ТРИ ЦЕНТИ. РІК XL1L Ч. 262. ДЖЄРЗИ СІТИ, Н. ДЖ„ ЧЕТВЕР, 8 ЛНСТЕ-КМГДА,' 19J4.

ВИБОРИ СКРІПИЛИ СИЛУ Ш- `
ЗИДЕНТА
ВАІІІПНІТОН.—Адміністрація

VOL.

XJLJ.L

No. 262.

Jersey City, N. J., ТЬид-во^у, November 8, 1934.

БОРОТЬБА З НАРКОТИКАМИ І СЛІДСТВО ЗА, ЗЛОВЖИВАН-1 ВБИВСТВО ДИРЕКТОРА ТЕТА ЦИГАНАМИ-.
НЯ ВІЙТА.
АТРУ.

піім стейтом уперше від Горожанської Війни.

Неповні донесення з Каліфорнії дозволяють д о гадуватися, що Аптон Синклер, радикальний канди.даі демократичної партії, не добився вибору на

говернора. й о г о противник, републиканець Меріем. має пятину більше голосів від нього.
Програв теж поступовий републиканець Бронсон Катинґ, т о кандидував на сенатора зі стейту

і ін - .МЕКСИКО.

Зате нова поступова партія братів Ла Фолетів
` Висконсині добилася гарної побіди, бо Роберт М.
Ла Фолет має два рази більше голосів, ніж оба його
про
й о г о молодший брат, що кандидував
наўряд і онернора як`можна вносити з неповних обчисіень, відай теж вибраний.
V ,авзятій боротьбі між кандидатами на уряд

ПІВНИКИ,

г о в е р н о р а стейту Ню й о р к вийшов переможцем
д с м ж р а т та дотеперішній говернор Леман.

ДЕСЯТЬЛІТТЯ ‚-МОЛДАВСЬКОЇ РЕПУБЛИКИ" НА УКРАЇНІ

В Лодзі Станислав Кошніць
Ославлений війт у Тухлі
МоШко Ліпшій, дочекався на- кий змасакрував страшно ди
решті карного слідства. 14 літ ректора театру ревії „Гонг",
ЛЬВІВ. — „Новий Час" подає за совєтськими
ошукував державний скарб, бо Романа ІЗегадловича. `Тяжко
газетами таке:
не викуповував ніяких патен- ранений Зегадлович помер у
Тому 10 років большевики викр'оїли кілька потів, не платив Ніяких податків, шпиталі, не відзнскавши призсоч провадив корінний` склеп, томности. Причиною вбивства вітів на поѓранину Румунії і створили т. зв. Автоє грошеві непорозуміння між номну Молдавську Републику, зі столицею в Титорговлю кіньми, вирубував
располі. Тепер святкували там Ю-лп`тя цеї „ре. п. З а Аас І4-літнього Зеґадловичем і прачкою Кошпублики". На це свято приїхав теж між іншими і
війтування у Тухлі знищив до ніцькою. . Вбивник скриваеть
„мальований"
президент совєтської України, Г. Петла громадські ліси, тероризу ся. ^
тровський, під проводом ока й, уха Москви — овав
селян, а невдоволеним
славленого
Постишева.
На свято наспіло багато
63
ЧАСОПИСІВ У
грозив Березою. К'олиж останВІК
З НАЗВИ.
привітів з Москви і з Києва. Москва прислала тільПОЛЬЩІ.
німи часами робив заходи приУ болгарськім містечку Із- ки писемні привіти, а Київ обдарував „републику"
Впродовж 4 місяців, ві; дбати війтівство збірної гроіаілово закохалася 18-літнн ріжними дарунками у виді стипендій для студентів,
травня до серпня ц. p., появи мади у Славсьќў — довготер^
Турчанка Аіше в молодому будовою школи, машино-тракторної стації й т. п.
лися в Польщі 63 нових часо пеливі Бойки рішили скинути
БолгаринЃ Вона хотіла вихрегіпсів. Більшість з них це тиж з себе ліпшіцівське ярмо... ОдЮВИЛЕЙНИИ ПОРТРЕТ Д-РА КИРИЛА ТРИі вийти за нього. Коневики, що маю'ть характер пе- иаче жалоби в часописах і в
т про це довідався її батько,
р.еважно або професійний або повітовому старостві не помавідрізав їй ножем голову і
гали. Тоді громадянство по^Господарський. В тому
ЛЬВІВ. — Краєві часописи доносять, що знапоперерізував собі жили на
дано в Польщі 7 бюлетенів і чало висилати протести до
годи 70-ліття д-ра Кирила Трил^оізського та 50-ліття
смерть.
Варшави.
І
ось
недавно,
бо
14.
22 одноднівки.
його громадянської праці вийшов накладом видаввересня ц. p., зїхала до Тухництва „Чорногора" в Коломиї його портрет, що
НАРЇБОГАТШИП ПАРИЖАкарно-слідча комісія, яка на
зображає ювилята в січовому строю як голову УкНИН.
З А Б О Р О Н А Д Л Я УЧЕНИКІВ.
місці досліджувала зловживанраїнського Січового Союзу. Портрет коштує 2
ня
цього
багатонадійного
війУ
Парижі
відкрили
найбоКураторіѓ шкільних округ у
злоті. Вийшли теж 300 примірників портрету на
переслухала цілу низку гатшого мешканць. Це Грек
Польщі заборонили ученикам
кращім папері по ціні $1 за портрет. Дохід з пронародніх і середніх шкіл бра свідків. Усі свідки (були між Методор Зографос, що має дажу портретів на кращім папе'рі призначений на
ди якунебудь участь у публич ними Українці, Поляки і Жн- більше як 10 міліярдів. Він са- ювилейний дар ювилятови. Замовлення приймає:
однозгідно обтяжували отник, не має рідні, ніхто нозбірках. Колиб учениќй ди)
„Чорногора" в Коломиї, вул. Українська 41.
брали участь у збірках, влада Ліпшіца. Тому е надія, що ком- го не знає і навіть влізлива
ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ ПОЛЬСЬКОЮ
чинники положать преса досі не помістила ніде
каратиме строго організаторів петентні

На міжнародній політичній
конференції у Відні радили між
іншим, як боротись із контра
президента Рузвелта див`іться на вівтіркові джбори як на свою рі- бандистами, що перевозять у
шччл побіду та доказ, що іюдавлиючий настрій сякі наркотики зі Сходу, і що
робити з величезною скількііфаю стоїть за „Новий Розділ".
стю Циганів. Рішили утворити
К'оні р е с далі лишиться сильно демократичним, для Циганів реєстраційне бюне д и в л я ч и с я на те, що републиканці задержали
Го, що збиратиме всякі дані
свої здобутки з 1932 року та зискали собі пять про них.

нових стейтів. Зате вони втратили поважно в стей;ах І іенсилвенії й Конетикоті. Вибираючи демокрагичного сенатора, Пенсилвенія стала демократич-

THREE CENTS.

НОВИХ

ХХ-ТИИ

ТІЛЬКИ

СТИТИСЬ

ЛЬОВСЬКОГО.

1

Степан Ярема, кандидат партії ‚‚Іст-Сайду" на
станови ше асемблімена з 8-мої округи, добився майЖС 2.000 голосів. Асембліменом вийшов 5,800 го- збірок.
лосами кандидат Темені Голу.

МОВОЮ.
край цій безприкладній пяна- його фотографії. Він дійшов
ВАРШАВА (Польща). — „Вядо.мосьці Україньдо свого майна як власник псске"
повідомляють,
що 11 листопада б. p., в річтайних клюбів гри. Є їх у Паницю польсько'ї незалежности, православне військоА Щ О ТЕПЕР БУДЕ?
ПЛЯН ВИТРОЄННЯ РУМУН- рижі яка сотня і всі вони наТ Р У П И ВПАЛИ В ОСТАННІХ ВИБОРАХ.
ве
духовенство
у
Варшаві
відправить богослуженлежать до нього. У Парижі заОФ1ЦИРІВ.
В Семигороді влада покли— Десять осіб утратило життя
робляють сотні людей тим, що ня польською мовою. Це було би перше богослуала до іспитів з румунської
Румунські газети подають заманюють усяких багатих чу- ження православне польською мовою.
. в і в т о р к о в и х виборах.
мови всіх поліцаїв. З них лише
В І Д К И Н У Л И У К Р А Ї Н С Ь К И Й ПРОТЕСТ.
У Келейресі, Пенсилвенія, через вибори вмерло ;два зголосилися до цього іспи- сензаційну вістку про злочин- жинцііт до
клюбів. Це аЛЬВІВ. — Протест Українців міста Львова з
ний плян внтроєиня всіх офі- генти таємного Грека, що під
4 особи. У вівторок номер Андрій Костииіин, четНа підставі -виданого в
верта
кЬшѓїїЬЛ Демократичної демон'страції. цій справі закону всіх тих, які цнрів, шо харчуються в офі- ріжними прибраними назвища- 7 округи проти виборчих надужить і обман навіть
цирському касині в Букарешті. ми і титулами входять до са- не взято під увагу. Воєвідство протест відкинуло,
Виборці віддячилися републиканцям за напад на
е зголосилися до іспиту, тредемонстрацію в цей спосіб, що ‚подавляючою масою ґ.а би видалити зі -служби. Ви- Бувший державець касина про- льонів і товариств аристокра- бо „підписи протестуючих не'відповідали вимогам
бував при помочі бібліотекаря тії та пдютократії. Є між ними закона".
голосів пошилися за демократичних кандидатів.
одить, що всю поліцію з СеВ СПРАВІ ПРАВОСЛАВНОГО ЕПИСКОПА Д Л Я
У Голенді, Мезуре, бандити пробували терором шгороду треба би звільнити. касина всипати до страв знач- спенсіоновані старшини, з'банУКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ.
скількість стрихніни, щоб кротовані графи та барони.
недопустити Муринів д о голосування.
Вони'вбили Цікаві річи діються в Румуиії.
ВАРШАВА. — Православна Пресова Інформатаким чином витруїти офіци- Преса писала вже нераз про
одного бі.юго чоловіка, ранили двох білих та кільців. Та бібліотекар не згодився скандали у клюбах гри і натя- ція у Варшаві подає, що митрополит православної
кох Муринів, що голосували разом. Заки поліцаї
АРЕШТУВАННЯ ШПИГУНІВ.
а це і про цей п.дяН поьідомнв кала виразно, що рулетка церкви в Польщі, Діонізій, одержав від архиепископрибули на місце нападу, бандити втекли.
дові власти.
зроблена там так, що гості вн- па Атенаґораса з Америки листа, в якім він як
У дільниці Труп у Скрентоні (Пенсилвенія)
грають тільки тоді, коли цьо- „управитель грецькою православною архидієценією
вбито коло виборчої будки Алфреда Варнея. Д о
З А Б А В А у ВІЙНУ.
го хоче крупієр. Кулька, що Північно'ї й Полудневої Америки і представник Екунього віддано 5 вистрілів, як він вийшов з будки.
вискакує з кружка, залежна менічного Патріярха, просить подати кілька канПоліція шукає Михайла Марушака, директора одЦьогорічні англійські манев- від схованого магнету. Були дидатів на епископа для укра`їнської дієцезії в Аменої школи в Труп, котрий, кажуть, сварився з Варри нагадували зовсім останню навіть арешти крупієрів та ріж- риці, якої управитель, покійний еп. Йосиф Жук,
неєм.
війну або, як хто воліє, кіно- них агентів Зоґрафоса, але в д помер у березні б', р." При кінці сказано, що митр.
У виборчій бійці в Ливингстоні, Кеитокі, згифарсу. Тема маневрів була вони скоро виходили на волю Діонізій, „ведений обовязком братерських взаємин,
нув "о-.тітній ветеран великої війни, А. Бравн, а
така: армія континентальної Хто має міліярди, з тим ра- співділання і єдности між місцевими православниміський маршал Джан Лейкс дістав небезпечний
держави, прозваної „Норда- хуються всі, що мають менше. ми церквами, приняв прохання архиеп. Атенагопапостріл.
мала рислати своє військо
ЯК Н Е А П О Л І Т А Н Ц І Ж Д У Т Ь
са до відома й намагається його сповнити". ЗаУ с в а р ц і за вибори у Вест Юніон. Огайо, вбито
біля Иоркшіру і почати наступ
ЧУДА.
значено теж, що украї'нська православна дієцебін в
з револьвера 61-літнього Леона Гейслипа. Підчас
на південь. Головна кватира о- НЕЩАСЛИВА ПОДОРОЖ.
Америці залежна від архиепископа Атенаґораса і є
сварки та вибори брати Джосеф Ален та Кендел
Що року 19-го вересня у не боронних військ .знаходилася в
Алей с т а л и битися за револьвер; у боротьбі револь- іполітанському соборі відбу одній купелевій місцевости, де У Лондоні покінчила само- в канонічній юрисдикції' Екуменічного Патріярха.
З А С У Д И Л И УКРАЇНСЬКОГО Г Р Е К О К А Т .
вер в и п а л и в і Кендел упав трупом. У виборчей свар- іаеться т. зв. чудо св. Януарія жили всі штабові старшини. губством
внучка ва,і
СВЯЩЕНИКА
пі в Пайквилі, Кентокі, пробито на смерть Мурина ' той день, у роковини, коли На який час} перед маневрами кавнта Піля, Мері Піль. НапеТЕРНОПІЛЬ (Галичина). — Ацеляційний суд
Кині Виліемса. Шікаговська поліція дістала кілька святий згинув, розірваний льва- появилась у цьому місті дуже редодні була вона ще дружкоќ`
засудив
о.
Петра
Петрицю
на кару 9-місячного ад о н е с е ш , про побої бандитами на тлі виборів, але
товаришки, багато тані околиці Неаполю підчас гарна та чепурна дама. Стар
решту без припинення за те, що натаврував польполіційні судді кажуть, що це були дуже спокійні переслідування христіян, йопочали до неї залицятись. цювалаі і пила. Вернувшись до ських поліцаїв за- їх невідповідну поведінк-у підчас
хати,
засрілилась,
не
залі
кров, що міститься у кри- Одного разу запросили її на
української процесії.
вибори.
І
листів. Пояснюють цей
чаші, закипає. В 9 вечерю до ресторану. Завели
ВИСТАВА ОБРАЗІВ М О Л О Д И Х АРТИСТІВ.
зранку починається Служ- між іншим розмову про манев- факт розпуки так^ Піль мала
УТЕЧА ЗАСУДЖЕНЦІВ З ФРАНЦУСЬКОЇ КАРНОЇ
ЛЬВІВ. — При участи дуже численної публики
ба Божа. Та вже на передодні ри. Дама зовсім не аріентува- сильні комуністичні симпатії. відкрито виставу творів 18 українських малярів і
КОЛЬОНП.
Кілька
місяців
тому
вернулась
ОСТРОВ АРУБА (Голяндська Західня Індія). — церква Повна вірних, а довкола лась у Військових справах і її із подорожі по совєтськім Со- одного різьбара. Виставлено 186 праць. Більшість
багатотисячна юрба жде наївні запити доводили всіх до
мистців, що виступають на цій виставі, це молоді
З Француських карних кольоній у (француській Гвічуда. У Неаполі панує переказ, сміху. Та яке було їх здиву- юзі. Від того часу сильно змі таланти. ‚
неі втекли 10 вязнів.
шо того року, коли кров муче- вання, коли одного дня дама нилась — попала в мелянхо
ВЕЛИКИЙ ПРОЦЕС ПРОТИ ЧЛЕНІВ О . У. Н.
Замітне, що не дивлячися на те, що з утікачів 4
лію
і
нічого
не
хотіла
казати
закипає, на місто Впаде щезла. Виявилося, що це шлиЛЬВІВ.—Ў'першій половині листопада зачнетьбули вязнені иа острові Рояль, 4 на острові св. Йо- якесь велике щастя. Цього гунка, вислана протилежним про свої вражіння. Вона була
_ сифа, а 2 на ославленім Чортівськім острові, вони року Неаполітанці винятково штабом. „Ворог", познайомив- дуже горда і не хо`тіла при- ся ревеляційний процес проти членів О.У.Н., об` з собою порозумілися та втекли з вязциць в тім схвильовані, бо жінка наслід- шись із плянами противника, знаТися, що Ті теорії при пе винувачених, за терористичну діяльність і державну
зраду. Основою процесу є справа вбивства полісамім часі. їм прийшлося плисти довгий час мо- иика престола мала вродити змінив свій плян і почав
ревірці з тим, що бачила, збан
1
рем, повним пажорів-людоїдів, заки добилися д о дитину. Чудо має буцімто бу- ступати у зовсім С п о д і в а н о м у кротували. На цьому підкладі ційного агента Яцини в Жовкві. В тій справі е о б винувачені три члени. Це самі молоді люди. Полімісця, в котрому мали стрінутися. 32 дні боролися
звісткою, що злоги будуть місці. „Нормандія" виграла. дістала сильну,неврастенію.
ція обтяжує найбільше Гриця Куликівця. В акті
вони проти хвиль, заки переїжджаючий мимо тосливі. Заки до церкви ввійде Штаб противника запізно зміробвинувачення кажеться, що він два останні роки
каровий англійський парохід дав їм поживи та процесія з 400 священиками, по` кував, що внбалакав усі свої
ЩАСЛИВА РІДНЯ.
громадив зброю й організував терористичні акти.
дозволив так добитися живцем до Тренідаду. Тут середині церкви стоїть гурт плянн ворожій шпигунці
У маленькому французькому Це він застрілив Яцину. Так каже акт обвинуваченвони відпочали, збили собі тратву та поплили в людей, оточений окремою Друмістечку Борі де Мюруа (де-j ня. Разом з ними судитимуть іще багато інших осіб.
дальшу дорогу.
жиною; вони звуться „своякаУКРАЇНЦІ В Ю Г О С Л А В І Ї .
партамент Авейрон) святкуваПо дванацятьох днях вони нарешті добились до ми св. Януарія", виводячн свій
РУСКИ КЕРЕСТУР (Югославія). — Вийшов
їла подружа пара Дельірурів
пін юляндСької кольонії; тепер населення кольонії рід від святого. Вірні. ждутьі
„Руски
Календар
за югославянських Русинох на
своє
золотевесілля.
В
той
оазбирає жертви, щоб уможливити їм закупно кращої на чудо часом дуже довго. Тоиий день донька Дельфурів{ прости рок 1935". Є в нім дуже багато цінних інлодки.
.. і ...
ді згідно зі старим неаполітанформацій
не
тільки
про загально-удхраїнськиід рух
Марі святкувала своє срібне
ським звичаєм вірні моляться,
(весілля, а друга їх донька вихо по світі, але- й про життя Українців у Югославії.
НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЯ.
а коли молитва не помагає,
Виходить,
що
укра'їнські
поселенці жиють тям.у Бачдила замуж. На закінчення свя
НЮ ЙОРК.- — Вернард Гендриксон, 65-літніи починають лаятись. Цього рота хрестили шостого внука ці, СрИмі і Славонії вже яких 200 років. З цілрго
"ічній сторож одної газової й електричної компанії, ку чудо відкрилося скоро. Некалендаря
віє
великою
дюбовю
до України. Видно,
Дельфурі. Усі чотири церемо`
заснув над ранком у ґаражу, де він працював. Вія Іцполітанський епископ дав знак)
нй .відсвяткували спільнимі що українське відродження відродило теж.наших
лишив на газовій кухонці горщок кави, котра за- білою хустиною, що кров цозаточенців, що вже сотки^літ жиють поза рідним
кипіла, збігла й погасила вогонь. Випливаючий газ чала кипіти, і майже одночосно на мольо дали 21- вистрілів.
краєм..
",. - -

V

ч

СЬКИХ

ВАІНИНГТОН.

ТОККХ

же'рт%А

ПІДЧАС МАНЕВРІВ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ АРМІЇ, ЩО ВІДБУЛИСЯ
ІМИ ДНЯМИ, АРЕШТОВАНО ДВОХ
МЕЦЬКИХ ШПИГУНІВ, А КРІМ ТОГО СКОНФІСКОВАНО КІЛЬКАДЕСЯТЬ
КІ.ТЬОГРАМІВ КОМУНІСТИЧНИХ ЛЕОК, ЩО ЇХ РОЗКИДУВАЛН МІЖ
ВІЙСЬКОМ.

23-ЛІТІІЯ"

ШТАЛЄВІЙ

Удушив Гендриксона.

ЧАРІВНА ТЇАЛО-ЖА ВІДКРИВАЄ РІКЎ.
Ня ПІВДНІ ФРАНЦІЇ ЖНЕ СВЯ
ЩЕННК МЕРМЕТ, ЩО'ВМІЄ ПРИ
ПОМОЧІ „ЧАРІВНОЇ ПАЛОЧКИ" ВІДКРИТИ ПІДЗЕМЕЛЬНІ БАГАЦТВА.
'ПРИХОДИТЬ ВІСТКА ІЗ ' МІСТЕЧКА
ІГЕРІМОНКУР, ЩО ВІДКРИВ
ЦІЙ ОКОЛИЦІ, ЗОВСІМ ПОЗБАВЛЕ
НІЙ ВОДИ, ВЕЛИКУ ПІДЗЕМЕЛЬНУ
НА ЯКОМУ БУРМИСТР
РІКУ, ЩО МАЄ СВОЄ ДЖЕРЕЛО ІМБЕНКЕТОМ,
Оіі В' ИГОЛОСИВ ПРИВІТНУ ПРОМОВУ.
ВІРНО В АЛЬПАХ.

СВОБОДА, ЧЕТВЕР, Я-го ЛИСТОПАДА, 1934. ` .

Ч. 262.4

країнське громадянство` за по-Ішим молодим силам памята- потрібні при новім збройнім
POUKDID ІІТЗ
середництвом своїх подітич-.ти. А старе покоління має тя- повстанню Рідного Краю, у
UkralnUa o.wjpip-r pubUihed еіПу txc.pt Sunday- uuj Holiday
них організацій виставляє у- мити,, щоб тих молодих, на- звязку з тим западали ухвали
at 1 1 4 3 arena- Street, J . r i . y Oty, K. J.
ќраї`нські
кандидатури, там' ших людей і на політичнім по- щодо обєднання всіх тих чинО-пк-4 Ну U e икгіДпІая
AiiocUtgaa, toe.(Звіт секретаря д-ра Л. Мишуги, зложений НА Річ
повинні бути зорганізовані й лі всіми силами попирати та ників, чи організацій, у ид
leUteH By Editorial Cot-mittee.
.
нім Засіданню Виконавчого Комітету Обєднання). виборчі фонди, зложені всім спрямовувати їх у такий бік. програму діяльности входять
(2) громадянством. Таке водиться який видвигае українське імя,
BmUM m luoam d u e МЛІ Matter at tke Pott OMce of Jeriey City, M. J.
усі ті справи. Стрілецька ГроM Маѓса 30, t 9 l l НЛМИе Ц е Act ol Матеќ в, 1S79.
Обєднання вказувало теж канці до- нас бодай` кращу по- в нас .в краю і таке мусить Є}у-'збіьшае наш національний камада скликала недавно ѓом}
7 останніх років потребу СТВО- шану, вважалиб нас за людей ти заведене й тут в Америці, пітал.
наради І там ПРИЙШЛО до певрения ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ідейних,
принципових. Годі якщо хочемо мати ца вищих
Українське Мистецтво в А ного порозуміння ЩОДО гакоПРОФЕСІОНАЛІСТІВ
В
А М Е Р И Ц І . продавати
За огоаошедшя редакція І
українське імя застановищах таких Українців, мериці відограє вже тепер ви- го обєднання. Справа та наСиНа
цю
тему
були
теж
вйголомиску
сочевиці,
бо
це
е
МЕРЗr аміну адреси платиться 10 центів.
яких ми собі бажалиб мати. значну ролю. Булоб злишнім рає тепер особливої актуальшувані реферати на конгресах К І Щ И Й ОПОРТУНІЗМ ніж той, на
: на т. ва. Foreign Money Order.
Ми не маємо покищо в Амери- повторяти те, що звязане : носѓи, коли ЗАЧИНАЮТЬ переЗ Канади належить посилати гроші :.
ббєнання й ухвалені та прого- який пускаються деякі одинкці своїх багатирів, які булиб нашими хоровими чи танкови водити загальнії збірки на лелошені відповідні резолюції. І ці в краю з нужди й розпуки.
ITJL .СлкМЬдв": BEr-en 4-0237. — Tea. У. H Союза: BBrfen 4-1Q16.
ідейними Українцями і нада- ми виступами, з операми чи тунські школи і закупна літаце теж сповнилось, і ми вжеДехто з нашої старшої генеАранжери представляють
валисяб на вищі становища. камерною музикою, бо це вже
Аќдреса: "3VOBODA", P. О. BOX 344, JERSEY CITY, N. J.
були свідками того, шо ВІД-рації, з наших професіоналіНаші кандидати будуть усюди справи відомі. З Обєднання нам ту справу як аполітичну
бувся цього року другий річ- стів, іде на цей опортунізм і
загально-народню. Але в
головно сини наших робітни- звертали ми особливу увагу
ний зїзд отсеї організації, яку ще втягає до цього молодь,
ків, тому треба їх видвигати на хорову справу. Звідси пі практиці виглядає так. Щ.,
покликано до життя минулого та з таких ‚‚здобутків" кори-1
політично при нашій загаль- ла перша ідея обєднання на вживається для політичної,,
року,
підчас
Українського сти для нас не буде.
ній фінансовій допомозі в на- ших хорів по місцевостях, капіталізування. Т а полишаЗачинають надходити звіти відділових секре- Тижня на Світовій Виставі
Обєднання
далі
обстоює дії, що вони відплатяться за в цілій Америці. І ми сьогод- ючи і те останнє на боді, ж
тарів, повні огірчення на ту молодь, що скористала Шікаго. Ідея принялась, а.
необхідність творення силь- те українській справі.
ні від цеї ідеї не відступаємо РІЧ- ДРУГОРЯДНУ, ВНРННАЮ;.
з цілорічної даровизни в У. Н. Союзі й перейшла
її властивого здійснення
них горожанських клюбів та
з молодечого департаменту до старших, але по р о ;
При веденню „реальної полі- віримо, що прийде таки д ші питання, які вимагають
далеко. В першу чергу
стоїть за віддання в них про- тики" в Америці виринає прак- обєднаного соборного Свята лодної розваги, коли хочемо
ці Союз покинула. Пишуть, що виходить на те, що треба
організувати
наших
треба хіба ще молоді доплачувати за те, щоб зго- професіоналістів по більших воду тим, що не є політични- тичне питання: з ким намУкраїнської Пісні в Америці. визнатися, приміром, у ѓім,
дилася належати до українських організацій. Є ще осередках, а далі по стейтах ми торговцями, а ідейними ІН- по дорозі, з ким можна йти на Але щоб до цього якнайскор- скільки треба відкривати лей багато інших закидів, які важко й болючо публич- Річні зїзди Організації Профе` дивідуальностями, що вміють компроміси? І Легко догадати- ше дійти, треба всьому зорга тунських шкіл, чи задоволино видвигати, а найважпіше — що ще передчасно. сіоналістів треба ВІДТЯЖИТИ глядіти в будучність. Бо тор- ся, що тут входять у рахубу і нізованому громадянству
тись одною чи двома, а іате
ги за дрібні користи розшиваставати з цілою рішучістю на
Нема сумніву, що тим, котрі дорожать україн- хоч трохи ВІД МАТЕРІЯЛУ. ЯКИЙ ють і розєднують наші ќлюби. першій мірі Славяни, а з ними те, щоб у таких центрах і- звернути т с , що МА.юо бути
Поляки,
а
далі
й
Росіяни,
витрачене на дальші школи, на
ською ідеєю, що самі ідейні й для ідеї вміють жер- ЗВЯЗАНИЙ З ПОЛІТИКОЮ,
Люди гризуться дуже часто за
еНю Йорк, Шікаго, Дітройт
тьувати себе, робиться ніяково, коли вони є свід- го повно на інших зїздах, і зо- охлапн, яких цце навіть їм незглядно Малороси, ;чи тау т. д., де є по кілька ріжних якусь іншу ділянку, ТЕЖ нсменКарпатороси,
або
такі
наш
ше важну від військової підго
ками того, що їх ідейні здобутки не мають ніякої середкувати діяльність біля кинено. Через те й повстає воукраїнських хорів, ті всі хори
притягаючої сили для тих, у чиїх руках спочиває створення з українських про- рожнеча між „лідерами" клю- лемківські організації, що ви обовязково, для певних загалі товки. Тому, коли мова про
ступають
політично
як
„росій
військову
підготовку наш,,
наша будучність в Америці. Це правда. Але й фесіоналістів в Америці ДІЙ- бів. Через те ќлюби розбивано - народніх цілей, маніфе іміграції й потребу загальноі
правда те, що коли так є, то в тім є дуже багато СНОЇ СТАНОВОЇ СИЛИ, як теж та- ються. Через те не думає ніх- ські" демократичні чи репуб стацій перед Американцями
ликанські
ќлюби.
Очевидно,
піддержки
такої
акції, то грекої,
що
перебралаб
на
себе
вини з боку старого покоління. А як не вини, т о
то про обєднання клюбів по
для таких свят як Першого
бодай занехання дати нашій молоді під українським певні функції; яких не в силі стейтах. Через те нема створе- що з того Може вийти, і вже Листопада, Свято Соборности ба виготовити певний плян
оглядом таке освідомлення, яке заставилоб її з виконати інші організації. Ор- ної одної центральної політич- виходить, бадамута. Влашто- чи Шевченка обеднувалися, що треба робити, як, де і ковласної волі йти щодо української ідеї шляхами ганізація, що обєднує таку ної організації, зглядно двох вують ріжні спільні зібрання себто виступали при таких на МУ. І нема причини, ЧОМУ'
чи видають англійською моприміром, Січи й ОДНУ НЕ мовелику скількість інтелєктустарого покоління.
централь для двох найбільших вою навіть славянські журна- ѓодах як одно тіло. Бо тільки гли кооперувати в тій справі
З того виходить, що треба тепер усіми силами альних сил, може й повинна американських партій: демо- ли, в яких, як от у журналі зломивши по громадах пар зі Стрілецькою Громадою яі
виконувати
певні
ДУХОВІ
ЗАВнадолужити те, що ще можна. Треба вжити всіх
кратичноі й републиканської. „Славія", карпаторуські клю тійну чи релігійну нетерпи організацією, д о Ц Ь О Т як
засобів, щоб змодернізувати українську школу в ДАННЯ; а які і як, про це саме Ніхто не прямує до цього, бо би не задоволяються нази мість та поваливши особисті найбільш відповідною Бо ко`
Америці. Треба перевести основну ревізію щодо треба радити і рішати на річ-лідери по громадах задивлені вати себе „російськими",' але амбіції
диригентів,
муж як не бувшим стрільцям
наших концертів, театральних вистав, відчитів і т. п. них зїздах, а по рішенню — тільки В свій КУТ, у своє вузь- ще втлгають до свого політич- згодом дійти до далі о г о об- може бути дорожчеќ, справа
Треба все те приспособити до нових обставин у виконувати. Та організація є ке вікно й добачують дрібні ного вірування Галичину
єднання.
військової підготовки^ А коли
такий спосіб, щоби втягнути в ту працю якнай- щойно в початках і треба на- льокальні й особисті користи, „російську" провінцію, а
ті справи будуть у громадянбільше молоді. Треба прямо заставити молодь, діятися, що вона знайде свій не звертаючи уваги на те, щоселений там нарід називають Не можна забувати, що
ський
спосіб обговорені. П'маємо тепер в Америці сво реду`мані й вирішені, ТОДІ ОУЛ-.
щоб вона сама ту працю виконувала й „українізу- шлях.
наш національний інтерес
так як і себе, „російським"
власні знамениті музичні сили повне право ВИМАГАТИ від гроДо справ, які Обєднання- по- здоровий розум кажуть витво`
вадась".
На все те наші політичні
Маємо знаменитих компознторушувало завжди від початку
Нам приходиться тепер в У. Н. Союзі проков- свого існування на всіх кон рити нам більшу силу. Бо тоді ячі з молодшого, тут родже- рів І диригентів, але ми їх не мадянства загального попертнути дійсно гірку горошинку (пігулку). Але з гресах і річних^, засіданнях, на й лідерам по громадах булоб ного покоління мусять зверта використовуємо в такій мірі тя. А КРІМ того в Америці не
навіть
лекше
вести
їхнп
реальти увагу. Так щасливо скла як повинні і як того вимагає буде творитися новий ХАОС,
з цього треба витягнути 'науку. І добре, що це лежить справа ТВОРЕННЯ ПОЛІ`
тепер сталося. Добре, що ми завчасу пізнаємо ТИЧНОЇ СИЛИ АМЕРИКАНСЬКИХ Г О - ну політику. Тільки . т о р и в - дається, що серед родженого наш власний інтерес. Є вже тільки матимемо новий СПОСІБ
ши
таку
силу,
буде
можна
ви`
плянової праці, й т о контров Америці славянського поко- можливости виступити нам
дійсний стан. Бо ще є пора зарадити лиху.
РОЖАН УКРАЇНСЬКОГО Р О Д У , й д е сунути наші молсді
спосібні
Не можна припускати, щоб наша молодь в А- вона назагал пиняво, коли ро- сили на визначніші становища ління українська молодь виби новими куничними надбання льованої й обєднаноі, та від
повідальної
перед громадинмериці так задеревіла, щоб могла ставитись бай- зуміти під нею таку силу, яка тл допомогти їм дістатись до вається в скорім темпі напе- ми, які можна і треба пустити
дужно до такої інституції, якою є наш У. Н. Союз. булаб цінністю з морального стейтових лєгіслятур, до конг- ред. Ота наша ‚молодь потре- у широкий світ. Той процес ством. Таке заняли ми в ТІЃ'
справі становище Й зясувалн
бує
на
політичнім
полі
і
ста`
Ми віримо, що як Союз зміг виробити щирих іідей- й національно-українського бо- ресу і т. п.
Обєднання старалося `приспі
вянського попертя, бо саме шити, основуючи свою музичн; його на згаданих нарадаќ
них Союзовців зі старої іміграції, яка теж у своїм ку. В першу чергу наші горочасі ставилася зовсім байдужно до таких орґані- жанські ќлюби як слід не роз- Ми не можемо позволити американські Славяни її дуже секцію та розписуючи конкурс Стрілецької Громади.
(Далі буде).
зацій, то тесаме вдасться зробити бодай з першим виваються. Є слабі чисельно. собі на те, щоб видвигати ко- часто ставлять на передове на ріжні музичні твори. Це тре
поколінням молодої генерації. Але до цього треба І не є по стейтах обєднані. гонебудь. Треба видвигати місце. Ми все те розуміємо І ба продовжувати і добуті
знання, такту і витревалости. Ми мусимо вибачити Тому вони не відограють такої самих спосібніших, котрі мо- бу.тоб` нерозумно не виќори` це засоби.
нашій молоді цей промах, шо вона поставилась до ролі в американськім політич- глиб певне становише не тіль- стати того положення. Але са
Союза так легкодушно. А як підійдемо тепер до нім житті, яку м о п и б відо- ки здобути, але й на нім вдер- ме те дає нагоду молодому Шестий конгрес Обєднання
Шікаго, Ілл.. Лив
неї розважно, з тактом і любовю, то треба вірити, грати. Вся політика є назагал жатися з користю для Україн- поколінню відоѓрати свого ро- заявився за зорганізування Е.
що своє осягнемо. Може той успіх не буде якраз обмежена до добуття „джа- ців в Америці й української ду історичну ролю в Америці, ПЛАНОВОГО військового вишко нас тільки одно, а саме ТЕ, и
лу в Америці. Вже нераз вигоколи
йде
про
ліквідацію
мопрочитавши
польську Г
справи
взагалі.
Отакі
справи
стопроцентовим, але що він буде, цього ми певні. бів" (цосад), які, коли їх доНе винўимо молодь забагато, бо треба винувати тут бувається, є звичайними ОХЛА- вимагають теж грошевого сквофільства, і привернути ді лошувано в нас реферати на зету І її новинку про ІДКРНТтему
військової підготовкі тя польської школи на 1
тей
побаламучених
наших
вкладу.
Без
того
нема
вибоу першу чергу нас самих. Ми не нагнули молодої ПАМИ. І буває дуже "зсто так,
лози тоді, коли на це був догідний час. І тому що краще, щоб тих охлапів рів ніде в світі, а особливо ие- батьків назад до українського нашої іміграції та придбання' русі, питаєте себе, д е п
лона. І на ту місію треба на тих фахових сил, що будуть ти правди: в польській г
тепер покутуємо за те.
не було, бо тоді малиб Амери- ма їх в Америці. Тому, де уи в „Свободі"? І чи Вас ^
здивувати, що в якімсь
іім та забитім білоруськіў
було рішитися, котру
— Саме тому, що він оди- дити
до хати свого господаря.
Коли так, `то, скажу вам. ^
спитати, чи схоче вийти
наќ і що ми немі
Другої неділі Настка знов не іі знайшлися темнякн чи
, я не вире
Р. П Е Т Р И Н .
клямую його і господарства Між господарськими донька за нього. Не сумнівався, що з прийшла. Коли Сидір спита- іі, що дякували польському
йому покищо
не передам, ми я й не роззирався. Вибира обома зійдеться на музиках. Марину, чому вона вже другу тарості за школу, яку І
— Маю дві! — погадав.
неділю приходить сама без до'вано в щ'ли польшения
Причина та, що він ледащо, і ючи між бідними зарібниця
ціле господарство загирив би, ми і наймичками, я взяв би а Як не схоче стати' одна, і приятельки, Марина відповіла бідного народу? Якби н
(ОПОВІДАННЯ).
— Хібаж я знаю, чому': так було, як це подала і
ввесь маєток розтратив би. бо ту Марину, що до вас при-схоче друга.
Пропадала би праця кількох ходить, або Настќу, що була Коли в найближчу неділю Настка мені не каже. Може ська газета, то нема в тії
чого дивного. Це давні і
Сидір
прийшов
на
музики,
вже
вона
має якого парубка,
поколінь. Наша одна надія в у Мандири по тім боці,
всі пари крутилися. Лищ Ма-ни обоє волять бути в чотири ькі практики, щоб викорі
— Мабуть хтось розпустив господарством. Коли ми тебе тім, що біда у війську навги сільську бідноту і тем
сплетню, що я маю діпчину, — вже добре пізнали, то ріши- чить його розуму. Д о тої по- сподар. ^ . .робітниці дуже до- рина була безпара. Аоо жа-очі?
погадав Сидір. — Журчан лися зробити з тобою нову ри, коли Іван вийде з війська, брі,. гожі, непогані. І розумні ден парубок не брав її в таЧуючи се, парубок погадав іа непольських землях длі
нець,
або
вона
сама
не
хотіла
чей польонізаційних.
питає, бо потерпає, що я схо- умову і на пару літ всю госпо- нам потрібний
собі:
добрий
' 'дівки, г Котру з них вибереш,
танцювати, дожидаючи Сидочу оженитися, а він не хоче дарќу здати ц а т е б е . . . Оче- сподар і добра господиня. Ми
— Поганий писок має
' 'тоту приймемо разом з тобою,
ра. Він зараз взяв її. Крутився дівка, коли так говорить про
мати жонатого парубка.
видно, як ри ти мав жінку. Хі- обоє
обоє НЕ
надіялися, що ти таким
ц
д а р я , твою жінку
Щоби господаря успокоїти, j6a знаєш, що без жінки госпо- будеш і твоя жінка, якби ти
, господиню. Вже тепер мо- з нею, та про се, що у нього приятельку! Я ту Настќу ліп
" на
було на умі, не згадував ні ше знаю. Як вона зі мною н е
Сидір сказав правду:
дарство не е господарством. В вже мав дівчину. ЯК би МИ 11
дну з них, НЮ
Артист-маляр Дмитро
— Є тут дівчата, які м е н і '
господарстві одна ча- знали. Бо й твоя жінка мусіла крім платні для тебе і для неї, словечком. Вперед хотів ліп- дуже хотіла бути в чотири опридивитися також
чі, хоч я її частував рибою, то харчуќ, відомий читачам „С
подобаються.
Найліпше д о , " " "
о
господаря, би бути нам до вподоби.
про я к і . щ е побалакаємо, д И
й з другим парубком не буде. боди" зі своїх поезій, діс
вподоби припали мені дві. Та одна на голові господині. Ось
— Як ви не жартуєте, — станете хатчину і коло неї І
Хоч Сидір думав
так, тонедавно зі старого краю су:
не скажу, щоби я вже мав яку тому я спитав тебе, чи ти вже ‚.промовив Сидѓр несміло, — морг поля. Коли по чотирох нувати, він уважно ііризира:
ся Марині', глядячи на її лице, всеж таки в його душі заво- вістку, що в селі Словіті.
дівчину'. Я ні заручений зару- маєш дівчину. Показується, то я мав б и . . .
роках передаш господарство
віт Перемишляии, Галичќ
чений,- ні залюблений. Як би що маєш, та забагато, бо аж — Аж дві! — сказав Жур- НАЗАД МЕНІ, ЧН МОМУ ІВАНОВИ, в її очи, сильно пригортав її рушилася заздрість.
дві. Се це так багато, як у мо- чан, коли Сидір не договорив.
до себе. Коли музика затихла,
— Може вона справді має помер його батько, Павло
мені казав хто вибирати,
СЯ ХАТЧИНА З Т Н М МОРГОМ Л И
Сидір сів з дівчиною за сто- якого? — погадав. —
харчуќ. _ Діткнений до живі
— Я мав б и . . . не дві, а однині я ще не знав би, котру го сина, та всежтаки одної буШИТЬСЯ ТВОЕЌІ. ВЛАСНІСТЮ.
лом при фляшці пива, і став мене так знехтувала би? Чей- сумним фактом, гр. Дмиі
ну з двох, як би я знав, ще
вибрати! Все те кажу вам, ло би досить.

Щ О СКАЖЕ ІВАН, Я Ќ ВЧУЄ роззиратися. Найближчий та- же бачила, що мене д о неї Захарчуќ
не вірить, що
Виж 'маєте сина! — ска- справді буду міг оженитися.
як на . сповіди. 'Хібаж
знаю, що бідному наймитові! зав Сидір, здивований таким На те, щоби моя жінка голо ПРО ВСЕ ТЕ'Ѓ` — СПИТАВ С И Д І Р . нець хотів с'пробувати з Наст` тягне. Чейже знає, щ о ' т о для зможе скоро вернутись до і
не
женитися? За наймита пляном свого господаря. — О- дувала, може й з дітьми, я не — Н Е БУДЕ МЕНІ ВДЯЧНИЙ. Я НЕ кою, щоби було що порівну- неї я ліз в зимну воду і тягнув сання віршів. Покищо він .
Х О Т І В БЯ^ПОГАРКАТИСЯ З НИМ. вати. Не бачучи її, спитав Ма- пструги. Знає, щ о я для неїмає тільки про відвідини У
вийшла би тільки бідна най- женіть Івана з одною з тих йо- оженюся.

ІВАН НІЧОГО НЕ СКАЖЕ, бо рину:
ходив на м у з и к и . . . Чорт її гили батька.
Чи нам вільно знати, хтр
мичка...
і то тільки по- го дівчат і передайте йому
Твоєї приятельки може бери, як мене не хоче! Та t=
вони, ті дві? Б о з будьякою ІВАН НІЧОГО НЕ БУДЕ ЗНАТИ. Т И
гана. Гарна, хоч бідна, все господарство.
Й СВОЇЙ ДІВЧИНІ НЕ ВСЕ КАЖИ. нема нині?
мўиѓў знати, чи вона має яко
ЩЕ буде надіятися, що до неї Журчаниха важко зітхнула, жінкою я тебе не взяв би.
Розсіяний учений
Як рознесеться, що я ду- С К А Ж И Л И Ш СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ Ї Й
і по неї приїде який царевич. Журчан відповів:
— Я сама не знаю, чому не го. Зараз мушу знати! Як має, Жінка професора: Ти
- Іван женитися не може, маю про дві, не знаючи, котру ТРЕБА ЗНАТИ; Щ О , ВІДДАЮЧИСЯ прийшла, — відповіла дівчи- то я покажу їй, що вона мені занятнй твоєю наукою, і
— То зле, то не добре, що
ти ще не маєш дівчини, — бо піде на цілі.три роки до вибрати, то жадна не схоче ме- ЗА ТЕБЕ, НЕ ПІДЕ НА ГОЛОДІВКУ. с — Я гадаю, що ще иадій- до. хріну! Я ще нині заручуся віть не звертаєш уваі
з її приятелькою!
не. Може й без того від обох
Щ Е ДОВГО БАЛАКАЛИ ВСІ ТРОЄ.
Сказав Журчан,. уважно вислу- війська.
свою жінку. Чи ти знає
А Ж КОЛЦ ОСНОВНО ПЕРЕБАЛАКАНастка не прийшла і Сидір
ХАВШИ. — Тепер скажу тобі,
— Він, до війська?! — зди-дістану гарбуза?
від дня нашого шлюбу
(Дальше буде),
З нас ніхто не полетить Л И ЦІЛИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ПЛЯН, не мав нагоди порівнувати.
чому я питаю і тим втирќаюся вований Сидір крикнув. — Ви
разу не поцілував мене?
будьтоби в НЕ свої справи. маєте право виреклямувати на село з язиком), — промови- С И Д І Р СКАЗАВ, ЧИЙ ВІН СИН І Щ О
Я мушу виміркувати, ко
Професор: Невже? І ті
ВСТУПАЙТЕ
ГРОМАДНО
САМ` бачиш, ЩО я вже старий і його і передати йому госпо- ла з докором Журчаниха. —
ІУ. РІЛЬНИЧУ Ш К О Л У . З ТРА ПРИТУЛЬНІША! — СКАЗАВ Д О
на того? Коли так. то ра.
моя жінка немолода. Ми вжедарство. Він одинак, ви неміч- Як хочемо знати, то лиш дляУ М О В И Б У Л И ВДОВОЛЕНІ ОБІ СТО- СЕБЕ, КОЛИ П О МУЗИЦІ ВІДВІВ В Ч Л Е Н И У К Р А Ї Н С Ь К О Г О знати, кого я цілував
себе, І щоби тобі щиро пора- Р Р Д И ^ . С И Д О Р О В И ДЦЕ Л И Ш ТРЕБА М А Р И Н У Д О її ХАТН І ВЕРТАВСЯ
не ГОДНІ ГЗОБИТМ.В ОРУДУВАТИ ні, . . .
- .
час?
НАРОДНОГО
СОЮЗА
;

T V O B O D A '

1

(L1BERTTI

ШШшЛ

РІК ШНІБИ

ЯК

ТВЕРДИЙ

ГОРІХ.

И

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ.

в

М

А

Д

Ю

В

І

о

х

.

1

Т е б е

ж

к о ж д і м

0

1 8

е

н

а

г о л

е

ш

ПОСМЕРТНА ЗГАДКА.

Г О С П О

в г г е в н и т и

0

в і

д

і й

Щ

о

б

н

б

щ

о

Г

И^ИИ^ИИІНННИК^і^^НШ№.мі^^аИ№.^

НА БІЖУЧІ ТЕМИ. УВАГА!

УКРАЇНЦІ МІСТА НЮАРКУ И ОКОЛИЦІ!

УВАГА!

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИПЯіШЕРИІЏ

З А Х О Д О М З Л У Ч Е Н И Х ВІДІЛІВ 7 6 , 2 7 , 133, 152, 219, 3 7 1 ,
323 І 359, влаштовується

НА ДОБРІЙ Д О Р О З І .

-, „. .- , І Риму, що італій^
Ю
В
И
Л
Е
Й
п
Е
С
В
Я
Т
О
Ї
алий диктатор Мусоліні пов 4 0 - л і т н ю Р І Ч Н И Ц Ю У. Н. С О Ю З А
!
на один крок далі спразійськового вишколу моло;
іха.іії: він завів уже шкоСвято розпічнеться поминальним Богослуженням за повійськового вишколу для
мерших членів У. H. Союза, у всіх трох українських церквах,
у ИІЦІ від 6 до 8 літ.
підчас ранішних богослужень.
І ...... МУСОЛІНІ при
тому,
О г о д . 3-тій п о п о л у д н і відбудеться Ю в и л е й н и й К о н ц е р т
ІЄ (робив на загальне в Словенській Галі, з58 m o r r i s a v e . , N e w a r k , n. j .
- а й ія родичів цих хлопСвяточну промову виголосить головний фінансовий секретар-касієр n. Р . С л о б о д я н .

- Концертову часть виконає ХОР БОЯНА під управою
Видно, шо х о ч Мусоліні паї проф. Т . К а с ь к о в а . В сольових точках виступить член Укр.
киі непорозуміння з
церк- Нац. Хору О. Кошиця п. П. О р д и н с ь к и й . `
По концерті відбудеться спільна В е ч е р а . По вечері Б а л ь
: від неї багато
нав.
ќвся І Іередовсім
життєвого для Молодіжи.
В с т у п н а К О Н Ц Е Р Т 25 ц..
:—:
В с т у п н а В Е Ч Е Р У 7 5 ц.
а`а
' '`а же: як
хоче
- , , іаставити
щось зрі
Запрошується в с і повищі відділи і Г о с т е й місцевих і по;. :..в.іи. що він т е б е цього замісцевих д о як найчисленішої участи. Також запрошується
в с ю м о л о д і ж прибути на це свято.
Комітет.

' У В А Г А !

ЧП

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 11-ГО ЛИСТОПАДА (NOVEMBER) 1934 P.

9

к

( т

;іВ

)І0

2 6 2

2

6

4

ч

КОМУСЬ І Ц Ь О Г О Т Р Е Б А .
ЗУ^Л ПЎОЛИЧНИХ б і б л і о т е к
,. . ькій дільниці
Квшс
,.. - ди відома, щ о він з а в і в
своїх і.` філіях б ю р о пораі для читачів.

УВАГА!

АЛТУНА, ПА., І ОКОЛИЦЯ!

УВАГА!

З А Х О Д О М Б Р . НЕП. ЗАЧ. ПР. Б О Г О Р О Д И Ц І , В І Д . 145
У. Н. С О Ю З А

t

Спетяльні б і б л і о т е к а р і б у .-. .-..:!-..:- ,і поради ч и т а ч а м
д, ХОЧУТЬ читати книжки про
ґвкі справи.
Цс показує, що є читачі, ко, іуть читати б а г а т о книІІ про ОДНУ справу,
с нас часто п о д и б у є т ь с я чиіча, який хоче п р о ч и т а т и о д киижкл яка д а л а би в с ю
: др;
ГОЛОД І Д И К Т А Т У Р А .

:—:—:

відбудеться

Ф

'

В У Н С А К Е Т ,

ЮВИЛЕЙНЕ СВЯТО - -

НАЙЛС, 6 .

V1)VB

І

Р.

АЙ.!

^

У к р а ї н ц і н а с т о л і т н і м ювнлеЮ{
місто.

Ш Ш 3

в

ЧЕСТЬ

4о л і т н о г о

ІСТНУВАННЯ

У. Н . С О Ю З А . 7

В СУБОТУ, ДНЯ 10-ГО ЛИСТОПАДА (NOVEMBER) 1934 Р Ш
о г о д и н і 4.30 П О П О Л У Д Н И
о. С М А Л А Н Я К в і д п р а в и т ь П а н а х и д у з а п о м е р ш и х ч л е н і в .
ковній
відправі, гак
на бали, котрий
відбудеться
Запрошуємо
всіх і Українців
до численної
участивечером.
в церТак само будеться записувати в члени У. Н. Союза. По інформації прошу зголоситися на адресу секретаря;
262
. ОЛЄКСИН, 2 3 2 5 — 1 5 AVE., ALTOONA РА.

ПОЗІР!

РАЧЕСТЕР, Н. Й., І ОКОЛИЦЯ!

ПОЗІР!

КОНЦЕРТОМ Ш і

В ПОНЕДІЛОК, ДНЯ 12-ГО ЛИСТОПАДА (NOVEMBER) 1934 РОКУ

Отеє містечко, хбча не таке
велике числом Мешканців, бо
всіх мешканців має`ко.іо 20,
ООО, але, в історії Огайського
стейту воно досить широко
знане тому, що' в 'Нім розвинена
досить широко сталева інду
стрія. В ньому теж родився
досить поступовий президент
Віліем МекКін.тей.

В П Р А В О С Л А В Н І Й Г А Л И , 349 BLACKSTONE STREET, WOONSOCKET, R. I.
Святочну промову виголосить гол. секр. Д . ГАЛИЧИН.
П Р О Г Р А М А С В Я Т А : В п о н е д і л о к о ѓ о д . ІО-тій р а н о відправиться Служба Божа з а здоровля
членів, а відтак `панахида за померших членів. Обовязком кождого члена явитись на Богослуженню.
,
П о р я д о к К о н ц е р т у . ЧАСТЬ І. Мсцевий хор Боян відспіває Американський Гимн і" Гимн
У. Н. Союза. Отворення Свята головою ювилейного комітету. Місцеві бесідники ї американські бесідники. Головний реферат. Звіт Відділових секретарів. Покликаннє оен`ователів відділів. ЧАСТЬ II. Виступ хору Боян, 2 деклямації. ЧАСТЬ III. Виступ Українських Танцюристів. ЧАСТЬ IV. Виступ Укр'аїнської Банди, деклямація, подяка пібнірам і основателям відЗ тих всіх мешканців раху- ділів. Кінцеве слово 'виголосить голова Ювилейного Комітету, добр. В а с и л ь Б у р а ќ . Відспіють чужинців коло 40%, а між чння Американського Гимну, s t a r s p a n g l e d b a n n e r , і Гіде не вмерла Україна.
Вступ для старших 2 5 ц.
тими
чужинцями
є
кількаВ с т у п д л я д і т е й 1 0 ц.
і PROVIDENCE, FALL RIVER, TAUNTON.
нацять
українських
родин.
Комітет.
Робітники
українські,
хоча переживають крізу-безробіття,
то
таки
сповняють страцію наших танцюристів, то танку вивязалися знаменито, і
нетерпеливо чекали, чи дій- бо з кождого танку брали фосвій національний
обовязок,
бо за старанням кількох свідо. сно вОни зроблять так, як го- тографії, а з інших націй цьо-І Я, нижче підписаний член
мих громадян, як Онуфрія О- ворили.
го не робили. Кілька знимок 147 від. У. Н. Союза, складаю
Вечір був дуже погідний. було в місцевій пресі.
палки та Стефана
Шпирки,
сердечну подяку головним уПублика заповнила Ю-акрову
зорганізовано українську
Танцюристи, як сказали naj Р Д .
М нашої організації
площу,
вже
до
цього
пригоступову школу, в котрій у крамені допомоги
з
перших зборах, так і зробили. ўділення
їнська дітвора пізнала обшир- товану. На переді засів заряд
(фонду запомогового
сумі
Вони
принесли
Україні
славу
міста.
Кореспонденти
начислнніше своїх батьків, Рідний Край
$50,
також за такўсамў допоі його культуру, щоб чужий- ли десять тисяч гостей. Надїхав
нашім міст, імя українське
'
ці в згаданім місточку через з голосною трубою трок, гар- було дуже гарно поміщене В{„
„ і великою помічю у
свідому дітвору пізнали най но декорований синьо-жовти- і.сцев.и п р е с . То найкращий
у JJ
ми привітними афішами свя- а щ . моральний
краще Українців.
„адвертайз-(
якнайкращих успіхів:
та. Хлопці і дівчата в гарних е н т . наша пісня , наш тамісцевим'уряД-.
Дня.і 14-го серпня місточко
українських костюмах. Публи-. нок. Тільки стараймося СВОЇЙ!никам зв їх труд
Найлс обходило сто`літній юка привнтала їх грімкими опле- дітворі цей дорогий націо-;
Дмитро Мороз.
вилей, у котрім брали участь
сками.
нальний скарб лишити. Яке!
всі нації. За старанням ѓром.
Алентавн, Па.
знання
лишимо'
Наперед мейор міста відкрив національне
Опалќи й Шпирки не лишилидітворі,
так
вони
ся позаді й Українці. Коли не свято гарною промовою, ка- нашій
Велика' перешкода.
будуть
згадувати.
Ко-І
було настільки своєї дітвори, чужи, що горожани міста буСтудент: ТДан професор обіпокинемо партійні непощоб зарепрезентувати Україну дуть бачити, як їх прадіди гоцялн нам прочитати нині лєкяк слід, то попросили танцю- сподарили. 100 літ тому Найлс розуміння та будемо дбати за
цію про мозок.
ристів зі школи Авраменка зі не був такий, як є нині,бо імі- свідомість національну, то наПрофесор: Добре, добре, та
інших країв прибули ші внуки будуть нас згадувасусідньої
місцевосяи
йонґя це прочитаю вам іншим раставн. Ѓ д і й с н о за помічю о. до нас і замешкали в цім місті ти добрим словом.
зом. Нині мені що іншого в
працювали в згоді, як одна
Льва Веселовсьного .скликано
Михайло Іващак.
збори, о. Веселовський промо- родина. Культурно місто це
вив кілька гарних слів до тан- будувоно
спільними
силами
п

ПОДЯКА

1

м

ОСІННИЙ

БАЛЬ

о

н и к а

г

у

м

АЛА

1

м

и

н

у

л

а

б

о

с

т

о

у

ю

г

о

р

о

м е

о

і

а

к

і

й

с

л

и

Б

а

ж

а

ю

С о ю з о в и

Т

о

ж

д

я

к

1

У своїй книжці про Р о с і ю
Т О В А Р И С Т В О З А П О Р О З Ь К А СІЧ, В І Д . 367. У. Н. С О Ю З А
мбер.іин, колишній
росій,иіі кореспондент
відомого
.- н ького денника „Крішен
и к Монітор", п и ш е :
U підчас с в о ї х п о д о р о ж е й
-І.‚винених г о л о д о м
окруN країни
та
північного
вќазу прийшов я вповні й
цюристів, що Українці з а п р р - і
горожан чужинецько"'.ок . до переконання, що
шені на сто-літній ювилей у '
походження. Вони виступііокрапя. з усіми її н е д о с т а місті Найлс і там, ви, ш а н о в ' - І
Р
РІД"
і'
іабостями й н с д о с к о на наша молодіже, будете в и - і
мистецтвом, що принесли
в Р О Б І Т Н И Ч І Й
Г А Л И
юстями, як с п о с і б правлінступати
перед кі.тьканацять-1 собою..
ПІД ЧИСЛОМ 975 JOSEPH AVENUE.
краєм стоїть б е з порівнання П о ч а т о к у г о д . 7-мій в е ч е р о м .
Перше був живий образ Ін—::—
В с т у п 2 5 ц. тисячною публикою, 'щоб при-J
від д и к т а т у р и . .
Чи
нести славу Україні.
)діяіг з білими. Потім виступаЗ а п р о ш у є м о всі б р а т с т в а і т о в а р и с т в а і в с і х у к р а ї н .І ано де н історії такий ви- с ь к и х г р о м а д я н д о ч и с л е н н о ї у ч а с т и . .
Молоді хлопці й дівчата, туті ли Ірляндці зі своїми танкаКомітет.
За д о б р у з а б а в у ручить
: -. що трапився г о л о д у
роджені, як почули це, відпо-імн, Шотляндці зі своїми, далі
".. котрим, правлять у демовіли бадьоро, що Українців ні-;Мадяри, Словаки, Голяндці й
ітичний с п о с і б ? Я не МОЖУ
ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО хто не повинен застилати. При-. Румуни. Коли виступили Ухраг е . -йти, щоб у Росії МІГ
ємно було бути, на тих зборах, і їнці. то заняли всю плятфор. гакий г о л о д , як б у в у ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО- і коли наша українська молодіж, му. Перше пішли молоді коза.Чім і ІЗДЗ-тім році, колиб
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ так гордо піднесла украї'нський ки аркана. Оплескам не було
hpanop. Коли місцевий заряд границь. Навіть фотографію з
'Btтсі.кім с о ю з і були г о р о ЦІННИК КНИЖОК.
виробив програму й дав ілю-і них брали. Вони з кождого'
іські во.тьности".
Іате люди м а с о в о г о л о д у :: в Роси' під д и к т а т у р о ю
ідрха й під д и к т а т у р о ю коІІепкий, Богдан. — ПИСАННЯ БОГДАНА ЛЕПКОГО, з портретом автора і з нарисом його літературної діяльности, написаним В. Верниволею. Том І. Вірші, том 11. Проза. В полот. опр.
5S0
ГЕВИЦЬКИЙ-Нечуй, Іван. — НАД ЧОРНИМ МОРЕМ. Повість. Опр.
ЇЛО
ІІепкий, Б. — ПІД ТИХИЙ ВЕЧІР.-Ловість-казка. Опр.
2Л0
Ю ЧОГО ВІН Н А Д А Є Т Ь С Я ?
Левицький-Нечуй, Іван. — ХМАРИ. Повість. „Хмари" являються цінннм художннм твором з рівночасно дуже важним культурно-істоісять із сербської сто‚рнчним доку'ментом. Ця повість показуе^чим дихала і жила нова
БІч, Рекс. — ЗАЛІЗНИЙ ШЛЯХ. Повість з англійського. Оправлена . . . ІМ
илгороду, що як 11-літ- Вволдес, Л. — БЕН-Г^УР. Повість з часів Ісуса Христа. Книжка читана
інтелігенція, ці народникн-українофіли шістьдесятих років
Z00
всіми народами, один з клясичних творів усього світе. Гарний
Леонтовнч, В. — ВОРОХОБНЯ й інші оповідання
— - 45
роль Петро Другий б а стиль, цікава акція, благородні Ідеали: любов Бога та рідної землі
Лотоцький, А — КУЖІЛЬ І МЕЧ. Істор. повість з кінця 15 і поч. 16
зі своїм братом оловя— роблять цей твір якнайбільше підхожим до поширення між найвіку. Знаний і люблений повістяр, А. Лотоцький, розказує в тій
ширші круги нашого народу.
Џ 89
ковиірами, його повідокнижці про життя характерної княгині Слуцької та на тому прнміМарко. — ТВОРИ МАРКА ВОВЧКА. Зміст: Сестра. Козачка,
рі вчить нас, яке повинно бути життя благородної жінки-матери,
... він є командантом Вовчќо,
Чумак, Одаркл, Сон, Горпина. Викуп, Свекруха, Отець Андрій,
що над усе цінить свій громадський обовязок. Книжка надається
івськоі армії.
Максим Грімач, Данило Гурч, Чари, Три Долі. Не Ло Пари, Два
на нагороди пильности й дарунки для молоді
80
Сини, Ледащиця, Від Себе Не Втечеш, Інститутка. Оправлена
1J23
Мельник Микола. — ПО ТОЙ Б1КТРЕБЛІ. Оповідання.
35
може бути краща кари- Вовчќо.
Марко. — МАРУСЯ Повість
49
У.ельник-МатвіІв, Микола. — ЗА РІДНЕ ГНІЗДО
25
на ідею монархізму, як Гаврилюк, Ілько. — ТЕРНИСТИМ ШЛЯХОМ
,
50
Матісен, В. — ЗАЧАРОВАНИЙ ГОДИННИК. Трапляються і в нас
піна, з д і б н а хіба бави- Гашек, Ярослав. - ПРИГОДИ ДОБРОГО ВОЯКА ШВЕРІКА В СВІТОчас до часу Ма-і, але вартісні книжочки. Нони не лише цікаві змі8ІИ ВІЯНІ (Швейк на Фронті). Авторизований переклад з честом, як для молоді так і для старших, але мають у собі багато
ловяними жовнірами, яського
90
з тої краси, якої так брак у популярній дешевій літературі. До
і має нібито командува- Гашек, Ягзослав. — ПРИГОДИ ДОБРОГО ВОЯКА ШВЕИКА В С8ІТОтаких належить і Зачарований Годинник.
2t
ВІП ЄІИНІ (Швейко в Запіллю)
90
Мордовець, Данило. — ГЕТЬМАН МАЗЕПА Іст. повість в 2 томах . . . !Л0
ячами вояків?
Гомзин, Б. — ПРОКЛЯТІ ЧАСИ. В книжочці
оповідання, що сягаМонаевич, Борис. — ЧОРНІ ЗАПОРОЖЦІ. Зимовий похід й остання
ле в и д якого
божеють сюжитами в недавні часи ѓром, війни на Україні. Оповідання
кампанія Чорних Запорожців. Зі схемами й ілюстраціями, брош. 80
,АЖ ТАМ" більш вражаюче змістом. Варталоб цю книжечку^ киго монарха, як приміром
МОНОГРАМИ ДО хрестикового вишивання
68 '
нути масово в кожну місцевість
20
МАГІЧНІ ШТУКИ ДЛЯ РОЗВАГИ СТАРИХ і МОЛОДИХ
20
ького царя Петра Тре- Гребінка, Е. — ЧАЯКОВСЬКИИ. Історична повість
80
Опільський, Юліян. — ЗОЛОТИЙ ЛЕВ. Оповідання.
30
ио посилав вояків на Грінченко Б. — ПІД ТИХИМИ ВЕРБАМИ. Повість. Оправлена
ЇЛО
Опільський, Юліян. — ІДУ НА ВАС Іст. повість. Автор вибрав істо65
ричну тему „Про князя, що чужої землі шукаючи, та свою втеа справу, якої ні во- Грінченко Б. — СОНЯШНИИ ПРОМІНЬ. Повість
Ґеорг, Д — СПОМИНИ З СЕРБСЬКОГО ФРОНТУ. Дивні пригоди авряв", вплітаючи другу, романічну, як боярин-ізгой відвагою і робожевільннй монарх не
зумом боярство собі вернув та з милою одружився. Своїм оповістрійського жовніра
35
данням обіймає автор останні Місяці життя Святослава з невдачнява, І. — НА СХОДІ МИ. Оповідання, опр.
98
ннм походом на Дунай, та на їх тлі зобразив побут давньої Руси.
аерлнця, М. — В МЛАКАХ. Повість
40
Опр. $1.25, брсшь
u
75
Дежеліч, В. — СОФІЮ ВИБРАВ. Істор. повість з часів візант. цісарОркзай, Баронесса. — БАГРЯНІШ ЦВІТ. Повість з часів франц. ревоНЕБЕЗПЕКИ Р Е В О Л Ю Ц І Ї .
ства. Переќд. М. Фірак
80
люцП. В 2-ох томах. Одна з найкращих повістей сучасної Англії
1
'.
85
Лучислення жертв недавньо- Дудко, Ф. — ГЛУМ. Оповідання
про давні страшні часи т. зв. „Великої Революції"
ЦХ)
Дудко, Ф. — КРАСА ЖИТТЯ Оповідання
20
Революційиого зриву в Е- Ілько Борщіќ—Рене Мертель. — ІВАН МАЗЕПА. Життя й пориви ве.Ндмогильний, а — В ЕПІДЕМІЧНОМУ БАРАЦІ. Нарис,, Цей нарис
молодого талановитого автора малює як неможна краще атмоликого гетьмана
1.50
Ийі та недавня кампанія за
сфер^у, в якім жиє сучасне покоління на Україні
90
Д — З ТАВРОМ УБИИНИКА Повість, пер. М. Лотоцький.
-печиішу ї з д у в Америці за- Червуя,
ЛолгЧцук, К. — І^ЛЯИПІЛЬСЬКИИ БАТЬКО. І - II Том
85
Є це Книжка пригод благородною чоловіка, закинутого судьбою
Поліщук, К. — РОЗПЯТА ДУША. Оповідання з латншського життя . . . ' 20
в дику країну північної Канади
`.
80
'вляють лас прийти до переПриймак, Михайло. КСТИНИ. Картини з Лемківшини
19
"ання, що пережити
тиж- кобнлянська, Ольга. — В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА. ОпоаіданПРО ПЛЕКАННЯ І ЛІЧЕННЯ ДОМАШНІХ ЗВІРЯТ. Практичний" Поня. Розказується про молодого парубка Гриця, що кохається в
радник
!„.,
_
25
чь революції а Еспанії не є
двох дівчатах, з якими обіцяє женитися. Коли опісля жениться s
Рогова, О. — СИН ГЕТЬМАНА 1ст. роман з часів Б. Хмельницького . . 1.00
одною — друга в розпуці шукає чар-зілля та отроюе ним молодок небезпечно, як один тижГлариць.мнй, Михайло. - РОЗБІЙНИК КАРМЕЛЮК. Історичний рого Гриця, а сама, збожеволівши тоне на дні глибокої води. Кобиман. Том 1—4.
,
І
7,f(f
лянська розробляє цю стару тему далеко глибше психольогічно,
вживати публичних доСІмович, д-р Васняь. — ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для самочим її попередники.
__.

' а Америці.
навчання та в допомогу шкільній науці Друге видання з оДміяаІОВЧ. о. ЕміаЬіа — ЧОМУ НАШІ ВІД НАС УТІКАЮЉ
60
., ми й додатками. В полот. оправі
"L75
Чобнлянська, Ольга. — ЗЕМЛЯ Повість. Тут Кобнлянська малює на
ТоастоА, Лев. ЃК ВІДРОДЖЕННЯ. Два томи, в З-ох частях. Автор о- '
ширшій картині СОЦІАЛЬНІ взаїмовідносини буковинського села
писуе кривду, заподіяну молодій дівчині шляхтичем, як її отели
XIX століття. Земля — це та вища, просто містична, сила, що склавивезено на Сибір І' як остаточно цей сам шляхтич пішов на Сибір
Провідник: — Тут, прошу, є
дає цей невблаганий фатум, що примушує Саву вбити брата Ми- за нею, щоби виблагати прощення
2Л5
надзвичайного: портрет
хайла, а наймичку Анну зазнати стільки горя і сліз
23L
Українка, Леся — ЖАЛЬ. Повість
".
.
,
L
45
) машиніста, який Чсн5илянська, Ольвн. — ЦАРІВНА. Героїна Наталка ВерковичІвна аиУкраїнќа. Леся. ступае тут „надлюдиною" з презирством д о міщанських інтересів,
н!11`.
тастрофі в 1612 роз великим аристократизмом духа та змаганням до повної еманциУстіяновнч, М. —
пацП пригнобленої жінки. Вона шукає собі чоловіка таких же поФранко, І. — МОИСЕЯ. Четверте видання з передмовою
глядів, щоб він 'її не пригнітив. Тому уо відкидає обмежного
Франко, Іван. — ЗАХАР БЕРКУТ. Автор малює історію нападу Татар
Гість: — Таж тоді ще
не
орядина, а знаходить собі ідеал в особі скромного д-ра Марка
2.71
на село в Карпатах, якого мешканці яе лише потрапляють оборо'то залізниць.
нйтися, але й побивають зовсім татарську орду та спинпють дальЧурдидик, Анатоль. — ЯСНІ ВОГНІ. Оповідання. Молодий, Л проте
ший похід Татар
_._ ц о
вже досить широко читачам знаний, автор проявив у цій книжці
Провідник:
Мій пане, точималий талант. Велике багацтво сюжетів, добре виведений розі. — З ВЕРШИН'І НИЗИН, збірник поетичних творів Івана
бір душі поодиноких героїв, палкий патріотизм та свіжий чуттезгори зазначив, шо
Франка. В додатку. ‚Дівали, листя" й „Великі Роковини^ У бЧовий сталь роблять цю збірочку цінним вкладом у нашу „воєнну"
графічнім нарисі Івана Франка (Нап. Василь Верниволя) е 14 ta.o.
надзвичайне.
літературу.
-'...^ с.р.:цій. D Оправі
.
.
Нўій

ПЕРШИЙ

У В А Г А !

В ЧЕСТЬ 40-ЛІТНОГО ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА

я

СВЯТОЇ

И^ЮВИЛЕЙНЕ

Л

З А Х О Д О М В І Д Д І Л І В У . Н. С О Ю З А : T O B . З А П О Р О З Ь К А С І Ч , В І Д . 2 0 6 , Т О В . І В А Н А
ФРАНКА, ВІД. 241
: — : — : влаштовується : — : — :

т и х

в

с

і

п

е

УВАГА! 2^=- НЮ ЙОРК, Н. Й., І 0К0ЛИЦ.Я!

х

г о

В СУБОТУ, ДНЯ 10-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1934

л я т ь

е

д

н

а

м

и

з

і

С

В

0

1

М

УЙАТА!

З А Х О Д О М УКРАЇНСЬКОГО ЗАПОМОГОВОГО
РИСТВА СЌАЛАТ в НЮ ЙОРЌУ

н и м

ТОВА-`

3

:

р

0 с ь

r

т

^гІЌІІ^

л

.

%

.

І

В УКРАЇНСЬКІМ РОБІТНИЧІМ ДОМІ
(MANHATTAN LYCEUM)
166-68 E A S T 4 t h S T R E E T ,

N E W Y O R K , N. Y .

П О Ч А Т О К О Г О Д И Н І 7-мій В В Е Ч І Р .
За добру

—:—

забаву ручить

В С Т У П 5 0 ц.
КОМІТЕТ.

Франко, Іван. — ЛИС МИКИТА` 3 ілюстраціями
60
Ф. С — БРАНЕЦЬ МОРСЬКОГО ОПРИШКА, ІСТ. оповідання
35
Франко, Іван. — ОПОВІДАННЯ. Зміст: Малий Мирон. Грицева шкільна наука. Оловець. Борис Граб і інші
. . . . .
65
Филипчак. І. — ЗА САН. ІСТ. оповідання для молоді. 2 томи
40
Шевченко, Тарас. — КОБЗАР, з портретом автора, сторін 707, опр. 2.75
Шезченко, Тарас. - ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, в З-ох томах, в опр. 8ЛО
Шевченко, Тарас. — ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, в 5. томах в опр. . 1 S 0 0
Чайковськнй, А. — ЧЕТВЕРТА ЗАПОВІДЬ. Повісі І галнцьігого жнтЧайковський, А — ОЛЮНКА Оповідання з жит І ходачкової шляхти. Оправлена
...
—"
Чайковський, А. —, В ЧУЖІМ ГНІЗДІ. Повість з життя ходачкової
шляхти в двох частинах. Оправлена
1-75
Чайковський А. — ЗА СЕСТРОЮ. Оповідання з козацької стерини з
ілюстраціями, семс видання _.
Чайковський, А. — ПОБРАТИМИ. Іст. повість
85
Чайковський, А. — НЕ БУЛО ВИХОДУ. Історія одної парцеляції. Оповідання з галицького життя
35
Чайковський, А. — НА ЎХОДАХ. Істор. повість в двох частях
— 90
ЯК ДОБУТИ КРАСУ І задержати молодість та здоровля. Написала Осипа Заклинська на основі студій та косметичної практики Я Пра-х
зі. 50 ілюстрацій
Чайковський. А. — КОРНІЄНКО. Три томи
ISO
Чайковський, М. — ЗА СИЛУ СОНЦЯ. Фант, оповідання
90
Чехов, А. — ОПОВІДАННЯ Переклав О. Бабій
- 25
ЗБІРНИК НАРОДНІХ ПІСЕНЬ в укладі на три голоси для ужитку
шкільних хорів. Зладив Філярет Колесса
25
СПІВАЙМО, збірничок пісень на два голоси для шкільної молоді. На
весняне свято џісні. Зладив Філярет Колесса
'—
15
СОННИК АСТРА. Після халдейських, єгипетських та перських жерел.
,3 ну мерами
50
іейннх свят в Аме5

0

7

5

Кождий замовляючий книжки повинен виписати в и р а з н о
5 ч и т к о всі титули потрібних йому книжок і обчислити загальну належитість за них. Гроші належить посилати через почтовий або експресовий переказ (моні ордер), виписаний на імя,
подане у понижчій адресі. Дотичний грошевий переказ треба
залучити в листі, оставляючи собі відтинок яко посвідку. Хто
'посилає паперові гроші, повинен такий лист зарекомендувати
(зареджіструвати). Хто посилає почтові марки, нехай обвине
їх добре в папір, аби у вохкі дні вони не зліпилися в д о р о з і .

Н ь

:

: ,

В СУБОТУ, ДНЯ 10-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1934

я

t

::

( Ш = ВЕЛИКИЙ БАЛЬ Щ

г

в

: відбудеться :

С

НОВІ КНИЖКИ, ЯКІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ

д

::

!

3 К а н а д и т р е б а посилати гроші лише н а c a n a d i a ' n m o n e y
o r d e r . Канадійських почтових марок не приймаємо.
Адреса замовляючого мусить бути виписана якнайдокладніше. Мешкаючі по малих місцевостях повинні при з а мовлюванню к н и ж о к заслати 10 центів на реджістровання
посилки, б о трапляється часто, що хтось непокликаний з а бере ч у ж у посилку і її властителеви не доручить. З а н е д о р у чені посилк`и, к о л и з а м о в л я ю ч и й не п р и с л а в 10 ц е н т і в н а реджістнр, книгарня не відповідає.
З а м о в л е н і річи в и с и л а є м о в і д в о р о т н о ю п о ч т о ю І носилиў
оплачуємо самі. Гроші належить посилати рівночасно з з а мовленням.
Всі письма Т р е б а адресувати
" S V O B O D А,"
8133 GRAND S T ,

так:

#.F

х

ІР. О. Еов 3 4 6 )
. :..:- ` - ,

Я Л З Е У а Т У , N . J,
, '. .

.

.

.

-

С І І О Ь О Д А , 4ETBF.P, 8-го Л И С Г О П А Д А , 1 9 3 4 .

будемо помішувати у своїм органі,
ЃіЌ
ntWLITL жертводавців
а при мандрівних бібліотеках будуть у.щковічнені
імена осіб чи товариств, які - УФУНДУВАЛДА дану біДи ЬгАІ іо JitmMD о АжгпЦі, пКит лсЖшђ^.діотеку. Д#тків. не жалійте, б о ` воци йдуть на
Г Р А ТІЛ

ПГІЛИІП П І І І Г П І І І І І

QVHU

:

а

и

'відродження й кращу, долю Вашої КР Ч- .н
З усіх українських земель найбільше грозить
винародовлення Лемківщині. Ту прекрасну частину
нашого краю обсіли ріжні непожадані саіікуни та
безсовісні агіт'атори, які своїми кличами і роботою
нищать душу нашого брата-Лемка. Вони ріжними,
хитро придуманими способами старѓаються підкоситн його віру й надію, розірвати звязок з цілим
українським народом, щоби тим способом зробити потім з ними те, щ о захотять.
На Лемківщині йде нагінка на всі прояви національного українського життя. Доходить до того,,
що навіть просвітня праця на Лемківщині є тепер
утруднена.
Тій страшній деморалізації і _ винародовленню
цілої лемківської вітќи може протиділати тільки
українська національна книжка та преса, яка своїм
змістом зуміє отворити Лемкови очі, навчить його
національної свідомости та рівночасно
подасть
вказівки, як треба використати місцеві природні
багацтва та як поліпшити свою долю.
1

Вправді у багатьох лемківських селах є ще читальні „Просвіти" — недобитки, які розсівають проміння знання, науки й виховання, однак багато сіл
ще й досі не має тих культурних станиць і через те
треба посилати там українську газету і книжку на
руки якогось із громадян з моўченням, щоби з тих
книжок і газет користали в селі "всі люди.
Акцію поширення, української книжки на Лемківщині вело дотепер товариство „Просвіта" у
Львові, яке впродовж двох років вислало на Лемківщину тисячі книжок та газет й десятки мандрівних бібліотек.
Багато сіл на Лемківщині ще й досі є без друкованого рідного слова. До Львова все наспівають
просьби вислати хоч пару книжок до поодиноких
громад на Лемківщині.
Лемки домагаються вже
свіжих, нових книжок. Запотребування таке велике,
що не сила його зараз же полагодити. Старий К'рай
зробив для Лемківщини дуже багато, але він рівночасно обтяжедзий ріжними своїми пекучими потребами, теж не може далі сам нести таких тягарів і не
може відповідно підсилити і скріпити культурну акцію на Лемківщині. Крім цього громадяни і установи
які прислужилися дотепер на Лемківщині слушно
висказують бажання, щоби в скріпленню дальшої
акції взяли участь Лемки-емігранти, які, ніде правди діти, досі лиш прислали одну жертву через Обєднання і У. Н. Союз в Америці.
А поширити й скріпити акцію на Лемківщині
зможемо тільки дальшим висиланням книжок і бібліотек та розбудовою одинокої лемківської ѓазети, якою є тепер „Наш Лемко". Є це перший
лемківський часопис, що подає всі актуальні відомости про Лемківщину та рівночасно інформує про
всі важніші просвітні й господарські справді. Вчить
Лемків, як мають працювати на культурно-освітнім
полі та подає вказівки, як Лемки можуть іюліпшити свій господарський стан. Ця газета є редагована
приступно, чим заслужила собі велику похвалу від
своїх читачів-Лемків. Одначе брак фондів не'позволяє редакції „Нашого Лемка" цю` газету розбудувати, значить,
збільшити її обєм та перемінити на тижневик. Остания катастрофа повені на Лемківщині відобрала
надію поширити нашу газету приєднанням більшого числа передплатників. Тому звертаємося до Вас,
Браття-Лемки в Америці прийти з матеріяльною
допомогою на культурно- освітню працю серед Ваших братів на Лемківщині, яким треба дати українську книжку та свою лемківську газету.
Жадати
від Вас помочі маємо повне право, бо українське
громадянство в Галичині та славне товариство
„Просвіта" у Львові вложило велику працю і гроші
для національного і культурного піднесення та відродження нашої досі всіми забутої Лемківщини.
Справою матеріяльної допомоги заінтересуйте
всіх свідомих громадян в Америці. Позасновуйте
комітети допомоги Лемківщині, при всяких нагодах, як іменини, хрестини, весілля і при інших імI презах уладжуйте збірки на книжки, бібліотеки і на
І розбудову одинокої лемківської
газети.
Виказ

Датки

просимо слати на адресў: Т-во

свгта" у Львові, Ринок

„Про-

10. "Prc.evita" .Ава'п, Lvov,

Eynok 10, або ReueJccya "Nash L^noko", Lvov, Ruska
18,.

`' І

.

ком і студіював скрипку
Ляйпцігу у професора Ганса
Сіта.І тут вартуватиніе,послу1 .
УІ№-$Щ
хати д-ра Марголіца. А ќромі
ВРАЖІННЯ 3 JWW
Д-РАІ цього буде нова програма .А. МАРГОЛІНА
то.ФОЖЖ- творів, невідомих українсько
му 'громадянству композито
СЬКОМУ УНІВЕІ-Ч}ИТЕЇІ.
,
В понеділок! ЯРР2ЏТО
ЖОВ- рів.
Роман Придаткевнч.
тия, мав я приємність бути)
присутним на лекції бувшого
УКРАЇНСЬКОГО, СННЛТОРА.;. чсудді)

у

Шпиталь із 40 недужими під доглядом вояків.

Досі Невідомий італійський 'лікар д-р Л. Андреаті, яки'й
Еинайшов успішний лік проти чахотки, вистарався авдіенцію
юМусоліНія. Мусоліні зацікавився його виваходрм, одначе висловився проти нього недовірчиво, головно коли д-р Авдреаті домагався, щоби все задержати в тайні, доки ВИРОБУ ліку
не заведуть на велику скалю. Џ
"`` ' ' `
Підчас балачки Мусоліні нараз спитався д-'ра .Андреатія:
- За який час докажете, що ваш лік успішний? '
' За три місяці, — відповід д-р-Андреаті.
Тоді Мусоліні згодився на переведення спроби, одначе
під умовою, що коли би при спробі помер який хорий, винахідника покарають.
Д-рови Андреаті дали крило одного шпиталю, де він помістив 40 хорих, яких здоровий стан був просто незавидний.
Д-рови Андреаті додали спеціяльннх доглядачок, бо ніякий з
орнх не міг удержувати звязків зі світом. Щоби це осягнути,
,ю частину шпиталю пильнувало військо.
Справа вдалася, д-рсшн Андреаті вже до..45 днів, бо х о ч
стан його хорих був безнадійний, не лише, що ніодин із них не
помер, а ще й здоровля поліпшилося. Фотографії їх легенів
доказують, що захоплені чахоткою місця скоро вилікуються.
Д-р Андреаті лікував своїх хорих іиекціями, які давав їм
що ПЯТЬ днів. Інекції робив сам і сам очищував інструменти.
Крім того, що діставали інекції, мусіли його хорі лежати чотирн години денно на свіжому повітрі та діставали багато
їсти. Між хорими був теж молодий чоловік, який ждав кожної хвилини смерти та не хотів ніколи покинути ліжка. Тепер
уже укладає собі пляни, шо робитиме набудуче.

книжки РЕЛІГІЙНОЇ НАУКИ, НЌІ
ОДЕРЖАНО З КРАН)
По думці Христової Євангелії.
питання релігійного та
НЕДІЛЬНІ НАУКИ. о.Вибрані
Петра Дзедзнка.
$1.50
суспільного життя.
UAV
HY
ЄвангеІП
ГО
АиAПЛ іП! ПА'
М
І.Uлії. Вибрані Христової
питання релігійQUL4UUI

П

О

Д

У"НІ

иого та суспільного життя, о. Петра Дзедзнка.

$1

Написав о. Теодор Богачевськнй, парох Голиня $1.25

ПОХОРОННІ ПРОПОВІДИ.
Ід нотами
ЦЕРКОВНО-НАРОДНИЙ
СПІВАННЯЌ наї три і чотири голоси, зібрав і уложив о. Віктор Матюк.

ЧАСТЬ І. Пісні перед і по науці і 24 пісень зі св. Літургії. ЧАСТЬ 11. Тропарі і Кон'даки Воскресні від І',
д'о 8. ѓласу. Прокимени Літургійні'від 1. д'о 8. ѓласу.
Пісні із Вечірні. Пісні з Утрені. ЧАСТЬ НІ. Пісні великого поста. На Великдень з воскресної Утрені. Пісиі на Празники Господські, Богородичні, Святих.
Коляди. Це е дуже практична кнцжка для дякоучите.іів. Друк нот є дуже читкий. _ ....
$1.50
Повищнх книжок маємо тільки від 10 до 20 примірників.
БІБЛІЙНІ ОБРАЗЌИ, Перші початќи науки релігії о. С.
Біленького .
... 35
ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА В№И в Біблійних оповіданнях, о. С. Біленького
50
Ці дві книжки е для науки -релігії у школах. Дуже практичні видання. Також надаються для старших.
Замовлення разом з належитістю слати д о :
"S V О В О D А,"
81-83 GRAND ST.,
(P. О. Box 3 4 6 )
JERSEY CITY, N. J.

Страшна

погроза,

— Коли мій чоловік ц
мені дати грошей на
капелюх або сукню, і
жую йому, що відїду ,
матери.
и

л

— О, я маю .іїмпіни СП,
в таких випадках ѓрож
йому чодовіковн, ЩО МІ
ма приїде до мене.

ЯК МИ ІШМАГАЄМО РІДНОМУ

найвищого українського 'три-f
буналу і представника України
Цитрина.
до Англії — адв. д-ра А. МарЧоловік (ДО жінки)
голінд. Тема його викладів це
му
ти
все
цю свою п
ДАЛЬША
Ж
Е
Р
Т
В
И
Н
А
РЕМі
‚Росія". ,
,
Ж І Н О Ч У Б У Р С У У називаєш цктрннов
Ми, галицькі Українці, так
на
зовсім
червонаЛЬВОВІ.
негативно відносимося до РоЖінка: Тому, що HID
:ії, що- не цікаві знати навіть
В Нюарку, H. Дж., зложили
Ч'бе ПО
її історію Думаю, що це. нам`на ту ціль: в укр. ќатол, церкві
І дуже шкодить, бо в наших ар- св. Івана Хрестителя збірну душити!
гументах часто відбивається суму $20.
Причина
недостача
знання
„сусідів".
В Ионкерс, Н. РІ., в укр. кат.
Може й тому як мухи ловимо- церкві $Н).
— Ти `чому відпр
ся на масний липкий папір
В Джерзи Ситі, Н. Дж., і ку, хоч ти прнняв
„сусідів".
укр. кат. церкві $10.
кілька днів тому
Д-р Марґолін, переповідаюВ Елизабет, Н. Д ж . , в укр
— ^'яви собі! Я
чи на вступних лекціях істо- кат. ЦЕРКВІ $10; М. Либа 50 ц. то порядна дівчин.:,
рію Росії за останщх 150 літ, В Лакавана, Н. PL, в укр. сом довідуюся, ЩО
хоче тим впровадити слухача кат. церкві $ 5 .
має дитину!
в часи вибуху революції
В Бруклині, Н. й . , в
Росії, щоб сдухач зрозуміві
кат. церкві $4.71.
причини, які ту революцію
В Ню Йорќу в церкві св.
викликали.
j
Якраз 21-го жовтня д-р Мар- Юра і на галі зложили двома
голін 'обговорював часи А наворотами $10 і $15.84 дріб27 Е. 8th ST., NEW YORK СІЃ)
лександра ЦІ. Український слу ними жертвами? о. П. Поняти
до винайму 4 кімнати
хач зрозумів, чому за часіві шин $5; по $ І : о. Ф. Тарнав- гаряча вода, чистий ді
ськийТ.
Шеремета,
М.
Харчетого пияцького володаря ТАКІ
$15.00.
прибито Україну, чому тоді ліс, і. Отаманчук, С Мевців, С
появилася і заборона, зверне- Давидів, П. Мисак, М. МатуНА ПРОДАЖ
на проти українського друко- сів, Ю. Кашуќ, К. Луцик, А.
БУЧЕРНЯ І ҐРОСЕРНЯ І
ваного слова. Д-р Марґолін Ступницька; по 50 ц.: А. де фамілійним домом і і ;р : :
старається бути безпристра- Мартино, О. Мільса, А. Луць ДІМ ЧІА РОЗІ Добр.! і ;
сннм і безстороннім, щоби А. Луцик. На мітінгў в Укр. СУПЕРНИЦТВА. Голосини, :
SVOBODA.
чужинець-слухач не був упе- H. Домі: по $1:Трешуківна, ЃІ
83 Grand Si.,
Jer.ey CITY,
редженим. Та як обговорює Придаткевнч, М. Мандзюк, О. або ТЕЛЕФОНУВАТИ B.yonnc J.
ріжні части і національностн Мандзюк, К. Берќів. В хаті п.
ВИШЛЕМО І
Росії і зійде на Україну, йо- Скубової П. Стасюк $10, М.
(SA
го мова набирає тепла. Він Пізнак $5, С. Ковбаснюќ $5, О.
з найліпшого гірськоіи
на недомагання жолудкз, кипи
не може повздержатися, щ о б Біганець $1. --- Разом $69.84.
чінки і нирок. Пришліть свій І і
В Ансонії, Коин., зложили знайомих адрес до:
не висказатися з любовю до
того краю, звідки він.нийшов. П. Зборівська $10, а Союз УUKRAINIAN BAZAAR.
Слухаючи його, ‚українсько- країнок $5; п о - $ 2 : о. Ротќо, 170 Е. 4tb Street, New York,
му слухачеви стає мило і він С. Підбережник, 3 . Адзіма;
вдячний д-рови Марголінови $1: Г`. Патинок, І. Скотецький,
за те, що він робить україн- I. Міхалюк, С. Шурин, Д. Сидоській справі в Америці ня від- ряк, 3 . Адзіма, А. Мерещак, Р.
читах по університетах і то- Ґвоздевич, П. Шуран, П. Тута,
WASYL DUB AS
вариствах як А приватно, дуже Е. Кулявець, 3 . Радзюк, М.
Plumbing SC Heating CON:
тактовну рекляму своїми ро^ Мирон,; по 50 ц.: Е. Забавська, 5 4 2 So. 18th St., NEW.,
зумними і щирими аргумеита- Е. Гречаковська, А. Пиріг, О.
ми. Бо часто робиться необ- Блащак, Н. Журав. М КороП О В І Д О М Л Е Н Н Я .
думаною
реклямою
велику лншин, М. Корбеляк, А. Пет- Отсям подаємо до відома всім ш
шкоду українській справі. Ча- рончак, А. Млинар, А. Короним, Що склеп з ЧЕРЕВИКАМИ ПІД
назвою:
сто беруться до того люди, що таш, А. Мадога, А. Алеськевич,
робити реклями не вміють і І. Глива; п о 25 ц.: Я. Чіркон,
пере-хвалюваннями ос^іаТуДВТЬІЌ Хомќа, К Варян...
під ч. 48 — 9-та ЕВЕНЯ.
свій нарід. Було би добре, як
Разом зібрала підписана за
би ня ті лекції, що відбува
час збірки $769.80. Ви
ються в 8-мій годині вечероу
їжджаючи
з поворотом до
кождого понеділка, в кімнаті
209 при WASHINGTON SQUARE, краю, щиро дякую усім ті
що
допомогли
мені зібрати
могли приводити наші земля
суму на таку добру цільчужинців, ЯК і Українців, Р
Л4. ГовНковичева.
джених тут в Америці. Та тре-

сничу

ДРІБНІ ішошші

ДАРОМ

СВІЙ ДО СВОГО! - ѓНІЙ

JOHN THE SH0EMAN

ба в канцелярії залишити -коло 80 центів, бо такі є пра
Молодий князь радився ітаІ БРЃА
вила нюйорського університе- лійського поета Ак-унція:
Д-Р
МИХАЙЛО
ЯНКОВИЧ
— Я зазнайомився з одною
можете `н`аправити, то закличте свого чоловіка.
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ
На музичному вечорі „При- дівчиною, одначе я не люблю
Mitchell 2-9660
Урядові години:
ятелів Української Музики", в її. Чи ЖЕНИТИСЯ МЄНІ 3 НЄЮІ?
Від 1—3 пополудні І вії 5—1 ІЌ"
середу,
14-го листопада, в
Анунціо порадив: — Оже- Ђ неділі після умови.
RADIO A E1.ECTRICAL SERVICE
год. 8.45 вечором у STUDIO ніться з вирахування й з лю- 037 SO. 12th ST., NEWARK., H
219 Springfield I
BELM
. H CHARLL
New.rk, N. J.
T.I. HJx-lo, 3-1657.
CLUB OF N. Y. C д-р А. Мар- бови.
Маємо теж на складі радія всіќ виробів. Радія-комбінвції по $42.50
голін буде говорити на тему
ѓг- Невжсж це можливе?
з рекордами й інші радія від $12.00 до $973.00. Продаємо машинки до пи„Українська пісня". А треба
саиня І машини до прання. Направляємо все, що е електричне. Доставляємо
— А чомуж би ні? Дівчину
все, що продае-ЯО, не віддаль 50 миль від Нюарку. Все-гарантуємо на один
знати, що д-р Марґолін був візьміть собі зз жінку з випарік і даємо обслугу. Відвідайте нарбільший склад у стейті Ню Джерзи,
колись непересічним скрипавання, а її гроші з любови.
який е отворений кождого дня до години ІО-тої ввечір.
202
У К Р А Ї Н С Ь К И Й .11 К А Р

РАДІЯ!
r маєте

ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДіИ
радійові або електричні клопо`

РАДЃА!

L ОBUR'S M U S I C STORE

Д-Р ЮРІЙ ДНДРЕЙКО

ХІРУРГ

НЕЗАГНУЗД-А

НИ Й

ТАРЗАН.

І

АКУШЕІ

321 Е. 18th STREET,
NEW YORK, N. Y.
Tel. GRAMERCY 5-21Ю
Урядові голини, роп
і
12. І вечір від 6 до C
рано від 10 д

ПЕТРО

1

ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРШІИН
ЃІ

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX, BROOKXYN. NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

У стіп пограничних гір Індії
Патриції скоро проминали дні.
Гостинність лейді Сесил була
великою потіхою для дівчини,
що не мала матери. Вони полювали багато на малі звірята,
а нічю виїжджали на прогулькн в околицю.

З^оджер Сесил товаришив
Патриції в.усіх -п прогульках.
Обоє стали невідступними й
нерозривними товаришами. Ще
будучи студентом в університеті, Сисил зеднав був собі одиого товариша^ сина індійського
раджі, обороняючи його перед
нападом одного дужого студента.

ВЕРШИТИСЬ дсідому, Цей ІНдійський князь запросив Сесила відвідати літом палату:
його батька. Як минули літѓні
спеки і Кароліна Сесил збиралася забрати свої діти назад
до бритійської станиці, прийшов лист із сердечними запросинами від сина раджі.
Князь просив їх, щоб вони

вибралися в дорогу негайно,
бо , незадовго мало , відбутися
велике індійське свято. Лейді
Сеснл, бажаючи побачити свою приятелькуе жінку, генералгубернатора, посѓтановила, щ о
вона А Патриція мають поїхати в товаристві Роджера аж
д о міста Дельг. У цей спосіб
доля пігнала Патрицію д о цещастя`м

129 E. 7th STREET,
NEW YORK, N. Y.
Tel: Ochard 4-2568
У мандрівному
Директор

театрі-

виходить пер

завісу та заявляє:
— Коли поважана пуолн
не вспокоїться та не переета
сміятися, я скажу т е І
діграти першу дію цієї ДР
ш

1

ам

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful