ТРИ

ЦЕНТИ.

РІК XLII.

Ч. 1 2 .

Д ж е р з и Ситі, Н. Д ж . , понеділок, 1 5 січня, 1 0 3 4 .

ЗАГРОЗА НОВИХ УГЛЕВИХ КЛОПОТІВ

VOL.

П Р О Ц Е С З А rLAIbV-l Б О Л Ь Ш Е В И Ц Ь К И Х ГРОМИЛ НА
і УКРАЇНСЬКУ Д Е М О Н СТРАЦІКХ

ВАШИНГТОН. — Президент підписав у пятницю ухвалений конгресом закон про трунки, і закон
зараз в життя.
Уряд сподівається дістати від цього закона
приходу до 627 міліонів долярів на рік. У цю суму
входять уже 160 міліонів, зібраних як податок від
пива.
Федеральна Алькогольна Адміністрація заповідає, що уряд буде добре дивитися за тим, щоби
торговля трунків не нищила свобідної торговлі та
но давала нікому з торговців неслушної ви тости
над конкурентами. Уряд сподівається, н ю від нової
політики уряду ціни на трунки скоро впадуть.
Уряд дозволив англійським горівчаним фабрика.м вислати до Америки два рази більше, ніж їм
було дозволено давніше, однак під умовою, що ці
напитки будуть уже в портах перед 27 січня.
Через нове зарядження департаменту скарбу,
яке обмежує право корабельних пасажирів щодо
ввозу напитків до Америки, багато пасажирів які
т е п е р висідали на американську землю, мусіли платнти від везених ними напитків мито. Декотрі з
них зрікалися радше напитків.
УВІЙШОВ

20 с в і д к і в . В о н и д о к а з а л и , щ о
о б ж а л о в а н і не т і л ь к и виќрикували на д е м о н с т р а ц і ю , а л е й
о б к и д а л и и п о м і д о р а м и , гииіимн я й ц я м и і камінням. В о н и
хотіли видерти демонстрантам
п р а п о р т а з в а л и л и на з е м л ю
ількоро дітей. Свідки показаи на З и п к а й Р и б а к а як на
ровідннків
нападу.

УЧЕНІ

ПО

БУТІ

ВАСАЛДЛІТНАМ І Ю В

ПРАЛІСАХ

УРАТОВАНІ.

Ісрсд в і с ь м о м а р о к а м и пустились англійський полковник
Ф о в с е т , й о г о син Д ж а н і англійський
дослідник
Рамел в
) б л а с т и М а т о - Ґ р о с о в праліси
іа південь в і д ріки А м а з о н к и
та й с л і д з а ними п р о п а в . В и силали кілька р а з і в з а ними ратўикові експедиції.
Даремно.
Вже й перестали їх шукати. Тепер п о в і д о м и в
бразилійський
аибасадор
англійський
уряд,
ЗАСУДЖЕНИЙ З А ПРОПОВІДУВАННЯ
ш о всі три д о с л і д н и к и ж и ю т ь .
Англійське географічне товаБЕЗБОЖНОСТИ.
риство задуму.: вирядити за
ОЛБАНІ (Ню йорк). — Апеляційний суд ню- д о п о м о г о ю у р я д у е к с п е д и ц і ю
ііорського стейту рішав апеляцію Чарлза Смита, для їх ратўнќу.

NO. L2.

ЗБОЖЕВОЛІВ, БО Н Е
5

ВАШИНГТОН. — Група місцевих робітничих
організацій, що г і дорвали ся від „Ювайтед Майн
Перед судом повіту Вівер,
Воркерс" та зорганізувалися в „Антресайт Майнерс П е н с и л в е н і я , с т а в а л и д н я 21
Юніон", постановила не признавати угоди, підписа- грудня 11 о с і б , о б ж а л о в а н и х і
ної юнією „Юнайтед Майн Воркерс", та видати за- за н а п а д на мирну у к р а ї н с ь к у
к.іик до страйку.
демонстрацію проти голоджен
Комітет горожан з міста Вилкс Баре, в Пенєил` ня У к р а ї н ц і в М о с к в о ю , к о т р а
венй, котре є осередком нової організації, віднісся в і д б у л а с я в Е м б р і д ж , ЃТа., д н я
до Краевої Робітничої Ради з просьбою інтервенію- 29 ж о в т н я 1 9 3 3 р о к у . П р и с я
вати та не допустити до страйку. Краєва Робітки- ні с у д д і п р и з н а л и о б ж а л о в а ча Рада віднеслася знову до Антраситової Розємної них в и н у в а т и м и з а к и н е н и х ї у
Ради, щоби вона поробила відповідні досліди про з л о ч и н і в . З а с у д ж е н і називаположення у промислі твердого вугля.
ються: Олекса Зипко, Василь
Рівночасно Краева Робітнича Рада дала до Р и б а к , К а р п а і й о г о ж і н к а
зрозуміння майнерам, що як нова юнія важиться Франк К а р т и ч с к , Ник і Анна
видати заклик до страйку, то. Рада вважатиме цей Г о ш и л я к , О л ь г а Л у ц и к і Д ж а н Д І В Ч А Т А П И Щ А Т Ь В І Д Д А В А
заклик виступом проти Краевої Робітничої Ради та Д а н и л и ќ . З а з а к и н е н і їм з л о Т И С Ь , А В О Р О Ж К А З Т О Г О
чини г р о з и т ь ї'м кара д о р о к у
ЖИЄ.
всеї політики уряду коло відбудови краю.
вязниці.
Суддя
не в и з н а ч и в
Другий клопіт у вуглевім промислі справляє і щ е кари, б о в и ж и д а є вирі- У К л о к і ч ц і ( Б у к о в и н а ) ж и
урядови безпощадна конкуренція між великими шення а п е л я ц і ї а д в о к а т і в о б о - ла с о б і д о в г о в о р о ж к а М а р і я
продуцентами мягкого вугля. Ця війна дійшла до рони п р о т и п р и с у д у нри'сяж- Т к а ч у к . В о н а в м і л а т а к д о б р е
того, що генерал Джансон був примушений висла- них. В а с и л ь Є в у с я к п р и з н а в с я п о м а г а т и л ю д я м , як і в с і в о
ти до членів Краевої Промислової Ради Мягкого
іини, і . л а в а
п р и с я ж н и х р о ж к и . Т а на л ю д с ь к у д у р н о т у
Вугля телеграфічний заклик на конференцію. Джан- с у д д і в й о г о не с у д и л а . О б ж а - нема л і к у . А з ж і н к а м и й Пан
сон боїться, що ця кокуренція повалить усю ро- л о в а н о г о Ника Ќриса не з л о в - Б і г не д а с т ь с о б і ради. Ц я ^ в о боту уряду в цьому промислі.
рожка зналася з дідьками такл е н о . На р о з п р а в у
покликано
П Р Е З И Д Е Н Т ПІДПИСАВ З А К О Н ПРО Т Р У Н К И .

XLIL

МІЛГОМІВ

Jeraey City, N . J . , Monday, January 1 5 , 1 9 3 4 . ... . . . THREE .CEJHTS.

ВИГРАВ

ФРАНКІВ.

Підчас о с т а н н ь о г о тягнення
у француській державній л ь о
терії головна
виграна впала
на д ь о с я к о г о с ь б і д н о г о фризіера Бонур, з містечка Тараскои. Бонур, х о ч і виграв І
5
міліоніа
франків,
сидить)
дальше у свойому містечку і
голить бороди своїм знайомим
як р о б и в це п р о д о в ж 3 0 р о к і в .
Але г о л о в н а в и г р а н а п о т я г н у за с о б о ю і ж е р т в и . А, с а м е ,
д о п о л і ц і я н т а в П а р и ж і пристунив я к и й с ь ч о л о в я г а і п р о с и в
з, щ о б и цей в і д в і в й о г о д о
д о м у , б о він в и г р а в 5 м і л і о н і в
франків і боїться, щоби його
п о д о р о з і не о г р а б и л и . Я к з г о дом
виявилося,
ч о л о в і к цей
з б о ж е в о л і в на т о м у т л і , щ о нг
виграв головної виграної.
БЕЗМЕЖНА

БАТЬКІВСЬКА

ЛЮБОВ.

ВИБОРИ ДО РУМУНСЬКОГО ПАРЛЯМЕНТУ НЕ ДОПИСАЛИ ДЛЯ
ЧЕРНІВЦІ (Буковина). — У новім румунськім
парляменті матиме Українська Націо.иад.ьна Партія
(УНП) одного-однісенького заступника. Буде ним
д-р Володимир Залозецький, президент. УНП. .Щя
буде в парляменті одиноким незалежним україяСЬКИМ ЛОСЮМ.

.

.

.

. ; "

Український нарід у Румунії заступатимуть, дье
Українці, члени румунської національно-ліберальаої партії: посол о. Теодор Стусяк, кооператор в
Оршівцях, і сенатор Александер Мегаскж, учитель.
Обидва вибрані в чернодзецькім повіті. .
..,
Якби не махінація радикально-селянської оартїї, з якою злучилася при виборах Українська Національна Партія, булиб Українці мали більше саоїх представників. "
..
Черновецький „Час" пише зприводу виборів
між іншим таке: „Останні вибори до румунського
парламенту не будуть цвіткою у вінку слави буковинських Українців і на похвалу за це вона.не
заслугують, ані ті, що так славно та чудно содосували, ані ті, що безділлям до такого стану дог^стили. Як про нас думають вороги це нам байдужуЩо вони Українців не любитимуть, цеж ясно. Але
треба довести до того, щоб і вороги кас поважали.
Нехай ненавидять, але хай у серці шанують".

Прегарний приклад батьківс ь к о і л ю б о в и д о дітей вичитуемо в сербських білгородських
часописах. Героєм
являвться
с а м о , як і к о ж н и й з н а с . В о селянин з н е д а л е к о г о в і д с е р б на в м і л а з а р о б л я т и , а інший
ської столиці села Бігак. Цей
цього не'потрафить. Вона маселянин п р а ц ю в а в с а м е в полі.
да хату з д і д ь к а м и : 7 котів,
Р У М У Н І З А Т О Р С Ь К И И П О Х І Д НА УКРАпЧСЬКУ
Аж т у т н а д б і г й о г о с у с і д і с к а випхана вовча голова, кілька
ШКОЛУ.
в йому, щ о його хата г о ловічих фігурок з воску т а
ЧЕРНІВЦІ. — Які відносини панують иа українр и т ь . Селянин кинув р о б о т у і
щ е п о д і б н е д р а н т я . Ц і темні
ській.
Буковині
під
Румунією,
видно зі статті,., яку
пустився бігцем додому, й о г о
п о м а г а л и їй у р е м е с л і .
поміщено в німецькій газеті ‚‚Зібенбїрген-ДаЙ.чес
хата горить з усіх боків, його
Д і в ч а т а к а з а л и , щ о нона м а є
дітей нема. В о н и в х а т і , щ о па- Тагеблят" з 2 листопада 1933 p., в якій nHjrji^TbCH
д і д ь к а . Я к вони не м о г л и з л а про українське шкільництво на Буковині таке;.„В
в полуміні. Селянин не напати с о б і ч о л о в і к а , т о йшли
зовсім скупченій области поселення мешкають круд у м у є т ь с я ні хвилинки й кив о р о ж к и , щ о б и їх дідьгло 250,000 Українців. В цій безпереривній скласти
д а є т ь с я , в чім б у в , у в о г о н ь .
ко звів з якимсь чоловіком. Та
нема для цих 250,000 душ. ані одшсц..ькс^лжрли з
Із з а х о п л е н о ї в о г н е м хатн ви
н а ш и х ч а с а х і д і д ь к о 'вже не
українською викладовою мовою".
....
}ін с в о ї х г р о е д і т е й . В о н и
п о м а г а є . Д і в ч а т а платили напеВправді є накази вчити по кілька годин ТЯЖНЄ. Але їх ратўноќ відпларед г р і ш м и . А к о т р а не м а л а ,
во в тих школах української мови, та управителі
тить батько мабуть своїм житта крала, о с о б л и в о служниці
шкіл і пїдчинені вчителі відмовляються вчити.
Батька відвезли в майже
в о і х панів. 1 наносили їй
б е з в и г л я д н о м у стані д о м і с ь к о ї
КИМ І ЯК У Д Е Р Ж У Ю Т Ь С Я У К Р А Ш С Ь Ю
у с ь о г о д о б р а : килими, л о ж к и ,
лікарні. Н і ч о г о нема в с в і т і
внде.тьці, а в с е з і с р і б л а . П о понад л ю б о в батька д о своїх
ЧАСОПИСИ.
лщія довідалася й забрала вод і т е й , д о с в о є ї рідні. Ц е й прикЧЕРНІВЦІ. — Дня 31 грудня 1933 р. скінчився
рожку до арешту. Плакатимуть
л а д т р а п и в с я в Сербії, к о т р о ї
шестий рік першого й одинокого після війни украв ч а т а , б о дурні.
населення т а к з а в з я т о б и л о с я
i i t c b K o r o денника на Буковині, яким є черновецький
за свій рідний край.
„Час". Основником його був аптикар Теодосій
КНИЖКА,

одним

НАПИСАНА

РЕЧЕННЯМ.

вовки ПОЖЕРЛИ
ТЬОХ

СШНАЦЯ-'

ЦИГАНІВ.

Глинський, котрий вложив у ту ґазету кругло .70Q,000 левів. Він не зміг його дальше, видавати, OJo
вичерпався з останнього лева заощадженого гроща
1 не міг уже навіть дістати кредиту. Тоді кинув те
діло й. передав громадянству. Люди доброї волі
ратували й далі ратують свій часопис, на якім ,тижить іще довг на суму 280,000 левів. Жертаудодь
оті добрі люди далі й час і гроші, а загал залягає
за ті всі роки з передплатою на суму 2^Сід7,СШ девів!

В Парижі появилася друком
В босняцьких лісах сталося:
книжка,
найкоротша
мабуть
с в о ї м з м і с т о м в і д у с і х д о т е - т р а ш н е н е щ а с т я . 17-членна циа
н
ська родина довершила в '
перішні.х с в о ї х и о с е с т р . На о б г о р т ц і є імя й н а з в и щ е а в т о - :елі Д о б о й к і л ь к а к р а д і ж о к і І
в
т
е
к
ла від переслідування жанРамон Ж і д о " т а наголообжалованого й засудженого першим судом за
вок к н и ж к и : „Чи ж і н к а м о ж е д а р м і в у ліси. З а ними р у ш и в
в
і
д
д
і
л із ш і с т ь о х жандармів.
проповідування атеїзму на вулицях Ню Иорку. Суд
мати к о х а н ц я ? ' ' В і д п о в і д ь на
ВСЮДИ КЛЯСОВІ ВОРОГИ.
піддержав рішення нижчого суду на тій основі, що 1,797 К И Т А Й С Ь К И М Р Е Д А К питання в и к л а д а є а в т о р на На К с р н е в і й Планіќ) н а д и б а л и
МОСКВА (Росія). — „Правда" далі описує ріжж
а
н
д
а р м и р е ш т к и з тієї циганСмит не постарався від поліції дозволу на пропоТОРАМ СТЯЛИ
ГОЛОВИ.
ш і с т ь о х сторінках, але вона
ні партійні чистки. Описує, що не функціонують
иідування на вулицях.
з л о ж е н а з о д н о г о т і л ь к и ре с ь к о ї родини. П о з н а к и в к а з у машини і є застій у продукції, як у вугільній^ меНайстарший щоденник світа.
„ Ц е з а л е ж и т ь в и к л ю ч ю т ь на т е , щ о м і ж Ц и г а н а м и й
Смит боронився тим, що він не потребував до
талюрпчній. Нарікає теж на колхози. Всюди добавовків
відбулася
проповідування безбожности дозволу, якого треба „ П е к і н с ь к а г а з е т а ` ' , о б х о д и в но в і д ж і н к и " . К о ж н е с л о в о в а т а г о ю
боротьба.
В о в к и j чує вона тільки клясових ворогів, які саботують. А
н е д а в н о т о м у тисячлійній ю в и ц ь о г о речення є в и д р у к у в а н е с т р а ш н а
для релігійних зборів. Суд рішив, що і його збори
о б і д и л и й р о з і р в а л и на к у с н і ' найбільше добачує їх таки у самій комуністичній
відносяться до релігії. Він тоді боронився тим, що. лей с в о г о існування і з цієї на на о к р е м і й сторінці. На остаі нцілу
родину. В с ю д и б у л и п о - партії. 1 тому її вічно перечищують.
и к е ній, ш е с т і й , с т о р і н ц і є т е ж о
поліція не сміє обмежувати свободи зборів і слова, гюовдиил е йрне ед а кчциісял о в из гдаадлаа н о гвое лчарозкидувані шмати з убрання
але суд рішив, що поліція не обмежує свободи сло- с о л и с у . Ч и с л о це м і ж ріжнимг но с л о в о : „ К і н е ц ь " . А в т о р о в і , й л ю д с ь к і к о с т и . На д е я к и х м і Ф Р А Н Ц У С Ь К И И П Р Е М І Є Р ДАТУВАВСЯ.
й ш л о м а б у т ь п р о викликання
ва і зборів, коли вона, згідно з ухваленим законом, с т а т и с т и ч н и м и д а н и м и з а час
с ц я х б у л о к р о в и п о коліна. На
ПАРИЖ. — Скандал з ошуствами Ставінеького
рішає про те, котрі вулиці й у якім часі можна с в о г о існування м а є т е ж р у б с е н з а ц і ї з г а д а н о ю к н и ж к о ю — всі б о к и вели к р о в а в і сліди.
а б о просто намагався звернув
заставнім
домі в Байоні довів до дуже гострої
вживати до проповідування, а котрих не можна.
рику, я к о ю н е м о ж е похвали-1 ти на с е б е у в а г у . Б у т и м о ж е В о в к и , н а ї в ш и с я , п о р о з н о с и л и
дискусії в парляменті. Посли закидали урядовд4 ідо
т и с я м а б у т ь ніякий інший ч а с о - щ о т о й е к с ц е н т р и ч н и й п о м и с і к а в а л к и м я с а п о в с і х к р и ї в к а х . він скриває факти та твердили, що Став-нськмй не
ч и с л о ДІТЕЙ, ЩО ДІСТАЮТЬ ДОПОМОГУ,
пис. А с а м е , з а ч а с існуваиня п о д о б а є т ь с я д е я к и м бгбліофі- З д а є т ь с я , щ о в с я ц и г а н с ь к а р о - поповнив самогубства, бо його вбила сама поліція,
РОСТЕ.
Впала
ж е р т в о ю в о в к і в . яка боялася скандалів, бо була ним підкуплена і за„ П е к і н с ь к о ї г а з е т и " п р и с у д ж е - лам і вони к у п л я т ь ц ь о г о „бі- дина
Б у л о с е м е р о д о р о с л и х Ц и г а н і в мовчувала його ошуства.
ВАШИНГТОН. — Федеральна Допомогова Ад- но на кару с м е р т и 1,797 редак- .того к р у к а " .
десятеро циганят від шістьох
Та преміер Щотам давав докази, що уряд ревміністрація обчисляє, що коло півшоста міліона ді- т о р і в і в с і м ї м с т я т о г о л о в и .
місяців д о дванацятьох років.
сліджує цілу аферу совісно, але не хоче її роздуватѓи
тей дістають тепер допомоги з публичних фондів. Б і л ь ш у ч а с т и н у з г а д а н и х е к з е НЕ Б У Д Ь Т Е ЩУРАМИ!
Ця вістка викликала в околиці
куцій в и к о н а н о на о с н о в і о б до
такої
міри, щоби ще захитало довгрям до.нього
Яких 35 процентів цих дітей знаходяться в винувачення р е д а к т о р і в у нап е р е п о л о х с е р е д населення.
і його повагою. Премієр одержав, при- голосуваііОдин славний
проповідник
дошкільному віці.
рушуванні з а с а д в в і ч л и в о с т и , з
ню 360 голосів проти 229 і тим виратував себе та
с к а з а в р а з на проповіди т а к і
Число дітей, котрі такої допомоги потребують, я к и м и К и т а й ц і д у ж е ч и с л я т ь - с л о в а : „ В и , парохіяни, ще білі
КАЇНІВ З Л О Ч И Н .
свій кабінет.
фостае. Розрахунки бюра показують,, що родини, ся. Я к б а ч и м о , т о в К и т а ю н е - ше нерозумні, як щурі!" А к о
В Баторівці к о л о Л ь в о в а траЯК ЗА Ц І С А Р С Ь К И Х ЧАСІВ,
які мають багато дітей, частіше видержують крі- б е з п е ч н о б у т и р е д а к т о р о м .
ли в церкві далися чути шепо пився випадок, щ о б р а т намазу, спираючися на власні сили, НІЖ малі родини.
ти
незадоволення,
священик г а в с я вбити б р а т а . В і д д о в ш о БЕРЛЦЛ. — Пруському пгдеміероаи, $Ьдттііьоз а к л и к а в : „ Н е о б р а ж а й т е с я , б о го вже часу жили у незгоді! му
генералови Гермаиови Герінгови, мінісгрови
КРИТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
СУД НАД ЛІКАРКОЮ ЗА ВБИВСТВО.
я кажу п р а в д у ! Щ у р а м к и д а є б р а ѓ т и В л а д н с л а в і Станислав внутрішніх справ, голові звичайної й- тайної;`'ДіірБ У В Ш О Ї ЦАСАРЕВОІ ЗИТИХ
м о трійло, вони з і д а ю т ь
Вонсовнчі. посварившися при жавної поліції, голові державної айіяції й презиШІКАГО. — Суд проти д-ра Адіси Вайнкуп, обБ у в ш а ц і с а р е в а З и т а опмни нуть. Але вони не м а ю т ь р о з у поділі сиадщини. Н а цьому тлі дентови парляляменту, справнлн в Берлінѓ велнку
жалов.аної за вбивство своєї невістки, пані Рети
Вайнкуп, поступило настільки вперед, що вже ви- л а с я в д у ж е критичнім й о л о му, б о це звірята. А в и . люди п р и х о д и л о м і ж ними д у ж е ч а овацію зприводу свята його народиц.. Він ,е. друженні.
Австрійські м о н а р х і с т и з р о з у м о м , але т а к о ж л а с о б е с т о д о с у п е р е ч о к і в неділю j гим з черги иаймолодщим членом, мішстерськохо
брано лаву присяжних суддів. Цю лаву зложено за
півтора дня, і присяжних зараз замкнено на неділь- д а в а л и щ о р і ч н о бувшій ціса- рете о т р у ю . Ба щ о більше! Щ у підчас ч е р г о в о ї суперечки Ста- кабінету маців, але його иалив.и ЄІ величеані, Найревій 2 0 в а г о н і в пшениці, я к у рі не платять з а о т р у ю , а ви І никлая. В о н с о в и ч стрілив тричі більше його цінять за те, що залізною рукою вдерний відпочинок.
ще й платите з а неї! Ц я о т р у я д о б р а т а з револьвера т а пожував між націми дисципліну та знищив „маркОборона заповідає, що обжалована стане свід- вона п р о д а в а л а , а з грошей — т о горівка".
ранив й о г о смертельно в жиеістів". По цілім місті відбувалися здтиводу його
ком у е в о ї й с п р а в і та що її син, м у ж убитої, буде жила. Т е п е р ці д о х о д и з н а ч н о
віт
т
а
к
,
щ
о
й
б
г
о
в
безнадій
ўродин ріжні походи, грали військові банди щлЛ ю д и з р о з у м і л и і не гніваб о ціни пшениці впа
теж зізнавати в о б о р о н і матери. Оборона думає за- (змаліли,
ком так, як`у тих часах, коли святковано народний
ли. М о н а р х і с т и м а ю т ь підви л и с я на священика з а й о г о ному стані відвезли д о шпитаперечувати признання обжалованої, зроблене перед І щити Зиті „ з б і ж е в у ренту".
лю. В е д е т ь с я с л і д с т в о .
І кайзера.
правдиві с л о в а .
поліцією, як в и м у ш е н е з н е ї п р о т и ї ї в о л і .

СВОБОДА. ПОНЕДІЛОК 15-гаХГЧНЯ,

Ч. 12.

13.34.

У

,

ЛЕГЕНДА,

ГОЛОД НА УКРАЇНІ

л о д н а т і й землі, ані с в і т о в и к у д и м о ж е н а в і т ь с а м о з р о з у кінчиться о д н а
оповіщати, щ о в с е т е , щ о п р о б і л е і п о х в а л ь н е . Але щ о н а с
голод говориться і пишеться у ньому вражає — це т о й
Р е в о л ю ц і я В Р о с і ї 1 9 1 7 р. з а — в о р о ж а п р о п а г а н д а і на-І„пляновий", п р и м у с о в и й ч а с
с г а л а Українців цілковито нсТ а не с а м о л и ш е ч и с л о . г о - м о в л я в , г о л о д у н а У ќ р а н і в і н клеп. Е р і о , в и с т у п а ю ч и , н е х а й б у д о в и . Щ о н а с т а к д у ж е б о - п і д г о т о в а н и м н . Існували тільки
чистім
захоплелнню,
але'лить — це розподіл і кошти
л о д о м з м о р е н и х л ю д е й с т а л о не б а ч и в , а т и м с а м и м
його в
маленькі з а в я з к и у к р а ї н с ь к и х
проти л і п ш о г о п е р е к о н а н н я , в н е п р и р о д н о г о
твору.
Ввесь
характеристичною
п р и з н а к о ю т а м н е м а ! Ц е й сві'док
самостійних і самостійницьких
ролі
г
о
л
о
в
н
о
г
о
с
в
і
д
к
а
у
р
я
до-, круговорот
життя
великих
катастрофи.
Т у т не м е н ш е б у в ш и й п р е м і є р Франції, п р о організацій. Загал української
,rlied July 31, 1918.
кол Москви, висказався міст,
промислових
центрів,
страшні як і знаменні супро- відник найбільшої
парлямен- вих
м а с и і ї х н ь о ї верхівки П о р и н а в
у р я д о в ц і в , „плянів",
SUBSCRIPTION RATES:
нідні з я в и щ а в е л и к о г о г о р я , т а р н о ї г р у п и і п о с а д н и к м і с т а р і в н о ч а с н о п р о т и ч и с т о д о б - ! в і й с ь к а ,
п с и х і ч н о й о р г а н і з а ц і й н о в роПоодиноке число три центи.
Three cents' a copy
Будучий
історик
певно
не Л і о н у — п . Е д у а р д Е р і о . !Ио- р о д і й н о г о ` д і л а підмоги г о л о - ; „ п и т и л і т о к " — в с е ц е с т а е т ь с я с і й с ь к и х п а р т і я х : у к а д е т і в , еS 7.00'На ріп
? J-OOl мине с и м п т о м у , я к п о я в а г о - г о
категоричне
з а п е р е ч е н н я д у ю ч и м , I т и м в і н о б т я ж и в і р о с т е к о ш т о м о д н о г о х л і б о - с е р і в , меишевиків і б о л ь ш е в и
S 3.7
л о д у м і ж н а р о д а м и р а д я н с ь к о - г о л о д у н а Україні п і д с и т и л о с в о ю с о в і с т ь в е л и к о ю відпові- р о б с ь к о г о с т а н у — селянства,
На три місяці
в.
- З 2.C г о С о ю з а о б н и з и л а р і в н о ч а - н а н о в о в е р с і ю , н е м о в т о всі д а л ь н і с т ю .
. ' І В о н о п о н ' о с и т ь найбільші, б о
Число з пятниці (з анѓдійською
Friday's Issue (with Ukriinl-n
Ціль революції була зпочат
З а г а л ь н е п о л о ж е н н я на У - к р о в н і ж е р т в и . М о ж н а с м і л о і
сно рівень ї х цивілізаційних с в і д о ц т в а і .запевнення
його
Weekly):
One year
$2.00
д о с я г н е н ь , к и д а ю ч и ї х в обій- існування, ц е н і ч о г о , і н ш о г о , крані п і с л я ж н и в д о с и т ь влуч- б е з п е р е б і л ь ш е н н я т в е р д и т и : н а к у Для У к р а ї н ц і в т а с а м а , ч і
схарактеризував
м о с к о в - й о г о к і с т к а х з д в и г а ю т ь с я нові й д л я М о с к а л і в . З розваленії,:
Six months
$1.25 J На пів року
м и о г и д н о г о в а р в ' а р с т в а . О д - я к в и д у м к а т а брехні в о р о ж о ї но
наќ і ц е я в и щ е ц е т і л ь к и п о - ‚ С о в і т а м , п р о п а г а н д и .
О д и н и ц іІ, с' ь к и й к о р е с п о н д е н т „ К у р і є р а ф а б р и ч н і г і г а н т и , й о г о к р о в ю ‚тюрми н а р о д і в " т і ш и л и с я п
Foreign and Jersey City Rites:
І
В Джерзи Ситі і Заграницею:
новий
будучий Українці. А „ т ю р м у народів
слідовний
розвиток
д е я к и х а т о й ш и р ш і круги с у с п і л ь - В а р ш а в с к о г о " , я к и й м і ж 1 н - б у д у є т ь с я
One year
Siaoo j На рік .
обставин. Й о г о з а в в а ж е н о в ж е ности,
яких
справа
г о л о д у ш и м п и ш е : „ В ж е т е п е р , на л а д . А л е з ж е р Т в наґгбільші і н д е н т и ф і к у в а л и У к р а ї н ц і з наРосія^
демократичні,
хліборобська ратом.
в
часі п е р ш о г о
г о л о д о в о г о займала лише з гуманітарного порозі зими, треба сказати, гекатомби несе
Tex „Свободи": Mongomery 5-0498. Тел. У. Н. Союза: Montgomery 5-1838.
щ о о п т и м і з м у р я д у щ о д о м и - У к р а ї н а . Б о г о м щ е д р о н а д і л е - с о ц і я л і с т и ч и а чи комуністична.
к а т а к л і з м у в 1 9 2 2 р. с е р е д б о к у , с т а л и н е д о в і р ч и в і .
Адреса "SVOBODA', P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
уяві
українського
зага.і)
б у в з а в ч а с н и й , на, с і я ю ч а с к а р б а м и з е м л і т а
надволжанських
Німців. Л ю - . Н а щастя, с в і д о ц т в о Еріота иулих ' ж н и в
доїдство, морд дітей і т и м п о І
ф р а н к с ь к і й К о л е к т и в і з а ц і я г о с п о д а р с т в і п и ш н а с в о ї м н а р о д о м , к р о в а - т ю р м о ю не б у л а .
"SVOBODA" (LIBERTY) .
POBNDED 1893
nUn newspaper published daily except Sunday! and holidiyj
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J .
Owned by the Ukrainian Nittonal Association, inc.
Edited by Editorial Committee.
:iass Mnl
on Match 30, 1911
t

(Положення

після

ЖНИВ).

1

(

С Ь І

ЗА ДУШУ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ

дібні з л о ч и н и
належали там
т а к с а м о д о думної с у п р о в і д н о ї
п о я в и г о л о д у , я к т е п е р на Україні. I т о , не з в а ж а ю ч и на
розмірно
вищий
культурний

в

и

п

р

д

е

а

с

л

о

і

с

м

ь

а

с

а

м

і

й

г о л о д на Україні з д а є т ь с я м а - в и т ь с я не д л я с е б е , д а р е м н о . I
т и м у т ь д л я С о в і т і в д а л е к о г і р - в т і м її с м у т н а д о л я , її т р а г е -

і р н и м , а то й
тенденційним; посипаі і д в і д и , ЇДКІ, повголоси, а навіть
„аклепн й обвішувал

о

і м о в

Т і л ь к и п о в о л і , у ж е в горни

лі р е в о л ю ц і ї к р и с т а л і з у в а л а с н
Вже та обставина, що є на рідній землі інституші н а с л і д к и , н і ж ї м п р е д с к а з у - д і я .
с а м о с т і й н и ц ь к а д у м к а Ўкраїнція, яка, працюючи в надзвичайно важких політичв а л и їхні н а й б і л ь ш і
вороги.
діслав
для „Свободи"
ців. Л е к ц і ї , у д і л ю в а н і Керен
них і господарських умовинах, серед яких жиє укР о з к л а д г о с п о д а р с т в на п і в стаиіславський з В і д н я )
ськими і Мілюковими, отвирараїнський нарід під Польщею, не тільки що не занедні п р и б и р а є т а к і грізні ф о р ^^^^ ^ щ
ли о ч і у к р а ї н с ь к о г о з а г а л у і
падає, а розвивається, є така відрадна поява, що рівень, я к и й н а д в о л ж а н с ь к і чення. Й о м у з д а в н а в о р о ж а ми, щ о н а в і т ь н а й л і п ш і ж н и п р и м у ш у в а л и г л я д і т и на сира
Німці
мали
в
ж
е
д
о
війни
с
е
р
е
д
Аксіон Франсез" оповістила
іі не можна поминути мовчанкою.
БОЛЬІІІЕВИЧЕННЯ ТА МОСКОВ- ви р е а л ь н о . Т ю р м о ю в п е р с
А згадати треба про неї ще й тому, що сама та н а р о д і в бѓувшої Р о с і ї . П р о т е , і ч. з 2 0 в е р е с н я з а м і т к у , д е Т в ^ я Т п ^ ^ Т у М
конанні
У к р а ї н ц і в с т а в а л а іі
як в и г л я д а є ж и т т я л ю д е й г о - д о с л і в н о г о в о р и т ь с я т а к е : „ Р і ч
інституція признає, що не могла би вести своєї
ни д о М о с к в и , н а д и х а н і с т р а ІДЕННН ШЕВЧЕНКА.
демократична Росія.
діяльности та видержати крізи і не впасти, якби не л о д о м о б н я т и х п о л о с , п р о В І -з а г а л ь н о знана, щ о великі ін- х о м п е р е д н о в о ю к а т а с т р о д р а з о ю і с т р а х о м проймаючі дустрії з о к о л и ц ь Рони, з о к р е було помочі від української іміграції в Америці.
А л е на з м і н у д е м о к р а т и ч н і й
фоіо. Вистарчить з г а д а т и , щ о
„ І з в є с т і я " з 4 . грудня м. р.
Тою інституцією, чого легко догадатися, є й о г о п р о я в и , г о в о р я т ь числен- ма ті в районі Л і о н у , з а а н г а - д о 1-го ж о в т н я з а с і я н о , на У - п о д а л и в е л и к и й ф е й л е т о н я к о Р о с і ї п р и й ш л а
комуністична.
„Рідна Школа" в краю. Саме недавно відбувся її ні автентичні д о к у м е н т и . Б а - ж у в а л и с я в Р о с і ї в е л и к и м и краѓні в с ь о г о 5 м і л і о н і в г е к т а - ѓ о с ь А. С т а р ч а к о в а п і д т и т у Б о л ь ш е в и к и р о з д а в а л и все, що
Загальний З'їзд, який висловив американським Ук- г а т о ї х з і б р а в німецький к о - к р е д и т а м и , які т а м т е п е р з а - рів з е м л і , с е б т о в и к о н а н о л о м „ Ф а ш и з м і Ш е в ч е н к о " , х т о х о т і в . З е м л ю — селянам
мітет д о п о м о г и ,
„ Б р і д е р ін м е р з л и . Т і індустрії б у л и б о раїнцям щиру подяку за їхню поміч, а беручи під
плян тільки на п о л о в и н у . П р о А в т о р г а н ь б и т ь С к р и п н и к а , я- Ф а б р и к и — р о б і т н и к а м . Волні
увагу, що українське робітництво в Америці само Н о т " . Щ е б і л ь ш е з н а х о д и т ь с я ч е в и д н о раді, к о л и б м о г л и о - з а с і в д р у г о ї п о л о в и н и , р о з у - кий п и с а в свого ч а с у , що ідео- —г. н а р о д а м . „ В п л о т ь д о о т л - тепер бідує, рішив повести в краю спеціяльну про- у п р и в а т н и х р у к а х . С ю д и на- т р и м а т и с в о ї г р о ш і н а з а д . В о - м і є т ь с я , не м о ж е б у т и й м о в и , л ь о г і я Ш е в ч е н к а „ м о ж е бу'ти л є н і я ! " — в и к р и к у в а л и Леніни
паганду за збільшення допомоги. Делегати роз- л е ж а т ь о п у б л і к о в а н і у фра:і- ни т о , к а ж у т ь , з в е р н у л и с я д о U
і Т р о ц ь к і . У к р а ї н ц і зацука.пі
.
р
о м " , і пише д а
їхалеися з гаслом: „Ти‚не є свідомим Українцем, як- ц у с ь к і й п р е с і о п и с и пані Сте- п. Е р . о т а , щ о б и в ш , як п о с а д теж
л і : „ Ф а ш и с т і в с ь к а а г е н т у р а , що ся. Н е в ж е ж і т а к а Р о с і я
що не причиняєшся хоч найменшим датком на „Рід- б а л о , у к р а ї н с ь к о - америка..- є Г п о м ' о ч и ' " ^
т ю р м а ? У в и с л і д і з а г а л прого'і
Що
х 5 міліонів о т о ч у в а л а Скрипника с в о є ю
с ь к о ї г о р о ж а н ќ и , я к а в ціли
ну Школу".
л о с и в „невтральність", мовляв,
цифра
в
і
д
п
р
а
в
д
и
д
а
л
е
к
а
.
.
.
З
а
в
а
г
о
ю
,
о
х
о
ч
е
с
о
л
і
д
а
р
и
з
у
в
а
л
а
с
я
Занотовуємо те з тим виясненням, що в Аме- в і д в і д и н рідні п е р е б у в а л а л і - С т і л ь к и ця к о р о т к а , а л е в и - с і в л и ш е п о л о в и н и предви- 3 й о г о г а с л о м " . П р о І н с т и т у т т р е б а в и ж д а т и , чи це в с е правриці біда, але в краю ще більша нужда. Тому гасло т о м на Київщині і на П о д і л л ю . м о в н а з а м і т к а . А л е с п р о б и к и - д ж е н о г о п л я н у к и д а є я р к е імени Ш е в ч е н к а в Х а р к о в і пи д а . Т і л ь к и м е н ш і с т ь з а а н ґ а ж у
ратувати „Рідну Школу" відноситься у рівній мірі П р о це с в і д ч а т ь т а к о ж з в і т и з нути підоз`ріння н а ' в и з н а ч н у с в і т л о на факт, я к і шко'ди з а - ш е т ь с я „ Т р и м і с я ц і т о м у Ін в а л а с ь а к т и в н о в б о р о т ь б і за
і до нас, Українців в Америці. Бо варто піддер- д о р о г и п о Укра`їні ж и д і в с ь к о - людину, т а щ е д о т о г о її д а в - п о д і я л а Україні к о л є к т и в і з а - с т и т у т Ш е в ч е н к а б у в у рука.ч д е р ж а в н у с а м о с т і й н і с т ь , а шжати ту народню установу, яка ратує душу укра- го ' ж у р н а л і с т а і р е д а к т о р а нім і з а в з я т и м п р о т и в н и к о м , П ' - 3 т о г о в и с л і д о д и н : в е с е р і в , п е т л ю р і в с ь к и х х о р у н ша м е н ш і с т ь н а в і т ь а к т и в н о пощоденника
м а г а л а М о с к в і „ в и з в о л я т и ' ' Уїнської дитини і яка виказує, що навіть під поль- с о ц і я л і с т и ч н о г о
може
найлекше
в і д п о в і д н а , 1 9 3 4 році л ю т у в а т и м е на У - ЖИХ... Б у в а г і т п р о п о м ў к р а ї н
країну. ( В і ч н о ю п л я м о ю в іст ським обухом вміє вивязуватися зі свого завдання. „ Ф о р в е р т с " у Н ю И о р к у .
щ о б и з а х и т а т и д о в і р я м . Х т о країні щ е б і л ь ш и й г о л о д , як с ь к и х н а ц і о н а л і с т і в , щ о н а м а
З
д
а
в
а
л
о
с
я
б
,
ш
о
в
с
і тіт і о п и с
рії У к р а ї н и з а л и ш и т ь с я подія:
А воно дуже важке, коли зважити, що польська
т
р
о
х
и
б
л
и
ж
ч
е
з
н
а
є
Е
р
і
о
т
а
,
цей
д
о
т
е
п
е
р
.
В
і
н
`
м
о
ж
е
с
т
а
т
и
н
е
г
а
л
и
с
я
в
и
к
о
р
и
с
т
о
в
у
в
а
т
и
л
і
т
е
влада видала новий шкільний закон, яким вимагає л и с т и , наочні з в і т и т а ііінші Ді не д о п у с т и т ь н і я к о г о с у м н і в у " і д с и л у п ам з М о с к в и " . . ратурну с п а д щ и н у п о е т а д л я П і д ч а с у к р а ї н с ь к о - м о с к о в с ь к и х
п е р е г о в о р і в у Кнїві ( з а часів
і від учительства „Рідної Школи" предкладання сві- кументи, д о п р и з н а н ь с о в і т
с
в
о
ї
х
п
о
л
і
т
и
ч
н
и
х
цілей,
на
З
а
в
в
а
г
и
о д о ч е с н о с т и й о г о характе-`
.завваги і т в е р д ж е н н я „ Ќ у
г е т ь м а н щ и н и ) — б у в ш и й пре
доцтва льояльности. Отсей закон дає владі спро- с ь к и х у р я д о в ц і в в к л ю ч н о , п о щ
ру. Крім т о г о він знаний я к е є - р і є р а
Варшавского''
поќри- с к р і з ь в о р о ж и х д и к т а т у р і п р о
могу усувати навіть учителів „Рідної Школи" з пе- винні в и с т а р ч и т и я к нехибний л и к и й і п р о с т о д у ш н и й єнѓу- в а ю т ь с я з п о г л я д а м и й оцій- л є т а р і я т у . . . Ф а ш и с т с ь к і ідеї м і є р м і н і с т р і в і з г о д о м член
дагоґічних оглядів. А хто тільки трохи над тим д о к а з на т е , я к е в е л и к е н е щ а з і я с т . А . о д н а к , я к р а з т о м у , к о ю с у ч а с н и х відносин на у . п р о т я г а л и в І н с т и т у т , д о к о м е н - Д и р е к т о р і ї , В и н н н ч е н к о , персзастановиться, той зрозуміє,-як це важко вдержу - стя н а в і с т и л о р а д я н с ь к и й С о - з н а ю ч и о т у й о г о с т о р і н к у х а - країні інших ж е р е л , м і ж ними ' а р і в „ К о б з а р я . Ф а л ь ш у в а л и г о в о р ю в а в з м о с к о в с ь к о ю д е вати тепер навіть за свої власні гроші свої приватні юз, з г л я д н о й о г о полудневі р а к т е р у , т а з в а ж и в ш и о б с т а - в и з н а ч н о г о к а н а д і й с ь к о г о щ о - " с а м у м о в у . К о л и с ь Н е к р а с о в л є г а ц і є ю у с п р а в і с п і л ь н о ї ак
українські школи і як важко вести їх так, щоби бу ; с т о р о н и — Україну і К у б а н ь вини й о г о „ в о я ж у " ч е р е з У - Денника, „ Д и Т о р о н т о Д е й л і п и с а в п р о в с е н а р о д н і с т ь т в о р - ції д л я Повалення українськоі
ла захована національна гідність. Тому це великий j З д а в а л о с я б , з а п е р е ч е н н я г о л о - країиу, м у с и м о прийти д о п е - Р " . з г л я д н о й о г о с и е ц і я л ь " Ш е в ч е н к а т а й о г о д о - д е р ж а в и . Ц е н а й к р а щ е харакуспіх, коли в таких обставинах вдалося вдержати д у на т и х з е м л я х річ п р о с т о
н о г о к о р е с п о н д е н т а , Пера в а н с т у п и і с т ь
д л я з р о з у м і н н я не тери.зує т о д і ш н і н а с т р о ї й поѓ
33 концесіоновані народні школи, 10 чинних гімна- н е м о ж л и в а , з о к р е м а в к р а ю , реконання, щ о він у п а в ж е р т - П а с с е н а . Р і ж н и ц я л е ж и т ь м о у к р а ї н с ь к о г о , а й р о с і й - л я д и . К о л и т а к д у м а л и провілв
о
ю
свогон
а
с
к
р
і
з
ь
ч
е
с
н
о
г
о
д
е
в
ж
е
в
липні
п
и
с
а
в
франзій і 3 вчительські семинарії; коли ведено „збірні
с ь к о г о ч и т а ч а . А т е к с т и п о е т а , ники, т о ч о г о м о ж н а б у л о виЩо
-ти зву
магати від м а с и ? ) .
лекції" в 14 повітах; коли було 255 діточих садків у цуськнй письменник Б е р л я н у з а х о п л е н н я д л я д и в , які ЙОМУ
е об іі лл ьь ш
ш ее п
п ее сс и
им
м іі сс тт и
ич
чн
но
о , о б р о б л е н і учнями
у к р а ї н с ьШ
к иа м
що
оце
мио а ян аД
37 повітах; коли Поширено діяльність „Рідної Шко- „ Л є Т е м " , щ о ніякий совіт- т а м п о к а з а н о ; в п а в ж е р т в о ю` чч аа тт ьь 'щ
е б р а к у є н а в і т ь г о л о с і в , я к і и а л і с г а м и , учнями Ш а м р а я , Д о
Нині в с е т с в и г л я д а є немов
ли" на Лемківщину; коли вдержано фахово-допов- ський у р я д о в е ц ь не поемі- незвичайної, - б о- п о м а й с т е р - Н
Г.пятьгя МІГЎ . т и п -,п іиз т , п р о ш к с в и ч а , є ф а л ь ш у в а н н я м и
неімовірний, с о н . А о д н а к усе
няючі школи у Львові, Тернополі, Станиславові й л и т ь с я п е р е ч и т и ф а к т у г о л о - ськн зіграної, ТІЛЬКИ т а м м о ж - г о я т ь с я , щ о нова л я в і н а г о л о - ф ^а ш и с т с.ь к о ї агентури.
^
тс б у л о , і К о ц ю б и н с ь к і і Ша.ч'поширитися та захоПеремишлі та торговельну школу у Львові; коли ду, я к щ о він м а є п е р е д с о - л и в о ї , д і й с н о р о с і й с ь к о ї „ п о - ДУ
„ М о в н і е л е м е н т и , я к і сприяли
ведено фахові курси в Угерську і Воскресіннях, і т. б о ю ч у ж и н ц я з о ч и м а . А о д т е м к і н і я д и " . П о д о р о ж Е р і о т а п и т и і н а д в о л ж а н с ь к і з е м л і , з б л и ж е н н ю у к р а ї н с ь к о г о т а ро- раї і С к р и н н и к и і Винниченки;
тої країни вий- через
Україну,
яка тревала
х в и л е в о ї п о л е к ш і , я. с і й с ь к о г о ч и т а ч а , п и л ь н о вики- ж и л и с п р а в д і , н е у сні т і , що
д. Всього того тут вичислити не можливо. Це тіль- наче, якра
ки намічуємо на те, щоби ми знали, що хоч яке ш о в г о л о в н и й с в і д о к С о в і т а м , л е д в и кілька днів та р а д ш е кий с т а в з а м і т н и й б е з п о с е р с д - д а л и з т е к с т у . Т е к с т з б о г а ч у - ч е р в о н у М о с к в у в и п р о в а д ж у важке матеріяльне положення „Рідної Школи" і який з у п е р т і с т ю , г і д н о ю ліп- р і в н а л а с ь т р и ю м ф а л ь н о м у п о ньо після ж н и щ е н і ч о г о ие в а л о с я щ е д р о на р а х у н о к га- вали на У к р а ї н у . Нині — не
хоч які ставить їй перешкоди влада, вона своє зав- ш о ї с п р а в и , кинув на вагу х о д о в и н і ж с в о б і д н і й п о ї з д ц і , Д о к а з у є , п р и н а й м е н ш е т а к д о в л и ц ь к о ї ( ! ? ! ) т а п о л ь с ь к о ї м о - вони при в л а д і . Б о їхня роли
с к і н ч и л а с я з м о м е н т о м , коли
дання ратування нашої молоді сповняє, і за це за- с в о є імя і с в і д ч и в з а офіці- щ е д о в г о не д а є й о м у п р а в а - ^ Д о в г о т н е з н а т и , чи з а М о с к в а з а к р і п и л а с в о є пануяльну
теву
Москви,
щ о , к в е с т і о н у в а т и п р а в д и п р о ѓ о - ИНіиКН з е р н о в и х п р о д у к т і в , яслугує на щире попертя.
‚‚Ця р о б о т а б у л а п е р с т е н е м
п

р

о

с

л

и

с

я

H

j

0

С

с

О

т

р і з К

а

О

о

р

И

к

С

а

Т

в

з

І

м

П О

( Н а

у

ш

т

ш

шш

ШШЯЏ

ЯШЛШШШЯШвяшшвтшяияшт

;

к

о

л

и

в

3

я

т

р

о

х

и

и

с

о

в

і

т

с

ь

стати

н

а

ц

ш

м

П

а п о р

1

с

1

6 8 1

3 3 3 8

Ш

С

В

0

т

В

И

и

к

Й

у

Д

т

Є

,

т

й

т

о

и

я

С т а

ч

о

л

ж

е

в

і

н

ш

і

с

т

и

ш

з в

П

Ф

r

м

о

ж

а

к

т

с

o

' . ,

j всі с е л я н и н о в и о с т а н у т ь с я п і с л я
є д и н о г о п о л і т и ч н о г о пляну, в и =
і BBSS і з а п л а т и п о д а т к у - д а н и н и і з в о ношеного українськими иаціо`
j x y з а ч е п и в з а к л я м к у й р о з д е р чина — а л е ж б о т о п о р я д н о
п о з и ч о к , д а д у т ь , н а л і с т а м и . Інтервенція, з є д п а п І. В . В о л ь н о ґ о р с ь к и й .
Ісобі кишеню плаща.
І р о з п а н а х а л о с я . Т а н і ч о г о , ми
У з м о г у с я к - т а к п е р е б у т и ня р а д я н с ь к о ї У к р а ї н и з Г а л и І — Н і ч о г о , пане,
потішав т о скоро направимо.
‚ з и м у і п е р с д н о в о к . Ц и т о в а н і ч и н о ю т а у с т а л е ш ш на цілій
ного к р а в е ц ь - з а п і в години
— Нічого, нічого! — заре- вище
кореспонденти
поль- території „ С о б о р н о ї Українн`
,
п л а щ б у д е з н о в у наче новий, в і в Кириленко. — Д о в с і х ч о п - , ииї, і ил..л„;.;,-.
— д о Карпат і поза КарпатаІвана П е т р о в и ч а К и р и л е н к а ' т о ч н о на п о ч а т о к з а б а в и , т о м у
С п і з н и в с я т а к б і л ь ш е ніж на т і в ќїй с о б і з
"' д у ж е ^мна -лД
и и, , л и ш а ю т ь ии
у п інсаьдкі ю
панування ф а ш и с т і в с ь ќ о ї
I
I
I
I
п е р е н е с л и д о с у д у в С о с н о - не м і г т р а т и т и ч а с у . К о л и ж "ОДНЯу. В к і н ц і с і в у сан
Іфі.
_ -`'
- Т е п е р ", . і н ш е о с т а и мріяві. й о г о приятелі в с т о л и ц і с т а в
переодягатися,
сказав пустився в дорогу,
Ній З НИХ
„коли стягання
,
коментатори і тексгорозповідали
йому
жахливі своїй господині, щоби йому
порівнанні з й о г о нетерОЧІ Добре, па- натуралій ( з б і ж е в о г о п о д а т к у ) _
і,
у
шсвчснко
і с г о р і ї п р о т е г н і з д о с е р е д б е з - в и п р а с у в а л а о с т а н н ю с о р о ч к у , п е л и в і с т ю коні ї х а л и з а н а д т о
не, а ви іие кричите
— — та з
повнім х о д і , п о к а з у є т ь с я , щ о
м е ж н и х с т е п і в . На о с н о в і т о г о
Небаром почув гострий з а - - ' Т о . Всякі проклони
були
знавства
плачем х о т і л а в т е к т и .
` декрет Сталіна, яким з а б е з п е в ж е чистий к о в и і р е ц ь б у в о - п а х і в п о г а н о м у п р о ч у т ѓ і к и - Д-Ремні.
„ Н а р к о м п р о с України г о т у є
Нічого,

С т а в в г о в о р ю в а т и і та д а в „ „ ,
з н а к о ю н і г і л і з м у , а х т о ч и т а в н у в с я д о кухні. Т а м с т о я л о
— Н і ч о г о , пане, д о ї д е м о ,
сселі
елянинови
70%
(ши п о р я д н е „на ч а й " вв дд аалюосс яя ч
чу
у вв аа л
ло
о сс ьь
д о друку повне академічне виг а з е т и , б у в п о п р о с т у д е р ж а в - з а л і з к о на й о г о переді ( в і д с о - в і д п о в і в с п о к і й н о візник.
ним з р а д н и к о м . ' Н а ' к у п а л ь н ю р о ч к и ) т а п і д с т у п н о в и п а л ю Вкінці К и р и л е н к о
в и х о п и в ш о й н о й о м у н а м о в и т и д і в ч и - з б о р у , на д і л і л и ш а є й о м у в"
Шевченка. Редакційною
дивилися
як на ч о р т і в с ь к у в а л о
в ньому велику
діру, в і з н и к о в и б а т і г з руки т а с а м КУ. итоОи з а ш и л а діру.
найліпшім
випадку 2 0 % , ча- р о б о т о ю керує колегія з т ѓ
штуку. З а т е кожний міг с в о - Скрикнув. Прибігла
г о с п о д и - с т а в підганяти коні. Коні с п о - . В ќ и щ і п р и п и н е н и й г і с т ь у - crime
і
и Ю%, 5 % . або й ^ - , , ^ .
- , іл...^бідно та задурно по д о щ і т а - н я .
'дошилися, стали ставати дуба,
"
в ЯО с в і т л и ц і . І о с п о д а р
Залежно від то- ^
^
'
У
л я п а т и с я в б о л о т і на вулиці. В , — Н і ч о г о , пане, — с к а з а л а с к о ч и л и на б і к . сани з а ч е п и л и в в і ч л и в о та л а с к а в о п р и в и т а в
" ч о г о , ^ з а л е ж н о в і д т о Керування щ о д е н н о ю р о б о т о ю
довгі зимові вечорі очі в о в к і в спокійно
- в и п е р у в а м іншу з а пень п і д с н і г о м . К и р и л е н к о ЙОГОЃ
з г о р и назначений з а с і в справі підготування виданні
творили
чудову
і л ю м і н а ц і ю , с о р о ч к у т а й з а п і в г о д и н и б у - т а в і з н и к у п а л и в сніг. При ` П р и х о д и т е п і з н о , т а в с е ж ний плян в и к о н а н о в п о в н і , — д о р у ч е н о
молодому вченому.
Родина тих, яких розшарпали де все в порядку.
' н ь о м у один п о л о з з л о м и в с я , п р и х о д и т е . — с к а з а в ж а р т о м , ні. Комуністичні у р я д о в ц і ж а - Ш а б л о в с ь к о м у Ц е б у д е neDuie
ІЌта%.ШЦЯЛ буп р а д а , щ о н е , Х о ч - н е - х о ч м у с і в п о к о р и т и - К и р и л е ^ н к о з р о з п у к и в о л о с с я ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ д а ю
д атю
ь т ь. „іа на
а . 'ділі
. , " с бне ур у^т ьп ипло-д-ав- и двидання
а н н я Ш еШевчег
в ч е н к а п о в н е` і в'и
Ь^`ашт'сЬїїГ^З^ТЯ^^
несподіванки
.
, ^
в і д т о г о с к і л ь к и ч е р п у ю ч е , п і д г о т о в а н е Марксімала п о х о р о н н и х в и д а т к і в .
І с я з л ю щ і й полі
'
'
. яку я $ № ^
^ ? % ^ вродилось, а в і д т о г о , скільки, стами, знавцями письменства".
У р о з п у ц і в і д ї х а в Кирилен 1
Кириленко

потішував" його.
^ % $ ` п ^ е з а Р У Ч ^ а с я на ї х д у м к у , м о г л о б у л о вродик б у д е в и г л я д а т и ц е видай(

1

р

о

т

и

о

м

у

д

а

в

н

і

х

„НІЧОГО"

г

!

с

ь

к

и

, ю

н

1

б

д с

д

и

к

л

R

т

и

а

м

т

и

у

р

р

И

п о м

)

о

т

п

р

о

щ

о

п

Ь О Г И

3

І с т и т у Т

в

г

д

т

В І

а

н

м

т

о

а

Л Ь К

І и о

а

я

п

г

,

,

п г п

с

о

г

о

Y

Х

o

в

и

вання н'ад У к р а ї н о ю . Нині п р а в л я т ь У к р а ї н о ю в ж е намісникн П о с т и ш е в а .

П о л і т и к а н о в о ї р о с і й с ь к о ї імперії — б а й д у ж е , щ о п і д прав
лінням
сатрапів,
убраних у
ч е р в о н і с о р о ч к и - - з дня II.і
д е н ь с т а є я с н і ш а . Замісць. кл яп р о л е т а р і в с є х стран с о є д и н я й т е с ь " ( н а цей клич м
взялися „ х а х л и " ) , Москва
в и д в и г н у л а інший к л и ч : „ С и л ь ні в с є х стран с о є д и н я й т е с ь " ! І`
імя з а б е з п е ч е н н я в л а д и і як
н а й д о в ш о г о п а н у в а н я н а д поневоленими.

u

л

і

1

К

л

и

к

а

На в с і с т о р о н и - пакти, с о юзи,
п р и я з н ь . Д а в н і термінќ
п р о л е т а р і " , „ м і р о в а я револкііія", т . с а м о о п р е д і л є н і є " і т. л
з л о ж е н о вже д о архіву. Всьог о 1 6 л і т м и н у л о в і д початку
р е в о л ю ц і ї . А в ж е з д а є т ь с я , немов р е в о л ю ц і ї й не б у л о . Л є Т S S Т е п е р u e S д о ?ол я- Н і ч о г о , пане, з а пів г о д и - ^ я д о ч к а .
.
т и с ь " . О т ѓ а к о ю м о в о ю г о в о - „ я , зближене д о м о в и Н е к р а - г е н д а п р о соціяльну р е в о л ю и і щ о самеГ в С о с н о в і в и к о н у в а - р я ! П е р е т и с н у в с я т а м н а с и л у ни н а п р а в л ю сани т а й п о ї д е м о ^
д . , к а ? - р я т ь в с і л и с т и і в с і вісти, -які с о в а т а і д е о л ь о ґ і і п а н і в П о с т и - ю кінчиться. Є Р о с і я , у якім
т и м е хосеину п р а ц ю д л я з а г а - т а з а н я в м і с ц е . З а д у м а в с я , я к д а л і .
І.
пробелькотав
Кириленко,
а
п е р е д н р а ю т ь я .сюди, ш е в и х і З а т о н с ь к и х , у я в и т и с о - Україна є к о л ь о н і е ю .
ну. П і з н а в т а м Н а т а л к у Ф е д о - с т а л и п р и к р а ш у в а т и й о г о з о в І Ц . потім голосно р о з с м і я в с я :
. _
(ўЌБЮРО,
б
Л е г е н д а кінчиться. А л е чи
Ег7л^Гі сг оту
ЯТ%ѓЯ
у = в Ж
т о п німиноў" = д к а м у з и к а
`д}и А
^
^
"
^
^
^
історія навчить щ о н е б у д ь вічп^д^нцїм
Я к и й щ а с л и - д е , к о л и д і с т а н е п е р ш и й п о ц і - й о м у в ж е назустріч. В и с к о - J g g J ^ J ^ фронтіі
У п р а - всі знаки, щ о х в и л е в а полеќ- .
но, д о в г и м и с т о л і т т я м и , л е г к о Ш ф Н $ Л ^ З І л ^ ь Л ^ ' лунок в і д Н а т а л к и Федорівни ч и в скореі з і саней, посовг- J ^ J ^ У ^ и Т ввічливий, ш а після жнив м а л а , на жаль.І Кучубрак прийшов зложити
вірних У к р а ї н ц і в ? К о л и с ь Пется д о н ь о г о т а с т и с н у л а руку, т а в ж е ч у в і. и я т о Љ К у Х ^ ^ ^ У ^ ^ І І ^ У ^ " ^ .
щ о п о к а з а в мені ціле заведенх а р а к т е р п е р е х о д о в и й , 'спочування пані К а н а р ч у к о в ш ,
р о І. „ б о р о н и в "
українських
Мав справді Причину д я к у - ^ ^ ^ ^ ^ ` п о ^ ^ w S L ^ V ^ ^
сяїиутГру- ии. М о ю у в а г у полонив м о л о Приглянувшися
сучасним б о її чоловік помер,
селян п е р е д неб.езпекою М а з с вати Б о г у з а ц ю г а р н у в а г о - нув^
^
^
f
f
i
S
Там Л ї ї ш ^
^
^
J
відносинам" в радянськім C o - j
Я т а к п о в а ж а в і шанував
п и н о г о - п'ляну. Т о д і П е т р о в и
% к
вернувся зі с л у ж б и д о - це.
.
велику д і р у . Я к ж е ж . т е п е р ра- ^ Р ^ ^ ^ ^ ^ % ^ о р и
' : юзі, б а ч и м о п е р е д о в с і м гігант- в а ш о г о н е б . щ и к а чоловіка, т о це в д а л о с я . Ш л я х а м и П е т р а під о запро-І
посі- кійні! — д о к о р я в йому голярі
д о м у , з нна
а й шМаланку
о в в а столі
' ' ' ^ С л у г ї я ^ о м ^ с к а Ї Ї в ^ ї ; В 1 Д - ! Н І Ч О Г О ! Ч Њ мій з а п и т ? о з - с ь к е змагання із ДОНЄІ ша чи- м у р а д б и М
шов Ленін. І й о м у це в д а л о с я .
л о с т и б а т ь к а й о г о о б о ж а н о ї —- т а т о нічого! Приліпимо на провадив й о г о д о кімнати т а повів мені управитель, щ о пе- „
_, _ ._---. ..„
Н е в ж е всім б у д е в д а в а т и с я , щ о
дівчи-яи. Б у л о т о дві г о д и н і від це т р о х и плястра т а й не будеі
післав д о ньог'о наймичку, щ о - режив цей б і д н я г а т а д о д а в :
"
^ ^ Р
^
^ країни з р о - ку п о ньому. Чи він НІЧОГО не
міста. У к л а д а в у ж е с о б і рожеві нічого видної
п
р и х о д и т и м у т ь д о Українців ч
би г о л к о ю й ниткою направи— Той'чоловік почувається
Р У Д РЖ-ву
про-.лишив?
пляни т а поспішав
додому!
Наче бішений кинувся Кит у т зовсім щасливий.
мислову. Завдання с а м о ї по с о Вдова ( у с м і х а є т ь с я ) : — Л и - з а т р о е н и м н д а р у н к а м и ? —
переодягтися.
Хотів
прийти риленко з голярні. Т а в поспі-І ла шкоду.
Ну, пане, — с к а з а л а д і в - - - Н і ч о г о !
бі нічим не надзвичайним, п о д е - ш е мене.
(„Новий Час").
J

M

0

в

т

а

н

с

0

а

ч

и

л

и

т

о

к

д

а

н

и

м

с

л

р

0

и

l^to^WWiFn

о

б

и

в

т

о

г

о

В

і

з

к

0

З

1 $ " ^ ^ ^

Р

Н

Я

Р

У

У

В

К И

Р

И

Л

а

р

у

ч

и

л

а

с

я

в

а

ш

а

0

і

М

С

Є

З

В

І

Д

Т

а

м

g

я

к

и

м

т

е

б

е

К 0

а

л

и

ш

n

8

І

п

і л

п г

0

т

0

6

1

1

1

И

, о д е

и

Е

(

і

е

л

е

г

к

о

С В О Б О Д А , П О Н Е Д І Л О К 1 5 - г о СІЧНЯ, 1 9 3 4 .

З УКРАЇНСЬКОГО.
Ш Я Ш Е Р Щ І .

д о х о д и л и , а л е ті, щ о д о х о д и - с ь к о г о б о л ь ш е в и ц з у . Д а л ь ш е
ли, д о н о с и л и п р о страшні речі, бесідник.иакликував, щ о б и б у Були села, д е люди все по- ти характерними, ссмідарниїли. Н е с т а л о не т о х у д о б и . ' м и т а витревалими в б о р о т ь б і
але н травички.
jft н а п р у ж у в а т и , всі с в о ї силі,
Б О Ф А Л О , Н. И .
А м е р и к а н с ь к и й к о р е с п о н д е н т в цей важний момент, а укІ Д ж а н Г а р е н с б а ч и в на У к р а - раїнський нарі д не загине, а
Звіт з п р о т е с т а ц і й н о г о вАча
Іїні о п у х л и х від г о л о д у л ю д е й , у відповідний ч а с п о в с т а н е д о
проти М о с к в и .
j які в и г л я д а л и як дикі. Ґ а р е н с j активної б о р о т ь б и з а с в о ю
М о ж у т ь б о ф а л і в с ь к і Ўкраїн- ; п и т а в л ю д е й , щ о ж е б р а л и п о з е м л ю й в о л ю .
ш оути г о р д і , щ о т а к и п о м і с т а х ,
чому жебрають, тої
При кінці г р о м . Чнж вїдчиі`'ншім п р и г о т у в а н н ю в л а ш т у - й о м у відповіли, щ о М о с к а л і т а в резолюції з поясненням
вали п р о т е с т а ц і й н е віче п р о т и в і д о б р а л и від них у с е з б і ж е . у к р а ї н с ь к о ю м о в о ю . Р е з о л ю ц і ї
: „ к о в с ь к о ї тиранії, к о т р е в і д - Д а л ь ш е б а ч и в ж и в и х дітей,' принято о д н о г о л о с н о . Д а л ь ш е

мент, д е м а є т ь с я рішати д о л я !
нашої г р о м а д и й н а ш о г о на-'
роду.
Д я к о у ч и т е л ь И . З а я ц ь заявив: „Коли п о в с т а в У. Н. Д . , ,
т о м у с я т ь щезнути, як дим,
противники
української ідеї,
б о ця просвіта, яку п о в е д е У.
Н. Д ‚ приверне н а ш и х з а б л у каних б р а т і в д о с в о г о н а р о д у
д о України".
Г о в о р и л и щ е громадяни В .
О с у х і в с ь к и й , Ш м о к а л ю к і інші.

4

1

64 лося 1 січня ц. р. П р и т о т у вання д о в і ч а й у з а г а л і с а м е
„і ‚є
скріпили
бофалівських
у країнців на д у с і , б о вічем д а їй я с к р а в и й д о к а з м у ж н о с т и
й ‚ о л і д а р н о с т и . Не б у л о т у т
суперечок п а р т і й н и х ні релі-

щ о с с а л и г р у д и мертвої м а т е - рішено, щ о б и резолюції р о з і ри. В с е т е , щ о п и с а в Г а р е н с , слати д о в с і х ч а с о п и с і в у Б о п е р е д р у к у в а л и всі Г е р с т о в і ѓ а - ф а л о ,
до
Вашингтону,
до
з е т и . З а Ґ а р е н с о м п і ш л и інші б о л ь ш е в н ц ь к о г о а м б а с а д о р а в
к о р е с п о н д е н т и . Навіть з в і с н и й ' А м е р и ц і , д о с е н а т о р і в Б о р и і
прихильник
б о л ь ш е в и ц ь к о г о ' К і н г а . П р о - а і ч е б у л и замітки
правління,
Волтер
Дюранті, в місцевих газетах.

гії'ших.
Прапор
самостійної
України б у в піднесений п о н а д
vce.
Цредсідиик, о. І. Ж у к , в і д криваючи віче, з г а д а в п р о д о лю у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у . З е м ля українська п о д і л е н а п о м і ж
чужий нарід. Три р о к и м и н у л о ,
ик Україні п р о т е с т у в а л и в цій
,п проти П о л ь щ і т а п о л ь іькоі пацифікації. А т е п е р ми
шовў примушені п р о т е с т у в а ѓн проти м о с к о в с ь к о ї тираніѓ,
І г р а н т і вісти д о х о д я т ь д о н а с
; Великої України. Н а ш і б р а т ѓя гинуть з голоду, б о н е к у л ь -

признає,
що
смертність
на І З і б р а н о на вічу $ 1 0 9 . Т о в а - ди шкоду.
Україні
вчетверо
п о б і л ь ш и - риства ж е р т в у в а л и $ 4 4 . Р а з о м
А ти, у к р а ї н с ь к а м о л о д і ж е ,
л а с ь . І п р и з н а є , щ о я к б и ц і ! 1 5 3 д о л . О д н а к з б і р к а не скін- б е р е ж и цю т в е р д и н ю , Ў к р а ї н л ю д и б у л и мали щ о ї с т и , т о ) ч е и а ,
бо
більша
п о л о в и н а с ь к и й Н а р о д н і й Д і м , який д л я
булиб
жили.
К о р е с п о н д е н т т о в а р и с т в м а ю т ь с в о ї в к л а д к и Т е б е , і т і л ь к и д л я Т е б е купили
Д в а й т т е ж признає, щ о С о в і - донести. Рішено, щоби ще раз в дарунку громадяни й Твої
ти обдерли українських селян','всі
товариства,
організації, батьки. „
стягаючи збіжеві податки.
І братства, сестрицтва й ўкраїнХай лунає з твоєї м о л о д о ї
ч е р е з т е п о м е р л и на Україні с ь к і п а р о х і ї з Б о ф а л о й о к о - груди м о г у ч а пісня з а с л о в а в і д 3 д о 5 м і л і о н і в л ю д е й . ' л и ц ь прислали с в о ї х - д е л є г а - ми н а ш о г о н е з а б у т н ь о г о п`оС к і л ь к и с а м е в м е р л о , це н а м ' т і в на спільні збори', котрі в і д - е т а Івана Ф р а н к а :
т у т т я ж к о п р о в і р и т и . К о ж н а ' б у д у т ь с я в н е д і л ю , дня 2 8 січМи п о л я ж е м ,
к у л ь т у р н а д е р ж а в а п р о в а д и т ь ` ня, в годині 7 в е ч е р о м , в У к р а Ш о б славу і в о л ю і честь,
с т а т и с т и к у , с к і л ь к и в її д е р - ї н с ь к і м Н а р о д н і м Д о м і , д е м а є
Рідини к р а ю ,
ж а в і в м и р а є л ю д е й , але б о л ь - ' р і ш и т и с ь , на яку ц і л ь з г а д а н а
Здобути тобі,
ш е в и ц ь к а д е р ж а в а ц ь о г о не з б і р к а м а є піти.
І
коли п р и й д е час і з а т р у ,

„C K P Ж E T У C K Г...

НАЙНОВІЙШІ
Р АД ІЯ

МАДНІЕСТИК
н а рік 1 9 3 4

вже є в СУРМІ на продаж.

Д а й же ці вискази задерж а т ь с я в памяти н а с
всіх,!
цілої нашої у к р а ї н с ь к о ї r p o - j
мади. А х а й щ е з а є
зпоміж
нас у с я к а н е з г о д а , о с о б и с т і амбіції і всяке л и х о , я к е м о г л о
би нанести д л я н а ш о ї г р о м а -

1

5.1!

1

1

1

ѓурна м о с к о в с ь к а в л а д а г р а - п р о в а д и т ь .
J Г а р н о в и в я з а в с я на в і ч у У к - б и т ь с у р м а , хай Ти, м о л о д і ж е ,
Г.ує наших селян.
І Щ о на У к р а ї н і наші б р а т т я раїнський Хор', котрий під б а - б у д е ш г о т о в а піти в бій проти j
Хочуть
вимордувати
наш м р у т ь з г о л о д у , ц ь о г о не з а п е р ў т о ю с л а в н о з в і с н о г о диріген- н а ш и х в о р о г і в , к и н у т и с ь
як
безборонний нарід с т р а ш н о ю р е ч и в ніодин
в і д п о в і д а л ь н и й т а , ѓр. К о р о л и ш и н а , в і д с п і в а в л ь в и , і р о з і р в а т и кайдани у г о л о д о в о ю с м е р т ю , а о п і с л я на б о л ь ш е в и ц ь к и й л і д е р . Ми п о - ' к і л ь к а пісень.
к р а ї н с ь к о г о народу,
опустілі землі наслати ч у ж и н - винні
т у т на а м е р и к а н с ь к і й }
о . І. Ж у к с к а з а в кінцеве с т о Щ о б и пізнати д о глибини
ців.
Наш
нарід б о р е т ь с я
і з е м л і п р о т е с т у в а т и т а п о к а з а - в о й з а к р и в віче. Г ф б л и к а свій рідний нарід, нашу і с т о жсртвуе с в о є ж и т т я . Н а ш а п о - ти
Америці
правдиве
лице розійшлася з одушсвленням.
Р . к у л ь т у р у й' у в е с ь д о р о г и й
М. С о р о к а ,
скарб,
на
це
треба
рідної
винність
обстати
за
своїми б о л ь ш е в н ц ь к о г о раю.
вічевий с е к р е т а р , ш к о л и , рідної книжки.
братами
й заапелювати
до)
Дальший
б е с і д н и к , д-р Л .
о
І І тому Український
Народкультурного с в і т а . М и ж и є м о Ц с г е л ь с ь к и й , д о к а з у в а в , щ о щ е
I ній Д і м р о б и т ь п о ч а т ќ и п о н країні В а ш и н г т о н а , д е м а є м о ' н і к о л и не б у л о т а к з л е на У к С И Р А К Ю З , Н. И.
; с т у п у в нашій г р о м а д і влашту-j
волю й с в о б о д у , т о ж є н а ш и м
і і , я к т е п е р . Були ріжні ливанням
вечора
української:
святим о б о в я з к о м п о м о г т и на- х о л і т т я , війни, т а т а р с ь к і наВечір української книжки". книжки.
!іжм б р а т а м на В е л и к і й У к р а - ї з , а ле т а к о г о ніколи не б у „
В
е
ч
і
р
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
о
ї
книжки'' і
іні. Не б у д е В е л и к о ї У к р а ї н и , л о , щ о б и л ю д и к и н у л и с ь д о
По д о в г и х т р у д н о щ а х
моне б у д е З а х і д н ь о ї У к р а - к а н і б а л і з м у .
Україна
була'зо.
напруженої
праціІ в і д б у в с я 31 грудня м. р. в У.
і ю

р а

н

$49.95

Д И

н

не б у д е К и ї в а , не б у д е ш п и х л і р е м Е в р о п и вже с о т к и с и р а к ю з ь к і г р о м а д я н и д і ж д а Л ь в о в а . В с і а м е р и к а н с ь к і І р - ^ - і т т о м у . А т е п е р з а б о л ь ш е - ' л и с ь р а д і с н о г о дня, к о л и з а ляндці с о л і д а р н о с т а л и д о п о - в и ц ь к о г о правління наші се-1 луна'в у к р а ї н с ь к и й гимн „ Щ е
мочі Ірляндії й с ь о г о д н я
є ляни г и н у т ь с т р а ш н о ю г о л о д о - j не в м е р л а У к р а ї н а " в с в о ї й
вільна Ірляндія, я к а з а в д я ч у є о ю с м е р т ю .
(домівці, в Українськім Народсвою в о л ю с в о ї м б р а т а м в А - )
Н а й г і р ш и м нашим в о р о г о м нім Д о м і .
мериці. Д а й Б о ж е , щ о б нам
М о с к в а , яка н и щ и т ь '
Л і т а м и наші г р о м а д я н и праі а в д я ч у в а л и наші б р а т т я ви- у к р а ї н с ь к и й нарід як с о ц і я л ь - ' ц ю в а л и над с п р а в о ю Ў к р а ї н борейНЯ с в о б о д и д л я У к р а ї н и ,
так і матеріяльно.
і ського
Народнього
Дому,
е

д

н

к

Н

CHATHAM — М О Д Е Л Ь 560 — 5'лнмиог
який с п о в н я є р о б о т у 8 л я м п о к т о м у , щ о є з а о с м о т р е н н й в п о д в і й н у с и л у : 1-ша від 5 3 5 д о
1550 к с . 2-га від 1480 д о 4 4 0 0 кс. М а є а в т о м а т й ч ний к о н т р о л ю в а ч в і д д а л і і освітлений к в а з і в н и к
стацій. М о ж н а о д е р ж у в а т и поліційні з в і т и , п о вітрові, аматорські, купецькі і маринарські звідом.тення як т а к о ж і звичайні р а д і о п р о г р а м и .
Кабінет м а є п е р е х р е с т ќ і п е р с в і с с я і бічні панелі
з т о н к о г о б е р е з о в о г о д е р е в а , середні панелі є
п о к р и т і тоненьким в о л о с ќ о в и м д е р е в о м . Р о з м і р :
38 палів в и с о к и й , 2 3 ш и р о к и й а 11 г л и б о к и й .

а

- Д
цім вечорі не браJ-УВИЛО ані о д н о ї ж и в о ї украі н с ь к о ї д у ш і , б о к н и ж к а це
знання, це д в и г у н н а ш о ї в о л і ,
соборної української держави,
Х а й ж е кождий громадянин і
г р о м а д я н к а причиниться, чим
. Д
вечора української
книжки, ш о б и
започаткувати

В

н

о м і

а

м

о

о

ж

с

0

Продаємо на сплати і за готівку. Ґарантуємо радіо на цілий рік. Посилаємо
свого механіка 1 0 0 миль від Ню Иорку.
Хто не має ще радія, хай з повним
довірим вдається до Сурми.
Отворено кождого дня і в неділю. Коли
маєте свою кару то в неділю по полудни
приїдьте за радїом до Сурми.
Наша адреса:

Вільної У к р а ї н и .
j
д е р ж а в а не п р и н о с и л а К о ж д о г о с в і д о м о г о г р о м а д и - б і б л і о т е к у при У. Н. Д о м і . На
Д р у г и й б е с і д н и к , ѓ р о м . Ч и ж , у к р а ї н с ь к о м у н а р о д о в и т а к о г о нина п е р е с л і д у в а л а д у м к а , щ о пе т р е б а б о д а й марних с т о
розпочав с в і й р е ф е р а т т и м ,
М о с к в а . Т е п е - ше не с п о в н е н о д і л а , н е о б х і д - Доларів . З л о ж е н и м и ж е р т в а м и
;.:о в п е р ш у ч е р г у з а з н а ч и в ,
правлін- н о г о в к о ж д і й г р о м а д і , а це не
г р о м а д я н и , п о к а ж е т е діщо наші з б о р и є сумні, б о на
у к р а ї н с ь к е населен- п о с т а в л е н о в л а с н о ї хати, д е ЛОМ, як Ви о ц і н ю є т е с к а р б и
Великій У к р а ї н і в е л и к е
не- ^
.
б о в а н е збіже виво- мається
плекати
у к р а ї н с ь к у наших п и с ь м е н н и к і в ,
компонсщастя. Б о л ь ш е в и ц ь к е п р а в глибину Р о с і ї і г о д у є культуру, п р о с в і т у , р е л і г і ю , де з и т о р і в . д р а м а т у р г і в і всіх натіиня д о п р о в а д и л о д о т о г о ,
б о л ь ш е в и ц ь к у банду.
А м а є т ь с я г а р т у в а т и , м о в крилюдей, котрі присвятили
;ю міліони н а ш и х б р а т і в гиить
у к р а ї н с ь к е чя, л ю б о в н а ш о г о м о л о д о г о ніле с в о є ж и т т я для нашої в о ІІУТЬ з г о л о д у . Щ о нам р о б и т и ,
раннціО ѓд к у п у є л і - покоління д о с в о г о у к р а ї н с ь к о - - с в о б о д и , релігії і к у л ь т у іцоби' п о м о г т и н а ш и м б р а т а м
і і
свого
народу, д о с в о є ї б а т ь к і в - Р - Хай у с м і х н у т ь с я о б л и ч а
на В е л и к і й У к р а ї н і ? Н а й к р а - шини, України.
наших письменників. Х а й дііцс бити в о р о г а р о з в а г о ю й .
j Н а к і н е ц ь п р и й ш о в час, і си- с т а н у т ь працю, б о як к у п и м о
Н

з

н

і

и

р

1

у

я

я

ц

ш

к

1

а

е

н

н

н

е

г

Я

б

р

а

і

о

б

у

я

л

ь

к

ш

е

в

и

ц

ь

к

е

є

г р а

з

и

т

ь

ш

н

и

м

д

а

л

з

б

і

ь

ш

е

и

х

В И В О З

SURMA

Л і

ж

е

з

а

г

г

т

а

к

и

в

г

й

с

о

н

г

й

ь

к

а

і

е

ю

а

б

м

у

н

о

ц

б

о

і

ю

т

ь

д

с

я

л

я

і

й

в

н

н

3

о

н

Я

розумом. М и найсильніше вдаУкраїни ідуть Р^кюзкі г р о м а д я н и
прийшли .книжку, т о тимсамВм п о д а є м о
с в о г о противника, як з б е - ^ л
, „ - „ к і ПУЃКИ а те У к переконання, щ о г о д і даль- РУ У п о м о ч і нашим письменни
римо с в о г о п р о т и в н и к а , ик зо..у .
кам, які в д е н ь і в ночі з у ж и в а ремо проти н ь о г о чисті ф а к т и
^
^
^ ше тинятися по с к р о м н и х KIV
натах. г о д і плекати культуру, т ь с в о ї м о з к и для нас в с і х ,
ними й о г о б у д е м о п б б и в а т и ,
^
знання, як нема в и г і д н о ї хати. -ЛЯ Т е б е , У к р а ї н с ь к и й Н а р о д е .
`ільки п р а в д и в і д о к а з и цс
у к р а ї н с ь к и х с е л я н на С и б і р , і
Не з в а ж а ю ч и на с т р а ш н е б е з - Т о м у всі д о м у р а в л и н о ї праправдивий о с у д . В ж е в 1 9 5 2 р.
в наших НІ, на всіх д і л я н к а х для д о б р а
приходили e f a o M C f f l i з В е л и - ^
ц і в Р ^ і т т я . ^ з р о д и . іся
г р о м а д я н хотіння купити дім. с а м и м с о б і , с в о м у н а р о д о в і
України, щ о населення
т в о р я т ь у с я к і колі
Гаврнїл Туркевич,
Є. В в і к а ч і , к о т р и м н о ш а В д а в с ь ' ќ ў Ѓ та'тар" ?
? "
"
б і б л і о т е к а р У. Н. Дому'
л о с ь перейти Д н і с т е р к о л о
._
Русько-Укражськии Клюб, ќот
в С и р а к ю з , Н. И .
іти д о Р у м у н і ї , а е ї х к о л о
'

, В о р о н і ж ч и рий з а д л я м а л о ї г о р с т к и л ю 1,-500 у Б е с а р а б і ї , о п о в і д а ю т ь - - - - - ^ " " ^ ^ i d
землі
‚"ВДЄрки" Ф
"
ііро с т р а ш н і річи. Д е р у т ь з . ^
^
- сових тягарів, і був виставселян у с е -що п о п а д е . Т а м , д е
лении з а моргені на л ш и т а ц і ю .
‚‚".лилось
80
пудів
збіжа, "
п р и г о т о в и л а З о р г а н і з о в а н о українські устаОтссй
плян
прип
'"її,шевицька
влада
жадала
нови и г р о м а д я н и купили иобольшевицька
влада
200 „ у д і в п о д а т к у . Х т о т і л ь к и б о л ь ш е в и ц ь к а
владарна
те,
.
„Журналь де Ж е н е в " з 29.
щоби
знищити
український
:
суѓ,
- р і д раз назавжди. Так звана
"
^ р а ш с ь к и н Н а р о д н і й грудня м. р. приніс п е р е д о в у
ю д н и й СибірТ а б о й на р а д я н с ь к а У к р а ї н а не м а є ук.
с т а т т ю с в о г о ВІДОМОГО редакК О Т Р І ПІ- р а і и с ь к о ї в л а д и , б о н е ю пра"'
'
п о в с т а в У. Н. т о р а П. E . Ь . ( р . к е ) під титуці р о з с т р і л ю в а л и ,
вить Москва.
"Помаді н а с т а л о л о м „Питання б е з п е ч н о с т и " , яі н і о с т а т и с ь , т о п у х л и з і ".- і.

повне ж и т т я . Х о ч е т ь с я жити ка кінчиться т а к : „ О р г а н і з а ц і я
і'.ду а т о й умирали, а в.дСама московська „Правда
,

і
Щ
важи,ші б р а л и с в о ю р о д и н у , пише, щ о вже вислали на Си- , ,
низка п і д п р и є м с т в , з о р - с п р а в е д л и в і с т ь , яку д у ж е з л
^.інку й Д І Т И , т а ч е р е з Д н і с т е р б і р п о в е р х м.л.он д в . с т а п я т ь У
( нізовано МОЛОДІЖі Жіночург уміють
нтікали д о Р у м у н и . В т е ч а б у л а д е с я т ь тисяч непослушних ук- ,
_
;
JJM^
б

а

г

а

ц

т

в

а

д

п л к

6

о

л

и и

ь

ш

е

в

и

ц

ь

к

і

р

у

к

И

і

н

с

п

р

о

о

К

B o o k or M u s i c Co.,

Ь

в

а

д

ж

у

ю

т

ь

а

л

е

к

е

т

ч

у

ж

и

Н

Ь

С

ю

1

Н

а

ш

с

й

е

о

к

о

в

п

а

л

о

а

к

103

Tel.:

J

К

у

н а в

б

а

н

ь

щ

н

п

о

1

(

К

у

у

у

д

и

х

х

л

н

л

н

д

о

Р

1 , 1

М 1 Г

і н а і

ПИТАННЯ БЕЗПЕЧНОСТИ Й
УКРАЇНСЬКА СПРАВА.

о

г

с

о

W , V (

г

g"

г

, " ^ ^ , 2 2

) Г О

о

Д

з

І

М

а

д

с

в

г

,

М

- і.шсвицьким
правлінням.
І; м ь ш е в и ц ь к і
во-тодар. з в и но закривали с в о ю з л о шнну р о б о т у перед к у л ь т у р ,
ним с в , т о м , але про .х злочин
.іоносили п о в и щ е сказані вт.- ' ч . , приватні листи, а іноді

р и м с ь к и х селян.
В часі революції д е к о т р а наша
інтелігенція
тягнула з а
большевицькнм
правлінням,
Р
У
,
и и
с в о ю помилку. І т о м у в щ б и рають собі
життя, як от
Скрипник.

т

а

т

е

п

е

ж

е

в с ,

п

о

б

а

ч

ц

н

т

ь

т

и

с

я

ч

д

о

л

В

о

н

а

H h

Ш

,

и

в

с

м

а

т

,

и

а

д

у

ДЕЕЕТ

;, ^ ВДДЬЇ
п

я

о

в

т

л

и

ш

#

з

а

г

а

Q

л

і

д

м

ь

і

П

К

І

И

а

м

Х

у

з

я

з

б

т

і

о

а

в

а

р

й

н

а

т

а

и

х

н

х

з

а

М

д

е

д

е

я

к

і

п

и

т

п

о

д

і

л

и

а

з

а

н

н

%

т

я

ж

а

т

ь

н

а

а с

у

ц

н

страшні
варвар-

а

ш

Х

а

б

о

с

о

а

:

Б о

г

р

ю

л

в

ю

ї

п

р

е

а

Д

О

н

а

ц

к

с

ц

е

и

ю

з

К

о

н

о

п

и

т

е

а

ц

д

л

р

і

И

Т

И

у

к

о

і

а

м

д

т

а

н

е

с

в

о

о

н

е

о

і

ж

в

а

Д

а

к

і

в

f

t

6

ц

ю

и

й

и

н

Б

і

а

ж

т

т

ї

г

н

у

с

ь

л

в

А

к

о

г

е

Л

н

я

Х

а

й

)

у

в

р

а

и

з

а

т

3

Я

0

К

н

ч

е

Д

О

Б

л

ь

р

л

а

и

т

н

к

а

і

в к

в

а

ш

r

e

H

j

с

к

а

И

і

:

ю

е

ц

ж

р

П

і

л

д

н

н

и

н

п

а

г

Б

1 J J j 0 r o

Ж

о

а

о

:

н

И

ш

П

я

д

н

й

б

ш

л

Д

ц

Ч е с ь к и й п о с о л Кибаль у ґа„ В е н к о в " пише, щ о в Празі не в и д а т и ` я п о н с ь к и х похатників, як цс є в жціих е в р о п е й с ь к и х в е л и к и х містах, а
в с е ж фігурки з і з д в и г у чеських
Соколів (який відбувся в 1932
p.), були „ М е й д ін Д ж а п а я " .
Ч е с ь к і е к с п о р т о в і фірми знають
д о б р е великий імітаційний та р о з в і д о ч н и й талант сИчів
С х о д я ч о г о Сонця. Япон-,
ські емігранти п о с е л ю ю т ь с я И
ріжних д е р ж а в а х і посилають
д о Я п о н і ї продукти, потрібні
я п о н с ь к о м у промислови.

Т Е А Т Р А Л Ь Н І Ш Т У К И ДЛЯ Д І Ю Ч О Г О Т Е А Т Р У j з е т і

я

,

А щ о роблять Коссак Л о зинський. Грушевсьиий, Є ф р е мів І інші? Н і х т о д о к л а д н о не
з н а є , б о їм п и с а т и не ВІЛЬНО.
Але д о х о д я т ь скупі вісти, щ о
вони к о р о т а ю т ь свій вік п о
тюрмах.

и
кореспонденти
американО т е є підсумки т а
^ьких г а з е т . Т а не всі л и с т и наслідки
дикого й

а

, , , c v

,

1

р

`ашшша від с а м о ї с м е р т и ,
о по д о р о з і больніевики с т р і "яли. Б а т ь к о п о г у б и в діти, ао жінку, а б о діти б а т ь к а чи
"7
.
Але ВОЛІЛИ наш. селяни вт.м т и т а п о д о р о з і гинути, б о
.пиа с м е р т ь , ніж ж и т т я під

н

„МЕЙД ІН ДЖАПАН".
Багато писалося та пишуть
j п р о м о ж л и в і с т ь війнн Я п о н і ї
проти С Р С Р і З л у ч е н и х Д е р жав. Т а це п о к и щ о л и ш е міркування. Т и м ч а с о м г о с п о д а р ську війну Я п о н і я в ж е д а в н о
в е д е . Я п о н ц і п р о д а ю т ь на евр о п е й с ь к и х ринках с в о ї в и р о би по д о м п і н г о в и х цінах і т о
т а к и х н и з ь к и х , щ о годі З в_Рми к о н к у р у в а т и . В Японії роЗ бітники п р а ц ю ю т ь п о 1 8 r t r
, дин денно з а д у ж е
низьку
винагороду.
Японці
жиють
с п о с о б о м , про який пересічний
ч у ж и н е ц ь не м а є п о н я т т я . Т а
в с е ж я п о н с ь к а в л а д а зуміла уладити д е р ж а в у п о п р о с т у р а ціонально
й
зорганізовано.
Старі е к с п о р т о в і д е р ж а в и б е з Jпомічні проти я п о н с ь к о г о ѓ о с п о д а р с ь к о г о наступу.

НИКО.ЛАИ В А М Е Р И Ц І , н а п и с а в Т . Б . Я в о р с ь к и й ,
о с і б I I . В 5 - о х я в а х і в одній в і д с л о н і
15 ц
О Л Е Н Ќ А , д і т о ч а п є с а на 3 дії. М а т в і є н к о . 9 о с і б
25 н
Ч Е Р Е З Ф А Й К У , сценічна картина в 4 в і д с л о н а х . 7 о с і б 2 5 ц.
М А Л А Н К А , сценка на 1 д і ю д л я д і т о ч о г о в и с т у п у , папиі ана на тлі народ, п е р е к а з у . М. Д а ш к е в и ч . 9 о с і б „ 10 ц.
З Л И Д Н І . О. О л е с ь . К а з к а в 4 картинах
2 0 ц.
М И К И Т А К О Ж У М Я К А . О. О л е с ь . К а з к а в 4 к а р т и н а х
15 ц.
С Е Р Е Л Л И В А П Р И Н Ц Е С А , п є с а на 3 дії. 12 о с і б
15 ц.
О Д Н О Ї НОЧІ, о б р а з о ќ на 1 д і ю , А. Ж и в о т к о . 5 о с і б
. . 10 ц.
Н е з а б у т н і м и з і с т а и у т ь с я с л о - с и о е ї егоїстичної
політики,
Т А Р А С І В Д Е Н Ь , сценка для д і т о ч о г о т е а т р у в одній від. и р є т а к о ж інтересом. Але
слоні. 1 У о с і б
_
2 0 ц.
у
.

П О Ж А Л У В А Л А З А П І З Н О , сценічна картина в одній від.
цілою своєю моральною вагослсні. 7 осіб
. - .—А - 1 5 ц.
.
^
. W
;
,
С О Л О М Я Н И И Б И Ч О К , к а з к а - п є с а на ч о т и р и дії, о с і б 6 15 ц.
^
.
М А Т И , сценічний о б р а з е ц ь на д в і дії. В . Ж у к о в е ц ь к а .
настількиж тяжкими в їх
Осіб 5
15 ц.
З а б у д ь к о в а т и й чоловік ( д о
_
jj наслідках,
яким б у в
поділ
В Е С Н А , написав Д. Марчишии. О с і б 9 і гурт
2 0 ц.
приятеля): — Знаєш, я у м о .
.
Польщі для X I X віку"
В Е Ч Е Р С В . Н И К О Л А Я , сценічний о б р а з о ќ в однім а к т і .
' V( Ў
- RЌIБOЮ
D РOО ,ЖЖ
. ЕНЕВА).
А. П о л я я с ь к г і й
1 5 н . вився з м о є ю жінкою, щ о 8ІЙ"
Т А Р А С П А С Т У Ш О К , сценічний о б р а з о ќ у д в о х д і я х „ _ ` 15 ц. дуся з нею в першій по обіді.
МАЛИРІ Т А Р А С , д і т о ч а п є с а на 3 д і ї
2 0 ц. Т е п е р мені з о в с і м вилетіло а
Адреса
Обєднання:
г о л о в и , в якій т о м а л о б у т и
С В Я Т О В Е С Н И , сценічний о б р а з о ќ на 2 дії з і с п і в а м и
..
та х о р о в о д а м и
2 5 ц. гостинниці. Чи^не б у в би т а .
OBYLDNANYE,
,
^
П І Д К Л А Д Е Н Ь , п є с а - к а з к а на 2 д і ї
15 ц. кий д о б р и й с п и т а т и с я її ч е р е з
і.
B
o
x
1
2
2
.
H.,cUon
T
e
r
m
m
a
L
.
Партитура д о Святої Гостини,
_
4 0 ц.
'телефон, д е ти в першій г о New Y o r k . N. f.
зібраним, щ о У Н Д
" S V O B O D A "
дині міг би б а ч и т и с я зі м н о ю ?
(Кінець).
.
81-83 GRAND ST.,
(P. О. Box 3 4 6 )
J E R S E Y C I T Y , N. J .

-,
л

т

а

л

Л

я

Dry Dock 4-3752.

Купуйте від Сурми, а по святах зно`в !
буде українська програма на радіо.

т

ІУ

a

AVE. A, N E W Y O R K , N. Y .
(межи 6 і 7 улицею)

П е р е д кількома днями полЬська література с в я т к у в а л а рідкий ювилей: 50-ліття п о в і ѓ ѓ й
Г. Сєнкевичо, „ О г н е м і м є ч е м " .
В и д к о , великий це твір, к о ли й о г о ювилей с в я т к у ю т ь .
„Цілий польський нарід вйх о в а в с я на цій повісті — чит а є м о в ювилейних с т а т т я х . —
Високі
і
взнеслі
приклади
„офярносці, мілосці ойчнзнн",
відваги й н е у с т р а ш и м о с т и сЄнкевичівських г е р о ї в ( т а к и х як
Скржетускі й ін.) — стали д у х о в и м кормом м о л о д о г о п о к о ління... І т. д.
Шікльна
влада ввела цей
т в і р д о шкіл я к п р и м у с о в у
шкільну лектуру, — д о к а з , щ о
т в і р неабиякий.
„ К о л и с ь вийдуть на яв дивні
речі — ' п и ш е В о й ц є х о в с ь к и й в
і с т о р і ї польської літератури. —
Коли Сенкевич писав „О гне м і
м е ч е м " і в и д авав й о г о частями, він д і с т а в а в сотки листів
від с в о ї х читачів з проханням,
не з а б и в а т и
Скржетуського!
( с е б т о , щ о б акції повісти так
не п о в е с т и , щ о Скржетуський,
один з г о л о в н и х героїв, колнн е б у д ь з г и н у в ) . Мами просили в Б о г а т а к и х з я т і в для с в о їх д о н ь о к , як Скржетуський...
Д л я м о л о д и х хлопців він с т а в
і д е а л о м відраѓй, лицарськости,
фізичної сили й великої д у х о в ної культури"... 1 т. д..
І ось
— подумайте:
той
С к р ж е т у с к і б у в Українцем!
Т а к е д о к а з а в на основі і с т о рйчних д о к у м е н т і в польський
і с т о р и к О л ь г е р д Гурка — якраз у пятьдесятьліття.
Чиста б о м б а !
Всі п о л ь с ь к і і с т о р и к и о б у р н лися, х о ч у т ь р я т у в а т и с и т ў а цію.
Цій
справі
присвятили
с п е ц і я л ь н е з а с і д а н н я — на якім
п р о м о в л я л и самі „ а с и " — З а к ш е в с ь к и й , Б у я к і інші, — але
п р о т н д о к а з і в не м а ю т ь ! Х т о с ь
з а п р о п о н у в а в , щ о б и цю с п р а ву з а т у ш у в а т и , але Г у р к а з а п о вів д а л ь ш і ревеляції.
Стає — неприємно.
Чи м о ж е бути „ і д е а л о м " —
„русій"?...
Д у ж е цікавий випадок... Не
з н а ю , як с к і н ч и т ь с я . — ( „ Н о вий Ч а с " ) .
Ф е д ь Трннднк.

п

а

я

К

а

в

к

а

м

И

і

у

У

е

д

к

л

р

я

а

ї

х

н

х

И

і

в

і

В

і

к

у

р

м

з

с

л

н

і

о

ч

и

СВ.

ТАИЛЄРАН НА ЎСЛУГАХ

Н Х Н Ш Ш Ш І ^

Виробляє;

YW ИОРК, Н. Я.
На боеау акцію і інвалідів.

c - r і

ПРАПОРИ, ЦЕРКОВНІ ХОРУГВИ, ЛЕНТИ,
ВІДЗНАКИ, СТЯЖКОВІ ВІДЗНАКИ, БРАТСЬКІ П Е Р С Т Е Ш І ПЕЧАТКИ.

До

NEW YORK. N,

B R O e D W A y .

v

цеитраді

М.

впдшау-

О.,

Лаз-ута, .від, 8 , Клівдевш,
з . членських

Ю.

вкладок .$З;

Павчак, від. 4 3 , Брукдим, Н .

JPL, $ 1 ; П. Б е н к о в с ь к и й , .wo.,,45,

у .

Потокет,

Р'.

Ай., з

в кладок

$15.06; С Михасів, віа, 21, В о -

К О Т И НА Х О Р И ,
НОВІ НОТИ!
НОВІ Н О Т И !
ЯКІ

ОДВУ

іи т а к і ж е р т в и :

Коли ваше братство, товариство чи сестрнцтво хоча бути
- вдоволенеч хай пішле нам замов.тення на пробу.
Каталќоги, інформації і пробќі взора вишлемо Вам на ваше
жадання БЕЗШІЬТНО.
2 9 8

'

ЧУЖОЇ

ДЕРЖАВИ.

,...

E A G L E REGALIA C O .

тервліт, Н. Ш, з вкладок. Ц4;
Џ`. Гнатів, від, О Д Д У ,

Мїддел-

тавн, Па., з в к л а д о к І4; V Т у р -

МОЖНА Н А Б У Т И У КНИГАРНІ СВОБОДИ.

кевич, К а с т о р А л т а , К О Щ І , кб;
укр.

прав, церква в Б р о н ќ е , Н.

PI.,

з

Взяв краватку й ковнірець, з дому утД.сае.
Так утік він в чужий край, щоб там заробити:
Шараварн собі чорні він мусить i.rym—,
А тоді- вже його люди мусять, наном звати,
``
Бож вій уже 'собі дяк: уміє співати.
Ну. і иравдау доробився` не таї щарагяитну.
Лині де пішов за дяка, все люди прогнали.
Бож дипльомн він не мав: мабуть десь згубилась,
Чи Жидівка за те взяла, шо краватку вшила.
Аж нарешті він попав на таку громаду:
За ДИАЕЬОМУ не снитнлн. лиш доли посаду,
ЗаміЧці- цапом- — хруием звуть щ старші і.ік дди,
За хрунівськую роботу нераз мусить орѓѓи.

Раз схотілось, паном стаѓн хлововн - а сслд:
Тільки не знав, як зачатн: в тім ціла біда.
Лиш одно він добре знав: щоби паном звали,
Тре кривитќи, коонірця, чорні шараварн.
Так кАкаірець в Жнда вкрав, краватку дав вшити,
А на, чоуні шіір;шари
заробитѓи.
Прндучав вій одна плян: „Мушу двќом статні
„Так зароблю собі грошей й паном будуть звати".
Як задумав, так.зробив: став в батька-прохати.
Щоб навчив його як слід ішрастес співати.
Батько довго не спирався, зачав його, ввали,
Сниа в церкву 'џ{Н тя.нуа „Вірую" кінчити.
Батько також дяком був, знав добре сітіваті,,
Лиш „Вірую" до кінця не знав як сказати.
Як син трохи підучився парастас' співати,
Каже: „Тату, час вже Я мені шаравари мати.
Яірошйй на них не маю, бож ви всі забрали;
Ви забули, що ми оба парастзс співали", і
Батьки `в злости аж зіпрів: , Щ а ? ! Хочеш ділитись?"
Дав синови поза вуха, тай почали битись.
Бачить;, батько, хоч старий, та не уступає!

нусить

ВСТРДК ХОУЧ№Ь.

$12;

о. О.

—- -

на д о п о м о г у

№тџ,

-

інва- М. Кірню, п. Наконечна, В . П а - М О Р Е ,
наківський, М. Х а р и д ч а к ; п о
25

НАРОДНІ 1 ПОПУЛЯРНІ ПІСНІ, 1. А і:
сховало, на міш. хор, С Людкевич
НАД ДНІПРОВОЮ САГОЮ на міш. хор, слова Т. Шевченка, втуз. Я. 20 ц.
Яросдваенка
МИНЕТЬСЯ НІЧ, МІШ. хор, Т. Леаицькия
20в,
ГЕИ ПО ГОРІ, на міщ. хор, Ф. Колесса
— ISn,
ОИ ІДУТЬ, ІДУТЬ ТУМАНИ, на міш. хор, Я. Ярославенка, слона Ів.
Франка
13 а.
і НА ГОРОДІ ТА ВСЕ БІЛИ МАКИ, 2. КОЛИСКОВА, на ишаяий

Па.,

з о м зібрано $40.85.
Г р о ш і п е р е с л а н о д о к р а ю че-

хор, Внриківський
- — 13 а.
ТЕЧЕ ВОДА ЗПІД ЯВОРА, в супр. форт, на мішаний хор, Я Яро-

г е р о ї в $Ю на інвалідів і $ 1 0 на

1 1 , Н ю И о р к , ними

Мідделтави,

Па.,

вкладок Б и х

з

зложено

занялись:

і Текля

$2.50.

Анастасія

ка,

Марія Зелінська,

п.

Федак,
— Ра-

інвалідів.
2та

С И П , Н. Д Ж .

сотня в Д ж е р з и

Січи,
Ситі,

КОНҐрЄО

ІМТ'-ГО

ncnaHiV

корсет..:

золотих

за , 500,000

фгщцсів
сьќому

Продав

року

уою... і-іаполеацову
І^енщю,

тодДіщьому
канцлєрови

ЧВСТрпі

Метерніх

„IlP.OJUAlk34"'AbBH.
Дейли

Мей,г" пише,

північній

Танґанайці

що н
(бувш

:

0

тепер

W

страшно б а г а т о львів. ,

В ЯКОМУ Г О Д І В Т О ПИТИСЯ.

Њ У Х В І Т У

У

( в Пале-

" ^жливо
е

"^

морі

е

"^

я

льви

почуть

йрошаків.

лЄвого

CT

с

нили

м

^

м

а

е в

с

6

12

^^^'Л^.І
д л я затонення.

S

лінт

автомобізбігаються

з в і д у с і л і Р О Н Я Т Ь з а а в т о м , поки
їм не д а д у т ь милостині в . ) . .

втош-ш-

о

Як

гуркіт

мотора,

застріленої

0

"Є "

зебри

або

ГНУ,

яку
кожде
а в т о м а є приі
ПдивакаІ т о в л е н у д л я них. Навчили
д е р ж и т ь сіль і в і н не тоне,' хоч іЧ`ого фільмарі, які
вали

Ч И Є Ї

дою

потребу

не

вміє

Мертве

пливати.

морс

Крім

цікаве

ншим. Воно о д и н о к е

того іехопити на ц е л ю і д о в у стяжку
щ е чим к о р о л і в с ь х і п о с т а в и львів, щоб
в усьому
подивляли
глядачі циві.і

світі не м а є звязків. із- океаид- з о в а н и х країн. П{сля
фільмами, а `Щ Ў З А . м е т р и понцжче рів с т а л и т е с а м е практикўи.
морського рівня. К о л и
т о м у Іти численні т у р и с т и , д л я яких
кілька літ „Цепелін'' л е т і в н а д ргі з д е г р а д о в а н і королі пустиморем н а в и с о т і 6 0 ні є п р е д м е т о м з а б а в и .

Н. Д ж .
На

інвалідів,

;іМертвим
Чорноморська

б о є в у акцію, р а з о м $ 2 0 .

5

в и х о д и т ь , щ о Хайлєраіі.

д е л Є г а т Франції н а віденським

, '

L

рез О б є д н а н н я з призначення.м

Красіцька.

Д Ж Е Р З И

i.

Н.. ЎІ. К о с т и р -

Управа Чорномооської

поляглих

Р а з о м переслано д о Обєді супр. форт., Я. Ярос-авенко
50 ц.
нання $ 1 9 9 . 8 5 , з чого, $ 1 0 при. Ярославенко
25
ЖУРАВЛІ, слова Г, Фр.
ЗГАСАЕ ДЕНЬ, міш. хор в супр. форт., П. Сен-ягі
20 н,
з н а ч е н о на інвалідів, а решту
ОД І Ш Л И НАШІ СЛАВНІ ЗАПОРОЖЦІ, шіт. хор, А Вахнянин . — Ю т на
бо.еву акцію.
РІЧЕНЬКА, міш. хор. L Лаврівський
-ЗаА. Д у $ а с , секр. фін.
ОСІНЬ, міш. хор, 1. Лаврівський
20 UЗАСПІВАРІ МИ СОЛОВІЮ, міш. хор, І. Лаврівський „
15 U.
ТЕЧЕ ВОДА, міш. хор, І. Левицький
20 ц.
ЧИ МИ ЩЕ ЗІЙДЕМОСЯ ЗНОВУ?, міш. х о - в супе-, форт., С Людгхвач
-:
- БЛЕКСТОН, М А С С
ГЛЯНЬ НА КРИНИЦЮ, міш. хор, слова 1. Франка, муз, І. Левицького 13 ц.
На б о є в у акцію.
ОИ В ЧИСТІМ ПОЛІ, щедрівка на міш. хор, М. .Зсриві-лькяй
15 ц.
1. ОП HUT, ЩТТ, 2. ОИ ЖХТОЖ ТАМ ИЕЬУВАВ, міш. хор. Стегн-вий 13 ц.
З н а г о д и іменин г р о м . Ан
.МІМОЗА, міш. хор. И. Кишакевич
20 и,
д
р
і
я
Ш
евця зійшлися
його
.-НСЯНЬ ЯСНЕНЬКИЙ, міш хор, слова Лесі Українки, муз. И .

Петўляй,

і. ДуЗпТ#.

на

Швець, в. 1 9 , Н ю Г е в е н , Кошт.
в честь

І.

ка,

тавн, П а . , з вкладок. $ 7 . 8 0 ; Я

концерту

Козлншни,

п. Кохай, С. Б е з у ш к о .

$ 3 . 5 0 ; Д'. Стецик, ви 2 3 , Ален-

РАНО В РАНЦІ, на мій

2

датками

від, 4 7 ,З б і р к о ю

ц.: Т. Микитќа, О. С о б е л ь , ' .

А.

В о в к , І. Г р а б а р , В . Цан, М. Ф у р -

1

$ 1 ; Відділ

,

-

'

РАЬЬСЖ ВСТАЄ. На мішаний хор. Кншакевнча
‚ - 1 5 ц,
Зложили:
Сестрицтво Побрідж. П а . , $ 9 ; А н а с т а с і я Г а 1 ПОПУЛЯРНІ ПІСНІ на нужеськнй хор, 1. Ішов жовнірл а б а н , від. 3 6 , Е м б р і д ж , П а . , крови Б о г о р о д и ц і $ 5 ; п о $ 1 :
а войни, 2. Ой співаночки мої, 3. Сонце ся сховало, муз. С
,$2; О л е н а Г а л а б а н , від. 3 6 , Е м - І. Глива, І В о в к , М. Ницаќ, И .
Люд-евнча
НАРОДЖ І ПОПУЛЯРНІ ПІСНІ на муж. хор, 1. Там де чорна гора, '
о. -А. Бек, А н а с т а с і я
брідж, П а , , $ 1 ; Авнд Г а л а б а н , В о в к ,
- ' і Соадв вже сховалось, С Людкеавч

І від. 3 6 , Е м б р і д ж , Па., $ 4 ; .Ма- Б и х ; п о 5 0 ц.: М. Фіняк, А н а і зоря
с
т
а
с
і
я
Г
л и в а , М. Д у ч к о . ДрібІрія Г а л а б а н , від, 3 6 , Е м б р і д ж ,
P L , $ 1 0 0 ; Г. Гнатів,

двір-

них Мі,

З

яких фїльмарі т а т у р и с т и вчи

lUkgOJUtk

Н

помісти.: і

а Відежького

коцгресу.

іншим

відбу-

дня З О . л и с т о п а д а 1 9 3 3 , О б є д н а н н я
від. 3 6 , Е м - лідам.

лося

іЩИ УКРАМІА НОНАД ВСЕ. НЕ ПОРА. Я. Ярославенка на міш хор Ми,

котре

ського

Павн''

німецька к о л ь о н і я в Африпіі і

по поляглих

на святі,

де

документи

Тож згадайте, добрі люди, ось такого, пене.
Що то ходить,
fcciiR
Ноги вкупу позросталнсь, як старій кобилі —
То від тої сз-югвнки, що пє„ ях помиї.
Він і трохи вже горбатий, бородавки має...
На народню ціль дам сотку, хто лиш відгадає.
!

панахида

героях

які о д е р ж а н о З К Р А Ю .

яР.Єзві

ня

в Джерзи

Січ, 2-га с о т -

Ситі,

й відчуваючи

положен-

Я,

ня і н в а л і д і в У . Г . А., к о т р і б о ролися

за незалежність

кріплення

нашої

Держави,
рук

зборах

дати
членів,

ва,

на с в о ї х

жертву

к а с и , а крім ц ь о г о
своїх

і за-

б е з ніг,

ухвалила

із с в о є
занялися

збіркою

поміж нашими

ми

Січи

й іншими

ми

в

громадяна-

цій м і с ц е в о с т и .

Ухвалу

члеі

Ба

щиру

подяку

ўділення

справжній

пир:

застрілену

звірину

великих

океанів.

фонду
$50,

Також

допомоги

заломогового

котрі

в

мені с т а л и

у моїй
дякую

мисках;

головним „ П Е Р Д О Р О Д Н И Т Г
організації

мені

щиро

сумі

великою

тяжкій

недуз

місцевим

урядникам за ї х труд.

товаріќ і

приладило

всіх

Драгомаио-

нашої

львам, веселе

тів 3 3 4 метри п і д поверхнеюіт у р и с т і в

в і д . 181 У . Н . С о ю з а , с к л а

урядникам

помічю

члена

метрів, т о він в дійгсностн де-

підписаний

ім. М и х а й л а

даю
за

призначити

щоби

нижче

тов.

Української

а остались

і очей,

ПОДАЌЙ.

розуміючи

тяжке

,Лepлlopo.днoгo

,,

знайшли

в Норвегії.

перував

там одного

о р г а н а х кілька перед у ве

Творилися

вони

фляшок

т а м гел
із

водою

пацієнта j

н+х

від

і

(Колиж льви кинулися До
чоловіка!
т о в а р и с т в о ї х фільмува.ю
Лікар зо-

знайшов

FO.IOBKH

його

на велика

не з а б р а к л о

Ч О Л О В Д К . склянок

та

личині

у

навіть

порозкладав'

НАЙБІЛЬША КНИГАРНЯ

внутріш

В АМЕРИЦІ

шпильки

„С В О Б 0 Д А"

т а м , мовляв,

И о с н ф Ірза.
т а к с а м о , як в и т в о р ю ю т ь с я в у— — ІЗи. п р и я т е л і , щ о б и й о м у п о б а ж а в и к о н а н о .
СОЮЗА
устрицях. .Щкаве, чи т е п е р на
4Нв. ти в с ь о г о н а й к р а щ о г о ,
а на
Жертви
зложили слідуючі:
U O R AND ST.,
C I T Y , N. J
1 СВІТАЄ І СМЕРКАЄ, МІШ. хор, слова Шевченка, муз. Клшубимського ЗВв. з а к л и к г р о м . О м е л я н а
Рекру- Ч о р н о м о р с ь к а Січ, 2 - г а с о т н я ,
Я,
нижче підписаний
члені л о ж а т ь на т о г о ч о л о в і к а п о д а ... fHaf-kq. Как.-г-.с.-а. S18J12.75.
L ВІТЕР В ГАІ НАГИНАЄ, 2 Барвінок цвів, І Була колись Гандзя,
та зложили
на б о є в у
акцію $10; Товариство „Просвіта" $5. Братства
св. Василія,
в і д д і л Ѓтоќ... від в и р о б у п е р е д ?
4. Не дивуйтеся дівчата, на міш. аор, М. Лисенко .
В а с и л ь Г а є в и й з і б р а в на л і - 101
слідуючі по $ 1 : О. Рекрут, С
У . Н. С о ю з а , . с к л а д а ю
ПОНАД ПОЛЕМ СМЕРТЬ ІДЕ, мішаний аор — Б. Вахнянин .
- 20 ц,
М о с т е ц ь к и й ; а О . В у л и к $ 2 с ѓ у : $ 1 9 . 1 0 . — З л о ж и л и с л і д у - с е р д е ч н у п о д я к у г о л о в н и м уСАДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ, мішаний хор. супр. форт., слова
В. Ш в е ц ь 5 0 ц. Р а з о м з і б р а н о ючі: Г . Ф е д і в $ 2 ; п о $ 1 : Д . Х о - р я д н и к а м н а ш о ї о р г а н і з а ц і ї з а
Т. Шевченка, муз. Б. Вахнянина
23 а.
м і н с ь к и й , Н. Н., М а р і я Кіцай, ўділення мені д о п о м о г и з фонНЕЩАСНИЙ, на мішаний хор — (М. Шалксвнч) В. Матюк
25-а, $ 5 . 5 0 , я к і в и с л а н о д о к р а ю ч

УКРАЇНСЬКОГО НАРОД,
JERSEY

Кишакевич
ЛЕБЕДИНА ПІСНЯ, міш хор. И . Кишакевич

ЗО а.

ДРІБНІ О Г О Л О Ш Е Н Н Я

СПРАВЛЕННЯ ПОХИБКИ.

КВ ITЧАСТИЙ ЛУГ, мішаний хор — В. БсзкороваЯний
15 ц.
ОИ У САДУ, мішаний хор з форіепяном, слова Т. Шевченка, музика
В. Безкороваяиого
-'
ЃЗо.
ОБЖИНКИ. Картина етнографічна у піснях народних на мѓшанвй хор,
у.-0мсид Ф. Колесса
75 ц,
У ШіРЕТШС- ХОДИЛА, слова Т. Шевченка, муз. Б. Вах іянина, на мішаний хор в супроводі фор.епяна
90 ц.
ОИ ЧОГО ТИ. ТОПОЛЕНЬКО. НЕ ЦВІТЕШ, міш. і о р , - И . Кишакевич 19 ц.
О, СОНЦЕ, мйпаний хор, муз. Н Кишакевича
15 и.
ДО СВІТЛА, ДО СОНХЇЯ
мішаний хор, — РТ. Кишакевич
Ќќй,
СОСНА, мішаний хор, — И. Кишакевич .
.
ќби,
РОЗЦВІЛИ ДЗВЖОЧКИ КВІТИ, мішаний Хор, — Я. Кишакевич
г5вч
ЗНОВ) ЛЕЧУ Я НАД СТЕПАМИ, мішаний хор, — РТ. Кишакевич
15 ц.

рез

Михайлина

Обєднання.
О.

БРіДЖПОРТ,
З

КОНН

вразника н а Рідний
Сестрицтво

Богородиці

Край.

Покрови

Пресв

відсвяткувало

рочисто день празника
ва

Р.

Поќро

В . Г а є в и й , д у з а н о м о г о в о г о в сумі $ 2 5 ,
Прошу дозволити
звернути
В . Кушнір, В . Ж у к о в с ь к и й ; по) к о т р і с т а л и мені в е л и к о ю п о мені у в а г у на п о м и л к у , я к у
5 0 ц.: 1. Панас, 1. М и ц ь , Анна м і ч ю у м о ї м т я ж к і м п о л о ж е н подано в новинці п р о н а у к о в і
Кўлич,
Г. Салюк,
Катерина ню.
Також
дякую
місцевиу
СТУДІЇ в
американських
Крайніїќ, І С е м е н к о , Г . З а к а - у р я д н и к а м з а ї х т р у д .
верситетах п р о Україну в
нич,
І. Г у д з ,
Г.
Германюк,
Федор Галдняк.
„ С в о б о д и " з дня 6-со и
А.
Дячик,
і.
Козловськии;
З а м і с ц ь „У місцевім універси
Марія Савчук 3 5 центів; по
Я, н и ж ч е п і д п и с а н и й , скла- т е т і " , м а є б у т и „ в університе2 5 ц.: М. М а т я к , Ф. С а в ч у к , М. д а ю с е р д е ч н у п о д я к у головни.у
тах Айова, Шікаго і Єйл."
Баран, Павлина О с м і л о в с ь к а , С урядникам
У . Н. С о ю з а ЗІ
Василь Галич,
Д м и т р і в , П. Л а х о ц ь к и й , П а в л и - с к о р е
виплачення
мені п о -

ЛЄҐАЛІЗУВАННЯ
безправних іміграніів. Деякі виссле
Ці можуть бути прннягі. Голосіть
по беЯ.татні інформації:
ALL NATIONS EXCHANGE,
207 Eket 8 4 St.,
New York, N.
Tel.: RE-ent 4-7166.
I ;
НА

П Р О Д А Ж

Ч и

TPOK

БИЗНЕС.

т

^ и й , гараитований дохід
$ 3 5 . 0 0 на т и ж д е н ь . Г о л о с и т и с я

До:

10-і

З. Р A L А М A R,
МОВ В. В%Ќ ST., NEW YORK CITY.

б о г о с л у - на К о ч с н а ш , В . Л и т о в с ь к и й , І.
с м е р т н о г о п о моїй жінці АнгоВ гостях.
ж е н н ю з і й ш л и с ь на спільний Л и т о в с ь к и й , Н. Н., О л ь г а С а в Н а л е ж и т і с т ь т р е б а слати р а з о м зі замовленням.
нині
Хохла, котра
померла
Г о с п о д и н я : — Пані, в і з ь м і т ь і
о б і д . При тій н а г о д і не з а б у - чук, В і р а С а в ч у к , ' Анна Р у б і н
а г л о 2 5 . грудня 1 9 3 3 . Т а к о ж ж е т і с т о ч к о !
" S V O B O D V
ли й з а н а ш и х к а л і к і н в а л і д і в , н о в и ч . Р. М а л а н я к , В . Я р м о л а ,
дякую урядницям і членицям
Г о с т я : — Дякую дуже, я
аЛ-аЗ G J U . . - . S T . .
( Р . О . Вож 346У
J E R S E Y C I T Y . - 9 1 . 3 . котрі з н а х о д я т ь с я
в критич- ї. М е н д а к , М е л я н і я М и л я н о в и ч .
в і д д і л у 3 0 3 з Д е р і , Па., u
ѓшо в з я л а о д н о .
нім стані.
З о н я М и к и т ќ а з і б р а л а на л і - п р и б у л и на п о х о р о н .
Г о с п о д и и я : — В и в з я л и вжі
На п о к л и к о. А Б е к а з л о - с т у :
$6.75. — Зложили слідуСтефан Х о х л а ,
навіть д в а , та т о нічого, можеЖИЛИ $ 1 5 , які в і ќ д а н о ч е р е з ючі:
І. М и к и т ќ а $ 1 ; п о 5 0 ц.:
Ельрама, Па.
те щ е одно взяти!

ТИ, НЕ ДИВЎИСЬ, ЩО ВЯНУТЬ КВІТИ, міш. хор. — П. Кишакевич „ 15 ц.

Богородиці.

у

Дячик,

По

Ф А Р М И , Д О М И І БИЗНЕСА
J " продаж 1 щшіііу. Дуже дешеві.
Колись коштували по $4000 І $8000
анині можете купити за $1500 або
J W 0 . Пересилаємо гроші до краю,
ШИФадргк ва всі лінП І полагоджуїо ..?
ОФ-ви. Адреса від
19 лгг та сади:
„ ,
„ АНТІН ПАШУЌ,
322 К 8U. S t ,
PbiUdeipbi. .P..

В КО-тКНЮ УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ ПОВИННА НАХОДИТИСЬ ЧАСОПИСЬ „С В О Б О Д А".

0

0

к

р

а

е

в

,

м

канва, нитки до вишивания D. М. С. і
стемповані річн. Пишіть по хатальог до
UKRAINIAN BAZAR,
17В Є. 4tb St., New York, N. Y.

ВЗОРИ
Д-р

М И Х А Й Л О

ЯНКОВИЧ

УКРАЇНСЬКИЙ ЛИСАР-ХІРУРГ.
Урядові гоамше
,

ВІД 1-3 пополудні і від 6-8 ввечір.
В неділі після умова.
236
НВ Morton Street,
N.w-rk, N. J
Телефон: Mee-l-eA 3-4818

На

ревматичні болі.

ЯВОРОВИМ доста

тмдко чирва
ре
ТКШш
ЯК Ti.-I.KJ. прелоро

Маючи

тепер

мяса

"еве. 4TOTjr-.%.-r-i . . . . .
"іеть. е це е докееом
ЬКАПВЯШР споїќла сео;
Пощо терпіти, коли ...и
О^-р^ді-ее е текою .tejpuaejo-oro

стільки,

х

що

воно

кілька
бити

вистарчиуіо

днів, Т а р з а н
зброю

бедра,

би

на

та перепаски

на

не в ж и в а ю ч и ' п р и т о м у

нічого

більше

кременя

крім

з ріки.

Він знав, щ о

йому треба зброї,
молодий

острого

хлопчина

щоби

він і

могли б о -

ронитися п е р е д с и л ь н и м и ж і н кали

А.іа.пв,

перед

великими

мясоїдами т а всякими

іншими

в о р о г а м и , які ї м м о г л и б и т р а питися.
вився

І як він працював, д и на хлопця,

дивуючися,

ч и цей. бідняка з м о ж е коли п о мргти
ликого

йому

видістатися з В е -

Тернового

Ліса.

б у в боязливий:

це

роні

як вони

як

Тарзвню-

11

г р о з и л а н-у е з п е к а життя в з а -

Т а р з а н д о б р е бачив з й о г о п о ведінки,

Тарзана,

городі.

втікали від

Хоча

в той

ч а с це

Т а р з а н о в и не п о м о г л о , т о в с е диких

жінок й о г о

племени т а

таки

цей крок

прихильність

пізніше, як вони стрінули льва

цього

Нуму. Не маючи мови, він б у в

було

зискав

Тарзана.
видно,

що

йому
Крім
юнак

прнвязався д о Тарзана т а набезвартісний

як

товариш.

І

п р о л і с він знав, м а л о щ о . Ч е рез те Т а р з а н п о ч а в у ж е підо-

.

ще

додатковим

тягаром

до

тих,

яких він у ж е й б е з н ь о г о

мав

досить.

навчити
му

щоби

на

навчити

ща

його

В і н бачив,

вживати

щ о найкра-

з б р о я Алалів не м о г л а д о -

рівняти
списі.

навіть

найпростішій

помогти

підняв

вухо,

зброї.

помагати йо-

нагло

а. у

бійці,

задержався,

Т а р з а н о в и . Він

нагнув с в о є в у х о д о -землі, п о тім

м і р я в л и ш и т и с я з ним. Р о з д у -

тім

хлопця

на п о л ю в а н н ю

хлопець

м у ю ч и н а д тим, ‚Тарзан п о с г а новив з р о б и т и д л я х л о п ц я т а ку с а м у з б р о ю , я к с о б і , а п о -

зрівати, чи не с т а н е хлопчина

з а н д у м а в н а д т и м , як б и т о

Тарзана,

оѓлову

і

"

1 ж ш в

,.

пре..дв- а ute торгоеелііц‚---ц-д-сг ТХИІрЛ ' '
и

PAIN-EXPELLER
П Е Т Р О
Я Р Е М А
УКРАЖСЬКНИ ПОГРЕБНИК

поглянув

та, вказуючи

показав

фз

иад, ї'м"ц,ЇГ "

1 с а м е в тій хвилі, коли Т а р -

Алеж він с т а н у в б у в п о с т о Бідняка

почав ро-

другою

на .

рукою

на з е м л ю . Т а р з а н з р о з у м і в , щ о
він м а є с л у х а т и , як це р о б и в
хлопчина. Коди Т а р з а н ц е з р о бив,

він п о ч у в в и р а з н о

кроків п о д о б р е

вбитій

голос
доро-

ЗАНИМАЄСЬ П О Х О Р О Н А М И
В BRONX, BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ.
139 E, 7tb STREET,
NEW
Y O R K CTTT
Tel:
О-ЧтЬ-Вг-І 4 - 2 5 6 Я

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful