ТРИ

І ЕНТИ.

И К XLIL

Ч. 240.

Д ж е р з и С і т и , Н. Д ж . , субот% 13 ж о в т н я , І # Ж .

АМЕРИКАНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРАЦІ
ЗМІНЯЄ свою СТРУКТУРУ.

„ФАШИСТІВСЬКА
Ш Л Я Х Т А " Д И К І Ш Н А П А Д Н А С Л А Б О - ОКАЛІЧІВ ПІДЧАС Ї З Д И ВАНВ ЃТАЛІЃ.
УМНУ ЖІНКУ.
ТАЖНИМ ПОТЯГОМ.

ЗРОСТАЄ НАПРУЖЕННЯ МІЖ НЗГОСЛАВІЄЮ Й ІТАЛІЄЮ

Павло
Пристанський, літ
Дикого напавў на слабоум
Поруч
старої
італійської
шляхти твориться тепер — з ну жінку д о п і с т и л и с я якісь .34, з Вест Форт Відіям, ќотініціятиви Мусолінія — нова невідомі чоловіки в Селкірк, рий працював на дорозі коло
БІЛГОРОД (Югославія). — Югославський У І,удЕ О Р Г А Н І З У В А Т И ЮНІЇ ЗА „ П Р Я М О В И С Н И М „фашнстівська шляхта", яка о- Манітоба. Ц я Лінќа походила Поленд, Онт., втратив обидві!
ПЛЯНОМ".
держить дідичні титули князя, з Ди Па., Ман., Ч була вже на- руки, ліву вище ліктя, а пра` ряд намагається не доводити тепер до терть З Італією,
бо занятий похороном убитого Александра Й
першім складі від 11 я
графа і барона. Признання стільки видужала, що випуЃА і І ФРАНСІСКО. — Конвенція-Американської шляхоцтва одержать у першу скали її з завеі.ення дня бо- стўќа, і праве вухо. Він ви- проклямаціею його сина королем. І італійський
федерації Праці приняла нарешті рішення про пе- чергу члени сенату. Всі особи, жевільних свобіжно на прохід. брався був до Форт Віліям І уряд, разом з Мусолінієм, задержують холодну
реміну способу організації юній з організації за фа- яким признають ці нові досто Вона проходжуІрлася коло З звідти, вертаючися,
злапав кров, оголошують жалобу по Аіеќсандрі та Н Е
мми на організацію за промислами.
їнства, будуть носити окрем ѓод. пополудні Коло шпиталю вантажний потяг. Тільки по- звертають уваги на закиди, які підносять у Ю Г О С Л А Конвенція заявилася за внесок резолюційного відзнаки, на яких виднітиме
нув Поленд, яких 500 кро- вії, що вбивство Александра завинила на ділі їтаодною своєќѓ,-, товаришкою,
щоб набудуче Федерація Праці видавала вязанка лікторських різок. З коли надїхав Автомобіль, у
Л1І
сталося з ним щось, що лія.
іарп'ри міжнародніх юній, котрі мали би обовяз- того приводу між дотеперіш котрім було прть чоловіків. він опинився під потягом. ВІН
Та, не зважаючи на те все, слідний у цілій Ю (ом іливати всі юнії одного промислу в одну юнію. ньою
італійською
старою Вони запропонували жінкам, говорить, шо сам не знає, як гославії протиітал`ійський рух. У Любляні прийшло
до
серіозних
розрухів, підчас яких обкидано камінКожда гака юнія мала би мати повну автономію в шляхтою трохи заворушилося
сталося. Коли почули його
оби поїхали зіними, а KO.THJ
. с п р а в а х . Делегати говорили покищо про провідмовилися,! вилізли два голос робітники з кемии, при- ням італійський консулят. У місті Спліт товгта порозбива.іа
італійські
склепи. А в Осєку людність
иисіи: автомобільний, цементовий І алюмініовий,
ловіки з автомобіля і вхо- ііш.ш і застали його л е ж а ч о г о
МАГАРАДЖА
ЗВАЖЕНИЙ
не аслду певно поширять на інші промисли. Ріїли одну, заќниўвши їй кон на залізній дорозі. Першим напала на жидівські крамниці, бо розійшлася чутка,
ЗОЛОТОМ.
що
замаховець
був
споріднений
з Жидами. Отеє
іиени рівночасно П О И І И Р И Т И кампанію за органіна голову, щоб діє чути було потягом відставлено ного до
В Гандалю, невеличкій дсріац`.к" І`ОНИ у промислі сталевім і-залізнім.
крику. Друга втекла і зараз Драйден до шпиталю. Поќз` перший раз занотовано в історії Югославії протижидівський
рух.
І шоннн про новий С П О С І Б організації юній при- жаві у східній Індії, відбулася
далося, що ліва рука була дуТа найбільших заворушень побоюються по пот
м о і і с р е д В ре.золюційнім К О М І Т Е Т І по довшій недавно велика врочистість і
же поломана, так, що відтяли
нагоді 50-ліття вступлення №
Кажуть, що жалоба здержує
ДИСКУСІЇ, котра ВЕЛАСЯ при замкнених дверях, а в
вище ліктя, а ііоаву руку хороні Александра.
рестол тамошнього магара
Сербів від властивої пі.мсти, але по похороні зачкотрій -.. г а к званий промисловий юніонізм стояли
відтяв
ПОЇЗД
Приш-анськиіі'
жі, ПІрі Сір Гл`агватсінджіна .
неться
їхня
відплата,
бо
кровна пімста належить до
l + a К и т . голова майнерської юнії, та Чарлз Гомає молоду А нку і'ѓмалу ДИЛКІРІ
Ота відплата буде звернена
вард. голова типографічної юнії; проти Н О В О Г О Між іншим відбулася теж мала звязані уста, руки і но- тинку. Мешкав у Вест Форг сербської традиції.
що
магараджу
проти
Італії.
а; боролися передовсім Джан Фрей та Метю церемонія,
ги, мала обтяте Волосся і бу- Віліям.
золотом.
Це
ВОЛ. визначні діячі старого уряду Федерації Праці. важили
ЗЛОВИЛИ ЗДОГАДНИХ ПОМІЧНИКІВ
ла цілком гола. Щ о з н е ю бустарившій
звичай,
який
Юнії й бойкот німецьких товарів.
НАВЕРНУВСЯ, ЧИ ЯК ЦЕ
КАЛЄМАНА.
легко довідатися, бо
давніше
панував
на
всіх
НАЗВАТИ?
}пала зновѓу стан висоКонвенція приняла теж у четвер звіт резолю- дворах цісарів і королів Індії.
ПАРИЖ (Франція). — Париська поліція арешподенервування,
але
ціииого комітету в справі бойкоту німецьких `товаБ у в ш и й католицький с в я т е
За звичаєм золото, що ним
тувала на францусько-швайцарській границі В: Безрозуміти, що невідомі ник в Америці, Дмитро Хо
рів Справу порушено передовсім з огляду на ста- жили ювилята, давап сам
неша і Ярослава `Новака, котрі намагалися дістатись
ги взяли її десь до гановинќ', щняте на конвенції представником англій, котрий десять літ тому до Швайцарії.
лодар і його роздавали поПоказується, що вони теж мали
І знасилунали. Поліція покинув духовний стан і пі
гьки.х промислових юній, Ситріиом.
і між найбідніших та припідроблені паш порти. І догадуються, що вони не
За дальше ведення бойкоту промовляв С А М И Й з н а ч у в а л н на ріжні добродій- покищо нд впала на слід випроповідувати
біблій
подають своїх правдивих імен. Зате є вже докази,
президент Федерації Праці, Вилієм Грін.- ‚‚Ми не ні ціли в державі. Тепер цей новників цього І нелюдяного иицтпо між Українцями, „на що вони обидва були в товаристві Калємана в МаЬможемо бути В І Р Н И М И робітництву", говорив він, „а звичай уже минає. Цим разом
вернувся" назад до католиць- силії, як теж один з них мав убрання, куплене в тій
рівночасно Д И В И Т И С Я спокійно, як Н А Ш И Х братів в зложили золото в Гандалю сат р и і вступив до мона
самій крамниці, в якій купував Калємаи своє вбранінших краях переслідують за те тільки, що вони мі горожани, з вдячности за З Н А Й Д Е Н О Д І М , Д Е X O B A - ѓгиря оо. В а с и л і в н у Бучачі.
ня. Третього, котрий нібито був „мозком" в тім
ЛИ ЛАБАТА.
: імаі аються свободи".
к біблійницький проповід- замаху, не вдалося ще зловити, бо він при погоні
його доброту та мудре волоРезолюційний комітет говорив у своїм звіті, діння державою. Одного вечо- По
юдей, що схо-ник, він в и ї х а в до Галичини І постріляв поліцаїв, а самий скрився дз лісах. Дрещ-.
I ра при рУАМИЦГ свттлі смолоіли булнДжана тШЯЩШѓ$
"f бвано ттіж' ш Американця _ Августа Нойтанія, уроженДрИХОДОМ Н А Ц І З М У В
FLFLJOYKPTJMAр о - скипів внесли до
найбільшої гого броварника з Лондон. .ТНрІ!
ПІ. ІЌ'.
вір:!
ця Ню Иорку, котрий був у часі замаху в MffpcHTiit,
бітникін у Німеччині стало нестерпне: Ї Х зарібки салі в палаті магараджі вагу і Онт., оживилися, коли ствер- „щедра'
а потім з неї втік. Догадуються, що він щось -знає
іменшилися, години праці продовжилися, кошти на одній шалі сів у шовковому джено. що Лабата передержупро замаховців.
НЕДОБРИЙ СХОВОК.
.держання ‚РОСЛИ, а могутні колись юнії й коопе- одінню володар, а на другу
ю три дні в хатині над беКАБІНЕТНА КРІЗА В ФРАНЦІЇ ЧЕРЕЗ УБИВСТВО.
посипалося золото.
Магара- регом озера Москока, коло
ратини шищено серед дикої жорстокости.
В еспанському місті БарцсКонвенція постановила вести далі бойкот ні- д ж а важив ")4 і иів кі.тьограма. Б р е й с б р и д ж , Онт. Цю хатину ьона трапилася така пригода:
ПАРИЖ. — Француська преса заатакувала дуиецьких товарів до того часу, поки німецькі робіт- Стільки теж зібрано золота були винаймнлн три чоловіки Одного
різника
повідомив же гостро Альберта Саро, міністра внутрішніх сгірая,
ники не будуть свобідні, а рівночасно давати мате- від вдячних магараджі горосерпня. Вони казали, що хтось` з добрих людей, що за те, що не дав належної охорони в часі приїзду
ріяльну лніомогу жертвам фашизму, головно тим, жан.
риїхали з Флинт, Міш. По його жінку, яка продавала в югославського короля Александра.
Разом з тим
ж и ' ` л ! , на еміграції.
схопленню Лабата вони зник- крамниці, відвідує якийсь пі- пригадують, що цей міністер з радикально-соціяліс, хоч хатину були винайми- дозрілий приятель. Схвильо- тичного табору винен теж тому, що Скандал зі Ста-Мають досить комуністів.
І НА СЛІДАХ КРІВАВОГО
до кінця сезону.
Порушено Т Е Ж справу викинення з Федерації
ЗЛОЧИНЦЯ.
ий чоловік побіг до склс- віським не був належно розсліджений.
Показується, шо Лабат уОті закиди були тепер такі сильні, що Саро џуПраці комуністів, коли О Д И Н делегат поставив внеВ листопаді минулого року
застав там саму жінку і
к. щоби до юній приймати Л Ю Д Е Й без огляду на доконав хтось у Львові при мовився з людьми, які його
ропонував їй, щоби йшл:: сів податись до димісії. З гриводу його уступлені партійну приналежність. Резолюції не принято, вул. Гофмаиа жахливого вбив- схопили, що заплатить їм 25
им до кіна. Виходячи, зам- ня й убивства,Барту, міністра справ заграничних,
повстала в Франції міністерська кріза, яка дуЖе
комуністи, приступивши до юнії, зараз творять
купця Фрідмана слу- тисяч долярів окупу на другий кнув двері від ледівні, що бу
ускладнює і так уже напружене положення.
них свої „ячейки" та ‚‚вертять зі середини".
Софія Зальотівна. яку день по своїм освободженню.
і відхилені.
"НА ГІР А" ЗА 36-ГОДИННИИ ТИЖДЕНЬ ПРАЦІ. окного дня хтось вдушив, о- Цих грошей він не заплатив На другий день вранці він
ФІЛЬМА ВИКАЗУЄ Н.ЄДБАЛЬСТВО_ПО.ШШ
ВАШИНГТОН. — 3 Білого Дому заповідають, білляв нафтою і підпалив. досі і дістав листи з погроза- знайшов у ледівні трупа заЛОНДОН. — Наспіли з Марсилії фільми з П Р И j
президент Рузвелт видасть незадовго приказ. Злочинець ограбив теж тоді ми, шо дістане „повний живіт мерзлого чоловіка.
їзду
і вбивства короля Александра. На них пізнаЩоби В бавовнянім кравецькім промислі задержати
,іле мешкання Фрідманів і олова", як не дотримає слова.
ти, що. поліційний кордон був дуже слабий та Щ'О
НАДАЛІ Ч Д І - Г О Д И Н Н И Й тиждень праці, як цс радить
ропав, як під воду. Як устій- Він приготовив окуп, однакож
поліцаї
стояли байдужно, не здаючи собі навіть
ЯКА
Р
Е
К
Л
Я
М
А
Н
А
И
К
О
Р
И
іліція два рази перешкодила
'ряд і ін відбудови краю.
нено у слідстві, злочинець насправи з того, що може наступити замах.
СНІША.
мали доруівався П. Ќостюк. За вбивші- його агентам,
П О Л І Ц І Я ЗГОДЖУЄТЬСЯ НА ПЕРЕГОВОРИ
іити
гроші.
їм розіслала поліція стсжні
Професор А. Меде, голова В ЮГОСЛАВІЇ Т Е Ж К Р И Т И К У Ю Т Ь Ф Р А Н Ц У С Ь К У
З БАНДИТАМИ.
ПОЛІЦІЮ.
їсти, але Ќостюка не вдалося
Психотехнічного
Інституту в
ЛУИСВИЛ (Кентокі). — Поліція й федеральні
ЧУЙНІСТЬ ПСА.
БІЛГОРОД. — Багато людей не вірять, щоби
Берліні, оголосив цими днями
агенти, що шукали бандитів, котрі оноді викрали схопити. Щойно тепер поліція
можна
було
надалі
задержати
приятельські иднОїла на сліди грабіжника. Оокрему
студію
про
те.
яка
реЛюдське вухо так приспо
"ЯНКІ Стол, жінку багатого нафтяра, та зажадали
зараз кілька днів після соблене, що є вразливе НІ кляма є найкорисніша. На сини між Францією і Югославією. Дуже гостро
ид родини 50,000 долярів викупу, згодилися не рокритикують
тут
француську
поліцію,
що не дала
вбивства
Ќостюк
утік
до
села
першому
місці
стоїть
рекляма
дрожання
повітря,
яких
є
не
бити чоловікови ніяких перешкод у його зносинах
1
бандитами, щоби тільки ратувати життя викра- Сколнна, пов. Яворів, де й за менше, як 16 і не більше, яі в пресі, яка дає 44.1 проц. у- королеви Александрови належної охорони.
мешкав,
а
по
кількох
тижнях
спіху.
З
черги
йдуть
вистави
40,000
на
секунду.
Такі
тро
леноі.
ВБИВНИК ПРАЦЮВАВ У МАРШАХ.
одружився з якоюсь Юлією ання людина чує як голосові за вікнами 33.4 проц., світляна
БРІСЕЛЬ (Бельґія). — Подають з міста Лієж,
САГАДОЧНИЙ ВИБУХ У Г А Л И Ф А К С І .
Збилів під прибраним назви- звуки.
рекляма 24.9 проц., плякати
що
вбивник
короля Александра був вуглекопом і
ГАЛИФАКС (Нова Сќотій). — Дім Данила Ду- щем Тадея Бітнера. Доконав
Знаємо, що в повітрі є та 1-9.9 проц., рекляма у поїздаў
Даса вилетів у повітря наслідком загадочного вибу- ши обману на 600 злотих в од кі дрожання, що менше ї х ' е і трамваях 10.6 проц., кіновл працював у майнах до 28 травня, а потім виїхав у
jy, к о т р о ю причини поліція не може розслідити. ного сусіда, Бітнер утік, і що як 16 на секунду, і такі, ще рекляма 3.1 проц., рекляма на незнані сторони. Гіідчас побуту в` Лієж належав
до революційного хорватського ќлюбу.
вибуху згинула жінка Дудаса, її двоє дітей, та йно тоді поліція, шукаючи йо більше їх, як 40,000 на сеќўн возах якоїсь фірми 2.7 проц.
піні Круз, жінка безробітного, і її двоє дітей, що го, впала на слід, що то був ду. На такі дрожання людське рекляма через радіо 1.7 проц
Х О Р В А Т И Д О М А Г А Ю Т Ь С Я ПОВНО! ABTOHOftttL
яйли в, тім домі.
Ќостюк.
Злочинецьдесь вухо не вразливе. Воно їх не
ВІДЕНЬ (Австрія).—Перебуваючий на вигнавПоліція догадується, що причиною вибуху був скрився тепер і його пошукує відчуває як голосових звуків.
КОЛЬОНСЬКА ВОДА
ню провідник селянської хорватської партії, Авгуас
Динаміт, котрого Дудас уживав два роки тому при поліція. Не від речі буде теж
В природі є дуже багато
ВБИВАЄ БАКТЕРІЇ.
Косутіч, заявляє, що Хорвати не хочуть прилучувароботі. ,І К О Т Р О Г О останки він лишив у себе в пив- згадати, що Ќостюк є вже разтаких з в у к і в , що мають менк
ниці.
жонатий і з першого подружи ше як 16 д р о ж а н ь на секунду.
В Інституті Гігієни в Берліні тися ні до Австрії, ні до Італії, а хочуть далі разом
жити з Сербами, Словінцями, Дальматинцями `й
має дружину й дитину.
Т а к и х з в у к і в л ю д и н а не ч у є і перевели н е д а в н о т о м у лікарі
ОБВИНУВАЧУЮТЬ Ю Н І Й Н И Х Д І Я Ч Ш З А
іншими полудневими Славянами, але хочуть теж
навіть про них не д у м а є . Але д о с л і д и н а д к о л ь о н с ь к о ю в о - .
ВБИВСТВО.
мати змогу правити самі собою. Досі, казав Він,
дою
й
с
т
в
е
р
д
и
л
и
,
щ
о
н
а
в
і
т
ь
на світі звірята, я к і чують
ОБОВЯЗКОВЕ НАВЧАННЯ
ШІКАГО. — Велика лава присяжних суддів порозріджена
в о д а Серби держали всю владу виключно в своїх руках.
і т а к і з в у к и , щ о м а ю т ь менше найбільше
ТАНЩВ.
становила обвинуватити за вбивство Джеймса Келі,
На 200 югославських генералів не було ні одного
в
б
и
в
а
є
ріжні
бактерії,
н
а
в
і
т
ь
як
16.
д
р
о
ж
а
н
ь
на
с
е
к
у
н
д
у
.
Д
о
Большевицький уряд видав
"'слаиця підприємства Шікаго Мотор Ковч Ко., що
т а к і , я к д и ф т е р і я , т и ф , сип-Хорвата чи Словінця.
"`инув підчас страйку, трох юнійних урядників, а приказ, щоби по всіх мор- таиик з в і р я т н а л е ж а т ь майже
і"
т.
п.
Т
е
,
щ
о
в
о
д
а
к
о
л
ь
о
и
са
всі
д
и
к
і
з
в
і
р
я
т
а
й
д
о
м
а
ш
н
і
,
як,
ме: Виліема Тейбера, секретаря-скарбника юнії, ських школах СССР завести
НІМЦІ КЛЕЙМУЮТЬ ЖИДІВ І КСИЯї^№ТГВі
с ь к а в б и в а є бактерії, не можна
обовязкове навчання танців. наприклад,, к і т і пес.
Рамв,і"`євих робітників, Джозефа Кігова, рекордо
прикис
БЕРЛІН. — Німецька П Р Е С А - розписується` шйПес ч у в т а к і з в у к и й голоси, приписувати т і л ь к и
ркетаря юнії, та Ралфа Столцмена, президент, Виявилося, що підчас подо
рожі Ворошилова до Туреч я к и х ВИ н е чуєте. Т о м у пес та- там а л ь к о г о л ю . Д і л а ю т ь т е ж у Р О К О П Р Р „безстидну і віроломну" прот.ИШМЕЦЬКУ
а ОДІ ого відділу цеї юнії.
великій мірі етернчні
олійки, П Р О П А Г А Н Д У , звязану З убивстввм. королн AwTeKcaxiКИЙ.
чуйний.
В
і
н
ч
у
є
і
такий
чини
на
бенкеті,
який
ўладили
. 'Ірокураторія станула на становищі, що юніййі
щ о в х о д я т ь у с к л а д к о л ь о н - дра.' Кажеться далі, Щ О Жиди і Третій. Інтернацір"Дери
відповідають за вбивство тому, бо юнія фі- Турки в `честь большевиків, г л у х и й ш е л е с т х о д у в о в к а а б о
а
кампанію вандалізму проти омнібусової б о л ь ш е в и ц ь к і ' м о р я к и підпи- лиса п о лісі, я к о г о в и з о в с і м с ь к о ї в о д и , і в л а с н е вони, р о з - НАЛ хочуть звалити вину ЗА це вбивство на
компанії, серед котрої нанйті. бандити вбили, страй- рали с т і н и , бо ніодии з н и х н е ч у є т е , х о ч б и і я к напружу ріджуючися, в б и в а ю т ь б а к т е - чину, З Г Л Я Д Н О Н А наців, Я К Т И Х , Щ О не ДОПУСАШІЧЙЬ
рії.
до замирення Е В Р О П И .
не в м і в т а н ц ю в а т и .
воли с в і й с л у х .
1

НІМРУИЦЦІ

;

т

т

1"сувала
колома.

ВІМ$Ч-

СВОБОДА

Енген

ПЎ`ОЛОВА`
(UBEFTTT1
FOUNDЕО 1193

ЛЯХОВИЧ

СУБОТА

13 Ж О В Т Н Я ,

Ч.

1934.

ВАЖИОЇ

(ЛОНДОН).

ЧАСТИНЃІ

ВАШОГО

ГРО

ТИ,

СПОРТОВІ

ОИЕРАТИВИ

240.`

ОРГАНІЗАЦІЙ
ЗАБУВАЮТЬ,

ЩО)

видасть з себе пдну м відваж
ну провідну верству, нќа буде
горіти почуваннями Mav 'але
Оепммі ну tko Ukrti-Ua ИаИоваі A-oWd-aton, 1нс.
вагу зосереджували НАД кіль- ПРО Н У Ж Д У , АЛЕ Ц І Й НУЖДІ Щ Е буде також тим почуванні
гал.
Неодин
наш
провідник,
Первісні
причини
револю.MIU4 ку Editorial Committee.
НЕ ЗАПОБІГАЮТЬ. А
СЕРЕД НИ- надавати наукову обр'іб^
ційного руху Все е негатив- нераз навіть у добрій вірі, кома університетами, музеями,
НІШНІХ
ВІДНОСИН
ГНЕТУ
І НА- свій національний іде-.,.!
ні. їх викликає моральний і називав широкі маси „бестією театрами, АБО НАД ТИМ, чи роз
O-l Marc., 3 0 . 1911 under tkB Act ос Muck I, 1879.
СИЛЬСТВА — ВОНИ НАВІТЬ НЕ ПО
парцелювати
між
людей
зем
сягнемо. Колиж наша інтел;
екоцономічний
гнет,
ріжні без голови", яка вміє кида
Дсс-pted tor m-ilinr, at ipetfal rate of PO-t-GT prodded tor In Section 1403
ДАЌТЎЬ
РАДИ,
Я
К
З
ТОЇ
НУЖДИ
ґентна верства почування :',.
of the Art of October 3, 1917, LUUTORLMD Jary 31, 191S.
штучні перепони, якими оку- тися, рватися, нищити, але не лю, чи ні—то большевики ки
ВИЙТИ. Б О Щ О ПОМОЖУТЬ Ш К О - міняє на холодний р з, ,
нули
могутній
захоплючий
,
пант старається спинити націо- вміє нічого будувати. Нема
ПЕРЕДПЛАТА:
lUBSCRlPTlOM RATES:
ЛИ,
К Н И Ж К И , Ч И СПОРТОВІ О Р - „кріваві
фаєрверки" на сп
сумніву, що всякі бунти, непо- клич: „Робітники всього світу,
надьний
розріст
іншого
нароПоодддожо асво гра
Т%ѓс. e.BU В серу
ҐАНІЗАЦІЇ У ВИПАДКУ, КОЛИ КІЛЬ- кійну посаду, самостійні, , ,.,
єднайтесь!"
„В
Інтернаціоналі
слух,
атаманія

це
дуже
траду. Тих негативних причин виНа рів
ь
КАНАЦЯТЕРО ЛЮДЕЙ Ж И Е В ОД
школи, коперативи і ., .
старчить, щоби щось розва- гічні явища і д о успішного відродиться ввесь людський
НІЙ ХАТІ і ВСІ ВОНИ МАЮТЬ до ські мандати то тол. н- ,.
днти, але їх замало, коли при- кінця якогось суспільного ру- рід!'' і т П. Дрібненькі, корирозпорядимости ДВА ЧИ трирікаймо, шо хоч ми столюбні
ідейки
не
могли
вийдеться щось будувати. Б о ху вони ніколи не доведуть
МОРГИ
ПОЛЯ,
а
ПРИТІМ
У Р Я Д дженя дуже інтелігентний на.
щоби щось збудуваТи, то ще Але в нашім випадку вина за держати конкуренції з дина
мічними, агресивними ідеями. ЗДИРАЄ ще з НИХ ВИСОКІ подат рід, хоч у нас чудові ma,; ...
замало когось ненавидіти і чо` це в першій мірі спадає
В Джер-н Свті і
Нині Москва також змоно КИ? В такому випадку навіть ки, строї й народні шн і ....
for t i l a tat J . n . y Ctty Rate-:
ѓось не хотіти; треба ще та` провід, за те, що він нехтує й
кооперативи НЕ можуть основ- всетаки далі остаем.,,
На рів
кож добре знати, чого хоче- обиджає почування загалу. Бо полізувала би незадоволення
но змінити лиха, або в найкра ми.
і д о чого маємо прямува чи можна винити за це Соко- наших мас під Польщею, як
не українські націоналісти щому випадку вони можуть
лів, що відмовляються вправСуспільність, яка ФІ . . ,,
Tex .C.-ofojDi": ВЕгсео 4-0237. — Тед. У. Н. Союза: BEr-.cn 4-1016.
тільки вирвати чужинцям зиск
В цьому відношенні першу ляти під звуки орхестри оку- Розкидаючи сотки тисяч не за посередництво і піднести фічно мовчить, коли V
Аќдреса: -вУОЮООА", Р. `О. BOX 348, JERSEY CITY, N. J.
pq.iio все відграє провід. РТо панта, якого вони ненавидять легальних летючок, націоналі трошки ціну НА 'сільські про її синів конають під Ц,,
освідомлюють українські
го завданням є якраз створи і нишком готовляться з НИМ
дуќти. Але досвід учить, ЩО і туром, Таненбергом.
ти позитиви для певного СУ- до розправи? Зваживши це, ми широкі маси, що їх ратўноќ а-1
тільки кооператива І село чи деінде в обороні чужих П
в московському Комінтерні,
спільного руху, дати невдо- можемо сказати, що хоч та
починають підноситись — то туѓ і чужих інтересів, а нняі
ані
в
польському
соймі,
тільволенню мас наукове оброб- ‚бестія без голови" в часі
влада
в тій хвилі шрубує по- скавуління, коли одного ' .
ки в самостійній, соборній уКонвенція Американської Федерації Праці, що лення і скерувати його в на- нашої історії аж зачасто ки країнській державі. Великим датки.
двох з неї повісять в IV
тепер відбувається в Сан Франсіско, порушує не прямі науково оброблених, ті- далася, рвалась і все тільки кличам вони протиставлять Український нарід, який має обороні власної ідеї
. .....
повязаних,
будуючих нищила — то якраз завдяки
тільки тісно фахові справи оборони робіничих інь.
Але
інтелігентні- свойому „дикому шамотінню" теж великий клич. Колиб вони в собі ще багато животворної та жити власним життям
тересів дорогою юнійної боротьби на кращі умови
одиниці, які стають на вона не винародовилась і не свою програму були звели до сили, який іще не дегенеруеть- кої суспільности ніхто НІ ПІЉ
праці в поодиноких промислах, але порушує теж
ції, д о легальної „кон- ся, а розростається далі—чує, освободжати власними
даного руху, не мособі за щепити чужого
деякі загальні справи, які дотикають усе робітниц- жуть
структивної" праці, до кіль- що осідлав його чужий хи- МИ, бо через ТЄ ПОЛОМИВ ',;
обмежитись
тільки МОЗКУ.
тво краю, ба навіть робітництво всього світа.
божі.
ТОМУ
кох
посольських
мандатів, жак, який старається всіми закони
холодного
розумування.
Найсеріозніше порушила ці питання промова Вони мусять також відчувати Наші легальні політики не- кількох гімназій, чи дрібних способами цей його розріст рабською суепільністн ми и
Вс)-лтер^ Ме`кЛЄнона Сиѓрѓна, генерального секрета- так, як відчувають маси, му- раз кидають камінчиками в субвенцій на ріжні інституції спинити. Проти цьогб хижакі можемо бути, якщо І ІЧЄУ
ря Конгресу Бритійських Юній, котрий представляв сять терпіти так, як терплять бік проводу ОУН, кажучи, і- — тим большевнцької зарази український нарід на всіх своо мати свою власну держав` і `ці юнії на конгресі американських юній. Ситрін маси і мусять палати тимса- ронічно, т о провід не має сн- вони булиб не спинили. А ця землях борониться і це ( се провід нації повниговорив пронебезпеки, які виринають для робіт- мим гнівом, яким па'ЛАЮТЬ!, ма- ли здержати те, що діється` ь зарзза по війні була вже гли-причиною його революційно завжди на увозі.
ничої кляси зі сторони політичних систем. Ситрін си. Колю провідник не відчу- краю. Маючи на увазі закони, боку запустила свої коріні.
лучив боротьбу робітників за поправу своєї долі ває враз з масами, то він їх
Так звана „Українська Комунізі справжньою демократією. Ворогами розвою ро- за собою не пірве. Колиж він які регулюють рухами мас —стична Партія Західної Україбітництпа, на його думку, є всякого роду диктату- іде на перекір почуванням за- можемо сказати, що дійсно не ни", на чолі якої стояли саРЕВОЛЮЦІЙНОГО Р У Х У , ЯКИЙ
ри. Незалежні робітничі юнії, говорив він, можуть галу — то загал його змете має.
РОЗВИВАЄТЬСЯ
НА УКРАЇНСЬКИХ мі Жиди-комуністи, не обмежити й розвиватися тільки в атмосфері свободи, а Тому найбільші деспоти му- ЗЕМЛЯХ ПРОВІД О У Н НЕ Є ВСИЛІ жувалася тільки до міського
не диктатури - - брунатної, чорної, чи червоної.
сять з тим рахуватись і ко- ЗДЕРЖАТИ. Він може його тіль гета, але пхалася на село. ЩоЗ двох типів диктатур комуністична вже нині ли з одного боку вони є па- кн скріпити, але ніколи здер йно діставши по зубах від на- „Наша Справа", видавана І жаючи себе авреолом п
не представляє великої небезпеки. Комуністична нами життя і смерти широких жати, і ЦЕ треба кождому вжа ціоналістів, вона знову схо заходами римо-кат. єпископа в J ти для ідеї збратаний
господарка в Росії так скомпромітувала комуніс- мас, то з другого боку вони раз собі затямити. Коли бі валася в міські переўдки, звід- Тарнові, є тої думки, що МІЖІсінуф" з Росіянами.
тичну програму В світі, що Ситрін не припускає, є також їх сліпими слугами. провід зробив найменшу про ки вичікує кращої нагоди. З Лемками й „Украіньцамі зе,очевидною пропагандоні
щоб ще знайшлося в світі багато робітників, які Сталін може скувати Україну бу його здержати, цей рух пі хвилею, колиб наші націонал Всходнєй А,алопольскі" є ве-,вославя і та небезпека
далися би збаламутити большевицьким агентам. і виморити міліони людей го- шов би йому понад голови: сти проголосили перемиря, ликі ріжниці щодо мови, бо загрожує. І так НАПРИКЛА
Інакше мається справа з небезпекою диктатури лодом, але він не може дати широкі маси назвалиб його або колиб польській вла лемківська.мова, на думку ре- гріб православного СВЯІШ
зправа. Справжня небезпека грозить демократич- Україні самостійності). В пер-зрадником і огірчені до вла- ді на спілку з нашими зем дакції`, є зближена до поль- Сандовича, розстріляно:.І
ним установам з боку фашизму, котрого рекорд це шім випадку склонить перед сиого проводу обернулнсяб лячками вдалося їх зліквідува ської. Редакція застановляеть- р. Австрійцями, ВІДБУВАК
одна низка душення, брутальности й терору. „У ним покірно шию ціла Мо- знов у „бестію без голови", ти - ця гидра висуне знову ся над пропагандою правосла- формальні паломництва
Ждані (пов. Горлиці і
фашистівських краях особисту свободу знищено, сковшина, а в другім випадку а свої розйучливі змагання у свою голову з міських пере- вя серед Лемків і каже:
Цей рух зачався вже перед Б) Крім того пропаганд,
ррбітничцюнії .здушено, а горожанина знижено до змете його з лиця землі- .- ‚дике.щамвтіння"; або їх не- улків і знову лукаво заши
сковського православя не
свіТовОЮ'
Війною,
менше
більстану р а б а . . . В усіх краях фашизм зріс тільки чезадоволення використалиб чу- пить: „Ваші „буржуї" вас про
Це мусять собі наші провідше в 1911 p., а причини були чає ніяких `засадничих
рез фінансову допомогу великих капіталістів. У
жі
провідники,
повертаючи дали
польським
буржуям
заплату за це фашизм робить капіталістам усякі ники добре запамятати і не його в інший бік і заставляю- К'иньте синьо-жовту шмату отсі: а) Тоді існували на Лем- иощів зі сторони польі
ўступки
Зате робітників трактується інакше. В дразнити почувань загалу. Ось чи його" с.тужити лтастоіЛг ін`- В Інтернаціоналі відродиться ківщині, і вдержалися ще до властей.
в) Часте невдоволення
нинішнього дня, дві політичні
Італії знижено робітничу заплату на 40 до 60 про- кілька місяців тому на сокіль- тересам. Ми знаємо а власної людський рід!"
партії: москвофіли та Ўкраїн, селення, льояльного У в
центів, і нині там заплата найнижча з усеї Европи". ському святі кілька відділів історії, як Москва зручно поТакими аргументами представник англійських Соколів відмовилися вправля- верта-ла незадоволення наших Опущені власними провідин ці. Москвофіли, щоби найкра- шенню до польських НЛ
робітничих юній закликав американських робітни- тись під музику польської ор- мас проти козацької старили- ками, наші маси цілком певно ще приподобатися Росіянам, -— зі священиків „УЌС
ќів боротися проти поступу фашизму та давати хестри і знехтувавши приказ ни, а в наійнх часах проти у- повернуться до цеї гидри, якѓ Jлсотрих-урядовою вірою було цуф", що надуживають ЇЇ}
опустила
площу.
нишком готовить для них не православя — радо покидали відальниць для політики
країнс,ької
інтелігенції або
демократії всяку можливу поміч, моральну й мате- проводу,
Певна частина нашої преси наг)
Вкінці
запопадливість
ріяльну. Боротьба за демократію обняла всю Ев- пятнувала за Це виключно Со- проти українських „буржуїв", відродження, тільки Соловки 1 греко-католицизм і приймали
правосл
ропу, від Росії до Еспанії. Не може від неї стояти колів, та назвала їх поступок хоч ясно було як на долоні, голодове конання. Тай не бу- православя,.- Єдність з Римом автокефальної
осторонь і американське робітництво. Робітничий ,,духом степу", який треба ви- що серед нашої нужденної су- де в цьому великої дивоти називали., зрадою на користь церкви в Польщі з мит,
рух в Америці може розвиватися теж тільки так пікати вогнем. Це не перший спільности тих „буржуїв" бук- Ті наші легальні провідники, Украшцш. Католицизм уважа- литом Денисом на чолі Т
довго, як довго тут панує демократія, а цій демо- раз, що вину за непослух вально не було. Та проте Мо- які „демагогічним" кличам, ли вони нераз за „польську j губна акці видала ОВОЧІ
кратії буде тяжко вдержатися, як демократія про- провід спихає в цілости на за- сква зуміла захопити уяву по- „фаєрверкам" і „наркотикам' Віру", б) Уніятське духовен-1 1826 р. до нинішньої
протиставлять школи, Просві- ство в тих околицях, овіяне І рейшли на правос.
паде з країв Европи.
`
москвофільським
духом, не 120,000 Лемків,
прикладалося до солідної пра
відповідає на твої пи-1 годі було балакати з батьком, ці,над ўгрунтуванням ќатоли на
не, отже йому не подобалося
парохія у всій
се, що я був у Фрузі, — пога тання, то се знак, що рін про-бо батько ляс спати. І Сидір цизму в душах вірних, в) Лем- чині є тільки одна
дав Сидір.
Х О Ч би батько ти менепішов продріматися. Поліз на ківська еміграція в Америці, ві, отже на Лемківші
— Я про тебе з ним ще ціл-оборіг і зарився в сіно. Сон серед котрої через надмірні ють лише її філії, а т
вперся, ХОЧ би видідичив ме
не, то Я Фрузі не покину. Або кои не балакав. Як не від.юві- його не брався. Він лиш думав звязки з ‚православними росій-1 признани: урядом і
емігрантами
зачало ниць,
дав мені, то лиш на мої питан- і передумував, як то зачати ськими
вона, або ніяка!
(ОПОВІДАННЯ).
Непризнаних церков
Зараз по вечері батько ляг ня про господарські спиави. розмову з батьком і як поста- ширитися православя — заба-j
жала
перещіпнти
нову
віру
наі'іиць є 23, а крім то
Саме
тому,
що
він
має
мабуть
витися,
коли
би
батько
на
3)_
спати, отже розмову про Фруякісь господарські турботи, я Фрузю не згодився. Так ле- батьківські ниви. В тій ціли: приватних домах,
Хоч би й пішов, то пого- ком. І . . . і в и б а ч а й . . . Моя зю Сидір відклав на завтра.
Сіл, де є православні,
ще з ним не балакав про те- жав, думав і передумував зо слали з другої півкулі численВІР з моєї вини тобі не по- мама не позволить мені вийти Другої днини також не було
нагоди балакати про се з бать- бе. Він сам ніякої- для мене не дві години. Зліз з оборога і ні доляри, книжки та брошу- j православних перќон,
шкодить, а мнні поможе. Тобі в ночи до парубка.
ри.
г)
Побирання
часто
м
о
ж
е
;
Д
о
уніятських церков
має.
І
не
має
жадної,
і
жадпустився
до
хати,
подивитине пошкодить, бо через те я
— Не позволить? Скажи їй, ком, бо батько неначе виминав
ся, чи батько ще спить. Ста- зависоких ТРИБ за релігійні І сять православні преті
всяку нагоду розмови з сином. ної мені не заборонить.
ТЧІБЕ не покину. Мені поможе, як є між нами.
рий
сидів
під
хатою
з
похнюппослуги
місцевими
души
на
тім
тлі приходить д.
По
сій
відповіли,
вона
вже
б о Грииь скорше відчепиться
— Сяк, чи так між нами є, Все такий балакливий, тепер
ВІД тебе і мені не буде лізти в то парубок парубком, ніч ні- ні сам забалакав, ні на питан- не противилася, коли він знов леною головою і пакав люль- рями — ‚ б у л о - д л я Лемка по- і насильств. Таких фа
р..іку.
Сидір
сів
коло
батька.
Старукою
обняв
її,
та
вже
не
за
кусою,
щукати
`дешевої
офергорлицькім
повіті було
дорогу.
чго. Такої роботи
не будеш ня не відповідав. Неначе би не
рий неначе би не помітив, що ти, а таку оферту знаходили в році аж 13. Цілою місією ш
стан, а за шию, і поцілував.
— Ти коли приїхав?
мати, щоби тобі не стало ча- дочував. Сидір ще не мав ніяЩ
о
ти
зробив
би,
як
би
Сидів
і
тумаправославного
батюшки,
г)
Лемківщині
кермує
з
боку
ии
су в білий день зайти до мене. кої роботи, бо коли спитав
—Що лиш тепер. Я ше
НІВ.
Вкінці,ІПІДЧАС російської інва- тропо.іита Дениса о Филотеі
— ' Т о завтра прийду. Бувай батька, то старий збув Його твій батько не схотів прийми
ті не був. Побачив тебе і не
працювали...тут „місійні" Нарко, що жю- у Львов П'
і якоюсь неясною відповідю і ТИ МЕНЕ І ЯК Б И ЗАГРОЗИВ. Т О Б І , J — Т А Т У ! — ЗАБАЛАКАВ Сидір.
видержав. Скочив з фіря і ; зорова!
висданники з Житомира і з церквах збирають складки н.
Щ О ЗА МЕНЕ ТЕБЕ ПРОЖЕНЕ ВІД
вийшов
з
хати.
По
хвили
вийВитягнув
до
неї
руки,
щоби
ТЕБЕ...
— Н У ? — СПИТАВ БАТЬКО, не Почаева, Та-тоді значна' часть „православну місію``
знов обіймити її, очевидно, ІІ шов і Сидір. Знайшовся в саді СЕБЕ? — ПИТАЛА ДІВЧИНА, ПРИ- ВИЙМАЮЧИ З УСТ люльки.
—-Тц з батьком приїхав?
уніятів прйняла
православя,) Друга справа, котра ІВЄР`
ТУЛЮЮЧИСЯ ДО ПАРУБКА.
— Н І . Привіз-мене сусід. Я поцілувати. Та вона відскочи- Дереняка коло Фрузі.
але КОЛИ російські
війська нула очи Поляків на Платній
П А Р У Б О К ВІДЛЃОВІВ ПИТАННЯМ:

ГОСПОДИНІ НАШЕ ЃО
ла від нього, і хихочучи втек— Ти вже балакав з батьа батьк'ОМ' ще Не'бачився.
'
відступили, т'оді багато з них лемківський нарід ('І. не
А ЩО ТИ ЗРОБИЛА Б И , ЯК "`жрспо
ЗМАРНУЄТЬСЯ.
— Як ти з бЧтьком ще не ла. Сидір назад переліз через ком? — спитала дівчина.
повернулись' назад до католи- дення міністерством г: 'СВІТИ
ЗИЧ'ИВСЯ,' то й 'ще пе балакав з пліт на вулицю і пішов

БАЛАКАВ, — ВІДПОВІВ НА-1 Б И ЧЕРЕЗ ТЕБЕ БАТЬКО ВИДІДИ— В Ж Е ЗМАРНУВАЛОСЯ, — ВІДцизму. Д о 1921 р. лишилося підручника до тамошні` шкіл
своєї хати, В хаті батько вже Р У Б О К .
НИМЃ про мене.
МЕНЕ? Т И ВИЙШЛА Б И ЗА ПОВІВ СТАРИЙ ВАЖКО, ЗІТХНУВВ цідЃи ГаШйгіяІ лише 4,566 мовою Лемків. Цс є крок У " і дожидав Його з вечерою, бо
— . Т А не балакав
Щ О Ж ВІН СКАЗАВ?
(ЗАРІБНИКА?
Ш И . — П Р О ГОСПОДИНЮ ВЖЕ ЗА- ПРАВО'СЛАВНИ'х',
головно емі- ли пробудження наUіона іьноі,
— В І Н мабуть не позволить сусід, скинувши перед ворітьМ І Й БАТЬКО ЯКИЙСЬ НЕ Т О Й
— Х О Ч Б И ЗА ТЕ Й МІЙ БАТЬКО ПІЗНО ДУМАТИ,
ГРАНТІВ .`З ‚РОСІЇ.' Ж а р право- А властиво племінної окремішТОБІ женитися зі мною. Ви ве-ми куферок, траснув батогом СТАВ. С А М НЕ ЗАБАЛАКАЄ, НА П И - ВИГНАВ МЕНЕ З ХАТИ, БО Я НЕ ЗА
_
О Ч Е В И Д Н О Щ О ВАМ
У ВА- СЛАВНИЙ''ВИДАВАВСЯ загашений, НОСТИ ЛЕМКІВ від решти ..Р``
ликі богачі; мій тато НЕ та-і гукнув, Щ О приїхав Сидір і ТАННЯ АБО Щ Л К О М НЕ ВІДПОВІ- ТВІЙ МАЄТОК ЛЮБЛЮ Т Е Б Е ! ^
ЖЕНИТИОДТАКБЖ^ТТГПЗ''У
ПОПЕЛІ,
що- сінуф-Украіньцуф". а в м - `
КИЙ 1' має четверо дітей. Я не- зараз прийде.
ДАЕ, АБО ТАК, Щ О З Т О Ї ВІДПО- КРИКНУЛА
ФРУЗЯ,
ОБІЙМАЮЧИ
ЗАСТАРИЙБЙ 'ВИБУХНУТИ''' несподіваною ШІЙ будучности, щоби переБАГАТО ДІСТАНУ.
Сидір здивувався, ЩО бать, ВІДИ ГОДІ Б У Т И М У Д Р И М .
‚ Й О Г О З А Ш И Ю І ЦІЛУЮЧИ.
^
.
' ПОЛУИІНЮ.
РВАТН НА Лемківшині украін`—
САНЃЕ ТОНЃУ, Щ О ' ми БОГАЧІ ко привитався з ним холодно,
СИДІР
БАЛАКАВ З ДІВЧИНОЮ,
Щ Е З ГОДИНУ Б А Л А К А Л И ! ЦІІ . р с ь ВІД,, 1926 Р. датується СЬКУ` АГІТАЦІЮ.
і в БАТЬКА я тільки ОДИН, МЕНІ не так, як се раньше бувало.
ОБІЙМИВШН її СТАН. П О ОСТАН- ЛУВАЛИСЯ. С И Д І Р ВІДІЙШОВ ВІД
ЗАПІЗНО!
ОСЬ ТАК представляє тарФОРМАЛЬНА;'
ПРАВОСЛАВНА
„міБОГАЧКА
НЕ `ЌБИЧЕ
ПОТРІБНА При вечері, також проти своНІХ ЙОГО СЛОВАХ ВОНА ВІДСУНУ- ДІВЧИНИ З ТОЮ СИЛЬНОЮ ПОСТА_
Т А Т У ' Я ПЯТЬДЕСЯТЬ РОКІВ
(польська)
„На-"
сія" Н А . Л Е М К Ї В Щ И Н І . Д о деяких! НІВСЬКА
М О Ж Е Й НИНІ Ш Е ПОБАЛАКАЮ з еї звичк'и, батько балакав дуЛАСЯ ВІД НЬОГО, К А Ж У Ч И :
НОВОЮ, Щ О СКОРО : П Р И Й Д Е ` Д О
Л О Л Ш И Й ВІЛ ВАС К О Л И в и МП.
З В И Щ Е ЗГАДАНИХ ПРИЧИН Д О Л У - СПРАВА" лемківське питання,
БАТЬКОМ. В И Й Д Е Ш ДО МЕНЕ ДО же
мало. Сидір
гадав, Щ О
С Е ЗНАК, Щ О З ТОГО НІЧОГО ХАТИ, ТО ЗАРАЗ СКАЖЕ БАТЬКОВИ.
- ^
"
" ,
чи'лися НОЩ, А) І ТАК москво- ОЧЕВИДНИМ, шо там грає г САДУ, ЯК УЖЕ цілком
СМЕРК- батько знає, де він був, заки
НЕ Б У Д Е , Б О ТВІЙ ТАТО НЕ ХОЧЕ ЯКУ ДЛЯ НЬОГО МАЄ НЕВІСТКУ. Д О
" У "
РОКІВ-J
фїли, З котрих НАЙБІЛЬШЕ Р Е - ЛОВНУ ролю польська засадприйшов до хати.
НЄТЬСЯ?
Ч''ІІ ' `тЌ'`"МЕНЕ МАТИ ЗА НЕВІСТКУ.
ХАТИ П Р И Й Ш О В НА САМ
ОБІД
Р
.
Я ТЕПЕР. М Е Н І ЗАкрутувадосЯі ПРАВОСЛАВНИХ — ‚ПОДІЛИ - І пануй над ними
Батько мабуть має иа
` —
ВЖЕ ВЕЧЕРІВ. Т О Б І Ж ' Т Р Е Б А

Х Т О Т О Б І ТАКЕ СКАЗАВ?
БАТЬКО З ЧЕЛЙДЮ В'ЖЕ СИДІВ ПРИ
ЖЕНИТИСЯ?
ЗАЧАЛИ В І Д Ї ^ Б У В А Т И СВОЮ
,му- ТА ВСЕ ТЕ даремна праця,
ЩЕ НИНІ ПЕРЕБАЛАКАТИ З БАТЬ- приміті якусь дівчину для МЕ—
Т И СКАЗАВ. Я К ТВІЙ БАТЬ- МИСКАХ. З А Р А З ПО ОБІДІ ВЗАГАЛІ
4v
ХДалмие буде). Ч Е Н У " ІСТОРІЮ В АІКГТРІЇ, ОКРУ- Д Е М К И НЕ ДАДУТЬСЯ!
.

Ћ

МАДЯНСТВА й ОСЯГНУЛА НАВІТЬ ВЕ-

ЗАВДАННЯ ПРОВОДУ:

Л И К І УСПІХИ. А ТО Т О М У . Б О К О Л И )
Н'АШІ ПРОВІДНИКИ

ВСЮ

СВОЮ У

СУСПЃЛЬИІ. ІЯСТИТУЦІЇ

ОСВІДОМЛЮЮТЬ

ШИРОКИЙ

ТІЛЬКИ

ЗАГАЛ

м

и

0

д о

ч

А -

;

ЩО ГРОЗИТЬ РОБІТНИЧИМ ЮНІЯМ.

;

т

;

1

ПОЛЬСЬКИЙ ЧАСОПИС
ПРО ЛЕМКІВЩИНУ.

М А Ю

Д В І .

с

и

н

к

о

л

Б

о

Е

н ь о г о

З

в в е

Ч

И

В

і ь

Ш

І

С

М

Я

М

Е

Н

В

І

З

А

Ц

Т

І

В

Ж

Е

І

Е

Я

З

А

П

А

Щ

І

З

Н

Е

П

1

З

Н

0

Т

О

1

М О

М

Н

О

Л

И

С

Т

П

І

Л

О

И

А

З

Н

Д

С

Я

Ш

І

0

Ш

И

Й

В

Т

Я

О

К

,

Д

М

С

В

1

Ж

Е

ЄВОВОДА, СУБОТА, 1.3 ЖОВТНЯ, 1Я34.
г

голоси ЧИТАЧІВ

солінія, то що'тоді станеться а
фашисті вською
державою?
Мусоліні почав журитися цим
складним питанням. Вќійці покликав до себе генерала Ьальба та розкрив перед ним секрет і попросив поради.
„Беніто! — сказав гордо
притиском Бальбо. „Ти мусиш
вийти на двобій зі честь фашизму і за свою власну честь
я к відважний чоловік'

Мусолінієви. Обидва противННКИ СТАЛИ проти себе: в одній руці шабля, готова д о нападу або оборони, а друга рука заложена назад. Коли обндва противники стояли готові до
бою, принц Фаєнза переповів
їм лицарські правила, що того
будеться вважати цереможеним, з котрого перше пуститься кров. Тоді взяв він оба кін„Але 'як я зістану вбитий, то ці шабель у пальці, скочив у
хто займе моє місце?" — за бік, і крикнув: „починай!"
питав Мусоліні.
Двобій почався.

МУСОЛІНІЯ з Г У М -

ДВОБІЙ

БРАМ СОБІ О Д Й У , А Д Р У Г У ПОДАНО

ЬЕРТОМ.

довідався' про двобій, зараз
покликав д о себе Гумберта і
Мусолінія. Обох добре насварив, а потім запросив їх На обід, де зроблено
формальне
перепрошення
та
навязано
знову дружні взаємини. І так
закінчилась одна драма, що
могла би була стати великою
трагедією.
Подав д-р Г. Г. Скегар.

Д

І

В

Ч

И

Н

А

Й

Р У С А Л К А .

Дівчина вродлива над ставом стояла,
В хрустальному плесі себе оглядала.

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯІ_АМЕРИЦІ

,
газета
„Шікаго
Н Ю ГтОРК, н . я .
На вродоньку свою дивилась чудову,
кзамінер", з дня 9-го
На станок тоненький і чорнії брови,
Всеукраїнське національне
11 у) ,)., подала дійсно
збратання.
новинку, яка ніде
На личко румяне, як яблочко спіле,
фукована, про те, яі
Довгими літами думали ми
Рамена точені, лебедині, "білі,
і.осдинкувався
:
в Ню Йорќу, якби звести приОченька, як зорі, усточка всміхнені
нас.ндником пре
дніпрянсьќу іміграцію_раарм ‚з-.jj
й косоньки шовкові в кучері кручені.
талії. Переповім цю
О. Д У Д А .
їхніми братами з ЗахідньоїН
історію так, як ЛуУкраїни. І всі ті змагання завТак вона що днини себе оглядала
У Н АС.
іисав.
жди стрічалися! . з , великими
й раз рибку маленьку стихенька питала:
„Я возьму", відповів гене
Скоки вперед і взад обидніяким секретом, що
перешкодами. Та тепер уже')
„Скажи
мені,
рибко,
скажи
наймиліша,
рал Бальбо без надўму. „Ти BOX противників
доказували, У нас степи широкі
й король Віктор Еледи про.томааі. Вже $органі`-"
Чи я, чи русалка: котра з нас гарніша?"
мусиш завтра рано станути на що вони билися серіозно та на 1 чорнозем 'багатий,
і дійсним королем
зўвався гурток Приднігіряиііів.
двобій із принцом ' у городі життя і смерть. В повітрю свн- В нас Крим чаром пови
t ним некороноваиий
і Галичан у всеукраїнську ніЎпалати Роспіліозі, а я буду
А рибка: „Дівчино, твоя врода сяє,
стали шаблі, а сходяче сонце І таємні Карпати.,
Мусоліні. Як би теціональну
організацію, ' яка "
твоїм секундантом".
Але знай: русалка старости не знає;
У нас Дніпра-Славута
кидало на них своє світло. Муі король Віктор, то
матиме за ціль пригорнути до
Вона молодою все буде гуляти,
І славне Чорне море,
В ночі перед двобоєм Мусо- солінія чоло вкривалося цяпин Гумберт засів би
себе
великі
маси
нашої ivirpaУ
нас
і
Кряж
багатий,
А
ти
стара
станеш,
тож
нащо
питати?"
.‚КОМУ престолі, але ііиі написав свій тестамент та ками поту, а Гумберт тримавції з Волині, Поділля і т. д.,
У нас ліси та гори.
Анастасія Рибакова.
ріжні політичні ` розпорядки
зрівноважено й холодно,
иктатор Мусоліні.
ікі давніше були складовими
про те, як мали його заступ- як огірок. Нараз виривається В нас багацтва багато:
с це ніяка тайна,
частинами царської Росії. --'. І
ники вести державу фашистів! шабля Мусолінієви з рук та І вуголь, і залізо,
. моергом і Мусоліна випадок, як він поляже у сторцом вбивається в землю. І хліб, і сіль, і цукор,
Для цеї ціли скликується
іика ненависть. Ця)
двобою. А тимчасом його мі Гумберт не використовує цеї Пшоно та всяке збіже.
наради, які відбудуться в неЗ А Х О Д О М Ч О Р Н О М О Р С Ь К О Ї СІЧИ, II. с о т н я
повстала з цього,
У нас дівчата гарні,
ністри та всі люди Італії не нагоди, щоби пробити своєю
ділю,-дня 14. жовтня, в годині
в
Джерзи
Сіти,
Н.
Дж.,
юль Віктор, а іМусо
Як пишні квіти-рожі,
в ідо грається дуже гарне представлення
знали, яка це драма відбува шаблею Мусолінія, але згина2.30 пополудні, в Українськім
іершу скрипку в Ѓта
У нас легїні-хлопці
ється
поза мурами
палати ється та підіймає шаблю з зеНароднім Домі на шестій вубільше загострилася
Стрункі, кремезні, гожі.
Чігі.
лиці, в салі ч. 4. На ті наради .
млі і подає Мусолінієви. Оба
;ть, як одного разу
запрошує
громадянство Ню.
Рівночасно принц Гумберт секунданти з припертим ду- У нас прегарна мова,
‚уібсрт від короля
йорќу .
.'
тої ночі ішов до гімнастичної хом обережно слідкують за Багата, як природа,
драма в 4 діях, в 5 вІдслОнах Івана Тобілевнча (Карленко-Карий)
іраве до палати Чігі
Нас сорок пять міліонів
Комітет.
кожним
скоком
і
махом
салі
на
вправи,
а
пізніше
зайе помешкання Му
бель, а рівночасно в душах Вкраїнського народа.
Мусоліні переказав шов до ‚‚Клюбу Рай", де в доУ нас чудові пісні
моляться, щоби через той двоВ УКРАЇНСЬКІМ Н А Р О Д Н І М ДОМІ,
ного секретаря, бірнім товаристві повечеряв
й звичаї й обичаї,
181-183 FLEET STREET,
JERSEY CITY, N. J.
бій не потерпіла італійська коможе приняти Гум- та випив вина трошки більше,
Початок в ѓод. 7:30 вечір. — Вступ 35 ц., для дітей 10 ц.
і серце спочутливе
як було його звичаєм. Цим рона і нація. Лише добра доR A D I O .
Я`к звісно всьому громадянству в Джерзи Сѓѓи, що товариство ЧорІ І одинў, бо тепер
Народ,
наш
в
гпудях
м;
номорська Січ Њ СОТНЯ В Джерзи Сіти, завше старалося якнайкраще
мо'гла відвернути велику
він більше-менше приготовляв
ГНЙ
„державними
задоволнтн публіѓку підчас своїх Нідпрнемств, Отже І цим разом хто
себе на смерть та 'прощався з катастрофу від Італії в цей Є і минувшість світла,
Слідуюча
Українська Радіоприбуде на це представленая, буде задоволений, ак рівнож поможе наЦе так розгнівало
шІЯ органіазції сповняти обовязкн, помагати рідному краєви в його ви- програма, яку дає Наш Базар,
спосіб, що двобій закінчивсяб Як сонця блиски ясні,
життям.
престол а, шо від
зволькій боротьбі.
239-40
не смертю, але скаліченням Славні князі й гетьмани
151 Аве. А, в Ню йорќу, кожУ
годині
б-тій
рано
два
авта
іе більше не прихо
І козаки прекрасні.
дої неділі від години 9:30 до
вже чекали коло двох палат. Таке й сталося: принц Гумбрт
1KB : - М} солінія.
Є і міста в нас гарні:
10-ї рано зі стації WBNX 1350
В однім авті був принц Гум- зробив скорий і звинний крок
до К Р А Ю ПЕРЕСИЛАД. бій між Мусолініеи і ГумЛьвів... Київ... не від НИНІ.
інцем своєї шаблі пробив
Кс, буде знов дуже інтересна,
берт, принц Карло ді Фаєнза,
ємо
в
Д
О
Л
А
Р
А
Х
І
V,- v. причинило таке: 6 д Хіба чогось бракує
І
бо
крім музичних репродукграф ді Распаці і шофер. У руку Мусолінія. Кров бризнуР О I I I I ТЕЛЄГРАФІЧНО д о
разх Мусоліні заарештуУ нас на Україні?.. .
Судді прискочили до Гумj цій, які виконує Струнний Андругім був Мусоліні, Генерал
ВСІХ
"
їжЋ
1
ВСІХ Ч
ЧА
АС
СТ
ТИ
ИЙ
Й (СВІТА,
jjg близького приятеля коСКОРО І ДЕШЕВО.
`
самбль під проводом ВасилеБальбо, сіньор Джюзепе Гран- берта та узнали його пере.:, Віктора (а те, що він німожцем. Принц Фаєнза (з фа- Н Е Р В О В І — Д Р А Ж Л И В І ?
ПРОДАЄМО ШИФКАРТИ на всі лінії до
вича, наш бизнесмен, гром.
ді і шофер, капітан Курт.
краю і з краю до Америки. Полагоджуемо всі
5ито але ставився до фашизу лікар) почав давати МусоІПлатон
Стасюк, виголосить
Т У Т Є С К О Р А ПОМІЧ
краєві справи дешево і після прав краевих.
У годині 6.30 оба авта заїиу в Італії, а коли секретний
нієви першу поміч, спиняючи
і коротку промову на тему „Ра-.
ПРОДАЄМО І ВИМІНЮЄМО доми і фарми
w. солінія узнав його вину- хали в город палати Роспіліо- кров. Коли скалічену руку пеI полагоджуемо всі тутешні справи реальносі діопрограма
а , бізнесмени".
тей.
В
кождій
справі
просимо
кождого
Украіатнм, Мусоліні сказав вислати зі. Гумбертове авто приїхало ревязано, принц Гумберт піТож не забудьте, слідуюча неІнця в Америці удаватися в повќзших справах
ІЮГО на ціле життя на острови 2 хвилині скорше як Мусолі- дійшов до Мусолінія і подав
до свого українського бюра котрого властитеділя, 14-го жовтня б, р„ голем
від
20
літ
е
Антін
Пашуќ.
Адреса
така:
Гумберт був убраний в
Ііпарі' і. Ціла ця справа відйому свою руку. Мусоліні при- Нін"с щ^!лт?гЯ, " " "
днна 9-та рано.
' -ТОН.
5улася в найбільшому секреті. чорне вбрання царської ѓвар"ого руку та з великим
A N T H O N Y
D .
P A S H U C K
П. Задорецький.
Мусоліні мав чорну со. король Віктор довідався про
^ B J не ву.іи
жалем перепросив принца і "мо?ол?Д о л ^ ` "
322 N O R T H 8TH S T R E E T ,
PHILADELPHIA, PA.
ВЖЕ ,:ж від принца Гумбер- рочку, як емблему партії фа- його батька (короля Італії) за
интуют. icl .qTK..ml.^e MEIUILHW—!.
т.ИЬГС
фл-щ.у
-MJJ.
Удкл.Єте
ЛЖМІ
Е
.
:а, jo котрого родина засла- шистів. Принц Фаєнза тримав обиду. Десять мінут по семій
сг..,Ят- на праіімс ер-дст.о НУГАЯк то?! Чи ви, пані, не
.- г Тоді король дав приказ, довгі, гострі шаблі. Принц Гум- обидва авта відїхали: Мусолііте, що я божеволію за веДІ Віктор (ажадав ві Му- берт зі своїм секундантом пер- ні до палати Чігі, а Гумберт до
ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО м И '
.-іНІЯ вияснення цілої спра- ші заняли місце, а по них Му- Квіриналу. Честь італійського
- - Коли ви за мною боже-'
іи,але МУСОЛІНІ відказався зід соліні з генералом Бальбом. короля була вратована.
В К О Ж Д І Й У К Р А Ш С Ь К І И Х А - ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРОюлієте, то якжеж я можу ба-обидві шаблі
іього- Тоді король дав приказ Фаєнза подав
Коли пізніше король Віктор ТІ П О В И Н Е Н З Н А Х О Д И Т И С Я СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ
йти,
таж я не міяю очей
перше
Гумбертови,
а
той
внцоби Мусоліні негайно привіз
ЧАСОПИС ‚.СВОБОДА".
ЦІННИК КНИЖОК.
'ззаду! '
' і Італії іасланого дворянина
'л перепросив його. Мусоліні
відповідь на не вислав короБогдан Нижанківський.
мрія. Яка? Я не питав. ЗНав, що скорше, чи пізніііи Вікторови велике письмо,
А щож? Я хочу жити. Власне тепер!
ше він сам скаже. Бо мрія це динаміт. Розсаджує
го.іь. королева і Гумберт
Так говорив Сосон. Я не сказав ні слова. Мені
й потребує виладуватись.
глі тоді обідали, як післабуло трохи дивно. Як у книжці. Але так мало бути.
Було пі$но. За мурами хвилювала ніч, а в келії
ІІЬ приніс цей лист до стола,
Сонон до хвилини, коли його мали перевести до
холодна тиша. Сосон не спав.
роль ітворнв велику коверокремої келії, говорив дуже багато. А все про жит(Нарис).
— Ти...
тя, що гуркотить і переливається між мурами ка'J звідти витягнув велику'
Голос його був ніжний і тремкий.
мяниць, про товаришів, про р і ж н е . . .
мов} пустку. Це означало,
Я підніс голову.
Він називався Сосон, й о г о засудили на смерть
Щ 1.11 Італії може впихати
— Знаєш, це буде великий крик. Газети, полі— Ну?...
й ніс лише в хустку, але ні- і він уже звик до цього. Мусів умерти, так, як я.
ція, спліткарська публика. Одно слово: сензація!
— Знаєш, мене не повісять. Я буду вільний.
Був
спокійний.
Він
знав,
що
воно
неминуче.
Яка
-``л в політичні справи.
Для них це буде новий злочин. Te, : mo я-хочу жити.
Я цього не сподівався. Мені здавалося, що СоРозгніваний принц Гумберт ріжниця: знати свою годину смерти — чи не знати?
— для них незрозуміле. Душогуб і жити? Це Ні-'!
сенітниця! Але воно так. Ціну життя я пізнав те'ЌВСЯ ІІ.І ноги, поклав руку Я більше подивляю того, що йде на смерть, ніж то- сон горячќўе.
— В і л ь н и й ? . . . Хто тобі таке н а б р е х а в ? . . .
пер, маючи змогу визволитися; ь ' г
свою шаблю та заприсяг го, по кого вона приходить сама.' Злочинець? Так.
— Ніхто. Це правда. Буду вільний.
— Аби тільки пощастило. 1 f
'сту і.: обиду старенького Але людина. Нерви його були зрівноважені — й це
Я
сів
на
тапчані.
— Мусить!
ПЯА. К'.)ролева просила йо- не була збайдужнілість. Це був спокій, і здавало— І мені спершу було дивно. Але тепер ні. Зна— А як н і ? . . .
ігспокоїтись, але він, пере- ся, що так буде до Останнього дня. Аж сталося.
"росивши своїх родичів, зараз Він захотів жити, Як усі, що за мурами, в юрбі, між) єш, хто мені це казав?
— Ти дурень. Не сміє! Тепер не с м і є ! . . .
'Дався до своїх апартаментів. лябіринтами вулиць — вільні. Він сподівався. Що
Сосон замовк. Довгими кроками ходив по за— Сторож.
брудженій долівці й дивився кудись поперед себе.
Можна у велику коверту заворушило в ньому цей спокій?
1
— Сторож?...
Вязничний сторож.
Опісля переводили його до окремої келії. Перед
КАВНЦЮ і біле пташе перо та
— Так, той Цьвик. Він добряга. Що ми вороІ саме від тієї хвилини починається ця собачі
відходом я стиснув йому руку і сказав: „Щасливої
"КЛАВ ТІ своїм післанцем до
дороги". . . Хіба я міг знати, як це все скінчиться?
вдати Чігі, до Мусолінія. Ру- справа. Вони були знайомі. Рік, два, десять літ — гували — це була страшна помилка. Він обіцявся
мені
допомогти. Просто втечу — і то пятнацять
хто
знає.
Сбсон
не
говорив.
Одного
дня
сказав,
Хіба я міг знати, що це буде собача справа?
ала визов на двоа

ч

1

УВАГА! УКРАЇНЦІ В JERSEY CITY Й ОКОЛИЦІЃ УВАГА!

„БОНДАРІВНА" =Ш

(

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 14-ГО ЖОВТНЯ (OCTOBER) 1934 РОКУ

й

1

Ш

с р

с т

К О

В

1

ну

А

0

ИО

Г

0

Р,

M

СОБАЧА СПРАВА

;

що це його найбільший ворог. Якісь старі пора-

ІШЕ перо означа- у
шп є нікчемник, : с
тарого чоловіка,
Х

в

і

д

Н К И
Т

д

О
а

р
в

О

Ж

Д О К Л

^ Сусідські. Які саме — це маловажне,
мусів 'говорити те саме. А може й розпоа д н і ш е , а може зовсім мовчав? Може вже
в а и

, и

' в і д першого дня в його толові зродилася була ця
злочинна думка? Хто знає.
я ЧУДНА річ. Принц
Сосон називав сторожа — Цьвик.
та кронпринц Італії
В келії сидів я й він, Сосон. Судив наглий суд.
і.і двобій диктатора
За словами адвоката розправа треватиме 5 днів. 1
ннц Гумберт був рівтак було справді. В девятій годині Сосона відвози' принцом і вояком;
ли до суду — пополудні привозили знову. Сосон
МУСОЛІНІ був також
був спокійний. Знав, що вислід буде: шибениця.
"'ЯКОМ.
і рівночасно
міні(Адвокат говорив-" інакше — але думав таксамо).
frpoH кі йни та генералом ітаБіль? Це дрібниця. Кілька х в и л и н . . . Часом говоійськоі ^рмії. Як державний
рив: „Я боявся болю — тепер ні й тимсамим не
:оліні міг відказатися
боюся смерти.'., Невідоме? Може бути цікаве, але
"U двобою без утрати чести,
страшне?" Життя, що плило поза мурами вязниці,
" к жовнір, він цього не міг
Ф^бити. во Сув би напятнова- було йому байдужне, нецікаве. Родина також. Як
Усіми офіцноами як боя- в обіцяну землю — задивлений був у дошки своєї
домовини.
Уд
На д е н ь ' д о проголошення присуду Сосона, як
.
припустім:, що у дво- звичайно, привезли зі судової салі і сторож Цьвик
'
хтось із них згине — ТО грюкнув за ним дверми келії.
о л і ? Як Гумберт убе МуСосон був інший! Непомітно, але я, що знав
‚кожний відрух його мизів і вдачі, спостеріг, що в
^'І'П'.'.-'Сому мо"
ньому зайшла якась переміна. Минуло кілька годин.
е я

И н

0 ю

Цот

ар,

С

1 н а х о я г г и я

н

дЦ и'
ьі^кьЇ^ьуІЇоі{
ь він мовчав. Дивився на; закратоване вікно -— і
'""' і в ^ к Г ^ ^
мріяв. Так, мріяв непорушно. Це не була безвигляд"ЬЧ AJE-AT.
^
W -^
Р

С У М О В И Т І С Т Ь , ДО П Р О С Т О б у л а ЯКВСЬ
огтро

, С о я о в е и ь к і

Х Т О

A

O

Н

И

Г

Н

0

И

в

а

хвилин перед виконанням присуду.
— Пятнацять х в и л и н ? . . .
Ви знаєте, що це таке сподіватися? Сподіватися чогось кращого? Проти призначення і вірити
в це? Знаєте, що це таке захотіти жити, маючи
перед собою поперечню шибениці? Сосон горівЗа той час він більше пережив, ніж за ціле своє
життя. Він хотів жити.
Другого дня рано Сосон, ідучи на розправу,
сказав: „Це забава. Я буду вільний. Нині обговоримо докладніше". Я бачив, як Цьвик, скрививши
кутики вуст, усміхнувся.
Сосона засудили; шибениця, шеста година
вранці. Але він цього не брав під увагу. Шибениця?
Вона була далеко — і з кожною хвилиною меншала.
Його мади перевести до окремої келії. І тоді він
розказав мені, як то він визволиться на волю..
Він казав: „Я буду мати револьвер. Правдивий
з бубном, на шість набоїв. Дасть мені Цьвик. Нині
— зараз, як буде переводити -мене до другої келії.
А потім уже все повинно піти легко. Пів до шестої
мають прийти пО мене — не знаю хто. Якийсь сторож. Цьвика не буде. Цей сторож має вивести мене на коридор ч. 4, де буде чекати священик — і
всі цікаві. Тепер уважай. При кінці цього коридору ліворуч' є сходи. 24 ступні вниз, 25 метрів
партеровогр коридору і брама. За нею вулиця. На
брамі стоятиме Цьвик. Це плян. Щ о я маю робити?
h i o a i а і о . імовірно треба буде пострілити сторожа.

Я залишився, самий.' Думки вперто, як рядки
телеграми, проходили під черепом і безконечною
чергою верталися назад. А все про Сосона. Сон,
що в сусідніх келіях уже давно важким оловом
склеїв повіки — розвіявся. Години черепашиною
ходою перевалювались у вічність — і я нетерпеливився. Це смішно. Але я хотів уже діждатися тієї
шестої години. Хотів знати, як вирішиться втіча
Сосона. Ех, — вирішилася вона- Д о вечора я не
знав нічого. Могло бути всіляко. Могло бути, але
не так. Хтось розказав. Чиїсь поорані горячкбю й
бліді уста назвали це собачою справою.
Так, це була собача справа.
Пів до шестої Сосон вийшов на коридор. ПО-'
заду йшов сторож. При кінці коридору, де ліворуч губилися сходи, починалася 25-метрова про'сторінь до вулиці. Сосон цього сторожа застрілив. Як
це сталося? Просто — застрілив. Куля пройшла
праву щоку й застрягла в потилиці. А п о т і м , . .
Важко говорити. Опісля Цьвик застрілив Сосона.
І знаєш — це злочин! Струмочок ќрови продерся
крізь щілину брами й виповз на вулицю Воля — і
труп! Цей труп, що був людиною і сподівався, потонувши у гамір вулиць, жити. Як він умирав? Оповідають, що він сказав до Цьвика:
„ Т и душогубе!"
Розумієте? І Сосон не грішив — а л е Ц ь в и к ; б у в

Ю д а . Що з ним сталося — не знаю.
Але це була собача справа.

^

г

ш

СІЮБОДА,

Р Ѓ

^ Д ^ Х Г І Я Ж і і і к и л е . ^ всіх країв ПОСПІШНО 1 ТЕЛЄҐРАФІЧНО
на останніЯ почті під повною гаранти}-) П О М А Г А Є М О

легалізуватися відповідно до нових законів.
ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно ДО теѓќрішніх обовязуючнх законів в краю. Контрактќ, по.-ноа.истн, акти
дяровнанн, ДОВЖНІ скрнати і всі інші документи.
Продаємо ДОМИ та ріжні бнзнеси по дуже приступних цінах.
ГОЛОІДТДЬСВ- х ветїх справах д о нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА
по совісні поради та ретельну о$слўѓу.

S. K O W B A S N I U K
(.МІШ-І-ОК) і Евеню A),

NEW V O W , N. Y.

ІШ

J^iumn must answer, all. . letters

' t h e y receive. One Pen Pal in
1
New York CUy ваўв, that she
^wrote to seven Pen Pals чфо were
hsted in the Column and that she
has received no.answers. I won't
mention any names, but., if this
sort of thing keeps up I may
КОТРІ М О Ж Н А НАБУТИ В КНИГАРНІ
„СВОБОДИ":
lose my temper. ..and when it
П Е Р Ш А КНИЖЕЧКА (Буквар), П. Матвійчука
40 ц. comes to that (of course it won!t,
Д Р У Г А КНИЖЕЧКА (Читанка для II. кляси), М. Матвійчука 45 ц. but one oao't tell) anything is
liable to happen.
.. . і
ТП.ЕТА КНИЖЕЧКА (Читанка для III. кляси), М. Матвійчука 60 ц.
Incidentally, 1^ have visited a
ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (Читанка для IV кляси), М. МатвійPen Pal of mine who lives in
чука
75 ц. Long Island, N. Y. I have met
quite a number of my Pen Pals
КОРОТКА ІСТОРІЯ У К Р А Ї Н И , L Крипякевича
J
50 ц.
М А Л А ІСТОРІЯ У К Р А Ї Н И , І. Крипякевнча
15 ц. at the Second CongrasB of the
Ukrainian Youth's League of
ПОЧАТКОВА ГЕОГРАФІЯ, з багатьома малюнками І карNorth, America, too. J t sure is
- ѓтою, написав Степан Рудницький
75 ц. great to meet a Pen Pal of. yours
М А Л И Й КАТЕХИЗМ христіянсько-катодицької релігії, улоin person! I have found the Pen
жив о. Іван Рудович
—-_ 35 ц. Pals I have met more interesting
БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ, старого і нового завіта, о. д-ра
Ярофџа their letters. Why cJQH't all
сдава Леаицького
85 ц. of you .yi-Hi Pen Pale who., live
you? By doing this a atrongШ К І Л Ь Н И Й СПІВАИННК, Ф. Колесси
7Вц.
er bond of frieaiclship will be obСПІВАНИЙ для дітей дошкільного та шкільного віку,
tained and one never regrets visitзладив М. Гайворонський
,
35 ц. ,ing a Pen Pal (there are a few
Збірник Народніх Пісень в укладі на три голоси для
And now to get this week's
ужитку шкільних хорів. Зладив Філярет Колесса
25 ц. exceptions, of course).
Miss MILDRED BOHNOWICZ.
Співаймо, збірничок пісень на два голоси для шкільної
Hinchey Ave., Lancaster, N. У., would
молоді. На весняне святе пісні. Зладив Ф. Колесса 15 ц. like to'correspond with some of
Ukrainian Pen Pals. Mildred is
Замовлення разом з належитістю слати до:
tail, has blonde hair and. brown .

6 " ШКІЛЬНІ к н и ж к и

НА

СИВ

ЦИМИ

ДЮФОН

ВІК

ДЮФОН

ЦІЛОЇ

НИЗКИ

ОСІБ

на

праці і жодна тіл.аи по ріжних док.орал. Коди мене догі-м іудіслетк

БІЛЬШЕ

ХВИ.1ИНІ

ЇХНІХ

ЯК

я к і - у`

нар ОДИН

мали

Е. 5th ST., NEW' YORK N
-єЌн 2-гою і 3-тою Ьве,и„
Години: 12—2;
5- 7 попод ,
Теі.: DRydock 4- 2Л іђ

bland,

N,"

молоді

Д-Р

М И Х А Й Л О ЯНКОВИЧ

1Т.КРАІИСЬАШИ ЛШАР.ХІРУИГ

I Урядові годиш:

батьки кидають НА світ менше В неді-і пісдя умова
здібних дітей і навпаки: чим {Ш7. SO. lZta, S T NEWARK,
Тої. Bi-eiow 3-1-57.
батько старший, тим вартіс
ніше буде по ньому потомство.

JOHN RUDZINSK1,
Вок V47,
Ріп.

З того ви-

НАЗА.гал

ходилоб, що

4

Щ

)

234

коли йшло, про батьків, ЯКІ
МАЛИ коло 60 літ.

,

. ^ОИ. В. SMITH

ПОЛОВИНА

БАТЬКІВ.,

К О Л О 46 літ життя. Ще корисніше випадало це ВІДНОШЕННЯ

скорім чесі'яиЧ-л.иіАИіскумін ся
`-тЄЦе^` чуюся Ш-ко.

S

ДВ-

ЩО З

ВИСОКОТАЛАНОВИ-

СТАРШИХ

мала

. ш-умму. Я. бу. неадібим. до

8

NKW YORK, N. у
Telephone: END1COTT 2 161

ОС-

На

УСТІЙНИВ,

П

131 WVEJJeiBe. DRIVE fat W М .

ПРО

БАТЬКА

И Ц Я"

З Н

СКЛАД ЦЕРКОВНИХ Р,ЧК

ВНГОЛО-

НОВІ СВОЇХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА
СЛІДІВ

„Р

НАУК

ДНЯМИ РЕФЕРАТ

З Д І Б Н О С Т Е . ПОТОМСТВА.

И

ВНДІ-

АКАДЕМІЇ

Я К ВИЛИВАЄ

ІА

І

АНТРОПОЛЬОҐІЧНОМУ

У ЛОНДОНІ Д-Р

ТЕ,

ВПЛИВАЄ

ДЛТИНУ.

АНГЛІЙСЬКОЇ

іі

ІВАН РУДЗИНСЬМИЙ, ог--даннй
д-ром МІ .еро...
ВІД, Ь МУ, Ш дуже ісдпі" на cxjbiu
АШІ

БАТЬКА

НА

НШТЬ НШЬЙ№ ХОИ њті HE ТРШТЬ mm
БЙ'ЛікАі^СТВ t ОНЕРАІДТИ ТАКОЖ МОЖНА
-ВІДЗ^геКАТН ЗДОРОВЛЯ.
ТИСЯЧІ'ЛЮДЕЙ ПОЗБУЛИСЯ; ТЯЖКИХ
ХОРІБ ПРИ ПОМОЧІ ПРИРОДНИХ СПОСОБІВ
І МЕТОД, ЯКІ Є ГОЛОВНОЮ ОСНОВОЮ ВІДБУДОВИ ДОБРОГО ЗДОРОВЛЯ.

Cooperation- made -Щд Column
possible. Thanks must be given!
I to Michael Elko of Philadelphia,
Pa., and M m Barbara Bezkorowayny of Elieabeth, N. k. wfco
have succeeded in getting a few
I young Ukrai-iana to, write in for
ІРв-У ?а.чм
Incidentally, complaints have
come ід again- - aJ.t.ex нЦ I said In)
my previqus Column! It must be
-4ainly ujideretood that all Pen
Pals who, are listed in the Ben Pal

.... нАт(Нвьші та найскорші КОРАБЛІ на всі првгульки 1 ТО
ќнаїв. Воготовляемо Всі документи, потрібні до подорожі — пашав.9іи, Візи, Перміѓм, аАідевѓти, петиції, 1 тому наші пасажири не

13 Ж О В Т Н Я ,

НІЃ` М І Ѓ

TH1E PHI PTT Ш.Ш

Ш И Ф К А Р Т И

877 Б. 10th дГГВККТ,

СЎЂОТА.

ч

І

1

"SVOBODA,"

81-83

GRAND

ST.,

(P.

О.

BOB

346)

JERSEY

ДЛЯ ДОБРА

М

Щ

STEPHEN 1JEWUS1AK

S O N

FUNERAL DIRECTORS

34 Є. 25 St., Beyon

Phone:

PTIONE:

Bergen 4-5989

Bay on no 3-0540 '

TALL, AMI weighs

які ОПРАЦЮВАВ і ВИДАВ
на МІШАНИЙ хор.

М. О. ГАЙВОРОНСЬКИЙ

52

41

HUUido PUce,

Newark.

New

ПОМАРАНЧУ

5

(SIDE BASEBALL .

Повищих 5 пісень продаємо за $1.00.
Коляда, Гуцульське Різдво.
Гільис, Гуцульське Різдво.
Кругльик, Гуцульське Різдво.
Щедрівка, Ѓўтульське Різдво.
Повищі 4 пісні продаємо за $1.00.
Всі повищі пісні можна одержати в книгарні
„Свободи". Висилаємо тільки по одержанню належитости.

boys

and girls

to tell about forest life. Age t
MARY FED1RKO,
Me
;n. N. J.. is 5 ft.
tall, weigs 118 lbs. has blonde
blue eyes and a fair complexion,
is a good dancer and loves-^wimtennls, ping pong and singing
—particularly Ukrainian songs, MARY'S
!

- ' nobby Is Ukrainian embroid, s h..bI like

by. She і

Miss GLORIA
ZALOPANY, 15
Olmstead St., Cohoes, N. Y has light
hair arul blue eyes. Gloria is iuterested in things concerning Ukraine
and Ukrainians and would like to hear
from boys а.ПІ1 gjrls—especially those
who attended the Second Congress of
tfte Ukrainian Youth's League of North

Tel.

(менш 9: І 10. ул)
ALGONQUIN 4 8625

УрядовіГОДИНИ:рано від 10 м
11, ввечір від б до к, .. ; Htji-j
після умови.

. П О В І Д О М Л І

ВАСИЛЬ

ВИШКОВУІО ХРОНІЧНІ
НЕДОМАГАННЯ МУЖЧИН
ІЖЕНЩИН

LONG;

(3-1 AIL LETTERS MUST BE

D R . L . ZLF4S
LLTTL^TLTST. N. Y.

AC-

AND AGE OF THE CONTESTANT.
THE

CONTEST CLOSES AT

POST-MARKED
NOT

1934.

MIDNIGHT,

ALL

ГОЛДА,

ВЛАСІ

220—Oth Ave..
New Y„r
(bet. 2Jrd—2-і Hi :
Telephone: Welkin. 9.(

^^Отсим^ даю

до відомл.^ ,ц,

Р

COMPANIED WITH THE NAME, ADDRESS

DECEMBER 31ST,

Н

GOLDA SHOE С0„

Jere,,.

Офіс Д-РА
ПОСИФА Мілєра, D. С , Ph. G , ПІД ЧИСЛОМ
Jonea Street ОТВОРЕНИЙ КОЖДОГО ДНЯ: ВІД 9 рано ДО 8

Miss BARBARA BEZKOROWAYNY.
405 1st Ave.. Elizabeth. N. J.. is 5 ft.
`4 in. tall and weighs 126 lbs. Barbara
was born in America, but spent eight
years of her life in Galicia (that part
pf Ukraine, which is under Poland at
the present time). She can tell her
Pen Pals some very interesting and
exciting things about the war. Barbara
is greatly Interested in Ukrainian
music and history. She has brown
hair and eyes and has retained the

Х І Р У Р Г 1 АКУШЕР
153 AVENUE В,
NEW YORK, N. Y.

ЛІТ

ТЮРМИ.

Городський суд у Рівному
засудив кілька разів караного
злодія (рецедивіста) Дмитра
Фасольку за крадіж одної помаранчі в овочарні Столяра в
Рівному на 5- літ вязниці. Свій
високий вимір кари суд мотивував тим, `що злодій е непоправ ний. . .

ETHEL DORTMAN,

И?"'{шсре.
Mr.. A. FECULA,
Railroad А-е., Port Jerri.
N. Y.

from 'dear old Ukraine." She is also
interested in American sports—swimmfng, tennis, dancing—and enjoys
reading. Barbara wants to hear from
UVrainian Pen Раї% who really are
Interested in Ukraine and her welfare.
Site "ГІН answer all leters and will
exchange photographs. Age 2 1

id singing. Age 18.
MAX
CYCYK. C C
220. Milford, Del.. ІЗ

6.
7.
8.
9.

,1111

11

.-,;-U-..

Живи, Україно.
Невістонька, пісня з Полісся.
Вербож моя, пісня з Полісся.
Одкал^ :зиенько сходило, пісня з Лемківщини.
Моя мила, пісня з Лемківщини.

"SVOBODA,"
81-83 GRAND ST.... (P. О. Box 346)

loo LBS. Whitey'

interests include canoeing. Age IS.
JOHN .MALIN. CVO imersik, $р'
Fairniount Ave, Philadelphia, Pa., і
і It. S In. tall, HAS brown' hair AM
brown eyes. John's interests INCLUD
automobiles. Age 18.
JOHN SHIMKgJS, 1012 Melon St
tall
Hhiladelrhli
eighs 155 lbs. John is interested
hings that tend to entertain. He

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ
1.
2.
3.
4.
Б.

'

DR. J O S E P H M T L L E R , D - C . P H . C .
52 ЮІЧЕ$ SLTTEET, NEWARK, NEW JERSEY.

Для всіх тих, котрі зголошуються до
нас у справі якоїнебудь ўслуги, ми маємо
в себе досвідчену паню, яка є нашою
асистенткою.
,
її` обовязки є всілякі, іноді надзвичайно важні. Д о наших старань вона дає
своє жіноче чуття, яке викликує у всіх
наших гостей шире признання і прихильність.

77 Morri. St., Jer.ey City

ОДНУ

ввечір. В НЕДІЛІ і СВЯТА: ВІД 10 РАНО ДО 1 ПОПОЛУДНІ.
Her favorite sports are dancing
swimming. Mildred is also interested
Л Ю Д И З ДАЛЬШИХ СТОРІН, ЩО ХОТІЛИ Б И МАТИ БЯИЖЧІ
in drawing. She promises to aflswei
ІНФОРМАЦІЇ, НЕХАЙ ПИШУТЬ НА АДРЕСУ:
етегу letter she receives. Age i-t.
THOMAS PASHKEWICH, 36S 2NC
St.. Troy. N. Y., has brown hair
brown eyes and a light complexion
КРОВНІ ІЖДОМАПШНЯ.
Tom is a senior at Troy Hi-h School
' НЕДУГИ,, ХРОand likes swimming, baseball; football and basketball. He would like '.о
correspond with both boys and girls
(МЕЖИ SPRINGFIELD AND SO. ORANGE AVE.)
and doesn't want to be disappointed
Phone: MitcbeU 2 - 7 5 8 8 .
by not hearing from any Pin Pals.
Age 16.
JOHN LISIK, 63 5 North Franklin
AND
NOW FOR THE GOOD NEWS:
all
boys
and
girls
і of І
St., Philadelphia, Pa., is 5 ft. Ю in.
легені, віддихові й
THE PEN PAL COLUMN WILL GIVE TWO
tall, weighs 165 lbs., has chestnut- globe and promises faithfully
_JІнші недуги мужчин
brown hair and blue eyes. John rs all leiters and to exchange photo DOLLARE TO THE PERSON WHO WRITES
interested in many subjects. Age, 17. graphs. Age IS.
І жінок, або маєте я ні Інші вед омаTHE BEST LETTER IN ANSWER TO THE
MICHAEL J . RECHONIT7.ER, 202
STEVE SHEWCHUK. I0J Cedar St QUESTION, " W H Y I ENJOY WRITING і-ання, вв яких ви нерозу--іетеся, уддйтеса до д-ра Зянса з. довірим.
South 17th ST, Philadelphia. Pa., is WesH Conchobockeii. Pa., is 5 ft. 7 in
Х-Рей І е..замЦідиіа кровн.
5 ft. 5 in. tall and weight 140 lbs. tall, weigs 140 lbs., and has ligh TO PEN PALS." T H E NILEE AXE
rested in many subjects. brown hair. Steve is A lover of ij SIMPLE: ( 1 ) ONLY PERSONS WHO Вприскування сироватки 1 щеплінкн
letters
HAVE HAD THEIR NAMES IN THE PEN Умірковаиі ціни. — уновн . вдоволяsuorts and is
! Pen Pals і
кучі вас.
I draw
PAL COLUMN WILL BE PERMITTED TO
HE I
Id like to hear from the boys and SEND IN THEIR ENTRY; ( 2 ) LETTERS
ПОРАДА 1 оглядини ДАРОМ.
girls of "the Pen Pal Club." Age tH. MUST BE FROM 250 TO 500 WORDS

C I T Y , N . J.

ЛІКАР

УКРАЇНСЬКИЙ
ЗА

ENTRIES

ІТАЛІЙСЬКІ Г А Р М О Н І Ї

ВСЯКОГО

Dept.

PO.1V

ACCORDION CO
1014 Blur III,
18. Chicago. II!

ДЛЯ НЕГАЙНОЇ ПОЛЕШ! Б
МІРНИХ НЕДУГ
уживайте знамениту ШКІРНУ

МАСТЬ ПОРТЕСА.

AFTER THAT DATE WILL

BE CONSIDERED.

THE WINNING

LETTER WILL APPEAR IN THE

PEN PSAL

COLUMN AND THOSE LETTERS RECEIVING
HONORABLE

MENTION

LISHED SUBSEQUENTLY.
IFC OPEN TO ALL
ALL

PERSONA

CONTEST

PEN

PAL.

П О В І Д

PUB-

THIS CONTEST
HAVE

TO ENTER

BE LISTED AS

OR SHE MAY

ПІД

SEND ALL

PAL

SEND

81-83

Ч. 48 —

(МІЖ

LUTWINLAK,

9-ТА

1

виглад;
слоїк $1.50 разом із
коли вислід не буд
гроші звертає гься. Зі
ft адресу, а за масть
вам принесуті

ЕВЕНЯ,

14-тою І 15-тою вулицями)
ню И О Р К , н. и.
Тел.: WATKINS 9-0626.

ENTRY LETTER.

COMMUNICATIONS TO

THEODORE

Н-ТТТЛ.

JOHN THE SHOE

THEIR CONTEST LETTERS TOGETHER WITH
HIS OR HER PEN

О М Я Е

Отснм подвамо до відо-іа всім з ш і
мни,
що склеп з черевиками під

PALE...

DEARIHG.

MUST

HE

BE

PERSONS WHO

WRITTEN IN FOR PEN
THE

WILL

Месмо на складі найліпші ЧЕРЕВИКИ пс
дуже приступках tUtmx дд муж-ші, жіном І дЃќи'. Просино відяиатк кас та пс

PORTESORUGCO., DEPT. 12,

1608

Осип Шаровський,
Григорій ЛюбяиецькнЯ,
властите.ді.

GRAND STREET,

Milwaukee Av.

ВУГЛЯІ Зима надходить: В
Кождий потребує ВУГЛЯ.
До-юго.а-з: 3 долини міста U-та удиц.
Кресгвап (ара іавеас аж ка місце до 8- і
Евене собвей ви.
' А Д ` В ' О ' К А Т "
: "
" ` ВеенІ. З roph міста Т-ма
сістм на 14-тт —я. І іти з баош вдоанну
JOHN ELKO, 717 North 7th St..
Таесамо а Бруклиаа.
220Д
В.
К У З Ь М А
Philadelphia, Pa., has traveled through
248 Weat Side Ave., Jer.ey City.
four different countries and has seen
241 SPRINGFIELD AVENUE,
:h of Europe. John can tell some(Telephone: DELawarr 3 19
NEWARK, N. J.
thing about the Ukrainians,in different
А Банком Fidelity UNION Trust CO,, В К О Ж Д І И У К Р А І Н С Ь Т А И Х А Клвнті uo уміркоіілшх цім: ,
parts of Europe. He enjoys correspond4-тнй поверх,
поірібію вугля, іап і :
ТІ ГГОВТГГШН З Н А Х О Д И Т И С Ь
ng with other people and will answ-r
динн: від 9. рано до 5. пополудні.
українського рс-преаен І ан:.
all letters.
Telephone: ЂкщиП 3-7303.
ЧАСОПИС „СВОБОДА".
іанГі, Віктора Бабяка.
JERSEY CITY, N. J.

Т0

R

T

HELMING COAL CO.,

JERSEY CITY. N. J.

Н Е З А Г Н У З Д А Н И Й ТА Р З'А Н.

I

W

(90А)

. НА ГОЄННЯ

П ЕТРО

ЯРЕМА

.УКРАШСЬКНИ ПОГРЕБНІЇЌ

ЗАгШМАЄСЬ ПОХОРОНЛ.МИ

В BRONX, BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИПЯХВОНИВНПОЧАВШИ

ЧОТИРИ

ДНІ,

НАГЛО

ЙОГО

НІЗДРЯ

ПОЧУЛИ

НЕЗАДОВГО

НАДІЙШЛИ

ПЕВНО

ПОБИЛИ

О Ф І Ц И Р І В та ВТЕКЛИ, В
ТАРЗАН

ПОЧАВ

РОЗСЛІДЖУВАТИ

ЗАПАХ

ЧОЛОВІКА, І

ТО

ЧОРНОГО.'

КОТРИХ

ЦЕЙ

ЗАПАХ

ШУКА-

Б У Л О ЇХ ВИДНО, БАГАТО, А З

ТИМ

ЗПОЗА

ГАЛУЗЗЯ

4

ВЕЛИКОГО

ПЕВНО

ДЕСЬ

НАГРВБИЛИ,

ДЕРЕПЕРЕ..ИХДЯЧЦ, ЧЕРЕЗ, ЯКЕСЬ, С Е Л О . .

ТИ

СВОЇХ ПРИЯТЕЛІВ, МАЛП. В І Н

ВІРИВ, Щ О
НА

МУСИТЬ ПОПАСТИ ДЕСЬ

Ї Х СЕЛИЩА. В І Н

ТРОХИ

НА

ПОЛУДНЄ.

ПОСУНУВСЯ

ЗАПАХОМ
ЧОРНИХ
НУА

Б У В ЗМІШАНИЙ
ЖІНОК.

ТАРЗАН,

ЗАПАХ
РОЗСУ-

ГАЛУЗЗЯ ДЕРЕВ," Щ О Б И ПОБА-

ЧИТИ,

ЩО

ТАМ

ДІЄТЬСЯ.

1.29 E, 7TB STREET,
NEW YORK CITY
TtJi OrcB.ajd 4-lW

ПРАЛІС.

ПОХОДИВ.
ЖІНОК

НЕВІДОМУ СОБІ ДОЛИНУ ТА

СВОЇХ

Т І , ВІД

ВА ВІН БАННВ, Я К ВОНИ Й Ш Л И
БАНДА ТУБИЛЬЦІВ, ТАРЗАН

ДОГА-

ДАВСЯ, Щ О

ЦЕ Б У Л И ДЕЗЕРТИРИ З

ЧЕРВОНИХ

ПОЛКІВ

ТУБИЛЬЦІВ.

В О Н И СПІШИЛИСЯ В! Н У Т Р О
КУДИ ЗА НИМИ, НІХ'ТО НЕ
ЛЕ

КРАЮ,

ПІДЕ, А-

ТАРЗАН ЗАЦІКАВИВСЯ, Щ О

НИ ТАКЕ МАЮТЬ М І Ж

СОБОЮ.

ВО-

С В І Й Д О СВОГО!
Одинокий український п о і р е ^
в околиці Перт Амбой і Картереѓ,
Н. Дж.

' SAMUEL P. КАЙАІ,
Телефон: Р. А. 4-4646
Чемна обслуга Іумігжовані ИІНИ..