SYOBGDA

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

УРЯДОВИЙ

ТРИ

ЦЕНТИ,

ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
с о ю з в ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

РІК X U L

ВАШИНГТОН. — Президент заявився за плян
якнайскоршого ухвалення допомоги для навіщених
1

Відповідно д о цього пляну, котрого подробиці
т е не оброблені, конгрес мав би визначити на ту
ціль суму 525 міліонів долярів, які мали би бути

розділені негайно. Остаточний плян буде обробленнн на конференції представників більшости конгресу з представниками уряду в Білому Домі.
Уряд задумує перенести велике число людей з
навішених посухою околиць. Коло 50,000 фармерів
дістануть роботу. Секретар рільництва каже, щ о
до кінця біжучого тижня коло ІОО.ООО осіб будуть
працювати для цеї допомогової акції.
АНГЛІЯ ЗАВІШУЄ П Л А Ч Е Н Н Я В О Є Н Н И Х Д О В Ѓ І В .

ВАШИНГТОН. — Секретар стейту дістав від
англійського уряду ноту, котра повідомляє американсвкий у р я д про завішення плачення воеіщих дов-

гін д огляду на дискусії про ревізії воєнних довѓів.
Англія винна Америці 4 міліярди 713 міліонів
785 гисяч долярів.

ГРАБІЖНИЦЬКИЙ НАПАД
КОЛО ЛЬВОВА.

VOL. XLH.

КАТАСТРОФАЛбНИИ

ВИБУХ

ЕТЕРУ.

В Куцобах на польському
В присіл'ку Дибянки коло
Мостќів, у львівському повіті, Шлеську трапилася одної но
вдерлися крізь вікно д о хати чи жахлива катастрофа, під58-літньої Аннгг Гозднни якісь час якої згинули кілька осіб.
три опришки і домагалися Недалеко кордону мешкав я
грошей. Коди Ґоздииова зая- кийсь П. Груцко, щ о передовувила, що не має ніяких грошей, вав у своїй хаті більшу сќільбандити побили її д о непри- кість етеру та спірту ‚який матомности, а потім перешукали лн перепачкувати до Польщі.
ціле мешкання та забрали Вечором прийшли д о Груцка
11 зд., полотно, обуву й одін- 7 пачкарів, що мали забрати
ня. По доконанќі грабежі бан- більшу частину етеру. Підчар
дити втекли у невідомому нан переливання плинѓу етер р о з рямку. Повідомлена про гра лявся. В одній хвіилині вибух
біж поліція розпочала слід етер, а згодом і сртірт, наслідство й арештувала одного а ком чого ціла госттодарська за
грабіжників, 19-літнього Ми- гарода Груцка станула в одну
колу Шеремету з сусіднього мить у полумініі В пожежі
села, й о г о спільників шукає згинули Ґруцько, ftoro дружи
на, бр'атова, 5 дітей і один
поліція. .
пачкар. 6 пачкарів,- що мабуть
теж сильно попеклися, встигНАЙБІЛЬШІ ОРГАНИ СВІТА. ли втекти.
В австрійському місті Сідней викінчено в тамошній
церкві органи, які вважають
найбільшими у цілому світі.
Вони мають 140 реєстрів і 10
тисяч труб. Складний механізм
дає змогу грати нараз на всіх
трубках. Д о цього потрібно аж
органістів. Голос із них гакггй сильний, що треба при
грі відчиняти всі вікна, бо інакше вони поѓлушилиб людей у церкві, а шиби потріскалиб від тиснення повітря. Влєктрична струя допроваджує
до них повітря знадвору.

DAILY

^

OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION,

Джерзи СитГ, Н . Дж., середа, 6 червня, 1 9 3 4 .

ПІВ МІЛШРДА НА ДОПОМОГУ
ЖЕРТВАМ ПОСУХИ
посухою околиць

UKRAINIAN

No. 131.

Jeraey City, N. J., Wednesday, June 6, 1934.

ЗВІРСЬКЕ ВБИВСТВО.
В Чишкагг, пов. Самбір, до
конано гидкого вбивства. Д о в
ший уже час жили џ незгоді
22-літній Осип Ленкевич
своєю 25-дітньою
братовою
Марією. Осип мешкав у брата,
а тому, що хотів женитися, до
магався від нього частини
спадщини. Одначе братова не
хотіла погодитися на те, що
би сплатити молодому Лен
кевичеви його спадкову частину, і на цьому тлі приходилг
дуже часто між ними до супе
речок. Одної суботи Осип Лен
кевич зчинив знову суперечку
з братовою, а коли ця сказа
ла йому забратися з дому, вігг
розлючений вхопив сокиру, що
лежала в сінях, і д в о м а у д а р а
ми вбив її на місці. Вбивника
арештовано.
ЛІКАР ЗБОЖЕВОЛІВ.

z—Щ

ХТО І ЯК СВЯТКУВАВ ПРИЛУЧЕННЯ
ПІДК'АРПАТТЯ ДО ЧСР.
J

УЖГОРОД " (ҐІідкарпаття). — Народньо-просвітній союз улаштував 7 травня в міському театрі
святочну академію зприводу 15-літньої річниці прилучення Підкарпаття до Чехословацької републики.
Театр був наповнений чеськими урядниками і старшинами. Виходило, що самі Чехи святкували прилучення. Між державними прапорами не було прапора краєвого. З'Україіщів не було на святі майже
нікого. В рефераті говорилося про „русув" як місцеве населення. Хор чеських учителів знівечив цілковито чудову пісню „Верховино". Чеський диригент, не знаючи характеру української пісні, згармонізував її на свій лад і поперекручував слова, а
‚зміст знищив. Народньо-просвітній союз, який уладцв це свято, удержується з державної допомоги.
М А Д Я Р И З А Л И Ц Я Ю Т Ь С Я З Н О В У Д О ПОЛЯКІВ.

БУДАПЕШТ (Угорщина). — Одну вулицю в
Будапешті названо імям Яна Собєського. Це зроблено тому, щоби приподобатись Польщі, п р и помочі^якої думають Мадяри відобрати Підкарпаття від

В суспільній обезпечальні у
Б О Р О Т Ь Б И КОГУТІВ.
Львові був занятий гінекольогд
В Англії заборонено дуже емеритований повітовий лікар
Д И В А Х О Р У С Е В Л Ю С Ь К И Х УЧИТЃЕЛІВ.
дьовані н а ф т я р е м Гарі Синклером, підписали угоду
гостро вже від яких 100 літ з Поморя, д-р Пазевич, що в
з юніею „Ойл Філд, Ґ е з Вел е н д Ріфайнері Воркерс",
ЯСІНЄ (Підкарпаття). — Д о Ясіня прибув з
боротьбу когутів", але ста- останніх часах став проявлязвязаною з Американською Федерацією Праці.
хор севлюських
учителів.
Хор
ненормальність. У свому концертом
ра ця варварська традиція
Угоду приготовано в тайні. 1 нафтирі й п р о вдержалася ще до сьогодні. кавалерському мешканні прн цей об'їжджає більші місцевости Підкарпаття. А
відники Федерації Праці хвалять її як основу носпіває
руські,
мадярські
і
чеські
пісні.
Нарід
думав,
вул.
Лнчаківській
свистав,
крнВелика частина населення, що
вих відносин м і ж робітниками й підприємцями в
жиє в північній Англії, при чав, викидав крізь вікно булки, що під назвою „руської" пісні почує пісню-україннафтовому п р о м и с л і . Умовою ц е ю нафтярі не тільглядається залюбки цьому крі хліб і т. п. Остаточно покли- ську. Виявилося, що всі „руські" пісні були дійсно
ки признають юнію, але й приймають систему відполіцію та пожежну сто- українськими, тільки по варварськи поперероблювавому видовищу, очевидно, в
чекування.
найбільшій тайні. Глядачі схо- рожу, яка виломила двері і ваними. Калічили пісню там, де нарід знає її з перРобітничі лідери кажуть, що це є перша того
звязаного
відставила до заве- шогр жерела, де вона в його серцю. Пісню Копка
дяться дуже часто по відлюд
роду умова д л я нафтових робітників, і сподіваютьдолинах, у лісах, та роз- дення для божевільних на „Де срібнолентий Сян пливе" перекручено на „Де ся, шо за ііент підуть умови з іншими нафтовими
срібнолентий Уж тече". Замісць „бистротечний дід
Кульпаркові.
ставляють окрему сторожу, гцо
підприємствами.
Дніпро" поміщено „бистротечний дід Тиса". Далі
відповідними знаками повіперекручено цілковито пісню „Верховино". У вимоЛЕВ
НА
ВУЛИЦЯХ
МІСТА.
СТРАЙК РІЗНИКІВ у Н Ю И О Р С Ь К И Х Р І З Н И Ц Я Х .
домляла би зібрану юрбу пеБИК УБИВ ПАРУБКА.
ред, поліцією. Коля'поліція дуНЮ ЙОРК..—aAL ..різницях у Бруклині_з.острайД о Луцька приїхав з Варша- ВІ заступлено--ВСЮДИ СЛОВО „рІДНИЙ`М№Вгч,т7мЗД46вА--',
сильно переслідує
такі ви цирк, що між іншим пока- топір на „топор", бір на „бор" і т. д. Гуцули, які
кували різники. Покищо страйкують ці робітники
На фільварку в Свіч.дові кон 35 різницях, к о л о 600 числом, а л е різницька юнія
) Гродна тучив власник фі.дь- „змагання", боротьби відбува- зував тресуру льва. Одного знають ту пісню, прямо з дива не виходили, коли
каже, що як власники не погодяться з юнією, то варку бараболями кількана- ються в домах при замкнених дня, коли присмирник перево- слухали цеї цісні „з карпаторусским проізношеніем".
юнія викличе страйк робітників усіх різниць, і то цять биків. Оноді, коди пару- дверях. За вислід боротьби днв льва залізним коридором Мадярські і чеські пісні- хор співав правильно. Між
не тільки в Бруклині, а л е й у Маигетені й Бронксі. бок А. Лопата насипав їм у закладаються дуже часто ѓля-, на арену, він нагло завернув- собою намагалися хористи говорити нібито поліосТакий страйк міг би захопити 3,000 до 4,000 робіт- жолуб бараболі, один бик зір- дачі за грубі гроші. Д о цієї ся і втік заднім виходом із ковськи і мадярськи. А себе називали „Карпатороників.
вався з ланцюха й проколов звірської забави плекають о- цирку. Серед публики настав сами".
його рогами до стіни. На крик кремий рід т. зв. „боєвих ко-. переполох і багато людей поРідниќй домагаються 20 процентів підвишки.
„ГРІХ" Ч Е С Ь К О Ю М О В О Ю .
нещасливого збіглася служба гутів", за які' платять часами ховалися по сусідніх домах.
ДАЛІ С У Д О В І З А Б О Р О Н И П Р О Т И С Т Р А Й К І В .
УЖГОРОД. — На. сцені міського театру виставНЮ ГКЗВ^--- Перед суддею найвищого суду, і відігнала розюшену твари- стільки, що за перегонові коні. Тимчасом лев пішов спокій- лено драму Винниченка „Гріх", перекладену на чесьПотайки
привозять
теж
ці
птино вулицями на міську луку. ку мову Вацлавом Малим. Переклад гарний. АртиЌіменеѓм, відбулося переслуханий в справі заборони ну, а важко раненого парубка
Еспанії, де колись цей Тут сховався на короткий час
перевезли д о лічниці в 1 родні,
ставлення пгжвШІгв пекарському страйку.
сти грали добре. Театр був повний.
По переслуханню сторін суддя нс захотів уне- де він серед страшних мук по- спорт був так поширений, як ред шуварів, бо незадовго
боротьба биків. Останніми ча- виполошила його звідси умер.
важнити заборони.
МУЗИЧНІ УСПІХИ УКРАЇНЦІВ.
ами поліція почала
дуже зброєна поліція. На вид своР о з п р а в а в справі апеляції юнії відбудеться 15
пильно слідкувати за боротьБЕРЛІН. — „Союз чужинецьких журналістів у
ДВІЙНЯЌ МИКОЛИ II.
прис.мирника лев пішов
череня.
бами когутів і визначила на- спокійно назад до цирку і Берліні" влаштував 28 квітня музичний вечір з ўчасЮ В И Л Е Й Н И Й О Б Х І Д У. Н . С О Ю З А В П И Т С Б У Р Ґ У .
В Парижі накручують тепер віть нагороду 100 фунтів за
дався замкнути
до залізної тю відомої української співачки Марії Сокіл та
Через похибки в пересиланню телеграми п р о це
і.тьму „Фіодор", в якій М. ін те, як хтось зрадить такий
проф. Антона Рудницького. Вечір, на якім співасвято в новинці про нього в ч. 130 „Свободи" за- виступає теж цар Микола II клюб „когутярів", але досі без клітки.
но українські композиції, пройшов з великим успі`йшли деякі перекручення. Хори з Нортсайд Питс- Ролю цю грає один росій- успіхів.
хом. Два концерти українського тенора Клима AwПЕРЕДБАЧИВ ХВИЛИНУ
бурга й Ембриджа співали не в церкві, а на концерті. ський емігрант, що дуже подрієнка заповіли співакови велику будучність, бо
СВОЄЇ СМЕРТИ.
Свято відкрив і цілим святом проводив інжинір дібний до царя Миколи. Ко
критика віднеслася до його голосу, краси і техніки
Володимир Малєвич, заступник головного пред- ли його заангажовано й за П Р О М І Н Н Я С О Н Ц Я Т О П И Т Ь Про незвичайний випадок співу,з найбільшими похвалами.
повідомляють з Лєфельбаху у
сідника й член головної екзекутиви У. Н. Союза. В пропоновано йому 100 франЗАЛІЗО.
Стирії. Жив там 64-літній засвоїй вступній промові бесідник, зясував історію ків за день, отже стільки,
ВИЗНАЧНІ ВЧЕНІ —
УКРАЇНЦІВ.
кождого відділу У. Н. Союза та його заслуги д л я скільки одержує пересічний Вже в старині Архнмед зиай- лізничний урядовець Алеш,
ВІДЕНЬ! — Професор д-р Г. І. Іберсбергер та
статист, емігрант заявив, що шов був спосіб, як можна зіб- що мав невеличке господаррозвою організації.
рати
проміні
сонця
в
одно
доцент
д-р
Ганс
Кох
приняли
посади
в Німеччині:
ство. Одного дня Алеш прий„в цілому Парижі не має ніЧЕРЕЗ ГРИЖУ СУМЛІННЯ.
місце, і ними підпалив був
НЮАРК (Ню Джерзі). — Артур Д о н , 19-лтпй хто такої бороди, як він". Ад- римську фльоту на морі. Дов- шов до місцевого нотаря та д-р Кох зістав іменований звичайним професором
східньої
церкви
в
кенігсберзькому
університеті,
а
просив
його,
щоби
він
списав
міністрація
фільмового
виробНюйорчанин, занятий у місцевім підприємстві P. Л.
століття працювали над цим
Воткинс Ко., доніс був минулої пятниці своїм р о б о - ництва згодилася подвоїти йо- питанням багато вчених. Не- з ним завішаний. Алеш поді проф. Іберсбергер обійме катедру історії Східньої
Европи
в
Бресляві.
Обидва
вчені
є
великими
прилив
дрібничково
ціле
своє
му
гонорар.
Суму
цю
вписав
тодавцям, що на нього напали бандити й забрали
давно в німецьких оптичних
від нього всі гроші, призначені на виплату робіт- касієр у двох позиціях: „100 фабриках Цайса вдалося збу- майно, а коли скінчив поділ, ятелями Українців. Відомі вони з багатьох виступів
підписав завіщання й заявив: в обороні української справи.
франків за гру, а 100 за боників. Цих грошей було 2,741 долярів і 68 центів.
дувати таку скляну сочку, яка „Но, тепер уже можу спокійМинулого понеділка він зявився знову в уряді роду".
збирає у собі так багато теп- но вмерти". В тій хвилині сії
ЩЕ О Д И Н НАШ П Р И Я Т Е Л Ь .
підприємства та, зложивши всі пропавші гроші, зала соняшних промінів, що в и т отяжіло на крісло й закінчив
БЕРЛІН. — (ВУНІ). Минулого місяця перебував
явив, що він украв був гроші і зложив .вину на граШТЕКЕР ДОКОТИВСЯ...
ворює температуру 6,000 ступ життя: помер на удар серця,
у Берліні переїздом д о Варшави з Праги бувший побіжників. Поліція не вірила йому й пильно за ним
нів. Така сама горяч в на саПольські часописи пишуть, мому сонці. В Посадені збу- Цікаве теж, що на два дні пе- сол до італійського парляментў й давній приятель
слідкувала та довго його допитувала. Його гризло
ю
розбубнений
„славний" дували вже першу залізну гу- ред смертю Алеш убив свойо- українського народу, д-р Е. Інсабато, відомий як
сумління так, щ о як каже у листі д о підприємства,
він просто божеволів. Щоби покінчити з муками. польський змагун Штекер, має ту, де залізо будуть перетоп- го пса, б о не хотів залишити автор багатьох статѓей і праць прр Україну та укДон признався до вчинку. Підприємство повідоми- бути поставлений під суд за люватн промінням сонця. Но. його на інші-руки. Алеш пе- раїнське питання. Д-р Інсабато відвідав між іншим
небезпечні погрози. Причину вому винаходови приписують редбачив свою смерть майже і Український Науковий Інститут, де інформувався
ло поліцію, і ця арештувала його.
на хвилину.
про науково-культурне життя Українців у НімечОЛДЕРМАН ЗА ЗДУШЕННЯ ВСЯКОЇ ЧУЖИНЕЦЬ- д о цього дав інший польський велике значіння, хочби з увазмагун, Міяціо Посиф, який ,гн на те, що за тепло прочині н оглядав докладно інститутське уладження, а
КОї ПРОПАГАНДИ.'
ВЕЛИКА ПОЖЕЖА.
доніс
прокуратурі,
що
саме читальню, бібліотеку й книжкове обмінне бюНЮ ЙОРК. — Бернард С Дойч, президент олінів сонця не треба платити
дерманів, скликав збори всіх консулів у цьому мі- Швайцарії Штекер намовляв і вони можуть заступити ву- В Бурштині, пов. Рогатин, ро, що зробило на нього дуже гарне вражіння.
його
вбити
одного
свого
конзгоріло 17 господарств. Заголь і нафту.
сті, щоби порадитися з ними про здержання всякої
гальну шкоду обчислюють на АЯНШТАИН ПРОТИ СПЛАТИ ДОВЃІВ АМЕРИЦІ.
чужинецької пропаганди. Багато консулів уже при- куренѓа, причому відгрожуванся, що коли він цього не
20,000 зл. Пожежа повстала
‚няли це запрошення. '
ПАРИЖ. — Вийде незабаром книжка проф.
ВЕЛИЧАВА СТАТУЯ КУСА наслідком
необережности
Дойч котрий говорить про здушення чужинець- виконає, кине його у проѓ
Альберта Айнштайна, написана в Америці- у явнй
ХРИСТА.
вогнем у часі Великодніх Свят. він -атакує Злучені Держави за те, що вовк стягакої агітації, грає визначну ролю в пропаганді Жи- пасть. Як свідки на цей процес
дів проти політики націстичного уряду в Німеччині. будуть переслухані ріжні аѓлеють з Европи воєнні Д О Щ У . АЙнштайн каже, щ а А На памятку 1900-тнх роко. Г О Р И Т Ь Н А Р О Д Н Є Д О Б Р О .
й Гаркавенко. Польмерика поносить вину^а те, що діється в Европі.
ОБВИНУВАЧЕННЯ СУДДІ И УРЯДНИКА ЗА
ська судова влада віднеслася вин смерти І. Христа в ШвайВ Яворові якась злочинна Балканізація Европи це, на його думку, наслідок топерш за все д о судів Швай- царії побудують на вершку го
го, що Америка не хотіла брати під увагу економічрука
підпалила
просвітяни
дім.
царії з питанням, чи в тій кра- ру Шателяр, яку давніше наТРЕНТОН (Ню Джерзі). — Стейтова „асемблі
номічного й морального занепаду Европи, спричипостановила обвинуватити Джана Меккочена, був- Іні карають за такий злочин, зива.ти Мюн-де-Лян, статую на На превелике щастя вдалося неного натиском Америки на безоглядну сплату
врятувати
15,000-томову
біббо
від
цього
залежатиме
ви2
3
стопи.
У
підніжў
статуї
поѓ
шого стейтового контрольора, та Виліема Гарлія,
воєнних довѓів.
діотеку.
будують ісояличву.
бувшого суддю, за зловжитќи й корупцію; За о б - сотд к о р и для Штекера.
НАФТЯРі П Р И З Н А Ю Т Ь

ВАШИНГТОН. — Нафтові

ЮНИО.

компанії,

контро-

ТАЙНІ

приятелі

'

THREE CENTS.

зловжитќи.

вйнувачення заявилися 54 голоси, проти -— ні один,

ч. ізіз-

СВОБОДА, СЕРЕДА^ б ЧЕРВНЯ, 1984-

декуди — т . зв. „маївкою" кликували, ., то їх Дпідсуд- політики супроти Українців
(свято в роковини скасування них) в суперечності! д о прн- було недозволене. Не помагапанщини). Сьогоднішній Со- писів карної процедури від- ли аргументи оборонців, гоюз Українок організує все сві-силалн назад д о поліції, д е їх ловно адвоката Барціковськощ о тому го з Варшави. Все, що виќридоме жіноцтво, без огляду на наново бшуІ^Ь
походження й заняття жінки. зізнання на поліції і в слід- вало неприємну для поліції
чого
судді
є
вимушені,
не- подію, — виключав предсід.
Добродійність іще вправді воЦього року минає заледви під назвою „Клюб Русинок", лочеться за жіноцтвом немов- правдиві і фез значіння. Коли ник.
AccpUd for milling at special rate of postage provided for la Sectioa 110З 86 років від тої пори,' коли який згодом перемінився Е би наслідок його вродженої підсудні зараз першого дня
Коли
прийшли латинські
ol the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 191H.
почалось українське
націо- „Жіночу Громаду", а ця гро- прикмети, але плекання „това- розправи згадали свого покій- Великодні Свята, п. НоваковЗа оголошення редакція не відповідав.
нальне відродження в Галичи- мада перетворилася в „Союз риського життя", щ о обмежу- ного товариша Степана Бойка, ський зарядив перерву від ені. Очевидно, щ о це відро- Українок". Сьогодні Союз У ється д о танців, забав і пере якого за твердженими в тюр-реди д о вівтірка, отже аж на
За кожду аміну адреса платиться 10 центів.
мі вбили, а який за твердже- шість днів. Але коли були ук) Канада належить посилати гроші лише на т. ав. Foreign Money Order. дження не було зараз у почат- країноќ став справжнім сою кусок, зійшло на сірий кіках повне. Щойно в 1848 р. зом не так Українок, як укра нець; лишилося хіба тільки і нямм поліції, хоч мав кайдани раїнські свята, він навіть ніТел. .Свободи": BErgen 4-0237.
.Тел. У. Н. Союза: BErg.n 4-1016. скасували в Австрії панщину і їнських жіночих товариств — тих жіночих Кружках, щ о ні на ногах і руках і хоч ескор- кого не питав, хоч не всі заиАддреса: "SVOBODA", P. О. BOX 34в, JERSEY CITY, N. А
оголосили конституцію, себто філій тогож Союза. Є тих фі як не можуть потрапити на тували . його два агенти, ви- вили себе невіруючими (напр.
скочив з авта і втопився в рі- Пізьо), і зарядив розправу и
Паперову рівноправність ав- лій 72; вони обєднують біля властивий шлях.
коли в його память під- Великодний понеділок і нівстрійських ріжномовних горо 500 місцевих Кружків С У.
Очевидно, щ о й українські
судні на салі співали „Ви жер-торок! Це разяче легковаженжаи. Така зміна в державі
Продовж існування Союзу жінки поодиноко й групами
твою в бою" — кинулась поліДивні вісти йдуть від кількох днів з огайського створила заледви слабкі умо Українок змінювався теж ха підлягають д о деякої міри тим ція в присутности оборонців, ня релігійного почування Ук.
і
міста Толідо. На вулицях пікетують тисячі страй- вини для тої частини ўкраїн рактер тої організації. Ната порокам, що притрушують заступників преси і публики раїнців!
народу, що заселювала лія Кобрннська оснувала това нашу націю, як: партійництво,
Прикро було слухати і дц.
куючих робітників. Поліція пробує розбити пікети.
на підсудних і била їх ѓумови витися на ведення розправи.
автохтон
Східию
Галичину
невнрозумілість
риство „Русќих Жеищин" Ні гуртківство,
Б заходи не вдаються, бо пікети оперують громадля вияву назверх ўкраїн те, щоби виховати українську чи нетерпимість. Усеж таки и палками по голові, а тоді Навіть підчас виголошування
дою й найкраща орґанізація поліцаїв проти цеї тактрибунал — не заряджуючи
тики заломлюється. Уряд викликає військо. На ської думки та плекання тих жінку на громадянку, свідо сьогодні українська жінка під перерви — вийшов зі салі. кінцевої оборони предсідник
нього сиплються каміння й цегла. Військо вживає прикмет, що окреслюють окре му своїх завдань, на те, що- впливом часу, обставин і внут- Правда — предсідник Нова- Новаковський переривав часто
мішність
українського
народу
оборонцям і нічого дивного,
би вона стала рівноправним і рішнього гону, який проявбагнетів і слізних бомб. Коли це не помагає, стріковський при перших зізиан- що внаслідок того два обояк нації. Вправді очайдуші
ріановартним чинником у жит- ляється в кожного члена нації,
ляє. Падуть ранені. Падуть убиті.
відвага
молодого
питомця ті української нації. Одначе та- та під впливом гасел, які ши- нях підсудних не позволив їм ронці — а саме адвокат Ьар.
Про ці події пишуть ґазети. У фільмових теат- львівської духовної семинарії,
описувати побоїв і з тої прирах показують фотографії з тих подій. Пишуть про Маркіяна Шашкевича, вже пе- ка висока мета жіночої орга- рять жіночі організації, висво- чини приходило часто д о при- ціковський з Варшави і д-р
це не тільки всі американські ґазети. В Европі вони редтим вказала шлях, яким нізації оставалась довгий час боджується дорешти. з пут за- крих сцен, коли то поліція Кавфман зі Львова — підчас
своїх промов на судовій салі
тільки на папері, тільки при- скорузлости, струшує з себе о
фігурують між першими новинками газет.
на зарядження предсідника ду- підпали нервовому атакови і
треба йти провідній верстві уЗа що йде боротьба, котра робить вражіння країнського народу в Галичині, красою фраз, що їх виголошу- станки, здавалося, вроджено же енергійно вндалювала з мусіЛи положитися до ліжка
горожанської війни? Боротьба обертається довко- а українські нечисленні, хоч вали жіночі бесідниці при свя- несміливости, й опанцирене с а л і . . . Але з„часом ситуація та візвати лікарської помочі.
любовю та завзяттям, щора:
ла підприємства „Електрик Ото-Лайт", котре ви- щирі, політики звертали увагу точних нагодах.
змінилася. Головний свідок Для прикладу наведемо ті.тьробляє частини автомобілів. Почалася вона ще ми- польсько-австрійського уряду, Майже до самої війни гур- певнішою ходою йде в ря сѓуд. Іван Козак, оказався ки те, що один оборонець обнулого лютого, але тоді її полагоджено компромі- що „кривда нам". Вже по кра- тувади жіночі товариства ви ди, в яких стоять будівничі і провокатором, який переви говорив повище наведену дасовою умовою, на основі котрої робітникам дано ю йшли процеси за „ліси й па- ключно жінок з інтелігентських робітники кращого завтра щив „славного" Барановсько яву міністра Складковського,
замісць 10-процентової підвишки 5 процентів та о- совнска", що їх касували „па- кругів. Жінок селянського, Для скріпленя свого духа, для го, який кождого поодинокого а другому оборонцеви Новапоширення його на загал жі
біцяно говорити з ними пізніше за признання юнії.
на шкоду й загибіль се- міщанського, робітничого ста- ноцтва, для внтичення нових підсудного вказував поліції ковський заборонив навіть на
Коли прийшов реченець на цю розмову, підприємверстви, а під впли- ну в них не було. Бо й чогож! певніших чи доцільніших сте для арештування і який за за неї натякнути. Це, МОВЛЯЕ, Є
ство говорило з робітниками за юнію в цей спосіб,
Діяльність
жіночих
товариств
роблену нагороду тепер гуляє повторювання, хоч карна провісток про Кирило-метощо заявило їм, що воно про юнію не хоче чути й діївців уже в той час багато обмежувалася тоді до плекай- жок, організує головна жіноча в Аргентині, отже на розпра цедўра такої заборони не
орґанізація Західньої України,
одного слова.
ня
„товариського
життя"
іі
ву
не явився.
балакали про потребу освіти
знає!
Закидаючи зломання обіцянки, робітники за- в рядах меншого брата. Мо про око — до добродійности Союз Українок, у днях 23 до
Другий
головний свідок
Коли підсудні у своїм кінстрайкували. Організації безробітних робили спе- лоді народолюби вже вбира Товариське життя тодішніх 27 червня 1934 у Станиславо
ві Жіночий Конгрес.
бувший
'
поліційний
комісар
цевім слові згадали причини,
ціяльні зусилля, щоб не допустити до страйколом- ли на вечорниці не тільки ви жінок т. зв. „нижчих" верств
Заремба, зізнав усе те, щ о Ко чому вони 'ддйііііги до КОМУНІ(Кінець буде)
ства. Підприємство постаралось про судову забо- шивану сорочку, але й широкі замикалося весіллям, чи
заќ сказав у слідстві. Він
стичних переконань, зараз іх
рону проти цих заходів. На основі заборони ареш- шаравари. Та всетаки орґаиізнавав сім годин,
і
видалювал'и" 'зі'"салі, а потовано пікети. Юнія послухала суду, а організація зоваио не проявляй ще себе
чотирох
роках
памятав
кожну
ліція
виконувала той набезробітних вимовила послух. Пішли нові арешти нарід занадто ярко. Можна це
найменшу дрібничку,
каз з поспіхом та енергією,
й масові демонстрації в суді.
сказати не тільки про народвін заперечив категорично, не так, що на одному іидШериф став захороняти фабрику перед піке- ню масу, яку в тих часах стамовби то він або його під- судному
подерла
сурдут,
(Допне зі старого краю).
тами. Своїми депутатами він підбирав тільки ви- новило виќлюно селянство, а
владні Ткачук і Постович би другого викинула зі салі, а
бранців підприємства, відкидаючи юнійних робіт- ле й про нечисленну інтелі
ли підсудних. Коли оборона третим кинула об замкнені
ників, які до цього голосилися. Поведений цих де- ґенцію. Одначе вже в тому ча
Політичні
процеси проти шта підсудних до такої при його спитала, чому то міністер двері судової салі і їх розвапутатів провокувало страйкарів. Пішли бійки, в сі український нарід почув
не призналася, Складковський на інтерпеля- лила.
котрих побита поліція стала кричати: „Ратўнќу! відчув свою окремішність від ўќрайських націоналістів зав- иалежпости
жди повні жахливих описів тільки деякі Українці потвер цію в цій. справі в сенаті зая
Давайте війська!" Прислано військо.
Ба, дійшлр Д того, що конародів російського та по
знущань Над жертвами поль- дили `свою приналежність до вив, що „не вшистко било
Злагода, до котрої довів представник федераль- ського.
ської сваволі. А тепер маємо колишнього Сельробу, колі поржондку і я розпендзіл ца ли кореспондент заграничних
ного уряду, головного спірного питання не вирішує,
газет
вийшов зі салі на корнновий образ. Ми, — певна річ він був партією легальною.
ли ужонд следчи на чтери вят- дор і там сказав до третої оЩойио в 1868 р. зорганізу
бо робітникам не признано права говорити про умови праці через вибраних пими представників. Це лося товариство „Просвіта" як — не симпатизуємо з комуні- Але процес той не тим був ри", то Заремба під присягою соби кілька слів про страшне
дає основу припускати, що події в Толідо можуть перше українське товариство. стами, але щодо них теж по- цікавий, і не тому панувало сказав, що він говорить прав- поведения, то предсідник Ноду...
За ним пішло Наукове Това- виниі бути задержані обовя- від початку процесу аж
повторитись.
ваковський
відібрав
йому
Ці події показують, що настрій серед робітни- риство ім. Шевченка (1873), зуючі закони. Та не так дієть- кінця на салі небу.але подраз- Навіть у Луцьку така заява право приходити на салю, хоч
викликала
констернацію.
ків є сильно піднесений. Вони обурені на підпри- Рідна Школа (1881), Народня ся в Польщі. В Луцьку від- нення і душна атмосфера,
він
мав
легітимацію
і
переємство й уряд. Підприємству вони закидують не Торговля (1883). В 1884 р. о бувся недавно ‚процес проти із зовсім інших причин. Від треба знати луцьку публичну пустку.
тільки вузькоглядність в обороні своїх інтересів, а- снувала в Станиславові піонір 55 комуністів, з котрих було самого початку всі підсудні тайну, що той саме Заремб:
Так і доводиться ствердити:
твердили, що на поліції їх би вправді офіціяльпо вже не
ле й віроломність. Урядови закидують вони, що ка жіночих прав, Наталія Ќоб 28 Українців.
З
отих 55 „комуністів" ли,
а підсудну Спекулян- поліційним комісарем, але все процес цей розпочався в атвін обіцяв признавати робітникам право до юнії, ринська, „Товариство Рускю
МОСфсрІа
и и и ь н и г о подразале цього права не піддержав. Для злагоджений Жеищин". Було це товариство всього 7 призналося до при- знасилували, — що тими по таки робить поліційќў служ нення і в такій атмосфері скінтаких настроїв не поможуть ні палки, ні кріси, ні більше місцевого характеру належности до комуністичної боями вимушено у підсудних б у . . .
чився.
У
ньому
приписи карПоліційні свідки потвердили ної процедури не мали ніякогазові бомби, а тільки признання робітникам прав, Щойно 9 років опісля повстал : партії Західньої України (К. ГГ. неіпавдиві зізнання, а КОЛІ
у Львові Жіноче товариство 3. У.), в тому 2 Уќранці. Ре- вони у слідчого судді їх від вину підсудних на підставі
котрі й уряд признав їм за належні.
го значіння.
конфіденціональних донесеш
причім появилися численні су
сяця, яке вливалося другим гук стрілу скаже бандитам, в товариства і також ляѓ. Об перечности. З другої сторони
ПІСЛЯ 42-денної розправи
вікном, радше другою дірою в котрій ми стороні. Нащо тобі рушниці вже були на колінах деякі свідки потвердили обо суд видав присуд, який засуФ. Гер...
Данила. Які вони, він не 6а- рону підсудних щодо побоїв.
стіні, де раньше було вікно, тепер шкіра вовка?
джуе иа вязницю 45 зпоміж 5S
чив,
бо
було
затемно.
Щуі
Між
іншими
свідок
Щиґель,
Німецька розмова, котрої
позволило йому доглянути,
обвинувачених за прнналежполіційний „вивядовца", який ність д о К. П. 3. У., що стащо ціле товариство на ногах. парубок не розумів, троха ючи пальцями пізнав, що
— Панство вже готові в стрівожила його. З сего до- одної не стрілив би, бо не дався замкнути разом
рається
силою змінити устрій
дорогу? До рана ще далеко. міркувався, що їх довіря до знає її механізму. З другої судними у вязниці, на питання, польської держави, а заступиЕпізод при кінці українсько-польської війни.
стрілив би, бо то був „манлі- чи його бито в лице, відповів,
Можемо спати ще найменше нього захитане.
ти
його
комуністичним. І так
хер",
звичайний
австрійський
8).
що ні, — а на питання, де би 14 обвинувачених засудили їм
які чотири години.
— Деж Прокіп? — спитав
Лісничий вернувся до хати паючи за приперезаний з лі— Деж ти був, і де Прокіп? лісничий. — Чому не стоїть карабін. Хоч він і з карабіна І, відповів: „де хотіли, всю
літ вязниці, 13 по 7 літ, Ю
ніколи
не
стріляв,
б
о
у
війську
вого
боку
мисливський
ніж.

і розбудив Збудинського. Коі але вони тоді не знали, по 6 літ, одного на 5 літ, 4 гю
Чому ви відійшли з того мі- на визначенім місці? Як
цілком не був, то нераз бачив, о я „вивядовца"...
ли сказав йому, що оба про- Я лиш цікавий, де той другий. сця, де я приказав стояти на
4 роки та три по три роки. Де— Коли один вертається до варті? Се місце видко з поро- був там, то відси ми виділи би як стріляють, і добре придивідники щезли, шурин також
Інший свідок, якого спро- сятьох увільнили. Засудженим
його.
вився.
порадив не гаятися, а зараз нас, то мабуть ми справді не- га хати. Там тепер нікого
вадили з вязниці, відкликав відібрали горожанські права

Пішов
троха
далі
і
сто
слушно
підозрівали
їх,

завтікати відси. Розбудили лі— Чи не стрілити би з того свої зізнання на поліції
нема.
на 10 літ і засудили на зап.тасничову і старого Оравського. мітив Збудинський. — Ми мо- Парубок розсміявся і каже: їть за скрутом дороги, звідки карабіна в кут хати, де вони слідстві, заявляючи, щ о його
ту коштів розправи. Всім заЛісничова сказала, що корот- гли би заждати тут, аж засви- чули, як вовк біжить, і бачили ліпше видно околицю,
всі сплять? — подумав. — били так довго, аж він зѓо рахували слідчий арешт по
повів
парубок.
кий, твердий сон сильно по- тає. Чого сестру мучити манПоцілю кого, чи ні, то жах і дився зізнавати все, що тіль- півчверта року.
поперек дороги майнула
— То нехай же собі стоїть
кріпнв її і вона почуває себе дрівкою в ночи
метушня позволять мені втек- ки поліція хотіла. А ще інший
його тінь. Ми пішли ПоДИВИПрокуратор і оборона засильнішою, як тоді, коли вийСпершу мусимо знати, тися, чи не задержався близь- там. Ти лягай, бо й тобі по- ти з обома рушницями.
свідок (також спроваджений з
трібні які три години сну.
шла з хати, щоби сісти на що сей скаже на своє виправ- ко хати.
втратив унаслідок повіли апеляцію.
В тій хвили дзенькнуло, бо вязниці)
Слідча
вязниця у більшости
— Я й так не вену, бо коні люфа карабіна вдарила об побоїв память так, щ о навіть
коня.
дання, — обставав при своїм
Парубок став думати щось,
Всі скоро поснідали, попи- лісничий. — Як вони невинні, і по хвили прийшла йому гад- не д а ю т ь . . .
не памятає імени"свого бать обвинувачених тревала понад
люфу рушниці.
три
роки.

То
лягай
тут,
коло
нас.
ваючи вчерашним, зимним ча- то всеж таки бодай щось пі- ка, яка, очевидно, коли би так
Хоч лісничий ляг, то спати
Сам` присуд нікого не здиЛісничий волів, щоби Да не думав. Спертий на ліктю
ем, і товариство було готове дозріле вчули або побачили склалося, як він погадав собі,
Взагалі доказове поступорушити в дорогу.
Інакше були би не відійшли без труду і без небезпеки по- нило був коло них, бо не міі лежав, прижмуривши очи, на- вання виявило жахливі прак- вував, бож тепер немі прим`
дня, щоби польські суди не
би так легко, непомічений в и критий коцом і наслухував.
Лісничий, котрий що хвилі так далеко, ще й оба, полишатики підчас слідства: так наби йому виконати одну
ючи хату без с т о р о ж і . . . То роботу, накинену йому банди- ховзнутися з хати. Данило вй- Коли металь дзенькнув, лісии- приклад підсудному Білявці засуджували на довгі літа
визирав на двір, крикнув:
тюрми нашу молодь і селянлів бути в кімнаті з іншої чий глянув у ту сторону. Хоч
від побоїв ноги так страшно ство за приналежність до Ор— Один провідник верта- Данило іде. Отже Прокіп та том. Він сказав:
причини,.
ки заступив його і лишився на
в темряві, він бачив що щось, були попухли, що треба було
ється!
Вовк не відійшов геть.
гаиізації Улраїиських НаціоВсі полягали назад. Данило неначе патик, неначе цівка руварті.
йому
купити
черевики
кілька
— Богу дякувати! — шепКрутиться, поки коні тут. хотів бути якнайближче тована.-ігтів.
Коли Данило вже підходив Прокіп вислав мене, щоби я риства. Сунучи рукою по сті- шниці, схилялося. Схопився на чисел більші, ніж він попереднула, склавЩи руки, лісничова'.
таксамо но носив!
Отже вони таки не зрадники. до хати, лісничий назад всту- приніс йому рушницю і пару ні, сам посувався вперед. Рап- рівні ноги. Цілком
Д о відділу налогових пябуло з Павлом. Одночасно
Таким підозрінням ми тяжко пився з пекарні до світлиці.
Коли обвинувачені зясову- ниць привели двох.
унків.
том цілий затрусився, бо рука він схопився. Данило замісць
скривдили їх і себе непотрібно Данило увійшов до пекарні, і
— Добре, — сказав лісни- попала на дві рушниці, постав- покласти рушниці, і сказати, вали польську політику щодо — Щож вас пхнуло на ню
не задержуючися, пішов далі, чий. — Бери одну руйшицю.
стрівожили.
о. `лені під стіною. Вже не ступав що з цікавости взяв їх, `оѓля- українського шкільництва, що- (дорогу? — питається лікар од— Дай Боже, щоби наше пі- тихо скрадаючися.
Я з другою піду з тобою,
далі, скулився і ляг зараз ко- нути, жахнувся так', що з о- до справи українського ўні- иого.
верситетў, справи кольоніза— А то що?! — сказав, одозріння 'не мало основ, —
— Нещаслива любов, — па— Богдане, не йди! — ска- лої рушниць,
бома вистрибнув з сіна і екобурмотів лісничий, недтдвірчи- пинившися на порозі до світ- зав Збудинський. — Як вони
ѓке (довго'ждав. Лісничий чив д о дверей. І до пекарні не ції, польонізації, пацифікації, It" докторе.
во призираючися наближаю- лиці.

т о предсідник Новаков- — А вас? — питається лікар
зрадники, то ти сам влізеш в вийшов пару разів на поріг вскочив, б о впав пробитий ночійся тіни, сягаючи одною руськнй все їм відбирав голос і другого.
В хаті було темніше як на їх руки. Як то чесні люди, то ;(атиЗК0ли-не побачив, ні не жем лісничого.
кото по револьвер, другою хавидалював зі салі. Взагалі
— Щаслива любов. Моя любдворі, та всеж таки світло мі-1 ти не повинен стріляти, бо'Аѓўв нічого, вернувся до' свого
(Далі було),
всяке норушуваНня польської ка мала салун.
j
"SVOBODA" (UBERTY)j
FOUNDED 1893
Ukrainian newspaper published dally except Sundays and holidayl
at 81-03 Grind Street, Jersey City, N. J.
Owned By the Ukrainian National Association, lac
EdlUd by Editorial Committee.

Лев Ясінчук.

УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО НА ЗЕМЛЯХ ЗАХІДНЬОЇ
УКРАЇНИ

С

а

ЗА СЦЕНОЮ ТОПІДСЬКОГО СТРАЙКУ

%

г

СТРАШНІ ВІДНОСИНИ В СУДІВНЙІІТВІВ ПОЛЬЩІ

0

ПОГОНЯ В ГОРАХ.

СВОБОДА,

ЄЕРЕДА, В ЧЕРВНЯ. 1934.

З ЮВИЛЕЙНОЇ КАМПАНІЇ УКРАЇНСЬКОГО Н. СОЮЗА.
ШІКАГО, ІЛЛ.

Ухвалено вислати подяку д о Українського Сиротинця в Ф и ло відоѓрати надпрограмові канці, перебрали від Ўкраїн многі літа і дай Біздке, що`б ви публика не хотіла пустити їх
мейора міста Шіквго, щ о за- ладелфії. На сцені появляетькусні.
ців ту ідею, що вільна репуб- діждалися отриміѓгн ще раз зі сцени. Навіть нема слів,
витав на ювилейне свято' шіка- ся коло трицять кілька маДеклямацію
„В сорокову лика є найліпшою формсйо таку
відзнаку".
Вручаючи що(.ѓ описати, як гарно зачаруговських відділів.
леньких сиріт, в дуже гарних
держави.
річницю
У.
Н.
Союза"
віддала
відзнаку маленькій Фльоренсі вали присутніх оті дві молоЧлен відд. 221, п. Матвіїв, українських строях. Публика
Директора Дейвиса присут сказав: „А тобі, донечко, хай денькі артистки. Можна було
поставив внесення, щоби всі витає їх грімкими оплесками. дуже гарно панна Анна Жмунагородили за його щирі ця відзнака буде не тільки чути по концерті, як люди тівідділи У. Н. Союза в `Шікаго Діти співали без диригента. По тин. Тут роджена, але донька
слова
грімкими
оплесками. щастям і здоровлям на мног шилися, що згодом матимемо
злучилися у два або хоч три відспіванню кількох пісень ви- щирих патріотів-родичів. Так
Директор був так зацікавле- літа, але хай вона буде також з них артистки, якими буде
гарно
говорила
по
українськи,
відділи. Внесення
перейшло ходить на сцену пятьлітній
ний нашою програмою, що для усіх українських діточок можна гордитися.
одноголосно. Всі буди за` те, хлопець-сирота в козацькім що присутні не могли првіхоч його покликали у важних свідоцтвом того, що наша орщоби в Шікаго була злука від- строю, а за ним пятьлітня си- рити, що це промовляє дівчиПо концерті відбулася спільінших справах, він сидів далі ганізація добра, та щ о вона не
ділів. Секр. Дм. Г и ч и н апе- рота-дівчНнка, в строю україн- на, роджена в Америці.
вечеря, д о якої засіли коло
з нами і прислухувався нашим
для мене чи д л я тебе, але
і сотки осіб. Підчас вечері
дював, щ о б найбільше стара- ської молодої. Зачинають танДиректор міста Филадедспівам і музиці.
для
нас
усіх".
Промови
гол
попросив предсідник комітету
тися організувати
молодіж. цювати. Танець випав так гар- фії і репрезентант мейора, п.
Потім відоѓрала скрипкове контр. А. Пашука і гол. предс на тостместра д-ра В. ГалаЗнову п. Н. Гудь сказав, що но, що як куртина спала, пу- Дейвис, підніс у короткій
М.
Мурашка,
промовили
сольо панна Стефанія Палмер
на. Промовляли багато гронаша молодіж добра і її мож- блика майже повстанням
промові таке: Мейор міста,
серця, бо можна було бачити мадян. Від організації „ПроНаради буЛИ д у ж е ІНТЄрЄСНІ. на зорганізувати лиш при помісць домагалася дальших пі ми всі урядники знаємо про так гарно, що сам директор
Гол, рск. секретар виказав у мочі батьків. Він має в тім сень і танців цих сиріт-дітей, вашу організацію. Ми знаємо, Дейвис плескав дуже довго, сльози в очах членів, котрі о видіння" зложив привіт головсвоїй промові, шо ощадна ѓо практику. Як при громаді Ок Присутні Американці, а спеці що Українців в Америці є щоби вона грала ще більше. тримали ці дарунки, як теж ний касіер це'ѓ` організації, п.
сподарка в У. Н. Союзі дає лей і Райс ул. зорганізовано яльно директор міста п. Дей близько один мі.тіон, і що в
В другій части програми і серед присутніх гостей. По Іван Борисевич, і побажав
-обр} гарантію на поліси. На- молодіж, два бейсбол тіми, ду- вис, дуже полюбили оті піси місті Филаделфії є коло два- присутні гості побачили такий І розданню нагород промовив гарного розвою нашій орґанігол. радний п. Стефан Сло зації.
ть поліси великих асекура- ту банду, .козацький хор і чер- танець. Директор Дейвис на- цять тисяч. Ми гордимося та- о'браз:
ційних компаній не виказують воний хрест, і лігу укр. кат. віть просив предсідника комі- кими горожанами як УкраїнНа сцену виступає головний бодян і подав д о відома при
Не можна оминути заслуг
130",, вартости, як її виказу- молодіжи, то все сталося црн тету, чи не моглиб наші си- ці, бо згаємо, що Українець предсідник Українського На сутнім, що здається, що Ук
цього
величавого
ють поліси У. Н. Союза. При помочі батьків і мамів, ќот роти виступити на великім а- це образ щирої й справедли- родного Союза, п. М. Мураш раїнці міста Филаделсрії ма- комітету
ірганізуванню нових членів, рі є при Союзі. Молодіж всту мериканськім концерті і співа- вої людинт. Українці знані з
Позаду на сцені, зліва на ють найбільшу репрезентацію свята, бо концерт і вечеря
були
великим
успіхом
тому,
в членах в Українськім На
говорив п. Галичин, треба ить до Союза, як батьки со ти тісамі пісні.
того, що боряться не ТІЛЬКИ право, сидять гол. радний
роднім Союзі, бо до нині є з що комітет працював щиро і
представити кандндатови, що бі цього забажають і як буд.
за свою власну волю, але та- Стефан Слободян, найстарший
так
гармонійно,
що
громадятими,
що
ми
їх
підчас
ювилейкорнети і иривилеї, які У. Н. в нас національна, політична
Діточа орхестра, в числі ко- кож за волю інших народів. лен Союза, п. Іван Борисе
тюї кампанії придбали, понад ни нашого міста ще не мали
Сою І лає` своїм членам, є біль- згода.
то ігятьдесять маленьких ді- Ми знаємо також, що Уќрана вич, гром. Теодор Липка,
дванацять соток членів у Со- нагоди бачити такої щирої
щі, ніж їх можна дістати деінтей,
під орудою п. Павла Ке- була на ділі першою републи його трилітня донечка „ФлоСекретар Дм. Галичин спі
праці всіх членів комітету.
юзі.
jc. А шоб ті корнети були
ренс",
найстарший
филадел
дичави, виконала свої точки кою в Европі. І коли хочемс
Три
місяці
цей
комітет
те більші, треба злуки від- шився д о відїзду до Міннеапо
Потім виступили на сцену
чаруючо, що иа домаган- бути справедливими, то му- фійський член, п. Микола Ро
л.іів. Великі відділи менше ліс і попрощав усіх присут ня присутніх гостей треба бу- семо признати, що ми, Амери- солович, і гол. контр. п. Антін п. Корикора, пані Корикора і рацював спільно й згідно, бо
них,
желаючи
Союзовцям
у
на
ніяких
зборах
не
було
найстратили
членів
у
часі
Пашуќ.
їх син.
спіху в організуванню членів
меншого непорозуміння. Цей
безробіття, 'міна грам
П о відспіванню і відогранню
Головний предсідник у сводо
Союза.
комітет
хай
буде
для
нас
усіх
ггарого роду на порі.й б у д е
їй дуже річевій промові пере- кількох пісень публика наго- риміром, що це не байка, а
T. Кривовяз, секр.'зборів.
корисна л.ти членів тим, що
дав корокў історію нашої ор- родила їх грімкими оплесками щира правда, що каже наша
можуть користати з позич
ганізації, згадав про піонірів, і змусила відоѓрати ще до- приповідка, гцо згода будує,
ки. яка повинна бути вжптз
ДЛЯ ЮВИЛЕЙНИХ КОМІТЕТІВ У. Н. СОЮЗА
котрі заложили її, як теж ви даткові пісні.
а незгода руйнує.
ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА.
гільки на заплату місячняснив, як це наша організація
Танцюристи з групи АвраВ СПРАВІ ЮВИЛЕЙНИХ ВІДЗНАК.
вкладки. Хто не змінить гр; Присутній.
з десятьох членів і сто долярів МЄНКа зробили сильне вражінЮвилейне Свято.
Головна канцелярія вислала досі до ювилей- у 1864 році зросла по нинішній гя. В танках взяли участь: М.
моти, останеться в с т д р і м деВ неділю, дня 27-го травня, них комітетів і поодиноких відділів У. Н. Союза день на більше як трицять ти- Квасінськнй, О. Яремќо, С.
партаменті. Туѓ грошева реіерва буде іменшуватись, і відсвяткували Українці міста 12,500 малих ювилейних відзнак і 3,000 спеціяльних сяч членів і на три і пів міліо- Савчук, И. Шмильський, Марія
Це є ввесь запас ювилейних на долярів маєтку. Хай ця ко- Квасінська, 'Олена
можливо прийде час, що вда- Филаделфії сороклітній юви- відзнак (pennants).
Сивуляк.
да ‚МУСИТЬ платити більшу лей Українського Народного відзнак, які головна канцелярія свого часу була ротоньКа історія нашої орґа- Марія Кіс і Фрагщішка Шага
Я, нижче підписаний член
... }irj
вкладку. Тому ліпше виміняти Союза при великій участи чле- замовила.
нізації, говорив предсідник, ла.
від. 42 У. Н. Союза, складаю
в і громадянства.
стару грамоту.
Беручи під увагу, що замовлення від ю'вилей- буде для нас усіх добрим досердечну подяку головним уМолодий
громадянин,
п.
М.
Концерт почався точно в че- них комітетів на відзнаки приходять далі, то заки казом того,
що спільною
рядникам нашої організації за
З.тука відділів в Шікаго да твертій годині пополудні. Хор головна канцелярія рішиться давати поновне за- дальшою працею і доброю Гарасим, промовив до моло
ўділення мені допомоги з
лаб ІІЛкаговцям змогу вибуду під орудою п. Мирона Кори- мовлення на тічвідзнаки, насамперед треба нам зна- волею нас усіх за других со- діжи по анґлійськи і то так
фонду . запомогового в сумі
апелюючо,
що
нема
сумніву,
вати Укранїський Союзовий кори відкрив свято гимном ти, чи ті всі відзнаки, які досі вислано д о ювилейних рок літ ми можемо побільши$50, котрі стали мені великою
раїнського Народного Со- комітетів, вже розпродано. Цього не можна знати, ти наш У. Н. Союз вдесятеро що його слова впали в серця
Дім v Шікаго, на щ о Союз міг
не тільки молоді, але також і помічю у моїм тяжкім полоби позичити грошей. А тако- юза. По відспіваніїќ) гимну як довго ювилейні комітети не присилають грошей
членах і майні.
женню. Також дякую місцевим
старших громадян.
предсідник
тамошнього
коміза
розпродані
відзнаки,
або
не
звертають
нерозпрого дому Шікаго дуже потреНаступила точка вручення
перед закінченням проѓ урядникам за їх труд.
буе, '.і дискусії виходило, що тету свята, п. А. Пашуќ, при- даних відзнак.
дарунків найстаршим і наймо- рами вийшли на сцену дв
Петро Давидович,
витав
присутніх
гостей
коротЩоби не наражати організації на злишиі ви- лодшому членам. Гол. конт.
важко мучити відділи, бо умолоденькі артистки, панггоч
Клифтон, Н. Д ж .
рядниќн відділові тому на пе- кою промовою, по чім насту- датки, та щоб уможливити екзекутиві У. Н. Союза А. Пашуќ промовляв влучно
ки Ярослава і Наталія Шиманпив
дальший
спів
хору.
Хор
зробити
бодай
приблизну
оцінку,
на
яке
число
відрешкоді. Предсідник відд. 106,
кождого члена зокрема, ські. Це артистки з роду. Вже
п H. Гу.ть, внсказав щиру по- співав так гарно, що на дома- знак треба давати поновне зомовлення, просимо ті передавав кожду відзнаку го- від кількох літ вони виступа
дчч, у і і Союзови за но- гання присутніх був змуше- всі ювилейні комітети і відділи, які вже відбули ю- ловному предсідникони п. Му- ють по ріжних радіовнх стареформу, котра вратувалаі ний відспівати додаткові пі- вилейні свята, прислати належитість за розпродані рашкови, а цей вручив членам, ціях і американських концервідзнаки, а нерозпродані відзнаки негайно звернути. додаючи від себе: „Хай ця відвідділові каси від бан- сні.
тах і співають українські пісчі
Вже здавна комунікаційні
знака буде для вас щастям на Вони співали так чаруючо, що
ікротства.'
'
І Потім виступав діточий хор
Головна канцелярія У. Н. Союза.
знавці раді би усунути автомобільні сирени (трубки), бо
вони по великих містах збільГарри Він.
— Фу, якжеж можна бути звичайною злодійили страшно вуличний гамір.
Фельдман заявив перед судом, що він був якраз
кою? — сказав.
свідком цього поганого випадку. Коли він вертав- Тепер у Німеччині роблять
Вона, бліда, тронута невдачею, порушила легко ся домів, побачив двох моряків, що боролися між практичні спроби, щоби автоустами. Не видала однак зі себе звуку. Здавалося, собою. Він бачив, як блиснули ножі. Тому однак,
обільну сирену зовсім закищо вона німа.
сти. На місце сирен завели би
що він такий мізерний та слабий чоловік, не хотів
Нараз наглим рухом обернулася й побігла на- входити в дорогу здоровенним гультіпакам — ста- т. зв. „радіо-сигнал" для автоПадав дощ. Студент Дорнбух був змушений заобілів. Тоді кожне авто в
своїх коротких ногах у бічну вуличку.
нув собі за углом і побачив, як саме на ніж, котйти до каварні. Вона була повна. Звуки орхестри
Студента огорнув жаль. Чиж вона не є упослі- рим.моряк хотів пробити свойого противника, по- більших німецьких містах магомоніли в головах гостей.
ло
би невеличку висилаючу та
пала
дочка
кошикаря.
За
нею,
так
трицять
кроків
джена? Чиж мусів він так гостро й гнівно з нею
Дорнбух сидів так з пів години при столику,
обійтися? Щось штовхнуло його побігти за нею й ззаду, йшов студент. Він є такий невинуватий, як приймаючу радіостацію, улаколи через входові двері увійшов д о середини манджену
для надаваннѓі та приймандрівний
торговщик,
стара-немічна
людина.
сказати їй щось приємне. Може ущасливить її цей
лрівнии крамар. Це був слабкий, тоненький чолоКоли моряки втікали, побачили його за ўтлом мання хвиль у колі, великому
перстінь з блискучим камінцем, що купив у манвічок з білою бородою й споловілою, хоробливою
50 метрів. Так шофери один
камениці,
й
щоби
позбутися
єдиного
свідка,
схвадрівного крамаря?
шкірою на тілі.
одному на перехресті могли би
Він побіг за нею. Вона однак поспішала зі тили його та потягнули за собою. В одному ресто- нечутно передавати свій сиґДорнбух бачив, як він підходив від столика до
швидкістю бистроногого оленя. Студент уже хотів рані, зовсім йому незнайомому, дали випити йому
столика й хвалив свої товари.
Студент пізіал. Прохожі тих сигналів не
заперестати цю нічну гонитьбу, коли нагло побачив якийсь приголомшуючий напій, під впливом якого
тули би, а про „безпеку" пронав с в о ї м вправним оком студента медицини, що
двох моряків, що в рукопашному дужанні грозили івін попав в обморок. Його завезли д о лічниці. По хожих на перехрестях дбали
ію людину мусіла колись мучити пропасниця.
ножами. Коли один з них замахнувся ножем, щоби кількох тижнях прочухався й прочитав у газетах,
як і досі, полісмени, що
Матове, знесилене око мандрівного крамаря заякі часто діставав від свого сусіда в хоробі, що непробити свойого противника, замісць в нього порегулюють вуличним рухом.
ясніло веселістю та життєздатністю, коли студент
винну людину посуджують у вбивстві.. ..
пав
якраз
в
дівчину,
що
в
тому
менті
бігла
повз
них.
Узяв з його краму перстінь у паперовій коробці та
По годині залишив студент Дорнбух лаву обНічю потряс гострий крик.
положив на краю його скринки дві марки.
винувачених. Н і х т о з присутніх не бачив, як він,
Коли на цей крик збіглися мешканці вулички,
- Гадаю, що акторське жит— Дякую за таку велику суму грошей. Це не
відходячи, зігнувся та підніс з долівки фальшивий
побачили вони студента, що клячав біля вмираючої
ііе конче приємне. Все житДали в и надармо. Ви маєте перстінь із щасливим
перстенець та сховав у малу кишеньку камізельки.
тя мусить грати накинену йой піддержував її своїми раменами. Біля них лежав
Каменем.
Переклав
Ром.
Ан—ч.
ролю.
скрівавлений ніж.
Студент глянув на коробку й усміхнувся. Пер- Всеж його життя ліпше,
Моряки зникли, мов у землю запались.
'нь‚ що мав бути щасливим, — це був тоненький
У крамниці музичних інструментів.
ніж того, гцо оженився та
џш

Прошу
мені
дати
одну
сталеву
струну.
-бручик з фальшивим, жовтим каменем. Дорнбух
Купець: А яку? До скрипки, до гітари чи до мандоліни? всеньке життя не грає ніякої
Ммняв паперову коробку, а перстінь вложив до маСтудент Дорнбух стояв перед суддями. Погано
ролі.
— Мені все одно, щоби лише добре краяла масло.
"оі кишеньки камізельки.
було з судьбою цеї молодої людини, й о г о обвинуГІо хвилині студент встав і зібрався йти домів.
вачували, що вбив сімнацять-літню дочку кошикаря,
На дворі було спокійно. Д о щ уже перестав. З церFIT^R'
`=Ш
Ерне Вельке. Ніхто на салі розправ не хотів у це
ковкої вежі доходили звуки пізньої нічної години.
вірити.
УКРАЇНСЬКА НАРОДНЯ ШКОЛА В АСТОРП, Л. АИ.
омарах блукав блідолиций місяць.
Коли при суддівському столі переслухували
:
::
: улаштовує :
::
:
Дорнбух міг скористати ще з електричноѓ засвідків, Дорнбух всунув руку в кишеню від камі'`чзниці, але пішки
здавалося
йому
веселіше,
зельки. Він витягнув фальшивий перстень із блис' д о б и скоротити собі дорогу, завсіди ходив через
кучим камінцем, обертав його в пальцях та іронічно
н е б е з п е ч н у пристайну дільницю, яка роїлась від
всміхався.
Це мав бути щасливий перстінь, що
коряків. Жовті облича Азійців і чорні Негри, що
приніс йому стільки нещастя й ќрови. Він кинув
М і т и л и своїми білками, проходили повз Дорнбуха.
його на долівку й тяжко ступив на нього. Згодом сів на лаву обвинувачених і понуро схиНараз почув він якусь руку в своїй кишені. Він
В ЧЕСЬКІМ ПАРКУ І ГАЛИ, 29-19 — 24th AVENUE, ASTORIA, L. і.
лив голову. Коли так зажурений у думках сидів, Парк отворений від 11-тої години рано. . —
схпатив її й чув між своїми пальцями такі дрібні
Музика добірно.

Вступ 50 центів.
не завважив він, як на салю увійшов якийсь чоловік,
кісточки, що зразу думав, щб має в руках малу
На цей пікнік запрашаеться д о участи якнайчисленніше молодіж так і старших, як міщо
подав
себе
за
принагідного
свідка.
Аж
тоді,
коДитинячу ручку. Колиж однак оглянувся, побачив
сцсвих так і позамісцевих, з Ню Иорку, Бруклина і інших. Комітет доклдаае всіх можливих
ли усталено персоналі! незнайомого мандрівника- старань, щоби задоволнти як старших так і молодіж. На пікніку, на просторій голи буде прид у сімнацятьлітню дівчину, з чорною крученою
зачіскою на чолі,, з широким сплющеним носом та
торговшика, Іллю Фельдмана, то глянув Дорнбух гравати першорядна орхестра під проводом JOHN w. SEMAN. ПІКНІК відбудеться без ріжниці на
ггогоду. За повне задоволення ручить — Комітет.
'
^дикими вухами. Вона серіозно дивилась на ньотуди й пізнав цього xv-ечького чодовічка, що проDIRECTION: Ѓгот- Brooklyn AH B-M-T tr-ln$ to Queensboro Ріпа and change to Astorii. — From New
York Emt Side: Take 2nd Ave. "L" to 57th Street Sta. and chinjce to Astoria. — West Side: All Subwiys to Grand
дав йому цей злощасний перстенець,
Дня 21 травня відбулися
збори Союзовців в церковній
і при Оклей і Райс ул.
Збори були скликані з наго
j„ приїзду головного рекордо-ого секретаря, п. Дм. Галичи
Зборами проводив голов
ий радний, п. Тарас Шпікула,
На збори прибули урядники з
тактіх відділів: 106, 183, 33, 259,
220, 379, 165, 139 і 221. Був та.
`. Гриневецький, як
лікар з Нортсайду і
член 221 від., і багато членів.
гал

Н

ал

В1

ПОВІДОМЛЕННЯ

1

подяка

СКАСУЮТЬ АВТОМОБІЛЬНІ
ТРУБКИ.

1

ПЕРСТІНЬ

ст

УВАГА!

НЮ ЙОРК, БРУКЛНН І ОКОЛИІЏІ

УВАГА!

в

Величавий Пікнік
- В НЕДІЛЮ, ДНА 10-ГО ЧЕРВНЯ (JUNE) 1934 РОКУ

0 і І

1 3 1

Central and change to Astoria.

GET O f f AT 25tb (Hoyt) AVE. Station.

Park 3 blocks up. fare 5 C only.

3

^

% Н. ЙЃ

Т10ШД0МЛЕННЯ!

АВБУРН, Н. Й.

ТОВАРИСТВО ЗАПОРОЗЬКА СІЧ, ВІД. 283 У. Н. СОЮЗА
просить всі` місцеві; і.позамісцеві Трмрист.ва, щ о б и на с

` ' ДЕНЬ Т4-Г0 I T5-F0 ЛИПНЯ 1934 РОКУ

0 3

Ѓ З Ѓ 25-ЯІТНІЙ ЮВИЛЕЙ ^ в
як також буде посвячувати два прапори, американський 1
український.
, ``` п і
Григорій Мулиќ, секр.

'

^ Ѓ С Т А Р А Н Н Я ПРО З Ш ДЕПОР;

0

НЕ УРЯДЖУВАЛИ НІЯКИХ ПІДПРИЄМСТВ,
тому, що у ці дні Товариство Запорозька Січ буде обходити

Ќ Ш В И Д Ш Е НА УКРАЇНУ

ріем громади. Щ о це сталось
}перед пятьма РОКАМИ ПО „оУІ1ТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОКШ „ Й , O S `2г$жЖ
R A D I O .
будутьс. в суботу, 9. черепа, точно в годиаі н-аіД аечір, . гали церковнії на Ѓрейд і
стагшім приїзді" з Канади, він!
і. Обоваіково Хожди- член повинен
гає...
.бори. Коил`уьорм І урздники
Проситься відділових секретарів
підлягає деп.ОРДАШІ ЗЕАЕР ВІН
РТЕІ^АТ
НЃІ,
Д^партОмиіаГг
HpW-хіДіержав-І
З
А
Я
ВА ТІГСУРМАЧА.
ицгт-.,^.гт з'пмфічного уршдув.-нв.Ло.очнх членів простіше. виринати c o t за- 465 справ депортацій JIO 1, працює та вдержує жінку,'
лости, б о , , противнім разі будуть суспенлодааі. — Уряд. Товариств..
Прохаю Вп. Проф. О. Ко.
липня 1934 року, в надії, що батька і матір, котрі жиють
ОЛІЕН, Н. Я. Тов. Запорозька Січ. .Ід. конгрес до того часу ухва- разом. Після^ІСНУЮЧОГО закона шиця вибачення за те, що р .
своїх місцевих І поздміMTOH, H. П. Повідомляється чле- 363, повідомляє
членіа. шо віврічні збори аідбуЗапорозька Січ, .Ід. 21, т о мі' Ю. червня, . годині 2-гій поиолуд- лить проектовану зміну, а між нема заради, щДби скасувати сійська газета „Новое Русское
ри відбудуться а пятницю. а-гс
Слово" подала без мого ќідо.
і годині 7:30 аа.чір. а Ўкраїнішнйся ні'збори член буде караний тим дасть довільне право сек- п р и с у д к а ЙОГО депортацію.
змадськім Домі. Присутн.сть усі. пісд. статута,.
або і сусленлоаалиі- Уряд- ретареви праці рішати про
нечиа. бо масно аажиі справи до ники без відповідного
що н а радіовій програМОЛОДІЙ жінці грозить P "
членів зборі,
. Ѓўтачок, предс; п. відбути не можуть, ані.числа
ніяких
cap.,
ухвг
вдовець, - кас; Т. Смик, с с и .
лювати. Отисе старайтеся прибути всі де депортації. Гкреслухаиия що- лука від родини, легально пе- мі „Сурми" співає хор О. Ко.
на, ці піврічні збори, бо с багато .ажмк Йно переведеш в конгресових) ребуваючоі у Злучених Д е р - шиця. Я ніколи не давав тій
ОЗОН ПАРК. Л. АП. Тов. НІ.
—а.
до
полагодження.
Кощднй.ч.тен
пі
.. від. 200. повідомляє ВСІ. І
єн виріанатн свій довг і платити вклі, комісіях по іміграції, виказали жавах. Батько привіз її оди- газеті т а к и х інформацій. Прав,
Ічні ібори відбудуться
-'В' О'. 9-Е
точно кождого місця, а найгодовніц
ііп. . ‚годині 7:30 .
ІІЗ ПО. ЗБІ
дітей, бо для`ішх фонду . то., ка 'факт, що є значне число чу- нацять років тому, коди вона д о ю є тільки те, ЩО перед ро.
., 6-, IN ПРИ
а. В противнім' разі такі діти будуѓ,
сусіендоаані.
Код. . але, з членів хоче пс- жннецьких злочинців, котрим мода скінчених десять років. ком співали на програмі .. W
"'н'е З
рсйти „л новий рід -обсіпсчення, нехай
такі артисти як п. Гребе,
принесе стару! rpwtoiy І виміняє иа мову закон не приписує депорта- Чотири роки- після приїзду
Д. Мішанець. ор.Д,с; М. Луцишии. в.с,
.PK, Н. ДЖ. То., ім. Мяд. Груш. —
І.
Скробвч,
секр.
`..
цію, з другого боку е велике занедужала та перебувала у нецька й панове Ординський,
, ВІД 219, повідомлю асія своїх ,
, поілчісиеанд чинів, що піврічні
відбудуться в суботу, 9. червня - ФІЛАДЄЛФІЯ, ТІЛ.^Тов. Мир, від ІЕ^Х'число засуджених на виселен- степ'ѓовім шпиталі безплатно, Гребенецький, Давиденко, Сте.
Н-и,А ввечір, в Укр. Прааосл. Цс
цілком невинних людей ддятого підлягає депортації. ценко, Великанів, Давид,
і члсииць, що абори відбуду
Г9 КПРТ .УЛ. Обовязком с кождо члені,
сувоту 9. червня, в гол,,,,, 7 Зо „НЕ
ВВИІНСЬ НА збори, бо буде справ, домі
Т ?В'І Тепер ні президент; ані ніхто Вона внздоровіла, стало ftpac тоді подано було д о вс
УКР. І РІ.чади ,ц 23-тій
ЎРАДНИКІВ І контр. Комісії. Хто ХА
А СВО, грамоту н. мову, нехай прмІ
Ж
Д
О
Г
О
Ч
Л
С
j"f.
'яѓ
інший
не е вправі скасувати цюе та по части - вдержує ро- зет, що співатиме квартет І
АОВЗ СТАРУ грамоту НА збори. — М. D.I
іон)-ордери
іасісра. — Ол.. Гороіі--TYPAOR, ""^'Р`! присуд на депортацію в жад- дичів.
ваків з бувшого хору Кошиця,
Лаксимовнч, кас,{ М-Д, '
нім випадку. У
тимчасово
151 N. 24TH Sf!
Я російських газет не читаю, `
Однак ніхто з вимінених не
BFXT НЮТОН. ПА. БР. св.
', `-" здержаішх справах видно такі поповнив ніякого злочину. З то й не заю,`що вони пишуть!
‚бори відбудуться в суботу іід. 253, пов1домл-к.с1х свої
. .^годині 7-МІЙ ввсчір^в^Укр ‚іврічний мітінг відбудстьет
ГР"' наслідки: розпука родин, роз- другого боку звіт
Але
як мене поінформували В
виказує,
очно в годині 1-ІЙ пополудни
биття родинного життя, про- щ о за одних 15 днів у Ню редакції, то виходить, що ВОНИ
кд П. Ватер вул. На
, ЃІЎДЕ ПІВРІ
подавали
такі оголошення В
.WBR^EHJA, H. ЯВИВВВЛЯ-ВІ'ГІ-АИІІЯ мололітніх дітей д о не- йорку та Шікаґо було 235 а`
про. „Радіо" ВЛЕ
- і?.иь"КО? І відомого їм краю та втрата рештувань налогових злочин- рубриці
близько
два
роки. I ПІХТО
опіки, позбавлення средств до' ців, котрим закон ие припиЬІЛАДЕЛФІЯ. ПА. Тов. ЇЇ
І`ПГСЛІ`ИКОГО^ `ПОСТЎІ
ЖИТТЯ В більшости випадках сує депортацію, хоч усі вони на це не звертав уваги. Я ні.
(ого. від. 375, повідомляє
і чДсячні ‚бори відбудуть
МОССОРЗ, СЕКР.
коли
не
д
а
в
а
в нікому ніякої
мають
за
собою
цілий
ряд
пеамериканських горожан.
. червня, . гоїнні 12:30 впс
ли ПІРИАА,! Довгуючн
МОНЕСЕН, ПА'
СВ. ПЕТРА І ПААІ.
Наприклад є справа 68-літ- реступств включно до провин повновластиг щоби оголошуРІЧНИЙ"-,ТІИГВ
' "ДБУДЕТ"СЯ 10. ЧЕРВИВ, В Г
вано,
що
буде
співати ХОР Конайгіршого
характеру
нього чужинця, котрий майже
І уряд буде мусіти
ДИНІ 2-RIIL ПОПОЛУДНИ А ЗВИЧАЙНІМ МІС.
НА ТІМ МІТІНГУ БУДЕ СПРАВА ПОСВЯЧЕННЯ ПР
пів віку прожив у Злучених убивство, крадіж, насильство, шиця в програмі „Сурми".
ПОРА^
. ЮАПЛСГ, І. Н. C0WWІМШГJIG'
обман,
тощо.
Чужинець
може
М. Сурмач.
Державах. Оженився тут і мае
кілька дітей американського матн навіть 25 ровин і не підВ Василюќ, кас; С І
П. С Програма „Сурми булягае
^депортації,
коди
роду. 1930 року перейшоі
ФІЛАДЕЛФІЯ. ПА
де продовжуватись далі кож- Васілія. від. :
ГІ.ІІ ВІДБ, ЇСТЬСЯ В НСДІ.ТВ,. 10. ЧЕРВИ. U. ІР.Канади шукати за працею, а мати навіть 25 провин і не під- дої неділі як досі зі стани WINS
„ ГІ.ДИНІ 2-МГ, „ИПОЛУДИН. ПІД Ч 3322 II.
до вязницею два рази по більше від години 8.30 до 9.30 рано.
ЛААРЕИСВУЛ ТОМУ, ЩО БУДЕ СПРАВОЗД: коли завівся; повернув
своїх синів у стейті Вермонт, як одному рокови.
Внесений д о конґресу зако
через граниО
, Буде та- І ЗАПЛАТОЮ 3D Ц., ЯК БУЛО КОЛИСЬ, ПРОСИМперекрадаюиись
-ОЛОС„ТНС
. Ь ^НЛ ДДРЄСЇ ВІД. СЕКРЕТАРЯ ИАЙ-цю. Тому стався нелегальним нопроект надасть ширші пра,, ЩОБ ВИРІВНЯЛИ, СВОЇ ЗАІ.ЕГТ
. ОСТИ. ТІ. ЩОімігрантом, підлягаючим "де-, ва властям в депортуванню
.'КЛИН. II. П. Тов. Диісте
злочинців.
Після^
портації, хоч прожив більшу налогових
- відбудеться я суботу. 9
зміні', кождий чужинець буде
КЛІФТОН, ^
В. Українська СІЧ. частину свого життя у ЗлучеАПАРТАМЕНТ НА
tIIII
' ` підлягати депортації за
в годині 2-ій по- них Державах.
381 Ea.T 3rd ST., (ріг Lewis м
ільній. 45-47 І'Ш
. П
Інша справа з
чужинцем повнення двох або більше 3—4 КІМНАТИ, ванна, ГАРЯЧА воді
моряком, котрий 1923 року злочинів, а секретар.праці бу- огнетревалііЯ будинок. КІМНАТІ
відновлені. "рТінТ Я 0 до Л5 мі
покинув корабель, та поселив- де вважати депортацію необ
ВЕСТЧЕСТЕР. і
ся на американській землі. О- .`їдну для публичиого добра. сячно.
З другого боку пропонова
жеиився
з
Американкоюі
є
ІННІ
Щ Я$Ї
ІІАПТСТОН. Н. П. Тов
батьком двох тут роджених ді- на зміна дасть довільне пра29. лпвід.ІМЛЯС. ИЮ Шврі
СНТЬСЯ ЧЛЕНІВ ПРИБУТИ ІІД
Д - р МИХАЙЛО ЯНКОВИЧ
удст.СЯ я суботу, 9-1 о `
тей. Потім став д о праці на во секретареви праці не допу5-та Евена'. Проситься ,
американськім пароплаві, ду- скати д о депортації чужинців Урядові години:
маючи,
що те
рівняється „бездоганного морального ха-. Від І—3 пополудні і від 6—8 ввечір
життю на суходолі,
однак рактеру, котрі не мають за со- В неділі після умови.
справа мається наоборот. Тим бою ніяких провин через зл 637 SO. 12ІЬ ST., NEWARK, N. j .
Tel. Biaelow 3-1657.
_ ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ПА. І
перервав свій сталий побут, а протизаконні поступки чи по
депортація буде означати, що ведення. Це включає такі кляТ ЙО'РИ'
си:
1.
Ті,
що
будьколи
приїйого родина станеться тягарем
хали до Злучених Держав на
громади.
№ТІЙ
МАНВІЛ. н дж.
Або
трагедія
12-літнього стале мешкання; 2. Щ о про-

.

B R E M E N
E U R O P . i l

Р

І

ПОСПІШНИЙ ПОТЯГ із пристані Бремергавен
забезпечує вигідну подорож на УКРАЇНУ

ї

А б о їдьте на п о п у л я р н и х Е к с п р е с о в и х К о р а б л я х :

M

(

0

(

H A M B U R G
A L B E R T

- N E W

Y O R K

B A L L I N

П

D E U T S C H L A N D
Також регулярні поїздки на добре відомих
кабінових кораблях:
Berlin-Gen, v. Steuben-Dresden
Stuttgart-Milwaukee-St. Louis
ь Добре залізиодорожне споду- . Я Ђ .
чення з Бремену або Гамбургу Ш И Н
З а і н ф о р м а ц і я м и в д а в а й т е с ь І.АЩМ
д о л ь о к а л ь н о г о агента а б о
H A M B U R G - A M E R I C A N
N O R T H

G E R M A N

1

-

Аї

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

LINE

МЕНІ

L L O Y D

- 5 7 BROADWAY. NEW YORK .

НОВИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ РЕПЕРТУАР
‚ЧУДО СВ.' Й№ДКОЛАЯ,' написав В. Левицький. Драматична картина на три дії, після апокрифів. Для
СТАРШИХ. 12 осіб.
20 ц.
МАТИ, драма з народнього життя на 4 дії, І. Я. Луцика.
11 осіб.
35 ц.
З ТАМТОГО СВІТА, комедія в трох діях. В. Мартиневича. 15 осіб
45 ц.
ЗМІЙКА, В. Ришкова, комедія на 4 дії. 9 осіб
50 ц.
МОТРЯ, нісценізація історичної повісти Б. Лепкого на
б картин, осіб 21
- - - - - - - - - - - - - - - 3 5 ц.
КНЯГИНЯ КАПУЧІДЗЕ, фарс на 3 дії. А. Моллер. 10 осіб 45 ц.
ВЕЧІР НА ХУТОРІ, або Василь ТА Галя. Пєса на 1 дію.
4 осіб
20 ц.
ШВЕЦЬ ЖЕРДКА, або Барон на Літниську. Комедія в
3-ох діях. 12 осіб
45 ц.
ДЛЯ БЛИЖНІХ, драма на 4 дії, Я. Косовського, 13 осіб ЗО ц.
СОТНИКІВНА, пєса в 5 діях, з історичної повісти Богдана Лепкого. „Сотниківна" перероблена для сцени
ОЛЕКСОЮ Скалозубом, 15 осіб
40 ц.
ЗРАДА, історична драма на 3 дії з часів гетьмана Мазепи, 8 осіб —
35 ц.
ВОЄННА ЗАВЕРУХА, трагікомедія на 4 дії зі співами,
6 осіб
25 ц.
ДВА ДОМИКИ И ОДНА ФІРТКА, комедія в 1 дії, Л.
Лотоцького, 8 осіб
15 ц.
МАРКО СПОТИКАЙЛО, комедія на 4 дії, написав П.
Франко, 10 осіб
35 ц.
ЧОРТЕНЯ, комедія в 3 діях для аматорських гуртків, И.
Ярославич, 6 жен. 5 муж. (Чортеня написане в цей
спосіб, що можна його грати як хто хоче, в І -ній
або в 3-ох діях)
ЗО ц
ВЕРТЕП, песа на три дії, М. Підгірянка
25 ц.
ЛЮБОВНІ ПРИГОДИ, комедія на 2 дії, Ост. Цюка, 5 осіб 15 ц.
НОВІТНІ ЧОРТИ, комедія в чотирох діях, написав А.
Данќо. Осіб 16
35 ц.
СРУЛЬ НАТЯГАЙЛО, написав А. Данќо, комедія в двох
діях, 7 осіб
3
25 ц,
Замовлення слати д о :
"SVOBODA,"
(P. О. Box 346)
JERSEY CITY, N. J.
01-03 G R A N D ST.,

1

А

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРҐ.

Д-Р

НА О Р Х Е С Т Р Ў

ЧЕСТЕР. ПА. Г.Р
.О'РД ВУЛ?Б
' БОВЯЗКОМ С"

хлопця, котрого мають висилати до Сирії, краю у котрім
(пяно, скрипка, клярнет, саксафон, він нікого не має. Матір вдоперший і другий тромпет, тромбон,
виця привезла його маленькочельо І бубен)
ю дитиною до Мексика, звідки
ВНЗАНКАУКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ'Ќ перекрали його до кревних
Заранжував ИОСИФ СНІГУР.
J У Злучених Державах. Мати
Число і.
$1.50 одружилась з американським
ситизеном і приїхала до Злучених Держав поза
квоту,
ДЛЯ СКИПЌИ І ПЯНА:
j Власти довідались про нелєЧисло І.
_
65 ґальне перебування хлопця та
(

П

А

1

""%ї" С....,." ILPMOI.
МИ' ' ОЇЖС" ТИВАЙТ"ЧЛС
ЗІТИ ІЃ, СВПСІ ИАЙСТАР,
РГАНІІАЦН І;.п-,:,, Н
ПРЇЛГ; ЃР' "ІГШТЌЗ,
Т

0

5 0

ЧИГЛП іії
ІЃ ВІДБУДЕТЌЕ. І
7:30 ВАЕЧІР. В :
ВУЛ ПРОСИТЬСЯ

СКІ'І IIТОН. ПА. Відділ 2НІ) Г


З Е Т І ?вже

ТАРЗАН

і

з а с

жили тут безпереривно щонайменше десять років; 3. приїхали перед 16. роком життя
до родичів або иравних меш
канців; 4. Приїхали перед 16.
роком життя т а прожили тут
пять років; 5. Маючі близьких
кревних американських сиги
зенів, та 6. Котрі зізнають для
властей у слідстві лерестулників іміграційного закона.
Фліс.
Лікар: За ординац4го не хочу
від вас нічого, тому що ви безробітні. Та тепер ви негайно
мусите під перину, випити чай
з цитриною . і. добре впріти,
Ось тут маєте гроші на одну
цитрину.
Безробітний: Дякую панови,
та я просив би ще, чи не міг
би дістати теж грошей, щоби
міг відібрати перину від жида,
в якого я її заставив.

ЯРЕМА

YORK І ОКОЛИЦЯХ.
120 Е 7tb STREET,
NfiW ТОЌЌ CITY
Tali Or-Wal 4-ДВЛА

Барнльчак пішов до ВОРІ
и.

ЛЮДОЇДИ.

(126).

lANTi4fD
ТНЄ RED

WAR

ADNrrWTTJREjr СЖ

p a . Г о к с „У тій.хвилі, як він
увійшов до кімнати й усміхнувся, я знала". „Ні, ні, ти
певно помиляєшся", сказала
лейді, ґрейсток. „Джанеі Скажи, щ о це ти". Мужчина перед ними похитувався то в
цей бік, то в той бік, ненане зі
слабости.
„Можливо, що я змінився",
він сказав непевно, „але я є
ж

— Прошу вас, скільки м
тимў заплатити, коли ск.іж
мені мою будуччину?

Monday

T A R Z A N

ро: „Чи не представляєте собі, що я пізнала би цього чоловіка між міліоном людей?
Чи він. не належав до моєї
шайки в Лондоні, коли я придумала той плян знайти копальні діяиантів лорда Ґрейстока?" „Флоро!" — крикнула
лейді ґрейсток розсіяно, „ти
певна?" .
„Певна?" — відповіла Фло-

ПЕТРО

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

д и л и

У
на депортацію, бо
^ і т а к приказує закон і не пома50 гають жадні просьби ні проразом з
' тести, бо ніхто не має права
І касувати присуду..
J Один легальний чужинець
жив десять років у Злучених
Державах, а опісля виїхав на
Що там маєш у цій ѓа- короткі відвідини до Канади,
І Рік пізніше занедужав на туГусячу ногу.
Іберкульозу та пішов до шпнЩось `такого цікавого я талю, а що не був в можиости
в газеті давно не бачив.' платити, коштів, стався тяга-

Beginning

Лейді ГрейАонН{з витягненими руками поступила кілька
кроків до мужчини, що мав
бути її мужем. Але нагло роздався окрик і хтось станув між
ними. Цќ була Флора Гокс.
„Це не ваш муж!" — вона
крикнула. „Це Міранда, Еспанець. Я знаю це зовсім певно,
і як знаю те, що я, це я!"
Тепер Флора говорила ско-

АНДРЕЙКО

УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р ,
ХІРУРГ I АКУШЕР
1 5 3 A V E N U E В,
N E W Y O R K , N . Т.
(АТСЖЯ А І І#. УД.)
TAL ALGONQUIN 4-8411.
годияя: рано в
ІР від Б до Я, в
нісля умова.

THE

лорд Ґрейсток''. ‚твін-.вреше. Флора говорить правду", сказав голос за ними.- У француськім вікні стояв величезний білий мушина. З окриком
радости лейді Ґрейсток побігла д о нього. Тарзан підбіг до
неї та став цілувати її уста.
У четвер пічнеться иезагнузл а н и й Т а р з а н , п р и г о д и пана
д ж у н г л і в у війні з ч е р в о н и м и .

Ворожка вказала на табл
ку: тут стоїть: пять долярів
від особи.
Пять долярів, подумав Барильчак, іще можу соґ,і позволити.
— Так що хочете знати?
спиталася ворожка.
т-- Цў — чи зраджує мене
жінка з субльокатором, чи син
через лиху ноту останеться "
тійсамій клясі, чи мій спілі,ник вийде з арешту та чи МЕ
ша тітка вийде знову за муж?
Ворожка на все дала Ьярильчакови відповідь і сказазаплатити собі двацять
пять долярів.
- Як то? Таж ви самі сказали, що пять долярів?
- Та`к, — признала вор'ІЖК.1
одначе: ваша жінка, ваш
субльокатор, ваш синок,
спільник і ваша тітка __ то
чейже пять осібѓ'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful