ТРИ ЦЕНТИ.

РІК XLUL Ч . 2 0 3 .

VOL.

Джерзи Сіти, Н . Д Ж „ четвер ЗО серггЯН, 1W4.

КРАВЕЦЬКА ЮНІЯ КИДАЄ ВИЗОВ
ФАБРИКАНТАМ

ПОЛІТИЯНИИ ТЕСТАМЕНТ
КЕМАЛЯ ПАШІ.

МОСКОВСЬКІ Б Е З Б О Ж Н И К И
С В Я Т К У Г О Т Ь ІО-ЛІТТЯ
СВОГО ІСНУВАННЯ.

XIJL

No. 2 0 3 .

Jer-oy City, N. J ^ ТЬинішг, АящшА ЗО, 1934.

THREE CfiHTS.

ВСЯ ЕВРОПА ПОСПІШНО ГОТУЄТЬСЯ

Є ЩЕ ТАКІ, Щ О ХИТГЯТЬ
БУТИ ШЛЯХТОЮ.

У Торіно викрили ошукан(УП)
Недавно опублікував)
(541)
Москалі
вирішили ства одного талановитого моЌемаль Паша, президент Ту^
лодця,
що назвав себе д-р. Аскликати
на
квітень
1935
р.
реччяни, свій політичний тесНАСТУПНА ВІЙНА Б У Д Е ЗМЕХАНІЗОВАНА й
НЮ ЙОРК. — Юнія робітників, занятих у фаб- тамент. У, цілому краго викли- ювилейний конгрес „Союзу хиль Манцоні; у вищих сферах
Р О З Р А Х О В А Н А Н А ВЕЛИКУ СКОРІСГЬ
риках бавовняного одіння, заявила, що вона гото- гсало це ріжні думки і кожний Воюючих Безбожників" з при- він виробляв шляхотські д и М А Н Е В Р У В А Н Н Я АРМІЙ.
ва викликати генеральний страйк, щоби заставити питається, ва що було це ро- воду десятиліття існування ці- пльоми. Він робив довший час
ЛОНДОН (Англія). — Европейські воєнні знавпідприємців виконувати розпорядок президента бити, коли він ще в силі віку єї організації. В Женеві стало знайомости і розпускав делі-.
катно
чутки,
що
має
впливи.
ці вважають, що майбутня війна буде змеханізоварузвелта та зменшити час праці й збільшити ро- і здоровий. Причини того кро- ВІДОМИМ, що центральний кобітничу заплату.
ку Кемаля Паші невідомі. За Мітет цього Союзу випрацював Дипльоми, які він доставляв, на. Найбільшу увагу тепер звертають на швидкість
Одначе юнія сподівається, що президент Руз- час десятиліття він зумів під- програму конгресу на свому це були документи, сфабрико- маневрування армій, а тому всі стараються устаткувелт не попустить фабрикантам, котрі не хочуть ви- иести Туреччину на небувалу засіданні 8.6.1934. З цього вані на окремій, винайденій вати армії швидкими тенками, літаками та а в т о м о конати його приказў, але вжиє своєї сили, щоб їх висоту та зробити з неї, країни приводу постановлено-видати ним машині, так, що він не по- білями для перевозу піхотних частин. Француські
невільників, країну вольних пропамятну книгу Союзу, звіт требував мати ніяких спільни- воєнні авторитети схиляються до того, що наступна
до послуху заставити.
людей. У першій частині тес- з його діяльности, серію про- ків. Стемплі, печатки, підписи, війна буде мати характер полевої війни, в якій бистаменту він взиває всіх берег- пагандивпих плакатів і листі- все на цих документах вигля- трота перегрупування армій буде відогравати гоРОБІТНИКИ Н Е Н А Д І Ю Т Ь С Я П О Л А Г О Д Ж Е Н Н Я
ти того устрою, який він за- вок та випустити відповідну дало автентично. Багато ошу- ловну ролю. італійці, після недавних маневрів, приСТРАЙКУ В ТКАЛЬНЯХ.
вів, і не вертатись до султана- пропаґандивну фільму. На кон- каннх не подає молодця в суд, ходять до висновку, що бистрота маневрування буВАШИНГТОН. — Хоч уряд робить заходи, щоб ту, бо султани все були, є і бу ґресі має бути також вирішена щоби себе не осмішити.
де відогравати велику ролю, але також велику ролю
не допустити до страйку робітників, котрий може дуть іграшкою в руках клік, справа будови „Всесвітньої
будуть відгравати шанці та фортеці. Італійський
обняти що найменше 500,000 робітників, юнія не що стоять яе під турецьким Палати Атеїзму". Н а слідуюштаб числить, що система фортифікацій на німецьКЕЛЬНЕР ДИРИГЕНТОМ.
має великої надії на успіх урядових заходів.
кому та француському й інших кордонах повинна
впливом. Він є за вдержання чому засіданні того комітету
Навіть якби підприємці згодилися на пропози- свободи особи, але остерігає має бути обговорене питання Цими днями виступить як дати можність Італії час до змобілізування армії.
цію уряду та хотіли брати участь у конференції з перед розбуяли`м індявідуаліз- заложення інституту для дос-диригент славної англійської Ці фортифікації мають стримати перший наступ
представниками юній, то всетаки, заки ця конфе- мом та перед масовістю. Ще лідів питань воюючого атеїз- орхестри „Сера Дан ґодфрея ворожих сил до приведення в повну боєву готовість
ренція збереться, страйк уже пічнеться.
більше остерігає він свій на- му. Все це недвозначно вка- Павіліон-Орхестра" кельнер з цілої італійської армії.
Супроти цього провідники юнії не ждуть ніяких рід пере комунізмом, який, як зуе на те, що московські боль- лондонського ресторану „МоАнглійські воєнні авторитети покладають великонцесій зі сторони фабрикантів, але викінчують він каже, проповідує рай, а в шетгики готовлять нову атаку иіко", Річард Дабсон. Орхес- кі надії на повітряні сили, а тому фаховці неустанпляни, щоби починати страйк.
тра виконає між іншим теж но працюють над удосконаленням воєнних літаків.
кишені носить уже готове пек- на релігію.
його перші твори, й о г о бать- Головну увагу звертають на скорість літаків. На мало. Своїм-`наступникам він ра-` і ` . . Ві; ц п г ` оч
УРЯД ХОЧЕ Д А Л І СТАБІЛІЗУВАТИ Д О Л Я Р .
дить ніколи не затягати вели- Б О Ж Е В І Л Ь Н И Й Н А ЛІТАКУ. ко був капельмайстром у Су- неврах, що тепер починаються у Франції, будуть песекс, але не міг дати сина до ревозити француські піхотні частини на літаках в
позичок, хочби в якій біді
ВАШИНГТОН. — Секретар скарбу Морґентав
На повітряній лінії Київ-Хар- музичної академії, бо не мап найбільше „загрожені" місця фронту, або в Місця,
виголосив на радіо промову про монетарну політи- нарід знаходився, бо такі поі цритрапилася катастрофа, грошей. Син став кельнером, де треба перевести скору концентрацію армії.
KV уряду, в котрій заявив, що ужиє свого зарібку зички є першим ступнем понеякій згинули одинацять о- але його музичний талант не
волення нації капіталом. Арз'девалюації доляра на ўстабілізування його варсіб,
а лиш одна вратувалася. давав йому спокою. Один із
мѓя повинна все бути аполітичМОСКВА СЕБЕ ПОТІШАЄ.
тости.
на та слухати уряду, але ніко- Коли апарат був у повнім леті, лондонських визначних дири
МОСКВА (СССР). — Тут уже не бояться так
Досі уряд заробив на золоті 2 міліярди 800 мі- ли не повинна видвигати на нагло один із подорожніх збо- тентів, Филип Лўіс, заохотив
ліонів долярів. Ці гроші він держить у своїм скар- престол президента якогось ге- жеволів. Витягнувши револь- його до музичних студій і смертельно, як останні десять років боялися, нападу
чужоземних військ на Радянщину. Зприводу подій
бі, щоби запобігти обезціненню доляра.
нерала зі свого середовища. В вер, почав він стріляти, внас- кельнер добився свого.
на Далекому Сході й чуток, що між Японією й А н заграничній політиці радить лідок чого згинули три пасаНЮ ИОРК У Д Е Р Ж У Є Н А Й Б І Л Ь Ш У Ч А С Т И Н У
ҐЛІЄЮ уложено певну умову, радянська преса вивін жити з сусідами у згоді, жири, а тяжко ранений пільот
ПОДОРОЖІ ПРИЧИНОЮ
НАСЕЛЕННЯ.
словлює сумнів щодо такої можливостц,.
не
міг
опанувати
машини.
ЛіПОДРУЖ.
коли напрямні їх політики зг.оНЮ ЙОРК. — Міський уряд цього .міста удер- джуються з напрямними полі- так упав на землю.
Большевг^Кй числять, що'між Англією т а ЯпбДирекція француських за- нією тепер не можливе порозуміння хочби тому,
жуе ш,Ш рохни, або кало і,6ЧЮ,000^б(ЙгГ''
тики Туреччини. Всіх вірних
лізниць ус`ім парам, які їдуть що Англія старається підтримувати приязні відиоЄ це коло 23 проценти населення міста. Інші закликає він держатись віри
ЯСНОВИДЕЦЬ.
до Альжиру відбути свою по- сини зі Злученими Державами. Крім того вони думіста удержують пропорціонально багато меншу турецького народу. При кінці
частину свог'о населення: Шікаго 11.8%, Питсбурґ тестаменту просить він нарід, В Сан Ремо перебуває тепер шлюбну подорож, признала мають, що населення Британії, а спеціяльно к о л ь о славний німецький ясновидець великі знижки. Одначе не чи- іпй, поставиться негативно до англійсько-японської
16п„, а Сан Франсіско 10%.
знищити по його смерти всі Маќс Мене. Загальну увагу він
слилася вона з одним явищем, приязни.
Його образи і статуї та не ста звернув на себе з хвилиною,
яке тепер виступає у Франції
СИНКЛЕР В И Г Р А В П Р И П Р А В И Б О Р А Х .
вити йому ламятників. Теста
йому заборонили вступ до масово: молоді люди, що деФАШИСТИ ЧУБЛЯТЬСЯ.
САН ФРАНСІСКО. — Аптон Синклер, бувший мент вказує, що Ќемаль Паша домів гри, тому, що він увесь шевим коштом хотять відбути
соціяліст, що нині кандидуе з демократичної партії є дійсно патріотом турецьким
ВІДЕНЬ (Австрія). — Поліції довелося взяти
вигравав. За кілька хвилин гарну подорож, заключають
на уряд говернора стейту та обіцяє покласти кінець аж до самовідречення. Для се
виграв два міліони фран- фіктивні подружа, а по пово участь в ўгамуванню заворушення серед фашистівбідноті через забрання на стейт невживаних фарм, бе він нічого не бажає, а лиш ків, очевидно внаслідок свойо- роті негайно розводяться. Тс ських узброєних дружин. Біля Відня в бараках знадобра для турецького народу. го дивного дару, що давав йоходяться відділи „Гаймвери", з яких одна частина
добув собі при правиборах величезну більшість.
ма як сотворена до фільми
стоїть за міністра Фея, а друга за його противників.
З кандидатів демократичної партії Синклер дісможнісгь бачити наперед Тільки у фільмі булоб інше за
Між цими групами прийшло до крівавої сутички, .
тав 133,000 голосів, а його найсильніший суперник,
усі цифри, на котрі мала впас- кінчений: підчас подорожі при
яку припинила поліція.
ти виграна. В одній розмові з падає пара собі так до вподо
Джордж Кріл, котрий був головою бюра пропаганДОТЕПНІ
Внутрішні непорозуміння в рядах фашистів не
ди у воєнних часах за президентури Вилсона, всьоАнглійське воєнне і морське журналістами він заявив, що в би, що по повороті вже не роз
обіцяють нічого доброго для самих фашистів.
го 49,000 голосів.
міністерство має клопіт зі сво цім біжучім столітті не буде лучається.
3 кандидатів републиканської партії перший їми вояками. Деякі з них, щоані одної поважнішої війни.
З А Б О Р О Н А МОЛОДІ ПОЛІТИКУВАТИ.
кандидат теж дістав два рази стільки голосів, що
люблять служити у війську,
ЧОРТ ХОЧЕ ДОЛЯРІВ.
І НА ЛІТАКАХ Є ЗЛОДІЇ.
другий.
знайшли спосіб, як можна від
МАДРИД (Еспанія). — Еспанський републиканМешканка села Боґумілув,
служби звільнитись легким
БУВШИЙ С У Д Д Я О Б Е Р В А Ґ Е Р К А Н Д И Д У Є .
З південної Африки перево Маріянна Пєхота, дістала від ський уряд заборонив молоді до 16 років віку наспособом. Досі був важкий
НЮ ЙОРК. — „Готам Індепендент Демократиќ спосіб: вояка звільняв суд або зили державним англійським свого сина з Америки 100 до- лежати до якоїнебудь політичної партії. У віці від
Парті" іменувала своїм кандидатом на становище викуп. Тимчасом за останній літаком „Сильванус" золото до лярів. її сусід Волянкович по- 16 до 23 літ дозволяється належати до політичних Геліополіс, щоб звідти пере становив видурити від неї гро- партій та організацій лише за писемною згодою
конгресмена з 18-го дистрикту в Мангетені бувшо- час виключили з війська
го суддю Чарлза А. Оберваґера, відомого добре міс- кох вояків за те, що вони за дати його далі до Англії. Зо` ші. Тому, перебравшись ЗЕ батьків.
Цим еспанський уряд хоче усунути невідповіцевим і околичним Українцям з промов на ріжних надто живо цікавились полі лото щезло з літака. Поліція чорта, вночі закрався до до
займається тепер таким
дальну молодь від політичної боротьби, яка часто
українських протестаційних вічах.
тичною літературою, комуніс танням; або золота взагалі не му Пєхоти та зажадав видачі
На номінаційних зборах зявилося понад тисячу тичиою або фашистівською. навантажили на літак, або його 100 долярів, які нібито мали приводить її до вязниці та до ріжних кар у тім часі,
осіб. Дякуючи за номінацію, бувший суддя Обер- Влада рішила, що вояків із та вкрали у дорозі... Допит усіх, походити з нечистого джере- коли молодь має готуватися для майбутньої діяльПерестрашена баба по ности як горожани держави.
вагер проголосив свою плятформу. Він заявився кими ідеями не може тримати що їхали в літаку, не дав ніядала на коцюбу гроші „чор
за переорання на власність федерального уряду усіх у своїх рядах. Після цього що ких вислідів.
ЗГИНУВ ПОЛЬСЬКИЙ ЛЕТУН.
тови", який зараз пішов до
підприємств публичного вжитку (як, залізниць, те- раз частіше трапляються викоршми. Тут. почав оповідаВАРШАВА (Польща). — Воєнний польський
лєграфів, телефонів) та за заведення пенсії на ста- падки, що вояки проявляють
ти
про
свій
„подвиг"
і
в
цей
літак
упав
і розбився недалеко місця, де знаходився
В
Л
А
С
Н
И
К
Л
О
Н
Д
О
Н
У
.
рі роки.
демонстраційне
зацікавлення
Він заявився проти, недавно зорганізованої Ліґи комунізмом або фашизмом на Велика частина ' Лондону є спосіб видав себе в руки по президент Польщі Мосціцький та багато ріжНИх
ліції,
яка
занялася
скептич
польських
достойників і чужинецьких гостей, щ о
Свободи, котру назвав дитиною реакціонерів, котрі те тільки, щоби їх виключили приватною власністю Принца ним ошуканцем.
зібралися тут, щоби вирядити в лет навќого Европи
з армії. Влада не знає тепер: Вестмінстерського. Один з йоставлять права власности понад права людини.
літаки: німецькі, італійські, чехословацькі та цольякі з них справжні небезпечні го предків одружився з одною
ПОШИРЕННЯ с п л я ч к и .
ські. Тепер початок лету відрочено д о 7 вересни.
СТАМБУЛ Б Е З ЧУЖИНЦІВ.
елементи, а які симулянти.
багатою дівчиною, яка в приЗпочатку збиралися летіти й узяти у ч а с т ь у
СПРІНҐФІЛД (Ілинойс). —Стейговий уряд д і дане дістала величезні просто10,000 чужинцям Константизмаганнях також француські воєнні летуни, а л е з
став за останній тиждень 37 д о н е с е н ь п р о нові вири
підміських
піль.
Хто
міг
нополя
загрожує
голодОва
ПАМЯТЬ ПРОФЕСОРА.
огляду
на охолоду відносин між Польщею т а ФрЯЙпадки занедужання на сплячку, звану в науці „енкесподіватися, що з розростом смерть. Останній турецький
фалітіс".
Одному професорови фільо Лондону на пустих полях пов закон резервує всі посади Й" цією вони від лету відтягунился.
софії
у
Варшаві
вирвав
злодій
Від 1 серпня уряд начислив у стейті 65 таких
стане новий осередок міста й місця праці ля власних гороШТУЧНА ВОВНА.
вулиці теку з паперами. що вартість теренў вросте до жан. Рівночасно мають відібвипадків.
..
Професор негайно зголосився 25 міліонів фунтів стерлінгів. рати чужинцям дозвіл проваБЕРЛІН (Німеччина). — Щоб обійтися без д о ЖІНКА П Р Е З И Д Е Н Т О М З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р Ж А В ?
на поліції. Коли комісар аапи
дити
торговлю.
Всежтаки
Анвозу
до
Німеччини
чужинецької вовни., німецькі вЧеШІКАГО. — Н а конвенції К р а є в о г о С о ю з а А д - тав, чи пошкодоввний не приѓлійці сподіваються в останній ні знайшли спосіб штучного вироблення всшниу Яку
З.АТРОЄНІ РИБИ.
вокаток виступила м и с Лиліен Д . Рок,, с е к р е т а р к а гадуе собі вигляду злодія, цей
хвилині
ослабити строгість вони називають „вульстра". Кажуть, щ о вульсгра
Союза, зі з в і т о м , у к о т р і м м і ж і н ш и м заповіла, щ о відловів:
Велика спека, що навістила цього закону, що є передовсім має всі якости звичайної овечої вовни й з неї т е п е р
„Розуміється; він
Злучені Д е р ж а в и поставлять ж і н к у на становище був цілком подібний до Темі північну Францію, так огріла в проти них спрямований.
будуть робити жіночі т а чоловічі вбрання.
президента к р а ю п р о т я г о м найближчого п о к о л і й - стокля", і вийшов із комісарі- ріці Сеќвані воду, що риби пояту. Урядовець тільки рот від-затроювалися і виплили
ня (себто ЗО л і т ) .
ГРІМ У Б И В Ч О Т И Р И О С О Б И .
КАТ З Б О Ж Е В О Л І В .
чинив, бо ще зі школи запа- Поверхню. Бідні Парижани ки
СТРАЙК У ТЮРМІ.
В селі Дўќля, пов. Кросно,
В І Д Е Н Ь ( А в с т р і я ) . — Кат И о г а н ЛИнґ в б о я і е мягав, що Темісгокль помер нулнся ловити рибу, але. поѓліФИЛАДЕЛФгЯ. '— В я з н і ф і л а д е л ф і й с ь к о ї філії
більш яи 2,000 літ тому, і не ція заборонила її їсти, аж по влетів грім комином до хати в о д і в після ТОГО, ЯК п о в і с и в в і д л ю т о г о 1 2 гтЛціеАЙалстейтової в я з н и ц і п о к и н у л и р о б о т и в т ю р е м н и х р о пригадував собі, як він вигля-,ки не прослідить причини ма- Марії Зеґарович гй убив наразі СОЦІАЛІСТІВ т а СОЦІАЛІСТІВ. Т е п е р він з н а х о д и т ь с я в
бітнях, щ о б и п о к а в а т и с в о ю с и м п а т і ю для л і д е р і в у
лікарні д л я д у ш е в н о х о р и х .
І сового затроветня. .
І чотири особи.
дає.
грейтерфордськіЙ в я з н и ц і м и н у л о ї с у б о т и .
1

вояки.

Ч

s

УЄ6І

Ч. 203.`
0

'№НсШ -И

комўяіСТйЧкої ІРосіТ у 'світ,: Лн- нашої фльоти провадили свої
ше" випадова брама проти со- наради. Ми дуже добре доглявітськрї Росії — и наазавзяті- дали у Цусімській протоці, а
AT 8 1 - 8 3 G R A N D STREET, JERSEY O T Y , N . J .
шого, найневблаганішого й головні наші сили були зосеІ СУСПІЛЬНИЙ
реджені в районі Чинкайвану,
O W N E D by T H E U K R T L N U N NATIONAL A S S O C U T I O N , I N C .
най^міливішого ворога.
ПОРЯДОК.
де й очікували ворога.
E D I T E D B Y EDITORIAL C O M M I T T E E .
Так представляється справа
джае
комуггізмови
дійти
д
о
На останнім зїзді російської
ENTERED АВ S E C O N D CLASS MALL MATTER AT THE POST OFFICE OF JERSEY C I T Y , N . J .
Так пройшла ніч з 26 на 27
Щоби запевнити населення
комуністичними „секціями"
Компартії пан Мануїлѓьськйй впливу на маси.
O N M A R C H 30, 1911
UNDER THE A C T OF M A R C H 8, 1879.
що уряд не збирається робити
3-го Інтернаціоналу, згідно зі травня.
(землячок-„МалоросЧ)
вигоA C C E P T E D (OR M A I L I N G AT SPECIAL RATE OF POSTAGE PROVIDED FOR I N SECTION
1103
Манўільський хвалиться й
ніякого
перевороту, урядники
Ранок почався спокійно та
OF THE A C T ОБ OCTOBER 3, 1917,
AUTHORIZED JULY 31,
1918.
лосив звіт про працю делєґа- деякими „досягненнями". Але звітом товариша Манўільськолагідно, а в 4 г. 45 х. по всіх час від часу заявляють, що у
ції ВКП(б) ІКЮ (Викон. Ко- коли він за такі „досягнення'
За оголошення редакція І
ряд
зовсім
не має на меті 3 j .
мітет Ком. Інтернаціоналу) вважає напр. факт,' що ні-1 Загальний висновок такий кораблях пробігло сповіщен- няти суспільного порядку, коЗа кожду зміну адреси платиться 10 центів.
і, що ворог наближається. В
про стан комуністичних пар- мєцькі комуністи зібрали кіль- при заснуванню 3-го Інтернатрий
видимо
спирається на баЗ Канади належить посилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order.
тій у світі.
ка міліонів `голосів проти Пт- ціоналу комунізм, перемігши в 6. г. ранку отримано розпо- жання зиску.
рядження дід адмірала Тога,
Тєд. „Свободи": BErgen 4-0237. — Тел. У. Н Союза: BErgen 4-1016.
Не дуже рожево той стан лера або... стрималися від го Росії й підбивши Україну, що фльота має йти до ОкіноТимчасом минулої неділі шіАќдреса: "SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
представляється. Показується, лосування, то можна лише по йшов на підбій Европи й Азії, шіми. 40 військових кораблів, каґовський проповідник Виліголовною задачею Ком- глузувати з таких`„досяґНень" притягаючи до себе селянство, захмарюючи небо димом
єм Б. Спофорд виголосив 9
партій було „покласти на обі їх ворог комунізму Не переля- пролєтаріят і велику частину шли слідом за „Мікасом",
одній церкві в Ню Йорќу про.
лопатки"... соціял-демократію. кається. Коли дальше вїй ка дрібної буржуазії. Тепер комуючи тверде рішення добути повідь, у котрій доказував, що
Коли досі цього не зроблено, же, що число членів Компар- нізм бореться з величезними
система зиску вирішила пипобіду
в
бою
з
московською
коли соціял-демократія ще ди- тії в Польщі дбсягло (ЗО.ООО) труднощами в Росії, є
тання продукції потрібного
фльотою.
Судячи по газетних, радіових і бесідничих від- хає, то в цьому бачить Ману- майже числа Членів ППС, то й стверджують самі большевики
для життя добра, але не виріце
є
дуже
слаба
потіха
для
Цей похід еќскадри зали- шила питання розподілу та
— сильно підмінований на У
гуках, останніми часами повстала в Америці най- льський ознаку слабости комважніша політична організація. Ледви чи мала ко- партій. Було багато вибухів і большевиків. У Франції був країні, зломаний у Німеччині, шив у мойому життю надзвн- звалила на робітничу кінчу
„цілий
ряд
літ
застою
в
чи
Австрії та в Італії, а ті поміч- чайно сильний спогад. Ми бу страшні труднощі.
ли яка політична організація стільки „поблиситі", масрвих рухів в Европі,
стільки відзивів у газетах, стільки привітів, стільки же Манўільський — але кому- сельнім зрості партії й иавіт ні групи, дрібна буржуазія й ли вирішили, що головні си- Система приватних зисків,
похвал та овацій. Деякі Газети дають їй що най- ністи їх не використали. Не певного руху назад у цім від- селянство, на Заході відверта- ли зустрінуться з ворогом бі говорив Спофорд, довела до
менше по два стовпці друку кождого дня, від са- використали, бо „не провади- ношенні". Що в революційній ються від нього, входячи явно ля Окіношіми, а біля.півдня того,- що в Вірджінії вуглеві
орбіту впливів фашистдв- московська фльота вже набли
ли попередньої чорної робо- Еспанії, де є свобода комунімого дня інкорпорації в Дистрикті Колумбія.
барони можуть дістати робітти збирання й організації ро- стичної пропаганди й орґані- ських і споріднених фашиз- зилася до цього пункту.
Організація має шумну назву „Американська Лі- бітничої кляси". Комуністи зації, є аж... 30,000 комуністів, мови напрямків.
ників за 34 доляри на місяць,
В 1.39 г. дня з південно-за
ґа Свободи", чи пак ‚‚Ліґа Американської Свободи". просто
при чому вони собі задержув Австралії, на цілім конти„орієнтувалися
на
Називається вона далі безпартійною організацією, стихійну перемогу революції", ненті,
Недурно Сталін ратує, що хідньої сторони серед легкого ють на місяць ще 20 долярів
аж півтори
тисячі
туману на бвиді зявилися ко
покликаною до оборони й піддержання конституції
титулом оплати лікарів, похо.
щоби викликати ту стихію, (1,500), то це теж ледви мож- може; недурно стає пацифі
Перший ішов „Князь
Злучених Держав. Думає вона піддержати амери- мало над тим працювали. О- на представити як „успіх" ко- стом; недурно до Ліги Націй
ронних коштів і видатків на
канську свободу й конституцію Злучених Держав у собливо компартії романських мунізму.
проситься; недурно плазує на Суворов", а в 1.55 г. дня на направў начиння.
цей спосіб, що буде доказувати американському на- країн терплять на спеціальну
животі перед Японією; недур- ‚Мікасі" піднято сигнал: „РозЦікавий погляд на справѓ.
родови пошану для прав особи й власности як ос- хворобу — „базікання" й ще Особливо розвівся Мунуїль- тго запобігає ласки Польщі у цвіт або занепад нашої імпе- Цікаво теж, що церква почизалежить від цього бою.
новні права під кождою формою правління, а далі на другу — на „велику органі- ський про „успіхи" комунізму Румунії...
нае розглядати з релігійного
Всі виконають свій обовязок
буде вчити, що обовязком уряду є розбуджувати заційну короткозорість"... Браі. в Китаю. Але там над ним чу
боку такі справи.
Комунізм скрізь у дефен до кінця".
гострий І ПИЛЬНИЙ зір
приватну й групову підприємчисість та захороняти їм „героїзму буденної невси
для людини право до праці, зарібку, ощадностей і пущої роботи". По розбиттю країни Сходячого Сонця. Таѓ. зИві. Незадбвго ця дефензи
Це була битва, у котрій М И ,
ЖЕРТВЕННІ КОЗЛИ. ,
власности. Вона стоїть за те, щоби людина, раз до- компартій головною задачею комунізм не вдержиться. З Ки ва допровадить до відвороту, повинні були отримати перебувши власність, мала право її задержати й ужи- комуністів, на думку Мануїл таю не стане випадова брама може навіть панічного.
могу.
Сказав
теж Спофорд у пер
вати.
ського, було входити в ряди
кві, що замісць вирішувати пи
Історична битва.
Назагал це дуже гарні засади. Тільки що вони фашистівських союзів в Італії
тання спокійною думкою, в Аґомінданських у Китаю,
проголошені так загально, що ніхто не може знати,
Адмірал Того сам вів ќоман мериці е багато людей, котрі
за яке практичне примінення стоять основниќй цеї щоби провадити там розкладування фльотою, а другою шукають у цій справі жертвен
групи. Коли організація стоїть за пошану прав о- дову роботу й притягати роескадрою командував віцеад них козлів. Колись Жиди свої
соби, то чи буде вона стояти за право людини до бітників на свою сторону. Але
( С п о г а д и в і ц е а д м і р а л а К. Х а с е г а в и ) .
гріхи складали на козлів, комірал Камімура.
роботи не роблено —
праці? Чи буде вона стояти за те, щоби людина
трих виганяли на погибі.ть над
Кораблі наближалися.
мала дім і забезпечене удержання на старі літа? Ко- стверджує з сумом МануїльМертве море. Такими жертвен
В ніпонських газетах на- рог слабший ніж ми, а майте
, Коли віддаль була вже бі
ли Ліга заявляється за права людини до своєї ський.
ними козлами зробив уряд
друковаио надзвичайно цікаві надію тільки на свою власну
ля 8,000 метрів, ми., різко змівласности, то що вона скаже на те, що біржеві спеГітлєра німецьких Жидів: мов
спогади віцеадмірала ніпон- підготовленість до бою".
Ш ван кує й організація ко- ської військової фльоти, К.
кулянти людину позбавляють тяжко запроцьованої
И усі ми дійсно до остан- нили напрямок походу. Такий ляв, вони винуваті за німецькі
власности? Що скаже Ліга про грабіж власности муиістичної молоді. Правда Хасегави.
нього моряка жили в тих днях маневр принято тому, щоб ма- нещастя. Тепер буцімто в Ати ініциятицу у себе. Це бул`о мериці є багато людей, котрі
фінансовою спекуляцією й тим подібними законни- робота над нею йде, але „ѓли- Подаємо нижче винятки з якимись напруженими де
дуже сміле рішення. Москалі йдуть слідом Гітлєра та и
боко в маси робітничої моло них.
ми крючками?
останнього почуваннями,
ді комунізм не проникнув". Як
ніяк не могли діждатися при подумали, шо ми тікаємо.
всякі суспільні нещастя вину
У
вересні
1904.
року
я
заЗ заяв лідерів Ліги видно, що Ліґа не думає не проник у ці маси й соція
ходу
ворога.
Всі
гармати
були
ють Жидів.
Потім „Мігеасо", а за ним
боронити цих прав. Вона думає боронити якраз лізм. Зі злістю стверджує Ма кінчив морську академію у чивичищені та приготовлені. Мо вся фльота:"іѓѓшли до набли
ні
молодшого
ляйтнанта
фльоспекулянтів. Вона виступає проти оподаткування нуїльський, що майже вся мо
Так каже Спофорд. До певвеликих маєтків, вона хоче зложити ці тягарі на лодь в Европі охоплена такг ти, коли мені було всього 23 ряки були приготовлені кра ження з ворогом, маючи ба ного ступня він має слушність
плечі дрібних власників. Вона виступає проти „но- „буржуазними" союзами: фа роки, а 27 травня 1905. року ще вмерти, ніж стратити гар жання вдарити в голову воро- Та не зовсім. Жидів винують
мати.
жої фльоти, й історична бит за американські нещастя хіба
вого розділу", бо стоїть за старий розділ. Словом, шнстівськими, гітлерівськими відбулась історична баталія,
політика Ліги наскрізь консервативна, наскрізь на- і т. п. А йти для пропаганди коли мені випало долею бу- У всій фльоті було велике на почалася.
в тих громадах, де вони снльти на сиґналовому кораблі напруження, котре запирало
задиицька.
Наша фльота почала вогоні ні. В інших місцевостях жертсоціялізму в ті буржуазні чи „Мікасо", де перебував і 'ко- навіть
віддих.
Балтійська
К О Л И вона називає себе безпартійною, то це
католицькі організації — каже мандуючий фльотою адмірал фльота наближалася. Дня 25 Віддаль скоротилась до' 6,400 веиним козлом виступає „форинер" (чужиИець).
значить тільки те, що в ній обєдналися пазадники Манў'ільський — для комуні- Того.
травня вона вийшла з Шанг- метрів.
обох великих партій. Отже назадницьких републи- стів таксамо тяжко, як „папі
Канонада була надзвичайна.
гаю.
Адмірал
РождественЗаява адмірала Тога.
канців і демократів. І це, як хтось там уже сказав, ввійти в союз безбожників для
ський, що вів ворожу москов- Уявлялося, що ввесь світ тряС Л О В А РІ Д І Л А .
є саме доброю стороною Ліги: тепер уже не треба пропаганди католицтва". За Адмірал Того всім офіци- ську фльоту, взяв напрямок сеться. Густий дим покривав
буде вганяти за назадникамм. Тепер вони зібра- цей пуризм Манўільський кар- рам фльоти заявив перед і- на північ, щоб мати можли усе небо. На ворожих кораб
В іншій церкві в Ню Иорку
лися в одну групу й хто має порахунки з назадниц- тає комуністів. Бо цей пуризм, сторичним боєм, одночасно вість пройти мимо Корейської лях почалися пожежі, а наші говорив проповідник Фредетвом, могтиме обмежити свою боротьбу до одної коли власні організації кому- кажучи й усім морякам:
стрільна ломали та нищили на рик Норвуд про біжучі полізатоки впівдень 27 травня.
так званої Американської Ліги Свободи.
ністів розгромлені, перешкакораблях
„Не майте надії, що наш вотичні теми міжнародньої поліКожного дня командаггти московських
Валилися
щогли, ломалися тики, як диктатуру, війну. Гопомости.
ворив він про велику небезпеку деспотизму та запевняв про
хўвати на мою смерть. Запи
Ворожі кораблі гинули
— Легкодушно даєш слово мав дуже мягке і добре сернебезпеку війни. Мовляв, дешу тобі всі мої активи. На ме- чести!
дин
за
одним,
а
швидко
за
це. Він сказав:
спбтизм `іде нестримним кроне можеш покладатися... По
— Я мусів. Слово чести, що
— Шкода мені тебе, Юрчи тим боєвий порядок москов
Ком.
Набижається війна. Всі
мені дістанеш мою собаку.
ської
фльоти
зломано.
Части
мусів. Сторож дуже припер ку, уважаєш. Без тебе буде
зн'ають страхіття деспотизму
— Скрути в я з и ! . . . І що $ був мене. І то бідний бідачи- мені досить сумно. Чоловіко- на їх зробила спробу проби Й наслідки війни. Але ніхто
тися
до
Владивостоку,
але
вощ
е
:
.
.
ви все веселіше, коли має знатепер пічну? Звідси мене ви
нині' не має сили протестувати
На ложу болізни буду маю, записав я на боже і о кинуть завтра, позавтра. Го
— Нехай, що т а к . . . Та та- комого пса. Ще веселіше, ко на була даремна.
проти війни. Ніхто не має в
чи і близький
невмолимої безпечив тебе, щоби за тебе сподар вже дістав потрібне на ким нерозважними приречен- ли є й приятель. А деж ти
собі сили виступити проти ДЄСсмерти, котру то Господь Бог молилися, хоч сс й так ні тро се письмо з суду. Тети не маі ггями псуєш д и к а р я . . . Се не- зробиш се? Хіба не тут, бо заКінець бою.
потів. Люди так збайдужніли,
на мене грішного зішле може ха не поможе, бо з такого щ о . . . Малювати не годен, бо добре! Дуже недобре!
раз збіглась би всяка голота
Сонце
заходило.
Адміра.
що не мають СИЛИ виступити
за днину, може за годину, підлого насіння нічого добро на моделі не маю грошей
— Очевидно, що не тут.
— То щож тепер буде? В
Того повів першу та другу проти того, щр вони вважаможе й за чверть години, або го вирости не може, хіба лиш
— Ще й собаку твій стріл ескадру до Уцруйото, щоб за ють загладою людства.
— Маю добру гадку! Нама- лоб стрілю собі і буде кій ще скорше, пишу я до тебе, м а л я р . . . "
н е ц ь . . . Пощо мені, до чорта, стрівожив би. Мій пудель ду городити відхід Москалів, І
любий сину брата мого, а— А-а-а! — сказав худий люй свого стрийчика в домо„Ми перестали бути хрнстісушити собі голову!
же нервовий. А з твоїми річа третя, четверта та пята ескад
вині.
За
се
грошей
від
тебе
не
станній раз у сім дочаснім маляр, вислухавши.
ра почали ліквідувати решт- янами" — говорив Норвуд
— Очевидно! — сказав при- ми що зробити?
життю, котре є адом-чистили
ХвилќЗ оба мовчали. Лице зажадає.
„Ми
перестали вірити, шо Ьог
— Ти можеш їх забрати со
щем і недолею, в надії, ще Буйного скривилося так, наче
Маляр, що без ніякої кори- ятель. — Нінащо не придастьє спасителем людства".
На слідуючий день, 28.
будеш послушний голосови би в устах мав щось дуже сти втратив стрийка, став знов ся сушення голови, в якій во- бі і вдавитися!
Віру в христіянство можім
— Бачиш, Юрчику, я пішов травня, в 1.37 г. дня, на корамойому з могили, котрий кли квасне. Худий став кліпати шаліти. Бігав по хаті і сіпав да через верх переливається.
У тебе була би се дуже тяжка би з тобою, щоби бути там, бель „Мікаса" прибув адмі доказати тільки ділом.
че, щоби ти отямився і поки бессло очима і аж захлиснув- чуприну.
робота.
рал
Небогатов
та
заявив
про
нув дотеперішній твій спосіб ся, бо з великої радости напа
коли
би
ти
довго
мучився
— Застрілюся! — крикнув.
Маляр не чув останньої без- Та, як люблі. тебе, г о д і . . здачу на ласку Ніпонців решт
життя. Передовсім покинь до ла його наглд щикавка. Наре — Застрілюся!
личности приятеля. Посумнів, Часу не маю.
ки балтійскьої фльоти. Одер
сто чортів того лайдака, ту шті сказав:
Не забудь одного, — доЗітхаючи, j — Обійдеться
жана нами побіда дала нам
каналію, що мешкає під то- и— То була дуже добра ка кинув приятель. — Як по голову похнюпив.
повну перемогу на Тихім океапідійшов
повільною
ходою
д
о
,
_
Очевидно.
За
те^іа
похобою. Покинь того солітера мяниця!
смерти зійдешся З ТИМ СВИН- стола, з шуфляди виймив я
СКРЕНТОН, ПА. Товариств
і.
що малює лише голі жінки і
роні буду. Без сумніву буду.
'м. Воѓдяна Хмельницькоќ).
' .
— А сконав би ти! — відло- тухом.. що так нечесно осиро- кийсь дуже сгаринний револьтебе водить Поганими дороСоюза повідомляє. ШО
— І се не конче потрібне!
V J J I K H M висновком закінчує У. Н.іідбудеться
вів йому зло'маний і згиобле- тив тебе, то обернися до НЬО- вер і став йому призиратися.
в 12 ГОЛИНІ в ПО
гами...
,
в
неділю,
дня
16
вересня.
го
задом!
свої
спогади
адмірал
Хасегава
ний Юірко.
Приятель спитав байдужно , — Отже ми більше не поба. 430 Ноні
— То я! То я! — крикнув
— Кости йому поломлю,
Цей бій дійсно вибив на— А ти гадав, що її дістачимося. Годі! Не буду плака— А намащений?
ожлою ЧЛЕНА
радісно худий маляр.
щоби не мав чим встати і зай- Буйний мовчав.
неш?
ти, бо що мені т а м . . . Коли завжди з Тихого океану Мо- обовязкова. `Не явившийся Ч Ќ И І'плаліть кару 50 и.. а урядник 1 Л ' `
‚‚Потому раджу тобі праЯ не гадав, я певний був! ти на страшний суд!
— А у що гадаєш всадити хочеш стріляти, то стріляй. сковщину та закріпив поло- - Стефан Шимановський. секретарНараз Юрко замовк, станув кулю: в серце, чи в голову?
пювати і не завертати собі Я'не сумнівався, що дістану...
Сего тобі ніхто не має права ження Ніпона, даючи йому
голови тою акторкою, котра, Тепер я зруйнований. Маю перед приятелем, поклав руку
— І в серце і в голову! Яке заборонити. Ну, дай тобі Бо- змогу почати свою велику ДІТРОЙТ, МІШ. - Тов Запоропрацю над консолідацією а- ська Січ. від. 75. повідомляє C B W
на його рамя і сказав:
як я калькулюю, хто зна, чи довги.
же
щастя і легку смерть.
тобі діло до того?
членів, місцевих і позамісиевих. ш
не коштує тебе місячно яких
Не забудь, що ти мені
— Слухай! Як мені Бог ми— Бо як в голову, то дуже
Худий маляр сильно стис і зійських сил. — („Манджур- мітінг відбудеться в неділю, Х М '
десять гульденів, на яких тебе винен тринацять крайцарів за лий, не жартую. Я справді без довго будеш шукати її. Тому потряс руку Буйного, жалі- ський Вістник").
вересня, в годині 1 п о ш т литі- " І
ситься
членів конечно прийти ^
не стати, а я не дам, бо тако- тютюн! Не забудеш?
виходу. Яж Ерні обіцяв за- моя рада, стріляй в серце!
сннм поглядом обіймив кім‚ѓгіиг, бо е багато спрп Л
му ледащу і вітрогонови як
Я зруйнований! Я лише платити кравчиху. Сторожеви
полагодження.
Таксамо
просту
— Болван!
нату, сумно похитав головою і
А
д
р
е
с
а
О
б
е
д
н
а
н
н
я
:
довгуючих
членів, ніобії і ІРАЛИСЯ
дається нічого, що-.) на смерть сгрийка рахував і
дав слово чести, що віддам
Приятель Буйного був та- п і ш о в . . . Зза дверей крикнув:
вирівнатн свої залеглі довги
би
г шинках тратили
тужно в и ж и д а в . . .
відмовлятись
то
O
B
Y
E
D
N
A
N
Y
E
,
йому два гульдени...
їй
далі
будуть
— Гей, Буйний!
ка добра душа, що таке
ними
І після статутѓ.
тричі денно їли обід або
— Не прийшла ся радісна
Т-а-ак? То зле! Дуже зле! тверде слово не розсердило
— А щ о там щ е ?
' Р . О . B O X 1 2 2 , H A D E O N ТЕВ-ШЬВ.1
щоби пот'ім не нарікали,
ЕИЬИГІІ,
більше. Тому то все те, що хвиля. Годі! Тепер можеш pa-j — Чому зле?
Мнхаялюк,
предс;
I
W
його. Хоч був дуже худий,
(Дальше буде).
N E W YORK, N .
J.
касіер; В. Тарас, секретар.
" S V O B O D A "

( L I B E R T Y )

Н А БІЖУЧІ ТЕМИ,

rOUNOBD 1893

UKRAINIAN

NEWSPIPER

PUBLISHED 'DALLY EXCEPT

SUNDAY-

AND

HOLIDAY

З А Н Е П А Д К О М У Н І С Т И Ч Н О ! ПАРТІЇ.

зиск

M

НАЗАДНИЦТВО ОРГАНІЗУЄТЬСЯ

РОЗГРОМ

московської Ф Л Ь О Т И .

ХІБА КУЛЬКА В ЛОБ.

МІЇІНГИ ИДДІЛІВ У.Н.СЗН13А
4

Г

1

Ч. 203.
ГОЛОСШАЧІІ

СВОБОД:., ЧЕТВЕР.

ЗО-ГО

СЕРГГНЯ. 1934.

ЗАХОДОМ ВІДДІЛІВ 147І 151М АЛЕНТАВН (UHIGB CO.), ПАІ,

зрозумів, п р о щ о йому - Йде.
часну жінку в положення, ко- старшина
ставала
дійсною
Зліз зі свого коня й кали вона мусіла сама боронити{ правлячою верствою, виробля
відбудеться
же: „Сідай і їдь, б о ти змучехату і дітей від чужих і своїх лись у неї і певні товариські
Великий зрив 1648 року, з
ний, а я піду пішки". ТОЙ
наїзників і часто зі зброєю в І Норми- й товариська оглада.
-дВИСТЬ МУСИТЬ
МАТИ
зразу
вагався; думав, щ о якого зродилася Українська руках доходити свого права. Як і все буває, перед вів тут
СВОЇ Г Р А Н И Ц І .
НА „ЛЕЙБОР Д Е Р Г
старшина тільки кпив собі з Козацька Держава, приніс зі
а бачив нераз у своїм жит- нього. Коли пізнав, що він не собою зміну в суспільному Такі життєві обставини сприя- дім самого володаря України
ли виробленню того войовни- — Великого Богдана. Особлиіавидних людей. Бачив їх жартує, з охотою витараба- житті України: місце давньої
чого, нерідко авантурничого, во сприяла блескови суботів
..‚--ім краю, бачив і в Аме нився на коня і їде. Та не вїхав пануючої верстви, шльхоць- типу жінок, з якими постійно ського двора третя жінка БогУКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА
може й милі, як підїхали під кої, зайняла нова, козацька. зустрічаємось у тогочасних за дина — Ганна.
в Українській Православній Гали, 803 Фронт Стріт
юдн приходять на ьорожу патрулю, котра поча- Однак по своїй суті зміна ця писках. Згадаємо тут лише, як
У ГОДИНІ 1:30. ПО ПОЛУДНИ
Гетьманова Ганна,, хоч і звиУ ѓод. 9:30 рано, о. Дмитро Сената відправить Службу Божу і Панавсякими хиба- ла їх обстрілювати, і той пер- не була така вже значна. По- приклад, про жінку Ганну Бор
ВІТ Б О Ж
чайного козацького роду, як хиду за помсрших членів обох вТддІл..в. Свято розпічнетьсц Концертом
розвівається
накинута
людина має шпй повалився трупом з ко- волі
під управою о. Д, Сенати. Вступ на Свито 10ц. з а відзнаку. Предсідник
кда
зобогату-Красенську, жінку не знаємо, посідала такий вели
їй.
нам чужими істориками і підМикола Антонюк відкриє Свято. Реферат виголосить І оловиий Рекоріедостачі. СлабоСОБІ НЬ ІСЬ
біжа єпископа луцького, яка кий авторитет в очах своїх
довий Секретар Дмитро Галичий. Другим бесідником буде о. д-р. Болотримувана украї'нською народО І . І : лікувати, коли
Те я собі добре затямив,
порядкувала, як хотіла, маєѓ чужих, щ о у відсутності геть- днмир Клодлицький, а третим н а ш місцевий член Василь Гришко. На
ницькою школою концепція
перервах буде співати хор.
, „
НЕ.
Одначе
не
може
життєвий
досвід
навчив
мене,
Е МОЖЛІ
ками єпископи' і постійно ула мана.за своїм підписом видаҐЛ
Члени і членкииі обох відділів У. Н. Союза! Вашим обовязком е взяти
Хмельниччини
як
лише
„хлопЛпкуватися,
І
коли що всім людям однаково не
ЮДИНА
джувала збройні напади на су вала універсали, а польська ко- участь ' у тім святі. Та не ті.тьки члени, але кождий Українець і Українка
повинні взяти ч:;ссльну участь,- як місцеві так і позамісцеві—з Бетлегем..
і шила на світ не врод- може бути. Возьмім СССР, де ського бунту" а натомісць ба- сідів. Коли (зрештою з коро
ролева писала до неї особисто, Норгемптон, Істон.Д т. д.. повинні звеличити те свято. Просимо кождого
) калікою без рук, без трублять на всі заставки, щ о чимо в ній у першу чергу на- лівського наказу) проти неї вичлена, щоби привів зі т о б о ю свого знайомого та вписав його в ряди Укр.
прохаючи її вставитися перед Нар. Союза. Просимо В С І Х Т И Х родичів шо мають дітн. які ще не налеціональне повстання. Рівноі або без носа. На цевсі будуть рівні. `_А тут товарушнла шляхта з цілого вос- гетьманом за замирення з жагь до Укр. Нар. Союзи, иіоб М записали в цім сороковім році ісиубіжио
з
тим
улягає
основній
ноги, риш робітник Троцький має
вання нашої організаіш.
`
відства, то войовнича Ганна зў- Польщею.
1 І нема, щоби
По концерті буде спільна вечеря для членів і нечленів, тільки за один
від Сталіна платні $400 на ревізії наш погляд на ту нову стріла шляхотське військо зои або ніс виросли.
. По вечері буде Баль д о пізної ночи. На балі буде пригравати о р провідну українську верству.
Гетьманова мала власний по- долар
людина нехай не тиждень, хоч ніби його проѓхсетра під дириґентурою п. Собчака.

_ __.
дягнена в панцир, на чолі влас
Ми бачимо, що складалась воЗ а добру 1 чесну забаву ручить КОМІТЕТ СВЯТА.
вона здорова. Ні нав, — про це писав жидівного військового відділу з гар- чот як жіночий, так і чолові--‚МАС.
на не лише з кровожадних оЇЇ слабість страш ський часопис, — коли в Росії
матами й розбила це військо чий. Широка дипльоматична
пришків, якби то хотілося усядо щенту. Прикладів таких зу- акція, яку провадив гетьман,
И шкідлива, не так для су- є міліони товаришів, щ о нічо
ким Сєнькевічам, що натомісць
стрінемо в добі, яка попереди- змушувала її уладжувати прняк для неї самої. го не заробляють, б о колиб
Заходом Української Стейтової Політичної Організації
дуже велика, якщо не більша
няття для чужоземних послів.
Ззвиаь
відбирає
людям заробляли, т о міліонами не частина тої нової української ла Хмельниччину, безліч.
Стейту Конектикат
Таким чином у Суботові вже
‚есть : достоїнство людини В гинули би з голоду. Троцький верхівки належала до аристо—відбуді
Революційна атмосфера пер- утворилась була певна двірмає таку платню на місяць,
СУСПІЛЬНОСТІ!, М І Ж ЛЮДЬМИ.
кратії попередньої, багато бу- ших років Хмельниччини ще ська етика, яка не могла не
3
якої
я
тепер
і
за
цілий
рік
не
І
лік
ту хоробу?
більше сприяла розвиткови в лишитись без впливу і на толо
серед
неї
людей
освічених
Хтож мені тому
Є
е часописи, є церк- зароблю.
культурних, не бракувало й українських жінках войовни- вариське життя цілої старшиггВИ Ш К О Л И , І Я думаю, що всьо- винен, що я не вчився? Звичости. З того однак ріжницею, ської верстви, а в першій мірі
чайний капраль Гітлєр став таких, що вчилися в европейвистарчає,
щоби
ту
в CHARTER OAK PARK, WEST HARTFORD, CONN.
що коли давніше ця войовни- її жіночої частини.
Г0
ських високих школах.
головою
німецької
держави
МСКЛДНУ
вилікувати
—'—ВСТУП 25ц.
чість проявляла себе більш у
Щоправда, зі смертю Богда- ПРОГРАМА ДНЯ: Парк буде отворсниП о ѓод. Ю-тій рано. О ѓод. 1-шій
МОЖНА
виздоровіти
цілком, `г. поборов деяких генералів.
ріжних
авантурах
і,
кажучи
Відноситься це в певній мірі
музика розпічне грати танці, а о 3-тій годині розпічнеться прохарактер так, Дольфус, селянський син. А й д о жіночої частини козаць- нинішньою мовою, звичайному на і послідуючою руїною Укра- сполудня
грама Свята промовою-краевоі о делегата, п. О. Грибівського на тему
ЩОБИ
можна було з ним бачимо, не пожив він довго нгого суспільства. Не була це. розбишацтві, то тепер вона у- їни занепадає і культурне і то- подій на українських землях. Будуть говорити і другі ни`начні бесідІіоміж тич будуть співати українські хори, а ‚анцюристи бу
на світі.
вариське життя. В цій добі
ІТИ ИІЖ
ЛЮДЕЙ.
моментами
як це люблять представляти благороднюеться
пописуватися
-грами будуть прострашної усобиці звичайно і довжатнся танці до 9-тої ѓод. вечеі. По у
Звідки
з
береться В Нині людина має багац- історики в роді славнозвісного національними.
До всіх танків буде прнграва-и найкраща орхес'тра
жіноцтво,
хоч
навіть
таке
воЛЮДИНИ
З недо- тва славу й честь, а завтра Роллє, зграя розпусних, вічно, Проявів герозїму уркаїнськоГІроси.мо всіх Українців стейту Конеќ
йовниче, як українське, не мо іасть в цім святі, де П О Ч У Ї Т Є , шо діється на українських земляк і в
ГТАЧІ І А С О Б І В ДО життя, з бра- нічого не має. Навіть життя пяних, позбавлених усякої ті- го жіноцтва в цій переломовій
село забавитеся аі своїми знакомнми, які прийдуть на це свято, з.
KV
з ґаздів- не має! І чи варта нам хору- ни якої будь оглади мегер. Се- добі нашої' історії маємо ду- же себе проявити в публичнім
‚-чить
ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМПКТ СТЕИТОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
життю. Лише з Мазепою, коли
на зависть,
захлан ред жінок козацтва, а особли- же багато.
Б И З Н Е С Ў . Така людинавати
ВЕСЬ ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАІНН.Найславнішим з
приходить
певне
заспокоєння,
ЗНЕВІРЮЄТЬСЯ, імпадає в замо- ність? Кождій людині чогось во його провідної
старшин- них була роля, яку відоѓрали
відроджується знову товариРОКУ, З Н А Ч И Т Ь
контро- на світі мусить бракувати. То- ської верхівки, нарівні з селян-, козацькі жінки на чолі з жінПАРОХ1Я Св. о. НИКОЛАЯ в МОНЕСЕН, ПА.
ша хороба, зависть му- ками й звичайними козачками, кою сотника Зависного підчас ське життя, а разом з тим і уЛЮ над
розу—улаштовує—
країнська жінка знову має
ИОМ. їй З Д А Є Т Ь С Я , що коли во- сить мати свої границі. І тіль- що їх чоловіки своєю шаблею оборони Буші перед нападом
змогу відогравати більшу роНА СВОЇМ С У С І Д А М АБО й своїм кп чоловік нерозумний іншим здобули собі пануюче стано- Чарнецького.
К Р Е В Н И М З А В И Д У В А Т И , то їй
бу- завидує.
вище в новій українській дерНарівні зі.своїми чоловікаІгор Лоський.
жаві, здибаємо багато доньок ми боронилися ці жінки до осДЕ Л Е К Ш Е , АБО й мило.
Н. Ќостів.
із шляхотських і навіть маг- таннього й усі згинули геройЗАВИДУЄ:
чому інна КІБЕЛБЕК ФАРМІ, БЕНТЛЕЛВИЛ, ПА.
натських домів. Іван Вигов- ською смертю, воліючи смерть
має ЦЕ
те, а він
В 11 -тій год. рано полева Служба Божа; по Службі Божій
ський, полковник Антін Жда- ніж ганьбу полону.
Я не багаспільний обід, а відтак забава з танцями д о пізної ночі.
нович і багато інших старшин,
ГИЙ
а мені один
Таке життя, повне небезпеДуже щиро запрошується всіх ЎкраЃнців
П Р О Г У Л Ь К А не кажу вже про таких недав(пяно, скрипка, клярнет, сяксафон,
ки й військових пригод, яке
ивндував
т о мені суз Монесен і Околиці.
иіх магнатів, як Юрій Неми- вело українське жіноцтво, не перший 1 другий тромпет, тромбон,
ДИЛОСЬ
батьком двох си- З В О Р О Т - г а и
За добру забаву ручить КОМІТЕТ.
W E A T H E R LY
чельо 1 бубен)
рич, колишній підкоморій ки- перешкаджало тому, що освіЙОМУ
батьком двох
DIRECTIONS: Go to Bentleyville to fire House, then turn t o Johnson Road
ївський,
а
тепер
полковник
та й культура його стояли доОК. І К А Л Е Д О мене: „Таки
Війська Запорозького, всі во-сить високо. Сирійський моНЕ Л І П Ш Е Б У Л О
би, - щоби A U D E N R I O D . M C A D O O . M A H A N O Y C I T Y ,
Звгіанжував РІОСИФ СНігур.
ни були одружені з шляхтян- нах Павло з Алепо, (по подоУ Р О Д И В С Я був один син, а
Число І.
$1.50
ками.
В СУБОТУ, 1. ВЕРЕСНЯ
рожував у тім часі по Україні,
ОДНА
мені таксамо?
„УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ КЛЮБ І ТОВАРИСТВО МОЛОДІЖИ"
, II.
В АСТОРІІ, Л. Ай.
розповідав нам про те, що Число III.
СТАРИЙ ЧАС.
80
Інша річ, щ о тодішні жінки більшість українського жіноцЗвичайні потяги від'їжджають з ПенНЯ.
І" Я подумав
ДЛЯ СКИПЌИ 1 ПЯНА:
силвенійськоі стації, 33-а удиця і 7-а мало були подібні до сьогод- тва була письменна. Щож торсобі:
Г И чоловіче нероі в годині 3.45 і 6.35 пополудні. нішніх „сальонових" пань, бо
кається київських черниць, то
І У И Н Н Й ! А Ч И Ж ТО ми самі уПоворот в неділю ввечір.
й життя тодішнє українське з ними, як каже тойже подо- Число П. .
ярав-ТЯЄМО
долею? Чи Подібна прогульна 22. вересня.
було інше. Вже і перед Хмель- рожник, можна було прова- Число III.
ИОЖЕМО Н Е Ю повертати, куди ТІКЄТИ ДО набуття В Consolidated
в ЧЕСЬКІЙ ГАЛИ—80HEMIAN PARK
Ticket Offices або в Hudson Terminal. ниччиною життя іде було повне дити диспути на філософічні й
50
2 9 - 1 9 2 4 Љ A - E N U O , AATORIJ,, L . I .
По дальші інформації телефонуйте
- П А Р К ОТВОРКНИП ВІД ГОДИНИ Ю-тої'РАНО—
над його LOngacre 5-4021 або COrtlandt 7-2328. небезпек і ризика. Постійні іеольогічні теми.
Замовлення разом в належитістю
війни,
напади
Татар,
відсутМузика Перворядна
—:—
,
Вступ 40ц.
Рівнобіжно з тим, як Украї'на слати д о :
словами
до нині:
Український Демократичний К`люб і Товариство Молодіжи (Social
ність якоїнебудь правної екзе- набирала все більш ознак неЧому направду
вродиS V O B O D A
ро.мадянство з Ню Иорку. БрукClub) в Асторії. Л. Ай., запрош;
кутиви
все це ставило того- залежної держави й козацька
Л К Н В , Лонѓ Айленд і околиці ДО ч ошої участи, до підпертя иабодніх
мені два си-T k . R O U T , of The Black D I A M O N D
О. BOX 3 4 6 . JERSEY CITY, N. J
змагань наших організацій. На ПІ у будуть всі задоволені
ріжних
К'олиб
була вродила-

ЖІНКА В ДОБІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

В ПОНЕДІЛОК, З ВЕРЕСНЯ (SEPT,), 1934,

3

І^ЮВИЛЇИНЕ

СВЯТО-Ж.

Т

НІ-І

К

о

ВОНА

ВОНА І.
ДІКЗАВИСНА
ЗРС

n

СПІЛЬНОТІ,
КА

ЧИКНИЖКИ,ЯКИЙ НА
ТОГО ХОРОБУ
ВИПРАВИТИ
СМІЛО СВІЙ
І ХОРОБА?
ЧОГО
ТОТА
СТВАЗАРІЧИЃЖУ, ДОХОДІВ
СВОЇМТРАТИТЬ
ЗДОРОВИМ

u

D

УКРАЇНІЏ СТЕЙТУ КОНЕКТИКАТ

ПОЗІР!

( Ш

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ

Д Е Н Ь ^

НА О Р К Е С Т Р У

LEHIGH VALLEY SERVICE

С 0 5 0 до
ТИЬВИ
Н A Z L E T O N

ВЯЗАНКА УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ

. І і

робити,

T

В НЕДІЛЮ, Д Н Я 2-ГО ВЕРЕСНЯ ( S E P T . ) , 1934 P.

ДОЧКА,ВИІ МАЄТЕ аж два сиТИМЧАСОМ
ІЯКИЙ
Я ДВІ ДОЧКИ
СВОЄЮ
найЯ ХОЧЕТЬСЯ?
ЗАСТАНОВИВСЯ
І ДУМАЮЙОМУ
LEHIGH VALLEY RAILROAD
ИЯИ?
І СЬ ДВІ ДОЧКИ,
А
МЕНІ
ся ДОЧКА, ТО Я її таксамо люОИВ БИ ЯК сина, бо й дочка РІ. Льоброк.
илося т
Ось тут я... А чи ти не Мидо ни:
МОЯ
за днями.
не НІС ДИТИНА.
їх ТОПИТИ.У РІКУ був би я
Минуло, здається мені, яких
— Я!
ЛЕДЯНА СМЕРТЬ
По 23. літах я вгадав, чому
— Слава Богу! Який ти був, ість місяців, як ми покинули
БАТЌЌОМ синів,
а він дочок.
с я виїздив до Америки за Ню Порк. Ми стали справжніЯ.Ябудови,
МУЖЧИНА
малої іі несильної
іібом!
Я і мій бідний по- ь.л морякам'и. Наче зрослися з
щоби побачити, хто так
Як я був іще дитиною, ВИпраці не
йний брат Юрко. Давно, рік морем. Італійці не хотіли вііігрував
Петро з братом І боязко стукає. Переді мною
НАДАЮСЯ.ДОВінтяжкої
до якої праці не
рити, що ми не старі моряки
Юрком д о Америки за хлібом. високий, костистий, кремезний перед війною. Ах, як згадаю...
— так добре робили ми нашу
буде

r

0 НЕДІЛЮ, Д Н Я 2-ГО ВЕРЕСНЯ ( S E P T E M B E R ) 1934 РОКУ

ОДИН АБО
ШИЙ
ТОГО РОБІ
НЕ ТМОЖЕ
МАТИ?
НИК,
ТОГО,
А БУТИ БЕТИ

БИ,

T

ПОЗІР!

(^УКРАЇНСЬКИЙ

"ІШОВ

l

бо

Ж А !

НН) ЙОРЌ. БЃУКЛИН І ОКОЛИЦЯ! Ж А !

ПІЌНІЌ"

В НЕДІЛЮ, Д Н Я 2-ГО ВЕРЕСНЯ ( S E P T . ) , 1934 P.

несподіванок.
добру забаву ручнть КОМІТЕТ,
ew York—Take I. R. T. Subway to
DIRECTIONS TO THE Р А К К :
Froi
mes Square, change to Astoria. SecGrand Central or В. M. Т . Subway t
ond Avenue " L " to 5 7TH Street Sta,
From Brooklyn—All trains to Queensboro Plaza Sta., change to Astoria.
GET off . T 2 5 T H ( H O - T )

A V E . STATION. PARK 3 BLOCKS O F F — F A R . 5 C ONLY.

T I C K E T S P A Y A B L E A T T H E DOOR. 4 0 C
203

МОЛИТОВНИКИ.
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ в білій кавчуковій оправі З образцем по СЕ-

Ледви пригадую їх обох. Тям- старенький чоловік, із дов- По. хвилині говорив далі:
редині
61ЛВ
роботу. Та, на жаль, скоро
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ в мягкій шкіряній оправі
1.65
лю лише, що оба були кре- гою сивою бородою. Я по— П Р " - помер... заги- прийшов кінець мому бідному АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ в гарній полотняній оправі
ЇЛО
мезні парубки. А як виемігру- думав, що то може якийсь із
ОИЬШЕ
ніж для хлоив... проковтнуло його море... братови. Ах, колиб ти бачив! ВІРУЮ, новий український молитовник в чорній полотняній опрааі .73
іали, наче камінь у воду. НІ моїх давніх знайомих і мене
ИІА
Воѓ посилає люНаш
корабель,
„Санта
Лючія".
ЬІНОЧОК
в
шкіряній
оправі.
(Цей
молитовник
в
малого
формату
:ли.ху ні диху не було про них. сердило, т о я ніяк не можу Так, так. Знаєш, заки ми видля дітей)
.
JJ6
хину НА цей світ, то й відразу
еміґрували до Америки, ми незнайшовся недалеко величезної ВІНОЧОК в білій кавчуковій оправі з образцем по середині. (Цей
І інші були, які в чужому сві- вгадати, хто він.
НЕМОВ
би Ї Ї асекурує, щоби воЯА
молитовник е малого формату для дітей)
ДО
вміли плавати, бо не мали мо- криги, що гордо виставала з
наче розпаиошилися та не
Прошу, ввійдіть. НезнаІДО
забезпечена в фінанводи. Наче наперекір сонцю та ГОСТИНЕЦЬ в полотняній оправі
великої
ріки
не
бачиПОМИЛЎИ
НАС
БОЖЕ,
В
білій
кавчуковій
оправі
З
образцем
по
писали д о дому, не присилали йомий увійшов боязко, сів на
'м вихованню. Бож батьки
середині
.
ІДН
як там приїхали, зло- морю. Як гарно було дивитидолярів, та всеж про кожно- крісло та ввесь час держав
ПОМИЛЎИ
НАС
БОЖЕ,
в
чорній
шкір-ній
мягкій
оправі
ІДб
дочкам і якесь віголовно нічю, д о місяця.
го було бодай шо-то чути, а капелюх у руці. Видно було, жилося так, що нам трапилаПовиші молитовники е друковані звичайним друком, не церковнім.
"0 К О Л И вони виходять у ЛЮ'
ся робота у рибалок і моря- Закинули ми сіти, на яку мипро Петра та Юрка нічого. що йому чомусь ніяково.
-замовлення разом з належитістю слати на адресу:
Ходимо ми по Ню Иорку. лю від криги. І доки ми ждали
Кождий думав, ш о їм по д о "SVOBODA,"
Ви за якоюсь орудкою голодні. Всього,
Боженьку. на рибу, мій Юрко сів у чо- 81-83 GRAND ST.,
НУ. та людина, яка не думає розі щось, приключилося, що
(P. О. Boa 340)
JERSEY CITY. N. J.
приїхали д о міста. . .
повнісенько, а хліба й мяса... вен з одним Італійцем, і конМВИДУС ВАМ того, чого їй не х проковтнуло море. Лише їх
хотів
підплисти
до
криги.
А
ви
мене
певно
не
знає
повні його очі, та порожний
ПРИЗНАЧЕНО від Бога мати.
батько, старий Мартин, вірив,
Хочу,
каже,
побачити.
Правду сказати, говорив живіт. Роботи нема. Аж ось
у молодости Й д ощо сини його здорові та живі,
У
- Не йдіть туди, говорив
ЩО ОБНІМАЄ 12 КОЛЬОРОВИХ ТАБЛИЦЬ
приЃшили нас якійсь італій
закрадалась хороба за- а не можуть дати про себе ві- він спокійно далі, я також
В,,
ПОВЕРХ 120 НАПВИБАГЛИВІШИХ УЗОРІВ З ВЕЛИКО!
руѓбалќи на свій кора їм капітан, то небезпечно.
я скоро вмів собі стки — хто зна чому? Так ми- знаю, хто ви, та знаю, що ви
коби вони не молоді!
УКРАЇНИ, ГАЛИЧИНИ Л БУКОВИНИ.
з
нашого
роду.
Я
зайшов
був
бель.
Ми
не
призналися,
ще
нею порадити і себе від неї нали літа. Д л я старого батьВидання кооперативи „Українське Народне Мистецтво"
поліцію, та спитався,
не вміємо плавати. Бо якжеж Як їм послухати? Весело веНе вчіпилась во- ка тяжкі й невідомі, та всеж
НА
слували тай доплили до самої
нема
кого
тут
у
місті
на
наше
У
Львові,
в мистецькій обгортці артиста М. Бутовича.
признатися?
І
добре
нам
було.
хоч я чорно бідив, бо полумячко надії палало в йоназвище. І вони дали мені ва Було мяса, хліба й вина, тай криги. Ми слідкували за ними
Ціна $1.10.
переконався, що вона мені го серці.
‚Санта Лючії". Аж нараз,
шу
адресу.
Бачу,
ви
якийсь
годі.
Невеличкий
корабель
в біді не поможе, а Мене життя викинуло з рідненадійно, вся ця велитенськл
пан великий, та ви мене якось
пошкодить на чести.
на
ньому,
тай
невеличкі
иого села, я зовсім призабув'
крига попросту перевернула"SVOBODA"
не пізнаєте.
човни. їх, коли треба було,
Друге, я вичитав ще в про Петра і Юрка. Я ледви
81-83 GRAND S T (P. О. Box 346)
JERSEY CITY, N. J.
Признаюся щиро, таки не спускали на море, з них за-ся: прикрила мого брата й тоЧ'ЌІЛЬНІЙ книжці таке: коли пригадував собі старих знаНАІ
го Італійця, прикрила та піпізнаю.
кидали сіти. Гарно було. Мо- слала.в глибину морську. Навійсько йшло на війну, йомих, а як тут іше пригадуКНИЖКИ ДЛЯ ЖІНОК, ЯКО ХОЧУТЬ УЧИТИСЯ ВАРИТИ,
— Петра, сина покійного ре, одно море довкола нас. І
'розуміється,
шим кораблем захитали веливсі жовніри вати собі покійників, які поМартина. Тому трицять літ весело нам було, головно кокі хвилі, й заки ми могли д о - НОВА
конях, е й піхо- мерли тому трицять літ?
виеміґрував до Америки з бра- ли пощастило при ловлі. Та
тинці),
Аж
ось
цими
днями
заступлисти до того місця, наступиодин жовнір змутом
Юрком.
Може
пригаду
забув я згадати, що було нам ла тишина та спокій. Ми нічився : одом і був невдоволе- кав хтось легенько^До моїх
ете собі?
неприємно, б о було холодно. чого не бачили.
Н бурмотів собі під но- дверей.
УКРАІНСЬКО-АНГЛІИСЬКИИ
—. Петро, Петро... таж Пет- Ми все випливали на північ
Ю нема справедливости: — Прошу! — крикнув я з
одні і Я конях, вигідно їдуть,
ро згинув по дорозі! То було ний схід від Ню Иорку. Часто
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
кімнати.
УКРАІНСЬКО-АНГЛІИСЬКА
Крала
довкола
бачили
ми
великі
леяк я ще був дитиною.
В ЧЛЕНИ УКРАШСЬКОГО
"NUN му'сять ноги
зривати.
Ніхто'не входив. Чути було
дяні криги, та ні вони д о нас,
- Д е там я` згинув! Ось
НАРОДНОГО СОЮЗА.
як
І
ва анѓдійський своєю
"фіпнна підслухував цс
й далі слабе стукання. Я вйн
СИЛЬНИЙ

І само собою розу

0 М е

СТАРАННЯ
КОЛИЖ
БУЛА
`'ЌЯТЬ ДАТИ
МІЃТЬСЯ,

Н Ю ДЛЯ дівчат треба

С08

АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКИХ ВИШИВОК

КОЛИСЬ
ЕНЕ
ГТИ. АЛЕ
^ЛІКМЕНЕ,
УВАТИ.
АБСОЛЮТНО
1

я

Зимошяжти:

1

Ст

КУХНЯ ВІТАМІНОВА ! Ц
F 71
ДОМАШНЯ КУХНЯ АБО ЯК ВАРИТИ І ПЕЧИ
1Д6
КУХАР
1Д6
КУХАРКА, ПРАКТИЧНІ
1 ИС-лсМЕАНА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, ВАРИТЕ ПЕЧЯ
Я
-АЮ0.ЕКНЯ РАЗОМ В ВАЛЕЖИТІСТЮ СЛАТИ НА АДРЕСУ:
81-83 GRAND ST., " (P.
S V О.
O BBox
O D3 4A6 ,) "

JERSEY CITY, N. J,

С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , ЗО-ГО ' С Е Р П Н Я ,
Щ -

ВЖЕ В И Й Ш О В

ДРУКОМ

fc_T
M E M O Р ІЯЛ Ж Е
І В СПРАВІ Г О Л О Д У Н А УКРАЇНІ
( в анґлійській

Липськпй, І . Швед., О . Ґуль,
, 7 СЕКТ.
Сурмач по 50 ц. Разом $5. ЗіЎѓРумунії на основі
брав ЇХ Буждиґан.
Ірядку міністерства вір, РОЗВГромада в Бофало, Н. И.
ЛІста ч 7 5 . Д . Мале.мький ІДамня
заборонили
і
$Ц Т . Перчин, А. ПромовлеЙ- (ігійних сект, бо їх с
ВУСТЕР,
МАЄС.
Гі. Гусак, Я Редиіяк, Н. це перечить закоіюц
Висилаю $10 на поміч РідПелехатий, ' В . Василюќ, М. культурні установи, ц
йому Краеви, з при.зиачениям
Пласконас п о 5 0 ц,- А. Куль- 'такі: Міжнародній Сої
по $2: на боеву акцію, інвалічнцьккй, Г. Ссмчишин, В. Рез- слгдників Біблії, Міленк
дів, політичних вязнів,'будову
няк, Й.ТулмгіК п о 26 Ц. Равом
„Бог чи Єгова", На
музею в Празі і потерпівшим
16.50. Зібрав Д . Ма.іецький у ІИОЦЄНТИСТИ, Адвентие
Дня 29. вересня 1934 року
від повені.
Бавнд Брук, Н. Д ж .
і
формісти,
Христ(іянн
відбудеться святочний ЌЃВИ'
Гроші переслано через ОбЛАста ч . 79. А. Бойко 25 Ц. ІЖЄНЦІ. ЗГІДНО 3 роац.
лей 25-ліття існування `ўкраїнєднання.
на Фармі І. КІНАЛЯ
ЛІста
ч.
82.
Т.
НІЛЬОВЄ-АХИЙ,
секта
розвязали
Т'
ської приватної гімназії РідИосиф Зазудяк.
CIU.on МНЩ ELM., N. Y.
П. Чугер Но $2; С 'Нгньов- їх^ доктрини ображав.
ної Школи і Філії УчительПочаток о 2-НЙ годині
ська
$1.
Разом
$6.
Зібрав.
Т.
Іжавиі
закони
та
прялю
ської
Громади в
Рогатині
пополудни.
Вступ 25ц.
Ніиьовський.
раль.
НЮ РІОРК, Н . Й .
Побіч святочної програми ю- Цей Пікнік Е останнім пікніком цього
ЛІста ч . В8. Г. Стефопишин
вилею
відбудеться
товари` сезону в нашій ГРОМАДІ, тому про- Збірна „Просвіти" для жертв
ситься
українське
громадянство І
$1.
ський зїзд бувших учеників і
Бофало 1 околиці до численної ўчасповенќ.
У С Т А Р И Н І ЗНАЛИ UEH
ЛІста ч. 8 4 М. Фрогнер $5.
професорів тоїж гімназії.
тн, ДЕ кождий БУДЕ,.МІГ.НА свіжім
воздусі вигідно заба-итися.
Т Р А Л Ь Н Е ОГРІВАННЯ'
Українське товариство „ПроЛіста `ч'. 85. М. МаличівВід часу заснунйнггя гімназії В разі неѓдогоди, Пікнік відбудеться
фр-яцусокі часописи Щ
світа"
в
Ню
Порќу
роздало
ський,
В
.
ГЇочМКОвський
'пс
минає 25 літ. За той час неа- в церковній галі при 448 Elk Streei
Bnflilo, N. Y.
своїм членам лісти до збирай I I ; М. Серќга 60 ц.; І. Берцо- домляють іа Шальон сір Са
биякі зміни переживав украЗА -ЌЮРУИЛВЛУ РО-чЧть КОМІТЕТ. ня жертв помираючому укра- вий, М. Іваніцькнй по 26 ц. що там знайшли ОСТАНКИ ВЌЏ.
їнський нарід, рогатинеький
їиському
народови
голодом Разом $З. Зібрав М. Мали- ського міста з першої Д..(,і
христіянства. Найцікавіі
ГГОВІТ і ЙОГО
^^
^ м п і TAUNTON. 4..IASS. ИМГІ1 на Україні, загарбаній чужими чівський.
число учеників і професорів з JDA1 ДІ
.
,
" И І Й І наїзниками.
Ліста' ч. 8 6 . П. Наконечний; що там по домах знайиц-І
вибухом світової війќн встуЖертви зложили:
І. Копитќо п о ' $ І л Р а з о м S2. Зі- пентральие огрівання, май
Тов. ім. Т. Шевченка
пило в ряди Українських Січозовсім похоже до ЦЕНТРА.!
ЛІста ч. 2. Н. Гладун $З; П. брав П ' Н а к о н е ч н и й .
Від. 122, у . Н. Союза
вих Стрільців, щоб ‚‚червону
його огрівання наших час
Задорецький, Д. Палко по $ 1 ;
ЛІств ч. 89. І. Крушельиицькалину піднімати". Немало з
Іггртіттотлочі
-рур.
Ф. Катейла, ґросер, Ж и д по кий 25 ц.
них полягли в боях за волю
25 ц. Разом $5.10. Зібрав І.
Ліста ч. 4 3 . Д. Кальба S1.
України. Не одні з них поманВ Ш Ч Ї Ѓ Ш Н І К
Жовнір.
ЛІста ч. в ? . ' І . Глакий $5.
дрували по ріжних сторонах
ЛІста ч. 5. 1. Палиќти $2.
Разом $67.
світа. Не всі зможуть бути ув супроводі фортеіінна
ЛІста ч. 6. І. Звєржаиський
Попередно вислано на почаСниками
того зїзду,
між
Щ
міч Гуцульщині $25.
ними й українські імігрантй в
ЛИЦАРІВ
ЛІста ч. 11. К. Сахман $4.
Америці і Канаді. Одначе ду- на Фдрмі Михайла Седляра
Тепер висилаємо через ‚‚ОбЛІста ч. 13. М Сікорик $1
музика Юр. Пономаренка
маємо, що в день зїзду пОли- НА Pr-elnct Street, Е. T.UNTON, М-.і
о. Ю. Е. Соколов. 50 W, Я. Та єдиацня''.. на „ потерпфшнх^ві
слова
О.
Олеся.
нуть вони всі думкою туди, в
Початок о год. 1-шій попол. рас, Н. Рак, І. Берцовий, й . повені в Галичині Й 2 . "
35
гімназійні мури, і будуть шуВ міру потреби на поміч по- Ціна
Кукура, А. Баран, І. Городецькати-нагадувати своїх товари- ПРОСИМО ШАНОВНИХ ГРОМАДЯН, МІСЦЕ,AVOBODA"
кий, К. Миронюк, парохія св. терпівшим' в Галичині :Є.ІД'!ПО- Щ
шів, мило згадувати часи до- ВИХ І З ОКОЛИЦІ, ПРИБУТИ ГРОМАДНО
81-88
G
R
A
N
D
ST.,
P.
О.
BOX
JU
Володимира, й . Стіскон, М вені просимо тих членів, що
JEB8EY CITY, N. і
брої слави рогатинської гім- ДО НАС НА ПІКНІК, А НЕ ПОЖАЛУ
Ядловський; по 25 ц.: М. Кан- не звернули ще своїх ліст, Неназії. Та рівночасно жаль ро- БУДУТЬ ЛЕГКІ НАПИТКН, СМАЧНІ ПЕРЕ
цірук, Е. Скоревич по 20 ц.; гайно принести з Збірками на
биться, коли згадаємо, серед
КУСКИ ТА БАГАТО НЕСПОДІВАНОК.
Т. Дубас 40 ц.; L МилНмак, А. збори укр. тов. „Просвіта" в
яких обставин та ‚труднощів
ДЛЯ МОЛОДІ ДО ТАНЦІВ
Макарик по 10 ц. Разом $5. Зі- Ню Иорку.
мусить ця інституція
вести
ПРИГРАВАТИМЕ ДОБІРНА
брав Т. Дубас.
Іван Жовнір, п р е д с ; Ілько Па
свою виховну працю серед у
ПАСІЧНИК УКРЛЇНЕЦЬ
ОРХЕСТРА.
ЛІста ч. 16. І. Ганц $1.
ликій, касіер; Коримло Лучка, продає липовий мід, гаранюіиі.
раїнської молоді тепер. Віри ЗА ДОБРУ ЗАБАВУ І ЧЕМНУ ОБСЛУГУ
ЛІста ч. 19. Ю. Заячуќ $ 1 ; А. секр. фін.; Микола
Макар, 5-фунтова ќєна 80ц. Голоситисі
мо,
що бувші учениќй
ручить КОМІТЕТ.
гуртовий глтуст до:
Гураль, В. Богулевич, Ю. Сисекр. рек.
школи, як також усі Рогатин J03
WASYL ОЮЯЕРКІ
дор по 50 ц.; І. Сабаск, И. Інѓці, зрозуміють ці труднощі ;
S u r ROED, NEWARK VELLEY, N. Y
ма по 25 ц- Разом $З. Зібрав
в 25-ліття стануть иа допомо
В. Богулевич.
МИХАЙЛО
ДРЕП
гу. Замісць привітів на юви
Славний англійський пол:
Д Р У К А Р Н Я
ЛІста ч. 25. Я- Кузик 50 ц.;
(MICHAEL DRAY),
лей даймо матеріяльну підмо
тик і державний муж''Білієм
МАСАЖИСТ. Уживає НАЙНОВІШИІ VT
Т. Виньовський, І. Калмук по
ѓу цій інституції, яка соткам У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Ќ
Ґ.-ДедсТои
(1800—1898) `був У масажуванню недужих людей
25 ц. Разом $1. Зібрав Т. ВиСОЮЗА
молоді дала початќи знання
нсссторонно освічений. Вмів формації безплатно.
ньОвський.
підготовку до її теперішнього
у всякій справі сказати' свою - 1 4 5 MAPES AVE. BRONX. N.
„ С В О Б О Д И "
ТЛЯОФОН Forabam 7-10191.
ЛІста ч. 31. Г. Максимів $1. думку й у всьому був знаме
життя і праці.
8 3 Сѓаќмі S t , Jora-Hj City, N. J.
Ліста ч. 32. В. Антошків $1. нито обізнаний. Два Гледсго
Жертви просимо слати нг
ЛІста ч. Зв. М. Жовтан- нові приятелі постановили раз НЕ ЗАБУВАЙТЕ НА КЛИЧ: .
, W
ВИКОНУЄ!
Д О СВОГО".
адресу:
ський, Леніќ, по 50 ц.; Занчук пожартувати собі з нього та
ВСТАВЛЯЮ МОДЕРНИЙ плоибіі
ВСЯКІ Д Р У К И Я К Н А Й К Р А Щ Е
Stephen Savit-ky,
25 ц. Разом
1.25. Зібрав М. почали в його присутности ба
ЗАВСІГДИ Н А ЧАС І П О
Р
О
Д
У
пломберство.
Робота ‚.і І
Жовтаиський.
97 B o y d e n Ave., M a p l e w o o d , N . J
лачку, в якій він, як думали, або на легкі сплати.
Н И З Ь К І Й ЦІНІ,
ЛІста ч. 58- П. Яремчук 50 ц. не візьме участи, бо нічого"
голови Комітету Рогатинщи
WASYL DUBAS,
ДЛЯ
Т
О
В
А
Р
И
С
Т
В
,
П
А
Р
О
Х
І
Й
P
L
U
M
B
I
N
G
Љ
H.
E
TITIF
Contr.c
ни, або на адресу Обєднання.
ЛІста ч 01. І. Устяќ Ц ; М. про те не знатиме. Знайшли
18TH SL.
New-rk,
С І Ч О В И Х С О Т Е Н Ь , Г У Р Т К І В Устяќ, Г. Елас, М. Літвар по якийсь старий часопис і про- 542.SO.PHONE:
Et.ex 2-0079.
Всі жертви будуть поміщені
історію
Б Р А Т С Т В І Д Р У Г И Х О Р Г А Н І 50 ц.; В. Устйк, М. Павлусів по читали статтю про
у часописах.
ПІРПМ ВИШЛЕМО кождоку ІЯ
ЗАШРЇ, Т А Д Л Я П О О Д И Н О 25 ц. Разом $З. Зібрав І. Усѓяк. шахів. Раз при Ґледстоиі за ДНГИТ
(
i . ) КАРПЗІСІОЗа Комітет Рогатинщнни:
ЛІста ч 82. М. Школьний, вели балачку на цю тему, пе гтд Чаю з нййлітиого ГІРСЬКОГО іідд
ких О С І Б В И К О Н У Є М О
иа
недомагания жолудка, КНШОІ. -г
реконані,
що
Ґлєдстон
'
нічоК. Школьна, С Левіп, М. ЛітС Савіцький, голова;
чінки і нирок. Пришліть СВІЙ І Взаі
ПОТРІБНІ Д Р У К И
вак по 50 ц.; С Шурлей, В. Ле- го на цю тему не могтиме за- знакомях адрес до:
2
С Шпаковнч, секретар.
UKRAINIAN BAZAAR.
він, А. Пясецький по 25 ц. Ра- примітити. Та ледви почали
New YORK. N.
зом $2.75. Зібрав М. Школь- балачку, ґлєдстон запримітив: 170 Е. 4th Street.
Відривний календар.

ПШИК

.

мові)

Ціна з а примірник вииоєітть 25 центів. -Звертатися на
адресу:
- S V O B O D A , "
( Р . О : В с е 34Й) ' МЏШ

CTTY.'N.J.

НОВИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ РЕПЕРТУАР
ѓЧУДО СВ. НИКОЛАЯ, написав В. Левицький. Дрвиатнчяа каргива на три дії, після апокрифів. Для
старших. 12 осіб.
ь
20 ц,
МАТИ, драма з иародиього життя ва 4 дії, І Я. Луцика.
11 осіб
.
:
Ш Son,
З ТАМТОГО СВІТА, комедія в трох діях: В. Мартияеви`ча. 15 осіб Ч
:
: —
45 ц.

ЛШ.

ІЮЗІРІ

M

M

,

Н.

Й.

ПОЗІРІ ЯК МИ П О Ш Ш О

Ўќгдаѓнська Православна

ДО
ВАХ РОЃАТЙНЩВ,
А
ЗОКРЕМА
Д О "ВСІХ Б У В :
ШИХ
УЧЕНИКІВ
УіЧРЛігіС Ь К О І ГІРИВАТНОГ П М Н А З І Т І
РГДНОТ ШКОЛИ В Р О Г А Т И Н І ,
ЩО
П Е І - Е В Т Ю Т Ь У ЗЛУЧЕНИХ Д Е Р Ж А В А Х АМЕРИ
КИ 1 В К А Н А Д І .

РДАМУ

Ш Ш .

с

ВЕЛИЧАВИЙ

Щ І І ,
(SEPT.), 1934

в

З№ИКА, В. Ришкова, комедія иа 4 дії. 9 осіб
60 ц.
МОТРЯ, нісценізація історичної повісти Б. Лепкого на
. 5 картин, осіб 21
_
:
35 ц.
ІЙІЯГИНЯ КАПУЧЩЗЕ, фарс на 3 дії. А. Моллер. 10 осіб -45 ц.
' НА ХУТОРІ, або Василь та Галя. Песа на 1 дію.
4 осіб
20 ц.
ШВЕЦЬ ЖЕРДКА, або Варом иа ЛІтннську. Комедія в
. . 3-ох діязє..'12 осіб
Л
4 5 ц.
ДЛЯ БЛИЖНІХ, драма на 4 дії, Я. Косовського, 13 осіб ЗО ц.
СОТНИКІВНА, песа в 5 діях, з історичної повісти Вогдана Лепкого. „Сотниківиа" перероблеиа для сцени
Олексою Скалозубом, 15 осіб
:—.
40 В,
ЗРАДА, історична драма на 3 дії з часів гетьмана Мавепи, 8 осіб
і
1—
35 ц.
ВОЄННА ЗАВЕРУХА, трагікомедія на 4 дії зі співамя,
" б осіб
_
25 ц.
ДВА ДОМИКИ И ОДНА ФІРТКА, комедія в 1 ДІЇ, Д
'Лсгтоцького, 8 осіб
`І—
_ 15 ц.
ЧОРТЕНЯ, комедія в 3 діях для аматорських.гуртків, РІ.
Ярбелавич, 6 жен. 5 муж. (Чортеня написане в цей
спосіб, що можна його грати як хто хоче, в 1-ніЙ
або в З-ох діях)
30 ц.
МАРКО СПОТИКАЙЛО, комедія ва 4 дії, написав П.
франко, 10 осіб
35 ц
ВЕРТЕЛ, песа на три дії, М. Підгірянка
25 ц.
ЛЮБОВНІ ПРИГОДИ, комедія на 2 дії, Ост. Цюка, 5 осіб 15 ц.
НОВІТНІ ЧОРТИ, комедія в чотирох діях, написав А.
і Данќо. Осіб 16
35 ц.
СРУЛЬ НАТЯГАИЛО, написав А. Данќо, комедія в двох
дідяхі і7 осіб
25 ц.
Замовлення слати д о :
" S V О В О D А,"
81 -S3 GRAND ST..
(P. О. BOX 340)
JERSEY CITY. N. J

У К Р А Ї Н С Ь К І Н А Р О Д Н І ПІСНІ
ЯКІ ОПРАЦЮВАВ І ВИДАВ

М. О. ГАИВОРОНСЬКИИ
НА МІШАНИЙ ХОР.

1.
2.
3.
4.
б.

Живи, Україно.
Невістонька, пісия з Полісся.
Вербож моя, пісня з Полісся.
Одкал- :^ИЕНЬКО сходило, пісня з Лемківщини.
Моя мила, пісня 8 Лемківщини. ч

Б.
.7.
8.
9.

Коляда, Гуцульське Різдво.
Лльис, Гуцульське Різдво.
Кругльик,' Гуцульське Різдво.
Щедрівка, Гуиульське Різдво.

ПОВИЩИХ 5 ПІСЕНЬ ПРОДАЄМО за $ 1 . 0 0 .

ПОВИЩІ 4 ПІСНІ ПРОДАЄМО за

І

М

Н

а

Й

І

Л

И

К

І

Г

!

ш

о

л

и

ц

я

Б А Р І Т О Н О В Е СОЛЬі

В НЕДІЛЮ,
2 ВЕРЕСНЯ (SEPT.), 1934

ГРОБНИЦІ

ІРІБНІ ОГОЛОШЕННІ

3 0 к

S a m p

всякі

$1.00.

Всі повищі пісні можна одержати В книгарні
‚.‚Свободи". Висилаємо тільки п о одержанню н а ЛЄАвтости.
" 5 V О В О D А,"
81-S3 GRAND ST.,
(P. О. Bos 8 4 4 )

Г

В окуліста.
Наш календар нам
Ви страшно короткозорі. Ідовжує життя.
Чим ви є по званні?
- Якто?
- Астрономом, пане докто-

JERSEY CITY, N. J.

Через помилку
І дні більше.

має

ний.

— Приятелі, як я почув ваЛіста ч. 64. Д. Волик, Ю. Алі шу балачку, пригадав собі,
) 50 ц.; П. Глива $1. Разом Що ви розмовляєте на тему
$2. Зібрав Д . Волик.
одної статті з шахової газети,
три
ЛІста ч. 67. П. Буждиґан, І. яку я написав тому пятнацять
Штоґрин, А. Кальба по $ 1 ; і .

про

Д - Р №РІЙ АНДРЕЙКО
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,
Х І Р У Р Г І АКУШЕР
183 AVENUE В,
NEW YORK, N. Y.
(МЕЖИ 9. 1 10. ул)
TEL. ALGONQUIN 4-8625.
УРЯДОВІ ГОДИНИ: РАНО ВІЛ І'` Д`
,11, ВВЕЧІР ВІД 6 до 8, А В НЕДІЛІ
ПІСЛЯ умови.
Д+рМИХАИЛО ЯНКОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРҐ.
рлдові години:
Тіід 1—3 ПОПОЛУДНІ I BU 6 - 8 и е #
В НЕДІЛІ ПІСЛЯ УМОВИ,
ват SO. 12U. S T , NEWARK,
Мі МЕДИ і В-ІВВ7.
;

П Е Т Р О
ЯРЕМА
УКРАЖСЬКИРІ ПОГРЕБНИК

Ж

Вважають, що перша найкрівавіша битва, яка розпочала світову війну.відбулася в Бельгії в районі села Гелен. Ця
битва так і лишилася в історії під назвою битви під Геленом.
Це село Лежить у провінції Лімбурґ, через яку старалася проДертисЬ німецька армія, щоби вийти на фраицуську теркторію там, де Французи найменше сподівалися скорої появи
Німців. Та тут бельгійська армія переважала силою Німців,
а тому й битва була вперта. Добре устаткована артилерією,
скоростріламй`, гранатами й іншою амуніцією, бельгійська
армія хоробро відбивала всі атаки німецької армії, яка виявила тут незвичайну хбробрісгь, відвагу та вміння наступати. Битва скінчилася відступом Німців зі своїх позицій. Все
поле було устелене трупами людей і коней т а розбитою й
поломаното зброєю.

В другій битві в той самий
день, 12 серпня, на п'івдень від
Гелена в районі Егеці бельгійська армія була незвичайно
добре усгаткобаиа скоросгріЛРМЙ, які були устав пені на
Швидких автомобілях. Це дуже помогло Бельгійцям і показало значіння скорого перевозу з одної позиції на другу такої зброї, як скоростріли.
Внаслідок незвичайної актнвиосги й рухливости бельгійської армії та технічної переваги ЇЇ над НІМЦЯМИ німецька
армія, що йшла в наступі на
Наміре була змушена ВІДІЙТИ
трЙхи н а з а д

Між першою партією німецвкиіс
полонених,
яких
Бельгійці
привели
в місто
Лювен, звертали на себе увагу
чотири Німецькі молоді офіцири. Вони всі були одягнені
в сірий уніформ, який б у в
мало замітний на сірому грунті скошених піль. На головах
вони мали спеціяльні шоломи
з гострими шпилями-`на `верху. Ці Шоломи буди.вкриті сірим сукном, щ о покривало' їх
цілком. Населення з зацікавленням, іноді з люттю стрічал о полонених. Конвоїри старалис я
охоронити
полонених
від нападів; і.образѓ

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX, BROOKLYN. NEW
YORK І ОКОЛИЦЯ%
129 E. 7tb STREET,
NEW YORK CITY
Tel: Orcbar-I 4-JS6I

;

Користь.
Тож чому не відправнѓі
^цьог`о вейтера, коли він та'
задовжується, що ви не ма
`Єте спокою від людей, ЯКІ
приходять домагатися віл нього, щоби віддав довг?
— То не було би розумно.
Всі `ті люди, шо приходять
Допоминатися в нього грошей,
задержуються хвилину (Зм "
J і кожний випє бодай одну
склянку-пива,
j
3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful