УКРАЇНСЬКИЙ

УРЯАО.АИЯ

SVOBODA
UKRAINIAN

ДНЕВНИК

ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ

НАРОіДІИИ

DAILY

OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, I

АМЕРИКИ.

VOL. XiJX
Мо. 268.
Jea-TEYAJTY, N. J., Thursday, Nov-tmhear 15, 1934. THREE CENTS.
ДЖЕРЗИ СІТИ, Н. ДЖп ЧЕТВЕР, 15 ЛИСТОПАДА, 1934..
ПОЗИЧКОВА КОРПОРАЦІЯ ВЛАСНИКІВ ВЖЕ КОЛО ЧОТИРИ МІЛІОНИ ДОЛЯРІВ ВИПЛАТИВ У. н. союз СВОЇМ ВЕЛИЧАВИЙ ПЕРШИЙ ЛИСТОПАД
ДОМІВ ЗДЕРЖУЄ АПЛІКАЦІЇ ЧЛЕНАМ ЯК ПОСМЕРТНІ ЗАПОМОГИ ТА ЗПРИВОДУ РІЖНИХ НЕЩАСЛИВИХ ЛЬВІВ. — День Першого Листопада пройшов
ВАШИНҐТОН. — Урядове бюро „Говм Овнерс ВИПАДКІВ.
цього року у Львові незвичайно святочно. Як доЛови Корпорейшен" заповідає, що воно вже не
носить преса, на богослуженнях по церквах зявиБУДЕ приймати дальших просьб за позички на дрми
лася
величезна маса народу. Зокрема численно взяДО дальшого розпорядку.
ВЖЕ 40 РОКІВ БУДУЄ У. Н. СОЮЗ УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ СИПУ ло участь
українське громадянство (не т`ільки -зі
КОРПОРАЦІЯ розділила досі-в формі позичок на
Львова, але і з сіл) в архиєрейській Службі Божій
ДОМИ СУМУ 2 міліярдів долярів, а остакочі ще 1,200,- В АМЕРИЦІ.
в катедрі св. Юра Службу Божу відправив в асисті
000,000 долярів призначується на заспокоєння тих
капітули еп. о. д-р Іван Бучко, який виголосив теж
просьб, ЩО вже вплинули.
високопатріотичну проповідь. В навечеря 1-го лиВЖЕ 40 РОКІВ ДОПОМАГАЄ СЛОВОМ І ДІЛОМ ВИЗВОЛЬНИМ ЗМАГАЙ стопада
ДОСІ полагоджено 650,000 просьб, а неполагоі в полуднє та вечером 1-го листопада баДЖЕННХ просьб у бюрі ще є 400,000.
гато львівських установ і політичні ўгрупування
Корпорація каже, що багатьом потребуючим мо- НПМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
ўладили сходини з рефератами й академії, присвячені Листопадовим Роковинам.
куть помогти приватні підприємства.
А ЧИ ПОДУМАЛИ МИ ПРО ТЕ, ЩОБ СОЮЗ ДАЛІ ПРОДОВЖАВ ТУ РО
БИЗНЕС ЗБИРАЄТЬСЯ ПОМАГАТИ УРЯДОВИ.
ДАЛІ ІНТЕРНУЮТЬ УКРАЇНЦІВ.
ВАІПИНГТОН. — Як один з перших наслідків БОТУ В НАСТУПНИХ 40 РОКАХ?
' ЛЬВІВ. — Вивезено до концентраційного табоОСТАННІХ виборів добачує уряд у тому, що багато
ру в Березі Каіртуській новий транспорт Українців,
ВЕЛИКИХ бізнесменів, котрі досі стояли осторонь
головно ўкінчених ґімназійних студентів, поарешвід УРЯДУ, розраховуючи, як видно, на зріст натованих по українських селах у Галичині.
КОЛИ
ПОДУМАЛИ,
ПРИДБАЙМО
КОЖНИЙ
З
НАС
У
ТОЙ
ЮВИЛЕЙНИЙ
-ТРОЇВ ПРОТИ уряду, тепер почали схилятися вже
СПИСУВАТИ
СПОгИИНИ З ВИЗВОЛЬНИХ ЧАСІВ І
ю БЛИЖЧОЇ кооперації з урядом.
БЕРЕГТИ ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ.
Провідники уряду відбувають постійні конфе- РІК ХОЧ ОДНОГО НОВОГО ЧЛЕНА У. Н. СОЮЗОВИ, А В ПЕРШУ ЧЕРГУ ВПИЛЬВІВ. — Віденський кореспондент „Нового
РЕНЦІЇ і визначними бізнесменами про цю коопераВ. ^Іевицький, помістив статтю^ в якій взиЦІЮ. Уряд сподівається, що ще цього тижня він
М ДО СОЮЗА СВОЇ ДІТИ, БО ТОДІ ПЕВНО ЖИТИМЕ ДАЛІ В АМЕРИЦІ Часу",
ває учасників Листопадових Днів і наших визвольБУДЕ в СТАНІ подати щось ближче про висліди цих
них
змагань
списувати свої спомини. Між іншим
нарад.
УКРАЇНСЬКА ІДЕЙ І БУДЕ ПИШАТИСЬ УКРАЇНСЬКЕ ІМП.
читаємо там таке:
Т

РИ ЦЕНТИ.

РІК XLJJ.

Ч. 268.

і

АА

УРЯД КУПУЄ НАДВИШКУ КАПУСТИ.
НЮ ПОРК. — Адміністрація Тимчасової Над- КОНТРАБАНДА ПРИ ПОМОЧІ
Допомоги Стейту Ню й о р к закупила
ЛІТАКІВ.
фармерів 50 міліонів фунтів каНедалеко Маметца у Франпусти. щоб роздати її цеї зими потребуючим допої цими днялїи над ранком
стейту.
селяни завважили літак, який
Адміністрація дивиться за тим, щоб кождий
укав місця для причалення.
нагоду продати стейтови частину Причалюючи, літак перевер-

ЗВИЧАЙНОІ
ВІД НЮЙОРСЬКИХ
МОГН МЕШКАНЦЯМ
ФАР.МЕР МАВ
СВОГО ЗБОРУ капусти.

СОВЄТСЬКА ВІДПЛАТА
НІМЕЧЧИНІ.

ХОЧУТЬ ПЕРЕЙТИ НА
ЖИДІВ.

З Москви повідомляють, що
совєтський уряд взявся до
відплати Німеччині за н нсиеприязні
кроки
супроти
СССР. Совєтський уряд казав
розібрати німецьку лютеранську церкву в Полтаві і здсул и в на . каторжмі роботи Густава -Вірта, голову німецької
лютеранської церкви на Україні в' останньому десятилітті.
Вірт жив у Харкові і його арештовано в половині січня.
За що. цього не проголоще-

„Газета Поранна" пише: До
рівенського рабіна на Волизголосилися 10 українських
селян з Корця під Рівним з
проханням приняти їх на Жиів, вивчити їх гебрейської і
идівської мови, а потім поселити їх у Палестині. Ця справа вплинула тепер до рабінської централі у Варшаві і в
цих днях „найвищий" рабін
має рішити цю справу.

нувсь і пільот легко поранився
ногу. Заки селяни збіглися
і дали поміч раненому летунови, надїхав великий автомобіль з двома людьми, що мерЩІЙ взялися переносити якісь
мішки з літака до автомобіля. Сталося це так скоро, що
НАРОДИНИ „ДЕННИКАРселяни не вспіли навіть заприСЬКОЇ КАЧКИ".
мітити числа автомобілю. Як{
виявило слідство, летун по на-і
Т.` зв. „денникарсвка качка'
ональности
Бельгієць. Він
ПЛЯМИ.НА СОНЦІ ВИРІША- походить іще з 16 століття
іймався
контрабандою
Тоді то повернулися з одної
Франції.
які товар иІЮТЬ ПРО МАЙБУТНЮ ВІЙНУ,
довшої морської подорожі гопривіз він і хто є його
У фарбарському страйку обі сторони приготов- ником. цього вій не ХО`
! Недавно тому перевів один ляндські моряки й розказували,
ляються ДО довгого страйку. Робітнича юнія вер- зати.
із найбільших француських що- що в Ґренляндії жиє качка, яприйшла на світ з яйця
вулася
первісних домагань: робітники маденників, ‚‚Пті Журналь", анкетільки з окремого дерева. Згане більше, як ЗО годин на тиждень,
ту но- тему: „Чи і коли буде
СМЕРТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ
дане
дерево
мало на кінцях гінайменше по 1 долярови на годину та
війна?" Дуже цікаву відповідь
НАРКОТИКАМИ.
лок невеличкі торбинки, що у
в кождій фабриці мають належати
прислав голова астрономічної
відповіднім моменті тріскали і
ДО юнії („замкнена шапа").
Англійське преса повідом- обсерваторії в Бурже. Моро,
з , н и х вилазили малі каченятЗА пікетування арештувала поліція в Норт Бері що в Пекіні (Китай) по- який узалежнює судьбу нашо ка. Відомий дослідник ҐренГені б осіб. У кількох фабрика^ вибито шиби.
карано смертю цими днями 27 землі від сонця. О. Моро запи- ляндії д-р Еґеде взяв був цю
торговців наркотиками. Китай сував дуже точно свбї спосте- казку на серю -і написав навіть
ЗДЕМОРАЛІЗОВАНА МОЛОДЬ.
ська влада виповіла безпощад- реження й доказує, що вс про „деревлянў качку" окрему
(Конетикот). — Під один міс- ну боротьбу цій язві Сходу, більші заворушення трапля- наукову розвідку. Одначе згоресторан під'їхав оноді автомобіль, а з нього якою с одурманюючі наркоти- ються завжди тоді, коли на сон дом виявилося, що вістка про
появиться багато плям. Со
три молоді чоловіки й увійшли до ресторану. ки. За переведеною статнстикачку, яка родиться з дерева,
вийшли з ресторану, до них підійшов по- і-кою, в самому тільки Пекіні є нішнє проміння достарчає зем- була звичайна видумка моря-МИЙ, Едвард Мугаваро, й казав показати собі ЛЕ- коло 70 тисяч жертв цього лі не лише світла іі тепла, але ків, а тільки преса підхопи
й
електризує
людеіі
і
впливає
вого налогу. Недалеко
власника й візника. Замісць цього один з
ла була її та зробила з цього
МИХ винив револьвер і стрілив до поліцая. Цей за- Пекіна засновано перше в Ки- на них так, що вони лагідніку сензацію. Відтоді кожабо робляться дуже вопомочі. Надбіг поліцай Джан Коктрен і а- таї заведення, де лікуватимуть ють,
А
ну неправдиву, але цікаву вістнаркоманів. У звязку з цим по- рохобними. Коли на сонці повсіх трох.
яку подають часописи, на
явиться
більша'скількість
плям,
НА поліції показалося, що автомобіль був кра- явився теж дуже гострий роз` на землі змагається між людь- зивають „деннцкарською качКиий.
Арештовані призналися до крадіжў й стріля- порядок, за яким кожного па ми несўпокій і люди ніби на- кою".
НН
Вони всі походять з Джерзі Ситі й назива- цієнта, що після вилікування ^яагаються викинути з себе надЮТ
Джан Сумінський, Александер Сумінський буде дальше наркотизуватися, мір енергії. Найкращим приміЗНАЙШЛИ СКАРБ.
карати
J? Френк Пінтора. Вони мають літ: 23, 20 та 18. будуть безоглядно
ром цього була світова війна.
місцевого вищого Суду засудив Джана Су- смертю. Створено теж окремий Згаданий „пророк" перестері- На острові ґоштлянді, що
належить
до Швеції, знайшов!
що судитиме всіх
на 12 до ЗО літ вязниці, Александра на
гае перед роками 1936—1937, рибак Лінгрем скарб, що склароку вязниці, а Пінтору на неозначений торговців наркотиків. ТрибуЧАС
ких власне появиться на, дається з ЗОО срібних монет,
кал
знає
один
вимір-капоправи.
сонці найбільше плям. Пожне які походять з часів Оттона III.
ри —
смерти.
побачимо.
й англьосаського короля Ка-

ШОВКОВИЙ СТРАЙК ШИРИТЬСЯ
ГіаТЕТ^ОТГіЯю ДжерзҐ}.`— ПереТбвори між
робітничих юній та власниками
до фарбування шовку й району далі стоять
точці.
Тимчасом до страйку збираються приступити
фабрик так званого широкого
шовку,
теж невдоволені з довгих годин праці
заплати. Юнія цих робітників уже дала
зрозуміти, що вона виходить на
страйк, якщо фабриканти не вдоволять домагань

ПРЕДСТАВНИКАМИ
ФАБРИК
НА МЕРТВІЙ
$.000 РОБІТНИКІВ
КОТРІ
Й НИЗЬКОЇ
ФАБРИКАНТАМ
РОБІТНИКІВ.

ОДНАЧЕ,

ДО СВОЇХ
КП`ь ПРАЦЮВАТИ
ЗАРОБЛЯТИ
ВСІ РОБІТНИКИ

1

ЬРИДЖПОРТ
ЧСВИИ
ВИСІЛИ
ЯК ВОНИ
ПТИМАЦІЇ
МИКАВ
РЕШТУВАВ
НИ.
ЬСЯ:
-УДДЯ
ІВСЬКОГО
ИВШОСТА
У ДОМІ

ТРИБУНАЛ,
ТІЛЬКН
КАРУ

НАЦІСТИЧНА ГАЗЕТА БЕЗ АНТИСЕМІТИЗМУ.
нута (коло. 904) літ тому). Крім
МАТІР ПОКИНУЛА ТРОЄ
НЮ
— Перед повітовим суддею ФренкДВА СЕЛЯНИ ЗАТРУЇЛИСЯ грошей знайшов ВІН іще кїль
аином Тейлором у Бруклині відбувалася розправа
ДІТЕЙ.
канацять штабок срібла й ча
ГАЗАМИ З КРИНИЦІ.
"Роти Виліема Л. МекЛофлина, редактора анґлійсти жіночого намиста. ЯК доУ Львові ПРИ Кадетській ВУськоі частини газети „Дойтше Цайтунґ", органу
ѓвдуються шведські археольо
Рганізації „Приятелів Нової Німеччини", котра, як
ги, скарб цей лишили Вікінги
якась Осипа ГроноК-жуть, полирає націстичний уряд у Німеччині. ПОбогам на жертву перед якимсь
`ювником був бувший магістратський суддя, Джо- стайська з Левандівки троє ДІпоходом.
Ф І о.ідстейн, "а позивав він за образу чести. По- тей. Залишені діти всі
^вника заступав відомий
лідер, СемюМАЛИНИ В РИМАНОВІ.
Одна
-т Онтермаєр.
`
S
матір
.Обвинувачений признався д о вини ‚та^исказав
иї жаль за напад на честь позовника. Суддя заУДив його тоді на рік міської тюрми. На просьбу
адвоката позовника виконання кари завішено; адокат представляв, що пізваний не тільки жалує
вого вчинку, `але й обіцяв змінити антисемітський
"апрям газети.

ЙОРК.

0

Се

е

Св
с

в

с

ЖИДІВСЬКИЙ

;' „Ми мусимо залишити по собі багаті писані
спомини. Багацько з них уже пропало, от хочби
Головного Отамана Петлюри! За малим виїмком
наші вожди, булавні старшини та політичні провідники малощ'о досі публікували. Ніякі армії не
перейшли в 20-му століттю такої страшної Голгофти, як наші українські! В їхній вчорашній історії—
незглибиме багатство славних і сумних спогадів. Це
неоцінене джерело для наших нащадків. Також
фронтові й запільні старшиџй, підстаршини та
стрілвці мають обовязок затревалити важніші події зриву. Тут іде про зміст, а не про форму, бо
майбутньому історикови наших визвольницьких
змагань треба буде фактів. Зрозуміла річ, що видати друком нараз всі спомини нема тепер у нас
спромоги. Та це нехай не знеохочує авторів. Частину переслати нашій пресі, що їх постепенно використає, а інші віддати до наших музеїв. Це такі
спомини, що за життя авторів не можуть появитись, або замолоді для нинішнього дня".
Далі автор говорить про те, що в руках п р и ватних людей є дуже багато документів наших закордонних представництв та місій, які повинні бути
віддані Українському Музеєви в Празі, чи деінде.
Кінчиться стаття так: „Нашим загальним гаслом
мусить бути: всі документи визвольницьких змагань
це власність усього українського народу і тому ЇМ
місце в наших муцеях".
УКРАЇНОЗНАВСТВО В БОГОСЛОВСЬКІЙ
АКАДЕМІЇ. ЛЬВІВ! — На фільософічному виділі Греко-кАт.
Богословської Академії у Львові викладають у зимовім семестрі між іншим ось що: д-р Володимир
Залозецький: Нарис церковного мистецтва України з узглядненням східньо- й західньо-европейських мистецьких течій; д-р Ярослав Пастернак:
Передісторичні часи України; д-р Борис Кудрик:
історія української музики.
АРЕШТУЮТЬ ПОЛЬСЬКИХ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ.
ВАРШАВА (Польща). — Тут відбулася студентська` протижидівська демонстрація в річницю
смерти польського студента, що згинув минулого
року в місті Бильні в бійці з жидівськими студентами. Демонстрацію влаштували польські націоналревоілюціонери, зорганізовані в нелегальну революційну партію. Та партія повстала на місце націонал-радикальної польської партії, яку розвязав уряд
по вбивстві міністра Пєрацького.
ПЛЯНУВАЛИ ЗАМАХ НА РУМУНСЬКОГО
КОРОЛЯ.
БУ ЌАРЕШТ (Румунія). — Поліція твердить, що
викрила замаховця на життя короля Кароля. Заьіах
мав бути виконаний біля королівського залізниЧого двірця в Цетатуї.
ПОМЕР ПРИЯТЕЛЬ УКРАЇНЦІ^.
КАВНАС (Литва). — Помер д-р Йосиф ГІуойЦкіс, заступник голови Комітету для Висвобод^ення Бильна, бувший посол і міністер. Бус одружений з Українкою і був відомий як великий оборонець державницьких змагань українського нйродуНІМЕЧЧИНА ЗБРОЇТЬСЯ.
ЛОНДОН. — Йоахім фон Рібентрои, особистий
відпоручник Гітлера, зложив візиту бритійсьлкому
міністрови закордонних справ, Саймонови, і заявив
йому, що Німеччина не придержується .постанов
Версайського договору і зброїться. Тільки додав,
що зброїться не на те, щоб нападати йџ інші дерI жави, але щоб себе боронити.

ЄЗВОРКА ЗАБАРТОВСЬКА
ІИЦІ ЗАЛИШИЛА ПІД МІСЬКОЮ ЗА-)ЛВОСЕЛІ
ПОЗИАНЯ ТРАПИВСЯ ПІДХОРОНКОЮ
ЧАС ЧИЩЕННЯ КРИНИЦІ ТРАГІЧНИЙ
СЕЛЯНИН В. ВАҐНЕР,
ТРОЄ ВИПАДОК.
ЩО КОПАВ КРИНИЦЮ Й ЗАЌЛАХЛОПЧИКИ й МАЮТЬ 8, 5 і 2 РОКИ.ДАВ
ПОЧАВ В ОДНІЙ ХВК
ДИТИНА МАЛА КАРТОЧКУ, ЛИНІ
T БЕТОНИ,
ВЗИВАТИ ПОМОЧІ І КРИЧАТИ, НА ВИЛЕНЩИИІ СНІГ, А В РИЯКІЙ НЕЩАСНА
ПИШЕ, ЩОЩО ДУШИТЬСЯ.
ДРУГИЙ РОБІТМАНІ
НЕ МОЖЕ ДОВ'ШЕ ДИВИТИСЯ ЧІА те,
ПОЯВИЛИСЯ{
НА ВЕРХУ, ВЩИНІНА МАЛИНИ
ЩОБ її ДІТИ МОРИЛИСЯ ГОЛО-ННКЕ ЩО ПРАЦЮВАВ
РИНКУ! ТАКОГО НАЙВНИЗ, АЛЕ ТЕЖВДРУГЕ
ДОМ І ТОМУ ЗАЛИШАЄ ЇХ. ДІТСПУСТИВСЯ
И
СТАРШІ
ЛЮДИ
НЕ
ТЯМЛЯТЬ.
МА
ПРИТОМНІСТЬ. ЗАКИ
ПРИМІЩЕНО В ОДНІЙ МІСЬКІЙ ЗАВТРАТИВ
ЗАРОДИЛИ ВДРУГЕ ПО ЛІВИТЯЃЛИ, ВОНИ) ЗАТРУЇЛИСЯ ЗЕМ-ЛИНИ
ХОРОЯТІІ, А МАТЕРИ ПОШУКУЄНИМИ
САХ
І
В
СМАКУ
Є
ПРИЄМНІ
Ш
І
ГАЗАМИ НА СМЕРТЬ. ЛІПШІ ВІД ПЕРШИХ.
ПОЛІЦІЯ.

"lVOBODA"

(UBERTYI
ROUNDKD
1B93

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНОДЕРЖАВНИЦЬКИЙ ФРОНТ

малоросійська
більузмістовлення її на Далекому зоваиа
Ми отже стверджуємо тут
Сході, а Й взагалі в Азії отак шість, чи національна, націо-J що та боротьба двох таборів'
налістична меншість.
на
сьогодня
!е,
обернулося в її жомпромітацію
ротьба закінчи.лася не коипро.
та унеможливлений розвитку.
Найважніше
питання.
місом
і привела .-не ді
MtUH by EdltorUl Commltte..
Іерс.
Перші спроби направ.
Вирішення цього питання моги" тієї чи ІНШОЇ Грип,,
(Перша політична організація Українців Д а л е к о г о С х о д у ) .
Зусилля поодиноких осіб на мало дати відповідь
на за боротьба закінчилася перемовиправлення національної лінії питання: ч и харбінська україн- гою української національнокого
Сходу
цей
місцевий
відВ ч. 29 часопису „Манджурпротягом цілого десятиліття ська кольонія є частиною за- державницької ідеольог при, 1917, tuthorlx.d July 3 1 , 1918.
ський В і с т н и к " , шо виходить в рух боротьби українського на були безуспішними. Поперше гально-харбінської „обществен- вела до тих стверджень,
і оголошення редакція ве відповідає.
Харбіні, в Манчуку, поміщено роду не спромігся стати. Цьо- йшли вони самі по лінії меншо- ности", а звідси й частиною да- котрих покищо нам тільки 1
За кожду зміну адреси ала гиться 10 центів.
програму й історію Україн- го й цеіяожна було сподівати- го
спротивў,
обмежуючися леко-східнього „абще импер залежало:
З Канади валежиті посилати гроші дише на т. ав. Foreign Money Order.
ського.
Національно-Держав- ся при тому мінімумі політич- культурницько - просвітянськи- скава белава движения",—чи тс
а) Українська національні
в-ц- Хвооодн"- BErgen 4-0237. - T e x У H. Союва: BErgen 4-1016.
ницького Фронту, першої полі- гіого освідомлення загалу та ми забобонами й трактуючи в в о н а є в і д д а м н а ц і о н а л ь н о ї одкольонія Маньджу-Го часќневиразности
самих
хотінь
та
Ажлреса: "SVOBODA". P. О. OX 34.3, JERSEY CITY, N. J.
тичної організації Українців
політичному аспекті тільки пи- ної і т а к є д и н о ї в с о б і у к р а ї н - ною української національно
Далекого Сходу, засновану в напрямних' провідників тодіш- тання, котрі для реального с ь к о ї е м і г р а ц і ї , а з в і д с и і ре- еміграції, ідеольогія і постуля.
серпні б. р. Поміщено теж по- нього далеко-східнього ўкраїн- життя Українців у місті Харбі- п р е з е н т а н т о м
на
м і с ц е в о м у ги української визвольної болітичне „вірую" тої орґаніза- ськоѓо руху.
ні не мали значіння, чи то були г р у н т і в а с п е к т і д а л е к о - с х і д н і х ротьби мають бути основанц
ції, яка називає себе націоналізанадто абстрактного порядку, с и т у а ц і й у к р а ї н с ь к о ї в и з в о л ь - j ідеольогії та діяльности і
Занепад українського життя.
стичною і державницькою.
щоб могли викликати певне н н ц ь к о ї і д е ї .
місцевому грунті.
„У память тих, що вчинили велику посвяту,
Організація станула ясно на
Відколиж большевицька на- конкретне ставлення в буднях
Такі питання буди дуже виб) Питання політичного н і
Боже вчини нас ліпшими жінками і чоловіками і
якнайкращій націоналістичній вала докотилася до берегів Ти- місцевого життя.
разно поставлені й відповідь) деольогічного порядку каюті
дай мир нашому вікови". Це молитва, яку виголоплятформі. Обняла своєю дум хого океану — український ДаЗ
другого
боку,
засилля
аводержано
при
виперевагу
над всіми іншими. Ьд
шено перед нагробником у честь поляглих у світовій війні англійських жовнірів. А по молитві і дво- кою не тільки українську емі лекий Схід став існувати тіль- тохтонів було настільки вели- рішенні знаної й для місцево- отже мають бути підпорядкограцію на Далекім Сході, але ки як географічне поняття, а ке, що наш місцевий „націовані
і
в
залежностн
від,їх ,-,
громадянства
надзвичайно
мінутній тишині почувся гарматній стріл. І здамов мають порішуватися в.
ється нам, що цей стріл, що його вистрілено в по- ввесь український нарід. Орга І Зелена Україна — як чудер- пальний актив" і не відважу дражливої справи.
нізапія вийшла з доби просві нацька фантазія виголоднілих вався в якійбудь конкретній
інші
питання
тутешньою
укр-,
. шану до поляглих від подібних стрілів жовнірів,
і
справі ставити точки над „ і " та Національна єдність кольонії. їнського життя.
був свого роду іронією. Бо неначе заповідав, що тянства, і станула виразно на мрійників.
плятформі боротьби за украТак
була
поставлена
точка
в)
Ініціятива
вирішення
ujq
ризикувати
цілою
своєю
осо
Захирів
і
Піємонт
тутешньоот-от понесеться гук гармат знову по землі, несучи
з собою ще більше нещастя ніж те, що його при- їнську державу. Це є визов, го українського руху: місто бою на всі 100 відсотків; вії над „і", і сьогодня можна га- питань, а тимсамим і прерогі
й „малоросійщині"
і Харбін.
тива інтерпретації дотичшп
датиц
що
вона
принята
до
вібільше
влравлявсЯ
в
колупанні
несла остання світова війна.
дома цілою нашою місцевою постулятів лежить і Mat аежатя
и цієї „скали".
Виходить, що всі ті відправи, всі ті пригадки ‚просвітянству", і розкладовій
Поперше: увірвано цілкозорганізованою кольонією, от- в рукав активу місі
про міліони марно загинулих людей у війні, нічого московсько-большевицькій ба- вито ідейні, ідеольоґічні і безПочатќи відродження.
іамуті. Це є ліквідація отамаже є дійсна для цілого нашого ціонально-державниц
не помагають. Хоча Л.іойд Джордж так драматичЗміни почали заходити що- грмадянства.
ментів.
нії серед Українців на Далеко- посередні життєві звязки украно говорив про світову війну, що жінки заливалися
їнства на Далекому Сході з за- но в останніх часах.
слізми, то стверджують, що сльози ті ллялйся не му Сході. Це не є створення гальним українським визволь
Важно ствердити, що про
партії, а створення єдиного натак через те, що минуло, а з болю перед тим, що
ницьким рухом, а' звідси поли- ягом останніх двох років
прийде. Бо показується, що Ллойд Джордж мав ціонального фронту для зама- шено Зелений Клин на поталу ровадилися завзяті змагання
рацію. Ще ніколи навіть в асекураційнім бизнесі ніфестування перед цілим сві- большевицьких фізичних і ду в середині місцевої української
що на Далекому Сході
не було такої непевности щодо спокою, як є вона
хових тортур.
кольонії і велися вони під ѓа
тепер. Премії, якими хотів би хто забезпечити свої жиють українські люди,
Дука, Перацький, Барту. Іме- тущя молодої державі! II. дщ
Бо коли і західні землі і Be слом: чи українське життя і
один
український
інтереси на випадок вибуху війни, такі високі, що творять
і міністрів — румунського,
мала силу в кор іл ќі
фронт супроти тих ворогів, що лика Україна мали свою емі- істі Харбіні, отже в Маиьджу
годі не вірити, що не йде до нової війни.
зазіхають на українські землі грацію, котра хоч і не була в Ті-Го, а звідси і взагалі на Да- польського, француського, — Сербів, Хорватів та Словінці
І тому по всіх часопи'сах світа вдарено зприщо є проти того, щоб ўкраїн- стані в більшій мірі причини- лекому Сході має йти під ку- що згинули від куль терори- Хорвати хотіли в своїй гарнії
воду цьогорічного Свята Перемиря в дуже сумну
тися до змін фактичних поло- том своєрідних місцевих поло- стів. Марсейський замах зни- культурній країні правити сі
нуту. Всюди розписуються тільки про те, звідки ський нарід був вільним ѓо жен'ь на Батьківщині, всеж са
напрямні його мають щив сербського короля О.тек- мі, без вмішування некультуі
сподарем на тих землях, як
можна надіятись вибуху нового воєнного ќ о і і Д і л і к сербської
бюрократи.
він з діда-прадіда замешкує і мим фактом свого існування диктуватися інтересами украї- сандра. Таки справді, небезпеч- ної'
ту. І хтоб не писав, кождий стверджує згідно з
нофільсько
- малоросіянського на тепер королівська та міні- Аджеж Хорвати мали
виявляла
постійність продійсністю, що є дуже багато таких місць, які по- їх обробляє.
тоном і ю ще за Австро
довження
і
повсякчасність суспільства, а ідеольогію ціло- стерська професія!
З історії, яка довела до повлітично зранені і в яких може вибухнути новий конКоли придивитися до тако- ни. Серби не -хотіли й сти..української національної рево- го руху мають препарувати інстання того Національяо-Дерфлікт.
люції та собою, живими людь- тенцією закукуріченої психіки го складного явища, як полі- ти про хорватську автономію,
І саме тому в Свято Перемиря подавано такі жавницького Фронту, подаємо ми, давала можливість реаль кондотієрів, що перебули на тичне вбивство, то вельми ча- Через т е почалася боротмйі
вісти, які стверджують, що ніхто на ділі в перемиря між іншим за ,,Манджурський ної життєвої віри щодо осяг службі в усіх і кождого,, хто сто помічаємо, що люди реа- між Хорватами іі Сербаяі
не вірить. Усі пертрактації в справі обмеження Вістником" таке:
нення в майбутньому кінцевих міг виплачувати „жалование" іують на це неоднаково: одні Сербський централіст Раки .
зброєння на морі розбиваються. Становище ЯпоПевно в нашому житті на цілей започаткованої бороть- — чи то міродайними для ціло обурюються і сумують, другі бив провідника Хорватів. Стс
ні'ї вказує наглядно, що вона готується до війни, Далекому Сході були вже мо-би. Та цього не могло мати у- української національної ко радіють.
пана Радіча, в самім парлямеі
яку вважає неминучою. Італія будує нові панцир- менти більших напружень, за- країнське населення Примор льонії мають стати постуляти Сум, жалі та обурення пер- ті в Білгороді. Врешті перш
ники, величезної поємности. А Англія і' Франція знавалися часи бурхливих роз- шини ї'ї Амурщини — вонож важні для. цілої українсько!
ших цілком зрозімілі. Перед їх сербський централізм. Ка: г
голосно твердять, що не можуть остатися позаду. ворушень українських темпера- опинилося без своєї еміѓрат т'ональної еміграції і всі пи
очима стоїть постать холодно- скасував 1929 року ТУ ковсп
Стверджують далі, що в часі безробіття і загально- ментів, ставалися події важно- Коло було замкнене і стався ня нашого місцевого життя кровного, відважного вбивни- туцію, на яку присягав, і пре
го застою в промислі один одинокий воєнний про- го характеру.
реальністю чотирокутник фі мають порішатися на основі ка, що кулями з револьвера а- голосив себе єдинсдх) владою і
мнсл просперує. В тім однім промислі працюють
На Далекому Сході теж були зичної і духової смерти. Вїір потреб та інтересів, котрі дик бо вибухом бомби розправля- державі. Скасовано натни Ctf
всюди на кілька шихт. На ті одинокі продукти є роки
туються політичними умовина ється з політичними ворога- бів і Хорватів, заведен'і іяі
1917—1920 і в них запо- ватися з нього ставало неможзагальний збут.
ми загально укранської спрауи. Свіжа, перед численною „Югославія". На хормтсьіов
чатковаио добу українського ливим тільки через націоналі
та словінських автономістї
Все те говорить проречисто, що спокою в Ев- життя в так далеко від метро- не самовід'речення — через ви.
}орбою пролита кров викликає
Серби повели страшну Натііня
ропі, а то й у світі нема й скоро не буде. А як і полії віддаленому куті і пере- звільнення себе з лабет черво
в масі гнів на тих, що смертю
Про
що
йшло?
Муки
й тортури
буде, то щойно" по новій воєнній заверусі. В та- буванн українських людей.
ного, ниненням себе на поталу
мстяться за свої політичі
ських і словінських
В життєвій .транскрипції на собисті кривди.
ких часах живемо 'і це треба кождому знати, що
московського білого „общеро
Національний характер випопали
в
„югославські" nopntj
місцевому
грунті
це
визначанема прямо такої сили, яка моглаб тў нову катасійського" опиря.
Рідше спиняються люди над
описувано вже не один раз
ло: чия має бути ініціятива,
строфу відвернути. Ота нова заверуха, яка є не- звольної боротьби на далекій
причинами тероризму. Одначе
минуча, поставить український нарід знову перед спільній батьківщині такіж Подруге: спростачено і зба хто, які саме кола, мають по- ясно, що'терор є тільки в ти: європейській та американку.:,
надзвичайно важке завдання, якого розвязка ви- рефлексії викликав і на новій налізовано саму українську іде рішувати напрамні місцевого державах, де нема політичної і пресі. Творці королівства СЧ
ю через персоніфікацію її ота життя, встановлювати завдан
бів, Хорватів і Словінців
магатиме величезної боротьби, величезних нових українській землі.
Якоюсь міродайною політич- кими харбінськими „тоже у ня, творити ідеольогію далеко- національної свободи. Не чути хорватські діячі, і бувші мін
жертв і нової посвяти та величезного політичного
ною силою в ситуаціях Дале- краинцами". Популяризація і східнього українства:' харбін терору в Англії та в скандії- стри цієї` держави
Трун`бя
хисту. Ось що треба мати тепер на увазі.
навських вільних державах, не- Прибичевич мусіли тікати
ма терору в Чехословаччині й Югославії за кордон. Прові:
у Франції (Барту згинув випадють. Ви не впустили Гриня до тала Барвієва..
'Т`обі Фрузя мабуть все приви ково, бо сидів рядом з юго- ника Словінців, Ќ'орошена. Щ
слано разом з багаті,
мене, кажучи, що я недужа.
— Як не вірите, то ходіть зі джувалася. Хоч тгі вже полю
Р. П е т р и њ
славським королем). Зате в ми Словінцями на ос грів 1 нір.І
Того тримайтеся далі. Я ляжу мною і поможіть мені!
І бив іншу, хоч вже оженився
країнах диктаторських, у СССР. на Адрійськім морі. Nop
до ліжка. Ви ідіть зараз до
— Ходім всі четверо! — то образ Фрузі таки тебе мов Німеччині, в Італії, в Польщі, і Словінців зроблеі
, ІОПН
Гриня і скажіть йому, що я крикнула Барвієва весело. — рочив. Скажи! Не так було?
в Австрії, терор і „цвіте". Там славії „громадянами -РУ '
вмираю. Скажіть, щоби прий- Я піду перша, ви всі заждете, Сидір не відповідав,
тероризм іде згори і знаходить .орту".
(Оповідання).
шов до мене, бо я хочу по- J на вулици. Я. прбалакаю з Бе- J — Ти не лиш любив ц' ще.
собі відповідь знизу.
прощати його. Як він прийде, резюками. Як буду мати їх: Тобі не давала спати її зрада,
29) _
Щож дивного, що в цих
Д о таких диктаторських дер
то ви лишіть мене з ним саму.'згоду, то вперед закличу Гри- Через те ти з твоєю любою
ставинах появилися в ЮгосМ
жіночкою не мав повного ща- жав належить і Югославія, пе вії тайні політичні орі-чв"" _
— Я не дурюі^
трупом не впала, коли вчула, Я вже знаю, як балакати з ним ня. потому ще вас обох.
ред-цим,
до
січня
1929
p.,
„ко
Сидір.
Я справді
Пішли всі четверо. Вступна стя, бо його затроював жаль
що Сидір Завалич жонатий. і що зробити, щоби його приролівство Сербів, Хорватів та які почали мститиоі :.;`'Р Д
В моїх словах лиш стільки Крикнула до Мене, що я бре- кувати до себе на віки.
балачка Барвієвої зі старими до
Фрузі, затроювала за
за урядовий сербський геі
Словінців".
Здавалося,
було брехні, що про дитину. шу. Я ті два гульдени поклала
— Коли Деренякова відпо- Березюками, потому й з Ган- здрість, затроювала охота ска
Як гўќнеться, так і відгукнетьНа дитину в мене ще не прий- на столі і втекла. Та не зараз віла, що зараз піде, я втекла {кою не довго тревала. По рати віроломну. Тому тобі за- 1918-го року здійснилися давні ся. Само собою, до цієї - "
мрії
Хорватів
і
Сербів:
вони
шов час. Вона щойно в доро- сюди. Я хильцем полізла під зпід вікна, щоби мене не поба кількох розумних словах сам І баглося мати расу твоїх ку
ности хорватських та макЄД
зі. Про дитину я тільки тому їх вікно і хвилю стояла на під- чила, -г- закінчила Текля опо Березюк вийшов на вулицю і І рей. Тому ти пішов купувати стали громадянами одної дер- ських терористів замуска
жави. Правда, їх ділить ріжнизбрехав, щоби Фрузя не гада- слухах. Я ще не чула, щоби відати.
всіх трох запросив до хати, когута до" Фрузі. Аж тепер,
свої
пальці також мадярські,
ця культури й віри: Хорвати —
ла, що я щойно хочу ожени- яка донька з мамою перемовкаятися,
— Чи ти тепер вгадуєш, чо- До півночі запивали заручи-'коли Фрузя стала
римо-католики, зростали -під) талійські та болгарські агеи
тись і аж тоді сюди приїду, ля.іися так як вони. Фрузя за- му я тобі так радив, коли я
що тебе зрадила, гадаючи,
а
також
самі сербські провою
впливами західньої культури
коли вже буду мати жінку. Я сипувала маму докорами за вийшов від Дереняків і попав
Сидір 'пішбдз ночувати до ти зійшов на голопятника; ко- Серби — православні, прийня- тори. Це річ цілком і
хотів, щоби знала, що я вже се, що, не розпитавши добре, {
го
Барвія. Коди рано встав, що- ли вона відсунула від себе ти христіянство з Царгороду і в тайних терорист
жонатий.
так незручно не впускала до Ти може -^даш себе перепро- би, поснідавши, зараз від'їхати Гриня, щоби тебе назад спійта ще й були довго під тўреш ганізаціях майже н
— А бодайже вас! — крик- хати Гриня. Мама відповідала сити, сказав Сидір до Гриня. Барвій приступив до нього і мати; коли вона втратила то- ким пануванням. Мова сербська Не про це т у т іде Мі , ТреЧ
докорами,
що
`її
доня
премудго,
для
котрого
тебе
зрадила',
нув Барвій. — Нащож ви їх
.
— Спасибі тобі, друже, за каже:
й хорватська однакова, тільки ствердити, щ о за си
ра, бо хоче держати за хвіст те, що ти здоймив полуду з
аж тоді та перша твоя любка що Серби пишуть „кирилице- дового терору вт Югослі
дурили? І дівку, дурили?
— Вчерашня днина приненараз дві сороки. Як хто так моїх очей, — сказав Ѓринь.
вступилася зперед твоїх очей.
а Хорвати латинськими п о в і д а л ь н и й був від сда щастя не лиш Грйневи,
— Я не дурив. Вони самі наробить, то часто буває,
Моя мама є Проти тої Фрузі. а й тобі. Тобі може більше, як Дотепер ти мав дві: одну під буќрами. Але вся ця мовна єд- король Олександер. Міг
билн собі голову, що я ще пабоком в хаті, другу недосяж- ність Хорватів і Сербів це мати найліпші наміри й `' '
відлетять обі сороки. Доня да- Мама все 'казала мені, що
кому. Для тебе недобре було,
рубоіь М о
гадали, що я
ну. Ти не міг бути вповні створила єдности національної. для добра своєї держави, а"
лі докоряла, що то мама все- Танка Березюка, хоч бідніша,
' п о Фрузю приїхав!
що ти, xo-j `вже .оженився, ту
щасливи'й. Тепер т и ' маєш Також Ірляндці не знають сво- з а с о б и його бороті''.:
му винна, бо зараз по смерти
— Чомуж ви зараз не ска- старого Завалича сполошила була би для мене б а а т о ліп- Фрузю ще любив.
тільки одну, б о друга тобі вже єї старої мови і говорять по ан- ватськими та словінськияі
ша.

Щ
о
вам
прийшло
до
гозали їм, що ви вже не паруне в голові. Ти вже знаєш, що глійськи. Але хто скаже, що
- , ия.ЄДОЯ
Сидора, тепер, уліпившися на— І І. скаж'у; що Ганќа Бе- лови?!
Сидір а ж скочивши
боќ?
автономістами і і
Ѓринь її від тебе не відоймив.` Ірляндці то Англійці?
зад ‚‚Сидора, виќхрила ним
СЬКИМИ самостійниками за .
— Бо вони мене не питали. Гриня. іФрузя рішучо зажада- резюка була би ліпша. Я чу- крикнув. — Як би ви побачќ
знаєш, що вона Воліла би тегують
на
нойгостріший
осу Аж тепер, коли я доміркував- ла, щоби мама таки зараз пі- да, що ти їй якийсь час за- ли і п і з н а л и Мою жінку, то бе, як Гриня. Між тобою і
Після кількасотлітньої розвертав голову.
не сказали,би такої нісенітни- твоєю жінкою вже не буде луки Серби й Хорвати опиниКоли громадяни буаья
ся, що, рахуючи на мене, вони
шла до Гриня і назад привела
може будуть відсувати від селися в спільній державі. Ро- держави творять тайні rep v
— Як би я Не боявся того, Ці
стояти тінь Фрузі.
його. Коли мамуня сказала,
`бе мого товариша, я рішився
- А я.та^и.кажу, що ти ту
зумна й чесна політика моглаб стичні групи і вбивають пре
що Ѓринь і всі люди в селі ви- що тепер вона не увірить в
(Кінець).
сказати їм се.
.
ледащицю щ е любив. Ти люмою
щирість
і
дасть
мені
гарутворити з цього матеріялу дентів, королів і міністрі
сміялиб її, як би вона так зробуза, то я , хоч вже нині пізно,, бив її аж д о хвилі заручин
одну націю. Але на перешкоді причини треба шукати і
— Тож то ви біди нароби- била, Фрузя сказала' мамі:.
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
зараз пішов би до неї; таки Гриня з Ганќою. Як би ти
ли! — крикнула наймичка,
стала сербська великодержав- перед у границях тої десока- .
політичній системі.
р

Треба
обміркувати
і
з
р
о
Фрузі' не любив, т о ти б у в би В Ч Л Е Н И У К Р А Ї Н С Ь К О Г О ність, сербський національний
прибігаючи задихана. — Там
просто звідси.
пекло в хаті. Дівка троха бити розумно, то не висмі- Ти не жартуєш? — спи- по ті Кури' сюди^не приїхав.
егоїзм. Демократ'ична консти, НАРОДНОГО СОЮЗА.
UktilntiB n.w-ptper published HtUy except Sunday- авЯ holiday
el .1-S3 Оѓдо4 Street, l . r i . y City, H. J.
QwB-4 oy t k . Ukrainian ИаИопаІ A-tocl-tloa, lac.

(

ВОЄННЕ ПОГОТІВМ

Ні

ДЕ ДИКТАТУРИ, ТАМ ТЕРОР

М А Ю

Д В І .

Т0Г

00

,

н а

т е б е

С И Д Я Ч О

1

:

!,;

іМ

ж е

я

(

-

1

г

НА БІЖУЧІ

ТЕМИ.

ЖИТТЯ И З М І Н А .
мецьких автомобілістів: „Гайл,
Перегляд проповідей, виго- Гітлєр!"
дошсних останньої неділі в мі- . Польський суд засудив НімЦ ю Порќу, показує цілу ки за зраду ..польської держа
низку проповідей п р о потре- ви, бо, мовляв, жінки демон
стрували проти польської дер
5v в зміни в життю.
жави, заявляючи цим поздо
В одній методиській церкві
ровленням публично свою со`
оворив президент колегії М е к лідарність з провідником того
Морея, в Джексонвилю, Ілліруху, щ о хоче від Польщі ві
юне, ш о зміна це суща стородірвати великі польські провініа ідеалу відбудови. В 'одній
Ції.
тютсранській церкві говорив
Якийсь час по -тім присуді
і-р Потер, провідник „першоГітлєр
знюхався з Пілсудським
о гуманістичного товариства",
цо в литтю людства йдуть те- і вищий польський суд, пере
глядаючи апеляцію двох Ні
нср п р е р і ж н і переміни, а з
мок, „прийшов до переконай
‚их найважніша переміна в пеня", що нижчий суд помилив-соиінці релігії.
{ня: мовляв, такого гострого поЦе все р і з к о відріжнятьється
яснення на привіт Гітлерови не
іід п о г л я д і в церков кільканаможна робити. Хто крикне
іять літ тому, коли всяку дум- „Гайль, Гітлєр!" — т о він.
,у про переміну в життю вва- цим Польщі не зрадив ні
калося грішною. Нині один ре- образив.
ігійний провідник каже: „ЖитШкода, що справа не піде до
-я п о ч и н а є розкладатися, як
вищого суду. Може би до того
(інчиться переміна. Порядок
асу Гітлєр з Пілсудським покиття т а к и й : а б о зміна або
гаркалися, як сусідські пси через пліт, і може би ще вищип
у д прийшов до переконання,
{
ЛЮТЕР І СЕЛЯНИ.
що віддати гітлерівський при
віт це таки оскорблення чести
Нсраз людина проявляє дивПілсудського.
І, імбінації віри в потребу
Як справедливість, то спра
зміни й віри в шкідливість зміведлнвість.

ЗА РІЌ 1933—1934.
4
(Звіт фінансового секѓретаря Обєднання,

ч

іТІ

. НЮ ЙОРК І ОКОЛИЦЯ! `Щ

ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИХОДІВ І РОЗХОДІВ ОБЄДНАННЯ У В А Г А !
'-ѓ`'з

` '

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО іЛ1РОСВІТА
ПЕРШИЙ

РАЗ''В

:

УКРАЇНСЬКІЙ

::

ГАЛІ,

(217-219

и

УВАГА!

В Н Ю И О Р К У , Н . РІ.

Е . 6th

: відограє представлення

:

S T „ N E W YORK,

::

.N- Y .

:

д . Галичина).

4

Прихід

Лишилося готівки на '1-го вевересня 1933 р
Жовтень і листопад 1933 р. . .
Грудень 1933 р.
Січень 1934 р
Лютий 1934 р
:
...
Березень 1934 р
Квітень 1934 р
Травень 1934 р
Червень 1934 р

Липень і серпень 1934 р. . . . .
Вересень 1934 р
Жовтень 1934 р

Розхід

3.32
1,484.89
2,191.73
2,467.11
2,052.87
945.30
2,124,51
901.36
1,254.18
1,539.93
1,700.84
1,376.01

УБИИНИКИ

1,391.13
2,214.50
(написав І. Бодруг)
2,433.30
2,061.54
952.73
-—:
Режісер J . Жовнір.
2,022.50 При пяні д о співу п-иі М. Гребенецька.
. 968.68
Й Ѓ ` ПО ПРЕДСТАВЛЕННЮ БАЛЬ
'
^
1,303.50 ПОЧАТОК точно в годині 5-тій пополудни. — КРІСЛА І-шорялні 75 цнт., 11-горядні 50 цнт.
1,548.68
1,668.16
1,055.98
святити для української спра-

НЕДІЛЮ, ДНЯ 18-ГО ЛИСТОПАДА (NOVEMBER) 1934 РОКУ

ЗА ОДНУ ЛІТЕРАТУРНУ М О В У

ви можна прапор, образ, будинок, тощо, але часу'ніхто не
посвячує, тільки присвячує).
Прихід
$18,042.05 вишивки та другі роботи (ви курять?), лічничої сили (лікуРозберім іще одно речення:
Розхід
17,620.70 шивки й інші роботи), читає вальної сили), помочею (по- „В Торонто аж у 82 місцях
МО слідуючі імена (читаємо мічю), ми не хочемо ваших можна гасити спрагу, котрим
Остається в касі
$ 421.35 отсі імена), реставрація (ре- грошей, хіба ви є вповні задо видано лайсенси на продажу
сторан — по українськи: хар- волені післати їх (це „ви є пива чи вина". Це речення д у
чівня), що був на реліфі (що вповні задоволені післати ї х " же баламутне через те, що
ПОЯСНЕННЯ д о РОЗХОДІВ.
був на допомозі, що діставав — дослівний переклад з мови відносний заіменник „котрим"
Вислано на:
підмогу), по 2 яєць (по 2 яй- англійської, що Е нашій мові (щиро по українськи треба че
Визвольну боротьбу
$7,830.00
ця), розпустити смаком (!) з виглядає
дуже кострубато), .‚котрим", але „що їм") стоїть
Рідну Школу
2,480.00
фасолі (смак — це фізіольо- всьо (це слово московське; по задалеко від того іменника,
Інваліди
2,275.00
Гійне почуття голоду, то як нашому: все`, усе), напишіть що до нього він відноситься
Голодуючі
865.00
можна щонебудь розпу- нині за сим (чому не „цим"?) Ясно, гладко і зрозуміло (а
Політичні вязні
630.00
скати?), дусити в рийці на ма- ліченням (правильно повинно головне,:
по
літературноПисьменники
585.00
лі через пів години (душити бути: напишіть нині по це лі- у!) буде, коли це речення наМузеї
400.00
ринці на маслі пів години), кування, тількиж тут слово ишемо так: „В Торонто можНародні доми
400.00
посолити з легко (незрозумі- „лікування" не д о речі, б о ав-на гасити спрагу аж у 82 міНімецький реформатор МарРіжні: Бурси, Рідна Школа по
ле; може: посолити небагато), гор мав певно на думці: лік,
с, що 'їм видано дозволи
БІДА ОХОЧИМ Д О Ж Е тнн Лютер, котрого память
повітах, Погорілці, Тов. Приіяти водою так, аби не медицину, засіб, середник — (якщо хочемо доконче в ж и т и
НЯЧКИ.
святковано недавно по цілій
хильників Освіти, Союз Укприкрила зерна (треба: щоб не средство!), средство на во-чужого слова, то кажім „ліценНімеччині, був за ґрунтовну ренок, Ком. Допомоги ,в РумуНацістичний уряд веде аґітане прикрила), сту денна вода лосся (варто би винайти якесь ції", а не „лайсенси") на проформу католицької церкви, а
нії, Поміч видавництвам ітп. 380.00
ію проти подружа Німців з
(студена вода), перетертих че- ‚‚средство", щоб вибити на- даж пива чи вина".
як німецькі селяни повстали
Лемківщина
335.00
Жидами.
рез сито (перетертих крізь си- ШИМ людям з голови це мо- До речі: слово ‚‚продажа" є
проти кріпацтва, закликав паПотерпівші від повені
275.00
Тепер німецький католиц`.іто),
наприкінці
(накінець.
івське слово!), допись (до- московське, жіночого роду, а
нів не подаватися, не робити
ии кардинал Фавльгабер завкінці, на кінці, при кінці — бо пис), Стівенс апелює о нагоду о
Родині поќ. Біласа і Данилиукраїнському
„продаж",
Найменшої зміни, здушити поввляється проти подружа ні
нашій мові нема слова ‚‚при- докінчити роботу (чию?), а оловічого роду, отже: цей,
шина
і
260.00
стання залізною рукою.
ецьких католиків з так зваінець" або ‚‚наприкінець`'), нижче: він апелює о нагоду той продаж. В однім місці
Читальні
260.00
ими .‚німецькими поганами'
іклянка (склянка), натирати докінчений своєї роботи (дру- критиковано мною „КанадійПросвіта
195.00
ЗМІНА В СВІТОВІМ
себто Німцями, які вірять, що До краю вислано разом
$17,140.00 ‚бќою з гори на долину ге речення гірше від першого; ського Фармера" є це слово
ЖЕННК) АНГЛІЙСЬКО!
німецький націоналізм вимагач Звичайна і телеграфічна пересилка гро(треба: згори иадолииу; лін- по українськи буде так: Сті-в чоловічому роді, але редакповороту до німецької віри пезгори вниз, згори донизу венс апелює про нагоду, або тори цього канадійського чаМОВИ.
шей до краю, телеграми, листи, друредхрнстіянської.
164.22 додолу; добре буде, як
ки і т. п
і за нагоду, докінчити роботу; сопису не можуть рішитися,
м о в а м и світа, котрі ма250.00 скаже: хлопець побіг з гори ле багато краще: й виразні- як воно має бути.
Почтові
оплати
і
удержання
канцелярії
рстенсію стати світовою
50.00 І долину, бо воно означає,! іе: Стівенс апелює, щоб йому Трапляються в обговоренім
Щ О Ц Е СТАРЕ, А Щ О Н О В Е ?
На видання музичних творів
і. с е б т о мовою, якої мож16,00 Ю хлопець був на горі, а по- дали змогу покінчити свою мною часописі і недозволені
ПОчтова скрипка
в л и в а т и для порозуміння
Ракефелерівському Інсти48 M пустився на долину (місце роботу), фаєрмен, ренчар, мо- скорочування слів, .напр.: укр.
Податок від чеків
їй л ю д ь м и світа, на перв Ню Иорку виставлено
між двома горами), зі запла- торсаіікл, джувенайл корт, ре- діяч, укр. жіноцтво, укр. ормісці є англійська. Відо- дві різьби, шо мають зображаям податку (з заплачем- діетор, інджей, черман, алдер- ганізацій.
$17,620.70
Загальний розхід
інг.тійський статистик М. ти грецьку богиню краси, Афреджісгер
(редактори
податку), попросити о о- ман,
Найсумніше з усього це те,
ію.і у 1800-тім році об- родиѓў. Одна статуя походить
) (попросити опінії), і у- Канадійськогб Фармера" чо- що редакція „Канадійського
$17,620.70
в. що ця мова між світо- ті старннної Греції, другу різь- Розхід
421.35 ряди К'анади і иублична опі- мусьто забувають, іцо їх газе- Фармера" нехтує закони щодо
мовами займала пяте мі- бив жидівський різьбар Епстин. Остається в касі
призначена для Українців милозвучності.
зжн.іася з тим (треба:
української
Іею говорило тоді 21 мі- За те, котра з них краща,
не для Англійців!), сподіють- мови. Ось кілька прикладів:
$18,042.05 зжилися з тим), щ о раз більІІОДЄЙ. Від того часу во- йде цікава дискусія. Одні во
' (сподіваються),
робочих В`ід трох літ в Японії (від тр.иі домагання (щораз, або
суиулася на перше місце. діють грецьку різьбу: кажуть
имраз більші домагання), на- ќеќлів (перше слово москов літ у Японії), вогонь повстав
її вживає 120 міліонів шо грецька різьба повна кра
друге англійське, і тс в бібліотеці (вогонь повстав
хабностію
(нахабністю), інси й гармонії, а Еистинова
і невідповідним ўкраїн у бібліотеці),
ститут лічить радіо.м хорих
хтось вкрав
ішканський знавець мо- різьба занадто проста, гейби
закінченням, бо коли (хтось украв), заслужив собі У
нтут
лікує
радо.м,
бо
ліЗАХОДОМ ТОВ. У. Н. СОЮЗА, ВІД. 50 В Л О Р Е И Ч , о .
1 Менкен, приписує цей ‚‚джезовата".
Інші
воліють
Мо „кемпа", то в другім останній війні (заслужив собі
— значить: рахує, а рав англійської мови не Епстинову
різьбу:
мовляв
рад—це не всеодно), од- відмінку множини (родовику) в останній війні), тут в Канаді
и політичним умовинам, грецька занадто' проста, не під
ся поміч за мала (одначе треба казати „кеми", а не (тут у Канаді), щоби осягнути
и внутрішнім прикметам ходить до нашого модерного
ІМПІВ"; слова „робочий`' (по (щоб осягнути), авто наїхало
поміч замала), вимагає
ської мови. Є це передов- часу.
йому ..робучцй") вживаєть- на камінь й перевернулось
поритмнку
капіталістичного
найпростіших мов.
ми.
В ЧЕСТЬ 40-ЛІТНЬОГО ІСНУВАННЯ У. Н. СОЮЗА
в та,кім значінню, як: робу- (авто наїхало на камінь і персНімеччині (треба: для
іу. і а майже всі від- П О Т Р Е Б А П О З А Ш К І Л Ь Н О Г О
і чоловік, робуча машина, вернулось), відбудеться у ціНімеччини), то печінка робить
иіни ii позбулася -майже зовнужденними
(треба: робуче СУСПІЛЬСТВО — отже тій провінції (відбудеть'ся в
ВИХОВАННЯ.
В ГАЛИ ЦЕРКОВНІЙ ПРИ УЛ. GROVE A 33rd ST.
сім граматики. Тому вона упротакими
нужденними), міста завж:дн хтось або щось, що цілій провінції), однак ся постилася так, т о чужинці легко
Так звана Нюйорська Ра- о. І. Петриканин відправить Панахиду за померших членів просять о нові права податко- виконує якусь .роботу; а чи
(одначе ця поміч), селяни
в 12-тій годині вполудне, а в годині 3-тій пополудні точно
МОЖУТЬ навчитися нею говоПозашкільного Виховаі
вання
(міста
просять нових .‚кемпа" (табор) — мертва річ! та інтелігенти (селяни й інтепічнеться свято
рити.
подаючи плян своєї діяльности
прав податкування), правиВ Е Л( И К И М
К О Н Ц Е Р Т О М
Tgfc
і котрім буде
може щонебудь робити? ліґенти).
Творці англійської мови вицьому зимовому сезоні, заХор У. Н. Дому з Клівленд, О., під льство (це слово московсь- Ті сакраментальні „робочі кемграли через те, щ о вони від- значує, що в Ню Йорќу є 1,402 проводом Л. Сорочниського. В святі візьмуть участь: заст. ке; по нашому: уряд, влада,
пи" по українськи називаютькрили, наскільки мова може о- організації, що займаються о- предс. У. Н. Союза пані М. Розоміло, гол. контр. У. Н. С власть, правління),
віднесла ся „робітничі табори"), вечеС
бійтися без зміни слів.
п. О. Е. Малицький і гол. радний У. Н. С п. Н. Бусько.
ітою дозрілих людей.
потовчення голови (потовчен- ром о Ю-ій годині (ввечір у
Коли в місті Ню й о р ќ у є Хор відспіває Гимн У. Н. Союза і багато інших укр. вязанок.
н не носять, але діста- Ю-тій, годині), через минувНа це свято запрошується і ром.ідян місцевих і иозамісцевнх.
Нехай
Комітет.
За
добру
забаву
ручі
1,402 організації, які займа- кождий прибуде, а не пожалує. На концері і печеру вступ дуже приступний. ють їх від когось або від чо ших 10 літ (минулих 10 років), В небеснім морі
І НИНІ.
оться навчанням людей, щ о
ѓось), вертала автом назад люде (люди), почувши о иро- Блимають зорі
Ан йське громадянство за покінчили школи, то чи не
(верталась автом), його
. тихим селом Вкраїни;
позиції (почувши про пропоните нині живою дискусією
скаржують, що він мав ви-зицію), кілька літ тому назад Попід хатини,
жиа би ждати, щоб нюйорнад питаннями, злученими
С
Т
А
Р
А
Н
Н
Я
М
Х
О
Р
У
П
Р
И
Ц
Е
Р
К
В
І
П
Р
.
Д
І
В
И
М
А
Р
І
Ї
стрілити
до Гловера (як мав(кілька літ тому), кілька з них В сніжні години
кі Українці мали хоч 1,402
Снуються
понурі тіни.
урядовим
проектом
закона дозрілих людей,
:
::
: відбудеться :
::
:
вистрілити, то не вистрілив; буде певно запертих (кілька
які цікавпро бунт на випадок війни. Цей ляться справою навчання дотреба так: його обжаловують з них будуть певно заперті; Б р и з к и кайданів
П
злоба
тиранів
проект заводить такі строгі по(не оскаржують!), що він ні- ліпше: зачинені), вернули до
их людей? .
Із лютим морозом бються,
станови проти бунтування ар
бито вистрілив д о Гловера), міста зі сцени своїх побід
А скарги болю
в П А М Я Т Ь 16-ЛІТТЯ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Д Е Р Ж А В Н О С Т И
мії, що виступи проти того
показується бути дуже кош- (вернулися до міст;
З вітром горою
проекту були загальні й дуже
товним (показується дуже ко- бо з теренў, своїх перемог), У душу народу пруться.
завзяті.
штовним), оказалобся (оказа- ќонзуль (консуль), проситься
В САЛІ NATHAN HALE JUNIOR HIGH SCHOOL, TREMOND ST.
Зимові сќуки,
І', цілій обороні того проекту 66 Е. 4th ST.. NEW YORK, N. Y. Вступ для старших 25 центів. — Вступ для дітей 10 центів. лосяб), приязнь між панею також женщин не членкинь Не лийте муки
У К Р А Ї Н С Ь К А
Т Р У П А
урядом не було, здається, тра
Мекензі а Гловером (треба І (просимо також жінок нс-чле- И болю у серця народу;
Початок в годині 3-тій пополудни.
під управою артистки МІЛІНОІ ґічнішої постаті від премієра при участи відомої співачки-артисткм
Тайте пощади.
Мекензі і Гловером), два p o K H j
^.р.,,,,
Влийте розради
Мекдоналда, щ о в часі вибуху 4 СОЛОВЬОВОІ-МЕДОВОІ і знаметому назад (два роки тому, ської справи кілька годин (п
П мрій на життя, на свободу'.
нитого укр. артиста МАКАРЕНКА
ве`ликої війни був завзятим па
: ставить :
слово „назад" 'тут злишие —
пифістом та явно виступав
З А Х О Д О М У К Р . ПРАВОСЛ. ГРОМАДИ В ПРОВІДЕНС
так говорять лише' Москалі),
проти участи Англії в війн
: улаштовується :
::
:
стрілив д о него через вікно
Як інтелігентна людина,
(стрілив д о ньогр крізь вікно),
' ` З А Х О Д О М УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О
ДОМУ
не міг не знати, щ о предложе
вистрілив на свою жін'гу (ви:
::
: відбудеться :
::
:
ного ним закона будуть у наі
ПОЛУЧЕНИИ ЗІ СВЯТОМ ГЕРОЇВ
стрілив до своєї жінки), відтак
ближчій війні вживати, щоб а
слідувала проба самовбійства
рештувати й судити людей на
(опісляунаступила проба самоРежісер ЬЄРІН.
в годині 3-тій пополудни ПАНАХИДА В Укр. Прав. Церкві за україитяжкі кари за вірність ідеалам,
ських Героїв, яку відслужить о. Е. Королишин в асисті позамісцевих вбивства), в ги`оші"; борбі (в
X
О
Р—Т
А
Н
Ц
Ю
Р
И
С
Т
И
за котрі він самий боровся
священиків, а відтак підуть всі на ГАЛЮ, яка міститься ѓгід числом 3 8 0 першій боротьбі, або борні;
Беруть участь артистки: Солоаьова,
Elmwood and Patter. AT.., Providence, R. І., д е відбудеться
Довгими літами так завзято.Міліна, Ординська. Красновська, К1„борба" — словр московське)
сель, Могила, Тимчеиио і др. Артисти:
від коли рбспорядження (відМакаренко, Верін. ВодяннА, Назарів,
-ѓЗ^
К О Н Ц Е Р Т ' - ^
К У Д И ВІТЕР В І Є .
Бражник. Кетовим, Федоскін,-Чечель,
В ГАЛИ УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О ДОМУ,
коли розпорядження, лігїше
3 3 - 3 5 WEST 19th STREET.
BAYONNE, N. J.
Чавдаров, Тисов і др.
в конгцертовій програмі будуть точки .музичні І Церковного Хору під розпорядок), курячи одну або
Кілька місяців тому арештуПочаток в годині 7:30 ввечір.
Початок в годині 7-мій ввечір.

Вступ 25 центів.
К
Т0НИУ ПР0МОВУ ВНГОЛ0СИТЬ
другу
річ
(чи
в
нас
Нема
назпа.та польська поліція дві ніГеГодМЕЛя'н
Вступ 40 і 75 центів.
На цей баль запрошується шановних громадян як міш на цю „річ", яку люди
мецькі баби за те, щ о вони І Тікети можна набути в офісі Мі
г.,. ? A W A 3 "
Українців :, Пропілене ' околиць, всі відділи
сцсвих так і з околиць.
О.Д-В.У. і Українського Народного Союза до численної ўчасЎи. Дохід з
'`ричали до переїжджаючих ігіЛайсеум.
268,70
- 3g доПру забаву ручить
Комітет.
концерту призначений на визпольиу бороті.бу.' Вступ на концерт 25
КОМ,ІТЕТ.
Разом

$18,042.05

$17,620.701

(6)

;

;

поло-

УВАГА!

ЛОРЕЙН, КЛІВЛЕНД І ЛЕЙШД, О.!

Ш'

УВАГА!

Ю Б И Л Е Ї Н Е С В Я Т О ЃЩ

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 18-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1934 РОКУ

' "'ЗИМОВІ СЌУКИ.

колись

УВАГА!

НЮ БРІТЕЙН, КОНН., І ОКОЛІЩЯ!

УВАГА!

$w СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ

MANHATTAN LYCEUM

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 18-ГО ЛИСТОПАДІ (NOV.) 1934 РОКУ

H H U b )

УВАГА!

ПРОВІДЕНС, Р. АЙ., І ОКОЛИЦЯ!

НЕДІЛЮ, Т8-ГО ЛИСТОПАДА

ЛИСТОПАДОВИЙ СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ

МАЙСЬКА НІЧ

В НЕДІЛЮ- ДНЯ 18-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1934 РОКУ

СВЯТОЧНИЙ
ХкІТк^Г

u,

eTb

в с і х

п

о

с

в

я

т

н

т

н

д

л

я

УВАГА!

ПОЗІР! ИЗГ- БАЙОН, Н. P . , І ОКОЛИЦЯ! ' Щ

^

ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ =ш

В СУБОТУ, ДНЯ 17-Го ЛИСТОПАДА (NOVEMBER) 1934 Р,

СВОВОІІА. ЧЕТВЌР. 18то ЛИС ЃОПАЛА, l93j.

ДОЗВОЛЬТЕ

ФІЛАДЕЄЧЯ, ПА. МІСЯЧНІ ЗБОРИ БР. - . . І
ГЕОРГІЯ. .U. І'В. .ЦБ-ДУТМ- " СУБОТУ, 17.
.
в..^
. всі ЧЛЕ-ІРІ гр.иг— -

І ВІДДІЛІВ У,Н.СЗЮЗА

м е ч ) 0

ПАВЛОВІ

ПОЛІТИЧНІ АТЕНТАЇИ ВІД
1900 РОКУ.

ЃЎМЕНЌ}ШІ

РОЗВЕСЕЛИТИ

В А Ш ДІМ.

КУПІТЬ ЙОГО НАЙНОВІШУ рекорду, А
ПЕВНО ВСЯ БІДА ВТІКНЕ з .ВЃАШОЇ ХАТИ.

З атентатів д о 1918 р. наве
демо тільки ті, що покінчилиСЯ смертю володарів і голов
урядів. І так упали як шефи
держав
жертвою
атентатів:

ПОСЛУХАЙТЕ ГОЛОСУ НАШОГО НОВОГО
СПІВАКА, М И Х А Й Л А С К О Р О Б О Г А Ч А .

італійський КОРОЛЬ ГУМБЕРТ у

' А Б О ДВОХ СЕСТЕР: О . КОТОВИЧ І
МАРУСІ КІСІЛЬ. Т А К И Х Р Е К О Р Д І В Щ Е
НЕ БУЛО!

ЛЕКСАНДЕР і КОРОЛЕВА ДРАГА в

НАЙНОВІШІ РЕКОРДИ

рійський
ФРАНЦ

:;.;ОТ
27312

НЌІ ПОРК, ІІ П BP С. ВО.,ОЛНМ,

70018
70019
{ЧЧЕСТЕР, Н П БР С,

І

П И С

70014,
70014

,

- ^

І

S U R M A
B

O

O

K

8 С M

U

S

I

C

C O . ,

NEW YORK, N. Y.

НОВИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ РЕПЕРТУАР

а щ ^

ЧУДО СВ. НИКОЛАЯ, написав В. Левицький. Драматична картина на три дії, після апокрифів. Для
старших. 12 осіб.
,
2 0 ц.
МАТИ, драма з народнього яшття на 4 дії, L Я. Л у ц и к а
11 осіб.
3 5 ц.
З ТАМТОГО СВІТА, комедія в трох діях. В. Мартнневи.ча. 15 осіб
4 5 ц.
5 0 ц.
НИЖЧЕ ПІДПИСАНИЙ ЧЛЕН ЗМІЙКА, В. Ришкова, комедія на 4 дії. 9 осіб
МОТРЯ,
інсценізація
історичної
повісти
Б.
Лепкого
на
223 ВІД. У. Н. СОЮЗА, СКЛАДАЮ
5 картин, осіб 21
3 5 ц.
СЕРДЕЧНУ ПОДЯКУ ГОЛОВНИМ у' КНЯГИНЯ КАПУЧІДЗЕ, фарс на 3 дії. А. Моллер. 10 осіб 4 5 ц.
РЯДНИКАМ НАШОЇ ОРГНАІЗАЦІІ
! ВЕЧІР НА ХУТОРІ, або ВАСИЛЬ ТА ГАДЯ. Песа ва 1 дію.
ЎДІЛЕННЯ
МЕНІ
ДОПОМОГИ
4 осіб
2 0 ц.
ФОНДУ ЗАПОМОГОВОГО
В СУМІ
ШВЕЦЬ ЖЕРДКА, або БАРОН НА ЛІТНИСЬКУ. Комедія в
$50, КОТРІ СТАЛИ МЕНІ ВЕЛИКОЮ
3-ох діях. 12 осіб
4 5 ц.
ПОМІЧЮ У
ДЛЯ БЛИЖНІХ, драма на 4 дії, Я. Косовського, 13 осіб ЗО ц.
ЖЄНИЮ. ЬАЖАЮ У. Н. СОЮЗОВИ СОТНИКІВНА, песа в 5 діях, з історичної повісти Богдаякнайкращих
УСПІХІВ. ТАКОЖ
на Лепкого. „Сотниківна" перероблена для сцени
ДЯКУЮ МІСЦЕВИМ УРЯДНИКАМ ЗА
Олексою Скалозубом, 15 осіб
4 0 ц.
ЗРАДА, історична драма на 3 дії з часів гетьмана МаЇХ ТРУД.
зепи, 8 осіб
3 5 ц.
Іван Барнас,
ВІ.ТКС Баре. ПА. ВОЄННА ЗАВЕРУХА, трагікомедія НА 4 дії зі співами,
6 осіб
. 25ц
ДВА ДОМИКИ Л ОДНА ФІРТКА, комедія В 1 дії, Л .
Лотоцького, 8 осіб
15 ц.
В КОЖДІЙ УКРАТНСЬКІИ ХАЙ ‚БО^Н.^Б^ЇЇН.-ІНННТ^ІТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ Замовлення слати д о :

вХ.-о^У."Н.С.7. и. . Д Х " % . ' ' С У

С

І

ЧАСОПИС ‚.СВОБОДА".

8 1 - 8 3 GRAND S T . .

" S V O B O D A , "
( P . O . BOX 3 4 6 )

НЕЗАГНУЗДАНИЙ

ФЕРДИИАНД

із

. .

ОСІННІЙ СЌОН.

авст-

(ПІСНЯ).

дружи-

ра й баварського
премієра
І Курта Айснера, як також портуІгальського премієра Гранякса,
І а Федак виконав атентат на
Пілсудського, що вийшов ціI ло. В 1922 р. вбили німецького
міністра
закордонних
справ
Ратенава і президента Польщі
Нарутовича. В 1932 р. тяжко
ранено чехословацького
спра фінансів Рашіиа та вбили
болгарського премієра Стам; булінського.

РЕКОРДИ ДО ТАНЦЮ. — Награв Иоснф Пізьо.
Коломийка на сіножаті;
Катерини красавнця, ко. аќ;' Чарівний камінець, полька.
Награв Михайло Томас.
РЕКОРДИ ДО ТАНЦЮ.
дільський; Коломийка Горолсцька.
К
РЕКОРДИ ДО ТАНЦЮ. — Награв Павло Ѓўменюќ.
Іобра господиня, як є повна скриня; Танець ПОЦІЛ)
Танець калина; Танець Любка
12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ по $1.25 для кождої ХАТИ.
Весілля в Галичині (Весілля з дарованням)
Весілля н Галичині (Молодий в молодої)
Весілля в Галичині (Приїзд від шлюбу)
Весілля в Галичині (В хаті молодого)
70015 Вечерниці Нішинського, хор, соля і музика.
Коломийка на весіллю. Коломия не помия.

103 AVENUE A. (BET. etb a 7th STPJKETS),

p.,

Шелестить листя під ногами
На битій стежці через ліс
І до землиці, мов до мами,
Лебедить жалібно, без сліз.
Шепоче ніжно, мов співає
Пісеньку тиху і сумну.
Наче дитина, повідає
Чарівну казку про весну.
І плаче листя, вяне, мліє,
Тулиться близько д о землі,
В обіймах ненечки німіє
В згадках, як було на весні.
По голих гілях, мов струнах,
Вже свище вітер сумний тон,
А хмара вихром диким суне,
і атентати:
В р. 1919 на Леніна, якого і Несе життя буйного скон.
Прийшли сніги і заверюхи
і ранили, тогож р'оку на КлєІмлою землю покрило;
‚манса, що його також ранили.
Не чуть ніде живого духа,
В 1920 р. вбили президента
Де рай-життя колись цвило.
J Мексика Каранцу, а в р. 1921 Не чути листя під ногами
І вбили еспанського
премієра На сніжній стежці через ліс,
Дато. Тогож року вбили- ні- Землиця плаче за листками,
Імецького канцлера Ерцберґе- Що впали мирно тут без сліз

Десятьцалеві рекорди по 75 цнт. Ми оплачуємо пересилку до Вашої хати. Не платіть більше. Д о кождого замовлення на рекорди додаємо голки даром. Жадайте катальога
на більший вибір рекордів. В нас є найбільший склад українських рекордів на світі. Пишіть:.
264

Н

ДІЖЃ' ГІАВУАСЇ". `'

1913

ПРЕСТОЛОИАСЛІДНИК

ною в 1914 p., останній цар
Росії Микола Н. із родиною в
1918 р. Із преміерів згинули
російський премієр СТОЛИПІН
в 1911 p.; еспанський премієр
Каналеас у 1912 p., португальський Чагас у 1915 p., австрійський гр. Штірк у 19)6 р. і мадярський ГР. ТІСА в 1918. В р.
1908 Січинський убив намісни
ка Галичини, гр. Потоцького.
Від 1918 р- мали місце так

27360 Ти .мій короваю; Зачепивсь я. — М. Скоробоіач
27359 Ой вишеньки, черешеньки; Ррзбагатіда. а_.',Кот
27358 Чи ю, люди, конюшина; Заший мені. —-Жуковський
27355 Страшна хорова; Шовкова хустина. — ЖУКОВСЬКИЃ
27351 Питалася мати сина; Коломийка. — Гумснюк-Свистун
27350 Стрийська коломийка, ч. І і часть II. — Гуменюк-Сшісі
27349 На щож я ся віддавала; Старий дармоїда. — Гуменюк-Кого
ГУМОР, СПІВ І МУЗИКА.
27347 Коноплі мочила
27348 Ой СУСІДКО, сусідко
Дорога ло серця.
Ой у Львові.
27J36 Нороѓ в хаті, ч. І.
27346 Понад круті бережем
Ворог в хаті, ч. НІ.
Варгатуля.
27334 Як мус, то мус
27345 Козацька кобила
Коломийка .Депресій"
Рибаки.
27324 .Інпець продала
27343 Розмаїті пригоди
На біду я оженився.
Сплячка.
27323 Нащо мене зачіпаєш
27343 Галицька коломийка
Там у поли Роман воли і
Український козак.
27320 к'авалок ґрунту
27314 Забита пава
Пісня бідного наймита.
Великий дифринц.
27318 Чись ми мати не ќўпулі
27309 Свати в шинку
Кобили не дам.
Канадійська коломийка.
27306 Десять пзраграфів
27317 Коломийка „Туга за кра
Зажурились Галичанки.
Повоєнна Львовянка.
27305 Бородата коломийка
27304 Шлюб сироти
Фермерська коломийка.
Бідна' наймичка.

7338

1903 p., потугальський КОРОЛЬ Л . БАРІЎ.
КАРЛЬОС разом з сином ФИЛИПОМ в 1913 p., грецький КО- М. Степанчук.
РОЛЬ ЮРІЙ в

ШіШІЯ

27340
27337

1900 p., сербський КОРОЛЬ О -

В тім же році був невдалий атентаг НА і ГРЕЦЬКОГО преміера
ВЕНІЗЕЛЬТУЕА та вбили румунсьќого премієра Дуку. В р.
1934 вбили польського міністра внутрішніх справ ПЄРАЦЬКОГО, невдовзі потім австрійського канцлера ДОЛЬФУСА, а
в жовтні короля Югославії О ЛЕКСАНДРА та
француського
міністра закордонних
справ

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
НА ПРОДАЖ
ФАРМА Зв-АКРОВА ІІ
всеньким цьогорічним ібор VI

оиі. 2 корови, 1 вдівќ

`вся машинерія нова, ОВЕС І.„,.
лома, сіно, 500 бутлів бар
динкн першої кляси. її,,., .
домі, вода на ВОДВІРЮ, І', `і
автом до великою МІСІ
коштує $8,000. ПРОДАЙ ‚.
причинѓі, шо сам не Мов
обробити. Готівкоќ, $2,500 їм
ваві хай юлосяться ДО В І... ц
адресу:
JACK WOLOZANSKI
R- D. 6,
Ег„ І
:

ВИШЛЕМО аождом;
зоќ (лгпріе) Карна
го Чаю а найліпшого гірського
на недомагання ЖОЛУДКА. кипи
чіпки і нирок. Пртііліть СВІП і
адрес до:
UKRAINIAN BAZAAR,
170 Е. 4tb Street,
New York

йЌ МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ
КРАЄВИ,
БРИДЖПОРТ,
конн.
На інвалідів.'

СВІЙ ДО СВОГО!
10. РОБОТ. I . ГОТІ.КУ ПБО №І
WASYL DUBAS,
Plumbing 8с Heating Contr.ct
542 So. 1 8 0 . St.,
Newark.
' Phone: Essex 2-0079

Д-р МИХАЙЛО ЯНКОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ.
Урядові години:
Вія 1—3 пополудні і від б
В неділі після умови.
637 SO. 12th ST., NEWARK N J
Tel. Bigelow 3-1657.

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙК0
УКРАЇНСЬКИЙ
ХІРУРГ

і

Л І К А Р,
АКУШЕР

3 2 1 Е. 18th STREET,
between 1st end 2nd Avenaes,

NEW YORK,

N. Y.

T.I. GRAMERCY S-2410

На вразнику Покрови ПреУРЯДОВІ ГОДИНИ: РАЇЃ, від
святої Діви Марії на зазив J 12. ВВЕЧІР від 6 до 8, А .. ІАЛМ:
РАНО ВІД 10 ДО 12
Івана Гливи зложили приявні
гості на інвалідів, а саме
Іванишин, Л. Бих по $ 1 ;
ПОВІДОМЛЕННЯ.
Галькевич, ГІГ Слівінський,
В р. 1924 тяжко ранили ав- Монюк, 1. Глива по 50 ц.; пані
Дудко,
М.
Чапля,
М.
Мандрострійського канцлера о. д-ра
Зайпля. В 1924 р. був невда- на, пані Медвідь, М. Венгрин,
лий атентат Українця НА пре-І. Кіндзєрський, І. Шевчук, В.
зидента
Польщі
Войиехов- Велиток, по 25 ц.; пані Ла
під ч. 4 8 — 9-та ЕВЕНЯ,
ського, в 1925 р. 14. IV. нев лоте 20 ц. Дрібними датками
(МІЖ 14-ТОЮ І 15-ТОЮ ПУНШ.-, І
долий атентат на болгарсько, о зібрано S1.19. Разом зібрано
ню ЙОРК, H. п.
Тел.: WATKINS 9-0626
! короля Бориса, а за два дн $7.39 та призначено їх на інваАС Н. С.Л-JI НАЙЛІПШІ ЧЄРЄВИКЯ U)
лідів.
Гроші
вислано
через
другий атентат на нього. Ви
і бух пекельної машини в ка Обеднання-

JOHN THE SH0EMAN

М. Галькевич,
тедрі
потягнув
за
собою
І смерть 150 людей. В 1926 p.,
j7. IV., легко ранили Мусолінія, КРАЩЕ БУТИ ГЛУХОНІМИМ,
НІЖ ЗНАТИ РІЖНІ МОВИ.
а тогож року 25. V. Шварц'барт убив У Парижі головного
В Еберзе, в Австралії, зя
J отамана С. Петлюру. її'. ЇХ' вився був прошак-скиталець
І тогож року був знов невдалім який ріжними рухами показу
і атентат на Мусолінія. В р. 1927 вав, що він глухонімий. Са
І вбили альбанського посла Цс мособою, що викликав велике
'на Бега. В 1928 р. був атентат спочування серед тамошніх лю
І на італійського короля Вікто- дей. Якась милосердна
іра Емануеля, що виратувався, прикликала його До себе на
хоч були 23 особи вбиті. Того обід. Коли її чоловік прийшов
р. посол Р. Рачіч застрілив у на обід, пізнав у прошаку без У К А Л Є Н Д А Р І
НА 1935 РІК
скупштнні в Білгороді провід- робітного вейтера, якого
ника Хорватів, Радіча,
В Ж Е В И Й Ш Л И З ДРУКУ.
1931! давно бачив на вулиці, як
р. був атентат
МАЄМО НА СКЛАДІ 50,000 РІЖНОРОІ
альбансько- во розмовляв

JERSEY CITY, N . J.

РТІНИ1

Вейтера зараз арештували
о короля Ахмеда Зоѓў,
пиратувався, і тогож року вбп- на поліційному комісаріяті ви
то в Галичині голову санацій- явилося, що він дуже добре
ного ќлюбу Голуфка. В 1932 говорить не лише по німецьки,
р. ґоргулов застрілив прези- а й по англійськи та фраицудента Франції Думера. В 1933 ськи. „Глухонімого'^ хотів від
р. був атентат на президента гравати, щоби викликати для
Америки Рузвелта, при чому себе більше спочуття та щоби
президент виратувався, а зги-J ТАЇ діставати більше милости
нув бурмістр Шікага Чермак. пі.

НИХ СТІННИХ Кз.ТЄНДІІРІВ ІІ 1
КАЛЕНДАРІ ЯК: „H.ngers. Wall. РОСЌЃІ.

De Lu-e і Cut Outs". Чулої
ДИ, РЕЛІГІЙНІ, ДІТИ. Дівчата V ріюН

ПО.АХ І РІЖНОЇ ВЕЛИЧИНИ
Шторникам, гроссрннкам І бучери
З ПРИЧИНИ ДЄІІРССІІ, ПРО.І.`І II Т)
же зниженій ціќ).
І

КОТРИЙ ВИШЛЕМО А :

ПРНВЄ.АСЧО ССМІІ.ІІ KA.LT ІІ 1 І
.'ЇЛИ ІІРНВАТНИХ РОДИН ПРО І И-І
ЛЄНДАРІ 5 ЗА, ДОЛЯРА, ОДИН
з ПЕРЕСИЛКОЮ.
Ласкаві ЗАМОВЛЕННЯ ПОСІП.и
адресу;

ТАРЗАН.

UKRAINIAN BAZM"!
170 Е. 4th ST., NEW YORK
(Bet. 1st and Ave. Al.
Telephone: ORchard 4-6І7І
П Е Т Р О
ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕВШІК

т
ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX. BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ.

Подія

Вістря штилєту вбилося глибоко В мур над правим плечем
Патриції. РоджегД скочив, щоб

сталевими
Лейді

Сесил,

побачивши

не потрясла глибше
нервами

Патриції.

час'ио шепнув Патриції: „Ми

л а її син підняв й' й виніс. За

Як лейді

мусимо звідси скоро забрати-

хвилю всі троє пропали з очей

себе,

грізний рів.

вж'е `в один

розлюченої юрби.

замі-

бавом потім прийшов Роджер

ВІДЃ смерти, не хвилювала

ся!" Люті окрики товпи на до-

причиною

шаиня. Довідалася скоро. Не-

вбитий у стіну штилєт, зімлі-

. розі переходили

справжньою

Навіть думка, що вона втекла

винити з муру штилет, а рівно-

л

Вона хотіла знати, що було

Сесил

Патриція

її.

прийшла

до

з вісткою, що АпиеД хоче їх

пішла д о

її

бачити. Патриція була адиво-

кімнати, куди доходив з Вулиці шум і галас кипучого життя.

вана зміною виразу лиця кня, зя, а потім ще більше
словами.

його

129 E. 7th STREET,
NEW YORK, N. Y.
Tel: OrcJiard 4-2568
Бистрий.
Приятель стрічає КручеЃ
й питається:
— Скажи мені, хто тепе
найстарший чоловік у світі
Кручерук відповідає:
— Мене на такс не злові
Тепер нема такого; Заро
вже помер!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful