‫تاریخ / /‬ ‫به نام خدا‬

‫ریاست محترم سازمان مدیریت بحران استان تهران‬ ‫با سالم،‬ ‫بِ ایي ٍسیلِ آقایاى سیدآرش الْی، کیاًَش غفارسادُ، سیدضیاءالدیي غیاثی ٍ علی‬ ‫ٍحیدیگاًِ، داًشجَیاى هقطع کارشٌاسی هٌْدسی هکاًیک داًشگاُ تْزاى را جْت‬ ‫تحقیق ٍ کسب اطالعات السم پیزاهَى پزٍژُی خاًِّای اسکاى هَقت جْت‬ ‫استفادُی باسهاًدگاى حَادث غیزهتزقبِ، هعزفی هیًواین. خَاّشوٌد است ًسبت‬ ‫بِ هعزفی ایشاى بِ ٍاحدّای هزبَطِ جْت کسب اطالعات ٍ راٌّواییّای السم‬ ‫اقدام هقتضی را هبذٍل فزهایید.‬

‫دکتر محمدرضا حائرییسدی‬ ‫معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک‬ ‫دانشگاه تهران‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful