[edycja, skład i pdf – terminus

]

1

Otwierająca - Al-Fatiha

1. W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego! 2. Chwała Bogu, Panu światów, 3. Miłosiernemu i Litościwemu, 4. Królowi Dnia Sądu. 5. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. 6. Prowadź nas drogą prostą 7. drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.

2

Krowa - Al-Bakara

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. Lam. Mim. 2 To jest Księga - nie ma, co do tego adnej wątpliwości droga prosta dla bogobojnych; 3 Dla tych, którzy wierzą w to, co skryte, którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy; 4 i dla tych, którzy wierzą w to, co tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane przed tobą; oni wierzą mocno w ycie ostateczne. 5 Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni będą szczęśliwi. 6 Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą, jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą. 7 Bóg nało ył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach poło ył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna. 8 Wśród nich są tacy, którzy mówią: "Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są wierzącymi. 9 Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują. 10 W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara. bolesna za to, e kłamią. 11 A kiedy im mówią: Nie szerzcie zepsucia na ziemi!"

3

oni mówią: "My tworzymy tylko dobro!" 12 Czy by? Zaprawdę oni szerzą zgorszenie i nie są tego świadomi! 13 A kiedy im mówią: "Uwierzcie tak, jak wierzą ci ludzie!" oni mówią : "Czy my mamy wierzyć, jak głupcy. Czy by? Zaprawdę, to oni są, głupcami , lecz oni nie wiedzą! 14 A kiedy spotykają tych, którzy wierzą, mówią: "My wierzymy!" A kiedy są sami ze swoimi szatanami, to mówią: "My przecie jesteśmy z wami. My sobie tylko artujemy!" 15 Bóg za artuje z nich i przedłu y ich trwanie w buncie, w którym wędrują na oślep. 16 To są ci, którzy kupili błądzenie za drogę prostą; nie przyniósł im jednak korzyści ich handel i nie znaleźli się na drodze prostej . 17 Oni są podobni do tego, który zapalił ogień, a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak i nie mogli widzieć. 18 Głusi, niemi i ślepi - oni nie zawrócą. 19 Albo do chmury burzowej na niebie - w niej są ciemności, grzmot i błyskawica. Oni, obawiając się śmierci, wkładają palce w swoje uszy przed piorunami. Bóg obejmuje niewiernych. 20 Błyskawica omal nie odbiera im wzroku. Za ka dym razem, kiedy ona daje im światło, oni idą w nim; a kiedy ogarnia ich ciemność , oni się zatrzymują. Jeśliby zechciał Bóg, to zabrałby im słuch i wzrok. Zaprawdę, Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny !

4

21 O ludzie! Czcijcie waszego Pana, który was stworzył, jak i tych, którzy byli przed wami! - być mo e, wy będziecie bogobojni! 22 On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo - budowlą. On spuścił z nieba wodę sprawił, e dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie więc Bogu równych, skoro wy wiecie. 23 A jeśli pozostajecie w wątpliwości wobec tego, co zesłaliśmy Naszemu słudze, o przynieście surę podobną do tego wezwijcie waszych świadków, poza Bogiem, 24 A jeśli jesteście prawdomówni! a jeśli tego nie uczynicie a wy nigdy tego nie uczynicie to bójcie się ognia a paliwem jego będą ludzie i kamienie który został przygotowany dla niewiernych. 25 I zwiastuje radosną wieść tym, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i dla nich będą Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki. ilekroć są zaopatrywani w jakiekolwiek owoce z nich, oni mówią: ,To jest to, co otrzymywaliśmy kiedyś!", albowiem to, co otrzymują, jest bardzo podobne. będą tam mieli mał onki czyste będą tam przebywać na wieki. 26 Zaprawdę, Bóg się nie wstydzi przytoczyć jako podobieństwo komara lub czegoś znaczniejszego. A ci, którzy wierzą, wiedzą, e to jest prawda od ich Pana. A ci, którzy nie wierzą, mówią: "Có to chciał Bóg wyrazić przez to podobieństwo?" Przez nie On sprowadza z drogi wielu i prowadzi drogą prostą wielu.

5

Lecz On sprowadza przez to z drogi tylko ludzi bezbo nych. 27 Ci, którzy naruszają przymierze Boga, chocia je przedtem uroczyście potwierdzili; ci, którzy przecinają to, co Bóg nakazał złączyć, i ci, którzy szerzą zgorszenie na ziemi - oni wszyscy poniosą stratę. 28 Jak e mo ecie nie wierzyć w Boga? Byliście umarłymi, a On dał wam ycie; potem sprowadzi na was śmierć i znowu da wam ycie; wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni. 29 On jest Tym, który stworzył dla was wszystko to, co jest na ziemi. Następnie zwrócił się ku niebu i ukształtował je w siedem niebios. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 30 I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja umieszczę na ziemi namiestnika. " Oni powiedzieli: "Czy Ty umieścisz na niej tego, kto będzie szerzył na niej zepsucie i będzie przelewał krew, kiedy my głosimy Twoją chwałę i głosimy Twoją świętość?" Powiedział: "Zaprawdę, Ja wiem to, czego wy nie wiecie!" 31 I On nauczył Adama wszystkich imion, potem przedstawił wszystkie stworzenia aniołom mówiąc: "Obwieśćcie Mi ich imiona, jeśli jesteście prawdomówni!" 32 Oni powiedzieli: "Chwała Tobie! My nie mamy adnej innej wiedzy poza tym, czego nas nauczyłeś. Ty, zaprawdę, jesteś Wszechwiedzący, Mądry!" 33 On powiedział: O Adamie! "Obwieść im ich imiona!" A kiedy Adam im obwieścił ich imiona, powiedział Pan: "Czy wam nie powiedziałem?

6

Ja znam to, co skryte, w niebiosach i na ziemi, i Ja wiem, co wy ujawniacie i co skrywacie." 34 A kiedy powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!", oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa. On odmówił, wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych. 35 I powiedzieliśmy: O Adamie!" Zamieszkajcie, ty i twoja mał onka, w Ogrodzie i jedzcie jego owoce dowolnie, skąd chcecie: lecz nie zbli ajcie się do tego drzewa, bo znajdziecie się między niesprawiedliwymi!" 36 Wtedy szatan spowodował, e potknęli się o nie, i wyprowadził ich z tego stanu, w którym się znajdowali. I powiedzieliśmy im: "Idźcie precz! Wy będziecie wrogami jedni dla drugich! Będziecie mieli stałe miejsce pobytu na ziemi i u ywanie do pewnego czasu." 37 Wtedy otrzymał Adam od swojego Pana pewne słowa i On zwrócił się ku niemu. Albowiem On jest Przebaczający, Litościwy! 38 Powiedzieliśmy: "Idźcie precz stąd wszyscy! Lecz przyjdzie do was ode Mnie droga prosta. A ci, którzy pójdą po Mojej drodze prostej, nie będą się lękać i nie będą się smucić." 39 A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki, będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki. 40 O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem, i wypełniajcie wiernie Moje przymierze, wtedy i Ja będę wypełniał wasze przymierze. I bójcie się Mnie!

7

41 Wierzcie w to, co Ja zesłałem, potwierdzaj prawdziwość tego, co wy posiadacie; i nie bądźcie pierwszymi wśród tych, którzy w to nie wierzą! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! I bójcie się Mnie! 42 I nie ubierajcie prawdy w fałsz! I nie ukrywajcie prawdy, skoro przecie wiecie! 43 Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę; skłaniajcie się z tymi, którzy się skłaniają! 44 Czy będziecie nakazywać ludziom dobroć, a zapominać o sobie samych? wy przecie recytujecie Księgę. Czy nie rozumiecie? 45 Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych, 46 którzy myślą, e spotkaj swego Pana, i e do Niego powrócą 47 O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem! Zaprawdę, Ja was wyniosłem ponad światy! 48 I bójcie się Dnia, kiedy dusza nie będzie mogła zapłacić niczym za drugą duszę, i nie będzie przyjęte jej wstawiennictwo; ani nie będzie przyjęta adna równowartość i nikt nie otrzyma wspomo enia! 49 I oto wybawiliśmy was od ludzi Faraona, którzy nakładali na was cię ką karę, zabijali waszych synów, a pozostawiali przy yciu wasze kobiety. W tym jest dla was wielkie doświadczenie

8

od waszego Pana. 50 Oto rozdzieliliśmy dla was morze i wyratowaliśmy was, a zatopiliśmy lud Faraona na waszych oczach. 51 A kiedy zawarliśmy przymierze z Moj eszem na czterdzieści nocy, wtedy, w czasie jego nieobecności, wzięliście sobie cielca, i staliście się niesprawiedliwi! 52 potem jednak przebaczyliśmy wam. Być mo e, będziecie wdzięczni! 53 Oto daliśmy Moj eszowi Księgę i rozró nienie; być mo e, wy pójdziecie drogą prostą! 54 powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój!.Wyrządziliście niesprawiedliwość sami sobie, wybierając cielca. Nawróćcie się więc do waszego Stwórcy, i zabijajcie się! Tak będzie dla was lepiej w obliczu waszego Stwórcy, i On się ku wam nawróci. Zaprawdę, On jest Przebaczający, Litościwy!" 55 Kiedy powiedzieliście: "O Moj eszu! My ci nie uwierzymy, dopóki nie zobaczymy Boga na jawie." Wtedy poraził was piorun na oczach wszystkich. 56 Potem wskrzesiliśmy was, po waszej śmierci. Być mo e, będziecie wdzięczni! 57 I ocieniliśmy was białym obłokiem, i spuściliśmy na was mannę i przepiórki: "Jedzcie wspaniałe rzeczy, w które was zaopatrzyliśmy!" Oni nie Nam wyrządzili niesprawiedliwość, lecz wyrządzili niesprawiedliwość sobie samym. 58 Oto powiedzieliśmy: "Wejdźcie do tego miasta i jedzcie tam swobodnie, co chcecie.

9

Wchodźcie do bramy, wybijając pokłony, i mówcie: "Przebaczenie!" Przebaczymy wam wasze grzechy i damy więcej tym, którzy czyni dobro." 59 Lecz niesprawiedliwi zamienili słowo, które im zostało powiedziane, na inne słowo. I spuściliśmy na niesprawiedliwych gniew z nieba za to, i byli bezbo ni. 60 A kiedy Moj esz prosił o wodę dla swojego ludu, Powiedzieliśmy: "Uderz swoją laską o skałę!" "I wytrysnęło z niej dwanaście źródeł, tak i wszyscy ludzie znali miejsce swego wodopoju. "Jedzcie i pijcie z tego, w co zaopatrzył was Bóg! I nie czyńcie zła na ziemi jako gorszyciele!" 61 Kiedy powiedzieliście: "O Moj eszu! My nie mo emy znieść jednego rodzaju po ywienia. Poproś dla nas swego Pana, aby On przygotował dla nas to, co wydaje ziemia, jak: jarzyny, ogórki, czosnek, soczewica i cebula." On powiedział: "Czy byście chcieli zamienić to, co jest lepsze, na to, co jest gorsze? Uchodźcie do Egiptu, tam będziecie mieć, o co prosicie!" I doznali poni enia i biedy, i ściągnęli na siebie gniew Boga. Stało się tak, poniewa nie wierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez adnego prawa. Stało się tak, poniewa zbuntowali się i byli występni. 62 Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana;

10

i nie odczują adnego lęku, i nie będą zasmuceni! 63 Oto zawarliśmy z wami przymierze i wznieśliśmy nad wami górę: "Trzymajcie mocno to, co wam daliśmy, i wspominajcie to, co tam jest! Być mo e, będziecie bogobojni!" 64 Wy jednak potem odwróciliście się. I gdyby nie łaska Boga nad wami i Jego miłosierdzie, to bylibyście między stratnymi. 65 Znacie ju tych spośród was, którzy naruszyli sabat; My im powiedzieliśmy: "Bądźcie małpami wzgardzonymi!" 66 I uczyniliśmy z nich przykład ostrzegający dla współczesnych i dla potomnych i napomnienie dla bogobojnych. 67 I kiedy powiedział Moj esz do swego ludu: "Zaprawdę, Bóg nakazuje wam zabić krowę!" oni powiedzieli: "Czy ty sobie z nas artujesz?" On powiedział: "Uciekam się do Boga, by nie być między głupimi!" 68 Oni powiedzieli: "Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ona ma być?" On powiedział: "Mówi Pan: To ma być krowa nie stara ani nie cielę, lecz coś pośredniego. Czyńcie więc, co wam zostało nakazane!" 69 Oni powiedzieli: "Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ma być jej barwa?" On powiedział: "Pan mówi: Ta krowa ma być ółta w odcieniu jasnym, i cieszyć oczy patrzących." 70 Oni powiedzieli:

11

"Proś dla nas swego Pana, aby nam wyjaśnił, jaka ona ma być? Przecie krowy, według nas, są do siebie podobne, i jeśli Bóg zechce, to znajdziemy się na drodze prostej." 71 On powiedział: "Pan mówi: To ma być krowa nie nosząca jarzma, która nie .orze ziemi ani nie nawadnia pola, zdrowa i cała, nie posiadająca znamienia." Oni powiedzieli: "Teraz przyniosłeś nam prawdę!" I zabili ją na ofiarę, ale omal tego nie zaniechali. 72 Kiedy zabiliście pewnego człowieka i sprzeczaliście się w tej sprawie - a Bóg ujawnia to, co wy ukrywacie 73 powiedzieliśmy: "Uderzcie go jakąś częścią z niej!" Tak Bóg o ywia umarłych i ukazuje wam Swoje znaki. Być mo e, będziecie rozumni! 74 Potem znów wasze serca stały się zatwardziałe; stały się jak kamień albo jeszcze twardsze. Bo, zaprawdę, wśród kamieni są takie, z których wytryskają strumyki; i wśród nich, zaprawdę, są takie, które pękają i wypływa z nich woda; i wśród nich, zaprawdę, są takie, które staczają się z obawy przed Bogiem. A Bóg nie lekcewa y tego, co czynicie! 75 Czy wy pragniecie, eby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich, którzy słyszeli słowo Boga, następnie je wypaczyli, kiedy ju je zrozumieli, a przecie dobrze wiedzieli. 76 Kiedy oni spotykają tych, którzy uwierzyli, mówią: "Uwierzyliśmy!" A kiedy znajdą się sami między sobą,

12

mówią: "Czy wy będziecie mówić im o tym, co objawił wam Bóg, a eby się sprzeczali z wami przed waszym Panem?" 77 Czy nie jesteście rozumni? " Czy nie wiecie, e Bóg zna to, co oni ukrywają, i to, co głoszą jawnie? 78 Wśród nich są ludzie niepiśmienni, którzy nie znają Księgi, lecz tylko marzenia; oni snują jedynie przypuszczenia. 79 Biada więc tym, którzy piszą Księgę swoimi rękami, a potem mówią: "To pochodzi od Boga!" - aby to sprzedać za niską cenę. Biada im więc za to, co napisały ich ręce! I biada im za to, co oni zyskują! 80 Oni powiedzieli: "Ogień nas dotknie tylko przez pewną liczbę dni." Powiedz: "Czy wy zawarliście przymierze z Bogiem? Bóg nigdy nie łamie Swojego przymierza! Albo te mówicie przeciw Bogu to, czego nie wiecie?" 81 Tak! Ten, kto popełnił zło i kogo objął grzech - tacy jak on będą mieszkańcami ognia; tam będą przebywać na wieki. 82 A ci, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, będą mieszkańcami Ogrodu; tam będą przebywać na wieki. 83 Oto zawarliśmy przymierze z synami Izraela: "Nie będziecie czcić nikogo innego, jak tylko Boga; rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym,

13

i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę!" Potem jednak wyście się odwrócili oprócz nielicznych spośród was, i wy się sprzeciwiacie. 84 I oto zawarliśmy z wami przymierze: "Nie będziecie przelewać krwi! Nie będziecie się wzajemnie wypędzać z waszych domostw!" Potem wy potwierdziliście to i zaświadczyliście. 85 Wy jednak zabijaliście się wzajemnie; wypędziliście część z was z własnych domostw, spiskując przeciwko nim w grzechu i wrogości. A jeśli przychodzą do was jako jeńcy, to ich wykupujecie. Otó wypędzanie ich było wam zakazane. Czy mo ecie wierzyć w jedną część Księgi, a nie wierzyć w inną jej część? A zapłatą dla tych spośród was, którzy to czynią, będzie hańba w yciu tego świata, a w Dniu Zmartwychwstania będą skierowani ku najstraszniejszej karze. Bóg nie lekcewa y tego, co czynicie! 86 Oto są ci, którzy kupili ycie tego świata za ycie ostateczne. Nie będzie im zmniejszona kara i nie otrzymają adnej pomocy. 87 Daliśmy ju Moj eszowi Księgę i w ślad za nim wysłaliśmy posłańców. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym. Czy za ka dym razem, kiedy przychodził do was posłaniec z tym, czego nie pragną wasze dusze, nie wzbijaliście się w pychę i nie uwa aliście jednych za kłamców, a innych czy nie zabijaliście? 88 Oni mówią: "Nasze serca nie są obrzezane." Taki Niech ich Bóg przeklnie za ich niewiarę!

14

co przyszło potem. 93 I oto zawarliśmy z wami przymierze. z całą mocą i słuchajcie!" Oni powiedzieli: "My słuchamy i buntujemy się!" Oni zostali napojeni w swoich sercach cielcem. Następnie wzięliście sobie cielca i byliście niesprawiedliwi. potwierdzająca prawdziwość tego." Lecz oni nie wierzą w to. co zesłał Bóg. z powodu swojej niewiary. Przekleństwo Boga nad niewierzącymi! 90 Jak e złe jest to. co nam zostało zesłane. komu chce ze swoich sług. co zesłał Bóg!" oni mówią: "My wierzymy w to.skoro jesteście wierzącymi!" 15 . jeśli jesteście wierzącymi?" 92 Ju Moj esz przyszedł do was z jasnymi dowodami. A niewiernych spotka kara poni ająca! 91 A kiedy im mówią: "Wierzcie w to. i Bóg zsyła Swoją łaskę. co oni posiadają . i wznieśliśmy ponad wami Górę: "Weźmiecie to. a przecie to jest prawda potwierdzająca to. co oni posiadają. co wam nakazuje wasza wiara . co wam daliśmy. oni w to nie uwierzyli. I ściągnęli na siebie gniew za gniewem. Powiedz: "Jak e złe jest to. którzy nie uwierzyli i kiedy przyszło do nich to.Jak e mało oni wierzą! 89 Kiedy przyszła do nich Księga od Boga. Powiedz: "A dlaczego przedtem zabijaliście proroków Boga. za co sprzedali swoje dusze! Oni nie uwierzyli w to. co oni ju znali.a oni przedtem prosili o zwycięstwo nad tymi. ze złości.

co przygotowały pierwej ich ręce. a nie dla innych ludzi. 98 Otó ten. . e kiedy oni zawierają przymierze. 97 Powiedz: "Otó kto jest nieprzyjacielem Gabriela?!" Przecie to on zesłał go na twoje serce.. jako drogę prostą i radosną wieść dla wierzących. co wy czynicie. którym ju została dana Księga. i Gabriela.. Lecz i to nie oddaliłoby ich od kary. kto jest wrogiem Boga.jak gdyby wcale nie wiedzieli. jeśli jesteście prawdomówni!" 95 Lecz oni nie będą jej sobie yczyć nigdy z powodu tego. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych. co oni posiadają. jeśliby im dane było yć tak długo.nawet bardziej ni bałwochwalcy! Ka dy z nich chciałby yć tysiąc lat. to część tych. 100 Czy nie jest tak. Jego aniołów i Jego posłańców. 16 . to część z nich je odrzuca? Tak! Większość z nich nie wierzy! 101 A kiedy przyszedł do nich Posłaniec Boga potwierdzając prawdziwość tego. Bóg widzi jasno to. i Michała.94 Powiedz: "Jeśli siedziba ostateczna jest wyłącznie dla was wybrana. co było zesłane przed nim.poniewa Bóg jest wrogiem dla niewiernych! 99 Zesłaliśmy tobie znaki jasne i nie wierzą w nie tylko ludzie bezbo ni. za zezwoleniem Boga. odrzuciła Księgę Boga za swoje plecy . 96 A ty z pewnością znajdziesz ich jako najbardziej chciwych tego ycia spośród wszystkich ludzi . to yczcie sobie śmierci. dla potwierdzenia prawdziwości tego.

nie bądź więc niewiernym!" I od tych dwóch aniołów uczyli się ludzie tego. lecz mówcie: "Patrz na nas!" . to z pewnością nagroda od Boga byłaby lepsza! Gdyby oni byli wiedzieli! 104 O wy.102 Oni poszli za tym.i słuchajcie! A niewiernych czeka kara bolesna! 105 Nie chcieliby ci niewierzący spośród ludu Księgi ani te bałwochwalcy. 17 . co oni kupili za swoje dusze! Gdyby oni byli wiedzieli! 103 A gdyby oni uwierzyli i byli bogobojni. nie będzie miał udziału w yciu ostatecznym. przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. co opowiadali szatani o królestwie Salomona. póki nie powiedzieli: "My jesteśmy tylko pokuszeniem. Bóg jest władcą łaski ogromnej! 106 Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na zapomnienie. kto to kupi. którzy wierzycie! Nie mówcie: "Obserwuj nas!". kogo chce. A Bóg obdarowuje szczególnie Swoim miłosierdziem. wiedząc dobrze. jedynie za zezwoleniem Boga. co im szkodziło i nie przynosiło korzyści. aby zostało wam zesłane jakieś dobro od waszego Pana. Salomon nie był niewiernym. Czy ty nie wiesz. e ten. I oni nauczyli się tego. A z pewnością złe jest to. co zostało zesłane dwom aniołom w Babilonie: Harutowi i Marutowi. Oni jednak nie nauczali nikogo. Lecz oni nie szkodzą przez to nikomu. lecz szatani byli niewiernymi i nauczali ludzi czarów i tego. co mo e rozdzielić mę a od ony.

" Takie są ich pragnienia. Bóg widzi jasno to. przez zawiść pochodzącą od nich samych. Przebaczcie i odwróćcie się. znajdziecie to u Boga. dopóki Bóg nie przyjdzie ze Swoim rozkazem. ani pomocnika? 108 A mo e wy chcecie zapytać waszego posłańca.a przecie oni recytują Księgę! 18 . Zaprawdę. prócz wyznawców judaizmu lub chrześcijan. co wy czynicie! 111 Oni mówią: "Nikt nie wejdzie do Ogrodu.e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny?! 107 'Czy ty nie wiesz. a przecie prawda stała się dla nich jasna. kto poddał całkowicie swe oblicze Bogu i czyni dobro. 113 ydzi mówią: "Chrześcijanie nie stoją na niczym!". jeśli jesteście prawdomówni!" 112 Tak! Ten. tak jak pytali przedtem Moj esza? A kto wymienia wiarę za niewiarę. I tacy nie doznają adnego lęku ani te nie będą się smucić. będzie miał nagrodę u swego Pana. 109 Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi. poza Bogiem. Powiedz: "Przytoczcie wasz argument. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 110 Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę! A cokolwiek dobrego przygotujecie pierwej dla siebie samych. e do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i e. nie ma dla nas ani opiekuna. Zaprawdę. ten zbłądził z równej drogi. a chrześcijanie mówią: " ydzi nie stoją na niczym!" . kiedy ju uwierzyliście.

tam jest oblicze Boga! Zaprawdę.hańba. i dla nich w yciu ostatecznym . 119 Oto posłaliśmy ciebie z prawdą jako zwiastuna radosnej wieści i jako ostrzegającego. kto przeszkadza. którzy nie wiedzą. Ty nie będziesz pytany o mieszkańców ognia piekielnego. Albowiem podobne były do siebie ich serca. którzy byli przed nimi. kto usiłuje je zniszczyć? Tacy powinni wchodzić do nich przepełnieni strachem Dla nich na tym świecie . co jest w niebiosach. Bóg jest wszechobejmujący. 118 Mówią ci.Podobne słowa mówią ci.i ono się staje. I kiedy On coś postanowi. 19 . aby Jego imię było wspominane w świątyniach Boga.Niech Mu będzie chwała! Wcale nie! Do Niego nale y to. i to. w czym oni się ró nili. wszechwiedzący! 116 Oni mówią: "Bóg wziął Sobie syna!" . 114 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. i ani eli ten. 117 On jest Stwórcą niebios i ziemi. którzy nie wiedzą: "Dlaczego nie przemówi do nas Bóg?" albo: "Dlaczego nie przychodzi do nas jakiś znak?" Podobnymi słowami mówili ci.kara straszna! 115 Do Boga nale y Wschód i Zachód! I gdziekolwiek się obrócicie. Bóg rozsądzi między nimi w Dniu Zmartwychwstania to. co jest na ziemi! Wszystko Jemu pokornie słu y. Ju wyjaśniliśmy znaki ludziom szczerze wierzącym. to tylko mówi: "Bądź!" .

oto ci. A ci. Powiedział On: "Ja uczynię ciebie przewodnikiem dla ludzi. jak przyszła do ciebie wiedza nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna. droga Boga . ` 122 O synowie Izraela! Wspomnijcie Moje dobrodziejstwa. kiedy adna dusza nie będzie mogła niczym zapłacić za inną duszę. 121 Ci. którzy w nią wierzą. ani pomocnika. dopóki nie pójdziesz za ich religią." Powiedział: "I z mojego potomstwa?" Powiedział On: "Moje przymierze nie obejmuje niesprawiedliwych?" 125 I oto uczyniliśmy ten Dom miejscem nawiedzania i miejscem bezpiecznym." 20 . którym daliśmy Księgę.to jest droga prawdziwa!" I zapewne. i to. i on wypełnij je. którzy w nią nie wierzą.po tym. I weźcie sobie jako miejsce modlitwy stację Abrahama. dla tych. Powiedz: "Zaprawdę. e wyniosłem was ponad światy! 123 I bójcie się Dnia. recytują ją nale ną jej recytacją. poniosą stratę. nikt z nich nie otrzyma adnej pomocy! 124 oto Pan doświadczył Abrahama pewnymi słowami. i dla tych. i nie pomo e jej adne wstawiennictwo. Zawarliśmy przymierze z Abrahamem i Isma`ilem: "Oczyśćcie Mój Dom dla odprawiających okrą enia. ani chrześcijanie. którzy się pochylają i wybijają pokłony.120 I nie będą nigdy z ciebie zadowoleni ani wyznawcy judaizmu. którymi was obdarzyłem. i nie będzie od niej przyjęta adna równowartość. którzy pozostają w medytacji. jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami .

Domu: "Panie nasz! Przyjmij to od nas. Bóg wybrał dla was religię.126 Oto powiedział Abraham: "Panie mój! Uczyń tę krainę bezpieczną i daj zaopatrzenie jej mieszkańcom z jej owoców . A jak e to złe miejsce przybycia!" 127 I kiedy Abraham i Isma`il wznosili fundamenty." Powiedział Pan: "A tym. kto ogłupił swoją duszę? My wybraliśmy go ju na tym świecie i on w yciu ostatecznym z pewnością będzie między sprawiedliwymi! 131 Oto powiedział do niego jego Pan: "Poddaj się całkowicie!" On powiedział: "Poddałem się całkowicie Panu światów!" 132 Abraham nakazał to swoim synom i tak samo Jakub: "O moi synowie! Zaprawdę. Ty jesteś przecie Potę ny. którzy uwierzyli w Boga i w Dzień Ostatni. a z naszego potomstwa naród Tobie całkowicie poddany! Poka nam nasze miejsca czci i zwróć się ku nam! Ty przecie jesteś Przebaczający. potem siłą sprowadzę ich do kary ognia. Ja pozwolę u ywać nieco ycia. przecie Ty jesteś Słyszący. Litościwy! 129 Panie nasz! Poślij do nich posłańca wywodzącego się z nich. którzy nie uwierzyli. 21 . Wszechwiedzący! 128 Panie nasz! Uczyń nas całkowicie poddanymi Tobie. Mądry!" 130 A któ odwraca się od religii Abrahama. jeśli nie ten. który będzie im recytował Twoje znaki i będzie ich nauczał Księgi i mądrości.tym z nich. i który będzie ich oczyszczał.

co zostało zesłane Abrahamowi." 134 To jest naród. co oni czynili. On przecie nie był z liczby bałwochwalców!" 136 Powiedzcie: "My wierzymy w Boga i w to. Wszechwiedzący! 138 Religia Boga! A kto lepszy od Boga w religii? 22 . Isma`ila i Izaaka Boga Jedynego! I my Jemu poddajemy się całkowicie. co wy wierzycie. kiedy zjawiła się przed Jakubem śmierć? On powiedział do swoich synów: "Co wy będziecie czcić po mnie?" Oni powiedzieli: "Będziemy czcić twego Boga i Boga twoich ojców Abrahama. i w to. co sobie zyskał. który ju przeminął. i w to. Isma`ilowi i Izaakowi. My nie robimy adnej ró nicy między nimi i poddajemy się Jemu całkowicie." Powiedz: "Wcale nie! Idźcie za religią Abrahama prawdziwie wierzącego . to są jedynie odszczepieńcami. co zostało dane prorokom od ich Pana. to są na drodze prostej. a znajdziecie się na drodze prostej. a dla was to. jak tylko będąc całkowicie poddanymi!" 133 Czy wy byliście świadkami. 135 Oni mówią: "Bądźcie wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami.hanifa.Nie umierajcie inaczej. co nam zostało zesłane. I Bóg wystarczy ci przeciwko nim. A jeśli oni się odwracają." 137 Jeśli oni wierzą w to samo. co wy sobie zyskaliście. Jakubowi i pokoleniom. Dla niego to. Wy nie będziecie pytani o to. On przecie jest Słyszący.

abyśmy mogli wiedzieć. który ju przeminął. co wy zyskaliście.My jesteśmy Jego czcicielami. A Bóg nigdy nie zagubi waszej wiary. Zaprawdę. którego oni się trzymali?" Powiedz: "Do Boga nale y Wschód i Zachód! On prowadzi ku drodze prostej tego. I to jest dla wszystkich wielka próba. którego ty się trzymałeś tylko po to. czy Bóg? A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. kto postępuje za Posłańcem. których poprowadził Bóg drogą prostą. Wy nie będziecie pytani o to. 142 Głupcy spośród ludzi będą mówili: Co odwróciło ich od kierunku " . Do niego nale y. My jesteśmy Jego szczerymi czcicielami. Bóg jest dla ludzi 23 . kto ukrywa świadectwo otrzymane od Boga? A Bóg nie lekcewa y tego. Izaak. Jakub i pokolenia byli wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami?" Powiedz: "Czy wy wiecie lepiej. co zyskał. kogo chce!" 143 W ten sposób My uczyniliśmy was narodem znajdującym się pośrodku. My ustanowiliśmy kierunek. lecz nie dla tych. a do was nale ą wasze czyny. a kto odwraca się na piętach. abyście byli świadkami dla ludzi i aby' Posłaniec był świadkiem dla was. 139 Powiedz: "Czy wy będziecie z nami dyskutować o Bogu. który jest naszym Panem i waszym Panem? Do nas nale ą nasze czyny. co oni czynili." 140 A jeśli oni będą mówili: "Czy doprawdy Abraham i Isma`il. co czynicie!" 141 To jest naród. a do was nale y.

Zwróć więc twoją twarz w kierunku świętego Meczetu. zwracaj twarz ku świętemu Meczetowi! To jest prawda od twojego Pana! Bóg nie lekcewa y tego. który ciebie zadowoli. kiedy ju przyszła do ciebie wiedza. to na pewno znajdziesz się wtedy między niesprawiedliwymi! 146 Ci. Niektórzy spośród nich nie idą za kierunkiem obranym przez innych. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechmocny! 149 I skądkolwiek byś przychodził. 147 Prawda pochodzi od twojego Pana. to oni i tak nie pójdą za twoim kierunkiem. ci. jak znają swoich synów. I gdziekolwiek się znajdziecie. Nie bądź więc między wątpiącymi! 148 Ka dy ma jakiś kierunek. I jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami. którym została dana Księga. Starajcie się więc wyprzedzać w dobrych dziełach! Gdziekolwiek byście byli. a przecie oni wiedzą. a ty nie pójdziesz za ich kierunkiem. Bóg przyprowadzi was wszystkich razem. z jakimkolwiek znakiem. znają ją tak. ku któremu się zwraca.dobrotliwy. Zaprawdę. co czynicie! 145 I jeślibyś przyszedł do tych. którym daliśmy Księgę. A Bóg nie lekcewa y tego. My zaś teraz chcemy zwrócić się w kierunku. e to jest prawda pochodząca od ich Pana. co czynicie! 24 . wiedzą. którym została dana Księga. Zaprawdę. zwracajcie się twarzami w jego kierunku. Jednak część z nich ukrywa prawdę. litościwy! 144 Widzieliśmy zwrócenie twojej twarzy ku niebu.

a eby ludzie nie mieli adnego dowodu przeciwko wam . Bóg jest z cierpliwymi! 154 I nie mówcie na tych. I nie bójcie się ich. zwracaj twarz ku świętemu Meczetowi! I gdziekolwiek byście byli. a Ja was będę wspominać! Bądźcie Mi wdzięczni. i zaprawdę. ycia i owoców. do Boga.kiedy dosięgnie ich nieszczęście mówią: "Zaprawdę. którzy zostali zabici na drodze Boga: "Umarli!" Przeciwnie. oni są yjący! Lecz wy nie jesteście świadomi.oprócz tych spośród nich. on was naucza Księgi i mądrości. lecz bójcie się Mnie. którzy . którzy są niesprawiedliwi. zwracajcie twarze ku niemu. głodem i utratą dóbr. Głoś radosną wieść cierpliwym! 156 Tym. którzy wierzycie! Poszukujcie pomocy w cierpliwości i modlitwie! Zaprawdę.150 I skądkolwiek byś wychodził. lecz nie bądźcie względem Mnie niewdzięcznymi! 153 O wy. nad którymi jest błogosławieństwo ich Pana 25 . czego nie wiedzieliście. i on uczy was tego. 155 My doświadczymy was nieco strachem. do Niego powrócimy!" 157 Oto ci. 152 Wspominajcie Mnie więc. znajdziecie się na drodze prostej! 151 Posłaliśmy wam Posłańca z was samych: on recytuje wam Nasze znaki. on was oczyszcza. abym mógł wypełnić w całości Moje dobrodziejstwo względem was. Być mo e.

i jasno to ukazali. jeśli dokona okrą enia wokół nich. Ku tym Ja się zwracam.są z pewnością znaki dla ludzi. po jej śmierci. Ja jestem Przebaczający. tych. jak tylko On.i miłosierdzie! Tacy są prowadzeni drogą prostą! 158 Zaprawdę. I kara ich nie będzie zmniejszona. co zesłaliśmy z dowodów jasnych i drogi prostej. nie popełni grzechu. którzy przeklinają.. będąc niewiernymi . w kolejnym następstwie nocy i dnia.o ywiając przez nią ziemię. aniołów i ludzi. .. i rozprzestrzeniając na niej wszelkie zwierzęta w zmianie wiatrów i w chmurach. kto dobrowolnie czyni dobro. co zesłał Bóg z nieba w postaci wody . .nad nimi przekleństwo Boga. między niebem a ziemią.Bóg Jeden! nie ma boga. nad tymi.z tym. którzy są rozumni! 26 . As-Safa i Al-Marwa są wśród drogowskazów rytualnych Boga. posłusznie podporządkowanym.tych przeklnie Bóg i przeklną ich ci.zaprawdę. który płynie po morzu . co jest po yteczne dla ludzi i w tym. Miłosierny. którzy nie uwierzyli i umarli. wszystkich razem! 162 Będzie im ono towarzyszyć na wieki. A ten. Litościwy! 161 Zaprawdę. Litościwy! 164 Zaprawdę. w stworzeniu niebios i ziemi. kiedy ju wyjaśniliśmy to ludziom w Księdze . w okręcie. 160 oprócz tych. którzy się nawrócili i poprawili. 163 Bóg wasz . A ten. wszechwiedzący! 159 Zaprawdę. kto odbywa pielgrzymkę do Domu albo odprawia odwiedzenie. i nie uzyskają adnej zwłoki. którzy ukrywają to. Bóg jest wdzięczny.

oni mówią: "Nie! My postępujemy za tym. którzy czynią niesprawiedliwość. kiedy zobaczą karę. zobaczą karę i zerwą się ich więzy. jak się miłuje Boga. którzy wierzą.165 A wśród ludzi są tacy. czego nie wiecie. to wyrzeklibyśmy się ich. ślepi. co jest na ziemi dozwolone i dobre. przy czym zastaliśmy naszych ojców. którzy nie wierzą. miłując ich. gdyby ci. są podobni do tego. za którymi postępowano." Czy nawet wówczas. i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę. gdyby ich ojcowie niczego nie rozumieli i nie byli prowadzeni drogą prostą? 171 Ci. co zesłał Bóg!". poza Bogiem. Ale ci. są gorliwsi w miłości do Boga. wyrzekną się tych. mogli wiedzieć. a co niczego nie słyszy oprócz krzyku i wezwania: głusi. Jemu równych. tak jak oni się nas wyrzekli!" W ten sposób poka e im Bóg ich czyny. on jest dla was wrogiem jawnym! 169 On wam nakazuje tylko zło i bezeceństwo i ka e wam mówić przeciw Bogu to. niemi. Westchnienia dla nich! Nie wyjdą nigdy z ognia! 168 O ludzie! Jedzcie z tego. na ca się krzyczy. 170 A kiedy się im mówi: "Idźcie za tym. którzy za nimi postępowali. którzy za nimi postępowali: "Gdybyśmy tylko mogli powrócić. 167 i powiedzą ci. którzy sobie biorą. e moc nale y w całości do Boga i e Bóg jest straszny w karaniu! 166 Kiedy ci. O. oni nie rozumieją! 27 .

którzy się ró nią co do Księgi. w Księgę i w proroków. a nie będąc buntownikiem ani występnym. Lecz ten. krwi i mięsa wieprzowego. i karę za przebaczenie! Jak e oni muszą być wytrzymali na ogień! 176 Tak jest. ci. kto został do tego zmuszony. którzy wypełniają swoje zobowiązania. co zostało zło one na ofiarę czemuś innemu ni Bogu. i ten. kto rozdaje majątek . Zaprawdę. i ci. podró nemu i ebrzącym. i ten. którymi was obdarzyliśmy.172 O wy. i tego. 28 . i dziękujcie Bogu. I ci. którzy kupili błądzenie za drogę prostą. Dla nich kara będzie bolesna. w aniołów. co zesłał im Bóg z Księgi. e zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. nie będzie miał grzechu. Lecz prawdziwie pobo ny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. i nie oczyści ich. którzy ukrywają to. i na wykup niewolników. którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy. jeśli Go czcicie! 173 On zakazał wam tylko: padliny. kto daje jałmu nę. z pewnością znaleźli się w głębokim odszczepieństwie! 177 Nie jest pobo nością. 175 Oto ci. i ten. kto odprawia modlitwę.mimo umiłowania go bliskim krewnym. i sprzedają to za niską cenę . sierotom i biedakom. litościwy! 174 Zaprawdę.oni nie będą napełniać trzewi niczym innym jak tylko ogniem I nie przemówi do nich Bóg w Dniu Zmartwychwstania. Bóg jest przebaczający. poniewa Bóg zesłał Księgę z prawdą.

Zaprawdę. jak on to słyszał. otrzyma karę bolesną. Zaprawdę.. Bóg jest słyszący. oto ci. to grzech będzie cią ył na tych. według uznanego zwyczaju. Oni są prawdziwie bogobojni! 178 O wy. którzy są szczerzy w wierze. obdarzeni rozumem! Być mo e. ten nie będzie miał grzechu. o wy. którzy go zmieniają. kto obawia się. którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo talionu w wypadku zabójstwa: "Człowiek wolny za człowieka wolnego. kiedy którego z was nawiedzi śmierć. którzy są cierpliwi w nieszczęściu i przeciwności. A ten. kto potem popełni jeszcze przestępstwo. nale y zastosować postępowanie według uznanego zwyczaju i wyznaczyć mu odszkodowanie w najodpowiedniejszy sposób. To jest obowiązek bogobojnych! 181 A ktokolwiek go zmieni.kiedy się zobowiązali. a zostawia on jakieś dobra. 29 . e testator popełnił jakieś uchybienie lub grzech i ustanowi między dziedzicami pokój. będziecie bogobojni! 180 Zostało wam przepisane. którzy wierzycie! Jest wam przepisany post. To jest ulga i miłosierdzie od waszego Pana." A wobec tego. kobieta za kobietę. i ci.. po tym. wszechwiedzący! 182 Lecz ten. litościwy! 183 O wy. niewolnik za niewolnika. komu będzie nieco wybaczone przez jego brata. i w czasie niebezpieczeństwa. 179 W talionie jest dla was ycie. sporządzenie testamentu dla rodziców i bliskich krewnych. Bóg jest przebaczający.

co przepisał Bóg. A temu z was. A jeszcze lepiej dla tego. Być mo e. a nie chce dla was utrudnienia. niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być mo e. to zaprawdę. to niech pości w tym czasie. Post jest dla was dobrem. Kogo z was zastanie ten miesiąc. którzy byli przed wami .być mo e. e oszukiwaliście samych siebie. będziecie wdzięczni! 186 A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie. a odró nicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie. chce. lecz On nawrócił się ku wam i odpuścił wam. kto jest chory lub w podró y. jeśli chcecie wiedzieć 185 To jest miesiąc ramadan. w którym został zesłany Koran . One są ubiorem dla was. Bóg poznał. cią y obowiązek wykupu . e On poprowadził was drogą prostą. wy będziecie bogobojni 184 na określoną liczbę dni. i rozró nienie. Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie ka dego wzywającego. a wy jesteście ubiorem dla nich. kiedy Mnie wzywa.tak jak został przepisany tym.ywienie biedaka. oni pójdą drogą prawości! 187 Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbli ać się do waszych on.droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej. A na tych. kto dobrowolnie czyni dobro. kto jest chory albo w podró y. to na pewną liczbę innych dni. Przeto teraz obcujcie z nimi i poszukujcie tego. którzy mogą to uczynić. A ten. ebyście dopełnili tę liczbę i ebyście głosili wielkość Boga za to. Jedzcie i pijcie. Bóg chce dać wam ulgę. to przez pewną liczbę innych dni. 30 .

kto dobrowolnie czyni dobro. One są ubiorem dla was.cią y obowiązek wykupu .ywienie biedaka.droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej. a wy jesteście ubiorem dla nich. ebyście dopełnili tę liczbę i ebyście głosili wielkość Boga za to. co przepisał Bóg. a nie chce dla was utrudnienia. A jeszcze lepiej dla tego. a odró nicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie. oni pójdą drogą prawości! 187 Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbli ać się do waszych on. będziecie wdzięczni! 186 A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie. Bóg poznał. niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być mo e. lecz On nawrócił się ku wam i odpuścił wam. to przez pewną liczbę innych dni. e oszukiwaliście samych siebie. to niech pości w tym czasie. Przeto teraz obcujcie z nimi i poszukujcie tego. jeśli chcecie wiedzieć 185 To jest miesiąc ramadan. A ten. lecz przebywajcie pobo nie w meczetach. chce. e On poprowadził was drogą prostą. Takie są granice Boga! Nie zbli ajcie się więc do nich! Tak wyjaśnia Bóg ludziom Swoje znaki. to zaprawdę. Być mo e. Być mo e. Jedzcie i pijcie. Następnie wypełniajcie post do nocy i nie obcujcie z nimi. kiedy Mnie wzywa. oni będą bogobojni! 31 . Post jest dla was dobrem. Bóg chce dać wam ulgę. i rozró nienie. Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie ka dego wzywającego. Kogo z was zastanie ten miesiąc. kto jest chory lub w podró y. w którym został zesłany Koran .

kto jest bogobojny. lecz nie bądźcie najeźdźcami. którzy was zwalczają.zaprawdę. e będziecie wchodzić do waszych domów od tyłu. podobnie jak on odnosi się wrogo do was. litościwy! 193 I zwalczajcie ich. i wypędzajcie ich. I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie. dopóki oni nie będą was tam zwalczać. ale pobo nym jest ten. nie oddawajcie ich sędziom po to. Bóg jest przebaczający. skąd oni was wypędzili . i bójcie się Boga! Być mo e. A jeśli kto odnosi się wrogo do was. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam.. . a ustanie prześladowanie i religia będzie nale eć do Boga. Zaprawdę. Bóg nie miłuje najeźdźców! 191 I zabijajcie ich. A jeśli oni się powstrzymają. to i wy odnoście się wrogo do niego.. by zjadać grzesznie część majątku innych ludzi . gdziekolwiek ich spotkacie. Powiedz: "To są oznaczenia czasu dla ludzi i dla pielgrzymki. 32 ." Pobo ność nie polega na tym. będziecie szczęśliwi! 190 Zwalczajcie na drodze Boga tych.skoro przecie wiecie! 189 Oni będą ciebie pytać o fazy księ yca w nowiu. zabijajcie ich! .Prześladowanie jest gorsze ni zabicie.188 I nie zjadajcie sobie nawzajem majątków nadaremnie. Rzeczy święte podlegają talionowi. oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym! 194 Miesiąc święty za miesiąc święty. to wyrzeknijcie się wrogości.Taka jest odpłata niewiernym! 192 Ale jeśli oni się powstrzymają. Wchodźcie więc do domów przez bramy.

od wszelkiej rozpusty czy sprzeczki w czasie trwania pielgrzymki. niech pości przez trzy dni w czasie pielgrzymki. Bóg miłuje czyniących dobro! 196 Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę . A kto się podjął w nich pielgrzymki. to ka dy. 33 . Bierzcie na drogę zaopatrzenie dla siebie! Lecz najlepsze zaopatrzenie na drogę to bojaźń Bo a! Przeto bójcie się Mnie. niech się powstrzyma od wszelkich zalotów.umra! A jeśli macie trudności.had d i odwiedzenie .I bójcie się Boga! I wiedzcie. Bójcie się Boga! Wiedzcie. Bóg wie. kto jest chory spośród was albo te ma jakiś uraz w głowie. A ten. którzy posiadacie rozsądek! 198 Nie jest dla was grzechem. kiedy powróci. A ten. jaka jest dla niego łatwa. kto nie znajdzie niczego. zaprawdę. co czynicie dobrego. niech zło y ofiarę. wspominajcie Boga przy świętym drogowskazie. bo. Ale kiedy jesteście bezpieczni. przez jałmu nę lub przez ofiarę rytualną. e poszukujecie łaski od waszego Pana. jaka jest dla was łatwa. a siedem dni. którego rodzina nie jest obecna w świętym Meczecie. kto zadowala się odwiedzeniem umra do czasu pielgrzymki had d . I nie gólcie swoich głów. To ma wa ność tylko dla tego. dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca. to taką ofiarę. o wy. e Bóg jest z bogobojnymi! 195 Rozdawajcie na drodze Boga! Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! Czyńcie dobro. e Bóg jest straszny w karaniu! 197 Pielgrzymka przypada na miesiące wiadome. to jest dziesięć w całości. musi się wykupić przez post. A kiedy wyruszycie z Arafatu.

a kto się opóźni. e do Niego zostaniecie zebrani! 204 Wśród ludzi jest taki. co jest w jego sercu. A Bóg nie lubi zepsucia. by szerzyć na niej zepsucie i niszczyć zasiewy i bydło. on bierze Boga za świadka na to. jak was poprowadził na drogę prostą. 199 Następnie wyruszajcie pośpiesznie tam. A Bóg jest szybki w rachunku! 203 I wspominajcie Boga w dniach oznaczonych! Kto się śpieszy i zdą y w ciągu dwóch dni. Bójcie się Boga! I wiedzcie. a przecie on jest w sporze najbardziej uparty. chodzi pośpiesznie po ziemi. 34 . nie popełnia grzechu. 201 Wśród nich są te tacy. Bóg jest przebaczający. i proście Boga o przebaczenie! Zaprawdę. albo jeszcze mocniejszym wspomnieniem! "' Wśród ludzi są tacy. Daj nam na tym świecie!" Ale taki nie będzie miał udziału w yciu ostatecznym. chocia przedtem byliście między błądzącymi. wspominajcie Boga. którego słowa o yciu na tym świecie zadziwiają cię. 205 Kiedy się odwróci. jeśli jest bogobojny. litościwy! 200 A kiedy skończyliście wypełniać wasze pobo ne ceremonie. którzy mówią: "Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w yciu ostatecznym dobro! I uchroń nas od kary ognia!" 202 Oni będą mieli udział w tym. jak wspominacie waszych ojców. którzy mówią: "Panie nasz!. co zarobili. skąd wyruszyli ludzie. nie ma grzechu.wspominajcie Go.

to wiedzcie.206 Kiedy jemu mówią: "Bój się Boga!". 211 Zapytaj synów Izraela. a przyjdzie do nich Bóg w cieniu chmur. 208 Owy.. który sprzedaje swoją duszę. komu chce. z zawiści poró nili się między sobą. którym ona była dana. będą nad nimi w Dniu Zmartwychwstania. to chwyta go grzeszna pycha. zaprawdę. A Bóg jest dobrotliwy dla Swoich sług. on jest dla was wrogiem jawnym! 209 A jeśli się potkniecie. bez rachunku! 213 Ludzie byli jednym narodem. kiedy otrzymali jasne dowody. Ci. którzy wierzycie! Chodźcie w pokoju wszyscy i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę. I Bóg poprowadził tych. poszukując zadowolenia Boga. którzy nie uwierzyli. mądry! 210 Czy oni czekają tylko.. aby rozsądzać między ludźmi to. Bóg daje zaopatrzenie. I posłał Bóg proroków jako zwiastunów dobrej wieści. ale ci. którzy uwierzyli. ostrzegających. kiedy ju otrzymaliście jasne dowody. którzy uwierzyli. upiększano ycie na tym świecie. i Bóg jest potę ny. jak wiele jasnych znaków im daliśmy? A jeśli kto zamienia dobrodziejstwo Boga. Gehenna mu wystarczy. i aniołowie? Wyrok został ju wydany i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy. a wyśmiewano się z tych. Jak e to złe miejsce wypoczynku! 207 Wśród ludzi jest taki. którzy są bogobojni. kiedy ju ono spłynęło na niego. On zesłał wraz z nimi Księgę z prawdą. w czym oni się ró nili. 35 . Bóg jest straszny w karaniu! 212 Tym.

czego doświadczyli ci. Powiedz: "To. e wejdziecie do Ogrodu. ale wy nie wiecie!" 217 Będą ciebie pytać o miesiąc święty i walkę w tym miesiącu. za Swoim zezwoleniem. 214 Czy wy sądzicie. Powiedz: "Walka w tym miesiącu jest sprawą powa ną. A cokolwiek czynicie dobrego. którzy uwierzyli wraz z nim: "Kiedy przyjdzie pomoc Boga?" Czy nie tak?! Zaprawdę. chocia jest wam nienawistna. co do której oni się ró nili. powinno być dla rodziców i bliskich krewnych. kiedy jeszcze nie doświadczyliście tego. choć jest dla was dobra. pomoc Boga jest bliska! 215 Będą ciebie pytać o to.to dla takich daremne są ich uczynki 36 ." Oni nie przestaną was zwalczać. co oni mają rozdawać. dopóki nie odwrócą was od waszej religii. B6g wie. niewiara w Niego i w święty Meczet.ku prawdzie. . kochacie jakąś rzecz. A Bóg prowadzi. A jeśli ktoś z was wyrzeknie się swej religii i umrze jako niewierny . Bóg o tym wie wszystko! 216 Przepisana wam jest walka. doznali trzęsienia ziemi. tak i mówił Posłaniec i ci. wypędzenie z niego jego ludu jest rzeczą jeszcze powa niejszą przed Bogiem. jeśli to potrafią. zaprawdę. czujecie wstręt do jakiejś rzeczy. przecie prześladowanie jest gorsze od zabicia. kogo chce. lecz odsunięcie się od drogi Boga. ku drodze prostej . co wy rozdajecie z dóbr. którzy ju przeminęli przed wami? Dotknęło ich nieszczęście i udręka. Być mo e. biednych i podró nego. choć jest dla was zła. dla sierot. Być mo e.

Być mo e. oni tam będą przebywać na wieki. co mają rozdawać. oni się opamiętają! 222 Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Być mo e. Z pewnością wierząca niewolnica jest lepsza od kobiety czczącej bo ków. A gdyby Bóg zechciał. Powiedz: 37 ." Będą ciebie pytać o to. ci. wy się zastanowicie 220 nad yciem tego świata i yciem ostatecznym! Oni będą ciebie pytać te o sieroty.na tym świecie i w yciu ostatecznym. lecz grzech jest większy ani eli korzyść z nich. co jest zbyteczne. który szerzy zgorszenie. i którzy walczyli na drodze Boga. Powiedz: "To. A Bóg wzywa do Ogrodu i do przebaczenia. litościwy! 219 Będą ciebie pytać o wino i grę majsir. Oto ci. spodziewają się miłosierdzia Boga. choćbyście ją podziwiali. A jeśli się mieszacie z nimi . za Jego zezwoleniem! On wyjaśnia Swoje znaki ludziom. którzy wzywają do ognia. Powiedz: "Ulepszenie ich losu jest dobrem. Zaprawdę Bóg jest potę ny. A Bóg jest przebaczający. to z pewnością mógłby was udręczyć. 218 Zaprawdę." Tak Bóg wyjaśnia wam znaki. Tacy będą mieszkańcami ognia. który czyni dobro. Powiedz: "W nich jest wielki grzech i pewne korzyści dla ludzi. od tego. dopóki one nie uwierzą. którzy uwierzyli i którzy wywędrowali razem." A Bóg odró nia tego.to one są waszymi braćmi. mądry 221 I nie eńcie się z kobietami. które czczą bo ków.

Jeśli oni powrócą. Bóg jest słyszący. jeśli wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. 38 . Bójcie się Boga i wiedzcie. dopóki one się nie oczyszczą. Bóg jest przebaczający. Bóg jest przebaczający. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbli ajcie się do nich. Przychodźcie więc na wasze pole. A ich mę owie. co zyskały wasze serca. e się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących! 224 Nie przysięgajcie na Boga.. A kiedy się oczyszczą. Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się! 223 Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. mają pełne prawo powrócić do nich w tym czasie. to przychodźcie do nich. One mają prawa równe swoim obowiązkom. zaprawdę. powinni czekać cztery miesiące. Bóg jest słyszący. co stworzył Bóg w ich łonach.zaprawdę. jak chcecie. litościwy! 227 A jeśli zdecydują się na rozwód . tak jak nakazał wam Bóg.." Zaprawdę. I nie jest im dozwolone. jeśli zapragną pogodzenia. wspaniałomyślny! 226 Ci. wszechwiedzący! 228 to kobiety rozwiedzione mają oczekiwać trzy okresy. aby ukrywały to. e jesteście pobo ni i bogobojni i e czynicie pokój między ludźmi. lecz będzie was karał za to. wszechwiedzący! 225 Bóg nie będzie was karał za pustą gadaninę w waszych przysięgach."To jest cierpienie. którzy przysięgają odejść od swoich kobiet.

to oni oboje nie będą mieli grzechu. 230 A jeśli on rozwiódł się z nią ostatecznie. powracając do siebie. A jeśli ten da jej rozwód. Chyba e oboje się obawiają. mądry! 229 Rozwód jest mo liwy dwa razy. Jeśli się obawiacie. e nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. którzy posiadają wiedzę.zgodnie z uznanym zwyczajem. to nie popełnią grzechu. którzy przekraczają granice Boga. On wyjaśnia je ludziom. coście dali swoim onom. i Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 232 A kiedy daliście rozwód kobietom. e nie potrafią zachować granic Boga. Potem więc albo ją zatrzymacie. albo dacie jej całkowitą wolność. to po upływie oznaczonego dla nich czasu 39 . to po upływie oznaczonego dla nich czasu albo je zatrzymajcie w sposób uznany zwyczajem. Nie bierzcie sobie znaków Boga za przedmiot artów! Wspominajcie dobrodziejstwo Boga względem was i to. jeśli oboje sądzą. Takie są granice Boga! Nie przekraczajcie ich! Ci. Nie jest wam dozwolone zabierać cokolwiek z tego. Bóg jest potę ny. e zachowują granice Boga. Mę czyźni mają nad nimi wy szość. A ten. są niesprawiedliwi. abyście nie popełnili przestępstwa. jest niesprawiedliwy dla siebie samego. Bójcie się Boga! I wiedzcie. dopóki nie wyjdzie za innego mę czyznę. albo te zwolnijcie. to ona nie jest mu dozwolona. zgodnie ze zwyczajem. jeśli ona się wykupi. uprzejmie ją traktując. 231 Kiedy dajecie rozwód kobietom. Ale nie zatrzymujcie ich wbrew woli. co On zesłał wam z Księgi i mądrości dla napomnienia. kto to czyni.

kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. to nie popełnią grzechu. zgodnie z przyjętym zwyczajem. a wy nie wiecie. . Nie nakłada się na człowieka niczego. zgodnie z przyjętym zwyczajem. 235 I nie popełnicie adnego grzechu. Oto co jest bardziej jasne i bardziej czyste dla was.Bóg wie. co wy czynicie! 234 Niektórzy spośród was umierają i pozostawiają ony. któremu się urodziło dziecko. 40 . A jeśli zechcecie oddać do karmienia wasze dzieci. jeśli dacie za to wynagrodzenie zgodnie z przyjętym zwyczajem. aby wzięły sobie innych mę ów. z powodu jego dziecka. proponując zaręczyny kobiecie albo ukrywając ten zamiar w swoich sercach. 233 Matki pragnące w pełni wykarmić swoje dzieci będą je karmiły przez całe dwa lata. Oto jest napomnienie dla tego z was. e wy o nich myślicie. one powinny oczekiwać samotne przez cztery miesiące i dziesięć dni. co wy czynicie. To samo dotyczy osoby dziedziczącej. A na ojcu dziecka cią y obowiązek zaopatrzenia ich w ywność i odzie . Bóg wie. zgodnie z przyjętym zwyczajem. Jeśli oboje chcą odstawić dziecko od piersi za obopólną zgodą i naradą. jeśli spodobają się sobie nawzajem.nie przeszkadzajcie im. A Bóg jest w pełni świadomy tego. to nie będziecie mieli grzechu. e Bóg widzi dobrze to. Bójcie się Boga! I wiedzcie. Lecz nie czyńcie im obietnic potajemnie. A po wypełnieniu się ich czasu nie będziecie mieć adnej winy z racji tego. Rodzicielka nie mo e doznać szkody z powodu swojego dziecka ani ten. jak one ze sobą postąpią. co nie jest w jego mo liwości.

co czynicie! 238 Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej. I nie decydujcie o zawarciu mał eństwa. to wspominajcie Boga.zasobny według swojej mo liwości. a biedny według swojej dając im zaopatrzenie godziwe. wspaniałomyślny! 236 Nie popełniajcie grzechu. dopóki nie upłynie przepisany czas. co jest w waszych duszach. i Bóg wie. do czegoście się zobowiązali. tak jak On was nauczył. 237 A jeśli dacie im rozwód. to . chyba e one zrezygnują lub zrezygnuje ten. Troszczcie się o nie . dając kobietom rozwód. więc strze cie się Go! Wiedzcie. w którego ręku jest kontrakt mał eński. czego wy przedtem nie wiedzieliście. tak jak nale y się ludziom czyniącym dobro. zanim ich dotkniecie. powinni pozostawić im zapis: utrzymanie na rok bez zmuszania ich do odejścia.u ywajcie słów uznanych zwyczajem. i stawajcie przed Bogiem w pokorze! 239 A jeśli jesteście w niebezpieczeństwie. a ju zobowiązaliście się względem nich do jakiegoś podarunku. jeśli nie dotknęliście ich i nie macie w stosunku do nich adnego zobowiązania. 240 A ci z was. to dacie im połowę z tego.pieszo lub na wierzchowcu! Ale kiedy jesteście bezpieczni. którzy umierają i zostawiają swoje ony.' to nie będziecie mieli grzechu 41 . Bóg widzi dobrze. A jeśli odejdą. Ale jeśli zrezygnujecie. to jest bli sze bogobojności! I nie zapominajcie o szlachetności w swoim postępowaniu! Zaprawdę. i Bóg jest przebaczający. Wiedzcie.

z wyjątkiem nielicznych spośród nich. zgodnie z przyjętym zwyczajem. mądry! 241 Rozwiedzionym kobietom nale y się zaopatrzenie zgodnie z przyjętym zwyczajem. Być mo e. lecz większość ludzi nie jest wdzięczna! 244 Walczcie na drodze Boga i wiedzcie. A Bóg jest potę ny. którzy wyszli ze swoich domostw .z powodu tego. Bóg jest potę ny. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. to jest obowiązek dla bogobojnych. kiedy oni powiedzieli do swojego proroka: "Poślij nam króla. 242 W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. skoro zostaliśmy wypędzeni z naszych domostw i od naszych dzieci?" Jednak kiedy została im przepisana walka. Bóg ściska i otwiera szeroko. będziecie rozumni! 243 Czy nie widziałeś tych. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych! 247 I powiedział im ich prorok: "Oto Bóg posłał wam Saula jako króla. wtedy będziemy walczyć na drodze Boga"? On powiedział: "Czy moglibyście nie walczyć. oni odwrócili się plecami. co one z sobą uczynią." 42 . to On powiększy ją wielokrotnie. e Bóg jest słyszący. Do Niego będziemy sprowadzeni.a były ich tysiące z obawy przed śmiercią? I powiedział im Bóg: "Umierajcie!" A następnie On ich o ywił! Zaprawdę. 246 Czy nie widziałeś starszyzny synów Izraela po Moj eszu. mądry! zaprawdę. jeśli została wam przepisana walka?" Oni powiedzieli: "A dlaczego nie mielibyśmy walczyć na drodze Boga. wszechwiedzący! 245 A kto da Bogu piękną po yczkę.

kto z niej wypije. i reszta tego. powiedział: "Oto Bóg doświadczy was przez rzekę: ten. i dopomó nam przeciw ludowi niewiernych!" 43 . on nie ma nawet dosyć majątku. on i ci. którzy sądzili." Bóg daje Swoje królestwo. A kiedy przez nią przeszli. kto raz zaczerpnie z niej swoją ręką.Oni powiedzieli: "Jak on mo e mieć władzę królewską nad nami? My przecie jesteśmy godniejsi od niego do władzy królewskiej.a poniosą ją aniołowie. którzy razem z nim uwierzyli: "My nie mamy dzisiaj adnej władzy nad Goliatem i jego wojskami. ten będzie ode mnie. którzy są cierpliwi! 250 A kiedy oni wystąpili przeciw Goliatowi i jego wojskom. e spotkają się z Bogiem: "Jak często mały oddział odnosi zwycięstwo nad licznym oddziałem za zezwoleniem Boga!" Bóg jest z tymi. w której będzie bezpieczeństwo pochodzące od waszego Pana. z wyjątkiem tego. kto jej nie skosztuje." I powiedzieli ci." Lecz oni pili z niej. Bóg jest słyszący. jeśli jesteście wierzącymi!" 249 A kiedy wystąpił Saul z wojskami. w tym jest znak dla was." On powiedział: "Zaprawdę. z wyjątkiem niewielu. Zaprawdę. co pozostawił ród Moj esza i Aarona . a ten. powiedzieli: Panie nasz! Wylej na nas cierpliwość i umocnij nasze stopy. Bóg wybrał go ponad wami i obdarzył go rozległością wiedzy' i odpowiednią postacią ciała. ten nie będzie ode mnie. i przyjdzie do was Arka. wszechwiedzący! 248 I powiedział im ich prorok: "Oto znakiem jego królestwa będzie to. komu chce.

i wśród. ani wstawiennictwa. i Dawid zabił Goliata. I. to oni nie walczyliby ze sobą. z którymi mówił Bóg. rozdawajcie z tego. Lecz Bóg czyni to. ani przyjaźni. ni sen. i wywy szył jednych z nich w hierarchii. Bóg dał mu królestwo i mądrość i nauczył go tego. 254 O wy. zaprawdę.251 I zmusili ich do ucieczki za zezwoleniem Boga. Wśród nich są tacy. którzy uwierzyli. co chce. I daliśmy Jezusowi. i umocniliśmy Go przez Ducha świętego. Wśród nich byli tacy. ty jesteś wśród posłańców. kiedy nie będzie ani handlu. Do Niego nale y to. Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka. 253 Oto tacy są posłańcy! Wywy szyliśmy jednych z nich ponad drugich. Lecz oni się poró nili. co jest w niebiosach. Bóg jest władcą łaski dla światów! 252 Takie są znaki Boga. które tobie recytujemy z pełną prawdą. którzy wierzycie. jasne dowody. w co was zaopatrzyliśmy. z pewnością. którzy przyszli do nich. I gdyby Bóg nie powstrzymał jednych ludzi przez drugich. I gdyby zechciał Bóg. to nie zwalczaliby się ci. zanim nadejdzie dzień. A gdyby zechciał Bóg. i to. jak tylko On .yjący. którzy nie uwierzyli. to ziemia zostałaby zniszczona. nich byli tacy. Ale. co jest na ziemi! A któ będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? 44 . synowi Marii. Niewierni są niesprawiedliwi! 255 Bóg! Nie ma boga. kiedy ju otrzymali jasne dowody. czego chciał.

Bóg jest słyszący. poniewa Bóg dał mu królestwo? Oto powiedział Abraham: "Panie mój! Ty jesteś Tym. A opiekunami tych. nie mający adnego pęknięcia. Bóg nie prowadzi prostą drogą niesprawiedliwych! 259 Albo takiego jak ten. One ich wyprowadzą ze światła ku ciemnościom. który nie uwierzył. który prowadził spór z Abrahamem w sprawie jego Pana. który daje ycie i sprowadza śmierć. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy. są fałszywe bóstwa. co było przed nimi.On wie. Tacy są mieszkańcami ognia. I ten. wszechwiedzący! 257 Bóg jest opiekunem tych. po tym jak ono umarło?" Uśmiercił go Bóg na sto lat. i On wie. on powiedział: "Jak o ywi je Bóg. którzy nie uwierzyli. kto odrzuca fałszywe bóstwa. On ich wyprowadza z ciemności ku światłu." On powiedział: "Ja daję ycie i sprowadzam śmierć. oprócz tego." Powiedział Abraham: "Oto Bóg przywodzi słońce ze wschodu. którzy wierzą. który przechodził mimo miasta le ącego w gruzach a do fundamentów. uchwycił za najpewniejszy uchwyt. On jest Wyniosły. więc ty przywiedź je z zachodu!" I zawstydzony został ten. a wierzy w Boga. potem go wskrzesił. oni tam będą przebywać na wieki! 258 Czy ty nie widziałeś tego. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia. Ogromny! 256 Nie ma przymusu w religii! Prawość wyró niła się od nieprawości. co będzie po nich. co On zechce. Jego nie męczy utrzymywanie ich. 45 .

on powiedział: "Wiem. którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga. . ' I popatrz na twojego osła! . jak o ywiasz zmarłych!" Powiedział: "Czy ty nie wierzysz?" On powiedział: "Tak! Lecz niech się moje serce uspokoi. a następnie obleczemy je w ciało!" A kiedy się to stało jasne.otrzymają nagrodę u swego Pana. Wiedz. Poka mi." Powiedział: "Weź więc cztery ptaki i przyciśnij je do siebie. e Bóg jest potę ny. Bóg jest wszechobejmujący. a w ka dym kłosie . nie doznają adnego lęku ani nie będą się smucić. które wydało siedem kłosów. komu chce. po której następuje obraza. Bóg daje wielokrotnie temu. a one przylecą do ciebie pośpiesznie. potem połó na ka dej górze jakąś część z nich i zawołaj je. one się nie zepsuły.sto ziaren. mądry!" 261 Ci. są podobni do ziarna." Powiedział Bóg: "Nie. e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 260 I oto powiedział Abraham: "Panie mój!.mówiąc: "Ile ty tam przebywałeś?" On powiedział: "Przebywałem tam dzień lub część dnia.My czynimy z ciebie znak dla ludzi popatrz na te kości. wszechwiedzący! 262 Ci. 46 . ty przebywałeś tam sto lat! I popatrz na twoje jedzenie i picie. którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga. 263 Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze ni jałmu na. nie czyniąc z tego powodu adnego wyrzutu czy szkody . jak My je zestawimy.

Oni nie mają adnej władzy nad niczym. Wiedzcie. są podobni do ogrodu na wzgórzu: dosięga go burza deszczowa i on przynosi podwójne plony. W ten sposób wyjaśnia wam Bóg znaki. to tylko rosa.a jego potomstwo byłoby słabowite a na ogród jego spadłby ognisty huragan i spaliłby go. wy się zastanowicie! 267 O wy. aby z tego rozdawać. wspaniałomyślny! 264 O wy. godny chwały! 268 Szatan obiecuje wam ubóstwo i nakazuje wam bezeceństwo. A Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niewiernych! 265 Ci. co wyprowadziliśmy dla was z ziemi. który rozdaje swój majątek przez wzgląd na ludzi.Bóg jest bogaty. co wy czynicie! 266 Czy chciałby któryś z was mieć ogród z palm i winnej latorośli. A jeśli nie dosięgnie go burza deszczowa. e Bóg jest bogaty. Nie zmierzajcie do tego. On jest podobny do skały pokrytej ziemią: dosięga ją burza deszczowa i pozostawia ją nagą i twardą. jeślibyście nie przymknęli na to oczu. tak jak ten. którzy rozdają swoje majątki.. gdzie są dla niego wszelkiego rodzaju owoce? I oto dosięgłaby go starość .. którzy wierzycie! Nie czyńcie daremną waszej jałmu ny przez wyrzuty i obrazę. gdzie w dole płyną strumyki. a nie wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. i czego sami nie wzięlibyście. którzy wierzycie! Rozdawajcie z dobrych rzeczy. Być mo e. ' które zyskaliście. co podłe. co zyskali. 47 . i z tego. Bóg widzi dobrze to. pragnąc przypodobać się Bogu i umocnić swoje dusze.

co czynicie! 272 Nie do ciebie nale y prowadzenie ich drogą prostą. kogo chce. to zostanie wam w pełni odpłacone i nie doznacie niesprawiedliwości. A co rozdajecie z dobra . Bóg jest w pełni świadomy tego. to jest lepsze dla was i to zmazuje wam nieco waszych złych czynów. którzy zostali doprowadzeni do biedy. Ale przypominają sobie to tylko ludzie obdarzeni rozumem. I cokolwiek rozdacie z dobra.to dla samych siebie. 273 To jest dla ubogich. skrycie i jawnie. wy rozdajecie tylko. ale ty poznasz ich po ich znamionach: oni nie proszą ludzi natrętnie: A cokolwiek wy rozdajecie z dobra. temu darowano obfite dobro.a Bóg obiecuje wam od Siebie przebaczenie i łaskę. wie to Bóg! A niesprawiedliwi nie będą mieli pomocników! 271 Jeśli dajecie jawnie jałmu nę. wszechwiedzący! 269 On daje mądrość temu. Bóg o tym wie dobrze! 274 Ci. głupiec uwa a ich za bogatych z powodu ich wstrzemięźliwości. to jest dobrze. i nie mogą wędrować po ziemi. otrzymają nagrodę u swego Pana. A komu darowano mądrość. ale jeśli ją ukrywacie i dajecie biednym. poszukując oblicza Boga. zaprawdę. Bóg jest wszechobejmujący. zaprawdę. 270 I cokolwiek rozdajecie jako jałmu nę albo jakiekolwiek składacie ślubowanie . to. nie doznają strachu i nie będą się smucić! 48 . działając na drodze Boga. którzy rozdają swoje majątki nocą i dniem.to. komu chce. lecz Bóg prowadzi drogą prostą.

Bóg nie miłuje adnego niewiernego grzesznika! 277 Zaprawdę. kto otrzymał napomnienie od swego Pana i powstrzymał się. A ten. a jego sytuacja się poprawi. co pozostało z lichwy. tacy będą mieszkańcami ognia. będzie miał swoje poprzednie zyski i jego sprawa nale y do Boga. co ona zarobiła 49 . którzy wierzą i czynią dobre dzieła. Nie czyńcie niesprawiedliwości. a pomno y dawanie jałmu ny. A którzy powrócą. którzy po erają lichwę.275 A ci. którego przewrócił szatan przez dotknięcie. ale darowanie tego jako jałmu ny jest dla was lepsze. którzy wierzycie! Bójcie się Boga i porzućcie to. jeśli jesteście wierzącymi! 279 Jeśli jednak tego nie uczynicie. nie powstaną inaczej. kiedy zostaniecie sprowadzeni do Boga! Wtedy zostanie wypłacone w pełni ka dej duszy. poniewa oni mówią: "Iiandel jest podobny do lichwy. to nale y poczekać." Lecz Bóg dozwolił handel.będą mieli nagrodę u swego Pana. ni powstaje ten. ci. nie doznają strachu ! i nie będą się smucić 278 O wy. oni tam będą przebywać na wieki. ci. to otrzymacie swój kapitał. Tak jest. 276 Bóg zniweczy lichwę. to i wy nie doznacie niesprawiedliwości! 280 A jeśli kto jest w trudnym poło eniu. a zakazał lichwy. ebyście tylko wiedzieli! 281 I bójcie się Dnia. to oczekujcie wezwania do wojny od Boga i Jego Posłańca! A jeśli się nawrócicie. którzy odprawiają modlitwę i dają jałmu nę .

czy du y z zaznaczeniem jego terminu. ani na świadka! A jeśli tak czynicie. jak nauczył go Bóg. słabym albo nie mo e dyktować. zgodnie ze sprawiedliwością! ądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mę czyzn! A jeśli nie będzie dwóch mę czyzn. Bójcie się Boga! Bóg was poucza. A jeśli dłu nik jest głupcem.i nikt nie dozna niesprawiedliwości. I ądajcie świadków. niech dyktuje jego opiekun. wtedy nie popełnicie grzechu.czy to będzie dług mały. To jest dla was sprawiedliwsze w obliczu Boga i bardziej prawidłowe dla świadectwa. kiedy są wzywani! I nie wzdragajcie się tego zapisywać . jeśli jedna z nich zbłądzi. według sprawiedliwości. by pisać tak.. którzy wierzycie! Jeśli zaciągacie dług między sobą na określony czas. I niech on pisze. i odpowiedniejsze dla usunięcia wątpliwości. to jeden mę czyzna i dwie kobiety mogą być świadkami. a dłu nik niech dyktuje! I niech się boi Boga. i nie wywierajcie adnego przymusu ani na pisarza. i niczego z tego nie umniejsza. to zapisujcie to! I niech zapisuje między wami pisarz. On o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 283 A jeśli jesteście w podró y i nie znajdujecie pisarza 50 . kiedy dokonujecie między sobą transakcji. to druga będzie mogła ją napomnieć. 282 O wy. to popełniacie grzech. na których się zgodzicie. swojego Pana. Chyba e to jest handel towarem. jeśli tego nie zapiszecie. który wy sobie przekazujecie z ręki do ręki. A świadkowie niech nie odmawiają. I niech pisarz nie sprzeciwia się.

i On ukarze tego. My nie czynimy ró nicy między adnym z Jego posłańców! Oni powiedzieli: "Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy! Twoje przebaczenie! Panie nasz! Do Ciebie zmierza wędrowanie!" 286 Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej mo liwości. swojego Pana! Nie ukrywajcie świadectwa! Ktokolwiek je ukrywa . komu zechce. co wy czynicie! 284 Do Boga nale y to.. Bóg z tego za ąda od was rachunku. co im zostało zesłane od ich Pana. jak nało yłeś na tych. któremu go powierzono.to. którzy byli przed nami! Panie nasz! Nie nakładaj na nas tego. i przeciwko niej będzie to.to powinniście wziąć zastaw. co jest w waszych duszach. co dla siebie zyskała. jeśli zapomnieliśmy lub jeśli zgrzeszyliśmy! Panie nasz! nie nakładaj na nas cię aru. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 285 Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to. powinien go zwrócić. czy te ukrywacie. jego serce jest grzeszne! A Bóg wie dobrze. kogo zechce. to ten. A jeśli jeden z was powierza drugiemu jakiś depozyt. i niech boi się Boga. co ona zyskała! Panie nasz! Nie bierz nam za złe. i to. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniołów. co jest w niebiosach. co jest na ziemi! I czy wy ukazujecie to. w Jego Księgi i w Jego posłańców. On przebaczy temu. zaprawdę. 51 . Dla niej będzie to.

przebacz nam i zmiłuj się nad nami! Ty jesteś naszym Panem! Dopomó nam przeciw ludowi niewiernych! 52 .czego my nie jesteśmy w stanie unieść! Odpuść nam.

53 . postępują za tym.dwuznaczne. lecz nikt nie zna tego wyjaśnienia. mówią: "My wierzymy w niego. który zesłał tobie Księgę. włada zemstą! 5 Zaprawdę.Al-Imran W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. tylko Bóg! A ci. co niejasne. Istniejący! 3 On tobie zesłał Księgę z prawdą. wszystko pochodzi od naszego Pana.Rodzina Imrana . Nie ma boga. stwierdzając prawdziwość tego.czeka kara straszna! Bóg jest potę ny. poszukując niezgody i dą ąc do wyjaśnienia tego. Ci. którzy są utwierdzeni w wiedzy. co w sercach mają skłonność do zwątpienia. którzy nie uwierzyli w znaki Boga . tak jak chce.one stanowią istotę Księgi i inne . nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi. Mim. W niej są znaki solidne . który kształtuje was w łonach. jak tylko On . Lam. co w niej jest wieloznaczne. Zaprawdę. tych.yjący. co ju było przed nią. ani w niebie! 6 On jest tym. jak tylko On! On jest Potę ny." Lecz przypominają to sobie tylko ludzie obdarzeni rozumem. On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię 4 jako drogę prostą dla ludzi i On zesłał rozró nienie. Mądry! 7 On jest Tym. 2 Bóg! Nie ma boga.

które się spotkały: jeden oddział walczył na drodze Boga. To jest u ywanie ycia na tym świecie. Bóg nie zmienia obietnicy! 10 Zaprawdę. którzy nie uwierzyli: "Wy niebawem będziecie zwycię eni i zostaniecie zebrani ku Gehennie. i pochwycił ich Bóg za ich grzechy. e tamtych było dwukrotnie więcej. tym. Lecz Bóg wspiera Swoją pomocą tego. do koni wyró niających się szlachetnością. jak poprowadziłeś nas drogą prostą! i obdarz nas Swoim miłosierdziem! Zaprawdę. ani ich dzieci! Oni będą paliwem dla ognia! 11 Tak jak było z ludźmi Faraona i tymi. Ci ostatni widzieli na własne oczy." A jak e to złe miejsce odpoczynku! 13 Mieliście ju znak w dwóch oddziałach. którzy byli przed nimi. kogo chce. Zaprawdę. Oni za kłamstwo uznali Nasze znaki. którzy mają jasne spojrzenie! 14 Upiększane jest ludziom upodobanie do namiętności: do kobiet i do synów. którzy nie uwierzyli. Lecz u Boga jest najpiękniejsza przystań! 15 Powiedz: "Czy ja mam wam obwieścić coś lepszego ani eli to?" 54 . do trzód i zasiewów.8 Panie nasz! Nie pozwól zboczyć naszym sercom po tym. Ty jesteś Dawcą! 9 Panie nasz! Zaprawdę. w tym jest przykład pouczający dla tych. Bóg jest straszny w karaniu! 12 Powiedz tym. co do którego nie ma wątpliwości! Zaprawdę. do nagromadzonych kintarów złota i srebra. nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki. Ty zbierasz ludzi na ów Dzień. a drugi pozostał niewierny.

Bóg jest szybki w rozrachunku! 20 A jeśli oni będą się z tobą spierać. . przez zawiść poró nili się między sobą.na cierpliwych i szczerych. którym została dana Księga. tym. a tak e ci...Ci. to poszli drogą prostą. A kto nie wierzy w znaki Boga. Mądry!" 19 Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam! Ci. a jeśli się odwrócili. my wierzymy! Przebacz nam więc nasze grzechy i uchroń nas od kary ognia!" 17 . którzy poszli za mną.. oni tam będą przebywać na wieki.i aniołowie. o świcie proszących o przebaczenie. którzy mówią: "Panie nasz! Zaprawdę. A Bóg widzi jasno Swoje sługi! 21 Zaprawdę. Potę ny. to powiedz: "Poddałem całkowicie swoją twarz Bogu.i ony czyste . i ludzie posiadający wiedzę utrzymując ze słusznością: "Nie ma boga. dopiero wtedy. i nie ma boga. A Bóg patrzy na Swoje sługi 16 -na tych. gdy przyszła do nich wiedza." I powiedz tym. którym została dana Księga. jak tylko On. i ludziom prostym: "Czy poddaliście się całkowicie?" Jeśli oni poddali się całkowicie. którzy nie wierzą w znaki Boga i którzy zabijają proroków 55 . jak tylko On.. zaprawdę. którzy się boją Boga. do ciebie nale y tylko obwieszczenie posłannictwa. znajdą u swego Pana Ogrody. gdzie w dole płyną strumyki.i upodobanie od Boga. . 18 Zaświadcza Bóg. pokornych i rozdających.

" I zmyleni zostali w swojej religii tym. z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni. Ty dajesz zaopatrzenie. którym została dana część Księgi? Oni zostali wezwani do Księgi Boga. co ona zarobiła. aby ona rozstrzygnęła między nimi. 23 Czy nie widziałeś tych. co sami sobie zmyślali. Ty jesteś nad ka dą rzeczą wszechwładny! 27 Ty wprowadzasz noc w dzień i Ty wprowadzasz dzień w noc. poniewa oni powiedzieli: "Ogień dotknie nas tylko przez pewną liczbę dni. kogo chcesz. i Ty odbierasz królestwo.bez adnego prawa. i nikt nie dozna niesprawiedliwości? 26 powiedz: "O Bo e! Władco królestwa! Ty dajesz królestwo. których uczynki są daremne w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. co nakazują sprawiedliwość . i którzy spośród ludzi zabijają tych. komu chcesz. komu chcesz. bez rachunku!" 28 Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych. Ty wyprowadzasz yjące z martwego i Ty wyprowadzasz martwe z yjącego. i ka dej duszy będzie w pełni wypłacone to. i Ty poni asz.obwieść karę bolesną! 22 To są ci. 25 A jak będzie. Następnie część z nich się odwróciła. 24 Tak się stało. kogo chcesz. W Twoim ręku jest dobro! Zaprawdę. 56 . oni nie będą mieli adnych pomocników. kiedy zbierzemy ich w Dniu. od kogo chcesz: Ty wynosisz. i sprzeciwiła. co do którego nie ma wątpliwości.

litościwy!" 32 Powiedz: "Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie. Wszechwiedzący!" 57 . co uczyniła dobrego.ten nie ma nic wspólnego z Bogiem. wszechwiedzący! 35 Oto powiedziała ona Imrana: "Panie mój ! Ja poświęcam Tobie to. Bóg jest dobrotliwy dla Swoich sług!" 31 Powiedz: "Jeśli kochacie Boga. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie. 29 Powiedz: "Czy wy ukrywacie to. co jest w moim łonie. co jest w waszych piersiach. czy wy to ujawniacie . Bóg jest słyszący. to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy.wie o tym Bóg. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 30 Tego dnia.ponad światy! 34 jako potomstwo jednych od drugich. aby między nią a tym dniem znalazła się ogromna przestrzeń. kiedy ka dej duszy zostanie przedstawione to. Bóg jest przebaczający. Zaprawdę. zaprawdę. Ostrzega was Bóg przed samym Sobą... Bóg nie kocha niewiernych!" 33 Bóg wybrał Adama i Noego. wszak Ty jesteś Słyszący. On zna to. ka da z nich będzie pragnąć. Przyjmij to więc ode mnie. co jest w niebiosach. chyba e obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. i to. rodzinę Abrahama i rodzinę Imrana . co uczyniła złego. co jest na ziemi. i to.

36 A kiedy ona porodziła. czystym i prorokiem wśród sprawiedliwych!" 40 Zachariasz powiedział: "Panie mój ! Jak ja mogę mieć syna. On potwierdzi słowo od Boga. ją i jej potomstwo. będzie szlachetnym panem. modlił się w sanktuarium: "Bóg obwieszcza ci radosną wieść o Janie. a moja ona jest bezpłodna?" Bóg powiedział: "Tak będzie! Bóg czyni. Powiedział: "O Mario! Skąd to przychodzi do ciebie?" Ona powiedziała: "To jest od Boga." Zaprawdę.istotę eńską. Za ka dym razem. Ty przecie słyszysz modlitwę!" 39 I ogłosili mu aniołowie kiedy on. co ona zło yła." . znajdował u niej zaopatrzenie. wspaniałym potomstwem. i wyrosła wzrostem pięknym. jak wchodził do niej Zachariasz.bez adnego rachunku! 38 Wtedy Zachariasz pomodlił się do swego Pana i powiedział: "Panie mój! Obdaruj mnie. powiedziała: "Panie mój ! Oto zło yłam ją . od Siebie. co chce!" 41 On powiedział: "Panie mój ! 58 .A Bóg wie najlepiej. przecie rodzaj męski nie jest jak eński. do przybytku świętego. stojąc. Bóg daje zaopatrzenie. komu chce . I oto oddaję ją. "Nazwałam ją Marią. kiedy ju osiągnąłem podeszły wiek. i uczynił. i zaopiekował się nią Zachariasz. Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym!" 37 I przyjął ją jej Pan przyjęciem pięknym.

On będzie wspaniały na tym świecie i w yciu ostatecznym. 46 I będzie przemawiał do ludzi ju w kołysce. który z nich ma się opiekować Marią. 45 Oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego. I wspominaj twego Pana wielekroć. Jezus. syn Marii. wybijaj pokłony i skłaniaj się wraz z tymi." 47 Ona powiedziała: "O Panie mój ! Jak e będę miała syna. 59 . co chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy. jak tylko przez gesty. Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą. kiedy oni rzucali swoje trzciny.Uczyń mi jakiś znak!" Powiedział: "Oto twój znak: nie będziesz mówił z ludźmi przez trzy dni inaczej. i będzie wśród sprawiedliwych. co skryte. aby rozstrzygnąć. i będzie jednym z przybli onych. kiedy się sprzeczali. które tobie objawiamy. Ty nie byłeś wśród nich. którzy się skłaniają!" 44 To nale y do opowiadań o tym. i nie byłeś wśród nich. i wysławiaj go wieczorami i rankami!" 42 I oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Zaprawdę. a tak e jako mą dojrzały. i wybrał ciebie ponad kobietami światów. którego imię Mesjasz. skoro nie dotknął mnie aden mę czyzna?" Powiedział: "Tak będzie! Bóg stwarza to. 43 O Mario! Poddaj się pokornie twemu Panu.

i to się staje. Przyszedłem do was ze znakiem pochodzącym od waszego Pana. co zesłałeś. 60 . jeśli jesteście wierzącymi! 50 Ja przychodzę potwierdzić prawdziwość tego. co było przede mną w Torze." 48 On nauczy go Księgi i mądrości. i jesteśmy całkowicie poddani! 53 Panie nasz! Uwierzyliśmy w to. i on stanie się ptakiem. Tory i Ewangelii 49 i uczyni go posłańcem do synów Izraela: "Przyszedłem do was ze znakiem od waszego Pana. i poszliśmy za Posłańcem. Zapisz nas więc między tymi. w tym jest znak dla was. Bóg jest moim i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!" 52 A kiedy Jezus poczuł w nich niewiarę.to tylko mówi: Bądź! . co wam było zakazane.za zezwoleniem Boga. Ja uzdrowię chorego i trędowatego i o ywię zmarłych . Zaprawdę. a Bóg jest najlepszy spośród knujących podstępy. Ja utworzę wam z gliny postać ptaka i tchnę w niego. My w Niego uwierzyliśmy. i aby uczynić dla was dozwolonym część tego. powiedział: "Kto jest moim pomocnikiem dla sprawy Boga?" Powiedzieli apostołowie: "My jesteśmy pomocnikami Boga. co jecie i co gromadzicie w waszych domach. którzy dają świadectwo!" 54 Oni knuli podstęp i Bóg knuł podstęp. Daj świadectwo. Ja wam opowiem. Bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 51 Zaprawdę.

którzy poszli za tobą. Następnie do Mnie powrócicie i wtedy rozstrzygnę między wami. A Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych! 58 Oto co tobie recytujemy ze znaków i mądrego napomnienia. którzy nie uwierzyli." 57 A tym. ukarzę karą straszną na tym świecie i w yciu ostatecznym. jak tylko Bóg! I. i oni nie będą mieli pomocników. ponad niewiernymi . On da w pełni nale ną im nagrodę. Bóg jest Potę ny.a do Dnia Zmartwychwstania. potem będziemy się pokornie modlić i wzywać przekleństwa Boga na kłamców!" 62 Zaprawdę. nie bądź więc z liczby wątpiących! 61 A kto się będzie z tobą sprzeczał w jej przedmiocie po tym. Mądry! 63 Jeśli oni się odwrócą. jak otrzymałeś wiedzę. 59 Zaprawdę. 56 Tych. i umieszczę tych. oczyszczając cię od tych. w czym się ró niliście. 61 . zaprawdę. nas samych i was samych. którzy nie uwierzyli. 60 Prawda pochodzi od twego Pana. Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu. to jest opowiadanie prawdziwe! I nie ma boga. nasze kobiety i wasze kobiety.55 Oto powiedział Bóg: "O Jezusie! Oto Ja powołam ciebie i wyniosę ku Sobie. to powiedz: "Pozwólcie! Wezwijmy naszych synów i waszych synów. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła. a następnie powiedział do niego: "Bądź!" .i on jest.

69 Pewna grupa spośród ludu Księgi chciałaby sprowadzić was z drogi. którzy poszli za nim. lecz oni sprowadzają z drogi tylko samych siebie i nie są tego świadomi." A jeśli oni się odwrócą. o czym nie macie adnej wiedzy? Bóg wie. którzy wierzą. a wy nie wiecie! 67 Abraham nie był ydem ani chrześcijaninem. poza Bogiem. skoro jesteście świadkami? 71 O ludu Księgi Dlaczego ubieracie prawdę w fałsz i zasłaniacie prawdę. i nie był on z liczby bałwochwalców. abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas nie brali sobie innych ' jako panów. lecz był szczerze wierzącym hanifem. Czy nie macie rozumu? 66 Oto jacy jesteście: dyskutujecie nad tym. Bóg jest opiekunem ludzi wierzących. jak tylko Boga.to Bóg przecie zna doskonale tych. 70 O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga. całkowicie poddanym. i ci. 68 Zaprawdę. którzy szerzą zgorszenie! 64 Powiedz: "O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego. a przecie wy wiecie? 62 . o czym macie wiedzę. to powiedzcie: "Bądźcie świadkami. i ten Prorok. e my jesteśmy całkowicie poddani!" 65 O ludu Księgi Dlaczego dyskutujecie w sprawie Abrahama? Przecie Tora i Ewangelia zostały zesłane po nim. ludzie najbli si Abrahamowi to z pewnością ci. ale dlaczego dyskutujecie nad tym.

przymierzem Boga i swoimi przysięgami. przecie Bóg kocha bogobojnych! 77 Zaprawdę. I którzy jeśli im zawierzysz dinara. w przeciwnym razie bowiem oni będą się sprzeczać z wami przed waszym Panem. to oni go tobie nie oddadzą.. droga prosta . 76 Tak! Ten. 73 I nie wierzcie nikomu innemu jak tylko temu. za niską cenę. ci. Czeka ich kara bolesna! 63 . co zostało zesłane tym.droga Boga jest taka. a przecie oni wiedzą. kogo chce. Bóg jest wszechobejmujący. którzy uwierzyli. Bóg jest władcą łaski ogromnej!" 75 Wśród ludu Księgi są tacy. którzy. i nie oczyści ich. kto poszedł za waszą religią!" Powiedz: "Zaprawdę. Jest tak. którzy handlują.72 I powiedziała pewna grupa spośród ludu Księgi: "Wierzcie na początku dnia w to. to oni go tobie oddadzą. " Oni mówią przeciw Bogu kłamstwo. wszechwiedzący! 74 On obdarza szczególnie Swoim miłosierdziem tego. jeśli zawierzysz im kintar. łaska jest w ręku Boga! On daje ją." Powiedz: "Zaprawdę. kto wiernie wypełnia swoje przymierze i jest bogobojny. a wyrzeknijcie się wiary na jego końcu. nie będą mieli udziału w yciu ostatecznym i nie przemówi do nich Bóg ani nie spojrzy na nich w Dniu Zmartwychwstania. eby ka demu było dane to. jeśli nie będziesz ciągle stał nad nimi.. poniewa oni mówią: "Nie mamy adnego obowiązku względem ludzi nieświadomych. i wśród nich są tacy. komu chce. co wam dano.

83 Czy oni poszukują innej religii ni religia Boga? A przecie Jemu poddaje się całkowicie ten. mądrość i proroctwo. są ludźmi zepsutymi. 79 Nie godzi się człowiekowi. abyście sobie brali aniołów i proroków za panów. poza Bogiem!" być mo e. po tym. Czy On nakazuje wam niewiarę. e to nale y do Księgi.a przecie to nie pochodzi od Boga. Oni mówią: "To pochodzi od Boga" . co posiadacie. 64 . wiedząc o tym. mówić potem do ludzi: "Bądźcie moimi sługami. któremu Bóg dał Księgę. oni powrócą! Raczej: "Bądźcie mistrzami. a ja będę z wami pośród świadków. potwierdzający prawdziwość tego. którzy wypaczają Księgę swoją mową. poniewa wy stale nauczacie Księgi i poniewa ją stale studiujecie!" 80 On nie rozkazuje wam. Wy jemu uwierzycie i będziecie mu z pewnością pomagać!".78 A wśród nich są tacy. a to przecie nie nale y do Księgi. On powiedział: "Czy wy zgadzacie się i przyjmujecie pod tym warunkiem Mój cię ar?" Oni powiedzieli: "Zgadzamy się!" On powiedział: "Dajcie więc świadectwo. tak abyście uwa ali. kto jest w niebiosach. I mówią przeciw Bogu kłamstwo." 82 A którzy się potem odwrócą. jak staliście się całkowicie poddani? 81 Oto Bóg zawarł przymierze z prorokami: "Oto co dałem wam z Księgi i mądrości! Następnie przyjdzie do was Posłaniec.

a następnie powiększyli swoją niewiarę. i on w yciu ostatecznym będzie w liczbie tych. i do Niego wy będziecie sprowadzeni. od tych.od ich Pana. nie będzie im zmniejszona kara ani te nie będzie im dana zwłoka. Izaakowi i Jakubowi. jak uwierzyli. co zostało dane Moj eszowi. którzy odrzucili wiarę. aniołów i ludzi. 91 Zaprawdę. dobrowolnie i wbrew woli. Bóg jest przebaczający. i w to. kto jest na ziemi. Zaprawdę. 88 Będą tam wiecznie przebywać. nie będzie ona przyjęta. jak uwierzyli i zaświadczyli. 89 Z wyjątkiem tych. kto poszukuje innej religii ni islam. e Posłaniec . nawrócenie ich nie zostanie przyjęte. litościwy! 90 Od tych. po tym. co nam zesłał. którzy nie uwierzyli 65 . którzy potem się nawrócili i czynili dobro.i ten. i po tym. którzy odrzucili wiarę. My nie robimy rozró nienia między adnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani. jak i plemionom. po tym.to prawda. którzy ponieśli stratę. Jezusowi i prorokom . co zostało zesłane Abrahamowi i Isma`ilowi . i tacy są zabłąkani. i w to." 85 A od tego. 86 Jak e miałby prowadzić Bóg drogą prostą ludzi. 84 Powiedz: "Wierzymy w Boga i w to. wszystkich razem. jak przyszły do nich jasne dowody? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 87 Dla nich zapłatą będzie: przekleństwo Boga.

on przecie nie był z liczby bałwochwalców!" . dopóki nie będziecie rozdawać z tego. szczerze wierzącego hanifa. Na ludziach cią y obowiązek względem Boga .droga prosta dla światów. Bóg jest bogaty. będąc niewiernymi. są niesprawiedliwi.błogosławiony. nie zostanie przyjęta nawet ziemia pełna złota. A kto nie wierzy. Powiedz: "Przynieście Torę i przeczytajcie ją. którzy wymyślają przeciw Bogu kłamstwo. co Izrael sobie zakazał. Czeka ich kara bolesna i nie będą mieli pomocników. 97 W nim są znaki jasne .miejsce. Cokolwiek rozdacie. był bezpieczny. zaprawdę. . który jest w Bakka ..i zmarli. gdzie stał Abraham a kto wszedł do niego. jeśli jesteście prawdomówni!" 94 A ci. 92 Nigdy nie osiągniecie prawdziwej pobo ności. Bóg wie o tym doskonale! 93 Wszelkie jedzenie było dozwolone synom Izraela z wyjątkiem tego. którzy mają ku temu środki odprawienia pielgrzymki do tego Domu. pierwszy Dom który został ustanowiony dla ludzi. 95 Powiedz: "Bóg mówi prawdę i Postępujcie więc za religią Abrahama. zanim została zesłana Tora.. 96 Zaprawdę. co kochacie. jeśliby oni chcieli się dzięki niej wykupić.na tych. ponad światami! 98 Powiedz: "O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga? Bóg przecie jest świadkiem 66 . to ten.

ten jest prowadzony ku drodze prostej. a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia. który wzywa do dobra. Tacy będą szczęśliwi! 105 Nie bądźcie jak ci. i nie umierajcie inaczej. Bóg nie jest nieuwa ny wobec tego. co jest uznane. którzy się podzielili i którzy się poró nili. a On was od niego wyratował. którzy otrzymali Księgę. którzy uwierzyli. nakazuje to. jak przyszły do nich jasne dowody! Tych czeka kara ogromna 67 . 102 O wy. jak tylko będąc całkowicie poddanymi! 103 I trzymajcie się razem węzła Boga. którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu nale ną. co wy czytacie. i kiedy wśród was jest Jego Posłaniec? A kto trzyma się mocno Boga. 101 Jak e mo ecie nie wierzyć. wy pójdziecie drogą prostą! 104 I niech powstanie spośród was naród. co czynicie!" 100 O wy. kiedy wam się recytuje znaki Boga. a przecie jesteście świadkami? Zaprawdę. starając się ją wykrzywić. po tym. co jest naganne. i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście wrogami. którzy wierzycie! Jeśli będziecie słuchać pewnej sekty spośród tych. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. . Być mo e.tego. i zakazuje tego. to oni was uczynią na nowo niewiernymi." 99 Powiedz: "O ludu Księgi! Dlaczego odsuwacie z drogi Boga tych. choć przedtem ju uwierzyliście.

poniewa się zbuntowali i byli występnymi. i nie wierzyliście!" 107 A jeśli chodzi o tych. 111 Oni wam nie przyczynią szkody. co jest naganne. a inne pociemnieją. co jest w niebiosach. oprócz niewielkiej przykrości. to oni będą w miłosierdziu Boga. A jeśli chodzi o tych. wtedy nie otrzymają oni adnej pomocy. to byłoby dla niego lepiej. Bóg nie chce niesprawiedliwości dla światów! 109 Do Boga nale y to. co jest uznane. 112 Udziałem ich będzie poni enie. A jeśli będą was zwalczać. Wśród nich są wierzący. i to. gdziekolwiek by się znajdowali. chyba e będą mieli więź z Bogiem i więź z ludźmi. lecz większość z nich to ludzie szerzący zepsucie. których twarze pociemniały: "Czy wy staliście się niewiernymi. a zakazujecie tego. i wierzycie w Boga. oni tam będą przebywać na wieki. które tobie recytujemy z całą prawdą. co jest na ziemi! I do Boga zostaną zwrócone wszystkie sprawy! 110 Wy jesteście najlepszym narodem. których twarze pojaśniały. I A jeśliby uwierzył lud Księgi. 68 . 108 Takie są znaki Boga. kiedy jedne twarze pojaśnieją.106 w dniu. jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to. to odwrócą się plecami. choć przedtem uwierzyliście? Zakosztujcie więc kary za to. poniewa nie uwierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez adnego prawa. Oni ściągnęli na siebie gniew Boga i ubóstwo będzie ich udziałem. Tak się stanie.

co kryją ich piersi. Wy wierzycie w Księgę w całości. oni są z liczby sprawiedliwych. 117 To. oni nakazują to. którzy nie uwierzyli. 118 O wy. jest podobne do wiatru lodowatego: poraził on zasiewy ludzi. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie bliskich przyjaciół spoza waszego grona. nie pomogą nic przed Bogiem ich majątki i ich dzieci. Wśród ludu Księgi jest naród stojący mocno: oni recytują znaki Boga czuwając nocą i wybijają pokłony. a to. Bóg zna dobrze ludzi bogobojnych. lecz oni was nie kochają.113 Oni nie są jednakowi. mówią: "My wierzymy!". Tacy będą mieszkańcami ognia. 69 . co jest naganne. co uznane. 116 Zaprawdę. chcieliby. i zniszczył je. oni prześcigają się w czynieniu dobra. co oni rozdają w yciu tego świata. tym. to gryzą sobie palce ze złości na was. jeśli jesteście rozumni! 119 Oto wy jesteście tymi. kiedy was spotkają. to im nie zostanie zaprzeczone. 114 Oni wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. abyście się znaleźli w utrapieniu. jest jeszcze gorsze. tacy nie omieszkaliby wam szkodzić. a kiedy znajdują się na osobności. a zakazują tego. którzy byli dla siebie niesprawiedliwi. którzy ich kochają. w którym przebywać będą na wieki. oni zaś. 115 Cokolwiek uczynią dobrego. Wyjaśniliśmy wam znaki. Nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. Zawiść zionie z ich ust. lecz oni sami wyrządzili sobie niesprawiedliwość.

a eby się wycofali. Bóg ogarnia to. Bójcie się więc Boga! Być mo e. Mądrego 127 i a eby odciąć część tych. którzy nie uwierzyli. a jeśli dosięgnie was coś złego. 126 I Bóg uczynił to dla was radosną wieścią. wyró nionymi. zawiedzeni.pomoc pochodzi tylko od Boga. Ale jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni. to dopomo e wam wasz Pan pięcioma tysiącami aniołów. Potę nego. co oni czynią! 121 I oto ty uszedłeś rankiem od twojej rodziny. 128 Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie. albo złamać ich tak.Powiedz: "Umierajcie w waszej złości! Zaprawdę. Bóg wie dobrze. wszechwiedzący! 122 Oto dwa wasze oddziały były bliskie załamania. wy będziecie wdzięczni! 124 Oto mówiłeś do wiernych: "Czy wam to nie wystarczy. Zaprawdę. co znajduje się w waszych piersiach!" 120 Jeśli spotka was coś dobrego. Bóg jest słyszący. to oni się martwią. to oni się tym cieszą. ustawiając wiernych w szeregi do walki. e pomaga wam wasz Pan trzema tysiącami zesłanych aniołów?" 125 Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie. lecz Bóg był ich opiekunem. 70 . kiedy byliście poni eni. aby przez nią uspokoiły się wasze serca . to wcale wam nie zaszkodzi ich podstęp. czy On się zwróci ku nim. Niech zaufają Bogu wierzący! 123 Bóg ju dopomógł wam pod Badr.

którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia przygotowanemu dla ludzi bogobojnych.czy On ich ukarze. . i w radości. Oni przecie są niesprawiedliwi! 129 Do Boga nale y to. litościwy! 130 O wy.a Bóg kocha ludzi czyniących dobro 135 dla tych. którzy rozdają. oni tam będą przebywać na wieki. doznacie miłosierdzia! 133 I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi . który został przygotowany dla niewiernych! 132 Słuchajcie Boga i Posłańca! Być mo e. wy będziecie szczęśliwi! 131 I bójcie się ognia. Bóg jest przebaczający. którzy choć popełnili czyn bezecny albo byli niesprawiedliwi względem samych siebie.a któ przebacza grzechy oprócz Boga? i nie trwają uporczywie przy tym. komu chce. dla tych. którzy wierzycie! Nie zdzierajcie lichwy podwójnie podwojonej i I bójcie się Boga! Być mo e. On przebacza. i w utrapieniu. 136 Dla tych zapłatą będzie: przebaczenie od ich Pana i Ogrody. którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom. i On karze. jaki był ostateczny koniec 71 . co czynili. 134 dla tych. bo przecie oni wiedzą. gdzie w dole płyną strumyki. co jest na ziemi. Wędrujcie więc po ziemi i patrzcie. Jak e wspaniała to zapłata dla działających! 137 Ju przed wami ró ne były drogi postępowania. i to. wspominają Boga i proszą Go o przebaczenie za swoje grzechy . kogo chce. co jest w niebiosach.

według zapisu ustanawiającego termin. którzy oskar ali o kłamstwo! 138 To jest wyjaśnienie dla ludzi. Takie dni zmieniamy kolejno wśród ludzi. lecz Bóg zapłaci tym. droga prosta i napomnienie dla bogobojnych.tych. jak za zezwoleniem Boga. 144 Muhammad jest tylko Posłańcem. a kto pragnie nagrody ycia ostatecznego. którzy są wdzięczni. sądzicie. jeśli jesteście wierzącymi! 140 Jeśli boli was jakaś rana. Posłańcy przeminęli ju przed nim. Czy jeśli on umrze lub zostanie zabity. 139 I nie słabnijcie. którzy się zmagali w walce i pozna tych. nie zaszkodzi w niczym Bogu. którzy wierzą. wy będziecie górą. to podobna rana boli innych ludzi. to My mu ją damy. eby Bóg poznał tych. i unicestwił niewiernych.a Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych – 141 i aby oczyścił tych. 145 I adna dusza nie mo e umrzeć inaczej. którzy wierzą. My niebawem zapłacimy tym. którzy są wytrwali? 143 Wy yczyliście sobie śmierci. którzy są wdzięczni. wy obrócicie się na piętach? A kto obraca się na piętach. co ich dosięgło na drodze Boga. zanim jeszcze Bóg uzna tych spośród was. 146 A ilu proroków walczyło mając za sobą liczne tysiące?! Oni nie osłabli od tego. 142 Czy. to My ją te damy. Teraz ju ją ujrzeliście i będziecie na nią patrzeć. i wziął spośród was świadków . e wejdziecie do Ogrodu. A kto pragnie nagrody tego świata. 72 . zanim ją spotkaliście. i nie smućcie się.

Ich miejscem schronienia będzie ogień. Potem On odwrócił was od nich. co kochacie wśród was ujawnili się tacy.a On przecie pokazał wam to. którzy nie uwierzyli. A Bóg kocha ludzi wytrwałych. którzy pragnęli tego świata. A jak e złe to miejsce pobytu dla niesprawiedliwych! 152 I uczynił dla was Bóg prawdziwą Swoją obietnicę. e obrócicie się na piętach. i podnieśliście bunt . to oni sprawią. którzy wierzycie! Jeśli będziecie słuchać tych. Bóg kocha ludzi czyniących dobro! 149 O wy. którzy pragnęli ycia ostatecznego. aby was doświadczyć. 147 Jedyne ich słowa były: "Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i występność naszego zachowania! Utwierdź nasze stopy i udziel nam pomocy przeciw ludowi niewiernemu!" 148 Bóg dał im nagrodę tego świata oraz piękną nagrodę ycia ostatecznego. Bóg przecie jest władcą łaski dla tych. kiedy zniszczyliście ich . przera enie za to. 150 Ale nie! Bóg jest waszym Panem i On jest najlepszym z pomocników! 151 My wrzucimy w serca tych. i oni dodawali Bogu jako współtowarzyszy to.nie osłabli i nie poddali się. A kiedyście się załamali i zaczęliście się wzajemnie sprzeczać.za Jego zezwoleniem. którzy wierzą! 73 . I On wam przebaczył. którzy nie uwierzyli. i wtedy powrócicie jako stratni. czemu On nie zesłał adnej władzy. i wśród was byli tacy.

wówczas On zsyłał wam troskę za troską. po tym utrapieniu. to nie bylibyśmy tutaj zabijani. to nie umarliby i nie zostaliby zabici. cała sprawa nale y do Boga!" Oni ukrywają w swoich duszach to. co was minęło.sen. i aby wypróbował to. jeśli są pośród was tacy.aby przez to doświadczył Bóg to. a Posłaniec wzywał was na tyłach. przecie Bóg jest przebaczający.. pojawiliby się na swoich miejscach odpoczynku ." Niech Bóg uczyni to strapieniem 74 . pobła liwy! 156 O wy. ani z powodu tego. bezpieczeństwo ." Bóg zna dobrze to. Bóg jest dobrze świadomy tego.153 Oto kiedy wycofywaliście się na górę nie bacząc na nikogo. pomyślała o Bogu coś niezgodnego z prawdą." Powiedz: "Jeślibyście nawet pozostali w swoich domach. to ci. którzy nie uwierzyli i mówili o swoich braciach. co oni dokonali. co was dosięgło. Druga część zaniepokoiła się o siebie. tak jak w epoce pogaństwa. kiedy oni wyruszyli w drogę po ziemi albo kiedy walczyli na wojnie: "Gdyby byli przy nas. to tylko szatan winien był ich potknięciu. Oni mówili: "Czy mo emy mieć jakiś udział w tej sprawie?" Powiedz: "Zaprawdę. czego tobie nie ukazują. Bóg im ju przebaczył. który objął jedną część spośród was. którzy się odwrócili tego dnia. abyście się nie martwili. co się znajduje w piersiach! 155 Zaprawdę. co czynicie! 154 Potem zesłał na was. jak ci. co jest w ich piersiach. ani z powodu tego. co jest w waszych sercach.. którzy wierzycie! Nie bądźcie. kiedy się spotkały dwa szyki. Oni mówią: "Jeślibyśmy mieli jakikolwiek udział w tej sprawie. z powodu tego. którym pisane było zginąć.

co czynicie! 157 Z pewnością. jest podobny do tego. który recytuje im Jego znaki. Bóg widzi jasno to. którzy ufają! 160 Jeśli pomo e wam Bóg. . to zaufaj Bogu! Zaprawdę. przyjdzie ze swoim oszustwem w Dniu Zmartwychwstania.. kiedy posłał wśród nich posłańca. kto postępuje za upodobaniem Boga. 162 Czy ten.. zasięgaj ich rady w ka dej sprawie! A kiedy poweźmiesz decyzję. spośród nich samych. nikt nie dozna niesprawiedliwości. A jak e to złe miejsce przybycia! 163 Oni będą ustawieni według stopni przed Bogiem. co oni czynią. to któ wam pomo e prócz Niego?! Niech więc wierzący zaufają Bogu! 161 I nie godzi się Prorokowi oszukiwać. to oni odeszliby od ciebie. a Bóg widzi jasno to.to przecie przebaczenie od Boga i miłosierdzie lepsze jest od tego. co oni gromadzą! 158 I na pewno. to ku Bogu zostaniecie zebrani! 159 I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. jeśli pomrzecie albo jeśli zostaniecie zabici. jeśli zostaniecie zabici na drodze Boga albo jeśli umrzecie. 164 Bóg okazał dobroć wierzącym. Więc przebacz im i proś Boga o przebaczenie dla nich. Bóg kocha tych. kto ściągnął gniew Boga? Jego miejscem schronienia będzie Gehenna. to nie będzie zwycięzcy nad wami! A jeśli On was pozostawi bez pomocy. kto oszukuje.w ich sercach. Bóg daje ycie i powoduje śmierć. Gdybyś był surowy i twardego serca. 75 . Ten. czego dokonała. Wtedy zostanie zapłacone w pełni ka dej duszy to.

chocia oni byli przedtem z pewnością w błędzie oczywistym. kiedy spotkały się oba oddziały.który oczyszcza ich. to z pewnością poszlibyśmy za wami. którzy powiedzieli o swoich braciach: . czego nie ma w ich sercach. aby On mógł poznać wierzących 167 i aby mógł poznać obłudników. który uczy ich Księgi i mądrości. Przeciwnie. jeśli jesteście prawdomówni!" 169 I nie uwa aj tych. którzy zostali zabici na drodze Boga. Powiedziano im: "Przybywajcie! Walczcie na drodze Boga!" Albo: "Brońcie się!" Oni powiedzieli: "Jeślibyśmy umieli walczyć." Powiedz: "Odsuńcie śmierć od was samych. co dał im Bóg ze Swojej łaski. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 166 To. I oni radują się na myśl o tych. co oni ukrywają! 168 Ci. którzy się jeszcze z nimi nie połączyli 76 . Bóg wie najlepiej. za umarłych. 170 radując się tym. co dosięgło was tego dnia. stało się za zezwoleniem Boga. Oni mówią swoimi ustami to. oni są yjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie.chocia wy zadaliście podwójne nieszczęście nie powiedzieliście: "Skąd e to?" Powiedz: "To jest od was samych!" Zaprawdę. 165 Czy kiedy dosięgło was nieszczęście . to nie zostaliby zabici.a sami siedzieli w domu "Gdyby nas posłuchali." Oni tego dnia bli si byli niewiary ani eli wiary.

jaką My im dajemy. i nie dotknęło ich adne zło. 172 Ci. Lecz nie bójcie się ich. a Bóg jest władcą łaski ogromnej.otrzymają nagrodę ogromną! 173 Niektórym mówiono: "Oto ludzie zebrali się przeciwko wam. e zwłoka. poniewa oni nie doznają adnego strachu i nie będą zasmuceni. jeśli jesteście wierzącymi! 176 Niech cię nie zasmucają tacy. 175 To tylko szatan budzi strach przez swoich popleczników. Oni postąpili zgodnie z upodobaniem Boga. My dajemy im zwłokę tylko po to. którzy nie uwierzyli. lecz to pomno yło tylko ich wiarę i oni powiedzieli: "Wystarczy nam Bóg! Jak e to wspaniały poręczyciel!" 174 I oni powrócili z dobrocią i łaską od Boga. bójcie się ich!". 178 I niech nie sądzą ci. którzy odpowiedzieli Bogu i Posłańcowi. 177 Zaprawdę. którzy czynili dobro i którzy byli bogobojni . kiedy dosięgła ich rana. 77 . którzy kupili niewiarę za wiarę. 171 Oni się radują błogosławieństwem i łaską od Boga. Ich kara będzie ogromna. i tym. oni w niczym nie zaszkodzą Bogu! Bóg nie zechce przygotować im udziału w yciu ostatecznym. ci spośród nich. będzie dla nich dobrem. e Bóg nie gubi nagrody wierzących. nie zaszkodzą w niczym Bogu! Ich kara będzie bolesna. bójcie się Mnie. którzy się wyprzedzają w niewierności! Zaprawdę. ci.i pozostali w tyle.

i to. i powiemy: "Zakosztujcie kary ognia palącego!" 182 Tak będzie za to. a On rozró ni złego od dobrego. Bóg nie da wam poznać tego. to otrzymacie nagrodę ogromną. którą po re ogień" powiedz: "Ju przychodzili do was posłańcy przede mną. e oni zabijali proroków bez adnego prawa. co dał im Bóg ze Swojej łaski. Bóg jest biedny. Do Boga nale y dziedzictwo niebios i ziemi! A Bóg jest w pełni świadomy tego. z jasnymi dowodami i z tym. to jest gorsze dla nich. to przecie byli ju uznani za kłamców 78 . co czynicie! 181 Bóg usłyszał słowa tych. dopóki on nie przyjdzie z ofiarą. jeśli jesteście prawdomówni?" 184 Jeśli oni ciebie uwa ają za kłamcę. a my jesteśmy bogaci!" My zapiszemy to. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. 183 Tym. czego skąpili. Dlaczego ich zabiliście. którzy skąpią z tego. W Dniu Zmartwychwstania będą oni nosić na szyi obro ę z tego. co oni mówili. 179 Bóg pozostawi wiernych w sytuacji. e to jest lepsze dla nich. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. Bóg zobowiązał nas. co skryte. lecz Bóg wybiera spośród Swoich posłańców. poniewa Bóg nie jest niesprawiedliwy względem swoich sług.by oni pomno yli grzech. abyśmy nie wierzyli posłańcowi. kogo chce. Dla nich kara będzie poni ająca. jedynie do czasu. Przeciwnie. 180 I niech nie sądzą ci. co przygotowały wasze ręce. w jakiej się znajdujecie. o czym wy mówicie. Wierzcie więc w Boga i w Jego posłańców! A jeśli uwierzycie i będziecie bogobojni.

którzy się cieszą z tego. którym została dana Księga przed wami. Bo ycie tego świata. oni przyszli z jasnymi dowodami. siedząc i le ąc. aby ich chwalono za to. dla tych. e ci. którym została dana Księga: "Wy będziecie ją wyjaśniać ludziom i nie będziecie jej ukrywać. to tylko złudne u ywanie. 186 Wy z pewnością będziecie doświadczani w waszych dobrach i w was samych. w stworzeniu niebios i ziemi i w kolejnej zmianie nocy i dnia są znaki dla tych. czego dokonali. stojąc.wiele złego. A jeśli będziecie cierpliwi i jeśli będziecie bogobojni. którzy rozmyślają nad stworzeniem niebios i ziemi: 79 . Dla nich kara będzie bolesna! 189 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi! Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 190 Zaprawdę." Lecz oni wyrzucili to za swoje plecy. 187 Oto Bóg zawarł przymierze z tymi. 191 dla tych. to oka ecie prawdziwe zdecydowanie. Jak e złe jest to. i od bałwochwalców . i oni są zabezpieczeni przed karą. i lubią. A ten. którzy posiadają rozum. kto zostanie odsunięty od ognia i wprowadzony do Ogrodu.posłańcy przed tobą. czego nie uczynili . i usłyszycie od tych. 185 Ka da dusza zakosztuje śmierci i w Dniu Zmartwychwstania zostaną wam w pełni dane nagrody. i przehandlowali za niską cenę.nie uwa aj. co oni kupują! 188 Nie uwa aj. ten osiągnął szczęście. którzy wspominają Boga. z Psalmami i Księgą dającą światło.

którzy wywędrowali razem. Ty przecie nie łamiesz obietnicy!" 195 I wysłuchał ich Pan: "Ja nie pozwolę zginąć adnemu uczynkowi tego spośród was. Dla ludzi niesprawiedliwych nie będzie pomocników! 193 panie nasz! My słyszeliśmy wzywającego. z pewnością. odpuścimy ich złe czyny.i uwierzyliśmy. Potem ich miejscem schronienia będzie Gehenna! A jak e to złe miejsce odpoczynku! 198 Lecz tych. A tym. 80 . czy będzie to mę czyzna. Jesteście zale ni jedni od drugich. Niech Ci będzie chwała! Uchroń nas od kary ognia i 192 panie nasz! Zaprawdę. który czyni dobro. którzy walczyli i zostali zabici . 197 To jest tylko krótkie u ywanie. czy kobieta.My.Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. czekają Ogrody. i wprowadzimy ich do Ogrodów. i tym. i nie zawstydzaj nas w Dniu Zmartwychwstania. co nam obiecałeś za pośrednictwem Twoich posłańców. którzy się boją swego Pana. i tym. gdzie w dole płyną strumyki: to jest nagroda pochodząca od Boga!" A u Boga jest piękna nagroda! 196 I niech nie zwiedzie ciebie niespokojna ruchliwość niewiernych w tym kraju. który wzywał do wiary: Wierzcie w waszego Pana! . kogo Ty wprowadzisz do ognia. Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i odpuść nam nasze złe czyny! Powołaj nas razem z pobo nymi! 194 panie nasz! Daj nam to. tego okryłeś hańbą. którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw.

korząc się przed Bogiem. jest lepsze dla ludzi pobo nych. Zaprawdę. co wam zostało zesłane. Bóg jest szybki w rachunku! 200 O wy.gdzie w dole płyną strumyki. A to. 199 Zaprawdę. którzy wierzycie! Bądźcie cierpliwi i współzawodniczcie w cierpliwości! Bądźcie wytrwali i bójcie się Boga! Być mo e. będą oni tam przebywać na wieki. i oni nie sprzedają znaków Boga za małą cenę! Oni otrzymają nagrodę u swego Pana. którzy wierzą w Boga i w to. co im zostało zesłane. i w to. co jest u Boga. wśród ludu Księgi są tacy. To jest gościna od Boga. będziecie szczęśliwi! 81 .

i przemawiajcie do nich yczliwie. To jest dla was odpowiedniejsze. który was stworzył z jednej istoty i stworzył z niej drugą do pary. e nie będziecie sprawiedliwi. abyście nie postępowali niesprawiedliwie. 6 Doświadczajcie sieroty. i czcijcie łona! 2 Dawajcie sierotom ich mienie i nie zamieniajcie tego. a osiągną wiek do mał eństwa.Kobiety . o którego jedni drugich pytacie. i nie zjadajcie ich majątku. Bójcie się Boga. na to. to eńcie się tylko z jedną albo z tymi. lecz dajcie im zaopatrzenie z niego i ubierajcie ich. 4 I dawajcie kobietom wiana jako dar.. eńcie się zatem z kobietami. 5 I nie dawajcie nierozumnym waszych dóbr.. to jedzcie to dla zdrowia i pomyślności. trzema lub czterema. co złe. 82 . którymi zawładnęły wasze prawice.z dwoma.An-Nisa W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ludzie! Bójcie się waszego Pana. dołączając go do waszego majątku! Zaprawdę. Jeśli one jednak są dobre dla was i u yczą wam cośkolwiek z niego. a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mę czyzn i kobiet. i nie będziecie sprawiedliwi względem sierot. Lecz jeśli się obawiacie. co dobre. które wam dał Bóg jako utrzymanie. to jest wielki grzech! 3 A jeśli się obawiacie. które są dla was przyjemne .

ci. to jest udział obowiązujący prawnie. A Bóg wystarczy jako przyjmujący rachunek! 7 Mę czyznom przypada część tego. kto jest bogaty. A kiedy oddajecie im ich dobra. kto jest biedny. i będą wystawieni na ogień płonący. oddajcie im ich dobra! I nie zjadajcie ich dóbr rozrzutnie i pośpiesznie. sieroty i biedacy. Czy to będzie mało. którzy gdyby pozostawili potomstwo słabe. to wezwijcie świadków. którzy zjadają dobra sierot. to dla niej będzie połowa. czy du o. zanim one osiągną wiek dojrzały. a jeśli będzie tylko jedna. co pozostawili rodzice i krewni. Jeśli zmarły ma syna. co w ich trzewiach będzie ogniem. 8 A kiedy są przy podziale obecni: dalsi krewni. i kobietom przypada część tego. to pozostanie im dwie trzecie z tego majątku. to dajcie im nieco zaopatrzenia i przemawiajcie do nich uprzejmie. a ten. niech zjada w sposób odpowiedni. Ten. 83 . 11 I daje wam Bóg przykazanie co do waszych dzieci: synowi przypada udział podobny do udziału dwóch córek. 10 Zaprawdę. zjadają to. popełniając niesprawiedliwość. to ka demu z dwojga rodziców zmarłego przypadnie jedna szósta z pozostawionego majątku. co pozostawili rodzice i krewni. i niech oni boją się Boga i mówią słowa rozsądne.A jeśli zauwa ycie w nich dojrzałość sądu. niepokoiliby się o nie. 9 I niech się obawiają ci. A jeśli będzie córek więcej ni dwie. niech się powstrzyma wspaniałomyślnie.

A jeśli mę czyzna lub kobieta mają dziedziców w linii bocznej. jaki zalecił w testamencie. i on ma brata lub siostrę.po oddaniu legatu. jeśli nie mają dziecka. to wam przypada czwarta część z tego. mądry! 12 I wam przypada połowa z tego. czy synowie są dla was bardziej po yteczni. mądry! 13 Takie są granice Boga. co pozostawiły wasze ony. który zapisały w testamencie. jeśli nie macie dziecka. A jeśli macie dziecko.A jeśli nie ma syna i dziedziczą po nim rodzice. to im przypadnie ósma część z tego. Zaprawdę. A im przypadnie czwarta część z tego. To jest przykazanie od Boga! A Bóg jest wszechwiedzący. Bóg jest wszechwiedzący. tego On wprowadzi do Ogrodów. po potrąceniu legatu. to jego matce przypadnie jedna szósta . A kto jest posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi. To jest obowiązek ustanowiony przez Boga. Jeśli mają dziecko. czy rodzice wasi. 84 . lub długu. lub długu. co wy zostawicie. to oni są współudziałowcami w jednej trzeciej części dziedzictwa. lub długu. a jeśli on ma braci.po potrąceniu legatu. co one pozostawiły.bez niczyjej krzywdy. jaki zapisaliście w testamencie. A jeśli jest ich więcej. to jego matce przypada jedna trzecia. co pozostawicie . Albowiem nie wiecie. po potrąceniu legatu zapisanego przez zmarłego w testamencie lub długu . to ka demu z nich dwojga przypadnie szósta część.

wtedy on mówi: "Ja się teraz nawracam. mądry! 18 Nie ma jednak odpuszczenia dla tych. ale jeśli się oboje nawrócą i poprawią. oni tam będą przebywać na wieki. Bóg jest wszechwiedzący. którzy popełniają złe czyny. I ta kara będzie dla niego poni ająca! 15 A wobec tych spośród waszych kobiet. I to jest wielkie szczęście! 14 A kto się zbuntuje przeciw Bogu i przeciw Jego Posłańcowi i przekroczy Jego granice. I jeśli oni poświadczą. Dla tych przygotowaliśmy karę bolesną. którzy umierają i są niewierni. którzy popełniają zło nieświadomie i niezwłocznie się nawracają. to trzymajcie je w domach. Bóg przyjmuje nawrócenie i jest litościwy! 17 Przecie u Boga jest przebaczenie dla tych. abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone.gdzie w dole płyną strumyki. dopóki nie zabierze ich śmierć albo te póki Bóg nie przygotuje dla nich jakiejś innej drogi. ukarzcie surowo . za ądajcie świadectwa czterech spośród was. A kiedy zastanie któregoś z nich śmierć. to odstąpcie od nich! Zaprawdę. Ku tym powraca Bóg. 19 O wy. gdzie będzie przebywał na wieki. I nie przeszkadzajcie im 85 . które popełnią wszeteczeństwo. 16 A tych dwoje spośród was. którzy dopuszczą się tego czynu." Nie ma te i dla tych. to Bóg wprowadzi go do ognia.

zrodzonych z waszych lędźwi. i u ywajcie swojego majątku. a nie oddając się rozpuście. a one otrzymały od was uroczyste przyrzeczenie? 22 Nie pojmujcie za ony kobiet. chyba e to miało miejsce w przeszłości. a jednej z nich daliście kintar. .a tak e kobiety chronione muhsana. zrodzone z on. . to. być mo e.i ebyście nie poślubiali dwóch sióstr.wasze ciotki ze strony ojca i ze strony matki.i jak e zła droga! 23 Są wam zabronione: wasze matki. które was ywiły piersią. Zaprawdę. to jest przepis prawny. Zaprawdę. co im daliście. to nie odbierajcie z tego nic! Czy moglibyście cokolwiek zabrać. którymi zawładnęły wasze prawice. . . chyba e to miało miejsce w przeszłości. w czym Bóg umieścił wielkie dobro. oprócz tych. .córki brata i córki siostry. czujecie wstręt do czegoś.i wasze pasierbice będące pod waszą opieką. z którymi ju yliście. litościwy! 24 . . wasze córki i wasze siostry. 20 A jeśli chcecie zamienić onę na drugą. A jeśli czujecie względem nich wstręt. to jest wszeteczeństwo i obrzydliwość . to nie będziecie mieli grzechu . Bóg jest przebaczający. Oto co przepisał wam Bóg! I dozwolone wam jest poszukiwać on poza tymi. zniesławiając się i popełniając grzech oczywisty? 21 Jak e moglibyście jej to zabrać. skoro byliście niegdyś związani.zabrać część tego. chyba e dopuszczą się jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego. 86 .i wasze matki. biorąc je pod "ochronę".a jeśli jeszcze z nimi nie yliście. A onom dajcie wynagrodzenie. Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity.i ony waszych synów. które zostały wymienione. które były onami waszych ojców.i wasze siostry mleczne i matki waszych on. albowiem doznaliście od nich przyjemności. .

87 . Bóg jest wszechwiedzący. którzy idą całkowicie za namiętnościami. mądry! 27 Bóg chce nawrócić się ku wam. Zaprawdę. jak kobietom chronionym. To jest dla tych spośród was. mądry! 25 A komu nie starcza majątku na to. którymi zawładnęły wasze prawice. za wzajemną zgodą między wami. A kiedy one ju są chronione. litościwy! 26 Bóg chce was objaśnić i dobrze poprowadzić drogami tych. 29 O wy. a nie jak kobietom rozpustnym ani te przyjmującym przyjaciół. abyście całkowicie upadli. spadnie na nie połowa tej kary. a ci. chcą. aby poślubić kobiety chronione wierzące. którzy byli przed wami. Bóg jest wszechwiedzący. A Bóg najlepiej zna waszą wiarę! Wy jesteście jedni od drugich Poślubiajcie je za pozwoleniem ich rodziny i dajcie im wiana. to niech poślubia te dziewczęta wierzące. abyście byli cierpliwi. bo człowiek został stworzony słabym. którzy obawiają się grzechu.Nie jest grzechem jeśli coś nawzajem uzgodniliście po dopełnieniu obowiązującego przepisu. Ale lepiej jest dla was. A Bóg jest przebaczający. chyba e to jest handel. i On zwróci się ku wam. którzy wierzycie! Nie zjadajcie waszych dóbr między sobą nadaremnie. zgodnie z uznanym zwyczajem. Nie zabijajcie się! Zaprawdę. jaka spada na kobiety chronione. to jeśli popełnią jakieś wszeteczeństwo. 28 Bóg chce wam przynieść ulgę. Bóg jest dla was litościwy! 30 A ktokolwiek uczyni to przez wrogość i niesprawiedliwość.

co zachował Bóg. świadomy! 36 Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym.dawajcie im więc ich udział. dając im wy szość nad drugimi. Jeśli oni oboje zechcą się pogodzić. to Bóg doprowadzi do zgody między nimi. Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 34 Mę czyźni stoją nad kobietami ze względu na to.to będziemy go palić ogniem. e Bóg dał wy szość jednym nad drugimi. Zaprawdę. Proście Boga o Jego łaskę! Zaprawdę. wielki! 35 A jeśli obawiacie się rozdarcia między nimi obojgiem. Bóg jest wzniosły. które wam zostały zakazane. Zaprawdę. e oni rozdają ze swojego majątku. i biednym. co sobie zarobili. A to jest dla Boga łatwe! 31 Jeśli będziecie unikać wielkich grzechów. czym wyró nił Bóg jednych z was. i sierotom. co pozostawili rodzice i bliscy krewni oraz ci. to poślijcie rozjemcę z jego rodziny i rozjemcę z jej rodziny. Bóg jest wszechwiedzący. to starajcie się nie stosować do nich przymusu. i ze względu na to. co sobie zarobiły. pozostawiajcie je w ło ach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne. to My odpuścimy wam wasze złe uczynki i wprowadzimy was wejściem szlachetnym. I napominajcie te. Bóg zna dobrze ka dą rzecz! 33 Dla ka dego ustanowiliśmy dziedziców tego. Zaprawdę. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to. Mę czyznom przypadnie udział w tym. i kobietom przypadnie udział w tym. których nieposłuszeństwa się boicie. z którymi związały was przysięgi . 32 Nie pragnijcie tego. 88 .

Bóg nie kocha tych. ze Swojej strony. którzy wierzycie! Nie zbli ajcie się do modlitwy. i podró nemu. co dał im Bóg? Bóg przecie zna ich dobrze. co mają szatana za towarzysza. aby ich pokryła ziemia. 40 Zaprawdę. A jeśli to będzie czyn dobry. i oni nie ukryją przed Bogiem adnego wydarzenia. 41 I jak to będzie. którym zawładnęły wasze prawice. Zaprawdę. co dał im Bóg ze Swojej łaski! . 89 . co mówicie. i temu. którzy rozdają swoje dobra tylko dlatego. A jak e to zły towarzysz! 39 A có by im szkodziło. jeśliby uwierzyli w Boga i Dzień Ostatni. który jest wam obcy. i tych. kiedy My przyjdziemy ze świadkami od ka dego narodu i przyprowadzimy ciebie jako świadka przeciwko nim? 42 Tego Dnia będą pragnęli ci. i towarzyszowi będącemu u boku. Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na cię ar jednego pyłku. i ukrywających to. którzy są zuchwali i pełni pychy! 37 tych. i jeśliby rozdawali z tego. to On go podwoi i da. a nie wierzą w Boga i Dzień Ostateczny.przygotowaliśmy dla niewiernych cierpienie poni ające 38 i tych.sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi. 43 O wy. by ludzie widzieli. którzy nie uwierzyli i zbuntowali się przeciw Posłańcowi. nagrodę ogromną. którzy są skąpcami i nakazują skąpstwo ludziom. dopóki nie będziecie wiedzieć. kiedy jesteście pijani.

A jeśliby oni powiedzieli: "Słyszeliśmy i posłuchaliśmy".ani te będąc nieczystymi . 47 O wy. Bóg jest pobła liwy. Zaprawdę. i oni nie wierzą. jak przeklęliśmy zwolenników soboty. albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego. Bóg nie przebacza tym. którzy Jemu dodają współtowarzyszy. z wyjątkiem niewielu. e ci. to posłu cie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. Lecz przeklął ich Bóg za ich niewiarę.chyba e jesteście podró nikami w drodze dopóki nie dokonacie ablucji. którym została dana Księga! Wierzcie temu. i "przyglądaj się nam". Wykręcają sobie języki i zadają cios religii. kto nie słyszy". i "posłuchaj i spojrzyj na nas". kupują błądzenie i pragną. i "słuchaj jak ten. 48 Zaprawdę. potwierdzając prawdziwość tego. przebaczający! 44 Czy ty nie widzisz. to byłoby lepiej dla nich i prościej. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podró y. 90 . albo nie przeklniemy ich. zanim My nie zetrzemy waszych twarzy i nie odwrócimy ich do tych. Bóg wystarczy jako opiekun! Bóg wystarczy jako wspomo yciel! 46 Niektórzy spośród ydów zmieniają słowom ich miejsca i mówią: "Słyszeliśmy i nie posłuchaliśmy". abyście i wy zbłądzili z drogi? 45 Bóg zna dobrze waszych wrogów. I rozkaz Boga został spełniony. co zesłaliśmy. albo te gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody. którym dano część Księgi. co ju posiadacie.

A jeśli kogo przeklął Bóg. 50 Popatrz. kogo chce. kiedy się ich skóra spali. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy. zamienimy im skóry na inne. tych. komu chce. 91 . czym obdarzył ich Bóg ze Swojej łaski? Przecie My daliśmy rodowi Abrahama Księgę i mądrość i daliśmy im królestwo ogromne. 55 I wśród nich byli tacy. ten wymyślił grzech ogromny. i oni nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. I za ka dym razem. których przeklął Bóg.podczas gdy On przebacza. którzy uwierzyli w to. 49 Czy ty nie widziałeś tych. to nie znajdziesz dla niego pomocnika. mniejsze grzechy. będziemy palić w ogniu. i wśród nich byli tacy." 52 To są ci. którym została dana część Księgi? Oni wierzą w fałszywe bóstwa: Gibta i Saguta. i mówią o tych. którzy nie uwierzyli w Nasze znaki. aby zakosztowali kary. którzy oczyszczają samych siebie? Wcale nie! To Bóg oczyszcza. 54 A czy mają zazdrościć ludziom tego. którzy uwierzyli. Piekło wystarczy jako ogień! 56 Zaprawdę. którzy się odwrócili od tego. którzy nie uwierzyli: "Ci są na lepszej drodze ani eli ci. 53 A jeśliby oni mieli jakiś udział w królestwie? To wówczas nie daliby ludziom tyle co łupinka z daktyla. jak oni wymyślają przeciw Bogu kłamstwo! To ju wystarczy jako grzech oczywisty! 51 Czy nie widziałeś tych.

Będą oni tam przebywać na wieki. którzy twierdzą. jak e wspaniałe jest to. do czego Bóg was nawołuje! Zaprawdę. Bóg nakazuje wam. przysięgając na Boga: 92 . którzy uwierzyli i czynili dobro. 60 Czy ty nie widziałeś tych. Bóg jest potę ny. 61 A Kiedy się im mówi: "Przychodźcie do tego. mądry! 57 A tych. nieśmiertelni. i w to.jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni! To jest lepsze i piękniejsze jako objaśnienie.Zaprawdę. to przedstawcie to Bogu i Posłańcowi . jak obłudnicy odwracają się od ciebie całkowicie. Będą tam mieli mał onki bez skazy. 62 I jak e to będzie. widzący! 59 O wy. Bóg jest słyszący. wprowadzimy do Ogrodów. co objawił Bóg. co im zostało objawione. a przecie zostało im nakazane. to sądźcie według sprawiedliwości: Zaprawdę. by w niego nie wierzyli. 58 Zaprawdę. i do Posłańca!" . abyście oddawali powierzone dobra ich właścicielom! A jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi. co pierwej uczyniły ich ręce? I kiedy oni potem przyjdą do ciebie. e uwierzyli w to. I wprowadzimy ich do cienia cienistego. Szatan chce ich sprowadzić na dalekie bezdro a. gdzie w dole płyną strumyki. którzy posiadają moc rozkazywania! A jeśli się sprzeczacie o coś między sobą.ty widzisz. kiedy dosięgnie ich jakieś nieszczęście za to. co zostało objawione przed tobą? Oni chcą się poddać pod sąd bo ka Saguta. którzy wierzycie! Słuchajcie Boga! Słuchajcie Posłańca! I słuchajcie tych spośród was.

69 A kto posłucha Boga i Jego Posłańca. Gdyby uczynili to. 65 Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą. o których Bóg wie. . co jest przedmiotem sporu między nimi. to tylko po to. będzie wraz z tymi. do czego zostali napomniani. i poddadzą się całkowicie. z męczennikami i świętymi. Potem nie znajdą ju w sobie sprzeciwu co do tego. co rozstrzygnąłeś. dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym.za pozwoleniem Boga. to znaleźliby Boga jako przyjmującego nawrócenie. Odwróć się więc od nich. Jak e oni są piękni jako towarzysze! 93 .uczyniliby to tylko nieliczni z nich. jak tylko czynienia dobra i udzielania pomocy"? 63 To są ci. to byłoby lepsze dla nich i mocniejsze dla ich utwierdzenia. którym Bóg okazał dobroć: z prorokami i sprawiedliwymi. 66 Jeślibyśmy im przykazali: "Zabijajcie się!" albo te : "Wychodźcie z waszych domostw!" . litościwego. . 67 I wtedy dostaliby od Nas nagrodę ogromną i poprowadzilibyśmy ich drogą prostą."My nie chcieliśmy niczego innego. aby był słuchany . co znajduje się w ich sercach. napominaj ich i powiedz im o nich samych słowa przekonywujące! Jeśli wysłaliśmy jakiegoś posłańca. przyszli do ciebie. kiedy sami sobie wyrządzają niesprawiedliwość. poprosili Boga o przebaczenie i poprosiłby o przebaczenie dla nich Posłaniec. A gdyby oni.

walczą na drodze Saguta. I Bóg wystarcza jako wszechwiedzący! 71 O wy. którzy wierzą. którego mieszkańcy są niesprawiedliwi?! I daj nam od Siebie opiekuna! I daj nam od Siebie pomocnika!" 76 Ci. podstęp szatana jest słaby! 77 Czy nie widziałeś tych. wśród was jest taki. gdybym był razem z wami. którzy za ycie tego świata kupują ycie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycię y. Walczcie więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę. poniewa ja nie byłem z nimi jako świadek. jak gdyby między wami i nim nie było adnego uczucia miłości: "O. to on mówi: "Bóg okazał mi dobroć. 75 Dlaczego nie walczycie na drodze Boga. walczą na drodze Boga. to on z pewnością będzie mówił. którzy mówią: "Panie nasz! Wyprowadź nas z tego miasta. otrzyma od Nas nagrodę ogromną. to osiągnąłbym wielki sukces!" 74 Niech e walczą na drodze Boga ci. kobiety i dzieci. jak równie za słabych mę czyzn. którym powiedziano: "Powstrzymajcie wasze ręce! Odprawiajcie modlitwę 94 . a ci. którzy wierzycie! Zachowajcie ostro ność i ruszajcie pojedynczymi oddziałami lub ruszajcie wszyscy razem! 72 Zaprawdę.70 To jest łaska od Boga. który zdecydowanie zwleka A kiedy dosięga was jakieś nieszczęście." 73 A jeśli dosięgnie was łaska od Boga. którzy nie wierzą.

. A ktokolwiek się odwraca. co oni zamyślają nocą. które cię dosięga. I nie doznacie niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. a ycie ostateczne jest lepsze dla tego. Mówią oni: "Panie nasz! Dlaczego nakazałeś nam walkę? A gdybyś dał nam trochę zwłoki?" Powiedz: "U ywanie ycia na tym świecie .niedługie. abyś był nad nimi stró em. dosięgnie was śmierć. ten słucha Boga." Powiedz: "Wszystko pochodzi od Boga!" Lecz dlaczego ci ludzie nie mogą pojąć adnej mowy? 79 Ka de dobro. to oni mówią: "To przychodzi od Boga". pochodzi od Boga... które cię spotyka. I Bóg wystarczy jako świadek! 80 Ktokolwiek słucha Posłańca . A ka de zło. pochodzi od ciebie samego. kto jest bogobojny.My nie posłaliśmy ciebie. to wtedy część z nich obawia się ludzi. A Bóg zapisuje to. to oni mówią: "To pochodzi od ciebie. co ty mówisz. to niektórzy z nich rozmyślają nocą nad czymś innym ni to. tak jakby się obawiała Boga albo jeszcze bardziej." 78 Gdziekolwiek byście byli. Jeśli spotka ich jakieś dobro.i dawajcie jałmu nę!" A kiedy jest im nakazana walka. Odwróć się więc od nich 95 . a jeśli dosięgnie ich jakieś zło. Wysłaliśmy ciebie do ludzi jako Posłańca. nawet gdybyście byli na wyniosłych wie ach. 81 I mówią: "Jesteśmy posłuszni!" Lecz jak tylko wyjdą od ciebie.

I gdyby nie łaska Boga nad wami i Jego miłosierdzie. z pewnością. to wówczas poznaliby ją ci. z wyjątkiem nielicznych! 84 Walcz więc na drodze Boga! . Zaprawdę. jak tylko On! On zgromadzi was z pewnością w Dniu Zmartwychwstania ' .i zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako opiekun! 82 Czy oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecie gdyby on pochodził od kogoś innego ni od Boga. 85 Kto wstawia się w dobrej sprawie. to wy jeszcze piękniej pozdrówcie albo oddajcie to pozdrowienie. Bóg powstrzyma srogość tych. z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności. którzy mają władzę. uspokajająca lub budząca obawy. 83 A kiedy dociera do nich jakaś wiadomość. którzy potrafią zbadać ją do głębi. Bóg jest silniejszy od nich w srogości i silniejszy jest w karaniu. ten będzie miał w niej udział. Bóg czuwa nad ka dą rzeczą! 86 Kiedy kierują do was pozdrowienie. poszlibyście za szatanem. to oni ją rozpowszechniają.nie ma co do tego wątpliwości! A kto jest bardziej prawdziwy ani eli Bóg .kiedy mówi?! 96 . ten będzie miał jej podwójne obcią enie. A gdyby przedstawili ją Posłańcowi albo tym spośród nich. Bóg podlicza ka dą rzecz! 87 Bóg! Nie ma boga. którzy nie uwierzyli. to.Ty będziesz obcią ony odpowiedzialnością tylko za siebie samego! I zachęcaj wierzących! Być mo e. a kto wstawia się w złej sprawie.

nie prowadząc z wami walki.88 Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obłudników? Bóg odrzucił ich. 89 Oni by chcieli. I oni zwalczyliby was. doznają w tej próbie pora ki. A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk. którzy przyszli do was . którzy będą chcieli yć z wami w pokoju. tak jak oni są niewiernymi. gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna. to chwytajcie ich i zabijajcie ich. albo tych. kiedy będą doprowadzeni do buntu. A jeśli się odwrócą. A jeśli oni odejdą. 91 Wy znajdziecie innych. Czy wy chcecie poprowadzić drogą prostą tych. to chwytajcie i zabijajcie ich. Za ka dym razem. abyście byli niewiernymi. którzy są związani z ludem mającym z wami przymierze. Gdyby zechciał Bóg. dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. i yć w pokoju ze swoim ludem. i zaofiarują wam pokój. bo na to sobie zarobili. to wówczas nie wska e wam Bóg przeciwko nim adnej drogi. gdziekolwiek ich napotkacie. 97 . abyście więc byli równi. których Bóg sprowadził z drogi? Kogo sprowadził z drogi Bóg. dla tego nie znajdziesz adnej drogi.z sercem ściśniętym aby walczyć z wami albo ze swoim ludem. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich. to dałby im władzę nad wami. ani pomocnika! 90 Z wyjątkiem tych.

94 O wy. jako pokuta przed Bogiem. to obowiązuje uwolnienie niewolnika wierzącego. Bóg jest wszechwiedzący.zabiegając jedynie o to. Takimi wy byliście przedtem. kto wam zaofiaruje pokój: "Ty nie jesteś wierzącym!" . i przygotował dla niego karę ogromną. mądry! 93 A kto zabije wierzącego naumyślnie. chyba tylko przez pomyłkę. A kto zabije wierzącego przez pomyłkę. co ofiaruje ycie na tym świecie. to obowiązuje go post dwóch miesięcy po sobie następujących.My wam dajemy nad nimi władzę jawną! 92 Nie powinien wierzący zabijać wierzącego. Miejcie więc jasne rozeznanie! Zaprawdę. A jeśli on nale y do ludu. Wywy szył Bóg gorliwie walczących 98 . to zapłatą dla niego będzie Gehenna. Bóg rozgniewał się na niego i przeklął go.nie są wcale równi. którzy wierzycie! Kiedy wchodzicie na drogę Boga. to obowiązuje okup krwi przekazany jego rodzinie i wyzwolenie niewolnika wierzącego. A jeśli zabity nale y do ludu wrogiego wam i jest wierzący. tego obowiązuje wyzwolenie niewolnika wierzącego i okup krwi wręczony jego rodzinie.oprócz tych. chyba e oni rozdadzą to jako jałmu nę. lecz Bóg okazał wam dobroć. A przecie u Boga są zdobycze obfite. Bóg jest w pełni świadomy tego. gdzie będzie przebywał wiecznie. którzy doznali szkody i ci. którzy siedzą spokojnie . co czynicie! 95 Ci spośród wiernych. A kto nie ma takiej mo liwości. z którym zawarliście przymierze. miejcie jasne rozeznanie i nie mówcie temu. którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi dobrami i swoim yciem .

niewierni są dla was wrogiem jawnym! 102 A kiedy ty znajdujesz się wśród nich 99 . ebyście mogli wędrować po niej?" Otó dla tych Gehenna będzie miejscem schronienia. Lecz Bóg wyró nił walczących gorliwie ponad tych. litościwy! 101 A kiedy przebiegacie ziemię. kiedy aniołowie zabierają dusze tych.swoimi dobrami i swoim yciem nad tych. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne. Bóg jest przebaczający. odpuści Bóg! Bóg jest odpuszczający. którzy siedzą spokojnie. litościwy! 97 Zaprawdę. 99 Tym. którzy siedzą spokojnie. to nie jest dla was grzechem skrócić nieco modlitwę. A kto wyjdzie ze swojego domu i wywędruje ku Bogu i Jego Posłańcowi. kobiet i dzieci. być mo e. A jak e to nieszczęsne miejsce przybycia! 98 Wyjątkiem są ci uciśnieni spośród mę czyzn. przebaczający! 100 A kto wędruje na drodze Boga. A Bóg jest przebaczający. Zaprawdę." Powiedzą: "Czy ziemia Boga nie była dość rozległa. e zagro ą wam ci. ten znajdzie na ziemi liczne miejsca schronienia. którzy sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. jeśli się obawiacie. rozległe. którzy nie wierzą.to nagroda jego będzie u Boga. nagrodą ogromną 96 zbli ając ich o wiele stopni do Siebie przez przebaczenie i miłosierdzie. a potem dosięgnie go śmierć . o jeden stopień. mówią: "W jakim stanie byliście?" Oni powiedzą: "Byliśmy uciśnionymi na ziemi. którzy nie są zdolni do jakiegoś podstępu ani te nie są poprowadzeni prostą drogą.

który się jeszcze nie modlił. abyś rozstrzygał między ludźmi. Bóg przygotował dla niewiernych karę poni ającą! 103 A kiedy zakończycie modlitwę. Nie policzy się wam za grzech. deszczu albo choroby. czego oni się nie spodziewają. abyście odło yli broń i wasze rzeczy. Kiedy jesteście bezpieczni. to wspominajcie Boga. litościwy! 107 I nie prowadź sporu w obronie tych. a oni wtedy napadliby na was jednym uderzeniem. modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie! 104 I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi! Kiedy wy cierpicie. którzy nie wierzą. Lecz miejcie się na baczności! Zaprawdę. tak jak wy cierpicie. jeśli w razie przeszkody. Zaprawdę. ale wy spodziewacie się od Boga tego. i niech się modlą razem z tobą. kto jest zdrajcą i grzesznikiem! 100 . to niech stanie razem z tobą do modlitwy jeden oddział spośród nich i niech wezmą swoją broń! A kiedy ju wykonają pokłony. siedząc czy spoczywając na boku. Nie bądź adwokatem dla zdrajców! 106 Proś Boga o przebaczenie! Zaprawdę. tak jak ci pokazał Bóg. odło ycie broń. Bóg jest przebaczający. odprawiajcie modlitwę! Zaprawdę. niech staną za wami! I niech przyjdzie drugi oddział. którzy zdradzają samych siebie. stojąc. Bóg jest wszechwiedzący. niech te mają się na ostro ności i niech wezmą swoją broń! Ci. to i oni cierpią. Bóg nie kocha tego. chcieliby.i odprawiasz dla nich modlitwę. mądry! 105 My zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą.

. kto nakazuje jałmu nę albo . litościwym! 111 A kto popełnia grzech. które się Jemu nie podobają. albo . Łaska Boga nad tobą była ogromna! 114 Nie ma adnego dobra w ich licznych tajnych rozmowach. Bóg jest wszechwiedzący. A kto tak czyni. czego nie wiedziałeś. Bóg zesłał tobie Księgę i mądrość i nauczył cię tego.zgodę między ludźmi. Lecz oni sprowadzają z drogi tylko samych siebie. a tobie w niczym nie przynoszą szkody.108 Starają się ukryć przed ludźmi. A Bóg obejmuje to. A kto będzie spierał się z Bogiem w ich obronie w Dniu Zmartwychwstania? albo kto będzie dla nich opiekunem? 110 A kto uczyni zło lub wyrządzi krzywdę swojej duszy. kiedy oni nocą zamyślają słowa. którzy w yciu na tym świecie spór toczą w ich obronie.słuszne postępowanie. popełnia go tylko przeciwko sobie samemu. to niektórzy spośród nich staraliby się usilnie sprowadzić cię z drogi. bardzo pragnąc przypodobać się Bogu to My mu damy nagrodę ogromną. mądry! 112 Kto popełni jakiś błąd lub grzech. a potem prosi Boga o przebaczenie. 113 A gdyby nie łaska Boga nad tobą i Jego miłosierdzie. 109 Oto wy jesteście tymi. ten bierze na siebie cię ar zniesławienia i grzechu oczywistego. A On jest z nimi. a potem zrzuci go na niewinnego. a nie starają się ukryć przed Bogiem. co oni czynią. ten znajdzie Boga przebaczającym. z wyjątkiem głosu tego. 101 .

poza Nim. 120 On obiecuje im i budzi w nich pragnienia. Bóg nie przebacza tego.oni będą zmieniać stworzenie Boga!" A kto weźmie sobie szatana jako opiekuna. ku czemu on sam się zwrócił. Obietnica Boga jest prawdą! A kto jest bardziej prawdziwy ni Bóg w tym. I nie znajdą oni od niej wybawienia! 122 A tych. 118 Przeklął go Bóg. i wzbudzę w nich pragnienia. a postępuje inną drogą ni droga wiernych to My obrócimy go ku temu. jaka jest dla niego droga prosta. gdy rozka ę im . lecz szatan obiecuje tylko złudę! 121 Dla tych miejscem schronienia jest Gehenna. eby Mu dodawano współtowarzyszy. zamiast Boga. którzy wierzą i czynią dobre dzieła . inne przewinienia. i wzywają tylko szatana buntownika.nieśmiertelni. mając jasną wiedzę o tym. ten zabłądził zabłądzeniem dalekim. co mówi? 102 . A jak e złe to miejsce przybycia! 116 Zaprawdę.My wprowadzimy do Ogrodów. i wystawimy go na spalenie w Gehennie. gdzie w dole płyną strumyki. a on powiedział: "Ja z pewnością wezmę sobie oznaczoną część spośród Twoich sług! 119 I sprowadzę ich z drogi. komu chce. tylko bóstwa eńskie. ten ponosi stratę oczywistą. Ale kto dodaje Bogu współtowarzyszy. tam będą przebywać wiecznie . 117 Oni wzywają. lecz On przebacza.115 A kto oddzieli się od Posłańca.oni będą obcinali uszy bydłu. gdy rozka ę im .

tacy wejdą do Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. zaprawdę.123 To nie zale y od waszych yczeń ani te od yczeń ludzi Księgi. co im zostało przepisane. Ale jeśli czynicie dobro i jesteście bogobojni .mę czyzna czy kobieta i jest wierzącym . to nie będą mieli grzechu. bo zgoda jest lepsza. Bóg jest w pełni świadomy 103 . prawdziwie pobo nego hanifa? A Bóg wziął sobie Abrahama za przyjaciela! 126 Do Boga nale y to. i pouczenie w sprawie słabowitych dzieci. ten otrzyma za nie zapłatę. Bóg obejmuje ka dą rzecz! 127 Oni będą cię pytać w sprawie kobiet. ani pomocnika.to. i abyście byli dla sierot sprawiedliwi. poza Bogiem. Bóg wie o tym dobrze! 128 Jeśli kobieta obawia się złego traktowania lub obojętności ze strony swojego mę a. co wam się recytuje w Księdze: w sprawie osieroconych dziewcząt. i nie znajdzie on dla siebie. kto poddał swoje oblicze Bogu. zaprawdę. i to. to. kiedy pragniecie je poślubić. 125 A kto lepiej wyznaje religię ani eli ten. co jest w niebiosach. 124 Ktokolwiek pełni dobre dzieła . czyniąc przy tym dobro i postępując za tradycją religijną Abrahama. W duszach zawsze mieszka chciwość. jeśli dojdą między sobą do zgody. co jest na ziemi. ani opiekuna." A cokolwiek uczynicie dobrego. Kto czyni zło.to. którym nie dajecie tego. Powiedz: "Bóg daje wam pouczenie o nich .

co jest na ziemi! Bóg jest bogaty i godny chwały! 132 Do Boga nale y to. o ludzie! i przyprowadzi innych. czy biedny! 104 . A jeśli się pogodzicie i będziecie bogobojni. co czynicie! 129 Wy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla ka dej z waszych kobiet. co jest w niebiosach. Bóg jest dobrze słyszącym i jasno widzącym! 135 O wy. i to. co jest w niebiosach. co jest na ziemi. to przecie do Boga nale y to. co jest na ziemi Nakazaliśmy ju tym. Ale nie odsuwajcie się całkowicie. aby jednej z nich nie pozostawić jakby w zawieszeniu. mądry! 131 Do Boga nale y to. i to. Bóg jest przebaczający. Bóg jest wszechobejmujący.to u Boga jest przecie nagroda tego świata i ostatecznego. to was usunie. Bóg wystarczy jako poręczyciel! 133 Jeśli On zechce. nawet gdybyście chcieli. którzy byli przed wami.tego. czy to będzie bogaty. litościwy! 130 A jeśli mał onkowie się rozłączą. i wam samym: "Bójcie się Boga!" A jeśli będziecie niewiernymi. to. Bóg jest w stanie to uczynić! 134 Kto pragnie nagrody tego świata . którzy wierzycie! Trzymajcie się stale sprawiedliwości zaświadczając to przed Bogiem równie względem was samych albo względem waszych dzieci i krewnych. co jest w niebiosach. zaprawdę. I to. to Bóg wzbogaci ka de Swoją obfitością.

Przeto nie idźcie za namiętnością.ten zbłądził zbłądzeniem dalekim. którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca.Bóg nie przebaczy ani te nie poprowadzi ich drogą prostą. którą zesłał przedtem! A kto nie wierzy w Boga. tym. wszystkich razem! 141 To są ci. w Jego Posłańców i Dzień Ostatni . w które nie wierzą i z których się wyśmiewają. i w Księgę. w Jego aniołów. w Księgę. i kiedy Bóg da wam zwycięstwo.bo Bóg jest im bli szy. potem odrzucili wiarę. znów uwierzyli i na nowo odrzucili wiarę. którą zesłał Swemu Posłańcowi. to. którzy uwierzyli. albowiem wy wtedy staniecie się do nich podobni!" Zaprawdę. 138 Obwieść obłudnikom. Bóg jest w pełni świadomy tego. w Jego Księgi. którzy biorą sobie niewiernych zamiast wiernych . co będzie z wami. a potem jeszcze powiększyli swoją niewiarę . co czynicie! 136 O wy. to oni mówią: "Czy nie staraliśmy się wam pomóc i czy nie broniliśmy was przed wiernymi?" Lecz Bóg rozsądzi między wami 105 . Bóg zbierze obłudników i niewiernych w Gehennie. abyście nie naruszyli sprawiedliwości.to czy oni poszukują u nich potęgi? Zaprawdę.jako opiekunów . zaprawdę.. Jeśli lawirujecie i odwracacie się. potęga nale y do Boga w całości! 140 On zesłał wam w Księdze: "Kiedy usłyszycie znaki Boga. oni mówią: "Czy nie byliśmy razem z wami?" A jeśli szczęście dopisze niewiernym. 137 Zaprawdę. e czeka ich kara bolesna! 139 Ci. dopóki oni nie zaczną innej rozmowy. to nie pozostawajcie razem z nimi. którzy wyczekują.

którzy szukali opieki u Boga i szczerze wyznali swoją religię przed Bogiem. by ich ludzie widzieli. zaprawdę.razem z wierzącymi. którzy się nawrócili. potę ny! 106 . to podnoszą się leniwie i tak. i mało wspominają Boga. 142 Zaprawdę. obłudnicy starają się oszukać Boga. ani ku tamtym. 144 O wy. A Bóg jest słyszący. czy w skrytości. chyba e ktoś doznał niesprawiedliwości. I Bóg nigdy nie przygotuje niewiernym drogi przeciwko wiernym. którzy się poprawili. Bóg jest odpuszczający.to nie znajdziesz dla niego drogi. obłudnicy znajdą się na samym dnie ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika. wszechwiedzący! 149 Czy wy czynicie dobro jawnie. nie skłaniają się ani ku tym. wszechwiedzący! 148 Bogu nie podoba się rozgłaszanie złych słów. lecz to On jest Tym. A kogo sprowadzi z drogi Bóg . Oto ci będą .w Dniu Zmartwychwstania. 143 Oni wahają się. który ich zmyli. jeśli będziecie wdzięczni i jeśli uwierzycie? Bóg jest wdzięczny. 146 Wyłączając tych. Kiedy stają do modlitwy. a Bóg da niebawem wiernym nagrodę ogromną! 147 Dlaczego Bóg miałby karać. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za opiekunów niewiernych zamiast wiernych! Czy chcecie przygotować Bogu przeciwko wam samym dowód oczywisty? 145 Zaprawdę.to. czy te odpuścicie komuś zło .

Nie! To Bóg nało ył na nie pieczęć 107 . e nie uwierzyli w znaki Boga. i powiedzieliśmy im: "Wejdźcie do bramy wybijając pokłony!" I powiedzieliśmy im: Nie naruszajcie soboty!" I zawarliśmy z nimi przymierze uroczyste.150 Zaprawdę. 155 Za to. Następnie wzięli sobie cielca. mówią: "Wierzymy w jednych. i daliśmy Moj eszowi władzę jawną. e powiedzieli: nasze serca są nie obrzezane" . e bez adnego prawa zabijali posłańców. a nie wierzymy w drugich. ci. którzy wierzą w Boga i Jego posłańców i nie czynią rozró nienia między którymkolwiek spośród nich . I My przebaczyliśmy im to. za to. e zerwali swoje przymierze. Przecie Bóg jest przebaczający. za to. 151 oni są niewiernymi naprawdę! I przygotowaliśmy dla niewiernych karę poni ającą. 154 I wznieśliśmy nad nimi Górę na znak przymierza z nimi. i za to. litościwy! 153 Proszą ciebie ludzie Księgi. abyś ty im sprowadził Księgę z nieba. kiedy mieli ju dowody oczywiste. 152 A tym. którzy nie wierzą w Boga i Jego posłańców i chcą uczynić rozró nienie między Bogiem i Jego posłańcami." I oni chcą znaleźć sobie w ten sposób jakąś drogę.tym My damy niebawem nagrodę. Oni prosili ju Moj esza o coś większego ni to i powiedzieli: Poka nam Boga jawnie!" I poraził ich piorun za ich bezbo ność.

mądry! 159 I nie ma nikogo spośród ludu Księgi. które były dla nich dozwolone.podczas gdy oni ani Go nie zabili. którzy się ró nią w tej sprawie. i tym. Jezusa. i. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni . i poniewa niesłusznie zjadali majątek ludzi . chocia to było im zakazane. tak i tylko niewielu z nich wierzy. i wiernym. zaprawdę. którzy dają jałmu nę. a w Dniu Zmartwychwstania On będzie przeciwko nim świadkiem. kto by nie uwierzył w Niego przed swoją śmiercią. 161 i poniewa brali lichwę. ci. 108 . karę bolesną. i w to.My przygotowaliśmy dla tych. 158 Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potę ny. ani Go nie ukrzy owali. i za to. oni Go nie zabili z pewnością. 162 Lecz tym spośród nich . e powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną. co zostało objawione przed tobą. syna Marii. i tym. którzy wyznają judaizm. którzy wierzą w to.tym My damy nagrodę ogromną. którzy są niewierni. i dlatego e odsunęli się bardzo od drogi Boga. którzy odprawiają modlitwę. posłańca Boga" . 156 i za ich niewiarę. są z pewnością w zwątpieniu. tylko im się tak zdawało. co tobie zostało objawione. e powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza. 160 I z powodu niesprawiedliwości tych. idą tylko za przypuszczeniem. i tym. oni nie mają o tym adnej wiedzy. którzy są utwierdzeni w wiedzy. 157 i za to. zakazaliśmy im rzeczy przyjemnych.za ich niewiarę.

163 Zaprawdę, objawiliśmy tobie, tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; i jak objawiliśmy Abrahamowi i Isma`ilowi Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom, Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy Psalmy. 164 I posłańcom o których opowiadaliśmy tobie poprzednio, i posłańcom o których ci nie opowiadaliśmy - a Bóg przemawiał jasno do Moj esza 165 i posłańcom zwiastującym i ostrzegającym, aby ludzie nie mieli przeciwko Bogu adnego dowodu, po posłańcach. Bóg jest potę ny, mądry! 166 Lecz Bóg zaświadczy o tym, co zesłał tobie! Zesłał On to w pełni Swojej wiedzy. I zaświadczą aniołowie. A Bóg wystarczy jako świadek! 167 Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga, zabłądzili zabłądzeniem dalekim. 168 Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli i którzy byli niesprawiedliwymi - tym nie przebaczy Bóg i nie poprowadzi ich drogą prostą, 169 tylko - drogą Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. A to jest dla Boga łatwe! 170 O ludzie! Przyszedł do was Posłaniec z prawdą od waszego Pana. Wierzcie więc! To jest lepsze dla was. A jeśli nie uwierzycie - to przecie do Boga nale y to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

109

171 O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które zło ył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: "Trzy!" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah - to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego nale y to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun! 172 I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni. A kto jest zbyt dumny, aby Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę - to tych On zbierze ku Sobie wszystkich razem! 173 A jeśli chodzi o tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, to On im da pełnię nagrody i pomno y im Swoją łaskę. A jeśli chodzi o tych, którzy się wynoszą i wbijają w pychę, to tych ukarze Bóg karą bolesną. I nie znajdą oni dla siebie, poza Bogiem, adnego opiekuna i adnego pomocnika. 174 O ludzie! Otrzymaliście dowód od waszego Pana i zesłaliśmy wam światło jasne. 175 A tych, którzy wierzą w Boga i trzymają się Go mocno - tych wprowadzi On do Swojego miłosierdzia i do Swojej łaski i poprowadzi ich do Siebie drogą prostą.

110

176 Pytają ciebie o pouczenie. Powiedz: "Bóg daje wam pouczenie o dziedziczeniu w linii bocznej: Jeśli mę czyzna zginie nie mając dziecka, a ma on siostrę, to jej przypada połowa z tego, co on pozostawił; a mę czyzna dziedziczy po siostrze, jeśli ona nie ma dziecka. A jeśli ma dwie siostry, to im przypada dwie trzecie z tego, co zostawił. A jeśli ma braci i siostry, to mę czyźnie przypada udział dwóch kobiet." Wyjaśnia wam Bóg, abyście nie błądzili. Bóg jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący!

111

Stół Zastawiony - Al-Maida

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wierni zobowiązaniom! Dozwolone wam jest wszelkie zwierzę spośród trzód oprócz tego, co zostało wymienione. Nie wolno wam polować, kiedy, uświęceni, odbywacie pielgrzymkę. Zaprawdę, Bóg nakazuje to, co chce! 2 O wy, którzy wierzycie! Nie zniewa ajcie symbolów kultu Boga ani miesiąca świętego, ani ofiar zwierząt, ani te wieńców, ani zdą ających do świętego Domu, którzy poszukują łaski i zadowolenia od swego Pana. A kiedy ju nie jesteście uświęceni, wtedy mo ecie udawać się na polowanie. I niech nienawiść do ludzi, którzy odsunęli was od świętego Meczetu, nie popycha was do grzechu. Wspomagajcie się wzajemnie w pobo ności i bogobojności! Ale nie wspomagajcie się wzajemnie w grzechu i wrogości! I bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu! 3 Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego ni Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które po erał dziki zwierz - chyba e zdołaliście je zabić według rytuału i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wró ąc za pomocą strzał, bo to jest bezbo nością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. 112

Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc skłonnym dobrowolnie do grzechu... - zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! 4 Oni pytają ciebie, co jest im dozwolone. Powiedz: "Dozwolone są wam rzeczy dobre. Jedzcie to, co pochwycą drapie niki, które wytresowaliście tak, jak tresujecie psy, ucząc ich tego, czego nauczył was Bóg. I wspominajcie nad tym imię Boga." Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest szybki w rachunku! 5 Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest po ywienie tych, którym została dana Księga; a wasze po ywienie jest im dozwolone. I kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami, jeśli daliście im nale ny posag jako ludzie uczciwi, a nie rozpustni, biorący je sobie jako nało nice. A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest daremne i on w yciu ostatecznym znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę. 6 O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce a do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - a do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podró y, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku

113

i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być mo e, będziecie wdzięczni! 7 Wspominajcie dobroć Boga względem was i przymierze, które On zawarł z wami, kiedy powiedzieliście: "Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni!" Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg wie dobrze, co mieści się w sercach! 8 O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbli sze bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie! 9 Bóg obiecał tym, którzy wierzą i pełnią dobre dzieła, i otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką. 10 A ci, którzy odrzucili wiarę i za kłamstwo uznali Nasze znaki - będą mieszkańcami ognia piekielnego. 11 O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie dobroć Boga względem was, kiedy ludzie zamyślali wyciągnąć swoje ręce przeciwko wam a On je od was powstrzymał! Bójcie się Boga! Niech wierzący zaufają Bogu! 12 Bóg zawarł przymierze z synami Izraela i wyłoniliśmy spośród nich dwunastu przywódców. I powiedział Bóg: "Zaprawdę, ja jestem z wami! Jeśli będziecie odprawiać modlitwę, jeśli będziecie dawać jałmu nę, jeśli będziecie wierzyć w Moich posłańców

114

i jeśli będziecie ich wspomagać, i jeśli dacie Bogu piękną po yczkę - to, z pewnością, Ja odpuszczę wam wasze złe czyny i wprowadzę was do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki! A ktokolwiek spośród was będzie potem niewierny, ten zabłądził daleko z równej drogi!" 13 Za to, e oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich serca zatwardziałymi. Oni wypaczają sens słów i zapominają część tego, co im zostało przypomniane. ' Ty nieustannie odkrywać będziesz zdradę z ich strony, z wyjątkiem nielicznych spośród nich. Lecz odpuść im i przebacz! Zaprawdę, Bóg kocha dobrze czyniących! 14 Od tych, którzy mówią: "Jesteśmy chrześcijanami!", wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich a do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili. 15 O ludu Księgi! Nasz Posłaniec przyszedł do was, wyjaśniając wam wiele z tego, co wy ukrywaliście z Księgi, i wiele te zacieraliście. Przyszło do was światło od Boga i Księga jasna. 16 Przez nią prowadzi Bóg tych, którzy poszukują Jego zadowolenia, po drogach pokoju, wyprowadza ich z ciemności do światła i - za Jego zezwoleniem prowadzi ich ku drodze prostej. 17 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!" Powiedz:

115

"Któ ma mo ność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli On zechce zgubić Mesjasza, syna Marii, jak równie Jego Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?" Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. On stwarza to, co chce. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 18 Powiedzieli ydzi i chrześcijanie: "My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi." Powiedz: "Dlaczego więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego zmierza wędrowanie." 19 O ludu Księgi! Przyszedł do was Nasz Posłaniec, aby dać wyjaśnienie - po pewnej przerwie między posłańcami ebyście nie mówili: "Nie przyszedł do nas ani zwiastun, ani ostrzegający!" I oto przyszedł do was zwiastun i ostrzegający. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny. 20 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój ! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! On ustanowił wśród was proroków, On uczynił was królami i dał wam to, czego nie dał adnemu spośród światów. 21 O ludu mój! Wejdźcie do Ziemi Świętej, którą Bóg przeznaczył dla was! I nie wracajcie waszymi śladami, bo powrócicie jako ci, którzy stracili." 22 Powiedzieli: "O Moj eszu! Zaprawdę, w niej jest lud olbrzymów i my tam z pewnością nie wejdziemy, dopóki, oni stamtąd nie wyjdą. A kiedy oni z niej wyjdą,

116

to wtedy my wejdziemy." 23 Powiedziało dwóch ludzi spośród bogobojnych, których Bóg obdarzył dobrodziejstwami: "Wejdźcie do nich przez bramę. A kiedy wejdziecie przez nią, to będziecie zwycięzcami. I zaufajcie Bogu, jeśli jesteście wierzącymi!" 24 Powiedzieli: "O Moj eszu! My nigdy nie wejdziemy do niej, jak długo oni tam się Znajdują. Idź e więc ty i twój Pan i walczcie obydwaj! My tutaj pozostaniemy." 25 On powiedział: "Panie mój ! Zaprawdę, ja nie posiadam władzy nad nikim, jak tylko nad samym sobą i nad moim bratem. Oddziel nas więc od tego ludu zepsutego!" 26 Powiedział: "Oto ona jest im zakazana! Przez czterdzieści lat będą błąkać się po ziemi. Lecz nie martw się o ten lud zepsuty!" 27 Opowiedz im historię o dwóch synach Adama zgodnie z prawdą. Oto obydwaj przynieśli ofiarę; i została przyjęta od jednego z nich, a nie została przyjęta od drugiego. On powiedział: "Ja z pewnością cię zabiję!" Ten powiedział: "Bóg przyjmuje tylko od bogobojnych. 28 Jeśli nawet wyciągniesz rękę ku mnie, aby mnie zabić, to ja nie wyciągnę ręki ku tobie, aby ciebie zabić. Zaprawdę, ja lękam się Boga, Pana światów! 29 Zaprawdę, chcę, abyś wziął na siebie mój grzech i swój grzech i abyś znalazł się wśród mieszkańców ognia.

117

Taka jest zapłata niesprawiedliwych." 30 I dusza jego popchnęła go do zabójstwa brata; zabił go i znalazł się wśród tych, którzy ponieśli stratę. 31 Wówczas Bóg posłał kruka, który podrapał ziemię, aby mu pokazać, jak ukryć zwłoki brata. Powiedział on: O biada mi! Czy ja nie mogę być podobnym do tego kruka i ukryć zwłok mego brata?" I wtedy znalazł się wśród tych, którzy wyra ają skruchę. 32 Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela: "Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do ycia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do ycia wszystkich ludzi." Przyszli do nich Nasi posłańcy z jasnymi dowodami, potem jednak wielu z nich popełniało przestępstwa na ziemi. 33 Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, i będą oni zabici lub ukrzy owani albo te obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo te zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w yciu ostatecznym. 34 Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócą, zanim przejmiecie władzę nad nimi. I wiedzcie, e Bóg jest przebaczający, litościwy! 35 O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga, poszukujcie pilnie połączenia się z Nim i walczcie usilnie na Jego drodze!

118

Być mo e, wy będziecie szczęśliwi! 36 Zaprawdę, gdyby ci, którzy nie wierzą, posiadali to wszystko, co jest na ziemi, i jeszcze tyle do tego, aby się tym wykupić od kary w Dniu Zmartwychwstania, to nie zostałoby to od nich przyjęte. Ich czeka kara bolesna. 37 Będą chcieli wyjść z ognia, lecz w aden sposób z niego nie wyjdą. Ich kara będzie wiecznie trwająca. 38 Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potę ny, mądry! 39 A kto, będąc przedtem niesprawiedliwy, nawróci się i poprawi - to, zaprawdę, Bóg zwróci się ku niemu. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! 40 Czy nie wiesz, e do Boga nale y królestwo niebios i ziemi? On karze, kogo chce, i przebacza, komu chce. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 41 O Posłańcu! Niech nie zasmucają ciebie ci spośród współzawodniczących w niewierności, którzy mówią swoimi ustami: "My uwierzyliśmy", lecz ich serca nie uwierzyły; i ci, którzy wyznają judaizm; oni zazwyczaj słuchają kłamstw, przysłuchują się innym ludziom, którzy nie przyszli do ciebie; wypaczają znaczenie słów mówiąc: "Jeśli to wam zostało dane, bierzcie to! A jeśli nie zostało wam dane, to miejcie się na baczności!" Bo jeśli Bóg chce kogo doświadczyć, to ty nie mo esz mu w niczym pomóc przed Bogiem. To są ci, których serc Bóg nie chciał oczyścić.

119

Na tym świecie czeka ich hańba, a w yciu ostatecznym - kara ogromna. 42 Oni ciągle słuchają kłamstw i po erają zyski prawem zakazane. Jeśli oni przyjdą do ciebie, to bądź sędzią między nimi albo te odwróć się od nich. Jeśli się od nich odwrócisz, to oni tobie w niczym nie zaszkodzą. A jeśli będziesz sądził, to sądź ich według słuszności. Zaprawdę, Bóg kocha ludzi sprawiedliwych! 43 Lecz jak e oni mogliby ciebie wziąć za sędziego, skoro mają Torę, w której jest sąd Boga? Potem jednak oni się odwracają. Ci ludzie nie są wierzącymi! 44 My, zaprawdę, zesłaliśmy Torę, w której jest przewodnictwo i światło. Według niej prorocy, całkowicie poddani, sądzili tych, którzy wyznawali judaizm; podobnie rabini i doktorzy prawa sądzili według tego, co im zostało powierzone z Księgi Boga, której byli świadkami. Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi. 45 Przepisaliśmy im w niej: " ycie za ycie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmu nę, otrzyma przebaczenie." A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi. 46 My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię,

120

w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych. 47 I niech lud Ewangelii sądzi według tego, co zesłał Bóg. A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi zepsutymi. 48 My tobie równie zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Księgi, która była przed nią, i chroniąc ją. Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami, odstępując od tego, co otrzymałeś z prawdy. Dla ka dego z was uczyniliśmy normę i drogę otwartą. A gdyby Bóg zechciał, to uczyniłby was jednym narodem, lecz... eby was doświadczyć w tym, co wam dał. Starajcie się więc pilnie czynić dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy razem. On obwieści wam to, w czym się ró niliście. 49 Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami; i strze się przed nimi, eby cię nie zwiedli od czegokolwiek, co tobie zesłał Bóg. A jeśli oni się odwrócą plecami, to wiedz, e Bóg chce tylko dotknąć ich nieszczęściem za niektóre ich grzechy. Zaprawdę, wielu spośród ludzi - to, z pewnością, ludzie szerzący zepsucie! 50 Czy oni pragną sądu z czasów pogaństwa? Któ jest lepszy od Boga w sądzeniu ludzi, którzy posiadają pewność? 51 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół

121

ydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 52 I widzisz tych, w których sercach jest choroba, jak śpieszą do nich, mówiąc: "Obawiamy się, e dosięgnie nas zmienność losu." Być mo e, Bóg da zwycięstwo albo jakiś rozkaz od Siebie i oni zaczną ałować tego, co ukrywali w swoich duszach. 53 Ci, którzy uwierzyli, będą mówili: "Czy to oni przysięgali na Boga najbardziej uroczystą przysięgą, e byli, z pewnością, z wami? Daremne są ich uczynki! Oni ponieśli stratę!" 54 O wy, którzy wierzycie! Jeśli ktoś z was odrzuci swoją religię... Bóg niebawem przyprowadzi ludzi, których pokocha i oni Jego pokochają; oni będą pokorni względem wiernych, a dumni wobec niewiernych; będą walczyli na drodze Boga i nie będą się bać nagany ganiącego. To jest łaska Boga. A Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący! 55 Waszym opiekunem jest Bóg', Jego Posłaniec i ci, którzy uwierzyli; którzy odprawiają modlitwę, którzy dają jałmu nę, skłaniając się pokornie. 56 A kto bierze sobie za opiekuna Boga i Jego Posłańca, i tych, którzy uwierzyli... zaprawdę zwolennicy Boga będą zwycięzcami! 57 O wy, którzy wierzycie!

122

którzy z waszej religii czynią przedmiot szyderstwa i zabawy. Jak e złe jest to. poniewa są ludźmi. co oni czynią! 63 Dlaczego ich rabini i kapłani nie zabronią im grzesznej mowy i zjadania 123 . i w to." 60 Powiedz: "Czy mam wam obwieścić coś gorszego ni to. co oni ukrywają! 62 Ty widzisz wielu spośród nich. 59Powiedz: O ludzie Księgi! Czy wy ganicie w nas tylko to. oni są spośród tych." 61 Kiedy oni przychodzą do was. którzy najbardziej zbłądzili z równej drogi. i spośród niewiernych! I bójcie się Boga. oni biorą ją za przedmiot kpin i zabawy.znajdują się w najgorszym miejscu i są tymi.Nie bierzcie sobie za przyjaciół tych. którzy przed wami otrzymali Księgę. mówią: "Uwierzyliśmy!" A przecie weszli z niewiarą i z niewiarą wyszli. którzy czcili bałwany . i wierzymy w Boga i w to. jak pośpiesznie dą ą do grzechu i do wrogości. z których uczynił małpy i świnie ci. co nam zostało zesłane. jeśli jesteście wierzącymi! 58 Kiedy nawołujecie do modlitwy. których przeklął Bóg i na których się zagniewał. Bóg wie najlepiej. co zostało zesłane przedtem? Zaprawdę większość spośród was to ludzie bezbo ni. którzy nie rozumieją. co będzie waszą zapłatą u Boga? Ci. Tak jest. i do zjadania tego. Zaprawdę. co zakazane.

I to. to nie zdołasz przekazać Jego posłania. co jest ponad nimi. co oni robią! 64 ydzi powiedzieli: "Ręka Boga jest skrępowana!" To ich ręce są skrępowane. 66 Gdyby zachowywali Torę i Ewangelię. 65 Ale gdyby ludzie Księgi uwierzyli i byli bogobojni. co jest pod ich stopami. to odpuścilibyśmy im ich złe czyny i z pewnością wprowadzilibyśmy ich do Ogrodów szczęśliwości. i z tego. co ci zostało zesłane od twojego Pana! A jeśli tego nie uczynisz. jak chce. Wśród nich są ludzie. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niewiernych! 68 Powiedz: "O ludu Księgi! 124 . co zakazane? Jak e złe jest to. to z pewnością ywiliby się i z tego. co mówili. Bóg uchroni cię przed ludźmi. Ręce Boga. oni zaś zostali przeklęci za to. Ilekroć rozpalają ogień wojny. przeciwnie. którzy szerzą zgorszenie. My rzuciliśmy między nich wrogość i zawiść a do Dnia Zmartwychwstania. lecz Bóg nie miłuje tych. z pewnością u wielu z nich powiększa bunt i niewiarę. co im zostało zesłane od ich Pana. i to. Zaprawdę. co tobie zostało zesłane od twojego Pana. lecz wielu z nich jak e źle czyni! 67 O Posłańcu! Obwieszczaj to. Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie. Bóg go wygasza. są szeroko otwarte: On rozdaje. którzy zachowują umiarkowanie.tego.

Lecz za ka dym razem. I znowu pozostali ślepi i głusi. to jednych oni uznawali za kłamców. Potem zwrócił się do nich Bóg. kto daje Bogu współtowarzyszy. Bóg . temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. 72 Nie uwierzyli ci. czego nie pragnęły ich dusze. co oni czynią. którzy wierzą. Lecz Bóg widzi dobrze. ci. to tych.niech się niczego nie obawiają. ci. sabejczycy i chrześcijanie. Bóg . ci. u wielu spośród nich zwiększyło tylko bunt i niewiarę. którzy powiedzieli: "Zaprawdę. którzy nie uwierzyli.Wy nie opieracie się na niczym. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro . a innych zabijali. i tego. jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego. kiedy przyszedł do nich posłaniec z tym. oni nie będą zasmuceni! 70 Zawarliśmy przymierze z synami Izraela i wysłaliśmy do nich posłańców. co tobie zostało zesłane. Nie martw się jednak ludem niewiernych! 69 Zaprawdę. mojego Pana i waszego Pana!" Oto. co mówią. którzy powiedzieli: "Zaprawdę.to trzeci z trzech!" A nie ma przecie adnego boga. syn Marii!" A Mesjasz powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga. A niesprawiedliwi nie będą mieli adnych pomocników! 73 Nie uwierzyli ci. 125 . 71 Sądzili." Lecz to.to Mesjasz. e nie będzie adnej próby. co wam zostało zesłane od waszego Pana. zaprawdę. Oni pozostali ślepi i głusi. którzy wyznają judaizm. dopóki nie wypełniacie Tory i Ewangelii.

syn Marii. Jak e złe jest to.dotknie kara bolesna. a jego Matka była kobietą świętą. litościwy! 75 Mesjasz. którzy są niewierni. co nie jest w stanie ani wam wyrządzić szkody. co jemu zostało zesłane. Oni oboje przyjmowali po ywienie. 74 Czy oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą Go o przebaczenie? Przecie Bóg jest przebaczający. Jak e złe jest to. Popatrz. którzy nie uwierzyli. którzy ju wcześniej zabłądzili i którzy sprowadzili na manowce wielu. 79 Oni nie zaprzestali popełniać czynów nagannych. poniewa oni się zbuntowali i popełniali przestępstwa. jest tylko posłańcem. oprócz Boga. jak wyjaśniamy im znaki! Popatrz. Lecz wielu spośród nich to bezbo nicy. 126 . to nie wybraliby sobie niewiernych za przyjaciół. to. syna Marii. co czynili! 80 Ty widzisz wielu spośród nich. co przygotowały dla nich ich dusze! Rozgniewał się na nich Bóg i będą przebywać w cierpieniu na wieki! 81 Gdyby wierzyli w Boga i Proroka. zostali przeklęci ustami Dawida i Jezusa. tak jak ju przed nim byli posłańcy. jak oni potem się odwracają! 76 Powiedz: "Czy wy czcicie. ani przynieść korzyści? A Bóg jest Słyszący i Wszechwiedzący!" 77 Powiedz: "O ludu Księgi! Nie przekraczajcie granic waszej religii odsuwając się od prawdy. i którzy odeszli daleko z równej drogi!" 78 Ci spośród synów Izraela. Tak było. i w to. jak biorą sobie za przyjaciół tych. i nie postępujcie za namiętnościami ludzi.

Bóg nie miłuje tych. e ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych. którzy mówią: "My jesteśmy chrześcijanami!" Tak jest. skoro gorąco pragniemy. która do nas przyszła. którzy wierzycie! Nie zakazujcie dobrych rzeczy.82 Ty z pewnością się przekonasz. Oni mówią: "Panie nasz! My wierzymy! Zapisz nas więc między świadków! 84 Dlaczego nie mielibyśmy wierzyć w Boga i w prawdę. przez swoją przyjaźń. I z pewnością się przekonasz. którzy uwierzyli . 87 O wy. widzisz. 86 A ci. albowiem są wśród nich księ a i mnisi i oni nie wbijają się w pychę. które Bóg uznał za dozwolone dla was. Ogrodami. Taka jest zapłata dla czyniących dobro.to ydzi i bałwochwalcy. którzy nie wierzą i za kłamstwo uznają Nasze znaki. w którego wierzycie! 127 . którzy są występni! 88 Jedzcie to. aby nasz Pan wprowadził nas wraz z ludem sprawiedliwych?" 85 Bóg wynagrodził ich za to. tym. czego wam Bóg u yczył. będą mieszkańcami ognia piekielnego. 83 Kiedy oni słuchają tego. którą poznali. co jest dozwolone i dobre! I bójcie się Boga. Zaprawdę. i nie przebierajcie miary. e najbli si. jak ich oczy przepełniają się łzami z powodu prawdy. co zostało zesłane Posłańcowi. co powiedzieli. którzy uwierzyli. są ci. gdzie w dole płyną strumyki i gdzie będą przebywać na wieki.

będziecie wdzięczni! 90 O wy. jeśli przysięgliście. albo te wyzwoleniem niewolnika. lecz będzie was karał za przysięgi zło one rozwa nie. jeśli są bogobojni i wierzą. z tego. i jeśli nadal są bogobojni i wierzą. którzy wierzą i czynią dobre dzieła.co będzie średnią tego. bałwany i strzały wró biarskie .89 Bóg nie będzie was karał za wasze lekkomyślne przysięgi. czym ywicie waszą rodzinę albo ubieraniem ich. e do Naszego Posłańca nale y tylko jasne obwieszczenie! 93 Nie nale y czynić zarzutu tym. A kto nie ma takiej mo liwości. Taki jest okup za wasze przysięgi. Czy wy nie zaprzestaniecie! 92 Słuchajcie Boga i słuchajcie Posłańca! Miejcie się na baczności! Bo jeśli się odwrócicie. to przez trzy dni obowiązuje go post. i czynią dobre dzieła. co oni jedzą. to wiedzcie.to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być mo e. Zachowujcie więc wasze przysięgi! W ten sposób wyjaśnia wam Bóg Swoje znaki! Być mo e. którzy wierzycie! Wino. będziecie szczęśliwi! 91 szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsir i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Mo ecie się za to okupić ywieniem dziesięciu biedaków . majsir. 128 .

aby wiedział Bóg. A kto potem popełni przestępstwo.i ciągle są bogobojni i czynią dobro. to Bóg się na nim zemści. którzy wierzycie! Bóg będzie was. co nale y do przeszłości. 95 O wy. doświadczał przez niektórą zwierzynę. kto się Go obawia w ukryciu. i e Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 98 Wiedzcie. e Bóg jest straszny w karaniu. jako ofiarę zło oną w Ka`bie . to zapłaci bydłem tyle. e Bóg wie dobrze. Bójcie się Boga. litościwy! 129 . Bóg przecie kocha czyniących dobro! 94 O wy. i ofiary ze zwierząt. lecz jeśli ktoś powtórzy ten czyn. tego spotka kara bolesna. Bóg odpuścił to. i wieńce. i miesiąc święty. jak długo jesteście w stanie uświęcenia. jakiej dosięgną wasze ręce i wasze włócznie. abyście wiedzieli. z pewnością. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. włada zemstą! 96 Dozwolone wam jest polowanie na zwierzynę morską i ywienie się nią. przed którym będziecie zebrani! 97 Bóg uczynił Kabę Domem świętym wzniesionym dla ludzi.a sądzić będzie dwóch sprawiedliwych spośród was. jako zaopatrzenie dla was i dla podró nych. i e Bóg jest przebaczający.aby zakosztował on złych skutków swego dzieła. ile zabił. albo zapłatą będzie ywienie biedaków. Bóg jest potę ny. Zakazana wam jest zwierzyna lądu stałego. albo te równe temu odprawienie postu . kiedy jesteście w stanie uświęcenia! A kto spośród was zabije ją naumyślnie. którzy wierzycie! Nie zabijajcie zwierzyny.

" Przeto bójcie się Boga. jeśli jesteście prowadzeni drogą prostą. które by was zmartwiły.oni mówią: "Wystarczy nam to. co jest złe. wasila lub hamin. ' o wy. Do Boga wszyscy powrócicie 130 . i to. wymyślają kłamstwo przeciwko Bogu. chocia by ci się i podobała obfitość tego. co jest dobre. jeśliby wam zostały ujawnione. 104 A kiedy się im mówi: "Przychodźcie do tego. którzy nie wierzą. obdarzeni rozumem! Być mo e. co czynicie jawnie. a Bóg zna to. ale potem przez nie stali się niewiernymi. kiedy jest ju zsyłany Koran. Większość z nich niczego nie rozumie. 100 Powiedz: "To." Czy byś pomimo. co Bóg zesłał. 103 Bóg nie ustanowił niczego takiego. to one wam zostaną wyjaśnione. e ich ojcowie nic nie wiedzieli i nie byli prowadzeni drogą prostą? 105 O wy. co ukrywacie. co jest złe. Ale jeśli zapytacie o nie. będziecie szczęśliwi! 101 O wy. bo Bóg jest przebaczający. nie jest równe temu. jak: bachira lub saiba. Bóg wam przebaczy. i do Posłańca!" . Ale ci. wspaniałomyślny! 102 Ludzie przed wami pytali o te rzeczy. co znajdujemy u naszych ojców.99 Do Posłańca nale y tylko obwieszczenie. którzy wierzycie! Nie pytajcie o rzeczy. kto zabłądził. Nie zaszkodzi wam ten. którzy wierzycie! Sami jesteście odpowiedzialni za wasze dusze.

to dwóch innych spośród tych. Bójcie się Boga i słuchajcie! Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zgorszenie. co czyniliście! 106 O wy. Nie będziemy te ukrywać świadectwa Boga.i On obwieści wam to. aby ludzie składali świadectwo prawdziwe albo obawiali się. synu Marii! 131 . nie spośród was. My nie jesteśmy ludźmi występnymi. albo .kiedy jesteście w podró y i dosięga was nieszczęście śmierci dwóch innych ludzi. nawet krewnemu. zajmie ich miejsce. Wtedy ci dwaj będą przysięgać na Boga: "Nasze świadectwo z pewnością jest prawdziwsze od świadectwa tamtych dwóch. e oni obydwaj popełnili grzech. to niech dwóch ludzi sprawiedliwych spośród was będzie świadkami w chwili sporządzania testamentu. niech przysięgają na Boga: "My nie sprzedamy tego za adną cenę. którzy wierzycie! Kiedy śmierć stanie przed którymś z was. 109 W dniu. kiedy Bóg zbierze posłańców i zapyta: "Có wam odpowiedziano?" . przeciw którym wystąpili pierwsi. e po ich przysięgach inni będą składać przysięgi. Ty bowiem jedynie znasz najlepiej rzeczy ukryte!" 110 Oto powie Bóg: "O Jezusie.on na to: "My nie mamy adnej wiedzy. bo wtedy znaleźlibyśmy się wśród grzeszników!" 107 A jeśli się oka e. bo wówczas bylibyśmy w liczbie niesprawiedliwych!" 108 W ten sposób łatwiej będzie osiągnąć. Zatrzymacie ich obu po modlitwie i jeśli macie wątpliwości.

dla pierwszego z nas i dla ostatniego i będzie znakiem od Ciebie." 114 Powiedział Jezus. syn Marii "O Bo e. którzy nie uwierzyli: "To są tylko czary oczywiste!" 111 I oto Ja objawiłem apostołom: Uwierzcie we Mnie i w Mojego Posłańca!" Oni powiedzieli: "Uwierzyliśmy! Daj świadectwo. mądrości. Daj nam zaopatrzenie. 132 .za Moim pozwoleniem. Tory i Ewangelii. jeśli jesteście wierzącymi!" 113 Oni powiedzieli: "My chcemy z niego jeść. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków . synu Marii! Czy twój Pan mo e zesłać na nas z nieba stół zastawiony?" On powiedział: "Bójcie się Boga.Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki.za Moim pozwoleniem i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego . e ty nam powiedziałeś prawdę. i abyśmy mogli o niej świadczyć. kiedy będąc jeszcze w kolebce.za Moim pozwoleniem potem tchnąłeś w nie i one stały się ptakami . Panie nasz! Ześlij nam z nieba stół zastawiony! To będzie dla nas święto . I oto nauczyłem ciebie Księgi. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od ciebie. kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami. przemawiałeś ju do ludzi jak człowiek dojrzały. e jesteśmy całkowicie poddani!" 112 Powiedzieli apostołowie: "O Jezusie. I powiedzieli ci spośród nich. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym. aby się uspokoiły nasze serca i abyśmy wiedzieli.

to przecie jesteś Potę ny. Ty przecie wiedziałbyś o tym." 116 I oto powiedział Bóg: "O Jezusie. Ty dobrze znasz rzeczy ukryte! 117 Ja im powiedziałem tylko to. synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa. to Ja. a jeśli Ty im przebaczysz . ukarzę go taką karą. jak długo przebywałem wśród ludzi. oni tam będą przebywać na wieki. co Ty mi nakazałeś powiedzieć: Czcijcie Boga. poza Bogiem?" On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie nale y mówić to.oni przecie są Twymi sługami. co jest w mojej duszy. co jest w Twojej. mojego Pana i waszego Pana! Ja byłem świadkiem ich.bo Ty jesteś najlepszym z zaopatrujących!" 115 Powiedział Bóg: "Zaprawdę. Tyś został ich pilnym stró em. a kiedyś mnie wezwał do Siebie. Ty wiesz. jaką nie ukarałem nikogo z adnego ze światów. Jeślibym ja tak powiedział. Dla nich są przygotowane Ogrody. To jest osiągnięcie ogromne! 120 Do Boga nale ą niebiosa i ziemia. Ja go wam ześlę. do czego nie mam prawa." Bóg jest zadowolony z nich. a ja nie wiem. gdzie w dole płyną strumyki. Zaprawdę. kiedy szczerość przynosi korzyść ludziom szczerym. a oni są zadowoleni z Niego. zaprawdę. A kto z was potem pozostanie niewiernym. Mądry!" 119 Powiedział Bóg: "To jest Dzień. 133 . wszak jesteś świadkiem ka dej rzeczy! 118 Jeśli Ty ich ukarzesz .

On jest nad ka dą rzeczą wszechmocny! 134 .i to. co jest między nimi.

z czego się wyśmiewali.Trzody . On wie. inne pokolenia. kiedy do nich przyszła. 6 Czy oni nie widzieli. i uczyniliśmy rzeki płynące u ich stóp. powiedzieliby z pewnością: "To są tylko oczywiste czary!" 8 I oni powiedzieli: "Gdyby do niego został posłany anioł!" A gdybyśmy posłali anioła. On wie tak e. potem wyznaczył pewien termin. ale niebawem będą mieli wieści o tym. 3 On jest Bogiem w niebiosach i na ziemi. 7 A gdybyśmy nawet zesłali tobie Księgę na pergaminie. termin wyznaczony u Niego. to sprawa ich zostałaby rozstrzygnięta 135 . eby się od niego nie odwrócili.Al-An'Am W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu. co czynicie skrycie i jawnie. ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? Umocniliśmy ich na ziemi. który stworzył niebiosa i ziemię i uczynił ciemności i światło! Jednak ci. Jednak wy powątpiewacie. 4 aden znak spośród znaków ich Pana nie przyszedł do nich. to ci. którzy nie uwierzyli. i zesłaliśmy im z nieba obfity deszcz. jak was umocniliśmy. po nich. który stworzył was z gliny. 5 I za kłamstwo uznali prawdę. Potem wytraciliśmy ich za ich grzechy i stworzyliśmy. dają swojemu Panu równych. której oni dotykaliby swoimi rękami. którzy nie wierzą. 2 On jest Tym. co wy zyskujecie.

z czego się oni wyśmiewali. a nie jest ywiony!" Powiedz: "Zaprawdę. Wszechwiedzący! 14 Powiedz: "Czy ja wezmę sobie za opiekuna kogoś innego ni Boga. jeśli nie będę posłuszny mojemu Panu. Stworzyciela niebios i ziemi? On ywi. 11 powiedz: "Wędrujcie po ziemi. którzy się z nich wyśmiewali. On jest Słyszący. co do którego nie ma adnej wątpliwości! Ci.nie wierzą. co oni zaciemniają. 13 Do Niego nale y to. otrzymałem rozkaz. co istnieje w nocy i w dzień. abym był pierwszym. lecz tych.i nie dano by im czasu oczekiwania. 10 Wyśmiewano się z posłańców ju przed tobą. potem popatrzcie. którzy zaprzeczali prawdzie!" 12 powiedz: "Do kogo nale y to. Nie bądźcie więc w liczbie bałwochwalców!" 15 Powiedz: "Zaprawdę. co jest w niebiosach i na ziemi?" Powiedz: "Do Boga!" On przepisał samemu Sobie miłosierdzie. jaki był ostateczny koniec tych. kary Dnia Wielkiego!" 16 Jeśli od kogoś będzie ona odwrócona tego Dnia. to uczynilibyśmy go w postaci ludzkiej i zaciemnilibyśmy dla nich to. którzy zatracili swoje dusze . który się poddał całkowicie. On z pewnością zbierze was w Dniu Zmartwychwstania. 136 . objęło to. obawiam się. 9 A gdybyśmy jego uczynili aniołem.

doskonale Świadomy! 19 Powiedz: "Jaka rzecz jest największym świadectwem?" Powiedz: "Bóg jest świadkiem między mną a wami Ten Koran został mi objawiony. którym daliśmy Księgę.. których uznajecie?" 23 Wtedy oni nie będą mieli adnego dowodu. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia! 22 W Dniu. którzy dodawali Jemu współtowarzyszy: "Gdzie są wasi współtowarzysze. kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu albo kto za kłamstwo uznaje Nasze znaki? Zaprawdę. a jeśli On obdarzy ciebie dobrem.. Zaprawdę. e zmiłował się nad nim Bóg. to przecie On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 18 On jest Panem przemo nym nad Swoimi sługami. abym ostrzegał przez niego was i tych. do których on dojdzie.to znaczy. Ci. naszego Pana! My nie byliśmy nigdy bałwochwalcami!" 137 . znają ją. tylko powiedzą: "Na Boga. tak jak znają swoich synów. zaprawdę. powiemy tym. e wy Jemu dodajecie współtowarzyszy!" 20 Ci. ja nie jestem winien tego. to nikt go nie mo e odsunąć. czy będziecie świadczyć. On jest Mądry. e razem z Bogiem istnieją inne bóstwa?" Powiedz: "Ja nie zaświadczę!" Powiedz: "On jest Bogiem Jedynym! I.nie wierzą! 2 1 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. którzy stracili własne dusze . A to jest osiągnięcie jasne! 17 Jeśli dotknie ciebie Bóg jakimś utrapieniem. kiedy zbierzemy ich wszystkich. jak tylko On.

eby nie zrozumieli. którzy się tobie przysłuchują.głuchotę. którzy nie wierzą. lecz My poło yliśmy na ich serca zasłony. jak oni kłamią samym sobie i jak odsunęło się od nich to. co przedtem ukrywali. nie wierzą w niego. co oni wymyślali! 25 Wśród nich są tacy. A kiedy do ciebie przychodzą.24 Popatrz. I chocia widzą jakiś znak. e nie wierzyliście!" 31 I ponieśli stratę 138 . nie uznalibyśmy za kłamstwo znaków naszego Pana i bylibyśmy między wierzącymi!" 28 Niestety! Stało się dla nich jasne to. mówią: "To są tylko baśnie dawnych przodków!" 26 Oni zabraniają tego i od tego trzymają się z dala. ci. A gdyby zostali sprowadzeni. 27 Gdybyś mógł ich zobaczyć. to z pewnością powróciliby do tego. a w ich uszy . kiedy zostaną postawieni przed swoim Panem! On powie: "Czy to nie jest prawda?" Oni powiedzą: "Tak! Na naszego Pana!" On powie: "Zakosztujcie więc kary za to. co było im zakazane! Przecie oni są kłamcami! 29 Oni mówią: "Jest tylko ycie na tym świecie i my nie będziemy wskrzeszeni!" 30 Gdybyś mógł ich zobaczyć. Lecz gubią tylko samych siebie i nie są świadomi. gdybyśmy teraz zostali sprowadzeni. kiedy zostaną postawieni przed ogniem i powiedzą: "O. eby się tobie przeciwstawić.

lecz niesprawiedliwi odrzucają znaki Boga. e ciebie zasmuca to. Nie bądź więc między nieświadomymi! 36 Odpowiadają tylko ci. czego tam zaniedbaliśmy!" I oni poniosą swoje cię ary na swoich barkach. biada nam za to.ci. by zesłać znak. wieści o posłańcach! 35 A jeśli ich odwracanie się jest dla ciebie ucią liwe. co oni poniosą! 32 ycie tego świata jest tylko grą i zabawą. A przecie oni nie uwa ają ciebie za kłamcę. 34 Za kłamców zostali uznani posłańcy przed tobą. e ich prześladowano. z pewnością. Czy wy nie jesteście rozumni? 33 My wiemy. Bóg posiada moc. i uznawano ich za kłamców. z pewnością. A umarłych wskrzeszę Bóg. oni powiedzą: "O. i to. lecz większość z nich nie wie!" 139 . którzy słuchają. Lecz gdyby zechciał Bóg. to zebrałby ich. którzy są bogobojni.. A mieszkanie ycia ostatecznego jest o wiele lepsze dla tych. na drodze prostej. to gdybyś potrafił poszukać dziury w ziemi albo drabiny do nieba i mógł przynieść im jakiś znak?. 37 Oni mówią: "A dlaczego nie został mu zesłany jakiś znak od jego Pana?" Powiedz: "Zaprawdę. którzy za kłamstwo uznali spotkanie z Bogiem! A kiedy niespodzianie przyjdzie do nich Godzina. lecz oni cierpliwie znosili to. co oni mówią.. I nikt nie jest w stanie zmienić słów Boga! A doszły do ciebie. Jak e złe jest to. a w końcu przyszła do nich pomoc. Następnie do Niego zostaną sprowadzeni.

czy wy będziecie wzywać kogoś innego ani eli Boga jeśli jesteście prawdomówni?" 41 Wcale nie! To Jego będziecie wzywać! On odsunie od was to. o co wy Go prosicie. Panu światów! 140 . Nie pominęliśmy w Księdze adnej rzeczy! Potem zostaniecie zebrani do waszego Pana! 39 Ci. pochwyciliśmy ich niespodzianie. którzy byli niesprawiedliwi. A w końcu. kiedy przyszła do nich Nasza srogość! Lecz zatwardziałe były ich serca i upiększał im szatan to. I oto popadli w rozpacz. 44 A kiedy zapomnieli to. którzy uznali za kłamstwo Nasze znaki. 42 Wysyłaliśmy ju przed tobą posłania do narodów i dosięgaliśmy ich nieszczęściem i udręką . i umieszcza na drodze prostej. kogo chce. co im zostało dane. 45 I odcięty został ostatni z ludzi. Bóg sprowadza z drogi. są głusi. kogo chce! 40 Powiedz: "Czy zastanawialiście się nad sobą? Czy jeśli przyjdzie do was kara Boga albo jeśli przyjdzie do was Godzina. co im zostało przypomniane. które by nie tworzyły społeczności podobnych do waszych. co oni czynili. Chwała niech będzie Bogu. oni się upokorzą! 43 Gdyby się chocia upokorzyli.być mo e.38 I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach. co Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. My otwarliśmy dla nich bramy wszystkich rzeczy. niemi i pozostają w ciemnościach. i zapomnicie to. kiedy się radowali tym.

ani opiekuna. tego nie przejmie aden strach ani nie będzie zasmucony. Rachunek ich w niczym nie spada na ciebie ani te twój rachunek w niczym nie spada na nich. e jestem aniołem." Powiedz: "Czy jednakowy jest ślepy i widzący? Czy wy się nie zastanawiacie?" 51 Ostrzegaj przez to tych.46 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli Bóg zabierze wam słuch i wzrok i nało y pieczęć na wasze serca. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. dotknie kara za to. Więc kto wierzy i czyni dobro. to jaki bóg. e będą zebrani do swego Pana. poszukując Jego oblicza. 49 A tych. którzy wzywają swego Pana rano i wieczór. 50 Powiedz: "Ja nie mówię wam. Nie mają oni. niespodziewanie lub jawnie. ani nie mówię wam. co mi zostało objawione. którzy się obawiają. Ja tylko idę za tym. ani orędownika! Być mo e. oprócz Boga. oprócz Niego. e szerzyli zepsucie. to czy będą wytraceni inni ludzie oprócz niesprawiedliwych?" 48 My wysyłamy posłańców tylko jako zwiastunów radosnej wieści i jako ostrzegających. oni będą bogobojni! 52 I nie odpędzaj tych. e posiadam skarbnice Boga. 47 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli przyjdzie do was kara Boga. przywróci wam to?" Popatrz. 141 . jak My przedstawiamy Nasze znaki! Oni jednak się odwracają.

litościwy! 55 W ten sposób wyjaśniamy wyraźnie znaki. których wy wzywacie poza Bogiem. ja opieram się na jasnym dowodzie. kto popełni zło przez nieświadomość. aby mówili: "Czy to są ci spośród nas. Tak aby ten spośród was. On jest przebaczający. to powiedz: "Pokój wam!" Wasz Pan przepisał samemu Sobie miłosierdzie. którzy wierzą w Nasze znaki. pochodzącym od mojego Pana. następnie nawróci się i czyni dobro." 57 Powiedz: "Zaprawdę. jeślibyś ich odpędził. a On jest najlepszy z rozstrzygających!" 58 Powiedz: "Gdybym miał władzę nad tym.. byłbyś wtedy w liczbie niesprawiedliwych. co wy staracie się przyspieszyć. których obdarował Bóg?" Czy to nie Bóg zna najlepiej tych.Tak więc.. aby droga stała się jasna dla grzeszników." A Bóg zna najlepiej ludzi niesprawiedliwych! 142 . to rozstrzygnięta zostałaby sprawa między mną a wami. którzy są wdzięczni? 54 Kiedy przyjdą do ciebie ci. zaprawdę. którzy są prowadzeni drogą prostą. bo wtedy zbłądziłbym i nie byłbym w liczbie tych. co wy staracie się przyspieszyć. Sąd nale y tylko do Boga! Bóg podaje prawdę." Powiedz: "Ja nie chcę iść za waszymi namiętnościami. Ja nie mam władzy nad tym. abym czcił tych. a wy to uwa acie za kłamstwo. 56 Powiedz: "Mnie zakazano. 53 Tak doświadczyliśmy jednych przez drugich.

Czy nie do Niego nale y sąd? On jest najszybszy w rachunku! 63 Powiedz: "Kto wybawi was z ciemności lądu i morza? Wy wzywacie Go pokornie i w skrytości: Jeśli Ty nas od nich wybawisz. A kiedy do któregokolwiek z was przychodzi śmierć. którzy są wdzięczni!" 64 Powiedz: "Bóg wybawia was od tego i wszelkiego utrapienia. eby On o tym nie wiedział. On posyła ku wam stró ów. albo podzielić was na ró ne partie i dać zakosztować jednym spośród was srogości innych. 62 Następnie oni są oddawani Bogu. a oni nigdy nie zawodzą. I aden liść nie spada. i nie ma niczego. 60 On jest Tym." Popatrz. Nasi wysłannicy wzywają go. co czyniliście. On zna to. aby został wypełniony wyznaczony termin. świe ego czy suchego. co jest na lądzie i na morzu. ich Władcy prawdziwemu. który zabiera was podczas nocy. to my z pewnością będziemy między tymi. Wtedy On obwieści wam to. 61 On jest przemo nym władcą nad Swoimi sługami. oni będą zdolni pojąć! 143 . co wy zdobywacie w ciągu dnia. w dzień przywołuje was do ycia. co skryte. Potem do Niego powrócicie. On wie. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi. by posłać przeciwko wam karę z góry albo spod waszych nóg. zna je tylko On sam. jak My wyjaśniamy znaki! Być mo e. co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej. a wy Jemu dodajecie współtowarzyszy." 65 Powiedz: "On posiada władzę.59 On posiada klucze do tego.

poniewa oni nie uwierzyli. zagubionego na ziemi. A jeśli szatan sprawi. to odwróć się od nich. to nie zostanie od niej przyjęta. co uczyniła. którego skusili szatani. za to. Nie będzie miała poza Bogiem ani opiekuna. którzy zostaną skazani na zatracenie.kiedy ju prowadził nas Bóg drogą prostą podobnie jak ten. co sobie zarobili. A ci. ani orędownika! I gdyby ona nawet zaofiarowała jakąkolwiek zamianę. to przypomniawszy sobie. poza Bogiem.66 Twój lud uznał to za kłamstwo. którzy się pogrą ają w gadaninie w przedmiocie Naszych znaków. co nie mo e nam przynieść korzyści ani te nie mo e nam zaszkodzić? I czy zawrócimy . dopóki oni nie pogrą ą się w jakiejś innej rozmowie. 71 Powiedz: "Czy będziemy wzywać. lecz tylko napominania. nie cią y w niczym obowiązek ądania rachunku. podczas gdy to jest prawdą. którzy wzięli sobie swoją religię za grę i zabawę! Zwiodło ich ycie tego świata! I napominaj przy jego pomocy. to. Być mo e. nie pozostawaj z ludźmi niesprawiedliwymi! 69 I na tych. którzy są bogobojni. oni będą bogobojni! 70 I pozostaw tych. e zapomnisz. to otrzymają napój z wrzątku i karę bolesną. Powiedz: "Ja nie jestem dla was opiekunem! 67 Ka da wieść ma oznaczony czas i wy niebawem się dowiecie!" 68 A kiedy widzisz tych. eby dusza ich nie została zatracona za to. choć towarzysze wzywają go ku drodze prostej: 144 .

którzy zachodzą. on powiedział: "Ja nie kocham tych.Przyjdź do nas!?" Powiedz: "Zaprawdę. co jest skryte i co jest jawne! On jest Mądry. 76 A kiedy okryła go ciemna noc. kiedy On powie: "Bądź!". aby był on między tymi.to droga prosta! I rozkazano nam poddać się całkowicie Panu światów!" 72I rozkazano nam: "Odprawiajcie modlitwę i bójcie się Jego!" On jest Tym. którzy posiadają pewność w wierze. zobaczył gwiazdę i powiedział: "To jest mój Pan!" A kiedy ona zaszła na zachodzie. powiedział: "To jest mój Pan! On jest największy!" 145 . to się staje! Jego słowo jest prawdą! Do Niego nale y królestwo Dnia. Świadomy! 74 Oto powiedział Abraham do swego ojca Azara: "Czy ty bierzesz sobie bałwany za bogów? Ja widzę ciebie i twój lud w jawnym błędzie!" 75 I tak My pokazaliśmy Abrahamowi królestwo niebios i ziemi. do którego wszyscy zostaniecie zebrani! 73 On jest Tym. droga Boga . powiedział: "To jest mój Pan!" Ale kiedy zniknął na zachodzie." 77 A kiedy zobaczył księ yc wschodzący. który stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie! W dniu. kiedy zadmą w trąbę! On zna to. powiedział: "Jeśli mój Pan nie poprowadzi mnie drogą prostą. to z pewnością będę w liczbie błądzących!" 78 A kiedy zobaczył słońce wschodzące.

I Noego poprowadziliśmy drogą prostą. powiedział: O ludu mój! Ja nie jestem winien tego. który stworzył niebiosa i ziemię. Salomona. jako prawdziwie wierzący. posiadają prawdziwe bezpieczeństwo i są na drodze prostej. kiedy wy nie boicie się dodawać Bogu za współtowarzyszy tego. który daliśmy Abrahamowi przeciw jego ludowi! My wywy szamy stopniami. skoro On wprowadził mnie na drogę prostą? Ja nie boję się tego. On powiedział: "Czy chcecie prowadzić ze mną dysputę w sprawie Boga. chyba e czegoś innego zechce mój Pan.Lecz kiedy ono zaszło. którzy czynią dobro! - 146 . wszechwiedzący! 84 I darowaliśmy mu Izaaka i Jakuba. czemu On nie zesłał adnej władzy nad wami? Więc która z dwóch partii zasługuje na większe bezpieczeństwo. którzy dodają współtowarzyszy!" 80 I jego lud wdał się z nim w dysputę. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. jeśli wy posiadacie jakąś wiedzę?" 82 Ci. ka dego poprowadziliśmy drogą prostą. i ci.w ten sposób płacimy tym. którzy nie ubierają swojej wiary w niesprawiedliwość. Zaprawdę. Józefa. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy. kogo chcemy. Mój Pan obejmuje wiedzą ka dą rzecz! Czy wy się nie zastanowicie?! 81 Jak bym ja się miał bać tego. Hioba. Moj esza i Aarona . a z jego potomstwa: Dawida. twój Pan jest mądry. e wy Jemu dodajecie współtowarzyszy! 79 Oto skierowałem swoje oblicze ku Temu. którzy wierzą. ja nie jestem z liczby tych. 83 Taki jest Nasz dowód.

którzy nie będą niewiernymi." Powiedz: "Bóg. których Bóg poprowadził drogą prostą.wszystkich wywy szyliśmy ponad światy! 87 A spośród ich ojców i ich potomstwa.85 i Zachariasza. 88 To jest droga Boga. Jezusa i Eliasza . czego nie wiedzieliście.potem zostaw ich. którym daliśmy Księgę. i Jana. błogosławiona. 89 To są ci. kiedy powiedzieli: "Bóg nie zesłał człowiekowi niczego!" Powiedz: "Kto zesłał Księgę. abyś ostrzegał Matkę miast 147 . jak i spośród ich braci wybraliśmy niektórych i poprowadziliśmy ku drodze prostej . i Al-Jasa. kogo chce ze Swoich sług. . z którą przyszedł Moj esz jako światłem i drogą prostą dla ludzi. Jonasza i Lota . 90 To są ci. I ty postępuj po tej drodze prostej! Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. ani wy. mądrość i proroctwo. stwierdzająca prawdziwość tego. A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy. którą On prowadzi.oni wszyscy są z liczby cnotliwych 86 i Isma`ila. to daremne byłoby dla nich to. Jeśli jednak oni nie uwierzą w nie. co zostało przed nią zesłane. to My ju powierzyliśmy je ludziom. ani wasi ojcowie. którą zesłaliśmy. którą wy sporządzacie na zwojach pergaminu. co uczynili. To jest tylko napomnienie dla światów!" 91 Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. aby się zabawiali w pustej gadaninie! 92 To jest Księga. ukazując lub skrywając wiele? Wy przecie nauczyliście się tego.

Zerwały się więzy między wami i oddaliło się od was to. Ci. który wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu? Albo który mówi: "Zostało mi objawione!" . Oto wasz Bóg! Jak e mo ecie być odwróceni?! 96 On rozcina niebo dla jutrzenki. To jest ustanowienie Potę nego. On uczynił noc odpoczynkiem. którzy się wokół niej znajdują. On wyprowadza ywe z martwego i On wyprowadza martwe z ywego. abyście kierowali się według nich 148 . co uznawaliście. 93 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. czym was obdarzyliśmy. Bóg sprawia.i tych.karę poni enia za to. którzy wierzą w ycie ostateczne.podstawą liczenia. a słońce i księ yc . Wszechwiedzącego! 97 On jest Tym. i pozostawiliście poza waszymi plecami to. których uznaliście za waszych współtowarzyszy. tak jak was stworzyliśmy po raz pierwszy. wierzą w nią i będą pilnie przestrzegać swojej modlitwy. 95 Zaprawdę. i mówiliście nieprawdę przeciw Bogu i wynosiliście się dumnie ponad Jego znaki!" 94 Wy przyszliście do Nas pojedynczo.a nic mu nie zostało objawione i który mówi: "Ja ześlę coś podobnego do tego. który uczynił dla was gwiazdy. co zesłał Bóg!" Gdybyś mógł widzieć niesprawiedliwych przebywających w otchłaniach śmierci i aniołów z wyciągniętymi rękami: "Wyprowadźcie wasze dusze! Dzisiaj otrzymacie zapłatę . My nie widzimy przy was orędowników. i pęka ziarno i pestka.

podobne do siebie i niepodobne.na lądzie i na morzu. Niech Mu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to. którzy wierzą! 100 A jednak oni przypisali Bogu d iny jako współtowarzyszy. i powstaliście z jednej duszy. Przedstawiliśmy wyraziście znaki dla ludzi. On jest Przenikliwy. Przedstawiliśmy wyraźnie znaki dla ludzi. który spuścił z nieba wodę. a potem przygotował wam pewne miejsce przebywania i pewne miejsce schronienia. Popatrzcie na ich owoce. 99 On jest Tym. którzy pojmują. Z nich wyprowadziliśmy zieleń. w tym są znaki dla ludzi. który sprawił. co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 101 Stwórca niebios i ziemi! Jak e On mógłby mieć syna . a z palmy daktylowej kiście daktyli nisko zwisających. wasz Pan! Nie ma boga.przecie On nie miał wcale towarzyszki?! On stworzył ka dą rzecz i On o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 102 Oto wasz Bóg. którzy wiedzą! 98 On jest Tym.w ciemnościach . lecz On dosięga spojrzenia. drzewa oliwne i drzewa granatu. gdy one owocują i kiedy dojrzewają! Zaprawdę. a potem ziarna skupione w kłosach. i dzięki niej wyrastają wszelkie rośliny. I fałszywie przypisali Mu synów i córki. bez adnej wiedzy. a przecie On je stworzył. Świadomy! 149 . i ogrody winnej latorośli. Stwórca ka dej rzeczy! Więc czcijcie Go! On jest poręczycielem ka dej rzeczy! 103 Nie dosięgają Go spojrzenia. jak tylko On.

eby nie zniewa ali Boga przez wrogość. e kiedy przyjdą do nich znaki. to z pewnością w niego uwierzą! Powiedz: "znaki znajdują się tylko u Boga!" Lecz po czym poznacie. jego dzieło. Ja nie jestem dla was stró em. My nie uczyniliśmy ciebie stró em nad nimi ani ty nie jesteś dla nich opiekunem. i gdybyśmy zebrali wszystkie rzeczy przed ich oczyma. nieświadomie. 105 I w ten sposób ukazujemy jasno znaki. oni nie uwierzą? 110 My odwrócimy ich serca i ich spojrzenia. to oni nie dodawaliby Jemu współtowarzyszy. aby oni mówili: "Ty je badałeś!" . 108 Nie poni ajcie tych. jako e oni nie uwierzyli w to od razu. to oni by nie uwierzyli. jak tylko On!" I odwróć się od bałwochwalców! 107 Gdyby zechciał Bóg. a kto jest ślepy. W ten sposób upiększyliśmy ka demu narodowi. Kto widzi jasno. My pozostawiamy ich.104 Otrzymaliście jasne dowody od waszego Pana. których oni wzywają poza Bogiem. błąkających się na oślep w ich oporze. 106 Idź za tym.i abyśmy mogli wyjaśnić to ludziom. Potem do ich Pana powrócicie! I On obwieści im to. 111 A gdybyśmy nawet zesłali do nich aniołów i gdyby przemówili do nich umarli. którzy wiedzą. to przeciw sobie samemu. co czynili! 109 Oni przysięgali na Boga najbardziej uroczystymi przysięgami. 150 . e jeśli przyjdzie do nich jakiś znak. co ci objawił twój Pan: Nie ma boga. widzi dla siebie samego.

który zesłał wam Księgę wyjaśniającą szczegółowo. Nikt nie jest w stanie zmienić Jego słów. to oni by tego nie uczynili. On zna najlepiej tych. wiedzą. Zostaw ich więc. którym daliśmy Księgę. Oni postępują tylko za mniemaniem i tylko zgadują: 117 Zaprawdę twój Pan najlepiej wie. 151 . 112 I w ten sposób ka demu prorokowi wyznaczyliśmy jakiegoś wroga . On jest Słyszący. co oni wymyślają! 113 I niech skłaniają się ku temu serca tych. kto błądzi schodząc z Jego drogi. nad czym wspomniano imię Boga. co wam jest zakazane. i niech zdobywają to. co zdobywają! 114 Czy będę ądał jako sędziego kogoś innego ni Boga? On jest Tym. nad czym zostało wymienione imię Boga? On przecie wyjaśnił wam szczegółowo. którzy idą drogą prostą! 118 Jedzcie z tego.szatanów spośród ludzi i d inów: jedni drugim podszeptują ozdobne słowa dla oszukania. i to. i niech znajdują w tym zadowolenie. Ci. Wszechwiedzący! 116 Jeśli posłuchasz większości tych. którzy są na ziemi. Ale gdyby zechciał twój Pan.chyba eby zechciał Bóg. i ona jest zesłana od twego Pana w całej prawdzie. Lecz większość z nich nie jest świadoma. to oni sprowadzą ciebie z drogi Boga. Nie bądź więc wśród wątpiących! 115 Spełniło się słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. jeśli wierzycie w Jego znaki! 119 I czemu nie jecie tego.

opowiadając wam N as z e 152 . szatani nakłaniają swoich popleczników. co oni uczynili. Wtedy ich przyjaciele spośród ludzi będą mówili : "Panie nasz. gdzie ma umieścić Swoje posłanie. to z pewnością będziecie bałwochwalcami! 122 Czy ten. Tych. co czynili . W ten sposób Bóg daje odczuć swój gniew tym. i knuli podstępne działania. tym. aby mogli tam knuć podstępy. chyba e Bóg zechce inaczej. 123 W ten sposób uczyniliśmy w ka dym mieście jego mo nych grzesznikami. czyni jego pierś ciasną. nad czym nie wymieniono imienia Boga ! Na pewno byłoby to bezbo nością! I zaprawdę. 126 To jest droga twojego Pana .. którzy zgrzeszyli. Ale jeśli ich posłuchacie. jak gdyby on chciał wznieść się do nieba. twój Pan najlepiej zna przestępców! 120 Poniechajcie grzechu zewnętrznego i wewnętrznego! Zaprawdę. udręczoną.z wyjątkiem tego. " On powie: "Ogień to wasze miejsce schronienia! Wy tam będziecie przebywać na wieki. aby szedł z nim między ludzi . . co czynili. wielu błądzi z drogi. którzy nie wierzą. 0 zgromadzenie d inów i ludzi! 130 Czy nie przychodzili do was posłańcy spośród was . którzy popełnią grzech. twój Pan jest mądry." Bóg wie najlepiej. dopóki nie będzie nam dane to. co zostało dane posłańcom Boga. 127 On jest ich opiekunem za to. Jedni z nas posługiwali się drugimi i doszliśmy do kresu. mówią: "My nie uwierzymy. kto był martwy i My daliśmy mu ycie. wszechwiedzący! 129 W ten sposób My dajemy władzę jednym niesprawiedliwym nad drugimi za to. do czego zostaliście zmuszeni.jest podobny do tego. co oni zarobili. którzy sobie przypominają. będzie zapłacone za to. 121 Nie jedzcie tego. i uczyniliśmy dla niego światło. Oni będą mieli siedzibę pokoju u swego Pana . kiedy On zgromadzi wszystkich: "O zgromadzenie d inów! Zbyt wiele uczyniliście dla ludzi. kto znajduje się w ciemnościach. Lecz oni knują podstępy przeciw sobie samym i nie są tego świadomi. dosięgnie niebawem poni enie przed Bogiem i cierpienie straszne za to." Zaprawdę. a kogo chce sprowadzić z drogi. aby się z wami sprzeczali. rozszerza j ego pierś dla islam u . przez swoje namiętności. 125 Kogo Bóg chce prowadzić drogą prostą. Zaprawdę.prosta! My przedstawiliśmy wyraźnie znaki ludziom. który Ty nam wyznaczyłeś. 128 W Dniu. bez wiedzy! Zaprawdę. 124 A jeśli przyjdzie do nich jakiś znak. z których nie mo e wyjść? Podobnie upiększano niewiernym to.

to. Oni zakazali tego. Kiedy one owocują. podobne do siebie i niepodobne. co uczynili . co wam zostało obiecane. jeśli On zechce. których grzbiety są zakazane. Jak e złe jest ich rozumowanie ! 137 W ten sposób ich współtowarzysze fałszywie upiększają wielu bałwochwalcom za bijanie dzieci. Twój Pan nie zaniedbuje tego. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia!" 136 Oni przeznaczają Bogu pewną część z tego. co oni wymyślali! 139 Oni mówią: "To.tak oni twierdzą a to jest dla naszych współtowarzyszy!" Lecz to. wymyślając kłamstwo przeciwko Bogu. I drzewa palmy daktylowej. I to. co czynicie! 133 Twój Pan jest boga ty. dochodzi do ich współtowarzyszy. kiedy ich mieszkańcy są beztroscy. On jest mądry. On nie kocha rozrzutników! 153 . tak jak sprawił. wszechwiedzący! 140 Ci. nad którymi nie wymieniono imienia Boga. i wyrosły ogrody mające drewniane kraty. który sprawił." To wszystko jest zmyślane przeciwko Bogu! On zapłaci im za to. 134 Zaprawdę. poniewa twój Pan nigdy nie niszczy miast niesprawiedliwie. którzy zabijają swoje dzieci. kto osiągnie ostateczną siedzibę! Zaprawdę. A jeśli ono będzie martwe. to oni by tego nie uczynili ! Pozostaw ich więc. jest władcą miłosierdzia . to was usunie i zastąpi. czym zechce. i wyrosło . 141 On jest Tym. co jest w brzuchu tych zwierząt. co On sprawił. co przydzielił im Bóg. e byli nie wiem y m i . I jest zakazane dla naszych on..tak oni twierdzą i zwierzęta. ł drzewa oliwne.z plonów pola i z trzód I mówią: "To jest dla Boga! . nie dochodzi do Boga . Jest czyste dla naszych mę czyzn.znaki i ostrzegając was przed spotkaniem tego oto waszego Dnia?" Oni powiedzą: "My świadczyliśmy przeciwko sobie samym!" Z wiodło ich ycie na tym świecie i oni zaświadczyli przeciwko sobie samym. co oni wymyślają! 138 Oni powiedzieli: . co oni opisują. lecz nie bądźcie rozrzutni! Zaprawdę. A gdyby zechciał Bóg. i zbo a dające ró ne po ywienie . z pewnością nadejdzie ! I nie jesteście w stanie tego udaremnić ! 135 Powiedz: "O ludu mój ! Działajcie według waszych mo liwości. a to. będzie się nimi ywił tylko ten. i zwierzęta. co jest przeznaczone dla Boga.Te trzody i te zasiewy są zakazane. nie mające ich. ' . Niebawem zapłaci im On za to. co jest dla ich współtowarzyszy. Oni zbłądzili I nie są prowadzeni drogą prostą. ja działam! I niebawem się dowiecie. ponieśli stratę przez głupotę i przez nieświadomość. 131 Tak jest. Jedzcie z ich owoców. I składajcie nale ną daninę w dniu niwa. 132 Dla wszystkich są stopnie stosownie do tego. e zrodziliście się z potomstwa innego ludu . i drzewa granatu. kogo my zechcemy . aby ich zniszczyć i zaciemnić im ich religię . to oni będą w tym współuczestnikami .

142 Wśród waszych trzód są takie. co mi zostało objawione. ich wnętrzności oraz tego. Powiedz: Czy posiadacie jakąś wiedzę? Poka cie j ą nam ! Wy postępujecie tylko za przypuszczeniem Jedynie zmyślacie kłamstwo! " 149 Powiedz: Do Boga nale y dowód przekonywający. co się zmieszało z ich kośćmi .dwie. ani te nasi ojcowie. jeśli jesteście prawdomówni!" 144 A spośród wielbłądów . co mieszczą w sobie łona dwóch osobników eńskiego rodzaju? Obwieście mi. 148 Będą mówić ci.dwoje . litościwy!" 146 A tym. którzy nie wierzą w ycie ostateczne ! Oni dają równych swojemu Panu! Powiedz: 151 "Pozwólcie! J a wam wyrecytuję to. co noszą ich grzbiety. ani do jawnych spośród nich. którzy zaświadczą. ł gdyby On zechciał. Podobnie o kłamstwo oskar ali ci t którzy byli przed nimi. e Bóg tego zakazał! " A jeśli oni nawet zaświadczą. to nie dodawalibyśmy współtowarzyszy.M y dam y zaopatrzenie i wam.parami: z owiec . z pełną wiedzą. czego zakazał wam wasz Pan : Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy. twój Pan jest przebaczający. kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu. Tak za płaciliśmy im za ich z buntowanie się . z wyjątkiem tego. i takie.zakazaliśmy im tłuszcz.bo to jest obrzydliwe . którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych ! 145 Powiedz: "Ja nie znajduję w tym. które słu ą do przenoszenia cię aru. Kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten.albo tego. to podprowadziłby was wszystkich " drogą prostą. którzy dodawali współtowarzyszy: Gdyby Bóg zechciał. A kto został zmuszony. albo mięsa świni . i im i nie przybli ajcie się do czynów szpetnych.d woje i spośród krów . I z krów i owiec . niczego zakazanego dla człowieka w jego po ywieniu z wyjątkiem tego. co mieszczą w sobie łona dwóch osobników eńskich? Czy wy by liście świadkami . aby wprowadzić ludzi w błąd . lecz Jego srogi gniew nie będzie odwrócony od ludu grzeszników. co zostało zło one na ofiarę czemuś innemu ni Bogu . to.dwie i z kóz . My jesteśmy prawdomówni ! 147 Jeśli więc oni będą ciebie uwa ać za kłamcę. 154 . to powiedz: " Wasz Pan jest władcą wszechobejmującego miłosierdzia. zakazaliśmy wszelkiego zwierzęcia posiadającego pazury. co jest martwe. kiedy Bóg wam to nakazał? ' . czy te dwóch osobników eńskich ? Czy te to. I zakosztowali Naszego srogiego gniewu. ani do ukrytych. 150 Powiedz: Przedstawcie waszych świadków. bez wszelkiej wiedzy ? Zaprawdę. Powiedz: "Czy on zakazał obu osobników męskich czy te obu osobników eńskich? Czy te to. i nie postępujcie za krokami szatana! On jest przecie dla was wrogiem jawnym ! 143 Osiem . nie zabijajcie swoich dzieci z biedy . albo rozlanej krwi. które są przeznaczone na rzeź. nic będąc ani buntownikiem. to ty nie zaświadczaj razem z nimi! Nie postępuj za namiętnościami tych. Powiedz: "Czy On zakazał dwóch osobników męskich. ani przestępcą. Zaprawdę. Jedzcie z tego. bądźcie dobrzy względem swoich rodziców. w co zaopatrzy! was Bóg . którzy przyjęli judaizm. I nie zakazywali byśmy niczego. zaprawdę.

i oni się odwrócili! 158 Czy oni oczekują. moja modlitwa moje praktyki religijne . prawdziwie pobo nego . będziecie rozumni! 152 I zbli ajcie się do majątku sieroty jedynie z tym. i miłosierdzie. " 162 Powiedz: "Zaprawdę. jak tylko według jej mo liwości. e do nich przyjdą aniołowie albo e przyjdzie do nich ich Pan. aby one nie oddzieliły was od Jego drogi Oto co nakazał wam Bóg! Być mo e. potem On im obwieści to." A przecie otrzymaliście jasny dowód od waszego Pana i drogę prostą. otrzyma w nagrodę dziesięć jemu podobnych. jest błogosławiona . skoro ona nie uwierzyła przedtem I nie zyskała sobie w swojej wierze czegoś dobrego . I wypełniajcie przymierze Boga! Oto co On wam nakazał ! Być mo e. kto przyjdzie ze złym czynem. i stali się sektami. jako religii prawdziwej społeczności religijnej Abrahama . kiedy ju przyjdzie znak od twego Pana. według słuszności .tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem. Pana światów! 155 . którą zesłaliśmy. I dawajcie pełną miarę i wagę . i jako drogę prostą i miłosierdzie. oni uwierzą w spotkanie ze swoim Panem! 155 A ta Księga. On nie był z liczby bałwochwalców. doznacie miłosierdzia! 156 Abyście nie mówili: Księga została zesłana tylko dwom społecznościom przed nami i my nie dbaliśmy o to. albo e przyjdą pewne znaki twego Pana? W tym Dniu. I oni nie doznają niesprawiedliwości! 161 Powiedz: Oto poprowadził mnie mój Pan ku drodze prostej. moje ycie I moja śmierć . będziecie bogobojni!" 154 Następnie daliśmy Księgę Moj eszowi. to bądźcie sprawiedliwi. Ich sprawa nale y tylko do Boga. nie jesteś wraz z nimi odpowiedzialny i oni rozdzielili swoją religię ." 157 I abyście nie mówili: "Gdyby nam została zesłana Księga. nawet jeśliby to był krewny. dopóki nie osiągnie wieku dojrzałego. 160 Ten.nale ą do Boga. A kiedy mówicie . kto przyjdzie z dobrym czynem. co oni pilnie studiowali. A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. a ten. Oto co wam nakazał Bóg! Być mo e. otrzyma jako zapłatę tylko równowartość. to bylibyśmy na prostszej drodze ani eli oni. i jako wyjaśnienie dla ka dej rzeczy. co jest lepsze.nie zabijajcie nikogo . kto za kłamstwo uznaje znaki Boga i odwraca się od nich? . co oni czynili. Postępujcie WIĘC za mą i bójcie się Boga! Być mo e. dopełnienie dla czyniącego dobro. My zapłacimy niebawem złą karą tym. Powiedz: "Oczekujcie! My te będziemy oczekiwać!" 159 Zaprawdę. nie pomo e duszy Jej wiarą. Być mo e. którzy się odwracają od Naszych znaków za to. wy się zastanowicie! 153 To jest Moja droga prosta! Postępujcie więc po niej i nie chodźcie po innych drogach. My nie nakładamy niczego na adną duszę.

T o mi zostało nakazane I Ja Jestem pierwszym z tych. w czym wyście się ró nili.163 On nie ma adnego współtowarzysza. aby doświadczyć was w tym.Czy będę szukał jakiegoś innego Pana ani eli Bóg?! On jest Panem wszelkiej rzeczy!" Ka da dusza zarabia tylko dla siebie I me poniesie niosąca cię ar cię aru drugiej . 164 Powiedz: .. który uczynił was namiestnikami na ziemi i wyniósł jednych z was ponad drugim. twój Pan jest szybki w karaniu! Zaprawdę. On jest przebaczający. co On wam dał. którzy się poddali całkowicie. 165 On jest Tym. litościwy! 156 . według stopni. Zaprawdę. Potem do waszego Pana powrócicie! Wtedy On obwieści wam to.

których szale będą lekkie. z pewnością. Lam. 5 A kiedy przychodziła na nich Nasza srogość. 3 Idźcie za tym. którzy zostali posłani! 7 Wtedy My powiemy im z pełną wiedzą. do których zostali posłani. i z pewnością będziemy pytać tych. będą szczęśliwi. stracili swoje dusze. Sad. Mim.Wzniesione Krawędzie . 9 a ci. i nie postępujcie za opiekunami poza Nim! Jak e mało wy sobie przypominacie! 4 A ile miast wytraciliśmy?! Nasza srogość przychodziła na nie nocą albo w czas południowego odpoczynku. ich okrzykiem były tylko słowa: "Zaprawdę. których szale będą cię kie. Jak e mało wy dziękujecie! 157 . dlatego e byli niesprawiedliwi względem Naszych znaków. co wam zostało zesłane od waszego Pana. 10 My umocniliśmy was na ziemi i przygotowaliśmy na niej dla was środki do ycia.niech ona nie budzi w twojej piersi adnej udręki abyś przez nią ostrzegał i jako napomnienie dla wierzących. byliśmy niesprawiedliwi!" 6 Wtedy My. będziemy pytać tych. poniewa nie byliśmy nieobecni! 8 A waga w tym Dniu jest prawdą: ci. 2 To jest Księga zesłana tobie .Al-A'Raf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif.

" 18 Powiedział: "Uchodź stąd. z prawej i z lewej strony i Ty większości z nich nie znajdziesz wdzięcznymi. potem was ukształtowaliśmy. potem powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!" Oni oddali pokłon." 13 Powiedział: "Uchodź stąd! Nie tobie nale y być dumnym tutaj! Wychodź więc! Ty jesteś wśród upokorzonych. kiedy oni będą wskrzeszeni!" 15 Powiedział: "Jesteś wśród tych." 14 Powiedział: "Daj mi zwłokę do Dnia." 16 Powiedział: "Za to. Ja z pewnością zapełnię Gehennę!" 19 "A ty. ale nie zbli ajcie się do tego drzewa. i Ty mnie skazałeś na błądzenie. 12 Bóg powiedział: "Co tobie przeszkodziło. e się nie pokłoniłeś. 17 Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu. wzgardzony.11 My stworzyliśmy was. on nie był wśród tych. skoro tobie nakazałem?" Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego. z czego chcecie. Adamie! Zamieszkaj z twoją oną w Ogrodzie! Jedzcie obydwoje. bo oboje znajdziecie się wśród niesprawiedliwych!" 158 . a jego stworzyłeś z gliny. którzy się pokłonili. postanawiam czyhać na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej. którym dano zwłokę. z wyjątkiem Iblisa. odrzucony! Tymi spośród nich. którzy pójdą za tobą. Ty stworzyłeś mnie z ognia.

do pewnego czasu. i ozdoby. lecz szata bogobojności jest lepsza. I jeśli Ty nam nie przebaczysz. z zamiarem ukazania im ich nagości. to zapewne będziemy wśród stratnych!" 24 Powiedział: "Uchodźcie! Będziecie wrogami jedni dla drugich.20 I szatan zwiódł ich na pokuszenie. e szatan jest dla was wrogiem jawnym?!" 23 Oni oboje powiedzieli: "Panie nasz! Uczyniliśmy niesprawiedliwość samym sobie." 25 I powiedział: "Na niej będziecie yć. na niej będziecie umierać i z niej będziecie wyprowadzeni. i powiedział: "Zakazał wam wasz Pan tego drzewa tylko dlatego. Takie są znaki Boga. Na ziemi będzie wasze stałe miejsce przebywania i u ywanie ycia . oni sobie przypomną! 27 O synowie Adama! 159 . i jeśli nie oka esz nam Swego miłosierdzia. abyście się nie stali aniołami lub istotami nieśmiertelnymi. która była dla nich skryta. A kiedy oni skosztowali z tego drzewa. ujrzeli swoją nagość i zaczęli zszywać dla siebie liście z Ogrodu. Wtedy wezwał oboje ich Pan: "Czy nie zakazałem wam tego drzewa? I czy wam nie mówiłem." 21 I przysięgał im obojgu: "Jestem dla was dobrym doradcą!" 22 I doprowadził ich do upadku przez oszukaństwo. aby zakrywało waszą nagość. Być mo e. " 26 O synowie Adama! My zesłaliśmy wam ubranie.

jak wówczas gdy wyprowadził waszych rodziców z Ogrodu. które On przygotował dla Swoich sług. czego nie wiecie?" 29 Powiedz: "Mój Pan nakazał to. 31 O synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na ka de miejsce modlitwy! Jedzcie i pijcie. wy do Niego powrócicie. którzy nie wierzą! 28 A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny. On przecie widzi was . ale nie trwońcie! Zaprawdę. Czy będziecie mówić na Boga to. 160 . zdejmując z nich ubiór. zamiast Boga. co słuszne.on i jego plemię tam. Zwracajcie twarze w ka dym miejscu modlitwy i wzywajcie Go. którzy wiedzą. by im ukazać ich nagość." W ten sposób przedstawiamy wyraźnie Nasze znaki dla ludzi.Niech was nie skusi szatan. Oto oni wzięli sobie szatanów za opiekunów." 30 On poprowadził część z was drogą prostą. prostą. Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. jak i dobre rzeczy pochodzące z Jego zaopatrzenia?" Powiedz: "One w Dniu Zmartwychwstania będą nale eć wyłącznie do tych. a część znalazła się w zabłądzeniu. i sądzą. e są prowadzeni drogą. Bóg nie kocha rozrzutników! 32 Powiedz: "Któ uznał za zakazane ozdoby Boga. Oto My uczyniliśmy szatanów opiekunami tych. którzy uwierzyli w yciu na tym świecie. wyznając szczerze Jego religię! Tak jak On dał wam początek." Powiedz: "Zaprawdę. skąd wy ich nie widzicie. to mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał.

d inów i ludzi. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i wbili się ponad nie w dumę. ebyście mówili przeciw Bogu. choćby o jedną godzinę. 161 . nie odczują strachu i nie będą zasmuceni! 36 A ci. opowiadając wam Moje znaki. aby ich zabrać. ani te przesunąć go naprzód. to ci. albo ten.w ogień!" Za ka dym razem. 35 O synowie Adama! Kiedy przyjdą do was posłańcy spośród was. których wzywaliście poza Bogiem?" Oni powiedzą: Odeszli od nas. czego nie wiecie. kto za kłamstwo uznaje Nasze znaki? Tych dosięgnie ich los zapisany w księdze. będą mieszkańcami ognia. czemu nie została przekazana adna władza. kiedy wchodzi jakiś naród. Kiedy przyjdzie ich termin. 37 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. i byli niewiernymi. jawnych i skrytych . którzy byli bogobojni i czynili dobre dzieła. powiedzą im: "Gdzie są ci. które ju przeminęły przed wami . A kiedy przyjdą do nich Nasi posłańcy." I oni zaświadczą przeciwko samym sobie. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu.grzech i gwałt są bezprawiem i tego.33 Powiedz: "Mój Pan zakazuje tylko czynów szpetnych. ebyście dodawali Bogu za współtowarzyszy to. będą w nim przebywać na wieki. to oni nie potrafią ani go opóźnić." 34 Ka dy naród ma swój wyznaczony czas. 38 On powie: "Wejdźcie między narody. i tego.

dany wam w dziedzictwo za to. który poprowadził nas do tego! Nie bylibyśmy w stanie pójść drogą prostą. którzy wierzą i pełnią dobre dzieła . którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i ponad nie dumnie się wywy szyli. Pod nimi będą płynąć strumyki. to ostatni z nich będzie mówił do pierwszego: "Panie nasz! To oni sprowadzili nas z drogi. gdyby nie poprowadził nas Bóg. dla tych. daj im więc podwójną karę ognia!" On powie: "Niech będzie dla ka dego podwójna.przeklina swój siostrzany naród. jaka się tam jeszcze znajduje. Z pewnością posłańcy naszego Pana przyszli z prawdą!" Będzie im ogłoszone: "Oto dla was Ogród. a nad nimi będą zasłony. nie będą otwarte bramy nieba i nie wejdą oni do Ogrodu. lecz wy nie wiecie!" 39 I powiedział pierwszy do ostatniego: "Wy nie macie adnej wy szości nad nami. Zakosztujcie więc kary za to. . i prawdą jest to. oni tam będą przebywać na wieki. I oni będą mówić: "Chwała niech będzie Bogu. jak tylko na miarę jej mo liwości oni będą mieszkańcami Ogrodu. a kiedy się tam zbiorą wszyscy razem. dopóki wielbłąd nie przejdzie przez igielne ucho. co zyskaliście!" 40 Zaprawdę. 43 My usuniemy z ich piersi wszelką zawiść.My nie obcią amy adnej duszy więcej. 162 . W ten sposób My płacimy grzesznikom! 41 Dla nich Gehenna będzie miejscem wypoczynku. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym! 42 A ci. coście czynili!" 44 I mieszkańcy Ogrodu będą wołać do mieszkańców ognia: "Przekonaliśmy się.

coście nagromadzili. Oni będą wołać do mieszkańców Ogrodu: "Pokój wam!" Oni tam jednak nie wchodzą.ludzie. którzy odwracają od drogi Boga. Bóg zakazał jednego i drugiego niewiernym. co obiecał wam wasz Pan?" Oni powiedzą: "Tak!". którzy wzięli sobie swoją religię za zabawę i grę i których zwiodło ycie tego świata. 51 tym. z czego byliście dumni!" 49 A czy tamci to nie są ci. i prawdą jest to.nad tymi. 163 . oni mówią: "Panie nasz! Nie umieszczaj nas z ludem niesprawiedliwych!" 48 Mieszkańcy wzniesionych krawędzi będą wołać do niektórych ludzi.co obiecał nam nasz Pan. 47 A kiedy ich spojrzenia są zwrócone na mieszkańców ognia. Czy wy te przekonaliście się. Wtedy herold ogłosi wśród nich: "Przekleństwo Boga nad niesprawiedliwymi! 45 . co do których przysięgaliście. którzy poznają wszystkich po ich znamionach." Przeto dzisiaj zapominamy ich. ani to. chocia bardzo tego pragną. w co zaopatrzył was Bóg!" Oni powiedzą: "Zaprawdę. którzy chcą uczynić ją krzywą i którzy nie wierzą w ycie ostateczne!" 46 Między nimi jest zasłona. i Bóg nie dosięgnie ich Swoim miłosierdziem? "Wejdźcie do Ogrodu! Nie będziecie się niczego obawiać i nie będziecie się smucić!" 50 I mieszkańcy ognia będą wołać do mieszkańców Ogrodu: "Wylejcie na nas trochę wody albo coś z tego. a na wzniesionych krawędziach . których poznają po ich znamionach: "Na nic wam się zdało to.

by czynić co innego ni to. On pokrywa nocą dzień. co oni wymyślali. 52 Oto przyszliśmy do nich z Księgą. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni. którzy by orędowali za nami? Albo te . 53 Czy oni oczekują czegoś innego ani eli jej wyjaśnienia? W Dniu. A kiedy one niosą cię kie chmury. powiedzą: "Posłańcy naszego Pana przychodzili z prawdą. co czyniliśmy?" Oni stracili swoje dusze i odsunęło się od nich to. opierając się na wiedzy. wasz Pan to Bóg. My pędzimy je na ziemię martwą 164 . miłosierdzie Boga jest bliskie dla ludzi czyniących dobro! 57 On jest Tym. A czy my mamy orędowników. którzy przekraczają granice! 56 Nie szerzcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! Wzywajcie Go z obawą i nadzieją! Zaprawdę. Czy nie do Niego nale y stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Bóg. ci. następnie zasiadł na tronie. On nie miłuje ludzi. Słońce. księ yc i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. którą przedstawiliśmy wyraźnie. którzy o niej zapomnieli poprzednio.tak jak oni zapomnieli o spotkaniu z tym ich Dniem i odrzucali Nasze znaki. 54 Zaprawdę. który pospiesznie za nią podą a. który posyła wiatry jako radosną wieść poprzedzającą Jego miłosierdzie. kiedy nadejdzie jej wyjaśnienie. czy my będziemy mogli powrócić. jako drogę prostą i miłosierdzie dla ludzi. Pan światów! 55 Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytości! Zaprawdę. którzy wierzą.

i ty jesteś w błędzie oczywistym!" 61 On powiedział: "O ludu mój! Nie ma we mnie błędu. którzy z nim byli. jego i tych. my widzimy. e przyszło do was napomnienie od waszego Pana za pośrednictwem człowieka spośród was. jak tylko On! Zaprawdę. dostąpicie miłosierdzia!" 64 Lecz oni uznali go za kłamcę. 63 Czy wy się dziwicie. który jest zły. a zatopiliśmy tych. czego wy nie wiecie. Ja jestem tylko posłańcem od Pana światów! 62 Ja przekazuję wam posłanie mego Pana i daję wam szczerą radę. wiem od Boga to. wy sobie przypomnicie! 58 W dobrym kraju rośliny wyrastają za pozwoleniem Jego Pana. Uratowaliśmy go na statku. a w tym. on powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie macie innego boga. byli bogobojni? Być mo e. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. aby was ostrzegał i abyście. 165 . Być mo e. dzięki której powodujemy wzrost wszelkich owoców. wyrastają skąpo.i spuszczamy przez nie wodę. Podobnie My wyprowadzamy martwych. W ten sposób My wyjaśniamy Nasze znaki ludziom. obawiam się dla was kary Dnia Wielkiego!" 60 Powiedziała starszyzna jego ludu: "Zaprawdę. którzy są wdzięczni: 59 I wysłaliśmy Noego do jego ludu. oni byli ludem ślepym! 65 A do ludu Ad posłaliśmy ich brata Huda. Zaprawdę.

lecz ja jestem posłańcem od Pana światów." 72 I uratowaliśmy go.Powiedział on: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga.ci. przez miłosierdzie pochodzące od Nas. którzy nie uwierzyli: "My widzimy twoją głupotę i sądzimy. aby was ostrzegał? Przypomnijcie sobie. Przypomnijcie sobie więc dobrodziejstwa Boga! Być mo e. którymi ich nazwaliście. e jesteś z liczby kłamców. co czcili nasi ojcowie? Przynieś nam więc to. jak tylko On! Czy nie mo ecie być bogobojni?" 66 Powiedziała starszyzna z jego ludu . 69 Czy wydaje się wam dziwne. będziecie szczęśliwi!" 70 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas. Czekajcie więc! Ja jestem razem z wami wśród czekających. Czy będziecie sprzeczać się ze mną o imiona. jak On uczynił was następcami ludu Noego i obdarzył was wspanialszą budową. i tych. 68 Przekazuję wam posłanie mojego Pana i jestem dla was doradcą godnym zaufania." 67 On powiedział: "Nie ma we mnie wcale głupoty. abyśmy czcili Boga Jedynego i abyśmy pozostawili to. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 71 On powiedział: "Spadła ju na was srogość i gniew od waszego Pana. wy i wasi ojcowie? Nie zesłał im Bóg adnej władzy. i zniszczyliśmy do ostatniego 166 . e przyszło do was napomnienie od waszego Pana przez człowieka spośród was. czym nam grozisz. którzy byli razem z nim.

le ąc piersiami do ziemi. 73 I do ludu Samud posłaliśmy ich brata Saliha. co zostało przez niego posłane!" 76 Powiedzieli ci. Oto wielbłądzica jest dla was znakiem! Pozwólcie jej paść się na ziemi Boga i nie dotknijcie jej adnym złem. my wierzymy w to. szerząc zepsucie! 75 I powiedziała starszyzna z jego ludu . jeśli jesteś z tych. e Salih jest posłany od jego Pana?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę. którzy wbili się w dumę do tych.tych.do tych spośród nich. i nie dali posłuchu rozkazowi ich Pana. którzy zostali posłani!" 78 I pochwyciło ich trzęsienie ziemi. 79 Wtedy odwrócił się od nich i powiedział: "O ludu mój! 167 . a góry drą ycie jako domy. w co wy wierzycie!" 77 I oni podcięli pęciny wielbłądzicy. jak On uczynił was następcami po ludzie Ad i przygotował wam mieszkanie na ziemi. tak i rankiem pozostawali w swoich domostwach. bo inaczej pochwyci was kara bolesna!" 74 Przypomnijcie sobie. Przeto przypominajcie sobie dobrodziejstwa Boga i nie czyńcie zła na ziemi. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i którzy nie byli wierzącymi.ci. Na jej równinach budujecie sobie zamki. On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga innego ni On! Otrzymaliście jasny dowód od waszego Pana. którzy uwierzyli: "Czy wy wiecie. I powiedzieli: "O Salihu! Przynieś nam to. co obiecujesz. którzy byli poni eni . my nie wierzymy w to. którzy się wbili w dumę: "Zaprawdę.

Popatrz więc. by grozić i odsuwać od drogi Boga tych." 80 I Lota! Kiedy powiedział on do swego ludu: "Czy będziecie popełniać bezecne czyny. jakich nie popełnił przed wami aden ze światów? 81 Oto przychodzicie przez namiętność do mę czyzn zamiast do kobiet. Tak. 84 I zesłaliśmy na nich deszcz. jesteście ludem występnym!" 82 I odpowiedzią jego ludu były tylko słowa: "Wyprowadźcie ich z waszego miasta! To są ludzie. jak niewielu was było i On was pomno ył! I popatrzcie.Przekazałem wam posłanie mojego Pana i dawałem wam dobrą radę. którzy szerzyli zepsucie! 168 . jaki był ostateczny koniec tych. lecz wy nie kochacie dobrze doradzających. Dawajcie więc pełną miarę i wagę! Nie wyrządzajcie szkody ludziom w ich dobrach! Nie rozprzestrzeniajcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! To jest dla was lepsze. którzy w Niego uwierzyli. która była wśród pozostających w tyle. jaki był ostateczny koniec grzeszników! 85 I do ludu Median posłaliśmy ich brata Szu`ajba! On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga innego ni On! Otrzymaliście przecie jasny dowód od waszego Pana.z wyjątkiem jego ony. starając się uczynić ją krzywą! I przypominajcie sobie. którzy się uwa ają za czystych!" 83 I My uratowaliśmy jego i jego rodzinę . jeśli jesteście wierzący! 86 Nie czatujcie na ka dej drodze.

ponieśli stratę! 93 Tak więc on odwrócił się od nich i powiedział: "O ludu mój! Ja wam przekazałem posłanie mojego Pana i dawałem wam dobrą radę. i rankiem znaleźli się w swoich domostwach.ci. jeślibyśmy powrócili do waszej religii. to wtedy z pewnością poniesiecie stratę!' 91 I pochwyciło ich trzęsienie ziemi. Nie godzi się nam powracać do niej. a część nie uwierzyła . a rozsądzi między nami Bóg. z naszego miasta albo powrócisz do naszej religii!" On powiedział: "Nawet jeśli jej nienawidzimy? 89 Wymyślilibyśmy przeciwko Bogu kłamstwo.87 A jeśli część z was uwierzyła w to.to bądźcie cierpliwi. którzy nie uwierzyli: "Jeśli pójdziecie za Szu`ajbem. którzy wbili się w dumę: "My wypędzimy ciebie. o Szu`ajbie. Jak e więc mam się martwić o lud niewiernych!" 94 I nie posłaliśmy proroka do adnego miasta. po tym.ci. 92 Ci. le ąc piersiami do ziemi. z czym ja zostałem posłany. którzy uwa ali Szu`ajba za kłamcę. którzy uwa ali Szu`ajba za kłamcę. 169 . którzy uwierzyli razem z tobą. Nasz Pan obejmuje wiedzą ka dą rzecz! My zaufaliśmy Bogu! Panie nasz! Rozstrzygnij między nami i między naszym ludem według prawdy! Ty jesteś najlepszym z rozstrzygających!" 90 Powiedziała starszyzna z ich ludu . to jakby tam nigdy nie mieszkali! ci. jak nas Bóg od niej wybawił. nasz Pan. i tych. chyba e tak zechce Bóg. On jest najlepszym z sędziów!" 88 Powiedziała starszyzna z jego ludu .

e Nasza srogość nie dosięgnie ich nocą. 102 I nie znaleźliśmy u większości z nich adnego przymierza. 170 . którzy stracili. tak i oni by nie słyszeli? 101 Takie to były te miasta. co przedtem uwa ali za kłamstwo. 96 A jeśliby mieszkańcy tych miast uwierzyli i byli bogobojni. którzy odziedziczyli ziemię po jej dawnych mieszkańcach. 100 Czy nie zostało ukazane tym.być mo e.którego mieszkańcy nie doznaliby ucisku i nieszczęścia . to otwarlibyśmy dla nich z pewnością błogosławieństwa nieba i ziemi. kiedy się zabawiają? 99 A czy oni są bezpieczni przed zamysłem Boga? Lecz bezpieczni przed zamysłem Boga są tylko ludzie. lecz oni nie byli skorzy uwierzyć w to. 97 A czy mieszkańcy tych miast byli pewni. i gdybyśmy chcieli. a oni zapomnieli i powiedzieli: "Przecie i naszych ojców dotknęły cierpienie i radość. e Nasza srogość nie dosięgnie ich podczas jasności dnia. Lecz oni uwa ali za kłamstwo. to moglibyśmy ich dosięgnąć za ich grzechy i moglibyśmy zapieczętować ich serca. Przychodzili do nich posłańcy z jasnymi dowodami. więc pochwyciliśmy ich za to. oni się upokorzą! 95 potem zamieniliśmy zło na dobro. przekazujemy tobie o nich pewne opowieści. kiedy oni wcale nie przeczuwali. kiedy będą pogrą eni we śnie? 98 Albo czy mieszkańcy tych miast byli pewni. co oni zarobili. W ten sposób Bóg nakłada pieczęć na serca ludzi niewierzących." Tak więc pochwyciliśmy ich niespodzianie.

112 aby przyprowadzili ka dego uczonego czarownika. lecz oni niesłusznie je odrzucili.natomiast zauwa yliśmy. którzy szerzyli zgorszenie! 104 Powiedział Moj esz: "O Faraonie! Zaprawdę. po nich. to jest czarownik bardzo uczony! 110 On chce was wypędzić z waszej ziemi. jeśli będziemy zwycięzcami?!" 114 Powiedział: "Tak! I z pewnością znajdziecie się wśród przybli onych!" 171 . i poślij do miast ludzi poszukujących." 113 I przybyli czarownicy do Faraona. i powiedzieli: "Z pewnością otrzymamy nagrodę. ja jestem posłańcem od Pana światów! 105 Mam obowiązek mówić o Bogu tylko prawdę. 103 Następnie. Przyszedłem do was z jasnym dowodem od waszego Pana. jemu i jego bratu.jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 107 Wtedy Moj esz rzucił swoją laskę i oto stała się wę em prawdziwym! 108 Potem wyciągnął swoją rękę i oto stała się biała dla patrzących! 109 I powiedziała starszyzna z ludu Faraona: "Zaprawdę. jaki był ostateczny koniec tych. e większość z nich to ludzie szerzący zepsucie. Odeślij więc ze mną synów Izraela!" 106 Powiedział: "Skoro przyszedłeś z jasnym dowodem. to dostarcz go . Popatrz więc. posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. Więc co wy zalecacie?" 111 Oni powiedzieli: "Daj mu zwłokę.

121Powiedzieli: "Uwierzyliśmy w Pana światów. aby wyprowadzić z niego jego mieszkańców.115 Oni powiedzieli: "O Moj eszu! Albo ty rzucaj. Lecz niebawem się dowiecie! 124Ka ę uciąć wasze ręce i nogi po przeciwległych stronach. Zaprawdę. zanim Ja wam pozwoliłem . potem ka ę was ukrzy ować. jaki uknuliście w tym mieście. kiedy one do nas przyszły. 120 Czarownicy rzucili się do wybijania pokłonów. e uwierzyliśmy w znaki naszego Pana. my zwracamy się ku naszemu Panu! 126Ty się mścisz na nas tylko dlatego. zaczarowali oczy ludzi. " 125Oni powiedzieli: "Zaprawdę. 122Pana Moj esza i Aarona! " 123Powiedział Faraon: "Uwierzyliście w Niego. 118 I ukazała się prawda. 117 I objawiliśmy Moj eszowi: "Rzuć twoją laskę!" I oto ona połknęła to. przestraszyli ich i zademonstrowali wielkie czarodziejstwo. co oni czynili. albo my będziemy rzucali" 116 On powiedział: "Rzucajcie!" A kiedy oni rzucili. co oni oszukańczo uczynili. to jest podstęp. a fałszywe okazało się to. 119 W ten sposób zostali tutaj zwycię eni i wycofali się poni eni. Panie nasz ! Wylej na nas cierpliwość 172 .

a pozostawimy przy yciu ich kobiety.. 132Oni powiedzieli: "Jakikolwiek przyniósłbyś nam znak.Proście Boga o pomoc i bądźcie cierpliwi ! Zaprawdę. My z pewnością nad nimi zatriumfujemy!" 128Powiedział Moj esz do swojego ludu: .127I przyjmij nas jako całkowicie poddanych!" I powiedziała starszyzna ludu Faraona: "Czy ty dopuścisz. 173 . szarańczę i robactwo. aby mógł zobaczyć. oni się opamiętają. aby Moj esz i jego lud szerzyli zgorszenie na tej ziemi i porzucili ciebie i twoich bogów?" On powiedział: "My wymordujemy ich synów. 131Ale kiedy przyszło do nich dobro. a by nas nim oczarować . Ostateczny rezultat nale y do bogobojnych!" 129Oni powiedzieli: "My cierpieliśmy udrękę.być mo e. oni według wró by z ptaków przypisali to Moj eszowi i jego ludziom . oni powiedzieli: " To się nam nale y. Czy nie tak ? ! Ich ptaki złej wró by są u Boga ! Lecz większość z nich nie wie ." 130I ukaraliśmy lud Faraona latami posuchy i brakiem owoców . aby i krew jako znaki wyraźne . jak wy będziecie działać. my i tak w niego nie uwierzymy!" 133I tak posłaliśmy na nich potop. e wasz Pan zniszczy waszego wroga I uczyni was następcami na ziemi. zanim ty do nas przyszedłeś i po tym." On powiedział: "Mo e być." A kiedy dosięgło ich zło. kom u chce spośród Swoich sług. jak do nas przyszedłeś. ziemia nale y do Boga ! On daje ją w dziedzictwo.

poniewa uznali za kłamstwo Nasze znaki i nie d bali o nie ! 137 I daliśmy w dziedzictwo tym ludziom. wszystkie wschody i zachody tej ziemi. który musieli osiągnąćoni złamali swoje ślubowanie. poniewa oni byli cierpliwi! A zniszczyliśmy całkowicie to. którą pobłogosławiliśmy. co budowali Faraon i jego lud. 136Tak więc zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich w otchłani morza. tak jak oni mają bogów. za czym oni poszli. Módl się za nami do twego Pana przez przymierze. 134A kiedy spadła na nich plaga. którzy byli poni eni." On powiedział: "Zaprawdę. i daremne jest to. 140Czy mam szukać dla was jakiegoś boga innego ni Bóg ? który was wyniósł ponad światy?" 174 ." 135A kiedy odsunęliśmy od nich gniew do kresu. oni powiedzieli : " O Moj eszu. I spełniło się bardzo piękne słowo twego Pana na synach Izraela. które On zawarł z tobą! Jeśli odsuniesz od nas ten gniew to my z pewnością uwierzymy i odeślemy z tobą synów Izraela. jesteście ludem nieświadomym! 139Zostanie bowiem zniszczone to. co oni wznosili . i to. Przyszli oni do ludu oddanego całkowicie swoim bo kom i powiedzieli: "O Moj eszu! Uczyń nam boga. 138I przeprowadziliśmy synów Izraela przez morze.Lecz oni wbili się w pychę i stali się I udem grzeszników. co oni czynią.

nie chadzaj drogą ludzi szerzących zgorszenie! " 143A kiedy przyszedł Moj esz na spotkanie w naznaczonym przez Nas czasie i przemówił do niego jego Pan. powiedział: "Niech Tobie będzie chwała! Nawracam się do Ciebie! Ja jestem pierwszym z wierzących!" 144Powiedział: " O Moj eszu! J a wybrałem ciebie ponad wszystkich ludzi dla przekazania Moich posłań i Mojego słowa . A kiedy przyszedł do siebie. 145I napisaliśmy dla niego na Tablicach napomnienie w ka dym przedmiocie i wyjaśnienie ka dej rzeczy. i bądź pomiędzy wdzięcznymi! . Weź więc to. 175 .141I oto wyratowaliśmy was od ludzi Faraona. a pozostawiali przy yciu wasze kobiety. to ty Mnie zobaczysz. Było to dla was cię kie doświadczenie ze strony waszego Pana. on powiedział : " Panie mój . którzy prześladowali was najgorszą karą: zabijali waszych synów." A kiedy jego Pan objawił się na tej górze. i Moj esz padł ra ony piorunem. lecz popatrz na górę ! Jeśli ona stać będzie mocno na swoim miejscu . Poka mi się. I powiedział Moj esz swojemu bratu Aaronowi: "Zajmij moje miejsce pośród mego ludu i czyń dobrze. w ten sposób ustalony czas spotkania z jego Panem wynosił czterdzieści nocy. obrócił ją w proch. Weź je z całą mocą i naka twojemu ludowi. abym Cię mógł zobaczyć!" Powiedział: " Ty Mnie nie zobaczysz. co tobie dałem . 142Obiecaliśmy Moj eszowi trzydzieści nocy i uzupełniliśmy je dziesięcioma.

me uwierzą w niego. e ten cielec nie mówił z nimi ani te nie prowadził ich drogą prostą? Oni wzięli go sobie i byli niesprawiedliwi . to. po ałowali. co czynili? 148I przygotował sobie lud Moj esza . e za błądzili . będziemy wśród stratnych!" 150A kiedy Moj esz powrócił do swego ludu. to ją przyjmują jako drogę. a jeśli widzą drogę błędu. jakby prawdziwego. który pobekiwał . którzy się pysznią na ziemi bez prawa. zasmucony i zagniewany powiedział: "Jak e źle postąpiliście po moim odejściu ! Czy wy chcecie przyśpieszyć rozkaz waszego Pana?" I rzucił Tablice. uznając swój błąd. z pewnością.pod jego nieobecność ze swoich ozdób cielca. Czy oni nie widzieli. i pochwycił swojego brata za głowę. z o baczy li.aby przyjęli to. pociągając go ku sobie . e za kłamstwo uznali Nasze znaki i wcale o nie dbali . co najpiękniejsze z nich. i powiedzieli: "Jeśli nasz Pan nie zmiłuje się nad nami i nie prze baczy nam . 149A kiedy. Ja wam poka ę niebawem siedzibę bezbo nych ! 146Odsunę od Moich znaków tych. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i spotkanie z yciem ostatecznym . to i tak nie przyjmą jej jako drogi. I choćby oni ujrzeli jakikolwiek znak. Powiedział: "Synu mojej matki! Zaprawdę. lud mnie poni ył i omal mnie nie zabili ! 176 . 147A działania tych. Oni uczynią tak dlatego.są daremne . Czy oni otrzymają zapłatę za coś innego ni za to. i choćby zobaczyli drogę prawości.

twój Pan jest przebaczający.Nie pozwól. którzy wierzą w Nasze znaki. tych. którzy popełnili złe czyny. tym. a następnie nawrócili się i zostali wierzącymi. na których zapisana była droga prosta i miłosierdzie dla tych. którzy wymyślają kłamstwa! 153 Zaprawdę. Gdybyś był chciał. Tak płacimy tym. przez którą Ty sprowadzasz z drogi. i prowadzisz drogą prostą. dla tych. kogo chcę. Czy Ty nas zgubisz za to. Ja zapiszę to tym. wziął Tablice. którzy się obawiają swego Pana. którzy są bogobojni. Ty jesteś naszym opiekunem. tym. a Moje miłosierdzie obejmuje ka dą rzecz .. co uczynili ci głupcy spośród nas? To jest przecie tylko Twoja próba. dosięgnie gniew ich Pana i poni enie w yciu tego świata. Powiedział: "Ja dosięgam Moją karą. eby triumfowali nade mną wrogowie . litościwy! 154 A kiedy Moj esz uspokoił swój gniew. to zniszczyłbyś ich przedtem I mnie razem z nimi. A kiedy pochwyciło ich trzęsienie ziemi. którzy dają jałmu nę.Panie mój . i nie stawiaj mm e razem z ludźmi niesprawiedliwymi!" 151 Powiedział: . on powiedział: "Parne mój . kogo chcesz . kogo chcesz . którzy wzięli sobie cielca. 155 I wybrał Moj esz ze swego ludu siedemdziesięciu mę ów na wyznaczony przez Nas czas. Przebacz mnie i mojemu bratu! I wprowadź nas do swojego miłosierdzia! Ty jesteś najbardziej miłosierny z miłosiernych! " 152 Zaprawdę. 177 .

którzy w niego wierzą. będziecie prowadzeni drogą prostą!" 159 Wśród ludu Moj esza jest społeczność. a zakazuje im rzeczy brzydkich. która się kieruje prawdą i według niej działa sprawiedliwie. Jedzcie dobre rzeczy. co niesłuszne. A ci. Ocieniliśmy ich chmurą i spuściliśmy na nich mannę i przepiórki. 178 .Przebacz nam więc i oka miłosierdzie ! Ty jesteś najlepszym z przebaczających! 156 Zapisz nam to. on im nakazuje to. które im cią yły. 160 I podzieliliśmy ich na dwanaście plemion .narodów. co jest słuszne. 158 Powiedz: "O ludzie! J a jestem posłańcem Boga do was wszystkich. i zdejmuje z nich brzemię i okowy. a być mo e. tak e wszyscy ludzie dowiedzieli się o swoim miejscu do picia. który wierzy w Boga i w Jego słowa ! Postępujcie za nim. do którego nale y królestwo niebios i ziemi . Objawiliśmy Moj eszowi. i idą za światłem. Nie ma boga. i zezwala im na rzeczy dobre. podtrzymują go i pomagają mu. kiedy jego lud prosił go o wodę do picia: "Uderz twoją laską o skałę!" I oto wytrysnęło z niej dwanaście źródeł. które zostało z nim zesłane. Tego. . Prorokiem rodzimym. co jest piękne w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym ! ”Oto nawróciliśmy się ku Tobie!" 157 i tym. którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii . którzy idą za Posłańcem. Proroka rodzimego. jak tylko On ! On daje ycie i sprowadza śmierć! Wierzcie więc w Boga i w Jego Posłańca. a zakazuje tego. 0ni będą szczęśliwi .

. lecz sobie samym wyrządzili niesprawiedliwość! 161 I powiedzianą im: . one nie przypływały. 164 A kiedy pewna społeczność spośród nich powiedziała : "Dlaczego wy napominacie naród. kiedy nie święcili szabatu. a w dniu. 163 I zapytaj ich o miasto. Być mo e." 162 A ci. Posłaliśmy więc na nich plagę z nieba.Dla usprawiedliwienia przed waszym Panem . i mówcie: «Przebaczenie!» W chodźcie do bramy. które im zostało zalecone. co zechcecie. My uratowaliśmy tych. 166 A kiedy oni przekroczyli z dumą to. co im przypominano.którymi was obdarzyliśmy!" Oni nie wyrządzili Nam niesprawiedliwości. co im było zakazane .. którzy odstąpili od zła. zmienili powiedzenie na inne ni to. albowiem przypływały do nich ryby. oni będą bogobojni!" 165 A kiedy oni zapomnieli o tym. W ten sposób ich doświadczamy. powiedzieliśmy im : "Bądźcie wzgardzonymi małpami!" 167 I oto ogłosił twój Pan: 179 . które się znajdowało w pobli u morza.. I damy więcej tym. oni powiedzieli : . poniewa oni są bezbo nikami. w dniu szabatu. którzy czynią dobro. który Bóg zamierza zniszczyć 1 u b ukarać karą straszną ? . poniewa byli niesprawiedliwi. Osiedlcie się w tym mieście i jedzcie tam. Oni naruszali prawo w sobotę. którzy czynili niesprawiedliwość. wybijając pokłony. a My przebaczymy wam wasze grzechy. e byli bezbo nymi. a pochwyciliśmy karą bolesną niesprawiedliwych za to. ukazując się.

zaprawdę. którzy są bogobojni. co w niej było! Siedziba ostateczna jest lepsza dla tych. którzy trzymają się mocno Księgi i którzy odprawiają modlitwę. co wam daliśmy. co w niej zawarte! Być mo e. . którzy odziedziczyli Księgę . którzy nimi nie są. być mo e. On jest przebaczający. tych. którzy czynią dobro! 171 Oto wstrząsnęliśmy górę nad nimi. oni powrócą! 169 I pozostali po nich następcy.ich potomstwo."Ja z pewnością podniosę przeciwko nim. Czy nie jesteście rozumni? 170 A ci. jak gdyby to był baldachim. Oni wybierają tylko dobra przypadkowe tego świata I mówią: T o nam zostanie wybaczone! A jeśli przyjdzie do nich jeszcze inne podobne dobro. . a do Dnia Zmartwychwstania." Zaprawdę. My nie zgubimy nagrody dla tych. będziecie bogobojni!" 172 I oto wziął twój Pan z lędźwi synów Adama . i nie będą mówić o Bogu nic innego . którzy są sprawiedliwi. i oni sądzili. którzy będą im zadawać dotkliwe cierpienia. Czy nie zostało od nich wzięte przymierze Księgi. litościwy! 168 Podzieliliśmy ich na ziemi na narody: między nimi są tacy. twój Pan jest szybki w karaniu! I. Doświadczyliśmy ich przez dobro i zło. e ona spadnie na nich: " Trzymajcie mocno to. i wspominajcie.a byście nie powiedzieli w Dniu Zmartwychwstania: 180 . i nakazał im zaświadczyć wobec samych siebie: "Czy Ja nie jestem waszym Panem?" Oni powiedzieli: " Tak! Zaświadczamy" . i między nimi są tacy. to oni Je wezmą. jak tylko prawdę? A oni przecie studiowali. zaprawdę.

lecz on przeszedł mimo nich. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki: oni dla samych siebie byli niesprawiedliwi! 178 A kogo prowadzi Bóg drogą prostą."Nie dbaliśmy o to!" 173 Albo abyście nie powiedzieli: "Przecie nasi ojcowie przedtem byli bałwochwalcami. którzy za kłamstwo uznali N as z e znaki. oni mają oczy. Podobnie zachowują się ludzie. którzy poszli za fałszem?" 174 W ten sposób wyjaśniamy wyraźnie znaki . Wtedy poszedł za nim szatan i on znalazł się między tymi. On jest podobny do psa: jeśli się rzucisz na niego . Opowiedz im więc tę historię. 179 Stworzyliśmy dla Gehenny wielu spośród d inów i ludzi: oni mają serca. to tacy są stratni . być mo e. a kogo On sprowadzi z drogi. a kiedy zostawisz go w spokoju. którymi nie pojmują. to wynieślibyśmy go przez nie. a my byliśmy ich potomstwem . oni powrócą ! 175 Przytocz im opowieść o tym któremu daliśmy N as z e znaki.a być mo e. którzy zabłądzili. warczy. oni się zastanowią! 177 Zły jest przykład tych ludzi. a nawet jeszcze bardziej zabłąkani! Tacy są całkowicie beztroscy! 181 . Czy Ty więc wytracisz nas za to . ten idzie drogą prostą. Oni mają uszy. lecz on przylgnął do ziemi poszedł za swoją namiętnością. 176 A gdybyśmy zechcieli. którymi nie widzą. te warczy. którymi nie słyszą! Oni są podobni do bydła. co czynili ci.

lecz większość ludzi nie wie!" Powiedz: "Ja nie władam dla samego siebie 182 . 183 Ja im dam zwłokę .180 Do Boga nale ą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi. kierując się prawdą. w jakie więc opowiadanie. jest naród. a pozostawcie tych. taki nie będzie miał adnego przewodnika! On pozostawi ich w zabłąkaniu. oni uwierzą? 186 Kogo sprowadzi z drogi Bóg. Zaprawdę. nikt inny. ju zbli ył się ich termin ." Oni będą ciebie pytać. który idzie drogą prostą. i dzięki niej postępuje sprawiedliwie. 187 Będą ciebie pytać o Godzinę: kiedy ona przybije do przystani? Powiedz: " Wiedza o niej jest tylko u mego Pana! Nie ujawni jej. oni będą wędrować na oślep . tak i oni nawet nie będą wiedzieli. którzy bluźnią Jego imionom ! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to. po tym. Mój zamysł jest pewny! 184 Czy oni się zastanowili? Nie ma adnego szaleństwa w ich towarzyszu ! On jest tylko jawnie ostrzegającym ! 185 Czy oni nie patrzyli na królestwo niebios i ziemi i na wszystkie rzeczy. przyjdzie do was niespodziewanie. stopień po stopniu. we właściwym czasie. My ściągniemy w dół. 181 A wśród tych. których stworzyliśmy. 188 Powiedz: " Wiedza o niej jest tylko u Boga. 182 A tych. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. co czynili. które stworzył Bóg? Być mo e. jak gdybyś był o niej powiadomiony. jak tylko On! Cią y ona na niebiosach i na ziemi .

co niczego nie stwarza. 192 i nie jest w stanie przyjść im z pomocą. co oni J emu dodają jako współtowarzyszy! 191 Czy oni dodają za współtowarzyszy to. oni nie idą za wami . który stworzył nas Z jednego istnienia. I a jestem tylko ostrzegającym i zwiastunem dla ludzi. to my. 194 Zaprawdę. ani szkodą. co skryte. z którym swobodnie chodziła. na których chodzą? Czy oni mają ręce. będziemy Ci wdzięczni!" 190 Kiedy On dał im sprawiedliwego. Wzywajcie ich więc! Niech oni was słuchają. z pewnością. A kiedy on pokrył ją.to sługi. swego Pana: "Jeśli Ty nam dasz sprawiedliwego. lecz tylko tym. eby mógł odpoczywać przy niej . Lecz Bóg jest wyniosły ponad to. czy wy ich będziecie wzywać . oni zawołali do Boga. A kiedy stała się ocię ałą. a z niego uczynił jej mał onkę.ani korzyścią. którymi widzą? Czy oni mają uszy. z pewnością. a nie dotknęłoby mnie zło. lecz samo jest stwarzane. ci. ani te samemu sobie nie mo e pomóc ? 193 A kiedy wy ich wzywacie ku drodze prostej. którymi słyszą ? 183 . co zechce Bóg. jeśli jesteście prawdomówni ! 195 Czy oni mają nogi. pomno yłbym sobie dobro. którzy wierzą! " 189 On jest Tym. których wzywacie poza Bogiem . czym On ich obdarzył. Będzie wam wszystko jedno. którymi chwytają ? Czy oni mają oczy. ona zaczęła nosić lekki cię ar . oni przygotowywali Mu współtowarzyszy spośród tego. czy wy będziecie milczeć . Gdybym znał to. podobnie jak wy.

nie są w stanie wam pomoc ani te sobie samym nie pomogą. Oni mówią: "Dlaczego ty go nie wybrałeś?" Powiedz: "Ja idę tylko za tym. kiedy ich dosięga pokusa szatana. poza Nim. droga prosta i miłosierdzie dla ludzi. który zesłał Księgę ! To On opiekuje się ludźmi prawymi. On jest słyszący. 197 A ci.Powiedz: " Wzywajcie waszych współtowarzyszy i knujcie podstęp przeciwko mnie . lecz oni nie widzą . którzy są bogobojni. i nie ka cie mi czekać ! 196 Zaprawdę. to szukaj ucieczki u Boga! Zaprawdę. wszechwiedzący! 201 Zaprawdę. co mi zostało objawione od mego Pana. to oni nie słyszą . opiekunem moim jest Bóg. przypominają sobie i wtedy widzą jasno . To są jasne dowody od waszego Pana. 203 A kiedy ty nie przynosisz im adnego znaku . 202 A ich bracia pogrą ają ich w błędzie l potem me zmniejszają go . 199 Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro. Ty widzisz. których wy wzywacie. którzy wierzą! " 204 A kiedy Koran jest recytowany to przysłuchujcie się i milczcie ! Być mo e." 198 Kiedy ich wzywasz ku drodze prostej. a odsuwaj się od nieświadomych ! 200 A jeśli cię szatan wodzi na pokuszenie. jak oni patrzą na ciebie. ci.. doznacie miłosierdzia! 205 Wspominaj twego Pana w twojej duszy z pokorą i z bojaźnią 184 .

nie są tak pyszni. ci. którzy są u twego Pana. oni Go wysławiają i wybijają Mu pokłony! 185 . by Mu nie słu yć.rano i wieczorem ! I nie bądź między niedbałymi ! 206 Zaprawdę.

Powiedz: "Łupy nale ą do Boga i Posłańca. 6 dyskutowali z tobą na temat prawdy. i szlachetne zaopatrzenie. 7 I kiedy obiecał wam Bóg. 8 tak eby utwierdzić prawdę. 5 I tak wyprowadził ciebie twój Pan z twojego domu w imię prawdy. choć część wierzących jej się sprzeciwiła. chocia by to było nienawistne dla grzeszników. kiedy wspomina się Boga. których serca dr ą z przera enia. którzy rozdają z tego. w co ich zaopatrzyliśmy 4 .tacy są naprawdę wierzącymi! Dla nich są przygotowane stopnie u ich Pana i przebaczenie. i jeden z dwóch oddziałów wam się podda. chocia ona stała się ju jasna. 186 .oni ufają swojemu Panu 3 ci. jeśli jesteście wierzącymi!" 2 Wierzącymi są tylko: ci. kiedy są im recytowane Jego znaki .Al-Anfal W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zapytują cię o łupy. jak gdyby byli popędzani ku śmierci dla nich widocznej .Łupy . Lecz Bóg chciał utwierdzić prawdę przez Swoje słowa i zniszczyć niewiernych do ostatniego. aby to był ten. Przeto bójcie się Boga i ustanówcie zgodę między wami! Słuchajcie Boga i Jego Posłańca. a zniweczyć fałsz. którzy odprawiają modlitwę. pragnęliście. który nie był uzbrojony. których wiara się powiększa. ci. ci.

to nie odwracajcie się do nich plecami! 16 A kto tego dnia odwróci się do nich plecami . Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!" 13 Dlatego. którzy wierzycie! Kiedy spotkacie niewiernych.zabezpieczeniem pochodzącym od Niego i spuścił na was z nieba wodę. zaprawdę. posuwających się w marszu. On wysłuchał was: "Ja was wspomogę tysiącem aniołów idących jedni za drugimi. A kto oddziela się od Boga i Jego Posłańca. Pomoc jest tylko od Boga. lecz Bóg ich zabijał. 187 .. Zaprawdę. 12 Twój Pan objawił aniołom: "Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych. a jego miejscem schronienia będzie Gehenna! A jak e to złe miejsce przybycia! 17 To nie wy ich zabijaliście. którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych.9 Kiedy błagaliście waszego Pana o pomoc. aby was nią oczyścić i usunąć z was brud szatana. e oni oddzielili się od Boga i Jego Posłańca. Bóg jest straszny w karaniu! 14 To jest dla was! Zakosztujcie więc tego! albowiem niewiernych czeka kara ognia! 15 O wy. mądry! 11 Oto On okrył was sennością .jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo przyłączając się do oddziału to ten ściągnie na siebie gniew Boga. aby uspokoić przez to wasze serca. Bóg jest potę ny.." 10 Bóg uczynił to jedynie radosną wieścią. umocnić wasze serca i utwierdzić przez to wasze stopy.

aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym. 19 Jeśli poszukiwaliście zwycięstwa. 22 Zaprawdę. kiedy rzuciłeś.To nie ty rzuciłeś. którzy wierzycie! Odpowiadajcie Bogu i Jego Posłańcowi. podczas gdy wcale nie słuchają. najgorszymi ze zwierząt w oczach Boga są głusi i niemi. ale jeśliby On nawet dał im usłyszeć. 23 Jeśliby Bóg uznał w nich coś dobrego. 25 Bójcie się pokuszenia. 24 O wy. wszechwiedzącym! 18 To jest dla was! Bóg czyni daremnym podstęp niewiernych. to zwycięstwo przyszło do was. Zaprawdę. którzy są niesprawiedliwi. którzy wierzycie! Słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Nie odwracajcie się od niego. kiedy on was wzywa do tego. to i My zaczniemy. I wiedzcie. Bóg jest razem z wierzącymi! 20 O wy. pochodzącym od Niego. e Bóg jest surowy w karaniu! 188 . I wiedzcie. które dosięgnie nie tylko tych z was. Bóg jest słyszącym. lecz to Bóg rzucił. e Bóg staje między człowiekiem a jego sercem i e ku Niemu zostaniecie zebrani. to oni i tak odwróciliby się od Niego i odsunęliby się ze sprzeciwem. co wam daje ycie. Ale jeśli zaprzestaniecie. którzy wcale nie rozumieją. Nie wybawi was od niczego wasza gromada. którzy powiedzieli: "Słyszeliśmy!". to z pewnością dałby im usłyszeć. Zaprawdę. wtedy kiedy słyszycie! 21 I nie bądźcie tacy jak ci. A jeśli zaczniecie na nowo. nawet jeśli będzie liczna. to dla was będzie lepiej.

a przecie wy wiecie. kiedy byliście nieliczni. 29 O wy.26 I przypomnijcie sobie czas. 189 . to On da wam zdolność rozró nienia i odpuści wam wasze złe czyny. 28 I wiedzcie e wasze dobra i wasze dzieci są pokuszeniem i e u Boga jest nagroda ogromna. to powiedzielibyśmy to samo. to i Bóg przygotowuje podstęp. bo wtedy zdradzicie powierzone wam legaty. oni mówią: "My ju słyszeliśmy! Jeślibyśmy chcieli. to spuść na nas deszcz kamieni z nieba albo sprowadź na nas karę bolesną!" 33 Ale Bóg nie taki. aby cię pochwycić mocno albo zabić cię lub wypędzić. Bóg jest władcą łaski ogromnej. 30 A jeśli spiskują przeciwko tobie ci. jeśli oni poproszą o przebaczenie. obawiając się. będziecie wdzięczni! 27 O wy. którzy nie uwierzyli. by ich karać. którzy wierzycie! Jeśli będziecie się obawiać Boga. jeśli zatem oni spiskują. umocnił was Swoją pomocą i zaopatrzył was w dobre rzeczy." 32 I oto oni powiedzieli: "O Bo e! Jeśli to jest prawda od Ciebie. To są tylko baśnie dawnych przodków. A Bóg jest najlepszy w swoim podstępie. Być mo e. kiedy ty znajdujesz się wśród nich. 31 Kiedy są im recytowane Nasze znaki. i przebaczy wam. którzy wierzycie! Nie zdradzajcie Boga i Posłańca. i Bóg nie będzie ich karał. kiedy byliście osłabieni na tej ziemi. e ludzie was wychwycą. Wtedy On dał wam schronienie.

do jego krewnych i sierot. ci. a nie będzie ju buntu i religia w całości będzie nale eć do Boga. eby oddalić od drogi Boga. to wiedzcie. będą zebrani ku Gehennie. którzy uwierzyli: "Jeśli oni się powstrzymają. którzy nie uwierzyli." A jeśli oni się powstrzymają. co było przedtem.jeśli wierzycie w Boga 190 . którzy stracili! 38 Powiedz tym. I oni je roztrwonią. co czynicie! 40 A jeśli oni się odwrócą. bo opiekunami jego są tylko bogobojni. . do ubogich i do podró nego . Lecz większość z nich nie wie... którzy nie uwierzyli. zaprawdę. kiedy oni odsuwają od świętego Meczetu? Oni nie są jego opiekunami. A ci. . Potem będzie to dla nich udręczeniem i będą zwycię eni.to przecie mają przykład dawnych przodków! 39 Zwalczajcie ich. a jeśli oni na nowo zaczną. to piąta część nale y do Boga i Jego Posłańca. Bóg widzi jasno.34 Lecz dlaczego nie ukarze ich Bóg.. Zakosztujcie więc kary za waszą niewiarę! 36 Zaprawdę. trwonią swoje dobra. a eby zgarnął ich wszystkich razem i umieścił w Gehennie. 37 a eby rozdzielił Bóg złego od dobrego i umieścił złych jednego na drugim. i Bóg jest waszym Panem! Jak e to wspaniały Pan! Jak e to wspaniały Wspomo yciel! 41 I wiedzcie.. to zostanie im przebaczone to. to. To są ci. i cokolwiek weźmiecie w postaci łupów. 35 A modlitwa ich w tym Domu to tylko świst i klaskanie w dłonie.

którzy wyszli ze swoich domostw z dumą i dla pokazania się ludziom. . Lecz Bóg dał uspokojenie: przecie On wie dobrze. co oni czynią. co jest w piersiach! 44 I oto On pokazał wam ich. A Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 42 Oto wy byliście na zboczu najbli szym. Bądźcie cierpliwi! Zaprawdę. Zaprawdę. Oni odsuwają się od drogi Boga. bo osłabniecie i odejdzie od was wasza moc. to nie doszlibyście do zgody. Jeśliby On pokazał ci ich wielu. aby móc rozstrzygnąć sprawę. Bóg jest słyszący. Bóg jest z cierpliwymi! 47 I nie bądźcie tak jak ci. jako nielicznych w waszych oczach. kto pozostał ywy. Jeślibyście sami wyznaczyli sobie spotkanie. lecz Bóg obejmuje to. a oni byli na zboczu najdalszym. co zesłaliśmy Naszemu słudze w dniu rozdzielenia. Do Boga powracają wszystkie sprawy! 45 O wy. którzy wierzycie! Kiedy spotykacie jakiś oddział. dniu spotkania dwóch zastępów. i oddział na wierzchowcach poni ej was. która się powinna dokonać: aby zginął ten. która się miała dokonać. kiedy spotkaliście się. aby ył ten. w. kto zginął. i podobnie pomniejszył was w ich oczach.i w to. to trzymajcie się mocno i często wspominajcie Boga! Być mo e. wszechwiedzący! 43 Oto we śnie pokazał ci ich Bóg niewielu. przy jasnym dowodzie. stracilibyście odwagę i sprzeczalibyście się w tej sprawie. 191 . aby Bóg rozstrzygnął sprawę. przy jasnym dowodzie. lecz to się stało. będziecie mieć szczęście! 46 I słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Nie sprzeczajcie się między sobą.

gorsi od zwierząt u Boga są ci." Ale ten. co posiadają w swoich duszach. Ja boję się Boga. albowiem za kłamstwo uznali znaki swego Pana. 52 Oni są jak ludzie Faraona i ci." Kiedy jednak pokazały się obydwa oddziały. którzy byli przed nimi. wszechwiedzący! 54 Taki był los ludzi Faraona i tych.. poniewa Bóg nie zmienia Swojego dobrodziejstwa. którzy odrzucili wiarę 192 . Widzę to. którzy nie uwierzyli! Oni biją ich po twarzy i po plecach: "Zakosztujcie kary ognia palącego! 51 To jest za to. on obrócił się na piętach i powiedział: "Ja jestem niewinny względem was. czego wy nie widzicie. kto zaufał Bogu. Bóg jest straszny w karaniu!" 49 Oto mówią obłudnicy i ci.48 Oto upiększył szatan ich działanie i powiedział: "Nie ma zwycięzcy nad wami dzisiaj wśród ludzi. zaprawdę. Bóg jest potę ny. straszny w karaniu! 53 Tak jest. Bóg jest słyszący.. wytraciliśmy ich za ich grzechy. dopóki oni nie zmienią tego. w których sercach jest choroba: "Tych ludzi zwiodła ich religia. jak aniołowie zabierają tych. Bóg jest mocny. mądry! 50 Gdybyś tylko mógł widzieć. zaprawdę. którzy byli przed nimi: oni nie uwierzyli w znaki Boga i zabrał ich Bóg za grzechy. Oni wszyscy byli ludźmi niesprawiedliwymi. a ja jestem waszym sąsiadem opiekuńczym. i zatopiliśmy ludzi Faraona. 55 Zaprawdę. Bo. co przygotowały wasze ręce!" Bóg nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług. Zaprawdę. którym obdarzył jakiś naród.

by rozproszyć tych. Być mo e. jak równie innych. to nie mógłbyś zjednoczyć ich serc.to zaprawdę. 63 On zjednoczył ich serca. Zaprawdę. 61 A jeśli oni skłonią się do pokoju. ile mo ecie sił i oddziałów konnicy.i nie wierzą. to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę. to tak samo odrzuć ich przymierze. Gdybyś ty rozdał wszystko. którzy znajdują się za nimi. co jest na ziemi. Oni przecie nie są zdolni niczego udaremnić! 60 Przygotujcie przeciwko nim. 57 A jeśli spotkasz się z nimi na wojnie. 56 ci. Wszechwiedzący! 62 A jeśli oni zechcą ciebie zdradzić . a których wy nie znacie. Lecz Bóg zjednoczył je. to postępuj z nimi w taki sposób. to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości. którzy nie uwierzyli. którymi moglibyście przerazić wroga Boga i wroga waszego. a potem oni naruszają swój układ za ka dym razem. e nas wyprzedzą. Bóg nie kocha zdrajców! 59 I niech nie sądzą ci. On jest Słyszący. którzy są poza nimi. niech wystarczy ci Bóg! On jest Tym. oni się opamiętają! 58 A jeśli naprawdę obawiasz się zdrady ze strony pewnych ludzi. oni nie są bogobojni. Bóg ich zna! A to. co wy rozdajecie na drodze Boga. z którymi ty zawierasz przymierze. który wsparł ciebie Swoją pomocą i pomocą wierzących. bo przecie On jest potę ny. mądry! 193 .

to. Bóg jest przebaczający. 69 Jedzcie więc z tego. a Bóg chce ycia ostatecznego. i bójcie się Boga! Zaprawdę. 66 Teraz ul ył wam Bóg. Wy pragniecie tego. litościwy!" 194 . i przebaczy wam. aby brał jeńców. Bóg jest potę ny. którzy nie rozumieją. A więc jeśli będzie wśród was stu sprawiedliwych. e jesteście słabi. a jeśli będzie was tysiąc. to oni zwycię ą tysiąc niewiernych. to dościgałaby was straszna kara za to. mądry! 68 Gdyby nie było przepisu od Boga. Bóg jest przebaczający. Bóg jest przecie z cierpliwymi! 67 Nie jest odpowiednie dla Proroka. poniewa oni są ludźmi. a jeśli jest stu wśród was.za pozwoleniem Boga. co wam zostało zabrane. co jest dozwolone i wspaniałe. litościwy! 70 O Proroku! Powiedz tym jeńcom. to On wam da coś lepszego ni to. który ju przyszedł wcześniej. to oni zwycię ą dwustu. coście wzięli. On wie. którzy idą za tobą! 65 O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych. to zwycię ą dwustu. którzy są w waszych rękach: "Jeśli Bóg znajdzie dobro w waszych sercach.64 O Proroku! Wystarczy ci Bóg i ci spośród wiernych. co zdobyliście jako łup. to oni zwycię ą dwa tysiące . dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi. co przypadkowe na tym świecie.

którzy wywędrowali razem i walczyli wraz z wami. to ju wcześniej zdradzą Boga. którzy uwierzyli.tacy są naprawdę wierzący! Oni otrzymają przebaczenie i szlachetne zaopatrzenie. Jeśli wy tego nie uczynicie. którzy u yczyli schronienia i śpieszyli z pomocą . którzy udzielili pomocy . którzy nie uwierzyli. z którym zawarliście przymierze.oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. którzy uwierzyli. oni nale ą do was. ci. którzy uwierzyli później. Bóg jest wszechwiedzący. są przyjaciółmi jedni drugich. którzy wywędrowali razem. ci. i ci. Zaprawdę. 74 A ci. a nie wywędrowali razem. A jeśli oni poproszą was o pomoc w religii. mądry! 72 Zaprawdę. i ci. którzy walczyli na drodze Boga. którzy razem wywędrowali. Bóg widzi jasno to. którzy u yczyli schronienia. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 195 . to powstanie bunt na ziemi i wielkie zepsucie.71 A jeśli oni zechcą ciebie zdradzić. którzy są związani pokrewieństwem. nie jesteście zobowiązani w niczym do sprawowania opieki nad nimi. i ci. dopóki oni nie wywędrują razem. Lecz On dał tobie władzę nad nimi. ci. lecz ci. A względem tych. którzy uwierzyli. co czynicie! 73 A ci. to na was cią y obowiązek pomocy. jeśli tylko nie jest ona wymierzona przeciw ludowi. którzy walczyli na drodze Boga swoimi dobrami i swoimi duszami. 75 A ci. są jeszcze bli si jedni drugich w Księdze Boga. i ci. ci.

chwytajcie ich. Bóg kocha ludzi bogobojnych! 5 A kiedy miną święte miesiące. to dajcie im wolną drogę. 196 . a jeśli się odwrócicie. wtedy zabijajcie bałwochwalców. oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę. 2 Podró ujcie swobodnie po ziemi w ciągu czterech miesięcy! Wiedzcie. i dawać jałmu nę. Bóg jest przebaczający. Zaprawdę. którzy nie wierzą! 4 Jednak z wyjątkiem tych spośród bałwochwalców. z którymi zawarliście przymierze. i nie sprowadzicie Boga do niemocy. Zaprawdę. z którymi zawarliście przymierze.Skrucha . to daj mu schronienie. Jeśli się nawrócicie. tak by mógł usłyszeć słowo Boga. a do ich terminu.At-Tauba 1 Bóg i Jego Posłaniec są wolni od zobowiązań względem tych spośród bałwochwalców." Obwieść karę bolesną tym. litościwy! 6 A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia. i nie jesteście zdolni sprowadzić do niemocy Boga i e Bóg pokryje wstydem niewiernych! 3 I oto wezwanie od Boga i Jego Posłańca do ludzi w dniu wielkiej pielgrzymki: "Bóg i Jego Posłaniec są wolni od zobowiązania względem bałwochwalców. to wiedzcie. a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego. Uszanujcie więc w pełni względem nich wasze przymierze. tam gdzie ich znajdziecie. oni go potem w niczym nie naruszyli ani te nie pomagali nikomu przeciwko wam. Tak się stanie. to będzie lepiej dla was.

ani te traktatu o opiece? Oni starają się wam przypodobać swoimi ustami. to i wy bądźcie wierni im! Zaprawdę. kiedy mają przewagę nad wami. nie ma dla nich przysiąg! Być mo e. to zwalczajcie wtedy imamów niewierności! Zaprawdę. ani traktatu o opiece. 9 Oni sprzedają znaki Boga za małą cenę i oddalają się od Jego drogi. byście się Go obawiali. i dawać jałmu nę. Czy wy się ich obawiacie? Przecie Bóg zasługuje bardziej na to. 11 Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę. którzy nie wiedzą. to staną się waszymi braćmi w religii. Tacy są ludźmi występnymi.poniewa to są ludzie. Jak e złe jest to. My jasno przedstawiamy znaki ludziom. co czynią! 10 Oni nie przestrzegają względem wiernego ani związków przymierza. oni zaprzestaną! 13 Czy nie będziecie zwalczać ludzi. którzy wiedzą. Bóg kocha ludzi bogobojnych! 8 Jak e to? Skoro oni. którzy złamali swoje przysięgi i którzy usiłowali wypędzić Posłańca? To oni zaatakowali was po raz pierwszy. ale serca ich odmawiają i większość z nich to ludzie przewrotni. z wyjątkiem tych. 7 Jakie mo e być przymierze bałwochwalców z Bogiem i Jego Posłańcem. jeśli jesteście wierzącymi! 197 . 12 A jeśli oni naruszają swoje przysięgi po zawarciu przymierza i jeśli atakują waszą religię. nie przestrzegają wobec was ani związków przymierza. z którymi zawarliście przymierze w świętym Meczecie? I jak długo oni będą wierni wam.

18 I będzie odwiedzać świątynie Boga tylko: ten. którzy uwierzyli.14 Zwalczajcie ich! Bóg ukarze ich przez wasze ręce i okryje ich wstydem. i dopomo e wam zwycię yć ich. Oni będą przebywać w ogniu na wieki. kto uwierzył w Boga i w Dzień Ostatni i walczył na drodze Boga? Oni nie są równi przed Bogiem. komu chce. którzy osiągnęli sukces! 198 . dając świadectwo niewiary przeciwko samym sobie. kto odprawia modlitwę.poza Bogiem. ci. co wy czynicie! 17 Nie godzi się bałwochwalcom. On uleczy piersi ludzi wierzących. będą mieli najwy szy stopień u Boga . którzy walczyli i nie wzięli sobie . Bóg nawraca się ku temu. ten.oni są tymi. aby odwiedzali świątynie Boga. kto daje jałmu nę. Bóg jest wszechwiedzący. którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami. kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. kto obawia się tylko Boga: Być mo e tacy będą w liczbie prowadzonych drogą prostą! 19 Czy wy uwa acie. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych. ten. Jego Posłańcem i wiernymi nikogo jako bliskiego przyjaciela? A Bóg jest w pełni świadomy tego. 20 Ci. którzy wywędrowali wspólnie. skoro Bóg jeszcze nie zna tych spośród was. ten. ci. e ten kto napoi pielgrzyma i odwiedzi święty Meczet podobny jest temu. Działania takich ludzi są daremne. 15 i On usunie zawiść z ich serc. e będziecie pozostawieni w spokoju. mądry! 16 Czy wy sądzicie.

i wasze majątki. u Boga jest nagroda ogromna! 23 O wy. których nie widzieliście. które wam się podobają. i przez Ogrody. 25 A Bóg pomógł wam zwycię yć w wielu regionach. 24 Powiedz: "Jeśli wasi ojcowie. którzy nie uwierzyli. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół waszych ojców i waszych braci. o którego zastój się obawiacie. które zdobyliście. ci są niesprawiedliwi. i w dniu Hunajn. kiedy was zadziwiła wasza mnogość. i mieszkania. 26 Następnie Bóg zesłał Swój spokój na Swojego Posłańca i na wiernych. Taka jest zapłata dla niewiernych! 27 Następnie Bóg nawróci się ku temu. są wam milsze ani eli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze . i ukarał tych. gdzie czeka ich nieustanna szczęśliwość. wasze ony i wasz ród. Potem odwróciliście się plecami. którzy biorą ich sobie za przyjaciół. jeśli oni przedkładają niewiarę ponad wiarę. i handel. ku któremu zechce. litościwy! 28 O wy. A ci z was. Bóg jest przebaczający. którzy wierzycie! Bałwochwalcy są przecie nieczystością. Zaprawdę. 22 Będą w nich przebywać na wieki.to oczekujcie. Przeto niech nie przybli ają się 199 . wasi synowie i wasi bracia. Lecz ona od niczego was nie wybawiła i ziemia stała się dla was ciasna mimo jej rozległości. On zesłał wojska. a przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem.21 Ich Pan obwieści im radosną nowinę przez miłosierdzie od Niego i przez upodobanie." Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie.

aby uczynić ją widoczną ponad wszelką religię. którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. Nie ma boga. i nie poddają się religii prawdy . jak tylko On! Jak e On bardziej godny jest chwały ani eli to. którzy wierzycie! Zaprawdę.spośród tych. i Mesjasza. który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy. A rozkazano im przecie czcić tylko Boga Jedynego. mądry! 29 Zwalczajcie tych. by nie uczynić pełnym Swojego światła.do Meczetu świętego po tym roku! A jeśli boicie się ubóstwa. co zakazał Bóg i Jego Posłaniec. chocia by bałwochwalcy czuli do tego wstręt. poza Bogiem." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. lecz Bóg nie dopuści do tego. 33 On jest Tym. 30 ydzi powiedzieli: "Uzajr jest synem Boga. jeśli zechce. to wzbogaci was Bóg przez Swoją łaskę. Zaprawdę.rabinów i mnichów zjada nadaremnie majątki ludzi 200 . Bóg jest wszechwiedzący. którym została dana Księga dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni. wielu spośród uczonych w piśmie . chocia by niewierni czuli do tego wstręt. którzy przedtem nie wierzyli." A chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga. 34 O wy. syna Marii. który nie zakazują tego. Oni naśladują słowa tych. co oni Jemu dodają jako współtowarzyszy! 32 Oni chcą zagasić światło Boga swoimi ustami. Niech zwalczy ich Bóg! Jak e oni są przewrotni! 31 Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów.

i Bóg jest z bogobojnymi! 37 Przesunięcie miesiąca jest tylko pomno eniem niewiary. 201 . Zakosztujcie więc tego.cztery święte. Zostało im upiększone zło ich działania. są wprowadzeni przez to w błąd tylko ci. którzy wierzycie! Dlaczego . którzy nie wierzą.obwieść karę bolesną! 35 W Dniu. kiedy te metale będą rozpalone w ogniu Gehenny i będą napiętnowane nimi ich czoła. kiedy wam mówią: "Ruszajcie na drogę Boga!" . Wiedzcie. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach i zwalczajcie bałwochwalców w całości.tak cią ycie ku ziemi? Czy podoba wam się bardziej ycie tego świata. Wśród nich . A tym. Oni uznają to za dozwolone jednego roku i uznają to za zakazane innego roku. a nie rozdają ich na drodze Boga .i oddala od drogi Boga. tak jak oni was zwalczają w całości. ich boki i grzbiety: "Oto co zebraliście dla siebie. aby wyrównać liczbę tych miesięcy uświęconych przez Boga i w ten sposób za dozwolone uznać to.jest mizerne! 39 A jeśli nie wyruszycie. którzy zbierają złoto i srebro. czy ycie ostateczne? Przecie u ywanie ycia tego świata w porównaniu z yciem ostatecznym . kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. co zebraliście!" 36 Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu. czego zakazał Bóg. To jest religia prawdziwa. to ukarze was Bóg karą bolesną i zmieni was na inny naród. lecz Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych. 38 O wy.

lekko i cię kozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze. i wzmocnił go Swoimi wojskami. e oni są kłamcami. A Bóg wie doskonale. nie będą cię prosić o pozwolenie.to Bóg mu ju dopomógł. Oni będą przysięgać na Boga: "Gdybyśmy mogli. wyruszylibyśmy z wami!" Oni gubią siebie samych. oto on mówi do swojego towarzysza: "Nie smuć się! Zaprawdę. którzy byli kłamcami? 44 Ci. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. gdybyście mogli wiedzieć! 42 Jeśliby zysk był bliski. Bóg jest z nami!" I Bóg zesłał na niego Swój spokój. mądry! 41 Wyruszajcie . jest potę ny.A wy nie mo ecie Mu w niczym zaszkodzić. Przecie Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 40 A jeśli wy mu nie pomo ecie . zanim dali się tobie jasno poznać ci. Bóg. Lecz daleka dla nich była odległość. kiedy on był drugim z dwóch. kiedy wypędzili go ci. którzy nie uwierzyli. którzy nie wierzą w Boga ani w Dzień Ostatni 202 . których wy nie widzieliście. którzy mówili prawdę. i ci. a droga umiarkowana. a słowo Boga wywy szył. by walczyć swoimi majątkami i swoimi duszami. którzy nie uwierzyli. to oni z pewnością poszliby za tobą. i poni ył słowo tych. A Bóg zna dobrze ludzi bogobojnych! 45 Proszą ciebie o pozwolenie tylko ci. 43 Niech Bóg ci przebaczy! Dlaczego ich pozostawiłeś. Kiedy oni obydwaj byli w grocie.

którzy siedzą!" 47 Gdyby wyruszyli razem z wami.i których serca jeszcze wątpią. chocia oni się sprzeciwiali. On jest naszym Panem! Niech ufają Bogu ludzie wierzący!" 52 Powiedz: "Czy wy oczekujecie dla nas czegoś innego ni dwóch najpiękniejszych? Bo my oczekujemy dla was. to powiększyliby tylko trudności wśród was i. powstrzymał ich i zostało im powiedziane: "Siedźcie spokojnie z tymi. ich to zasmuca. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych! 48 Oni ju wcześniej chcieli wzniecić bunt i przewracali twoje sprawy.i odwracają się uradowani. który mówi: "Pozwól mi i nie wystawiaj mnie na pokusę!" Czy oni nie wpadli ju w pokusę? Zaprawdę. co zapisał dla nas Bóg. staraliby się doprowadzić was do buntu. a wśród was są tacy. którzy im dają posłuch. 49 Wśród nich jest taki. my oczekujemy razem z wami!" 53 powiedz: 203 . to przygotowaliby do tego pewne wyposa enie. Gehenna obejmie niewiernych! 50 Jeśli cię spotyka jakieś dobro. a jeśli cię dosięga jakieś nieszczęście. jak tylko to. a przyszła prawda i pojawił się rozkaz Boga. Lecz B6g sprzeciwił się ich wyruszeniu. i dosięgnie was Bóg karą pochodzącą od Niego lub przez nasze ręce. i którzy się wahają w swoim zwątpieniu. 51 Powiedz: "Nie dosięgnie nas nic innego. krą ąc między wami. Oczekujcie więc. to oni mówią: "Zatroszczyliśmy się o naszą sprawę wcześniej!" . 46 A gdyby oni chcieli wyruszyć.

Bóg chce ich tylko ukarać przez to w yciu na tym świecie i chce a eby ich dusze odeszły."Rozdawajcie dobrowolnie lub pod przymusem! . ani ich dzieci. Wy. i dla tych. który się boi. zaprawdę. jesteście ludem występnym. i odprawiają modlitwę leniwie i e rozdają tylko pod przymusem. to wtedy się gniewają. których serca zostały pozyskane.to nie będzie od was przyjmowane. i są spośród was. chocia nie są spośród was. 58 Wśród nich są tacy. to podą yliby tam w wielkim pośpiechu. jak tylko to. 57 Jeśliby oni tylko znaleźli jakieś schronienie albo jakieś groty. 56 Oni przysięgają na Boga. i dla dłu ników. i dla drogi Boga. lecz są ludem. i tych. 55 Niech cię nie zadziwiają ani ich majątki. kiedy są niewiernymi. 59 A gdyby oni byli zadowoleni z tego. To jest obowiązek nało ony przez Boga! 204 . i oni nie wierzą w Boga i w Jego Posłańca. albo jakąś kryjówkę. którzy obmawiają cię z powodu jałmu ny: Jeśli oni coś z niej dostaną. i dla podró nego. którzy przy nich pracują. My przecie kierujemy nasze pragnienie ku Bogu!" 60 Jałmu ny są tylko dla ubogich i biedaków. to powiedzieliby: "Wystarczy nam Bóg! Bóg darzy nas Swoją łaską i Jego Posłaniec. to są zadowoleni. i na wykup niewolników. a jeśli nic z niej nie dostaną." 54 I nic innego nie przeszkadza im w tym. aby mogły być przyjęte od nich świadczenia. co dał im Bóg i Jego Posłaniec.

Bóg odkryje to. on jest miłosierdziem dla tych z was. którzy obra ają Proroka i mówią: "On jest tylko uchem!" Powiedz: "Uchem dobra dla was! On wierzy w Boga i wierzy wiernym. by się im przypodobać . czeka kara bolesna! 62 Oni przysięgają na Boga przed wami. 63 Czy oni nie wiedzą. i byli grzesznikami. to ukarzemy inną grupę za to. lecz Bóg i Jego Posłaniec zasługują bardziej na to. e będzie przeciwko nim zesłana sura. 205 . w którym on będzie przebywał na wieki? To jest hańba ogromna! 64 Obawiają się obłudnicy.Bóg jest wszechwiedzący. która obwieści im. to oni z pewnością powiedzą: "Myśmy tylko tak rozmawiali i artowali. by się wam przypodobać. Jeśli My przebaczymy pewnej grupie spośród was. mądry! 61 Wśród nich są tacy. czego wy się obawiacie!" 65 A jeśli ich zapytasz." A tych. co jest w ich sercach.będzie przygotowany ogień Gehenny. Powiedz: "Naśmiewajcie się! Zaprawdę. e dla tego." Powiedz: "Czy wyśmiewacie się z Boga. kto się sprzeciwia Bogu i Jego Posłańcowi .jeśli oni są wierzącymi. którzy wierzą. z Jego znaków i z Jego Posłańca?" 66 Nie usprawiedliwiajcie się! Staliście się niewiernymi. którzy obra ają Posłańca Boga. choć przedtem uwierzyliście.

a powstrzymują się od tego.67 Obłudni mę czyźni i obłudne kobiety nakazują sobie wzajemnie to. mę czyznom i kobietom. Oni nakazują sobie to. ogień Gehenny. Zaprawdę. Oni odprawiają modlitwę i dają jałmu nę. o ludzie Ad i Samud. a zakazują sobie tego. co uznane. Ogrody. i o miastach wywróconych do fundamentów? Przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. co jest uznane. i zaciskają ręce. gdzie będą przebywać na wieki. których dzieła są daremne na tym świecie i w yciu ostatecznym. obłudnicy szerzą zepsucie! 68 I obiecał Bóg obłudnym. 70 Czy nie doszła do was wieść o tych. Tym Bóg oka e miłosierdzie. mądry! 72 Obiecał Bóg wierzącym. co jest zakazane. mę czyznom i kobietom. I wy się zagłębiacie w rozmowach. On im wystarczy! Przeklął ich Bóg i kara ich będzie nieustanna! 69 Tak jak ci. tak jak cieszyli się swoim udziałem ci. którzy byli przed wami. którzy stracili. jak i niewiernym. Oto ci. co naganne. są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. I wy cieszycie się swoim udziałem. Oni zapomnieli o Bogu i On o nich zapomniał. Zaprawdę. którzy byli przed wami? O ludzie Noego. o ludzie Abrahama i o mieszkańcach Madian. gdzie w dole płyną strumyki 206 . Oto ci. tak jak oni się zagłębiali. którzy byli przed wami! Oni byli potę niejsi od was siłą. Bóg jest potę ny. posiadali więcej majątków i dzieci i cieszyli się swoim udziałem. 71 A wierzący mę czyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. I to nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość.

i zemścili się tylko za to. Oni starali się usilnie o to. kiedy oni Go spotkają. za to. chocia ju byli całkowicie poddani. I jeśli się nawrócą. czego nie mogli osiągnąć. i towarzyszy im obłuda w sercach. to oni tego skąpią: odwracają się i oddalają. co Mu obiecali. e wzbogacił ich Bóg i Jego Posłaniec. z Jego łaski. to będzie lepiej dla nich. e Bóg zna ich tajemnice i skryte zmowy i e Bóg zna doskonale rzeczy ukryte?! 207 . e oszukali Boga w tym. a jeśli się odwrócą. 77 Przeto On spowodował. e nic nie powiedzieli. 75 A wśród nich są i tacy. e kłamali. Jak e nieszczęsne to miejsce przybycia! 74 Oni przysięgają na Boga. to my na pewno będziemy dawać jałmu nę i znajdziemy się wśród cnotliwych!" 76 Lecz kiedy On im daje nieco ze Swojej łaski. za to. Oni nie mają na ziemi ani przyjaciela. a do dnia. ani pomocnika. A zadowolenie Boga jest jeszcze czymś większym od tego! To jest osiągnięcie ogromne! 73 O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. tymczasem powiedzieli słowo niewiary. którzy zawarli przymierze z Bogiem: "Jeśli On da nam nieco ze Swojej łaski.. to ukarze ich Bóg karą bolesną na tym świecie i w yciu ostatecznym. i stali się niewiernymi.oni tam będą przebywać na wieki i mieszkania przyjemne w Ogrodach Edenu. 78 Czy oni nie wiedzą.

ani nie stój nad jego grobem! Oni przecie nie wierzyli w Boga i Jego Posłańca i umarli będąc ludźmi zepsutymi. kiedy umrze.jako zapłata za to. Ich czeka kara bolesna! 80 Proś o przebaczenie dla nich albo nie proś dla nich o przebaczenie! Jeśli będziesz prosił dla nich o przebaczenie nawet siedemdziesiąt razy. co oni zarobili! 83 A jeśli nawróci ciebie Bóg do jakiejś partii spośród nich i będą cię prosić o pozwolenie wyruszenia. którzy wyszydzają i wyśmiewają się z wiernych dających dobrowolnie jałmu nę. A Bóg nie prowadzi drogą prostą tych. Oni czuli niechęć do tego.z tych wyśmieje się Bóg. e oni nie uwierzyli w Boga i Jego Posłańca. 81 Cieszyli się ci.79 Z tych. i z tych. którzy szerzą zepsucie. 85 I niech nie zadziwiają cię ich majątki i ich dzieci! 208 . i mówili: "Nie wyruszajcie w ten ar!" Powiedz: "Ogień Gehenny jest o wiele bardziej gorący!" O gdyby oni to pojęli! 82 Niech oni się pośmieją troszkę i niech wiele popłaczą . których pozostawiono w ich mieszkaniach po odejściu Posłańca Boga. A to dlatego. którzy niewiele posiadają poza swoją gorliwością . to siedźcie i teraz z pozostającymi w tyle!" 84 I nie módl się za któregokolwiek z nich. to powiedz: "Nie wyruszycie ze mną nigdy i nie będziecie zwalczać ze mną wroga! Wy przecie z zadowoleniem siedzieliście po raz pierwszy. by zmagać się swoim majątkiem i swoimi duszami na drodze Boga. to i tak nie przebaczy im Bóg.

eby dusze ich odeszły. którym.Bóg chce ich przez nie ukarać na tym świecie.jeśli są szczerze wierni Bogu i Jego Posłańcowi! Nie ma przeciwko czyniącym dobro adnej drogi. 86 A kiedy została zesłana sura: "Wierzcie w Boga i walczcie razem z Jego Posłańcem!" . Bóg jest przebaczający. 209 . Dla nich będą dobra i oni będą szczęśliwi! 89 Przygotował dla nich Bóg Ogrody. nie popełniają adnego przewinienia . którzy uwierzyli wraz z nim. I siedzieli spokojnie ci. litościwy! 92 Ani te względem tych. oni tam będą przebywać na wieki. którzy oskar ali o kłamstwo Boga i Jego Posłańca. To jest osiągnięcie ogromne! 90 I przyszli się usprawiedliwiać niektórzy spośród Beduinów.ludzie zamo ni poprosili ciebie o pozwolenie i powiedzieli: "Pozostaw nas z siedzącymi w domu!" 87 Oni byli zadowoleni. podczas kiedy są niewiernymi. którzy nie uwierzyli. e są z tymi. 88 Lecz Posłaniec i ci. gdzie w dole płyną strumyki. tak i oni nie rozumieją. eby im te dano pozwolenie. I poło ono pieczęć na ich serca. aby ponosić cię ary. kara bolesna! 91 Słabi i chorzy oraz ci. kiedy przyszli do ciebie. którzy pozostali w tyle. Dosięgnie tych. którzy nie mają adnych środków. zmagali się w walce swoim majątkiem i swoimi duszami.

powiedziałeś: "Nie znajduję nic na czym mógłbym was odprawić" . Bóg nie jest zadowolony z ludzi szerzących zepsucie! 97 A Beduini są bardziej zawzięci pod względem niewiary i hipokryzji i bardziej zdolni do tego. którzy proszą cię o pozwolenie. by nie uznać granic zesłanych przez Boga Swojemu Posłańcowi. co czyniliście!" 95 Oni będą zaklinać was na Boga. abyście byli z nich zadowoleni.jako zapłata za to. mądry! Wśród Beduinów są tacy. kiedy do nich powrócicie. 93 Droga jest tylko przeciwko tym. co wydają.abyś im dał środek transportu. Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego.oni zaś odwrócili się. Bóg wycisnął pieczęć na ich sercach. chocia są bogaci. co zarobili! 96 Oni was zaklinają. a ich oczy były przepełnione łzami smutku. ebyście się od nich odwrócili. Odwróćcie się więc od nich! Oni są brudem i miejscem ich schronienia będzie Gehenna! . którzy uwa ają to. Lecz. 94 Oni się będą usprawiedliwiać przed wami. zaprawdę. i nie znajdują nic. co skryte i jawne. co by mogli wydać. którzy pozostali w tyle. i On obwieści wam. tak i oni nie wiedzą. e są z tymi. który zna doskonale to. Bóg niebawem zobaczy wasze działanie. Powiedz: "Nie usprawiedliwiajcie się! My wam nie uwierzymy nigdy! Bóg ju obwieścił nam wiadomość o was. 98 A Bóg jest wszechwiedzący. a tak e Jego Posłaniec. kiedy do nich powrócicie. za cię ki obowiązek 210 . Oni są zadowoleni.

Zaprawdę. którzy uznali swoje grzechy: oni pomieszali dobre działanie i złe. wszechwiedzący! 104 Czy oni nie wiedzą. Bóg jest przebaczający. Ty ich nie znasz. i z tych. są obłudnicy. To jest osiągnięcie ogromne! 101 Wśród Beduinów. Litościwy! 211 . oni tam będą przebywać na wieki. którzy poszli za nimi w czynieniu dobra Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego.i wyczekują na zmianę waszego losu. litościwy! 100 A z tych. My ich znamy. i módl się za nimi! Zaprawdę. Bóg jest przebaczający. potem oni zostaną poddani karze ogromnej! 102 A są i inni. i wśród mieszkańców Medyny są uporczywie trzymający się obłudy. wszechwiedzący! 99 Ale są wśród Beduinów i tacy. On przygotował dla nich Ogrody. co rozdają. Przeciwko nim obróci się zły los. i e tylko Bóg jest Przebaczający. Czy nie tak?! Zaprawdę. My ich ukarzemy dwukrotnie. którzy przybyli pierwsi spośród muhad irów i ansarów. litościwy! 103 Weź z ich majątku jałmu nę. to jest dla nich przybli enie! I wprowadzi ich Bóg do Swego miłosierdzia! Zaprawdę. abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić. za przybli enie do Boga i do modlitw Jego Posłańca. e Bóg przyjmuje nawrócenie od Swoich sług i przyjmuje jałmu ny. Być mo e. A Bóg jest słyszący. twoja modlitwa to uspokojenie dla nich! A Bóg jest słyszący. gdzie w dole płyną strumyki. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy uwa ają to. Bóg zwróci się ku nim. którzy znajdują się wokół was.

który zwali się z nim w ogień Gehenny? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 110 Budowla. którzy sobie przygotowali meczet dla sprzeciwu i niewiary i dla rozdzielenia wierzących. a Bóg kocha tych. który został postawiony dla pobo ności. będą przysięgać: "Chcieliśmy tylko tego. i na Jego upodobaniu. czy te ten. abyś w nim stawał. a tak e Jego Posłaniec i wierni! I niebawem będziecie zwróceni ku znającemu doskonale skryte i jawne. jest bardziej godny tego. od pierwszego dnia.to oni. W nim są ludzie. którzy się oczyszczają. z pewnością. albo się ku nim zwróci. i wtedy On obwieści wam. kto wzniósł swoją budowlę na skraju osypującego się urwiska. w zamian za co otrzymają Ogród.105 Powiedz: "Działajcie! Bóg zobaczy wasze działanie. A Bóg jest wszechwiedzący. i są zabijani. Oni walczą na drodze Boga i zabijają. Bóg jest wszechwiedzący. 108 Nie stawaj w nim nigdy! Meczet. mądry! 111 Zaprawdę. który przedtem zwalczał Boga i Jego Posłańca . co czyniliście. 212 . dopóki ich serca nie zostaną rozdarte. i są kłamcami. którą oni wznieśli. co najpiękniejsze!" O nich zaświadczy Bóg. którzy lubią się oczyszczać. Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki. 109 Czy ten jest lepszy. którzy oczekują na rozkaz Boga: albo ich ukarze. i jako zasadzkę na u ytek tego. kto wzniósł swoją budowlę na bojaźni Boga." 106 Są i inni. mądry! 107 A jeśli chodzi o tych. nie przestanie być wątpliwością w ich sercach.

którzy sławią. Zaprawdę. poza Bogiem. którzy podró ują. aby prosili o przebaczenie dla bałwochwalców . On daje ycie i powoduje śmierć. Bóg wie doskonale o ka dej rzeczy! 116 Zaprawdę. którzy uwierzyli. A kiedy stało się jasne. którzy wierzą! 113 Nie godzi się Prorokowi i tym. e on jest nieprzyjacielem Boga. Abraham był współczującym. ci. którzy się nawracają. co jest odpowiednie. którzy się skłaniają.nawet gdyby byli ich krewnymi odkąd stało się dla nich jasne. jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne! 112 Ci. Abraham wyrzekł się jego. którzy poszli za nim w trudnej godzinie. co jest naganne. ci.zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze. którzy zachowują granice Boga. ci. do muhad irów i do ansarów. którzy wybijają pokłony. wspaniałomyślnym! 115 Bóg nie sprowadza z drogi ludzi. którzy oddają cześć. ani pomocnika! 117 Bóg zwrócił się do Proroka. dopóki im nie wyjaśni. 213 . zanim serca niektórych spośród nich omal się nie wypaczyły. ci. 114 Abraham prosił o przebaczenie dla swego ojca jedynie z powodu obietnicy. I głoś radosną wieść tym. I nie ma dla was. ci. czego oni mają się wystrzegać. jeśli ich prowadził przedtem drogą prostą. jaką jemu zło ył. ci. którzy nakazują. ci. ci. Ewangelii i w Koranie. e oni są mieszkańcami ognia piekielnego. ani opiekuna. do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze ani eli Bóg? Cieszcie się więc z handlu. którzy zakazują. Zaprawdę.

przecie On jest dobrotliwy. Zaprawdę. oni się będą strzegli! 123 O wy.mimo jej rozległości i ciasne się stały dla nich ich dusze. którzy czynią dobro! 121 I nie uczynią oni adnego wydatku. aby mogli studiować religię i aby mogli ostrzegać swój naród. Zaprawdę. eby nie zostało im to zapisane i nie zapłacił im Bóg czymś piękniejszym ani eli to. to wśród nich są tacy. Wtedy On zwrócił się ku nim. 214 . i nie przejdą doliny. ani zmęczenie. Dlaczego by nie miała wyruszyć z ka dej ich frakcji jakaś grupa. jak tylko u Niego. Niech się spotkają z waszą surowością. I oni Się cieszą . którzy wierzycie! Bójcie się Boga i przebywajcie z tymi. to ona powiększyła wiarę. kiedy ciasna stała się dla nich ziemia . małego ani du ego . aby się nawrócili. których pozostawiono w tyle. Litościwy! 119 O wy. 122 I niechaj wierni nie wyruszają wszyscy. którzy są blisko was. co oni uczynili. I oni nie postawili ani jednego kroku. który by nie rozgniewał niewiernych. ani te nie odnieśli wobec wroga adnej korzyści. i nie ma ju adnej ucieczki przed Bogiem. Bóg jest Przebaczający. które by nie zostały im zapisane jako pobo ne dzieło. ani głód na drodze Boga. którzy mówią: "Komu z was ona powiększy wiarę?" Jeśli chodzi o tych. e Bóg jest z bogobojnymi! Kiedy tylko zostanie zesłana jakaś sura. Bóg nie gubi nagrody tych. Nie mogło dosięgnąć ich ani pragnienie. nie powinni byli pozostawać w tyle za Posłańcem Boga ani te troszczyć się bardziej o siebie samych ani eli o niego. 124 I wiedzcie. litościwy! 118 i do tych trzech. którzy zamieszkiwali wokół nich. Oni sądzili. którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych. którzy mówią prawdę! 120 Mieszkańcy Medyny i ci spośród Beduinów. którzy uwierzyli.Wtedy On zwrócił się do nich . kiedy do nich powrócą? Być mo e.

dla wiernych jest dobrotliwy. 127 A kiedy zostanie zesłana jakaś sura. 128 Przyszedł do was Posłaniec spośród was. e są ludźmi. to oni spoglądają jedni na drugich: "Czy widzi was ktoś?" Potem się odwracają . 129 A jeśli oni się odwrócą. e ka dego roku są poddawani próbie raz lub dwa razy? Jednak się nie nawracają ani te nie chcą sobie przypomnieć . w których sercach tkwi choroba.125 Natomiast tym. ona dodała nieczystości do ich nieczystości i oni umierają jako niewierni. co wy czynicie złego. Cią y mu to. Odwrócił Bóg ich serca za to. to powiedz: " Wystarczy mi Bóg! Nie ma boga. jak tylko On! Jemu zaufałem! On jest panem tronu wspaniałego!" 215 . litościwy. którzy nie pojmują . On jest o was zatroskany. 126 Czy oni nie widzą.

Obietnica Boga jest prawdą! Zaprawdę. 2 Czy to jest dziwne dla ludzi. 5 On jest Tym. To są znaki Księgi mądrej . rozdzielając znaki dla ludzi. którzy wiedzą. będzie napój wrzący i kara bolesna za to. e objawiliśmy jednemu spośród was: "Ostrzegaj ludzi i głoś radosną wieść tym. Lam. On stwarza po raz pierwszy. i będą mieli zasługę szczerej wierności u swego Pana"? Mówią niewierni: "To na pewno jest czarownik!" 3 Zaprawdę. a księ yc światłem. następnie umocnił się na tronie. 216 . wasz Pan. którzy uwierzyli. A dla tych. Nie ma orędownika bez Jego zezwolenia. sprawując rząd wszelkich spraw. Ra. i byli niewiernymi. by zapłacić według słuszności tym. który uczynił słońce jasnością. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni.to Bóg. a potem powtarza stworzenie. Pan wasz . To jest dla was Bóg. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła.Jonasz – Junus W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. Bóg stworzył to niewątpliwie w całej prawdzie. którzy nie uwierzyli. abyście znali liczbę lat i rachunek. przeto czcijcie Go! Czy wy się nie opamiętacie? 4 Do Niego powrócicie wy wszyscy. i który wyznaczył dla niego fazy.

co oni czynili. kiedy popełniały niesprawiedliwość. które go dotknęło. siedząc albo stojąc. 10 Ich wezwaniem tam będzie: Chwała Tobie. w kolejnej zmianie nocy i dnia. jak gdyby nigdy nie wzywał Nas z powodu nieszczęścia. co stworzył Bóg w niebiosach i na ziemi. 13 Wytrąciliśmy ju przed wami pokolenia. Będą płynąć u ich stóp strumyki w Ogrodach szczęśliwości. tych.miejscem schronienia będzie ogień. W ten sposób upiększa się występnym to.6 Zaprawdę. za to. 217 . jak i w tym. a zaniedbują Nasze znaki 8 . a kiedy odsuniemy od niego jego nieszczęście. są znaki dla ludzi bogobojnych! 7 Zaprawdę. 9 Zaprawdę. którzy nie mają nadziei na Nasze spotkanie i którzy zadowalają się yciem tęgo świata. którzy się nie spodziewają spotkania z Nami. Lecz My pozostawiamy tych. Przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. Panu światów!" 11 A jeśliby Bóg przyśpieszył ludziom zło. aby w swoim zabłądzeniu wędrowali na oślep. Pan poprowadzi drogą prostą w nagrodę za ich wiarę. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. 12 A kiedy człowieka dotknie nieszczęście. to on przechodzi mimo. co oni czynią. to ich termin byłby ju rozstrzygnięty. i znajdują w nim upodobanie. o Bo e!" A pozdrowieniem ich: "Pokój!" A końcem ich wezwania: "Chwała niech będzie Bogu. to on wzywa Nas. le ąc na boku. tak jak oni chcieliby przyśpieszyć dla siebie dobro. dla tych.

Oni mówią: "To nasi orędownicy u Boga.jeśli się zbuntuję przeciwko memu Panu kary Dnia Wielkiego!" 16 Powiedz: "Jeśliby zechciał Bóg. mówią: "Przynieś nam Koran inny ni ten!" Albo: "Zmień go!" Powiedz: "Nie do mnie nale y. zanim on został objawiony. to. Zaprawdę. Ja tylko postępuję za tym. bym go zmieniał z własnej woli. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu albo kto za kłamstwo uwa a Jego znaki? Zaprawdę. obawiam się . 15 A kiedy są im recytowane nasze znaki jako jasne dowody. to ja bym go wam nie wyrecytował i On nie dałby wam go poznać. czego On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała. W ten sposób My płacimy ludowi grzeszników. 218 . grzesznicy nie są szczęśliwi! 18 Oni czczą. którzy się nie spodziewają spotkania z Nami. 14 Po nich was uczyniliśmy namiestnikami na ziemi." Powiedz: "Czy wy potraficie powiadomić Boga o czymś. aby zobaczyć. On jest wyniosły ponad to.ale oni nie uwierzyli. ale się podzielili. A ja przecie przebywałem wśród was przez całe ycie. co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. jak wy będziecie działać. to ci. co Jemu dodają jako współtowarzyszy!" 19 Ludzie byli tylko jednym narodem. co mi zostało objawione. Czy wy nie rozumiecie?" 17 A kto jest bardziej niesprawiedliwy od tego. poza Bogiem.

co czyniliście. oni sądzą. Nasi posłańcy zapisują to. oto oni znowu szerzą zepsucie. 219 . To jest tylko krótkie u ywanie ycia na tym świecie. a wtedy My wam obwieścimy to. którą spuściliśmy z nieba: miesza się z nią roślinność ziemi.kiedy dotknęło ich nieszczęście to oni okazali swoją chytrość przeciwko Naszym znakom.I jeśliby nie słowo. co wy podstępnie knujecie!" 22 On jest Tym. "O ludzie! Wasza nieprawość spadnie tylko na was. wyznając Mu szczerze swoją wiarę: "Jeśli Ty nas wyratujesz. bez adnego prawa. którą ywią się ludzie i zwierzęta. ludzie są na nich uradowani. A kiedy znajdujecie się na statkach. 20 Oni mówią: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Powiedz: "To. A kiedy ziemia nabrała swojej ozdoby i upiększyła się. który wam pozwala podró ować na lądzie i na morzu. bo do Nas powrócicie. to zostałoby rozstrzygnięte między nimi to. które unoszą się dzięki pomyślnemu wiatrowi. Zaprawdę." 24 ycie tego świata jest podobne do wody. co skryte. Powiedz: "Bóg jest szybszy w chytrości. e są całkowicie przez nie otoczeni. w czym oni się ró nią. które przyszło wcześniej od twojego Pana. to my z pewnością będziemy wdzięczni!" 23 A kiedy On ich wyratuje. na ziemi. wzywają Boga. nale y tylko do Boga! Poczekajcie więc! I ja z wami jestem między czekającymi!" 21 A kiedy daliśmy ludziom zakosztować miłosierdzia . kiedy dosięga je gwałtowny wicher i ze wszystkich stron zalewają je fale.

kogo chce. i My czynimy ją polem z ętym. a odsunie się od nich to. 31 powiedz: 220 . Oni będą mieszkańcami ognia. i nie dbaliśmy o waszą cześć!" 30 Tam doświadczy ka da dusza. co ona pierwej uczyniła. którzy się zastanawiają. 28 A w Dniu. 25 A Bóg wzywa do siedziby pokoju i prowadzi ku drodze prostej. Oni zostaną odprawieni do Boga. nie będą mieli adnego obrońcy przed Bogiem! Ich twarze zostaną pokryte jakby mrocznymi płatami nocy. otrzymają jako zapłatę zło podobne. kiedy zbierzemy ich wszystkich. gdzie przebywać będą na wieki. którzy czynili dobro. dochodzi do niej Nasz rozkaz. nocą lub dniem. co oni wymyślali. 26 Tych. ich Pana prawdziwego. powiemy wtedy do tych. 27 A ci. e nią władają.a jej mieszkańcy myślą. którzy wymyślali współtowarzyszy: "Na wasze miejsce. jak gdyby wczoraj nie była kwitnąca. gdzie pozostaną na wieki. I okryje ich poni enie. czeka piękna nagroda i jeszcze coś więcej. którzy popełnili złe czyny. a ich współtowarzysze powiedzą: "Wy przecie nas nie czciliście! 29 A Bóg wystarczy jako świadek między nami i wami. I nie pokryje ich twarzy pył ani poni enie. W ten sposób My wyjaśniamy znaki ludziom. wy i wasi współtowarzysze" I My ich rozdzielimy. Oni będą mieszkańcami Ogrodu.

ni ten. który nie prowadzi drogą prostą. a potem powtarza stworzenie?" Powiedz: "Bóg stwarza po raz pierwszy. Powiedz im więc: "Czy nie będziecie bogobojni?!" 32 Oto Bóg. Zaprawdę. którzy szerzyli zepsucie. by postępować za nim. a potem powtarza stworzenie! Jak e wy więc dajecie się wplątać w kłamstwo?" 35 powiedz: "Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki. bo oto oni nie wierzą! 34 Powiedz: "Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki. co wy czynicie! 37 Ten Koran 221 ."Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza ywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z ywego? I kto zarządza wszelką sprawą?" Oni powiedzą: "Bóg. domniemanie nie pomo e nic wobec prawdy. który stwarza po raz pierwszy. Pan wasz prawdziwy! A có jest poza prawdą .jeśli nie błąd? Jak e wy jesteście odwróceni! 33 Tak ziściło się słowo twojego Pana na tych. ale sam jest prowadzony? Có więc z wami? Jak sądzicie?" 36 Lecz większość z nich postępuje tylko za domniemaniem! Jednak. kto prowadzi drogą prostą ku prawdzie. zaprawdę. nie zasługuje bardziej na to. który prowadzi prosto ku prawdzie?" Powiedz: "To Bóg prowadzi drogą prostą ku prawdzie. Czy więc ten. Bóg dobrze wie.

Popatrz e. jaki był ostateczny koniec ludzi niesprawiedliwych! 40 Wśród nich są tacy. i wyjaśnieniem Księgi . Ale czy ty zmusisz do słuchania głuchych. kogo mo ecie. którzy w niego wierzą.co do której nie ma adnej wątpliwości pochodzącej od Pana światów. i są tacy. a do was nale y wasze działanie.nie mógł być wymyślony poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości tego. przecie oni i tak nie rozumieją? 43 I wśród nich są tacy. Wy nie jesteście odpowiedzialni za to. Ale czy ty mo esz poprowadzić ślepych. jeśli oni nie widzą? 44 Zaprawdę. A Pan twój zna najlepiej tych. co wy czynicie. którzy w niego nie wierzą. którzy się tobie przysłuchują. powiedzą: "Wymyślił go!" Powiedz: "Przynieście więc surę podobną do niego i wzywajcie. którzy spoglądają na ciebie. czego nie objęli swoją wiedzą i czego wyjaśnienie jeszcze do nich nie doszło. poza Bogiem. co ja czynię. którzy byli przed nimi. ani ja nie jestem odpowiedzialny za to. Podobnie kłam zadawali ci. którzy szerzą zepsucie. co było przed nim. lecz ludzie sobie samym wyrządzają niesprawiedliwość! 222 . to powiedz: "Do mnie nale y moje działanie." 42 Wśród nich są tacy. 38 Oni. jeśli jesteście prawdomówni!" 39 Tak! Za kłamstwo uznali to. 41 A jeśli oni będą cię uwa ać za kłamcę. być mo e. Bóg nie czyni ludziom niesprawiedliwości.

co im obiecujemy. ani korzyścią. co sami zarobiliście?" 223 . to oni nie będą w stanie go opóźnić ani o godzinę ani te nie zdołają go przyspieszyć. wszystko będzie między nimi rozstrzygnięte według słuszności i oni nie doznają niesprawiedliwości. A stracą ci. poza tym. co Bóg zechce.45 W Dniu. którzy byli niesprawiedliwi: "Zakosztujcie kary wieczności! Czy nie otrzymaliście zapłaty za to tylko. 48 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica. jeśli jesteście prawdomówni?" 49 Powiedz: "Ja nie władam dla samego siebie ani szkodą. którzy za kłamstwo uznali spotkanie z Bogiem i nie byli prowadzeni drogą prostą. 46 My albo poka emy ci część z tego. jak tylko jedną godzinę dnia." Ka dy naród ma swój kres. A kiedy przyjdzie ich posłaniec. w nocy albo podczas dnia. 47 Ka dy naród ma swojego posłańca. co oni czynią. to jaką jej część chcieliby przyśpieszyć grzesznicy? 51 Czy teraz uwierzycie w nią. kiedy ona na was spadła? Teraz?! Choć przedtem staraliście się ją przyśpieszyć!" 52 Wtedy będzie powiedziane tym. wyda im się. albo wezwiemy cię do Siebie. Kiedy nadejdzie ten kres. kiedy On ich zbierze. e nie. Do Nas oni powrócą! A Bóg potem będzie świadkiem tego. 50 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli przyjdzie do was Jego kara. przebywali dłu ej. i poznają siebie nawzajem.

która była niesprawiedliwa. 55 O tak! Obietnica Pana jest prawdą. i uleczenie tego. co zbierają!" 59 Powiedz: "Czy widzieliście.w Dniu Zmartwychwstania? Zaprawdę. posiadała to. Oni będą w głębi ałować. 58 Powiedz: "Łaską Boga i Jego miłosierdziem niech się oni radują! To jest lepsze od tego. co wam Bóg zesłał jako zaopatrzenie i jak wy uczyniliście z tego zakazane i dozwolone?" Powiedz: "Czy Bóg wam zezwolił na to. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. lecz większość z nich nie wie! 56 On daje ycie i sprowadza śmierć. co jest na ziemi. 57 O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana. to jest prawda! I nie będziecie w stanie tego udaremnić. Lecz zostało ju rozstrzygnięte między nimi według słuszności i oni nie doznają niesprawiedliwości." 54 A jeśliby ka da dusza. kiedy zobaczą karę. 224 . i miłosierdzie dla wierzących. to starałaby się tym okupić.53 Oni będą ciebie pytać: "Czy to jest prawda?" Powiedz: "Tak! Na mojego Pana! Zaiste. co jest w piersiach. i droga prosta. i do Niego zostaniecie sprowadzeni. którzy wymyślają kłamstwo przeciw Bogu . czy te wymyślacie kłamstwo przeciw Bogu?" 60 A co będą sądzić ci.

I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet cię ar jednego pyłku . 62 Czy nie tak? Zaprawdę. potęga nale y w całości do Boga! On jest Słyszącym. którzy słuchają! 68 Oni powiedzieli: "Bóg wziął sobie syna!" Niech Mu będzie chwała! On sam Sobie wystarcza! 225 . i jakiekolwiek podejmujecie działanie . 67 On jest Tym.My jesteśmy przy was świadkami. ani te większego .eby to nie było w Księdze jasnej. ' Zaprawdę. do Boga nale y ten. i dzień. abyście jasno widzieli. abyście podczas niej odpoczywali. i cokolwiek recytowałbyś z Koranu. Nie ma zmiany w słowach Boga: to jest osiągnięcie ogromne! 65 I niech cię nie smuci ich mowa! Zaprawdę. ani w niebiosach. którzy wzywają współtowarzyszy poza Bogiem? Oni postępują tylko za domniemaniem i tylko snują przypuszczenia. który uczynił dla was noc.ani na ziemi. w tym są znaki dla ludzi. kto jest w niebiosach. 63 Ci. którzy uwierzyli i byli bogobojni. kiedy się w tym zagłębiacie. Wszechwiedzącym! 66 Czy nie tak?! Zaprawdę. przyjaciele Boga nie będą się lękać ani nie będą się smucić. 64 otrzymają radosną wieść w tym yciu i w yciu ostatecznym. ani te coś jeszcze mniejszego od tego. i ten.lecz większość z nich nie jest wdzięczna! 61 I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji. kto jest na ziemi! A za czym idą ci.

którzy z nim byli na statku. co jest w niebiosach. co jest na ziemi. Następnie sądźcie mnie i nie dajcie mi czekać! 72 A jeśli się odwrócicie. Czy będziecie mówić o Bogu to. A wy nie macie adnej władzy nad tym. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. którzy wymyślają kłamstwo przeciwko Bogu. nie będą szczęśliwi!" 70 U ywanie jest na tym świecie! Ale potem do Nas oni powrócą! Damy im wtedy zakosztować kary strasznej za to. a niech wasza sprawa nie będzie ju dla was udręczeniem. 71 Opowiedz im historię Noego! Oto on powiedział do swojego ludu: "O ludu mój! Jeśli cią y wam moja obecność i moje przypominanie znaków Boga . lecz oni nie byli gotowi uwierzyć w to. Wy przeto uzgodnijcie to między sobą i waszymi współtowarzyszami. jaki był ostateczny koniec tych. abym był wśród całkowicie poddanych. ci. i uczyniliśmy ich namiestnikami. a ja otrzymałem rozkaz. i nie wierzyli. Popatrz więc. czego nie wiecie? 69 Powiedz: "Zaprawdę. i to. to przecie nie ądam od was adnej nagrody. a zatopiliśmy tych." 73 Lecz oni uznali go za kłamcę. Moja nagroda jest tylko u Boga. 226 .Do Niego nale y to. którzy przynosili im dowody jasne. którzy byli ostrzegani! 74 Następnie posłaliśmy po nim posłańców do ich ludu. Przeto uratowaliśmy jego i tych.to ja pokładam ufność w Bogu.

i ebyście obaj zyskali wielkość na ziemi? My wam jednak wcale nie uwierzymy!" 79 I powiedział Faraon: "Przyprowadźcie mi wszystkich uczonych czarowników!" 80 A kiedy przyszli czarownicy. by pomyślnie rozwijało się dzieło tych. co macie do rzucenia!" 81 A kiedy oni rzucili. oprócz potomstwa jego ludu. Bóg je zniweczy! Zaprawdę. co znaleźliśmy w naszych ojcach. Bóg nie pozwoli.co przedtem uznali za kłamstwo. Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem grzesznym." 78 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas. 76 A kiedy przyszła do nich prawda. którzy szerzą zepsucie! 82 Bóg potwierdza prawdę przez Swoje słowa. Moj esz powiedział: "To. to tylko czary oczywiste!" 77 Powiedział Moj esz: "To wy tak mówicie o prawdzie. powiedział do nich Moj esz: Rzućcie. oni powiedzieli: "Zaprawdę." 83 Ale nikt nie uwierzył Moj eszowi. W ten sposób wyciskamy pieczęć na sercach ludzi występnych! 75 Następnie posłaliśmy po nim Moj esza i Aarona do Faraona i jego starszyzny. 227 . co przynieśliście. od Nas. Zaprawdę. kiedy ona przyszła do was? Czy to czary? Czarownicy nigdy nie są szczęśliwi. chocia by to było nienawistne dla grzeszników. by odwrócić nas od tego. to tylko czary.

przez Twoje miłosierdzie. i uczyńcie wasze domy świątynią! i odprawiajcie modlitwę! i ogłoś radosną wieść wierzącym!" 88 I powiedział Moj esz: "Panie nasz! Ty dałeś Faraonowi i jego starszyźnie ozdoby i bogactwa w yciu tego świata . eby ich nie poddał próbie.Panie nasz! aby sprowadzali z drogi Twojej na manowce. Panie nasz! Nie czyń nas pokuszeniem dla niesprawiedliwych.z obawy przed Faraonem i jego starszyzną. Faraon jest wielki na ziemi. Panu naszemu. którzy nie wiedzą!" 90 I przeprowadziliśmy synów Izraela przez morze. a przecie jest w liczbie występnych! 84 I powiedział Moj esz: "O ludu mój ! Jeśli uwierzyliście w Boga. A kiedy był bliski zatonięcia. dopóki nie ujrzą kary bolesnej!" 89 Powiedział: "Wasza prośba została wysłuchana. 86 I wybaw nas. Panie nasz! Zniszcz ich bogactwa i uczyń zatwardziałymi ich serca! Niechaj oni nie uwierzą. Idźcie obydwaj prosto i nie postępujcie drogą tych. od ludu niewiernych!" 87 I objawiliśmy Moj eszowi i jego bratu: "Przygotujcie dla waszego ludu domy w Egipcie. a ścigał ich Faraon i jego wojska z zawziętością i wrogością. powiedział: 228 . to zaufajcie Jemu. skoro jesteście całkowicie poddani!" 85 Oni powiedzieli: "Zaufaliśmy Bogu.

i zaopatrzyliśmy ich w dobre rzeczy. 98 Gdyby znalazło się choć jedno miasto. 92 Lecz dzisiaj ciebie uratujemy . którzy za kłamstwo uznali znaki Boga. którzy czytają Księgę. Zaprawdę. którzy powątpiewają! 95 I nie bądź w liczbie tych. wielu spośród ludzi zaniedbuje Nasze znaki! 93 I My osiedliliśmy synów Izraela w siedlisku pewnym. abyś był znakiem dla tych. która była przed tobą. 96 Zaprawdę. bo inaczej będziesz wśród stratnych. którzy szerzą zepsucie."Uwierzyłem. Zaprawdę. którzy się całkowicie poddali. które by uwierzyło i któremu pomogłaby jego wiara. nie uwierzą 97 . dopóki nie przyszła do nich wiedza. na których się sprawdziło słowo twojego Pana. nie bądź więc w liczbie tych. Oni nie sprzeczali się." 91 Tak. teraz! A przedtem się zbuntowałeś i byłeś w liczbie tych. w którego uwierzyli synowie Izraela! I jestem wśród tych. to zapytaj tych.nawet jeśliby przyszły do nich wszystkie znaki dopóki nie zobaczą kary bolesnej. twój Pan rozsądzi między nimi w Dniu Zmartwychwstania. w czym oni się ró nili! 94 A jeśli powątpiewasz w to. ci. oprócz ludu Jonasza! 229 . jak tylko Ten. którzy przyjdą po tobie. e nie ma boga.twoje ciało. co tobie zesłaliśmy. Przyszła do ciebie prawda od twojego Pana.

nie pomogą ani znaki. który was wezwie. jako człowiek prawdziwie pobo ny. jeśli nie dni podobnych do tych. On ześle gniew na tych. aby być wśród wierzących. ani napomnienia. co jest w niebiosach. którzy nie wierzą. 230 . odsunęliśmy od nich karę hańby w yciu na tym świecie i pozwoliliśmy im u ywać do pewnego czasu. którzy nie są rozumni. 104 Powiedz: "O ludzie! Jeśli wy pozostajecie w zwątpieniu co do mojej religii . Tak więc obowiązkiem Naszym jest. których wy czcicie poza Bogiem. i otrzymałem rozkaz.to ja nie będę oddawał czci tym. 99 A gdyby zechciał twój Pan. byśmy ratowali ludzi wierzących. i na to. to uwierzyliby wszyscy." 105 I: "Skieruj twarz ku tej religii. ja czczę Boga. które ju prze yli ludzie przed nimi? Powiedz: "Oczekujcie więc! Ja jestem z wami wśród oczekujących!" 103 Następnie My uratujemy Naszych posłańców i tych. którzy są na ziemi. 102 Czego oni oczekują. Czy ty potrafisz zmusić ludzi do tego. 101 Powiedz: "Popatrzcie na to. którzy dodają Bogu współtowarzyszy! 106 I nie wzywaj. poza Bogiem. co jest na ziemi!" Ale ludziom.Kiedy oni uwierzyli. i nie będzie w liczbie tych. jak tylko za zezwoleniem Boga. którzy uwierzyli. eby stali się wierzącymi? 100 I nie zdarzy się adnej duszy uwierzyć.

" 107 Jeśli Bóg dotknie cię nieszczęściem. A jeśli to uczynisz. On jest Przebaczający." 109 Postępuj więc za tym.tego. kogo chce ze swoich sług. ten idzie drogą prostą dla siebie samego. On obdarza nią. Kto idzie drogą prostą. A ktokolwiek błądzi. to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych. A ja nie jestem dla was opiekunem. co ci nie pomo e ani nie zaszkodzi. jak tylko On. Litościwy! 108 Powiedz: "O ludzie! Przyszła do was prawda od waszego Pana. co ci zostało objawione! Bądź cierpliwy! On jest najlepszym z sędziów! 231 . A jeśli On chce dla ciebie dobra. błądzi na szkodę sobie samemu. to nikt nie zdoła go odsunąć. to nikt nie odwróci Jego łaski.

to obawiam się dla was kary Dnia Wielkiego. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni . co kryje się w piersiach! 6 I nie ma ani jednego zwierzęcia na ziemi. A jeśli powiesz: "Zaprawdę. w pełni świadomego: 2 "Nie czcijcie nikogo innego. od Niego. której znaki są utwierdzone. po śmierci" to oni z pewnością powiedzą: 232 . a co ujawniają? Zaprawdę. aby się ukryć przed Panem? Czy On nie wie. jak tylko Boga! Ja jestem dla was. On wie dobrze. którego zaopatrzenie nie przypadałoby Bogu. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 5 Czy oni nie zamykają się w sobie. zostaniecie wskrzeszeni. który z was jest lepszy w działaniu. Oto Księga. kiedy oni się okrywają swoimi szatami. ostrzegającym i zwiastunem radosnej nowiny. Wszystko jest w Księdze jasnej: 7 On jest Tym.od Mądrego. Lam. On zna jego miejsce przebywania i jego miejsce odpoczynku. co trzymają w tajemnicy. A jeśli się odwrócicie. Ra. 3 Proście o przebaczenie waszego Pana i nawracajcie się do Niego! On wam da piękne u ywanie ycia do oznaczonego kresu i da Swoją łaskę ka demu.a Jego tron był na wodzie aby wypróbować.Hud – Hud W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. następnie jasno przedstawione . posiadającemu zasługę. 4 Do Boga powrócicie.

e powiedzą: "Dlaczego nie został mu zesłany skarb albo dlaczego nie przyszedł z nim anioł?!" Ty jesteś tylko ostrzegającym. kogo mo ecie. jakie go dotknęło. nie będzie mo na jej od nich odwrócić. on wtedy jest uradowany." Powiedz: "Przynieście dziesięć sur zmyślonych. e to wszystko zostało objawione tylko z wiedzą Boga i e nie ma boga. i obejmie ich to. to on jest zrozpaczony i niewdzięczny. i ściska się twoja pierś z obawy. co zostało ci objawione. to on z pewnością powie: "Odeszły ode mnie przykrości!" Zaprawdę. to wiedzcie. i wzywajcie. a Bóg jest opiekunem czuwającym nad ka dą rzeczą. z czego oni się wyśmiewali. a potem mu je zabieramy. dumny! 11 Inaczej ci. 10 A jeśli damy mu zakosztować dobrodziejstwa po utrapieniu. jak tylko On! Czy więc nie poddacie się całkowicie? 233 . pomijasz część tego. kiedy ona przyjdzie do nich. jeśli mówicie prawdę!" 14 Jeśli oni wam nie odpowiedzą. 9 Jeśli My dajemy człowiekowi zakosztować Naszego miłosierdzia."To są tylko czary oczywiste!" 8 Jeśli My opóźnimy im karę do pewnego obliczonego czasu. podobnych do niego. poza Bogiem. oni otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką! 12 Być mo e. 13 Albo te powiedzą: "On to wymyślił. to oni z pewnością powiedzą: "Có to ją powstrzymuje?" Czy nie tak?! W dniu. którzy są cierpliwi i pełnią dobre dzieła.

I to. A kto spośród zwolenników ró nych partii nie wierzy w niego. pochodzącym od jego Pana i recytowanym przez Jego świadka. poniewa ono jest prawdą od twego Pana. i bezu yteczne. poza Bogiem. 17 Ten.będą mieszkańcami Ogrodu. i którzy są pokorni przed swoim Panem . kto polega na jasnym dowodzie. co wymyślili. którzy zgubili samych siebie. Lecz. Oni nie mogli słyszeć i nie mogli te jasno widzieć. Im kara zostanie podwojona. e w yciu ostatecznym oni będą najbardziej stratni! 23 Zaprawdę. My im zapłacimy w pełni tutaj. kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu? Tacy będą przedstawieni swojemu Panu i świadkowie powiedzą: "Oto są ci..tacy jak on wierzą w niego. czego na nim dokonali. jak tylko ogień. Nie powątpiewaj więc w to objawienie.15 Ten. ale i tam nie doznają oni szkody.. ci. to ogień będzie jego miejscem spotkania. i którzy nie wierzą w ycie ostateczne? 20 Ci nie są w mocy zmienić czegokolwiek na ziemi i nie ma dla nich opiekunów. 22 Nie ma adnej wątpliwości. 19 na tych. I daremne będzie to. 21 Oto ci. większość ludzi nie wierzy! 18 A czy jest ktoś bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. 234 . poszukując na niej krzywizny. kto chce ycia tego świata i jego ozdoby. którzy odwracają od drogi Boga. odsunęło się od nich. 16 To są tacy. mając przed sobą Księgę Moj esza jako przewodnika i miłosierdzie . zaprawdę. co uczynili. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła. dla których w yciu ostatecznym nie będzie nic innego. którzy skłamali swemu Panu!" Czy przekleństwo Boga nie spadnie na niesprawiedliwych.

ja jestem dla was jawnie ostrzegającym! 26 Nie czcijcie nikogo innego. Widzimy. Lecz widzę. jak tylko Boga! Zaprawdę. którzy nie uwierzyli: "Widzimy. obawiam się dla was kary Dnia pełnego bólu!" 27 I powiedzieli dostojnicy jego ludu. którzy uwierzyli: przecie oni spotkają swego Pana. pospiesznie. uwa amy. e postępują za tobą tylko najnędzniejsi spośród nas.na które byliście ślepi to czy mo emy wam je narzucać. I nie widzimy u was adnej wy szości nad nami. e jesteś tylko człowiekiem. 24 Te dwie grupy są jak: ślepy i głuchy oraz widzący i słyszący. Przeciwnie. skoro macie do niego wstręt? 29 O ludu mój! Ja nie proszę was za to o adne bogactwo: moja nagroda jest tylko u Boga. podobnie jak my. i jesteście ' ludem nieświadomym. bez zastanowienia. e jesteście kłamcami. Czy oni mogą być do siebie podobni? Czy wy się nie opamiętacie? 25 My wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Zaprawdę. 235 .oni tam będą przebywać na wieki. I nie będę odpychał tych. 30 0 ludu mój! Kto mnie ochroni przed Bogiem." 28 On powiedział: "O ludu mój! Czy pomyśleliście? Jeśli się opieram na jasnym dowodzie pochodzącym od Pana i jeśli On dał mi miłosierdzie pochodzące od Niego .

On jest waszym Panem i do Niego będziecie sprowadzeni. Więc nie rozpaczaj z powodu tego.jeśli ja was odepchnę? Czy wy się nie opamiętacie? 31 Wszak ja nie mówię wam: Ja mam skarby Boga . .jeśli On zechce i nie będziecie mogli nic uczynić. I nie mówię tym. którymi gardzą wasze oczy: Bóg nie da im adnego dobra. który wy popełniacie. i nie przemawiaj do Mnie za tymi.przecie nie znam tego. 34 Moja rada nie przyniesie wam po ytku . Przyprowadź nam to. co obiecujesz. Lecz ja jestem nie winien tego grzechu.Bóg wie najlepiej." 32 Oni powiedzieli: "O Noe! Ty z nami się spierasz i pomno yłeś z nami spory. co skryte. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 33 On powiedział: "Przyprowadzi wam go Bóg . co kryje się w ich duszach! Byłbym wówczas wśród niesprawiedliwych. to na mnie spadnie moje przewinienie." 36 I zostało objawione Noemu: "Uwierzą z twojego ludu tylko ci.gdybym chciał udzielić wam rady jeśli Bóg zechce wprowadzić was w błąd. co oni czynili! 37 Zbuduj statek przed Naszymi oczami i według Naszego objawienia. którzy ju wierzą." 35 Albo mo e oni powiedzą: "On to wymyślił!" Powiedz: "Jeśli ja to wymyśliłem. I nie mówię wam: Ja jestem aniołem. którzy są niesprawiedliwi! 236 .

oprócz tego.Oni zostaną potopieni!" 38 I on zbudował statek. który pozostawał na miejscu odosobnionym: "O synu mój ! Wsiadaj z nami i nie bądź z niewiernymi!" 43 On powiedział: "Ja schronię się na jakąś górę. komu On okazał miłosierdzie!" I powstała między nimi fala. którzy uwierzyli. kogo spotka kara poni ająca i na kogo spadnie kara nieustająca!" 40 A kiedy nadszedł Nasz rozkaz i kipiał piec. tak jak wy się z nas wyśmiewacie. 39 Niebawem się dowiecie. to bądźcie pewni. litościwy!" 42 I płynął z nimi wśród fal jak góry.z wyjątkiem tego. powiedzieliśmy: "Wnieś na statek ze wszystkiego po dwoje i twoją rodzinę . mój Pan jest przebaczający. e my będziemy się z was wyśmiewać. A za ka dym razem." Powiedział: "Nie ma dzisiaj wybawiciela od rozkazu Boga. wyśmiewali się z niego. I Noe wezwał swojego syna. przeciwko któremu ju wcześniej padło słowo i tych. 44 I dał się słyszeć głos: 237 . która wybawi mnie od wody. 41 I on powiedział: "Wsiadajcie na statek! Niech on płynie W Imię Boga i niech przybija do portu! Zaprawdę. On powiedział: "Jeśli wyśmiewacie się z nas. kiedy przechodzili obok niego dostojnicy jego ludu. i znalazł się wśród zatopionych." Lecz uwierzyli z nim tylko nieliczni.

Więc bądź cierpliwy! Zaprawdę."O ziemio! Pochłoń twoją wodę! O niebo! Powstrzymaj się!" I woda opadła. którzy są z tobą. Nie proś mnie o to. On powiedział: "O ludu mój! 238 . Nie znałeś jej ani ty. abyś nie był człowiekiem nieświadomym. i rozkaz został spełniony." 48 I zostało powiedziane: "O Noe! Zejdź z pozdrowieniem od Nas. którym damy u ywanie doczesne. Oto Ja ciebie napominam. Zaprawdę. które narodzą się z tych." 49 Oto opowieść o tym. którzy ponoszą stratę." 47 On powiedział: "Panie mój ! Uchowaj mnie od tego. Twoja obietnica jest prawdą. co skryte. czego nie znasz. to będę wśród tych. a on osiadł na Al-D udi. a Ty jesteś najsprawiedliwszy z sędziów!" 46 Powiedział: "O Noe! On nie nale y do twojej rodziny. I powstaną inne narody. Objawiamy ją tobie. ani twój lud przedtem. a błogosławieństwa niech będą nad tobą i nad narodami. a następnie dotknie ich od Nas kara bolesna. Jeśli Ty mi nie przebaczysz i jeśli nie oka esz mi miłosierdzia. mówiąc: "Panie mój! Oto mój syn jest z mojej rodziny. to jest czyn nieprawy. czego nie znam. abym Ciebie miał prosić o to. ostateczny rezultat jest dla bogobojnych! 50 I wysłaliśmy do ludu Ad ich brata Huda. I powiedziano: "Niech przepadnie lud niesprawiedliwych!" 45 I Noe zawołał do swego Pana.

51 O ludu mój! Ja nie proszę was za to o adną nagrodę. Moja nagroda jest u Tego. Panu mojemu i Panu waszemu. a wy nie zaszkodzicie Mu w niczym. Pan mój jest na drodze prostej! 57 A jeśli się odwrócicie . i potem nie ka cie mi czekać! 56 Oto zaufałem Bogu. i wy te zaświadczcie. którego On nie trzymałby za kosmyk. który mnie stworzył. Nie ma adnego zwierzęcia. mój Pan czuwa pilnie nad ka dą rzeczą!" 239 ." On powiedział: "Oto biorę Boga za świadka. wszyscy razem. my tobie nie wierzymy: 54 My mówimy tylko. i ja nie jestem winien tego. co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy.czcijcie Boga! Nie ma dla was boga oprócz Niego! Wy tylko zmyślacie kłamstwa. Zaprawdę. potem nawracajcie się do Niego. Knujcie chytrość przeciwko mnie. On ześle na was z nieba deszcz obfity i doda wam siły do waszej siły. Nie odwracajcie się więc jako grzesznicy!" 53 Oni powiedzieli: O Hudzie! Ty nie przyszedłeś do nas z jasnym dowodem: My nie pozostawimy naszych bogów na twoje słowo.a przecie ja wam obwieściłem to. z czym zostałem posłany mój Pan zastąpi was innym narodem. i jeden z naszych bogów dotknął ciebie złem. Czy nie jesteście rozumni? 52 O ludu mój! Proście o przebaczenie waszego Pana. 55 poza Nim. Zaprawdę.

Adyci nie uwierzyli w swego Pana! O tak ! Niech przepadną Adyci. i jeśli przyszło do mnie miłosierdzie od Niego. lud Huda! 61 I wysłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha. i uratowaliśmy ich od surowej kary. Proście Go o przebaczenie i nawracajcie się do Niego! Zaprawdę.przez miłosierdzie pochodzące od Nas. abyśmy czcili to.58 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz. 60 I towarzyszyło im przekleństwo na tym świecie i w Dniu Zmartwychwstania. jeśli ja się zbuntuję przeciwko Niemu? Wy tylko powiększacie moją stratę. On powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! On was utworzył z ziemi i On was na niej osiedlił. 59 I oto Adyci odrzucili znaki swojego Pana. i zbuntowali się przeciwko Jego posłańcom. O tak ! Zaprawdę. jesteśmy w powa nym zwątpieniu wobec tego. pochodzącym od mego Pana. mój Pan jest bliski. to kto mi pomo e przed Bogiem. uratowaliśmy Huda i tych. w którym pokładaliśmy przedtem nadzieję. co czcili nasi ojcowie? Zaprawdę. Czy chcesz nam zabronić. którzy uwierzyli razem z nim . i poszli za rozkazem ka dego upartego tyrana. wysłuchujący!" 62 Oni powiedzieli: "O Salihu! Byłeś przecie wśród nas tym. 240 . do czego ty nas wzywasz!" 63 On powiedział: "O ludu mój ! Czy wy pomyśleliście? Jeśli się opieram na jasnym dowodzie.

" 66 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz." 65 Oni jednak podcięli jej pęciny. rankiem zaś le eli twarzami do ziemi w swoich domostwach. Powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Pokój!" . bo inaczej pochwyci was kara bliska. Potę ny! 67 I dosięgną tych. którzy byli niesprawiedliwi. Wtedy on powiedział: "U ywajcie sobie w swoich domostwach przez trzy dni . 70 A kiedy zobaczył. przeraźliwy krzyk. którzy uwierzyli razem z nim . e ich ręce nie sięgają po niego. My ucieszyliśmy ją wieścią o Izaaku. lud Samud nie uwierzył w swego Pana O tak! Niech przepadną Samudyci! 69 Nasi posłańcy przyszli do Abrahama z radosną wieścią." 71 ona jego stała i roześmiała się.przez miłosierdzie pochodzące od Nas od hańby tego dnia.64 O ludu mój! Oto ta wielbłądzica Boga jest dla was znakiem! Pozwólcie jej więc paść się na ziemi Boga! Nie czyńcie jej nic złego. 68 jak gdyby tam nie mieszkali. Oni powiedzieli: "Nie bój się! Oto zostaliśmy posłani do ludu Lota. 241 . odniósł się do nich z nieufnością i poczuł strach przed nimi.o Jakubie. a po Izaaku .to jest obietnica nie kłamliwa. twój Pan jest Mocny. Zaprawdę.i nie omieszkał przynieść upieczonego cielaka. uratowaliśmy Saliha oraz tych. O tak! Zaprawdę.

przyjdzie do nich kara. I powiedział on: "To jest dzień nieszczęsny!" 78 I przyszedł do niego jego lud. a ten mój mą jest starcem! Zaprawdę.one są czyściejsze dla was! Przeto bójcie się Boga! Nie zawstydzajcie mnie w moich gościach! Czy nie ma wśród was człowieka prawego?!" 79 Oni powiedzieli: "Ty wiesz przecie .72 Ona powiedziała: "O biada mi! Czy ja urodzę. nawracający się w skrusze! 76 "O Abrahamie! Odwróć się od tego! Oto przyszedł rozkaz od twego Pana! Zaprawdę.Zaprawdę. 75 . bo ramię jego było bezsilne dla nich. ale przedtem popełniali złe czyny. "I on powiedział: O ludu mój! Oto moje córki . e my nie mamy prawa do twoich córek. przecie jestem starą kobietą. której nie będzie mo na odwrócić!" 77 A kiedy przybyli nasi posłańcy do Lota. i wiesz z pewnością. czego my chcemy. pośpiesznie kierując się ku niemu." 80 On powiedział: "Gdybym tylko miał siłę nad wami 242 . Abraham był łagodny. zaczął prowadzić spór z Nami w sprawie ludu Lota. pokorny. to jest rzecz zadziwiająca!" 73 Oni powiedzieli: "Czy ty się dziwisz rozkazowi Boga? Miłosierdzie Boga i Jego błogosławieństwa niech będą nad wami 74 A kiedy strach opuścił Abrahama i kiedy dotarła do niego radosna wieść. on zmartwił się z ich powodu.

co czcili nasi ojcowie. Ja nie jestem dla was adnym stró em. twoja ona jedna się odwróci i dosięgnie ją to. i obawiam się dla was kary Dnia wszystko obejmującego! 85 O ludu mój! ' Dawajcie pełną miarę i wagę. który powiedział: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! I nie umniejszajcie miary i wagi! Widzę. oni nigdy do ciebie nie dojdą. A czy poranek nie jest blisko?" 82 A kiedy przyszedł Nasz rozkaz. sprawiedliwie! Nie powodujcie uszczerbku w ludzkich dobrach! Nie czyńcie niegodziwości na ziemi. ich wyznaczonym czasem . co dosięgnie tamtych! Zaprawdę. warstwami.albo gdybym mógł znaleźć podporę solidnego filara!" 81 Oni powiedzieli: "O Locie! My jesteśmy posłańcami twego Pana. co chcemy? 243 . 83 oznakowanej u twojego Pana. I ono nie jest daleko od niesprawiedliwych. albo abyśmy przestali czynić z naszym majątkiem to. 84 I wysłaliśmy do Madianitów ich brata Szu`ajba. jeśli jesteście wierzącymi. by nie szerzyć zgorszenia! 86 To.poranek. Wyruszaj więc z twoją rodziną i niech nie odwraca się aden z was. abyśmy poniechali tego. e yjecie w dobrobycie. jest lepsze dla was. wywróciliśmy miasto z góry na dół. i spuściliśmy na nie deszcz kamieni z gliny palonej. co pozostaje u Boga." 87 Oni powiedzieli: "O Szu`ajbie! Czy twoja modlitwa nakazuje ci.

Moja nadzieja na pomyślność jest tylko u Boga! Jemu zaufałem i do Niego się nawracam! 89 O ludu mój! Niech rozdział ze mną nie doprowadzi was do grzechu. pochodzącym od mego Pana. e jesteś słaby wśród nas. co mówisz. mój Pan jest litościwy. my widzimy. 90 Proście o przebaczenie waszego Pana! Następnie nawracajcie się do Niego! Zaprawdę. i jeśli nie chcę pójść za wami w tym. i jeśli on zaopatrzył mnie od Siebie pięknym zaopatrzeniem. 244 . prawy!" 88 On powiedział: "O ludu mój ! Jak wam się wydaje? Jeśli opieram się na jasnym dowodzie. co dosięgło: lud Noego albo lud Lota. i kto był kłamcą. na miarę moich mo liwości. A lud Lota nie jest daleko od was. to byśmy ciebie ukamienowali. ty nie jesteś przecie nad nami potę ny. I niebawem się dowiecie.Ty przecie jesteś łagodny. kochający!" 91 Oni powiedzieli: "O Szu`ajbie! My nie pojmujemy wiele z tego. ja te będę działał. to ja chcę tylko waszego udoskonalenia. do kogo przyjdzie kara." 92 On powiedział: "O ludu mój ! Czy mój ród jest potę niejszy dla was od Boga. co czynicie! 93 O ludu mój! Działajcie według swoich mo liwości. tak i odwróciliście się do Niego plecami? Zaprawdę. która go poni y. czego wam zakazuję. albo lud Saliha. aby was nie dosięgło to samo. I gdyby nie twój ród. mój Pan obejmuje całkowicie to.

a inne zostały ścięte jak niwo. Tych. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość.do ognia! Jak e to nieszczęsny wodopój." 94 I kiedy przyszedł Nasz rozkaz. chocia rozkaz Faraona nie był słuszny. którzy uwierzyli razem z nim . i poprowadzi do wodopoju . uratowaliśmy Szu`ajba i tych. I poszli oni za rozkazem Faraona. nawet w Dniu Zmartwychwstania. do którego oni są prowadzeni! 99 I będzie im towarzyszyć tu przekleństwo. których wzywali. w Dniu Zmartwychwstania. O tak! Niech przepadną Madianici. 103 Zaprawdę. 98 Pójdzie on na czele swego ludu. tak jak oddaleni zostali Samudyci! 96 I posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami i z władzą oczywistą 97 do Faraona i jego dostojników. 102 Takie jest skaranie twego Pana. które były niesprawiedliwe. 101 My nie wyrządziliśmy im niesprawiedliwości. pochwycił przeraźliwy krzyk i rankiem le eli w swoich domostwach twarzami ku ziemi. I nie wybawili ich od niczego ich bogowie. Jego karanie jest bolesne. 245 . 95 jak gdyby oni tam nigdy nie yli.przez miłosierdzie od Nas. poza Bogiem. którzy byli niesprawiedliwi. Oni powiększyli tylko swoją zgubę. Jak e nieszczęsny to podarunek zostanie im dany! 100 Oto trochę wiadomości o miastach. o których ci opowiadamy: jedne z nich jeszcze stoją. kiedy On pokarał te miasta. kiedy przyszedł rozkaz od twojego Pana.Wyczekujcie więc! Ja z wami jestem wyczekujący.

twój Pan czyni to. 106 Ci.To jest podarunek niezawodny. Zaprawdę. My w pełni oddamy im ich udział. oni oddają cześć tylko tak. którzy się obawiają kary ycia ostatecznego! To jest Dzień. w tym jest znak dla tych. twój Pan da pełną zapłatę wszystkim za ich czyny! On przecie jest doskonale świadomy tego. znajdą się w Ogrodzie. nie umniejszony! 110 Daliśmy ju Księgę Moj eszowi i była ona przedmiotem sporu. . chyba e Bóg zechce inaczej. będą tam przebywać na wieki. co chce! 108 A ci. Zaprawdę. Gdyby nie słowo pochodzące od twego Pana. którzy dostąpili szczęścia. jak tylko za pozwoleniem Boga. będą w ogniu wśród wzdychań i szlochów. 109 I nie miej adnej wątpliwości względem tego. dusza nie będzie mówić inaczej. co czynicie! 246 . I będą wtedy ludzie nieszczęśliwi i ludzie szczęśliwi.gwałtowne! Zaprawdę. jak oddawali cześć niegdyś ich ojcowie. to zostałoby ju między nimi rozstrzygnięte. którzy będą nieszczęśliwi. 105 Kiedy ten Dzień nadejdzie. dla którego ludzie zostaną zebrani! To Dzień. 107 będą tam przebywać na wieki. który będzie zaświadczony! 104 I My opóźnimy go tylko do oznaczonego ju czasu. co czczą ci ludzie. jak długo będą trwać niebiosa i ziemia. oni są w głębokim zwątpieniu względem niej! 111 Zaprawdę. które się pojawiło wcześniej. chyba e Bóg zechce inaczej. jak długo trwać będą niebiosa i ziemia. Zaprawdę.

i wtedy nie będziecie wspomo eni. i nie przekraczajcie granicy! Przecie On doskonale widzi. komu twój Pan okazał miłosierdzie. 117 I nie postąpiłby twój Pan tak. ty i ci. jeśliby ich mieszkańcy czynili dobro. którzy czynili niesprawiedliwość.112 Postępuj drogą prostą. wszystkimi razem!" 120 Opowiadamy tobie 247 . i byli grzesznikami. I spełniło się słowo twojego Pana: "Ja z pewnością napełnię Gehennę d inami i ludźmi. którzy są niesprawiedliwi. którzy by sprzeciwiali się zepsuciu na ziemi. 119 z wyjątkiem tych. przedkładali dobrobyt. by zniszczyć te miasta niesprawiedliwie. w którym yli. 118 A jeśliby twój Pan chciał. Bóg nie gubi nagrody tych. tak jak ci zostało nakazane. którzy się nawrócili z tobą. bo dosięgnie was ogień! I nie ma dla was. poza Bogiem. co czynicie! 113 I nie opierajcie się na tych. Dlatego On ich stworzył. Ale oni nie przestają się sprzeczać. których uratowaliśmy? A ci. czyny piękne usuwają czyny złe! To jest przypomnienie dla pamiętających! 115 Bądź cierpliwy! bo. nie było ludzi obdarzonych wytrwałością. które były przed wami. którzy czynią dobro! 116 Dlaczego wśród pokoleń. to uczyniłby ludzi jednym narodem. 114 Odprawiaj modlitwę na obu krańcach dnia i często w godzinach nocy: Zaprawdę. oprócz tych nielicznych. zaprawdę. opiekunów.

M y te czynimy! 122Wyczekujcie. i My te wyczekujemy!" 123Do Boga nale y to. aby przez to umocnić twoje serce. Więc czcij Go i zaufaj Mu ! Twój Pan nie jest niedbały względem tego. pouczenie i napomnienie dla wierzących. co skryte w niebiosach i na ziemi.te opowieści o posłańcach. którzy nie wierzą: "Czyńcie według waszych mo liwości. 121 I powiedz tym. I w tym przyszła do ciebie prawda. co czynicie! 248 . i do Niego powraca wszelka sprawa .

tak jak dopełnił jej poprzednio względem twoich dwóch ojców: Abrahama i Izaaka. 2 My zesłaliśmy ją w postaci Koranu arabskiego . Lam. Ra. 3 Przez objawienie tobie tego Koranu My przeka emy ci najpiękniejsze opowiadanie. nasz ojciec jest w oczywistym błędzie! 9 Zabijcie Józefa albo wyrzućcie go na obcą ziemię! 249 . 4 Oto powiedział Józef do swego ojca: "O mój ojcze! Zobaczyłem jedenaście gwiazd i słońce. bo oni uknują przeciwko tobie podstęp. jak mi wybijały pokłony. i księ yc. Zaprawdę. którzy pytają! 8 Oto oni powiedzieli: "Zapewne. To są znaki Księgi jasnej." 5 On powiedział: "O mój synu! Nie opowiadaj tego widzenia twoim braciom. potraficie zrozumieć.być mo e. szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym! 6 W ten sposób wybiera ciebie twój Pan i nauczy cię wyjaśniania wydarzeń. Zaprawdę. widziałem je. a przecie my jesteśmy gromadą. chocia byłeś wśród niedbałych. On dopełni Swojej dobroci względem ciebie i względem rodu Jakuba. twój Pan jest wszechwiedzący. mądry!" 7 Z pewnością w Józefie i w jego braciach były znaki dla tych. Józef i jego brat są milsi naszemu ojcu ni my. Zaprawdę.Józef – Jusuf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif.

" 14 Oni powiedzieli: "Jeśli po re go wilk . a odnajdzie go jakaś karawana. my jesteśmy jego szczerymi doradcami! 12 Poślij go z nami jutro! On się ucieszy i zabawi. i zgodzili się. a my będziemy nad nim czuwać. kiedy oni nie będą nawet przeczuwali. i po arł go wilk. Obawiam się." 16 I przyszli do swego ojca wieczorem. aby go wrzucić w głębinę studni." 11 Oni powiedzieli: "O nasz ojcze! Dlaczego ty nam nie dowierzasz. e po re go wilk.a jest nas przecie gromada to i my poniesiemy stratę. Ty nam nie uwierzysz. jeśli ju chcecie to uczynić. i płakali. nawet jeślibyśmy mówili prawdę.Wtedy ku wam zwróci się oblicze ojca i będziecie wtedy ludźmi prawymi." 15 I kiedy poszli z nim." 10 Powiedział jeden z nich: "Nie zabijajcie Józefa. lecz wrzućcie go w głębinę studni. jeśli z nim pójdziecie. jeśli nie będziecie go pilnowali. My objawiliśmy mu: "Ty im wyjawisz tę ich sprawkę." 13 On powiedział: "Zasmuci mnie to z pewnością. jeśli chodzi o Józefa? Zaprawdę. 17 Powiedzieli: "O ojcze nasz! Urządzaliśmy sobie wyścigi i pozostawiliśmy Józefa przy naszych rzeczach." 18 I przynieśli jego koszulę 250 .

jaka radosna wiadomość! Oto młodzieniec!" Oni go ukryli jako towar. zamknęła drzwi mówiąc: "Chodź tutaj!" On powiedział: "Niech mnie Bóg uchroni! Zaprawdę. 22 A kiedy doszedł do dojrzałości. gdyby nie zobaczył dowodów swego Pana. Tak się stało. lecz większość ludzi nie wie. nie bądź szczęśliwi ludzie niesprawiedliwi!" 24 Ona bardzo go pragnęła. wysłali swego człowieka dla zaczerpnięcia wody. próbowała go uwieść. 21 I powiedział ten z Egiptu. który go wykupił. W ten sposób My nagradzamy czyniących dobro. On . 20 Sprzedali go za mizerną cenę. będzie on dla nas po yteczny. wasze dusze podsunęły wam ten czyn. i on te by jej mocno zapragnął. albo weźmiemy go za syna. on nale y do Naszych szczerych sług! 251 . dał mi piękne miejsce schronienia! Zaprawdę. U Boga nale y szukać pomocy w tym. " W ten sposób urządziliśmy Józefa na tej ziemi. 23 Ta. w której domu on przebywał." 19 I przybyła karawana. on spuścił w dół swój bukłak i powiedział: "O.zaplamioną fałszywą krwią. Bóg zwycięsko dopełnia Swojego dzieła. Zaprawdę. daliśmy mu mądrość i wiedzę. abyśmy mogli odsunąć od niego zło i niegodziwość. aby go nauczyć wyjaśniania wydarzeń. I on powiedział: "Tak. za niewiele dirhemów. lecz Bóg wiedział. co wy opisujecie. co oni zamierzali uczynić.mój Pan. lecz cierpliwość jest piękna. poniewa nie interesowali się nim. do swojej ony: "Przygotuj mu godne mieszkanie! Być mo e.

a on jest prawdomówny." I znalazł się pewien świadek z jej rodziny: "Jeśli jego koszula została rozerwana z przodu. e pocięły sobie ręce. posłała po nie. ona podarła jego koszulę z tyłu. on rozpalił w niej miłość. 27 A jeśli jego koszula została rozerwana z tyłu. przygotowała dla nich ucztę i dała ka dej z nich nó ." 28 Pan zobaczył jego koszulę rozerwaną z tyłu i powiedział: "Oto jeden z waszych kobiecych podstępów. jak tylko szlachetny anioł!" 32 Ona powiedziała: "Oto macie tego. która zgrzeszyła! 30 I mówiły kobiety w mieście: " ona mo nego kusi swego sługę. to ona skłamała. wpadły w taki zachwyt. zaprawdę. Powiedziała: "Wyjdź im naprzeciw!" A kiedy one go zobaczyły. i powiedziały: "Niech Bóg uchowa! To nie jest człowiek śmiertelny! To nie kto inny. Widzimy ją w jawnym błędzie!" 31 A kiedy ona posłyszała ich złośliwość. oddal się! A ty proś o przebaczenie za swój grzech! Ty przecie jesteś tą. wasz podstęp jest wielki!" 29 Józefie. ona powiedziała: "Jaka jest zapłata dla tego. to ona mówi prawdę. z czyjego powodu ganiłyście mnie! 252 . a on jest kłamcą.25 Oboje pobiegli szybko do drzwi. kto chciał zaszkodzić twojej rodzinie? Chyba tylko więzienie albo kara dotkliwa!" 26 Józef powiedział: "Ona nastawała na mnie. i przy drzwiach spotkali jej pana.

zanim one się spełnią. i jesteś z liczby czyniących dobro!" 37 On powiedział: "Jeszcze nie otrzymacie jedzenia. Abrahama. widzimy. On jest Słyszący. wydało im się właściwe uwięzić go na pewien czas. jak niosę na głowie chleb. My nie mo emy dodawać Bogu niczego za współtowarzysza. 39 O wy. z którego jedzą ptaki! Daj nam wyjaśnienie tego. Jeśli on nie uczyni tego. Wszechwiedzący! 35 A kiedy ujrzeli znaki." 34 I wysłuchał go Pan. towarzysze więzienia! 253 . które jest wam podawane. jak wyciskam winogrona!" I powiedział drugi: "Oto widzę siebie. 36 I weszli z nim do więzienia dwaj młodzieńcy. do czego one mnie namawiają: Ale jeśli Ty nie odwrócisz mnie od ich chytrości.Chciałam go uwieść. którzy nie wierzą w Boga i którzy nie wierzą w ycie ostateczne. Jeden z nich powiedział: "Oto widzę siebie. Lecz większość ludzi jest niewdzięczna. Zaprawdę. lecz on się obronił. to ja się ku nim skłonię i znajdę się w liczbie głupców. to zostanie uwięziony i znajdzie się w liczbie nędznych. i odwrócił od niego ich chytrość. Oto czego nauczył mnie dla was mój Pan." 33 On powiedział: "Panie mój! Więzienie jest milsze dla mnie ani eli to. To jest łaska Boga dla nas i dla ludzi. Oto porzuciłem religię ludzi. Zaprawdę. co mu nakazuję. Izaaka i Jakuba. a ja wyjaśnię wasze widzenia. 38 I poszedłem za religią moich ojców.

" 42 I powiedział on do tego. Sąd nale y tylko do Boga. jeśli potraficie tłumaczyć widzenia.Jeden. starszyzno! Wyjaśnijcie mi moje widzenie. które po era siedem krów chudych.Czy podzieleni panowie są lepsi. On rozkazał. to są tylko imiona. które zjada siedem krów chudych." 44 Oni powiedzieli: "To jest tylko skłębienie marzeń sennych. 254 . którymi wy ich nazwaliście . lecz większość ludzi nie wie. a drugi będzie ukrzy owany i ptaki będą dziobały jego głowę. mę u sprawiedliwy! Daj nam wyjaśnienie. a my nie umiemy tłumaczyć snów. o którym myślał.wy i wasi ojcowie. czy Bóg . co znaczą te krowy tłuste. których wy czcicie. I widzę siedem kłosów zielonych i siedem kłosów suchych.bo sobie przypomniał po pewnym czasie "Ja wam dam wytłumaczenie. e się wyratuje: "Wspomnij mnie u twego pana!" Lecz szatan kazał mu zapomnieć o tym i Józef pozostał w więzieniu przez kilka lat. 43 I powiedział kr6l: "Oto widzę siedem krów tłustych. Rozstrzygnięta została sprawa. To jest religia prawdziwa. 41 O wy. Bóg nie zesłał z nimi adnej władzy." 45 I powiedział ten z dwóch. obaj towarzysze więzienia! Jeden z was będzie poił swojego pana winem. który się uratował: . w której zasięgacie mojej rady. poza Nim. O wy. abyście czcili tylko Jego. i siedem kłosów zielonych. Wszechpotę ny? 40 Ci. pozwólcie mi pójść!" 46 "O Józefie.

48 Następnie nadejdzie siedem lat trudnych. jakie były zamysły kobiet. oni się dowiedzą. oprócz niewielkiej ilości." 47 On powiedział: "Będziecie zasiewać przez siedem lat." Powiedziała ona mo nego: "Teraz wyszła na jaw prawda. 49 Następnie przyjdzie jeden rok. co zbierzecie jako niwo. którą zachowacie. To. 53 Ja wcale nie uniewinniam mojej duszy. co dla nich przygotowaliście. oprócz niewielkiej ilości tego. Oto starałam się go skusić. które sobie pocięły ręce? Zaprawdę. dusza bowiem pobudza do złego." 50 Powiedział król: "Przyprowadźcie mi go!" Kiedy przyszedł do niego posłaniec. on powiedział: "Wróć do twojego pana i zapytaj go. które zjedzą to. Być mo e. trudząc się jak zwykle.i siedem wyschniętych! Być mo e. pozostawcie w kłosach. mój Pan zna doskonale ich podstęp!" 51 Powiedział: "Jakie były wasze zamiary. lecz on jest z liczby prawdomównych!" 52 "To zostało wyjaśnione. ja powrócę do ludzi. aby wiedział pan. co będziecie jedli. 255 . e ja nie oszukałem go potajemnie i e Bóg nie kieruje podstępem zdrajców. kiedy ludziom zostanie zesłany deszcz i kiedy pójdą do tłoczni. kiedy starałyście się skusić Józefa?" One powiedziały: "Uchowaj Bo e! My nie mamy mu nic złego do zarzucenia.

kiedy powrócą do swojej rodziny. mój Pan jest przebaczający. to nie będziecie u mnie mieć miary i więcej się do mnie nie zbli ajcie. mo e oni powrócą!" 63 Kiedy powrócili do swojego ojca. godny zaufania!" 55 Powiedział: "Postaw mnie nad spichlerzami tej ziemi! Ja jestem dobrym stra nikiem. kogo chcemy." 61 Oni powiedzieli: "Będziemy się starali uzyskać to od ojca." 56 W ten sposób umocniliśmy Józefa na tej ziemi. 58 A kiedy przybyli bracia Józefa i weszli do niego. mo e oni to zauwa ą. Zaprawdę. i uczynimy to z pewnością!" 62 Józef powiedział swoim sługom: "Włó cie ich towar w ich juki podró ne. Czy nie widzicie. powiedział: "Przyprowadźcie mi waszego brata urodzonego z waszego ojca. król powiedział: "Oto jesteś dzisiaj u nas powa any. lecz oni go nie poznali. 57 A nagroda ycia ostatecznego jest lepsza dla tych. gdzie chciał. i nie gubimy nagrody nale nej czyniącym dobro. e daję pełną miarę i e jestem najlepszym z gospodarzy? 60 Jeśli go nie przyprowadzicie.jeśli tylko nie zmiłuje się mój Pan. on ich poznał. 59 A kiedy zaopatrzył ich w zapasy. którzy uwierzyli i byli bogobojni. 256 ." A kiedy Józef przemówił do niego. aby mógł zamieszkać tam. umiejętnym. litościwy!" 54 I powiedział król: "Przyprowadźcie go do mnie! Ja zatrzymam go dla siebie. My dosięgamy Naszym miłosierdziem tego.

dopóki nie zło ycie przysięgi wobec Boga. będziemy czuwać nad nim!" 64 On powiedział: "Czy mogę wam go powierzyć. Zaprawdę. które on wypowiedział. On przecie posiadał wiedzę. Ja Jemu zaufałem i niech Jemu zaufają ci. Poślij więc z nami naszego brata. to nie posłu yło im w niczym wobec Boga. chyba e zostaniecie otoczeni." A kiedy oni zło yli mu przysięgę. który im został zwrócony. To jest ładunek nieznaczny. tak jak wam powierzyłem kiedyś jego brata? Lecz Bóg jest najlepszym stró em! On jest Najmiłosierniejszy spośród tych. My zaopatrzymy naszą rodzinę w ywność. którzy mają całkowitą ufność!" 68 A chocia weszli tak. znaleźli swój towar. i na pewno przywieziecie go do mnie z powrotem. lecz wchodźcie ró nymi bramami! Ja nie mogę wam nic pomóc wobec Boga: Władza nale y tylko do Boga. Było to bowiem tylko pragnienie w duszy Jakuba. 257 . zdobędziemy wtedy naszą miarę. jak nakazał im ich ojciec. i otrzymamy o jeden więcej ładunek wielbłąda." 66 On powiedział: "Ja nie wyślę go z wami. którzy okazują miłosierdzie!" 65 A kiedy otworzyli juki podró ne. Powiedzieli: "O ojcze nasz! Czego mamy jeszcze pragnąć? Nasz towar został nam zwrócony. będziemy strzec naszego brata. on powiedział: "Bóg jest poręczycielem tego. co mówimy!" 67 I powiedział: "O synowie moi! Nie wchodźcie przez jedną bramę.powiedzieli : "O ojcze nasz Odmówiono nam miary zbo a.

kogo chcemy. a potem herold ogłosił: "O wy. 69 Kiedy oni przyszli do Józefa. umieścił kielich w sakwie jednego brata.a więc on sam będzie zapłatą. wielbłądnicy! jesteście złodziejami!" 71 Oni powiedzieli." 74 Powiedzieli: "A jaka będzie zapłata za to. Potem wyciągnął kielich z sakwy swego brata. on wziął do siebie swego brata i powiedział: "Ja jestem twoim bratem. I ja za to gwarantuję!" 73 Oni powiedzieli: "Na Boga! Wy przecie wiecie. aby szerzyć zgorszenie na tej ziemi. jeśli jesteście kłamcami?" 75 Oni powiedzieli: "Zapłatą będzie ten. kto go przyniesie.poniewa My mu ją daliśmy. co oni uczynili. Lecz większość ludzi nie wie. My wywy szamy o stopnie tego. ten. Tak my płacimy niesprawiedliwym!" 76 I Józef zaczął od innych sakw. poniewa on nie mógłby zabrać swego brata . Podsunęliśmy ten podstęp Józefowi.według prawa króla jeśliby nie zechciał tego Bóg. w którego sakwie to znajdziecie . zanim zabrał się do sakwy swego brata. 258 . nie rozpaczaj z powodu tego." 70 A kiedy przygotował im ich zaopatrzenie. otrzyma ładunek wielbłąda. kiedy podeszli do nich: "Czego szukacie?" 72 Powiedzieli: "Poszukujemy kielicha króla. i nie jesteśmy złodziejami. e nie przyszliśmy tutaj.

co skryte. 81 Wracajcie do waszego ojca i powiedzcie mu: ŤO ojcze nasz! Zaprawdę. co wiemy. Powiedział: "Wy jesteście w gorszej sytuacji. twój syn popełnił kradzie . 82 Zapytaj mieszkańców miasta. nie jesteśmy stró ami tego. co wy opisujecie. dopóki nie pozwoli mi mój ojciec. weź jednego z nas na jego miejsce! My przecie widzimy. my zaświadczamy tylko to. on ma bardzo starego ojca. A Bóg wie najlepiej." 80 A kiedy ju byli zrozpaczeni o niego. i karawany. albo niech rozstrzygnie za mnie Bóg. to jego brat ukradł wcześniej." 78 Oni powiedzieli: "O mo ny panie! Zaprawdę. ebyśmy brali kogoś innego ni tego. 77 Oni powiedzieli: "Jeśli on ukradł." Józef zachował to w tajemnicy w swojej duszy i nie ujawnił im tego. On jest najlepszym z sędziów. My przecie mówimy prawdę" 259 .A nad ka dym posiadającym wiedzę jest wszechwiedzący. w którym byliśmy. Ja więc nie opuszczę tej ziemi. zaczęli naradzać się na osobności. Powiedział starszy z nich: "Czy nie wiecie. e ty jesteś z liczby czyniących dobro!" 79 On powiedział: "Niech Bóg broni. u którego znaleźliśmy naszą własność! Wtedy bylibyśmy niesprawiedliwymi. z którą przybyliśmy. e ojciec wasz wziął od was przysięgę wobec Boga? A przedtem postąpiliście niedbale w stosunku do Józefa.

to przecie Bóg nie zgubi nagrody 260 . On jest Wszechwiedzący.. Bóg okazał nam dobroć.83 On powiedział: "Wcale nie! Wasze dusze podsunęły wam jakąś myśl. czego wy nie wiecie. Zaprawdę. Mądry!" 84 I odwrócił się od nich. a to jest mój brat. 85 Oni powiedzieli: "Na Boga! Przestań wspominać Józefa. kto jest bogobojny i cierpliwy.. Lecz cierpliwość jest piękna! Być mo e. Bóg nagradza miłosiernych!" 89 On powiedział: "Czy wiecie. i powiedział: "O biada mi z powodu Józefa!" I zbielały jego oczy ze smutku. Wymierz nam pełną miarę i bądź dla nas miłosierny. inaczej bowiem całkowicie osłabniesz i doprowadzisz się do zguby!" 86 On powiedział: "Ja tylko alę się Bogu na moją udrękę i na mój smutek. 87 O synowie moi! Idźcie i dowiadujcie się o Józefa i jego brata! Nie powątpiewajcie w dobroć Boga! Zaprawdę w dobroć Boga powątpiewa tylko lud niewiernych!" 88 A kiedy przyszli do Józefa. co uczyniliście Józefowi i jego bratu w waszej nieświadomości?" 90 Oni powiedzieli: "Czy ty naprawdę jesteś Józefem?" On powiedział: "Ja jestem Józefem. powiedzieli: "O mo ny panie! Nieszczęście dotknęło nas i naszą rodzinę i niewiele przynosimy towaru. Zaprawdę. Bóg przyprowadzi mi ich wszystkich! Zaprawdę. i był bardzo przygnębiony. . Ja wiem od Boga to.

" 94 A kiedy karawana wyruszyła w drogę powrotną. powiedział ich ojciec: "Zaprawdę. Zaprawdę. czego wy nie wiecie?" 97 Oni powiedzieli: "O ojcze nasz! Proś o przebaczenie nam naszych grzechów! My przecie byliśmy grzesznikami." 95 Oni powiedzieli: "Na Boga! Ty ciągle jesteś w dawnym błędzie!" 96 A kiedy przybył zwiastun radosnej nowiny i zarzucił koszulę na jego twarz." 98 "Będę prosił dla was o przebaczenie mego Pana. On jest Przebaczający. on odzyskał wzrok i powiedział: "Czy wam nie mówiłem. ja czuję zapach Józefa! Tylko nie uwa ajcie mnie za mówiącego brednie. Litościwy!" 99 A kiedy weszli oni do Józefa. I przyjdźcie do mnie z całą waszą rodziną. e wiem od Boga to.tych. a my z pewnością byliśmy grzesznikami!" 92 On powiedział: Niech adna nagana nie spadnie dziś na was! Niech Bóg wam przebaczy! On jest Najmiłosierniejszy z tych. on przyjął do siebie swoich rodziców i powiedział: "Wejdźcie do Egiptu bezpieczni. którzy czynią miłosierdzie! 93 Zabierzcie tę moją koszulę i zarzućcie ją na twarz mojego ojca. a on przejrzy na oczy. jeśli Bóg tak chce!" 261 . którzy czynią dobro!" 91 Oni powiedzieli: "Na Boga! Bóg wyró nił ciebie ponad nami.

kiedy oni uzgodnili swój zamysł i kiedy planowali chytrość. 105 A ile jest znaków w niebiosach i na ziemi. 107 Czy oni są pewni.100a oni padli przed nim na twarz. choć przedtem szatan zasiał niezgodę między mną i między moimi braćmi. Mądry! 101 Panie mój! Ty mi dałeś nieco władzy królewskiej i nauczyłeś mnie tłumaczenia wydarzeń. choćbyś bardzo tego chciał. co skryte. 104 Ty nie ądasz od nich za to adnej nagrody. Ty nie byłeś przy nich. e nie ogarnie ich kara Bo a albo e nie zaskoczy ich Godzina. 103 I większa część ludzi. kiedy nawet nie będą przeczuwali? 108 Powiedz: "Oto jest moja droga! Ja wzywam do Boga 262 . On okazał mi dobroć: oto wyprowadził mnie z więzienia i przyprowadził was z pustyni. On jest Wszechwiedzący. nie będzie wierząca. Daj mi umrzeć poddanym Tobie całkowicie i dołącz mnie do sprawiedliwych!" 102 Oto jedno z opowiadań o tym. wybijając pokłony. które tobie objawiamy. Zaprawdę. i tylko dodają Mu współtowarzyszy. co chce! Zaprawdę. obok których oni przechodzą i od których się odwracają! 106 I większość z nich nie wierzy w Boga. mój Pan jest łagodny względem wszystkiego. Ty jesteś stwórcą niebios i ziemi i jesteś moim opiekunem na tym świecie i w yciu ostatecznym. To jest tylko napomnienie dla światów. On powiedział: "O ojcze mój! Oto jest wyjaśnienie mego dawnego widzenia! Mój Pan uczynił je prawdą.

Nie było to opowiadanie. których chcieliśmy uratować. i drogą prostą. i miłosierdziem dla ludzi. 263 . którym zsyłaliśmy objawienie. jaki był ostateczny koniec tych. co było przed nim. Lecz Nasza srogość nie mo e być odwrócona od ludzi grzesznych! 111 W opowiadaniach o nich jest pouczający przykład dla obdarzonych rozumem. które zostało zmyślone. którzy wierzą. i wyjaśnieniem wszystkich rzeczy. przed tobą.na podstawie jasnego dowodu . Chwała niech będzie Bogu! Ja nie nale ę do bałwochwalców. którzy byli przed nimi? Przecie siedziba ycia ostatecznego jest lepsza dla tych. przyszła do nich Nasza pomoc.ja i ci. Czy wy nie rozumiecie tego wcale? 110 A kiedy posłańcy popadli w rozpacz i sądzili. e zostali uznani za kłamców. Czy oni nie wędrowali po ziemi i czy nie widzieli. lecz ono jest potwierdzeniem prawdziwości tego. którzy są bogobojni. posyłaliśmy tylko ludzi spośród mieszkańców miast. I zostali uratowani ci. którzy postępują za mną." 109 My.

Lam. Zaprawdę.Grzmot .Ar-Ra'd W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. Być mo e. lecz większość ludzi nie wierzy. lecz My dajemy wy szość jednym nad innymi. którzy są rozumni! 5 Jeśli potrafisz się dziwić. to czy pojawimy się na pewno w nowym stworzeniu?" Tamci . ogrody winnej latorośli i pola zasiane. On okrywa nocą dzień. wy będziecie pewni. a ze wszystkich owoców umieścił na niej pary. jeśli chodzi o owoce do jedzenia. którzy się zastanawiają! 4 I są na ziemi działki sąsiadujące ze sobą. To są znaki Księgi. On zarządza ka dą sprawą. którzy nie uwierzyli w swojego Pana. Ra. On podporządkował słońce i księ yc. który wzniósł niebiosa bez dających się ujrzeć filarów. On przedstawia jasno znaki. Są one skrapiane tą samą wodą.to tacy. jest prawdą. po dwoje. to zadziwiające jest ich powiedzenie: "Czy kiedy staniemy się prochem. w tym są znaki dla ludzi. którzy będą mieli łańcuchy na szyjach: 264 . co ci zostało zesłane od twego Pana. 2 Bóg jest Tym. w tym są znaki dla ludzi. Mi. tak i wszystko płynie do oznaczonego kresu. który rozpostarł ziemię i umieścił na niej solidnie stojące i rzeki. tamci .to tacy. To. i palmy rosnące w kępach lub osobno. e spotkacie się z waszym Panem! 3 On jest Tym. Zaprawdę. następnie umocnił się na tronie.

co jest w nich! A kiedy Bóg chce jakiegoś zła dla ludzi. i ten. w którym będą przebywać na wieki. dopóki oni sami nie zmienią tego. to nie ma mo liwości odwrócenia tego i nie ma dla nich opiekuna poza Nim. 9 On zna to. mimo ich niesprawiedliwości! Zaprawdę. kto kryje się nocą. którzy go ochraniają na rozkaz Boga. co jest w ludziach.oni będą mieszkańcami ognia. co jest ukryte. a przecie ju przed nimi miały miejsce kary przykładne. i to. i ten. ten. twój Pan jest władcą przebaczenia dla ludzi.z obawy przed Nim. Zaprawdę. kto trzyma słowa w tajemnicy. 12 On jest Tym. 11 Człowiek ma idących bezpośrednio i przed sobą. twój Pan jest straszny w karaniu! 7 I mówią ci. Bóg nie zmienia tego. którzy nie uwierzyli: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Ty jesteś tylko ostrzegającym. kto chodzi swobodnie w dzień. 265 . On jest Wielki. co nosi ka da eńska istota i o ile kurczą się łona. a ka dy lud ma swojego przewodnika. Zaprawdę. abyś przyśpieszył zło przed dobrem. i aniołowie . Wyniosły! 10 Równi są wobec Niego: ten spośród was. i o ile się powiększają. i za sobą. On posyła pioruny i razi nimi. co jest jawne. i powstają cię kie chmury. który ukazuje wam błyskawicę dla strachu i nadziei On powoduje. kogo chce. 6 Oni domagają się od ciebie. kto je głosi jawnie. Ka da rzecz posiada u Niego pewną miarę. 13 I grzmot głosi Jego chwałę. 8 Bóg wie.

poza Nim. tak aby ich stworzenie było podobne do Jego stworzenia?" Powiedz: "Bóg jest Stwórcą wszelkiej rzeczy! On jest Jeden. A co się tyczy tej piany. W ten sposób Bóg przytacza przypowieści. których ludzie wzywają poza Nim. 14 Do Niego nale y wezwanie prawdziwe. Podobna piana powstaje z tego. opiekunów. którzy by stwarzali. którzy nawet dla siebie samych nie władają ani korzyścią. 15 Bogu wybijają pokłony ci. to ona uchodzi jako szumowina. Wszechpotę ny!" 17 On spuścił z nieba wodę i popłynęły doliny potokami podług ich wielkości. jak On stworzył. co ludzie wypalają w ogniu przy wyrobie ozdób albo wyposa enia. W ten sposób Bóg przedstawia w przypowieści prawdę i fałsz.niewidomy i widzący jasno? Albo czy ciemności i światło są jednakowe? Albo czy oni przypisali Bogu współtowarzyszy. rano i wieczorem. Modlitwa niewiernych jest na błędnej drodze. który wyciąga swoje ręce ku wodzie. pozostaje na ziemi. nie dadzą im adnej odpowiedzi. A ci. 16 Powiedz: "Kto jest Panem niebios i ziemi?" Powiedz: "To jest Bóg!" Powiedz: "Czy wy sobie weźmiecie. ani szkodą?" Powiedz: "Czy są jednakowi . posłusznie lub wbrew woli. 266 . aby ona doszła do jego ust. co jest po yteczne dla ludzi. którzy są w niebiosach i na ziemi. a to. i nawet ich cienie. Podobnie czyni ten.podczas gdy oni dyskutują o Bogu. lecz ona nie dochodzi do nich. i poniósł potok wzdymającą się pianę. A On jest straszny w swojej mocy.

którzy naruszają przymierze Boga po zawarciu paktu wierności. który wie. podobny jest do niewidomego? Lecz zastanawiają się tylko obdarzeni rozumem. czym ich obdarzyliśmy jako zaopatrzeniem . którzy odpowiedzieli swemu Panu. którzy się boją swego Pana i obawiają się złego rachunku. 20 Ci. 21 ci. którzy byli sprawiedliwi. A aniołowie będą wchodzili do nich przez wszystkie bramy: 24 "Pokój wam! za to. co Bóg nakazał łączyć. i byliście sprawiedliwi!" A jak e wspaniała ta ostateczna siedziba! 25 A tych. którzy rozdają z tego. i jeszcze raz tyle i chcieli się wykupić oto ci otrzymają zły rachunek! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. ci. 267 . do których wejdą oni oraz ci spośród ich ojców.18 Ci. którzy Jemu nie odpowiedzieli.tych wszystkich czekają jako ostateczna siedziba: 23 Ogrody Edenu. a ci. co jest na ziemi. którzy wiernie wypełniają przymierze Boga i nie naruszają układu. 22 ci. e to. co tobie zostało zesłane. którzy łączą to. którzy są cierpliwi. A jak e to nieszczęsne miejsce odpoczynku! 19 Czy ten. poszukując oblicza swego Pana.to choćby posiadali to wszystko. . którzy odprawiają modlitwę. jak te ich ony i ich potomstwo. ci. ci. ci. którzy odsuwają zło przez dobro .potajemnie i jawnie. jest prawdą. będą mieli piękną nagrodę.

jak tylko On! Jemu zaufałem i do Niego ja powrócę!" 31 Jeśliby nawet istniał taki Koran. ale ycie tego świata w porównaniu z yciem ostatecznym . kogo chce. e jeśliby zechciał Bóg. i prowadzi drogą prostą do Siebie tego. Oni u ywają ycia tego świata.spotka przekleństwo i czeka ich nieszczęsna siedziba! 26 Bóg rozdziela hojnie zaopatrzenie i wymierza. przez który poruszyłyby się góry albo popękałaby ziemia. to poprowadziłby drogą prostą 268 ." 28 Ci.o tak! przez wspominanie Boga uspokajają się ich serca! 29 i ci. Powiedz: "On jest moim Panem! Nie ma Boga. kto się nawrócił. albo przemówiliby umarli. co objawiliśmy tobie. którzy rozcinają węzły.tych wszystkich czeka szczęśliwość i piękne miejsce powrotu! 30 Tak posłaliśmy ciebie do narodu. jakie nakazał utrzymać Bóg. którzy szerzą zgorszenie na ziemi . 27 Mówią ci. lecz oni nie wierzą w Miłosiernego. którzy uwierzyli i których serca się uspokajają przez wspominanie Boga . komu chce.i tych. który poprzedziły ju inne narody. którzy nie wierzą: "Gdyby jemu został zesłany jakiś znak od jego Pana!" Powiedz: "Zaprawdę. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła . Bóg sprowadza z drogi.to tylko czasowe u ywanie. nie wiedzą. Ale nie! Do Boga nale y wszelka władza! Czy ci. którzy uwierzyli. abyś im głosił to. i tych...

A przecie oni przypisują Bogu współtowarzyszy. którzy byli bogobojni! A ostateczna nagroda dla niewiernych . A jaka była Moja kara?! 33 Czy Ten. cieszą się z danego tobie objawienia. Bóg nie łamie Swojej obietnicy! 32 Wyśmiewano ju posłańców. którzy nie uwierzyli. a z pewnością kara ycia ostatecznego jest bardziej bolesna! I nie będą oni mieli przed Bogiem opiekuna! 35 podobieństwo Ogrodu. albo te osiądzie w pobli u ich domostwa. Lecz są takie grupy. oni zostali odsunięci od drogi. Zaprawdę. czego On nie znałby na ziemi? Czy jest to tylko sposób mówienia?" Ale nie! Upiększony został podstęp tym. ten nie będzie miał adnego przewodnika. A kogo Bóg sprowadzi z drogi. nad tym. co oni uczynili. którzy nie uwierzyli. który został obiecany bogobojnym: będą tam w dole płynąć strumyki. Oto ostateczna nagroda tych.ogień! 36 Ci.wszystkich ludzi razem?! I nieszczęście zawsze dosięgnie niewiernych za to. lecz Ja dałem pewną zwłokę tym. zawsze będzie dostarczał owoców. który czuwa nad ka dą duszą. 34 Spotka ich kara w yciu na tym świecie... dopóki nie nadejdzie obietnica Boga. Powiedz: 269 . którzy byli przed tobą. podobnie jak i cienia. co ona zyskała?. którym daliśmy Księgę. które je częściowo odrzucają. Potem pochwyciłem ich. Powiedz: "Nazwijcie ich! Czy potraficie obwieścić Jemu coś.

On jest szybki w rachunku! 42 Knuli ju podstępy ci. Do ciebie nale y tylko obwieszczenie. i utwierdza. ani obrońcy. aby przychodził ze znakiem bez zezwolenia Boga. Jeśli pójdziesz za namiętnościami. choć przedtem otrzymałeś wiedzę. albo te ciebie wezwiemy. On wie. mówią: "Ty nie jesteś posłańcem!" Powiedz: "Bóg wystarczy jako świadek między mną a wami. co chce. którzy byli przed nimi. abym czcił Boga i abym Mu nie dodawał współtowarzyszy. e My przychodzimy na ziemię. a tak e ka dy. 39 Bóg ściera to. Ka dy kres ma swoją Księgę. kto posiada wiedzę Księgi!" 270 . którzy nie uwierzyli."Mnie tylko rozkazano. U Niego znajduje się Matka Księgi. 41 Czy oni nie widzą. do kogo nale y ostateczna siedziba! 43 Ci. co im obiecujemy. a do Nas nale y rachunek. lecz do Boga nale y wszelka chytrość." 37 W ten sposób zesłaliśmy go jako rozstrzygnięcie w języku arabskim. I nikt nie mo e powstrzymać Jego sądu. co zyskała sobie ka da dusza. 40 Albo My poka emy tobie część tego. zmniejszając ją po jej krańcach? Bóg sądzi. I nie było dane adnemu posłańcowi. i niebawem niewierni się dowiedzą. 38 Posyłaliśmy ju posłańców przed tobą i daliśmy im ony i potomstwo. Do Niego zwracam się z modlitwą i do Niego ja powrócę. to nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna.

którzy przedkładają ycie tego świata ponad ycie ostateczne. Godnego Chwały 2 Boga. w tym są znaki dla ka dego cierpliwego i wdzięcznego! 6 I oto powiedział Moj esz do swego ludu: "Wspominajcie dobroć Boga względem was! Oto On was wyratował od ludzi Faraona! Oni nakładali na was najgorszą karę: zabijali waszych synów. Biada tym. co jest w niebiosach. i prowadzi drogą prostą. Bóg sprowadza z drogi. którzy oddalają się od drogi Boga i pragną drogi krętej . do którego nale y to. aby mogli jasno tłumaczyć. z powodu kary strasznej. Oto Księga. co jest na ziemi. Oni są w zabłądzeniu dalekim. Ra. i to. którzy nie uwierzyli. a pozostawiali przy yciu kobiety. Lam. W tym jest wielkie doświadczenie dla was od waszego Pana. 3 tym." 7 Oto ogłosił wasz Pan: "Jeśli będziecie wdzięczni.za pozwoleniem ich Pana ku drodze Potę nego. On jest Potę ny. Mądry! 5 Posłaliśmy ju Moj esza z Naszymi znakami: "Wyprowadź lud twój z ciemności ku światłu Przypomnij im dni Boga!" Zaprawdę. abyś wyprowadził ludzi z ciemności ku światłu . kogo chce. posłaliśmy ją tobie.Abraham – Ibrahim W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. 4 My wysyłaliśmy posłańców przemawiających tylko językiem swojego ludu. 271 . kogo chce.

Dajcie nam więc jakiś jasny dowód władzy!" 11 Powiedzieli im ich posłańcy: "Jesteśmy tylko ludźmi. a o których wie tylko Bóg? Przyszli do nich posłańcy z jasnymi dowodami. aby wam przebaczyć grzechy i aby wam udzielić zwłoki a do oznaczonego terminu. o ludach Ad i Samud. _Niech więc zaufają Bogu 272 . co czcili nasi ojcowie.o ludzie Noego." Oni powiedzieli: "Jesteście tylko ludźmi. czym nas obra acie. Chcecie nas oddalić od tego. Niech więc zaufają Bogu ludzie wierzący! 12 A dlaczego nie mielibyśmy zaufać Bogu.wy i ci. Moja kara będzie straszna!" 8 I powiedział Moj esz: "Jeśli nie będziecie wdzięczni . i nie mo emy przychodzić do was z dowodem władzy inaczej. lecz Bóg obdarowuje dobrodziejstwami tego. Bóg jest bogaty i godny chwały!" 9 Czy nie doszło do was opowiadanie o tych. którzy przyszli po nich. lecz oni wło yli ręce do swoich ust i powiedzieli: "My nie wierzymy w to. a jeśli nie będziecie wdzięczni. z czym zostaliście posłani.to Ja obdarzę was więcej. zaprawdę. tak jak wy. I. jak tylko za zezwoleniem Boga. to. którzy byli przed wami . . kogo chce spośród Swoich sług.. z pewnością. którzy są na ziemi .." 10 Powiedzieli ich posłańcy: "Czy mo na wątpić o Bogu. bardzo cierpliwie znosić to wszystko. jak i o tych. jesteśmy w głębokim zwątpieniu względem tego. zaprawdę. tak jak my. stwórcy niebios i ziemi? On was wzywa. skoro On nas poprowadził po naszych drogach? My będziemy.zaprawdę. do czego nas wzywacie.

To jest dla tych." I objawił im ich Pan: "My z pewnością wytracimy niesprawiedliwych 14 i osiedlimy was na ziemi po nich. 273 ." 15 Oni prosili o rozstrzygnięcie. to was usunie i sprowadzi nowe stworzenie. a z tyłu za nim . nad którym wzmógł się wiatr w burzliwy dzień. 21 I pojawią się wszyscy przed Bogiem. powiedzieli do swoich posłańców: "My na pewno wypędzimy was z naszej ziemi albo powrócicie do naszej społeczności religijnej. I powiedzą słabi tym. podobne są do popiołu. którzy są pełni ufności!" 13 Ci którzy nie uwierzyli. 16 Za nim jest Gehenna. którzy byli dumni: "My postępowaliśmy za wami. To jest zabłądzenie dalekie! 19 Czy nie widzisz. 17 Będzie ją połykał.ci. gdzie będzie on pojony wodą cuchnącą. 20 To dla Boga nie jest wcale trudne. którzy się obawiają Mojej obecności. e Bóg stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie? Jeśli zechce. którzy się obawiają Mojej groźby. co zyskali. lecz on nie będzie mógł umrzeć. śmierć będzie do niego przychodzić z ka dego miejsca. lecz zawiedziony zostanie wszelki uporczywy tyran. którzy nie uwierzyli w swojego Pana.sroga kara 18 Czyny tych. Oni nie będą mieli władzy nad niczym. lecz tylko z trudem będzie mógł ją przełknąć.

Oni tam będą przebywać na wieki ." Zaprawdę. Bóg przytacza przypowieści ludziom . lecz gańcie siebie samych! Ani ja wam nie pomogę. gdzie w dole płyną strumyki. będą wprowadzeni do Ogrodów. czego wy niegdyś uczyniliście mnie współuczestnikiem. jak Bóg przytacza jako przypowieść dobre słowo? . my nie mamy wcale miejsca schronienia. lecz ja was oszukałem. Ja tylko wzywałem was.za zezwoleniem ich Pana.być mo e. za pozwoleniem swego Pana. oni się opamiętają! 26 A złe słowo jest podobne do złego drzewa: wyrwane z powierzchni ziemi. ani wy mi nie pomo ecie. a wyście mi odpowiedzieli. Wyrzekam się tego. 274 . nie ma solidnego utwierdzenia. to i my poprowadzilibyśmy was drogą prostą.ono jest jak dobre drzewo. Nam jest wszystko jedno. a jego gałęzie w niebiosach.Czy wybawicie nas od jakiejkolwiek kary Boga?" Oni powiedzą: "Gdyby Bóg poprowadził nas drogą prostą. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. Bóg dał wam obietnicę. czy będziemy cierpliwi. Tam ich pozdrowieniem będzie: "Pokój!" 24 Czy nie widziałeś." 22 Powiedział szatan. 25 Ono przynosi swoje owoce ka dego czasu. czy będziemy się skar yć. którego korzeń jest mocno utwierdzony. ja nie miałem nad wami adnej władzy. niesprawiedliwych czeka kara bolesna! 23 I ci. Nie gańcie mnie więc. kiedy sprawa została rozstrzygnięta: "Zaprawdę. obietnicę prawdy! I ja wam dałem obietnicę.

w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. który stworzył niebiosa i ziemię i spuścił z nieba wodę. 32 Bóg jest Tym. trudzące się nieustannie. którzy uwierzyli. i wyprowadził dzięki niej owoce jako zaopatrzenie dla was. Bóg czyni to.w Gehennie. w której oni się będą palić. wasze wędrowanie zmierza ku ogniu!" 31 Powiedz Moim sługom. 33 On podporządkował wam słońce i księ yc. ani przyjaźni. zaprawdę. 28 Czy nie widziałeś tych. w co ich zaopatrzyliśmy. zanim nadejdzie dzień. i sprowadza Bóg z drogi niesprawiedliwych. słowem mocno utwierdzonym. o co prosiliście.27 Bóg umacnia tych. bo. to zliczyć ich nie zdołacie. 'Powiedz: "U ywajcie póki czas. którzy zamienili dobroć Boga na niewiarę i umieścili swój lud w domostwie zguby 29 . niech oni odprawiają modlitwę i niech rozdają skrycie i jawnie z tego. 34 On dał wam wszystko. aby pływały po morzu na Jego rozkaz. człowiek jest bardzo niesprawiedliwy i niewdzięczny! 35 Oto powiedział Abraham: 275 . kiedy nie będzie ani handlu. Zaprawdę. co chce. A jak e to nieszczęsne miejsce pobytu! 30 Oni ustanowili równych Bogu. On podporządkował wam okręty. aby sprowadzać z Jego drogi. którzy uwierzyli. a tak e noc i dzień. On podporządkował wam rzeki. Jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga.

. ani w niebie. kiedy nastąpi rachunek!" 42 I nie uwa aj.."Panie mój ! Uczyń to miasto bezpiecznym i uchowaj mnie i moich synów od tego. kiedy ich spojrzenia osłupieją. abyśmy mieli czcić bałwany! 36 Panie mój! Przecie oni sprowadzili z drogi wielu ludzi. mój Pan dobrze słyszy modlitwę! 40 Panie mój! Uczyń. co czynią niesprawiedliwi! On tylko daje im zwłokę do Dnia. a ten. co my ukrywamy i co czynimy jawnie. Ty. Kto więc pójdzie za mną. kto mi się sprzeciwia. i tak samo względem mego potomstwa! Panie nasz! Przyjmij moją modlitwę! 41 Panie nasz! Przebacz mi i moim rodzicom. aby serca ludzi skłoniły się ku nim. 276 . oni będą wdzięczni! 38 Panie nasz! Zaprawdę. ten nale y do mnie. obok Twego świętego Domu. abym odprawiał modlitwę. i wszystkim wierzącym w Dniu. jesteś przebaczający. Zaprawdę. i Bóg nie dba o to. 39 Chwała niech będzie Bogu. Panie nasz! Niech oni odprawiają modlitwę. Ty wiesz. I nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi. mimo mojej starości.. który mi dał. i daj im owoców jako zaopatrzenie! Być mo e. zaprawdę. Isma`ila i Izaaka. a Ty uczyń. litościwy! 37 Panie nasz! Oto osiedliłem część mojego potomstwa w dolinie nieurodzajnej.

" "Czy nie przysięgaliście przedtem. co ona sobie zdobyła. aby byli przez nie ostrze eni 277 . choćby nawet ich chytrość była zdolna przesunąć góry. 50 ich szaty będą ze smoły. " 46 Oni uciekali się do swojej chytrości. Zaprawdę. włada zemstą 48 w Dniu. jak postąpiliśmy z nimi. Bóg jest szybki w rachunku! 52 To jest obwieszczenie dla ludzi. Jedynym.43 oni się będą śpieszyć przera eni. Wszechpotę nym! 49 Zobaczysz tego Dnia grzeszników zakutych w kajdany. Bóg jest potę ny. 47 I nie uwa aj. i kiedy oni stawią się przed Bogiem. i stało się dla was jasne. i tak samo niebiosa. nie patrząc na siebie wcale. którą dał Swoim posłańcom. Zaprawdę. kiedy przyjdzie do nich kara! Wtedy ci. będą mówili: "Panie nasz! daj nam krótką zwłokę. a ich serca będą jak powietrze. 51 tak by mógł zapłacić Bóg ka dej duszy za to. my odpowiemy na Twoje wezwanie i pójdziemy za posłańcami. z głowami podniesionymi. 44 Ostrzegaj ludzi przed Dniem. i Bóg nie dotrzymuje obietnicy. a ich twarze będzie pokrywał ogień. lecz u Boga jest wszystka ich chytrość. którzy czynili niesprawiedliwość. którzy byli niesprawiedliwi dla siebie samych. e nigdy nie znikniecie? 45 Zamieszkaliście domostwa tych. kiedy ziemia zostanie zamieniona na inną ziemię. i przytoczyliśmy wam przypowieści.

i On jest Bogiem Jedynym. i aby się opamiętali ludzie obdarzeni rozumem! 278 .i aby wiedzieli.

jak tylko z prawdą. Ra. i to przenika w serca grzeszników. którzy nie uwierzyli. 5 aden naród nie wyprzedzi swego terminu ani te go nie opóźni. któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę. 279 . 9 Zaprawdę. który do nich przyszedł.Al-Hid r W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. To są znaki Księgi i Koranu jasnego! 2 Być mo e. 12 W ten sposób My sprawiamy. którego los nie byłby przesądzony wiadomym pismem. był wyśmiewany. Lam. i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki. jesteś opętany! 7 Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami. 6 Oni powiedzieli: "O ty. ci. jeśli jesteś z liczby prawdomównych?" 8 My nie posyłamy aniołów inaczej.Hid r . My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stró ami! 10 I wysłaliśmy ju posłańców przed tobą pomiędzy społeczności dawnych ludów. a ju przeminęła tradycja przodków. 13 Oni nie wierzą w niego. 11 Ale ka dy posłaniec. chcieliby być muzułmanami?! 3 Pozostaw ich niech oni jedzą i cieszą się u ywaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni niebawem się dowiedzą! 4 I nie zniszczyliśmy adnego miasta.

dla was i dla tych. My jesteśmy dziedzicami wszystkiego! 24 My znamy dobrze tych spośród was. której nie posiadalibyśmy pełne skarby. 18 A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem. 280 . On jest mądry. 19 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. My spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia. 21 I nie ma adnej rzeczy. wszechwiedzący! 26 My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny. My zsyłamy ją tylko według wiadomej miary. których wy nie zaopatrujecie. i sprawiliśmy. twój Pan ich zbierze! Zaprawdę. 17 Ochroniliśmy je te przed szatanem przeklętym. 25 Zaprawdę. to postępuje za nim płomień jaśniejący. 23 Zaprawdę. z ukształtowanego mułu.14 Jeślibyśmy nawet otwarli im bramę nieba i oni by tam wstępowali. którzy się wysuwają naprzód. My dajemy ycie i My sprowadzamy śmierć. 20 I przygotowaliśmy na niej wszelkie środki do ycia. 22 My posyłamy wiatry u yźniające." 16 Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących. i znamy tak e tych. 15 to i tak powiedzieliby: "Nasze spojrzenia zostały zamroczone albo te jesteśmy ludźmi zaczarowanymi. którzy pozostają w tyle. lecz nie wy jesteście jej stra nikami. i wyrosła na niej wszelka rzecz wywa ona.

kiedy ludzie będą wskrzeszeni!" 37 Powiedział: "Bądź więc wśród tych. z uformowanego mułu." 39 On powiedział: "Panie mój! za to. 31 z wyjątkiem Iblisa.27 A d iny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego. zaprawdę. i nie jesteś z tymi. ja będę im upiększał to. 28 I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z suchej gliny. wybijając pokłony!" 30 I pokłonili się aniołowie wszyscy razem. którzy wybijają pokłony?" 33 On powiedział: "Ja nie będę wybijał pokłonów przed człowiekiem. z uformowanego mułu. to padnijcie przed nim. on odmówił przyłączenia się do tych. 32 Powiedział Pan: "O Iblisie! Có z tobą. 281 . co jest na ziemi. którym dano oczekiwać 38 a do Dnia czasu oznaczonego. 29 A kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego z Mojego ducha. przekleństwo nad tobą a do Dnia Sądu!" 36 On powiedział: "Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia. i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi. i sprowadziłeś mnie z drogi. którego stworzyłeś z suchej gliny." 34 Powiedział: "Wychodź więc stąd! Jesteś przeklęty! 35 I. którzy wybijają pokłony.

do ka dej bramy jest przydzielona jakaś ich część." 41 Powiedział Pan: "To jest dla Mnie droga prosta! 42 Oto Moi słudzy! Ty nie masz nad nimi adnej władzy. 48 Nie dotknie ich tam adne zmęczenie i nie będą stamtąd wypędzeni.40 z wyjątkiem tych spośród Twoich sług. 45 Zaprawdę. Litościwy! 50 Zaprawdę. będą spoczywać na ło ach zwróceni ku sobie twarzą w twarz. Jak bracia. Moja kara jest karą bolesną! 51 I obwieść im o gościach Abrahama! 52 Oto oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Doprawdy. 49 Obwieść Moim sługom.bezpieczni!" 47 I zabraliśmy wszelką nienawiść tkwiącą w ich piersiach. bogobojni znajdą się wśród ogrodów i źródeł: 46 "Wejdźcie tutaj w pokoju . i Ja jestem Przebaczający. którzy są szczerze oddani. my się was obawiamy!" 53 Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się! Przynosimy ci radosną wieść o mądrym chłopcu!" 282 . oprócz tych spośród błądzących. którzy pójdą za tobą!" 43 Zaprawdę. Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich! 44 Posiada ona siedem bram.

Nie bądź więc z liczby tych. którzy zabłądzili?" 57 Powiedział: "A jaka jest wasza sprawa. 64 Przyszliśmy do ciebie z prawdą i jesteśmy prawdomówni! 65 Wyruszaj więc nocą w drogę z twoją rodziną. o posłańcy?" 58 Oni powiedzieli: "Oto zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników. i ona będzie pośród tych. 60 oprócz jego ony. którzy rozpaczają!" 56 powiedział: "A kto wątpi w miłosierdzie swego Pana oprócz tych. Zdecydowaliśmy bowiem. w co oni powątpiewali. kiedy osiągnąłem ju podeszły wiek? W imię czego więc przynosicie mi tę radosną wieść?" 55 Powiedzieli: "Obwieszczamy ci radosną wieść w całej prawdzie. 59 ale nie do rodziny Lota: my wyratujemy ją całą. 283 . jesteście ludźmi nieznanymi!" 63 Oni powiedzieli: "Wcale nie! My przyszliśmy do ciebie z tym. idź za nimi i niech nikt się nie ogląda. 62 on powiedział: "Zaprawdę. którzy pozostali w tyle. idźcie tam." 61 A kiedy przyszli do rodziny Lota.54 On powiedział: "Czy doprawdy obwieszczacie mi tę radosną wieść. gdzie wam nakazano!" 66 I wydaliśmy taki rozkaz.

lecz oni się odwrócili. 284 . w tym są znaki dla tych. 81 My przynieśliśmy im Nasze znaki. Oni. zaprawdę. 67 Ludzie z miasta przybyli uradowani. którzy rankiem znajdą się w tyle.aby ci. w swoim odurzeniu wędrują na ślepo! 73 I pochwycił ich krzyk o wschodzie słońca. obydwa miasta stały się jasnym wzorem! 80 I oto mieszkańcy Al-Hid r uznali wysłanników za kłamców. 74 I wywróciliśmy miasto od dołu do góry. 68 On powiedział: "To są moi goście. ono jest na drodze jeszcze istniejącej! 77 Zaprawdę. którzy umieją je czytać! 76 Zaprawdę. Nie zniesławiajcie mnie! 69 Bójcie się Boga! Nie okrywajcie mnie wstydem!" 70 Oni powiedzieli: "Czy my nie zabroniliśmy ci obcowania ze światem?" 71 On powiedział: "Oto moje córki. jeśli ju macie coś czynić!" 72 Na twoje ycie. 75 Zaprawdę. zaprawdę. w tym jest znak dla wierzących! 78 I mieszkańcy Gąszczu byli z pewnością niesprawiedliwi! 79 Przeto zemściliśmy się na nich. i spuściliśmy na nich deszcz kamieni z palonej gliny. zostali odcięci.

83 I pochwycił ich krzyk o rannej porze. 91 którzy dzielili Koran na części. i odwróć się od bałwochwalców! 95 My tobie wystarczymy bez szyderców. i to. i twoja pierś się ściska 285 . 92 Na twojego Pana! My ich wszystkich zapytamy 93 o to. twój Pan jest Stwórcą. co oni zyskali. co oni czynili 94 Wyznawaj otwarcie to. I nie u alaj się nad nimi. Wszechwiedzącym! 87. co się między nimi znajduje. co daliśmy w u ywanie pewnym grupom spośród nich. 85 Przecie stworzyliśmy niebiosa i ziemię. w całej prawdzie. 88 Nie wytę aj więc oczu ku temu. co tobie zostało nakazane. 96 Ale niebawem oni się dowiedzą 97 My wiemy. Daliśmy tobie siedem powtarzanych i Koran wspaniały.82 I drą yli mieszkania w górach. ja jestem jawnie ostrzegającym 90 Podobnie zesłaliśmy na tych. 84 I na nic im się przydało to. bezpieczni. Pochyl twoje skrzydło nad wiernymi 89 powiedz: "Zaprawdę. Godzina nadejdzie z pewnością! Przebacz im więc przebaczeniem pięknym! 86 Zaprawdę. umieszczających obok Boga jakiegoś innego boga.

na to. co oni mówią. a przyjdzie do ciebie pewność! 286 . 98 Głoś chwałę twego Pana Bądź wśród tych. którzy wybijają pokłony! 99 Czcij twego Pana.

litościwy! 8 On stworzył konie. 5 On stworzył dla was zwierzęta. co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 4 On stworzył człowieka z kropli spermy. jak tylko Ja! Przeto. do której zdołalibyście dotrzeć jedynie z wielkim trudem. 7 One przenoszą wasze cię ary do krainy. 10 On jest Tym. Zaprawdę. a jednak on jest jego jawnym przeciwnikiem.An-Nahl W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nadejdzie rozkaz Boga. pochodzącym od Jego rozkazu. ale niektórzy odstępują od niej. 9 Bogu przypada wskazywanie drogi. 6 Widzicie w nich piękno. On jest wyniosły ponad to. to was wszystkich poprowadziłby drogą prostą. co Jemu dodają jako współtowarzyszy! 2 On zsyła aniołów wraz z Duchem. wasz Pan jest dobrotliwy. i kiedy je wypędzacie rano na pastwisko. abyście ich dosiadali. muły i osły. na kogo chce spośród Swoich sług: "Ostrzegajcie. bójcie się Mnie!" 3 On stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie.Pszczoły . kiedy przypędzacie je wieczorem na spoczynek. a tak e dla ozdoby. I On stwarza to. i z nich wy się ywicie. który zesłał z nieba wodę: 287 . czego wy nie znacie. Gdyby On zechciał. które dostarczają wam ciepła i innych korzyści. Nie starajcie się go przyśpieszyć! Niech Bogu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to. i nie ma boga.

co utrzymujecie w tajemnicy. 17 Czy ten. w tym są znaki dla ludzi. i rosną dla was zasiewy. 11 Przez nią Bóg sprawia.a eby ona nie kołysała się z wami i rzeki. których oni wzywają poza Bogiem.ona wam słu y do picia. które stanowią paszę. w rozmaitych kolorach. Zaprawdę. będziecie wdzięczni! 15 I rzucił na ziemię solidnie stojące . jest znak dla ludzi. co rozsiał dla was po ziemi. . którzy sobie przypominają! 14 To On podporządkował morze. kto nie stwarza? Czy wy się nie opamiętacie? 18 A jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga. i to. które nosicie. Bóg. Zaprawdę. palmy i winna latorośl oraz wszelkiego rodzaju owoce. jest przebaczający. Zaprawdę. I widzisz okręty prujące fale. co głosicie jawnie. kto stwarza. 288 . i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. dzięki niej rosną krzewy. abyście mogli poszukiwać Jego dobroci. którzy są rozumni! 13 I to. 20 Ą ci. Być mo e. słońce i księ yc. w tym. litościwy! 19 Bóg zna to. to zliczyć ich nie zdołacie. którzy się zastanawiają! 12 On podporządkował dla was: noc i dzień. w tym jest znak dla ludzi.być mo e. a według gwiazd oni znajdują drogę. i drogi. zaprawdę. jest taki jak ten. pójdziecie drogą prostą! 16 i znaki rozpoznawcze. drzewa oliwne. abyście jedli z niego świe e mięso i abyście wydobywali z niego ozdoby.

nie yjący. przyszła na nich kara.oni mówią: To baśnie dawnych przodków. Zaprawdę. i Bóg wie. On nie kocha ludzi pychą nadętych! 24 A kiedy im mówią: "Co zesłał wasz Pan?" .w Dniu Zmartwychwstania Bóg okryje ich hańbą i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. skąd nawet jej nie przeczuwali. I zawalił się nad nimi dach. 22 Wasz Bóg . których wezwą aniołowie. 27 Potem . kiedy zostaną wskrzeszeni. lecz Bóg zniszczył ich budowlę od podstaw. nie wiedzą. co wy ukrywacie i co głosicie jawnie. 21 Oni są martwi. którzy nie uwierzyli!" 28 . co wy czyniliście! 289 ." 25 Niech oni więc niosą swoje cię ary w całości w Dniu Zmartwychwstania. których oni sprowadzili z drogi bezwiednie. Jak e złe jest to. to sercem swoim zaprzeczają.to Bóg Jedyny! A ci.nie stwarzają niczego. oni są pełni dumy. Bóg wie doskonale. którzy byli przed nimi. co oni poniosą! 26 Knuli ju podstępy ci.tych. oni wtedy upokorzą się całkowicie: "My nie uczyniliśmy nic złego!" Ale przeciwnie! Zaprawdę. albowiem sami zostali stworzeni. którzy otrzymali wiedzę: "Zaprawdę. hańba i zło niech spadnie dziś na tych. 23 Nie ma adnej wątpliwości. i część cię arów tych ludzi. o których spieraliście się?" Powiedzą ci. niesprawiedliwych dla samych siebie. którzy nie wierzą w ycie ostateczne.

powiedzą: "Co to zesłał wasz Pan?" . którzy się boją Boga.29 "Wejdźcie więc do bram Gehenny. którzy czynią dobro na tym świecie. kiedy oni byli dobrymi. Będzie tam dla nich wszystko. czeka dobro! A siedziba ycia ostatecznego jest lepsza. z czego oni się wyśmiewali. którzy byli przed nimi. do których oni wejdą. 34 I dosięgły ich nieszczęścia pochodzące od tego. którzy Jemu dodawali współtowarzyszy: "Jeśliby zechciał Bóg. Bóg nie wyrządził im niesprawiedliwości. i którym powiedzą: "Pokój wam! Wejdźcie do Ogrodu za to.ani my. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. którzy byli przed nimi. poza Nim. Jak e przyjemna jest siedziba bogobojnych! 31 .tych. Objęło ich to. będziecie tam przebywać na wieki!" A jak e to złe miejsce schronienia dla ludzi pyszniących się! 30 A tym. eby przyszli do nich aniołowie lub eby przyszedł rozkaz od twego Pana? Tak czynili ci. Tak czynili ci. których wezwą aniołowie. co zechcą. W ten sposób wynagradza Bóg bogobojnych! 32 .oni powiedzą: Dobro!" Tych. ani nasi ojcowie i nie uwa alibyśmy niczego za zakazane. co oni uczynili. poza Nim . Czy posłańcom przypada coś innego ni obwieszczanie jasne? 36 Posłaliśmy do ka dego narodu posłańca: "Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!" 290 . co czyniliście!" 33 Czy oni oczekują tylko tego. gdzie w dole płyną strumyki. 35 I będą mówili ci.Ogrody Edenu. nie czcilibyśmy niczego.

którzy nie uwierzyli. po doznaniu niesprawiedliwości. kto umarł!" Przeciwnie! Obietnica Jego musi się ziścić . 41 A tym. 38 Oni przysięgali na Boga najuroczystszymi przysięgami: "Bóg nie wskrzesza tego. zapytajcie ludzi napomnienia 44 z jasnymi dowodami i Pismami. i byli tacy. którzy zaufali swojemu Panu. gdyby oni wiedzieli! 42 tym.o. jaki był ostateczny koniec tych. My przygotujemy z pewnością na tym świecie piękne pomieszczenie. którzy byli cierpliwi. I zesłaliśmy tobie napomnienie. których Bóg poprowadził drogą prostą. 40 Jeśli chcemy jakiejkolwiek rzeczy. 291 . zaprawdę. 43 My i przed tobą posyłaliśmy tylko ludzi. w czym oni się ró nią. e byli kłamcami. to wystarczy jedno Nasze słowo: "Bądź!" i ona się staje. oni nie znajdą adnych pomocników. abyś wyjaśniał ludziom to.jeśli o tym nie wiecie. którzy wywędrowali dla sprawy Boga. którzy słusznie popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie. i aby wiedzieli ci. którym daliśmy objawienie . to. lecz nagroda ycia ostatecznego na pewno będzie większa . których z drogi sprowadza.Wśród nich byli tacy. tym. którzy zadawali kłam! 37 I choćbyś nawet bardzo pragnął poprowadzić ich drogą prostą.lecz większość ludzi nie wie! 39 aby wyjaśnić im to. co zostało im zesłane. Bóg nie prowadzi drogą prostą tych.

co jest w niebiosach. i oni nie będą zdolni temu przeszkodzić? 47 Albo e On ich nie pochwyci w stanie przera enia? Lecz. będącego nad nimi.Być mo e. Jego religia jest na zawsze. i to. którzy nie wbijają się w pychę. litościwy! 48 Czy oni nie widzieli. co jest w niebiosach. a tak e aniołowie. w swojej pokorze. rozpościera swój cień na prawo i na lewo. one pochodzą od Boga. i pochłonie ich ziemia. co im jest nakazane. co jest na ziemi: wszelkie zwierzę. którą stworzył Bóg. wasz Pan jest dobrotliwy. 51 Powiedział Bóg: "Nie bierzcie sobie dwóch bogów! Przecie jest tylko Jeden Bóg! Oto Ja! Czcijcie Mnie!" 52 Do Niego nale y to. A kiedy dotknie was nieszczęście. wybijając Bogu pokłony? 49 Bogu wybija pokłony to. co jest na ziemi. oni się zastanowią! 45 Czy ci. e ka da rzecz. i to. e Bóg nie sprawi. i czynią to. 54 Kiedy zaś nieszczęście oddali się od was. Czy będziecie okazywać bogobojność względem kogoś innego ani eli Boga? 53 Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa. 50 Oni obawiają się swojego Pana. to wy do Niego kierujecie wasze błagania. skąd nawet jej nie przeczuwają? 46 Albo e On nie pochwyci ich w pełnym ich działaniu. którzy knują złe czyny. są pewni. zaprawdę. albo e nie przyjdzie do nich kara. 292 .

e czeka ich to. są przykładem zła. Mądry! 61 Jeśliby Bóg karał ludzi z powodu ich niesprawiedliwości. Na Boga! Wy zostaniecie zapytani o to. a niebawem się dowiecie! 56 Oni udzielają części z tego.to niektórzy dodają współtowarzyszy swojemu Panu. czy te pogrzebać je w prochu. 58 A kiedy zwiastują któremuś z nich córkę. Ich języki wypowiadają kłamstwo. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. czego oni nie znają. On jest Potę ny. 62 Oni przypisują Bogu to. Nie ma wątpliwości. co piękne. czego pragną. temu. Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego czasu. mimo poni enia. co im daliśmy. to jego oblicze się zasępia i jest udręczony.niech Mu będzie chwała! a oni mają to. Jak e źle oni rozumują! 60 Ci. to nie pozostawiłby na ziemi adnego stworzenia. co wymyśliliście! 57 Oni przypisują Bogu córki . które mu obwieszczono: czy on ma je zachować. co najwznioślejsze. 293 . w co ich zaopatrzyliśmy. U ywajcie więc. i czeka ich ogień i e oni będą wrzuceni pierwsi. kiedy mówią. A kiedy nadejdzie ich termin. natomiast Bóg jest przykładem tego. 59 On ukrywa się przed ludźmi z powodu tego nieszczęścia. to oni nie będą mogli opóźnić go ani przyśpieszyć nawet o jedną godzinę. czego sami nienawidzą. 55 a eby nie być wdzięcznym za to.

choć przedtem wiedzieli. w tym jest znak dla ludzi. którzy są rozumni! 68 I objawił twój Pan pszczołom: "Wybierajcie sobie wasze mieszkania w górach. 67 A z owoców palm i winnej latorośli czerpiecie dla siebie napój oszałamiający i wyśmienite po ywienie. Zaprawdę. którzy się zastanawiają! 70 Bóg stworzył was. potem was wezwie. w drzewach i w tym. 65 Bóg zesłał z nieba wodę i o ywił przez nią ziemię po jej śmierci. w tym jest znak dla ludzi. przyjemnym dla pijących. On jest dzisiaj ich opiekunem i spotka ich kara bolesna. co jest w ich wnętrznościach. Wśród was bywają tacy. Lecz ci. Zaprawdę. abyś im wyjaśnił to. Zaprawdę. 64 Posłaliśmy tobie Księgę tylko dlatego. którym dano więcej.mlekiem czystym. tak i niczego ju nie wiedzą. w tym jest znak dla ludzi. macie pouczający przykład w waszych trzodach! My poimy was tym. którzy yją do najnędzniejszej zgrzybiałości. 294 . i jako drogę prostą i miłosierdzie dla ludzi. w którym ludzie znajdują uzdrowienie.63 Na Boga! My posyłaliśmy ju posłańców do narodów przed tobą. wszechmocny! 71 Bóg wywy szył jednych z was nad drugimi w rozdziale swoich dóbr. w czym oni się ró nią. lecz szatan upiększał im ich czyny. między pokarmem strawionym a krwią . co ludzie budują. Zaprawdę. Bóg jest wszechwiedzący. 69 następnie jedzcie ze wszystkich owoców i chodźcie pokornie drogami swego Pana!" Z wnętrzności ich wychodzi napój ró nego koloru. którzy słuchają! 66 Zaprawdę. którzy wierzą.

wzrok i serca. Czy by więc wierzyli w fałsz. Czy on jest równy swemu panu. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 78 Bóg wyprowadził was z łona waszych matek. Gdziekolwiek on go skieruje. Czy by zaprzeczali dobroci Boga? 72 Bóg dał wam ony spośród was samych. Być mo e. kogo zaopatrzyliśmy zaopatrzeniem pięknym. a wy nie wiecie! 75 Bóg przytacza jako przykład pewnego sługę . i nie jest zdolne nic uczynić? 74 Nie dodawajcie więc Bogu Jemu podobnych! Zaprawdę. 76 I Bóg przytacza jako przypowieść dwóch ludzi: jeden z nich jest niemy. Wy nie widzieliście niczego.nie oddadzą swoich dóbr swoim niewolnikom. i zaopatrzył was w dobre rzeczy. to. będziecie wdzięczni! 295 . który nie ma nad niczym władzy. Bóg wie. a rozkaz dotyczący Godziny będzie jak mgnienie oka albo jeszcze mniej. Zaprawdę. tak i by byli równi. to ten nie przyniesie nic dobrego. oraz tego. co nie mo e im dać adnego zaopatrzenia. niczego nie mo e i jest cię arem dla swego pana. ani z ziemi. On dał wam słuch. z którego on rozdaje skrycie i jawnie. poza Bogiem. Czy oni są jednakowi? Chwała niech będzie Bogu! Ale większość ludzi nie wie. a nie w dobrodziejstwo Boga? 73 Czy oni mają czcić. który rozkazuje sprawiedliwie i znajduje się na drodze prostej? 77 Do Boga nale y wszystko. A z waszych on dał wam synów i wnuków. ani z niebios.niewolnika. co skryte w niebiosach i na ziemi.

Tak dopełnia On Swojego dobrodziejstwa dla was! Być mo e. nie otrzymają adnej ulgi ani nie będzie im dana adna zwłoka. i ubrania. które was chronią przed gorącem. w tym są znaki dla ludzi. a potem zaprzeczają mu. którzy nie uwierzyli. powiedzą: "Panie nasz! Oto ci. wy się poddacie całkowicie! 82 A jeśli oni odwrócą się plecami. 81 Bóg dostarczył wam z tego.79 Czy oni nie widzieli ptaków posłusznych w przestworzu nieba. którzy byli niesprawiedliwi. i w dniu. którzy wierzą! 80 Bóg uczynił wam w waszych namiotach mieszkanie i przygotował dla was namioty ze skór zwierzęcych. ci. 85 Kiedy zobaczą karę. i oni nie otrzymają przebaczenia. 83 Oni znają dobrodziejstwo Boga. to do ciebie nale y tylko obwieszczenie jasne. kiedy się przenosicie. które znajdujecie lekkimi w dniu. cienie. i przygotował dla was w górach schronienia. których nie podtrzymuje nikt.wyposa enie i doczesny po ytek. 84 W Dniu. 86 A kiedy ci. którzy dodawali współtowarzyszy. kiedy My postawimy świadka z ka dego narodu. które was chronią przed wzajemną gwałtownością. Większość z nich to niewdzięcznicy. zobaczą ich. A z wełny. kiedy się zatrzymujecie na postój. których my dawaliśmy Tobie za współtowarzyszy i których wzywaliśmy poza Tobą!" 296 . oraz ubrania. sierści i włosia . co stworzył. nie będzie ju dane pozwolenie tym. jak tylko Bóg? Zaprawdę.

uwa ając. jesteście kłamcami!" 87 I przedstawią wtedy Bogu swoje poddanie. w czym się ró niliście! 93 Gdyby zechciał Bóg. z ka dego narodu. co oni wymyślili. kiedy My postawimy świadka. 88 Tym. spośród nich przeciw nim. On was napomina . My będziemy zwiększać karę za karą za to. 89 W Dniu.być mo e. która rozkręciła swoje przędziwo na włókna. Zesłaliśmy tobie Księgę jako wyjaśnienie dla ka dej rzeczy i drogę prostą. boć przecie uczyniliście Boga waszym poręczycielem! Zaprawdę. naganne i występne. skoro je zło yliście. i miłosierdzie. e szerzyli zgorszenie. wy się opamiętacie! 91 Wypełniajcie wiernie przymierze z Bogiem. Bóg was w ten sposób tylko doświadcza. i radosną wieść dla całkowicie poddanych. mocno je przedtem skręciwszy. 297 . On wam uka e jasno w Dniu Zmartwychwstania to. co bezecne.Wtedy oni rzucą im słowo: "Zaprawdę. zawiodło ich to. którzy nie uwierzyli i który odsunęli się od drogi Boga. Bóg wie. dobroczynność i szczodrobliwość względem bliskich krewnych! On zabrania tego. co wy czynicie! 92 Nie bądźcie jak ta. 90 Zaprawdę. to uczyniłby was jednym narodem. skoro je zawarliście! Nie łamcie przysiąg. Bóg nakazuje: sprawiedliwość. Nie posługujcie się waszymi przysięgami dla wzajemnego oszukiwania się. i jeden naród jest większy od drugiego. przyprowadzimy ciebie jako świadka przeciwko tym ludziom.

co oni czynili. 94 Nie u ywajcie między sobą waszych przysiąg jako podstępu. jest dla was lepsze. czy kobieta i jest wierzącym. i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym ni to. wyczerpuje się. 98 Kiedy recytujesz Koran. którzy uwierzyli i którzy ufają swojemu Panu. i prowadzi drogą prostą. Wy zakosztujecie zła za to. którzy byli cierpliwi. My z pewnością zapłacimy tym. co czyniliście. to szukaj ucieczki u Boga przed szatanem przeklętym! 99 Nie ma on bowiem adnej władzy nad tymi. i odsunęliście się od drogi Boga. kogo chce. solidnie przedtem stojąca.mę czyzna. 101 A kiedy My zmieniamy jeden znak na inny . 100 Jego władza jest tylko nad tymi.a Bóg wie najlepiej. Wy z pewnością zostaniecie zapytani o to. kto spełni dobre dzieło .Lecz On sprowadza z drogi. a to. co wy posiadacie.czy to . co zsyła to oni mówią: "Ty jesteś tylko oszustem!" 298 . którzy biorą sobie jego za opiekuna i którzy przez niego są bałwochwalcami. 97 Tego. gdybyście tylko wiedzieli! 96 To. 95 I nie przehandlujcie za niską cenę przymierza z Bogiem! To. co się znajduje u Boga. jest trwałe. nagrodą piękniejszą ani eli to. kogo chce. My o ywimy yciem wspaniałym. co czynili. co jest u Boga. i kara wasza będzie ogromna. aby nie pośliznęła się wam noga.

" Język tego. którzy nie wierzą w znaki Boga. Bóg nie poprowadzi drogą prostą i spotka ich kara bolesna! 105 Jedynie kłamstwo wymyślają ci. 299 . 109 Nie ma wątpliwości. którzy uwierzyli.Lecz większość z nich nie wie. którzy razem wywędrowali. a ten . jasny! 104 Zaprawdę. 108 To są ci." l03 My wiemy. kto został zmuszony. którym Bóg nało ył pieczęć na serca.z wyjątkiem tego. kto otworzył swą pierś na niewiarę . i w yciu ostatecznym oni są stratni. na którego oni wskazują.to język arabski. słuch i spojrzenie. kiedy przyjdzie ka da dusza. jest obcy. lecz serce jego jest spokojne w wierze ten. e oni mówią: "Jego uczy tylko zwykły człowiek. kto nie wierzy w Boga. i dlatego. z całą prawdą.nad nimi wszystkimi będzie gniew Boga i spotka ich kara ogromna! 107 Tak się stanie dlatego. twój Pan będzie z pewnością przebaczający i litościwy dla tych. po tym jak zostali doświadczeni. 111 W Dniu. 110 Zaprawdę. 102 Powiedz: "Zesłał go święty Duch od twego Pana. a następnie prowadzili walkę i byli cierpliwi. tych. i jako drogę prostą i radosną wieść dla muzułmanów. którzy nie wierzą w znaki Boga. e oni kochali ycie tego świata bardziej ani eli ycie ostateczne. aby utwierdzić tych. Tacy są niedbali. i Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niewierzących. choć przedtem w Niego wierzył . tacy są kłamcami! 106 Ten.

a kara bolesna! 118 Zakazaliśmy ju wyznawcom judaizmu tego. którzy wymyślają przeciw Bogu kłamstwo! 117 U ywanie będzie niewielkie. co uczynili. ka dej duszy zostanie w pełni zapłacone za to. Otrzymywało ono obfite zaopatrzenie ze wszystkich stron. dobre. krwi i mięsa wieprzowego oraz tego. Dał mu więc Bóg zakosztować szaty głodu i strachu za to. i dziękujcie za dobrodziejstwa Boga. czym obdarzył was Bóg. 113 I przyszedł do nich posłaniec spośród nich. 114 Jedzcie więc z tego. Przeto dosięgła ich kara. i nikt nie dozna niesprawiedliwości. co tobie opowiedzieliśmy.w tym celu. którzy czynili zło nieświadomie. 112 I Bóg przytacza jako podobieństwo pewne miasto bezpieczne i spokojne. co jest dozwolone.to przecie Bóg jest przebaczający. litościwy! 116 Nie mówcie więc według tego.przytaczając dowody dla własnej obrony. co opisują kłamliwie wasze języki: "To jest dozwolone. Nie będą szczęśliwi ci. co ona uczyniła. aby wymyślić przeciwko Bogu kłamstwo. litościwy dla tych. lecz oni uznali go za kłamcę. a potem się nawrócili 300 . to jest zakazane!" . to. jeśli Go czcicie! 115 On wam zakazał tylko: padliny. Ale jeśli ktoś został zmuszony. 119 Jednak twój Pan jest przebaczający. wówczas gdy byli niesprawiedliwi. nie będąc przestępcą ani buntownikiem . co zostało zło one w ofierze czemuś innemu ni Bogu. lecz nie uznawało dobrodziejstw Boga.

Lecz jeśli jesteście cierpliwi. 120 Zaprawdę. w której oni się ró nili. bo to jest lepsze! 127 Bądź cierpliwy! Twoja cierpliwość jest tylko przez Boga . którzy są bogobojni. to karzcie tak. twój Pan zna najlepiej tych. e oni knują podstęp! 128 Zaprawdę. on nie był z liczby bałwochwalców. którzy zeszli z J ego drogi. i On zna najlepiej tych.i poprawili. Bóg jest z tymi. On wybrał go i poprowadził ku drodze prostej 122 Daliśmy mu dobro na tym świecie i z pewnością będzie on w yciu ostatecznym wśród sprawiedliwych! 123 Następnie objawiliśmy tobie: "Postępuj za religią Abrahama jak hanif . Zaprawdę. " 124 Sabat został narzucony tylko tym. twój Pan rozsądzi między nimi. z tymi. którzy czynią dobro ! 301 . Abraham był przewodnikiem narodu. jakbyście sami byli karani . którzy się sprzeczali w tym przedmiocie . i nie był on z liczby bałwochwalców! 121 Był on wdzięczny za Jego dobrodziejstwa. którzy idą drogą prostą! 126 Jeśli karzecie . wiernym Bogu hanifem. 125 Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem ! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób! Zaprawdę. w Dniu Zmartwychwstania. bądźcie nimi. Nie smuć się z ich powodu! Nie pozostawaj w udręce dlatego. sprawę.

3 o potomkowie tych.. którego otoczenie pobłogosławiliśmy. aby udręczyć wasze oblicza. 7 Jeśli czynicie dobro. on był wdzięcznym sługą!" 4 I postanowiliśmy w tej Księdze względem synów Izraela: "Będziecie siać zgorszenie na ziemi dwukrotnie i wbijecie się w wielką dumę. Zaprawdę. A kiedy nadeszła obietnica ostatnia. Widzący! 2 Daliśmy Moj eszowi Księgę i uczyniliśmy ją drogą prostą dla synów Izraela: "Nie bierzcie sobie opiekuna poza Mną. i uczyniliśmy was liczniejszym ludem. oni przeniknęli a pomiędzy ich domostwa i obietnica została wypełniona. aby mogli wejść do świątyni.Podró Nocna ." 5 A kiedy nadszedł czas pierwszej obietnicy. aby mu pokazać niektóre Nasze znaki. to te dla siebie samych. On jest Słyszący. tak jak weszli po raz pierwszy.. po to. 6 Później znowu daliśmy wam pewien odwet nad nimi i pomno yliśmy wasz majątek i waszych synów. których zabraliśmy razem z Noem! Zaprawdę. który przeniósł Swojego sługę nocą z Meczetu świętego do meczetu dalekiego. i aby zniszczyć całkowicie to.Al-Isra W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała Temu. czym zawładnęli.. a jeśli czynicie zło. 302 . wysłaliśmy przeciwko wam Nasze sługi obdarzone wielką mocą. to czynicie dobro dla siebie samych.

16 A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto. którzy czynią dobre dzieła. abyście poszukiwali łaski u waszego Pana i abyście znali liczbę lat i liczenie.8 Być mo e. a ten. kto idzie drogą prostą. Potem ścieramy znak nocy i czynimy jasność znakiem dnia. idzie nią dla siebie samego. 12 Uczyniliśmy noc i dzień dwoma znakami. adna dusza niosąca cię ar nie poniesie cię aru innej . którzy nie wierzą w ycie ostateczne. a jeśli powrócicie. My nie karaliśmy nigdy. kto błądzi. i w Dniu Zmartwychwstania My wyciągniemy księgę. którą on znajdzie rozpostartą: 14 Przeczytaj twoją księgę! Ona dziś wystarczy tobie jako wystawiony ci rachunek!" l5 Ten. człowiek jest zawsze popędliwy. 13 I ka demu człowiekowi przywiązaliśmy do szyi jego los. lecz przygotowaliśmy Gehennę jako więzienie dla niewiernych. błądzi na szkodę sobie samemu. przygotowaliśmy karę bolesną. wasz Pan zmiłuje się nad wami. podobnie jak wzywa dobro. 10 i e dla tych. 11 Człowiek wzywa zło. i obwieszcza wiernym. 303 . to i My powrócimy. zanim nie wysłaliśmy posłańca. co jest bardziej proste. 9 Oto ten Koran prowadzi ku temu. i czeka ich nagroda wielka. My wyjaśniliśmy doskonale ka dą rzecz.

20 My wszystkich wspomo emy . doczekają się uznania za swoją gorliwość. poni ony. kto pragnie ycia przemijającego.to nakazujemy jego mieszkańcom yjącym w dobrobycie. 19 A ci.i tych. My pośpiesznie dajemy mu w nim to. aby oddawali się tam rozpuście. lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! 304 . którzy pragną ycia ostatecznego i zdą ają ku niemu z wielkim zapałem. jak tylko Jego. to nie mów im: "precz!" i nie popychaj ich. aby się w niej palił. i dla rodziców . 21 Spójrz. co chcemy i komu chcemy.dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość. i tych z darów twego Pana. Następnie przygotowujemy mu Gehennę. świadomy i jasno widzący grzechy Swoich sług! 18 Temu. jak daliśmy pierwszeństwo jednym nad drugimi! A ycie ostateczne z pewnością ma więcej stopni i więcej wyró nienia! 22 Nie umieszczaj razem z Bogiem adnego innego boga. abyście nie czcili nikogo innego. i są wierzącymi. odrzucony. abyś nie został poni onym i opuszczonym! 23 I postanowił twój Pan. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie. 17 " Ile to pokoleń wygubiliśmy po Noem! Wystarczy twój Pan. a dary twego Pana nie są nigdy ograniczone.

którzy się nawracają! 26 I dawaj krewnemu. twój Pan daje hojne zaopatrzenie temu. i podró nemu. i biednemu. Zaiste. i mów: "Panie mój. bo zostaniesz zganiony. tak jak oni byli. zabijanie ich jest wielkim grzechem! 32 I nie zbli ajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę. 30 Zaprawdę. My im damy zaopatrzenie. i nie otwieraj jej te zbyt szeroko. I On. jest to czyn szpetny i jak e to zła droga! 33 I nie pozbawiajcie nikogo ycia. On jest względem swoich sług w pełni świadomy i jasno widzący! 31 I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem. a szatan jest niewdzięczny względem swego Pana. 28 A jeśli odsuniesz się od nich. podobnie jak wam. i wymierza je! Zaprawdę. jeśli jesteście dobrzy. komu chce. zaprawdę. 29 I nie kładł ręki zaciśniętej na twoją szyję. którego się spodziewasz. co mu się nale y. rozrzutni są braćmi szatanów. co jest w waszych duszach. powiedz im chocia przyjemne słowo. przez miłosierdzie. wychowując mnie. to poszukując miłosierdzia twego Pana. 305 . bądź dla nich miłosierny." 25 Wasz Pan wie najlepiej.24 Pochylaj ku nim skrzydło łagodności. lecz nie rozrzucaj nadmiernie! 27 Zaprawdę. kiedy byłem mały. jest przebaczający dla tych. biedny.

42 Powiedz: "Jeśliby razem z Nim byli jacyś bogowie. wzgardzony. on z pewnością otrzyma pomoc! 34 Zbli ajcie się do majątku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni.które Bóg uczynił świętym. poniewa o zobowiązanie zapytają. zanim ona dojdzie do wieku dojrzałego. Wypełniajcie wasze zobowiązania. jak mówią. słuch. aby byli napomniani. to My dajemy jego bliskiemu władzę." 306 . 36 I nie idź w ślad za tym. co jest złe w tym wszystkim. 35 Dawajcie pełną miarę. chyba e zgodnie z prawem! A jeśli kto został zabity niesprawiedliwie. 40 Czy wasz Pan tylko dla was wybrał synów. bo przecie nie rozerwiesz ziemi ani nie osiągniesz wysokości gór. jest dla twego Pana wstrętne. to oni poszukiwaliby drogi a do Władcy Tronu. 39 Oto co objawił ci twój Pan z mądrości. kiedy mierzycie. i wa cie wagą sprawiedliwą! To jest lepsze i piękniejsze w swoim rezultacie. zganiony. Lecz niech on nie przesadza w zabijaniu. I nie umieszczaj obok Boga adnego innego boga. 38 To. bo zostaniesz wrzucony do Gehenny. lecz to powiększyło tylko ich niechęć. wzrok i serce bądź z tego zdawały sprawę! 37 I nie stąpaj dumnie po ziemi. a dla Siebie wziął córki spośród aniołów? Zaprawdę. o czym nie masz wcale wiedzy! Zaprawdę. mówicie straszne słowo! 41 Daliśmy w tym Koranie wyjaśnienia.

w ten sposób błądzą i nie mogą znaleźć drogi! 49 Oni powiedzieli: "Kiedy będziemy kośćmi i prochem. co mówią. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. jakie oni przytaczają tobie przypowieści. to My zaciągamy zasłonę między tobą a tymi. I nie ma adnej rzeczy. On jest Wspaniałomyślny. oni odwracają się plecami ze wstrętem. która by nie głosiła Jego chwały. Przebaczający! 45 A kiedy recytujesz Koran. który wyda się wam wielki!" Wtedy oni powiedzą: 307 . wyniosłością wielką! 44 Wysławia Go siedem niebios i ziemia oraz ci.głuchotę. 51 lub jakimkolwiek tworem. kiedy się potajemnie zmawiają. Jedynego. 47 My wiemy doskonale. Lecz wy nie pojmujecie ich wysławiania. 46 Poło yliśmy na ich serca osłony. a tak e. aby nie pojmowali. kiedy się tobie przysłuchują. to czy będziemy wskrzeszeni w nowym stworzeniu?" 50 Powiedz: "Moglibyście nawet być kamieniem lub elazem. Zaprawdę. Kiedy wspominasz w Koranie swego Pana.43 Niech Mu będzie chwała! On jest wynioślejszy ponad to. a na ich uszy . gdy niesprawiedliwi mówią: "Wy postępujecie tylko za człowiekiem zaczarowanym!" 48 Popatrz. którzy się tam znajdują. czemu oni się przysłuchują.

Jeśli On zechce. wkrótce. zaprawdę. szatan wznieca spory pomiędzy nimi. kiedy On was wezwie. co jest lepsze."Kto spowoduje. eby mówili to. I My nie posłaliśmy ciebie jako opiekuna nad nimi. i powrócimy?" Powiedz: "Ten. 55 Twój Pan zna najlepiej tych. szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym! 54 Wasz Pan zna was najlepiej. mają oni nadzieję na Jego miłosierdzie i obawiają się Jego kary." 57 Ci. Zaprawdę. a wy odpowiecie przez Jego wysławienie. 56 powiedz: "Wzywajcie tych." Oni wtedy potrząsną głowami i powiedzą: "Kiedy to?" Powiedz: "Być mo e. którzy są w niebiosach i na ziemi. My ju wyró niliśmy jednych proroków nad innymi i Dawidowi daliśmy Psalmy. On was ukarze. pomyślicie sobie. albo jeśli zechce. kary twego Pana nale y się strzec! 58 I nie ma miasta. oka e wam miłosierdzie. którego byśmy nie zniszczyli 308 . których wy uznajecie poza Nim! Oni nie są w stanie usunąć od was zła ani nawet go przesunąć. sami poszukują sposobu największego przybli enia się do ich Pana. których oni wzywają. który was stworzył po raz pierwszy. Zaprawdę. 53 I powiedz Moim sługom." 52 W tym Dniu. i przebywaliście tylko małą chwilę.

który powiedział: "Czy mam oddać pokłon temu." 63 powiedział On: "Idź precz! A ci spośród nich. z wyjątkiem Iblisa. by przestraszyć. tylko doświadczeniem dla ludzi. twój Pan obejmuje ludzi!" I uczyniliśmy to widzenie. z wyjątkiem nielicznych. 61 I oto powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!" I oni oddali mu pokłon..przed Dniem Zmartwychwstania lub którego byśmy nie ukarali karą okrutną. jak jasny znak. i przodkowie uznali je za kłamstwo. I tak daliśmy ludowi Samud wielbłądzicę. zapłatą obfitą! 64 Zwódź swoim głosem. podobnie jak drzewo przeklęte w Koranie. to ja niezawodnie zniszczę jego potomstwo. zaprawdę. 59 Od wysłania znaków mogłoby powstrzymać Nas jedynie to. 60 Oto powiedzieliśmy tobie: "Zaprawdę. Jeśli mi dasz zwłokę do Dnia Zmartwychwstania. Gehenna będzie waszą zapłatą. którego uczciłeś bardziej ode mnie. kogo potrafisz spośród nich! Zbieraj przeciwko nim twoją konnicę i twoją piechotę! 309 . lecz to tylko powiększa ich wielki bunt. My ich straszymy. które tobie pokazaliśmy. My posyłamy Nasze znaki tylko po to. którego stworzyłeś z gliny?" 62 I dalej mówił: "Czy Ty widzisz? Oto ten. lecz oni postąpili z nią niesprawiedliwie. którzy pójdą za tobą. To jest zaznaczone w księdze..

i On zawróci was tutaj po raz drugi i rozpęta przeciwko wam gwałtowny huragan. 71 W Dniu. i pozostaliście niewiernymi? Wtedy nie znajdziecie przeciwko Nam adnego wspomo yciela. kiedy wezwiemy wszystkich ludzi razem z ich przewodnikiem. My nosiliśmy ich na lądzie i na morzu. i On nie pogrą y razem z wami szmat lądu albo i nie wyśle przeciwko wam wichru z kamieniami a wtedy nie znajdziecie adnego opiekuna?! 69 Albo czy jesteście zabezpieczeni przed tym. 310 . którym zostanie dana księga do ich prawicy . których wzywacie. Lecz kiedy On wyratuje was.będą czytać swoją księgę i nie zostanie im wyrządzona niesprawiedliwość. i potopi was za to. daleko od was są ci. abyście poszukiwali Jego dobroci. wyprowadzając na ląd. który dla was pędzi statek po morzu. poza Nim.Miej uczestnictwo z nimi w ich bogactwach i w ich dzieciach! Czyń im obietnice! . My zaopatrzyliśmy ich wspaniałymi dobrami. ty nad Moimi sługami nie masz władzy! Twój Pan wystarczy jako opiekun!" 66 Wasz Pan jest Tym. Zaprawdę. 70 My obdarzyliśmy szlachetnością synów Adama. Zaprawdę. których stworzyliśmy. zaprawdę. wy się odwracacie. to ci. nawet na łupinkę daktyla. On jest dla was miłosierny! 67 A kiedy dotknie was na morzu nieszczęście.Ale szatan obiecuje im tylko dla zmylenia 65 Lecz. człowiek jest niewdzięczny! 68 Czy jesteście pewni tego. My wyró niliśmy ich wielkim wyró nieniem ponad wielu spośród tych.

311 . to będzie dla ciebie zasługa dobrowolna. 80 I powiedz: "Panie mój! Wprowadź mnie wejściem prawdy i wyprowadź mnie wyjściem prawdy! I daj mi. by ciebie z niej wypędzić. a recytację .o świcie. abyś wymyślił przeciwko Nam coś innego. ale oni wtedy przebywaliby na niej tylko niewiele czasu po tobie. z Twojej strony. 74 I gdybyśmy cię nie umocnili. będzie ślepy w yciu ostatecznym i jeszcze bardziej zabłądzi z drogi. co tobie objawiliśmy. spośród Naszych posłańców. by pokusą odwieść cię od wszystkiego. 75 Wtedy dalibyśmy ci zakosztować podwójnie ycia i podwójnie śmierci. Potem ju nie znalazłbyś dla siebie. a do ciemności nocy. 73 Oni byli ju bliscy tego. 78 Odprawiaj modlitwę przy skłanianiu się słońca. a ty nie znajdziesz zmiany dla Naszego zwyczaju. twój Pan pośle cię na miejsce chwalebne. których wysłaliśmy przed tobą.72 A kto był ślepy w tym yciu. to byłbyś gotów skłonić się ku nim. 76 Oni omal nie zdołali cię skłonić do opuszczenia tej ziemi. być mo e. I wtedy oni wzięliby sobie ciebie jako bliskiego przyjaciela. Zaprawdę. 77 Taki był zwyczaj w postępowaniu względem tych. przeciwko Nam. adnego pomocnika. recytacja o świcie znajduje świadków! 79 A nocą czuwaj na modlitwie.

by być niewiernymi. lecz Pan wasz wie najlepiej. 83 Kiedy My obsypujemy człowieka dobrodziejstwami. a kiedy dotknie go nieszczęście. fałsz musi zniknąć!" 82 My zsyłamy poprzez Koran to. to oni nie zdołaliby uczynić nic podobnego. co ci objawiliśmy." 85 I zapytają ciebie o Ducha. 87 chyba jedynie dzięki miłosierdziu twego Pana. co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych. Zaprawdę. 90 Oni powiedzieli: "Nie uwierzymy ci. 312 . i nie znalazłbyś potem dla siebie przeciwko Nam adnego opiekuna. aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu." 86 Jeślibyśmy chcieli. Powiedz: "Duch pochodzi od rozkazu mojego Pana.władzę wspomagającą!" 81 I powiedz: "Przyszła prawda i zniknął fałsz. on się odwraca i oddala. jest zrozpaczony. kto idzie prostą drogą. 84 Powiedz: "Ka dy działa na swój sposób. Zaprawdę. lecz większość ludzi upiera się przy tym. lecz wam dano tylko niewiele wiedzy. nawet gdyby się wzajemnie wspomagali. a niesprawiedliwym powiększa on tylko stratę." 89 Przedstawiliśmy ludziom jasno w tym Koranie wszelkiego rodzaju przykłady. łaska Jego dla ciebie jest wielka! 88 Powiedz: "Jeśliby się zebrali ludzie i d iny. to zabralibyśmy tobie z pewnością to.

nie znajdziesz opiekunów poza Nim. by uwierzyli . A nie uwierzymy w twoje wzniesienie się.jak to twierdziłeś i spadnie na nas niebo płatami.dopóki nie sprawisz. to zesłalibyśmy dla nich z nieba anioła jako posłańca. Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. by wytrysło dla nas źródło z ziemi. a dla tych. kogo prowadzi Bóg. Za ka dym razem. 93 albo dopóki nie będziesz miał domu ze złotymi ozdobami. chodzący po niej w pokoju. których On sprowadzi z drogi. dopóki nie ześlesz nam Księgi. My zbierzemy ich w Dniu Zmartwychwstania . 92 albo dopóki nie sprawisz . którą będziemy czytać. głuchych. kiedy będzie przygasać. ślepych. 91 albo dopóki nie będziesz miał ogrodu z palmami i winną latoroślą i dopóki nie wytrysną wśród nich obfite strumyki.posłańcem?" 94 I nic nie powstrzymuje ludzi. albo dopóki nie wzniesiesz się do nieba. On jest świadomy i jasno widzący względem Swoich sług. 313 . albo nie przyprowadzisz Boga i aniołów jako poręczycieli." Powiedz: "Chwała niech będzie mojemu Panu! Czy nie jestem tylko człowiekiem .kiedy przyszła do nich droga prosta jako posłańca?" 95 Powiedz: "Jeśliby byli. na ziemi aniołowie." 96 Powiedz: "Wystarczy Bóg jako świadek między mną a wami! Zaprawdę. niemych." 97 Ten. idzie drogą prostą.na ich twarzach.

" 314 . e jesteś zaczarowany!" 102 On powiedział: "Ty dobrze wiesz. 98 Oto ich zapłata za to. to czy naprawdę będziemy wskrzeszeni w nowym stworzeniu?" 99 Czy oni nie pomyśleli. nie ulegający wątpliwości. Zapytaj więc synów Izraela! Kiedy on przyszedł do nich. który stworzył niebiosa i ziemię. oprócz niedowiarstwa. My przyprowadzimy was jako ró nobarwny tłum. e jesteś zgubiony!" 103 Wtedy on chciał wypędzić ich z kraju. lecz My zatopiliśmy jego wraz z tymi. o Faraonie. zaprawdę. e zesłał je tylko Pan niebios i ziemi. jako dowody widzialne: I myślę. którzy byli z nim. i mówili: "Kiedy będziemy kośćmi i prochem. 100 Powiedz: "Jeślibyście posiadali skarby miłosierdzia z obawy przed rozdaniem . jest w mocy stworzyć istoty podobne do nich? On ustanowił dla nich czas określony.bo człowiek jest bardzo skąpy!" 101 Daliśmy ju Moj eszowi dziewięć znaków jasnych. 104 I powiedzieliśmy po jego śmierci synom Izraela: "Zamieszkujcie tę ziemię! A kiedy nadejdzie obietnica ycia ostatecznego. i Bóg. powiedział mu Faraon: "O Moj eszu! Zaprawdę. i nie wierzyli w Nasze znaki. lecz niesprawiedliwi odrzucają wszystko. sądzę.My zwiększymy dla nich ogień palący.

głosząc: "Bóg jest wielki!" 315 . 110 powiedz: "Módlcie się do Boga albo módlcie się do Miłosiernego! Jakkolwiek byście Go wzywali. wybijając pokłony. 108 Oni mówią: "Chwała niech będzie Panu naszemu! Zaprawdę. abyś go recytował ludziom powoli. I My wysłaliśmy ciebie tylko jako zwiastuna i ostrzegającego. obietnica naszego Pana zostanie spełniona!" 109 Oni padają na twarze płacząc." Nie bądź zbyt głośny w swojej modlitwie ani te nie bądź w. 106 I Koran podzieliliśmy. który nie ma adnego współtowarzysza w królestwie. 111 I powiedz: "Chwała niech będzie Bogu. kiedy jest im recytowany. On posiada najpiękniejsze imiona. wybijając pokłony. 107 powiedz: "Wierzcie w niego albo te nie wierzcie!" Ci. którym wcześniej została dana wiedza. który nie ma adnego opiekuna przeciw poni eniu! " Wysławiaj Go. I zsyłaliśmy go stopniowo. który nie wziął sobie adnego syna. niej za cichy! Poszukaj drogi pośredniej. padają na twarze. i to powiększa ich pokorę.105 I z prawdą zesłaliśmy go. i z prawdą on zstąpił.

którzy mówią: "Bóg wziął Sobie syna. którzy czynią dobre dzieła. zaprawdę. które wychodzi z ich ust! Oni głoszą jedynie kłamstwo! 6 I być mo e. e mieszkańcy groty i Ar-Rakim są czymś osobliwym wśród Naszych znaków? 10 Oto młodzieńcy schronili się do groty i powiedzieli: "Panie nasz! Daj nam miłosierdzie pochodzące od Ciebie i przygotuj nam słuszną drogę 316 . My uczynimy z niej nagą ziemię! 9 Czy ty sądzisz. nadchodzącym od Niego. jesteś gotów zadręczyć się ze zmartwienia.Grota . co jest na ziemi. który zesłał Księgę Swojemu słudze i nie uczynił w niej adnej krzywizny! 2 Księgę prostą. aby ostrzegała przed strasznym nieszczęściem. i czeka ich piękna nagroda 3 .Al-Kahf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu. i zwiastowała wiernym. który z nich jest lepszy w działaniu. 8 Lecz. abyśmy mogli wypróbować. ani ich ojcowie. śledząc ich postępowanie. jeśli oni nie uwierzą w to opowiadanie.oni tam będą przebywać na wieki 4 i aby ostrzegała tych. jej ozdobą. " 5 Ani oni nie posiadają o tym wiedzy. 7 My uczyniliśmy to. To słowo wielkiej wagi.

która z dwóch grup lepiej obliczy. którzy uwierzyli w swojego Pana. Gdyby oni chocia przynieśli ze sobą jasny dowód! Czy jest ktoś bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. ten idzie drogą prostą. kiedy powstali i powiedzieli: "Pan nasz. podczas gdy oni byli pogrą eni we śnie. 18 Mógłbyś uwa ać ich za czuwających. aby się dowiedzieć. jak długo oni tam przebywali.w naszej sprawie!" 11 Przeto w tej grocie opieczętowaliśmy ich uszy .na wiele lat." 17 I mógłbyś był widzieć. bo powiedzielibyśmy wówczas obrzydliwe kłamstwo. Nie będziemy wzywać adnego boga. 12 Potem wskrzesiliśmy ich. 14 I umocniliśmy ich serca. a kiedy zachodziło. kiedy wschodziło. ten nie znajdzie adnego opiekuna prowadzącego drogą prawości. 15 Ci nasi ludzie wzięli sobie bogów poza Nim. Byli to młodzieńcy. 13 My opowiemy ci ich historię zgodnie z prawdą. Oto jeden ze znaków Boga! Kogo Bóg prowadzi. jak słońce. i My pomno yliśmy ich drogę prostą. a kogo On sprowadzi z drogi. odsuwało się od ich groty na prawo. 317 . oprócz Niego. kto wymyślił kłamstwo przeciwko Bogu? 16 Kiedy oddzielicie się od nich Pan wasz roztoczy nad wami Swoje miłosierdzie i przygotuje dla waszej sprawy dogodną podporę. mijało ich z lewej strony. oni zaś znajdowali się w jej przestronnym wnętrzu. Pan niebios i ziemi.

aby się rozejrzał. i przyniósł wam od niego zaopatrzenie. a szóstym z nich był pies" . i zapewne ogarnąłby cię strach na ich widok. co skryte." 21 I tak daliśmy znać o nich. e obietnica Boga jest prawdą i e nie ma adnej wątpliwości co do Godziny! Kiedy sprzeczali się między sobą w ich sprawie. uciekając." I będą mówili: "Było ich pięciu. Wyślijcie więc jednego z was do miasta z waszymi pieniędzmi. aby ludzie wiedzieli. to z pewnością odwróciłbyś się od nich. eby się wzajemnie wypytywali. 19 I tak wskrzesiliśmy ich. a pies ich znajdował się na progu z wyciągniętymi przednimi łapami. ile czasu przebywaliście.starając się odgadnąć to. i wtedy nigdy nie będziecie szczęśliwi. powiedzieli: "Powinniśmy zbudować nad nimi meczet!" 22 Będą mówić: "Było ich trzech. którzy odnieśli zwycięstwo w ich sprawie. a czwartym był ich pies.My odwracaliśmy ich na prawo i na lewo. 20 Bo jeśli oni was odkryją. to was ukamienują albo nawrócą was na swoją wiarę. Pan zna ich najlepiej!" Ci. Gdybyś ich zobaczył. I będą mówić: 318 ." Oni powiedzieli: "Wasz Pan wie najlepiej. Jeden z nich powiedział: Ile czasu tam przebywaliście?" Oni powiedzieli: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część jednego dnia. kto ma najczyściejsze jedzenie. powiedzieli: "Wznieście nad nimi budowlę.

poza Nim. a On nie czyni nikogo współuczestnikiem w sprawowaniu władzy. Nie słuchaj tego. 26 powiedz: "Bóg wie najlepiej. miejsca schronienia. jeśli Go zapomniałeś." 27 I głoś to. który postępuje za swoją namiętnością. Znają ich tylko nieliczni. co jest bli sze od tego względem prawości. i powiedz: "Być mo e. adnego opiekuna. którego postępowanie przekracza miarę." 25 I przebywali oni w swej grocie trzysta lat. jak tylko w sposób jawny. by Nas wspominać. 28 I bądź cierpliwy z tymi." Przeto nie prowadź z nimi sporu inaczej. co skryte w niebiosach i na ziemi. Jak dobrze On widzi i słyszy! Oni nie mają. ile oni przebywali. poprowadzi mnie mój Pan ku temu. pragnąc oglądać Jego oblicze."Było ich siedmiu." Powiedz: "Mój Pan zna najlepiej ich liczbę. 23 Nie mów o niczym: "Z pewnością uczynię to jutro!". i dodali sobie jeszcze dziewięć. I niech twoje oczy nie odwracają się od nich ku ozdobom ycia tego świata. 319 . i nie wypytuj o nich adnego z nich. poza Nim. którego serce uczyniliśmy niedbałym o to. 24 nie dodawszy: "Jeśli Bóg zechce!" I wspomnij swojego Pana. którzy rano i wieczór wzywają swego Pana. Do Niego nale y to.Nikt nie zmieni Jego słów! I nie znajdziesz. a ósmy wśród nich był pies. co ci zostało objawione z Księgi twojego Pana! .

których czekają Ogrody Edenu. . między nimi umieściliśmy pole zasiane zbo em.. to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do roztopionego metalu. by przepadła nagroda temu. 320 . gdzie w dole płyną strumyki. Powiedział więc swojemu towarzyszowi. który obejmie ich jak płótna namiotu. 33 Obydwa ogrody dały swoje plony i nie przyniosły adnej straty.29 I mów: "Prawda pochodzi od waszego Pana. ubrani w szaty zielone z jedwabiu i brokatu. będą tam wypoczywać. Będą tam przebywać ozdobieni bransoletami ze złota. 34 I zebrał on owoce. a kto nie chce. I sprawiliśmy. które otoczyliśmy palmami. Jeśli będą wzywać pomocy. niech nie wierzy!" My przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych ogień. wyciągnięci wygodnie na ło ach.My na pewno nie pozwolimy. i wytrysnął strumyk między tymi dwoma ogrodami. Przeto kto chce. który z nim rozmawiał: "Ja mam więcej majątku od ciebie i jestem potę niejszy dzięki moim ludziom.. Jak e to nieszczęsny napój! Jak e to złe miejsce wypoczynku! 30 Zaprawdę. którzy uwierzą i którzy będą czynić dobre dzieła. Jak e to wspaniała nagroda! Jak e to piękne miejsce wypoczynku! 32 Przytocz im przypowieść o dwóch ludziach: Jednemu z nich przygotowaliśmy dwa ogrody winnej latorośli. wyrządzając sobie samemu niesprawiedliwość. który pali twarze. niech wierzy. ci." 35 Wszedł do swojego ogrodu i. kto czynił dobro! 31 Oto ci.

36 i nie wierzę. i nie był wspomo ony. to znajdę z pewnością coś lepszego. powiedział: Jeśli Bóg zechce! Nie ma mocy. rozmawiając z nim: "Czy nie wierzysz w Tego. w zamian za to." 42 I zniszczone zostały jego owoce.teraz ogołocony do samych drabinek i powiedział: "Biada mi! O. kiedy wszedłeś do twego ogrodu. który cię stworzył z prochu. 321 . mój Pan da mi wkrótce coś lepszego ni twój ogród. 44 W podobnym przypadku opieka jest tylko u Boga. być mo e. następnie z kropli spermy. On jest Bogiem. a na niego ześle z nieba gwałtowny huragan. 41 albo te woda zniknie w ziemi i nie zdołasz jej odnaleźć. moim Panem! I ja nie dodaję memu Panu adnego współtowarzysza. co wydał na ten ogród . 40 to. eby to kiedykolwiek zginęło." 37 I powiedział mu jego towarzysz. kto by mu pomógł. gdybym był nie dodawał adnego współtowarzysza memu Panu!" 43 I nie miał on nikogo z ludzi. tak i rankiem zamieni się w nagie wzgórze. jak tylko u Boga! Chocia widzisz. A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana. gdybyś ty. 39 O. e nadejdzie Godzina. Wtedy zaczął wykręcać sobie ręce nad tym. poza Bogiem. a potem dał ci postać człowieka? 38 Lecz co do mnie. ani eli ten ogród. i mam mniej majątku i dzieci od ciebie.powiedział: "Nie sądzę...

Lecz dzieła nieprzemijające.który jest Prawdą. jak was stworzyliśmy po raz pierwszy. myśleliście. 50 Kiedy powiedzieliśmy aniołom: "Oddajcie pokłon Adamowi!" oni pokłonili się. co uczynili. On jest najlepszy w ostatecznym wyniku. I zobaczysz grzeszników przejętych tym. który był spośród d inów i który zbuntował się przeciwko rozkazowi swojego Pana. z wyjątkiem Iblisa. Oni będą mówili: "Biada nam! Dlaczego ta księga nie opuszcza niczego. i ziemia stała się gładką równiną. kiedy My poruszymy góry i kiedy zobaczysz. Twój Pan nie wyrządzi krzywdy nikomu. ani wielkiego. 45 I przytocz im przypowieść o yciu tego świata. On jest najlepszy w nagradzaniu. co w niej jest. 322 . które jest podobne do wody. 48 zostaną przedstawieni twemu Panu. jaką My spuszczamy z nieba: miesza się z nią roślinność ziemi i potem staje się zeschłym zielem. 47 W Dniu. nie pominąwszy nikogo z nich. w szeregach: "Przyszliście do Nas tak. e nie wyznaczymy wam czasu spotkania. otrzymają lepszą nagrodę u twego Pana i dają lepszą nadzieję. w swoim wyliczeniu?" I znajdą przed sobą wszystko. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 46 Bogactwo i synowie to ozdoba ycia tego świata. dobre dzieła. i kiedy ich zgromadzimy. ani małego." 49 I zostanie poło ona księga. które rozrzucają wiatry.

56 My wysyłamy posłańców tylko jako zwiastunów i ostrzegających. e tam się dostaną. to oni będą ich wzywać. I nawet jeśli ty wezwiesz ich na prostą drogę. czym ich ostrzegano. kiedy On powie: "Wezwijcie tych. lecz odwrócił się od nich i zapomniał o tym. Pomyślą wtedy. 55 I nic nie przeszkodziło ludziom. lecz tamci nie odpowiedzą im. by zniszczyć prawdę.Czy weźmiecie jego i jego potomstwo za opiekunów.głuchotę. 52 W Dniu. poniewa uczyniliśmy między nimi przepaść. Lecz ci. którzy nie wierzą. lecz człowiek jest. ponad wszystko. posługując się fałszem. eby nie rozumieli. poza Mną. 53 I grzesznicy zobaczą ogień. a w ich uszy . którzy sprowadzają z drogi. i nie znajdą od niego wybawienia. co przygotowały pierwej jego ręce? My poło yliśmy na ich sercach osłony. Oni przyjęli z drwiną Nasze znaki i to.kiedy przyszła do nich droga prosta i by prosili swego Pana o przebaczenie. podczas gdy oni są dla was wrogami? jaka to zła zamiana dla niesprawiedliwych! 51 ja nie wziąłem ich za świadków przy stwarzaniu niebios i ziemi ani przy stwarzaniu ich samych. 323 . 57 A któ jest bardziej niesprawiedliwy przez znak swojego pana. kłótliwy. . chyba e ma dosięgnąć ich los dawnych przodków albo spotkać kara twarzą w twarz. toczą spory. nie wezmę te jako pomocników tych. których uznaliście za Moich współtowarzyszy!". 54 Przedstawiliśmy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju przypowieści. by uwierzyli.

" 64 Powiedział Moj esz: "To jest to. 66 Rzekł do niego Moj esz: "Czy mogę postępować za tobą. to przyśpieszyłby ich karę. a dojdę do zlewiska dwóch mórz.oni się nigdy na tej drodze nie znajdą. ona odnalazła swoją drogę w morzu jakimś dziwnym sposobem. 65 I znaleźli pewnego sługę z Moich sług. zapomnieli swojej ryby. Lecz oni mają wyznaczony czas i nie znajdą od niego ucieczki. co popełnili. kiedy czynili niesprawiedliwość. poniewa jesteśmy utrudzeni tą podró ą." 63 On powiedział: "Czy nie zauwa yłeś. powiedział Moj esz do swego młodzieńca: "Przynieś naszą ywność. e nie pamiętałem o niej i nie przypomniałem sobie. czego pragnęliśmy!" I obydwaj zawrócili po swoich śladach. któremu u yczyliśmy Naszego miłosierdzia i którego nauczyliśmy wiedzy pochodzącej od Nas. 58 Twój Pan jest Przebaczający. i wyznaczyliśmy termin ich zguby. 59 Wytraciliśmy mieszkańców tych oto miast. która swobodnie odnalazła drogę w morzu. 62 Kiedy ju odeszli dalej. 324 . choćbym miał iść przez długie lata. " 61 A kiedy doszli do zlewiska dwóch mórz. pełen miłosierdzia. 60 Oto powiedział Moj esz do swego młodzieńca: "Nie ustanę. zapomniałem o rybie. Gdyby ich chciał ukarać za to. chyba tylko szatan mógł spowodować. e kiedy schroniliśmy się przy skale.

to nie uwa aj mnie ju za swojego towarzysza. i nie rób mi trudności z tego powodu!" 74 I znowu wyruszyli w drogę. który nie był winien adnego zabójstwa? Popełniłeś rzecz niegodziwą!" 75 On rzekł: "Czy nie powiedziałem ci. dopóki ci o tym nie wspomnę. jeśli Bóg zechce. on przedziurawił go. aby zatopić ludzi znajdujących się na nim? Uczyniłeś rzecz zdumiewającą!" 72 On powiedział: "Czy nie powiedziałem. A kiedy wsiedli na statek. Powiedział Moj esz: "Czy ty go przedziurawiłeś. której ciebie nauczono?" 67 On powiedział: "Ty nie potrafisz być przy mnie cierpliwy.abyś mnie pouczył o drodze prawości. o czym zapomniałem. on go zabił. e nie potrafisz być ze mną cierpliwy?" 73 Powiedział Moj esz: "Nie gań mnie za to. cierpliwym i nie sprzeciwię się adnemu twemu rozkazowi." 71 I obydwaj wyruszyli w drogę. to nie pytaj mnie o nic." 70 On powiedział: "Jeśli będziesz postępował za mną. A kiedy spotkali pewnego chłopca. 68 Jak e będziesz przy mnie cierpliwy wobec tego. e nie potrafisz być cierpliwym przy mnie?" 76 Rzekł Moj esz: "Jeśli odtąd jeszcze cię o coś zapytam. ale z góry się na to godzę!" 325 . Powiedział Moj esz: "Czy zabiłeś człowieka. czego nie znasz?" 69 Powiedział Moj esz: "Znajdziesz mnie.

który zabierał ka dy statek siłą. i sługa postawił go prosto." 326 . w czym nie potrafiłeś być cierpliwym. aby ich Pan dał im na to miejsce lepszego od niego i bardziej czystego. 80 A co się tyczy tego chłopca. Ojciec ich był człowiekiem pobo nym i chciał twój Pan. i bli szego uczuciem miłosierdzia. 81 otó chcieliśmy." 83 I będą ciebie pytać o Zu'l-Karnajna. Powiedz: "Ja przytoczę wam o nim pewne wspomnienie. Powiedział Moj esz: "Gdybyś chciał. e on narzuci im bunt i niewiarę. to nale ał on do dwóch sierot yjących w tym mieście. 79 Jeśli chodzi o statek. to wziąłbyś za to zapłatę. Lecz ja wyjaśnię ci to. Oto wyjaśnienie tego." 78 On powiedział: "To oznacza. do czego ty nie miałeś cierpliwości. bo za nimi podą ał król. to jego rodzice byli wierzącymi i obawialiśmy się. którzy pracowali na morzu. Chciałem go uszkodzić. 82 A co się tyczy muru. który groził zawaleniem się. pod nim znajdował się ich skarb. jako dowód miłosierdzia od twego Pana. Nie czyniłem ja tego z własnego nakazu. e musimy się rozdzielić.77 Następnie wyruszyli w drogę. aby po osiągnięciu dojrzałego wieku wydobyli swój skarb. A kiedy przybyli do pewnego miasta. Lecz ci odmówili ugoszczenia ich. Obydwaj znaleźli zatem mur. poprosili jego mieszkańców o jedzenie. to nale ał on do biednych ludzi.

nad którym me rozpostarliśmy za ) która by go przed nim chroniła. Powiedzieliśmy: "O Zu`l-Karnajnie Albo ukarzesz ich. co on posiadał. e ono schodzi do jakiegoś błotnistego źródła. kto wierzy i czyni dobro. w czym umocnił mnie mój Pan. abyś zbudował między nami i między nimi zaporę?" 95 On powiedział: "To. 327 . albo te postąpisz względem nich pięknie. znalazł za nimi pewien lud. i ono wschodzi nad ludem. 88 Natomiast ten. spostrzegł. jest lepsze. będzie miał jako zapłatę nagrodę najpiękniejszą i my podamy mu nasz rozkaz łatwy do wykonania. który zaledwie mógł pojąć jakąkolwiek mowę. kto jest niesprawiedliwy. 91 Tak było.84 Oto umocniliśmy go na ziemi i daliśmy mu do ka dej rzeczy jakąś drogę. udzielcie mi więc wydatnej pomocy. 90 A kiedy doszedł do wschodu słońca. 86 A kiedy dotarł do zachodu słońca. to zobaczył. który go ukarze karą dotkliwą. 85 I poszedł on po pewnej drodze. a ja zbuduję między wami a nimi tamę. 92 Następnie znowu poszedł inną drogą." 87 On powiedział: "Tego. a przy nim napotkał jakiś lud. 93 A kiedy doszedł do miejsca znajdującego się między dwoma zaporami. ukarzemy. potem zostanie on zwrócony swemu Panu. 94 O powiedzieli: "O Zul’-Karnajnie! Oto Gog i Magog sieją zgorszenie na ziemi! Czy moglibyśmy przygotować dla ciebie daninę." 89 Następnie poszedł inną drogą. I objęliśmy wiedzą wszystko.

103 Powiedz: "Czy ja mam wam obwieścić o tych. 102 Czy ci. e wezmą sobie Moje sługi. w Dniu Zmartwychwstania. przygotowaliśmy Gehennę jako mieszkanie dla niewiernych. abym wlał na to elazo. poza Mną. Wtedy My zbierzemy ich wszystkich razem. powiedział: "Dmuchajcie!" A kiedy uczynił je jak ogień. i czynią dobrze?" 105 To są ci. 100 I przedstawimy tego Dnia Gehennę dla niewiernych szeroko otwartą. powiedział: "Przynieście mi roztopionej miedzi. nie nadamy im adnej wagi. gdy tymczasem sądzili. 98 On powiedział: "To jest miłosierdzie od mojego Pana! A kiedy przyjdzie obietnica Pana. Czyny ich są daremne i My. 328 . których wysiłek zagubił się w yciu tego świata. jako opiekunów? Zaprawdę. sądzą. to On uczyni ją pyłem. którzy nie uwierzyli. których oczy były przesłonięte od Mojego napomnienia i którzy nie byli zdolni słyszeć.96 Przynieście mi sztaby elaza!" A kiedy wyrównali przestrzeń między dwoma zboczami. i wzburzą się jedni przeciw drugim jak fale. 101 dla tych.o tych." 97 I nie mogli ani wedrzeć się na nią. którzy nie wierzą w znaki swego Pana i w Jego spotkanie. Obietnica mojego Pana jest prawdą!" 99 I My pozwolimy tego Dnia. którzy ponieśli największą stratę przez swoje czyny? 104 . ani te nie mogli przebić w niej dziury. I zadmą w trąbę.

za to. e Bóg wasz jest Bogiem Jedynym.106 To ich zapłata ." 110 Powiedz: "Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. 108 gdzie będą przebywać na wieki. 109 Powiedz: "Jeśliby było morze atramentu dla słów mojego Pana. będą mieli Ogrody Raju jako mieszkanie." 329 . to z pewnością ono wyczerpałoby się wcześniej ani eli słowa mojego Pana. za to. i wzięli sobie za przedmiot szyderstwa Nasze znaki i Naszych posłańców. niech pełni pobo ne dzieła i niech nie dodaje adnego współtowarzysza.Gehenna. podobnym do was. i nie będą pragnąć nic w zamian. ci. Zostało mi tylko objawione. nawet gdybyśmy dodali jeszcze jedno takie morze. kiedy oddaje cześć swojemu Panu. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana. 107 Zaprawdę. i nie wierzyli.

Maria – Marjam W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kaf. on będzie dziedzicem rodu Jakuba. kiedy byłeś niczym. Panie mój. Panie mój! Znajdź w nim upodobanie!" 7 "O Zachariaszu! Oto My obwieszczamy ci radosną wieść ." 10 Powiedział: "Panie mój! Uczyń mi jakiś znak!" Rzekł: 330 . 3 Oto wezwał on swego Pana wezwaniem skrytym. Sad. 4 Powiedział on: "Panie mój! Moje kości osłabły. 5 Oto obawiam się moich bliskich po mojej śmierci. skoro moja ona jest bezpłodna. Ja przecie stworzyłem cię przedtem. Ajn.syna. w modlitwie do Ciebie nieszczęśliwy. a ja osiągnąłem ju podeszły wiek starca. A ja nigdy nie byłem. Ha. Daj mi więc od Ciebie następcę! 6 On będzie po mnie dziedziczył. którego imię będzie Jan! Nie daliśmy tego samego imienia nikomu przedtem. a głowa rozjaśniła się siwizną. 2 Wspomnienie o miłosierdziu twego Pana względem Jego sługi Zachariasza. Ja. A moja ona jest bezpłodna." 9 Powiedział On: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe." 8 On powiedział: "Panie mój ! Jak e ja będę miał syna.

kiedy się urodził. kiedy będzie umierał. kiedy nie dotknął mnie aden śmiertelnik ani te nie byłam występną?" 21 On powiedział: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. w dniu. aby dać tobie chłopca czystego. 18 Powiedziała: "Szukam schronienia u Miłosiernego przed tobą. 331 . 14 Był on bogobojny. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on ukazał się jej jako doskonały człowiek. jeśli jesteś bogobojny."Oto mój znak dla ciebie: nie będziesz mówił do ludzi przez trzy noce." 20 Ona powiedziała: "Jak e mogę mieć syna. 17 I oddzieliła się od nich zasłoną. był dobry dla swoich rodziców. 15 Pokój mu: w dniu. kiedy zostanie wskrzeszony do ycia! 16 I wspomnij w Księdze Marię! Oto ona oddaliła się od swojej rodziny do pewnego miejsca na wschodzie. będąc zdrowym. 13 i współczucie pochodzące od Nas. w dniu." 11 Wyszedł on wtedy z sanktuarium do swojego ludu i zasugerował im: "Głoście chwałę rano i wieczorem!" 12 "O Janie! Trzymaj Księgę mocno! " Daliśmy mu mądrość. kiedy był małym chłopcem. i czystość. nie był tyranem. buntownikiem." 19 On powiedział: "Ja jestem tylko posłańcem twego Pana.

Powiedziała: "Obym była umarła przedtem. Oni powiedzieli: "Jak e będziemy przemawiać do kogoś." 29 Wtedy ona wskazała na nie. obym była całkowicie zapomniana!" 24 Wtedy będące u jej stóp dziecko zawołało do niej: "Nie smuć się! Twój Pan umieścił u twych stóp strumyk. gdziekolwiek się znajduję. Oni powiedzieli: "O Mario! Uczyniłaś rzecz niesłychaną! 28 O siostro Aarona! Twój ojciec nie był złym człowiekiem i matka twoja nie była występna. 23 I doprowadziły ją bóle porodowe do pnia drzewa palmowego. to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post. pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka. 31 On mnie błogosławi." 27 I przyszła z nim do swego ludu niosąc go. 332 . ona ci zrzuci świe e. 25 Potrząśnij ku sobie pień palmy.Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. 26 Jedz. dojrzałe daktyle. i oddaliła się z nim w dalekie miejsce. To jest sprawa zdecydowana!" 22 I poczęła go. do małego chłopca?" 30 On powiedział: "Zaprawdę. nie będę więc dziś mówić z nikim. ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem. kto jest w kołysce.

kiedy będę umierał. w którą powątpiewają.On nakazał mi modlitwę i jałmu nę ." 34 To jest Jezus. 40 Zaprawdę.jak długo będę ył 32 i dobroć dla mojej matki. Niech Mu będzie chwała! Kiedy On postanowi jakąś rzecz. ani nieszczęśliwym. On nie uczynił mnie ani tyranem. prorok! 42 Oto powiedział on do swojego ojca: "O mój ojcze! 333 . Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Czcijcie Go! To jest droga prosta! 37 I powstały wśród nich sekty. kiedy przyjdą do Nas! Lecz niesprawiedliwi są dzisiaj w błędzie oczywistym. 39 I ostrzegaj ich przed Dniem westchnienia kiedy sprawa zostanie rozstrzygnięta. syn Marii. na widok Dnia Wielkiego! 38 Jak e szybko oni usłyszą i zobaczą w Dniu. w dniu. aby przybrał Sobie syna. 35 Nie jest odpowiednie dla Boga. oni jednak są niedbali i nie wierzą. 41 I wspomnij w Księdze Abrahama! To był człowiek sprawiedliwy. My dziedziczymy ziemię i tych. kiedy się urodziłem. 36 Zaprawdę. którzy są na niej. i ona jest. słowo Prawdy. kiedy będę wskrzeszony do ycia. Lecz biada tym. w dniu. to tylko mówi: "Bądź!". którzy nie uwierzyli. oni zostaną do Nas sprowadzeni. 33 I pokój nade mną w dniu.

co ci nic nie pomo e? 43 O mój ojcze! Ja otrzymałem wiedzę. 48 Ja się odłączam od was i od tego. to. 50 I obdarzyliśmy ich Naszym miłosierdziem. uczyniliśmy dla nich język prawdy wyniosłym." 49 A kiedy Abraham odłączył się od nich i od tego. to. co oni czcili poza Bogiem. On przecie jest dla mnie miłościwy.Dlaczego czcisz to." 46 On powiedział: O Abrahamie! Czy ty wyrzekasz się moich bogów? Jeśli nie zaprzestaniesz. to ja ciebie ukamienuję! Oddal się ode mnie na jakiś czas!" 47 Powiedział: "Pokój tobie! Będę prosił mego Pana o przebaczenie dla ciebie. co nie słyszy. Być mo e. i wszystkich uczyniliśmy prorokami. poprowadzę ciebie drogą równą! O mój ojcze! Nie czcij szatana! Zaprawdę. 51 I wspomnij w Księdze Moj esza. która nie przyszła do ciebie. szatan jest buntownikiem względem Miłosiernego! 45 O mój ojcze! Boję się. aby cię nie dotknęła kara od Miłosiernego i abyś nie był poplecznikiem szatana. który był szczerze oddany i był prorokiem! 52 Wezwaliśmy go z prawej strony góry 334 . Ja wzywam swego Pana. co nie widzi. co wy wzywacie poza Bogiem. postępuj więc za mną. obdarzyliśmy go Izaakiem i Jakubem. nie będę nieszczęśliwy w modlitwie do mego Pana.

których zabraliśmy z Noem. z Naszego miłosierdzia. był prorokiem. 63 Oto jest Ogród. spośród potomstwa Abrahama i Izraela. 54 I wspomnij w Księdze Isma`ila. 59 Po nich przyszli następcy. co skryte. który był sprawiedliwy. 335 . Kiedy były im recytowane znaki Miłosiernego. spośród tych. oni padali na twarz. 55 On nakazał swojej rodzinie modlitwę i jałmu nę. 56 I wspomnij w Księdze Idrisa. którzy się nawrócili. którzy uwierzyli i czynią dobro. i Pan znalazł w nim upodobanie. którzy zaniechali modlitwy i poszli za swoimi namiętnościami. proroka. Ci wejdą do Ogrodu i nie doznają w niczym niesprawiedliwości. który My dajemy w dziedzictwo tym spośród Naszych sług. 61 Do Ogrodów Edenu. lecz tylko: "Pokój!" Będą tam mieli zaopatrzenie rano i wieczorem. których prowadziliśmy drogą prostą i których wybraliśmy. brata jego Aarona. których Bóg obsypał dobrodziejstwami: spośród proroków z potomstwa Adama. który był szczery w obietnicy. którzy są bogobojni. spośród tych. które obiecał Miłosierny swoim sługom wierzącym w to. 58 Oto ci. 57 I wynieśliśmy go na miejsce wyniosłe. był on posłańcem. prorokiem. 53 I podarowaliśmy mu. wybijając pokłony i płacząc.i sprowadziliśmy go blisko dla poufnej rozmowy. Zaprawdę. Jego obietnica się spełnia! 62 Nie będą oni tam słyszeć pustej gadaniny. niebawem spotka ich zguba. 60 Z wyjątkiem tych.

mówią ci. 71 Nie ma wśród was takiego. 336 . którzy byli bogobojni. Przeto oddawaj Mu cześć i bądź wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś. jako jasne dowody. kto mo e być nazwany Jego imieniem? 66 Człowiek mówi: "Czy kiedy umrę. 70 My przecie najlepiej znamy tych. by się tam palić. co jest za nami. co jest między nimi. którzy najbardziej zasługują na to. to. co jest między tym wszystkim. którzy nie uwierzyli. kto by tam nie miał przybyć. to z pewnością zostanę wyprowadzony ywy?" 67 Czy człowiek sobie nie przypomina. i My stworzyliśmy go poprzednio.64 My zstępujemy tylko na rozkaz Tego Pana. Do Niego nale y to. i tego. kiedy był niczym? 68 Na twego Pana! My zbierzemy z pewnością ich i szatanów i rzucimy ich wokół Gehenny na kolana! 69 Następnie wydzielimy z ka dej sekty tych spośród nich. a niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach. 73 Kiedy są im recytowane Nasze znaki. którzy byli najbardziej zbuntowani przeciwko Miłosiernemu. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana! 72 Następnie My uratujemy tych. Twój Pan nie zapomina! 65 On jest Panem niebios i ziemi. co jest przed nami. i to.

co on mówi. którzy uwierzyli: "Która z tych dwóch grup jest lepsza pod względem swego poło enia i przebywa w lepszym towarzystwie?" 74 Ile to pokoleń wytraciliśmy przed nimi. 83 Czy ty nie widziałeś. co skryte." Wtedy oni się dowiedzą. 82 Wcale nie tak! Oni odrzucą ich cześć i oka ą się ich przeciwnikami. 77 Czy ty widziałeś tego. 80 My odziedziczymy po nim to. i on przyjdzie do Nas sam jeden. A dobre dzieła. co on mówi. kto znajduje się w błędzie. 76 Bóg pomna a drogę prostą tym.do tych. i posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym. które są trwałe. i znacznie przedłu ymy mu karę. którzy nią idą. aby ich stale pobudzali do złego? 337 . który nie wierzy w Nasze znaki? On mówi: "Z pewnością dane mi będą majątek i dzieci!" 78 Czy on zbadał to. a zobaczą oni to. które były wspanialsze bogactwem i wyglądem! 75 Powiedz: "Ka demu. kto ma gorsze miejsce i kto jest słabszy jako wojsko. niech Miłosierny przedłu y czas. albo Godzinę. aby byli dla nich potęgą. 81 Oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. co im zostało obiecane: albo karę. otrzymają u twego Pana jeszcze lepszą nagrodę i lepszą odpłatę. albo czy zawarł on przymierze z Miłosiernym? 79 Wcale nie! My zapiszemy to.

95 I oni wszyscy przyjdą do Niego. 87 Oni nie będą mieli adnego wstawiennictwa oprócz tych. w Dniu Zmartwychwstania. którzy zawarli przymierze z Miłosiernym. w twoim języku. kto jest w niebiosach i na ziemi. przychodzi do Miłosiernego jako sługa. 96 Zaprawdę. 85 W Dniu.84 Dlatego nie śpiesz się przeciwko nim! My dajemy im tylko pewną liczbę. tym. 97 I My uczyniliśmy go łatwym. aby wziął sobie syna! 93 Ka dy. i oni przypisali Miłosiernemu syna. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła . a góry omal nie rozpadną się w proch 91 . 98 Ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Czy ty przeczuwasz choć jednego z nich? Czy ty słyszysz choć najmniejszy ich szept? 338 .Miłosierny przygotuje miłość. jako stado do wodopoju. pojedynczo.od tego. 94 On ich przeliczył i policzył ich dobrze. kiedy zbierzemy bogobojnych ku Miłosiernemu. 88 Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna!" 89 Popełniliście rzecz potworną! 90 Niebiosa omal nie rozrywają się. 86 popędzimy grzeszników ku Gehennie. 92 A nie godzi się Miłosiernemu. jako wybrane poselstwo. a ziemia omal nie popęka szczelinami. abyś głosił radosną wieść bogobojnym i ostrzegał przezeń ludzi opornych.

co jest w niebiosach. 4 jako objawienie Tego. co jest pod ziemią. abyś był nieszczęśliwy. . przyjdę do was z głownią albo znajdę dzięki temu ogniowi dobrą drogę. jak tylko On! Do Niego nale ą najpiękniejsze imiona! 9 Czy doszło do ciebie opowiadanie o Moj eszu? 10 Oto zobaczył on ogień i powiedział do swojej rodziny: "Pozostańcie! Zauwa yłem ogień..Ta Ha .' i to. to. 6 Do Niego nale y: to.Ta Ha W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. 2 Nie zesłaliśmy ci Koranu. być mo e. usłyszał zawołanie: "O Moj eszu! 12 Zaprawdę.. co jest między nimi. 5 Miłosierny umocnił się na tronie. który stworzy ziemię i niebiosa wyniosłe. 3 lecz jako napomnienie dla tego. co jest na ziemi.przecie On zna i tajemnicę. to. Ha. i to." 11 A kiedy podszedł do niego. 8 Bóg! Nie ma boga. co jest najbardziej skryte. . kto się obawia. Ja jestem twoim panem! Zdejmę twoje sandały! Jesteś w świętej dolinie Tuwa! 339 . 7 I jeśli będziesz mówił głośno.

o Moj eszu!" 20 On rzucił ją i oto stała się wę em. bo inaczej się zgubisz. posłuchaj tego. Moj eszu?" 18 Powiedział: "To jest moja laska. ona wyjdzie biała bez adnej szkody. kto w nią nie wierzy. na której się opieram. 17 Co ty masz w prawej ręce." 25 Powiedział: "Panie mój ! Rozszerz moje piersi 340 . który pełzał. i strącam za jej pomocą liście dla moich owiec. aby ka da dusza otrzymała nagrodę za to. Godzina nadchodzi! Gotów jestem utrzymać ją w ukryciu. wspominając Mnie! 15 Zaprawdę." 19 Powiedział Bóg: "Rzuć ją. Ja jestem Bogiem! Nie ma boga. co ci będzie objawione! 14 Zaprawdę.13 Ja ciebie wybrałem. 24 Idź do Faraona. oddaje mi ona jeszcze inne przysługi. o co się pilnie stara. jak tylko Ja! Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę. 22 Przyciśnij rękę do twego boku. 21 Powiedział: "Chwyć go! Nie obawiaj się! My przywrócimy go do jego pierwszego stanu. 16 Niech nie odsunie cię od niej ten. ten. To drugi znak 23 mający pokazać ci niektóre z Naszych wielkich znaków. on przecie jest buntownikiem. kto idzie za swoimi namiętnościami.

26 i ułatw moje zadanie! 27 Rozwią węzeł mojego języka. o Moj eszu. 40 Oto przechodziła twoja siostra i powiedziała: "Czy mogę wskazać wam kogoś. Ty zabiłeś pewnego człowieka. 341 . Niech zabierze go Mój i jego wróg! I skierowałem na ciebie Moją miłość. 35 Zaprawdę. a My wybawiliśmy cię od utrapienia i zesłaliśmy na ciebie cię kie próby. 38 kiedy objawiliśmy twojej matce to. mojego brata! 31 Wzmocnij przez niego moją siłę! 32 Uczyń go współtowarzyszem w mojej sprawie. kto by się o niego zatroszczył? Wtedy zwróciliśmy cię twojej matce. Ty widzisz nas doskonale!" 36 Powiedział: "Zostało ci dane.Aarona. aby doznało ochłody jej oko i aby się nie smuciła. na zasadzie postanowienia. o co prosiłeś. Pozostawałeś przez lata wśród ludu Madian. to. abyś został ukształtowany na Moich oczach. 37 Ju innym razem okazaliśmy ci dobroć. o Moj eszu. 29 Daj mi pomocnika z mojej rodziny 30 . 28 aby oni pojęli moją mowę. potem wrzuć go w morze i niech morze wyrzuci go na brzeg. co było objawione: 39 Wrzuć go do skrzyni. Następnie powróciłeś. 33 abyśmy wysławiali Ciebie wielekroć 34 i abyśmy wielekroć Ciebie wspominali.

Pokój temu. on się zastanowi albo dozna obawy!" 45 Oni powiedzieli: "O Panie nasz! My przecie boimy się. kto zadaje kłam i odwraca się. który dał ka dej rzeczy kształt. e on rozgniewa się na nas albo oka e się tyranem.słyszę i widzę! 47 Idźcie więc do niego i powiedzcie: My jesteśmy posłańcami twego Pana. Nie błądzi mój Pan i nie zapomina!" 342 . o Moj eszu?!" 50 powiedział: "Pan nasz to Ten.w Księdze." 49 On powiedział: "A kto jest waszym Panem. Ja jestem z wami . ty i twój brat.41 Ja wybrałem ciebie dla Siebie." 51 On powiedział: "A co jest z pierwszymi pokoleniami?" 52 powiedział: "Wiedza o nich jest u mojego Pana . Odpraw więc z nami synów Izraela i nie karz ich! Przyszliśmy do ciebie ze znakiem od twego Pana. kto idzie drogą prostą! 48 Zostało nam przecie objawione. e kara na pewno spadnie na tego. Przemówcie do niego mową łagodną! Być mo e. z Moimi znakami! Nie słabnijcie we wspominaniu Mnie! 43 Idź do Faraona." 46 Powiedział: "Nie obawiajcie się! Zaprawdę. 42 Idźcie. następnie poprowadził drogą prostą. on jest buntownikiem.

by wyprowadzić nas z naszej ziemi swoimi czarami. 54 Jedzcie i popasajcie wasze stada! Zaprawdę. 63 Mówili oni: "Ci dwaj to są tylko czarownicy. bo On zniszczy was karą! Oszukał się ten. 57 Powiedział: "Czy przyszedłeś do nas. w tym są znaki dla ludzi obdarzonych rozumem! 55 Z ziemi was stworzyliśmy i sprawimy. 343 . którzy chcą was wyprowadzić z waszej ziemi za pomocą swoich czarów i zniszczyć waszą przykładną drogę.53 On jest Tym. i spuścił z nieba wodę. ani ty . 56 I pokazaliśmy Faraonowi wszystkie Nasze znaki. który uczynił dla was ziemię kolebką i dla was wytyczył na niej drogi. którego ani my nie naruszymy. i zachowali w tajemnicy tę tajną dysputę. 61 Powiedział do nich Moj esz: "Biada wam! Nie wymyślajcie przeciw Bogu kłamstwa. I wyprowadziliśmy dzięki niej wszelkie pary ró nych roślin. potem przyszedł. kto wymyślił kłamstwo!" 62 I prowadzili spór między sobą w tej sprawie.i miejsce odpowiednie!" 59 Powiedział: "Wasze spotkanie niech nastąpi w dniu święta i niech się ludzie zgromadzą w biały dzień!" 60 Wtedy odwrócił się Faraon i zebrał swoją chytrość. o Moj eszu?! 58 My równie poka emy ci podobne czary! Naznacz więc dla nas i dla ciebie czas spotkania. i do niej powrócicie i z niej was wyprowadzimy po raz drugi. lecz on uznał je za kłamstwo i odrzucił.

64 Zbierzcie więc waszą chytrość, przybywajcie w szeregu! Szczęśliwy będzie dzisiaj ten, kto weźmie górę!" 65 Powiedzieli oni: "O Moj eszu! Albo rzuć ty, albo my rzucimy pierwsi!" 66 Powiedział: Owszem! Rzucajcie!" I wydało się jemu, e ich sznury i laski poruszają się na skutek ich czarodziejstwa. 67 I Moj esz poczuł w swojej duszy strach. 68 Powiedzieliśmy mu: "Nie obawiaj się! Ty będziesz tym,. który weźmie górę! 69 Rzuć to, co masz w twojej prawicy, a ono połknie to, co oni sporządzili. To, co oni sporządzili, to tylko podstęp czarownika; a czarownik nie będzie miał szczęścia, gdziekolwiek się uda." 70 Wtedy czarownicy rzucili się, wybijając pokłony, i powiedzieli: "Ju uwierzyliśmy w Pana Aarona i Moj esza!" 71 Powiedział Faraon: "Uwierzyliście w Niego, zanim ja wam pozwoliłem. On jest pewnie waszym mistrzem, który z nas jest mocniejszy i wytrwawszy Zaprawdę, ka ę wam obciąć rękę i nogę - naprzemianlegle i rozka ę was ukrzy ować na pniach drzewa palmowego. Wtedy dowiecie się bez wątpienia, który z nas jest mocniejszy i wytrwawszy w znoszeniu kary!" 72 Oni powiedzieli: "My nie będziemy przedkładać ciebie nad te jasne dowody i nad Tego, który nas stworzył. Rozstrzygnij więc to, co masz rozstrzygnąć!

344

Ty mo esz rozstrzygać tylko o yciu na tym świecie. 73 Uwierzyliśmy w naszego Pana, aby On nam przebaczył nasze grzechy i te czary, do których nas zmusiłeś. Bóg jest lepszy i bardziej trwały!" 74 Zaprawdę, tego, kto przychodzi do swego Pana jako grzesznik, czeka Gehenna! On tam ani nie umiera, ani nie yje! 75 A ten, kto przychodzi do Niego jako wierzący i kto pełnił dobre dzieła - dla takich będą stopnie wyniosłe: Ogrody Edenu, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki! To jest zapłata dla tego, który się oczyścił! Objawiliśmy Moj eszowi: "Wyrusz nocą ze swoimi sługami i wytycz dla nich w morzu drogę suchą! Nie obawiaj się pogoni i nie lękaj się!" 78 I Faraon ścigał ich ze swoimi wojskami, lecz pokryła ich otchłań morza: 79 Faraon wprowadził swój lud w błąd i nie skierował go na drogę prostą. 80 O synowie Izraela! My uratowaliśmy was od waszych wrogów i naznaczyliśmy wam spotkanie na prawym stoku góry; zesłaliśmy wam mannę i przepiórki. 81 Jedźcie te dobre rzeczy, w które was zaopatrzyliśmy, i nie przebierajcie w tym miary, bo inaczej spadnie na was Mój gniew! A na kogo spadnie Mój gniew, ten ju jest zgubiony. 82 Zaprawdę, Ja przebaczam temu, kto się nawraca skruszony, wierzy i czyni dobro, i idzie drogą prostą. 83 "A co cię skłoniło do pospiesznego

345

oddalenia się od twego ludu, o Moj eszu!" 84 Powiedział: "Oni idą moimi śladami. Ja się spieszyłem do Ciebie, mój Panie, abyś był zadowolony." 85 Powiedział Bóg: "Zaprawdę, wystawiliśmy na próbę twój lud, po twoim odejściu, i wprowadził go w błąd As-Samiri. " 86 I Moj esz powrócił do swego ludu gniewny, strapiony. Powiedział on: "O ludu mój! Czy wasz Pan nie dał wam pięknej obietnicy? Czy zbyt długie dla was było przymierze? Czy te pragnęliście, aby spadł na was gniew waszego Pana? Naruszyliście daną mi obietnicę! 87 Oni powiedzieli: "My wcale nie naruszyliśmy z własnej woli tobie danej obietnicy. Lecz zostaliśmy zmuszeni do dostarczenia cię kich ładunków ozdób nale ących do ludu i rzuciliśmy je; i podobnie uczynił As-Samiri." 88 On utworzył dla nich cielca w prawdziwej postaci, pobekującego. Oni powiedzieli: "To jest wasz Bóg i Bóg Moj esza, lecz on zapomniał." 89 A czy oni nie widzieli, e ten cielec nie odpowiadał im adnym słowem; i nie przynosił im ani adnej szkody, ani adnego po ytku? 90 Powiedział im ju poprzednio Aaron: "O ludu mój ! Zostaliście tylko wystawieni na próbę przez tego cielca. Lecz, zaprawdę, wasz Pan jest Miłosierny! Postępujcie więc za mną i słuchajcie mojego rozkazu 91 Oni powiedzieli:

346

" My nie przestaniemy go czcić dopóki nie powróci do nas Moj esz". 92 Powiedział Moj esz: "O Aaronie! Co tobie przeszkodziło - kiedy widziałeś, e oni zeszli z drogi 93 i nie poszedłeś ze mną? Czy zbuntowałeś się przeciw memu rozkazowi?" 94 On powiedział: " O synu mojej matki! Nie bierz mnie ani za moją brodę, ani za głowę! Obawiałem się, abyś nie powiedział: Rozdzieliłeś synów Izraela i nie strzegłeś mojego słowa." 95 powiedział: "A co ty masz do powiedzenia, As-Samiri?" 96 powiedział: "Ja widziałem to, czego oni. nie widzieli. Wziąłem garść prochu ze śladów posłańca i rzuciłem. Tak podszepnęła mi moja dusza." 97 Powiedział: "Idź sobie! I, zaprawdę, powinieneś w tym yciu mówić: "Nie dotykajcie mnie! Tobie będzie naznaczony czas spotkania, którego nie będziesz mógł uniknąć. Popatrz na twego boga, któremu się kłaniałeś! Zaprawdę, my go spalimy, następnie rozrzucimy całkowicie jego prochy w morzu!" 98 Waszym bogiem jest tylko Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! On obejmuje wiedzą ka dą rzecz! 99 W ten sposób opowiadamy ci historie, które ju minęły. 100 Kto się od niego odwróci, ten, zaprawdę, poniesie cię ar w Dniu Zmartwychwstania!

347

101 Oni poniosą go na wieki. A jak e to zły dla nich cię ar w Dniu Zmartwychwstania! 102 W tym Dniu, kiedy zadmą w trąbę i My zbierzemy grzeszników, niebieskookich! 103 Oni będą mówić szeptem między sobą: "Przebywaliście tylko dziesięć." 104 My wiemy lepiej, co oni będą mówić, kiedy ten, który najprzykładniej postępował, powie: "Wy przebywaliście tylko jeden dzień!" 105 Oni zapytają ciebie o góry. Więc powiedz: "Twój Pan całkowicie zamieni je w proch! 106 On pozostawi ziemię pustą równiną. 107 I nie zobaczysz na niej ani krzywizny, ani nierówności!" 108 Tego Dnia oni pójdą za nawołującym, który nie ma w sobie adnej krzywizny; przycichną głosy wobec Miłosiernego i usłyszysz tylko szeptanie. 109 Tego Dnia nie pomo e wstawiennictwo; chyba jedynie tego, komu sprzyja Miłosierny, i jeśli to wstawiennictwo Jemu się spodoba. 110 On zna to, co przed nimi i co za nimi, a oni nie obejmują tego swoją wiedzą. 111 Twarze korzą się przed yjącym, Trwającym! Zawiedziony będzie ten, kto się obcią ył niesprawiedliwością! 112 A kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym, ten nie boi się niesprawiedliwości ani ucisku. 113 I tak zesłaliśmy mu Koran arabski, i wyło yliśmy w nim groźby. Być mo e, oni będą bogobojni albo odnowi on w nich napomnienie.

348

114 Wyniosły jest Bóg - Król, Prawda! Nie spiesz się z Koranem, dopóki nie zostanie dla. ciebie zakończone jego objawienie! I powiedz: "Panie mój! Pomnó moją wiedzę!" 115 Zawarliśmy niegdyś przymierze z Adamem, lecz on zapomniał; nie znaleźliśmy w nim stałości. 116 Kiedy powiedzieliśmy aniołom: "Oddajcie pokłon Adamowi!" - oni pokłonili się, z wyjątkiem Iblisa; ten odmówił. 117 Wtedy powiedzieliśmy: "O Adamie! Zaprawdę, to jest nieprzyjaciel, dla ciebie i dla twojej ony. Niechaj on ciebie nie wyprowadzi z ogrodu, bo będziesz nieszczęśliwy! 118 Ty nie będziesz tam odczuwał głodu; nie będziesz nagi; 119 nie będziesz tam cierpiał od aru słońca." 120 I szatan podszepnął mu pokusę, mówiąc: "O Adamie! czy mam ci wskazać drzewo wieczności i królestwo nieprzemijające?" 121I zjedli obydwoje z niego, i ujrzeli swoją nagość, i zaczęli przysposabiać dla siebie liście z ogrodu. Adam zbuntował się przeciwko swemu Panu i zbłądził. 122Potem wybrał go jego Pan, przebaczył mu i poprowadził drogą prostą. 123Powiedział Bóg: "Idźcie precz oboje ! Jedni dla drugich jesteście wrogami! Z pewnością przyjdzie do was ode Mnie droga prosta. " Kto będzie postępował Moją drogą prostą, ten nie za błądzi i nie będzie nieszczęśliwy. 124A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał ycie nędzne i My wskrzesimy go jako ślepego w Dniu Zmartwychwstania ! 125On będzie mówił: "Panie mój ! Dlaczego wskrzesiłeś mnie ślepym , przecie byłem dobrze widzącym?" 126On powie: " Tak jak ty zapomniałeś Nasze znaki, kiedy one przyszły do ciebie, tak dzisiaj sam jesteś zapomniany."

349

127W ten sposób My płacimy temu, kto przekroczył granice i nie uwierzył w znaki swego Pana A kara ycia ostatecznego jest z pewnością cię sza i długotrwała! 128Czy nie naprowadziło ich na drogę prostą to, i wytraciliśmy przed nimi wiele pokoleń, po których domostwach oni chodzą? Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi rozumnych ! 129I jeśliby nie słowo, które ju wcześniej wyszło od twego Pana, l wyznaczony termin - to spotkałoby ich nieuniknione . 130Znoś cierpliwie to, co oni mówią, i głoś chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed jego zachodem ! I podczas nocy wysławiaj Go! I na krańcach dnia ! 131I nie wytę aj swoich oczu na to, co daliśmy w u ywanie niektórym spośród nich kwiat ycia na tym świecie by doświadczyć ich. Zaopatrzenie twego Pana jest lepsze i dłu ej trwające. 132Naka swojej rodzinie modlitwę i bądź w niej wytrwały! My nie ądamy od ciebie adnego zaopatrzenia; to My damy tobie zaopatrzenie! A ostateczny wynik przypada bogobojności! 133Oni mówią: "Dlaczego on nie przyszedł do nas ze znakiem od swego Pana?" A czy nie przyszedł do nich jasny dowód tego, co znajduje się na dawnych Kartach? 134A gdybyśmy ich wytracili, dotykając ich karą przed jego przybyciem, to oni powiedzieliby: Panie nasz! Gdybyś tak przysłał do nas posłańca, to poszlibyśmy za Twoimi znakami, zanim doświadczyliśmy poni enia i zawstydzenia. 135Powiedz: ,, Ka dy oczekuje , oczekujcie więc i wy! Dowiecie się niebawem, kto jest posiadaczem drogi równej i kto idzie drogą prostą!"

350

Prorocy - Al-Anbija

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zbli a się do ludzi rozrachunek, lecz oni beztrosko się odwracają. 2 Nie przychodzi do nich adne nowe napomnienie od ich Pana, eby mu się nie przysłuchiwali, zabawiając się 3 z lekkim sercem. Ci, którzy byli niesprawiedliwi, potajemnie rozprawiają: "Czy on nie jest tylko człowiekiem, podobnie jak wy? Czy będziecie się oddawać czarom skoro jasno widzicie?" 4 Powiedz: "Mój Pan zna słowa w niebie i na ziemi. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!" 5 Oni powiedzieli przeciwnie: "To mieszanina marzeń sennych! On to wymyślił! On jest poetą! Niech e on przyjdzie do nas z jakimś znakiem, tak jak byli wysyłani dawni posłańcy!" 6 Nie uwierzyło przed nimi adne miasto, które zniszczyliśmy. Czy oni uwierzą? 7 I wysyłaliśmy przed tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. Zapytajcie więc ludzi posiadających napomnienie, jeśli wy sami nie wiecie! 8 My nie daliśmy im takiego ciała, eby mogli się obejść bez po ywienia czy te byli nieśmiertelni. 9 Potem dotrzymaliśmy im obietnicy i uratowaliśmy ich oraz tych, których chcieliśmy, a wytraciliśmy ludzi występnych.

351

10 Zesłaliśmy wam Księgę, w której jest napomnienie dla was. Czy wy nie rozumiecie? 11 Ile miast niesprawiedliwych obróciliśmy w gruzy i stworzyliśmy po nich inne ludy! 12 A kiedy oni poczuli Naszą srogość, pośpiesznie uciekli stamtąd. 13 "Nie uciekajcie i powróćcie do tego dobrobytu, z którego korzystaliście, i do waszych mieszkań! Być mo e, będziecie zapytani." 14 Powiedzieli: "O biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi." 15 I nie ustało to ich wołanie, a uczyniliśmy ich niwem - bezwładnymi. 16 I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy. 17 A jeślibyśmy chcieli się zabawić, to znaleźlibyśmy rozrywkę u Nas, gdybyśmy w ogóle mieli działać. 18 Przeciwnie! My razimy prawdą fałsz; ona rozbija mu głowę i fałsz znika. Biada wam z powodu tego, co opisujecie! 19 Do Niego nale ą ci, którzy są w niebiosach i na ziemi. A ci, którzy są przy Nim, nie wbijają się w pychę; tak by Jemu czci nie oddawać; i nie ustają. 20 Oni głoszą chwałę nocą i dniem i nie doznają zmęczenia. 21 Czy oni wzięli sobie bogów z ziemi, którzy mogliby wskrzeszać?

352

22 A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one uległyby zniszczeniu. Chwała Bogu, Panu Tronu! On jest ponad to, co Jemu przypisują! 23 On nie będzie zapytywany o to, co czyni, a oni będą zapytywani. 24 Czy oni wzięli sobie innych bogów, poza Nim? Powiedz: "Dostarczcie wasze dowody! To jest napomnienie dla tych, którzy są ze mną, i napomnienie dla tych, którzy byli przede mną." Ale większość z nich nie zna prawdy i oni się odsuwają. 25 My nie wysłaliśmy przed tobą adnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: "Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!" 26 Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna." Niech On będzie wysławiony! Ale przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! 27 Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz. 28 On wie to, co jest przed nimi, i to, co jest za nimi; oni będą się wstawiać tylko za tymi, których On sobie upodobał; oni są przeniknięci obawą przed Nim. 29 A ktokolwiek z nich powie: "Ja jestem bogiem, poza Nim!" - to temu My zapłacimy Gehenną. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym! 30 Czy ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, i niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je, i stworzyliśmy z wody ka dą yjącą rzecz?

353

Czy oni nie uwierzą? 31 I umieściliśmy na ziemi solidnie stojące, aby się ona nie kołysała z ludźmi. 32 I uczyniliśmy na niej wąwozy jako drogi. Być mo e, oni pójdą drogą prostą! I uczyniliśmy niebo sklepieniem chroniącym~ lecz oni się odwracają od Naszych znaków. 33 On jest Tym, który stworzył: noc i dzień, słońce i księ yce: Wszystko egluje po orbicie. 34 My nie daliśmy nieśmiertelności adnemu człowiekowi przed tobą. Czy byś ty miał umrzeć, a oni mieliby być nieśmiertelni? 35 Ka da dusza zakosztuje śmierci. My doświadczamy was złem i dobrem, dla wypróbowania, i wy do Nas będziecie sprowadzeni. 36 Kiedy widzą cię ci, którzy nie wierzą, biorą cię jedynie za przedmiot szyderstwa: "Czy to ten, który tak lekcewa ąco wspomina waszych bogów?" Oni nie wierzą w napomnienie Miłosiernego. 37 Człowiek został stworzony z pośpiechu! Ja poka ę wam niebawem Moje znaki; nie ądajcie więc ode Mnie pośpiechu! 38 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?!" 39 O, gdyby ci, którzy nie uwierzyli, znali tę chwilę, kiedy nie będą mogli odwrócić ognia ani od swoich twarzy, ani od swoich pleców - i nie będą wspomo eni! 40 Tak! Przyjdzie ona do nich niespodzianie i wprawi ich w zdumienie; i nie będą w stanie jej odwrócić ani nie będzie im dana adna zwłoka! 41 Wyśmiewano ju posłańców przed tobą,

354

lecz szyderców objęło to, z czego się wyśmiewali. 42 Powiedz: "Kto uchroni was w ciągu nocy i dnia przed Miłosiernym?" Lecz oni, przeciwnie; odwracają się od napomnienia swego Pana. 43 Czy oni mają bogów, którzy ich obronią przed Nami? Oni nie potrafią pomóc sobie samym, ani te nie mogą mieć przeciwko nam sprzymierzeńca. 44 Pozwoliliśmy u ywać dóbr tego świata - im i ich ojcom jak długo potrwa ich ycie. Czy oni nie widzą, e My przychodzimy na ziemię, zmniejszając ją po krańcach? Mogą oni zatem być zwycięzcami? 45 Powiedz: "Ja was tylko ostrzegam przez objawienie. Lecz nie słyszą wezwania głusi, kiedy są ostrzegani." 46 A jeśli dosięgnie ich tchnienie kary twojego Pana, to z pewnością oni powiedzą: "Biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi!" 47 My postawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmartwychwstania. adna dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na cię ar jednego tylko ziarnka gorczycy; My je przyniesiemy. My wystarczymy jako rozliczający! 48 Daliśmy ju Moj eszowi i Aaronowi rozró nienie i światłość, i napomnienie dla ludzi bogobojnych; 49 dla tych, którzy się boją swego Pana w skrytości, którzy są niespokojni z powodu Godziny. 50 To jest błogosławione napomnienie,

355

które zesłaliśmy. Czy wy je odrzucicie? 51 I daliśmy Abrahamowi jego prawość, i My znaliśmy jego. 52 Oto powiedział on swemu ojcu i swemu ludowi: "Có to są te posągi, którym się kłaniacie?" 53 powiedzieli: "Zastaliśmy naszych ojców składających im cześć." 54 On powiedział: "Wy i wasi ojcowie byliście z pewnością w jawnym zabłądzeniu!" 55 Oni powiedzieli; "Czy ty przyszedłeś do nas z prawdą, czy te jesteś z liczby tych, którzy się zabawiają?" 56 Powiedział: "Tak! Wasz Pan jest Panem niebios i ziemi; On jest Tym, który je stworzył, a ja jestem z liczby tych, którzy są tego świadkami. 57 I przysięgam na Boga, i przygotuję podstęp przeciw waszym bo kom, jak tylko odwrócicie się plecami." 58 I rozbił ich w kawałki, z wyjątkiem głównego z nich - być mo e, oni do niego powrócą. 59 Oni powiedzieli: "Kto postąpił tak z naszymi bogami? Zaprawdę, on jest z liczby niesprawiedliwych!" 60 Oni powiedzieli: "Słyszeliśmy młodzieńca, zwanego Abrahamem, który wspominał o nich." 61 Oni powiedzieli: "Przyprowadźcie go tu przed oczy ludzi, być mo e, oni zaświadczą!" 62 Oni powiedzieli:

356

"Czy to ty, Abrahamie, postąpiłeś tak z naszymi bogami?" 63 On powiedział: "Ale przeciwnie! To uczynił ten główny z nich. Zapytajcie ich więc, jeśli oni mogą mówić!" 64 Oni zwrócili się do samych siebie i powiedzieli: "Wy jesteście niesprawiedliwi." 65 potem, zmieszani, zwiesili głowy: "Ty przecie wiesz, i oni nie mówią." 66 On powiedział: "Czy wy więc czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest wam ani w niczym po yteczne, ani w niczym szkodliwe? 67 Wstyd dla was i dla tego, co wy czcicie poza Bogiem! Czy wy się nie zastanowicie?" 68 Oni powiedzieli: "Spalcie go! Pomó cie waszym bogom, jeśli chcecie działać!" 69 Powiedzieliśmy: "O ogniu! Bądź chłodem i pokojem dla Abrahama!" 70 Oni chcieli przygotować jakiś podstęp, lecz My uczyniliśmy ich najbardziej stratnymi. 71 Uratowaliśmy jego i Lota, wprowadzając ich do ziemi, którą pobłogosławiliśmy dla światów. 72 I daliśmy jemu Izaaka i Jakuba jako podarunek, i wszystkich uczyniliśmy sprawiedliwymi. 73 I ustanowiliśmy ich przywódcami prowadzącymi drogą prostą, według Naszego rozkazu. I objawiliśmy im sposób czynienia dobrych dzieł i odprawiania modlitwy, i dawania jałmu ny. Oni byli Naszymi czcicielami.

357

oni byli ludźmi zła. i Salomona. 83 I Hioba. a My czuwaliśmy nad nimi. wysłuchaliśmy go. Zaprawdę. Kiedy wzywał Nas dawniej.. 82 A spośród szatanów tych. 79 I daliśmy to wszystko do zrozumienia Salomonowi. i obydwom daliśmy mądrość i wiedzę. której pobłogosławiliśmy. które zniszczyła trzoda nale ąca do obcych ludzi. który płynie na Jego rozkaz ku ziemi.74 A Lotowi daliśmy mądrość i wiedzę i uratowaliśmy go z miasta. którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. by ochraniała was przed waszą wzajemną gwałtownością. które popełniało szpetne czyny. byli oni bowiem ludźmi zła. Zaprawdę.. by wraz z Dawidem głosiły chwałę.wiatr gwałtownie wiejący.. I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę od strasznego nieszczęścia.. kiedy wzywał on swojego Pana: 358 . Kiedy oni obydwaj sądzili w sprawie pola uprawnego. I podporządkowaliśmy góry. i oprócz tego pełnili jeszcze inne czynności.. i ptaki . szerzącymi zgorszenie .tak uczyniliśmy! 80 Nauczyliśmy go sporządzania dla was kolczugi. My byliśmy świadkami ich sądu. A czy wy jesteście wdzięczni? 81 A Salomonowi . My wiedzieliśmy o ka dej rzeczy. przeto potopiliśmy ich wszystkich razem. on był z liczby sprawiedliwych! 76 I Noego. 78 I Dawida. 77 Obroniliśmy go przed ludźmi. 75 I wprowadzaliśmy go do Naszego miłosierdzia.. którzy się zanurzali w morzu dla niego.

kiedy poszedł zagniewany.. byłem wśród niesprawiedliwych!" 88 I wysłuchaliśmy go. 87 I Jonasza. która zachowała swoją czystość. wzywali Nas z tęsknotą i z obawą. W ten sposób ratujemy wiernych! 89 I Zachariasza. przez Nasze miłosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli.. jak tylko Ty! Tobie niech będzie chwała! Zaprawdę. i daliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą.. gdy uczyniliśmy zdolną do rodzenia jego onę.to naród jedyny! I Ja jestem waszym Panem. Idrisa i Zu'I-Kifla. które go dręczyło. . przeto czcijcie Mnie! 359 . 91 I tę. My tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha.wszyscy oni byli z liczby cierpliwych. i wyratowaliśmy go od utrapienia. Daliśmy mu Jana."Oto dotknęło mnie utrapienie. kiedy wołał do swego Pana: "Panie mój! Nie pozostawiaj mnie samego! Ty jesteś najlepszy z dziedziców. i odsunęliśmy od niego utrapienie. I zawołał w ciemnościach: "Nie ma boga. i byli pokorni przed Nami. Zaprawdę. 86 I wprowadziliśmy ich do Naszego miłosierdzia: oni przecie byli z liczby sprawiedliwych..." 90 I wysłuchaliśmy go. I uczyniliśmy ją i jej Syna znakiem dla światów! 92 Zaprawdę. myśląc. oni byli gorliwi w czynieniu dobra.. e My nie mamy adnej władzy nad nim. ten wasz naród . a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!" 84 I wysłuchaliśmy go.. 85 I Isma`ila.

97 I przybli yła się obietnica prawdziwa. który wam został obiecany!" 104 Tego Dnia My zwiniemy niebo. 94 A jeśli kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym. tak jak się zwija zwoje ksiąg.93 Lecz oni rozdzielili się między sobą. byliśmy niesprawiedliwi!" 98 Zaprawdę. czego pragnęły ich dusze . 101 Zaprawdę. to by tutaj nie przybyli. Oni wszyscy pozostaną tam na wieki! 100 Tam będą oni wydawać jęki. jego gorliwość nie będzie odrzucona i My. wy i to.powrócić. 96 dopóki Gog i Magog nie zostaną wypuszczeni. wtedy oni będą śpieszyć z ka dego wzgórza. z pewnością.wszelkiego miasta. . Przeciwnie. I tak jak zaczęliśmy pierwsze stworzenie. 360 . choć wszyscy do Nas powrócą. ale nie będą niczego słyszeć. jakie zniszczyliśmy. ci. co czcicie poza Bogiem.będą od niej oddaleni! 102 Nie usłyszą nawet jej syczącego odgłosu. oto zastygły z przera enia spojrzenia tych.nieśmiertelni! 103 Nie zasmuci ich ogromne przera enie i spotkają ich aniołowie: "To wasz Dzień. będziecie drewnem dla Gehenny! Wy tam przybędziecie! 99 Gdyby oni byli naprawdę bogami. którzy ju wcześniej otrzymali od Nas najpiękniejszą nagrodę . będą się znajdować wśród tego. mu to zapiszemy! 95 Zakazano mieszkańcom . którzy nie uwierzyli: Biada nam! My nie dbaliśmy o to.

być mo e. po napomnieniu: "Moi słudzy sprawiedliwi odziedziczą ziemię. to powiedz: "Głosiłem wszystkim jednakowo.My je powtórzymy . Zaprawdę. i wasz Bóg jest Bogiem Jedynym. co wy ukrywacie.według Naszej obietnicy. 111 Ja nie wiem. czy jest blisko." 106 Zaprawdę. Nie wiem." 361 . i On wie. 112 powiedz: "Panie mój ! Rozsądź według prawdy! Nasz Pan jest Miłosierny. co wam zostało obiecane. co wy opisujecie. co jest jawnie powiedziane." 110 On wie. czy daleko to. U Niego nale y szukać pomocy przeciwko temu. którzy są czcicielami! 107 My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów! 108 Powiedz: "Zostało mi tylko objawione. w tym jest obwieszczenie dla ludzi. My tego dokonujemy! 105 I pisaliśmy ju w Psalmach. to jest dla was próba i u ywanie do pewnego czasu. Czy jesteście więc całkowicie poddani?" 109 A jeśli oni się odwrócą.

. potem z grudki krwi zakrzepłej. co się tyczy zmartwychwstania. potem wyprowadzamy was jako dzieci. to zostanie sprowadzony z drogi i poprowadzony ku karze ognia piekielnego. kogo karmiła. 4 Napisano o nim. co chcemy.Al-Had d W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ludzie! Bójcie się waszego Pana! Zaprawdę. chocia oni nie będą pijani.to przecie My stworzyliśmy was z prochu. którzy umierają. . I My umieszczamy w łonach to. ona burzy się i pęcznieje. i wśród was są tacy. którzy dyskutują o Bogu.takie dajemy wam wyjaśnienie. potem z kropli nasienia. ka da karmiąca matka zapomni. nie posiadając adnej wiedzy. abyście następnie doszli do wieku dojrzałego. którzy są doprowadzeni do godnego po ałowania wiek tak i tracą wszelką wiedzę o tym. ukształtowanego i nie ukształtowanego .Pielgrzymka . a ka da cię arna kobieta zło y swój cię ar. potem z kęska ciała kleistego. i idą za ka dym zbuntowanym szatanem. 5 O ludzie! Jeśli pozostajecie w zwątpieniu. e jeśli kto weźmie go sobie za opiekuna. Lecz kara Boga będzie straszna! 3 Wśród ludzi są tacy. trzęsienie ziemi tej Godziny będzie rzeczą straszną! 2 W tym Dniu. a do oznaczonego czasu. a kiedy My na nią ześlemy wodę. Zobaczysz ludzi jakby pijanych.. który wy zobaczycie. co wiedzieli. 362 . Wśród was są tacy. I I widzisz ziemię opustoszałą.

363 . którzy się znajdują w grobach. 8 Wśród ludzi jest taki. 12 On wzywa. co mu ani nie szkodzi. Jak e to zły pan i jak e to zły współtowarzysz! 14 Zaprawdę. to odwraca twarz. który czci Boga na krawędzi: jeśli otrzyma jakieś dobro. aby błądzić z dala od drogi Boga. od którego szkoda jest bli sza ni korzyść. gdzie w dole płyną strumyki. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. poniewa Bóg jest prawdą i poniewa o ywia umarłych.co do której nie ma adnej wątpliwości 7 i poniewa Bóg wskrzesi tych. To jest strata oczywista. bez Księgi dającej światło. bez wiedzy i bez kierownictwa. ani te nie przynosi adnej korzyści. To jest zabłądzenie dalekie! 13 On wzywa tego. 9 odwracając się dumnie bokiem. 11 Wśród ludzi jest i taki. co przygotowały pierwej twoje ręce. a jeśli dosięgnie go jakaś próba. 10 To jest za to. 6 . do Ogrodów. Czeka go zawstydzenie na tym świecie i My damy mu zakosztować w Dniu Zmartwychwstania kary ognia palącego. Bóg wprowadzi tych.i wydaje wszelkiego rodzaju piękne pary. to. który dyskutuje o Bogu. i poniewa nadejdzie Godzina . to cieszy się nim spokojnie. zamiast Boga. i poniewa Bóg nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług.Tak jest. On stracił ycie tego świata i ostateczne. i poniewa jest nad ka dą rzeczą wszechwładny.

i ci. którzy nie uwierzyli. i gwiazdy.zaprawdę. drzewa i zwierzęta. ten nie będzie miał nikogo.Zaprawdę. udręczeni cierpieniem. 22 Ilekroć będą chcieli wyjść stamtąd. a potem niech go odetnie. którzy są wyznania ydowskiego. 20 która roztopi ich wnętrzności i skórę. sabejczycy. oraz ci. którzy są na ziemi. 21 Dla nich będą elazne rózgi z hakami. Bóg czyni to. ci. będą mieli ubranie przykrojone z ognia. którzy dodają współtowarzyszy . e Bóg mu nie pomo e ani na tym świecie. Bóg czyni to. Zaprawdę. którzy są w niebiosach.zaprawdę. i słońce. co go gniewa. a głowy ich polewane będą wrzącą wodą. ten niech wyciągnie sznur ku niebu. 16 W ten sposób objawiliśmy to w postaci znaków jasnych. góry. kogo chce. czy jego podstęp usunie to. co chce! 19 Oto są dwie grupy przeciwników. Ci. 17 Zaprawdę. i księ yc. i wielu spośród ludzi? Ale dla wielu kara jest słuszna! A kogo poni y Bóg. chrześcijanie i zoroastryjczycy. jak równie to. e Bogu wybijają pokłony ci. którzy prowadzą spór w przedmiocie swego Pana. Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 18 Czy ty nie widzisz. kto by mu przywrócił szacunek. e Bóg prowadzi drogą prostą tego. którzy uwierzyli. i niech popatrzy. co chce! 15 A kto myśli. jak i ci.. Bóg uczyni rozró nienie między nimi . ani w yciu ostatecznym. będą tam zawracani: "Zakosztujcie kary ognia palącego!" 364 .

24 Oni tam będą prowadzeni ku przyjemnemu słowu i ku drodze pełnej chwały. ci." 30 Tak! A kto szanuje święte zakazy Boga. i ci. przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi. którzy stoją.23 Ale tych. nad tym zwierzęciem spośród trzód. którzy dopełniają okrą eń. 28 aby świadczyć o doznanych dobrodziejstwach. Bóg na pewno wprowadzi do Ogrodów. oni przybędą z ka dego głębokiego jaru. którzy tam przebywają. niech wypełnią całkowicie swoje śluby i niech dokonają okrą eń wokół dawnego Domu. 26 I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu: "Nie będziesz Mi dodawał niczego za współtowarzyszy! Oczyść Mój Dom dla tych. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. i dla tych. jakim ich obdarzyliśmy: Jedzcie i nakarmcie nimi nieszczęśliwych. zarówno tych. którzy się skłaniają i którzy wybijają pokłony! 27 I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: oni przyjdą do ciebie pieszo lub na wszelkiego rodzaju wysmukłych wierzchowcach. aby wspominać imię Boga w dni oznaczone. biednych! 29 Potem niech skończą ze swoim zaniedbaniem. którzy dopuszczają się tam profanacji. którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu. a szaty ich będą z jedwabiu. i dla tych. Dozwolone są wam zwierzęta 365 . zakosztują kary bolesnej. wbrew prawu. ten osiągnie dla siebie dobro w obliczu swego Pana. gdzie w dole płyną strumyki. 25 Zaprawdę. jak i koczowników. Oni będą tam przystrojeni w bransolety ze złota i pereł.

jakby on spadł z nieba i pochwyciły go ptaki. jedzcie z nich i nakarmcie skromnego i proszącego wstydliwie. 31 jako hanifowie przed Bogiem. Unikajcie brudu bałwanów. 32 Tak jest! A kto szanuje symbole kultu Boga. aby ludzie wspominali imię Boga nad zwierzęciem z trzody. jest tak. unikajcie słowa fałszu. tym. co ich spotyka.. kiedy jest wspominane imię Boga.. których serca dr ą. tym. w co ich zaopatrzyliśmy. kto dodaje Bogu współtowarzyszy. ustawionymi w szeregu.to Bóg Jeden! Jemu więc poddajcie się całkowicie! Obwieszczaj radosną wieść ludziom pokornym! 35 Tym. . kiedy le ą na boku. będziecie wdzięczni! 37 Nie dosięgnie Boga 366 . W ten sposób poddaliśmy je wam . Potem. którzy cierpliwie znoszą to. a potem ich miejsce ofiarowania jest przy dawnym Domu.one przecie pochodzą z bogobojności serc.być mo e. 36 Dla was umieściliśmy zwierzęta ofiarne wśród symboli kultu Boga. nie dodający Jemu współtowarzyszy. tym. 34 Dla ka dego narodu ustanowiliśmy jakieś obrzędy kultowe.oprócz tych. Bo Bóg wasz . którzy odprawiają modlitwę. Wspominajcie więc imię Boga nad nimi. albo jakby go uniósł wiatr w odległe miejsce. A z tym. które wam uprzednio wyliczono. Dla was z nich jest dobro. które On nam dał jako zaopatrzenie. którzy rozdają z tego. 33 Wy macie z nich korzyści a do oznaczonego terminu.

i On was poprowadził drogą prostą. i Moj esz te został uznany za kłamcę. miejsca modlitwy i meczety. potem pochwyciłem ich. Bóg nie miłuje adnego zdrajcy i niewiernego! 39 Wolno walczyć tym. którzy zostali wypędzeni bezprawnie ze swoich domostw. lecz dosięgnie Go wasza bogobojność.ani ich mięso. to zostałyby zniszczone klasztory i kościoły. 44 i mieszkańcy Madian. i powiedzieli: "Pan nasz . którzy uwierzyli! Zaprawdę.to Bóg!" I jeśliby Bóg nie odepchnął ludzi. W ten sposób On podporządkował je wam. którzy doznali krzywdy . I zwiastuj radosną wieść dobrze czyniącym! 38 Zaprawdę. dają jałmu nę. jednych przy pomocy drugich. ludy Ad i Samud. Bóg jest wszechwładny. Bóg broni tych. Bóg jest Mocny.jeśli umocnimy ich na ziemi odprawiają modlitwę. co jest dobre. którzy Jemu pomagają. gdzie często wspomina się imię Boga.Zaprawdę. co jest naganne. I jakie było Moje potępienie! 45 Ile miast zniszczyliśmy 367 . Do Boga nale y ostateczny wynik wszystkich spraw! 42 A jeśli ciebie uwa ają za kłamcę . Dałem pewną zwłokę niewiernym. jedynie za to. abyście głosili wielkość Boga za to.to przecie ju przed nimi zadawali kłam: lud Noego. Potę ny! 41 i tym. 43 lud Abrahama i lud Lota. którzy . Bóg pomo e z pewnością tym. by im udzielić pomocy! 40 i tym. ani ich krew. Zaprawdę. a zakazują tego. nakazują to.

niesprawiedliwi daleko odeszli w swoim odszczepieństwie! - 368 . Ile studni opuszczonych. eby dzięki nim rozumieć. co podsuwa szatan. któremu by szatan czegoś nie poszeptał. A do Mnie zmierza wędrowanie! 49 Powiedz: "O ludzie! Ja jestem dla was tylko jawnie ostrzegającym. będą mieszkańcami ognia piekielnego. jeden dzień u twego Pana jest jak tysiąc lat według waszego liczenia! 48 Ilu to miastom Ja dałem zwłokę. zaprawdę. którzy starają się zniweczyć Nasze znaki. otrzymają przebaczenie i szlachetne zaopatrzenie.Zaprawdę. co podsuwa szatan. próbą dla tych. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. potem utwierdza Swoje znaki . kiedy były one niesprawiedliwe! Potem je pochwyciłem.Bóg jest Wszechwiedzący. Mądry! 53 by uczynić to. albo uszu. 47 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary! Bóg nie zmieni nigdy Swojej obietnicy! I. 52 I My nie wysłaliśmy przed tobą adnego posłańca ani proroka. kiedy ten oddawał się marzeniom. w których sercach tkwi choroba i którzy serca mają zatwardziałe." 50 Ci. lecz ślepe są serca w ich piersiach. Lecz Bóg ściera to. . eby dzięki nim słyszeć? To nie ich oczy są ślepe. i zamków wyniosłych! 46 Czy oni nie chodzili po ziemi i czy nie mieli serc.za ich niesprawiedliwość! Są to opustoszałe ruiny. 51 A ci.

Zaprawdę. co oni wzywają poza Nim. będzie nale eć do Boga i On ich rozsądzi. a potem znowu dozna ucisku. Zaprawdę. będą w Ogrodach szczęśliwości. Wielki! 369 . a niespodziewanie przyjdzie do nich Godzina albo a przyjdzie do nich kara Dnia nieszczęsnego. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła.doznają kary poni ającej. którzy uwierzyli! 55 A ci. Zaprawdę. Bóg jest Wszechwiedzący. Bóg jest przewodnikiem po drodze prostej dla tych. jak został ukarany. 57 A ci. jest fałszem. tego Dnia. i aby w Niego uwierzyli i upokorzyły się przed Nim ich serca. Bóg . a dzień przechodzi w noc. 56 Królestwo. Bóg jest Wyniosły. albowiem Bóg jest prawdą. Łaskawy! 60 Tak jest! A kto karze tak. e noc przechodzi w dzień. i prawda jest od twojego Pana. temu z pewnością pomo e Bóg. nie przestają wątpić w Niego. które im się spodoba. którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . a to. którzy nie uwierzyli.jest najlepszy z tych. Zaprawdę. którym dano wiedzę. 58 A tych. którzy wywędrowali na drodze Boga. Widzący! 62 Tak jest. Bóg jest Słyszący.zaopatrzy Bóg zaopatrzeniem pięknym. którzy dają zaopatrzenie 59 On z pewnością wprowadzi ich wejściem. Ci.54 I aby wiedzieli ci. Zaprawdę. Przebaczający! 61 Tak jest! Albowiem Bóg sprawia. Bóg Odpuszczający. Zaprawdę. potem zostali zabici lub umarli .

Bóg jest Przenikliwy. i Bóg spuścił z nieba wodę i ziemia rankiem się zazieleniła? Zaprawdę. Bóg jest Bogaty. to. eby nie upadło na ziemię. i to. . i podobnie okręt. e Bóg podporządkował wam to. ty nie widziałeś. który dal wam ycie. w pełni Świadomy! 64 Do Niego nale y to. co jest w niebie i na ziemi? Zaprawdę. to jest w Księdze! Zaprawdę. co wy czynicie!" 69 Bóg. i Bóg zna wszystko. potem znowu da wam ycie. Godny Chwały! 65 Czy ty nie widziałeś. i pomrzecie. poza Bogiem.63 Czy . to. 370 . chyba e za Jego zezwoleniem. który płynie po morzu za Jego rozkazem? On trzyma niebo. potem spowoduje. Litościwy! 66 On jest Tym. to powiedz: "Bóg wie najlepiej. Niech więc nie sprzeczają się z sobą w tej sprawie! Wzywaj ku twemu Panu. w czym się ró nicie. to jest dla Boga łatwe! 71 I Oni czczą. co jest na ziemi. ty przecie jesteś na drodze prostej! 68 A jeśli oni sprzeczają się z tobą. Bóg jest dla ludzi Dobrotliwy. Zaprawdę. w Dniu Zmartwychwstania. człowiek jest niewdzięczny! 67 Dla ka dego narodu ustanowiliśmy jakiś obrządek kultu. Zaprawdę. co jest na ziemi. rozsądzi między wami. który oni odprawiają. 70 Czy ty nie wiesz. co jest w niebiosach. Zaprawdę.

Jak e słaby jest proszący i proszony! 74 Oni nie mierzą Boga Jego prawdziwą miarą.czemu On nie dał adnej władzy i o czym oni nie mają adnej wiedzy. co jest przed wami i co jest za wami. to oni nie są zdolni jej tego zabrać. ci. A niesprawiedliwi nie będą mieli adnego pomocnika! 72 A kiedy są im recytowane Nasze znaki. którzy im recytują Nasze znaki. Zaprawdę. zaprzeczenie. A jeśli mucha im cokolwiek weźmie. jako jasne dowody. których wzywacie poza Bogiem. który obiecał Bóg niewierzącym? Jak e to nieszczęsna przystań!" 73 O ludzie! Podaje się wam przykład. którzy nie wierzą. nie stworzą nigdy nawet muchy. Powiedz: "Czy mam wam obwieścić coś gorszego ni to? Ogień. Potę ny! 75 Bóg wybrał posłańców spośród aniołów i spośród ludzi. którzy wierzycie! Skłaniajcie się i wybijajcie pokłony! Czcijcie waszego Pana! Czyńcie dobro! Być mo e. na jaką On zasługuje! 371 . oni gotowi są nawet zaatakować tych. by to uczynić. więc go posłuchajcie! Zaprawdę. . Zaprawdę. chocia by się razem złączyli. Do Boga powracają wszystkie sprawy! 77 O wy. Bóg jest dobrze Słyszący i Widzący! 76 On wie. Bóg jest Mocny. będziecie szczęśliwi! 78 I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Boga gorliwością. rozpoznasz na twarzach tych.

On was wybrał i nie uczynił adnej trudności w waszej religii. niegdyś i obecnie. aby Posłaniec był świadkiem dla was i abyście wy byli świadkami dla ludzi. religii waszego ojca Abrahama. ' On nazwał was muzułmanami. Odprawiajcie więc modlitwę! Dawajcie jałmu nę! I trzymajcie się mocno Boga! On jest waszym Panem! Jak e to wspaniały Pan! Jak e to wspaniały Pomocnik! 372 .

najlepszy ze stwórców. 4 którzy dają jałmu nę. a z tego zalą ka stworzyliśmy kości. 10 Tacy są dziedzicami. 13 Następnie umieściliśmy go . pomrzecie.Al-Muminun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Szczęśliwi są wierzący. bo wtedy nie będą ganieni' 7 . 373 . czym zawładnęła ich prawica. 11 którzy odziedziczą Raj. 12 Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny. Niech będzie błogosławiony Bóg. potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalą ek ciała.a którzy po ądają inne. 2 którzy są pokorni w swoich modlitwach. z pewnością. gdzie będą przebywać na wieki. 15 Następnie. następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. 14 Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej. poza nimi.jako kroplę nasienia w naczyniu solidnym.Wierni . 6 z wyjątkiem swoich on i tego. są występni 8 którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań. 5 którzy zachowują wstrzemięźliwość. 3 którzy się odwracają od pustej gadaniny. wtedy oblekaliśmy te kości ciałem. 9 którzy odprawiają swoje modlitwy.

które wytwarza oliwę i przyprawę dla jedzących. 23 Wysłaliśmy Noego do jego ludu i powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego boga oprócz Niego! Czy wy nie będziecie bogobojni?!" 24 I starszyzna . i powstały dla was dzięki niej ogrody z palm i winnej latorośli. A gdyby zechciał Bóg. tak samo jak na okręcie. 22 wy na nich. 21 Oto dla was jest przykład w trzodach: My dajemy wam pić z tego. 17 Stworzyliśmy ponad wami siedem dróg i nie byliśmy niedbali w dziele stworzenia: 18 Zesłaliśmy z nieba określoną ilość wody i utrzymaliśmy ją na ziemi.16 a w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni.ci z jego ludu. jesteście przenoszeni. on chce się wywy szyć nad wami. 20 I drzewo wyrastające z góry Synaj. My nie słyszeliśmy. z nich się te ywicie. są tam obfite owoce. to z pewnością zesłałby aniołów. a przecie My mamy władzę ją usunąć. którzy nie uwierzyli powiedziała: "To jest tylko człowiek jak wy. doglądajcie go więc przez jakiś czas!" 26 Noe powiedział: 374 . 25 To tylko człowiek opętany przez d iny. co znajduje się w ich brzuchach. które wy zjadacie. 19 I spowodowaliśmy. eby coś podobnego zdarzyło się u naszych dawnych przodków. i są w nich liczne dla was korzyści.

Zaprawdę. którzy doprowadzają do przystani!" 30 Zaprawdę. w tym są znaki! I My jesteśmy. ci. doświadczającymi! 31 po nich utworzyliśmy inne pokolenie. . ty i ci. którzy są razem z tobą na statku. I nie przemawiaj do mnie w obronie tych. przeciwko którym ju poprzednio zostało wypowiedziane słowo. oni zostaną zatopieni! 28 A kiedy urządzisz się. który nas wybawił od ludu niesprawiedliwych!" 29 I powiedz: "Panie mój i Pozwól mi przybić do jakiegoś błogosławionego miejsca! Ty jesteś najlepszym z tych. oprócz tych spośród nich. 27 I objawiliśmy mu: Zbuduj statek na Naszych oczach i według Naszego objawienia! A kiedy przyjdzie Nasz rozkaz i kiedy kipi piec. z pewnością. powiedz: "Chwała niech będzie Bogu. . którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali spotkanie rycia ostatecznego. poniewa oni uznali mnie za kłamcę!" . wtedy wprowadź do niego ze wszystkiego stworzenia po parze i twoją rodzinę. którzy byli niesprawiedliwi. 32 I wysłaliśmy do nich posłańca spośród nich: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was adnego innego boga oprócz Niego! Czy nie będziecie bogobojni?" 33 I powiedziała starszyzna z jego ludu. i którym pozwoliliśmy się cieszyć dostatkiem w yciu tego świata: 375 ."Panie mój ! Dopomó mi.

i sprawiliśmy. co wy jecie. co wam zostało obiecane! 37 Nie ma tu nic innego. podobnie jak wy. co wy pijecie. daleko jest to. poniewa oni uznali mnie za kłamcę!" 40 Rzekł: "Wkrótce oni zapewne będą ałować!" 41 I słusznie pochwycił ich krzyk. 43 aden naród nie wyprzedzi swego terminu ani go nie opró ni. oni go uwa ali za kłamcę. dopomó mi. Precz z ludem niewiernych! 376 . i nie będziemy wskrzeszeni! 38 Ten oto jest tylko człowiekiem. I tak posyłaliśmy jednych za drugimi. umieramy i yjemy."To przecie tylko człowiek. kiedy przychodził do jakiegoś narodu jego posłaniec. Za ka dym razem. to z pewnością będziecie stratni! 35 Czy on obiecuje wam. który wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. My jemu nie wierzymy. jednego po drugim. i który pije. jak tylko nasze ycie na tym świecie. 34 A jeśli posłuchacie człowieka podobnego do was. i uczyniliśmy ich śmieciem. 44 Następnie wysłaliśmy Naszych posłańców. zostaniecie wyprowadzeni? 36 Daleko. który je. Precz z ludem niesprawiedliwych! 42 I stworzyliśmy po nich inne pokolenie. e kiedy pomrzecie i staniecie się prochem i kośćmi. i przeszli do legend." 39 Powiedział: "Panie mój.

Bójcie się Mnie! 53 Oni jednak podzielili się na ró ne sekty. skoro ich lud to nasi niewolnicy?" 48 I uznali ich obydwóch za kłamców. ci. i znaleźli się wśród tych. którzy dr ą z obawy przed swoim Panem. którzy są zgubieni. 56 oznacza zachętę do czynienia dobrych dzieł? Przeciwnie! Oni nie są tego świadomi! 57 Zaprawdę. co posiada. 52 Zaprawdę.45 potem posłaliśmy Moj esza i jego brata Aarona. e to. 51 O wy. 49 I daliśmy Moj eszowi Księgę .być mo e. co My im dajemy w postaci majątku i synów. z Naszymi znakami i władzą oczywistą. oni pójdą po drodze prostej! 50 I uczyniliśmy syna Marii i jego matkę znakiem. 54 pozostaw ich więc w błędzie na pewien czas! 55 Czy. 377 . 47 Oni powiedzieli: "Czy mamy wierzyć dwom śmiertelnikom podobnym do nas. 46 do Faraona i jego starszyzny. ten wasz naród jest narodem jedynym. oni przypuszczają. i ka da grupa cieszy się tym. Daliśmy im schronienie na wzgórzu spokojnym i obfitym w źródła. Ja jestem waszym Panem. posłańcy! Jedzcie wyśmienite rzeczy i czyńcie dobro! Ja wiem doskonale. co wy czynicie. Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem dumnym.

oni są pierwsi w ich spełnianiu. którzy yją w dostatku. My mamy Księgę. 65 "Nie lamentujcie dzisiaj. które stale popełniają.oto są ci. 62 My nakładamy na ka dą duszę tylko to. i jest on opętany przez d iny? Przeciwnie. uległyby rozkładowi 378 . co nie przyszło do ich pierwszych ojców? 69 Czy by oni nie poznali swojego Posłańca. co dają. którzy dają to. którzy wierzą w znaki swego Pana. 63 Jednak serca ich pod tym względem są w niepewności. podczas gdy ich serca dr ą. 64 A kiedy My ukarzemy tych spośród nich. on przyszedł do nich z prawdą. przecie nie otrzymacie od Nas pomocy! 66 Moje znaki były wam recytowane. i mają powrócić do swego Pana 61 . 67 okazując dumę względem nich. 60 ci. i oni nie doznają niesprawiedliwości. którzy nie dodają współtowarzyszy swemu Panu. która mówi prawdę. którzy się śpieszą ku dobrym uczynkom. co jest w jej mo liwości. oprócz tych. wtedy oni będą błagać. z pewnością. 59 ci. Oni mają jeszcze za sobą inne czyny." 68 Czy oni się nie zastanowili nad tym słowem. kiedy przyszło do nich to. lecz wy obracaliście się na piętach. skoro się go wyrzekli? 70 Albo te czy powiedzą. lecz większość z nich nienawidzi prawdy.58 ci. i spędzaliście noc na pustych rozmowach. to. 71 A gdyby prawda poszła za ich namiętnościami.

74 I. to oni z pewnością trwaliby uporczywie w swoim buncie. którzy się w nich znajdują. to czy na pewno zostaniemy wskrzeszeni? 83 To nam było ju obiecane. 82 Oni mówili: "Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi. Jak e mało jesteście wdzięczni! 79 On jest Tym.niebiosa i ziemia. wzrok i serce. błądząc na oślep. 379 . 72 Albo czy ty ądasz od nich jakiejś daniny? Lecz obdarowanie pochodzące od twego Pana jest lepsze. 77 A kiedy My otworzymy przed nimi bramę kary strasznej. lecz oni od napomnienia się odwrócili. Tak. ci. od tej drogi odchodzą. 78 On jest Tym. 76 I dosięgła ich Nasza kara. oni mówią podobnie. 75 A jeślibyśmy okazali im miłosierdzie i jeślibyśmy odsunęli od nich zło. i ci. zaprawdę. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. jak mówili praojcowie. 80 On jest Tym. wtedy popadną tam w rozpacz. On jest najlepszym z dających zaopatrzenie! 73 Ty wzywasz ich na pewno ku drodze prostej. i oni się nie upokorzyli. który rozsiał was po ziemi. Do Niego nale y następstwo nocy i dnia. przyszliśmy do nich z napomnieniem. i do Niego będziecie zebrani. który stworzył dla was słuch. Czy wy nie rozumiecie? 81 Przeciwnie. który daje ycie i powoduje śmierć. lecz oni się nie podporządkowali swojemu Panu.

Bo wówczas ka dy bóg zabrałby to. On jest wyniosły ponad to.jeśli wiecie?" 89 Oni powiedzą: "To jest Bóg!" Powiedz: "Dlaczego więc jesteście zaczarowani?" 90 Tak! Przyszliśmy do nich z prawdą." 84 Powiedz: "Do kogo nale y ziemia i ci. co Jemu dodają jako współtowarzyszy!/ 93 Powiedz: "Panie mój ! 380 . lecz oni na pewno są kłamcami! 91 Bóg nie wziął Sobie adnego syna i nie było z Nim adnego boga. jeśli wiecie?" 85 Oni powiedzą: "Do Boga!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?" 86 Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?" 87 Oni powiedzą: "Bóg. Powiedz: "Czy nie staniecie się bogobojni?" 88 Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad ka dą rzeczą? I kto roztacza opiekę. co Jemu przypisują! 92 On zna to. co stworzył. Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to. co jest skryte i co jest jawne. i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. a opieki nie potrzebuje . lecz to są tylko baśnie przodków.i poprzednio naszym ojcom. którzy się na niej znajdują.

ukazując zęby. 103 A ci. co im obiecujemy. 105 "Czy nie były wam recytowane Moje znaki? Lecz wy uwa aliście je za kłamstwo. których szale oka ą się cię kie. to tego Dnia nie będzie adnego pokrewieństwa między nimi ani te nie będą się wzajemnie wypytywać. będą szczęśliwi.Jeślibyś mi tylko pokazał to." Ale nie! To jest tylko słowo. 102 Wtedy ci. Oni będą przebywać w Gehennie na wieki. w którym oni zostaną wskrzeszeni. będą tymi. 101 A kiedy zadmą w trąbę. 96 Odpychaj zło za pomocą tego. co pozostawiłem. co jest lepsze. 104 Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi. Panie mój. co im zostało obiecane! 94 Panie mój! Nie umieszczaj mnie wśród ludu niesprawiedliwych!" 95 My niewątpliwie mamy moc pokazać ci to. których szale oka ą się lekkie. My znamy najlepiej to. które on wypowiada. by oni nie zjawili się u mnie!" 99 A kiedy przyjdzie do któregoś z nich śmierć. on powie: "Panie mój! Odpraw mnie z powrotem! 100 Być mo e." 381 . którzy stracili samych siebie. co oni opisują! 97 I powiedz: "Panie mój ! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami szatanów! 98 I szukam ucieczki u Ciebie. ja uczynię jakieś dobre dzieło wśród tego. a za nimi jest przegroda a do Dnia.

i byli cierpliwi. Król. oni triumfują. Prawda! Nie ma boga. 107 Panie nasz! Wyprowadź nas z niej ! A jeśli będziemy ponownie czynić zło. część Moich sług: "Panie nasz! My wierzymy! Przebacz nam i miej nad nami miłosierdzie! Ty jesteś najlepszym z miłosiernych!" 110 I wy szydziliście z nich. kiedy się z nich wyśmiewaliście.106 Oni powiedzą: "Panie nasz! Opanowało nas nieszczęście." 114 On powie: "Przebywaliście niewiele czasu. którzy liczą. jak tylko On. to wtedy będziemy rzeczywiście niesprawiedliwi. Lecz zapytaj tych. tak i zapomnieliście o wspominaniu Mnie. Gdybyście tylko wiedzieli! 115 Czy sądzicie." 108 On powie: "Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!" 109 Przecie mówiła. i My stworzyliśmy was nadaremnie i e nie zostaniecie do Nas sprowadzeni?" 116 Niech Bóg będzie wysławiony. 112 On powie: "Ile lat przebywaliście na ziemi?" 113 Powiedzą: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część dnia. 111 Oto Ja dzisiaj wynagrodziłem ich za to. Pan tronu szlachetnego! 382 . Jesteśmy ludźmi błądzącymi.

ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę. niewierni nie będą szczęśliwi! 118 I powiedz: "Panie mój ! Przebacz i zmiłuj się! Ty jesteś najlepszy z miłosiernych!" 383 .117 A kto wzywa. obok Boga. nie mając na jego istnienie adnego dowodu. jakiegoś innego boga.

wy sobie przypomnicie! 2 Cudzoło nicy i cudzoło nikowi wymierzcie po sto batów. To są ludzie szerzący zgorszenie. jeśliby był kłamcą. Zaprawdę. 8 A kara będzie odsunięta od kobiety. niech nie powstrzyma was adna względem nich pobła liwość. a nie mają świadków oprócz siebie samych. i objawiliśmy w niej znaki jasne. którzy oskar ają swoje ony. Być mo e. zło ą przed Bogiem czterokrotne świadectwo. Litościwy! 6 A ci. którzy oskar ają kobiety godne. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze. 3 Cudzoło nik pojmie za onę tylko cudzoło nicę lub bałwochwalczynię. 4 A tym.An-Nur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 To jest sura. Bóg jest Przebaczający. jeśli ona zaświadczy przed Bogiem 384 . ka demu z nich obojga! W imię religii Boga. a cudzoło nicę mo e pojąć za onę tylko cudzoło nik lub bałwochwalca. i są prawdomówni. a nie mogą przyprowadzić czterech świadków. jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni. którzy się następnie nawrócą i poprawią. aby przekleństwo Boga zacią yło nad ka dym z nich. 5 Z wyjątkiem tych. którzy wierzą. 7 a piąte świadectwo po to. To wszystko jest zabronione tym. którą zesłaliśmy i którą uczyniliśmy obowiązkiem.Swiatło . wymierzcie osiemdziesiąt batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa.

16 Dlaczego . co wypowiedzieliście. 15 Oto bierzecie na swoje języki i mówicie waszymi ustami coś. jeśliby on znalazł się wśród prawdomównych.czterokrotnie zło onym świadectwem. którzy szerzyli oszczerstwo. kiedyście to usłyszeli. to dotknęłaby was kara straszna za to. i sądzicie. przeciwnie. A kto z nich obcią ył się najbardziej. to nawet jest dla was dobrem. w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. Nie uwa ajcie jednak tego za zło dla siebie. 9 a piąte świadectwo po to. Niech Tobie będzie chwała! To jest zniesławienie straszne!" 385 . a to u Boga jest wielkie. e to drobnostka. i nie powiedzieli: "To jest kłamstwo oczywiste?" 13 Dlaczego oni nie przyprowadzili czterech świadków na to? A skoro nie przyprowadzili świadków. 12 Dlaczegó . i jej oskar yciel na pewno jest kłamcą. nie powiedzieliście: "Nie nale y wcale do nas. nie pomyśleliście o tym. to są w obliczu Boga kłamcami. co jest dobre dla waszych dusz. abyśmy o tym mówili. stanowią wśród was tylko małą grupę. jaki popełnił. o czym nie posiadacie wiedzy. wierzący . i Jego miłosierdzie.. 10 A gdyby nie łaska Boga dla was.mę czyźni i kobiety.. 14 A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie. ci. Ka dy z nich będzie odpowiadał za grzech. i Bóg jest przyjmujący skruchę i mądry. 11 Zaprawdę. ten dozna kary strasznej. aby gniew Boga zacią ył na niej. i to. kiedyście to usłyszeli.

Wszechwiedzący! 22 Niech ci spośród was. nie przestają dawać krewnym i biednym.. i Bóg jest Dobrotliwy i Litościwy. Bóg wie. 18 Bóg wyjaśnia wam znaki. Litościwy! 23 Ci. 25 W tym Dniu Bóg wypłaci w pełni.. tych. to nikt spośród was nie oczyściłby się nigdy! Lecz Bóg oczyszcza. abyście nigdy nie powrócili do czegoś podobnego . ale wierzące. . by wam Bóg przebaczył? A Bóg jest Przebaczający. i tym. kiedy będą świadczyć przeciw nim ich języki. którzy pragną. którzy wierzycie! Nie kroczcie śladami szatana! A kto kroczy śladami szatana. którzy wędrują na drodze Boga! Niech będą pobła liwi i wybaczający! Czy nie pragniecie. A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie.. beztroskie. będą przeklęci na tym świecie i w yciu ostatecznym. Bóg jest Słyszący.jeśli jesteście wierzącymi. a Bóg jest Wszechwiedzący.17 Napomina was Bóg. i to..on przecie nakazuje rzeczy szpetne i godne potępienia.czeka kara bolesna w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. którzy rzucają oskar enie na kobiety cnotliwe. ich ręce i nogi o tym. 21 O wy. 386 . Dla nich kara będzie straszna 24 w Dniu. kogo chce. aby bezeceństwo rozpowszechniło się wśród wierzących . co oni czynili. a wy nie wiecie! 20 A gdyby nie łaska Boga nad wami i nie Jego miłosierdzie. którzy się cieszą łaską i dobrobytem. Mądry! 19 Zaprawdę.

dla złych kobiet! Dobre kobiety . jeśli wejdziecie do domów nie zamieszkanych. które nie są waszymi domami. Oni otrzymają przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne. Zaprawdę. co o nich mówią. zanim nie otrzymacie pozwolenia. i dowiedzą się. co wy ujawniacie i co ukrywacie. którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów. co czynicie. Bóg wie. 387 .dla dobrych mę czyzn. Bóg jest w pełni świadomy tego. i eby pokazywały jedynie te ozdoby.co im się słusznie nale y. e Bóg jest prawdą oczywistą. 26 Złe kobiety .to się wróćcie.dla złych mę czyzn. 27 O wy. źli mę czyźni . A jeśli wam powiedzą: "Wróćcie się!" . to nie wchodźcie. wy sobie przypomnicie! 28 A jeśli nie zastaniecie tam nikogo.dla dobrych kobiet! Ci ostatni nie są winni tego. w których jest wasze mienie. Być mo e. zanim nie poprosicie o pozwolenie i zanim nie pozdrowicie ich mieszkańców: "Pokój wam!" To jest dla was lepsze. 30 Powiedz wierzącym: niech spuszczają skromnie spojrzenia i niech zachowują czystość. i eby narzucały zasłony na piersi. 29 Nie popełnicie grzechu. To dla nich będzie przyzwoitsze. eby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości. dobrzy mę czyźni . co oni czynią! 31 Powiedz wierzącym kobietom. To będzie dla was przyzwoitsze. Bóg wie dobrze. które są widoczne na zewnątrz.

to przecie Bóg. to wzbogaci ich Bóg Swoją łaską.. którzy byli przed wami. którzy nie mają mo liwości mał eństwa. będziecie szczęśliwi! 32 eńcie samotnych spośród was. Litościwy! 34 My zesłaliśmy wam znaki jasne i przykłady tych. Jego światło jest podobne do niszy. którzy nie poznali nagości kobiet. 35 Bóg jest światłem niebios i ziemi. i dajcie im z majątku Boga to. o wy. i napomnienie dla bogobojnych. jeśli wiecie. albo te chłopcom. Wszechwiedzący! 33 I niech starają się yć we wstrzemięźliwości ci.jeśli one chcą yć w czystości w poszukiwaniu przypadkowych korzyści w yciu na tym świecie. jakie ukrywają ozdoby. wierzący! Być mo e. ze względu na ich zmuszenie. czym On was obdarzył. a wzbogaci ich Bóg Swoją łaską. będzie Przebaczający.i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mę om lub ojcom. Nawracajcie się wszyscy do Boga. jak te ludzi prawych spośród waszych niewolników i niewolnic. lub tym. 388 . A jeśli kto je zmusi. którzy nie są owładnięci po ądaniem cielesnym. lub ich onom. którzy starają się o zapis wyzwoleńczy . albo swoim synom lub synom swoich mę ów. lub synom swoich sióstr. aby było wiadomo.wyzwólcie. I nie przymuszajcie waszych niewolnic do prostytucji .. e w nich jest jakieś dobro. albo ojcom swoich mę ów. I niech one nie stąpają tak. Jeśli są biedni. którymi zawładnęły ich prawice. albo swoim braciom. w której jest lampa. albo synom braci. A tych spośród waszych niewolników. . albo swoim słu ącym spośród mę czyzn. Bóg jest Wszechobejmujący.

Oni obawiają się Dnia. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 36 W domach. . Zapala się ona od drzewa błogosławionego . Kiedy ktoś wyciągnie rękę. by wynagrodził ich Bóg za to. którego oliwa prawie by świeciła.głoszą Jemu chwałę o świcie i o zmierzchu. komu chce. 38 troszcząc się o to. kogo chce. nawet gdyby nie dotknął jej ogień. ani kupno od wspominania Boga.drzewa oliwnego. bez rachunku! 39 A działania tych. nad którą wznosi się druga fala. ani ze Wschodu. 37 tych ludzi nie odciąga ani handel. a nad nią są chmury.lampa jest we szkle. Jeśli Bóg nie da komuś światła. niczego tu nie znajduje. i Boga wysławiają 389 . Bóg jest szybki przy rachunku! 40 Albo są jak ciemności na morzu głębokim: pokrywa je fala. Bóg daje zaopatrzenie. które Bóg pozwolił wznieść i w których wspomina się Jego imię . odprawiania modlitwy i dawania jałmu ny. Bóg przytacza przykłady dla ludzi. 41 Czy ty nie widziałeś. który mu w pełni zapłaci jego rachunek. którzy nie uwierzyli. on znajduje tam Boga. ani z Zachodu. są podobne do mira u na pustyni: człowiek spragniony bierze go za wodę. światło na świetle! Bóg prowadzi drogą prostą ku światłu. kiedy wzburzą się serca i spojrzenia. i by pomno ył im Swoją łaskę. a szkło jest jak gwiazda świecąca. ledwie mo e ją zobaczyć. to on tu nie ma światła. To są ciemności jedne nad drugimi. co oni najlepszego uczynili. a kiedy przyjdzie do niego.

kogo chce. wśród nich są takie. i Bóg pędzi chmury. Bóg stwarza to. 43 Czy ty nie widziałeś. które chodzą na czterech. wówczas część z nich się odwraca. Blask Jego błyskawicy omal nie porywa spojrzenia. kogo chce. 44 Bóg powoduje kolejną zmianę nocy i dnia. Przecie Bóg jest nad ka dą rzeczą Wszechwładny! 46 Zesłaliśmy ju znaki jasne i Bóg prowadzi ku drodze prostej. co chce. które pełzają na swoim brzuchu. i wśród nich są takie. 390 . Bóg wie dobrze. jak się modlić i jak wysławiać Boga. jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. kogo chce. 48 A kiedy oni są wezwani do Boga i Jego Posłańca. aby rozsądził między nimi. Zaprawdę. 42 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi i do Boga zmierza wędrowanie. którzy władają spojrzeniem! 45 Bóg stworzył wszelkie zwierzę z wody. potem je łączy razem. 47 Oni mówią: "Wierzymy w Boga i w Posłańca i jesteśmy posłuszni!" Potem część z nich się odwraca. ci nie są wierzącymi. co oni czynią. które chodzą na dwóch nogach.ci. i ptaki z rozpostartymi skrzydłami? Ka dy wie. i oszczędza. potem układa je warstwami? Widzisz przecie . w tym jest przykład dla tych. Wśród nich są takie. co są w niebiosach i na ziemi. On zsyła z nieba góry pełne gradu i dosięga nim.

co czynicie!" 54 Powiedz: "Słuchajcie Boga! Słuchajcie Jego Posłańca! A jeśli się odwrócicie. A do Posłańca nale y tylko obwieszczenie jasne!" 55 A Bóg obiecał tym spośród was. e Bóg i Jego Posłaniec wyrządzą im krzywdę? Ale nie! Tacy jak oni sami są niesprawiedliwi! 51 Przecie mowa wierzących . 50 Czy. to przyszliby do Niego z pokorą. i jeśli ty im rozka esz. co na niego zostało nało one. co na was zostało nało one. to na nim cią y tylko to. to oni wyruszą do walki. i uczyni ich namiestnikami na ziemi. Powiedz: "Nie przysięgajcie! Posłuszeństwo jest wystarczające! Bóg jest w pełni świadomy tego.49 Lecz jeśliby oni posiadali prawdę. 53 Oni przysięgają na Boga najbardziej uroczystą przysięgą. w sercach ich jest choroba? Czy oni popadli w zwątpienie? Czy oni się obawiają. a na was cią y to. 391 . aby rozsądził między nimi jest taka: "Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni!" Tacy jak oni są szczęśliwi! 52 A którzy są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi i obawiają się Boga. to pójdziecie po drodze prostej. jak uczynił namiestnikami tych. i są bogobojni .kiedy oni są wzywani do Boga i Jego Posłańca. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła. A jeśli będziecie mu posłuszni.tacy osiągają szczęśliwość.

doznacie miłosierdzia! 57 Nie sądźcie. którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości niech was proszą trzy razy o pozwolenie wejścia: przed modlitwą jutrzenki. ebyście się wzajemnie odwiedzali. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam znaki! Bóg jest Wszechwiedzący. które się ju nie spodziewają mał eństwa. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki! Bóg jest Wszechwiedzący. Poza tymi chwilami. ani dla nich przeszkody. którą dla nich wybrał. i ci. Oni będą Mnie czcić. i ci. jeśli zdejmą swoje szaty. Wszechwiedzący! 392 . tak jak prosili o pozwolenie ci. dawajcie jałmu nę i słuchajcie Posłańca! Być mo e. jednak e w taki sposób. Lecz lepiej dla nich. którzy wierzycie! Ci. A jak e to nieszczęsna przystań! 58 O wy. kiedy zdejmujecie swoje szaty koło południa i przed modlitwą wieczorną. to niech proszą o pozwolenie. Mądry! 59 A kiedy wasze dzieci osiągną dojrzałość. eby się od tego powściągały. A ci. nie będą miały grzechu. są w stanie zniweczyć moc Boga na ziemi. którymi zawładnęły wasze prawice. aby nie ukazywać swoich ozdób. to są trzy momenty waszej nagości.którzy byli przed nimi. Bóg jest Słyszący. i zamieni ich obawę w bezpieczeństwo. którzy są od nich starsi. to ludzie bezbo ni! 56 Odprawiajcie modlitwę. nie ma ani dla was. Ich schronieniem będzie ogień. którzy nadal pozostaną niewiernymi. nie dodając Mi niczego za współtowarzyszy. I On umocni ich religię. którzy nie wierzą. Mądry! 60 A kobiety starsze.

albo w domach waszych matek.61 Nie ma nagany dla niewidomego. to pozdrawiajcie się wzajemnie pozdrowieniem od Boga. którzy wierzą w Boga i Jego Posłańca. do Boga nale y 393 . komu chcesz spośród nich. A kiedy wchodzicie do domów. błogosławionym. jak nazywacie się między sobą nawzajem. dobrym. i proś Boga o przebaczenie dla nich. Być mo e. to oni nie odchodzą. czy jecie razem czy osobno. nie ma dla kulawego. Niech się mają na baczności ci. Zaprawdę. albo w domach waszych sióstr. albo w tych. albo w domach waszych stryjów. i nie ma dla was samych. ci. którzy wierzą w Boga i w Jego Posłańca. A kiedy oni proszą cię o pozwolenie wejścia w jakiejś ich sprawie. Zaprawdę. 64 Czy nie?! Zaprawdę. albo w domach waszych wujów. A kiedy oni są razem z nim w sprawie. albo w domach waszych braci. to daj pozwolenie. którzy się wycofują ukradkiem. to są ci. W ten sposób wyjaśnia wam Bóg Swoje znaki. którzy sprzeciwiają się Jego rozkazowi. Litościwy! 63 Nie nazywajcie Posłańca między sobą tak. albo u waszego przyjaciela. która ich łączy. Bóg jest Przebaczający. dopóki nie poproszą go o pozwolenie. szukając schronienia. nie ma dla chorego. albo w domach waszych ciotek ze strony ojca. którzy proszą cię o pozwolenie. których posiadacie klucze. eby nie dosięgła ich jakaś niedola albo eby ich nie dosięgła kara bolesna. nie jest dla was grzechem. kiedy posilacie się w waszych domach albo w domach waszych ojców. Bóg zna tych spośród was. będziecie rozumni! 62 Wierzącymi są tylko ci. albo w domach waszych ciotek ze strony matki.

co oni czynili. Wtedy On obwieści im to. Bóg jest o ka dej rzeczy Wszechwiedzący! 394 . w jakim się znajdujecie. i On zna Dzień.to. co jest w niebiosach i na ziemi! On zna dobrze stan. w którym ludzie do Niego zostaną sprowadzeni.

ani yciem. Dlaczego nie został zesłany do niego anioł. którzy nie potrafią niczego stworzyć. lecz sami zostali stworzeni. 3 Jednak oni poza Nim wzięli sobie bogów. które on wymyślił. aby był ostrzegającym dla światów! 2 Ten. 6 Powiedz: "Zesłał to Ten. i pomogli mu w tym inni ludzie.Rozró nienie . aby być razem z nim ostrzegającym! 8 Albo gdyby mu został rzucony jakiś skarb 395 . który nie ma współtowarzysza w królestwie.Al-Furkan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 W Imię Boga Miłosiernego. On jest Przebaczający. 4 Powiedzieli ci. ani na swoją korzyść. Litościwy!" 7 I oni powiedzieli: "Có to z tym Posłańcem? On je po ywienie i chodzi po jarmarkach. do którego nale y królestwo niebios i ziemi. który nie wziął sobie syna. który stworzył ka dą rzecz i dał jej dokładną miarę. On kazał je zapisać dla siebie i są mu recytowane rano i wieczór. którzy nie uwierzyli: "To jest tylko kłamstwo. Oni nie mogą działać ani na swoją szkodę. i nie władają ani śmiercią. ani zmartwychwstaniem. który zna tajemnice w niebiosach i na ziemi. Litościwego! Błogosławiony niech będzie Ten. który zesłał rozró nienie Swemu słudze." 5 I powiedzieli: "To są tylko baśnie dawnych przodków.

czy Ogród wieczności obiecany bogobojnym. 15 Powiedz: "Czy to jest lepsze. który będzie dla nich zapłatą i przystanią?" 16 Oni będą tam mieli to. którzy za kłamstwo uznali Godzinę . co zechcą. w ciasne miejsce. On im powie: "Czy to wy sprowadziliście z drogi te oto moje sługi. o którą proszą. 14 Nie wzywajcie dzisiaj zniszczenia jednego. 17 I w Dniu. będą wzywać zniszczenia. dojdzie do nich jego wściekłe wycie.ogień palący! 12 Kiedy ów ogień dojrzy ich z daleka. To jest obowiązująca twego Pana obietnica. ich i tych. lecz wzywajcie zniszczeń wielu. których czcili poza Bogiem.czy te posiadał jakiś ogród. da ci coś lepszego ni to: Ogrody. czy te oni sami zeszli z drogi?" 396 . 11 Ale przeciwnie! Oni za kłamstwo uznali Godzinę! Lecz My przygotowaliśmy dla tych. będą tam przebywać na wieki. kiedy On ich zbierze. który jeśli zechce. gdzie w dole płyną strumyki i gdzie umieści dla ciebie pałace. 13 A kiedy zostaną weń wrzuceni. tak e zabłądzili i nie mogą znaleźć drogi. 10 Niech będzie błogosławiony Ten. jak oni podają ci przykłady. skrępowani razem. z którego by się ywił!" I powiedzieli niesprawiedliwi: "Wy postępujecie jedynie za człowiekiem zaczarowanym!" 9 Popatrz.

397 . im i ich ojcom. kiedy oni zobaczą aniołów . co mówicie. 24 Tego Dnia mieszkańcy Ogrodu będą mieli lepsze miejsce pobytu i piękniejsze miejsce odpoczynku południowego. jakich oni dokonali. a wy nie mo ecie ani odwrócić kary. i przekroczyli granice wielkiej zuchwałości." 20 My nie wysyłaliśmy przed tobą posłańców. to My damy mu zakosztować kary wielkiej. którzy by nie jedli po ywienia i nie chodzili po bazarach. 25 W tym Dniu." 19 "Oni obwiniali was o kłamstwo w tym. 21 Ci." 23 I przystąpiliśmy do dzieł.18 Oni powiedzą: "Chwała Tobie! Nie było dla nas rzeczą wskazaną brać sobie opiekunów poza Tobą. 26 w tym Dniu prawdziwa władza królewska będzie nale eć do Miłosiernego. lecz Ty pozwoliłeś im cieszyć się yciem. Czy nie będziecie cierpliwi? A twój Pan widzi jasno. ani te udzielić pomocy.tego Dnia nie będzie radosnej wieści dla grzeszników będą mówili: "To przeszkoda nie do usunięcia. i uznaliśmy je za proch rozrzucony. tak i zapomnieli o napomnieniu i stali się ludźmi zgubionymi. mówią: "Dlaczego nie zostali zesłani do nas aniołowie albo dlaczego nie widzimy naszego Pana?" I stali się dumni w swoich duszach. A kto z was jest niesprawiedliwy. 22 W Dniu. I uczyniliśmy niektórych z was doświadczeniem dla innych. kiedy rozerwie się niebo z chmurami i kiedy zostaną zesłani aniołowie. którzy się nie spodziewają Naszego spotkania.

My przychodzimy do ciebie z prawdą i lepszym wyjaśnieniem. 398 . aby twoje serce było przez niego utwierdzone. którzy będą wskrzeszeni i skierowani twarzami ku Gehennie. 33 I kiedy oni przychodzą do ciebie z jakąś przypowieścią. Szatan jest dla człowieka zdrajcą!" 30 Powiedział Posłaniec: "O Panie mój! Mój lud wziął ten Koran jako pustą gadaninę. które ju do mnie przyszło. którzy nie uwierzyli. Lecz twój Pan wystarczy jako przewodnik po drodze prostej i jako wspomo yciel! 32 Ci." 31 W ten sposób dla ka dego proroka przygotowaliśmy jakiegoś wroga spośród grzeszników. mówiąc: "Ach. mówią: "Gdyby przynajmniej Koran został zesłany naraz w całości!" Został on objawiony w ten sposób. 35 Daliśmy ju Moj eszowi Księgę i umieściliśmy razem z nim jego brata Aarona jako wezyra. 34 Ci. i recytowaliśmy go według pewnego porządku. będą mieli najgorsze miejsce i będą najbardziej oddaleni z drogi.i dla niewiernych będzie to Dzień trudny! 27 W tym Dniu niesprawiedliwy będzie gryzł swoje ręce. gdybym był wybrał sobie drogę razem z Posłańcem! 28 Biada mi! Gdybym choć nie był sobie wziął takiego to za przyjaciela! 29 On sprowadził mnie z drogi daleko od napomnienia.

oni raczej zbłądzili z drogi! 45 Czy ty nie widziałeś. - 399 . i przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych karę bolesną. e większość z nich słyszy albo rozumie? Oni są jak bydło.A gdyby chciał. na które spadł zgubny deszcz." Niebawem oni się dowiedzą. 43 Czy ty widziałeś tego.i zniszczyliśmy ten lud całkowicie. który sobie wziął swoją namiętność za boga? Czy ty będziesz dla niego opiekunem? 44 Czy sądzisz. którego dał Bóg jako Posłańca? 42 On byłby nas oddalił od naszych bogów. kiedy zobaczą karę. 38 A jeśli chodzi o ludy Ad i Samud i mieszkańców Ar-Rass.potopiliśmy i uczyniliśmy go znakiem dla ludzi. który za kłamców uznał posłańców . to naśmiewają się z ciebie: "Czy to ten.to im wszystkim podawaliśmy przykłady i wszystkich zniszczyliśmy całkowicie! 40 A przecie z pewnością przechodzili oni obok miasta. kto bardziej zbłądził z drogi.36 Powiedzieliśmy: "Idźcie obydwaj do ludu. który za kłamstwo uznał Nasze znaki!" . i liczne pokolenia między nimi 39 . gdybyśmy nie trwali mocno przy nich. nie. Czy oni tego nie widzieli? Nie! Oni nie spodziewają się zmartwychwstania! 41 A kiedy ciebie widzą. uczyniłby go spokojnym. jak Twój Pan przesuwa cień? . 37 A lud Noego.

53 On jest Tym. 400 . 49aby dzięki niej o ywić martwą krainę i napoić nią liczne trzody i istoty ludzkie. Niewierny jest zawsze przeciwko swemu Panu pomocnikiem. 46 Następnie sprowadzamy go ku Sobie z łatwością 47 On jest Tym. to. 52 Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem. gorzkiemu. aby pamiętali. który stworzył człowieka z wody i uczynił dla niego związki krwi i mał eństwa. które stworzyliśmy. 48 On jest Tym. co im ani nie przynosi adnej korzyści. 50 I rozprowadziliśmy ją między nimi. który uczynił dla was noc okryciem. który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. a dzień zmartwychwstaniem. który dał wolną drogę dwom morzom: temu słodkiemu. Twój Pan jest Wszechmocny! 55 Oni czczą. 54 On jest Tym. Umieścił On między nimi przegrodę i barierę nie do przebycia.I uczyniliśmy słońce jego przewodnikiem. I My spuściliśmy z nieba wodę czystą. i temu słonemu. poza Bogiem. przy jego pomocy. sen odpoczynkiem. o przyjemnym smaku. 51 A jeślibyśmy chcieli. oprócz niewiary. lecz większość ludzi odrzuca wszystko. ani te nie mo e im zaszkodzić. to wysłalibyśmy do ka dego miasta jakiegoś ostrzegającego.

65 I ci. który uczynił noc i dzień następującymi po sobie dla tych. i On jest dobrze świadomy grzechów swoich sług! 59 On jest Tym. 61 Niech będzie błogosławiony Ten. wybijając pokłony lub stojąc. co jest między nimi . który stworzył niebiosa i ziemię. który uczynił na niebie konstelacje i który umieścił na nim lampę i księ yc dający światło! 62 On jest Tym. kto chce. 57 Powiedz: "Nie ądam od was za to adnej zapłaty. który nie umiera! I wysławiaj Jego chwałę! Wystarczy. nic oprócz tego.56 My wysłaliśmy ciebie jedynie jako zwiastuna radosnej wieści i jako ostrzegającego. 63 Słudzy Miłosiernego: ci. którzy mówią: 401 . wybrał sobie drogę do swego Pana. i to. którzy spędzają noce przed swoim Panem.Miłosierny. aby ten." 58 I zaufaj yjącemu. Zapytaj o Niego dobrze wiedzącego 60 Kiedy im się powie: "Wybijajcie pokłony Miłosiernemu!". Potem umocnił się na tronie . to mówią: "Pokój!" 64 I ci.w ciągu sześciu dni. oni mówią: "Có to jest ten Miłosierny? Czy my mamy wybijać pokłony na twój rozkaz?" I to tylko powiększa ich niechęć. którzy chcą pamiętać lub którzy chcą być wdzięczni. którzy chodzą po ziemi skromnie i kiedy ludzie nieświadomi zwracają się do nich.

którzy się nawrócili. a kiedy przechodzą obok pustej gadaniny. i nie uprawiają rozpusty. Litościwy! 71 A kto się nawróci i czyni dobro. tym Bóg zamieni ich złe czyny na dobre. 69 Jemu będzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej poni ony na wieki. zaprawdę. Bóg jest Przebaczający. nie stają naprzeciw nich głusi i ślepi. którzy mówią: "Panie nasz! Daj nam od naszych on i naszego potomstwa ochłodę oczu i uczyń nas wzorem dla bogobojnych!" 75 . to przechodzą z godnością. którzy kiedy rozdają. 73 i ci. to ani nie trwonią. i nie zabijają nikogo wbrew zakazowi Boga. 70 Z wyjątkiem tych.tacy otrzymają jako zapłatę komnatę wyniosłą za to. Oni tam zostaną powitani pozdrowieniem i słowem: "Pokój!" 402 . spotka go kara za grzech. chyba e zgodnie z prawem. którzy nie zaświadczają fałszu. kara ta jest ciągłą torturą! Zaprawdę. ten. którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło. 68 I ci. którzy. kiedy się im wspomina znaki ich Pana. poza Bogiem."Panie nasz! Odwróć od nas karę Gehenny! 66 Zaprawdę. i byli cierpliwi. poniewa między tymi dwoma le y to. ani nie skąpią. co słuszne. A kto to czyni. nieszczęsna jest Gehenna jako miejsce schronienia i pobytu 67 I ci. 74 i ci. nawraca się ku Bogu pełen skruchy! 72 I ci. którzy nie wzywają adnego boga.

Wy jednak zadawaliście kłam i skutek będzie nieunikniony.76 Będą przebywać tam na wieki. Piękne to mieszkanie i miejsce pobytu! 77 Powiedz: "Mój Pan nie będzie troszczył się o was bez waszej modlitwy." 403 .

11 ludu Faraona! Czy oni nie będą bogobojni?" 12 Powiedział: "Panie mój ! Boję się. 2 To są znaki Księgi jasnej! 3 Być mo e. Mim. eby się od niego nie odwrócili 6 i nie uznali go za kłamstwo. Sin . 13 ściśnie się moja pierś i mój język się nie rozwią e. Poślij więc po Aarona! 14 Oni mają pewne przewinienie do zarzucenia mi 404 . w tym jest znak. zadręczasz się dlatego. 4 Jeśli zechcemy. z czego oni się wyśmiewali.Poeci . eby mnie nie uznali za kłamcę.Asz-Szu'Ara W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. 7 Czy oni nie patrzą na ziemię? Ile wszelkiego rodzaju par szlachetnych wyrosło na niej za Naszą przyczyną! 8 Zaprawdę. 5 A nie przychodzi do nich adne nowe napomnienie od Miłosiernego. to sprowadzimy na nich znak z nieba i upokorzą się przed nimi ich karki. Otó niebawem przyjdą do nich wieści o tym. twój Pan jest Potę ny. Litościwy! 10 Oto twój Pan wezwał Moj esza: "Idź do ludu niesprawiedliwego. e oni nie wierzą. lecz większość z nich nie wierzy! 9 I zaprawdę.

i jesteś wśród niewdzięczników!" 20 powiedział: "Popełniłem ten czyn będąc wśród ludzi. kiedy byłeś dzieckiem? Czy nie przebywałeś wśród nas przez wiele lat twego ycia? 19 Potem popełniłeś czyn. aby uczynić niewolnikami synów Izraela?" 23 Powiedział Faraon: "A kto to jest Pan światów?" 24 Powiedział: "Pan niebios i ziemi. My będziemy razem z wami. a Pan mój dał mi mądrość i uczynił mnie jednym z posłańców. było dane po to. 16 Idźcie obydwaj do Faraona i powiedzcie: Jesteśmy posłańcami od Pana światów.jeśli jesteście pewni wiary!" 25 powiedział tym. 17 Odeślij z nami synów Izraela" 18 Powiedział Faraon: "Czy nie wychowaliśmy ciebie wśród nas.i obawiam się. którzy błądzą. będziemy się przysłuchiwać. co jest między nimi . 22 Czy to dobrodziejstwo. i tego." 15 Rzekł: "Wcale nie! Idźcie obydwaj z Naszymi znakami. poniewa się was obawiałem. e mnie zabiją. którzy byli wokół niego: "Czy wy nie słyszycie?" 26 powiedział Moj esz: "Pan wasz i waszych pierwszych ojców!" 405 . z powodu którego czynisz mi wyrzuty. który popełniłeś. 21 I uciekłem od was.

.27 Powiedział: "Zaprawdę. i tego. 33 I wyciągnął swoją rękę. która go otaczała: "Zaprawdę. to ja ciebie ka ę wrzucić do więzienia!" 30 Powiedział: "A jeśli ja przyjdę do ciebie z czymś oczywistym?" 31 Powiedział: "Przychodź więc z tym. ten wasz posłaniec..patrzących. który został wam przysłany. Có więc doradzicie?" 36 Powiedzieli: "Daj mu nieco czasu. i wyślij do miast ludzi." 38 I zostali zebrani czarownicy w ustalonym czasie określonego dnia. 34 Powiedział do starszyzny. to jest czarownik uczony! 35 On chce przepędzić was z waszej ziemi przez swoje czary. jemu i jego bratu. co jest między nimi .gdybyście tylko chcieli zrozumieć!" 29 Powiedział Faraon: "Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga. i oto ona stała się biała dla. 37 którzy zbiorą i przyprowadzą wszystkich mądrych czarowników. poza mną. jeśli jesteś prawdomówny!" 32 Wtedy on rzucił laskę swoją i oto stała się ona prawdziwym wę em. 39 I powiedziano ludziom: 406 . jest chyba opętany!" 28 Powiedział: "To jest Pan Wschodu i Zachodu.

Oberznę wam ręce i nogi naprzemianlegle i ka ę was wszystkich ukrzy ować!" 50 Oni powiedzieli: " adna szkoda! My się zwrócimy do naszego Pana! 51 pragniemy. który was nauczył czarów! Lecz wy niebawem się dowiecie. zanim dałem wam pozwolenie." 407 . jeśli oni zwycię ą?" 41 A kiedy przyszli czarownicy. powiedzieli Faraonowi: "Czy otrzymamy jakąś nagrodę. co macie rzucić!" 44 Wtedy oni rzucili swoje sznury i laski i powiedzieli: "Na potęgę Faraona. jeśli będziemy zwycięzcami?" 42 On Powiedział: "Tak. by nasz Pan przebaczył nam nasze grzechy. wybijając pokłony. my będziemy zwycięzcami!" 45 Wówczas Moj esz rzucił swoją laskę i połknęła ona to. 47 Oni powiedzieli: "Uwierzyliśmy w Pana światów! 48 pana Moj esza i Aarona!" 49 powiedział Faraon: "Uwierzyliście jemu. 46 Wtedy czarownicy rzucili się na ziemię. On jest pewnie waszym mistrzem."Czy zechcecie się zebrać? 40 Być mo e. z pewnością! I będziecie dopuszczeni do nas blisko!" 43 powiedział do nich Moj esz: "Rzućcie. poniewa jesteśmy pierwsi z wierzących. pójdziemy za czarownikami. co oni wymyślili fałszywie.

408 . 66 A potopiliśmy tamtych. 61 A kiedy ujrzały się nawzajem obie gromady ludzi. którzy razem z nim byli. 58 skarbów i szlachetnego miejsca pobytu. 67 Zaprawdę.52 I objawiliśmy Moj eszowi: "Wyruszaj nocą z Moimi sługami! Wy na pewno będziecie ścigani!" 53 Wtedy Faraon rozesłał po miastach ludzi zwołujących: 54 "Zaprawdę. 56 lecz nas jest wielu i mamy się na baczności. a ka da jego część była jak wielka góra. I daliśmy to wszystko w dziedzictwo synom Izraela. 59 Tak się stało. oni stanowią tylko nieliczną grupę. 64 I pozwoliliśmy przybli yć się tamtym drugim. 60 Wtedy Egipcjanie urządzili za nimi pościg o wschodzie słońca. 55 srodze nas rozgniewali. 65 I wyratowaliśmy Moj esza i tych wszystkich. towarzysze Moj esza powiedzieli: "Oni nas niewątpliwie dosięgną!" 62 Powiedział: "Wcale nie! Zaprawdę. w tym jest znak! Lecz większość z nich nie uwierzyła." 57 I wtedy pozbawiliśmy ich ogrodów i źródeł. ze mną jest mój Pan! On mnie poprowadzi drogą prostą!" 63 I objawiliśmy Moj eszowi: "Uderz twoją laską morze!" I ono się rozdzieliło.

" 72 Powiedział: "Czy one was słyszą. 84 Uczyń mnie językiem prawdy wśród późniejszych pokoleń. 78 który mnie stworzył i który mnie prowadzi drogą prostą.68 Twój Pan jest Potę ny. którzy w ten sposób czynili. a nie Pan światów. i połącz mnie ze sprawiedliwymi. to mnie leczy." 75 Powiedział: "A czy przyglądnęliście się temu. wy i wasi najdawniejsi ojcowie? Te bałwany są przecie wrogami dla mnie. 82 i który . kiedy wy ich wzywacie? 73 I czy one są wam po yteczne czy szkodliwe?" 74 Powiedzieli: "Nie! Lecz my znaleźliśmy naszych ojców. Litościwy! 69 I opowiedz im historię Abrahama! 70 Oto powiedział on do swego ojca i do swego ludu: "Co wy czcicie?" 71 Powiedzieli: "Czcimy bałwany i trwamy przed nimi pobo nie. 76 co czciliście. 81 który sprowadzi na mnie śmierć. 79 który mnie karmi i poi. 80 a kiedy zachoruję.pragnę tego gorąco przebaczy mi moje grzechy w Dzień Sądu! 83 Panie mój! U ycz mi mądrości. potem mnie o ywi. 409 .

był bowiem w liczbie błądzących. 91 a piekło uka e się jasno dla tych. kiedy nie przyniosą korzyści ani majątek. prowadząc tam spór między sobą: 97 Na Boga! My byliśmy z pewnością w jawnym błędzie. 410 . 100 nie mamy więc orędowników 101 ani te nie mamy wiernego przyjaciela. 87 I nie zawstydź mnie w Dniu. ani synowie. który przyjdzie do Boga z czystym sercem. 88 w Dniu. kiedy oni zostaną wskrzeszeni. 98 kiedy stawialiśmy was na równi z Panem światów! 99 Nas sprowadzili z drogi tylko grzesznicy. których czciliście 93 poza Bogiem? Czy oni wam pomagają albo czy pomagają samym sobie?" 94 zostaną tam wrzuceni oni sami i ci." 90 I przybli ony będzie Ogród dla bogobojnych. 86 Przebacz mojemu ojcu. 102 O. którzy błądzili! 92 Będzie im powiedziane: "Gdzie są ci. 96 Oni będą mówili. jeśliby nam dany był powrót.85 Uczyń mnie jednym z dziedziców Ogrodu szczęśliwości. wszyscy razem. 95 i zastępy Iblisa. 89 jedynie ten. którzy zabłądzili.

twój Pan jest Potę ny. gdybyście byli tego świadomi! 114 Ja nie chciałbym odpychać wierzących.to bylibyśmy między wiernymi!" 103 Zaprawdę. którzy są razem ze mną!" 411 . o Noe. moja zapłata nale y tylko do Pana światów." 116 Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz. Litościwy! 105 Lud Noego uznał za kłamców tych. skoro za tobą poszli najpodlejsi?" 112 On powiedział: "Ja nie posiadam wiedzy o tym. którzy zostali posłani. 118 Rozstrzygnij więc jasno między mną a nim! Uratuj mnie i tych wiernych. co oni czynili. to z pewnością cię ukamienujemy!" 117 powiedział: "Panie mój ! Mój lud uznał mnie za kłamcę. 106 Oto powiedział im ich brat Noe: "Czy wy nie boicie się Boga? 107 Ja przecie jestem dla was posłańcem godnym zaufania! 108 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 109 Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. 115 Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym. w tym jest znak. 113 Rachunek ich nale y tylko do mego Pana. 110 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!" 111 Oni powiedzieli: "Czy mamy tobie wierzyć. lecz większość ludzi nie wierzy! 104 Zaprawdę.

zaprawdę. co wam wiadomo: 133 On zaopatrzył was w trzody i synów. boję się dla was Wielkiego Dnia!" 136 Oni powiedzieli: "Nam jest wszystko jedno. 120 i potopiliśmy pozostałych. 121 Zaprawdę. 134 ogrody i źródła. czy ty nas napominasz. e będziecie nieśmiertelni?! 130 A kiedy przejmujecie władzę siłą. 137 Nasze postępowanie podobne jest 412 . 126 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 127 Ja nie ądam od was adnej nagrody. Moja nagroda nale y tylko do Pana światów! 128 Czy nadal będziecie budować na ka dym wzniesieniu jakiś znak dla daremnej zabawy? 129 I czy zbudujecie sobie twierdzę w nadziei. czy te nie jesteś z liczby napominających. 135 Ja. którzy byli z nim w załadowanym statku.119 I uratowaliśmy jego i tych. w tym jest znak. który was zaopatrzył w to. lecz większość ludzi nie wierzy! 122 Zaprawdę. jesteście gwałtowni jak tyrani. twój pan jest Potę ny. 124 Oto powiedział do nich ich brat Hud: "Czy wy się boicie się Boga? 125 Ja przecie jestem dla was posłańcem godnym zaufania. Litościwy! 123 I lud Ad uznał wysłanników za kłamców. 131 Bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 132 Bójcie się Tego.

e zawsze będziecie zręcznie wykuwać domy w górach? 150 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 151 I nie słuchajcie ludzi bezbo nych. Litościwy! 141 I lud Samud uznał za kłamców tych. 138 I my nie będziemy ukarani!" 139 I oni uznali go za kłamcę.tylko do postępowania naszych przodków. Zaprawdę. 144 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 145 Nie ądam od was adnej nagrody. Moja nagroda jest tylko u Pana światów! 146 Czy myślicie. 142 Oto powiedział im ich brat Salih: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 143 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. bezpieczni? 147 wśród ogrodów i źródeł? 148 wśród pól uprawnych i drzew palmowych o delikatnych kiściach owoców? 149 Czy myślicie. e zawsze pozostaniecie wśród tego. co jest tutaj. więc ich wytraciliśmy. twój Pan jest Potę ny. lecz większość ludzi nie wierzy 140 Zaprawdę. 152 którzy szerzą zgorszenie na ziemi i nie czynią dobra!" 153 Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych. 154 Jesteś tylko człowiekiem jak my. Przynieś nam jakiś znak. w tym jest znak. którzy zostali posłani. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 155 powiedział: 413 .

Moja zapłata jest tylko u Pana światów! 165 Czy będziecie obcować z mę czyznami ze wszystkich światów. ona pić będzie określonego dnia. 414 . które stworzył wasz Pan dla was? Tak. 169 panie mój! Wyratuj mnie i moją rodzinę od tego. jesteście ludem występnym!" 167 Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz. co wy czynicie. 161 Oto powiedział do nich brat ich Lot: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 162 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. a wy pić będziecie innego oznaczonego dnia. w tym jest znak. Zaprawdę. lecz większość ludzi nie wierzy! 159 Zaprawdę. 166 a pozostawiać wasze ony. którzy zostali posłani. 158 I dosięgła ich kara. co oni czynią!" 170 I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę wszystkich razem. bo dosięgnie was kara Dnia Wielkiego!" 157 Oni jednak przecięli jej pęciny. lecz nazajutrz tego po ałowali. twój Pan jest Potę ny. Litościwy! 160 Lud Lota uznał za kłamców tych. to niechybnie zostaniesz wypędzony!" 168 On powiedział: "Nienawidzę tego."To jest wielbłądzica. 163 przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie! 164 Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. o Locie. 156 Nie czyńcie jej nic złego.

171 jedynie stara kobieta znalazła się wśród tych, którzy pozostali w tyle. 172 Następnie wytraciliśmy innych. 173 I spuściliśmy na nich gwałtowny deszcz. A jak e zgubny jest deszcz dla tych, którzy zostali ostrze eni! 174 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy! 175 Zaprawdę, twój Pan jest Potę ny, Litościwy! 176 Mieszkańcy Gąszczu uznali za kłamców tych, którzy zostali posłani. 177 Oto powiedział do nich Szu`ajb: "Czy wy nie będziecie bogobojni? 178 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania. 179 Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! 180 Ja nie ądam od was adnej zapłaty. Moja zapłata jest tylko u Pana światów! 181 Dawajcie pełną miarę, a nie bądźcie w liczbie tych, którzy nara ają na straty! 182 Wa cie dokładną wagą! 183 Nie zmniejszajcie ludziom ich dobytku i nie czyńcie zła na ziemi, szerząc zgorszenie! 184 Bójcie się Tego, który was stworzył, i pokolenia dawnych przodków!" 185 Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych. 186 Jesteś przecie tylko człowiekiem, podobnie jak my; i sądzimy, e jesteś tylko kłamcą. 187 Spuść więc na nas płaty z nieba, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!"

415

188 On powiedział: "Mój Pan wie najlepiej, co wy czynicie!" 189 Lecz oni uznali go za kłamcę. I pochwyciła ich kara Dnia Cienia: to była kara Dnia Wielkiego. 190 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy. 191 Zaprawdę, twój Pan jest Potę ny, Litościwy! 192 To jest objawienie Pana światów! 193 Z nim zeszedł Duch wierny 194 na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających 195 w języku arabskim, jasnym. 196 Zaprawdę, to jest w Pismach dawnych przodków! 197 Czy to nie było dla nich znakiem, e wiedzą to uczeni synów Izraela? 198 Jeślibyśmy objawili to komuś z cudzoziemców 199 i on wyrecytowałby to przed nimi, to oni te by mu nie uwierzyli. 200 W ten sposób wprowadziliśmy to w serca grzeszników. 201Oni w to nie uwierzą, dopóki nie zobaczą kary bolesnej . 202 I przyjdzie ona do nich nagle, kiedy nawet nie będą się jej spodziewać. 203Oni wtedy powiedzą: "Czy my znajdziemy się wśród tych, którym będzie dana zwłoka?" 204Czy oni starają się przyspieszyć Naszą karę? 205Jak ci się wydaje? Jeślibyśmy pozwolili im u ywać ycia przez wiele lat, 206 a potem przyszło do nich to, co im zostało obiecane, 207 to czy przyniesie im jakąkolwiek korzyść to, co było im dane u ywać ?

416

208 I nie zniszczyliśmy adnego miasta , zanim nie zostali tam wysłani ci, którzy ostrzegali 209 dla napomnienia ; poniewa My nie byliśmy niesprawiedliwi. 210Nie przynieśli go przecie szatani. 211 To im się nie godzi i nie są do tego zdolni ; 212 oni są odsunięci od słuchania . 213 Nie wzywaj więc, wraz z Bogiem, adnego innego boga, ebyś się nie znalazł wśród tych, którzy będą ukarani . 214 I ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych! 215 Pochyl twe skrzydła ku tym spośród wiernych, którzy postępują za tobą! 216 A jeśli ciebie nie słuchają, to powiedz im : "Ja nie jestem winien tego, co wy czynicie! , 217 Zaufaj Potę nemu, Litościwemu 218 Temu, który ciebie widzi, kiedy wstajesz 219 i kiedy się obracasz wśród tych, którzy wybijają pokłony. 220 Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący 221 Czy ja mam was powiadomić, na kogo zstępują szatani? 222 Zstępują oni na ka dego kłamcę, grzesznika. 223 Oni podają do wiadomości to, co zasłyszeli, lecz większość z nich to kłamcy. 224 A jeśli chodzi o poetów, to postępują za nimi ci, którzy błądzą. 225 Czy ty nie widzisz , jak oni wędrują po wszystkich dolinach 226 i jak mówią to, czego nie czynią? 227 Wyjątek stanowią ci, którzy uwierzyli, pełnili dobre dzieła i często wspominali Boga. Oni o bronili się po tym, jak doznali niesprawiedliwości. A niebawem dowiedzą się ci, którzy czynili niesprawiedliwość, jakich przeciwności losu oni doznają!

417

Mrówki - An-Namal

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta. Sin . To są znaki Koranu i Księgi jasnej: 2 droga prosta i radosna wieść - dla tych, którzy wierzą, 3 którzy odprawiają modlitwę, którzy dają jałmu nę i wierzą szczerze w ycie ostateczne. 4 Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą w ycie ostateczne, upiększyliśmy ich działania, więc oni wędrują na oślep. 5 Oto ci, których oczekuje najgorsza kara; oni w yciu ostatecznym będą najbardziej stratni. 6 Ty otrzymujesz Koran od Mądrego, Wszechwiedzącego. 7 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "Zauwa yłem ogień; przyniosę wam od niego wiadomość albo przyniosę wam płonącą głownię. Być mo e, wy się ogrzejecie!" 8 Lecz kiedy zbli ył się do niego, dał się słyszeć głos: "Błogosławiony jest Ten, który jest w ogniu i który jest wokół niego! Chwała niech będzie Bogu, Panu światów! 9 O Moj eszu! Zaprawdę, Jam jest Bóg, Potę ny, Mądry! 10 Rzuć twoją laskę!" A kiedy zobaczył, i ona wije się jak wą , odwrócił się plecami i nie mógł zrobić kroku. "O Moj eszu! Nie bój się! Nie boją się przecie posłańcy 418

w Mojej obecności. 11 A jeśli kto popełni niesprawiedliwość, a potem zmieni zło na dobro - to, zaprawdę, Ja jestem Przebaczający, Litościwy! 12 Włó twoją rękę za pazuchę; wyjmiesz ją białą bez adnej szkody. To jeden z dziewięciu znaków dla Faraona i jego ludu. Zaprawdę, oni są ludem bezbo nym!" 13 A kiedy otrzymali Nasze znaki, dające jasne spojrzenie; oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!" 14 I oni je odrzucili - niesprawiedliwie i dumnie chocia ich dusze były przekonane o prawdzie. I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych, którzy szerzyli zgorszenie! 15 My daliśmy wiedzę Dawidowi i Salomonowi. Oni powiedzieli: "Chwała Bogu, który nas wyniósł ponad wielu z jego sług wierzących!" 16 Salomon był dziedzicem Dawida i powiedział: "O ludzie! Nauczono nas mowy ptaków i zostaliśmy obdarowani wszelkimi rzeczami. Zaprawdę, to jest łaska oczywista!" 17 I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, zło one z d inów, ludzi i ptaków; i ustawiono je w szeregi. 18 A kiedy doszli do Doliny Mrówek; jedna mrówka powiedziała: "O mrówki! Wejdźcie do waszych pomieszczeń, eby Salomon i jego wojska nie stratowały nas przez nieuwagę." 19 I Salomon uśmiechnął się na te jej słowa, i powiedział: "Panie mój!

419

Pobudź mnie, abym był wdzięczny za Twoją dobroć, którą mnie napełniłeś i moich rodziców; i abym czynił dobro, które by się Tobie podobało. Wprowadź mnie, przez Twe miłosierdzie, pomiędzy Twoje sługi sprawiedliwe!" 20 Salomon zrobił przegląd ptaków i powiedział: "Dlaczego nie widzę dudka? Czy by był nieobecny? 21 Ukarzę go niechybnie karą surową albo, doprawdy, go zabiję, chyba e przyniesie mi wyraźne usprawiedliwienie!" 22 Lecz on niebawem się zjawił i powiedział: "Dowiedziałem się o czymś, czego ty nie wiesz. Przynoszę ci od ludu Saba wieść pewną. 23 Oto znalazłem kobietę, która króluje nad nimi; ona otrzymała wszystko i ma wspaniały tron. 24 Znalazłem ją i jej lud oddających pokłon słońcu, poza Bogiem. Szatan upiększył im ich działania i odsunął od drogi; nie idą więc drogą prostą. 25 Nie oddają oni pokłonów Bogu, który wyprowadza z ukrycia to, co jest w niebiosach i na ziemi, i który wie, co ukrywacie i co ujawniacie. 26 Oto Bóg! Nie ma boga, jak tyko On, Pan tronu wspaniałego!" 27 Powiedział: "Zobaczymy, czy ty mówisz prawdę czy te jesteś z liczby kłamców. 28 Idź z tym moim listem, rzuć go im,

420

potem odwróć się od nich i zaczekaj na to, co oni odpowiedzą." 29 Królowa powiedziała: "O starszyzno! Oto został mi rzucony szlachetny list. 30 pochodzi on od Salomona i oto on: ŤW Imię Boga Miłosiernego, Litościwego! 31 Nie wynoście się nade mnie i przybywajcie do mnie poddani całkowicie" 32 powiedziała: "O starszyzno! Dajcie mi radę w mojej sprawie! Ja nie mogę rozstrzygnąć niczego, dopóki nie będziecie przy mnie świadkami." 33 Oni powiedzieli: "Posiadamy wielką siłę i posiadamy wielką odwagę, lecz rozkaz nale y do ciebie. Rozwa więc, co rozka esz!" 34 Ona powiedziała: "Kiedy królowie wkraczają do miasta, to je niszczą i czynią najmo niejszych z jego mieszkańców - najnędzniejszymi. W ten sposób oni czynią. 35 Ja jednak poślę im podarunek i zobaczę, z czym powrócą wysłannicy." 36 Kiedy przybyli do Salomona, on powiedział: "Czy chcecie mnie wspomóc bogactwem? Przecie to, co dał mi Bóg, jest lepsze od tego, co dał wam. To tylko wy cieszycie się waszym podarunkiem! 37 Wracajcie do swoich! My przyjdziemy do nich z wojskami, którym oni nie będą mogli się przeciwstawić. My ich na pewno wypędzimy z ich kraju, nędznych i poni onych."

421

38 I powiedział: "O starszyzno! Kto z was przyniesie mi jej tron, zanim oni przyjdą do mnie poddani całkowicie?" 39 powiedział Ifrit spośród d inów: "Ja ci go przyniosę, zanim powstaniesz ze swego miejsca; jestem dość silny, by to uczynić, i godny zaufania." 40 Powiedział ten, który posiadał wiedzę z Księgi: "Ja ci go przyniosę, zanim powróci do ciebie twoje spojrzenie." A kiedy Salomon zobaczył go stojącego solidnie przed nim, powiedział: "To jest z łaski mego Pana, aby mnie doświadczyć, czy będę wdzięczny czy niewdzięczny." Kto jest wdzięczny, jest wdzięczny dla siebie samego; a kto jest niewdzięczny... - zaprawdę, mój Pan jest Bogaty, Szlachetny! 41 Powiedział: "Zamaskujcie ten jej tron, abyśmy mogli zobaczyć, czy ona jest prowadzona drogą prostą czy te jest spośród tych, którzy nie idą drogą prostą." 42 Tak więc, kiedy ona przybyła, powiedziano jej: "Czy taki jest twój tron?" Ona powiedziała: "Zdaje się, e to on." "I nam bowiem została dana wiedza przed nią, i my poddaliśmy się całkowicie." 43 Ją odsunęło z drogi to, co czciła poza Bogiem; ona przecie była z ludu niewiernych. 44 Powiedziano jej: "Wejdź do pałacu!" Kiedy ona go zobaczyła, sądziła, e to jest tafla wody,

422

i odsłoniła swoje nogi. On powiedział: "To jest pałac wyło ony taflami z kryształu." Ona powiedziała: "Panie mój! Uczyniłam sobie niesprawiedliwość; razem z Salomonem poddaję się całkowicie Bogu, Panu światów!" 45 posłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha: "Czcijcie Boga!" I oto oni podzielili się na dwie grupy, które prowadziły ze sobą spór. 46 On powiedział: "O ludu mój ! Dlaczego się śpieszycie z czynieniem zła przed dobrem? Gdybyście tylko poprosili Boga o przebaczenie, być mo e, doznalibyście miłosierdzia!" 47 Oni powiedzieli: "Wyciągnęliśmy złą wró bę dotyczącą ciebie i tych, którzy są z tobą. On powiedział: "Wasza wró ba jest u Boga. Tak! Owszem! Wy jesteście ludem wystawionym na próbę!" 48 A było w mieście dziewięciu ludzi, którzy szerzyli zgorszenie na ziemi, a nie czynili dobra. 49 Oni powiedzieli: "Przysięgnijcie sobie wzajemnie na Boga: My zaatakujemy go nocą - jego samego i jego rodzinę potem powiemy jego opiekunowi: My nie byliśmy świadkami jego zguby i zguby jego rodziny, my jesteśmy prawdomówni 50 Oni zamyślili podstęp i My zamyśliliśmy podstęp, kiedy oni nawet nie przeczuwali. 51 I popatrz, jaki był ostateczny koniec ich podstępu! Zniszczyliśmy całkowicie ich i ich lud, wszystkich razem.

423

52 I opustoszały ich domostwa za to, i byli niesprawiedliwi. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy wierzą! 53 I uratowaliśmy tych, którzy uwierzyli i którzy byli bogobojni. 54 I Lota. Powiedział on do swego ludu: "Czy będziecie popełniać szpetotę, skoro jasno widzicie? 55 Có będziecie zwracać się do mę czyzn, pod wpływem namiętności, zamiast do kobiet? Tak; owszem! Wy jesteście ludem nieświadomym!" 56 Jedyną odpowiedzią jego ludu były słowa: "Wypędźcie rodzinę Lota z waszego miasta! To są przecie ludzie, którzy się uwa ają za czystych!" 57 I uratowaliśmy jego i jego rodzinę, z wyjątkiem ony. Zdecydowaliśmy, aby ona była wśród tych, którzy pozostali w tyle. 58 I spuściliśmy na nich deszcz. A jak e zły jest deszcz tych, którzy zostali ostrze eni! 59 Powiedz: "Chwała niech będzie Bogu i pokój nad Jego sługami, których On wybrał!" Czy Bóg jest lepszy, czy te to, co oni dodają jako współtowarzyszy? 60 On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię, który spuścił z nieba wodę dla was - dzięki której sprawiliśmy, i wyrosły ogrody pełne blasku. Wy nie potrafilibyście spowodować, i by wyrosły w nich drzewa. Czy jest jakiś bóg obok Boga?

424

Tak, owszem! Oni są ludem, który przypisuje równych. 61 On jest Tym, który uczynił ziemię miejscem stałym i utworzył w jej szczelinach rzeki, i utworzył na niej solidnie stojące góry, i utworzył między dwoma morzami przegrodę. Czy jest jakiś inny bóg obok Boga? Ale nie! Lecz większość ludzi nie wie! 62 On jest Tym, który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zło i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jak e mało oni sobie przypominają! 63 On jest Tym, który prowadzi was drogą prostą w ciemności, na lądzie stałym i na morzu, i który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Bóg jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 64 On jest Tym, który daje początek stworzeniu, a potem je ponawia, i który daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Przynieście więc wasz dowód, jeśli mówicie prawdę! 65 Powiedz: "Nikt nie zna tego, co ukryte w niebiosach i na ziemi, z wyjątkiem Boga!" Oni zaś nie wiedzą, kiedy będą wskrzeszeni. 66 Przeciwnie! Ich wiedza o yciu ostatecznym nie jest wystarczająca; przeciwnie! oni o nim powątpiewają; tak! oni są ślepi! 67 I mówią ci, którzy nie wierzą: "Czy my, kiedy się staniemy prochem, podobnie jak nasi ojcowie,

425

czy zostaniemy wyprowadzeni? 68 Było nam to obiecane, podobnie jak naszym ojcom przedtem! To są tylko opowieści dawnych przodków!" 69 Powiedz: "Podró ujcie po ziemi i patrzcie, jaki był ostateczny koniec grzeszników!" 70 Nie smuć się nad nimi i nie pozostawaj w niepokoju z powodu tego, co oni podstępnie knują! 71 Oni mówią: "Kiedy to ziści się ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?" 72 Powiedz: "Być mo e, jest tu za wami część tego, co staracie się przyśpieszyć!" 73 Zaprawdę, twój Pan jest władcą łaski dla ludzi, lecz większość z nich nie dziękuje! 74 Zaprawdę, twój Pan wie dobrze, co kryją ich piersi i co oni głoszą jawnie! 75 Nie ma nic ukrytego w niebie i na ziemi, czego by nie było w Księdze jasnej! 76 Zaprawdę, ten Koran opowiada synom Izraela znaczną część tego, w czym oni się ró nią! 77 I zaprawdę, on jest drogą prostą i miłosierdziem dla tych, którzy wierzą! 78 Zaprawdę, twój Pan rozstrzygnie między nimi przez Swój sąd! On jest Potę ny, Wszechwiedzący! 79 Zaufaj więc Bogu! Ty trwasz przy prawdzie oczywistej . 80 Zaprawdę, ty nie zmusisz do słyszenia martwych

426

ani te nie zmusisz do usłyszenia tego wezwania głuchych, kiedy oni się odwracają plecami. 81 I nie wyprowadzisz na drogą prostą ludzi ślepych z ich zabłądzenia. I dasz usłyszeć tylko tym, którzy wierzą w Nasze znaki i którzy się poddają całkowicie. 82 A kiedy padnie na nich słowo, to My wyprowadzimy dla nich zwierzę z ziemi i ono im powie: "Ludzie nie są szczerze przekonani o Naszych znakach." 83 A w Dniu, kiedy My zbierzemy z ka dego narodu mrowie spośród tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, oni zostaną podzieleni. 84 A kiedy oni przybędą, On powie: "Czy uznaliście za kłamstwo Moje znaki, nie obejmując ich wiedzą? Có jeszcze czyniliście?" 85 I padnie na nich słowo za to, i byli niesprawiedliwi, i nie będą mogli mówić. 86 Czy oni nie widzieli, e uczyniliśmy noc, aby podczas niej odpoczywali, i dzień, aby jasno widzieli? Zaprawdę, to są znaki dla ludzi wierzących! 87 W tym Dniu, kiedy zadmą w trąbę, ci, którzy są w niebiosach i na ziemi, będą przera eni - z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić i wszyscy przybędą do Niego upokorzeni. 88 I zobaczysz góry, które uwa ałeś za nieruchome, jak będą przechodzić, podobnie jak przechodzą chmury. To jest działanie Boga, który uczynił doskonale ka dą rzecz. Zaprawdę, On jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie!

427

89 Ci; którzy przyjdą z dobrym dziełem, otrzymają coś lepszego ni to; oni, tego Dnia, będą uchronieni od strachu. 90 A ci, którzy przyjdą ze złym dziełem, będą wrzuceni twarzami w ogień: "Czy nie otrzymaliście zapłaty jedynie za to, co czyniliście?" 91 "Ja otrzymałem tylko rozkaz, abym czcił Pana tego miasta, które On uczynił świętym. - Do Niego nale y ka da rzecz! I otrzymałem rozkaz, abym był wśród tych, którzy się poddali całkowicie, 92 i abym recytował Koran." A ten, kto idzie drogą prostą, idzie drogą prostą tylko dla siebie; a temu, kto błądzi, powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym!" 93 powiedz: "Chwała niech będzie Bogu! On uka e wam Swoje znaki i wy je poznacie." Wasz Pan nie lekcewa y tego, co wy czynicie!

428

i ich wojska . on był wśród tych. czego się od nich obawiali. którzy zostali poni eni na ziemi. dla ludzi. to wrzuć go w morze! Nie obawiaj się i nie smuć! My go tobie zwrócimy i uczynimy go jednym z posłańców. którzy wierzą. on zabijał ich synów.Al-Kasas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ta.byli grzesznikami! 9 I powiedziała ona Faraona: "On będzie radością oczu dla mnie i dla ciebie! Nie zabijajcie go! Być mo e. Zaprawdę. a pozostawiał przy yciu ich kobiety. i uczynić ich dziedzicami. zgodnie z prawdą. by był dla nich wrogiem i przyczyną smutku. 2 To są znaki Księgi jasnej. 6 umocnić ich na ziemi i pokazać Faraonowi i Hamanowi oraz ich wojskom to. starając się osłabić jedną grupę spośród nich. 429 ." 8 I zabrała go rodzina Faraona. Faraon i Haman. on będzie dla nas po yteczny. którzy szerzą zgorszenie! 5 My chcieliśmy okazać dobroć tym. a kiedy się będziesz obawiać o niego. 7 I objawiliśmy matce Moj esza: "Karm go piersią. Mim. i uczynić ich irmanami.Opowiadanie . Sin . 3 Przytoczymy ci opowiadanie o Faraonie i Moj eszu. Faraon był wyniosły na ziemi i uczynił z jej mieszkańców grupy. Zaprawdę. 4 Zaprawdę.

e obietnica Boga jest prawdą. i była gotowa ujawnić to. a drugi z jego wrogów. 14 A kiedy on osiągnął dojrzałość i harmonijny rozwój. I ten. a eby doznało ochłody jej oko i aby się nie smuciła. tak więc ona powiedziała: "Czy mogę wam wskazać pewną rodzinę. daliśmy mu mądrość i wiedzę. aby wiedziała. 10 Nazajutrz serce matki Moj esza stało się puste. i znalazł tam dwóch ludzi. jeślibyśmy nie wzmocnili jej serca. I powiedział: "To jest działanie szatana. nie zauwa ony przez jego mieszkańców. tak e oni nie zauwa yli. którzy ze sobą walczyli: jeden był z jego stronników. który był z jego wrogów. 11 Ona powiedziała do jego siostry: "Idź za nim!" Ta zaś spoglądała za nim z boku. Lecz większość z nich nie wie. wrogiem jawnym. Tak My wynagradzamy czyniących dobro! 15 I wszedł on do miasta. 12 I na początku zakazaliśmy mu piersi mamek. 430 . Moj esz zadał mu cios pięścią i skończył z nim. który był jego stronnikiem.albo weźmiemy go za syna. sprowadzającym z drogi!" 16 I powiedział: "Panie mój ! Wyrządziłem niesprawiedliwość swojej własnej duszy. która w waszym imieniu zatroszczy się o niego i będzie jemu przyjaźnie oddana?" 13 W ten sposób oddaliśmy go jego matce. on jest." Oni nie przeczuwali niczego. poprosił Moj esza o pomoc przeciw temu. tak aby była wśród wierzących. zaprawdę.

biegnąc pośpiesznie. Moj esz mu powiedział: "Zaprawdę. Powiedział: "Panie mój ! Wybaw mnie od tego ludu niesprawiedliwych!" 22 A kiedy się skierował w stronę Madian. Litościwy! 17 I powiedział: "Panie mój ! Przez dobrodziejstwa." 19 Lecz kiedy chciał napaść na tego. głośno go przywoływał. mój Pan poprowadzi mnie na drogę równą!" 23 A kiedy przybył do wody Madian. który był wrogiem ich obydwu. którzy przygotowują pomyślność?" 20 Naraz przybył pewien człowiek z najdalszego krańca miasta. ten mu powiedział: "O Moj eszu! Czy ty mnie chcesz zabić. niespokojny i mający się na baczności." 21 I Moj esz wyszedł z miasta. ja nigdy nie będę pomocnikiem grzeszników. ty jesteś jawnym pod egaczem. który wczoraj prosił go o pomoc. powiedział: "Być mo e.Przebacz mi!" I przebaczył mu. I znalazł tam równie dwie kobiety. I oto ten. i powiedział: "O Moj eszu! Starszyzna naradza się przeciwko tobie. tak jak zabiłeś wczoraj człowieka? Czy ty chcesz być tylko tyranem na ziemi i nie chcesz być wśród tych. aby cię zabić. On jest Przebaczający. 18 I nazajutrz znalazł się w mieście. niespokojny i mający się na baczności. Uchodź więc! Ja jestem dla ciebie dobrym doradcą. znalazł tam grupę ludzi u wodopoju. Zaprawdę. 431 . jakimi mnie obsypałeś.

jakiego ty mo esz wynająć . Powiedział: "Co z wami jest?" Powiedziały: "Nie mo emy dojść do wodopoju." 27 Powiedział: "Ja chcę ci dać za onę jedną z moich córek. Znajdziesz mnie. a nasz ojciec jest bardzo stary. które Ty mógłbyś zesłać dla mnie. e napoiłeś naszą trzodę.które trzymały się na stronie. A gdybyś chciał pobyć dziesięć lat. tamten powiedział: "Nie bój się! Wyratowałeś się od ludu niesprawiedliwych. Ja nie chcę wywierać na tobie nacisku. godny zaufania. co mówimy. następnie skierował się do cienia i powiedział: "panie mój ! Ja potrzebuję jakiegoś dobra." A kiedy Moj esz przyszedł do niego i opowiedział mu swoją historię. aby ci zapłacić ` za to." 25 I zbli yła się do niego jedna z nich. nie doznam z tego powodu adnej przykrości." 24 Wtedy on napoił ich trzodę.silny. jeśli Bóg zechce." 28 Powiedział on: "To jest między mną a tobą. Bóg jest poręczycielem tego." 432 . to zale eć będzie tylko od twojej własnej zgody. pod warunkiem e zostaniesz u mnie na słu bie przez osiem lat. i powiedziała: "Ojciec mój zaprasza ciebie. dopóki nie odejdą pasterze. idąc nieśmiało." 26 Jedna z nich powiedziała: "Ojcze mój! Weź go na słu bę! Przecie on jest najlepszym człowiekiem. jednym ze sprawiedliwych. Którykolwiek z tych dwóch terminów wypełnię..

i ona wije się jak wą . ebyś nie był przera ony. usłyszał głos od prawej strony doliny." 35 Powiedział: "My wzmocnimy twoje ramię przez twojego brata. Panem światów! 31 Rzuć twoją laskę!" A kiedy zobaczył. zauwa ył ogień od strony Góry. i mówię prawdę. Oni są ludem zepsutym. "O Moj eszu! Przybli się! Nie bój się! Ty jesteś wśród tych. 34 Mój brat Aaron jest bardziej wymowny ode mnie." 30 A kiedy podszedł ku niemu. i My damy wam obu władzę. oni was nie dosięgną przez Nasze znaki. eby mnie nie zabili. I przyciśnij do siebie twoje ramię. przyniosę wam od niego jakąś wiadomość lub głownię z ognia. w kotlinie błogosławionej. eby potwierdził. 32 Włó twoją rękę za pazuchę. bo obawiam się. odwrócił się plecami i nie mógł zrobić kroku. być mo e.29 A kiedy Moj esz zakończył słu bę i powędrował ze swoją rodziną. Oto dwa świadectwa od twego Pana dla Faraona i jego starszyzny." 33 On powiedział: "Panie mój! Zabiłem jednego z nich i obawiam się. e oni uznają mnie za kłamcę. dobywający się z krzewu: "O Moj eszu! Oto Ja jestem Bogiem. mo e się ogrzejecie. I powiedział do swojej rodziny: "Pozostańcie! Zauwa yłem ogień. poślij go więc ze mną jako pomocnika. wyjmiesz ją białą. 433 . którzy są bezpieczni. bez adnej szkody.

on i jego wojska. oni powiedzieli: "To nic innego. jako przewodnictwo po drodze prostej i jako miłosierdzie. e nie będą do Nas sprowadzeni." 39 I wbił się w pychę na ziemi bez adnego prawa . Zaprawdę. 43 I daliśmy Moj eszowi Księgę.Wy obydwaj i ci. a w Dniu Zmartwychwstania oni nie będą wspomo eni. oni się opamiętają! 434 . być mo e. 42 I sprawiliśmy. Popatrz. i poszła za nimi klątwa na tym świecie. i jest on kłamcą. jasnymi dowodami. którzy pójdą za wami. będziecie zwycięzcami. czy mo ecie mieć innego boga oprócz mnie. jaki był ostateczny koniec ludzi niesprawiedliwych! 41 I uczyniliśmy ich irmanami wzywającymi do ognia. Myśleli. jako jasne przykłady dla ludzi." 37 I powiedział Moj esz: "Pan mój wie najlepiej. 40 Pochwyciliśmy go i jego wojska i wrzuciliśmy ich do morza." 36 I kiedy Moj esz przyszedł do nich z Naszymi znakami. po wytraceniu pierwszych pokoleń. O Hamanie! Rozpal mi ogień na glinie i zbuduj dla mnie wyniosłą wie ę. jak tylko zmyślone czary! Nie słyszeliśmy o tym wśród naszych dawnych ojców. wzniosę się do Boga Moj esza. Być mo e. Sądzę. kto przyszedł z przewodnictwem od Niego i do kogo będzie nale eć ostateczne domostwo. niesprawiedliwi nie zaznają szczęścia!" 38 I powiedział Faraon: "O dostojnicy! Nie wiem. a w Dniu Zmartwychwstania oni się znajdą wśród znienawidzonych.

435 . to bylibyśmy między wiernymi.przewodnikiem po drodze prostej. co zostało dane Moj eszowi?" Czy oni nie odrzucili tego. kiedy wydaliśmy rozkaz Moj eszowi. oni powiedzieli: "Dlaczego nie zostało mu dane to. jeśli mówicie prawdę!" 50 Jeśli tobie nie odpowiedzą.44 Ty nie byłeś na zboczu zachodnim. oni by powiedzieli: "Panie nasz! Jeślibyś wysłał do nas posłańca i my poszlibyśmy za Twoimi znakami.od tych dwóch . lecz My wysyłaliśmy posłańców. kiedy wzywaliśmy. ani nie byłeś wśród świadków. oni się opamiętają! 47 Bo inaczej. to wiedz. recytując im Nasze znaki. co zostało dane Moj eszowi niegdyś? Oni powiedzieli: "To są dwie księgi czarów wzajemnie się wspomagające!" I powiedzieli: "My w to wszystko nie wierzymy!" 49 Powiedz: "Przynieście więc Księgę od Boga. Ty nie przebywałeś wśród ludu Madian. która byłaby lepszym . aby ostrzegać lud. Być mo e. do którego nie przyszedł przed tobą aden ostrzegający. Lecz ty przybyłeś przez miłosierdzie od twego Pana. e oni idą tylko za swoimi namiętnościami. 46 I nie byłeś na zboczu Góry. 45 Lecz My powołaliśmy następne pokolenia i długo trwało ich ycie. jeśliby ich dosięgło jakieś nieszczęście za to. będę postępował według niej. co przygotowały pierwej ich ręce." 48 Lecz kiedy przyszła do nich prawda od Nas.

po ich odejściu. których mieszkańcy pysznili się swoim yciem! I oto ich domostwa. to zostaniemy wyrwani z naszej ziemi. kto postępuje za swoją namiętnością." Czy nie ustanowiliśmy dla nich sanktuarium bezpiecznego. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 51 A teraz doprowadziliśmy do nich słowo . Pokój wam! My nie pragniemy ludzi nieświadomych. 55 A kiedy słyszą pustą gadaninę. bez przewodnictwa ze strony Boga? Zaprawdę. a do was nale ą wasze działania." 56 Ty nie prowadzisz drogą prostą. mówiąc: "Do nas nale ą nasze działania. którym daliśmy Księgę przed tą oto . To jest prawda od naszego Pana! My jeszcze przed nią byliśmy całkowicie poddani.w nią wierzą. 53 A kiedy jest im recytowana. pozostały nie zamieszkane 436 . oni się opamiętają! 52 Ci. jako zaopatrzenie pochodzące od Nas? Lecz większość z nich nie wie. 57 Oni mówią: "Jeśli pójdziemy drogą prostą z tobą. On zna najlepiej tych. Oni odpowiadają dobrem za zło i rozdają z tego. w co ich zaopatrzyliśmy. poniewa byli cierpliwi. lecz Bóg prowadzi drogą prostą. kogo chce. "My w nią wierzymy. którzy są na drodze prostej.być mo e. 58 Ile miast zniszczyliśmy." 54 Tacy otrzymają nagrodę dwukrotnie.A kto jest bardziej zabłąkany ani eli ten. kogo kochasz. do którego są zbierane owoce wszelkiego rodzaju. odwracają się od niej.

jest lepsze i bardziej trwałe. 60 I wszystko. znajdzie się wśród stających przed Nami? 62 W tym Dniu wezwie ich Bóg i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. 437 . O. których sprowadziliśmy na manowce. kiedy ich mieszkańcy byli niesprawiedliwi." 64 I zostanie im powiedziane: "Wezwijcie waszych współtowarzyszy!" Oni ich wezwą. lecz nie zostaną wysłuchani. któremu daliśmy u ywanie ycia na tym świecie i który potem. jest tylko u ywaniem ycia tego świata i jego ozdobą. Czy nie jesteście rozumni? 61 Czy ten. co wam zostało dane. na których sprawdziło się słowo. tylko My jesteśmy dziedzicem! 59 Jednak twój Pan nigdy nie niszczył miast. jest podobny do tego. w Dniu Zmartwychwstania.. dopóki nie posłał do ich metropolii posłańca. których wy uznawaliście?" 63 I ci. któremu daliśmy piękną obietnicę i który doczeka się jej spełnienia. i ujrzą karę. co jest u Boga. tak jak sami zabłądziliśmy. ani te nie będą się wzajemnie pytać.oprócz nielicznych. by recytował im Nasze znaki. I My. My się ich wypieramy przed Tobą: oni nas nie czcili. Sprowadziliśmy ich na manowce. a to. gdyby byli poszli drogą prostą! 65 W tym Dniu On wezwie ich i powie: "Co odpowiedzieliście wysłannikom?" 66 I tego Dnia wszystkie wieści wydadzą im się ciemne. powiedzą: "Panie nasz! To są ci. My niszczyliśmy miasta tylko wtedy.

abyście odpoczywali i poszukiwali Jego łaski. jak tylko On! Niech Mu będzie chwała w pierwszym i ostatecznym! Do Niego nale y Sąd i do Niego zostaniecie nawróceni. 70 To jest Bóg! Nie ma boga. których wy uznaliście?" 75 I wzięliśmy z ka dego narodu świadka. uwierzył i czynił dobro. Być mo e. co ukrywają ich piersi i co one ujawniają. oprócz Boga. abyście podczas niej odpoczywali? 73 Czy wy nie widzicie jasności. być mo e. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 69 Twój Pan wie. 71 Powiedz: "Czy wy się ju zastanowiliście? Jeśliby Bóg uczynił nad wami noc nieustanną a do Dnia Zmartwychwstania. oprócz Boga. Chwała niech będzie Bogu! On jest wyniosły ponad to.67 Lecz ten. oni nie mają wyboru. Przez Swoje miłosierdzie. przyniósłby wam światłość? Czy wy nie słyszycie?" 72 Powiedz: "Czy wy się ju zastanawialiście? Jeśliby Bóg uczynił nad wami dzień nieustanny a do Dnia Zmartwychwstania. 68 Twój Pan stwarza. co chce. znajdzie się wśród szczęśliwych. to jaki bóg. przyniósłby wam noc. On uczynił dla was noc i dzień. kto się nawrócił. będziecie wdzięczni? 74 W tym Dniu On wezwie ich i powie: "Gdzie są Moi współtowarzysze. to jaki bóg. i wybiera. i powiedzieliśmy: 438 .

tak jak czyni dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj zgorszenia na ziemi! Zaprawdę. Oto powiedział mu jego lud: "Nie raduj się! Zaprawdę. co zostało dane Karunowi! On jest posiadaczem ogromnej fortuny. I nie miał on adnego oddziału."Przynieście wasz dowód!" I dowiedzieli się oni. co oni wymyślili. którą posiadam. co ci dał Bóg. I zawiodło ich to. 79 Potem wyszedł on do swego ludu w całym przepychu. którzy się radują! 77 Lecz poszukuj wśród tego. gdybyśmy posiadali tyle ." Czy nie wiedział. kto wierzy i czyni dobro. Ci. 439 . którym dana była wiedza: "Biada wam! Nagroda Boga jest lepsza dla tego. My daliśmy mu tyle skarbów. 76 Oto Karun nale ał do ludu Moj esza. którzy pragnęli ycia tego świata. i ziemia pochłonęła jego i jego domostwo. co mi zostało dane. Bóg nie miłuje tych." 81 I sprawiliśmy." 80 I powiedzieli ci. e prawda nale y do Boga. i Bóg wytracił przed nim całe pokolenia takich. zawdzięczam wiedzy. Bóg nie miłuje szerzących zgorszenie!" 78 On powiedział: "To. którzy byli mocniejsi siłą od niego i którzy więcej zgromadzili? Grzesznicy nie są pytani o swoje grzechy. lecz on był względem nich niegodziwy. powiedzieli: "O. e same tylko klucze do nich były zbyt cię kie dla ludzi obdarzonych siłą. siedziby ostatecznej ! Nie zapominaj twojego udziału na tym świecie i czyń dobrze. Otrzymają ją tylko cierpliwi.

Ostateczny koniec nale y do bogobojnych! 84 Kto przynosi dobry czyn. jak tylko On! Wszelka rzecz zginie z wyjątkiem Jego oblicza. i nie zdołał się obronić. kto przynosi zły uczynek. e ci. Nie bądź więc pomocnikiem niewiernych! 87 Niech oni nie odwrócą ciebie od znaków Boga. dostaną zapłatę tylko za to. Biada! Niewierni nie bywają szczęśliwi!" 83 Taka jest siedziba ostateczna! My przygotowujemy ją dla tych. który nakazał ci głosić Koran. i zostalibyśmy te pochłonięci. co uczynili. Ten. 85 Zaprawdę." 86 Ty się nie spodziewałeś. to sprawiłby. "Biada! Bóg rozdaje hojnie zaopatrzenie. skoro one tobie zostały zesłane. Jeśliby Bóg nie był dla nas łaskawy. stało się tak jedynie przez miłosierdzie twego Pana. niech wie. 440 . i do ciebie będzie skierowana Księga. mówili: . poza Bogiem. Wzywaj twego Pana i nie bądź z liczby bałwochwalców! 88 I nie wzywaj wraz z Bogiem innego boga! Nie ma boga. i wymierza je. komu chce ze Swoich sług. A ten. będzie miał coś lepszego od niego. kto przychodzi z drogą prostą i kto jest w jawnym błędzie. którzy popełniają złe czyny.który by mu pomógł. Powiedz: "Pan mój wie najlepiej. którzy nie pragną wyniosłości na ziemi ani szerzyć zgorszenia. którzy pragnęli wczoraj być na jego miejscu. 82 I rankiem Ci. sprowadzi cię z pewnością na miejsce powrotu.

Do Niego nale y Sąd i do Niego będziecie sprowadzeni! 441 .

i On zna kłamców! 4 Czy ci. sądzą. którzy popełniają złe czyny. ebyś Mi dodawał za współtowarzyszy to.to ich nie słuchaj! Do Mnie powrócicie i wtedy Ja wam obwieszczę. którzy byli przed nimi. Bóg jest Bogaty.Al-Ankabut W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. 2 Czy ludzie sądzą.My odpuścimy ich złe czyny i wynagrodzimy ich czymś piękniejszym ni to. czego ry nie znasz .Pająk . co oni sądzą! 5 Kto spodziewa się spotkania Boga .i nie będą poddani próbie? 3 Przecie doświadczyliśmy tych. i Nas uprzedzą? Jak e złe jest to. nie potrzebuje światów! 7 Tym. co czyniliście. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła . 8 Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców. Wszechwiedzący! 6 Kto usilnie walczy. Mim. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Zaprawdę. 9 I tych. Lam.to przecie termin Boga nadejdzie! On jest Słyszący. e pozwolimy im powiedzieć: "Uwierzyliśmy!" . A Bóg na pewno zna tych. My z pewnością wprowadzimy 442 . którzy mówią prawdę. walczy dla siebie samego. co oni czynili. Ale jeśli oni będą usilnie walczyć o to.

między szczęśliwych! 10 Wśród ludzi są tacy. 15 Uratowaliśmy Noego i tych. ci. poza Bogiem i stwarzacie kłamstwo. 16 I Abrahama! Oto powiedział on do swego ludu: "Czcijcie Boga! Bójcie się Go! O. którzy nie uwierzyli." Lecz oni nie poniosą adnego z ich grzechów. i On dobrze zna obłudników! 12 Mówią ci. A kiedy przyjdzie pomoc od twego Pana. co oni zmyślali. to oni z pewnością powiedzą: "My przecie byliśmy z wami!" Czy Bóg nie wie najlepiej. 14 Wysłaliśmy ju Noego do jego ludu. nie są w stanie 443 . a my poniesiemy wasze grzechy. jakie to dla was dobro. którzy uwierzyli. gdybyście wiedzieli. Zaprawdę. poniewa byli niesprawiedliwi. którzy mówią: "Uwierzyliśmy w Boga!" Ale kiedy im przyjdzie cierpieć dla Boga. co kryje się w piersiach światów?! 11 Bóg zna przecie tych. to biorą prześladowanie ze strony ludzi za karę Boga. których czcicie poza Bogiem." 17 Wy czcicie bałwany. do tych. W Dniu Zmartwychwstania za ąda się od nich rachunku z tego. Oni są kłamcami! 13 Oni poniosą swoje cię ary i inne cię ary ze swoimi cię arami. i uczyniliśmy go znakiem dla światów. którzy się z nim znajdowali na statku. I pochwycił ich potop. którzy uwierzyli: "Idźcie naszą drogą. i przebywał on wśród nich tysiąc lat bez pięćdziesięciu.

poza Bogiem. jak On zaczął stworzenie. I nie potraficie pozbawić Go władzy ani na ziemi. ani w niebie. których czeka kara bolesna! 24 I odpowiedzią jego ludu było tylko to. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 21 On karze tego. 22 Do Niego zostaniecie skierowani. i powiedzieli: "Zabijcie go lub spalcie go!" Lecz Bóg uratował go od ognia. kogo chce. poza Bogiem. Zaprawdę.tacy zwątpili w Moje miłosierdzie. Na posłańcu cią y tylko obowiązek jasnego obwieszczenia. jako znak wzajemnej miłości w yciu tego świata. w Dniu Zmartwychwstania. będziecie się wyrzekać jedni drugich i będziecie się wzajemnie przeklinać. czcijcie Go i dziękujcie Mu! Do Niego będziecie sprowadzeni! 18 A jeśli zadajecie kłam . adnego opiekuna ani pomocnika. Zaprawdę. i okazuje miłosierdzie. w tym są znaki dla ludzi. Potem. jak Bóg daje ycie przez pierwsze stworzenie.dać wam zaopatrzenia. bałwanów. Poszukujcie więc zaopatrzenia u Boga. 444 . 19 Czy oni nie widzieli. I wy nie macie. 23 A ci. którzy nie wierzą w znaki Boga i w spotkanie z Nim . a potem daje je ponownie? Zaprawdę. to dla Boga jest łatwe! 20 powiedz: "Wędrujcie po ziemi i popatrzcie. To są ci. którzy wierzą! 25 On powiedział: "Wzięliście sobie. Potem Bóg spowoduje następne powstanie. komu chce.to przecie zadawały ju kłam inne narody przed wami.

która będzie wśród pozostających w tyle. co godne potępienia?" Jedyną odpowiedzią tego ludu były słowa: "Sprowadź na nas karę Boga. 445 . on się zmartwił o nich. który szerzy zgorszenie!" 31 A kiedy przyszli Nasi posłańcy do Abrahama. między sprawiedliwymi. Zaprawdę. jeśli jesteś prawdomówny!" 30 On powiedział: "Panie mój! Dopomó mi przeciw temu ludowi." 32 On powiedział: "Przecie Lot jest w nim!" I powiedzieli: "My wiemy lepiej. a w yciu ostatecznym on będzie. poniewa oni są niesprawiedliwi. kto jest w nim. Uratujemy jego i jego rodzinę. i ustanowiliśmy w jego potomstwie dar proroczy i Księgę." 33 A kiedy Nasi posłańcy przyszli do Lota. powiedzieli: "My wytracimy mieszkańców tego miasta. Daliśmy mu nagrodę na tym świecie. Mądry!" 27 I daliśmy Abrahamowi Izaaka i Jakuba. z wyjątkiem jego ony. 28 I Lota! Oto powiedział on do swego ludu: "Wy. popełniacie taką szpetotę. jakiej nie popełnił przed wami nikt spośród światów. 29 Czy wy rzeczywiście przychodzicie do mę czyzn? i uprawiacie rozbój na drodze? i czynicie na waszych zebraniach to. z dobrą nowiną. On jest Potę ny.Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli pomocników. zaprawdę. z pewnością." 26 Lot uwierzył mu i powiedział: "Ja wywędruję do mojego Pana.

z wyjątkiem twojej ony. Tote pochwycił ich straszny wstrząs i znaleźli się rankiem w swoich domostwach le ący nieruchomo na piersiach.to stało się dla was jasne na widok ich mieszkań. a niektórych zatopiliśmy.ich brata Szu`ajba. I to nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. Przyszedł do nich Moj esz z jasnymi dowodami. niektórych pochwycił krzyk. I nie byli tymi. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się i nie smuć! My uratujemy ciebie i twoją rodzinę. lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość. chocia widzieli jasno. i szerzyli zepsucie. 36 I do Madianitów . 40 Pochwyciliśmy ka dego z nich z powodu jego grzechu: na niektórych zesłaliśmy huragan niosący kamienie. 38 I podobnie ludy Ad i Samud .. 446 . lecz oni wbili się w dumę na ziemi. niektórych z nich kazaliśmy pochłonąć ziemi." 35 I zostawiliśmy z tego miasta znak jasny dla ludzi. którzy są rozumni. który powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Oczekujcie z nadzieją Dnia Ostatniego! Nie szerzcie na ziemi zgorszenia!" 37 Lecz oni uznali go za kłamcę. 39 I podobnie Karun.bo nie mógł ich uchronić. którzy by potrafili Nas wyprzedzić. ona będzie wśród pozostających w tyle. Faraon i Haman. 34 Oto my spuścimy na mieszkańców tego miasta plagę z nieba za to. Szatan upiększył im ich działania i sprowadził ich z drogi.

Zaprawdę. jedynie niesprawiedliwi odrzucają Nasze znaki. A przecie dom pająka jest najnędzniejszym z domów. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani. wierzą w nią. lecz rozumieją je tylko posiadający wiedzę. 44 Bóg stworzył niebiosa i ziemię prawdziwie. które my przytaczamy ludziom. co wam zostało zesłane. co nam zostało zesłane. Bóg wie." 47 Podobnie tobie zesłaliśmy Księgę. i w to. Mądry! 43 To są przypowieści. a odrzucają Nasze znaki tylko niewierni.z wyjątkiem tych spośród nich. A On jest Potę ny. który przygotował sobie dom. którzy sobie wzięli opiekunów poza Bogiem. co wy robicie.41 I ci. w tym jest znak dla wierzących! 45 Głoś to. Bóg wie. 447 . modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Boga jest większe. którym dano wiedzę. jak w sposób uprzejmy . którzy są niesprawiedliwi i mówcie: "Uwierzyliśmy w to. 46 I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej. jest niczym. 49 Ale tak. to są znaki jasne w piersiach tych. 48 Ty nie recytowałeś przedtem adnej Księgi ani nie kreśliłeś jej swoją prawicą. co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę. Dlatego te zwolennicy fałszu powątpiewają. którzy wierzą w nią. są podobni do pająka. co oni wzywają poza Nim. którym daliśmy Księgę. Są tu te tacy. Gdyby oni byli wiedzieli! 42 Zaprawdę. Ci. e to.

54 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary. poniosą stratę. 58 A tych. która im jest recytowana? Zaprawdę. e zesłaliśmy tobie Księgę. to ju przyszłaby na nich kara. co czyniliście!" 56 O słudzy Moi. przeto czcijcie Mnie! 57 Ka da dusza zakosztuje śmierci. którzy uwierzyliście! Zaprawdę. I ona z pewnością przyjdzie do nich znienacka. którzy wierzą w fałsz. potem do Nas zostaniecie sprowadzeni. 448 . a nie wierzą w Boga. którzy wierzą.umieścimy w Ogrodzie. oni tam będą przebywać na wieki. zaprawdę. On im powie: "Zakosztujcie tego. w komnatach. Gdyby termin nie został wyznaczony. Gehenna obejmie niewiernych! 55 Tego Dnia.50 Oni mówią: "O. A ci. gdzie w dole płyną strumyki. w tym jest miłosierdzie i napomnienie dla ludzi. gdyby jemu zostały zesłane znaki od jego Pana!" Powiedz: "Znaki są jedynie u Boga. ' od góry i od dołu. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła . 52 Powiedz: "Bóg wystarczy jako świadek między mną a wami! On zna. a ja jestem tylko jawnie ostrzegającym!" 51 Czy im nie wystarczy. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. a. ziemia Moja jest szeroka." 53 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary. kiedy ogarnie ich kara. nie będą jej nawet przeczuwać.

co im daliśmy.tych. wyznając szczerze Jego religię. 60 Ile to jest zwierząt.i je wymierza. z pewnością odpowiedzą: "Bóg. Zaprawdę. Wszechwiedzący! 61 Jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię i kto podporządkował słońce i księ yc?". a. Lecz kiedy doprowadzi ich szczęśliwie na suchy ląd. siedziba ostateczna jest prawdziwym yciem! Gdyby oni wiedzieli! 65 Kiedy wsiadają na statek.Jak e wspaniała nagroda trudzących się! 59 . 64 ycie tego świata jest tylko zabawą i grą. a Bóg daje zaopatrzenie im i wam. oni wtedy dodają Mu współtowarzyszy. komu chce ze Swoich sług . Jak e mogli oni dać się oszukać! 62 Bóg daje hojnie zaopatrzenie temu. Bóg jest o ka dej rzeczy Wszechwiedzący! 63 Jeśli ich zapytasz: "Kto spuścił z nieba wodę i o ywił dzięki niej ziemię po jej śmierci?". Niebawem oni się dowiedzą! 449 . oni z pewnością powiedzą: "Bóg. 66 aby nie dziękować za to. to wzywają Boga. On jest Słyszący. które nie przygotowują sobie zaopatrzenia. którzy byli cierpliwi i zaufali swojemu Panu. i aby u ywać. Powiedz: "Chwała niech będzie Bogu!" Lecz większość z nich nie rozumie. zaprawdę.

którzy walczyli w naszej sprawie. Zaprawdę. e uczyniliśmy sanktuarium miejscem bezpiecznym. kto za kłamstwo uznał prawdę. kiedy ona do niego przyszła? Czy nie ma w Gehennie mieszkania dla niewiernych? 69 A tych. Bóg jest z czyniącymi dobro! 450 . kto wymyślił kłamstwo? albo ten. podczas gdy ludzie wokół nich są rabowani? Czy by oni wierzyli w fałsz. My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. a nie wierzyli w dobroć Boga? 68 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten.67 Czy nie widzieli.

zaprawdę. tak przedtem. jak i potem. po swojej klęsce. lecz oni. i to. On jest Potę ny. i nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość. 8 Czy oni się nie zastanowili nad sobą? Bóg stworzył niebiosa i ziemię. 5 z pomocy Boga. I przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. komu chce. On udziela pomocy. Do Boga nale y władza. lecz oni sami ją sobie wyrządzili. I tego Dnia będą się radować wierni. wielu spośród ludzi nie wierzy w spotkanie ze swoim Panem! 9 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. Litościwy! 6 Obietnica Boga! Bóg nie łamie Swojej obietnicy. Mim. a są niedbali o ycie ostateczne. Lam. bardziej ni oni sami. będą zwycięzcami 4 w ciągu kilku lat. lecz większość ludzi nie wie. którzy byli przed nimi? Tamci byli silniejsi. w całej prawdzie i na pewien określony czas. uprawiali ziemię i zasiedlili ją.Ar-Rum W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. jaki był ostateczny koniec tych. 2 Bizantyjczycy zostali zwycię eni 3 w najbli szym kraju. 451 .Bizantyjczycy . Lecz. 7 Znają oni tylko zewnętrzny aspekt ycia tego świata. co jest między nimi.

11 Bóg zaczyna stworzenie. 14 tego Dnia. którzy uwierzyli i pełnili dobre czyny. rozprzestrzeniliście się.w ten sposób zostaniecie wyprowadzeni. oni się rozdzielą między sobą. będą się radować w Ogrodzie kwitnącym. i On stworzył dla was ony z was samych. 12 Tego Dnia. jak i spotkanie ycia ostatecznego. i powtarza je. On wyprowadza zmarłego z yjącego. wy ludzie.10 Ostatecznym końcem tych. 17 Chwała niech będzie Bogu. potem do Niego zostaniecie sprowadzeni. kiedy nadejdzie Godzina. kiedy nadejdzie Godzina. których uznali za współtowarzyszy. 452 . i oni wyrzekną się swoich współtowarzyszy. poniewa oni za kłamstwo uznali znaki Boga i wyśmiewali się z nich. 15 Ci. grzesznicy będą zrozpaczeni. abyście mogli odpocząć przy nich. którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. kiedy się ściemnia i w porze południowej ! 19 On wyprowadza yjącego ze zmarłego. 20 A z Jego znaków jest to. 13 I nie będą mieli orędowników spośród tych. będzie jeszcze coś gorszego. którzy czynili zło. następnie oto. 16 A ci. będą skazani na karę. 21 I z Jego znaków jest to. i On stworzył was z prochu. kiedy zastaje was pora wieczorna i kiedy zastaje was pora poranna! 18 I chwała Jemu w niebiosach i na ziemi. On o ywia ziemię po jej śmierci .

wtedy z ziemi wyjdziecie. który daje początek stworzeniu. wszyscy są Jemu pobo nie posłuszni. w co was zaopatrzyliśmy. którzy wiedzą! 23 I z Jego znaków jest . Mądry! 28 On przytoczył wam przykład z was samych. Potem. którzy są rozumni.i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie. by wzbudzić strach i nadzieję. kiedy On was wezwie jednym wezwaniem. w tym są znaki dla ludzi. i On zsyła z nieba wodę i o ywia przez nią ziemię po jej śmierci. On jest Potę ny. 22 I z Jego znaków jest stworzenie niebios i ziemi. potem je powtarza. Zaprawdę. . To jest dla Niego łatwe! On jest najwznioślejszym wzorem w niebiosach i na ziemi. 27 On jest Tym. Zaprawdę. 26 Do Niego nale ą ci. i On ukazuje wam błyskawicę. i stoją mocno na Jego rozkaz niebo i ziemia.wasz sen w nocy i w dzień i wasze poszukiwanie Jego łaski. którzy słyszą! 24 I z Jego znaków jest to. w tym są znaki dla ludzi. ró norodność waszych języków i kolorów. Czy macie z waszych niewolników współuczestników w tym. w tym są znaki dla tych. 453 . i czy jesteście w tym z nimi równi? Czy wy się ich obawiacie. tak jak obawiacie się siebie nawzajem? Tak My wyjaśniamy znaki ludziom. Zaprawdę. którzy są rozumni! 25 I z Jego znaków jest to. którzy są w niebiosach i na ziemi.

34 Czynią tak dlatego. postępują za swoimi namiętnościami. niebawem się dowiecie! 35 Czy. odprawiajcie modlitwę i nie bądźcie z liczby tych. co oni Jemu przypisują jako współtowarzyszy? 36 A kiedy My dajemy ludziom zakosztować miłosierdzia. lecz większość ludzi nie wie.Nie ma adnej odmiany w stworzeniu Boga! To jest religia prawdziwa. oni się nim cieszą.29 Ale ci. A kto poprowadzi drogą prostą tego. kiedy On da im zakosztować Swojego miłosierdzia. to oni wzywają swego Pana. niektórzy z nich dodają swemu Panu współtowarzyszy. którzy Jemu dodają współtowarzyszy! 32 Ani te spośród tych. eby nie być wdzięczni za to. przy czym ka da frakcja odszczepieńcza cieszy się tym. którego sprowadził z drogi Bóg? Oni nie będą mieli adnych pomocników. którzy są niesprawiedliwi. bójcie się Go. 30 Przeto zwróć swoje oblicze ku religii. co przygotowały ich ręce. 33 A kiedy ludzi dotknie jakieś nieszczęście. lecz kiedy dosięgnie ich jakieś zło. bezwiednie. U ywajcie więc. tworząc sekty. co zachowuje. . zesłaliśmy im jakąś władzę. jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. którzy podzielili swoją religię. 454 . zgodnie z naturą. która by im mówiła o tym. co im daliśmy. 31 Nawracając się do Niego. Potem jednak. jak człowiek gorliwie pobo ny. nawracając się do Niego. za to.

37 Czy nie widzieli. potem sprawi. jest taki. co mu się nale y. e Bóg szeroko rozdaje zaopatrzenie. poszukując oblicza Boga . co zdziałały ręce ludzi. którego nie mo na odwrócić. którzy chcą oblicza Boga. I tacy będą szczęśliwi. oni się nawrócą! 42 powiedz: "Wędrujcie po ziemi i popatrzcie. których wy Mu dodajecie jako współtowarzyszy. co wy Mu dodajecie jako współtowarzyszy! 41 pojawiło się zepsucie na lądzie i na morzu przez to. co dajecie na lichwę. a następnie przywróci was do ycia. i je wymierza? Zaprawdę. co dajecie jako jałmu nę. Tego Dnia ludzie zostaną rozdzieleni: 455 . 39 A to. większość z nich to bałwochwalcy.oni otrzymają to w dwójnasób. który stworzył was i zaopatrzył. i podró nemu! To jest dobro dla tych. którzy wierzą! 38 Daj więc krewnemu.wtedy oni są zrozpaczeni. komu chce. nie powiększy się u Boga. w tym są znaki dla ludzi. co oni uczynili. e pomrzecie. który zrobi coś podobnego? Niech Jemu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to. jaki był ostateczny koniec tych. Być mo e. którzy yli poprzednio." 43 Zwróć więc twarz ku prawdziwej religii. 40 Bóg jest Tym. i biednemu. zanim nadejdzie Dzień od Boga. by powiększyło się kosztem majątku innych ludzi. Czy wśród tych. eby On mógł im dać zakosztować część tego. Lecz to.

przed tobą posłańców do ich ludu.to dla siebie samych ścielą ło e. jak chce. który posyła wiatry. aby wam dać zakosztować Swego miłosierdzia. Lecz obowiązkiem Naszym była pomoc wiernym. jeśli My wyślemy wiatr i oni zobaczą. i posyła wiatry . On nie miłuje niewierzących! 46 A z Jego znaków jest to. wtedy oni się radują.radosnych zwiastunów. kiedy oni się odwracają plecami. a ci. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 51 Ale. i czyni je płatami. odczuje skutki swojej niewiary. Być mo e. którzy czynią dobro . z pewnością. a one wzburzają chmury. jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. aby popłynęły statki według Jego rozkazu i abyście poszukiwali Jego łaski. Wtedy zemściliśmy się na tych. 45 tak jest. to po jego przejściu nadal zostają niewiernymi. jak On o ywia ziemię po jej śmierci! Zaprawdę. Zaprawdę. i widzisz wtedy. On rozciąga je po niebie. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. e jest ółty. którzy zgrzeszyli. który nie uwierzył. On o ywia umarłych. 52 A ty przecie nie mo esz dać usłyszeć umarłym ani głuchych zmusić do słyszenia tego wezwania. I kiedy On dosięga nim kogo chce ze Swoich sług.44 ten. 49 choć ju byli zrozpaczeni. 50 Spójrz więc na ślady miłosierdzia Boga. będziecie wdzięczni! 47 Wysyłaliśmy ju . i przybywali oni do nich z jasnymi dowodami. aby Bóg mógł zapłacić Swoją łaską tym. zanim on został im zesłany. 456 . 48 Bóg jest Tym.

On stwarza to. dał wam siłę." 59 W ten sposób Bóg pieczętuje serca tych. Wszechpotę ny! 55 W tym Dniu. lecz wy nie wiedzieliście. po okresie siły . kiedy nastanie Godzina. W ten sposób zostali oszukani. to z pewnością ci. którzy byli niesprawiedliwi.a oto Dzień Zmartwychwstania. Lecz skłonisz do usłyszenia tylko tych. 60 Miej więc cierpliwość! Zaiste. który stworzył was słabymi. 58 Przytoczyliśmy ludziom w tym Koranie wszelkie przypowieści. potem. którzy nie wiedzą. i oni nie przebywali nawet godziny. Lecz jeśli ty przychodzisz do nich ze znakiem. On jest Wszechwiedzący. którzy wierzą w Nasze znaki i są całkowicie poddani. obietnica Boga jest prawdą! I niech cię nie zachwieją ci. którzy nie uwierzyli. 56 A powiedzą ci.53 Ty nie mo esz wprowadzić na drogę prostą ślepych z ich zabłądzenia. po słabości. 54 Bóg jest Tym. co chce. którzy otrzymali wiedzę i wiarę: "Wy znajdowaliście się w księdze Boga a do Dnia Zmartwychwstania . ich usprawiedliwienie i nie zostaną oni wysłuchani.słabość i siwiznę. będą mówili: "Wy jesteście tylko głosicielami fałszu. grzesznicy będą się zaklinać." 57 W tym Dniu nie pomo e tym. którzy nie są przekonani o prawdzie! 457 .

jak gdyby ich nie słyszał. eby nie kołysała się z wami. 4 tych. 6 Wśród ludzi jest i taki. który zakupuje zabawne opowiadania. 2 To są znaki Księgi pełnej mądrości: 3 przewodnictwo po drodze prostej i miłosierdzie dla czyniących dobro. Lam. on się odwraca pełen dumy. On jest Potę ny. On rozprzestrzenił na niej wszelkie zwierzęta. by sprowadzać z drogi Boga. nieświadomie.Lokman – Lukman W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. 7 A kiedy jemu recytują Nasze znaki. i wyrosły na niej wszelkiego rodzaju szlachetne pary. On rzucił na ziemię solidnie stojące. które moglibyście widzieć. Mim. jak gdyby w jego uszach była głuchota. Dla takich będzie kara poni ająca. Mądry! 10 On stworzył niebiosa bez filarów. Spuściliśmy z nieba wodę i sprawiliśmy. 5 Ci są na drodze prostej od ich Pana. oni są szczęśliwi. którzy odprawiają modlitwę. którzy dają jałmu nę i którzy mają pewność ycia ostatecznego. dla tych.będą Ogrody szczęśliwości! 9 Oni tam będą przebywać na wieki według obietnicy Boga. prawdziwej. Obwieść mu więc karę bolesną! 8 Zaprawdę. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła . i brać ją sobie za przedmiot szyderstwa. 458 .

zaprawdę.11 To jest stworzenie Boga. a ten. dziękuje dla siebie samego. Godny Chwały! " 13 Oto powiedział Lokman do swego syna. albo na ziemi. a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach "Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie!" 15 A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię..o czym nie masz adnej wiedzy to nie słuchaj ich! jednak zachowuj się w stosunku do nich na tym świecie w sposób godny! Idź drogą tych.matka nosiła go pośród wielu trudów. napominając go: "Synu mój! Nie dodawaj Bogu adnych współtowarzyszy! Zaprawdę. którzy są poza Nim! Tak! Niesprawiedliwi są w błędzie oczywistym! 12 Daliśmy mądrość Lokmanowi: "Dziękuj Bogu! Ten. kto dziękuje. co jest godne nagany! 459 . nakazuj to. i byłoby w skale albo w niebiosach. Bóg jest Bogaty. dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!" 14 I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: . i zakazuj tego. co jest odpowiednie. Zaprawdę.. ta Bóg to wyprowadzi. kto jest niewdzięczny. co czyniliście. Potem do Mnie powrócicie i Ja obwieszczę wam to. co stworzyli ci. co cię ar ziarnka gorczycy. A poka cie mi to. ebyś Mi dodawał współtowarzyszy . świadomy! 17 O synu mój! Odprawiaj modlitwę. którzy się do Mnie nawrócili. 16 "O synu mój! Jeśliby to było tylko tyle. B6g jest Przenikliwy.

to nale y da dobrych postanowień. kto zwraca swoje oblicze ku Bogu. najprzykrzejszy głos to głos osłów!" 20 Czy nie widzicie. Do Boga nale y ostateczny koniec wszystkich spraw! 23 A kto nie uwierzył . oni mówią: "Wcale nie! My będziemy postępować za tym. i przelał na was Swoje dobrodziejstwa. Do Nas oni powrócą i My ich powiadomimy o tym. Bóg zna dobrze wszystko. Bóg nie miłuje dumnych pyszałków! 19 Niech kroki twoje będą skromne! Zni aj swój głos! Zaprawdę. 25 A jeśli ty ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?". Zaprawdę." Czy nawet wówczas. który sprzecza się w sprawie Boga. co jest w ich piersiach! 24 Damy im niewielki czas u ywania.niech ciebie nie smuci jego niewiara. bez adnej wiedzy. czyniąc dobro. przy czym znaleźliśmy naszych ojców. bez przewodnictwa po drodze prostej : i bez Księgi dającej światło. jawne i skryte? Jednak wśród ludzi znajdzie się taki. a potem poddamy ich surowej karze. 460 . e Bóg podporządkował wam to. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. 21 A kiedy się im mówi: "Postępujcie za tym. gdyby ich szatan wzywał do kary ognia palącego? 22 Ten. co cię dosięgnie . ten trzyma za uchwyt najbardziej solidny. co uczynili. co objawił Bóg!".Znoś cierpliwie. 18 Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę.

A odrzuca Nasze znaki jedynie perfidny. e Bóg ka e przenikać nocy w dzień i On ka e przenikać dniowi w noc. i to. Jasno Widzący! 29 Czy nie widziałeś. któremu pomogłoby jeszcze siedem mórz . i poniewa Bóg jest Wyniosły. jak ciemności. Zaprawdę. Wielki! 31 Czy nie widziałeś. i On uczynił poddanymi słońce i księ yc . Zaprawdę.ka de z nich płynie ku oznaczonemu terminowi. w tym są znaki dla ka dego cierpliwego. co wzywacie poza Nim. co jest w niebiosach.aby wam pokazać nieco z Jego znaków? Zaprawdę. Zaprawdę. Bóg jest Słyszący. Zaprawdę. e statek płynie po morzu przez dobroć Boga . Bóg jest Potę ny. On jest Bogaty.to nie wyczerpałyby się słowa Boga. to niektórzy spośród nich zaczynają się wahać. niewdzięczny! 33 O ludzie! 461 . jeśliby wszystkie drzewa na ziemi były piórami i jeśliby było morze. wyznając szczerze wiarę w Niego. 26 Do Boga nale y to. co czynicie! 30 Tak jest. oni wzywają Boga. ale kiedy On ich wyratuje na suchy ląd. wdzięcznego! 32 Kiedy okryje ich fala. jest fałszem. co jest na ziemi.oni odpowiedzą: "Bóg!" Powiedz: Chwała niech będzie Bogu!" Lecz większość ludzi nie wie. Mądry! 28 Wasze stworzenie i wasze zmartwychwstanie jest takie jak jednej duszy. Godny Chwały! 27 Zaprawdę. Bóg jest dobrze świadomy tego. poniewa Bóg jest prawdą i poniewa to.

Bójcie się waszego Pana! Obawiajcie się dnia. i nie wie dusza. który jest wielkim zwodzicielem. co zyska jutro. On wie. Zaiste. co jest w łonach. 34 Zaprawdę. Zaprawdę. kiedy aden ojciec nie będzie mógł nic uczynić dla swego syna ani te adne dziecko nie będzie mogło nic uczynić dla swego ojca. na jakiej umrze ziemi. i niech nie zwodzi was co do Boga ten. u Boga jest wiedza o Godzinie! On spuszcza ulewę. Bóg jest Wszechwiedzący. obietnica Boga jest prawdą! I niech was nie zwodzi ycie tego świata. Lecz nie wie dusza. w pełni Świadomy! 462 .

On jest Potę ny. On zaczął stworzenie człowieka z gliny. w ciągu sześciu dni. który stworzył niebiosa i ziemię. poza Nim. Być mo e.nie ma co do tego adnej wątpliwości pochodzi od Pana światów. i to. Jak e mało jesteście wdzięczni! 10 powiedzieli: "Czy kiedy zabłądzimy na ziemi. wzrok i serca. oni pójdą drogą prostą. Mim. 4 Bóg jest Tym. Nie ma dla was. według waszej rachuby. co jest między nimi.Pokłon . 6 To On wie. Potem umocnił się na tronie. adnego opiekuna ani orędownika. do których nie przyszedł przed tobą aden ostrzegający. 3 Mo e oni powiedzą: "On ją wymyślił!"? Wcale nie! To jest prawda od twego Pana. abyś ostrzegał ludzi. który doskonale stworzył ka dą rzecz.As-Sad da W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Alif. co skryte i co jawne. 9 Następnie ukształtował go harmonijnie i tchnął w niego nieco ze Swojego Ducha. 8 potem uczynił jego potomstwo z ekstraktu nędznej wody. który potem wznosi się do Niego w ciągu dnia liczącego tysiąc lat. Czy sobie przypomnicie? 5 On kieruje z nieba na ziemię Swój rozkaz. 463 . i dał wam słuch. Lam. 2 Objawienie Księgi . Litościwy! 7 On jest Tym.

głoszą chwałę swego Pana i nie wbijają się w pychę.to czy z pewnością pojawimy się w nowym stworzeniu?" Ale nie! Oni nie wierzą w spotkanie ze swoim Panem. jak grzesznicy skłaniają głowy przed swoim Panem: "Panie nasz! Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. kiedy są napominani przez nie. 19 A dla tych. którzy. Zawróć nas. kto jest wierzącym. co oni czynili. jest podobny do bezbo nego? Oni obydwaj nie są sobie równi." 13 Gdybyśmy chcieli. którzy uwierzyli 464 . to dalibyśmy ka dej duszy drogę prostą. co czyniliście! 15 Tylko ci wierzą w Nasze znaki. w co ich zaopatrzyliśmy. padają na twarz. który miał pieczę nad wami. jaka radość jest trzymana dla nich w ukryciu w nagrodę za to. 11 Powiedz: "Zabierze was anioł śmierci. 18 Czy ten. i zapomnieliście o spotkaniu tego waszego Dnia! Oto My zapomnieliśmy o was! Zakosztujcie kary wieczności za to. Lecz prawdziwe jest Moje słowo: "Ja z pewnością napełnię Gehennę d inami i ludźmi . 17 I adna dusza nie wie. potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!" 12 Gdybyś widział. 16 Ich boki wyrywają się z pościeli oni wzywają swego Pana z obawą i nadzieją i rozdają z tego.wszystkimi razem!" 14 Zakosztujcie więc za to. wybijając pokłony. abyśmy mogli czynić dobro! My przecie jesteśmy przekonani o prawdzie.

Być mo e. Zaprawdę.nie pozostawaj więc w wątpliwości co do spotkania z Nim i uczyniliśmy ją drogą prostą dla synów Izraela. 26 Czy nie jest dla nich przewodnictwem. w tym są znaki! Czy oni nie posłuchają? 27 Czy oni nie widzieli. Pan twój rozstrzygnie między nimi w Dniu Zmartwychwstania sprawy. którzy byli bezbo ni. i wyrastają dzięki niej zasiewy. 25 Zaprawdę. a potem odwrócił się od nich? Zaprawdę. miejscem schronienia będzie ogień. jako przyjęcie gościnne za to.i pełnili dobre dzieła .będą Ogrody schronienia. kiedy zechcą z niego wyjść. w jakich się ró nili. który uznaliście za kłamstwo!" 21 I damy im zakosztować kary bli szej przed karą większą. 24 I uczyniliśmy z nich imamów. e My pędzimy wodę ku wyschniętej ziemi i sprawiamy. zemścimy się na grzesznikach! 23 Oto daliśmy Księgę Moj eszowi . który został napomniany przez znaki swego Pana. i byli cierpliwi i e byli przekonani o prawdziwości Naszych znaków. którzy prowadzą drogą prostą według Naszego rozkazu . z których jedzą ich trzody i oni sami? Czy oni nie widzą jasno? 465 . co czynili. Za ka dym razem. zostaną zawróceni i będzie im powiedziane: "Zakosztujcie kary ognia. 20 A dla tych. oni powrócą! 22 Kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten.za to. i wiele pokoleń wytraciliśmy przed nimi? Oni depczą po ich domostwach.

jeśli jesteście prawdomówni?" 29 Powiedz: "W Dniu Zwycięstwa nie pomo e ju tym." 30 Odwróć się więc od nich i czekaj! Oni te czekają. którzy nie uwierzyli..28 Oni mówią: "Kiedy będzie to zwycięstwo. ich wiara ani nie będzie im dana zwłoka. 466 .

Bóg zaś mówi prawdę i On prowadzi prostą drogą. mówiąc: "Ty jesteś dla mnie jak grzbiet mojej matki!" . Ludzie związani pokrewieństwem są bli si sobie nawzajem. Bóg jest w pełni świadomy tego. jeśli uczynicie coś przez pomyłkę.waszymi synami. co ci zostało objawione od twego Pana! Zaprawdę. To tylko powiedzenie waszych ust. co czynicie! 3 Zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako poręczyciel! 4 On nie uczynił dwóch serc we wnętrzu człowieka.waszymi matkami. co świadomie zamierzą wasze serca. Bóg jest Wszechwiedzący. to będzie sprawiedliwsze u Boga. ale będziecie mieli grzech za to.to ich matki. Litościwy! 6 Prorok jest bli szy wiernym ani eli oni sami sobie. I nie będziecie mieli adnego grzechu.Frakcje . A jeśli nie znacie ich ojców . przez Księgę Boga. On nie uczynił waszych on. 5 Nazywajcie ich imieniem ich ojców. Mądry! 2 Idź za tym. On nie czynił waszych dzieci adoptowanych . z którymi się rozwodzicie. ani eli wierni i muhad irowie. Bóg jest Przebaczający. jednak powinniście czynić dobro 467 .Al-Ahzab W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Bój się Boga i nie daj posłuchu niewiernym ani obłudnikom! Zaprawdę. a jego ony .to niech będą waszymi braćmi w religii i waszymi podopiecznymi.

" 13 I powiedziała jedna frakcja spośród nich: "O mieszkańcy Jasribu! Nie ma tu dla was miejsca. w których sercach była choroba: "Nie obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec nic innego. 468 . Abrahamem i Moj eszem. i z tobą. kiedy wasze spojrzenia się odwróciły.waszym bliskim przyjaciołom. wracajcie!" A inna ich frakcja prosiła Proroka o pozwolenie. 14 A jeśliby wdarł się do nich wróg z ró nych stron miasta. 9 O wy. a wasze serca dosięgały gardła i zaczynaliście snuć o Bogu ró ne myśli. synem Marii. co czynicie! Oto one napadły na was ze wszystkich stron. których wy nie widzieliście. którzy wierzycie! Wspominajcie dobroć Boga względem was! 10 Oto wojska pomaszerowały przeciw wam i My wysłaliśmy przeciw nim wiatr i zastępy. z Jezusem. mówiąc: "Nasze domy są bez obrony!" A nie były one bez obrony.o ich wierność. Bóg widzi jasno to. To jest zapisane w Księdze. tylko oni chcieli uciec. to oni zgodziliby się na to. 8 aby Bóg mógł zapytać prawdomównych . 7 I oto uczyniliśmy przymierze z prorokami: Z Noem. lecz dla niewiernych przygotował karę bolesną. a potem za ądano by od nich zaparcia się wiary. 11 Tam wierni zostali poddani próbie i gwałtownie wstrząśnięci. zawarliśmy z nimi uroczyste przymierze. 12 I oto mówili obłudnicy i ci. lecz pozostaliby tam tylko krótki czas. jak tylko złudę.

skąpiąc dobra. lecz sami wykazują niewiele zapału 19 i są względem was skąpi. A kiedy ogarnia ich strach. którzy mówią swoim braciom: "Przybywajcie do nas!". którego spowija mrok śmierci. 20 Oni sądzą." 17 Powiedz: "Kto mo e was postawić poza zasięgiem Boga. i nie odwrócą się plecami. a jeśliby te frakcje jeszcze miały przyjść. i tych. 16 Powiedz: "Nie pomo e wam ucieczka. To jest dla Boga łatwe.dla ka dego. Oni nie uwierzyli wcale i Bóg uczyni daremnymi ich działania. to niewiele by walczyli. przewracając oczami jak ten. ani pomocnika. kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina. A kiedy strach minie. jeśli uciekacie od śmierci lub od zabicia. A jeśliby nawet zostali wśród was. widzisz. ranią was ostrymi językami. i tak niewiele będziecie się cieszyć yciem. 21 Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór .15 A przedtem zawarli przymierze z Bogiem. którzy stawiają przeszkody. jeśli On zechce dla was jakiejś szkody albo jeśli zechce obdarzyć was miłosierdziem?" Nie znajdą oni dla siebie. to oni woleliby wycofać się na pustynię wśród Beduinów i zasięgać jedynie wiadomości o was. poza Nim. jak na ciebie patrzą. 18 Bóg potrafi poznać wśród was tych. A za przymierze zawarte z Bogiem zostanie za ądany rachunek. 469 . e frakcje nie odeszły. ani opiekuna.

i rzucił w ich serca strach. oraz ziemię.22 A kiedy wierni zobaczyli frakcje. Bóg jest Mocny. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 28 O proroku! Powiedz twoim onom: "Jeśli pragniecie ycia tego świata i jego ozdób. zaprawdę. nie osiągnęli oni adnego dobra. którzy ju wypełnili swoje ślubowanie. Bóg jest Przebaczający. które zawarli z Bogiem. i są te inni. a część wzięliście do niewoli. Bóg przygotował nagrodę ogromną dla tych spośród was. Potę ny! 26 I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi. ich domostwa i ich bogactwa. Bóg uchronił wiernych od walki. I są wśród nich tacy. Jego Posłańca i siedziby ostatecznej .to. 24 jest tak. lecz nie zmienili się wcale. którzy nie uwierzyli. którzy im pomagali. Zaprawdę. to przybywajcie! Ja wam pozwolę nacieszyć się i dam wam piękną odprawę. powiedzieli: "Oto co obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec. którzy jeszcze czekają. jeśli zechce. której nie deptały wasze stopy. aby Bóg mógł wynagrodzić prawdomównych za ich szczerość i ukarać obłudników. 27 I On dał wam w dziedzictwo ich ziemię. 29 A jeśli pragniecie Boga. 23 Wśród wierzących są ludzie wierni przymierzu. wraz z ich zaciekłością. Prawdziwy jest Bóg i Jego Posłaniec!" To pomno yło jeszcze wiarę i całkowite poddanie się. 470 . albo zwrócić się ku nim. Część z nich zabiliście. Litościwy! 25 Bóg odesłał tych.

które czynią dobro." 30 O ony Proroka! Którakolwiek z was popełni bezecność jawną, to otrzyma karę podwojoną dwukrotnie. A to jest dla Boga łatwe. 31 A która z was jest poddana Bogu i Jego Posłańcowi oraz czyni dobro - to My ją nagrodzimy dwa razy i przygotujemy dla niej szlachetne zaopatrzenie. 32 0 ony Proroka! Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. Jeśli jesteście bogobojne, nie bądźcie pokorne w słowach, aby nie po ądał was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie słowa odpowiednie! 33 Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa! Odprawiajcie modlitwę, dawajcie jałmu nę, słuchajcie Boga i Jego Posłańca! O ludzie domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud i oczyścić was całkowicie. 34 I wspominajcie to, co wam jest recytowane w waszych domach ze znaków Boga i z mądrości! Zaprawdę, Bóg jest Przenikliwy, w pełni świadomy! 35 Zaprawdę muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmu nę i dające jałmu nę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające - przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną.

471

36 Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty. 37 A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: "Zatrzymaj przy sobie swoją onę i bój się Boga!" - ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaś wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za onę, aby wierni nie mieli adnej trudności, jeśli chodzi o ony i ich adoptowanych synów, kiedy wywią ą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony! 38 Nie ma winy Proroka w tym, co nało ył na niego Bóg, zgodnie ze Swoim obyczajem ustanowionym przez Niego dla minionych pokoleń. Rozkaz Boga jest rozstrzygnięciem zdecydowanym 39 dla tych, którzy przekazują posłannictwa Boga i obawiają się Go; dla tych, którzy się nie lękają nikogo innego, jak tylko Boga. Bóg wystarczy jako dobrze liczący! 40 Muhammad nie jest ojcem adnego z waszych mę czyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. Bóg jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 41 O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie Boga częstym wspominaniem! 42 Wysławiajcie Go rano i wieczorem! 43 On jest Tym, który błogosławi was, jak i Jego aniołowie

472

- aby wyprowadzić was z ciemności ku światłu. On jest litościwy dla wierzących. 44 Powitaniem ich w Dniu, kiedy Go spotkają, będzie: "Pokój!" On przygotował dla nich szlachetną nagrodę. 45 O Proroku! My posłaliśmy ciebie jako świadka, zwiastuna radosnej nowiny i ostrzegającego, 46 nawołującego do Boga, za Jego zezwoleniem, i jako lampę oświetlającą. 47 Zwiastuj radosną wieść wierzącym, i będą mieli wielką łaskę u Boga. 48 Nie słuchaj ani niewiernych, ani obłudników! Pozostaw ich obelgi i zaufaj Bogu! Wystarczy Bóg jako opiekun! 49 O wy, którzy wierzycie! Kiedy bierzecie za ony kobiety wierzące, następnie rozwodzicie się z nimi, zanim ich dotknęliście, to nie macie prawa wyznaczać im adnego okresu oczekiwania. Dajcie im wyposa enie i odprawcie je w piękny sposób. 50 O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie ony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za onę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich on i ich niewolnic - tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

473

51 Mo esz odsunąć na później, którą chcesz spośród nich, a potem mo esz przyjąć do siebie, którą chcesz i której zapragniesz spośród poprzednio odsuniętych. I nie popełnisz adnego przewinienia. To jest najwłaściwsze, co mo esz uczynić, aby uradować ich oczy i aby się nie smuciły, i były zadowolone z tego, co im dasz - im wszystkim! Bóg wie, co jest w waszych sercach! Bóg jest Wszechwiedzący, Wspaniałomyślny! 52 Ponadto nie wolno ju tobie brać innych kobiet ani te zamieniać je na ony, chocia by zachwycała cię ich piękność, oprócz tych, które posiadła twoja prawica. Bóg śledzi pilnie ka dą rzecz. 53 O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów Proroka na posiłek o niewłaściwej porze, jedynie wtedy, kiedy on wam na to pozwoli. Lecz kiedy jesteście zaproszeni, to wchodźcie. A kiedy spo yjecie posiłek, to się rozejdźcie, nie wdając się w poufałą rozmowę. To mogłoby sprawić przykrość Prorokowi i on wstydziłby się was. Lecz Bóg nie wstydzi się prawdy. A kiedy prosicie je o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest przyzwoitsze dla waszych serc i dla ich serc. Nie nale y obra ać Posłańca Boga i nie wolno poślubiać jego byłych on. Zaprawdę, to byłoby wobec Boga okropne! 54 Jeśli wy coś ujawnicie lub ukryjecie... to, zaprawdę, Bóg zna dobrze ka dą rzecz! 55 Nie mają one adnego grzechu, jeśli się pokazują swoim ojcom, ich synom i ich braciom, synom ich braci, synom ich sióstr, ich onom i ich niewolnicom. Bójcie się Boga!

474

56 Zaprawdę, Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! Zaprawdę, Bóg i Jego aniołowie błogosławią Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju! 57 Zaprawdę, tych, którzy obra ają Boga i Jego Posłańca, przeklnie Bóg w tym yciu i w yciu ostatecznym; On przygotował dla nich karę poni ającą! 58 A ci, którzy obra ają wierzących i wierzące, gdy oni na to nie zasłu yli, biorą na siebie hańbę i jawny grzech. 59 O proroku! Powiedz swoim onom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obra ane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy! 60 Jeśli obłudnicy i ci, w których sercach jest choroba, jak i ci, którzy szerzą niepokoje w Mynie, nie zaprzestaną swoich poczynań, to My pobudzimy ciebie do wystąpienia przeciw nim. Wtedy oni pozostaną z tobą w sąsiedztwie niewiele czasu. 61 przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą, zostaną schwytani i zabici bez Litości; 62 zgodnie ze zwyczajem Boga ustanowionym dla minionych pokoleń. A nie znajdziesz odmiany w zwyczaju Boga. 63 Zapytają cię o Godzinę. Powiedz: "Wiedza o niej jest u Boga!" A co mo e cię o niej powiadomić? Być mo e, ta Godzina jest bliska! 64 Zaprawdę, Bóg przeklął niewiernych i przygotował dla nich ogień płonący!

475

65 Będą tam przebywać na wieki. I nie znajdą oni ani opiekuna; ani pomocnika. 66 W tym Dniu, kiedy ich twarze będą odwracane w ogniu, oni powiedzą: "Biada nam! Gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy słuchali Posłańca!" 67 I będą mówili: "Panie nasz! Słuchaliśmy naszych naczelników i naszych wielkich, oni nas sprowadzili z drogi!" 68 I powiedzą: "Panie nasz! Daj im podwójną karę i przeklnij ich przekleństwem wielkim!" 69 O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie jak ci, którzy obrazili Moj esza! Bóg uczynił go niewinnym tego, co oni mówili, i był on w poszanowaniu u Boga. 70 O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i mówcie proste słowa! 71 I On ulepszy wasze działania i przebaczy wam wasze grzechy. A kto słucha Boga i Jego Posłańca, ten zdobędzie w nagrodę wielkie szczęście. 72 Zaofiarowaliśmy depozyt niebiosom, ziemi i górom, lecz one odmówiły noszenia go i przestraszyły się; poniósł go człowiek - on przecie jest niesprawiedliwy i nieświadomy 73 eby Bóg mógł ukarać obłudników i obłudnice, bałwochwalców i bałwochwalczynię, i mógł zwrócić się ku wierzącym - mę czyznom i kobietom. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

476

Sabejczycy – Saba

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała niech będzie Bogu, do którego nale y wszystko, co jest w niebiosach i na ziemi! Chwała Jemu w yciu ostatecznym! On jest Mądry, Świadomy! 2 On wie, co wchodzi w ziemię i co z niej wychodzi; co schodzi z nieba i co się ku niemu wznosi. On jest Litościwy, Przebaczający! 3 Mówią ci, którzy nie uwierzyli: "Nie przyjdzie na nas Godzina!" Powiedz: "Tak! Ona z pewnością na was przyjdzie, na mojego Pana, znającego to, co skryte!" Nie skryje się przed Nim nawet cię ar pyłku, ani w niebiosach, ani na ziemi; ani mniejsze od tego, ani większe, co by nie było w Księdze jasnej! 4 - aby wynagrodzić tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Otrzymają oni przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne. 5 A tych, którzy usiłują osłabić Nasze znaki, czeka kara bolesnej męki. 6 I zobaczą ci, którym została dana wiedza, i to, co zesłał tobie twój Pan, jest prawdą i prowadzi prosto ku drodze Potę nego, Godnego Chwały! 7 I mówią ci, którzy nie uwierzyli: "Czy mamy wam wskazać człowieka, który wam obwieści, e kiedy się rozpadniecie całkowicie, to pojawicie się w nowym stworzeniu?" 8 Czy wymyślił on na Boga kłamstwo, 477

czy jest on opętany przez d iny? Ale ci, którzy nie wierzą w ycie ostateczne, będą cierpieli całkowicie zabłąkani. 9 Czy oni nie widzieli tego, co jest przed nimi i co jest za nimi, w niebie i na ziemi? Jeśli zechcemy, to sprawimy, i pochłonie ich ziemia, albo te spuścimy na nich płat nieba. Zaprawdę, w tym jest znak dla ka dego sługi nawracającego się! 10 Daliśmy Dawidowi łaskę pochodzącą od Nas: "O góry i wy, ptaki, głoście chwałę Boga razem z nim!" I zmiękczyliśmy dla niego elazo: 11 "Sporządzaj kolczugi! Wymierzaj uwa nie ich oczka!" I czyńcie dobro! Zaprawdę, Ja widzę jasno, co czynicie! 12 A Salomonowi podporządkowaliśmy wiatr. Ten poranny dął przez miesiąc i ten wieczorny dął przez miesiąc. I spowodowaliśmy, i popłynęło dla niego źródło miedzi. A wśród d inów były takie, które pracowały dla niego, za pozwoleniem Boga. A którykolwiek z nich odchyliłby się od Naszego rozkazu, to dalibyśmy mu zakosztować ognia piekielnego. 13 I robili dla niego, co on chciał: sanktuaria i posągi, misy jak sadzawki i kotły solidnie stojące. O rodzie Dawida - czyńcie dzięki! Lecz nieliczni z Moich sług są wdzięczni! 14 A kiedy postanowiliśmy, i umrze, to na jego śmierć wskazało d inom tylko pełzające zwierzę ziemi, które podgryzło jego laskę. A kiedy on upadł, wtedy d iny jasno pojęły, e gdyby znały to, co skryte, to nie pozostawałyby w poni ającej karze.

478

15 Dla ludu Saba w ich miejscu zamieszkania był pewien znak: dwa ogrody z prawej strony i dwa - z lewej: "Jedzcie z zaopatrzenia waszego Pana i dziękujcie Mu! Jest to kraina przyjemna, a Pan Przebaczający!" 16 Oni jednak odwrócili się. Posłaliśmy wtedy na nich powódź z Al-Arim i zamieniliśmy ich dwa ogrody na dwa inne ogrody, posiadające gorzkie owoce: tamaryszki i kilka drzew lotosu. 17 Tak zapłaciliśmy im za to, i oni nie uwierzyli. Czy My wynagradzamy w ten sposób kogokolwiek oprócz niewiernych? 18 Między nimi i między miastami, które pobłogosławiliśmy, umieściliśmy miasta łatwo widoczne i wymierzyliśmy czas podró y: "Podró ujcie między nimi przez noce i dnie - bezpieczni!" 19 Lecz oni powiedzieli: "Panie nasz! Powiększ odległości, jakie przemierzamy!" I oni wyrządzili krzywdę sobie samym. I uczyniliśmy ich przedmiotem opowiadań, lecz rozerwaliśmy ich na strzępy. Zaprawdę, w tym są znaki dla ka dego cierpliwego, wdzięcznego! 20 Iblis sprawdził na nich swoją myśl i oni poszli za nim, oprócz nielicznych spośród wierzących. 21 Miał on nad nimi władzę tylko po to, abyśmy mogli rozpoznać tych, którzy wierzą w ycie ostateczne, od tych, którzy w nie powątpiewają. A twój Pan strze e ka dej rzeczy. 22 Powiedz: "Wzywajcie tych, których uznajecie poza Bogiem! Oni nie władają nawet cię arem pyłku,

479

ani w niebiosach, ani na ziemi. Oni nie mają tam adnego uczestnictwa ani te Bóg nie ma wśród nich pomocnika." 23 Nie pomo e przed Nim adne wstawiennictwo, oprócz wstawiennictwa za tymi, na kogo On się godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich serc, oni powiedzą: "Co powiedział wasz Pan?" Powiedzą: "Prawdę!" On jest Wyniosły, Wielki! 24 Powiedz: "Kto wam daje zaopatrzenie z niebios i ziemi?" Powiedz: "Bóg. Zaprawdę, my lub wy albo jesteśmy na drodze prostej, albo te jesteśmy w błędzie oczywistym! 25 Powiedz: "Was nie zapytają o to, co my uczyniliśmy grzesznego, ani nas nie zapytają o to, co wy czynicie." 26 powiedz: "Nasz Pan zbierze nas wszystkich, potem osądzi nas według prawdy. On przecie jest Sędzią, Wszechwiedzącym!" 27 Powiedz: "Poka cie mi tych, których dodawaliście Jemu jako współtowarzyszy!" Ale nie! On jest Bogiem Potę nym, Mądrym! 28 Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. Lecz większość ludzi nie wie. 29 Oni mówią: "Kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?" 30 Powiedz: "Wy macie obietnicę Dnia, którego nie będziecie mogli ani opóźnić o godzinę, ani przesunąć naprzód."

480

31 Ci, którzy nie uwierzyli, powiedzieli: "My nie uwierzymy ani w ten Koran, ani w to, co było objawione przed nim!" O gdybyś ty widział, kiedy niesprawiedliwi będą postawieni przed swoim Panem, jakie słowa będą kierować jedni do drugich! Ci, którzy będą poni eni, powiedzą do tych, którzy się wbijali w pychę: "Gdyby nie wy, to bylibyśmy wierzącymi!" 32 Powiedzą ci, którzy w pychę się wbijali, do tych, którzy byli poni eni: "Czy to my odsunęliśmy was od drogi prostej, kiedy ona przyszła do was? Przeciwnie, wy byliście grzesznikami!" 33 I powiedzieli ci, którzy byli poni eni do tych, którzy wbijali się w pychę: "Przeciwnie! To wasza chytrość nocą i dniem nakazywała nam, abyśmy nie wierzyli w Boga i abyśmy czynili Jemu podobnych!" I oni będą napełnieni skrytym alem, kiedy zobaczą karę. I nało yliśmy obro e na szyje tych, którzy nie uwierzyli. Czy nie zostało im zapłacone tylko za to, co czynili? 34 I kiedykolwiek wysłaliśmy do jakiegoś miasta ostrzegającego, ci, którzy tam yli w dobrobycie, mówili: "Zaprawdę, my nie wierzymy w to, z czym zostaliście posłani!" 35 I powiedzieli: "My jesteśmy bardziej zasobni w bogactwa i dzieci i nie będziemy poddani karze." 36 Powiedz: "Zaprawdę, Pan mój daje hojne zaopatrzenie temu, komu chce, i On je wymierza. Lecz większość ludzi nie wie." 37 Bogactwa wasze i wasze dzieci niewiele przybli ą was do Nas, ale przybli ą tych, którzy wierzą i czynią dobro. Dla nich będzie zapłata podwójna

481

za to, co uczynili. Oni będą przebywać w wyniosłych komnatach, bezpieczni. 38 A ci, którzy starają się osłabić Nasze znaki, zostaną przedstawieni do kary. 39 Powiedz: "Zaprawdę, mój Pan daje hojne zaopatrzenie, komu chce ze Swoich sług - i je wymierza. A jeśli wy rozdacie cośkolwiek, to On wam to zwróci. On jest najlepszym z zaopatrujących!" 40 W Dniu, kiedy On zbierze wszystkich razem, powie do aniołów: "Czy oni was czcili?" 41 Powiedzą: "Chwała niech będzie Tobie! Ty jesteś naszym opiekunem poza nimi. Przeciwnie! Oni oddawali cześć d inom; większość wierzyła w nich." 42 I tego Dnia nie będziecie mogli jedni drugim ani pomóc, ani zaszkodzić. I My powiemy do tych, którzy byli niesprawiedliwi: "Zakosztujcie kary ognia, który uwa aliście za kłamstwo!" 43 A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, oni mówią: "To przecie tylko człowiek, który chce nas odsunąć od tego, co czcili nasi ojcowie." I mówią: "To jest tylko zmyślone kłamstwo!" I mówią ci, którzy nie uwierzyli, o prawdzie, kiedy ona do nich przyszła: "To są czary oczywiste! 44 I nie daliśmy im adnych ksiąg, które by studiowali, ani te nie posłaliśmy do nich, przed tobą, adnego ostrzegającego. 45 A ci, którzy byli przed nimi, te zadawali kłam

482

i nie osiągnęli ani dziesiątej części tego, co My im daliśmy. I za kłamców uznali Naszych posłańców. Jakie więc było Moje oburzenie! 46 Powiedz: "Ja pouczam was tylko o jednym: Stawajcie przed Bogiem, po dwóch lub pojedynczo, potem zastanawiajcie się! Wasz towarzysz nie jest opętany przez d iny. On was tylko ostrzega przed straszną karą." 47 Powiedz: "Ja nie ądam od was adnej zapłaty - to wy ją otrzymacie. Moja zapłata jest tylko u Boga. On jest świadkiem ka dej rzeczy!" 48 Powiedz: "Zaprawdę, mój Pan pora a prawdą. On jest doskonałym znawcą rzeczy ukrytych." 49 powiedz: "Przyszła prawda! Nie pojawi się fałsz i nie powróci!" 50 powiedz: "Jeśli zbłądziłem, to zbłądziłem tylko przeciw sobie samemu. A jeśli idę drogą prostą, to dzięki temu, co objawił mi mój Pan. Zaprawdę, On jest Słyszący, Bliski!" 51 O, gdybyś mógł zobaczyć, jak będą przera eni, I kiedy ju nie znajdą adnej ucieczki i zostaną pochwyceni z bliska! 52 I będą mówić: "My wierzymy w Niego!" Lecz jak oni mogą osiągnąć wiarę z tak dalekiego miejsca? 53 Nie uwierzyli oni przecie w Niego przedtem, tylko z daleka snuli przypuszczenia na temat tego, co skryte. 54 I będzie ustawiona przegroda

483

między nimi a tym, czego pragnęli, tak jak było z im podobnymi dawniej. Zaprawdę, oni byli w głębokim zwątpieniu

484

8 A co będzie z tym. 7 Tych. obietnica Boga jest prawdą! Niech was nie zwodzi ycie tego świata i niech nie zwiedzie was zwodziciel względem Boga! 6 Zaprawdę. trzy lub cztery. Do Boga są sprowadzane wszystkie sprawy. czeka kara straszna. tego nikt nie ześle po Nim. to przecie ju przed tobą inni posłańcy byli uwa ani za kłamców. tego nikt nie powstrzyma. Stwórcy niebios i ziemi. 5 O ludzie! Zaiste. czeka przebaczenie i nagroda wielka. którego złe działanie 485 . Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 2 Czegokolwiek Bóg udzieli ludziom ze Swego miłosierdzia.Stwórca . jak tylko On! Jak e więc mo ecie być odwróceni? 4 Jeśli oni uwa ają cię za kłamcę. aby byli mieszkańcami ognia płonącego. i cokolwiek On powstrzyma. Mądry! 3 O ludzie! Przypomnijcie sobie dobroć Boga względem was! Czy jest jakiś stwórca poza Bogiem? On wam daje zaopatrzenie z nieba i z ziemi. A tych. On powiększa w stworzeniu to. On wzywa tylko swoich stronników. którzy nie uwierzyli.dwa.Al-Fatir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Chwała Bogu. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. co chce. który uczynił aniołów posłańcami posiadającymi skrzydła . Nie ma boga. On jest Potę ny. szatan jest dla was wrogiem! Uwa ajcie go więc za wroga.

co oni czynią! 9 Bóg jest Tym.słodkie. i prowadzi drogą prostą. I adna istota eńska nie nosi i nie wydaje na świat. I nie przedłu a się ycia długowiecznemu. Być mo e.to potęga jest w całości u Boga. On je wywy sza. Widzisz tam statki prujące je. gorzkie. będziecie wdzięczni! 13 On wprowadza noc w dzień i On wprowadza dzień w noc. to dla Boga jest łatwe! 12 I nie są jednakowe dwa morza: jedno . 486 . ebyście mogli poszukiwać Jego łaski. Zaprawdę. A tych. I z ka dego ywicie się świe ym mięsem. czeka kara straszna. On podporządkował słońce i księ yc . i nic się z niego nie skraca wbrew temu. który posyła wiatry i one wzburzają chmury. kogo chce. drugie . wtedy pędzimy je ku martwej krainie i o ywiamy przez to ziemię po jej śmierci. przyjemne do picia. o dobrym smaku. jak tylko za Jego wiedzą. którzy knują podstępnie złe czyny. potem z kropli nasienia. które nosicie. a podstęp ich spełznie na niczym. 11 Bóg stworzył was z prochu. Do Niego wznosi się dobre słowo i czyn pobo ny. następnie uczynił was parami. Bóg sprowadza z drogi. Niech więc nie rozwodzi się w smutkach twoja dusza nad nimi! Zaprawdę.słone. Bóg wie dobrze.wszystko płynie do wyznaczonego kresu. kogo chce. Takie jest zmartwychwstanie! 10 Kto pragnie potęgi .wasz Pan! Do Niego nale y królestwo. co jest w Księdze. To jest Bóg . i wydobywacie ozdoby.zostało upiększone i on sam uzna je za piękne? Zaprawdę.

i którzy odprawiają modlitwę. 24 My posłaliśmy ciebie z prawdą. 19 Niewidomy nie jest równy temu. to nikt jej w tym nie ul y . których wzywacie poza Nim. którzy się boją swego Pana z powodu tego. a jeśli nawet jakaś przygnieciona cię arem wezwie pomocy do poniesienia go. Zaprawdę. 20 ani ciemności i światło. komu chce. Bóg daje słyszeć. lecz ty nie mo esz skłonić do słyszenia tych. 22 nie są równi ywi i umarli.a ci. kto się oczyszcza.ty. który widzi.nawet gdyby to był krewny. a jeśliby nawet usłyszeli. 17 To dla Boga nie jest wielką rzeczą. 18 I nie poniesie adna niosąca cię ar cię aru drugiej. nie posiadają nawet łuski pestki daktyla. to was zabierze. co jest skryte. 21 ani cień i ar słońca. a Bóg jest Bogaty. A ten. którzy są w grobach 23 . a sprowadzi nowe stworzenie. 14 Jeśli ich wezwiecie. Do Boga zmierza wędrowanie. jako zwiastuna i jako ostrzegającego. to by wam nie odpowiedzieli. a w Dniu Zmartwychwstania oni wyrzekną się współ towarzystwa. jesteś tylko ostrzegającym. to oni wcale nie usłyszą waszej modlitwy. 15 O ludzie! Wy potrzebujecie Boga. I nikt nie mo e ciebie powiadomić tak jak Ten. 487 . Godny Chwały! 16 Jeśli On zechce. to oczyszcza się dla siebie samego. który jest doskonale świadomy. Ty tylko ostrzegasz tych.

Bóg jest Potę ny. Wdzięczny! 31 To. i trzód te są ró ne kolory. Zaprawdę. i Księgą dającą światło.I nie ma adnego narodu. to przecie kłam zadawali ju ci. co objawiliśmy tobie z Księgi. Zaprawdę. I jakie było Moje oburzenie! 27 Czy nie widziałeś. ci spodziewają się zysku. którzy recytują Księgę Boga. którzy odprawiają modlitwę. ci. Przebaczający! 29 Zaprawdę. o ró nych odcieniach i kruczoczarne. do którego by nie przyszedł ostrzegający. i Bóg zesłał z nieba wodę. którzy rozdają z tego. 488 .białymi i czerwonymi. 28 A wśród ludzi i zwierząt. ci. którzy nie uwierzyli. i My sprawiliśmy dzięki niej. 26 Potem pochwyciłem tych. 30 Bóg będzie mógł dać im pełną zapłatę i zwiększyć Swoją łaskę. skrycie lub jawnie. Do nich przychodzili ich posłańcy z jasnymi dowodami i z Psalmami. i wyrosły owoce o ró nych kolorach? A góry poznaczone są pasmami . 25 A jeśli cię uznają za kłamcę. Bóg jest w pełni świadomy i doskonale widzący Swoje sługi! 32 Potem daliśmy Księgę w dziedzictwo tym. On jest Przebaczający. spełnianymi za zezwoleniem Boga. co przed nią zostało objawione. który nie przepadnie. których wybraliśmy spośród Naszych sług: wśród nich są niesprawiedliwi dla samych siebie. jest prawdą potwierdzającą prawdziwość tego. ci. wśród nich są umiarkowani i wśród nich są wyprzedzający innych dobrymi uczynkami. Przecie obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy spośród Jego sług. czym ich obdarzaliśmy. którzy byli przed nimi. Zaprawdę.

tylko powiększa ich zgubę. A kto nie wierzy. którzy nie wierzą. Bóg zna to. który umieścił nas. 37 I będą tam krzyczeć: "Panie nasz. Wdzięczny! 35 On jest Tym. tak i by mógł się opamiętać ten. wyprowadź nas! Będziemy czynić dobro. Zakosztujcie więc! Dla niesprawiedliwych nie będzie adnego pomocnika! 38 Zaprawdę. kto się zastanawiał? I przychodził do was ostrzegający. to jego niewiara zwróci się przeciw niemu. tylko powiększa nienawiść ich Pana. aby umarli. którzy nie uwierzyli. czeka ogień Gehenny. 489 . w siedzibie trwałego przebywania. 40 Powiedz: "Czy widzieliście waszych współtowarzyszy." 36 A tych. nie to. I nie zostanie postanowione. co kryją piersi! 39 On jest Tym. który uczynił was namiestnikami na ziemi. ani te nie doznają ulgi od męki. którzy nie wierzą. co skryte w niebiosach i na ziemi! On wie dobrze. ze Swojej łaski. nasz Pan jest Przebaczający. a szaty ich będą z jedwabiu. ani zmęczenie. który oddalił od nas smutek! Zaprawdę.To jest wielka łaska! 33 Oni wejdą do Ogrodów Edenu. W ten sposób płacimy ka demu niewiernemu. 34 I będą mówili: "Chwała niech będzie Bogu. Nie dotknie nas tam ani trud. co czyniliśmy!" Czy nie daliśmy wam dość długiego ycia. niewiara tych. Niewiara tych. tam będą ozdobieni bransoletami ze złota i pereł.

niesprawiedliwi. jaki był ostateczny koniec tych.. aby mieli z niej jasny dowód?" Przeciwnie! To.. Bóg podtrzymuje niebiosa i ziemię. A jeśliby one ustały. to tylko złuda! 41 Zaprawdę. Wszechwładny! 45 A jeśliby Bóg chciał karać ludzi za to. A kiedy nadejdzie ich termin. którzy się do niego uciekają. ani na ziemi. aby nie ustały. 43 dumę na ziemi i złośliwy podstęp. On jest Wszechwiedzący. to będą na prostszej drodze ani eli jakikolwiek z narodów. Ale kiedy przyszedł do nich ostrzegający. co oni stworzyli na ziemi? Albo czy oni mają uczestnictwo w niebiosach? Albo czy daliśmy im Księgę. co sobie wzajemnie przyrzekają. którzy byli przed nimi i byli mocniejsi pod względem siły? Lecz nic nie jest w stanie sprowadzić Boga do niemocy. to tylko powiększyło ich wstręt. co oni dokonali. Zaprawdę. to nie pozostawiłby na powierzchni ziemi adnej istoty yjącej . i jeśli przyjdzie do nich ostrzegający. On jest Wspaniałomyślny. ani w niebiosach. 490 . Przebaczający! 42 Oni przysięgali na Boga najuroczystszą przysięgą..których wzywacie poza Bogiem? Poka cie mi. Czy oni patrzą jedynie na zwyczaj praojców? Ale ty nie znajdziesz w zwyczaju Boga adnej zmiany! I nigdy nie znajdziesz w zwyczaju Boga adnego odchylenia! 44 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego terminu. Ale złośliwy podstęp otacza tylko tych. to nie utrzymałby ich nikt poza Nim.

zaprawdę. Bóg jasno widzi Swoje sługi! 491 .

czy ty ich ostrzegasz.Ja Sin . czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą. który postępuje za napomnieniem i który obawia się Miłosiernego z powodu tego. 8 My nało yliśmy na ich szyje obro e a do podbródków. i ka dą rzecz wyliczyliśmy w jasnym rejestrze. abyś ostrzegał lud. 12 Zaprawdę. lecz oni nie wierzą. ty jesteś wśród posłańców 4 na drodze prostej! 5 Oto objawienie Potę nego. 492 . co oni przygotowali pierwej i co pozostawili. Sin . 6 dane ci. 10 I wszystko im jedno. My przywracamy do ycia umarłych i zapisujemy. którego ojcowie nie byli ostrzegani. co jest ukryte. Uraduj go więc wieścią o przebaczeniu i szlachetnej nagrodzie. w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie widzą. są więc niedbali: 7 Sprawdziło się ju słowo nad większością z nich. Litościwego. tak i głowy ich są podniesione nieruchomo. 2 Na Koran pełen mądrości! 3 Zaprawdę.Ja Sin W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ja. 11 Ty mo esz ostrzegać tylko tego. 9 I umieściliśmy przed nimi przegrodę i za nimi przegrodę.

14 Oto posłaliśmy ich dwóch. A skoro jesteście napomniani. którzy nie ądają od was adnej zapłaty i którzy są na drodze prostej! 22 Dlaczego nie miałbym czcić Tego. wy tylko kłamiecie!" 16 Powiedzieli: "Pan nasz wie." 20 I przybył wtedy pewien człowiek. lecz oni uznali ich za kłamców.13 I przytocz im przypowieść o mieszkańcach miasta. to my was ukamienujemy. e zostaliśmy do was wysłani. wtedy wsparliśmy ich trzecim. Miłosierny nie zesłał niczego. i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna. 17 mamy jedynie obowiązek jasnego obwieszczenia. Jeśli nie zaprzestaniecie." 19 Powiedzieli: "Wasza zła wró ba niech pozostanie z wami. Lecz wy jesteście ludźmi występnymi. i powiedział: "O ludzie! Idźcie za tymi wysłannikami! 21 Idźcie za tymi. to nic mi nie pomo e ich wstawiennictwo 493 . kiedy przybyli do niego posłańcy." 15 Powiedzieli: "Wy przecie jesteście tylko śmiertelnikami. który mnie stworzył i do którego zostaniecie sprowadzeni? 23 Czy mam brać sobie bogów poza Nim? Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś złem... podobnie jak my. pospiesznie biegnąc z końca miasta." 18 Powiedzieli: "Mamy dla was złą wró bę. I powiedzieli: "Oto zostaliśmy posłani do was.

Czy mogą nie być wdzięczni? 36 Chwała niech będzie Temu. jakie wydaje ziemia i oni sami. i wytryskają z niej źródła. 35 a eby mogli jeść jej owoce i to. którzy zostali uhonorowani!" 28 I po nim nie posłaliśmy ju przeciw jego ludowi adnego wojska z niebios ani nie mamy zamiaru posyłać. które oni jedzą. który stworzył wszystkie pary. 27 e mój Pan mi przebaczył i umieścił mnie między tymi. 34 I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą. jeśliby mój lud wiedział.ziemia umarła. o ywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno.i oto oni zgaśli! 30 O. ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i e oni ju do nich nie powrócą? 32 Lecz wszyscy razem zostaną przed Nami postawieni! 33 I znakiem dla nich . 31 Czy oni nie widzieli. ja uwierzyłem w waszego Pana! Słuchajcie mnie!" 26 Powiedziano mu: "Wejdź do Ogrodu!" On powiedział: "O. co wypracują ich ręce. jakie zasmucenie dla sług! aden posłaniec nie przychodzi do nich. 25 Zaprawdę. 494 .i oni mnie nie zbawią. eby się z niego nie wyśmiewali. 24 Zapewne byłbym wtedy w jawnym zabłądzeniu. i sprawiliśmy. 29 I był tylko jeden krzyk .

to ci. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach. by do pewnego czasu cieszyć się yciem. mówią do tych. na który oni wsiadają. 42 I stworzyliśmy dla nich podobny do niego.ustanowiliśmy dla niego stacje. 38 I słońce . To jest ustanowienie Potę nego.i nosiliśmy ich potomstwo na statku załadowanym. co jest przed wami.. co jest za wami. ani te noc nie wyprzedzi dnia. 43 Jeśli zechcemy. których mógłby nakarmić Bóg. 495 . eby się od niego nie odwrócili..ono płynie do swego stałego miejsca. i wszystko egluje po orbicie. 40 I ani słońcu nie wolno doganiać księ yca. 47 A kiedy się im mówi: "Rozdawajcie z tego. i tego. 37 I znakiem dla nich . i będą uratowani 44 jedynie dzięki Naszemu miłosierdziu." 46 A jednak aden spośród znaków ich Pana nie przychodzi do nich. potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika.i te. którzy nie wierzą. 45 Kiedy im mówią: "Bójcie się tego. jeśliby zechciał? Wy jesteście tylko w jawnym błędzie!" 48 I oni mówią: "A kiedy się spełni ta obietnica. 41 I znakiem dla nich . których oni nie znają. Wszechwiedzącego! 39 I księ yc . którzy wierzą: "Czy my mamy karmić tych. czym obdarzył was Bóg!".noc. być mo e doznacie miłosierdzia. a staje się podobny do suchej gałęzi palmowej.

tylko jeden krzyk ich pochwyci. 58 "Pokój!" . 59 Trzymajcie się z dala dzisiaj. do swojego Pana pospieszą i 52 Powiedzą: Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. o synowie Adama: "Nie czcijcie szatana! Zaprawdę. I oto oni wszyscy zostaną przed Nami postawieni. kiedy jeszcze będą się sprzeczać. 57 Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko. on jest wrogiem jawnym! 61 Czcijcie Mnie! . 51 I zadmą w trąbę! I oto oni. grzesznicy! 60 Czy wam nie nakazałem.jeśli jesteście prawdomówni?" 49 Nie będę wiele czekać. 50 I nie będą oni w stanie przygotować adnego polecenia ani te powrócić do swoich rodzin. 56 Oni i ich ony będą wypoczywać w cieniu na ozdobnych ło ach. I prawdę mówili posłańcy!" 53 I będzie tylko jeden krzyk. czego za ądają. mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować. o wy. 55 Zaprawdę. z grobów. 54 I tego Dnia adna dusza nie dozna w niczym niesprawiedliwości. co czyniliście. Będziecie wynagrodzeni tylko za to.słowo od Pana litościwego.to jest droga prosta!" 496 .

68 A komu My dajemy długie ycie. 497 . i My stworzyliśmy dla nich. co stworzyły Nasze ręce . co oni zarobili.to by nie było dla niego odpowiednie. lecz mówią ich ręce i ich nogi świadczą o tym. wtedy oni nie mogliby ani odejść.trzody. a inne jako po ywienie. To jest tylko napomnienie i Koran jasny. to przemienilibyśmy ich na miejscu. która nam została obiecana! 64 Palcie się w niej dzisiaj za to. jak i napoje. 73 Mają te z nich inne korzyści. lecz jak eby mogli widzieć? 67 I jeślibyśmy chcieli. między tym. i oni rzuciliby się na poszukiwanie drogi. 70 jako ostrze enie dla ka dego yjącego i aby ziściło się słowo wobec niewiernych.62 Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. Czy oni nie rozumieją? 69 My nie nauczyliśmy go poezji . 66 A jeślibyśmy chcieli. których są posiadaczami? 72 I poddaliśmy im je: jedne z nich słu ą im do jazdy wierzchem. Czy mogą nie być wdzięczni? 74 Jednak oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. ani powrócić. i nie wierzyliście! 65 Dzisiaj My nakładamy pieczęć na ich usta. 71 Czy oni nie widzieli. Czy nie mieliście rozumu? 63 Oto Gehenna. to starlibyśmy ich oczy. to pochylamy jego postać.

" 81 Czy Ten. kiedy one są zetlałe?" 79 Powiedz: "O ywi je Ten. i oto wy zapalacie z niego. Mówi on: "Kto o ywi kości. oni będą wspomo eni?! 75 Lecz oni nie mogą udzielić im pomocy. 77 Czy nie widział człowiek. jak stworzyliśmy go z kropli nasienia? I oto on jest jawnym przeciwnikiem! 78 I przytacza Nam przykład. Wszechwiedzącym! 82 jego rozkaz . który przygotował dla was ogień z zielonego drzewa. co oni ukrywają i co ujawniają. który stworzył niebiosa i ziemię. On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący! 80 On jest Tym. nie jest w mocy stworzyć do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem. a zapomniał o swoim stworzeniu. chocia by byli zastępem dla nich przygotowanym. kto stworzył je po raz pierwszy. w którego ręku jest władza królewska nad ka dą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni! 498 .kiedy On chce jakiejś rzeczy zawiera się w słowie: "Bądź!" .i ona jest. 83 Chwała niech będzie Temu. 76 Niech cię nie zasmuca ich słowo! My wiemy.Być mo e.

15 i mówią: "To są czary oczywiste! 499 .Szeregi . 11 Zapytaj więc ich: Czy oni są silniejsi w budowie fizycznej od innych. 10 chyba e któryś z nich uchwyci jakiś fragment. którzy stoją w szeregach. wasz Bóg jest Jeden! 5 Pan niebios i ziemi. 7 równie dla ochrony przed wszelkim szatanem buntownikiem. oni sobie nie przypominają.As-Saffat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na tych. to się wyśmiewają. którzy odpędzają gwałtownie. lecz wtedy idzie w ślad za nim płomień przenikający. ra eni ze wszystkich stron. i tego. 8 Oni nie mogą przysłuchiwać się najwy szej radzie. a oni się wyśmiewają! 13 I kiedy im się przypomina. 2 i tych. 9 są odpędzani. 14 a kiedy widzą znak. których stworzyliśmy? My przecie stworzyliśmy ich z lepkiej gliny. co jest między nimi. 3 i tych. 12 Tak ty się dziwisz. i dla nich będzie kara nieustanna. i Pan wschodów! 6 Oto ozdobiliśmy najni sze niebo ozdobą z gwiazd. którzy recytują napomnienie! 4 Zaprawdę.

byliście ludem buntowników. " 29 Ci powiedzą: "Nie. bo będą zapytani: 25 "Có z wami? Nie pomagacie sobie wzajemnie?" 26 Przeciwnie! Oni dzisiaj są całkowicie poddani. i wtedy zobaczą. 28 Oni mówią: "Wy przecie przychodziliście do nas z prawej strony. 20 i powiedzą: "Biada nam! To jest Dzień Sądu!" 21 To jest Dzień Rozstrzygnięcia. którzy byli niesprawiedliwi. który uznaliście za kłamstwo! 22 Zbierzcie tych. 27 Zbli ają się do siebie i pytają jeden drugiego. 17 my i nasi praojcowie?" 18 Powiedz: "Tak! I będziecie pokorni!" 19 I będzie tylko jeden krzyk. i to. wy nie byliście wierzącymi 30 i my nie mieliśmy nad wami adnej władzy. co oni czcili 23 poza Bogiem.16 Czy kiedy pomrzemy i kiedy się staniemy prochem i kośćmi. i poprowadźcie ich ku drodze do piekła! 24 Zatrzymajcie ich. przeciwnie. 31 Sprawdziło się na nas słowo naszego Pana. 500 . czy naprawdę zostaniemy wskrzeszeni. i ich ony.

41 Dla nich będzie zaopatrzenie znane: 42 owoce. 48 I przy nich będą dziewice skromnie patrzące. 44 spoczywając na ło ach.my. szczerze oddanych. 40 Z wyjątkiem sług Boga. bo sami byliśmy błądzącymi. zakosztujemy! 32 My więc zaprowadziliśmy was na bezdro a. 34 Oto w ten sposób postępujemy z grzesznikami! 35 Zaprawdę. 36 Mówili: "Czy porzucimy naszych bogów dla jakiegoś opętanego poety?" 37 Wcale nie! On przyszedł z prawdą i potwierdził prawdziwość posłańców.oni wbijali się w pychę. tego Dnia. będą współuczestnikami w karze. 45 Będą wokół nich krą yć z pucharem napoju ze źródła 46 czystego . kiedy im mówiono: "Nie ma boga. o du ych oczach. co czyniliście. 47 Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznają od niego znu enia. zwróceni twarzami ku sobie.. z pewnością. jak tylko Bóg!" .rozkoszy dla pijących. 49 podobne do pereł ukrytych. 501 . 38 Wy na pewno zakosztujecie kary bolesnej! 39 Będzie wam zapłacone tylko za to. i będą uhonorowani 43 w Ogrodach szczęśliwości." 33 I oto oni.

zadając sobie wzajemnie pytania. 57 Gdyby nie dobroć mojego Pana. 62 Czy to jest lepsze jako ugoszczenie. to na pewno byłbym wśród skazanych. który mówił: 52 Czy ty jesteś spośród tych. którzy przyjmują prawdę? 53 Czy kiedy pomrzemy i kiedy staniemy się prochem i kośćmi. to czy będziemy sądzeni" 54 I powie: "Czy zechcecie popatrzyć w dół?" 55 Wtedy on przyjrzy się i zobaczy swego towarzysza w środku piekła. 51 Jeden z nich powie: "Miałem towarzysza. 65 Jego owoce są jak głowy szatanów. 64 To jest bowiem drzewo. to jest ogromne osiągnięcie! 61 Dla czegoś podobnego niech pracują pracujący. 56 I powie: "Na Boga! Ty mnie omal nie zgubiłeś. 58 Czy my nie pomarliśmy 59 naszą pierwszą śmiercią i nie spotkała nas kara?" 60 Zaprawdę. 66 Oni będą z niego jedli i będą napełniali swoje brzuchy. czy te drzewo Az-Zakkum? 63 Oto My umieściliśmy je jako próbę dla sprawiedliwych.50 Będą podchodzić jedni do drugich. 502 . które wyrasta z dna piekła.

70 i poszli szybko ich śladami. 71 A przed nimi zabłądziła większość dawnych przodków. 68 Potem.Jak e wspaniali są ci. 81 On jest przecie wśród Naszych sług wierzących! 82 Potem potopiliśmy innych. 73 I popatrz. 69 Oni znaleźli swoich ojców. 85 powiedział do swojego ojca i do swego ludu: 503 . nastąpi ich powrót do piekła. jaki był ostateczny koniec tych ostrzeganych. wśród jego zwolenników był Abraham. . 74 z wyjątkiem szczerych sług Boga! 75 Wzywał Nas Noe.67 Potem otrzymają do picia mieszaninę z wrzącej wody. z czystym sercem. 77 I uczyniliśmy. 83 Zaprawdę. 72 A przecie posyłaliśmy do nich ostrzegających. 78 I uwieczniliśmy go wśród potomnych: 79 "Pokój Noemu wśród światów!" 80 Tak My wynagradzamy czyniących dobro. którzy dali posłuch! 76 I uratowaliśmy go i jego rodzinę od strasznego nieszczęścia. którzy zabłądzili. 84 Kiedy on przyszedł do swego Pana. i jego potomstwo przetrwało. zaprawdę.

szukacie? 87 A có myślicie o Panu światów?" 88 Wtedy popatrzył on uwa nie na gwiazdy 89 i powiedział: "Zaprawdę. 95 On powiedział: "Czy wy czcicie to. i oni znaleźli się na dole. 94 Wtedy zbli yli się do niego pospiesznie. co wykuliście? 96 A Bóg stworzył was i to. 102 A kiedy ten doszedł ju do wieku. boga poza Bogiem. 100 Panie Mój! Obdarz mnie kimś sprawiedliwym!" 101 I obwieściliśmy mu radosną wieść: chłopca wspaniałomyślnego. 91 Wtedy on skierował się ukradkiem do ich bogów i powiedział: 92 Dlaczego wy nie jecie? Dlaczego wcale nie mówicie?" 93 I on zwrócił się ku nim. kiedy mógł razem z nim się trudzić." 97 Oni powiedzieli: "Zbudujcie jemu budowlę i wrzućcie go w ogień palący!" 98 I oni uknuli na niego podstęp. On mnie poprowadzi drogą prostą. on powiedział: 504 . uderzając ich prawą ręką. jestem chory!" 90 I oni odwrócili się do niego plecami. 99 I on powiedział: "Oto ja idę do mego Pana. lecz My sprawiliśmy."Co wy czcicie? 86 Czy zmyślonego kłamstwa. co wy tworzycie.

którzy czynią dobro! 111 On jest. 114 I ju okazaliśmy dobroć Moj eszowi i Aaronowi. 116 Pomogliśmy im i oni zostali zwycięzcami. proroka spośród sprawiedliwych. wśród Naszych wiernych sług! 112 I obwieściliśmy mu radosną wieść: Izaaka. W ten sposób nagradzamy czyniących dobro. Rozwa więc. w sposób oczywisty."Synu mój ! Oto widziałem siebie we śnie. co o tym myślisz?" Powiedział: "O mój ojcze! Czyń. 117 I daliśmy im Księgę jasną. 505 . od ogromnego nieszczęścia. 108 I uwieczniliśmy go wśród potomnych: 109 "Pokój Abrahamowi!" 110 W ten sposób nagradzamy tych. 113 I pobłogosławiliśmy jemu i Izaakowi. zabijającego ciebie na ofiarę. zaprawdę. co ci nakazano! Ty mnie znajdziesz cierpliwym. 115 Wybawiliśmy ich obydwu. i ich lud. 104 zawołaliśmy do niego: Abrahamie! 105 Widzenie senne wziąłeś za prawdę. jeśli tak zechce Bóg!" 103 A kiedy obaj poddali się całkowicie i kiedy on rzucił go twarzą na ziemię. to jest doświadczenie oczywiste!" l07 I okupiliśmy go wielką ofiarą. a inni czynią zło sobie samym. 106 Zaprawdę. A spośród jego potomstwa niektórzy czynią dobro. 118 i poprowadziliśmy ich drogą prostą.

132 On jest wśród Naszych sług wierzących. 137 I oto wy przechodzicie mimo nich rankiem 138 i nocą. 136 Potem wytraciliśmy innych. 128 z wyjątkiem szczerych sług Boga. Czy wy nie rozumiecie? 139 I. Jonasz był jednym z posłańców! 506 . 135 z wyjątkiem starej kobiety. 126 Boga. był jednym z posłańców! 124 Oto powiedział on do swego ludu: 125"Czy nie będziecie bogobojni? Czy będziecie wzywać Balla. 130 Pokój Eliaszowi! 131 W ten sposób nagradzamy tych.119 I uwieczniliśmy ich wśród potomnych: 120 "Pokój Moj eszowi i Aaronowi!" 121 Tak My wynagradzamy czyniących dobro! 122 Oni obydwaj nale ą do Naszych sług wierzących. zaprawdę. 123 I Eliasz. Lot był jednym z posłańców! 134 Oto uratowaliśmy jego i jego rodzinę. zaprawdę. będącej wśród pozostających w tyle. Pana waszego i Pana waszych praojców?" 127 Lecz oni uznali go za kłamcę i na pewno będą skazani. a pozostawicie najlepszego ze stwórców. 133 I. którzy czynią dobro. wszystkich razem. 129 I uwieczniliśmy go wśród późniejszych pokoleń. zaprawdę.

a oni posiadają synów? 150 Czy My stworzyliśmy aniołów jako istoty eńskie i oni mogą to poświadczyć?" 151 Czy oni w swoim oszczerstwie pójdą tak daleko. 142 I połknęła go ryba. Pozwoliliśmy im więc u ywać do pewnego czasu. i znalazł się między przegrywającymi.jaktin. kiedy zasłu ył na naganę. e będą mówili: 152 "Bóg zrodził"? Zaprawdę. i wyrosło nad nim drzewo z dyniowatych . 145 Potem rzuciliśmy go na pustkowie i był chory. 146 I spowodowaliśmy. oni są kłamcami! 153 Czy On wybrał córki ponad synami? 154 Có z wami? Jak wy sądzicie? 155 Czy się nie opamiętacie? 156 Albo czy macie władzę oczywistą? 507 . 148 0ni uwierzyli. 144 to z pewnością pozostałby w jej brzuchu a do Dnia. 141 I rzucał losy.140 Oto uciekł on na statek załadowany. 143 I gdyby nie był między wysławiającymi. 147 Wtedy wysłaliśmy go do stu tysięcy albo jeszcze więcej. kiedy ludzie będą wskrzeszeni. 149 Zapytaj ich: "Czy twój Pan ma córki.

e oni będą zganieni 159. 162 potraficie skusić przeciw Niemu 163 jedynie tych. kto by nie miał oznaczonego miejsca. oni niebawem zobaczą! 508 . który jest ponad to. którzy się będą palić w ogniu piekielnym. co oni opisują! 160 oprócz szczerych sług Boga! 161 Zaprawdę. Nasze zastępy będą zwycięskie! 174 Odwróć się więc od nich na pewien czas 175 i przyglądaj się im. 165 My stoimy w szeregach 166 i głosimy chwałę! 167 I zaprawdę niewierni mówili: 168 "Gdybyśmy mieli napomnienie od przodków. A przecie d iny wiedzą. 173 Zaprawdę. wy i to. 164 I nie ma wśród nas nikogo.157 Przynieście więc waszą Księgę. 172 Oni z pewnością zostaną wspomo eni. 169 to na pewno bylibyśmy szczerymi sługami Boga!" 170 Lecz oni nie uwierzyli w Niego. 171 Nasze słowo zostało dane wcześniej Naszym sługom posłańcom. I niebawem się dowiedzą.Chwała niech będzie Bogu. co czcicie. jeśli jesteście prawdomówni! 158 Oni ustanowili między Nim a d inami jakieś pokrewieństwo.

oni niebawem zobaczą! 180 Chwała niech będzie twojemu Panu. to nieszczęsny będzie ranek dla tych. Panu światów! 509 . co oni opisują! 181 I pokój posłańcom! 182 I chwała Bogu. Panu potęgi. który jest ponad to. którzy byli ostrzegani! 178 Odwróć się więc od nich na pewien czas 179 i przyglądaj się im.176 Czy by chcieli przyśpieszyć Naszą karę? 177 Kiedy ona znajdzie się ju na ich podwórzu.

I mówią niewierni: "To jest czarownik. mówiąc: "Idźcie i wytrwajcie przy waszych bogach! Zaprawdę. Obdarzającego? 10 Czy oni posiadają królestwo niebios i ziemi. spośród nas wszystkich. 3 Ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali. co jest między nimi? Niech więc wzniosą się na sznurach! 11 Zastępy z frakcji odszczepieńców 510 . 4 Dziwią się. Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary! 9 Czy oni posiadają skarby miłosierdzia twego Pana. To jest tylko wymysł. lecz nie był to czas wybawienia. zawierający napomnienie! 2 A jednak ci. 8 Czy to jemu. e przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. i tego. to jest rzecz po ądana! 7 Nie słyszeliśmy wcale o tym w ostatniej religii. którzy nie wierzą. tkwią w dumie i odszczepieństwie.Sad –Sad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Sad. to jest rzecz zadziwiająca!" 6 I starszyzna spośród nich oddaliła się. Potę nego. zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w zwątpieniu względem Mojego napomnienia. Na Koran. wielki kłamca! 5 Czy on uczyni bogów Bogiem jedynym? Zaprawdę.

lud Ad i Faraon . Zaprawdę. Oni wszyscy stanowili frakcje. 12 Przed nimi kłam zadawali: lud Noego. 21 Czy doszło do ciebie opowiadanie o prowadzących spór? Oto oni wspięli się po murze do sanktuarium. 15 pozostaje im tylko oczekiwać na jeden krzyk.posiadacz pali namiotu 13 i lud Samud. dlatego te ziściła się Moja kara. i wspomnij Naszego sługę Dawida. 511 . Rozsądź więc między nami według prawdy i nie bądź niesprawiedliwy. i daliśmy mu mądrość i rozstrzygającą jasność mowy. 20 I umocniliśmy jego królestwo. 19 i ptaki wokół zebrane . co oni mówią. ka dy z nas nastaje na drugiego. on był pełen skruchy! 18 Oto skłoniliśmy góry.wszystko ku Niemu się zwraca. lud Lota i mieszkańcy Gąszczu. 22 Kiedy weszli do Dawida. 16 I powiedzieli: "Panie nasz! Przyspiesz nasz udział przed Dniem rozrachunku!" 17 Bądź cierpliwy na to. który nie będzie powtórzony. on się ich przestraszył. i wyprowadź nas na równą drogę. oni zaś powiedzieli: "Nie obawiaj się! My jesteśmy dwoma kłótnikami. 14 Ka dy z nich za kłamców uwa ał posłańców. aby wraz z nim głosiły chwałę o zachodzie i wschodzie słońca.zostały rozbite. 23 Oto mój brat. posiadającego siłę.

Lecz biada tym. którzy schodzą z drogi Boga czeka kara straszna za to. nie idź za namiętnością. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. co jest między nimi. bo sprowadzi cię z drogi Boga. którzy szerzą zgorszenie na ziemi? Czy będziemy traktować bogobojnych tak jak rozpustników? 29 To jest Księga. którą tobie zesłaliśmy.i on zwycię ył mnie w mowie. wielu spośród wspólników wyrządza sobie nawzajem krzywdy. 25 Więc przebaczyliśmy mu to i czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań. i tego. Poprosił o przebaczenie swego Pana i padł na twarz. I powiedział on: Powierz mi ją . e wystawiliśmy go tylko na próbę. Takie jest mniemanie tych. tych. a ja mam tylko jedną owcę. nadaremnie. wybijając pokłony. 26 O Dawidzie! Uczyniliśmy ciebie namiestnikiem na ziemi. w obliczu ognia! 28 Czy My będziemy traktować tych." 24 powiedział Dawid: "On był dla ciebie niesprawiedliwy. którzy nie wierzą. prosząc o przyłączenie twojej owcy do swoich. Zaprawdę. tak jak tych. Zaprawdę. a jest ich niewielu. i zapomnieli o Dniu rozrachunku! 27 My nie stworzyliśmy nieba i ziemi. Rozsądzaj więc między ludźmi według prawdy." I domyślił się Dawid. z wyjątkiem tych. błogosławiona 512 .Posiada on dziewięćdziesiąt dziewięć owiec. którzy uwierzyli i którzy pełnią dobre dzieła. i nawrócił się. którzy nie wierzą.

bez zdawania rachunku!" 40 Zaprawdę. postawiłem wy ej miłość tego dobra ani eli wspomnienie mego Pana. 39 "Oto jest Nasz dar! Rozdzielaj go hojnie lub zachowaj.aby oni zastanowili się nad jej znakami i aby się opamiętali ludzie posiadający rozum. zarówno budujących. . 34 I doświadczyliśmy Salomona. Wtedy on się nawrócił. parami spętanych. Zaprawdę. 33 Przyprowadźcie je do mnie!" I zaczął przecinać ich ścięgna i szyje. 31 Kiedy mu przedstawiono wieczorem lekko stąpające. dopóki ono nie skryło się za zasłoną. szlachetne rumaki. umieszczając na tronie jakąś postać. jak i nurkujących. czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań! 41 I wspomnij Naszego sługę Hioba. on był pełen skruchy. 35 Powiedział: "Panie mój ! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie. Ty jesteś Obdarzający!" 36 I poddaliśmy jemu wiatr. kiedy wołał do swego Pana: "Czy to szatan mnie dotknął 513 . 38 i innych. na jego rozkaz.. Jak e wspaniały to sługa! Zaprawdę. które nie będzie odpowiednie dla nikogo po mnie. 37 i szatanów. lekko. który płynie. 32 on powiedział: "Zaprawdę. 30 Dawidowi darowaliśmy Salomona. tam gdzie on zamierzył.

i nie złam twojej przysięgi!" I znaleźliśmy go cierpliwym. i smagaj nią. Izaaka i Jakuba . on był pełen skruchy! 45 I wspomnij nasze sługi: Abrahama. Eliasza i Zu'I-Kifla .ka dy z nich jest wśród najlepszych.wspomnieniem o siedzibie. proszą oni o owoce obfite i napój. 54 Oto Nasze zaopatrzenie .posiadających władzę i jasne spojrzenie. 47 Oni są u Nas przecie wśród wybranych. 51 Le ąc tam wygodnie. 53 To właśnie zostało im obiecane na Dzień rozrachunku.będzie ono niewyczerpane. I. 48 I wspomnij Isma`ila.cierpieniem i karą?" 42 "Uderz nogą! Oto woda chłodna do obmycia się i picia!" 43 I oddaliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą. jednakowego wieku. 55 Tak będzie! 514 . najlepszych. bogobojnych czeka piękna przystań: 50 Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami. 52 I będą mieli dziewczęta o skromnym spojrzeniu. Jak e to wspaniały sługa! Zaprawdę. 46 Oczyściliśmy ich czystą myślą . zaprawdę. jako miłosierdzie od Nas i jako napomnienie dla ludzi rozumnych. 44 I weź w rękę garść trawy. 49 To jest napomnienie.

e nie widzimy tutaj ludzi. A jak e to złe miejsce odpoczynku! 57 Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzącej. których uwa aliśmy za złych? 63 Czy my braliśmy sobie ich na pośmiewisko albo odwracały się od nich nasze spojrzenia?" 64 Zaiste. będą się palić w ogniu. co jest między nimi. sprzeczanie się mieszkańców ognia jest prawdą! 65 Powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym. i napoju cuchnącego. kto dla nas to pierwej przygotował. jak tylko Bóg. Zwycię ający! 66 Pan niebios i ziemi. .Lecz. buntowników czeka nieszczęsna przystań: 56 Gehenna. Nie ma dla nich adnego przywitania. Przebaczający!" 67 Powiedz: "To jest wielka nowina. 58 i innych tego rodzaju podwojonych mąk. Nie ma boga. i tego. 515 . w której będą się palić. powiększ w dwójnasób karę w ogniu!" 62 Oni mówią: "Có to z nami. 59 Oto tłum wrzucony razem z wami. Jeden. 60 Oni mówią: "Nie! To wy! Dla was nie ma powitania! To wyście nam to pierwej przygotowali! Jak e to nieszczęsne miejsce stałego przebywania!" 61 Oni mówią: "Panie nasz! Temu. zaprawdę. 68 wy się od niej odwracacie. Potę ny.

75 Powiedział: "O Iblisie! Co tobie przeszkodziło. 71 Oto powiedział mój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z gliny. e nie pokłoniłeś się temu.69 Nie miałem adnej wiedzy o najwy szych dostojnikach. a jego stworzyłeś z gliny. to padnijcie. kiedy prowadzili spór. czy te jesteś wśród wyniosłych?" 76 Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego: Ty stworzyłeś mnie z ognia. oddając mu pokłony!" 73 Wtedy pokłonili się aniołowie wszyscy razem. którym dano zaczekać 516 . 74 z wyjątkiem Iblisa. 70 To tylko zostało mi objawione. e jestem wyraźnie ostrzegającym. 72 Kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego Mojego Ducha. co Ja stworzyłem Moimi rękami? Czy wbiłeś się w pychę." 80 Rzekł: "Zaprawdę. Moje przekleństwo na tobie a do Dnia Sądu!" 79 Powiedział: "Panie mój ! Pozwól mi zaczekać do Dnia ich wskrzeszenia. ty jesteś wśród tych. on wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych. bo jesteś przeklęty! 78 I zaprawdę." 77 Rzekł: "Wychodź więc stąd.

wszystkimi wam!" 86 Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty ani te nie jestem spośród tych.81 a do Dnia wiadomego czasu. 88 I wy z pewnością dowiecie się o tym po pewnym czasie. 517 . którzy pójdą za tobą ." 87 To jest tylko napomnienie dla światów." 82 Powiedział: "Przeto. którzy biorą na siebie ponad mo liwości. na Twoją potęgę! ja z pewnością zwiodę ich wszystkich. 83 z wyjątkiem Twoich sług. szczerze oddanych!" 84 Rzekł "To jest prawda! I Ja prawdę mówię! 85 Ja na pewno wypełnię Gehennę tobą i tymi.

On nawija noc na dzień i On nawija dzień na noc. Czy On nie jest Potę ny. Bóg nie prowadzi drogą prostą tego. szczerze wyznając Jego religię! 3 Czy szczera religia nie nale y tylko do Boga? A ci. stworzenie po stworzeniu. osiem par. On was stwarza w łonach waszych matek. to. Zwycię ający! 5 On stworzył niebiosa i ziemię prawdziwie. Do Niego nale y królestwo. Mądrego! 2 Oto zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą. w czym się ró nią. 518 . kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem! 4 Jeśliby Bóg chciał wziąć sobie syna. Nie ma boga.Grupy .Az-Zumar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. co stwarza. Bóg was nie potrzebuje. potem uczynił z niej jej parę.Bóg Jeden. wasz Pan. jak tylko On! Jak e. Niech Mu będzie chwała! On . Bóg rozstrzygnie między nimi to. Przebaczający? 6 On stworzył was z jednej duszy. w trzech ciemnościach. On podporządkował słońce i księ yc . więc jesteście odwróceni! 7 Jeśli jesteście niewdzięczni.ka de wędruje do naznaczonego kresu. Potę nego." Zaprawdę. Zaprawdę. a eby oni przybli yli nas do Boga. spośród trzód. którzy sobie wzięli opiekunów poza nim: "My czcimy ich tylko dlatego. To jest Bóg. Czcij więc Boga. On zesłał dla was. zaprawdę. to wybrałby z tego.

to on wzywa swego Pana. Powiedz: "Czy równi są ci. aby sprowadzać ludzi z Jego drogi. i troszczy się z bojaźnią o ycie ostateczne. Następnie. którzy wiedzą. to on zapomina. I adna niosąca cię ar nie poniesie cię aru drugiej. i spodziewa się miłosierdzia od swego Pana?. bo będziesz. którzy wierzycie! Bójcie się waszego Pana! Ci. 519 . wśród mieszkańców ognia!" 9 Czy ten. co czyniliście. On przecie wie dobrze. abym oddawał Bogu cześć. 12 I otrzymałem rozkaz. który pokornie się modli w nocy. I On obwieści wam to.. cierpliwym będzie dana w pełni ich nagroda. szczerze wyznając Jego religię. Zaprawdę. nawracając się do niego.choć Jemu się nie podoba niewiara Jego sług. abym był pierwszym spośród tych. padając na twarz i wstając. którzy nie wiedzą?" Tylko ludzie obdarzeni rozumem przyjmują napomnienie. otrzymają dobro. a ziemia Boga jest rozległa. i ci. 8 Kiedy dotknie człowieka jakaś szkoda. to On znajduje w was upodobanie. Potem do waszego Pana powrócicie. zaprawdę. 10 Powiedz: "O Moi słudzy. bez rachunku!" 11 powiedz: "Zaprawdę. co znajduje się w piersiach. .. którzy czynią dobro na tym świecie. o co Go prosił przedtem. Powiedz: "Naciesz się chwilę swoją niewiarą. A jeśli jesteście wdzięczni. kiedy Bóg obdarzy go dobrodziejstwem. i stawia równych Bogu. otrzymałem rozkaz.

O Moi słudzy! Bójcie się Mnie! 17 A tych. czeka radosna wieść. nad nimi będą zbudowane inne wysokie pokoje. Bóg nie sprzeniewierza się Swojej obietnicy! 21 Czy nie widziałeś. czyniąc czystą dla Niego moją religię. aby im nie oddawać czci. jako źródła. 15 Czcijcie więc. którzy są obdarzeni rozumem. którzy się odsunęli od bałwanów. e Bóg zesłał z nieba wodę i poprowadził ją." Czy to nie jest strata oczywista? 16 Będą oni mieli ponad sobą zasłony z ognia. kogo chcecie. którzy stracili siebie samych i swoje rodziny w Dniu Zmartwychwstania. których Bóg prowadzi drogą prostą. będą wysokie pokoje. To są ci.którzy się poddali całkowicie. To są ci. którzy się boją swego Pana. poza Nim!" Powiedz: "Zaprawdę. i pod sobą zasłony.. w głąb ziemi? 520 . i nawrócili się do Boga. " 13 Powiedz: "Zaprawdę. Czy wybawisz tego. kto jest w ogniu? 20 Lecz dla tych. 19 Czy ten. a dołem popłyną strumyki. 18 którzy się przysłuchują słowu i postępują za tym.jeśli nie będę posłuszny memu Panu kary Dnia Strasznego!" 14 Powiedz: "Oddaję cześć Bogu. obawiam się . Oto czym przera a Bóg Swoje sługi.. co jest w nim najlepsze. na którym się ziściło słowo kary. ponieśli stratę ci. zgodnie z obietnicą Boga. Obwieść więc radosną wieść Moim sługom.

. 24 Czy ten. A kogo On sprowadzi z niej. którą On prowadzi. którzy są obdarzeni rozumem! 22 Czy ten.. Biada więc tym. potem one więdną i ółkną. być mo e. co sobie zyskaliście!" 25 Kłam zadali prawdzie ci którzy byli przed nimi.. zawierającą podobne do siebie powtórzenia..w Dniu Zmartwychwstania?. a przecie kara ycia ostatecznego jest większa. Zaprawdę. i On czyni je zeschniętym zielskiem. to nie ma ju dla niego adnego przewodnika. 26 Bóg dał im zakosztować poni enia w yciu na tym świecie. oni będą bogobojni! 521 . którzy się boją swego Pana. Przyszła więc do nich kara stąd.Następnie sprawia. których serca są zatwardziałe na napomnienie Boga! Ci są w błędzie oczywistym. I będzie powiedziane niesprawiedliwym: "Zakosztujcie tego. w tym jest napomnienie dla tych. którego pierś Bóg otworzył dla islamu i który posiada światło od swego Pana?.Być mo e. To jest droga Boga. e dzięki niej wyrastają ró nobarwne zasiewy. kogo chce. 23 Bóg zesłał najpiękniejsze opowiadanie . kto chroni się swoją twarzą od najgorszej kary . oni się opamiętają! 28 To jest Koran arabski. Gdyby oni byli wiedzieli! 27 Daliśmy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju przykłady. nie posiadający adnej zawiłości. . od których cierpnie skóra tych.Księgę. skąd oni się nawet nie spodziewali. potem ich skóra i ich serca stają się miękkie na napomnienie Boga.

kto przyszedł z samą prawdą i uznał ją za prawdę.tacy są bogobojni. 32 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. ' To jest zapłata dla czyniących dobro! 35 Bóg odpuści im to. kiedy do niego przychodzi? Czy nie ma w Gehennie miejsca schronienia dla niewiernych? 33 . o którego się sprzeczali współwłaściciele. kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu i uwa a za kłamstwo prawdę. Czy Bóg nie jest potę ny. choć oni straszą ciebie tymi. co zechcą. w Dniu Zmartwychwstania.. ten nie będzie miał adnego przewodnika. i innego. 37 A kogo Bóg prowadzi drogą prostą. 34 Oni otrzymają u swego Pana to. co oni uczynili najgorszego.. poddanego tylko jednemu człowiekowi. ty jesteś śmiertelny i oni są śmiertelni! 31 Później. będziecie się sprzeczać w obecności waszego Pana.29 Bóg przytoczył jako przykład pewnego człowieka. i wypłaci im ich nagrodę czymś piękniejszym ni to. władcą zemsty? 522 . Czy oni stanowią jednakowy Przykład? Chwała niech będzie Bogu! Lecz większość ludzi nie wie. 30 Zaprawdę. 36 Czy Bóg nie jest wystarczający dla Swojego sługi.A ka dy. tego nikt nie sprowadzi z drogi. którzy są poza Nim? Lecz kogo Bóg sprowadzi z drogi. . co czynili.

którzy się zastanawiają! 43 Czy oni wzięli sobie jakichś orędowników poza Bogiem? Powiedz: "Czy nawet wówczas. a kto zabłądził z drogi. które nie umarły. a odsyła inne do wyznaczonego terminu. z prawdą." 41 Oto zesłaliśmy tobie Księgę dla ludzi. tylko są we śnie. Ty nie jesteś dla nich poręczycielem. czyni to dla samego siebie. oni na pewno powiedzą: "Bóg!" Powiedz: "Czy zastanowiliście się? Jeśli Bóg chce dla mnie jakiejś szkody. to czy oni potrafią powstrzymać Jego miłosierdzie?" Powiedz: "Wystarczy mi Bóg! Jemu ufają wszyscy ufający!" 39 Powiedz: "O ludu mój! Działajcie według waszej mo liwości. 42 Bóg zabiera dusze w chwili śmierci. których wzywacie poza Nim. On zatrzymuje te. Zaprawdę. potrafią oddalić tę szkodę? Albo jeśli On zechce mnie obdarzyć miłosierdziem. to błądzi ze szkodą dla siebie. to czy ci.38 I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?". których śmierć zdecydował. Kto idzie drogą prostą. jeśli oni niczego nie posiadają i nic nie rozumieją?" 44 Powiedz: "Do Boga nale y orędownictwo w całości! Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi! Do Niego będziecie sprowadzeni!" 45 I kiedy jest wspominany Bóg Jedyny. w tym są znaki dla ludzi. 523 . wzywa tak e te. 40 do kogo przyjdzie kara hańbiąca i na kogo spadnie kara nieustanna. albowiem i Ja działam! I niebawem się dowiecie.

51 I dosięgło ich zło tego. i nie będą w stanie tego udaremnić. 47 I jeśliby nawet nale ało do niesprawiedliwych wszystko. jakie popełnili. to oni z pewnością chcieliby się wykupić od zła kary w Dniu Zmartwychwstania. co zyskali. 524 . i jeszcze raz tyle. od Boga. 46 Powiedz: "O Bo e! Stwórco niebios i ziemi! Ty. to wzywa Nas. A kiedy są wspominani ci. którzy są niesprawiedliwi. te dosięgnie zło tego. którzy byli przed nimi." Wcale nie! To jest tylko próba! Lecz. z czym oni się nigdy nie liczyli. Potem. którzy nie wierzą w ycie ostateczne. w czym oni się ró nią. z czego się naśmiewali. co jest na ziemi. którzy są poza Nim. co skryte i jawne! Ty będziesz rozsądzał między Twoimi sługami to. komu chce. A tych. 49 Kiedy człowieka dosięgnie jakieś zło. 48 Ujrzą zło uczynków. to. kiedy obdarzymy go dobrodziejstwem pochodzącym od Nas. i obejmie ich to. co oni zyskali. i wymierza. e Bóg rozdaje hojnie zaopatrzenie.to wzdragają się serca tych. on mówi: "Co mi zostało dane. wtedy oni się radują. I wtedy pojawi im się. zawdzięczam wiedzy. który znasz to. zaprawdę. co zyskali. 52 Czy oni nie wiedzą. większość z nich nie wie! 50 Ju mówili to wszystko ci. Lecz nie pomogło im nic to.

którzy byli bogobojni. co zaniedbałam względem Boga! Ja przecie byłam wśród wyszydzających!" 57 Albo eby nie powiedziała: "Jeśliby Bóg poprowadził mnie drogą prostą. i znalazłeś się wśród niewiernych. wtedy bowiem nie będziecie wspomo eni. kiedy nie będziecie jej przeczuwać. z twarzami poczerniałymi. to znalazłabym się wśród bogobojnych!" 58 Albo te eby nie powiedziała. w tym są znaki dla ludzi. Litościwy! 54 Nawracajcie się więc do waszego Pana! Poddajcie Mu się całkowicie. kiedy ujrzy karę: "Jeśliby mi było dane powrócić. którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym. którzy pomawiali Boga o kłamstwo.Zaprawdę. lecz uznałeś je za kłamstwo i uniosłeś się pychą. co zesłał wam wasz Pan. Przecie On jest Przebaczający. to byłabym wśród czyniących dobro!" 59 Owszem! Przyszły do ciebie Moje znaki. 60 W Dzień Zmartwychwstania zobaczysz tych. Czy nie w Gehennie jest miejsce pobytu dla dumnych? 61 A Bóg wybawi tych. zanim spotka was kara niespodziewanie. którzy wierzą. 55 Idźcie za najpiękniejszym z tego. dając im miejsce bezpieczne. nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę." 56 Aby nie powiedziała adna dusza: "Biada mi za to. Bóg przebacza grzechy w całości. 525 . zanim spotka was kara. 53 Powiedz: "O słudzy moi.

którzy nie uwierzyli w znaki Boga. Ci. 62 Bóg jest Stwórcą wszelkiej rzeczy i On jest ka dej rzeczy stró em. o głupcy 65 Zostało objawione tobie i tym. a niebiosa będą zwinięte w Jego prawicy. to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!" 66 Przeciwnie! Czcij Boga i bądź między wdzięcznymi! 67 Tamci nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. 69 Ziemia zajaśnieje światłem swego Pana. co zrobiła. 526 . którzy są na ziemi. Przyprowadzeni będą prorocy i świadkowie i zostanie między nimi rozstrzygnięte według prawdy.i oto oni będą stać i patrzeć. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 68 I zadmą w trąbę. którzy są w niebiosach.i nie dotknie ich zło. zostaną pora eni piorunem. ponoszą stratę. 64 Powiedz: "Czy ka ecie mi oddawać cześć komuś innemu ni Bogu. których Bóg zechce oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi . i nie będą się smucić. i oni nie doznają niesprawiedliwości. 63 On ma klucze niebios i ziemi. Ziemia w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania. Chwała Mu! On jest wyniosły ponad to. A ci. którzy byli przed tobą: "Jeśli dodajesz współtowarzyszy. 70 I ka da dusza otrzyma w pełni zapłatę za to. z wyjątkiem tych. i ci. księga będzie poło ona.

A kiedy tam przybędą." Wspaniała to nagroda dla działających! 75 I zobaczysz aniołów otaczających wokoło tron. gdzie zechcemy. i czy nie ostrzegali was przed spotkaniem tego oto Dnia?" Oni powiedzą: "Tak!" Lecz ziści się słowo kary nad niewiernymi. "Czy nie przychodzili do was posłańcy pochodzący spośród was? I czy nie głosili wam znaków waszego Pana. co oni czynili. by przebywać na wieki!" 74 Oni powiedzą: "Chwała niech będzie Bogu. I grupami 71 zostaną zapędzeni do Gehenny ci. który uczynił dla nas prawdziwą Swoją obietnicę i dał nam w dziedzictwo ziemię! My będziemy mieszkać w tym Ogrodzie. I zostanie rozstrzygnięte między nimi według prawdy. którzy się bali swego Pana. którzy nie uwierzyli. A kiedy tam przybędą. którzy głoszą chwałę swego Pana. otworzą się jej wrota i powiedzą im jej stra nicy:. i będzie powiedziane: "Chwała niech będzie Bogu. do Ogrodu. 72 I będzie im powiedziane: "Wejdźcie we wrota Gehenny.On wie najlepiej. wejdźcie więc do niego. będziecie tam przebywać na wieki!" Jak e nieszczęsna to przystań dla dumnych! 73 I grupami będą poprowadzeni ci. otworzą się jego bramy i powiedzą im jego stra nicy: "Pokój wam! Byliście dobrymi. Panu światów!" 527 .

Wszechwiedzącego. strasznego w karaniu. którzy niosą tron. którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze. Niechaj ich wzburzenie w tym kraju ciebie nie zwiedzie. jak tylko On! Do Niego zmierza wędrowanie. wierzą w Niego i proszą o przebaczenie dla tych. którzy uwierzyli: "Panie nasz! Ty obejmujesz ka dą rzecz miłosierdziem i wiedzą. I ka dy naród zamierzał pochwycić swego posłańca. przyjmującego pokutę. którzy nie uwierzyli: oni są mieszkańcami ognia. a po nich ró ne frakcje zadawały kłam. 5 Przed nimi lud Noego. którzy nie wierzą. Potę nego. I fałszywie prowadzili dyskusje. i jaka była Moja kara! 6 I tak ziściło się słowo twojego Pana na tych.Al-Ghafir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. i ochroń ich od kary ognia piekielnego! 528 . 7 Ci. którzy są wokół niego. pełnego dobroci. Mim. 3 przebaczającego grzechy. Przebacz tym. Pochwyciłem ich więc. głoszą chwałę swego Pana. Nie ma boga innego. aby przez fałsz zniweczyć prawdę. i ci. 4 Spierają się o znaki Boga tylko ci.Przebaczający .

mimo sprzeciwu niewiernych. ju tego dnia okazałeś mu swoje miłosierdzie. jednak pamięta tylko ten. kto się nawraca.wyniosły stopniami. A to jest osiągnięcie ogromne!" 10 Zaprawdę. zgodnie ze Swoim nakazem.8 Panie nasz! Wprowadź ich do Ogrodów Edenu. e kiedy wzywano Boga Jedynego. Czy jest jakaś droga wyjścia?" 12 Jest tak dlatego.władca tronu. to wyście uwierzyli. Wielkiego. na kogo chce spośród Swoich sług. które im obiecałeś. Zaprawdę. On . szczerze wyznając Jego religię. a pozostaliście niewiernymi. Teraz wyznajemy nasze grzechy. 13 On jest Tym. Lecz rozstrzygnięcie nale y do Boga." 11 Oni powiedzą: "Panie nasz! Ty spowodowałeś naszą śmierć dwa razy i powołałeś nas do ycia dwa razy. bo oto zostaliście wezwani do wiary. wyście nie wierzyli. Wyniosłego. 529 . Mądry! 9 I uchroń ich od złych czynów! A kogo Ty uchronisz od złych czynów. którzy nie uwierzyli: "Nienawiść Boga jest większa od waszej wzajemnej nienawiści. Ty jesteś Potę ny. On rzuca Ducha. spośród ich ojców i ich on. aby ostrzec o Dniu Spotkania. 14 Wzywajcie więc Boga. którzy czynią dobro. 15 On . im i tym. a kiedy Jemu dodawano współtowarzyszy. który pokazał wam Swoje znaki i który zsyła wam z nieba zaopatrzenie. jak te ich potomstwa. ogłoszą tym.

Do kogo nale y dzisiaj królestwo? Do Boga Jedynego. nie rozstrzygają niczego. Widzący! 21 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. Bóg jest silny. Zatem pochwycił ich Bóg. co ukrywają piersi. kiedy serca strwo one są w gardłach! Niesprawiedliwi nie znajdą ani gorącego przyjaciela. których oni wzywają poza Nim. Bóg jest Słyszący.16 Tego Dnia. Oni powiedzieli: "Czarownik. straszny w karaniu! 23 I posłaliśmy ju Moj esza. Tego Dnia nie będzie adnej niesprawiedliwości. e oni nie uwierzyli. 24 do Faraona. Zwycię ającego! 17 Tego Dnia ka da dusza otrzyma zapłatę za to. Jednak pochwycił ich Bóg za ich grzechy i nie mieli przed Bogiem adnego obrońcy. Zaprawdę. kiedy przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. kiedy się pojawią. 20 I Bóg rozstrzyga według prawdy. Zaprawdę. który by został wysłuchany. 19 On zna zdradliwość oczu i to. Zaprawdę. nie będzie ukryte przed Bogiem nic. którzy byli przed nimi? Oni byli mocniejsi od nich siłą i dziełami pozostawionymi na ziemi. z Naszymi znakami i władzą jasną. ani orędownika. natomiast ci. Bóg jest szybki w rachunku! 18 I ostrzegaj ich przed Dniem Nieuniknionego. 22 Tak było dlatego. kłamca 530 . jaki był ostateczny koniec tych. co ich dotyczy. co zarobiła. Hamana i Karuna.

oni powiedzieli: "Pozabijajcie synów tych. który nie wierzy w Dzień Rozrachunku. kiedy ona do nas przyjdzie?" Powiedział Faraon: "Ja pokazuję Wam tylko to. 26 I powiedział Faraon: "Pozwólcie mi. przed ka dym dumnym. który ukrywał swoją wiarę: "Czy zabijecie człowieka za to." 27 I powiedział Moj esz: "Szukam ucieczki u mojego Pana i waszego Pana.to Bóg . a pozostawcie przy yciu ich kobiety!" Lecz podstęp niewiernych tylko wprowadza ich w błąd. podobnego do dnia frakcji." 28 I powiedział pewien człowiek wierzący. e mówi: Mój Pan . co widzę." 30 I powiedział ten. z rodu Faraona. ja zabiję Moj esza! Niech wzywa swego Pana! Otó obawiam się. który uwierzył: "O ludu mój ! Boję się dla was dnia. a jeśli mówi prawdę. to dosięgnie was część z tego.i przychodzi do was z jasnymi dowodami od waszego Pana? Jeśli on jest kłamcą. to jego kłamstwo obróci się przeciw niemu. Zaprawdę. czym on wam grozi. kto jest występnym kłamcą. 531 . Lecz kto obroni nas przed srogością Boga. którzy wraz z nim uwierzyli. Bóg nie prowadzi drogą prostą tego. 29 0 ludu mój ! Do was nale y królestwo dzisiaj i wy panujecie na ziemi. i on zmieni waszą religię albo zaszczepi zepsucie na ziemi. i prowadzę was jedynie drogą prawości.25 A kiedy on przyniósł im prawdę od Nas.

lecz wy nie przestaliście wątpić w to. 33 Dnia." W ten sposób Bóg sprowadza z drogi tego. 32 O ludu mój! Boję się dla was Dnia wzajemnego nawoływania. jaki spotkał Noego. nie mając przed Bogiem adnego obrońcy. mo e dosięgnę sznurów. który uwierzył: "O ludu mój ! Postępujcie za mną! Ja poprowadzę was drogą prawości! 532 . bo kogo Bóg sprowadzi z drogi. którzy byli po nich." 34 I przyszedł ju przedtem do was Józef z jasnymi dowodami. Tak Bóg kładzie pieczęć na ka dym sercu człowieka dumnego. którzy się spierają o znaki Boga bez adnego upowa nienia. I cały podstęp Faraona obrócił się wniwecz. i wzniosę się do Boga Moj esza. Adytów i Samudytów. 37 sznurów niebios.31 i podobnego losu. a on odsunięty od drogi. i tych. Bóg nie pragnie niesprawiedliwości dla Swoich sług. tyrana. powiedzieliście: "Nie wyśle ju Bóg po nim adnego posłańca. z czym on przyszedł. którzy uwierzyli. kiedy odwrócicie się plecami. wątpiący. 38 I powiedział ten. 36 I powiedział Faraon: O "Hamanie! Zbuduj mi wie ę. kto jest występny. 35 A ci." I w ten sposób zły czyn Faraona został fałszywie upiększony. poniewa naprawdę sądzę. e on jest kłamcą. A kiedy zginął. budzą nienawiść w Bogu i w tych. ten nie ma ju adnego przewodnika.

a wy mnie wzywacie do ognia? 42 Wy mnie nawołujecie. ani w ostatecznym.39 O ludu mój! ycie na rym świecie jest przemijającym u ywaniem. Powierzam swoją sprawę Bogu. co ja wam mówię. Przebaczającego! 43 Nie ma adnej wątpliwości. e nasz powrót zmierza do Boga i e ludzie występni będą mieszkańcami ognia! 44 Wy sobie przypomnicie to. wśród Faraona zaś objęła najgorsza kara: 46 ogień! na który będą wystawieni rano i wieczór. ten otrzyma odpowiednią zapłatę. i jest wierzący . mę czyzna czy kobieta. e to. gdzie będą mieli zaopatrzenie bez rachunku. o czym nie mam adnej wiedzy. kiedy nadejdzie Godzina: "Wprowadźcie ród Faraona na najstraszniejszą karę!" 47 A kiedy sprzeczają się w ogniu. mówią słabi do tych.tacy wejdą do Ogrodu. do czego wy mnie wzywacie. abym nie wierzył w Boga i dodawał Jemu jako współtowarzyszy to. ale ja wzywam was do Potę nego. 41 O ludu mój! Dlaczego wzywam was do zbawienia. którzy się pysznili: 533 . A kto czyni dobro. które oni podstępnie przygotowali. nie ma adnego głosu ani na tym świecie. Bóg widzi jasno Swoje sługi!" 45 I uchronił go Bóg od złych rzeczy. Zaprawdę. a ycie ostateczne zaprawdę jest siedzibą stałości! 40 Kto czyni zło. a w Dniu.

którzy spierają się o znaki Boga bez adnego upowa nienia. kiedy powstaną świadkowie. którzy są obdarzeni rozumem. 55 Więc bądź cierpliwy! Zaiste. w piersiach mają tylko dumę. Spotka ich przekleństwo . 52 w Dniu. którzy są w ogniu. którzy uwierzyli w yciu na tym świecie. obietnica Boga jest prawdą! Proś o przebaczenie za twój grzech i głoś chwałę twego Pana wieczorem i rankiem! 56 Zaprawdę. w Dniu. i dla nich będzie nieszczęsna siedziba. Bóg rozstrzygnął między Swoimi sługami!" 49 I ci. kiedy nie pomo e niesprawiedliwym ich usprawiedliwienie. Czy nie mo ecie wybawić nas od części tego ognia?" 48 I powiedzą ci. którzy się pysznili: "Przecie wszyscy jesteśmy w nim. 53 Daliśmy ju Moj eszowi drogę prostą i daliśmy w dziedzictwo synom Izraela Księgę. 51 Zaprawdę. aby nam złagodził choćby jeden dzień kary!" 50 Oni powiedzą: "Czy nie przychodzili do was posłańcy z jasnymi dowodami?" Powiedzą: "Tak!" Powiedzą: "Proście więc!" Lecz modlitwa niewiernych jest tylko błądzeniem."Postępowaliśmy za wami. Oni nie zdołają osiągnąć swego celu. 54 jako przewodnictwo i napomnienie dla tych. Zaprawdę. ci. My pomo emy Naszym posłańcom i tym. będą mówili do stra ników Gehenny: "Proście waszego Pana. Szukaj więc ucieczki u Boga! 534 .

60 Powiedział wasz Pan: "Wzywajcie Mnie. ani te ci.On jest Słyszący.wejdą do Gehenny. poni eni!" 61 Bóg jest Tym.yjący!. nie są równi temu. a ja was wysłucham! Zaprawdę. dał wam piękną postać i zaopatrzył was w dobre rzeczy.wasz Pan. by Mi oddawać cześć . czymś większym od stworzenia ludzi. lecz większość ludzi nie dziękuje. To jest Bóg . który uczynił dla was noc. a niebo jako budowlę.Pan światów! 65 On . Widzący! 57 Stworzenie niebios i ziemi jest. którzy są zbyt dumni. Nie ma boga. Jak e mało wy sobie przypominacie! 59 Zaprawdę. jak tylko On! Witajcie Go więc. Godzina nadejdzie. On ukształtował was harmonijnie. Stwórca ka dej rzeczy! Nie ma boga. 58 Nie są sobie równi niewidomy i widzący. lecz przewa ająca część ludzi nie wie. Bóg jest władcą łaski dla ludzi. nie ma co do tego adnej wątpliwości! Lecz większość ludzi nie wierzy. z pewnością. abyście wówczas odpoczywali.wasz Pan! Niech będzie błogosławiony Bóg . ci. 62 To jest Bóg . który czyni zło. i dzień. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła. który przygotował dla was ziemię jako stałe miejsce pobytu. 64 Bóg jest Tym. 535 . Zaprawdę. którzy odrzucają znaki Boga. jak tylko On! Jak e jesteście oszukani! 63 W ten sposób oszukani są ci. pozwalający widzieć.

A kiedy postanowi jakąś rzecz. których wy czciliście jako współtowarzyszy." 67 On jest Tym.wyznając szczerze Jego religię: Chwała Bogu . którzy umierają wcześniej i abyście osiągnęli wyznaczony termin. 71 kiedy z obro ami na szyi i w łańcuchach będą wleczeni 72 do wrzącej wody. który daje ycie i powoduje śmierć. abyście następnie osiągnęli dojrzałość. Być mo e. których wy wzywacie poza Bogiem. potem z kropli spermy. i ona jest. z czym wysłaliśmy Naszych posłańców. 69 Czy nie widzisz tych. 73 Wtedy im powiedzą: "Gdzie są ci. abym czcił tych. a potem stali się starcami . którzy uznali za kłamstwo Księgę i to.Panu światów! 66 Powiedz: "Zostało mi zakazane.choć wśród was są tacy. który stworzył was z prochu. którzy się spierają o znaki Boga? Jak e oni są odwróceni! 70 Ci. I nakazano mi. kiedy przyszły do mnie jasne dowody od mojego Pana. potem z grudki krwi zakrzepłej. 74 poza Bogiem?" Oni powiedzą: "Oni odeszli od nas. to On mówi tylko: "Bądź!". potem do ognia zostaną wrzuceni. będziecie rozumni! 68 On jest Tym. 536 . niebawem się dowiedzą. potem wyprowadził was jako dziecko. abym się poddał całkowicie Panu światów.

I do Nas oni zostaną sprowadzeni. 80 i abyście z nich korzystali dla zaspokojenia potrzeby waszych serc. Wśród nich są tacy. Który więc ze znaków Boga odrzucicie? 82 Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. 76 Wejdźcie do bram Gehenny. który przysposobił dla Was zwierzęta. a innymi się ywili. 75 To spotkało was za to. obietnica Boga jest prawdą! Albo My poka emy tobie część tego. I aden posłaniec nie przyszedł ze znakiem bez zezwolenia Boga. jaki był ostateczny koniec tych. 78 posyłaliśmy posłańców przed tobą." W ten sposób Bóg sprowadza z drogi niewiernych. 537 . e byliście zuchwali. A kiedy przyjdzie rozkaz Boga. i stracą wtedy głoszący kłamstwo. 79 Bóg jest Tym. o których ju opowiadaliśmy tobie. gdzie będziecie przebywać na wieki! Jak e to złe miejsce przebywania dla ludzi dumnych! 77 Więc bądź cierpliwy! Zaiste. co było niczym. i mocniejsi pod względem dzieł. wszystko zostanie rozstrzygnięte podług prawdy.a raczej wzywaliśmy przedtem to. albo te wezwiemy ciebie. i za to. co im obiecaliśmy. 81 On nakazuje wam Swoje znaki. wśród nich są te tacy. e cieszyliście się na ziemi bezprawnie. o których tobie nie opowiadaliśmy. którzy byli przed nimi? Tamci byli liczniejsi od nich i mocniejsi pod względem siły. Na nich i na statkach jesteście przenoszeni. abyście jeździli na jednych.

Lecz nie pomogło im to. I objęło ich to. po tym jak zobaczyli Naszą srogość. powiedzieli: "Wierzymy w Boga Jedynego. a nie wierzymy w to. oni cieszyli się wiedzą. 83 A kiedy przyszli do nich posłańcy z jasnymi dowodami. takie jest od dawna prawo Boga względem Jego sług." Lecz nie przyniosła im po ytku ich wiara.jakie pozostawili na ziemi. co Jemu dodawaliśmy jako współtowarzyszy. 84 A kiedy zobaczyli Naszą srogość. jaką posiadali. czego dokonali. z czego oni szydzili. I wtedy poniosą stratę niewierni! 538 .

którzy posiadają wiedzę 4 .Fussilat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha.czeka nagroda nieustanna!" 9 Powiedz: "Czy nie wierzycie w Tego. tak jak wy. 3 Księga. Idźcie więc prosto ku Niemu i proście Go o przebaczenie! I biada bałwochwalcom. 7 którzy nie dają jałmu ny i którzy nie wierzą w ycie ostateczne! 8 Zaprawdę. e Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Działaj więc. 5 Powiedzieli: "Nasze serca są zasłonięte. Mim. i my działamy!" 6 Powiedz: "Ja jestem tylko śmiertelnikiem. Zostało mi objawione. a między nami i tobą jest przegroda. 539 .zwiastun radosnej wieści i ostrze enie. do czego wzywasz. dla ludzi. i wynajdujecie Jemu równych? To jest Pan światów!" 10 On umieścił na niej solidnie stojące. Litościwego. Lecz większość z nich się odwróciła. który stworzył ziemię w ciągu dwóch dni. której znaki są wyjaśnione.Wyjaśnione . w naszych uszach jest głuchota. oddzielone od tego. oni nie słuchają. wznoszące się nad nią. 2 Objawienie od Miłosiernego. jako Koran arabski. tych. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła .

to powiedz: "Ostrzegam was przed piorunem podobnym do pioruna ludu Ad i Samud. a eby dać im zakosztować kary hańbiącej w yciu na tym świecie. który ich stworzył.i pobłogosławił ją. e Bóg. z którym wy zostaliście posłani." 15 A jeśli chodzi o lud Ad.ono było wtedy dymem i powiedział jemu i ziemi: "Przychodźcie dobrowolnie lub wbrew woli!" One powiedziały: "Przychodzimy posłuszne.tak e dla ochrony. 16 Wysłaliśmy więc przeciwko nim wiatr wyjący w owe dni nieszczęsne. to oni bezprawnie wbili się w dumę na ziemi i powiedzieli: "Któ ma więcej od nas siły?" Czy oni nie widzieli. Takie jest ustanowienie Potę nego. Ale. ma potę niejszą od nich moc? I oni odrzucali Nasze znaki." 12 I On ustanowił siedem niebios. równo dla wszystkich proszących. i objawił ka demu niebu jego zasady. Wszechwiedzącego! 13 A jeśli oni się odwrócą. w dwa dni. oni powiedzieli: "Jeśliby zechciał nasz Pan. lecz my nie wierzymy w posłannictwo. Porozdzielał na niej środki ywności w ciągu czterech dni. 11 Potem zwrócił się ku niebu . to zesłałby aniołów. I ozdobiliśmy niebo najbli sze lampami ." 14 Kiedy przyszli do nich posłańcy z jednej i z drugiej strony: "Nie czcijcie nikogo oprócz Boga!". zaprawdę. a oni nie będą wspomo eni! 540 . kara w yciu ostatecznym jest bardziej hańbiąca.

lecz oni woleli ślepotę zamiast drogi prostej. zostaną podzieleni. 541 . co oni czynili. I znaleźliście się między tymi. I ziściło się na nich słowo o narodach. 20 A kiedy przybli ą się do niego. spojrzenie i skóra będą świadczyć przeciwko nim z powodu tego. co jest przed nimi i co jest za nimi. którzy doznają łaski. spojrzenia i skóry nie świadczyły przeciwko wam. albowiem dał mowę wszelkiej rzeczy. 21 I będą mówili swojej skórze: "Dlaczego świadczysz przeciwko nam?" One powiedzą: "Bóg dał nam mowę. 24 Jeśli oni nawet oka ą cierpliwość. to i tak ogień będzie ich miejscem schronienia. to i tak nie znajdą się wśród tych. ich słuch. którzy ponieśli stratę. którzy uwierzyli i byli bogobojni. eby Wasz słuch. 23 Oto wasze mniemanie. On was stworzył po raz pierwszy i wy do Niego zostaniecie sprowadzeni.17 A jeśli chodzi o lud Samud. ` 19 W Dniu. 25 I przydzieliliśmy im współtowarzyszy. Lecz sądziliście. to prowadziliśmy ich drogą prostą. którzy im upiększyli to.ono was zgubiło. a jeśli będą prosić o łaskę. które mieliście o waszym Panu . e Bóg niewiele wie z tego. co czynili." 22 I nie mogliście się ukryć. kiedy wrogowie Boga staną przed ogniem. co czynicie. Dosięgną ich więc grom kary poni ającej za to. 18 A uratowaliśmy tych.

którzy nas sprowadzili z drogi na manowce. oni się znajdą wśród ponoszących stratę! 26 Powiedzieli ci. i dla was będzie tam to." 30 Zaprawdę. który wam został obiecany! 31 My jesteśmy waszymi opiekunami w yciu na tym świecie i w yciu ostatecznym. i oni odrzucali Nasze znaki. zwycię ycie!" 27 My na pewno damy zakosztować tym. Litościwego. którzy nie wierzą. aby się znaleźli wśród najpodlejszych. My zapłacimy im czymś gorszym ni to. kary strasznej. co oni czynili. Zaprawdę. na tych. Dla was będzie tam to.zstąpią aniołowie: "Nie obawiajcie się i nie smućcie! Cieszcie się Ogrodem. My ich umieścimy pod naszymi nogami. 28 Taka jest zapłata dla wrogów Boga ." 33 A któ wypowiada piękniejsze słowa ani eli ten. którzy nie uwierzyli: "Nie słuchajcie tego Koranu i mówcie o nim puste słowa! Być mo e. którzy nie uwierzyli: "Panie nasz! Poka nam tych spośród d inów i ludzi.które ju dawno przeminęły .to Bóg!". o co wy poprosicie 32 .ogień! Dla nich będzie tam siedziba wieczności jako zapłata za to.spośród d inów i ludzi. którzy powiedzieli: "Pan nasz . kto modli się do Boga i kto spełnia dobre dzieło. 29 Powiedzieli ci. mówiąc: 542 .jako gościnne przyjęcie od Przebaczającego. czego zapragną wasze dusze. i potem poszli prosto .

słońce i księ yc. którzy nie uznają Naszych znaków. 39 Wśród Jego znaków jest to. ani księ ycowi! Wybijajcie pokłony przed Bogiem. a kiedy My zsyłamy na nią wodę. będzie z pewnością o ywicielem zmarłych! On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 40 Zaprawdę. i widzisz ziemię pokorną. co jest lepsze.. jak tylko tym. Wtedy ten. którzy są u twego Pana. On widzi dobrze. to ona się wzburza i nabrzmiewa. ci. nie będzie to dane nikomu innemu. który przychodzi bezpieczny w Dniu Zmartwychwstania? Róbcie. który jest tobie wrogiem. który będzie wrzucony w ogień. 35 Lecz tego nie dano nikomu innemu. który je stworzył . to szukaj ucieczki u Boga. Zaprawdę."Zaprawdę. co chcecie. co czynicie. natomiast ci. nie ukryją się przed Nami! Czy ten. ci. . Ten. którzy mają wielkie szczęście. będzie jak bliski przyjaciel. jestem między tymi. którzy się całkowicie poddali!" 34 Dobry czyn i zły czyn nie są równe.. którzy są cierpliwi.jeśli Jego czcicie! 38 Oni wbijają się w pychę. On jest Słyszący. 36 A jeśli szatan będzie cię kusił. Zaprawdę. którzy nie wierzą w napomnienie. jest lepszy od tego. 41 Zaprawdę. wysławiają Go nocą i dniem i nie ustają. kiedy ono do nich przychodzi. który ją o ywia. Odsuwaj więc gorszy czyn tym.a przecie to jest Księga wspaniała! 543 . Wszechwiedzący! 37 Wśród Jego znaków są: noc i dzień. Nie wybijajcie pokłonów ani słońcu. tylko tym.

godnego chwały! 43 Powiedziano ci tylko to. 544 . twój Pan jest władcą przebaczenia i władcą kary bolesnej! 44 A jeślibyśmy go uczynili Koranem w języku wam obcym. To jest objawienie pochodzące od mądrego. Zaprawdę. oni są względem niej w głębokim zwątpieniu. aden owoc nie wychodzi ze swej otoczki i adna istota eńska nie nosi i nie składa . co ju powiedziano posłańcom przed tobą. ci zaś. Zaprawdę. to oni by powiedzieli: "Dlaczego jego znaki nie zostały wyjaśnione? Dlaczego obcy. które wyszło ju wcześniej od twego Pana. skoro jest arabski?" Powiedz: "Dla tych. A w tym Dniu.jak tylko za Jego wiedzą. mają w swoich uszach głuchotę i dotknięci są ślepotą. i jeśliby nie słowo.42 Nie przenika do niej fałsz z adnej strony. są wzywani z dalekiego miejsca. którzy nie wierzą.oni powiedzą: "Obwieszczamy Tobie. 46 Ten. i wśród nas nie ma na to adnego świadka!" 48 I odsunie się od nich to. czyni dla siebie samego. czyni przeciwko sobie. kto czyni zło. a ten. kto czyni dobro. kiedy On do nich zawoła: "Gdzie są moi współtowarzysze?" . to sami rozstrzygnęliby sprawę między sobą. on jest drogą prostą i uzdrowieniem." 45 Daliśmy ju Księgę Moj eszowi. którzy wierzą. lecz ona była przedmiotem sporu. Twój Pan nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług! 47 Do Niego sprowadza się wiedza o Godzinie.

e nadejdzie Godzina. 50 A kiedy my damy mu zakosztować miłosierdzia pochodzącego od Nas. co uczynili. którzy nie uwierzyli. a kiedy dotyka go zło. 52 Powiedz: "Có wy myślicie? Jeśli to pochodzi od Boga. e On jest świadkiem ka dej rzeczy? 54 Czy oni jeszcze wątpią w spotkanie ze swoim Panem? Czy On nie obejmuje ka dej rzeczy? 545 . e to jest prawda. i pomyślą sobie. e nie ma dla nich adnego miejsca schronienia. a potem wy nie mierzycie.czego przedtem wzywali. i damy im bez wątpienia zakosztować surowej kary! 51 Kiedy obdarzamy człowieka dobrodziejstwami. to czy nie błądzicie bardziej ni ten. on z pewnością powie: "To mi się nale y i nie sądzę. a w końcu stanie się dla nich jasne. 49 Człowiek nie zmęczy się modlitwą o dobro. to jest zrozpaczony. kto jest w głębokim odszczepieństwie?" 53 Niebawem poka emy im Nasze znaki na horyzontach i w nich samych. to. po nieszczęściu. on się odwraca i oddala. otrzymam najpiękniejszą nagrodę!" My wtedy zapewne obwieścimy tym. on wtedy jest pełen długiej modlitwy. A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana. jakie go dotknęło. Czy nie jest wystarczające. zaprawdę. to. przygnębiony. a jeśli go dotknie nieszczęście. jeśli chodzi o twojego Pana.

Bóg Potę ny. O. Mądry! 4 Do Niego nale y to. Wspaniały! 5 Niebiosa omal nie rozstąpią się od samej góry. 9 Czy oni wzięli sobie opiekunów poza Nim? Ale Bóg jest prawdziwym opiekunem. zaprawdę. On jest Wyniosły. kiedy aniołowie wysławiają chwałę swego Pana i proszą o przebaczenie dla tych. co jest na ziemi. i w Dniu Zebrania . Litościwy?! 6 Tych. a drudzy w płomieniach! 8 Jeśliby chciał Bóg. i to. którzy byli przed tobą.Narada . którzy wzięli sobie opiekunów poza Nim. a ty nie jesteś dla nich poręczycielem. A niesprawiedliwi nie mają ani opiekuna. Kaf. do Swojego miłosierdzia. ani pomocnika. którzy mieszkają wokół niej. 2 Ajm . którzy są na ziemi.Asz-Szura W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. co jest w niebiosach. kogo chce. Bóg bacznie obserwuje. abyś ostrzegał Matkę miast i tych. Sin . 7 I tak objawiliśmy tobie Koran arabski. czy Bóg nie jest Przebaczający. i abyś ostrzegał. On o ywia umarłych i On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 10 I w czymkolwiek się poró nicie. rozstrzygnięcie nale y do Boga. lecz On wprowadza. Mim. 3 W ten sposób objawia się tobie i tym. to uczyniłby ludzi jednym narodem. 546 .co do jego nadejścia nie ma wątpliwości jedni znajdą się w Ogrodzie.

On uczynił dla was z was samych .pary. kogo chce. co poleciliśmy Abrahamowi. na określony termin. Moj eszowi i Jezusowi: Przestrzegajcie nale ycie religii i nie rozdzielajcie się w niej! Wielkie jest dla politeistów to. On was rozmna a w ten sposób. i to. Do nas nale ą nasze działania.Taki jest Bóg . 11 Stwórca niebios i ziemi. Zaprawdę. Nic nie jest do Niego podobne. Bóg jest naszym Panem i waszym Panem. i prowadzi drogą prostą ku Sobie tego. Bóg wybiera dla Siebie. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie. to sprawa zostałaby między nimi rozstrzygnięta. I gdyby nie słowo twego Pana. i nie postępuj za ich namiętnościami! Powiedz: "Wierzę w to. kiedy przyszła do nich wiedza. Zaprawdę. kto się nawraca.pary.mój Pan! Jemu zaufałem i do Niego się nawracam. znajdują się względem niej w głębokim zwątpieniu. którzy odziedziczyli Księgę po nich. jeśli chodzi o religię. komu chce. 14 Oni rozdzielili się dopiero wtedy. do was nale ą wasze działania. do czego ty ich wzywasz. co objawiliśmy tobie. jak ci nakazano. 547 . Rozkazano mi. to. i tak samo z trzód . 15 Dlatego więc nawołuj i idź prosto. co zesłał Bóg z Księgi. Nie ma adnego dowodu między nami a wami. które pojawiło się uprzednio. ci. nienawidząc się wzajemnie. On jest Słyszący. Widzący! 12 On posiada klucze niebios i ziemi. abym był sprawiedliwy między wami. co ju polecił Noemu. i to. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 13 On ustanowił dla was.

17 Bóg jest Tym.Bóg zbierze nas razem i do Niego zmierza wędrowanie. którzy uczynili dla nich prawem w religii to. na co sobie zasłu yli. u swego Pana. będą przebywać w ukwieconych Ogrodach. I có ciebie mo e pouczyć? Być mo e. A ci. którzy spierają się na temat Boga. to My mu nieco z niego udzielimy. komu chce. który zesłał Księgę z prawdą . To jest wielka łaska! 548 . 21 Czy oni mają takich współtowarzyszy. czego zapragną. Godzina jest bliska! 18 Starają się ją przyśpieszyć ci. którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła. On jest Mocny.i wagę. kiedy to spadnie na nich. a kto pragnie uprawiać rolę tego świata. którzy wierzą. ale nie będzie on miał adnego udziału w yciu ostatecznym. kiedy Jemu została ju dana odpowiedź. ci. Oni ściągną na siebie gniew i kara będzie dla nich straszna. mają dowody bez wartości w oczach Pana. którzy w nią nie wierzą. Czy nie? Zaprawdę. Potę ny! 20 Kto pragnie uprawiać rolę ycia ostatecznego. Oni będą mieli to. jak niesprawiedliwi dr ą przed tym. A ci. którzy powątpiewają w tę Godzinę." 16 A ci. na co nie pozwala Bóg? I gdyby nie słowo rozstrzygnięcia. e ona jest prawdą. niesprawiedliwych czeka kara bolesna! 22 Zobaczysz. na pewno są w zabłądzeniu dalekim! 19 Bóg jest łagodny dla Swoich sług. obawiają się jej i wiedzą. On daje zaopatrzenie. Zaprawdę. to My damy mu obfity plon. to sami by między sobą rozstrzygnęli.

Powiedz: "Ja nie ądam od was za to adnej zapłaty. to nało yłby pieczęć na twoje serce.23 To obwieszcza Bóg Swoim sługom.Opiekun. On rozprzestrzenia Swoje miłosierdzie. On wie dobrze. tylko miłości dla bliskich. Bóg zetrze kłamstwo i utwierdzi prawdę Swoimi słowami. 30 A jeśli dosięgnie was jakieś nieszczęście. i On odpuszcza złe czyny. A dla niewiernych będzie straszna kara! 27 A gdyby Bóg rozszerzył zaopatrzenie dla Swoich sług. jest stworzenie niebios i ziemi. 26 On wysłuchuje tych. Godny Chwały! 29 A spośród Jego znaków. to za to. jest wszechwładny zebrać je." Lecz gdyby zechciał Bóg. 28 On jest Tym. i pomna a swoją łaskę dla nich. co kryją wasze piersi! 25 On jest Tym. lecz On zsyła z umiarem to. jasno widzący. i zwierząt. Lecz On przebacza wiele. co zarobiły wasze ręce. kiedy zechce. Zaprawdę. Zaprawdę. Bóg jest przebaczający. 549 . I on. to My jemu damy jeszcze większe dobro. które na nich rozsiał. On jest dobrze powiadomiony o Swoich sługach. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła. On wie. " A ktokolwiek spełni dobry czyn. kiedy oni są ju zrozpaczeni. co chce. którzy wierzą i czynią dobre dzieła. który zsyła obfity deszcz. co czynicie. wdzięczny! 24 Albo oni powiedzą: "On wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. to oni na pewno zbuntowaliby się na ziemi. który przyjmuje skruchę od Swoich sług. On .

a kiedy się pogniewają. którzy unikają grzechów cię kich i czynów szpetnych.. Zaprawdę. których sprawy są przedmiotem wzajemnej narady. ale wiele przebacza. co wam zostało dane. wdzięcznego! 34 Albo te On je niszczy za to. Ale kto przebaczy i naprawi. którzy rozdają z tego. 39 i dla tych.dla tych. którzy odpowiadają swojemu Panu i odprawiają modlitwę. to chwilowe u ywanie ycia na tym świecie. to znajdzie zapłatę u Boga.dla tych. ani opiekuna. w tym są znaki dla ka dego cierpliwego. uspokaja wiatr. tak jak góry wyniosłe. co ludzie popełnili. 35 I niech wiedzą ci. którzy szukają pomocy po doznaniu niesprawiedliwości 550 . Zaprawdę.dla tych. 32 I wśród Jego znaków są statki pływające po morzu. poza Nim. którzy wierzą i ufają swemu Panu. jest lepsze i trwalsze . ani pomocnika. On nie miłuje niesprawiedliwych! 41 A na tych. . e nie ma dla nich adnego schronienia.dla tych. 36 I wszystko. 38 . co jest u Boga. 37 . kiedy dosięgnie ich krzywda. którzy udzielają sobie pomocy. 40 Zapłatą za zło jest zło jemu podobne. Ale to. to przebaczają. i nie macie. którzy sprzeczają się o Nasze znaki. i one utrzymują się spokojnie na jego powierzchni. 33 Jeśli On zechce.31 I jesteście bezsilni na ziemi. w co ich zaopatrzyliśmy.dla tych. .

do ciebie nale y tylko obwieszczenie. którzy uwierzyli: "Zaprawdę. 47 Odpowiadajcie waszemu Panu. kto jest cierpliwy i kto przebacza . A kiedy My dajemy człowiekowi zakosztować Naszego miłosierdzia. jak będą spoglądać ukradkiem. to on się z niego cieszy.to My przecie nie posłaliśmy ciebie jako ich stró a. którzy utracili siebie samych i swoją rodzinę. którzy są niesprawiedliwi dla ludzi i którzy bezprawnie są buntownikami na ziemi. I powiedzą ci. Takich czeka kara bolesna! 43 Lecz ten.nie ma adnego sposobu. zaprawdę. stratni są w Dniu Zmartwychwstania ci. Tego Dnia nie znajdziecie schronienia ani adnej wymówki. to dla niego nie ma adnego wyjścia. umie okazać zdecydowanie w działaniu! 44 A dla tego.. . 551 . jak będą mówili na widok kary: "Czy jest jakaś droga powrotu?" 45 Zobaczysz..zaprawdę. I zobaczysz niesprawiedliwych. 48 A jeśli oni się odwrócą. poza Bogiem. a jeśli dosięgnie go jakieś zło za to. nie ma ju adnego opiekuna. A kogo Bóg sprowadzi z drogi. upokorzonych od poni enia. niesprawiedliwi znajdą się w cierpieniu nieustannym! 46 I nie będą oni mieli opiekunów. to wtedy człowiek okazuje się niewdzięczny. 42 Ale sposób jest na tych. kogo Bóg sprowadza z drogi." I tak.. jak ich tu przyprowadzą. co przygotowały wcześniej jego ręce. którzy by im pomogli. zanim nadejdzie Dzień od Boga. od którego nie będzie odwrotu.

co chce. On jest wszechwiedzący. albo przez posłańca. Ty nie wiedziałeś. z pewnością. Zaprawdę. On stwarza to. Czy nie do Boga zmierzają wszystkie sprawy? 552 . do którego nale y to. i jemu objawia . co to jest Księga i wiara. On daje córki. wszechwładny! 51 I nie zostało dane adnemu śmiertelnikowi. I ty. co jest w niebiosach i co jest na ziemi. poprowadzisz ludzi 53 ku drodze prostej . co chce. 50 albo te łączy je parami. mądry! 52 W ten sposób objawiliśmy tobie Ducha pochodzącego od Naszego rozkazu. i On czyni bezpłodnym.drodze Boga. Zaprawdę. On jest wyniosły. komu chce. i On daje synów.49 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. aby przemawiał do niego Bóg inaczej. kogo chce. Lecz My uczyniliśmy ją światłem. komu chce. kogo chcemy z Naszych sług. synów i córki. jak przez objawienie albo te spoza zasłony. dzięki któremu prowadzimy drogą prostą.za Swoim zezwoleniem to.

zrozumiecie! 4 On jest w Matce Księgi u Nas. poniewa jesteście ludem zepsutym? 6 Ilu proroków posłaliśmy pomiędzy dawne pokolenia? 7 Lecz gdy tylko przyszedł do nich jakiś prorok. który uczynił ziemię kolebką dla was. Wszechwiedzący!" 10 . a tak e zwierzęta wierzchowe.Ten.oni z pewnością odpowiedzą: "Stworzył je Potę ny. 2 Na Księgę jasną! 3 Oto uczyniliśmy ją Koranem arabskim! Być mo e. On wyznaczył na niej wasze drogi. wzniosły. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni! 12 On stworzył wszelkie pary. dał wam statki. 553 . Mim. 13 tak abyście mogli wygodnie podró ować na ich grzbietach. pójdziecie drogą prostą! 11 . 8 Przeto wytraciliśmy groźniejszych od nich i przykład pierwszych pokoleń ju minął. to ludzie się z niego wyśmiewali. który zesłał z nieba wodę według pewnej miary. 9 I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?" .kiedy się ju na nich dobrze usadowicie i mówili: "Chwała niech będzie Temu.Ten. Być mo e. mądry! 5 Czy My mamy oddalić od was napomnienie. a potem wspominali dobroć waszego Pana .Az-Zuhruf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha.Ozdoby . I dzięki niej o ywiliśmy krainę umarłą.

to twarz jego posępnieje i pełen udręki powstrzymuje gniew.. z tego. Czy oni byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani! 20 Oni mówią: "Jeśliby chciał Miłosierny. a was wyró nił synami? 17 A kiedy któremuś z nich obwieszczą to. 19 I uczynili aniołów." Nie mają o tym adnej wiedzy. co przypisuje się Miłosiernemu. którzy są sługami Miłosiernego. to nie czcilibyśmy ich. istotami eńskimi. człowiek jest jawnym niewdzięcznikiem! 16 Czy On wziąłby sobie córki. yjący tam w dobrobycie: "Zaprawdę. co stworzył. my powrócimy do naszego Pana!" 15 I oni uczynili z Jego sług Jego część. albowiem my sami nie moglibyśmy tego osiągnąć. Zaprawdę.. zaprawdę. eby nie powiedzieli jego mieszkańcy. 21 Czy My daliśmy im przedtem jakąś Księgę. 14 I." 23 Podobnie nie wysłaliśmy przed tobą ostrzegającego do adnego miasta. której się silnie trzymają? 22 Przeciwnie! Oni mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami. tylko snują przypuszczenia. która jest wychowana wśród ozdób i która w sporze nie jest jasna?.który nam to podporządkował. 18 Czy ta istota. znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami!" 554 .

27 oprócz czci Tego. poniewa On prowadzi mnie drogą prostą. którzy zadali kłam prawdzie! 26 Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: "Zaprawdę. co oni gromadzą! 33 I gdyby nie to. nie wierzymy w posłannictwo. 30 A kiedy przyszła do nich prawda. co wy czcicie. a przyszła do nich prawda i Posłaniec jasny. z którym zostaliście posłani!" 25 Przeto zemściliśmy się na nich.24 Posłaniec powiedział: "A gdybym przyszedł do was z lepszym przewodnictwem ni to. Lecz miłosierdzie twego Pana jest lepsze ni to." 28 I on uczynił to słowem. I popatrz. które znaleźliście u waszych ojców?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę. oni powiedzieli: "To są czary i my w nie wierzymy!" 31 I powiedzieli: _ "Gdyby ten Koran został zesłany jakiemuś znacznemu człowiekowi z tych dwóch miast?!" 32 Czy oni rozdzielają miłosierdzie twego Pana? My rozdzieliliśmy wśród nich środki do ycia na tym świecie i wynieśliśmy jednych z nich stopniami ponad innymi. który mnie stworzył. Być mo e. oni powrócą! 29 Co więcej! Ja dałem im i ich ojcom u ywanie ycia. jaki był ostateczny koniec tych. 555 . tak aby jedni z nich brali innych w słu bę. które przetrwało wśród jego potomstwa. jestem niewinny tego.

37 oni. 34 i drzwi. to My uczynilibyśmy w domach ludzi nie wierzących w Miłosiernego dachy ze srebra i schody. I albo czy poprowadzisz ślepego i tego. odsuwają ich od drogi. jesteśmy nad nimi wszechwładni! 43 Przeto trzymaj się mocno tego. co im obiecaliśmy. co ci zostało objawione. mówi: "O. e będziecie współuczestnikami w karze. a ycie ostateczne u twego Pana jest dla bogobojnych. zaprawdę.skoro czyniliście niesprawiedliwość to. na których by wypoczywali le ąc. w istocie. gdyby między mną i tobą była odległość dwóch wschodów!" Jak e zły ten towarzysz! 39 I nie przyniesie wam adnej korzyści tego Dnia .e ludzie chcieliby być jednym narodem. 36 A ktokolwiek uchyla się od wspominania Miłosiernego. jesteś na drodze prostej! 556 . kto jest w zabłądzeniu oczywistym? 41 Albo My ciebie zabierzemy i zemścimy się na nich.to tylko u ywanie w yciu na tym świecie. 40 Czy mo esz spowodować. Lecz to wszystko . 35 i ozdoby ze złota. i ło a. to przypiszemy mu szatana jako towarzysza. 42 albo poka emy tobie to. by słyszeli głusi. poniewa . a ci sądzą. Zaprawdę. po których będą wchodzili. e są prowadzeni drogą prostą 38 A kiedy w końcu człowiek przychodzi do Nas.

być mo e oni powrócą. 557 . 49 I powiedzieli: "O czarowniku! Módl się za nami do twego Pana w imię przymierza. wy będziecie zapytywani. których posłaliśmy przed tobą: "Czy My ustanowiliśmy jakichś bogów poza Miłosiernym. jak i te rzeki. który by nie był większy od poprzedniego. My na pewno pójdziemy drogą prostą!" 50 A kiedy odwróciliśmy od nich karę. 51 I Faraon ogłosił wśród swego ludu. złamali przysięgę.44 To jest przypomnienie dla ciebie i dla twojego ludu. I pochwyciliśmy ich karą . A on powiedział: "Zaprawdę. mówiąc: "O ludu mój! Czy nie do mnie nale y królestwo Egiptu. którym nale ałoby oddawać cześć?" 46 Posłaliśmy Moj esza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. które zawarł z tobą. oni wyśmiewali się z nich. który jest biedakiem i zaledwie umie się jasno wyrazić? 53 Dlaczego nie wło ono mu bransolet ze złota albo dlaczego nie przyszli z nim aniołowie jako jego współtowarzysze? 54 I Faraon uczynił swój lud lekkomyślnym. 48 A przecie nie pokazaliśmy im znaku. jestem posłańcem Pana światów!" 47 Lecz kiedy on przyszedł do nich z Naszymi znakami. które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie? 52 Czy ja nie jestem lepszy ni ten. 45 Zapytaj tych spośród Naszych posłańców.

63 A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami. zaprawdę. zwiastunem Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za mną! To jest droga prosta. zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich.a oni go posłuchali. 62 I niech was nie zwiedzie szatan on jest waszym wrogiem jawnym. 58 I powiedzieli: "Czy nasi bogowie nie są lepsi ni Jezus?" Oni przytoczyli ci ten przykład tylko dla sprzeczki. Zaprawdę. uczynilibyśmy z was aniołów. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! 64 Zaprawdę. był to lud występny! 55 Przeto kiedy Nas rozgniewali. 57 A kiedy był przedstawiony syn Marii jako przykład. którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela. 60 I jeślibyśmy chcieli. Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!" 558 . powiedział: "Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego. w czym się ró nicie. 56 I uczyniliśmy ich rzeczą przeszłości i przykładem dla innych. 59 On jest tylko sługą. którzy by was zastąpili na ziemi. oto twój lud odwrócił się od niego. 61 On jest. Oni są przecie ludem skłonnym do sporu.

który wam będzie dany w dziedzictwo za to. 68 "O słudzy moi! Nie obawiajcie się tego Dnia i nie bądźcie smutni! 69 Wy. 74 Zaprawdę. 72 Taki jest ten Ogród. lecz oni sami czynili niesprawiedliwość. czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. z których będziecie jedli. Biada więc niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego! 66 Czy.65 Lecz ró ne partie spośród nich poró niły się między sobą. 77 I będą krzyczeć: "O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!" On powie: "Wy musicie pozostać!" 559 . co czyniliście. 73 Będą tam obfite owoce. I będziecie przebywać tam na wieki. będzie w nich to. która przyjdzie do nich nagle. z wyjątkiem ludzi bogobojnych. 76 I nie My byliśmy dla nich niesprawiedliwi. będziecie uradowani!" 71 Wśród nich będą krą yć podawane im naczynia ze złota i puchary. którzyście uwierzyli w Nasze znaki i poddali się całkowicie! 70 Wejdźcie do Ogrodu. kiedy nawet nie będą przeczuwali? 67 Tego Dnia przyjaciele będą dla siebie wrogami. grzesznicy w karze Gehenny będą przebywać na wieki! Nie doznają w niej ulgi i pozostaną tam w rozpaczy. oni oczekują czegoś innego ni Godziny. wy i wasze ony.

e My nie słyszymy ich tajemnych myśli i rozmów poufnych? Przeciwnie! Nasi posłańcy są przy nich. co Jemu przypisują! 83 Pozostaw ich więc! Niech oni się pogrą ają i niech się zabawiają. a spotkają ten Dzień. Wszechwiedzący! 85 Błogosławiony niech będzie Ten. których oni wzywają poza Nim. większość z was odczuwa wstręt do prawdy. ja jestem pierwszy z czcicieli!" 82 Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi. zaiste. co jest między nimi! On posiada wiedzę o Godzinie! Do Niego zostaniecie sprowadzeni! 86 Ci. który jest Bogiem w niebie i który jest Bogiem na ziemi. nie posiadają adnej władzy wstawiennictwa. 79 Czy oni przygotowali jakąś chytrą sprawę? bo My przygotowujemy! 80 Czy sądzą.78 My przyszliśmy do was z prawdą. do którego nale y królestwo niebios i ziemi i to. którzy świadczą o prawdzie i posiadają wiedzę. z wyjątkiem tych. który im został obiecany! 84 On jest Tym. oni z pewnością powiedzą: "Bóg. zapisują! 81 Powiedz: "Jeśli Miłosierny posiada syna. On jest Mądry. Panu Tronu. Jak e oni są oszukani! 560 . 87 I jeśli ich zapytasz: "Kto was stworzył?". lecz. będącemu ponad to.

którzy nie wierzą!" 89 Jednak przebacz im i powiedz: "Pokój!" Potem oni się dowiedzą! 561 .to są ludzie.88 I jeszcze powiedział Posłaniec: "O Panie mój ! Tamci .

opętany!" 562 .Zaprawdę. 2 Na tę Księgę jasną! 3 Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. kiedy niebo przyniesie dym widoczny. Mim. . 9 Ale przeciwnie! Oni pozostają w zwątpieniu. Wszechwiedzący! 7 Pana niebios i ziemi. jak tylko On! On daje ycie i On powoduje śmierć. 10 Wypatruj więc Dnia. My jesteśmy ostrzegającymi! 4 Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz. 5 jako rozkaz pochodzący od Nas . On jest Słyszący.Dym . mówiąc: "To jakiś pouczony. my jesteśmy wierzącymi!" 13 Gdzie dla nich napomnienie. i tego. My jesteśmy posyłającymi! 6 jako miłosierdzie od twojego Pana .Ad-Duchan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha.Zaprawdę. skoro do nich przychodził posłaniec jawny? 14 Wtedy oni odwrócili się od niego. 11 który okryje ludzi! To będzie kara bolesna! 12 "Panie nasz! Odsuń od nas karę.Zaprawdę. zabawiając się. jeśli jesteście przekonani o prawdzie! 8 Nie ma boga. On jest waszym Panem i Panem waszych praojców. co jest między nimi.

oto wojsko.to lud grzeszników!" 23 "Przeto ruszaj w podró nocą wraz z Moimi sługami. My odsuwamy karę na krótko. 21 A jeśli mi nie wierzycie. w którym się pławili! 28 Tak było! I My daliśmy to w dziedzictwo innemu ludowi. 16 W tym Dniu. 19 Nie powstawajcie przeciw Bogu! Ja przychodzę do was z władzą oczywistą.15 Zaprawdę. 20 Szukam ucieczki u mego Pana i u waszego Pana. 30 My wybawiliśmy synów Izraela od kary poni ającej 563 . abyście mnie nie ukamienowali. zaprawdę. które zostanie zatopione!" 25 Ile oni pozostawili ogrodów i źródeł! 26 Ile obsianych pól i szlachetnych miejsc! 27 Ile dobrobytu. będziecie ścigani! 24 I zostaw morze w spokoju. 29 I nie zapłakało nad nimi ani niebo. ani ziemia. kiedy My ich pochwycimy z największą gwałtownością. i nie była im dana adna zwłoka. wy. wy przecie znowu powrócicie. 17 Ju doświadczyliśmy przed nimi lud Faraona. kiedy przyszedł do nich posłaniec szlachetny: 18 "Oddajcie mi sługi Boga! Ja jestem dla was posłańcem pewnym. wtedy się zemścimy. to oddzielcie się ode mnie!" 22 I zawołał on do swego Pana: "Ci .

dla zabawy. poniewa byli grzesznikami. On jest Potę ny.31 . nad którymi zmiłował się Bóg. 42 Z wyjątkiem tych. Dzień rozstrzygnięcia .od Faraona. i tego. kiedy przyjaciel nie wybawi przyjaciela od niczego. on był wyniosły wśród występnych! 32 I wybraliśmy ich świadomie. 46 jak wrząca woda! 47 "Weźcie go i wrzućcie w środek czeluści piekielnych! 564 . 39 Stworzyliśmy je w całej prawdzie.to czas spotkania dla wszystkich! 41 To Dzień. którzy byli przed nimi? Wytrąciliśmy ich. gotuje się we wnętrznościach. 33 I daliśmy im znaki. jest tylko pierwsza śmierć i my nie będziemy wskrzeszeni! 36 Przyprowadźcie nam więc naszych ojców. ponad światami. w których było doświadczenie jasne. Litościwy! 43 Zaprawdę. czy lud Tubba i ci. 34 Zaiste. i oni nie będą mieli adnej pomocy. lecz większość ludzi nie wie. 40 Zaprawdę. Zaprawdę. 38 My nie stworzyliśmy niebios i ziemi. drzewo Az-Zakkum 44 . ci zapewne powiedzą: 35 "Doprawdy. co jest między nimi. jeśli mówicie prawdę!" 37 Czy oni są lepsi.to po ywienie grzesznika! 45 Ono jest jak miedź roztopiona.

szlachetny! 50 Oto jest to.łaska od twojego Pana. o czym powątpiewaliście!" 51 Zaprawdę. 56 Oni tam nie zakosztują śmierci. w twoim języku: być mo e. bezpieczni. Bóg wybawił ich od kary ognia piekielnego 57 . zwróceni do siebie twarzami. oni sobie przypomną! 59 Wyczekuj więc. To jest osiągnięcie ogromne! 58 My uczyniliśmy go łatwym. 54 Tak będzie! I połączymy ich w pary z hurysami o wielkich oczach. bogobojni będą przebywać w miejscu bezpiecznym 52 wśród ogrodów i źródeł. 55 Oni tam będą wołać o wszelkiego rodzaju owoce. poza pierwszą śmiercią. 53 ubrani w atłas i brokat. przecie i oni wyczekują! 565 .48 Następnie lejcie na jego głowę karę gotującej się wody!" 49 "Zakosztuj! Przecie ty jesteś potę ny.

i w zmianie kierunku wiatrów .Przyklękająca . i w tym darze. które My tobie recytujemy w całej prawdzie. ani te opiekunowie.są znaki dla ludzi. 6 Takie są znaki Boga. oni uwierzą? 7 Biada ka demu kłamcy. wbijając się w dumę. Dla takich będzie kara poni ająca. jak gdyby ich wcale nie słyszał. Mim. 11 To jest droga prosta! A dla tych. jeśli nie o Bogu i Jego znakach. które mu są recytowane. co zyskali. a potem trwa w uporze. Obwieść mu więc karę bolesną! 9 A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki. Potę nego. 5 i w zmiennym następstwie nocy i dnia. Dla nich kara będzie straszna. po jej śmierci.Al-D asija W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. którzy są przekonani. Mądrego! 3 Zaprawdę. I nie pomo e im nic to. którzy odrzucili znaki swego Pana 566 . grzesznikowi! 8 On słucha znaków Boga. to bierze je sobie za przedmiot szyderstwa. w niebiosach i na ziemi są znaki dla wierzących! 4 W stworzeniu was samych i w mnogości wszelkich zwierząt .są znaki dla ludzi rozumnych. 10 Za nimi będzie Gehenna. W jakie więc opowiadanie. 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. których wzięli sobie poza Bogiem. jaki Bóg zsyła z nieba dla o ywienia ziemi.

czego dokonali. aby przebaczali tym. w czym oni się ró nili. Być mo e. Zaprawdę. 19 Zaprawdę. mądrość i proroctwo. czyni je dla swojej duszy.wszystko pochodzi od Niego. oni ci nie pomogą wcale przed Bogiem. którzy uwierzyli. Zaprawdę. na Jego rozkaz. i abyście poszukiwali pilnie Jego łaski.kara gniewu będzie bolesna. Zaprawdę. a kto czyni zło. Idź więc po niej. co jest w niebiosach i co jest na ziemi . 17 Daliśmy im jasne przykazania. Potem zostaniecie sprowadzeni do waszego Pana. niechaj On wynagrodzi ludzi za to. lecz gdy przyszła do nich wiedza. 18 Potem umieściliśmy ciebie na otwartej drodze rozkazu. 15 Kto czyni dobre dzieło. czyni przeciwko niej . lecz nie idź za namiętnościami tych. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy. 12 Bóg jest Tym. twój Pan rozstrzygnie w Dniu Zmartwychwstania to. aby płynął po nim statek. którzy się zastanawiają! 14 Powiedz tym. podczas gdy Bóg jest opiekunem bogobojnych. oni się poró nili z powodu wzajemnej zawiści. będziecie wdzięczni! 13 On poddał wam to. 16 Daliśmy synom Izraela Księgę.. 567 . ludzie niesprawiedliwi będą opiekunami jedni drugich. w tym są znaki dla ludzi. którzy nie wiedzą. którzy nie mają nadziei na Dni Boga. który poddał wam morze.

poza Bogiem. " Nie mają oni o tym adnej wiedzy i tylko snują przypuszczenia. którzy są przekonani. 25 A kiedy są im recytowane Nasze znaki. sądzą.20 To są oczywiste wskazówki dla ludzi i droga prosta. e My będziemy ich traktować tak jak tych.i oni nie doznają niesprawiedliwości. 21 Czy ci. potem zbierze was na Dzień Zmartwychwstania. potem sprowadza waszą śmierć." 27 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi. którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła. Jednak większość ludzi nie wie. Któ więc. co do którego nie ma adnej wątpliwości. i poło ył zasłonę na jego spojrzeniu. i miłosierdzie dla ludzi. i unicestwia nas tylko czas. który wziął sobie namiętność za swego boga? Bóg sprowadził go z drogi w pełni wiedzy i poło ył pieczęć na jego słuchu i jego sercu. jeśli mówicie prawdę!" 26 Powiedz: "Bóg daje wam ycie. 568 . e jednakowe będzie ich ycie i ich śmierć? Jak e źle oni rozsądzają! 22 Bóg stworzył niebiosa i ziemię w prawdzie. jako dowody oczywiste. czego dokonała . poprowadzi go drogą prostą? Czy wy się nie opamiętacie? 24 Oni powiedzieli: "To przecie tylko nasze ycie na tym świecie: umieramy i yjemy. którzy popełniają złe czyny. to jedynym ich argumentem są słowa: "Przyprowadźcie naszych ojców. aby ka da dusza została nagrodzona za to. 23 Czy widziałeś tego.

lecz nie jesteśmy wcale przekonani. 569 . obietnica Boga jest prawdą. jak i Godzina. To jest osiągnięcie oczywiste! 31 A tym." 32 A kiedy powiedziano: "Zaiste. i obejmie ich to. wy powiedzieliście: "My nie wiemy. tak jak wy zapomnieliście spotkania tego waszego Dnia. którzy nie uwierzyli: "Czy nie były wam recytowane Nasze znaki? Lecz wy wbiliście się w dumę i okazaliście się ludem grzeszników. My przecie zapisywaliśmy to. 36 Przeto Bogu niech będzie chwała. kiedy nastanie Godzina. co czyniliście. e wzięliście sobie znaki Boga za przedmiot szyderstwa." 33 I uka ą im się wtedy złe czyny. 28 I zobaczysz ka dą nację przyklękającą. co do której nie ma adnej wątpliwości!". Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli adnych pomocników! 35 To was czeka za to. stracą ci. My tylko snujemy przypuszczenia. 34 I będzie im powiedziane: "Dzisiaj My was zapominamy. co to jest Godzina. którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła . którzy idą za fałszem.to wprowadzi ich Pan do Swego miłosierdzia. 29 Ta Nasza księga mówi przeciw wam prawdę. co czyniliście. które popełnili." 30 A tych." Tego Dnia więc oni nie będą z niego wyprowadzeni ani te nie będą przyjęci do łaski. z czego sami szydzili. i oszukało was ycie tego świata.I w Dniu. ka da nacja będzie wezwana do swojej księgi: "Dzisiaj będzie wam zapłacone za to.

Panu niebios i Panu ziemi. Mądry! 570 . Panu światów! 37 Do Niego nale y wspaniałość w niebiosach i na ziemi! On jest Potę ny.

do których się modlicie poza Bogiem? Poka cie mi. co jest na ziemi. oni będą dla nich wrogami i będą się wypierać ich czci. poza Bogiem. co jest między nimi. którzy nie wierzą. . Mądrego! 3 My stworzyliśmy niebiosa i ziemię. odwracają się od tego.Al-Ahkaf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ha. jako jasne dowody. 2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga. co oni stworzyli z tego. 7 A kiedy są im recytowane Nasze znaki. albo czy oni mają jakiś udział w niebiosach? Przynieście mi Księgę wcześniejszą ni ta. i to. 571 . do czego są nawoływani. jeśli jesteście prawdomówni!" 5 A kto błądzi bardziej ni ten.Piaszczyste Wydmy . którzy mu nie odpowiedzą do Dnia Sądu. mówią o prawdzie do nich przychodzącej: "To są czary oczywiste!" 8 Albo mówią: "On to wymyślił!" Powiedz: "Jeśli ja to wymyśliłem. Mim. którzy nie uwierzyli. 6 A kiedy ludzie staną zebrani. kto wzywa. Oni nie dbają o jego wezwanie. w prawdzie i na określony czas. tych. Lecz ci. ci. albo te jakiś ślad wiedzy. 4 Powiedz: "Czy widzieliście tych. Potę nego. to wy nie jesteście władni pomóc mi w czymś wobec Boga.

On jest Przebaczający. którzy mówią: "Nasz Pan to Bóg!". co mi zostało objawione." I poniewa oni nie są przez nie prowadzeni drogą prostą. co będzie ze mną i co będzie z wami. oni nie będą zasmuceni. On wystarczy jako świadek między mną a wami.chocia świadek spośród synów Izraela zaświadczył o podobnym temu i uwierzył tylko wbiliście się w dumę. 572 . nie ma obawy o tych. którzy nie wierzą tym. 14 Oni będą mieszkańcami Ogrodu. Ja tylko postępuję za tym. Nie wiem te . co oni czynili. będą tam przebywać na wieki." 10 Powiedz: "Czy zastanowiliście się? Jeśli to wszystko pochodzi od Boga i wy w to nie wierzycie .On najlepiej wie." Zaprawdę.w języku arabskim dla ostrze enia tych. Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym. A to jest Księga potwierdzająca prawdę . co wy o Nim rozpowiadacie. to z pewnością będą mówili: "To jest stare oszustwo!" 12 Jeszcze dawniej została zesłana Księga Moj esza. Litościwy!" 9 Powiedz: "Ja nie jestem jakąś nowością wśród posłańców. i potem idą prosto. Taka będzie nagroda za to. jako przewodnik i jako miłosierdzie. którzy uwierzyli: "Jeśliby było w tym jakieś dobro... i radosna wieść dla czyniących dobro. to oni by nas nie wyprzedzili ku niemu. 13 Zaprawdę. którzy są niesprawiedliwi. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 11 Mówią ci.

17 A jest taki. Zaprawdę. mówi: "Panie mój! Natchnij mnie. Kiedy w końcu osiągnie on dojrzałość i dojdzie do czterdziestego roku.i oni nie doznają niesprawiedliwości. a pobła liwie osądzimy ich złe czyny. w zale ności od tego.to prawda!" On powie: "To są baśnie praojców!" 18 Oto ci. Oni będą wśród mieszkańców Ogrodu. co uczynili. Uczyń dla mnie dobro w moim potomstwie. którzy się całkowicie poddali!" 16 To są ci. na których sprawdziło się słowo dotyczące ludów . zgodnie z obietnicą prawdy. Matka nosiła go w trudzie i urodziła go w trudzie. abym podziękował za Twoją dobroć. oni ponieśli stratę! 19 Dla wszystkich będą stopnie. od których My przyjmujemy wszystko najlepsze. która została im dana. który mówi swoim rodzicom: "Do licha z wami! Czy mo ecie mi obiecać. Noszenie go i jego odstawienie od piersi winno trwać trzydzieści miesięcy. co czynili. i abym czynił dobro.d inów i ludzi które ju minęły przed nimi. aby Bóg wypłacił im słuszną miarą za ich uczynki . 573 . którą okazałeś mnie i moim rodzicom. które by się Tobie podobało.15 I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem jego rodziców. Oto ja nawróciłem się do Ciebie i oto jestem wśród tych. e zostanę wyprowadzony? Przecie ju przeminęły pokolenia przede mną!" Oni zaś wzywają Boga na pomoc: "Biada tobie! Uwierz! Przecie obietnica Boga .

w jakim nie umocniliśmy was. którzy nie uwierzyli: "Wy trwoniliście wasze wspaniałe dobra w yciu na tym świecie i cieszyliście się nimi. e jesteście ludem. a ja przekazuję wam tylko to. jeśli jesteś z liczby prawdomównych!" 23 Powiedział: "Władza jest jedynie u Boga. e byliście występni. który yje w nieświadomości. a dzisiaj będziecie wynagrodzeni karą poni enia za to." 22 Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas. kiedy będą wystawieni na ogień ci. W ten sposób My płacimy ludowi grzeszników! 26 My umocniliśmy ich w takim stanie. lecz widzę. i za to. spojrzenie i serce. w którym jest dotkliwe cierpienie." Przeciwnie! To jest to. co nam obiecujesz. która nam przyniesie deszcz." 21 I wspomnij brata ludu Ad. e byliście dumni na ziemi. I rankiem były widoczne tylko ich mieszkania. Lecz na nic im się zdał 574 . przed nim i po nim "Czcijcie tylko Boga! ja obawiam się dla was kary Dnia Strasznego. aby odwrócić nas od naszych bogów? Przynieś nam to. bez adnego prawa. powiedzieli: "To jest chmura.20 Tego Dnia." 24 A kiedy oni zobaczyli chmurę zbli ającą się do ich dolin. co staraliście się przyśpieszyć: wiatr.a byli tam ju ostrzegający w przeszłości. i daliśmy im słuch. z czym zostałem posłany. kiedy on ostrzegał swój lud przy wydmach piaszczystych: . 25 On zniszczy wszelką rzecz na rozkaz swego Pana.

bo oni odrzucili Nasze znaki. 27 Zniszczyliśmy te miasta. skierowaliśmy do nich Nasze znaki . spojrzenie i serce. 31 O ludu nasz! Odpowiedzcie wzywającemu w imieniu Boga i uwierzcie w Niego! On przebaczy wam wasze grzechy. 28 A dlaczego to nie pomogli im ci. powiedzieli: "Słuchajcie w milczeniu!" A kiedy wysłuchali do końca. Tacy są w zabłądzeniu jawnym!" 575 . adnych opiekunów.ich słuch. i uchroni was przed karą bolesną. poza Nim. których oni wzięli sobie za bogów.. jako sposób zbli enia? Przeciwnie. 30 Powiedzieli: "O ludu nasz! Oto słyszeliśmy Księgę zesłaną po Moj eszu. . oni odeszli od nich. potwierdzającą prawdę tego. eby posłuchali Koranu. które były wokół was. co oni wymyślili.. która prowadzi ku prawdzie i ku drodze prostej .być mo e. poza Bogiem. i objęło ich to. oni zawrócą. 29 Oto skierowaliśmy do ciebie pewną grupę d inów.to przecie on nie jest zdolny udaremnić Jego władzy na ziemi i nie ma. Takie jest ich oszustwo i to. 32 A kto nie odpowie wzywającemu w imieniu Boga. A kiedy się tam zjawili. zwrócili się do swego ludu. z czego oni się wyśmiewali. co zostało objawione przed nią. aby go ostrzegać.

On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 34 W Dniu. który stworzył niebiosa i ziemię i nie doznał przez to zmęczenia. e nie przebywali w grobie więcej. tak jak byli cierpliwi ci z posłańców. tego bowiem Dnia. kiedy zostaną wystawieni na ogień ci. Oto obwieszczenie! Któ zatem zostanie zgubiony. wyda im się. e Bóg. którzy odznaczali się zdecydowaniem. co im zostało obiecane. jak tylko jedną godzinę dnia. I nie staraj się przyśpieszać dla nich tego Dnia.33 A czy oni nie widzieli. którzy nie uwierzyli: "Czy to nie jest prawda?" Powiedzą: "Tak! Na naszego Pana!" On powie: "Zakosztujcie więc kary za to. kiedy oni zobaczą. e nie uwierzyliście!" 35 bądź więc cierpliwy. jest w mocy o ywić umarłych? Tak! Zaprawdę. jeśli nie lud bezbo ny?! 576 .

a to jest prawda od ich Pana to On zgładzi ich złe działania i udoskonali ich ducha. A potem albo ich ułaskawicie. e ci. to i On wam pomo e 577 .Muhammad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ci. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg. A co do tych. 7 O wy. 5 On poprowadzi ich drogą prostą i udoskonali ich ducha. 4 Kiedy więc spotkacie tych. 3 Tak jest dlatego. który im dał poznać. natomiast ci. to uderzcie ich mieczem po szyi.Muhammad . a wojna zło y swoje cię ary.On udaremni ich uczynki. co zostało objawione Muhammadowi . to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. a kiedy ich całkiem rozbijecie. którzy nie wierzą. którzy nie wierzą. 2 A ci. to Sam zemściłby się na nich. którzy wierzą. lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. postępują za prawdą od ich Pana. którzy wierzą i którzy pełnili dobre dzieła. albo ądajcie okupu. postępują za kłamstwem. 6 i wprowadzi ich do Ogrodu. którzy nie wierzą i którzy odsunęli się od drogi Pana . W ten sposób Bóg przytacza ludziom przykłady. którzy wierzycie! Jeśli pomo ecie Bogu. to mocno zaciśnijcie na nich pęta. i którzy wierzą w to. którzy zostaną zabici na drodze Boga.

578 .to biada im! Bóg udaremni ich uczynki. 15 To jest podobieństwo Ogrodu.i umocni wasze stopy. 11 Jest tak dlatego. silniejszych potęgą ni twoje miasto. Bóg wprowadzi tych. co zesłał Bóg. 12 Zaprawdę. e Bóg jest opiekunem tych. którego smak się nie zmienia. i ogień będzie ich miejscem przebywania. gdzie w dole płyną strumyki. którzy nie uwierzyli.zniszczyliśmy i I nie było dla nich adnego pomocnika! 14 Czy ten. do Ogrodów. będą u ywali i będą jedli jak zwierzęta. którzy nie uwierzyli . i strumyki wina . 10 A czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli. którzy uwierzyli. 13 Ile to miast. które ciebie wypędziło . jaki był ostateczny koniec tych. pochodzącego od jego Pana.rozkosz dla popijających. On zaś uczyni daremnymi ich działania. którzy byli przed nimi? Zniszczył ich Bóg . jest taki jak ten.i niewiernych czeka koniec podobny. który został obiecany bogobojnym: będą w nim strumyki wody nie ulegającej zepsuciu i strumyki mleka. e oni okazują wstręt do tego. kto się trzyma jasnego dowodu. A ci. 8 A ci. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. i e dla niewiernych nie ma adnego opiekuna. któremu się upiększa zło jego działania? Oni poszli za swoimi namiętnościami. 9 Tak jest dlatego.

jak ci. jak ci. którzy uwierzyli: "Dlaczego nie została zesłana jakaś sura?" A kiedy zostaje zesłana jakaś sura. rozrywającą im wnętrzności? 16 Wśród nich są tacy. ale kiedy wyjdą od ciebie. kiedy ona do nich przyszła. ich wspominanie? 19 Przeto wiedz.i strumyki oczyszczonego miodu. których serca są chore. którzy cię słuchają. spoglądają na ciebie zamglonym spojrzeniem umierającego. I do czego im będzie. A skoro sprawa jest postanowiona. Czy oni mogą być jak ten. 18 Czy oni oczekują czegoś innego ani eli tej Godziny. I będą tam dla nich wszelkiego rodzaju owoce. i przebaczenie od ich Pana. którzy będą pojeni wrzącą wodą. lepiej byłoby dla nich.mę czyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu. e nie ma boga. mówią do tych. A lepsze byłoby dla nich 21 posłuszeństwo i słowo odpowiednie. którzy poszli drogą prostą. i wspomina się w niej walkę. widzisz. aby byli szczerzy wobec Boga. pewnie wyło ona. i dla wierzących . która przyjdzie do nich nagle? Przyszły ju przecie jej oznaki. jak i miejsce wytchnienia. którzy otrzymali wiedzę: "Có to on powiedział właśnie teraz?" To są ci. kto na wieki przebywa w ogniu. 579 . na których sercach Bóg poło ył pieczęć i którzy poszli za swoimi namiętnościami. jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech. On wzmocnił na tej prostej drodze i dał im bogobojność. 20 Mówią ci. 17 A tych.

którzy czuli wstręt do tego. A Bóg zna ich działania. co Jemu się podoba. 29 Czy sądzą ci. kiedy aniołowie ich zabiorą.szatan skusił.22 Czy. 580 . Przeto On uczynił daremnymi ich postępki. tak i uczynił ich głuchymi i oślepił ich spojrzenia. 31 My na pewno będziemy was doświadczać. których przeklął Bóg. wy mo e. 26 Jest tak dlatego. e oni poszli za tym wszystkim. i Bóg nie ujawni ich zawiści? 30 I jeślibyśmy zechcieli. aby poznać tych spośród was. tych. 27 Jak e to będzie. w których sercach tkwi choroba. 24 Czy oni nie zastanowią się nad Koranem? Czy na ich serca nało ono zasuwy? 25 Zaprawdę. bijąc ich po twarzy i po plecach? 28 Tak jest dlatego. kiedy stała się dla nich jasna droga prosta . którzy obrócili się na piętach. i poznałbyś ich z pewnością po fałszywości ich mowy." Lecz Bóg zna ich tajemnice. będziecie mogli szerzyć zgorszenie na ziemi i rozrywać wasze związki pokrewieństwa? 23 Tamci to tacy. jeśli się odwrócicie. a Bóg dał im zwłokę. e oni powiedzieli ludziom. a czuli wstręt do tego. co zesłał Bóg: "My wam będziemy posłuszni w części sprawy. co wywołuje gniew Boga. to pokazalibyśmy ich tobie i poznałbyś ich z pewnością po ich znamionach.

Jeśli się odwrócicie. 32 Zaprawdę. On zamieni was na inny lud.tym Bóg nie przebaczy. 36 ycie tego świata jest tylko grą i zabawą. abyście rozdawali na drodze Boga. którzy skąpią. A jeśli wierzycie i jeśli jesteście bogobojni. 35 Nie słabnijcie więc i wzywajcie do pokoju. ten skąpi dla siebie samego. 38 Oto jesteście tymi. który uczyni daremnymi ich działania. A wśród was są tacy. i oni nie będą wam podobni. tym. którzy zostali wezwani. 581 . potem umarli. i wybadać wiadomości o was. 37 Jeśliby On was o nie pytał i jeśliby na was nalegał. A kto skąpi. kiedy jesteście górą. którzy są wytrwali. będąc niewiernymi . Bóg jest Bogaty. i którzy oddzielili się od Posłańca. wtedy kiedy stała się dla nich jasna droga prosta . którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga. 33 O wy. to wy byście skąpili i On ukazałby wasze zawiści. którzy wierzycie! Słuchajcie Boga i słuchajcie Posłańca! Nie czyńcie daremnymi waszych uczynków! 34 Zaprawdę.którzy są gorliwi w walce. tych.nie zaszkodzą w niczym Bogu. to On da wam wasze nagrody i nie będzie pytał o wasze majątki. a wy jesteście biedni. Bóg jest z wami. On nie zniweczy waszych dzieł. ci. którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga.

wysłaliśmy ciebie jako świadka. 2 aby ci przebaczył Bóg twoje pierwsze i ostatnie grzechy i aby dopełnił Swoją dobroć dla ciebie. mądry! 5 i aby wprowadzić wierzących i wierzące do Ogrodów. Przeciwko nim będzie zły obrót losu. oni tam będą przebywać na wieki. daliśmy tobie jasne zwycięstwo. Bóg zagniewał się na nich i przeklął ich.Zwycięstwo . I On odpuści im ich złe czyny.mę czyzn i kobiety.mę czyzn i kobiety. abyście mu pomagali. i aby cię poprowadził drogą prostą. 3 i aby ci dopomógł pomocą potę ną. gdzie w dole płyną strumyki. A jak e nieszczęsne to miejsce ostatecznej wędrówki! 7 Do Boga nale ą wojska niebios i ziemi. 582 . który zesłał spokój bezpieczeństwa w serca wiernych. 4 On.Do Boga nale ą wojska niebios i ziemi. Bóg jest wszechwiedzący. Bóg jest potę ny. abyście uwierzyli w Boga i Jego Posłańca. 10 Zaprawdę. i przygotował dla nich Gehennę. 9 abyście go szanowali i abyście głosili Jego chwałę o świcie i o zmierzchu. To jest w oczach Boga osiągnięcie ogromne! 6 I ukarze On obłudników . mądry! 8 Zaprawdę.Al-Fath W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. którzy mają złe mniemanie o Bogu. i bałwochwalców . aby pomno yć wiarę wraz z ich wiarą . głosiciela radosnej wieści i jako ostrzegającego. ci.

A ten. czego nie ma w ich sercach. i On karze tego. Wy uczyniliście złe przypuszczenie. zaprawdę. jeśli on zechce dla was jakiejś szkody albo te zapragnie dla was jakiejś korzyści?" Tak! On jest w pełni świadomy tego. kogo chce. A ten. kto nie wierzy w Boga i Jego Posłańca . litościwy! 15 Będą mówili ci. którzy pozostali w tyle: . 12 Ale przeciwnie! Wy sądziliście mylnie. e Posłaniec i wierni nigdy nie powrócą do swoich rodzin. 13 A ten. i to było upiększone w waszych sercach. przygotowaliśmy dla niewiernych ogień płonący! 14 Do Boga nale y królestwo niebios i ziemi.My. wy byliście ludem zepsutym." 583 . kto złamie przysięgę. przysięgają Bogu! Ręka Boga jest poło ona na ich rękach. On przebacza temu. co wy czynicie. Tak powiedział przedtem Bóg!" Oni powiedzą: "Wcale nie! Wy nam zazdrościcie. złamie ją przeciw sobie samemu. Powiedz: "A kto będzie posiadał coś dla was wobec Boga. ten otrzyma od Niego nagrodę ogromną.kiedy wyruszycie po łupy. aby je zabrać "Pozwólcie nam pójść za wami!" Oni pragną zmienić słowa Boga. Bóg jest przebaczający. kto wypełnił zobowiązanie wobec Boga.którzy składają tobie przysięgę wierności. Powiedz: "Wy nie pójdziecie za nami. którzy pozostali w tyle: "My jesteśmy zajęci naszymi majątkami i naszymi rodzinami. Proś więc o przebaczenie dla nas!" Oni będą mówić swoimi językami to. 11 Powiedzą tobie Beduini. komu chce.

odwróciliby się plecami. a powstrzymał ręce ludzi od was. to Bóg da wam piękną nagrodę. bo Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 22 A gdyby walczyli z wami ci. 584 . z pewnością. to oni. A kto będzie posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi. które mieli zabrać. A kto odwróci się plecami. On przyśpieszył to dla was.Przeciwnie! Oni nie rozumieją nic albo niewiele. 18 Spodobali się Bogu wierni. tego On wprowadzi do Ogrodów." 17 Nie ma jednak adnej nagany dla ślepego. i wtedy nie znaleźliby ani opiekuna. aby to było znakiem dla wiernych i aby On poprowadził was drogą prostą. gdzie w dole płyną strumyki. kiedy zło yli tobie przysięgę na wierność pod drzewem. co było w ich sercach. 21 I jeszcze inne rzeczy. które weźmiecie. Będziecie walczyć z nimi albo te oni się całkowicie poddadzą. to On ukarze was karą bolesną. a jeśli się odwrócicie plecami. którymi wy nie zdołaliście zawładnąć. On poznał. jak odwróciliście się plecami przedtem. którzy pozostali w tyle: "Będziecie niebawem wezwani przeciwko ludowi odznaczającemu się groźną dzielnością. 16 Powiedz Beduinom. którzy nie uwierzyli. ani pomocnika. nie ma te adnej nagany dla kulawego ani te nie ma adnej nagany dla chorego. Bóg ju je objął. mądry! 20 Bóg obiecał wam liczne łupy. Jeśli będziecie posłuszni. tego On ukarze karą bolesną. i dał im w nagrodę bliskie zwycięstwo 19 i mnóstwo łupów. i zesłał na nich spokój bezpieczeństwa. Bóg jest potę ny.

którzy nie uwierzyli. umieścili w swoich sercach zapalczywość. On wiedział to. jak to było ju przedtem.23 To jest zgodne ze zwyczajem Boga. kogo chce jeśliby oni się jasno oddzielili. z ogolonymi głowami i przyciętymi. obok tego.mę czyźni i kobiety. Jeśli Bóg zechce. I jeśliby nie wierni . 24 On powstrzymał ich ręce od was i wasze ręce od nich w dolinie Mekki. Bóg zesłał Swój spokój i bezpieczeństwo na Swojego Posłańca i na wiernych i uczynił dla nich nieodłącznym słowo bojaźni Bo ej. cierpieniem bolesnym. i przygotował. Bóg widzi dobrze to. 25 Tacy są ci. to wtedy ukaralibyśmy tych spośród nich. których wy nie znaliście i mogliście ich podeptać. 26 Kiedy ci. którzy nie uwierzyli. czego wy nie wiedzieliście. zupełnie nieświadomie . zapalczywość pogaństwa. aby nie mogły przybyć na swoje miejsce. którzy odsunęli was od świętego Meczetu i którzy powstrzymali zwierzęta ofiarne. oni mieli do niego prawo i byli jego godni. tak i spadłoby na was z ich powodu przewinienie. ty przecie nie znajdziesz adnej zmiany w zwyczaju Boga. co czynicie. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 27 Bóg uczynił prawdziwym dla Swego Posłańca widzenie prawdy: "Wy wejdziecie z pewnością bezpieczni do świętego Meczetu. który wysłał Swego Posłańca 585 . kiedy dał wam zwycięstwo nad nimi. nie obawiając się. 28 On. którzy nie uwierzyli. bliskie zwycięstwo.a Bóg wprowadził do Swego miłosierdzia.

które wypuszcza kiełek i wzmacnia go. od śladów wybijania pokłonów. 586 . Taka jest ich przypowieść w Torze i taka jest ich przypowieść w Ewangelii: "Są oni jak ziarno zasiane. eby przez nich doprowadzić do wściekłości niewiernych. Ich znamię jest na ich twarzach. poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia.z drogą prostą i religią prawdy. którzy są razem z nim. przebaczenie i nagrodę ogromną. wprawiając w podziw siewców" . Ci.to. i staje się twardy. wybijających pokłony. Widzisz ich kłaniających się. i trzyma się prosto na swoim źdźble. a miłosierni względem siebie. Bóg obiecał tym spośród nich. aby jej dać wy szość nad wszelką religią! A Bóg wystarczy jako świadek! 29 Muhammad jest posłańcem Boga. są gwałtowni wobec niewiernych. którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła.

widzący! 2 O wy. przewa nie tego nie rozumieją.Al-Hud urat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy. którzy wierzycie! Nie wysuwajcie się naprzód przed Bogiem i Jego Posłańcem i bójcie się Boga! Zaprawdę. którzy ciebie wzywają z tyłu komnat. 7 I wiedzcie. 5 A jeśliby oni byli cierpliwi. kiedy nie jesteście świadomi. a ty do nich wyjdziesz. co uczyniliście. którzy zni ają głos w obecności Posłańca Boga . 4 Zaprawdę.to są ci. Bóg jest słyszący. to byłoby lepiej dla nich. Jeśliby on posłuchał was w wielu sprawach. Lecz Bóg dał wam pokochać wiarę 587 . którzy wierzycie! Nie podnoście waszych głosów ponad głos Proroka! I nie zwracajcie się do niego głosem podniesionym . których serca doświadczył Bóg dla bogobojności. 3 Zaprawdę. ci. ci. litościwy! 6 O wy. A Bóg jest przebaczający.Komnaty . którzy wierzycie! Jeśli przyjdzie do was jakiś zły człowiek z wieścią. Dla nich będzie przebaczenie i nagroda ogromna.jak to czynicie między sobą aby nie stały się daremne wasze uczynki. to z pewnością ponieślibyście szkodę. ebyście nie urazili ludzi nieświadomie i abyście potem nie ałowali tego. e Posłaniec Boga jest pośród was. to starajcie się rozeznać.

tamci są lepsi od nich. to ustanówcie między nimi pokój. być mo e. 11 O wy. którzy wierzycie! Niech jedni ludzie nie szydzą z drugich. która się buntuje. Tacy . a zwróci się ku rozkazowi Boga. a uczynił dla was nienawistną niewiarę. niektóre podejrzenia są grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności! Czy chciałby któryś z was jeść ciało swego brata.z kobiet. Bóg jest wszechwiedzący. I nie zniesławiajcie siebie samych. tamte są lepsze od nich. Bójcie się Boga! 588 . którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Ani te kobiety . którzy postępują według słuszności. to ustanówcie między nimi pokój według sprawiedliwości i postępujcie bezstronnie! Zaprawdę. 10 Wierni są przecie braćmi! Ustanawiajcie więc pokój między waszymi dwoma braćmi i bójcie się Boga! Być mo e. Jak e złe jest słowo "zepsucie" . 8 To jest łaska Boga i dobrodziejstwo.po przyjęciu wiary! A ten. i nie obrzucajcie się wyzwiskami.to ci . Bóg miłuje ludzi.i On ozdobił ją w waszych sercach.oni są niesprawiedliwi. Zaprawdę. kto się nie nawróci .oni idą drogą prawości. to zwalczajcie tę. kiedy on umarł? Przecie czulibyście wstręt do tego. A jeśli się podda. być mo e. A jeśli jedna z nich będzie nadal występować przeciw drugiej. wy dostąpicie miłosierdzia. 12 O wy. mądry! 9 Jeśli dwie partie spośród wiernych zwalczają się. zepsucie i nieposłuszeństwo.

litościwy! 15 Wiernymi są tylko ci. litościwy! 13 O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mę czyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami. to On w niczym nie umniejszy waszych uczynków. i przyjęli islam. Bóg jest przebaczający. Powiedz: "Nie przedstawiajcie waszego islamu jako łaskawości dla mnie. którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca .> . to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę. co skryte w niebiosach i na ziemi! I Bóg widzi jasno to. abyście się wzajemnie znali. Przeciwnie. co wy czynicie! 589 . dobrze świadomy! 14 powiedzieli Beduini: "My wierzymy!" Powiedz: "Wy nie wierzycie." A jeśli wy będziecie posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi.jeśli wy jesteście prawdomówni!" 18 Zaprawdę. to Bóg obdarzył was łaską. w obliczu Boga. Tacy . e poprowadził was drogą prostą ku wierze . Zaprawdę. Bóg jest wszechwiedzący. co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący?!" 17 Oni przedstawiają jako łaskawość dla ciebie to. skoro Bóg wie.Zaprawdę.oni są prawdomówni! 16 powiedz: "Czy będziecie pouczać Boga o waszej religii. Bóg zna to.potem nie mieli wątpliwości i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga. Zaprawdę. Bóg jest przebaczający.bo wiara nie weszła jeszcze w wasze serca. najbardziej szlachetny spośród was. lecz raczej powiedzcie: <My poddaliśmy się całkowicie!.

I sprawiliśmy. 8 do patrzenia i dla przypomnienia ka demu słudze. 10 i drzewa palmowe. i znajdują się w stanie zamętu. jak je zbudowaliśmy i ozdobiliśmy. oni uznali ją za kłamstwo.. To jest powrót daleki!" 4 My przecie wiemy. i nie ma na nim adnych pęknięć? 7 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. Na Koran wspaniały! 2 Tak! Zdziwili się oni. dźwigające kiście owoców uło one jedne nad drugimi 590 . I powiedzieli niewierni: "To jest rzecz zadziwiająca! 3 Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem?. 5 Lecz przeciwnie! Kiedy przyszła do nich prawda. Czy oni nie spoglądali na niebo ponad sobą? 6 Czy nie widzieli.Kaf . wyniosłe.. U Nas jest księga zachowująca.Kaf W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kaf. ilu ich ziemia pochłania. i dzięki niej sprawiliśmy. który się nawraca. i wyrosły ogrody i ziarno niwa. i wyrosły na niej parami wszelkie rozkoszne rodzaje. e przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. 9 I zesłaliśmy z nieba wodę przynoszącą błogosławieństwo.

i lud Tubba. 14 i mieszkańcy Gąszczu. I o ywiliśmy dzięki niej krainę umarłą. 22 "Ty wcale nie dbałeś o to. 13 lud Ad i Faraon. " 23 I powie jego towarzysz: "Oto co przygotowałem!" 24 "Rzućcie do Gehenny ka dego uporczywie niewiernego. Oto Dzień grozy! 21 I ka dej duszy towarzyszy popędzający i świadek.to jako zaopatrzenie dla Naszych sług. My jesteśmy bli ej niego ani eli arteria jego szyi. Oni wszyscy za kłamców uznawali posłańców. i bracia Lota. 17 Kiedy spotykają się dwaj spotykający. 19 I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. Oto od czego stroniłeś! 20 I zadmą w trąbę. Takie będzie zmartwychwstanie! 12 A przed nimi zaprzeczali prawdzie: lud Noego i mieszkańcy Ar-Rass. siedząc z prawej strony i z lewej. Wtedy sprawdziła się Moja obietnica. i lud Samud. 15 Czy zaniemogliśmy przez pierwsze stworzenie? Przeciwnie! Oni powątpiewają w nowe stworzenie.11 . 591 . 16 My stworzyliśmy człowieka i wiemy. które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy. więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe. 18 człowiek nie wypowie ani jednego słowa. co podszeptuje jemu dusza.

25 sprzeciwiającego się dobru. 36 A ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi! oni byli silniejsi od nich dzielnością. czy znajdzie się jakieś pewne schronienie. a My mamy jeszcze więcej. zachowującemu. co zechcą. 26 który umieścił obok Boga innego boga! Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej!" 27 Powie jego towarzysz: "Panie nasz! Ja nie przyczyniłem się do tego. co niewidzialne. i kto przychodzi z sercem skruszonym: 34 "Wejdźcie do niego w pokoju! To jest Dzień Wieczności!" 35 Oni tam będą mieli to. występnego. kto obawia się Miłosiernego w tym. szerzącego zwątpienie. 32 Oto co wam zostało obiecane . przeszukujcie więc ziemię. e on się zbuntował. będzie niedaleko. 33 Ka demu. 29 Nie zmienia się u Mnie słowo ani te Ja nie jestem tyranem dla Moich sług." 30 Tego Dnia powiemy do Gehenny: "Czy jesteś ju zapełniona?" A ona powie: "Czy mo e być więcej?" 31 I będzie przybli ony Ogród dla bogobojnych. 592 . lecz on daleko zabłądził." 28 Bóg powie: "Nie sprzeczajcie się przede Mną! Ja ju wysłałem do was Moją groźbę.ka demu nawracającemu się.

i nie dotknęło Nas adne zmęczenie. Napominaj więc przez Koran tego.37 Zaprawdę. kiedy ziemia popęka od nich. kto się obawia Mojej groźby! 593 . i to. kiedy oni naprawdę usłyszą krzyk . A ty nie jesteś dla nich tyranem. i po wybiciu pokłonów! 41 I przysłuchuj się tego Dnia. 45 My wiemy najlepiej. i do Nas jest ostateczne przybycie! 44 Tego Dnia. i on jest świadkiem! 38 My stworzyliśmy niebiosa i ziemię. w tym jest z pewnością napomnienie dla tego. My dajemy ycie i My sprowadzamy śmierć. co oni mówią. 43 Zaprawdę.to będzie Dzień Zmartwychwstania. co jest między nimi. kto ma serce albo kto nastawia uszu. kiedy wezwie wzywający z bliskiego miejsca! 42 Tego Dnia. w ciągu sześciu dni.to zebranie jest dla Nas łatwe. 39 Znoś cierpliwie to. śpieszących się . Wysławiaj chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed zachodem! 40 I nocą wysławiaj Go. co oni mówią.

Sąd z pewnością nadejdzie! 7 I na niebo posiadające szlaki gwiezdne! 8 Zaprawdę. kto dał się odwrócić. Oni byli przedtem wśród czyniących dobro.Rozpraszające . 10 Niech zginą kłamcy. bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i źródeł. 4 i na rozdzielające rozkazy! 5 Zaprawdę. 17 Oni mało sypiali nocą. jest prawdziwe! 6 Zaprawdę. 19 W ich majątku mieli odpowiedni udział 594 . ró nicie się w mowie! 9 Odwrócony został od tego ten. co wam zostało obiecane. 16 przyjmując to. 18 I o świcie prosili Boga o przebaczenie. to. co dał im Pan. kiedy oni będą wystawieni na ogień: 14 "Zakosztujcie waszego doświadczenia! To jest to. co staraliście się przyśpieszyć!" 15 Zaprawdę. 11 którzy w swoim zamęcie są beztroscy! 12 Oni pytają: "Kiedy nadejdzie Dzień Sądu?" 13 W Dniu.Az-Zarijat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na gwałtownie rozpraszające 2 i na niosące brzemię. 3 i na płynące z lekkością.

uszanowanych? 25 Kiedy oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!". jak to. Czy wy nie widzicie? 22 W niebie jest wasze zaopatrzenie i to. 27 i podał im go. bezpłodna!" 30 I rzekli: "Tak powiedział twój Pan. 21 I są w waszych duszach. to jest tak prawdziwe. co wam zostało obiecane. mówiąc: "Czy nie będziecie jedli?" 28 I odczuł przed nimi pewną obawę. Zaprawdę.ebrak i nędzarz.i obwieścili mu radosną wieść o mądrym chłopcu. on odparł: "Pokój. biła się po twarzy i mówiła "Stara kobieta. nieznani ludzie!" 26 I poszedł do swojej rodziny. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się!" . którzy są przekonani o prawdzie. 20 Na ziemi są znaki dla tych. On jest Mądry. e mówicie. 24 Czy doszło do ciebie opowiadanie o gościach Abrahama. 23 Na Pana nieba i ziemi! Zaprawdę. o wysłannicy?" 32 Odparli: "Zostaliśmy wysłani 595 . 29 Wtedy przyszła jego ona z krzykiem. i przyniósł tłustego cielaka. Wszechwiedzący!" 31 Abraham powiedział: "Jaka jest wasza sprawa.

i o ludzie Samud? Oto powiedzieliśmy im: "U ywajcie jeszcze przez pewien czas!" 44 Lecz oni byli dumni wobec rozkazu swego Pana i poraził ich piorun.. 41 . którzy się obawiają kary bolesnej.. 36 Lecz znaleźliśmy tam tylko jeden dom takich. dając mu władzę jasną. bo był on godny nagany. 43 .i o Moj eszu? Oto wysłaliśmy go do Faraona. 39 Lecz on odwrócił się. 33 aby rzucić na nich kamienie z gliny.. 38 . 596 . 45 I nie mogli ani wstać. 34 oznakowane u twego Pana dla ludzi występnych.. kiedy mieli otwarte oczy. ani uzyskać adnej pomocy.do ludu grzeszników. i powiedział: Czarownik albo opętany!" 40 Wtedy pochwyciliśmy go wraz z jego wojskami i wrzuciliśmy ich w otchłań morza. pewny swojej potęgi. którzy się w tym mieście znajdowali." 35 Przeto wyprowadziliśmy tych spośród wiernych. nad czym przeszedł. którzy się poddali całkowicie. 42 który wszystko. i o ludzie Ad? oto posłaliśmy przeciw nim niszczycielski wiatr. zamienił w pył.. 37 I zostawiliśmy w tym mieście znak dla tych..

oni byli ludem występnym! 47 A niebo?! Zbudowaliśmy je solidnie . uciekajcie się do Boga! Zaprawdę. ja jestem dla was od Niego jawnie ostrzegającym! 52 Podobnie do ka dego posłańca przychodzącego do tych ludzi. tym.My przecie tworzymy rozległe przestrzenie! 48 A ziemia?! Rozpostarliśmy ją. Niewzruszonym! 59 I. a jeszcze wcześniej o Noem? Zaprawdę. 597 .. napominanie przynosi korzyść wiernym! 56 I stworzyłem d iny i ludzi tylko po to.przypadnie pewien udział. zaprawdę. Posiadającym Siłę. 55 I napominaj! bo. Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia. jawnie ostrzegającym! 51 I nie umieszczajcie razem z Bogiem adnego innego boga! Zaprawdę. 57 I nie chcę od nich adnego zaopatrzenia. ja jestem dla was. 58 Zaprawdę. oni mówili: "Czarownik albo opętany!" 53 Czy oni to sobie kolejno przekazywali? Przeciwnie! To lud buntowniczy! 54 Odwróć się więc od nich. eby Mnie czcili. zaprawdę. którzy byli przed nimi. aby Mnie ywili.46 . którzy byli niesprawiedliwi . od Niego. a nie będziesz ganiony.. Mo e sobie przypomnicie! 50 Przeto. i nie chcę. I jak e wspaniale wszystko porządkujemy! 49 Z ka dej rzeczy stworzyliśmy parę.

Niech więc oni nie próbują skłaniać Mnie do pośpiechu! 60 Biada tym. z powodu Dnia.podobny do udziału ich towarzyszy. którzy nie uwierzyli. który im został obiecany! 598 .

co dał im ich Pan. który uwa aliście za kłamstwo! 15 Czy to są czary? Czy wy nie widzicie? 16 Palcie się więc w nim! Znoście go cierpliwie lub nie znoście go cierpliwie! To dla was wszystko jedno! Wy tylko otrzymujecie zapłatę za to. 599 .Góra . co czyniliście. będą w Ogrodach i szczęśliwości 18 cieszyć się tym.At-Tur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na Górę! 2 Na Księgę zapisaną 3 na pergaminie rozwiniętym! 4 Na Dom odwiedzany! 5 Na sklepienie wzniesione! 6 Na morze wzburzone! 7 Zaprawdę. ci. zabawiają się! 13 Tego Dnia oni zostaną pchnięci ku ogniu Gehenny: 14 "To jest ogień. kara twego Pana spadnie niebawem! 8 Nikt jej nie będzie mógł odsunąć 9 w tym Dniu. 11 Biada. kiedy niebo zakołysze się mocno 10 i góry poruszą się poruszeniem. oskar ającym o kłamstwo. tego Dnia. 12 tym. którzy się boją Boga. którzy zagłębiając się w dyskusji." 17 Zaprawdę.

21 A do tych. ustawionych rzędami!" My damy im za ony hurysy o wielkich oczach. 25 Będą się zwracać jedni do drugich. 24 I będą krą yć pośród nich młodzieńcy. co sobie zarobił. 23 Będą oni sobie tam podawać jedni drugim puchary. 19 "Jedzcie i pijcie w pokoju za to. 600 . Litościwy!" 29 Napominaj więc! Przecie ty nie jesteś. I My nie pozbawimy ich niczego z ich dzieł. 22 I My zaopatrzymy ich w owoce i mięso takie. Ka dy człowiek jest zastawem tego. 27 Bóg okazał nam dobroć i ustrzegł nas od cierpienia palącego wiatru. Zaprawdę. będący na ich usługach. którzy uwierzyli i których potomstwo postąpiło za nimi z wiarą . wśród naszej rodziny. jak oni zapragną.Ustrzegł ich Pan od kary ognia piekielnego. ani wieszczkiem. co czyniliście. pełni obawy. On jest Dobry. ani opętanym. podobni do ukrytych pereł. ani podniecenia do grzechu.My dołączymy ich potomstwo. zadając sobie pytania. 20 wypoczywając wyciągnięci na ło ach. 26 będą mówili: "Byliśmy. 28 My przecie wzywaliśmy Go przedtem. nie będzie tam ani pustej gadaniny. za łaską twego Pana.

oni stworzyli niebiosa i ziemię? Ale nie! Oni nie są przekonani o prawdzie! 37 Czy oni posiadają skarby twego Pana? Czy te są zarządzającymi? 38 Czy oni posiadają drabinę. którzy oczekują!" 32 Czy. nakazują im to ich sny.30 Albo będą mówić: "Poeta! My zaczekamy niepewności jego losu!" 31 powiedz: "Oczekujcie! Oto ja jestem razem z wami między tymi. oni zostali stworzeni z niczego? Czy oni sami są stwórcami? 36 Czy. na której się przysłuchują? Niech więc przyjdzie ten przysłuchujący się spośród nich z jasną władzą! 39 Czy On posiada córki. jeśli mówią prawdę! 35 Czy. 43 Czy. oni posiadają to. a wy macie synów? 40 Czy ty prosisz ich o wynagrodzenie. i zapisują? 42 Czy oni pragną podstępu? Lecz ci. a oni są obcią eni długiem? 41 Czy. oni mają jakiegoś boga poza Bogiem? Chwała niech będzie Bogu 601 . czy te są oni ludem zbuntowanym? 33 Albo będą mówić: "On to wymyślił! " Wcale nie! Oni nie wierzą! 34 Niech więc przytoczą podobne do tego opowiadanie. sami wpadną w zasadzkę. którzy nie wierzą. co skryte.

a oni spotkają ten swój Dzień. którzy byli niesprawiedliwi. Wysławiaj chwałę twego Pana. 48 Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana! Ty przecie jesteś na Naszych oczach. 47 I. czeka jeszcze inna kara! Lecz większość z nich nie wie." 45 Przeto pozostaw ich. 46 tego Dnia nie pomo e im nic ich podstęp ani te nie będą wspomo eni. powiedzą: "To są chmury zebrane w kłęby. co Jemu przypisują jako współtowarzyszy! 44 A jeśli oni zobaczą płat nieba spadający. i przy zachodzie gwiazd! 602 . zaprawdę.będącemu ponad to. kiedy będą ra eni piorunem. kiedy wstajesz! 49 I nocą wysławiaj Go. tych.

kiedy ona zapada! 2 Nie zeszedł z drogi wasz towarzysz ani te nie błądzi.An-Nad m W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na gwiazdę. 12 Czy będziecie się sprzeczać z nim w sprawie tego. co widział. co on widzi? 13 I on widział go po raz drugi 14 przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy. 7 kiedy był na najwy szym horyzoncie. 16 kiedy Drzewo Lotosu okryte było tym. 9 w odległości dwóch łuków lub jeszcze bli ej. 6 obdarzony siłą. " Jego spojrzenie nie odwróciło się w bok ani nie pobiegło w dal. 5 Nauczył go posiadający wielkie moce. co objawił.Gwiazda . 18 Zobaczył on jeden z największych znaków swego Pana. które mu zostało zesłane. 11 Nie skłamało mu serce w tym. 603 . 4 To jest tylko objawienie. co je okrywało. 10 i wtedy objawił swojemu słudze to. 8 następnie zbli ył się i pozostał w zawieszeniu. 3 On nie mówi pod wpływem namiętności. 15 w pobli u którego jest Ogród Schronienia. stanął prosto.

których wstawiennictwo nic nie pomo e. czego on zapragnie? 25 Do Boga nale y przecie ycie ostateczne i ycie pierwsze. 23 Są to tylko imiona. i temu. jak tylko ycia na tym świecie. 27 Zaprawdę. 30 Taka jest ich suma wiedzy. którzy odwracają się od Naszego Napomnienia i nie chcą niczego innego. człowiekowi nale y się to. jeśli Bóg pozwoli. Bóg nie zesłał im adnej władzy. którzy zeszli z Jego drogi.wy i wasi ojcowie. twój Pan zna najlepiej tych. nazywają aniołów imionami eńskimi. a On jedynie kobiety? 22 byłoby to podziałem niegodziwym. komu zechce. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym. czego pragną ich dusze. 28 a nie mają oni o tym adnej wiedzy i idą tylko za przypuszczeniem. i kto Mu się spodoba. Zaprawdę. podczas gdy przyszła ju do nich droga prosta od ich Pana. którzy nie wierzą w ycie ostateczne.tę trzecią? 21 Czy wy mo ecie mieć mę czyzn. ci. 31 Do Boga nale y 604 . którymi wy je nazywacie . którzy poszli drogą prostą.19 Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza. 26 A ile to aniołów jest w niebiosach. 24 Czy. a przypuszczenie nie ma adnej wartości wobec prawdy. chyba tylko. 29 Odwróć się więc od tych. i zna najlepiej tych. 20 i Manat .

z wyjątkiem lekkich występków . i aby mógł zapłacić tym. 39 i e człowiek będzie miał tylko to. którzy są bogobojni! 33 Czy. o co się pilnie starał.aby mógł zapłacić tym.zaprawdę. 42 i e do twego Pana wszystko zmierza. kiedy stworzył was z gliny i kiedy byliście embrionami w łonach waszych matek. 43 i e to On powoduje śmiech i płacz. i to. 44 i e to On powoduje śmierć i daje ycie. co jest w niebiosach. 45 i e to On stworzył parę . którzy unikają wielkich grzechów i szpetnych czynów. twój Pan jest wszechogarniający w Swoim przebaczeniu! On znał was najlepiej. co skryte. który się odwrócił plecami 34 i dał mało. widziałeś tego. 32 Tych. On zna najlepiej tych.mę czyznę i kobietę 605 . aby mógł widzieć? 36 Czy nie został on powiadomiony o tym. co uczynili. 40 i e jego wysiłek będzie widziany. co jest na ziemi . 41 potem będzie on wynagrodzony w pełni.to. którzy czynili zło. i skąpił? 35 Czy posiada on wiedzę tego. co znajduje się na kartach Moj esza 37 i Abrahama. Przeto nie uwa ajcie samych siebie za oczyszczonych. najpiękniejszą nagrodą. który był bardzo wierny? 38 e adna dusza obładowana cię arem nie poniesie cię aru innej duszy. którzy czynili dobro. za to.

61 i wy się zabawiacie? 62 Przeto wybijajcie pokłony Bogu i oddawajcie Mu cześć! 606 . co nieuchronne.i nie oszczędził ich. 49 i e to On jest Panem Syriusza.46 . a nie płaczecie. kiedy wytryska. 51 i lud Samud . 50 i e to On wytracił dawny lud Ad. co je pokryło. 47 i e na Nim opiera się drugie powstanie. nie mo e tego odsunąć. poza Bogiem. 55 Przeto które z dobrodziejstw twego Pana będziesz podawał w wątpliwość? 56 To jest ostrze enie wśród ostrze eń dawnych! 57 Zbli a się to.z kropli spermy.poniewa oni byli najbardziej niesprawiedliwi i byli największymi buntownikami 53 i miasto obrócone w perzynę On zniszczył. 59 Czy zdumiewa was ta mowa? 60 I wy się śmiejecie. 54 tak i pokryło je to. 58 Nikt. 48 i e to On wzbogaca i zaopatruje. 52 a przedtem lud Noego .

takie opowieści. 8 śpieszący z wyciągniętymi szyjami ku wzywającemu. z pewnością. Niewierni będą mówili: "To jest trudny dzień!" 9 Niegdyś lud Noego zadał temu kłam i za kłamcę uznali oni Naszego sługę. jednak na nic się zdają ostrze enia.Al-Kamar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Przybli yła się Godzina i rozerwał się księ yc. 4 Dotarły ju do nich. Będą podobni do szarańczy rozsypanej. 7 Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. w których jest odstraszenie. 5 mądrość dalekosię na. odwracają się i mówią: "To ustawiczne czary!" 3 Zadali oni kłam i poszli za swoimi namiętnościami. 12 I uczyniliśmy. Lecz ka da rzecz jest ustanowiona.i on został odepchnięty. 6 Przeto odwróć się od nich w Dniu. 2 Lecz ilekroć ujrzą oni znak. tak i spotkały się wody 607 . 10 I zawołał on do swego Pana: "Oto jestem zwycię ony! Dopomó mi więc!" 11 Otworzyliśmy więc bramy nieba z wodą lejącą się jak potok.Księ yc . Powiedzieli: "Opętany!'~ . kiedy wezwie wzywający do rzeczy strasznej. i ziemia trysnęła źródłami.

24 Oni powiedzieli: "Czy mamy postępować za śmiertelnikiem. 13 I ponieśliśmy go na tym. jak gdyby byli pniami palm wyrwanych.według powziętego rozkazu. 14 I płynęła ona przed Naszymi oczami. 15 I pozostawiliśmy ją jako znak. Lecz czy znajdzie się ktoś. 608 . lecz czy się znajdzie ktoś. 21 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 22 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. 20 Wyrywał on ludzi. kto będzie pamiętał? 23 Za kłamstwo uznał lud Samud ostrze enia. kto będzie pamiętał? 16 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 17 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. co zostało zrobione z desek i włókien palmy. który został odrzucony. kto będzie pamiętał? 18 Za kłamstwo uznał to lud Ad. jednym z nas samych? Wówczas popadlibyśmy w zabłądzenie i szaleństwo! 25 Czy napomnienie zostało dane jemu tylko spośród nas? Przeciwnie! On jest bezczelnym kłamcą!" 26 Oni dowiedzą się jutro. lecz czy znajdzie się ktoś. I jaka była wtedy Moja kara i Moje ostrze enia?! 19 Oto wysłaliśmy przeciw nim ryczący wicher w tym dniu nieszczęścia nieustannego. jako zapłata dla tego.

kto jest bezczelnym kłamcą! 27 Oto My posyłamy im wielbłądzicę jako doświadczenie dla nich. 39 Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrze eń! 40 My uczyniliśmy łatwym Koran 609 . lecz oni powątpiewali w te ostrze enia. e woda ma być podzielona między nich: a wszyscy pić będą po kolei. W ten sposób wynagradzamy tych. 35 jako dobrodziejstwo od Nas. 37 Starali się nawet odsunąć od niego jego gości. a oni stali się jak zeschłe witki budującego ogrodzenie. 30 Jaka była Moja kara i Moje ostrze enia! 31 Oto wysłaliśmy przeciw nim jeden krzyk. Lecz czy znajdzie się ktoś. 36 On ostrzegał ich przed Naszą srogością. 34 Oto wysłaliśmy przeciw nim huragan niosący kamienie. Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrze eń! 38 I wcześnie rankiem spadła na nich kara ustanowiona. kto będzie pamiętał? 33 Za kłamstwo uznał lud Lota ostrze enia. którzy są wdzięczni. 29 Wtedy wezwali swego towarzysza. lecz My oślepiliśmy ich. jedynie rodzinę Lota uratowaliśmy o świcie. a on zakrzątnął się i przeciął jej ścięgna. 32 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. Obserwuj ich pilnie i bądź cierpliwy! 28 I obwieść im.

47 Zaprawdę. jaką oni uczynili. 54 Zaprawdę. kto będzie pamiętał? 52 Ka da rzecz. znajduje się w pismach. 43 Czy wasi niewierni są lepsi ni tamci? Albo czy znajdziecie jakieś usprawiedliwienie w pismach? 44 A mo e oni powiedzą: "My wszyscy zebrani będziemy zwycięzcami!" 45 Niebawem to zbiorowisko będzie rozbite i oni odwrócą się plecami. a będzie ona straszna i gorzka. lecz czy znajdzie się ktoś. 50 Nasz rozkaz jest tylko jeden. Lecz czy znajdzie się ktoś. 610 . kto będzie pamiętał? 41 I przyszły te ostrze enia do rodu Faraona. jak mgnienie oka. 42 Oni za kłamstwo uznali wszystkie Nasze znaki.małe i wielkie jest zapisane. bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i strumyków. Przeto pochwyciliśmy ich. 51 Zniszczyliśmy podobnych wam. 46 Tak. 53 Wszystko . kiedy będą wleczeni twarzami po ziemi do ognia: "Zakosztujcie dotknięcia ognia piekielnego!" 49 Zaprawdę.dla przypomnienia. 48 W tym Dniu. grzesznicy znajdują się w zabłądzeniu i obłąkaniu. stworzyliśmy ka dą rzecz według pewnej miary. tak jak to czyni potę ny. wszechmocny. ta Godzina jest ich wyznaczonym czasem.

55 w siedzibie szczerej prawdy. w obecności Króla Wszechpotę nego! 611 .

612 .Pan dwóch wschodów.Miłosierny . 9 Ustawiajcie wagi sprawiedliwie i nie powodujcie straty na wadze! 10 I ziemię .Pan dwóch zachodów! 18 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 19 On puścił wolno dwa morza.Ar-Rahman W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Miłosierny! 2 On nauczył Koranu.On wzniósł je i ustawił wagę. 11 Na niej są owoce i palmy z wiechami. 15 On stworzył d iny z czystego ognia. aby mogły się spotkać. 16 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 17 On . 4 On nauczył go jasnego wyra ania się. 12 ziarna w kłosach i rośliny aromatyczne. 13 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 14 On stworzył człowieka z gliny jak glina garncarzy. 8 abyście wa ąc nie oszukiwali. 5 Słońce i księ yc podlegają pewnemu rachunkowi. On . 6 Trawy i drzewa wybijają pokłony.On ją rozpostarł dla stworzeń. 7 I niebo . 3 On stworzył człowieka.

której nie przekraczają. co jest na niej. 30 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 31 My niebawem będziemy mieć czas dla was. 21 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 22 Z nich obu pochodzą perły i korale. 27 a pozostanie oblicze twego Pana. o wy. którzy są w niebiosach i na ziemi. dwa cię ary! 32 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 33 O zgromadzenie d inów i ludzi! Jeśli potraficie przeniknąć przez regiony niebios i ziemi. 25 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 26 Wszystko. 28 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 29 Błagają Go ci. jak góry. przeminie. to przenikajcie! Lecz wy nie potraficie przeniknąć inaczej. 23 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 24 Do Niego nale ą okręty wysoko wzniesione na morzu. 34 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 35 I będzie wysłany przeciwko wam 613 . On ka dego dnia tworzy jakieś dzieło. jak tylko posiadając władzę. pełne majestatu i godne czci.20 między nimi jest przegroda.

. ani d iny. 40 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 41 Grzesznicy będą rozpoznani przez swoje znamiona i zostaną pochwyceni za czupryny i za nogi. 36 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 37 A kiedy niebo rozerwie się i stanie się szkarłatne jak czerwona skóra 38 . 42 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 43 Otto Gehenna.płomień ognia i miedź roztopiona. który się lęka stanąć przed swoim Panem. a wy nie otrzymacie pomocy.Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 48 posiadające bujne gałęzie.Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 39 tego Dnia nie zostaną zapytani o swoje grzechy ani ludzie. czekają dwa Ogrody 47 . 45 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 46 A tego. 51 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 614 . 49 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 50 W nich są dwa płynące źródła. którą grzesznicy uwa ają za kłamstwo! 44 Krą ą oni między nią i wrzącą wodą.

53 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 54 Będą oni wypoczywali podparci na łokciach na ło ach wyszywanych brokatem. i granaty. 67 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 68 W nich będą owoce i palmy. 65 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 66 W nich będą dwa źródła tryskające obficie wodą.dwa Ogrody o ciemnej zieleni.52 W nich będą dwa rodzaje wszystkich owoców. 57 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 58 Będą one jak rubin i koral. 69 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana 615 . 55 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 56 będą tam dziewice o skromnym spojrzeniu. ani d in. a owoce tych dwóch Ogrodów będą blisko. 59 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 60 Czy zapłata za dobro mo e być inna ni dobro? 61 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 62 Oprócz tych dwóch będą jeszcze inne dwa Ogrody 63 przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 64 . których nie dotknął przed nimi ani aden człowiek.

73 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 74 Nie dotknął ich przed nimi ani aden człowiek. 77 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 78 Niech będzie błogosławione imię twego pana pełnego majestatu i godnego czci! 616 .uwa acie za kłamstwo? 70 W nich będą dziewice dobre i piękne 71 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 72 . ani d in.hurysy strze one w namiotach. 75 Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwa acie za kłamstwo? 76 Będą oni wypoczywać wsparci na łokciach na zielonych poduszkach i na pięknych kobiercach abkari.

617 . dzbanami i kielichami. 19 od którego nie cierpią na ból głowy ani nie doznają upojenia. 5 kiedy góry zostaną skruszone skruszeniem.mnóstwo spośród pierwszych. podparci na łokciach. 7 wy będziecie stanowić trzy grupy: 8 towarzysze prawicy! . którzy będą przybli eni 12 w Ogrodach Szczęśliwości 13 . 16 wyciągnięci. zwróceni do siebie twarzami. 6 tak i staną się prochem rozrzuconym.co to są towarzysze prawicy? 9 i towarzysze lewicy! .Al-Waki'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy nastąpi nieuniknione wydarzenie 2 .Wydarzenie .nie znajdzie ono adnego zaprzeczenia 3 poni ające. napełnionymi napojem z płynącego źródła. 14 a niewielu spośród ostatnich 15 na ło ach ozdobnie wyszywanych.co to są towarzysze lewicy? 10 i ci wyprzedzający! 11 Wyprzedzający to ci. wywy szające! 4 Kiedy ziemia zostanie wstrząśnięta wstrząsem. 17 Pośród nich krą ą młodzieńcy nieśmiertelni 18 z czaszami.

jednakowego wieku 38 . 37 kochającymi. 34 i spoczywać będą na podwy szonych ło ach. 618 . ani nie zakazanych.20 z owocami. 26 lecz tylko słowa: "Pokój! Pokój!" 27 A towarzysze prawicy . 41 A towarzysze lewicy? . 39 Mnóstwo spośród pierwszych 40 i mnóstwo spośród ostatnich. co czynili.Co to są towarzysze prawicy? 28 będą wśród drzew lotosu bez cierni 29 i akacji obwieszonych owocami. 25 Oni tam nie usłyszą pustej gadaniny ani te nie odczują podniety do grzechu.Co to są towarzysze lewicy? 42 będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie. 30 i wydłu ającego się cienia. 23 podobne do perły ukrytej 24 .w nagrodę za to. 22 Będą tam hurysy o wielkich oczach. 33 ani nie zrywanych. dowolnie wybieranymi. stworzyliśmy je w sposób doskonały 36 i uczyniliśmy je dziewicami.dla tych po prawicy. 32 i owoców obfitych. 35 Zaprawdę. 21 i z mięsem ptaków. jakiego zapragną. 31 i wody płynącej.

44 ani nie orzeźwiającego. oskar ający o kłamstwo. 619 . to czy naprawdę będziemy wskrzeszeni. 45 przedtem byli pogrą eni w zbytku 46 i trwali uporczywie w wielkim grzechu." 56 Takie będzie ich ugoszczenie w Dniu Sądu.i nikt nie mo e Nas wyprzedzić! – 61 aby was zastąpić przez podobnych wam i stworzyć was na nowo w takiej postaci. 54 będziecie potem pić wodę wrzącą. wy. 57 My . jakiej wy nie znacie. Dlaczego więc nie chcecie uwierzyć? 58 Czy nie widzicie. 52 będziecie jeść z drzewa Zakkum. ani dobroczynnego. czy te My jesteśmy Stworzycielami? 60 My zdecydowaliśmy wśród was śmierć .43 w cieniu czarnego dymu. pierwsi i ostatni 50 będą z pewnością zgromadzeni Dnia oznaczonego! 51 Potem.My was stworzyliśmy. 55 będziecie pić jak wielbłądy udręczone pragnieniem. 47 i zwykli byli mówić: "Kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi. co wydzielacie w postaci nasienia? 59 Czy to wy je stwarzacie. błądzący. 53 wypełnicie nim swe brzuchy. zaprawdę. 48 albo nasi pierwsi ojcowie?" 49 Powiedz: "Zaprawdę.

czy te My jesteśmy Siewcami? 65 Jeślibyśmy zechcieli. zaprawdę. to uczynilibyśmy to zeschłym zielskiem. czy te My to sprawiliśmy? 73 My uczyniliśmy go napomnieniem i wyposa eniem dla mieszkańców pustyni. to uczynilibyśmy ją gorzką. a wy byście się ciągle dziwowali: 66 "Zaprawdę. Dlaczego więc nie jesteście wdzięczni? 71 Czy spoglądaliście na ogień. do tego jeszcze ogołoceni!" 68 Czy spoglądacie na wodę. czy to My ją spuszczamy? 70 Jeślibyśmy chcieli.62 Przecie ju znacie stworzenie pierwsze! Dlaczego więc nie chcecie sobie przypomnieć?! 63 Czy widzieliście to. co uprawiacie? 64 Czy to wy to siejecie. to jest Koran szlachetny! 78 Zawarty w Księdze ukrytej! 79 Dotykają go tylko oczyszczeni. który rozniecacie przez potarcie? 72 Czy to wy spowodowaliście rośnięcie drzewa. 80 Jest to objawienie od Pana światów! 620 . jest wielka przysięga . którą pijecie? 69 Czy to wy ją spuszczacie z obłoku. 74 Wysławiaj więc imię twego Pana. my jesteśmy obcią eni długami! 67 Owszem. Mo nego! 75 Ale nie! Przysięgam na miejsca zapadania gwiazd! 76 A to.ebyście tylko mogli wiedzieć! 77 Zaprawdę.

jeśli jesteście prawdomówni? 88 A jeśli ten człowiek nale y do przybli onych. 87 dlaczego jej nie zawrócicie. e to kłamstwo? 83 Dlaczego więc. to jest prawda całkowitej pewności! 96 Wysławiaj więc imię twego Pana. 89 to znajdzie odpoczynek. głosząc. 93 to znajdą ugoszczenie z wrzącej wody 94 i palenie w ogniu piekielnym! 95 Zaprawdę.a My jesteśmy bli ej tego ani eli wy. zapach i Ogród szczęśliwości! 90 A jeśli on jest spośród towarzyszy prawicy. którzy zadali kłam i zabłądzili. Mo nego! 621 . lecz Nas nie widzicie 86 dlaczego więc. 91 to "Pokój tobie!" wśród towarzyszy prawicy! 92 Lecz jeśli jest wśród tych. jeśli wierzycie. e nie będziecie sądzeni. kiedy dusza dochodzi do gardła 84 i wy na to patrzycie 85 .81 Czy wy i tym opowiadaniem pogardzacie? 82 I czynicie to waszym codziennym chlebem.

On jest Jawnym i Ukrytym. Mądry! 2 Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi. 8 Có z wami . co czynicie! 5 Do Niego nale y królestwo niebios i ziemi i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy. czego On was uczynił dziedzicami! Ci spośród was.Al-Hadid W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. gdziekolwiek byście byli. i to. 6 On sprawia. On wie dobrze. i noc przechodzi w dzień. i co schodzi z nieba.elazo . On wie. On daje ycie i On powoduje śmierć. i dzień przechodzi w noc. co jest na ziemi. co jest w niebiosach. On jest z wami.jeśli jesteście wierzącymi i nie wierzycie w Boga. On sprawia. 622 . co kryje się w sercach. abyście uwierzyli w waszego Pana? On przecie zawarł z wami przymierze. następnie zasiadł na tronie. On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 3 On jest Pierwszym i Ostatnim. którzy wierzą i którzy rozdają . On jest Potę ny. który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni.otrzymają nagrodę wielką. Bóg widzi jasno. kiedy Posłaniec wzywa was. co przenika do ziemi i co z niej wychodzi. On jest o ka dej rzeczy wszechwiedzący! 4 On jest Tym. i co się tam wznosi. 7 Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca! Rozdawajcie z tego.

skoro do Boga nale y dziedzictwo niebios i ziemi? Nie jesteście wszyscy sobie równi: ci. a zewnętrzna jego strona . co czynicie! 11 A kto da Bogu piękną po yczkę. 14 Oni będą wołać do nich: "Czy nie byliśmy razem z wami?" Powiedzą: "Tak! Lecz zwiedliście samych siebie: 623 . którzy uwierzyli: "Poczekajcie na nas.mę czyźni i kobiety do tych. On mu ją odda w dwójnasób. będą na znaczniejszym stopniu ani eli ci. kiedy będą mówili obłudnicy .mę czyzn i kobiety i jak światło ich idzie przed nimi i po ich prawej stronie: "Dla was dzisiaj radosna wieść: Ogrody. Zaprawdę. Wszystkim obiecał Bóg rzeczy piękne. Bóg jest dla was dobrotliwy. kiedy zobaczysz wiernych . litościwy! 10 Dlaczego nie mielibyście rozdawać na drodze Boga. aby was wyprowadził z ciemności do światła.kara. będzie im powiedziane: "Powracajcie do tyłu i szukajcie światła!" I zostanie wzniesiony mur między nimi. gdzie w dole płyną strumyki. i będzie miał nagrodę szlachetną. Bóg jest w pełni świadomy tego. którzy rozdawali i walczyli po zwycięstwie. To jest osiągnięcie ogromne!" 13 W Dniu.9 On jest Tym. będziecie tam przebywać na wieki.miłosierdzie. który będzie miał bramę. co rozdawali i walczyli przed zwycięstwem. 12 W Dniu. wewnętrzna jego strona . który zsyła na Swego sługę znaki jasne. abyśmy wzięli nieco z waszego światła!".

na wspomnienie Boga i tego. i stały się zatwardziałe ich serca. są świadkami w obliczu swego Pana. Wyjaśniliśmy wam znaki . którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców. rozrywką i pró ną ozdobą. Jest ono podobne do deszczu obfitego: o ywiona roślinność budzi podziw niewiernych.mo e będziecie rozumni.będą mieszkańcami piekła.wyczekiwaliście i powątpiewaliście. i Bóg o ywia ziemię po jej śmierci. potem ona więdnie i widzisz. 19 Ci. a co do Boga zwiódł was zwodziciel. I przeszedł nad nimi długi czas. którzy nie uwierzyli. jest tylko rywalizacją o sławę. co On zesłał z prawdy. którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . 20 Wiedzcie. Waszym miejscem schronienia jest ogień. on jest waszym panem. którym została dana Księga wcześniej. a przyszedł rozkaz Boga. jest rywalizacją w wielkości majątku i liczbie dzieci. którzy dali piękną po yczkę Bogu. 18 Zaprawdę. dającym jałmu nę . będzie oddane w dwójnasób i będą mieli nagrodę szlachetną. jak ółknie. są sprawiedliwi. A ci. którzy uwierzyli. oni otrzymają swoją nagrodę i światło. 17 Wiedzcie." 15 A dzisiaj nie zostanie przyjęty od was aden okup ani te od tych. Wielu z nich to ludzie bezbo ni. aby upokorzyły się ich serca. wasze pragnienia oszukały was. Jak e złe to miejsce przybycia! 16 Czy nie nadeszła chwila dla tych. e ycie tego świata jest tylko grą. 624 . i aby nie byli jak ci.mę czyznom i kobietom i tym.

bez tego. co was ominęło.to przecie Bóg jest Bogaty i Godny Chwały! 25 Wysłaliśmy ju Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę. Bóg nie miłuje dumnego pyszałka 24 ani tych. Bóg jest mocny. którego szerokość jest jak szerokość nieba i ziemi . zanim My je sprowadzimy. Wśród nich było wielu. kto pomaga Jemu i Jego posłańcom w tym.abyście nie rozpaczali z powodu tego.następnie obsycha i łamie się. aby ludzie stali przy sprawiedliwości. A kto odwraca się plecami . Zaprawdę. Bóg jest władcą łaski niezmiernej. komu chce. 625 . To jest łaska Boga! On daje ją. i abyście się nie radowali z tego. Zaprawdę. eby ono nie było zapisane w księdze. tymczasem ycie tego świata jest tylko złudnym u ywaniem. potę ny! 26 Wysłaliśmy Noego i Abrahama i ustanowiliśmy w potomstwie ich proroctwo i Księgę.przygotowanemu dla tych. w którym jest moc straszna i korzyści dla ludzi. 22 adne nieszczęście nie dosięgnie ziemi ani te was samych. A w yciu ostatecznym kara straszna lub przebaczenie od Boga i zadowolenie. co wam zostało dane. a eby wiedział Bóg. 21 Spieszcie więc na wyścigi ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi. którzy są skąpi i nakazują ludziom skąpstwo. to jest dla Boga łatwe! 23 Tak jest . którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców. co skryte. I zesłaliśmy elazo.

który ją daje. 27 Następnie posłaliśmy w ich ślady Naszych posłańców. którzy poszli za Nim. Bóg jest władcą łaski niezmiernej! 626 . który oni wprowadzili . jak powinni go byli zachować. lecz wielu spośród nich .którzy postępowali drogą prostą. i zło yliśmy w serca tych. I daliśmy tym spośród nich. oni jednak nie zachowali go tak. i posłaliśmy w ślad za nimi Jezusa. i stan zakonny.to bezbo ni. e nie mają adnej władzy nad łaską Boga i e łaska jest w Jego ręku. nagrodę. Bóg jest przebaczający. litościwy! 29 A eby wiedzieli ludzie Księgi. łagodność i miłosierdzie. którzy wierzycie! Bójcie się Boga i wierzcie w Jego posłańców! On wam da podwójny udział Swego miłosierdzia i uczyni dla was światło. komu chce. którzy uwierzyli. syna Marii. Lecz wielu z nich to ludzie bezbo ni. w którego jasności będziecie iść.My im go nie przepisaliśmy poszukując zadowolenia Boga. 28 O wy. i przebaczy wam. i daliśmy Mu Ewangelię.

powinien pościć przez dwa następujące po sobie miesiące. i powtarzają to. mówiąc: "Bądź dla mnie jak plecy mojej matki!" . A Bóg jest w pełni świadom tego. mówiąc: "Ty jesteś dla mnie jak plecy mojej matki!". przebaczający! 3 Tych.obowiązuje wyzwolenie niewolnika. zostaną przewróceni. zanim będą mogli ponownie się zetknąć. a Bóg słyszał waszą rozmowę. co wy czynicie! 4 A kto nie ma mo liwości. abyście wierzyli w Boga i Jego Posłańca. Bóg jest . 627 . która dyskutowała z tobą w sprawie swego mę a i która skar yła się Bogu. Zaprawdę. widzący! 2 Ci spośród was.odpuszczający. zanim ponownie się zetkną. matki to te. A kto ma mo liwości. Tak jest nakazane. My zesłaliśmy jasne znaki.Dysputa . którzy byli przed nimi. Zaprawdę.one przecie nie są ich matkami. co powiedzieli .biedaków. Oto w ten sposób jesteście napominani. A dla niewiernych kara będzie bolesna! 5 Ci. tak jak przewróceni zostali ci. którzy się rozwodzą ze swoimi onami. którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi.Al-Mud adala W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Bóg usłyszał słowa tej. Takie są granice Boga. którzy odsyłają swoje ony. powinien nakarmić sześćdziesięciu . Bóg jest słyszący. które ich urodziły oni z pewnością mówią słowa godne nagany i pełne fałszu.

obliczył to Bóg. w grzechu i wrogości. jak potem ponownie czynią. eby On nie był szósty. lecz naradzajcie się wzajemnie dla pobo ności i bojaźni Bo ej! Bójcie się Boga. ani te pięciu. eby On nie był z nimi. mówią o swoich duszach: "Dlaczego miałby nas ukarać Bóg za to. w Dniu Zmartwychwstania. Zaprawdę. powiadomi ich o tym. będą się w niej palić! Jak e nieszczęsne to miejsce ostatecznej wędrówki! 9 O wy. gdziekolwiek oni by się znajdowali. ani więcej. jak i nieposłuszeństwie względem Posłańca? Kiedy oni przychodzą do ciebie i pozdrawiają ciebie nie tak. co oni uczynili. On im oznajmi to. co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I nie ma tajnej narady trzech. e Bóg wie doskonale. którym zostało zakazane tajne zebranie. Następnie. i naradzają się potajemnie. co im zostało zakazane. nie naradzajcie się dla grzechu i wrogości czy dla nieposłuszeństwa Posłańcowi. jak pozdrawia ciebie Bóg. co czynili. eby On nie był czwarty. ani te mniej. 628 . a oni zapomnieli. którzy wierzycie! Kiedy się zbieracie na tajne narady. Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 7 Czy ty nie widzisz. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 8 Czy nie widziałeś tych. kiedy Bóg wskrzesi ich wszystkich. co mówimy?" Wystarczy dla nich Gehenna.A dla niewiernych kara będzie poni ająca! 6 W tym Dniu.

przed waszą tajną naradą? Jeśli tego nie uczyniliście i Bóg zwrócił się ku Wam. którzy wierzycie! Kiedy się naradzacie tajemnie z Posłańcem.na ró ne stopnie tych spośród was. chyba za pozwoleniem Boga. którzy wierzycie! Kiedy wam mówią: "Zróbcie miejsce na zebraniach! ". to podnoście się! Wywy szy Bóg . co czynicie! 12 O wy. Jest to dla was lepsze i bardziej czyste. Bóg jest w pełni świadomy tego. to zróbcie miejsce. dawajcie jałmu nę. Lecz on nie mo e im wcale zaszkodzić. Bóg jest przebaczający. A kiedy wam mówią: "Wstawajcie!". to odprawiajcie modlitwę. Zaprawdę. to. złe jest to. którzy zaprzyjaźnili się z ludem. litościwy! 13 Czy wy się lękacie dać naprzód jałmu nę. na którego zagniewał się Bóg? Oni nie są ani z was. aby zasmucili się ci. którzy wierzą.przy którym zostaniecie zebrani! 10 Potajemna narada pochodzi od szatana. którzy wierzą i którzy otrzymali wiedzę. zaprawdę. ani z nich. to poprzedźcie tę waszą tajną naradę jałmu ną. słuchajcie Boga i Jego Posłańca! Bóg jest w pełni świadomy tego. co czynicie! 14 Czy nie widziałeś tych. a przecie wiedzą! 15 Przygotował dla nich Bóg karę straszną. oni przysięgają kłamliwie. Niech więc ufają Bogu wierzący! 11 O wy. Lecz jeśli nie macie mo liwości. a Bóg dla was zrobi miejsce. co oni czynili! 629 .

Stanowią oni partię szatana. którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi. zaprawdę. będą tam przebywać na wieki! 18 W tym Dniu. ci.16 Oni wzięli swoje przysięgi jako okrycie i odsunęli się od drogi Boga. którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi. 21 Napisał Bóg: "Z pewnością zwycię ę Ja i Moi posłańcy!" Zaprawdę. którzy ponieśli stratę! 20 Zaprawdę. i zapomnieli wspominać Boga. i sądzą. są tymi. On wprowadzi ich do Ogrodów. oni będą tam przebywać na wieki. O. Oni będą mieszkańcami ognia. partię Boga . albo ich ród. tak! Zaprawdę. którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. Oni stanowią partię Boga. On wypisał w ich sercach wiarę i umocnił ich Duchem pochodzącym od Niego. eby odnosili się przyjaźnie do tych. kiedy wskrzesi ich Bóg. Czy oni nie są kłamcami? 19 Zawładnął nimi szatan i spowodował. ani ich dzieci nie pomogą im nic wobec Boga. albo ich bracia. O. są wśród najbardziej poni onych. partia szatana! Oni. i na czymś się opierają. Dla nich więc kara będzie poni ająca! 17 Ani ich majątki. Bóg jest mocny. wszystkich razem. tak jak wam przysięgają. oni będą Mu przysięgać. gdzie w dole płyną strumyki. Bóg znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. tak! Zaprawdę.oni są szczęśliwi! 630 . potę ny! 22 Nie znajdziesz ludzi. nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich synowie.

e oni sprzeciwili się Bogu i Jego Posłańcowi.. ani wielbłądów. co jest w niebiosach. co dał Bóg Swojemu Posłańcowi 631 .Zebranie . Wy nie myśleliście. którzy nie uwierzyli . On jest Potę ny. którzy posiadacie jasne spojrzenie! 3 Gdyby Bóg nie przepisał im wysiedlenia. to. aby On mógł okryć hańbą bezbo nych. ale w yciu ostatecznym czeka ich kara ognia. co jest na ziemi. a oni myśleli. Bóg jest straszny w karaniu! 5 Wszelkie drzewo palmowe.. i rzucił w ich serca przera enie. e twierdze obronią ich przed Bogiem. który wypędził z domostw tych spośród ludu Księgi. Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 7 To. nad kim chce. J Lecz przyszedł do nich Bóg ze strony.na pierwsze zebranie. ścięliście lub pozostawiliście za zezwoleniem Boga. e oni odejdą. 6 Bóg dał Swojemu Posłańcowi od nich taką zdobycz wojenną.Al-Haszr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. Bóg daje władzę Swoim posłańcom. i to. Niszczą oni swoje domy swoimi rękami i rękami wiernych. to ukarałby ich na tym świecie. o ludzie. Bierzcie więc sobie z tego pouczenie. 4 Stało się tak dlatego. zaprawdę. które ścięliście albo które pozostawiliście stojącym na jego korzeniach. Mądry! 2 On jest Tym. e nie potrzebowaliście pędzić ani koni. A kto sprzeciwia się Bogu. z której oni się Go nie spodziewali.

Oni dają im pierwszeństwo. którzy nas wyprzedzili w wierze! I nie umieszczaj w naszych sercach urazy do tych. co tamtym zostało dane.jako zdobycz od mieszkańców miast. 10 A ci. będzie szczęśliwy. i nie znajdują w swoich sercach adnego po ądania dla tego. do bliskich krewnych i do sierot. którzy uwierzyli: "Jeśli zostaniecie wypędzeni. z pewnością. miłują tych. co wam daje Posłaniec. którzy do nich wywędrowali. którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw i którzy zostali pozbawieni swoich majątków. to my. którzy uwierzyli! Panie nasz! Ty. 9 A ci. którzy się umocnili w swoim domu i w swojej wierze przed nimi. tak eby to nie przechodziło kolejno do bogatych spośród was. i nie usłuchamy nigdy nikogo przeciwko wam. A to. którzy przyszli po nich. mówiących do swoich braci spośród ludu Księgi. Oni są naprawdę szczerzy. zaprawdę. litościwy!" 11 Czy nie widziałeś obłudników. A ten. pójdziemy z wami. 632 . to bierzcie. kto się uchroni przed skąpstwem własnej duszy. do biedaków i do podró nego. od tego się powstrzymajcie! I bójcie się Boga! Zaprawdę. to nale y do Boga i do Jego Posłańca. nawet gdyby bieda była ich udziałem. jesteś dobrotliwy. mówią: "Panie nasz! Przebacz nam i naszym braciom. gdy poszukiwali łaski i zadowolenia Boga i starali się pomóc Bogu i Jego Posłańcowi. Bóg jest straszny w karaniu! 8 To jest dla biednych muhad irów. a czego wam zakazał.

A jeśli będą przeciw wam walczyć. kiedy są między sobą. wam pomo emy!" Bóg jest świadkiem. ty myślisz. to oni nie pójdą razem z nimi. 14 Oni nie będą walczyć z wami wszyscy razem. a jeśli tamci będą zwalczani. Ich waleczność jest wielka. w którym będą przebywać na wieki. z pewnością. on mówi: "Ja się ciebie wyrzekam! Zaprawdę. którzy nie pojmują. lecz serca ich są podzielone. poniewa to są ludzie. Pana światów!" 17 I ich ostateczny koniec będzie taki. Oto jest zapłata dla niesprawiedliwych! 18 O wy. i obydwaj znajdą się w ogniu. który nie rozumie. 15 Oni są podobni do tych. Tak jest dlatego. którzy na krótko przed nimi zakosztowali złych skutków swojego postępowania. e oni są kłamcami! 12 Jeśli tamci będą wypędzeni. co przygotowała na jutro! 633 ." A kiedy jest niewierny. to wnet odwrócą się plecami i tamci nie będą mieli pomocy. kiedy mówi do człowieka: "Bądź niewierny!. a jeśli im nawet pomogą. 13 Wy przecie wzbudzacie więcej strachu w ich duszach ani eli sam Bóg. boję się Boga. to oni nie przyjdą im z pomocą. e oni są razem. e oni są ludem. którzy wierzycie! Bójcie się Boga! I niech ka da dusza patrzy na to. Dla nich kara będzie bolesna! 16 Oni są podobni do szatana. jedynie w miastach ufortyfikowanych albo spoza murów. to my.

I bójcie się Boga! Zaprawdę. Potę ny. Mieszkańcy Ogrodu . Zachowujący. co wy czynicie! 19 Nie bądźcie tak jak ci. co jest w niebiosach. Przenajświętszy.Król. co jest na ziemi! On jest Potę ny. Pokój. Te przypowieści podajemy ludziom. Wierny. Kształtującym! Do Niego nale ą najpiękniejsze imiona! Głosi Jego chwałę to. jak tylko On!. którzy zapomnieli o Bogu. jak tylko On! On zna skryte i widzialne.triumfują! 21 Jeślibyśmy objawili ten Koran na jakiejś górze. a sprawił On. być mo e. Przemo ny. e oni zapomnieli o swoich duszach. Twórcą. zobaczyłbyś ją pokorną. i to. Mądry! 634 . Litościwy! 23 On jest Bogiem! Nie ma boga. Oni są ludźmi występnymi. Bóg jest w pełni świadomy tego. rozerwaną ze strachu przed Bogiem. 20 Nie są równi mieszkańcy Ognia i mieszkańcy Ogrodu. Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to. co dodają Mu jako współtowarzyszy! 24 On jest Bogiem! Stworzycielem. . oni się zastanowią! 22 On jest Bogiem! Nie ma boga. On jest Miłosierny.

Skoro wyszliście walczyć na Mojej drodze i poszukiwać Mojego zadowolenia. waszego Pana. 3 Nie pomogą wam ani wasi bliscy krewni. co ukrywacie i co czynicie jawnie. wyciągną do was swoje ręce i swoje języki . Wypędzają Posłańca i was samych. A ktokolwiek z was to czyni. oni zaś nie wierzą w prawdę. ani wasze dzieci w Dniu Zmartwychwstania. 2 Jeśli oni was spotkają. On rozstrzygnie między wami. kiedy powiedzieli do swego ludu: "Zaprawdę." 635 . będą dla was wrogami. Oni by chcieli. ten ju zbłądził z równej drogi. my nie mamy nic z wami i z tym. poniewa wy wierzycie w Boga. co wy czcicie oprócz Boga! Wyrzekamy się was! Pojawiła się między nami i wami wrogość i zawiść na zawsze.Al-Mumtahana W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O wy.ze złem. jakie powiedział Abraham do swojego ojca: "Z pewnością będę prosił o przebaczenie dla ciebie. to czy będziecie w skrytości okazywać im przyjaźń? Ja wiem najlepiej to. chyba e uwierzycie w Boga Jedynego!" Wyjątek uczyniwszy dla słów.Doświadczana . abyście byli niewiernymi. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół Mojego wroga i waszego wroga! Wy zwracacie się do nich z przyjaźnią. którzy byli z nim. A Bóg widzi dobrze. która przyszła do was. choć nie mam władzy niczego uczynić dla ciebie u Boga. co czynicie! 4 Mieliście ju piękny przykład w Abrahamie i tych.

którzy wierzycie! Kiedy przyjdą do was kobiety wierzące.. to nie odsyłajcie ich do niewiernych: one nie są ju im dozwolone ani oni nie są dozwoleni dla nich. kto spodziewa się spotkać Boga i kto się spodziewa Dnia Ostatniego. którzy ich biorą za przyjaciół. którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. kto się odwróci."Panie nasz! Zaufaliśmy Tobie i nawróciliśmy się do Ciebie! Do Ciebie zmierza ostateczna wędrówka! 5 Panie nasz! Nie wystawiaj nas na pokuszenie wobec tych. którzy nie wierzą! Przebacz nam. zaprawdę. Bóg jest Bogaty. 10 O wy. abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych. 636 . Godny Chwały! 7 Być mo e. Dajcie im to. A ten. . którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw. abyście sobie brali za przyjaciół tych. i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Bóg jest wszechmocny! Bóg jest przebaczający. Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych! 9 Bóg zabrania wam tylko. dla których jesteście wrogami .Bóg zna najlepiej ich wiarę! Jeśli uznacie je za wierzące. Zaprawdę. co oni wydali! Nie będziecie mieli grzechu.. to wybadajcie je. Ty jesteś Potę ny. litościwy! 8 Bóg nie zabrania wam.przyjaźń. są ludźmi niesprawiedliwymi. które razem wywędrowały. Panie nasz! Zaprawdę. Mądry!" 6 Mieliście w nich piękny przykład dla tego. Ci. Bóg ustanowi między wami i tymi spośród was.

I bójcie się Boga. 637 . Oni zwątpili w ycie ostateczne. i nie będą przychodzić z oszczerstwem. co jest uznane . zmyślając je między swoimi rękami i nogami. i niech oni ądają. a potem wy chcecie się odpłacić. którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół ludzi. co wydaliście.to przyjmij ich przysięgę i proś Boga o przebaczenie dla nich! Zaprawdę. i nie będą zabijać swoich dzieci. co wydali. i nie będą popełniać cudzołóstwa. I nie zatrzymujcie przez węzły mał eńskie kobiet niewierzących! ądajcie od nich tego. i nie będą kraść. ile oni wydali. kiedy dacie im ich wynagrodzenie. ani te nie będą się buntowały przeciwko tobie w tym. tyle . na których Bóg jest zagniewany. od których ony odeszły. mądry! 11 A jeśli któraś z waszych on odeszła od was do niewiernych. tak jak niewierni zwątpili w mieszkańców mogił. to dajcie tym.jeśli je poślubicie. w którego wierzycie! 12 O proroku! A kiedy przyjdą do ciebie kobiety wierzące zło yć ci przysięgę wierności: i nie będą dodawać Bogu adnych współtowarzyszy. Takie jest dla was postanowienie Boga! On rozsądza między wami. Bóg jest przebaczający. Bóg jest wszechwiedzący. mądry! 13 O wy.

Ahmad!" Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami. syn Marii: "O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was.Szereg . kto mówi kłamstwo przeciw Bogu. 4 Zaprawdę. którzy wierzycie! Dlaczego mówicie to. którzy walczą na Jego drodze w zwartych szeregach.As-Saff W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. czego nie czynicie. czego nie czynicie? 3 Bardzo nienawistne jest Bogu. co przede mną było zesłane w Torze. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie! 6 Oto powiedział Jezus." A kiedy oni się odsunęli. jak gdyby byli budowlą solidną. 5 Oto powiedział Moj esz do swego ludu: "O ludu mój ! Dlaczego wy mnie obra acie? Przecie wiecie. Mądry! 2 O wy. a którego imię . i zwiastować Posłańca. co jest w niebiosach. aby potwierdzić prawdziwość tego. oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!" 7 A kto jest bardziej niesprawiedliwy ani eli ten. i mówicie to. kiedy jest wzywany do islamu? Bóg nie prowadzi drogą prostą 638 . co jest na ziemi. On jest Potę ny. Bóg odsunął ich serca. Bóg miłuje tych. e Bóg posłał mnie do was. który przyjdzie po mnie. i to.

którzy uwierzyli.o. 10 O wy. przeciwko ich nieprzyjaciołom. aby ją wznieść ponad wszelką religię. jak powiedział Jezus. 639 . pomoc od Boga i bliskie zwycięstwo. którzy wierzycie! Bądźcie pomocnikami Boga. 8 Oni chcą zagasić światło Boga swoimi ustami. chocia by to było nienawistne dla niewiernych. którzy wierzycie! Czy mogę ukazać wam handel. syn Marii. gdybyście tylko mogli to wiedzieć! 12 Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów. To jest osiągnięcie ogromne! 13 I da wam inne rzeczy. chocia by to było nienawistne dla bałwochwalców. a część pozostała niewierna. gdzie w dole płyną strumyki. który by was wybawił od kary bolesnej? 11 Będziecie wierzyć w Boga i Jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym majątkiem i waszymi duszami! To będzie lepsze dla was . i oni stali się zwycięzcami. lecz Bóg dopełni Swoje światło. Wtedy umocniliśmy tych. które wy kochacie. i do mieszkań przyjemnych w Ogrodach Edenu. do apostołów: "Którzy będą moimi pomocnikami w dą eniu do Boga?" Apostołowie powiedzieli: "My jesteśmy pomocnikami Boga!" I uwierzyła pewna część synów Izraela. Zwiastuj radosną nowinę wiernym! 14 O wy. który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy.ludzi niesprawiedliwych. 9 On jest Tym.

Przenajświętszego.a oni jej nie ponieśli są podobni do osła. którzy się jeszcze do nich nie przyłączyli. e jesteście bliscy Bogu. On jest Potę ny. który zna. od której uciekacie. 5 Ci. 640 . oni bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym. z pewnością was spotka! Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego. z wyłączeniem innych ludzi. co jest w niebiosach. to yczcie sobie śmierci. który niesie księgi. Jak e zły jest przykład tych ludzi. który głosi im Jego znaki. śmierć. On jest władcą łaski ogromnej. co przygotowały pierwej ich ręce. Potę nego. co skryte i jawne. i to. komu chce. którzy za kłamstwo uznali znaki Boga! A Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych! 6 Powiedz: "O wy. którym dano nieść Torę . Mądry! 4 To jest łaska Boga! On ją daje temu. którzy wyznajecie judaizm! Jeśli twierdzicie.Króla. co jest na ziemi . 3 I do innych spośród nich. Mądrego! 2 To On posłał do ludzi prostych Posłańca wywodzącego się spośród nich.Al-D um'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Głosi chwałę Boga to. . 8 Powiedz: "Zaprawdę. oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrości. jeśli jesteście prawdomówni!" 7 Lecz oni nigdy nie będą jej sobie yczyli z powodu tego. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych.Zgromadzenie .

On obwieści wam to. jest lepsze od zabawy i handlu! Bóg jest najlepszy z tych. Powiedz: "To. i często wspominajcie Boga! Być mo e. będziecie szczęśliwi! 11 Lecz kiedy oni dojrzą jakiś handel lub zabawę. to śpieszą na oślep ku nim i pozostawiają ciebie stojącego. co czyniliście. o. którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy . którzy dają zaopatrzenie!" 641 ." 9 O wy. to rozejdźcie się po kraju i poszukujcie łaski Boga. gdybyście mogli to wiedzieć! 10 A kiedy modlitwa zostanie zakończona.w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was lepsze. co jest u Boga.

Oni są nieprzyjaciółmi. 7 Oni są tymi. jak się odsuwają. złe jest to. e ty jesteś Posłańcem Boga!" Bóg wie. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie.oni odwracają głowy i widzisz. co oni uczynili! 3 Albowiem oni uwierzyli. Pieczęć została nało ona na ich serca i oni nie pojmują. podobają ci się ich postacie. 4 Kiedy na nich patrzysz. Oni uwa ają. czy te nie będziesz o nie prosił . czy będziesz prosił dla nich o przebaczenie. a potem stali się niewiernymi. 642 .Obłudnicy . którzy są przy Posłańcu Boga. mówią: "Zaświadczamy. a kiedy mówią.Al-Munafikun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy przychodzą do ciebie obłudnicy. przeto wystrzegaj się ich! Niech ich Bóg zwalczy! Jak e oni zostali oszukani! 5 A kiedy się im mówi: "Przychodźcie! Posłaniec Boga będzie prosił o przebaczenie dla was. a oni są jakby słupami podpartymi. 6 Wszystko jedno. e ka dy krzyk jest przeciw nim. Zaprawdę. e ty jesteś Posłańcem Jego i Bóg świadczy." . e obłudnicy są kłamcami.nie przebaczy im Bóg. 2 Oni wzięli sobie swoje przysięgi jako puklerz i odsunęli się od drogi Boga. którzy mówią: "Nie rozdawajcie nic tym. nadęci pychą. to słuchasz ich słów.

poniosą stratę.aby oni od niego odeszli. którzy to czynią. kiedy nadejdzie jej termin. 8 Oni mówią: "Jeśli powrócimy do Medyny. Wtedy on powie: "Panie mój ! Gdybyś mi dał trochę czasu. Bóg jest w pełni świadomy tego. w co was zaopatrzyliśmy. to z pewnością silniejszy wypędzi stamtąd słabszego!" Potęga nale y do Boga. lecz obłudnicy nic nie pojmują. do Jego Posłańca i wiernych. Lecz obłudnicy tego nie wiedzą. co wy czynicie! 643 . ebym mógł dawać jałmu nę i być sprawiedliwy!" 11 Ale Bóg nie da zwłoki adnej duszy. 9 O wy. zanim przyjdzie śmierć do któregoś z was. 10 Rozdawajcie z tego. " Do Boga nale ą skarby niebios i ziemi. którzy wierzycie! Niech wasze majątki i wasze dzieci nie odrywają was od wspomnienia Boga! A ci.

godny chwały! 7 Ci. co jest na ziemi.At-Taghabun W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławia Boga to. 4 On wie. I do Niego zmierza wędrowanie. oni powiedzieli: "Czy ludzie mogą nas prowadzić drogą prostą?" I nie uwierzyli. Bóg widzi dobrze to. i to. e nie będą wskrzeszeni. Do Niego nale y królestwo i do Niego nale y chwała! On nad ka dą rzeczą jest wszechwładny! 2 On jest Tym. twierdzą." 8 Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca. On wie. 644 . co jest w niebiosach i na ziemi. i odwrócili się. co ukrywacie i co głosicie jawnie. którzy nie uwierzyli dawniej i zakosztowali szkodliwości swojego postępowania? Dla nich kara będzie bolesna. o tym. Powiedz: "Ale tak! Na mojego Pana! Z pewnością zostaniecie wskrzeszeni! Następnie zostaniecie powiadomieni. 6 Albowiem kiedy przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami. 5 Czy doszła do was wieść o tych. co czyniliście! A to dla Boga jest łatwe. co kryją wasze piersi. Bóg zna to. a inny jest wierzący. Bóg jest bogaty. co wy czynicie! 3 On stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie. którzy nie wierzą. On was ukształtował i pięknie uformował wasze postacie. który was stworzył: a wśród was jeden jest niewierzący. Bóg ich nie potrzebuje. co jest w niebiosach.Wzajemne Oszukiwanie . z całą pewnością.

I temu. na zawsze. co czynicie! 9 Ten Dzień. To jest osiągnięcie ogromne! 10 A ci. Jak e złe to miejsce przybycia! 11 Nikogo nie dosięgnie adne nieszczęście. litościwy! 15 Wasze bogactwo i wasze dzieci są tylko pokuszeniem. zaprawdę. Bóg o ka dej rzeczy jest wszechwiedzący! 12 Słuchajcie Boga i słuchajcie Jego Posłańca! A jeśli się odwrócicie . e na Naszym Posłańcu cią y jedynie przekazanie jasnego obwieszczenia. odpuścicie i wybaczycie .będą mieszkańcami ognia. kiedy On was zgromadzi na Dzień Zgromadzenia. jak tylko On! Bogu niech zaufają wszyscy wierni! 14 O wy.i w światło. Tacy pozostaną tam. jak tylko za zezwoleniem Boga. Bóg pokieruje sercem ka dego. które zesłaliśmy! Bóg jest w pełni świadomy tego. kto w Niego wierzy.On odpuści jego złe czyny i wprowadzi go do Ogrodów. 16 Przeto bójcie się Boga. nieśmiertelni.to. jeśli jesteście do tego zdolni! Rozdawajcie dla dobra waszych dusz! 645 . gdzie w dole płyną strumyki. wśród waszych on i waszych dzieci są wasi wrogowie! Przeto strze cie się ich! A jeśli. którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki . Oni tam będą przebywać na wieki. pobła ając.to wiedzcie. będzie Dniem wzajemnego oszukiwania. kto wierzy w Boga i pełni dobre uczynki . którzy wierzycie! Zaprawdę. 13 Bóg! Nie ma boga. podczas gdy u Boga jest nagroda ogromna. Bóg jest przebaczający.

On jest Potę ny.A ci. 18 On zna skryte i jawne. Mądry! 646 . to On odda ją wam w dwójnasób i wam przebaczy. 17 Jeśli dacie Bogu piękną po yczkę. którzy się ustrzegą skąpstwa swojej duszy .będą szczęśliwi.

dwóch sprawiedliwych spośród was. Takie są granice Boga! A ten. 3 i da mu zaopatrzenie stąd. to albo zatrzymajcie je w sposób godny.At-Talak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Kiedy odprawiacie swoje ony. kto się boi Boga.Rozwód . Kobiety brzemienne zaś niech czekają. kto ufa Bogu.jeśli macie wątpliwości niech czekają trzy miesiące. On przygotuje jakieś wyjście. kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. które jeszcze się nie rozwinęły. 647 . a zło ą swoje brzemię. A temu. Przestrzegajcie tego terminu i bójcie się Boga. On przyniesie ułatwienie. e zajdzie coś nowego. waszego Pana! Nie wypędzajcie ich z domów i niech wcale nie wychodzą. 4 A te spośród waszych on. ten czyni niesprawiedliwość sobie samemu. I wezwijcie świadków. Temu. Przez to napominany jest ten. chyba e dopuściły się jawnej bezecności. i ustanówcie świadectwo wobec Boga. Bóg spowoduje. albo rozstańcie się z nimi w sposób godny. kto przekracza granice Boga. Ty nie wiesz: Być mo e. to odprawiajcie je w właściwym dla nich terminie. kto się boi Boga. skąd on się nawet nie spodziewa. On sam wystarczy! Oto Bóg powoduje spełnienie swojego rozkazu! Bóg ustanowił miarę dla ka dej rzeczy. podobnie te. które ju zwątpiły w okres miesięczny . A temu. 2 A kiedy nadejdzie ich termin.

ukaraliśmy je karą straszną. który wam zesłał. 648 . obdarzeni umysłem. który recytuje wam jasne znaki Boga. Bóg da wam po przeciwnościach ukojenie. to łó cie na ich utrzymanie. a w ostatecznym wyniku ponieśli stratę. ni tym. to niech karmi je inna! 7 Niech ten. 8 Ile to miast zachowało się dumnie wobec rozkazu Boga i Jego posłańców! I My policzyliśmy się z nimi rachunkiem surowym. wydaje według swojego dostatku! Niech ten. którzy pełnią dobre dzieła. 9 I one zakosztowały złych skutków swego postępowania. aby wyprowadzić z ciemności do światła tych. stosownie do waszych środków! Nie wyrządzajcie im przykrości i nie stawiajcie ich w trudnej sytuacji! A jeśli są brzemienne. 10 przygotował dla nich Bóg karę straszną.5 Taki jest rozkaz Boga. dawajcie im za to wynagrodzenie i porozumiewajcie się ze sobą godnie! A jeśli napotykacie jakieś trudności. co dał mu Bóg! Bóg nie obcią a adnej duszy niczym innym. któremu zostało wymierzone. A kto się boi Boga. temu On odpuści złe uczynki i powiększy jego nagrodę. wydaje według tego. który yje w dostatku. 11 Posłańca. Kto wierzy w Boga i czyni dobro. 6 Dajcie im mieszkanie. o wy. którzy wierzą. którzy uwierzyliście! Bóg zesłał wam napomnienie. co jej dał. Bójcie się więc Boga. tam gdzie wy mieszkacie. a zło ą swoje brzemię! A jeśli one karmią wasze dziecko.

który stworzył siedem niebios i ziemi tyle . gdzie w dole płyną strumyki. 12 To jest Bóg. abyście wiedzieli. e Bóg jest nad ka dą rzeczą wszechwładny i e obejmuje ka dą rzecz Swoją wiedzą. 649 . Bóg dał jemu piękny udział. oni będą tam przebywać nieśmiertelni na zawsze. Jego rozkaz dociera do nich.tego On wprowadzi do Ogrodów.

" 4 Jeśli wy obydwie nawrócicie się do Boga. a częściowo przemilczał. okazujące skruchę. całkowicie poddane Bogu. czy to zamę ne. Ale jeśli będziecie się wzajemnie wspomagać przeciwko Prorokowi .Zakazanie . chcąc przypodobać się twoim onom? Bóg jest przebaczający. wówczas on częściowo dał jej to poznać. czy dziewice. co pozwolił ci Bóg. przestrzegające postu. rzekła: "Któ ci to obwieścił?" Powiedział: "Obwieścił mi Wszechwiedzący. gorliwe w modlitwie. Bóg jest jego Opiekunem. a Gabriel i sprawiedliwi między wiernymi. Świadomy. wierzące. przecie ju skłoniły się wasze serca. pobo ne. A kiedy Prorok jej o tym mówił.. Mądry! 3 Oto Prorok powierzył w tajemnicy jednej ze swoich on pewną historię. 650 . litościwy! 2 Bóg nało ył na was obowiązek zwolnienia się z takich przysiąg. jego Pan .to. Bóg jest waszym opiekunem! On jest Wszechwiedzący. którzy wierzycie! Strze cie się sami i wasze rodziny od ognia. 6 O wy.At-Tahrim W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O Proroku! Dlaczego zakazujesz sobie tego. zaprawdę. A kiedy ona ją rozgłosiła i Bóg ujawnił to jemu. którego strawą będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie..jeśli on was odprawi da mu w zamian ony lepsze od was. a tak e aniołowie są jego wspomo ycielami! 5 Być mo e.

Obie one były pod władzą Naszych dwóch sług.tego Dnia. lecz wypełniają to. onę Faraona. lecz one zdradziły ich. co jest im nakazane. co czyniliście. 8 O wy. gdzie w dole płyną strumyki . I oni nic nie mogli dla nich uczynić wobec Boga. I powiedziano im: "Wejdźcie do ognia obie wraz z tymi. kiedy Bóg nie okryje hańbą ani Proroka. 7 O wy. oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga. którzy tam wchodzą!" 11 I Bóg dał jako przykład tym. którzy z nim uwierzyli. Oto ona powiedziała: "Panie mój! Zbuduj dla mnie u Siebie dom w Ogrodzie! Wybaw mnie od Faraona i od jego dzieła! 651 . którzy nie wierzycie! Nie usprawiedliwiajcie się dzisiaj! Zostanie wam zapłacone tylko za to.ogromni. światło ich pójdzie przed nimi i po ich prawicy. Oni będą mówili: "Panie nasz! Uczyń doskonałym dla nas nasze światło i przebacz nam! Zaprawdę. którzy wierzycie! Nawracajcie się do Boga ze szczerą skruchą! Być mo e. którzy uwierzyli. wasz Pan odpuści wam złe czyny i wprowadzi was do Ogrodów. spośród Naszych sług sprawiedliwych. którzy nie uwierzyli: o onie Noego i onie Lota. A jak e nieszczęsne to miejsce przybycia! 10 Bóg dał przypowieść tym. straszni. ani tych. Ty jesteś nad ka dą rzeczą wszechwładny!" 9 O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obłudników i bądź względem nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna.

tak więc tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha. i była wśród pokornych. córkę Imrana. która zachowała dziewictwo.I wybaw mnie od ludzi niesprawiedliwych!" 12 I Marię. 652 . I ona potwierdziła słowa swego Pana i Jego Ksiąg.

lecz my uznaliśmy go za kłamcę i powiedzieliśmy: Bóg nie zesłał niczego.On jest nad ka dą rzeczą wszechwładny! 2 który stworzył śmierć i ycie. gdy wrzucają do niej czeredę.Królestwo . uło onych warstwami. Za ka dym razem. i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego. Jak e to nieszczęsne miejsce przybycia! 7 Kiedy oni zostaną tam wrzuceni. aby was doświadczyć. Zwróć więc swoje spojrzenie: czy zobaczysz jakąś skazę? 4 Następnie zwróć swoje spojrzenie jeszcze dwa razy: powróci ono do ciebie upokorzone i utrudzone. zapytują ich stra nicy Gehenny: "Czy nie przychodził do was ostrzegający?" 9 Oni mówią: "Tak! Przychodził do nas ostrzegający. w którego ręku jest królestwo . którzy nie uwierzyli w swojego Pana . który z was jest lepszy w działaniu. ona się bowiem gotuje 8 i omal nie wybuchnie ze wściekłości.On jest Potę ny. 653 .Al-Mulk W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Błogosławiony niech będzie Ten. aby wiedzieć. .cierpienie Gehenny. Przebaczający! 3 stworzył siedem niebios. 6 A dla tych. 5 My ozdobiliśmy niebo najbli sze lampami i uczyniliśmy je pociskami do ra enia szatanów. Nie widzisz w stworzeniu Miłosiernego adnej dysproporcji. posłyszą jej ryk.

który jest w niebie. który stworzył? On jest Przenikliwy. towarzysze płomienia palącego! 12 Zaprawdę. czego wam Bóg udziela. Przechadzajcie się więc po jej szlakach i jedzcie z tego. co się kryje w waszych sercach! 14 Czy nie będzie wiedział Ten. który uczynił dla was ziemię całkowicie poddaną. bo przecie ona dr y? 17 Czy jesteście pewni. tylko Miłosierny. to nie bylibyśmy wśród towarzyszy płomienia palącego. jakie jest Moje ostrze enie. Świadomy! 15 On. 13 Trzymajcie w tajemnicy wasze słowa albo głoście je jawnie. jesteście pewni. nie pośle przeciwko wam huraganu kamieni? Wtedy poznacie. którzy się obawiają swego Pana w tym." 11 I oni przyznali się do swojego grzechu. e Ten. ku Niemu będzie zmartwychwstanie! 16 Czy. 18 Zadawali kłam ju ci. On widzi dobrze ka dą rzecz! 654 . którzy byli przed nimi. I jakie było Moje oburzenie! 19 Czy oni nie widzieli ponad sobą ptaków. ci. e Ten. co niepoznawalne . nie sprawi. jak składają i rozkładają skrzydła? Nikt ich nie podtrzymuje. który jest w niebie. On wie dobrze. Precz więc. zaprawdę.będą mieli przebaczenie i wielką nagrodę. eby ziemia was pochłonęła.jesteście jedynie w wielkim błędzie" 10 I jeszcze powiedzieli: "Gdybyśmy posłuchali albo zrozumieli.

22 Czy ten. 655 . czy ten. jeśli jesteście prawdomówni?" 26 Powiedz: "Wiedza jest tylko u Boga! Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym." 27 Ale kiedy ją zobaczą z bliska. zasępią się twarze tych. oprócz Miłosiernego? Niewierni są jedynie w zaślepieniu. 21 Albo gdzie jest ten. wzrok i serca. Powiedzą im: "Oto czegoście się domagali!" 28 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli zniszczy mnie Bóg. którzy są ze mną." 25 Oni powiedzą: "Kiedy spełni się ta obietnica. i tych.20 Gdzie jest taki. który niczym wojsko wesprze was. kto was zaopatrzy. którzy nie uwierzyli. jeśli On powstrzyma Swoje zaopatrzenie? Tak! Oni uporczywie trwają w dumie i krnąbrności. Jak mało jesteście wdzięczni!" 24 Powiedz: "To On rozproszył was po ziemi i do Niego będziecie sprowadzeni. e powstaliście. dał wam słuch. kto chodzi z twarzą opuszczoną ku ziemi. lub te zmiłuje się nad nami. który chodzi równo po drodze prostej? 23 Powiedz: "To On spowodował. jest na lepszej drodze. to kto obroni niewiernych od kary bolesnej?" 29 Powiedz: "On jest Miłosierny! Uwierzyliśmy w Niego i zaufaliśmy Mu! Wy zaś niebawem się dowiecie.

" 30 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli rankiem zniknie wam woda w głębi ziemi.kto jest w błędzie jawnym. to kto wam dostarczy wtedy wody źródlanej?" 656 .

ebyś był łagodny. 13 grubianina. co oni zapisują! 2 Ty nie jesteś. 11 potwarcy. 6 który z was jest doświadczony. którzy obwiniają o kłamstwo! 9 Oni by chcieli.Al-Kalam W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nun. nędznego. on mówi: "To są baśnie dawnych przodków!" 16 My napiętnujemy go na ryju! 657 . twój Pan wie najlepiej. kto zbłądził z Jego drogi. napastnika. to i oni byliby łagodni. 8 Nie słuchaj więc tych. człowiekiem opętanym! 3 Zaprawdę. szerzącego kalumnie. 12 tego. i do tego intruza. którzy idą drogą prostą. i oni zobaczą. 14 nawet gdy on posiada majątek i synów! 15 Kiedy mu są recytowane Nasze znaki. i On zna najlepiej tych. z łaski twego Pana. 10 Nie słuchaj więc: adnego skorego do przysięgi. dla ciebie będzie z pewnością nagroda nale yta! 4 Zaprawdę. Na pióro i na to. grzesznika. który przeszkadza dobru.Pióro . ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem! 5 Zobaczysz niebawem. 7 Zaprawdę.

17 Oto doświadczyliśmy ich tak." 25 I poszli rankiem. 31 Mówili: "Biada nam! Zaprawdę. kiedy przysięgali. wbrew waszej woli. jeśli się zabieracie do ścinania!" 23 I wyruszyli w drogę. zdecydowani co do celu wyznaczonego. jak doświadczyliśmy właścicieli ogrodu. 20 i rankiem był on całkowicie ścięty. 26 Kiedy więc go zobaczyli. byliśmy buntownikami! 658 . i z pewnością zbiorą plony rano. 18 a nie uczynili adnego zastrze enia. 19 Wtedy nawiedziło go nieszczęście od twego Pana. powiedzieli: "Doprawdy zbłądziliśmy! 27 Wcale nie zostaliśmy wszystkiego pozbawieni!" 28 Najbardziej umiarkowany z nich powiedział: "Czy wam nie mówiłem? Dlaczego nie głosicie chwały Boga?" 29 Powiedzieli: "Chwała niech będzie naszemu Panu! Zaprawdę. 21 Oni zaś wzywali się wzajemnie rankiem: 22 "Chodźcie na wasze pole wcześnie. ganiąc się wzajemnie. rozmawiając cicho między sobą: 24 " eby aden biedak nie wszedł tu dziś. podczas gdy oni spali. byliśmy niesprawiedliwi!" 30 Wtedy oni zwrócili się jeden do drugiego.

w niej jest dla was to. nasz Pan da nam w zamian coś lepszego od niego. my do naszego Pana kierujemy nasze pragnienia!" 33 Taka jest kara! Lecz kara ycia ostatecznego jest większa. być mo e. co wy sami osądzicie! 40 Zapytaj ich. tak jak grzeszników? 36 Có z wami? Jak sądzicie? 37 Czy nie macie Księgi.jeśli są prawdomówni 42 w Dniu. co z pewnością wybierzecie! 39 I czy nie macie Naszej przysięgi sięgającej a do Dnia Zmartwychwstania? Zaprawdę. 45 I Ja dam im zwłokę. kiedy odsłonią się nogi i kiedy wezwani do oddania pokłonów nie będą mogli tego uczynić. poniewa byli wzywani do oddania pokłonów. Zaprawdę. O. dla ludzi bogobojnych u Pana są Ogrody Szczęśliwości! 35 Czy My potraktujemy tych. którzy poddali się całkowicie. kiedy jeszcze byli zdrowi i cali. gdybyście wiedzieli! 34 Zaprawdę. w której znajdujecie pouczenie? 38 Zaprawdę. wasze będzie to. 43 będą mieli opuszczone spojrzenia i okryje ich poni enie. którzy za kłamstwo uznali to opowiadanie! My poprowadzimy ich stopniowo tak. 44 Pozostaw Mnie więc z tymi. 659 .32 Lecz. i oni wcale nie będą wiedzieli. który z nich to zagwarantuje?! 41 Albo czy oni mają współtowarzyszy? Wtedy niech przyprowadzą swoich współtowarzyszy .

51 Zaprawdę. 46 Czy ty ich zapytasz o wynagrodzenie. wtedy gdy krzyczał. skoro sami są obcią eni długiem? 47 Albo czy mają ukrytą wiedzę i czy ją zapisują? 48 Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana i nie bądź jak "człowiek ryby". to zostałby wyrzucony na pustkowiu jako człowiek wzgardzony. kiedy słyszą napomnienie. którzy nie wierzą. 49 Gdyby nie dosięgła go dobroć jego Pana. ci. kiedy był udręczony. on jest opętany!" 52 Lecz to nie co innego.lecz Mój podstęp jest niezachwiany. jak tylko przypomnienie dla światów! 660 . gotowi są wywrócić cię swoimi spojrzeniami. 50 Ale wybrał go jego Pan i umieścił między sprawiedliwymi. mówią: "Zaprawdę.

10 zbuntowali się przeciw Posłańcowi swego Pana i On pochwycił ich przemo nym chwytem. My przenieśliśmy was na statek płynący. Ty mo esz ujrzeć ten lud tam powalony.oni popełnili grzechy. jedyny raz. 11 Zaprawdę.Al-Hakka W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nieuniknione! 2 Co to jest nieuniknione? 3 I co ciebie pouczy. 12 aby uczynić to dla was przypomnieniem i aby zachowało je ucho zachowujące. 6 natomiast Adyci zostali zniszczeni przez wicher wyjący. 15 tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie 661 .Nieuniknione Wydarzenie . 8 I czy widzisz po nich jakieś resztki? 9 Faraon i ci. co to jest nieuniknione? 4 Za kłamstwo uznali Samud i Ad to. którzy byli przed nim. co druzgocące. 7 który On rozpętał przeciwko nim przez siedem nocy i przez osiem dni po sobie następujących. 5 Otó Samudyci zostali zniszczeni przez gwałtowną burzę z piorunami. jak gdyby to były pnie powalonych palm. jednym starciem. gwałtowny. kiedy woda wyszła z brzegów. i zburzone miasta . 14 kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone. 13 Kiedy zadmą w trąbę.

którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!" 33 Bo on nie wierzył w Boga potę nego 34 i nie zachęcał do ywienia biednych! 662 . gdyby to był ostateczny koniec! 28 Na nic mi się zdało moje bogactwo! 29 Odeszła ode mnie moja władza!" 30 "Bierzcie go i nałó cie mu kajdany! 31 potem w ogniu piekielnym palcie go! 32 Następnie zakujcie go w łańcuch. w dniach. gdyby mi nie została dana moja księga! 26 O. e znajdę swój rachunek.16 i rozerwie się niebo. kto otrzyma swoją księgę w swoją lewicę. jaki jest mój rachunek! 27 O. 24 "Jedzcie i pijcie na zdrowie. 17 aniołowie będą na jego krańcach. tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi. które minęły!" 25 A ten. gdybym mógł nie wiedzieć." 21 I on będzie miał ycie przyjemne 22 w wyniosłym Ogrodzie. 18 Tego Dnia będziecie przedstawieni. za to. nic z was nie zostanie ukryte. co uczyniliście dawniej. powie: "Oto bierzcie! Czytajcie księgę! 20 przecie ja myślałem. 19 Ten. który otrzyma swoją księgę w swoją prawicę. i będzie ono tego Dnia rozwarte. 23 którego owoce będą bliskie. powie: "O.

41 a nie są to słowa poety! . My wiemy. 48 To. 50 Zaprawdę. to jest nieszczęście dla niewiernych! 51 Oto jest pewna prawda! 52 Wysławiaj więc imię Twojego Pana. 47 I nikt z was nie mógłby temu przeszkodzić. czego nie widzicie! 40 Zaprawdę.35 I nie ma tutaj dla niego przyjaciela. przypomnienie dla bogobojnych! 49 Zaprawdę. to słowa Posłańca szlachetnego. 38 Nie! Przysięgam na to. 37 i nie je tego nikt oprócz grzeszników. Potę nego! 663 . e niektórzy z was uwa ają to za kłamstwo.wy małej wiary – 42 ani nie są to słowa wró bity -jako mało pamiętajcie43 to objawienie od Pana światów! 44 A gdyby on wymyślił przeciwko nam jakieś słowa. 39 i na to. co widzicie. 36 nie ma po ywienia oprócz cuchnącej ropy. jest zaprawdę. 45 to schwycilibyśmy go za jego prawą rękę 46 i przecięlibyśmy mu tętnicę.

15 Wcale nie! Zaprawdę. którzy są na ziemi. którego wielkość . który się wycofał i który się odwrócił plecami. eby tylko mógł być uratowany. 7 lecz My sądzimy. 18 który zbierał i przechowywał. 13 i swoim klanem.pięćdziesiąt tysięcy lat. 17 wzywający tego.Al-Ma'Arid W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zapytał ądający wyjaśnienia o karę spadającą 2 na niewiernych . 10 I serdeczny przyjaciel nie będzie pytał serdecznego przyjaciela. 4 Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu. e jest bliska. władcy stopni. Tego Dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami. 664 .Stopnie . 11 kiedy się zobaczą. 5 Bądź więc cierpliwy cierpliwością piękną! 6 Oni myślą. to jest ogień piekielny! 16 zrywający skalp. l2 swoją towarzyszką i swoim bratem.której nikt oddalić nie potrafi 3 pochodzącą od Boga. który mu dawał schronienie. 8 Tego Dnia niebo będzie jak miedź roztopiona. 9 a góry będą jak kłaczki wełny. 14 i wszystkimi. e ona jest daleka.

którzy stoją prosto. którzy się modlą. którzy się boją kary swego Pana 28 . 24 do których majątku ma określone prawo 25 proszący i biedny. którzy zachowują czystość 30 i yją tylko z onami i niewolnicami . człowiek jest stworzeniem zmiennym: 20 kiedy dosięgnie go zło.19 Zaprawdę.oni będą w Ogrodach uszanowani! 36 A có z tymi. kiedy składają świadectwo. którzy wierzą w Dzień Sądu. 34 i ci. 37 na prawo i na lewo. 21 a kiedy dosięgnie go dobro. kara ich Pana jest nieunikniona! 29 i tych.wtedy oni nie są ganieni. biegającymi przed tobą z wyciągniętymi szyjami. jest niedostępny! 22 Z wyjątkiem tych. jest niecierpliwy. 31 Natomiast ci. którzy strzegą depozytów swoich i przestrzegają swoich zobowiązań. gromadami? 38 Czy nie pragnie ka dy człowiek. aby został wprowadzony do Ogrodu szczęśliwości? 665 .Zaprawdę. 26 i tych. którzy nie uwierzyli. 32 I ci. 23 którzy są wytrwali w modlitwie. 33 i ci. którzy wykraczają poza to. 27 i tych. są przestępcami. którzy się troszczą o swoje modlitwy 35 .

okryci poni eniem! Taki będzie Dzień. jak gdyby się spieszyli do kamieni ofiarnych. a napotkają Dzień. i My nie mo emy być wyprzedzeni! 42 Pozwól im więc pogrą ać się w pustych słowach i zabawiać. 43 ten Dzień. co oni wiedzą. który im został obiecany! 666 . z pokornymi spojrzeniami. kiedy oni wyjdą z grobów. 41 aby zamienić ich na lepszych. który im został obiecany. pośpiesznie. 40 Lecz nie! Przysięgam na Pana wschodów i zachodów! My przecie posiadamy moc.39 Wcale nie! My stworzyliśmy ich z tego.

obwieszczałem im jawnie i mówiłem im w wielkiej tajemnicy. oni wkładali palce do uszu. okrywali się szatami i trwali w uporze. to ju nie będzie mógł być opóźniony. 12 On wspomo e was przez bogactwa i synów. i słuchajcie mnie! 4 On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwłokę do określonego terminu. 6 lecz moje wezwanie zwiększyło tylko ich oddalenie. 667 . za ka dym razem. On przygotuje dla was ogrody. abyś Ty im przebaczył. wzywałem ich publicznie. gdybyście wiedzieli!" 5 Powiedział: "Panie mój ! Wzywałem swój lud noc i dzień. zanim spadnie na nich kara bolesna!" 2 On powiedział: "O ludu mój ! Ja jestem dla was jawnie ostrzegającym. i niebo ześle wam obfity deszcz. wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Ostrzegaj twój lud. i okazywali niezmierną dumę. 9 Następnie. 7 Zaprawdę. 8 Następnie.Noe – Nuh W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. On jest przebaczający! 11 On spowoduje. kiedy ich wzywałem. On przygotuje dla was rzeki. O. 10 Powiedziałem: Proście o przebaczenie waszego Pana! Zaprawdę. 3 Czcijcie Boga i bójcie się Go. Lecz kiedy nadejdzie termin Boga.

nało onych warstwami? 16 I jak umieścił na nich księ yc jako światło. którego majątek i dzieci tylko powiększyły jego stratę. ani Nasra 24 Oni wprowadzili w błąd wielu.13 Dlaczego nie spodziewacie się od Boga wielkoduszności? 14 On stworzył was według pewnych stadiów. a słońce uczynił lampą? 17 I Bóg spowodował. 19 I Bóg uczynił dla was ziemię jak kobierzec. I nie znaleźli oni. ani Suwa'a." 26 I powiedział Noe: "Panie mój ! Nie zostaw na ziemi spośród niewiernych adnego mieszkańca domostwa! 668 . 15 Czy nie widzieliście. a potem wprowadzeni do ognia. " 21 Powiedział Noe: "Panie mój ! Oni mnie nie posłuchali i poszli za człowiekiem. Nie powiększaj w niesprawiedliwych niczego oprócz zabłądzenia! 25 Z powodu swoich błędów zostali pochłonięci. i wyrośliście z ziemi jak rośliny. jak Bóg stworzył siedem niebios. ani Ja`uka. 20 abyście chodzili po niej szerokimi drogami. 22 Oni knuli wielką chytrość 23 i powiedzieli: Nie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie pozostawiajcie ani Wadda. 18 Ale On sprowadzi was do niej i wyprowadzi znowu niezawodnie. ani Jaghuta. poza Bogiem. adnych pomocników.

i temu. i wierzącym . to wprowadzą oni w zabłądzenie Twoje sługi i nie zrodzą oni nikogo innego. jak tylko rozpustnika i niewiernego. kto wchodzi do mego domu jako wierny. jak tylko zgubę!" 669 . jeśli Ty ich zostawisz.mę czyznom i kobietom! A niesprawiedliwym nie powiększaj niczego. 28 Panie mój! Przebacz mi i moim rodzicom.27 Zaprawdę.

ani d iny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa. czy chciano zła dla tych na ziemi. e pewna grupa d inów przysłuchiwała się. ani dziecka. 7 Oni myśleli. 2 który prowadzi ku prawości. e ani ludzie. znajduje płomień w zasadzce. 4 Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo. 9 Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia. aby słuchać. a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo. e Bóg nie wskrzesi nikogo. 11 Są wśród nas sprawiedliwi 670 . 3 On . kto się przysłuchuje teraz. 5 a sądziliśmy. słyszeliśmy cudowny Koran. czy te chciał dla nich Pan drogi prawości.niech będzie wywy szony majestat naszego Pana! nie przybrał sobie ani towarzyszki. lecz ten.Al-D inn W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Zostało mi objawione. 8 A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione stra ami i płomieniami ognia. więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu. 10 I my nie wiemy. i wtedy powiedzieli: Zaprawdę.D inny . 6 I mę czyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mę czyzn spośród d inów. jak i wy myślicie.

14 Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. 18 Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga. modląc się do Niego. i nie potrafimy nigdy uczynić Go bezsilnym. 15 zaś ci zbuntowani .wybrał sobie drogę prawości. kto się poddał całkowicie . 12 I myśleliśmy." 16 A jeśliby oni utrzymali się prosto na drodze. którzy są ni ej tego. 20 Mów: "Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaję Mu nikogo za współtowarzysza. uwierzyliśmy w Niego. 17 aby ich przez to doświadczyć.i są wśród nas tacy. a kto uwierzy w swego Pana." 21 Mów: "Ja nie rozporządzam dla was ani złem. A kto odsuwa się od wspomnienia swego Pana. to napoilibyśmy ich wodą obfitą. e nie potrafimy nigdy uczynić Boga bezsilnym na ziemi. omal go nie dusząc. A ten. Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Bogiem! 19 I kiedy podniósł się sługa Boga. uciekając." 22 Mów: "Nikt mnie nie uchroni przed Bogiem 671 . tego poprowadzi On do cierpienia ciągle wzrastającego. to oni zebrali się tłumnie wokół niego.są drewnem dla Gehenny. poszliśmy ró nymi drogami. ani ucisku. ani drogą prawości. 13 Kiedy posłyszeliśmy o drodze prostej. nie obawia się ani obrazy.

poza Nim. kto jest mniejszy. A wszyscy. 26 On zna dobrze to. czy posłańcy przekazują posłannictwa swego Pana. 27 jedynie posłańcowi. czy te mój Pan ustanowi jakiś termin. I. co wam zostało obiecane. którego Sobie upodobał. zaprawdę. . którzy zbuntują się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi.oni tam będą przebywać nieśmiertelni na zawsze. On prowadzi przed nim i za nim stra . 672 . miejsca schronienia 23 . wtenczas się dowiedzą. i nie ujawni nikomu. jeśli chodzi o pomocnika. co skryte. zaprawdę. jeśli chodzi o liczbę." 25 Mów: "Nie wiem. kto jest słabszy. czy bliskie jest to.tylko obwieszczenie pochodzące od Boga i Jego posłannictwa. On obejmuje wszystkie ich czyny i wyliczył ka dą rzecz liczbą. to. dla nich będzie ogień Gehenny . co u Niego jest skryte. 28 aby wiedział. 24 A kiedy w końcu zobaczą to. co im zostało obiecane.i nie znajdę.

które staje w gardle. 8 Wspominaj imię twego Pana i poświęć Mu się całkowicie! 9 On Panem Wschodu i Zachodu.pół nocy lub nieco mniej 4 albo trochę więcej i recytuj wyraźnie Koran! 5 My rzucimy ci słowo wielkiej wagi: 6 oto modlitwa na początku nocy jest bardziej skuteczna i bardziej poprawna w wypowiedzi. e to kłamstwo. którzy znajdują się w dobrobycie! I daj im nieco zwłoki! 12 Zaprawdę. którzy uznają. 13 po ywienie. owinięty szatą! 2 Czuwaj na modlitwie nocą. 7 Bo przecie w ciągu dnia masz liczne zajęcia. My posiadamy łańcuchy i ogień palący. Nie ma boga. i karę bolesną 14 . a góry staną się jak ruchome wydmy piasku. co oni mówią! Uciekaj od nich ucieczką piękną! 11 Pozostaw Mnie z tymi.Owinięty Szatą . kiedy zatrzęsie się ziemia i góry.Al-Muzammil W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ty.na ten Dzień. aby był świadkiem przeciwko wam. 673 . jak tylko On! Przeto weź Go sobie za opiekuna! 10 Znoś cierpliwie to. niewiele wypoczywając 3 . 15 Oto posłaliśmy wam Posłańca.

kto chce. który dzieci uczyni siwowłosymi? 18 Niebo rozerwie się wtedy . Przeto recytujcie. a inni będą walczyć na drodze Boga. połowę lub jedną trzecią nocy. Przeto recytujcie głośno to. co z niego dla was jest łatwe! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmu nę! U yczajcie Bogu po yczki pięknej! Co wy przygotujecie pierwej dobrego dla waszych dusz. co jest łatwe z Koranu! On wie. Twój Pan wie. stojąc blisko dwie trzecie. to jest przypomnienie! Przeto ten. e ty i ci. i On wam to przebaczy.dopełni się Jego obietnica. znajdziecie to u Boga . Bóg jest przebaczający. trwacie na modlitwie. Proście Boga o przebaczenie! Zaprawdę. e niektórzy spośród was będą chorzy. 19 Zaprawdę. 16 Lecz on nie posłuchał posłańca i ukaraliśmy go za to surową karą. e wy nie policzycie tego. On wie.lepszym i większym jako nagrodę. którzy są z tobą.tak jak posłaliśmy posłańca do Faraona. miłosierny! 674 . poszukując dobroci Boga. a inni będą wędrować po ziemi. 17 jak e wy się uchronicie .jeśli pozostaniecie niewiernymi tego Dnia. niech podejmie drogę do swego Pana! 20 Zaprawdę. Bóg wymierza noc i dzień.

16 Otó nie! On okazał się dla Naszych znaków oporny! 17 Ja nało ę na niego nieustanne cierpienie.pomyślał i zdecydował. by otrzymać więcej! 7 I dla twojego Pana bądź cierpliwy! 8 A kiedy zadmą w trąbę.uciekaj! 6 Nie obdarzaj. 18 Oto on . abym mu dał więcej.Al-Muddassir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O ty.Okryty Płaszczem . jak zdecydował! 20 Jeszcze raz niech zginie. jak zdecydował! 21 Potem on popatrzył! 675 . 11 Pozostaw Mnie samego z tym. 10 dla niewiernych .nie będzie on łatwy. 9 tego Dnia dzień będzie trudny. 14 I wyrównałem dla niego wszystko. 19 Przeto niech zginie. 15 a on po ąda. którego stworzyłem! 12 Ja dałem mu rozległy majątek 13 i synów tu obecnych. okryty płaszczem! 2 Powstań i ostrzegaj! 3 I twego Pana wysławiaj! 4 I twoje szaty oczyszczaj! 5 Od obrzydliwości .

i On prowadzi drogą prostą. kogo chce. jak tylko On. aby powiedzieli ci. kogo chce. 29 palący na czarno skórę. które się przekazuje! 25 To nic innego. w których sercach tkwi choroba. kiedy się zjawia! 676 . którzy uwierzyli. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to. 27 A co ciebie pouczy. kiedy się cofa! 34 I na zorzę poranną. To jest tylko przypomnienie dla ludzi. 30 Nad nim czuwa dziewiętnastu. jak tylko słowo ludzi śmiertelnych!" 26 Ja nara ę go na palenie się w ogniu-sakar. aby nie wątpili ci. którym została dana Księga. oraz wierni. wbił się w pychę 24 i powiedział: "To nic innego. jak tylko czary. którzy otrzymali Księgę. 32 Ale nie! Na księ yc! 33 I na noc. Nikt nie zna wojsk twego Pana.22 Potem zmarszczył brwi i zasępił się! 23 Potem odwrócił się. oraz niewierni: "Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie. aby doświadczyć tych. co to jest sakar? 28 On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza. 31 Uczyniliśmy stró ami ognia tylko aniołów. którzy nie uwierzyli. aby przekonali się o prawdzie ci. aby powiększyła się wiara tych.

on jest jednym z największych! 36 Jest ostrze eniem dla ludzi. 51 które uciekają przed lwem? 52 A przecie ka dy z nich chce. 40 Oni w Ogrodach będą się nawzajem wypytywać 41 o grzeszników: 42 "Co doprowadziło was do ognia-sakar?" 43 Powiedzą oni: "Nie byliśmy wśród modlących się. 49 Có im się stało. 46 i uznaliśmy za kłamstwo Dzień Sądu. 44 nie dawaliśmy po ywienia ubogim.35 Zaprawdę. co sobie zyskała 39 .a przyszła do nas pewność.z wyjątkiem ludzi będących po prawicy. 37 dla tych spośród was. aby mu dano karty rozpostarte. 45 pogrą aliśmy się w daremnej dyspucie wraz z pogrą ającymi się. e odwracają się od napomnienia. 53 Ale nie! Oni nie obawiają się ycia ostatecznego! 54 Ale nie! 677 . 47 ." 48 I nie pomo e im wstawiennictwo wstawiających się. 50 jak gdyby byli wystraszonymi osłami. którzy chcą się posuwać naprzód lub którzy chcą się cofać. 38 Ka da dusza jest poręką na to.

jeśli zechce Bóg. przypomni to sobie! 56 Lecz oni przypomną sobie tylko. to jest napomnienie! 55 przeto ten.Zaprawdę. 678 . kto zechce. On jest godny bojaźni i On włada przebaczeniem.

14 Tak! Człowiek przeciw sobie będzie dowodem jasnym. 8 kiedy księ yc będzie zaćmiony. 6 Zapytuje on: "Kiedy to będzie Dzień Zmartwychwstania?" 7 Otó kiedy wzrok będzie oślepiony. 9 kiedy słońce i księ yc będą złączone. 10 tego Dnia człowiek powie: "Gdzie jest miejsce ucieczki?" 11 Niestety! Nie ma adnego schronienia! 12 Do twego Pana.Al-Kijama W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nie! Przysięgam na Dzień Zmartwychwstania! 2 Nie! Przysięgam na duszę ciągle ganiącą! 3 Czy człowiek sądzi. tego Dnia. 5 Lecz człowiek pragnie prowadzić nadal ycie grzeszne. 13 Będzie obwieszczone człowiekowi tego Dnia to. e My nie zbierzemy jego kości? 4 Ale tak! My mamy moc ponownie uło yć nawet jego palce. jak gdybyś chciał je przyśpieszyć! 679 . co odło ył. 16 Nie poruszaj twego języka przy czytaniu. co przygotował pierwej.Zmartwychwstanie . 15 nawet gdyby przedstawił swoje usprawiedliwienie. i to. nastąpi pewny powrót.

tego Dnia. e to kłamstwo. i odwrócił się. będzie on przyprowadzony. 28 człowiek pomyśli. 24 Twarze.17 Zaprawdę. zasępione 25 sądzić będą. 29 a noga będzie się oplatać koło nogi 30 . maszerując dumnie. tego Dnia. zaprawdę." 34 Biada tobie i biada! 35 I jeszcze raz biada tobie i biada! 36 Czy. 26 Ale nie! Kiedy dusza dojdzie do gardła 27 i powiedzą: "Kto jest czarownikiem?". 22 Twarze. to ty postępuj za recytacją jego! 19 Potem. do Nas nale y zebranie go i recytowanie! 18 przeto kiedy My go recytujemy. jaśniejące 23 ku swemu Panu spoglądać będą. e to jest rozłąka. człowiek sądzi. e przygotowuje się dla nich nieszczęście grzbiet kruszące. e będzie pozostawiony bez dozoru? 37 Czy nie był on kroplą spermy. 32 lecz wołał. tego Dnia.do twego Pana. 680 . do Nas nale y jego jasne przedstawienie! 20 Tymczasem nie! Przeciwnie! Wy kochacie przemijające. 33 potem poszedł do swojej rodziny. 31 "On nie uwierzył w prawdę i nie modlił się. 21 a zaniedbujecie ostateczne.

aby przywrócić do ycia zmarłych? 681 . 39 I uczynił z niego parę .mę czyznę i kobietę. 38 potem stała się grudką krwi zakrzepłej? On go stworzył i ukształtował.która wytrysnęła. 40 Czy Ten nie posiada mocy.

widzącym. nieszczęsnego.Al-Insan W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie przeszedł nad człowiekiem pełen czas. 7 Oni wypełniali ślubowanie i obawiali się Dnia. 4 Zaprawdę. 10 Zaprawdę.Człowiek . stworzyliśmy człowieka z kropli spermy. pełnego mieszaniny z kamforą 6 . sierocie i niewolnikowi. ludzie sprawiedliwi będą pili z pucharu. poprowadziliśmy go prostą drogą . kajdany i ogień płonący. ani wdzięczności. 9 "Karmimy was tylko dla oblicza Boga i nie chcemy od was ani nagrody. którego zło rozprzestrzeni się szeroko. 8 Oni dawali po ywienie .z miłości do Niego biednemu. mieszaniny. 3 Zaprawdę. 682 . 13 będą oni tam przebywać wyciągnięci wygodnie na sofach. kiedy on nie był rzeczą wspomnianą? 2 Zaprawdę. aby go doświadczyć. 5 Zaprawdę. e byli cierpliwi . powodującego.Ogrodem i jedwabiem. obawiamy się ze strony naszego Pana Dnia mrocznego. i będzie ono tryskało obficie. i dał im spotkać jasność i radość. u którego pić będą sługi Boga. 12 I wynagrodził ich za to. I uczyniliśmy go słyszącym.źródła.czy był on wdzięcznym czy niewdzięcznym. nie będą tam widzieć słońca ani zimna." 11 I Bóg ustrzegł ich od zła tego Dnia. :przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy.

wasz wysiłek otrzymał podziękę!" 23 Zaprawdę. Napoi ich Pan napojem czystym. 21 Będą odziani w szaty zielone z atłasu i brokatu.Z kryształu i srebra dokładnie wymierzonego. 22 "Zaprawdę. My zesłaliśmy tobie Koran zesłaniem rzeczywistym! 24 Bądź więc cierpliwy do rozstrzygnięcia twego Pana! Nie słuchaj ni grzesznika.14 Blisko nad nimi będą ich cienie i pochylą się do nich nisko grona owoców. 16 . zobaczysz tam szczęśliwość i wielkie królestwo. 18 ze źródła zwanego Salsabil. będą strojni w bransolety ze srebra. nie zwracają uwagi na cię ki Dzień. kiedy ich zobaczysz. które się tam znajduje. 15 I będą krą yć pośród nich naczynia ze srebra i puchary z kryształu. 19 I będą krą yć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni. 17 Napoją ich tam z pucharu napojem z domieszką imbiru. ni niewdzięcznego spośród nich! 25 Wspominaj imię twego Pana rankiem i wieczorem! 26 I nocą wybijaj Mu pokłony! I długo nocą Go wysławiaj ! 27 Zaprawdę. oni kochają to. 683 . 20 A ]uedy popatrzysz. uznasz ich za rozsypane perły. co przemijające. to jest dla was zapłata.

A dla niesprawiedliwych przygotował karę bolesną. mądry! 31 On wprowadza.28 My stworzyliśmy ich i związaliśmy mocno ich członki. kogo chce. niech podejmie drogę do swojego Pana. 684 . 29 Zaprawdę. jeśli nie zechce Bóg. zamienimy ich na im podobnych zamianą całkowitą. Ale jeśli zechcemy. to jest napomnienie! Przeto kto chce. Zaprawdę. do Swego miłosierdzia. Bóg jest wszechwiedzący. 30 Lecz wy nie zechcecie.

19 Biada tego Dnia tym. co wam zostało obiecane. co to jest Dzień Rozstrzygnięcia? 15 Biada tego Dnia tym.dla usprawiedliwienia i ostrze enia! 7 To. 9 kiedy niebo zostanie rozdzielone.Wysłannicy . 4 i na rozdzielające całkowicie. 5 i na rzucające napomnienie 6 . z pewnością nadejdzie! 8 Przeto kiedy gwiazdy utracą blask. 3 i na rozprzestrzeniające się szeroko. 11 kiedy posłańcy będą mieli wyznaczony czas 12 do jakiego to dnia będzie odło one? 13 Do Dnia Rozstrzygnięcia.Al-Mursalat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na wysyłane kolejno 2 i na wiejące gwałtownie. 10 kiedy góry zostaną rozproszone. 14 A co ciebie pouczy. którzy zaprzeczają prawdzie! 20 Có nie stworzyliśmy was z marnej wody 685 . którzy zaprzeczają prawdzie! 16 Czy nie wytraciliśmy pierwszych pokoleń? 17 i czy nie daliśmy im innych jako następców? 18 Tak postępujemy z grzesznikami.

a jak wspaniale My wyznaczamy! 24 Biada tego Dnia tym. 22 do oznaczonego czasu? 23 Potem wyznaczyliśmy. wyniosłych gór? Czy nie napoiliśmy was wodą słodką? 28 Biada tego Dnia tym.. 33 jakby to były ółte wielbłądy. kiedy oni nie będą mówili.21 i czy nie umieściliśmy jej potem w miejscu pewnym. 36 I nie będzie im dane pozwolenie. 39 Jeśli macie jakiś podstęp. którzy zaprzeczają prawdzie! 35 To będzie Dzień. którzy zaprzeczają prawdzie! 29 Idźcie do tego. to u yjcie go przeciwko Mnie! 686 . nie chroniącego od płomienia! 32 Rzuca on iskry na podobieństwo baszty. co uznaliście za kłamstwo! 30 Idźcie do cienia o trzech kolumnach 31 nie ocieniającego. którzy zaprzeczają prawdzie! 38 Będzie to Dzień Rozstrzygnięcia. którzy zaprzeczają prawdzie! 25 Czy nie uczyniliśmy ziemi pomieszczeniem 26 dla ywych i umarłych? 27 Czy nie uczyniliśmy na niej silnie utwierdzonych. aby się mogli usprawiedliwić.. Zbierzemy was i praojców. 37 Biada tego Dnia tym. 34 Biada tego Dnia tym.

40 Biada tego Dnia tym. którzy zaprzeczają prawdzie! 48 Kiedy im mówią: "Oddajcie pokłon!" . po tym. którzy zaprzeczają prawdzie! 46 "Jedzcie i cieszcie się troszkę. jakich zapragną! 43 "Jedzcie i pijcie w pokoju za to. którzy zaprzeczają prawdzie! 50 Jakiej e więc mowie. którzy czynią dobro. 45 Biada tego Dnia tym. którzy zaprzeczają prawdzie! 41 Zaprawdę.oni nie oddają pokłonu: 49 Biada tego Dnia tym. co czyniliście!" 44 W ten sposób My płacimy tym. o wy . bogobojni będą wśród cieni i źródeł. 42 i owoców. oni dadzą wiarę? 687 .grzesznicy!" 47 Biada tego Dnia tym.

i dzięki niej wyrosły ziarna i rośliny 16 oraz bujne ogrody.An-Naba W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 O co oni wzajemnie się pytają? 2 O wieść wielką. 9 Uczyniliśmy wasz sen odpoczynkiem. Dzień Rozstrzygnięcia jest wyznaczony! 18 Tego Dnia. 11 Uczyniliśmy dzień czasem ycia. przybędziecie grupami. 3 co do której nie są zgodnie 4 Nie! Oni niebawem się dowiedzą! 5 I jeszcze raz nie! Oni niebawem się dowiedzą! 6 Czy nie uczyniliśmy ziemi ło em dla wypoczynku. 19 Niebo zostanie otwarte 688 . 7 a gór jako podpory do namiotu? 8 Stworzyliśmy was parami. 12 Zbudowaliśmy nad wami siedem sfer solidnych. 17 Zaprawdę. kiedy zadmą w trąbę. 14 Spuściliśmy z deszczowych chmur wodę obfitą 15 i sprawiliśmy.Wieść . 13 Uczyniliśmy lampę płonącą. 10 Uczyniliśmy noc zasłoną.

ani kłamstwa. 25 a jedynie wodę wrzącą i ropę cuchnącą 26 jako zapłatę odpowiednią.dar dobrze obliczony -.miejsce szczęśliwości: 32 sady i winnice. i będą zdawali rachunek! 28 Uwa ali znaki Nasze za kłamstwo 29 podczas gdy My wyliczyliśmy ka dą rzecz. 34 i puchary napełnione! 35 Nie będą oni. ani napoju. tam słyszeć ani pró nej gadaniny. 24 Nie zakosztują w niej ani ochłody. zapisując ją.jednakowej młodości. 21 Zaprawdę. oni się nie spodziewali. 33 i dziewczęta o zaokrąglonych piersiach . 20 Góry zostaną z posad poruszone i staną się mira em. co jest między nimi. 27 Zaprawdę. Gehenna jest na czatach 22 jako miejsce powrotu dla buntowników! 23 Będą przebywać w niej przez wieki. 37 od Pana niebios i ziemi i tego wszystkiego. Miłosiernego.i stanie się bramami. 689 . 30 Zakosztujcie więc! My nie zwiększymy dla was niczego oprócz cierpienia! 31 Zaprawdę. dla bogobojnych . 36 Taka jest nagroda od twojego Pana .

kiedy człowiek zobaczy to. oprócz tego. któremu pozwoli Miłosierny. gdybym mógł być prochem!" 690 . nie będą mogli mówić. daliśmy wam ostrze enie o karze bliskiej. i powie on to. w Dniu. co przygotowały jego ręce. 40 Zaprawdę.nie będą oni mieli mo ności przemawiania do Niego. 39 Ten Dzień to prawda. 38 Tego Dnia kiedy Duch i aniołowie staną w szeregach. co słuszne. znajdzie drogę powrotu do swojego Pana. Przeto ten. kto zechce. i powie niewierny: "O.

An-Nazi'At W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na wyrywających gwałtownie! 2 Na biegnących pośpiesznie! 3 Na płynących lekko i 4 Na wyprzedzających szybko! 5 I na zarządzających sprawami! 6 Tego Dnia. 14 i naraz oni znajdą się na czuwającej ziemi! 15 Czy doszło do ciebie opowiadanie o Moj eszu? 16 Oto wezwał go Pan w świętej dolinie Tuwa: 17 "Idź do Faraona .. skoro byliśmy kośćmi zestalonymi?" 12 Oni powiedzą: "Byłby to wówczas powrót przynoszący stratę!" 13 I będzie tylko jeden okrzyk przera enia. kiedy zadr y dr ąca. 8 serca tego Dnia będą wzburzone. 7 nastąpi po tym dr eniu następne.on się zbuntował 18 i powiedz: "Czy ty jesteś gotów się oczyścić? 19 Wtedy ja poprowadzę cię do twego Pana. 10 Oni będą mówili: "Czy my rzeczywiście zostaniemy przywróceni do poprzedniego stanu? 11 Czy . 9 spojrzenia będą pokorne.Wyrywający .. 691 .

23 I zebrał lud. 22 Następnie odwrócił się plecami. kto się zbuntował 38 i wolał ycie tego świata. kto jest bogobojny. 30 Następnie rozpostarł ziemię. 34 Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczęście. 26 Zaprawdę. 692 . nad czym się trudził. które On zbudował? 28 Wzniósł On wysoko jego sklepienie i ukształtował je harmonijnie." 20 I pokazał mu znak największy. kto potrafi widzieć. 36 i pokazany będzie ogień piekielny temu. w tym jest przykład pouczający dla tego. 37 Wtedy.a ty oka esz bojaźń Bo ą. 21 lecz on uznał to za kłamstwo i zbuntował się. 29 On zaciemnił jego noc i On wyprowadził światłość poranną. 39 zaprawdę. dla tego. 31 Wyprowadził z niej wodę i pastwiska jej. dla niego miejscem schronienia będzie ogień piekielny. 32 I On utwierdził solidnie góry 33 na po ytek wam i waszych trzód. 35 w tym Dniu przypomni sobie człowiek. czy niebo. i obwieścił. 24 mówiąc: "Ja jestem waszym panem najwy szym!" 25 Wtedy Bóg dosięgną go karą w yciu ostatecznym i pierwszym. 27 Czy was trudniej było stworzyć. działając pośpiesznie.

693 . 46 W Dniu. jakby trwali tylko jeden wieczór lub jeden ranek. kto się lękał stawienia się przed swoim Panem i powstrzymywał duszę od namiętności.40 Lecz dla tego. dla niego Ogród będzie miejscem schronienia! 42 Będą cię pytać o Godzinę: "Kiedy nadejdzie?" 43 Jak mo esz wspominać o niej? 44 Do twojego Pana nale y jej ostateczny termin.to wyda im się. kto się obawia. zaprawdę. 45 Ty jesteś tylko ostrzegającym dla tego. 41 to. kiedy oni zobaczą ową Godzinę .

694 . 7 a mało się troszczysz o to. 16 szlachetnych.Zachmurzył Się – Abasa W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zachmurzył się i odwrócił.I kto zechce. 11 Ale nie! To jest przecie napomnienie.ty się odsuwasz. i on się nie oczyszcza. 5 Jeśli kto jest bogaty. 3 Skąd mo esz wiedzieć? mo e on się oczyści 4 albo pomyśli o napomnieniu i to przypomnienie przyniesie mu korzyść. kto przychodzi do ciebie przepełniony gorliwością 9 i jest pełen bojaźni 10 . 8 Lecz od tego. 17 Niech zginie człowiek! Jak e on jest niewdzięczny! 18 Z czego On go stworzył? 19 On go stworzył z kropli spermy i wyznaczył jego los. 2 bo przyszedł do niego niewidomy. 6 to ty się nim interesujesz. to je sobie przypomni! 13 ono jest na czcigodnych kartach. sprawiedliwych. 12 . 14 wyniosłych i oczyszczonych 15 przez ręce pisarzy.

kiedy zechce.20 następnie uczynił jego drogę łatwą. 29 drzewa oliwne i drzewa palmowe. kiedy człowiek będzie uciekał od swego brata. 695 . 33 A kiedy przyjdzie huk ogłuszający. 39 uśmiechnięte i rozradowane. 30 i ogrody bujnie rosnące.tego Dnia ka dy człowiek będzie zajęty tylko swoją sprawą! 38 Tego Dnia będą twarze jaśniejące. i pastwiska 32 . 22 Potem On wskrzesi go. 40 Tego Dnia będą twarze pokryte pyłem. 26 potem spowodowaliśmy popękanie ziemi 27 i sprawiliśmy. 41 okryte ciemnością. co Bóg mu nakazał. 34 w tym Dniu. 35 od swojej matki i od swojego ojca. 21 Potem On sprowadza jego śmierć i ka e pochować go w grobie. 28 winna latorośl i trzcina cukrowa. 31 i owoce. 23 Ale nie! On nie wypełnia tego. 24 Niech spojrzy człowiek na swe po ywienie! 25 Jak wylaliśmy wodę obficie.to na u ywanie dla was i dla waszych trzód. i wyrosły na niej ziarna. 36 od swojej towarzyszki i od swoich synów 37 .

42 Ci zaś to niewierni i rozpustnicy. 696 .

15 Lecz nie! Przysięgam na planety. 6 kiedy morza będą wzburzone. 17 na noc. słowo Posłańca szlachetnego. kiedy ciemność zapada.At-Takwir W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy słońce będzie spowite ciemnością 2 i kiedy gwiazdy będą zamglone. co sobie przygotowała. 9 za jaki grzech została zamordowana.Zaciemnienie . kiedy zaczyna oddychać! 19 To. 20 posiadającego moc u Władcy Tronu. ponadto godnego zaufania! 22 Wasz towarzysz nie jest opętany! 697 . 12 kiedy ogień piekielny będzie rozpalony. 11 kiedy niebo zostanie rozsunięte. 8 kiedy ywcem pogrzebana będzie zapytana. 18 na poranek. zdecydowanego 21 słuchanego. 5 kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane. 3 kiedy góry będą z miejsca poruszone. 16 wędrujące i znikające. 10 kiedy karty księgi zostaną rozpostarte. 13 kiedy Ogród będzie przybli ony 14 wtedy dowie się dusza. 7 kiedy dusze zostaną w pary złączone. 4 kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone. zaprawdę.

co skryte. Pan światów! 698 . 29 Lecz wy nie będziecie chcieli. 26 Dokąd więc idziecie? 27 To jest tylko napomnienie dla światów. 25 Nie jest to słowo szatana przeklętego. jeśli nie zechce Bóg.23 Z pewnością on zobaczył go na jasnym horyzoncie! 24 On nie skąpi tego. którzy chcą iść prosto. 28 dla tych spośród was.

w jakiej chciał? 9 Otó wręcz przeciwnie! Za kłamstwo uwa ają Sąd! 10 Zaprawdę.Rozdzielenie . 12 oni wiedzą.uło ył cię w takiej postaci. sprawiedliwi będą w szczęśliwości! 14 Zaprawdę. co to jest Dzień Sądu? 18 I jeszcze raz: co ciebie pouczy. 3 kiedy morza się wzburzą 4 i kiedy groby zostaną wywrócone. grzesznicy będą w ogniu piekielnym! 15 Oni będą się tam palić w Dniu Sądu 16 i nie będą mogli oddalić się od niego.Al-Infitar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy niebo rozdzieli się 2 i kiedy gwiazdy zostaną rozproszone. i wymierzył proporcjonalnie 8 . którzy zapisują. który ciebie stworzył i ukształtował cię harmonijnie. co sobie przygotowała i co zaniedbała. nad wami są stró e 11 szlachetni. 6 O człowieku ! Có ciebie zwiodło względem twego Pana. co to Dzień Sądu? 19 Tego Dnia adna dusza 699 . Szlachetnego? 7 Tego. co wy czynicie! 13 Zaprawdę. 17 A co ciebie pouczy. 5 wtedy ka da dusza się dowie.

Rozkaz. tego Dnia.nie będzie w stanie nic pomóc innej duszy. będzie nale eć do Boga! 700 .

księga ludzi występnych znajduje się w Sid d inie! 8 A co ciebie pouczy. 4 Czy oni nie myślą. 11 tym. 13 Kiedy mu recytują Nasze znaki. 3 a kiedy mierzą lub wa ą dla nich. oni tego Dnia będą oddzieleni od swego Pana! 16 Potem będą się palić w piekle! 701 . domagają się od ludzi pełnej miary.Al-Mutaffifuna W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Biada oszustom! 2 Tym. 6 Dnia. on mówi: "To są baśnie praojców!" 14 Ale nie! Przeciwnie. 15 Wcale nie! Zaprawdę. 10 Biada tego Dnia tym. którzy kiedy otrzymują. którzy pomawiają o kłamstwo. kiedy ludzie staną przed Panem światów? 7 Wcale nie! Zaprawdę. rdza uczynków pokryła ich serca. grzeszny.Oszuści . którzy uwa ają za kłamstwo Dzień Sądu! 12 Za kłamstwo uwa a go tylko ka dy człowiek występny. co to jest Sid d in? 9 To jest księga zapisana. i będą wskrzeszeni 5 Dnia wielkiego. to przyczyniają się do ich straty.

30 kiedy przechodzili mimo nich. którzy zgrzeszyli. ci. 25 Będą pojeni winem szlachetnym.źródła. 24 na ich twarzach poznasz blask szczęśliwości. 32 A kiedy ich widzieli. aby być ich stró ami. 26 pieczęcią jego będzie pi mo . będą spoglądać. z którego pić będą owi blisko dopuszczeni. którzy uwierzyli. śmieją się z niewiernych.niech się starają pragnący tego. wymieniali między sobą spojrzenia. którzy uwierzyli. księga sprawiedliwych jest w Illijjun! 19 A co ciebie pouczy. 23 spoczywając na ło ach. sprawiedliwi zaznają szczęśliwości. 22 Zaprawdę. 702 . co to jest Illijjun? 20 To jest księga zapisana.17 Wtedy będzie im powiedziane: "To jest to. pieczętowanym. naśmiewali się z tych. współzawodnicząc pilnie w staraniach 27 a domieszką jego będzie woda z Tasnim 28 . co uwa aliście za kłamstwo!" 18 Wcale nie tak! Zaprawdę. 34 Jednak dzisiaj ci. stroili arty. 31 a kiedy powracali do swoich domowników. mówili: "Zaprawdę. 21 Będą świadkami jej owi blisko dopuszczeni. oni są zbłąkani!" 33 Lecz oni nie zostali posłani. 29 Zaprawdę.

spoglądają. 36Czy niewierni zostali wynagrodzeni za to. co czynili? 703 .35 spoczywając na ło ach.

kiedy jest w pełni! 704 . co ona osłania. o człowieku! zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz Go. e ju nie powróci.Al-Inszikak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy niebo się rozerwie 2 i będzie posłuszne swojemu Panu. 13 Był on na łonie swojej rodziny uradowany 14 i sądził. 10 A ten. i na to. 7 I ten. Pan obserwował go doskonale! 16 O nie! Przysięgam na zmierzch 17 i na noc.Rozerwanie . 12 Kiedy się będzie palił w ogniu. kto otrzyma księgę spoza swoich pleców. 8 będzie obliczany rachunkiem lekkim 9 i zwróci się do swojej rodziny uradowany. 15 Wręcz przeciwnie! Zaprawdę. który otrzyma swoją księgę w rękę prawą. 5 będzie posłuszna swojemu Panu. a tak czynić nale y. 11 będzie wzywał swego unicestwienia. a tak uczynić nale y. co jest w niej. 3 kiedy ziemia będzie wyrównana 4 i wyrzuci to. 6 wtedy. i stanie się opustoszała. 18 i na księ yc.

którzy nie wierzą. e to kłamstwo! 23 Lecz Bóg wie najlepiej. dla nich będzie nagroda nieustanna! 705 . którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła. 25 pomijając tych.19 -będziecie wstępować warstwa po warstwie! 20 Dlaczego zatem oni nie wierzą? 21 I kiedy im recytują Koran. 24 Więc obwieszczaj im karę bolesną. mówią. oni nie wybijają pokłonów? 22 Co więcej! Ci. co oni ukrywają.

To jest wielkie osiągnięcie! 12 Zaprawdę.Al-Burud W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na niebo ozdobione konstelacjami! 2 Na Dzień przyobiecany! 3 Na świadka i na to.Przebaczający. 9 do którego nale y królestwo niebios i ziemi.Władca Tronu Godnego Chwały! 16 On czyni to. I Bóg jest świadkiem ka dej rzeczy! 10 Zaprawdę. i dla nich będzie kara ognia palącego.dla nich będą Ogrody. Miłościwy! 15 On . którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła .Konstelacje . co czyniono wiernym.świadkowie tego. Potę nego. dla tych. e uwierzyli w Boga. 8 Oni zemścili się na nich tylko dlatego. którzy poddawali próbie wierzących i wierzące.dla nich będzie kara Gehenny. a potem się nie nawrócili . gdzie w dole płyną strumyki. 11 Zaprawdę. Godnego Chwały. dla tych. co chce! 706 .a ogień ciągle podsycany 6 gdy oni siedzieli wokół niego 7 . czemu on daje świadectwo! 4 Zabici zostali Ludzie Rowu 5 . surowość twego Pana jest straszna! 13 Oto On stwarza po raz pierwszy i powtarza stworzenie! 14 On .

21 To zaś jest Koran godny chwały 22 .17 Czy doszło do ciebie opowiadanie o wojskach.na tablicy strze onej! 707 . zaprzeczają prawdzie. 20 a Bóg otacza ich niewidzialny. 18 o Faraonie i o ludzie Samud? 19 Lecz ci. którzy nie wierzą.

On jest władny sprowadzić go 9 w Dniu.At-Tarik W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na niebo i na gwiazdę nocną! 2 A co ciebie pouczy. z czego on został stworzony! 6 Został stworzony z cieczy wytryskającej. które włada powrotem! 12 Na ziemię posiadającą rozpadliny! 13 Zaprawdę. kiedy będą badane skryte myśli. to jest słowo rozstrzygające. 14 nie adna zabawa! 15 Zaprawdę.Gwiazda Nocna . co to jest gwiazda nocna? 3 To jest gwiazda przenikająca. oni zamyślają podstęp! 16 I Ja zamyślam podstęp! 17 Daj więc nieco wytchnienia niewiernym. daj im jeszcze chwilę zwłoki! 708 . ani pomocnika! 11 Na niebo. 4 Ka da dusza ma nad sobą stró a! 5 Niech więc rozwa y człowiek. 10 Nie będzie on miał wówczas ani siły. 7 która wychodzi spomiędzy lędźwi i eber. 8 Zaprawdę.

co jawne i co skryte! 8 I My uczynimy łatwą dla ciebie drogę ku temu.Najwy szy . Najwy szego. 9 Napominaj więc. 6 My nauczymy cię recytować i ty zapomnisz 7 tylko to. i modlił się. 14 Zaś szczęśliwy będzie ten. to jest w dawnych księgach.Al-A'La W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wysławiaj imię twego Pana. 12 który się będzie palił w ogniu największym. co Bóg zechce. 3 który wyznaczył los i poprowadził. kto się oczyści 15 i będzie wspominał imię swego Pana. co najpomyślniejsze. 17 tymczasem ycie ostateczne jest lepsze i bardziej trwałe. 5 a potem czyni je ciemniejącą paszą. Przecie Bóg zna to. 11 a odsunie się od napomnienia najnędzniejszy. ani te nie będzie ył. 13 gdzie ani nie umrze. 18 Zaprawdę. jeśli napomnienie jest po yteczne! 10 Opamięta się ten. 4 to On ka e zielenić się pastwisku. 16 Lecz wy wolicie ycie tego świata. 709 . kto się obawia. 2 który stworzył i ukształtował harmonijnie.

19 księgach Abrahama i Moj esza! 710 .

711 . tego Dnia. jak one zostały stworzone? 18 i na niebo. 14 puchary postawione. jak ono zostało wzniesione? 19 i na góry.Al-Ghaszija W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy doszło do ciebie opowiadanie o oszałamiającym wydarzeniu? 2 Twarze. jak ona została rozpostarta? 21 Przypominaj więc. 17 Czy oni nie popatrzą na wielbłądy. 6 Po ywieniem ich będą tylko suche ciernie. jak one zostały utwierdzone? 20 i na ziemię. 11 gdzie nie usłyszą pustej gadaniny. 5 będą pojone ze źródła wrzącego. pokornie spuszczone. 15 poduszki w rząd uło one 16 I kobierce rozesłane.Oszałamiające . 8 Tego Dnia twarze uszczęśliwione 9 i z własnych gorliwości zadowolone 10 będą w Ogrodzie wyniosłym. 7 które nikogo nie utuczą i nie zaspokajają głodu. 13 tam będą ło a podniesione. 12 Tam będzie źródło płynące. 3 utrudzone. udręczone 4 będą nara one na ogień palący.

22 a nie jesteś adnym ich władcą. 23 Tylko tego.bo ty jesteś tylko napominającym. Nam wypadnie za ądać od nich rachunku! 712 . 24 ukarze Bóg karą największą! 25 Zaprawdę. do Nas oni powrócą! 26 Potem. zaprawdę. kto się odwróci i pozostaje niewiernym.

jak postąpił twój Pan z ludem Ad 7 i z Iramem.Al-Fad r W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na jutrzenkę! 2 Na dziesięć nocy! 3 Na podwójne i pojedyncze! 4 Na noc.czegoś podobnego nie stworzono w adnym kraju 9 i z ludem Samud. 10 i z Faraonem. 14 Zaprawdę. ograniczając mu jego zaopatrzenie.uszanowawszy go i obdarzywszy dobrodziejstwami mówi: "Mój Pan mnie uszanował!" 16 A kiedy doświadcza go. kiedy przemija! 5 Czy to nie jest przysięga człowieka rozsądnego? 6 Czy nie widziałeś. który wydrą ył skałę w dolinie. posiadającym kolumny 8 . twój Pan pilnie wszystko obserwuje! 15 A człowiek. 13 tak i twój Pan spuścił na nich bicz kary. 18 nie zachęcacie się wzajemnie do nakarmienia biedaka. władcą pali namiotów? 11 Oni popełniali przestępstwa w kraju 12 i szerzyli w nim zgorszenie. 713 .Jutrzenka . wtedy on mówi: "Pan mój wzgardził mną!" 17 Wcale nie! Lecz wy nie szanujecie sieroty. kiedy Pan go doświadcza .

szereg za szeregiem. 28 powróć do twego Pana.. lecz na có mu się zda to przypomnienie? 24 Będzie on mówił: "O. duszo uspokojona. 22 kiedy przyjdzie twój Pan i aniołowie. tego Dnia przypomni sobie człowiek:.19 i zjadacie dziedzictwo z wielką chciwością. 20 i kochacie bogactwo miłością ogromną! 21 Ale miejcie się na baczności! Kiedy ziemia zostanie obrócona w pył. gdybym był przygotował coś dla mego ycia!" 25 I tego Dnia nikt nie ukarze tak jak On. 23 i kiedy zostanie ukazana Gehenna. 27 O ty. zadowolona i z upodobaniem przyjęta! 29 Wejdź więc między Moje sługi! 30 Wejdź do Mojego Ogrodu! 714 . 26 i nie skrępuje łańcuchami tak jak On.

być spośród tych. 715 .Miasto . którzy nie uwierzyli w Nasze znaki .Al-Balad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Nie! Przysięgam na to miasto! 2 . i na to. 12 A co pouczy cię." 7 Czy on sądzi. e nikt nie będzie miał nad nim władzy? 6 Mówi on: "Roztrwoniłem majątek ogromny. zachęcają się wzajemnie do miłosierdzia.a ty jesteś mieszkańcem tego miasta 3 i na rodziciela. ' 18 Ci . zachęcają się wzajemnie do cierpliwości.to towarzysze lewicy.to towarzysze prawicy. którzy wierzą. co to jest droga stroma? 13 To uwolnienie niewolnika 14 albo nakarmienie w dniu głodu 15 sieroty spośród krewnych 16 albo biedaka znajdującego się w nędzy. 17 A tak e . e nikt tego nie widział? 8 Czy nie daliśmy mu dwoje oczu. 19 Lecz ci. i 9 jednego języka i dwóch warg? 10 I czy nie poprowadziliśmy go ! na rozstajne drogi? 11 Lecz on nie próbował wejść na drogę stromą. stworzyliśmy człowieka w udręce! 5 Czy on sądzi. co on zrodził! 4 Zaprawdę.

716 .20 Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.

Asz-Szama W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na słońce i na jego jasność poranną! 2 Na księ yc. kto ją oczyścił.Słońce . 12 kiedy się podniósł najnędzniejszy z nich. 13 I powiedział do nich posłaniec Boga: "Oto wielbłądzica Boga! Dajcie jej pić!" 14 A oni uznali go za kłamcę i podcięli jej ścięgna. nie obawiając się adnych następstw. który ją ukształtował! 8 I dał jej skłonność do nieprawości i bojaźni Bo ej. kiedy okrywa je ciemnością! 5 Na niebo i na Tego. kiedy po nim następuje! 3 Na dzień. 717 . 10 lecz poniósł stratę ten. który ją rozpostarł! 7 Na duszę i na Tego. kiedy jaśnieje jego blaskiem! 4 Na noc. kto ją zaciemnił! 11 Odrzucił prawdę lud Samud przez swój bunt. 9 Pomyślność osiągnął ten. Wtedy Pan zniszczył ich całkowicie za ten grzech i zrównał. który je zbudował! 6 Na ziemię i na Tego.

na tego My sprowadzimy nieszczęście. 11 Na nic mu się zda jego majątek. zaprawdę.temu My ułatwimy dostęp do szczęścia. 9 i za kłamstwo uwa a nagrodę najpiękniejszą 10 . 19 On nie wyświadcza nikomu dobrodziejstwa. kiedy okrywa ciemnością! 2 Na dzień.Noc . wysiłki wasze są ró norodne! 5 Ale ten.Najwy szego! 718 . 20 lecz jedynie z tęsknoty do oblicza swego Pana .Al-Lajl W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na noc. do Nas nale y ycie ostateczne i pierwsze! 14 Przeto ostrzegam was przed ogniem. 16 ten. który płonie! 15 Pali się w nim tylko najnieszczęśliwszy. kto skąpi i szuka bogactwa. kto daje i jest bogobojny. 6 i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą 7 . który zaprzeczał i odwracał się. kiedy jaśnieje blaskiem! 3 Na Tego. który stworzył mę czyznę i kobietę! 4 Zaprawdę. by się oczyścić. 8 A ten. po to by otrzymać nagrodę. na Nas spoczywa kierowanie na drogę prostą! 13 I. kiedy się sam zaprzepaści. 12 Zaprawdę. 17 Lecz zostanie odsunięty od niego bogobojny. 18 który daje swój majątek.

21 On z pewnością będzie zadowolony! 719 .

4 I z pewnością ostateczne będzie lepsze dla ciebie ani eli pierwsze! 5 I z pewnością niebawem obdarzy cię twój Pan i będziesz zadowolony! 6 Czy nie znalazł cię sierotą i czy nie dał ci schronienia? 7 Czy nie znalazł cię błądzącym i czy nie poprowadził cię drogą prostą? 8 I czy nie znalazł cię biednym.nie uciskaj! 10 A ebraka .Ad-Duha W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na jasność poranka! 2 Na noc.opowiadaj! 720 .nie odpychaj! 11 A o dobrodziejstwie twego Pana .Jasność Poranka . i nie wzbogacił cię? 9 Przeto sieroty . kiedy spokojnie zapada! 3 Nie opuścił cię twój Pan ani cię nie znienawidził.

Otwarcie . obok trudności jest łatwość! 7 Przeto kiedy masz wolny czas. bądź skupiony 8 i do twego Pana skieruj twoje pragnienia! 721 .Asz-Szarh W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie otwarliśmy twojej piersi? 2 Czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia. 3 które przytłaczało ci plecy? 4 Czy nie rozgłosiliśmy twojej sławy? 5 Obok trudności jest łatwość! 6 Zaprawdę.

Drzewo Figowe . 5 Potem uczyniliśmy go znowu najni szym spośród tych.dla nich będzie nagroda nieustanna. 7 Có więc po tym skłania cię jeszcze. 6 z wyjątkiem tych. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła . by za kłamstwo uwa ać Sąd? 8 Czy Bóg nie jest najsprawiedliwszy z sędziów?! 722 .At-Tin W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na drzewo figowe i oliwkowe! 2 Na górę Synaj! 3 Na to miasto bezpieczne! 4 Stworzyliśmy człowieka w najpiękniejszej postaci. którzy są na dole.

5 nauczył człowieka tego. pociągniemy go za kosmyk.Al-Alak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Głoś! w imię twego Pana. i on za kłamstwo uznaje prawdę i odwraca się? 14 Czy on nie wie. który stworzył! 2 Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej! 3 Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy! 4 Ten. 6 Niestety. to. człowiek się buntuje. zaprawdę. który zabrania 10 słudze modlić się? 11 Czy sądzisz. 16 za kosmyk kłamliwy i grzeszny! 17 Niech on wezwie swoich popleczników! 18 My wezwiemy stra ników! 19 Ale nie! Nie słuchaj go! Wybijaj pokłony i zbli się! 723 . nie! Zaprawdę. e Bóg widzi? 15 Niech się ma na baczności! Jeśli nie zaprzestanie. czego on nie wiedział. który nauczył człowieka przez pióro. i on jest na drodze prostej 12 albo e zaleca bogobojność? 13 Czy te sądzisz.Zakrzepła Krew . 7 poniewa czuje się niezale nym! 8 Zaprawdę. powrócisz przecie do twojego Pana! 9 Czy widziałeś tego.

Przeznaczenie . zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! 2 A co cię pouczy. co to jest Noc Przeznaczenia? 3 Noc Przeznaczenia . 5 Ona to pokój a do pojawienia się ony porannej 724 .Al-Kadar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę. dla wypełnienia wszelkich rozkazów. za pozwoleniem swego Pana.lepsza ni tysiąc miesięcy! 4 Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy.

tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmu nę. Bóg będzie z nich zadowolony i oni będą z Niego zadowoleni. 4 Ci. który recytuje oczyszczone karty. kiedy przyszedł do nich jasny dowód. nie zmienili się. będą w ogniu Gehenny. gdzie będą przebywać na wieki. gdzie w dole płyną strumyki. 6 Zaprawdę. wyznając szczerze Jego religię . 3 zawierające pisma prawdziwe. ci. rozdzielili się dopiero wówczas. którzy się obawiają swego Pana. nieśmiertelni. Będą tam przebywać na wieki. 5 Zostało im nakazane tylko. aby czcili Boga. dopóki nie przyszedł do nich jasny dowód: 2 Posłaniec od Boga. Oni są najgorsi ze stworzeń! 7 Zaprawdę.To będzie dla tych.oni są najlepsi ze stworzeń! 8 Nagrodą ich u pana będą Ogrody Edenu. spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy.Jasny Dowód . 725 . którzy nie wierzą. którzy otrzymali Księgę. spośród ludzi Księgi. którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła . którzy nie uwierzą. .Al-Bajjina W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Ci. ci. jak i bałwochwalcy. To jest religia prawdziwa.

5 odpowiednio do tego. kto uczynił zła na cię ar pyłku. 4 tego Dnia ona opowie swoją historię. kto uczynił dobra na cię ar pyłku. 3 i kiedy człowiek powie: "Co jest z nią?". 8 i ten. 6 Tego Dnia ludzie będą wychodzili grupami. 726 .Trzęsienie Ziemi . zobaczy je.Al-Zalzala W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy ziemia zatrzęsie się swoim trzęsieniem 2 i kiedy ziemia wyrzuci swoje cię ary. zobaczy je. co objawił jej Pan. aby im zostały ukazane ich czyny. 7 I ten.

co jest w piersiach 11 . zaprawdę. zadyszane.Galopujące . 4 wzbijając tuman kurzu. ich Pan będzie o nich doskonale powiadomiony! 727 . 2 krzeszące iskry ognia. jego miłość do dóbr jest ogromna! 9 Czy on nie wie. tego Dnia. co jest w grobach. 3 które ruszają do ataku rankiem. 5 i wdzierają się w sam środek gromadnie! 6 Zaprawdę. on sam jest tego świadkiem! 8 Zaprawdę. . człowiek jest niewdzięczny względem swego Pana! 7 I.zaprawdę.Al-Adijjat W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na galopujące. 10 i kiedy zostanie wydobyte na jaw to. e kiedy zostanie wywrócone to.

co to jest wydarzenie przera ające? 4 Tego Dnia ludzie będą podobni do rozproszonych motyli. którego szalki będą lekkie. co to jest Czeluść? 11 To jest Ogień Palący! 728 .Al-Kari'a W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Wydarzenie przera ające! 2 Co to jest wydarzenie przera ające? 3 I co ciebie pouczy. 10 A co ciebie pouczy. 9 pogrą y się w głębi Czeluści. 6 Wtedy ten. 5 a góry będą podobne do ró nobarwnej gręplowanej wełny. którego szalki będą cię kie. 7 zazna ycia przyjemnego.Wydarzenie Przera ające . 8 a ten.

zobaczycie go okiem pewności! 8 Potem.At-Takasur W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zabawia was współzawodnictwo w pomna aniu 2 do chwili. 3 Wcale nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć! 4 Jeszcze raz nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć! 5 Wcale nie! Gdybyście wiedzieli wiedzą pewną! 6 Z pewnością zobaczycie ogień piekielny! 7 Potem.Współzawodnictwo w Pomna aniu . z pewnością. gdy odwiedzicie groby. zostaniecie zapytani tego Dnia o szczęśliwość! 729 . z pewnością.

i zachęcali się wzajemnie do prawdy. 730 . i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości. człowiek jest na drodze zguby! 3 Z wyjątkiem tych.Al-Asr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Na porę przedwieczorną! 2 Zaprawdę. którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła.Pora Przedwieczorna .

7 który wznosi się ponad serca! 8 On nad nimi tworzy sklepienie 9 na wydłu onych kolumnach. 4 Wcale nie! Zostanie on wrzucony do AI-Hutama! 5 A co ciebie pouczy.Al-Humaza W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Biada ka demu oszczercy zniesławiającemu! 2 który gromadzi bogactwo i przygotowuje je! 3 Sądzi on. co to jest Al-Hutama? 6 To jest ogień Boga. buchający płomieniem. 731 .Oszczerca . e jego bogactwo uczyni go nieśmiertelnym.

które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny? 4 I uczynił ich jak objedzone pole zbo a. 732 .Al-Fil W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy nie widziałeś.Słoń . jak postąpił twój Pan z towarzyszami słonia? 2 Czy nie zniweczył ich podstępu? 3 Czy nie rzucił przeciwko nim ptaków lecących stadami.

Al-Kurajsz W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Dla zgody Kurajszytów.Kurajszyci . 2 dla zgody ich w podró owaniu zimą i latem! 3 Niech oni czczą Pana tego Domu. kiedy byli głodni. i zapewnił im bezpieczeństwo. aby nie yli w strachu! 733 . 4 który ich nakarmił.

7 a odmawiają wspomo enia. który za kłamstwo uwa a religię? 2 To jest ten. który z pogardą odpycha sierotę. 4 Biada modlącym się.Al-Ma'un W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Czy widziałeś tego.Wspomnienie . 6 którzy tylko chcą być widziani. 3 który nie zachęca do nakarmienia biednego. 5 którzy są niedbali w swojej modlitwie. 734 .

Obfitość .pozostanie bez potomstwa! 735 . kto ciebie nienawidzi . My daliśmy tobie obfitość! 2 Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary! 3 Zaprawdę. ten.Al-Kausar W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zaprawdę.

Al-Kafiruna W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Powiedz: "O wy . 5 ani wy nie jesteście czcicielamitego.Niewierni . 3 ani wy nie jesteście czcicielami tego." 736 . a ja mam moją religię. Co ja czczę.niewierni! 2 Ja nie czczę tego. co wy czcicie. co ja czczę. 4 Ja nie jestem czcicielem tego. co wy czcicie. 6 Wy macie waszą religię.

Pomoc .An-Nasyr W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Kiedy przychodzi pomoc Boga i zwycięstwo. On jest ciągle przebaczający! 737 . 3 głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę. 2 kiedy widzisz ludzi przystępujących tłumnie do religii Boga.

Sznur . 738 . 4 i jego ona .Al-Masad W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie! 2 Nie zdadzą mu się na nic jego majątek i to. co zyskał. 5 będzie ona mieć na szyi sznur z włókien palmy.nosząca drzewo. 3 Będzie się palił w ogniu płomiennym.

Bóg Jeden. 2 Bóg Wiekuisty! 3 Nie zrodził i nie został zrodzony! 4 Nikt Jemu nie jest równy!" 739 .Al-Ichlas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "On .Szczerość Wiary .

Jutrzenka . kiedy się szerzy. w chwili kiedy ywi zawiść!" 740 .Al-Falak W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Szukam schronienia u Pana jutrzenki 2 przed złem tego. 4 przed złem tych. którzy dmuchają na węzły. co On stworzył. 5 i przed złem człowieka zawistnego. 3 przed złem ciemności.

spośród d inów i ludzi. 2 Króla ludzi.Ludzie . 3 Boga ludzi. wycofującego się skrycie.. 5 który podszeptuje pokusę w serca ludzi 6 .An-Nas W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi. 4 przed złem kusiciela." 741 .