УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

У Р Я Д О В И Й О Р Г А Н ЗАПОМОГОВОТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
СОЮЗ В

ТРИ

ЦЕНТИ,

РІК

ХІ.Н.

ЗЛУЧЕНИХ Д Е Р Ж А В А Х АМЕРИКИ.

J m e y Сѓіу, N. J . , Monday, J a n o - r y

Д ж е р з и Ситі, Н. Д ж . , п о н е д і л о к , 2 2 січня 1 9 3 4 .

опозиція ПРОТИ МОНЕТАРНИХ
ПРОСЌТІВ РОСТЕ

ВАШИНГТОН. — Не зважаючи на те, що прихильники монетарної політики президента Рузвелта мають досить голосів в обох палатах конгресу,
щоби переперѓи ухвалення пропонованих урядом
законів, опозиція проти цих законопроектів зростае.
Перед монетарним комітетом сенату виступили
два говериори (федеральної резервовоЃ системи з
гострою критикою монетарної політики, передовсім тих уступів законопроектів, що відносяться до
банкового бизнесу. Говернор йонг і Норис заявили комітетови, що ці проекти, на випадок ухваленна. задушать зовсім федеральну резервову си`стему.
Не вважаючи на цю опозицію, монетарний закойопроєкт президента поставлено на першому
місці між вѓѓеснами, отже він прийде перший під
голосування, його ухвалення вважають певним.
РЕЗИҐНАЦІЯ ГОЛОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ
ПАРТП.
ВАШИНГТОН. — Генеральний постмастер Дж.
Фарлей зрезигнував зі ста`новища краєвого демократичного Комітету.
Хто буде його наслідником, покищо не відомо.
Рівночасно Фарлей заповів, що він буде кандидунати на уряд ґовернора нюйорського стейту.

( 2 2 січня 1 9 1 9 р.1

Р о з п а л и с ь кайдани, настала С о д о м а ,
У краві к у п а є с ь страшний В а в и л о и .
Кругом, наче в п е к л і : т у ж у стіп народу
Повалений царський в с е в л а д н и й з а к о н .

В о р о ж і навали щ о дня наступали,
На чотири части рвали рідний край,
Н а с и л ь с т в о м в п і д л о т і при с в о ї й г о л о т і
К р у г о м з а в о д и л и новий о б и ч а й .

П о в с т а л и народи з і сну в і к о в о г о ,
Д о в к р у г и н е с е т ь с я б л а г о р о д н и й спів,
В о с к р е с л а С о б о р н а , Вільна Україна,
Голубить в обіймах здоптаних рабів.

В б е з п р а в с т в і й знущанню край п о ч в е р т у в а л и ,
Матір Україну на `хрест розѓѓняли,
А суди верзагіські з а нас п о т в е р д и л и .
У р а б с т в о , н е в о л ю , на глум віддали.

Щ е з а ю т ь кордони, гомонять закони,
Хай к р о в ж и в а в с е р ц я х в і л ь н о ю пливе.
В е л и к а , С о б о р н а , Вільна Україна
В і д Карпат д о Д о н у в о вік хай ж и в е !

Не т і ш т е с ь , тирани! Не с м і й т е с ь г л у м л и в о :
Л ю д с ь к а рука в світі щ о ліпи с о т в о р и т ь .
Це тільки д о ч а с н е , По хвиля наспіє —
Щ о рука с о т в о р и т ь , рука р о з в а л и т ь .

З є д н а л и с ь руїни всеї
Під одним п р а п о р о м
У єдности гасла ж и в о ї
й д у т ь в п е р е д д о ціли

Д е римські д е р ж а в и ? Ц е з а р и ? П е р о н и ?
Де Г`уни? В а н д а л и ? . . . С л і д по них п р о п а в !
Наполєон-велит... Д е ж є й о г о с и л о ?
Під с у д о м Н а р о д у ж е р т в о ю упав.

Та д о л я , як д о л я : Б о г лиш про т е з н а є ,
К о м у на цім світі в ж и т т ю п о щ а с т и т ь ,
К о м у вона щ а с т я м назустріч п о с п і є ,
К'ого б е з н а д і й н о вона з а с м у т и т ь . . .
І ми зустріѓѓўлись з т а к о ю с у д ь б о ю :
В а ж к и й ш л я х крівавий д о віч з а г л я д а в .
Г а р м а т и с т о г н а л и , кріси гуркотіли,
Жах,
п о ш е с т і в ж е р т в а х ряди ч в е р т у в а в .

THREE CENTS.

УЖГОРОД (Закарпаття). — „Свобода", орґан
христіянсько-народньої партії, борониться перед
органом чеських шовіністів ‚‚ПодкарнатсЙі Гл#еИ",
який майже в кождім числі нападає на 'Українців,
особливо на тих бідних емігрантів з' Західньої України, які, як пишеться у „Свободі", за ўДілений
„кусок хліба зробили тут велике діло, бо прИЧИЇгќлися до відмадярщення нашої інтелігенції і Дв'Шйрення народньої культури". Орган нападає далі й
на всіх уроженців Закарпаття, котрі стали снідомѓими і признаються до свого народу. Чеський ОрТйн
уважає „протидержавним елементом" кождого, хто
на Закарпаттю називає себе Україн'цем. Вій ВисТупає проти тих всіх культурних інституцій, які є на
службі ширення народньої культури. Свої атаки 0 пирає на тім, що селяни Закарпаття ніколи не називали себе Українцями, а тільки Русинами.
„Свобода" відповідає на те:
„А чи знають „Подк. Гласи", що Українці Велико'ї України також не завжди називали себе Українцями? Чи знають, що перша граматика нашого народу, 300 літ тому, мала назву „Граматіка украіиіка"? А самі Чехи чи звалися завжди Чеками? Німець може називати себе Германом, Дайчом, Швабом, Сасом — все одно, є він сином нації, яка видала Гетого, Улянда і т. д. Таксамо може називатися наш чоловік Русином, Гуцулом, Укрвївцем, Рутеном, все одно, тим він означає завжди тільки одну націю Шевченка, Франка, Шашкевича, Духяовича і т. д."
„НАШ ЛЕМКО".
ЛЬВІВ. — Вже почав виходити двічі на місяць
„Наш Лемко", часопис, присвячений поширенню
відомостей про життя і розвій цілого українського
народу, а зокрема Лемків. Адреса видавництва так.а: „Наш Лемко", Львів, вул. Руська 18. .Річна ѓТе`
редплата виносить $1, В першім чисді є.щзміЩений
заклик „ Д о Братів Лемків на чужині". В нім калгеться, що половина Лемків жиє тепер поза границями
рідного краю: в Злучених Державах, Канаді, Арѓ'енТ И Н І , Бразилії, у Франції, Чехословаччині' й f. д.
Лемківська еміграція то жива часть"рідної землі. І
тому часопис просить емігрантів задержати далі
тісний звязок з рідним краєм, стати передплатќиками і дописувати до „Нашого Лемка".
писати по „лемківськи". В такім говорі писані Дея`кі
статті не'ї газети.
:

Не т і ш т е с ь ! Н а с и л ь с т в о , ч у ж а з а п о р у к а
Дочасно треває: всьому є ' к і н е ц ь . . .
Нема ще п о б і д н над нашим н а р о д о м ,
Не чес вам с п л і т а т и л а в р о в и й в і н е ц ь ! . . .
Ви на нас н а с и л ь с т в о м кайдани в л о ж и л и ,
Б е з п р а в с т в о м наш нарід в з я л и з а р а б і в ;
Іг`ийде час рахунку, прийде час р о з п л а т и ,
Пімста, страшна пімста в п а д е на к а т і в !
М. Кости шин.

СПРАВА ВИЗНАННЯ НОВОГО УРЯДУ КУБИ.
ВАШИНГТОН. — Американський уряд постаноповив заняти на якийсь час супроти нового уряду
на Кубі вижидаюче становище. Як тільки цей уряд
удержиться, заведе спокій та виповнить інші вимоги, від яких залежить його визнання Злученими
‚Державами, він буде визнаний.
Американські спостерігачі на Кубі дають про
новий уряд прихильні рапорти. Уряд сподівається
вирішити питання визнання ди
жня.
BETEPAiW ДІСТАЮТЬ БІЛЬШЕ ДОПОМОГИ.
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт поробив
у регуляміні про допомогу ветеранам такі поправки, що інваліди дістануть 21 міліонів долярів більше
ніж вони діставали досі. Допомогу будуть діставатзч також вдови й діти по ветеранах.
УРЯД ШУКАЄ С П О С О Б У ДОПУСТИТИ ВТІКАЧІВ
З НІМЕЧЧИНИ.
ВАШИНГТ.—Департамент праці й департамент
В И Д К И Ї В А.
судівництва шукають способів, як допустити до Америки втікачів з Німеччини без уваги на іміграцїйний закон.
ВІКТОР ПЃО.
Департамент судівництва подав заяву, що департамеит праці може допускати тут людей за порукою; пѓо во`ни не стануть публичним тягарем, і
департамент, праці дивиться тепер, чи не можливо П о к л і н і с л а в а вам, герої невідомі,
Брати! ви рвали невільницькі пута
буде пускати цих утікачів за такими порўќами.'
На те, щ о б ними п о в я з а т и нас
впали ви від радісних напруг,
з е м л с ю - м а т і р ю — як м о ж е тільки л ю т а
Втікачами з Німеччини є, очевидно, переважно Чи з б о л е м на у с т а х , у передсмертній втомі, ЗКрінава
с м е р т ь є д н а т и всіх н а р а з . . .
и л и ш е парив над т і л о м гордий д у х .
Жиди.
Від всіх, щ о прагнуть волі у смертельній втомі,
НЕВДАЛИЙ НАПАД НА БАНК.
Ви всі, яких пірнав з м а г а н ь нестримний подуі
І тих, щ о йдуть д о неї в дні палких напруг,
КВИНСІ (Ілинойс). — Пять бандитів напали І Ж и є т е далі в рідній, прадідній з е м л і ,
Поклін і с л а в а вам, герої н е в і д о м і .
н пятницю рано на „Стейт Бенк оф Джерард" і за- М о г и л и ваші кличуть г и м і ю м про с в о б о д у , За т с , щ о н тілі вашім ж и в б е з с м е р т н и й д у х !
грабилМ 5,000 Долярів. У погоню за ними пустилася
ю в листки, які борвій зірвав з гн.ті!
і
П е р е к л а в Миќ. Р у д н и ц ь к и й .
велика громада поліції й приватних горожан, дігнаіи ї'х по якій стомилевій погоні в Баско, облягли
в лісі й звели з ними довгу битву. Остаточно бан- V. Купчииський.
дити побачили, що не дадуть собі ради, й 4 з них
вийшли з корчів з піднятими вгору руками на знак
здачі. Пятий скочив на коня та пробував утікати.
Його скоро дігнали.
т я ж к о с к р и в д ж е н и й д о л е ю . Цілі с т о л і т т я
Рушили, як р у х а є с н і г о з в а л у г о р а х ,
ВИКРАДАННЯ ОСІБ.
ж д а в нарід на цю х в и л ю . В м о л и т в а х в я як р у х а є крига на ріках. Щ е перед х в и л е ю
мо.тював її. v піснях в и с п і в у в а в , у проі сніг н е п о р у ш н о л е ж а в на з б о ч і , щ е ріка
СТ. ПОЛ. — Поліція ще не знайшла ніякого
р о ц т в а х в і д г а д у в а в . Прийшла вона нарешнечутко п.тила під склепінням леду, а присліду злочинців, що викрали Едварда Бремера та
ті. як ясний херувим, і п о з о л о т и л а нам дуй ш о в час і
п р о р в а л а с я гать.
ші, закопчені невдачами, з а б р ў ќ а н і н е з г о зцжадали від його батька викупу в сумі 200,000 доШумить, гуде і вихрить снігозвал, відинами, намулені з н е в і р о ю . Р о з е в і т л и л а
к о в і я.тиці з корінням рве, передвічні калярів. У його покинутім авті знай'дено знаки, кронам д а л е к і обрії, щ о д о с і с к р я в а л и с я в
менюки в и д и р а є і к о т и т ь с я в с и з у д а л е ви, і нині родина побоюється, що викр'адачі вбили
мряці иепевности і з д о г а д і в . Д а л а нам д о чінь долини.
банкира.
віря д о с е б е і віру в велику будуччину иаТ р і щ и т ь л е д я н а клітка, в о д а в и х о д и т ь
роду.
ВИЛОМ З ТЮРМИ.
на верх, х в и л я з а х в и л е ю в з а п о р и б е , р о з Галицька Армія, щ о в п о д е р т и х череиалює, р о з б и в а є , кришить і н е с е т ь с я як
ЛЕНСИНГ (Канзас). .— З місцевої стейтової
виках перейшла З б р у ч , д і й ш л а д о Киіва
кара б о ж а : ненадійно, нестримно, невідб о с а , але п о б і д н а ; о б д е р т а , але здисцигілітюрми втекли 7 очайдушних злочинців.
клнчііо.
нована;
с к р о в а в л е н а , але б а д ь о р а ; з о р е о Злочинці почали вилом коло години пів до 6
Щ е перед х в и л е ю Г а л и ц ь к а А р м і я пелом г е р о й с т в а з а м і с ц ь ш о л о м і в .
рано. Вони напали на одного сторожа, що важить
р е й ш л а на східній б е р і г З б р у ч а , НаддніпНаддніпрянська Армія, щ о з м а г а л а с я
рянська Армія г о т о в и л а с ь п е р е х о д и т и на
240 фунтів, відобрали від нього ключі, випустили
в в е с ь час не т і л ь к и із н а в а л о ю північних
західній і нараз — п р о р в а л а с я г а т ь .
з келій інших вязнів, зробили драбину з матеріялів,
полчищ, але й з а н а р х і є ю отаманщини,
О б и д в і Армії рука о б руку, п л е ч е о плев о р о ж і с т ю міста і б а й д у ж і с т ю с е л а , д і й
які мали в келіях, перекинули її через мур та споче. рушили д о н а с т у п у на Київ.
шла д о Київа з д о р о в а й о б н о в л е н а , бликїйно спустилися на другий бік муру.
Ненадійно, нестримно, невідклично...
снувши перначем в е л и к о г о п о д в и г у перед
Якийсь час опісля бачили двох з них в авті з
Як б о ж а Кара...
о ч и м а неслухняних, неприхильних і байучителькою недалекої школи. Цей автомобіль
Пішли в тріски всі з а п о р и , всі з а с т а в и ,
всі з а б о р о л а в о р о г і в .
знайдено опісля поломаний при дорозі.
л у н а л о по
І в р е ш т і ясний могутній т о н п о в с і х
галицьких полках.
РОЗПРАВА ЗА ВБИВСТВО НЕВІСТКИ.
з а к у т к а х рідної з е м л і і д а л е к о п о з а н е ю :
Через Київ д о самостійггости! — гоМоШІКАГО. — Суддя перервав розгграву проти
‚‚Київ наш!"
ніло п о наддніпрянських.
Немовби хтось всесильний з р о б и в з
д-ра Аліси Вайнкуп, обжалсгваної за вбивство своєї
З л и в а л и с я пі д в а гомони в один, ясний
небесної бані д з в і н , р о з к о л и х а в й о г о і в д а невістки, бо обжалована так ослабла, Що не мала
і н е д в о з н а ч н и й : „ К и ї в наіи!"...
гогн. А с е р ц е т о г о д з в о н а в и к у в а в і з с е р сили зайти власними силами до салі розправ. СудА т о й гомін о р л о м л е т і в п і д небо, килид е ц ь у с і х т и х , щ о чули і б а ч и л и п о р і д мом с т е л и в с я п о з е м л і і чинив з наших
дй 'Примазав лікарському комітетови оглянути обному...
грудей церкву, повну в е л и к о ї р а д о с т и .
Х т о ц ь о г о д н я не ч у в і не б а ч и в , т о й
жадовагі? та предЛожити собі в понеділок ратісАрт.

ПОКЛІН І СЛАВА ВАМ...

КИЇВ

1934.

ЧЕСЬКІ ШОВІНІСТИ ДАЛІ ВОЮЮТЬ
З УКРАЇНСТВОМ

СВЯТО ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ.

України,
встали д о ж и т т я ,
ідеї
к р а щ о г о пуття.

22,

НАШ!

4

Можна

НАШІ ЖІНКИ О Р Г А Н І З У Ю Т Ь С Я .

УЖГОРОД. — Дня 20 грудня відбув „Жіночий
Союз" загальні збори під проводом предсідниці,
Ірини Волошинової. На зборах було 20 члениць
ужгородських. Була заступлена теж провінція.' Зі
звіту було видно, що організація поширила в мииу.ТЇМ `році "свою діяльність і потворила гагатеѓ нових
філій. З діяльности Союза треба піднести п р а ц ю
„Народної Кухні", яка будує собі вже власний дім,
котрий є вж'е під стріхою. Успішно працював теж
курс для служниць, і число неграмотних служниць
меншає з кождим роком. Залоокеяо теж „Клюб дівчат", який веде допомогову акцію. З філій особливо широку діяльність розвинула хўетська
панею д-р Станьковою на чолі. В Ясіню штеліігені'не
жіноцтво дало 14 відчитів. Є це доказ, що жѓноцтво працює. „Жіночий Союз" хоче довести до` того, щоби в кождім селі був жіночий кружокў я я НИМ
щоби була поширена народня праця по селах.

філія

В КРАЮ П Р О А Р Х И П Е Н К А .

ЛЬВІВ. — В „Новім Часі" появилася стаття про
нашого славного різьбаря Архипенка, яка кінчиться так: „В мистецтві Архипенка чується все т'е, Що
знаменує нашу добу: її розмах, сміливість задумів,
стихійність. Чути' там машину, електрику, скогрість
літаків. Усе, чим жиє наша дійсність. Те, що н'ам
у ділянці матеріяльній годі собі ще в нас уявити,
прим, фабрикацію летунських моторів, або розбивання атомів, те в ділянці духовій , якою є мисТецтво, ми вже маємо. В цьому значіння Архипенка".
АНГЛІЯ

ПРО

ЖІНКИ-ДИПЛЬОМАТКЙ.

ЛОНДОН. — Велика Британія задумується поважно над тим, щоби піти слідом за Злучешгии
Державами і взяти жінки на дигільоматтГчяу службу.
Вже про це дебатовано на нарадах, склтоганнх чгекретарем справ заграиичних.
`- `
НІМЕЧЧИНА З А Н Е Г А Й Н Е Р О З З Б Р О Є Н Н Я .

ПАРИЖ. --- Одержано ноту німецького уряду,
в якій Німеччина е за те, щоб не зволікати з роззброенним- і не розкладати його на довгі реченці.
ВЖЕ

Н Е Є Г Е Р О Є М У Я ПОШТ. `

ТОКІО (Японія). — Яп'онці гляділй'на Мусолїнія як на героя. Але як він заговор'ив про „Жовту
небезпеку" і тим чИном заатакуйав Японію, його
ѓірестіж відразу ПіДуПав.

з

С В О Б О Д А , П О Н Р Д Ь Л О К , 2 2 - г о СГЧНЯ .1C3

І

К О Л О Н І З А Ц І Я Я К З А Р А Д А БЕЗРОБІТТЌІ

"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED 1893
Jan new-piper published daily except Sundays and holidays
at 81-83 Grind Street, Jersey City, N. J .
Owned by the Okralnlan National Association, l a c

і

.

= = - = = = -

в е л и к и й , а л е не б у л о к о м у ф е р м е р о м , я к и й у м і є не т і л ь к и т о в у . д о п о м о г у б е з п о с е р е д н ь о
в з я т и с я ' за організацію` цієї продукувати, але, ш о
ч а с т о в і д у р я д у , о д н а к к о л и б з а мос п р а в и , а т о м у с к о р о з а неї в а ж н і ш е , т а к о ж з н а т и , к о л и і р а л ь н о ю п і д д е р ж к о ю Обєднанзабули!
і
продати
продукти
с в о є ї ня б у л а з а с н о в а н а к о л ь о н і з а Edited by Editorial Commlttee.
м а ю т ь над т и м , я к з а р а д и т и
Удосконалення продукції
'праці.
Іційна о р г а н і з а ц і я , т о з а її поat Second Сіам Mill Matter at the Post Office of Jersey City, N. J .
тій п о с т і й н і й армії т а к з в а н и х П о т р е б а у к р а ї н с ь к о г о ф а р - j О д н а к не в с і ф а р м е р и м о - с е р е д н и ц т в о м м о ж н а б
н
о
в
і
в
и
х
о
д
и
.
порш
oa Mirch 30, 1 9 1 1 , under the Act of March 8, 1 8 7 9 .
„технодьоґічних" безробітних
м е р с ь к о г о о с е р е д к уй . б і л ь - ж
ў т ь бау т тио міу д ообррг и
ия л н
е га кшои хо дбеерзжраотбиі т нурядо
нами,
а нміиз а ц пі яр о дкуо-- нс еюлю
е нч н
их і
Можлнво, що нова
теорія
с т а х статн в с е т я ж ч о ю
Б
о
р
о
т
ь
б
а
з
а
ісѓнування
в
міц
е
н
т
а
м
и
і
д
о
б
р
и
м
и
б
и
з
н
е
с
м
е
гі
к
р
е
д
и
т
и
Д
.
л
я
^
о
в
о
г
о
г
економічної революції з б у д о
скомплікованою. Це о с о б - оперативного збуту продуктів -землю.
З в о р о т на землю.
Од
дн
н аа к
к р
р аа н
ш н
н іі ж
ж говорити
вана на т а к о м у ж
фундаменті
Вже перед двома роками де- ливо відчуває старше „ о к о - Д а н о ї околиці приносить вели-,
О
н і. ш
говориѓ,
За оголошення редакція ве відповідає.
як Г перед-депресійна
теорія
яке в и р о с л о на з е м л і , ку к о р и с т ь ф а р м е р а м . Ц е л е г - п р о к р е д и т о в у д о п о м о г у
у
За кожду зміну адреси платиться 10 центів.
„ н о в о ї е р и " . О д н а к не п і д л я че п е р е в е с т и в ж и т т я , к о л и о - м у с и м о не т і л ь к и м а т и ВІДПО
.1 привідні нила iiu-u.iM
г
n
к о л и ц я . г єт „ dо дwнuо rнrаgц і оипяи
н а л ь н па. м
в іідтниум о оне
р г атілмѓи
н і з а ц і ю мати
,
а л еm i nгоЗ Канади належить посилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order. г а е н і я к о м у с у м н і в о в и , щ о нас л і д к и т о ї к р і з и щ е д о в г о б у - т а ц і ю з а п о в о р о т б е з р о б і т н и х а т о м у не д и в н о , щ о в о н о п о - Д о с в і д 'Канади
показує, що ловне
виясняти,
як
бата
Tax. .‚С.-.о6о-дг": Mon-omery 5-0498. Tea. У. Н. Союза: Mont-omery 5-1838. д у т ь в і д ч у в а т и с я ,
на з е м л ю . П р е з и д е н т Р у з в е л т . і ч и н а є д у м а т и про п о в о р о т д о з а с е л е н н я о к о л и ц і о д н о ю на- т о н а ш и х л ю д е й х о т і л и би по
j Ш'ляхом е в о л ю ц і ї , чи н о в о ї т о д і щ е ґ о в е р н о р с г е й т у Н ю ' з е м л і . О д н а к у б а г а т ь о х д у - ц і о н а л ь н о с т ю д а є к р а щ і в и с д і - с е л и т и с я на з е м л ю , б о урядов,
Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 34Є, JERSEY CITY, N. J .
війни, а б о інфляції, с у ч а с н а Й о р к , в одній з і с в о ї х п у б л и ч - м а ю ч и х про ф а р м у п о в с т а є пи- ди м а т е р і я л ь н і і м о р а л ь н і .
' д о п о м о г а у в е л и к і й мірі зале
к р і з а к о л и с ь м у с и т ь скінчити- них п р о м о в г о в о р и в , щ о А м е - ) т а н н я : чи в а р т о к и д а т и м і с т о ,
Не м о ж е б у т и н і я к о г о с у м - ж а л а б в і д с к і л ь к о с т и та органі
ся, та її к і н е ц ь щ е не о з н а рика м а т и м е к о л о 5 м і л і о н і в д е є надія на р о б о т у , т а переву щ о д о к о р и с т и с т в о р е н н я з о в а н о с т и
тих
безробітний,
чає
кінця б е з р о б і т т я . Прикла б е з р о б і т н и х н а в т і ь після т о г о , ( ї ж д ж а т и на ф а р м у , д е т с п е р і нами с в о г о ф е р м е р с ь к о г о о с е - щ о х о т я т ь з а и я т и с я фармер
о б і т н и хВ, и хвін
к , не
на єф асромлаохд кт ое п
Говорити, писати й деклямувати на тему згоди ди ц ь о г о ми б а ч и л и щ е з а армії
я к к р ібзеаз рмине.
і д бдалчяи вт оўІ
ї і т а кТоа ж
? е р т а к о ж редку. В т а к о м у центрі м о ж н а б ством..
і любови, обєднання, злуки і т. п. було в нас улюб- д о б р и х ч а с і в в Англії т а і п о в о р о т і д о з е м л і . Він к а з а в , не д у ж е д о б р е , о с о б л и в о ж тиі л е г к о з о р г а н і з у в а т и к о о п е р а леною темою від непамятних часів, а принаймні від вугільній і т к а ц ь к і й п р о м и с л о щ о на ф а р м а х м о ж е не бути щ о к о л и с ь купили ф а р м у з а т и в н у п р о д а ж т а nepepi6Kyj
Висновки,
г р о ш е й , а л е г о л о д у й х о л о д у в и с о к у ціну т а з в е л и к и м м о р тих часів, коли ще виразом нашої національної в о с т и А м е р и к и .
продуктів, гуртове закупно тоП і д с у м к и ц ь о г о р е ф е р а т у бу.
т а м не б у д е , б о л ю д и мати- г е д ж о м . А в ж е з о в с і м п о г а н о
емоції була пісня „Мир вам, браття". Ще й сьогоДосвід минулого
показує,
рів
д
л
я
к
о
л
ь
о
н
і
ї
,
г
у
р
т
о
в
и
й
дуть такі:
і, які в н а с л і д о к
високого
дні пробують люди старої школи кидати подібни- щ о в с я к а к р і з а д а є новий т о в - м у т ь д а х над г о л о в о ю та поіншого.
1 ) Ч е р е з з м і н у економічних
ігеджу
нѓе накупили
„на т р а н с п о р т т а б а г а т о
ми фразами, позбавленими всякого змісту, думки, ч о к д о т е х н і ч н о г о у д о с к о н а - д о с т а т к о м ї ж і й палива.
а т и " м а ш и н е р і ю , а в т о , к о - Ж и т т я в с в о й о м у о к р у ж е н ц ю о б с т а в и н в А м е р и ц і частинне
Щ о вже почався поворотний
полету і щирости. Та про таку „згоду" і про таку лення продукції, а т и м с а м и м
т а к о ж м а є с в о ї п р н є м н о с т и , а б е з р о б і т т я м о ж е б у т и щ е довр
о
в
и
,
т
о
щ
о
.
злуку ми сьогодні не будемо згадувати. А тільки д о зменшення п р а ц ю ю ч и х у ^х на з е м л ю , в и д н о зі з в і т у
крім т о г о д а л о би почин д о гі р о к и , б о с у ч а с н а к р і з а є в
Той
же, що купить фарму
департаменту` х л і б о р о б с т в а
про ту злуку, що створилася підчас страшної бо- п і д п р и є м с т в і .
розвитку ріжних громадських дійсности економічною
ревеВ а ш и н г т о н і , який п о к а з у є , щ о т е п е р за ціну ч а с т о в д в о є иижротьби, в часі, коли треба було жертвами ќрови й
З в и ч а й н о з б і г о м часу т і но
та
національних
інституцій
л ю ц і є ю , а т о м у н е з а л е ж н о віл
за 1931 т а 1 9 3 2 рік п о в е р н у чу як п е р е д к і л ь к о м а роками,
майна документувати розуміння обєднання для ве- ві
технічні
удосконалення
кінця к р і з и т и с я ч і У к р а ї н ц і в не
б
о
д
а
й
б
у
д
е
р
о
б
и
т
и
с
о
б
і
л
о
с
я
з
м
і
с
т
на
з
е
м
л
ю
п
о
в
е
р
х
ликої ідеї.
і
М о ж л и в о с т н ф і н а н с о в о ї д о п о - з м о ж у т ь з н а й т и с о б і постійс т в о р ю ю т ь нові г а л у з і п р о м и
життя
з
фарми,
а
найго1,2СЮ,С00 д у ш .
могн.
I коли ми глядітимемо з того боку на Свято с л о в о с т и , а з н а ч и т ь і н о в і вар
ної праці.
З а останні к і л ь к а р о к і в т и с я л о в н і ш е ие з н а т и м е г о л о д у й
розвиток всяЗлуки, довершене ѓформально на Софійській площі, стати праці
Розвиток промисловости у
2 ) Н а й к р а щ и м в и х о д о м для
німецьких,
угорських
тг х о л о д у . О ч е в и д н о , на ф а р м у
звнчайноі
нової
індустрі
в Київі, дня 22 січня 1919 року, to щойно тоді
с к а н д и н а в с ь к и х б е з р о б і т н и х : м у с и т ь іти т і л ь к и т о й , х т о не великій мірі з а л е ж и т ь в і д по- т а к и х б е з р о б і т н и х м о ж е бути
зрозуміємо його велику ідейну силу, а тимсамим і з а б и р а є роки.
Ш і к а г а та Ст. Л ў і с , з а с н у в а л г б о ї т ь с я праці на з е м л і , л ю б и т ь купної сили х л і б о р о б і в , а то- п о с е л е н н я на з е м л ю .
П
о
з
а
технічним
у
д
о
с
к
о
його велику історичну вагу.' Для'світа і великих
му ф е д е р а л ь н и й уряд, ш у к а ю 3 ) 3 м о т и в і в матеріяльних і
великі ф а р м е р с ь к і к о л ь о н і ї і с і л ь с ь к е г о с п о д а р с т в о
держав та дипльоматів той день і та подія не є наленням на с к і л ь к і с т ь б е з р о - с т е й т а х М і з у р і , Л у і з і я н а й б у д е д и в и т и с я на ф а р м у я к на чи с п о с о б і в р о з в я з а н н я інду- н а ц і о н а л ь н и х п о т р і б н о створичимсь надзвичайним. Вони числяться тільки з дій- бітних в п л и в а ю т ь т а к о ж
з а с і б с к о р о р о з б о г а т і т и , а л е с т р і я л ь н о ї крізи, в п е р ш ў чер- ти у к р а ї н с ь к и й ф а р м е р с ь к и й оДжорджія.
сністю й успіхом. А що наша ідея не здійснилась і ші чинники, як нові винаходи,
б а ч и т и м е в ній свій власний гу . в ж и в а в з а х о д і в д о п і д н я т т я с е р е д о ќ .
Ф у н д а ц і я б а р о н а Г і р ш а значнаші українські землі, замісць обєднатися, зістали індустріяльний р о з в и т о к
в а р с т а т праці т а з а б е з п е ч е н е ! д о б р о б у т у ф а р м е р і в .
4 ) Д л я п р а к т и ч н о г о переверозчвертовані, то тимсамим для можних світа акт ніш п р о м и с л о в о в і д с т а л и х кра- но п о ш и р ю є г р о ш е в у д о п о м о - с п о к і й н е ж и т т я . Часи с п е к у л я - З а остнаній п і в р і к у р я д
дення В ж и т т я ПЛАНОВОГО 110з 22 січня 1919 року не став актом міжнародньої їй т а інше. Д о к а з и ц ь о г о б а гу ж и д і в с ь к и м ф а р м е р а м .
т и в н о ї ф а р м е р ќ и в ж е п р о й ш л и с н у в а в у В а ш и н г т о н і ч о т и р и селення б е з р о б і т н и х на земВ Филаделфії
зорганізувавваги. Та для нас самих отся подія останеться на ч и м о на т а к и х п р и к л а д а х : Р а
м а б у т ь ніколи не п о в е р н у т ь - с п е ц і я л ь н і
департаменти
д л я л ю п о т р і б н о з а к л а с т и кольоніпротяг цілого дальшого існування українського на- ніш о с н о в о ю і н д у с т р і я л ь н о г о j ся ж и д і в с ь к и й комітет, д л я д о - ся. П р и х о д я т ь і в Америці но- в с е б і ч н о ї д о п о м о г и ф а р м е р а м з а ц і й н у о р г а н і з а ц і ю , я к о ї о б о роду найбільшою політичною подією. Бо нею зі- р о з в и т к у країни б у л а в у г і л ь н а п о м о г и б а ж а ю ч и м о с і с т и на ві часи, коли ф а р м е р з н е о б - та з а г а л ь н о ї р е о р г а н і з а ц і ї с і л ь в я з к о м б у д е т а к о ж , між іншим,
землю безробітним.
Те,
що
став перший раз в нашій історії офіціяльно й ре- п р о м и с л о в і с т ь , але т е п е р
хідности м у с и т ь
п р о д у к у в а т и с ь к о г о г о с п о д а р с т в а країни.
.найти з а с о б и д л я матеріяльпрезентативно заманіфестований ідеал нашого на- д у с т р і я т а п о ч а с т и й транс Ж и д и , відірвані в і д з е м л і б і л ь ш е д л я с в о г о в л а с н о г о На цю ц і л ь к о н г р е с а с и п г у ної д о п о м о г и б у д у ч и м посероду, зістали виявлені його бажання і його воля. І те п о р т в с і б і л ь ш е з а м і н ю ю т ь ву 2 , 0 0 0 р о к і в п о ч и н а ю т ь д о неї в ж и т к у — як це п р а к т и к у є т ь с я вав с о т к и м і л і о н і в д о л я р і в . У л е н ц я м .
важне, що на ту маніфестацію здобувся наш нарід у г о л ь н а ф т о ю , а т а к званий „бі п о в е р т а т и с ь , п о к а з у є , щ о при- в Е в р о п і , і цим з м е н ш у в а т и р я д з о д н о г о б о к у в ж и в а в з а
5 ) Т а к а к о л ь о н і з а ц і й н а орнайгіршій хвилі, коли недалеко від тої площі, де лий в ў т і л ь " , т о б т о в о д я н а си йшла в ж е крайня п о р а й нам с в о ї г р о ш е в і в и д а т к и д о міні- х о д і в д л я с к о р о ч е н н я п р о д у к ґ а н і з а ц і я п о в и н н а мати поввідбувалася маніфестація української соборности, ла, т е п е р п о с т а ч а є н а й д е ш е в - 1 Українцям, п о д б а т и про
муму. О д н а к це не
з н а ч и т ь ції
так
званих
„ к о м е р ш е ; не п о п е р т я О б є д н а н н я , ш о б и в
І о р г а н і з о в а н у д о п о м о г у тим на
гуділи гармати московського червоного наїзника, шу е н е р г і ю д л я індустрії.
щ о ф а р м е р м у с и т ь бути ціл- к р а п е " , а с а м е пшениці, б а цей с п о с і б д а т и їй з м о г у авВинахід
та
у д о с к о н а л е н н я шим б е з р о б і т н и м , які с х о т я т і
коли польський наїзник насильством і ошуством
ком с а м о п о с т а т о ч н и м , як це вовни, т ю т ю н у та б е з р о г , з а т е г о р и т е т н о в и с т у п а т и перед у
. загарбував землі Західньої України, коли Румунія п р о д у к ц і ї ш т у ч н о г о ш о в к у з п о в е р н у т и с ь д о с в о г о тради к о л и с ь б у л о в с т а р о м у к р а ю . з д р у г о г о б о к у д о п о м а г а в „ек- р я д о в и м и т а г р о м а д с ь к и м и
д
е
р
е
в
а
д
у
ж
е
к
е
п
с
ь
к
о
в
і
д
б
и
ційного
з
а
н
я
т
т
я

х
л
і
б
о
р
о
б
відмовилася навіть постачати ліки для вмираючих
Тут
о б с т а в и н и інші, а т о м у з і с т е н с ф а р м с " , т о б т о м і ш а чинниками в с п р а в і фінансо
тисячами від тифу українських жовнірів, а Чехи л и с я на п р о д у ц е н т а х ш о в к у , т в а .
ф а р м е р не м о ж е з о в с і м і з о л ю - ним г о с п о д а р с т в а м .
вої д о п о м о г и 'Нашим п о с е л е н
забрали українську землю за Карпатами. Хоч ні- б а в о в н и т а в т е к с т и л ь н о - б а - Ця с п р а в а в ж е б у л а в мину вати с е б е в і д м о д е р н о г о ж и т - П о о д и н о к и м ф а р м е р а м з в и - цям.
звідки не видно було тоді ратўнќу для тих, що Ак- вовняній індустрії. Т е к с т и л ь н а л о м у році п о р у ш е н а В и к о н а в тя. Він м у с и т ь бути б и з н е с - чайно т р у д н о д і с т а в а т и к р е д и (Кінець).
том Злуки маніфестували соборність, а заразом і індустрія т а к о ж д у ж е т е р п и т ь чим К о м і т е т о м „ О б є д н а н н я '
протест проти окупантів українських земель, вони ч е р е з незвичайний з р і с т по та з н а й ш л а великий в і д г у к у
отсього історичного чину доконали, бо це було війні т о ї п р о м и с л о в о с т и в т а - читачів „ С в о б о д и " . Б у л о к і л ь
безумовне домагання тих, що на фронтах конали ІЛІХ країнах д е ш е в и х р о б у ч и х ка д о п и с і в д о г а з е т и , і
за українську соборницьку ідею. Отже в огні й рук як Італія, Я п о н і я т а Індія, крім т о г о надіслано б а г а т о ли
до
війни
і м п о р т у в а л и стів з ріжними
запитам
крові здійснилася навіть формальна частина нашо( Р е ф е р а т п. М. Данильченка, виголошений на Шестім
Конгресі „ О б є д н а н н я " ) .

я к

П О П О О (

СВЯТО ЗЛУКИ

С

ГО державницького ідеалу. І тільки В огні й крові т к а ц ь к і в и р о б и з Америки, Аннаступить властиве здійс'нення цього ідеалу. Отеє г л й та Німеччини. В с в е ц е вкаЄ сьогодні наше загальне переконання.
Те МИ зна- з у є на т е , щ о певна ч а с т и н а
ЄМО А у те МИ ДІЙСНО віруємо. А ЦЄ важне, бо ВОНО б е з р о б і т н и х не агнайде с о б і поВЧИТЬ КОЖДОГО СВІДОМОГО Українця, ЩО ТІЛЬКИ ПО- стійної праці навіть і т о д і , коСТІЙна праця й постійна жертва й дальша боротьба ли о б с т а в и н и п о к р а щ а ю т ь ,
З ВОрОГОМ Є властивою запорукою нашої остаточ- т о м у в і д п о в і д н і г р о м а д с ь к і та
ної побіди.
У Р Я Д О В І чинники в ж е т е п е р д у -

„ С в о б о д и " , „ О б є д н а н н я " та

Д Е Н Ь 22 СІЧНЯ - Ц Е Д Е Н Ь М У З Е Ю В Ш В О Л Ь Н Ш БОРОТЬБИ УКРАЇНИ. В ТОЙ Д Е Н Ь
СКЛАДАЄМО Ж Е Р Т В У НА Б У Д О В У УКРАЇНСЬКОГО Д О М У В ПРАЗІ. А Ц Е Г Л И Н И ПІД Т У БУДОВУ,
д о ИСЕБТО Ж Е Р Т В И , ВИСИЛАЄМО Ч Е Р Е З

мене о с о б и с т о .
Щ о б и с к о р о т и т и листування,
я написав д о „ С в о б о д и " кіль- П
ка д о п и с і в , у я к и х п о д а в ін- " "
а формації

щодо

Л
w

^

O

Dqjj
W

r

t

47
МгіГІСПГТ ТРГ№ІГПаІ`
А О V
, . , U
D Y

ОО
Ш т т т
1

I J U U O W I I

L

1 4 Ш'
U l l

І

С І

Mill

H

HI

КІ

N

Y

М

u
V r t r b
Т О Ѓ Ќ .

N.OIII

1І.ГЛІ.

I L C W

V

ПІ# У #

м о ж л и в о с т е й А Б О П Р Я М О НА Т А К У А Д Р Е С У :

поселення на з е м л ю .
інтерес д о к о л ь о н і з а ц і ї

був

ггоі.

Д лГГІХШХІЛІЃ
п і
II. A N I U i i U V i C , г г а п а

-

ІЛ
І
nusle,

^ лѓ
Z 4 5 ,

г`
Czechoslovakia.

с т р а ш н и х , м о в із в о с к у виліп- к и й с ь жіночий г о л о с над Лі- го ш к о д а ? Чи н а с ' і з в а м и ? Њ й ш в и д к о з а х о д и т ь д о с в о г о
Л і д о ч к а р а п т о м с т у п а є крок
доччиним вухом.
лених, л ю д с ь к и х о б л и ч а х .
папері с в о б о д а , а як д о д і л а п о м е ш к а н н я .
П е р е х о д и т ь пе- н а з а д і б е з с и л о с п у с к а є т ь с я В
Л і д о ч к а з д р і г а є т ь с я . І жл прийде — т о от...
. — Сюди... С ю д и , пані... С я д ь J редпокій, вбігає в першу кім- крісло.
те... — в к а з у є Д а р к а на б о ч к у , хом п р о й м а є її цей повний б о
А з т о г о б о к у , к а ж у т ь , з н а т у і р а п т о м , як в к о п а н а , з у - І
( У р и в о к із т р и л ь о ґ і ї „ В з а г р а в і " ) .
— Не п и т а й т е мене про це,
й Лідочка, тяжко, м о в підко- лю й надлюдського страждан Деміївки, Денікш
п і д х о д и т ь п и н я є т ь с я : на кріслі к о л о с т о Іполите.
'—
-—, шена, с і д а є й т і с н о п р и т у л ю є т ь - ня ж і н о ч и й крик.
Т о м у - т о вони й з л і , як ш е р ш е - ла — Іполнт.
— Я к ? І т е п е р я не с м і ю пи— Я к ж е я в світі т е п е р о- ні. П е т л ю р а з в і д с и , а Денікіп
Л і д о ч к а р о з к р и в а є очі зі cffyj з а с а д о м . I, з и р к н у в ш и у вікно, я п л е ч и м а д о м о к р о г о муру.
— Я к ? В и не п о ї х а л и з нитати?
й р а п т о м з р и в а є т ь с я на ноги б а ч и т ь , як в х м а р а х п о р о х у
Ж і н о ч і крики, писки. Д е с ь у бернуся!... Щ о ж я...
звідти — в кліщі з о б о х боківі м и ?
І, п р и т у л и в ш руку д о серця,, п р о л а м а н о ї діри в сусіднім д о - к у т к у з а х о д и т ь с я плачем ма
— Т а заспокійтеся ви! Од- узяли.
— Б о ж е мій! М а й т е ж якесь
— Ні, не п о ї х а в , Л і д і є М и чує, як з д и к и м в и т т я м і ша мі в и л і т а є с н о п о м у г о р у р о з т о - ленька дитина.
и а к о в о ж н а з а д це в е р н е ш с я . .
С у п р у н е и к о в а с т и х л е и тіл-ь- х а й л і в н о . — Ви п о л о н и л и мене. м и л о с е р д я д о мене.
.
леним с в и с т о м н и з ь к о п р о н о р о щ е н е каміння.
— О т б ю т ь , б о д а й з них д у Б а ч и т е , яке л и х о усім нам прий- ки б е з с и л о , в п а в ш и лицем у
Л і д о ч ц і х о ч е т ь с я крикнути з
— Т а к ? Ну, з н а ч и т ь , я йду.
с я т ь с я гарматні стрільна
над
— Г р - р о х ! — с п а л а х ќ у є с е - ша в и с к о ч и л а ! А н а в і щ о й по шло... Щ о р о б и т и — з Б о г о м коліна, с т о г н а л а .
р а д о щ і в і хочеться прокинути- Прощайте, ЛІДІЄ Михайлівно'
д а х о м і р а з - з а - р а з о м , з д р і г а ю - ред с а д у новий в и б у х і видно, щ о — спитатиѓѓ? Я к а їм ко- не б и т и с я . Т а к у ж е , значить, на
Д о в г і , - нудні,
повні
г л у х о ї ся з і сну — б о ж с о н це, сон!...
І
раптом
повертається й
ч и с ь і ж а л і с н о д з в е н ь к а ю ч и , як в ш а л е н о м у с т р а х у приги- р и с т ь з Т О Г О ?
р о д у ч о л о в і к о в и в а ш о м у наяи- н е в і д о м о с т и й т р і в о ж л и в о с т и
— I ви сиділи у в е с ь ч а с т у т '
д е р е н ч а т ь вікна в і д с т р а ш н и х н а ю т ь с я д е р е в а в с т о р о н и і
І швидко простує до виходу.
— А щ о їм — ш к о д а , д у м а є сано...
чекання хвилини.
— А от сидів і непокоївся за
в и б у х і в . І, як т о н к а нитка в с и п л ю т ь с я на з е м л ю з них с к о - те, к і с т о к н а ш и х ?
— На фронті ч о т и р и р о к и
І
Л і д о ч к а з р и в а є т ь с я з у`'`'`'` `
— В и й т и б , п о д и в и т и с я ! — вас. Д е ви були
цім шитві с т р а ш н и х з в у к і в , трі- шені верхи,
— К а ж у т ь , „ б а л а х т є р " і з п і д б и в с я , ж и в и й д о д о м у в е р н у в с я . к а ж е х т о с ь із м у ж ч и н . Зда— В льоху ховалась. Таж вас
'
І п о л и т взяв
в о ж л и в о , безнастанно дзелень— Б о ж е мій! Т а щ о ж це т а - ч о т и р н а ц я т о г о числа на п о д в і А о т у с в о ї й хаті, с е р е д б і л о г о
є т ь с я , притихли в ж е .
т у т вбити м о г л о , І п о л и т е !
к л я м к у д в е р е й , го
ч и т ь у п е р е д п о к о ю різкий е- к е ?
рі у нас л е ж и т ь ?
дня с м е р т ь й о г о з н а й ш л а . Щ о б
— Т а сиди ти, д у р н а г о л о в о ,
— Я так і вирішив, Л і д і є Микличе:
дектричний д з в о н и к .
І 1, в х о п и в ш и х у с т к у , в и б і г а є
— А л е ж и т ь , б і д а к а . Г е т ь чи вас т а м , а н а х т е м і в , з е м л я не й не р и п а й с я ! — с в а р и т ь й о г о х а й л і $ н о : коли в б ю д ь , з н а ч и т ь ,
Іполите!
— Господи! Щ о ж це?
на с х о д и .
сто г о л о в у з і р в а л о , як біг с ю зносила!... Щ о б т а м під вами, жіночий г о л о с . — Не ч у є ш - - вартий я т о г о , — коли ж и в и м
І п о л и т н е р і ш у ч е ЗУПННЯЄТЬСІ
Вона раптом кидається д о !
— Грох-х!
— падає
десьі
J супостатами, Дніпро
розсту- бухкають іще!
л и ш у с я — п о в о р о т у , з н а ч и т ь , й м о в ч к и , не о б е р т а ю ч и с ь , сто
крісла, п о х а п ц е м н а т я г а є на се- б л и з ь к о н о в е с т р і л ь н о і чути,
А д е с ь г л у х о , неначе під з е м пився!... Щ о б ' в а с т а м , і р о д і в ,
н е м а д о них.
б е с у к н ю й, не п о п а д а ю ч и в як з
жалібним
д з в е н ь к о т о м л е ю , р а з - у - р а з г у р к о т і л о , й Лі куля не минула!...
— Виходьте! Тихо вже! ПовЛідочка раптом підходить д о
р у к а в и б л ю з ќ и , ш в и д к о вибі- д р і б н о п о с и п а л и с я ш и б и з ві-1 д о ч к а чула, як з а к о ж н и м вив и не підете ві.і
С т а в а л о м о т о р о ш н о в і д цих но Г а л и ч а н к о л о т е а т р у ! — г о - вікна й г о л о с н о с к р и к у є :
' м е н е—Іполите,
,
гвв д о п е р е д п о к о ю .
j кон.
щ)
J 6 y x o M дрібно здрігалися
за страшних проклонів у темряві
ворить хтось.
І —'- Б о ж е , щ о вони н а р о б и л и
І
- Хто там?
Л і д о ч к а с т р і м г о л о в к и д а е т ь - п л е ч и м а мури.
глухої, холодної катакомби.
Рух.
Одно по одному л ю д и ' к р у г о м !
І.
У
- Т Р ^
,22u. В і д ч и н я й т е с к о р - ' с я вниз по с х о д а х ,
-Я, і
— Г о с п о д и , Т в о я воля! І ко
Х т о с ь у в і й ш о в с в і ж и й ‚знад в с т а ю т ь з і с в о ї х місць,' п і д х о 4
Іполит встає.
У
ще,
І — С ю д и ! С ю д и , пані! — Х а - ли цим м у к а м кінець у ж е б у - в о р у .
д я т ь д о д в е р е й і н е р і ш у ч е виМ о ж е т е п е р ви з а й м е т е с я п л я с г р о м л я г а є й о м у на дуС е р ц е з а б и л о с я ш в и д к о й п а е ї з а ' руку Д а р к а й - б а ч и т ь д е ? — ч у є вона к о л о с е б е гли
— Ну, щ о там — стріляють; ходять.
І своїм полоненим? — говорить У т р і в о ж л и в о . Ш в и д к о , т р е м т я - J Л і д о ч к а її б л и с к у ч і , повні ж а - б о к е ж і н о ч е з і т х а н н я .
іще?
Г о с п о д и , а я ж і д в е р е й и е він і п і д х о д и т ь д о Л і д о ч к и . —
— В и не п і д е т е в і д мене —
чою
рукою
відчиняє
вона х у очі, й х о л о д м у р а ш к а м и пеРаптом усе стихає. З диким

Г а т я т ь сучі сини. Т р о - зачинила!
пригадує тільки ` Я — в ваших руках.
ч у є т е , І п о л и т е ? А л е ми б у д е м о
д в е р і й б а ч и т ь п е р е д с о б о ю п е - р е б і г а в в неї п о тілі,
к р и к о м в б і г а є д о л ь о х у я к а с ь хи т е п е р далі-стрільна п а д а ю т ь . т е п е р с о б і Л і д о ч к а й р в у ч к о

В
и
щ
о
н
е
б
у
д
ь
їли,
І
п
о
л
и
т
е
?
г'оворити
п р о це т і л ь к и тоді,
рес т р а ш е н е Д а р ч и н е о б л и ч е .
— Гур-р... — с и п л е т ь с я щ о с ь ж і н к а і г о л о с о м , повним р о з На с т а ц і ю , к а ж у т ь , б ю т ь . Т о й в с т а є .
Котра година?
коли вернеться В а с и л ь . Зрозу
— Б о л ь ш е в и к и с т р і л я ю т ь з над г л о о в о ю і, ш в и д к о п л у т а - пуки, п о ч и н а є с т р а ш н о г о л о - р а й о н цілий Українці в ж е з а Ясне сонце сліпучим блиском)

Д
о
р
о
г
а
Л
і
д
і
є
М
и
х
а
й
л
і
в
мійте
мене.
А п о к и щ о хай усе
Дніпра... Т і к а ю т ь і з п а р о п л а - ' ю ч и с ь н о г а м и на в у з ь к и х с х о - с и г и :
няли.
в д а р я є їй в очі, й я к и м с ь сном, но, не в т о м у с п р а в а . Х т о в т а - з а л и ш а є т ь с я т а к , я к б у л о д о
вів бють п о н а с . . . Б і ж і т ь с к о - д а х , Л і д о ч к а в б і г а є с л і д о м з а
— Ой, щ о ж я тепер в світі
— А кудиж товариші тіка т я ж к о ю примарою з а л и ш а є т е
ку
х
в
и
л
и
н
у
про
ї
д
ж
е
н
н
я
д
у
м
а
т
и
ц
ь
о
г
о
ч
а
с
у
.
Чуєте, Іполите?
реиько вниз.
І Д а р к о ю у темний л ь о х .
б о ж о м у р о б и т и м у ! О й д о ко- ю т ь ?
ся п о з а д у нудне с и д ж е н н я я м о ж е ? А ви о т с к а ж і т ь т е п е р
_
лівно!
Губи трясуться у Лідочки,!
Тьмяним вогником
б л и м а є г о ж я т е п е р б і д н у в д о в и н у го— В г о р у п о . Д н і п р о в и . Д е с ь ) л ь о х у , й я к а с ь с в і т л а надія fij
мені,
щ
о
б
я
з
н
а
в
,
щ
о
м
а
ю
р
о
,
к
о
р
ю
с
я!
серце т р о х и не в и с к о ч и т ь з с е р е д х о л о д н и х п о м е р к і в при- л о в у с в о ю притулю!..,
к о л о Д е с н и , . к а ж у т ь , на п а р о п - р а д і с т ь п е р е п о в н ю є їй с е р ц е .
бити з с о б о ю . . . Т і л ь к и цілком
грудей.
Вона
к и д а є т ь с я д о ліплена д о бочки с в і ч е ч к а й
— С у п р у н е и к о в а ! — т и х и м , л а в а х с т о я т ь і г а т я т ь б е з ne-J
Л і д о ч к а ш в и д к о , л е г к о ю пта- щ и р о , п р о с т о й о т в е р т о , Л і д і є
І ван р а п т о м п і д х о д и т ь д о
спальні й чує страшний т р і с к в а ж к о п е р е с о в у є жовті тіні на ж а х л и в и м ш е п о т о м п о я с н ю є я- рестанку. Щ о ї м . Київа н а ш о - '
х о ю в и л і т а є п о с х о д а х н а г о р у ' Михайлівно - я, чи В а с и л ь ?
І неї, низько н а х и л я є т ь с я і в д я ч ср-гдір Д у д к о

ГАЛИЧАНИ В КИІВІ

С

1

к

с

я

л

о

о

л

в

с

и

г

о

е

а

ч

3

3

и

т

ь

щ

о

о

1

1 1

б

ж

н

ц

л

о

е

с

1

в

1

,

н

ц

я

Л

і

м

к

а

Ц

Ш

і

ц

1

(

д

і

е

М и х а й

,

Л

Ю

1

Ц

,

,

М

СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 22-го СІЧНЯ 1934.
своїй хаті й.мати домовину в
Рдній
Землі...
Монументом
д л я них м а є с л у ж и т и М у з е й
Визвольної
Б о р о т ь б и України. й о г о в и б у д у в а н н я є справою всіх, у с ь о г о українського
г р о м а д я н с т в а , ц і л о ї Нації нашої... А л е в , п е р ш у чергу це
справа В а ш а , Українські Еміґранти, б о д л я В а с є ч у ж о ю
байдужність, б о для В а с призначено д о л е ю працювати й
б о р о т и с ь не тільки з а себе, а
й з а т и х , у к о г о руки в к а й д а н а х і х т о с ь о г о д н і не м о ж е
не т і л ь к и б у д у в а т и , а н а в і т ь
лтн.

М У З Е Й ВИЗВОЛЬНОЇ Б О Р О Т Ь Б И У К Р А Ї Н И
Українські

Емігранти!

В и з в о л ь н о ї Б о р о т ь б и України
— . У к р а ї н с ь к о г о Д о м у в Праз і ? й щ о д л я здійснення цього, д л я д о к і н ч е н н я р о з п о ч а т о ї
с п р а в и п о т р і б н а В а ш а , Українські
Емігранти, д о п о м о г а ?
По неї оце й звертається д о
Вас із своїм закликом Музей
свого існування М у з е й з і б р а в В и з в о л ь н о ї Б о р о т ь б и України,
багаті с к а р б и в е л и к о г о і с т о В с і ми свідомі тяжкого старнчного значіння. В о н и п р о - н о в и щ а у к р а ї н с ь к и х вигнанців
‚чисто
с в і д ч а т ь п р о н а ш і і н а чужині, о с о б л и в о при с у и р ж а в н і з м а г а н н я й наші п р а - часній ќ р і з і , б е з р о б і т т я і м а ва на с а м о с т і й н е ж и т т я ; вони т е р і я л ь н і й
скруті
взагалі,
п .ќплюють і кріплять нас у Знаємо, щ о кожен
емігрант
боротьбі з а в л а с н у х а т у на з е - б о л і с н о п е р е ж и в а є т е п е р н е vii й с л у ж а т ь п а м я т и т и х , х т о щ а с т я с в о ї х б л и з ь к и х і ц і л о ї
в цю б о р о т ь б у в к л а в , щ о м а в г о л о д у ю ч о ї У к р а ї н и , з у с і х с и л
і-..идорожчого. Ц і м а т е р і я л и j с т а р а ю ч и с ь п о л е г ч и т и їхні м у і кажуть п о т о м н и м п о к о л і н н я м
- З н а є м о т а к о ж , щ о при
про б о р о т ь б у й ж е р т в и б а т ь - ! в с і й
своїй
незабезпечености
ків; навчать їх цінити й пова-1 У к р а ї н с ь к а Е м і г р а ц і я м а є б а жати т и х , х т о п р а ц ю в а в д л я г а т о о б о в я з к і в т а праці і
України й ж и т т я с в о є в і д д а в с в о ї х
еміграційних
організаВсі Ви чули п р о М у з е й В ч з - '
;- і.ІЬНОЇ Б о р о т ь б и Укр-'.НИ В
Празі. З н а є т е , . щ о ц я у с т а н о в а
зберігає п а м я т ќ и н а ш о ї б о , іітьби з а д е р ж а в н і с т ь , в р а т о вує в і д з а г и б е л і н а ш і н а ц і о реліквії. З а вісі

І В и в і д і з в е т е с я на цей з а ик і — з т о г о о с т а н н ь о г о ,
поті чола з а р о б л е н о г о —
п о н е с е т е цеглину д о цеглини
на спільну національну с п р а Вибудований з В а ш и х портв М у з е й В и з в о л ь н о ї Б о р о т ь б и У'країни с т а н е н е с о к р у ш и м о ю т в е р д и н е ю украѓнс т в а в Західній Е в р о п і . В а ш а
м а й б у т н ь о г о ; ці п а м я т - п і я х і щ е д р о п і д д е р ж у є наше ж е р т в е н н і с т ь з а п а л и т ь
серця
ки в к а ж у т ь їм т а к о ж і на п о - н а ц і о н а л ь н е ж и т т я . З н а є м о в с е ' х У к раї нці в, викличе п о ш а милкн м и н у л о г о т а о с т е р е ж у т ь ПЄ і в с е ж р і ш а є м о з в е р н у т и с ь ну чужинців і с п о в н и т ь г о р перед п о в т о р ю в а н н я м ї х .
І д о ' в а с з оцим закликом.
і д о щ а м и наших н а щ а д к і в .
к

и

в

с

НА БІЖУЧІ ТЕМИ.
ЗБІДНІЛИ,

ПОМЕР МИКОЛА ГРУБРИН,
Приходиться поділитися
з нашим
громадянством
с у м н о ю в і с т к о ю , щ о не
с т а л о м і ж нами н а ш о г о
дорогого товариша-робітника, М И К О Л И Г Р У Б Р И НА, члена т о в а р и с т в а і м .
Б . Х м е л ь н и ц ь к о г о , відділ
3 4 5 У . Н. С о ю з а в Міинеа п о л і с , Міни.
Х т о ч и т а є нашу „ С в о б о ду", той певно мусів з а вважити, щ о там від б а гатьох і багатьох літ видніло з а в ж д и імя П о к і й н о г о . Ц е б у в невтомний народній робітник, відданий
цілим
серцем
народній
с п р а в і . П р а ц ю в а в не т і л ь ки д л я д о б р а с в о є ї г р о м а ди, а л е й д л я цілої нашої
с п р а в и . Ніколи не ж а л у в а в
для народньої роботи труду, часу і г р о ш а . З а в ж д и
сам п р а ц ю в а в і ж е р т в у в а в
і інших з а т я г а в д о праці й
жертв. І так бажав побачити нашу з е м л ю в і л ь н о ю .
Т а к б а ж а в вернутися на
ў к р а ї н у і там умерти. Тимчасом скосила його смерть
с к о р ш е , ніж він т о г о міг
надіятися. Дружина його
п о м е р л а т о м у 2 роки, а
т е п е р Він п і ш о в з а нею,
лишаючи сиротами діти:
Олену, М и х а й л а і Мирова.

чи

НАВЧИЛИСЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ.
З г і д н о з п а р а г р а ф о м 5 6 с т а т у т а У . Н . С о ю з а , отсим повідомляю В п . Г о л о в н и х Урядників У . Н . С о ю з а , щ о

РІЧНЕ ЗАСІДАННЯ

Д Е Щ О ?

Бюро доходового
податку
подає, щ о в 1929 році б у л о в г о л о в н о г о У Р Я Д У У К Р А Ш С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З А
Америці 5 1 3 о с і б ; я к і мали
розпічнеться
річного д о х о д у
щонайменше
міліон д о л я р і в . В р. 1 9 3 2 з г о л о с и л и с я д о п о д а т к о в о г о ув годині 9-тій рано,
ряду з таким приходом усьоВ МІСЦІ О С І Д К У У. Н. С О Ю З А , П І Д Ч. 8 1 - 8 3 Г Р Е Н Д
СТРІТ,
,го 2 0 осіб.

В ПОНЕДІЛОК, 19-ГО ЛЮТОГО 1934 РОКУ

Д е х т о в в а ж а є це признакою
крізи. Інші к а ж у т ь , щ о м і л і о нерн, як в и д н о , н а в ч и л и с я р о
бити к р а щ е п о д а т к о в і з в і т и .
І чи

ПІДПРИЄМСТВА

КОН-

ЦЕНТРУЮТЬСЯ?

Д Ж Е Р З И

1.
2.
3.
' 4.
5.
6.
7.
8.

З а в и с л і д о м п е р е п и с у населения в 1 9 3 0 році, в Н ю П о р ку б у л о 3,311 с т о я к і в з газе9.
тами.
10.
Ці с т о я к и були в л а с н і с т ю
3 , 1 1 6 о с і б . Коли би в і д т я г н у т и
11.
газетні с т о я к и на з а л і з н и ч н х
12.
двірцях та стаціях поромів
п і д з е м н о ї з а л і з н и ц і , які в с і є
власністю
кількох
ПІДПрИє м с т в , т о назагал к о ж д и й г а зетний с т о я к м а є о к р е м о г о
власника. В о р о ж б а
економістів, щ о в с і п і д п р и є м с т в а б у .
д у т ь п о в о л і з б и р а т и с я в рука.ч
щораз
меншого
числа
Підприємців,
наскільки м о в а
про газетні с т о я к и , не с п р а в к'ується.

Музей В и з в о л ь н о ї Б о р о т ь - !
Українські Емігранти! З п о Хайже
спільними
силами
' а .У'краї'ни з і б р а в б а г а т і мате- чину е м і г р а ц і ї п о в с т а в у П р а з і ‚ в с ь о г о
українського
громаріяли з б р о й н о ї б о р о т ь б и , п а - : М у з е й
В и з в о л ь н о ї Б о р о т ь б и 'дянства повстане Український
мяткн н а ш о г о д е р ж а в н о г о б у - України,
засобами
еміграції Д і м у Празі, як м о н у м е н т г е дівництва,
української
д и - у т р и м у в а в с я і п р а ц е ю ЄМІГра-1рОЇЧНОЇ б о р о т ь б и У к р а ї н с ь к о пльоиатичної с л у ж б и й з н о - і Щ р о з в и н у в с я він д о з н а ч і н н я ' г о Н а р о д у з а с в о ю н е з а л е ж національної' І ність
син а чужими д е р ж а в а м и , на- в с е у к р а ї н с ь к о ї
Нехай кожен вкладе с в о ю
и:оі культурної праці й р о з - у с т а н о в и . М и ж м а є м о п о д б а зитку, наших у с п і х і в на поліі ти й п р о й о г о майбутнє... З е - цеглину в й о г о б у д і в л ю !
Т а к с а м о не к о н ц е н т р у ю т ь с я
Ж е р т в у й т е всі, х т о с к і л ь к и
листецькому, численні памят- мляки з рідних з е м е л ь нам
т о р г о в л і о в о ч а м и , крамниці з
може!
%и окремих д і я ч і в і т. д . Т р е - б е з п е р е ч н о п о м о ж у т ь .
одінням т а гросерні. Х о ч і в
П о ж е р т в и надсилати на адНаша
визвольна
боротьба
За знати М у з е й В и з в о л ь н о ї
них є д е к о л и
підприємства,
Покійний о с т а в и в п о с о іоротьби, т р е б а б а ч и т и в с і ті І д о с і п р о в а д и л а с я в значній м і - ресу д и р е к т о р а М у з е ю В Б У ,
щ о м а ю т ь по кілька крамниць,
бі д у ж е д о б р у п а м я т ь м і ж
жарби, ш о Їх він у ж е з м і с т и ві ' р і на е м і г р а ц і ї а б о б у л а з в я - проф., Д . А н т о н о в и ч а :
та н а з а г а л к о ж д а
крамниця
Українцями в Америці. Р о собі, треба знати р о л ю п о . з а н а з е м і г р а ц і є ю . П о ч а л о с я
Prof. D. Antonovyc,
д и в с я 17 грудня 1 8 8 2 p., має о к р е м о г о власника.
дібних у с т а н д в у інших наро-1 пе щ е д о війни, п р о д о в ж и л о Praha—Nusle, 2 4 5
а п о х о д и в з міста Т е р н о лів (напр. п о л ь с ь к о г о з а в е д е н - ся в часі війни й о с о б л и в о роCzechoslovakia.
АМЕРИКАНСЬК'А
РАСА.
піль, З а х і д н я Україна.
ня в ш в а й ц а р с ь к о м у Р а п е р с в і - з в и н у л о с я в остаиніх л і т а х . На
Земля й о м у Пером!
В і д д і л а н т р о п о л ь о г і ї в Гаріі), — щ о б з б а г н у т и в с е з н а - чужині п р а ц ю в а л и наші п о л о - J
Г
р
.
П
а
с
т
у
ш
е
н
к
о
,
секр.
в
а
р
д
с
ь
к
і
м
університеті
взяв
ННЯ М у з е ю В и з в о л ь н о ї Б о - І н е н і , т у т т в о р и л и вони п е р ш і ї
собі з а з а в д а н н я знайти, яку
;ого'дивізії
у к р а ї н с ь к о г о в і й с ь к а , І Д н я 8. січня 1934 р. п о м е р л а
ротьби України д л я
расу
п
р
е
д
с
т
а
в
л
я
ю
т
ь
с
о
бою
j на е м і г р а ц і ю з м у ш е н а б у л а ві- А н а с т а с і я К у з і в , членнця Т о майбутнього.
л ю д и Америки.
Українські
Емігранти!
Чи дійти наша л и ц а р с ь к а армія, в а р с и т в а „ У к р а ї н с ь к а С і ч " , з
Щ
о
б
и
дійти
д
о
я
к
о
г
о
с
ь
визнаєте Ви т а к о ж і п р о т е , щ о т у т п р а ц ю ю т ь наші
у р я д о в і 59 У. Н. С о ю з а в Б р і д ж п о р т ,
я і о в к у про цілі Злучені Д е р К'они.
ня наша національна у с т а н о в а у с т а н о в и , політики, парти; і
ж
а
в
и
,
розс.тідники
впали
на
Пок і йна
походила з села
me й д о с і не м а є в л а с н о ї д о - { е м і г р а ц і ї в и б у д у в а л и ми с в о є '
Блекстон, Масс.
Доповхитрий с п о с і б р о б и т и розс.тімнќи й м і с т и т ь с я в к і л ь к о х в и с о к е ш к і л ь н и ц т в о , т у т в і д - М е с т и щ і , п о в і т Калуш, З а х і д н ю є т ь с я спис ж е р т в о д а в ц і в на
ди
над
л
ю
д
ь
м
и
,
`які
в
і
д
в
і
д
у
в
анайнитих.
т і с н и х і в ж е д о і б у в а ю т ь с я н а у к о в і з ї з д и , на е- ня Україна. П о х о р о н в і д б у в с я
б о е в у а к ц і ю : Андрій Ш в е ц ь $ 1 .
ли с в і т о в у в и с т а в у в Ш і к а г о .
к р а ю в и п о в н е н и х п о м е ш к а н - 1 міграції з а з н а л а с в і т о в о ї с л а - ' д н я 1 1 . січня, а в з я л и в нім уо . С М., Пасейк, Н. Д ж . —
Там зявля.тися л ю д и з цілої
ІЯХ, щ о велику частину м у з е й - ви наша пісня й наше м и с т е ц - ' ч а с т ь не тільки Українці
з
Ми м о ж е м о тільки и о т в с р д и
території к р а ю .
них
матеріялів
д о в о д и т ь с я т в о , на еміграції видали ми Бріджпорт', але й з о к о л и ц ь ,
ти, що Ви переслали точни
На о с н о в і р о з с л і д і в антротримати н е р о з п а к о в а н и м и
на міліони у к р а ї н с ь к и х книг, ви- Покійна була в і р н о ю і д о б р о ю
р а х у н о к з концерту Г а й в о р о н п о л ь о г и прийшли д о перекоќ л а д а х ? . Чи з н а є т е В и , щ о ' т в о р и л и пресу, с в о ї о р г а н і з а - ж і н к о ю і д о б р о ю та прнмірс ь к о г о , але п о д р о б и ц ь не д р у наігня, щ о л ю д е й чистої англля з б е р е ж е н н я ц и х м а т е р і я - ції, з в я з к н з ч у ж и н ц я м и й у с е н о ю м а т і р ю . І б у л а т е ж д о б кує`мо, б о це н а л е ж и т ь д о о льо-саксонської, „нордійської",
тів т а д л я н а л е ж н о г о ї х в и к о - потрібне
для
культурного рою українською
громадянголошейия, а ие д о д о п и с у .
раси в Америці д у ж е мало.
Г'истання, а т а к о ж д л я т о г о , ж и т т я . На еміграції вчилися к о ю Не д и в о , щ о всі плакали
Менше як 8 процентів. Пере: ю б М у з е й м і г і д а л і . р о з в н - ми, в и к о р и с т о в у ю ч и
чужий на п о х о р о н і ,
в і ж а ю ч а б і л ь ш і с т ь л ю д е й це
в.ітися т а п о в н и т и с в о є ' н а ц і - ' д о с в і д і власні п о м и л к и . На
Р о д и н а Покійної щ и р о д я Адреса Обєднання:
мішанці рас.
ональне п р и з н а ч ж н я , він п о - е м г р а щ ї п о х о в а л и ми б а г а т ь о х к у є членам 5 9 відділу і СеО т ж е л ю д и , які х о т і л и би б а требує
відповідного
примі- наших д і я ч і в і б у д н т е л і в та стриптву
та всім іншим за
OBYEDNANYE,
чити в п о л і т и ч н о м у
заряді
лення? Чи з н а є т е В и , щ о в ж е ще б і л ь ш е
наших „ Н е в і д о - віддання осташгьої прислуги,
Р. О. Box 1 2 2 , Hudson Terninn.L
тільки ‚‚чистих Н о р д і й ц і в " , б а р о з п о ч а т а п р а ц я б і л я з б у д у - м и х " , - яким Б о г не с у д и в т о г о
Вічна їй П а м я т ь !
New York. N. r
ж а ю т ь собі, щоби 100 провання в л а с н о ї д о м і в к и М у з е ю щ а с т я , щ о б закінчити ж и т т я в
І . Г л и в а , секр
центами л ю д е й правили 8 п р о - - - - - - - - - центів. Мали би ми п і д огляsigniore л о м числа т а к с народне прав:ло
с
ь
о
г
о
д
н
я
Іпо
?osa
vollo,

Як
Вони обійшли і
но, як с е с т р і , як м а т е р і , як
большевицька
man.R7.iare ?" ( Щ о ління, яке
своїй жінці, ц і л у є її х о л о д н у к о л о т р у п а й вий їли на вулні, панове вояки, Р о с і я .
б е з с и л у руку.
цю.
— Трицят:
ВАЖНА СПРАВА.
— Н у , а т е п е р ми п і д е м о ,
В е с е л о , р а д і с н о с в і т и л о сонІсторич
подивимося, І п о л и т е , на м і с т о , це на небі й б у л о в о н о я к е с ь історії!
! ми НЄ М а л я р і ї ' "
В і д о м и й американський га.тялося в ж е біле
Кажуть, Г а л и ч а н и в ж е в Кнїві. с в я т о ч н е й у р о ч и с т е . Л ю д и , ціНа вулиці
наші, б о знали, з е т я р Френк С о л и в е п р о з б и розбитих
ПІІСОНИ".
Вони ш в и д к о з б и р а ю т ь с я й к а в о р о з г л я д а ю ч и с ь п о с т о р о - черепя
ненавиділи Мадя- рае в Г е р с т о в н х г а з е т а х важне
Іта.т
большевнцьких нам
в и х о д я т ь на п о д в і р я .
нам, ш в и д к о бігли в с т о р о н у
Італійка, питання: котрі три жінки в
і єі їх' нахабні
л ю д и т о п т а л и їх йог;
К о л о с в і ж о ї я м и з в и в е р н е - театру'. Л і д о ч к а й Іпо.тит вийючи заперечені
пішла д о л р , , ц і найкра'ще вбираютьБуло тихо.
ннм
камінням
і р о з м е т е н о ю ш л и на п і ш о х о д и , г у с т о у с и оєї
р
о
б
о
т
и
,
а
жовніри
бу
ся?
Вулицями
проході
кавкруги
землею
з і б р а л а с я пані б и т и м с к л о м і тинком, і
грчені. Дж опісля витолкував
Х т о с ь т а м п о д а в спої три
полеќш і й у р о ч и с т о ѓ
купка л ю д е й і т и х о с т о ї т ь над пішли
слідом
за людською
о б о х в і ш а л к а х о б о с т о р о и н е найкраще одіті жінки, а він
бухгалЬтеровим т р у п о м , я к о м у х в и л е ю .
'
порозуміння
Іван
Сокаль, п о д а є с в о ю ЛІСЃў.
`ѓось накрив уже р о з т о р о ш е н у
м а х , як р о з я т р е н і рани
о знав італійську м о в у , і
Чому він це написав? Може
голову м і ш к о м . К р о в і к а в а л к и
і
х вирваних зубів, чорнќа дала ім їсти і т а л і й с ь к о ї справді з т о ї причини, яку
мозку були р о з б р и з к а н і н а в к о і п р о б и т і діри. На
леші.
самий п о д а є : якби я не п о д а в
ло.
в у л и ц я х г у с т о в а л я л и с я ска.тнеї лісти, т о не м а в би нині
— От, покійника м а є м о в
р п н е л і в , і діти з в е е е с т а т т і ; а якби я нині не м а в
Б у л о це на італійськім фрон-і
подвірі! — к а ж е Д а р к а , підм збирали їх.
статті, т о не м а в би з а в т р а
ті
в
1917
році.

К
о
м
п
а
н
і
ю
п
і
1
ходячи д о Л і д о ч к и . І р а п т о м
Золотоворотську,
снідання.
гкрикуе, п о б а ч и в ш и
І п о л и т а . П і д в а л ь н у , В о л о д и м и р с ь к у й хоти наших в о я к і в , „ с т я г н у л и " І
на в і д п о ч и н о к у с е л о . Були
- Г о с п о д и , а пан І п о л и т т у т ^ вийшли
J
на Т е а т р а л ь н у п л о щ у
ЗА П Т Л Є Р И З М .
Л і д о ч к а б е р е п п і д р у к у й,
с т о я л и у ж е л ю д и . слотні дні, п і д н о г а м и б о л о - ( с л о в а І мельодП Л . Л е п к о г о і
' газеті „Берлінер Т а ґ е б л я т "
т о ; один в о я к у п а в і п о в а відвівши на бік, щ о с ь т и х о шеБ о ж е , Галичани нашТ миНА МУЖЕСЬКИИ ХОР
п о я в и л а с я недавно с т а т т я : „VI
л я в с я . Я к а с ь м н л о с е р н а ІталГйноче на в у х о . І п о л и т в и д и т ь , як
- захоплено,
по дитячч
к а ж у т а к " . Є це п о х в а л а д л я
опрацював
Ларка
л а с к а в и м и о ч и м а д и - с к р и к у є Л і д о ч к а й міцно наля- ка с к а з а л а : „О, Dio, Dio, povret
політики Г і т л є р а , а п о х о д и т ь
soldato, piano, piano" ( О Б о ж е
Михайло Гайворонськиг
виться на н ь о г о й ч а с т о к и в а є ; ^ " ' ` ; ; ' ;
у
псна від в і д о м о г о н і м е ц ь к о г о
Б о ж е , бідний ж о в н і р , п о м а л о ,
Пдочці г о л о в о ю .
пісні:
письменника' Гергарда Гавптпери, на мане- п о м а л о . . . ) .
На с х о д а х
— Ну, в с е г а р а з д , І п о л и т е .
1 ) М а е в а нічка
мана, в і д о м о г о а в т о р а с о ц і я к в і т н и к і в пеХ о д і м т е ! — г о в о р и т ь Л і д о ч к а . л я х , на о г о р о ж
2 ) Кладочка
„А! ти стара в і д ь м о ( т у т
лістнчної д р а м и „ Т к а ч і " .
І р а п т о м п і д н о с и т ь с в о ї руки Р-Д т е а т р о м т и х о сиділи в п о в
' 3 ) Б о війна — війноќ'
Н і м е ц ь к а письменниця цур
ло висків і з ж а х о м дивиться
п о х о д н і й в и п р а в і г а л и ц ь к і дакляв п о с в о м у ) , якби
4) Тьох—тьох.
Мілен з нагоди ю в и л е ю с в о є ї
собі п і д ноги.
в о я к и й, в и т и р а ю ч и п і т з о б - сила цей т я г а р на п л е ч а х ,
іі ці видала накладня „Че--- л і т е р а т у р н о ї праці писала д о
— Я на к а в а л о к ч е р е п а на- с м а л е н и х с о н ц е м о б л и ч , в і д п о - я, і х о д и л а г о л о д н а , я к і
вона К а л и н а " у Л ь в о в і
І с в о г о накладця, ш о вона не
ступила. Г о с п о д и ! О н , м а л е н ь - чивали після т я ж к и х б о й о в и х і ти б у л а б и я к п я н а " —
т я в ж о в н і р , щ о не р о з у м і в п о і ,
,
2 5 и е н і і н . х о ч е переміняти с в о ї х с и м п а кий о т б й , з п у ч к о м р у с я в о г о п е р е х о д і в .
тій і переконань. З а м і с ц ь „гарГоловний
ла на Америку
волосся.
%
Л і д о ч к а дивилася через г о - італійськи.
к о м п а н і ї " вона в о л і є к о м Іполит б е р е її о б е р е ж н о з а л о в и л ю д е й на з а л і з н і г а л и ц ь Т а к и т о г о с а м о г о дня з г о - ь книгарні
I панію т и х , яких п е р е с л і д у ю т ь
лікоть і говорить:
кі ш о л о м и , на наплечники, на л о д ж е н і наші л ю д и в х о д я т ь д о
„S V О В О D А"
( з а переконання, в я з н я т ь у кон— Н а війні, Л і д і є М и х а й л і в - б л и с к у ч і рушниці в р у к а х у хати іншої Італійки і п о с в о м у ві-.де g r a n d м іЛм г о . м о х mh,J центраційнім т а б о р і а б о стріпо, на т а к і д у р н и ц і у в а г и не с т р і л ь ц і в — і р а д і с т ь , і щ а с т я п и т а ю т ь
купити щ о с ь
їсти
ляють пдчас утечі".
iHRStX
СІ 1 Y, М. і.
з в е р т а ю т ь . Ходімте.,
і п е р е п о в н ю в а л и її г р у д и .
t і т а л і й к а , не р о з у м і ю ч и н і ч о г о ,

СІТИ,

Н. Д Ж .

3 ТАКИМ ПОРЯДКОМ НАРАД:
Відкриття: гол. предсідник М Мурашко.
З в і т гол. предсідника, М . М у р а ш к а .
З в і т з а с т у п н и к а г о л . предсідника, В . М а л є в и ч а .
Зніт заступниці г о л . предсідника, М. Р о з о м і л о .
З в і т г о л . ' рек. с е к р е т а р я , Д . Галичина.
З в і т г о л . фін. с е к р е т а р я - к а с і є р а , Р. С л о б о д я н а .
З в і т з а в і д а т е л н „ С в о б о д и " , М. М а ц і й о в с ь к о г о .
З в і т г о д . к о н т р о л ь н о ї к о м і с і ї : О. Е . М а л и ц ь к и й , Д . Каг:іту.іа і А. П а ш у ќ .
Зніт редакційної к о м і с і ї : д - р Л . М н ш у г а .
Звіти головних радних: С Слободяна, Г . Євусяка, Т. Шпікули, І. Л и с а к а , І. В а в е р ч а к а , А. Ш а р ш о н я , М . Б у с ь к а , І.
Г у з а р а , А. Б о ї с к и і О . Придун.
Д и с к у с і ї над з в і т а м и .
Внески й у х в а л и .
Д . Галичий, г о л . рек. с е к р е т а р .

Н А Й Н О В І Й Ш І
Р А Д І Я
М А Д Н І Е С Т И К
на

р і к 1934

вже є в СУРМІ на продаж.

ПОСМЕРТНА ЗГАДКА.

ЛИСТУВАННЯ РЕДДКЦП.

1

(

м е

в

н

а

н

Д О

м

і

л

к

и

л

и

в

Ш

м

П

Т

а

ВЕСЕЛЕ З ІТАЛІЙСЬКОГО
ФРОНТУ.

С Ц Я

и

е

л

и

к

а

к

е

р

р

м

г

и

е

у

К

0

й

ш

р

м

л

о

ю

т

н

ь

і

а

ПІСНІ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ,

и

,

п

0

л и

о

в

р

у

К

и

1

П н а

ч

о

т

и

р

о

х

п

с

е

н

ь

$79.50
RITZ
М О Д В Л Ь 66G — 6 - л я м п к о в е , а м а є
силу
лямпок, ааосМотрене к о н т р о л ю в а ч е м тону,
автоматичним контролювачем в і д д а л і , освітленім
вказівником стацій. М о ж н а о д е р ж а т и поліційні
звіти. Внкінчення подібне л о пяна, модерний кабінст, середні і бічні панелі зі с м у г а с т о г о в о л о с к о ВОГО дерева. Р о з м і р у 3 8 і ч в е р т ь цаля в и с о ке, 2 0 палів ш и р о к е і 10 і пів цаля г л и б о к е .

Продаємо на сплати і за готівку. Ґарантуємо радіо на цілий рік. Посилаємо
свого механіка 1 0 0 миль від Ню Порќу.
Хто не має ше радія, хай з повним
довірям вдається до Сурми.
Отворено кождого дня і в неділю. Коли
маєте свою кару то в неділю по полудни
приїдьте за радіом до Сурми.
Наша адреса:
v

SURMA
B o o k о іM u s i c Co,, I
1 0 3 AVE. A, N E W YORK, N .Y.j
(межи 6 і 7 улицею)
Tel.: Dry Dock 4-3752.

Купуйте від Сурми, а по святах знов І
буде українська програма на радіо.

ним,

З УКРАЇНСЬКОЃЇ}

Й Ѓ Ў К Р А Щ І Й У К Р А Ї Н К И 1 Н 1 0 Й О Р Ќ У ! ѓ+я

GRAND BANQUET AND BALL

б о часто

співаків

життя В і

ступили

оплесками.

ГЕМПСТЕД,

Н.

І

Р1.

танцюристи

ЗВІРСЬКІ БАТЬКИ.

УБИВСТВО.

нагороджували

довшими

Щ

В селі Пісочно, к о в е л ь с ь к о г о

В д р у г і й част`ині п р о г р а м и вй

В

- і ,

1

повіту, Захар Савчук,
з танця-Ь.
^ ,

ми. Н е б у д у з г а д у в а т и

ппооо д и - і

н о к и х т а н ц ю р и с т і в , а л е скаж'у,

Каленнк
просто
^ Іновроцлав,. викрито
заїрський злочин, щ о батьки j
т я ж к о побили д е р ж а л и В з а м у р о в а н і й к о м і р ц і

J

г

"
час' суперечки

СПОМИН,

1 , -

о

Радзейові Куявськім, пов.

В осінній вечір вийду З X.
На тихі ниви, сонні стсрн
В оа'ттній вечір листопада...
ГеН, чи колись такий пк і
Як був тоді?

К о н д р а т а В о р т н и ч у к а , який пі с в о г о д о р о с л о г о с и н а . П о д р у якеля` перевезення д о шпиталю ж е К о н с т а я Т и н ? М а р і я Я н к о Ь Н а ш а м о л о д ь при р о б о т і .
AUXILIARY of N E W Y O R K C O U N T Y
^найгарнїше. Н а й б і л ь ш е пригіапомер.
ські, "власники
24-моргового
th
Отут долина над потоком.
Українська м о л о д ь у Г е м п - ; " .
^
^ ^
^ ^ Т ^
г о с п о д а р с т в а , р е с т о р а н у і п е - Сюди колись МИ наступай.
сольовий
танок
„Гонивітер",
околиці взялася
щиро""
стед
карні, у в я з н и д и с в о г о 2 6 - д і Т Ішла розетрільна, мур залі
AT T H E G E O R G E WASHINGTON H O T E L ,
виступ
двох
пар
маленьд о праці на н а р о д н і й пиві. М о
ЖЕБРАК ГРАБІЖНИКОМ.
Гармати там в гайку сі....
н ь о г о сина С т а н и с л а в а в M h corner Lexington Avenue and 2 3 r d Street, New Y o r k , N. Y .
кйх танцюристів, З а п о р о з ь к и й
же кому буде ц е дивним, щ о
Тверді, міцні.
ленькій комірці, д о якої замУгерць т а аркан. Концерт випав
C o m m e n c e m e n t a t 6 P . M.
Жебрак Влад. Пщулка з Зап р о тутешню м о л о д у генерарували двері. Т а м д е р ж а л и й о Тоді чи взяли ці два села
Український Демократичний
К л ю б б у д е о б х о д и т и 1 0 - ц і ю п о п е р е д н о н і х т о н і ч о г о не д у ж е ; г а р н о — м о р а л ь н о і ма- - м є х о Ь а к о л о Я р о с л а в а п р и ї х а в
г о б е з одіння, п о д а ю ч и й`ому
Отут вістуй дістав у груді
теріяльно. '
'у с в о ї й ж е б р а ц ь к і й м а н д р і в ц і
л і т н ю р і ч н и ц ю с в о г о і с т и о в а н н я в н е д і л ю , д н я 2 8 - г о січня з н а в .
Правду
сказавши,
Та далі біг, — кричали „с.і
харчі на шнурі к р і з ь д і р у в
Присутні
на
галі
ч
у
ж
и
н
ц
і
й
а
ж
п
і
д
Р
о
з
в
а
д
і
в
.
В
д
о
р
о
з
і
д
о
(JANUARY) 1 9 3 4 р „ 'і' з т о ї нагоди у р я д ж у є С В Я Т О - Б Е Н К Е Т , м о л о д ь о м и н а л а в с е , щ о б у л о
стелі. Коли п р о це д о в і д а л а с ь
гості дали
в и с л і в признання І Р о з в а д о в а с т р і н у в П щ у л к а
та на т о й д е н ь з а п р о ш у є В а с з В а ш о ю р о д и н о ю і з и а к о м и м и
українське.
Не признавалася
п о л і ц і я і р о з в а л и л а с т і н у , віїѓ
у к р а ї н с ь к і й пісні й т а н к а м . З а j л і с і 2 3 - л і т н ю К а р о л и н у Присідо Українців тому, б о вороги
д о ласкавої участи.
А ось могилка... Хресі
був уже неподібний м а й ж е д о
ц ю п р а ц ю і т р у д н а л е ж и т ь с я j е ц ь з В о в ч о ї В о л і , я к у на її
Поляки та большевія, а т а к о ж
Він мріє ше про слані
В п р о г р а м у Б е н к е т у в х о д я т ь : танці, спільна в е ч е р а . співи
людини — оброслий і обліпле
п о д я к а м о л о д і ж и т а ї х р о д и - , р о х а н я в з я в на с а н к и . П о д о І моїѓ
могили хтось
і деякі Українці виробили про І
та п р о м о в и в и з н а ч н и х м і с т о в и х урядників, п р е д с т а в н и к і в п о ний к а л о м . С т а н и с л а в Я н к о в
к о Ж ' м і с ц е в о ў ѓ ў п а р о - 1 р о з і д о в і д а в с я в і д неї, щ о в о н а
„ГеН, піднімайте ту ка
с
е
б
е
з
л
е
п
о
н
я
т
т
я
м
і
ж
а
м
е
р
и
л і т и ч н и х к.тюбів і у к р а ї н с ь к и х п р о м о в ц і в .
ський з а к о х а в с я у якійсь дівчи
Під небеса" L.
х о в и о . П. Д м и т р и к о в и , щ о т а к j е при с о б і 41 з л . , я к і з а р о канською публикою.
ні, з к о т р о ю х о т і в к о н е ч н о о P. S. П р о с и т ь с я р е з е р в у в а т и місця не пізніше як д о 2 5 - г о
била собі с л у ж б о ю . Пщулка
Про Українців писалося і гарно веде м о л о д е покоління.
дружитися. Ц ь о м у однак спроА м е р и к а н с ь к а ц у б л и к а , з а ц і - в и р і ш и в у б и т и ї'ї з м е т о ю г р ;
- Н е 3ltetWX4fldftf В груд:,)
ЦЄГО МІСЯЦЯ.
18.20
а м е р и к а н с ь к і й прѓсі т о д і , колИ
т и в и л и с я б а т ь к и . З т о г о припоступом
У к р а ї н ц і в , б і ж і . В одній хвилині к и н у в с я
була якась бійка а б о процес кавлена
в о д у С т а н п с л а в п о п а в у чорну
на неї і п о ч а в її б и т и г р у б о ю
з
а
ч
а
л
а
з
б
л
и
ж
а
т
и
с
ь
д
о
н
а
с
.
П
е
і т и м п о д і б н е . А це не примелянхолѓю. В т о м у часі почав
палицею по голові т а к сильно,
н о с и л о н а м ч е с т и , і т о м у ш ред к о н ц е р т о м н а п и с а л а м і с ц е з а л и ц я т и с я д о й о г о с е с т р и я`
з е т а к і л ь к а г а р н и х с.іів щ о п а л и ц я п о л о м и л а с я на к у
д и в о , щ о м о л о д ь не м а л а ч и м
, кттйсь у ч и т е л ь
з Радзєхови,
про концерт, як т а к о ж поміордитяся.
скн.
Коли
П
р
и
с
і
в
е
ц
і
в
н
а
в
т
р
а
т
и
.
р ц „ ,
і
таз а х о д о м „ А В Р А М Е Н К О ФІЛМ КОМПАНІ"
стила фотографію хору. Д а й
Одйачс в і д року наступила
ла п р и т о м н і с т ь , ж е б р а к з а б р а в „
j
л.
Кождий. у.ТіО ие мш, нагоди бути на Виставі н ІІІІкаіо. мас наі
Б о ж е , щоби
молоді
і ' старі
іюоя'гига ипю чудову Вистав
іелика з м і н а . М о л о д і х л о п ц і й
їй г р о ш і , з н я в ч о б о т и і кинув
с^и5усу.гутіГ`йокартини, нќі бхдеіе бачити на фільмі: „Саля Науки" — „Український Павір а з о м с п і л ь н о в з я л и с ь д о п р а - її в к о р ч і , а с а м п о ї х а в у д а л ь взялись д о громадг о р а з на з а в ж д и .
гьон"
„Бельгійське село" — „Крила століття" — „РТлрпж" — „Світ і і в ч а т а
Пщулку
мГ.'Ион літ позад" — „Найтемніша Африка" — „Святиня Лями" і багато с ь к о ї праці. В о н и в ж е в і д т е п е р ці, а т о д і з н а т и м у т ь нас д о б р е І ш у д о р о г у . О д н а ч е
'.. і
інших цікавих річей
д о б р о ї с т о р о н и не т і л ь к и ( в д а л о с я с х о п и т и і він с т а н е пеприўчуються
в
українські
Фільму будеться висвітлювати в слідуючих місцевостях:
р е д наглим с у д о м . П р и с і в е ц і в н у
Гемпстед,
с п р а в а х , щ о б и в с л у ш н и й 'ч
С М Е Р Т Ь ПІД К Р И Г А М И
П О Н Е Д І Л О К , 2 2 січня — Р О С Ф О Р Д — в г о д . Ь . 3 0 в в е ч і р ,
відвезено д о шпиталю вТ а р Л о н ѓ Айленді.
в з я т и цілу к е р м у в с в о ї руки.
ОЗЕ'РА.
' в Народнім Д о м і .
н о б ж с г у , д е вона б о р е т ь с я з і
В українськім співацькім това
П Я Т Н И Ц Я , 2 6 січня — А К Р О Н — в г о л . 7-мій в в е ч і р , в У к р .
З Виленшиня повідомляють,
смертю.
ристві є к о л о с о т к и х л о п ц і в
'
Катс-л. Г р о м а д і на Е й б е л вулиці.
ПАСЕИК, Н. Д Ж .
щ о 35-літній г о с п о д а р , С т . ЯС У Б О Т А . 2 7 е ї ч н я — К Л І В Л Е Н Д — в ѓ о д . 7-мій в в е ч і р , в У к р . д і в ч а т . В к о р о т к і м часі в і д о г
скўлів, з і села Мазуришкн, хорали д в а гарні п р е д с т а в л е н н я
З концерту Г а й в о р о н с ь к о г о .
'
П р а в о с л а в н і й Г р о м а д і на 11 -тій вулиці.
ПОМЕШКАННЯ ДО ВИНАПМУ
. ЕПИСКОП, ЯКИЙ Н Е В М І В І т і в скоротити собі д о р о г у
5й ІСТ4 УЛИГІЯ, між 2 і І . й
„Мати Наймичка" т а „ О х , №
Н Е Д І Л Я , 2 8 січня — К Л І В Л Е Н Д — в г о д . 4-тій п о п о л у д н и
Передано з концерту творів
ЧИТАТИ.'
в ї х а в с а н ь м и на о з е р о Дарнян- З кімнати $22; 4 кімнати $-'о і- ,,
в У к р . Г р . Ќ а т о л . Г р о м а д і на Коледж д л я дітей а в ѓ о д . л ю б и д в о х " . Н е д а в н о з а л о ж н порожннх апартачеііііі! НаЙііі
ш
о
г
о
к
о
м
п
о
з
и
т
о
р
а
Ѓ
а
й
в
о
(
.
Я
с
к
у
л
і
в
б
у
в
т
р
о
х
и
підпи7.30 в в е ч і р д л я с т а р ш и х .
тримувапнй -тм к б і . . . .
ли О Д В У ч. 3 8 , і т и м с т а р а
р о н с ь к о г о $ 5 0 на руки с а м о г о
В Румунії церковна влада м а є
j , j
з о р і є н т у в а в с я , щ о і унраїнської дільниці.
В с т у п д л я с т а р ш и х 3 5 центів, а д л я дітей 15 центів,
ю т ь с я п о м о г т и с в о ї м рідни%
к о м п о з и т о р а на в и д а і ш я й о г о j н е а б и я к и й к л о п і т . В Катате-J п е р с т в а л е д у є щ е з а т о н к а , щ о їй
Адміністрація „Авраменко Філм К о . " братам
8CT.
МАНКС іиіКПС, ніж
і сестрам
у старім'
т в о р і в . Ц е є чистий д о х і д з і а л ь б а і м е н о в а н о є п и с к о п о м т а - л
видержати
в а н т а ж ..ек,. в українській ділі п
к р а ю , з б и р а ю ч и г р о ш і на
Дім. Дуже ілно, 4 кімнат Ч'
м о ш н ь о г о су фраѓана, Д і о н і з і я
й , к о н я і в і з я и к а . К о л и вїицерту.
трі укр-.іїиської ДМЬТІИІІІ.
допомогу.
Ербана. Але т. з в . Святий Си„ середину озера, л і д з а С. М у с і й ч у к .
17 СТАРТВ1гСАНТ"У;іИІІЧ.
В ж о в т н і м. р. с п і в а ц ь к е
н о д у н е в а ж н и в цей в и б і р , м о - ^
j Яскулів
р а з о м , з і Ваи.іЬіексрс. Чистий дім І
в а р и с т в о д а л о гарний концерт,
т и в у ю ч и с в о є рішення т и м , ш о
й к о н е м у п а в у в о д у , S28. ГГрийдѓть і ог.іяіп.нукраїнської дільниці.
на к о т р і м б у л о б а г а т о ч;
і ю в о і м е н о в а н и й є п и с к о п Е р б а н Т о м у , щ о т о б у л а ніч, не м о г ' `"
ВИРОБЛЯЄ:
л ю д е й , які в и с л о в и л и с я :
не м а є в і д п о в і д н о ї о с в і т и на е - Р ^ g y
мови про якийиебуті.
УКРАЇНЦІ В АМЕРИЦІ
л н к и м признанням п р о ЎкраїнПРАПОРИ, ЦЕРКОВНІ Х О Р У Г В И , ЛЕНТИ,
пископа-провідника. Як виявиД ратўноќ. Щ о й н о д р у г о г о д н я
е робіть іііжннці де ви іамешкалі гк,П чудові ясні очі,
ців. З т о г о в и д н о , щ о роблять
ВІДЗНАКИ, СТЯЖКОВІ В І Д З Н А К И , Б Р А Т л о с я т е п е р , є п и с к о п Е р б а н не ' в и л о в л е н о т р у п а в л а с н о ї л е г к о майте гроші докікік,. Kviivlti. .ТУ
Стан
стрункий,
я
к
м о л о д і , і .ми с т а р ш і повинні
СЬКІ П Е Р С Т Е Н І І ПЕЧАТКИ.
арѓи і полагоджуйте псі свої іуіемскінчив навіть вселюдної ш к о - ' д у ш н о с т и .
PI яті літТлівочі.
-і і краѓні справи іі.тьки н Укр.ціі.
Коли ваше братство, товариство чи сестрицтво хоче бути
р а д і т и . Ц е с в і д ч и т ь , ш о Украли, і щ о й н о т о д і , , коли в с т у п и в
о
сі.кім вк.рі к..ті).ІИІ И іасініс Н`І щ
їиці не п р о п а л и . Т р е б а з г а д а 19-тн літ е Антін Паниќ I hum:,
д о монастиря, навчився читати!
адресу:
ти і це, щ о т у т е ш н і д і т и щ о й н о
2 9 8 BROADWAY.
N E W Y O R K , N. Y .
й писати. Іменований у 1920 j
ПРОБУВАЛИ ВТЕКТИ З
По милий прислаі
A N T H O N Y D PASHUCK,
тепер зачали вчитись ш
році суфраганом, д о б у в с о б і
Тож л
з вязницї:
322
N. 8 t h St.,
Phil.., Pa.
ї`нськи в с л о в і і п и с ь м і . Є т у т
в е л и ч е з н у п о п у л я р н і с т ь м і ж наД
і у к р а ї н с ь к а школа, д о котрої
В
я
з
н
і
в
я
з
н
и
ц
і
в
Т
о
к
е
р
ПріССЛЄННЯМ цілої Б е с а р а б і ї . Т е п е ; :
UKRAINIAN

DEfrtOCRATlC

CLUB,

Inc., A N D W O M E N ' S

загально,

S U N D A Y , J A N U A R Y 28 , 1934

л

щ о віддали

А

0

все

к

4

В

П

м

ШШ

ВЖЕ В№ВІТЛЮЕїЬсН ФІЛЬНА

а

повТнА!

СВІТОВА ВИСТАВА ВШІКАГО

Б

а

т

ь

к

н

с

л

{

а

В И

в

і

п

к

І

о

м

л я

п

р

о

т 0 Д

м

і

т

і

у

ш

е

о

С

н

а

м

г а л и с я в т о й Є п

PAIN-EXPELLEH

1

:

ДРІБНІ О Г О Л О Ш Е Н Н Я

1

м

к

у

т

и

н

и

e

м

о

г

л

а

;

с а + І е

х

EAGLE REGALIA CO.

а

в

л

с

СУДЖЕНА СТРШЬЦН.

1

а

о

н

а

м

ь

и

в

м

и

с

я

T H

ходять

Т Е А Т Р А Л Ь Н І Ш Т У К И ДЛЯ ДІТОЧОГО Т Е А Т Р У

ЗО д і т е й .

Є

ТУТ і ш к о л а

танків
` " 'слонЧ. І І о с і б
П О Ж А Л У В А Л А ЗА ПІЗНО, сценічна картина в одній в і д с л о й . , , 7 о с і б _1
і
С О Л О М Я Н И П Б И Ч О К , к а з к а - п є с а па ч о т и р и дії, о с і б б
М А Т И , сценічний о б р а з е ц ь на д в і д і ї . В . Ж у к о в е ц ь к а .
'
Осіб 5
В Е С Н А , илпнсав Д . Марчишин. О с і б 9 і г у р т
.
В Е Ч Е Р С В . Н И К О Л А Я , сценічний о б р а з о ќ в о д н і м а к т і .
А. П Ь л ^ і ќ ь ќ и й

Святий Синод ломить собі го- зоп Фарм ( А р к е н з о ) пробувпз цієї СИТУ' лн в и л о м и т и с я з неѓ г у р м о ю .

лову, як вибристи

15 ц.
15 ц.

величавий

кінчений ш к о л и , т. є . курсу VI
раїНських
напято
1 5 ц.
2 0 ц.
15 ц.

ка

танків,

влаштовано

концерт,

найбільшу

галя

була

на

якій

галю. Вели

в короткім

заповнена. Х т о прийшов

І не вернувсь вже піп до
Ьо поляі у бою за Вкрай
jIKIII образ його остався

кількома

моріцини крик.

цуська

преса

український

одружитися

J E R S E Y C I T Y , N. J . '

Кондерт

додаг

повідомляє, щ о

Лєбрен

1

„С B O B О Д А"

дав дозвіл

16-літньому м у ж -

чнні з Андрі з 1 6 - л і т н ь о ю Д І В -

краси.

подобався

в

з 13-

літньою д і в ч и н о ю . Т е п е р фран-

концерту була ве

більшої

місяцями

в деп'а'ртаменті У а з , о д р у -

ж и В с я 17-літній м у ж ч и н а

президент

концертови

украї'нсько`го н а р о д ,
і з g r a n d s t . , лћзгг

чнною.

присут-

союза

с ѓ т ѓ . N. j
S1M12.75.

ВЗОРИ
170

Т А Р З А Н

РЕКОРДІВЇ

Ю КОМІЧНИХ, 10 до Т А Њ
Ц Ю I 5 ЗІ СПІВОМ.
Разом 25 рекордів або 50 кав
вартости $19.95 за $5.00. Кожд
втечі.
Мордо ірае 6 мінуѓ, НОНА, не
В б і й ц і м і ж в я з н я м и й с т о - пана. Хто MAT нокни фопо'і Р.іф
комбінаціќї, хай аараі'ііпін. ,
рожами згинули 3 вязні. О рекорди. Г,уде мати весело п
Щоб не буде помнлки „ , , , , „ , ,
днн
сторож -вийшов
тяжко
сине рекоіідін які має'і е.
поранений.
Хто не MAT грамофона, н
- " новіѓй АА 10
Пишіть:
'
І
НАЛБІЛЬША КНИГАРНЯ
S U R M A ,
І
ЮЗ A v e . A, New Y o r k , Nj Y.I
В АМЕРИЦІ
:

БоВс,

л и к а й б а г а т а з м і с т о м . Притім
однострій

ФРАНЦУСЬКІ

ПОДРУЖА.
Перед

пізні

Ітптись домів.

" S V O B O D A "

НАЙМОЛОДШІ

часі

! ше, т о й м у с і в с т о я т и , а б о в е р

Програма

ВКПРОДАЖ

ие спричинити ‚‚ре- В о н и н а п а л и на о д н о г о с т о р о ж а , а л е ішні с т о р о ж і д а л и
нолі.ти" м і ж вірними.
йому д о п о м о г у та запобігли

ації, щ о б и

В . Аврамеігка. В ній

ч н т ь п. П. С м у к . З нагоди з

М А Л И Я Т А Р А С , д і т о ч а п є с а на 3 д і ї _ _ .
11 _ - 2 0 ц.
С В Я Т О В Е С Н И , сценічний о б р а з о ќ на 2 д і ї з і с п і в а м и
та хАрОнЬдами
'
2 5 ц.
( P . О . Bon 3 4 6 )

у Стрільпя

українських

20 ц.

Т А Р А С П А С Т У Ш О К , сценічний о б р а з о ќ у д в о х д і я х . _ _ 15 ц.

ai-вЗ GRAND ST.,

Учителює

ній о . П. Д м и т р и ќ .

Т А Р А С І В Д Е Н Ь , сценка д л я д і т о ч о г о т е а т р у в одній в і д -

І

Л Ю Д О Ї Д И .

(31)

UKRAINIAN BAZAR,
Е. 4th S t ,
New York. N. Y.

Д - р МИХАЙЛО ЯНКОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ.
Урядові години:
Від 1-3 пополудні і від 6-8 ввечір.
неділі rrkr-a умови.
2 30
29 Morton Street.
New.rk, N. іТелефон: Merk.t 3-4818

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО
УКРАЇНСЬКИЙ
Х І Р У Р Г

153
NEW

І

Л І К А Р ,

А К У Ш Е Р

A V E N U E В,
Y O R K , N. Y .

(межи 9 . I 10, уJL)
ТА

ALGONQUIN 4-вв2б.

Уралові годний: раію відГОз
II, ввечір від 6 in К. а ь не'ї..
після умовя.

Т а р з а н підняв свій л у к д о очей і напнув
чутр

тепер

дивний
ком,
та

й о г о . Пігмеї, б а нарешті,

великая

цей

є ї х союзни-

задержали
ждали

що

свої

висліду

звірята
двобою.

Стріла

лопала

їй п р о с т о
Тарзан

підбіг

перед

д о неї т а с х о п и в м а л о г о в о я к а

зіскочили

з її рук, щ о б и

нувши

лася

в о н а не з в а л и -

на н ь о г о .

Я к це він ро-

бив,

лалів

з у м і ю ч и й о г о намірів,

послухав-

Під'їхавши б л и ж ч е ,
лися

вратував Тарзан.

на лице.

Тйрзаи н а д і я в с я , щ о жінка Азадержиться,

в

с е р ц е . Я к вона п о в а л и л а с я н а леред

інші в о я к и , в и д н о , не р о кииули-

руку

д о своїх

Т е п е р Він

ками

о д и м п о г л я д н а неї п е р е к о н а в

списами.

його,

ш л и д о н ь о г о , він у ж е в р а т у -

терпеливістю, з якою

вав

дивиться

щ о вона

позбутися
І

не мала

бійки

з

рішена б у л а й о г о
вона

перла

знищити.

на н ь о г о .

вже

була близько нього,

він

пустив

стрілу.

охоти

мужчиною
Вона
коли

їх товариша

своїми

вони д і й -

та положив

й о г о б е з п е ч н о н а з е м л і . Я к він
пустив

його

його

товариші

спій

зовсім свобідно,

настрій:

стали' його

перемінили

з ворогів

приятелями.

в'они

дивувався,

яке

займатимуть
Він

і, к л я к -

уст. Тарзан

не т р е б а б у д е її в б и в а т и ! А л е

Але заки

котрого

з т о г о , щ о він ура-

їх ватажка.

ся

т а вимахуючи

окли-

з антильоп

ши й о г о п р и к а з ў , т а щ о й о м у

та

наперед з голосними

го

задержа-

К і л ь к а з них

п е р е д НИМ, підняли ЙО'"

зрозумів
тував

вояком,

вони

відношення
д о нього.

д и в и в с я на них з п р и є м н о ю

вони

тажкови
сто
Тарзан

чоловік

на муравлище. Я к

гратулювали
зприводу

чудотворного

свому вайого п р о ратўнќу,

м і г п р и г л я н у т и с я ЇМ

докладно.

Найвищий з них м і г мати я ких 1 8 цалів висоти. Вони булн
як

сильно

засмалені

і Тарзан,

П Е Т Р О

Я Р Е М А

УКРАЇНСЬКИЙ

сонцем,

ПОГРЕБЃЃИЌ

але це були б е з

с у м н і в у білі л ю д и . ї х риси б у ли

правильні

пропорції.
між

собою,

них

виглядала

гарних

і

Вони

мали

гарні

ріжнилНсЯ
ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX, BROOKLYN. NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ.
1 2 9 E . 7th Si-REET,
NEW
YORK CITY
Tel:
Orchard
4-2568

але більшість` з
Т а р з а и о в и на

мужчин.

В с і вони м а -

ли г л а д к і л и ц я ,

І ніхто з н и х

не в и г л я д а в д у ж е с т а р и й . Т о й ,
котрого

Тарзан

глядав молодший

уратував, вйвід тих, щ о

прий'шли Йому з п о к л о н о м .

В
ТІ

КОЖДІРІ УКРАШСЬКІИ ХА
ПОВИНЕН

ЗНАХОДИТИСЯ

ЧАСОПИС

„СВОБОДА".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful