprawdę.za to. w tym są znaki! Czy oni nie posłuchają? 27 Czy oni nie widzieli. i byli cierpliwi i e byli przekonani o prawdziwości Naszych znaków. zostaną zawróceni i będzie im powiedziane: "Zakosztujcie kary ognia. co czynili. zemścimy się na grzesznikach! 23 Oto daliśmy Księgę Moj eszowi . Być mo e. jako przyjęcie gościnne za to. 25 Zaprawdę. którzy prowadzą drogą prostą według Naszego rozkazu . e My pędzimy wodę ku wyschniętej ziemi i sprawiamy.i pełnili dobre dzieła . 20 A dla tych. miejscem schronienia będzie ogień. Pan twój rozstrzygnie między nimi w Dniu Zmartwychwstania sprawy. w jakich się ró nili. i wiele pokoleń wytraciliśmy przed nimi? Oni depczą po ich domostwach.nie pozostawaj więc w wątpliwości co do spotkania z Nim i uczyniliśmy ją drogą prostą dla synów Izraela. 24 I uczyniliśmy z nich imamów. oni powrócą! 22 Kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten.

którzy nie uwierzyli.28 Oni mówią: "Kiedy będzie to zwycięstwo. ich wiara ani nie będzie im dana zwłoka. 466 .. jeśli jesteście prawdomówni?" 29 Powiedz: "W Dniu Zwycięstwa nie pomo e ju tym." 30 Odwróć się więc od nich i czekaj! Oni te czekają.

waszymi matkami. co świadomie zamierzą wasze serca. Bóg jest Wszechwiedzący.Al-Ahzab W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Bój się Boga i nie daj posłuchu niewiernym ani obłudnikom! Zaprawdę.to niech będą waszymi braćmi w religii i waszymi podopiecznymi. ale będziecie mieli grzech za to. ani eli wierni i muhad irowie. z którymi się rozwodzicie. co czynicie! 3 Zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako poręczyciel! 4 On nie uczynił dwóch serc we wnętrzu człowieka.to ich matki. przez Księgę Boga. 5 Nazywajcie ich imieniem ich ojców. Ludzie związani pokrewieństwem są bli si sobie nawzajem.waszymi synami. mówiąc: "Ty jesteś dla mnie jak grzbiet mojej matki!" .Frakcje . A jeśli nie znacie ich ojców . On nie czynił waszych dzieci adoptowanych . Bóg zaś mówi prawdę i On prowadzi prostą drogą. Bóg jest Przebaczający. jeśli uczynicie coś przez pomyłkę. co ci zostało objawione od twego Pana! Zaprawdę. Bóg jest w pełni świadomy tego. To tylko powiedzenie waszych ust. Litościwy! 6 Prorok jest bli szy wiernym ani eli oni sami sobie. to będzie sprawiedliwsze u Boga. jednak powinniście czynić dobro 467 . I nie będziecie mieli adnego grzechu. Mądry! 2 Idź za tym. On nie uczynił waszych on. a jego ony .

i z tobą. 12 I oto mówili obłudnicy i ci. zawarliśmy z nimi uroczyste przymierze.o ich wierność. wracajcie!" A inna ich frakcja prosiła Proroka o pozwolenie. Abrahamem i Moj eszem. 7 I oto uczyniliśmy przymierze z prorokami: Z Noem. lecz pozostaliby tam tylko krótki czas. mówiąc: "Nasze domy są bez obrony!" A nie były one bez obrony. synem Marii." 13 I powiedziała jedna frakcja spośród nich: "O mieszkańcy Jasribu! Nie ma tu dla was miejsca. z Jezusem. w których sercach była choroba: "Nie obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec nic innego. 8 aby Bóg mógł zapytać prawdomównych . 11 Tam wierni zostali poddani próbie i gwałtownie wstrząśnięci. tylko oni chcieli uciec. 9 O wy. to oni zgodziliby się na to. kiedy wasze spojrzenia się odwróciły. To jest zapisane w Księdze. co czynicie! Oto one napadły na was ze wszystkich stron. którzy wierzycie! Wspominajcie dobroć Boga względem was! 10 Oto wojska pomaszerowały przeciw wam i My wysłaliśmy przeciw nim wiatr i zastępy.waszym bliskim przyjaciołom. a potem za ądano by od nich zaparcia się wiary. 14 A jeśliby wdarł się do nich wróg z ró nych stron miasta. 468 . jak tylko złudę. a wasze serca dosięgały gardła i zaczynaliście snuć o Bogu ró ne myśli. których wy nie widzieliście. lecz dla niewiernych przygotował karę bolesną. Bóg widzi jasno to.

dla ka dego. To jest dla Boga łatwe. i nie odwrócą się plecami. kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina. którzy mówią swoim braciom: "Przybywajcie do nas!". Oni nie uwierzyli wcale i Bóg uczyni daremnymi ich działania. lecz sami wykazują niewiele zapału 19 i są względem was skąpi. przewracając oczami jak ten. skąpiąc dobra. e frakcje nie odeszły. 18 Bóg potrafi poznać wśród was tych. 20 Oni sądzą. 21 Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór . ranią was ostrymi językami. ani pomocnika. 16 Powiedz: "Nie pomo e wam ucieczka. i tych. 469 . jak na ciebie patrzą. i tak niewiele będziecie się cieszyć yciem. którego spowija mrok śmierci. jeśli On zechce dla was jakiejś szkody albo jeśli zechce obdarzyć was miłosierdziem?" Nie znajdą oni dla siebie." 17 Powiedz: "Kto mo e was postawić poza zasięgiem Boga. jeśli uciekacie od śmierci lub od zabicia. ani opiekuna.15 A przedtem zawarli przymierze z Bogiem. A jeśliby nawet zostali wśród was. poza Nim. to oni woleliby wycofać się na pustynię wśród Beduinów i zasięgać jedynie wiadomości o was. którzy stawiają przeszkody. A kiedy ogarnia ich strach. to niewiele by walczyli. a jeśliby te frakcje jeszcze miały przyjść. A za przymierze zawarte z Bogiem zostanie za ądany rachunek. A kiedy strach minie. widzisz.

Potę ny! 26 I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi.to. aby Bóg mógł wynagrodzić prawdomównych za ich szczerość i ukarać obłudników. a część wzięliście do niewoli. to przybywajcie! Ja wam pozwolę nacieszyć się i dam wam piękną odprawę. i rzucił w ich serca strach. 470 . Bóg uchronił wiernych od walki. i są te inni. nie osiągnęli oni adnego dobra. którzy im pomagali. zaprawdę. lecz nie zmienili się wcale. Zaprawdę. której nie deptały wasze stopy. Część z nich zabiliście. albo zwrócić się ku nim. Bóg jest Przebaczający. 29 A jeśli pragniecie Boga. którzy ju wypełnili swoje ślubowanie. Litościwy! 25 Bóg odesłał tych. oraz ziemię. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 28 O proroku! Powiedz twoim onom: "Jeśli pragniecie ycia tego świata i jego ozdób. Bóg jest Mocny. 27 I On dał wam w dziedzictwo ich ziemię. powiedzieli: "Oto co obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec. ich domostwa i ich bogactwa. które zawarli z Bogiem. jeśli zechce. Prawdziwy jest Bóg i Jego Posłaniec!" To pomno yło jeszcze wiarę i całkowite poddanie się. którzy nie uwierzyli. I są wśród nich tacy.22 A kiedy wierni zobaczyli frakcje. 23 Wśród wierzących są ludzie wierni przymierzu. Jego Posłańca i siedziby ostatecznej . wraz z ich zaciekłością. Bóg przygotował nagrodę ogromną dla tych spośród was. którzy jeszcze czekają. 24 jest tak.

które czynią dobro." 30 O ony Proroka! Którakolwiek z was popełni bezecność jawną, to otrzyma karę podwojoną dwukrotnie. A to jest dla Boga łatwe. 31 A która z was jest poddana Bogu i Jego Posłańcowi oraz czyni dobro - to My ją nagrodzimy dwa razy i przygotujemy dla niej szlachetne zaopatrzenie. 32 0 ony Proroka! Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. Jeśli jesteście bogobojne, nie bądźcie pokorne w słowach, aby nie po ądał was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie słowa odpowiednie! 33 Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa! Odprawiajcie modlitwę, dawajcie jałmu nę, słuchajcie Boga i Jego Posłańca! O ludzie domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud i oczyścić was całkowicie. 34 I wspominajcie to, co wam jest recytowane w waszych domach ze znaków Boga i z mądrości! Zaprawdę, Bóg jest Przenikliwy, w pełni świadomy! 35 Zaprawdę muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmu nę i dające jałmu nę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające - przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną.

471

36 Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty. 37 A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: "Zatrzymaj przy sobie swoją onę i bój się Boga!" - ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaś wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za onę, aby wierni nie mieli adnej trudności, jeśli chodzi o ony i ich adoptowanych synów, kiedy wywią ą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony! 38 Nie ma winy Proroka w tym, co nało ył na niego Bóg, zgodnie ze Swoim obyczajem ustanowionym przez Niego dla minionych pokoleń. Rozkaz Boga jest rozstrzygnięciem zdecydowanym 39 dla tych, którzy przekazują posłannictwa Boga i obawiają się Go; dla tych, którzy się nie lękają nikogo innego, jak tylko Boga. Bóg wystarczy jako dobrze liczący! 40 Muhammad nie jest ojcem adnego z waszych mę czyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. Bóg jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 41 O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie Boga częstym wspominaniem! 42 Wysławiajcie Go rano i wieczorem! 43 On jest Tym, który błogosławi was, jak i Jego aniołowie

472

- aby wyprowadzić was z ciemności ku światłu. On jest litościwy dla wierzących. 44 Powitaniem ich w Dniu, kiedy Go spotkają, będzie: "Pokój!" On przygotował dla nich szlachetną nagrodę. 45 O Proroku! My posłaliśmy ciebie jako świadka, zwiastuna radosnej nowiny i ostrzegającego, 46 nawołującego do Boga, za Jego zezwoleniem, i jako lampę oświetlającą. 47 Zwiastuj radosną wieść wierzącym, i będą mieli wielką łaskę u Boga. 48 Nie słuchaj ani niewiernych, ani obłudników! Pozostaw ich obelgi i zaufaj Bogu! Wystarczy Bóg jako opiekun! 49 O wy, którzy wierzycie! Kiedy bierzecie za ony kobiety wierzące, następnie rozwodzicie się z nimi, zanim ich dotknęliście, to nie macie prawa wyznaczać im adnego okresu oczekiwania. Dajcie im wyposa enie i odprawcie je w piękny sposób. 50 O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie ony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za onę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich on i ich niewolnic - tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

473

51 Mo esz odsunąć na później, którą chcesz spośród nich, a potem mo esz przyjąć do siebie, którą chcesz i której zapragniesz spośród poprzednio odsuniętych. I nie popełnisz adnego przewinienia. To jest najwłaściwsze, co mo esz uczynić, aby uradować ich oczy i aby się nie smuciły, i były zadowolone z tego, co im dasz - im wszystkim! Bóg wie, co jest w waszych sercach! Bóg jest Wszechwiedzący, Wspaniałomyślny! 52 Ponadto nie wolno ju tobie brać innych kobiet ani te zamieniać je na ony, chocia by zachwycała cię ich piękność, oprócz tych, które posiadła twoja prawica. Bóg śledzi pilnie ka dą rzecz. 53 O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów Proroka na posiłek o niewłaściwej porze, jedynie wtedy, kiedy on wam na to pozwoli. Lecz kiedy jesteście zaproszeni, to wchodźcie. A kiedy spo yjecie posiłek, to się rozejdźcie, nie wdając się w poufałą rozmowę. To mogłoby sprawić przykrość Prorokowi i on wstydziłby się was. Lecz Bóg nie wstydzi się prawdy. A kiedy prosicie je o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest przyzwoitsze dla waszych serc i dla ich serc. Nie nale y obra ać Posłańca Boga i nie wolno poślubiać jego byłych on. Zaprawdę, to byłoby wobec Boga okropne! 54 Jeśli wy coś ujawnicie lub ukryjecie... to, zaprawdę, Bóg zna dobrze ka dą rzecz! 55 Nie mają one adnego grzechu, jeśli się pokazują swoim ojcom, ich synom i ich braciom, synom ich braci, synom ich sióstr, ich onom i ich niewolnicom. Bójcie się Boga!

474

56 Zaprawdę, Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! Zaprawdę, Bóg i Jego aniołowie błogosławią Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju! 57 Zaprawdę, tych, którzy obra ają Boga i Jego Posłańca, przeklnie Bóg w tym yciu i w yciu ostatecznym; On przygotował dla nich karę poni ającą! 58 A ci, którzy obra ają wierzących i wierzące, gdy oni na to nie zasłu yli, biorą na siebie hańbę i jawny grzech. 59 O proroku! Powiedz swoim onom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obra ane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy! 60 Jeśli obłudnicy i ci, w których sercach jest choroba, jak i ci, którzy szerzą niepokoje w Mynie, nie zaprzestaną swoich poczynań, to My pobudzimy ciebie do wystąpienia przeciw nim. Wtedy oni pozostaną z tobą w sąsiedztwie niewiele czasu. 61 przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą, zostaną schwytani i zabici bez Litości; 62 zgodnie ze zwyczajem Boga ustanowionym dla minionych pokoleń. A nie znajdziesz odmiany w zwyczaju Boga. 63 Zapytają cię o Godzinę. Powiedz: "Wiedza o niej jest u Boga!" A co mo e cię o niej powiadomić? Być mo e, ta Godzina jest bliska! 64 Zaprawdę, Bóg przeklął niewiernych i przygotował dla nich ogień płonący!

475

65 Będą tam przebywać na wieki. I nie znajdą oni ani opiekuna; ani pomocnika. 66 W tym Dniu, kiedy ich twarze będą odwracane w ogniu, oni powiedzą: "Biada nam! Gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy słuchali Posłańca!" 67 I będą mówili: "Panie nasz! Słuchaliśmy naszych naczelników i naszych wielkich, oni nas sprowadzili z drogi!" 68 I powiedzą: "Panie nasz! Daj im podwójną karę i przeklnij ich przekleństwem wielkim!" 69 O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie jak ci, którzy obrazili Moj esza! Bóg uczynił go niewinnym tego, co oni mówili, i był on w poszanowaniu u Boga. 70 O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i mówcie proste słowa! 71 I On ulepszy wasze działania i przebaczy wam wasze grzechy. A kto słucha Boga i Jego Posłańca, ten zdobędzie w nagrodę wielkie szczęście. 72 Zaofiarowaliśmy depozyt niebiosom, ziemi i górom, lecz one odmówiły noszenia go i przestraszyły się; poniósł go człowiek - on przecie jest niesprawiedliwy i nieświadomy 73 eby Bóg mógł ukarać obłudników i obłudnice, bałwochwalców i bałwochwalczynię, i mógł zwrócić się ku wierzącym - mę czyznom i kobietom. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

476

Sabejczycy – Saba

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu, do którego nale y wszystko, co jest w niebiosach i na ziemi! Chwała Jemu w yciu ostatecznym! On jest Mądry, Świadomy! 2 On wie, co wchodzi w ziemię i co z niej wychodzi; co schodzi z nieba i co się ku niemu wznosi. On jest Litościwy, Przebaczający! 3 Mówią ci, którzy nie uwierzyli: "Nie przyjdzie na nas Godzina!" Powiedz: "Tak! Ona z pewnością na was przyjdzie, na mojego Pana, znającego to, co skryte!" Nie skryje się przed Nim nawet cię ar pyłku, ani w niebiosach, ani na ziemi; ani mniejsze od tego, ani większe, co by nie było w Księdze jasnej! 4 - aby wynagrodzić tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Otrzymają oni przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne. 5 A tych, którzy usiłują osłabić Nasze znaki, czeka kara bolesnej męki. 6 I zobaczą ci, którym została dana wiedza, i to, co zesłał tobie twój Pan, jest prawdą i prowadzi prosto ku drodze Potę nego, Godnego Chwały! 7 I mówią ci, którzy nie uwierzyli: "Czy mamy wam wskazać człowieka, który wam obwieści, e kiedy się rozpadniecie całkowicie, to pojawicie się w nowym stworzeniu?" 8 Czy wymyślił on na Boga kłamstwo, 477

czy jest on opętany przez d iny? Ale ci, którzy nie wierzą w ycie ostateczne, będą cierpieli całkowicie zabłąkani. 9 Czy oni nie widzieli tego, co jest przed nimi i co jest za nimi, w niebie i na ziemi? Jeśli zechcemy, to sprawimy, i pochłonie ich ziemia, albo te spuścimy na nich płat nieba. Zaprawdę, w tym jest znak dla ka dego sługi nawracającego się! 10 Daliśmy Dawidowi łaskę pochodzącą od Nas: "O góry i wy, ptaki, głoście chwałę Boga razem z nim!" I zmiękczyliśmy dla niego elazo: 11 "Sporządzaj kolczugi! Wymierzaj uwa nie ich oczka!" I czyńcie dobro! Zaprawdę, Ja widzę jasno, co czynicie! 12 A Salomonowi podporządkowaliśmy wiatr. Ten poranny dął przez miesiąc i ten wieczorny dął przez miesiąc. I spowodowaliśmy, i popłynęło dla niego źródło miedzi. A wśród d inów były takie, które pracowały dla niego, za pozwoleniem Boga. A którykolwiek z nich odchyliłby się od Naszego rozkazu, to dalibyśmy mu zakosztować ognia piekielnego. 13 I robili dla niego, co on chciał: sanktuaria i posągi, misy jak sadzawki i kotły solidnie stojące. O rodzie Dawida - czyńcie dzięki! Lecz nieliczni z Moich sług są wdzięczni! 14 A kiedy postanowiliśmy, i umrze, to na jego śmierć wskazało d inom tylko pełzające zwierzę ziemi, które podgryzło jego laskę. A kiedy on upadł, wtedy d iny jasno pojęły, e gdyby znały to, co skryte, to nie pozostawałyby w poni ającej karze.

478

15 Dla ludu Saba w ich miejscu zamieszkania był pewien znak: dwa ogrody z prawej strony i dwa - z lewej: "Jedzcie z zaopatrzenia waszego Pana i dziękujcie Mu! Jest to kraina przyjemna, a Pan Przebaczający!" 16 Oni jednak odwrócili się. Posłaliśmy wtedy na nich powódź z Al-Arim i zamieniliśmy ich dwa ogrody na dwa inne ogrody, posiadające gorzkie owoce: tamaryszki i kilka drzew lotosu. 17 Tak zapłaciliśmy im za to, i oni nie uwierzyli. Czy My wynagradzamy w ten sposób kogokolwiek oprócz niewiernych? 18 Między nimi i między miastami, które pobłogosławiliśmy, umieściliśmy miasta łatwo widoczne i wymierzyliśmy czas podró y: "Podró ujcie między nimi przez noce i dnie - bezpieczni!" 19 Lecz oni powiedzieli: "Panie nasz! Powiększ odległości, jakie przemierzamy!" I oni wyrządzili krzywdę sobie samym. I uczyniliśmy ich przedmiotem opowiadań, lecz rozerwaliśmy ich na strzępy. Zaprawdę, w tym są znaki dla ka dego cierpliwego, wdzięcznego! 20 Iblis sprawdził na nich swoją myśl i oni poszli za nim, oprócz nielicznych spośród wierzących. 21 Miał on nad nimi władzę tylko po to, abyśmy mogli rozpoznać tych, którzy wierzą w ycie ostateczne, od tych, którzy w nie powątpiewają. A twój Pan strze e ka dej rzeczy. 22 Powiedz: "Wzywajcie tych, których uznajecie poza Bogiem! Oni nie władają nawet cię arem pyłku,

479

ani w niebiosach, ani na ziemi. Oni nie mają tam adnego uczestnictwa ani te Bóg nie ma wśród nich pomocnika." 23 Nie pomo e przed Nim adne wstawiennictwo, oprócz wstawiennictwa za tymi, na kogo On się godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich serc, oni powiedzą: "Co powiedział wasz Pan?" Powiedzą: "Prawdę!" On jest Wyniosły, Wielki! 24 Powiedz: "Kto wam daje zaopatrzenie z niebios i ziemi?" Powiedz: "Bóg. Zaprawdę, my lub wy albo jesteśmy na drodze prostej, albo te jesteśmy w błędzie oczywistym! 25 Powiedz: "Was nie zapytają o to, co my uczyniliśmy grzesznego, ani nas nie zapytają o to, co wy czynicie." 26 powiedz: "Nasz Pan zbierze nas wszystkich, potem osądzi nas według prawdy. On przecie jest Sędzią, Wszechwiedzącym!" 27 Powiedz: "Poka cie mi tych, których dodawaliście Jemu jako współtowarzyszy!" Ale nie! On jest Bogiem Potę nym, Mądrym! 28 Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. Lecz większość ludzi nie wie. 29 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?" 30 Powiedz: "Wy macie obietnicę Dnia, którego nie będziecie mogli ani opóźnić o godzinę, ani przesunąć naprzód."

480

31 Ci, którzy nie uwierzyli, powiedzieli: "My nie uwierzymy ani w ten Koran, ani w to, co było objawione przed nim!" O gdybyś ty widział, kiedy niesprawiedliwi będą postawieni przed swoim Panem, jakie słowa będą kierować jedni do drugich! Ci, którzy będą poni eni, powiedzą do tych, którzy się wbijali w pychę: "Gdyby nie wy, to bylibyśmy wierzącymi!" 32 Powiedzą ci, którzy w pychę się wbijali, do tych, którzy byli poni eni: "Czy to my odsunęliśmy was od drogi prostej, kiedy ona przyszła do was? Przeciwnie, wy byliście grzesznikami!" 33 I powiedzieli ci, którzy byli poni eni do tych, którzy wbijali się w pychę: "Przeciwnie! To wasza chytrość nocą i dniem nakazywała nam, abyśmy nie wierzyli w Boga i abyśmy czynili Jemu podobnych!" I oni będą napełnieni skrytym alem, kiedy zobaczą karę. I nało yliśmy obro e na szyje tych, którzy nie uwierzyli. Czy nie zostało im zapłacone tylko za to, co czynili? 34 I kiedykolwiek wysłaliśmy do jakiegoś miasta ostrzegającego, ci, którzy tam yli w dobrobycie, mówili: "Zaprawdę, my nie wierzymy w to, z czym zostaliście posłani!" 35 I powiedzieli: "My jesteśmy bardziej zasobni w bogactwa i dzieci i nie będziemy poddani karze." 36 Powiedz: "Zaprawdę, Pan mój daje hojne zaopatrzenie temu, komu chce, i On je wymierza. Lecz większość ludzi nie wie." 37 Bogactwa wasze i wasze dzieci niewiele przybli ą was do Nas, ale przybli ą tych, którzy wierzą i czynią dobro. Dla nich będzie zapłata podwójna

481

za to, co uczynili. Oni będą przebywać w wyniosłych komnatach, bezpieczni. 38 A ci, którzy starają się osłabić Nasze znaki, zostaną przedstawieni do kary. 39 Powiedz: "Zaprawdę, mój Pan daje hojne zaopatrzenie, komu chce ze Swoich sług - i je wymierza. A jeśli wy rozdacie cośkolwiek, to On wam to zwróci. On jest najlepszym z zaopatrujących!" 40 W Dniu, kiedy On zbierze wszystkich razem, powie do aniołów: "Czy oni was czcili?" 41 Powiedzą: "Chwała niech będzie Tobie! Ty jesteś naszym opiekunem poza nimi. Przeciwnie! Oni oddawali cześć d inom; większość wierzyła w nich." 42 I tego Dnia nie będziecie mogli jedni drugim ani pomóc, ani zaszkodzić. I My powiemy do tych, którzy byli niesprawiedliwi: "Zakosztujcie kary ognia, który uwa aliście za kłamstwo!" 43 A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, oni mówią: "To przecie tylko człowiek, który chce nas odsunąć od tego, co czcili nasi ojcowie." I mówią: "To jest tylko zmyślone kłamstwo!" I mówią ci, którzy nie uwierzyli, o prawdzie, kiedy ona do nich przyszła: "To są czary oczywiste! 44 I nie daliśmy im adnych ksiąg, które by studiowali, ani te nie posłaliśmy do nich, przed tobą, adnego ostrzegającego. 45 A ci, którzy byli przed nimi, te zadawali kłam

482

i nie osiągnęli ani dziesiątej części tego, co My im daliśmy. I za kłamców uznali Naszych posłańców. Jakie więc było Moje oburzenie! 46 Powiedz: "Ja pouczam was tylko o jednym: Stawajcie przed Bogiem, po dwóch lub pojedynczo, potem zastanawiajcie się! Wasz towarzysz nie jest opętany przez d iny. On was tylko ostrzega przed straszną karą." 47 Powiedz: "Ja nie ądam od was adnej zapłaty - to wy ją otrzymacie. Moja zapłata jest tylko u Boga. On jest świadkiem ka dej rzeczy!" 48 Powiedz: "Zaprawdę, mój Pan pora a prawdą. On jest doskonałym znawcą rzeczy ukrytych." 49 powiedz: "Przyszła prawda! Nie pojawi się fałsz i nie powróci!" 50 powiedz: "Jeśli zbłądziłem, to zbłądziłem tylko przeciw sobie samemu. A jeśli idę drogą prostą, to dzięki temu, co objawił mi mój Pan. Zaprawdę, On jest Słyszący, Bliski!" 51 O, gdybyś mógł zobaczyć, jak będą przera eni, I kiedy ju nie znajdą adnej ucieczki i zostaną pochwyceni z bliska! 52 I będą mówić: "My wierzymy w Niego!" Lecz jak oni mogą osiągnąć wiarę z tak dalekiego miejsca? 53 Nie uwierzyli oni przecie w Niego przedtem, tylko z daleka snuli przypuszczenia na temat tego, co skryte. 54 I będzie ustawiona przegroda

483

między nimi a tym, czego pragnęli, tak jak było z im podobnymi dawniej. Zaprawdę, oni byli w głębokim zwątpieniu

484

i cokolwiek On powstrzyma. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 2 Czegokolwiek Bóg udzieli ludziom ze Swego miłosierdzia. czeka przebaczenie i nagroda wielka. którzy nie uwierzyli. On wzywa tylko swoich stronników. tego nikt nie ześle po Nim. A tych. który uczynił aniołów posłańcami posiadającymi skrzydła . to przecie ju przed tobą inni posłańcy byli uwa ani za kłamców. aby byli mieszkańcami ognia płonącego.dwa. Stwórcy niebios i ziemi. 8 A co będzie z tym. trzy lub cztery. Do Boga są sprowadzane wszystkie sprawy. On powiększa w stworzeniu to. co chce. Mądry! 3 O ludzie! Przypomnijcie sobie dobroć Boga względem was! Czy jest jakiś stwórca poza Bogiem? On wam daje zaopatrzenie z nieba i z ziemi. tego nikt nie powstrzyma. którego złe działanie 485 . 5 O ludzie! Zaiste. 7 Tych. On jest Potę ny. Nie ma boga.Al-Fatir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała Bogu. jak tylko On! Jak e więc mo ecie być odwróceni? 4 Jeśli oni uwa ają cię za kłamcę. obietnica Boga jest prawdą! Niech was nie zwodzi ycie tego świata i niech nie zwiedzie was zwodziciel względem Boga! 6 Zaprawdę. czeka kara straszna.Stwórca . szatan jest dla was wrogiem! Uwa ajcie go więc za wroga.

następnie uczynił was parami. czeka kara straszna. Bóg wie dobrze. a podstęp ich spełznie na niczym. kogo chce. To jest Bóg . 11 Bóg stworzył was z prochu. o dobrym smaku. Zaprawdę. będziecie wdzięczni! 13 On wprowadza noc w dzień i On wprowadza dzień w noc. to dla Boga jest łatwe! 12 I nie są jednakowe dwa morza: jedno . drugie . jak tylko za Jego wiedzą.wasz Pan! Do Niego nale y królestwo. Takie jest zmartwychwstanie! 10 Kto pragnie potęgi . I adna istota eńska nie nosi i nie wydaje na świat. On je wywy sza.wszystko płynie do wyznaczonego kresu. Widzisz tam statki prujące je. On podporządkował słońce i księ yc . kogo chce. ebyście mogli poszukiwać Jego łaski.słodkie.to potęga jest w całości u Boga. i wydobywacie ozdoby.zostało upiększone i on sam uzna je za piękne? Zaprawdę. wtedy pędzimy je ku martwej krainie i o ywiamy przez to ziemię po jej śmierci. który posyła wiatry i one wzburzają chmury. i nic się z niego nie skraca wbrew temu. co oni czynią! 9 Bóg jest Tym. którzy knują podstępnie złe czyny. I z ka dego ywicie się świe ym mięsem. Bóg sprowadza z drogi. Do Niego wznosi się dobre słowo i czyn pobo ny.słone. 486 . I nie przedłu a się ycia długowiecznemu. A tych. Niech więc nie rozwodzi się w smutkach twoja dusza nad nimi! Zaprawdę. co jest w Księdze. potem z kropli nasienia. i prowadzi drogą prostą. gorzkie. które nosicie. przyjemne do picia. Być mo e.

A ten. który widzi. Do Boga zmierza wędrowanie. komu chce. 24 My posłaliśmy ciebie z prawdą. Ty tylko ostrzegasz tych. kto się oczyszcza. a jeśliby nawet usłyszeli. to nikt jej w tym nie ul y .nawet gdyby to był krewny. 14 Jeśli ich wezwiecie. lecz ty nie mo esz skłonić do słyszenia tych. a sprowadzi nowe stworzenie. i którzy odprawiają modlitwę. Godny Chwały! 16 Jeśli On zechce. co jest skryte.a ci. a jeśli nawet jakaś przygnieciona cię arem wezwie pomocy do poniesienia go. 21 ani cień i ar słońca. Zaprawdę. to oczyszcza się dla siebie samego. I nikt nie mo e ciebie powiadomić tak jak Ten. których wzywacie poza Nim. jesteś tylko ostrzegającym. 19 Niewidomy nie jest równy temu.ty. jako zwiastuna i jako ostrzegającego. 20 ani ciemności i światło. 15 O ludzie! Wy potrzebujecie Boga. a Bóg jest Bogaty. to oni wcale nie usłyszą waszej modlitwy. 22 nie są równi ywi i umarli. a w Dniu Zmartwychwstania oni wyrzekną się współ towarzystwa. 17 To dla Boga nie jest wielką rzeczą. to by wam nie odpowiedzieli. 18 I nie poniesie adna niosąca cię ar cię aru drugiej. 487 . nie posiadają nawet łuski pestki daktyla. Bóg daje słyszeć. którzy są w grobach 23 . który jest doskonale świadomy. którzy się boją swego Pana z powodu tego. to was zabierze.

ci. co objawiliśmy tobie z Księgi. którzy nie uwierzyli. których wybraliśmy spośród Naszych sług: wśród nich są niesprawiedliwi dla samych siebie. Przebaczający! 29 Zaprawdę. Do nich przychodzili ich posłańcy z jasnymi dowodami i z Psalmami. do którego by nie przyszedł ostrzegający. Zaprawdę. 488 . 30 Bóg będzie mógł dać im pełną zapłatę i zwiększyć Swoją łaskę. ci spodziewają się zysku. 26 Potem pochwyciłem tych. którzy odprawiają modlitwę. ci. który nie przepadnie. to przecie kłam zadawali ju ci. jest prawdą potwierdzającą prawdziwość tego. wśród nich są umiarkowani i wśród nich są wyprzedzający innych dobrymi uczynkami. spełnianymi za zezwoleniem Boga. i trzód te są ró ne kolory. Bóg jest Potę ny. 28 A wśród ludzi i zwierząt. którzy recytują Księgę Boga. ci. i Bóg zesłał z nieba wodę. 25 A jeśli cię uznają za kłamcę. którzy byli przed nimi.I nie ma adnego narodu. czym ich obdarzaliśmy. On jest Przebaczający. Bóg jest w pełni świadomy i doskonale widzący Swoje sługi! 32 Potem daliśmy Księgę w dziedzictwo tym. Zaprawdę. którzy rozdają z tego. Przecie obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy spośród Jego sług. i Księgą dającą światło. Wdzięczny! 31 To. I jakie było Moje oburzenie! 27 Czy nie widziałeś. o ró nych odcieniach i kruczoczarne. Zaprawdę. i My sprawiliśmy dzięki niej.białymi i czerwonymi. skrycie lub jawnie. co przed nią zostało objawione. i wyrosły owoce o ró nych kolorach? A góry poznaczone są pasmami .

Nie dotknie nas tam ani trud. 489 . A kto nie wierzy. co skryte w niebiosach i na ziemi! On wie dobrze. co kryją piersi! 39 On jest Tym. W ten sposób płacimy ka demu niewiernemu. wyprowadź nas! Będziemy czynić dobro." 36 A tych. który uczynił was namiestnikami na ziemi. który umieścił nas. tylko powiększa nienawiść ich Pana. który oddalił od nas smutek! Zaprawdę. niewiara tych. 37 I będą tam krzyczeć: "Panie nasz. Zakosztujcie więc! Dla niesprawiedliwych nie będzie adnego pomocnika! 38 Zaprawdę. 40 Powiedz: "Czy widzieliście waszych współtowarzyszy.To jest wielka łaska! 33 Oni wejdą do Ogrodów Edenu. czeka ogień Gehenny. kto się zastanawiał? I przychodził do was ostrzegający. Wdzięczny! 35 On jest Tym. tam będą ozdobieni bransoletami ze złota i pereł. którzy nie wierzą. aby umarli. 34 I będą mówili: "Chwała niech będzie Bogu. którzy nie uwierzyli. co czyniliśmy!" Czy nie daliśmy wam dość długiego ycia. to jego niewiara zwróci się przeciw niemu. nie to. tylko powiększa ich zgubę. którzy nie wierzą. w siedzibie trwałego przebywania. I nie zostanie postanowione. ani zmęczenie. a szaty ich będą z jedwabiu. nasz Pan jest Przebaczający. Niewiara tych. tak i by mógł się opamiętać ten. Bóg zna to. ze Swojej łaski. ani te nie doznają ulgi od męki.

A kiedy nadejdzie ich termin. to nie utrzymałby ich nikt poza Nim. to będą na prostszej drodze ani eli jakikolwiek z narodów. którzy się do niego uciekają. jaki był ostateczny koniec tych.. Ale złośliwy podstęp otacza tylko tych. On jest Wszechwiedzący. niesprawiedliwi. A jeśliby one ustały. i jeśli przyjdzie do nich ostrzegający. to tylko złuda! 41 Zaprawdę. 43 dumę na ziemi i złośliwy podstęp. którzy byli przed nimi i byli mocniejsi pod względem siły? Lecz nic nie jest w stanie sprowadzić Boga do niemocy.. co oni stworzyli na ziemi? Albo czy oni mają uczestnictwo w niebiosach? Albo czy daliśmy im Księgę. On jest Wspaniałomyślny.których wzywacie poza Bogiem? Poka cie mi. aby nie ustały. Zaprawdę. ani na ziemi.. co sobie wzajemnie przyrzekają. to nie pozostawiłby na powierzchni ziemi adnej istoty yjącej . ani w niebiosach. Ale kiedy przyszedł do nich ostrzegający. to tylko powiększyło ich wstręt. Przebaczający! 42 Oni przysięgali na Boga najuroczystszą przysięgą. 490 . aby mieli z niej jasny dowód?" Przeciwnie! To. Wszechwładny! 45 A jeśliby Bóg chciał karać ludzi za to. Czy oni patrzą jedynie na zwyczaj praojców? Ale ty nie znajdziesz w zwyczaju Boga adnej zmiany! I nigdy nie znajdziesz w zwyczaju Boga adnego odchylenia! 44 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. co oni dokonali. Bóg podtrzymuje niebiosa i ziemię. Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego terminu.

zaprawdę. Bóg jasno widzi Swoje sługi! 491 .

6 dane ci. czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą. co jest ukryte. 11 Ty mo esz ostrzegać tylko tego. abyś ostrzegał lud. 2 Na Koran pełen mądrości! 3 Zaprawdę. którego ojcowie nie byli ostrzegani. Litościwego. Uraduj go więc wieścią o przebaczeniu i szlachetnej nagrodzie. 8 My nało yliśmy na ich szyje obro e a do podbródków. 492 . Sin . lecz oni nie wierzą.Ja Sin W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ja. co oni przygotowali pierwej i co pozostawili.Ja Sin . który postępuje za napomnieniem i który obawia się Miłosiernego z powodu tego. My przywracamy do ycia umarłych i zapisujemy. są więc niedbali: 7 Sprawdziło się ju słowo nad większością z nich. czy ty ich ostrzegasz. 10 I wszystko im jedno. ty jesteś wśród posłańców 4 na drodze prostej! 5 Oto objawienie Potę nego. tak i głowy ich są podniesione nieruchomo. i ka dą rzecz wyliczyliśmy w jasnym rejestrze. 12 Zaprawdę. w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie widzą. 9 I umieściliśmy przed nimi przegrodę i za nimi przegrodę.

" 19 Powiedzieli: "Wasza zła wró ba niech pozostanie z wami. 17 mamy jedynie obowiązek jasnego obwieszczenia. i powiedział: "O ludzie! Idźcie za tymi wysłannikami! 21 Idźcie za tymi.. kiedy przybyli do niego posłańcy." 20 I przybył wtedy pewien człowiek. e zostaliśmy do was wysłani. pospiesznie biegnąc z końca miasta. to my was ukamienujemy." 18 Powiedzieli: "Mamy dla was złą wró bę.. lecz oni uznali ich za kłamców.13 I przytocz im przypowieść o mieszkańcach miasta. 14 Oto posłaliśmy ich dwóch. wtedy wsparliśmy ich trzecim. A skoro jesteście napomniani. którzy nie ądają od was adnej zapłaty i którzy są na drodze prostej! 22 Dlaczego nie miałbym czcić Tego. I powiedzieli: "Oto zostaliśmy posłani do was. wy tylko kłamiecie!" 16 Powiedzieli: "Pan nasz wie. to nic mi nie pomo e ich wstawiennictwo 493 ." 15 Powiedzieli: "Wy przecie jesteście tylko śmiertelnikami. Jeśli nie zaprzestaniecie. podobnie jak my. Miłosierny nie zesłał niczego. i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna. Lecz wy jesteście ludźmi występnymi. który mnie stworzył i do którego zostaniecie sprowadzeni? 23 Czy mam brać sobie bogów poza Nim? Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś złem.

które oni jedzą. 25 Zaprawdę. Czy mogą nie być wdzięczni? 36 Chwała niech będzie Temu. ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i e oni ju do nich nie powrócą? 32 Lecz wszyscy razem zostaną przed Nami postawieni! 33 I znakiem dla nich . co wypracują ich ręce. który stworzył wszystkie pary. eby się z niego nie wyśmiewali. 24 Zapewne byłbym wtedy w jawnym zabłądzeniu. jakie wydaje ziemia i oni sami.ziemia umarła.i oni mnie nie zbawią. jakie zasmucenie dla sług! aden posłaniec nie przychodzi do nich. 34 I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą. jeśliby mój lud wiedział. i sprawiliśmy. którzy zostali uhonorowani!" 28 I po nim nie posłaliśmy ju przeciw jego ludowi adnego wojska z niebios ani nie mamy zamiaru posyłać. 29 I był tylko jeden krzyk . 27 e mój Pan mi przebaczył i umieścił mnie między tymi. 494 .i oto oni zgaśli! 30 O. o ywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno. ja uwierzyłem w waszego Pana! Słuchajcie mnie!" 26 Powiedziano mu: "Wejdź do Ogrodu!" On powiedział: "O. 31 Czy oni nie widzieli. 35 a eby mogli jeść jej owoce i to. i wytryskają z niej źródła.

by do pewnego czasu cieszyć się yciem.. i wszystko egluje po orbicie. i będą uratowani 44 jedynie dzięki Naszemu miłosierdziu. którzy nie wierzą. 45 Kiedy im mówią: "Bójcie się tego. być mo e doznacie miłosierdzia." 46 A jednak aden spośród znaków ich Pana nie przychodzi do nich. 43 Jeśli zechcemy. potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika. ani te noc nie wyprzedzi dnia.noc. których oni nie znają. jeśliby zechciał? Wy jesteście tylko w jawnym błędzie!" 48 I oni mówią: "A kiedy się spełni ta obietnica. 47 A kiedy się im mówi: "Rozdawajcie z tego.ono płynie do swego stałego miejsca. Wszechwiedzącego! 39 I księ yc .. To jest ustanowienie Potę nego. którzy wierzą: "Czy my mamy karmić tych.ustanowiliśmy dla niego stacje. a staje się podobny do suchej gałęzi palmowej. 38 I słońce . eby się od niego nie odwrócili. 495 . i tego.i nosiliśmy ich potomstwo na statku załadowanym. co jest przed wami. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach. co jest za wami.i te. 42 I stworzyliśmy dla nich podobny do niego. 37 I znakiem dla nich . to ci. 41 I znakiem dla nich . na który oni wsiadają. mówią do tych. 40 I ani słońcu nie wolno doganiać księ yca. których mógłby nakarmić Bóg. czym obdarzył was Bóg!".

58 "Pokój!" . Będziecie wynagrodzeni tylko za to. 57 Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko. 50 I nie będą oni w stanie przygotować adnego polecenia ani te powrócić do swoich rodzin. I oto oni wszyscy zostaną przed Nami postawieni. o wy.jeśli jesteście prawdomówni?" 49 Nie będę wiele czekać. 55 Zaprawdę.to jest droga prosta!" 496 . do swojego Pana pospieszą i 52 Powiedzą: Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować. grzesznicy! 60 Czy wam nie nakazałem. co czyniliście. z grobów. 54 I tego Dnia adna dusza nie dozna w niczym niesprawiedliwości. czego za ądają. 59 Trzymajcie się z dala dzisiaj. 51 I zadmą w trąbę! I oto oni.słowo od Pana litościwego. tylko jeden krzyk ich pochwyci. I prawdę mówili posłańcy!" 53 I będzie tylko jeden krzyk. on jest wrogiem jawnym! 61 Czcijcie Mnie! . kiedy jeszcze będą się sprzeczać. 56 Oni i ich ony będą wypoczywać w cieniu na ozdobnych ło ach. o synowie Adama: "Nie czcijcie szatana! Zaprawdę.

między tym. 68 A komu My dajemy długie ycie. i My stworzyliśmy dla nich.to by nie było dla niego odpowiednie. których są posiadaczami? 72 I poddaliśmy im je: jedne z nich słu ą im do jazdy wierzchem. lecz mówią ich ręce i ich nogi świadczą o tym. to przemienilibyśmy ich na miejscu.62 Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. Czy oni nie rozumieją? 69 My nie nauczyliśmy go poezji . 73 Mają te z nich inne korzyści. 66 A jeślibyśmy chcieli. To jest tylko napomnienie i Koran jasny. co stworzyły Nasze ręce . co oni zarobili. Czy mogą nie być wdzięczni? 74 Jednak oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. i nie wierzyliście! 65 Dzisiaj My nakładamy pieczęć na ich usta. wtedy oni nie mogliby ani odejść.trzody. 497 . ani powrócić. Czy nie mieliście rozumu? 63 Oto Gehenna. która nam została obiecana! 64 Palcie się w niej dzisiaj za to. lecz jak eby mogli widzieć? 67 I jeślibyśmy chcieli. 71 Czy oni nie widzieli. 70 jako ostrze enie dla ka dego yjącego i aby ziściło się słowo wobec niewiernych. a inne jako po ywienie. to pochylamy jego postać. i oni rzuciliby się na poszukiwanie drogi. to starlibyśmy ich oczy. jak i napoje.

który przygotował dla was ogień z zielonego drzewa.Być mo e. 77 Czy nie widział człowiek. nie jest w mocy stworzyć do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem. chocia by byli zastępem dla nich przygotowanym. On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący! 80 On jest Tym. a zapomniał o swoim stworzeniu. kiedy one są zetlałe?" 79 Powiedz: "O ywi je Ten. 83 Chwała niech będzie Temu. oni będą wspomo eni?! 75 Lecz oni nie mogą udzielić im pomocy. który stworzył niebiosa i ziemię. 76 Niech cię nie zasmuca ich słowo! My wiemy. Mówi on: "Kto o ywi kości. kto stworzył je po raz pierwszy.kiedy On chce jakiejś rzeczy zawiera się w słowie: "Bądź!" . Wszechwiedzącym! 82 jego rozkaz . jak stworzyliśmy go z kropli nasienia? I oto on jest jawnym przeciwnikiem! 78 I przytacza Nam przykład." 81 Czy Ten. i oto wy zapalacie z niego. co oni ukrywają i co ujawniają.i ona jest. w którego ręku jest władza królewska nad ka dą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni! 498 .

którzy stoją w szeregach.As-Saffat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na tych. i Pan wschodów! 6 Oto ozdobiliśmy najni sze niebo ozdobą z gwiazd. 12 Tak ty się dziwisz. i dla nich będzie kara nieustanna. 2 i tych.Szeregi . to się wyśmiewają. a oni się wyśmiewają! 13 I kiedy im się przypomina. 8 Oni nie mogą przysłuchiwać się najwy szej radzie. którzy odpędzają gwałtownie. oni sobie nie przypominają. 14 a kiedy widzą znak. 15 i mówią: "To są czary oczywiste! 499 . i tego. 7 równie dla ochrony przed wszelkim szatanem buntownikiem. wasz Bóg jest Jeden! 5 Pan niebios i ziemi. ra eni ze wszystkich stron. 11 Zapytaj więc ich: Czy oni są silniejsi w budowie fizycznej od innych. którzy recytują napomnienie! 4 Zaprawdę. 9 są odpędzani. 3 i tych. 10 chyba e któryś z nich uchwyci jakiś fragment. co jest między nimi. lecz wtedy idzie w ślad za nim płomień przenikający. których stworzyliśmy? My przecie stworzyliśmy ich z lepkiej gliny.

który uznaliście za kłamstwo! 22 Zbierzcie tych. byliście ludem buntowników. 20 i powiedzą: "Biada nam! To jest Dzień Sądu!" 21 To jest Dzień Rozstrzygnięcia. 500 . 28 Oni mówią: "Wy przecie przychodziliście do nas z prawej strony. przeciwnie. wy nie byliście wierzącymi 30 i my nie mieliśmy nad wami adnej władzy. i poprowadźcie ich ku drodze do piekła! 24 Zatrzymajcie ich. bo będą zapytani: 25 "Có z wami? Nie pomagacie sobie wzajemnie?" 26 Przeciwnie! Oni dzisiaj są całkowicie poddani. " 29 Ci powiedzą: "Nie. co oni czcili 23 poza Bogiem.16 Czy kiedy pomrzemy i kiedy się staniemy prochem i kośćmi. którzy byli niesprawiedliwi. i to. i wtedy zobaczą. 31 Sprawdziło się na nas słowo naszego Pana. czy naprawdę zostaniemy wskrzeszeni. i ich ony. 17 my i nasi praojcowie?" 18 Powiedz: "Tak! I będziecie pokorni!" 19 I będzie tylko jeden krzyk. 27 Zbli ają się do siebie i pytają jeden drugiego.

zwróceni twarzami ku sobie. o du ych oczach. 501 . 49 podobne do pereł ukrytych. jak tylko Bóg!" . bo sami byliśmy błądzącymi. 38 Wy na pewno zakosztujecie kary bolesnej! 39 Będzie wam zapłacone tylko za to.oni wbijali się w pychę." 33 I oto oni. będą współuczestnikami w karze. 45 Będą wokół nich krą yć z pucharem napoju ze źródła 46 czystego . 34 Oto w ten sposób postępujemy z grzesznikami! 35 Zaprawdę. tego Dnia. kiedy im mówiono: "Nie ma boga. 40 Z wyjątkiem sług Boga.my. co czyniliście. 48 I przy nich będą dziewice skromnie patrzące. szczerze oddanych. 44 spoczywając na ło ach. z pewnością.. 41 Dla nich będzie zaopatrzenie znane: 42 owoce. zakosztujemy! 32 My więc zaprowadziliśmy was na bezdro a. 36 Mówili: "Czy porzucimy naszych bogów dla jakiegoś opętanego poety?" 37 Wcale nie! On przyszedł z prawdą i potwierdził prawdziwość posłańców. i będą uhonorowani 43 w Ogrodach szczęśliwości. 47 Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznają od niego znu enia.rozkoszy dla pijących.

64 To jest bowiem drzewo. czy te drzewo Az-Zakkum? 63 Oto My umieściliśmy je jako próbę dla sprawiedliwych. 56 I powie: "Na Boga! Ty mnie omal nie zgubiłeś.50 Będą podchodzić jedni do drugich. 502 . 51 Jeden z nich powie: "Miałem towarzysza. który mówił: 52 Czy ty jesteś spośród tych. 65 Jego owoce są jak głowy szatanów. które wyrasta z dna piekła. 66 Oni będą z niego jedli i będą napełniali swoje brzuchy. to czy będziemy sądzeni" 54 I powie: "Czy zechcecie popatrzyć w dół?" 55 Wtedy on przyjrzy się i zobaczy swego towarzysza w środku piekła. 58 Czy my nie pomarliśmy 59 naszą pierwszą śmiercią i nie spotkała nas kara?" 60 Zaprawdę. to na pewno byłbym wśród skazanych. którzy przyjmują prawdę? 53 Czy kiedy pomrzemy i kiedy staniemy się prochem i kośćmi. 57 Gdyby nie dobroć mojego Pana. 62 Czy to jest lepsze jako ugoszczenie. zadając sobie wzajemnie pytania. to jest ogromne osiągnięcie! 61 Dla czegoś podobnego niech pracują pracujący.

nastąpi ich powrót do piekła. 74 z wyjątkiem szczerych sług Boga! 75 Wzywał Nas Noe. . jaki był ostateczny koniec tych ostrzeganych. 85 powiedział do swojego ojca i do swego ludu: 503 . 83 Zaprawdę.67 Potem otrzymają do picia mieszaninę z wrzącej wody. 69 Oni znaleźli swoich ojców. 84 Kiedy on przyszedł do swego Pana. 73 I popatrz. którzy zabłądzili. 72 A przecie posyłaliśmy do nich ostrzegających. wśród jego zwolenników był Abraham.Jak e wspaniali są ci. 77 I uczyniliśmy. zaprawdę. 68 Potem. 81 On jest przecie wśród Naszych sług wierzących! 82 Potem potopiliśmy innych. którzy dali posłuch! 76 I uratowaliśmy go i jego rodzinę od strasznego nieszczęścia. i jego potomstwo przetrwało. z czystym sercem. 71 A przed nimi zabłądziła większość dawnych przodków. 70 i poszli szybko ich śladami. 78 I uwieczniliśmy go wśród potomnych: 79 "Pokój Noemu wśród światów!" 80 Tak My wynagradzamy czyniących dobro.

uderzając ich prawą ręką. jestem chory!" 90 I oni odwrócili się do niego plecami. On mnie poprowadzi drogą prostą. 94 Wtedy zbli yli się do niego pospiesznie. boga poza Bogiem. 91 Wtedy on skierował się ukradkiem do ich bogów i powiedział: 92 Dlaczego wy nie jecie? Dlaczego wcale nie mówicie?" 93 I on zwrócił się ku nim. i oni znaleźli się na dole. on powiedział: 504 . kiedy mógł razem z nim się trudzić. 99 I on powiedział: "Oto ja idę do mego Pana. co wykuliście? 96 A Bóg stworzył was i to. co wy tworzycie. lecz My sprawiliśmy. 102 A kiedy ten doszedł ju do wieku."Co wy czcicie? 86 Czy zmyślonego kłamstwa. 95 On powiedział: "Czy wy czcicie to. szukacie? 87 A có myślicie o Panu światów?" 88 Wtedy popatrzył on uwa nie na gwiazdy 89 i powiedział: "Zaprawdę. 100 Panie Mój! Obdarz mnie kimś sprawiedliwym!" 101 I obwieściliśmy mu radosną wieść: chłopca wspaniałomyślnego." 97 Oni powiedzieli: "Zbudujcie jemu budowlę i wrzućcie go w ogień palący!" 98 I oni uknuli na niego podstęp.

106 Zaprawdę. którzy czynią dobro! 111 On jest. co ci nakazano! Ty mnie znajdziesz cierpliwym. W ten sposób nagradzamy czyniących dobro. proroka spośród sprawiedliwych. 114 I ju okazaliśmy dobroć Moj eszowi i Aaronowi. A spośród jego potomstwa niektórzy czynią dobro. 118 i poprowadziliśmy ich drogą prostą. od ogromnego nieszczęścia. 104 zawołaliśmy do niego: Abrahamie! 105 Widzenie senne wziąłeś za prawdę. wśród Naszych wiernych sług! 112 I obwieściliśmy mu radosną wieść: Izaaka. a inni czynią zło sobie samym. i ich lud. 108 I uwieczniliśmy go wśród potomnych: 109 "Pokój Abrahamowi!" 110 W ten sposób nagradzamy tych. zaprawdę. 505 . to jest doświadczenie oczywiste!" l07 I okupiliśmy go wielką ofiarą. w sposób oczywisty."Synu mój ! Oto widziałem siebie we śnie. 113 I pobłogosławiliśmy jemu i Izaakowi. co o tym myślisz?" Powiedział: "O mój ojcze! Czyń. jeśli tak zechce Bóg!" 103 A kiedy obaj poddali się całkowicie i kiedy on rzucił go twarzą na ziemię. 116 Pomogliśmy im i oni zostali zwycięzcami. Rozwa więc. 117 I daliśmy im Księgę jasną. zabijającego ciebie na ofiarę. 115 Wybawiliśmy ich obydwu.

zaprawdę. Pana waszego i Pana waszych praojców?" 127 Lecz oni uznali go za kłamcę i na pewno będą skazani. 135 z wyjątkiem starej kobiety. Jonasz był jednym z posłańców! 506 . 136 Potem wytraciliśmy innych. wszystkich razem. Lot był jednym z posłańców! 134 Oto uratowaliśmy jego i jego rodzinę. 128 z wyjątkiem szczerych sług Boga. 129 I uwieczniliśmy go wśród późniejszych pokoleń. Czy wy nie rozumiecie? 139 I.119 I uwieczniliśmy ich wśród potomnych: 120 "Pokój Moj eszowi i Aaronowi!" 121 Tak My wynagradzamy czyniących dobro! 122 Oni obydwaj nale ą do Naszych sług wierzących. 123 I Eliasz. zaprawdę. a pozostawicie najlepszego ze stwórców. zaprawdę. którzy czynią dobro. będącej wśród pozostających w tyle. 130 Pokój Eliaszowi! 131 W ten sposób nagradzamy tych. 133 I. 137 I oto wy przechodzicie mimo nich rankiem 138 i nocą. 132 On jest wśród Naszych sług wierzących. 126 Boga. był jednym z posłańców! 124 Oto powiedział on do swego ludu: 125"Czy nie będziecie bogobojni? Czy będziecie wzywać Balla.

e będą mówili: 152 "Bóg zrodził"? Zaprawdę. 146 I spowodowaliśmy. kiedy ludzie będą wskrzeszeni.140 Oto uciekł on na statek załadowany. 149 Zapytaj ich: "Czy twój Pan ma córki. 148 0ni uwierzyli. 144 to z pewnością pozostałby w jej brzuchu a do Dnia. kiedy zasłu ył na naganę. i wyrosło nad nim drzewo z dyniowatych . i znalazł się między przegrywającymi. 142 I połknęła go ryba. oni są kłamcami! 153 Czy On wybrał córki ponad synami? 154 Có z wami? Jak wy sądzicie? 155 Czy się nie opamiętacie? 156 Albo czy macie władzę oczywistą? 507 . 145 Potem rzuciliśmy go na pustkowie i był chory. a oni posiadają synów? 150 Czy My stworzyliśmy aniołów jako istoty eńskie i oni mogą to poświadczyć?" 151 Czy oni w swoim oszczerstwie pójdą tak daleko. 143 I gdyby nie był między wysławiającymi.jaktin. 141 I rzucał losy. Pozwoliliśmy im więc u ywać do pewnego czasu. 147 Wtedy wysłaliśmy go do stu tysięcy albo jeszcze więcej.

Chwała niech będzie Bogu. który jest ponad to. którzy się będą palić w ogniu piekielnym. 162 potraficie skusić przeciw Niemu 163 jedynie tych. 164 I nie ma wśród nas nikogo. Nasze zastępy będą zwycięskie! 174 Odwróć się więc od nich na pewien czas 175 i przyglądaj się im. 171 Nasze słowo zostało dane wcześniej Naszym sługom posłańcom. e oni będą zganieni 159. jeśli jesteście prawdomówni! 158 Oni ustanowili między Nim a d inami jakieś pokrewieństwo. 169 to na pewno bylibyśmy szczerymi sługami Boga!" 170 Lecz oni nie uwierzyli w Niego. 165 My stoimy w szeregach 166 i głosimy chwałę! 167 I zaprawdę niewierni mówili: 168 "Gdybyśmy mieli napomnienie od przodków. co czcicie. I niebawem się dowiedzą. 172 Oni z pewnością zostaną wspomo eni. co oni opisują! 160 oprócz szczerych sług Boga! 161 Zaprawdę. A przecie d iny wiedzą. kto by nie miał oznaczonego miejsca. oni niebawem zobaczą! 508 .157 Przynieście więc waszą Księgę. 173 Zaprawdę. wy i to.

Panu potęgi. to nieszczęsny będzie ranek dla tych. którzy byli ostrzegani! 178 Odwróć się więc od nich na pewien czas 179 i przyglądaj się im. oni niebawem zobaczą! 180 Chwała niech będzie twojemu Panu.176 Czy by chcieli przyśpieszyć Naszą karę? 177 Kiedy ona znajdzie się ju na ich podwórzu. który jest ponad to. Panu światów! 509 . co oni opisują! 181 I pokój posłańcom! 182 I chwała Bogu.

lecz nie był to czas wybawienia. I mówią niewierni: "To jest czarownik. 8 Czy to jemu. i tego. Obdarzającego? 10 Czy oni posiadają królestwo niebios i ziemi. Na Koran.Sad –Sad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Sad. to jest rzecz po ądana! 7 Nie słyszeliśmy wcale o tym w ostatniej religii. zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w zwątpieniu względem Mojego napomnienia. e przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. zawierający napomnienie! 2 A jednak ci. To jest tylko wymysł. wielki kłamca! 5 Czy on uczyni bogów Bogiem jedynym? Zaprawdę. to jest rzecz zadziwiająca!" 6 I starszyzna spośród nich oddaliła się. tkwią w dumie i odszczepieństwie. 3 Ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali. mówiąc: "Idźcie i wytrwajcie przy waszych bogach! Zaprawdę. Potę nego. 4 Dziwią się. spośród nas wszystkich. Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary! 9 Czy oni posiadają skarby miłosierdzia twego Pana. którzy nie wierzą. co jest między nimi? Niech więc wzniosą się na sznurach! 11 Zastępy z frakcji odszczepieńców 510 .

i wspomnij Naszego sługę Dawida. on się ich przestraszył. dlatego te ziściła się Moja kara. lud Lota i mieszkańcy Gąszczu. 19 i ptaki wokół zebrane . ka dy z nas nastaje na drugiego. oni zaś powiedzieli: "Nie obawiaj się! My jesteśmy dwoma kłótnikami. 12 Przed nimi kłam zadawali: lud Noego. i wyprowadź nas na równą drogę. posiadającego siłę. aby wraz z nim głosiły chwałę o zachodzie i wschodzie słońca. Rozsądź więc między nami według prawdy i nie bądź niesprawiedliwy.zostały rozbite. 22 Kiedy weszli do Dawida. co oni mówią. i daliśmy mu mądrość i rozstrzygającą jasność mowy. 20 I umocniliśmy jego królestwo.posiadacz pali namiotu 13 i lud Samud. 15 pozostaje im tylko oczekiwać na jeden krzyk. on był pełen skruchy! 18 Oto skłoniliśmy góry.wszystko ku Niemu się zwraca. który nie będzie powtórzony. Oni wszyscy stanowili frakcje. Zaprawdę. 14 Ka dy z nich za kłamców uwa ał posłańców. 23 Oto mój brat. 16 I powiedzieli: "Panie nasz! Przyspiesz nasz udział przed Dniem rozrachunku!" 17 Bądź cierpliwy na to. 511 . 21 Czy doszło do ciebie opowiadanie o prowadzących spór? Oto oni wspięli się po murze do sanktuarium. lud Ad i Faraon .

którzy schodzą z drogi Boga czeka kara straszna za to. którzy nie wierzą. bo sprowadzi cię z drogi Boga. tych. tak jak tych. którzy uwierzyli i którzy pełnią dobre dzieła. z wyjątkiem tych.Posiada on dziewięćdziesiąt dziewięć owiec. e wystawiliśmy go tylko na próbę. Zaprawdę. a ja mam tylko jedną owcę. wielu spośród wspólników wyrządza sobie nawzajem krzywdy." I domyślił się Dawid. którą tobie zesłaliśmy. I powiedział on: Powierz mi ją ." 24 powiedział Dawid: "On był dla ciebie niesprawiedliwy. Lecz biada tym. Takie jest mniemanie tych. wybijając pokłony. którzy szerzą zgorszenie na ziemi? Czy będziemy traktować bogobojnych tak jak rozpustników? 29 To jest Księga. którzy nie wierzą.i on zwycię ył mnie w mowie. nadaremnie. prosząc o przyłączenie twojej owcy do swoich. 26 O Dawidzie! Uczyniliśmy ciebie namiestnikiem na ziemi. w obliczu ognia! 28 Czy My będziemy traktować tych. i nawrócił się. Poprosił o przebaczenie swego Pana i padł na twarz. co jest między nimi. błogosławiona 512 . a jest ich niewielu. i zapomnieli o Dniu rozrachunku! 27 My nie stworzyliśmy nieba i ziemi. Zaprawdę. nie idź za namiętnością. Rozsądzaj więc między ludźmi według prawdy. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. 25 Więc przebaczyliśmy mu to i czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań. i tego.

31 Kiedy mu przedstawiono wieczorem lekko stąpające. Zaprawdę. który płynie. zarówno budujących. 30 Dawidowi darowaliśmy Salomona.aby oni zastanowili się nad jej znakami i aby się opamiętali ludzie posiadający rozum. które nie będzie odpowiednie dla nikogo po mnie. jak i nurkujących. tam gdzie on zamierzył.. parami spętanych. Wtedy on się nawrócił. umieszczając na tronie jakąś postać. postawiłem wy ej miłość tego dobra ani eli wspomnienie mego Pana. bez zdawania rachunku!" 40 Zaprawdę. 35 Powiedział: "Panie mój ! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie. czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań! 41 I wspomnij Naszego sługę Hioba. kiedy wołał do swego Pana: "Czy to szatan mnie dotknął 513 . 32 on powiedział: "Zaprawdę. . on był pełen skruchy. Ty jesteś Obdarzający!" 36 I poddaliśmy jemu wiatr. 39 "Oto jest Nasz dar! Rozdzielaj go hojnie lub zachowaj. szlachetne rumaki. 38 i innych. 37 i szatanów. 33 Przyprowadźcie je do mnie!" I zaczął przecinać ich ścięgna i szyje. lekko. 34 I doświadczyliśmy Salomona. na jego rozkaz. Jak e wspaniały to sługa! Zaprawdę. dopóki ono nie skryło się za zasłoną.

jednakowego wieku. najlepszych. 48 I wspomnij Isma`ila. i nie złam twojej przysięgi!" I znaleźliśmy go cierpliwym. proszą oni o owoce obfite i napój. Eliasza i Zu'I-Kifla . on był pełen skruchy! 45 I wspomnij nasze sługi: Abrahama.będzie ono niewyczerpane. 47 Oni są u Nas przecie wśród wybranych. 52 I będą mieli dziewczęta o skromnym spojrzeniu. 46 Oczyściliśmy ich czystą myślą . 49 To jest napomnienie. I. 53 To właśnie zostało im obiecane na Dzień rozrachunku.posiadających władzę i jasne spojrzenie.cierpieniem i karą?" 42 "Uderz nogą! Oto woda chłodna do obmycia się i picia!" 43 I oddaliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą. zaprawdę. 51 Le ąc tam wygodnie. jako miłosierdzie od Nas i jako napomnienie dla ludzi rozumnych. Izaaka i Jakuba . 54 Oto Nasze zaopatrzenie . Jak e to wspaniały sługa! Zaprawdę. i smagaj nią. bogobojnych czeka piękna przystań: 50 Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami.ka dy z nich jest wśród najlepszych. 44 I weź w rękę garść trawy. 55 Tak będzie! 514 .wspomnieniem o siedzibie.

zaprawdę. kto dla nas to pierwej przygotował. e nie widzimy tutaj ludzi. których uwa aliśmy za złych? 63 Czy my braliśmy sobie ich na pośmiewisko albo odwracały się od nich nasze spojrzenia?" 64 Zaiste. Zwycię ający! 66 Pan niebios i ziemi. i tego.Lecz. co jest między nimi. sprzeczanie się mieszkańców ognia jest prawdą! 65 Powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym. Nie ma dla nich adnego przywitania. 68 wy się od niej odwracacie. A jak e to złe miejsce odpoczynku! 57 Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzącej. powiększ w dwójnasób karę w ogniu!" 62 Oni mówią: "Có to z nami. i napoju cuchnącego. 58 i innych tego rodzaju podwojonych mąk. będą się palić w ogniu. jak tylko Bóg. Przebaczający!" 67 Powiedz: "To jest wielka nowina. buntowników czeka nieszczęsna przystań: 56 Gehenna. Jeden. Nie ma boga. w której będą się palić. 515 . 60 Oni mówią: "Nie! To wy! Dla was nie ma powitania! To wyście nam to pierwej przygotowali! Jak e to nieszczęsne miejsce stałego przebywania!" 61 Oni mówią: "Panie nasz! Temu. 59 Oto tłum wrzucony razem z wami. . Potę ny.

e nie pokłoniłeś się temu. 72 Kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego Mojego Ducha. 70 To tylko zostało mi objawione." 80 Rzekł: "Zaprawdę. oddając mu pokłony!" 73 Wtedy pokłonili się aniołowie wszyscy razem." 77 Rzekł: "Wychodź więc stąd. 71 Oto powiedział mój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z gliny. 75 Powiedział: "O Iblisie! Co tobie przeszkodziło. kiedy prowadzili spór. bo jesteś przeklęty! 78 I zaprawdę.69 Nie miałem adnej wiedzy o najwy szych dostojnikach. czy te jesteś wśród wyniosłych?" 76 Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego: Ty stworzyłeś mnie z ognia. a jego stworzyłeś z gliny. to padnijcie. którym dano zaczekać 516 . on wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych. co Ja stworzyłem Moimi rękami? Czy wbiłeś się w pychę. Moje przekleństwo na tobie a do Dnia Sądu!" 79 Powiedział: "Panie mój ! Pozwól mi zaczekać do Dnia ich wskrzeszenia. 74 z wyjątkiem Iblisa. ty jesteś wśród tych. e jestem wyraźnie ostrzegającym.

którzy biorą na siebie ponad mo liwości. na Twoją potęgę! ja z pewnością zwiodę ich wszystkich.81 a do Dnia wiadomego czasu. 517 ." 82 Powiedział: "Przeto. szczerze oddanych!" 84 Rzekł "To jest prawda! I Ja prawdę mówię! 85 Ja na pewno wypełnię Gehennę tobą i tymi.wszystkimi wam!" 86 Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty ani te nie jestem spośród tych. 88 I wy z pewnością dowiecie się o tym po pewnym czasie. którzy pójdą za tobą ." 87 To jest tylko napomnienie dla światów. 83 z wyjątkiem Twoich sług.

potem uczynił z niej jej parę. w trzech ciemnościach. On nawija noc na dzień i On nawija dzień na noc. w czym się ró nią. Niech Mu będzie chwała! On . Przebaczający? 6 On stworzył was z jednej duszy. zaprawdę. jak tylko On! Jak e. Bóg nie prowadzi drogą prostą tego.Az-Zumar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. którzy sobie wzięli opiekunów poza nim: "My czcimy ich tylko dlatego. On was stwarza w łonach waszych matek. stworzenie po stworzeniu.ka de wędruje do naznaczonego kresu. Mądrego! 2 Oto zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą." Zaprawdę. więc jesteście odwróceni! 7 Jeśli jesteście niewdzięczni. Zwycię ający! 5 On stworzył niebiosa i ziemię prawdziwie. szczerze wyznając Jego religię! 3 Czy szczera religia nie nale y tylko do Boga? A ci.Grupy . Do Niego nale y królestwo. osiem par. On zesłał dla was. co stwarza. Potę nego. Bóg was nie potrzebuje. To jest Bóg. Zaprawdę. Czcij więc Boga. Czy On nie jest Potę ny. wasz Pan. Nie ma boga.Bóg Jeden. 518 . to wybrałby z tego. kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem! 4 Jeśliby Bóg chciał wziąć sobie syna. Bóg rozstrzygnie między nimi to. a eby oni przybli yli nas do Boga. On podporządkował słońce i księ yc . to. spośród trzód.

bez rachunku!" 11 powiedz: "Zaprawdę. to on zapomina. I adna niosąca cię ar nie poniesie cię aru drugiej. abym był pierwszym spośród tych. to on wzywa swego Pana. którzy czynią dobro na tym świecie. otrzymają dobro. co znajduje się w piersiach. Powiedz: "Czy równi są ci. aby sprowadzać ludzi z Jego drogi. szczerze wyznając Jego religię. nawracając się do niego. 519 . kiedy Bóg obdarzy go dobrodziejstwem. cierpliwym będzie dana w pełni ich nagroda. i ci. abym oddawał Bogu cześć. 12 I otrzymałem rozkaz. Zaprawdę. Następnie. On przecie wie dobrze. bo będziesz.. co czyniliście.. i troszczy się z bojaźnią o ycie ostateczne. o co Go prosił przedtem. 10 Powiedz: "O Moi słudzy. otrzymałem rozkaz. Potem do waszego Pana powrócicie. który pokornie się modli w nocy. którzy wierzycie! Bójcie się waszego Pana! Ci. wśród mieszkańców ognia!" 9 Czy ten. którzy nie wiedzą?" Tylko ludzie obdarzeni rozumem przyjmują napomnienie. i stawia równych Bogu. którzy wiedzą. . zaprawdę. A jeśli jesteście wdzięczni. Powiedz: "Naciesz się chwilę swoją niewiarą. to On znajduje w was upodobanie. i spodziewa się miłosierdzia od swego Pana?. I On obwieści wam to. 8 Kiedy dotknie człowieka jakaś szkoda. a ziemia Boga jest rozległa. padając na twarz i wstając.choć Jemu się nie podoba niewiara Jego sług.

co jest w nim najlepsze. jako źródła. którzy stracili siebie samych i swoje rodziny w Dniu Zmartwychwstania. ponieśli stratę ci. czyniąc czystą dla Niego moją religię." Czy to nie jest strata oczywista? 16 Będą oni mieli ponad sobą zasłony z ognia. Obwieść więc radosną wieść Moim sługom. których Bóg prowadzi drogą prostą. Czy wybawisz tego. To są ci. " 13 Powiedz: "Zaprawdę. którzy się boją swego Pana. e Bóg zesłał z nieba wodę i poprowadził ją. To są ci. obawiam się . 18 którzy się przysłuchują słowu i postępują za tym. 15 Czcijcie więc. kogo chcecie. nad nimi będą zbudowane inne wysokie pokoje. czeka radosna wieść.jeśli nie będę posłuszny memu Panu kary Dnia Strasznego!" 14 Powiedz: "Oddaję cześć Bogu. poza Nim!" Powiedz: "Zaprawdę. którzy są obdarzeni rozumem. Oto czym przera a Bóg Swoje sługi. którzy się odsunęli od bałwanów. kto jest w ogniu? 20 Lecz dla tych. będą wysokie pokoje.. 19 Czy ten. i pod sobą zasłony. aby im nie oddawać czci. zgodnie z obietnicą Boga. Bóg nie sprzeniewierza się Swojej obietnicy! 21 Czy nie widziałeś. w głąb ziemi? 520 . i nawrócili się do Boga. O Moi słudzy! Bójcie się Mnie! 17 A tych. a dołem popłyną strumyki. na którym się ziściło słowo kary..którzy się poddali całkowicie.

którego pierś Bóg otworzył dla islamu i który posiada światło od swego Pana?.. i On czyni je zeschniętym zielskiem. Gdyby oni byli wiedzieli! 27 Daliśmy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju przykłady. Biada więc tym. co sobie zyskaliście!" 25 Kłam zadali prawdzie ci którzy byli przed nimi. być mo e. kogo chce.Być mo e.. zawierającą podobne do siebie powtórzenia.Księgę. 23 Bóg zesłał najpiękniejsze opowiadanie . potem ich skóra i ich serca stają się miękkie na napomnienie Boga. Przyszła więc do nich kara stąd.w Dniu Zmartwychwstania?. potem one więdną i ółkną. 26 Bóg dał im zakosztować poni enia w yciu na tym świecie. A kogo On sprowadzi z niej. kto chroni się swoją twarzą od najgorszej kary . . którzy się boją swego Pana. którą On prowadzi.. oni się opamiętają! 28 To jest Koran arabski. nie posiadający adnej zawiłości. a przecie kara ycia ostatecznego jest większa. Zaprawdę. których serca są zatwardziałe na napomnienie Boga! Ci są w błędzie oczywistym. skąd oni się nawet nie spodziewali. I będzie powiedziane niesprawiedliwym: "Zakosztujcie tego. oni będą bogobojni! 521 .Następnie sprawia. 24 Czy ten. To jest droga Boga.. którzy są obdarzeni rozumem! 22 Czy ten. od których cierpnie skóra tych. e dzięki niej wyrastają ró nobarwne zasiewy. to nie ma ju dla niego adnego przewodnika. w tym jest napomnienie dla tych.

kto przyszedł z samą prawdą i uznał ją za prawdę. będziecie się sprzeczać w obecności waszego Pana. tego nikt nie sprowadzi z drogi. 34 Oni otrzymają u swego Pana to. poddanego tylko jednemu człowiekowi. władcą zemsty? 522 .A ka dy.. i innego. co czynili. co oni uczynili najgorszego. 37 A kogo Bóg prowadzi drogą prostą. kiedy do niego przychodzi? Czy nie ma w Gehennie miejsca schronienia dla niewiernych? 33 .. Czy oni stanowią jednakowy Przykład? Chwała niech będzie Bogu! Lecz większość ludzi nie wie. ty jesteś śmiertelny i oni są śmiertelni! 31 Później.tacy są bogobojni. 36 Czy Bóg nie jest wystarczający dla Swojego sługi.29 Bóg przytoczył jako przykład pewnego człowieka. 32 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. co zechcą. w Dniu Zmartwychwstania. . Czy Bóg nie jest potę ny. którzy są poza Nim? Lecz kogo Bóg sprowadzi z drogi. o którego się sprzeczali współwłaściciele. 30 Zaprawdę. i wypłaci im ich nagrodę czymś piękniejszym ni to. choć oni straszą ciebie tymi. kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu i uwa a za kłamstwo prawdę. ten nie będzie miał adnego przewodnika. ' To jest zapłata dla czyniących dobro! 35 Bóg odpuści im to.

Kto idzie drogą prostą. a kto zabłądził z drogi. których wzywacie poza Nim. 40 do kogo przyjdzie kara hańbiąca i na kogo spadnie kara nieustanna. jeśli oni niczego nie posiadają i nic nie rozumieją?" 44 Powiedz: "Do Boga nale y orędownictwo w całości! Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi! Do Niego będziecie sprowadzeni!" 45 I kiedy jest wspominany Bóg Jedyny. tylko są we śnie. wzywa tak e te. z prawdą. 523 ." 41 Oto zesłaliśmy tobie Księgę dla ludzi. których śmierć zdecydował. On zatrzymuje te. potrafią oddalić tę szkodę? Albo jeśli On zechce mnie obdarzyć miłosierdziem. Ty nie jesteś dla nich poręczycielem. Zaprawdę. to błądzi ze szkodą dla siebie. czyni to dla samego siebie. 42 Bóg zabiera dusze w chwili śmierci. to czy ci. które nie umarły. w tym są znaki dla ludzi. albowiem i Ja działam! I niebawem się dowiecie. a odsyła inne do wyznaczonego terminu. oni na pewno powiedzą: "Bóg!" Powiedz: "Czy zastanowiliście się? Jeśli Bóg chce dla mnie jakiejś szkody. którzy się zastanawiają! 43 Czy oni wzięli sobie jakichś orędowników poza Bogiem? Powiedz: "Czy nawet wówczas.38 I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?". to czy oni potrafią powstrzymać Jego miłosierdzie?" Powiedz: "Wystarczy mi Bóg! Jemu ufają wszyscy ufający!" 39 Powiedz: "O ludu mój! Działajcie według waszej mo liwości.

co jest na ziemi. e Bóg rozdaje hojnie zaopatrzenie." Wcale nie! To jest tylko próba! Lecz. którzy są niesprawiedliwi. zaprawdę. i jeszcze raz tyle.to wzdragają się serca tych. 47 I jeśliby nawet nale ało do niesprawiedliwych wszystko. I wtedy pojawi im się. Lecz nie pomogło im nic to. te dosięgnie zło tego. 51 I dosięgło ich zło tego. kiedy obdarzymy go dobrodziejstwem pochodzącym od Nas. co zyskali. A kiedy są wspominani ci. on mówi: "Co mi zostało dane. 49 Kiedy człowieka dosięgnie jakieś zło. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. i obejmie ich to. 524 . większość z nich nie wie! 50 Ju mówili to wszystko ci. co zyskali. wtedy oni się radują. to oni z pewnością chcieliby się wykupić od zła kary w Dniu Zmartwychwstania. z czego się naśmiewali. to. od Boga. komu chce. 48 Ujrzą zło uczynków. Potem. co skryte i jawne! Ty będziesz rozsądzał między Twoimi sługami to. którzy byli przed nimi. to wzywa Nas. co oni zyskali. w czym oni się ró nią. jakie popełnili. i wymierza. który znasz to. 52 Czy oni nie wiedzą. którzy są poza Nim. z czym oni się nigdy nie liczyli. A tych. 46 Powiedz: "O Bo e! Stwórco niebios i ziemi! Ty. i nie będą w stanie tego udaremnić. zawdzięczam wiedzy.

Zaprawdę. co zaniedbałam względem Boga! Ja przecie byłam wśród wyszydzających!" 57 Albo eby nie powiedziała: "Jeśliby Bóg poprowadził mnie drogą prostą. i znalazłeś się wśród niewiernych. to byłabym wśród czyniących dobro!" 59 Owszem! Przyszły do ciebie Moje znaki. co zesłał wam wasz Pan. nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę. Litościwy! 54 Nawracajcie się więc do waszego Pana! Poddajcie Mu się całkowicie. z twarzami poczerniałymi. kiedy ujrzy karę: "Jeśliby mi było dane powrócić. Czy nie w Gehennie jest miejsce pobytu dla dumnych? 61 A Bóg wybawi tych. zanim spotka was kara niespodziewanie. 60 W Dzień Zmartwychwstania zobaczysz tych." 56 Aby nie powiedziała adna dusza: "Biada mi za to. Bóg przebacza grzechy w całości. 525 . którzy pomawiali Boga o kłamstwo. którzy wierzą. 53 Powiedz: "O słudzy moi. zanim spotka was kara. lecz uznałeś je za kłamstwo i uniosłeś się pychą. którzy byli bogobojni. to znalazłabym się wśród bogobojnych!" 58 Albo te eby nie powiedziała. dając im miejsce bezpieczne. kiedy nie będziecie jej przeczuwać. 55 Idźcie za najpiękniejszym z tego. którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym. Przecie On jest Przebaczający. wtedy bowiem nie będziecie wspomo eni. w tym są znaki dla ludzi.

księga będzie poło ona. 63 On ma klucze niebios i ziemi. którzy są w niebiosach. którzy nie uwierzyli w znaki Boga. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 68 I zadmą w trąbę. zostaną pora eni piorunem. A ci. 64 Powiedz: "Czy ka ecie mi oddawać cześć komuś innemu ni Bogu.i nie dotknie ich zło. a niebiosa będą zwinięte w Jego prawicy. o głupcy 65 Zostało objawione tobie i tym. to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!" 66 Przeciwnie! Czcij Boga i bądź między wdzięcznymi! 67 Tamci nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. 526 . 62 Bóg jest Stwórcą wszelkiej rzeczy i On jest ka dej rzeczy stró em. 69 Ziemia zajaśnieje światłem swego Pana. których Bóg zechce oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi . co zrobiła. z wyjątkiem tych. i ci. ponoszą stratę. i oni nie doznają niesprawiedliwości. Ziemia w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania. Przyprowadzeni będą prorocy i świadkowie i zostanie między nimi rozstrzygnięte według prawdy. Ci. 70 I ka da dusza otrzyma w pełni zapłatę za to. Chwała Mu! On jest wyniosły ponad to. którzy są na ziemi.i oto oni będą stać i patrzeć. którzy byli przed tobą: "Jeśli dodajesz współtowarzyszy. i nie będą się smucić.

gdzie zechcemy. I zostanie rozstrzygnięte między nimi według prawdy." Wspaniała to nagroda dla działających! 75 I zobaczysz aniołów otaczających wokoło tron. wejdźcie więc do niego. i czy nie ostrzegali was przed spotkaniem tego oto Dnia?" Oni powiedzą: "Tak!" Lecz ziści się słowo kary nad niewiernymi. i będzie powiedziane: "Chwała niech będzie Bogu. do Ogrodu. będziecie tam przebywać na wieki!" Jak e nieszczęsna to przystań dla dumnych! 73 I grupami będą poprowadzeni ci. który uczynił dla nas prawdziwą Swoją obietnicę i dał nam w dziedzictwo ziemię! My będziemy mieszkać w tym Ogrodzie. co oni czynili. I grupami 71 zostaną zapędzeni do Gehenny ci. Panu światów!" 527 . 72 I będzie im powiedziane: "Wejdźcie we wrota Gehenny. otworzą się jego bramy i powiedzą im jego stra nicy: "Pokój wam! Byliście dobrymi. A kiedy tam przybędą. otworzą się jej wrota i powiedzą im jej stra nicy:. którzy nie uwierzyli. "Czy nie przychodzili do was posłańcy pochodzący spośród was? I czy nie głosili wam znaków waszego Pana. którzy głoszą chwałę swego Pana. którzy się bali swego Pana. A kiedy tam przybędą.On wie najlepiej. by przebywać na wieki!" 74 Oni powiedzą: "Chwała niech będzie Bogu.

którzy nie uwierzyli: oni są mieszkańcami ognia. 7 Ci. Przebacz tym. a po nich ró ne frakcje zadawały kłam. którzy uwierzyli: "Panie nasz! Ty obejmujesz ka dą rzecz miłosierdziem i wiedzą. 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. 3 przebaczającego grzechy. Mim. aby przez fałsz zniweczyć prawdę. przyjmującego pokutę. I ka dy naród zamierzał pochwycić swego posłańca. którzy nie wierzą. i ci. którzy są wokół niego. wierzą w Niego i proszą o przebaczenie dla tych. Niechaj ich wzburzenie w tym kraju ciebie nie zwiedzie. 5 Przed nimi lud Noego. którzy niosą tron. Nie ma boga innego. Potę nego. i jaka była Moja kara! 6 I tak ziściło się słowo twojego Pana na tych. Pochwyciłem ich więc. jak tylko On! Do Niego zmierza wędrowanie. którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze. i ochroń ich od kary ognia piekielnego! 528 .Al-Ghafir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. strasznego w karaniu. 4 Spierają się o znaki Boga tylko ci. pełnego dobroci. I fałszywie prowadzili dyskusje.Przebaczający . Wszechwiedzącego. głoszą chwałę swego Pana.

spośród ich ojców i ich on. a pozostaliście niewiernymi. który pokazał wam Swoje znaki i który zsyła wam z nieba zaopatrzenie. które im obiecałeś. Zaprawdę. Lecz rozstrzygnięcie nale y do Boga. Czy jest jakaś droga wyjścia?" 12 Jest tak dlatego. kto się nawraca. którzy czynią dobro. Mądry! 9 I uchroń ich od złych czynów! A kogo Ty uchronisz od złych czynów. On rzuca Ducha. Wielkiego. e kiedy wzywano Boga Jedynego. Ty jesteś Potę ny. 15 On . którzy nie uwierzyli: "Nienawiść Boga jest większa od waszej wzajemnej nienawiści. Wyniosłego. ogłoszą tym. a kiedy Jemu dodawano współtowarzyszy. im i tym. Teraz wyznajemy nasze grzechy. to wyście uwierzyli. ju tego dnia okazałeś mu swoje miłosierdzie. jednak pamięta tylko ten.8 Panie nasz! Wprowadź ich do Ogrodów Edenu. zgodnie ze Swoim nakazem. bo oto zostaliście wezwani do wiary. szczerze wyznając Jego religię. wyście nie wierzyli. 14 Wzywajcie więc Boga. On . aby ostrzec o Dniu Spotkania. 529 . 13 On jest Tym. jak te ich potomstwa.władca tronu. A to jest osiągnięcie ogromne!" 10 Zaprawdę. mimo sprzeciwu niewiernych." 11 Oni powiedzą: "Panie nasz! Ty spowodowałeś naszą śmierć dwa razy i powołałeś nas do ycia dwa razy.wyniosły stopniami. na kogo chce spośród Swoich sług.

kiedy przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. Bóg jest szybki w rachunku! 18 I ostrzegaj ich przed Dniem Nieuniknionego. natomiast ci. kiedy się pojawią. który by został wysłuchany. nie rozstrzygają niczego. straszny w karaniu! 23 I posłaliśmy ju Moj esza. którzy byli przed nimi? Oni byli mocniejsi od nich siłą i dziełami pozostawionymi na ziemi. 20 I Bóg rozstrzyga według prawdy. kiedy serca strwo one są w gardłach! Niesprawiedliwi nie znajdą ani gorącego przyjaciela. jaki był ostateczny koniec tych. Bóg jest silny. 24 do Faraona. Zatem pochwycił ich Bóg. Zaprawdę. Widzący! 21 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. e oni nie uwierzyli. Zwycię ającego! 17 Tego Dnia ka da dusza otrzyma zapłatę za to. co ukrywają piersi. Zaprawdę. Do kogo nale y dzisiaj królestwo? Do Boga Jedynego. Jednak pochwycił ich Bóg za ich grzechy i nie mieli przed Bogiem adnego obrońcy. 22 Tak było dlatego. kłamca 530 . Zaprawdę. nie będzie ukryte przed Bogiem nic. Oni powiedzieli: "Czarownik. 19 On zna zdradliwość oczu i to. Hamana i Karuna. co zarobiła. ani orędownika. Tego Dnia nie będzie adnej niesprawiedliwości. których oni wzywają poza Nim. co ich dotyczy.16 Tego Dnia. z Naszymi znakami i władzą jasną. Bóg jest Słyszący.

co widzę. który ukrywał swoją wiarę: "Czy zabijecie człowieka za to. Bóg nie prowadzi drogą prostą tego. a jeśli mówi prawdę. który uwierzył: "O ludu mój ! Boję się dla was dnia. oni powiedzieli: "Pozabijajcie synów tych. kto jest występnym kłamcą. i prowadzę was jedynie drogą prawości.to Bóg . 29 0 ludu mój ! Do was nale y królestwo dzisiaj i wy panujecie na ziemi." 30 I powiedział ten. ja zabiję Moj esza! Niech wzywa swego Pana! Otó obawiam się.i przychodzi do was z jasnymi dowodami od waszego Pana? Jeśli on jest kłamcą. kiedy ona do nas przyjdzie?" Powiedział Faraon: "Ja pokazuję Wam tylko to. a pozostawcie przy yciu ich kobiety!" Lecz podstęp niewiernych tylko wprowadza ich w błąd. 26 I powiedział Faraon: "Pozwólcie mi.25 A kiedy on przyniósł im prawdę od Nas. to jego kłamstwo obróci się przeciw niemu. z rodu Faraona. podobnego do dnia frakcji. e mówi: Mój Pan . czym on wam grozi. Zaprawdę. którzy wraz z nim uwierzyli. przed ka dym dumnym. który nie wierzy w Dzień Rozrachunku." 27 I powiedział Moj esz: "Szukam ucieczki u mojego Pana i waszego Pana. Lecz kto obroni nas przed srogością Boga." 28 I powiedział pewien człowiek wierzący. 531 . i on zmieni waszą religię albo zaszczepi zepsucie na ziemi. to dosięgnie was część z tego.

33 Dnia. lecz wy nie przestaliście wątpić w to. którzy byli po nich. poniewa naprawdę sądzę. który uwierzył: "O ludu mój ! Postępujcie za mną! Ja poprowadzę was drogą prawości! 532 . którzy uwierzyli. mo e dosięgnę sznurów. jaki spotkał Noego. 36 I powiedział Faraon: O "Hamanie! Zbuduj mi wie ę. 32 O ludu mój! Boję się dla was Dnia wzajemnego nawoływania. z czym on przyszedł." 34 I przyszedł ju przedtem do was Józef z jasnymi dowodami. A kiedy zginął. tyrana. 38 I powiedział ten. Adytów i Samudytów. e on jest kłamcą.31 i podobnego losu." I w ten sposób zły czyn Faraona został fałszywie upiększony. Bóg nie pragnie niesprawiedliwości dla Swoich sług. i wzniosę się do Boga Moj esza. którzy się spierają o znaki Boga bez adnego upowa nienia. Tak Bóg kładzie pieczęć na ka dym sercu człowieka dumnego. budzą nienawiść w Bogu i w tych. i tych. a on odsunięty od drogi. I cały podstęp Faraona obrócił się wniwecz. ten nie ma ju adnego przewodnika. nie mając przed Bogiem adnego obrońcy. 35 A ci. kiedy odwrócicie się plecami. bo kogo Bóg sprowadzi z drogi. powiedzieliście: "Nie wyśle ju Bóg po nim adnego posłańca. kto jest występny." W ten sposób Bóg sprowadza z drogi tego. wątpiący. 37 sznurów niebios.

kiedy nadejdzie Godzina: "Wprowadźcie ród Faraona na najstraszniejszą karę!" 47 A kiedy sprzeczają się w ogniu. nie ma adnego głosu ani na tym świecie. Zaprawdę. abym nie wierzył w Boga i dodawał Jemu jako współtowarzyszy to. e to. e nasz powrót zmierza do Boga i e ludzie występni będą mieszkańcami ognia! 44 Wy sobie przypomnicie to. którzy się pysznili: 533 . a w Dniu.tacy wejdą do Ogrodu. co ja wam mówię. mę czyzna czy kobieta. a ycie ostateczne zaprawdę jest siedzibą stałości! 40 Kto czyni zło. Przebaczającego! 43 Nie ma adnej wątpliwości. wśród Faraona zaś objęła najgorsza kara: 46 ogień! na który będą wystawieni rano i wieczór. do czego wy mnie wzywacie. które oni podstępnie przygotowali. A kto czyni dobro.39 O ludu mój! ycie na rym świecie jest przemijającym u ywaniem. mówią słabi do tych. 41 O ludu mój! Dlaczego wzywam was do zbawienia. a wy mnie wzywacie do ognia? 42 Wy mnie nawołujecie. ten otrzyma odpowiednią zapłatę. ani w ostatecznym. Powierzam swoją sprawę Bogu. gdzie będą mieli zaopatrzenie bez rachunku. ale ja wzywam was do Potę nego. i jest wierzący . Bóg widzi jasno Swoje sługi!" 45 I uchronił go Bóg od złych rzeczy. o czym nie mam adnej wiedzy.

kiedy powstaną świadkowie. obietnica Boga jest prawdą! Proś o przebaczenie za twój grzech i głoś chwałę twego Pana wieczorem i rankiem! 56 Zaprawdę. Spotka ich przekleństwo . którzy spierają się o znaki Boga bez adnego upowa nienia. 54 jako przewodnictwo i napomnienie dla tych. Zaprawdę. Szukaj więc ucieczki u Boga! 534 . w piersiach mają tylko dumę. 51 Zaprawdę. którzy są obdarzeni rozumem. Oni nie zdołają osiągnąć swego celu. Czy nie mo ecie wybawić nas od części tego ognia?" 48 I powiedzą ci. My pomo emy Naszym posłańcom i tym. i dla nich będzie nieszczęsna siedziba. którzy się pysznili: "Przecie wszyscy jesteśmy w nim. aby nam złagodził choćby jeden dzień kary!" 50 Oni powiedzą: "Czy nie przychodzili do was posłańcy z jasnymi dowodami?" Powiedzą: "Tak!" Powiedzą: "Proście więc!" Lecz modlitwa niewiernych jest tylko błądzeniem. którzy są w ogniu. będą mówili do stra ników Gehenny: "Proście waszego Pana. 53 Daliśmy ju Moj eszowi drogę prostą i daliśmy w dziedzictwo synom Izraela Księgę. 55 Więc bądź cierpliwy! Zaiste. 52 w Dniu. w Dniu. ci."Postępowaliśmy za wami. którzy uwierzyli w yciu na tym świecie. Bóg rozstrzygnął między Swoimi sługami!" 49 I ci. kiedy nie pomo e niesprawiedliwym ich usprawiedliwienie.

jak tylko On! Jak e jesteście oszukani! 63 W ten sposób oszukani są ci. dał wam piękną postać i zaopatrzył was w dobre rzeczy. lecz przewa ająca część ludzi nie wie. nie ma co do tego adnej wątpliwości! Lecz większość ludzi nie wierzy. abyście wówczas odpoczywali. który czyni zło. nie są równi temu. Godzina nadejdzie. Stwórca ka dej rzeczy! Nie ma boga. To jest Bóg . a niebo jako budowlę. by Mi oddawać cześć . Nie ma boga. On ukształtował was harmonijnie. jak tylko On! Witajcie Go więc. pozwalający widzieć. poni eni!" 61 Bóg jest Tym.On jest Słyszący. i dzień. z pewnością. Widzący! 57 Stworzenie niebios i ziemi jest.wejdą do Gehenny. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. 535 . który uczynił dla was noc. ci.yjący!.Pan światów! 65 On . którzy odrzucają znaki Boga. a ja was wysłucham! Zaprawdę. 64 Bóg jest Tym. 58 Nie są sobie równi niewidomy i widzący. 60 Powiedział wasz Pan: "Wzywajcie Mnie. lecz większość ludzi nie dziękuje. którzy są zbyt dumni. ani te ci. Jak e mało wy sobie przypominacie! 59 Zaprawdę. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła. 62 To jest Bóg . Zaprawdę. czymś większym od stworzenia ludzi.wasz Pan. który przygotował dla was ziemię jako stałe miejsce pobytu.wasz Pan! Niech będzie błogosławiony Bóg .

którzy umierają wcześniej i abyście osiągnęli wyznaczony termin. potem do ognia zostaną wrzuceni. I nakazano mi. będziecie rozumni! 68 On jest Tym. niebawem się dowiedzą. abyście następnie osiągnęli dojrzałość. potem z kropli spermy. to On mówi tylko: "Bądź!". których wy wzywacie poza Bogiem. którzy uznali za kłamstwo Księgę i to. kiedy przyszły do mnie jasne dowody od mojego Pana.wyznając szczerze Jego religię: Chwała Bogu . który daje ycie i powoduje śmierć. 536 . A kiedy postanowi jakąś rzecz. których wy czciliście jako współtowarzyszy. 74 poza Bogiem?" Oni powiedzą: "Oni odeszli od nas. Być mo e. który stworzył was z prochu.Panu światów! 66 Powiedz: "Zostało mi zakazane. którzy się spierają o znaki Boga? Jak e oni są odwróceni! 70 Ci. z czym wysłaliśmy Naszych posłańców. abym czcił tych. potem z grudki krwi zakrzepłej. i ona jest. a potem stali się starcami ." 67 On jest Tym. 71 kiedy z obro ami na szyi i w łańcuchach będą wleczeni 72 do wrzącej wody. 69 Czy nie widzisz tych. 73 Wtedy im powiedzą: "Gdzie są ci. potem wyprowadził was jako dziecko. abym się poddał całkowicie Panu światów.choć wśród was są tacy.

i stracą wtedy głoszący kłamstwo. 76 Wejdźcie do bram Gehenny. wśród nich są te tacy. i mocniejsi pod względem dzieł. 75 To spotkało was za to. o których tobie nie opowiadaliśmy. wszystko zostanie rozstrzygnięte podług prawdy. 79 Bóg jest Tym. I do Nas oni zostaną sprowadzeni. co im obiecaliśmy.a raczej wzywaliśmy przedtem to. o których ju opowiadaliśmy tobie. a innymi się ywili. I aden posłaniec nie przyszedł ze znakiem bez zezwolenia Boga. który przysposobił dla Was zwierzęta. Wśród nich są tacy. e cieszyliście się na ziemi bezprawnie. obietnica Boga jest prawdą! Albo My poka emy tobie część tego. Na nich i na statkach jesteście przenoszeni. e byliście zuchwali. jaki był ostateczny koniec tych. abyście jeździli na jednych. Który więc ze znaków Boga odrzucicie? 82 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. i za to. 80 i abyście z nich korzystali dla zaspokojenia potrzeby waszych serc. 78 posyłaliśmy posłańców przed tobą." W ten sposób Bóg sprowadza z drogi niewiernych. którzy byli przed nimi? Tamci byli liczniejsi od nich i mocniejsi pod względem siły. 81 On nakazuje wam Swoje znaki. A kiedy przyjdzie rozkaz Boga. co było niczym. gdzie będziecie przebywać na wieki! Jak e to złe miejsce przebywania dla ludzi dumnych! 77 Więc bądź cierpliwy! Zaiste. 537 . albo te wezwiemy ciebie.

co Jemu dodawaliśmy jako współtowarzyszy. Lecz nie pomogło im to. powiedzieli: "Wierzymy w Boga Jedynego. 84 A kiedy zobaczyli Naszą srogość. czego dokonali.jakie pozostawili na ziemi. a nie wierzymy w to. takie jest od dawna prawo Boga względem Jego sług. I objęło ich to. I wtedy poniosą stratę niewierni! 538 . oni cieszyli się wiedzą." Lecz nie przyniosła im po ytku ich wiara. z czego oni szydzili. po tym jak zobaczyli Naszą srogość. jaką posiadali. 83 A kiedy przyszli do nich posłańcy z jasnymi dowodami.

tak jak wy. który stworzył ziemię w ciągu dwóch dni. dla ludzi. oddzielone od tego. Działaj więc. tych. wznoszące się nad nią. i wynajdujecie Jemu równych? To jest Pan światów!" 10 On umieścił na niej solidnie stojące. do czego wzywasz. a między nami i tobą jest przegroda. 2 Objawienie od Miłosiernego.czeka nagroda nieustanna!" 9 Powiedz: "Czy nie wierzycie w Tego. jako Koran arabski. Lecz większość z nich się odwróciła.Fussilat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. oni nie słuchają. Zostało mi objawione. Idźcie więc prosto ku Niemu i proście Go o przebaczenie! I biada bałwochwalcom. 7 którzy nie dają jałmu ny i którzy nie wierzą w ycie ostateczne! 8 Zaprawdę.zwiastun radosnej wieści i ostrze enie. którzy posiadają wiedzę 4 . Litościwego. Mim. której znaki są wyjaśnione. i my działamy!" 6 Powiedz: "Ja jestem tylko śmiertelnikiem. w naszych uszach jest głuchota. 3 Księga. 5 Powiedzieli: "Nasze serca są zasłonięte. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła . 539 .Wyjaśnione . e Bóg wasz jest Bogiem Jedynym.

oni powiedzieli: "Jeśliby zechciał nasz Pan. ma potę niejszą od nich moc? I oni odrzucali Nasze znaki. Porozdzielał na niej środki ywności w ciągu czterech dni. w dwa dni. Takie jest ustanowienie Potę nego. to powiedz: "Ostrzegam was przed piorunem podobnym do pioruna ludu Ad i Samud. I ozdobiliśmy niebo najbli sze lampami ." 12 I On ustanowił siedem niebios. kara w yciu ostatecznym jest bardziej hańbiąca." 14 Kiedy przyszli do nich posłańcy z jednej i z drugiej strony: "Nie czcijcie nikogo oprócz Boga!". a oni nie będą wspomo eni! 540 . Ale. to oni bezprawnie wbili się w dumę na ziemi i powiedzieli: "Któ ma więcej od nas siły?" Czy oni nie widzieli. 11 Potem zwrócił się ku niebu .tak e dla ochrony." 15 A jeśli chodzi o lud Ad. e Bóg. równo dla wszystkich proszących. z którym wy zostaliście posłani. zaprawdę. a eby dać im zakosztować kary hańbiącej w yciu na tym świecie. lecz my nie wierzymy w posłannictwo. to zesłałby aniołów.ono było wtedy dymem i powiedział jemu i ziemi: "Przychodźcie dobrowolnie lub wbrew woli!" One powiedziały: "Przychodzimy posłuszne.i pobłogosławił ją. Wszechwiedzącego! 13 A jeśli oni się odwrócą. i objawił ka demu niebu jego zasady. 16 Wysłaliśmy więc przeciwko nim wiatr wyjący w owe dni nieszczęsne. który ich stworzył.

które mieliście o waszym Panu . którzy uwierzyli i byli bogobojni. On was stworzył po raz pierwszy i wy do Niego zostaniecie sprowadzeni. eby Wasz słuch." 22 I nie mogliście się ukryć. e Bóg niewiele wie z tego. to prowadziliśmy ich drogą prostą.17 A jeśli chodzi o lud Samud. albowiem dał mowę wszelkiej rzeczy. kiedy wrogowie Boga staną przed ogniem. Lecz sądziliście. I znaleźliście się między tymi. ` 19 W Dniu. spojrzenia i skóry nie świadczyły przeciwko wam. którzy ponieśli stratę. 541 . 18 A uratowaliśmy tych. a jeśli będą prosić o łaskę. 21 I będą mówili swojej skórze: "Dlaczego świadczysz przeciwko nam?" One powiedzą: "Bóg dał nam mowę. zostaną podzieleni. co czynicie. 20 A kiedy przybli ą się do niego. 25 I przydzieliliśmy im współtowarzyszy. spojrzenie i skóra będą świadczyć przeciwko nim z powodu tego. I ziściło się na nich słowo o narodach. Dosięgną ich więc grom kary poni ającej za to. którzy doznają łaski. to i tak nie znajdą się wśród tych. 23 Oto wasze mniemanie. co czynili. lecz oni woleli ślepotę zamiast drogi prostej.ono was zgubiło. ich słuch. co jest przed nimi i co jest za nimi. którzy im upiększyli to. co oni czynili. to i tak ogień będzie ich miejscem schronienia. 24 Jeśli oni nawet oka ą cierpliwość.

jako gościnne przyjęcie od Przebaczającego. Litościwego. My ich umieścimy pod naszymi nogami.ogień! Dla nich będzie tam siedziba wieczności jako zapłata za to. Zaprawdę.zstąpią aniołowie: "Nie obawiajcie się i nie smućcie! Cieszcie się Ogrodem. którzy nie uwierzyli: "Panie nasz! Poka nam tych spośród d inów i ludzi.spośród d inów i ludzi. 29 Powiedzieli ci. zwycię ycie!" 27 My na pewno damy zakosztować tym. My zapłacimy im czymś gorszym ni to. 28 Taka jest zapłata dla wrogów Boga . aby się znaleźli wśród najpodlejszych. i dla was będzie tam to. mówiąc: 542 . którzy nie wierzą.które ju dawno przeminęły . którzy nie uwierzyli: "Nie słuchajcie tego Koranu i mówcie o nim puste słowa! Być mo e. kary strasznej. oni się znajdą wśród ponoszących stratę! 26 Powiedzieli ci." 33 A któ wypowiada piękniejsze słowa ani eli ten. którzy nas sprowadzili z drogi na manowce.to Bóg!". czego zapragną wasze dusze. o co wy poprosicie 32 . który wam został obiecany! 31 My jesteśmy waszymi opiekunami w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. co oni czynili. i potem poszli prosto . którzy powiedzieli: "Pan nasz . kto modli się do Boga i kto spełnia dobre dzieło." 30 Zaprawdę. i oni odrzucali Nasze znaki. Dla was będzie tam to. na tych.

który ją o ywia. którzy są u twego Pana. natomiast ci. On widzi dobrze. to ona się wzburza i nabrzmiewa."Zaprawdę. który będzie wrzucony w ogień. którzy się całkowicie poddali!" 34 Dobry czyn i zły czyn nie są równe.. Wszechwiedzący! 37 Wśród Jego znaków są: noc i dzień. Wtedy ten. Zaprawdę. ci. będzie jak bliski przyjaciel. Odsuwaj więc gorszy czyn tym. którzy mają wielkie szczęście. który je stworzył . nie ukryją się przed Nami! Czy ten. On jest Słyszący. Nie wybijajcie pokłonów ani słońcu. którzy nie uznają Naszych znaków. a kiedy My zsyłamy na nią wodę. który przychodzi bezpieczny w Dniu Zmartwychwstania? Róbcie. jak tylko tym. nie będzie to dane nikomu innemu. 39 Wśród Jego znaków jest to.jeśli Jego czcicie! 38 Oni wbijają się w pychę. kiedy ono do nich przychodzi. Ten. co jest lepsze. 41 Zaprawdę. którzy nie wierzą w napomnienie. jestem między tymi. ani księ ycowi! Wybijajcie pokłony przed Bogiem. którzy są cierpliwi. co chcecie. słońce i księ yc.. ci. i widzisz ziemię pokorną. to szukaj ucieczki u Boga. który jest tobie wrogiem. co czynicie. Zaprawdę. 36 A jeśli szatan będzie cię kusił. tylko tym. 35 Lecz tego nie dano nikomu innemu. wysławiają Go nocą i dniem i nie ustają. jest lepszy od tego.a przecie to jest Księga wspaniała! 543 . będzie z pewnością o ywicielem zmarłych! On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 40 Zaprawdę. .

Twój Pan nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług! 47 Do Niego sprowadza się wiedza o Godzinie. to oni by powiedzieli: "Dlaczego jego znaki nie zostały wyjaśnione? Dlaczego obcy. które wyszło ju wcześniej od twego Pana. Zaprawdę. ci zaś. aden owoc nie wychodzi ze swej otoczki i adna istota eńska nie nosi i nie składa .jak tylko za Jego wiedzą. to sami rozstrzygnęliby sprawę między sobą. 544 . on jest drogą prostą i uzdrowieniem. oni są względem niej w głębokim zwątpieniu. są wzywani z dalekiego miejsca.42 Nie przenika do niej fałsz z adnej strony. To jest objawienie pochodzące od mądrego. czyni dla siebie samego. Zaprawdę. skoro jest arabski?" Powiedz: "Dla tych. A w tym Dniu. lecz ona była przedmiotem sporu. kto czyni zło. którzy nie wierzą." 45 Daliśmy ju Księgę Moj eszowi. a ten. i jeśliby nie słowo. czyni przeciwko sobie. mają w swoich uszach głuchotę i dotknięci są ślepotą. 46 Ten. kto czyni dobro. kiedy On do nich zawoła: "Gdzie są moi współtowarzysze?" .oni powiedzą: "Obwieszczamy Tobie. godnego chwały! 43 Powiedziano ci tylko to. twój Pan jest władcą przebaczenia i władcą kary bolesnej! 44 A jeślibyśmy go uczynili Koranem w języku wam obcym. którzy wierzą. co ju powiedziano posłańcom przed tobą. i wśród nas nie ma na to adnego świadka!" 48 I odsunie się od nich to.

50 A kiedy my damy mu zakosztować miłosierdzia pochodzącego od Nas. 52 Powiedz: "Có wy myślicie? Jeśli to pochodzi od Boga. i pomyślą sobie. Czy nie jest wystarczające. zaprawdę. e nadejdzie Godzina. on się odwraca i oddala. to czy nie błądzicie bardziej ni ten. on z pewnością powie: "To mi się nale y i nie sądzę. i damy im bez wątpienia zakosztować surowej kary! 51 Kiedy obdarzamy człowieka dobrodziejstwami. otrzymam najpiękniejszą nagrodę!" My wtedy zapewne obwieścimy tym.czego przedtem wzywali. kto jest w głębokim odszczepieństwie?" 53 Niebawem poka emy im Nasze znaki na horyzontach i w nich samych. to. po nieszczęściu. a w końcu stanie się dla nich jasne. a jeśli go dotknie nieszczęście. to jest zrozpaczony. on wtedy jest pełen długiej modlitwy. jeśli chodzi o twojego Pana. a potem wy nie mierzycie. e to jest prawda. e On jest świadkiem ka dej rzeczy? 54 Czy oni jeszcze wątpią w spotkanie ze swoim Panem? Czy On nie obejmuje ka dej rzeczy? 545 . to. co uczynili. jakie go dotknęło. a kiedy dotyka go zło. 49 Człowiek nie zmęczy się modlitwą o dobro. przygnębiony. którzy nie uwierzyli. A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana. e nie ma dla nich adnego miejsca schronienia.

Mądry! 4 Do Niego nale y to. 546 .Narada . i abyś ostrzegał. Mim. 3 W ten sposób objawia się tobie i tym. On jest Wyniosły. Kaf. abyś ostrzegał Matkę miast i tych. to uczyniłby ludzi jednym narodem. Bóg Potę ny. Wspaniały! 5 Niebiosa omal nie rozstąpią się od samej góry. a drudzy w płomieniach! 8 Jeśliby chciał Bóg. którzy byli przed tobą. On o ywia umarłych i On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 10 I w czymkolwiek się poró nicie. Litościwy?! 6 Tych. lecz On wprowadza. którzy mieszkają wokół niej. co jest na ziemi. 2 Ajm . zaprawdę.Asz-Szura W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. i w Dniu Zebrania . 9 Czy oni wzięli sobie opiekunów poza Nim? Ale Bóg jest prawdziwym opiekunem.co do jego nadejścia nie ma wątpliwości jedni znajdą się w Ogrodzie. którzy wzięli sobie opiekunów poza Nim. 7 I tak objawiliśmy tobie Koran arabski. kiedy aniołowie wysławiają chwałę swego Pana i proszą o przebaczenie dla tych. do Swojego miłosierdzia. ani pomocnika. Bóg bacznie obserwuje. kogo chce. i to. a ty nie jesteś dla nich poręczycielem. O. którzy są na ziemi. czy Bóg nie jest Przebaczający. Sin . co jest w niebiosach. rozstrzygnięcie nale y do Boga. A niesprawiedliwi nie mają ani opiekuna.

ci. Nic nie jest do Niego podobne. i to. On was rozmna a w ten sposób. co ju polecił Noemu. i nie postępuj za ich namiętnościami! Powiedz: "Wierzę w to. kiedy przyszła do nich wiedza. kto się nawraca.mój Pan! Jemu zaufałem i do Niego się nawracam. 15 Dlatego więc nawołuj i idź prosto. On jest Słyszący. co poleciliśmy Abrahamowi. to sprawa zostałaby między nimi rozstrzygnięta. które pojawiło się uprzednio. 11 Stwórca niebios i ziemi.pary. 14 Oni rozdzielili się dopiero wtedy. jeśli chodzi o religię. 547 . Bóg jest naszym Panem i waszym Panem. jak ci nakazano. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie. Nie ma adnego dowodu między nami a wami. do czego ty ich wzywasz. co zesłał Bóg z Księgi. na określony termin. Widzący! 12 On posiada klucze niebios i ziemi. I gdyby nie słowo twego Pana. Bóg wybiera dla Siebie.Taki jest Bóg . i prowadzi drogą prostą ku Sobie tego. którzy odziedziczyli Księgę po nich. nienawidząc się wzajemnie. do was nale ą wasze działania. i tak samo z trzód . Moj eszowi i Jezusowi: Przestrzegajcie nale ycie religii i nie rozdzielajcie się w niej! Wielkie jest dla politeistów to. komu chce. i to. Zaprawdę. Do nas nale ą nasze działania. abym był sprawiedliwy między wami. znajdują się względem niej w głębokim zwątpieniu. On uczynił dla was z was samych .pary. to. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 13 On ustanowił dla was. Rozkazano mi. kogo chce. Zaprawdę. co objawiliśmy tobie.

to My damy mu obfity plon. kiedy Jemu została ju dana odpowiedź. I có ciebie mo e pouczyć? Być mo e. On jest Mocny. kiedy to spadnie na nich. który zesłał Księgę z prawdą . Oni będą mieli to. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. obawiają się jej i wiedzą. A ci. Zaprawdę. Godzina jest bliska! 18 Starają się ją przyśpieszyć ci. którzy uczynili dla nich prawem w religii to. którzy w nią nie wierzą. u swego Pana. 17 Bóg jest Tym. a kto pragnie uprawiać rolę tego świata. czego zapragną. którzy wierzą. komu chce. na pewno są w zabłądzeniu dalekim! 19 Bóg jest łagodny dla Swoich sług. jak niesprawiedliwi dr ą przed tym. 21 Czy oni mają takich współtowarzyszy. którzy spierają się na temat Boga. To jest wielka łaska! 548 ." 16 A ci. ci. mają dowody bez wartości w oczach Pana. A ci. Potę ny! 20 Kto pragnie uprawiać rolę ycia ostatecznego.Bóg zbierze nas razem i do Niego zmierza wędrowanie. e ona jest prawdą. którzy powątpiewają w tę Godzinę.i wagę. Czy nie? Zaprawdę. na co nie pozwala Bóg? I gdyby nie słowo rozstrzygnięcia. On daje zaopatrzenie. na co sobie zasłu yli. Oni ściągną na siebie gniew i kara będzie dla nich straszna. będą przebywać w ukwieconych Ogrodach. ale nie będzie on miał adnego udziału w yciu ostatecznym. to My mu nieco z niego udzielimy. niesprawiedliwych czeka kara bolesna! 22 Zobaczysz. to sami by między sobą rozstrzygnęli.

Godny Chwały! 29 A spośród Jego znaków. 28 On jest Tym. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. tylko miłości dla bliskich." Lecz gdyby zechciał Bóg. kiedy zechce. co czynicie. Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. Zaprawdę. który zsyła obfity deszcz.Opiekun. Bóg zetrze kłamstwo i utwierdzi prawdę Swoimi słowami. co zarobiły wasze ręce. i On odpuszcza złe czyny. Lecz On przebacza wiele. On . 26 On wysłuchuje tych. co chce. to nało yłby pieczęć na twoje serce.23 To obwieszcza Bóg Swoim sługom. jest wszechwładny zebrać je. to za to. i pomna a swoją łaskę dla nich. On wie dobrze. Bóg jest przebaczający. Zaprawdę. A dla niewiernych będzie straszna kara! 27 A gdyby Bóg rozszerzył zaopatrzenie dla Swoich sług. lecz On zsyła z umiarem to. który przyjmuje skruchę od Swoich sług. i zwierząt. On wie. " A ktokolwiek spełni dobry czyn. to oni na pewno zbuntowaliby się na ziemi. jasno widzący. 30 A jeśli dosięgnie was jakieś nieszczęście. 549 . wdzięczny! 24 Albo oni powiedzą: "On wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. I on. jest stworzenie niebios i ziemi. co kryją wasze piersi! 25 On jest Tym. kiedy oni są ju zrozpaczeni. On rozprzestrzenia Swoje miłosierdzie. On jest dobrze powiadomiony o Swoich sługach. to My jemu damy jeszcze większe dobro. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła. które na nich rozsiał.

Ale to. którzy rozdają z tego. wdzięcznego! 34 Albo te On je niszczy za to. 40 Zapłatą za zło jest zło jemu podobne. kiedy dosięgnie ich krzywda. którzy unikają grzechów cię kich i czynów szpetnych. to znajdzie zapłatę u Boga. Zaprawdę. to chwilowe u ywanie ycia na tym świecie. .dla tych. On nie miłuje niesprawiedliwych! 41 A na tych. w tym są znaki dla ka dego cierpliwego. poza Nim. ale wiele przebacza. to przebaczają. których sprawy są przedmiotem wzajemnej narady. którzy wierzą i ufają swemu Panu.31 I jesteście bezsilni na ziemi. 38 .dla tych. którzy sprzeczają się o Nasze znaki. 35 I niech wiedzą ci. w co ich zaopatrzyliśmy. i one utrzymują się spokojnie na jego powierzchni. co jest u Boga. Ale kto przebaczy i naprawi. którzy szukają pomocy po doznaniu niesprawiedliwości 550 . 32 I wśród Jego znaków są statki pływające po morzu.dla tych. a kiedy się pogniewają. tak jak góry wyniosłe.dla tych. . którzy odpowiadają swojemu Panu i odprawiają modlitwę. ani opiekuna. uspokaja wiatr. co wam zostało dane. e nie ma dla nich adnego schronienia. ani pomocnika. i nie macie. Zaprawdę. 37 .dla tych.. 33 Jeśli On zechce. którzy udzielają sobie pomocy. 39 i dla tych. co ludzie popełnili. 36 I wszystko. jest lepsze i trwalsze .

. co przygotowały wcześniej jego ręce. kto jest cierpliwy i kto przebacza . to wtedy człowiek okazuje się niewdzięczny. 47 Odpowiadajcie waszemu Panu. upokorzonych od poni enia. A kiedy My dajemy człowiekowi zakosztować Naszego miłosierdzia. nie ma ju adnego opiekuna. 48 A jeśli oni się odwrócą. niesprawiedliwi znajdą się w cierpieniu nieustannym! 46 I nie będą oni mieli opiekunów. a jeśli dosięgnie go jakieś zło za to. to dla niego nie ma adnego wyjścia. jak będą mówili na widok kary: "Czy jest jakaś droga powrotu?" 45 Zobaczysz. jak ich tu przyprowadzą. A kogo Bóg sprowadzi z drogi. to on się z niego cieszy.. zaprawdę. poza Bogiem. Tego Dnia nie znajdziecie schronienia ani adnej wymówki.to My przecie nie posłaliśmy ciebie jako ich stró a.." I tak. I zobaczysz niesprawiedliwych. I powiedzą ci. jak będą spoglądać ukradkiem. którzy utracili siebie samych i swoją rodzinę.zaprawdę. do ciebie nale y tylko obwieszczenie. Takich czeka kara bolesna! 43 Lecz ten. którzy uwierzyli: "Zaprawdę. umie okazać zdecydowanie w działaniu! 44 A dla tego. kogo Bóg sprowadza z drogi. stratni są w Dniu Zmartwychwstania ci. 42 Ale sposób jest na tych. zanim nadejdzie Dzień od Boga.nie ma adnego sposobu.. którzy są niesprawiedliwi dla ludzi i którzy bezprawnie są buntownikami na ziemi. od którego nie będzie odwrotu. 551 . którzy by im pomogli.

albo przez posłańca. synów i córki. On jest wyniosły. komu chce. poprowadzisz ludzi 53 ku drodze prostej . i On daje synów. On daje córki. Zaprawdę. aby przemawiał do niego Bóg inaczej. kogo chcemy z Naszych sług. On jest wszechwiedzący. do którego nale y to. komu chce. co to jest Księga i wiara. kogo chce. dzięki któremu prowadzimy drogą prostą. co chce. mądry! 52 W ten sposób objawiliśmy tobie Ducha pochodzącego od Naszego rozkazu.za Swoim zezwoleniem to. I ty. 50 albo te łączy je parami.49 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. Lecz My uczyniliśmy ją światłem. jak przez objawienie albo te spoza zasłony. i On czyni bezpłodnym. On stwarza to. wszechwładny! 51 I nie zostało dane adnemu śmiertelnikowi. co chce. Czy nie do Boga zmierzają wszystkie sprawy? 552 . Ty nie wiedziałeś. z pewnością. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. Zaprawdę. i jemu objawia .drodze Boga.

Az-Zuhruf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. 13 tak abyście mogli wygodnie podró ować na ich grzbietach. zrozumiecie! 4 On jest w Matce Księgi u Nas. to ludzie się z niego wyśmiewali. 9 I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?" . Mim. poniewa jesteście ludem zepsutym? 6 Ilu proroków posłaliśmy pomiędzy dawne pokolenia? 7 Lecz gdy tylko przyszedł do nich jakiś prorok. pójdziecie drogą prostą! 11 . 8 Przeto wytraciliśmy groźniejszych od nich i przykład pierwszych pokoleń ju minął.Ozdoby . On wyznaczył na niej wasze drogi. 553 . mądry! 5 Czy My mamy oddalić od was napomnienie. Być mo e. 2 Na Księgę jasną! 3 Oto uczyniliśmy ją Koranem arabskim! Być mo e. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni! 12 On stworzył wszelkie pary. Wszechwiedzący!" 10 .Ten. a tak e zwierzęta wierzchowe. dał wam statki. który uczynił ziemię kolebką dla was. wzniosły.Ten.kiedy się ju na nich dobrze usadowicie i mówili: "Chwała niech będzie Temu. a potem wspominali dobroć waszego Pana . I dzięki niej o ywiliśmy krainę umarłą.oni z pewnością odpowiedzą: "Stworzył je Potę ny. który zesłał z nieba wodę według pewnej miary.

yjący tam w dobrobycie: "Zaprawdę.. tylko snują przypuszczenia. istotami eńskimi.który nam to podporządkował. co stworzył. znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami!" 554 . to twarz jego posępnieje i pełen udręki powstrzymuje gniew. to nie czcilibyśmy ich. a was wyró nił synami? 17 A kiedy któremuś z nich obwieszczą to. 21 Czy My daliśmy im przedtem jakąś Księgę. której się silnie trzymają? 22 Przeciwnie! Oni mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami. my powrócimy do naszego Pana!" 15 I oni uczynili z Jego sług Jego część. Czy oni byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani! 20 Oni mówią: "Jeśliby chciał Miłosierny. 14 I. którzy są sługami Miłosiernego." 23 Podobnie nie wysłaliśmy przed tobą ostrzegającego do adnego miasta. z tego. eby nie powiedzieli jego mieszkańcy." Nie mają o tym adnej wiedzy. człowiek jest jawnym niewdzięcznikiem! 16 Czy On wziąłby sobie córki. Zaprawdę. co przypisuje się Miłosiernemu. 19 I uczynili aniołów.. która jest wychowana wśród ozdób i która w sporze nie jest jasna?. 18 Czy ta istota. albowiem my sami nie moglibyśmy tego osiągnąć. zaprawdę.

jaki był ostateczny koniec tych. a przyszła do nich prawda i Posłaniec jasny. co oni gromadzą! 33 I gdyby nie to. co wy czcicie. jestem niewinny tego. Lecz miłosierdzie twego Pana jest lepsze ni to. który mnie stworzył. oni powiedzieli: "To są czary i my w nie wierzymy!" 31 I powiedzieli: _ "Gdyby ten Koran został zesłany jakiemuś znacznemu człowiekowi z tych dwóch miast?!" 32 Czy oni rozdzielają miłosierdzie twego Pana? My rozdzieliliśmy wśród nich środki do ycia na tym świecie i wynieśliśmy jednych z nich stopniami ponad innymi. którzy zadali kłam prawdzie! 26 Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: "Zaprawdę." 28 I on uczynił to słowem. 27 oprócz czci Tego. 30 A kiedy przyszła do nich prawda. tak aby jedni z nich brali innych w słu bę. które znaleźliście u waszych ojców?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę. Być mo e. poniewa On prowadzi mnie drogą prostą. 555 . nie wierzymy w posłannictwo. z którym zostaliście posłani!" 25 Przeto zemściliśmy się na nich. I popatrz. które przetrwało wśród jego potomstwa.24 Posłaniec powiedział: "A gdybym przyszedł do was z lepszym przewodnictwem ni to. oni powrócą! 29 Co więcej! Ja dałem im i ich ojcom u ywanie ycia.

jesteśmy nad nimi wszechwładni! 43 Przeto trzymaj się mocno tego. a ci sądzą. 40 Czy mo esz spowodować. zaprawdę. co im obiecaliśmy.skoro czyniliście niesprawiedliwość to. 42 albo poka emy tobie to. e będziecie współuczestnikami w karze. w istocie. to My uczynilibyśmy w domach ludzi nie wierzących w Miłosiernego dachy ze srebra i schody. 37 oni. Lecz to wszystko . odsuwają ich od drogi. jesteś na drodze prostej! 556 . Zaprawdę. poniewa . na których by wypoczywali le ąc. e są prowadzeni drogą prostą 38 A kiedy w końcu człowiek przychodzi do Nas. i ło a. mówi: "O. co ci zostało objawione. 34 i drzwi. gdyby między mną i tobą była odległość dwóch wschodów!" Jak e zły ten towarzysz! 39 I nie przyniesie wam adnej korzyści tego Dnia .to tylko u ywanie w yciu na tym świecie. kto jest w zabłądzeniu oczywistym? 41 Albo My ciebie zabierzemy i zemścimy się na nich. by słyszeli głusi.e ludzie chcieliby być jednym narodem. a ycie ostateczne u twego Pana jest dla bogobojnych. to przypiszemy mu szatana jako towarzysza. 35 i ozdoby ze złota. po których będą wchodzili. 36 A ktokolwiek uchyla się od wspominania Miłosiernego. I albo czy poprowadzisz ślepego i tego.

44 To jest przypomnienie dla ciebie i dla twojego ludu. które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie? 52 Czy ja nie jestem lepszy ni ten. 48 A przecie nie pokazaliśmy im znaku. jak i te rzeki. którym nale ałoby oddawać cześć?" 46 Posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. 45 Zapytaj tych spośród Naszych posłańców. wy będziecie zapytywani. złamali przysięgę. 49 I powiedzieli: "O czarowniku! Módl się za nami do twego Pana w imię przymierza. 557 . mówiąc: "O ludu mój! Czy nie do mnie nale y królestwo Egiptu. My na pewno pójdziemy drogą prostą!" 50 A kiedy odwróciliśmy od nich karę.być mo e oni powrócą. który jest biedakiem i zaledwie umie się jasno wyrazić? 53 Dlaczego nie wło ono mu bransolet ze złota albo dlaczego nie przyszli z nim aniołowie jako jego współtowarzysze? 54 I Faraon uczynił swój lud lekkomyślnym. I pochwyciliśmy ich karą . który by nie był większy od poprzedniego. które zawarł z tobą. oni wyśmiewali się z nich. których posłaliśmy przed tobą: "Czy My ustanowiliśmy jakichś bogów poza Miłosiernym. A on powiedział: "Zaprawdę. jestem posłańcem Pana światów!" 47 Lecz kiedy on przyszedł do nich z Naszymi znakami. 51 I Faraon ogłosił wśród swego ludu.

63 A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! 64 Zaprawdę. zaprawdę. 62 I niech was nie zwiedzie szatan on jest waszym wrogiem jawnym. zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich. powiedział: "Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego. uczynilibyśmy z was aniołów. którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela.a oni go posłuchali. Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!" 558 . 59 On jest tylko sługą. 58 I powiedzieli: "Czy nasi bogowie nie są lepsi ni Jezus?" Oni przytoczyli ci ten przykład tylko dla sprzeczki. 61 On jest. 56 I uczyniliśmy ich rzeczą przeszłości i przykładem dla innych. zwiastunem Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za mną! To jest droga prosta. w czym się ró nicie. 60 I jeślibyśmy chcieli. oto twój lud odwrócił się od niego. 57 A kiedy był przedstawiony syn Marii jako przykład. Zaprawdę. Oni są przecie ludem skłonnym do sporu. którzy by was zastąpili na ziemi. był to lud występny! 55 Przeto kiedy Nas rozgniewali.

72 Taki jest ten Ogród. Biada więc niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego! 66 Czy. będziecie uradowani!" 71 Wśród nich będą krą yć podawane im naczynia ze złota i puchary. z wyjątkiem ludzi bogobojnych. 68 "O słudzy moi! Nie obawiajcie się tego Dnia i nie bądźcie smutni! 69 Wy. będzie w nich to. 77 I będą krzyczeć: "O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!" On powie: "Wy musicie pozostać!" 559 . lecz oni sami czynili niesprawiedliwość. którzyście uwierzyli w Nasze znaki i poddali się całkowicie! 70 Wejdźcie do Ogrodu. oni oczekują czegoś innego ni Godziny. kiedy nawet nie będą przeczuwali? 67 Tego Dnia przyjaciele będą dla siebie wrogami. 73 Będą tam obfite owoce. 76 I nie My byliśmy dla nich niesprawiedliwi.65 Lecz ró ne partie spośród nich poró niły się między sobą. co czyniliście. czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. wy i wasze ony. 74 Zaprawdę. z których będziecie jedli. który wam będzie dany w dziedzictwo za to. grzesznicy w karze Gehenny będą przebywać na wieki! Nie doznają w niej ulgi i pozostaną tam w rozpaczy. która przyjdzie do nich nagle. I będziecie przebywać tam na wieki.

nie posiadają adnej władzy wstawiennictwa. zaiste. będącemu ponad to. których oni wzywają poza Nim. 87 I jeśli ich zapytasz: "Kto was stworzył?". co jest między nimi! On posiada wiedzę o Godzinie! Do Niego zostaniecie sprowadzeni! 86 Ci. do którego nale y królestwo niebios i ziemi i to. Panu Tronu. większość z was odczuwa wstręt do prawdy. co Jemu przypisują! 83 Pozostaw ich więc! Niech oni się pogrą ają i niech się zabawiają. e My nie słyszymy ich tajemnych myśli i rozmów poufnych? Przeciwnie! Nasi posłańcy są przy nich. 79 Czy oni przygotowali jakąś chytrą sprawę? bo My przygotowujemy! 80 Czy sądzą. On jest Mądry. ja jestem pierwszy z czcicieli!" 82 Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi. lecz. zapisują! 81 Powiedz: "Jeśli Miłosierny posiada syna. a spotkają ten Dzień. oni z pewnością powiedzą: "Bóg. Wszechwiedzący! 85 Błogosławiony niech będzie Ten. który im został obiecany! 84 On jest Tym.78 My przyszliśmy do was z prawdą. który jest Bogiem w niebie i który jest Bogiem na ziemi. którzy świadczą o prawdzie i posiadają wiedzę. z wyjątkiem tych. Jak e oni są oszukani! 560 .

88 I jeszcze powiedział Posłaniec: "O Panie mój ! Tamci .to są ludzie. którzy nie wierzą!" 89 Jednak przebacz im i powiedz: "Pokój!" Potem oni się dowiedzą! 561 .

kiedy niebo przyniesie dym widoczny. 9 Ale przeciwnie! Oni pozostają w zwątpieniu.Ad-Duchan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. My jesteśmy posyłającymi! 6 jako miłosierdzie od twojego Pana . 11 który okryje ludzi! To będzie kara bolesna! 12 "Panie nasz! Odsuń od nas karę. mówiąc: "To jakiś pouczony. opętany!" 562 . On jest Słyszący. i tego. zabawiając się. skoro do nich przychodził posłaniec jawny? 14 Wtedy oni odwrócili się od niego.Zaprawdę. Mim. co jest między nimi. jak tylko On! On daje ycie i On powoduje śmierć. 2 Na tę Księgę jasną! 3 Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. 5 jako rozkaz pochodzący od Nas . . My jesteśmy ostrzegającymi! 4 Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz.Dym . On jest waszym Panem i Panem waszych praojców.Zaprawdę. jeśli jesteście przekonani o prawdzie! 8 Nie ma boga. my jesteśmy wierzącymi!" 13 Gdzie dla nich napomnienie. Wszechwiedzący! 7 Pana niebios i ziemi. 10 Wypatruj więc Dnia.Zaprawdę.

i nie była im dana adna zwłoka. kiedy przyszedł do nich posłaniec szlachetny: 18 "Oddajcie mi sługi Boga! Ja jestem dla was posłańcem pewnym. My odsuwamy karę na krótko. wy przecie znowu powrócicie.15 Zaprawdę. 30 My wybawiliśmy synów Izraela od kary poni ającej 563 . wtedy się zemścimy. zaprawdę. oto wojsko. to oddzielcie się ode mnie!" 22 I zawołał on do swego Pana: "Ci . 16 W tym Dniu. 17 Ju doświadczyliśmy przed nimi lud Faraona.to lud grzeszników!" 23 "Przeto ruszaj w podró nocą wraz z Moimi sługami. kiedy My ich pochwycimy z największą gwałtownością. ani ziemia. będziecie ścigani! 24 I zostaw morze w spokoju. 29 I nie zapłakało nad nimi ani niebo. 20 Szukam ucieczki u mego Pana i u waszego Pana. wy. abyście mnie nie ukamienowali. 21 A jeśli mi nie wierzycie. w którym się pławili! 28 Tak było! I My daliśmy to w dziedzictwo innemu ludowi. 19 Nie powstawajcie przeciw Bogu! Ja przychodzę do was z władzą oczywistą. które zostanie zatopione!" 25 Ile oni pozostawili ogrodów i źródeł! 26 Ile obsianych pól i szlachetnych miejsc! 27 Ile dobrobytu.

to po ywienie grzesznika! 45 Ono jest jak miedź roztopiona. drzewo Az-Zakkum 44 . i oni nie będą mieli adnej pomocy. gotuje się we wnętrznościach. czy lud Tubba i ci. on był wyniosły wśród występnych! 32 I wybraliśmy ich świadomie. ci zapewne powiedzą: 35 "Doprawdy. dla zabawy. 39 Stworzyliśmy je w całej prawdzie. nad którymi zmiłował się Bóg. Dzień rozstrzygnięcia . w których było doświadczenie jasne. co jest między nimi. poniewa byli grzesznikami. 42 Z wyjątkiem tych.od Faraona. Litościwy! 43 Zaprawdę. 40 Zaprawdę. kiedy przyjaciel nie wybawi przyjaciela od niczego. On jest Potę ny.31 . ponad światami. 33 I daliśmy im znaki. jeśli mówicie prawdę!" 37 Czy oni są lepsi. Zaprawdę. 38 My nie stworzyliśmy niebios i ziemi. 46 jak wrząca woda! 47 "Weźcie go i wrzućcie w środek czeluści piekielnych! 564 . którzy byli przed nimi? Wytrąciliśmy ich. lecz większość ludzi nie wie. jest tylko pierwsza śmierć i my nie będziemy wskrzeszeni! 36 Przyprowadźcie nam więc naszych ojców. 34 Zaiste. i tego.to czas spotkania dla wszystkich! 41 To Dzień.

To jest osiągnięcie ogromne! 58 My uczyniliśmy go łatwym. bogobojni będą przebywać w miejscu bezpiecznym 52 wśród ogrodów i źródeł. bezpieczni. oni sobie przypomną! 59 Wyczekuj więc.łaska od twojego Pana. zwróceni do siebie twarzami. w twoim języku: być mo e. 54 Tak będzie! I połączymy ich w pary z hurysami o wielkich oczach. przecie i oni wyczekują! 565 . 53 ubrani w atłas i brokat. 56 Oni tam nie zakosztują śmierci. o czym powątpiewaliście!" 51 Zaprawdę. poza pierwszą śmiercią. 55 Oni tam będą wołać o wszelkiego rodzaju owoce.48 Następnie lejcie na jego głowę karę gotującej się wody!" 49 "Zakosztuj! Przecie ty jesteś potę ny. Bóg wybawił ich od kary ognia piekielnego 57 . szlachetny! 50 Oto jest to.

Mim. Mądrego! 3 Zaprawdę. grzesznikowi! 8 On słucha znaków Boga. 10 Za nimi będzie Gehenna. i w tym darze. 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. którzy odrzucili znaki swego Pana 566 . po jej śmierci. które mu są recytowane. to bierze je sobie za przedmiot szyderstwa. a potem trwa w uporze.są znaki dla ludzi rozumnych. i w zmianie kierunku wiatrów . jak gdyby ich wcale nie słyszał. ani te opiekunowie. 5 i w zmiennym następstwie nocy i dnia.są znaki dla ludzi.Przyklękająca . Dla nich kara będzie straszna. jaki Bóg zsyła z nieba dla o ywienia ziemi. które My tobie recytujemy w całej prawdzie. których wzięli sobie poza Bogiem. Potę nego. W jakie więc opowiadanie. w niebiosach i na ziemi są znaki dla wierzących! 4 W stworzeniu was samych i w mnogości wszelkich zwierząt . Obwieść mu więc karę bolesną! 9 A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki. jeśli nie o Bogu i Jego znakach. oni uwierzą? 7 Biada ka demu kłamcy. I nie pomo e im nic to. co zyskali. którzy są przekonani. wbijając się w dumę. 6 Takie są znaki Boga.Al-D asija W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. Dla takich będzie kara poni ająca. 11 To jest droga prosta! A dla tych.

Idź więc po niej. Potem zostaniecie sprowadzeni do waszego Pana. Być mo e. na Jego rozkaz. aby płynął po nim statek. twój Pan rozstrzygnie w Dniu Zmartwychwstania to. lecz nie idź za namiętnościami tych. czyni je dla swojej duszy. 16 Daliśmy synom Izraela Księgę. będziecie wdzięczni! 13 On poddał wam to. mądrość i proroctwo. którzy uwierzyli. którzy nie mają nadziei na Dni Boga. czego dokonali. 17 Daliśmy im jasne przykazania. aby przebaczali tym. podczas gdy Bóg jest opiekunem bogobojnych. w tym są znaki dla ludzi. 15 Kto czyni dobre dzieło. Zaprawdę. oni się poró nili z powodu wzajemnej zawiści. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy. oni ci nie pomogą wcale przed Bogiem. 12 Bóg jest Tym.kara gniewu będzie bolesna. 18 Potem umieściliśmy ciebie na otwartej drodze rozkazu. którzy się zastanawiają! 14 Powiedz tym. w czym oni się ró nili. którzy nie wiedzą.. 19 Zaprawdę. ludzie niesprawiedliwi będą opiekunami jedni drugich. Zaprawdę. niechaj On wynagrodzi ludzi za to. co jest w niebiosach i co jest na ziemi . i abyście poszukiwali pilnie Jego łaski. a kto czyni zło. czyni przeciwko niej . Zaprawdę.wszystko pochodzi od Niego. który poddał wam morze. lecz gdy przyszła do nich wiedza. 567 .

Jednak większość ludzi nie wie. którzy popełniają złe czyny.i oni nie doznają niesprawiedliwości. to jedynym ich argumentem są słowa: "Przyprowadźcie naszych ojców. " Nie mają oni o tym adnej wiedzy i tylko snują przypuszczenia. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła. e My będziemy ich traktować tak jak tych. e jednakowe będzie ich ycie i ich śmierć? Jak e źle oni rozsądzają! 22 Bóg stworzył niebiosa i ziemię w prawdzie. Któ więc. sądzą. co do którego nie ma adnej wątpliwości. który wziął sobie namiętność za swego boga? Bóg sprowadził go z drogi w pełni wiedzy i poło ył pieczęć na jego słuchu i jego sercu. 21 Czy ci. i poło ył zasłonę na jego spojrzeniu. 25 A kiedy są im recytowane Nasze znaki. 568 . i unicestwia nas tylko czas. jeśli mówicie prawdę!" 26 Powiedz: "Bóg daje wam ycie. 23 Czy widziałeś tego. i miłosierdzie dla ludzi. aby ka da dusza została nagrodzona za to.20 To są oczywiste wskazówki dla ludzi i droga prosta. potem sprowadza waszą śmierć. poza Bogiem. potem zbierze was na Dzień Zmartwychwstania. którzy są przekonani. jako dowody oczywiste. czego dokonała ." 27 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. poprowadzi go drogą prostą? Czy wy się nie opamiętacie? 24 Oni powiedzieli: "To przecie tylko nasze ycie na tym świecie: umieramy i yjemy.

" Tego Dnia więc oni nie będą z niego wyprowadzeni ani te nie będą przyjęci do łaski. 34 I będzie im powiedziane: "Dzisiaj My was zapominamy. 28 I zobaczysz ka dą nację przyklękającą. co czyniliście." 33 I uka ą im się wtedy złe czyny. które popełnili." 32 A kiedy powiedziano: "Zaiste. ka da nacja będzie wezwana do swojej księgi: "Dzisiaj będzie wam zapłacone za to.to wprowadzi ich Pan do Swego miłosierdzia. którzy nie uwierzyli: "Czy nie były wam recytowane Nasze znaki? Lecz wy wbiliście się w dumę i okazaliście się ludem grzeszników. wy powiedzieliście: "My nie wiemy. co czyniliście. tak jak wy zapomnieliście spotkania tego waszego Dnia. kiedy nastanie Godzina. którzy idą za fałszem. z czego sami szydzili. i oszukało was ycie tego świata. My przecie zapisywaliśmy to. obietnica Boga jest prawdą. co to jest Godzina. My tylko snujemy przypuszczenia. lecz nie jesteśmy wcale przekonani. 36 Przeto Bogu niech będzie chwała. jak i Godzina. stracą ci. Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli adnych pomocników! 35 To was czeka za to. e wzięliście sobie znaki Boga za przedmiot szyderstwa. co do której nie ma adnej wątpliwości!". którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła . i obejmie ich to. 569 . 29 Ta Nasza księga mówi przeciw wam prawdę. To jest osiągnięcie oczywiste! 31 A tym." 30 A tych.I w Dniu.

Panu niebios i Panu ziemi. Panu światów! 37 Do Niego nale y wspaniałość w niebiosach i na ziemi! On jest Potę ny. Mądry! 570 .

którzy mu nie odpowiedzą do Dnia Sądu.Al-Ahkaf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. 6 A kiedy ludzie staną zebrani. co jest na ziemi. w prawdzie i na określony czas. odwracają się od tego. kto wzywa. tych. do czego są nawoływani. co jest między nimi. albo te jakiś ślad wiedzy. Oni nie dbają o jego wezwanie.Piaszczyste Wydmy . 4 Powiedz: "Czy widzieliście tych. albo czy oni mają jakiś udział w niebiosach? Przynieście mi Księgę wcześniejszą ni ta. poza Bogiem. do których się modlicie poza Bogiem? Poka cie mi. jeśli jesteście prawdomówni!" 5 A kto błądzi bardziej ni ten. Mim. 7 A kiedy są im recytowane Nasze znaki. Mądrego! 3 My stworzyliśmy niebiosa i ziemię. jako jasne dowody. którzy nie wierzą. to wy nie jesteście władni pomóc mi w czymś wobec Boga. . co oni stworzyli z tego. 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. Potę nego. ci. mówią o prawdzie do nich przychodzącej: "To są czary oczywiste!" 8 Albo mówią: "On to wymyślił!" Powiedz: "Jeśli ja to wymyśliłem. i to. którzy nie uwierzyli. oni będą dla nich wrogami i będą się wypierać ich czci. Lecz ci. 571 .

Ja tylko postępuję za tym." I poniewa oni nie są przez nie prowadzeni drogą prostą. którzy uwierzyli: "Jeśliby było w tym jakieś dobro. oni nie będą zasmuceni. którzy mówią: "Nasz Pan to Bóg!". A to jest Księga potwierdzająca prawdę . co oni czynili.On najlepiej wie.w języku arabskim dla ostrze enia tych. to oni by nas nie wyprzedzili ku niemu.chocia świadek spośród synów Izraela zaświadczył o podobnym temu i uwierzył tylko wbiliście się w dumę. 14 Oni będą mieszkańcami Ogrodu. nie ma obawy o tych... którzy są niesprawiedliwi. 13 Zaprawdę. Nie wiem te ." Zaprawdę. i potem idą prosto. Taka będzie nagroda za to. to z pewnością będą mówili: "To jest stare oszustwo!" 12 Jeszcze dawniej została zesłana Księga Moj esza. i radosna wieść dla czyniących dobro. jako przewodnik i jako miłosierdzie." 10 Powiedz: "Czy zastanowiliście się? Jeśli to wszystko pochodzi od Boga i wy w to nie wierzycie . On wystarczy jako świadek między mną a wami. Litościwy!" 9 Powiedz: "Ja nie jestem jakąś nowością wśród posłańców. co będzie ze mną i co będzie z wami. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 11 Mówią ci. będą tam przebywać na wieki. 572 . którzy nie wierzą tym. Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym. co wy o Nim rozpowiadacie. On jest Przebaczający. co mi zostało objawione.

Noszenie go i jego odstawienie od piersi winno trwać trzydzieści miesięcy. i abym czynił dobro. które by się Tobie podobało. od których My przyjmujemy wszystko najlepsze. Zaprawdę. Kiedy w końcu osiągnie on dojrzałość i dojdzie do czterdziestego roku.d inów i ludzi które ju minęły przed nimi. oni ponieśli stratę! 19 Dla wszystkich będą stopnie. zgodnie z obietnicą prawdy. 17 A jest taki. która została im dana. w zale ności od tego. Uczyń dla mnie dobro w moim potomstwie. którzy się całkowicie poddali!" 16 To są ci. 573 . abym podziękował za Twoją dobroć. Oni będą wśród mieszkańców Ogrodu. aby Bóg wypłacił im słuszną miarą za ich uczynki . na których sprawdziło się słowo dotyczące ludów . który mówi swoim rodzicom: "Do licha z wami! Czy mo ecie mi obiecać. co czynili. Matka nosiła go w trudzie i urodziła go w trudzie. a pobła liwie osądzimy ich złe czyny. e zostanę wyprowadzony? Przecie ju przeminęły pokolenia przede mną!" Oni zaś wzywają Boga na pomoc: "Biada tobie! Uwierz! Przecie obietnica Boga . Oto ja nawróciłem się do Ciebie i oto jestem wśród tych. którą okazałeś mnie i moim rodzicom. mówi: "Panie mój! Natchnij mnie.to prawda!" On powie: "To są baśnie praojców!" 18 Oto ci.15 I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem jego rodziców. co uczynili.i oni nie doznają niesprawiedliwości.

kiedy on ostrzegał swój lud przy wydmach piaszczystych: ." 24 A kiedy oni zobaczyli chmurę zbli ającą się do ich dolin." 21 I wspomnij brata ludu Ad. i za to. spojrzenie i serce. co staraliście się przyśpieszyć: wiatr. i daliśmy im słuch. Lecz na nic im się zdał 574 . z czym zostałem posłany. e byliście dumni na ziemi. W ten sposób My płacimy ludowi grzeszników! 26 My umocniliśmy ich w takim stanie. a ja przekazuję wam tylko to. która nam przyniesie deszcz. którzy nie uwierzyli: "Wy trwoniliście wasze wspaniałe dobra w yciu na tym świecie i cieszyliście się nimi. lecz widzę. I rankiem były widoczne tylko ich mieszkania. a dzisiaj będziecie wynagrodzeni karą poni enia za to. 25 On zniszczy wszelką rzecz na rozkaz swego Pana." Przeciwnie! To jest to. który yje w nieświadomości. bez adnego prawa. aby odwrócić nas od naszych bogów? Przynieś nam to. w którym jest dotkliwe cierpienie. kiedy będą wystawieni na ogień ci. powiedzieli: "To jest chmura." 22 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas.20 Tego Dnia. co nam obiecujesz. e jesteście ludem. przed nim i po nim "Czcijcie tylko Boga! ja obawiam się dla was kary Dnia Strasznego.a byli tam ju ostrzegający w przeszłości. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 23 Powiedział: "Władza jest jedynie u Boga. w jakim nie umocniliśmy was. e byliście występni.

skierowaliśmy do nich Nasze znaki . Tacy są w zabłądzeniu jawnym!" 575 . bo oni odrzucili Nasze znaki. i uchroni was przed karą bolesną.być mo e. poza Nim. zwrócili się do swego ludu.. Takie jest ich oszustwo i to. których oni wzięli sobie za bogów. 31 O ludu nasz! Odpowiedzcie wzywającemu w imieniu Boga i uwierzcie w Niego! On przebaczy wam wasze grzechy. 28 A dlaczego to nie pomogli im ci. która prowadzi ku prawdzie i ku drodze prostej . co zostało objawione przed nią.. powiedzieli: "Słuchajcie w milczeniu!" A kiedy wysłuchali do końca. 32 A kto nie odpowie wzywającemu w imieniu Boga. oni zawrócą. 29 Oto skierowaliśmy do ciebie pewną grupę d inów. co oni wymyślili. i objęło ich to. eby posłuchali Koranu. potwierdzającą prawdę tego. 27 Zniszczyliśmy te miasta. . 30 Powiedzieli: "O ludu nasz! Oto słyszeliśmy Księgę zesłaną po Moj eszu. które były wokół was. adnych opiekunów. oni odeszli od nich.to przecie on nie jest zdolny udaremnić Jego władzy na ziemi i nie ma. z czego oni się wyśmiewali. A kiedy się tam zjawili. jako sposób zbli enia? Przeciwnie. spojrzenie i serce. poza Bogiem. aby go ostrzegać.ich słuch.

tego bowiem Dnia. e nie przebywali w grobie więcej. którzy nie uwierzyli: "Czy to nie jest prawda?" Powiedzą: "Tak! Na naszego Pana!" On powie: "Zakosztujcie więc kary za to. jak tylko jedną godzinę dnia. kiedy oni zobaczą. Oto obwieszczenie! Któ zatem zostanie zgubiony. którzy odznaczali się zdecydowaniem. I nie staraj się przyśpieszać dla nich tego Dnia. który stworzył niebiosa i ziemię i nie doznał przez to zmęczenia. kiedy zostaną wystawieni na ogień ci. wyda im się. jest w mocy o ywić umarłych? Tak! Zaprawdę. jeśli nie lud bezbo ny?! 576 . e nie uwierzyliście!" 35 bądź więc cierpliwy. tak jak byli cierpliwi ci z posłańców. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 34 W Dniu. e Bóg.33 A czy oni nie widzieli. co im zostało obiecane.

W ten sposób Bóg przytacza ludziom przykłady. e ci. którzy wierzą i którzy pełnili dobre dzieła. a kiedy ich całkiem rozbijecie. którzy zostaną zabici na drodze Boga. to uderzcie ich mieczem po szyi. 4 Kiedy więc spotkacie tych. lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. 7 O wy. 3 Tak jest dlatego. co zostało objawione Muhammadowi . postępują za prawdą od ich Pana. którzy nie wierzą. 6 i wprowadzi ich do Ogrodu. 5 On poprowadzi ich drogą prostą i udoskonali ich ducha. którzy nie wierzą. i którzy wierzą w to. to i On wam pomo e 577 .Muhammad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ci. 2 A ci.Muhammad . a wojna zło y swoje cię ary. to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. A potem albo ich ułaskawicie. to Sam zemściłby się na nich. to mocno zaciśnijcie na nich pęta.a to jest prawda od ich Pana to On zgładzi ich złe działania i udoskonali ich ducha. albo ądajcie okupu. którzy wierzycie! Jeśli pomo ecie Bogu. postępują za kłamstwem. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg. który im dał poznać. natomiast ci. którzy nie wierzą i którzy odsunęli się od drogi Pana . A co do tych.On udaremni ich uczynki. którzy wierzą.

zniszczyliśmy i I nie było dla nich adnego pomocnika! 14 Czy ten. 10 A czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. który został obiecany bogobojnym: będą w nim strumyki wody nie ulegającej zepsuciu i strumyki mleka. którego smak się nie zmienia. e Bóg jest opiekunem tych. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. 12 Zaprawdę. którzy nie uwierzyli. 15 To jest podobieństwo Ogrodu.i umocni wasze stopy. silniejszych potęgą ni twoje miasto. którzy byli przed nimi? Zniszczył ich Bóg . 9 Tak jest dlatego. 11 Jest tak dlatego. i ogień będzie ich miejscem przebywania. które ciebie wypędziło . i e dla niewiernych nie ma adnego opiekuna.i niewiernych czeka koniec podobny. i strumyki wina . którzy nie uwierzyli . pochodzącego od jego Pana. On zaś uczyni daremnymi ich działania. któremu się upiększa zło jego działania? Oni poszli za swoimi namiętnościami. gdzie w dole płyną strumyki. co zesłał Bóg. do Ogrodów. 8 A ci. 13 Ile to miast.to biada im! Bóg udaremni ich uczynki. będą u ywali i będą jedli jak zwierzęta. Bóg wprowadzi tych. jest taki jak ten. A ci. 578 . kto się trzyma jasnego dowodu.rozkosz dla popijających. e oni okazują wstręt do tego. jaki był ostateczny koniec tych. którzy uwierzyli.

kiedy ona do nich przyszła. A lepsze byłoby dla nich 21 posłuszeństwo i słowo odpowiednie. którzy będą pojeni wrzącą wodą. na których sercach Bóg poło ył pieczęć i którzy poszli za swoimi namiętnościami. A skoro sprawa jest postanowiona. kto na wieki przebywa w ogniu. jak ci. którzy cię słuchają. jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech. 579 . e nie ma boga. i przebaczenie od ich Pana. i dla wierzących .mę czyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu. 18 Czy oni oczekują czegoś innego ani eli tej Godziny. I do czego im będzie. pewnie wyło ona. jak i miejsce wytchnienia. 17 A tych. ich wspominanie? 19 Przeto wiedz. mówią do tych. których serca są chore. która przyjdzie do nich nagle? Przyszły ju przecie jej oznaki. lepiej byłoby dla nich. którzy uwierzyli: "Dlaczego nie została zesłana jakaś sura?" A kiedy zostaje zesłana jakaś sura. jak ci. I będą tam dla nich wszelkiego rodzaju owoce. On wzmocnił na tej prostej drodze i dał im bogobojność. którzy poszli drogą prostą. i wspomina się w niej walkę. aby byli szczerzy wobec Boga. widzisz.i strumyki oczyszczonego miodu. 20 Mówią ci. ale kiedy wyjdą od ciebie. Czy oni mogą być jak ten. którzy otrzymali wiedzę: "Có to on powiedział właśnie teraz?" To są ci. rozrywającą im wnętrzności? 16 Wśród nich są tacy. spoglądają na ciebie zamglonym spojrzeniem umierającego.

tych.22 Czy. których przeklął Bóg.szatan skusił. aby poznać tych spośród was. Przeto On uczynił daremnymi ich postępki." Lecz Bóg zna ich tajemnice. będziecie mogli szerzyć zgorszenie na ziemi i rozrywać wasze związki pokrewieństwa? 23 Tamci to tacy. 31 My na pewno będziemy was doświadczać. to pokazalibyśmy ich tobie i poznałbyś ich z pewnością po ich znamionach. 29 Czy sądzą ci. jeśli się odwrócicie. wy mo e. e oni poszli za tym wszystkim. którzy czuli wstręt do tego. kiedy stała się dla nich jasna droga prosta . 580 . a Bóg dał im zwłokę. i Bóg nie ujawni ich zawiści? 30 I jeślibyśmy zechcieli. 27 Jak e to będzie. tak i uczynił ich głuchymi i oślepił ich spojrzenia. e oni powiedzieli ludziom. kiedy aniołowie ich zabiorą. bijąc ich po twarzy i po plecach? 28 Tak jest dlatego. co wywołuje gniew Boga. i poznałbyś ich z pewnością po fałszywości ich mowy. A Bóg zna ich działania. co Jemu się podoba. 26 Jest tak dlatego. w których sercach tkwi choroba. 24 Czy oni nie zastanowią się nad Koranem? Czy na ich serca nało ono zasuwy? 25 Zaprawdę. co zesłał Bóg: "My wam będziemy posłuszni w części sprawy. którzy obrócili się na piętach. a czuli wstręt do tego.

wtedy kiedy stała się dla nich jasna droga prosta . abyście rozdawali na drodze Boga. 33 O wy. będąc niewiernymi . 38 Oto jesteście tymi. A kto skąpi.tym Bóg nie przebaczy. On zamieni was na inny lud. którzy wierzycie! Słuchajcie Boga i słuchajcie Posłańca! Nie czyńcie daremnymi waszych uczynków! 34 Zaprawdę. A wśród was są tacy. potem umarli. tych. Jeśli się odwrócicie. 35 Nie słabnijcie więc i wzywajcie do pokoju. którzy zostali wezwani. A jeśli wierzycie i jeśli jesteście bogobojni. to wy byście skąpili i On ukazałby wasze zawiści. i wybadać wiadomości o was. 581 . i oni nie będą wam podobni. którzy skąpią. 32 Zaprawdę. kiedy jesteście górą. a wy jesteście biedni. którzy są wytrwali. który uczyni daremnymi ich działania. którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga. tym. którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga. ten skąpi dla siebie samego.którzy są gorliwi w walce. i którzy oddzielili się od Posłańca. ci. to On da wam wasze nagrody i nie będzie pytał o wasze majątki.nie zaszkodzą w niczym Bogu. 36 ycie tego świata jest tylko grą i zabawą. On nie zniweczy waszych dzieł. Bóg jest z wami. Bóg jest Bogaty. 37 Jeśliby On was o nie pytał i jeśliby na was nalegał.

abyście mu pomagali. Bóg jest potę ny. abyście uwierzyli w Boga i Jego Posłańca. 10 Zaprawdę. daliśmy tobie jasne zwycięstwo. A jak e nieszczęsne to miejsce ostatecznej wędrówki! 7 Do Boga nale ą wojska niebios i ziemi. aby pomno yć wiarę wraz z ich wiarą . i aby cię poprowadził drogą prostą. i przygotował dla nich Gehennę.mę czyzn i kobiety.Do Boga nale ą wojska niebios i ziemi. To jest w oczach Boga osiągnięcie ogromne! 6 I ukarze On obłudników . oni tam będą przebywać na wieki.Al-Fath W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. mądry! 8 Zaprawdę. 9 abyście go szanowali i abyście głosili Jego chwałę o świcie i o zmierzchu. Bóg zagniewał się na nich i przeklął ich. 3 i aby ci dopomógł pomocą potę ną. gdzie w dole płyną strumyki. I On odpuści im ich złe czyny. i bałwochwalców .Zwycięstwo . 4 On. 2 aby ci przebaczył Bóg twoje pierwsze i ostatnie grzechy i aby dopełnił Swoją dobroć dla ciebie. którzy mają złe mniemanie o Bogu. głosiciela radosnej wieści i jako ostrzegającego. mądry! 5 i aby wprowadzić wierzących i wierzące do Ogrodów. 582 .mę czyzn i kobiety. wysłaliśmy ciebie jako świadka. ci. Bóg jest wszechwiedzący. który zesłał spokój bezpieczeństwa w serca wiernych. Przeciwko nim będzie zły obrót losu.

13 A ten. czego nie ma w ich sercach. Bóg jest przebaczający. którzy pozostali w tyle: . Powiedz: "Wy nie pójdziecie za nami. kto nie wierzy w Boga i Jego Posłańca . przygotowaliśmy dla niewiernych ogień płonący! 14 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. A ten. złamie ją przeciw sobie samemu.kiedy wyruszycie po łupy. On przebacza temu. zaprawdę. A ten. Wy uczyniliście złe przypuszczenie. aby je zabrać "Pozwólcie nam pójść za wami!" Oni pragną zmienić słowa Boga. którzy pozostali w tyle: "My jesteśmy zajęci naszymi majątkami i naszymi rodzinami. i On karze tego. e Posłaniec i wierni nigdy nie powrócą do swoich rodzin.My. kto wypełnił zobowiązanie wobec Boga. Powiedz: "A kto będzie posiadał coś dla was wobec Boga. 12 Ale przeciwnie! Wy sądziliście mylnie. kto złamie przysięgę. co wy czynicie.którzy składają tobie przysięgę wierności. przysięgają Bogu! Ręka Boga jest poło ona na ich rękach. Tak powiedział przedtem Bóg!" Oni powiedzą: "Wcale nie! Wy nam zazdrościcie. wy byliście ludem zepsutym. ten otrzyma od Niego nagrodę ogromną. Proś więc o przebaczenie dla nas!" Oni będą mówić swoimi językami to. kogo chce." 583 . komu chce. 11 Powiedzą tobie Beduini. jeśli on zechce dla was jakiejś szkody albo te zapragnie dla was jakiejś korzyści?" Tak! On jest w pełni świadomy tego. litościwy! 15 Będą mówili ci. i to było upiększone w waszych sercach.

ani pomocnika. 584 . i wtedy nie znaleźliby ani opiekuna. On poznał. A kto odwróci się plecami. mądry! 20 Bóg obiecał wam liczne łupy. 16 Powiedz Beduinom. bo Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 22 A gdyby walczyli z wami ci. A kto będzie posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi. tego On wprowadzi do Ogrodów. kiedy zło yli tobie przysięgę na wierność pod drzewem. to Bóg da wam piękną nagrodę. i zesłał na nich spokój bezpieczeństwa. to On ukarze was karą bolesną. odwróciliby się plecami. którzy nie uwierzyli. tego On ukarze karą bolesną. Bóg ju je objął." 17 Nie ma jednak adnej nagany dla ślepego.Przeciwnie! Oni nie rozumieją nic albo niewiele. z pewnością. gdzie w dole płyną strumyki. Będziecie walczyć z nimi albo te oni się całkowicie poddadzą. nie ma te adnej nagany dla kulawego ani te nie ma adnej nagany dla chorego. to oni. 21 I jeszcze inne rzeczy. jak odwróciliście się plecami przedtem. On przyśpieszył to dla was. i dał im w nagrodę bliskie zwycięstwo 19 i mnóstwo łupów. które weźmiecie. którymi wy nie zdołaliście zawładnąć. a jeśli się odwrócicie plecami. a powstrzymał ręce ludzi od was. Jeśli będziecie posłuszni. co było w ich sercach. 18 Spodobali się Bogu wierni. którzy pozostali w tyle: "Będziecie niebawem wezwani przeciwko ludowi odznaczającemu się groźną dzielnością. które mieli zabrać. aby to było znakiem dla wiernych i aby On poprowadził was drogą prostą. Bóg jest potę ny.

to wtedy ukaralibyśmy tych spośród nich. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 27 Bóg uczynił prawdziwym dla Swego Posłańca widzenie prawdy: "Wy wejdziecie z pewnością bezpieczni do świętego Meczetu. oni mieli do niego prawo i byli jego godni. cierpieniem bolesnym. i przygotował. ty przecie nie znajdziesz adnej zmiany w zwyczaju Boga. który wysłał Swego Posłańca 585 . 28 On. nie obawiając się. obok tego. Bóg widzi dobrze to. zapalczywość pogaństwa. zupełnie nieświadomie .a Bóg wprowadził do Swego miłosierdzia. I jeśliby nie wierni . bliskie zwycięstwo. którzy odsunęli was od świętego Meczetu i którzy powstrzymali zwierzęta ofiarne. których wy nie znaliście i mogliście ich podeptać. którzy nie uwierzyli. On wiedział to. z ogolonymi głowami i przyciętymi. którzy nie uwierzyli. tak i spadłoby na was z ich powodu przewinienie. jak to było ju przedtem. 26 Kiedy ci. aby nie mogły przybyć na swoje miejsce. którzy nie uwierzyli. 25 Tacy są ci. umieścili w swoich sercach zapalczywość. kiedy dał wam zwycięstwo nad nimi.mę czyźni i kobiety. kogo chce jeśliby oni się jasno oddzielili. Jeśli Bóg zechce.23 To jest zgodne ze zwyczajem Boga. Bóg zesłał Swój spokój i bezpieczeństwo na Swojego Posłańca i na wiernych i uczynił dla nich nieodłącznym słowo bojaźni Bo ej. czego wy nie wiedzieliście. co czynicie. 24 On powstrzymał ich ręce od was i wasze ręce od nich w dolinie Mekki.

i staje się twardy. Bóg obiecał tym spośród nich. od śladów wybijania pokłonów.to. które wypuszcza kiełek i wzmacnia go. są gwałtowni wobec niewiernych. Ci. i trzyma się prosto na swoim źdźble. wybijających pokłony. którzy są razem z nim. Widzisz ich kłaniających się. eby przez nich doprowadzić do wściekłości niewiernych. Ich znamię jest na ich twarzach. wprawiając w podziw siewców" . Taka jest ich przypowieść w Torze i taka jest ich przypowieść w Ewangelii: "Są oni jak ziarno zasiane. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła.z drogą prostą i religią prawdy. a miłosierni względem siebie. poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia. przebaczenie i nagrodę ogromną. aby jej dać wy szość nad wszelką religią! A Bóg wystarczy jako świadek! 29 Muhammad jest posłańcem Boga. 586 .

Komnaty . którzy wierzycie! Jeśli przyjdzie do was jakiś zły człowiek z wieścią.to są ci. Lecz Bóg dał wam pokochać wiarę 587 . 4 Zaprawdę. którzy wierzycie! Nie wysuwajcie się naprzód przed Bogiem i Jego Posłańcem i bójcie się Boga! Zaprawdę. 5 A jeśliby oni byli cierpliwi. A Bóg jest przebaczający. widzący! 2 O wy. ci. ebyście nie urazili ludzi nieświadomie i abyście potem nie ałowali tego. Jeśliby on posłuchał was w wielu sprawach. Bóg jest słyszący.jak to czynicie między sobą aby nie stały się daremne wasze uczynki. to starajcie się rozeznać.Al-Hud urat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy. 7 I wiedzcie. a ty do nich wyjdziesz. to byłoby lepiej dla nich. ci. co uczyniliście. którzy wierzycie! Nie podnoście waszych głosów ponad głos Proroka! I nie zwracajcie się do niego głosem podniesionym . kiedy nie jesteście świadomi. to z pewnością ponieślibyście szkodę. których serca doświadczył Bóg dla bogobojności. 3 Zaprawdę. którzy zni ają głos w obecności Posłańca Boga . e Posłaniec Boga jest pośród was. przewa nie tego nie rozumieją. litościwy! 6 O wy. Dla nich będzie przebaczenie i nagroda ogromna. którzy ciebie wzywają z tyłu komnat.

a zwróci się ku rozkazowi Boga. wy dostąpicie miłosierdzia. to ustanówcie między nimi pokój. 11 O wy. która się buntuje.oni idą drogą prawości.po przyjęciu wiary! A ten. być mo e. tamte są lepsze od nich. to zwalczajcie tę.oni są niesprawiedliwi. A jeśli się podda. Zaprawdę. którzy postępują według słuszności. tamci są lepsi od nich. 12 O wy. Bóg jest wszechwiedzący. 8 To jest łaska Boga i dobrodziejstwo. Jak e złe jest słowo "zepsucie" . zepsucie i nieposłuszeństwo. i nie obrzucajcie się wyzwiskami. Ani te kobiety . którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. a uczynił dla was nienawistną niewiarę. I nie zniesławiajcie siebie samych. być mo e. którzy wierzycie! Niech jedni ludzie nie szydzą z drugich. to ustanówcie między nimi pokój według sprawiedliwości i postępujcie bezstronnie! Zaprawdę. A jeśli jedna z nich będzie nadal występować przeciw drugiej. kiedy on umarł? Przecie czulibyście wstręt do tego. 10 Wierni są przecie braćmi! Ustanawiajcie więc pokój między waszymi dwoma braćmi i bójcie się Boga! Być mo e.i On ozdobił ją w waszych sercach. Tacy . kto się nie nawróci . Bójcie się Boga! 588 . niektóre podejrzenia są grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności! Czy chciałby któryś z was jeść ciało swego brata. Bóg miłuje ludzi. mądry! 9 Jeśli dwie partie spośród wiernych zwalczają się.z kobiet.to ci .

dobrze świadomy! 14 powiedzieli Beduini: "My wierzymy!" Powiedz: "Wy nie wierzycie. najbardziej szlachetny spośród was. Bóg jest przebaczający. e poprowadził was drogą prostą ku wierze ." A jeśli wy będziecie posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi.> . Zaprawdę. lecz raczej powiedzcie: <My poddaliśmy się całkowicie!. Bóg zna to. Przeciwnie. Bóg jest przebaczający. Tacy .potem nie mieli wątpliwości i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga. abyście się wzajemnie znali. to Bóg obdarzył was łaską. co wy czynicie! 589 . co skryte w niebiosach i na ziemi! I Bóg widzi jasno to.jeśli wy jesteście prawdomówni!" 18 Zaprawdę.bo wiara nie weszła jeszcze w wasze serca. litościwy! 15 Wiernymi są tylko ci. Powiedz: "Nie przedstawiajcie waszego islamu jako łaskawości dla mnie. i przyjęli islam. to On w niczym nie umniejszy waszych uczynków. to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę.oni są prawdomówni! 16 powiedz: "Czy będziecie pouczać Boga o waszej religii. w obliczu Boga. co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący?!" 17 Oni przedstawiają jako łaskawość dla ciebie to.Zaprawdę. skoro Bóg wie. Bóg jest wszechwiedzący. którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca . Zaprawdę. litościwy! 13 O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mę czyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami.

I powiedzieli niewierni: "To jest rzecz zadziwiająca! 3 Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem?. Na Koran wspaniały! 2 Tak! Zdziwili się oni. który się nawraca. dźwigające kiście owoców uło one jedne nad drugimi 590 . I sprawiliśmy. oni uznali ją za kłamstwo.. jak je zbudowaliśmy i ozdobiliśmy. wyniosłe. Czy oni nie spoglądali na niebo ponad sobą? 6 Czy nie widzieli. ilu ich ziemia pochłania.Kaf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kaf. i wyrosły ogrody i ziarno niwa. 10 i drzewa palmowe. 5 Lecz przeciwnie! Kiedy przyszła do nich prawda. 9 I zesłaliśmy z nieba wodę przynoszącą błogosławieństwo. i wyrosły na niej parami wszelkie rozkoszne rodzaje.Kaf . i znajdują się w stanie zamętu. e przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. To jest powrót daleki!" 4 My przecie wiemy. 8 do patrzenia i dla przypomnienia ka demu słudze. i dzięki niej sprawiliśmy.. i nie ma na nim adnych pęknięć? 7 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. U Nas jest księga zachowująca.

więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe. które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy. i lud Tubba. My jesteśmy bli ej niego ani eli arteria jego szyi. 15 Czy zaniemogliśmy przez pierwsze stworzenie? Przeciwnie! Oni powątpiewają w nowe stworzenie. co podszeptuje jemu dusza. " 23 I powie jego towarzysz: "Oto co przygotowałem!" 24 "Rzućcie do Gehenny ka dego uporczywie niewiernego. Oto Dzień grozy! 21 I ka dej duszy towarzyszy popędzający i świadek.11 . Oto od czego stroniłeś! 20 I zadmą w trąbę. 14 i mieszkańcy Gąszczu. Oni wszyscy za kłamców uznawali posłańców. i bracia Lota. Wtedy sprawdziła się Moja obietnica. 591 . 22 "Ty wcale nie dbałeś o to. 13 lud Ad i Faraon. 16 My stworzyliśmy człowieka i wiemy. 19 I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. 17 Kiedy spotykają się dwaj spotykający. Takie będzie zmartwychwstanie! 12 A przed nimi zaprzeczali prawdzie: lud Noego i mieszkańcy Ar-Rass. 18 człowiek nie wypowie ani jednego słowa.to jako zaopatrzenie dla Naszych sług. I o ywiliśmy dzięki niej krainę umarłą. i lud Samud. siedząc z prawej strony i z lewej.

czy znajdzie się jakieś pewne schronienie. zachowującemu. kto obawia się Miłosiernego w tym. przeszukujcie więc ziemię.ka demu nawracającemu się. 32 Oto co wam zostało obiecane . 36 A ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! oni byli silniejsi od nich dzielnością. 26 który umieścił obok Boga innego boga! Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej!" 27 Powie jego towarzysz: "Panie nasz! Ja nie przyczyniłem się do tego. będzie niedaleko. co zechcą. a My mamy jeszcze więcej. występnego." 30 Tego Dnia powiemy do Gehenny: "Czy jesteś ju zapełniona?" A ona powie: "Czy mo e być więcej?" 31 I będzie przybli ony Ogród dla bogobojnych. 33 Ka demu. 29 Nie zmienia się u Mnie słowo ani te Ja nie jestem tyranem dla Moich sług.25 sprzeciwiającego się dobru. lecz on daleko zabłądził. co niewidzialne. szerzącego zwątpienie. i kto przychodzi z sercem skruszonym: 34 "Wejdźcie do niego w pokoju! To jest Dzień Wieczności!" 35 Oni tam będą mieli to. 592 . e on się zbuntował." 28 Bóg powie: "Nie sprzeczajcie się przede Mną! Ja ju wysłałem do was Moją groźbę.

i do Nas jest ostateczne przybycie! 44 Tego Dnia. kiedy ziemia popęka od nich. 39 Znoś cierpliwie to. My dajemy ycie i My sprowadzamy śmierć. 43 Zaprawdę. w tym jest z pewnością napomnienie dla tego. co oni mówią. 45 My wiemy najlepiej. Wysławiaj chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed zachodem! 40 I nocą wysławiaj Go. kiedy wezwie wzywający z bliskiego miejsca! 42 Tego Dnia. kto się obawia Mojej groźby! 593 . i to. co oni mówią. co jest między nimi.37 Zaprawdę. śpieszących się . Napominaj więc przez Koran tego. i on jest świadkiem! 38 My stworzyliśmy niebiosa i ziemię. i nie dotknęło Nas adne zmęczenie.to zebranie jest dla Nas łatwe.to będzie Dzień Zmartwychwstania. kiedy oni naprawdę usłyszą krzyk . i po wybiciu pokłonów! 41 I przysłuchuj się tego Dnia. A ty nie jesteś dla nich tyranem. kto ma serce albo kto nastawia uszu. w ciągu sześciu dni.

16 przyjmując to. ró nicie się w mowie! 9 Odwrócony został od tego ten. Oni byli przedtem wśród czyniących dobro. kto dał się odwrócić. 11 którzy w swoim zamęcie są beztroscy! 12 Oni pytają: "Kiedy nadejdzie Dzień Sądu?" 13 W Dniu. bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i źródeł.Rozpraszające . 17 Oni mało sypiali nocą. jest prawdziwe! 6 Zaprawdę. Sąd z pewnością nadejdzie! 7 I na niebo posiadające szlaki gwiezdne! 8 Zaprawdę. kiedy oni będą wystawieni na ogień: 14 "Zakosztujcie waszego doświadczenia! To jest to. co wam zostało obiecane. 18 I o świcie prosili Boga o przebaczenie. co dał im Pan. 4 i na rozdzielające rozkazy! 5 Zaprawdę. co staraliście się przyśpieszyć!" 15 Zaprawdę. 3 i na płynące z lekkością. 10 Niech zginą kłamcy. 19 W ich majątku mieli odpowiedni udział 594 .Az-Zarijat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na gwałtownie rozpraszające 2 i na niosące brzemię. to.

Wszechwiedzący!" 31 Abraham powiedział: "Jaka jest wasza sprawa.i obwieścili mu radosną wieść o mądrym chłopcu.ebrak i nędzarz. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się!" . to jest tak prawdziwe. Czy wy nie widzicie? 22 W niebie jest wasze zaopatrzenie i to. 27 i podał im go. Zaprawdę. on odparł: "Pokój. 21 I są w waszych duszach. co wam zostało obiecane. 29 Wtedy przyszła jego ona z krzykiem. nieznani ludzie!" 26 I poszedł do swojej rodziny. mówiąc: "Czy nie będziecie jedli?" 28 I odczuł przed nimi pewną obawę. bezpłodna!" 30 I rzekli: "Tak powiedział twój Pan. o wysłannicy?" 32 Odparli: "Zostaliśmy wysłani 595 . którzy są przekonani o prawdzie. e mówicie. 20 Na ziemi są znaki dla tych. On jest Mądry. jak to. 24 Czy doszło do ciebie opowiadanie o gościach Abrahama. i przyniósł tłustego cielaka. uszanowanych? 25 Kiedy oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!". 23 Na Pana nieba i ziemi! Zaprawdę. biła się po twarzy i mówiła "Stara kobieta.

i o ludzie Samud? Oto powiedzieliśmy im: "U ywajcie jeszcze przez pewien czas!" 44 Lecz oni byli dumni wobec rozkazu swego Pana i poraził ich piorun. zamienił w pył. nad czym przeszedł.. kiedy mieli otwarte oczy. którzy się poddali całkowicie. 37 I zostawiliśmy w tym mieście znak dla tych. dając mu władzę jasną.i o Moj eszu? Oto wysłaliśmy go do Faraona. i o ludzie Ad? oto posłaliśmy przeciw nim niszczycielski wiatr. 38 . i powiedział: Czarownik albo opętany!" 40 Wtedy pochwyciliśmy go wraz z jego wojskami i wrzuciliśmy ich w otchłań morza. ani uzyskać adnej pomocy. bo był on godny nagany..." 35 Przeto wyprowadziliśmy tych spośród wiernych.. pewny swojej potęgi. 33 aby rzucić na nich kamienie z gliny. którzy się obawiają kary bolesnej. 42 który wszystko. 43 . 36 Lecz znaleźliśmy tam tylko jeden dom takich... 596 . 41 . 39 Lecz on odwrócił się. 45 I nie mogli ani wstać. którzy się w tym mieście znajdowali. 34 oznakowane u twego Pana dla ludzi występnych.do ludu grzeszników.

58 Zaprawdę. aby Mnie ywili. eby Mnie czcili. a jeszcze wcześniej o Noem? Zaprawdę. Mo e sobie przypomnicie! 50 Przeto.przypadnie pewien udział. uciekajcie się do Boga! Zaprawdę. zaprawdę. tym.46 . oni mówili: "Czarownik albo opętany!" 53 Czy oni to sobie kolejno przekazywali? Przeciwnie! To lud buntowniczy! 54 Odwróć się więc od nich. Niewzruszonym! 59 I. 57 I nie chcę od nich adnego zaopatrzenia. Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia. Posiadającym Siłę.. napominanie przynosi korzyść wiernym! 56 I stworzyłem d iny i ludzi tylko po to. I jak e wspaniale wszystko porządkujemy! 49 Z ka dej rzeczy stworzyliśmy parę. ja jestem dla was. ja jestem dla was od Niego jawnie ostrzegającym! 52 Podobnie do ka dego posłańca przychodzącego do tych ludzi. od Niego. i nie chcę. jawnie ostrzegającym! 51 I nie umieszczajcie razem z Bogiem adnego innego boga! Zaprawdę. zaprawdę.. a nie będziesz ganiony. 55 I napominaj! bo.My przecie tworzymy rozległe przestrzenie! 48 A ziemia?! Rozpostarliśmy ją. oni byli ludem występnym! 47 A niebo?! Zbudowaliśmy je solidnie . 597 . którzy byli przed nimi. którzy byli niesprawiedliwi .

którzy nie uwierzyli.podobny do udziału ich towarzyszy. z powodu Dnia. Niech więc oni nie próbują skłaniać Mnie do pośpiechu! 60 Biada tym. który im został obiecany! 598 .

tego Dnia. co dał im ich Pan. 11 Biada. 12 tym.Góra . kara twego Pana spadnie niebawem! 8 Nikt jej nie będzie mógł odsunąć 9 w tym Dniu. co czyniliście." 17 Zaprawdę. oskar ającym o kłamstwo. którzy zagłębiając się w dyskusji. kiedy niebo zakołysze się mocno 10 i góry poruszą się poruszeniem. którzy się boją Boga. który uwa aliście za kłamstwo! 15 Czy to są czary? Czy wy nie widzicie? 16 Palcie się więc w nim! Znoście go cierpliwie lub nie znoście go cierpliwie! To dla was wszystko jedno! Wy tylko otrzymujecie zapłatę za to. ci. zabawiają się! 13 Tego Dnia oni zostaną pchnięci ku ogniu Gehenny: 14 "To jest ogień. 599 . będą w Ogrodach i szczęśliwości 18 cieszyć się tym.At-Tur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na Górę! 2 Na Księgę zapisaną 3 na pergaminie rozwiniętym! 4 Na Dom odwiedzany! 5 Na sklepienie wzniesione! 6 Na morze wzburzone! 7 Zaprawdę.

20 wypoczywając wyciągnięci na ło ach. za łaską twego Pana. 600 . 26 będą mówili: "Byliśmy. 27 Bóg okazał nam dobroć i ustrzegł nas od cierpienia palącego wiatru. 25 Będą się zwracać jedni do drugich. 19 "Jedzcie i pijcie w pokoju za to.My dołączymy ich potomstwo. jak oni zapragną. Ka dy człowiek jest zastawem tego. nie będzie tam ani pustej gadaniny. zadając sobie pytania. będący na ich usługach. pełni obawy. co sobie zarobił. ani opętanym. 21 A do tych. 24 I będą krą yć pośród nich młodzieńcy. którzy uwierzyli i których potomstwo postąpiło za nimi z wiarą . ani wieszczkiem. ani podniecenia do grzechu. Litościwy!" 29 Napominaj więc! Przecie ty nie jesteś. I My nie pozbawimy ich niczego z ich dzieł.Ustrzegł ich Pan od kary ognia piekielnego. podobni do ukrytych pereł. wśród naszej rodziny. 28 My przecie wzywaliśmy Go przedtem. ustawionych rzędami!" My damy im za ony hurysy o wielkich oczach. On jest Dobry. 22 I My zaopatrzymy ich w owoce i mięso takie. co czyniliście. Zaprawdę. 23 Będą oni sobie tam podawać jedni drugim puchary.

czy te są oni ludem zbuntowanym? 33 Albo będą mówić: "On to wymyślił! " Wcale nie! Oni nie wierzą! 34 Niech więc przytoczą podobne do tego opowiadanie. sami wpadną w zasadzkę. na której się przysłuchują? Niech więc przyjdzie ten przysłuchujący się spośród nich z jasną władzą! 39 Czy On posiada córki. którzy nie wierzą. oni mają jakiegoś boga poza Bogiem? Chwała niech będzie Bogu 601 . a wy macie synów? 40 Czy ty prosisz ich o wynagrodzenie. co skryte. oni stworzyli niebiosa i ziemię? Ale nie! Oni nie są przekonani o prawdzie! 37 Czy oni posiadają skarby twego Pana? Czy te są zarządzającymi? 38 Czy oni posiadają drabinę. 43 Czy. i zapisują? 42 Czy oni pragną podstępu? Lecz ci. jeśli mówią prawdę! 35 Czy. nakazują im to ich sny. którzy oczekują!" 32 Czy.30 Albo będą mówić: "Poeta! My zaczekamy niepewności jego losu!" 31 powiedz: "Oczekujcie! Oto ja jestem razem z wami między tymi. a oni są obcią eni długiem? 41 Czy. oni zostali stworzeni z niczego? Czy oni sami są stwórcami? 36 Czy. oni posiadają to.

czeka jeszcze inna kara! Lecz większość z nich nie wie. 47 I. a oni spotkają ten swój Dzień. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 44 A jeśli oni zobaczą płat nieba spadający." 45 Przeto pozostaw ich. 46 tego Dnia nie pomo e im nic ich podstęp ani te nie będą wspomo eni. tych. zaprawdę. kiedy wstajesz! 49 I nocą wysławiaj Go.będącemu ponad to. Wysławiaj chwałę twego Pana. powiedzą: "To są chmury zebrane w kłęby. 48 Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana! Ty przecie jesteś na Naszych oczach. kiedy będą ra eni piorunem. którzy byli niesprawiedliwi. i przy zachodzie gwiazd! 602 .

co widział. które mu zostało zesłane.Gwiazda . 3 On nie mówi pod wpływem namiętności. co objawił.An-Nad m W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na gwiazdę. co je okrywało. 4 To jest tylko objawienie. 16 kiedy Drzewo Lotosu okryte było tym. 5 Nauczył go posiadający wielkie moce. 6 obdarzony siłą. 10 i wtedy objawił swojemu słudze to. 11 Nie skłamało mu serce w tym. 9 w odległości dwóch łuków lub jeszcze bli ej. stanął prosto. kiedy ona zapada! 2 Nie zeszedł z drogi wasz towarzysz ani te nie błądzi. 603 . 15 w pobli u którego jest Ogród Schronienia. 12 Czy będziecie się sprzeczać z nim w sprawie tego. 8 następnie zbli ył się i pozostał w zawieszeniu. 18 Zobaczył on jeden z największych znaków swego Pana. 7 kiedy był na najwy szym horyzoncie. co on widzi? 13 I on widział go po raz drugi 14 przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy. " Jego spojrzenie nie odwróciło się w bok ani nie pobiegło w dal.

i kto Mu się spodoba. komu zechce. 28 a nie mają oni o tym adnej wiedzy i idą tylko za przypuszczeniem. czego pragną ich dusze. Zaprawdę. ci. którzy zeszli z Jego drogi.tę trzecią? 21 Czy wy mo ecie mieć mę czyzn.wy i wasi ojcowie. a przypuszczenie nie ma adnej wartości wobec prawdy. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. nazywają aniołów imionami eńskimi. a On jedynie kobiety? 22 byłoby to podziałem niegodziwym. i temu. jeśli Bóg pozwoli. twój Pan zna najlepiej tych. jak tylko ycia na tym świecie. których wstawiennictwo nic nie pomo e. którzy odwracają się od Naszego Napomnienia i nie chcą niczego innego. 31 Do Boga nale y 604 . chyba tylko. podczas gdy przyszła ju do nich droga prosta od ich Pana. 24 Czy. człowiekowi nale y się to. 30 Taka jest ich suma wiedzy. czego on zapragnie? 25 Do Boga nale y przecie ycie ostateczne i ycie pierwsze. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym. 27 Zaprawdę. 29 Odwróć się więc od tych. 20 i Manat .19 Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza. 26 A ile to aniołów jest w niebiosach. Bóg nie zesłał im adnej władzy. którymi wy je nazywacie . 23 Są to tylko imiona. i zna najlepiej tych. którzy poszli drogą prostą.

43 i e to On powoduje śmiech i płacz. 39 i e człowiek będzie miał tylko to. aby mógł widzieć? 36 Czy nie został on powiadomiony o tym. którzy unikają wielkich grzechów i szpetnych czynów.zaprawdę. i skąpił? 35 Czy posiada on wiedzę tego. Przeto nie uwa ajcie samych siebie za oczyszczonych. o co się pilnie starał. 32 Tych. co uczynili. którzy czynili dobro. co znajduje się na kartach Moj esza 37 i Abrahama. co jest w niebiosach.aby mógł zapłacić tym. kiedy stworzył was z gliny i kiedy byliście embrionami w łonach waszych matek. 41 potem będzie on wynagrodzony w pełni. który był bardzo wierny? 38 e adna dusza obładowana cię arem nie poniesie cię aru innej duszy. co skryte. który się odwrócił plecami 34 i dał mało. widziałeś tego. On zna najlepiej tych. 42 i e do twego Pana wszystko zmierza. którzy są bogobojni! 33 Czy. co jest na ziemi .mę czyznę i kobietę 605 . twój Pan jest wszechogarniający w Swoim przebaczeniu! On znał was najlepiej. którzy czynili zło.to. najpiękniejszą nagrodą. 44 i e to On powoduje śmierć i daje ycie. i aby mógł zapłacić tym. 40 i e jego wysiłek będzie widziany. i to. z wyjątkiem lekkich występków . za to. 45 i e to On stworzył parę .

kiedy wytryska. 49 i e to On jest Panem Syriusza. co je pokryło. a nie płaczecie. 58 Nikt.i nie oszczędził ich. 51 i lud Samud . 52 a przedtem lud Noego . 59 Czy zdumiewa was ta mowa? 60 I wy się śmiejecie. poza Bogiem. 48 i e to On wzbogaca i zaopatruje.z kropli spermy.46 . 47 i e na Nim opiera się drugie powstanie. nie mo e tego odsunąć. 54 tak i pokryło je to. 61 i wy się zabawiacie? 62 Przeto wybijajcie pokłony Bogu i oddawajcie Mu cześć! 606 . 55 Przeto które z dobrodziejstw twego Pana będziesz podawał w wątpliwość? 56 To jest ostrze enie wśród ostrze eń dawnych! 57 Zbli a się to. 50 i e to On wytracił dawny lud Ad. co nieuchronne.poniewa oni byli najbardziej niesprawiedliwi i byli największymi buntownikami 53 i miasto obrócone w perzynę On zniszczył.

kiedy wezwie wzywający do rzeczy strasznej. takie opowieści. Niewierni będą mówili: "To jest trudny dzień!" 9 Niegdyś lud Noego zadał temu kłam i za kłamcę uznali oni Naszego sługę. Powiedzieli: "Opętany!'~ . 6 Przeto odwróć się od nich w Dniu. 5 mądrość dalekosię na. Lecz ka da rzecz jest ustanowiona. z pewnością. Będą podobni do szarańczy rozsypanej. 8 śpieszący z wyciągniętymi szyjami ku wzywającemu. 10 I zawołał on do swego Pana: "Oto jestem zwycię ony! Dopomó mi więc!" 11 Otworzyliśmy więc bramy nieba z wodą lejącą się jak potok. 12 I uczyniliśmy.Księ yc . odwracają się i mówią: "To ustawiczne czary!" 3 Zadali oni kłam i poszli za swoimi namiętnościami. 2 Lecz ilekroć ujrzą oni znak. i ziemia trysnęła źródłami.i on został odepchnięty.Al-Kamar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Przybli yła się Godzina i rozerwał się księ yc. 7 Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. w których jest odstraszenie. jednak na nic się zdają ostrze enia. 4 Dotarły ju do nich. tak i spotkały się wody 607 .

15 I pozostawiliśmy ją jako znak. 20 Wyrywał on ludzi. 608 . 14 I płynęła ona przed Naszymi oczami.według powziętego rozkazu. kto będzie pamiętał? 23 Za kłamstwo uznał lud Samud ostrze enia. jako zapłata dla tego. jak gdyby byli pniami palm wyrwanych. Lecz czy znajdzie się ktoś. kto będzie pamiętał? 18 Za kłamstwo uznał to lud Ad. I jaka była wtedy Moja kara i Moje ostrze enia?! 19 Oto wysłaliśmy przeciw nim ryczący wicher w tym dniu nieszczęścia nieustannego. 21 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 22 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. lecz czy znajdzie się ktoś. który został odrzucony. jednym z nas samych? Wówczas popadlibyśmy w zabłądzenie i szaleństwo! 25 Czy napomnienie zostało dane jemu tylko spośród nas? Przeciwnie! On jest bezczelnym kłamcą!" 26 Oni dowiedzą się jutro. 13 I ponieśliśmy go na tym. co zostało zrobione z desek i włókien palmy. 24 Oni powiedzieli: "Czy mamy postępować za śmiertelnikiem. lecz czy się znajdzie ktoś. kto będzie pamiętał? 16 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 17 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia.

e woda ma być podzielona między nich: a wszyscy pić będą po kolei. W ten sposób wynagradzamy tych. a oni stali się jak zeschłe witki budującego ogrodzenie. a on zakrzątnął się i przeciął jej ścięgna. 34 Oto wysłaliśmy przeciw nim huragan niosący kamienie. lecz oni powątpiewali w te ostrze enia. którzy są wdzięczni. 35 jako dobrodziejstwo od Nas.kto jest bezczelnym kłamcą! 27 Oto My posyłamy im wielbłądzicę jako doświadczenie dla nich. Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrze eń! 38 I wcześnie rankiem spadła na nich kara ustanowiona. 30 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 31 Oto wysłaliśmy przeciw nim jeden krzyk. jedynie rodzinę Lota uratowaliśmy o świcie. Lecz czy znajdzie się ktoś. 29 Wtedy wezwali swego towarzysza. Obserwuj ich pilnie i bądź cierpliwy! 28 I obwieść im. 39 Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrze eń! 40 My uczyniliśmy łatwym Koran 609 . 36 On ostrzegał ich przed Naszą srogością. 32 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. 37 Starali się nawet odsunąć od niego jego gości. lecz My oślepiliśmy ich. kto będzie pamiętał? 33 Za kłamstwo uznał lud Lota ostrze enia.

kiedy będą wleczeni twarzami po ziemi do ognia: "Zakosztujcie dotknięcia ognia piekielnego!" 49 Zaprawdę. kto będzie pamiętał? 52 Ka da rzecz. 610 . grzesznicy znajdują się w zabłądzeniu i obłąkaniu. wszechmocny. lecz czy znajdzie się ktoś. bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i strumyków. Lecz czy znajdzie się ktoś. 51 Zniszczyliśmy podobnych wam. ta Godzina jest ich wyznaczonym czasem. 50 Nasz rozkaz jest tylko jeden. 47 Zaprawdę. 54 Zaprawdę. tak jak to czyni potę ny. 46 Tak. stworzyliśmy ka dą rzecz według pewnej miary. znajduje się w pismach. jak mgnienie oka. 53 Wszystko . a będzie ona straszna i gorzka. 48 W tym Dniu. kto będzie pamiętał? 41 I przyszły te ostrze enia do rodu Faraona.dla przypomnienia. 43 Czy wasi niewierni są lepsi ni tamci? Albo czy znajdziecie jakieś usprawiedliwienie w pismach? 44 A mo e oni powiedzą: "My wszyscy zebrani będziemy zwycięzcami!" 45 Niebawem to zbiorowisko będzie rozbite i oni odwrócą się plecami. Przeto pochwyciliśmy ich. 42 Oni za kłamstwo uznali wszystkie Nasze znaki. jaką oni uczynili.małe i wielkie jest zapisane.

55 w siedzibie szczerej prawdy. w obecności Króla Wszechpotę nego! 611 .

9 Ustawiajcie wagi sprawiedliwie i nie powodujcie straty na wadze! 10 I ziemię . 8 abyście wa ąc nie oszukiwali.On wzniósł je i ustawił wagę.Miłosierny . 6 Trawy i drzewa wybijają pokłony.Pan dwóch zachodów! 18 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 19 On puścił wolno dwa morza. 12 ziarna w kłosach i rośliny aromatyczne. 612 . 5 Słońce i księ yc podlegają pewnemu rachunkowi. 4 On nauczył go jasnego wyra ania się. 15 On stworzył d iny z czystego ognia. 16 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 17 On . 3 On stworzył człowieka.Pan dwóch wschodów. 7 I niebo . aby mogły się spotkać. On . 13 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 14 On stworzył człowieka z gliny jak glina garncarzy.Ar-Rahman W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Miłosierny! 2 On nauczył Koranu.On ją rozpostarł dla stworzeń. 11 Na niej są owoce i palmy z wiechami.

21 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 22 Z nich obu pochodzą perły i korale. co jest na niej. 23 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 24 Do Niego nale ą okręty wysoko wzniesione na morzu. 28 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 29 Błagają Go ci. przeminie. dwa cię ary! 32 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 33 O zgromadzenie d inów i ludzi! Jeśli potraficie przeniknąć przez regiony niebios i ziemi. to przenikajcie! Lecz wy nie potraficie przeniknąć inaczej. której nie przekraczają. pełne majestatu i godne czci. 34 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 35 I będzie wysłany przeciwko wam 613 . o wy. którzy są w niebiosach i na ziemi. On ka dego dnia tworzy jakieś dzieło. jak tylko posiadając władzę.20 między nimi jest przegroda. 27 a pozostanie oblicze twego Pana. 30 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 31 My niebawem będziemy mieć czas dla was. jak góry. 25 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 26 Wszystko.

Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 39 tego Dnia nie zostaną zapytani o swoje grzechy ani ludzie.. który się lęka stanąć przed swoim Panem. 49 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 50 W nich są dwa płynące źródła. 40 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 41 Grzesznicy będą rozpoznani przez swoje znamiona i zostaną pochwyceni za czupryny i za nogi. 51 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 614 . a wy nie otrzymacie pomocy.płomień ognia i miedź roztopiona. ani d iny. 42 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 43 Otto Gehenna. czekają dwa Ogrody 47 . którą grzesznicy uwa ają za kłamstwo! 44 Krą ą oni między nią i wrzącą wodą. 45 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 46 A tego. 36 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 37 A kiedy niebo rozerwie się i stanie się szkarłatne jak czerwona skóra 38 .Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 48 posiadające bujne gałęzie.

53 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 54 Będą oni wypoczywali podparci na łokciach na ło ach wyszywanych brokatem. 57 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 58 Będą one jak rubin i koral. 59 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 60 Czy zapłata za dobro mo e być inna ni dobro? 61 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 62 Oprócz tych dwóch będą jeszcze inne dwa Ogrody 63 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 64 . 55 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 56 będą tam dziewice o skromnym spojrzeniu. których nie dotknął przed nimi ani aden człowiek.52 W nich będą dwa rodzaje wszystkich owoców. a owoce tych dwóch Ogrodów będą blisko. 69 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana 615 . 65 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 66 W nich będą dwa źródła tryskające obficie wodą. 67 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 68 W nich będą owoce i palmy.dwa Ogrody o ciemnej zieleni. ani d in. i granaty.

73 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 74 Nie dotknął ich przed nimi ani aden człowiek. ani d in.hurysy strze one w namiotach. 75 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 76 Będą oni wypoczywać wsparci na łokciach na zielonych poduszkach i na pięknych kobiercach abkari. 77 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 78 Niech będzie błogosławione imię twego pana pełnego majestatu i godnego czci! 616 .uwa acie za kłamstwo? 70 W nich będą dziewice dobre i piękne 71 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 72 .

7 wy będziecie stanowić trzy grupy: 8 towarzysze prawicy! . 17 Pośród nich krą ą młodzieńcy nieśmiertelni 18 z czaszami.co to są towarzysze prawicy? 9 i towarzysze lewicy! . 16 wyciągnięci. zwróceni do siebie twarzami.Al-Waki'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy nastąpi nieuniknione wydarzenie 2 . 6 tak i staną się prochem rozrzuconym.mnóstwo spośród pierwszych.nie znajdzie ono adnego zaprzeczenia 3 poni ające.Wydarzenie .co to są towarzysze lewicy? 10 i ci wyprzedzający! 11 Wyprzedzający to ci. podparci na łokciach. 5 kiedy góry zostaną skruszone skruszeniem. którzy będą przybli eni 12 w Ogrodach Szczęśliwości 13 . 19 od którego nie cierpią na ból głowy ani nie doznają upojenia. 14 a niewielu spośród ostatnich 15 na ło ach ozdobnie wyszywanych. dzbanami i kielichami. napełnionymi napojem z płynącego źródła. 617 . wywy szające! 4 Kiedy ziemia zostanie wstrząśnięta wstrząsem.

39 Mnóstwo spośród pierwszych 40 i mnóstwo spośród ostatnich.Co to są towarzysze lewicy? 42 będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie. 34 i spoczywać będą na podwy szonych ło ach.w nagrodę za to. 33 ani nie zrywanych. 23 podobne do perły ukrytej 24 . jednakowego wieku 38 . 26 lecz tylko słowa: "Pokój! Pokój!" 27 A towarzysze prawicy . co czynili. 41 A towarzysze lewicy? . 31 i wody płynącej. 25 Oni tam nie usłyszą pustej gadaniny ani te nie odczują podniety do grzechu. dowolnie wybieranymi. 37 kochającymi. 618 .20 z owocami. jakiego zapragną. 35 Zaprawdę. 21 i z mięsem ptaków.Co to są towarzysze prawicy? 28 będą wśród drzew lotosu bez cierni 29 i akacji obwieszonych owocami. 22 Będą tam hurysy o wielkich oczach. 30 i wydłu ającego się cienia. 32 i owoców obfitych.dla tych po prawicy. stworzyliśmy je w sposób doskonały 36 i uczyniliśmy je dziewicami. ani nie zakazanych.

45 przedtem byli pogrą eni w zbytku 46 i trwali uporczywie w wielkim grzechu.43 w cieniu czarnego dymu. 619 . zaprawdę. 53 wypełnicie nim swe brzuchy. 54 będziecie potem pić wodę wrzącą. 47 i zwykli byli mówić: "Kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi. Dlaczego więc nie chcecie uwierzyć? 58 Czy nie widzicie.My was stworzyliśmy. oskar ający o kłamstwo. czy te My jesteśmy Stworzycielami? 60 My zdecydowaliśmy wśród was śmierć . jakiej wy nie znacie. wy. 44 ani nie orzeźwiającego. pierwsi i ostatni 50 będą z pewnością zgromadzeni Dnia oznaczonego! 51 Potem. ani dobroczynnego. 48 albo nasi pierwsi ojcowie?" 49 Powiedz: "Zaprawdę. to czy naprawdę będziemy wskrzeszeni.i nikt nie mo e Nas wyprzedzić! – 61 aby was zastąpić przez podobnych wam i stworzyć was na nowo w takiej postaci." 56 Takie będzie ich ugoszczenie w Dniu Sądu. 52 będziecie jeść z drzewa Zakkum. 57 My . 55 będziecie pić jak wielbłądy udręczone pragnieniem. błądzący. co wydzielacie w postaci nasienia? 59 Czy to wy je stwarzacie.

80 Jest to objawienie od Pana światów! 620 . Mo nego! 75 Ale nie! Przysięgam na miejsca zapadania gwiazd! 76 A to. czy te My to sprawiliśmy? 73 My uczyniliśmy go napomnieniem i wyposa eniem dla mieszkańców pustyni. co uprawiacie? 64 Czy to wy to siejecie. to uczynilibyśmy ją gorzką. to uczynilibyśmy to zeschłym zielskiem.ebyście tylko mogli wiedzieć! 77 Zaprawdę. to jest Koran szlachetny! 78 Zawarty w Księdze ukrytej! 79 Dotykają go tylko oczyszczeni. który rozniecacie przez potarcie? 72 Czy to wy spowodowaliście rośnięcie drzewa.62 Przecie ju znacie stworzenie pierwsze! Dlaczego więc nie chcecie sobie przypomnieć?! 63 Czy widzieliście to. my jesteśmy obcią eni długami! 67 Owszem. jest wielka przysięga . zaprawdę. do tego jeszcze ogołoceni!" 68 Czy spoglądacie na wodę. Dlaczego więc nie jesteście wdzięczni? 71 Czy spoglądaliście na ogień. a wy byście się ciągle dziwowali: 66 "Zaprawdę. czy to My ją spuszczamy? 70 Jeślibyśmy chcieli. czy te My jesteśmy Siewcami? 65 Jeślibyśmy zechcieli. 74 Wysławiaj więc imię twego Pana. którą pijecie? 69 Czy to wy ją spuszczacie z obłoku.

którzy zadali kłam i zabłądzili. Mo nego! 621 .81 Czy wy i tym opowiadaniem pogardzacie? 82 I czynicie to waszym codziennym chlebem.a My jesteśmy bli ej tego ani eli wy. zapach i Ogród szczęśliwości! 90 A jeśli on jest spośród towarzyszy prawicy. e nie będziecie sądzeni. 87 dlaczego jej nie zawrócicie. głosząc. to jest prawda całkowitej pewności! 96 Wysławiaj więc imię twego Pana. lecz Nas nie widzicie 86 dlaczego więc. 91 to "Pokój tobie!" wśród towarzyszy prawicy! 92 Lecz jeśli jest wśród tych. e to kłamstwo? 83 Dlaczego więc. 89 to znajdzie odpoczynek. 93 to znajdą ugoszczenie z wrzącej wody 94 i palenie w ogniu piekielnym! 95 Zaprawdę. jeśli wierzycie. kiedy dusza dochodzi do gardła 84 i wy na to patrzycie 85 . jeśli jesteście prawdomówni? 88 A jeśli ten człowiek nale y do przybli onych.

Mądry! 2 Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi. Bóg widzi jasno. kiedy Posłaniec wzywa was. następnie zasiadł na tronie.otrzymają nagrodę wielką. On jest Jawnym i Ukrytym. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 4 On jest Tym. czego On was uczynił dziedzicami! Ci spośród was. On daje ycie i On powoduje śmierć.Al-Hadid W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. 6 On sprawia. On sprawia. i to.jeśli jesteście wierzącymi i nie wierzycie w Boga. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni. On jest Potę ny. i co schodzi z nieba. On wie dobrze. co jest w niebiosach. co przenika do ziemi i co z niej wychodzi. co jest na ziemi.elazo . 7 Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca! Rozdawajcie z tego. 622 . i co się tam wznosi. co kryje się w sercach. i dzień przechodzi w noc. On wie. którzy wierzą i którzy rozdają . On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 3 On jest Pierwszym i Ostatnim. gdziekolwiek byście byli. abyście uwierzyli w waszego Pana? On przecie zawarł z wami przymierze. On jest z wami. i noc przechodzi w dzień. 8 Có z wami . co czynicie! 5 Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy.

litościwy! 10 Dlaczego nie mielibyście rozdawać na drodze Boga. co czynicie! 11 A kto da Bogu piękną po yczkę. którzy uwierzyli: "Poczekajcie na nas. kiedy zobaczysz wiernych . gdzie w dole płyną strumyki. będą na znaczniejszym stopniu ani eli ci. Bóg jest dla was dobrotliwy. który zsyła na Swego sługę znaki jasne. Zaprawdę. będziecie tam przebywać na wieki.miłosierdzie. Wszystkim obiecał Bóg rzeczy piękne. 12 W Dniu. który będzie miał bramę. aby was wyprowadził z ciemności do światła. skoro do Boga nale y dziedzictwo niebios i ziemi? Nie jesteście wszyscy sobie równi: ci. i będzie miał nagrodę szlachetną. wewnętrzna jego strona .9 On jest Tym. a zewnętrzna jego strona . kiedy będą mówili obłudnicy . będzie im powiedziane: "Powracajcie do tyłu i szukajcie światła!" I zostanie wzniesiony mur między nimi. 14 Oni będą wołać do nich: "Czy nie byliśmy razem z wami?" Powiedzą: "Tak! Lecz zwiedliście samych siebie: 623 .mę czyzn i kobiety i jak światło ich idzie przed nimi i po ich prawej stronie: "Dla was dzisiaj radosna wieść: Ogrody. On mu ją odda w dwójnasób. co rozdawali i walczyli przed zwycięstwem. abyśmy wzięli nieco z waszego światła!". którzy rozdawali i walczyli po zwycięstwie. Bóg jest w pełni świadomy tego. To jest osiągnięcie ogromne!" 13 W Dniu.mę czyźni i kobiety do tych.kara.

a co do Boga zwiódł was zwodziciel. 18 Zaprawdę. którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . i Bóg o ywia ziemię po jej śmierci. rozrywką i pró ną ozdobą. i aby nie byli jak ci. którzy dali piękną po yczkę Bogu. 624 . Wielu z nich to ludzie bezbo ni. którym została dana Księga wcześniej. aby upokorzyły się ich serca. Jak e złe to miejsce przybycia! 16 Czy nie nadeszła chwila dla tych. i stały się zatwardziałe ich serca. jak ółknie. 17 Wiedzcie.wyczekiwaliście i powątpiewaliście. którzy uwierzyli. którzy nie uwierzyli. 19 Ci. a przyszedł rozkaz Boga. są sprawiedliwi. co On zesłał z prawdy. jest tylko rywalizacją o sławę. 20 Wiedzcie. on jest waszym panem. e ycie tego świata jest tylko grą. Jest ono podobne do deszczu obfitego: o ywiona roślinność budzi podziw niewiernych. I przeszedł nad nimi długi czas. oni otrzymają swoją nagrodę i światło. na wspomnienie Boga i tego. A ci. Waszym miejscem schronienia jest ogień.mo e będziecie rozumni. potem ona więdnie i widzisz.będą mieszkańcami piekła. wasze pragnienia oszukały was. którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców. jest rywalizacją w wielkości majątku i liczbie dzieci. będzie oddane w dwójnasób i będą mieli nagrodę szlachetną.mę czyznom i kobietom i tym. dającym jałmu nę ." 15 A dzisiaj nie zostanie przyjęty od was aden okup ani te od tych. Wyjaśniliśmy wam znaki . są świadkami w obliczu swego Pana.

potę ny! 26 Wysłaliśmy Noego i Abrahama i ustanowiliśmy w potomstwie ich proroctwo i Księgę. którego szerokość jest jak szerokość nieba i ziemi . 21 Spieszcie więc na wyścigi ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi. to jest dla Boga łatwe! 23 Tak jest . A w yciu ostatecznym kara straszna lub przebaczenie od Boga i zadowolenie. co skryte. co wam zostało dane. aby ludzie stali przy sprawiedliwości. komu chce. Zaprawdę. Bóg jest władcą łaski niezmiernej. kto pomaga Jemu i Jego posłańcom w tym. 625 . Wśród nich było wielu. i abyście się nie radowali z tego. którzy są skąpi i nakazują ludziom skąpstwo. bez tego. eby ono nie było zapisane w księdze. Zaprawdę. w którym jest moc straszna i korzyści dla ludzi.to przecie Bóg jest Bogaty i Godny Chwały! 25 Wysłaliśmy ju Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę. I zesłaliśmy elazo. 22 adne nieszczęście nie dosięgnie ziemi ani te was samych. którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców. zanim My je sprowadzimy. A kto odwraca się plecami . Bóg jest mocny.następnie obsycha i łamie się. To jest łaska Boga! On daje ją.abyście nie rozpaczali z powodu tego. Bóg nie miłuje dumnego pyszałka 24 ani tych. tymczasem ycie tego świata jest tylko złudnym u ywaniem. a eby wiedział Bóg. co was ominęło.przygotowanemu dla tych.

litościwy! 29 A eby wiedzieli ludzie Księgi.to bezbo ni. i zło yliśmy w serca tych. 28 O wy. Bóg jest przebaczający. którzy uwierzyli. I daliśmy tym spośród nich. oni jednak nie zachowali go tak. 27 Następnie posłaliśmy w ich ślady Naszych posłańców. i stan zakonny. nagrodę. którzy wierzycie! Bójcie się Boga i wierzcie w Jego posłańców! On wam da podwójny udział Swego miłosierdzia i uczyni dla was światło. Bóg jest władcą łaski niezmiernej! 626 . Lecz wielu z nich to ludzie bezbo ni. który ją daje. e nie mają adnej władzy nad łaską Boga i e łaska jest w Jego ręku. i posłaliśmy w ślad za nimi Jezusa. lecz wielu spośród nich .którzy postępowali drogą prostą. którzy poszli za Nim. w którego jasności będziecie iść. i daliśmy Mu Ewangelię. który oni wprowadzili .My im go nie przepisaliśmy poszukując zadowolenia Boga. jak powinni go byli zachować. łagodność i miłosierdzie. komu chce. syna Marii. i przebaczy wam.

627 . mówiąc: "Bądź dla mnie jak plecy mojej matki!" .odpuszczający. zanim ponownie się zetkną. widzący! 2 Ci spośród was. matki to te. Zaprawdę. którzy się rozwodzą ze swoimi onami. Bóg jest słyszący. którzy byli przed nimi. abyście wierzyli w Boga i Jego Posłańca.one przecie nie są ich matkami. przebaczający! 3 Tych. powinien nakarmić sześćdziesięciu . tak jak przewróceni zostali ci. My zesłaliśmy jasne znaki.Dysputa . Bóg jest . co powiedzieli .obowiązuje wyzwolenie niewolnika. mówiąc: "Ty jesteś dla mnie jak plecy mojej matki!". zanim będą mogli ponownie się zetknąć. Tak jest nakazane. którzy odsyłają swoje ony. co wy czynicie! 4 A kto nie ma mo liwości. a Bóg słyszał waszą rozmowę. A kto ma mo liwości.biedaków. Takie są granice Boga. powinien pościć przez dwa następujące po sobie miesiące. A dla niewiernych kara będzie bolesna! 5 Ci.Al-Mud adala W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Bóg usłyszał słowa tej. która dyskutowała z tobą w sprawie swego mę a i która skar yła się Bogu. i powtarzają to. A Bóg jest w pełni świadom tego. zostaną przewróceni. które ich urodziły oni z pewnością mówią słowa godne nagany i pełne fałszu. którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi. Oto w ten sposób jesteście napominani. Zaprawdę.

e Bóg wie doskonale.A dla niewiernych kara będzie poni ająca! 6 W tym Dniu. a oni zapomnieli. jak i nieposłuszeństwie względem Posłańca? Kiedy oni przychodzą do ciebie i pozdrawiają ciebie nie tak. eby On nie był czwarty. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 8 Czy nie widziałeś tych. lecz naradzajcie się wzajemnie dla pobo ności i bojaźni Bo ej! Bójcie się Boga. eby On nie był szósty. ani te mniej. co czynili. gdziekolwiek oni by się znajdowali. będą się w niej palić! Jak e nieszczęsne to miejsce ostatecznej wędrówki! 9 O wy. co mówimy?" Wystarczy dla nich Gehenna. jak potem ponownie czynią. co im zostało zakazane. kiedy Bóg wskrzesi ich wszystkich. co oni uczynili. mówią o swoich duszach: "Dlaczego miałby nas ukarać Bóg za to. eby On nie był z nimi. w Dniu Zmartwychwstania. ani te pięciu. nie naradzajcie się dla grzechu i wrogości czy dla nieposłuszeństwa Posłańcowi. którym zostało zakazane tajne zebranie. co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I nie ma tajnej narady trzech. Następnie. ani więcej. 628 . Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 7 Czy ty nie widzisz. On im oznajmi to. powiadomi ich o tym. i naradzają się potajemnie. w grzechu i wrogości. jak pozdrawia ciebie Bóg. którzy wierzycie! Kiedy się zbieracie na tajne narady. Zaprawdę. obliczył to Bóg.

aby zasmucili się ci. którzy zaprzyjaźnili się z ludem. Lecz jeśli nie macie mo liwości. to odprawiajcie modlitwę.na ró ne stopnie tych spośród was. litościwy! 13 Czy wy się lękacie dać naprzód jałmu nę. to. dawajcie jałmu nę. Bóg jest przebaczający. przed waszą tajną naradą? Jeśli tego nie uczyniliście i Bóg zwrócił się ku Wam. to podnoście się! Wywy szy Bóg . A kiedy wam mówią: "Wstawajcie!". zaprawdę. na którego zagniewał się Bóg? Oni nie są ani z was. Bóg jest w pełni świadomy tego. złe jest to. to poprzedźcie tę waszą tajną naradę jałmu ną. którzy wierzycie! Kiedy wam mówią: "Zróbcie miejsce na zebraniach! ". Lecz on nie mo e im wcale zaszkodzić. a przecie wiedzą! 15 Przygotował dla nich Bóg karę straszną. oni przysięgają kłamliwie.przy którym zostaniecie zebrani! 10 Potajemna narada pochodzi od szatana. Zaprawdę. Niech więc ufają Bogu wierzący! 11 O wy. to zróbcie miejsce. ani z nich. a Bóg dla was zrobi miejsce. co czynicie! 14 Czy nie widziałeś tych. którzy wierzą i którzy otrzymali wiedzę. którzy wierzą. słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Bóg jest w pełni świadomy tego. którzy wierzycie! Kiedy się naradzacie tajemnie z Posłańcem. Jest to dla was lepsze i bardziej czyste. co czynicie! 12 O wy. chyba za pozwoleniem Boga. co oni czynili! 629 .

i sądzą. zaprawdę. i na czymś się opierają. albo ich bracia. partię Boga . oni będą Mu przysięgać. oni będą tam przebywać na wieki. Dla nich więc kara będzie poni ająca! 17 Ani ich majątki. ani ich dzieci nie pomogą im nic wobec Boga. partia szatana! Oni. O. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. ci. którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi. eby odnosili się przyjaźnie do tych. Bóg jest mocny. On wprowadzi ich do Ogrodów.oni są szczęśliwi! 630 . nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich synowie. tak! Zaprawdę. Oni będą mieszkańcami ognia. tak! Zaprawdę. Czy oni nie są kłamcami? 19 Zawładnął nimi szatan i spowodował. i zapomnieli wspominać Boga. Oni stanowią partię Boga. którzy ponieśli stratę! 20 Zaprawdę. Stanowią oni partię szatana. O. Bóg znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. 21 Napisał Bóg: "Z pewnością zwycię ę Ja i Moi posłańcy!" Zaprawdę. potę ny! 22 Nie znajdziesz ludzi. wszystkich razem.16 Oni wzięli swoje przysięgi jako okrycie i odsunęli się od drogi Boga. są tymi. będą tam przebywać na wieki! 18 W tym Dniu. są wśród najbardziej poni onych. którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi. tak jak wam przysięgają. gdzie w dole płyną strumyki. kiedy wskrzesi ich Bóg. albo ich ród. On wypisał w ich sercach wiarę i umocnił ich Duchem pochodzącym od Niego.

e oni odejdą. aby On mógł okryć hańbą bezbo nych.. A kto sprzeciwia się Bogu. 6 Bóg dał Swojemu Posłańcowi od nich taką zdobycz wojenną. i to. to ukarałby ich na tym świecie. co dał Bóg Swojemu Posłańcowi 631 . Bóg jest straszny w karaniu! 5 Wszelkie drzewo palmowe. e twierdze obronią ich przed Bogiem. to. o ludzie. ale w yciu ostatecznym czeka ich kara ognia. nad kim chce. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 7 To. który wypędził z domostw tych spośród ludu Księgi. On jest Potę ny. które ścięliście albo które pozostawiliście stojącym na jego korzeniach. co jest na ziemi.na pierwsze zebranie. zaprawdę. ani wielbłądów. Mądry! 2 On jest Tym. ścięliście lub pozostawiliście za zezwoleniem Boga. e oni sprzeciwili się Bogu i Jego Posłańcowi.. J Lecz przyszedł do nich Bóg ze strony. z której oni się Go nie spodziewali.Al-Haszr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. którzy posiadacie jasne spojrzenie! 3 Gdyby Bóg nie przepisał im wysiedlenia. 4 Stało się tak dlatego.Zebranie . Wy nie myśleliście. i rzucił w ich serca przera enie. którzy nie uwierzyli . Niszczą oni swoje domy swoimi rękami i rękami wiernych. a oni myśleli. Bóg daje władzę Swoim posłańcom. co jest w niebiosach. e nie potrzebowaliście pędzić ani koni. Bierzcie więc sobie z tego pouczenie.

jako zdobycz od mieszkańców miast. mówiących do swoich braci spośród ludu Księgi. którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw i którzy zostali pozbawieni swoich majątków. którzy uwierzyli! Panie nasz! Ty. do bliskich krewnych i do sierot. którzy do nich wywędrowali. i nie znajdują w swoich sercach adnego po ądania dla tego. którzy uwierzyli: "Jeśli zostaniecie wypędzeni. którzy przyszli po nich. z pewnością. zaprawdę. do biedaków i do podró nego. co tamtym zostało dane. Bóg jest straszny w karaniu! 8 To jest dla biednych muhad irów. od tego się powstrzymajcie! I bójcie się Boga! Zaprawdę. 10 A ci. litościwy!" 11 Czy nie widziałeś obłudników. Oni dają im pierwszeństwo. będzie szczęśliwy. to nale y do Boga i do Jego Posłańca. to bierzcie. 632 . Oni są naprawdę szczerzy. kto się uchroni przed skąpstwem własnej duszy. mówią: "Panie nasz! Przebacz nam i naszym braciom. a czego wam zakazał. gdy poszukiwali łaski i zadowolenia Boga i starali się pomóc Bogu i Jego Posłańcowi. A ten. tak eby to nie przechodziło kolejno do bogatych spośród was. 9 A ci. i nie usłuchamy nigdy nikogo przeciwko wam. którzy się umocnili w swoim domu i w swojej wierze przed nimi. nawet gdyby bieda była ich udziałem. jesteś dobrotliwy. miłują tych. A to. to my. którzy nas wyprzedzili w wierze! I nie umieszczaj w naszych sercach urazy do tych. co wam daje Posłaniec. pójdziemy z wami.

Tak jest dlatego. Pana światów!" 17 I ich ostateczny koniec będzie taki. e oni są ludem. z pewnością." A kiedy jest niewierny. e oni są kłamcami! 12 Jeśli tamci będą wypędzeni. poniewa to są ludzie. Oto jest zapłata dla niesprawiedliwych! 18 O wy. ty myślisz. kiedy są między sobą.A jeśli będą przeciw wam walczyć. boję się Boga. którzy nie pojmują. Ich waleczność jest wielka. jedynie w miastach ufortyfikowanych albo spoza murów. w którym będą przebywać na wieki. którzy na krótko przed nimi zakosztowali złych skutków swojego postępowania. który nie rozumie. on mówi: "Ja się ciebie wyrzekam! Zaprawdę. wam pomo emy!" Bóg jest świadkiem. 15 Oni są podobni do tych. lecz serca ich są podzielone. kiedy mówi do człowieka: "Bądź niewierny!. 13 Wy przecie wzbudzacie więcej strachu w ich duszach ani eli sam Bóg. to oni nie przyjdą im z pomocą. Dla nich kara będzie bolesna! 16 Oni są podobni do szatana. a jeśli tamci będą zwalczani. to wnet odwrócą się plecami i tamci nie będą mieli pomocy. co przygotowała na jutro! 633 . 14 Oni nie będą walczyć z wami wszyscy razem. to my. i obydwaj znajdą się w ogniu. którzy wierzycie! Bójcie się Boga! I niech ka da dusza patrzy na to. a jeśli im nawet pomogą. e oni są razem. to oni nie pójdą razem z nimi.

co jest na ziemi! On jest Potę ny. Zachowujący. Bóg jest w pełni świadomy tego. co wy czynicie! 19 Nie bądźcie tak jak ci. Kształtującym! Do Niego nale ą najpiękniejsze imiona! Głosi Jego chwałę to. być mo e. Potę ny. Przemo ny. Oni są ludźmi występnymi. Mieszkańcy Ogrodu . co jest w niebiosach. Te przypowieści podajemy ludziom. Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to. Wierny. e oni zapomnieli o swoich duszach.triumfują! 21 Jeślibyśmy objawili ten Koran na jakiejś górze. jak tylko On! On zna skryte i widzialne.Król. Mądry! 634 . oni się zastanowią! 22 On jest Bogiem! Nie ma boga. Pokój. którzy zapomnieli o Bogu. Przenajświętszy.I bójcie się Boga! Zaprawdę. rozerwaną ze strachu przed Bogiem. Twórcą. co dodają Mu jako współtowarzyszy! 24 On jest Bogiem! Stworzycielem. a sprawił On. . Litościwy! 23 On jest Bogiem! Nie ma boga. jak tylko On!. i to. zobaczyłbyś ją pokorną. 20 Nie są równi mieszkańcy Ognia i mieszkańcy Ogrodu. On jest Miłosierny.

ze złem. choć nie mam władzy niczego uczynić dla ciebie u Boga. 3 Nie pomogą wam ani wasi bliscy krewni. 2 Jeśli oni was spotkają. co czynicie! 4 Mieliście ju piękny przykład w Abrahamie i tych. ten ju zbłądził z równej drogi. kiedy powiedzieli do swego ludu: "Zaprawdę. która przyszła do was. co ukrywacie i co czynicie jawnie. waszego Pana. A ktokolwiek z was to czyni. będą dla was wrogami. On rozstrzygnie między wami. Oni by chcieli." 635 . abyście byli niewiernymi. oni zaś nie wierzą w prawdę. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół Mojego wroga i waszego wroga! Wy zwracacie się do nich z przyjaźnią. poniewa wy wierzycie w Boga. ani wasze dzieci w Dniu Zmartwychwstania.Doświadczana . my nie mamy nic z wami i z tym. A Bóg widzi dobrze.Al-Mumtahana W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy. którzy byli z nim. wyciągną do was swoje ręce i swoje języki . co wy czcicie oprócz Boga! Wyrzekamy się was! Pojawiła się między nami i wami wrogość i zawiść na zawsze. chyba e uwierzycie w Boga Jedynego!" Wyjątek uczyniwszy dla słów. to czy będziecie w skrytości okazywać im przyjaźń? Ja wiem najlepiej to. Skoro wyszliście walczyć na Mojej drodze i poszukiwać Mojego zadowolenia. jakie powiedział Abraham do swojego ojca: "Z pewnością będę prosił o przebaczenie dla ciebie. Wypędzają Posłańca i was samych.

i którzy pomagali przy wypędzaniu was. którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw. Godny Chwały! 7 Być mo e. abyście sobie brali za przyjaciół tych."Panie nasz! Zaufaliśmy Tobie i nawróciliśmy się do Ciebie! Do Ciebie zmierza ostateczna wędrówka! 5 Panie nasz! Nie wystawiaj nas na pokuszenie wobec tych. Dajcie im to. którzy nie wierzą! Przebacz nam. 636 . są ludźmi niesprawiedliwymi. dla których jesteście wrogami . którzy wierzycie! Kiedy przyjdą do was kobiety wierzące. Ci. to wybadajcie je. kto się odwróci. Bóg ustanowi między wami i tymi spośród was.Bóg zna najlepiej ich wiarę! Jeśli uznacie je za wierzące.. Bóg jest wszechmocny! Bóg jest przebaczający. A ten. to nie odsyłajcie ich do niewiernych: one nie są ju im dozwolone ani oni nie są dozwoleni dla nich. Panie nasz! Zaprawdę. co oni wydali! Nie będziecie mieli grzechu. zaprawdę. 10 O wy.. Zaprawdę. Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych! 9 Bóg zabrania wam tylko. które razem wywędrowały. litościwy! 8 Bóg nie zabrania wam. abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych. Ty jesteś Potę ny. którzy ich biorą za przyjaciół. którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Bóg jest Bogaty.przyjaźń. Mądry!" 6 Mieliście w nich piękny przykład dla tego. . kto spodziewa się spotkać Boga i kto się spodziewa Dnia Ostatniego.

i nie będą zabijać swoich dzieci. od których ony odeszły. kiedy dacie im ich wynagrodzenie. ani te nie będą się buntowały przeciwko tobie w tym. i niech oni ądają. to dajcie tym. I nie zatrzymujcie przez węzły mał eńskie kobiet niewierzących! ądajcie od nich tego. I bójcie się Boga. co jest uznane . co wydaliście. mądry! 11 A jeśli któraś z waszych on odeszła od was do niewiernych. Oni zwątpili w ycie ostateczne. Bóg jest wszechwiedzący. Takie jest dla was postanowienie Boga! On rozsądza między wami.to przyjmij ich przysięgę i proś Boga o przebaczenie dla nich! Zaprawdę. na których Bóg jest zagniewany. a potem wy chcecie się odpłacić. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół ludzi. co wydali. Bóg jest przebaczający. i nie będą kraść. i nie będą popełniać cudzołóstwa. 637 . i nie będą przychodzić z oszczerstwem. tyle . ile oni wydali. tak jak niewierni zwątpili w mieszkańców mogił. mądry! 13 O wy.jeśli je poślubicie. zmyślając je między swoimi rękami i nogami. w którego wierzycie! 12 O proroku! A kiedy przyjdą do ciebie kobiety wierzące zło yć ci przysięgę wierności: i nie będą dodawać Bogu adnych współtowarzyszy.

oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!" 7 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten.Szereg . co jest w niebiosach. którzy wierzycie! Dlaczego mówicie to. i zwiastować Posłańca.As-Saff W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. On jest Potę ny. czego nie czynicie." A kiedy oni się odsunęli. Bóg odsunął ich serca. e Bóg posłał mnie do was. jak gdyby byli budowlą solidną. co jest na ziemi. a którego imię . 5 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój ! Dlaczego wy mnie obra acie? Przecie wiecie. 4 Zaprawdę. i mówicie to. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie! 6 Oto powiedział Jezus. syn Marii: "O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was.Ahmad!" Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami. którzy walczą na Jego drodze w zwartych szeregach. i to. aby potwierdzić prawdziwość tego. czego nie czynicie? 3 Bardzo nienawistne jest Bogu. Bóg miłuje tych. kto mówi kłamstwo przeciw Bogu. Mądry! 2 O wy. który przyjdzie po mnie. co przede mną było zesłane w Torze. kiedy jest wzywany do islamu? Bóg nie prowadzi drogą prostą 638 .

Zwiastuj radosną nowinę wiernym! 14 O wy. a część pozostała niewierna. syn Marii. i do mieszkań przyjemnych w Ogrodach Edenu. którzy uwierzyli. aby ją wznieść ponad wszelką religię.o. i oni stali się zwycięzcami. 639 . przeciwko ich nieprzyjaciołom.ludzi niesprawiedliwych. jak powiedział Jezus. 9 On jest Tym. który by was wybawił od kary bolesnej? 11 Będziecie wierzyć w Boga i Jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym majątkiem i waszymi duszami! To będzie lepsze dla was . który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy. które wy kochacie. Wtedy umocniliśmy tych. do apostołów: "Którzy będą moimi pomocnikami w dą eniu do Boga?" Apostołowie powiedzieli: "My jesteśmy pomocnikami Boga!" I uwierzyła pewna część synów Izraela. pomoc od Boga i bliskie zwycięstwo. gdzie w dole płyną strumyki. którzy wierzycie! Czy mogę ukazać wam handel. gdybyście tylko mogli to wiedzieć! 12 Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów. którzy wierzycie! Bądźcie pomocnikami Boga. chocia by to było nienawistne dla niewiernych. chocia by to było nienawistne dla bałwochwalców. lecz Bóg dopełni Swoje światło. 8 Oni chcą zagasić światło Boga swoimi ustami. To jest osiągnięcie ogromne! 13 I da wam inne rzeczy. 10 O wy.

Króla. co jest w niebiosach. 640 . oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrości. to yczcie sobie śmierci. z pewnością was spotka! Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego. śmierć. On jest władcą łaski ogromnej. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych. Potę nego. Mądrego! 2 To On posłał do ludzi prostych Posłańca wywodzącego się spośród nich. którzy wyznajecie judaizm! Jeśli twierdzicie. z wyłączeniem innych ludzi. i to. który głosi im Jego znaki. co przygotowały pierwej ich ręce. od której uciekacie. e jesteście bliscy Bogu. co jest na ziemi . który niesie księgi.Zgromadzenie . On jest Potę ny. którzy się jeszcze do nich nie przyłączyli. Przenajświętszego. który zna. oni bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym.Al-D um'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Głosi chwałę Boga to. Mądry! 4 To jest łaska Boga! On ją daje temu.a oni jej nie ponieśli są podobni do osła. jeśli jesteście prawdomówni!" 7 Lecz oni nigdy nie będą jej sobie yczyli z powodu tego. 8 Powiedz: "Zaprawdę. Jak e zły jest przykład tych ludzi. którym dano nieść Torę . komu chce. 3 I do innych spośród nich. którzy za kłamstwo uznali znaki Boga! A Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 6 Powiedz: "O wy. 5 Ci. . co skryte i jawne.

w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was lepsze. i często wspominajcie Boga! Być mo e. co jest u Boga. co czyniliście." 9 O wy. to śpieszą na oślep ku nim i pozostawiają ciebie stojącego. którzy dają zaopatrzenie!" 641 . będziecie szczęśliwi! 11 Lecz kiedy oni dojrzą jakiś handel lub zabawę. o. którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy . Powiedz: "To. jest lepsze od zabawy i handlu! Bóg jest najlepszy z tych. to rozejdźcie się po kraju i poszukujcie łaski Boga.On obwieści wam to. gdybyście mogli to wiedzieć! 10 A kiedy modlitwa zostanie zakończona.

którzy są przy Posłańcu Boga. to słuchasz ich słów. e ka dy krzyk jest przeciw nim. czy te nie będziesz o nie prosił . złe jest to. 642 .oni odwracają głowy i widzisz.Al-Munafikun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy przychodzą do ciebie obłudnicy. czy będziesz prosił dla nich o przebaczenie. Oni uwa ają. e ty jesteś Posłańcem Boga!" Bóg wie. 2 Oni wzięli sobie swoje przysięgi jako puklerz i odsunęli się od drogi Boga. a oni są jakby słupami podpartymi. mówią: "Zaświadczamy. podobają ci się ich postacie.Obłudnicy . nadęci pychą. przeto wystrzegaj się ich! Niech ich Bóg zwalczy! Jak e oni zostali oszukani! 5 A kiedy się im mówi: "Przychodźcie! Posłaniec Boga będzie prosił o przebaczenie dla was. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie. e ty jesteś Posłańcem Jego i Bóg świadczy. co oni uczynili! 3 Albowiem oni uwierzyli. Zaprawdę." .nie przebaczy im Bóg. Oni są nieprzyjaciółmi. 6 Wszystko jedno. a kiedy mówią. Pieczęć została nało ona na ich serca i oni nie pojmują. którzy mówią: "Nie rozdawajcie nic tym. a potem stali się niewiernymi. e obłudnicy są kłamcami. jak się odsuwają. 7 Oni są tymi. 4 Kiedy na nich patrzysz.

Lecz obłudnicy tego nie wiedzą. kiedy nadejdzie jej termin. co wy czynicie! 643 . Wtedy on powie: "Panie mój ! Gdybyś mi dał trochę czasu. którzy wierzycie! Niech wasze majątki i wasze dzieci nie odrywają was od wspomnienia Boga! A ci. do Jego Posłańca i wiernych.aby oni od niego odeszli. to z pewnością silniejszy wypędzi stamtąd słabszego!" Potęga nale y do Boga. zanim przyjdzie śmierć do któregoś z was. lecz obłudnicy nic nie pojmują. 8 Oni mówią: "Jeśli powrócimy do Medyny. poniosą stratę. którzy to czynią. w co was zaopatrzyliśmy. " Do Boga nale ą skarby niebios i ziemi. 10 Rozdawajcie z tego. ebym mógł dawać jałmu nę i być sprawiedliwy!" 11 Ale Bóg nie da zwłoki adnej duszy. Bóg jest w pełni świadomy tego. 9 O wy.

którzy nie wierzą. co kryją wasze piersi.Wzajemne Oszukiwanie . którzy nie uwierzyli dawniej i zakosztowali szkodliwości swojego postępowania? Dla nich kara będzie bolesna. i odwrócili się. o tym. co czyniliście! A to dla Boga jest łatwe. który was stworzył: a wśród was jeden jest niewierzący. 4 On wie. Do Niego nale y królestwo i do Niego nale y chwała! On nad ka dą rzeczą jest wszechwładny! 2 On jest Tym. oni powiedzieli: "Czy ludzie mogą nas prowadzić drogą prostą?" I nie uwierzyli. Bóg ich nie potrzebuje." 8 Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca. Powiedz: "Ale tak! Na mojego Pana! Z pewnością zostaniecie wskrzeszeni! Następnie zostaniecie powiadomieni. 5 Czy doszła do was wieść o tych. Bóg zna to. e nie będą wskrzeszeni. I do Niego zmierza wędrowanie. 644 . z całą pewnością. co ukrywacie i co głosicie jawnie. On was ukształtował i pięknie uformował wasze postacie. co jest w niebiosach i na ziemi. twierdzą. Bóg widzi dobrze to.At-Taghabun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. On wie. co jest na ziemi. co wy czynicie! 3 On stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie. a inny jest wierzący. i to. 6 Albowiem kiedy przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. co jest w niebiosach. godny chwały! 7 Ci. Bóg jest bogaty.

to wiedzcie. podczas gdy u Boga jest nagroda ogromna.On odpuści jego złe czyny i wprowadzi go do Ogrodów. jeśli jesteście do tego zdolni! Rozdawajcie dla dobra waszych dusz! 645 . którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . To jest osiągnięcie ogromne! 10 A ci. którzy wierzycie! Zaprawdę. Tacy pozostaną tam. będzie Dniem wzajemnego oszukiwania. pobła ając. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 12 Słuchajcie Boga i słuchajcie Jego Posłańca! A jeśli się odwrócicie . kto w Niego wierzy. e na Naszym Posłańcu cią y jedynie przekazanie jasnego obwieszczenia. wśród waszych on i waszych dzieci są wasi wrogowie! Przeto strze cie się ich! A jeśli. I temu. na zawsze. jak tylko On! Bogu niech zaufają wszyscy wierni! 14 O wy.będą mieszkańcami ognia.to. zaprawdę. Bóg pokieruje sercem ka dego. litościwy! 15 Wasze bogactwo i wasze dzieci są tylko pokuszeniem. 16 Przeto bójcie się Boga.i w światło. Oni tam będą przebywać na wieki. które zesłaliśmy! Bóg jest w pełni świadomy tego. kto wierzy w Boga i pełni dobre uczynki . co czynicie! 9 Ten Dzień. gdzie w dole płyną strumyki. nieśmiertelni. Bóg jest przebaczający. odpuścicie i wybaczycie . 13 Bóg! Nie ma boga. kiedy On was zgromadzi na Dzień Zgromadzenia. jak tylko za zezwoleniem Boga. Jak e złe to miejsce przybycia! 11 Nikogo nie dosięgnie adne nieszczęście.

będą szczęśliwi. On jest Potę ny. Mądry! 646 . to On odda ją wam w dwójnasób i wam przebaczy. którzy się ustrzegą skąpstwa swojej duszy . 17 Jeśli dacie Bogu piękną po yczkę.A ci. 18 On zna skryte i jawne.

3 i da mu zaopatrzenie stąd. a zło ą swoje brzemię. dwóch sprawiedliwych spośród was. Przestrzegajcie tego terminu i bójcie się Boga. ten czyni niesprawiedliwość sobie samemu. On sam wystarczy! Oto Bóg powoduje spełnienie swojego rozkazu! Bóg ustanowił miarę dla ka dej rzeczy. podobnie te. to odprawiajcie je w właściwym dla nich terminie. i ustanówcie świadectwo wobec Boga. kto przekracza granice Boga. Przez to napominany jest ten. kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. Bóg spowoduje. albo rozstańcie się z nimi w sposób godny. chyba e dopuściły się jawnej bezecności. waszego Pana! Nie wypędzajcie ich z domów i niech wcale nie wychodzą.jeśli macie wątpliwości niech czekają trzy miesiące. to albo zatrzymajcie je w sposób godny. 4 A te spośród waszych on. kto ufa Bogu. On przyniesie ułatwienie. kto się boi Boga. Temu. Takie są granice Boga! A ten. A temu. które ju zwątpiły w okres miesięczny . Kobiety brzemienne zaś niech czekają.Rozwód . 647 . kto się boi Boga. Ty nie wiesz: Być mo e. On przygotuje jakieś wyjście. e zajdzie coś nowego. A temu. I wezwijcie świadków. skąd on się nawet nie spodziewa.At-Talak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Kiedy odprawiacie swoje ony. które jeszcze się nie rozwinęły. 2 A kiedy nadejdzie ich termin.

obdarzeni umysłem. który recytuje wam jasne znaki Boga. Kto wierzy w Boga i czyni dobro. o wy. wydaje według tego. to niech karmi je inna! 7 Niech ten. tam gdzie wy mieszkacie. ni tym. któremu zostało wymierzone. Bójcie się więc Boga. 9 I one zakosztowały złych skutków swego postępowania. 6 Dajcie im mieszkanie. dawajcie im za to wynagrodzenie i porozumiewajcie się ze sobą godnie! A jeśli napotykacie jakieś trudności. aby wyprowadzić z ciemności do światła tych. którzy wierzą. stosownie do waszych środków! Nie wyrządzajcie im przykrości i nie stawiajcie ich w trudnej sytuacji! A jeśli są brzemienne. a zło ą swoje brzemię! A jeśli one karmią wasze dziecko.5 Taki jest rozkaz Boga. wydaje według swojego dostatku! Niech ten. Bóg da wam po przeciwnościach ukojenie. 648 . a w ostatecznym wyniku ponieśli stratę. który wam zesłał. którzy uwierzyliście! Bóg zesłał wam napomnienie. który yje w dostatku. co jej dał. 11 Posłańca. 8 Ile to miast zachowało się dumnie wobec rozkazu Boga i Jego posłańców! I My policzyliśmy się z nimi rachunkiem surowym. co dał mu Bóg! Bóg nie obcią a adnej duszy niczym innym. którzy pełnią dobre dzieła. A kto się boi Boga. to łó cie na ich utrzymanie. 10 przygotował dla nich Bóg karę straszną. temu On odpuści złe uczynki i powiększy jego nagrodę. ukaraliśmy je karą straszną.

oni będą tam przebywać nieśmiertelni na zawsze. gdzie w dole płyną strumyki. 649 .tego On wprowadzi do Ogrodów. abyście wiedzieli. Jego rozkaz dociera do nich. e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny i e obejmuje ka dą rzecz Swoją wiedzą. 12 To jest Bóg. Bóg dał jemu piękny udział. który stworzył siedem niebios i ziemi tyle .

. wierzące. zaprawdę. jego Pan . gorliwe w modlitwie.. przestrzegające postu.At-Tahrim W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Dlaczego zakazujesz sobie tego. okazujące skruchę. a częściowo przemilczał. którzy wierzycie! Strze cie się sami i wasze rodziny od ognia. 650 .to. litościwy! 2 Bóg nało ył na was obowiązek zwolnienia się z takich przysiąg. co pozwolił ci Bóg. A kiedy Prorok jej o tym mówił. czy to zamę ne.Zakazanie . wówczas on częściowo dał jej to poznać. a Gabriel i sprawiedliwi między wiernymi. przecie ju skłoniły się wasze serca. którego strawą będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie. czy dziewice. rzekła: "Któ ci to obwieścił?" Powiedział: "Obwieścił mi Wszechwiedzący. całkowicie poddane Bogu. Bóg jest jego Opiekunem.jeśli on was odprawi da mu w zamian ony lepsze od was. Świadomy. 6 O wy." 4 Jeśli wy obydwie nawrócicie się do Boga. chcąc przypodobać się twoim onom? Bóg jest przebaczający. A kiedy ona ją rozgłosiła i Bóg ujawnił to jemu. pobo ne. Mądry! 3 Oto Prorok powierzył w tajemnicy jednej ze swoich on pewną historię. Ale jeśli będziecie się wzajemnie wspomagać przeciwko Prorokowi . Bóg jest waszym opiekunem! On jest Wszechwiedzący. a tak e aniołowie są jego wspomo ycielami! 5 Być mo e.

7 O wy. wasz Pan odpuści wam złe czyny i wprowadzi was do Ogrodów. co czyniliście. którzy uwierzyli. którzy z nim uwierzyli. którzy nie uwierzyli: o onie Noego i onie Lota. 8 O wy. oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga. Oni będą mówili: "Panie nasz! Uczyń doskonałym dla nas nasze światło i przebacz nam! Zaprawdę. którzy wierzycie! Nawracajcie się do Boga ze szczerą skruchą! Być mo e. Ty jesteś nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 9 O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obłudników i bądź względem nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. lecz one zdradziły ich. ani tych. którzy tam wchodzą!" 11 I Bóg dał jako przykład tym. spośród Naszych sług sprawiedliwych. straszni. światło ich pójdzie przed nimi i po ich prawicy. A jak e nieszczęsne to miejsce przybycia! 10 Bóg dał przypowieść tym. I oni nic nie mogli dla nich uczynić wobec Boga. Oto ona powiedziała: "Panie mój! Zbuduj dla mnie u Siebie dom w Ogrodzie! Wybaw mnie od Faraona i od jego dzieła! 651 . gdzie w dole płyną strumyki . lecz wypełniają to. Obie one były pod władzą Naszych dwóch sług. onę Faraona. kiedy Bóg nie okryje hańbą ani Proroka. I powiedziano im: "Wejdźcie do ognia obie wraz z tymi.tego Dnia. co jest im nakazane.ogromni. którzy nie wierzycie! Nie usprawiedliwiajcie się dzisiaj! Zostanie wam zapłacone tylko za to.

córkę Imrana. tak więc tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha. która zachowała dziewictwo. I ona potwierdziła słowa swego Pana i Jego Ksiąg. 652 . i była wśród pokornych.I wybaw mnie od ludzi niesprawiedliwych!" 12 I Marię.

i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego. aby wiedzieć. w którego ręku jest królestwo . który z was jest lepszy w działaniu. zapytują ich stra nicy Gehenny: "Czy nie przychodził do was ostrzegający?" 9 Oni mówią: "Tak! Przychodził do nas ostrzegający.cierpienie Gehenny. aby was doświadczyć. Jak e to nieszczęsne miejsce przybycia! 7 Kiedy oni zostaną tam wrzuceni.Al-Mulk W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Błogosławiony niech będzie Ten. którzy nie uwierzyli w swojego Pana . Za ka dym razem.On jest Potę ny. 653 . Nie widzisz w stworzeniu Miłosiernego adnej dysproporcji. 6 A dla tych. 5 My ozdobiliśmy niebo najbli sze lampami i uczyniliśmy je pociskami do ra enia szatanów.On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 2 który stworzył śmierć i ycie. Przebaczający! 3 stworzył siedem niebios. posłyszą jej ryk. Zwróć więc swoje spojrzenie: czy zobaczysz jakąś skazę? 4 Następnie zwróć swoje spojrzenie jeszcze dwa razy: powróci ono do ciebie upokorzone i utrudzone. ona się bowiem gotuje 8 i omal nie wybuchnie ze wściekłości. uło onych warstwami.Królestwo . lecz my uznaliśmy go za kłamcę i powiedzieliśmy: Bóg nie zesłał niczego. gdy wrzucają do niej czeredę. .

e Ten. nie pośle przeciwko wam huraganu kamieni? Wtedy poznacie. jakie jest Moje ostrze enie. towarzysze płomienia palącego! 12 Zaprawdę. co niepoznawalne . który jest w niebie. Świadomy! 15 On. który jest w niebie. Precz więc. eby ziemia was pochłonęła. Przechadzajcie się więc po jej szlakach i jedzcie z tego.będą mieli przebaczenie i wielką nagrodę. nie sprawi. zaprawdę. On widzi dobrze ka dą rzecz! 654 . czego wam Bóg udziela. tylko Miłosierny." 11 I oni przyznali się do swojego grzechu. ci. który uczynił dla was ziemię całkowicie poddaną. 13 Trzymajcie w tajemnicy wasze słowa albo głoście je jawnie. jak składają i rozkładają skrzydła? Nikt ich nie podtrzymuje. co się kryje w waszych sercach! 14 Czy nie będzie wiedział Ten. którzy się obawiają swego Pana w tym. jesteście pewni. 18 Zadawali kłam ju ci. On wie dobrze. bo przecie ona dr y? 17 Czy jesteście pewni.jesteście jedynie w wielkim błędzie" 10 I jeszcze powiedzieli: "Gdybyśmy posłuchali albo zrozumieli. ku Niemu będzie zmartwychwstanie! 16 Czy. to nie bylibyśmy wśród towarzyszy płomienia palącego. którzy byli przed nimi. I jakie było Moje oburzenie! 19 Czy oni nie widzieli ponad sobą ptaków. e Ten. który stworzył? On jest Przenikliwy.

lub te zmiłuje się nad nami." 27 Ale kiedy ją zobaczą z bliska. którzy nie uwierzyli." 25 Oni powiedzą: "Kiedy spełni się ta obietnica. którzy są ze mną. 22 Czy ten. 21 Albo gdzie jest ten. oprócz Miłosiernego? Niewierni są jedynie w zaślepieniu. który chodzi równo po drodze prostej? 23 Powiedz: "To On spowodował. kto was zaopatrzy.20 Gdzie jest taki. Jak mało jesteście wdzięczni!" 24 Powiedz: "To On rozproszył was po ziemi i do Niego będziecie sprowadzeni. 655 . jeśli jesteście prawdomówni?" 26 Powiedz: "Wiedza jest tylko u Boga! Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym. i tych. to kto obroni niewiernych od kary bolesnej?" 29 Powiedz: "On jest Miłosierny! Uwierzyliśmy w Niego i zaufaliśmy Mu! Wy zaś niebawem się dowiecie. dał wam słuch. jest na lepszej drodze. czy ten. kto chodzi z twarzą opuszczoną ku ziemi. zasępią się twarze tych. który niczym wojsko wesprze was. Powiedzą im: "Oto czegoście się domagali!" 28 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli zniszczy mnie Bóg. e powstaliście. wzrok i serca. jeśli On powstrzyma Swoje zaopatrzenie? Tak! Oni uporczywie trwają w dumie i krnąbrności.

to kto wam dostarczy wtedy wody źródlanej?" 656 ." 30 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli rankiem zniknie wam woda w głębi ziemi.kto jest w błędzie jawnym.

który przeszkadza dobru. którzy obwiniają o kłamstwo! 9 Oni by chcieli. ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem! 5 Zobaczysz niebawem.Pióro . człowiekiem opętanym! 3 Zaprawdę. którzy idą drogą prostą. dla ciebie będzie z pewnością nagroda nale yta! 4 Zaprawdę. i do tego intruza. 11 potwarcy. 10 Nie słuchaj więc: adnego skorego do przysięgi. i oni zobaczą. 6 który z was jest doświadczony. i On zna najlepiej tych. 12 tego. 8 Nie słuchaj więc tych. Na pióro i na to. 7 Zaprawdę. z łaski twego Pana. to i oni byliby łagodni. napastnika. ebyś był łagodny. on mówi: "To są baśnie dawnych przodków!" 16 My napiętnujemy go na ryju! 657 .Al-Kalam W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nun. co oni zapisują! 2 Ty nie jesteś. grzesznika. 13 grubianina. 14 nawet gdy on posiada majątek i synów! 15 Kiedy mu są recytowane Nasze znaki. twój Pan wie najlepiej. nędznego. szerzącego kalumnie. kto zbłądził z Jego drogi.

rozmawiając cicho między sobą: 24 " eby aden biedak nie wszedł tu dziś. jeśli się zabieracie do ścinania!" 23 I wyruszyli w drogę. 20 i rankiem był on całkowicie ścięty.17 Oto doświadczyliśmy ich tak. 21 Oni zaś wzywali się wzajemnie rankiem: 22 "Chodźcie na wasze pole wcześnie. wbrew waszej woli." 25 I poszli rankiem. 26 Kiedy więc go zobaczyli. byliśmy buntownikami! 658 . ganiąc się wzajemnie. jak doświadczyliśmy właścicieli ogrodu. kiedy przysięgali. 18 a nie uczynili adnego zastrze enia. byliśmy niesprawiedliwi!" 30 Wtedy oni zwrócili się jeden do drugiego. powiedzieli: "Doprawdy zbłądziliśmy! 27 Wcale nie zostaliśmy wszystkiego pozbawieni!" 28 Najbardziej umiarkowany z nich powiedział: "Czy wam nie mówiłem? Dlaczego nie głosicie chwały Boga?" 29 Powiedzieli: "Chwała niech będzie naszemu Panu! Zaprawdę. 31 Mówili: "Biada nam! Zaprawdę. 19 Wtedy nawiedziło go nieszczęście od twego Pana. podczas gdy oni spali. zdecydowani co do celu wyznaczonego. i z pewnością zbiorą plony rano.

którzy za kłamstwo uznali to opowiadanie! My poprowadzimy ich stopniowo tak. 659 . w niej jest dla was to.32 Lecz. kiedy jeszcze byli zdrowi i cali. wasze będzie to. dla ludzi bogobojnych u Pana są Ogrody Szczęśliwości! 35 Czy My potraktujemy tych.jeśli są prawdomówni 42 w Dniu. co z pewnością wybierzecie! 39 I czy nie macie Naszej przysięgi sięgającej a do Dnia Zmartwychwstania? Zaprawdę. w której znajdujecie pouczenie? 38 Zaprawdę. poniewa byli wzywani do oddania pokłonów. kiedy odsłonią się nogi i kiedy wezwani do oddania pokłonów nie będą mogli tego uczynić. Zaprawdę. który z nich to zagwarantuje?! 41 Albo czy oni mają współtowarzyszy? Wtedy niech przyprowadzą swoich współtowarzyszy . być mo e. którzy poddali się całkowicie. i oni wcale nie będą wiedzieli. co wy sami osądzicie! 40 Zapytaj ich. my do naszego Pana kierujemy nasze pragnienia!" 33 Taka jest kara! Lecz kara ycia ostatecznego jest większa. nasz Pan da nam w zamian coś lepszego od niego. tak jak grzeszników? 36 Có z wami? Jak sądzicie? 37 Czy nie macie Księgi. 45 I Ja dam im zwłokę. 43 będą mieli opuszczone spojrzenia i okryje ich poni enie. gdybyście wiedzieli! 34 Zaprawdę. 44 Pozostaw Mnie więc z tymi. O.

którzy nie wierzą. 49 Gdyby nie dosięgła go dobroć jego Pana. 51 Zaprawdę. ci. gotowi są wywrócić cię swoimi spojrzeniami. 46 Czy ty ich zapytasz o wynagrodzenie. jak tylko przypomnienie dla światów! 660 . kiedy słyszą napomnienie. to zostałby wyrzucony na pustkowiu jako człowiek wzgardzony. wtedy gdy krzyczał. kiedy był udręczony. 50 Ale wybrał go jego Pan i umieścił między sprawiedliwymi. skoro sami są obcią eni długiem? 47 Albo czy mają ukrytą wiedzę i czy ją zapisują? 48 Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana i nie bądź jak "człowiek ryby". mówią: "Zaprawdę.lecz Mój podstęp jest niezachwiany. on jest opętany!" 52 Lecz to nie co innego.

co druzgocące. 13 Kiedy zadmą w trąbę. gwałtowny. którzy byli przed nim.Nieuniknione Wydarzenie . jednym starciem. 10 zbuntowali się przeciw Posłańcowi swego Pana i On pochwycił ich przemo nym chwytem. jedyny raz.oni popełnili grzechy.Al-Hakka W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nieuniknione! 2 Co to jest nieuniknione? 3 I co ciebie pouczy. co to jest nieuniknione? 4 Za kłamstwo uznali Samud i Ad to. 12 aby uczynić to dla was przypomnieniem i aby zachowało je ucho zachowujące. 8 I czy widzisz po nich jakieś resztki? 9 Faraon i ci. 11 Zaprawdę. jak gdyby to były pnie powalonych palm. 15 tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie 661 . 5 Otó Samudyci zostali zniszczeni przez gwałtowną burzę z piorunami. Ty mo esz ujrzeć ten lud tam powalony. 14 kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone. 6 natomiast Adyci zostali zniszczeni przez wicher wyjący. i zburzone miasta . 7 który On rozpętał przeciwko nim przez siedem nocy i przez osiem dni po sobie następujących. My przenieśliśmy was na statek płynący. kiedy woda wyszła z brzegów.

gdyby to był ostateczny koniec! 28 Na nic mi się zdało moje bogactwo! 29 Odeszła ode mnie moja władza!" 30 "Bierzcie go i nałó cie mu kajdany! 31 potem w ogniu piekielnym palcie go! 32 Następnie zakujcie go w łańcuch.16 i rozerwie się niebo. w dniach. co uczyniliście dawniej. nic z was nie zostanie ukryte. którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!" 33 Bo on nie wierzył w Boga potę nego 34 i nie zachęcał do ywienia biednych! 662 . e znajdę swój rachunek. 19 Ten. 23 którego owoce będą bliskie. i będzie ono tego Dnia rozwarte. jaki jest mój rachunek! 27 O. gdybym mógł nie wiedzieć. które minęły!" 25 A ten. gdyby mi nie została dana moja księga! 26 O." 21 I on będzie miał ycie przyjemne 22 w wyniosłym Ogrodzie. 18 Tego Dnia będziecie przedstawieni. który otrzyma swoją księgę w swoją prawicę. za to. 24 "Jedzcie i pijcie na zdrowie. tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi. powie: "Oto bierzcie! Czytajcie księgę! 20 przecie ja myślałem. 17 aniołowie będą na jego krańcach. kto otrzyma swoją księgę w swoją lewicę. powie: "O.

48 To. 38 Nie! Przysięgam na to. 39 i na to. przypomnienie dla bogobojnych! 49 Zaprawdę. e niektórzy z was uwa ają to za kłamstwo. 47 I nikt z was nie mógłby temu przeszkodzić.35 I nie ma tutaj dla niego przyjaciela. to jest nieszczęście dla niewiernych! 51 Oto jest pewna prawda! 52 Wysławiaj więc imię Twojego Pana.wy małej wiary – 42 ani nie są to słowa wró bity -jako mało pamiętajcie43 to objawienie od Pana światów! 44 A gdyby on wymyślił przeciwko nam jakieś słowa. 37 i nie je tego nikt oprócz grzeszników. co widzicie. to słowa Posłańca szlachetnego. czego nie widzicie! 40 Zaprawdę. Potę nego! 663 . 50 Zaprawdę. jest zaprawdę. 36 nie ma po ywienia oprócz cuchnącej ropy. 45 to schwycilibyśmy go za jego prawą rękę 46 i przecięlibyśmy mu tętnicę. 41 a nie są to słowa poety! . My wiemy.

7 lecz My sądzimy.Al-Ma'Arid W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zapytał ądający wyjaśnienia o karę spadającą 2 na niewiernych .Stopnie . e jest bliska. którego wielkość . 664 . 4 Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu. władcy stopni. 18 który zbierał i przechowywał.której nikt oddalić nie potrafi 3 pochodzącą od Boga. którzy są na ziemi. 17 wzywający tego. 5 Bądź więc cierpliwy cierpliwością piękną! 6 Oni myślą. który się wycofał i który się odwrócił plecami. 14 i wszystkimi. 9 a góry będą jak kłaczki wełny. 11 kiedy się zobaczą. 10 I serdeczny przyjaciel nie będzie pytał serdecznego przyjaciela. Tego Dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami. który mu dawał schronienie. 8 Tego Dnia niebo będzie jak miedź roztopiona. l2 swoją towarzyszką i swoim bratem. 13 i swoim klanem. e ona jest daleka.pięćdziesiąt tysięcy lat. eby tylko mógł być uratowany. to jest ogień piekielny! 16 zrywający skalp. 15 Wcale nie! Zaprawdę.

którzy wierzą w Dzień Sądu.Zaprawdę. 27 i tych. 21 a kiedy dosięgnie go dobro. kara ich Pana jest nieunikniona! 29 i tych. 34 i ci. człowiek jest stworzeniem zmiennym: 20 kiedy dosięgnie go zło. 24 do których majątku ma określone prawo 25 proszący i biedny. są przestępcami. którzy zachowują czystość 30 i yją tylko z onami i niewolnicami .19 Zaprawdę. którzy się troszczą o swoje modlitwy 35 . 23 którzy są wytrwali w modlitwie. 37 na prawo i na lewo. 32 I ci. biegającymi przed tobą z wyciągniętymi szyjami. 26 i tych.wtedy oni nie są ganieni. którzy strzegą depozytów swoich i przestrzegają swoich zobowiązań.oni będą w Ogrodach uszanowani! 36 A có z tymi. którzy nie uwierzyli. 33 i ci. jest niecierpliwy. którzy się boją kary swego Pana 28 . gromadami? 38 Czy nie pragnie ka dy człowiek. którzy stoją prosto. aby został wprowadzony do Ogrodu szczęśliwości? 665 . 31 Natomiast ci. którzy wykraczają poza to. kiedy składają świadectwo. jest niedostępny! 22 Z wyjątkiem tych. którzy się modlą.

okryci poni eniem! Taki będzie Dzień. jak gdyby się spieszyli do kamieni ofiarnych. kiedy oni wyjdą z grobów. z pokornymi spojrzeniami. pośpiesznie. który im został obiecany. który im został obiecany! 666 . i My nie mo emy być wyprzedzeni! 42 Pozwól im więc pogrą ać się w pustych słowach i zabawiać. 40 Lecz nie! Przysięgam na Pana wschodów i zachodów! My przecie posiadamy moc.39 Wcale nie! My stworzyliśmy ich z tego. co oni wiedzą. 43 ten Dzień. 41 aby zamienić ich na lepszych. a napotkają Dzień.

to ju nie będzie mógł być opóźniony. gdybyście wiedzieli!" 5 Powiedział: "Panie mój ! Wzywałem swój lud noc i dzień. za ka dym razem. Lecz kiedy nadejdzie termin Boga. 8 Następnie. obwieszczałem im jawnie i mówiłem im w wielkiej tajemnicy. oni wkładali palce do uszu. 9 Następnie. O. i okazywali niezmierną dumę. i słuchajcie mnie! 4 On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwłokę do określonego terminu. 3 Czcijcie Boga i bójcie się Go. On jest przebaczający! 11 On spowoduje. kiedy ich wzywałem. 667 . 6 lecz moje wezwanie zwiększyło tylko ich oddalenie. i niebo ześle wam obfity deszcz. 12 On wspomo e was przez bogactwa i synów. 7 Zaprawdę. On przygotuje dla was rzeki. 10 Powiedziałem: Proście o przebaczenie waszego Pana! Zaprawdę. On przygotuje dla was ogrody.Noe – Nuh W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. okrywali się szatami i trwali w uporze. abyś Ty im przebaczył. wzywałem ich publicznie. zanim spadnie na nich kara bolesna!" 2 On powiedział: "O ludu mój ! Ja jestem dla was jawnie ostrzegającym. wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Ostrzegaj twój lud.

ani Suwa'a. nało onych warstwami? 16 I jak umieścił na nich księ yc jako światło. 15 Czy nie widzieliście. 20 abyście chodzili po niej szerokimi drogami. a słońce uczynił lampą? 17 I Bóg spowodował. jak Bóg stworzył siedem niebios. " 21 Powiedział Noe: "Panie mój ! Oni mnie nie posłuchali i poszli za człowiekiem. ani Jaghuta. 18 Ale On sprowadzi was do niej i wyprowadzi znowu niezawodnie. i wyrośliście z ziemi jak rośliny. ani Ja`uka." 26 I powiedział Noe: "Panie mój ! Nie zostaw na ziemi spośród niewiernych adnego mieszkańca domostwa! 668 .13 Dlaczego nie spodziewacie się od Boga wielkoduszności? 14 On stworzył was według pewnych stadiów. Nie powiększaj w niesprawiedliwych niczego oprócz zabłądzenia! 25 Z powodu swoich błędów zostali pochłonięci. poza Bogiem. którego majątek i dzieci tylko powiększyły jego stratę. ani Nasra 24 Oni wprowadzili w błąd wielu. 22 Oni knuli wielką chytrość 23 i powiedzieli: Nie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie pozostawiajcie ani Wadda. I nie znaleźli oni. 19 I Bóg uczynił dla was ziemię jak kobierzec. adnych pomocników. a potem wprowadzeni do ognia.

28 Panie mój! Przebacz mi i moim rodzicom. jak tylko zgubę!" 669 .mę czyznom i kobietom! A niesprawiedliwym nie powiększaj niczego.27 Zaprawdę. to wprowadzą oni w zabłądzenie Twoje sługi i nie zrodzą oni nikogo innego. jeśli Ty ich zostawisz. i temu. kto wchodzi do mego domu jako wierny. jak tylko rozpustnika i niewiernego. i wierzącym .

D inny . e ani ludzie. 2 który prowadzi ku prawości. więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu. i wtedy powiedzieli: Zaprawdę. ani dziecka. znajduje płomień w zasadzce. 5 a sądziliśmy. e Bóg nie wskrzesi nikogo. 7 Oni myśleli. 4 Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo. kto się przysłuchuje teraz. 11 Są wśród nas sprawiedliwi 670 . aby słuchać. a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo. ani d iny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa.Al-D inn W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Zostało mi objawione. 8 A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione stra ami i płomieniami ognia. 6 I mę czyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mę czyzn spośród d inów. słyszeliśmy cudowny Koran. 9 Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia. lecz ten.niech będzie wywy szony majestat naszego Pana! nie przybrał sobie ani towarzyszki. czy te chciał dla nich Pan drogi prawości. 3 On . czy chciano zła dla tych na ziemi. jak i wy myślicie. e pewna grupa d inów przysłuchiwała się. 10 I my nie wiemy.

15 zaś ci zbuntowani .wybrał sobie drogę prawości. nie obawia się ani obrazy. ani ucisku. kto się poddał całkowicie . 20 Mów: "Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaję Mu nikogo za współtowarzysza. to oni zebrali się tłumnie wokół niego. to napoilibyśmy ich wodą obfitą. Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Bogiem! 19 I kiedy podniósł się sługa Boga. 13 Kiedy posłyszeliśmy o drodze prostej. omal go nie dusząc. uciekając. tego poprowadzi On do cierpienia ciągle wzrastającego. 14 Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. e nie potrafimy nigdy uczynić Boga bezsilnym na ziemi. a kto uwierzy w swego Pana. 18 Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga.są drewnem dla Gehenny. A kto odsuwa się od wspomnienia swego Pana. modląc się do Niego. ani drogą prawości. A ten." 16 A jeśliby oni utrzymali się prosto na drodze. 17 aby ich przez to doświadczyć. 12 I myśleliśmy.i są wśród nas tacy." 21 Mów: "Ja nie rozporządzam dla was ani złem. i nie potrafimy nigdy uczynić Go bezsilnym." 22 Mów: "Nikt mnie nie uchroni przed Bogiem 671 . poszliśmy ró nymi drogami. uwierzyliśmy w Niego. którzy są ni ej tego.

A wszyscy. poza Nim. 28 aby wiedział. zaprawdę. wtenczas się dowiedzą. On prowadzi przed nim i za nim stra . miejsca schronienia 23 .oni tam będą przebywać nieśmiertelni na zawsze. czy posłańcy przekazują posłannictwa swego Pana. co wam zostało obiecane. co skryte. 26 On zna dobrze to.i nie znajdę. I. kto jest mniejszy. co im zostało obiecane. którego Sobie upodobał. 24 A kiedy w końcu zobaczą to. czy te mój Pan ustanowi jakiś termin. 672 . kto jest słabszy.tylko obwieszczenie pochodzące od Boga i Jego posłannictwa. zaprawdę. którzy zbuntują się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi. jeśli chodzi o liczbę. to. jeśli chodzi o pomocnika. dla nich będzie ogień Gehenny . co u Niego jest skryte. i nie ujawni nikomu. czy bliskie jest to. 27 jedynie posłańcowi. . On obejmuje wszystkie ich czyny i wyliczył ka dą rzecz liczbą." 25 Mów: "Nie wiem.

My posiadamy łańcuchy i ogień palący.Owinięty Szatą . a góry staną się jak ruchome wydmy piasku. 13 po ywienie. owinięty szatą! 2 Czuwaj na modlitwie nocą. Nie ma boga. jak tylko On! Przeto weź Go sobie za opiekuna! 10 Znoś cierpliwie to.pół nocy lub nieco mniej 4 albo trochę więcej i recytuj wyraźnie Koran! 5 My rzucimy ci słowo wielkiej wagi: 6 oto modlitwa na początku nocy jest bardziej skuteczna i bardziej poprawna w wypowiedzi.Al-Muzammil W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ty. którzy uznają. e to kłamstwo. aby był świadkiem przeciwko wam. i karę bolesną 14 . niewiele wypoczywając 3 . 15 Oto posłaliśmy wam Posłańca. 7 Bo przecie w ciągu dnia masz liczne zajęcia. kiedy zatrzęsie się ziemia i góry. którzy znajdują się w dobrobycie! I daj im nieco zwłoki! 12 Zaprawdę. co oni mówią! Uciekaj od nich ucieczką piękną! 11 Pozostaw Mnie z tymi. 673 . które staje w gardle. 8 Wspominaj imię twego Pana i poświęć Mu się całkowicie! 9 On Panem Wschodu i Zachodu.na ten Dzień.

jeśli pozostaniecie niewiernymi tego Dnia. e wy nie policzycie tego. Twój Pan wie. niech podejmie drogę do swego Pana! 20 Zaprawdę. który dzieci uczyni siwowłosymi? 18 Niebo rozerwie się wtedy . 19 Zaprawdę.dopełni się Jego obietnica.lepszym i większym jako nagrodę. którzy są z tobą.tak jak posłaliśmy posłańca do Faraona. Bóg jest przebaczający. co z niego dla was jest łatwe! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę! U yczajcie Bogu po yczki pięknej! Co wy przygotujecie pierwej dobrego dla waszych dusz. Przeto recytujcie. to jest przypomnienie! Przeto ten. co jest łatwe z Koranu! On wie. Przeto recytujcie głośno to. poszukując dobroci Boga. trwacie na modlitwie. a inni będą walczyć na drodze Boga. Proście Boga o przebaczenie! Zaprawdę. i On wam to przebaczy. e ty i ci. miłosierny! 674 . połowę lub jedną trzecią nocy. 16 Lecz on nie posłuchał posłańca i ukaraliśmy go za to surową karą. 17 jak e wy się uchronicie . stojąc blisko dwie trzecie. On wie. kto chce. Bóg wymierza noc i dzień. a inni będą wędrować po ziemi. e niektórzy spośród was będą chorzy. znajdziecie to u Boga .

okryty płaszczem! 2 Powstań i ostrzegaj! 3 I twego Pana wysławiaj! 4 I twoje szaty oczyszczaj! 5 Od obrzydliwości . jak zdecydował! 20 Jeszcze raz niech zginie. abym mu dał więcej. 15 a on po ąda. 9 tego Dnia dzień będzie trudny.nie będzie on łatwy. 19 Przeto niech zginie.Al-Muddassir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ty. którego stworzyłem! 12 Ja dałem mu rozległy majątek 13 i synów tu obecnych. jak zdecydował! 21 Potem on popatrzył! 675 . 10 dla niewiernych . 18 Oto on . 16 Otó nie! On okazał się dla Naszych znaków oporny! 17 Ja nało ę na niego nieustanne cierpienie.uciekaj! 6 Nie obdarzaj.Okryty Płaszczem .pomyślał i zdecydował. by otrzymać więcej! 7 I dla twojego Pana bądź cierpliwy! 8 A kiedy zadmą w trąbę. 11 Pozostaw Mnie samego z tym. 14 I wyrównałem dla niego wszystko.

którzy nie uwierzyli. aby doświadczyć tych. w których sercach tkwi choroba. aby powiedzieli ci. 30 Nad nim czuwa dziewiętnastu. 31 Uczyniliśmy stró ami ognia tylko aniołów. To jest tylko przypomnienie dla ludzi. jak tylko czary. kiedy się zjawia! 676 . aby powiększyła się wiara tych. którzy uwierzyli. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to. co to jest sakar? 28 On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza. i On prowadzi drogą prostą. którzy otrzymali Księgę. aby nie wątpili ci. Nikt nie zna wojsk twego Pana.22 Potem zmarszczył brwi i zasępił się! 23 Potem odwrócił się. oraz niewierni: "Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie. które się przekazuje! 25 To nic innego. kogo chce. wbił się w pychę 24 i powiedział: "To nic innego. 32 Ale nie! Na księ yc! 33 I na noc. 27 A co ciebie pouczy. jak tylko słowo ludzi śmiertelnych!" 26 Ja nara ę go na palenie się w ogniu-sakar. kogo chce. którym została dana Księga. jak tylko On. aby przekonali się o prawdzie ci. 29 palący na czarno skórę. oraz wierni. kiedy się cofa! 34 I na zorzę poranną.

którzy chcą się posuwać naprzód lub którzy chcą się cofać. 49 Có im się stało." 48 I nie pomo e im wstawiennictwo wstawiających się.35 Zaprawdę. 53 Ale nie! Oni nie obawiają się ycia ostatecznego! 54 Ale nie! 677 . 51 które uciekają przed lwem? 52 A przecie ka dy z nich chce. aby mu dano karty rozpostarte. 40 Oni w Ogrodach będą się nawzajem wypytywać 41 o grzeszników: 42 "Co doprowadziło was do ognia-sakar?" 43 Powiedzą oni: "Nie byliśmy wśród modlących się. 45 pogrą aliśmy się w daremnej dyspucie wraz z pogrą ającymi się.a przyszła do nas pewność. 50 jak gdyby byli wystraszonymi osłami. 38 Ka da dusza jest poręką na to. 47 . 37 dla tych spośród was. e odwracają się od napomnienia. on jest jednym z największych! 36 Jest ostrze eniem dla ludzi. 44 nie dawaliśmy po ywienia ubogim. 46 i uznaliśmy za kłamstwo Dzień Sądu. co sobie zyskała 39 .z wyjątkiem ludzi będących po prawicy.

kto zechce. On jest godny bojaźni i On włada przebaczeniem. jeśli zechce Bóg. 678 . przypomni to sobie! 56 Lecz oni przypomną sobie tylko.Zaprawdę. to jest napomnienie! 55 przeto ten.

6 Zapytuje on: "Kiedy to będzie Dzień Zmartwychwstania?" 7 Otó kiedy wzrok będzie oślepiony. tego Dnia.Al-Kijama W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nie! Przysięgam na Dzień Zmartwychwstania! 2 Nie! Przysięgam na duszę ciągle ganiącą! 3 Czy człowiek sądzi. nastąpi pewny powrót. 10 tego Dnia człowiek powie: "Gdzie jest miejsce ucieczki?" 11 Niestety! Nie ma adnego schronienia! 12 Do twego Pana. 8 kiedy księ yc będzie zaćmiony. 5 Lecz człowiek pragnie prowadzić nadal ycie grzeszne. 16 Nie poruszaj twego języka przy czytaniu.Zmartwychwstanie . co przygotował pierwej. jak gdybyś chciał je przyśpieszyć! 679 . i to. co odło ył. 9 kiedy słońce i księ yc będą złączone. e My nie zbierzemy jego kości? 4 Ale tak! My mamy moc ponownie uło yć nawet jego palce. 13 Będzie obwieszczone człowiekowi tego Dnia to. 14 Tak! Człowiek przeciw sobie będzie dowodem jasnym. 15 nawet gdyby przedstawił swoje usprawiedliwienie.

do twego Pana. człowiek sądzi." 34 Biada tobie i biada! 35 I jeszcze raz biada tobie i biada! 36 Czy. do Nas nale y zebranie go i recytowanie! 18 przeto kiedy My go recytujemy. maszerując dumnie. e to kłamstwo. tego Dnia. 32 lecz wołał. 29 a noga będzie się oplatać koło nogi 30 . 33 potem poszedł do swojej rodziny. 680 . tego Dnia. e to jest rozłąka. 21 a zaniedbujecie ostateczne. 24 Twarze. e będzie pozostawiony bez dozoru? 37 Czy nie był on kroplą spermy. 28 człowiek pomyśli. 22 Twarze. zasępione 25 sądzić będą. e przygotowuje się dla nich nieszczęście grzbiet kruszące. do Nas nale y jego jasne przedstawienie! 20 Tymczasem nie! Przeciwnie! Wy kochacie przemijające.17 Zaprawdę. 26 Ale nie! Kiedy dusza dojdzie do gardła 27 i powiedzą: "Kto jest czarownikiem?". będzie on przyprowadzony. to ty postępuj za recytacją jego! 19 Potem. 31 "On nie uwierzył w prawdę i nie modlił się. tego Dnia. jaśniejące 23 ku swemu Panu spoglądać będą. i odwrócił się. zaprawdę.

która wytrysnęła.mę czyznę i kobietę. 38 potem stała się grudką krwi zakrzepłej? On go stworzył i ukształtował. 39 I uczynił z niego parę . aby przywrócić do ycia zmarłych? 681 . 40 Czy Ten nie posiada mocy.

i będzie ono tryskało obficie. 4 Zaprawdę. którego zło rozprzestrzeni się szeroko. e byli cierpliwi . nie będą tam widzieć słońca ani zimna. sierocie i niewolnikowi.Al-Insan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie przeszedł nad człowiekiem pełen czas. 10 Zaprawdę. 7 Oni wypełniali ślubowanie i obawiali się Dnia." 11 I Bóg ustrzegł ich od zła tego Dnia. kajdany i ogień płonący. 12 I wynagrodził ich za to. :przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy. 9 "Karmimy was tylko dla oblicza Boga i nie chcemy od was ani nagrody.z miłości do Niego biednemu. stworzyliśmy człowieka z kropli spermy.Ogrodem i jedwabiem. obawiamy się ze strony naszego Pana Dnia mrocznego.Człowiek . kiedy on nie był rzeczą wspomnianą? 2 Zaprawdę. ludzie sprawiedliwi będą pili z pucharu.źródła. 13 będą oni tam przebywać wyciągnięci wygodnie na sofach. u którego pić będą sługi Boga. 3 Zaprawdę. widzącym.czy był on wdzięcznym czy niewdzięcznym. aby go doświadczyć. 8 Oni dawali po ywienie . I uczyniliśmy go słyszącym. 682 . nieszczęsnego. pełnego mieszaniny z kamforą 6 . poprowadziliśmy go prostą drogą . mieszaniny. 5 Zaprawdę. ani wdzięczności. i dał im spotkać jasność i radość. powodującego.

683 . kiedy ich zobaczysz.Z kryształu i srebra dokładnie wymierzonego. 22 "Zaprawdę. które się tam znajduje. co przemijające. ni niewdzięcznego spośród nich! 25 Wspominaj imię twego Pana rankiem i wieczorem! 26 I nocą wybijaj Mu pokłony! I długo nocą Go wysławiaj ! 27 Zaprawdę. nie zwracają uwagi na cię ki Dzień. zobaczysz tam szczęśliwość i wielkie królestwo. 19 I będą krą yć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni. 16 . My zesłaliśmy tobie Koran zesłaniem rzeczywistym! 24 Bądź więc cierpliwy do rozstrzygnięcia twego Pana! Nie słuchaj ni grzesznika.14 Blisko nad nimi będą ich cienie i pochylą się do nich nisko grona owoców. oni kochają to. 17 Napoją ich tam z pucharu napojem z domieszką imbiru. 15 I będą krą yć pośród nich naczynia ze srebra i puchary z kryształu. to jest dla was zapłata. uznasz ich za rozsypane perły. 20 A ]uedy popatrzysz. Napoi ich Pan napojem czystym. 21 Będą odziani w szaty zielone z atłasu i brokatu. będą strojni w bransolety ze srebra. 18 ze źródła zwanego Salsabil. wasz wysiłek otrzymał podziękę!" 23 Zaprawdę.

29 Zaprawdę. zamienimy ich na im podobnych zamianą całkowitą. mądry! 31 On wprowadza. 684 . to jest napomnienie! Przeto kto chce. niech podejmie drogę do swojego Pana. A dla niesprawiedliwych przygotował karę bolesną. 30 Lecz wy nie zechcecie. kogo chce. Bóg jest wszechwiedzący.28 My stworzyliśmy ich i związaliśmy mocno ich członki. do Swego miłosierdzia. jeśli nie zechce Bóg. Ale jeśli zechcemy. Zaprawdę.

co to jest Dzień Rozstrzygnięcia? 15 Biada tego Dnia tym. co wam zostało obiecane. 19 Biada tego Dnia tym.Al-Mursalat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na wysyłane kolejno 2 i na wiejące gwałtownie. 10 kiedy góry zostaną rozproszone. z pewnością nadejdzie! 8 Przeto kiedy gwiazdy utracą blask.dla usprawiedliwienia i ostrze enia! 7 To. 5 i na rzucające napomnienie 6 . 14 A co ciebie pouczy. 9 kiedy niebo zostanie rozdzielone. 4 i na rozdzielające całkowicie. którzy zaprzeczają prawdzie! 20 Có nie stworzyliśmy was z marnej wody 685 . 11 kiedy posłańcy będą mieli wyznaczony czas 12 do jakiego to dnia będzie odło one? 13 Do Dnia Rozstrzygnięcia.Wysłannicy . 3 i na rozprzestrzeniające się szeroko. którzy zaprzeczają prawdzie! 16 Czy nie wytraciliśmy pierwszych pokoleń? 17 i czy nie daliśmy im innych jako następców? 18 Tak postępujemy z grzesznikami.

którzy zaprzeczają prawdzie! 38 Będzie to Dzień Rozstrzygnięcia. 39 Jeśli macie jakiś podstęp. 22 do oznaczonego czasu? 23 Potem wyznaczyliśmy. kiedy oni nie będą mówili. aby się mogli usprawiedliwić. a jak wspaniale My wyznaczamy! 24 Biada tego Dnia tym. nie chroniącego od płomienia! 32 Rzuca on iskry na podobieństwo baszty. 36 I nie będzie im dane pozwolenie.. co uznaliście za kłamstwo! 30 Idźcie do cienia o trzech kolumnach 31 nie ocieniającego.. 33 jakby to były ółte wielbłądy. 34 Biada tego Dnia tym. to u yjcie go przeciwko Mnie! 686 . Zbierzemy was i praojców. którzy zaprzeczają prawdzie! 25 Czy nie uczyniliśmy ziemi pomieszczeniem 26 dla ywych i umarłych? 27 Czy nie uczyniliśmy na niej silnie utwierdzonych. 37 Biada tego Dnia tym. którzy zaprzeczają prawdzie! 35 To będzie Dzień.21 i czy nie umieściliśmy jej potem w miejscu pewnym. wyniosłych gór? Czy nie napoiliśmy was wodą słodką? 28 Biada tego Dnia tym. którzy zaprzeczają prawdzie! 29 Idźcie do tego.

jakich zapragną! 43 "Jedzcie i pijcie w pokoju za to. bogobojni będą wśród cieni i źródeł. którzy zaprzeczają prawdzie! 41 Zaprawdę.grzesznicy!" 47 Biada tego Dnia tym.oni nie oddają pokłonu: 49 Biada tego Dnia tym. którzy zaprzeczają prawdzie! 50 Jakiej e więc mowie. oni dadzą wiarę? 687 . którzy zaprzeczają prawdzie! 48 Kiedy im mówią: "Oddajcie pokłon!" . którzy zaprzeczają prawdzie! 46 "Jedzcie i cieszcie się troszkę. co czyniliście!" 44 W ten sposób My płacimy tym. którzy czynią dobro.40 Biada tego Dnia tym. o wy . 42 i owoców. 45 Biada tego Dnia tym. po tym.

przybędziecie grupami. 10 Uczyniliśmy noc zasłoną. kiedy zadmą w trąbę. 17 Zaprawdę. 12 Zbudowaliśmy nad wami siedem sfer solidnych. 11 Uczyniliśmy dzień czasem ycia. 19 Niebo zostanie otwarte 688 . i dzięki niej wyrosły ziarna i rośliny 16 oraz bujne ogrody.Wieść . Dzień Rozstrzygnięcia jest wyznaczony! 18 Tego Dnia. 3 co do której nie są zgodnie 4 Nie! Oni niebawem się dowiedzą! 5 I jeszcze raz nie! Oni niebawem się dowiedzą! 6 Czy nie uczyniliśmy ziemi ło em dla wypoczynku. 9 Uczyniliśmy wasz sen odpoczynkiem. 7 a gór jako podpory do namiotu? 8 Stworzyliśmy was parami.An-Naba W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O co oni wzajemnie się pytają? 2 O wieść wielką. 14 Spuściliśmy z deszczowych chmur wodę obfitą 15 i sprawiliśmy. 13 Uczyniliśmy lampę płonącą.

30 Zakosztujcie więc! My nie zwiększymy dla was niczego oprócz cierpienia! 31 Zaprawdę. ani napoju.dar dobrze obliczony -. 34 i puchary napełnione! 35 Nie będą oni. 36 Taka jest nagroda od twojego Pana .jednakowej młodości. i będą zdawali rachunek! 28 Uwa ali znaki Nasze za kłamstwo 29 podczas gdy My wyliczyliśmy ka dą rzecz. 27 Zaprawdę. 21 Zaprawdę. 689 .i stanie się bramami. 20 Góry zostaną z posad poruszone i staną się mira em. dla bogobojnych . Gehenna jest na czatach 22 jako miejsce powrotu dla buntowników! 23 Będą przebywać w niej przez wieki. co jest między nimi. 37 od Pana niebios i ziemi i tego wszystkiego. oni się nie spodziewali. 24 Nie zakosztują w niej ani ochłody.miejsce szczęśliwości: 32 sady i winnice. ani kłamstwa. 33 i dziewczęta o zaokrąglonych piersiach . zapisując ją. tam słyszeć ani pró nej gadaniny. Miłosiernego. 25 a jedynie wodę wrzącą i ropę cuchnącą 26 jako zapłatę odpowiednią.

39 Ten Dzień to prawda. znajdzie drogę powrotu do swojego Pana. i powie on to. któremu pozwoli Miłosierny. oprócz tego. co słuszne. kto zechce.nie będą oni mieli mo ności przemawiania do Niego. co przygotowały jego ręce. nie będą mogli mówić. Przeto ten. daliśmy wam ostrze enie o karze bliskiej. kiedy człowiek zobaczy to. i powie niewierny: "O. gdybym mógł być prochem!" 690 . w Dniu. 38 Tego Dnia kiedy Duch i aniołowie staną w szeregach. 40 Zaprawdę.

Wyrywający . 691 .An-Nazi'At W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na wyrywających gwałtownie! 2 Na biegnących pośpiesznie! 3 Na płynących lekko i 4 Na wyprzedzających szybko! 5 I na zarządzających sprawami! 6 Tego Dnia.. kiedy zadr y dr ąca. 10 Oni będą mówili: "Czy my rzeczywiście zostaniemy przywróceni do poprzedniego stanu? 11 Czy . 8 serca tego Dnia będą wzburzone. 7 nastąpi po tym dr eniu następne.on się zbuntował 18 i powiedz: "Czy ty jesteś gotów się oczyścić? 19 Wtedy ja poprowadzę cię do twego Pana. 9 spojrzenia będą pokorne.. skoro byliśmy kośćmi zestalonymi?" 12 Oni powiedzą: "Byłby to wówczas powrót przynoszący stratę!" 13 I będzie tylko jeden okrzyk przera enia. 14 i naraz oni znajdą się na czuwającej ziemi! 15 Czy doszło do ciebie opowiadanie o Moj eszu? 16 Oto wezwał go Pan w świętej dolinie Tuwa: 17 "Idź do Faraona .

30 Następnie rozpostarł ziemię. w tym jest przykład pouczający dla tego. dla tego. kto się zbuntował 38 i wolał ycie tego świata. 35 w tym Dniu przypomni sobie człowiek. czy niebo. 32 I On utwierdził solidnie góry 33 na po ytek wam i waszych trzód. kto potrafi widzieć. nad czym się trudził.a ty oka esz bojaźń Bo ą. 37 Wtedy. 21 lecz on uznał to za kłamstwo i zbuntował się. 23 I zebrał lud. które On zbudował? 28 Wzniósł On wysoko jego sklepienie i ukształtował je harmonijnie. dla niego miejscem schronienia będzie ogień piekielny. 27 Czy was trudniej było stworzyć. 26 Zaprawdę. kto jest bogobojny. 692 . 31 Wyprowadził z niej wodę i pastwiska jej. 22 Następnie odwrócił się plecami. 36 i pokazany będzie ogień piekielny temu. 39 zaprawdę." 20 I pokazał mu znak największy. i obwieścił. 29 On zaciemnił jego noc i On wyprowadził światłość poranną. 34 Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczęście. 24 mówiąc: "Ja jestem waszym panem najwy szym!" 25 Wtedy Bóg dosięgną go karą w yciu ostatecznym i pierwszym. działając pośpiesznie.

jakby trwali tylko jeden wieczór lub jeden ranek.40 Lecz dla tego. kto się lękał stawienia się przed swoim Panem i powstrzymywał duszę od namiętności. 693 .to wyda im się. dla niego Ogród będzie miejscem schronienia! 42 Będą cię pytać o Godzinę: "Kiedy nadejdzie?" 43 Jak mo esz wspominać o niej? 44 Do twojego Pana nale y jej ostateczny termin. kiedy oni zobaczą ową Godzinę . kto się obawia. zaprawdę. 45 Ty jesteś tylko ostrzegającym dla tego. 41 to. 46 W Dniu.

i on się nie oczyszcza. 14 wyniosłych i oczyszczonych 15 przez ręce pisarzy. 3 Skąd mo esz wiedzieć? mo e on się oczyści 4 albo pomyśli o napomnieniu i to przypomnienie przyniesie mu korzyść. sprawiedliwych. 7 a mało się troszczysz o to.I kto zechce. kto przychodzi do ciebie przepełniony gorliwością 9 i jest pełen bojaźni 10 .Zachmurzył Się – Abasa W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zachmurzył się i odwrócił. 694 . to je sobie przypomni! 13 ono jest na czcigodnych kartach. 2 bo przyszedł do niego niewidomy. 8 Lecz od tego. 6 to ty się nim interesujesz. 5 Jeśli kto jest bogaty.ty się odsuwasz. 11 Ale nie! To jest przecie napomnienie. 16 szlachetnych. 12 . 17 Niech zginie człowiek! Jak e on jest niewdzięczny! 18 Z czego On go stworzył? 19 On go stworzył z kropli spermy i wyznaczył jego los.

i pastwiska 32 . 40 Tego Dnia będą twarze pokryte pyłem. 31 i owoce. 24 Niech spojrzy człowiek na swe po ywienie! 25 Jak wylaliśmy wodę obficie. 29 drzewa oliwne i drzewa palmowe. 36 od swojej towarzyszki i od swoich synów 37 . 39 uśmiechnięte i rozradowane.20 następnie uczynił jego drogę łatwą. 30 i ogrody bujnie rosnące. kiedy zechce. kiedy człowiek będzie uciekał od swego brata. 21 Potem On sprowadza jego śmierć i ka e pochować go w grobie. 33 A kiedy przyjdzie huk ogłuszający.to na u ywanie dla was i dla waszych trzód. 34 w tym Dniu. 22 Potem On wskrzesi go. 28 winna latorośl i trzcina cukrowa. i wyrosły na niej ziarna. 41 okryte ciemnością. 26 potem spowodowaliśmy popękanie ziemi 27 i sprawiliśmy. co Bóg mu nakazał. 35 od swojej matki i od swojego ojca. 695 . 23 Ale nie! On nie wypełnia tego.tego Dnia ka dy człowiek będzie zajęty tylko swoją sprawą! 38 Tego Dnia będą twarze jaśniejące.

696 .42 Ci zaś to niewierni i rozpustnicy.

8 kiedy ywcem pogrzebana będzie zapytana. 4 kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone. 11 kiedy niebo zostanie rozsunięte. 10 kiedy karty księgi zostaną rozpostarte. 12 kiedy ogień piekielny będzie rozpalony. 18 na poranek.At-Takwir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy słońce będzie spowite ciemnością 2 i kiedy gwiazdy będą zamglone.Zaciemnienie . 20 posiadającego moc u Władcy Tronu. 17 na noc. 3 kiedy góry będą z miejsca poruszone. zdecydowanego 21 słuchanego. słowo Posłańca szlachetnego. 6 kiedy morza będą wzburzone. ponadto godnego zaufania! 22 Wasz towarzysz nie jest opętany! 697 . 15 Lecz nie! Przysięgam na planety. 7 kiedy dusze zostaną w pary złączone. 16 wędrujące i znikające. 5 kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane. 9 za jaki grzech została zamordowana. co sobie przygotowała. zaprawdę. kiedy zaczyna oddychać! 19 To. kiedy ciemność zapada. 13 kiedy Ogród będzie przybli ony 14 wtedy dowie się dusza.

25 Nie jest to słowo szatana przeklętego. którzy chcą iść prosto. 26 Dokąd więc idziecie? 27 To jest tylko napomnienie dla światów. Pan światów! 698 .23 Z pewnością on zobaczył go na jasnym horyzoncie! 24 On nie skąpi tego. co skryte. 28 dla tych spośród was. jeśli nie zechce Bóg. 29 Lecz wy nie będziecie chcieli.

Al-Infitar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy niebo rozdzieli się 2 i kiedy gwiazdy zostaną rozproszone.Rozdzielenie . co to Dzień Sądu? 19 Tego Dnia adna dusza 699 . którzy zapisują. 5 wtedy ka da dusza się dowie. 6 O człowieku ! Có ciebie zwiodło względem twego Pana. w jakiej chciał? 9 Otó wręcz przeciwnie! Za kłamstwo uwa ają Sąd! 10 Zaprawdę. co to jest Dzień Sądu? 18 I jeszcze raz: co ciebie pouczy. 12 oni wiedzą. 3 kiedy morza się wzburzą 4 i kiedy groby zostaną wywrócone. 17 A co ciebie pouczy. co wy czynicie! 13 Zaprawdę. sprawiedliwi będą w szczęśliwości! 14 Zaprawdę. który ciebie stworzył i ukształtował cię harmonijnie. grzesznicy będą w ogniu piekielnym! 15 Oni będą się tam palić w Dniu Sądu 16 i nie będą mogli oddalić się od niego.uło ył cię w takiej postaci. nad wami są stró e 11 szlachetni. Szlachetnego? 7 Tego. i wymierzył proporcjonalnie 8 . co sobie przygotowała i co zaniedbała.

będzie nale eć do Boga! 700 .nie będzie w stanie nic pomóc innej duszy. tego Dnia. Rozkaz.

3 a kiedy mierzą lub wa ą dla nich.Oszuści . oni tego Dnia będą oddzieleni od swego Pana! 16 Potem będą się palić w piekle! 701 . 10 Biada tego Dnia tym. księga ludzi występnych znajduje się w Sid d inie! 8 A co ciebie pouczy. którzy kiedy otrzymują. którzy uwa ają za kłamstwo Dzień Sądu! 12 Za kłamstwo uwa a go tylko ka dy człowiek występny. rdza uczynków pokryła ich serca. którzy pomawiają o kłamstwo. domagają się od ludzi pełnej miary. 11 tym. grzeszny. 6 Dnia. co to jest Sid d in? 9 To jest księga zapisana. to przyczyniają się do ich straty. 4 Czy oni nie myślą. 15 Wcale nie! Zaprawdę. on mówi: "To są baśnie praojców!" 14 Ale nie! Przeciwnie. i będą wskrzeszeni 5 Dnia wielkiego.Al-Mutaffifuna W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Biada oszustom! 2 Tym. kiedy ludzie staną przed Panem światów? 7 Wcale nie! Zaprawdę. 13 Kiedy mu recytują Nasze znaki.

17 Wtedy będzie im powiedziane: "To jest to. 25 Będą pojeni winem szlachetnym. którzy uwierzyli. wymieniali między sobą spojrzenia. sprawiedliwi zaznają szczęśliwości. z którego pić będą owi blisko dopuszczeni. śmieją się z niewiernych. 30 kiedy przechodzili mimo nich. 22 Zaprawdę. 702 . ci. 24 na ich twarzach poznasz blask szczęśliwości. co uwa aliście za kłamstwo!" 18 Wcale nie tak! Zaprawdę.niech się starają pragnący tego. 31 a kiedy powracali do swoich domowników. mówili: "Zaprawdę. oni są zbłąkani!" 33 Lecz oni nie zostali posłani.źródła. 29 Zaprawdę. co to jest Illijjun? 20 To jest księga zapisana. 21 Będą świadkami jej owi blisko dopuszczeni. 23 spoczywając na ło ach. księga sprawiedliwych jest w Illijjun! 19 A co ciebie pouczy. naśmiewali się z tych. którzy uwierzyli. będą spoglądać. 32 A kiedy ich widzieli. stroili arty. 26 pieczęcią jego będzie pi mo . którzy zgrzeszyli. aby być ich stró ami. 34 Jednak dzisiaj ci. pieczętowanym. współzawodnicząc pilnie w staraniach 27 a domieszką jego będzie woda z Tasnim 28 .

35 spoczywając na ło ach. 36Czy niewierni zostali wynagrodzeni za to. co czynili? 703 . spoglądają.

a tak uczynić nale y. Pan obserwował go doskonale! 16 O nie! Przysięgam na zmierzch 17 i na noc. e ju nie powróci. 7 I ten. 15 Wręcz przeciwnie! Zaprawdę.Al-Inszikak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy niebo się rozerwie 2 i będzie posłuszne swojemu Panu.Rozerwanie . 13 Był on na łonie swojej rodziny uradowany 14 i sądził. o człowieku! zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz Go. 18 i na księ yc. co jest w niej. i stanie się opustoszała. 6 wtedy. 10 A ten. 8 będzie obliczany rachunkiem lekkim 9 i zwróci się do swojej rodziny uradowany. kto otrzyma księgę spoza swoich pleców. i na to. 3 kiedy ziemia będzie wyrównana 4 i wyrzuci to. 5 będzie posłuszna swojemu Panu. 11 będzie wzywał swego unicestwienia. a tak czynić nale y. który otrzyma swoją księgę w rękę prawą. 12 Kiedy się będzie palił w ogniu. co ona osłania. kiedy jest w pełni! 704 .

19 -będziecie wstępować warstwa po warstwie! 20 Dlaczego zatem oni nie wierzą? 21 I kiedy im recytują Koran. 25 pomijając tych. mówią. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. dla nich będzie nagroda nieustanna! 705 . co oni ukrywają. e to kłamstwo! 23 Lecz Bóg wie najlepiej. 24 Więc obwieszczaj im karę bolesną. oni nie wybijają pokłonów? 22 Co więcej! Ci. którzy nie wierzą.

Potę nego. surowość twego Pana jest straszna! 13 Oto On stwarza po raz pierwszy i powtarza stworzenie! 14 On .świadkowie tego. I Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 10 Zaprawdę. a potem się nie nawrócili . czemu on daje świadectwo! 4 Zabici zostali Ludzie Rowu 5 .Al-Burud W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na niebo ozdobione konstelacjami! 2 Na Dzień przyobiecany! 3 Na świadka i na to.Przebaczający.a ogień ciągle podsycany 6 gdy oni siedzieli wokół niego 7 . co chce! 706 . e uwierzyli w Boga. gdzie w dole płyną strumyki.dla nich będzie kara Gehenny. 9 do którego nale y królestwo niebios i ziemi.Władca Tronu Godnego Chwały! 16 On czyni to. dla tych.Konstelacje . Miłościwy! 15 On . Godnego Chwały. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła . 11 Zaprawdę. którzy poddawali próbie wierzących i wierzące. To jest wielkie osiągnięcie! 12 Zaprawdę.dla nich będą Ogrody. co czyniono wiernym. dla tych. i dla nich będzie kara ognia palącego. 8 Oni zemścili się na nich tylko dlatego.

którzy nie wierzą.na tablicy strze onej! 707 . 21 To zaś jest Koran godny chwały 22 . 20 a Bóg otacza ich niewidzialny.17 Czy doszło do ciebie opowiadanie o wojskach. zaprzeczają prawdzie. 18 o Faraonie i o ludzie Samud? 19 Lecz ci.

Gwiazda Nocna . które włada powrotem! 12 Na ziemię posiadającą rozpadliny! 13 Zaprawdę. kiedy będą badane skryte myśli. ani pomocnika! 11 Na niebo. oni zamyślają podstęp! 16 I Ja zamyślam podstęp! 17 Daj więc nieco wytchnienia niewiernym. z czego on został stworzony! 6 Został stworzony z cieczy wytryskającej. co to jest gwiazda nocna? 3 To jest gwiazda przenikająca. 4 Ka da dusza ma nad sobą stró a! 5 Niech więc rozwa y człowiek.At-Tarik W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na niebo i na gwiazdę nocną! 2 A co ciebie pouczy. 10 Nie będzie on miał wówczas ani siły. 7 która wychodzi spomiędzy lędźwi i eber. On jest władny sprowadzić go 9 w Dniu. to jest słowo rozstrzygające. 8 Zaprawdę. daj im jeszcze chwilę zwłoki! 708 . 14 nie adna zabawa! 15 Zaprawdę.

17 tymczasem ycie ostateczne jest lepsze i bardziej trwałe. 12 który się będzie palił w ogniu największym. kto się obawia. Przecie Bóg zna to. Najwy szego. ani te nie będzie ył. 2 który stworzył i ukształtował harmonijnie. jeśli napomnienie jest po yteczne! 10 Opamięta się ten. to jest w dawnych księgach. 9 Napominaj więc. i modlił się. co najpomyślniejsze. 16 Lecz wy wolicie ycie tego świata. 11 a odsunie się od napomnienia najnędzniejszy. co jawne i co skryte! 8 I My uczynimy łatwą dla ciebie drogę ku temu. 14 Zaś szczęśliwy będzie ten. 5 a potem czyni je ciemniejącą paszą. 4 to On ka e zielenić się pastwisku. 13 gdzie ani nie umrze. 709 . 3 który wyznaczył los i poprowadził.Najwy szy . 6 My nauczymy cię recytować i ty zapomnisz 7 tylko to. co Bóg zechce. kto się oczyści 15 i będzie wspominał imię swego Pana. 18 Zaprawdę.Al-A'La W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławiaj imię twego Pana.

19 księgach Abrahama i Moj esza! 710 .

pokornie spuszczone. jak ona została rozpostarta? 21 Przypominaj więc. udręczone 4 będą nara one na ogień palący. 13 tam będą ło a podniesione.Al-Ghaszija W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy doszło do ciebie opowiadanie o oszałamiającym wydarzeniu? 2 Twarze. 8 Tego Dnia twarze uszczęśliwione 9 i z własnych gorliwości zadowolone 10 będą w Ogrodzie wyniosłym. 12 Tam będzie źródło płynące. 15 poduszki w rząd uło one 16 I kobierce rozesłane. jak ono zostało wzniesione? 19 i na góry. 14 puchary postawione. jak one zostały utwierdzone? 20 i na ziemię. 3 utrudzone. tego Dnia. 17 Czy oni nie popatrzą na wielbłądy. 11 gdzie nie usłyszą pustej gadaniny. 7 które nikogo nie utuczą i nie zaspokajają głodu. 6 Po ywieniem ich będą tylko suche ciernie. 5 będą pojone ze źródła wrzącego. jak one zostały stworzone? 18 i na niebo. 711 .Oszałamiające .

24 ukarze Bóg karą największą! 25 Zaprawdę.bo ty jesteś tylko napominającym. do Nas oni powrócą! 26 Potem. 23 Tylko tego. 22 a nie jesteś adnym ich władcą. kto się odwróci i pozostaje niewiernym. zaprawdę. Nam wypadnie za ądać od nich rachunku! 712 .

który wydrą ył skałę w dolinie.uszanowawszy go i obdarzywszy dobrodziejstwami mówi: "Mój Pan mnie uszanował!" 16 A kiedy doświadcza go. 14 Zaprawdę. ograniczając mu jego zaopatrzenie. 10 i z Faraonem. 18 nie zachęcacie się wzajemnie do nakarmienia biedaka. jak postąpił twój Pan z ludem Ad 7 i z Iramem. wtedy on mówi: "Pan mój wzgardził mną!" 17 Wcale nie! Lecz wy nie szanujecie sieroty. kiedy przemija! 5 Czy to nie jest przysięga człowieka rozsądnego? 6 Czy nie widziałeś. kiedy Pan go doświadcza . twój Pan pilnie wszystko obserwuje! 15 A człowiek. 13 tak i twój Pan spuścił na nich bicz kary. posiadającym kolumny 8 .Al-Fad r W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na jutrzenkę! 2 Na dziesięć nocy! 3 Na podwójne i pojedyncze! 4 Na noc.Jutrzenka .czegoś podobnego nie stworzono w adnym kraju 9 i z ludem Samud. władcą pali namiotów? 11 Oni popełniali przestępstwa w kraju 12 i szerzyli w nim zgorszenie. 713 .

duszo uspokojona. 23 i kiedy zostanie ukazana Gehenna. zadowolona i z upodobaniem przyjęta! 29 Wejdź więc między Moje sługi! 30 Wejdź do Mojego Ogrodu! 714 . 20 i kochacie bogactwo miłością ogromną! 21 Ale miejcie się na baczności! Kiedy ziemia zostanie obrócona w pył. 26 i nie skrępuje łańcuchami tak jak On. 28 powróć do twego Pana. gdybym był przygotował coś dla mego ycia!" 25 I tego Dnia nikt nie ukarze tak jak On.19 i zjadacie dziedzictwo z wielką chciwością. lecz na có mu się zda to przypomnienie? 24 Będzie on mówił: "O. tego Dnia przypomni sobie człowiek:. 22 kiedy przyjdzie twój Pan i aniołowie. 27 O ty.. szereg za szeregiem.

17 A tak e . ' 18 Ci . którzy wierzą.to towarzysze prawicy.być spośród tych. zachęcają się wzajemnie do miłosierdzia. 19 Lecz ci.a ty jesteś mieszkańcem tego miasta 3 i na rodziciela.Miasto . co on zrodził! 4 Zaprawdę. zachęcają się wzajemnie do cierpliwości.Al-Balad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nie! Przysięgam na to miasto! 2 . 715 . stworzyliśmy człowieka w udręce! 5 Czy on sądzi." 7 Czy on sądzi.to towarzysze lewicy. e nikt nie będzie miał nad nim władzy? 6 Mówi on: "Roztrwoniłem majątek ogromny. co to jest droga stroma? 13 To uwolnienie niewolnika 14 albo nakarmienie w dniu głodu 15 sieroty spośród krewnych 16 albo biedaka znajdującego się w nędzy. i na to. 12 A co pouczy cię. e nikt tego nie widział? 8 Czy nie daliśmy mu dwoje oczu. którzy nie uwierzyli w Nasze znaki . i 9 jednego języka i dwóch warg? 10 I czy nie poprowadziliśmy go ! na rozstajne drogi? 11 Lecz on nie próbował wejść na drogę stromą.

716 .20 Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.

nie obawiając się adnych następstw. kiedy okrywa je ciemnością! 5 Na niebo i na Tego. kto ją oczyścił. kiedy jaśnieje jego blaskiem! 4 Na noc. 13 I powiedział do nich posłaniec Boga: "Oto wielbłądzica Boga! Dajcie jej pić!" 14 A oni uznali go za kłamcę i podcięli jej ścięgna. kiedy po nim następuje! 3 Na dzień.Słońce . 717 . 9 Pomyślność osiągnął ten. który ją rozpostarł! 7 Na duszę i na Tego. kto ją zaciemnił! 11 Odrzucił prawdę lud Samud przez swój bunt. który ją ukształtował! 8 I dał jej skłonność do nieprawości i bojaźni Bo ej. 10 lecz poniósł stratę ten. który je zbudował! 6 Na ziemię i na Tego. Wtedy Pan zniszczył ich całkowicie za ten grzech i zrównał. 12 kiedy się podniósł najnędzniejszy z nich.Asz-Szama W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na słońce i na jego jasność poranną! 2 Na księ yc.

12 Zaprawdę. 20 lecz jedynie z tęsknoty do oblicza swego Pana . po to by otrzymać nagrodę.Al-Lajl W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na noc. 18 który daje swój majątek. 6 i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą 7 . 19 On nie wyświadcza nikomu dobrodziejstwa. kiedy jaśnieje blaskiem! 3 Na Tego. wysiłki wasze są ró norodne! 5 Ale ten.na tego My sprowadzimy nieszczęście. kiedy się sam zaprzepaści. 9 i za kłamstwo uwa a nagrodę najpiękniejszą 10 .Noc . 8 A ten.Najwy szego! 718 . do Nas nale y ycie ostateczne i pierwsze! 14 Przeto ostrzegam was przed ogniem. na Nas spoczywa kierowanie na drogę prostą! 13 I. 16 ten. kiedy okrywa ciemnością! 2 Na dzień. kto skąpi i szuka bogactwa. by się oczyścić. który zaprzeczał i odwracał się. 17 Lecz zostanie odsunięty od niego bogobojny.temu My ułatwimy dostęp do szczęścia. który płonie! 15 Pali się w nim tylko najnieszczęśliwszy. kto daje i jest bogobojny. który stworzył mę czyznę i kobietę! 4 Zaprawdę. zaprawdę. 11 Na nic mu się zda jego majątek.

21 On z pewnością będzie zadowolony! 719 .

Ad-Duha W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na jasność poranka! 2 Na noc. kiedy spokojnie zapada! 3 Nie opuścił cię twój Pan ani cię nie znienawidził.nie uciskaj! 10 A ebraka .Jasność Poranka . i nie wzbogacił cię? 9 Przeto sieroty .nie odpychaj! 11 A o dobrodziejstwie twego Pana .opowiadaj! 720 . 4 I z pewnością ostateczne będzie lepsze dla ciebie ani eli pierwsze! 5 I z pewnością niebawem obdarzy cię twój Pan i będziesz zadowolony! 6 Czy nie znalazł cię sierotą i czy nie dał ci schronienia? 7 Czy nie znalazł cię błądzącym i czy nie poprowadził cię drogą prostą? 8 I czy nie znalazł cię biednym.

3 które przytłaczało ci plecy? 4 Czy nie rozgłosiliśmy twojej sławy? 5 Obok trudności jest łatwość! 6 Zaprawdę.Otwarcie . bądź skupiony 8 i do twego Pana skieruj twoje pragnienia! 721 . obok trudności jest łatwość! 7 Przeto kiedy masz wolny czas.Asz-Szarh W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie otwarliśmy twojej piersi? 2 Czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia.

by za kłamstwo uwa ać Sąd? 8 Czy Bóg nie jest najsprawiedliwszy z sędziów?! 722 .Drzewo Figowe . którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła . 6 z wyjątkiem tych. 7 Có więc po tym skłania cię jeszcze.At-Tin W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na drzewo figowe i oliwkowe! 2 Na górę Synaj! 3 Na to miasto bezpieczne! 4 Stworzyliśmy człowieka w najpiękniejszej postaci. 5 Potem uczyniliśmy go znowu najni szym spośród tych.dla nich będzie nagroda nieustanna. którzy są na dole.

powrócisz przecie do twojego Pana! 9 Czy widziałeś tego. 5 nauczył człowieka tego. pociągniemy go za kosmyk. 16 za kosmyk kłamliwy i grzeszny! 17 Niech on wezwie swoich popleczników! 18 My wezwiemy stra ników! 19 Ale nie! Nie słuchaj go! Wybijaj pokłony i zbli się! 723 . 6 Niestety. człowiek się buntuje. zaprawdę. który zabrania 10 słudze modlić się? 11 Czy sądzisz. i on za kłamstwo uznaje prawdę i odwraca się? 14 Czy on nie wie. który nauczył człowieka przez pióro. e Bóg widzi? 15 Niech się ma na baczności! Jeśli nie zaprzestanie. 7 poniewa czuje się niezale nym! 8 Zaprawdę. i on jest na drodze prostej 12 albo e zaleca bogobojność? 13 Czy te sądzisz. czego on nie wiedział. to. nie! Zaprawdę.Zakrzepła Krew .Al-Alak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Głoś! w imię twego Pana. który stworzył! 2 Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej! 3 Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy! 4 Ten.

za pozwoleniem swego Pana.lepsza ni tysiąc miesięcy! 4 Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy. 5 Ona to pokój a do pojawienia się ony porannej 724 . dla wypełnienia wszelkich rozkazów. zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! 2 A co cię pouczy.Przeznaczenie . co to jest Noc Przeznaczenia? 3 Noc Przeznaczenia .Al-Kadar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę.

nie zmienili się.oni są najlepsi ze stworzeń! 8 Nagrodą ich u pana będą Ogrody Edenu. Oni są najgorsi ze stworzeń! 7 Zaprawdę. ci. którzy się obawiają swego Pana. kiedy przyszedł do nich jasny dowód. którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła . Będą tam przebywać na wieki. jak i bałwochwalcy. gdzie będą przebywać na wieki. 6 Zaprawdę. To jest religia prawdziwa.To będzie dla tych. wyznając szczerze Jego religię . 3 zawierające pisma prawdziwe. będą w ogniu Gehenny. . który recytuje oczyszczone karty. spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy.tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmu nę. aby czcili Boga. którzy otrzymali Księgę.Jasny Dowód . którzy nie uwierzą. gdzie w dole płyną strumyki.Al-Bajjina W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ci. którzy nie wierzą. 5 Zostało im nakazane tylko. rozdzielili się dopiero wówczas. ci. spośród ludzi Księgi. Bóg będzie z nich zadowolony i oni będą z Niego zadowoleni. 4 Ci. dopóki nie przyszedł do nich jasny dowód: 2 Posłaniec od Boga. 725 . nieśmiertelni.

726 . 7 I ten. zobaczy je. aby im zostały ukazane ich czyny. co objawił jej Pan. kto uczynił zła na cię ar pyłku. 4 tego Dnia ona opowie swoją historię. 8 i ten. kto uczynił dobra na cię ar pyłku. zobaczy je. 5 odpowiednio do tego. 3 i kiedy człowiek powie: "Co jest z nią?".Al-Zalzala W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy ziemia zatrzęsie się swoim trzęsieniem 2 i kiedy ziemia wyrzuci swoje cię ary. 6 Tego Dnia ludzie będą wychodzili grupami.Trzęsienie Ziemi .

człowiek jest niewdzięczny względem swego Pana! 7 I. 4 wzbijając tuman kurzu. 3 które ruszają do ataku rankiem. 5 i wdzierają się w sam środek gromadnie! 6 Zaprawdę. jego miłość do dóbr jest ogromna! 9 Czy on nie wie. zaprawdę. co jest w piersiach 11 . e kiedy zostanie wywrócone to.Galopujące . co jest w grobach. ich Pan będzie o nich doskonale powiadomiony! 727 .Al-Adijjat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na galopujące. on sam jest tego świadkiem! 8 Zaprawdę. tego Dnia. zadyszane. 10 i kiedy zostanie wydobyte na jaw to. .zaprawdę. 2 krzeszące iskry ognia.

9 pogrą y się w głębi Czeluści.Wydarzenie Przera ające . którego szalki będą lekkie. co to jest Czeluść? 11 To jest Ogień Palący! 728 . 6 Wtedy ten. 10 A co ciebie pouczy. 7 zazna ycia przyjemnego.Al-Kari'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wydarzenie przera ające! 2 Co to jest wydarzenie przera ające? 3 I co ciebie pouczy. co to jest wydarzenie przera ające? 4 Tego Dnia ludzie będą podobni do rozproszonych motyli. 8 a ten. 5 a góry będą podobne do ró nobarwnej gręplowanej wełny. którego szalki będą cię kie.

zostaniecie zapytani tego Dnia o szczęśliwość! 729 . zobaczycie go okiem pewności! 8 Potem. gdy odwiedzicie groby.At-Takasur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zabawia was współzawodnictwo w pomna aniu 2 do chwili.Współzawodnictwo w Pomna aniu . z pewnością. 3 Wcale nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć! 4 Jeszcze raz nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć! 5 Wcale nie! Gdybyście wiedzieli wiedzą pewną! 6 Z pewnością zobaczycie ogień piekielny! 7 Potem. z pewnością.

Pora Przedwieczorna . którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. i zachęcali się wzajemnie do prawdy. i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości. człowiek jest na drodze zguby! 3 Z wyjątkiem tych. 730 .Al-Asr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na porę przedwieczorną! 2 Zaprawdę.

7 który wznosi się ponad serca! 8 On nad nimi tworzy sklepienie 9 na wydłu onych kolumnach.Oszczerca . co to jest Al-Hutama? 6 To jest ogień Boga. 4 Wcale nie! Zostanie on wrzucony do AI-Hutama! 5 A co ciebie pouczy. e jego bogactwo uczyni go nieśmiertelnym.Al-Humaza W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Biada ka demu oszczercy zniesławiającemu! 2 który gromadzi bogactwo i przygotowuje je! 3 Sądzi on. buchający płomieniem. 731 .

które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny? 4 I uczynił ich jak objedzone pole zbo a.Al-Fil W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie widziałeś.Słoń . 732 . jak postąpił twój Pan z towarzyszami słonia? 2 Czy nie zniweczył ich podstępu? 3 Czy nie rzucił przeciwko nim ptaków lecących stadami.

Kurajszyci . i zapewnił im bezpieczeństwo.Al-Kurajsz W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Dla zgody Kurajszytów. aby nie yli w strachu! 733 . 2 dla zgody ich w podró owaniu zimą i latem! 3 Niech oni czczą Pana tego Domu. kiedy byli głodni. 4 który ich nakarmił.

Al-Ma'un W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy widziałeś tego. 7 a odmawiają wspomo enia. 3 który nie zachęca do nakarmienia biednego. który za kłamstwo uwa a religię? 2 To jest ten. 6 którzy tylko chcą być widziani. 4 Biada modlącym się. który z pogardą odpycha sierotę. 5 którzy są niedbali w swojej modlitwie. 734 .Wspomnienie .

My daliśmy tobie obfitość! 2 Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary! 3 Zaprawdę.pozostanie bez potomstwa! 735 .Al-Kausar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. ten.Obfitość . kto ciebie nienawidzi .

4 Ja nie jestem czcicielem tego.niewierni! 2 Ja nie czczę tego. 5 ani wy nie jesteście czcicielamitego. 6 Wy macie waszą religię.Niewierni . co wy czcicie." 736 . co ja czczę. 3 ani wy nie jesteście czcicielami tego. a ja mam moją religię. co wy czcicie. Co ja czczę.Al-Kafiruna W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Powiedz: "O wy .

An-Nasyr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy przychodzi pomoc Boga i zwycięstwo. 2 kiedy widzisz ludzi przystępujących tłumnie do religii Boga. 3 głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę. On jest ciągle przebaczający! 737 .Pomoc .

co zyskał.nosząca drzewo. 738 . 3 Będzie się palił w ogniu płomiennym.Sznur .Al-Masad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie! 2 Nie zdadzą mu się na nic jego majątek i to. 4 i jego ona . 5 będzie ona mieć na szyi sznur z włókien palmy.

2 Bóg Wiekuisty! 3 Nie zrodził i nie został zrodzony! 4 Nikt Jemu nie jest równy!" 739 .Al-Ichlas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "On .Bóg Jeden.Szczerość Wiary .

Al-Falak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Szukam schronienia u Pana jutrzenki 2 przed złem tego. 4 przed złem tych. kiedy się szerzy. co On stworzył. którzy dmuchają na węzły. 3 przed złem ciemności. w chwili kiedy ywi zawiść!" 740 .Jutrzenka . 5 i przed złem człowieka zawistnego.

" 741 . 2 Króla ludzi. wycofującego się skrycie.spośród d inów i ludzi. 5 który podszeptuje pokusę w serca ludzi 6 . 4 przed złem kusiciela..An-Nas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi.Ludzie . 3 Boga ludzi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful