ОРГАН ЗАПОМОГО ВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ ГгАРОДНЯ-f

СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВЛХ АМЕРИКИ.

ТРИ

ЦЕНТИ.

Рік X U L

Ч. 204.

VOL.

Джерзи Сіпм, Н. Дж., пятннця, 31 серпня, 1934.

ЗАГАЛЬНИЙ ТКАЛЬНЯНИЙ СТРАЙК
№ВНИЙ

ДЕ

РУМУНСЬКИЙ- Д Е Р Ж А В - Б А Н Д И Т И В Ж И Л И ПОЛІЦІЙ
ЙОГО` АВТА.
ННИ СКАРБ?

XUL

ЗЛОЧИН

No. 204.

ОЗВІРІЛОГО
СЕРБА;

Jet-и-у City, N. J., Friday, August З І , 1934.

THREE CENTS.

БОЛЬШЕВИКИ ВИДИРАЮТЬ ОСТАННЄ
З Б І Ж Е від С Е Л Я Н

Підчас гребункового нападу Нечуваної жорстокосте злоЯк відомо, румунська влада
скрйла була ще перед німець двоѓх бандитів на Сидні Рубі- чину доггустився сербсьігляй
(`на,
послугача газолінової ста- торговець кіньми, Боно Стекою інвазією свій скарб` (доПЯТНАЦЯТЬ т и с я ч СПЕЦІЯЛЬНИХ КОМУНІСрогоцінні камені, документи та цЃі в Нюарку, Н. Дж., Рубін фанович. Впившись у коршмі,
ТІВ-ЖАНДАРМІВ П Е Р Е В О Д Я Т Ь ЕКЗЕКУЦІЇ.
завважав
ѓѓўмер авѓтомобілю. вертався він возом домів. П о
банкноти вартости 100 міліВЛАСНИКИ Н Е Х О Ч У Т Ь Г О В О Р И Т И з Р О Б І Т МОСКВА (СССР). — Хоч комуністична влада
онів француських франків у Поназя`лося.'іцо це аѓвтомобіль дорозі згодився ВІГІ підвезти
НИКАМИ.
заявляє, що вона зорганізувала в колективи бїльтрох
купців.
Вони
цілу
дорогу
детективів
поліції.
Поліція
ро
ВЛШННҐТОН. — Краєва Рада для Робітничих золоті) у своєї союзниці 'Рошість
селянства Радянщини, всеж зі стягнення збіжа
частували його горівкою, так,
Ум. нин дќ`ѓала від Бавовняного Ткальняного Іисти- етѓ.`в` Москві - Від тогтг`^асу, бить слідство над тим, чи авто що поки він доїхав додому, з селян на користь держави совітська влада незадетективів украдено, чи моTVTV н Ню Йорќу, котрий обєднує підприємці'в, за- як большевики заняли Росію
доволена.
Не зважаючи на те, щ о всі колективи
був зовсім пяний. Нагло зая,и. що вони не годяться на запросини Ради вести аж д о недавно заклгоченого же його' в детективів позиче- чав Стефанович числити гро- знаходяться під Пи'льним доглядом пяТнацятьох типереговори з робітниками, бо, мовляв, Американ- пброзумінни мѓіж Румунією Гг
сяч вишколених і завзятих комуністів, совітська
ші
й
заявив,
що
купці
вкрали
ська Федерація праці не має права представ$тятй рЧ5- большевика`ми, про той скарб
йому Ю.ООО динарів. Ці відпи- влада ремствує, що навіть колективи не здали дерДРАМА В ДЖУНГЛЯХ.
згадувалися в румунсхких ча
бітникін.
ралися, але озвірілий торТо- жаві збіжа, яке їм наказано здати.
Супроти цього генеральний страйк ткальняних с о я и е в Х ' я ќ прой `Загарбанні
На березі ріки Касрне в Ро вець скинув їх з воза і при поВлада тепер жорстоко карає тих, котрих підоробітників пічнеться зовсім певно. Страйковий ко- большевиками державний ру дезії трапилася така пригода-: мочі слуг скатував. Потім зрівае в прихованню збіжа, в фальшивих повідоммітег У В а ш и н г т о н і видасть остаточний страйковий мўіѓський скарб. Та цими днн- Один турист розбив шатро і приказав зімлілих розібрати леннях про здачу своєї пайки державі й т. п. За
приказ у митницю. Приказ подасть день і годину ми приніс букарештенський разом з дружиною та малень- до наѓд йѓ за ноги гтривязати приховання збіжа карають у Совітщині дуже тяжпочатку стпчйку. Приказ буде апелювати д о яких дневник „Курентул" сензацій- кою дівчинкою поклалися спа до воза. Нещасних волік 5 км. ко, бо це тут кваліфікується як крадіж державного
-‚(іп.опо р о б і т н и к і в бавовняних ткалень та яких 300,- не відкриття. А саме, про той ти. В ночі закралася до шатра по землі. Жертви озвірілого майна. За кожду таку провину вязнять не менше як
000 робітників у подібних промислах, як приміром у скарб, пише „Курентул", зѓа велика львиця і схопила ди торговця перевезено до шпи- на 10 років. Тепер уся комуністична преса заповдує англійський
к а п і т а н тину. Коли батько збудився,
фабриках р е й о н у , шовку, панчіх та вишивок.
нена відомостями про екзекуції, які місцева влада
талю. їѓх стан безнадійний.
РУЗВЕЛТ В І Д М О В Л Я Є С И Н К Л Е Р О В И А В Д і Є Н Щ ї . Д ж о р д ж Гіл у своїй книжці j наробив крику і з кількома тупереводить над селянами, що не виконали припи„Моє життя як шпіона": На бильцями побіг шукати дитисів влади про здачу збіжа державі.
ГАЙД ПАРК (Ню йорк). — Аптон Синклер, просьбу тодішнього румун- ии. Незабаром Гі знайшов ціНЕСАМОТИИ
РЕКОРД.
бувший СОЦІАЛІСТ, котрого при правиборах у Калі- ського посла в Москві, Дія- лою і здоровою, а львиця стоБ О Л Ь Ш Е В И К И З А П Р О Ш У Ю Т Ь С Я Д О ЛІГИ
ф'орнії вибрано кандидатом демократичної партії м`анді, англійський 0 б е р е т яла над нею і спокійно її огля- Російський летун Евдокімов
НАЦІЙ.
на уряд говернора того стейту, просив президента Бойле і капітан Гіл виклопота- дала! Одним цільним внстрі- установив новий рекорд: він
ЖЕНЕВА (Швайцарія). — 3 огляду на старайскочив з літака при помоч
Pv шелта, котрий перебуває тут у своїм маєтку, автодішнього начального лом, що трохи пригадує стріл легкопаду 8,000 метрів. З такої ня совітської Росії попасти в члени Ліги Націй,
дІєнції в політичних справах. Президент відповів команданта
вже закінчено приготування, що на внесення Франбольшевицьких Вільгельма Теля, батько ноло- висоти ще ніхто в світі не
Сиклерови, шо він може приняти його тільки на
йськ, Муравйова, дозвіл пе- жив львицю трупом, а дитину жнвся зіскакувати з літака. ції, Рада Л І Ґ И Націй буде обговорювати г^праву за-?
івичайт би .носову розмову, а не на політичну кон- ревести скарб назад до Руму- забрав.
прошення Росії до членства в Лізі Націй. Щоб
Евдокімов летів з тої висоти
ференцію.
вислати таке запрошення, треба одноголосної уСкарб той вони передали
дві міиути і 22 хвилини. Легхвали
Ради. Тепер у колах Ліґи Націй ще не певні,
Вибір Синклера кандидатом демократичної в Ясах, де тоді була румунська
3 КРАЇНИ „ЧУДЕС".
копад отворився щойно на
чи Польща, як член Ради, погодиться на запрошенпартії поставив у тяжке положення провідників ці- влада. Це вже діялося в 1917
200 метрів понад землею.
В громаді Бокшани, в Румуня большевиків. Коли Польща спротивиться запроєї партп. Синклер не обмежує зовсім радикальних році.
нії, породила Ліна Костаке дишенню, то це значитиме її повний розрив з ФранТ О Ч О К своєї програми, але ще більше їх поширяє.
ВБИВ У СВАРЦІ.
тину з двома головами, чотицією.
Між іншим заявив він, що першим його урядовим
СУЧАСНИЙ АВРААМ.
рома руками, ногами, очима і. У Ланчині, пов. Надвірна,
актом як ; онернора стейту на випадок вибору буде
Тоді загальні збори Ліґи Націй, що розпічнуть
В Ќальќўті жив арабський вухами.
пасерб Василя Сікорииа, сина свою працю 7 вересня, можуть постановити запропустити иа волю Томаса Мунія, котрий ще досі сиейк Ганаф, музулмании, що
В громаді Інотешти породи- Ілька, Дмитра Голіней, у часі сити совітську Росію д о членства в Лізі Націй. Для
дить о с у д ж е н и й за участь у бомбовому замаху на
нараду приготування в Сан Франсіско в 191Б році. мав 4-літнього сина одинака. ла Іванна Йордане шість діто- сварки вдарив Василя Сікори- такого рішення зборів досить дві третини голосів,
лютім цього року він привів чок ЙОраа Двоє хфщх. виерд", на сокирою в голову так, що тому цілком можливо, що цієї осени больш$вицька
Він теж заявив, tag віддасть безробітним ^акриті
фабрики. " Супрбти "цих заяв і центральний і стей- свойого сина д о менеѓў, поло- а четверо і мама, цілком здо- вів незабаром яомер. Дмитро Росія стане членом Ліґи Націй, чого вона Таќ зяГоліней зголосився сам на по- попадливо добивається вже кілька років.
товий заряд демократичної партії не знають, жив його на стіл, де вбивали рові.
ліцію.
шо їм робити з таким кандидатом. Фарлей, провід- звірята в жертву Богови, і там
ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКИИ ДОГОВІР.
ник партії, мовчить, а стейговий провід партії каже перерізав свойому синови гор- щ о М О Ж Л И В Е В Р У М У Н Љ
ПАРИЖ (Франція). — Націоналістична ґазета
двозначно, що він буде попирати найліпшого кан- ло, взиваючи при цьому імена
ГРІМ У Б И В Ц І Л У Р О Д И Н У .
В Тімішорі (Семигород) від„Ля Ліберте" та інші подають дальші відомости про
Аллага й Магомеда. Арегптодидата.
бувся цікавий процес. ЗалізВ Ѓлажові, рівенського пов., польсько-німецький таємний воєнний договір. ВідТимчасом дальші обрахунки голосів, відданих ваний, він боронився тим, що ничий урядник й о с и ф Бавер грім ударив в хату Грнцюків,
повідно д о цього договору, Німеччина не буДе пропри правиборах, показують. Що Синклер дістав ко- сповнив велику жертву, від- служив 19 літ державі. Вкінці вбиваючи цілу родину, щ о
тивитися тому, що Польща в той" чи інший спосіб
и Богови те, шо було для
ло ЗІО.ООО ГОЛОСІВ, а "ЙОГО противник, Джордж Кріл,
прийшов іспит з румунської складалася з 3 осіб.
обєднає з собою Литву. Притім Німеччина не пїд181,000. Кріл уже вислав Синклерови ґратуляційну нього найдорожче. Суд приБавер перепав і його
носитиме справи Мемеля, який тепер знаходиться в
судив його на досмертну кателеграму, признаючи цим Синклерови перемогу
видалили зі служби. Він по- П Е Р Е Д І С Т О Р И Ч Н А М О Г И Л А . литовському посіданню й на який Німці претендуторгу.
скаржився до суду і суд ріють як на німецьке місто. За це Польща тоді поверХОЧУТЬ У Р Я Д О В О Ї К О Н Т Р О Л І Н А Д Ф А Б Р И К А шмн, що на основі
66-68 мн- В Мнрогощі, лубенського не Німцям Данцігський коридор і не буде нічого
З У Б к н я з я ВАЛИ.
)в., відкрили передісторичну
Ц І Є Ю АМУНІЦІЇЃ.
рових договорів з причини немати проти того, що вільне місто Данціг перейде
Князя Валії болів зуб і, як знання румунської мови не мо- могилу. В 'ЦІЙ могилі знайшли знову д о Німеччини.
ВАШИНГТОН. — Сенатський комітет конгресу
добре збережений кістяк і урдля розсліду фабрикації амуніції вже покінчив звичайно буває, пішов до деіі- жна нікого видалити зі служ- ' з дуже гарним орнаментом.
Далі в договорі є розмежування інтересів Польста. Дентист мусів зуб вир-би. Держава до 15 днів мусить
свою роботу. 3 розмов членів комітету з га:іетящі та Німеччини в прибалтійських державах та обчь
рами виходить ясно, що члени комітету прийшли вати. Нічого тут не .було би ігртгт-тн його знову на службу,
вязок взаїмно допомагати матеріялами й харчами
МУРАВЛІ А Т А К У Ю Т Ь
fieri виїмку до переконання, що фабрикування аму- надзвичайного, але ось коли мусить заплатити всі кошти
Вразі війни Німеччини, чи Польщі з іншими держаПАРИЖ.
'
иіціі приватними підприємцями получене з великою цей дрібний факт попав у га- процесу і заплатити залеглу
вами. Француська преса вважає, що цей договір
платню
за
час
процесу.
зети,
зачали
напливати
до
л
е
я
небезпекою для мира світа. Тому' комітет заявитьРозривќові льокалі Парих.а направлений також проти Франції, що викликає
тиста з цілої Англії, а навіть з
ся іа те. щоб амуніцію фабрикувала держава.
мають в останніх часах вели.:! тут обурейНя на Польщу.
кольоній,
пропозиції
куггна
ШТУДЕРНИИ
злодій.
шкоди від літаючих иуравлів.
ГІТЛЄР ШУКАЄ СОБІ ЗАСТУПНИКА.
ього зуба. Якийсь аматор дає
ДОРАДЖУЄ О Б Е З П Е Ч Е Н Н Я П Р О Т И БЕЗРОБІТТЯ.
На одній з вулиць Варшави Муравлї, які вітер звіває із
БЕРЛІН (Німеччина). — Гітлєр тепер заклопоа нього навіть малий маєток
підміських лісів, перелітають,)
БОФАЛО (Ню йорк). — Між бесідниками, що Нема сумніву, що коли би обкрадав один злодій людей над Парижем і цілими хмара- таний тим, кого призначити своїм заступником, џл
промовляли на відкриттю конвенції стейтової Феде- дентист ўладив ліцитацію, міг новим способом. Він удавав ми, осідають на терасах кава- випадок своєї смерти, чи відсутности з Німеччину.
сліпого і просив прохожих,
рації Праці, був говсрнор стейту Ню Йорк, Лїмен. би осягнути ‚небувало вис
Кажуть, що він та його найближчі дорадники тепер.
щоби перевели його на дру- рень та цукореиь. Нема спо- вагаються між двома можливостями.
Говернор пзивав кончіенцію почати ще раз сильну ціну. На- жаль, цього не м
гий бік вулиці. При тім уда- собу пр'огнати влізливих кокампанію за закон про примусове обезпечення ро- зробити, бо попав би в не
З одної сторони Гітлєр може призначити віцеван він, щ о боїться ступати мах і вкінці гості мусять ўті- канцле`ром і своїм заступником найближчого свого
бітників проти безробіття.
ку ииязя. Людська дурнота, як
ногами, чіпався руками про- кати, бо муравлі падають їм
помічника
в партії наців, міністра без теки Геса, а
Ля Гвардія, мейор міста Ніо Йорк, взивав ро- бачимо, не має меж.
вожатих і як вони уважали на до страв, влазять за ковиірі й з друґої сторони е можливість створення тріюмвїрабітників, щоби вони звернули спеціяльиу увагу на
переїжджаючі
авта, витягав не дають хвилини спокою.
ту з Геса, Герінґа та з воєнного міністра Бльомберте, ню підприємці втікають з міста, коли робітники
їм з кишень портфелі і годииУ С Т А В ІЗ МЕРТВИХ.
ґа.
Домагаються поправи умовин праці.
ники. Виходить, що не все
На близькому партійному зїзді, думають, ця
к н и ж к и Д А Ю Т Ь ХЛІБ.
Румунського с е л я н и н
варто бути милосерним.
справа остаточно вирішиться.
З М Е Н Ш У Ю Т Ь ЃЖЎ З Б У Н Т О В А Н И М В Я З Н Я М .
Олтяиу з очаківського повіту
Недавно помершиЃ! англійзатягнено
в
список
поляглих
Г О В О Р Я Т Ь П Р О Р Е В О Л Ю Ц І Ю В САРІ.ський письменник ҐольсуерС
ФІЛАДЕЛФІЯ.
— Заряд так званої Східньої
8 К О Р О Б О К СІРНИКІВ НА
ПАРИЖ (Франція). — Місцева преса пише про
Вязниці постановив зменшити їжу всім тим вязням, на війні. Суд з Рикичюн зро О Д Н О Г О М Е Ш К А Н Ц Я Р І Ч Н О . ) постановив, Що дохід з продажу
його творів мадяр- те, що гітлерівці готують у сарському басейні повто брали участь у недавньому страйку Вязнів, що бив законні кроки як для по
В Польщі зужили в 1933 р. ською мОвого має бути прй- стання, щоби ще перед плебісцитом захопити його
мав виявити симпатію збунтованим вязням в інших мерших. Але велике було зди
вування, коли'Олтяну явився в в новгородському, тЄрноттѓль- зиачений на поміч безробіт- в німецькі руки. Як відомо, тепер Сара знаходитьвязницях.
суді г заявив, що йому навіть ському та волинському воевід ннм цієї країни. Думка була ся під контролею комісії Ліґи Націй.
не прийшло до голови вмирати стві пересічно коло вісім К№ добра, бо з а ' останні чотири
Французи не думають, щоби плебісцит випав,
БОРОТЬБА З А Д О П О М О Г У С Т Р А Ш А Р А М .
на війні.
робоќ сірників на одного меш- місяці 23,142 нуждарів щодея- у користь Франції, але можливо, що мешканці Сарн,
В А Ш И Н Г Т О Н . — Гарі Л . Ґопкиис, „адміиістракаиця. Найбільше зужила Вар- ио діставали теплу страву ft j боя`чись терору Гітлєра, будуть голосувати за залиГ
9Р федеральної допомоги", пояснив у своїй раЗ О Л О Т А ГОРЯЧЌА.
шава, б о 48 коробок на одного забезпечено їх одіжю.
шення далі сарського басейну під контролею -ШгиьД'овій програмі становище уряду в справі допомоги
мешканця.
Націй.
В словацькому селі Б р о д і страйкарем.
Б О Я Т Ь С Я Н О В О Г О ПОВСТАННЯ В АВСТРІЇ.
вщи
розійшлася
чутка,
що
на
ВІДКРИЛИ НОВИЙ МЕТАЛЬ.
Передовсім Гопкинс збивав преріжні сПлетиі, яПОВІСИВСЯ.
ВІДЕНЬ (Австрія). — Урядова преса присвячує
кіпоширюються про становите уряду в цій справі. території села закопали ще
У плятиновім інститутЃ при статті втікачам націонал-соціялістам, які тепер ана73-літній господар Іван Вертому
190
ЛІТ
ШІСТЬ
великих
Між ІНШИМ ходять навіть чутки, що уряд гроші,
Академії Наук у Москві відпризначені на допомогу страйкарем, дає в руки ро- скрипок зі ЗОЛОТОМ. Таку, ні бицький з ' Вільхівця, пов. Т о - крили новий металь. СклаДа- ходяться в Югославії. Там їх зібрано в котеіентраційних таборах більше як 2,000 осіб. Усі вони іна?
би Вістќу вичитав один меш роденќа, колись багатий госбітничим юніям.
еТься він із золота, осмія, руГопкинс каже, що уряд не може ні помагати' к'анець. села в старім руко'писѓ подар, стратив усе своє майно тенія й ірідія та у малих сќіль- ходяться недалеко австрійського кордону й
стоять у військових формаціях.
на судові процеси. Тепер живі
Від
то`го
часу
мешканців
охострайкам, ні їх лОмати. Уряд не 'помаг'ає страйќакостях виступає при поќлаПреса висловлює гадку про можливість, щеѓ цЬ
рам, а помагає людям, які не'мають звідкиінде д о - пила горячќа: закинули^всяку) на ласці' рідні.' Цей етап так дах плитний! Він білий і дуже
націонал-соціялістичйі відділи можуть поч-ггя нароботу,
і
в'в'есь
час`

від
'рани
знеохотив
його
до
життя,
щ
о
"омоги на прожиток, без огляДў На те, чи той, що
твердий, а його назва поки- ступ на Австрію, разом з відділами, які теперѓ Є в,
потребує помочі, ndtpefjye її через закриття'фабри- д о ' в е ч о р а ХОДЯТЬ З лопатами він повісивсь у влаоній сѓодо що ще не устійиена.
Німеччині.
по селі і риють землю.
лі.
1

;

!

1

4

далі

ки, чи через стѓрайк.

СВОБОДА, ПЯТНіЧЦЯ, Sl-ro СЕРПНЯ ЇЎМ.

2.

гати Німеччині, але таксамоі добрі відносини між Німеччи- морську область та крилаб
майже всю північну границю
не випаДае допомагати Сові- ною й Совітами, щоб не було
ані польсько-німецького поро- Манчука. В Харбіні створено
там.
гуміння проти Росії, ані росій- учраїнський комітет, що співТому римський „Месчдже- сько-балтійського чи росій- працюе з Японцями, а на терці" В числі з 14 серпня так сько-француського порозумін- торії Манчука мають ЎкраїнEdited by Editorial Committee.
висловлюється про ситуацію ня проти Німеччини".
й` повну охорону перед наскона сході Европи: „Колишні воками Москалів. Японсько-укДля нас, Українців, така по- раїнське товариство Сейгідан
роги
(Німеччина
й
Польща,
Дипльоматична боротьба на балтійські держави, але наСовіти й Франція, Совіти й літнќа Італії не є доброю, бо має обєднати в собі всі оргасході Европи відбувається те- віть Францію з усіми її союзРумунія, Совіти й Польща) вона допомагає Совѓѓам
нізацїї поневолених Москвою
SUBSCRIPTION RATES:
ГШ.РЕДГ. 1АТА:
тепер між двома головними никами (причому, щоби призробилися приятелями, а ко- безпечети їх західні кордонні народів. Сейгідан має ипонПоодянокв часло трв і
T a r . , c n t i a copy
противниками: Німеччиною з миритися з Румунією, Совіти
та намагається затримати мир ського президента й українлишні
приятелі
(Німеччина
й
і
На рік
справу Бесара
6 8.75 одноѓ боку та Совітами з дру- зліквідували
На пів року
SR.
Совіти) зробилися ворогами. за всяку ціну. Проте ствер- ського секретаря, й о г о діяль6 2ЛОІ гого. Поза тими
головними бії), Німеччина спирається ли
T V . , months .
Отже якщо Східнє Льокарно джуемо. що до такої полѓѓи- ність практично зводиться до
Число а
Рѓіалў'і l i i u . (with Ukrainian
противниками , можна поміти- ше на хистку та зрадливу
привела Італію головний протибольшевицької акції для
має дійсно привести до заWMkly).
ти кілька менших. Сторону Польщу, яка в останній хвилі
гального замирення, то треба чином нетактовність Німеччи звільнення уярмлених большеви уваг
6 2.00
Німеччини (до певної міри) побіжить, куди накаже Фран
ни, що не вміє рахуватися з іками народів та відновлений
перевести
синтезу
цих
двох
тримає Польща, а за Совіти ція. Італія, на якої поміч НіВ Джерзв Сѓѓі І Загрлзащею:
Г-к-іса ana J . n . y O t y Rabat:
протилежних рухів. Себто тре- почуваннями своїх приятелів. ніх національних держав І
тягнуть балтійські держави: меччина могла в свій час раІ тому Німеччина .залишається іме змагання Українців до
хўвати, так зразилася полѓѓи- ба підтримати й сконсолідуваЛитва, Естонія й Латвія.
ти відносини Росії з її західні- все більше ізольованою в сві незалежности викликали серед
кою
Німеччини
супроти
Ав
Предметом боротьби Є так
ті. Москва з того користае та большевиків Далекого Сходу
ми
сусідами,
й
Польщі
з
НіЗа оголошення редакція не відповідає.
зване
„Східне
Льокарно", стрії та загалом цілою нетак меччи.ною, але з другого бо- затягає все гіршу петлю на
велику паніку. Москва відк.тисебто пакт про забезпечення товністю націонал-соціялістич- ку треба знову привернути шиї українського народу.
Аќдреса: "SVOeOOA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
кала (?) головнокомандуючопропагандН, що пройде
всіх ісѓнуючих кордонів
го тамошньою армією, Бліхедосить
часу,
поки
німецькоісході Европи й зобовязання
ра, а вислала туди для орієндержав поборювати збройно талійські відносини знову на
тації самого Тухачевською.
правляться.
Для
ілюстрації
то'
всякого, хто наваживсяб понаціонал-соціялірушити ті кордони. Ініціято- німецької
„Для спараліжувания тих
ром цього пакту і його голов- чстичної пропаганди, яка ж
плянів пустились Москалі на
такий експеримент. З МанчуЧерез неуважну заяву одного робітничого лідера розве- ним пропагатором є Москва рахується з почуттям най
ком граиичить совітська репулася в Ню Иорку широка дискусія за важне й тяжке питання. яка зацікавлена в тому, щоби ближчих своїх приятелів, до
блика Біробіджан. Через ствоПідчас дискусії в справі наблнжаючогося страйку робїт- на випадок конфлікту з Я сить вказати на поширювання
в
Австрії
та
Югославії,
кілька
понією,
мати
забевпеченими
рення
автономної совітської
ників ткалень цей лідер сказав, що юнія напевно виграє
(УП)
Віденська
німецька краю лише дуже поволі посу- жидівської републйки в Бірострайк, бо уряд мусить фінансувати страйк. Розумів він під бодай свої західні кордони днів перед убивством Дольвається вперед. Ще гірше сто- біджані хотять
газета
„Австрієць"
з
22.
6.
34
фуса,
мап
„Великої
НімеччиПротивником
цього
пакту
ви
большевики
тим, що страйкуючий робітник теж управнений до урядової
, де Німеччина сягає на пів- приносить під повищим заго- яла справа з комуністичним протиставитися Зеленій Украдопомоги. Інші провідники осудили того роду балачку, бо- ступає Німеччина, яка, після
і аж за Мемель, а на пів- ловком статтю свойого дале- проводом у колгоспах. Насей створити собі оперативну
ячися викликати зле вражіння серед публики. Та цей осуд поразок на всіх фронтах,
за Трент і Трієст (в тепе- ко-східнього співробітника, я- лення бойкотувало колгоспи, підставу. Одначе в тому краю
прийшов запізно. Справа вже стала звісною й перед грома- діється перемоги бодай
ній Італії). Цікаво вќаза- ку ми подаємо українській давало найгірше збіже, ниши жиє більше Українців, як Жидянством поставлено ясне питання: чи робітник у часі страй- большевиках, і то саме
ти
також,
що на кошт Італії пресі в перекладі з огляду на ло машини, розкрадало госпо- дів, які себе взаїмно поборючасі японсько-совѓтського конку має право до допомоги від уряду?
ирено навіть територію те, що стаття ця й нині є ще дарське знаряддя та допуска
Також відділи совітської
Власники, котрі бояться страйків, природно займають флікту. Польща підтримаўє Н Югославії, якій віддається (на актуальна, а дальше вказує на ло до гибелі худобу. По мі
становище проти такої допомоги. Правда, вони признають, меччину, щоби з одного боку тій мапі) Фюме. Цю мапу пе- те, що й чужинці орієнтуються стах брак харчів, мяса, карто- армії, що там стало стоять, t
показати
свою
„незалежність'
настроєні
протижидівсько. Ащо людині, котра не має праці, належиться допомога від уряредруковаио 10 серпня в рим- в далеко-східніх Відносинах плі і городовини. На підставі
ду. Одначе від робітника, котрий не має роботи, бо її знайти від Франції, й отже своє пра ському „Месаджеро", і можна краще може, як самі Українці, тих звідомлень з місць ухва- мерикансько - большевицький
во
на
титул
ще
одної
„велі
плян
спрямувати
в ту країну
не може, треба відріжнити робітника, котрий має роботу, але
собі уявити, які антинімецькі яким трудніше є виправити лено резолюцію й домаганося жидівську еміграцію потребує
не хоче робити, бо страйкує. Мовляв, коли уряд помагає та- кої держави", а з другого бо настрої вона тут викликала.
в ній заведення в колгоспах довшого часу, а тимчасом мотуди своїх співробітників.
ку,
щоби
мати
можливість
кому страйкарови, то він підпомагає робітника в боротьбі
висилки комуністів з рішучи же там повстати Зелена Укра„Національна боротьба Укпроти підприємця, а тимчасом уряд повинен стояти в бороть- собі трохи погріти руки та
З того користае Москва, я- раїнців у далеко-східній совѓг- ми повгговластями та обовяз
бі міх; підприємцями й робітниками на нейтральнім станови- не зражати собі нового союз- ка
виявляє
дипльоматичну ській републиці прибирає те- кового заведення комуністич
ника

Німеччину,
яка
на
ви
щі, себто до боротьби не мішатись, а тільки вдержувати мир
Д о цієї статті свого співроної системи господарювання
зручність. Висилаючи повітряі порядок. До чого доведе така допомога, питаються, вони, падок конфлікту післалаб сво ну фльоту до Франції для за- пер щораз гостріші форми. В другій резолюції поставлено бітника додає редакція від
війська через балтійські дер
Ця область над Амуром та в
коли в краю випаде ціла епідемія страйків?
себе замітку, що вона вповні
домагання
всіми
можливими
кріплення
францусько-московжави, залишаючи Полѓьщу в
Приморю над Тихим океаном,
засобами протиставитися та- розуміє тамошнє положення й
Юнійні провідники відповідають на ці аргументи, що спокою. Але саме з огляду на ської приязяи, большевицк- т о обіймає коло міліон
всяка безробітна людина заслугуе на допомогу. Як робітник цю перспективу навали німець кий уряд, знаючи італійську км., заселена Українцями ще мошиій` протидержавній діяль- стверджує факт, що японська
політика прямує до розбиття
ности.
не має роботи через страйк, то він теж заслугуе на допомогу. ких військ, а також через НІ заздрісну вдачу, вислав од- на початку цього століття
большевизмў в Азії. Тому то
Відмовляти йому допомоги за те, що він страйкує, значить тактовну пропаганду иацістіі ночасно другу таку саму по дістала назву „Зелена Укра
„Внаслідок загостреного по- створено Манчуко як операкарати робітника за те, що він мав відвагу виступити до бо- що відкрито голосять про вітряну фльоту й до Риму, де на". Повністю заселена вона
ложення віджили в амурській тивну підставу. Куди вдарить
ротьби за свою кращу долю.
свої наміри прилучити бал совітський посол Потьомкин Українцями, лише в містах области партизанські відділи
дальше Японія? На Монголію
З урядової допомоги для страйкарів нема чого ждати тійські держави до Німеччин
представив авіяторів Мусолі жиє незначна московська менза якими СТоїть ціле населен- та Туркестан. Большевики бустрайкової епідемії. Ніхто не любить іти на страйк. Ніхто ці останні, не зважаючи г ніему і виголосив велику пал шість. Большевнцький режім
ня. Большевики повели
дуть
боронитись, але ззаду
не піде на страйк тому, що уряд дасть Йому допомогу. Лю- дипльоматичні заходи Пол ку промову про ті почування, що опирається якраз на цю
цію застрашування населення вони
мають
Німеччину й
дина хоче праці, а не допомоги.`Страйкарі становлять серед ші, остаточно прихилилися на що їх завжди, мовляв, мав мо московську меншість, довів
Тимчасом розстрілювано
Польщу,
які хотять захопити
безробітних тільки невелику частину. Самий страйк ще не бік Совітів, які — у відм
сковський нарід до італійсько українських
переселенців
лян. Найгірше вийшли ті, що Прибалтику. Як Франція стане
дав робітиикови права до допомоги: він мусить уперед дого.
найбільшої нужди. До кінця їх арештувала совітська армія, по боці Совітів, то це буде
НІСТЬ ВІД НІМЦІВ — ВМІЮТЬ со
казати, що вичерпав усі інші засоби прожитку. Ніхто не полодко співати та „мягко сла
І хоч Німеччина, передбача минулого року вміли ўкраїн Вони стали предметом експе- світова війна.
кине роботи та не стане проїдати своїх ошадностей, щоби
ти". Інша річ, як буде потіі ючи
можливість
збройного ські селяни хоронитись перед риментів з новими газами,
потім сидіти з заложеними руками та жити коштом уряду.
спати!
конфлікту з Совітами, пішля большевицькими розпорядка- на них випробовувано, і вони
Якби навіть таке сталося, то допомоги скоро вичерпали
Коли ми придивомося на навіть на ліквідацію справи ми, які виконувано або лише в найстрашніших муках вми
б'и фонди уряду та довелиб державний скарб до банкрот- слідкам тої дипльомати
Данцігського коридору `та за- формально або й узагалі не рали. Одначе все це нічого не
ства. Тому говорити про небезпеку загального добровільного боротьби, що завязалася бу- мирення з Польщею, Італія, виконувано. На недавно від- помагає, бо від того часу, як
безробіття через урядову допомогу страйкарем значить пу- ла між Німеччиною й Совіта- вживатиме тепер усіх заходів, бутому засіданню комуністич- Японці
створили
Манчуко,
Я, нижче підписана членискатн людям блахмана.
ми, то мусимо ствердити, що пюби до того конфлікту не ного комітету републйки В МІ- український провід у Харбіні
ця 364 від. У. Н. Союза, ск.іаГроші скарбу це у великій части гроші, зложені робітни- Німеччина
може
програти. допустити, бо — при її тепе. сті Хабаровську всі відпоруч- намагається створити такимже
ками. І їм належиться з цього допомога на час безробіття, Тимчасом, як Совіти зуміли рішніх відносинах із Німеччи ники нарікали на те, що ко- способом і Зелену Україну, я даю щиру подяку головним
урядникам нашої організації
з чого воно не вийшлоб.
прихилити на свій бік не лише ною — їй не випадає допома- лєктивізація селянства в тому ка обнималаб амурську й при
за `ўділення мені допомоги з
фонду запомогового в сумі
?:`5, котрі стали мені великою
сердець і початкових букв пив жах і воно нічого не від- капелюхом і додав:
помічю у тажкім положенню.
вхопити шевська пасія?
імен, очевидно
залюбленнх ПОВІЛО.
— Ще й як! То ви тому Бажаю У. Н. Союзовѓі якнай— А я, на жаль, цілком не
пар, маляр побачив, що на ній
— Бо як добродієви ЗИМНО, з в у с я . . .
сумні?
коащих успіхів. Також дякую
хтось сидить- Спершу здиву то найліпше було би піти до
місцевим
урядникам за їх
— Божевільний! — погадав
Маляр закукурічився і і
вався. Потому аж підскочив, хати,
труд.

18)
собі маляр, троха занепокоє- повів:
така лють взяла його.
— Мені цілком не ЗИМНО, — ний і додав голосно:
Анна Небожуќ,
— Сумний? Пане! Нині я
— Як би ти нині дуже пізно прикростей, розчаровань, ті
— Який чорт, —'погадав
сказав нарешті тихий панок.
— Ви не зветеся?
лому світови кости поломив
Клівленд. О.
прийшов до хати, то не` тов- лесних терпінь, всякого терня, такою порою сидить в парку? — Я хіба не є вам тут невигід— Не з в у с я . . . .
би! Та ви не потребуєте боячися дуже голосно, бо я спати фарб, пензлів, терпентини
Дощ хляпає, а той ідіот си- ний?
— Та таки якось звалися? т и с я . . .
не годен.
СЛІЗ, v
лить...
Маляр здивувався. Подумав— Може б у т и ; , . мбже бу— Так! Застрілюся на тій
— Я й не боюся. Ви вигля- „ЗЇВ СІМ ГРАМІВ РАДУ".
— Іди на зломання карку
Маляр пройшов попри лав- ши хвилину, відповів:
даете на добру людину.
37-літній фізик Он-Тресіен
Маляр
закинув
на себе лавці, на `котрій рудоволосій ку. Панок був гтрилично оді— Отже ви таки мені невиЕрні
з
театрального
хору
приФігура
говорила
дуже
сумо—
Такий то добрий я не є, та відвідав усіх комірників одщось таке, що як хто має
'
тігй, склений, тихий ; видко, гідні тут!
вито. Маляреви
зробилося Й` не такий дуже лихий. І вас, ного великого чнншобгдо -ТО'
буйну фантазію, то назвав би сяг любов, добру вечеру, і, яв не сліпий. Сів смирненько на
— Та-а-к?
троха млосно, до його`добро- приміром, дуже мені жалко... му в Лісабоні (головне місто
се пальтом. Великого старий- прийдут'ь її імянини, пильни- кінчику
— Очевидно!
лавки. Переходячи
ного револьвера всунув у ки- чок до нігтів. Нехай малпа попри нього, маляр задерливо
— Дуже перепрошую вас,— го серця сплив жаль. Глянув Не дивіться на мене так глу- Португалії) і перестеріг їх, що
шеню, запалив папіроску і пі- дуриться, що то через неї
глянув на нього і напасливо сказала несміло фігура. — Та пильно на сусіда і побачив гго, бо мені справді жалко вас. незабаром зробить з їх домом
оригінальну` спробу. Та не пошов. Йому бачилося, що всі пальнув собі в л о б . Добре гаркнув.
. . чейже я тут був перший. бліде, добре, дуже втомлене Що вас вкусило?
требують боятися, бо, мовляв,
на вулиці призираються йому лишити на земди бодай одно
лице і померклі очи. Він спи— Життя...
— То що з того?
Панок лиш благально гля
вдячне с е р ц е . . . Во сторож,
якимсь ..дуже таємничим
тав:
— Людське життя, то вели- нікому нічого не станеться.
нув
на
маляря.

З
того?
З
того
те,
що'
Ьн-Тресієн виглядав на чоло
глядом, і що з великою по- свиня, проклене м е н е . . . за ті

Вам
мабуть
щось
недобкий
свинтух!
Де
воно
вкусило
Буйний ще раз пройшов по радше пан добродій невигідні
два гульдени!
віка при зовсім-здорових змишаиою вступаються йому
рг на душі?
вас? В серце?
м е н і . . . перешкодою.
Коли входив до парку, ві- при лавку, і ще раз. Потому,
дроги. Він погадав собі:
— Так собі, т р о х а . . .
— Троха в серце, троха в слах, тому комірники думали,
Маляр' погадав собі:
"
не глянувши на сидячого
— Мабуть вгадують, яка тер заскреготав над ним і в
— Вибачайте, щ о я на таке мозок, любий пане. Та про се що він жартує. Та на другий
— А то беаличність!
панка, гепнув собою на сере
день побачили
Он-Тресіена
ціль моєї мандрівки. Мають лице плюнув дощем найближ
Якимсь страшним гробовим звів розмову. Та, бачите, я до- нема що балакати.
дину лавки так, що вона аж
при оригінальній праці. Розреспект і пошану для твердо- чої берези. Маляр насупив зігнулася і застогнала. Панок голосом Буйний промовив:
j-брий хлоп, лиш троха нарва— Навпаки! Є про що. Про
бігався проти дому, вдаряв у
брови, револьвер стиснув у
го характеру!
глянув на нього поглядом
А чи ви, пане, знаєте, що ний. Ще й до того маю тяжку таку каналію, як життя, все
нього та кричав на все горло.
Вітер скавулів дуже високи- жмені і ступав далі великими рОзпуки.
маєте діло з чоловіком, яко- грижу. Одно і друге, то будь- можна балакати. Слово даю!
Коли поціцай спитався фіми тонами, або раптом по кроками. Немило настроював
му життя цілком байдуже?! (тоби нічого. Та чоловік тоді Лиш те не добре, що про таке
зика, що Він роби'ть, відпоБуйний
важко
дихав,
бо
його
вид
дерев
парку,
бо
кодурному розсміявся, коли йоБлідий панок сумовито v- такий, як та шкапа...
годі балакати весело...
що зїв сім грамів раду,
му привиділось, що згасив жде дерево неначе просило лютий був. Його душу надула сміхнувся і відповів:
І

Я
вам
дуже
вдячний...
Блідий
панок
легко
усміхтому
має таку силу, шо може
злість,
як
вітрило
вітер.
Час
його:
ліхтарнѓо. Падав дрібний до— Можливе, та яке мені ді- Нічого не вадить, ні т р о х а . . . нувся і каже:
відсунути дім на кількасот
— Ходи до мене! Моє тилля до' часу кидав страшні поглящик, неначе крізь сон, безІ — Щ о має вадити? Бачу,
— Один фільософ пише, метрів. Наложили на фізика
сильно, поволи, скучно. Ма- іѓ наче сотворене для висіль- ди, від яких повинен би лиша- ло до того?
— Я, Буйний. — сказав ма- що вас гризе якась холера, що життя є зацоважне, щоби Он-Тресіена кафтан безпеки
ляр бродив у найбільшім бо- і ш к а . . . Він ішов далі, бо на- т лея бодай синяк на блідім
- '^тже мені вас жалко.'Я також прр нього балакати поважно. та забрали до заведення для
лрті, бо поміркував собі дуже бив собі голову тим, що му- лігці панка. Нарешті ситуація ляр грімко.
— Що? Ви буйний? Та я ба- м п о журу. мій. пане. Вмер мій
— Хто каже так? Фільософ? божевільних.
розумно і влучно, що хто йде сить застрілитися на лавці, нсвкучилася маляреви'. Зверстрийко і ввесь свій маєток Як фільософ, то дурень! Мене
иа смерть, то Йому байдуже, котру своїм тілом гріла Ериа. нувся до панка, що ані думав чу, шо якийсь буйний.
відійти, ѓдосить безлично спи
— Я звуся Буйний! — крик- записав на боже. Не сумніва- се не інтересує. Я лиш те знаю,
Мадярі то впертюхи.
як виглядають Його штани.
нув маляр.
юся, що за те там високо Го- шо мушу повіситися...
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
Ішов у сторону самітного
Коли вже був недалеко тої тав:
— А, так? То се ваше імя? сподь Бог з ним порахуеть— То ви щасливії
парку. Він там рішився за- лавки, тої ўсвяченої лавки, на
Д о б р о д і є п и не зимно?
кінчити свов життя, повне котрій було багато вирізаних А На бліде лице панка висѓу- Воно сгфавДі цікаве.
с я . . . Та тепер т у т . . . самі
— Я?1
Блідий легко поклонився скажіть, чи чоловіка не МАВ І
ІІАРОДНОГО СОЮЗ A, j J
(Дальше 'буде).,
- '"ЯУСЯЮОАЧ (LIBERTY^

Ћ

FOUNDED 1893
UkriJnlin newspaper published daily except Sundays and holiday
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
Owned by tka Ukrainian National Association, l a c

ДЙПЛЬОМАТЙЧНА БОРОТЬБА НА
сході ЕВРОПИ.

И

1SL

СТРАЙК і ДОПОМОГА.

УКРАЇНЦІ, МОСКАЛІ І японці
НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ.

ч

ПОДЯКА.

ХІБА КУЛЬКА В ЛОБ.

і

СВОВОДА` НЯТНИЦЯ. 31-го Є г ^ Н Я 1954.

мусій Степанчук.

'

г

ПРИВІТ II. КОНҐРЕСОВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
В АМЕРИЦІ
(1—2 в е р е с н я 1 9 3 4 P.. В Н Ю И о р к у , Н . И . )
Витайте, Орлята, України Діти!

Гордосте Ви наша, Квіти Дорогі,
Будучносте, славо й надії буйні!
у' Вас ми бажаєм нашу долю взріти.
Витайте і радьте над долею Неньки,
Над долею Батька, Сестер і Братів,
Що сонця чекають і воленьки днів!
На Вас ждуть їх діти і внуки маленькі.
Витайте ѓі успішно ведіть чесну раду!
Забудьте шкідливу партійність стару.
Сліпу вузкоглядність і братню борню:
Створіть сильну, н о в у Ю н а ц т в а Г р о м а д у !

До ціли Вам ШЛЯХ Ваш власне серце вкаже,
Що в грудях любовю до Вкраїни бесь,
І Дух молодечий, що до життя рвесь,
1 думка, що всіх Вас вінком згоди,звяже.
Важка жде Вас праця, та труд перед Вами
Буде солодити ЦІЛЬ рідна, свята,
А плата Вам буде цінна, золота,
Як радість засяє на личеньку Мами.

ЏШ
Витайтеж, Орлята: Дочки й Сини браві,
Що на громадянський здіймаєтесь труд!
Хай з Вашої праці цвите добробут,
Щоб нарід Вкраїни зажив в щастю й славі.
Воберський Іван.

ОРГАНІЗАЦІЯ
(Відчит, висланий на Другий Зїзд „Товариства Українських
Професіоналістів" у Шікаго в серпні 1934.)
(1)
1. Пише і варить.

пише й друкує, і редакція з
Лучалося, що якийсь сміль- автами і літаками, це неначе
муха
і слон.
,К і порожною кишенею, але
ГОЛОВОК., ПОВНОЮ думок, за3. Освіта варта гроші.
АВ видавати часопис. Сам пиМій знайомий. Українець
АВ СТАТТІ, а навіть дописи,
занятий в більшій англійській
К.ТАДАВ ТЕКСТ з черенок, лодрукарні, сказав мені таке:
ІИВ СТОРОНИ. ІІечатав на маКоли я працював як складач
ІЙ ПРЕСІ, ПАКУВАВ, адресував,
при українськім часописі, то
ЛЕЇВ МАРКИ, надавав на почніко.Чи не було там гроша
V. ВСЕ РОБИВ сам один. Защоби заплатити за роботу реіітав ТАКОЖ свою редакційну
дактора, адміністратора й м.`(іннату, ЯКА була рівночасно
не, складача. Я думав, що виірукарнею, кухнею і їдальнею,
давати часопис, то значить
ю гут варив собі чай на сніроздавати задармо освіту, роЧАЙ на обід і чай на веДАН
бити довги й жебрати. Але
ЧЕРЮ. Розносив особисто чатут побачив я, що освіта V
сопис по СКЛЕПАХ і по ЛЮлюдей має вартість, що за недях, ЩОБИ придбати предплатю питають і платять. Тут неНИКІВ. НАКЛАД: 1,000 примірма довѓів. Гроші приходять
ННКІВ.
від передплатників, а також
за
оголошення. Хто тут ро2. Три тисячі осіб.
бить, дістає правильно свок
В АМЕРИЦІ ростуть великі платню. Часописом журиться
ДЕРЕВА, ЯКІ мають в обем}, 12 не лише редактор, але й люд.;.
;

МЕТРІВ І тут

повстають

та-

кож редакції незвичайних розМІРІВ.

Перед нами високий будиНОК. НА даху залізні піраміди
РАДІОВОЇ стації, залізні стовпи

і порцеляновими
головками
на телефонічні і телеграфічні
дроти. Вечером світить на даху огненний стовп для летуНІВ. У будинку на кільканаИЯТЬ поверхів цокають по бю-

рах машини до писання, дзеЛЕНЬКАЮТЬ телефани. По лаф-

ГАХ, коритарах, бюрах люди
входять і виходять. Постійно
надходять листи до відділів
ДЛЯ політики, промислу, торГОВЛІ, банковости,

літератури,

моди, змагу, новинок. Чути
приглушений цокіт з великих
САЛЬ, де працюють

складачі

ПРИ стрічниках (лайнотаг'іпах).
-`ІЮДІ! пливуть до і н ф о р м а ц і ї
ного бюра, до почтового від
Ділу, до каси. Високі салі, ви-

хотять його читати. Платять На час, бо знають, що за
освіту варта заплатити".
4. Відлюдок.
Саскачевані
переїздили
ми попри якусь фарму. Каже
мій товариш подорожі до ме‚Отцей фармер мешкає
сам один на своїй фармі. Сам
варить, пере своє білля, доїть
корови, обробляє своє поле.
Відлюдок".
Відповідаю: „Огляньмо його хату".
Ми злізли з воза, зблизилися до домівки. Це була якась
буда з дощок, обложена со
ломою і гноєм, з вузькими две
рима і малим вікном. Довкола
непорядок і нечистота. Худоба стояла при великім горбі
соломи. Господаря не було
дома. Я не міг з ним запізна
тися і ми поїхали дальше.

5. Гарне обійстя.
СОКІ вікна. В приземеллю у веЯИКИХ галях шумлять великанНа іншій фармі стрінули ми
СЬКІ ротаційні машини, шо ве господаря і 'господиню, що
ЯНКІ вали білого паперу пе
ремінюють в зложені вже, ѓотоні до продажу примірники
часопису. Репортери й світливві привозять новини автами

мали трох синів і дві доньки.
Один син був торговцем в місточку, одна деѓнька учителькою.
Два сини
працювали
фармі, помагали батькови,
ЛІТАКАМИ. Понад 1,000 допису одна донька працювала з ма
вачів шлють свої дописи з ці- тірю. Це була фарма, де пя
ЛОЇ держави, понад 50 допису- теро людей ділили між себе
вачів пересилають свої статті, роботу, доповнювали себе, і
ріжних чужих держав на впазі потреби донаймали ро
ix континента'х: радіом, те- бітників,
щоби
обробляти
аефоном, листами. З парля- землю, плекати худобу І дріб.
ченту йде голос промов до Мали для себе досить і доредакційних кімнат. Часопис' старчали поживи до міста. Мовиходить у великім форматі -ли заощадити собі, гроша на
Рано і вечером. Всіх осіб. ''-улучий час. Коли я розгля'отрі В будинку занятї при тався по їх гарному обійстю,
часописі, е понад 2,000. Часо- пнйшов мені на гадку непо"ис розвозять автами, літака- радний недолюдок, який неї
и і шлють залізницею. На- тотрафив зорганізувати робо-І
-іад: 2,000,000 примірників. ти на своїй фармі.
Редакція, де редактор сам;
ХДДЛОИЕ б у д е ) .
3

Bf

к

м

к

N

w

ITTFNTI(R1LF '
- -ROOKL-„, JER-.Y CITY, NEW.RK,
И-Й
НІ І СП N U N , УО-КОГ-, EIIXABETH AND VKI-ITY
L ^ I
ТИЕ SECOND UWUINIAN YOUTH'S LEAGUE CONGRESS Ц g
Y O R K

ЙG A L A

OF AMERICA

IT)!

ВІД М У З Е Ю ВИЗВОЛЬНОЇ УВАГА!
БОРОТЬБИ УКРАЇНИ ДО ВСІХ
УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ТА
ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

DANCEH
M
M
M

TOBATTEND
O N
S U N DCORDUIIY
A Y , INSRITE,
E P YOU
T E M
E R A2 . 1 . 9 3 . 4 JЏ
at t h . INTERNATIONAL INSTITUTE
341NE u
ІФІ O
S tUT7TH
N D St.
A Y ,
S E P T E M B E R NEW
2 . YORK
1 . 9 3City
.4 Е Ф І
(BETWEEN
1ST
A
N
D
2nd
AVES.)
P 1
'
AT THE INTERNATIONAL INSTITUTE
Џ 4
COMMENCEMENT AT 8:00 P.M.
ADMISSION: 50C
NOTE: THE CONGRESS ALSO INVITES YOU TO TAKE PART IN THE
PROCEEDINGS, EITHER IS DELEGATE OF YOUR LOCAL ORGANIZATION OR AS
A GUEST. THE CONGRESS RS BEING HELD ON SEPTEMBER 1ST AND
2ND, SATURDAY AND SUNDAY, AT THE INTERNATIONAL INSTITUTE FROM
TO.OO A.M. TO 5;0B P.M.
204-205

M
M
M

ПЛОЇШ ИОНГСТАВН, КЕМПБЕЛ, ДЖІРАРД. НАР1ЛС ОГАЙО
і ОКОЛИЦЯ!

,

,

И

Г

,

Заходом Злучених Запомогових Відділів, Клюбів і Парохії
улаштовується

ПЕРШИЙ ОСІННѓІЙ БАЛЬ НА ПОВОДЯН
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1934 РОКУ
в УКРАЇНСЬКІМ ДОМІ, 5 2 5 W. RAYEN AVE.. YOUNGSTOWN, OHIO

Початок о 2-ій год. пополудни
ВСТУП ДЛЯ МУЖЧИН 25Ц, ДЛЯ ЖЕНЩИН 15ц.
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДО! 1И В СТАРІМ КРАЮ, ЯКІ ЗА.ТИШИ.
НАШІА ОПІЦІ БЕЗ КУСКА ХЛІБА,
УВЕСЬ ДОРОБОК, А ОСТАВИВ ПО
ІАМУЛУ. ІІІДИИІ
НАРІД ОСТАВСЯ В ЮРЮ ТА НУ:
І РОЗИТЬ ЙОМУ ГОЛОДОВА СМЕРТЬ. ТОМ;
ПРОСИТЬСЯ ВАС ПРИБУТИ ЧИСЕЛЬНО СПОВИЌТИ СВІЙ ОБОВИЗОК. ЧИСІИЙ ДОХІ,
ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ПОВОДНН. ДО У ТИ ПРОСИТЬ НАС КОМІТЕТ.
204

Музею

Визволь-

ної Боротьби Ўкраїни. Музей
розвинувся вже д о значіння
національної установи. Наша
історична доля й обставини
призначили йому певні функції, яких не повнить та й не
може повнити ніяка інша українська установа. Для свого
дальшого існування й розвитку Музей потребує мати``спеціяльпо для своїх потреб яристосоване
приміщення. Свій
власний Музейний Дім у Празі Музей може побудувати
лише жертвами свого українського громадянства. Ніяких
чужих допомог у цьому ділі
не може бути. Музей сподівається, що наше патріотичне
громадянство своїми пожертваміг складе йому потрібну
суму.

Щоб
успішно
закінчити
збірку, Музей звертається з
отсим закликом до Вас, украінські лікарі, до Ваших органіацій, до кожного зокрема.
Просимо Вашої допомоги на
будівлю Українського Дому в
Празі.
Най надзвичайно приємно
зазначити, що Спілка ЎкраїнЗ ТАНКАМИ, СПІВАМИ 1 РІЖНОРОДНИМИ ЗАБАВАМИ
ських Лікарів у Чехослог^ччи
на Площі і в Церковній Галі
ні є між першими організаціпід ч. 303 HUDSON AVENUE
ями, які склали свою пожертв СУБОТУ, 1-ГО ВЕРЕСНЯ, від год. 6-тої вечер
ву фундатора на Український
На дохід Церковного Хору
а Дім у Празі. В Чехослрваччи
в НЕДІЛЮ і ПОНЕДІЛОК, 2 і З ВЕРЕСНЯ, від год. 2-гбї попол.
ні нема мабуть ні одного ліка
на дохід Церкви Св. РІосафата
204 ря, що не ггіслав би досі своєї
пожертви на цю ціль, Це
послужити
прикладом
для
всіх українських лікарів: і і
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ПАРАФІЯ В НЮАРКУ
Краю, і за океаном, і на еміг;
рації.
Музей Визвольної Бороть
би України просить Вашої по
жертви. Дайте, хто скільки
В САДІ В. ТИМЧИШИНА,
Може, але дайте всі. Хай мі
336 BURNETT AVENUE,
UNION. N. J.
Вами не буде ні одного, що не
: 0 ГОД. 2-і ІЙ .ПОПОЛУДНІЇ :
поклав би своєї цеглини на
НА ПІКНІКУ БУДУТЬ МИЛІ НЕСПОДІВАНКИ ДЛЯ і
ІВАГН БУДЕ ХОР БОННА
будівлю
Українського
Дому
І СКАВТИ ВЛСТУПЛЯГЬ ПЕРШИЙ РАЇ
І багата интих ЗАБАВ
. 2-ГІЙ З
І Ваѓс
в Празі. Просимо також ВаІ З MORTON St.
ПАК БОСО`М VAUX HAL шої організаційної допомоги
ЃЕР І РІЧНІЇ
Організуйте збірку серед суІ ІІЕРВОРЯ,
ІАРАФІЯІІЬНИИ КОМІТЕТ.
спільства - - між Вашими знайомими й у тих організації
де Ви є членами. Поясніть
українському
громадянству
завдання й вагу Музею Вѓіз

ПОЗІР! № - РОЧЕСТЕР, Н. Й,!

ПОЗІР

iw ПІКНІК

НШАРК І ОКОЛИЦЯ!

ГОЗІР!

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1934 РОКУ

УВАГА! G R Y ГЕМПСТЕД I ОКОЛИЦЯ!

УВАГА'

ВЕЛИКУ ЗАБАВУ Ш
Е=

вольної

Боротьби,

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPT.), 1934 P.

АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКИХ ВИШИВОК

МОЛИТОВНИКИ.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ в мягкій шкіряній оправі
1JJ5
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ в гарній полоѓняни оправі
1X0
ВІРУЮ, новіѓй український молитовник в чорній полотняній оправі .75
ЕІНОЧОК в шкіряній оправі. (Цей молитовник а малого формату
дай дітей)
ЛЄ
ВІНОЧОК в виш кавчуковій оправі з образцем по середині (Цей
ЛОМИЛУРІ НАС БОЖЕ, В білій кавчуковій оправі і
середині
ISO
ПОМИЛУРІ НАС БОЖЕ, В чорній шкіраиій мягкій спѓраві
Повиші молитовники а друковані звичайним друком, на церковним.

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ І АМЕРИЦІ

жінок,

ітошлситш

( P . О . BOS M B )

JERSEY Щ З , Ц, J J

в УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ в ЛИТД ФОЛС
Панахида за помершиѓ, членів буде відправлена в церкві Си. о. Н':колая
0 ѓод: 11-тій, а Свято розпічистьсв о ѓод. 2Мій по полудни в іали У. Н. Д.
Ювилейну промову виголосить Головний ІІредсідатель У. Н. Союза,
Микола Мурашко. Будуть промовляти і місцеві бесідники: також чиступить хор і молодіж з танками Авраменка. По концерті відбудеться спільний обід, після чого буде забава з м}-знкою до піаної ночі.
Проситься всіх членів У. Н. Союза, приятелів і знакомих прибути на це
Свято і також сердечно запрошуємо відділи 192 з Геркімер, 57 З Ют нќа
1 121 з Ром, і всіх знакомих, защо дякуємо з гори.
202,204
ЮВИЛЕИІіИЯ КОМІТЕТ...

GLASTONBURY, CONN.

ПОЗІР!

ПОЗІР!

ХРЕСТИТЕЛЯ, ВІД. 138 У. Н. СОЮЗА, Н'А СВОЇМ ЧЕРГОВІМ МІТІНГЎ
БР. СВ. ІВ
УХВАЛИЛО ВІДСВЯТКУВАТИ ТОРЖЕСТВСИНИМ СВЯТОМ СОРОК-ЛІГНІЙ ЮВИЛЕЙ
УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОГО СОЮЗА НА НЕДІЛЮ, ДНЯ 2-Ю ВЕРЕСНЯ, Ц. Р. ОДНАК
ТОМУ, ЩО УКРАЇНСЬКА СТЕЙТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УЛАДЖУЄ НА ВИСШС ОЗНАЧЕНИЙ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ В МІСТІ ГА'РТФОРД НА ДОХІД ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ,
ТОМУ БРАЦТВО ВІДКЛИКУЕ СВОЮ УХВАЛУ, І НАЗНАЧУЄ

НЕДІЛЮ, 9-ГО ВЕРЕСНЯ,

ДНЕМ СВЯТА ЮВИЛЕЮ

ТЬСЯ ЧЛЕНІВ БРАЦТВА, МІСЦЕВИХ І ПОЗАМІСЦЕВИХ, і
А ЮВИЛЕЙНІМ СВЯТІ, А ПРИТІМ ЗАПРОШУЄТЬСЯ ВСІХ МІСЦЕВИХ УКРАЛЯДУ ЧИ ВОНИ НАЛЕЖУТЬ ДО БРАЦТВА ЧИ НІ, ЩОБИ ВЗЯЛИ ЧИСЛЕННУ
л ЮВИЛЕЙНІМ СВЯТІ НАЙБІЛЬШОЇ, НАЙСИЛЬНІЙШОЇ І НАЙСЛАВНІЙШОІ
РГАИІЗАЦІЇ, ЯКОЮ Е У. Н. СОЮЗ. УРЯД БРАТСТВА ЗІ СВОЄЇ СТОРОНИ СТАРАСНЛАМ ЯК НАЙДОЌЛАДНІШЕ ПРЕДСТАВИТИ ВСІМ, ШО ТО ЗНАЧИТЬ
і У. Н.
БУ
_ КОРИСТИ МАЄ ТОЙ ХТО
СОЮЗА і БРАЦТВА.

ОТОЖ ПР,

ЇИЦІВ^. БЕЗ

Свято відбудеться в Гали Церковній
при GROVE STREET, зараз після Служби Божої.
ВСІХ ЩИРО ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ЦЕ СВЯТО.
СЕМЕН КУНІКЕВИЧ, СЕКР. ВІД. 1

ПОЗІР!

ЧЕСТЕР Й ОКОЛИЦЯ!

ПОЗІР!

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ГРОМАДА
уряджує

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ
В НЕДІЛЮ, Р Я 2-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1934 РОКУ
на VILLAGE GREEN
ПРОГРАМА ДНЯ:
1. ПОЛЕВА СЛУЖБА БОЖА ПРИ УЧАСТИ ДВОХ СУСІДНИХ ЗАПРОШЕНИХ СВЯЩЕННИКІВ Й МІСЦЕВИЙ ХОР ПІД ПРОВОДОМ ДЯКОУЧІПЕЛЯ ІВАНА ЗЛДВОРСЬ::ОГО.
2. ПО СЛУЖБІ БОЖІЙ Панахида ЗА поляглих БОРЦІВ, КОТРІ полягли ЗА
ВОЛЮ УКРАЇНИ.
3. ЗАПРОШЕНІ БЕСІДНИКИ ВИЮЛОСЯТЬ ПРОМОВИ ПРО ЗНАЧІННЯ УКРАЇНСЬКОГО
4. ПРИАНТАННЯ ГОСТЕЙ З ДРУІНХ МІСЦЕВОСТЕЙ.
5. ОКОЛО ЮД. 4-ТОЇ ВІДБУДЎЃЬСЯ НЕСПОДІВАНКИ І ПЕРЕГОНИ.
6. ЗАБАВА З МУЗИКОЮ Й ТАНЦЯМИ ДО ПІЗНОЇ НОЧІ.
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО ДНЯ ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТИ ВСІХ УКРАЇНЦІВ, ЯК
МІСЦЕВИХ ГАЙ І ПОЗАМІСЦЕВИХ. БЕЗ РІЖНИЦІ НА ПАРТІЙНІ ПЕРЕКОНАНІЙ,.
В РАЗІ НЕПОГОДИ, УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ВІДБУДЕТЬСЯ В УКРАЇНСЬКІМ ,НАРОДНІМ ДОМІ. Часть ЧИСТОЇ а ДОХОДУ ПРИЗНАЧЕНО НА БОЄВУ АКЦІК,.
ХТО З ШАНОВНИХ УКРАЇНЦІВ S ДРУГИХ МІСЦЕВОСТЕЙ МАЄ ОХОТУ ПЗИЇХАТИ,
А НЕ ЗНАЄ ДОРОГИ ДО МІСЦЕВОСТИ НА „ВНЛАДЖ І'РІЙ", ТО НАЙЛУЧШЕ ПРИЇХАТИ
ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОЮ ДОМУ, ДЕ ОДЕРЖИТЬ ВСІ ПОТРІБНІ ІНФОРМАЦІЇ.

УВАГА! ДІТРОЙТ, ГДМТРАМК, МІШ, І ОКОЛИЦЯ! УВАГА!

НАЙБІЛЬШИЙ ПІКНІК
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВІДРОДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО
УКРАЇНИ
Відділ 24-тнй

BEECHNUT GROVE PARK, MTODLEBELT ROAD.
ОДНА І ПІВ МИЛІ НА ПОЛУДНЄ ВІД MICHIGAN AVENUE

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2-ГО ВЕРЕШ (SEPT.), 1934 P.
Початок від полудня
ВЕЛИКА
НЕСПОД

БУДЕ

В А Н К А

ОТСИМ ПРОСИТЬСЯ ВСІХ українських ГРОМАДЯН МІСТА ДІТРОЙТ, І МІРАМЌ,
ІСЛІДІІІМ НА БІЛЬШІМ
ДІРБОРИ, ВІНДЗОР І ОКОЛИЦІ ВЗЯТИ ЛАСКАВУ УЧАСТЬ В
ЕЯИКА НИ
СС
СС
П ДІВАНЌА.
ПІКНІКУ ЦЕГО РОКУ, ТА ПРИ ГАРНІЙ І ВЕСЕЛ'ІЙ ЗАБАВІ А'УЛЕ ВЕЛИКА

: ВСТУП 50ц :- V
Прихід призначений на визвольну боротьбу.
ЯІДЇЖДЖАТНМУТ

MICHIGAN I MARTIN ВУЛ. О 12-ТІП І 2-І ІЃ! ГОДИНІ

204

УПРАВА О.Д.В.У., В д. 24.

УВАГА!

GRGMPTCN, R, і.

УВАГА!

Товариство Українського Національного Танку

В Ѓ О СТ А Н Н Ї Т ТЃІ К Н І К ^
ЦЬОГО ЛІТА

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPT.), 1934 P.
НА ФАРМІ КАРОЛЬКИ ЃНАНОВО! (ДЯЧУН)
ѓгри Стейговій Дорозі Hp. З
БАТЬКИ! Попкрайте Л допомагайте українській молоді її П прагиенню до українського суспільногс життя. Дохід призначений на будову
Українського Народного Дому в К р о м т о н , Р. Ай. Запрошується всіх
Українців, як місцевих так і позамісцевих—прнходіть, а не пожалуєте.
Будуть роздавані дарунки: 1) Тапети роблені в Греції; 2) Стінниіі годиііинк; 3) Електричний годинник; 4) Доляр; 5) Пів доляра.
На цім ПІКНІКУ гарної забапитеся ,і можете придбати пожиточну річ.
204
УПРАВА ЌЛЮБУ УКР. Н А Ц ТАНКУ.

УВАГА!

НШАРК, Н. ДЖ.! ^

УВАГА!

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ЗЛУЧЕНИХ ТОВАРИСТВ
і ЦЕРКОВНИХ ГРОМАД В НЮАРКУ, Н. Д Ж .

СУПІРЮР, ВІС
Відзначення Українця.

Гр. Василь Галич, покінч'ив
Замовлення разом з належитістю слати ва адресу:
найвищі університетські сту"SVOBODA,"
тії з історії при Стейтовім
81-83 GRAND ST.,
( P . О . Box 3 4 6 )
JERSEY CITY, N. J
Університеті в Айова, і дня
23. ц. м. одержав титул Ph. D.,
ДЛЯ
ЯКІ Х О Ч У Т Ь У Ч И Т И С Я В А Р И Т И . цебто 'доктора фільософії.
Це є третій раз в історії
НОВА КУХНЯ вггаміновл
ц Я
ДОМАШНЯ КУХНЯ НОО ЯК варќтќ І печи
1ЛЄ нашої іміграції, що Українець
здобув
найвищий науковий
УКРАІНСЬКО-АНГЛІИСЬКИРІ КУХАР .
титул в американськім універУКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКА КУХАРКА.
ситеті. Перед гр. Галичем цей
нения в українській мові, ак варити І печи иа анЃі
титул дістали: Грановський і
разом в аалгж-тігт-п сл--я и . ллрест:
Ковальський.
" S V O B O D A "
IL-аЗ G R A N D S T ,

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1934 РОКУ

ВИЯСНЃГІ

йому потребу й значіння Ук
раїнського Дому в Празі. ЯЃ
українські
патріоті: й гро
мадські діячі, Ви покликані це
зробити. Ваші авторитетні за
В Салі при UNIONDALE АТЕ. I FRONT ST., ЕМІ HEMP.TE.D, L. I., N. Y.
клики матимуть відгомін се
ПОЧАТОК О ГОД. 2-ГІЙ ПОПОЛУДНИ
: Вступ на забаву 35ц :—.—
ред українського
громадян
ЦЮ ЗАБАВУ МАЄМО ЧЕСІЬ ЗАПРОСИТИ ВСІХ СОЮЗОВЦІВ І НЕ-СОЮЗОНЦ-В З НА- ства. Віримо, що за Вашою до
I МІСЦЕВОСТІ! І І ОКОЛИЦІ ЗАРАЗОМ МІСЦЕВИЙ ВІДДІЛ ЗАПРОСИВ ЛО СЕБЕ
ГОСТІ СПІВРОБІТНИКА РЕДАКЦІЇ „СВОБОДА", П. ВОЛОДИМИРА КЕДРОИСЬКОІО, помогою Музей уже в най
ЛИ НАМ СОЮЗОВЦЯМ І ТИМ УКРАЇНЦЯМ, ТО ПРИБУДУТЬ НА ЦЮ ЗАБАВ... ДО- ближчому часі успішно закін
II НОВОГО ДУХА ТА НОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДО ДАЛЬШОЇ ПРАЦІ ДЛЯ ДОБРА УКРЯЇН;ОЮ НАРОДУ. ПРОСИМО ВСІХ УКРАЇНЦІВ НЕ ОМИНУТИ ЦЕЇ ЗАБАВИ І ЦЕЃ НА-чить збірку Й здійснить по
ІИ ПОЧУТИ ЩОСЬ ДОБРОЮ ТА ПОВЧАЮЧОГО. ПРИЙДІТЬ ЧИСЕЛЬНО, А HCR.RO- ставлені перед ним завдання.
ЛУЄТС. КОМІТЕТ ДОКЛАДАЄ ВСІХ СТАРАНЬ, ШОБН КОЖНИЙ ИРНСУПІИЙ БУВ
‚ВО.ТЕНИЙ. ДО ПОБАЧЕННЯСЯ А ВАМИ НА ЗАБАВЃ -КОМІТЕТ.
Ласкаві пожертви надсилати
на адресу директора Музею
проф. Д. Антоновича:
Prof. D. Antonovyc.
Praha-Nusle, ,245, Czechoslovakia
ЩО ОБНІМАЄ 12 КОЛЬОРОВИХ ТАБЛИЦЬ
В
Америці
можна посилати
ПОВЕРХ 120 НАПВИБАГЛИВІШИХ УЗОРІВ З ВЕЛИКОЇ
через Обеднання Українських
УКРАЇНИ, ГАЛИЧИНИ й БУКОВИНИ.
Організацій в Америці:
Видання кооперативи „Українське Народне Мистецтво"
,,Obyednanye,"
у Львові, в мистецькій обгортці артиста М. Бутовича.
P. О. Box 122, Hudson Terminal,
ЦІна $1.10.
New York, N. Y.
вомовлятн:
В Канаді — через п. П. І. Ла"SVOBODA"
заровича:
81-83 GRAND ST..
(`Р. О. Все 3 4 8 ) І JERSEY CITY. N. J
P. J. Lazarowich,
P. О. Box 456,
Edmonton, Alberta.

книжки

УВАГА!

№ВИЛЕЙНЕ СВЯТО У. НЕ СОЮЗА

Всі Ви знаєте про існування

4 й` ДІЯЛЬНІСТЬ

4

ЛИТЛ ФОЛС, Н. Й„ I ОКОЛИЦЯ
Заходом Відділу ч. 330 У. Н. Союза

__ДТ?

ВАСИ.Й_RJJHR4._J

В НЕДІЛЌІ, ДНЯ 2-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1934 РОКУ
В MONTGOMERY
123-143 MONTGOMERY

AVE.,

PARK,
IRVINGTON,

Початок в годині 10-тіЙ рано

N. J.

Вступ 25 центів.

ПІКНІК уладжує Це т р а л я. Гроші за тікети кожна організація задержув
в своїй касі. Дохід з буфету піде на кошта, а надвишка на гвлолуіочих.
Інвалідів т а Рідну Школу. На пікніку будуть забави для старших 1 для
молодіжи, нагороди, українські танки і дві музики буде пригравати, одна
музика спеціяльно до танків, а друга для публнкн; Для всіх прибутних
буде'гостина. Програма, якої ше не було, тому кождий, що прийде,
не пожаліє.
І92,8,а04
Дороговказ: Беріть Springfield Avenue кару до 20-тоРстріти, висідайте,
тоді на ліво два бльоки до парку.

L

В КОЖНІЙ

УКРАЇНСЬКІЙ

ХАТІ ПОВИННА

ДИТИСЬ ЧАСОПИСЬ

НАХО-

пСШйШИ

і

Ч. 204.

СВОРОДА, ПЯТНИЦЯ, 31-ѓо СЕРПНЯ, 1934.

4.

г

МЕЯОП

І -ш :іЖУ№ДОінСА. Ч`рК
О
О
О
йШ
Е
Н
Н
І
.е У
Ч
М
ТГ
а
д
р
е
с
В СПРАВІГ
О
Щ
УН
А ППШ
W
aec
вдідлів для дП
аД
лІь- Ч.103
Б
кой
сиьі-ѓ
ргоС
м
д
аянІрчн
„П
П
В
RU
CnoeinviH
Sd2iI.li-0,
R
O
M
AA
2
9
,
i
m
eycre
The PERFECT Laundyr Co,. IncT
.epehlone GR
Д
й
А
ІН
Д
Р
Е
оР
Л
К
ІК
А
,
ч
хР
тЮ
р-уР
гР
іИ
куш
Лтіа. Te.l 48-62
н
зачнеЯМА
Л
ЗІЛЯ М
Л
Е
ІР
Т
О
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ
ТИЧної
ВЖЕ

ВИЙШОВ

Ф. Райнштайн.

ДРУКОМ

В У Д Ў И Т Е

PEWMOVmWto

Б О Й О В И Й
Ф О Н Д
ОГОЛОШЕННЯ!
Українська Православна І
nou-j-ІЛ ДІка. Мусить маги

1РІБНІ

І і НА їтзтншт^кгжт

Перший збірковий

( в англійській мові)
Ці:іа за примірник` виносить 25' центів. Яявгортатися на
адресу:
"S V О В О D А,"
81-83 GRAND ST..
( P . О. Вож 3 4 6 )
JERSEY СЃЃУ. N ; J

ї`ї їіШЩ м,

(септембра)

ХАИ

ВАША

ПУШКА

кІичиті-.-_И
Ю34 р .

`ч-чЧ вчтресяи

Б У Д Е ЗАПОВНЕНА!

Добрим

церковного і світського, т
а у.
бтж і часто улаштовувати ні
:ння. Платня післаммовн
Прошу гсчтосгпнся на
R
e
v
.
WM. D1AKJW
lO-M W . Eri.-3t..
Chic,
-e-l-A^
.... .

У К Р А Ї Н С Ь К И Й СКЛАД Ў Ѓ Л Я

`

Пушки випорожнювати д
Ь 1 - г о вересня на руки
Управ
місцевихд н і в ж е д о х о д яОДВУ
П р е к р а с н і літні
вакаційні
т ь д оі кзабірати
інця, а в
в осені.е п е р е т я ж е н і
т і м часі з в и ч а й н о г о с п о д и н і , п ешої
р е б узбірки
в ш и вакації,

Я знайшовся в глибині велико ѓо лѓса.` ` ' ``
КОМІСІЯ „ Б О Й О В О Г О Ф О Н Д У
О.У.Н."
д о м а ш н і м и о б о в я з к а м и , як о с ь : р о д и н н е б і л л я , ф і р а н к и , к о ц и ,
приЦ.У. ОДВУ.
Кількагодинний
яобут на
о б р у с и , р і ж н і н а к р и в а л а , с у х е ч и щ е н н я г`арних с у к о н ь , о д е ж і ,
‚ЧУДО СВ. НИКОЛАЯ, написав В. Левиішкий. Драмалоні природи приріс мені потвчна картина на три дії, після апокрифів. Д л я
з а г о р т о к , 1 т . п.
York City, доставляє уїли n
o
ш
,.,
старших. 12 осіб.
А
1
20 ц. лекшу. Я зрозумів, щ о я т е
му Мангетен, Бронќе і
Ми є д о б р е о б г р у н т о в а н о ю у к р а ї н с ь к о ю ф і р м о ю , я к а с п е ц і не оконечне зеро, за яке мене
п о найтанших Щнах.
МАТІѓ- драма з народнього життя на 4 дії, L Я. Луцика. ,
я л і з у є т ь с я в к о ж д і й д і л я н ц і прання і ч и щ е н н я . Ц ю ф і р м у з о р чесних українських
14 осіб.
-,
І
35 ц. всі мають у рідному місті.
Д О клич:
СВОГО!
і анізовано на т е , щ о б к о ж д і й г о с п о д и н і влекшити т я ж к у пральмятатиСВІЙ
на наш
У місті мій голос заглушує
З ТАМТОГО СВІТА, комедія в трох д і я х В. МартяиевиСВОГО
З а дж_ і околиця: віднов
Н Ю А Р К '.
, н.
ну р о б о т у . Н а ш і ціни е п о м і р к о в а н і і з г і д н і з к о д е к с о м . . У с л у ча. 15 осіб
т45 ц. туркіт коліс; тут. коли я крикCoal Corporation
of New
у, а
Коли
маєте клопоти
з вашимк
га ш в и д к а і у в і ч л и в а . П и ш і т ь а б о т е л е ф о н у й т е : M a r k e t 2 - 4 1 9 3 ,
Торговець
І.
В.
Березмииькни.
ЗМІЙКА, В. Ришкова, комедія на 4 дії. 9 осіб
50 ц. ну: „гоп-гоп", мій оклик був
їм, закличте свого чоловіка,
н
в
і ВІ
а н а ш і ч е м н і в і з н и к и п р и й д у т ь д о вас н а в а ш з а к л и к і з а б е р у т ь
зробить роботу ліпше і таншс. я
к ч
МОТРЯ, інсценізація історичної повісти Б. Лепкого на
голосніший від шуму сосон.
кі. За це' гарантує.
іч,
клунки в а ш о г о б і л л я ч и Щ о н е б у д ь д о с у х о г о ч и щ е н н я .
5 картин, осіб 21
35 ц.
У місті мене ніхто не боїтьКНЯГИНЯ КАПУЧІДЗЕ, фарс на 3 дії. А. Моллер. 10 осіб 45 ц. ся, а коли кого стріну на моТелефон:
ift
дороз'і,
мушу
уступати
перВЕЧІР НА ХУТОРІ, або Василь таѓ Гадя. Песа на 1 дію.
МИХАЙЛО
Д Р Е И
51-57 M c W H O R T E K S T R E E T
4 осіб
20 ц. ший. В лісі жаби та птахи
( M 1 T C H A E L DRAY),
втіка'ють переді мною, відпоШВЕЦЬ ЖЕРДКА, або Барон на Літниську. Комедія в
Г TEW A R K , N E W 1
масажист. Уживає найновіших меті
конструкції,
3-ох діях. 12 осіб
45 ц. відио д о своєї
у- масажуванню недужих людей І
сушею а'бо повітрям.
M A R K E T 2-419S
формації безплатно.
.
ДЛЯ'БЛИЖНІХ, драма на 4 дії, Я. Косовського, 13 осіб ЗО ц.
В полуднє тишина ще збіль2 1 4 5 MAPES AVE. BRONX, N.
СОТЃНИКІВНА, песа в 5
з історичної ПОВІСТИ БогдаКоли ВИ м е ш к а є т е в н и ж ч е п о д а н и х м і с ц е в о с т я х , то ми е
Телефон FoTdh.nl 7-10191.
шилася; чути було бреніння
на Лепкого. „Сотниківна" перероблена для сцени
з
а
в
ж
д
и
на
ваші
ў
с
л
у
г
и
:
мух. Заго.томшенин власною
Олексою Скалозубом, І5'осіб
40 ц.
N e w a r k , J e r s e y C i t y , H a r r i s o n , K e a r n y , A r l i n g t o n , N o . A r l i n g t o n . Belleville, N u H e y .
могутністю та величю, я став
ЗРАД А, історична драма на 3 дії з часів гетьмана МаB r o o k d a l e , Ранник`, Blcwoajeld, M o n t - Ш г , V e . r . n a , C a l d w e H , W . O r a n g e , О г а г і к е , E .
І грізним.
зепи, 8 осіб
35 ц.
O r a n g e , S o . O r a n g e , M a pie w o o d , I r v i n g t o n , H i l l s i d e , U n i o n , S p r i n g f i e l d ,
j
Встромив
обі
руки
в
кишеL i n d e n , R o s e l l e , R o e e i e P a r k , C r a n i o r t f , G a r w o o J , C l a r k , a n d WeatfieJd.
{j n
ВОЄННА З А В Е Р У Х А , трагікомедія на 4 дії зі співами,
УКРАЇНСЬКИЙ
в` осіб
25 ц. ні та став вимовляти наіістрашніші погрози і нроклоии.
ДВА-ДОМИКИ й ОДНА ФІРТКА, комедія в 1 дії, Л.
153 A V E N U E В ,
ЛоТоцького, 8 осіб
15 ц. ( Я не щадив нікого. Моїх заN E W YOHJC, N . Y.
внсних товаришів, холодних і
ЧОРТЕНЯ, комедія в 3 діях для аматорських гуртКТв, ТЛ.
(межи 9. 1 10. ул.)
Ярославич, 6 жен. 5 муж. (Чортеня написане в цей
вирахуваних видавців, немиALGONQUIN
спосіб, що можна його грати як хто хоче, в 1-ній
25 центів; М. Сулич 15 центів.
'лосердних критиків і нечулих
Добре
тобіШТОҐРИН,
так,- пубдліІВАН
голова
J МИХАЙЛО ШТОҐРИН, с е і ф е т а р
Урядові години: рано від 10 до
або в 3-ох діях)
30 ц. читачів.
Гроші переслано через ОбєдЧи не виглядаю в цьому
в ,
11, ввечір від 6 до 8, а в неділі
цисте, тцо хвилево заняв виМАРКО СПОТИКАЙЛО, комедія на 4 дії, написав П.
капелюсі на десять літ моІ У мому місті стрінули би
після умови.
становище
завдяки
франко, 10 осіб
_ 35 ц.
мене за це кілька двобоїв, а
лодша?
ВЕРТЕП, пєса на три дії, М. Підгірянка
25 ц. моя кірібра звнхнуласяб раз протекції.
— Гм, отже скільки вам літ
Така була моя пімста з а л и ЛЮБОВНІ ПРИГОДИ, комедія на 2 дії, Ост. Цюка, 5 осіб 15 ц. навсе.
Д Ж Е Р З И СІТИ, Н. Д Ж .
` '
"
'
в дійсності?
хо, яке мене стрічає в місті.
НОВІТНІ ЧОРТИ, комедія в чотирох діях, написав А.
! Тут у вільшиновій гущавині
- Двацять сім.
Замісць привіту на рогатйнську
Данќо. Осіб 16
35 ц. н'ад чималим дрімучим 6а- З капелюхом, чи без кам гімназію.
СРУЛЬ НАТЯГАИЛО, написав А. Данќо, комедія в двох
юнцем, висловив я мої гіркі
пслюха?
діях, 7 осіб
25 ц, думки — зовсім безкарно.
З приводу 25-літнього говнЗамовлення слати д о :
дсю існування української гімЗасліплений з люти, шпур— Скільки у вас коштує
"SVOBODA,"
иазії Рідної Школи в Рогатм- стрнжеідня?
нув я, суху гиляку на середину
..
8 1 - 8 3 GRAND ST..
( P . О. Box 3 4 8 )
.IERSEY CITY. N J
МІ бувший ученик-тої Гімназії,
калюжі та крикнув:
Один . ‚ І Ь Т І Н Г .
БРИСТОЛ, КОНН.
гром. Дмитр'о Галичий, зло— Поете Са.мохвальський,
А голення?
жив
замісць
привіту
$5.'Гроші
ти, що зарозуміло сторониш
На Музей І на поводян.
— Чверть шіліяга.
у а найліпшим средством в хоропереслано через Обєднання.
від мене, вдаючи, що не ба— То обголіть мені волос- бах жолудка, кишок, ѓпѓроќ.
З приводу 24-ліття подруЧИШ мене — поете, оце валю
які о п р а ц ю в а в і в и д а в
Очищує кров, ггротиділає в божого життя ѓром. Юрія й Аи- Жінка: Чи`-можеш собі уятебе в тімя!
тях голови, ревматизму і в битии Граиошак, членів .390 від-вити чрловіка, який міг би
М. О. ГАПВОРОНСЬКИП
Потім підійшов д о товстетю серчя. Також є знаменитим
ділу У. Н. Союза. дня .18 серп- своїй жінці щиро сказати, що
В
еспанській
барберні.
лезного пня вільхи та з люти
на Мішаний хор. '
средством в ріжних жіночих
ня відбулася гарна забава, а всеньке життя любив лише
г.`ав шарпати клапті моху й
Барбер: Ви д о якої полі- недугах.
1. Живи, Україно.
при тій забаві гром. О. Кала- її, що вона була його першим
їдав собі під ноги.
партії належите?Спеціяльна оферта
читачам
мін -;пр нѓадав ^іАняні^м-ГІрр- і одиноким коханням?
2 . Н е в і с т о н ь к а , нісня з Полісся.
- Га! пане господарю, це
Гість: Д о тої, що й ви.
„Свободи".
стя.м про ті обовязки, які на
З,. Вербож Hforf, пісня з Полісся.
Чоловік: 'Алеж` самособою!
заплата тобі за те, що ти пеБарбер:
Таж
ви не знаєте,
Два місяці, від 17. серпня до
4 . фдкад- "--іенько сходило, пісня з Лемківщини і еслідував мене, точно що мї-нас спочиваютѓь еутгроттт` Рід' А дам!
яка моя п а р т і я . . .
20. жовтня, даємо три одноного Краю. На його заклик
б. Мбя нила, нісня з Лемківщини. сяця, наче хронометер. — Цей
Гість: Не знаю, одначе в_и долярові коробки Мілертон за
гості зложили $7.50, з чого
По в и щ и х 5 пісень п р о д а є м о з а $ 1 . 0 0 .
То марнотравство!
подва доляри, з застереженням,
мох здавався мені клаптями
$ З І 5 0 призначили на будову аріиаа старий Шкот, - - мій маєте бритву в руці!
що ті два доляри пришлеться
6. К о л я д а ! Г у ц у л ь с ь к е Різдво.
його волосся.
Музею Визвольної Боротьби сни -сліпий на одно око, а но
враз із замовленням. Лише два
7. П.и.іге. Гуцульське РіздвО.
Після тієї пімсти згортав я
місяці, тож не відкладайте.
України в Празі, а $4 на потер- сить скла на обоє очей!
Перепрошую
вас,
пані,
та
обіруч болото й обкидав ним
8. Kpyr.Ti.rt'KJ Г у ц у л ь с ь к е Різдво.
На бажання посилаємо проб
півших від повсиі в Галичимені
здається,
ш
о
м
и
вже
раз
стрункий пень берези з похи9. Ні'мрійна. Гуцульське Різдво.
і безтілатно.
'`'-`
ггі. Жертви зложили: О. Кало`'
стрінулися, і то таксамо в
' - р М^ЧАПЛО Я Н К О В И ' і
леннм галуззям.
Пишіть
на адресу:
ПониніЃ 4 гтіси! п р о д а є м о та 5 1 . 0 0
мін, М. Савяк, Т. Гарз`сим і Г.
j
цьому
поїзді.
vvp хінг.і-иии Ж Ќ А Р Х І Р У Р Г .
--- Ви не хот'`ли. пані МарійВсі попиті пісні можи:, одержати н кннгигпгі ко, приняти під мене, перстен- Данилів по $1; І. Пру'.хніці.кий
І - Може, тд я собі слабо за„Свободи". Висилає`мо т і л ь к и по одержанню мя- ия для заручин. Ви вчинили яв кеитів; М. Бойко`. Н. Н., Н.
Іпамятую незначні особи.
лежитосги
'І'
Одначе я' дуже добре заз мене істоту без майна ТЙ НІ по 50 цецтів; k Бтгрнн.; T. І
Кгнат.
`Ф.
1
V О В О П А.."
памягтую собі, папі.
j
значіння. Ось вам заплата.
h о ВІд О М Л Б Н Н Я .
81-83 CRAND ST..
( РО
346.
іКИЯҐУ CITY N І
під ч . 48 — 9-та ЕВЕНЯ,
На закінчення схоп'ив я чи
Тадайчук і Н. Н. n o j
(між 14-тою і 15-тою аулнцямн)
малу жаЃту та з розмахом підОтсим i t o u a - r a до вЃдома всім знаконю иОРк, H. и.
кинув її вгору.
Тел.: WATKINS
9-0626. N.J
Є2 BEACON
ST., NEWARK,
Летіла вгору, а я дав би зѓ
Той склеп ми ВІДКУТІНЛИ в
д
і
П
Д
и
..
Shoe CO.. Inc. Маємо иа склзлі П
аце мою шию. т о їй здавало`
ліѓгші ЧЕРЕВИКИ по дуже пристунся, що піднялася понад вер.чонмх ціпах для -гужчин, жінок І дітей.
вігтя дерев завдяки вл
нас та перекояа
СВІТОВА ВІИНА Д В А Ц Я Т Ь РОКІВ Т О М У — 1 4 . СЕРПНЯ.
ВІЙСЬКА НА ФРОНТІ.
тнсь. — 3 поважанням,
талантови та заслугам. Жаба
Осип Шаровський,
стала спадати із збільшеною
Григорій Любянецькнй,
скорістю та вкінцт впала
плюскотом на мягку землю.
Д р о г о а к а з : 3 долини

НОВИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ РЕПЕРТУАР

,

уг.ія
Г)

дгях,

тнж

Kttisbetb,

jr

4

ДЛЯ ХОРИХ ЛЮДЕЙ

г

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ
КРАСИЃ.

'

м
" r -Т „m
.vni.,frГ .11—
ЛЯ верчі
і. S. M
LL
IER
— росйіські
гон
рам
нст,аіЬр1м
у4сктйт-а-іі
Т^
Г
Г
` 12іЬ KKtLH )

"9

{

; JOHN THE SHOEMAN

ПРОСИМО BUBJЛ
-ТИ

ул. Crostown кара завезе з ж и
а ќАсќе
до 9-тої Евене 3
Евеня собвей, висісти
2 блоки в долийў. Таксамо з

СВІИ

Д О СВОГО!

Одинокий український погребиќќ
в околиці Перт Амбой і Картере:,
Н . Дж.

На західньому фронті н.І-'
ступиа короткий спокій. Кажуть, що Німці спинили наступ, б о постачання
далеко
відстало від передових часѓин.
Вечором 14. серпня 19T4 року
відбулась у Відні ггарада ук` раїнських парляментарних гкїслів. На тій параді вибрано
парляментариу комісію-в складі: K. Левицького, Е. ОЛесиицького та М . Василька. Ця
. комісія мала бути у Відні для
контакту з австрійським `урядом. Інші посли мали вернутися д о Львова.

яперлихильно авг-рйісБкої
atcO
w
iнm
e,
влняііH
п
е
в
и
й
а той день пслізла й
віська

Того вечора ўќраѓйські по
Стало відомо, щ о Росія вже
сли вияснили, що австрійська
зібрала два міліони війська на
воєнна команда
поставилася
німецькому
та австро-угорд о гадки, яку підському фронті І на. турецькому
Українці, щ о б зорггптѓфронті вже стояло понад пів
зўвати
українські
військові
міліона війська. Казали тоді,
відділи в складі
що Росія тримала в резервах
армії. Канцлер Берхтольд затри міліони війська, яке сніявив, що він був дуже цінѓашно готувалося д о втдпрз—
вий, яке
супроти
иа фронт. Таким чином уже `в
Росії займуть УКраїтгі ќ тепер
Перших днях війни Росія пощ о Українѓ{і бу- стАавнла ѓгід військову команду
дуть боротися проти Росії, як
армію в числі пять і nip мѓлѓосвого головного ворога. Ітапа людей. Це було, менше половияги того,- то` Рчтеія` взагал?
на австрійський ќорден.
змобілтзувпла в часі війни.

S A M U E L P. KANAi, !
На
бельгійському
фронті
Бельгійці збили три німецькі
воєнні літаки, котрі літали над
йістом Дієнст. Два німецькі
лету-лі згинули притім на місці, а третій був тяжко ранеииЙ. Німецькі воєнѓќ летунн
стяли дуже нктияними на з а хідгта--очку фромті, a Teqep спеціяльио
н а д , бельгійською
провінцією
Брамакт. Ккіи.кв
розвідчггх літаќЃв` було видно
ігад ' Лювеном та Гелеиом.. Ке
вказуйало на те, гцо Німці готуються д о дальшої офензи#и.

4 3 3 S T A T E S T . cor.
WASHINGTON і
PERTH AMBOY, N. J.
Телефон: P . A. 4-4646.
Чемна обслуга. — Умірковані ціни. I

І Т Е Т Р О
Я Р Е М А
У К Р А Ш ( Л К И И ПОГРЕБНИК

ЗАіЧдЧМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX, BROOKLYN. NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ.

129 E. 7Њ STREET.
N E W YORK CITY
Toll і OrcJ-exr., 4-Z.IM

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful