1_—

ГРИ

ШЕНТИ.

УКРАЩАКИЙ

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМСУГОВОТ ОРГАНІЗАЦІЇ
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ. `

Р І К

Ч. 101.

.

НіРОДНИЙ
х
-

Джерзи Ситі, Н. Дж„ вівторок, 1 травня, 1034.

ПРОТЕСТ ПРОТИ ВИТАННЯ ПОЛЬСЬКО- „ПЛІТТЮУ
ГО ГЕНЕРАЛА
ЗНАЙШЛИ

VOL.

XUL

Нџ. 1 0 1 .

Jeriey City, N. J., Tue-iday, May 1 , 1 9 3 4 .

СИРОВИЦЮ НА

1 ТУРЕЧЧИНА НАКРУЧУЄ
ЗВУКОВІ ФІЛЬМИ.

ГОРЯЧЌУ".

Д о численних держав, яі
сьогодні вже виробляють зву%
кові` фільми, Прилучилася . о станніми часами Й Туреччина
Перша турецька звукова фільма, в` якій грають турецькі акторй, а називається ,‚НібжуАвеілан", мала при премієрі в
Стамбулі та на провінції вели
кий,успіх.

Дгр Томас Риверс з Рокефелерівського Інституту д л я
ЕМБРІДЖ (Па.), plfe У
квітня, від- медичного розсліду прочитав
булися тут великі збори Українців для протесту професором медицини Єй.іпроти офіціального витання містом польського ге- ського університету відчит про
нерала Галера, що. командував військами, які оку- винайдення снровиці для-щеп`
пували Галичину. На збори зявилися всі Українці лення проти горячќи, котру
без огляду на релігійні, ітфреконайня. В організуван- переносять папуги. Сировицю
ню віча брали участь провідники обох місцевих цер- вже випробувано не тільки на
ков. католицької і православної.
звірятах, але й на людях.

НЕДІЛЮ,,22

THREE

CENTS.

НОВА ГОЛОДОВА КАТАСТРОФА
НА УКРАЇНІ

ЦІРІХ (Швайцарія). — Часопис. „Нае Ціріхтер
Цайтунг" подає через свого кореспондента з Москви таке: „Дані радянської контролі про стан виживлення ріжних місцевостей України показують,
що постлчатниі муки, гречки, товарів з муки, цукру,
риби, масла і трвщів невистарчальні. Перший раз у
Москві визйаиугь, що на Україні, благословеннім ррдючім краю радянської держави, бракує саме того,
чого там звичайно буває надмір. Страшний голод
На зборах ухвалено довжезну резолюцію, Котра
В С Е Ж ТАКИ З В І Л Ь Н Я Ю Т Ь .
WE
D O O U R
Р А Л Ѓ
над Волгою дванацять років тому, що винищив
закидає ґенераловиі Галєрови поломання свободи 23 ДІТЕЙ У .ЗЛОДІЙСЬКІЙ
Всупереч запевненням фран- кілька міліонів людности, викликав може фатальніБАНДІ:
галицьких Українців та підданий силою їх під чужу
цуського гряду, Що НЄ будуть І ший вбіг обставин, ніж свідома політика радянськовладу, котра зазначилася нечуваними переслідуванЖіноча поліція в Кельні впазвільнювати з праці гірників- го уряду. Занепад шляхів, яких узагалі Луже бранямм релігійного й національного життя галицьких ла на слід рафінованої діточої
Українців. Збори постановили вислати д о уряду злодійської банди, д о якої на- САМОВБИВСТОВО БЕЗРО- чужинців, такі звільнювання кувало, що був головною безпосередньо^ причиміста делегацію та просити його не витати офіці- лежалн 23 дітей у віці від 7 БІТНОГО БАТЬКА РОДИНИ зачали. Виглядають вони так, иою тодішньої катастрофи, можна було ще без оробітники дістають 6-мі- собливого переќѓдўчування фактів зясувати наелідяльно генерала Галера.
В ЧЕРНІВЦЯХ.
до 10 літ. Діти-злодії, що були
сячну відпустку з оплачеиням ками горожанської війни, що лютувала там по
Така делегація справді відвідала міського бор- незвичайно добре зорганізоваН А передмістю МанастирИ' коштів йоворотяої дороги д о большевицькій революції.
Але від того часу` мав
джеса та предложила йому протест горожан украі справно „працювали", маінськогс походження. Делегація зазначила, що Ук- ють на совісти низку вломів до ще господар дому ч. 67 пішов! краю. Покищо маќѓть відїха- радянський уряд справді досить часу, щоб затерти
рано до криниці по воду,
ти 5 тисяч робпнит`ѓіі; Виси- всі С Л І Д И тих боїв. Колиж тепер у великій частині
раїнці не мають нічого проти людей польського по- крамниць і. ресторанів у Кельходження, а тільки протестують проти тих, що по- ні, в яких робили великі шко- що дня. Та відро чомусь не) лають головно робітників а радянського СоЮза населенню бракує головних аайшло вгору. Він поглянув
Польщі. Доносять про те най- собів поживи, себто коли там лютує Г О Л Х У Д , бо інактоптали ідеали,, які вважаються святими в Америці. ди.
криницю й побачив там на по- новіші польські часописи.
ше не можна зрозуміти урядових вислідів раДянВволяючи волю горожан українського походження,
верхні води трупа якогось чоської контролі, тому винуватаґ лише земельна поборджес Кол казав зняти з ратуша польський пра- ЧИ СПРАВДІ ПОЛІПШЕННЯ? ловіка. З огляду на те, щоі
літика
самих большевицьких можнавладціи. - Ми
МАЄМО
НАЗВИ
ВУЛИЦЬ.
йор. який виставлено для вшанування приїзду ґепротягом місяців вказували на основі певних повіМіжнародне Б ю р о Праці в криниця 8 метрів глибока, понерала Галера.
Городенка, з а винятком са- домлень на те, що на Україні стало зростає брак
Женеві оголосило, щ о з усіх відомив він поліцію, а зарамого — до речі і — невеличко, засобів поживи. Москва або поминала це мовчанміграційних країн починають зом і вогневу сторожу, щ о не
БОРОТЬБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦІЮ РОБІТНИКІВ.
го міста, має характер чисто кою, або навіть виразно заперечувала. Але може
емігранти масово вертатись д о гайно явилася й витягнула труВАШИНГТОН. — Краева Робітнича Рада вида- країв походження, Комунікат па. Стверджено, Що це труп сільський . Та в останніх часах вона дозволить принаймні тепер подавати Правдиві
(приспішна анція надати відомости в надії, що добродійність капіталісЗТйЧних
44-літнього
Івана
Склярського)
ла перший том своїх рішень у ріжних спорах між бюра підкреслює, щ о відиоси
Городенці бодай який-такий „буржуазних" країв іще раз, як дванацять років т о робітниками й підприємцями, що виринають з виЇ рідних краях емігрантів з Рошошевої вулиці. Склярміський
вигляд. Д о цього ма
ський

різник
і
був
заняму, врятує Совітчину від найгіршого". — (УкрбЮро,
коиування закона про відбудову краю.
поправились і тому вони верЦі рішення звертають на себе загальну увагу го- таються. Миж знаємо, щ о е тий донедавна в фабриці Під- буть треба зачислити й уведен Женева).
ня назв вулиць. Може воно
судка.
Перед
кількома
днями
ловно вирішенням, питання про репрезентацію ро- мігранти вертаються, б о їх
ПРИСУД У ЛУЦЬКОМУ П Р О Ц Е С І К О М У Н І С Т І В .
бітників у таких спорах. Як видно з рішень, Краєва просто викидають як безро- виповідежно йому заняття. Не незле, та булоб іще краще, якби ті вулиці мали вигляд вўРобітнича Рада стоїть на становищі, що в таких бдтних і шо після повору вони маючи чим прогодувати жінки ЛИЦЬ, щ о б осінню та весною
ЛЬВІВ. — „Діло" подає за Польською
дітей, рішився покінчити
спорах всіх робітників підприємства має представ- дальше безробітні.
не треба було буквально пото- ею Телеграфічною: Нині (14 квітня) при великому
з собою.
ляти та юнія, котра дістала більшість голосів робітпати в болотах, а-яітом^внвер- зацікавленні-після 42-денної розкради -видали гіриників. - КЛ'н^-білЕ^юсти, значить, ма-г-ітрсцеі авляти
татися по вибоях. Коли вже суд у великому комуністичному процесі. Суд видав
теж меншість. Ця засада виразно противиться заса- ДИВАЧНЙЙ ЗВИЧАЙ НА АИ-І ТРИ МІЛЮНИ ДОЛЯРІВ НА місто, хай буде містом усюди^ присуд, який засуджує на вязницю 45 зтіоміж 55.
ді пропорціональйої репрезентації, якої держався ГЛІЙСЬКОМУ КОРОЛіВСЬКО- БОРОТЬБУ ЗІ ЩУРАМИ. А тепер щодо назв. З а винят- обвинувачених за приналежність д о КПЗУ, що стаМУ
ДВОРІ.
президент РузвелТ і генерал Джансон при вирішупередмістя Котиківкн, рається силою змінити устрій польської держави, а
В Ќальќўті (Індія) помер на ком
вапню недавнього страйку мішігенських автомоЗдається, що тільки на ан-проказу якийсь багатій, А. Ва- всюди- назви майже виключно заступити його комуністичним. І так 14 обвинувабільних робітників.
J
глійському королівському дво- дора, ща залишив дуже цікаве польські. В місті напр. нема чених засудили на 8 літ вязниці, 13 на 7 Літ, 10 по
Цей розлам у політиці провідників уряду м а є рі був окремий вищий урядо- завіщання. `Прокази набувся ані однісінької української наз- 6 літ, одного на 5 літ, 4 по 4 роки та 3 по 3 роки.
бути вирішений новим законодавством про пола- вець, який цілий Великий Піст Вадора від щура, що вкусив вя. Це хіба іґнораиція та оби- Десятьох увільнили. Засудженим відібрали горогоджування робітничих спорів.
наслідував піяння когута, щоб ого в ногу. Це й сталося нри- да українського налесення, що жанські Права на 10 літ і засудили иа заплату коштів
королівській родині пригаду- чиною, що Вадора зненавидів творить величезну більшість розправи. Всім зарахували слідчий арешт по піввати св. Петра, що вирікся сильно-щурів і ціле своє май- Городенки й, до речі, поно- чвсрта року. Підчас оголошення присуду обвинуваКЛОПОТИ УРЯДУ З ТРУНКАМИ.
Христа. Достойник цей розпоВАШИНГТОН. — Д ж о з е ф Човт, директор „фе- чннав своє „урядування" у за- но залишив на боротьбу з ци- сить усі міські тягарі нарівні. ч єн і для демонстрації стали співати по українськи
деральноі адміністрації алькотолю", заявляє пуб- пусний вівторок, а кінчив на ми тваринами. По смерті Ва- Та й-ті українські назви зре- Інтернаціонал. Предсідник приказаВ усунути обвилично, що, не дивлячися на відкликання прогибіції, Великдень. Але король Юрій дори засновано в Калькутї ок- Даґоваио так, щ о стає людині нувачених зі салі та після короткої перерви подав
в Америці продається ще дуже багато бутлегер- II. не знав того звичаю. Коли ремий банк, який має до роз- досадно, бо насувається підоз устно мотиви присуду. Прокуратор і оборона запоського алькоголю. Що більше, каже він, скількість отже в 1727 р . перебував пер- порядимости 3 міліони доля- ріння, що це все зроблено з віли апеляцію.
безправного алькоголю не то що не зменшується, ший раз підчас Великого По-рів. а відсотками з тих гро-розмислом, щоб вйкривитН та
ПОЛЬСЬКІ ШКІЛЬНІ ПРАКТИКИ В БЕРЕЖАНале збільшуюеться. Безправні горальні, на його дум- сту в Англії і побачив високо- шей платить усім тим, що вби- зопідити.ці назви. Прим.ч„ШевЩИНІ.
ку, продукують нині більше алькоголю, ніж гораль- го дочпгсгиника, щ о входить до) вають щурів. З? кожний хвіст ченкі, Франкі, ВНГОЕСЬКЄҐО,
БЕРЕЖАНИ (Західня Україна).—Української мови
ні дозволені урядом. Він закликуе уряд і нарід до прийомної салі і піє, думав, щура, який принесе хтось- до Лепкєго, Ромаиьчука, але, зате навчання не признала Повітова Шкільна Рада ні
банку, платять 1 цента. У звяз- КулиШа" і т. п. дивогляди. Це,
поборювання лиха.
що він збожеволів. Король
ркуємо, не принесе магістраѓ одній українській громаді. Потрачено теж у батав бідніших дільниСеред вищих урядників назріває думка, що у- встав від стола і крикнув д о
тьох громадах давні українсьИі школи. Заведено
ряд мусить узятися д о строгої кампанії проти бут- слуг: „Звяжіть цього божевіль- цях багато буде таких бідаків, тови ніякої чести, а в україн- польську мову навчання в таких громад.ах,з яких'
ського населення викличе тіЛьіегерства. Одним зі способів для переведення т а - ного, бо він готовий накоїти що готові Жити тільки з „по- ки оправданий.жаль з прино- не було ніяких деклярацій зц. польську мОву.
лювання" на щурі. Англійський
КОІ боротьби вважають обниження податку від аль- лиха". Одначе прНявні міні- часопис, щ о подає цю вістку, ду цієї, сказавши просто, злоАРЕШТИ В УГНІВЩИНІ.
когольних трунків.
стри усПокоїли короля і по- додає від себе, що в Ќальќўті би, чи кпин.
яснили Йому, щ о той урядник є така маса щурів, що Той банк
ЎГНІВ (Західня Україна). — 3 початком беБОРОТЬБА ПРОМИСЛОВЦІВ' ПРОТИ УРЯДЎ.
сповнює тільки свій обовязок готовий скоро збанкротувати.
резня невідомі особи поперетинали телеграфічні
ІНТЕЛІГЕНТИ НЕ МАЮТЬ
дроти. З того приводу переведено численні ревіВАШИНГТОН. — Представники групи проми- Особливий цей звичай пеПРАЩ.
зїї по селах І відвезено до вязниці, до Львова 22
словців, котрі виробляють тревалі товари, видали ретревав аж до 1882 року.
КАТАСТРОФА ПОЛЬСЬКОГО J
В Югославії є 1,720 осіб, щоі молодих хлопців, котрих тяжко побито підчас допубличну зѓаяву, в якій звертають увагу урядови, що
КОРАБЛЯ.
роги. В Піддубцях хтось пострілив команданта
покінчили
високі
школи,
і
не
агітація уряду за підвищування робітничої заплати
ЖИДИ НЕ ЛЮБЛЯТЬ
Польський корабель ‚‚Цє- можуть дістати посади. Учи жандармерії, а в Ќарові війта. Вбито теж.одного
шкодить цим промислам; та грозить багатьом проЦЕРКВИ.
шин" розбився біля -острова! телів без праці є В тій державі донощика д о поліції. Д о Ўѓнова прибули понад
мисловцям фінансовою руїною,
Емот у Фінській затоці. 'Йому
100 поліцаїв. '..
.-‚ ,.
Щ промисловці заявляються теж за дальше об- ` В З В Я З К У З П Е Р Е Н Е С Е Н Н Я М на поміч поспішили один ле- 1,700. Всіх 'безробітних інтеліГАРКАВЕНКО ЗДОБУВ ЗОЛОТИЙ ПОИС
нижування годин робучого. дня. Вони гостро кри- С Т О Л И Ц І М О С К О В С Ь К О Ї України З долом і одии ратўиновий ко- генѓів е там 5,200. ТоМу ие ди^
во, що наприклад у Мариборі
ДАНЩҐУ.
Х А Р К О В А Д О Київа, В И Г Н А Н О З
ги кують політику Краевої
Ради.. . .
рабель. Ратункову акцію спи один учитель став коминярен,
МІСТА Б А Г А Т О НАСЕЛЕННЯ,
ПОШУКУВАННЯ ПОЛІЦІЇ ЗА МАЧАДОМ БЕЗ
ДАНЦІГ. — У вільнім місѓі Даицігу відбулися
няла дуже сильна буря. Зало- другий кельнером, пятнацятн
НО ТИХ У К Р А Ї Н Ц І В , К О Т Р І Щ Е НЕ
ВИСЛІДЎ.
ѓУ розбитого корабля забрав учительок праціоють у фабри- минулого місяця тяжко-атлєтичні міжнародні амаНЮ ЙОРК. — Поліція вичерпала вже всі вка- З А Б У Л И П Р О С В О Ю націОналь- на свій поклад ратунковнй ко- ці ятс ярості робітниці, a O4UHJ гання, з яких вийшов поѓііднмком Українець ОлекЗ
БОЛЬсандер Гаркавенко і здобув золотий пояс міста Данрабель.
пвки Для Пошукування бувшого президента Куби
професор став пекарем.
ЦІГУМачада, котрого видачі домагається кубанський удови величезн`их
Де)
ЗБОЖЕВОЛІВ ВІД Г О Р Ш К И .
ряд, але Мачада не знайшла. .
.ТЮРМА ЗА ЧЕСЬКУ ШКОЛУ. .
будуть мешкати
большеПОЗОВ ПРОТИ ПРЕМІЄРА.
Федеральний уряд у Вашингтоні не цікавиться вицькі урядники. Т І
В селі Дубівцях на МазовечСЕВЛЮШ (Закарпаття).
Окружний ^суд Засправою, бо, мовЛяв,,він не дістав офіціяльного д о - побудують на тім місці, АЄ ч'ині трапилося підчас весілля Одна будівельна фірма а Б у суДїИв 45 селян з Великої Копані от те, що виетуяадапешту внесла позов д о судўі
тепер стоять церкви й будинки в господаря Суяка велике не
магання видати Мачада.
л"и проти чеської Школи в селі. В селі є коло 40 НКНпроти преміера Гембеша, До.
Печерської Лаври. Больше- щастя: в 2-гій годині вночі, кодівських дітей і для них чеська влада зорганізувала
КАМПАНІЯ ПРОТИ ЗЛОЧИНЦІВ І РЕКЕТіРіВ.
ма гаючися 25 пенЃе від шкодувики зал ожили 8 тім моігасти- ли ѓост) забавлялися якнайШІКАГО. — Федеральний уряд перевів низку рі безбожницький музей, та, краше,- неждаяно пяний паруб- вання за наліплення відозв з аж дві чеські школи, і то- в найліпших будинках, у
яких дають дітям безплатно підручники та шкільні
арештів серед шайки бандита Дилинджера. Між ін- видно, мало ї й
Хочуть! чак Ст. Ґалонзка добув револь- його підписом на мурах будня- прилади. А українська школа міститеся в розватими арештовано Джане Дж. Меќ Лефлина, був- позбутися
навіть будинків! вер і почав стріляти на всі ку фірми, на якому заборо- ленім будинку. Селяни виступили проти цього і за
шогостейтового посла, котрому уряд закидає звяз- церкви ft монастиря, БО й ТІ боки. Він дав кількаиацять нено будьщо наліплювати. Суд це їх засуджено.
ки збагідою, яка викрала була сейнт-полського бан- ще разять їх погані очи. Отже стрілів, Вбив Стаиислава Суч відкинув позов і навпаки: при
кнра, котрого опісля випущено за викупом в сумі добрі Й М І Ц Н І ` будинки зва ка і його 24^іітию дочку Ов- судив фірмі повернути 9 пенДИТЯЧІ САДКИ „РІДНОЇ ШКОЛИ".
200,000.долярів. Мек Лефлина пущено на волю по лять, а на те місце стане ка-Ічарчикову, а важко поранив ге судових коштів, мотивую-1
ЛЬВЙЗ. — „Рідна Школа" видвигнула клич:
зложенню .100,000 долярів кавції.
сарня для „червоних". На туї4 Шші особи. Пізніше втік у чи, що за наліплені відозви не Кожде українське село повинно заснувати. в згебе
Поліція ще не може похвалитися пійманням Ди- ціль розписали позичку. Не ди- ліси та переховується в околи відповідає підписаний на
дитячий садок на час пільних робіт. „Рідна Школинджера.' Піиілк чутки- що Дилинджер уже зги- вуємосЯ тому, б о знаємо, що ці Желехова. Поліція влашту дозаіі, а реклямова фірма,, що ла" займається приділюванням вихованиць д о тих
пув. Федеральний уряд робить роЗСліди над цими погано Жидови в Церкві.
вала за ким погоню.
їх наліпила.
садків.
чутками^
1

АГЕКЦІ-

:

РОБІТНИЧОЇ

ГОЛОЗНІШЕВИКИ
СТЬ. РІВНОЧАСНО
‚ТИМДО БУМАЮТЬ ВЗЯТИСЯ
КАСАРЕНЬ,
ВСЯКІ ЌПСАРНІ
ТОГО.

Ч. 1CI

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 1-го ТРАВНЯ, 1934.
"SVOBODA" (IJJ3.ERTT)
FOUNDED 1693

НА БІЖУЧІ ТЕКЛИ.

тим не задовольняється. лійського святого, за котрим
Замісць приєднатися д о тої стоїть нинішня фашистівська
зграї, що почала ретельно ко- держава, і призначаючи його
пати прірву-між новою Італією канонізацію саме на Великдень,
ГЛИБОКА СТАРІСТЬ І
Edited by Edltorltl C o m m l t t . . .
Великдень є завжди великим дену, і 50 жіночих з 489 „донь- й Ватиканом, ррблячи немож- виказав недвозначно, що катоНАЛОГИ.
святом, — найбільшим святом) ками Марії Допомічниці". HHHJJ ливнм всяке порозуміння, Дон лицька ` церква, не вважаючи
oo Маѓсќ ЗО. 1911 і
Це питання знов порушили
христіянського світу. Не дур-j маємо 717 чоловічих монасти- Босќо навпаки уживає всіх на її' універзальний характер, є
як
відомий
паризький ліка;,,
дійсно
і
першз
а
все
церква
OL the Act OT October 3. 1917, authorlicd July 31. Ю1Н
но й наш український нарід на- рів з . 11 тисячами Салєзіяиів, сил, щоби знайти якусь к о м тРЕДПЛАТА:
SUBSCRIPTION RATES:
j
дав назву „Великого Дня" са- і 710 жіночих з 8,000 черниця- промісову формулу, в котрій римська, і значить італійська. д-р Воронов, забажав розеті
дити
вік
Турка
Зара Аги, ќот
і
честь
та'
добро
католицької
Не
дурно
фащистівський
`уряді
Поодиноке число три цента.
Three cents a copy
ме дневи Христово,го Воскре- ми. Крім того в ріжних країOne year _ !
S 7Л0
сеиня. Але Великдень 1934- року нах світа нараховують 200 церкви були би вратовані і визнав католицьку релігію з а рий каже, щ о мае 160 літ.
.'-І - 1 З
._S
3.75 На пів року
ро
Ага
приписує
свій ѓлиЃ,...
необхідности
батьківщини
й
Six months
єдину
державну
і
національну
в Римі був для Італійців по-І місій салєзіяцського' ордену з
.„$
2.00
Three months
j
На тра місяці .
ВІК ТОМУ,-ЩО ВІН НЄ ІІНІІ
двійним чи навіть потрійним' 1,600 місіойарами. Крім того Нової держави були би задо- релігію. Не дурно Мусоліні ви-) КИЙ
Число з шгтннці (з англійською
Friday's Issue (with Ukrainian
вольнені.
Він
підтримує
дуже
ніякого
трунку.
Пітер
Полем,
знав,
що
поширення
като-)
великим святом, б о Яа цей день орден мае 4,973 ріжних виховчастю):
Weekly):
One
year
$ 2.00 Іа пік
І
$ 2.00 припадало замкнення Святого ничнх інститутів, 127 ріжних! добрі відносини з італійськими лицтва є одночасно поширен- котрий недавно ВІДСВЯТКУНАН
Six months
$ 1.25
державними
діячами,
-як
от
з
сто
літ
свого
життя,
иуркуючи
ням
слави
й
впливу
Риму,
І
Року з ілюмінацією фасад і професійних шкіл, з котрих 57
В Джерзи Ситі 1 Заграницею:
Foreign and Jersey City Rates:
бань усіх чотирохсот церков! — хліборобських. Якщо дода- „виклятим" з церкви Кавуром, значить й Італії. І не дўѓню, в бистрім потоці та пливучи
Ом year „
і
SlO.OOj
Риму, і на цей же самий день ти д о того ще вечірні школи, як теж з Батацціем, а пізні- саме підчас канонізації Дон) проти струї 35 ярдів під В.
каже, що все пив і курив
король
Італії був дою,
призначено канонізацію ново недільні школи та ріжні май` ше з Креспієм, і служить по БОСЌА,
відповіла
а.
Чомуж ці люди дають такі
го святого, Д о н Босќа, свяще стерні в після робітній час, тої стійним посередником між Ва вперше офіційно представле
За оголошення редакдія і
і Квіриналом. Але підчас папської служби осо противні рецепти на досягнем
Тел.
„Свободи": BErgen 4-0237. — Тел. У. Н. Союза: BErgen 4-1016. ника, основника ордену Салі матимемо більш як 700 підпри- тиканом
ДАДРССА; ^VOBODA". Г. О. HQX ЗЛО, JER3CT СПЧ, N. .
ремісиичо-виховничогоі пройшло аж 59 років, поки бою насліднйка престола Ум ия старого віку? Чи не ТОМУ.
зіянів, одного з найбільших) ємств
італійських патріотів, щ о , пра- характеру. Треба додати ще д о його мрія сповнилася, й Ѓта берта, для котрого поставлено щ о - в о н и звертають увагу НА
цюючи для католицької цер- того девять шпиталів та три
Мусолінія, фашистівська) спеціяльну трибуну, зараз ЖЕ зовсім припадкову справу, а не
кви, ніколи не забував про сво лазарети, які тримають Сале- Італія, осягла порозуміння
праворуч від папського тро- н а ' с у щ н у справу, яка справді
зіяни, та 47 клінік, які мають{ Ватиканом. І папа Пій XI ува-ну. ПРИ всіх
ю
Італію.
інших пап- має рішаючий вплив? Чи не
Д о війни свято Першого Травня було гейби
Перший, раз в житті като салезіянські сестри. Крім того жав своїм обовязком пригада- ських церемоніях для всіх чле-) подібні їх висновки до висіюй
монополем соціял-демократів. Сьогодні воно втране
треба
забувати
про
57
осе
нів
чуж,их
династій,
монархії ку дітей у німецькій великодти з цього приводу ту патріотило на своїм характері й то з ріжних причин. Бо лицької церкви канонізація
редків допомоги італійським
от Совіти завзялися перебрати для себе патронат святого збігалася з найбіль- емігрантам, що їх тримають тичну діяльність Д о н Босќа, і принців, ставили звичайно од- ній казочці, котрі, шукаючи по
що
багатьом
видавалася
ну
спільну
трибуну
ліворуч корчах яєць, які там розкину
над тим святом. Кождого року роблять вони з іііим святом христіянського Салєзіяни в Америці.
свій час — і певно й тепер ще папського трону. Цього разу, ла пані, сполошили заяця й
нього свого роду „шопку", до якої підготовляють- світу. Перший раз в історії
видається
ріжним
„Назарукам'
для
самого
наслідного
італій- прийшли до-переконання, іцц
ся кілька місяців наперед. Хочуть перекричати всіх католицької церкви свято Во- Можна було би ще говорити
Христового,
не
— не досить „католицькою" ського принца поставлено о- заяць виліз з яєць?
соціялістів і цілий світ своїми ‚‚кличами", своєю скресеннн
про школи Салєзіяиів, про op-j
крему
тоцбуну
праворуч.
Мавійськовою парадою, своїми тенками, гарматами, вважаючи на величезну силу гакізацію учнів, що, покінчивѓ „На другий день ііфля події,
СМІХ І ПОВАГА
мундура.ми. Намагаються виказати перед світом та- па.Юмництв з цілого світа, ие ши ці школи, не поривають - — сказав він, — щО-{За`неї те- ло того! Досі всі принци й мовважаючи
на
ріжно
інтернаціонархи,
які
бували
присутні
на
Франзис Моргавз, професорпер цілий світ дякує Богови,
ку силу, і то головно військову, яка не дорівнує нісалєзіянсьќОю організацією, 'аяким царським парадам, ніяким пострахам царів і нальний склад присутних в Ри- ле продовжують бути її вірни- ми звертаємося : думкою д о папських церемоніях, входили ка колегії Гонтера та прсзина тому святі, набрало хаБосќа, цього великого, вірно- до базиліки св. Петра через дентка історичного Вчитель
кайзерів. І це називається в них „робітничою" мами співробітниками в справах
рактеру
італійського
націого й дійсно розсудного слуги бічні двері. Для принца Умбер ськрго Товариства Середніх
ніфестацією.
виховання та. добродійної донального
свята.
І
над
тим
нам
римської церкви й Святого та вироблено цілком окремий Стейтіву сказала в своїй проТепер, як доносять газети, і гітлерівська Німечпомоги, але цс завело би нас!
Престоли. Осягнення порозу ритуал: він увійшов до базилі- мові на зборах цсї організації,
чяна святкуватиме Перший Травень. Але трохи варто спинитися.
задалеко. Ми хотіли тут
`міння
між Святим Престолом
ки через головну центральнўі що пуритани, котрим усі при
Дон Босќо'був'католицьким відмітити дійсно величезні заінакше від большевиків. Наці не хочуть робити з
цього свята військової паради. Навіть забороняють священиком, що з а л и ш а в о сл'уги Дон Босќа на службі ка- Італією все панувало над всіма браму і пройшов через цілу ба- знають великі заслуги коло
його
думками
і
над
всіма
позавжди
вірним
канонам
і
при
зиліку
поміж `вишиќўваним ґанізації кольоній та амсривиступати в мундурах. Але зате під карою виматолицької церкви. Але хочемо
папським військом, ідучи тою канської републики. були ш
гають, щоб обовязково доставлено на параду до писам католицької віри (інак відзначити одночасно, що ця чуваннямн його серця..."
ше
не
міг
би
він
дійти
нині
д'о
самою
дорогою,
що и намі
тільки вправні робітники, л
Берліна два міліони людей. Мабуть хочуть отим
По пятьох роках після дослужба
католицькій
церкві
слави вівтаря), завжди був а- зливалася у Дон Босќа зі служ- всршсння мрії Дон Босќа ка- Христа.
брі організатори, але й щат ні
числом осягнути рекорд і тим побити Москву.
постолом
добра
і
милосердя,
ві люди. На доказ'цього тнср
На ті дві величаві „паради" будуть тепер звербою рідній Італії. Треба звер- толицька церква підносить йоЦе все дрібні факти, ал
нені очі всіх. І про те отим двом центрам найбільше найбільшого'самовідречення на нути увагу, щ о житя й діяль- го на вівтар, як святого, а фа- ни є повні значіння, і не дурно дження вона наводила докази
службі обездоленим: його сер ність Дон Босќа припадали са шнстівська Італія святкує цю
йде.
такий поважний ОРГАН, як „Лє що пуритани вміли сміятися
Цікаве становище, яке йдд н
Якжеж глядіти на те все з чисто робітничого це було завжди повно любо ме. на ті часи, коли між новою І подію ще й окремо, в присут- Там", орган француського м
станрвища? Чи добачувати в тих парадах дійсний ви д о ближнього і та любов Італією й Ватиканом зарнсу- ности Мусолінія, в капітолю. ністерства закордонних справ, розріз з обовязковою новапоступ, дійсну робітничу силу? Думаємо, що ні. Оте давала йому сили для пере- вався був такий конфлікт, т о Римська католицька церква й звертає на них велику увагу гою котра нахил до сміх)
все непотрібне. І безцільне. Бо з мали`х, добре за- станної діяльности, непере- видавалося%еможливнм до по- фашистівська Італія уважали Католицька Франція починає! вважає доказом легкодушноможної енергії. Коли бібліоаранжованих свят є більша користь для' освідомлен- :ґріафи нового святого спиня- лагодження: війська нової Іта- потрібним відповідно вшану- нервуватися, уважаючи, що па- сти.
ня і розривќи робітника, ніж з тої „муштри", яку ються над „чудесами", що бу лії силою зброї відібрали з рук вати память великого італій па робить занадто італійську ЩО СТАЛОСЯ з модою?
запроваджують у Москві чи Берліні. Та аранжерам ли ділом Д о н Босќа, то вони папи Р и й і проголосили й о г о ського патріота, що був одно- політику. АЛЕ зрештою, як то- Щ о сталося а АМЕРИКАНСЬКОЌЇ
тих парад не йде саме про дійсне освідомлештя ро- всі однодушно визнають, що столицею -італійського коро- часио вірним католиком й слу му дивуватися! Адже папа
модою, котра колись була ѓабітника, а тільки про саморекляму, про маніфеста- найбільшим чудом життя Дон лівства. Пала відмовився ви- гою церкви, і працював для всеж таки і перш за ВСЕ ІТА`лій- ка строга, щ о на ВУЛИЦЯХ ХЛОП
цію грубої сили, яку маніфестують на лад давніх ці- Босќа була власне Та йогоі ЗНАТИFLEFTфакт, хотів ‚покину- слави Христового ймення, але цем. Усд^угдіддовцІ в Ватикані ці рќидали соломині капелючи
ти Італію, називав італійськўі одночасно ніколи не цураві е ІталійЦі.'-г^д^ва^мова у Ва
сарів.
з голов прохожих, які їх і і
творча організаційна енергія,
З українського боку треба в день Першого що позволила йому, бідному королівську династію „узурпа роботи для слави Італії, хоч на тикані є італійська. Ціле ото далі носили після того, як
торською", а всіх італійський її чолі стояли тоді атеїсти та( чення навкруги Ватикану є іта
Травня пригадати те, що цей день був узнаний кон- священикови,
моди казали и
позбавленому патріотів т'а державних діячіві масоии.
лійська. І навіть ота ПАЛАТСЬКАІституцією відродженої української держави д е р - всяких засобів, залишити по
більше не носити? Ннш газегвардія, що робить службу
жавним святом. Тим українська держава замані- собі таку Могутню організацію, „безбожниками", що насміли
Думаю, що душа Дон Бостярі, що товаришилн прсзнлќея
'
піднести
узброєну
руку)
.підчас
відправ
у
св.
ПЕТфестувала виразно, як вона розуміє робітниче пи- якою був' і є орден Салєзія-J
ка дійсно раділа з цієї Велидентови Рузвелтови на яхті
тання і яЌ до нього ставиться, коли визнала дер- нів. Коли в 1859 році Дон Бо- на намісника 'Христа на землі кодньої церемонії, бо вона о- р і ^ т а вишико'вується лавами Астора, кажуть, що прсзидсіп
жавним святом день, традиційно визнаний симво- ско дістав від папи дозвіл на І от в цей трагічний момент) значала для нього не лише ви- підчас приходу папи {а тепер найліпше любив ходити в сталом боротьби робітництва за його визволення зпід свій орден, до нього належав саме Дон Босќо вживає всіх знання його особистих заслуг, й італійського принца Умбер- рім убранню та говорив газсзасобів, щоби заспокоїти пата) складається з італійських
гнету капіталу.
але й особливого визнання
лише один монастир з двома
тярам, щ о найкраще любив би
Перший Травень має пригадувати далі україн- відділами, і 18 Салєзіянами. В пу бодай в деякій мірі, і осягає правдивости того шляху, спів- державних урядовців, які дур-з ними розмовляти, якби й ВІН
те,
щ
о
папа
вирішує
залино,
за саму честь, сповняють
ському робітництву, що кращу долю може воно 1888 році, в день смерти Дон
праці церкви з державою, па
і вони були вбрані в купелеві
здобути тільки боротьбою, а в першу чергу бороть- Босќа, Салєзіяни мали вже 112шитися в Римі надалі, замкнув- який він увесь час вказував. ІЗо цю свою службу.
строїЃ Фотографи
показали
бою за вільну українську державу, тусаму, яка вже монастирів, з котрих 62 було шись у Ватикані, як добро- Ватикан, канонізуючи Дон Бо
Для
нас
же,
Українців,
особ
президента
в розинятій сорочзаявила своє відношення до робітництва, коли ви- чоловічих з 1,224 членами ор вільний вязень. Але Дон Бос-ска, цього національного іта ливо для українських еписко
ці без краватки- Другі знов
знала День Першого Травня державним святом.
пів і духовенства, вартує запа- фотографи показали, що відомятати, що навіть папа, повня мий англійський письменник
чи
свою службу голови універ Алдос Гокслі при своїм придно і стане купцем... Шлях- те, що дарованому коневи не сноі дитини і жінка привикла.
зальної церкви, ніколи не за- їзді д о -Америки носив на мітич!
Гербовий
шляхтич,
з
діБо,
кажу
вам,
то
добра
дитизазирають
в
з
у
б
и
.
.
.
бо
мене
Гнат Крдшанко.
буває
про своє італійське по сце краватки шкіру з гадюки
да-прадіда шляхтич... купцем! мій опікун з ласки держить у н а . . . Та не в тім головне, що
ходження та про інтересќ Іта
Ири читанню таких новинок
...
ІЛляхоцька братія не по- себе. Поминувши се, мені тут ми любимо хлопця і привикли
лії. А чн так ставимося ми, як милосердя
збирає
чоловіка
винна позволити на таку про- дуже добре. Тут мені ліпше, до нього. Головне се, що коли
Українці, до інтересу України? над людьми, які другу людифаиацію шляхотської ycranq- як було дома у моїх батьків. я вж.- взяв його до себе, то я
ну
судять,
відповідно
ТОГ", ЯК
Евген Онацький.
ви!
Не лиш тому, що дім опікуна також обезпсчу його будуч(Історичне оповідання).
вона слідкує за модою.
Чим
більше
Розворський заможніший, як був дім бать- ність. Я дітей не маю. Гадаю
2)_
балак.тв з Нсстором, чим дов- ка. У моїх батьків, я був лиш хлопця адоптувати.
Розворського неначе щось
ТЕЛЄФОН КОЛИСЬ I TEIILI'
Сидорович, не надумуючися, до краму Сидоровича, щоби шс призирався йому, тим їх дитиною. Тут, я . . . 'сирота.
хлопчина
припадав У лихих людей, доля сироти кольнуло в печінку.
взяв дитину д о себе. Сам був відобрати гроші, які повинен більшЗ нагоди процесу ОДІЮІ п
— Лячно подумати! — нога
гірка. У таких добрих, як 6ибездітний. Як би згодом по був дістати за воли, вислаи йому до вподоби.
йорського лікаря чіроти ѓсіє
нижче підписаний член
— З нього могли би бути доровичі, сироті добре. Добрі дав собі. — Шляхтич, адопто
казалося, що з хлопця будуть Сидоровичем д о Данцігу. В
фонічної компанії газети шлЛюбов, від. 370 У. Н.
люди, загадав адоптувати йо крамі не було Сидоровича люди! —- думав. — 3 нього люди все пильнуються, щоби ваний колтуном!... На таке
креслюють відвагу лікаря гоСоюза, складаю щиру подяку
го. Виховував його так, як би Був тільки малий Нсстор За- могла би вирости перла між сироти не оскорбити. Я се тут шляхтич мав би зійти?
ловно на тій основі, шо він шурядникам
нашої
,
шляхтичами... Як би ховався добре бачу, тож силкуюся не '— У мене його будучність головним
то буг його власний син. Та-турський.
шов на процес проти те.іефоорганізації'
за
ўділення
мені
обезпечена,
—'
тягнув
дал
— Дядько знали, що пан на дворі якого заможного дати' найменшої причини до
ки зараз, скоро хлопець принічної компанії, хоч вона ВІЛ`
Сидорович. — У вас, хоч би допомоги з фонду запомого ла йому телефонічну СПАС`
йшов д о нього, наймив для Розворський приїдуть і ггрий- шляхтича. З його очей видко, невдог.олення моїх опікунів.
—- Не волів би ти їсти вій йому .було дуже добре, вії вого в сумі $50, котрі стали Газети вважають телефон кодуть сюди. Та його в якійсь що то розумний і лицарський
нього учителя.
ськовий хліб, як ось такий ку- все був би лиш двораком мені великою помічю У тяж-нечним , причандалом npoijicco
Розворський
нераз бачив важній справі покликали д о ра- дух.
кім моїм положенню і недузі. лікаря.
слугою.
Ще пару років, і з нього пецький?
.
,
того хлопця, коли приїхав д о туша. Мене лишили тут тільки
Бажаю, якнайкращого розвитРозворський хвилю думав,
виріс
би
лицар

думав
далі
Хлопець не відповідав. Аж
на
те,
щоби
панови
Розвор
Львова і і вступив д о краму
Тимчасом бостонська М`
ку У. Н, Союзови. Також дякаже:
„Пост", подаючи ВІСТКУ, НІ"
Сидоровігча. Бувало,- хлопчина сьќому сказати се, і перека- — За пару років мені такий по хвили шепнув зітхнувши
кую місцевим урядникам за їх

І
я
обезпсчу
йому
будучпридавсь
би.
Сина
не
маю.
Не-)

Годі!
`
зати,
щ
о
гроші
вже
є.
найстаршим „пренумератор"М
прийшов з якоюсь вістю, притрудшляхтич ність. Не заадоптую. його, бо
Розворський рішився дожи- знаю, -чи буду мати. Сего . — Він вже мій!
телефону в світі Є д-р Три'
значеною для опікуна, або по
'-'.`, -` Петро Климќовський,
Лі Рой Томсон, лікар у 11'"
якісь прикази. Д о Сидоровича дати Сидоровичаќ крамі. Став хлопця я виховав би собі на погадав собі. — Волів би не позволяють дві причини.
Одна та,, що вже маю доньку
Н ю Гсйвен Кони. ' Гейвені, в стеиті Констикот. сі
все казав „дядько", т о ж Роз- Нестора випитувати про се й отамана моєї міліції... Мір- шаблю, як. локоть.
можу ще мати діти. Друга,
Надійшов
Сидорович
значув, що в 1878 році .ПЌАЇ"
ворський гадав, що то справді про те. При тім виявилося, -що кую собі, що'Сидорович віддивилися на телефон як НА
сестрінсць міщанина. Нераз хлопчика не є сестрінцем Си ступить мені його. Для купця хлопця відіслав д о хати.. Коли та, що Рогач Затурських заЯ, нижче підписана, члениця смішну забаганку, а ие на '
такий
хлопчище,
то
т
я
г
а
р
.
.
.
нікчемний
герб
для
Р
о
з
в
о
р
доровнча;
що
він
взагалі
не
з
полагодили
справу,
для
якої
погадав собі: `ч
від.
99 У. Н. Союза, скдадаю нечиість. Цілий телефонічний
— Га'рний хлопчина. Гарний міщанського роду, а з давно- Таки возьму його. Не п о з в е Розворський приїхав до Льво- ських, щоби один з Рогачів
шляхоцького. З бідного, лю, щоби'шляхтич без власної ва,- розпочалася балачка про) міг попасти у нашу родину. Та щиру подяку головному -`уря показчик мав дві сторони, ПІН
і здоровий.' Міг би вирости на
дови
нашої організації за уді сотні імен, а місцевих абоіи-нінші справи. Розворський звів я інакше обезпечив би Нестодоброго лицаря, або на пер- без широкої слави, не записа- вини зійшбв на гендляра!
Рішившися так. Розворський балачку на Нестора і Спитав, ра. Дам йому таке- виховання,') лення мені допомоги з фонду тів було всього 11.
шоклясного д в о р а к а . . . як би ного літописцями, та всеж
запомогового
в сумі $35, кочи не відступив би йому хлоп- що скрізь знанні ж би хліб, як
Скільки люди знали пі`"' "
був шляхтичем... Правдивим шляхоцького. Був „шляхотно опитав 'хлопця:
Добре тобі тут, у СидоЇ.
`- .
` ``' -.-''`'Ч. би .відійшов н д м е н е . . . хоч трі стали мені великою помічю лєфон у тих часах, можна віюшляхтичем, не таким свіжо уроджений!'.
у
моїй
недузі.
Бажаю якнай- сити з того, що австрійськии
На голові Розворського на- ровича?
— Виховаю його на добро- би й на королівськім дворі. Як
спеченим з міщанського тіста.
прийде н а , т е пора, т о гідно кращоґо розвитку нашій ор- цісар іще на початку 20-стоЗдивований та'ким питанням, го лицаря-дворака.
Шкода,-що такого Бог кинув їжилося волосся, коли погадав
-і-' УЛОПЄЦЬ НЄ МІЙ, г-й відпо- оженю його. Коли би не да- ґанізації. Також дякУю місце- ліття, як телєфонічннй дзвйюк
між міщаи. То цілком так, як собі, ш о справжній шляхтич глядячи Розворському просто
дося
маєтком жінки обезпе- вим урядникам за їх труд.
задзвонив, кричав, не підніме
очц,
відповів
тоном
обимае

пікуном
міщанина,
щ
о
вів
Сидорович,

та
мені
буби кинув „бісери між свині"!
Ева Бурко,
ючи слухавки: „Пожди! За рад
ло би жаль за ним. Я вже чити його, т о я дам йому який
Одної днини Розворський, практикує у купця, може й дженого таким питанням:
мій
маєток.
(Далі
буде).
домуж
би
ні?!
Поминаю
сам
`скотиться
на
суспільне
привик
д
о
нього
як
д
о
влаприїхавши д о Львова, зайшов
Вилкс Беру, Па. відповім!",
U.trxisiaa о

ві W -S3 Grand Str.-.t1,'Jara.--' GUX, И.` І
Ошш.Н Иу the Ukrainian National A-aocIartoa. I

ВЕЛИКДЕНЬ

Ш 4 РОКУ В РИМІ
1

1

ПЕРШИЙ ТРАВЕНЬ

3

ИКТ,

7

;

ДВІ НЕВДЯЧНОСТИ.

(

ПОДЯКИ.

:

ч

4

ч

;

;

;

СВОБОДА, ВІВТОРОК. 1-ГО ТРАВНЯ, 1934

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ
-.

КЛІВЛЕНД, О.
Свято Шевчет.чт.

КУЛІ.ѓурні

народи обходять
‚„ќрічно ріжні памяткові свя
н яких згадують тих, котрі
в своїм -життю
И
д,і піднесення свого народу.
T,MV й клівлсндські Українці,зи-ртовані в Комітет Злучених
Організацій, якого предсідни,M с адвокат О. Е. Малицьіи ўладили дня 24 березня з
„агоди 120-літніх ўродин і 73-нь `і річниці смерти нашоіабутнього Кобзаря Тараса
Шенченка радіовий концерт.
Н.і нім співав ново заложений
Хор при Українськім Народнім
Домі, під дириґентурою п, Сорочииськога
Промову
про
Шевченка виголосив англійською мовою адвокат О. Е. Малниький. а другого дня, себто
Й березня, відбувся в Ўкраїн
ськім Народнім Домі велича
вий концерт.
Ќступне слово виголосив д-р
Михлленко, а головний рефе;ат мав адвокат Малицький.
Обидва бесідники передали
історію життя і творчости
ІІІеичснка луже докладно, а
присутні п р и с л у х у в а л и с я проѓ
мовам дуже уважно та іш го'ро-,
шли бесідників щирими опЛес-.

., ІИІНЛНСЯ

т !

KL

М

:

н с

І КІ КРУГЛЕНЬКІ і СОЛД
ІНІ
і ДОБРЕ ВИПОВНЕН

Локкі вживають наилагідніші тютюни —
бо Доккі вживають тільки чисте осередне
: листя — а це е найла'гідніше листя, його
смак кращий. Наука теж відограе свою
ролю, ді лаючи ці добірні тютюни дійсно
ласкавимќ для вашого горла. "It's toasted"
— для охорони горла. Ці приємні, гарного
смаку тютюни крають в довгі, шовкові

пасма і
Локкі —

МІСТІ

ДІТРОИТ, м і ш .
„Жіночий Світ".
иває
відроджуеться,
Це закон могучої природи.
Мабуть і для нашого жіноцтва
настала весна пробудження і
розвитку Не диво, бо місяць
травень гак як би став символом розвитку нашого жіиоцтва.
В травні 1925 р. оснувався
Союз Українок Америки в Ню
Норку.
В травні 1932 р. відбувся
Перший
Жіночий
Конгрес,
скликаний Союзом Українок в
Нк, Ріорку.
І дня 12. травня` 1933 р. помвилось перше, число „Жіно`юго Світа" в Дітройт.
А ось в суботу, дня 12.
аннн. усі чотири відділи С
А. в Дітройт. святкуватииуть
нершорічний
ювилей
Жіночого Світа".

звязуе їх централя С У. А. в вони є наші і мають якусь
Ню Иорку.
добру ціль, для якої завязаТепер
жіночі товариства лись. Просимо і ці товаримають перед собою ціль, для ства взяти участь в ювилейякої працюють, мають „Жіно- нім бенкеті „Жіночого Світа".
чий Світ" і „Союз Українок".
Звертаємось також до чолоКоли є свій журнал, все знай- віків, котрі розуміють вартість
деться щось написати до ньо- свідомої жінки - громадянки,
го і щось прочитати в ньому, щоби
приглянулися ближче
для чого працювати і про нашій праці й нашим змаганщо дбати.
ням.
„Жіночий Світ", це світ наНе всі однак наші жінки ма
ють змогу належати до С У шої України тут, в Америці.
А. і брати активну участь вЎкраїнська громада повинна
товариській праці. Та ці по`-' піддержати цей наш журнал і
винні принаймні вчащати на в річницю його ювилею обдаріжиі підпр'иємства, ўладжу- рурати його і вивінувати, бо
вані Союзами Українок.
це наш здобуток. Ми повинні
В Дітройт! маємо ще інші ним дорожити і допомогти
три
жіноч`і
товариства,
які
не
української жінки до кращбго
Нераз стрічаємося з заливідділами С V. А., але всі завтра.
Ю. М. Ш.
гаігням: Чому наш нарід знаходнться під правлінням інших
'іар,лш? Чому ми, маючи за
собою історію, повну світлих
"олій, сьогодня розірвані на
ЗАХОДОМ ТОВ. ІМ. і . ФРАНКА, ВІД. 253 У. Н. СОЮЗА,
тири части? На пе питання
В ЛУДЛОВ, МАСС
можна почути таку гірку відv

УВАГА! ! Г ^ Л У Д Л о В , Ш , І О К Щ Н ! ' ^

УВАГА!

1

Та часи зміняються. Ўкраїнсіжа жінка йде' вперед. Оснуйаіа свою організацію „Союз
Українок", а тепер здобулася
"а свій журнал „Жіночий
Світ`' Поки не було своєї оргаиізації, ріжні товариства за
назувались, однак, не маючи
опертя, по короткім часі
чирали безслідно. Свогодня
відділи С У. А. данцюхом об
чели майже всі українські ко-`ьонії в Злучених Державах, а

4

ось чому, побачите, що Ловкі не висихають

і', концерті ґ,ра.іи участь:
хор української православної
- чий „Бандурист", під проводом дякоучителя п. Стангричука і хор Укр. Нар. Дому,
під проводом її. Сорочинсько
го. Обидва хори вивязалися
н своїх завдань дуже добре,
('н. да кождою т`очкою чути
0 у іо оплески зібраних гостей
Деклимацію виголосила п.. А
Гашвна, а сольо на пяні відо1 рала п М. Кисіль. По КОНіісрті заряджено збірку, котра
принесла $37.6в, котрі ухвалспо затримати в Комѓѓеті на започаткуваняя б у д о м пабятниі Тараса Шевченка в парку в
Клівленді, де вже є даропочаткування будови, памятцикзми інших народностей.
Присутній.

поиідь: Причиною нашого народнього горя е головно те,
"І" в громадському життю
працювала лише половина на`ОДУ, себто мужі, а жінок
майже ніде не було видно.

кладно розсдідити
та
видати
відповідне
рішення.
Такого рішення ми не могли
видати без зборів комісії. Власне вже підчас нашого засідання ми отримали від урядників бувшого 14 відділу від- '
ДІЛОВІ книжки, які 14 відділ
Відмовився видати екзекутиві
Саме ті книжки помогли нам
найбільше д о скорого вирішення цеї справи та д о одобрення рішення екзекутиви щодо'
розвязання дотичного відділу.
Апеляційна процедура, якою
ми послугувалнся підчас навщерть заповняють ними кожну
ших зборів, могла може видатаку кругленьку, таку солідну, без
тись острого, одначе ми хочем о ' т у т запевнити радного і.
Гузара,- що ми були далекі від
того та не мали ніколи на думці, щоби нашим поступованням когонебудь вразити.
'По вичерпанню дискусії над
звітом
контрольної
комісії
радний І., Ваверчак ставить
внесення, а попирає А. Шаршонь, щоби приняти- звіт та
уділити їй вотум довіря. Внесення перейшло одноголосно.
3 . ч е р г и наступила дискусія
над звітом відповідального редактора, д-ра Л. Мишуги. Д о
дискусії голосяться таю головні урядники: І. Гузар, М. БусьС Слободян, Д. КапітуА. Пашуќ, В. Малєвич, Г.
Євусяк і О. Придун.
Радний 1. Гузар підносить,
що він нераз чув закиди зі сторонн деяких членів, шо Обєднаішя вживає „Свободи" для
своїх оголошень і за ті огблоення не платить.
Д-р Л. Мишўѓа відповідає:
Справа фінансових оголошень „Обєднання" у „Свобоі справа звітів із засідань і конгресів Обєднання, була порушувана на конвенціях
У. Н. Союза в Рачестер і Нюарку. На пропозицію покійного
Семена Ядловського конвенції
вирішили, що треба поМіщувати в такий спосіб, як цс було
практиковане, вважаючи спрачи Обєднання загальію-пароди, якими завжди „Сврбо' й У. Н. Союз займались
і які є в програмі їх праці.
Радний М. Бусько завважує,
0 у „Свободі" трапляються
нераз помилки, а зокрема старокраєві повќнќи є нераз два
рази помішувані. `
Д-р Л. Мишуга:
Помилки є а найбільших амсриканських газетах, де прадюють тисячі робітників. І річ
ясна, годі, щоби ми були щодо цього виїмком, особливо,
коли для щоденника призначено дві редакційні сили й один
коректор.
Старокраеві
новинки псрсТРЕТІЙ ДЕНЬ РІЧНОГО І
друковується з ріжних староЗАСІДАННЯ.
краевих газет і тому зайде чаі річного засідання головного уряду Українського Народноѓї
Головний предсідник відкрив самії випадок, що новинка буСоюза, яке відбулося в днях 19 д о 24 лютого 1934 року .
збори в год. 9Л5 рано і по ває повторена. Буде більше
домі У. Н. Союза під ч. 81—83 Гренд Стріт,
ствердженню присутности всіх сил, буде більша увага, то тоДжерзи Сіти,- Н. Дж.
головних урядників приступлетаких випадкових иедомано до наступної точки прог- гань не бУде.
рами,
асаме,
дискусії
над
звіР
а д н и й С Слободян запитує,
ДРУГИЙ ДЕНЬ РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ.
1 і хто 3 редакторів перечиОпісля ‚наступила дискусія і ряднижів М. Буська, І. Гузарв том головної контрольної комісії.
тує
ті фейлетони, які
над звітом завідателя „СвобоПашуКа торкалися таких
Д о слова в дискусії над тим ється в „Свободі", та чи мож, П. Маційовського. В ди- справ, які відносились до ди
на
запобігти
тому, щоби деязвітом
голоситься
радний
І.
скусії над тим звітом забира- скусії над звітом йідповідаль
.фейлетонів
ють слово радні І. Лисаќ, М. ного редактора, то відтіовід^ Гузар і заявляє, що, на його ких неінтересних
не
помішувати.
Є Також домадумку,
контрольна
комісія
не
Бусько і контрольор А. Пашуќ. на ті запити відложеко до ча
Радний І. Лисаќ завважаує, су, коли вже прийде черга на мала нал'ежної підстави до гання членів, щоби замісць дескликування тих зборів, які якихстарокраевих новинок попо деякі великі оголошення, дискусію дотичного` звіту.
відбулися в листопаді 1933 р. міщувати н а . першій стороні
к наприклад „Локі Страйк",
На внесення ра'дного А. Шар в справі розвязання 14 відділу „Свободи" новинки про спорт.
абирають забагато місця в чаД-р Л.'Ммшута:
описі. - 3 таким закидом він шон'я, поперте радною О. екзекутивою У. Н. Союза. Щ
Фейлетони завжди перечист`рінувся вже зі сторони .ба- ПридуН, принято звіт завіда- на припоручення екзекутиви
гатьох членів, а тому питає, теля „Свободи" та уѓділено йо- розсліднв докладно ті причи туе один з реда`кторів. Є слабчи таких оголошень не можнаб му вотум довіря одноголосно. ни, якими екзекутива опісля ші і ліпші. За таку ціну, яку
руководилася в розвязанию то- ми платимо иа рік за фейлеоминути.
Тут голоситься до слова радго віддділу, а які були про тони, можнаб купити ледви оЗавїдатсль „Свободи" відпо ний І. Гузар та заявляє, що в голошені у „Свободі". Т У
дии невеликий ідобрий фейлєвідає, що він не мав би нічо- четвер, 22 лютого, в день свя- вважаю, що не було потреби
тон, повісп-v чи. спомини^ який
та
Вашингтона,
відбудеться
в
го проти цього, щоби таких
скликати спеціальних
зборів! вистарчав би ^найбільше иа
великих оголошень не поміщу- Ню й о р к у ювилейне свято з контрольної комісії, спричинюОДИН місяць, а- що робити з
нагоди
40-ліття
У.
Н.
Союза
вати, одначе тут треба звернуЌУЧИ ТИМ ви`датки для органі- дальшими 11 місяцями в газети увагу на той факт, що без на те свято місцевий ювилей- з а Ції, які `можна було зовсім
ті? Хіба красти і перекдуковуний
комітет
запрошує
ввесь
оголошень не можна би було`
добре оминути. Також мушу вати повісти ч и інші літсратурвидавати газети. Самі вкладки, головний уряд,У. Н. Союза.
гут ствердити, що, покликав ні річи без ніякої' винагороди
які платять члени за часопис,
Над цею справою вивяза шй мене на ті збори, деякі авторам, бо грошей на заплане вистарчають на покриття
лась дискусія, у висліді якої члени контрольної комісії по- ту нема.
тих видатків, щ о в. получені
водилися зі мно'ю так, немовЩодо ` новинок на першій
з видаванням дневника. Заки запала ухвала, щоби не.відбу- би то я був т`ою обжалованою
стороні „Свободи", т о годі
дістанеться оголошення від я- вати, на 22 л ю т о г о ' н а р а д го стороною, а не 14 відділ.
писати про спорт на першій
коїсь більшої компанії, то над ловного уряду, а натомісць всі
У відповідь радному І. Гу- стороні. Про спорт пишемо, атим треба добре по'працювати, урядники повинні ранком того
зареви забирають голос всі три ле на останній стороні, або в
бо такі оголошення самі, не
діія удатне$, д о церкви,на па- члени контрольної комісі'ї, та „Юкреініеи Віклі".
приходять. А саме ті великі
висКазують- такі думки: Коли
(Далі буде).
оголошення є важною опорою нахиду за померших членів:
36 членів бувшого 14 відділу
для часопису. Отже треба бу- У. Н. Союзе, а пополудні взя
—. Прошу вас, чи в цьому
прислали до контрольної комі
ти вдоволеним, коли їх взагалі ти участь у ювилейному святі.
сії апеляцію вік рішення екзе- домі жне пан Птах?
можна дістати.
На тім закінчено наради в кутиви, то нашим
обовяз—- Так, на другому поверсі
.сом руло ту
справу ,до- лие пан Синиця.
іапялж ґоловиих y-J год. 7. ввечір.

: :: : ВІДЃЕЯЃКУЄТЬСЯ :

f

$ Ж ЮВИЛЕЙНЕ СВЯТО ' Ж $
СОРОКЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА

В СУБОТУ, ДНЯ 5-ГО ТРАВНЯ (MAY) 1934 РОКУ
Саято розпічнеться ПАНАХИДОЮ за померших членів У. Н. Союза в ГодмяА о%тій гюиолуднн, відтак в годині 5-тіЯ пополуднн відбудеться

Ш"- К О Н Ц Е Р Т

В УКРАЖСЬКТИ ГАЛІ В ЛУДЛОВ, МАСС

Програма концерту: І. Отнорення Савгтж предсідииком Комітету ювилейного
сиѓга, Іван Приступе; 2. Хор мішаний відспіває американський гнмн I ѓтшн
Н Союза; і Хор дівч-т: Тихя ніч І Темни нічка; 4. Деклямації: Вічний
еволюціонер — А. Гнатів, V o W . w for Ub-rin. — М. Ницуќ; 5. Сольо
музичне — п. С Гагт-мжме; Н. Українські танки виконає група іанцюрнстЬм школи В. Авраменка: Гопак колом. Коломийка гричаники. Козачок сольо7. Реферат — преосв. еп. F4. Климоегнч; 8. ДеклямаиП: Витай батьку — Го'
Босим, НЕ забувай — М. Мельник; В. Сольо музичне — n. С Гарвсюк- 10
Танці: Гоннвітер, Аркан, Герц, Гаївкя- II. Хор мішаний: Видиш брате'мій'
Грають сурми, Стелися барвінку, Ой котився кубар; Закінчення І Ще не'
вмерла Україна. Хор під проводом о. Гр. Климоеича. По концерті ЗАБАВА
А перекуска до піано! години в ночі - Ювилейний Ќоцѓѓет.
, 0V

ПРОТОКОЛ

1

(3-3)

ПОМІЩУ-

0 М

МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ Р
Імятки
УКРАЇНИ.
І^тьон
б

ЯК

е т и

ПОМАГАЄМО РІДНОМУ

якнайповніше
Ш
‚ с ц ^ ^ о ^ ^ і л ^
^ ^ й, документи, щр торќа-.
І Р Й Ш
" ючі:ІІВЇ . ^ а д б р а і . ' і . Урбан, П. JJffltffKiTO
як САМОТО , голоду, такій
свого
,
Ковадьийк,.`
С
Чайковський,
О. 'ЛОЩГі
села Н е ж б і ! , "
акції гЗррогьбм' з ниц. My.trci%J
ПРОГУЛЬНА УЛАШТОВАНА ЗАХОДАМИ СОЮЗА
ІЮЛВОКІ. ВІС.
іСпяк, С Михасів, П. Ригаярч, яов. КопичГлці, Західна У , , „
З новіших поступлень До збирає літературу про голод
ну 7 років- ям аиї-ав з By н'е
і
УКРАЇНОК АМЕРИКИ
'Т. Яхвак, С Ковальчнк по-. 1Ай.. ДО НЮіаорсЬКОТО ЃЛейѓ`ў
Музею треба ` насамперед за- (його причини, явища^ наолід. щоби вуЃй присутним, йа j^ftjzTЧі^іШІЧі
На інвалідів. ,
д о л . ; , В. Фугулуйчук, Л. За- нім знав, де мребувак, проі
значити останній д а р ўкраїн- к'н), мапи нощиреітнті. голодні і ,тт
дати кТвтоада-ІсуГУо ліс,а,
гр п і ' `
войсьКий, В. Вовчуќ, В. Гобляк городи. "
56 Н.;;г s- ;
ського гравера В. М.ісютина статистичні дані,: ‚Відозви,
юЗібрав сенретар,. Н. КУДТ М. йіадараш по 50 п,; М. ЗАВІДПЛИВ X НЮ ИОРКУ, 13-го .ЧЕРВНЯ 1 9 3 4 РОКУ
(Берлін), який у своїй праці стуваЧтня, оповідання й іиііяо, ринсьний, від. Ю З У , Н. С на,
—.. на славнім кораблі

войський,
М.
Спяк
і
А.
Кріль
п
о
Вад серією гравюр українських свідоцтва очевидців, відгуки, в (допомогу інвалідам такЃ жерт25 ц. .
гетьманів
викінчив
велику пресі, особливо в чужинецькій,'
Г. `Дац і О. Яковищнн по
Б
Г
Е
М
Е
Каяуні, котрий переб..П. Спляк,
дошку гетьмана Мазепи й о- звіти.‚записки,.Є рійќні FTA,TO-Jj'дол^Т. Таміиі L vbipcbKun Ц
довші літа a Roeb.ttter, N. і .
ВВЕСЬ ВИДАТОК ЗА ПРОГУЛЬКУ ВСЕГО $241.06, ... дин з перщих відтисків з неї р м м ь м , иамягТяи^голоііу.- Му-(1. Гаояи ПАЇ 50 ц ч Л)г BopifC'25j
секретар Ќлюбу.
ЙНЙ, або х т о знав би йоо,
Ми аашююуемо не тільки члениць Союза Українок Америки, але
В. Фугулуйчук,
рволі-ть ласжа-юиатіис,тііі
Разом $3.75.
також ВСІХ, що бажають відвідати' свій рідний край, прялучНтись до асі надіслав д о Музею- Одночасно зей звертається д о j всіх орґа
N. RWCHA1R,
секретар 21. від. ОДВУ.
НрогульяН. ПроеиМо усіх НперЄсов8них голоситись акнайс-орціе^ бо час а цим Музей- одержав від чем нізацій і` комітетів боротьби
Гроші вислано через Обєд"ford Ave.,
СЬіс.,0
дуже короткий. По, 6д-гжчі ^формації і подробиці просимо гряс.сіггиеь_де?
‚.‚.^ .
_
і N.tion-I Women'. League iof Americ.-, 3 0 but 7tb StV'NM'Yrtrfc піона світа, борця Гаркаведииа- Із. голодѓом, що нв.-етали-теверіімання.
TeoAOp
Барсуќ.
, або ѓѓросѓо д о : ШООЛІЯЖ^
TRAVEL AGENCY,
жовто-бдакитну'стрічку зі зна-'у ріжних к р а ї н а х , ' ; ? просить'
ДЖ,! ПОЗІР'
Ком тризуба, в якій Гарковен- допомагати йому р комплект,;
МЕНЧЕСТЕР, Н. Г.
'но здобув чемпіонат світа: в' туванні цього й`а'теріялу, а р і в
ПОВІДОМЛЕННЯ.
Коляда иа Рідну Школу.
Берліні p. 1934. Іночасно просить Також збереѓ
'

Т
І
Ш
Ж
Отсим подаю д о відом.і всій
Н О В О В И Д А Н І
Т В О Р И
Крім т о - о Музей oAepjnaB.-H й пШЩ`^^аШун
Де
ТОВ. .„МОЛо}ііечий
Клюб", пацієнтам, одо з днем 1. травня
' 3 забави на. визвольну
НА М І Ш А Н И Й ХОР
світлину групи з участю тѓая-ІМуаеЮ їхнє ЖпотдШб
й ар.
(ТІРН укр. ќйЃ. церкві за ня лося 1934 я иеревіс свою .ц'ін,є, , ,
боротьбу.
бігіьшого , сдгчасного україн-{хіви з усіми зібрами памяткакОЛИдОКг на „Рідну Школ^:', ЛЯРІЮ.ПІД Ч. 6 3 7 SO. 12th SrRttT
ми й документами,
З нагоди ўродин н. ѓ в ѓ е н а іКолядгуваЛи:. МИќолай Беднар- HTWAKK, N. J.
ського Гравера Масютина
Іі Живи Україно! ( д о слів О. Олеся)
20 Ц.
Д-р` йШХАИЛО янкович.
Світового чемпіона Гаркавен, И о с и ф Качмарський, Н)аАдреса Музею Визвольної Сіткевича, якому минув 21 І
2: Невістонька, народна пісня
25 Ц.
рік 5-го квітня, влаштовано У І Худоба, Анна Пейко, Анна
Боротьби України
3. Вербож моя, народна пісня
25 ц.
PLI і
ВеликоДікнїІ -.Понеділок иеспо-ІБуцяк.
4. Одкаль соненько сходило
в.
25 Ц.
Ukrajinske Museum,
і Інж-.К, В. Коваль передав
ГОЯІЖЇГ
и с 5 и и к ^
дівану ЗАБАВУ...Нд ЗАБАВУ, крім і . З о и л и КОЛЯДУ по Џї: Т. ИН малих дітей. Дістати йою
Видання в партитурі, чотири осібні голоси і д о науки 'до. Музею архів свого покінноPRAHA-.Zizkov,
родиия і зНйЙсШКх ЗІЙПІЛО`СЙ Голембовський, И . Харко, Г4.
переклад на пяво.'{Амерткаснький спосіб видання). Головна '.'го батька, проф. В. Коваля,
Karl ova Ї4,
ST. BASIL ORPHANAGE.
поважн- число тут родженої Петриќ, Ю . Датків, М. Тижбір,
ньому кілька наукових
сторінка з прекрасною українською мережкою. — Усі чотири
Czechoslovakia.
80 ц. з пересилкою.
молоді, якаі.гуртуеться В о р ґ а - J A . Бсднарчик, Г. Новосад, Гр. 031 N. 7th S(., PbiUdelph... і
J праць з агрономії, готових до
Замовлення разом з належитістю слати д о :
іщізації ‚.дУІрЛ^ДІУУкраїнські На- ‚.IJ.JA.-ИТКА, М. Ковальчук, В. Г)едруку.
ѓќСЮ
" S V O B O D A , "
ІЦІОНАЛІСТИ'ч^МУН) при О Д В У Ь р , ПетрИчкович, В. ЛучІ П. Я- 0 и с ю к , з Бріселі наBl-83 GRAND S T „
( P . О . B o x 340)
J E R S E Y C I T Y , N . J . ' діслав д о ; Агіузею. рідкі фотоКомірник з четвертого поѓ$"
^
,;, о.
Кошид,и.ІИ В КАЧМАРСЬКИЙ, П. Струн, ‚-бір 3 рази врік, можна кмш
l^P
^
^
f l o ^ z Яцншин; `по 50 ц : о. низьку цоту. — Готівки піст
' ѓрафії українського війська, а верха прийшов ж а л . т и с Я , o Голоситись д о :
ІЗАЩЙ. ІИ^ТРОЦЬКИЙ, П. Маргаль, Г.
Jc.imc: зничммн української гар сподимі, щ о підвищила йому ^
ТАИЬСКАЗ ГАЛАН.
^'

ІЗабава веллсУ?;віДУЖіЄ п р и м ^
17 S.int IVUrlc'. PUce, New York,
іматиої групи синьої дивізії коло'Ковеля р. 1917, і тогож ро-. — ЬЦМИУ ВИ ПІДВИЩИЛИ м`Є- ІСа
ний епосЌі.ШштілшЛ.
Шднас вечері цро- іцовальчуя, Ц. Бойко, В. Сене.
М комірне? ЯЖЖИЮ НА ЧЕТВЕР- мовляли Q. Іван Са вчу к, napox
пОЗІИ ТІЛЬКИ ОДИН МІСЯЦЬ
ку знимку. і-.кйрпусу генерала
дяк, M. Пейко, Џ. Романець, І
ІІТОМУ пове'рсі, а ЗАЙМАЮ всього
Скоропадського.
укр. tipae, ц--рнен, п.. Андрій т р х - а , В. Голей, М. Зав}н- ЧАСЎІ 4 доти ВД Продаж і, І'о
Н. Д ж . Ціна .Кілько хто хоче
Пташинський від хору і п. ь й , , А н н а БуцяЖ, П. Мигаль,
Продаю з причини виїзду л , ь
Д , р .M. Аркас, ,снн відомого
Господиня:—А по правді, то Свистун, від ОДВУ. е ..
їм. Заворотний, М.„Борса, ф Гблосйтиа-- д о :
Історика України, пожертвував т о вн виходжуєте Найбільше
Тогож.веиора через, ўкраїнХруняк. П. Хруняк, Марія
FRANK HORBOSK1.
„ ську радіоау програми, вигоМтзеєви свою збірку церіодич- сходів
Катерина Худоба, С N o . . 3 1 . ШШшЏЏн іегее, Cty, N
.
них..иидань я к а екладаеться фі
лош.емод. таке;., mvww
Т^І
^ _гт. Кухар, В. Макди
Кількасот примірників ріжних
Сіткевичеви від Віддділу ОДВУ
ФАРМА
НА
П
Р
О
Д
А
Ж
" " ' . ^ 4 , Марія, Кухар,, С Шемін,
в стейті Н ю Джерзн, 60 ми.н, і і
НАЗЇВ. українських І чужих ча`М. 1 8 : і
j
і во г,.
А. Кіри-тюк, ,В.ч Качмарський 'Иорку, в мали- містечку, при : '.
сописів.
Між українськими
, 3 нагоди уроднн свого мо- ( м о л . ) , , а Ч Качмарський, М, Дорозі; 87 аЌр№ чистої доОроі ,.
УКРАШСЬКИЙ
Л
І
К
А
Р
,
найбільше ѓвидань еміграційлодого, але^ді.яльного члена, П- Тупицький`; А^ Стець 25 ц, — 6 акрів грубого ліса, новий дім і,,,
кімйат, ваКВа, горяча вода, .;
ХІРУРГ І АКУШЕР
них з pp. 1921—1924, а також
Евѓена;Сіткевича, члени Виіді-{Зібрано коляди ,^29.75. З того огрітѓи, Сад овочевий, ставня
б а г а т о ' галицьких,
букойинлу ОДВУ, ч., 12, бажають йому розхід, заплачено за автомо- доза, курник, гарадж, авіоиооиі,.
1 6 6 AVENUE В , .
ВИЙ Тракторі ВСЯ Потрібна Маш.ііісі
ських і закарпатських. $ чи
прожити довгі літа і працюаа- біль по коляді 62. — Вислано 13 коров, і ялівки, 1 бУіай. пара
неодинокий тепер примірник
ти для свого рідчото, славна- ^ерез Обеднання на „Рідну брих коней, поле все обсіяне, і і
, (межт в f Ht ул.)
за все 7500 долярів. ютівки по:рі(
Миколаївського Бюлетеня а р.
го українського народу. .. - Школу" fltf.7,6-,, і ,
4,500 Ао.тЄрів. По інформації ..
Уі^дЧМЇ^І-ѓй-: рано від ЃО`4д`
1919; між чужими найбільше
„Стаючи дорослнм к о з а к о м , .
' , ЙИРОЛА Веднарчик,
MICHAEL GALLAN
11, аае-Ір І1д"6 яв' 6, а в велілі
Ш К И ДЛЯ МОЛОДІ, ЯКІ ТІЛЬКИ ІДО О Д М А Й З
Ш` російських з українікою, а та17 S.int Merk. Place (E. 8th 5
гГамятай, що в праці, для Ун- ^ ‚ ‚ н н ш і я н н н и в в ^ и в в в т я ^ в в ^ ^
ДИКІ ЗВІРІ. Оповідання про їх жнття-буття. Написав А. ГаЛ№борн,
{кож дуже багато,балканських,
....
ДЃоѓк Cit .
раїнців.є. багато колод, які од, переклали ва українську мову М. Лотоцький і М. Коко.тьський $1.30
^німецьких, ріжних кавкаських
ГУЛІвЕР. Джонатан Свіфт. З бзгаТнмн ілюстраціями. З а англійським
наче ніколи не повинні зневі-j Панство Пажуии приймили
. ФАРМИ НА ПРОДАЖ.
оригіналом для українських дітей зладив Ю. Шрумеляк
1 J 5 народів і т. д Крім того д-р
рИтн
тебе.
КолодН
відсувай,
у
наймичку.
Вона
не
знаЗміст: Гулгвер у ліліпутів. Ґулівер у велитнів. Ѓўлівер у лаяутів.
Аркас передав музееви збірку
чоло високо тримай, і сміло ьсП
на .^.Доя$рому тоні"
Ѓўлівер у гиржунів.
‚театральних афішів і програЖИТТЯ ГТЕРВІСНОГО ЧОЛОВІКА ТА СУЧАСНИХ ДИКУНІА В. Пупдивись, противникови в очі, що вечора йде, спати, не ска- н'оИі, S коров, Вся машинерія у
кевнч, Переклав Мих. Лотоцький. Багато ілюстрацій. Оправлена
.J5 . мок, а між ними одна з 1892. р.
3 акри саду, дім камінний
тоді праця твоя все буде а в щ и своїм,.‚господарям на- рея,
ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИНА. Оскар Уайльд. Переклав з англійської мови
велики`х кімнат, великі дерчи
М. Лотоцький. Образќи Віктора Цимбала. Оправлена
„-_.. Л8
ло хати, виглядає як п.чж. а.-.ін
успізцша''. `
Івіть: Добраніч! `_
фронт. Ціна )ltj^00, готівкоќ' sa,
ПРИГОДИ ЛИСА-МИКИТИ з 30 образќами. А Лотоцький. Оправлена ІМ
Д-р Сокологорський прредав
Підчас забави ІОСТІЗ.ТОЖИЛИ,
Пажуиова'
звернула
МАЛИЛ ЛЬОРД (Малий Льорд Фонтлерой). Повість для МолодіжН.
11-акрова фарма, кінь, корові
до і Муаею цікавий документ,
на визвольну боротьбу $20, які
, щ
іде спа і мала машинерія, дім b кімна:
Ф. Г. Берттет. Переклала В. Літянська. Ілюстрації А. Жмуди. Опр. ІДИ)
'знайдений р . 1920 в Новій Ума у.тѓпшеннямн. Ціна yl jo
...ІЛЛ' ГЕРОЇ. Картянн з життя дітей. З творів Е. Амічіеа та I. Педервислано до краю через Обед- g
0KipHf
Виеипкк,
кою $З.ЬОО.
іііиці на Поділлю. Цей ДОКУ
цаяі в а українську мову переклав А. Лотоцькяй. Багато ілгостра`вні
недомагалня,
Дорраніч.
216-акрова фарма прн cu-йі .а.
пій. Оправлена
1
.S5 мент з сургучною печаткою!
ірвові МИўѓ% Хророзі, ЗОиО стш фронту, бані. . к
МОЇ З Н А К О М . Нариси з життя звірів, які я знвв. Ернеѓѓ Сетон
Ічні чнряки, шлуНа другий вечір наймичка іЎ штук худобИ, вія машинерія ..
датований 28. квітня 1856 р.
Тсяяпсон. Із 148 образќами 1 портретом 'автора. На українську
оќ. кншкбвґ І відна ввесь голос кричить: Д о б кий сад, дім 11 кімнат, близько ч
поміщик
чернигівськоі
..- мову переклала Софія Кулнківнз. Оправлена
1.10 Ним
содові недуги, заМОЛОДІСТЬ СЛАВНИХ ЛЮДЕЙ. Евѓен Міл ер. Переклала з франгальне
ослаблення,
.раніч! саме як пані слухає ра-) мінгтон. Н. Д ж . Ціна .у;,5оо. юііві
губернії,
ОЛЕКСІЙ „ Соколов`
ВОДЕРВЛІТ, Н. И.
я`^оо.
Інюрайтіс (запалення
iTtc-jќo-о В а л е н т н а Завадськв. Багато ілюстрацій. Оправлена 1.15
Ідіо. Пані скартала наймичку,
еький, віддавав в обйш інжи1 пќер землі, гасолііюва tiauii
нервів) і хронічний
ПАН ЧвТАвЬКІКЬКИИ. Дивні подорожі та пригоди пана Язона МиНа Рідний Край.
jiuo може те соме сказати зов доми, один б кімнат, ДІ``` і ні'
Інір-підполксгвтіипі
Бальбині,^
китовича на Чваньках Чваньківсь-гото- re-MSy Качка, cm-earn йото
ссряя`. Ш, гарадж. Ш'ва S7.50U ю
власною рукою. Переписав із старих паперів Ярослав ВІльшея
...
' ^ . ^ Ш Т № ^ легені, віддихові
На мѓѓінѓу Українсько-Аме-. м тихо.
КОГО
.ьз.оои.
1
кч. ілюстрована І стравлена. .
ІБережнековіи свою к р і п а ч к у , В Ь ^ ^ К _ інші недуги мужчин
Пишіть по ближчі інформації і)
Горожанського! День опісля в Пажуків
І жінок, ж9о ма#те яні інші недова- риканського
ПОКОТИГОРОПЮК. Казка па основі народніх мотивів. А. ЛотоцьІ ‚Гапку ТатариНову,
Ќлюбу, на внесення ‚Льва. За- рості-. Наймичка Входить Щ мів, які маю до вибору:
киА. Образќи Юрія Вовка. Оправлена
и
.46
Разом з тям д-р С о к а т о - " - ^ - ^
MICHAEL GELLNER,
ПО` ЙДИОТЙУ КРАЮ. Подорожні вражіння й замітки. Дмитро Доровойського,.предсідника Кліобу, кімнати та каже панови ше R. D. 1.
}горський передав до музею'
x-Pfeft І едЄзатвлНвітЬі ІЧхпи..
Ringoe.. N.
cbeH-o. Ілюстрован` Я оправлена
.
_
.
Я І .-утаів
амбуляторії
Чесько- ВтгрискумяЯя .сі^ватіо. І юЄплЬжиі члени ухвалили дати з каси но-'потом;
Tat Fleminfton, 908 R 22
ЧОРНА ІНДІЯ Юлій Веря. На українську мову переклав М. Kanifl.
І .Українського Комітету A : J T ^ . ; . M P ! P аінм. - ўМови вдоволи- ЛЯДУ на РіДНУ.ШКОЛУ іга Лем-і
_
RUJ у
ючі вас.
Д.-кзсіррвана й вправлена
..
1.15 зі. Документи цього архіву,
ківщйиі Ь сумі Ю дол., 1, Ур'
ПОТРІБНО ДІВЧАТ ДО
ШАНСЇЛЬОР. Записки з подорожі Д ж . Р. Каза.тьона. З портретом
ПОРАДА 1 оглядини ДАРОМ.
'о`гляду на лікарську таємниць
бан, предсідник- вїд. 21. ОДВУД
., .,

Г
автсгра І а 43 образкаМН. Юлій Bepii. Не українську мову ѓѓєреРОВОТИ!
ќдав М. Капій. Оправлена
.
.
Л5 j лишаються з а п е ч а т а н и м и Провніс,
щ
о
б
члени
зложили
к
о
полісмен
приходить
д
о
ка
ІіТ4ІП)ДИ ПІНОКІЯ К. Кодьоді. Переклав з італійської Мови Евѓен
D R .
Z I N 8
Укрлїнськс Бюро Пі ні
ляду від себе,, щ о .хто може, р н к а р я тай каже:
Онаиькяй. Багато Ілюстрацій. С - і ^ в д е я а
1.15 і Т я г о м 50, літ.
о ПНЯ д о 20 дКтч-т до домаіі і
25
лат
медичний
практик
і
ТИХЕ СЛОВО. Збірка Казок. Іван Липа. Ілюстрації Віктора Шімбала.
праці (Housework). Платня шд S i
на бйєвий фонд. Це внесення
_
^
^ 1
Кольоровані ілюстрації. Оправлена
: . JJS
До $50 на місяць зі сИанням і х.М'"см
1 1 0 EAST 1 6 S T . N . Y . підпер ПЕТРО Ковальчук- Ч л е
J Голод на Україні поставиќ
..............
- ДЬіЯ-та, котрі ма'ють охоту і
'
Замовлення разом з належитістю слати на адресу:
(межи 4-тою Евенкт І Ірвіігг Плейс).
праці, а е в роках від 17 до `о. "і``
J перед Музеєм - Визвольної
ни
зложили
ісоляду
прн
столі
КАТНРИИКАР:
Д
о
б
р
е
л
а
щ
о
ГОДИНИ: Денпо -гід 9 ра-ю До Я. веч',
" S V O B O D A , "
СЙИО ІібнТжДЖаГІІ ДО нашої.. Ѓнора а
СГТТ, ft А` Р
и України завдання:
В неділі від 9. рано до 4. пополудни. на руки предсідника Ќлюбу, я- будете співати?
се.РЙС вишлемо на робот. Дівча-

До

Г

А

Д

И

Ч

И

Н

И

1

Т З Т : 1 м

М

КОНГРЕСІ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА У СТАНИСЛАВОВІ

С

L

Ді1

;

ПОЗІРГ НЮАРК, Н.

н

І ч

МИХАЙЛА 0 , ГАЙВОРОНСЬКОГО

Ч И К

Д

я

Д

Л

Ж

ле

р і в

;

(

і

и

t

ОРГАН

К

О

М

ф

н

г

С

с

КИ

(

р

і

я

B v p H H y

к

(

С Ђ Н Є Д Я

Д-Р

v

:

T

Н О В

еХ

І

З

П

НЕДОМАГАННЯ

н

а

й

м

а

н

и

і

ч

1

м

1

у

і

с

н

И

а

г

ь

г

у

р я

б

о

д

к

а

с

к

а

з

а

т

и

СІ

Я

Й Д

с

п

а

7

и

!

:

1

(

f

ч

Т И

И

:

о т ь б

6 1 - 6 6 GRAND ST.,

( P . О. B o x 3 4 6 )

-_, котрі не мають своїх Иіа,
Ню Иорку, То просимо не б'іяім.л
пр-ііжджатн, а ми вами ‚лишку, ч

Т А Р З А Н

І

Л І Б Д О І Д Й .

(97).

ТСЧИР`ЮН5 SOTARE EMPLOYMENT
f - AGENCY,
3 ST. MARK'S PLACE, (.t 8tb St,
cor. 3rd А%..), NEW YORK. N. Y

З В 1 Д О М Л Я Є М О НАШИХ
Ш А Н О В Н И Х ПОКУПЦІВ
що мн тепер дяемо повну ра-

діову обслугу; направляємо раДТЯ, йнпробовуеио радіові лямпн і продаємо ' ЛИШЕ першо-

JiWlton S t , New.rk, N. J

-Увага: Лямпи вяпробов}.ми

„Що ЦЕ ТАКЕ, Зоантролю?'
— шепнула Таляснара, показуючи на постать, що причукНўла під стіною. Тарзан скочив скоро до обороННої ѓіоЗй`ціі. В правій руці він держав
меч, у лівій свічку. Він діткнувся рукою постаті і вона в
тій хвилі звалилася на ЗЕМЛЮ.

_Це буй чоловік", сказав
Тарзан", але віИ уже неживий
6arato років. ВІН був Прикутий
до стіни'`. „Тут є їх ще більше", сказав КомоДофльоренсаль „КажуГЬ, ЩО Цей корИ,дор е сПоЛучЄННЙ з йЄШквНням одного дуже моѓучого
Вельторісмакусіяиа".

Тунель нагло обннжився д о
нижчого поверха, і вони зайшли до великої салі, яка була
багато більша від іншИх. ,НА
зеМЛі

лЄжалИ

тіЛя

багатьох

людей. ЯК вони задержалися
при тій- кімнаті, почули звук
" багатьох людських голосів...

ПЕТРО ЯРЕМА
У№АЇНСЬЮТИ ПОГРЕБНИК
ч

3 отЛИду нй і е , що багато
днів минало, а Тарзан усетани
ще не вертався домів, його сйн
став , непоиогтнся.

НакіНЄць

Кораќ, син ТарзаНа, постановив піти з відділом иайскорших

j йайвідваяіиіших

рів шукати батьма.

ВазН-

R O V W "
1 2 9 Е. Till STREET,
NEW YORK CITY
Toit. Orrhmrl
4-tW

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful